«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Bäsleşikler

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1. LOT № 44.

Serhediň goragy üçin ulanylýan tehniki serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


2. LOT № 70.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Şorgala geňeşliginde gurulýan 1 gatly, 4 otagly 28 we 1 gatly, 5 otagly 72 sany ýaşaýyş jaýlarynyň daşky eltiji elektrik ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


3. LOT № 71.

Aragatnaşyk serişdeleri üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


4. LOT № 76.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 50 000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň eltiji suw ulgamynyň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


5. LOT № 78.

Gulluga zerur bolan hojalyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


6. LOT № 86.

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň «Berzeňňi» ylmy şypahana bölüminiň binalarynyň ýyladyjy ulgamynyň 2 sany suw gyzdyryjy gazany hem-de suw sorujylary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


7. LOT № 87.

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň binalarynyň ýyladyjy ulgamynyň 3 sany suw gyzdyryjy gazany hem-de suw sorujylary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


8. LOT № 114.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky «Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň Suw geçirijiler gullugynyň lagym geçirijiler gullugyna degişli kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70 000 m3 bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy we kuwwatlylygy bir gije-gündizde 35 000 hem-de 50 000 m3 bolan deňiz suwuny arassalaýjy desgalar üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


9. LOT № 117.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Awaza etrap jemagat hojalygy müdirligine degişli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän köprüleriň metal konstruksiýasyny reňklemek üçin boýaglary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


10. LOT № 145.

Gulluga degişli awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


11. LOT № 165.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary üçin partalary (toplumda 1 stol, 2 oturgyç bolmaly) satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.


12. LOT № 185.

Seýsmologiýa we atmosferanyň fizikasy instituty üçin kompýuterdir beýleki enjamlary, esbaplary hem-de ygtyýarly programmalary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.


13. LOT № 190.

Gullugyň Gökdepe, Köýtendag, Serhetabat, Köneürgenç etraplaryndaky binalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


14. LOT № 195.

Gulluga degişli bölümine gap-çanaklary hem-de tehnologik enjamlaryň görnüşlerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


15. LOT № 196.

Ministrligiň edara binasynyň we ýaşaýyş jaýlarynyň çillerlerine tehniki hyzmat etmek hem-de abatlaýyş işlerini geçirmek.

Buýrujy: Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi.


16. LOT № 203.

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň Tejen etrabyndaky 14-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


17. LOT № 204.

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň Tejen etrabyndaky 2-nji çagalar bagynyň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


18. LOT № 214.

Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň ýyladyjy desgalary üçin dürli ölçegdäki gaz hasaplaýjy enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


19. LOT № 233.

Ministrligiň degişli müdirliginiň awtomobil tehnikalary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


20. LOT № 246.

Welaýatyň bilim edaralarynyň binalaryny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


21. LOT № 258.

Ministrlik üçin dürli görnüşli akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


22. LOT № 277.

Gullugyň Türkmenbaşy şäherindäki binasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


23. LOT № 278.

Gullugyň Lebap welaýatynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


24. LOT № 279.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşjak harby gullukçylara gerekli önümleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


25. LOT № 280.

Gullugyň Tagtabazar etrabynda ýerleşen binalarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


26. LOT № 281.

Gullugyň Tagtabazar etrabynda ýerleşen binalarynyň elektrik üpjünçiligine degişli harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


27. LOT № 283.

Ministrligiň degişli müdirlikleri üçin aýakgap önümlerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


28. LOT № 308.

Ministrligiň degişli müdirlikleriniň ýerlerdäki birliklerine enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


29. LOT № 309.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň ikinji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


30. LOT № 335.

Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalaryndaky we desgalaryndaky çillerlere we howalandyrma ulgamlaryna tehniki hyzmat etmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


31. LOT № 336.

Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalarynda we desgalarynda gurnalan Led enjamlaryna tehniki hyzmat etmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


32. LOT № 366.

Daşoguz şäheriniň 11-nji çagalar bagynyň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


33. LOT № 367.

Daşoguz şäherindäki 14-nji orta mekdebiň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


34. LOT № 378.

Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Böri obasyndaky kuwwatlylygy HU-10 kW bolan elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


35. LOT № 379.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Aeroport obasyndaky kuwwatlylygy 10/0,4 kW bolan elektrik geçiriji ulgamyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


36. LOT № 381.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşjak harby gullukçylara gerekli önümleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


37. LOT № 382.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrundaky «Bitaraplyk» seýilgähiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


38. LOT № 383.

Büzmeýin we Bagtyýarlyk etraplaryndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny, beýleki binalary ýylylyk hem-de gyzgyn suw bilen üpjün etmek üçin ýylylyk gazanlaryny oturtmak, gyzgyn suw üpjünçilik ulgamyny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


39. LOT № 384.

Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginde guruljak täze, döwrebap obadaky kuwwatlylygy PS-110/35/10 kW bolan elektrik bekedi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


40. LOT № 385.

Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginde guruljak täze, döwrebap obadaky kuwwatlylygy PS-110/35/10 kW bolan elektrik bekedi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


41. LOT № 387.

Oguz han etrabynyň Aý han geňeşliginiň çäginde täze ýerasty guýyny gazmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


42. LOT № 388.

Serhetabat şäheriniň çäginde bir sany täze ýerasty guýyny gazmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


43. LOT № 397.

Gullugyň binalarynyň çiller ulgamly sowadyjylarynda abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


44. LOT № 398.

Garagum derýasynyň 1096-njy kilometrliginde göwrümi 18 million kub metr bolan suw howdanyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.


45. LOT № 403.

Repetek biosfera döwlet goraghanasynyň edara binasynyň we desgalar toplumynyň gurluşyk işleri üçin harytlarywe enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 30-njy iýulynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary aşakda görkezilen salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.https://metbugat.gov.tm/newspaper/download?id=6489

30.07.2021
30.07.2021

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1.LOT № 232.

«Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky müdirlikleriň üçin olaryň çäklerinde sarp edilen agyz suwuň we hapa-lagym hyzmatlaryň töleglerini öz wagtynda ýygnap almak hem-de hasabatlaryny ýöretmek üçin sanly ulgama geçmek maksady bilen programma üpjünçiligini we degişli enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


2.LOT № 274.

Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň Dänew şäherçesiniň S.A.Nyýazow şaýolunda düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


3. LOT № 276.

Ministrliginiň ýanyndaky Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň Merkezi arhiwi raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylarynyň bir bitewi döwlet sanawynyň programma üpjünçiligini işläp düzmek we döretmek hem-de onuň hereket etmegine gözegçilik etmek üçin bir bitewi döwlet sanawynyň alnyp barylmagyny, hereket etmegini bökdençsiz dolandyrmak maksady bilen, ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.


4. LOT № 310.

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatýylylyk» tresti üçin awtoulagyň tekerlerini satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


5. LOT № 314.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň degişli edaralary arassaçylyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


6. LOT № 321.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň degişli müdirlikleri üçin meýdan çadyrlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


7. LOT № 322.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň degişli müdirlikleri üçin ot söndürijileri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


8. LOT № 323.

Tabynlygyndaky binalarda, desgalarda abatlaýyş işleri geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


9. LOT № 324.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň tabynlygyndaky binalarynyň, desgalaryny ýüzleý abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


9. LOT № 333.

Gullugyň şahsy düzümi üçin arassçylyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


10. LOT № 334.

Gullugyň şahsy düzümi üçin arassçylyk serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


11. LOT № 337.

Gökdepe etrabynyň 4-nji çagalar bagynyň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


13. LOT № 338.

Gökdepe etrabynyň 31-nji orta mekdebiň binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


14. LOT № 339.

TIIM-niň Mary, Lebap welaýatlarynyň çäklerindäki degişli edaralarynyň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


15. LOT № 340.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň ikinji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


16. LOT № 341.

Farap etrabynyň Jeýhun şäherçesiniň ýagtylandyryş ulgamynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


17. LOT № 342.

Türkmengala etrap kazyýetiniň edara binasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


18. LOT № 344.

«Türkmenbaşyagyzsuw» müdirliginiň Suw geçirijiler gullugynyň lagym geçirijiler gullugyna degişli desgalarda kuwwatlygy bir gije-gündizde 70 000 mbolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy we kuwwatlygy bir gije-gündizde 35 000 hem-de 50 000 m3 bolan deňiz suwuny arassalaýjy desgalar üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


19. LOT № 349.

Serdar şäheriniň A.Geldiýew köçesiniň günbatar bölegindäki suw geçirijiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


20. LOT № 350.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky hökümet rezidensiýasy, «Awaza» kongressler merkezine we sport toplumyna çenli suw geçirijiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


21. LOT № 352.

Çandybil şaýolunyň Bitarap Türkmenistan şaýolundan Bekrewe köçesine çenli aralygynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


22. LOT № 353.

Büzmeýin, Bagtyýarlyk etraplaryndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlary we beýleki binalary ýylylyk hem-de gyzgyn suw bilen üpjün etmek üçin ýylylyk gazanlary oturtmak, gyzgyn suw üpjünçilik ulgamyny gurmak, Parahat ýaşaýyş jaýlar toplumy, Ýeňiş seýilgähi köçesi, üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


23. LOT № 354.

Olimpiýa şäherjiginiň çäginde "Wepalynyň" heýkelini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


24. LOT № 355.

Baýramaly şäheriniň Altyn asyr köçesiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


25. LOT № 356.

Baýramaly şäheriniň Nowça köçesiniň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


26. LOT № 357.

Gullugyň Balkan welaýatynyň çäginde ýerleşýän gözegçilik-geçiriş nokadynda degişli desgany gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


27. LOT № 358.

Gullugyk Balkan welaýatynyň çäginde ýerleşýän gözegçilik-geçiriş nokadynda degişli desgany gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


28. LOT № 359.

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Hojagala şäherçesindäki, Boýrabap geňeşliginiň Galkynyş Adak obalaryndaky, Gülaryk geňeşliginiň Üçbaş Kiştiwan geňeşliginiň Darganly Garagyş obalarynyň 0,4/6/10 kw howa ulgamynyň durkuny täzelemek ,welaýatynyň obalarynyň etrap merkezleriniň we şäherçeleriniň elektrik üpjünçiligi Çärjew etrabynda täze döredilen ýer gaznalarynyň, Farap etrabynyň täze döredilen ýer gaznasynyň elektrik üpjünçiligi (III-etap), etrabynyň Jeýhun şäherçesindäki GKTP- 96,97,98,99-dan kuwwatlygy 10/0,4 kw howa ulgamynyň durkuny täzelemek 4 sany 160/10 kwa KTP-ny 4 sany 250/10 GKTP çalyşmak Çärjew etrabynyň F. Kultsentr E/B Oguzhan 10 kw elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek Türkmenabat şäheriniň kiçi etrapçasynda ýerleşýän TP-19 transformator bekedinden çykýan 0,4 kw howa ulgamynyň durkuny täzelemek, Türkmenabat şäheriniň kiçi etrapçasynda ýerleşýän GKTP-66 transformator bekedinden çykýan 0,4 kw howa ulgamynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


29. LOT № 363.

Ministrliginiň zerurlygy üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we esbaplaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


30. LOT № 365.

Daşoguz şäherindäki Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin 3 (üç) sany lifti satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


31. LOT № 372.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Mekan köçesini Ahal köçesinden başlap Arçabil aýlow ýoluna çenli aralygyny abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


32. LOT № 373.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň çäginden geçýän Aşgabat-Mary awtomobil ýoly bilen Ahal köçesiniň çatrygynyň günbatar tarapynda yşyklandyryş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


33. LOT № 374.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ahal köçesiniň gurluşygy (2-nji tapgyr) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


34. LOT № 375.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň 1-nji we 2-nji geçelgeleriniň aralygyndaky kiçi seýilgähi we ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


35. LOT № 376.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherindäki «Mukaddeslik meýdançasyny» abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


36. LOT № 377.

Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Hazar köçesini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 19-njy iýulynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersi­ňiz:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 156-njy ja­ýy. Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi. Te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.


*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy - maglumaty ýükläp almak üçin: "Türkmenistan gazeti"  21.06.2021ý. 


19.07.2021
19.07.2021

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1. LOT № 73.

Ýokanç keseller merkezleri müdiriýetiniň binalarynyň ýyladyjy ulgamlaryndaky 2 sany suw gyzdyryjy gazan hem-de suw sorujylar üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


2. LOT № 84.

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň şäheri yşyklandyryş müdirliginiň Aşgabat şäherini yşyklandyryş ulgamy üçin elektrik enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.


3. LOT № 146.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň gulluk atlary üçin ot-iýimleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


4. LOT № 151.

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


5. LOT № 152.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň tabynlygyndaky harby bölümleriň binalary hem-de desgalary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


6. LOT № 153.

Serhet gullugynyň birikmelerinde ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýangyn söndüriji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


7. LOT № 157.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň binalarynda we desgalarynda arassaçylyk-gigiýena düzgünlerini talabalaýyk berjaý etmek üçin himiki serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


8. LOT № 180.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligine degişli Garaşsyzlyk şaýolunyň 19, 19/1, S.Türkmenbaşy şaýolunyň 144, 158, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 118, 120 hem-de 1943-nji köçäniň 36-njy ýaşaýyş jaýlaryndaky ýangyna garşy habar beriji ulgamlarda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.


9. LOT № 212.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli agyz suw desgalaryny durnukly we bökdençsiz işletmek üçin dizel generatorlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


10. LOT № 213.

Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglary üçin dürli ölçegdäki tekerleri we akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


11. LOT № 224.

TGM-niň degişli awtoulag tehnikalaryna dürli ölçegdäki tekerleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


12. LOT № 226.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirligine degişli UPS enjamlaryna hyzmat etmek we bejeriş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


13. LOT № 227.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalaryndaky we desgalaryndaky UPS enjamlarynyň üznüksiz tok çeşmesi üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


14. LOT № 228.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalarynyň we desgalarynyň elektrik üpjünçilik ulgamlarynda barlag-synag işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


15. LOT № 229.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň dolandyryş müdirliginiň binalarynda we desgalarynda ornaşdyrylan bug gazanlaryna tehniki hyzmat etmek we abatlaýyş işlerini geçirmek.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


16. LOT № 230.

Aşgabat şäher häkimliginiň Olimpiýa şäherçesiniň binalarynyň hem-de desgalarynyň aýnalaryny, mermerlerini, üçeklerini ýuwmak we arassalamak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


17. LOT № 236.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginde gurlan täze, döwrebap obany elektrik energiýasy bilen üpjün edýän «Gülüstan-110/35/10 kW» elektrik bekediniň gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


18. LOT № 237.

Gullugyň Gökdepe etrabynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


19. LOT № 238.

Gullugyň Köýtendag etrabynda ýerleşýän binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


20. LOT № 239.

Gullugyň Serhetabat şäherindäki binalarda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


21. LOT № 240.

Gullugyň Magtymguly etrabynda ýerleşen binalarda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


22. LOT № 241.

Gullugyň Gökdepe etrabynda ýerleşen binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


23. LOT № 244.

Gullugyň Magtymguly, Kerki etraplarynda ýerleşen binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


24. LOT № 245.

Gullugyň Ahal welaýatynyň günbatarynda ýerleşen meýdanynda damjalaýyn suwaryş ulgamynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


25. LOT № 248.

TGM-ne degişli awtoulag tehnikalaryna ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


26. LOT № 249.

Çaphana harytlaryny we serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


27. LOT № 260.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň S.A.Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň binalaryny düýpli abatlamak hem-de daş-töweregini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


28. LOT № 263.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini telefonlaşdyrmak maksady bilen, içerki eltiji aragatnaşyk ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: «Türkmenaragatnaşyk» agentligi.


29. LOT № 265.

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýünaly ge­ňeşliginiň Söýünaly obasynda iki sany täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


30. LOT № 266.

Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Aý han ge­ňeşliginiň çägindäki ýerasty guýyny abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


31. LOT № 267.

Mary welaýatynyň Oguz han etrabynyň Aý han ge­ňeşliginiň çäginde täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


32. LOT № 269.

Mary welaýatynyň «Ýolötenagyzsuw» kärhanasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýyny täzeden gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


33. LOT № 270.

Mary welaýatynyň «Ýolötenagyzsuw» kärhanasynyň ýanyndaky iki sany ýerasty guýyny abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


34. LOT № 271.

Mary welaýatynyň Serhetabat şäherinde bir sany täze ýerasty guýyny gazmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


35. LOT № 286.

Ministrlige degişli binalarda tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


36. LOT № 291.

Gullugyň Mary şäherinde ýerleşen binalarynda gurluşyk hem-de abadanlaşdyryş işleri geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


37. LOT № 292.

Gullugyň Kaka etrabynda ýerleşen desgalarynda gurluşyk işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


38. LOT № 294.

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Arkaç ge­ňeşliginiň çäginde guruljak täze, döwrebap obanyň daşky suw, lagym ulgamlarynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


39. LOT № 295.

Balkan welaýatynyň Bereket şäherinden Balkanabat şäherine çenli agyz suw geçirijini gurmak (1-nji tapgyry) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


40. LOT № 296.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky ge­ňeşliginiň täze obasynyň 28-nji köçesiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


41. LOT № 297.

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynda gurulýan, kuwwatlylygy bir gije-gündizde 40 000 m3 agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


42. LOT № 300.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Gowşut han köçesiniň ugrundaky gazanhananyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


43. LOT № 301.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Baýram han köçesindäki köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň bug gazanly binasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


44. LOT № 303.

Gullugyň Serhetabat şäherindäki binalar toplumynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


45. LOT № 306.

Balkan welaýatynyň Gumdag şäherindäki 160 orunlyk çagalar bagy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Bal­kan we­la­ýat hä­kim­li­gi.


46. LOT № 311.

«Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň binasynyň üznüksiz tok beriji enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Sa­tyn aly­jy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 5-nji iýulynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersi­ňiz:

Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ar­ça­bil şa­ýo­lu­nyň 156-njy ja­ýy. Türk­me­nis­ta­nyň Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi. Te­le­fon bel­gi­le­ri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.


*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy - maglumaty ýükläp almak üçin: "Türkmenistan gazeti"  14.06.2021ý. 


05.07.2021
05.07.2021

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ


1. LOT № 34.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin optiki süýümli kabeli satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


2. LOT № 44.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhediň goragy üçin ulanylýan tehniki serişdeleri we yşyklandyryş serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


3. LOT № 60.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Amul şäherçesindäki köp gatly ýaşaýyş jaý toplumyna barýan awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


4. LOT № 69.

Mary welaýatynyň Serhetabat etrap merkezindäki kuwwatlylygy bir gije-gündizde 20 000 mbolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


5. LOT № 71.

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň aragatnaşyk serişdeleri üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


6. LOT № 74.

Ahal, Mary, Balkan welaýatlaryndaky binalary üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


7. LOT № 86.

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň «Berzeňňi» ylmy şypahana bölüminiň binalarynyň ýyladyjy ulgamynyň 2 sany suw gyzdyryjy gazany hem-de suw sorujylary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


8. LOT № 87.

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň binalarynyň ýyladyjy ulgamynyň 3 sany suw gyzdyryjy gazany hem-de suw sorujylary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


9. LOT № 88.

Lebap, Balkan welaýatlarynyň ýeňil we ýük awtoulaglarynyň tehniki ýagdaýyny anyklaýyş hem-de gözden geçiriş merkezleriniň binalardyr desgalar toplumynyň, şeýle-de welaýat awtodromlarynyň desgalar toplumynyň düýpli gurluşyk işleri üçin harytlary, enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


10 LOT № 89.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ahal, Mary, Balkan, Lebap welaýatlaryndaky binalarynda düýpli gurluşyk işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


11. LOT № 116.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň etraplardaky we şäherlerdäki agyz suw desgalarynyň goragyny güýçlendirmek maksady bilen, wideogözegçilik kameralary üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


12. LOT № 117.

Balkan welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň Awaza etrap Jemagat hojalygy müdirligine degişli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän köprüleriň metal konstruksiýasyny reňklemek üçin boýaglary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


13. LOT № 125.

Balkan welaýatynyň Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky edaralar üçin suw, gaz we elektrik energiýasyny ölçeýji enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


14. LOT № 131.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin ýangyn söndürijileri doldurmak we kuwwatlandyrmak işlerini ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


15. LOT № 140.

Lebap welaýatynyňFarap etrabynyňJeýhun şäherçesinde GKTP-96,97,98,99-dan 10/0,4 kW bolan howa ulgamynyňdurkuny täzelemek, 4 sany 160/10 kWa KTP-ny 4 sany 250/10 GKTP-ä çalyşmak, Çärjew etrabyndaky elektrik geçirijiniňhem-de Türkmenabat şäheriniňkiçi etrapçasynda ýerleşýän TP-19 we TP-66 transformator bekedinden çykýan kuwwatlylygy 0,4 kW bolan howa ulgamynyňdurkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


16. LOT № 145.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyňharby bölümleri üçin awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


17. LOT № 156.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky merkezi kitaphanalarda döwlet, welaýat, etrap we şäher merkezi kitaphanalaryny birleşdirýän bitewi elektron kitaphana ulgamynyň (BEKU) işini kämilleşdirmek we onuň bökdençsiz işlemegini ýola goýmak maksady bilen, yzygiderli tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.


18. LOT № 163.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň aragatnaşyk ulgamynyň enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


19. LOT № 165.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary üçin partalary (toplumda 1 stol, 2 oturgyç bolmaly) satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Bilim ministrligi.


20. LOT № 189.

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty, «Watan mukaddesligi» muzeýlerinde, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýlerinde hem-de Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndaky «Magtymguly Pyragy» muzeýinde (7 muzeýde) sanly ulgam arkaly wirtual syýahaty guramak üçin web-saýty döretmek hem-de ornaşdyrmak.

Buýrujy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.


21. LOT № 195.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň azyk üpjünçilik bölümi üçin serişdeleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


22. LOT № 203.

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň Tejen etrabyndaky 14-nji orta mekdebiniň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


23. LOT № 204.

Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň Tejen etrabyndaky 2-nji çagalar bagynyň binasynyň düýpli abatlaýyş işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


24. LOT № 214.

Daşoguz welaýat Jemagat hojalygy birleşiginiň garamagyndaky edara-kärhanalaryň ýyladyjy desgalaryna dürli ölçegdäki gaz hasaplaýjy enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


25. LOT № 233.

Türkmenistanyň Goranmak ministrligi üçin awtoulaglaryň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


26. LOT № 235.

Daşoguz şäheriniň Daşoguz köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş jaýlar toplumynyň daşky inžener ulgamlarynyň gurluşyk işleri we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny hem-de enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

27. LOT № 258.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýörite edaralary üçin dürli görnüşli akkumulýator batareýalaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


28. LOT № 264.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň «Täze zaman» ýaşaýyş toplumynyň gündogar tarapyndan halkaly aýlaw ýoluna birigýän, uzynlygy 7800 metr bolan awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binägärlik ministrligi.


29. LOT № 272.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň 2-nji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


30. LOT № 273.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň 2-nji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


31. LOT № 275.

Owganystan Yslam Respublikasynyň «Turgundy» serhet gözegçilik geçiriş nokadynyň awtoulaglar geçelgesinde awtoulaglary we tirkegleri zyýansyzlandyrýan dezinfeksiýa desgasy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.


32. LOT № 277.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki harby bölümine degişli serhet galasyny düýpli abatlamak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


33. LOT № 278.

Lebap welaýatynda ýerleşýän harby bölüminiň tehniki binasynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


34. LOT № 279.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe gatnaşjak harby gullukçylara gerekli önümleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


35. LOT № 280.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Tagtabazar etrabynda ýerleşen harby bölümindäki binalar toplumynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


36. LOT № 281.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Tagtabazar etrabyndaky harby bölümlerinde elektrik üpjünçiligine degişli harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


37. LOT № 283.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirligi üçin degişli önümleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


38. LOT № 298.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň 2-nji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


39. LOT № 308.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak müdirliginiň ýerlerdäki birliklerine degişli enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


40. LOT № 309.

Türkmenistanyň Hökümet münberiniň 2-nji bölegini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


41. LOT № 318.

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň A.Geldiýew köçesiniň günbatar böleginiň suw geçirijisiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


Bäsleşik 2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38; 39-46-32.*Elektron neşir edilen gazetiň salgysy - maglumaty ýükläp almak üçin: "Türkmenistan gazeti"  02.06.2021ý. 

18.06.2021
18.06.2021