6-njy maksat: Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny üpjün etmek

                                                                                                     MILLI WEZIPELER


6.1. 2030-njy ýyla çenli howpsuz we arzan agyz suwunyñ hemmeler üçin ählumumy we deñ hukukly elýeterligini üpjün etmek.


6.2. 2030-njy ýyla çenli zerur sanitar-gigiena serişdeleriniñ ählumumy we deñ hukukly elýeterligini üpjün etmek we aýallaryñ we gyzlaryñ we ynjyk ýagdaýdaky adamlaryñ zerurlyklaryna aýratyn üns bermek bilen açyk defekasiýanyñ soñuna çykmak. 


6.3. 2030-njy ýyla çenli suwuñ hapalanmagyny azaltmak, galyndylaryñ taşlanmagyny ýok etmek we howply himiki maddalaryñ we materiallaryñ taşlanmagyny pes derejä düşürmek, arassalanmadyk akdyrylýan suwlaryñ möçberini iki esse azaltmak we bütin dünýäde akdyrylýan suwlaryñ gaýtadan aýlanyşygyny (resilkulýasiýa) we howpsuz gaýtadan peýdalanylmagynyñ gerimlerini degerli artdyrmak arkaly suwuñ hilini ýokarlandyrmak. 


6.4. 2030-njy ýyla çenli suw ýetmezçiligi meselesini çözmek we suw ýetmezçiliginden kösenýän adamlaryñ sanyny ep-esli azaltmak üçin ähli sektorlarda suwdan peýdalanmagyñ netijeliligini ýokarlandyrmak we süýji suwuñ durnukly alynmagyny we berilmegini üpjün etmek.


6.5. 2030-njy ýyla çenli ähli derejelerde, şol sanda, zerur bolanda serhetüsti hyzmatdaşlygyñ esasynda suw serişdeleriniñ toplumlaýyn dolandyrylmagyny üpjün etmek.


6.6. 2020-nji ýyla çenli suw bilen baglanyşykly ekoulgamlary, şol sanda daglary, tokaýlary, suw-batgalyk meýdanlaryny, derýalary. suwly gatlaklary we kölleri gorap saklamagy we dikeltmegi üpjün etmek.


6.а. 2030-njy ýyla çenli gury ýerden akýan suwlary ýygnamagy, suwy süýjetmegi, suwdan peýdalanmagyñ netijeliligini ýokarlandyrmagy, akdyrylýan suwlary arassalamagy we resirkulýasiýa we gaýtadan peýdalanmak tehnologiýalarynyñ ulanmagy goşmak bilen, suw üpjünçiligi we sanitariýa babatynda işi we maksatnamalary amala aşyrmakda ösüp barýan ýurtlaryñ mümkinçiligini pugtalandyrmak işinde halkara hyzmatdaşlygyny giñeltmek. 


6.b. Ýerli jemgyýetleriñ suw hojalygyny we sanitariýany gowulandyrmaga gatnaşmagyny goldamak we pugtalandyrmak.