2020-nji ýyl «Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
Habarlar
Ýokary wezipeli resmi wekilleriniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda, «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň 2020-nji ýyldaky ýaňy-ýakyndaky başlangyçlary we iş maksatnamasyny göz öňünde tutup, 2030-njy ýyla çenli uzak möhletleýin strategiýasynyň ýerine ýetirilen işleriniň hasabatyny syn etmek, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli netijeliligi boýunça matrisasynyň taslamasy bilen tanyşmak, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli Syýahatçylyk we Gender deňligi strategiýalary makullamak we geçiriljek 19-njy Ministrler maslahatynyň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, bu Maksatnamanyň Ýokary wezipeli resmi wekilleriniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi.

Bu mejlise CAREC maksatnama agza ýurtlaryň milli utgaşdyryjylary we ýurt wekilleri, şol sanda ýurdumyzdan onlaýn arkaly Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, Medeniýet ministrlikleriniň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň we Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşçylary hem-de degişli wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli täze taýýarlanan Syýahatçylyk we Gender deňligi strategiýalary bilen tanyşdyrylyp, olar milli utgaşdyryjylar tarapyndan makullanyldy. Şeýle hem, CAREC institutynyň wekilleri tarapyndan gatnaşyjylara Institutyň ýerine ýetiren işleri, çap etmeleri, ylmy işleri we geçiren okuw masahatlary barada maglumatlar berildi.

Mundan başga-da CAREC maksatnama 2020-nji ýylda ýolbaşçylyk edýän Owganystan Yslam Respublikasynyň wekilleri tarapyndan CAREC maksatnamanyň 19-njy Ministrler maslahatyny onlaýn görnüşde geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada maglumatlar berildi, şeýle hem onda serediljek resminamalar boýunça pikirler alyşyldy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

20.10.2020
2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň» Ýokary wezipeli resmi wekilleriniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda, «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň 2020-nji ýyldaky ýaňy-ýakyndaky başlangyçlary we iş maksatnamasyny göz öňünde tutup, 2030-njy ýyla çenli uzak möhletleýin strategiýasynyň ýerine ýetirilen işleriniň hasabatyny syn etmek, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli netijeliligi boýunça matrisasynyň taslamasy bilen tanyşmak, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli Syýahatçylyk we Gender deňligi strategiýalary makullamak we geçiriljek 19-njy Ministrler maslahatynyň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, bu Maksatnamanyň Ýokary wezipeli resmi wekilleriniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi.

Bu mejlise CAREC maksatnama agza ýurtlaryň milli utgaşdyryjylary we ýurt wekilleri, şol sanda ýurdumyzdan onlaýn arkaly Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, Medeniýet ministrlikleriniň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň we Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşçylary hem-de degişli wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli täze taýýarlanan Syýahatçylyk we Gender deňligi strategiýalary bilen tanyşdyrylyp, olar milli utgaşdyryjylar tarapyndan makullanyldy. Şeýle hem, CAREC institutynyň wekilleri tarapyndan gatnaşyjylara Institutyň ýerine ýetiren işleri, çap etmeleri, ylmy işleri we geçiren okuw masahatlary barada maglumatlar berildi.

Mundan başga-da CAREC maksatnama 2020-nji ýylda ýolbaşçylyk edýän Owganystan Yslam Respublikasynyň wekilleri tarapyndan CAREC maksatnamanyň 19-njy Ministrler maslahatyny onlaýn görnüşde geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada maglumatlar berildi, şeýle hem onda serediljek resminamalar boýunça pikirler alyşyldy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

20.10.2020
«Aziýada durnukly infrastruktura ulgamyna hususy maýa goýumlary çekmek: Merkezi Aziýanyň tejribesi» atly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen sebitleýin okuw maslahaty
01.10.2020
Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ösüşine goşant üçin Watan sylaglary

Aşgabat, 26-njy sentýabrynda. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşine hem-de halkara abraýynyň belende galmagyna goşan ägirt uly şahsy goşantlary üçin halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň tapawutlanan işgärlerine, önümçiligiň öňdebaryjylaryna, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, düzümleýin guramalaryň işgärlerine, döredijilik wekillerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak hem-de hormatly atlary dakmak dabaralary boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanlaryna laýyklykda, watandaşlarymyzyň köp sanlysy köpýyllyk ak ýürekli hem-de halal zähmetleri üçin ýörite sylaglara we degişli derejelere mynasyp boldular. Bu dabaralar ýurdumyzda öz tejribesini, bilimini we başarnygyny mähriban Watanymyza halal hyzmat etmek ýaly asylly işe bagyş eden, öz hünäriniň ussatlary we tapawutlanan işgärleriň aýratyn hormat eýesi bolýandyklarynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Maksada okgunly, köptaraply, öz borçlaryny nusgalyk derejede ýerine ýetirýän we Watanymyzyň bähbidine tagallasyny gaýgyrmaýan adamlar ýaşlar üçin nusgalyk göreldedir.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ählumumy agzybirlik we ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçen dabaralara Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary gatnaşdylar. Olar ýygnananlary beýik Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygy bilen gutlap, bagt, abadançylyk, mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde täze sepgitleri we döredijilik üstünliklerini arzuw etdiler.

Döwlet sylaglaryny buýsanç duýgusy we tolgunma bilen kabul eden adamlar işlerine berlen ýokary baha üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň garaşsyz ösüşiniň her bir ýyly şanly syýasy, ykdysady we medeni wakalara beslenýär. Bu bolsa ýurdumyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygyny aýdyňlyk bilen görkezýär.

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa iň gowy arzuwlaryny aýdyp, döwlet Baştutanymyzyň milletimiziň agzybirliginiň, bitewüliginiň berkidilmegine, ata Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen giň gerimli özgertmeleriniň durmuşa geçirilmegi ugrunda güýç-gaýratlaryny we ukyp-başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

26.09.2020