Hyzmatdaşlyk

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň ýanyndaky hünärmen-bilermeni, «ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarowy kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimizi baş döwlet baýramy — Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy bilen gutlap, türkmenistanlylaryň ählisine bagt, abadançylyk, ýurdumyzyň öňegidişligiň we gülläp ösüşiň ýoly bilen mundan beýläk-de üstünlikli öňe ilerlemegini arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz belli kompaniýanyň ýolbaşçysy bilen salamlaşyp, “Açyk gapylar” syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň dünýäniň gyzyklanma bildirýän ähli işewür toparlary bilen uzak möhletleýin, deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ugrunda çykyş edýändigini belledi.

«ARETI» kompaniýasy bilen netijeli köpýyllyk hyzmatdaşlyk munuň aýdyň mysalydyr. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kompaniýanyň milli taslamalary durmuşa geçirmäge goşýan uly goşandyna ünsi çekip, ykdysadyýetimizi hemmetaraplaýyn okgunly ösdürmäge uly üns berýän Türkmenistanyň häzirki zaman tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurt kompaniýalary bilen gatnaşyklary giňeltmäge möhüm ähmiýet berýändigini nygtady.

Duşuşygyň çäklerinde Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary we dürli pudaklarda, şol sanda ýangyç-energetika, gurluşyk hem-de ulag ulgamlarynda bilelikde toplanan tejribe bilen baglylykda, hyzmatdaşlygy ilerletmegiň ugurlary barada pikir alşyldy.

Işewür döwlet Baştutanymyza ýerine ýetirilýän işler, şol sanda bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylyşy barada hasabat berdi. Igor Makarow ýolbaşçylyk edýän holdinginiň geljekde hem öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryny abraý bilen ýerine ýetirjekdigine, ýurdumyzda üstünlikli amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamalaryna işjeň gatnaşjakdygyna ynandyrdy.

Duşuşygyň barşynda sport ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek, şol sanda 2021-nji ýylda ýurdumyzda trek welosporty boýunça dünýä çempionatyny, 2026-njy ýylda bolsa şosse welosporty boýunça dünýä çempionatyny geçirmek meseleleri hem ara alyp maslahatlaşyldy.

Şunuň bilen baglylykda, Halkara welosipedçiler birleşiginiň ýolbaşçy komitetiniň agzasy hökmünde myhman ýaryşlaryň üstünlikli guralmagy üçin hemmetaraplaýyn goldaw beriljekdigini aýdyp, dünýä çempionatynyň ýokary derejede geçiriljekdigine hem-de ýatda galyjy boljakdygyna ynam bildirdi.

I.Makarow Türkmenistanda doguldy we ösüp ulaldy. Onuň belleýşi ýaly, bu ýerleriniň ajaýyp tebigaty, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tebigaty goramak boýunça alyp barýan syýasaty we onuň häzirki zaman ýol-ulag düzümi hem-de howa şertleri ýylyň bütin dowamynda açyk howada tanymal türgenleriň gatnaşmagynda ussatlyk okuwlaryny, halkara derejedäki ýaryşlary geçirmäge mümkinçilik berýär.

Ýurdumyzda köpçülikleýin welosipedli ýörişleriň geçirilmegi, aýratyn hem, oňa döwlet Baştutanymyzyň hut özüniň gatnaşmagy Türkmenistanyň sagdynlygyň we sportuň ýurdy hökmündäki abraýyny pugtalandyrmaga ýardam edýär. Bu gün sport türkmenistanlylaryň müňlerçesi üçin diňe bir sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý etmek bolman, eýsem, täze belentliklere tarap maksada okgunlylygyň nyşanydyr. Şonuň üçin hem Türkmenistanda sportuň dürli görnüşleri, şol sanda welosiped sporty bilen meşgullanýanlaryň sany barha artýar.

«ARETI-niň» ýolbaşçysy ýurdumyzda ähmiýeti we möçberi babatda deňi-taýy bolmadyk özgertmelere tüýs ýürekden buýsanjyny beýan edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa halkyň bagtyýarlygynyň we abadançylygynyň, Garaşsyz Türkmenistany mundan beýläk-de ösdürmegiň bähbidine alyp barýan asylly işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/8505?type=feed

28.09.2020
Syýasat

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döredijilik, ösüş we abadançylyk ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzyň taryhynda şanly sene — Garaşsyzlyk güni giňden bellenilýär.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän şu ýylda bu giň gerimli hem-de şatlykly baýramçylyk biziň ählimiz üçin aýratyn many-mazmuna eýe bolup, hakykatdan-da, taryhy ähmiýetli wakalary özünde jemleýär. «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanun ählihalk ara alnyp maslahatlaşylmadan soňra 25-nji sentýabrda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edildi, bu resminama laýyklykda, ýurdumyzda iki palatadan — Mejlisden we Halk Maslahatyndan ybarat bolan Milli Geňeş döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň umumymilli forumda eden maksatnamalaýyn çykyşynda belleýşi ýaly, şu gezekki konstitusion özgertmeler Garaşsyz ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň hukuk binýadyny berkitmek we döwlet häkimiýet edarasynyň işiniň netijeli bolmagyny ýokarlandyrmak üçin oňaýly şertleri döreder.

Türkmenistan döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolmagynyň 29 ýyllyk şanly senesini ägirt uly üstünlikler bilen garşylaýar, bu ýetilen sepgitler geljekki üstünlikleriň hem-de täze zähmet ýeňişleriniň ygtybarly binýadyny emele getirýär.

Ähli ýerlerde giň gerimli gurluşyk işleri ýaýbaňlandyrylyp, köp sanly häzirki zaman desgalary, nebitgaz we himiýa senagatynyň, energetika toplumynyň, oba hojalyk, ulag we kommunikasiýa, söwda we hyzmatlar ulgamynyň desgalary gurlup, ulanylmaga berilýär. Türkmen halkynyň durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar, obalarda we şäherlerde halkara ölçeglere laýyk gelýän zerur düzümler kemala gelýär.

Türkmenistanyň esasy ugurlary beýleki döwletler bilen dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmak, iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy bilen ýygjam gatnaşyk etmek bolup durýan oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanan daşary syýasy strategiýasy hem aýdyň miwelerini berýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge, energetika howpsuzlygy üpjün etmäge, halkara ulag geçelgelerini kemala getirmäge, daşky gurşawy goramaga, döwrüň beýleki wajyp meseleleriniň sazlaşykly çözgüdini işläp taýýarlamaga gönükdirilen netijeli başlangyçlary dünýä jemgyýetçiliginiň giň goldawyna we ykrarnamasyna mynasyp boldy.

Şu ýylyň möhüm wakalarynyň hatarynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň baýram edilmegini bellemek gerek. Şu şanly sene mynasybetli Diýarymyzda we daşary ýurtlarda dürli çäreler geçirilýär. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň ýakynda açylan 75-nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanylmagy Watanymyzyň belent halkara abraýynyň ýene-de bir ajaýyp subutnamasyna öwrüldi.

...Asylly däbe görä, Garaşsyzlyk güni mynasybetli esasy dabaralar Aşgabatda, ýurdumyzyň Baş meýdançasynda ýaýbaňlandyryldy.

Münberde Hökümet agzalary, Mejlisiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, hormatly ýaşulular ýygnandylar.

Garaşsyzlyk meýdanynda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goşunlarynyň harby gullukçylary nyzama düzüldiler. Sagat 10:00. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Göreldeli harby orkestri dabaraly sazy çalýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet münberine çykýar. Ýygnananlar milli Liderimizi ruhubelentlik bilen mübärekleýärler.

Baýramçylyk, däp bolşy ýaly, harby ýörişden başlanýar. Ol mukaddes Garaşsyzlygymyzyň gazananlarynyň, mähriban topragymyzyň parahatçylygynyň we asudalygynyň, halkymyzyň abadan durmuşynyň goragynda duran türkmen esgerleriniň ýokary hünär ussatlygyny nobatdaky gezek görkezdi.

Goranmak ministri B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli ata Watanymyzyň goranyş kuwwatynyň gözden geçirilişine taýýarlyk barada hasabat berýär.

Döwlet Baştutanymyz ýörişi başlamaga rugsat berýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe harby gullukçylarymyzyň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň gulluk we ýaşaýyş-durmuş şertleri has-da gowulandyryldy. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleri iň döwrebap tehnikalar, ýaraglar, sanly tehnologiýalar bilen yzygiderli üpjün edilýär.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümi döwletimiziň hemişelik aladasyna mynasyp jogap bermek bilen, iň täze harby tehnikalara we ýaraglara erk etmegiň ussatlygyny, söweşjeň taýýarlygyň ýokary derejesini görkezýärler.

Olar öz borçlaryny ýerine ýetirenlerinde Diýarymyzyň howpsuzlygyny we serhetleriniň bitewüligini üpjün etmegiň harby-syýasy, harby-ykdysady hem-de harby-strategik esaslaryny kesgitleýän goranyş häsiýetli Harby doktrinanyň düzgünlerinden, maksatlaryndan we wezipelerinden ugur alýarlar. Esgerler we serkerdeler Watanymyzyň hem-de dünýäniň taryhynda öçmejek yz goýan beýik türkmen ogullarynyň mynasyp nesilleri bolup durýar.

...Goranmak ministri awtoulag bilen dabaraly harby ýörişe gatnaşýan şahsy düzümleriň öňünden geçip, olary gutlaýar. Şahsy düzümleriň hatarynda harby gullukçylar hem-de ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary, Milli Goşunymyzyň esgerleri hem-de serkerdeleri egin-egne berip durlar.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Türkmenistanyň Döwlet baýdagy dabaraly ýagdaýda galdyrylýar. Bu görnüş şu ýere ýygnananlaryň gülläp ösýän eziz Watanyna bolan buýsanjyny artdyrýar.

Mukaddes Tugumyz türkmen halkynyň hakyky watançylygyny hem-de Watana bolan çäksiz söýgüsini, belent döredijilik ruhuny alamatlandyrýar. Geçen ýigrimi dokuz ýylyň dowamynda ýurdumyz Döwlet baýdagynyň astynda öz täze taryhyny döredip, ösüşiň we rowaçlygyň ýoly bilen öňe barýar, belent sepgitlere ýetip, dünýä giňişliginde garaşsyz ösüşiniň özboluşly nusgasyna eýe bolan döwlet hökmünde berkarar bolýar.

...Meýdanda nyzama düzülen türkmen harbylary ata Watanymyza, mähriban halkymyza, hormatly Prezidentimize wepalylyk kasamyny aýdýarlar.

Milli Goşunymyzyň harby gullukçylary asyrlaryň dowamynda toplanan hem-de şu güne ýetirilen şöhratly däplerimizi aýawly saklamak bilen çäklenmän, eýsem, ata-babalarymyzyň wesýetlerine wepalylygyny iş ýüzünde tassyklaýarlar.

Baýramçylyk ýörişini baýdak göterijiler topary açýar. Esgerler dabaraly sazyň astynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny hem-de Ýaragly Güýçlerimiziň goşun kysymlarynyň söweşjeň baýdaklaryny alyp geçýärler.

Söweşjeň baýdaklar hemişe harby esger mertebesiniň, edermenligiň we şöhratyň, goşunyň buýsanjynyň nyşany bolup geldi. Mukaddeslik hökmünde garalýan söweşjeň baýdagyň öňünde Watana wepaly gulluk etmek hakynda kasam edýärler. Watana we öz halkyňa birkemsiz gulluk etmek ähli döwürlerde türkmen üçin uly hormat hasaplanypdyr. Munuň şeýledigini halkyň şöhratly taryhy hem tassyklaýar.

Soňra dabaraly harby ýöriş bilen Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary geçýärler.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ähli kysymlarynyň ýaş esgerleri we şahsy düzümi gaýduwsyz esger, milli Liderimiziň atasy Berdimuhamet Annaýewden görelde alýarlar. Türkmen topragynyň şöhratly oglunyň, edermen esgeriň hem-de guýmagursak mugallymyň durmuş ýoly ýaşlar üçin hakyky watançylygyň nusgasydyr.

Watanyň ilkinji ýaňy boýunça urşa gitmek bilen, ol 1943-nji ýylyň sentýabrynda 2-nji ukrain frontunyň 748-nji atyjylyk polkunyň düzüminde ilkinjileriň hatarynda Dnepr derýasyndan geçýär. Şol agyr söweşde polkuň söweşjeň baýdagy uly derýadan geçen esgerleriň deňsiz-taýsyz edermenliginiň we gaýduwsyzlygynyň baş nyşanyna öwrüldi.

Berdimuhamet Annaýew Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, Watany goramakda we harby borjy ýerine ýetirmekde görkezen şahsy edermenligi, Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda görkezen batyrlygy hem-de gaýduwsyzlygy üçin Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy — “Edermenligi üçin” diýen medal bilen sylaglanyldy.

9-njy maýda, XX asyryň gazaply we gandöküşikli urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygynyň baýram edilen güni Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministriniň orunbasary, general-polkownik Aleksandr Fominiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet ýurdumyza hormatly wezipäni ýerine ýetirmek üçin gelip, türkmen tarapyna 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagyny gowşurdy.

Şu ýylyň 13-nji maýynda bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebine ussat mugallym, edermen esger Berdimuhamet Annaýewiň harby gulluk resminamalaryny gowşurdy. Munuň özi ykballaryny Watan goragyna baglan geljekki Watan goragçylary bolan harby okuwçylar üçin ähmiýetli waka öwrüldi.

...Münberiň öňünden Milli Goşunymyzyň serkerdeler batalýony — söweşjeň taýýarlygyň ussatlary geçýärler. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli goşunlarynyň wekilleri şöhratly ata-babalarymyzyň däplerini mynasyp dowam edip, öz harby we raýatlyk borçlaryny abraý bilen berjaý edýärler.

Olaryň yzysüre geçen motoatyjy esgerler batalýonynyň ýokary tälimi hem-de ussatlygy ýurdumyzyň howpsuzlygynyň ygtybarly kepili bolup hyzmat edýär.

Motoatyjylaryň yz ýany eziz Watanymyzyň asuda asmanyny ygtybarly goraýan Harby-howa güýçleriniň uçarmanlary geçýärler.

Baýramçylyk ýörişine gatnaşyjylaryň hatarynda deňiz-pyýada batalýonynyň harby gullukçylary hem bar. Döwletimiziň Harby-deňiz güýçlerine üns bermegi netijesinde, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerini ösdürmegiň maksatnamasynyň çäklerinde, harby flotuň maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylýar.

Ýaş esgerleri ata Watanymyza wepalylyk ruhunda terbiýelemek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmen ýaşlary hünär derejeli harby gullukçylary taýýarlaýan okuw mekdeplerine girmäge uly isleg bildirýärler, Watanymyzyň mukaddes çäkleriniň hem-de halkymyzyň asuda durmuşynyň goragynda durýan edermen serkerdeleriň hatarynda bolmagy arzuw edýärler.

Häzir Türkmenistanda harby ýokary okuw mekdepleri hereket edip, şolaryň öňünde milli harby işgärleriň täze neslini kemala getirmek wezipesi durýar. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde edýän çykyşlarynda bilim bermegiň hiline we netijeliligine, hünär ussatlyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, döwrebap tehnikalary hem-de enjamlary dolandyrmagyň endiklerini kämilleşdirmäge üns bermegiň zerurdygyny aýratyn belleýär.

Goranmak ministrliginiň Harby institutynyň işi hem öňde goýlan maksatlara ýetmäge gönükdirilendir. Şu ýerde döwrüň talaplaryna kybap gelýän bilim almak üçin ähli şertler döredildi. Bu ýokary okuw mekdebiniň talyplary hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň nobatdaky senesiniň hormatyna geçirilýän ýörişe gatnaşýarlar.

Watanymyzyň deňiz çäklerini ygtybarly goramak hem-de ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň we Döwlet serhet gullugynyň gämileri üçin derejeli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz instituty açyldy, bu günki baýramçylyk ýörişinde onuň talyplaryny hem görmek bolýar.

Olaryň yzysüre münberiň öňünden Milli howpsuzlyk institutynyň, Içeri işler ministrliginiň institutynyň hem-de Serhet institutynyň talyplary geçýärler. Şol ýokary okuw mekdeplerindäki okuw-terbiýeçilik işi häzirki döwrüň talaplaryna doly kybap gelýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen “Türkmen edermen” diýlip atlandyrylan ýörite maksatly batalýonyň esgerleri batly gadam urup geçýärler.

Bu bölümiň harby gullukçylarynyň esasy aýratynlygy söweşjeň, amaly we beden taýýarlygynyň ýokary derejesinden ybaratdyr. Bu düzümiň nyşanynda alabaýyň şekiliniň bolmagy tötänden däldir. Çünki onda şol häsiýetleriň hemmesi jemlenendir. Toparyň ykjamlygy olaryň öňünde durýan söweşjeň wezipeleri takyk we dessin çözmäge mümkinçilik berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy hem-de goldawy bilen döredilen Ýaragly Güýçlerimiziň we Içeri işler ministrliginiň atçylyk bölümleriniň ýörişi baýramçylygyň hakyky bezegine öwrüldi.

Türkmen halkynyň buýsanjy we baýlygy bolup durýan behişdi bedewlerimiz, milli taryhymyzyň hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň janly nyşanlary, ösüşiň we rowaçlygyň täze belentliklerine tarap okgunlylygyň beýanydyr.

Köp asyrlaryň dowamynda ahalteke bedewleri gaýduwsyz ýigitlerimiziň wepaly ýoldaşy, baýramçylyklarda bolsa olaryň ýakyn dosty bolupdyr. Häzirki döwürde ahalteke bedewleri Watan goragçylarynyň ýakyn kömekçilerine öwrüldiler.

Soňky ýyllarda harby edaralara gelip gowşan döwrebap harby tehnikalaryň ýörişi häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna garşy durmaga ukyply bolan döwletimiziň goranyş ukyplylygynyň ýokary derejesini görkezýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen bu ulgamda amala aşyrylýan özgertmeleriň esasy ugurlaryna laýyklykda, Milli Goşunymyzyň kuwwatyny artdyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berilýär.

Ýaragly Güýçlerimiziň şahsy düzüminiň hünär taýýarlygy, hususan-da, ýaraglara we harby tehnikalara erk etmek, bölümleriň düzüminde özara gatnaşyklary kämilleşdirmek boýunça maksatnamalaýyn çäreler amala aşyrylýar.

Täze tehnologiýalar harby we hukuk goraýjy edaralaryň gündelik işlerinde netijeli ulanylýar. Şunda serkerdeler we esgerler öz öňlerinde goýlan jogapkärli wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirýärler.

...Baş meýdandan Milli Goşunymyzyň dürli kysymlarynyň mehanizirlenen kerwenleri yzly-yzyna geçýär. Kerweniň ýöriş hatarynyň öňüni «Combat Guard» kysymly harby awtoulaglar çekýär.

Onuň yzysüre Milli Goşunymyzyň ygtyýaryna gelip gowşan motoulag serişdelerini dolandyrýan harby gullukçylar geçýärler. Bu tehnikalar ýörite maksatly bölümler tarapyndan söweşjeň wezipeleri çalt hem-de bökdençsiz ýerine ýetirmäge niýetlenendir. Şolarda ornaşdyrylan döwrebap tehniki serişdeler islendik şertlerde söweşjeň wezipeleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Soňra meýdança ýörite işleri geçirmek üçin niýetlenen «MRZR-D2», «MRZR-D4», «DAGOR», «AJBAN» kysymly harby awtoulaglar çykýar. Bu ykjam we şol bir wagtyň özünde kuwwatly taktiki ulag serişdeleri barmasy kyn ýerlerde jogapkärli wezipeleri üstünlikli çözmäge kömek berýär hem-de “Türkmen edermen” ýörite maksatly toparyň harby gullukçylarynyň işinde ulanylýar.

Häzirki wagtda «Land Rover», «NIMR» kysymly sowutlanan awtoulaglar ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň düzümine kabul edilen kämil tehnikalardyr. Bu döwrebap harby awtoulaglaryň üstünde söweş alyp barmak üçin tanka garşy raketalar, taktiki uçarmansyz tehnikalar, minamýotlar hem-de pulemýotlar bar.

«Al SHIBL 2» kysymly sowutlanan ýeňil awtoulaglar göni hatarlarda geçýärler, olar Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň üstüni ýetirdi. Şolar «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparyň harby gullukçylary tarapyndan peýdalanylýar we olara söweşjeň wezipeleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Harby tehnikanyň gözden geçirilmegini «KARAKAL» kysymly özi ýöreýän tanka garşy raketaly toplumlaryň ýörişi dowam edýär.

Soňra meýdança «BTR-80A» kysymly sowutlanan ulaglar çykýar, şolaryň üstünde desantçylar topary hem-de göçme zenit-raketa toplumlary bar. Bu döwrebap tehnika özüniň ygtybarlylygy hem-de ýokary söweşjeň häsiýetnamalary bilen tapawutlanýar.

Ýörite maksatly toparlar üçin niýetlenen «Kirpi» kysymly sowutlanan harby awtoulaglar hem münberiň öňünden nyzamly düzümde geçýärler. Ikinji mehanizirlenen kerweniň düzüminde «Rode Schwarz» kysymly häzirki zamanyň döwrebap harby aragatnaşyk enjamlary ýerleşdirilen «Land Rover» kysymly söweşjeň awtomobil bar.

Onuň yzy bilen «FM-90» hem-de «Печора-2BM» kysymly asmana atyjy raketa toplumlary hereket edip, şolar ýerüsti we suwastyndaky nyşanlary urmak üçin ulanylýar.

Üçünji mehanizirlenen kerweniň düzüminde Döwlet serhet gullugynyň ýöriteleşdirilen ulag serişdeleri — «PMV-SURVIVOR-II», «Toyota HILUX», «COBRA» bolup, olar eziz Watanymyzyň mukaddes serhetlerini goramak üçin niýetlenendir. Bu ulaglar kuwwatlylygy, tizlik häsiýetleri hem-de ýokary geçijiligi bilen tapawutlanýarlar.

Soňra münberiň öňünden «IVECO» kysymly awtoulaglar geçýär, şolarda oturdylan «ZU-23» kysymly asmana atyjy raketa toplumlary pes belentlikde uçýan uçarlary ýok etmek üçin niýetlenendir.

Dördünji mehanizirlenen kerweniň nobaty gelip ýetýär. Goşunlaryň ähli kysymlary ýaly, içeri işler edaralary hem täze tehnikalar we enjamlar bilen üpjün edilýär, maddy-enjamlaýyn binýady berkidilýär. Şu günki ýörişe bu edaranyň ygtyýarynda bolan «OTOKAR», «PMV-SURVIVOR-II», «TOYOTA TUNDRA», «GMS Sierra» hem-de «FORD» kysymly ýeňil sowutlanan awtoulaglar gatnaşýar. Olar jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin hyzmat edýär.

Baýramçylyk ýörişi howada dowam edýär. Döwrebap uçarlary ýokary uçuş ussatlygyny görkezýän türkmen uçarmanlary dolandyrýarlar. Ýurdumyzyň Harby-howa güýçleriniň dikuçarlary ata Watanymyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň asuda durmuşyny üpjün etmek işinde uly orun eýeleýär.

Asmanda «Mi-17» we «Mi-24» kysymly dikuçarlar peýda bolýar. Olaryň yzysüre howa giňişliginde ýurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň «Eurocopter-145» hem-de Milli howpsuzlyk ministrliginiň «Eurocopter-365», Döwlet serhet gullugynyň «Agusta-109» kysymly dikuçarlary uçup geçýär.

Soňra Baş meýdanyň ýokarsyndan «Diamond-42» kysymly ýörite uçar uçup geçýär. Onuň tehniki häsiýetnamalary aňtawçylyk uçuşlaryny geçirmäge hem-de aero-foto we wideo arkaly suratlary almaga mümkinçilik berýär. Soňra asmanda «SU-25» kysymly söweşjeň uçarlary peýda bolýar.

Umuman, harby ýörişe gatnaşan kuwwatly häzirki zaman ýerüsti hem-de howa tehnikalarynyň ählisi döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak, milli Ýaragly Güýçleri döwrebaplaşdyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmek meselelerine yzygiderli üns berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysynyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan harby özgertmeleriň esasy wezipesi ykjam, goranyşa ýokary derejede taýýarlykly hem-de göwnejaý enjamlaşdyrylan goşuny döretmekden ybaratdyr. Häzirki wagtda bu wezipe üstünlikli çözülýär, şu günki geçirilen dabaraly ýöriş täze söweşjeň tehnikalar we öňdebaryjy tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmagyň hasabyna Ýaragly Güýçleriň goşunlarynyň ähli görnüşleriniň kuwwatynyň has-da artandygyny görkezýär.

Baýramçylyk ýörişi ýurdumyzyň Baş meýdançasynda dowam edýär. Döwlet münberiniň öňünde Goranmak ministrliginiň aýratyn Hormat garawuly batalýonynyň harby gullukçylary peýda bolýarlar, esgerler ýaraglary bilen hatarlaýyn emelleri ýerine ýetirmekde ýokary ussatlygyny görkezýärler.

Meýdanda Türkmenistanyň kartasynyň hem-de parahatçylygyň nyşany bolan kepderiniň şekilini we şanly senäni alamatlandyrýan 29 sany emele getirýärler. Soňra aýratyn Hormat garawuly batalýonynyň şahsy düzümi münberiň öňünde Garaşsyzlyk binasyny şekillendirýär.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň birleşen harby orkestriniň eziz Diýarymyzyň baş baýramy mynasybetli taýýarlan sazly çykyşy belent ruhubelentlikde ýerine ýetirmegi dabaraly harby ýörişiň ajaýyp jemlenmesi boldy.

...Münberiň öňündäki meýdança ahalteke bedewi çykarylýar, onuň baýramçylyk görnüşindäki bezegi gözelligini has-da artdyrýar. Ajaýyp bedew ýokary derejede başarnygyny hem-de nepisligini äşgär edýär.

Watanymyzyň, tutuş türkmen halkynyň abadançylygy we bagtyýarlygy ugrunda ýadawsyz zähmetine çuňňur hoşallygyň nyşany hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa egindeşleriniň adyndan Buýsançly diýen altynsow reňkli ajaýyp bedew sowgat berilýär.

2018-nji ýylda doglan ahalteke bedewi Edep we Gabakly diýen naýbaşy ahalteke bedewleriniň nesillerine degişlidir, öz gezeginde, olar şöhratly Gyrsakaryň neslindendir.

Gadymyýetde bolşy ýaly, häzirki wagtda hem ahalteke bedewleri ýurdumyzda geçirilýän milli baýramçylyklara gatnaşdyrylyp, dabaralaryň bezegine öwrülýär, olar halkymyzyň wepaly ýoldaşydyr, Watanymyzyň taryhynyň hem-de iň täze eýýamynyň üznüksiz dowamatlylygynyň aýdyň nyşanydyr.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli geçirilýän uly dabarada bütin dünýäde şöhrat gazanan ezber jigitler görkezme maksatnamasy bilen çykyş edýärler. Bütindünýä festiwallarynyň we halkara bäsleşikleriň ençeme gezek ýeňijisi bolan Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar topary ýene-de tomaşaçylaryň öňünde at üstünde çylşyrymly tilsimleri ýerine ýetirmekde ýokary ussatlyk görkezdi.

Atlylar toparynyň ýolbaşçysy Akhan diýen bedewde çapyksuwarlaryň hatarynyň öňüni çekdi. Bu bedew milli mukam astynda tansy ýerine ýetirdi. Şeýle hem 2018-nji ýylda Akhanyň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendigini ýatladýarys. Bu atyň iki aýagynda 10 metr aralygy 4,19 sekuntda geçip, görkezen täsin hereketi resmi taýdan bellige alyndy, şu görkeziji bilen ahalteke bedewi ozalky dünýä rekordyny täzeläp, özüniň ozal görkezen iň gowy netijesini iki esse gowulandyrdy.

Akhany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özüniň seýisläp, tälim öwredendigi nazara alnanda, bu ajaýyp görkeziji kanunalaýykdyr. Döwlet Baştutanymyz ussat çapyksuwar hem-de atşynaslyk sungatyna sarpa goýmak bilen, tälim berýän ahalteke bedewleriniň häsiýetlerini oňat bilýär, olaryň her birine aýratyn çemeleşmegiň usulyny tapýar. Bedewler hem öz gezeginde şeýle alada çäksiz ynam we wepadarlyk, berilýän buýruklary birkemsiz berjaý etmek bilen jogap berýärler.

Akhanyň gazanan bu üstünligi türkmen bedewiniň şan-şöhratyny has-da artdyryp, gadymy asyrlarda kemala gelen hem-de tutuş dünýä at-owazasy ýaýran bedewlerimiziň hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz aladalary bilen täze derejede öwşün atýan göwher gaşy kimin gaýtadan şöhratlanýandygynyň ýene-de bir subutnamasydyr.

Bedew bady berkarar Watanymyzyň taryhynyň, häzirki döwrüniň hem-de geljeginiň ajaýyp alamatlaryna öwrüldi. Şunda öz mirasyny gözüniň göreji ýaly gorap saklamagy hem-de oňa sarpa goýmagy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda şu günki ajaýyp durmuşyny gurmagy we nurana geljege tarap ýol açmagy başarýan halkymyzyň beýik ykbaly öz beýanyny tapýar. Täsin bedewlerimiziň ajaýyp gözelligine tutuş dünýä haýran galýar hem-de milli atçylyk sportumyzyň we sirk sungatymyzyň dünýä derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde mynasyp wekilçilik etjekdigine ynanmak üçin ähli esaslar bar.

Akhan iki aýagyna galyp, ýene-de özüniň täsin başarnygyny görkezdi.

Türkmen halky bedewleri seýislemegiň hem-de olaryň baş sanyny artdyrmagyň, at çapmak sungatynyň täsin ýörelgelerini mynasyp dowam etdirip, ata-babalarymyzyň wesýetlerini ýerine ýetirýär. Häzirki nesilleriň belent sarpa goýýan we uly hoşallyk bilen ýatlaýan ussat seýisleriniň hatarynda meşhur ussat atşynas, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atasynyň uly dogany Aba Annaýew hem bar. Milli Liderimiz ahalteke bedewlerine çäksiz sarpa goýmak bilen, ady rowaýata öwrülen bedewleriň bu tohumyny Ýer ýüzünde wagyz etmäge, onuň şan-şöhratyny artdyrmaga ägirt uly üns berýär.

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaralar dowam edýär, telewideniýe arkaly ýurdumyzyň dürli obalarynda we şäherlerinde ýaşaýan watandaşlarymyz paýtagtymyzyň Baş meýdanynda guralan baýramçylyk çärelerine göni ýaýlymda tomaşa edip bilýärler. Şeýle hem häzirki döwrüň teleýaýlymlarynyň hem-de internet serişdeleriniň mümkinçiliklerine laýyklykda, dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýaşaýjylary hem türkmenistanlylaryň baýramçylyk şatlygyny paýlaşyp bilýärler.

Soňra ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş toplumynyň üstünlikleri hem-de gazananlary görkezilip başlandy. Şunda ugurdaş mazmunda owadan bezelen awtoulaglar geçip, şol üstünlikleri aýdyň görkezdi.

Bu görnüşleri Türkmenistanyň Mejlisi hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň toplumy açýar. Alypbaryjylar jemgyýetçilik guramalarynyň, ýokary kanun çykaryjy edaranyň döwletiň hem-de raýat we jemgyýetçilik edaralarynyň ösüşinde alyp barýan işlerine uly orun berýändigi barada gürrüň berýärler.

Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygynyň baýram edilýän ýylynda Halk Maslahatynyň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanuna gol çekmegi aýratyn möhüm waka bolup, ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk edarasynyň iki palataly ulgama geçmegini alamatlandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde eden taryhy çykyşynda ýurdumyzda giň gerimli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň esasy ugurlaryny takyk kesgitledi.

Awtoulagyň üstünde ýurdumyzyň bäş welaýatyna bagyşlanyp gurnalan ak öý halkymyzyň jebisligini, taryhy gözbaşlarymyza hem-de milli däp-dessurlarymyza wepalylygy alamatlandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki çykyşynda belleýşi ýaly, welaýatlarda obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň, etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek işlerine köp maliýe serişdeleri harçlanylýar. Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda iri möçberli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Şu ýylyň iýun aýynda ýurdumyzyň welaýatlaryna bolan iş saparlarynyň barşynda döwlet Baştutanymyz oba ilatynyň durmuşynyň abadançylygyny üpjün etmek üçin döredilýän şertler bilen giňişleýin gyzyklandy hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi. Munuň özi halk baradaky aladanyň aýdyň subutnamasydyr. Munuň üçin bagtyýar ildeşlerimiz milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärler.

Dabarany Aşgabat şäher häkimligi dowam edýär. Münberiň öňünden ýurdumyzyň baş şäherini bezän täze gurluşyklar, binalar, paýtagtymyzyň gözel ymaratlary şekillendirilen awtoulag geçýär. Paýtagtymyz Aşgabadyň keşbi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň netijesinde düýpli özgerdi.

Hemme özgertmeleriň baş ugry ilatyň durmuşynyň ýokary ölçeglerini üpjün etmekden, ösüşiň ähli eşretlerine adamlaryň elýeterliligini üpjün edýän döwrebap durmuş-ykdysady düzümleri döretmekden ybarat boldy. Şu ýyl döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň dolandyryş binasynyň, şeýle hem Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sportuň olimpiýa görnüşleri fakultetiniň binalar toplumynyň açylyş dabaralary boldy.

Ak mermerli Aşgabada bagyşlanan goşgular belent ýaňlanýar, howa şarlary ak bulutlar kimin asmana galýar.

Soňra meýdanda ylym we bilim ulgamyna wekilçilik edýän awtoulag peýda bolýar. Döwlet Baştutanymyz bu ulgama ýurdumyzy has-da ösdürmegiň intellektual taýdan hereketlendirijisiniň derejesini berýär. Bu ulgamda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan düýpli özgertmeleri ony halkara ölçegleriň we talaplaryň derejesine çykarmaga mümkinçilik berdi. Bilim berlişini sanly ulgama geçirmek hem-de dünýä derejesindäki ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak ulgamyny kämilleşdirmek ileri tutulýan döwlet wezipesi hökmünde kesgitlenildi.

Şu maksatlar bilen, halkara hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär, ýokary okuw mekdeplerinde bilim bermegiň täze ugurlary girizilýär, ýokary mekdepleriň ulgamy giňeýär. Bularyň ählisi bilim ulgamynyň barha artýan kuwwatynyň aýdyň subutnamasydyr.

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisinde çykyş edip, bilim ulgamynyň many-mazmunyny baýlaşdyrmak, ony dünýä derejesine laýyk hil ölçeglerine getirmek maksady bilen, sanly bilim ulgamynyň ösdürilýändigini, ylmyň soňky gazananlarynyň hem-de okatmagyň innowasion usullarynyň giňden ornaşdyrylýandygyny belledi. Şu ýyl kabul edilen «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy» hem şoňa gönükdirilendir. Ol bilim edaralarynyň elektron maglumatlar bilen üpjün edilmegini göz öňünde tutýar.

Soňra nobat saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamyna geldi. Diýarymyzyň lukmançylygynyň ösüşini beýan edýän şekillerde we suratlarda Türkmenistanyň dermanlyk ösümliklerine, şol sanda üzärlige aýratyn orun berilýär.

Häzir gurulmagyna we enjamlaşdyrylmagyna döwletimiziň ýüzlerçe million dollar sarp eden iň häzirki zaman lukmançylyk edaralarynyň giň gerimli ulgamy ýurdumyzdaky lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesini kepillendirýär. Aşgabat ýokary tehnologiýaly klinikalaryň jemlenen iri lukmançylyk merkezine öwrüldi. Ýakyn wagtda Halkara ýanyk şikeslerini bejeriş merkezi hem-de Halkara estetiki bejeriş merkezi olaryň üstüni ýetirer.

Halk Maslahatynyň mejlisinde hormatly Prezidentimiziň lukmanlara goşmaça ýeňillikleriň berilmegini göz öňünde tutýan Karara gol çekmegi saglygy goraýyş işgärlerini höweslendirmäge hem-de ýokanç kesellere garşy göreşmekde olaryň mümkinçiligini netijeli peýdalanmaga gönükdirilendir.

Ykdysady düzümleriň, maliýe-bank ulgamynyň emele getiren görnüşleri hem täsirli boldy. Pannolar we maketler Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň depginini görkezýär. Bu bolsa halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyny üpjün etmäge uly maddy serişdeleri gönükdirmäge mümkinçilik berýär.

Her ýyl zähmet aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp haklarynyň möçberi ýokarlandyrylýar. Durnukly maliýe ulgamynyň, oýlanyşykly salgyt syýasatynyň netijesinde daşary ýurtly maýadarlar üçin Türkmenistanyň özüne çekijiligi artýar. Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmagyň çäklerinde bank hyzmatlary işjeň ösdürilýär, elektron tölegleriň gerimi giňeldilýär.

Dabaraly ýörişe söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ulgamy, ýurdumyzyň dokma senagat pudagy gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, söwda ulgamynyň, ýeňil senagaty pudaklarynyň ösdürilmegi bazar gatnaşyklary görnüşindäki bäsdeşlige ukyply milli ykdysadyýeti kemala getirmegiň möhüm şertidir.

Diýarymyzyň öndürijileriniň önümleri alyjylaryň ynamyna hem-de içerki bazarda pugta orna eýe boldular, indi bolsa üstünlik bilen daşarky bazarlary-da özleşdirýärler. Dokma senagatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary taýýar ýokary hilli önümleri öndürýän dünýä derejesindäki öndürijileriň hataryna goşuldy. Halyçylyk ösüşiň täze depginine eýe boldy, ähli welaýatlarda haly önümçilikleriniň ulgamy giňeýär.

Awtoulaglardaky diwarlyklarda däp bolan göller şekillendirilen owadan haly pannolar ünsüňi çekýär. Geçen ýyl türkmen milli halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi türkmeniň baýlyklaryny dünýäde wagyz etmek boýunça milli Liderimiziň alyp barýan işleriniň nusgalyk netijesi boldy.

Baýramçylyk görkezilişiniň nobatdaky ugry Türkmenistanyň telekeçiligi boldy. Häzirki wagtda ýurdumyzyň işewürleriniň döreden kärhanalary gurluşyk pudagynda, hyzmatlar ulgamynda, halkyň sarp edýän harytlaryny, azyk önümlerini öndürmekde netijeli işläp, daşary ýurtly kompaniýalar bilen üstünlikli bäsleşip bilýärler.

Döwletiň hususy pudagy goldamagy netijesinde, täze senagat kuwwatlyklary, iri maldarçylyk we guşçulyk toplumlary peýda bolýar, türkmen kompaniýalary obalary we şäherleri, döwrebap awtomobil ýollaryny gurýarlar.

Nobat ulag-aragatnaşyk toplumyna gelýär. Pudaga degişli mazmuna laýyk bezelen ulagda açyk ýaşyl reňkli uçaryň görnüşi hem-de Älem giňişligindäki hemranyň şekili aýratyn ýüze çykýar. Beýleki ulagda deňiz gämileri we demir ýol ulaglary şekillendirilipdir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan geosyýasy taýdan amatly ýerleşen ýurdumyzyň ulag-üstaşyr mümkinçiliginiň durmuşa geçirilmegine aýratyn üns berilýär. Türkmenistanda demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglarynyň, söwda flotunyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak wezipeleri toplumlaýyn çözülýär. Bularyň ählisi halkara howa ugurlarynyň, ulaglaryň ýerüsti hem-de suw görnüşleri bilen ýükleri daşamagyň we ýolagçylary gatnatmagyň gerimini giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Şu ýyl Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda halkara ähmiýetli döwrebap ýolagçy awtomenzilleriniň gurluşygyna badalga berildi.

Münberiň öňünde owadan bezelen ulaglar peýda bolýar, şolaryň birinde bereketli türkmen topragynyň naz-nygmatlary we ýurdumyzyň oba hojalyk öndürijileriniň önümleri görkezilýär, beýlekisinde bolsa dag eňňitleri, gülleýän jülgeler, tebigatyň goralýan künjeklerinde mesgen tutýan janly-jandarlar, ahalteke bedewleri şekillendirilen tebigy görnüşler döredilipdir.

Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli oba özgertmeleri örän uly netijelerini berýär. Ýyl-ýyldan ekerançylykda we maldarçylykda önümçiligiň möçberi artýar, pudagyň düzümi giňeldilýär we täzelenilýär. Şu ýyl Türkmenistana «John Deere» kompaniýasynyň pagta ýygýan kombaýnlarynyň 600-si gelip gowuşdy, önümçilige sanly telematik ulgam ornaşdyrylýar, bu bolsa obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmakda ähmiýetli ädim boldy.

Ýurdumyzda tebigaty, bioköpdürlüligi goramaga, sebit we dünýä möçberinde ekologiýa meselelerini çözmäge örän uly üns berilýär. Suw hojalygyny kämilleşdirmek, ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek, suw serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmak boýunça netijeli işler geçirilýär. Garagumda “Altyn asyr” Türkmen kölüni döretmek ýaly ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilmegi giň gerimli çäkleriň ekologiýa sazlaşyklylygynda uly orun eýeleýär.

Häzir behişdi bedewleriň şöhratyny has-da artdyrmak, atçylyk sungatyny kämilleşdirmek boýunça giň gerimli çäreler görülýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýyl gol çeken Permanyna laýyklykda, «Türkmenistanyň ussat halypa seýsi» diýen hormatly at döredildi, bu bolsa seýisçilik sungatynyň has-da ösdürilmegini höweslendirmäge gönükdirilendir.

Buraw guýulary, turbageçirijiler şekillendirilen awtoulaglaryň ugurdaş mazmunly bezelen görnüşleri nebitgaz pudagynyň gazananlaryny aýdyň görkezýär. Bu ýerde “ýaşyl” benziniň çykarylmagyny özleşdiren türkmen gazhimiýa önüminiň täze nyşany bolan ECO-93 ýazgysy bolan uly göwrümli ammar aýratyn orun eýeleýär. Döwlet Baştutanymyz uglewodorod çig malynyň gaýtadan işlenilişiniň möçberiniň artdyrylmagyna, täze känleriň senagat taýdan depginli özleşdirilmegine uly ähmiýet berýär.

Ýakynda milli Liderimiziň hut özi Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda taslama kuwwaty sagatda 70 megawatt bolan täze gazturbinaly elektrik beketleriniň ikisiniň gurluşygyna hem-de ozal hereket edýän elektrik beketleriniň durkunyň täzelenilmegine badalga berdi. Munuň özi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bu iri kärhanasynyň kuwwatlylygyny görnetin artdyrmaga mümkinçilik berer.

Ägirt uly ýerasty baýlyklarymyz Türkmenistany dünýäniň öňdebaryjy energetika döwletleriniň hataryna çykardy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmak üçin halkara turbageçirijileri boýunça giň möçberli taslamalaryň başyny başlady. Munuň aýdyň mysaly hökmünde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyny görkezmek bolar.

Soňra gurluşyk we binagärlik pudagy görkezildi. Gurluşyk toplumynyň gazanan üstünliklerini hemmeler görýär, şolar täze durmuş-ykdysady maksatly desgalaryň ýüzlerçesi bilen bezäp, paýtagtymyzyň hem-de tutuş ýurdumyzyň keşbini özgertdi. Häzir Türkmenistanda şähergurluşygy giňişligi özgertmäge hem-de ýaşamak üçin oňaýly gurşawy döretmäge toplumlaýyn çemeleşilmegi bilen tapawutlanýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda: «Türkmenistan gurýan ýurt, kuwwatly döwletdir» diýip, häzirki wagtda ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryna barabar bolan iri desgalaryň 2,5 müňe golaýynyň bina edilýändigini belledi.

Soňra nobat energetika we himiýa senagaty pudaklaryna geldi. Ulagyň üstünde kuwwatlylygy içerki artýan sarp edijiligi üpjün edýän önümçilik enjamlarynyň, türkmen elektrik energiýasyny goňşy ýurtlara ýetirýän ýokary woltly elektrik geçiriji ulgamlaryň, himiýa senagatynyň täze kärhanalarynyň şekilleri görünýär. Bu pudaklaryň diňe bir senagat kuwwaty däl, eýsem, eksport mümkinçilikleri-de artdyrylýar.

Meýdana ýurdumyzyň döredijilik işgärleriniň awtoulaglary gelýär. Şolaryň üstünde Türkmenistanyň sungat ussatlary çykyş edýär. Döwlet Baştutanymyzyň bu ulgamy ösdürmäge uly üns berýändigini milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzda her ýyl Medeniýet hepdeliginiň geçirilmegi hem aýdyň görkezýär. Şu ýyl ol Daşoguz welaýatynda geçirildi. Onuň çäklerinde geçirilen çäreler buýsanjymyzy artdyryp, gadymy mirasymyzyň, çeper döredijiligimiziň we milli medeniýetimiziň dabaralanmasyna öwrüldi.

Geljek ýyl Medeniýet hepdeligini Lebap welaýatynda geçirmek meýilleşdirildi. Mundan başga-da, türkmen medeniýeti yzygiderli döredijilik çäreleriniň çäklerinde daşary ýurtlarda, dünýäniň dürli ýurtlarynda giňden we işjeň wagyz edilýär.

Dabaraly ýörişde ýaş nesiller hem çykyş edýär. Çagalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy şatlykly mübärekleýärler. Ýaş artistler tans çykyşyny ýerine ýetirýärler, bagtyýar çagalyk we mähriban Watanymyz hakynda aýdymlar ýaňlanýar.

Olara — ata-babalarymyzyň parasatly däplerini we nesihatlaryny dowam etjek nesillere biz Watanymyzyň hem-de mähriban halkymyzyň geljekki ykbalyny ynanýarys. Şoňa görä-de, döwletimiz geljegimiz bolan ýaşlaryň döwrebap bilimleri ele almagy, ýokary hilli bilimleri özleşdirmegi, belent üstünliklere ýetip, erkin ýaşamagy, döredijilikli we joşgunly zähmet çekmegi üçin hemme şertleri döredýär we döreder diýip, milli Liderimiz yzygiderli nygtaýar.

Dabaralar «Küştdepdi» tansy bilen tamamlandy. Tansyň ýerine ýetirilmeginiň dowamynda howa şarlary bilen birlikde, parahatçylygyň we bagtyýarlygyň, hoşniýetli arzuwlaryň hem-de nurana umytlaryň nyşany hökmündäki arzuwlary özünde jemleýän ak kepderiler asmana uçuryldy.

https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/8506


28.09.2020
Syýasat

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň baýram edilýän gününde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň täze taryhynda ägirt uly özgertmeleriň nyşany bolan ajaýyp binalar toplumyna — Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy.

Şu ýylyň ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy esasynda berkidilen hemişelik Bitaraplyk derejesini almagynyň 25 ýyllygy bilen has-da şöhratlanýandygy guwançly ýagdaýdyr.

Milli Liderimiziň halkymyza Gutlagynda belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk berkarar döwletimiziň synmaz binýady, bagtyýar durmuşymyzyň mizemez esasydyr. Döretmäge we gurmaga güýç-kuwwat berýän hem-de milletimizi beýik maksatlara birleşdirýän mukaddes düşünjedir.

Wagt ýurdumyzyň täze döwrüniň başyny başlan taryhy senäniň ähmiýetini barha we barha aýdyň görkezýär. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda «Biz Garaşsyzlyk gününe toý-baýramlarymyzyň seresi hökmünde aýratyn sarpa goýýarys. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylda hem bu taryhy senäni şanly wakalar, ajaýyp üstünlikler bilen dabaraly garşy alýarys» diýip belledi.

Häzirki döwürde giň möçberli maýa goýum taslamalarynyň çäklerinde senagat kärhanalary bina edilýär, demir ýol hem-de awtoulag ýollary çekilýär, howa we deňiz giňişlikleri özleşdirilýär, gaz geçirijileri gurulýar hem-de iri uglewodorod serişdeleriniň ýataklary açylýar. Bilim, ylym, medeniýet ulgamlarynda beýik özgertmeler amala aşyrylýar.

Garaşsyz Türkmenistan öz täze taryhyny döredýär. Biz joşgunly hem-de döredijilikli zähmetimiz bilen Garaşsyz Watanymyzyň syýasy we ykdysady garaşsyzlygyny berkitmelidiris. Bular türkmenistanlylaryň ählisine aýratyn jogapkärçiligi ýükleýär. Biz häzirki nesle ýeňişlerimiziň hem-de ýeten üstünliklerimiziň baýdagyny gowşurýarys, olara geljekde berkarar Watanymyzyň ýyl ýazgysyna täze belent sepgitleri ýazmak bilen, onuň şöhratly ýoluny dowam etdirmek wezipesi garaşýar.

Mähriban halkymyzy parahatçylyk, dostluk hem-de abadançylyk ýoly bilen öňe alyp barýan milli Liderimiziň ähli başlangyçlary Watanymyza çäksiz söýgä, onuň ajaýyp geljegine bolan ynama ýugrulandyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ähli asylly başlangyçlary Türkmenistanlylaryň doly goldawyna eýe bolýar.

...Ir bilen Garaşsyzlyk binasynyň ýanynda Hökümet agzalary, Mejlisiň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, habar beriş serişdeleriniň wekilleri, talyp ýaşlar, medeniýet işgärleri, paýtagtymyzyň ýaşaýjylary ýygnandylar.

Hormatly Prezidentimiziň awtoulagy baýramçylyk lybasyna beslenen Garaşsyzlyk binasynyň öňüne gelýär, hemmeler rowaçlyk we bagtyýarlyk eýýamyny esaslandyryjy we ruhlandyryjy milli Liderimizi uly ruhubelentlik bilen mähirli garşyladylar.

Döwlet Baştutanymyz gyrasynda ýurdumyzyň goragçylary nyzama düzülen haly ýodajygy bilen ýöräp geçýär. Ýaş nesliň wekilleriniň elinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasynyň öňündäki meýdançada ýörite bellenen ýere geçýär.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Milli Liderimiz dabaraly ýagdaýda ajaýyp binanyň etegine gül çemenini goýdy.

Döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary we beýleki dabara gatnaşyjylar hem gül desselerini goýdular.

Garaşsyzlyk binasynyň öňündäki meýdança hoşboý ysly ajaýyp ter gül desseleri bilen örtülýär. Bu güller Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň — onuň hemişeliginiň, türkmen halkynyň agzybirliginiň we jebisliginiň alamaty bolup durýar. Halkymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda döretmegiň ýoly bilen ynamly öňe gidip, belent maksatlara ýetmekde täze üstünlikleri gazanýar.

https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/8507

28.09.2020
Syýasat

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün agşam «Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli baýramçylyk konserti boldy. Çykyşlara sahna ýyldyzlary, ýaş hem-de ussat estrada aýdymçylary, halk döredijilik we tans toparlary, Döwlet hory, «Altyn asyr» orkestri, çagalar döredijilik toparlary gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, medeniýet we sungat işgärleriniň alyp barýan işleri aýratyn ähmiýete eýedir. Olar öz eserlerinde çeper keşbiň üsti bilen «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar esasynda durmuşa geçirilýän ähli işleri beýan edýärler. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, medeniýeti ösdürmek, sungaty kämilleşdirmek jemgyýetiň jebisliginiň özenidir, çünki medeniýet halkyň kalbydyr, milletiň mertebesidir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanda medeniýet we sungat işgärleriniň döredijilikli işlemegi üçin has amatly şertler döredildi, munuň özi olara halkymyzy täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýan döwrebap eserleri döretmäge mümkinçilik berýär. Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan şu günki konsertde hem aýdym-saz we tans toparlary ýokary ruhubelentlik bilen öz zehin-başarnyklaryny görkezdiler.

Konsert Watanymyza bolan belent buýsanç bilen ýerine ýetirilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly sahnalaşdyrylan edebi-sazly çykyş bilen başlandy. Diýarymyzyň Garaşsyzlygyna hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa, ak mermerli paýtagtymyzyň gözelligine, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne bagyşlanan watançylyk aýdymlary ýaňlandy.

Baýramçylyk maksatnamasyna türkmen operalaryndan ariýalar hem-de milli şygryýetiň nusgawy şahyrlarynyň eserlerinden düzülen aýdymlar girizildi. XX asyryň görnükli şahyrlary Kerim Gurbannepesowyň hem-de Gurbannazar Ezizowyň sözlerine döredilen aýdymlar halkymyz tarapyndan söýlüp diňlenilýär. Halk sazlarynyň we küştdepdi tansynyň gaýtadan işlenilen täze görnüşleri görkezildi.

Döwlet tans topary hem-de «Serpaý», «Aşgabat», «Galkynyş», «Näzli», «Meňli» tans toparlary sahnada häzirki döwrüň we geçmişiň edebi öwüşginlerini beýan etdiler.

Konsertiň ahyrynda oňa gatnaşyjylar «Garaşsyz Watanyň şany, Arkadag!» atly aýdymy ýerine ýetirdiler. Onda döwlet Baştutanymyza, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ösüşiň we rowaçlygyň ýoly bilen öňe barýan eziz Watanymyzyň ajaýyp geljegine bolan hoşallyk sözleri we iň gowy arzuwlar beýan edildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dürli öwüşginli feýerwerkler asmany bezedi. Asmanda gümmürdän köpöwüşginli feýerwerkler ýurdumyzda dowam edýän dabaralaryň ajaýyp jemlenmesine öwrüldi.

Surata düşüren Ýuriý Şkurin.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/8504

28.09.2020
Habarlar

(Aşgabat, 2020-nji ýylyň 25-nji sentýabry)

Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary!
Hormatly ýaşulular!
Hormatly adamlar!

Nesip bolsa, biz ýene-de sanlyja günden milli senenamamyzda aýratyn möhüm orny eýeleýän baş baýramymyzy — Garaşsyzlyk gününi giňden we dabaraly belläp geçeris. Biz Garaşsyzlyk gününe toý-baýramlarymyzyň seresi hökmünde aýratyn sarpa goýýarys. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylda hem bu taryhy senäni şanly wakalar, ajaýyp üstünlikler bilen dabaraly garşy alýarys.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýokary depginler bilen durnukly ösýän ykdysadyýetli häzirki zaman döwletini gurmak, adalatly raýat jemgyýetini berkarar etmek, ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek ugrunda ýurdumyzda ägirt uly işler amala aşyryldy. Ýigrimi dokuz ýylyň içinde özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik gurluşy düýpgöter özgerdi.

Berkarar döwletimiz gülläp ösüşiň, bagtyýar durmuşyň, döredijilikli zähmetiň gaýnap joşýan mekanyna, ynsan arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi. Biz ata Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen, kämil syýasy ulgamy bolan, adalatly we demokratik jemgyýetli ýurtlarynyň derejesine çykarmak baradaky baş maksadymyzy amala aşyrdyk.

Ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny we mümkinçiliklerini ulanyp, ösen ulag-logistika düzümli, ýokary öndürijilikli täze pudaklary hem-de senagat önümçiliklerini döretdik. Amala aşyran işlerimiziň netijesinde, raýatlarymyz dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün edildi. Bu üstünlikler mähriban halkymyzyň agzybirligi, zähmetsöýerligi we ruhubelentligi netijesinde gazanyldy.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Türkmenistan özbaşdak ösüş ýoluna gadam basan ilkinji günlerinden başlap, halkara syýasatynda milli hem-de ählumumy bähbitleri nazara alyp, özüni Bitarap döwlet diýip yglan etdi we hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak, adalatlylyk hem-de deňhukuklylyk ýörelgelerine berk eýerip gelýär. Bütin dünýäde ählumumy parahatçylyga, howpsuzlyga hem-de abadançylyga gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýar.

Bitarap ýurdumyz häzire çenli dünýäniň 149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Türkmenistan halkara guramalarynyň 50-ä golaýynyň agzasy bolmak bilen bir hatarda halkara konwensiýalaryň, şertnamalardyr beýleki köptaraplaýyn resminamalaryň hem 150-den gowragyna gatnaşýar.

Biz Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalar, Aziýa hem-de Ýuwaş umman sebitleriniň döwletleri, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa hem-de Amerika ýurtlary bilen dürli ugurlardaky gatnaşyklarymyzy pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berýäris.

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmaga hem öz mynasyp goşandyny goşýar. Bu guramanyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, halkara forumlarda suw, energetika we ulag diplomatiýasy boýunça öňe sürýän başlangyçlarymyz dünýä bileleşiginiň Garaşsyz ýurdumyza bolan ynamyny barha ýokarlandyrýar.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» baradaky Kararnamanyň kabul edilmegi parahatçylygyň we dostlugyň berkarar bolmagy ugrundaky tagallalarymyzy bütin dünýä äşgär edip, Bitarap Türkmenistanyň abraýyny has-da artdyrýan taryhy waka öwrüldi.

Ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramynyň giňden we dabaraly bellenýän ýylynda berkarar döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanmagy ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine, parahatçylyk söýüjilige, hoşniýetli goňşuçylyga we giň halkara hyzmatdaşlyga esaslanýan daşary syýasat ugrunyň ýokary abraýa eýe bolandygynyň ýene-de bir aýdyň mysalydyr.

Ýurdumyzyň Bütindünýä söwda guramasynyň synçysy derejesine eýe bolmagy bolsa milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşini, daşary söwda gatnaşyklarynda eýeleýän ornunyň berkemegini, köptaraply hyzmatdaşlygyň giňelmegini, daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmegi üpjün eder.

Şeýle hem geljegi uly täjirçilik we söwda strategiýasyny işläp taýýarlamakda hem-de üstünlikli durmuşa geçirmekde bu derejäniň uly ähmiýeti bolar. Biz hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza, geosyýasy we geoykdysady şertlerimize, ägirt uly serişde hem-de adam mümkinçiliklerimize daýanyp, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň birine öwürdik.

Şoňa görä-de, biz nesip bolsa, şu ýylyň dekabr aýynda örän möhüm senäni — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejede ykrar edilmeginiň şanly 25 ýyllyk baýramyny giňden belläp geçeris.

Hormatly adamlar!

2020-nji ýylda dünýäde örän ýiti koronawirus keseli giňden ýaýrady. Bu ýokanç ähli döwletleriň ykdysadyýetine ýaramaz täsirini ýetirdi. Biz dünýäde dowam edýän bu çylşyrymly maliýe-ykdysady şertlere garamazdan, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegini gazandyk, köp möçberdäki maliýe serişdelerimizi ätiýaçda saklamagy başardyk.

Ýurdumyzy ösdürmegiň bäş ýyl üçin maksatnamasyny biz geçen ýyl geçirilen Halk Maslahatynda tassykladyk. Şoňa görä-de, häzirki kynçylykly şertlerde bu maksatnamany doly möçberde ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görmelidiris. Esasy maliýe guralymyz bolan Döwlet býujetine serişdeleriň gelip gowuşmagyny üpjün etmelidiris. Sebäbi, amala aşyrylýan ýaşaýyş-durmuş ugurly maýa goýumlarymyzyň aglabasy Döwlet býujetiniň hasabyna ýerine ýetirilýär.

Biz Döwlet býujetiniň serişdeleriniň 70 göterimden gowragyny durmuş maksatly ugra gönükdirýäris. Welaýatlarda obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň, etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek işlerine köp maliýe serişdelerini harçlaýarys. Geljek ýyl hem Döwlet býujetiniň hasabyna welaýatlarda hem-de paýtagtymyzda maýyplar we goldawa mätäç raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy dowam ederis.

Döwrüň talaplaryna laýyklykda, bank hyzmatlary hem ösýär. Hasaplaşyklaryň tizligini, serişdeleriň dolanyşygyny çaltlandyrmak maksady bilen, bank ulgamynda elektron tölegler ulgamynyň gerimi giňelýär. Biz geljekde maliýe-ykdysady, bank-karz işlerini düýpli seljermek bilen, ykdysady özgertmeleri oýlanyşykly dowam etmelidiris.

Ykdysadyýetimiziň önümçilik maksatly ugurlaryny ösdürmäge gönükdirilýän karz serişdeleriniň möçberini artdyrmalydyrys. Kiçi önümçilikleri höweslendirmek, ilat üçin karz-maliýe serişdeleriniň möçberlerini köpeltmek, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işleri geçirmelidiris.

Karz göterimleriniň elýeterli bolmagy, bank goýumlaryny kepillendirmek üçin çäreleri hem göz öňünde tutmalydyrys. Raýatlarymyzyň durmuş goraglylygy barada biz hemişe alada edip gelýäris. Şunuň bilen baglylykda, şu ýyl hem zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny we talyp haklaryny ýokarlandyrdyk. Mundan başga-da, Döwlet býujetinden berilýän pul serişdeleriniň uly bölegini bilim, saglygy goraýyş ulgamlaryna, Pensiýa gaznasyna gönükdireris.

Hormatly adamlar!

Türkmenistan gurýan ýurt, kuwwatly döwletdir. Ýurdumyzda amala aşyrylýan gurluşyklar Garaşsyz Watanymyzyň dünýäde kuwwatly hem-de ähli ugurlar boýunça ösýän döwletdigini aýdyň görkezýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, şäher we oba ýerlerini ösdürmek, ýurdy senagatlaşdyrmak, ulag-logistika düzümlerini döretmek boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirilýär.

Aşgabat şäherinde deňi-taýy bolmadyk täze iri ýaşaýyş jaý toplumynyň, Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäklerinde, şeýle hem berkarar Watanymyzyň dürli künjeklerinde döwrebap täze obadyr şäherçeleriň gurluşyklary ýokary depginde dowam edýär.

Hormatly watandaşlar!

Türkmenistanyň Prezidentiniň diňe Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýylyň 1-nji sentýabryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzda 1 milliard 765 million manatdan hem köp möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Şu döwürde 2 sany Saglyk öýi, orta mekdep, 216 kilometr inženerçilik ulgamlary we desgalary, 510 kilometre golaý aragatnaşyk ulgamlary, umumy meýdany 792,3 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary gurlup, ulanmaga berildi.

Şu ýylyň sekiz aýynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimize gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 19,9 milliard manada ýa-da jemi içerki önümiň 22,4 göterimine barabar boldy. Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, geljek 2021-nji ýylda ähli çeşmeleriň hasabyna maýa goýumlarynyň möçberi 37 milliard manada golaý bolar.

Düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna Gyýanlyda gazhimiýa toplumyny, Türkmenabatdaky himiýa zawodynda fosfor dökünini öndürýän önümhanany, Daşoguz welaýatynda gaz turbinaly elektrik stansiýasyny gurmak, «Galkynyş» gaz käniniň ikinji tapgyryny özleşdirmek göz öňünde tutulýar. Halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamalary, şeýle hem beýleki sebit taslamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Hormatly adamlar!

Şu ýerde men siziň ünsüňizi ýene-de bir möhüm meselä çekmek isleýärin. Bilşiňiz ýaly, gurluşyk pudagyny ýokary depginler bilen ösdürmek üçin, ilkinji nobatda, enjamlar we serişdeler bilen üpjün edýän senagaty ösdürmek zerur bolup durýar. Şoňa görä-de, biz soňky ýyllarda ýurdumyzda aýna önümlerini, dürli magdan däl gurluşyk materiallaryny, gury ýelim garyndylaryny we demirbeton önümlerini öndürýän täze önümçilikleri döretmäge uly möçberde maýa goýumlaryny goýduk. Netijede, gurluşyk materiallary senagatynyň önümçiligi birnäçe esse artdy.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň hususy pudagynyň wekilleri tarapyndan Bäherdende we Lebap welaýatynda sement zawodlarynyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygynyň alnyp barylýandygyny muňa mysal hökmünde görkezmek bolar. Geljekde gurluşyk toplumynyň esasy wezipeleri, birinjiden, özümizde öndürilýän gurluşyk materiallarynyň paýyny we zähmet öndürijiligini artdyrmakdan ybaratdyr. Ikinjiden bolsa, gurluşyk önümleriniň bäsleşige ukyplylygyny we hilini, gurluşyk işleriniň hem-de toplumyň hyzmatlarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmakdyr.

Şunuň bilen birlikde, geljek ýyl üçin gurluşyk maksatnamasyna düzediş girizip, maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamaly. Ýurdumyzda gurluşyk pudagynyň binýadyny pugtalandyrmak Garaşsyz döwletimizde senagat-innowasion ösüş strategiýasynyň möhüm bölegi bolup durýar.

Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport harytlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagaty döretmegiň döwlet maksatnamalary hem üstünlikli amala aşyrylýar. Biz ýaňy-ýakynda hem oba hojalyk ýurdy bolan Türkmenistanyň häzirki döwürde elektron tehnikalary, şol sanda kompýuterleri öndürýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris.

Hormatly adamlar!

Häzirki döwürde biziň öňümizde ýurdumyzyň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek bilen birlikde, şäherdir obanyň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak ýaly möhüm wezipeler hem durýar.

Türkmenistanyň Mejlisi welaýatlaryň häkimlikleri, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek, şäherleşmäniň gerimini giňeltmek hem-de ilatly ýerleri toplumlaýyn durnukly meýilnamalaşdyrmak we dolandyrmak üçin mümkinçilikleri artdyrmak boýunça mundan beýläk-de degişli işleri geçirmelidir.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Ykdysadyýetiň netijeli ösüşi önümçilige innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen berk baglydyr. Ylym, tehnika we tehnologiýalar önümiň hilini we bäsleşige ukyply bolmagyny, zähmet öndürijiligini, önümçiligiň umumy netijeliligini ýokarlandyrmaga, zähmet şertlerini gowulandyrmaga ýardam edýär.

Bu ugurda, ilkinji nobatda, nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, pudagyň önümçilik we serişde kuwwatyny berkitmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, ylmy-barlag işlerini döwrüň talabyna laýyk guramak boýunça köp işler amala aşyrylýar.

Uglewodorod çig malynyň uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzda nebiti we gazy düýpli işläp taýýarlamaga ýöriteleşdirilen täze önümçilikler döredilýär. Türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň eksport ugurlary hem köpeldilýär. Şunuň bilen birlikde, biz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Merkezi Garagumda ýylda 2 milliard kub metr tebigy gazy gysyjy desganyň gurluşyk işlerini çaltlandyrmalydyrys.

Hormatly adamlar!

Biz dokma senagatynyň önümçilik binýadyny hem yzygiderli döwrebap ýagdaýa getirýäris. Ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň döredilmegine uly möçberde maýa goýumlaryny gönükdirýäris. Şonuň netijesinde, içerki we daşarky bazarlara dürli görnüşli önümleri çykarmak ýola goýulýar. Bu dokma önümleri dünýäniň onlarça ýurduna eksport edilýär. Kaka we Babadaýhan etraplaryndaky täze dokma toplumlarynyň ýakyn wagtda ulanmaga berilmegi bilen, pudagyň önümçilik kuwwaty has-da artar.

Hormatly adamlar!

Garaşsyz döwletimizi senagat taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde elektrik energetikasy pudagyna möhüm orun degişlidir. Şoňa görä-de, biz ýakyn geljekde energetika senagatynyň kuwwatyny has-da artdyrarys.

Önümçilik we durmuş maksatly desgalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin toplumlaýyn işleri amala aşyrarys. Ýurdumyzyň sebitlerinde döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýalarydyr geçirijileri, paýlaýjy beketler gurulýar. Aşgabat şäheriniň, welaýat merkezleriniň, iri şäherleriň we ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamlary yzygiderli täzelenýär.

Biz Gün we ýel energiýasyny peýdalanmagyň mümkinçiliklerini hem göz öňünde tutýarys. «Altyn asyr» Türkmen kölüniň sebitini 2019 — 2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, bu ýerde gurulýan döwrebap oba we desgalar Gün we ýel elektrik stansiýasynyň hasabyna energiýa bilen üpjün ediler. Ýurdumyzyň içinde energiýa halkasyny döretmek we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny gurmak boýunça işleri hem dowam ederis.

Hormatly adamlar!

Biziň durmuşa geçirýän logistika strategiýamyz gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýar. Türkmenistanyň çägi irki döwürlerde Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bölegi bolup, halklary we yklymlary birleşdiripdir. Bu ýagdaý Gündogaryň we Günbataryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde örän uly ähmiýete eýe bolýar.

Ýurdumyzyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi ýokary depginde ösýän, bäsleşige ukyply ulag makrodüzümini döretmäge giň mümkinçilikleri açýar. Häzirki döwürde deňiz, awtomobil, demir ýol, howa we turbageçiriji halkara multimodal logistik taslamalary amala aşyrylýar.

Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman we Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe ulag geçelgeleri hakyndaky ylalaşyklaryň gazanylmagy sebitler we yklymlar çäginde gatnaşyklary ösdürmäge ýakyn wagtda giň mümkinçilikleri döreder.

Hereket edýän Türkmenistan — Hytaý hem-de gurluşygy dowam edýän Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijileri hem turbageçiriji logistikasynyň düzüm halkasy bolup hyzmat eder. Awtoulag logistikasynyň ösmeginde Garaşsyz döwletimizde gurlan we gurulýan häzirki zaman awtomobil ýollary, şol sanda Aşgabat — Garagum — Daşoguz, Türkmenbaşy — Aşgabat — Farap ýollary has-da ähmiýetlidir. Bu ýollar ýurdumyzyň we sebitiň beýleki döwletleriniň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga ýardam berer.

Hormatly adamlar!

Biz daşary ykdysady strategiýamyzda daşary ýurt maýa goýumlarynyň çekilmegine, söwda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine uly üns berýäris. Siziň bilşiňiz ýaly, Türkmenistan Bütindünýä söwda guramasynda synçynyň derejesine eýe boldy. Bu bolsa öz önümçiligimizi ösdürmek, eksportyň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem bazar gatnaşyklarynda özgertmeleriň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin täze mümkinçilikleri döredýär. Ýurdumyzyň bäsleşige ukybynyň ýokarlanmagyna we milli ykdysadyýetimiziň depginli ösmegine ýardam edýär.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Oba hojalygynda hem dolandyrmagy we özgertmegi kämilleşdirmek, bazar gatnaşyklaryny ornaşdyrmak maksady bilen, giň gerimli işler alnyp baryldy. Netijede, ak bugdaýyň mekany bolan berkarar döwletimizde şu ýyl gallaçy daýhanlarymyz Watana 1 million 400 müň tonnadan hem köp guşgursak bugdaý tabşyrdy. Bu ajaýyp netijeler ýurdumyzyň zähmetsöýer daýhanlarynyň Garaşsyz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň çärýek asyrlyk şanly baýramyna mynasyp sowgadydyr.

Berkarar Watanymyzda oba hojalygyny innowasion çözgütlere we oýlap tapyşlara, täze bazarlary döretmäge mümkinçilik berýän ýokary tehnologiýaly pudaga öwürmek ugrunda hem uly işler alnyp baryldy we alnyp barylýar.

Biz oba hojalygynda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak, pudagyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin, ilkinji nobatda, sanly ulgamlaryň çözgütlerinden netijeli peýdalanmalydyrys. Oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýokarlandyrmak, tohumçylyk-seçgi işlerini talabalaýyk alyp barmak üçin önümçilige innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagy, umuman, pudakda geçirilýän özgertmeleri dowam etmelidiris.

Içerki bazarlary özümizde öndürilen önümler bilen doly üpjün etmelidiris. Munuň üçin ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmelidiris. Et-süýt önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmalydyrys. Biz tokaýlary hem-de öri meýdanlaryny dikeltmegiň hem-de haýwanat dünýäsiniň köpdürlüligini öwrenmegiň we gorap saklamagyň usullaryny işläp düzmelidiris. Howanyň üýtgeýän şertlerinde Hazar deňziniň biologik dürlüligini öwrenmek we gorap saklamak boýunça ylmy-barlag işlerini çaltlandyrmalydyrys.

Ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlary gowaçanyň, däneli we gök-bakja ekinleriniň, miweli baglaryň hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasylly, ir ýetişýän we kesellere durnukly täze görnüşlerini döretmelidir we önümçilige yzygiderli ornaşdyrmalydyr. Şeýle hem welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyklykda, ekinleri ýerleşdirmek, ösümlikleri we mallary goramagyň biotehnologik usullaryny işläp taýýarlamak ykdysadyýetimiziň innowasion esasda ýola goýulmagyna täze itergi berjek möhüm işlerdir.

Şunuň bilen baglylykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi gysga wagtyň içinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kiçi, orta we iri kärhanalary gurmagyň maksatnamasyny yzygiderli seljerip, kämilleşdirip, bu işleri Ministrler Kabineti bilen bilelikde alyp barsa, maksadalaýyk bolar. Bu maksatnamanyň amala aşyrylmagy täze iş orunlaryny döretmäge, häzirki iş ýerlerini saklap galmaga mümkinçilik berer. Biz Aral deňziniň meseleleriniň diňe bir ynsan saglygyna däl, eýsem, daşky gurşawa, haýwanat dünýäsine we oba hojalyk ekinleriniň ýetişdirilmegine ýaramaz täsirini azaltmak babatda degişli işleriň ylmy çemeleşmeler we halkara tagallalary birleşdirmek esasynda alnyp barylmagyna hem aýratyn ähmiýet berýäris.

Hormatly adamlar!

Bu aýdylanlar biziň mümkinçiliklerimiziň hemmesi däldir. Häzirki wagtda çylşyrymly ekologiýa ýagdaýynyň esasy meseleleriniň biri hem senagat we durmuş galyndylary bilen baglydyr. Öňdebaryjy dünýä tejribesi esasynda ýurdumyzda galyndylary zyýansyzlandyrmak, gaýtadan işlemek we ikinji derejeli maddy serişde hökmünde peýdalanmak möhüm wezipe bolup durýar. Şoňa görä-de, telekeçilerimiz alymlar bilen arkalaşykly işläp, bu meseläni çözmek ugrunda ähli tagallalary etmelidir.

Hormatly adamlar!

Men şu ýerde ählimiz üçin örän möhüm bolan ýene-de bir meseläniň üstünde durup geçmek isleýärin. Biz döwlet syýasatymyzda ýurdumyzyň durnukly ösmegine, dünýä ykdysady giňişligine üstünlikli goşulmagyna, bilim ulgamyny hem halkara derejede döwrebap ýagdaýa getirmäge, iň esasy bolsa, mynasyp ýaş nesilleri terbiýelemäge örän uly ähmiýet berýäris.

Şoňa görä-de, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde häzirki zaman orta we ýokary okuw mekdepleri, çagalar baglarydyr dynç alyş-sagaldyş merkezleri guruldy we gurulýar. Bilim edaralaryny döwrebap okuw kitaplary hem-de gollanmalar bilen üpjün etmek, olara dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary we okuw-tehniki enjamlary ornaşdyrmak işleri yzygiderli alnyp barylýar.

Bilimiň many-mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen, sanly bilim ulgamy ösdürilýär. Bilim ulgamyna ylmyň iň soňky gazananlary we okatmagyň innowasion usullary giňden ornaşdyrylýar.

Ylym ulgamynda sazlaşykly geçirýän düýpli özgertmelerimiziň netijesinde ýurdumyzyň akademiki ylmy-barlag institutlarynda, ýokary okuw mekdeplerinde, ylmy-tehnologik, ylmy-kliniki hem-de ylmy-taslama merkezlerinde, tejribe-önümçilik barlaghanalarynda, pudagara we pudaklaýyn ylmy guramalarynda ylma we döredijilige höwesli ýaşlarymyzyň täze nesli kemala geldi.

Zehinli ýaşlarymyz nanotehnologiýalar, täze serişdeleri ylmy taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary babatda netijeli işleri geçirýärler.

Kompýuter, häzirki zaman lukmançylyk hem-de derman serişdeleriniň tehnologiýalary, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlary, innowasion işläp taýýarlamalar ýaly ileri tutulýan ugurlar boýunça gymmatly taslamalary amala aşyrýarlar we ylmy barlaglary geçirýärler. Bu bolsa bilim işgärleriniň has netijeli işlemegine, ýaşlara dünýä derejesinde bilim-terbiýe bermegine giň ýol açýar.

Men ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, ýokary okuw mekdeplerine ýaş alymlary, inženerleri, tehnologlary we hünärmenleri taýýarlamagy kämilleşdirmegiň anyk ugurlaryny kesgitlemegi hem-de bu ugurda degişli Maksatnamany taýýarlamagy tabşyrýaryn.

Häzirki wagtda biz ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyza aýratyn üns bermelidiris. Sebäbi, bu diňe bir döwrüň talaby däl-de, eýsem, häzirki zaman dünýäsine giň ýol hem açýar.

Döwlet we ýerli edaralaryň hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmek, dünýäniň öňdebaryjy döwletleri barada aýtmanymyzda hem, biziň hyzmatdaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy giňeltmäge mümkinçilik berer. Döwlet serişdelerini ep-esli tygşytlamaga, bu serişdeleri ýurdumyzy ösdürmäge hem-de durmuş meselelerini çözmäge gönükdirmäge şert döreder.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Garaşsyz Watanymyzy hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösýän ýurda öwürmek maksady bilen, biz berk binýatly milli saglygy goraýyş ulgamyny döretdik. Lukmançylyk ylmynyň we tehnologiýalarynyň gazananlaryny, öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirdik. Dünýäniň ösen döwletleri, iri halkara guramalar bilen alyp barýan hyzmatdaşlygymyz hem milli saglygy goraýyş ulgamynyň ösüşine oňyn täsirini ýetirýär.

Biz «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyzyň esasy maksatlaryndan ugur alyp, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek ýaly halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri aýratyn ähmiýet berip gelýän däplerini hem mynasyp dowam edýäris. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hem-de atçylyk-sport toplumlarynyň, stadionlaryň, sport mekdepleriniň ýurdumyzda ýokary depginler bilen yzygiderli gurlup, ulanmaga berilýändigini siz gowy bilýärsiňiz.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Häzirki döwürde bütin dünýä örän ýiti COVID-19 koronawirusy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Bu keseli dörediji ýokanjyň giň çäklere ýaýrap başlan ilkinji günlerinden ýurdumyzda adamyň immunitetini berkitmäge ýardam edýän esasy lukmançylyk serişdeleri bilen muzdsuz esasda yzygiderli üpjün etmek işi guraldy. Ilatyň ählumumy dispanserizasiýasy durmuşa geçirilýär.

Adamlaryň immun derejesini ýokarlandyrmak boýunça beýleki zerur çäreler amala aşyrylýar. Bu ýiti ýokanç koronawirus keseline garşy taýýarlygy we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň döwlet derejesinde meýilnamasy kabul edildi. Bu pandemiýa garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasy hem tassyklandy.

Hormatly adamlar!

Saglygy goraýyş işgärlerini höweslendirmek we olaryň güýjüni bu ýokanja garşy göreşde netijeli peýdalanmak häzirki döwürde möhüm ugurlaryň biridir. Şundan ugur alyp, men şu gün saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermegi göz öňünde tutýan karara gol çekjek.

Eziz watandaşlar!

Men, umuman, «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň täze redaksiýasyny taýýarlamagy hem zerur hasaplaýaryn. Şoňa görä-de, degişli ýolbaşçylardan we hünärmenlerden bu ugurda anyk tekliplere garaşýaryn.

Hormatly adamlar!

Biz jemgyýetimizi ösdürmegiň, döwletara we halkara medeni-ylmy gatnaşyklary ýola goýmagyň möhüm şerti hökmünde halkymyzyň köp müň ýyllyk ösüşiniň taryhy tejribesiniň, gadymy däpleriniň, ruhy we maddy gymmatlyklarynyň, medeni mirasynyň giňden wagyz edilmegine aýratyn ähmiýet berýäris.

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi. Bir hepdeläp dowam eden çäreler gadymy mirasymyzyň, çeper döredijiligiň hem-de milli medeniýetimiziň baýramy hökmünde buýsanjymyzy has-da artdyrdy. Nesip bolsa, geljek ýyl Medeniýet hepdeligini Lebap welaýatynda geçireris.

Biz keremli daglarymyzy, özboluşly sähralarymyzy, ajaýyp derýalarymyzydyr köllerimizi aýawly we netijeli peýdalanmalydyrys. Köpetdagyň we Köýtendagyň, Sumbaryň gözel jülgelerinde, Bathyzyň goraghanaly ýaýlalarynda, Amyderýanyň, Murgap hem-de Garagum derýalarynyň boýlarynda dynç alyş merkezlerini gurup, adamlaryň syýahat edip, oňat dynç almaklary üçin ähli şertleri döretmelidiris.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!
Eziz watandaşlar!

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň geçen ýyldaky mejlisinde biz Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek, şunuň bilen baglylykda, Esasy Kanunymyza üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça möhüm özgertmelere badalga berdik. Halkara tejribe we jemgyýetimizde gazanylan üstünlikler nazara alnyp geçirilýän konstitusion özgertmeler ýurdumyzda demokratik kadalaryň dabaralanmagydyr.

Döwlet häkimiýetiniň aýratyn şahasy hökmünde Parlament ýurduň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynda halk demokratiýasyny berkarar etmegiň aýrylmaz guralydyr. Sebäbi, dünýäniň çalt umumylaşýan häzirki şertlerinde Garaşsyz döwletimiziň halkara tejribesine daýanýan kanun çykaryjy edaralary hem kämilleşýär we özgerýär.

Milli Parlamentimiziň hil taýdan täze, iki palataly gurluşynyň döredilmegi bolsa Garaşsyz ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň hukuk binýadyny berkitmek we döwlet häkimiýet edarasynyň işiniň netijeli bolmagyny ýokarlandyrmak üçin oňaýly şertleri döreder.

Şoňa görä-de, bu özgertmeler jemgyýetimizde uly gyzyklanma döretdi we doly goldawa eýe boldy. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlamakda Konstitusion topar uly işleri etdi.

Geçen döwrüň içinde Toparyň dört mejlisi geçirildi. Jemgyýetçilik pikirini doly we hemmetaraplaýyn hasaba almak maksady bilen, halkymyz ara alyp maslahatlaşar ýaly, Konstitusion kanunyň taslamasy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berildi.

Bu Kanunyň taslamasy boýunça köp sanly teklipler we bellikler gelip gowuşdy. Iş toparynyň yzygiderli geçirilen, şol sanda ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen göçme maslahatlarynda bu teklipler hemmetaraplaýyn seljerildi. Gelip gowşan ähli teklipleri düýpli seljermegiň netijesinde, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taýýarlanan taslamasy Konstitusion toparyň şu ýylyň awgust aýynda geçirilen dördünji mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylyp, onuň gutarnykly taslamasyny Halk Maslahatynyň garamagyna hödürlemek karar edildi.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Konstitusion kanunyň siziň garamagyňyza hödürlenen taslamasynda Halk Maslahaty kanun çykaryjy häkimiýetiň wezipelerini amala aşyrýan ýokary döwlet edaralarynyň ulgamyna goşulýar. Şu sebäpli, Esasy Kanunymyzdan 1 belgili 6-njy maddany aýyrmak hem-de döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen bagly milli Parlamentimizi Türkmenistanyň Milli Geňeşi, onuň palatalaryny bolsa, Halk Maslahaty we Mejlis diýip atlandyrmak teklip edilýär.

Şonuň ýaly-da, taslamada Parlamentiň palatalaryny döretmegiň, maslahatlaryny geçirmegiň, kanunlary kabul etmegiň tertibi, Halk Maslahatynyň agzalygyna we Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärlere bildirilýän talaplar hem-de olaryň ygtyýarlyklaryny kesgitleýän kadalar beýan edilýär. Bu kadalaryň iki palatanyň sazlaşykly işlemegi üçin möhüm ähmiýeti bolar. Konstitusion kanunyň taslamasyna laýyklykda, Esasy Kanunymyzdan 1 maddany aýyrmak hem-de oňa 3 maddany goşmak, 27 madda bolsa degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek teklip edilýär.

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!

Biz şu mejlisde Konstitusion kanunyň taslamasyny makullasak, Türkmenistanyň Mejlisi bolsa bu Kanuny kabul edip, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girizse, birinji çärýekde welaýatlaryň halk maslahatlary tarapyndan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň saýlawlary geçirilse, maksadalaýyk bolar diýip pikir edýäris.

Hormatly adamlar!

Konstitusion kanunyň kabul edilmegi ýurdumyzy mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmak ýolunda ýene-de bir möhüm ädim bolar diýip hasaplaýarys. Men Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halkymyzy birleşdirýän we belent maksatlara ugrukdyrýan umumymilli wekilçilikli edara öwrüljekdigine berk ynanýaryn!

Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary!
Hormatly ýaşulular!
Eziz watandaşlar!

2020-nji ýyl Garaşsyz döwletimiz üçin aýratyn ähmiýetli ýyldyr. Depginli ösüşler we giň gerimli özgertmeler ýoly bilen täze tehnologik eýýama gadam basýan ýurdumyzda agzybirlikde we jebislikde biz ösüşleriň ýeňişli ýollaryny geçýäris. Ýokary durmuş ölçeglerini üpjün edýän ägirt uly maksatnamalary üstünlikli amala aşyrýarys.

Bütin dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy we durnukly ösüşi gazanmakda halkara bileleşiginiň tagallalaryny hemmetaraplaýyn goldaýan, öňdengörüji we maksada gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýan döwlet hökmünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň abraýyny belende galdyrýarys.

Watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ýörelgelerine eýerýän içeri we daşary syýasatymyzy mähriban halkymyzyň goldamagy, berkarar döwletimiziň güýç-kuwwatyna berk ynamy, maksada okgunly işlere ak ýürekden gatnaşmagy bize täze maksatnamalary durmuşa geçirmäge badalga berýär.

Alnyp barylýan giň gerimli bu işler berkarar döwletimiziň geljegini aýdyň kesgitleýär. Biziň baş maksadymyz bolsa mähriban halkymyzyň mundan beýläk-de abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekdir. Şu beýik maksatlar ugrunda biz geljekde hem durmuş syýasatymyzy dowam ederis. Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis. Ykdysadyýetimiziň ösüşini has-da çaltlandyrmak üçin ähli çäreleri göreris. Geljekde hem biziň uzak möhletli we möhüm ähmiýetli esasy wezipelerimiz, içeri we daşary syýasat ugrumyz öňküliginde galar.

Bu wezipeler demokratik, hukuk, dünýewi döwletimiziň, dörediji we parahatçylyk söýüji agzybir halkymyzyň Ýer ýüzündäki at-abraýyny, mertebesini has-da belende götermek arkaly yzygiderli we aýgytly öňe gitmekden ybaratdyr. Şoňa görä-de, milli ykdysadyýetimiziň berkliginiň, döwletimiziň kuwwatynyň köp derejede biziň agzybirlikde çekýän zähmetimize, döredijilik mümkinçiliklerimize baglydygyna ähli ýolbaşçylar, ýurdumyzyň her bir raýaty düşünmelidir.

Eziz watandaşlar!

Ýaşasyn Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze, ruhlandyryjy, döredijilik taýdan baý durmuşy!

Ýaşasyn Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan!

https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/8454?type=feed


26.09.2020
Habarlar

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi

Aşgabat, 25-nji sentýabr (TDH). Şu gün Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi.

Pederlerimiziň asylly dessurlaryna, milli jemgyýetimiziň demokratik ýörelgelerine we gadymy halk häkimiýetlilik däplerine esaslanýan umumymilli maslahatyň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler girizildi. Olaryň oňyn çözgüdi ýurdumyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşini, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün eder.

Ýeri gelende aýtsak, bu gezekki mejlisiň jemleri boýunça “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi onuň taryhy ähmiýetini äşgär eder. Şeýlelikde, ýurdumyzda milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýaýbaňlandyrylan özgertmeler demokratik ýörelgelere hil taýdan täze itergi berip, Watanymyzyň şöhratly taryhyna möhüm sahypany ýazýar.

Halk Maslahatynyň mejlisine göni wideoaragatnaşyk arkaly Hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, etraplaryň hem-de şäherleriň häkimleri, şeýle hem Halk Maslahatynyň agzalary, edaralaryň we kärhanalaryň köp sanly işgärleri, hormatly ýaşulular, ak gyňaçly eneler hem-de ýaşlar gatnaşdylar.

Forumy geçirmek üçin milli Liderimiz paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgüne geldi. Şol ýerde mejlise gatnaşyjylaryň ählisi bilen göni wideoaragatnaşyk üçin ýörite uly monitorlar goýuldy. Hemmeler şowhunly el çarpyşmalar bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy gutladylar.

Ählihalk forumyna gatnaşyjylara ýüzlenip, döwlet Baştutanymyz dünýäde emele gelen häzirki ýagdaýlar sebäpli, Halk Maslahatynyň şu günki mejlisiniň wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýändigini belledi. Şeýlelikde, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň wekilleri Ruhyýet köşklerinde jem boldular. Ahal welaýatynyň wekilleri “Ak öý” binasyna, Aşgabat şäheriniň wekilleri bolsa paýtagtymyzyň “Mekan” köşgüne ýygnandylar.

Dabaraly pursat gelip ýetdi. Türkmenistanyň Prezidenti, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisini açyk diýip yglan edýär.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlandy.

Milli Liderimiz umumymilli foruma gatnaşyjylary we ýurdumyzyň ähli halkyny jemgyýetimiziň hem-de döwletimiziň durmuşynda şanly waka bolan Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň açylmagy hem-de Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramçylygy bilen gutlap, hemmelere iň gowy arzuwlaryny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” ýylynda geçirilýän Halk Maslahaty kuwwatly Watanymyzyň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Mälim bolşy ýaly, geçen ýyl geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzda konstitusion özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berildi hem-de Esasy Kanuny kämilleşdirmek boýunça başlangyç öňe sürüldi.

Bu özgertmeleriň baş maksady Türkmenistanyň Halk Maslahaty we Mejlis ýaly ýokary wekilçilikli guramalaryň işini kämilleşdirmekden ybaratdyr. Ol jemgyýetimiziň we döwletimiziň ýokary gymmatlygy bolan adamlara hem-de olaryň bähbitlerine gulluk eder. Şeýle hem kanun çykaryjy guramanyň iki palataly düzümini döretmek, demokratik edaralaryň işini täze derejä çykarmak başlangyçlary öňe sürüldi.

Bu gezekki foruma gatnaşyjylaryň onuň gün tertibi bilen tanşandyklaryny belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ara alnyp maslahatlaşyljak meseleler hem-de resminamalar boýunça haýsydyr bir teklipleriň ýa-da bellikleriň bardygy bilen gyzyklandy.

Ählihalk forumyna gatnaşyjylaryň biragyzdan goldamagy bilen, milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisiniň gün tertibiniň tassyklanandygyny yglan etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz uly maksatnamalaýyn çykyşyna başlady.

Umumymilli foruma gatnaşyjylara ýüzlenip, döwlet Baştutanymyz ýene sanlyja günden milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän baş baýramçylygyň giňden we dabaraly belleniljekdigini aýtdy.

Biz Garaşsyzlyk gününe baýramçylyklarymyzyň we dabaralarymyzyň esasy hökmünde aýratyn gadyr goýýarys. «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän ýylda bu taryhy senäni şanly wakalar we uly üstünlikler bilen garşylaýarys diýip, milli Liderimiz belledi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ýokary depginler bilen durnukly ösýän ykdysadyýetli häzirki zaman döwletini gurmak, adalatly raýat jemgyýetini berkarar etmek, ýaşamak üçin amatly şertleri döretmek ugrunda ýurdumyzda ägirt uly işler amala aşyryldy. Şonuň netijesinde, döwlet we jemgyýetçilik gurluşy düýpgöter özgerdi.

Berkarar döwletimiz gülläp ösüşiň, bagtyýar durmuşyň, döredijilikli zähmetiň gaýnap joşýan mekanyna, ynsan arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Mähriban Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen, kämil syýasy ulgamy bolan, adalatly we demokratik jemgyýetli ýurtlaryň derejesine çykarmak baradaky baş maksat amala aşyryldy.

Döwletimiziň tebigy baýlyklaryny we mümkinçiliklerini ulanyp, ösen ulag-logistika düzümli, ýokary öndürijilikli täze pudaklary hem-de senagat önümçilikleri döredildi. Amala aşyrylýan işleriň netijesinde raýatlarymyz dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen üpjün edildi. Bu üstünlikler mähriban halkymyzyň agzybirligi, zähmetsöýerligi we ruhubelentligi netijesinde gazanyldy.

Türkmenistan özbaşdak ösüş ýoluna gadam basan ilkinji günlerinden başlap, halkara syýasatynda milli hem-de ählumumy bähbitleri nazara alyp, özüni Bitarap döwlet diýip yglan etdi we hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak, adalatlylyk hem-de deňhukuklylyk ýörelgelerine berk eýerip gelýär. Bütin dünýäde ählumumy parahatçylyga, howpsuzlyga hem-de abadançylyga gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bitarap ýurdumyz häzire çenli dünýäniň 149 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Halkara guramalaryň 50-ä golaýynyň agzasy bolmak bilen bir hatarda, halkara konwensiýalaryň, şertnamalardyr beýleki köptaraplaýyn resminamalaryň hem 150-den gowragyna gatnaşýar.

Biz Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalar, Aziýa hem-de Ýuwaş ummany sebitleriniň döwletleri, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa hem-de Amerika ýurtlary bilen dürli ugurlardaky gatnaşyklarymyzy pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berýäris diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistan BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmaga hem öz mynasyp goşandyny goşýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi hem-de bu guramanyň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, halkara forumlarda suw, energetika we ulag diplomatiýasy boýunça öňe sürýän başlangyçlarymyz dünýä bileleşiginiň Garaşsyz ýurdumyza bolan ynamyny barha ýokarlandyrýar diýip nygtady.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» baradaky Kararnamanyň kabul edilmegi parahatçylygyň hem-de dostlugyň berkarar bolmagy ugrundaky tagallalarymyzy bütin dünýä äşgär edip, Bitarap Türkmenistanyň abraýyny has-da artdyrýan taryhy waka öwrüldi.

Ata Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk şanly baýramynyň giňden we dabaraly bellenilýän ýylynda berkarar döwletimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75nji mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanmagy ýurdumyzyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine, parahatçylyk söýüjilige, hoşniýetli goňşuçylyga hem-de giň halkara hyzmatdaşlyga esaslanýan daşary syýasat ugrunyň ýokary abraýa eýe bolandygynyň ýene-de bir aýdyň mysalydyr.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasynyň synçysy derejesine eýe bolmagynyň milli ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşini, daşary söwda gatnaşyklarynda eýeleýän ornunyň berkemegini, köptaraply hyzmatdaşlygyň giňelmegini, daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmegi üpjün etjekdigini belledi. Şeýle hem geljegi uly täjirçilik we söwda strategiýasyny işläp taýýarlamakda hem-de üstünlikli durmuşa geçirmekde bu derejäniň uly ähmiýeti bolar.

Biz hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza, geosyýasy we geoykdysady şertlerimize, ägirt uly serişde hem-de adam mümkinçiliklerimize daýanyp, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň birine öwürdik diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz şu ýylyň dekabr aýynda örän möhüm senäniň — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejede ykrar edilmeginiň şanly 25 ýyllyk baýramynyň bellenip geçiljekdigini aýtdy.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň ýene-de biri barada durup geçdi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, 2020-nji ýylda dünýäde örän ýiti koronawirus keseli giňden ýaýrady. Bu ýokanç ähli döwletleriň ykdysadyýetine ýaramaz täsirini ýetirdi.

Biz dünýäde dowam edýän bu çylşyrymly maliýe-ykdysady şertlere garamazdan, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegini gazandyk, köp möçberdäki maliýe serişdelerimizi ätiýaçda saklamagy başardyk diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanagatlanma bilen belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy ösdürmegiň bäş ýyl üçin maksatnamasynyň geçen ýyl geçirilen Halk Maslahatynda tassyklanandygyny belläp, häzirki kynçylykly şertlerde bu maksatnamany doly möçberde ýerine ýetirmek üçin ähli çäreleri görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Esasy maliýe guralymyz bolan Döwlet býujetine serişdeleriň gelip gowuşmagyny üpjün etmelidiris. Sebäbi amala aşyrylýan ýaşaýyş-durmuş ugurly maýa goýumlarymyzyň aglabasy Döwlet býujetiniň hasabyna ýerine ýetirilýär.

Döwlet býujetiniň serişdeleriniň 70 göterimden gowragyny durmuş maksatly ugra, şol sanda welaýatlarda obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň, etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek işlerine gönükdirýäris. Geljek ýyl hem Döwlet býujetiniň hasabyna welaýatlarda hem-de paýtagtymyzda maýyplar we goldawa mätäç raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Döwrüň talaplaryna laýyklykda, bank hyzmatlary hem ösýär. Hasaplaşyklaryň tizligini, serişdeleriň dolanyşygyny çaltlandyrmak maksady bilen, bank ulgamynda elektron tölegler ulgamynyň gerimi giňelýär. Biz geljekde maliýe-ykdysady, bank-karz işlerini düýpli seljermek bilen, ykdysady özgertmeleri oýlanyşykly dowam etmelidiris diýip, milli Liderimiz belledi.

Ykdysadyýetimiziň önümçilik maksatly ugurlaryny ösdürmäge gönükdirilýän karz serişdeleriniň möçberini artdyrmak ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezildi. Kiçi önümçilikleri höweslendirmek, ilat üçin karz-maliýe serişdeleriniň möçberlerini köpeltmek, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işleri geçirmelidiris. Karz göterimleriniň elýeterli bolmagy, bank goýumlaryny kepillendirmek üçin çäreleri hem göz öňünde tutmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz raýatlarymyzyň durmuş goraglylygy barada hemişe alada etmegiň wajypdygyny belläp, şu ýyl hem zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň ýokarlandyrylandygyny aýtdy. Mundan başga-da, Döwlet býujetinden berilýän pul serişdeleriniň uly bölegi bilim, saglygy goraýyş ulgamlaryna, Pensiýa gaznasyna gönükdiriler.

Türkmenistan gurýan ýurtdur, kuwwatly döwletdir. Ýurdumyzda amala aşyrylýan gurluşyklar Garaşsyz Watanymyzyň dünýäde kuwwatly hem-de ähli ugurlar boýunça ösýän döwletdigini aýdyň görkezýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi hem-de anyk mysal hökmünde birnäçe sanlary we maglumatlary getirdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, şäher we oba ýerlerini ösdürmek, ýurdy senagatlaşdyrmak, ulag-logistika düzümlerini döretmek boýunça ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Aşgabat şäherinde deňi-taýy bolmadyk täze, iri ýaşaýyş jaý toplumynyň, Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň, «Altyn asyr” Türkmen kölüniň çäklerinde, şeýle hem berkarar Watanymyzyň dürli künjeklerinde döwrebap täze obadyr şäherçeleriň gurluşyklary ýokary depginde dowam edýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň diňe Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýylyň 1-nji sentýabryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzda 1 milliard 765 million manatdan hem köp möçberde düýpli maýa goýumlary özleşdirildi. Şu döwürde 2 sany Saglyk öýi, orta mekdep, 216 kilometr inženerçilik ulgamlary we desgalary, 510 kilometre golaý aragatnaşyk ulgamlary, umumy meýdany 792,3 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary gurlup, ulanylmaga berildi.

Şu ýylyň sekiz aýynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimize gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 19,9 milliard manada ýa-da jemi içerki önümiň 22,4 göterimine barabar boldy. Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, geljek 2021-nji ýylda ähli çeşmeleriň hasabyna maýa goýumlarynyň möçberi 37 milliard manada golaý bolar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow geljegi uly meýilnamalar barada aýdyp, düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna Gyýanlyda gazhimiýa toplumyny, Türkmenabatdaky himiýa zawodynda fosfor dökünini öndürýän önümhanany, Daşoguz welaýatynda gaz turbinaly elektrik stansiýasyny gurmagyň, «Galkynyş» gaz käniniň ikinji tapgyryny özleşdirmegiň göz öňünde tutulýandygyny nygtady.

Halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamalary, şeýle hem beýleki sebit taslamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz ýene-de bir möhüm meselä ünsi çekdi.

Milli Liderimiz gurluşyk pudagyny ýokary depginler bilen ösdürmek üçin, ilkinji nobatda, enjamlar we serişdeler bilen üpjün edýän senagaty ösdürmegiň zerurdygyny aýdyp, soňky ýyllarda ýurdumyzda aýna önümlerini, dürli magdan däl gurluşyk materiallaryny, gury ýelim garyndylaryny we demirbeton önümlerini öndürýän täze önümçilikleri döretmäge köp mukdarda maýa goýumlarynyň goýlandygyny belledi. Netijede, gurluşyk materiallary senagatynyň önümçiligi birnäçe esse artdy.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň hususy pudagynyň wekilleri tarapyndan Bäherdende we Lebap welaýatynda sement zawodlarynyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygynyň alnyp barylýandygyny muňa mysal hökmünde görkezmek bolar.

Geljekde gurluşyk toplumynyň esasy wezipeleri, birinjiden, özümizde öndürilýän gurluşyk materiallarynyň paýyny we zähmet öndürijiligini artdyrmakdan, ikinjiden bolsa, gurluşyk önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygyny we hilini, gurluşyk işleriniň hem-de toplumyň hyzmatlarynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz geljek ýyl üçin gurluşyk maksatnamasyna düzediş girizip, maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy. Ýurdumyzda gurluşyk pudagynyň binýadyny pugtalandyrmak Garaşsyz döwletimizde senagat-innowasion ösüş strategiýasynyň möhüm bölegi bolup durýar.

Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport harytlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalary hem üstünlikli amala aşyrylýar.

Biz ýaňy-ýakynda hem oba hojalyk ýurdy bolan Türkmenistanyň häzirki döwürde elektron tehnikalary, şol sanda kompýuterleri öndürýändigini buýsanç bilen aýdyp bileris diýip, milli Liderimiz kanagatlanma bilen belledi.

Häzirki döwürde biziň öňümizde ýurdumyzyň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek bilen birlikde, şäherdir obanyň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak ýaly möhüm wezipeler hem durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady we Türkmenistanyň Mejlisiniň welaýatlaryň häkimlikleri, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde welaýatlaryň dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek, şäherleşmäniň gerimini giňeltmek hem-de ilatly ýerleri toplumlaýyn durnukly meýilnamalaşdyrmak we dolandyrmak üçin mümkinçilikleri artdyrmak boýunça mundan beýläk-de degişli işleri geçirmelidigini nygtady.

Ykdysadyýetiň netijeli ösüşi önümçilige innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen berk baglydyr. Ylym, tehnika we tehnologiýalar önümiň hilini we bäsleşige ukyply bolmagyny, zähmet öndürijiligini, önümçiligiň umumy netijeliligini ýokarlandyrmaga, zähmet şertlerini gowulandyrmaga ýardam edýär. Bu ugurda, ilkinji nobatda, nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, pudagyň önümçilik we serişde kuwwatyny berkitmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, ylmy-barlag işlerini döwrüň talabyna laýyk guramak boýunça köp işler amala aşyrylýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Uglewodorod çig malynyň uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzda nebiti we gazy düýpli işläp taýýarlamaga ýöriteleşdirilen täze önümçilikler döredilýär. Türkmen energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň eksport ugurlary hem köpeldilýär. Şunuň bilen birlikde, biz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Merkezi Garagumda ýylda 2 milliard kub metr tebigy gazy gysyjy desganyň gurluşyk işlerini çaltlandyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz dokma senagatyny ösdürmek meselelerine geçip, önümçilik binýadynyň hem yzygiderli, döwrebap ýagdaýa getirilýändigini belledi. Ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň döredilmegine uly möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär. Şonuň netijesinde, içerki we daşarky bazarlara dürli görnüşli önümleri çykarmak ýola goýulýar. Bu dokma önümleri dünýäniň onlarça ýurduna eksport edilýär. Kaka we Babadaýhan etraplaryndaky täze dokma toplumlarynyň ýakyn wagtda ulanmaga berilmegi bilen, pudagyň önümçilik kuwwaty has-da artar.

Garaşsyz döwletimizi senagat taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmekde elektrik energetikasy pudagyna möhüm orun degişlidir. Şoňa görä-de, biz ýakyn geljekde energetika senagatynyň kuwwatyny has-da artdyrarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz önümçilik we durmuş maksatly desgalary elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada aýdyp, ýurdumyzyň sebitlerinde döwrebap gazturbinaly elektrik stansiýalaryň, geçirijileriň, paýlaýjy beketleriň gurulýandygyny, Aşgabat şäheriniň, welaýat merkezleriniň, iri şäherleriň we ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamynyň yzygiderli täzelenýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamdaky meýilnamalar barada aýdyp, gün we ýel energiýasyny peýdalanmagyň mümkinçilikleriniň hem göz öňünde tutulýandygyny nygtady. «Altyn asyr» Türkmen kölüniň sebitini 2019 — 2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda, bu ýerde gurulýan döwrebap oba we desgalar gün we ýel elektrik stansiýasynyň hasabyna energiýa bilen üpjün ediler. Ýurdumyzyň içinde energiýa halkasyny döretmek we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny gurmak boýunça işleri hem dowam ederis.

Çykyşyň dowamynda döwlet Baştutanymyz durmuşa geçirilýän logistika strategiýasynyň gözbaşyny gadymyýetden alyp gaýdýandygyny belledi. Türkmenistanyň çägi irki döwürlerde Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bölegi bolup, halklary we yklymlary birleşdiripdir. Bu ýagdaý Gündogaryň we Günbataryň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmekde örän uly ähmiýete eýe bolýar.

Ýurdumyzyň geografiýa taýdan amatly ýerleşmegi ýokary depginde ösýän, bäsleşige ukyply ulag makrodüzümini döretmäge giň mümkinçilikleri açýar. Häzirki döwürde deňiz, awtomobil, demir ýol, howa we turbageçiriji halkara multimodal logistik taslamalary amala aşyrylýar. Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman we Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe ulag geçelgeleri hakyndaky ylalaşyklaryň gazanylmagy sebitleriň we yklymlaryň çäginde gatnaşyklary ösdürmäge ýakyn wagtda giň mümkinçilikleri döreder.

Hereket edýän Türkmenistan — Hytaý hem-de gurluşygy dowam edýän Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijileri hem turbageçiriji logistikasynyň düzüm halkasy bolup hyzmat eder.

Awtoulag logistikasynyň ösmeginde Garaşsyz döwletimizde gurlan we gurulýan häzirki zaman awtomobil ýollary, şol sanda Aşgabat — Garagum — Daşoguz, Türkmenbaşy — Aşgabat — Farap ýollary has-da ähmiýetlidir. Bu ýollar ýurdumyzyň we sebitiň beýleki döwletleriniň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmaga ýardam berer.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ykdysady strategiýa barada durup geçip, bu ulgamda daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge, söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasynda synçynyň derejesine eýe bolmagy öz önümçiligimizi ösdürmek, eksportuň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem bazar gatnaşyklarynda özgertmeleriň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin täze mümkinçilikleri döredýär. Ýurdumyzyň bäsleşige ukybynyň ýokarlanmagyna we milli ykdysadyýetimiziň depginli ösmegine ýardam edýär.

Nygtalyşy ýaly, oba hojalygynda hem dolandyrmagy we özgertmegi kämilleşdirmek, bazar gatnaşyklaryny ornaşdyrmak maksady bilen, giň gerimli işler alnyp baryldy. Netijede, ak bugdaýyň mekany bolan berkarar döwletimizde şu ýyl gallaçy daýhanlarymyz Watana 1 million 400 müň tonnadan hem köp guşgursak bugdaý tabşyrdy. Bu ajaýyp netijeler ýurdumyzyň zähmetsöýer daýhanlarynyň Garaşsyz Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň çärýek asyrlyk şanly baýramyna mynasyp sowgadydyr.

Oba hojalygyny innowasion çözgütlere we oýlap tapyşlara, täze bazarlary döretmäge mümkinçilik berýän ýokary tehnologiýaly pudaga öwürmek ugrunda hem uly işler alnyp baryldy we alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz bu toplumyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeler barada aýdyp, oba hojalygynda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak, pudagyň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin, ilkinji nobatda, sanly ulgamlaryň çözgütlerinden netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny belledi. Oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýokarlandyrmak, tohumçylyk-seçgi işlerini talabalaýyk alyp barmak üçin önümçilige innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagy, umuman, pudakda geçirilýän özgertmeleri dowam etmelidiris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz içerki bazarlary özümizde öndürilen önümler bilen doly üpjün etmegiň möhümdigini aýdyp, ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň meýdanlaryny giňeltmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, et-süýt önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak, tokaýlary hem-de öri meýdanlaryny dikeltmek hem-de haýwanat dünýäsiniň köp dürlüligini öwrenmek we gorap saklamak usullaryny işläp düzmegiň, howanyň üýtgeýän şertlerinde Hazar deňziniň biologik dürlüligini öwrenmek we gorap saklamak boýunça ylmy-barlag işlerini çaltlandyrmagyň wajypdygy nygtaldy.

Ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlary gowaçanyň, däneli we gök-bakja ekinleriniň, miweli baglaryň hem-de beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýokary hasylly, ir ýetişýän we kesellere durnukly täze görnüşlerini döretmelidir we önümçilige yzygiderli ornaşdyrmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Şeýle hem welaýatlaryň toprak-howa şertlerine laýyklykda, ekinleri ýerleşdirmek, ösümlikleri we mallary goramagyň biotehnologik usullaryny işläp taýýarlamak, ykdysadyýetimiziň innowasion esasda ýola goýulmagyna täze itergi berjek çäreleri görmek zerurdyr.

Şunuň bilen baglylykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gysga wagtyň içinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kiçi, orta we iri kärhanalary gurmagyň maksatnamasyny yzygiderli seljerip, kämilleşdirip, bu işleri Ministrler Kabineti bilen bilelikde alyp barmagyň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi. Bu maksatnamanyň amala aşyrylmagy täze iş orunlaryny döretmäge, häzirki iş ýerlerini saklap galmaga mümkinçilik berer.

«Biz Aral deňziniň meseleleriniň diňe bir ynsan saglygyna däl, eýsem, daşky gurşawa, haýwanat dünýäsine we oba hojalyk ekinleriniň ýetişdirilmegine ýaramaz täsirini azaltmak babatda degişli işleriň ylmy çemeleşmeler we halkara tagallalaryny birleşdirmek esasynda alnyp barylmagyna hem aýratyn ähmiýet berýäris» diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz bu aýdylanlaryň biziň mümkinçiliklerimiziň hemmesi däldigini nygtap, häzirki wagtda çylşyrymly ekologiýa ýagdaýynyň esasy meseleleriniň biriniň hem senagat we durmuş galyndylary bilen baglydygyny belledi.

Öňdebaryjy dünýä tejribesi esasynda ýurdumyzda galyndylary zyýansyzlandyrmak, gaýtadan işlemek we ikinji derejeli maddy serişde hökmünde peýdalanmak möhüm wezipe bolup durýar. Şoňa görä-de, telekeçilerimiz alymlar bilen arkalaşykly işläp, bu meseläni çözmek ugrunda ähli tagallalary etmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz hemmeler üçin örän möhüm bolan ýene-de bir meseläniň üstünde durup geçmek bilen, döwlet syýasatynda ýurdumyzyň durnukly ösmegine, dünýä ykdysady giňişligine üstünlikli goşulmagyna, bilim ulgamyny hem halkara derejede döwrebap ýagdaýa getirmäge, iň esasy bolsa, mynasyp ýaş nesilleri terbiýelemäge örän uly ähmiýet berilýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, birnäçe maglumatlar getirildi. Hususan-da, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde häzirki zaman orta we ýokary okuw mekdepleriniň, çagalar baglarynyň, dynç alyş-sagaldyş merkezleriniň gurlandygy bellenildi. Bilim edaralaryny döwrebap okuw kitaplary hem-de gollanmalar bilen üpjün etmek, olara dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze tehnologiýalary we okuw-tehniki enjamlary ornaşdyrmak işleri yzygiderli alnyp barylýar.

Bilimiň many-mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen, sanly bilim ulgamy ösdürilýär. Şu ulgamda ylmyň iň soňky gazananlary we okatmagyň innowasion usullary giňden ornaşdyrylýar.

Ylym ulgamynda sazlaşykly geçirilýän düýpli özgertmelerimiziň netijesinde ýurdumyzyň akademiki ylmy-barlag institutlarynda, ýokary okuw mekdeplerinde, ylmy-tehnologik, ylmy-kliniki hem-de ylmy-taslama merkezlerinde, tejribe-önümçilik barlaghanalarynda, pudagara we pudaklaýyn ylmy guramalarynda ylma hem-de döredijilige höwesli ýaşlarymyzyň täze nesli kemala geldi.

Zehinli ýaşlarymyz nanotehnologiýalar, täze serişdeleri ylmy taýdan barlamak, energetika, biotehnologiýalar, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary babatda netijeli işleri geçirýärler.

Kompýuter, häzirki zaman lukmançylyk hem-de derman serişdeleriniň tehnologiýalary, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlary, innowasion işläp taýýarlamalar ýaly ileri tutulýan ugurlar boýunça gymmatly taslamalary amala aşyrýarlar we ylmy barlaglary geçirýärler. Bu bolsa bilim işgärleriniň has netijeli işlemegine, ýaşlara dünýä derejesinde bilim-terbiýe bermegine giň ýol açýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Men ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyna laýyklykda, ýokary okuw mekdeplerine ýaş alymlary, inženerleri, tehnologlary we hünärmenleri taýýarlamagy kämilleşdirmegiň anyk ugurlaryny kesgitlemegi hem-de bu ugurda degişli Maksatnamany taýýarlamagy tabşyrýaryn diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Häzirki wagtda biz ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyza aýratyn üns bermelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy we munuň diňe bir döwrüň talaby däl-de, eýsem, häzirki zaman dünýäsine giň ýol hem açýandygyny belledi. Döwlet we ýerli edaralaryň hyzmatlaryny elektron görnüşe geçirmek, dünýäniň öňdebaryjy döwletleri barada aýtmanymyzda hem, biziň hyzmatdaşlarymyz bilen gatnaşyklarymyzy giňeltmäge mümkinçilik berer. Döwlet serişdelerini ep-esli tygşytlamaga, bu serişdeleri ýurdumyzy ösdürmäge hem-de durmuş meselelerini çözmäge gönükdirmäge şert döreder.

Garaşsyz Watanymyzy hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösýän ýurda öwürmek maksady bilen, biz berk binýatly milli saglygy goraýyş ulgamyny döretdik. Lukmançylyk ylmynyň we tehnologiýalarynyň gazananlaryny, öňdebaryjy dünýä tejribesini ornaşdyrmak arkaly ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirdik. Dünýäniň ösen döwletleri, iri halkara guramalar bilen alyp barýan hyzmatdaşlygymyz hem milli saglygy goraýyş ulgamynyň ösüşine oňyn täsirini ýetirýär.

Biz “Döwlet adam üçindir!” diýen syýasatymyzyň esasy maksatlaryndan ugur alyp, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek ýaly, halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri aýratyn ähmiýet berip gelýän däplerini hem mynasyp dowam edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hem-de atçylyk-sport toplumlarynyň, stadionlaryň, sport mekdepleriniň ýurdumyzda ýokary depginler bilen yzygiderli gurlup, ulanmaga berilýändigi nygtaldy.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz COVID-19 koronawirusyna garşy göreşmek meselesine degip geçdi. Häzirki wagtda bu kesel bilen tutuş dünýä ýüzbe-ýüz boldy.

Bellenilişi ýaly, ýokanjyň giň çäklere ýaýrap başlan ilkinji günlerinden ýurdumyzda adamyň immunitetini berkitmäge ýardam edýän esasy lukmançylyk serişdeleri bilen muzdsuz esasda yzygiderli üpjün etmek işi guraldy. Ilatyň ählumumy dispanserizasiýasy durmuşa geçirilýär. Adamlaryň immun derejesini ýokarlandyrmak boýunça beýleki zerur çäreler amala aşyrylýar. Bu ýiti ýokanç koronawirus keseline garşy taýýarlygy we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň döwlet derejesinde meýilnamasy kabul edildi. Bu pandemiýa garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň Meýilnamasy hem tassyklandy.

Saglygy goraýyş işgärlerini höweslendirmek we olaryň güýjüni bu ýokanja garşy göreşde netijeli peýdalanmak häzirki döwürde möhüm ugurlaryň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de şundan ugur alyp, şu gün saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermegi göz öňünde tutýan Karara gol çekiljekdigini aýtdy.

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň täze redaksiýasyny taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady.

Bellenilişi ýaly, jemgyýetimizi ösdürmegiň, döwletara hem-de halkara medeni-ylmy gatnaşyklary ýola goýmagyň möhüm şerti hökmünde halkymyzyň köp müňýyllyk ösüşiniň taryhy tejribesiniň, gadymy däpleriniň, ruhy we maddy gymmatlyklarynyň, medeni mirasynyň giňden wagyz edilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi. Bir hepdeläp dowam eden çäreler gadymy mirasymyzyň, çeper döredijiligiň hem-de milli medeniýetimiziň baýramy hökmünde buýsanjymyzy has-da artdyrdy. Nesip bolsa, geljek ýyl Medeniýet hepdeligini Lebap welaýatynda geçireris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Biz keremli daglarymyzy, özboluşly sähralarymyzy, ajaýyp derýalarymyzdyr köllerimizi aýawly we netijeli peýdalanmalydyrys. Köpetdagyň we Köýtendagyň, Sumbaryň gözel jülgelerinde, Bathyzyň goraghanaly ýaýlalarynda, Amyderýanyň, Murgap hem-de Garagum derýalarynyň boýlarynda dynç alyş merkezlerini gurup, adamlaryň syýahat edip, oňat dynç almaklary üçin ähli şertleri döretmelidiris.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň geçen ýyldaky mejlisinde Halk Maslahatynyň hukuk ýagdaýyny kämilleşdirmek, şunuň bilen baglylykda, Esasy Kanunymyza üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça möhüm özgertmelere badalga berlendigini aýtdy.

Halkara tejribesi we jemgyýetimizde gazanylan üstünlikler nazara alnyp geçirilýän konstitusion özgertmeler ýurdumyzda demokratik kadalaryň dabaralanmagydyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet häkimiýetiniň aýratyn şahasy hökmünde Parlament ýurduň syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynda halk demokratiýasyny berkarar etmegiň aýrylmaz guralydyr. Dünýäniň çalt umumylaşýan häzirki şertlerinde Garaşsyz döwletimiziň halkara tejribä daýanýan kanun çykaryjy edaralary hem kämilleşýär we özgerýär.

Milli Parlamentimiziň hil taýdan täze, iki palataly gurluşynyň döredilmegi bolsa Garaşsyz ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň hukuk binýadyny berkitmek we döwlet häkimiýet edarasynyň işiniň netijeli bolmagyny ýokarlandyrmak üçin oňaýly şertleri döreder diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi we bu özgertmeleriň jemgyýetimizde uly gyzyklanma döredendigini hem-de doly goldawa eýe bolandygyny belledi.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlamakda Konstitusion toparyň uly işleri edendigine aýratyn üns çekildi. Bellenilişi ýaly, jemgyýetçilik pikirini doly we hemmetaraplaýyn hasaba almak maksady bilen, halkymyz ara alyp maslahatlaşar ýaly, Konstitusion kanunyň taslamasy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde berildi.

Bu Kanunyň taslamasy boýunça köp sanly teklipler we bellikler gelip gowuşdy. Iş toparynyň yzygiderli geçirilen, şol sanda ýurdumyzyň welaýatlarynda geçirilen göçme maslahatlarynda bu teklipler hemmetaraplaýyn seljerildi. Gelip gowşan ähli teklipleri düýpli seljermegiň netijesinde taýýarlanylan resminamanyň taslamasy şu ýylyň awgust aýynda geçirilen dördünji mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylyp, onuň gutarnykly taslamasyny Halk Maslahatynyň garamagyna hödürlemek karar edildi.

Konstitusion Kanunyň garamaga hödürlenen taslamasynda Halk Maslahaty kanun çykaryjy häkimiýetiň wezipelerini amala aşyrýan ýokary döwlet edaralarynyň ulgamyna goşulýar. Şunuň bilen baglylykda, Esasy Kanunymyzdan 1 belgili 6-njy maddany aýyrmak hem-de döwlet häkimiýetiniň kanun çykaryjy wekilçilikli edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilmegi bilen bagly milli Parlamentimizi Türkmenistanyň Milli Geňeşi, onuň palatalaryny bolsa Halk Maslahaty we Mejlis diýip atlandyrmak teklip edilýär.

Taslamada Parlamentiň palatalaryny döretmegiň, maslahatlaryny geçirmegiň, kanunlary kabul etmegiň tertibi, Halk Maslahatynyň agzalygyna we Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärlere bildirilýän talaplar hem-de olaryň ygtyýarlyklaryny kesgitleýän kadalar beýan edilýär. Bu kadalaryň iki palatanyň sazlaşykly işlemegi üçin möhüm ähmiýeti bolar. Konstitusion kanunyň taslamasyna laýyklykda, Esasy Kanunymyzdan 1 maddany aýyrmak hem-de oňa 3 maddany goşmak, 27 madda bolsa, degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek teklip edilýär.

Biz şu mejlisde Konstitusion kanunyň taslamasyny makullasak, Türkmenistanyň Mejlisi bolsa bu Kanuny kabul edip, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girizse, birinji çärýekde welaýatlaryň halk maslahatlary tarapyndan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň saýlawlary geçirilse, maksadalaýyk bolar diýip pikir edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Konstitusion kanunyň kabul edilmegi ýurdumyzy mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmak ýolunda ýene-de bir möhüm ädim bolar diýip, milli Liderimiz nygtady we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halkymyzy birleşdirýän we belent maksatlara ugrukdyrýan umumymilli wekilçilikli edara öwrüljekdigine berk ynam bildirdi.

2020-nji ýyl Garaşsyz döwletimiz üçin aýratyn ähmiýetli ýyldyr. Depginli ösüşler we giň gerimli özgertmeler ýoly bilen täze tehnologik eýýama gadam basýan ýurdumyzda agzybirlikde we jebislikde biz ösüşleriň ýeňişli ýollaryny geçýäris. Ýokary durmuş ölçeglerini üpjün edýän ägirt uly maksatnamalary üstünlikli amala aşyrýarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bütin dünýäde parahatçylygy, dost-doganlygy we durnukly ösüşi gazanmakda halkara bileleşigiň tagallalaryny hemmetaraplaýyn goldaýan, öňden görüji we maksada gönükdirilen daşary syýasaty alyp barýan döwlet hökmünde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň abraýyny belende galdyrýarys. Watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik ýörelgelerine eýerýän içeri we daşary syýasatymyzy mähriban halkymyzyň goldamagy, berkarar döwletimiziň güýç-kuwwatyna berk ynamy, maksada okgunly işlere ak ýürekden gatnaşmagy bize täze maksatnamalary durmuşa geçirmäge badalga berýär.

Alnyp barylýan giň gerimli bu işler berkarar döwletimiziň geljegini aýdyň kesgitleýär. Biziň baş maksadymyz bolsa mähriban halkymyzyň mundan beýläk-de abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmekdir. Şu beýik maksatlar ugrunda biz geljekde hem durmuş syýasatymyzy dowam ederis. Aýlyk zähmet haklaryny we pensiýalary yzygiderli köpelderis diýip, milli Liderimiz nygtady.

Ykdysadyýetimiziň ösüşini has-da çaltlandyrmak üçin ähli çäreleri göreris. Geljekde hem biziň uzak möhletli we möhüm ähmiýetli esasy wezipelerimiz, içeri we daşary syýasat ugrumyz öňküliginde galar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Bu wezipeler demokratik, hukuk, dünýewi döwletimiziň, dörediji we parahatçylyk söýüji agzybir halkymyzyň Ýer ýüzündäki at-abraýyny, mertebesini has-da belende götermek arkaly yzygiderli we aýgytly öňe gitmekden ybaratdyr. Şoňa görä-de, milli ykdysadyýetimiziň berkliginiň, döwletimiziň kuwwatynyň köp derejede biziň agzybirlikde çekýän zähmetimize, döredijilik mümkinçiliklerimize baglydygyna ähli ýolbaşçylar, ýurdumyzyň her bir raýaty düşünmelidir diýip, milli Liderimiz nygtady.

“Ýaşasyn Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze, ruhlandyryjy, döredijilik taýdan baý durmuşy! Ýaşasyn Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan!”. Döwlet Baştutanymyz şowhunly el çarpyşmalar astynda kabul edilen bu ruhubelent sözler bilen öz çykyşyny tamamlady.

Soňra milli Liderimiz umumymilli forumyň gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga geçmegi teklip etdi we oňa gatnaşyjylara söz berdi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň Akwekil obasyndan hormatly dynç alyşdaky Meretdurdy Orazmuhammedow çykyş edip, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda Watanymyzyň Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda geçýän Halk Maslahatynyň mejlisiniň işine üstünlik arzuw etdi. Bu gün kabul ediljek taryhy çözgütler her bir adamyň ýüreginde şatlyk we buýsanç duýgusyny döreder.

M.Orazmuhammedowyň belleýşi ýaly, ýaşulular hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taryhy çykyşynda öňe süren başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldaýarlar. Biziň Garaşsyz Watanymyz taryhy taýdan gysga döwrüň içinde ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň hatarynda öz ornuny berkitdi. «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň kabul edilmegi jemgyýetimiziň ähli adamlarynyň bähbitlerini goramak üçin netijeli gural bolup hyzmat eder.

«Maslahatly biçilen don gysga bolmaz» diýen halk nakylyny getirip, hormatly ýaşuly döwlet Baştutanymyzyň paýhasly pederlerimiziň asyrlar aşyp gelýän gymmatlyklaryna, asylly ýörelgelerine çuňňur hormat goýýandygynyň, ýaşulularyň pikirlerine gulak asýandygynyň halkymyz üçin uly buýsançdygyny nygtady. Milli Liderimiziň başyny başlan işi bagtyýar halkymyzyň goldaw bermeginde amala aşýar we hormatly Prezidentimiziň mejlisde öňe süren başlangyçlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine kuwwatly itergi berer.

Bellenilişi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýadawsyz tagallasy netijesinde, ýurdumyzda döwrebap şäherler we nusgalyk obalar yzygiderli gurulýar. Sebitleri toplumlaýyn senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi we hususy pudagy köpugurly esasda ösdürmek barada öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilmegi welaýatlaryň döwrebap keşbini kemala getirýär. Oba ýerlerinde häzirki zaman desgalary yzygiderli ulanylmaga berilýär. Milli Liderimiziň öňe süren maksatnamalaryndan ruhlanyp, Ahal welaýatynda gurulýan binalar toplumynyň sany barha artýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň «Ilkinji nobatda meniň ähli aladam halkym bolar», «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgeleriniň durmuşa geçýändiginiň aýdyň alamatydyr.

Ýaşulular bagtyýar durmuş, mähriban halkymyz hakynda edilýän alada, ýaşlary ruhy-ahlak hem-de watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek işine gatnaşmak üçin döredilýän şertlere şatdyrlar we munuň üçin milli Liderimizden hoşaldyrlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ajaýyp eserlerinde ýaş nesilleri terbiýelemek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Ýaňy-ýakynda türkmen halkyna peşgeş berlen «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly ajaýyp eser halkymyz üçin özboluşly baýramçylyk sowgadyna öwrüldi.

Milli Liderimiziň edebi eserinde pederlerimiziň oňyn tejribelerini nesillere geçirmek, aýawly saklamak häzirki döwrüň borjy bolup durýar. Ol biziň her birimiziň baş wezipämizdir. «Akylyň bahasy bolmaz, terbiýäniň — çägi» diýen pähimi aýdyp, çykyş edýän täze kitabyň ýaşlary terbiýelemekde örän ähmiýetlidigini nygtady.

Her ýylda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, Watanymyzyň gülläp ösmegine, merdana halkymyzyň agzybirligine we bitewüligine mynasyp goşant goşýan adamlara Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen hormatly at dakylýar.

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisinde Konstitusiýa özgertmeler we goşmaçalar girizmek hakynda halkymyz üçin aýratyn wajyp bolan meseläniň ara alnyp maslahatlaşylýandygyny nygtap, M.Orazmuhammedow ýurdumyzyň ýaşulularynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlaryny goldaýandygyny aýtdy.

Ýaşuly hormatly Prezidentimizi we ähli maslahata gatnaşyjylary ýurdumyzyň ýaşulularynyň adyndan Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy bilen gutlady hem-de milli Liderimize iň gowy arzuwlaryny aýtdy. M.Orazmuhammedow öz çykyşyny Gahryman Arkadagymyza bolan hoşallyk sözleri bilen jemledi.

Soňra «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň «Balkan» gämigurluşyk we gämi abatlaýyş kärhanasynyň uly ussasy Meretgylyç Aşyrowa söz berildi. Ol döwlet Baştutanymyzy, şeýle hem Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylary ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli aladasy netijesinde, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan ýylyň her bir gününiň şöhrata beslenýändigi hem-de ýurdumyzyň we halkymyzyň nurana geljegini nazarlaýandygy nygtaldy.

Türkmenistanyň ulag strategiýasy uzak möhletleýin häsiýete eýedir. Bu çäk taýdan amatly ýerleşýän ýurdumyzyň sebit we yklym ähmiýetli iri ulag merkezlerini döretmek üçin logistik mümkinçiliklerden doly peýdalanmaga oňyn şertleri üpjün edýär.

Milli Liderimiziň paýhasly ýolbaşçylygy bilen ulag düzümi kämilleşdirilýär. Täze howa menzilleri, müňlerçe kilometre uzaýan polat ýollar, awtobanlar we köprüler gurulýar. Şolar sebit we halkara ulag geçelgeleriniň möhüm bölegine öwrülýärler.

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenbaşy şäherinde geçirijilik ukyby ýylda 25 — 27 million tonna ýüke barabar bolan Halkara deňiz porty gurlup, ulanylmaga berildi. Gysga wagtyň içinde düzümine döwrebap tankerler, ýük daşaýan gämiler, paromlar girýän Milli deňiz söwda floty döredildi. Bu geçirilen işler gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň döwrebap keşbini gaýtadan dikeltmekde nobatdaky ädimdir diýip, çykyş edýän belledi.

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň täze energetika desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.

TNGIZT-de düýbi tutulan täze desgalar ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim bolup, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda bina edilýär.

Bellenilişi ýaly, täze taryhy döwürde milli Liderimiziň öňe sürýän halkara ähmiýetli başlangyçlary, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär we ýurdumyzyň halkara derejedäki abraýyny has-da artdyrýar.

Hazar ykdysady forumynda oňyn başlangyçlary öňe sürüp, Türkmenistan Hazarýaka döwletleriň gatnaşmagynda hyzmatdaşlygyň giň we hemişelik hereket edýän binýadyny döretmek arkaly bilelikdäki işleri, şeýle hem Hazar sebit logistika merkezini kemala getirmek üçin oňyn şertleriň üpjün edilmegini nazarlaýar.

Häzirki döwürde Hazar sebiti uglewodorod serişdeleriniň iri tebigy çeşmesi, yklym möçberindäki ulag-üstaşyr merkezi, halkara söwdany giňeltmek üçin geljegi uly çäk bolup durýar.

Şunuň bilen birlikde, bu gün Türkmenistan umumyhazar ösüşiniň möhüm meseleleriniň oňyn çözgüdini nazarlaýar. Bu geçirilýän işler amatly hem-de howpsuz halkara geçelgeleri döretmäge, ýurdumyzyň baý tebigy serişdelerini özleşdirmäge, daşary ýurt döwletleri bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge, Diýarymyzda öndürilýän önümleri dünýä bazarlaryna çykarmaga giň mümkinçilikleri açýar. Bu bolsa Hazarýaka ýurtlaryň abadançylygyny, halklaryň arasynda hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň durnukly ösüşini üpjün edýär.

M.Aşyrow ulag ulgamynyň işgärleriniň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwletimiziň halkara ulag hyzmatdaşlygy ulgamyna işjeň goşulyşmagy, üstaşyr mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmagy we utgaşykly multimodal üstaşyr geçelgeleriň döredilmegi boýunça başlangyçlaryny giňden goldaýandygyny nygtap, milli Liderimize pudagyň ösüşi ugrunda edýän köptaraply aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Çykyş edýän Watanymyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy ugurlary boýunça öňe sürlen teklipleri hem-de halkymyzyň işjeň gatnaşmagynda taýýarlanylan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň kabul edilmegini goldaýandygyny nygtady.

M.Aşyrow bu kanunyň geljek nesilleriň durmuş derejesini gowulandyrmak üçin ygtybarly esas boljakdygyna ynam bildirip, ulag-kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan hemmeleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy bilen gutlady hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine gönükdirilen asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Ol milli Liderimize goşgy setirlerini bagyşlady.

Soňra Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň O.Ärsaryýew adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Soltan Nyýazow çykyş edip, Arkadag Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn goldawy netijesinde, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň obasenagat toplumynda uly üstünlikleriň gazanylýandygyny aýtdy. Oba milli maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, oba hojalygyny düýpli özgertmekde hem-de toplumlaýyn ösdürmekde uly işleriň alnyp barylmagy netijesinde, oba hojalyk önümleriniň öndürilişi ýyl-ýyldan artýar.

Bellenilişi ýaly, daýhanlar ýokary hilli tohum, mineral dökünler bilen üpjün edilýär. Ylmyň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagy, toprak-howa şertlerimize görä, daşary ýurtlardan ýokary öndürijilikli, kuwwatly tehnikalaryň yzygiderli satyn alynmagy, Türkmenistana pagta ýygymynyň öň ýanynda pagta ýygýan kombaýnlaryň ýüzlerçesiniň gelip gowuşmagy Diýarymyzda ýokary hilli oba hojalyk önümleriniň berekedine bereket goşýar.

Ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýhasly ýolbaşçylygynda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen işler giň gerimde alnyp barylýar. Şu ýylyň galla oragy wagtynda welaýatlarda iş saparynda bolup, hormatly Prezidentimiz oba hojalygy bilen meşgullanýan daýhanlar, telekeçiler bilen duşuşyp, olaryň edýän işlerine ýokary baha berdi hem-de täze üstünliklere ruhlandyrdy.

Şu ýyl edermen gallaçylarymyz Watan harmanyna bir million dört ýüz müň tonnadan aşyryp guşgursak bugdaý tabşyrdylar. S.Nyýazow bu ýetilen sepgitleriň, ösüşleriň döwlet Baştutanymyzyň bimöçber yhlasy, taýsyz aladalary netijesinde hasyl bolýandygyny aýtdy.

Arkadag Prezidentimiziň ýurdumyzda sanly ykdysadyýete geçmek baradaky syýasaty oba hojalyk ulgamynda hem durmuşa ornaşdyrylýar. Munuň özi tehnikalary netijeli peýdalanmakda, olaryň has-da öndürijilikli ulanylmagynda uly ähmiýete eýe bolar.

Soňra çykyş edýän ýer bölegini kärendesine alandygyny we onda gowaça hem-de bugdaý ösdürip ýetişdirýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, kärendeçi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän ýylda Watan harmanyna «ak altynyň» bol hasylyny tabşyrjakdygyna ynandyrdy.

S.Nyýazow milli Liderimiziň şu günki Halk Maslahatynda eden taryhy çykyşynda beýan edilen teklipleri we wezipeleri goldap, türkmen daýhanlarynyň mundan beýläk hem tutanýerli zähmet çekjekdigini, oba hojalyk önümleriniň bol hasylyny ýetişdirjekdigini aýtdy.

Kärendeçi çykyşynyň dowamynda Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda geçirilýän umumymilli forumda Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ýolunda nobatdaky ädimleriň bellenendigini nygtady. Daşoguz welaýatynyň ilaty ýurdumyzyň kanun çykaryjylyk edarasynyň iki palataly ulgama geçmegi bilen baglanyşykly ýurdumyzyň Konstitusiýasyna girizilýän üýtgetmeleri we goşmaçalary hem-de degişli meseleleri netijeli çözmäge gönükdirilen dolandyryş-çäk gurluşyny kämilleşdirmek barada öňe sürlen teklipleri doly goldaýar.

Kärendeçi demirgazyk sebitiň ekerançylarynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli aladasy we ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, asylly işinde täze üstünlikleri arzuw etdi hem-de öz çykyşyny joşgunly goşgy setirleri bilen tamamlady.

Soňra Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 26-njy orta mekdebiň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary Leýla Ömürowa söz berildi. Ol bilim ulgamynyň işgärleriniň adyndan milli Liderimizi hem-de mejlise gatnaşyjylaryň ählisini ýetip gelýän baýram — eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy bilen gutlady.

Döwlet Baştutanymyzyň adyna ýurdumyzyň we halkymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan asylly işinde hem-de tutuş adamzadyň bähbidine laýyk gelýän netijeli halkara başlangyçlarynyň durmuşa geçirilmeginde üstünlikler arzuw edildi.

Çykyş edýän Arkadag Prezidentimiziň bilimli, ruhy, bedeni sagdyn ýaşlary — hakyky watançylary terbiýelemäge gönükdirilen giň gerimli işiniň öz wekilçilik edýän ulgamynyň işgärlerini ruhlandyrýandygyny nygtady. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmek hem-de dünýä ölçegleriniň derejesine çykarmak üçin köp işleri amala aşyrýandygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli aladasy netijesinde, Türkmenistanyň ähli künjeklerinde döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen mekdepleriň, çagalar baglarynyň, ýörite orta we ýokary okuw mekdepleriniň gurulýandygy we ulanmaga berilýändigi nygtaldy. Şolar ýaş nesle ylym we bilim dünýäsinde giň ýol açýar. Ýurdumyzda bilim hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak, hünärleriň sanawyny giňeltmek we bu ulgamy özgertmek hem-de sanly ulgama geçirmek boýunça netijeli çäreler görülýär.

Hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýunyň bellenilýän ýylynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen, Aşgabatda 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň açylmagy ýaş nesliň ukyp-başarnyklaryny irki ýaşdan başlap ösdürmek üçin şert döreder hem-de mekdebe çenli çagalar edaralarynda berilýän bilim-terbiýäniň mekdep bilimi bilen arabaglanyşygyny has-da berkitmäge ýardam eder.

L.Ömürowanyň belleýşi ýaly, bilim ulgamynyň işgärleri hemişelik Bitarap türkmen döwletinde ýaşaýandygyna, ata Watanymyzyň nurana geljegi bolan ýaş nesillerimize bilim-terbiýe berýändigine, biziň zähmetimiziň Watanymyzyň geljegine, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň pugtalanmagyna goşant bolýandygyna, döwlet Baştutanymyzyň il-ýurt bähbitli mukaddes tutumlaryny durmuşa geçirmäge gatnaşýandyklaryna buýsanýarlar. Çykyş edýän kärdeşleriniň adyndan milli Liderimize döredijilikli işlemek üçin döredýän ajaýyp şertleri üçin hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döreden ajaýyp eserleri, şol sanda “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň watansöýüji nesillerimizi milli ruhda terbiýelemekde bahasyna ýetip bolmajak gollanmadygy we genji-hazynadygy nygtaldy. Döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz çekýän zähmeti, Watan, halk, il-gün üçin bitirýän ägirt uly işleri, ata-enäni keramata deňäp, mukaddeslik derejesinde hormatlaýşy, ýedi arkasyndan gelýän döwletli maşgala ojagyna goýýan sarpasy, maksadyna okgunly edermenligi, sahawatly, ynsanperwer, belent adamkärçiligi nesiller üçin nusgadyr.

Mejlise gatnaşyjylar milli Liderimiziň Halk Maslahatynyň şu taryhy mejlisinde çuň manyly, döwlet ähmiýetli, halk bähbitli çykyşyny uly ruhubelentlik bilen diňlediler diýip, L.Ömürowa belledi. Ýurdumyzyň halky döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasatyny, jemgyýetimiziň işjeň gatnaşmagynda taýýarlanan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunynyň kabul edilmegini biragyzdan makullaýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bu ugurda amala aşyrylýan özgertmeler hakyky taryhy ähmiýete eýedir. Nygtalyşy ýaly, bilim ulgamynyň işgärleri döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp, milli Liderimiziň hemmetaraplaýyn aladasyna jogap edip, öz öňlerinde goýlan möhüm we jogapkärli wezipeleri çözmek üçin mundan beýläk-de tutanýerli zähmet çekerler. Çykyşynyň ahyrynda L.Ömürowa Watanymyza, täze taryhy eýýama we Arkadag Prezidentimize bagyşlanan goşgy setirlerini okady.

Soňra «Erkin gurluşyk» hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy Toýly Çaryýewe söz berildi. Ol çykyşynyň başynda «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň biziň taryhymyza altyn harplar bilen ýazyljakdygyny nygtady. Çünki bu ýylda hemişelik Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk şanly toýuny uly dabara bilen belläp geçýäris.

Hemişelik Bitaraplyk — bu biziň bütindünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen beýik gymmatlygymyzdyr. Hemişelik Bitaraplyk bu biziň dostlugy, hoşniýetliligi, ynsanperwerligi we ösüşi dabaralandyrýan beýik taglymatymyzdyr. Hemişelik Bitaraplygymyzyň çärýek asyrlyk toýunyň bellenilýän ýylynda geçirilýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi hem döwletimiziň hem-de jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmiýetli syýasy we taryhy wakadyr.

T.Çaryýewiň nygtaýşy ýaly, ählihalk forumyna gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün taryhy maslahatda eden çuň manyly çykyşyny uly buýsanç bilen diňlediler. Milli Liderimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny, şu döwletli maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary barada aýdanlaryny, agzybir halkymyzyň işjeň gatnaşmagynda taýýarlanylan “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegini tüýs ýürekden goldaýarlar. Bu kanunyň kabul edilmegi öz ösüşiniň täze belentliklerine galýan ýurdumyzda amala aşyrylýan taryhy özgertmeleriň berk hukuk binýadyny döreder.

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda giň möçberli maksatnamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda, şol sanda hususy ulgamda uly üstünlikler gazanylýar. Türkmen telekeçileriniň bu gün ýurdumyz boýunça jemi içerki önümiň düzüminde ýangyç-energetika toplumyny hasaba almanyňda, hususy işewürliginiň paýynyň 70 göterime golaý bolmagy-da aýdyň subutnamadyr diýip, T.Çaryýew belledi.

Şunuň bilen baglylykda, «Erkin gurluşyk» hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy Arkadag Prezidentimize kabul eden çözgüdi esasynda ýer bölekleriniň 99 ýyla çenli peýdalanmaga berilmegi, uzak möhletleýin ýeňillikli karzlaryň göz öňünde tutulmagy, oba hojalyk önümlerini öndürýän hususyýetçileriň salgytlardan boşadylmagy ýaly goldaw-hemaýaty üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Türkmen telekeçileri döwlet Baştutanymyzyň edýän goldaw-hemaýatlaryna jogap edip, önümçilik işlerine berilýän ýeňilliklerden netijeli peýdalanyp, ylmyň gazanan üstünliklerini önümçilige giňden ornaşdyrýarlar. Damjasy altyna deňelýän suwy yrýa etmän damjalaýyn usul bilen ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürýärler. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, Türkmenistanda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän möçberini artdyrmak boýunça netijeli işleri alyp barýarlar.

T.Çaryýew çykyşynyň dowamynda ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň obasenagat toplumynda hem üstünlikli zähmet çekip, ýüzlerçe gektar meýdanda miwe we gök önümleri ýetişdirýändiklerini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly ajaýyp eserinde «Adamyň zähmetiň gymmatyna düşünmegi, zähmetiň gadyryny bilmegi onuň mertebesini beýgeldýär» diýip nygtaýar. Bu altyna barabar dürdäne jümleler türkmen halkynyň bagtyýar durmuşynyň şamçyragydyr.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň galla oragy döwründe iş sapary bilen Mary welaýatyna baryp, oba hojalygyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanşandygy we daýhanlaryň zähmetine ýokary baha berendigi bellenildi. Munuň özi ekerançylary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

Oba hojalyk ekinleriniň görnüşleriniň we öndürilýän mukdarynyň artdyrylmagy täze iş orunlarynyň döredilmegine hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine, dünýäniň ýakyn-alys ülkeleriniň birnäçesine eksport mümkinçiliginiň ýokarlandyrylmagyna zerur şertleri döredýär.

Hususy ulgamyň wekili türkmen telekeçileriniň hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň barha artdyrylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagynda mundan beýläk-de özleriniň mynasyp goşantlaryny goşjakdyklaryna ynandyrdy. Döwlet Baştutanymyza giň möçberli döwlet işinde täze ajaýyp üstünlikleri arzuw edip, «Erkin gurluşyk» hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy çykyşyny goşgy setirleri bilen tamamlady.

Soňra Aşgabat şäher 13-nji Saglyk öýüniň maşgala lukmany Maýa Öküzowa söz berildi. Pursatdan peýdalanyp, umumymilli foruma gatnaşyjy zenan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy we ähli türkmen halkyny mukaddes döwlet Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýy mynasybetli saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden gutlady.

Bellenilişi ýaly, Arkadag Prezidentimiz Garaşsyz Watanymyzy hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösýän ýurda öwürmek maksady bilen, uzak geljegi nazarlaýan giň möçberli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirýär.

Ýurdumyzyň beýleki pudaklary bilen bir hatarda, saglygy goraýyş ulgamynyň binýadyny berkitmek we kämilleşdirmek boýunça bimöçber işler amala aşyrylýar. «Saglyk» Döwlet maksatnamasy ýurdumyzda saglygy goraýşy kämilleşdirmek babatda özgertmeleriň aýgytly tapgyryna geçmäge badalga berdi.

Çykyşda milli Liderimiziň ylmyň we tehnologiýalaryň täze gazananlaryny durmuşa ornaşdyrmak baradaky aladalary netijesinde, milli saglygy goraýyş pudagynyň sanly ulgamy döredilip, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde iň kämil tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen halkara derejeli saglyk merkezleri, hassahanalar, şypahanalar, şäherdir oba saglyk öýleri gurlup, halkymyzyň hyzmatyna berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň enelere bimöçber söýgüsiniň, sarpasynyň we hormatynyň beýany bolan, «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň «Ene mähri» merkezleriniň ählisine «Enä we çaga mähirli gatnaşykly hassahana» diýen halkara güwänamalaryň berilmegi hem, ýurdumyzda sagdyn nesilleriň kemala gelmeginde, eneleriň sagdynlygyny gazanmakda ýetilen sepgitleriň halkara derejesinde ykrar edilýändigine aýdyň şaýatlyk edýär.

M.Öküzowanyň nygtaýşy ýaly, abraýly halkara guramalar, şol sanda BSGG tarapyndan Türkmenistana yzygiderli gowşurylýan halkara güwanamalar, derejeler milli Liderimiziň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek boýunça alyp barýan giň gerimli işleriniň üstünliklere beslenýändiginiň ykrarnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli babatlarda watandaşlarymyza görelde bolmak bilen, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ornaşdyrylmagyna we wagyz-nesihat edilmegine uly üns berýär. Döwlet Baştutanymyz baý milli mirasymyzyň goralyp saklanylmagyna hem-de öwrenilmegine aýratyn ähmiýet bermek bilen, bu meselä özüniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny bagyşlady, onda ata-babalarymyzyň beýik maksatlary hem-de arzuw-hyýallary, häzirki nesillere goýan wesýetleri öz beýanyny tapdy. Milli Liderimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltlik ylmy-ensiklopedik eserler toplumy lukmanlar üçin örän gymmatly gollanma öwrüldi.

Çykyş eden «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary bilen geçýän ýylda uly ruhubelentlikde geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisiniň taryhy ähmiýetini aýratyn belledi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary netijesinde türkmen Bitaraplygy täze many-mazmuna hem-de dünýä derejesinde giň ykrarnama eýe boldy.

Ählihalk maslahatyna gatnaşyjy Halk Maslahatynda garalýan meseleleriň, şol sanda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasynyň ara alnyp maslahatlaşylmagynyň ähmiýetini belläp, ýurdumyzyň ähli lukmanlarynyň bütin halkymyz bilen bilelikde milli Liderimiziň öňe süren başlangyçlaryny doly goldaýandyklaryny aýtdy.

Maşgala lukmany döwlet Baştutanymyzyň saglygy goraýyş işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda geljekde hem ak ýürekden zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy.

Çykyşynyň ahyrynda M.Öküzowa Gahryman Arkadagymyza iň gowy arzuwlaryny aýdyp, şahyrana setirler bilen sözüni tamamlady.

Soňra harby birikmäniň serkerdesi Wepa Orazgylyjow çykyş etdi.

Ol «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň öz işine başlamagy bilen Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň ähli şahsy düzüminiň adyndan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowy we ähli watandaşlarymyzy gutlady.

Çykyş edýän şu günki wakanyň örän möhüm ähmiýetini belläp, mejlisde jemgyýetçiligiň doly ygtyýarly wekilleri bilen bilelikde, döwletimiziň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň çözüljekdigini aýtdy.

Harby gullukçy Watan goragçylarynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň uludan toýlanylýan ýylynda geçirilýän bu günki döwletli maslahatda milli Liderimiziň taryhy çykyşyny uly buýsanç bilen diňländiklerini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň gurluşyny üýtgetmek, ygtyýarlyklaryny giňeltmek we alyp barýan işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňe süren başlangyjy esasynda taýýarlanylan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny Watan goragçylary tüýs ýürekden goldaýar.

Döwlet berkararlygynyň, halkymyzyň asudalygynyň we parahatçylygynyň kepili bolup durýan Esasy Kanunymyzyň jemgyýetimizi we döwletimizi hemmetaraplaýyn ösdürmegi kanunçylyk taýdan üpjün etmegiň maksatlaryna üstünlikli ýetmäge mümkinçilik döretjekdigine berk ynanýarys diýip, W.Orazgylyjow belledi.

Nygtalyşy ýaly, 2020-nji ýyl «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly diýip yglan edildi. Bu şygar dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmak we durnukly ösüşi gazanmak ýaly belent maksatlary özünde jemleýär. Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Bitarap Türkmenistanyň Harby doktrinasy bu maksatlara laýyk gelýär.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaş esgerlere görelde görkezip, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramçylyklary mynasybetli her ýylda geçirilýän dabaraly ýörişlere, harby okuw-türgenleşiklerine hut özüniň gatnaşmagynyň aýratyn ähmiýeti nygtaldy. Döwlet Baştutanymyz edermenligiň, batyrlygyň, watançylygyň hem-de Watanymyza we halkymyza wepaly gulluk etmegiň hakyky nusgasydyr.

Halk Maslahatyna gatnaşyjy şu ýylyň 9-njy maýynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň şanly 75 ýyllygyna bagyşlanyp, «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda geçirilen dabaraly harby ýörişiň ýow gününde ýurt üçin döş gerip, Watanymyzyň azatlygy we erkinligi ugrunda söweş meýdanynda baş goýan merdana ogullarynyň sarpasyny ýene bir gez beýgeldendigini ýatlatdy.

Bu günki gün olaryň gahrymançylygyny bütin dünýä ykrar edýär. Munuň şeýledigine milli Liderimiziň mähriban atasy Berdimuhamet Annaýewiň Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagy bolan «Edermenligi üçin» medaly bilen sylaglanmagy, B.Annaýewiň söweşen 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň baýdagynyň hem-de harby gulluk resminamalarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmagy aýdyňlygy bilen şaýatlyk edýär.

Bu gymmatlyklaryň ählisiniň Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebinde ýerleşdirilmegi bolsa Watan goragçylaryna bildirilýän belent ynamyň nyşany boldy.

Ussat mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň nusgalyk göreldesi nesiller üçin çuňňur watansöýüjilige, merdi-merdanalyga, harby borja wepalylyga we parahatçylygyň goragynda sak durmaga belent çagyryşdyr diýip, serkede nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýaňy-ýakynda şöhratly taryhymyzdan, milli mirasymyzdan, halkymyzyň döreden watançylyk mekdebinden söz açýan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabyny sowgat bermegi bolsa, Watan goragçylarynyň buýsanjyny artdyryp, söweşjeň ruhuny has-da belende göterdi.

Harby birikmäniň serkerdesi W.Orazgylyjow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň şahsy düzüminiň adyndan harby gullukçylaryň Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişde milli Liderimiziň hem-de onuň mähriban atasynyň göreldesine eýerip, Milli Goşunymyza mynasyp wekilçilik etmek üçin ähli güýç-gaýratlaryny gaýgyrmajakdyklaryna, hemişe eziz Watanymyzyň goragynda sarsmaz gala bolup durjakdyklaryna ynandyrdy.

Ählihalk forumynyň wekili Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna berk jan saglyk, uzak ömür hem-de giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, öz çykyşyny mukaddes esger Kasamy bilen tamamlady.

Soňra çykyş eden Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň inžener-mehanika fakultetiniň elektrik üpjünçiligi hünäriniň 3-nji ýyl talyby Döwletgeli Hojamberdiýew ýurdumyzyň ýaşlarynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy hem-de foruma gatnaşyjylaryň ählisini ýetip gelýän Garaşsyzlyk baýramy bilen gutlady. Bu baýramçylyk «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçýän ýylda täze belent sepgitleri eýelemäge ruhlandyrýar.

Nygtalyşy ýaly, döwlet Baştutanymyzyň parasatly we öňdengörüjilikli başlangyjy bilen ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen birlikde, ýurdumyzyň ylym hem-de bilim ulgamynda hem milli maksatnamalar, konsepsiýalar yzygiderli kabul edilip, toplumlaýyn özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Ýaş nesliň watansöýüji, giň gözýetimli, beden taýdan sagdyn, dünýäniň öňdebaryjy ylym-bilim özgertmelerinden baş çykarýan, kämil hünärmenler bolup ýetişmegi üçin milli Liderimiziň beýik maksatlaryň rowaçlygyna gönükdirilen hem-de ýakyndan berýän hemaýat-goldawy netijesinde, eziz Diýarymyzda häzirki zaman kompýuterleri, okuw-tehniki enjamlary, interaktiw-multimediýa tehnologiýalary bilen üpjün edilen bilim edaralary, çagalar baglary, orta mekdepler hem-de döredijilik merkezlerini özüne birleşdirýän täze bilim we döwrebap sport toplumlary gurlup, ulanylmaga berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň ata-babalarymyzyň döreden milli gymmatlyklaryna, asylly ýörelgelerine aýratyn hormat goýýandygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly baýramçylygyna ajaýyp döredijilik sowgady hökmünde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyndaky –türkmen halkynyň dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleri baradaky parasatly oý-pikirleri döwletimiziň berkararlygyny, Watanymyzyň abadançylygyny üpjün etmekde, nesilleri müňýyllyklaryň mizemez milli ruhunda terbiýelemekde ýol görkeziji, mukaddes taglymatdyr.

Arkadag Prezidentimiziň beýleki ajaýyp eserleri ýaly, bu kitap hem ýaşlary we geljekki nesilleri hakyky watançylyk hem-de milletimiziň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlyklarynyň dowamatlylygy ruhunda terbiýelemek işinde uly ähmiýete eýedir.

Soňra D.Hojamberdiýewiň belleýşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň sportuň ähli görnüşleri boýunça hem-de sagdyn durmuş ýörelgesi baradaky beýik halypalyk mekdebi ýaşlaryň sporta bolan söýgüsini has-da artdyrýar. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VI gurultaýyndaky eden taryhy çykyşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Biziň beýik geljegimiz ýaşlaryň bagtyýarlygy, kadaly ösüşi bilen berk baglydyr. Ýaşlar Watanymyzyň güýç-kuwwatydyr we abraý-mertebesidir» diýip belledi.

Bu sözler ýurdumyzyň talyplarynyň kalbynda gyzgyn goldaw tapyp, olary öňdebaryjy bilimleri almaga we tehnologiýalary özleşdirmäge ruhlandyryp, öz işiniň hakyky ussatlary bolan ýokary derejeli hünärmenler bolmaga ymtylmagyny höweslendirdi.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň şu mejlisinde eden çykyşynyň taryhy ähmiýetini nygtap, milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan konstitusion özgertmeleriň halkymyzyň hakyky buýsanjy bolup durýandygyny belledi. Şol özgertmeler döwletimiziň we jemgyýetimiziň mundan beýläk-de ösmegi üçin ygtybarly esasy üpjün etmelidir.

Türkmen ýaşlary ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmäge gönükdirip, amala aşyrylýan özgertmeleri doly goldap, mundan beýläk-de okuwda hem-de zähmetde täze üstünlikleri gazanarlar we şeýlelikde, ata Watanymyzyň okgunly ösmegine hem-de halkara abraýynyň has-da belende galmagyna saldamly goşant goşarlar diýip, çykyş eden belledi hem-de döwlet Baştutanymyza iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Soňra Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi. Ol milli Liderimizi we Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylary, ähli halkymyzy Garaşsyz Watanymyzyň 29 ýyllyk baýramy bilen gutlap, Gahryman Arkadagymyzyň paýhasly öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda halkymyzyň ösüşiň belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döredijilikli syýasaty netijesinde, Türkmenistan bu gün senagat taýdan ýokary derejede ösen, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazananlaryna esaslanýan, halkymyzyň abadançylygy barada ýadawsyz alada edýän, dünýä döwletlerini parahatçylyga, hoşniýetli gatnaşyklara çagyrýan döwlet hökmünde dünýäde belli boldy.

Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň Halk Maslahatynyň şu mejlisinde eden çuň manyly, maksatnamalaýyn, taryhy çykyşynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň, hemişelik Bitaraplygynyň gazananlaryny berkitmek, Watanymyzy durmuş-ykdysady we medeni taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary anyk kesgitlenilip, öňde aýdyň wezipeler goýuldy.

Milli Liderimiziň türkmen halkynyň taryhyny we milli mirasyny, dünýä ýurtlarynyň oňyn tejribesini göz öňünde tutmak bilen, milli Parlamentiň iki palataly gurluşyny döretmek baradaky taryhy başlangyjy esasynda Esasy Kanunymyza giriziljek üýtgetmeleri we goşmaçalary milli döwletliligiň, halk häkimiýetliliginiň esaslaryny berkitmekde, kanun çykaryjylyk işini mundan beýläk-de kämilleşdirmekde, ata Watanymyzy syýasy, ykdysady we medeni taýdan täze belentliklere çykarmakda ähmiýetli boljakdygy bellenildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen ýurdumyzyň şäherlerini, etraplaryny we obalaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça iri maksatnamalar durmuşa geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwletimiziň dolandyryş-çäk gurluşyny döwrüň talabyna laýyk kämilleşdirmek möhüm ugur bolup durýar. Şäher bilen obanyň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak baradaky mesele hakynda aýdyp, döwlet Baştutanymyz öz çykyşynda degişli işleriň geçirilmegini baş wezipe hökmünde kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda şu maksatlar bilen toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Şonuň netijesinde, dolandyryş çözgütlerini kabul etmek üçin täze şertler emele geler. Senagatlaşma we şäherleşme derejeleri öser, hususy bölegiň paýy artar.

Şunuň bilen baglylykda, Mejlisiň Başlygy milli Liderimiziň ýurdumyzyň welaýatlarynyň dolandyryş-çäk gurluşyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde goýan wezipeleriniň ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň ediljekdigini nygtap, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň we ýurdumyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň möçberli işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ara alyp maslahatlaşmalaryň jemini jemläp, çykyş edenlere hem-de ýurdumyzyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna degişli örän möhüm wezipelere garalan mejlisiň işine işjeň gatnaşanlaryň ählisine minnetdarlyk bildirdi. Milli Liderimiz çykyş edenleriň ählihalk maslahatynda öňe sürlen başlangyçlary goldandyklaryny kanagatlanma bilen belläp, şol teklipleriň hökmany suratda hasaba alynjakdygyny aýtdy.

Mejlisi dowam edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe resminamalara, şol sanda «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hem-de hormatly atlary dakmak hakynda», «Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hakynda», şeýle hem «Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak hakynda» Permanlara gol çekdi.

Bu ýokary sylaglar Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň we halkymyzyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlary hem-de köpýyllyk ak ýürekli we yhlasly zähmeti, hünär ussatlygy bilen tapawutlanan raýatlara gowşurylýar.

Soňra milli Liderimiz şu günki mejlisde döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyna degişli taryhy ähmiýetli meselelere garalandygyny belledi. Ilkinji nobatda, ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary, şeýle hem «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ozal habar berlişi ýaly, geçen ýyl geçirilen umumymilli forumda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň hukuk derejesini üýtgetmek, iki palataly parlament ulgamyna geçmek hakyndaky taryhy başlangyçlar öňe sürüldi.

Bu başlangyçlar halkymyz tarapyndan uly gyzyklanma we giň goldawa eýe boldy diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Bu ugurda geçirilen işleriň netijesinde, Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy taýýarlanyldy. Ol ählihalk forumynda ara alyp maslahatlaşmak üçin hödürlendi. Şu günki mejlise gatnaşyjylar Halk Maslahatynyň işini kämilleşdirmek we onuň hukuk derejesini üýtgetmek hakyndaky başlangyjy goldadylar. Şeýle hem bu başlangyçlary Türkmenistanyň ähli welaýatlarynyň raýatlary goldadylar diýip, milli Liderimiz belledi.

Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda, şeýle hem şu günki edilen çykyşlarda birnäçe teklipler öňe sürüldi. Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara Halk Maslahatynyň «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasyny goldamak hakynda» hem-de «2021-nji ýylda Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryny goldamak hakynda» Kararlarynyň taslamalaryny hödürledi.

Bu resminamalar biragyzdan kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Kararlara gol çekip hem-de ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça ägirt uly işleriň bitirilendigini belläp, bu çärelere işjeň gatnaşandyklary üçin milli jemgyýetimiziň ähli gatlaklarynyň wekillerine, şol sanda umumymilli foruma gatnaşyjylara tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Konstitusiýa — türkmen halkynyň parahatçylykly ösüşiniň kepili, onuň nurana geljegimiz hakyndaky ajaýyp arzuwlarynyň beýany. Halkymyzyň ynamyny ödemek ugrunda mundan beýläk-de yhlasly zähmet çekmek, döretmek we gurmak biziň watançylyk borjumyzdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunyny kabul etmek üçin onuň Mejlisiň garamagyna berilýändigini habar berdi.

Mejlisiň maslahatynda deputatlar «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Konstitusion kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Halk Maslahatynyň mejlisini dowam edip, döwlet Baştutanymyz Konstitusion kanunyň ýokarda görkezilen taslamasy boýunça deputatlaryň çözgüdini yglan etmek üçin ýene-de Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi.

Parlamentiň Ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, milli döwletlilik, halk häkimiýetini berkarar etmek baradaky gadymdan gelýän ýol-ýörelgelerden, halkymyzyň baý durmuş tejribesinden ugur alýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän oýlanyşykly syýasatynyň çäklerinde möhüm işler amala aşyrylýar. Döwlet gurluşyny, hukuk ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmäge, jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga, ata Watanymyzyň parahatçylygyň we ösüşiň ýoly bilen täze sepgitlere çykmagyny üpjün etmäge gönükdirilen yzygiderli çäreler durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen bir ýyl mundan ozal başy başlanan konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry munuň aýdyň mysalydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň parasatly baştutanlygynda we gös-göni ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Esasy Kanunyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion topar üstünlikli iş alyp bardy. Milli Parlamentiň iki palataly gurluşyny döretmek baradaky mesele bütin halkymyz tarapyndan ara alnyp maslahatlaşyldy. Munuň üçin ähli zerur işler geçirildi, ýurdumyzyň raýatlaryna Konstitusiýamyzy täzelemek bilen baglylykda, Esasy Kanunymyza degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça öz tekliplerini bermäge giň mümkinçilikler döredildi.

Jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň gatnaşmagynda halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna, bu ulgamda dünýä tejribesine we milli döwletlilik ýörelgämize laýyklykda taýýarlanylan Konstitusion kanunyň taslamasy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň şu günki mejlisiniň garamagyna hödürlenildi.

«Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» kanunynyň taslamasy umumymilli forumda doly makullanyldy. Şunuň bilen baglylykda, bu taslamada okgunly ösýän, ykdysady taýdan kuwwatly, bäsdeşlige ukyply döwletimiziň hukuk binýadyny mundan beýläk-de berkidýän, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatynyň öz beýanyny tapandygy bellenildi.

Ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň täzelenilmegi netijesinde, ol has kämil mazmuna eýe boldy. Mejlisiň Başlygynyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesiniň 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda bu taryhy waka türkmen halkynyň Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda beýik maksatlara ýetmegiň ýolunda öňe ynamly barýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy Mejlisiň maslahatynda deputatlaryň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň makullan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşandyklaryny we biragyzdan kabul edendigini habar berdi.

Bellenilişi ýaly, Esasy Kanunymyza girizilýän üýtgetmeler we goşmaçalar, milli Liderimiziň iki palataly Parlament düzümini döretmek hakyndaky ähmiýetli taryhy başlangyjy wajyp bolup durýar.

Mejlisiň Başlygy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy we tutuş türkmen halkyny Watanymyzyň täze taryhynda möhüm waka — iki palataly kanunçykaryjy edara üçin hukuk binýadyny emele getirýän Konstitusion kanunyň kabul edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Mejlisiň ýolbaşçysy milli Liderimize iň gowy arzuwlaryny beýan edip, döwlet Baştutanymyzdan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunyna gol çekmegi haýyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp hem-de ählihalk forumyna gatnaşyjylara ýüzlenip, Mejlisiň deputatlarynyň biragyzdan Konstitusion kanuny kabul etmek üçin ses berendiklerini aýtdy.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Konstitusion kanuna gol çekdi. Jemgyýetimiziň hem-de döwletimiziň bitewüligini dabaralandyrýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi ägirt uly taryhy wakadyr. Bu waka halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylar. Hormatly Prezidentimiz bu wakanyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň kuwwatyny mundan beýläk-de artdyrmaga, beýik işleri amala aşyrmaga täze itergi berjekdigine berk ynanýaryn diýip belledi.

Şu dabaraly pursatda döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylary hem-de mähriban halkymyzy dünýä we milli demokratik tejribelere, halkara hukugyň umumylykda ykrar edilen ýörelgelerine hem-de kadalaryna laýyk gelýän Halk Maslahatynyň we Mejlisiň işini kämilleşdirmek hem-de kanun çykaryjylyk işini amala aşyrýan edaralaryň iki palataly gurluşyny döretmek bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, jemgyýetde adam hukugyny we mertebesini, abadançylygyny hem-de rowaçlygyny, parahatçylygy we ylalaşygy baş maksat edinýän Bitarap döwletimizde geçirilen konstitusion özgertmeler adamyň hem-de raýatyň Türkmenistanyň Konstitusiýasy tarapyndan kepillendirilen giň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny üpjün etmäge ýardam eder.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Hökümetiniň agzalaryna, milli Parlamentimiziň deputatlaryna, jemgyýetçilik birleşikleriniň we häkimiýetiň ýerli edaralarynyň wekillerine kabul edilen Konstitusion kanundan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek ugrunda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şu günki Maslahatda ýurdumyzyň dolandyryş-çäk meseleleri boýunça hem degişli teklipler öňe sürüldi. Bu örän möhüm mesele bolup durýar. Onuň esasy maksady sebitleri dolandyrmagy netijeli guramakdan, dolandyryş çykdajylaryny azaltmakdan, ýerlerde demokratik başlangyçlary goldamak bilen, häkimiýetiň ýerli edaralarynyň ornuny has-da berkitmekden ybaratdyr.

Milli Liderimiz bu teklipleriň ýerli wekiller bilen ara alnyp maslahatlaşylandygyny belläp, şu meselelere etrap, şäher, welaýat halk maslahatlarynda ýene-de bir gezek seredip, soňra ony Türkmenistanyň Mejlisinde ara alyp maslahatlaşmagy hem-de degişli karary kabul etmegi tabşyrdy.

Biz geljekde hem Konstitusiýamyzyň kadalaryna hem-de ýörelgelerine berk eýerip, demokratik, hukuk hem-de dünýewi döwletimizi ägirt uly ösüşleriň ýoly bilen öňe alyp bararys. Bu işlere iki palataly täze parlament ulgamy hem netijeli goşant goşar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, milli Liderimiz 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň herekete giriziljekdigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň işi hem bes edilýär. Şoňa görä-de, guramaçylyk işlerini geçirmek zerur bolup durýar. Bu barada aýdyp, döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda çykaran 1-nji buýrugyny güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakyndaky» resminama hem gol çekdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokarda agzalan Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň kabul edilendigini, ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň iki palataly gurluşynyň döredilendigini habar berdi. Täze döredilen parlamentimiziň Halk Maslahaty palatasynyň öz işine başlamagy üçin guramaçylyk işlerini hem-de bu palatanyň agzalarynyň saýlawlaryny geçirmeli. Konstitusion kanuna laýyklykda, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty palatasynyň agzalarynyň birinji saýlawlary Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan bellenilýär.

Döwlet Baştutanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramynyň giňden bellenilýän günlerinde geçirilýän şu umumymilli forumda «Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlaryny bellemek hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işini ýola goýmak bilen bagly guramaçylyk işlerini geçirmek hakynda» Halk Maslahatynyň kararyna hem gol çekdi.

Mejlisi dowam edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saglygy goraýyş işgärleriniň halkymyzyň saglygyny goramakda uly işleri bitirýändigini, keselleriň öňüni almakda, olary anyklamakda we bejermekde janaýaman zähmet çekýändiklerini belledi. Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz «Saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş taýdan goraglylygyny pugtalandyrmak hakyndaky» Karara gol çekdi.

Şu günki maslahatyň gün tertibinde göz öňünde tutulan Garaşsyz Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň möhüm meseleleriniň jemini jemläp, döwlet Baştutanymyz foruma gatnaşyjylary we ýurdumyzyň tutuş halkyny mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady we iň gowy arzuwlaryny aýtdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara we tutuş watandaşlarymyza ýüzlenip, jemleýji söz bilen çykyş etdi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halk köpçüliginiň döredijilik güýjüniň we ruhunyň barha ýokarlanýandygy, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de ykdysady hem-de durmuş taýdan gülläp ösmegini üpjün etmäge bolan hyjuwynyň egsilmezdigi guwandyryjydyr diýip, milli Liderimiz belledi. Halk Maslahatynyň şu mejlisinde mähriban halkymyzyň ykdysady we durmuş taýdan ösüşiň ylmy taýdan esaslandyrylan maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge bolan synmaz erk-islegi we maksatlary aýdyň ýüze çykdy.

Halk Maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek boýunça ähli işlere ýakyndan gatnaşan adamlara minnetdarlyk bildirip, hormatly Prezidentimiz olara berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Şunuň bilen döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň mejlisini ýapyk diýip yglan etdi.

Türkmenistanyň Döwlet senasynyň ýaňlanmagy mejlisiň jemlemesi boldy. Onuň belent ruha beslenen owazy ýurdumyzyň her bir raýatynyň kalbynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň ýoly bilen täze belentliklere tarap ynamly gadam urýan mähriban Watanymyza bolan buýsanç duýgusyny döretdi.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/8455?type=feed

26.09.2020