Habarlar
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Aşgabat, 1-nji aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegine bagyşlap ýazan «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Türkmenistanyň Halk Maslahaty, Mejlisi we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan guralan dabara ýurdumyzyň bilim, ylym ulgamynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, il sylagly ýaşulular, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwet galamyndan çykan täze eseriniň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygary astynda geçýän ýylda halkymyza ýetirilmeginiň döwürleriň arabaglanyşygyny, nesilleriň dowamatlylygyny şöhlelendirýändigi bellärliklidir.

Islendik arheologik ýadygärligiň, gadymy binagärligiň her bir nusgasynyň aňyrsynda irki adamzat medeniýetini esaslandyran halkymyzyň geçmiş taryhy ýatyr. Bu ýadygärlikler döwletleriň döreýşi, olaryň ýaşaýjylary we edermen, batyr goragçylary barada köp zatlary habar berýär. Bu milli gymmatlyklar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ruhy we medeni galkynyşy başdan geçirýän halkymyzyň synmaz erkiniň, jebisliginiň, watansöýüjiliginiň aýdyň nyşany bolup durýar.

Tanyşdyrylyş dabarasy halkymyzyň baý medeni mirasyny, döredijilik däplerini beýan edýän sergi bilen badalga aldy. Bu ýerde amaly-haşam sungatynyň eserleri — taryhymyzyň gadymylygynyň we baý medeni mirasynyň görkezijisi bolan el işleri görkezildi. Döwlet Baştutanymyzyň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitaby serginiň merkezinde orun aldy. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda we daşary döwletlerde uly meşhurlyga eýe bolan ylmy kitaplary, milli medeniýetimiz, däp-dessurlarymyz, Watanymyzyň häzirki döwürde ýeten sepgitleri baradaky dürli neşirler hem bar.

Döredijilik toparlarynyň, meşhur aýdymçy-sazandalaryň joşgunly çykyşlary dabara aýratyn öwüşgin çaýdy.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň başynda ýygnananlar milli däplerimize, gymmatlyklarymyza, halkymyzyň gadymy taryhyna we köptaraply medeniýetine goýýan çäksiz sarpasy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Çykyşlarda dünýä siwilizasiýasynyň ösüşine mynasyp goşant goşan halkymyzyň baý medeni mirasyny, taryhyny düýpli öwrenmegiň, aýawly saklamagyň hem-de giňden wagyz etmegiň zerurdygyny nygtaýan kitabyň möhüm ähmiýetine üns çekildi. Çykyş edenler «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabyň maddy medeniýetiň gymmatly ýadygärliklerini ulgamlaýyn toplamak, düýpli öwrenmek, wagyz etmek babatda döwlet Baştutanymyz tarapyndan durmuşa geçirilýän giň gerimli işleriň aýdyň görkezijisidigini biragyzdan bellediler.

Mälim bolşy ýaly, 23-nji martda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz taryhda rysgal-bereketli türkmen topragynyň uly ösüşleri başdan geçirendigini belläp, Watanymyzda dünýä belli W.Masson, R.Pampelli, W.Sarianidi ýaly alymlardyr arheologlaryň halkymyzyň şöhratly geçmişi bilen bagly birnäçe açyşlary edendigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, hormatly Arkadagymyza olar bilen, şeýle-de olaryň nesilleri bilen işleşmek, ýurdumyzyň dürli künjeklerine arheologlaryň saparlaryny guramak, umuman, gazuw-agtaryş işleri bilen bagly guramaçylyk işlerini alyp barmak miýesser etdi. Milli Liderimiziň taryhy çeşmelerden getiren maglumatlary täze kitabyň döremegine ýakyndan ýardam berdi.

Awtoryň pikir-garaýyşlary «Gadymy Änewiň täsinligi», «Taryhy birleşdirýän uly wakalar», «Ahal ýaýlasynda gadymy Änewiň şöhratly ýoly dowamata uzaýar» atly üç bapda beýan edilýär. Döwlet Baştutanymyz täsin rowaýatlary häzirki günlere çenli saklap galan, dürli döwürleriň hem-de halk hakydasynyň şaýady bolan Änew medeniýetiniň ähmiýetini kitabyň sahypalarynda giňişleýin beýan edýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toplan maglumatlaryny seljermek bilen, gadymy Änewiň taryhy, binagärlik ýadygärlikleri, Jeýtun medeniýeti, belli alymlar tarapyndan häzirki Ahal welaýatynda we Änew şäherinde alnyp barlan gözlegleriň netijeleri, iň ýokary döwlet wezipesine saýlanmazyndan ozal, bu sebitde toplan iş tejribesi, Milli “Ak bugdaý” muzeýi, şeýle hem Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp nyşanyna öwrülen Arkadag şäheriniň açylyşy barada gürrüň berýär.

Tanyşdyrylyş dabarasynda çykyş edenler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze eseriniň ata-babalarymyzyň mirasyna aýawly garaýan halkymyzyň maddy we ruhy medeni mirasynyň dowamatlylygyny gorap saklamaga ýardam etjekdigini bellediler.

Ýokary çap usulynda neşir edilen kitap giň okyjylar köpçüligine niýetlenendir. Türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilen eseriň ýaşlar üçin uly terbiýeçilik hem-de öwredijilik ähmiýetiniň boljakdygy gürrüňsizdir.

Dabaranyň ahyrynda ýygnananlar halkymyzyň medeni mirasyny, taryhyny ylmy esasda öwrenmek, gadymy gymmatlyklary ýüze çykarmak we dikeltmek, olary geljek nesillere ýetirmek ugrunda alyp barýan bimöçber işleri üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

02.04.2024
Müňýyllyklaryň sözi

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň “Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly täze kitabyny okap

Söz — Hakyň ynsana peşgeşi. Söz — başlangyç. Söz — dowam. Sözüň güýji ýaşaýşyň güýjüne barabardyr. Heňňamyň çarhy hut ýolgörkeziji sözler bilen aýlanýar. 2024-nji ýylyň şygarynyň hem ýurdumyzda, hem tükel türki giňişlikde beýik söz ussadymyz Magtymguly Pyragynyň ady bilen baglanyşdyrylmagy hut şu hakykata ünsi çekmekde ymgyr uly ähmiýete eýe boldy. Heňňamlar bilen heňdeş türkmen topragynyň gadymy Änew şäheriniň şu ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegi onuň üstüni ýetirip, hem ruhy, hem maddy medeniýetiň sarpasyny belende göterýär. Töwerekleýin seredeniňde, munuň özi diňe türki giňişligiň söhbedi däldir. Eýsem-de bolsa, ol ählumumy parahatçylygyň, bitewi abadançylygyň bähbitleri bilen baglydyr. Häzirki wagtda sözüň, medeniýetleriň ornuna iň uly hasapda gadyr goýmagyň ähli wajyplygy bilen öňe çykýandygy hemmä mälim. Ine, şeýle pursatlarda hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly gymmatly kitaby elimize gowuşdy.

Änew medeniýeti! Ekerançylygyň irki ojagy. Gadymy siwilizasiýanyň sallançagy. Ol ak bugdaýyň asyl mekany hökmünde belli. Dünýäde ilkinji bolup ak bugdaýy ösdürip ýetişdiren pederlerimiz bize “Bugdaý söz” diýen düşünjäni-de miras goýupdyrlar. Bugdaý söz! Ol — söz goýazylygynyň, kelam kämilliginiň gysbydan jaýdar kesgitlemesi. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze kitaby hem ak bugdaýyň asyl watanynyň şanyna ýürekden çykan bugdaý Sözdür! Pederleriň ruhuna tagzym, häzirki nesillere ýörelgelik taglymdyr. Türkmen medeniýeti — dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi. Täze kitap bolsa şol taryhy medeniýete düşünmegiň, oňa içgin aralaşmagyň açarydyr.

***

Şu günler ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň täze eseriniň tanyşdyrylyş dabaralary giň gerimde dowam edýär. Aslynda welin, ýakynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çäreleriň badalga toýunyň çäginde Ahal ýaýlasynda başlanyp, paýtagtymyzda dowam eden, biri-biriniň üstüni ýetiren halkara tutumly dabaralaryň, ylmy maslahatlaryň, söz eýeleriniň — žurnalistleriň köp sanlysyny bir döwrede duşuran mediaforumyň tutuşlygyna hormatly Prezidentimiziň “Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly kitabynyň özboluşly tanyşdyrylyşyna öwrülendigini bellemelidiris. Hut şol wakalar hem watandaşlarymyz bilen bir hatarda, ýurdumyza nesibesi çeken myhmanlaryň ýüzlerçesini gadymy Änewiň ruhunda birleşdirip, olara kitapda beýan edilýän baý mirasy gözleri bilen görmäge, şol täsin dünýäniň gurşawynda ýaşamaga, bu topragyň halal duzundan dadyp, onuň ykbalyna hemişelik dahylly bolmaga mümkinçilik berdi. Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda Änew topragynda minaralary göge howalanyp duran täze metjidiň açylyp, oňa hem Milli Liderimiziň başlangyjy, aksakgal ýaşulularyň makullamagy esasynda “Seýit Jemaleddin metjidi” diýlip at goýulmagy bahar berekedi siňen bu taryhy günleriň aýratyn gymmatly pursadyna öwrüldi. Munuň özi geçmişi hormatlamagyň, onuň şan-şöhratyny dikeltmegiň nusgalyk göreldesi bolmak bilen, il-halkymyzyň köňlüne kanagat gatdy. Müň aýdan haýyrly Oraza aýyndaky bu sogaply işiň sütün-sütün pederleriň ruhuny şat edip, şu günki nesilleriň mertebesini belende göterendigi hem aýdyňdyr.

Ine, şeýle wakalardan soňra, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň “Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet” atly täze kitabyny eliňe almagyň täsiri has-da başgaça. «Gadymy Änewiň täsinligi», «Taryhy birleşdirýän uly wakalar», «Ahal ýaýlasynda gadymy Änewiň şöhratly ýoly dowamata uzaýar» atly baplardan, birnäçe bölümlerden ybarat bolan kitap müňýyllyklaryň jümmüşine syýahata alyp gidýär.

“Uçaryň oýlanyp tapylmagy asmany Zemine duşurdy. Gäminiň oýlanyp tapylmagy kenary kenara gowşurdy. Barybir adam oglunyň iň beýik açyşy kitap bolmagynda galar. Sebäbi diňe kitap döwürleri döwürler bilen, nesilleri nesiller bilen duşurmagy başardy”. Bu sözler hut hormatly Prezidentimiziň täze kitaby hakda aýdylan ýaly. Gowy kitaplaryň aýratynlygy şeýle: sen kitaby okap oturan ýalysyň. Aslynda welin, kitap seni “okap”, duýgy-düşünjeleriňi aýdyňlaşdyryp, özüňi özüňe düşündirip barýandyr. Ine, täze eseriň gymmaty-da bizi aslymyza has-da ýakynlaşdyryp, Watan söýgüsine möwç berýänligindedir. “Bu topragyň her ädiminiň taryhdygyny”, “onuň abraýyny götermäge yhlas etseň, bu topragyň seniň at-abraýyňy iki esse belende göterýändigini” örän täsirli beýan edýänligindedir. Geçmişe daýanyp, geljegiň täze gözýetimlerini açýanlygyndadyr. Watany söýmek onuň taryhyny bilmekden, ilik-düwme öwrenmekden asla üzňe zat däldir.

Elbetde, islendik mekan-mesgeniň taryhy näçe baý boldugyça, ol hakda döredilýän rowaýatlardyr ýöredilýän pikir-çaklamalar hem köp bolýar. Hormatly Prezidentimiziň abyrsyz zähmetiniň miwesi bolan täze kitap Änewiň gatbar-gatbar taryhyna degişli dürli döwürleriň maglumatlaryny aň-akyl eleginde seljerip, bir ulgama salyp, örän ygtybarly we bitewi çeşmäni emele getirendigi bilenem wajyp ähmiýete eýedir. Şol bir wagtyň özünde-de döwlet Baştutanymyz bu işleriň heniz başlangyç tapgyrdadygyny nygtamak bilen, ylmy gözýetimleriň täze giňişliklerini açýar. Magtymguly Pyragynyň pähim ýükli setirleriniň kitabyň içinden eriş-argaç bolup geçmegi ony has-da özboluşly aýratynlyga eýe edýär.

***

Kitapda bellenilişi ýaly, dünýä belli Wadim Masson, Rafael Pampelli, Wiktor Sarianidi ýaly alymlardyr arheologlar halkymyzyň şöhratly geçmişi bilen bagly birnäçe açyşlary edipdirler. Gahryman Arkadagymyz olar bilen, şeýle-de olaryň nesilleri bilen işleşmekde, ýurdumyzyň dürli künjeklerine arheologlaryň saparlaryny guramakda, umuman, gazuw-agtaryş işleri bilen bagly guramaçylyk işlerini alyp barmakda hem asylly işleri amal etdi. 2004-nji ýylyň güýzünde ýurdumyzda “Türkmenistan — Änew medeniýetiniň we ak bugdaýyň watany” atly halkara ylmy maslahatyň guralyp, oňa R.Pampelliniň nesilleriniň çagyrylmagy ýaly işlerde hem Milli Liderimiziň tutanýerli tagallalary bar. Ýeri gelende aýtsak, meşhur alymyň çowlugy Luiza Pampelli Änew dabaralarynyň çäginde guralan şu gezekki halkara ylmy maslahata-da gatnaşdy. Myhman: “Änew medeniýeti adamzat taryhynda gymmatly açyşlara goşant goşmagyny dowam etdirýän baý medeni mirasy öz içine alýar. Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowyň bu barada giňişleýin söhbet açýan «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynda adamzat siwilizasiýasynyň irki ojagyny dünýä aýan etmekde uly hyzmaty bitiren garry atam R.Pampelliniň-de adynyň hormat bilen agzalmagy meni diýseň begendirdi. Şu gezekki giň wekilçilikli ylmy maslahatyň dowamyndaky çykyşlarda hem onuň alyp baran işleriniň soňky ýyllarda täze maglumatdyr açyşlar bilen üstüniň ýetirilendigine göz ýetirdik” diýip, täsirlerini paýlaşýar.

Ýeri gelende, täze kitabyň Änew dabaralaryna gatnaşan daşary ýurtly myhmanlaryň her biri üçin ajaýyp sowgat bolandygyny bellemelidiris.

— Änew diňe bir türki dünýäde däl, eýsem, tutuş Ýer ýüzünde-de öz şöhratly geçmişi bilen tanalýar. Türkmenistanyň baý taryhy bilen tanyşmakda hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowyň bu şähere «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» derejesiniň berilmegi mynasybetli geçirilýän şanly wakalaryň öňüsyrasynda çap edilen «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň ähmiýeti örän uludyr. Men eýýäm kitap bilen tanşyp başladym, onda gymmatly taryhy maglumatlar getirilipdir. Türkmenistan haýran galdyrýan baý medeniýeti, şöhratly taryhy bilen beýikdir — diýip, «TASS» habarlar agentliginiň Baş direktorynyň birinji orunbasary Mihail Gusman paýtagtymyzda guralan halkara mediaforumdan soň söhbetdeş bolanymyzda aýtdy.

Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen täze kitap baradaky pikirlerini paýlaşmak bilen, Änewdäki Seýit Jemaleddin metjidinde şekillendirilen aždarhalaryň Hytaýyň şekillendiriş sungaty bilen ýakynlygyna ünsi çekýär. Bu meňzeşlik orta asyrlarda türkmen hem-de hytaý ussalarynyň arasynda gatnaşyklaryň alnyp barlandygyna şaýatlyk edýär. Bu barada Gahryman Arkadagymyz Änewdäki täze metjidiň açylyşynda eden çykyşynda giňişleýin durup geçdi.

...Şu pikir-garaýyşlary seriňde saldarlap, täze kitabyň halkara giňişlikde dost-doganlygy, parahatçylygy pugtalandyrmakda hem möhüm ähmiýete eýedigi barada oýlanýarsyň.

***

Islendik taryhyň ägirtligi onuň şu günki dowamaty bilen ölçenilýär. Änew topragynyň şan-şöhratynyň beýikligi, ol bu günki gün şaha ýaýyp, kök ýaýradyp, ösüşli ýoly dowam etdirýär. Ozal görlüp-eşidilmedik täze belentliklere ümzük atýar. Änew — dünýä deý giň ýurdumyzyň tutuş çäkleri ýaly, düýnüne berimsiz şu güni, şu gününe berimsiz geljegi bolan mekan! Onuň ösüşli menzilleri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Ahal welaýatyna ýolbaşçylyk eden ýyllarynda amal eden döwletli işleri bilen-de aýrylmaz baglanyşyklydyr. Tutuş sebite şan getiren beýik işler kitapda täsirli beýan edilýär.

Asyl-ha, kitaby okap, bu topragyň taryhy çuňluklaryna aralaşyp, beýik şahsyýetleri dünýä beren, diňe Änew galasy däl, eýsem, şöhratly Nusaýy bilen, Oguz kendi — Yzgandy bilen, Paryzdepesi, Şähryslamy, Abiwerdi bilen, gahryman Gökdepe galasy bilen, ýene-de ençe-ençe gadymy ýadygärlikleri bilen taryhy tug deýin belende göterip duran, ganatly ahalteke bedewleri bilen dünýäniň ösüşine tizlik beren gadymy Arkaçda bu günki gün Arkadag şäheri ýaly sebitde deňi-taýy bolmadyk ajaýyp şäheriň binýat bolmagynyň tebigylykdygyna göz ýetirýärsiň. Munuň özi heňňam hakydasynyň döwrüň hakykatyna öwrülmegidir. Döwrümiziň bu mizemez hakykaty bolsa hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabyndaky şu jümlelerde anyk-aýdyň beýanyny tapýar: “Adamzadyň ajaýyp geljegini bilelikde gurmak üçin täze-täze pikir-taglymatlary öňe sürmek — biziň döwletimize, Gahryman Arkadagymyza mahsus ýörelge. Ol ata-baba asylly ýolumyzyň döwrebap dowamaty. Çünki ýaşaýyş hemişe täze başlangyçlaryň, täzeçe pikirleriň muşdagy. Dünýäniň iň uly genji-hazynalarynyň biri — pikir. Täze pikirler, täzeçe pikirlenmeler täze gözýetimleri açýar, täze mümkinçilikleri döredýär”.

Kakamyrat REJEBOW.

“Türkmenistan”.

02.04.2024
Aýdyň maksatlaryň çelgisi

Ýaşlar barada söz açylanda, ilki bilen, gyzyklanmalary, maksatlary, pikirleri biri-biriniňkä gabat gelýän bu nesliň dünýä ilatynyň tas ýarysyna golaýyny düzýändigi baradaky hakykat seriňe dolýar. Bu bolsa ýurdy ösdürmekde, ählitaraplaýyn üstünlikli netijelere ýetmekde, ilkinji nobatda, jemgyýetçilik pikiriniň döremegine uly täsirini ýetirýän ýaş nesle uly ornuň degişlidigini tassyklaýar. Biz muny döwletimizde oýlanyşykly durmuşa geçirilýän ýaşlar syýasatynyň döwrebap özgertmelerinde, öňde goýulýan wezipelerde görýäris. Bu hakykata hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly dürdäne pikirlerden püre-pür kitabyny okap, has-da aýdyň göz ýetirýäris.

Adam ömrüniň her müçesiniň özüne ýetesi aladalary, hysyrdylary, olarda ynsanyň özüni açmaga bolan dürlüçe ymtylyşlary bar. Ynsan haýsy ýaşda bolsa-da, çensiz-çäksiz diýilýän kämilligiň menzilleri bilen ýoluny dowam edip gidip barýar. Aýratyn-da, bu ýolda ýaşlygyň hyjuwa, joşguna beslenen duýgulary bilen özüňi tapmak, maksadyňy aýdyňlaşdyrmak islegi ýaşaýşyň uly sowaly bolup öňe çykýar. Ine, şu esasy sowala jaýdar jogaplary özünde çugdamlan gymmatly pikir-netijelerdir maslahatlar — aýdyň maksatlar Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ilkinji kitabynyň bütin mazmunyny düzýär.

Bu eseri okan ýaşlaryň her biriniň magnawy gymmatlyklardan ylhamly ýörelgelerdir pikirleriň onlarçasyny ýandepderçelerine, hakydalaryna bellik edendikleri aýdyň hakykatdyr. Türkmen ýaşlaryny üstünligiň täze basgançaklaryna höweslendirýän eser baradaky söhbetleriň pikirdeşlik bilen jemlenýändigi hem muny äşgär edýär. Kitapda şu günüň gözi bilen geçmişe, geçmişiň pähim-parasady bilen hem geljege nazar aýlanýar.

Bu kitap — türkmen ýaşlarynyň pikirlerini saldarlamagyna, olaryň öz ornuny, ýoluny tapmagyna itergi berýän eser.

Eseriň giriş-sözbaşysyndaky: «Ýaşaýyş hemişe täze başlangyçlaryň muşdagy. Ösüş elmydama täzeçil pikirlenmelere, çynlakaý çemeleşmelere intizar» diýen jümleler ýaş nesle öňde duran esasy wezipeleri salgy berýär. Sebäbi dünýäni öwrenmäge giň mümkinçiligi bolan şu günki ýaşlar täzeçil pikir-garaýyşlar, usullardyr tehnologiýalar bilen häli-şindi gabatlaşýarlar. Internet torunyň dünýäniň maglumatyny ýetirip duran döwründe ykdysadyýetiň, senagatyň işi, ösüşi hem şoňa laýyklykda dowam edýär. Şunda esasy tendensiýa bolan sanly ulgamy durmuşa geçirmäge hem bu ugurdan bilim-düşünjeli, hyjuwly adamlar gatnaşýarlar. Olaryň esasy bölegini ýaşlar düzýär. Ýeri gelende bellesek, kitapda ilatyň ýaş düzüminde işe ukyply ýaşdaky adamlaryň 57 göterimi, 14 — 34 ýaş aralygyndaky ýaşlaryň hem 34,3 göterimi düzýändigine aýratyn üns çekilmegi durmuş-ykdysady maksatnamalaryň kabul edilmeginde ýaş nesliň mümkinçiliklerine uly ähmiýet berilýändigini görkezýär.

Ýaşlar sanly taslamalar bilen täze başlangyçlary öňe sürüp, ýeňillikli durmuş şertlerini üpjün etmäge goşant goşýarlar. Bu başlangyçlar eserden alnan jümlede göz öňünde tutulýan başlangyçlaryň diňe bir tarapy. Täzeçillikleriň, täze taslamalaryň beýleki ugurlary bilen türkmen ýaşlarynyň ýene bir topary meşgullanýar. Esasanam, bu hünärmenler ýaşlaryň ählisine görelde bolýarlar. Şeýlelikde, olaryň sany barha artmak bilen. Kitapda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň dürli ugurlarynda netijeli işläp, zähmet üstünliklerini gazanan, okuwda, ylmy hem çeper döredijilikde tapawutlanan ýaşlaryň atlarynyň sanawynyň getirilmegi olara belent buýsançdan nyşandyr. Ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşandy bolan ýaş nesliň her bir wekiline döwlet Baştutanymyz çäksiz buýsanýar. Muny hormatly Prezidentimiz öz çykyşlarynda yzygiderli nygtaýar.

Bu kitap — täzeçil pikirleriň, beýik başlangyçlaryň döremegi üçin gönezlik.

Biziň her birimizi geljegiň täzelikleri gyzyklandyrýar. Ýaşlar onuň jogabyny diňe şu günden gözläp, geljegiň mazmunyny açmaga synanyşýarlar. Ýöne durmuş — ädim-ädim geçilýän ýol. Gadymy danalaryň biri: «Geçmişem, geljegem ýaşululardan öwren, onsoň şu günüňi nähili ýaşamalydygyňy bilersiň!» diýipdir. Hormatly Prezidentimiziň kitabynda bu ideýanyň üsti çuňňur düşünjeler bilen ýetirilýär: «Agzybirlik, zähmetsöýerlik, ýaşuly nesle hormat-sarpa goýmak halkymyzyň asyrlarboýy durmuş kadasyna öwrülip geldi. Biziň ýaşlarymyz şol däpleri dowam etdirmelidirler». Munuň özi türkmen halkynyň heňňam döräli dowam edip gelýän durmuş ýörelgesi, ýaşaýyş gymmatlygy. Çünki ýaş nesle terbiýe bermekde, olary durmuşa taýýarlamakda türkmen halkynyň köpgyraňly hem baý milli mekdebi bar. Bu bolsa kitapdaky bölümlerde köptaraplaýyn açylýar.

Bu kitap — geçmiş bilen geljegiň, şu günüň manysyna göz ýetirmek üçin çelgi.

Watan ýaşlara daýanýar, olar bolsa özlerine döwlet, bütin halk derejesinde bildirilýän beýik ynama daýanýarlar. Hem özlerini, hem Watany beýik menzillere ýetirjek ynamy baýdak edinýärler. Türkmen ýaşlarynyň duýgy-düşünjeleri watanperwerlige ýugrulan. Durmuşyň ähli taraplaryny özboluşly durmuş pelsepesine sygdyran türkmeniň hiç bir halkyňka meňzemeýän aýratynlyklary bar. Ol hatda dünýä ýüzünde XXI asyrda barha täsiri ýokarlanan ählumumylaşmanyň hem diňe özüne mahsus, kybapdaş taraplaryny saýlap alýar. Arkadagly Gahryman Serdarymyz bu babatdaky pikirini kitabynda şeýle teswirleýär: «Türkmenler öz durmuş-medeni nusgasyny, parahatçylygy, agzybirligi üpjün edip gelen milli ýörelgelerini döreden halk hökmünde tanalýar. Ata‑babalarymyzyň döreden bu ýörelgelerini biz häzirki döwrüň örän ýokary derejede ösýän ylmy-tehniki pikirleri, tehnologiýa babatda ýokary ösüşler we mümkinçilikler, dünýäde giňden ykrar edilýän halkara başlangyçlar bilen sazlaşykly utgaşdyrýarys». Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň millilik bilen döwrebaplygy utgaşdyrmakdaky parasatly pikirleriniň hem her birimiz üçin görelde mekdebine öwrülendigini bellemelidiris. Halkymyzyň ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmagyň beýik nusgasyny görkezýän Milli Liderimiziň çuňňur filosofik düşünjelere baý eserlerinden, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyndan ruhy kuwwat tapýan nesiller olaryň many-mazmunyny hakyda düwünçeginde mäkäm düwüp, şol pähimli düşünjeleriň esasynda maksat tutýarlar, geljege gadam urýarlar. Ýaşlaryň arasynda milli lybaslaryň, halk aýdym-sazlarynyň, nusgawy edebi eserleriň sarpasynyň barha artýandygy-da hut milli düşünjeleriň pugtalanmagy bilen baglydyr.

Bu kitap — millilik bilen döwrebaplygy durmuş ýörelgäňde sazlaşykly utgaşdyrmagyň mekdebi.

Arkadagly Gahryman Serdarymyz öz eserinde Watan düşünjesini sadadan düşnükli dilde, ýaşlaryň dilinde düşündirýär. Onda ene topraga söýginiň beýany bar. Gahryman Arkadagymyzyň «Mertler Watany beýgeldýär» diýen parasatly pendiniň dowamy bar. Munuň özi her bir okyjyny milli bitewüligiň, umumy jebisligiň hikmetine has-da aýdyň düşünmäge, ony geljekki nesillere hem düşündirmäge çagyrýar. Kitabyň maňyz-manysy-da şunda jemlenen. Sebäbi Watan söýgüsi, Watan goragy diýen mukaddeslik baradaky inçeden nepis oýlar eseriň tutuş mazmunyna çaýylan.

«Ene toprak, halk, jemgyýet, döwlet, ýaşlar» diýen düşünjeleriň özara baglanyşygyny emele getirýän bu kitap täzeçil pikirler, taslamalar, başlangyçlar üçin ylham çeşmesine öwrülýär. Sebäbi bu kitap röwşen geljegi gurujy ýaşlar üçin ýörite ýazylan.

Bu kitap Watanyň gymmatyna, durmuşyň manysyna has içgin göz ýetirmegiň uzak gözleglerini ýakynlaşdyrýar.

Annaguly IŞANGULYÝEW.

«Türkmenistan».

31.01.2024
Terbiýe we tejribe — goşa ganat

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyny ýüzümize sylyp, uly höwes bilen okadyk. Ol bir gezek okalyp goýulýan kitaplardan däl. Ol — biziň ýankitabymyz. Şonuň üçin oňa gaýta-gaýta ýüzlenýäris. Ondaky türkmen ýaşlarynyň bitiren işleri, geljekde olaryň öňünde durýan wezipeler, milli ýörelgeler, Watan mukaddesligi baradaky nurana jümleleri her günki işimiz üçin ýörelgä öwürýäris. Kärimiz çagalara, ýaş nesle, diýmek, geljegimiziň eýelerine bilim hem terbiýe bermekden ybaratdygy sebäpli, bu kitap biziň üçin has-da gymmatly. Biz Gahryman Arkadagymyzyň kitaplaryny hem öz işimizde dowamly ulanýarys. Indi ol kitaplaryň üstüni Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ilkinji kitaby ýetirdi.

Hormatly Prezidentimiz öz kitabynda şeýle belleýär: «Terbiýe we tejribe — ynsan ykbalynyň goşa ganaty. Alan terbiýämiz ykbalymyza, alnymyza täsir edýär. Amal edýän her işimiz tejribämize öwrülýär». Bu sözler biziň öz işimize bolan ynamymyzy, söýgimizi artdyrýar. Bu jümlelerden her kim özüne geregini alýandyr. Biziň üçin bolsa bu jümleler bilim-terbiýeçilik edaralarynda zähmet çekýänleriň, mugallymlaryň hem terbiýeçileriň işine berlen örän adalatly baha bolup görünýär. Biz — mugallymlar ösüp gelýän nesle terbiýe berip, olara durmuş tejribämizi hem geçirýäris. Netijede, Watanyň geljekki eýelerine, ýagny öz uçurym etjek oglan-gyzlarymyza goşa ganat berýäris. Elbetde, olar şondan soňam ýene bekemeli, kämilleşmeli. Ýöne Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň aýdyşy ýaly, maşgala we okuw-terbiýeçilik ýerleri, mekdepler nesilleriň il-ýurdumyza mynasyp adamlar bolup ýetişmeginde uly ähmiýete eýedir.

Ýaşlarymyzyň ýurdumyzyň durmuşyna işjeň gatnaşygy, halkara derejede geçirilýän bäsleşiklerde, sport ýaryşlarynda gazanýan üstünlikleri, dünýäniň dürli künjeklerinde guralýan iri forumlara, halkara ylmy maslahatlara gatnaşmaklary barada hormatly Prezidentimiziň kitabynda buýsanç bilen bellenilýär. Ähli ulgamlarda ýaşlaryň orny bar. Türkmen ýaşlary — Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurduň buýsançly ýaşlary. Olar dünýäniň islendik künjeginde eziz ýurdumyzyň adyndan buýsanç bilen söz sözleýärler. Dürli bäsleşiklere gatnaşýarlar. Iri sport ýaryşlarynda ýeňiji bolup, türkmen döwletiniň baýdagyny belentde parladýarlar. Ýaşlaryň buýsanç eýeleri bolmagyna, bilimleri berk ele almagyna, sportuň dürli görnüşleri boýunça özlerini görkezmegine esas bolýan zatlar bar: olar üçin döwletimiz tarapyndan ähli şertler döredilen. Olar Milli Liderimiziň hem-de hormatly Prezidentimiziň aladalary bilen gurşalyp alnan. Ýaşlar muňa juda gowy düşünýärler we özleri hakyndaky bu aladalara bilimleri, hünärleri, dürli ugurdaky başarnyklary bilen jogap bermäge çalyşýarlar. Hormatly Prezidentimiz: «Men «Watan» we «halk» diýen mukaddes sözleriň ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuş şygaryna öwrüljekdigine, olaryň ata-ene we il-ýurt öňündäki mukaddes borjuny berjaý edip, mynasyp adamlar bolup ýetişjekdiklerine, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda jan aýaman zähmet çekjekdiklerine pugta ynanýaryn» diýýär. Bu ynam ýaşlar üçin mukaddesdir.

Hormatly Prezidentimiziň kitaby, elbetde, ozaly bilen, ýaşlarymyza bagyşlanan. Şonuň bilen birlikde, ol berkarar döwletimiziň saýasynda bagtly durmuşyň hözirini görýän, geljege uly umyt bilen garaýan bütin halkymyza bagyşlanandyr diýesimiz gelýär. Sebäbi munda biri-birinden aýry zat ýok. Çagalar, ýaşlar, uly nesil... — bularyň ählisi bir bitewi göwre, bir ykbal. Bularyň ählisini bir maksat birleşdirýär. Bularyň ählisi Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň beýik işlerinden ruhlanyp, Watanymyzy gülletmäge, ýurdumyzda agzybirligiň, parahat durmuşyň mydama höküm sürmegine hyzmat edýärler.

Milli Liderimiz hormatly Prezidentimiziň kitaby barada gymmatly pikirlerini aýdyp, şeýle diýdi: «Baý many-mazmunly bu kitabyň geljekde diňe bir ýaşlarymyz üçin ýol-ýörelge bolman, eýsem, ähli ýaşdaky watandaşlarymyzda-da uly gyzyklanma döretjekdigine, kitapdaky görkezilen ugurlaryň usulyýet hökmünde biziň her birimiziň işimizde gymmatly gollanma boljakdygyna berk ynanýaryn». Gahryman Arkadagymyzyň bu sözleri biz — mugallymlar üçin ýol-ýörelgedir.

Güljeren MYRADOWA,

Aşgabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiň müdiri.

10.01.2024
Okamak — bereket, ýazmak — kuwwat, döretmek döwletdir

Okamak, ýazmak, döretmek — maşgalamyza mahsus häsiýetleriň biri. Bular bize berlen terbiýäniň esasyny düzýän aýratynlyklar. «Okamak — bereket, ýazmak — kuwwat, döretmek döwletdir» diýerdiler. Köp kitap okamak, esasanam, gowy kitaplary gaýta-gaýta köp okamak ynsanyň döredijilikli pikirlenmesini artdyrýar. Soňra şol okan zatlarymyz hakda pikir alyşmak, ýiti täsir galdyran ýerlerini belläp almak, düşünjelerimizi beýan etmek, depdere ýazmak — öýümiziň adaty. Wakalaryň çuňňur many-mazmunyna akyl ýetirmek üçin ýazylan maglumatlar tapylgysyz hazyna mysalynda. Sebäbi ýazyp goýsaň, ony hemmeler okap bilýär. Ýazmak bilen adam gowy zada ymtylýar, ony aňynda aýlaýar. Şeýdibem taryhy hakykaty göz öňünde janlandyryp bilýär. Şonuň üçin hem aýdylan pikirden kagyza geçirilenini okamak has gyzykly görünýär.

Aslynda, ýazmak, gündelik ýöretmek ata-babalarymyzdan bäri dowam edip gelýän, maşgalamyza mahsus aýratynlyklaryň biri. Ylym-bilime, ukyp-zehine aýratyn uly ähmiýet berilýän maşgalada önüp-ösemsoň, döredijilik ukybymyzyň kämilleşmegi üçin kakam bize hem gündelik ýöretmegi öwretdi. Muňa okuwçy döwrümizden başlap endik etdiripdi. Sebäbi günleriň kyssasy siňen setirler durmuşa düşünmek hem-de wakalardan many çykarmak üçin ähmiýetlidi. Gündelik ýöretmek sözleýiş, beýan ediş ukyplaryňy hem kämilleşdirýän zat. Söz baýlygyň artýar, ýazdygyňça, beýan etdigiňçe, pikiriňi dogry-dürs we täsirli ýaňzydyp bilmek başarnygyň kämilleşýär.

Halkymyzyň taryhyna, şu gününe we geljegine dahylly pikirlerimi, garaýyşlarymy, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişip, ilkinji toplan tejribelerim hakyndaky pikirlerimi şu günlerem gündeligime ýazmagy dowam etdirýärin. Bu gün seljersem, gündeliklerim, olardaky ýazgylar ep-esli bolupdyr. Olary okyjylar bilen paýlaşmak islegi döredi. Atam pahyryň maslahatyna eýerip, kitap ýazmak hakynda pikir edip başladym.

Terbiýe we tejribe — ynsan ykbalynyň goşa ganaty. Alan terbiýämiz ykbalymyza, alnymyza täsir edýär. Amal edýän her işimiz tejribämize öwrülýär. Tejribe bolsa diňe özüň gazanylýan, ýöne il-gün bilen paýlaşylýan hazynadyr. Gowy zatlar, il-halka ähmiýetli zatlar paýlaşyldygyça, olaryň berekedi artmak bilen bolýar.

Men bu kitabymda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda amala aşyrylan beýik işler, olara ýaşlarymyzyň gatnaşygy, şeýle hem geçilen ýollar, toplanan tejribeler hem-de ýerlikli hasaplan maglumatlarymyň, esasanam, halkymyz, Watanymyz baradaky pikir-garaýyşlarymyň käbirlerini siziň bilen paýlaşmagy müwessa bildim.

Bu kitabym eziz Watanymyzyň, halkymyzyň bähbidi ugrunda bilelikde öňe ilerlemekde her birimize goldaw berer, gollanma bolar diýip umyt edýärin!

Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly kitabyndan.

09.01.2024
Watansöýüjilik terbiýeden başlanýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli başlangyçlary bilen, maşgalany goldamagyň, enäniň we çaganyň saglygyny goramagyň, ösüp gelýän ýaş nesli terbiýelemek we bilim bermek baradaky döwlet goldawynyň kämil ulgamy döredildi. Häzirki wagtda bu ugurdaky işler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýär.

“Her bir ýurduň bagtyýarlygy, abadançylygy ösüp gelýän ýaş nesil hakdaky aladalardan gözbaş alýar” diýip, hormatly Prezidentimiz nygtaýar. Sagdyn, zähmetsöýer, watançy nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek, irki döwürden çagalary terbiýelemek, okatmak, olaryň beden we ruhy saglygyny berkitmek, şahsy başarnygyny ösdürmek üçin bilim edaralarynyň işini döwrüň talaplaryna laýyk has-da kämilleşdirmek wezipeleri häzirki döwürde amala aşyrylýan döwlet maksatnamalarynyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar. Aşgabat we Arkadag şäherlerini, welaýatlary gurşap alýan, dünýä ölçeglerine doly laýyk gelýän, ähli amatlyklary bolan çagalar baglarydyr orta mekdepleriň döwrebap binalary giň gerimde gurulýar. Öňdebaryjy halkara tejribeler, milli ýörelgelerimiz esasynda bilim işi kämilleşdirilip, halkara hyzmatdaşlyk işjeň alnyp barylýar.

Ýaş nesil barada hemişe alada edýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň asylly işleriniň netijesinde, Watanymyz bagtyýar çagalygyň ýurduna öwrüldi. Bu işlerde türkmen halkynyň gadymdan gelýän ynsanperwerlik ýörelgeleri, parasatly ruhy-ahlak gymmatlyklary öz beýanyny tapýar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bu asylly däpler täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylyp, mynasyp dowam etdirilýär. Çagalar babatda döwlet syýasaty Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we halkara borçnamalaryna laýyklykda çagalaryň beden, aň-paýhas, ruhy, ahlak taýdan doly derejeli ösüşini üpjün etmäge gönükdirilendir. Munuň özi umumy durmuş syýasatynyň bir bölegi bolup, ähli türkmenistanlylar, şol sanda çagalar üçin has amatly durmuş şertleriniň döredilmegi onuň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryndadyr. Şeýle hem bu syýasat hukuk, ahlak, ykdysady we durmuş çäreleriniň toplumy arkaly maşgala institutyny maddy, ruhy we hukuk taýdan goramagy öz içine alýar.

Uly arzuw-umytlar, belent maksatlar bilen «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylyny garşy aldyk. Bu ýylyň şygary beýik söz ussadyna egsilmez hormat bilen baglanyşykly. Şol bir wagtyň özünde-de, ol belent watançylyk duýgusy, asylly ýörelgelerimiz, ruhy-ahlak gymmatlyklarymyz bilen aýrylmaz bagly bolup, ýaş nesliň milli ruhda terbiýelenmeginde täze gözýetimleri açýar. Magtymguly Pyragynyň, beýleki nusgawy şahyrlarymyzyň eserleri, halk döredijiliginiň nusgalary nesil terbiýesinde bahasyna ýetip bolmajak ähmiýete eýedir. Nesil terbiýesi maşgaladan hem-de mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralaryndan başlanýar. Bu işde hormatly Prezidentimiziň iki ýylyň sepgidinde elimize gowşan “Ýaşlar — Watanyň daýanjy” atly kitabynda ündelýän, beýan edilýän gymmatly pikir-garaýyşlar maksatly ýaşamagyň anyk çelgileri hökmünde uly ähmiýete eýedir.

Maýagözel JUMAÝEWA,

Aşgabat şäherindäki 184-nji çagalar bagynyň müdiri.

08.01.2024
Arkadagymyzyň sahawat ýoly bilen

Golaýda Gahryman Arkadagymyzyň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň müdiriýetiniň nobatdaky mejlisiniň geçirilmegi ähli halkymyzda buýsanç döretdi. Bu mejlisiň nobatdaky mejlisiniň Täze ýyl baýramçylygynyň öň ýanynda geçirilmeginiň çuňňur manysy bar. Munuň özi biziň ýurdumyzda ähli tutumly işleriň il bähbidine, ynsan bagtyna gönükdirilendiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Şunda iň gymmatly baýlyk bolan ynsan saglygy, sagdyn nesil baradaky aladalar esasy orunda durýar. «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzda ynsan saglygynyň, hususan-da, çagalaryň hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün etmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu maksatlary amala aşyrmakda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ynsanperwer goldawy bimöçberdir.

Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Gahryman Arkadagymyzyň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň müdiriýetiniň nobatdaky mejlisini geçirmegi, çagalar bilen ýürekden gürrüňdeş bolmagy, ýaşajyk zehinleriň çeken suratlary bilen tanyşmagy, şeýle-de ol ýerde oturdylan Täze ýyl arçasynyň daşynda guralan dabaralara gatnaşyp, çagalaryň şowhunly çykyşlaryny, aýdymdyr goşgularyny diňlemegi ähli halkymyzda buýsanç döretdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna howandarlyga mätäç çagalaryň köp sanlysyna operasiýalaryň geçirilmegi bilen, olaryň aýaga galandyklary, ençemesiniň birnäçe keseller boýunça barlag bejergilerini alandyklary, derman serişdeleri bilen üpjün edilendigi halkymyzyň asylly ýörelgeleriniň Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilýändiginiň güwäsi. Arkadag şäherinde gurlan Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi bolsa çagalarda dürli ýokanç däl keselleriň we şikesleriň ýöriteleşdirilen bejergisinden soňra dikeldiş çärelerini geçirmekde möhüm orun eýeleýär. Ol hossarlyga we howandarlyga mätäç, akyl we beden taýdan ösüşine goldaw zerurlygy bolan çagalarda irki ösüş amallaryny geçirmek, olarda şahsy başarnyklary ösdürmek we saglygy goraýyş kömegini bermek üçin niýetlenendir.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 29-njy iýunynda açylyp ulanmaga berlen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde bejergi üçin ýüz tutan 274 çagadan 212 çaga toplumlaýyn sagaldyş-dikeldiş bejergisi geçirildi. Häzirki wagtda bu ýerde 34 çaga bejergi alýar. Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň täze we seýrek görnüşli ýokary tehnologiýaly enjamlary ornaşdyrylan merkezde geçirilen bejergiler ýokary netijeleri berýär.

Gahryman Arkadagymyz täze şäherde halkymyza Täze ýyl Gutlagyny beýan edende şeýle diýdi: “Biziň her birimiziň ömrümiziň manysy, durmuşymyzyň höziri hem Watanyň röwşen ykbalyna mynasyp goşant goşmakdadyr. Arkadagly Serdarymyzyň belleýşi ýaly: «Döwlet diňe halky bilen döwletdir! Watan diňe halky bilen Watandyr!».

Ösüp gelýän ýaş nesilleri, hemmetaraplaýyn goldamak ugrunda döwletli işleri amal edýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza berk jan saglyk, işlerinde egsilmez rowaçlyk arzuw edýäris.

Ýusup IŞANGULYÝEW,

Arkadag şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy.

26.12.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde Täze ýyl baýramyna görülýän taýýarlygyň barşy bilen tanyşdy

Arkadag şäheri, 16-njy dekabr (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Täze ýyl baýramyna taýýarlygyň çäklerinde ýerine ýetirilýän işler, söwda hyzmatlarynyň guralyşy bilen tanyşdy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz degişli düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Şu günler paýtagtymyzda, Arkadag şäherinde we ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde hemmeleriň söýgüli baýramy bolan Täze ýyly mynasyp garşylamak maksady bilen, giň gerimli taýýarlyk işleri ýaýbaňlandyryldy. Onuň çäklerinde ilata edilýän hyzmatlaryň derejesine we hiline möhüm ähmiýet berilýär. Şunda dükanlarda, bazarlarda harytlaryň elýeterli bahalardan üpjün edilmegi wajyp wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 15-nji dekabrda geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli işleriň durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň bazarlarynda dürli harytlaryň bolçulygyny üpjün etmek boýunça hemmetaraplaýyn işler dowam edýär. Hökümetiň mejlisinde döwlet Baştutanymyz degişli ýolbaşçylara ilata hödürlenilýän hyzmatlaryň hilini we derejesini ýokarlandyrmak babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görülýän şu günlerde söwda toplumyna degişli düzümleriň işi döwrüň talabyna laýyk derejede guralmalydyr.

Gahryman Arkadagymyzy täze şäherde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow, Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew, Arkadag şäher Alyjylar jemgyýetiniň başlygy H.Muhammedow garşyladylar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri şäherde hereket edýän söwda toplumlarynyň, aýratyn-da, “Gökdere” söwda merkeziniň işi, söwdanyň guralyşy we ilata hödürlenilýän harytlar bilen tanyşdy. Bu ýerde azyk we senagat harytlarynyň köp görnüşi ýerleşdirilip, olar hili hem-de elýeterli bahasy babatda häzirki zaman talaplaryna, halkymyzyň ösen islegine doly laýyk gelýär. Merkeziň giň söwda zallarynda sahawatly türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilen dürli gök hem-de miwe önümlerini satyn almak bolýar. Munuň özi Täze ýyl baýramyny ýokary derejede garşylamagyň möhüm şertidir. Bularyň ählisi Watanymyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek ugrunda döwlet tarapyndan edilýän tagallalaryň oňyn netije berýändigine, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär.

Bu ýerde her bir adam özüne gerek harydyny tapyp bilýär. Ýöriteleşdirilen söwda zolaklarynyň harytlaryň görnüşlerine görä bölünmegi alyjylar üçin amatly şertleri üpjün edýär. Täze merkezde elektron söwda ýola goýuldy, ýagny söwda hyzmatlaryny sanly ulgam arkaly amala aşyrmak bolýar. Şäheriň ýaşaýjylary öýlerinden çykman, gerek harytlary sargyt edip bilýärler. Eltip bermek hyzmatynyň ýola goýulmagy söwdanyň medeniýetini we bu toplumyň ähmiýetini artdyrýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri häzirki döwürde durmuşyň ähli ulgamlaryna sanly ulgamyň işjeň ornaşdyrylýandygyny belläp, ilatyň intellektual derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi. Gahryman Arkadagymyz bu işlerde innowasion we döredijilik usullaryny netijeli ulanmagyň zerurdygyny nygtap, degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz merkezde işleýän satyjylar bilen söhbetdeş bolup, hödürlenilýän önümleriň hili bilen gyzyklandy. Olar, öz nobatynda, alyjylar hem-de işgärler üçin halkara ölçeglere laýyk gelýän hemme zerur şertleriň döredilendigini bellediler we Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza hoşallyk bildirdiler.

Bu ýerde elektron aragatnaşyk arkaly ýola goýlan işler söwdany guramagyň ýokary derejesini üpjün edýär, alyjylaryň islegini doly kanagatlandyrýar. Bellenilişi ýaly, bu usul önüm öndürijiler üçin bolşy ýaly, alyjylar üçin hem örän amatly. Çünki sargyt edilen harytlar, dürli önümler we taýýarlanylan naharlar wagt ýitirmän müşderilere ýetirilýär. Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň söwda toplumynda ýola goýlan döwrebap hyzmatlaryň hem-de elektron söwda dolanyşygynyň tutuş ýurdumyz üçin nusgalyk bolmalydygyny belläp, bu işleriň Watanymyzyň ähli künjeklerinde hereket edýän dükanlarda we bazarlarda ýola goýulmagynyň wajypdygyny nygtady hem-de degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Munuň özi ilatyň ösen islegini kanagatlandyrmak meseleleriniň oňyn çözülmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň aýdyň nyşanydyr.

Söwda merkezinde azyk önümleri üçin ýörite zolagyň bolmagy bu ugurda alnyp barylýan işleriň anyk netijesidir. Şol zolakda et, balyk önümleriniň, çörek we çörek önümleriniň, ter gök we miwe önümleriniň, unuň, beýleki däneli ekinleriň gaplanan we gaplanmadyk görnüşleri hödürlenilýär. Arkadag şäherinde gurlup ulanmaga berlen köpugurly söwda merkezleri mähriban topragymyzyň sahawatyny, berekedini görkezýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, önümleriň elýeterli bahasynyň ýola goýulmagy we önüm bolçulygynyň üpjün edilmegi häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň biridir. Hut bazarlaryň ýagdaýy halkymyzyň abadançylygynyň yzygiderli ýokarlanýandygyny görkezýär.

Arkadag şäheriniň söwda merkezinde ilatyň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin hemme mümkinçilikler döredilipdir. Şunuň bilen birlikde, önümleriň giň görnüşi oba hojalyk we azyk senagatynyň kuwwatlyklarynyň barha artýandygyna, ýurdumyzda azyk bolçulygyna şaýatlyk edýär. Bu bolsa önüm bolçulygyny pugtalandyrmak boýunça Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Şunuň bilen baglylykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň oba hojalyk pudagynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýandygyny bellemek gerek.

Gahryman Arkadagymyz söwda merkeziniň we onuň dolandyryş düzüminiň işgärleri bilen söhbetdeş bolup, olary ýetip gelýän Täze ýyl baýramy bilen gutlady hem-de hemmelere işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Işgärleriň ählisi Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda söwda merkezine gelip, söwdanyň derejesi bilen tanşandygy, ýokary derejeli hyzmaty guramaga döredilen mümkinçilikler üçin hormatly Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Mundan başga-da, olar merkeziň hödürleýän elektron hyzmatlaryndan alyjylaryň hoşallyklarynyň çäginiň ýokdugyny, halkymyza hyzmat etmegiň özleri üçin uly hormatdygyny aýratyn nygtadylar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri häzirki döwürde azyk bolçulygynyň berkidilmeginde hususyýetçilige möhüm ornuň degişlidigini belläp, telekeçileriň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde we paýtagtymyzda täze, döwrebap söwda merkezlerinde söwdanyň ýokary medeniýetini üpjün edýändiklerini kanagatlanma bilen belledi. Munuň özi azyk howpsuzlygynyň berkidilmegi bilen bir hatarda, ýurdumyzyň eksport kuwwatlyklarynyň artdyrylmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Gahryman Arkadagymyz merkeziň işgärleriniň alyp barýan işlerine minnetdarlygyň nyşany hökmünde olaryň her birine Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli toý sowgatlaryny gowşurdy we mundan beýläk-de netijeli işläp, halkymyzyň alkyşyna mynasyp bolmaklaryny arzuw etdi.

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda ýaýbaňlandyrylan işleriň ýagdaýy, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň ikinji tapgyrda meýilleşdirilen önümçilik toplumlarynyň gurluşyklaryna gatnaşmaklary, bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň ýerleşdiriljek ýerleri bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem häzirki döwürde milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak boýunça işlenip taýýarlanylýan konsepsiýanyň çäklerinde Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler, önümçilik kuwwatlyklarynyň enjamlaşdyrylmagy, täze şäherde bina ediljek desgalaryň döwrebaplygy hakynda giňişleýin maglumat berildi. Gahryman Arkadagymyz ikinji tapgyryň desgalary bina edilende, ýerli tebigy aýratynlyklaryň göz öňünde tutulmalydygyny we bu künjegiň ekologik ýagdaýyny degişli derejede saklamagyň möhüm wezipe hökmünde kesgitlenendigi barada aýtdy. Meýilleşdirilýän desgalar gurlanda ulanyljak gurluşyk serişdeleri, toplumlaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça kesgitlenen işler, binalaryň bezeg aýratynlyklary barada maglumat berildi. Şunda gurluşyk serişdeleriniň berkligi, uzak möhletleýinligi bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berilýär.

Gahryman Arkadagymyz ýokary halkara görkezijilere laýyk derejede bina edilen täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda ýerine ýetirilýän işleriň häzirki zamanyň talaplaryna we milli binagärlik ýörelgelerine laýyk gelmelidigini nygtady. Şunda milli binagärligiň döwrebap ýörelgeleri, aýratyn-da, gurluşyk ulgamynyň täzeçil usullary işjeň ulanylmalydyr diýip, Milli Liderimiz belledi we bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Arkadag şäherinde Täze ýyl baýramynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigini, baýramçylyk dabaralarynyň, çagalar üçin bolşy ýaly, ulular üçin hem ýatda galyjy, täsirli pursatlara beslenmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz bu işleriň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede alnyp barylmalydygyny aýtdy we öňde goýlan wezipeleri amala aşyrmakda üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli tagallalary bilen bu günki gün Köpetdagyň eteginde dörän Arkadag şäheri bagtyýar watandaşlarymyz üçin iň amatly ýaşaýyş gurşawyny özünde jemleýär. Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, täze şäheriň ýaşaýjylary hem Täze ýyly baýram etmäge taýýarlyk görýär. Şäher ýaşaýjylary döwrebap mümkinçiliklerden peýdalanyp, bazarlarda we söwda nokatlarynda dürli harytlary elýeterli bahalardan satyn alýarlar. Söwda ulgamynyň işgärleri sanly ulgamyň mümkinçilikleri arkaly adamlara ýokary hilli hyzmatlary hödürleýärler.

Söwda ulgamynyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň bu ulgamda döreden şertlerinden netijeli peýdalanyp, ýurdumyzyň bazarlaryny hem-de söwda nokatlaryny dürli görnüşli önümler bilen üpjün etmek bilen, halkymyzyň isleglerini kanagatlandyrýarlar. Öndürilen azyk harytlarynyň köp görnüşlerini elýeterli bahalardan ilata hödürleýärler.

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri Arkadag şäheriniň söwda merkezlerinde giňden ornaşdyryldy. Bu ýerde ýaşaýan ildeşlerimiz şeýle amatlyklara eýe bolmak bilen, islendik harydy ýa-da önümi sargyt edip bilýärler we tiz wagtda alyp, nagt däl görnüşde töleg geçirip bilýärler. Şeýle döwrebap mümkinçilikler, halkymyzyň abadan durmuşy Gahryman Arkadagymyzyň atalyk aladalarynyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bimöçber tagallalarynyň netijesidir.

18.12.2023
Ýurdumyzyň Täze ýyl Baş arçasynyň yşyklary ýakyldy

Aşgabat, 15-nji dekabr (TDH). Şu gün hemmeler üçin uzak garaşylan, şatlykly we mähriban baýramyň — Täze ýylyň ýetip gelýändigini alamatlandyryp, ýurdumyzyň Baş arçasy nurana öwüşginde ýalkym saçdy.

Asylly däbe görä, paýtagtymyzyň Köpetdagyň etegindäki täsin tebigy künjekleriniň birinde ýerleşýän “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki giň meýdança dabaralaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Bu ýerde iň owadan belent arça oturdylyp, ertekiler şäherjigi emele geldi.

Dürli öwüşginde nur saçýan şarlardyr çyrajyklardan, yşyklandyryjy bezeglerden emele gelen lybasa beslenen Baş arçanyň töweregine müňlerçe ýaşlar we uly ýaşly adamlar ýygnandylar. Hut şu ýerden çagalar üçin täsin başdan geçirmeleriň hem-de açyşlaryň jadylaýjy güýji başlanýar. Bu ýerde Aýazbabanyň we onuň agtygy Garpamygyň jadyly taýajyklary arkaly körpeleriň ajaýyp arzuwlary, islegleri amala aşyrylýar.

Belent başy “2024” ýazgyly sekizburçly ýyldyz bilen bezelen Baş arçanyň beýikligi 44 metre, ini bolsa 16 metre deňdir. Oýnawaçlaryň we yşyklandyryjylaryň dürli görnüşleri bilen bezelen bu ajaýyp ýaşyl arça ýetip gelýän Täze ýylyň nyşany bolup, onuň ýerleşýän ýeri paýtagtymyzyň ýaşaýjylarydyr myhmanlary üçin iň özüne çekiji, gözel künjekleriň birine öwrüler.

Ýurdumyzyň Baş arçasynda yşyklaryň ýakylmagy ertekilerdäki täsinlikler baradaky düşünjelere beslenen dabaradyr. Şoňa görä-de, ol baýramçylygyň guramaçylaryndan aýratyn döredijilikli çemeleşmäni talap edýär. Her ýyl Aýazbaba we onuň agtygy Garpamyk üçin geçilmeli täze, ýörite ugur, medeni maksatnama taýýarlanylýar. Şu ýyl hem guramaçylar ýaş tomaşaçylar üçin özüne çekiji tomaşany taýýarlapdyrlar. Ol suw kenaryndaky balykçylaryň sahnalary bilen başlanýar.

...Sahna ussatlary Tikgi we Potdyş balyk tutmaga gidýärler. Olaryň toruna altyn balyk düşýär. Tikgi öz oglunyň Aýazbabany görmek isleýändigi baradaky arzuwyny aýdýar. Arzuwyň ertekilerdäki ýaly amala aşmagy netijesinde, Aýazbaba, Garpamyk hem-de oglanjyk Arkadag şäherinde peýda bolýar.

Bu täsin şäheriň şu ýylyň 29-njy iýunynda dabaraly açylandygyny bellemelidiris. Kanun esasynda döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan Arkadag şäheriniň gurulmagy ýurdumyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýaýbaňlandyrylan we häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda dowam etdirilýän ägirt uly özgertmeleriň anyk netijesidir. Arkadag şäheriniň Diýarymyzyň gadymy künjekleriniň birinde, pederlerimiziň şöhratly taryhynyň gözbaş alýan ýerinde gurulmagy aýratyn bellärliklidir. Täze şäheriň durmuş ulgamy öňdebaryjy sanly, maglumat-aragatnaşyk we “ýaşyl” tehnologiýalara esaslanýan “akylly” şäheriň aýdyň nusgasydyr. Bu ýerde ekologiýa ýaly möhüm ugra aýratyn üns berildi. Mysal üçin, desgalaryň gurluşygynda ekologik taýdan arassa serişdeler ulanyldy. Arkadag şäherine “Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, “ýaşyl”, howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek” taslamasyna goşulýandygy baradaky güwänamanyň berilmegi bu ulgamda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülýändigine şaýatlyk edýär.

...Ertekileriň gahrymanlary Arkadag şäherine syýahatyň dowamynda Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatryna baryp görýärler. Bu ýerde olary çagalar şatlykly garşylaýarlar. Soňra Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar topary bedewe erk etmegiň dürli tilsimlerini myhmanlara görkezdiler. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň dünýäniň çar künjeginde geçirilýän abraýly ýaryşlara, bäsleşiklere we halkara sirk festiwallaryna gatnaşmak bilen, baýrakly orunlara mynasyp bolup, Watanymyzyň ýaşyl tuguny belentde parladýandygyny bellemek ýakymlydyr. Munuň özi dünýäde ahalteke bedewleriniň şan-şöhratynyň barha ýokary göterilýändigini görkezýär.

Soňra Täze ýyl arçalarynyň yşyklaryny ýakmak çäresine gatnaşyjylar Arkadag şäheriniň baş arçasynyň ýanyna gelip, bu ýerde guralan baýramçylyk konsertine tomaşa edýärler. Soňra şäheriň Aragatnaşyk müdirligine barýarlar. Bu ýerde Aýazbaba sanly ulgam arkaly ýetip gelýän Täze ýyl baýramy bilen gutlap, hemmeleri Aşgabat şäherinde ýerleşýän ýurdumyzyň Baş arçasyny görmäge çagyrýar. Täze ýyl dabarasyna gatnaşyjylaryň topary ak mermerli paýtagtymyza tarap ýola düşýär. Olaryň ýoly häzirki zaman ýaşaýyş jaý toplumlarynyň ýanyndan geçýär. Baş gahrymanlar gurlup ulanmaga berlen binalaryň aýratynlyklary, giň şaýollar, şäheriň baýramçylyk gözelligi bilen tanyşýarlar.

Nurana baýramyň öňüsyrasynda söýginiň, ýaşlygyň we dost-doganlygyň şäheri bolan Aşgabat has-da gözel keşbe girdi. Bu ýerdäki dürli öwüşginli suw çüwdürimleri, elwan güller, ajaýyp seýilgähler, biri-birinden gözel ak mermerli binalar, giň şaýollar, baýramçylyk lybasyny geýen seýilbaglar ýurdumyzyň okgunly ösýän hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň keşbini özünde jemläp, dünýäde ýaşamak üçin iň amatly, gözel şäherleriň biri hökmünde paýtagtymyzyň ornuny has-da berkidýär.

Aýdym, tans, folklor toparlarynyň artistleri hem-de Aşgabadyň köp sanly ýaşaýjylary baýramçylyga gelýän myhmanlary uly şowhun bilen mübärekleýärler. Çagalar döredijilik toparlarynyň çykyşlary dabaranyň şowhunyny artdyrýar.

Aýazbaba we onuň ýoldaşlary Arçabil şaýoluna gelip, ak paýtuna münüp, “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdança barýarlar.

Ine-de, sabyrsyzlyk bilen garaşylan myhmanlar, çagalar şatlyk-şowhuna beslenen aýdymlary aýdyp, köpöwüşginli yşyklandyryjylar bilen bezelen derwezeden girýärler. Şadyýan çykyşlar ýurdumyzyň Baş arçasy gurnalan meýdançany gurşap alýar. 2023-nji ýylyň we täze, 2024-nji ýylyň nyşanlarynyň keşbini janlandyrýan ýaşajyk artistler öz ajaýyp goşgularyny gyş gahrymanlaryna bagyşladylar. Paýtagtymyzyň teatr toparlary, ýaşajyk artistler, meşhur estrada aýdymçylary taýýarlan aýdym-sazly çykyşlary bilen hemişe gök öwüsýän arçanyň töweregini ertekilerdäki ýaly baýramçylyk dünýäsine beslediler.

Aýazbaba we Garpamyk bu günki dabara gatnaşýan ähli körpeleriň adyndan döwlet Baştutanymyza, Gahryman Arkadagymyza hem-de ähli türkmen halkyna täze, 2024-nji ýyl mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny aýtdylar. Olar hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, bagtyýarlyk, mähriban Watanymyzyň abadançylygynyň we rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, çagalar hakda edýän yzygiderli aladasy, ýurdumyzda körpe nesilleriň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösmegi ugrunda alyp barýan asylly işleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Körpeleriň islegi boýunça Aýazbabanyň jadyly taýagynyň kömegi bilen belent başly arçanyň yşyklarynyň ýakylmagy bu ýerde guralan dabaranyň iň täsirli pursadyna öwrüldi. Onuň yzysüre ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň meýdançalarynda gurnalan Täze ýyl arçalary dürli öwüşginli yşyklara beslendi. Şu gün Diýarymyzyň ähli künjeklerinde belent ruha beslenen Täze ýyl dabaralaryna badalga berildi. Watanymyzyň çar ýanynda aýdym-sazyň owazy belentden ýaňlanyp, bagtyýar çagalaryň joşgunly cykyşlaryna giň orun berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan sowgatlary we süýjülikleri almak çagalar üçin ýatdan çykmajak pursada öwrüldi.

Ýurdumyzyň Baş arçasynyň ýanynda guralan dabara çagalar horeografiýa toparynyň, meşhur estrada aýdymçylarynyň Täze ýyla bagyşlan aýdymlaryny özünde jemleýän uly baýramçylyk konserti bilen tamamlandy.

Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.

18.12.2023
Ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň nyşany

Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen, geçmişde Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginde ýerleşip, onlarça döwletleriň hem-de şäherleriň, medeniýetleriň mekany bolan türkmen topragynda ýene bir täze şäher — Arkadag şäheri kemala geldi. Onuň açylyş dabarasynyň öňüsyrasynda «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly kitabyň çapdan çykmagy ildeşlerimiz üçin özboluşly toý sowgady boldy. Bu täze kitabyň halkymyza gowuşmagy ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň şatlykly wakalarynyň üstüni ýetirdi. 

                                                                   

Kitap hormatly Prezidentimiziň: «Häzirki döwürde dünýäde tutuş bir şäheri gurup ulanmaga berýän döwletler köp däldir. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artýandygyna, hünärmenlerimiziň taýýarlygynyň gowudygyna aýdyň şaýatlyk edýär» diýen sözleri bilen açylýar. Onuň yzysüre bolsa türkmen halkynyň Milli Lideriniň täze şäher barada aýdan dürdäne sözleri, gymmatly pikir-garaýyşlarydyr maslahatlary berilýär. Täze neşiriň bölümlerinde bu ajaýyp şäheriň özboluşly aýratynlyklary, tebigy gözelligiň we döwrebaplygyň sazlaşygy çeper beýan edilýär. 

                                                                   

«Akylly» şäheriň binalarynyň we gurluşyk işleriniň aýratynlyklaryny, gündizki we gijeki gözel görnüşlerini açyp görkezýän fotosuratlaryň kitabyň degişli bölümleriniň mazmuny bilen utgaşykly berilmegi onuň täsirliligini has-da ýokarlandyrýar. Täze kitabyň adynda hem beýan edilişi ýaly, Arkadag şäheri geljegiň şäheridir. Watanymyzyň röwşen geljegi ösüp gelýän ýaş nesiller bilen berk baglanyşyklydyr. Şu nukdaýnazardan, ýurdumyzyň ilkinji «akylly» şäheriniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilmeginde-de özboluşly many bar. 

                                                                   

Kitabyň «Arkadagda «akylly» şäher konsepsiýasy» atly bölümi Gahryman Arkadagymyzyň: «Bu «akylly» şäheriň innowasion taslamasy dünýäniň we milli binagärligiň, bezegiň, tehnologik üpjünçiligiň iň gowy nusgasyny özünde jemleýär» diýen sözleri bilen başlanýar. Hakykatdan-da, Arkadag şäheri şäher gurşawyny guramagyň iň täze tehnologiýalarynyň doly derejede ulanylmagyna gönükdirilen döwrebap binagärligiň hem-de meýilleşdiriş medeniýetiniň nusgasy bolup durýar. Bu ýerde «akylly» şäher konsepsiýasyny netijeli durmuşa geçirmek üçin şäheriň edaralarynyň dünýäniň öňdebaryjy enjamlary bilen üpjün edilmegine, olarda ilata edilýän hyzmatlaryň derejesiniň ýokary halkara ülňülere laýyk getirilmegine, sazlaşykly işlemegine, sanly ulgamlaryň, täzeçil usullaryň hem-de halkara tejribäniň ornaşdyrylmagyna, ekologik talaplaryň berjaý edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Arkadag şäheri diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem, tutuş sebitde-de ilkinji «akylly» şäher bolmak bilen, bu ýerde «ýaşyl» tehnologiýalaryň giňden ulanylmagy göz öňünde tutulandyr. 

                                                                   

Umuman, döwrebap şäheriň binagärlik keşbinde Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösüşi, ýaşaýyş-durmuş üpjünçiliginiň guralyşynda milli mirasymyz, ruhy gymmatlyklarymyz, halkymyzyň köpasyrlyk baý taryhy we medeni däpleri öz beýanyny tapýar. Ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly şähergurluşyk taslamalary halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy, yhlasly hem döredijilikli zähmet çekmegi, medeniýetli dynç almagy üçin ähli mümkinçilikleriň döredilýändigini aýdyň görkezýär. 

                                                                                                           

Akmyrat DERÝAÝEW,

                       

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

24.07.2023
Gozgalmaýan emläge bolan hukuklar

Halkymyzyň maddy hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmak hem-de Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösen döwletleriň hataryna goşmak boýunça öňde goýlan möhüm wezipeleri amala aşyrmak we ýurdumyzda gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň, hukuk borçlanmalarynyň ykrar edilmegini, goralmagyny kämilleşdirmek maksady bilen, «Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny kabul edildi.  

                                                                   

Kanuny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanynda Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gulluk döredildi. Şunuň bilen birlikde, welaýatlarda, welaýat hukukly şäherlerde gullugyň müdirlikleri hem-de welaýatlardaky şäherlerde we etraplarda gullugyň ýerli edaralary döredildi. Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň, onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny şol emlägiň ýerleşýän ýerindäki gullugyň ýerli edaralary amala aşyrýarlar. 

                                                                   

Gozgalmaýan emlägiň obýekti — bu bellenilen çäkleri bolan hem-de fiziki we ýuridik şahslaryň eýeçiliginde ýa-da peýdalanmagynda durýan ýer bölegi, bina, desga, gurluşygy tamamlanylmadyk obýektler, ýaşalýan we ýaşalmaýan jaýlar, emläk toplumy hökmünde kärhanalar, emläk toplumynyň düzümine girýän gozgalmaýan emläkler ýa-da gozgalmaýan emlägiň başga obýektleri bolup durýar. 

                                                                   

Eýeçiligiň döwlet tarapyndan ykrar edilmegi üçin, Raýat kodeksine we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna laýyklykda, gozgalmaýan emläge bolan ähli hukuklar we onuň bilen bagly geleşikler, ýagny eýeçilik hukugy; hojalygy ýörediş hukugy; operatiw dolandyryş hukugy; ýer bölegine mirasa goýmak hukugy bilen eýelik etmek hukugy; ynançly dolandyrmak hukugy; ýer böleginiň ýa-da binanyň, desganyň, üzňeleşdirilen jaýyň bäş ýyldan köp möhlet bilen kärende (kireý) hukugy; ýer bölegini hemişelik peýdalanmak hukugy; ipotekadan ýüze çykýan hukuklar; serwitutlar; döwlet emlägi döwletiň eýeçiliginden aýrylanda we hususylaşdyrylanda gozgalmaýan emläk babatda bellenilýän hukuklar we borçlanmalar; kazyýet edaralarynyň çözgütlerinden gelip çykýan hukuklar, Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan halatlarda başga hukuklar we hukuklaryň borçlanmalary bellenilen tertipde bellige alynmalydyr. 

                                                                   

Gullugyň esasy wezipesi, eýeçiligiň görnüşine garamazdan, ýer böleklerine, binalara, desgalara, gurluşygy tamamlanmadyk obýektlere, ýaşalýan we ýaşalmaýan jaýlara, emläk toplumlary hökmündäki kärhanalara, emläk toplumynyň düzümine girýän gozgalmaýan emläklere bolan hukuklary we olar bilen bagly raýat-hukuk geleşikleri bellige almakdan, ýagny bu babatda ýurt boýunça döwlet sanawyny emele getirmekden ybarat bolup durýar. 

                                                                   

Döwlet tarapyndan bellige almagyň amala aşyrylmagy üçin fiziki we ýuridik şahslar gozgalmaýan emlägiň obýektiniň ýerleşýän ýeri boýunça gullugyň ýerli edaralaryna degişli arza bilen ýüz tutmalydyr. Fiziki şahs özüniň şahsyýetini tassyklaýan resminamasyny, ýuridik şahsyň wekili bolsa ýuridik şahsyň esaslandyryş resminamalaryny, şeýle hem özüniň şahsyýetini tassyklaýan resminamasyny we onuň bu ýuridik şahsyň adyndan hereket etmäge ygtyýarlygyny tassyklaýan resminamasyny görkezmelidir. Arzanyň ýanyna gozgalmaýan emläge degişli kybaplaşdyryş maglumatlary özünde jemleýän resminamalar, şeýle hem döwlet tarapyndan bellige alynmagy üçin esas bolup durýan resminamalar, ýagny satyn almak-satmak, alyş-çalyş, sowgat etmek, girew, muzdsuz göni bermek şertnamasy we beýleki şertnamalar; ýaşaýyş jaýlarynyň hususylaşdyrylmagy hakynda, ol amala aşyrylan pursadynda, hereket eden kanunçylyga laýyklykda amala aşyrylan namalar (şahadatnamalar); mirasa bolan hukuk hakynda şahadatnama we beýlekiler goşulmalydyr. 

                                                                   

Gozgalmaýan emläge bolan hukugyň borçlanmasynyň döwlet tarapyndan bellige alynmagy diňe hukuklaryň Döwlet sanawynda bu gozgalmaýan emläge bolan öň ýüze çykan hukuklaryň döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň barlygy mahalynda mümkindir. Döwlet tarapyndan bellige alynmagynyň amala aşyrylmagy üçin berilýän resminamalar arza beriji tarapyndan döwlet bellige alyjysyna berilmelidir. Eger Türkmenistanyň kanunçylygynda başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, döwlet tarapyndan bellige alynmagy döwlet tarapyndan bellige almak üçin zerur bolan arzanyň we resminamalaryň berlen gününden başlap, bir aý möhletden gijä galman amala aşyrylýar. 

                                                                                                           

Oguljemal GARLYÝEWA,

                       

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň Aşgabat şäher müdirliginiň Bagtyýarlyk etrap bölüminiň döwlet bellige alyjysy.

20.07.2023