Syýasat

Türkmenistan mukaddes Garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk senesini bellemäge taýýarlyk görýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bu şanly baýram hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän parahatçylyk we ösüş syýasatynyň dabaralanmasynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi. Geçen hepdäniň Watanymyzyň sazlaşykly ösýändigini, halkara derejedäki abraýynyň ýokarlanýandygyny alamatlandyran wakalary munuň aýdyň subutnamasydyr.

Ýetilen sepgitler bilen kanagatlanmaly däl. Häzirki döwrüň esasy wezipeleri şundan ybaratdyr diýip, milli Liderimiz Mejlisiň Başlygynyň, paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly 14-nji sentýabrda geçiren iş maslahatynda aýtdy.

Iş maslahatynyň gün tertibine sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasyny ýerine ýetirmek, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek, öňde boljak şanly senelere taýýarlyk görmek we şähergurluşyk maksatnamasyny berjaý etmek bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanymyz oba hojalygynda innowasion tehnologiýalary, sanly ulgamy netijeli ulanmak, tohumçylyk-seçgi işlerini geçirmek, ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň möçberlerini artdyrmak, oba senagatynda telekeçileriň ornuny pugtalandyrmak meselelerini öňde durýan wezipeleriň esasy ugurlary hökmünde kesgitledi.

15-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamynda milli Liderimiz Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysyny Tatarystanyň Baştutany wezipesine geçirilen saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Taraplar Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylary tarapyndan yzygiderli alnyp barylýan netijeli hyzmatdaşlyk syýasaty arkaly häzirki döwürde sebit derejesinde ikitaraplaýyn aragatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigini bellediler.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň köpugurly türkmen-tatar gatnaşyklarynda möhüm orun eýeleýändigi bellenildi we işewür düzümleriň hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň ugurlary kesgitlenildi. Şol bir wagtyň özünde medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy.

17-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ýurdumyza iş sapary bilen gelen Premýer-ministri Askar Mamin bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda birnäçe döwletara ykdysady taslamalaryň ýerine ýetirilişine, söwda-ykdysady we ulag-logistika, energetika, ekologiýa ýaly möhüm ugurlardaky gatnaşyklary ösdürmegiň geljekki ugurlaryna garaldy.

Taraplar täze, bilelikdäki taslamalaryň, şol sanda gazhimiýa ulgamynda, türkmen gazyny Gazagystanyň içerki bazarlaryna ugratmakda, obasenagat toplumynda, täze bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine özara gyzyklanma bildirdiler. Ynsanperwer ulgamda, ylym hem-de bilim, medeniýet we sport ugurlarynda netijeli gatnaşyklary ösdürmek hakynda-da gürrüň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň teklibi boýunça şol gün Aşgabatda Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi.

Oňa Türkmenistanyň iri ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Mamin we beýlekiler gatnaşdylar. Duşuşygyň gün tertibine syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky özara peýdaly gatnaşyklary giňeltmek boýunça birnäçe meseleler girizildi. Aýratyn-da, nebitgaz we ulag-kommunikasiýa ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryna üns berildi.

Ministrler Kabinetiniň wideomaslahat tertibinde 18-nji sentýabrda geçirilen nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere garaldy. Şolaryň hatarynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine taýýarlyk görmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek, nebitgaz pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny we önümçilik kuwwatlyklaryny hem-de gurluşyk senagatyny pugtalandyrmak, bugdaý ekişi we pagta ýygymy ýaly möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meseleler boldy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Garaşsyzlygyň 29 ýyllygyna we Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllyk baýramyna bagyşlanan medeni çäreleriň maksatnamasy hödürlenildi.

Mejlisde bellenilişi ýaly, makroykdysady görkezijilere geçirilen seljermelere laýyklykda, 2020-nji ýylyň netijeleri boýunça jemi içerki önümiň ösüşi 5,8 göterim ýokarlanar. Bu görkezijide senagatyň paýynyň 27,1 göterime, oba hojalygynyň paýynyň 11,4 göterime, gurluşygynyň 8,6 göterime, ulag-kommunikasiýa pudagynyň paýynyň 11 göterime, söwdanyň paýynyň 19,3 göterime, hyzmatlar ulgamynyň paýynyň bolsa 22,6 göterime deň bolmagyna garaşylýar.

Çaklamalara laýyklykda, dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýlar bilen baglylykda, maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna ykdysadyýete goýulýan maýa goýumlarynyň möçberiniň şu ýylda jemi içerki önümiň 19,4 göterime deň bolmagyna garaşylýar.

Şeýle hem dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamynda emele gelen ýagdaýy nazara alyp, Prezident maksatnamasynda 2021-nji ýyl üçin bellenen birnäçe görkezijilere anyk mümkinçiliklere we geçirilen hasaplamalara laýyklykda düzedişler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynda aýlyk haklary, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny, talyp hem-de diňleýji haklaryny mundan beýläk-de köpeltmegi we beýleki birnäçe durmuş tölegleriniň möçberini ýokarlandyrmagy, şeýle hem şäherlerde we etraplarda maýyplar hem-de mätäç raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny dowam etmäge serişdeleri göz öňünde tutmagyň zerurdygyny belledi.

Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny iş ýüzünde durmuşa geçirmek ugrunda alnyp barylýan işler baradaky hasabatlaryň çäklerinde «Türkmenistanyň ilatyna gaz bermegiň Kadalaryny» hem-de «Türkmenistanda kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagynyň Kadalaryny» kämilleşdirmek, olary döwrüň talaplaryna kybap getirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada aýdyldy. Bu resminamalarda iberilýän gazy hasaba almagyň, hasaplaşyklary nagt we nagt däl görnüşde geçirmegiň düzgünleri, taraplaryň hukuklary, borçlary we jogapkärçiligi kesgitlenildi. Tebigy gazy sarp edijileriň howpsuzlyk kadalaryny berk berjaý etmekleri we howpsuzlyk kadalaryna laýyk gelmeýän gaz geçiriji ulgamlary özbaşdak çekmekleri, tehniki talaplara laýyk gelmeýän gaz gurallaryny ulanmaklarynyň öňüni almaga gönükdirilen çäreler göz öňünde tutuldy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzyň Döwlet haryt-çig mal biržasyny açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Biržanyň esasy işiniň ýurdumyzda öndürilýän önümleri eksporta ibermekden ybaratdygyny nazara alyp, paýdarlar hökmünde eksporta niýetlenen önümleri öndürýän kärhanalaryň paýly gatnaşmagy hem-de paýnamalaryň belli bir bölegini «Aşgabat gazna biržasynyň» üsti bilen Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna ýerlemek teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, gyzyklanma bildirýän edaralaryň we kärhanalaryň sanawynyň taýýarlanylyşy barada habar berildi.

Hazar deňzi sebitinde halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler mejlisde garalan esasy meseleleriň biri boldy. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde Türkmenistanyň Milli Deňiz strategiýasy ýaly toplumlaýyn resminamanyň taslamalaryny işläp taýýarlamak dowam edýär. Onuň gutarnykly görnüşini taýýarlamak üçin ýörite pudagara iş toparyny döretmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylda Aktau şäherinde geçirilen V Hazar sammitinde öňe süren tekliplerinden ugur alnyp, Hazar deňzinde ylmy-barlaglary hem-de gözleg-halas ediş işlerini geçirmek ulgamynda hyzmatdaşlyk hakynda hökümetara Ylalaşyklaryň taslamalary boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem Hazar deňzinde biologik serişdeleriň bikanun awlanylmagyna (brakonýerçilik) garşy göreşmek we Hazarda ýüzüşiň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Teswirnamalaryň taslamalary taýýarlanyldy.

Mundan başga-da, degişli döwlet edaralary bilen bilelikde täze Hazar ekologiýa maksatnamasynyň Konsepsiýasynyň taslamasy taýýarlanyldy. Ol Hazarýaka döwletlerine öwrenmek we geljekde bilelikde seretmek üçin iberildi.

Ýokarda agzalanlary nazara alyp, bäştaraplaýyn hyzmatdaşlyk gurallarynyň işini işjeňleşdirmek maksady bilen, şu ýylyň sentýabr-oktýabr aýlarynda Hazarýaka döwletler bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklary we maslahatlaşmalary geçirmek teklip edilýär. VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek maksady bilen, Hazar deňzi institutynda Utgaşdyryjy merkeziň (sekretariatyň) döredilmegi we şunuň bilen baglylykda, degişli Pudagara toparyň mejlisini geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hazarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem hyzmatdaşlygyň ykdysady ösüşiň üpjün edilmegine, bu sebitiň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlandyrylmagyna, dünýä hojalyk gatnaşyklarynyň döwrebap ulgamyna işjeň goşulyşmagyna, kenarýaka ýurtlaryň arasynda däp bolan medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm wezipeleriň iş ýüzünde amala aşyrylmagyna ähmiýet berilmeginiň zerurdygyny nygtady.

Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowa çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan boşatmak hem-de ýurdumyzyň raýatlaryny harby gulluga nobatdaky gezek çagyrmak hakyndaky Permany we Buýrugy ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz “Balkan welaýatynda bazalt inçe süýüminden, mineral pamykdan ses we ýylylyk saklaýjy materiallary öndürýän kärhanany gurmak hakyndaky” Karara gol çekdi.

Şeýle hem milli Liderimiz ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ylmy-önümçilik merkezleriniň ulgamyny giňeltmek boýunça hödürlenen taslama gaýtadan seretmegi tabşyrdy. Şunda ylmy işiň has zerur ugurlaryny seljerip, barlaglaryň netijelerini iş ýüzünde amala aşyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi bilen 18-nji sentýabrda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşliginde ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar söwda-ykdysady pudakdaky özara gatnaşyklaryň okgunly ösüşe eýedigini nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, energetika pudagynda, hususan-da, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Döwletara we sebit hyzmatdaşlygynyň geljegi uly bolan ugurlarynyň hatarynda ulag-aragatnaşyk düzümlerini, elektrik ulgamlarynyň gurluşygyny ösdürmek boýunça tagallalaryň netijeli birleşdirilmegi hem görkezildi.

Şonuň ýaly-da, taraplar häzirki wagtda Türkmenistanyň we Pakistanyň ikitaraplaýyn söwdanyň görkezijilerini artdyrmak, medeniýet we sungat, ylym-bilim hem-de lukmançylyk ulgamlaryndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmek babatynda mümkinçilige eýedigini nygtadylar.

Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň Mejlisleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň çäklerinde köpugurly döwletara hyzmatdaşlygyň ýagdaýy hem-de ony ösdürmegiň geljegi barada düýpli pikir alşyldy.

Taraplar iki ýurduň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky däp bolan gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini tassyklap, parlamentara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň, milli kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça tejribe alyşmagyň zerurdygyny nygtadylar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýeti Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň wideomaslahat görnüşinde geçirilen 87-nji mejlisine gatnaşdy. Mejlisiň dowamynda ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary boýunça pikir alşyldy, resminamalaryň birnäçesine garaldy.

Milli habar beriş serişdeleriniň we BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF)ýurdumyzdaky wekilhanasynyň işgärleriniň gatnaşmagynda wideomaslahat görnüşinde geçirilen metbugat maslahatynda COVID-19 pandemiýasy wagtynda maglumatlary ýaýratmagyň netijeli usullary ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahatyň çäklerinde «Töwekgelçilik hakynda maglumat bermegiň möhüm ugurlary: mekdepleriň açylmagy we ene-atalar üçin habar berilmegi» hem-de «Sebitleýin tejribe we öňdebaryjy tejribäniň ugurlary» mowzuklarynyň tanyşdyryş çäreleri guraldy.

Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara mediaforum geçirildi. Wideomaslahat aragatnaşygy arkaly 68 ýurtdan wekilleriň 300-den gowragy ara alyp maslahatlaşmalara goşuldy.

Duşuşykda çykyş edenler geçen döwrüň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň döwletiň Bitaraplyk derejesiniň ýokary netijeliligini subut edendigini, netijeli gepleşikleriň we halkara hyzmatdaşlygyň açyk meýdançasyna öwrülmek bilen, sebitde we tutuş Ýer ýüzünde parahatçylygy hem-de durnuklylygy üpjün etmäge uly goşant goşýandygyny nygtadylar.

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de Ahal we Daşoguz welaýatlarynyň häkimlikleriniň wekilleri BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň (FAO) wekilleri bilen guralan onlaýn duşuşyga gatnaşdylar.

Onuň gün tertibine «Merkezi Aziýada hem-de Türkiýede gurakçylykly we şorlaşan oba hojalyk önümçilik ýerleriniň tebigy serişdelerini toplumlaýyn dolandyrmak» (CALCILM 2) atly giň möçberli taslamany durmuşa geçirmegiň meseleleri girizildi.

Ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) bilermenleri bilen dem alyş ýollarynyň agyr görnüşi bilen kesellän näsaglary kliniki taýdan barlamagyň usullaryna bagyşlanan wideomaslahat geçirildi.

BSGG-niň bilermenleri ilatyň saglygyny goramagyň ähli ugurlary boýunça geçirilýän giň möçberli, toplumlaýyn işlere ýokary baha berip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara bileleşigi jemgyýetçilik saglygy goraýyş babatyndaky täze wehimlere garşy göreşmekde tagallalary birleşdirmäge hem-de ylmy diplomatiýanyň gurallaryny işjeň ulanmaga çagyrýan täze başlangyçlarynyň ähmiýetini we wajypdygyny nygtadylar.

Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ählumumy gerimi (SGHÄG) meselesi COVID-19 pandemiýasyna hem-de onuň getirýän netijelerine garşy çäre görmek meseleleri Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagynda maliýe we saglygy goraýyş ministrleriniň onlaýn maslahatynyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, bu ýokanç keseliň dünýäde ýaýrap başlan ilkinji günlerinden Türkmenistan gaýragoýulmasyz zerur çäreleri amala aşyrmaga girişdi. Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda toplumlaýyn gorag çäreleri durmuşa geçirildi, koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek boýunça bitewi milli strategiýasy işlenip düzüldi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze wehime garşy göreşmekde halkara tagallalary birleşdirmäge, şol sanda ylmy diplomatiýa we BSGG-niň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen möhüm başlangyçlary dünýä jemgyýetçiliginiň makullamasyna hem-de goldawyna eýe boldy.

Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň hem-de Ukrainanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda onlaýn görnüşde gepleşikler geçirildi. Şonuň barşynda döwletara gatnaşyklaryň ýagdaýy we ony ösdürmegiň mümkinçilikleri, birnäçe ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak babatyndaky geljekki ädimler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Geçen hepdede Halkara pul gaznasynyň hanym Natalia Tamirisanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylarynyň arasynda maslahatlaryň nobatdaky tapgyry geçirildi.

Wideoduşuşygyň barşynda ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň soňky meýilleri hem-de çaklamalary ara alnyp maslahatlaşyldy, 2020-nji ýylyň birinji ýarymy boýunça maglumatlar, şonuň ýaly-da şu ýylyň Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişiniň takyklanan görkezijileri we 2021-nji ýyl üçin býujetiň taslamasy seljerildi.

Türkmen tarapynyň nygtaýşy ýaly, geljek ýyl üçin Döwlet býujeti işlenip taýýarlanylanda, birnäçe ugurlar we daşky täsirler göz öňünde tutulýar. Şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesine laýyklykda, durmuş maksatnamalaryna, durnukly ösüşe, ilatyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna uly üns berilýär.

Suw hojalygy ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň serhetüsti suw serişdelerini bilelikde dolandyrmagyň, netijeli ulanmagyň hem-de hasaba almagyň ugurlary Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň we Özbegistan Respublikasynyň Suw hojalygy ministrliginiň ýolbaşçylaryny göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygynyň esasy ara alnyp maslahatlaşylan meselesi boldy. Oňa iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň wekilleri hem gatnaşdylar.

Gepleşikleriň barşynda bar bolan döwletara ylalaşyklara laýyklykda, Amyderýanyň boýunda oba hojalyk ekinlerini, şol sanda 2021-nji ýyl üçin ekilen güýzlük dänäniň suwaryş suwy bilen üpjün edilişini bökdençsiz üpjün etmegiň çäreleri ylalaşyldy.

Şu hepdede Daşoguz welaýatynyň daýhanlary pagta ýygymyna girişdiler. Sebitiň gowaça ekilen meýdanlary 155 müň gektarda ýerleşip, şondan 275 müň tonna «ak altyn» ýygnap almak meýilleşdirilýär. Ýygym möwsüminde ýokary öndürijilikli «John Deere» kombaýnlarynyň 300-si işlediler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen şolaryň üsti täze maşynlar, şonuň ýaly-da Özbegistanda öndürilen ýöriteleşdirilen oba hojalyk tehnikasy bilen ýetirildi.

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolmagynyň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisi hem-de ylmy-amaly maslahat geçirildi. Döwlet we hususy kärhanalaryň 70-den gowragynyň sergi diwarlyklarynda ýurdumyzyň ähli ulgamlardaky ösüşleri görkezildi. Bu ýerde innowasion tehnologiýalar, IT ulgamynyň hünärmenleriniň elektron işläp düzmeleri görkezildi, şolar türkmenistanlylaryň gündelik durmuşynda üstünlikli orun tapýar.

Maslahatyň çäklerinde “Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy-amaly maslahat geçirilip, onda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça Maksatnamasyny durmuşa geçirmek ugrunda amala aşyrylýan çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Baýramçylygyň öň ýanynda Aşgabatda Dokma senagaty ministrliginiň ýöriteleşdirilen dükanlarynyň bäşisi açyldy. Şolarda pudagyň kärhanalary tarapyndan ekologiýa taýdan arassa türkmen pagtasyndan öndürilen önümleriň giň görnüşi: çagalar we ulular üçin eşikler, şol sanda sport geýimleri, ýorgan-düşek örtgüleri we süpürgiçler, jinsi önümleri, aýakgaplar, ýantorbalar we ýumşak oýunjaklar hödürlenilýär.

Ýurdumyzyň baş baýramynyň — Garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda türkmenabatly maşgalalaryň 330-dan gowragy ajaýyp sowgat aldylar. Olara dabaraly ýagdaýda Lebap welaýatynyň merkezi şäheriniň günorta böleginde bina edilen dört gatly jaýlaryň 14-sinden ybarat ýaşaýyş toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan öýleriň açarlary gowşuryldy.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalarynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň uzak möhletleýin özgertmeler maksatnamalaryny yzygiderli durmuşa geçirmäge, türkmen halkynyň ýokary durmuş derejesini üpjün etmäge gönükdirilen möhüm ugurlary öz beýanyny tapdy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/7925

21.09.2020
Hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygynyň taryhynda täze sahypany alamatlandyran möhüm syýasy waka bolup geçdi. Ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy. Watanymyzyň halkara abraýyny has ýokarlandyran şeýle çözgüdiň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda, ýagny 2020-nji ýylda kabul edilmegi milli buýsanjymyzy goşalandyrdy.

Mälim bolşuna görä, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň sessiýalarynyň wise-başlyklygyna altynjy gezek saýlanylýar. Ýurdumyzyň öň hut şu derejesinde 58-nji, 62-nji, 64-nji, 68-nji, 71-nji sessiýalara gatnaşmagy milli Liderimiziň oňyn Bitaraplyk, parahatçylygy söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesine esaslanýan daşary syýasy ugrunyň halkara abraýa eýedigini ýene-de bir gezek subut etdi. Ýurdumyzyň teklibi boýunça Birleşen Milletler Guramasynda birnäçe möhüm Kararnamalaryň kabul edilmegi, soňky ýyllarda Türkmenistanyň ençeme gezek bu guramanyň abraýly düzümleriniň hem-de ykdysady edaralarynyň düzümine saýlanylmagy hem munuň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Türkmenistanyň parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmekde Bitaraplygyň ýörelgelerini ulanmak boýunça kadalaryň toplumyny işläp taýýarlamak baradaky başlangyç bilen çykyş etmegi, parahatçylygyň we howpsuzlygyň bähbidine Bitaraplygyň dostlarynyň Toparyny döretmegi teklip etmegi Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň barha pugtalanýandygyna, täze ösüşlere eýe bolýandygyna güwä geçýär.

Dünýä derejesinde uly tutumly işleri alyp barýan, halkara arenasynda Türkmenistanyň abraýyny barha ýokarlandyrýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli işleri barha rowaçlansyn!


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/7910

21.09.2020
Ykdysadyýet

Ha­bar ber­li­şi ýa­ly, 19-20-nji sent­ýabr­da Wa­ta­ny­my­zyň Ga­raş­syz­ly­gy­nyň 29 ýyl­ly­gy­na ba­gyş­la­nyp Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy üs­tün­lik­le­ri­niň ser­gi­si we «San­ly yk­dy­sa­dy­ýet — yk­dy­sa­dy ösü­şiň mö­hüm ug­ry» at­ly yl­my-ama­ly mas­la­hat ge­çi­ril­di. Söw­da-se­na­gat eda­ra­syn­da iki gün­läp do­wam eden göz­den ge­çi­ri­liş­de ýur­du­my­zyň ösü­şi­niň esa­sy­ny kes­git­le­ýän yk­dy­sa­dy ul­ga­myň ga­za­nan­la­ry hem­me­ta­rap­la­ýyn açy­lyp gör­ke­zil­di. Ser­gi­de ýur­du­my­zyň halk ho­ja­lyk top­lu­my­nyň hem-de hu­su­sy önüm ön­dü­ri­ji­le­riň alyp bar­ýan iş­le­ri we ýe­ri­ne ýe­tir­ýän hyz­mat­la­ry ýaý­baň­lan­dy­ryl­dy. No­bat­da­ky göz­den ge­çi­ri­liş hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni di­wer­si­fi­ka­si­ýa­laş­dyr­mak, ul­ga­ma öň­de­ba­ry­jy in­no­wa­si­ýa­la­ry or­naş­dyr­mak, ýer­li önüm­le­ri­mi­ziň ha­sa­by­na da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň muk­da­ry­ny azalt­mak we eks­por­ty art­dyr­mak ýa­ly stra­te­gik we­zi­pe­le­ri özün­de jem­le­ýän yk­dy­sa­dy sy­ýa­sa­ty­nyň bar­ha ro­waç­lan­ýan­dy­gy­ny aý­dyň su­but et­di.

Biz kö­pu­gur­ly fo­ru­ma gat­na­şy­jy­la­ryň kä­biri bi­len gür­rüň­deş bo­lup, ola­ryň alyp bar­ýan işi­niň aý­ra­tyn­lyk­la­ry bi­len ýa­kyn­dan ta­nyş­dyk.

Aşyr­gül DUR­DY­ÝE­WA,
Türk­men­ba­şy­da­ky ne­bi­ti
gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar
top­lu­my­nyň mer­ke­zi
bar­lag­ha­na­sy­nyň hü­när­me­ni:

— Türk­men­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­my­nyň kuw­wat­ly­ly­gy ýyl­da 10,5 mil­li­on ton­na ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­mä­ge ni­ýet­le­nip, gaý­ta­dan iş­le­me­giň çuň­lu­gy 85 gö­te­rim­den hem ýo­ka­ry­dyr. Bu ýer­de A-92, A-95 aw­to­mo­bil ben­zin­le­ri, re­ak­tiw he­re­ket­len­di­ri­ji­ler üçin ýan­gyç, dür­li gör­nüş­dä­ki di­zel ýan­gyç­la­ry, po­lip­ro­pi­len, su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz, umu­my we gyz­dy­ry­lan koks, çal­gy ýag­la­ry, ýol we gur­lu­şyk bi­tum­la­ry, po­lip­ro­pi­len hal­ta­lar we beý­le­ki ne­bit­hi­mi­ýa önüm­le­ri ön­dü­ril­ýär. Döw­re­bap za­wod­lar top­lu­my­myz­da ön­dü­ril­ýän önüm­le­riň dün­ýä ba­zar­la­ryn­da uly is­leg­den peý­da­lan­ýan­dy­gy­ny aý­ra­tyn nyg­ta­mak ge­rek. Ga­raş­syz­lyk ýyl­la­ryn­da TNGIZT-niň dur­ku­ny tä­ze­le­mek hem-de teh­ni­ki taý­dan gaý­ta­dan en­jam­laş­dyr­mak bo­ýun­ça mak­sat­na­ma iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­dy we ol önüm­çi­li­giň ne­ti­je­li­li­gi­ni gör­ne­tin ýo­kar­lan­dyr­ma­ga, ug­le­wo­do­rod çig ma­ly­ny gaý­ta­dan iş­le­me­giň çe­ýe we yg­ty­bar­ly ul­ga­my­ny dö­ret­mä­ge, dün­ýä ba­zar­la­ryn­da bäs­deş­li­ge ukyp­ly önüm­le­ri çy­kar­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­di.

Bi­ziň top­lu­my­myz­da ön­dü­ril­ýän dür­li ne­bit önüm­le­ri, Ýew­ro-4 hem-de Ýew­ro-5 gör­nüş­li ben­zin­ler, ECO-4, ECO-5 di­zel ýan­gyç­la­ry, çal­gy ýag­la­ry­dyr ke­ro­sin­ler, su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz, koks­lar hem-de bi­tum­lar, po­lip­ro­pi­len önüm­le­ri dün­ýä ba­zar­la­ry­na, has any­gy, Mer­ke­zi Azi­ýa, Ýa­kyn Gün­do­gar, Azi­ýa — Ýu­waş um­man we Ýew­ro­pa döw­let­le­ri­ne eks­port edil­ýär. Go­laý­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Bal­kan we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, Türk­men­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­my­nyň tä­ze ener­gi­ýa des­ga­la­ry­nyň düý­bü­ni tut­mak da­ba­ra­sy­na gat­naş­ma­gy bi­zi diý­seň be­gen­dir­di. Ýa­kyn gel­jek­de tas­la­ma kuw­wa­ty 70 MWt/sa­gat bo­lan iki sa­ny tä­ze gaz­tur­bi­na­ly elekt­rik stan­si­ýa­sy­nyň gur­lu­şy­gy­na we he­re­ket ed­ýän elekt­rik be­ke­diň dur­ku­ny tä­ze­le­mek iş­le­ri­ne ba­dal­ga be­ril­me­gi be­ke­diň kuw­wat­ly­ly­gy­ny art­dyr­ma­ga hem-de des­ga­la­ry elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len yg­ty­bar­ly üp­jün et­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer. Mu­nuň üçin Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­za al­kyş­la­ry­myz eg­sil­mez­dir.

***

Nar­täç ATA­JA­NO­WA,
«Aý­bö­lek» me­bel dü­ka­ny­nyň
mü­di­ri, Kö­pet­dag et­rap
halk mas­la­ha­ty­nyň ag­za­sy:

— Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň gat­naş­ma­gyn­da 2010-njy ýy­lyň 29-njy iýu­lyn­da açy­lyp, ula­nyl­ma­ga ber­len «Aý­bö­lek» me­bel fabrigi ýur­du­my­zyň me­bel ha­ryt­la­ry­ny ön­dür­ýän kär­ha­na­la­ry­nyň ara­syn­da ýo­ka­ry hil­li önüm­le­ri we hyz­mat­la­ry bi­len eýe­le­ýän or­nu­ny bar­ha ber­kid­ýär. Fabrigimiziň ön­dür­ýän önüm­le­ri­niň ha­ta­ryn­da ýa­tyl­ýan otag hem-de ofis me­bel­le­ri, kür­sü­ler­dir ýum­şak me­bel­ler, aş­ha­na we gi­rel­ge me­bel­le­ri, na­har stol­la­ry­dyr bi­lim we har­by ul­gam­lar üçin me­bel­ler, ça­ga sal­lan­çak­la­ry bar. Bi­ziň us­sa­la­ry­myz dür­li gör­nüş­dä­ki, dür­li öl­çeg­dä­ki me­bel önüm­le­ri­ni müş­de­ri­le­riň is­le­gi­ne gö­rä, is­len­dik di­zaýn­da taý­ýar­lap ber­ýär­ler.

«Aý­bö­lek» me­bel fabrigi hyz­mat­la­ryň dür­li gör­nüş­le­ri­ni hö­dür­le­ýär. Sar­gyt ed­ýän müş­de­ri­le­riň öýü­ne gi­dip, ja­ýyň otag­la­ry­nyň öl­çeg­le­ri alyn­ýar hem-de di­zaýn saý­la­nyl­ýar. Do­ly tas­syk­la­ny­lan­dan soň, us­sa­la­ry­myz me­bel­le­ri ýa­sa­ma­ga gi­riş­ýär­ler. Bi­ze ýur­du­my­zyň çar kün­je­gin­den me­bel önüm­le­ri­niň dür­li gör­nüş­le­ri­ni sar­gyt ed­ýär­ler. Müş­de­ri­ler önüm­le­ri­mi­ziň ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ne, amat­ly ba­ha­sy­na, oňaý­ly­ly­gy­na we ra­hat­ly­gy­na ýo­ka­ry ba­ha ber­ýär­ler. Bu bi­ziň fab­ri­gi­mi­ziň iş ön­dü­ri­ji­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga hem-de önüm­le­ri­mi­ziň gör­nüş­le­ri­ni has-da art­dyr­ma­ga ýar­dam ed­ýär. Ýe­ri ge­len­de, Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ak bug­daý et­ra­by­nyň çä­gin­de «Aý­bö­lek» me­bel kärhanasynyň dü­şek (mat­ras) ön­dür­ýän za­wo­dy­nyň he­re­ket ed­ýän­di­gi­ni aýt­mak ge­rek. Olar hä­zir­ki wagt­da «Tä­sin» ha­ryt ny­şa­ny bi­len giň köp­çü­li­ge hö­dür­le­nil­ýär. Her gün­de 300 sa­ny dü­şek ön­dür­mä­ge müm­kin­çi­li­gi bo­lan za­wo­dy­myz­da ra­hat uky­ny söý­ýän müş­de­ri­le­ri­mi­ziň ta­lap­kär is­le­gi­ni ka­na­gat­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, iň hä­zir­ki za­man en­jam­lar ula­nyl­ýar, önüm­le­ri­mi­ziň aras­sa­çy­lyk de­re­je­si­ne aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­ril­ýär. «Tä­si­niň» dü­şek önüm­le­ri dür­li be­lent­lik­de, te­kiz gap­la­nan hem-de iki ta­rap­ly ulan­ma­ga ni­ýet­le­nen bo­lup, bak­te­ri­ýa­la­ra we al­ler­gi­ýa gar­şy go­rag se­riş­de­le­ri bi­len üp­jün edi­len­dir. Ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy ga­za­nan­la­ry­nyň no­bat­da­ky ser­gi­sin­de biz dür­li gör­nüş­li tä­ze me­bel ha­ryt­la­ry­my­zy hal­ky­my­za hö­dür­le­dik. Ola­ryň hem müş­de­ri­le­riň ýo­ka­ry is­le­gi­ne eýe bol­jak­dy­gy­na uly ynam bil­dir­ýä­ris.

***

Baý­ram­gel­di BE­GEN­JOW,
«Mu­ham­met-Bal­kan» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­niň
mar­ke­ting bö­lü­mi­niň baş­ly­gy:

— 2009-njy ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan «Mu­ham­met-Bal­kan» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti ge­çen döw­rüň do­wa­myn­da Aş­ga­bat şä­he­ri­niň we Ahal we­la­ýa­ty­nyň Bä­her­den et­ra­by­nyň çä­gin­de or­ta mek­dep­le­riň, paý­tag­ty­myz­da­ky Hal­ka­ra aw­to­men­zi­liň, Mag­tym­gu­ly we «Al­tyn asyr» se­ýil­gäh­le­ri­niň, Ço­gan­ly ýa­şa­ýyş top­lu­myn­da kot­tej gör­nüş­li ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­ny alyp bar­dy. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň ýur­du­myz­da ha­ryt bol­çu­ly­gy­ny dö­ret­mek hem-de mil­li önüm­le­ri­mi­ziň eks­port möç­be­ri­ni art­dyr­mak bo­ýun­ça ber­ýän tab­şy­ryk­lar­yndan ugur al­nyp, «MB-group» kom­pa­ni­ýa­sy dö­re­dil­di. «MB-gur­lu­şyk», «Ak­suw de­ri», «MB-shoes», «Now­ruz ha­ly», «MB dö­ner» hem-de «MB-pa­tis­se­ri­ýa» kär­ha­na­la­ry­ny özü­ne bir­leş­dir­ýän kom­pa­ni­ýa­myz gur­lu­şyk, de­ri, aýak­gap, sintetik ha­ly önüm­çi­li­gi hem-de aş­ha­na we süý­jü­lik ha­ryt­la­ry­ny hö­dür­le­mek bi­len meş­gul­lan­ýar.

«MB-shoes» ha­ryt ny­şan­ly aýak­gap önüm­le­ri­miz hal­ky­my­zyň ara­syn­da uly meş­hur­ly­ga eýe bol­dy. Ýer­li çig mal­la­ry­myz we ital­ýan di­zaý­ny esa­syn­da taý­ýar­la­nyl­ýan aýak­gap­la­ry­myz ýo­ka­ry hi­li, berk­li­gi, ra­hat­ly­gy hem-de el­ýe­ter­li ba­ha­sy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Er­kek ki­şi­ler, uly we ki­çi ýaş­ly ça­ga­lar üçin aýak­gap ön­dür­mä­ge ýö­ri­te­leş­di­ri­len kär­ha­na­myz­da go­laý­da ze­nan aýak­gap­la­ry­ny tik­mek önüm­çi­li­gi hem ýo­la go­ýul­dy. Bu gün­ki ser­gi­de bol­sa sport aýak­gap­la­ry­nyň dür­li gör­nüş­le­ri­ni hal­ky­my­za hö­dür­le­dik. Bi­ziň aýak­gap önüm­çi­li­gi bo­ýun­ça kär­ha­na­my­zyň ýur­du­my­zyň çä­gin­de 20-den gow­rak söw­da no­kady bar. Olar­da hö­dür­le­nil­ýän 100 gö­te­rim de­ri aýak­gap­la­ry­myz is­len­dik möw­süm­de geý­mek üçin ni­ýet­le­nen­dir. Tä­ze okuw ýy­ly­nyň baş­lan­ma­gy my­na­sy­bet­li, ila­ty­my­zyň ýo­ka­ry is­le­gi­ni ka­na­gat­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, mek­dep okuw­çy­la­ry üçin dür­li gör­nüş­li aýak­gap­la­ry ön­dür­dik. Önüm­le­ri­miz örän geç­gin­li bol­dy, mu­ňa diý­seň be­gen­ýä­ris.

«Ber­ka­rar» söw­da-dynç alyş mer­ke­zin­de ýer­leş­ýän «MB dö­ner» hem-de «MB-pa­tis­se­ri­ýa» res­to­ran­la­ry­my­zyň her bi­rin­de 300-den gow­rak müş­de­rä hyz­mat et­mä­ge müm­kin­çi­lik bo­lup, olar­da mil­li we dün­ýä aş­ha­na­sy­nyň meş­hur ta­gam­la­ry, süý­jü­lik­ler­dir tort­la­ryň dür­li gör­nüş­le­ri hö­dür­le­nil­ýär. Biz gel­jek­de we­la­ýat­la­ry­myz­da hä­zir gur­lu­şy­gy al­nyp ba­ryl­ýan aw­to­men­zil­le­ri öz wag­tyn­da ulan­ma­ga tab­şyr­ma­gy, aýak­gap, aý­ra­tyn-da, sport aýak­gap­la­ry önüm­çi­li­gi­mi­ziň ge­ri­mi­ni gi­ňelt­me­gi mak­sat edin­ýä­ris.

***

Ars­lan AGA­MÄM­ME­DOW,
«Türk­men ýyl­dy­zy» hu­su­sy
kär­ha­na­sy­nyň di­rek­to­ry­nyň
orun­ba­sa­ry:

— 2009-njy ýyl­da esas­lan­dy­ry­lan kär­ha­na­myz il­ki­baş­da elekt­roe­ner­ge­ti­ka iş­le­ri­ni alyp bar­mak mak­sa­dy bi­len dö­re­di­len bol­sa-da, hä­zir­ki wagt­da hal­ky­my­za kö­pu­gur­ly hyz­mat­la­ry hö­dür­le­ýär. Elekt­roe­ner­ge­ti­ka bo­ýun­ça äh­li iş­le­riň tas­la­ma­sy­ny düz­mek we gur­mak, gur­na­mak hem-de saz­la­mak, sy­nag iş­le­ri­ni we goý­be­riş-saz­la­ýyş iş­le­ri­ne ýö­ri­te­leş­di­ri­len kär­ha­na­myz ýe­ras­ty elekt­rik en­jam­la­ry gur­na­mak we aw­to­mat­laş­dyr­mak, şol san­da deň­ziň için­de ýer­leş­ýän ne­bit plat­for­ma­la­ryn­da elekt­ro­ni­ka we ener­ge­ti­ka iş­le­ri­ni hem alyp bar­ýar. Sim we ka­bel ön­dür­ýän se­hi­miz­de önüm­le­riň 32 gör­nü­şi ön­dü­ril­ýär. Hä­zir­ki wagt­da sim we ka­bel önüm­le­ri di­ňe al­ýu­min­den ön­dü­ril­ýän bol­sa, gel­jek­de mis sim­le­riň önüm­çi­li­gi­ni hem ýo­la goý­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýä­ris. Se­bä­bi mis sim­le­riň gar­şy­ly­gy al­ýu­mi­niň­kä ga­ra­nyň­da az bol­ýar, ol örän in­çe bol­sa-da, ýo­ka­ry kuw­wat­lyk­ly to­gy ge­çir­mä­ge ukyp­ly­dyr. Mi­siň ýe­ne bir ar­tyk­maç ta­ra­py onuň açyk ho­wa­da uzak ýyl­la­ryň do­wa­myn­da sak­lan­sa-da, pos­la­ma­ýan­ly­gyn­da­dyr. Şun­dan ugur alyp, biz müş­de­ri­le­re hö­dür­le­ýän hyz­mat­la­ry­my­zyň has-da yg­ty­bar­ly bol­ma­gy ug­run­da ne­ti­je­li iş­le­ri alyp bar­ýa­rys. Amat­ly­lyk, yg­ty­bar­ly­lyk hem-de ýo­ka­ry hil, ine, bi­ziň hu­su­sy kär­ha­na­my­zyň işi­niň esa­sy ýö­rel­ge­le­ri.

Is­len­dik kär­ha­na­nyň işi­niň ne­ti­je­li­li­gi, esa­san, iş­gär­le­riň hü­när de­re­je­si­ne bag­ly bol­ýar. «Al­tyn ýyl­dyz» hu­su­sy kär­ha­na­syn­da zäh­met çek­ýän 200-den gow­rak iş­gä­riň ag­la­ba bö­le­gi ýo­ka­ry bi­lim­li in­že­ner­ler­den we teh­no­log­lar­dan yba­rat­dyr. Elekt­roe­ner­ge­ti­ka ul­ga­myn­da, aý­ra­tyn-da, ýe­ras­ty şertlerde we ne­bit­li ýer­ler­de iş alyp bar­mak so­wat­ly­ly­gy hem-de örän uly jo­gap­kär­çi­li­gi ta­lap ed­ýär. Bu­la­ryň äh­li­si hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýur­du­my­zyň hu­su­sy pu­da­gy­nyň we­kil­le­ri­ne dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çek­mek üçin dö­re­dip ber­ýän müm­kin­çi­lik­le­ri­niň anyk my­sal­la­ry­dyr.

Ýaz­ga ge­çi­ren Aý­gül RA­HY­MO­WA. «Türk­me­nis­tan».

Su­ra­ta dü­şü­ren Ýuriý Şkurin.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/7923

21.09.2020
Ykdysadyýet

Ösüşleri nazarlaýan döw­rüň ta­lap­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, hyz­mat­daş­ly­gyň iň ösen gör­nü­şi hök­mün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gyç­la­ry esa­syn­da ke­ma­la ge­len ulag dip­lo­ma­ti­ýa­sy­ möhüm ähmiýete eýedir.

Mil­li Li­de­ri­mi­ziň ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de ýur­du­my­zyň de­mir ýol ul­ga­my Gün­do­gar­dan Gün­ba­ta­ra, De­mir­ga­zyk­dan bol­sa Gü­nor­ta ta­rap bag­ty­ýar­ly­ga bar­ýan ak ýol­lar bi­len bar­ha uza­ýar. 2014-nji ýy­lyň de­kab­ryn­da Ga­za­gys­tan — Türk­me­nis­tan — Eý­ran halkara de­mir ýo­ly ulan­ma­ga be­ril­di. Ol Türk­me­nis­ta­nyň çä­gi ar­ka­ly Ýew­ro­pa ýurt­la­ry üçin Bal­ti­ka deň­zin­dä­ki port­lar­dan Pars aý­la­gy­nyň, Ýa­kyn we Or­ta Gün­do­ga­ryň ha­ryt we çig mal ba­zar­la­ry­na,

Hin­di um­ma­ny­nyň ke­na­ryn­da­ky döw­let­le­re gö­ni çy­kal­ga­ny aç­dy. Bu de­mir ýol in­di di­ňe bir Mer­ke­zi Azi­ýa ýurt­la­ry­nyň ara­syn­da däl, eý­sem, Hy­taý bi­len hem yzy­gi­der­li ha­ryt alyş­ma­la­ry­ny ama­la aşyr­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy Pars aý­la­gy­na çy­kar­ýan ýük­le­ri­ni 2016-njy ýy­lyň few­ral aýyn­dan baş­lap, hä­zir­ki wag­ta çen­li Hy­taý — Ga­za­gys­tan — Türk­me­nis­tan — Eý­ran ug­ry bo­ýun­ça do­wam­ly ot­ly ýük gat­na­wy­ny ama­la aşyr­ýar. Bu de­mir ýo­lu­nyň umu­my uzyn­ly­gy 10 müň ki­lo­met­re go­laý bo­lup, ony geç­mek üçin iki hep­dä go­laý wagt ge­rek. Bu de­mir ýo­ly ozal bar bo­lan de­ňiz ýo­lu­na ga­ran­da, ýo­ly iki es­se tiz geç­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär. My­sal üçin, Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy­nyň Şan­haý we Týans­zin de­ňiz port­la­ryn­dan Pars aý­la­gyn­da ýer­leş­ýän Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Ben­der-Ab­bas por­tu­na çen­li ug­ra­dy­lan ýük­le­ri ge­tir­mek üçin bir aý­dan gow­rak wagt sarp et­me­li bol­ýar­dy.

«Türk­me­nis­tan — Bi­ta­rap­ly­gyň me­ka­ny» ýy­ly­nyň sent­ýabr aýyn­da Hy­taý — Türk­me­nis­tan ug­ry bo­ýun­ça iň uzyn 48 sa­ny 40 fut­luk kon­teý­ner­ler­den yba­rat bo­lan ot­ly Ga­za­gys­ta­nyň çä­gin­den ge­çip, Türk­me­nis­ta­na gel­di. Bu ugur ýük­le­ri da­şa­ma­gyň iň amat­ly we tyg­şyt­ly ýo­ly bo­lup dur­ýar.

2017-nji ýy­lyň no­ýabr aýy­nyň 14-15-i ara­ly­gyn­da RECCA-nyň Aş­ga­bat­da ge­çen VII fo­ru­my­nyň mö­hüm üs­tün­li­gi Ow­ga­nys­tan — Türk­me­nis­tan — Azer­baý­jan — Gru­zi­ýa — Tür­ki­ýe ug­ry bo­ýun­ça hal­ka­ra ulag-üs­ta­şyr hyz­mat­daş­ly­gy ha­kyn­da yla­la­şy­ga («La­pis La­zu­li») gol çe­kil­di. 2018-nji ýy­lyň 23-nji few­ra­lyn­da «La­zu­rit» at­ly ulag-üs­ta­şyr ge­çel­ge­si­niň dü­zü­mi­ne gir­ýän Ser­he­ta­bat — Tur­gun­dy de­mir ýo­ly ulan­ma­ga be­ril­di. La­pis La­zu­li ulag ug­ry bo­ýun­ça il­kin­ji aw­tou­lag ker­we­ni 2018-nji ýy­lyň 13-nji de­kab­ryn­da Hy­rat­dan aw­tou­lag üs­ti ýük­li ker­wen da­ba­ra­ly ýag­daý­da Tur­gun­da ta­rap ug­ra­dyl­dy. Ýük ker­wen­le­ri türk­men-ow­gan ser­he­din­den ge­çip, Türk­men­ba­şy şä­he­ri­niň Hal­ka­ra de­ňiz por­tu­na ta­rap ugur al­dy. Soň­ra şol ýer­den ýo­lag­çy-ulag gä­mi ar­ka­ly Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­na, ol ýer­den hem Gru­zi­ýa­nyň üs­ti bi­len de­kabr aýy­nyň 31-ne Tür­ki­ýä bar­dy. Ulag ker­wen­le­rin­de ow­gan top­ra­gyn­da ýe­tiş­di­ri­len oba ho­ja­lyk önüm­le­ri, ýag­ny pag­ta, kün­ji, kiş­miş, gar­pyz çi­git­le­ri Tür­ki­ýä­niň, şeý­le hem Ýew­ro­pa­nyň beý­le­ki ýurt­la­ry­nyň ba­zar­la­ry­na ýe­ti­ril­di. Bu bol­sa Türk­me­nis­ta­nyň goň­şy döw­le­ti­miz bo­lan Ow­ga­nys­ta­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ýo­kar­lan­ma­gyn­da uly or­nunyň bardygyny görkezýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy esa­syn­da ýur­du­my­zyň oba ho­ja­ly­gyn­da iş­ler bar­ha ýaý­baň­lan­dy­ry­lyp, ekil­ýän önüm­le­riň möç­be­ri art­dy­ryl­ýar. Ýur­du­myz­da bar bo­lan ulag-üs­ta­şyr ge­çel­ge­le­riň müm­kin­çi­lik­le­rin­den do­ly peý­da­la­nyp, goň­şy döw­let­le­ri­miz hem äh­li ha­ryt­la­ry üs­ta­şyr ge­çir­ýär­ler. Mu­nuň özi goň­şy döw­let­ler bi­len sak­lan­ýan hyz­mat­daş­lyk­la­ryň esa­syn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp bar­ýan pa­ra­hat­çy­lyk, goň­şu­çy­lyk we dost-do­gan­lyk sy­ýa­sa­ty­nyň aý­dyň mi­we­si bo­lup dur­ýar.

Ýur­du­myz dün­ýä bel­li «John Dee­re» kom­pa­ni­ýa­sy bi­len uzak­möh­let­le­ýin hyz­mat­daş­lyk alyp bar­ýar. Uzak ýyl­la­ryň do­wa­myn­da ýur­du­my­za bu kom­pa­ni­ýa­nyň dür­li oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­nyň we en­jam­la­ry­nyň müň­ler­çe­si ge­ti­ril­di. Ge­lip gow­şan teh­ni­ka­la­ryň ha­ta­ryn­da ekin eki­ji­ler hem-de do­lan­dyr­ma­gyň te­le­ma­tik san­ly elekt­ron ul­ga­my bi­len üp­jün edi­len trak­tor­lar bar. Mu­nuň özi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň dün­ýä döw­let­le­ri bi­len hyz­mat­daş­ly­gyň ösen gör­nü­şi­ni ke­ma­la ge­tir­ýän ulag dip­lo­ma­ti­ýa­sy­nyň oňyn dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän­di­gi­niň aý­dyň be­ýa­ny­dyr.

Mer­dan BAÝ­JA­NOW,

Türk­me­nis­ta­nyň Da­şa­ry iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Hal­ka­ra gat­na­şyk­la­ry ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/7911

21.09.2020
Ykdysadyýet

Ýur­du­my­zyň oba­se­na­gat top­lu­my­na hyz­mat ed­ýän bank hök­mün­de Türk­me­nis­ta­nyň «Daý­han­bank» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky ön­dü­ril­ýän oba ho­ja­lyk önüm­le­riniň eks­port müm­kin­çi­li­gi­ni art­dyr­mak bi­len bag­ly ma­ýa go­ýum tas­la­ma­la­ry­ny karz­laş­dyr­mak we önüm ön­dü­ri­ji­le­re edil­ýän bank hyz­mat­la­ry­ny has-da kä­mil­leş­dir­mek ba­ra­da­ky iş­le­ri ýo­ka­ry iş­jeň­lik bi­len alyp bar­ýar.

Hä­zir­ki wagt­da Türk­me­nis­ta­nyň «Daý­han­bank» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky ta­ra­pyn­dan ban­kyň müş­de­ri­si bo­lan we döw­let tab­şy­ry­gy­na gir­ýän pag­ta, bug­daý, şa­ly we gant şu­gun­dy­ry ýa­ly ha­syl­la­ry­ny ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek bi­len meş­gul­lan­ýan kä­ren­de­çi­le­re «Daý­han kar­zy» at­ly tä­ze kar­zy ber­mek hö­dür­le­nil­di.

Bu kar­zyň esa­sy mak­sa­dy kä­ren­de­çi­le­riň öz gir­de­ji­le­ri­ni bug­daý ha­sy­ly bo­ýun­ça iýun-iýul aý­la­ryn­da we pag­ta ha­sy­ly bo­ýun­ça de­kabr aýyn­da möw­süm­le­ýin al­ýan­dy­gy se­bäp­li, ara­lyk­da­ky dö­wür­ler­de ola­ra bank kar­zy­nyň ha­sa­by­na ma­li­ýe gol­da­wy­ny ber­mek­den yba­rat bo­lup dur­ýar.

Kä­ren­de­çi­le­re «Daý­han kar­zy­nyň» be­ril­me­gin­de ola­ryň soň­ky 3 ýyl­da pag­ta­nyň, bug­da­ýyň, şa­ly­nyň we gant şu­gun­dy­ry­nyň ha­sy­ly­ny döw­le­te tab­şy­ryp, önüm­le­riň ýer­le­nil­me­gin­den ge­len gir­de­ji­le­riň ha­sa­by­na alan or­ta­ça peý­da­sy bo­ýun­ça ma­li­ýe ýag­da­ýy­nyň dur­nuk­ly­ly­gy, kar­zyň möç­be­ri­niň 3 ýyl­da­ky or­ta­ça peý­da­sy­nyň 40 gö­te­ri­min­den ýo­ka­ry bol­maz­ly­gy, plas­tik bank kart ha­sa­by­na her ýyl­da ge­çi­ril­ýän gu­tar­nyk­ly ha­sap­la­şyk­da pul se­riş­de­le­ri­niň möw­süm­le­ýin gel­me­gi we kä­ren­de­çi­niň karz ta­ry­hy­nyň oňyn bol­ma­gy ýa­ly şert­ler göz öňün­de tu­tul­ýar.

Bank ta­ra­pyn­dan kä­ren­de­çi­le­re be­ril­ýän «Daý­han kar­zy­nyň» möç­be­ri karz aly­jy-kä­ren­de­çi­niň soň­ky 3 (üç) ýyl­da­ky or­ta­ça peý­da­sy (gu­tar­nyk­ly ha­sap­la­şyk­da eli­ne al­ma­ga de­giş­li se­riş­de­le­ri) esa­syn­da ha­sap­la­nyl­ýar we or­ta­ça peý­da­nyň 40 (kyrk) gö­te­ri­min­den hem-de bir ge­zek­de 10 (on) müň ma­nat­dan ýo­ka­ry bol­maz­lyk şer­tin­de be­ril­ýär.

Kä­ren­de­çi­ler alan «Daý­han kar­zy» bo­ýun­ça esa­sy ber­gi­ni we oňa ha­sap­la­nan gö­te­rim­le­ri karz aly­jy-kä­ren­de­çi­niň döw­le­te tab­şy­ran önü­mi bo­ýun­ça onuň plas­tik bank kart ha­sa­by­na ge­çi­ril­ýän se­riş­de­le­ri­niň ýa-da ban­kyň kas­sa­sy­na tab­şy­ran nagt pul­la­ry­nyň ha­sa­by­na ýap­ýar­lar.

Kar­zyň üp­jün­çi­li­gi­ne bol­sa, karz aly­jy-kä­ren­de­çi­niň pag­ta, bug­daý, şa­ly we gant şu­gun­dy­ry ýa­ly ha­syl­la­ry­ny döw­le­te tab­şyr­mak­dan al­jak gir­de­ji­le­ri we daý­han bir­le­şi­giň ke­pil ha­ty ýa-da gi­rew em­läk­le­ri ka­bul edil­ýär.

«Daý­han kar­zy» kä­ren­de­çi­le­re 1 ýyl möh­le­ti bi­len ýyl­lyk 10 (on) gö­te­rim de­re­je­de be­ril­ýär we bu kar­zy al­ma­ga is­leg bil­di­ren kä­ren­de­çi­le­ri­miz Türk­me­nis­ta­nyň «Daý­han­bank» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky­nyň et­rap şa­ham­ça­la­ryn­dan bu ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin mag­lu­mat­la­ry alyp bi­ler­ler.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ýur­du­my­zyň oba ho­ja­lyk top­lu­my­nyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni ýo­ka­ry gö­ter­mek, ha­lal zäh­met­le­ri bi­len öz gir­de­ji­le­ri­ni art­dyr­ýan önüm ön­dü­ri­ji­le­riň sa­ny­ny bar­ha art­dyr­mak we oba ila­ty­nyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni has-da go­wu­lan­dyr­mak ba­ra­da öň­de goý­lan we­zi­pe­le­riň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi üçin Türk­me­nis­ta­nyň «Daý­han­bank» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky ýur­du­my­zyň oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­ni ön­dü­ri­ji­le­ri­ne ma­li­ýe gol­da­wy­ny ber­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri mun­dan beý­läk-de yzy­gi­der­li kä­mil­leş­di­rer.

Gur­ban­mu­ham­met ÇA­RY­ÝEW,

Türk­me­nis­ta­nyň «Daý­han­bank» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky­nyň Karz sy­ýa­sa­ty mü­dir­li­gi­niň baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, Türk­me­nis­ta­nyň at ga­za­nan yk­dy­sat­çy­sy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/7903

21.09.2020
Hyzmatdaşlyk

Aşgabat, 17-nji sentýabr . Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza iş sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Askar Maminiň arasynda duşuşyk geçirildi.

Milli Liderimiz myhman bilen salamlaşyp, Gazagystan Respublikasynyň ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşy bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny nygtady. Biz geçen ýyllaryň dowamynda ýola goýlan, birek-birege hormat goýmaga esaslanýan döwletara gatnaşyklara sarpa goýýarys hem-de olary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda ösdürmäge uly ähmiýet berýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de iki goňşy ýurduň netijeli gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirdi.

Myhman mähirli kabul edilendigi üçin hoşallyk bildirip hem-de Gazagystanda Türkmenistan bilen gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigini nygtap, döwlet Baştutanymyza Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň salamyny we hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi.

Askar Maminiň belleýşi ýaly, onuň ýurdunda doganlyk Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuşa geçirýän oňyn syýasatyna hem-de öňe sürýän möhüm halkara başlangyçlaryna ýokary baha berýärler we olary doly goldaýarlar. Şol başlangyçlar bolsa sebit hem-de dünýä möçberinde parahatçylygyň, durnuklylygyň we abadançylygyň esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilendir.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystanyň Premýer-ministrine mähirli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Prezident Kasym-Žomart Tokaýewe we Gazagystanyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewe, tutuş gazak halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Bizi gazak halky bilen köpasyrlyk dostluk, doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Täze taryhy eýýamda şol gatnaşyklar hyzmatdaşlygyň esasyny düzýär.

Duşuşygyň barşynda döwletara gatnaşyklaryň derejesine we ösüş depginine ýokary baha berildi, özara gatnaşyklaryň köp ugurlary, şol sanda abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki gatnaşyklar boýunça pikir alşyldy.

Biz ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek bilen, türkmen we gazak halklarynyň gadymdan gelýän doganlyk däplerine hem-de birek-birege hormat goýmaga, biziň döwletlerimiziň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarlydygyna daýanýarys. Munuň özi halkara düzümleriň çäklerinde hyzmatdaşlyk hem-de ählumumy we sebit ösüşiniň möhüm meseleleri boýunça özara düşünişilmegine ýardam edýär. Bu babatda biziň ýurtlarymyzyň garaýyşlary ýakyndyr ýa-da meňzeşdir diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Döwletara ykdysady taslamalaryň birnäçesini durmuşa geçirmäge hem-de söwda-ykdysady we ulag-logistika, energetika, oba hojalygy ýaly strategik ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegine aýratyn üns berildi.

Biziň ýurdumyz «Açyk gapylar» we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny durmuşa geçirýär, sebitiň hem-de dünýäniň döwletleri üçin ulag-üstaşyr geçelgeleri döretmek boýunça netijeli çäreleri görýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Şunuň bilen baglylykda, häzir hereket edýän «Demirgazyk — Günorta» transmilli demir ýolunyň wajypdygy hem-de türkmen tarapynyň häzirki zaman Türkmenbaşy — Gazagystan awtomobil ýoluny gurmak baradaky täze başlangyjynyň ähmiýeti nygtaldy. Bu ýol hem ýakyn geljekde goňşy ýurtlaryň arasynda haryt dolanyşygynyň, ýolagçy gatnawlarynyň we ýük daşamagyň möçberlerini artdyrmaga mümkinçilik berer.

Serhetýaka hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylanda, goňşy döwletleriň üstaşyr kuwwatyny artdyrmak, Türkmenistanyň işjeň öňe sürýän energetika taslamalaryny durmuşa geçirmek meseleleri barada durlup geçildi. Ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmek, ekologiýa meselelerini çözmegiň çäklerinde tagallalary birleşdirmek işinde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň wajypdygy nygtaldy.

Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglylykda, ekologiýa ulgamynyň hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biridigi bellenildi. Bu ulgamda Türkmenistan we Gazagystan, hususan-da, Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk edýärler. Şeýle hem Hazar meselelerini çözmek boýunça tagallalary birleşdirmäge uly üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin biziň ýurtlarymyzyň uly mümkinçilikleriniň bardygyny aýdyp, bu babatda Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň möhüm ornuny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, şu gün Türkmenistanyň esasy ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň gatnaşmagynda bu toparyň nobatdan daşary mejlisini geçirmegi teklip etdi. Bu teklip Askar Mamin tarapyndan doly goldanyldy.

Täze bilelikdäki taslamalary, şol sanda gazhimiýa ulgamynda, türkmen gazyny Gazagystanyň içerki bazarlaryna ibermekde, obasenagat toplumynda taslamalary durmuşa geçirmäge, şeýle hem ikitaraplaýyn görnüşde we halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge özara gyzyklanma bildirilýändigi beýan edildi.

Şeýle hem ynsanperwer ulgamda netijeli gatnaşyklary ösdürmek barada gürrüň edildi. Taryhyň dowamynda kemala gelen medeni we ruhy däpleriň umumylygy şol gatnaşyklaryň esasyny düzýär. Bu gatnaşyklar asyrlaryň dowamynda iki ýurduň halklaryny birleşdirýär. Ylym we bilim, medeniýet hem-de sport ugurlary boýunça gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň wajypdygy bellenildi.

Askar Mamin milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy şu aýda bellenilýän ýurdumyzyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlap, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasynyň netijeli häsiýete eýe bolmagynyň köp ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz we Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri duşuşygyň ahyrynda iki ýurduň döwletara gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmäge ygrarlydygyny tassykladylar.

https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/ru/articles/7646?type=feed

19.09.2020
Aşgabat
25º
26º
14º
Güneşli
Duşenbe
31
Sişenbe
31
Çarşenbe
30
Penşenbe
32
Anna
30