«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Habarlar
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Bütindünýä bankynyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi

    2021-nji ýylyň 26-njy iýulynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow bilen Bütindünýä bankynyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy Ýan Peter Oltersiň we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin direktory Tatýana Proskurýakowanyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Bu duşuşygyň maksady, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Covid-19-a garşy hereket etmek» taslamasy boýunça Bütindünýä bankyndan ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyna karz almak hakynda» degişli kararyny ýerine ýetirmekden hem-de Bank bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow bilen Bütindünýä bankynyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy Ýan Peter Olters tarapyndan Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bütindünýä bankynyň Halkara täzeleniş we ösüş bankynyň arasynda karz almak barada Karz ylalaşygyna gol çekildi.

     Duşuşygyň ahyrynda ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine sary ynamly öňe alyp barýan, ýurdumyzy gülledip ösdürmekde bimöçber işleri amala aşyrýan, halkymyzyň, döwletimiziň halkara derejesinde abraý-mertebesini belende götermekde ägirt uly işleri durmuşa geçirýän Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


 


26.07.2021
Türkmenistan — Ýaponiýa: strategik hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýoly bilen

Türkmen wekiliýeti Tokioda möhüm duşuşyklary geçirdi hem-de Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherine iberilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň amala aşyran saparynyň çäklerinde döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça ikitaraplaýyn möhüm duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek bilen geçirilen duşuşyklarda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamda türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýyna we geljegine garaldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Ýapon-türkmen dostlugy parlament ligasynyň wekilleri bilen duşuşdy.

Taraplar gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi hökmünde parlamentara gatnaşyklary pugtalandyrmagy ugur edinýän düzümiň işiniň möhümdigini belläp, kanun çykaryjylyk ulgamynda özara bähbitli tejribe alyşmagyň hem-de ýokary derejede gazanylýan ylalaşyklary üstünlikli durmuşa geçirmäge hyzmat edýän gatnaşyklary ýola goýmagyň möhümdigini nygtadylar. Anyk teklipler we degişli şertnamalaýyn-hukuk binýady bilen yzygiderli berkidilýän türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň geljekde hem uzak möhletleýin, özara bähbitli esasda ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

Saparyň dowamynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon hem-de ýapon-türkmen komitetleriniň başlyklarynyň — wise-premýer S.Berdimuhamedowyň hem-de “Itochu Corporation” kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hiroýuki Subaiň duşuşygy boldy. Duşuşyga Ýaponiýanyň iri, dünýä belli “Mitsubishi Corporation”, “Sumitomo Corporation”, “Sojitz Corporation”, “Marubeni Corporation”, “Komatsu Ltd”, “Kawasaki Heavy Industries” kompaniýalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Munuň özi dostlukly ýurduň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazarynda öz orunlaryny pugtalandyrmaga gyzyklanmalarynyň ýokarydygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ugurlary barada pikir alyşmalaryň çäklerinde, Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini senagatlaşdyrmaga we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, öňdebaryjy tehnologiýalaryň esasynda işleýän hem-de ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply, ähli babatda halkara ölçeglere kybap gelýän önümleri öndürmegi ugur edinýän önümçilikleri kemala getirmäge tarap alan ugruny nazara almak bilen giň mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Şeýle-de ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ýaponiýaly hyzmatdaşlar Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleriň, şol sanda ýurduň senagatlaşdyrylmagynda möhüm ähmiýeti bolan maýa goýum taslamalarynyň amala aşyrylmagyna işjeň gatnaşmaga taýýardyklaryny mälim etdiler.

Taraplaryň tagallalary netijesinde, soňky ýyllarda bilelikde üstünlikli amala aşyrylan birnäçe taslamalar uzak möhletleýin, strategik häsiýete eýe bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ýokary netijeliligini görkezýär. Şolaryň hatarynda öňdebaryjy ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda gurlan iri senagat desgalary — Mary şäherindäki ammiak we karbamid öndürýän zawod, Garabogazdaky karbamid dökünlerini öndürýän zawod, Gyýanly şäherçesindäki polimer gazhimiýa toplumy, ekologiýa taýdan arassa sintetik ýangyç öndürýän ilkinji kärhana — Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawod bar. Lebap welaýatynda döwrebap gazturbinaly elektrik bekedini ulanmaga bermäge taýýarlyk görülýär.

Ýaponiýanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge gyzyklanma bildirýändiklerini tassykladylar. Munuň özi türkmen Lideriniň alyp barýan öňdengörüjilikli syýasaty bilen aýrylmaz baglydyr. Şonuň netijesinde, özara bähbitli işewür gatnaşyklaryny ösdürmek üçin zerur şertler döredilýär.

Duşuşygyň dowamynda ýapon tarapynyň Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürýän zawodyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygyna gatnaşmaga taýýardygy tassyklanyldy.

Nebitgaz pudagy, elektroenergetika, ulag we aragatnaşyk, suw hojalygy, dokma hem-de himiýa senagaty, sport, syýahatçylyk, obasenagat toplumy we beýlekiler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hökmünde görkezildi.

Ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanda döwrebap senagat-tehnologiýa düzümini kemala getirmegiň geljegine aýratyn üns berildi. Bu geljekde ýurtlaryň ikisi tarapyndan Orta we Ýakyn Gündogar, Hazar, Gara hem-de Ortaýer deňizleriniň sebitleri bilen ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde ulanylyp bilner.

Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon hem-de ýapon-türkmen komitetleriniň işine üns berildi. Bu gazanylan ylalaşyklary ilerletmegiň hem-de söwda-ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagyň täsirli guralydyr. Soňky döwürde bilelikdäki işler ep-esli giňeldildi, onuň anyk ugurlary Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň türkmen tarapyndan başlygy S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Ýaponiýa saparlarynyň barşynda kesgitlenildi. Wise-premýer ýapon kärdeşleri bilen yzygiderli geçirilýän ikitaraplaýyn wideoduşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň çäklerinde, hyzmatdaşlygyň gyzyklanma döredýän ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýar.

Tokioda geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn wajyp resminamalaryň üçüsine gol çekildi, hususan-da, olar ulag ulgamy, suw hojalygy ulgamynda täzeçil usullary, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, awtomobil we demir ýol ulaglary düzümleri üçin zerur tehnikalary ibermek meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilendir. Resminamalara gol çekilmegi geçirilýän işleriň netijelidigini nobatdaky gezek tassyklady.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Tokioda saparda bolmagynyň çäklerinde Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça döwlet ministri Kiýoşi Ejima bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, bu gatnaşyklaryň ösüşi we strategik häsiýete eýedigi kanagatlanma bilen bellenildi. Şeýle hem taraplar ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler.

Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini senagatlaşdyrmaga we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýän ýokary tehnologiýaly önümçilikleri döretmäge tarap alan ugry dürli pudaklarda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegi şertlendirýär.

Ýapon tarapy möhüm ugurlarda, şol sanda nebitgaz, ulag-kommunikasiýa hem-de logistika, oba hojalygy we beýleki pudaklarda özara gatnaşyklary giňeltmek boýunça täze tekliplerini aýdyp, geljekki hyzmatdaşlygyň ugurlaryna öz garaýyşlaryny beýan etdi. Bu ugurlarda tagallalaryň birleşdirilmegi has netijeli hasaplanylýar.

Söhbetdeşler hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmegiň uly geljeginiň bardygyny belläp, haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak, işewürlik gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek maksady bilen, dürli derejedäki gatnaşyklary geljekde hem goldamagyň möhümdigini aýtdylar.

Taraplar iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklary ösdürmegiň, hususan-da, “Infrastruktura babatda hyzmatdaşlyk boýunça ýol kartasynda” beýan edilen ylalaşyklara laýyklykda ösdürmegiň barşyny seljerdiler. Şeýle hem ulag ulgamynda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň barşyna seredildi, energetika we senagat pudagynda hyzmatdaşlygy ilerletmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmen tarapynyň energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini peýdalanmak babatda Ýaponiýanyň tejribesini özleşdirmäge gyzyklanmasyny nazara almak bilen, “ýaşyl energetika” ugrunda hyzmatdaşlygyň geljegine aýratyn üns berildi.

Duşuşygyň barşynda özara gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygyň üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirildi.

Şonuň ýaly-da, Tokioda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito bilen duşuşygy boldy. Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Ýaponiýanyň Imperatoryna Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen mähirli salamyny hem-de XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagy mynasybetli gutlaglaryny, şeýle hem ýapon halkyna bagt, abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi.

Imperator Naruhito, öz nobatynda, türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysyna mähirli salam üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentine we ähli türkmen halkyna parahatçylyk hem-de rowaçlyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

S.Berdimuhamedow türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň netijeli, sazlaşykly hem-de däbe öwrülen dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen belläp, Ýaponiýanyň Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolmagynda galýandygyny belledi. Dostlukly ýurt bilen gatnaşyklar ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde — abraýly halkara we sebit guramalarynyň, şeýle hem “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” hyzmatdaşlygynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär.

Taraplar Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň gatnaşyklaryň täze nusgasyny dikeltmek arkaly netijeli hyzmatdaşlyk ýoluna ygrarlylyk görkezýändiklerini nygtadylar. Şol hyzmatdaşlyk ykdysady bähbitlere, döwleti ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de umumy abadançylygyň maksatlaryna esaslanandyr.

Şunuň bilen birlikde, iki döwletiň halklaryny ýakynlaşdyrmagyň, olaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm şerti bolan medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmegiň uly orny bellenildi.

Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow anyk teklipler hem-de degişli şertnamalaýyn-hukuk binýady bilen yzygiderli berkidilýän türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň geljekde hem uzak möhletleýin, özara bähbitli esasda ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň saparynyň çäginde Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýoşihide Suga bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy duşuşygyň barşynda milli Liderimiziň dostlukly ýurduň Premýer-ministrine iberen salamyny hem-de oňa we Ýaponiýanyň halkyna XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagy mynasybetli gutlaglaryny ýetirdi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 13-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýoşihide Suga bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Onuň dowamynda özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.

Şu gezekki duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Taraplar “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” hyzmatdaşlygynyň işjeň häsiýetiniň ähmiýetlidigini belläp, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm guralynyň işlenip taýýarlanylmagynyň wajypdygyny nygtadylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň döwlet hem-de hususy düzümleriniň wekilleriniň yzygiderli gatnaşyklaryny ýola goýmagyň möhümdigi barada aýdyp, gaz, himiýa, ulag, oba hojalygy pudaklarynda başlanylan işleri üstünlikli dowam etdirmegiň esasy ýollaryny kesgitlediler. Şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygy bellenildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ýokary derejede gazanylan möhüm ylalaşyklar, bu ugurlarda bar bolan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň ugurdaş düzümleriniň arasynda ýola goýulýan gatnaşyklaryň, ykdysady babatda bolşy ýaly, täze önümçilik kuwwatlyklarynyň döredilmeginde hem aýratyn orny eýeleýändigi nygtaldy.

Medeni-ynsanperwer ulgamdaky gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda ýola goýulýan hyzmatdaşlyga ýokary baha berildi, ol milli gymmatlyklary, köpasyrlyk baý däp-dessurlary açyp görkezmekde we halk köpçüligini olar bilen tanyşdyrmakda möhüm hasaplanylýar. Bu ulgamda tejribe alyşmak hyzmatdaşlygyň täze ugurlar arkaly baýlaşdyrylmagyny üpjün eder.

Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetleriň hem-de iki ýurduň parlamentara toparlarynyň ugry boýunça gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer S.Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministrini we bu ýurduň wekilçilikli toparyny Türkmenistana gelmäge hem-de ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli kuwwaty 432 MWt gazturbinaly elektrik bekediniň açylyş dabarasyna gatnaşmaga çagyrdy. Bu desga dostlukly ýurduň “Sumitomo Corporation” kompaniýasy tarapyndan Lebap welaýatynda gurulýar. Çakylyk hoşallyk bilen kabul edildi.

Şeýlelikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Ýaponiýa sapary örän netijeli boldy. Ýaponiýa sapar mahalynda geçirilen duşuşyklaryň çäklerinde döwletara gatnaşyklaryň has-da pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm ylalaşyklar gazanyldy, olara strategik, durnukly we uzak möhletleýin häsiýet mahsusdyr. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça başlanylan Türkmenistanyň Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň giň ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýändiginiň aýdyň tassyklanmasy boldy.

Mundan başga-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti, hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşdy. Dabara Tokio şäheriniň Olimpiýa stadionynda türgenleriň ýörişi bilen açyldy, onuň barşynda oýunlara gatnaşyjylar öz ýurtlarynyň baýdaklaryny buýsanç bilen belende galdyryp geçdiler. Dünýäniň güýçli türgenleriniň hatarynda Watanymyzyň Tugy astynda Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary hem geçdiler, onuň düzüminde sportuň dört görnüşinde çykyş edýän türgenleriň dokuzysy bar.

Tokioda geçirilýän Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň iň güýçli türgenleri Hojamuhammet Toýçyýew, Öwez Öwezow, Rejepbaý Rejebow, Polina Gurýewa, Kristina Şermetowa, Merdan Ataýew, Darýa Semýonowa, Gülbadam Babamuradowa we Mergen Mämmedow gatnaşýarlar. Öz işine ussat sport hünärmenleri we tälimçiler türgenleriň ýanlarynda bolýarlar. Olaryň hatarynda suwda ýüzmek boýunça ýygyndy toparlaryň baş tälimçisi, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S.Ýepifanow, ýeňil atletika boýunça sport ussady H.Rahmanow, dzýudo boýunça tälimçi Ç.Geldibaýewa, agyr atletika boýunça ýurdumyzyň at gazanan tälimçileri I.Matkarimow, milli ýygyndy toparyň baş tälimçisi A.Emirýan, şeýle hem halkara derejeli sport ussady, Olimpiýa oýunlaryna dört gezek gatnaşan U.Bazarbaýew bar.

Watandaşlarymyzyň dünýäniň iri ýaryşlaryna gatnaşmagy hem-de gazanýan üstünlikleri, ýurdumyzyň halkara sport giňişliginde ýylsaýyn artýan abraýy köpçülikleýin bedenterbiýe hem-de Olimpiýa hereketini ösdürmäge aýratyn üns berýän milli Liderimiziň hemişelik aladalarynyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täzeçil başlangyçlarynyň netijesinde, giň gerimli taslamalar we maksatnamalar durmuşa geçirilýär, eziz Diýarymyzda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak hem-de ýokary netijeli sporty ösdürmek üçin halkara ölçeglere kybap gelýän ähli şertler döredildi, dünýä derejeli türgenleriň taýýarlanylmagyna uly üns berilýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, aýratyn-da, “Türkmenistan —parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzyň sport ulgamynyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar. Bu ajaýyp zamanada ykballaryny sporta baglan ýaşlarymyz sebit we halkara derejeli ýaryşlarda ata Watanymyzyň sport abraýyny mynasyp gorap, watansöýüjiligiň, gaýduwsyzlygyň we hakyky ussatlygyň ajaýyp nusgasyny görkezýärler.

Ýurdumyzyň türgenleriniň dünýäniň iri ýaryşlaryna gatnaşmagy köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, ýokary netijeli sportuň ösdürilmegini esasy ugur edinýän döwlet syýasatynyň rowaçlyklara beslenýändigini aňladýar.

Ýeri gelende aýtsak, Ýaponiýada geçirilýän nobatdaky tomusky Olimpiýa oýunlary iki hepdeden gowrak dowam eder. Şu döwürde sportuň 33 görnüşi boýunça medallaryň 339 toplumy ugrunda bäsleşikler guralar. Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna sportuň karate, daga dyrmaşmak, sýorfing, skeýtbording ýaly täze görnüşleri hem-de birnäçe wagtlyk arakesmeden soň, sprortuň beýsbol we softbol görnüşleri gaýtadan girizildi. Mundan başga-da, onuň maksatnamasyna suwda ýüzmekde we ýeňil atletikada garyşyk estafetalar goşuldy. Şeýlelikde, sportuň täze görnüşleri oýunlaryň medallarynyň sanyny artdyrdy. Bu bolsa Tokioda geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň medallarynyň mundan 5 ýyl ozalky ýaryşlaryňkydan 33 medalyň köp boljakdygyny aňladýar.

Ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň pugtalandyrylmagy bilen bir hatarda, ýokary hünärli türgenleri, tälimçileri we bu ugra degişli hünärmenleri taýýarlamak arkaly, ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine hem-de netijeli halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmen türgenleri ýurdumyzda we daşary döwletlerde geçirilýän abraýly sport ýaryşlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlary eýeleýärler hem-de ýokary netijeleri gazanýarlar.

Türkmen tälimçileri daşary ýurtly kärdeşleri bilen yzygiderli tejribe alyşmak arkaly, sportuň dürli ugurlary boýunça bilim we ussatlyk derejelerini yzygiderli artdyrýarlar. Şeýlelikde, türkmen türgenleriniň dünýäniň sport giňişliginde Watanymyza mynasyp wekilçilik edip, ýokary netijelere eýe bolmagy üçin ähli zerur tagallalar edilýär.

(TDH).


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35483


26.07.2021
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi

Aşgabat, 24-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Milli Liderimiz goňşy döwletiň Baştutanyny doglan güni bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa berk jan saglyk, abadançylyk hem-de jogapkärli wezipesinde özbek halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasynyň Şawkat Mirziýoýewiň ýolbaşçylygynda ähli ulgamlarda ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýandygyny we dünýä giňişliginde öz abraýyny pugtalandyrýandygyny belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz özbek Liderini we Özbegistanyň halkyny geçen mukaddes Gurban baýramy bilen gutlady. Iki döwleti baglanyşdyrýan taryhy-medeni umumylyklar dostluk gatnaşyklaryny, birek-birege goldaw bermek ýörelgelerini we tutuş musulman ymmatynyň arasyndaky jebisligi pugtalandyrmak üçin pugta binýat bolup durýar.

Prezident Şawkat Mirziýoýew gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, häzirki döwürde özara gatnaşyklaryň ähli ugurlary boýunça täze ösüşe eýe bolan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň okgunly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi.

Taraplar döwletara gatnaşyklaryň ýeten derejesine ýokary baha berip, gadymdan gelýän dostluk hem-de hoşniýetli goňşuçylyk arkaly ösdürilýän we doganlyk halklaryň bähbidine laýyk gelýän strategik hyzmatdaşlyga özara ygrarlydyklaryny beýan etdiler.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanyp, sebitiň ýurtlary, şol sanda halkara guramalaryň çäklerinde ýola goýulýan özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ähmiýet berýändigini we sebitleýin hem-de sebitara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly oňyn başlangyçlary goldaýandygyny aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz kärdeşini 16-njy iýulda Daşkent şäherinde guralan “Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanyşygy. Şertler we mümkinçilikler” atly ýokary derejedäki halkara maslahatyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Milli Liderimiz forumyň işine Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşandygyny hem-de onuň jemleriniň Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlarynyň arasynda giň hyzmatdaşlygyň çuňlaşdyrylmagy üçin berk binýada öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar okgunly ösdürilýän we häzirki döwrüň, sebitiň hem-de dünýäniň ýagdaýyny nazara almak bilen, birek-birege ynanyşmak, hormat goýmak ýörelgelerinde ýola goýulýan türkmen-özbek gatnaşyklarynyň wajyp ugurlary boýunça pikir alyşdylar.

Şeýle hem sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz özbek kärdeşini şu ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşmaga çagyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, duşuşygyň çäklerinde gyzyklanma bildirilýän hem-de özara bähbitlere we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň talaplaryna gabat gelýän sebitara we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmak üçin oňyn mümkinçilikler dörediler.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda iki ýurduň Liderleri Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň bilelikdäki tagallalaryň netijesinde mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine, asyrlaryň dowamynda iki döwletiň halklaryny baglanyşdyrýan däp bolan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary ruhunda giňeldiljekdigine ynam bildirdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Şawkat Mirziýoýewi doglan güni bilen ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlap, oňa berk jan saglyk hem-de jogapkärli döwlet işlerinde mundan beýläk-de üstünlikler, Özbegistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35484


26.07.2021
Adam hakyndaky alada hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň esasy ugrudyr

Jemgyýetimiziň bitewüligini we jebisligini, häzirki nesliň pederlerimiziň beýik ruhy gymmatlyklaryna ygrarlylygyny aýdyň beýan edýän Gurban baýramy geçen hepdäniň möhüm wakasyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, tutuş ýurdumyzda bu baýram üç günüň dowamynda uly dabara bilen bellenip geçildi.

Milli Liderimiziň Gutlagynda belleýşi ýaly, many-mazmunyna milli däp-dessurlarymyz, ynanç-adatlarymyz siňen Gurban baýramy bu gün bagtyýar halkymyzyň abadan durmuşda ýaşaýandygyny, Türkmenistanyň döredijiligiň we ösüşleriň ýoly bilen öňe — beýik geljege barýandygyny alamatlandyrýar we jemgyýetçilik durmuşymyza täze öwüşgin çaýýar, täze maksatlara ruhlandyrýar, agzybirligimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyrýar.

19-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkiminiň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik edýän orunbasarynyň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň baş şäherini mundan beýläk-de ösdürmek, düzümini döwrebaplaşdyrmak, öňde boljak şanly wakalara taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garaldy. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän medeni-durmuş we beýleki maksatly desgalar barada hasabat berildi.

Milli Liderimiz Aşgabatdaky agyz suwy zawodyny düýpli abatlamak, könelişen suw geçirijileri döwrebaplaşdyrmak hem-de suwuň ygtybarly, halkalaýyn suw üpjünçilik ulgamyny döretmek boýunça teklipleri taýýarlamagy, kuwwatlylygy gije-gündiziň dowamynda 150 müň kub metre barabar bolan suw arassalaýjy desgadaky gurluşyk işlerini bellenilen möhletde tamamlamagy we onuň ýokary hilini üpjün etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň jemagat hojalyk düzümleriniň işini innowasion tehnologiýalary, sanly ulgamy hem-de dünýädäki iň gowy tejribeleri işjeň ornaşdyrmak arkaly kämilleşdirmek, köprüleri we ýollary döwrebaplaşdyrmak hem-de şäherde guruljak täze desgalaryň taslamalary bilen tanyşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

20-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Eýran Yslam Respublikasynyň golaýda saýlanan Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamynda söhbetdeşler mukaddes Gurban baýramynyň gelmegi bilen birek-biregi gutladylar hem-de dostlukly goňşy döwletleriň halklaryna parahatçylyk we bagt arzuw etdiler.

Milli Liderimiz Seýed Ebrahim Raisini golaýda geçirilen Prezident saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň 5-nji awgustynda geçiriljek Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasyna gatnaşmak baradaky iberen çakylygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Milli Liderimiz wezipä girişmek dabarasynyň geçirilýän senesiniň ýurdumyzda ozal ylalaşylan ýokary derejeli halkara çäreleriniň geçirilýän senesine gabat gelýändigi sebäpli, bu möhüm çärä hut özüniň gatnaşmagyna mümkinçilik bermeýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Eýrana ýokary derejeli türkmen wekiliýeti iberiler.

Milli Liderimiz Eýranyň strategik söwda-ykdysady hyzmatdaş bolandygyny we şeýle bolmagynda galýandygyny aýratyn belledi. Eýran bilen ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, gurluşyk, oba hojalyk pudaklarynda netijeli gatnaşyklar işjeň ösdürilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow eýranly kärdeşini özi üçin islendik amatly wagtda resmi sapar bilen Türkmenistana gelmäge, şu ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda geçiriljek Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammitine, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň ýokary derejeli 15-nji duşuşygyna gatnaşmaga çagyrdy. Bu duşuşyk Türkmenistanyň şu ýyl bu düzümde başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçiriler.

21-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz şol ýerde täze ýaşaýyş toplumynyň hem-de welaýat merkezinde gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Daşoguz şäheriniň Halkara howa menzilinde guralan dabarada döwlet Baştutanymyz hemmeleri mübärek Gurban baýramy hem-de Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli täze binalaryň açylyp ulanylmaga berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen ýylda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň uludan toýlanýandygyny belledi. Bularyň hemmesi mähriban halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny, Garaşsyz döwletimiziň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün etmäge gönükdirilendir.

Daşoguz şäheriniň günorta-günbatar böleginde ulanylmaga berlen ýaşaýyş toplumy dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 15-sinden ybaratdyr. Otaglarynyň ýerleşdirilişi gowulandyrylan 368 öýüň 48-si ýaşaýyş jaýyna mätäç adamlara niýetlenendir. Olarda ýaşamak, dynç almak, çagalary terbiýelemek üçin ähli şertler döredildi.

Milli Liderimizden jaý sowgat alan köp çagaly maşgalanyň çakylygy boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bagtly jaý eýeleriniň öýünde myhmançylykda boldy hem-de täze öý, onda döredilen şertler bilen gyzyklandy.

Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň mynasyp durmuş şertlerini üpjün etmegiň döwletimiziň esasy wezipesi bolup durýandygyny belläp, öý eýelerini täze jaý bilen gutlady hem-de olara maşgala abadançylygyny saglyk we üstünlikler arzuw etdi. Soňra öý eýeleriniň haýyşy boýunça hormatly Prezidentimiz bu bagtly maşgala bilen ýadygärlik surata düşdi.

Soňra milli Liderimiz Daşoguz şäherinde gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine tarap ugrady.

Ýolugra milli Liderimiziň ulag kerweni Daşoguz şäheriniň “Gaýragoýulmasyz tiz kömek” merkeziniň ýanynda saklandy.

Döwlet Baştutanymyz lukmanlar bilen söhbetdeşliginde döwletimiziň çagalaryň sazlaşykly ösmegi hem-de saglygyny goramak we berkitmek barada hemişe alada edýändigini, bu ýörelgeleriň bolsa, döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan welaýatyň etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin täze “Tiz kömek” awtoulaglaryny bermek hakyndaky karara gelendigini aýdyp, saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine täze ulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu giň möçberli toplum 3 müň adama niýetlenen sadaka jaýyny, medeni-köpçülikleýin çärelerini guramak üçin açyk meýdançany, awtoduralgany, tehniki toplumy we beýlekileri öz içine alýar. Şeýle hem bu toplumda şanly seneler we baýramçylyklar mynasybetli dabaralary, konsertleri, at üstündäki dürli oýunlary guramak üçin hemme şertler göz öňünde tutuldy.

Bu özboluşly desga döwlet Baştutanymyzyň Kararyna laýyklykda, “Röwşen” hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. Binanyň gurluşygynda häzirki zaman binagärlik sungatynyň gazananlary hem-de milli binagärlik däpleri göz öňünde tutulyp, ýokary hilli we ekologiýa taýdan arassa gurluşyk serişdeleri ulanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ak öý milletimiziň durmuş-medeni mirasy bolmakdan başga-da, döwletlilik ojagydyr. Maşgala agzybirliginiň, abadançylygynyň we türkmenleriň gadymdan gelýän myhmansöýerliginiň özboluşly nyşanydyr.

Döwlet Baştutanymyz binanyň bezeg aýratynlyklary hem-de umumymilli we halkara ähmiýetli dürli çäreleri, baýramçylyk dabaralaryny geçirmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy hem-de giň eýwanda guralan halkymyzyň gündelik durmuşynda giňden ulanylýan öý-hojalyk esbaplarynyň sergisi bilen tanyşlygyndan soňra, medeniýet we sungat işgärleriniň konsertine gatnaşdy.

Konsert maksatnamasynda häzirki zaman türkmen sungatynyň ýeten belent derejesi, dürli ugurlary görkezildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň meşhur “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ajaýyp çykyşlary tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy. Umumadamzat medeni baýlygynyň bir bölegi hökmünde dünýä derejesinde ykrar edilen hem-de milli medeniýetiň sazlaşygyny we ruhuny özünde jemleýän “Küştdepdi” tansy täsirli çykyşlaryň biri boldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz “Türkmeniň ak öýi” binasyna täze awtobus sowgat berdi we baýramçylyk sadakasyna gatnaşdy.

22-nji iýulda Ruhyýet köşgünde milli Liderimiziň golaýda geçirilen iş maslahatynyň barşynda beren tabşyrygy boýunça paýtagtymyzy gurmagyň nobatdaky tapgyrlarynyň taslamalary bilen tanyşdyrylyş guraldy.

Döwlet Baştutanymyza S.Türkmenbaşy hem-de A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda Aşgabat şäherine degişli gulluklaryň täze binalarynyň taslamalary görkezildi. Şeýle hem şu ýerde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binasyny gurmak meýilleşdirilýär.

Paýtagtymyzyň köpugurly lukmançylyk binalarynyň düzüminiň üsti Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň hem-de Halkara onkologiýa merkeziniň binalary bilen ýetiriler.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän 10 müň orunlyk köpugurly döredijilik we sungat merkeziniň şekil taslamasy, “Dokmaçylar” medeni merkeziniň baş meýilnamasy hem-de Aşgabadyň demirgazyk böleginde ýerleşýän “Altyn kölüň” kenarynda guruljak dynç alyş zolagynyň taslamalary bilen tanyşdy.

Taslamalaryň hatarynda paýtagtymyzyň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň günbatar tarapynda guruljak seýilgähiň, Gurbansoltan eje şaýolunyň ugrunda ýaşaýyş toplumynyň we jemgyýetçilik binalarynyň, şeýle hem döwrebaplaşdyrylmagy göz öňünde tutulýan ýol-ulag düzümleriniň şekil taslamalary bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow görkezilen taslamalar bilen tanşyp, olara düýpli bellikleri aýtdy we birnäçe düzedişleri girizdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň baş şäheriniň gurluşyk maksatnamasy durmuşa geçirilende, gurluşyk işleriniň hili halkara görkezijilerine doly laýyk gelmelidir. Jaýlaryň içki we daşky bezeg işlerinde milli ýörelgeler işjeň peýdalanylmalydyr. Paýtagtymyzyň çäginde we onuň töwereklerinde degişli ekologiýa ýagdaýynyň saklanmagy möhüm talap bolup durýar.

22-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň we käbir ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Iş maslahatynyň dowamynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ösüş meýilnamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, birnäçe ugurlar boýunça kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň wekilleri, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde döwletimiziň ynsanperwer içeri we daşary syýasatyny wagyz etmek boýunça çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynda Türkmenistanyň oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, “Açyk gapylar”, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna esaslanýan daşary syýasy strategiýasyna möhüm üns berildi.

Şeýle hem dürli düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, önümçilik toplumlaryna öňdebaryjy tejribäni, innowasion tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmagyň wajypdygy barada gürrüň edildi.

Döwlet Baştutanymyz bazar ykdysadyýeti şertlerinde işewürligiň, hususy telekeçiligiň ösdürilmegine, döwlet eýeçiligindäki edaralary hususylaşdyrmak, kärhanalary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginlerini ýokarlandyrylmagy tabşyrdy we içerki bazary azyk önümleri hem-de zerur harytlar bilen üpjün etmek meselelerine aýratyn ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 23-nji iýulda Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçiren nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça ýöriteleşdirilen düzümi — ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Türkmenistanyň köptaraply milli gymmatlyklaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Özbegistan we Täjigistan bilen bilelikde “Beýik Ýüpek ýolunyň Zarawşan — Garagum geçelgesi” Eýran bilen bilelikde “Türkmeniň keşdeçilik sungaty” ugurlary taýýarlanyp, ÝUNESKO-nyň Sekretariatyna iberildi. Olar boýunça çözgütleriň 2022-nji ýylda kabul edilmegine garaşylýar.

Türkmenistan ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlykda medeni taslamalary öňe sürýär. ÝUNESKO-nyň “Şäherleriň döredijilik toruna” Aşgabat şäherini girizmek boýunça teklip bar. Onuň çözgüdi şu ýylyň oktýabr aýynda mälim ediler. Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek boýunça “Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty” atly hödürnama boýunça resminamalaryň toplumy bu gurama tabşyryldy. Bu babatda gutarnykly çözgüt 2021-nji ýylyň dekabr aýynda kabul ediler.

Milli Liderimiziň resmi çykyşlaryndan we syýasy başlangyçlaryndan ugur alnyp, degişli teklipler taýýarlanyldy. Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň aram guşaklykdaky çölleriniň goraghanalaryny öz içine alýan “Aram guşaklygyň Turan çölleri” atly transmilli hödürnamany taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. Bu hödürnamanyň çäklerinde Türkmenistanyň üç sany, ýagny, Repetek biosfera, Bereketli Garagum we Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanalarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi meýilleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň goldaw bermeginde, Köýtendag ekoulgamyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça resminamalar taýýarlanylýar. Mundan başga-da, ÝUNESKO-nyň “Adam we biosfera” atly halkara maksatnamasynyň çäklerinde işleri güýçlendirmek teklip edilýär.

Mejlisde döwlet Baştutanymyz ösüp gelýän ýaş nesli terbiýelemäge, jemgyýetde ýokary ahlak gymmatlyklaryny gorap saklamaga gönükdirilen işlere ünsi çekip, halkymyzyň milli medeni mirasyny, belent ynsanperwer däp-dessurlaryny, maşgala gymmatlyklaryny aýawly saklamak, baýlaşdyrmak we giňden wagyz etmek meseleleriniň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny nygtady.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda gysga möhletli okuwlary guramak baradaky meselä geçip, döwlet gullukçylarynyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny, her bir gullukçynyň watansöýüjilik, halallyk, işe jogapkärli çemeleşmek häsiýetlerini özünde jemlemek bilen, nusgalyk görelde bolmalydygyny belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň sarp edijilerini zerur bolan importyň ýerini tutýan önümler bilen doly üpjün edip biljek kuwwatly gurluşyk senagatyny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny, faýans önümlerini öndürýän zawody gurmak boýunça degişli işler alnyp barylýar, bu önümçilikde esasy çig mal bolup, kaolin önümi giňden ulanylýar.

Balkan kän müdirliginiň kaolin önümhanasynyň taslama kuwwatyny nazara almak bilen, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Derýaplastik” hojalyk jemgyýetiniň maýa goýum serişdeleriniň hasabyna bu önümhananyň durkuny täzelemek hem-de bilelikdäki açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek teklip edilýär. Şol kärhananyň guramaçylyk-hukuk görnüşiniň üýtgedilmegi hem-de durkunyň täzelenilmegi onuň kuwwatyny artdyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge, daşary ýurtlardan getirilýän çig mal üçin harç edilýän serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berer.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň türkmen bölegi döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. Bu düzüm serhetüsti derýalaryň suw serişdelerini rejeli peýdalanmak we iki döwletiň serhetýaka çäklerinde ýerleşýän suw hojalyk desgalarynyň işini üpjün etmek maksady bilen döredildi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmakda hem-de dünýä bazaryndaky ornuny pugtalandyrmakda sanly tehnologiýalaryň möhüm ornuny belläp, “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň merkezi edaralarynyň gurluşyny tassyklady.

Ýurdumyzyň haryt öndürijilerini höweslendirmek, önümçilik kärhanalarynyň çig mal üpjünçiligini ýokarlandyrmak, söwda dolanyşygyny düzgünleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň çäginden daşary alnyp gidilende, kagyz galyndylaryna hem-de taýýar çap edilýän önümlere degişli möçberde gümrük paçlary bellenildi.

Şol gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda halkara ähmiýetli çäreleri geçirmek boýunça Guramaçylyk komitetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Gün tertibine Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Ykdysady forumyna, milli önümleriň halkara sergisine, milli tagamlaryň festiwalyna hem-de sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler girizildi.

Milli Liderimiz döwletara gatnaşyklary hem-de sebitiň ýurtlarynyň arasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge we ýurdumyzyň halkara abraýyny pugtalandyrmaga ýardam etjek çäreleriň ähmiýetini belledi. Bu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan iri sebit we halkara ähmiýetli forumlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli degişli düzümleriň sazlaşykly işlemeginiň möhümdigine ünsi çekip, öňde boljak halkara ähmiýetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy.

24-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen bolan telefon arkaly söhbetdeşlikde kärdeşini doglan güni bilen gutlady. Şeýle hem özbek Liderini we Özbegistanyň doganlyk halkyny mukaddes Gurban baýramy bilen mübärekledi.

Iki döwletiň Baştutanlary sazlaşykly ösüş ýoluna düşen türkmen-özbek gatnaşyklarynyň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Merkezi Aziýa sebitinde hyzmatdaşlyk meseleleri gyzyklanma bildirilýän ugur boldy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz özbek kärdeşini şu ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanda geçiriljek Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşmaga çagyrdy.

Geçen hepdede Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Şu günler Tokioda geçirilýän XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, Watanymyza mynasyp wekilçilik edýän türkmen türgenleriniň çykyşlaryna uly gyzyklanma bilen tomaşa edilýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow ýurdumyzyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Tokioda saparda boldy hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, birnäçe wajyp, ikitaraplaýyn duşuşyklara gatnaşdy. Şol duşuşyklarda möhüm ugurlar, ilkinji nobatda, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýyna we geljekki ösüş ugurlaryna garaldy. Şeýle hem türkmen wekiliýeti XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Onda ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň agzalary Watanymyzyň mukaddes Tuguny uly buýsanç bilen göterip geçdiler.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Türkmenistanyň üstünlikli durmuşa geçirýän köpugurly syýasaty esasynda gazanýan hemmetaraplaýyn ösüşiniň we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýadawsyz tagallasynyň üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky ajaýyp beýanyna öwrüldi. Bu wakalar döwlet Baştutanymyzyň milli ykdysadyýetimizi köpugurly esasda ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, jemgyýetimiziň işini kämilleşdirmek, ýurdumyzyň dünýä hojalyk ulgamyna işjeň goşulyşmagyny üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleriň çözgüdine toplumlaýyn esasda çemeleşýändigini aýdyň görkezdi.

(TDH).https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35482

26.07.2021
Bank şahamçasynyň binasy

Toý-baýramly ýylymyzda Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar-täjirçilik bankynyň Köneürgenç şahamçasynyň iki gatly täze binasy baý taryhy medeni mirasa eýe bolan Köneürgenç şäheriniň döwrebap keşbine görk goşdy. Şähergurluşygyň öňdebaryjy gazananlaryny we milli binagärligiň ajaýyp däplerini özünde jemleýän binanyň gurluşygyny welaýat häkimliginiň garamagyndaky gurluşyk önümleri kärhanasynyň işçi-hünärmenleri alyp bardylar. Bu ýerde bank hyzmatlaryny häzirki döwrüň ösen talabyna laýyk guramak, dürli görnüşli bank amallarynyň çalt hem ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmek bilen, ulgamyň işini has-da kämilleşdirmek üçin ähli şertler döredildi.

Mälim bolşy ýaly, milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri bolan bank ulgamyny giň gerimde ösdürmekde netijeli işler durmuşa geçirilýär. Şahamçanyň ähli iş otaglaryna sanly ulgam arkaly işleýän täze tehnologiýalar, iň kämil enjamlar ornaşdyryldy. Şeýle öňdebaryjy usullaryň sazlaşykly ulanylmagy ilata döwrebap hyzmat etmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda şahamçada bank işgärleriniň 20-den gowragy zähmet çekip, 16 müň 269 müşderä döwrebap hyzmat edilýär. Täze binada döredilen şertler bank işleriniň has çalt ýerine ýetirilmegine, olaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga, müşderileriň sanyny artdyrmaga mümkinçilik berer.

Milli Liderimiziň ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak, maliýe ulgamyny düýpli özgertmek boýunça makroykdysady syýasaty ähli döwlet maksatnamalaryny doly durmuşa geçirmäge hem-de olaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Çünki ykdysadyýetiň kuwwatlylygy hem giň mümkinçilikleri, bu ugurda gazanylýan üstünlikler we ýetilýän belent sepgitler ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokary derejesiniň görkezijileri hasaplanýar. Şahamçanyň täze binasynyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli geçirilen dabarada çykyş edenler bu ajaýyplyklar barada buýsanç bilen gürrüň etdiler. Toý lybasyna beslenen giň meýdançada gadymy şäheriň medeniýet we sungat işgärleri bagtyýarlyk döwrümizi wasp edýän aýdym-sazlary ýerine ýetirdiler. Il sylagly ýaşulular täze binanyň bosagasyndan ätläp, onuň iş otaglaryna aýlanyp gördüler, bu ýerde döredilen iş mümkinçilikleri bilen tanyşdylar. Dabaranyň dowamynda täze desganyň gurluşygynda aýratyn tapawutlanyp işlän gurluşykçylaryň uly toparyna hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuryldy. Toý şatlygyna beslenen açylyş dabarasynda şäher ilaty beýik işleri bilen döwrümizi beýgeldýän, egsilmez eşretleri peşgeş berýän hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden alkyş sözlerini aýtdylar.

— Şeýle ajaýyp binada işlemek bagtynyň miýesser edendigine şatlygymyň çägi ýok — diýip, bank şahamçasynyň buhgalterçilik hasaba alnyş we hasabatlylyk bölüminiň başlygy — baş buhgalter Oguljennet Polatowa ýürek buýsanjyny paýlaşýar. — Kyrk ýyla golaý wagt bäri bank ulgamynda işleýärin. Müşderileriň ýüztutmalaryna eserdeň garamak, olaryň gymmatly wagtyny tygşytlamak ilata hyzmat etmegiň hiliniň kepili. Bank ulgamyna innowasion usullar, täze tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Bu ulgamda iş usullarydyr çemeleşmeler döwrebaplaşdyrylýar. Şeýle kämil özgertmeler ykdysadyýetiň täzeçe işleýiş usulynyň döredilmegini, ýurdumyzyň senagat taýdan ösen döwlete öwrülmegini üpjün edýär. Häzirki wagtda Diýarymyz uly tutumlaryň amala aşyrylýan, köp sanly gurluşyklaryň alnyp barylýan, abadançylygyň, agzybirligiň, jebisligiň höküm sürýän gözel ýurduna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň welaýatymyza gelip, «Türkmeniň ak öýi» binasyny, täze ýaşaýyş jaýlarynyň uly toplumyny açyp bermegi biziň buýsanjymyzy has-da artdyrdy. Şeýle toýly günlerde şahamçamyzyň täze binasynyň hem açylmagy şatlygymyzy goşalandyrdy. Halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda uly tagallalar edýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw edýäris.

Amanmyrat SAPAROW.

(Öz habarçymyz).https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35438

24.07.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 23-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň BMG-niň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasy ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi.

Köpýyllyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijesinde, ýurdumyzyň «Gadymy Merw», «Köneürgenç» we «Gadymy Nusaý» taryhy-medeni ýadygärlikleri ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizildi. Şeýle hem türkmen halkynyň «Görogly» şadessany, «Küştdepdi» aýdym we tans dessury hem-de türkmen milli halyçylyk sungaty Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizildi.

Şu ýylyň dowamynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna Türkmenistanyň köptaraplaýyn we milli hödürnamalaryny girizmek boýunça degişli işler dowam etdirildi. Hususan-da, Özbegistan we Täjigistan bilen bilelikde «Beýik Ýüpek ýolunyň Zarawşan — Garagum geçelgesi» hem-de Eýran Yslam Respublikasy bilen bilelikde «Türkmeniň keşdeçilik sungaty» atly köptaraplaýyn hödürnamalar doly taýýarlanylyp, ÝUNESKO-nyň sekretariatyna tabşyryldy. Bu hödürnamalar boýunça çözgütleriň 2022-nji ýylda kabul edilmegine garaşylýar.

Milli hödürnamalar barada aýdylanda, ÝUNESKO-nyň «Şäherleriň döredijilik toruna» Aşgabat şäherini girizmek boýunça resminamalaryň doly taýýarlanylandygyny hem-de bu guramanyň sekretariatyna tabşyrylandygyny bellemek gerek. Bu babatda gutarnykly çözgüdiň şu ýylyň 29-njy oktýabrynda yglan edilmegine garaşylýar.

ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizmek üçin «Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty» atly hödürnama boýunça resminamalaryň toplumy hem dolulygyna bu gurama tabşyryldy. Bu bölüm boýunça netijäniň şu ýylyň dekabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Maddy däl gymmatlyklar boýunça komitetiň çäginde kabul edilmegine garaşylýar.

Milli Liderimiziň resmi çykyşlaryndan we syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp, häzirki wagtda ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy ählitaraplaýyn ösdürmek üçin, şol sanda Türkmenistanyň hödürnamalaryny ilerletmek maksady bilen, degişli teklipler taýýarlanyldy. Olar, hususan-da, Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň aram guşaklykdaky çölleriniň goraghanalaryny öz içine alýan «Aram guşaklygyň Turan çölleri» atly transmilli hödürnamany taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. Bu hödürnamanyň çäklerinde Türkmenistanyň üç sany, ýagny Repetek biosfera, Bereketli Garagum we Gaplaňgyr döwlet tebigy goraghanalarynyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyzyň goldaw bermeginde, Köýtendag ekoulgamyny hem ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça resminamalar taýýarlanylýar. Olary baýlaşdyrmak, ylmy-barlag maglumat bilen üpjünçiligini artdyrmak we bu ugurda halkara tejribäni çekmek maksady bilen, ABŞ-nyň Uly landşaftlary goramak merkezi bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek teklip edilýär.

Beýan edilen teklipleri nazara almak bilen, özara düşünişmek barada Ähtnamanyň taslamasyny taýýarlamagyň möhümdigi bellenildi.

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy ekologiýa, daşky gurşawy goramak, ekoulgamlar hem-de tebigy baýlyklary Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek meselelerinde ösdürmek maksady bilen, bu guramanyň «Adam we biosfera» atly halkara maksatnamasynyň çäklerinde işleri güýçlendirmek teklip edilýär. Onuň düzgünlerine laýyklykda, ÝUNESKO-nyň agza ýurtlarynda ugurdaş milli komitetler döredilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeni-ynsanperwer ulgamda netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Biziň ýurdumyz bu ugurda iri halkara guramalar, şol sanda BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen işjeň gatnaşyk saklaýar. Şunda ÝUNESKO bilen däbe öwrülen gatnaşyklara uly ähmiýet berilýär, olaryň hatarynda üstünlikli amala aşyrylan hem-de durmuşa geçirilýän bilelikdäki taslamalar bar. Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda BMG-niň bu iri düzümi bilen hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykandygyny belledi.

Ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda köpýyllyk hyzmatdaşlyk hem-de taryhy-binagärlik ýadygärlikleri we ekologiýany gorap saklamak ikitaraplaýyn gatnaşyklarda Türkmenistanyň işjeň orny eýeleýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. Ata Watanymyzyň innowasion ösüşe, sanly ulgama geçmäge, öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny netijeli ulanmaga tarap ugur almagy bilen baglylykda, hyzmatdaşlygy giňeltmek we onuň mazmunyny baýlaşdyrmak babatda amatly mümkinçilikler açylýar. Dünýä ýüzünde türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasyny giňden wagyz etmek boýunça görülýän çärelere hem aýratyn üns berilýär.

Milli Liderimiz ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy has-da berkitmegiň, degişli ugurda yzygiderli işleri geçirmegiň, Türkmenistanyň öňe süren netijeli başlangyçlaryny ilerletmegiň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere, daşary işler ministrine hem-de degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň hukuk binýadyny berkitmek boýunça ýurdumyzyň kanunçykaryjy edarasynyň alyp barýan işleri barada maglumat berdi.

Ýurdumyzy ykdysady, syýasy we medeni taýdan mundan beýläk-de ösdürmek, raýatlaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak bilen baglanyşykly täze kanun taslamalaryny taýýarlamak hem-de hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Mejlisiň wekilleri halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen çärelere, şol sanda BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň “Howanyň üýtgemeginiň töwekgelçiliklerini Türkmenistandaky meýilleşdiriş çärelerine ornaşdyrmak” atly taslamasynyň çäklerinde geçirilen iş duşuşygyna hem-de BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň bilim boýunça milli konsepsiýasyny işläp düzmek boýunça geçiren okuw maslahatyna gatnaşdylar.

Mejlisiň deputatlary döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, täze kanunlaryň many-mazmunyny halkymyzyň arasynda giňden wagyz etmek boýunça işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy wezipelerini hem-de halkara hukuk kadalaryny we ölçeglerini nazara almak bilen, Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan ýurdumyzyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny berkitmek boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG bilen özara gatnaşyklaryň, birnäçe bilelikdäki möhüm taslamalar boýunça hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini peýdalanmagyň möhümdigini belledi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ösüp gelýän ýaş nesli terbiýelemäge, jemgyýetde ýokary ahlak gymmatlyklaryny gorap saklamaga gönükdirilen işlere ünsi çekdi we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýüzlenip, halkymyzyň milli medeni mirasyny, belent ynsanperwer däp-dessurlaryny, maşgala gymmatlyklaryny aýawly saklamak, baýlaşdyrmak we giňden wagyz etmek meseleleriniň hemişe üns merkezinde durmalydygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz ýaşlary ata Watanymyzyň azatlygy, rowaçlygy barada arzuw eden hem-de, ozaly bilen, mähriban ojagynyň mukaddesligini we şahsyýetiň mertebesini ileri tutan ata-babalarymyzyň mysalynda terbiýelemelidiris diýip, bu wajyp meselä degişli ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli awgust aýynda geçiriljek medeni-köpçülikleýin çäreler hem-de “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän şu ýylda guraljak dürli derejedäki forumlarda göz öňünde tutulan çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň baýram edilýän ýylynda önümçilik we durmuş-medeni maksatly iri desgalaryň açylyş dabaralarynyň ähmiýetini nygtady. Ýurdumyzyň iň täze taryhynyň aýdyň nyşany bolan bu desgalar Türkmenistanyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanýan üstünliklerini we ýeten belent sepgitlerini alamatlandyrýar.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl ulanylmaga beriljek täze binalaryň we desgalaryň halkymyz üçin hakyky toý sowgadyna öwrüljekdigini belläp, olaryň açylyş dabaralaryny ýokary derejede guramak barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň suw hojalyk pudagynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň türkmen bölegini döretmek we onuň düzümini tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda gol çekilen resminama laýyklykda, häzirki wagtda suwdan iki döwletiň arasynda bilelikde peýdalanmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Suw hojalyk ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, 2021-nji ýylyň 26-njy maýynda Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara topary hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyga gol çekildi. Bu resminama laýyklykda, serhetüsti derýalaryň suw serişdelerini rejeli peýdalanmak we iki döwletiň serhetýaka çäklerinde ýerleşýän suw hojalyk desgalarynyň işini üpjün etmek maksady bilen, Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparyny döretmek bellenildi.

Iki döwletiň arasynda serhetüsti suw serişdelerini dolandyrmakda, peýdalanmakda we goramakda hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam bermek, bu ugurda ylalaşyklaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, iki döwletiň Suw hojalyk meselelerine dahylly ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we guramalarynyň işini utgaşdyrmak hem-de Suw hojalyk meseleleri boýunça hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny kämilleşdirmek barada bilelikdäki toparyň wezipeleri kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, suwdan rejeli peýdalanmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygyny belledi. Munuň özi bolsa Merkezi Aziýada ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek hem-de daşky gurşawy goramak bilen ysnyşykly baglanyşyklydyr. Ýurdumyz bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda yzygiderli çykyş etmek bilen, serhetüsti suw serişdelerini ulanmagyň halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny berjaý etmegiň, birek-birege hormat goýmagyň hem-de sebitiň ähli döwletleriniň bähbitlerini nazara almagyň esasynda amala aşyrylmalydygyndan ugur alýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Özbegistan Respublikasy bilen döwletara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini nygtap, biziň dostlukly ýurtlarymyzyň suw ulgamynda özara gatnaşyklaryň oňyn tejribesine eýedigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ulgamlarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi hem-de hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň we Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň meseleleri hakyndaky Kararlaryň taslamalaryny hödürledi.

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda işlenip taýýarlanylan şol resminamalar nebitgaz toplumynyň edaralarynyň düzüminde sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça bölümleriň döredilmegini göz öňünde tutýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de okgunly ösdürmegiň, ony döwrüň talaplaryna laýyk getirmegiň wezipelerine ünsi çekdi. Pudagyň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatynyň pugtalandyrylmagy ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň önümleriniň dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösmegine mynasyp goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň we Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň meseleleri hakyndaky Kararlara gol çekip, olary sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumyny innowasion taýdan ösdürmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamagyň hem-de olary durmuşa geçirmegiň pudakda döredilýän täze düzümleriň işiniň esasy ugurlaryna öwrülmelidigine ünsi çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda gysga möhletli okuwlary guramak barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň 8-nji fewralynda ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport ulgamlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň meseleleri boýunça sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, degişli teklipler taýýarlanyldy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda Milli Geňeşiň agzalarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak üçin gysga möhletli okuwlary guramak meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet gullukçylarynyň etikasyny ýokarlandyrmagyň wajypdygyny nygtady. Olar türkmen halkynyň gadymdan gelýän ruhy-ahlak gymmatlyklaryna, şol sanda birek-birege hormat goýmak däplerine eýerip, özüňi alyp barmagyň ähli kadalaryny berk berjaý etmelidirler.

Milli Liderimiz her bir gullukçynyň watansöýüjilik, halallyk, işe jogapkärçilikli çemeleşmek ýaly häsiýetleri özünde jemlemek bilen, nusgalyk görelde bolmalydygyny belledi we bu ugurdaky işleri gowulandyrmak babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow importyň ýerini tutýan we eksporta niýetlenen harytlaryň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Senagaty ösdürmek boýunça “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” göz öňünde tutulan çäreleri amala aşyrmak, importyň ýerini tutýan we eksporta niýetlenen harytlaryň önümçiligini ýola goýmak maksady bilen, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan hereket edýän önümçilikleriň düzümini kämilleşdirmek hem-de ýurdumyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklary zerur bolan gurluşyk harytlary bilen üpjün etmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny, faýans önümlerini öndürýän zawody gurmak boýunça degişli işler alnyp barylýar, bu önümçiliklerde esasy çig mal bolup, kaolin önümi giňden ulanylýar.

Balkan kän müdirliginiň kaolin önümhanasynyň taslama kuwwatyny nazara almak bilen, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Derýaplastik” hojalyk jemgyýetiniň maýa goýum serişdeleriniň hasabyna ady agzalan önümhananyň durkuny täzelemek hem-de bilelikdäki açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek teklip edilýär. Şol kärhananyň guramaçylyk-hukuk görnüşiniň üýtgedilmegi hem-de durkunyň täzelenilmegi onuň kuwwatyny artdyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge, daşary ýurtlardan getirilýän çig mal üçin harç edilýän serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda sarp edijileri zerur import önümleriniň ornuny tutýan harytlar bilen doly üpjün etmäge ukyply, kuwwatly gurluşyk senagatyny döretmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz pudagyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly islege eýe bolan ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmagyň möhümdigini belläp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän pudaklaryndaky işleriň ýagdaýy, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi we «Türkmenistanyň çäginden daşary alnyp gidilende kagyz galyndylaryna hem-de taýýar çap edilýän önümlere gümrük paçlaryny bellemek hakyndaky» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýer milli Liderimiziň hususy ulgama goldaw bermeginiň netijesinde, ýurdumyzyň telekeçileriniň işiniň geriminiň giňelýändigini aýtdy.

Önümçilik kärhanalarynyň kuwwatlyklaryny çig mal bilen üpjün etmek hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlary özümizde öndürmek maksady bilen, degişli işler geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, özümizde öndürilýän harytlaryň hasabyna içerki bazarda azyk bolçulygyny üpjün etmegiň söwda toplumynyň möhüm wezipesidigini belledi we ýurdumyzda telekeçiligi mundan beýläk-de ösdürmek, milli ykdysadyýetde onuň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, daşary ykdysady aragatnaşyklary giňeltmek üçin ähli şertleri döretmek boýunça görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň çäginden daşary alnyp gidilende kagyz galyndylaryna hem-de taýýar çap edilýän önümlere gümrük paçlaryny bellemek hakynda» Karara gol çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we bu resminamany durmuşa geçirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew ýolbaşçylyk edýän edarasynyň meseleleri boýunça Kararyň taslamasy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, degişli düzümler bilen bilelikde bu resminamanyň hem-de Agentlik hakyndaky düzgünnamanyň we onuň merkezi edarasynyň gurluşynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça degişli işleriň geçirilendigi bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna degişli resminamalaryň taslamalary hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda durmuş ugurly ykdysady ulgamyň ýokary depginler bilen ösýändigini nygtady. Bu ulgam eýeçiligiň dürli usullaryna esaslanýar hem-de bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmegi göz öňünde tutýar. Hojalygy ýöretmegiň netijeli usullaryny işjeň ornaşdyrmagyň, ulag-kommunikasiýa toplumynyň kärhanalaryny dolandyrmak boýunça eýeçiligiň dürli düzümlerini kemala getirmegiň esasynda bu ulgamda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak maksady bilen, degişli işler geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň meseleleri hakynda» Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly M.Çakyýewe iberdi we bu ugurda bellenen çäreleri durmuşa geçirmek meselelerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we pudaklary ösdürmäge gönükdirilen resminamalar kabul edildi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

***

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda halkara ähmiýetli çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk komitetiniň agzalarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Gün tertibine Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna, sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogyna, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyna, milli önümleriniň halkara sergisine, milli tagamlarynyň festiwalyna hem-de sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, döwletara gatnaşyklary hem-de sebitiň ýurtlarynyň arasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge hem-de eziz Diýarymyzyň halkara abraýyny pugtalandyrmaga ýardam etjek çäreleriň ähmiýetini belledi. Milli Liderimiz şu gün halkara ähmiýetli çäreleri guramak boýunça ozal berlen tabşyryklaryň Guramaçylyk komiteti tarapyndan ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere serediljekdigini aýtdy.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow awgust aýynyň başynda geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyny we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumyny hem-de ikitaraplaýyn duşuşyklary we beýleki çäreleri degişli derejede geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň iri sebit we halkara ähmiýetli forumlaryň geçirilýän ýerine öwrülendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ähli degişli düzümleriň sazlaşykly işlemeginiň möhümdigine ünsi çekip, öňde boljak halkara ähmiýetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek meselelerini üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogynyň maksatnamasy barada habar berdi. Bu çäre Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriler. Foruma daşary ýurtlaryň wekilleriniň hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysynyň gatnaşmagy göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, degişli forumyň guramaçylyk meselelerine toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belledi. Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogy Türkmenistanyň sebitde gender deňligini üpjün etmek babatda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga mynasyp goşandy bolar.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirilen halkara forumlary hem-de sergileri ýokary derejede geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, daşary ýurtly myhmanlary türkmen halkynyň gadymdan gelýän myhmansöýerlik däplerine laýyklykda, mynasyp garşylamagy üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz şu maksat bilen, degişli düzümleriň sazlaşykly işini ýola goýmagyň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Türkmenistanyň üstünliklerini, halkymyzyň baý medeni mirasyny we köpasyrlyk milli gymmatlyklaryny giňden beýan etmek maksady bilen, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek medeni çäreleriň maksatnamasy, Merkezi Aziýa döwletleriniň sungat ussatlarynyň dabaraly baýramçylyk konsertine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, halkara ähmiýetli çäreleri talabalaýyk guramak maksadynda, ugurdaş düzümler bilen bilelikde, degişli işleri ýokary derejede geçirmegiň wajypdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz artistleriň çykyşlarynda ata Watanymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanýan üstünlikleriniň, türkmen halkynyň bagtyýar durmuşynyň öz beýanyny tapmalydygyny aýdyp, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow döwlet Baştutanymyzyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek halkara ähmiýetli çärelere taýýarlyk görmek boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde hem-de gözegçilik-geçiriş nokatlarynda barlaglary geçirmek üçin nokatlaryň hem-de kesgitlenen ýerlerde lukmanlaryň gije-gündiz nobatçylygyny guramagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere degişli görkezmeler berildi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory M.Çakyýew «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleri ýokary derejede guramak maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menziliniň çäginde guraljak Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisine taýýarlyk görmek meselesi hasabatyň esasyny düzdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisini ýokary derejede guramak baradaky meselelere ünsi çekdi. Bu sergi Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz menziliniň çäginde ýerleşdiriler. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz agentligiň ýolbaşçysyna birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň jemini jemläp, möhüm ähmiýetli forumlaryň — Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň hem-de sebitiň ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň hem-de şolar bilen bagly halkara çäreleriň aýratyn ähmiýete eýedigini nygtady. Bularyň ählisi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň halkara hyzmatdaşlyk forumlarynyň geçirilýän merkezine öwrülýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyz öňümizdäki wakalaryň köpugurly sebit hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam etjekdigini belläp, möhüm ähmiýetli forumlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi we Guramaçylyk komitetiniň agzalaryna anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny hem-de halkymyzyň abadançylygynyň we ýurdumyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35439

24.07.2021
Salam, Olimpiýa oýunlary!

Ýurdumyzyň wekilçilikli toparlary XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

Düýn Tokionyň Milli Olimpiýa stadionynda XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy boldy. Ozal hem habar berşimiz ýaly, bu dabara we Oýunlaryň çäklerindäki ýaryşlara biziň ýurdumyzyň hem wekilçilikli topary gatnaşýar.

Olimpiýa oýunlarynyň özi bilen bir hatarda olaryň açylyş dabaralaryna hem sabyrsyz garaşylýar. Çünki bu dabaralarda öwüşginliligiň we reňbe-reňligiň iň ýokary derejesine ýetilýär. Şu gezek hem şeýle boldy. Milli Olimpiýa stadionyny gurşap alan açylyş dabarasy tutuş şäheri müň bir dürli öwüşgine besledi.

Tokio — 2020 Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli topar hem hormatly myhman hökmünde gatnaşdy. Türkmen wekiliýetiniň agzalary ajaýyp şüweleňe hormatly myhmanlar üçin niýetlenen orunlarda tomaşa etdiler.

Şu gezekki Oýunlara sportuň 33 görnüşi boýunça 11 müň 300-den gowrak türgen gatnaşýar. Olaryň arasynda türkmenistanly türgenler hem bar. Bu Olimpiýa oýunlarynda dokuz türgenimiz sportuň dört görnüşi boýunça güýç synanyşyp, Olimpiýa medaly üçin göreşer. Açylyş dabarasynda olar Döwlet baýdagymyzy buýsançly göterip, dabaraly ýörişe gatnaşdylar. Goý, olara ýaşyl Tugumyzy ýeňişler bilen hem belende götermek miýesser etsin!

Eýýäm şu gün — 24-nji iýulda biziň türgenlerimiziň wekilçilik edýän sport görnüşleriniň käbiri boýunça ýaryşlara badalga berler. Has takygy, şu gün Olimpiýa oýunlarynyň çägindäki suwda ýüzmek boýunça ýaryşlar başlanar. Bu ýaryşlarda biziň ýurdumyza Merdan Ataýew bilen Darýa Semýonowa wekilçilik eder.

Halkara ýaryşlaryň ençemesiniň ýeňijisi Merdan Ataýew 100 we 200 metr aralykda arkanlygyna ýüzmek boýunça ýaryşlara gatnaşar. Tokio — 2020 Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna görä, 100 metr aralyga arkanlygyna ýüzmek boýunça deslapky ýaryşlar 25-nji iýulda günüň ikinji ýarymynda geçiriler. 26-njy iýulda bolsa şu görnüş boýunça ýarym final ýüzüşleri geçiriler. Ýeňijiler 27-nji iýulda, günüň birinji ýarymynda belli bolar.

M.Ataýew 28-nji iýulda 200 metr aralyga arkanlygyna ýüzmek boýunça ýaryşlara goşular. 29-njy iýulda bu ýaryşlaryň ýarym final, 30-njy iýulda final ýüzüşleri geçiriler.

100 metr aralykda brass usulynda ýüzmek boýunça ýaryşlara gatnaşjak Darýa Semýonowa hem Olimpiýa synagyna ertir çykar. Günüň ikinji ýarymynda deslapky ýaryşlar geçirilip, olaryň ýeňijileri 26-njy iýulda boljak ýarym final ýaryşlaryna gatnaşar. 27-nji iýulda bolsa ýeňijiler belli bolar.

Ertir — 25-nji iýulda bolsa dzýudo boýunça halkara derejeli sport ussady Gülbadam Babamuratowa ýaryş düşekçesine çykar.

Agageldi ITALMAZOW.

«Türkmenistan».


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35434

24.07.2021
Türkmenistanyň Prezidenti halk hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 22-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, käbir ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatyň barşynda halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny ösdürmek boýunça şu ýyl üçin bellenilen meýilnamalaryň ýerine ýetirilişi, eziz Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny mynasyp garşylamak, ähli düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Iş maslahatynda şanly seneleri mynasyp garşylamak ugrunda alnyp barylýan taýýarlyk işleriniň çäklerinde ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, birnäçe ugurlar boýunça kanun taslamalaryny taýýarlamak hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ýerlerde döwletimiziň ynsanperwer içeri we daşary syýasatyny giňden wagyz etmek ugrundaky çäreler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onda hakyky demokratik ýörelgeleri berkarar etmek boýunça Halk Maslahatynyň işiniň örän wajypdygyny belledi. Milli Liderimiz Garaşsyz Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, kanunyň hökmürowanlygyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde öz raýatlarynyň bähbitleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary hökmünde yglan edendigini aýtdy.

Iş maslahatynyň dowamynda Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, «Açyk gapylar», hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli, deňhukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasyna möhüm üns berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň döwletara derejede hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen, köptaraply görnüşde netijeli gatnaşyklara üýtgewsiz eýerýändigini aýdyp, halkara hyzmatdaşlygyň köpugurly esasda ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny belledi. Bu ugurda amala aşyrylýan işler Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk derejesine doly laýyk gelmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Maslahatyň dowamynda dürli düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, önümçilik toplumlaryna öňdebaryjy tejribäni, innowasion tehnologiýalary we sanly ulgamlary ornaşdyrmagyň wajypdygy barada gürrüň edildi hem-de ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly işleriň barşy barada hasabatlar diňlenildi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyny mynasyp garşylamak ugrunda alyp barýan işleri, guraljak dabaraly harby ýörişe taýýarlygyň derejesi barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýy mynasybetli guralýan medeni-köpçülikleýin çärelerde bolşy ýaly, dabaraly harby ýörişde-de şahsy düzümleriň ata Watanymyza bolan söýgüsiniň, mähriban halkymyzyň synmaz döredijilik ruhunyň açylyp görkezilmelidigini belledi we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra ýurdumyzyň baş baýramynyň hormatyna gurlup, ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginleri barada hasabat berildi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde häzirki zamanyň şertlerine laýyk gelýän täze şäherleriň we şäherçeleriň gurulýandygyny hem-de bu işleriň depginli dowam etdirilmelidigini belledi.

Iş maslahatynyň dowamynda hormatly Prezidentimize şanly seneler mynasybetli guraljak sergiler, ýarmarkalar barada hasabat berildi. Döwlet Baştutanymyz bazar ykdysadyýeti şertlerinde işewürligi we hususy telekeçiligi ösdürmäge uly üns bermegi, döwlet emlägini hususylaşdyrmak hem-de paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 30 ýyllygynyň hormatyna meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz bu şanly senäni mynasyp dabaralandyrmakda obasenagat toplumynyň düzümlerine möhüm ornuň degişlidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, içerki bazaryň azyk we beýleki ilkinji nobatdaky zerur harytlar bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, halkymyzyň baýramçylyk saçaklarynyň bereketli bolmagyny gazanmak meseleleriniň wajypdygyna üns çekildi.

Maslahatyň dowamynda milli Liderimiz beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýy mynasybetli geçirilýän döwlet we medeni-köpçülik çäreleri, baýramçylyk dabaralary baradaky hasabatlary diňläp, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35290


23.07.2021
Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň täze desgalarynyň taslamalary bilen tanyşdy

Aşgabat, 22-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda guruljak dürli maksatly täze binalaryň we desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy.

Taslamalar bilen tanyşmak üçin döwlet Baştutanymyz Ruhyýet köşgüne geldi.

Türkmen paýtagtyny gurmagyň nobatdaky tapgyrlarynyň taslamalary bilen tanyşmak Aşgabady hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda alnyp barylýan giň möçberli işleriň ähmiýetli bölegidir. Şu günki çäre milli Liderimiziň golaýda geçirilen iş maslahatynyň barşynda beren tabşyrygy boýunça guraldy. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, birnäçe degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini hemişe üns merkezinde saklaýar. Şunuň bilen baglylykda, şäher ilatynyň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy üçin zerur şertleriň döredilmegine, ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan işlerde öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň ulanylmagyna hem-de amatly ekologiýa gurşawynyň üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär.

Paýtagtymyzy has-da abadanlaşdyrmak we binagärlik keşbini kämilleşdirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alnyp, degişli teklipler işlenip taýýarlanyldy. Hususan-da, täze desgalaryň hatarynda Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygynda Aşgabat şäherine degişli gulluklaryň täze binalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimize Aşgabat şäherine degişli gulluklaryň binasynyň baş meýilnamasy, binalar toplumynyň teklip edilýän ýerleşiş çyzgysy hem-de dürli tarapdan görnüşleri görkezildi. Şeýle hem S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binasyny gurmak meýilleşdirilýär.

Soňra milli Liderimiz paýtagtymyzyň Magtymguly şaýolunyň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň binalar toplumynyň şekil taslamasy bilen tanyşdy, şeýle hem A.Nyýazow şaýolunyň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binalar toplumynyň şekil taslamasyny gözden geçirdi.

Döwlet Baştutanymyz şekil taslamalaryny synlap, olara käbir belliklerini we tekliplerini aýtdy. Bu desgalar ýurdumyzda bildirilýän ýokary talaplara laýyklykda gurlup, saglygy goraýyş ulgamynda iň soňky gazanylan tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylmalydyr diýip, milli Liderimiz nygtady we degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän 10 müň orunlyk köpugurly döredijilik we sungat merkeziniň şekil taslamasy hem-de “Dokmaçylar” medeni merkeziniň baş meýilnamasy, şekil taslamasy bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz taslamalary gözden geçirip, guruljak desgalaryň ýurdumyzyň baş şäheriniň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidigini, şunda halkymyzyň milli mirasynyň aýratynlyklarynyň öz beýanyny tapmalydygyny aýratyn belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz degişli binalarda medeni çäreler we beýleki köpçülikleýin dabaralar geçirilende, saz öwüşginleriniň mynasyp ýaňlanmagy üçin olaryň akustika ulgamynyň hem oýlanyşykly guralmalydygyny belläp, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem Aşgabat şäheriniň demirgazyk künjegindäki “Altyn kölüň” kenarynda dynç alyş zolagynyň gurulmagy meýilleşdirilýän şekil taslamalary bilen tanşyp, häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäheriniň ähli künjeklerinde bina edilýän medeni-durmuş maksatly desgalarda aşgabatlylar we şäheriň myhmanlary üçin ýokary derejeli mümkinçilikleriň döredilmegine üns berilmelidigini belledi. Gurulmagy meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary taýýarlanylanda, oňa hemmetaraplaýyn we örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidir. Şunda adamlaryň döwrebap ýaşaýşy, göwnejaý dynç alyş bilen baglanyşykly wezipeleriň üstünlikli çözülmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu barada degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň garamagyna paýtagtymyzyň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň günbatar tarapynda gurulmagy meýilleşdirilýän seýilgähiň şekil taslamasy hödürlenildi. Soňra milli Liderimiz Aşgabat şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän ýaşaýyş we durmuş maksatly binalar toplumynyň teklip edilýän şekil taslamalary bilen tanşyp, olara birnäçe anyk bellikleri aýtdy we düýpli düzedişleri girizdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy özüniň ýerleşiş we bezeg aýratynlyklary bilen tapawutlanmalydyr. Desgalaryň binagärlik keşbi häzirki zaman ösen talaplaryna we milli binagärlik ýörelgelerine doly laýyk gelmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we taslamalar taýýarlananda, gurluşyk ulgamyna bildirilýän talaplaryň göz öňünde tutulmalydygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Halkara onkologiýa merkeziniň taslamasy bilen hem tanşyp, merkeziň adamlarynyň saglygyny goramakda örän wajypdygyny belläp, onuň döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilmelidigini aýtdy we bu babatda saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň çäginde bar bolan we döwrebaplaşdyrylmagy teklip edilýän köprüleriň şekil taslamalaryny gözden geçirdi. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek boýunça öňe sürülýän täzeçil şähergurluşyk maksatnamasynda durmuş üpjünçiligi bilen bir hatarda, şäheriň ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurulmagy we ozal bar bolanlarynyň durkunyň täzelenmegi ýaly ugurlar möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. Şähergurluşyk maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde binalaryň we desgalaryň gurluşygy bilen birlikde, olaryň bezegi wajyp ugurlaryň biridir. Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, gurulýan we döwrebaplaşdyrylýan köprüleriň özboluşly bezeg aýratynlyklarynyň döredilmelidigini belledi.

Her ýyl türkmen paýtagtynyň ajaýyp binagärlik toplumynyň üsti täze, özboluşly binalar we desgalar, döwrebap seýilgähler bilen ýetirilýär. Şolar häzirki döwrüň özboluşly şäher gymmatlyklaryna hem-de täze eýýamyň aýdyň nyşanyna, Watanymyzyň baş şäheriniň bezegine öwrülýär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň taýýarlanan taslamalary bilen tanyşlygyny tamamlap, eziz Diýarymyzyň baş şäherinde ýaýbaňlandyrylan şähergurluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmekde işleriň hil babatda halkara ölçeglere gabat gelmeginiň, binalaryň daşky we içki bezeginde milli bezeg ýörelgeleriniň giňden ulanylmagynyň zerurdygyny nygtady. Şäherde we onuň daş-töwereginde amatly ekologiýa ýagdaýyny saklamak esasy talap bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35292

23.07.2021
Türkmenistanyň Baýdagy XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda buýsançly parlaýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Buýrugyna laýyklykda, XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde gulluk iş saparynda bolýar.

Diýarymyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneleriň dabaralandyrylýan 2021-nji ýylda ýurdumyzyň sport ulgamynda taryhy wakalar köp boldy. Şu döwürde türkmen türgenleri sebit we halkara derejeli sport bäsleşiklerine gatnaşyp, Watanymyzyň sport abraýynyň belende galmagyna mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Ýakynda geçirilen Türkmenistana sportuň dürli görnüşleri boýunça dünýä derejesindäki esasy bäsleşiklerde wekilçilik etjek milli ýygyndy toparymyzy ugratmak dabarasy milli Liderimiziň yzygiderli tagallalary netijesinde ýurdumyza sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak hem-de ýokary netijeli sporty ösdürmek üçin halkara ölçeglere laýyk gelýän ähli şertleriň döredilýändiginiň, dünýä derejeli türgenleriň taýýarlanylmagyna uly üns berilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň “Sport” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda geçirilen dabara wise-premýer, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S.Berdimuhamedow, şeýle hem Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, milli sport merkezleriniň, federasiýalaryň ýolbaşçylary, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymlary hem-de talyplary gatnaşdylar.

Bellenilişi ýaly, biziň türgenlerimiziň dünýäniň iň iri ýaryşlaryna gatnaşmagy köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde yglan eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli atalyk aladasy hem-de ünsi netijesinde mümkin boldy. Türkmenistanyň ýokary derejeli wekiliýetiniň Tokio şäherine iberilmegi bolsa ýurdumyzyň türgenleriniň ýeňiş gazanyp, Watanymyzyň Tuguny belentde parlatjakdygyna bolan ynamy artdyrýar.

Milli Liderimiziň öňde boljak dünýä derejesindäki bäsleşiklerde Türkmenistana wekilçilik etjek sport wekiliýetiniň agzalaryna iberen Ýüzlenmesinde biziň türgenlerimiziň Olimpiýa oýunlarynda ajaýyp ýeňişleri gazanyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyna toý sowgatlary bilen geljekdiklerine, sportda “Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.” şygaryny öňe sürýän eziz Watanymyzyň sagdynlygyň we ruhubelentligiň ülkesi hökmünde halkara derejedäki abraýyny has-da belende göterjekdigine, şeýle hem türkmen sportuny Ýer ýüzünde şöhratlandyrjakdygyna ynam bildirýärin diýlip bellenilýär. Munuň özi türkmen ýaşlaryny ajaýyp üstünliklere ruhlandyrýan dabaraly çagyryşdyr.

Ýeri gelende aýtsak, Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen durmuş-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan oýlanyşykly daşary syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň möhüm we ygtybarly hyzmatdaşy bolan Ýaponiýa bilen köpugurly gatnaşyklaryň ösdürilmegi bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär.

Soňky ýyllarda deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, ynanyşmak arkaly ýola goýulýan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp, hil taýdan ýokary derejä çykandygyny bellemek gerek. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça türkmen wekiliýetiniň Ýaponiýa saparynyň netijeli bolmagyna, onuň dürli ugurlar, şol sanda sport ulgamyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň köpugurly esasda ösdürilmegine giň ýol açar.

Şu ýylyň maý aýynda hormatly Prezidentimiziň Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen bolan telefon arkaly söhbetdeşliginde abraýly halkara guramalaryň çäklerinde ählumumy hem-de sebit möçberindäki oňyn başlangyçlara we tekliplere özara goldaw berilýändigi bellenildi we gatnaşyklary dürli ugurlar boýunça ýygjamlaşdyrmaga bolan ikitaraplaýyn gyzyklanmalar tassyklanyldy.

Nebitgaz toplumy, elektroenergetika, ulag we aragatnaşyk pudaklary, suw hojalygy we dokma senagaty, sport we syýahatçylyk ulgamlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen birlikde, iki döwletiň halklarynyň ýakynlaşmagynyň we olaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň berkidilmeginiň möhüm şerti bolan medeni-ynsanperwer ulgama möhüm ornuň degişlidigi bellenildi.

Mälim bolşy ýaly, Ýaponiýanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň gatnaşmagynda birnäçe iri düzümleýin taslamalar amala aşyryldy. Mary welaýatynda ammiak we karbamid önümçiligi boýunça zawodlar toplumy, Balkan welaýatynda “Garabogazkarbamid” zawody hem-de Gyýanlyda polimer gazhimiýa toplumy ulanylmaga berildi. Himiýa senagaty we energetika pudagy boýunça täze bilelikdäki kärhanalary gurmakda tagallalary utgaşdyrmak boýunça ägirt uly mümkinçilikler bar. Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygy netijeli hyzmatdaşlygyň anyk mysalydyr.

Türkmen türgenleriniň XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň sport ugry boýunça hem işjeň ösdürilýändiginiň nobatdaky mysalydyr. Soňky ýyllarda gönüden-göni milli Liderimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde ýurdumyzyň şäherlerinde we obalarynda häzirki zaman sport-sagaldyş toplumlary we köpugurly döwrebap stadionlar guruldy. Ýokary derejeli türgenleşikleri geçirmek hem-de sportuň dürli görnüşleri boýunça halkara ýaryşlary guramak üçin zerur mümkinçilikleri özünde jemleýän köpugurly sport toplumlary türkmen türgenleriniň halkara ýaryşlara gatnaşmaklary üçin möhüm binýady emele getirýär.

2017-nji ýylda ýurdumyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň we beýleki abraýly halkara sport ýaryşlarynyň üstünlikli geçirilmegi türkmen türgenleriniň has-da kämilleşmeginde we olaryň halkara sport ýaryşlarynda ýokary üstünlikleri gazanmagynda aýratyn ähmiýetli boldy. Munuň özi ýurdumyzyň sport ulgamyny döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmäge, bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty ösdürmäge giň mümkinçilikleri açýar.

Aşgabatda Merkezi Aziýa sebitinde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň gurulmagy, onuň sportuň Olimpiýa görnüşleri boýunça döwrebap toplumlary türkmen sportunyň täze, has belent derejelere çykmagynda wajyp orun eýeleýär. Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegini yzygiderli wagyz edýän milli Liderimiz ýurdumyzyň ilatynyň, aýratyn-da , ýaşlaryň köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen işjeň meşgullanmagyny üpjün edýän sport toplumlarynyň guralmagyna möhüm ähmiýet berýär.

Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň hem-de ruhubelentligiň berkarar bolmagy, sportuň dürli görnüşleriniň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi hem-de bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň wagyz edilmegi bilen bir hatarda, ýokary derejeli türgenleri we tälimçileri, şeýle hem ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak meselelerine uly üns berilýär. Bu ugur boýunça netijeli halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek arkaly türkmen türgenleriniň we tälimçileriniň dünýäniň iri ýaryşlaryna işjeň gatnaşmagyny üpjün etmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Türkmenistanyň Agyr atletika federasiýasynyň baş kätibi Çarygeldi Mämmedowa ýurdumyzyň sportunyň taryhynda ilkinji gezek Olimpiýa oýunlarynyň agyr atletika ýaryşlaryna eminlik etmek hukugynyň berilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen sportuny ösdürmek, halkara derejeli türgenleri we tälimçileri taýýarlamak boýunça edýän yzygiderli aladasynyň aýdyň netijesidir. Şeýle hem Ç.Mämmedowyň Agyr atletika boýunça dünýä çempionatlaryna, Aziýa we beýleki halkara ýaryşlaryna emin hökmünde gatnaşandygyny bellemek gerek. Bu bolsa ýurdumyzyň sport ulgamyna degişli hünärmenleriniň taýýarlyk derejesiniň ýokary halkara görkezijilere doly laýyk gelýändiginiň nobatdaky beýanydyr.

XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenleriniň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimize mynasyp wekilçilik edip, uly üstünlik gazanmaklaryny arzuw edýän halkymyz olaryň abraýly bäsleşiklerde uly ýeňişleri gazanjakdyklaryna, şeýlelikde, Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişligindäki abraýynyň has-da belende galmagyna mynasyp goşant goşjakdyklaryna ynam bildirýär.

Watanymyzyň, halkymyzyň ynamyna mynasyp bolup, belent sepgitleri eýelemek, uly ýeňişleri gazanmak türkmen ýaşlary üçin mukaddes borçdur.

(TDH).https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35289

23.07.2021
Türkmeniň bitewülik binýady

Daşoguz şäherinde ýaşaýyş jaý toplumynyň we “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabaralaryndan soňky oýlanmalar

Elkyssa, habary kimden al, üç ýüz altmyş pir-erenler mekany gadymy Daşoguzdan al! Ulus-il Gahryman Arkadagymyzyň daşyna jem bolup, mukaddes toprakda öý tutar, toý tutar boldy. Bagşylar dessan aýdyp, şahyrlar nama gaýryp, uly toýuň çawuny çar ýana ýaýdylar...

Ak şäherimiz Aşgabatda kaşaňdan köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň tapgyr-tapgyr açylmagy döwrümiziň aýratynlygyna öwrüldi. Biz indi oňa öwrenişibem gidipdiris. Paýtagtda başy başlanan iş, ýola goýlan ýörelge ýurdumyzyň ähli giňişliklerine ýaýylýar. Öňňin, 21-nji iýulda Daşoguz şäherinde döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 15-siniň açylmagy, şäher içre şäheri ýatladyp duran bu toplumda 368 hojalygyň öýli bolmagy — döwletlilikden, bagtyýarlykdan nyşan.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dürli ýaşdaky, dürli kärdäki ýönekeý raýatlar bilen ýürekdeş söhbetlerine şaýat bolmakdan çeper eser okan deý, çäksiz lezzet alýarsyň. Uly ýurdy birleşdirip duran bitewülik şeýle pursatlarda has aýdyň açylýar. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde täze jaýa göçüp baran, tüweleme, 13 çagaly — sekiz ogul, bäş gyzly maşgalada myhman boldy.

Diňe öz-özleri saçak başyna geçende hem toý döwresini ýatladyp duran köp çagaly maşgalany, jedir-jedir goşgy okap, milli Liderimize hoşallyk bildirýän körpeleri synlamak, gör, nähili ýakymlydy! Munuň özi türkmeniň öz bagtyny nesil dowamatynda görýändiginiň guwandyryjy güwäsi!

Köpügören ýaşulularyň biri: “Türkmende doganlar şol bir eşigi geýip ulalýarlar. Bu ýeter-ýetmezlikden däl, munuň manysy dogany dogana mähriban etmekdedir. Doganlar şeýdip göwündeş doganlar bolup ýetişýärler” diýip düşündiripdi. Onsoňam, köp çagaly maşgalalarda doganlaryň ulularynyň kiçileri terbiýeläp, ata-enä el-aýak bolýandygyny hem aýtmak gerek. Şeýle maşgalalarda ýetişen çagalaryň jemgyýete goşulyşmak, köpçülik bilen dil tapyşmak ukyby-da ösen bolýar.

Iň esasy zat bolsa, ýurtda köp çagaly maşgalalaryň barha artmagy döwrüň abadançylygynyň, döwletiň kuwwatlylygynyň hem möhüm görkezijisidir. Hormatly Prezidentimiziň bu maşgalanyň agzalary bilen gürrüňdeşliginde: “Arkaňyzda döwletimiz dag ýaly bolup durandyr!” diýen sözleri tutuş halkymyzyň buýsanjyny artdyrdy.

Maşgalany goldamak, ýaş nesliň röwşen geljegini üpjün etmek — “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgäni ynsanperwer syýasatynyň düýp özeni hökmünde kesgitlän Gahryman Arkadagymyzyň baş aladalarynyň biri. Ýeri gelende aýtsak, Daşoguz welaýatyny 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda ýeňillikli ipoteka karzlaryny bermegi peýdalanmak bilen, ýokary amatlykly öýleri bolan ýaşaýyş jaýlaryny we hususy ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy dowam etdirmek, degişli döwürde ilatyň ýaşaýyş jaýlarynyň umumy meýdany bilen üpjünçiliginiň bir adama düşýän möçberini 27,1 inedördül metre ýetirmek bellenilendir.

Şol gün asylly däbiň dowam etdirilip, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan welaýatyň etraplarynyň we şäherleriniň çagalar hassahanalary üçin täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň 10-synyň berilmegi hem ynsanperwerligiň belent nusgasyna öwrüldi.

***

Kaşaň ýaşaýyş jaýlary we “Türkmeniň ak öýi” binasy. Olar, göräýmäge, parhly desgalar bolsa-da, gelip-gelip, öý-ojak mukaddesliginde birleşýär. Türkmen “Öý — öwlüýä” diýýär. Hut öýüň keramat hasaplanandygy üçin-de türkmende diňe kaşaň köşkleriň gümmezleri däl, eýsem, kümmetlerdir türbetler hem ak öýe meňzedilip gurlupdyr.

Türkmeniň öý-ojak medeniýeti — milletiň ruhy-ahlak ýaşaýşynda ýeten belent derejesiniň aýnasy. Köptaraply we çylşyrymly gatnaşyklar ulgamynyň kemala gelýän ýeri. Türkmen ruhunyň beýikligi öý-ojak mukaddesliginde äşgär ýüze çykýar. Birmahallar türkmen topragyna duz nesibi çeken gaýry ýurtlularyň biri türkmeniň öýe salam berip girmek, sag aýagyň bilen ätlemek, işige basmazlyk, diňe öz ornuňda oturmak ýaly edim-gylymlaryny, salamlaşmak, çörek iýmek bilen bagly birgiden inçeden-inçe düzgün-kadalaryny görüp-synlap: “Asyl, türkmen bolmak ymgyr ylym, özbaşyna sungat oguşýa” diýip, bu ýagdaýa haýran galypdyr.

Gadymy dessura görä, oguzlarda öýlenýän ýigit meýdana çykyp ok atypdyr, okuň düşen ýerinde bolsa öý dikipdirler. Ýaş çatynjalar üçin öý gurlan ýer olaryň mülk ýeri bolup, soňlugy bilen, ol täze maşgalanyň nesilleriniň dogduk mekanyna, ata ýerine öwrülip galypdyr. Asyl-ha, çagarygynyň, uklarydyr täriminiň özara utgaşygy bilen, ak öý mizemez maşgala durmuşynyň tymsaly hasaplanypdyr. Türkmen öz öýüne älemiň nusgasy hökmünde garapdyr.

Öý — Watan, ýurt düşünjesiniň hem başlangyjy. Manyly, şireli türkmen dilinde “ýurt” sözüniň esasy iki manysy bardyr: birinjisinde ýurt — milletiň öýi, ikinjisinde bolsa ýurt maşgalanyň, neberäniň öýüdir. Hut şu düşünjeden ugur alnyp, ak öýüň “ýurt” diýlip atlandyrylmagy türki dillerde häzirem ýörgünli.

Halkymyzyň gadymy ak öýüniň Watanymyza gelýän syýahatçylarda hem uly gyzyklanma döredýändigine iki ýyl ozal, “Garagum ýalkymynyň” — giň sähranyň gujagyndaky täsin alawyň degresinde bolanymyzda ýene bir gezek göz ýetiripdim. Hususy syýahatçylyk kärhanasy bu ýerde ak öýleri gurnap, ony-da milli ruhda kemsiz bezäp-besläpdir. Gaýnap duran tüňçe çaýy, gyzyp duran tamdyr, aga-ýana gezip ýören düýeler, alabaý itleri... bu künjege özboluşly röwüş berýär. Bu ýeriň mähellesini görüp, şeýle sowal sere dolýar: “Adamlary, bir pursatlygam bolsa, kaşaň jaýlaryny terk edip, özlerini sähranyň gujagyna, türkmeniň ak öýüne atmaga, suw ýaly ulaglaryny gaýra goýup, düýä münüp, ata atlanmaga, döwrebap restoranlaryň müňde bir naz-nygmatyndan ýüz öwrüp, bu ýerde sähra tagamyny dadyp, tüňçe çaýyndan içip görmäge iterýän zat nämekä?”. Munuň jogabyny Ýaponiýa, Italiýa, Germaniýa ýaly dürli ýurtlardan gelen myhmanlaryň beren gürrüňlerinden tapdyk. Görüp otursak, giň sähradaky ak öýler diňe ildeşlerimize däl, gaýry ýurtlulara hem gözbaşlara dolanmaga, adamyň ýaradylmyş asyl-arassalygyna gaýdyp barmaga, tebigat bilen sazlaşygy tapmaga mümkinçilik berýän eken.

***

Ynsan üçin ata ýurdundan, garry öýden eziz ýer barmy?! Oňa ata didary, ene mähri siňendir, arka-arka peder ruhy ornandyr. Ine, “Türkmeniň ak öýi” binasynyň işiginden ätläniňde hem uzak ýyllardan soň, alyslarda galan garry öýüňe salama baranyňdaky deý, täsin duýgyny başdan geçirýärsiň.

Arheologlar ýerasty şäheriň, gymmatly zatlaryň üstüni açanlarynda, gör, nähili begenýärler! Geologlar ýerasty baýlyklaryň, täze gorlaryň üstüni açanlarynda, yhlasynyň myrat tapanyna, gör, nähili şatlanýarlar! Ýurdumyzyň sebitlerinde “Türkmeniň ak öýi” binalarynyň açylyşynyň bize bagyşlaýan täsiri-de şondan birjik-de kem däl. Çünki ol halkymyzyň heňňamasty hakydasynyň açylyşyna barabar. Biz onda asyrlaryň gatynda baslygyp ýatan ruhy hazynalaryň üstünden barýarys.

Döwletli maslahatlarydyr dürli halkara çäreleri, toý dabaralaryny, at üstündäki oýunlary geçirmäge niýetlenip, welaýatlarda gurlan “Ak öýleriň” ählisi, göräýmäge, birmeňzeş keşpdedir, gerimi-gabarasy, tutumy-dabarasy babatda-da bir kysymly ýalydyr. Ýöne bu diňe göräýmäge şeýle. Içgin tanşanyňda, her biriniň iňňän inçe sungatdygyna, reňk aýratynlyklaryndan başlap, haly göllerine, nagyşlaryna çenli, hatda iň owunjak zatlaryň hem gözden salynmandygyna, şeýlelikde, olaryň degişli sebitiň täk özüne mahsus ruhy howasyny, aýratynlyklaryny durkunda jemländigine aň ýetirýärsiň.

Dünýe ýaly giň ýurdumyzyň her bir welaýaty medeni taýdan-da, tebigy taýdan-da gaýtalanmajak, özboluşly baý mirasa eýe. Şol özboluşlylyklar biri-biriniň üstüni ýetirip, türkmeniň älemgoşar öwüşginli bitewi ruhy dünýäsini hasyl edýär. Munuň şeýledigini, binalaryň gurluşynda bolşy ýaly, olarda guralýan sergilerdir konsertler arkaly hem aýan-oraşan görmek bolýar.

Biz bir sözde “Türkmeniň ak öýi” binasy” diýip goýberýäris. Aslynda welin, ol üç müň orunlyk tomaşa zaly, sergi zaly, üç sany kafedir çaýhana, 600 orunlyk awtomobil duralgasy, tehniki toplum, sadaka jaýy, medeni-köpçülik çärelerini guramak üçin açyk meýdança ýaly birgiden düzümlerden ybarat uly bir toplum! Daşoguz şäherindäki “Türkmeniň ak öýi” binasynyň gurluşygyna üç ýyllap nähili yhlas, neneňsi azap siňdirilendigini bu ýerde iki müň çemesi adamyň iki, zerur bolsa, üç çalşykda iş alyp barandygy, dürli kysymly tehnikalaryň 60-a golaýynyň sazlaşykly işledilendigi hem görkezýändir.

Binanyň gurluşygyny amala aşyran “Röwşen” hususy kärhanasy oňa röwşenlik eçilmekde-de tagalla edipdir. Ýerde dogan ýyldyz deý, her demde müň bir öwsüp, öwşün atyp duran “Ak öýüň” kemsiz yşyklandyrylyşynyň özi nämä degmeýär?! Onda sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň ornaşdyrylandygyny, beýleki welaýatlardaky “Ak öýler” bilen göni wideoaragatnaşygy hem ýola goýup bolýandygyny-da bellemelidiris.

Pederler adamyň başarnygyny, zehin-zähmetini onuň howlusynyň bag-bakjasyna garap hem ölçerip-kesgitläp bilipdirler. “Türkmeniň ak öýüniň” tüýs döwletlilik ojagydygy degre-daşynyň pürli-gyrymsy agaçlaradyr dürli güllere çümüp oturyşyndan-da belli. Onuň bag ekilen ýerleri 35 müň 418 inedördül metre barabar.

Hawa, bu gün ýurdumyzyň welaýatlarynyň her biriniň merkezinde “Türkmeniň ak öýi” seleňläp dur. Eýsem, hormatly Prezidentimiziň bu döwletli başlangyjy, öňi bilen, nämäni aňladýar?! Elbetde, ulug ýurdumyzyň bir öý, bir ojak, ulus-ilimiziň bir maşgala deýin jebisligini, bitewüligini aňladýar. Bir supranyň başyndaky jemligi alamatlandyrýar. Ýurduň ähli sebitiniň deň derejede ösdürilýändigini görkezýär. Dünýä derejeli ösüşiň milli ruhdan gözbaş alýandygyny Zemine ýaýýar. Munuň özi Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny baýram edýän berkarar döwletimiziň ähli gazananlarynyň özeninde, binýadynda duran gymmatlykdyr, ýeneki ösüşlere badalgadyr.

***

Gurban baýramy — agzybirligiň, köňli jemligiň, ynsanperwerligiň baýramy. Onuň hormatyna täze lybas geýmek, bolmanda, bagjygyňy täzelemek — baýramyň asylly däbi. Biz bu gezek Gurban baýramynda diňe adamlaryň däl, asyl, mähriban ýurdumyzyň toý donuny geýip, täze keşbe girişine şaýat bolduk.

Ýurdumyzyň sebitlerinde yzly-yzyna açylýan-u-düýbi tutulýan kaşaň desgalarda halkymyzyň bagtyýar durmuşy baradaky çynlakaý aladalar ör-boýuna galýar.

Kakamyrat REJEBOW.

“Türkmenistan”.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35286

23.07.2021
Haly dokar elleri...

Şanly wakalara, şatlykly hem bagtly pursatlara beslenýän ajaýyp tomus paslynda Daşoguzyň çeper halyçylyk kärhanasynyň Gubadag etrabyndaky haly önümhanasynyň täze binasy ulanylmaga berildi. Ol howalanyp oturan belent durky, Gün nuruna öwşün atýan ýagty görki bilen etrap merkeziniň döwrebap keşbine gözellik goşdy. Umumy tutýan meýdany ýarym gektara barabar bolan haly kärhanasynyň gurluşyk işlerini Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawodynyň işçi-hünärmenleri alyp bardylar. Bu ýerde çeper elli halyçy gelin-gyzlaryň 150-siniň zähmet çekmegi, dynç almagy üçin oňaýly şertler döredildi. Täze binanyň giňligi 860 inedördül metre barabar eýwanynda haly ýüwürtmek, dokamak üçin iň döwrebap enjamlar oturdylypdyr. Halyçylaryň esasy işlejek ýeri bolan giň eýwanda ýylyň ähli paslynda howanyň amatly derejesi saklanar. Binanyň içinde edara jaýy, haly we haly önümleriniň muzeýi, taýýar önümleri saklamak üçin iki sany ammar, gulluk otagy, ussahana ýerleşýär. Häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan kärhana inçe sungaty bilen gözellik döredýän ussat halyçylary has-da döredijilikli işlemäge ruhlandyrar.

Gubadag etrabynyň haly önümhanasy welaýatda irki döwürlerden bäri hereket edip, uly göwrümli halylaryň, dürli ululykdaky haly önümleriniň has kän dokalýan, köp sanly halypa halyçylary bilen adygan kärhanalaryň biridir. Häzirki zaman binagärliginiň iň öňdebaryjy talaplaryna laýyk gelýän täze kärhana milli Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň toýlanýan ýylynyň nurana günlerinde etrabyň halyçylary üçin ajaýyp toý sowgady boldy. Onuň ulanylmaga berilmegi mynasybetli guralan toý dabarasyny etrabyň medeniýet we sungat ussatlary aýdym-sazlary, tans kompozisiýalary bilen bezediler. Dabara gatnaşyjylar döredijilikli işlemäge, bolelin ýaşamaga oňaýly şertleri döredýän Gahryman Arkadagymyzyň adyna tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini, alkyşlaryny aýtdylar.

— Täze binanyň açylmagy biziň halyçylar maşgalamyz üçin iň şatlykly waka boldy — diýip, etrabyň haly önümhanasynyň halypa halyçysy Täzegül Pürenowa guwanç bilen aýdýar. — Häzirki wagtda döwletli ojagymyzda önüp-ösen doganlarymyň, gyzlarymyň, agtyklarymyň barysyny jemlände, 50-den gowragymyz halyçy bolup işleýäris. Gyzlarym Näzikjemal, Nabat, Ejegyz, Dürli, gelinlerim Maýa, Meňli, doganlarym Oguljemal, Akjemal, Gurbansoltan, agamyň gyzlary Mähri, Maýsa, Jeren gadymdan gelýän bu asylly hünäri dowam etdirýärler. Arkadag Prezidentimiz iň inçe senetleriň biri hasaplanýan halyçylyk kärinde işleýänler barada çäksiz alada edýär, olaryň durmuş, zähmet şertlerini ýokarlandyrmak meselesine aýratyn üns berýär. Gahryman Arkadagymyzyň ýadawsyz tagallasy, çäksiz sahawaty bilen şular ýaly ajaýyp kärhananyň gurlup, ulanylmaga berilmegi bizi diýseň begendirýär.

Toýly günlerde biz, halyçylara täze kärhanany sowgat edip, has netijeli işlemäge, el işiňe guwanmaga, bolelin durmuşda ýaşamaga giň mümkinçilikleri döredýän hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýäris.

Amanmyrat SAPAROW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren Meretdurdy ROZYÝEW.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/35285


23.07.2021