«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Habarlar
Aşgabat şäheriniň hormatly ýaşaýjylary we myhmanlary!

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda toýlar toýlara ulaşýar. Häzirki wagtda barha ösýän we özgerýän paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllyk şanly baýramyna taýýarlyk görmek we ony dabaraly belläp geçmek boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär.

Ýurdumyzda sagaldyş hereketiniň ösdürilmegi, welosiped sporty bilen meşgullanýanlaryň sanynyň artmagy we täze ekologik garaýyşlaryň kemala gelmegi, şeýle hem daşky gurşawyň ýagdaýyna jemgyýetiň jogapkärçiliginiň ýokarlandyrylmagy üçin yzygiderli geçirilýän köpçülikleýin çäreler öňde goýlan maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň güwäsine öwrülýär.

Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy esasynda baş şäherimizde ekologik abadançylyga ýardam berýän awtoulagsyz günler geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, 2021-nji ýylyň 10 — 25-nji maýy günlerinde paýtagtymyzda hereket edýän şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi awtoulaglaryndan, şeýle hem ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendiriler.

Geçirilmegi däbe öwrülen bu çäre adam üçin zerur bolan iň oňat howa gurşawyny emele getirmäge, ekologik abadançylygyň ýokary derejesini, arassaçylyk kadalaryny üpjün etmäge gönükdirilendir.

Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bellenilýän günlerinde paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny bu ekologik çärä işjeň gatnaşmaga çagyrýarys. Paýtagtymyzyň abadançylygyna goşant goşmak biziň her birimiziň raýatlyk borjumyzdyr.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/28197

10.05.2021
Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakynda ýatlama ýüreklerimizde hemişelik saklanar

18-nji aprelde – mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda Arkadag Prezidentimiziň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tarapyndan uly gynanç bilen kabul edildi.

Tutuş halkymyz, aýratyn-da ýaşlar üçin görelde mekdebine öwrülen Mälikguly Berdimuhamedow 1932-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gökdepe etrabynyň 1-nji Birleşik obasynda doguldy.

Mälikguly Berdimuhamedowyň çagalyk döwri geçen asyryň gazaply uruş ýyllaryna gabat geldi. Ol şu obadaky mekdebiň soňky ýyllarynda okaýan döwründe kakasynyň hünärini dowam edip, 1950-nji ýyldan başlap mekdepde ilki kitaphanaçy, soňra başlangyç synp mugallymy bolup işleýär.

Ol 1952-nji ýylda harby gulluga çagyrylýar. Gulluk döwründe Mälikguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Çyrçyk şäherindäki kiçi serkerdeleri taýýarlaýan mekdepde okap, 1954-nji ýylda kiçi leýtenant çini bilen Gyrgyzystanyň Oş şäherinde ýerleşýän Dag atyjylyk harby bölüminde gulluk edýär.

1956-njy ýylda Mälikguly Berdimuhamedow Babarap obasynda mekdepde işleýär. 1958-nji ýylyň iýun aýyndan 1982-nji ýyla çenli ol Içeri işler ministrliginde dürli wezipelerde gulluk edýär.

Toplanan tejribe oňa öz işini dürs guramaga, IIM-niň bölümleriniň şahsy düzümleriniň arasynda syýasy-terbiýeçilik, wagyz-nesihat işlerini geçirmäge, işgärleriň tertibini we jogapkärçiligini pugtalandyrmak işine goldaw bermäge ýardam edýär. Ol bu işleri gulluk borjy hökmünde däl-de, eýsem jemgyýetçilik başlangyçlary esasynda ýerine ýetirýär.

Mälikguly Berdimuhamedow IIM-niň Daşoguz, Mary we Aşgabat şäher bölümlerinde toparyň serkerdesi, otrýadyň başlygy, nobatçylyk bölüminiň we işgärler bölüminiň ýolbaşçysy, ştabyň başlygy wezipelerinde işleýär.

1982-nji ýylda podpolkownik harby derejesi bilen hormatly dynç alşa çykansoň, ol köp ýyllaryň dowamynda ýaşlara bilim-terbiýe bermek işinde zähmet çekýär. Häzirki Milli bilim institutynda, Pedagogik ylymlaryň ylmy-barlag institutynda, Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirliginde we beýleki ugurlarda zähmet çekip, örän döredijilikli we kesgitlenen wezipäni birkemsiz ýerine ýetirýän işgär hökmünde ykrar edildi.

2012-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen paýtagtymyzdaky 1001-nji harby bölüme bu ugurda nusgalyk işleri bitiren we görelde mekdebine öwrülen Mälikguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy. 2020-nji ýylyň noýabr aýynda bolsa Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumyna Mälikguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy. Munuň özi manyly ömrüni il-halkyna, mähriban Watanyna bagyş eden beýik ynsana bildirilen hormatyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakyndaky ýatlamalar biziň kalplarymyzda ebedilik saklanar. Merhumyň jaýy jennet bolsun, Allatagala oňa iman baýlygyny bersin.


https://metbugat.gov.tm/blog?id=2559

20.04.2021
Mälikguly Berdimuhamedow (1932 — 2021)

18-nji aprelde mübärek Remezan aýynyň keremli pursatlarynda Arkadag Prezidentimiziň kyblasy Mälikguly Berdimuhamedow 89 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu ajy habar tutuş türkmen halky tarapyndan uly gynanç bilen kabul edildi.

Özüniň manyly ömrüni halkyna, mähriban topragyna bagyş eden Mälikguly aga watansöýüjiligiň, ynsanperwerligiň we belent adamkärçiligiň mizemez nusgasyny görkezdi. Taryhy maglumatlardan belli bolşy ýaly, Mälikguly Berdimuhamedowyň çagalyk döwri geçen asyryň gazaply uruş ýyllaryna gabat geldi. Onuň durmuşy tutuş halkymyz, aýratyn-da, ýaşlar üçin görelde mekdebine öwrüldi.

Mälikguly Berdimuhamedow 1932-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gökdepe etrabynyň 1-nji Birleşik obasynda doguldy.

Ol şu obadaky mekdebiň soňky ýyllarynda okaýan döwründe kakasynyň hünärini dowam edip, 1950-nji ýyldan başlap, mekdepde ilki kitaphanaçy, soňra başlangyç synp mugallymy bolup işleýär.

Urşuň gazaply ýyllarynda kakasyny fronta ugradan Mälikguly şol döwürde halkyň ruhuny götermek maksady bilen goşgy ýazýar. Ol on iki ýaşyndaka «Ýeňiş biziňki bolar» atly goşgyny döredýär. Soňra ol «Uruş bolmasyn!», «Ýaşasyn», «Köp ekeliň dänäni!» ýaly goşgulary ýazýar. “Köp ekeliň dänäni!” atly goşgusy 1944-nji ýylda şol wagtky Kirow etrabynyň «Ýagty ýol» gazetinde çap edilýär. Şeýle hem Mälikguly Berdimuhamedow «Är ýigitler gaýrat üçin dogulýar», «Ýürek mydam mähribanlyk küýseýär» ýaly goşgulary döredýär.

Adamyň başyna düşen kynçylyklar ony gahrymana öwürýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň mähriban kakasynyň başyna düşen şol agyr ýyllardaky kynçylyklar, onuň uly hyzmatlary, gaýduwsyzlygy belent gahrymançylykdyr. «Şeýle agyr şatylara merdi-merdanalyk bilen döz gelip, oba adamlaryna goldaw-hemaýat beren, beýik gahrymançylyk görkezen kakama men çäksiz guwanýaryn, buýsanýaryn» diýip, milli Liderimiz belleýär.

Mälikguly Berdimuhamedow öz obasyndaky mekdebi tamamlandan soň, etrapdaky 7-nji mekdepde türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça sapak berýär.

Ol 1952-nji ýylda harby gulluga çagyrylýar. Gulluk döwründe Mälikguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Çyrçyk şäherindäki kiçi serkerdeleri taýýarlaýan mekdepde okap, 1954-nji ýylda kiçi leýtenant çini bilen Gyrgyzystanyň Oş şäherinde ýerleşýän Dag atyjylyk harby bölüminde wzwod serkerdesi bolup gulluk edýär.

Bu harby bölüm ýapylandan soň, ol Gökdepe etrabynyň Babarap obasyndaky 13-nji mekdepde ýaşlara bedenterbiýe we harby taýýarlyk boýunça sapak berýär.

Şondan bir ýyl geçenden soň, Mälikguly Berdimuhamedow Ýaşlar guramasynyň Gökdepe etrap geňeşinde mekdep okuwçylary bilen iş alyp barýan bölümiň müdiri wezipesinde işleýär.

1956-njy ýylda Mälikguly Berdimuhamedow Babarap obasynda mekdepde işleýär.

1958-nji ýylyň iýun aýyndan Mälikguly Berdimuhamedowyň durmuşynyň täze tapgyry başlanýar. Şu döwürden 1982-nji ýyla çenli ol Içeri işler ministrliginiň goşunlarynda we edaralarynda dürli wezipelerde gulluk edýär.

1959-njy ýylda Mälikguly Berdimuhamedow Russiýanyň Rýazan şäherinde harby kämilleşdiriş okuwyny geçýär.

1966-njy ýylda bolsa Türkmen döwlet uniwersitetiniň taryh-hukuk bölümini tamamlaýar.

1968-nji ýylda Orjonikidze şäherindäki harby uçilişşäniň doly kursuny tamamlap, motoatyjylyk goşunlarynyň serkerdesi hünärine eýe bolýar. Şeýle hem 1969-njy ýylda paýtagtymyzdaky Serkerdeler öýüniň Aşgabat garnizonynyň ýanyndaky ýörite okuw mekdebiniň umumy bölüminiň okuwyny geçýär. Alnan bilimler oňa öz işini dürs guramaga, Içeri işler ministrliginiň bölümleriniň şahsy düzümleriniň arasynda syýasy-terbiýeçilik, wagyz-nesihat işlerini geçirmäge, işgärleriň tertibini we jogapkärçiligini pugtalandyrmak işine goldaw bermäge ýardam edýär. Ol bu işleri gulluk borjy hökmünde däl-de, eýsem, jemgyýetçilik başlangyçlary esasynda ýerine ýetirýär.

1976-njy ýylda syýasy edaralaryň başlygy maksatnamasy boýunça Kiýewdäki ýokary mekdepde okap, hünärini ýokarlandyrdy.

Mälikguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň Daşoguz, Mary we Aşgabat şäher bölümlerinde toparyň serkerdesi, otrýadyň başlygy, nobatçylyk bölüminiň we işgärler bölüminiň ýolbaşçysy, ştabyň başlygy wezipelerinde işleýär. Mälikguly Berdimuhamedow işlän döwründe özüni işine ussat, tertip-düzgünli, ýokary ahlakly, özüne we golastyndakylara örän talapediji serkerde hökmünde tanadýar. Ol özüne ynanylan bölümde jenaýatçylygyň öňüni almak, onuň üstüni açmak boýunça öňüni alyş çäreleriniň geçirilmegine aýratyn üns berýär.

Mälikguly Berdimuhamedow gulluk döwründe jenaýatçylygyň öňüni almak, jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek ugrunda birkemsiz işleri bitirendigi üçin, Içeri işler ministrliginiň ýolbaşçy düzüminiň birnäçe Hormat hatlaryna, pul baýraklaryna, döşe dakylýan nyşanlara we köp sanly medallara mynasyp bolýar. Bu sylaglar Mälikguly Berdimuhamedowyň Içeri işler ministrliginiň düzüminde birkemsiz gullugynyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Ol öz gullugyny halal, harby kasama wepaly alyp bardy we maksadyna ýetmek üçin örän yhlasly çemeleşdi. Bu bolsa ýaş harby gullukçylar üçin uly görelde mekdebidir.

1982-nji ýylda podpolkownik harby derejesi bilen hormatly dynç alşa çykandan soň, Mälikguly Berdimuhamedow köp ýyllaryň dowamynda ýaşlara bilim-terbiýe bermek işinde zähmet çekýär. Häzirki Milli bilim institutynda, Pedagogik ylymlarynyň ylmy-barlag institutynda, Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirliginde we beýleki ugurlarda zähmet çekip, örän döredijilikli we kesgitlenen wezipäni birkemsiz ýerine ýetirýän işgär hökmünde ykrar edildi. Ol jemgyýetçilik durmuşyna we terbiýeçilik ugruna degişli çärelere işjeň gatnaşyp, belent abraýa mynasyp boldy. Mälikguly Berdimuhamedowyň işdeşleri onuň belent adamkärçilikli häsiýetine, adalatlylygyna we sowatlylygyna uly hormat goýýarlar.

Arkadag Prezidentimiz özüniň «Döwlet guşy» atly kitabynyň girişinde şeýle ýazýar: «Eliňizdäki «Döwlet guşy» atly romanyň wakalary, ondaky gahrymanlaryň bitirýän nusgalyk işleri, olaryň ajaýyp ahlak sypatlary — çagalyk ýyllaryndan bäri Watanyňy, halkyňy, ata-eneňi ezizlemegiň, söýmegiň, maksada okgunlylygyň, ruhubelentligiň beýik nusgasy bolup, kalbymy heýjana salyp gelýän simfoniýadyr».

2012-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen paýtagtymyzdaky 1001-nji harby bölüme bu ugurda nusgalyk işleri bitiren we görelde mekdebine öwrülen Mälikguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy.

2020-nji ýylyň noýabr aýynda bolsa Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen ilhalar ynsan, Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň zähmet we durmuş ýolunyň diňe bir harby gullukçylar üçin däl, eýsem, bütin türkmen halky üçin görelde mekdebi bolup durýandygy, il-halka wepaly hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezendigi hem-de Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumynyň ýaşaýjylarynyň, içeri işler edaralarynyň şahsy düzümleriniň ýüztutmalaryny we Içeri işler ministrliginiň towakganamasyny nazara alyp, Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumyna Mälikguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy. Munuň özi manyly ömrüni il-halkyna, mähriban Watanyna bagyş eden beýik ynsana bildirilen hormatyň aýdyň nyşanyna öwrüldi.

Ömür salyny tutuş yslam dünýäsi üçin mukaddes saýylýan mübärek Oraza aýynda tamamlan Mälikguly Berdimuhamedow hakyndaky ýatlama ýazgyny Arkadag Prezidentimiziň ganatly jümlesi bilen tamamlamak maksadalaýyk bolar: «Mähriban kyblamyň ömür ýoly — maňa nusgalyk ýol, onuň asylly, beýik ahlak sypatlary meniň idealym, meniň durmuş uniwersitetim».

Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedow hakyndaky ýatlamalar biziň kalplarymyzda ebedilik saklanar. Merhumyň jaýy jennet bolsun, Allatagala oňa iman baýlygyny bersin!


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/26187

19.04.2021
Şadiwanyň şuglasy

Gahryman Arkadagymyzyň eserleri halkymyzy beýik işlere ruhlandyrýar
...Ady Ginnesiň Rekordlar kitabyna girizilen Akhan Gurply we Ruhubelent atly bedewleriň nesli. Akhan Gyrsakaryň nesil ugruna degişli bolup, bu ugurda Kerwen, Garader, Gökleň ýaly ýyndamlykda aýlawlary baglan atlaryň bolandygyny aýratyn bellemelidir. Gyrsakar hem Boýnowyň nesil ugrundan gaýdýar. Gyrsakar 1936-njy ýylda doglan, onuň kaddy-kamaty boýunça-da saýlantgy derejededigi ykrar edilendir.
Çeper döredijilik — bu öz-özüňdäki açyş, ylmy döredijilik — töwerek bilen gönüden-göni gatnaşykda döreýär. Adam öz-özüni, öz duýgularyny, durmuş hakyndaky düýpli pikirlerini, duýup hem görüp bileninde, düýpli eser döredýär. Bedewlere söýgi türkmen medeniýetiniň buýsançly sahypalarynyň biridir. Dünýäniň iň iri habar beriş çeşmesi bolan Internet saýtlarynda ahalteke bedewleri baradaky ýazylanlar köpler üçin täzelikdir. Dünýäniň dürli ýurtlarynda türkmen bedewlerini köpeltmek we ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan atşynaslaryň bardygy guwanmaly ýagdaýdyr. Ýöne öz Watanyndan uzakda ýaşaýan ahalteke bedewleriniň asylky tebigatyny saklamak ukybyny ýitirýändigini olaryň eýeleri hem inkär etmezler diýip pikir edýärin. Ahalteke bedewleri öz eýesini unutmaýar. Şuňa ykbalyň emri bilen ýat ülkä düşen Meleguşuň ykbaly bilen bagly döredilen goşgy hem şaýatlyk edýär. Goşguda şeýle setirler bardy:


Gözleň Babarabyň çaýryn küýsedi,
Gözleň Aşgabadyň baýryn küýsedi.
Gözleň diýdi: «Häzir türkmen asmany
Gümmürdäp üstümden çabga guýsady.


Garagumda ösýän gyzgyn şemala
Kükrek gerip, alyslara çapsadym.
Aryp gelip, maňlaýymy sypaýan
Goja seýsiň ýyly mährin tapsadym».


Bu gün, häzirki döwrümiz il-halkymyzyň rahat hem-de erkana ýaşamagy üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýän döwri. Ahalteke bedewi, türkmen halysy, saryja goýny, alabaý iti, türkmen gawuny ýaly gymmatlyklarymyz halkymyzyň adyny ebedi ýaşadýarlar. Şulary döreden halk taryhyň çylşyrymly pursatlarynda hem öz adynyň ykrar edilmegini gazanýar. Sebäbi ol sungaty özleşdirýär, adamlary haýran edýän jadyly täsinlikleri döredýär. Sungat bolsa, päkligiň asylky nusgasydyr. Men sungaty arassalygyň sözüň doly manysyndaky nusgasy diýip häsiýetlendirýärin. Şonda hem ony hakyky bolşy ýaly göz öňüme getirip bilýärin. Onuň barlygyny we çaksyz ýakymlylygyny duýýaryn. Ata-babalarymyzyň isleg-arzuwy Magtymguly akyldaryň «Berkarar döwlet istärin» diýen setirinde ýaşaýar. Halkyň ykbalynda ahmyra öwrülen ýyllar hem türkmenler özüni dünýä taýsyz üýtgeşik bedewi beren halk hökmünde tanatdy. Hawa, şol ýyllarda hem şalardyr begzadalar üçin iň arzyly sowgat ahalteke bedewleridi. Olaryň düşbüligi, üşükliligi, akyllylygy görenleri bedewleriň hakyky muşdagyna öwürýärdi. Türkmen halylary kaşaň köşklere laýyk hasap edilýän bolsa, bedewler hem asylly begzadalaryň göwnüni göterýän ajaýyp dostlarydy. Ýöne şeýle bedewi, jan-dilden ýüregiňe düşünýän bedewi edinmek her kişä başardybam durmaýardy. Hawa, türkmeniň dabarasy dag aşýardy, illeri aşyp ýaşaýardy. Sebäbi ol özüne müdimi bahasyna ýetip bolmajak baýlygy, aýdyşlary ýaly, asyrlaryň tümlüginden gelip, Zeminde Gün bolup lowurdan ahalteke bedewini seýisläp ýetişdiripdi.


https://metbugat.gov.tm/blog?id=2478

23.03.2021
Türkmenistan dünýä derejesindäki sport ýaryşlaryny geçirmäge taýýarlanýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesine baryp gördi

Aşgabat, 20-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine bardy. Bu ýerde döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlara taýýarlyk görlüşiniň hem-de desgalarda türgenleşikleriň geçirilişiniň barşy bilen tanyşdy.

Hormatly Prezidentimizi Olimpiýa şäherçesine gelende Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ylym-bilim, saglygy goraýyş, sport we ýaşlar, jemgyýetçilik guramalary ulgamyna gözegçilik edýän orunbasary, Aşgabat şäheriniň häkimi, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylary garşyladylar.

Döwlet Baştutanymyz özboluşly sport toplumy bolan, diňe Merkezi Aziýa sebitinde däl-de, eýsem, onuň çäklerinden alyslarda hem deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň desgalaryndaky ýagdaýlar bilen tanyşdy. Bu ýerdäki iň iri desga Olimpiýa stadiony bolup, onuň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde dessine ünsüňi özüne çekýär.

Bu ajaýyp keşpde Türkmenistanyň belent maksatlara, dünýäde parahatçylyga hem-de halklaryň arasyndaky dostluga, ählumumy rowaçlygyň we abadançylygyň bähbidine döredijilikli gatnaşyklara, durmuşyň baş baýlygy hökmünde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmäge okgunlylyk jemlenendir.

Halkara ölçeglere laýyk gelýän stadionda ýokary derejedäki dürli ýaryşlary, şol sanda futbol, ýeňil atletikanyň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlary, köpçülikleýin-medeni çäreleri geçirmäge hemme mümkinçilikler bar. Stadionyň tomaşaçylaryň oturmagy üçin niýetlenen ýerleri örän oňaýly gurnalandyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ajaýyp stadionyň mümkinçilikleriniň şu ýyl ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk beýik baýramçylygynyň dabaralaryny geçirmekde-de örän uludygyna ünsi çekdi. Iň naýbaşy baýramçylyk dabaralarynda Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda geçen şöhratly ýollaryny aýdyň we giňden beýan etmeginde stadionda döredilen şertlerdir mümkinçiliklerden oýlanyşykly peýdalanylmalydygy barada aýdyp, Aşgabat şäheriniň häkimine hem-de sport we ýaşlar syýasaty ministrine birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, bu baýramçylyk dabaralary türkmen ruhuna laýyk gelmelidir. Şol bir wagtyň özünde olarda häzirki wagtda ýurdumyzda giňden ösdürilýän sport we Olimpiýa hereketiniň, sagdyn durmuş ýörelgeleriniň ýaýbaňlandyrylyşy öz beýanyny tapmalydyr.

2017-nji ýylda Olimpiýa şäherçesinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň, 2018-nji ýylda bolsa Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň geçirilendigini bellemek gerek. Dünýäniň iri köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bu ýaryşlaryň ýokary derejesini yzygiderli bellediler. Iri sport çärelerine taýýarlyk görlüşini hormatly Prezidentimiziň hut özi gözden geçirýär, bu bolsa olaryň uly üstünlige beslenmegini şertlendirýär.

Aşgabadyň myhmansöýerlik bilen kabul eden şu hem-de beýleki wekilçilikli ýaryşlary diňe bir Türkmenistanyň sport abraýyny pugtalandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, halkara durmuşyň, tutuş dünýäde parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine sport, ykdysady we medeni diplomatiýanyň möhüm merkezi hökmünde döwletimiziň abraýyny has-da belende galdyrdy diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belleýär.

Bularyň ählisi ýurdumyzyň köptaraply kuwwatyny hem-de giň hyzmatdaşlyga, dostluk we işewür gatnaşyklary pugtalandyrmaga, sebitde hem-de tutuş dünýäde ynanyşmak we özara düşünişmek ýagdaýyny berkarar etmäge gyzyklanma bildirýändigini halkara jemgyýetçilige ýene-de bir gezek görkezmäge ajaýyp mümkinçilik boldy hem-de köpçülikleýin sportuň we syýahatçylyk ulgamynyň ösdürilmegini höweslendirdi.

Milli Liderimiz ýaşlaryň ählitaraplaýyn ösen, giň dünýägaraýyşly, sowatly bolup ýetişmekleri bilen bir hatarda, olaryň watançylyk duýgusynyň ýokary bolmagyny gazanmagyň möhüm wezipeleriň biridigini belledi. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, şunda halkara derejelerde geçirilýän ýaryşlarda öňdäki orunlary eýeläp, Watanymyzyň ýaşyl tugunyň belende galdyrylmagy arkaly Döwlet senamyzyň ýaňlandyrylmagy ýaşlarda watançylyk duýgusynyň terbiýelenmeginde örän ähmiýetlidir.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz türkmen türgenleriniň beýik ýeňişleri gazanyp, uly üstünligiň hormatyna milli tugumyzy belentde parlatmak ugrunda zerur tagallalary etmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynda türkmen sportunyň beýik sepgitleri eýeleýändigini aňladýan hoş habaryň gelip gowşandygyny, agyr atletika boýunça ýurdumyzyň türgeni Ýulduz Jumabaýewanyň dünýä ýyldyzy bolup dogandygyny, şeýlelikde, türkmen ýyldyzynyň dünýä şugla saçyp, milli sportumyzyň ösüşiň has-da belent derejesine çykýandygyny subut edendigini belledi. Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, şunuň ýaly üstünlikleriň yzygiderli häsiýete eýe bolmagy ugrunda zerur tagallalar edilmelidir.

Bu barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň terbiýeçilik we bilim edaralarynda zerur bolan enjamlar bilen üpjün edilen sport zallarynyň we meýdançalarynyň bardygyny, sport bilen meşgullanmak üçin mümkinçilikleriň ýaşaýyş toplumlarynda hem göz öňünde tutulandygyny, olarda çagalaryň futbol, tennis meýdançalarynyň we beýlekileriň hereket edýändigini belledi.

Milli Liderimziň nygtaýşy ýaly, türkmende “Saglygym — baş baýlygym” diýen pähim bar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ol bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, ýokary derejeli sporty we tutuşlygyna olimpiýa hereketini ösdürmäge gönükdirilen belent işlere ugrukdyrýan özboluşly çelgidir. Şulardan ugur alnyp, ýurdumyzyň ýaşlary bilen sportuň dürli görnüşlerinde yhlasly we yzygiderli meşgullanmak bilen, halkara ýaryşlarda ýokary üstünlikleri gazanar ýaly derejede türgenleşikler geçirilmelidir.

2021-nji ýylda hem ýurdumyzda Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň hem-de Dewisiň Kubogyny almak boýunça abraýly halkara ýaryşyň saýlama tapgyry geçiriler. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýaryşlara taýýarlyk görlüşi bilen gyzyklanyp, sport we ýaşlar syýasaty ministri G.Agamyradowyň hasabatyny diňledi.

Döwlet Baştutanymyza şeýle hem saglygy goraýyş we derman senagaty ministri daşary ýurtly türgenleriň ýokanç kesellerden goranmaklary üçin olara sanjym geçiriljekdigi, munuň üçin hemme zerur şertleriň bardygy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyza häzirki wagtda dünýäde köp ýurtlaryň pandemiýa bilen bagly sanjymlary öndürip başlandygyna ünsi çekdi. Aýdaly, “Sputnik V” sanjymyny ulanmaga doly haklydyrys. Sebäbi biz bu sanjymy bellige aldyk.

Geljekde bu ugurdaky işleri dowam etmegiň hem-de beýleki ýurtlaryň öndürýän sanjymlaryny bellige almak bilen bagly gepleşikleri geçirmegiň zerurdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi. Çünki ýaryşa gatnaşmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden türgenler paýtagtymyza geler.

Bizde bellige alnan sanjymyň bolandygyna garamazdan, daşary ýurtly türgenleriň beýleki öňüni alyş sanjymlaryna ýa-da beýleki serişdelere isleginiň bolmagy mümkin. Şoňa görä-de, daşary ýurtdan geljek türgenleriň saýlamaga mümkinçiligi bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Biz bu sanjymlaryň ähli görnüşlerini mugt üpjün etmelidiris. Munuň üçin biziň ähli mümkinçiliklerimiz bar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri bolan Olimpiýa şäherçesiniň üsti ýapyk Welotrek sport toplumyna geldi.

Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän Olimpiýa şäherçesinde ajaýyp Welotrek sport toplumynyň gurulmagy Türkmenistanda welosiped sportuny ösdürmekde möhüm waka hem-de ösüşiň nobatdaky tapgyry boldy. Daşary ýurtly bilermenleriň hem-de Halkara welosipedçiler birleşiginiň hünärmenleriniň baha bermegine görä, bu ýerde degişli talaplaryň ählisi berjaý edilip, zerur maddy-enjamlaýyn binýat döredildi. Bu bolsa has ýokary derejeli ýaryşlary geçirmek üçin şertleri döredýär.

Ýurdumyzyň ýol düzüminiň hem gara ýolda welosiped boýunça sport ýaryşlaryny geçirmäge doly kybap gelýändigini bellemek gerek.

Köpetdagyň eteginden geçýän ýollar hem welosiped sporty boýunça köp sanly milli ýaryşlary geçirmek bilen, häzir ussat türgenler üçin okuw-türgenleşik ýygnanyşyklarynyň geçirilýän ýeri bolup hyzmat edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 6 müň orunlyk üsti ýapyk Welotrek sport toplumynda tomaşaçylar üçin niýetlenen münberleri, welotrek meýdançasyny gözden geçirip, türgenler, eminler we janköýerler üçin döredilen şertlere baha berdi.

Şu ýerde döwlet Baştutanymyz sport we ýaşlar syýasaty ministriniň welotrek boýunça dünýä çempionatyna degişli hasabatyny diňledi. Habar berlişi ýaly, Welotrek boýunça dünýä çempionatyna daşary döwletleriň 40-a golaýyndan türgenleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Welotrek sportunyň ýaryşlary 10 görnüş boýunça geçiriler. Şunda olaryň erkekleriň we zenanlaryň hersiniň arasynda geçiriljekdigini göz öňünde tutanyňda, jemi 20 ýaryş guralar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýaryşlaryň dünýä talaplaryna laýyk gelýän iň ýokary halkara ölçegleriň derejesinde geçirilmelidigine ýene-de bir gezek ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz, hususan-da, türkmen türgenleriniň gatnaşmagyndaky ýaryşlarda ulanyljak welosipedlerde milli öwüşginlerimiziň aýratyn ýüze çykmalydygyny, esasan-da, türgenlerimiziň türkmen tuguny parlatmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz geçiriljek dünýä ýaryşlarynda türgenleriň sagdynlygyna we dopinge degişli meselelerde işleriň bildirilýän halkara talaplara doly laýyk gelmelidigini belledi. Bu ýerde Doping gözegçiligi merkezi guruldy, onuň mümkinçiliklerinden netijeli we doly peýdalanmak gerek diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, Olimpiýa şäherçesiniň desgalarynyň bildirilýän talaplara laýyklykda saklanylmalydygyna ünsi çekdi. Sport desgalarynyň her biri niýetlenen maksadyna görä ulanylmalydyr, olarda ýaşlaryň sport bilen meşgullanmagyna has giňden çekilmegi üçin ähli çäreler görülmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy we şunuň bilen baglylykda, Aşgabat şäheriniň häkimine käbir tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaryşlary dünýä ýaýmak maksady bilen, Olimpiýa şäherçesindäki Halkara göni ýaýlyma beriş merkeziniň işiniň ýokary halkara talaplara laýyk gelmelidigini tabşyrdy. Bu merkezde işlejek hünärmenlerimiz bu ýerdäki tehnikalardan peýdalanmak bilen, olara ussatlarça erk edip, ýaryşlaryň alnyp görkezilişini ýokary hil derejesinde üpjün etmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygyna birnäçe degişli tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň ähmiýeti barada aýdyp, oňa dünýäde höwesekleriň az däldigini nygtady. Milli Liderimiz geçiriljek bu ýaryşyň halkara sport guramalary bilen ýurdumyzyň hyzmatdaşlygynyň barha pugtalandyrylýandygyna hem şaýatlyk edýändigini belledi.

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz şu ýyl geçirilmegi bellenen dünýä derejeli abraýly ýaryşlara taýýarlyk görülmegi babatda alnyp barylýan ähli işleri gözegçilikde saklanylmalydygyny, bu ugra degişli ähli meseleleriň öz wagtynda we maksadalaýyk çözülmelidigini aýtdy hem-de wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherçesiniň üsti ýapyk Tennis toplumyna tarap ugrap, Aşgabatda Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň saýlama tapgyrynyň geçirilmeginiň Bitarap Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki barha belende göterilýän abraýynyň aýdyň subutnamasydygyny hem-de Diýarymyzda sporty, şol sanda tennis oýnuny mundan beýläk-de giňden wagyz etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdigini belledi.

Bu ýaryşlara degişli institutyň talyplarynyň we ýurdumyzyň türgenleriniň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sport ulgamyndaky häzirki zaman dünýä meýillerini we Türkmenistanda geçiriljek iri halkara ýaryşlary nazara almak bilen, Olimpiýa şäherçesiniň ähli mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, oňa häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny we sanly ulgamy ornaşdyrmak esasynda işleri kämilleşdirmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Toplumyň tennis zaly häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk derejede enjamlaşdyryldy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ýaýbaňlandyrylan taýýarlyk işleri bilen gyzyklanyp, bu ugurda ähli görkezijileriň göz öňünde tutulmalydygyna ünsi çekdi.

Häzirki döwürde bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, ýurdumyzda Olimpiýa hereketini ösdürmek, şeýle hem döwletimiziň halkara sport abraýyny has-da belende götermek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde tennis zalynyň mümkinçilikleri halkara ölçeglere doly kybap gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady. Beýleki sport desgalarynda bolşy ýaly, onuň taslamasy düzülende we gurlanda, Halkara Olimpiýa komitetiniň ähli tehniki kadalary doly göz öňünde tutuldy we ýerine ýetirildi.

Häzir sebitde iň iri sport şäherçesi uly ýaryşlary guramak, türgenleri taýýarlamak we saglygyny berkidýänler üçin türgenleşikleri geçirmek üçin peýdalanylýar. Bu ýerde Tokioda geçiriljek Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjak Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň türgenleşik geçýändigini, şeýle hem 2021-nji ýylda ýurdumyzda geçiriljek halkara ýaryşlara ýokary derejede taýýarlyk görülýändigini bellemeli.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde Dewisiň Kubogy ugrunda halkara ýaryşyň saýlama tapgyrynyň geçirilmeginiň ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleriniň ösdürilmeginde uly ähmiýete eýe boljakdygyny belledi. Şeýlelikde, bu ýaryşlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin hemme çäreler görülmelidir. Munuň özi ýurdumyzyň halkara sport giňişligindäki abraýynyň belende galmagynda ähmiýetli waka öwrüler diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, türkmen tennisçileri halkara ýaryşlarda baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Aşgabatda geçiriljek Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyň saýlama tapgyrynda türkmen türgenleriniň has-da ýokary netije gazanjakdyklaryna ynam bildirip, döwlet Baştutanymyz halkymyzyň köpçülikleýin bedenterbiýä we sporta bolan höwesiniň ýokarydygyny belledi we türgenlerimiziň gazanjak üstünlikleriniň Türkmenistanyň Tuguny belentde pasyrdatjakdygyna ynam bildirdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Olimpiýa şäherçesiniň binalarynda halkara duşuşyklary guramagyň ýokary derejesiniň üpjün edilýändigini, bu ýerde türgenler we janköýerler üçin ähli şertleriň döredilendigini, bu meselelere örän jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz taýýarlyk işlerine gözegçilik etmek babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Türkmenistanda sport ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek we kämilleşdirmek, onuň kuwwatyny artdyrmak, degişli köpugurly düzümleri döretmek boýunça giň möçberli işler çalt depginlerde alnyp barylýar.

Soňky ýyllarda bu ulgamda üstünlikli amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň çäklerinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen ajaýyp sport toplumlary, stadionlar, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri ýaly desgalaryň ýüzlerçesi bina edildi.

Sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesi türkmenistanlylarda buýsanç duýgusyny döredýär. Onuň gurulmagy sportuň ösdürilmeginde möhüm tapgyr boldy. Bularyň ählisi ýokary dünýä ülňülerine we Halkara Olimpiýa komitetiniň talaplaryna laýyk gelýän milli sport ulgamynyň döredilendigini aýtmaga esas berýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy we baştutanlygy bilen amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreleriň netijesinde sport häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň sagdynlygynyň, nesilleriň beden we ruhy taýdan sazlaşykly ösüşiniň aýrylmaz bölegine öwrüldi.

Bedenterbiýe-sagaldyş hereketine we ýokary netijeli sporta berilýän döwlet goldawynyň çäklerinde milli kanunçylyk yzygiderli kämilleşdirilýär, maksatnamalaryň ençemesi üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Işjeň durmuş ýörelgesiniň, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak arkaly jan saglygyny ählitaraplaýyn berkitmegiň işjeň wagyzçysy bolan döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde sport ähli ýaşdaky we dürli hünärli adamlary birleşdirýän, möhüm ähmiýete eýe bolan milli ýörelgä öwrüldi.

Wise-premýer M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli göz öňünde tutulýan bedenterbiýe we sport, köpçülikleýin sagaldyş çäreleri hem-de ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara ýaryşlara ýokary derejede guramaçylykly taýýarlyk görmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de Olimpiýa şäherçesinde bolmagynyň netijelerini jemläp, şu ýyl geçirilmegi bellenen iri halkara ýaryşlaryň ähmiýetini belledi we şunuň bilen baglylykda, wise-premýer M.Geldinyýazowa bu çäreleriň ýokary derejede guramaçylykly hem-de hemmetaraplaýyn taýýarlykly geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şol ýaryşlaryň netijeleri Türkmenistanyň sport ulgamynda ýeten belent derejesini, halkymyzyň milli medeniýetini, baý mirasyny, myhmansöýerligini, mähirliligini we açyklygyny örän aýdyň görkezmelidir. Ýurdumyza gelen myhmanlar şu aýratynlyklardan ýatdan çykmajak täsir almalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu ugurda käbir görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmek maksady bilen, biz bu ulgama uly möçberlerde maýa goýumlary gönükdirýäris diýip belledi hem-de bu işleriň anyk netije bermegi ugrunda mundan beýläk-de ähli tagallalaryň edilmelidigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz degişli ýolbaşçylara dünýä ülňüleriniň ýokary talaplaryna kybap gelýän sport üpjünçilik ulgamyna eýe bolan Türkmenistanyň iri halkara ýaryşlary geçirmekde toplan tejribesiniň netijeli ulanylmalydygyny tabşyrdy we öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

* * *

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toplumyň türgenleşik zalynda dürli sport maşklaryny ýerine ýetirdi. Bu ýerde oturdylan sport enjamlary ýokary halkara görkezijilere we häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmek bilen, olarda ýerine ýetirilýän sport maşklary adam synasynyň berkemegine we saglyk ýagdaýynyň yzygiderli gowulanmagyna oňyn täsirini ýetirýär.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak her bir türkmenistanlynyň gündelik durmuşynyň möhüm ýörelgesine öwrülmelidir. Yzygiderli beden maşklary adamynyň işjeňligini artdyrýar we onuň döredijilikli zähmete bolan höwesini ösdürýär.

Milli Liderimiziň teklipleri BMG tarapyndan uly goldawa eýe bolýar we ýurdumyzyň sporty ösdürmek, Olimpiýa hem-de bedenterbiýe-sagaldyş hereketini wagyz etmek, jemgyýetiň möhüm ugry hasaplanylýan ekologiýa medeniýetini pugtalandyrmak ugrunda gazanýan üstünlikleri dünýäde doly ykrar edilýär we ýokary baha mynasyp bolýar.

Halkyň saglygy hakyndaky alada, adamlaryň bagtyýar durmuşy üçin ähli şertleriň döredilmegi milli Liderimiziň üstünlikli alyp barýan syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Amala aşyrylýan özgertmeleriň, Türkmenistanda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalaryň we iri taslamalaryň özeninde döwletimiziň we jemgyýetimiziň baş gymmatlygy hasaplanylýan adamlaryň saglygy durýar.

Sport we sagdyn durmuş ýörelgeleri adamlaryň öz mümkinçiliklerini doly açmagyna ýardam berýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nusgalyk görelde görkezip, watandaşlarymyzy, aýratyn-da, ýaşlary bu ugra ruhlandyryp, nusgalyk görelde bolýandygyny bellemeli.

Milli Liderimiz bu ýerde sport maşklaryny ýerine ýetirip, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine gönükdirilen çäreleriň örän uly ähmiýetiniň bardygyny belledi we bu ýerden ugrady.

* * *

Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Saglygy dikeldiş merkezi we anyklaýyş barlaghanasy binasynda degişli işleri alyp barmak üçin ýokary derejeli mümkinçilikler üpjün edildi. Bu ýerde türgenleriň halkara ýaryşlara kybap gelýän ýagdaýyny kesgitlemek, olaryň saglyk derejesini anyklamak we zerur bolan dikeldiş çärelerini amala aşyrmak üçin zerur şertleriň ählisi bar. Bu binanyň enjamlaşdyrylyş derejesiniň ýokary halkara görkezijilere doly laýyk gelýändigini bellemek gerek.

Ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri bu ýerde bolup, öňde boljak dünýä çempionatynyň guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegine gönükdirilen maksatnamany ýerine ýetirmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem bu ýerde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, degişli taýýarlyk işlerine girişildi.

Şu nukdaýnazardan, ýörite okuwlary geçen lukmanlar we hünärmenler bu ýerde degişli işleri alyp bararlar. Ýurdumyzyň saglygy goraýyş edaralarynyň işgärleri bu binada dünýä çempionatyny geçirmekde zerur hasaplanylýan ähli işleri ýokary derejede ýerine ýetirerler. Munuň özi halkara ýaryşlara gatnaşýan türgenleriň saglyk ýagdaýyny we olaryň bäsleşige ýaramlylyk derejesini ýola goýmagyň möhüm şertini emele getirer.

* * *

Olimpiýa şäherçesiniň Halkara teleýaýlyma beriş merkezi toplumyň çägindäki ähmiýetli binalaryň biridir. Bu ýerde ýaryşlara taýýarlyk işleriniň, olaryň guramaçylyk derejesiniň we bäsleşikleriň giňden beýan edilmegine we dünýä ýurtlarynda alnyp görkezilmegine ýardam berýän zerur şertler döredildi.

Binada oturdylan häzirki zaman enjamlary täzeçil tehnologiýalar arkaly ýaryşlaryň gidip duran pursatlaryny teleýaýlymlara ugratmaga we dünýä ýurtlarynyň tomaşaçylaryny bu ýerde guralýan bäsleşikler bilen tanyşdyrmaga giň mümkinçilik berýär.

Şu gün ýurdumyzyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri paýtagtymyzda geçiriljek dünýä çempionatynyň bäsleşiklerini teleýaýlymlarda görkezmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça pikir alyşdylar. Şeýle hem olar öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň anyk ugurlaryny kesgitlediler.

Bu ýerde degişli hünärmenleriň gatnaşmagynda zerur bolan taýýarlyk işlerine badalga berildi. Şunda häzirki zamanyň ösen tejribesinden, sanly tehnologiýalardan we Internet ulgamynyň kämil serişdelerinden netijeli peýdalanylar.

Munuň özi ýaryşlary geçýän pursadynda olary teleýaýlymlarda görkezmek mümkinçiligini üpjün eder. Bu ýerde badalga berlen taýýarlyk işleri milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegiň ýolundaky möhüm ädime öwrüler.

Şeýlelikde, ähli ugurlarda bolşy ýaly, milli sport ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary belent derejelere göteriler. Bu bolsa «parahatçylygyň ilçisi» diýlip ykrar edilen sportuň has-da dabaralanmagyna giň ýol açar.

Umuman, munuň özi türkmen sportunyň abraýynyň belende galmagyna we dünýäde sport ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistanyň bu ugurda alyp barýan işleriniň işjeň häsiýete eýe bolmagyna toplumlaýyn çäreleriň gönükdirilýändigini aňladýar.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/18709?type=feed

21.01.2021
Beýik işlere badalga

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanly menzillerinde bedew bady bilen öňe barýar. Ýyldan-ýyla guwandyryjy üstünliklere, ösüşlere beslenýän Watanymyzda uly ruhubelentlik ýagdaýynda garşylanýan her bir täze ýyly mynasyp şygar bilen atlandyrmak asylly däbe öwrüldi. Çünki ýylyň döwrüň ruhuna kybap äheňde atlandyrylmagy şol ýylda amala aşyryljak işlere, gazanyljak ösüşlere, ýetiljek sepgitlere badalgadyr.

Şu nukdaýnazardan, geçen 2020-nji ýyl halkara ähmiýetli möhüm wakalara beslenen ýyllaryň biri boldy. “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” şygary astynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy halkara derejede giňden bellenilip geçildi. Bu şanly baýramçylyk mynasybetli, ýylyň dowamynda Watanymyzyň paýtagtynda we ähli sebitlerinde ykdysady, durmuş-medeni maksatly desgalardyr binalar dabaraly ýagdaýda açyldy. Şeýle-de, tamamlanan ýylda ýurdumyzyň milli kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça möhüm işler durmuşa geçirildi.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan 2021-nji ýyl hem halkymyz üçin gowy netijeler, uly zähmet üstünlikleri bilen jemlenen 2020-nji ýylyň özboluşly dowamy hökmünde ösüşlere beslenjek ýyllaryň biri bolar. Bu ýylda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy giňden belleniler. Şunuň bilen baglylykda, watandaşlarymyzyň, şol sanda ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynyň işgärleriniň öňünde uly wezipeler durýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk taryhy senesiniň ýokary derejede bellenilmegi “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyny has-da şöhratlandyryp, ýurdumyzyň belent abraý-mertebesini ýene bir ýola bütin dünýä aýan eder.

Parahatçylyk, birek-birege bolan ynam adamzat üçin ilkinji zerurlyk hasaplanylýar. Çünki olar dünýäniň abatlygyny, adamzadyň abadan, asuda ýaşaýşyny, halklaryň dostlugyny kesgitleýän gymmatlyklardyr. Olaryň ähmiýeti, gadyr-gymmaty häzirki zaman dünýäsiniň syýasy giňişliginde has-da artýar.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip atlandyrylmagy aýratyn bellärliklidir. Şeýle-de Bitaraplyk syýasatynyň parahatçylygy, durnukly ösüşi berkitmekdäki ähmiýeti bilen baglylykda ýörite Kararnamanyň kabul edilmegi milli Liderimiziň, Türkmenistanyň Ýer ýüzündäki hormat-sarpasynyň, abraý-mertebesiniň barha belende galýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy.

2021-nji ýyl — “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly hem möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakalar bilen taryha ýazyljak ýyllaryň biri bolar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary şu ýylyň mart aýynda geçiriler. Öňde durýan wezipeleri abraý bilen üstünlikli berjaý etmek, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň täze ösüşli menzillere ýetmegine goşant goşmak biziň her birimiziň mukaddes borjumyzdyr.

Goý, halkyny abadan, asuda durmuşda bagtyýar ýaşadýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, alyp barýan il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli işleri mundan beýläk hem rowaçlyklara beslensin!

Altyn DURDYÝEWA,

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň ylmy işgäri.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/18173

15.01.2021
Öňde – wajyp wezipeler, belent sepgitler

Mähriban Arkadagymyz Ministrler Kabinetiniň hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze ýylyň öň ýanyndaky bilelikdäki mejlisinde tamamlanyp barýan ýylyň jemlerini jemledi. Bu ýyl biziň üçin örän agyr we çylşyrymly boldy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Dünýäde koronawirus pandemiýasynyň giňden ýaýramagyna, ykdysadyýetiň pese düşmegine, ähli döwletlerde işewürligiň we serhetleriň ýapylmagyna garamazdan, Türkmenistanyň daşary syýasy hem-de ykdysady işjeňligini pese düşürmedi. Koronawirus pandemiýasy sebäpli, köp ýurtlaryň çäklendirme çärelerini girizen şertlerinde, daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly üns berildi.

Hormatly Prezidentimiz dürli senagat pudaklarynda bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny ýokary hilli işläp düzüp hem-de amala aşyryp, hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlarynyň kesgitlenilendigini nygtady. Döwlet dolandyryşy, içerki hem-de daşarky maliýe, söwda ulgamlary, zähmet we haryt bazarlary ugurlarynda özgertmeleri geçirmegiň depgini güýçlendirildi. Bu bolsa önümçiligiň mukdaryny ep-esli artdyrmaga mümkinçilik berdi. Ýurdumyzda wekilçilikli hem-de kanun çykaryjylyk häkimiýet edaralaryny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak alnyp barylýar. Milli Liderimiz geljek ýyl üçin gowy Döwlet býujetiniň kabul edilendigini hem belledi. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberi ýene-de 10 göterim artdyryldy.

Bu gün ýurdumyzda bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan önümçilik we durmuş maksatly iki ýarym müňe golaý desganyň gurluşygy alnyp barylýar. Jemi bahasy 7 milliard manada golaý bolan iri desgalaryň 45-si işe girizildi. Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygy hem-de beýleki halkara taslamalaryny durmuşa geçirmek dowam etdirilýär. Umuman, 2020-nji ýyl hemmeler üçin örän kynçylykly boldy, syýasy we ykdysady babatda dürli ýaramaz wakalar köp bolup geçdi. Ýöne, muňa garamazdan, biz jemi içerki önümiň ösüş depgininiň şu ýyl hem gowy, ýagny 5,9 göterim derejede bolmagyna garaşýarys. Hormatly Prezidentimiz täze ýylyň belent sepgitleriň eýeleniljek ýyly boljakdygyny aýtdy.

2021-nji ýylda ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny giňden belläris. Milli Liderimiz halkymyz üçin örän möhüm bolan bu senäni anyk işler we täze taslamalary amala aşyrmak bilen belläp geçjekdigimizi nygtady. Ýurdumyzyň syýasy ulgamyny döwrebaplaşdyrmak işini hem yzygiderli dowam ederis diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Türkmenistanyň Milli Geňeşine geljek ýyl geçiriljek saýlawlar ýene-de bir möhüm waka bolar. Ykdysadyýetde, durmuş we ekologiýa ulgamlarynda giň möçberli işleri durmuşa geçirmek, saglygy goraýşyň milli ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak dowam etdiriler.

Mähriban Arkadagymyz halkymyzyň agzybirliginiň, her bir raýatyň Garaşsyzlyk gymmatlyklarymyzy gözüniň göreji ýaly goramagynyň örän möhümdigini aýratyn nygtady. Milli bähbitlerimizi berk gorap, häzirki köp ugurly dünýäde özüniň netijelidigini görkezen sazlaşykly we oýlanyşykly daşary syýasatymyzy yzygiderli dowam ederis diýip, milli Liderimz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň maglumatyna görä, deputatlar we halkymyz bilen giňden ara alyp maslahatlaşmagyň netijesinde teklip edilýän geljek, 2021-nji ýylyň şygaryny «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etdi we nyşanyny makullady. Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy bilen ykrar edilen bu şygaryň manysy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul edilen «2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnama gabat gelýär.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/18180

15.01.2021
Habarlar

2021-nji ýylyň şygary dabaralandyrylýar

11-nji ýanwarda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde 2021-nji ýylyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygarynyň hormatyna dabaraly çäre geçirildi. Mukamlar köşgünde geçirilen dabara hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, medeniýet ulgamynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, medeniýet we sungat işgärleri gatnaşdylar.

Dabarada 2021-nji ýylyň şygarynda döwletimiziň häzirki zaman ösüşiniň möhüm ugurlary, Diýarymyzyň oňyn ösüşe we ählumumy parahatçylyga gyzyklanmalarynyň öz beýanyny tapýandygy bellenildi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy bellenilýän bu ýylda döwletimiziň, jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ugurlarynyň giň möçberli täze üstünliklere beslenjekdigi nygtaldy.

Çärä gatnaşyjylaryň çykyşlary paýtagtymyzyň teatrlarynyň, halk we estrada ýerine ýetirijileriň aýdym-sazlary bilen utgaşdy.

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler.

* * *

Žurnallaryň nobatdaky sany

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Onda ýerleşdirilen makalalar 2020-nji ýylyň şanly wakasyna — Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.

* * *

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» ylmy-amaly žurnalynyň ýörite sany çapdan çykdy. Onda ýerleşdirilen makalalar Bitaraplyga, «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçen ýylda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk senesine we onuň çäklerinde geçirilen dabaralara bagyşlandy.

TDH-niň habarlary esasynda taýýarlanyldy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/18102

14.01.2021
Ata Watanymyzyň nurana menzilleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ählihalk tarapyndan döwlet Baştutany wezipesine saýlanyp, işe girişen gününden beýläk ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ähli ugurlarynda düýpli özgertmeleri giňden ýaýbaňlandyrmak bilen, onuň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagyna uly itergi berdi. Şeýle bolansoň, bu gün eziz Diýarymyz gülläp ösüşiň ýoly bilen rowaçlyklara sary öňe barýar. Ösüşiň täze taryhy döwründe her bir ýylyň onda amala aşyrmaly möhüm wezipeleri özünde şöhlelendirip, halkymyzy täzeden-täze üstünliklere atarýan çuňňur manyly şygarlar bilen atlandyrylmagynyň bolsa, möhüm ähmiýeti bardyr.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda ýurdumyzyň Garaşsyzlyk taryhynyň 2007-nji ýyldan başlan ilkinji ýyllaryny Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamany diýlip atlandyrylan bolsa, 2012-nji ýylyň 24-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde halkymyzyň ösüşiň hil taýdan täze belentligine, ýagny Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüne gadam goýandygy yglan edildi. Ine, şondan soňra her bir ýylda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän tutumly işler ýurdumyzy belentden-belent derejelere çykaryp gelýär. Şonda her bir ýylyň özüne mahsus şygar astynda geçmegi halkymyzyň ruhuny belende göterip, şol ýyllarda ähli adamlaryň döredijilik yhlasyny öňde duran möhüm wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ugrukdyrýan ýolgörkeziji şamçyrag bolup hyzmat etdi.

Halkymyzyň asyrlar boýy edip gelen arzuwyny «Berkarar döwlet islärin» diýen ölmez-ýitmez setirlerinde beýan eden beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygynyň uly dabaralara beslenen ýyly bolan 2014-nji ýyl tutuş türki dilli döwletleriň çygrynda Magtymguly Pyragy ýyly diýlip atlandyryldy, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilmeginiň 20 ýyllygynyň bellenilen 2015-nji ýyly Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly şygary astynda geçdi. Bäşmüňýyllyk şöhratly taryhynda dörediji, gurujy, bina galdyryjy halkymyzyň döreden maddy hem-de ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmagyň nyşany hökmünde 2016-njy ýyl Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilen 2017-nji ýyl Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip, yglan edilipdi. Bu ýyl Berkarar döwletimizde ynsan saglygyny pugtalandyrmagyň hem-de adamlarda, ilkinji nobatda, ösüp gelýän ýaş nesillerde sagdyn durmuş ýörelgelerini kemala getirmegiň ygtybarly serişdesi bolan sporty hem-de bedenterbiýäni ösdürmekde gazananlarymyzy bütin dünýä jar etmekde möhüm ähmiýete eýe boldy. Gadymyýetde we Orta asyrlarda iki müň ýyllap Ýewraziýa yklymyndaky halklaryň ysnyşykly gatnaşyklarynyň ygtybarly serişdesi bolup hyzmat eden Beýik Ýüpek ýoluny XXI asyryň üýtgeşik taryhy şertlerinde täzeden dikeltmegiň hatyrasyna 2018-nji ýyl «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygary astynda geçdi. 2019-njy ýyl «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýen şygar astynda dabaralandyryldy. Berkarar döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilmeginiň çärýek asyrlyk şanly senesiniň uly dabaralara beslenen ýyly bolan 2020-nji ýyl «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly hökmünde uly rowaçlyklara beslendi. Bu şygarlar şol ýyllarda durmuşa geçirilmeli işlerde uly üstünlikleri gazanmagyň ruhlandyryjysy bolup hyzmat etdi.

Ine, şundan ugur alyp hormatly Prezidentimiziň halkara başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň 2019-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda kabul eden «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamasyna laýyklykda, geçen ýylyň 30-njy dekabrynda bolan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Täze, 2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly diýip atlandyrmagyň maksada laýykdygy bellenildi. Hormatly Prezidentimiziň bu başlangyjy tutuş halkymyz tarapyndan gyzgyn garşylandy.

Ata Watanymyzda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň şygary astyndaky çärelere dabaraly ýagdaýda badalga berildi. Bu şanly ýylda halkymyz hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyny uly zähmet üstünliklerine beslär, ata Watanymyzyň mundan bu ýana-da gülläp ösmegini üpjün etmek, berkarar döwletimiziň dünýädäki abraý-mertebesini belende götermek üçin yhlasly hem irginsiz zähmet çeker. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda dowam etmeginiň halkymyzyň ruhuny has belende göterip, täze üstünliklere galkyndyrar.

Atajan BURUNOW,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/17978

13.01.2021
Bagt gadamy mübärek!

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda parahatçylygyň hem asudalygyň mekany hökmünde at-owazasy dünýä dolan eziz ýurdumyzyň gül gujagynda bagtyýar ýaşaýan mähriban halkymyz ýagşy umytlar, ganatly arzuwlar bilen täze, 2021-nji ýyly garşy aldy. Beýik döwrüň döredijilikli işleriniň ruhunda gülläp ösýän, özgerýän türkmen topragyna mübärek gadamy bilen gelen bu ýylda ata Watanymyzy şöhratlandyrýan uly toýumyz — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy uludan toýlanar. Eziz Diýarymyzda geçen ýyl baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy giňden bellenildi. Türkmen döwletiniň berkararlygynyň synmaz sütünleri, goşa ganaty bolan Garaşsyzlygyň hem Bitaraplygyň şanly seneleri sazlaşykly utgaşyp, toýlary goşa-goşadan gelýän ýyllary bagta besleýär.

Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze ýylyň bosagasynda geçirilen bilelikdäki mejlisinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýerine ýetirilen işler hakynda aýdyldy hem-de geljek ýylda öňde durýan maksatnamalaýyn wezipeler kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda, Birleşen Milletler Guramasynyň 73-nji mejlisinde ähli agza döwletleriň biragyzdan goldamagynda kabul edilen Kararnama laýyklykda, 2021-nji ýyl «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» şygary astynda geçýär. Milli Liderimiziň ählumumy parahatçylyk we ynanyşmak esasynda halkara gatnaşyklary pugtalandyrmaga, özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen bu başlangyjynyň abraýly halkara gurama tarapyndan goldanylmagy ýurdumyzyň mertebesini beýgelden taryhy ähmiýetli waka boldy. Şundan ugur alyp, döwlet Baştutanymyz giňişleýin Hökümet mejlisinde ýurdumyzda 2021-nji ýylyň şygaryny «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etdi. Täze ýylyň aýratynlygyny alamatlandyrýan bu başlangyç göwünlere ganat, arzuwlara zynat, täze üstünliklere beslenjek täze ýylyň bagt gadamyna egsilmez bat berdi.

Her ýyl taryhy pursatlary, şanly wakalary bilen wagt ölçeginiň çäginde täze bir tapgyry aňladýar: jemgyýetçilik-syýasy durmuşyň ähli ugurlary boýunça amala aşyrylýan özgertmeler, owalbaşdan parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetlilik, birek-birege ynanyşmak ýörelgelerine ygrarly halkymyzyň asuda hem abadan durmuşda ýaşamagyny üpjün etmäge gönükdirilen tutumly işler, uzak geljege niýetlenen belent maksatlar geljek ýylyň adyny şertlendirýär, onuň wagt giňişliginde tutýan mynasyp ornuny kesgitleýär. Bu ýyl hem berkarar döwletimizde sanly ulgamyň hem-de innowasion tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagy bilen, kuwwatly senagatyň kemala gelýän, milli ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýa ýoly bilen yzygiderli ösdürilýän, halkymyz üçin häzirki zamanyň iň ösen talaplaryna laýyk ýaşaýyş-durmuş şertleriniň döredilýän, beýik işleriň hem giň möçberli maksatnamalaryň rowaçlanýan menzili bolar diýip, ynamly aýdyp bileris.

Milli Garaşsyzlygymyzyň saýasynda tapgyrynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmelerde döredijilik güýji bar. Alys geljegi nazarlaýan maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde durmuş maksatly desgalardyr ýaşaýyş jaýlary, gaz geçirijilerdir elektrik ulgamlar, gara we demir ýollar gurulýar, Oba milli maksatnamasynyň çäginde täze şäherçelerdir obalar döredilýär; ýüzýyllyklaryň dowamynda özboluşlylygyny saklap gelýän medeniýetimiz täzeden galkynýar, maddy gymmatlyklara, durmuş eşretlerine eýe bolýan halkymyzyň ruhy dünýäsi baýlaşýar, sagdynlyk hem ruhubelentlik durmuşyň üýtgewsiz kadasyna öwrülýär; bilim ulgamyndaky täze özgertmeleriň netijesinde, kämil ylymly, tämiz ahlakly, döwrümizi beýgeltmäge ukyply täze nesil kemala gelýär; raýatlaryň durmuş taýdan goraglylygy ýokarlanýar... Bularyň ählisi halkymyzyň Gahryman Arkadagymyza söýgüsini we buýsanjyny artdyrýar.

Täze ýyla gadam basan günlerimizde geçilen ýola ser salmak, geljekde amal edilmeli wezipeleri kesgitlemek däbe öwrüldi. Bir ýylyň dowamynda eziz Diýarymyzyň çar künjünde belent başly mermer binalaryň, ýaşaýyş jaýlarydyr senagat kärhanalarynyň, medeni-durmuş maksatly desgalaryň köp sanlysynyň açylyş dabaralary boldy. Ilatyň saglygy, abadan durmuşy barada alada milli Liderimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. Şoňa görä-de, howply ýokanç keselleriň ýurdumyza aralaşmagynyň öňüni almak boýunça netijeli çäreleriň durmuşa geçirilip, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda Ýokanç keseller hassahanasynyň, paýtagtymyzda derman serişdeleriniň ammarynyň we saglygy goraýyş maksatly beýleki edaralaryň täze binalarynyň açylyp, ulanylmaga berilmegi bu ugurda amal edilen işleriň aýdyň mysallarydyr. Baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň giňden toýlanan ýyly ýurdumyzyň daşary syýasatynda uly üstünlikleriň gazanylan, hormatly Prezidentimiziň umumadamzat bähbitli başlangyçlarynyň üstünlikli amal edilen ýyly hökmünde hem täze taryhymyzyň sahypalarynda mynasyp orun aldy. Ýurdumyzyň halkara abraýy has-da pugtalandyrylyp, dowam edýän çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, dünýä döwletleri we abraýly halkara guramalar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň gerimi giňeldildi.

Milli Liderimiziň täze ýylyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda beren tabşyryklaryna laýyklykda, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny giňden dabaralandyrmak maksady bilen, toplumlaýyn taýýarlyk işlerine badalga berildi. Çünki Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi türkmen döwletiniň özygtyýarlylygyny, berkararlygyny, milletiň dowamatyny, erkinligini hem mertebeliligini şertlendirýän, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýyly has-da şöhratlandyrýan ähmiýetli wakadyr. Her ýyly ajaýyp zähmet üstünliklerine besläp, Watanymyzyň ösüşleriň täze belentliklerine tarap öňe gitmegine mynasyp goşant goşýan merdana halkymyzyň geljek üçin aýdyň maksatlary ýagşy umyt-arzuwlar bilen gadam basylan 2021-nji ýylyň hem üstünliklere beslenjekdigine ynamy artdyrýar.

Amanmyrat SAPAROW.

«Türkmenistan».https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/17657

08.01.2021
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Aşgabat, 6-njy ýanwar (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow täze ýylyň ilkinji Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçip, şu gün ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň geçen, 2020-nji ýylda amala aşyran işleriniň netijeleriniň jemleniljekdigini, olaryň öňünde ýakyn geljek üçin durýan wezipeleriň kesgitleniljekdigini belledi.

Ilki bilen, geçen ýylda ýerine ýetirilen işler barada hasabat bilen goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş etdi. Ol ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmak maksady bilen, milli Liderimiz tarapyndan başy başlanan toplumlaýyn harby özgertmeleriň ilerledilişiniň barşy, ýokary hünärli harby işgärleriň taýýarlanylyşy, harby gullukçylaryň gulluk etmegi we durmuşy üçin has oňaýly şertleriň döredilişi barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Milli Goşunyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň beýik gazananlarynyň goragynda sak durmalydygyny hem-de türkmen döwletiniň harby-syýasy strategiýasyny yzygiderli amala aşyrmalydygyny belledi. Bu strategiýanyň mazmuny ýurdumyzyň bitaraplyk derejesi nazara alnyp işlenilip taýýarlanylan, goranyş häsiýetli Harby doktrinadan hem-de alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasy ugrumyzdan ybaratdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýratyn nygtady.

Hormatly Prezidentimiz bu doktrinadan ugur alyp, döwletimiziň Ýaragly Güýçleriň goşunlarynyň ähli kysymlarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de yzygiderli berkitjekdigini, harbylaryň durmuşynyň, gullugynyň we dynç almagynyň şertlerini gowulandyrmak üçin hemme zerur çäreleri görüp, olaryň şahsy düzümi barada hemişe alada etjekdigini nygtady.

Şol bir wagtda döwlet Baştutanymyz öňde goýlan wezipeleriň aýratyn möhümdigini we jogapkärlidigini nazara alyp, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň hatarlarynda harby düzgün-tertibi berk gözegçilikde saklamagy, söweşjeň taýýarlygy ýokarlandyrmak we ýaş harby gullukçylary mukaddes raýat we harby borja wepalylyk ruhunda terbiýelemek boýunça geçirilýän işleri güýçlendirmegi talap etdi.

Milli Liderimiz ýakynlaşyp gelýän Watan goragçylarynyň gününi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi hem-de Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şu ýyl belleniljek şanly 30 ýyllyk senesini mynasyp garşylamaga taýýarlyk görmäge başlamagy tabşyrdy. Şeýle hem ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlaryny harby gulluga çagyrmagyň düzgünlerini ýerine ýetirmek boýunça degişli görkezmeleri berdi.

Soňra içeri işler ministri M.Çakyýewe söz berildi. Ol geçen ýyl IIM-niň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berip, ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini we durnuklylygyny saklamak, raýatlaryň kanuny hukuklaryny we azatlyklaryny goramak hem-de hukuk düzgün bozulmalarynyň öňüni almak maksady bilen görülýän çäreleriň üstünde aýratyn durup geçdi.

Ýangyna garşy howpsuzlygy üpjün etmek we awtomobil ýollarynda ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen, ýol gözegçiligi gullugynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işlere aýratyn üns berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň işgärleriniň öňünde durýan esasy wezipeleriň üstünde durup geçip, hukuk düzgün bozulmalarynyň öňüni almak, şol sanda ýol hereketiniň düzgünlerini gyşarnyksyz ýerine ýetirmek boýunça geçirilýän işleri güýçlendirmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekdi hem-de IIM-niň ýolbaşçysyna bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ş.Durdyýew Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň ygtybarly goragyny üpjün etmek ýaly jogapkärli wezipe ýüklenilen, ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň alyp baran işleriniň netijeleri, şeýle hem serhet galalaryny tehniki taýdan enjamlaşdyrmak, serhetçileriň söweşjeň taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak boýunça geçen ýyl görlen anyk çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, Watanymyzyň guryýer we deňiz serhetleriniň eldegrilmesizligini, harby düzgün-tertibiň berjaý edilişine berk gözegçiligi mundan beýläk-de üpjün etmegi talap etdi.

Milli Liderimiz Watanymyzyň merdana goragçylarynyň üstüne örän uly jogapkärçiligiň ýüklenendigini nygtap, olaryň öz harby borçlaryny ýerine ýetirmek bilen, ýokary eserdeňligi berjaý etmelidiklerini nygtady. Şunda Türkmenistanyň döwlet serhediniň serhetdeş döwletlerimiziň ählisi bilen dostluk serhedi bolandygyny we hemişe şeýle bolmagynda galmalydygyny ýatda saklamak möhümdir, şol döwletler bilen biziň ýurdumyzy gadymdan bäri ýakyn hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar.

Ýokary kazyýetiň başlygy G.Hallyýew 2020-nji ýylda milli kazyýet ulgamyny has-da ösdürmek, täze taryhy eýýamyň talaplaryny nazara alyp, dünýä ölçeglerine laýyk getirmek, kazylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy G.Hallyýewe ýüzlendi. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny, hukuk tertibini pugtalandyrmakda, milli kanunçylygy we hukuk işini ýokarlandyrmakda, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandygy üçin oňa «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen hormatly adyň dakylandygyny aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Mejlis bilen ylalaşyp, G.Hallyýewiň başga işe geçmegi sebäpli, Ýokary kazyýetiň başlygy wezipesinden boşadylandygyny habar berdi.

Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy wezipesine Guwançmyrat Ussanepesow bellenildi hem-de oňa ikinji hünär derejesi berildi.

Soňra Baş prokuror B.Atdaýewiň hasabaty diňlenildi. Ol geçen ýyl alnyp barlan işler, hususan-da, döwlet durmuşynyň ähli ulgamlarynda kanunylygyň berjaý edilişine amala aşyrylan gözegçilik, hukuk düzgün bozulmalarynyň öňüni almak boýunça ýerine ýetirilýän köptaraply işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, prokuratura edaralarynyň geçirýän işleriniň möhümdigi barada aýdyp, olaryň täze taryhy eýýamyň hem-de adam, onuň bagtyýarlygy we abadançylygy iň möhüm gymmatlyk bolup durýan Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň beýik maksatlaryna we wezipelerine kybap gelmelidigini ýene-de bir gezek nygtady. Şeýle hem milli Liderimiz häzirki zaman jemgyýetinde parahatçylygyň we jebisligiň binýady bolup hyzmat edýän kanunçylygyň we düzgün-tertibiň goragynda durmaly işgärleri seçip almak we ýerli-ýerinde goýmak boýunça işleri ykjam geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda prokurorlary wezipä bellemek hem-de wezipeden boşatmak hakynda resminamalara gol çekildi.

Soňra milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de Türkmenistanda durnuklylygy, kanunçylygy we hukuk tertibini saklamak boýunça geçen ýyl MHM-iň amala aşyran işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow içerki jemgyýetçilik-syýasy durnuklylygy saklamak işinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň eýeleýän möhüm ornuna ünsi çekip, Watanymyzyň ykdysady we ruhy rowaçlygynyň aýrylmaz şerti bolup durýan türkmen jemgyýetiniň asuda, döredijilikli durmuşynyň, milletiň agzybirliginiň we jebisliginiň sütünlerini has-da berkitmegiň wajypdygyny belledi.

Soňra adalat ministri B.Muhamedow çykyş edip, ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmek boýunça ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi, täze kanunlaryň taslamalarynyň üstünde geçirilýän işler barada hasabat berdi. Şol kanunlar berkarar döwletimizi durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipelerini üstünlikli çözmek üçin ygtybarly esas bolmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, hukuk özgertmelerini has-da ilerletmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Olaryň çäklerinde milli kanunçylyk binýady halkara hukugyň kadalaryna kybap getirilýär.

Şu günki günüň talaby hereket edýän kanunçylygy düşündirmekden hem-de raýatlara maslahatlary bermek arkaly hukuk kömegini etmek babatda ilatyň hukuk sowatlylygyny ýokarlandyrmakdan ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy B.Öwezow döwlet Baştutanymyza geçen ýyl ýerine ýetirilen işler, hususan-da, gullugyň işgärleriniň taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak hem-de olaryň iş usullaryny kämilleşdirmek boýunça geçirilen çäreler barada habar berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, migrasiýa gullugynyň alyp barýan, Türkmenistanyň dünýäniň köp ýurtlary bilen dostlukly, netijeli gatnaşyklaryny ösdürmekde we berkitmekde möhüm orun eýeleýän işleriniň ähmiýeti barada aýdyp, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýolbaşçylyk edýän düzüminde işleriň ýagdaýy, şeýle hem dünýä ýüzünde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy nazara almak bilen, gümrük nokatlarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça degişli döwürde amala aşyrylan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysady bähbitlerini, ilatyň saglygyny we abadançylygyny goramak işinde gümrük gullugynyň işgärleriniň goşandyny belläp, geljekde hem gümrük hyzmatlarynyň hilini gowulandyrmaga, serhetden geçýän ähli harytlaryň we ýükleriň dessin we ykjam gözden geçirilmegini üpjün etmäge aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow çykyş edip, geçen, 2020-nji ýylda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýerine ýetiren işiniň netijeleri hem-de milli Liderimiziň başyny başlan giň gerimli harby özgertmelerini üstünlikli ilerletmekde möhüm orun eýeleýän Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň köpugurly işleri barada umumy hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, ýene-de bir gezek Harby doktrinanyň goranyş häsiýetine ünsi çekdi. Mälim bolşy ýaly, doktrina diňe milli howpsuzlygyň berkidilmegini hem-de türkmen halkynyň döredijilikli we abadan durmuşynyň goragynda duran goşunymyzyň kuwwatyny artdyrmagy ugur edinýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk we oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanan syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýän Garaşsyz Türkmenistan döwletara gatnaşyklarynda özara ynanyşmak we hormatlamak ugrunda çykyş edýär.

Şol bir wagtyň özünde şu günüň talaplaryna doly kybap gelýän döwrebap goranyş ulgamyny kemala getirmegiň möhümdigi bellenildi. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, bu maksatlar üçin şu ýylda Milli Goşunymyzyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmek boýunça işler dowam etdiriler. Harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak hem harby reformanyň esasy ugurlarynyň biri bolmagynda galar diýip, milli Liderimiz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere seredilip, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň asuda we bagtly durmuşyny üpjün etmegiň bähbidine alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/17579?type=feed

07.01.2021