Habarlar
Arkadag şäheri — döwlet ähmiýetli şäher

Düýn paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň guramagynda «Arkadag şäheri — taryhy tejribe, giň mümkinçilikler, bagtyýar ýaşlar» atly maslahat geçirildi. Arkadag şäheriniň döredilmeginiň maksadyny, wezipelerini hem-de bu giň gerimli taslamanyň ähmiýetini halk köpçüligine wagyz etmäge bagyşlanan maslahata syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, döredijilik işgärleri, medeniýet we sungat ussatlary, talyplardyr žurnalistler gatnaşdylar. 

                                                                   

Köpetdagyň eteginde täze Arkadag şäheriniň kemala gelmegi Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň üpjün edilip, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň hem-de özygtyýarlylygynyň, onuň ykdysady kuwwatynyň yzygiderli pugtalandyrylýandygyna, durmuş ulgamynyň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Bu şäheri bina etmek baradaky pikiriň özboluşlylygy, ilkinji nobatda, onuň pederlerimiziň şöhratly taryhynyň gözbaş alýan ýerinde, Türkmenistanyň iň gadymy künjekleriniň birinde gurulýanlygynda jemlenendir. Bu ýerde ýurdumyzyň täze taryhy eýýamda ýeten sepgitleri öz beýanyny tapýar. Arkadag şäheri Diýarymyzyň iri ylym-bilim medeni we halkara merkezine öwrüler. Onuň gurluşygynda binagärligiň we şäher gurluşygynyň öňdebaryjy usullary, “akylly” şäher konsepsiýasynyň kadalary, “ýaşyl” tehnologiýalar işjeň ulanylýar. Munuň özi Arkadag şäheriniň Türkmenistanyň kanunçylygyndaky ähmiýetini hukuk taýdan berkitmek meselesine seredilmegini şertlendirdi. Şunuň bilen baglylykda, Milli Liderimiziň teklipleri nazara alnyp, “Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy we hormatly Prezidentimiziň tassyklamagy bilen, ol şu ýylyň 24-nji martyndan güýje girizildi. 

                                                                   

Çykyş edenler bu Kanunyň esasy düzgünleri barada durup geçip, Arkadag şäherine ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek döwlet ähmiýetli şäher aýratyn hukuk derejesiniň berlendigini nygtadylar. Bellenilişi ýaly, bu “akylly” şäheri gurmak pikiri we onuň döwletimiziň syýasy kartasynda peýda bolmagy dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döredýär. Şunuň bilen baglylykda, geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň ilkinji aýlarynda Arkadag şäherine dürli halkara guramalaryň wekilleri hem gelip gördüler. Şunda şäheriň gurluşyklarynyň taslamalary we onuň smart ulgamlarynyň programmalary işlenip taýýarlanylanda, bu işlere ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we ýaş hünärmenleriň çekilendigini bellemek gerek. Munuň özi häzirki döwürde ýaşlara Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmelere gatnaşmak we ukyp-başarnyklaryny durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçilikleriň döredilendigini görkezýär. 

                                                                   

Maslahatda çykyş edenler Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde gysga wagtda, çalt depginde, ýokary hilli we özboluşly görnüşde ýerli hünärmenlerimizdir gurluşykçylarymyz tarapyndan bina edilen Arkadag şäheri baradaky pikirlerinidir täsirlerini paýlaşmak bilen, onuň döwrümiziň beýik binagärlik taslamasydygyny aýratyn nygtadylar. Şoňa görä-de, “Adamlaryň gözüniň alnynda jümle-jahana nur saçyp dikelen bu şäheriň şöhraty eýýäm dünýä ýaýrady. Arkadag şäheri Ýer ýüzünde Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň, türkmen halkynyň mertebesini ýene bir gezek beýgelden deňsiz-taýsyz şäherdir. Geljek nesillere beýik döwrümizden galjak gymmatly mirasdyr” diýlip, çykyşlarda buýsanç bilen bellenildi. 

                                                                   

Şeýle-de Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda golaýda geçirilen bilelikdäki mejlisde Arkadag şäheriniň dolandyryş düzümleriniň gulluklaryna, bölümlerine ýolbaşçylaryň tassyklanylandygyna, şolaryň aglabasynyň bolsa ýaşlardygyna aýratyn üns çekildi. Nygtalyşy ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaşlara jogapkärli işleriň ynanylmagy döwrüň esasy talabyndan gelip çykýar. Häzirki döwür — ösen tehnologiýalaryň döwri. Şoňa görä-de, dolandyryşyň, önümçilikde we beýleki pudaklarda işleriň örän çylşyrymly sanly ulgam, maglumat tehnologiýalary arkaly ýola goýulmagy ýaş hünärmenleriň akyl zähmetini, zehinini, döwrebap taýýarlygyny talap edýär. 

                                                                   

Maslahatyň dowamynda medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlaryna-da orun berlip, olarda Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işler, gazanylýan ajaýyp üstünlikler, halkymyzyň agzybirligi we bagtyýarlygy, Diýarymyzyň bedew batly ösüşleri belentden wasp edildi.

30.03.2023
Arkadag şäheri — ýaşlaryň şäheri

Asylly däp boýunça her ýyl özüne mahsus şygar bilen atlandyrylýar. Birbada göräýmäge, munuň özi şol şygarlaryň astynda ruhy we zähmet joşgunyny döretmek, ýyllara aýratyn köpöwüşginli many-mazmun çaýmak üçin niýetlenen jemgyýetçilik taslamasy ýa-da strategik başlangyç ýaly bolup dur. Emma ýyllara öz şygarlaryna görä içgin nazar aýlanyňda, başdaky pikiriň has-da giňeýär. Ýylyň şygarynyň şol ýylda nähili işlere agram bermelidigini kesgitleýän we salgy berýän özboluşly ugurdygyna göz ýetirýärsiň. 

                                                                   

Ýurtda ähli pudaklar boýunça uly işleriň durmuşa geçirilýändigi belli zat. Ýöne şygarlar boýunça her ýyl geçirilýän işlere aýratyn uly ähmiýet berilýär, olaryň gerimi we möçberi haýran galdyrýar. Bu, bir tarapdan, her ýyl durmuş-ykdysady ulgamyň belli bir ugruny has-da ilerletmäge we ösdürmäge mümkinçilik berse, ikinji tarapdan, ähli pudagyň ösüş depgininiň deňagramlylygyny saklamaga ýardam edýär. Bu, gürrüňsiz suratda, iňňän paýhasly çözgütdir. Munuň oňyn netijeleri ýyl-ýyldan has aýdyň bildirýär. 

                                                                   

2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edildi. Ýokarda aýdylan pikirlerden çen tutsak, bu ýyl sözüň göni we doly manysynda ýaşlaryň ýyly bolaýmaly. Bu hut şeýle-de boldy. Täze ýylyň bosagadan ätlänine köp wagt bolmadyk hem bolsa, eýýäm ýaşlar barada edilýän aladanyň barha artýandygyna göz ýetirmek kyn däl. Olaryň ýurdumyzyň söwda-ykdysady, jemgyýetçilik-syýasy, medeni-ynsanperwer durmuşynda eýeleýän orny pugtalanýar we artýar. Ýaşlar kanunçylygy kämilleşdirilýär we gyşarnyksyz durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Ünsüňizi 26-njy martda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriniň agzalarynyň saýlawlaryna çekesim gelýär. Saýlawçylarda, ilkinji nobatda bolsa, daşary ýurtly synçylarda saýlawlaryň guramaçylykly, giň demokratik esaslarda geçirilmegi hem ýakymly täsir galdyrdy welin, olary esasy guwandyran zat dalaşgärleriň köpüsiniň ýaşlardygydyr. Saýlawlara ses bermäge gatnaşan Gahryman Arkadagymyz hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogap berende, dalaşgärleriň, esasan, ýaşlardan ybaratdygyny aýtdy. Munuň özi döwletiň, halkyň ýurt ykbaly bilen dahylly işleri öz ýaş raýatlaryna şübhesiz ynanýandygyny görkezdi. Eger halkymyz öz ýaşlaryna ynanýan bolsa, diýmek, olar şol ynama mynasypdyrlar. 

                                                                   

Ýaşlara berilýän üns, ýaşlar barada edilýän alada Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda has giň gerimli häsiýete eýe bolýar. Şonuň bilen bir hatarda hem döwletimiziň häzirki we geljekki belent maksatlaryny hemişe ýaşlar bilen berk baglanyşdyrýandygyny nygtamak gerek. Biz muny köp mysallaryň üsti bilen subut edip bilerdik. Ýöne olary birin-birin sanap oturmazdan, diňe şu iň soňky döwlet ähmiýetli wakanyň üstünde durmak isledik. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy bilen Aşgabadyň golaýynda, ajaýyp dag eteginde Arkadag şäheriniň gurulýandygyndan hemmeler habarlydyr. «Akylly şäher» konsepsiýasy boýunça gurulýan bu häzirki zaman şäheri ýaşaýyş üçin döredilýän iň ýokary amatlyklary, öňdebaryjy durmuş şertleri bilen diňe bizi däl, daşary ýurtlulary hem haýran galdyrýar. Bu şäheri kim gurýar? Ýaşlar! Özi hem türkmen ýaşlary! Türkmenistanlylaryň soňky ýyllarda kemala gelen täze nesli! Milli Liderimiz Arkadag şäherine degişli wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça 25-nji martda geçirilen bilelikdäki mejlisde bu hakykaty uly buýsanç we guwanç bilen tassyklady. Bu şäher uly taslama. Ol ýurdumyzda, hatda tutuş sebitde amala aşyrylýan iň iri innowasion şähergurluşyk taslamasy. Şol mejlisde häzir şäherde dürli maksatly desgalaryň 336-synyň gurluşygynyň tamamlanyp barylýandygy aýdyldy. Öňde şäheriň ikinji tapgyry bar. Onuň gurluşygy hem gujurly, zehinli, sowatly ýaş hünärmenlere ynanyldy. Munuň özi nämeden habar berýär? Ýaňy hem aýdyşymyz ýaly, öňde goýlan maksatlara ýetmekde ýaşlara uly orun berilýändiginden, ýaşlar meselesini üstünlikli çözmekde anyk we netijeli çäreleriň görülýändiginden habar berýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mejlisde aýdan şu göwün galkyndyryjy sözleri diňe ýaşlaryň däl, eýsem, tutuş halkymyzyň ýüregine jüňk bolandyr. Ine, şol jümle: «Arkadag şäheriniň ýaşlaryň şäheri hökmünde ykrar edilmegi guwançly ýagdaýdyr». Bu, hakykatdan hem, hut şeýle bolmalydy. Birinji sebäbini ýaňy aýdypdyk: bu ýaşlaryň gurluşyga gatnaşygy bilen bagly. Ikinjiden, Arkadag şäheriniň dolandyryş we beýleki edaralarynyň ýolbaşçy wezipelerine, esasan, ýaşlar bellenildi. Üçünjiden, şäherde işlejek hünärmenler, ýaşajak ilat, esasan, ýaşlardan ybarat bolar. Şeýlelikde, bu şäherde häzirki we geljekki nesilleriň jebis bitewüligi, ýurdumyzyň okgunly we abadan gülläp ösüşi öz beýanyny tapar. 

                                                                                                           

Oraz ABDYÝEW.

                       

«Türkmenistan»

28.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy IIM-niň awtoulag merkezine täze gelip gowşan sport ulagynyň aýratynlyklary bilen tanyşdy

Geçen ýekşenbe gününde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport-ulag merkezine geldi hem-de bu ýerde merkeze täze gelip gowşan sport ulagyny synagdan geçirdi. 

                                                                   

Bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgesine işjeň çekmek hormatly Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan döwlet strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça geçirilen “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň Watanymyzyň halkara abraýynyň barha artýandygyny, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän parahatçylyk söýüjilik, dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk syýasatynyň giňden ykrar edilýändiginiň nobatdaky beýany boldy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz IIM-niň Sport-ulag merkezine täze gelip gowşan häzirki zaman sport ulagynyň özboluşly aýratynlyklary hem-de onuň enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bedenterbiýe we sport halklarydyr ýurtlary jebisleşdirmek bilen, bütin dünýäde durnuklylygy, parahatçylygy üpjün etmäge ýardam berýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz tejribeli türgen we sagdyn durmuş ýörelgeleriniň tarapdary hökmünde watandaşlarymyza, aýratyn-da, ýaşlara görelde bolýar. Ýurdumyzyň baş baýlygy bolan ynsan saglygyny berkitmekde köpçülikleýin bedenterbiýäniň, Olimpiýa hereketiniň we sport medeniýetiniň ösdürilmegine möhüm orun degişlidir. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň şahsy göreldesine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga höwesek watandaşlarymyzyň, aýratyn-da, sportuň dürli görnüşlerine gyzyklanma bildirýän ýaşlaryň sany yzygiderli artýar. Munuň özi sagdyn durmuş ýörelgeleriniň pugtalandyrylmagynda, adamlaryň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmeginde örän ähmiýetlidir. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz ýokary halkara görkezijilere laýyklykda enjamlaşdyrylan täze sport ulagynyň tizlik aýratynlygyny we beýleki mümkinçiliklerini synagdan geçirdi. Täze sport ulagynyň gelip gowuşmagy merkeziň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli berkidilýändigini, Türkmenistanda awtomobil sportunyň ösdürilmegine döwlet derejesinde üns berilýändigini görkezýär. 

                                                                   

Soňky ýyllarda hormatly Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň yzygiderli üns bermegi esasynda awtomobil sporty hemmetaraplaýyn ösdürilýär. Sportuň bu görnüşi bilen meşgullanýan türgenler üçin halkara derejeli mümkinçilikler döredilýär. Şeýlelikde, awtomobil sporty boýunça dünýä ýurtlarynda geçirilýän halkara bäsleşiklere türkmen türgenleri işjeň gatnaşýarlar. 

                                                                   

Ýeri gelende bellesek, 2009-njy ýylda Kazan — Aşgabat ugry boýunça “Ýüpek ýoly — 2009” atly halkara awtorallisi geçirildi. Türkmen türgenleri birnäçe halkara ýaryşlara gatnaşdylar we ýokary netijeleri gazandylar. Mundan başga-da, şu ýylyň 6 — 15-nji iýuly aralygynda Kazan — Moskwa ugry boýunça “Ýüpek ýoly — 2023” atly halkara awtorallisi geçiriler. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz merkeziň ygtyýaryna gelip gowşan täze sport ulagynyň ähli görkezijilerine ýokary baha berdi we türkmen türgenlerine öňde boljak jogapkärli hem-de abraýly halkara ýaryşlarda täze üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

                                                                                                           

(TDH)

07.03.2023
Arkadag şäheri — sebitde ilkinji «akylly» şäher

...Wagtyň salymy ýok diýleni. Ondan bäri dört ýyla basalykly wagt geçdi. Eýýäm bu ägirt uly şähergurluşyk taslamasynyň birinji tapgyry amala aşyryldy. Ahal welaýatynda döwrebap şäher kemala geldi. Mejlisiň karary bilen, welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkezine şäher derejesi berildi we ol «Arkadag şäheri» diýlip atlandyryldy.  

                                                                   

Anyk aýdylanda, 2019-njy ýylyň 4-nji martynda Gahryman Arkadagymyzyň gol çeken taryhy Karary esasynda Gökdepe etrabynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyna badalga berildi. Şondan bir aý gowrak wagt geçenden soň — 10-njy aprelde Milli Liderimiziň gatnaşmagynda täze şäheriň düýbi tutuldy. Häzir bu ýerde innowasion şähergurluşyk tehnologiýalarydyr ylmy-tehniki ösüşiň öňdebaryjy gazananlary, milli hem-de iň ösen dünýä tejribesi ulanylyp, täsin şäher gurşawyny kemala getirmegiň ikinji tapgyry dowam etdirilýär. 

                                                                   

Arkadag şäheri tutuşlygyna «akylly» şäher konsepsiýasyndan ugur alnyp bina edilen desgalardan ybarat bolmak bilen, ekologik talaplar esasynda gurulýar. Bu ýerde «smart-siti» döwrebap şähergurluşyk ýörelgesine laýyklykda, ekologik taýdan arassa elektrobuslardyr elektromobiller hereket eder. Olaryň hereketine sanly ulgam arkaly gözegçilik ediler; «akylly» yşyklandyryş ulgamy, Gün we ýel batareýalary, häzirki zaman sanly hyzmatlar, «akylly» zir-zibil gaplary ornaşdyrylar. Şäheriň ýaşaýjylary «akylly» şäher we «akylly» öý hyzmatlary, ýagny smartfonyň üsti bilen internet arkaly ýaşaýyş öýlerini uzak aralykdan dolandyryp bilerler. Bu ýerde optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň işe girizilmegi netijesinde edaralarda we ýaşaýyş jaýlarynda ýokary tizlikli internet, IP telewideniýe hem-de telefon ulgamyndan peýdalanmaga mümkinçilik dörediler. Bulardan başga-da, ýokary hilli öýjükli aragatnaşyk hyzmatyny hödürlemek maksady bilen, 3G we ýokary tizlikli internet ulgamyndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän 4G enjamlar toplumy gurnalyp işe girizildi. Tutuşlygyna alnanda, Arkadag şäheri sebitde ilkinji «akylly» şäher bolar.  

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň täze şäheriň gurluşygyny şu geçen ýyllarda hemişelik üns merkezinde saklamak bilen, ol ýere yzygiderli baryp, işleriň gidişi bilen tanyşdy. Guralan iş saparlarynyň ýygjamlygyna üns berseň, täze şähere Milli Liderimiziň näderejede ähmiýet berýändigine göz ýetirmek bolýar. Bir söz bilen aýdylanda, täze şäheriň taslamasy Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyzyň uzak geljegi nazarlaýan, wagtdan ozýan döredijilikli pikirleriniň miwesidir. 

                                                                   

Şu ýerde täze şäherde gurlan bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralaryna we sungat binasyna ýurdumyzyň görnükli şahsyýetleriniň adynyň dakylandygyny ýatlamak maksadalaýykdyr. Arkadag şäherindäki Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebine meşhur seýis, ussat atşynas, şan-şöhraty dünýä dolan ajaýyp ahalteke bedewleriniň ugurbaşy nesillerini döreden halypa seýis Aba Annaýewiň adynyň dakylyp, «Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy», mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebine zähmetsöýer we zehinli mugallym, ýalkymly watançy, edermen esger, ilhalar ynsan, ynsanperwerlik we adalatlylyk ugrunda gaýduwsyz göreşiji Berdimuhamet Annaýewiň adynyň dakylyp, «Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi», lukmançylyk orta hünär okuw mekdebine tanymal şahsyýet, lukmançylyk ylymlarynyň doktory Saçly Dursunowanyň adynyň dakylyp, «Saçly Dursunowa adyndaky Ahal welaýat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi», Ahal atçylyk sirkine batyrlygyň, mertligiň nusgasy hökmünde taryha giren, türkmen halkynyň milli gahrymany Göroglynyň adynyň dakylmagy we «Ahal welaýatynyň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirki», welaýat kitaphanasyna türkmen halkynyň akyldar şahyry, ynsanperwerlik, agzybirlik, adalatlylyk, parahatçylyk ýörelgelerini dabaralandyran, nesillere ahlak gözelliginiň kämil nusgasyny miras galdyran, meşhur «Wagzy-Azat» eserini döreden Döwletmämmet Azadynyň adynyň dakylyp, «Döwletmämmet Azady adyndaky Ahal welaýat kitaphanasy», drama teatryna türkmen teatr sungatynyň düýbüni tutujylaryň biri, meşhur artist, režissýor hem dramaturg, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky halkara baýragynyň eýesi Aman Gulmämmedowyň adynyň dakylmagy we «Ahal welaýatynyň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry», täze şäheriň ýörite sungat mekdebiniň «Sahy Jepbarow adyndaky Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi» diýlip atlandyrylmagy, çagalar sungat mekdebine Şükür bagşynyň adynyň dakylmagy ýurdumyzda görnükli şahsyýetlere, il-halky, Watan üçin beýik hyzmatlary bitiren ynsanlara goýulýan belent hormat-sarpadan nyşandyr. 

                                                                   

Mahlasy, bu ýerde çagalar baglary, orta mekdepler, başlangyç we orta hünär, sungat mekdepleri, saglyk öýleri, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi, hassahanalar, Ruhyýet köşgi, medeniýet öýi, drama teatry, kitaphana, sirk, muzeý, häzirki zaman sport toplumlary, seýilgähler, söwda we dynç alyş merkezleri, beýleki hyzmat edaralary, halkara atçylyk ýokary okuw mekdebi, ylmy-önümçilik merkezi, metjit we medrese, dolandyryş, işewürlik, durmuş-üpjünçilik, ulag-aragatnaşyk ulgamlary, bir söz bilen aýdylanda, ählitaraplaýyn ykjam şäher kemala gelýär. Şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň, edaralaryň töwereginde, köçelerde we ýollarda howpsuzlygy üpjün etmek üçin «akylly» wideogözegçilik ulgamlary, awtoulaglaryň hereketiniň sazlaşygyny üpjün edýän döwrebap ýolyşyklar, agyz suwunyň, tebigy gazyň sarp edilişini ölçeýji ulgamlar gurnalar. Merkezi seýilgähde Wi-Fi zolagy dörediler. Edara-kärhanalarda elektron resminama dolanyşygy ulgamy ornaşdyryldy, e.gov.tm döwlet hyzmatlary saýty welaýat merkeziniň portalyny açýar.  

                                                                   

Geçen ýylyň 24-nji dekabrynda Milli Liderimiz Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna ak pata berdi. Onuň çäklerinde iki gatly ýaşaýyş jaý toplumy, seýilgäh, häzirki zaman kommunikasiýalar ulgamyna degişli döwrebap serişdeler zolaklary, ýol hereketiniň statistik hasabatyny elektron ulgam arkaly tabşyrmagyň programma üpjünçiligini amala aşyrýan elektron resminama dolanyşyk ulgamynyň merkezleri bina ediler. 

                                                                   

Ýurdumyzy senagatlaşdyrmagyň çäklerinde täze merkezde azyk howpsuzlygyny, degişli ekologik ýagdaýy üpjün etmek bilen bir hatarda täze iş orunlarynyň döremegini, telekeçilik başlangyçlarynyň höweslendirilmegini üpjün etjek ululy-kiçili önümçilik kärhanalary, aýratyn-da, gaýtadan işleýän önümçilikler dörediler. Täze şäheriň gurluşygyna Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary hem-de ýurdumyzyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gurluşykçylary işjeň gatnaşýarlar. Şeýle-de şu ýylyň 20-nji ýanwarynda Arkadag şäherinde Ahal welaýatynyň Baş metjidiniň gurluşygyna badalga berildi. Baş metjidiň umumy meýdany 34,5 gektara deň bolup, birbada 15 müňden gowrak adama namaza durmaga mümkinçilik berer. Sadaka jaýy 1500 adama niýetlenendir. Metjidiň ýanynda okuw medresesi-de gurlar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyny ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, Arkadag şäherinde ornaşdyrylýan sanly ulgamlary dolandyrmak boýunça hünärmenleri taýýarlamak, olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça işler alnyp barylýar. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Internet çeşmeleriniň ýazmagyna görä, häzir dünýäde şähergurluşygyň bäşinji tolkuny dowam edýär. Bu ählumumy şäherleşmäniň deňsiz-taýsyz tizligi hem-de derejesi bilen baglydyr. Netijede, şäherlerde Zeminiň ilatynyň ýarysyndan gowragy ýaşaýar. Çaklamalara görä, 2050-nji ýyla çenli dünýäniň bütin ilatynda şäherleriň paýy 75 göterimi düzer. 

                                                                   

Täze şäherleri gurmak pikiri döwlet Baştutanlaryny, işewürleri, alymlary we döwlete dahylly däl guramalary öz daşyna jemleýär, hut şu günlerde bütin dünýäde şeýle döwrebap, ykjam, ekologik talaplar göz öňünde tutulan şäherleriň köp sanlysy gurulýar, olaryň taslamalaryny düzmeklige şu asyryň başynda girişildi hem-de ýüzýyllygyň ortalaryna çenli gurup tamamlamak maksat edinilýär. Olaryň köpüsine eýýäm ilkinji ýaşaýjylar göçüp bardy. 

                                                                   

Ýeri gelende aýtsak, şeýle şäherleriň hatarynda ady tutulýan Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherindäki “Masdar City” taslamasy bilen tanyşmak bize hem miýesser edipdi. Ýörite taslama esasynda gurulýan bu şäher tutuşlygyna Gün energiýasydyr beýleki dikeldilýän çeşmeler arkaly energiýa bilen üpjün edilmeli, ekologik taýdan arassa bolmaly. Şäherde senagat galyndylarydyr zibilleri täzeden işleýän ulgam hereket etmeli. Masdar-siti ýurduň paýtagtynyň günorta-gündogar böleginde, Abu-Dabiniň halkara howa menziliniň golaýynda gurulýar. 

                                                                   

Görnüşi ýaly, häzirki zaman şäherleri innowasion pikirleridir tehnologiýalary synagdan geçirmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Olar tarp ýerden gurulýar hem-de adamlaryň durmuşyny gowulandyrmaga, daşky gurşawa zeper ýetirmezden we öň ýanaşykda bar bolan şäherleriň durmuşyna päsgelçilik döretmezden, dürli üpjünçilik meselelerini çözmäge mümkinçilik berýär. Bu «akylly» şäherler az serişde harçlaýarlar. 

                                                                   

Şäherler üçin ýörgünli bolan ulaglaryň gatnawyny mysal alalyň! 1998-nji ýylda «ekologik urbanizm» diýen adalgany ilkinji bolup ulanan häzirki zaman binagäri Migel Ruanonyň «Ekologik şähergurluşyk» diýen kitabynda ýazmagyna görä, awtoulaglar şäherlerde adamlaryň oňaýly ýaşaýşyna päsgel berýärler. Hususy awtoulagdan peýdalanmak şäherlerde gymmat düşýär, olar köçelerde dyknyşyklary döredýärler, howany hapalaýarlar. Netijede, saglyk bilen bagly meseleler ýüze çykýar, galyberse-de, iş wagtynyň belli bir böleginiň ulag dyknyşyklaryna sarp edilýändigi üçin, awtoulaglar ykdysady taýdan hem bähbitsizdir. Şunuň bilen baglylykda, täze döredilýän şäherlerde daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän, ekologik taýdan arassa ulaglary, mysal üçin, elektrik ulaglarydyr jemgyýetçilik elektrobuslaryny peýdalanmak ýerliklidir. 

                                                                   

Ýewropaly şahyr Marsel Marýeniň: “Adamlar görmek üçin ynanmalydyrlar” diýen sözi bar. Mundan sanly ýyl öň hem ýurdumyzda ýokary çaltlykda şeýle döwrebap şäheriň guruljakdygy aýdylsa, köpimize ynanmak kyn düşerdi. Bu gün Arkadag şäheri köpleriň dilinde. Ony görmek isleýänleriň sany-da köp. Onsoň «Görmek üçin ynanmak gerek» diýen jümläniň manysy-da şu ýerde özboluşly terzde açylýar duruberýär: bu gün dünýäde şeýle şäherleri gurmak üçin köp ýyllar sarp edilýärkä, Türkmenistanda ol sanlyja ýylyň dowamynda gurulýar.  

                                                                                                           

Hemra HUDAÝGULYÝEW.

                       

«Türkmenistan».

                                                                                                                                                   

Beýleki habarlar

                           

 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanda Dominikan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Katar Döwletiniň Şeýhler maşgalasynyň agzasy bilen duşuşdy                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                                                                                    
 •                                                                                            Milli Lider                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Ýaşlara ynam — geljege ynam                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            «Toýuň meýlisinde gülen ýagşydyr»                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Sekizýabyň simfoniýasy                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Sambo boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň arasyndaky duşuşyk                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidentiniň KARARY                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Resmi habar                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Onuň Alyhezreti, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy jenap Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWA                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň adyna mähirli gutlaglar                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Bitarap Türkmenistan — parahatçylyk dörediji merkez                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Watançylyk, söze ygrarlylyk, wepalylyk                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Habarlar halkara giňişlikde                                                                                       

                                                 1 gün öň                                           

21.02.2023
Döwletli maslahatyň döwletli çözgütleri

watandaşlarymyzyň buýsanjyny belende göterdi 

                                                                   

 Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Konstitusion kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edilmegi, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna bellenilmegi watandaşlarymyzda uly buýsanç hem guwanç duýgularyny döretdi. Şu mynasybetli, ýurdumyzyň ähli sebitlerinden redaksiýa köp sanly seslenmeler, buýsançly ýürek sözleri gelip gowuşýar. Biz olaryň birnäçesini okyjylara ýetirmegi makul bildik.   

                                                                   

 Ogulkeýik NURBERDIÝEWA,
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň uly mugallymy:
 

                                                                   

— Şu günlerde biz taryhy wakalaryň täsiri bilen ýaşaýarys. Täze döwür — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri ynamly gadamlar bilen barha ýol alýar. Halkymyz Arkadagly Serdarynyň daşyna jemlenip, jebisleşip, Gahryman Arkadagymyzyň berkarar eden döwletlilik ýoly bilen öňe barýar. Halkyň ýoly — Hakyň ýoly. Biziň ýurdumyzda her bir iş halkyň bähbitlerinden ugur alyp, nesilleriň röwşen geljegine gönükdirilýär. Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek baradaky başlangyjy halkymyz tarapyndan giňden goldaw tapyp, Milli Geňeşiň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde degişli çözgüt kabul edildi. Halk häkimiýetiniň bu ýokary wekilçilikli edarasynyň Başlygy wezipesine Gahryman Arkadagymyzyň bellenilmegi ýokary ruhubelentlik bilen garşylanyldy. Berkarar döwletimizi dürli ugurlarda belent derejelere ýetirmekde ägirt uly işleri bitiren, döwleti dolandyrmakdaky pähim-paýhasy ählumumy ykrarnama eýe bolan Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi bolsa agzybir watandaşlarymyzyň buýsançly başlaryny göge ýetirdi. Biziň bagtyýar durmuşymyzyň, ösüşlerimiziň we özgerişlerimiziň gözbaşynda Gahryman Arkadagymyzyň uzak ýyllaryň dowamynda çeken halal hem gaýduwsyz zähmeti dur. Biz umumymilli forumyň taryhy çözgütlerine tüýs ýürekden buýsanýarys. 

                                                                   

Milli Liderimiziň: “Öňde durýan wezipeler örän uly, edilmeli işler has köp. Bu işleri biz halkymyz, her bir raýatymyz bilen bilelikde, el-ele berip, agzybirlikde işläp, iş ýüzünde durmuşa geçirmelidiris” diýip nygtamagy her birimizi öňküden-de yhlasly zähmet çekmäge, mähriban Watanymyzyň ösüşlerine öz ornumyzda mynasyp goşant goşmaga ruhlandyrýar. Halkymyzyň döwletlilik ýoly dowam, beýik işler, asylly başlangyçlar mundan beýlägem rowaç bolsun!  

                                                                   

 Rasul SADULLAÝEW,
Daşoguz welaýat salgyt bölüminiň uly inspektory, Mejlisiň deputaty:
 

                                                                   

— Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly ýurdumyzyň taryhynda täze sahypany açýan, ýagty ertirimize nur saçýan şanly wakalar bilen şöhratlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisine gatnaşyp, ata-babalarymyzdan gelýän milli däpleriň, demokratik ýörelgeleriň täze eýýamda nusgalyk derejede dowam etdirilýändiginiň janly şaýady bolduk. Bu taryhy günde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip kanun esasynda ykrar edilmegi biziň buýsanjymyzy has-da artdyrdy. 

                                                                   

Türkmen halky uzak asyrlaryň dowamynda döwletliligiň, agzybirligiň we jebisligiň arzuwynda ýaşap gelipdir. Milli Liderimiz Garaşsyzlygymyzyň hil taýdan täze tapgyrynda halkymyzyň arzuwlaryny wysala ýetirdi. Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan, Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýän beýik tutumlaryň, giň gerimli özgertmeleriň netijesinde ýurdumyz ähli ugurlar boýunça ösýär, belent sepgitlere ýetýär. Täze eýýamymyzda millilik, watansöýüjilik duýgulary kämilleşýän jemgyýetiň aňyýetini kemala getirýär. Milli Liderimiz bagta beslenen döwletli döwrany peşgeş beren, egsilmez eşretleri, abadan durmuşda ýaşamak üçin uly mümkinçilikleri döreden beýik Şahsyýetdir. Milli Liderimiz täze taryhy döwrümiziň esaslandyryjysy hem ruhlandyryjysydyr. 

                                                                   

 Täzegül JUMADURDYÝEWA,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy:
 

                                                                   

— Golaýda paýtagtymyzda bolup geçen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisine gatnaşmak bagtynyň miýesser edendigi üçin, özümi juda bagtly saýýaryn. Çünki munuň özi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyndaky ähmiýeti asyrlara ýetjek, örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakadyr.  

                                                                   

Ýurdumyzda milli demokratiýa barha dabaralanýar. Munuň şeýledigini şu uly waka hem ýene bir gezek äşgär etdi. Mälim bolşy ýaly, örän ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda, üstünlikli geçen mejlisiň netijesinde halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy — Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine ýeke-täk Gahryman Arkadagymyzyň mynasypdygy baradaky ýürekden aýdylýan sözler hemmeler tarapyndan doly goldanyldy. Arkadagly Serdarymyzyň bu baradaky Permany başymyzy gök diretdi.  

                                                                   

Milli Liderimiz ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň beýik ýoluny gurdy. Ýaşaýşymyzyň ähli ugurlarynyň öňe gitmegi, dürli kärlerde zähmet çekýän watandaşlarymyzyň işiniň rowaç, durmuşynyň abadan bolmagy ugrunda taýsyz tagallalar edip gelýär. Şonuň bilen birlikde syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň işleriniň ilerlemegi üçin-de ähli şertleri döredip berdi. Hususy telekeçileri ýurduň altyn gaznasy diýip atlandyrmak bilen, ykdysadyýetimiziň barha ilerlemegi, ýokary hilli we dürli önümleriň önümçiliginiň artdyrylmagy babatda Gahryman Arkadagymyzyň telekeçiler üçin döreden ýeňillikleri, mümkinçilikleri bahasyz taryhy işlerdir.  

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň — parasatly Milli Liderimiziň, peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, mertebeleri belent, tutumly işleri rowaç bolsun!  

                                                                   

 Gözel AMANSÄHEDOWA,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri:
 

                                                                   

— Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe her ýylymyz uly üstünliklere beslenýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ilkinji günlerinde bolup geçen wakalar muny ýene bir gezek bütin aýdyňlygy bilen tassyklady. Şol wakalaryň içinde merjen paýtagtymyz Aşgabadyň Maslahat köşgünde geçirilen uly syýasy-jemgyýetçilik çäresine — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisine aýratyn orun degişlidir. Dürli ýaşdaky, dürli kärdäki watandaşlarymyz, şol sanda türkmen ýaşlarynyň wekilleri bilen birlikde bu taryhy maslahata gatnaşmak maňa-da miýesser etdi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi, degişli Konstitusion kanunlaryň kabul edilmegi, Gahryman Arkadagymyzyň biragyzdan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna saýlanylmagy, bu barada hormatly Prezidentimiziň Permana gol çekmegi, Gahryman Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri hökmündäki ykrarnamasynyň kanuny taýdan berkidilmegi ýaly ykbal çözüji, möhüm wakalaryň içinde bolandygym üçin juda bagtlydyryn. Mejlisden galan täsirleri hiç mahal unutmarys.  

                                                                   

Şu ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy-da ýaşlar baradaky hem ählihalk, hem umumydöwlet aladasyny örän äşgär edýär. Ýylyň adyny halkymyz saýlady, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi bu hakynda karar çykardy, hormatly Prezidentimiz muny oňlady. Şeýlelikde, ýaşlaryň ady bilen gülüp gelen ýylymyz uly taryhy wakalara, üstünliklere beslenýär.  

                                                                   

Biz — türkmen ýaşlary gurujy, dörediji halkyň nesilleridiris. Bütin halkymyz bilen birlikde hormatly Prezidentimiziň hem-de Milli Liderimiziň daşynda mäkäm jebisleşendiris. Biz — ýaşlara öran uly ynam bildirýän, zehinimiziň, döredijilikli zähmetimiziň açylmagy we döwrümiziň ösüşlerine joşgun bilen goşulmagy üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän Milli Liderimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň belent başlary aman, tutan işleri rowaç bolsun! 

                                                                   

 Myratgeldi TÖRÄÝEW,
Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň mugallymy:
 

                                                                   

— Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, Gahryman Arkadagymyz, türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlyklygyna bellenildi. Halkyň teklipleri hem-de bilelikdäki maslahatyň çözgütleri esasynda kabul edilen bu taryhy resminama bizde egsilmez begenç we buýsanç duýgusyny döretdi.  

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz öz halkynyň, Watanyň öňünde bitiren uly hyzmatlary bilen türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip, kanuny esasda ykrar edildi. Milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda ýurdumyzyň şäherleri, obalary düýpgöter özgerdi, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokary göterildi. Biz munuň üçin Gahryman Arkadagymyza, şol işleri mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyza çyn ýürekden alkyş aýdýarys.  

                                                                   

Milli Liderimiziň taryhy mejlisdäki çykyşynda: “Biz geljekde-de bu ýörelgelerimize ygrarly bolarys. Ähli raýatlarymyz bilen bilelikde, Garaşsyz Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň bähbidine yhlasly işläris. Munuň üçin şertlerimiz hem, mümkinçiligimiz hem bar” diýip nygtamagy ösüşiň täze belentliklerine çagyryş bolup ýaňlandy. Gahryman Arkadagymyz çuňňur manyly çykyşynda döwletimiziň ýaşlar syýasatyna hem aýratyn ünsi çekdi. «Biz ýaşlarymyzy ýurdumyzyň geljegi hasaplaýarys, biziň ösüşlerimiz, ata Watanymyzyň berkararlygy, ýurdumyzyň asudalygy, il-günümiziň abadançylygy ýaşlarymyza baglydyr. Men türkmen ýaşlarynyň bu belent ynamy ödejekdiklerine berk ynanýaryn» diýip, Milli Liderimiz öz çykyşynda nygtady. Bu belent ynam bizi — ähli bilim işgärlerini döwrüň talabyndan ugur alyp, yhlasly işlemäge borçlandyrýar.  

                                                                                                           

«TÜRKMENISTAN»

25.01.2023
Rowaç geljegiň binýady

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrümizde ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny gurşap alýan taryhy özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň her bir güni uly ösüşlere, halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün edýän beýik işlere beslenýär. Adamzat jemgyýetinde uly özgerişlikleriň bolup geçýän häzirki döwründe ýaşlar bu täzeliklere çalt seslenýärler, alys geljegi nazarlaýan belent maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar, ýurdumyzy beýgeldýän mynasyp nesiller bolup ýetişýärler. 

                                                                   

Türkmenistanyň ýaşlar baradaky döwlet syýasaty hukuk, ykdysady, durmuş we guramaçylyk babatda zerur şertleriň hem-de ýaşlaryň jemgyýetde özlerini ykrar etdirmekleri ugrunda möhüm döwlet kepillikleriniň döredilmegine, ýaşlaryň jemgyýetçilik birleşikleriniň ösüşine, olary goldamaga gönükdirilýär. Geçen ýylyň sentýabrynda «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bu ugurdaky tagallalaryň hukuk esaslarynyň berkidimeginde möhüm ädim boldy.  

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň 21-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki mejlisinde eden çykyşynda Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda alnyp barylýan ýaşlar syýasatynyň ähmiýetine aýratyn üns çekdi. Ýaş nesle bildirilýän ynamyň uludygyny, biziň ösüşlerimiziň, ata Watanymyzyň berkararlygynyň, ýurdumyzyň asudalygynyň, il-günümiziň abadançylygynyň ýaşlarymyza baglydygyny nygtamak bilen, Gahryman Arkadagymyz şeýle diýdi: “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe kuwwatly döwletimiz gazanylan üstünlikler bilen çäklenmän, öňe barýar, ösüşleriň täze belentliklerine çykýar. Biz ýaşlarymyzyň işjeň gatnaşmaklarynda şu ýyl hem ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda yhlasly işlemelidiris. Şanly seneleri, dürli dabaralary geçirip, birnäçe önümçilik maksatly we ýaşaýyş-durmuş ugurly desgalary ulanmaga bermelidiris. Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi bolan Arkadag şäheri şolaryň iň irileriniň biridir”. 

                                                                   

Ýaşlyk diýmek, gujur-gaýrat diýmek. Gujur-gaýrat bolsa sport we bedenterbiýe hereketi bilen kemala gelýär. Sebitiň ilkinji «akylly» şäheri bolan Arkadag şäherinde hem ýaş nesliň beden we ruhy taýdan kämilleşmegi üçin ähli şertler döredilendir. «Akylly» şäher ýörelgesine eýerilip bina edilen täze ajaýyp şäherde ekologik talaplar berk berjaý edildi. Ekologiýa taýdan arassa serişdeleriň hasabyna dürli ýaşaýyş-durmuş we medeni, önümçilik maksatly binalar guruldy.  

                                                                   

Türkmenistanyň sport ýurdy hökmünde ykrar edilmegi Gahryman Arkadagymyzyň sporty we bedenterbiýäni wagyz etmekdäki, oňa giň gerim bermekdäki tagallalarynyň Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýändigini tassyklaýar. Sebitiň iň döwrebap şäheri bolan Arkadag şäherinde hem ilatyň, şol sanda ýaş nesliň bedenterbiýäni hemra edinmegi üçin ähli şertler döredilipdir. Ol ýerdäki binalaryň hatarynda iň kämil enjamlar bilen üpjün edilen köpugurly sport toplumynyň, stadionlaryň, Sport merkeziniň bardygy ähli ildeşlerimiz bilen bilelikde, biz, bedenterbiýe we sport ugurly hünärmenleriňem buýsanjyny artdyrýar. Sport merkezinde sportuň suw görnüşleri bilen meşgullanmaga mümkinçilik döredilendigini, döwrebap stadionda sportuň agyr atletika, küşt, şaşka, bilýard, stoluň üstünde oýnalýan tennis we boks görnüşleri üçin zallaryň, woleýbol, kenarýaka woleýbol, basketbol, futbol we tennis görnüşleri üçin açyk sport meýdançalarynyň göz öňünde tutulandygy ýaşlaryň, umuman, ähli ilatyň sporty we bedenterbiýäni hemişelik hemrasyna öwürmegi üçin ähli şertleriň bardygyny görkezýär. 

                                                                   

Bu gün merdana halkymyz ak şäherimiz Aşgabatda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, Arkadag şäherinde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bina edilýän täze şäherlerdir şäherçelerde bagtyýar durmuşyň hözirini görüp, ýaşaýar, işleýär, dynç alýar, döredýär. Halkymyz üçin döredilýän giň mümkinçilikler röwşen geljegiň binýadyny berkden tutýar.  

                                                                                                           

Parahat AGAÝEW,

                       

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň başlygynyň orunbasary.

25.01.2023
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

Bagabat, 20-nji awgust (TDH). Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa bilen bilelikde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu waka ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak we pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň degişli gulluk, ýokary derejeli ýaşaýyş şertlerini döretmek boýunça döwlet tarapyndan maksatnamalaýyn çäreleriň amala aşyrylýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Milli goşunyň goranyş ukybyny we onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýan, goranyş häsiýetli Harby doktrina laýyk derejede berkitmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hemişe üns merkezinde durýar. 

                                                                   

Ir säherden Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa bilen bilelikde wakanyň geçýän ýerine geldi. 

                                                                   

Bu ýerde ýurdumyzyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna taýýardygy barada hasabat berdi. 

                                                                   

“Serhet owazlary” aýdym-saz we tans toparynyň ýerine ýetiren “Jan Watanym, Türkmenistan!” atly edebi-sazly kompozisiýasy hem-de “Ýör, öňe Watan!” atly Bitarap Watanymyzy, türkmen halkynyň agzybirligini wasp edýän joşgunly aýdymy bu ýerde guralan dabara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýdy. 

                                                                   

Tolgundyryjy pursat ýetip geldi — Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa bilen bilelikde täze binalar toplumynyň toý bagyny kesdi hem-de ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan harby özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde gurlan binalar toplumyna girdi. Bu ýerde harby gullukçylaryň ýokary derejeli gullugy we oňaýly dynç almagy üçin ähli zerur şertler döredilipdir. 

                                                                   

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetiniň ýolbaşçysy Ç.Amanow toplumyň çäginde gurlan binalar, olarda döredilen mümkinçilikler barada hasabat berdi hem-de harby gullukçylar üçin niýetlenen naharhana, esgerleriň ýatakhanasy, olardaky şertler we beýleki ugurdaş desgalaryň aýratynlyklary, harby gullukçylaryň ýerine ýetirýän hojalyk işleriniň ugurlary bilen tanyşdyrdy. 

                                                                   

150 orunlyk naharhanada ýokumly tagamlary taýýarlamak, serhetçileri talabalaýyk iýmitlendirmek üçin ähli zerur şertler üpjün edilipdir. Naharhananyň we aşhananyň enjamlaşdyrylyşy hem-de arassaçylyk derejesi häzirki zaman talaplaryna doly laýyk gelýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary harby gullukçylar üçin taýýarlanylýan tagamlaryň ýokumlylyk derejesi we görnüşleri bilen gyzyklandylar. 

                                                                   

Naharhanada milli tagamlaryň dürli görnüşleri taýýarlanylýar hem-de olaryň tagamyna, ýokumlylyk derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Bu ýerde gurnalan häzirki zaman enjamlary hem-de aşpezleriň işlemegi üçin döredilen şertler naharlary taýýarlamak işlerini ýeňilleşdirýär. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygyna we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygyna taýýarlanylan tagamlar görkezildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary harby gullukçylar bilen söhbetdeş bolup, olaryň gulluk şertleri, isleg-arzuwlary hem-de boş wagtlarynda näme bilen meşgullanýandyklary bilen gyzyklandylar. 

                                                                   

Serhetçiler ýakyn geljekde ele almagy arzuw edýän hünärleri barada gürrüň berdiler. Hormatly Arkadagymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy häzirki döwürde döwletimiz tarapyndan Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň bilim hem-de hünär taýýarlygy üçin maksatnamalaýyn çäreleriň durmuşa geçirilýändigini bellediler. Bularyň ählisi ýaşlarda watansöýüjilik ruhuny berkitmekde, zähmetsöýerligi, maksada okgunlylygy terbiýelemekde aýratyn zerurdyr. 

                                                                   

Harby gullukçylar boş wagtlary aýdym-saz sungaty bilen meşgullanýandyklaryny gürrüň berdiler we Watanymyzy wasp edýän aýdymy ýerine ýetirdiler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 1-nji sentýabrynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň VII gurultaýynyň geçiriljekdigini, onda ýaşlar syýasatyna degişli birnäçe meselelere garaljakdygyny aýdyp, harby gullukçylaryň bu gurultaýa hödürlejek teklipleri bilen gyzyklandy. Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, ýaşlar her bir işde öňbaşçy bolmalydyrlar hem-de Diýarymyzyň durmuşyndaky möhüm ähmiýetli wakalara işjeň gatnaşmalydyrlar. Gahryman Arkadagymyz şu mesele boýunça ýaşlar bilen duşuşandygyny we şonda ýaşlar tarapyndan birnäçe teklipleriniň beýan edilendigini aýtdy hem-de şu günki harby gullukçylaryň ýaşlar syýasaty bilen bagly teklipleriniň, isleg-arzuwlarynyň döwlet Baştutanymyza ýetiriljekdigini nygtady. 

                                                                   

Güneşli ülkämiziň dürli künjeklerinden harby gullugy geçmäge gelen serhetçi esgerler ýokary derejeli gulluk ugrunda ähli zerur şertleriň döredilýändigi üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar hem-de şöhratly pederlerimiziň Watana gulluk etmegiň asylly däplerini mynasyp dowam etdirjekdiklerine ynandyrdylar. 

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy hem-de Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy toplumyň çäginde Hojalyk müdiriýetiniň harby gullukçylarynyň ösdürip ýetişdiren gök, bakja, miwe, ir-iýmiş we azyk önümleriniň dürli görnüşlerinden ybarat bolan sergini synladylar. 

                                                                   

Bu ýerde harby gullukçylar tarapyndan bölünip berlen ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýän gök, bakja ekin we miwe önümleriniň dürli görnüşleri: üzümiň “Alaman doýran”, “Rowaç”, “Sary kişmiş”, “Şa serpaý”, “Taýpy”, “Gyzyl üzüm” görnüşleri goýlupdyr. Şeýle hem almanyň, garalynyň, armydyň dürli görnüşleri, hyýaryň, pomidoryň, kelemiň ýazky we güýzki görnüşleri görkezilýär. Bu ýerde ekerançylyk ylmynyň gazananlary netijeli ulanylyp, önümleriň täze görnüşleriniň taýýarlanylandygyny görkezýän şekiller bar. Şeýle-de et we et önümlerine, süýt önümlerine möhüm orun berlipdir. Munuň özi harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynda maldarçylygy, guşçulygy ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini alamatlandyrýar. 

                                                                   

Ýurdumyzda bar bolan tebigy serişdeleri we mümkinçilikleri has doly peýdalanmagyň hasabyna azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu wezipeleriň üstünlikli çözülmegi dürli düzümlerde we pudaklarda ýokary girdejili kömekçi hojalyklaryň döredilmegini şertlendirýär. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýeti munuň aýdyň mysalydyr. 

                                                                   

Olarda öndürilýän önümleriň möçberiniň artdyrylmagy harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümlerini zerur azyk önümleri bilen doly üpjün etmäge mümkinçilik berýär hem-de olar ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkidilmegine mynasyp goşant goşýar. Mundan başga-da, bu ýerde oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmegiň usullary öwrenilýär, olaryň görnüşlerini artdyrmak, ekerançylyk meýdanlaryny giňeltmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetiniň döredilmegi azyk bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, harby gullukçylaryň Diýarymyzyň ekologiýa ýagdaýynyň mundan beýläk-de gowulanmagyna mynasyp goşant goşmagyna ýardam edýär. Degişli çäklerde ösdürilip ýetişdirilýän miweli we saýaly agaçlar amatly howa gurşawynyň emele gelmegine mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetine degişli ýer bölekleri bolup, olarda gök, bakja ekinleri, ir-iýmişli baglar ösdürilip ýetişdirilýär. Ajaýyp tebigatymyzyň gözel künjeklerinde, sahawatly türkmen topragynda, çeşme-çaýlaryň akabalarynyň ugurlarynda dürli görnüşli miweli agaçlar ösdürilip ýetişdirilýär. Bu ýerleriň ekerançylyk we ir-iýmişli baglary ösdürmek üçin aýratyn ýaramlydygy ylmy taýdan esaslandyryldy. Bu bolsa ýerine ýetirilýän işleriň häzirki zaman ylmy bilen utgaşykly alnyp barylýandygyny görkezýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça döredilen Hojalyk müdiriýetine degişi ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýän ter miwe önümlerinden dürli mürepbeleriň, miweli içgileriň taýýarlanyp, olaryň harby gullukçylara berilýän tagamlaryň sanawyna girizilýändigini bellemek gerek. Bu işler ýaş esgerleriň ene topraga söýgüsini artdyrýar.  

                                                                   

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetine degişli ammarlar hem-de sowadyjylar bolup, olaryň netijeli peýdalanylmagy tutuş ýylyň dowamynda ter gök we miwe önümleri bilen üpjünçiligiň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. 

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa toplumyň okuw otagyna bardylar. Bu ýerde müdiriýetiň ýolbaşçysy interaktiw tagtanyň kömegi arkaly harby gullukçylar bilen baglara ideg etmegiň aýratynlyklary, olaryň suwarylyşy we miweli baglary sapmak usullary bilen baglanyşykly okuw sapaklarynyň geçirilýändigi barada aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy dürli künjeklerde, boş meýdanlarda bagçylygy hem-de üzümçiligi, gök ekerançylygy ösdürmek işleriniň netijeli ýerine ýetirilmeginiň önüm bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, ekologiýa taýdan sagdyn daşky gurşawy döretmekde aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekdiler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz hem-de Mejlisiň ýolbaşçysy ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň kömekçi hojalyklarynda gök önümleri ösdürip ýetişdirmegiň, maldarçylygy hem-de guşçulygy ösdürmegiň ykdysady taýdan bähbitlidigini aýdyp, bu işleriň azyk bolçulygyny pugtalandyrmak bilen bir hatarda, ýaş esgerlerde zähmete bolan söýgini terbiýelemekde-de zerurdygyny bellediler. 

                                                                   

 Bu ýerde Hojalyk müdiriýetiniň düzümlerinde ulanylýan serişdeler we harby gullukçylar üçin ýörite lybaslar goýlupdyr. 

                                                                   

Serhetçileriň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen tanyşlygyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary esgerleriň ýatakhanasyna baryp gördüler. Onda oňaýly dynç almak üçin ähli zerur şertler döredilipdir. 

                                                                   

Göwnejaý enjamlaşdyrylan esger ýatakhanasynda harby gullukçylar üçin niýetlenen serişdeler bilen bir hatarda, olaryň harby we sport lybaslarynyň görnüşleri goýlupdyr. Ýeri gelende aýtsak, bu lybaslaryň ýurdumyzyň häzirki zaman ülňülerine laýyk enjamlaşdyrylan dokma toplumlarynda ekologiýa taýdan arassa çig maldan taýýarlanylandygyny aýratyn bellemek gerek. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz şu gün säher bilen döwlet Baştutanymyzdan harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak baradaky tabşyrygy alanlarynda, bu ýerde ösdürilip ýetişdirilen önümlerden gowşuryljak süýjülik dadymlygy Döwletliler köşgünde terbiýelenilýän çagalara geçirmek barada görkezme berlendigini aýtdy. Şeýlelikde, Gahryman Arkadagymyz azyk we gök, miwe önümlerini Döwletliler köşgüniň şu günler Gökderedäki “Altyn damja” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde dynç alyşda bolýan çagalaryna gowşuryljakdygyny mälim etdi. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz Hojalyk müdiriýetiniň ýolbaşçysyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan sowgat berilýän awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy. 

                                                                   

 Bu ýerde ýaňlanan aýdym-sazlaryň owazy çäreleriň dabarasyny has-da belende göterdi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa harby esgerleriň sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlaryny, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň “Türkmen edermen” ýörite maksatly bölüminiň görkezme çykyşlaryny synladylar. 

                                                                   

Soňra myhmanlara toplumyň çäginde harby gullukçylar tarapyndan idedilýän ahalteke bedewleri görkezildi. Mälim bolşy ýaly, ady rowaýata öwrülen we dünýäde meşhurlyk gazanan ahalteke bedewleri ýurdumyzyň ähli pudaklarynda bolşy ýaly, harby düzümlerde hem işjeň ulanylýar. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Hojalyk müdiriýetiniň binalar toplumynyň çäginde ösdürilip ýetişdirilýän alabaýlar görkezildi. Häzirki döwürde şöhratly pederlerimiziň yhlasyndan myrat tapan alabaý itleri harby we hukuk goraýjy edaralaryň gulluklarynda ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde bu ýerde ösdürilip ýetişdirilýän we idedilýän alabaýlar ýurdumyzda geçirilýän bäsleşiklere işjeň gatnaşdyrylýar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna degişli Akhan atly alabaý 2021-nji ýylda geçirilen “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” atly halkara bäsleşigiň ýeňijisi boldy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu ýerde ýeňiji bolan alabaýy synlap, onuň özboluşly aýratynlyklary we alabaýlara ideg etmegiň, olarda dürli zerur endikleri ösdürmegiň ýollary bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hemmelere alyp barýan gulluklarynda üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugradylar. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetinde ösdürilip ýetişdirilen ekinleriň dürli görnüşinden, ir-iýmişlerden ybarat süýjülik dadymlygy Döwletliler köşgünde terbiýelenilýän çagalara gowşuryldy. Çärä Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa gatnaşdy. 

                                                                   

Ösüp gelýän nesil, maşgala gymmatlyklarynyň hem-de ruhy taglymlaryň dowamat-dowamlylygy baradaky alada hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan, milli ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýan durmuş ugurly syýasatyň aýrylmaz bölegidir. Bu gün döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýaş nesliň hemmetaraplaýyn sazlaşykly terbiýelenilmegi hem-de aň-paýhas başarnyklarynyň doly açylmagy üçin ähli şertler döredilýär. 

                                                                   

Döwletliler köşgünde terbiýelenilýän çagalar süýjülik dadymlygyny şatlyk bilen kabul edip, hormatly Prezidentimize bagtyýar çagalyk üçin hoşallyk bildirdiler.

22.08.2022
Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy­nyň bar­şy bi­len ta­nyş­dy

Ahal we­la­ýa­ty, 13-nji aw­gust (TDH). Şu gün Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, Türk­me­nis­ta­nyň Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, we­la­ýa­tyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy­nyň bar­şy, ula­nyl­ýan gur­lu­şyk se­riş­de­le­ri­niň gör­nüş­le­ri, bu ýer­de gu­rul­jak bi­na­la­ryň tas­la­ma­la­ry bi­len ta­nyş­dy hem-de ugur­daş eda­ra­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. 

                                                                   

Ir bi­len Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy tä­ze, hä­zir­ki za­man şä­her­gur­lu­şyk tas­la­ma­sy­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän ýe­ri­ne gel­di. Bu ýer­de hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­zy Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry K.Ba­ba­ýew, Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zow we Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň şä­he­ri­niň hä­ki­mi Ş.Dur­dy­ly­ýew gar­şy­lap, gur­lu­şyk meý­dan­ça­syn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di­ler. 

                                                                   

Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­zyň ga­ra­ma­gy­na eý­ýäm gu­rul­ýan we gur­lu­şy­gy me­ýil­leş­di­ri­len des­ga­la­ryň tas­la­ma­la­ry hem-de ola­ryň ýer­leş­di­ril­jek ýer­le­ri­niň çyz­gy­la­ry gör­ke­zil­di. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, gur­lu­şyk­da mil­li bi­na­gär­lik ýö­rel­ge­le­ri bi­len ösen tej­ri­be ut­gaş­dy­ryl­ýar. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz ýol­la­ryň hem-de meý­dan­ça­la­ryň gy­ra­la­ry­na otur­dyl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýän ger­mew­le­riň, ýe­ras­ty aw­to­mo­bil ge­çel­ge­si­niň be­ze­gin­de ula­nyl­ýan şe­kil­le­riň gör­nüş­le­ri, 350 orun­lyk ça­ga­lar ba­gyn­da ýer­leş­di­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýän dür­li haý­wan­la­ryň hem-de ça­ga­la­ryň söý­gü­li er­te­ki­le­ri­niň gah­ry­man­la­ry­nyň heý­kel şe­kil­le­ri bi­len ta­nyş­dy. 

                                                                   

Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz gör­ke­zi­len nus­ga­la­ry syn­lap, ola­ryň her bi­ri­niň öz­bo­luş­ly aý­ra­tyn­lyk­la­ry­nyň bol­ma­ly­dy­gy­ny hem-de bu şe­kil­le­riň ça­ga­lar­da ýa­kym­ly duý­gu­la­ry oýar­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di we şe­kil­le­ri hem-de heý­kel­jik­le­ri taý­ýar­la­mak iş­le­ri­ne örän jo­gap­kär­çi­lik­li çe­me­leş­me­li­di­gi­ne ün­si çek­di. 

                                                                   

Soň­ra Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow tä­ze mer­kez­de gur­lu­şy­gy al­nyp ba­ryl­ýan we bi­na edil­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýän des­ga­la­ryň şe­kil tas­la­ma­la­ry, ola­ryň be­zeg aý­ra­tyn­lyk­la­ry hem-de dur­muş mak­sat­ly bi­na­lar­da otur­dyl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýän en­jam­lar, ola­ryň ýer­leş­jek ýer­le­ri­niň çyz­gy­la­ry bi­len ta­nyş­dy. 

                                                                   

Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zow hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­za taý­ýar­la­ny­lan tas­la­ma­lar, tä­ze şä­he­riň des­ga­la­ry­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry hem-de ýer­leş­jek ýer­le­ri­niň çyz­gy­la­ry ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Bu ýer­de Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň çä­gin­de gu­rul­ma­gy tek­lip edil­ýän mu­ze­ýiň, te­at­ryň za­ly­nyň iç­ki gör­nüş­le­ri­niň, şeý­le hem Ahal we­la­ýat Ça­ga­lar sa­gal­dyş-di­kel­diş mer­ke­zi­ne de­giş­li 100 we 150 orun­lyk ça­ga­lar bag­la­ryn­da or­naş­dy­ryl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýän en­jam­la­ryň gör­nüş­le­ri, bi­na­la­ryň be­ze­gi­ne de­giş­li se­riş­de­ler gör­ke­zil­di. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz tä­ze şä­he­ri ýag­ty­lan­dyr­jak ýol yşyk­la­ry­nyň gör­nüş­le­ri, 350 orun­lyk kö­pu­gur­ly has­sa­ha­na­nyň iç­ki we daş­ky be­zeg aý­ra­tyn­lyk­la­ry, onuň otag­la­ry­nyň en­jam­laş­dy­ry­ly­şy, şeý­le hem “Tiz kö­mek” mer­ke­zi­niň, Ahal we­la­ýat Enä­niň we ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­ýyş mer­ke­zi­niň hem-de 150 orun­lyk on­ko­lo­gi­ýa mer­ke­zi­niň teh­ni­ki taý­dan en­jam­laş­dy­ry­ly­şy bi­len ta­nyş­dy. 

                                                                   

Soň­ra hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­za gu­rul­jak met­ji­diň be­zeg iş­le­rin­de ula­nyl­jak dür­li gör­nüş­li ör­tük daş­la­ry­nyň gör­nüş­le­ri gör­ke­zil­di hem-de olar­da yşyk we Gün şöh­le­si dü­şen­de eme­le gel­ýän öwüş­gin­ler ba­ra­da mag­lu­mat be­ril­di. Mu­nuň özi de­giş­li bi­na­la­ryň be­zeg iş­le­rin­de hä­zir­ki za­man se­riş­de­le­ri­niň ula­nyl­ýan­dy­gy­ny gör­kez­ýär. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz gör­ke­zi­len şe­kil tas­la­ma­la­ry­ny syn­lap, gur­lu­şyk­lar­da ýo­ka­ry hil de­re­je­si­niň üp­jün edil­me­gi­niň we des­ga­la­ryň bel­le­ni­len möh­let­ler­de ula­nyl­ma­ga tab­şy­ryl­ma­gy­nyň ze­rur­dy­gy­ny nyg­ta­dy hem-de bu iş­le­re örän jo­gap­kär­çi­lik­li çe­me­leş­me­gi tab­şyr­dy. Dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çek­mek üçin amat­ly şert­le­ri dö­ret­mek mak­sa­dy bi­len, bi­na­la­ryň iç­ki be­ze­gi­ne aý­ra­tyn üns be­ril­me­li­dir. Mu­nuň özi tas­la­ma taý­ýar­laý­jy­la­ra hem-de gur­lu­şyk­çy­la­ra bil­di­ril­ýän üýt­gew­siz ta­lap­dyr di­ýip, hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz bel­le­di we bu ýö­rel­gä­ni ne­ti­je­li do­wam et­me­li­di­gi­ne ün­si çek­di. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, Kö­pet­da­gyň ete­gin­dä­ki aja­ýyp kün­jek­de Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rü­niň tä­ze bi­na­gär­lik çöz­gü­di­niň aý­dyň ne­ti­je­si bo­lan tä­ze şä­he­riň ke­ma­la gel­me­gi ýur­du­my­zyň ösüş­le­riň be­lent­lik­le­ri­ne ta­rap ynam­ly ga­dam ur­ýan­dy­gy­nyň we dur­mu­şy­my­zyň her bir pur­sa­dy­nyň uly ro­waç­lyk­la­ra bes­len­ýän­di­gi­niň no­bat­da­ky be­ýa­ny­na öw­rü­ler. 

                                                                   

Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz mil­li gur­lu­şyk se­na­ga­ty­nyň hä­zir­ki za­man tej­ri­be­le­ri­ni özün­de jem­le­ýän şä­he­riň gu­rul­ma­gy­nyň mö­hüm­di­gi ba­ra­da aý­dyp, bu ýer­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ta­ry­hy äh­mi­ýe­te eýe­di­gi­ni bel­le­di. Şun­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýo­ka­ry hil­li we hä­zir­ki za­ma­nyň eko­lo­gi­ýa ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­me­gi wa­jyp­dyr. Kö­pet­da­gyň ete­gin­dä­ki aja­ýyp kün­jek­de ýer­leş­ýän tä­ze şä­her­de amat­ly ho­wa gur­şa­wy­nyň sak­la­nyl­ma­gy hä­zir­ki gü­nüň mö­hüm we­zi­pe­si hök­mün­de kes­git­le­nil­di. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow gör­ke­zi­len tas­la­ma­la­ry, aý­ra­tyn-da, sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­na de­giş­li eda­ra­la­ryň en­jam­laş­dy­ryl­ma­gy, ola­ryň üp­jün­çi­lik de­re­je­si bo­ýun­ça be­ýan edi­len tek­lip­le­ri de­giş­li hü­när­men­ler bi­len ara alyp mas­la­hat­laş­ma­gyň mak­sa­da­la­ýyk bol­jak­dy­gy­ny aýt­dy. Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz gur­lu­şyk iş­le­rin­de mil­li bi­na­gär­lik ýö­rel­ge­le­ri bi­len hä­zir­ki za­ma­nyň ösen tej­ri­be­si­niň ula­nyl­ma­gy­nyň mö­hüm ta­lap bo­lup dur­ýan­dy­gy­na ün­si çek­di. 

                                                                   

Soň­ra Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz bu ýer­de Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zo­wyň we Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň şä­he­ri­niň hä­ki­mi Ş.Dur­dy­ly­ýe­wiň gat­naş­ma­gyn­da iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş mas­la­ha­ty­nyň do­wa­myn­da şä­he­riň des­ga­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­nyň ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ni hem-de ola­ryň öz wag­tyn­da ula­nyl­ma­ga be­ril­me­gi­ni üp­jün et­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re ga­ral­dy. Şeý­le hem ýur­du­my­zyň hu­su­sy gur­lu­şyk kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň alyp bar­ýan iş­le­ri, ola­ryň hä­zir­ki za­man tej­ri­be­sin­den we tä­ze­çil usul­lar­dan peý­da­la­ny­ly­şy ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin ha­sa­bat be­ril­di. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gyn­da tä­ze­çil teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň, san­ly ul­ga­myň iş­jeň ula­nyl­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di. Şun­da tä­ze mer­ke­ziň eko­lo­gi­ýa aba­dan­çy­ly­gy­na uly äh­mi­ýet be­ril­me­li­dir. Bil­di­ril­ýän ta­lap­lar berk ber­jaý edil­me­li­dir, gur­lu­şy­gy al­nyp ba­ryl­ýan des­ga­la­ryň ýa­na­şyk ýer­le­ri­niň aba­dan­laş­dy­ry­ly­şy­na aý­ra­tyn üns be­ril­me­li­dir.  

                                                                   

Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy bu ba­ra­da­ky gür­rü­ňi do­wam edip, mer­kez­de “akyl­ly şä­her” kon­sep­si­ýa­syn­dan ugur alyn­ma­ly­dy­gy­na ün­si çek­di. Bu kon­sep­si­ýa­nyň esa­sy ug­ry bol­sa bi­na edil­ýän des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gyn­da eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa se­riş­de­le­riň ula­nyl­ma­gyn­dan we ýo­ka­ry eko­lo­gi­ýa de­re­je­si­ni üp­jün et­mek­den yba­rat­dyr. Mer­ke­ziň çäk­le­rin­de ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän äh­li iş­ler­de şu ýö­rel­ge­ler­den ugur alyn­ma­gy esa­sy ta­lap bo­lup dur­ýar. 

                                                                   

Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedow tä­ze şä­he­riň in­že­ner­çi­lik des­ga­la­ry­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry ba­ra­da aý­dyp, şun­da he­mi­şe bol­şy ýa­ly, ýo­ka­ry hil de­re­je­si­niň üp­jün edil­me­gi­niň, iş­le­riň bel­le­ni­len ter­ti­be la­ýyk­lyk­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­niň, şeý­le hem eko­lo­gi­ýa ta­lap­la­ry­nyň göz öňün­de tu­tul­ma­gy­nyň baş ta­lap­dy­gy­ny ýat­lat­dy. 

                                                                   

Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zow mer­kez­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri yzy­gi­der­li gö­zeg­çi­lik­de sak­la­ýan­dy­gy we döw­let ta­ra­pyn­dan ze­rur gol­daw­la­ryň be­ril­ýän­di­gi üçin Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­za hem-de Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­za tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­dir­di we öň­de goý­lan we­zi­pe­le­riň üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi ug­run­da äh­li ze­rur ta­gal­la­la­ry­ny gaý­gyr­ma­jak­dyk­la­ry­na ynan­dyr­dy. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy iş mas­la­ha­ty­ny ta­mam­lap, mer­ke­ziň çä­gin­de do­wam ed­ýän gur­lu­şyk iş­le­ri­ni syn­la­dy. Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz ýo­lug­ru­na ýe­ras­ty aw­to­mo­bil ge­çel­ge­si­niň gu­rul­ýan ýe­rin­de sak­lan­dy. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler bi­len tan­şyp, gur­lu­şyk­lar­da ula­nyl­ýan se­riş­de­le­riň berk­di­gi­ne, ola­ryň ýur­du­my­zyň ho­wa şert­le­ri­ne la­ýyk gel­me­gi­ne mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­me­li­di­gi­ni bel­le­di. Mu­nuň özi ýol-ulag dü­zü­mi­ne de­giş­li des­ga­la­ryň uzak möh­let­le­ýin­li­gi­ni üp­jün eder. Şol bir wag­tyň özün­de des­ga­la­ryň ýa­na­şyk ýer­le­ri­niň göw­ne­jaý aba­dan­laş­dy­ryl­ma­gy­na mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­me­li­dir. 

                                                                   

Soň­ra hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz ýo­lu­ny do­wam edip, Gök­de­pe et­ra­by­nyň Kä­ri­zek ge­ňeş­li­gi­niň A.An­na­ýew oba­sy­na ba­ryl­ýan Ak­han şa­ýo­lu­nyň çat­ry­gyn­da ady ro­wa­ýa­ta öw­rü­len meş­hur Ak­han bi­na­sy­nyň gur­lu­şy­gy­na ta­rap ug­ra­dy. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz bu ýer­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri syn­lap, gur­lu­şyk we be­zeg se­riş­de­le­ri­niň bu kün­je­giň ho­wa şert­le­ri­ne la­ýyk gel­me­li­di­gi­ni, onuň gur­lu­şy­gy­nyň hä­zir­ki za­ma­nyň ösen tej­ri­be­si esa­syn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­li­di­gi­ni bel­le­di. Onuň gur­lu­şy­gyn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ne eýe bol­ma­gy türk­men hal­ky­nyň mil­li buý­san­jy­na öw­rü­len Ak­han at­ly be­de­we goý­ýan sar­pa­sy­nyň aý­dyň ny­şa­ny bo­lar. Şol bir wag­tyň özün­de ýa­dy­gär­li­giň tö­we­re­gin­de ugur­daş şe­kil­le­riň dö­re­dil­me­gi­ne, onuň ýa­na­şyk ýer­le­ri­niň hä­zir­ki za­man ta­lap­la­ry­na la­ýyk de­re­je­de aba­dan­laş­dy­ryl­ma­gy­na mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­me­li­dir. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de, şol san­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň baş mak­sa­dy­nyň hal­ky­myz üçin amat­ly zäh­met, ýa­şa­ýyş we dynç alyş şert­le­ri­ni dö­ret­mek­den yba­rat­dy­gy­ny nyg­ta­dy. Mu­nuň özi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baştutan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän we “Döw­let adam üçin­dir!” di­ýen şy­ga­ry baş ýö­rel­ge edin­ýän döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar dur­mu­şy­nyň, ýur­du­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­nyň üp­jün edil­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len­dir. 

                                                                   

Möç­be­ri we maz­mu­ny bo­ýun­ça ägirt uly tas­la­ma­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne mer­kez­de iş­le­ýän­le­riň my­na­syp go­şan­dy­nyň bar­dy­gy­ny bel­läp, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz hem­me­le­re iş­le­rin­de üs­tün­lik­le­ri ar­zuw edip, bu ýer­den ug­ra­dy.

15.08.2022
Kämillik — baş maksat

Biz «Kämilligiň çägi ýok» söz düzümini häli-şindi ulanýarys. Dogry hem edýäris. «Kämil» diýmeklik iň gowy, iň ökde, ýokary hilli, deňi-taýy ýok, sünnälenen diýen ýaly dürli sözler bilen beýan edilýän bir düşünjäni aňladýar. Özi-de biz, köplenç, bu düşünjäni haýsy-da bolsa bir şahsyýet babatda ulanyp, onuň hemişe gowudan-gowy netijeleri gazanmak üçin elmydama hereketde, gözlegde bolýandygyny aýtmak üçin ulanýarys. 

                                                                   

Eýsem-de bolsa, kämillik düşünjesiniň çygryny giňeldip, ony bütin jemgyýet ýa-da döwlet babatynda ulanyp bolmazmyka?! Bolar, elbetde, bolar, özi-de hut şeýle-de edilmelidir, edil biziň ýurdumyzda edilişi ýaly. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, jemgyýet aýry-aýry adamlardan, şahsyýetlerden emele gelýär. Durmuşda şeýle adamlar gabat gelýär, olary bir görseň, ýene göresiň gelýär. Olaryň oturyp-turşy, gep urşy, daş-töweregindäkilere hormaty, gündelik işine jany-teni bilen ýapyşyşy, hemmeleriň bähbidi üçin öňde goýlan wezipelere, şolaryň çygrynda öz etmeli-bitirmeli işine hökmany borç hökmünde garaýşy — garaz, ondaky ähli zat göwne makul. Oňa seredip, özüňem oňa meňzäsiň gelýär, sebäbi onuň il içinde abraýy-hormaty uly, aýdylyşy ýaly, orny törde, özi sylagly hem gerekli. Türkmençilikde ýaşuly adamlara uly hormat goýulýar. Ine, şol ýaşulular hem şeýle adamy, ýaşy kiçi bolsa-da, sylaýarlar, ony özleri bilen deň saýyp, oňa maslahat salýarlar, geňeşýärler.  

                                                                   

Elbetde, beýle bagt hemme kişä ýetdirmeýär, Onuň üçin ömürboýy azap çekmeli, hemişe kämilleşip gezmeli. Dogrusyny aýtsaň, muňa bir ömür azlyk etse gerek. Türkmende: “Aslyna bak, aslyna” diýen bir gep bar. Özüňe gowy adam diýdirmek, ýa biziň gürrüňini edýän kämilligimize ýetmek üçin, iň esasy-da, iliň şuny ykrar etmegi üçin bütin neberäň bolup, azap etmeli. Atadan ogla, oguldan agtyga geçip gelýän gowy häsiýetleriňi diňe bir dowam etdirmek däl-de, eýsem, olaryň üstüni ýetirmek, kämilleşmek gerek. Diňe şeýle ýagdaýda türkmen aga: “Bu maşgala adam çykýan ýerdir” diýer. Neberäňe “Adam çykýan ýer” diýdirmek, başgaça, gowy adamlardan bolmak aňsat däl. Ömürboýy özüňiň hem nesliň häsiýetini kämilleşdirip gelmeli, şol bir wagtda-da hünäriňi, zehiniňi ösdürmeli, meşhur bagşy-sazandalarymyzyň mysalynda aýdanymyzda, Mylly aga, Sahy Jepbar, Nurberdi Gulow, Pürli aga, Ýagmyr aga we başga-da ençeme ägirtlerimiz ýaly. Olar gijesini gündiz edip, yhlas edendikleri üçin saz dünýäsinde atlary ebedilik ýatlanylýar. Ýene-de sanawy dowam etdirsek, Nury Halmämmedow, Yzzat Gylyjow ýaly ady dünýä dolan sungat adamlarymyz bar. Türkmeniň at-owazasyny arşa göteren hem-de bütin türkmen iline asylly nusga bolan sütün-sütün ärlerimiz-pirlerimiz bardyr. Olar öz işleri bilen häzirki ýaşlara-da nusgadyr.  

                                                                   

Ýaşlar diýeniňde, elbetde, häzirki zaman türkmen jemgyýeti göz öňüňe gelýär, sebäbi ýaşlar geljegimiz, halkyň arzuwy-islegi hut ýaşlara, olaryň nähili adamlar bolup ýetişmeklerine bagly. Häzirki wagtda döwletimizde ýaşlara uly ynam bildirilýär, olaryň hemmetaraplaýyn ylymly-bilimli, ökde hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin döwletimizde edilýän işleri sanap, aňyrsyna çykmak mümkin däl, çünki ähli işler ýaşlaryň geljegine gönükdirilendir. Gündelik çykýan gazet-žurnallardan başlap, kitaplara çenli ähli neşir önümleri, tele-radio gepleşiklerinden başlap, doly metražly kinofilmlere çenli audio-wideo önümleri, kitaphanalar, teatrlar, çagalarymyz üçin mekdepler hem mekdep ýaşyna çenli edaralar, ýokary okuw mekdepleri, ylym-bilim, saglygy goramak, medeniýet, giň önümçiligiň ähli pudaklarynyň çykarýan önümleri, harytlary, gysgaldyp aýdanyňda, maddy hem ruhy gymmatlyklaryň barysy bir maksada — ilki kämil şahsyýetleriň, soňra kämil jemgyýetiň, ahyrsoňunda kämil döwletiň kemala gelmegini gazanmaga gönükdirilendir. Bu örän giň hem dowamly işdir. Munda ähli zat — geçmişem, şu günem, geljegem hasaba alynmalydyr. Hemme zat sünnälenip we kämilleşdirilip, islenilýän hem arzuw edilýän hala getirilmelidir. Dogrusy, munuň üçin bir umumy taglymat gerek. Şol taglymat hem ýurdumyzda birkemsiz işlenilip düzülendir. Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň sözleri bilen aýtsak, bu taglymat “Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!” diýen ganatly şygarda jemlenendir. Ýeri gelende bellesek, bu taglymat Gahryman Arkadagymyzyň: “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelgesiniň dowamy bolup ýaňlanýar.  

                                                                   

Diýmek, biziň ýurdumyzda peder ýörelgesi, ýoly dowam edýär. Ata-babaňa sygynmak bolsa biziň türkmenlerimizde iň dogry, iň dürs ýol hasap edilýär. Ýurdumyzda döwlet ideologiýasy şahsyýet — jemgyýet — döwlet gatnaşyklarynyň barha kämilleşmegine gönükdirilendir. Munuň üçin Esasy Kanunymyz — Türkmenistanyň Konstitusiýasy bardyr. Konstitusiýamyza laýyklanan beýleki Kanunlarymyz we kanunçylyk namalarymyz bardyr. Olaryň hemmesi halkara standartlara kybap gelýär. Şunuň özi-de türkmen döwletiniň ösüş-özgerişiniň dünýä halklaryna örän düşnükli we kabul ederliklidigini, ýagny köp babatda nusga alarlykdygyny görkezýär. Türkmen tejribesini öwrenmegiň köpler üçin peýdaly boljakdygy bolsa, iri halkara guramalarynyň geçirýän mejlislerinde aýdyldy.  

                                                                   

 Türkmeniň beýik şahyry Magtymgyly Pyragyda şeýle setirler bar: 

                                                                   

 — Magtymguly, owal özüň düzetgil,
Özüňi sen özgelere göz etgil!
 

                                                                   

Manysy — ähli gowy işlerde özgelere görelde görkezmeli. Görelde bolmak üçin hem kämillik gerek. Kämilligiň bolsa, türkmeniň aýdyşy ýaly, çägi ýok.  

                                                                   

Diýmek, biz hemişe öz-özümizi ýonup gezmeli. Türkmen dilinde “Müň ýyldyzyň şuglasy bir Aýyňkyça bolmaz” diýilýän bir nakyl bar. Goý, biziň şahsyýet hökmünde her birimiziň, tutuş jemgyýetimiziň hem-de berkarar döwletimiziň şuglasy kämil şugla bolup, dünýä ýalkym saçsyn! 

                                                                                                           

Seýitguly GELDIÝEW.

                       

“Türkmenistan”.

13.08.2022
Täze binalar halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir

AHAL WELAÝATY, 25-nji iýun (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça, Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk işleri, taýýarlanylan taslamalar bilen tanyşdy hem-de gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek bilen bagly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. 

                                                                   

Häzirki döwürde dürli ugurlarda giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagy bilen bir hatarda, ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň keşbiniň has-da gözelleşmegini üpjün edýär. Şunda adamlaryň amatly ýaşaýşynyň, ýokary derejeli dynç alşynyň ýola goýulmagy esasy şert hökmünde kesgitlenildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän durmuş ugurly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäher häkimi Ş.Durdylyýew hormatly Arkadagymyza bu ýerde alnyp barylýan işleriň netijeleri, gurluşykda ulanylýan serişdeleriň aýratynlyklary barada maglumat berdiler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda ulanylýan gurluşyk serişdeleri, binalaryň bezeg germewleriniň aýratynlyklary, şeýle hem täze şäheriň çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde oturdyljak enjamlaryň görnüşleri bilen tanyşdy. Milli Liderimiz Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň çäginde alnyp barylýan gurluşyklarda Aşgabat şäherinde ulanylan täzeçil tehnologiýalaryň, häzirki zamanyň öňdebaryjy gazananlarynyň işjeň ornaşdyrylmalydygyny belledi we döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, innowasion tehnologiýalary «Aşgabat-sitiniň» gurluşygynda hem peýdalanmak bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyza täze merkezde ulanyljak elektrobuslaryň we elektrotaksileriň tehniki häsiýetnamalaryny, olaryň görnüşlerini, ýolagçy ulaglarynyň reňk özboluşlylygyny beýan edýän modelirlenen şekiller hem-de taslamalar görkezildi. Hormatly Arkadagymyz merkezde ýokary ekologik ýagdaýy saklamakda, ilatyň abadançylygyny üpjün etmekde elektrobuslara we elektrotaksilere möhüm ornuň degişli boljakdygyny belläp, ýolagçy ulaglarynyň reňk taýdan özboluşly görnüşde bolmalydygyna ünsi çekdi. Şunda ýurdumyzyň howa şertlerinden we häzirki zamanyň ösen talaplaryndan ugur alynmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz merkeziň degişli düzümleriniň özboluşly aýratynlyklary bilen tanyşlygynyň dowamynda täze şäherde gurulýan ýerasty ulag geçelgesiniň taslamasy, şeýle hem edara binalarynyň howlulary üçin niýetlenen derwezeleriň görnüşleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow täze merkeziň ýol-ulag düzüminiň işiniň kämilleşdirilmeginde, ulaglaryň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmeginde ýerasty geçelgelere möhüm ornuň degişlidigini belläp, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň we onda ulanylýan gurluşyk serişdeleriniň bildirilýän talaplara laýyk gelmeginiň wajyp şert bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunda ýokary hil ýagdaýyna üns bermek bilen bir hatarda, bu ugurda dünýäniň ösen tejribesiniň içgin öwrenilmegi wajypdyr diýip, hormatly Arkadagymyz aýtdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz täze merkezde gurulmagy meýilleşdirilýän metjidiň taslama görnüşleri hem-de aýratynlyklary bilen tanyşdy. Bellenilişi ýaly, umumy meýdany 12,9 gektar bolan metjitde birbada 5,5 müň adam namaza durar ýaly şertler dörediler we onuň çäklerinde ugurdaş desgalaryň gurluşygy meýilleşdirildi. Hormatly Arkadagymyz görkezilen taslamalaryň aýratynlyklary bilen gyzyklanyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy hem-de degişli düzedişleri girizdi. Şunda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi, desgalaryň bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegi, milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň utgaşdyrylmagy möhüm talap bolup durýar. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi, aýratyn-da, gurluşyk işlerinde ulanylýan serişdelere degişli güwänamalary almak üçin geçirilen işler, şol sanda ugur görkeziji belgilere güwänamalaryň alnandygy barada habar berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz şäheriň gurluşygynyň bildirilýän talaplaryna laýyk derejede alnyp barylmagynda möhüm ähmiýeti bolan çözgütleriň kabul edilmegi ugrunda hemmetaraplaýyn tagalla edilmelidigini aýtdy. 

                                                                   

Iş maslahatynyň dowamynda Arkadagymyz häzirki zaman gurluşyk senagatynyň ösen ýurdy hökmünde belli bolan Wýetnam bilen bu ugurda tejribe alyşmak üçin hormatly Prezidentimiziň Buýrugyna laýyklykda, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň bu döwlete iş saparyna iberilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz bu saparyň ähmiýetli boljakdygyny belläp, toplanan tejribäniň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine aýratyn orun berilmelidigini nygtady. Şunda gurluşyk işlerinde, binalaryň enjamlaşdyrylyşynda we merkeziň bezeg aýratynlyklarynda bir bitewi sazlaşyk emele gelmelidir. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz bu ýerde bir aýyň dowamynda binalary enjamlaşdyrmagyň we degişli sazlaýyş-gurnama işlerini geçirmegiň anyk wezipelerini kesgitläp, şu döwürde öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini nygtady. 

                                                                   

Milli Liderimiz bu ýerde işleýänleriň köpüsiniň ýaşlardygyny belläp, şunuň bilen baglylykda, “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň täze rejelenen görnüşine goşmaçalary girizmegiň teklip edilýändigini, şeýle hem ýaşlaryň arasynda telekeçiligi ösdürmek üçin guralyň işlenip taýýarlanylýandygyny, eger-de, telekeçiler tarapyndan esaslandyrylan kärhanalaryň işgärleriniň 75 göterimi ýaşlardan ybarat bolsa, ony “ýaşlar kärhanasy” diýip atlandyrmagyň maksadalaýyk boljakdygyny, şeýle kärhanalara döwlet goldawyny bermek üçin ýeňillikleriň göz öňünde tutuljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu gün amala aşyrylýan beýik işleriň ösüp gelýän ýaş nesilleriň nurana geljeginiň üpjün edilmegine gönükdirilýändigini belläp, ýaşlaryň Garaşsyz Watanymyz bilen ýaşytdaşdygyna, olaryň başy başlanan möhüm wezipeleri işjeň durmuşa geçirmäge gatnaşýandyklaryna ünsi çekip, döwletimiziň ýaşlaryň geljekki ösüş ýoluny kesgitlemekleri üçin zerur tagallalary edýändigini nygtady. 

                                                                   

Ösüp gelýän ýaş nesiller ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleri has-da artdyrmak, berkarar Watanymyzyň at-abraýyny mundan beýläk-de belende götermek, milli medeniýetimizi ösdürmek ugrunda ukyp-başarnyklaryny gaýgyrmaly däldirler diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi we hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen şu günler eziz Diýarymyzda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde guralýan çäreleriň ähmiýetini belledi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy ýaşlaryň döredijilikli zähmeti, göwnejaý dynç almagy ugrunda edilýän aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugruna öwrülendigini aýdyp, täze merkeziň gurluşygynda işleýänler üçin aýdym-sazly çykyşlaryň guralmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Bularyň ählisi gurluşykçylary öndürijilikli zähmete ruhlandyrar, şu baýramçylyk günleri olara özboluşly sowgat bolar. 

                                                                   

Soňra hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow merkeziň çäginde gurluşygy alnyp barylýan dokuz gatly ýaşaýyş jaýyna baryp gördi we onda göz öňünde tutulýan şertler bilen tanyşdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeginde gurulýan ýaşaýyş jaýlarynda bolşy ýaly, bu jaýyň otaglarynyň ýerleşdirilişi, aşhanasynyň enjamlaşdyrylyşy häzirki zaman talaplaryna, ýokary halkara görkezijilere doly laýyk gelýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň gurluşyk ulgamynyň öňünde goýýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini, gurluşyk işleriniň ýokary hilli bolmagyna toplumlaýyn esasda çemeleşilýändigini görkezýär. 

                                                                   

 Gahryman Arkadagymyz degişli ýolbaşçylara işlerinde üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady.

27.06.2022
Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly täze kitaby çapdan çykdy

Milli Liderimiziň bir aýlyk dynç alşynda tamamlan «Ömrümiň manysy» atly edebi-filosofik eseri halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçip gelýän milli ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň özboluşly jemlenmesi boldy. 

                                                                   

Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow pederlerimiziň asylly ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen, biziň günlerimize çenli ýetip gelen çeşmeleri we maglumatlary jikme-jik öwrenip, olary täze eserinde jemläpdir hem-de ulgamlaşdyrypdyr. Bu eser ýazylyp başlanan pursadyndan, dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döretdi. Sebäbi türkmen halkynyň milli häsiýetinde we dünýägaraýşynda jemlenen umumadamzat ynsanperwer ýörelgeleri Ýer ýüzüniň köp halklarynyň arasynda uly goldaw tapýar. 

                                                                   

“Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän ýylda neşir edilen bu eser Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýeten belent sepgitleri, döwletimiziň taryhyndaky ähmiýetli wakalar hem-de ömrüni ata Watanymyza we mähriban halkymyza gulluk etmäge bagyşlan milli Liderimiziň durmuş ýolunyň esasy tapgyrlary baradaky maglumatlary özünde jemleýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň zehininden dörän bu kitapda esasy ahlak kadalary we ýörelgeler beýan edilýär. Olara häzirki döwürde-de möhüm ähmiýet berilmegi pederlerimiziň däpleriniň, ahlak kadalarynyň dowamat-dowam bolýandygynyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Kitabyň girişinde awtor — Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow diňe bir geçilen ýol we edilen işler barada oýlanmak bilen çäklenmän, eýsem, durmuşda mundan beýläk-de nämeleri etmelidigi barada pikirlenmegiň her bir adamyň borjudygyny aýratyn nygtaýar. 

                                                                   

Milli Liderimiz täze filosofik eserinde toplan bilimini we baý tejribesini seljerip, olary umumylaşdyrmak bilen, ruhy kämillik, ýaradylyşyň kanuny, her bir adamy belende göterýän oňat gylyk-häsiýetler we ýagşy niýet meselelerine aýratyn üns berýär. 

                                                                   

Kitap “Ýaşaýyş medeniýeti”, “Ynanç hakynda söz”, “Müňýyllyklaryň jümmüşinden gaýdýan ýol-ýörelge”, “Gadymyýete nazar”, “Mukaddes Mekge-Medinä zyýarat”, “Milletiň ruhy-ahlak mekdebi” atly bölümlerden ybaratdyr. Eserde halk döredijiliginiň, geçmişiň görnükli şahsyýetleriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň ulanylmagy hem-de edebi taýdan ussatlyk bilen beýan edilmegi müňýyllyklaryň dowamynda dünýäniň halklary bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsine düşünmäge gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny we ähmiýetini has-da artdyrýar. 

                                                                   

“Ömrümiň manysy” kitaby tutuş dünýäniň giň okyjylar köpçüligine niýetlenendir. Eserde okyjylar türkmen halkynyň geçmişi, ahlak gymmatlyklary, türkmenlerde ylmyň, bilimiň we medeniýetiň döreýşi hem-de ýaýraýşy, Oguz han döwründen miras galan parahatçylyk söýüjilik, döredijilik ýörelgeleri barada gyzykly maglumatlar bilen tanşyp bilerler. Eserde Abu Seýit Abylhaýyr (Mäne baba), Hoja Ahmet Ýasawy, Nejmeddin Kubra, Bahaweddin Nagyşbendi ýaly sufizmiň görnükli wekilleriniň, ulamalaryň hem-de syýasatşynaslaryň durmuşyna göz aýlap bolýar. Kitabyň “Gadymyýete nazar” atly iň uly bölümi şu mowzuga bagyşlanypdyr. 

                                                                   

Türkmenistanlylaryň häzirki we geljek nesilleriniň bagtyýar durmuşynyň binýadyny goýan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemişe nygtaýşy ýaly, geljegi diňe geçmişe daýanyp gurmalydyr. Many-mazmuny boýunça örän gymmatly bu eserde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen umumadamzat medeniýetiniň ösüşine saldamly goşant goşan şöhratly pederlerimiziň peşgeş goýan mirasyny öwrenmek, wagyz etmek we toplamak boýunça alnyp barylýan ylmy-edebi işler öz beýanyny tapýar. 

                                                                   

Biziň halkymyzyň buýsanmaga zady köpdür. Şuny nygtamak bilen, milli Liderimiz jemleýji sözünde okyjylar bilen paýlaşmak islän köp sanly parasatly öwüt-ündewlerini we taglymlaryny “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly täze kitabynda beýan etjekdigini belleýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwet galamyndan çykan hem-de Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan ýokary çaphana usulynda çap edilen nobatdaky taryhy-filosofik eser Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz üçin belent maksatlara ýetmegiň ýolunda ruhy daýanç we şamçyrag bolup hyzmat eder. 

                                                                                                           

(TDH)

30.04.2022