Habarlar
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

Bagabat, 20-nji awgust (TDH). Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa bilen bilelikde Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu waka ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak we pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň degişli gulluk, ýokary derejeli ýaşaýyş şertlerini döretmek boýunça döwlet tarapyndan maksatnamalaýyn çäreleriň amala aşyrylýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Milli goşunyň goranyş ukybyny we onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýan, goranyş häsiýetli Harby doktrina laýyk derejede berkitmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hemişe üns merkezinde durýar. 

                                                                   

Ir säherden Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa bilen bilelikde wakanyň geçýän ýerine geldi. 

                                                                   

Bu ýerde ýurdumyzyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň ýanyndaky ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna taýýardygy barada hasabat berdi. 

                                                                   

“Serhet owazlary” aýdym-saz we tans toparynyň ýerine ýetiren “Jan Watanym, Türkmenistan!” atly edebi-sazly kompozisiýasy hem-de “Ýör, öňe Watan!” atly Bitarap Watanymyzy, türkmen halkynyň agzybirligini wasp edýän joşgunly aýdymy bu ýerde guralan dabara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýdy. 

                                                                   

Tolgundyryjy pursat ýetip geldi — Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa bilen bilelikde täze binalar toplumynyň toý bagyny kesdi hem-de ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan harby özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde gurlan binalar toplumyna girdi. Bu ýerde harby gullukçylaryň ýokary derejeli gullugy we oňaýly dynç almagy üçin ähli zerur şertler döredilipdir. 

                                                                   

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetiniň ýolbaşçysy Ç.Amanow toplumyň çäginde gurlan binalar, olarda döredilen mümkinçilikler barada hasabat berdi hem-de harby gullukçylar üçin niýetlenen naharhana, esgerleriň ýatakhanasy, olardaky şertler we beýleki ugurdaş desgalaryň aýratynlyklary, harby gullukçylaryň ýerine ýetirýän hojalyk işleriniň ugurlary bilen tanyşdyrdy. 

                                                                   

150 orunlyk naharhanada ýokumly tagamlary taýýarlamak, serhetçileri talabalaýyk iýmitlendirmek üçin ähli zerur şertler üpjün edilipdir. Naharhananyň we aşhananyň enjamlaşdyrylyşy hem-de arassaçylyk derejesi häzirki zaman talaplaryna doly laýyk gelýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary harby gullukçylar üçin taýýarlanylýan tagamlaryň ýokumlylyk derejesi we görnüşleri bilen gyzyklandylar. 

                                                                   

Naharhanada milli tagamlaryň dürli görnüşleri taýýarlanylýar hem-de olaryň tagamyna, ýokumlylyk derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Bu ýerde gurnalan häzirki zaman enjamlary hem-de aşpezleriň işlemegi üçin döredilen şertler naharlary taýýarlamak işlerini ýeňilleşdirýär. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygyna we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygyna taýýarlanylan tagamlar görkezildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary harby gullukçylar bilen söhbetdeş bolup, olaryň gulluk şertleri, isleg-arzuwlary hem-de boş wagtlarynda näme bilen meşgullanýandyklary bilen gyzyklandylar. 

                                                                   

Serhetçiler ýakyn geljekde ele almagy arzuw edýän hünärleri barada gürrüň berdiler. Hormatly Arkadagymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy häzirki döwürde döwletimiz tarapyndan Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlaryň bilim hem-de hünär taýýarlygy üçin maksatnamalaýyn çäreleriň durmuşa geçirilýändigini bellediler. Bularyň ählisi ýaşlarda watansöýüjilik ruhuny berkitmekde, zähmetsöýerligi, maksada okgunlylygy terbiýelemekde aýratyn zerurdyr. 

                                                                   

Harby gullukçylar boş wagtlary aýdym-saz sungaty bilen meşgullanýandyklaryny gürrüň berdiler we Watanymyzy wasp edýän aýdymy ýerine ýetirdiler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 1-nji sentýabrynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň VII gurultaýynyň geçiriljekdigini, onda ýaşlar syýasatyna degişli birnäçe meselelere garaljakdygyny aýdyp, harby gullukçylaryň bu gurultaýa hödürlejek teklipleri bilen gyzyklandy. Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, ýaşlar her bir işde öňbaşçy bolmalydyrlar hem-de Diýarymyzyň durmuşyndaky möhüm ähmiýetli wakalara işjeň gatnaşmalydyrlar. Gahryman Arkadagymyz şu mesele boýunça ýaşlar bilen duşuşandygyny we şonda ýaşlar tarapyndan birnäçe teklipleriniň beýan edilendigini aýtdy hem-de şu günki harby gullukçylaryň ýaşlar syýasaty bilen bagly teklipleriniň, isleg-arzuwlarynyň döwlet Baştutanymyza ýetiriljekdigini nygtady. 

                                                                   

Güneşli ülkämiziň dürli künjeklerinden harby gullugy geçmäge gelen serhetçi esgerler ýokary derejeli gulluk ugrunda ähli zerur şertleriň döredilýändigi üçin hormatly Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar hem-de şöhratly pederlerimiziň Watana gulluk etmegiň asylly däplerini mynasyp dowam etdirjekdiklerine ynandyrdylar. 

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy hem-de Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy toplumyň çäginde Hojalyk müdiriýetiniň harby gullukçylarynyň ösdürip ýetişdiren gök, bakja, miwe, ir-iýmiş we azyk önümleriniň dürli görnüşlerinden ybarat bolan sergini synladylar. 

                                                                   

Bu ýerde harby gullukçylar tarapyndan bölünip berlen ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýän gök, bakja ekin we miwe önümleriniň dürli görnüşleri: üzümiň “Alaman doýran”, “Rowaç”, “Sary kişmiş”, “Şa serpaý”, “Taýpy”, “Gyzyl üzüm” görnüşleri goýlupdyr. Şeýle hem almanyň, garalynyň, armydyň dürli görnüşleri, hyýaryň, pomidoryň, kelemiň ýazky we güýzki görnüşleri görkezilýär. Bu ýerde ekerançylyk ylmynyň gazananlary netijeli ulanylyp, önümleriň täze görnüşleriniň taýýarlanylandygyny görkezýän şekiller bar. Şeýle-de et we et önümlerine, süýt önümlerine möhüm orun berlipdir. Munuň özi harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynda maldarçylygy, guşçulygy ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini alamatlandyrýar. 

                                                                   

Ýurdumyzda bar bolan tebigy serişdeleri we mümkinçilikleri has doly peýdalanmagyň hasabyna azyk bolçulygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu wezipeleriň üstünlikli çözülmegi dürli düzümlerde we pudaklarda ýokary girdejili kömekçi hojalyklaryň döredilmegini şertlendirýär. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýeti munuň aýdyň mysalydyr. 

                                                                   

Olarda öndürilýän önümleriň möçberiniň artdyrylmagy harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümlerini zerur azyk önümleri bilen doly üpjün etmäge mümkinçilik berýär hem-de olar ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň berkidilmegine mynasyp goşant goşýar. Mundan başga-da, bu ýerde oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşlerini ösdürip ýetişdirmegiň usullary öwrenilýär, olaryň görnüşlerini artdyrmak, ekerançylyk meýdanlaryny giňeltmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetiniň döredilmegi azyk bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, harby gullukçylaryň Diýarymyzyň ekologiýa ýagdaýynyň mundan beýläk-de gowulanmagyna mynasyp goşant goşmagyna ýardam edýär. Degişli çäklerde ösdürilip ýetişdirilýän miweli we saýaly agaçlar amatly howa gurşawynyň emele gelmegine mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetine degişli ýer bölekleri bolup, olarda gök, bakja ekinleri, ir-iýmişli baglar ösdürilip ýetişdirilýär. Ajaýyp tebigatymyzyň gözel künjeklerinde, sahawatly türkmen topragynda, çeşme-çaýlaryň akabalarynyň ugurlarynda dürli görnüşli miweli agaçlar ösdürilip ýetişdirilýär. Bu ýerleriň ekerançylyk we ir-iýmişli baglary ösdürmek üçin aýratyn ýaramlydygy ylmy taýdan esaslandyryldy. Bu bolsa ýerine ýetirilýän işleriň häzirki zaman ylmy bilen utgaşykly alnyp barylýandygyny görkezýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça döredilen Hojalyk müdiriýetine degişi ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýän ter miwe önümlerinden dürli mürepbeleriň, miweli içgileriň taýýarlanyp, olaryň harby gullukçylara berilýän tagamlaryň sanawyna girizilýändigini bellemek gerek. Bu işler ýaş esgerleriň ene topraga söýgüsini artdyrýar.  

                                                                   

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetine degişli ammarlar hem-de sowadyjylar bolup, olaryň netijeli peýdalanylmagy tutuş ýylyň dowamynda ter gök we miwe önümleri bilen üpjünçiligiň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. 

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa toplumyň okuw otagyna bardylar. Bu ýerde müdiriýetiň ýolbaşçysy interaktiw tagtanyň kömegi arkaly harby gullukçylar bilen baglara ideg etmegiň aýratynlyklary, olaryň suwarylyşy we miweli baglary sapmak usullary bilen baglanyşykly okuw sapaklarynyň geçirilýändigi barada aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy dürli künjeklerde, boş meýdanlarda bagçylygy hem-de üzümçiligi, gök ekerançylygy ösdürmek işleriniň netijeli ýerine ýetirilmeginiň önüm bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, ekologiýa taýdan sagdyn daşky gurşawy döretmekde aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekdiler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz hem-de Mejlisiň ýolbaşçysy ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň kömekçi hojalyklarynda gök önümleri ösdürip ýetişdirmegiň, maldarçylygy hem-de guşçulygy ösdürmegiň ykdysady taýdan bähbitlidigini aýdyp, bu işleriň azyk bolçulygyny pugtalandyrmak bilen bir hatarda, ýaş esgerlerde zähmete bolan söýgini terbiýelemekde-de zerurdygyny bellediler. 

                                                                   

 Bu ýerde Hojalyk müdiriýetiniň düzümlerinde ulanylýan serişdeler we harby gullukçylar üçin ýörite lybaslar goýlupdyr. 

                                                                   

Serhetçileriň ýaşaýyş-durmuş şertleri bilen tanyşlygyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň ýolbaşçylary esgerleriň ýatakhanasyna baryp gördüler. Onda oňaýly dynç almak üçin ähli zerur şertler döredilipdir. 

                                                                   

Göwnejaý enjamlaşdyrylan esger ýatakhanasynda harby gullukçylar üçin niýetlenen serişdeler bilen bir hatarda, olaryň harby we sport lybaslarynyň görnüşleri goýlupdyr. Ýeri gelende aýtsak, bu lybaslaryň ýurdumyzyň häzirki zaman ülňülerine laýyk enjamlaşdyrylan dokma toplumlarynda ekologiýa taýdan arassa çig maldan taýýarlanylandygyny aýratyn bellemek gerek. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz şu gün säher bilen döwlet Baştutanymyzdan harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetiniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak baradaky tabşyrygy alanlarynda, bu ýerde ösdürilip ýetişdirilen önümlerden gowşuryljak süýjülik dadymlygy Döwletliler köşgünde terbiýelenilýän çagalara geçirmek barada görkezme berlendigini aýtdy. Şeýlelikde, Gahryman Arkadagymyz azyk we gök, miwe önümlerini Döwletliler köşgüniň şu günler Gökderedäki “Altyn damja” çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezinde dynç alyşda bolýan çagalaryna gowşuryljakdygyny mälim etdi. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz Hojalyk müdiriýetiniň ýolbaşçysyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan sowgat berilýän awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy. 

                                                                   

 Bu ýerde ýaňlanan aýdym-sazlaryň owazy çäreleriň dabarasyny has-da belende göterdi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa harby esgerleriň sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlaryny, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň “Türkmen edermen” ýörite maksatly bölüminiň görkezme çykyşlaryny synladylar. 

                                                                   

Soňra myhmanlara toplumyň çäginde harby gullukçylar tarapyndan idedilýän ahalteke bedewleri görkezildi. Mälim bolşy ýaly, ady rowaýata öwrülen we dünýäde meşhurlyk gazanan ahalteke bedewleri ýurdumyzyň ähli pudaklarynda bolşy ýaly, harby düzümlerde hem işjeň ulanylýar. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa Hojalyk müdiriýetiniň binalar toplumynyň çäginde ösdürilip ýetişdirilýän alabaýlar görkezildi. Häzirki döwürde şöhratly pederlerimiziň yhlasyndan myrat tapan alabaý itleri harby we hukuk goraýjy edaralaryň gulluklarynda ulanylýar. Şol bir wagtyň özünde bu ýerde ösdürilip ýetişdirilýän we idedilýän alabaýlar ýurdumyzda geçirilýän bäsleşiklere işjeň gatnaşdyrylýar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna degişli Akhan atly alabaý 2021-nji ýylda geçirilen “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” atly halkara bäsleşigiň ýeňijisi boldy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu ýerde ýeňiji bolan alabaýy synlap, onuň özboluşly aýratynlyklary we alabaýlara ideg etmegiň, olarda dürli zerur endikleri ösdürmegiň ýollary bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hemmelere alyp barýan gulluklarynda üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugradylar. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdiriýetinde ösdürilip ýetişdirilen ekinleriň dürli görnüşinden, ir-iýmişlerden ybarat süýjülik dadymlygy Döwletliler köşgünde terbiýelenilýän çagalara gowşuryldy. Çärä Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa gatnaşdy. 

                                                                   

Ösüp gelýän nesil, maşgala gymmatlyklarynyň hem-de ruhy taglymlaryň dowamat-dowamlylygy baradaky alada hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan, milli ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýan durmuş ugurly syýasatyň aýrylmaz bölegidir. Bu gün döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýaş nesliň hemmetaraplaýyn sazlaşykly terbiýelenilmegi hem-de aň-paýhas başarnyklarynyň doly açylmagy üçin ähli şertler döredilýär. 

                                                                   

Döwletliler köşgünde terbiýelenilýän çagalar süýjülik dadymlygyny şatlyk bilen kabul edip, hormatly Prezidentimize bagtyýar çagalyk üçin hoşallyk bildirdiler.

22.08.2022
Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy­nyň bar­şy bi­len ta­nyş­dy

Ahal we­la­ýa­ty, 13-nji aw­gust (TDH). Şu gün Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy, Türk­me­nis­ta­nyň Hor­mat­ly il ýa­şu­lu­sy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal we­la­ýa­ty­na iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, we­la­ýa­tyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy­nyň bar­şy, ula­nyl­ýan gur­lu­şyk se­riş­de­le­ri­niň gör­nüş­le­ri, bu ýer­de gu­rul­jak bi­na­la­ryň tas­la­ma­la­ry bi­len ta­nyş­dy hem-de ugur­daş eda­ra­la­ryň ýol­baş­çy­la­ry­nyň gat­naş­ma­gyn­da iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. 

                                                                   

Ir bi­len Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy tä­ze, hä­zir­ki za­man şä­her­gur­lu­şyk tas­la­ma­sy­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän ýe­ri­ne gel­di. Bu ýer­de hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­zy Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry K.Ba­ba­ýew, Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zow we Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň şä­he­ri­niň hä­ki­mi Ş.Dur­dy­ly­ýew gar­şy­lap, gur­lu­şyk meý­dan­ça­syn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di­ler. 

                                                                   

Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­zyň ga­ra­ma­gy­na eý­ýäm gu­rul­ýan we gur­lu­şy­gy me­ýil­leş­di­ri­len des­ga­la­ryň tas­la­ma­la­ry hem-de ola­ryň ýer­leş­di­ril­jek ýer­le­ri­niň çyz­gy­la­ry gör­ke­zil­di. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, gur­lu­şyk­da mil­li bi­na­gär­lik ýö­rel­ge­le­ri bi­len ösen tej­ri­be ut­gaş­dy­ryl­ýar. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz ýol­la­ryň hem-de meý­dan­ça­la­ryň gy­ra­la­ry­na otur­dyl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýän ger­mew­le­riň, ýe­ras­ty aw­to­mo­bil ge­çel­ge­si­niň be­ze­gin­de ula­nyl­ýan şe­kil­le­riň gör­nüş­le­ri, 350 orun­lyk ça­ga­lar ba­gyn­da ýer­leş­di­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýän dür­li haý­wan­la­ryň hem-de ça­ga­la­ryň söý­gü­li er­te­ki­le­ri­niň gah­ry­man­la­ry­nyň heý­kel şe­kil­le­ri bi­len ta­nyş­dy. 

                                                                   

Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz gör­ke­zi­len nus­ga­la­ry syn­lap, ola­ryň her bi­ri­niň öz­bo­luş­ly aý­ra­tyn­lyk­la­ry­nyň bol­ma­ly­dy­gy­ny hem-de bu şe­kil­le­riň ça­ga­lar­da ýa­kym­ly duý­gu­la­ry oýar­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di we şe­kil­le­ri hem-de heý­kel­jik­le­ri taý­ýar­la­mak iş­le­ri­ne örän jo­gap­kär­çi­lik­li çe­me­leş­me­li­di­gi­ne ün­si çek­di. 

                                                                   

Soň­ra Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow tä­ze mer­kez­de gur­lu­şy­gy al­nyp ba­ryl­ýan we bi­na edil­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýän des­ga­la­ryň şe­kil tas­la­ma­la­ry, ola­ryň be­zeg aý­ra­tyn­lyk­la­ry hem-de dur­muş mak­sat­ly bi­na­lar­da otur­dyl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýän en­jam­lar, ola­ryň ýer­leş­jek ýer­le­ri­niň çyz­gy­la­ry bi­len ta­nyş­dy. 

                                                                   

Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zow hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­za taý­ýar­la­ny­lan tas­la­ma­lar, tä­ze şä­he­riň des­ga­la­ry­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry hem-de ýer­leş­jek ýer­le­ri­niň çyz­gy­la­ry ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Bu ýer­de Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň çä­gin­de gu­rul­ma­gy tek­lip edil­ýän mu­ze­ýiň, te­at­ryň za­ly­nyň iç­ki gör­nüş­le­ri­niň, şeý­le hem Ahal we­la­ýat Ça­ga­lar sa­gal­dyş-di­kel­diş mer­ke­zi­ne de­giş­li 100 we 150 orun­lyk ça­ga­lar bag­la­ryn­da or­naş­dy­ryl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýän en­jam­la­ryň gör­nüş­le­ri, bi­na­la­ryň be­ze­gi­ne de­giş­li se­riş­de­ler gör­ke­zil­di. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz tä­ze şä­he­ri ýag­ty­lan­dyr­jak ýol yşyk­la­ry­nyň gör­nüş­le­ri, 350 orun­lyk kö­pu­gur­ly has­sa­ha­na­nyň iç­ki we daş­ky be­zeg aý­ra­tyn­lyk­la­ry, onuň otag­la­ry­nyň en­jam­laş­dy­ry­ly­şy, şeý­le hem “Tiz kö­mek” mer­ke­zi­niň, Ahal we­la­ýat Enä­niň we ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­ýyş mer­ke­zi­niň hem-de 150 orun­lyk on­ko­lo­gi­ýa mer­ke­zi­niň teh­ni­ki taý­dan en­jam­laş­dy­ry­ly­şy bi­len ta­nyş­dy. 

                                                                   

Soň­ra hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­my­za gu­rul­jak met­ji­diň be­zeg iş­le­rin­de ula­nyl­jak dür­li gör­nüş­li ör­tük daş­la­ry­nyň gör­nüş­le­ri gör­ke­zil­di hem-de olar­da yşyk we Gün şöh­le­si dü­şen­de eme­le gel­ýän öwüş­gin­ler ba­ra­da mag­lu­mat be­ril­di. Mu­nuň özi de­giş­li bi­na­la­ryň be­zeg iş­le­rin­de hä­zir­ki za­man se­riş­de­le­ri­niň ula­nyl­ýan­dy­gy­ny gör­kez­ýär. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz gör­ke­zi­len şe­kil tas­la­ma­la­ry­ny syn­lap, gur­lu­şyk­lar­da ýo­ka­ry hil de­re­je­si­niň üp­jün edil­me­gi­niň we des­ga­la­ryň bel­le­ni­len möh­let­ler­de ula­nyl­ma­ga tab­şy­ryl­ma­gy­nyň ze­rur­dy­gy­ny nyg­ta­dy hem-de bu iş­le­re örän jo­gap­kär­çi­lik­li çe­me­leş­me­gi tab­şyr­dy. Dö­re­di­ji­lik­li zäh­met çek­mek üçin amat­ly şert­le­ri dö­ret­mek mak­sa­dy bi­len, bi­na­la­ryň iç­ki be­ze­gi­ne aý­ra­tyn üns be­ril­me­li­dir. Mu­nuň özi tas­la­ma taý­ýar­laý­jy­la­ra hem-de gur­lu­şyk­çy­la­ra bil­di­ril­ýän üýt­gew­siz ta­lap­dyr di­ýip, hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz bel­le­di we bu ýö­rel­gä­ni ne­ti­je­li do­wam et­me­li­di­gi­ne ün­si çek­di. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, Kö­pet­da­gyň ete­gin­dä­ki aja­ýyp kün­jek­de Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rü­niň tä­ze bi­na­gär­lik çöz­gü­di­niň aý­dyň ne­ti­je­si bo­lan tä­ze şä­he­riň ke­ma­la gel­me­gi ýur­du­my­zyň ösüş­le­riň be­lent­lik­le­ri­ne ta­rap ynam­ly ga­dam ur­ýan­dy­gy­nyň we dur­mu­şy­my­zyň her bir pur­sa­dy­nyň uly ro­waç­lyk­la­ra bes­len­ýän­di­gi­niň no­bat­da­ky be­ýa­ny­na öw­rü­ler. 

                                                                   

Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz mil­li gur­lu­şyk se­na­ga­ty­nyň hä­zir­ki za­man tej­ri­be­le­ri­ni özün­de jem­le­ýän şä­he­riň gu­rul­ma­gy­nyň mö­hüm­di­gi ba­ra­da aý­dyp, bu ýer­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ta­ry­hy äh­mi­ýe­te eýe­di­gi­ni bel­le­di. Şun­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýo­ka­ry hil­li we hä­zir­ki za­ma­nyň eko­lo­gi­ýa ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­me­gi wa­jyp­dyr. Kö­pet­da­gyň ete­gin­dä­ki aja­ýyp kün­jek­de ýer­leş­ýän tä­ze şä­her­de amat­ly ho­wa gur­şa­wy­nyň sak­la­nyl­ma­gy hä­zir­ki gü­nüň mö­hüm we­zi­pe­si hök­mün­de kes­git­le­nil­di. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow gör­ke­zi­len tas­la­ma­la­ry, aý­ra­tyn-da, sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­na de­giş­li eda­ra­la­ryň en­jam­laş­dy­ryl­ma­gy, ola­ryň üp­jün­çi­lik de­re­je­si bo­ýun­ça be­ýan edi­len tek­lip­le­ri de­giş­li hü­när­men­ler bi­len ara alyp mas­la­hat­laş­ma­gyň mak­sa­da­la­ýyk bol­jak­dy­gy­ny aýt­dy. Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz gur­lu­şyk iş­le­rin­de mil­li bi­na­gär­lik ýö­rel­ge­le­ri bi­len hä­zir­ki za­ma­nyň ösen tej­ri­be­si­niň ula­nyl­ma­gy­nyň mö­hüm ta­lap bo­lup dur­ýan­dy­gy­na ün­si çek­di. 

                                                                   

Soň­ra Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz bu ýer­de Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zo­wyň we Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň şä­he­ri­niň hä­ki­mi Ş.Dur­dy­ly­ýe­wiň gat­naş­ma­gyn­da iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. Iş mas­la­ha­ty­nyň do­wa­myn­da şä­he­riň des­ga­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­nyň ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ni hem-de ola­ryň öz wag­tyn­da ula­nyl­ma­ga be­ril­me­gi­ni üp­jün et­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­re ga­ral­dy. Şeý­le hem ýur­du­my­zyň hu­su­sy gur­lu­şyk kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň alyp bar­ýan iş­le­ri, ola­ryň hä­zir­ki za­man tej­ri­be­sin­den we tä­ze­çil usul­lar­dan peý­da­la­ny­ly­şy ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin ha­sa­bat be­ril­di. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gyn­da tä­ze­çil teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň, san­ly ul­ga­myň iş­jeň ula­nyl­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di. Şun­da tä­ze mer­ke­ziň eko­lo­gi­ýa aba­dan­çy­ly­gy­na uly äh­mi­ýet be­ril­me­li­dir. Bil­di­ril­ýän ta­lap­lar berk ber­jaý edil­me­li­dir, gur­lu­şy­gy al­nyp ba­ryl­ýan des­ga­la­ryň ýa­na­şyk ýer­le­ri­niň aba­dan­laş­dy­ry­ly­şy­na aý­ra­tyn üns be­ril­me­li­dir.  

                                                                   

Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy bu ba­ra­da­ky gür­rü­ňi do­wam edip, mer­kez­de “akyl­ly şä­her” kon­sep­si­ýa­syn­dan ugur alyn­ma­ly­dy­gy­na ün­si çek­di. Bu kon­sep­si­ýa­nyň esa­sy ug­ry bol­sa bi­na edil­ýän des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gyn­da eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa se­riş­de­le­riň ula­nyl­ma­gyn­dan we ýo­ka­ry eko­lo­gi­ýa de­re­je­si­ni üp­jün et­mek­den yba­rat­dyr. Mer­ke­ziň çäk­le­rin­de ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän äh­li iş­ler­de şu ýö­rel­ge­ler­den ugur alyn­ma­gy esa­sy ta­lap bo­lup dur­ýar. 

                                                                   

Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedow tä­ze şä­he­riň in­že­ner­çi­lik des­ga­la­ry­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry ba­ra­da aý­dyp, şun­da he­mi­şe bol­şy ýa­ly, ýo­ka­ry hil de­re­je­si­niň üp­jün edil­me­gi­niň, iş­le­riň bel­le­ni­len ter­ti­be la­ýyk­lyk­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­niň, şeý­le hem eko­lo­gi­ýa ta­lap­la­ry­nyň göz öňün­de tu­tul­ma­gy­nyň baş ta­lap­dy­gy­ny ýat­lat­dy. 

                                                                   

Ahal we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça döw­let ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy D.Ora­zow mer­kez­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri yzy­gi­der­li gö­zeg­çi­lik­de sak­la­ýan­dy­gy we döw­let ta­ra­pyn­dan ze­rur gol­daw­la­ryň be­ril­ýän­di­gi üçin Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­za hem-de Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­za tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­dir­di we öň­de goý­lan we­zi­pe­le­riň üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi ug­run­da äh­li ze­rur ta­gal­la­la­ry­ny gaý­gyr­ma­jak­dyk­la­ry­na ynan­dyr­dy. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy iş mas­la­ha­ty­ny ta­mam­lap, mer­ke­ziň çä­gin­de do­wam ed­ýän gur­lu­şyk iş­le­ri­ni syn­la­dy. Hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz ýo­lug­ru­na ýe­ras­ty aw­to­mo­bil ge­çel­ge­si­niň gu­rul­ýan ýe­rin­de sak­lan­dy. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler bi­len tan­şyp, gur­lu­şyk­lar­da ula­nyl­ýan se­riş­de­le­riň berk­di­gi­ne, ola­ryň ýur­du­my­zyň ho­wa şert­le­ri­ne la­ýyk gel­me­gi­ne mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­me­li­di­gi­ni bel­le­di. Mu­nuň özi ýol-ulag dü­zü­mi­ne de­giş­li des­ga­la­ryň uzak möh­let­le­ýin­li­gi­ni üp­jün eder. Şol bir wag­tyň özün­de des­ga­la­ryň ýa­na­şyk ýer­le­ri­niň göw­ne­jaý aba­dan­laş­dy­ryl­ma­gy­na mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­me­li­dir. 

                                                                   

Soň­ra hor­mat­ly Ar­ka­da­gy­myz ýo­lu­ny do­wam edip, Gök­de­pe et­ra­by­nyň Kä­ri­zek ge­ňeş­li­gi­niň A.An­na­ýew oba­sy­na ba­ryl­ýan Ak­han şa­ýo­lu­nyň çat­ry­gyn­da ady ro­wa­ýa­ta öw­rü­len meş­hur Ak­han bi­na­sy­nyň gur­lu­şy­gy­na ta­rap ug­ra­dy. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz bu ýer­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri syn­lap, gur­lu­şyk we be­zeg se­riş­de­le­ri­niň bu kün­je­giň ho­wa şert­le­ri­ne la­ýyk gel­me­li­di­gi­ni, onuň gur­lu­şy­gy­nyň hä­zir­ki za­ma­nyň ösen tej­ri­be­si esa­syn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­li­di­gi­ni bel­le­di. Onuň gur­lu­şy­gyn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ne eýe bol­ma­gy türk­men hal­ky­nyň mil­li buý­san­jy­na öw­rü­len Ak­han at­ly be­de­we goý­ýan sar­pa­sy­nyň aý­dyň ny­şa­ny bo­lar. Şol bir wag­tyň özün­de ýa­dy­gär­li­giň tö­we­re­gin­de ugur­daş şe­kil­le­riň dö­re­dil­me­gi­ne, onuň ýa­na­şyk ýer­le­ri­niň hä­zir­ki za­man ta­lap­la­ry­na la­ýyk de­re­je­de aba­dan­laş­dy­ryl­ma­gy­na mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­me­li­dir. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy Gurbanguly Berdimuhamedow hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­my­zyň äh­li kün­jek­le­rin­de, şol san­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň baş mak­sa­dy­nyň hal­ky­myz üçin amat­ly zäh­met, ýa­şa­ýyş we dynç alyş şert­le­ri­ni dö­ret­mek­den yba­rat­dy­gy­ny nyg­ta­dy. Mu­nuň özi hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baştutan­ly­gyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän we “Döw­let adam üçin­dir!” di­ýen şy­ga­ry baş ýö­rel­ge edin­ýän döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar dur­mu­şy­nyň, ýur­du­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­nyň üp­jün edil­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len­dir. 

                                                                   

Möç­be­ri we maz­mu­ny bo­ýun­ça ägirt uly tas­la­ma­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne mer­kez­de iş­le­ýän­le­riň my­na­syp go­şan­dy­nyň bar­dy­gy­ny bel­läp, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz hem­me­le­re iş­le­rin­de üs­tün­lik­le­ri ar­zuw edip, bu ýer­den ug­ra­dy.

15.08.2022
Kämillik — baş maksat

Biz «Kämilligiň çägi ýok» söz düzümini häli-şindi ulanýarys. Dogry hem edýäris. «Kämil» diýmeklik iň gowy, iň ökde, ýokary hilli, deňi-taýy ýok, sünnälenen diýen ýaly dürli sözler bilen beýan edilýän bir düşünjäni aňladýar. Özi-de biz, köplenç, bu düşünjäni haýsy-da bolsa bir şahsyýet babatda ulanyp, onuň hemişe gowudan-gowy netijeleri gazanmak üçin elmydama hereketde, gözlegde bolýandygyny aýtmak üçin ulanýarys. 

                                                                   

Eýsem-de bolsa, kämillik düşünjesiniň çygryny giňeldip, ony bütin jemgyýet ýa-da döwlet babatynda ulanyp bolmazmyka?! Bolar, elbetde, bolar, özi-de hut şeýle-de edilmelidir, edil biziň ýurdumyzda edilişi ýaly. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, jemgyýet aýry-aýry adamlardan, şahsyýetlerden emele gelýär. Durmuşda şeýle adamlar gabat gelýär, olary bir görseň, ýene göresiň gelýär. Olaryň oturyp-turşy, gep urşy, daş-töweregindäkilere hormaty, gündelik işine jany-teni bilen ýapyşyşy, hemmeleriň bähbidi üçin öňde goýlan wezipelere, şolaryň çygrynda öz etmeli-bitirmeli işine hökmany borç hökmünde garaýşy — garaz, ondaky ähli zat göwne makul. Oňa seredip, özüňem oňa meňzäsiň gelýär, sebäbi onuň il içinde abraýy-hormaty uly, aýdylyşy ýaly, orny törde, özi sylagly hem gerekli. Türkmençilikde ýaşuly adamlara uly hormat goýulýar. Ine, şol ýaşulular hem şeýle adamy, ýaşy kiçi bolsa-da, sylaýarlar, ony özleri bilen deň saýyp, oňa maslahat salýarlar, geňeşýärler.  

                                                                   

Elbetde, beýle bagt hemme kişä ýetdirmeýär, Onuň üçin ömürboýy azap çekmeli, hemişe kämilleşip gezmeli. Dogrusyny aýtsaň, muňa bir ömür azlyk etse gerek. Türkmende: “Aslyna bak, aslyna” diýen bir gep bar. Özüňe gowy adam diýdirmek, ýa biziň gürrüňini edýän kämilligimize ýetmek üçin, iň esasy-da, iliň şuny ykrar etmegi üçin bütin neberäň bolup, azap etmeli. Atadan ogla, oguldan agtyga geçip gelýän gowy häsiýetleriňi diňe bir dowam etdirmek däl-de, eýsem, olaryň üstüni ýetirmek, kämilleşmek gerek. Diňe şeýle ýagdaýda türkmen aga: “Bu maşgala adam çykýan ýerdir” diýer. Neberäňe “Adam çykýan ýer” diýdirmek, başgaça, gowy adamlardan bolmak aňsat däl. Ömürboýy özüňiň hem nesliň häsiýetini kämilleşdirip gelmeli, şol bir wagtda-da hünäriňi, zehiniňi ösdürmeli, meşhur bagşy-sazandalarymyzyň mysalynda aýdanymyzda, Mylly aga, Sahy Jepbar, Nurberdi Gulow, Pürli aga, Ýagmyr aga we başga-da ençeme ägirtlerimiz ýaly. Olar gijesini gündiz edip, yhlas edendikleri üçin saz dünýäsinde atlary ebedilik ýatlanylýar. Ýene-de sanawy dowam etdirsek, Nury Halmämmedow, Yzzat Gylyjow ýaly ady dünýä dolan sungat adamlarymyz bar. Türkmeniň at-owazasyny arşa göteren hem-de bütin türkmen iline asylly nusga bolan sütün-sütün ärlerimiz-pirlerimiz bardyr. Olar öz işleri bilen häzirki ýaşlara-da nusgadyr.  

                                                                   

Ýaşlar diýeniňde, elbetde, häzirki zaman türkmen jemgyýeti göz öňüňe gelýär, sebäbi ýaşlar geljegimiz, halkyň arzuwy-islegi hut ýaşlara, olaryň nähili adamlar bolup ýetişmeklerine bagly. Häzirki wagtda döwletimizde ýaşlara uly ynam bildirilýär, olaryň hemmetaraplaýyn ylymly-bilimli, ökde hünärmenler bolup ýetişmekleri üçin döwletimizde edilýän işleri sanap, aňyrsyna çykmak mümkin däl, çünki ähli işler ýaşlaryň geljegine gönükdirilendir. Gündelik çykýan gazet-žurnallardan başlap, kitaplara çenli ähli neşir önümleri, tele-radio gepleşiklerinden başlap, doly metražly kinofilmlere çenli audio-wideo önümleri, kitaphanalar, teatrlar, çagalarymyz üçin mekdepler hem mekdep ýaşyna çenli edaralar, ýokary okuw mekdepleri, ylym-bilim, saglygy goramak, medeniýet, giň önümçiligiň ähli pudaklarynyň çykarýan önümleri, harytlary, gysgaldyp aýdanyňda, maddy hem ruhy gymmatlyklaryň barysy bir maksada — ilki kämil şahsyýetleriň, soňra kämil jemgyýetiň, ahyrsoňunda kämil döwletiň kemala gelmegini gazanmaga gönükdirilendir. Bu örän giň hem dowamly işdir. Munda ähli zat — geçmişem, şu günem, geljegem hasaba alynmalydyr. Hemme zat sünnälenip we kämilleşdirilip, islenilýän hem arzuw edilýän hala getirilmelidir. Dogrusy, munuň üçin bir umumy taglymat gerek. Şol taglymat hem ýurdumyzda birkemsiz işlenilip düzülendir. Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň sözleri bilen aýtsak, bu taglymat “Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!” diýen ganatly şygarda jemlenendir. Ýeri gelende bellesek, bu taglymat Gahryman Arkadagymyzyň: “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelgesiniň dowamy bolup ýaňlanýar.  

                                                                   

Diýmek, biziň ýurdumyzda peder ýörelgesi, ýoly dowam edýär. Ata-babaňa sygynmak bolsa biziň türkmenlerimizde iň dogry, iň dürs ýol hasap edilýär. Ýurdumyzda döwlet ideologiýasy şahsyýet — jemgyýet — döwlet gatnaşyklarynyň barha kämilleşmegine gönükdirilendir. Munuň üçin Esasy Kanunymyz — Türkmenistanyň Konstitusiýasy bardyr. Konstitusiýamyza laýyklanan beýleki Kanunlarymyz we kanunçylyk namalarymyz bardyr. Olaryň hemmesi halkara standartlara kybap gelýär. Şunuň özi-de türkmen döwletiniň ösüş-özgerişiniň dünýä halklaryna örän düşnükli we kabul ederliklidigini, ýagny köp babatda nusga alarlykdygyny görkezýär. Türkmen tejribesini öwrenmegiň köpler üçin peýdaly boljakdygy bolsa, iri halkara guramalarynyň geçirýän mejlislerinde aýdyldy.  

                                                                   

 Türkmeniň beýik şahyry Magtymgyly Pyragyda şeýle setirler bar: 

                                                                   

 — Magtymguly, owal özüň düzetgil,
Özüňi sen özgelere göz etgil!
 

                                                                   

Manysy — ähli gowy işlerde özgelere görelde görkezmeli. Görelde bolmak üçin hem kämillik gerek. Kämilligiň bolsa, türkmeniň aýdyşy ýaly, çägi ýok.  

                                                                   

Diýmek, biz hemişe öz-özümizi ýonup gezmeli. Türkmen dilinde “Müň ýyldyzyň şuglasy bir Aýyňkyça bolmaz” diýilýän bir nakyl bar. Goý, biziň şahsyýet hökmünde her birimiziň, tutuş jemgyýetimiziň hem-de berkarar döwletimiziň şuglasy kämil şugla bolup, dünýä ýalkym saçsyn! 

                                                                                                           

Seýitguly GELDIÝEW.

                       

“Türkmenistan”.

13.08.2022
Täze binalar halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir

AHAL WELAÝATY, 25-nji iýun (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça, Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk işleri, taýýarlanylan taslamalar bilen tanyşdy hem-de gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek bilen bagly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. 

                                                                   

Häzirki döwürde dürli ugurlarda giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagy bilen bir hatarda, ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň keşbiniň has-da gözelleşmegini üpjün edýär. Şunda adamlaryň amatly ýaşaýşynyň, ýokary derejeli dynç alşynyň ýola goýulmagy esasy şert hökmünde kesgitlenildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän durmuş ugurly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäher häkimi Ş.Durdylyýew hormatly Arkadagymyza bu ýerde alnyp barylýan işleriň netijeleri, gurluşykda ulanylýan serişdeleriň aýratynlyklary barada maglumat berdiler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda ulanylýan gurluşyk serişdeleri, binalaryň bezeg germewleriniň aýratynlyklary, şeýle hem täze şäheriň çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde oturdyljak enjamlaryň görnüşleri bilen tanyşdy. Milli Liderimiz Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň çäginde alnyp barylýan gurluşyklarda Aşgabat şäherinde ulanylan täzeçil tehnologiýalaryň, häzirki zamanyň öňdebaryjy gazananlarynyň işjeň ornaşdyrylmalydygyny belledi we döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, innowasion tehnologiýalary «Aşgabat-sitiniň» gurluşygynda hem peýdalanmak bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyza täze merkezde ulanyljak elektrobuslaryň we elektrotaksileriň tehniki häsiýetnamalaryny, olaryň görnüşlerini, ýolagçy ulaglarynyň reňk özboluşlylygyny beýan edýän modelirlenen şekiller hem-de taslamalar görkezildi. Hormatly Arkadagymyz merkezde ýokary ekologik ýagdaýy saklamakda, ilatyň abadançylygyny üpjün etmekde elektrobuslara we elektrotaksilere möhüm ornuň degişli boljakdygyny belläp, ýolagçy ulaglarynyň reňk taýdan özboluşly görnüşde bolmalydygyna ünsi çekdi. Şunda ýurdumyzyň howa şertlerinden we häzirki zamanyň ösen talaplaryndan ugur alynmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz merkeziň degişli düzümleriniň özboluşly aýratynlyklary bilen tanyşlygynyň dowamynda täze şäherde gurulýan ýerasty ulag geçelgesiniň taslamasy, şeýle hem edara binalarynyň howlulary üçin niýetlenen derwezeleriň görnüşleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow täze merkeziň ýol-ulag düzüminiň işiniň kämilleşdirilmeginde, ulaglaryň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmeginde ýerasty geçelgelere möhüm ornuň degişlidigini belläp, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň we onda ulanylýan gurluşyk serişdeleriniň bildirilýän talaplara laýyk gelmeginiň wajyp şert bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunda ýokary hil ýagdaýyna üns bermek bilen bir hatarda, bu ugurda dünýäniň ösen tejribesiniň içgin öwrenilmegi wajypdyr diýip, hormatly Arkadagymyz aýtdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz täze merkezde gurulmagy meýilleşdirilýän metjidiň taslama görnüşleri hem-de aýratynlyklary bilen tanyşdy. Bellenilişi ýaly, umumy meýdany 12,9 gektar bolan metjitde birbada 5,5 müň adam namaza durar ýaly şertler dörediler we onuň çäklerinde ugurdaş desgalaryň gurluşygy meýilleşdirildi. Hormatly Arkadagymyz görkezilen taslamalaryň aýratynlyklary bilen gyzyklanyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy hem-de degişli düzedişleri girizdi. Şunda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi, desgalaryň bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegi, milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň utgaşdyrylmagy möhüm talap bolup durýar. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi, aýratyn-da, gurluşyk işlerinde ulanylýan serişdelere degişli güwänamalary almak üçin geçirilen işler, şol sanda ugur görkeziji belgilere güwänamalaryň alnandygy barada habar berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz şäheriň gurluşygynyň bildirilýän talaplaryna laýyk derejede alnyp barylmagynda möhüm ähmiýeti bolan çözgütleriň kabul edilmegi ugrunda hemmetaraplaýyn tagalla edilmelidigini aýtdy. 

                                                                   

Iş maslahatynyň dowamynda Arkadagymyz häzirki zaman gurluşyk senagatynyň ösen ýurdy hökmünde belli bolan Wýetnam bilen bu ugurda tejribe alyşmak üçin hormatly Prezidentimiziň Buýrugyna laýyklykda, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň bu döwlete iş saparyna iberilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz bu saparyň ähmiýetli boljakdygyny belläp, toplanan tejribäniň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegine aýratyn orun berilmelidigini nygtady. Şunda gurluşyk işlerinde, binalaryň enjamlaşdyrylyşynda we merkeziň bezeg aýratynlyklarynda bir bitewi sazlaşyk emele gelmelidir. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz bu ýerde bir aýyň dowamynda binalary enjamlaşdyrmagyň we degişli sazlaýyş-gurnama işlerini geçirmegiň anyk wezipelerini kesgitläp, şu döwürde öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini nygtady. 

                                                                   

Milli Liderimiz bu ýerde işleýänleriň köpüsiniň ýaşlardygyny belläp, şunuň bilen baglylykda, “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň täze rejelenen görnüşine goşmaçalary girizmegiň teklip edilýändigini, şeýle hem ýaşlaryň arasynda telekeçiligi ösdürmek üçin guralyň işlenip taýýarlanylýandygyny, eger-de, telekeçiler tarapyndan esaslandyrylan kärhanalaryň işgärleriniň 75 göterimi ýaşlardan ybarat bolsa, ony “ýaşlar kärhanasy” diýip atlandyrmagyň maksadalaýyk boljakdygyny, şeýle kärhanalara döwlet goldawyny bermek üçin ýeňillikleriň göz öňünde tutuljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu gün amala aşyrylýan beýik işleriň ösüp gelýän ýaş nesilleriň nurana geljeginiň üpjün edilmegine gönükdirilýändigini belläp, ýaşlaryň Garaşsyz Watanymyz bilen ýaşytdaşdygyna, olaryň başy başlanan möhüm wezipeleri işjeň durmuşa geçirmäge gatnaşýandyklaryna ünsi çekip, döwletimiziň ýaşlaryň geljekki ösüş ýoluny kesgitlemekleri üçin zerur tagallalary edýändigini nygtady. 

                                                                   

Ösüp gelýän ýaş nesiller ýurdumyzda gazanylýan üstünlikleri has-da artdyrmak, berkarar Watanymyzyň at-abraýyny mundan beýläk-de belende götermek, milli medeniýetimizi ösdürmek ugrunda ukyp-başarnyklaryny gaýgyrmaly däldirler diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi we hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen şu günler eziz Diýarymyzda dowam edýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde guralýan çäreleriň ähmiýetini belledi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy ýaşlaryň döredijilikli zähmeti, göwnejaý dynç almagy ugrunda edilýän aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugruna öwrülendigini aýdyp, täze merkeziň gurluşygynda işleýänler üçin aýdym-sazly çykyşlaryň guralmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Bularyň ählisi gurluşykçylary öndürijilikli zähmete ruhlandyrar, şu baýramçylyk günleri olara özboluşly sowgat bolar. 

                                                                   

Soňra hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow merkeziň çäginde gurluşygy alnyp barylýan dokuz gatly ýaşaýyş jaýyna baryp gördi we onda göz öňünde tutulýan şertler bilen tanyşdy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeginde gurulýan ýaşaýyş jaýlarynda bolşy ýaly, bu jaýyň otaglarynyň ýerleşdirilişi, aşhanasynyň enjamlaşdyrylyşy häzirki zaman talaplaryna, ýokary halkara görkezijilere doly laýyk gelýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň gurluşyk ulgamynyň öňünde goýýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilýändigini, gurluşyk işleriniň ýokary hilli bolmagyna toplumlaýyn esasda çemeleşilýändigini görkezýär. 

                                                                   

 Gahryman Arkadagymyz degişli ýolbaşçylara işlerinde üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady.

27.06.2022
Gahryman Arkadagymyzyň “Ömrümiň manysy” atly täze kitaby çapdan çykdy

Milli Liderimiziň bir aýlyk dynç alşynda tamamlan «Ömrümiň manysy» atly edebi-filosofik eseri halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçip gelýän milli ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň özboluşly jemlenmesi boldy. 

                                                                   

Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow pederlerimiziň asylly ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen, biziň günlerimize çenli ýetip gelen çeşmeleri we maglumatlary jikme-jik öwrenip, olary täze eserinde jemläpdir hem-de ulgamlaşdyrypdyr. Bu eser ýazylyp başlanan pursadyndan, dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döretdi. Sebäbi türkmen halkynyň milli häsiýetinde we dünýägaraýşynda jemlenen umumadamzat ynsanperwer ýörelgeleri Ýer ýüzüniň köp halklarynyň arasynda uly goldaw tapýar. 

                                                                   

“Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän ýylda neşir edilen bu eser Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýeten belent sepgitleri, döwletimiziň taryhyndaky ähmiýetli wakalar hem-de ömrüni ata Watanymyza we mähriban halkymyza gulluk etmäge bagyşlan milli Liderimiziň durmuş ýolunyň esasy tapgyrlary baradaky maglumatlary özünde jemleýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň zehininden dörän bu kitapda esasy ahlak kadalary we ýörelgeler beýan edilýär. Olara häzirki döwürde-de möhüm ähmiýet berilmegi pederlerimiziň däpleriniň, ahlak kadalarynyň dowamat-dowam bolýandygynyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Kitabyň girişinde awtor — Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow diňe bir geçilen ýol we edilen işler barada oýlanmak bilen çäklenmän, eýsem, durmuşda mundan beýläk-de nämeleri etmelidigi barada pikirlenmegiň her bir adamyň borjudygyny aýratyn nygtaýar. 

                                                                   

Milli Liderimiz täze filosofik eserinde toplan bilimini we baý tejribesini seljerip, olary umumylaşdyrmak bilen, ruhy kämillik, ýaradylyşyň kanuny, her bir adamy belende göterýän oňat gylyk-häsiýetler we ýagşy niýet meselelerine aýratyn üns berýär. 

                                                                   

Kitap “Ýaşaýyş medeniýeti”, “Ynanç hakynda söz”, “Müňýyllyklaryň jümmüşinden gaýdýan ýol-ýörelge”, “Gadymyýete nazar”, “Mukaddes Mekge-Medinä zyýarat”, “Milletiň ruhy-ahlak mekdebi” atly bölümlerden ybaratdyr. Eserde halk döredijiliginiň, geçmişiň görnükli şahsyýetleriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň ulanylmagy hem-de edebi taýdan ussatlyk bilen beýan edilmegi müňýyllyklaryň dowamynda dünýäniň halklary bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsine düşünmäge gollanma bolup hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny we ähmiýetini has-da artdyrýar. 

                                                                   

“Ömrümiň manysy” kitaby tutuş dünýäniň giň okyjylar köpçüligine niýetlenendir. Eserde okyjylar türkmen halkynyň geçmişi, ahlak gymmatlyklary, türkmenlerde ylmyň, bilimiň we medeniýetiň döreýşi hem-de ýaýraýşy, Oguz han döwründen miras galan parahatçylyk söýüjilik, döredijilik ýörelgeleri barada gyzykly maglumatlar bilen tanşyp bilerler. Eserde Abu Seýit Abylhaýyr (Mäne baba), Hoja Ahmet Ýasawy, Nejmeddin Kubra, Bahaweddin Nagyşbendi ýaly sufizmiň görnükli wekilleriniň, ulamalaryň hem-de syýasatşynaslaryň durmuşyna göz aýlap bolýar. Kitabyň “Gadymyýete nazar” atly iň uly bölümi şu mowzuga bagyşlanypdyr. 

                                                                   

Türkmenistanlylaryň häzirki we geljek nesilleriniň bagtyýar durmuşynyň binýadyny goýan milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemişe nygtaýşy ýaly, geljegi diňe geçmişe daýanyp gurmalydyr. Many-mazmuny boýunça örän gymmatly bu eserde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen umumadamzat medeniýetiniň ösüşine saldamly goşant goşan şöhratly pederlerimiziň peşgeş goýan mirasyny öwrenmek, wagyz etmek we toplamak boýunça alnyp barylýan ylmy-edebi işler öz beýanyny tapýar. 

                                                                   

Biziň halkymyzyň buýsanmaga zady köpdür. Şuny nygtamak bilen, milli Liderimiz jemleýji sözünde okyjylar bilen paýlaşmak islän köp sanly parasatly öwüt-ündewlerini we taglymlaryny “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly täze kitabynda beýan etjekdigini belleýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwet galamyndan çykan hem-de Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan ýokary çaphana usulynda çap edilen nobatdaky taryhy-filosofik eser Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyz üçin belent maksatlara ýetmegiň ýolunda ruhy daýanç we şamçyrag bolup hyzmat eder. 

                                                                                                           

(TDH)

30.04.2022
Ekologiýa hepdeligi — durnukly ösüşiň nyşany

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda tutuş halkara bileleşik bilen bilelikde, Bütindünýä saglyk güni gözel Diýarymyzda ählihalk baýramçylygy hökmünde giňden belleniler. Bu şanly sene mynasybetli dabaralaryň ýokary derejede geçmegine Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hünärmenleri-de mynasyp goşantlaryny goşarlar. Şol dabaralar sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýän ildeşlerimizi, geljege ynamly gadam bilen barýan ýaş nesillerimizi bir maksatda birleşdirip, tutuş jemgyýetde ählumumy ruhubelentlik ýagdaýyny döreder.  

                                                                   

Aşgabat şäheriniň häkimliginiň hem-de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň başlangyjy esasynda, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli paýtagtymyzda ekologik abadançylyga ýardam berýän awtoulagsyz günler geçirilýär. Habar berlişi ýaly, 2022-nji ýylyň 4 — 11-nji apreli günlerinde sagat 8:00-dan 18:00-a çenli Aşgabat şäherinde hereket edýän şäheriçi awtobuslardan we ýeňil taksi awtoulaglaryndan, şeýle-de ilata hyzmat edýän beýleki jemgyýetçilik awtoulaglaryndan başga ulaglaryň hereketi çäklendirilýär. Asylly däbe öwrülen bu çäre adam üçin zerur bolan kada laýyk howa gurşawyny emele getirmäge, ekologik abadançylygyň ýokary derejesini üpjün etmäge gönükdirilendir. 

                                                                   

Ýurdumyzda daşky gurşawy goramak boýunça amala aşyrylýan işler ähli ýaşdaky adamlar üçin sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmekden ugur alýar. Şol maksatlar toplumlaýyn häsiýetdäki çäreleriň geçirilmegini, bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, zyýanly endikleriň garşysyna göreşmek we ençeme beýleki ugurlardaky çäreleri öz içine alýar.  

                                                                   

Bütindünýä saglyk güni saglyk hem-de ruhubelentlik ýaly üýtgewsiz gymmatlyklaryň ähmiýetini görkezýän halkara baýramdyr. Dünýäniň ähli ýurtlarynda giňden bellenilýän bu halkara baýram daşky gurşawa aýawly garamaga, ynsan saglygyny berkitmäge, sporty we bedenterbiýäni ösdürmäge ýardam berýär. Eziz Diýarymyzda welosiped sportuny ösdürmäge aýratyn üns berilýändigi sebäpli soňky ýyllarda ulagyň bu görnüşine gyzyklanma has-da artdy. Bu bolsa döwletimizde sport hereketini ösdürmek bilen birlikde, raýatlarymyzyň sport bilen meşgullanmagyny hem höweslendirýär. Şeýlelikde, bu günki günde ata Watanymyzyň ähli künjeklerinde welosiped sporty bilen giňden meşgullanylýar, milli baýramçylyklardyr şanly seneler mynasybetli welosipedli ýörişler yzygiderli guralýar. Bu bolsa welosiped sportunyň häzirki döwürde köpçülikleýin häsiýete eýe bolýandygynyň, halkymyzyň sportuň bu görnüşine höwesiniň ýokarlanýandygynyň aýdyň görkezijisidir. 

                                                                   

Halkara Olimpiýa Komiteti, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna sport boýunça halkara býurosy, ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komiteti, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, şeýle-de beýleki halkara we sebitara sport guramalary bilen ýurdumyzyň ýakyndan hyzmatdaşlyk saklamagyndaky ösüşlerimiz halkara sport hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň aýdyň beýanydyr.  

                                                                   

Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn, ruhy taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek üçin uly alada edilýär. Şoňa görä-de, ýokary derejeli sporty we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek Türkmenistanyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, 2018-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamasynyň hem Garaşsyz ýurdumyzyň başlangyjy boýunça kabul edilendigini bellemek gerek. Bu bolsa dünýäde parahatçylygy, dostlugy hem-de netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak barada Türkmenistanyň öňe sürýän syýasatynyň doly ykrar edilýändiginden habar berýär.  

                                                                   

Berkarar döwletimizde her ýyl yzygiderli görnüşde dürli ýaşdaky watandaşlarymyzyň müňlerçesini jemleýän köpçülikleýin welosipedli ýörişleriň guralmagy, awtoulagsyz günüň yglan edilmegi türkmen jemgyýetinde indi asylly däbe öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, 2018-nji ýylda Aşgabat şäherinde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanyp, welosipediň ähmiýetini görkezmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny we ekologik abadançylygyny wagyz etmek bilen baglanyşykly çäreleri öz içine alýan, welosiped sürmek boýunça köp sanly ildeşlerimiziň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi. 2019-njy ýylda Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde 2019 welosipedçiniň gatnaşmagynda «Iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş» geçirildi. Şol iki çäre hem Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. 

                                                                   

Bütindünýä welosiped gününi ebedileşdirmek maksady bilen, paýtagtymyzyň ajaýyp keşbine görk berýän «Welosiped» binasynyň açylmagy Garaşsyz ýurdumyzda ulagyň ýokary ekologiýa görnüşi hasaplanylýan welosipede berilýän uly ähmiýetiň aýdyň subutnamasy boldy. Bu günki gün «Welosiped» binasy welosipedli ýörişleriň, ekologiýa çäreleriniň we beýleki iri dabaralaryň geçirilýän ýerleriniň birine öwrüldi. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem ýurdumyzda her ýylyň 7-nji aprelinde giňden bellenilýän Bütindünýä saglyk güni mynasybetli dabaralar geçirilip, welosipedli ýörişler onuň şowhunyny artdyrar.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow: «Ýokary netijeli sportda Türkmenistany dünýä tanatmak meniň esasy maksatlarymyň biridir» diýip belleýär. Munuň özi sport arkaly beýleki ugurlarda alnyp barylýan işlere-de mynasyp goşant goşup biljekdigimize göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Sport parahatçylygyň ilçisi hökmünde halklaryň arasyndaky doganlyk-dostlugy has berkidýän bolsa, welosipediň ekologiýa taýdan amatly ulag hökmünde daşky gurşawy goramak baradaky çagyryşlara-da seslenýändigini aýtmak gerek. Bu bolsa Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerine, sagdynlygyň, parahatçylygyň, döredijiligiň hem-de ösüşiň täze belentliklerine tarap barýan türkmen halkynyň agzybirliginiň we jebisliginiň aýrylmaz bölegi hökmünde halkara sport hereketiniň taglymatlaryna ygrarlydygynyň aýdyň görkezijisidir.  

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyçlary esasynda ýurdumyzda döwrebap enjamlaşdyrylan sport zallarynyň we meýdançalarynyň, suwda ýüzülýän howuzlaryň orta we ýokary okuw mekdeplerinde okaýanlaryň, mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynda terbiýelenýänleriň hyzmatyna berilmegi bilen, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hem-de sport hereketi Türkmenistanda giň gerime we uzak möhletleýin umumymilli maksatnama häsiýetine eýe boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ata Watanymyzda ýokary netijeli sportuň we köpçülikleýin bedenterbiýe hereketiniň ösdürilmegi, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek boýunça toplumlaýyn çäreleriň utgaşykly geçirilmegi babatda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny mynasyp dowam etdirýär. 

                                                                   

Türkmen halkynyň agzybirligini we jebisligini, ägirt uly döredijilik mümkinçiliklerini beýan edýän Bütindünýä saglyk güni bilen ähli watandaşlarymyzy mähirli gutlaýarys. 

                                                                                                           

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi.

05.04.2022
Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasy howandarlyga mätäç çagalaryň operasiýa bejergileri üçin serişdeleri bölüp bermegi dowam edýär

Gadymy döwürlerden bäri nurana geljegi röwşen umytlar bilen baglanyşdyrýan çagalar — ösüp gelýän nesil baradaky alada Türkmenistanyň halkara kadalara hem-de halkymyzyň belent ynsanperwerlik ýörelgelerine laýyklykda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. 

                                                                   

Çagalary hemmetaraplaýyn alada we mähir bilen gurşap almak milletimize mahsus asylly ýörelgedir. Munuň özi häzirki zaman türkmen jemgyýetinde has-da aýdyň ýüze çykýar hem-de halkymyzyň durmuş we ruhy sagdynlygyny kesgitleýär. 

                                                                   

“Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgeden ruhlanyp, tutuş ýurdumyz boýunça häzirki zaman mekdebe çenli çagalar edaralary hem-de orta mekdepler, iň ýokary tehnologiýalar bilen üpjün edilen döredijilik merkezleri, bedenterbiýe-sagaldyş we dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumlary bina edildi hem-de olaryň gurluşyklary giň gerim bilen dowam etdirilýär. Şeýle merkezlerde näsag çagalar saglygyny dikeldýärler we döwrebap bilim alýarlar. 

                                                                   

Ahal welaýatynyň häzirki döwürde gurluşygy alnyp barylýan täze edara ediş merkezinde bina edilýän çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezi munuň aýdyň nyşanydyr. Bu ýerde döredilýän mümkinçilikler häzirki döwrüň talabyna we täze taryhy eýýamyň belent döredijilik ruhuna doly kybap gelýär. Bu ýerde çagalaryň diňe bir saglygyny berkitmek däl, eýsem, olaryň dynç almaklary, höwes edýän hünärleri boýunça ukyplaryny ösdürmekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini bellemeli. 

                                                                   

Bir söz bilen aýdylanda, ýurdumyzda körpe türkmenistanlylaryň bagtyýar durmuşy, beden we ruhy taýdan sazlaşykly ösmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Olaryň bilime, saglygyny berkitmäge bolan hukuklary berjaý edilýär, körpeleriň ruhy, aň-paýhas hem-de döredijilik babatynda ukyp-başarnyklaryny doly açmaklary üçin şertler üpjün edilýär. 

                                                                   

Munuň özi ýurdumyzda durmuşa geçirilýän we her bir maşgalanyň abadançylygynyň üpjün edilmegine, ösüp gelýän ýaş nesilleriň milli we umumadamzat ruhy gymmatlyklary esasynda terbiýelenilmegine gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeleriň aýdyň netijesidir. 

                                                                   

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen taryhy mejlisinde eden çykyşynda her bir döwletiň beýikliginiň onuň ukyply nesilleri ösdürip ýetişdirmegi arkaly kesgitlenilýändigini aýtdy. Döwletimiziň geljegi bolan ýaşlar özleriniň gazanýan üstünlikleri, eýeleýän belent sepgitleri bilen Garaşsyz Watanymyzyň abraýyny belende götermelidirler diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi hem-de munuň üçin ähli mümkinçilikleriň we amatly şertleriň dörediljekdigini nygtady. 

                                                                   

Döwletimiz çagalykdan başlap, şahsyýetiň esasy häsiýetleriniň hem-de olaryň ruhy ýörelgeleriniň kemala gelýändigine doly göz ýetirmek bilen, howandarlyga mätäç çagalara hemmetaraplaýyn kömek we goldaw berýär. 

                                                                   

Bu gün şeýle ynsanperwer ýörelgeler çaganyň hukuklarynyň we kanuny bähbitleriniň üpjün edilmegini hem-de goralmagyny kepillendirýän hukuk namalarynda, netijeli ykdysady çäreler ulgamynda, ýetim hem-de ene-atalarynyň howandarlygyndan çetde galan çagalaryň durmuş ulgamyna doly goşulyşmagyna gönükdirilen anyk durmuş çärelerinde, olary özbaşdak durmuşa taýýarlamak, ýokary ahlak, watançylyk hem-de raýatlyk düşünjesi ruhunda terbiýelemek boýunça geçirilýän işlerde öz beýanyny tapýar. Döwlet tarapyndan hemaýata mätäç ýaş nesliň saglygyny berkitmek meseleleri ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýar. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, şu maksatlar bilen Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda, 2021-nji ýylyň mart aýynda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen bu gazna Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy. 

                                                                   

Milli we daşary ýurt walýutasynda açylan bank hasaplaryna kömege mätäç adamlara goldaw bermäge gyzyklanma bildirýän adamlardan gelip gowuşýan serişdeleriň möçberleri artýar. Bu bolsa pederlerimiziň kömege mätäç adamlara hemmetaraplaýyn goldaw bermek ýaly ynsanperwer ýörelgeleriniň netijeli dowam etdirilmegine mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary we Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary bilen şu ýylyň 1-nji martynda geçiren duşuşygynda bu gaznanyň döredilen pursadyndan bäri jemgyýetimiziň we döwletimiziň howandarlyga mätäç çagalaryň durmuşyna doly derejede gatnaşmak hukugyna eýe bolandygyny we munuň lukmançylyk kömegini bermekde, saglygy dikeltmekde we derman serişdelerini almakda maddy goldawyň berilmegini öz içine alýandygyny, şeýle hem ýöriteleşdirilen mekdeplerde umumy bilim almak, olary ýörite sport we beýleki zerur enjamlar bilen üpjün etmek meseleleriniň göz öňünde tutulandygyny nygtady. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz türkmen jemgyýetinde hossarsyz çagalaryň ýeke galmaýandygyny belläp, dürli sebäplere görä hossarlaryny ýitiren çagalar hakyndaky aladany döwletimiziň öz üstüne alýandygyny aýtdy. Şeýle hem hossarsyz çagalara, ilkinji nobatda, oba arçynlyklary goldaw berýär. Hormatly ýaşulularyň maslahaty bilen çagalar belli bir maşgala berkidilýär. Şeýlelikde, maşgala bu çagany özüniňki ýaly görýär. 

                                                                   

Häzirki döwürde gaznanyň ýanynda Ýaşulular geňeşi hereket edip, ol çagalary ogullyga ýa-da gyzlyga almak bilen baglanyşykly wezipeleriň oňyn çözülmegine gatnaşýar. Geňeşiň esasy wezipesi gazna Düzgünnamada kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmäge, şeýle hem howandarlyga mätäç çagalara kömek bermäge hemmetaraplaýyn ýardam etmekden ybaratdyr. 

                                                                   

Ýaşulular geňeşiniň agzalary ene-atasyndan mahrum bolan çagalary ogullyga almak, olara at we familiýa bermek bilen baglanyşykly dürli meselelere garaýarlar. Olara bu meseleler boýunça anyk çözgütleri kabul etmek ygtyýarlyklary berildi. Ýaşulular bu işde Türkmenistanyň kanunçylygyna we milli däp-dessurlara daýanarlar. Bu çäreler çagalara olar hakynda edilýän hemmetaraplaýyn aladany duýmaga we jemgyýetde öz ornuny tapmaga mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleri ýurdumyzyň degişli lukmançylyk edaralarynda bejergi almaga mätäç çagalar, zerur bolanda, olary daşary ýurtlara ugratmak üçin ulanylýar. 

                                                                   

Gaznanyň howandarlygyndaky çagalary terbiýelemek, olara orta, ýörite we ýokary bilim bermek hem-de ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleler döwletimiziň hemişe üns merkezinde saklanar diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň raýatlary, dürli edara-kärhanalar we şereketler gazna öz serişdelerinden yzygiderli geçirip durýarlar. Şeýlelikde, keselli çagalaryň birnäçe çylşyrymly operasiýalary maliýeleşdirildi. 

                                                                   

Adamlaryň ykbalyna dahylly bolmak ýaly ýörelgede nusgalyk görelde bolýan Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň Prezidenti wezipesinde işlän döwründe türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly dessurlaryna üýtgewsiz eýerdi we öz aýlygynyň bir bölegini Haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna yzygiderli geçirdi. 

                                                                   

Bu gaznanyň esaslandyrylan gününden bäri köp wagt geçmedik hem bolsa, öňde goýlan maksatlara we wezipelere ýetmek ugrunda giň gerimli işler geçirildi. 

                                                                   

Geçen ýyl ýurdumyzyň welaýatlarynyň etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin ähli zerur enjamlar bilen üpjün edilen täze, häzirki zaman “Tiz kömek” awtoulaglary berildi. 

                                                                   

Haýyr-sahawat gaznasyndan howandarlyga mätäç çagalara ýurdumyzyň paýtagtynyň hem-de welaýatlarynyň lukmançylyk edaralarynda dürli operasiýalary geçirmek, bejergi üçin çykdajylary, çagalar öýlerinde, ýöriteleşdirilen mekdeplerde we mekdep-internatlarynda terbiýelenilýän we okaýan ýaş raýatlar üçin lukmançylyk maksatly enjamlary satyn almaga tölegleri geçirmek asylly däbe öwrüldi. 

                                                                   

Geçen döwürde hossarsyz galan hem-de maddy ýagdaýy çäkli maşgalalardan çagalaryň 25-siniň ýüregini, bogunlaryny we gözüni operasiýa etmek üçin maliýe serişdeleri bölünip berildi. Şeýle hem emeli beden agzalary, eşitdiriş enjamlary, maýyplar üçin ýörite çaga arabalary satyn alyndy. “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän ýylda-da bu ynsanperwer ýörelge netijeli dowam etdirilýär. 

                                                                   

Ýakynda ýurdumyzyň iň döwrebap hassahanalarynda — Lebap welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezinde, Mary welaýatynyň çagalar hassahanasynda hem-de Aşgabat şäherindäki Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde hossarsyz galan hem-de maddy ýagdaýy çäkli maşgalalardan ýene 10 çaga operasiýa edildi. Olar Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirildi. Häzir näsag çagalaryň ählisi-de iň gowy lukmanlaryň gözegçiliginde saklanylýar. 

                                                                   

Häzirki döwürde lukmançylyk edaralary tarapyndan doga näsag çagalaryň ýüregini we ýürek damarlaryny operasiýa etmäge taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Olary hem Haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirmek meýilleşdirildi. 

                                                                   

Ýaş türkmenistanlylar, olaryň ýakynlary we hossarlary, şeýle hem saglygy goraýyş pudagynyň işgärleri ýaş nesilleriň sagdynlygy we abadançylygy hakynda edilýän ýadawsyz tagallalar, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda çagalaryň durmuşy, hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşi we ukyplaryny açmaklary ugrunda döredilýän şertler üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de bu işleri mynasyp dowam etdirijä — hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler. 

                                                                                                           

(TDH)

04.04.2022
Ýaşyl zolaklaryň giňeldilmegi ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň nyşanydyr

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine gatnaşdy 

                                                                   

 Aşgabat, 20-nji mart (TDH). Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berildi. Köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek boýunça tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan dabara halkymyzyň mähriban toprak baradaky aladany esasy ugur edinýän ruhy gymmatlyklarymyza, ýagşy dessurlarymyza bolan ygrarlylygyny alamatlandyrýar. 

                                                                   

Ýurdumyzda köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsüminiň Milli bahar baýramyna — Halkara Nowruz gününe gabat gelmeginde özboluşly many bardyr. 

                                                                   

Gadymy döwürlerden bäri ýaşaýşyň dabaralanýandygyny alamatlandyrýan Nowruz baýramy dünýäde giňden bellenilýär. Gündogar halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlaryny şöhratlandyrýan Nowruzyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi hem-de oňa raýdaşlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, dünýäniň halklarynyň arasynda özara düşünişmek we ynsanperwer hyzmatdaşlygyň güni hökmünde halkara baýram derejesiniň berilmegi bu senäniň ähmiýetini artdyrýar. 

                                                                   

Ir bilen şu günki dabara gatnaşyjylar paýtagtymyzyň Berkararlyk etrabynyň çägine degişli günorta künjegine ýygnandylar. Aýdym-sazlaryň belent owazy bu ýerde özboluşly dabaraly ýagdaýy döretdi. Ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň çykyşlary bu çärä aýratyn öwüşgin çaýdy. 

                                                                   

Ak mermerli Aşgabat barha gözelleşýär we öz çäklerini giňeldip, dünýäniň iň owadan şäherleriniň biri hökmündäki derejesini pugtalandyrýar. Hormatly Prezidentimiz şäher ilatynyň ýaşaýşy hem-de döredijilikli zähmeti üçin amatly gurşawyň döredilmegini, adamlaryň wagtlaryny peýdaly we şatlykly geçirmegi üçin zerur şertleriň üpjün edilmegini paýtagtymyzy ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi. Soňky ýyllarda tutuş etraplar döwrebaplaşdyryldy, ähli zerur düzümi bolan täze ýaşaýyş toplumlary, seýilgähler emele geldi. Binagärligiň we inženerçilik-tehniki çözgütleriň möhüm desgalary hasaplanylýan ýüzlerçe binalar guruldy. Şolaryň käbirleriniň abraýly halkara baýraklara mynasyp bolmagy hem-de Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmegi milli binagärlik ýörelgeleriniň dünýä nusgalykdygyny görkezýär. 

                                                                   

Şeýlelikde, şäher ösüşiniň konsepsiýasy tapgyrlaýyn esasda oýlanyşykly durmuşa geçirilýär. Aşgabat ata Watanymyzyň paýtagty hökmünde ýurdumyzyň ösüşini, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny, jemgyýetimiziň medeni we ruhy durmuşynyň derejesini, aň-paýhas mümkinçiliklerini özünde jemleýär. Şeýle hem şäher gurluşygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ägirt uly özgertmeler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Paýtagtymyzyň ilaty ýyl-ýyldan köpelýär, Aşgabat täze abadanlaşdyrylan hem-de döwrebaplaşdyrylan gurluşyklar arkaly çägini giňeldýär. 

                                                                   

Şäheriň günorta künjegi Köpetdagyň dag eteklerine tarap uzaýar. Demirgazykda bolsa Garagum sährasyna çenli çägi öz içine alýar. Şol ýerlerde häzirki zaman kottejleri, mellek ýerleri bolan ýaşaýyş jaýlary, durmuş maksatly desgalar kemala gelýär. 

                                                                   

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän bu ýylda hem ata Watanymyzyň ähli künjeklerini bagy-bossanlyga büremek boýunça ýaýbaňlandyrylan asylly çäre üstünlikli dowam edýär. Halkymyzyň “Bag durmuşyň bezegidir” diýen paýhasly jümlesi biziň günlerimizde nurana arzuwlaryň amala aşýandygyny görkezýän hakykata öwrüldi. 

                                                                   

Şäheriň gözelligi we arassalygy paýtagtymyzyň adamlaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, şäher ilatynyň döredijilik we watansöýüjilik ruhuny belende göterýär. Şäheriň çäginde seýilgäh zolaklarynyň köpelmegi, meýdançalarda, ýol ýakalarynda hem-de paýtagtymyzyň eteklerinde köpçülikleýin bag nahallarynyň ekilmegi we bar bolan baglara degişli derejede ideg edilmegi ekologiýa ýagdaýyny ýokarlandyrýar. Seýilgähleriň belent başly suw çüwdürimleri bilen utgaşmagy ýakymly howa gurşawyny emele getirýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň ulagy ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilýän ýerinde saklandy. Döwlet Baştutanymyzy şu günki dabara gatnaşyjylar mähirli mübäreklediler. 

                                                                   

Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy, Hökümet agzalary, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylary garşyladylar. 

                                                                   

 Şu pursatda ýaňlanan aýdymdyr-sazlar dabara öwüşgin çaýyp, hemmeleri ruhlandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow okuwlaryny ata Watanymyzyň bähbidine zähmet bilen üstünlikli utgaşdyrýan köp sanly ýaşlar bolan dabara gatnaşyjylar bilen mähirli salamlaşyp, bag nahalyny oturtmak üçin taýýarlanan ýere geldi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň ýanyna häzirki döwrüň bagtyýar nesliniň wekili gelip, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi hem-de bag ekmek çäresine badalga bermegi haýyş etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ilkinji bag nahalyny ekip, bu çärä badalga berdi. Hormatly Prezidentimiz oglanjyga toý sowgadyny gowşurdy hem-de onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylan asylly çärä gatnaşmagy köpçülikleýin bag ekmek möwsüminiň ähmiýetini artdyrdy. Munuň özi paýhasly pederlerimiziň berkarar eden milli dessurlarynyň häzirki zamanyň ruhuna laýyk derejede ösdürilýändigini görkezdi. 

 Dabara gatnaşyjylaryň hemmesi hormatly Prezidentimiziň göreldesine eýerip, bag ekmäge girişdiler. Dürli görnüşli bag nahallarynyň bu künjegiň toprak-howa şertleri nazara alnyp ekilmegi hem-de ideginiň ýokary derejede ýola goýulmagy dag etegindäki giňişliklerde tokaý zolaklarynyň döredilmeginde aýgytlaýjy ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Ählihalk çäresiniň öňüsyrasynda toprak ýagyş yzgaryny özüne siňdirip, howa arassalandy. Munuň özi çärä gatnaşyjylara joşgun berdi. 

                                                                   

Bag nahallarynyň köpçülikleýin ekilmegi adamzadyň durmuşynda aýratyn wajyp hasaplanylýar. Şunuň bilen baglylykda, ekilen baglaryň bu künjegiň topragyna durnukly görnüşleriniň seçilip alynmagy, şunda ylmyň gazananlaryna möhüm ähmiýet berilmegi işiň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün edýär. 

                                                                   

Alymlaryň hem-de hünärmenleriň tassyklamagyna görä, şäherleriň we beýleki ilatly ýerleriň töwereginde, ulag ýollarynyň ýakalarynda, şypahanalaryň çäklerinde saýaly baglaryň ekilmegi daşky gurşawyň arassalygyny, howanyň hapalanmagynyň öňüniň alynmagyny üpjün edýär, munuň adamlaryň saglygyna oňyn täsiri uludyr. 

                                                                   

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň baş şäheriniň keşbi tanalmaz derejede özgerdi. Bu ýerlerden ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp keşbi görünýär. Döwrebap desgalaryň bir bitewi sazlaşygy şäheriň binagärligine gaýtalanmajak öwüşgin çaýýar. Munuň özi ýurdumyzda şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär. 

                                                                   

...Sähra giňişliklerinde bag nahallarynyň ekilmegi ilatly ýerleri epgekden we tozanly ýellerden goraýar. Şeýle hem gür baglaryň sil suwlarynyň täsirini peseltmekde we umuman, amatly howa gurşawyny emele getirmekde ähmiýetlidigini bellemek gerek. Suw akabalarynyň kenarlaryna saýaly baglaryň ekilmegi topragy we kenary berkitmekde möhüm hasaplanylýar. Ýurdumyzyň dag eteklerinde arçalaryň ekilmegine möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Şol bir wagtyň özünde miweli baglaryň ekilmegi ýurdumyzyň gözelligini artdyrmak bilen bir hatarda, ter miwe önümleriniň bolçulygyny üpjün edýär. Bag nahallarynyň köpçülikleýin ekilýän möwsüminde saýaly we gyrymsy baglar bilen bir hatarda, miweli baglaryň, üzümiň ekilmegi zerur hasaplanylýar. Şeýlelikde, ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň töwereklerinde tokaý zolaklary kemala gelýär. Şunda ylmyň gazananlarynyň, suw tygşytlaýjy tehnologiýalaryň işjeň ulanylmagy ykdysady babatda hem ekologiýa babatda hem örän bähbitlidir. 

                                                                   

Şu günki dabara gatnaşyjylaryň yhlasly zähmeti halkymyzyň asylly işlere bolan höwesini we agzybirligini aňladýar. Ýurdumyzda tutuş halkymyz üçin bähbitli bolan işlere hemmeleriň agzybirlikde gatnaşmagy asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň häzirki döwürde üstünlikli dowam etdirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Şeýle hem şu gün ýurdumyzda köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek bilen bir hatarda, ozal bar bolan tokaý zolaklaryna ideg etmek işleri hem geçirildi. Munuň özi seýilgähleriň arassalygyny, abadançylygyny we baglaryň ösüşini üpjün etmekde wajypdyr. 

                                                                   

Soňky ýyllarda köpçülikleýin bag nahallaryny ekmek çäresiniň yzygiderli geçirilmegi netijesinde, onlarça million düýp baglary özünde jemleýän tokaý zolaklarynyň çägi has-da giňedi. Her bir şäheriň, ilatly ýerleriň töwereklerinde tokaý zolaklary emele geldi. Ak mermerli paýtagtymyzyň günorta künjegi gür baglyga bürendi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylaryň ruhubelentligini we işe bolan höwesini artdyrýan aýdym-sazly çykyşlaryň ähmiýetlidigini belläp, sungat ussatlaryna minnetdarlyk bildirdi hem-de hemmeler bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň öňüsyrasynda geçirilen köpçülikleýin bag ekmek dabarasy tutuş ýurdumyzy gurşap aldy. Müňlerçe adamlar bu çärä uly ruhubelentlik bilen işjeň gatnaşdylar. Şonuň netijesinde, şäherlerimiziň we paýtagtymyzyň töwereklerinde tokaý zolaklary döreýär, munuň özi bolsa amatly gurşawyň döremegine ýardam berýär hem-de ilatyň saglygyna oňyn täsirini ýetirýär. Paýhasly pederlerimiziň aýdyşy ýaly, her bir adamyň bu sogap işe goşant goşmagy parzdyr. Bu bolsa Diýarymyzyň gözelligini artdyryp, arassa howa gurşawynyň kemala gelmegini üpjün eder.

21.03.2022
Döwlet Baştutanymyzyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” kitaby rus we iňlis dillerine terjime edildi

Aşgabat, 14-nji mart (TDH). Şu gün Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň rus we iňlis dillerinde neşir edilen “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Dabara ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, paýtagtymyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Milli Liderimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary bilen geçýän şu ýylda çap edilen kitaby halkymyza Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli ajaýyp sowgat boldy. Täze neşir hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurt dillerinde çap edilen köp sanly kitaplarynyň üstüni ýetirdi. Munuň özi döwlet Baştutanymyza çuňňur hormatyň, milli Liderimiziň ählumumy parahatçylygyň we ösüşiň berkidilmegi ugrunda bitiren uly hyzmatlarynyň ykrarnamasydyr.

Kitapda döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetçiligiň öňünde eden çykyşlary ýerleşdirildi. Onda daşary syýasat, ykdysadyýet, medeniýet, ylym we beýleki ugurlar baradaky pikirler jemlendi. Şonuň bilen birlikde, neşirde döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmäge degişli teklipler beýan edilýär. Täze kitabyň maksady Garaşsyzlyk döwrüniň wakalaryny diňe bir taryhy nukdaýnazardan däl-de, ýurdumyzyň geljegi babatynda pikirleri beýan etmekden ybaratdyr.

Dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, Watanymyzyň özara bähbitli we deňhukukly hyzmatdaşlyk, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli erk-isleg hem-de ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarly döwlet hökmünde bütin dünýäde tanalýandygyny bellediler. Ýurdumyz ählumumy parahatçylygy, abadançylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmak syýasatyny üstünlikli amala aşyrmakda dünýä jemgyýetçiligi bilen netijeli gatnaşyklary ösdürýär, häzirki döwrüň wezipeleriniň oňyn çözülmegine ägirt uly goşant goşýar.

Çykyşlarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Dialog — parahatçylygyň kepili” diýen ählumumy başlangyjy ilerletmek boýunça teklibiniň halklaryň parahatçylykly ýaşamagy ugrunda, özara gatnaşyklarda parahatçylyk we ynanyşmak medeniýetiniň kemala gelmeginde ähli ýurtlaryň tagallalarynyň birleşdirilmegine gönükdirilendigi bellenildi. Täze filosofiýa oýlanyşykly syýasy çözgütlere, sagdyn we özara bähbitli, umumy ykrar edilen hem-de hemmelere düşnükli ynsanperwer gymmatlyklara esaslanmak bilen, halkara ykdysady hem-de syýasy gatnaşyklaryň ösdürilmegine oňyn täsir edýän ähmiýetli şert bolup durýar.

Döwletleriň arasyndaky gatnaşyklarda parahatçylyk we ynanyşmak medeniýetiniň ösdürilmeginiň durnukly ösüşe, parahatçylygyň hem-de howpsuzlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýän Bitaraplyk syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydygy aýratyn bellenildi.

Dünýä döwletleri bilen ählumumy ösüşiň we abadançylygyň bähbidine hyzmatdaşlygy giňeltmek, iri halkara guramalar, ilkinji nobatda bolsa, Birleşen Milletler Guramasy bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlarydyr. Biziň ýurdumyz kabul edilen ähli ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn halkara ylalaşyklary, şertnamalarydyr konwensiýalary ýerine ýetirmek bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny doly we üýtgewsiz berjaý edýär, ägirt uly syýasy, ykdysady, medeni kuwwatyny parahatçylygyň, ösüşiň bähbidine gönükdirýär.

Kitapda sebit meselelerine möhüm orun berilýär. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 3-nji konsultatiw duşuşygyndaky, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň sammitlerindäki we beýleki forumlardaky çykyşlary beýan edilýär. Bu çykyşlarda häzirki zaman ösüşiniň möhüm ugurlarynda anyk we ykdysady taýdan esaslandyrylan hyzmatdaşlyga, bilelikdäki hem-de köptaraplaýyn düzümleýin taslamalaryň amala aşyrylmagyna girişilmeginiň zerurdygy baradaky pikir aýdylýar.

Neşirde bu gün milli we sebit çäklerinden çykýan türkmen Bitaraplygynyň durnuklylygyň möhüm şerti hökmünde döredijilik mümkinçiliklerine baha berilýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň daşky gurşawy goramak, energetika howpsuzlygy, ulag we aragatnaşyk, medeni-ynsanperwerlik ulgamlarynda hem-de beýleki ugurlarda daşary syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagynda oňyn Bitaraplyk hukuk derejesine aýratyn orun berilýändigi nygtaldy.

Daşary ýurtly diplomatlaryň belleýişleri ýaly, “Abadançylygyň röwşen gadamlary” kitaby alymlar üçin hem, giň okyjylar köpçüligi üçin hem uly gyzyklanma eýedir, Türkmenistanyň özygtyýarlylygynyň taryhy ähmiýetini beýan edýän örän möhüm resminamalaryň çeşmesidir.

Many-mazmun taýdan örän gymmatly bu neşir Türkmenistanyň ägirt uly gazananlarynyň, ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň, durmuş-ykdysady ulgamda ýetilen sepgitleriň aýdyň beýanydyr. Bularyň ählisi döwlet Baştutanymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edip, Watanymyza we halkymyza çäksiz söýgüsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

15.03.2022
Türkmenistanda Prezident saýlawlary geçirildi

Aşgabat, 12-nji mart (TDH). Şu gün ata Watanymyzda türkmen döwletiniň Baştutanynyň saýlawlary aýratyn dabaraly ýagdaýda geçirildi. Ir bilen ýurdumyzda döredilen saýlaw uçastoklaryna saýlawçylar öz konstitusion hukuklaryny berjaý etmek — iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň 9-syndan has mynasybyna ses bermek üçin gelip başladylar.

Hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, 11-nji martda Türkmenistanda saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işleri tamamlandy we şu gün ir sagat 7-de ýurdumyzyň ähli saýlaw uçastoklarynda ses bermek başlandy. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň TDH-a beren maglumatlaryna görä, ir sagat 9-a çenli saýlawçylaryň umumy sanynyň 25 göterimden gowragy ses berdi, sagat 11-e çenli bolsa bu görkeziji 51 göterimden geçdi. Sagat 13-e çenli Türkmenistanda özleriniň erk-ygtyýaryny erkin beýan etmäge konstitusion hukuklaryndan ähli bellige alnan saýlawçylaryň 71 göterimden gowragy, sagat 15-e çenli 86 göterimden gowragy peýdalandy. Sagat 17-ä çenli ilatyň 93 göterimden gowragy ses berdi. Sagat 19-a, ýagny saýlaw uçastoklarynyň ýapylýan pursadyna çenli saýlawçylaryň 97 göterimden gowragy ses berdi.

Bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä doly taýýarlyk bilen gelen ýurdumyzyň ähli saýlaw uçastoklarynda şu gün aýratyn işjeňlik, kalby joşgunlylyk we dabaralylyk emele geldi. Diýarymyzyň ähli şäherlerinde we obalarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçdi. Şol ýerlerde konsertler we göçme söwdalar guraldy. Bu şanly gün ilkinji gezek ses bermäge gatnaşan ýaş saýlawçylaryň aýratyn ýadynda galar. Saýlaw uçastoklarynda olara gül desseleri we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Ata Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagy üçin öz seslerini berenleriň hatarynda watandaşlarymyzyň parahat durmuşyny goramakda gije-gündiziň dowamynda özleriniň ýeňil bolmadyk hem-de hormatly borçlaryny amala aşyrýan edermen türkmen esgerleri hem bar. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ähli harby bölümlerde we birikmelerde geçirildi.

Merkezi saýlaw toparynyň TDH-a habar berşi ýaly, Türkmenistanyň paýtagtynda we bäş welaýatynda ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga hem-de halkara hukugyň kadalaryna berk laýyklykda geçen saýlaw möwsüminiň ýokary guramaçylyk derejesi bellenildi. Bu ýagdaýy ýerlerde saýlawlaryň barşyna gözegçiligi amala aşyran milli synçylar hem doly tassykladylar. Muňa Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan we daşary ýurtlardan synçylaryň wekilliginiň agzalary göz ýetirdiler. Olara saýlawlaryň näderejede geçendigi barada anyk maglumat almaga, türkmen halkynyň agzybirligine hem-de jebisligine göz ýetirmäge doly mümkinçilik boldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we şonuň bilen baglanyşykly wakalar halkara jemgyýetçilikde hem-de dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ägirt uly gyzyklanma döretdi. Şu gün saýlaw uçastoklarynda bolan köp sanly daşary ýurtly žurnalistler hem saýlawlaryň demokratik ýagdaýda geçirilendigine göz ýetirdiler.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň Prezidentiniň ählihalk saýlawlary guramaçylykly geçirildi. Ýakyn günlerde ses bermegiň gutarnykly jemleri jemlener, ýöne eýýämden saýlawlaryň Garaşsyz türkmen döwletiniň iň täze taryhynda möhüm waka bolmak bilen, hakyky demokratik esasda geçendigini doly tassyklamak bolar.

14.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygyny kabul etdi

Aşgabat, 10-njy mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynda Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrymy kabul etdi.

Myhman duşuşmaga wagt tapandygy üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň salamyny ýetirdi we onuň Türkmenistan bilen köpasyrlyk dostluk, ynanyşmak hem-de özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanan däp bolan özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigi baradaky hoşniýetli sözlerini beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mähirli mübärekläp, özüniň türk kärdeşine iň oňat arzuwlaryny aýdyp, türki döwletler bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň hem-de pugtalandyrmagyň Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynda möhüm orny eýeleýändigini belledi. Şu babatda abraýly halkara we sebitleýin guramalaryň, şol sanda geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň synçy hökmünde giren Türki Döwletleriň Guramasynyň çäklerinde netijeli gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär.

Milli Liderimiz döwletara gatnaşyklar baradaky meselä degip geçip, strategik häsiýetli uzak möhletleýin türkmen-türk hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, dost-doganlyk gatnaşyklary esasynda yzygiderli we işjeň ösdürilýän türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň hemişe özara hormat goýmak, doly düşünişmek we birek-birege ýakyndan goldaw bermek tejribesine eýerýändigi kanagatlanma bilen nygtaldy.

Türkiýede milli Liderimiziň alyp barýan köptaraply işlerine, geçirýän giň gerimli özgertmelerine ýokary baha berýärler we goldaýarlar, şol özgertmeler türkmenistanlylaryň durmuşyny düýpli özgertdi hem-de türkmen döwletiniň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine, onuň halkara derejedäki abraýynyň artmagyna kuwwatly itergi berdi. Şeýle hem myhman 12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlarynyň Türkmenistana hem-de türkmen halkyna abadançylyk getirmegini arzuw etdi.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym birek-birege berk jan saglyk hem-de işde üstünlikler gazanmak barada päk arzuwlaryny aýdyp, dostluk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň has-da pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler.

11.03.2022
12-nji mart Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlar günüdir

Türkmenistan möhüm wakanyň bosagasynda. Ýurdumyzyň saýlaw uçastoklarynyň ildeşlerimiz üçin öz gapylaryny açmagyna az wagt galdy. Şol gün türkmenistanlylar öz konstitusion hukugyndan peýdalanyp, raýatlyk borjuny berjaý ederler hem-de döwlet Baştutanyny saýlarlar. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary häzirki zaman türkmen jemgyýetinde demokratiýanyň dabaralanmagynyň nobatdaky aýdyň subutnamasy bolar. Saýlawlar açyklyk we aýdyňlyk ýagdaýynda geçirilip, halkymyz ata Watanymyzyň geljegi üçin belent jogapkärçilige düşünmek bilen, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň 9-syndan iň mynasybyna ses berer.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda TDH habar berlişi ýaly, saýlaw möwsüminde giň gerimli işler amala aşyrylyp, bu işe ähli derejedäki döwlet düzümleriniň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri girişdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk işleri ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga hem-de halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda alnyp baryldy.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli saýlaw uçastoklary ýörite usulyýet gollanmalary, ses bermek üçin ýörite gutular, göçme saýlaw býulletenleri we usulyýet gönükdirijiler bilen üpjün edilip, olar saýlawlary geçirmäge doly taýýardyrlar. Ses bermek üçin otaglarda ýörite kabinalar gurnaldy. Her bir saýlaw uçastogy ygtybarly aragatnaşyk we ulag serişdeleri bilen üpjün edildi.

Uçastok saýlaw toparlary öz wezipelerini ýerine ýetirmäge aýratyn jogapkärçilikli çemeleşdiler. Olaryň düzümine zähmetkeşler toparlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň abraýly wekilleri girdiler. Işjeňleriň tagallalary bilen ilat arasynda giňden wagyz-düşündiriş işleri geçirildi. Munuň özi saýlawçylaryň işjeňligini has-da artdyrdy. Mundan başga-da, käbir sebäplere görä, saýlawlar güni öz saýlaw uçastogyna gelip bilmeýän raýatlara möhletinden öň ses bermek hukugy berildi. Häzirki wagtda bu ähli saýlawçylaryň sanynyň 7 göterimine golaýdyr. Olaryň dolduran býulletenleri ýörite möhürlenen gutularda sesleri sanamak pursadyna çenli saklanar.

Uçastok toparlarynyň işinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň ynanylan wekilleri bilen işleri geçirmäge, şol sanda saýlawçylar bilen duşuşyklary guramakda we geçirmekde ýardam bermäge aýratyn orun berildi. Döwlet Baştutany wezipesine dalaşgärleriň duşuşyklarynyň ählisi taraplaryň arasynda ylalaşylan we bellenilen tertibe laýyklykda geçirildi. Şunda dalaşgärleriň ählisine saýlawlaryň öň ýanynda wagyz işlerini geçirmek üçin deň hukuklar we mümkinçilikler berildi.

Ýurdumyzda geçirilýän saýlawlara dünýä jemgyýetçiliginiň uly gyzyklanma bildirýändigini bellemek gerek. Ozal habar berlişi ýaly, saýlawlara daşary ýurtlardan we birnäçe halkara guramalardan, şol sanda GDA-dan, ŞHG-den, ÝHHG-den we Türki Döwletleriň Guramasyndan synçylar çagyryldy. Olara saýlawlaryň barşyna syn etmek üçin mümkinçilikler döredildi.

Şeýlelikde, 11-nji martda, ýarygije, hereket edýän saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça möwsümiň iň möhüm tapgyrlarynyň biri — wagyz ediş tapgyry tamamlanar. 12-nji martda, şenbe güni bolsa sagat 07:00-dan 19:00-a çenli ähli saýlaw uçastoklarynda ses berler we onuň dowamynda türkmen döwletiniň Baştutany saýlanar.

(TDH)

11.03.2022