Habarlar
Geljegi nazarlaýan özgertmeler

Maýa goýum syýasaty ýurdumyzyň mundan beýläk hem ýokary depginli ösüşini üpjün etmäge, täze iş orunlaryny döretmäge we ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga giň mümkinçilikleri döredýär. Şol sebäpden, maýa goýum işjeňliginiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hem ýurdumyzyň milli ykdysadyýetine daşary ýurt maýa goýum serişdelerini giňden çekmekdir. Bu işleriň durmuşa geçirilmegini nazara almak bilen, köptaraply işewür gatnaşyklarynyň çägini yzygiderli giňeltmek üçin zerur şertler we giň mümkinçilikler döredilýär.  

                                                                   

Gazanylýan üstünlikler ýurdumyzyň milli ykdysadyýetine maýa goýmagyň ähmiýetini dabaralandyrýar hem-de maýa goýujylaryň ynamyny artdyrýar. Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetinde maýa goýumlaryny artdyrmagyň ýollarynyň kämilleşmegi jemi içerki önümiň ösüşine uly täsirini ýetirýär. Bu görkeziji netijeli häsiýete eýe bolup, ýurdumyzyň hojalyk subýektlerine goýlan maýa goýumlaryň netijesinde şol subýektleriň önümçiliginiň ýokarlanmagyna getirýär.  

                                                                   

Maýa goýumlaryň maksatlaýyn ugrunyň möhümdigini bellemek zerurdyr. Ýurdumyza daşyndan çekilýän maýa goýumlar we ýurdumyzyň içinde özleşdirilýän maýa goýumlar halkyň bähbidine, ýurdumyzyň ilatynyň abadan ýaşaýşyna gönükdirilendir.  

                                                                   

Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda maýa goýum syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça döwlet Maksatnamalary kabul edilýär hem-de olary durmuşa ornaşdyrmakda üstünlikli işler amala aşyrylýar.  

                                                                   

Kabul edilýän Maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy ulgamyň paýy hem uludyr. Hususy ulgamyň wekilleri senagat kärhanalarynyň döredilmegine, häzirki zaman döwrebap önümçilikleriň, söwda merkezleriniň, durmuş-medeni maksatly binalaryň we desgalaryň, täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyna işjeň gatnaşýarlar. Muňa mysal hökmünde «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda açylyp ulanylmaga berlen dürli ugurly desgalardyr binalary görkezmek bolar. 

  Ýurdumyzyň hususyýetçileri tarapyndan innowasion sanly tehnologiýalary milli ykdysadyýetimize ornaşdyrmak bilen, ekologiýa taýdan arassa, içerki we daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyply harytlar öndürilýär. Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmak we olaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, hususy ulgam tarapyndan bu ugurlara uly möçberlerde maýa goýum serişdeleri goýulýar we bularyň netijesinde üstünlikli netijeler gazanylýar.  

                                                                   

Kabul edilýän Maksatnamalarda bellenilen maksatlara üstünlikli ýetmek üçin, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň daşyndan daşarky we ýurduň içerki maýa goýmak maksatly özleşdirmäge degişli bar bolan pul serişdeleriniň çekilmegini üpjün etmäge ukyply ykdysady hojalyk subýektleri, şeýle hem işewürlik ugurlaryny işläp taýýarlamagyň we netijenamalary çykarmagyň binýatlaýyn şertleri kesgitlenendir. 

                                                                   

Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň ýokary depginde ösdürilmegini üpjün etmek, işjeň maýa goýum syýasatyny yzygiderli dowam etdirmek döwrüň talabydyr. Ýurdumyzyň bilim we ylym ulgamyny ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan amatly, täze döwrebap sanly tehnologiýalary özünde jemleýän häzirki zaman döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrmak işleri maýa goýujylara we buýrujylara bildirilýän ýokary ynamdyr. Halkara ülňülere laýyk gelýän we gurlup ulanylmaga berilýän dürli ugurly binalardyr desgalar muňa aýdyň şaýatlyk edýär.  

                                                                   

Ýurdumyzda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalary ykdysady we täjirçilik taýdan bähbitli bolmak bilen, sebitdäki we onuň çäklerinden daşyndaky umumy ýagdaýa oňyn täsirini ýetirmäge, durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilendir hem-de bularyň ählisi döwletimiziň uzak möhletleýin strategik ösüşini ilerletmäge ygtybarly esasdyr.  

                                                                   

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň pudaklaýyn we eýeçilik görnüşleri babatynda diwersifikasiýalaşdyrmagyny üpjün edýän, sanly ykdysadyýete uýgunlaşdyrýan bazar gatnaşyklarynyň özgertmelerini üstünlikli amala aşyrýan hem-de täze-täze iş orunlaryny döretmek bilen, ýurdumyzyň we onuň sebitleriniň ykdysady kuwwatyny has-da berkitmäge gönükdirilen çäreler yzygiderli esasda işlenilip taýýarlanylýar we durmuşa ornaşdyrylýar. Bu babatda harytlaryň, hyzmatlaryň hem-de işleriň maliýe serişdeleriniň durnukly hereket etmegi, maýa goýujylaryň, şol sanda daşary ýurtly maýa goýujylaryň hukuklarynyň we bähbitleriniň goragyny kepillendirýän netijeli kanunçylyk binýady hereket edýär.  

                                                                   

Mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda ýadawsyz tagallalar edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, il-ýurt bähbitli beýik işleri elmydama rowaç bolsun! 

                                                                                                           

Amangül BAÝRAMMYRADOWA,

                       

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymy.

27.01.2023
Yhlasly iş — ýokary hil

Diýarymyzyň uglewodorod çig malyna baý ýataklaryndan alynýan «gara altynyňdyr» «mawy ýangyjyň» möçberini durnukly artdyrmak bu binýatlyk pudagyň baş wezipesi bolup durýar. Ol Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda hem esasy şert bolup durýar. Onda tebigy ýataklaryň ýerasty gurluşyny ylmy esasda anyklamak, uglewodorod çig mallarynyň gorlarynyň jemlenen ojaklaryny ýüze çykarmak, olary ylmyň gazananlaryna hem-de öňdebaryjy tejribelere daýanyp, senagat taýdan özleşdirmek we durmuşa geçirmek öňe sürülýär. 

                                                                   

Uglewodorod çig mallaryna baý ýataklaryň onlarçasynda döwrebap iş alyp barýan önümçilik düzümleriniň işiniň netijeliligini gazanmakda “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Nebitgazburawlaýyş” trestiniň Balkanabatdaky abatlaýyş-mehaniki zawodynda hem tutanýerli zähmet çekilýär. Bu ýerde iň bir jogapkärli hünärleriň otuza golaýyna başarjaň erk edýän işçidir hünärmenler konserniň önümçilik düzümlerinden gelýän sargytlary öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirýärler. Kärhananyň tokarlarynyň, frezerleriniň, dürli usulda kebşirleýjileriniň, ýonujylarynyň, iş gurallardyr ätiýaçlyk şaýlaryny ýasaýjylarynyň, metallary hem-de erginleri guýujylarynyň, demirçi ussalarynyň, ýylmaýjylarynyň... ýerine ýetirýän işleriniň her biri ýokary hil talaplaryna doly laýyk gelýär. Kärhananyň bölümlerindäki abatlaýyş enjamlarynyň 150-ä golaýynyň hemişe gurat saklanmagy oňat netijeleriň gazanylmagyna ýardam berýär. Zawodyň ussat hünärmenleri geologiýa-gözleg işlerinde hem-de uglewodorod çig mallaryny çykarmakda peýdalanylýan buraw desgalaryny, gurallardyr enjamlary, dürli kuwwatlyklardaky nasoslary (sorujylary) abatlap, olara “ikinji ömür” berip, ulanyş möhletini artdyrýarlar. 

                                                                   

Konserniň kärhanalaryna häzirki zaman dünýäsiniň kämil tehnikalarydyr tilsimatlary ornaşdyrylýar. Şonuň üçin hem zawodyň abatlaýjylary, inžener-tehniki işgärleri öz hünär ussatlyklaryny yzygiderli ýokarlandyrýarlar. Maddy-tehniki binýadynyň günsaýyn berkemegi, önümçiligiň döwrebap derejä göterilmegi nebitçileriň, gazçylaryň, geologlaryň, burawlaýjylaryň işiniň netijeliligini üpjün etmäge oňyn täsirini ýetirýär. Bu ýerdäki bug-gazan sehindäki enjamlaryň sany 50-den geçýär. Nebitgaz senagaty we buraw enjamlaryny düýpli abatlaýyş sehinde 30-dan, mehaniki sehde 50-den gowrak, metal guýujy bölümde 20-ä golaý, rezin-mehaniki önümler bölüminde hem şonça dürli maksatly enjamlaryň jemlenmegi zawodyň hyzmat ediş çygrynyň juda giňdigini görkezýär. Zawodda halypa-şägirt gatnaşyklary hemişe üns merkezinde saklanylýar. Merkezleşdirilen nasos meýdançasynyň uly ussasy Muhammet Baýramalyýew, rezin-tehniki meýdançasynyň uly ussasy Dawut Täçmämmedow, mehaniki sehiň tokary Röwşen Saryýew, frezerçisi Amangylyç Hallygylyjow, elektrogaz bilen kebşirleýjisi Toýgeldi Aýtjanow, demir guýujy meýdançanyň ussasy Bagtygül Mämmedowa ýaly halypalar özlerine berkidilen şägirtleri ussat hünärmenler edip ýetişdirmäge çalyşýarlar. 

                                                                   

Geçen ýyl kärhanada amala aşyrylan abatlaýyş-mehaniki işleriň pul hasabyndaky umumy möçberi 6 million 694 müň manada barabar boldy. Bu görkezijiniň 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 1,7 million manada golaý artykdygyny aýratyn nygtamak gerek. Aslynda, kärhanada konserniň önümçilik düzümlerinden gelýän sargytlary öz wagtynda ýerine ýetirmek asylly däbe öwrüldi. 

                                                                   

Pudakda bar bolan goşmaça mümkinçilikleri ýüze çykarmak, önümçilik çykdajylaryny azaltmak, ulgamda heniz peýdalanylmaýan içki mümkinçiliklere aýratyn üns bermek boýunça döwlet tabşyryklary üstünlikli amala aşyrylýar. Zawodda ýurdumyza daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň, esasan hem dürli enjamlaryň ätiýaçlyk şaýlarynyň ýerini tutýan önümleri ýasamak, olaryň hatardan çykanlaryny gaýtadan dikeltmek işleri göwnejaý alnyp barylýar. Geçen ýyl kärhanada buraw desgalarynda oturdylýan turbalary aýlaýjy enjam hatardan çykansoň, ony gaýtadan dikeldip, ulanyşa taýýarlamak hem üstünlikli ýerine ýetirildi. Munuň özi köp möçberde maliýe serişdelerini tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Abatlaýjylar şu günler Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny hem uly zähmet üstünliklerine beslemek üçin iş depginini has-da ýokarlandyrýarlar. 

                                                                                                           

Hojaberdi BAÝRAMOW.

27.01.2023
Rowaçlyga barýan ýollar

Türkmenistany ykdysady we durmuş taýdan üstünlikli ösdürmegiň möhüm şerti hökmünde köp şahaly ulag düzümini döretmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şu nukdaýnazardan döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşine çäksiz goşant goşýan ulag-logistika ulgamynyň kämilleşdirilmegine milli we halkara derejede uly üns berilýär. Bu ulgamda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan iri möçberli taslamalary, şol sanda hereket edýän we gurulýan täze awtomobil hem-de demir ýollary döwrebaplaşdyrmak, raýat awiasiýasynyň, gämi gatnawynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli täzelemek hem-de giňeltmek boýunça taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ulag ulgamynda alnyp barylýan işler ykdysady mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge ýardam etmek bilen, parahatçylygy pugtalandyrmaga, ählumumy howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmäge hem uly goşant goşýar. 

                                                                   

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ösdürmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynda» ulag ulgamyny halkara ölçeglere laýyklykda döwrebaplaşdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.  

                                                                   

Watanymyzyň daşary syýasy strategiýasynyň özeninde ähli döwletler bilen deňhukukly, hoşniýetli, özara bähbitli hyzmatdaşlygy, sebitde we dünýäde durnukly ösüşi, parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmek boýunça tagallalary birleşdirmek wezipesi durýar. Döwletimiziň ulag diplomatiýasy dünýä derejesinde öz ykrarnamasyny tapýar. Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ulag ulgamy, ulag-üstaşyr geçelgeleri, ulaglaryň dürli görnüşleriniň özara baglanyşygynyň durnukly ösüşe täsiri babatda kabul eden Kararnamalary muňa aýdyň şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda ulag we kommunikasiýa toplumynyň kadalaşdyryjy-hukuk binýady pugtalanýar, awtomobil, demir ýol, deňiz we derýa, howa ýollary ulgamlary utgaşdyrylýar. Şunlukda, bir bitewi ulag ulgamy emele gelýär. Şeýle özgertmeleriň netijesinde harytlaryň özüne düşýän bahasyndaky ulag çykdajylary ep-esli derejede peselýär. Bu, ilkinji nobatda, logistik merkezleriň, sanlylaşdyrmagyň, maglumat tehnologiýalarynyň we ulag gatnawlarynyň ygtybarlylygynyň, netijeliliginiň, howpsuzlygynyň üpjün edilmegi arkaly gazanylýar. Ýurdumyzda içerki hem-de dünýä bazarlaryna harytlaryň çalt we netijeli iberilmegine mümkinçilik berýän ýokary guramaçylykly ulag ulgamynyň bolmagy bazar ykdysadyýetiniň ösdürilmeginiň, önümçilik-enjamlaýyn binýadyň pugtalandyrylmagynyň esasy şertleriniň biridir. Soňky ýyllarda halkara ulag gatnawynyň pugtalandyrylmagy bilen bir hatarda, awtomobil ýollarynyň milli ulgamynyň düýpli giňeldilmegi ýurdumyzyň welaýatlarynyň okgunly ösdürilmegine kuwwatly badalga berdi. 

                                                                   

Türkmenistan ägirt uly tebigy serişdelere, amatly geografik, geosyýasy we geoykdysady ýagdaýa eýe bolmak bilen, ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmakda ulag ulgamynyň, şol sanda awtomobil ulagynyň ornuny has-da berkidýär. Awtomobil ulag ulgamy öz işinde «Awtomobil ulagy hakynda», «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda», «Ulag howpsuzlygy hakynda»,  «Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryndan, «Türkmenistanyň ýol hereketiniň kadalaryndan», halkara konwensiýalardan, şertnamalardan, ylalaşyklardan, döwlet we pudaklaýyn kadalaşdyryjy hukuk namalaryň talaplaryndan ugur alýar. Häzirki wagtda awtomobil ulag ulgamyna innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylýar, ol dünýäniň meşhur awtomobil öndürijileriniň şäheriçi we şäherara ugurlar boýunça ulanylýan döwrebap ulag serişdeleri bilen üpjün edilýär. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 1000 sany «Toyota Coaster» kysymly orta synply we 250 sany «Toyota Hiace» kysymly kiçi awtobuslary satyn almak hakynda Karara gol çekdi. Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parkynyň üsti «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi ulaglarynyň 150-si bilen ýetirildi. Şol aýda hormatly Prezidentimiziň sanly ulgam arkaly gatnaşmagynda Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda ýurdumyzyň raýatlaryna we myhmanlaryna ýokary hilli, medeniýetli hyzmat etmek üçin ähli mümkinçilikleri bolan täze ýolagçy awtomenzilleriniň binalary açyldy. Diýarymyzyň sebitlerini gysga ýol bilen birleşdirjek, gatnawlaryň ygtybarly we bökdençsiz bolmagyny üpjün etjek Aşgabat — Türkmenabat, Aşgabat — Türkmenbaşy awtobanlarynyň gurluşygy ýokary depginde alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda berkarar döwletimizde yzygiderli durmuşa geçirilýän halkara ähmiýetli işleriň netijesinde Ýewraziýanyň sebitara ulag-üstaşyr ulgamyny kemala getirmäge, ony netijeli peýdalanmaga, sebit ýurtlarynyň arasynda söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmaga, sazlaşykly we durnukly ösüşi gazanmaga giň mümkinçilikler döredilýär.  

                                                                                                           

Möwlam HAÝTGULYÝEW,

                       

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň hünärmeni.

23.01.2023
Energetika — ykdysadyýetiň möhüm ugry

Elektrik energiýasynyň öndürilýän möçberini we eksportyny artdyrmak, energiýa üpjünçiliginiň hilini ýokarlandyrmak, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, ony ulanmak arkaly senagat önümçiligi kärhanalarynyň gurulmagy pudagy ösdürmek strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlendi. Alnyp barylýan işleriň netijeliligini artdyrmak üçin gysga wagtyň içinde iri taslamalar amala aşyryldy. Täze kuwwatly elektrik beketleri gurlup ulanmaga berildi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň çäklerinden müňlerçe kilometr uzap gidýän elektrik geçirijileriň birnäçesi täzelendi. Täze energetika enjamlary oturdyldy. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen gurluşygyna badalga berlen Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi dünýä we sebit energetika ulgamynda ägirt uly ähmiýete eýedir. Özümizde sebitde we dünýäde deňi-taýy bolmadyk senagat kärhanalary hereket edýär.  

                                                                   

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» hem-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasy» kabul edilip, olarda elektrik energetika pudagyny ösdürmek boýunça hem wezipeler kesgitlendi.  

                                                                   

Ýeri gelende aýtsak, Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitabynda pudagyň ösüşiniň taryhy, şu güni hem-de geljegi barada jikme-jik gürrüň edilýär. Bu gymmatly kitapda Garaşsyzlyk ýyllarynda pudaga ykdysadyýetimiziň möhüm ugry hökmünde garalyp, ony ösdürmäge aýratyn üns berilýändigi aýdylýar. Ýeliň, Günüň, suwuň we beýleki alternatiw çeşmeleriň energiýasyndan peýdalanmagyň gerimini giňeltmek, olary ýurdumyzda giňden ornaşdyrmak dogrusynda bellenip geçilýär.  

                                                                   

Häzirki wagtda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň elektrik üpjünçiligi we awtomatika kafedrasynyň mugallymlarydyr talyp ýaşlary alym Arkadagymyzyň energetika strategiýasyny durmuşa geçirmek baradaky işlerinden ruhlanyp, birnäçe ylmy işleri alyp barýar. Ýokary okuw mekdebiniň wodorod energetika merkezinde ylmy-barlaglar üstünlikli amala aşyrylýar. Bu energiýa çeşmesiniň öndüriliş usullaryny seljermek, olardan ykdysady taýdan bähbitli, daşky gurşawa zyýansyz usullary saýlap almak wajyp wezipeleriň biridir. Bu ugurda alnyp barylýan ylmy gözlegler energetika syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagynda möhüm ähmiýete eýedir.  

                                                                                                           

Ene ORAZBERDIÝEWA,

                       

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy.

23.01.2023
Milli ykdysadyýetiň kuwwatly pudagy

Dünýäniň kuwwatly energetika döwletleriniň hataryna girýän eziz Watanymyz baý uglewodorod serişdelerini netijeli peýdalanmak babatda maksatnamalaýyn işleri toplumlaýyn esasda durmuşa geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, tutuş halk hojalyk toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmagy maksat edinýän wezipeleriň çözülmegi ýurdumyzda öndürilýän, daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýän önümleriň möçberini artdyrmaga we görnüşlerini giňeltmäge gönükdirilendir. Milli ýangyç-energetika toplumynyň öňünde durýan giň möçberli wezipelere laýyklykda, daşary ýurt maýadarlary hem-de öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan kompaniýalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk giňden ösdürilýär.  

                                                                   

Ýurdumyzyň içerki bazaryny özümizde öndürilýän ýokary hilli önümler bilen doly üpjün etmek boýunça täze senagat pudaklarynyň sany barha artýar, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen ägirt uly döwrebap kärhanalaryň kuwwaty artdyrylýar. Olaryň hatarynda polietileniň we polipropileniň dürli görnüşlerini öndürýän Gyýanly şäherçesindäki polimer zawodyny, Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawody görkezmek bolar. Ahal welaýatyndaky bu kärhana dünýäde tebigy gazdan benzin öndürýän ilkinji zawod hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi we Şweýsariýanyň Federal tehnologiýa institutynyň hem-de ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak gaznasynyň degişli güwänamalaryna mynasyp boldy. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik kuwwatlyklary yzygiderli artdyrylýar. «Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öndürýän nebit önümleriniň görnüşlerini artdyrmak boýunça köpugurly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň 13-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçiren Hökümet mejlisinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümiň — B-92 kysymly awiabenziniň öndürilip başlanandygy barada hem hoş habar berildi. 

                                                                   

Bu Hökümet mejlisinde ýurtda harytlyk gazyň ätiýaçlyk gorlaryny üpjün etmek maksady bilen, gaz saklamak üçin niýetlenen ýerasty desgalary gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada hem aýdyldy. Türkmenistanda şeýle taslamany ilkinji gezek durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär. Bu işi halkara tejribä laýyklykda ýola goýmak we alyp barmak, onuň tehniki-ykdysady esaslandyrmasyny taýýarlamak, taslamalaşdyrmak, enjamlaşdyrmak hem-de gurmak babatda halkara maslahatçy kompaniýalary işe çekmek göz öňünde tutulýar.  

                                                                   

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda», şeýle-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bu döwürde nebitgaz toplumyna iri möçberli dürli maýa goýumlar göz öňünde tutulýar. «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, ýakyn wagtda ýurdumyzyň dürli sebitlerinde täze gazhimiýa toplumlaryny, şol sanda pes dykyzlykly polietilen, izobutan, metanol, poliwinilasetat, suwuk hlor, natriý sulfatyny öndürmek boýunça toplumlary gurmak meýilleşdirilýär. Bu döwrebap toplumlarda işlejek ýaş hünärmenleri taýýarlamak işleri hem ýokary derejede gurnalýandygy guwandyryjydyr.  

                                                                   

Häzirki zaman ýerli senagat pudaklarynyň ösdürilmegine, sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna giň şertleri döredýän hormatly Prezidentimiziň il-ýurt ähmiýetli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris. 

                                                                                                           

Ýagmyr KAKABAÝEW,

                       

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

19.01.2023
Yhlasly zähmetiň miwesi

Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda birnäçe döwrebap önümçilik, dokma kärhanalary hereket edýär. Bu kärhanalaryň önjeýli işledilmegi bilen halkymyzyň diňe bir tikin önümlerine bolan islegleri doly kanagatlandyrylman, eýsem, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň mukdarynyň hem artmagyna getirýär. Şeýle kärhanalaryň hatarynda Daşoguz şäherindäki «Çeper» tikin fabrigini görkezmek bolar. Fabrikde tikilýän dürli görnüşli, ýokary hilli önümler halkymyzyň isleglerini doly derejede kanagatlandyrýar. Munuň şeýledigine biz tikin fabriginiň önümçilik bölüminiň başlygy Gülsere Seýilhanowa bilen söhbetdeş bolanymyzda hem aýdyň göz ýetirdik. Ol geçen «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda kärhana boýunça 19694892 manatlyk iş edilip, bellenilen meýilnamanyň 181,1 göterim ýerine ýetirilendigini gürrüň berdi. 

                                                                   

Kärhanada tikilýän dürli görnüşli önümleriň matalary ýurdumyzda ýetişdirilýän pagta hasylynyň önümi bolup, özüniň ýokary hilliligi, arassalygy bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem bu önümler alyjylarda ýakymlylygy we elýeterligi bilen uly gyzyklanma döredýär. Öndürilýän önümleriň 100-den gowrak görnüşi bolup, häzirki wagtda olaryň aglaba bölegi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň, Döwlet serhet gullugynyň buýurmalary esasynda esgerler we serkerdeler üçin ýörite tikilen eşiklerden ybaratdyr. Şeýle-de tikin fabriginde bölek satuw üçin, uly ýaşdaky adamlara hem-de çagalara niýetlenen dürli görnüşli eşikler, ýörite işçi geýimleri, pamykly ýorgan, düşek, ýassyk önümleri hem-de olaryň daşlyklary, saglygy goraýyş işgärleri üçin halatlar we başgaplar, sport egin-eşikleri tikilýär. Tikin fabriginde ilata hödürlenýän önümler milliligi, biçüw aýratynlyklary, döwrebaplygy bilen has tapawutlanýar.  

                                                                   

Tikin fabriginde häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän döwrebap tikin maşynlary bolup, olara öz işleriniň ussatlary bolan tikinçiler ezberlik bilen erk edýärler. Olaryň hatarynda Maýsa Nurjanowany, Jeren Toýlyýewany, Oguljahan Amanbaýewany, Suraý Atajanowany, Nurjemal Öwezowany görkezmek bolar. Bu ýerde işleýän tikinçilerdir biçüwçileriň, işçi-hünärmenleriň agzybirlikli zähmeti netijesinde öndürilýän önümlere bolan isleg günsaýyn artýar. Olar şeýle hyjuw hem-de zähmetsöýerlik bilen ýokary hilli, täze görnüşli önümleri öndürip, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzy zähmet üstünliklerine besläp, halkymyzyň bu önümlere bolan isleglerini kanagatlandyrmak ugrunda yhlaslaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar. 

                                                                                                           

Raziýa GAÝYPJANOWA,

                       

«Daşoguz habarlary».

19.01.2023
Ulag ulgamyndaky netijeli işler

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyz rowaçlyklaryň ýoly bilen okgunly öňe barýar, günsaýyn ösýär, özgerýär, üstünlikleriň täze sepgitlerine eýe bolýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda döwlet bähbitli beýik işler durmuşa geçirilýär, durnukly ösüş gazanylýar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda, ulag ulgamynda hem netijeli işler alnyp barylýar. Berkarar Watanymyzda ägirt uly taslamalar durmuşa geçirilip, mähriban halkymyzyň bagtyýar geljeginiň binýady berkden tutulýar. Eziz Diýarymyz özüniň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerini görkezip, ählumumy integrasiýa goşulyşýan ýurt hökmünde tanalýar. Türkmenistan döwletimiz bilen daşary döwletleriň hyzmatdaşlygy has-da giňeldilýär. 

                                                                   

Türkmenistan dünýä döwletleriniň arasynda durnukly ösüş gazanýan ýurtlaryň hataryna girýär. Watanymyzyň parahatlygy, halkyň agzybirligi bilen bir hatarda, kämil ulag ulgamy hem dünýä döwletlerini we iri kompaniýalary ýurdumyz bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge giňden gyzyklandyrýar. Ýurdumyzyň alyp barýan hoşniýetli goňşuçylyk, «Açyk gapylar» ýörelgeleri bu babatda işleriň öňe ilerlemegine ýol açýar. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda, ýurdumyzyň ulag ulgamynda täze başlangyçlar, täze netijeli işler üstünlikli amala aşyrylýar. Biz asuda, parahat ýurdumyzyň dünýä giňişliginde tutýan abraýly ornuny barha berkidýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Serdarymyza döwletli işlerinde üstünlik arzuw edýäris. 

                                                                                                           

Gunça ALLAMYRADOWA,

                       

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyby.

19.01.2023
Netijeli ykdysady usullar

Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň ähli pudaklary we ulgamlary täze eýýamymyzyň belent ruhunda ösýär, özgerýär. Milli ykdysadyýetimiziň döwrebaplaşdyrylmagy we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi innowasion işläp taýýarlamalaryň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň hem-de iň gowy dünýä tejribeleriniň önümçilige yzygiderli ornaşdyrylmagyna, ygtybarly salgyt-býujet we pul-karz syýasatyndan netijeli peýdalanylmagyna giň ýol açýar.  

                                                                   

Ykdysady ösüşi innowasiýa tarap gönükdirmek esasynda ýurdumyz halkara zähmet bölünişiginde özüne degişli orny has ynamly eýeleýär, dünýä bazaryna islegli önümlerini çykarmakda tejribesini yzygiderli baýlaşdyrýar. Munuň özi dünýä bazarynda geljekde ýene-de ýurdumyza durnukly orny we ýokary girdejileri üpjün eder. Bu bolsa milli pulumyzyň we ykdysady ösüşlerimiziň has durnukly bolmagyna ýardam berýär. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşiniň ýokary derejede — 6 göterimden hem gowrak möçberde saklanylmagy örän işjeň ulanylýan ykdysady usullaryň oňyn täsiridir. Ýurdumyzda häzirki wagtda senagat hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerimde dowam edýär. Umumy bahasy ençeme milliard amerikan dollaryna barabar bolan iri desgalaryň birnäçesiniň gurluşygynyň ýokary depginde alnyp barylýandygy kuwwatly ykdysadyýetimiziň mümkinçilikleriniň çäginiň örän giňdigine şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Ykdysadyýetdäki gazanylýan ösüşler ýurdumyzyň, şol sanda welaýatlaryň ykdysady-durmuş taýdan ösüşlerine hem uly itergi berýär, ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrýar, halkyň ýaşaýşyny täze derejelere göterýär. Gahryman Arkadagymyzyň gurduran döwrebap, halkara ölçeglerine laýyk gelýän kärhanalarynyň uly topary il-ýurdumyzyň bähbidine öndürijilikli işledilýär. Bu kärhanalarda çig malyň senagat taýdan işlenilmeginiň netijeli ýola goýulmagy ykdysady girdejileriň artmagyny üpjün edýär. Dünýäniň ösen tehnologiýalarynyň önümçilige ornaşdyrylmagy netijesinde ýurdumyzda öndürilýän önümleriň bäsleşige ukyplylygy has ýokarlandy. Meselem, tebigy gazdan sintetik ýangyjy öndürmekde dünýä boýunça alanyňda, ilkinji uly möçberli taslama durmuşa geçirildi, eýýäm ep-esli wagtdan bäri EURO-5 standartyna laýyk gelýän EKO-93 benzini dünýä bazaryna çykarylýar. Türkmenistan kompýuter tehnologiýalarynyň önümçiligine hem ynamly goşuldy. Senagat taýdan täze önümçilikleriň sany ýene-de artýar. Welaýatymyzyň çäginde täze zawod-fabrikler gurulýar. Köýten sebitinde çig mal potensialynyň baý goruny peýdalanmaga gönükdirilen işler ýaýbaňlandyrylýar. Sebitde kuwwaty ýylda 1 million tonna önüm öndürmäge barabar bolan «Lebap» sement zawodynyň ikinji tapgyrdakysynyň gurluşygy depginli dowam etdirilýär. Keramiki-bezeg plitalaryny öndürmäge niýetlenilen hususy eýeçilikdäki kiçi zawodlaryň we beýleki ownukly-irili kiçi kärhanalaryň birnäçesi öz önümleri bilen ilaty begendirýär.  

                                                                   

Ykdysadyýetdäki ösüşleriň täze ýylda hem giňden ýaýbaňlanmagy ugrunda Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy hereket edýär. Bu ugur hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda Türkmenistanyň 2023-nji ýyl üçin kabul edilen esasy maliýe resminamasy bolan Döwlet býujetinde hem beýanyny tapdy. Üstümizdäki ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynyň durnukly depginler bilen ösmeginiň netijesinde jemi içerki önümiň ösüş depgininiň deňeşdirme nyrhlarda 6,5 göterime çenli derejede emele gelmegi ynamly çaklanylýar. Ýurdumyzyň ykdysady we azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň pugta esaslarynyň hereket edýändigi örän begendirijidir. Bu ösüşler hormatly Prezidentimiziň alyp barýan durmuş-ykdysady syýasatynyň esaslaryny hem mäkäm berkidýär. Durmuş-ykdysady ösüş, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, dünýä ykdysady giňişligine üstünlikli goşulmak ýaly ugurlaryň rowaçlanmagy bu gün milli ykdysadyýetimiziň tapawutlandyryjy häsiýetine öwrülýär.  

                                                                                                           

Kerim MEREDOW,

                       

welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy.

19.01.2023
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysy — 2022-nji ýyl Nebitgaz toplumy

Türkmenistanyň nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän syýasat ýangyç-energetika toplumynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine hem-de onuň halkara energetika ulgamyna sazlaşykly goşulyşmagyna gönükdirilendir. Ýurdumyzda bu ulgamda amala aşyrylýan giň möçberli maýa goýum taslamalary diňe bir ykdysady ähmiýete eýe bolman, eýsem, sebit we ählumumy energetika howpsuzlygyny pugtalandyrmakda hem möhüm orny eýeleýär.

Türkmenistan iri nebitgaz kompaniýalary we abraýly maliýe düzümleri bilen ysnyşykly gatnaşyklary ýola goýýar. Ýurdumyz daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen energetika hyzmatdaşlygynyň çägini giňeldýär, ägirt uly tebigy serişdelere, uglewodorodlaryň baý gorlaryna eýe bolmak bilen, olary bütin adamzadyň bähbidine ulanmaga çalyşýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, biz nebitgaz senagatyny ösdürmek hem-de tebigy gazy daşarky bazarlara ibermegiň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça yzygiderli işleri alyp barýarys. Döwlet energetika strategiýasyna laýyklykda, ýurdumyzyň uglewodorod kuwwaty türkmenistanlylaryň we dünýäniň beýleki halklarynyň bähbitlerine ulanylýar. Bu ugurda görülýän çäreler oňyn netijelerini berýär.

Geosyýasy we ykdysady ýagdaýynyň amatly bolmagy, energiýa serişdeleriniň daşary ýurtlara iberilýän ugurlarynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagy netijesinde, ýurdumyz deňhukukly, özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine eýerip, dünýä giňişliginde eýeleýän ornuny yzygiderli pugtalandyrýar. Energetika ulgamynda döwletara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugrudyr. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamynda Gün tertibini üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhüm şerti hökmünde bu hyzmatdaşlyga uly üns berilýär. Bu ugurda amala aşyrylýan syýasat uzak möhletleýinlik, açyklyk, milli bähbitleri nazara almak we özara jogapkärçilik ýörelgeleri esasynda guralýar.

Ýurdumyzyň ählumumy energetika howpsuzlygynyň täze arhitekturasyny kemala getirmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlary bütin dünýäde giň goldawa eýe bolýar. Munuň özi pudagy diwersifikasiýalaşdyrmak, nebiti we gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen döwrebap toplumlary gurmak, täze nebitgaz ýataklaryny, şol sanda Hazar deňziniň türkmen bölegini we “Galkynyş” gaz känini senagat taýdan çalt depginlerde özleşdirmek, bu işde ulanylýan sanly tehnologiýalaryň gerimini giňeltmek bilen baglanyşyklydyr. Hytaýa we Eýrana gaz geçirijiniň gurluşygy, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi ýaly ägirt iri taslamalara döwletimiziň halkara energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmäge goşandy hökmünde garamak bolar.

TOPH taslamasy Türkmenistanyň energetika strategiýasyny durmuşa geçirmekde nobatdaky netijeli ädimdir. Milli ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak, geljegi nazara almak bilen, onuň kuwwatyny artdyrmak, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň täze ulgamyny döretmek şol strategiýanyň esasy ugurlary bolup durýar. Dünýäniň ösen ýurtlary we abraýly halkara maliýe institutlary tarapyndan goldanylýan bu energetika ulgamy diňe bir Günorta Aziýa ýurtlaryny türkmen gazy bilen üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhüm şertine öwrüler, sebitde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga ýardam berer. Munuň özi, aýratyn-da, Owganystanyň parahatçylykly ýol bilen dikeldilmegi, onuň durmuş-ykdysady düzüminiň pugtalandyrylmagy, täze müňlerçe iş orunlaryny döretmek ýaly möhüm meseleleriň çözülmegi üçin örän wajypdyr. Bu bolsa, öz nobatynda, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga goşant goşar.

Häzirki wagtda Türkmenistan — Hytaý transmilli gaz geçirijisiniň çig mal binýady pugtalandyrylýar we ösdürilýär. Munuň özi anyk netijä gönükdirilen uzak möhletli, netijeli döwletara hyzmatdaşlygyň aýdyň mysalydyr. Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde möhüm wezipeleri goýdy. Şunda täze nebitgaz ýataklaryny ýüze çykarmak maksady bilen, gözleg-agtaryş işlerini geçirmäge, uglewodorod serişdeleriniň çykarylýan hem-de gaýtadan işlenilýän möçberini artdyrmaga, türkmen energiýa serişdelerini dünýäniň energetika bazarlaryna ibermegiň dürli ugurlaryny döretmäge, nebitgaz önümçiliginde innowasiýalary ulanmaga, guýulary burawlamak we düýpli abatlamak boýunça işleri, şol sanda ýöriteleşdirilen daşary ýurt kompaniýalaryny we maýalaryny çekmegiň hasabyna işleri işjeňleşdirmäge uly ähmiýet berilýär.

“Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çäginde “Joramergen”, “Gökmiýar” we “Daşrabat” ýaly täze ýataklaryň tapgyrlaýyn işe girizilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Amyderýanyň sag kenarynda geçirilen gözleg, özleşdiriş işleri, seýsmiki barlaglar, gözleg we ulanyş guýularynyň burawlanmagy bu ýerde iri gaz ýataklaryny ýüze çykarmaga mümkinçilik berdi. Şol işler Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) bilen önümi paýlaşmak hakynda Ylalaşygyň şertlerinde amala aşyrylýar. Energiýa serişdelerine artýan içerki islegleri kanagatlandyrmak ýangyç-energetika toplumynyň möhüm wezipesidir. Munuň özi milli halk hojalyk toplumynyň esasy pudaklarynyň, şol sanda nebitgaz, himiýa, elektroenergetika pudaklarynyň, gurluşyk senagatynyň we beýleki ulgamlaryň ýokary depginlerde ösdürilmegi bilen şertlendirilendir.

Gaz senagatynda täze taslamalary durmuşa geçirmek döwletimiziň syýasatynyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar. Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, tutuş halk hojalyk toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmagy maksat edinýän wezipeleriň çözülmegi ýurdumyzda öndürilýän, daşary ýurtlarda-da uly isleg bildirilýän önümleriň möçberini artdyrmaga we görnüşlerini giňeltmäge gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen ägirt uly döwrebap kärhanalaryň kuwwaty artdyrylýar. Şolaryň hatarynda polietileniň we polipropileniň dürli görnüşlerini öndürýän, “Türkmengaz” döwlet konserniniň buýurmasy boýunça “LG International Corp.” we “Hyundai Engineering” (Koreýa Respublikasy) kompaniýalary tarapyndan “TOYO Engineering Corporation” (Ýaponiýa) kompaniýasynyň gatnaşmagynda gurlan Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesindäki polimer zawody bar.

Şeýle hem Ahal welaýatynda tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawody görkezmek bolar. Bu kärhana “Türkmengaz” döwlet konserniniň hem-de “Kawasaki Heavy Industries Ltd.” (Ýaponiýa) we “Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.” (Türkiýe) kompaniýalarynyň konsorsiumynyň bilelikdäki tagallalary bilen guruldy. Gyýanlydaky zawodda Türkmenistan üçin täze önüm bolan ýokary dykyzlykdaky polietileniň önümçiliginiň ýola goýlandygyny bellemek gerek. Pes basyşda etileniň polimerizasiýasynyň reaksiýasy esasynda alynýan bu önüm örän berkligi, kislotalar, aşgarlar, ýaglar babatda himiki taýdan durnuklylygy bilen tapawutlanýar.

Türkmen polietileni dünýä we içerki bazarlarda uly islegden peýdalanýar. Ol tehniki we durmuş maksatly önümleri, plýonkalary, paketleri, kommunikasion turbalary, elektrik kabellerini saraýjylary öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanylýar. Ondan durmuş himiýasy üçin gaplar, oýnawaçlar, gap-gaçlar we beýlekiler taýýarlanylýar.

Nebitiň we gazyň çykarylyşynyň artdyrylmagy, pudagyň çig mal binýadynyň pugtalandyrylmagy, türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermegiň köpugurly ulgamlarynyň döredilmegi bilen birlikde, energetika pudagynyň kärhanalarynyň tehniki we tehnologik taýdan kämilleşdirilmegine, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen iri senagat desgalarynyň gurluşygyna uly üns berilýär. Bu babatda Ahal welaýatyndaky zawodyň işi bellärliklidir. Agzalan kärhana dünýäde tebigy gazdan benzin öndürýän ilkinji zawod hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi we Şweýsariýanyň Federal tehnologiýa institutynyň hem-de ABŞ-nyň Daşky gurşawy goramak gaznasynyň degişli güwänamalaryna mynasyp boldy.

Bu ýerde Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasy tarapyndan işlenip taýýarlanan tehnologiýa boýunça “mawy ýangyç” iň az energiýa çykdajylary hem-de daşky gurşawa zyýan ýetirmezden gaýtadan işlenilýär we iň ýokary ekologik talaplara laýyk gelýän EURO-5 ölçegindäki ECO-93 kysymly benzin, şeýle-de suwuklandyrylan tebigy gaz öndürilýär. ECO-93 kysymly ýangyjyň ulanylmagy awtoulaglaryň zyňyndy gazlarynda kükürt oksidini 50 esse, azot oksidini 5 esse, kömürturşy gazyny 2 esse hem-de uglewodorodlary 20 göterim peseldýär. Munuň özi daşky gurşawa zyýanly gazlaryň zyňyndysyny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär. Bulardan başga-da, awtoulaglaryň hereketlendirijilerinde emele gelýän gurumyň mukdary azalýar. Bu bolsa olaryň tehniki hyzmat ediş möhletini 2 esse uzaldýar.

Häzirki wagtda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň täzelenilmegi netijesinde ýurdumyzda öndürilýän senagat harytlarynyň 25 göterimi bu toplumyň paýyna düşýär. TNGIZT-niň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns berilýändigini bellemek gerek. Ýokary oktanly awtoulag benzinleri, uçar, yşyklandyryş we tehniki kerosin, suwuklandyrylan gaz, dizel ýangyjynyň dürli görnüşleri, tehniki çalgy ýaglar we polipropilen, elektrodly taplanan koks, ýol we gurluşyk bitumy, galyňlygy 20, 25 we 30 mikrometr bolan gaplama plýonkasy, konditer önümçiliginde ulanylýan polipropilen plýonkasy toplumda öndürilýän esasy önümlerdir.

Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna laýyklykda, ýakyn wagtda ýurdumyzyň dürli sebitlerinde täze gazhimiýa toplumlaryny, şol sanda pes dykyzlykly polietilen, izobutan, metanol, poliwinilasetat, suwuk hlor, natriý sulfatyny öndürmek boýunça toplumlary gurmak meýilleşdirilýär. Dünýäniň ösen ýurtlarynda “geljegiň ýangyjy” strategiýasy hökmünde işlenip taýýarlanylýan wodorodyň önümçiliginiň ýola goýulmagyna aýratyn üns berler. Bularyň hemmesi ykdysadyýeti pugtalandyrmaga, eksportda ýokary goşulan bahaly önümleriň paýyny artdyrmaga mümkinçilik berer.

Häzirki wagtda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda haýal kokslandyrma we gudronyň deasfaltizasiýasy boýunça enjamlaryň gurluşygy tamamlanyp barýar. Toplumyň buýurmasy boýunça BAE-niň “WTL FZE” we ABŞ-nyň “Westport Trading Europe Limited” kompaniýalarynyň bilelikde amala aşyrýan taslamasynyň esasy wezipesi gudronyň we mazudyň agyr galyndylaryny gaýtadan işlemekden ybaratdyr. Enjamlaryň işe girizilmegi nebitiň gaýtadan işlenilmeginiň derejesini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, suwuklandyrylan gazyň, benziniň, dizel ýangyjynyň we nebit koksunyň öndürilýän mukdaryny artdyrmaga, şeýle hem goşmaça iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer.

Soňra Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň mümkinçilikleri içgin öwreniler, olary mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi uly ugurlary, häzirki wagtda dünýä bazaryndaky islegleri nazara almak bilen, öndürilýän nebit önümleriniň görnüşleri kesgitlener. Hususan-da, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda nebiti gaýtadan işlemegiň görkezijisini 90 göterimden hem artdyrmaga mümkinçilik berýän täze tehnologik desgalary gurmak meýilleşdirilýär. Dizel fraksiýalaryny we benzinleri gidroarassalaýjy, wodorod öndürýän blokly katalitik kreking we kokslamak enjamlarynyň toplumy, nebiti gaýtadan işlemekden galan agyr galyndylary katalitik kreking usuly boýunça işleýän enjam, ýokary hilli binýatlaýyn tehniki ýaglary öndürýän enjam şol desgalaryň hataryndadyr.

Türkmenistan tebigy gazy toplumlaýyn gaýtadan işlemegi ugur edinip, dünýäniň energetika bazarynda energiýa serişdelerini iri eksport ediji hökmündäki ornuny pugtalandyrdy. Täze tehnologiýalary we usullary peýdalanmagyň hasabyna ýurdumyzda nebitdir gazy çykarmagyň depgini üpjün edilýär. Türkmenistan dünýä bileleşiginiň ünsüni energetika howpsuzlygyna çekmek arkaly soňky ýyllarda daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär. Türkmen hünärmenleriniň daşary ýurtly hünärmenler, Ýewropanyň, Aziýanyň we ABŞ-nyň öňdebaryjy kompaniýalary bilen bilelikdäki netijeli işewürlik gatnaşyklaryny saklamaklary tejribe alyşmak, göni gatnaşyklary ýola goýmak, täze taslamalary amala aşyrmak, pudagy ösdürmegiň dünýä meýilleri we mümkinçilikleri bilen tanyşmak arkaly bellenen maksatlara ýetmäge mümkinçilik berýär.

Her ýyl geçirilýän pudaklaýyn sergiler, duşuşyklar we maslahatlar ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gazananlaryny giňden wagyz etmäge hem-de bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy ilerletmäge netijeli meýdança bolup hyzmat edýär. Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça 2022-nji ýylyň mart aýynda geçirilen halkara forum, şeýle hem «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan Türkmen milli nebitgaz kompaniýasy (NaPeCo), Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda «Gaffney Cline» britan kompaniýasynyň goldaw bermeginde oktýabr aýynda guralan «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahat we sergi munuň aýdyň subutnamasydyr.

Energetika pudagynda özara gatnaşyklary pugtalandyrmaga we giňeltmäge gönükdirilen bu ýöriteleşdirilen iri forumlar diňe bir adaty görnüşde geçirilmän, eýsem, dünýäniň onlarça ýurdunda Aşgabatdan sanly ulgam arkaly görkezildi. Çärelere Hökümet düzümleriniň, ugurdaş ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, diplomatik gulluklaryň we abraýly halkara guramalaryň, nebitgaz ulgamynyň işewür düzümleriniň wekilleri, maliýe institutlarynyň hünärmenleri, bu ulgamda işleýän kompaniýalaryň esasy bilermenleri, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, daşary ýurtly myhmanlar we beýlekiler gatnaşdylar. Forumlaryň gün tertibine energiýa serişdeleriniň önümçiligini, iberilmegini we ahyrky sarp edilmegini gurşap alýan ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklary ýola goýmak, energetika diplomatiýasyny, gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürmek, uglewodorodlary çykarmakda täze tehnologiýalar we nou-haular, metanyň, ugurdaş gazlaryň zyňyndylaryny azaltmak ýaly wajyp meseleler girizildi.

Olarda daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek, şol sanda Hazar sebitiniň türkmen bölegini özleşdirmek üçin maýa goýumlary çekmek bilen, täze ýataklarda nebiti we gazy çykarmak, nebiti gaýtadan işleýän senagat üçin enjamlary öndürýän daşary ýurt kompaniýalarynyň, maýa goýum guramalarynyň wekilleri bilen ýurdumyzyň hünärmenleriniň gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Daşary ýurtly gatnaşyjylaryň çykyşlarynda häzirki ösen tehnologiýalaryň döwründe nebit çig malynyň we nebit önümleriniň sarp edilişiniň artýandygyna aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz pudagyny diwersifikasiýalaşdyrmak, nebiti we tebigy gazy gaýtadan işleýän täze kuwwatlyklary döretmek boýunça uly işleriň amala aşyrylýandygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly halkara maslahata we sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagynda ýurdumyzyň baý uglewodorod serişdelerini daşarky bazarlara çykarmak, energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek arkaly ählumumy ösüşi we parahatçylygy gazanmak ugrunda taýsyz tagalla edýändigi bellenildi. Gaz geçirijileri, üstaşyr ulag geçelgelerini gurmak boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmegi sebitimizde durnukly ösüşi we parahatçylygy berkitmäge has-da kuwwatly itergi berer. Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi, häzirki wagtda gurluşygy alnyp barylýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisi muňa aýdyň mysaldyr.

Gory boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käni tapgyrlaýyn özleşdirilýär. Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Uglewodorod serişdelerini çykarmakda Hazar deňziniň türkmen böleginde ýerleşýän ygtyýarlandyrylan deňiz toplumlaryny daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna özleşdirmäge hem uly ähmiýet berilýär.

Şeýle hem forumda uglewodorod ýataklaryny özleşdirmegiň ekologik ugurlaryna, pes uglerodly energetika meselesine aýratyn üns berildi. Daşky gurşawa zyýan ýetirmezden, “ýaşyl” energetika tehnologiýalaryna geçmek üçin energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri, ilkinji nobatda, ýel we Gün energetikasy işjeň ösdüriler. Howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleleri çözmekde häzirki wagtda geljegiň ýangyjy hasaplanýan wodoroda uly ähmiýet berilýär. Wodorod senagat önümçiliginde ulanylanda, parnik gazlaryny emele getirmeýär, çünki wodorodyň ýylylyk döretmek ukyby ýangyjyň beýleki görnüşlerinden üç esse ýokarydyr. Şeýle-de ony energiýany toplaýjy hökmünde ulanmak bolýar. Gaz zyňyndylarynyň bolmazlygy, howpsuzlygy, tygşytlylygy, bäsdeşlige ukyplylygy bu häzirki zaman energiýa serişdesiniň artykmaçlyklarydyr. Häzirki günde energetika tehnologiýalarynyň düzümlerine innowasiýalaryň girizilmegi netijesinde, wodorod täze bazarlary “özleşdirmäge” girişýär.

Hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň dowamynda geçiren iş maslahatlarynda we Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň esasy wezipelerine garaldy. Döwlet Baştutanymyzyň pudagyň kärhanalary üçin degişli enjamlary satyn almak baradaky gol çeken Kararlary munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu ugurda amala aşyrylýan çäreler seýsmiki barlag we gözleg işleriniň netijeliligini, önümçilik kuwwatyny artdyrmaga, täze ýataklary ýüze çykarmaga we senagat taýdan özleşdirmäge, umuman, bu ulgamyň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga ýardam berýär.

Şeýlelikde, 2022-nji ýylyň netijeleri Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyny çalt depginlerde döwrebaplaşdyrmagy, täze önümçilikleri döretmegiň hasabyna onuň düzümlerini giňeltmegi ugur edinýändigini görkezýär. Tebigy gazy gaýtadan işlemek we önümleriň täze görnüşlerini öndürmek ýurdumyz üçin bu babatda ileri tutulýan ugurdyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan innowasion syýasatyna laýyklykda, pudagyň önümçilik kuwwatlyklarynyň mundan beýläk-de artdyrylmagy energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, dünýä we sebit derejesinde durnukly ykdysady ösüşiň maksatlary bilen berk baglanyşyklydyr. Munuň özi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň, halkymyzyň abadançylyk derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlanmagyna ýardam eder.

12.01.2023
Asylly maksatlar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda möhüm ähmiýetli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ähli pudaklarda gazanylýan oňyn netijeler eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegine ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär. Ýer ýüzünde ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň biri hökmünde tanalýan ýurdumyzda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem bu ugurda guwandyryjy netijeler gazanyldy. Muňa ýakynda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde garalan şu ýylyň on bir aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň mysalynda hem aýdyň göz ýetirmek bolýar.  

                                                                   

Mejlisde bellenilişi ýaly, on bir aýyň jemleri boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2  göterim derejesinde durnukly saklanylýar. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümleri öndürmegiň möçberi 11 göterim artdy. Hasabat döwründe bölek-satuw haryt dolanyşygynyň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,6 göterim, daşary söwda dolanyşygy bolsa 35,7 göterim artdy. Şu ýylyň ýanwar — noýabr aýlarynda Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 119,9  göterim, çykdajy bölegi bolsa, 98,1  göterim ýerine ýetirildi. Ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,4 göterim ýokarlandy. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 14,1  göterim artdy. Hasabatyň dowamynda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda geçirilen çäreler barada hem maglumat berildi.  

                                                                   

Makroykdysady görkezijilerden mälim bolşy ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyzyň taryhyna ösüşli, üstünlikli ýyllaryň ýene-de biri altyn harplar bilen ýazylýar. Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen durmuşa geçirilýän şeýle beýik işleriň ählisiniň gözbaşynda bolsa halkymyzyň asuda durmuşda bolelin ýaşaýşyny üpjün etmek ýaly asylly maksatlaryň durandygy her bir türkmenistanlyny guwandyrýar, buýsandyrýar. 

                                                                                                           

Şöhrat BÄŞIMOW,

                       

Türkmen döwlet maliýe institutynyň uly mugallymy.

29.12.2022
Belent sepgitlere beslenen günler

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen şan-şöhrata, ajaýyp wakalara beslenen «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly tamamlanyp barýar. Şu pursatda onuň Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyza, hakymyza getiren üstünlikleri, bagtyýarlygy her bir adamyň göz öňünde janlanýar. Çünki bu ýyl ata Watanymyzyň ykdysadyýetde, medeniýetde we beýleki ugurlarda gazanan ösüşleri bilen öňe tarap batly gadam urýandygyny aýdyň subut etdi. 

                                                                   

Ajaýyp ýylda ýurdumyzda, şol sanda, biziň welaýatymyzda Oba milli maksatnamasyna hem-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda amala aşyrylan möhüm işler, gazanylan üstünlikler az däl. Ýylyň dowamynda welaýatymyzyň dürli ýerlerinde gurlan medeni-durmuş maksatly binalaryň, desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň köp sanlysynyň uly dabaralar bilen ulanylmaga berilmegi munuň aýdyň mysalydyr. 

                                                                   

Bu barada aýdylanda, Arkadagly Serdarymyzyň gatnaşyp, ak pata bermeginde Daşoguz şäherinde açylan 450 orunlyk welaýat köpugurly hem-de 150 orunlyk onkologiýa hassahanalaryny, şeýle-de welaýatymyzyň merkezinde saglygy goraýyş işgärleri üçin ýaşaýyş jaýlaryny, ýolagçylaryň hyzmatyna berlen döwrebap awtomenzili, Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Parahat geňeşliginiň çäginde ösen lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan saglyk öýüni, Şabat etrabynyň merkezindäki çagalar dynç alyş seýilgähini we beýlekileri belläp geçmek örän ýerliklidir. Sebäbi häzirki döwrüň talaplarynyň derejesinde bina edilen bu desgalar halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokary göterilmegine hyzmat edýär. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, şeýle ajaýyp ýylymyzda welaýatymyzyň oba hojalyk pudagynda hem guwandyryjy sepgitlere eýe bolnup, dürli görnüşli ekinleriň, piläniň bereketli hasyly ýygnaldy. Munuň özi gallaçylarymyzyň, pagtaçylarymyzyň, şalyçylarymyzyň, gök ekerançylarymyzyň, ýüpekçilerimiziň çeken agzybirlikli, arkalaşykly zähmetleriniň ýokary netijeleri berendigini görkezýär. Şu ýylda welaýatymyzda 265 müň tonna galla, 35 müň tonna şaly, 500 tonnadan gowrak pile, ýüzlerçe müň tonna «ak altyn» hem-de gök-bakja önümleri öndürilip, Watan harmanyna goşuldy. Bu üstünlikleriň hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmek ugrundaky çäksiz aladalarynyň, kärendeçi daýhanlar, ýer eýeleri üçin döredýän şertleriniň, berýän kömek-goldawlarynyň netijesinde gazanylandygyny nygtamak zerurdyr. Çünki olar ene topraga yhlas siňdirýän adamlaryň göwünlerini galkyndyryp, olary has-da hyjuwly zähmet çekmäge ruhlandyrdy. Şonuň netijesinde-de, öndürilýän oba hojalyk önümleriniň möçberlerini artdyrmaga ýol açyldy. 

                                                                   

Şu ýylda gazanylan üstünliklerde welaýatymyzyň dürli künjeklerinde öndürijilikli zähmet çekýän kärendeçileriň, ýer eýeleriniň, daýhan hojalyklaryň agzalarynyň mynasyp paýlarynyň bardygyny aýtmak ýakymly. Olaryň ençemesi bu ýylda ýurdumyzda giňden bellenilip geçilen mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramynyň hem-de Hasyl toýunyň öň ýanynda Arkadagly Serdarymyzyň Permany bilen ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp boldular. Şeýle zähmetsöýer babadaýhanlaryň hatarynda Şabat etrabynyň «Azatlyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Mamagul Şakirowa, Akdepe etrabynyň «Pagtaçylyk» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Tuwakgül Mämedowa, Görogly etrabyndaky «Hazynaly toprak» daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy Aýjemal Atajykowa we beýlekiler bar. 

                                                                   

Elbetde, şeýle şöhratly ýylymyzda ýetilen belent sepgitler edermen daýhanlarymyzy täze ýylda has-da joşgunly zähmet çekmek bilen, ata Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösüşlerine has-da saldamly goşant goşmaga ruhlandyrýar. Munuň şeýledigi häzirki günlerde olaryň bugdaý meýdanlarynda ýaşajyk maýsalara ideg etmek, ýerleri geljek ýylyň ýaz ekişine ykjam taýýarlamak boýunça alyp barýan işlerinde hem aýdyň görünýär. Halkymyzda her bir ýyly ajaýyp üstünlikler bilen ugradyp, täze ýyly belent maksatlar, uly umytlar, ýagşy niýetler bilen garşy almak ýörelgesi bar. Tamamlanyp barýan ýylyň hemmämiziň kalbymyzda galjakdygyna, geljek ýylymyzyň bolsa täze rowaçlyklara beslenjekdigine berk ynanýarys. Çünki biziň ýurdumyzda ýagşy arzuw-umytlar hemişe hasyl bolýar.  

                                                                                                           

Gutlymyrat AŞYROW,

                       

«Daşoguz habarlary».

29.12.2022