«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
basleshik yok
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Habarlar
Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlarynyň Üpjünçilik we ösüş gaznalarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen I maslahaty

2020-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza ýurtlarynyň Üpjünçilik we ösüş gaznalarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen Birinji maslahatyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri we ministrligiň degişli wekilleri, şeýle hem YHG-a agza ýurtlaryndan Eýran Yslam Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň milli ösüş gaznalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdy.

Maslahaty, YHG-nyň baş sekretary jenap Dr.Suleýmanpur açdy we YHG-a agza ýurtlaryň özara hyzmatdaşlygynyň häzirkizaman halkara ykdysadyýetinde örän möhümdigi barada aýratyn belledi.

Soňra, Eýran Yslam Respublikasynyň wekili YHG-na agza ýurtlarynyň Milli üpjünçilik we ösüş gaznalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýeti, YHG-nyň agza ýurtlarynyň durnukly ykdysady ösüşi üçin mümkinçilikleri,
hususan-da agza ýurtlaryň infrastruktura, maliýe pudagy, söwda, energetika, oba hojalyk, ulag we aragatnaşyk ýaly pudaklarynyň ösüşine goşant goşup biljek sebitiň ösüş taslamalaryny maliýeleşdirmek boýunça mümkinçilikler barada görkezme (prezentasiýa) arkaly çykyş etdi.

Şunuň bilen baglylykda, 2017-nji ýylyň 28-nji fewralyndaky YHG-nyň ministrler toparynyň (COM) 22-nji duşuşygynda agza ýurtlaryň özara hyzmatdaşlygyny berkitmek we sebitde ykdysady durnuklylygy saklamak maksady bilen «ECO Vision 2025» resminamasynyň kabul edilendigini habar bermek, şeýle-de onuň çäklerinde sebitdäki ösüş taslamalary maliýeleşdirmek maksady bilen YHG-a agza ýurtlary bilen bilelikde «ECO Vision Fund» gaznasynyň döredilmeginiň göz öňünde tutulýandygy barada habar berildi.

Soňra, maslahata gatnaşyjylar «ECO Vision Fund» gaznasy baradaky öz pikirlerini beýan etdiler.

Türkmen tarapy hem öz gezeginde, maslahaty gurnaýjylara minnetdarlyk bildirmek bilen, Türkmenistanyň YHG-a agza döwletler bilen hyzmatdaşlyga uly üns berilýändigi barada giňişleýin beýan etdi. Şeýle hem, sebitdäki döwletleriň ykdysadyýetiniň çalt depginde ösmegi – geljegi uly taslamalara, şol sanda infrastruktura taslamalaryna baglydyr diýip belledi. Şeýle hem, YHG-a agza döwletleriň BMG-niň Durnukly ösüş maksatnamasyny goldaýandygyny göz öňünde tutup, onuň durmuşa geçirilmeginiň köp serişde talap edýändigini we olaryň netijeli dolandyrmagyň möhümdigi barada belledi.

Maslahatyň dowamynda, beýleki meselelere-de seredildi we olar barada pikir alyşyldy. Hoşniýetli ýagdaýda geçen maslahatyň ahyrynda ykdysadyýetiň ösmegine örän ähmiýetli bolan halkara hyzmatdaşlygyň ýokary derejesiniň gazanylmagynda irginsiz zähmet çekýän Gahryman Arkadagymyza hoşallyk sözleri aýdyldy.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


16.12.2020
“Özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlyk, erkin söwda we durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlygy berkitmekde halkara guramalaryň orny” atly mejlisi

2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde "Bitaraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ähmiýeti" atly halkara maslahatynyň çäginde "Özara bähbitli ykdysady hyzmatdaşlyk, erkin söwda we durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlygy berkitmekde halkara guramalaryň orny" atly mejlisi geçirildi.

Duşuşyga Türkmenistanyň maliýe we ykdysady, söwda toplumynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar hem-de dünýäde we sebitde söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm orny eýeleýän abraýly sebit we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň wideo habarlary diňlenildi.

Duşuşygyň dowamynda häzirki wagtda Türkmenistanyň halkara işlerinde bitaraplygyň ykdysady tarapyna aýratyn ähmiýet berilýändigi, bu işleriň sebitiň we dünýäniň ýurtlary, şeýle hem halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň çäginde aýdyň görünýändigi bellenildi. Bitarap döwlet hökmünde Türkmenistan halkara bitaraplyk hukuk derejesinden gelip çykýan anyk we takyk ýörelgelere daýanmak bilen uzak möhletli daşary ykdysady strategiýasyny ynam bilen döredýär.

Öz çykyşynda Bütindünýä gümrük guramasynyň baş sekretary Kunio Mikuriýa, ýolbaşçylyk edýän guramasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak we giňeltmek bilen gyzyklanýandygyny aýtdy. Şeýle-de, bu guramanyň Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän "Açyk gapylar" syýasatyny doly goldaýandygyny hem nygtap geçdi.

Halkara sergiler býurosynyň baş sekretary Dimitri Kerkentzes, Türkmenistanyň halkara ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlydygyny uly buýsanç bilen belledi.

Gatnaşyjylar maýa goýumlaryny köpeltmek, iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek arkaly ýurduň milli ykdysadyýetiniň ösüşini höweslendirmek ýaly isleglerine aýratyn ünsi çekdiler. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň dünýäniň onlarça ýurdy bilen iri daşary ýurt kompaniýalary, halkara maliýe guramalary bilen özara peýdaly gatnaşyklary işjeň ösdürýändigi we giňeldýändigi bellenildi.

Maslahatda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow hem çykyş etdi. Ol özüniň eden täsirli çykyşynda 12-nji dekabryň ýurdumyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşynda taryhy we şanly senedigini, 25-ýyl mundan öň Garaşsyz Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan “Hemişelik Bitaraplyk” hukuk ýagdaýynyň ykrar edilendigini aýratyn buýsanç bilen belledi. Hemişelik Bitaraplygyň ýurdyň Durmuş-ykdysady ösüşiniň esasy bolup, dünýäniň ýurtlary bilen söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň gerimini giňeltmäge zerur şertleri üpjün edendigini ministr öz çykyşynda aýratyn nygtady.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow Garaşsyz we baky bitarap Türkmenistan ýurdumyzyň Hak Howandary bolan Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly syýasatlaryndan ugur alyp, durmuşa geçirilýän belent maksatly işleriň barha rowaçlyklara beslenmesi barada öz çykyşynda belleýşi ýaly, biziň ýurdumyz 50-den gowrak halkara guramalarynyň agzasy bolup durýar. Şol sanda Birleşen Milletler Guramasy, Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş banky, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly halkara guramalary we maliýe düzümleri bilen biziň ýurdumyz işjeň hyzmatdaşlygy saklaýar.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň çykyşyndan mälim bolşy ýaly, biziň ýurdumyza Bütindünýä Söwda Guramasyna synçy derejesiniň berilmegi, Mähriban Watanymyzyň dünýä ýurtlary we halkara guramalary bilen söwda-ykdysady gatnaşyklarda öz ornuny berkidýändigi nygtalýar.

Çykyşynyň ahyrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, maslahata gatnaşyjylaryň ählisini ýetip gelýän Täze 2021-nji ýyl bilen gutlap, Berkarar döwletimize bagtyýar zamany peşgeş beren, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini barha rowaçlyklara beslenmegi üçin gijesini gündiz edip zähmet çekýän Alym Arkadagymyza jan saglyk, il ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


12.12.2020
«Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglanyş dabarasy
11.12.2020
«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz baky Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde köňüllerimizi ganatlandyran şatlykly wakany, özüniň jöwher paýhasyndan dörän, çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabyny bagtyýar halkymyza sowgat berdi. Munuň özi, baky Bitaraplygymyzyň şanly toýuna agzybir halkymyza uly toý serpaýy boldy.

Ýakynda has takygy 2020-nji «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň ykdysadyýet toplumynda ýurdumyzyň maliýe, ykdysady we bank toplumynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň gatnaşmagynda Hormatly Prezidentimiziň täze «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Onda birnäçe çykyşlar diňlenildi.

Hormatly Prezidentimziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça uly üstünlikler gazanylýar, eziz Watanymyzyň halkara abraýy barha belent derejelere göterilýär. Bagtyýar durmuşymyzyň şatlykly wakalary agzybir halkymyzy belent maksatly beýik işlere ruhlandyrýar.

Şu şanly ýylda halkymyza ajaýyp sowgat bolan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitap dünýä halklarynyň baky Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyza goýýan hormat-sarpasyny dabaralandyrmakda, goňşy we alys döwletler bilen ösüşe esaslanýan parahatçylyk söýüjilikli, dostlukly gatnaşyklary rowaçlandyrmakda, türkmen halkynyň köp müň ýyllyk taryhyny, milli gymmatlyklaryny dünýä ýaýmakda uly ähmiýete eýe bolýar.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabyň «Bitaraplyk: gadymy geçmişden şu güne çenli», «Türkmenistan we halkara guramalar: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň syýasy ähmiýeti», «Türkmen Bitaraplygy we medeni, ynsanperwer ulgamlar», «Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ykdysady ähmiýeti», «Türkmenistanyň Bitaraplygy: döwrüň hakykaty», «Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty — dünýäniň abadançylygyna, halklaryň bagtly geljegine gönükdirilen syýasat», «Bu gün toý donuna beslenip Diýar, şanly Bitaraplyk toýun toýlaýar!», «Taryhy resminamalar», «Bitaraplyk bilen bagly edilen çykyşlar» ýaly bölümlere bölünmegi, kitabyň suratlar bilen bezelmegi onuň many-mazmunyny has-da baýlaşdyrýar.

Gahryman Arkadagymyz «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly täze kitabynda hemişelik Bitaraplygymyzyň taryhy ähmiýeti, Berkarar döwletimiziň çuňňur oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty, türkmen halkynyň şöhratly taryhyndan şu günlere gelip ýeten agzybirlik, dost-doganlyk, parahatçylyk ýörelgeleri hakynda çuňňur manyly gürrüň berýär. Kitapda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň durmuşyndaky möhüm syýasy wakalarda, daşary ýurtlara resmi saparlarynda düşen suratlarynyň ýerleşdirilmegi, bu kitabyň taryhy ähmiýetini has-da artdyrýar.

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli daşary syýasaty netijesinde, häzirki döwürde Garaşsyz türkmen döwletiniň dünýädäki abraýy, ilkinji nobatda, onuň baky Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ýörelgelerine esaslanýar. Çünki 1995-nji ýylda «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» Konstitusion kanunyň kabul edilmegi ýurdumyzyň geljekki ösüş ýollaryny aýdyň kesgitledi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň halkara syýasy diplomatiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryny saýlamaga esas boldy. Baky Bitarap Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulyşmazlyk hem-de olaryň özygtyýarlylygyny, çäkleriniň bitewüligini hormatlamak, halkara harby bileleşiklere we şertnamalara gatnaşmazlyk, dartgynly meseleleri gepleşikler, diplomatik ýollar arkaly çözmek ýörelgelerine berk eýerýär.

Gahryman Arkadagymyzyň dana paýhasyndan dörän kitaplaryň her biri biziň üçin nusgalyk ýol-ýörelge bolup durýar. Şol çuň manyly eserler bagtyýar nesillerimizi agzybirlik, watançylyk, ynsanperwerlik, halallyk ruhunda terbiýelemekde, watandaşlarymyzy Berkarar döwletimiziň gülläp ösmegi ugrunda beýik işlere ruhlandyrmakda möhüm ähmiýete eýedir.


Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy nusgalyk derejede kämilleşdi. Bäş müň ýyllyk taryhly halkymyzyň medeni mirasynyň milli kökleri, ata-babalarymyzyň arkama-arka geçip gelýän parasatly Oguz ýörelgeleri Garaşsyz döwletimiziň halkara diplomatiýasynyň häzirki zamanyň derwaýys meselelerini aýdyňlaşdyrmakda, olary netijeli çözmekde, sebitde parahatçylygy dabaralandyrmakda datly miwelerini berýär. Şoňa görä-de, hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýymyz dünýä halklaryny parahatçylyk we ösüş nukdaýnazaryndan jebisleşdirýän nurana taglymat hökmünde ykrar edildi.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan şu güne çenli iki gezek resmi taýdan ykrar edilen ilkinji we ýeke-täk hemişelik Bitarap döwletimiziň taryhy ösüş ýoly, Türkmenistanyň başlangyçlary bilen energiýa serişdeleriniň howpsuz üstaşyr geçirilmegi we beýleki birnäçe ugurlarda BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamalarynyň onlarçasynyň kabul edilmegi, ýurdumyzyň iri halkara guramalary we BMG-niň abraýly edaralary bilen netijeli gatnaşyklarynyň ýyl-ýyldan has-da ýokary sepgitlere ýetýändigini tassyklaýan resminamalar, halkymyzyň milli ruhuna, ýaşaýyş-durmuş ýörelgelerine mahsus aýratynlyklar, türkmeniň parahatsöýüjilik, hoşmeýillilik, myhmansöýerlik ýaly döwletlilik ýörelgeleri bilen baglanyşykly gymmatly maglumatlaryň ençemesi ýerleşdirilipdir.

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde Türkmenistan sebitde syýasy durnuklylygy saklamak bilen parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna dünýäniň döwletleri we halklary bilen hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk hem hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmek işinde BMG-niň ygtybarly we netijeli hyzmatdaşyna öwrüldi. Baky Bitaraplyk syýasy ýörelgämiz parahatçylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik, dünýäniň döwletleriniň we halklarynyň özara bähbitli gatnaşyklaryny ileri tutmagy, sebitiň geosyýasy we geoykdysady taýdan amatly ýerde ýerleşen ýurdumyz özüniň kuwwatyny umumadamzat bähbitlerini hem-de ösüşi üpjün etmäge gönükdirýär.

Dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiziň adyna Hoşallyk ýüzlenmesini kabul etdiler. Olar milli Liderimiziň adyna Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygy hem-de “Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany” atly kitabyň neşir edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny beýan edip, ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda mähriban halkymyza şunuň ýaly ajaýyp sowgady üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 

«Türkmenistan - Bitaraplygyň mekany»  atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasynyň Iş meýilnamasy

2020-nji ýylyň 9-njy dekabry

 

Alypbaryjy: M.Ataýew - Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň «Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň baş redaktory, ykdysady ylymlaryň doktory, professor.

15:00 – 15:10

Ataýew Muhammetgeldi – Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň «Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň baş redaktory, ykdysady ylymlaryň doktory, professoryň giriş sözi;

15:10 – 15:20

Müşşikow Gadyrgeldi Müşşikowiç - Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary

15:20 – 15:30

Meretliýew Parahat Ýakubowiç Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň «Maliýe we ykdysadyýet» ylmy-amaly žurnalynyň redaksiýasynyň baş hünärmeni 

15:30 – 15:40

Babaýewa Maýagözel - Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet goragy we iş üpjünçilik müdirliginiň başlygynyň orunbasary

15:40 – 15:50

Gurbanowa Bagtygül - Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň Statistikanyň usulyýeti we guralyşy müdirliginiň bölüm başlygy

16:00 – 16:10

Işanniýazow Röwşen Nurmuhammedowiç - „Türkmenstandartlary“ Baş döwlet gullugynyň Döwlet Etalon merkeziniň baş hünärmeni

16:10 – 16:20

Ilmyradow Röwşen Kadyr berdiýewiç - Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş buhgalteri

16:20 – 16:30

Berdiýewa Nartäç Atamyradowna – Türkmenistanyň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň Buhgalter hasaby we hasabaty müdirliginiň baş hünärmeni

16:30 – 16:40

Ataýew Muhammetgeldi – Maslahaty jemleýär

16:40 – 17:00

Hydyrow Begli – Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölüminiň bölümçe başlygyTürkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


09.12.2020
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen çäreleriň dowamynda halkara resminamalara gol çekildi

2020-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli geçirilen çäreleriň çäklerinde halkara resminamalara gol çekmek dabarasy geçirildi. Bu dabaranyň dowamynda, Hormatly Prezidentimiziň ygtyýar bermeginde, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow tarapyndan şu aşakdaky birnäçe halkara resminamalara gol çekildi:

  • Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistan boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Ýurt Maksatnamasyny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň 2021-nji ýyl üçin Iş meýilnamasyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow we BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekili Kristin Weýgand bilelikde gol çekdiler;
  • Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de «JCB Sales Limited» kompaniýasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnamasyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Güýzgeldi Baýjanow we Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hýu Stenli Filpott bilelikde gol çekdiler;
  • Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda «Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin meýdança» atly Taslama resminamasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda Resminamasyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ösüş Maksatnamasynyň Hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetiriji Natia Natswlişwili bilelikde gol çekdiler;
  • Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda «Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek üçin meýdança» atly Taslama resminamanyň 2-nji tapgyry hakynda Resminamasyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ösüş Maksatnamasynyň Hemişelik wekiliniň wezipesini ýerine ýetiriji Natia Natswlişwili bilelikde gol çekdiler.

Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylar birek-biregi mähirli gutladylar.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

08.12.2020
«Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň» XIX Ministrler mejlisi sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirildi

  «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň» 2020-njy ýylda ýolbaşçylyk edýän Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümeti we CAREC maksatnamasynyň sekretariaty tarapyndan 2020-nji ýylyň 7-nji dekabrynda göni wideoaragatnaşyk arkaly «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň» XIX Ministrler mejlisi geçirildi.

  Bu mejlise Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri we ministrligiň degişli müdirlikleriniň we bölümleriniň wekilleri şeýle-de Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, Medeniýet ministrlikleriniň, Merkezi bankynyň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň we Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşçylary hem-de degişli wekiller gatnaşdylar.

  Mejlise Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti jenap Mohammad Aşraf Gani, Azerbaýjan Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyzystan Respublikasynyň, Mongoliýanyň, Päkistan Yslam Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň maliýe we ykdysadyýet ministrleri, uly wezipeli hökümet wekilleri hem-de iri daşary ýurt maliýe institutlarynyň, ýagny Aziýanyň ösüş bankynyň we Bütindünýä bankynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

  Mejlisiň dowamynda CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli netijeliligi boýunça matrisasynyň taslamasyna, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli Syýahatçylyk strategiýasyna, Gender deňligi strategiýasyna hem-de
XIX Ministrler maslahatynyň Ministrleriň Bilelikdäki beýannamasyna seredildi we hemmetaraplaýyn makullanyldy.

  Mejlisiň barşynda CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli Syýahat we Gender strategiýalarynyň hem-de 2030-njy ýyla çenli netijeliligi boýunça matrisasy boýunça türkmen tarapy öz garaýyşlaryny beýan etdiler we bu işlenip taýýarlanan resminamalaryň makullanýandygy bellediler.

  Mejlise gatnaşan ministrler we CAREC maksatnamasynyň milli utgaşdyryjylary tarapyndan CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli Syýahat we Gender strategiýalarynyň hem-de netijeliligi boýunça matrisasy biragyzdan makullanyldy.

  Şeýle-hem, mejlise ahyrynda oňa gatnaşyjylar tarapyndan XIX Ministrler maslahatynyň Ministrleriň Bilelikdäki beýannamasy makullanyldy.

  Mejlisiň ahyrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri, ykdysadyýetimizi barha güýçlendirip, ýurdumyzyň ösen dünýä döwletleriniň arasynda mynasyp orna eýe bolmagy üçin irginsiz zähmet çekýän Alym Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, halk bähbitli, il ähmiýetli alyp barýan tutumly işleriniň rowaç bolmagyny arzuw etdi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

07.12.2020
Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň wekilleri bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

         2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň ýolbaşçylygynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň wekilleri bilen «Merkezi Aziýa döwletlerinde işewürligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmek» atly taslama boýunça göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyga ministrligiň degişli müdirlikleriň we bölümleriň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri gatnaşdylar.

        Duşuşygyň maksady Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň «Merkezi Aziýa döwletlerinde işewürligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmek» atly taslamasynyň netijeleri boýunça kiçi we orta telekeçiligiň işinde we kärhanalary bellige almakda hukuk düzgünleşdirilişini kämilleşdirmek we netijeliligini üpjün etmek üçin Türkmenistanyň Hökümetiniň mümkinçiliklerini artdyrmak we ösdürmek bilen bagly boldy.

          Duşuşygyň başynda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasatyna laýyklykda, ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamak, elektron resminamalary dolandyrylmagy we sanly hyzmatlary, ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalary döwlet tarapyndan bellige almak boýunça işleriň ýakyn wagtlarda doly elektron resminamalary dolandyrylýan ulgama geçiljekdigi, ýuridiki şahslary bellige almak üçin birnäçe onlaýn hyzmatlary ýola goýmak meýiller bilen bagly alnyp barylýan işler barada çykyş etdi.

            Soňra, bu duşuşyga gatnaşan halkara bilermenler tarapyndan Polşanyň we Gruziýanyň bu ugurdaky gazanylýan baý tejribeler we öňegidişlikler barada giňişleýin gürrüň berildi.

            Duşuşygyň dowamynda işewürligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmek bilen bagly iki tarapyň arasynda dürli meseleler babatynda özara pikirler alşyldy we degişli maslahatlar berildi.

            Duşuşyk örän netijeli we hoşniýetli ýagdaýda geçdi. Gatnaşyjylarynda uly täsir galdyran bu duşuşygyň ahyrynda ýurdumyzy gülledip, geljegimizi nurly ertire alyp barýan Gahryman Arkadagymyza aýdylan alkyşly sözler duşuşyga has-da öwüşgin berdi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

04.12.2020
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ykdysady we söwda hyzmatdaşlygy boýunça hemişelik toparynyň (COMCEC)-iň Ministrler derejesindäki 36-njy maslahaty geçirildi
25.11.2020