«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Habarlar
TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ KARARY

2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmek hakynda
Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýyly ýurdumyz üçin taryhy ähmiýetli ýyl boldy. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň giňden bellenilip geçilmegi ýurdumyzyň gazanan ägirt uly üstünliklerini, ýeten sepgitlerini dünýä jemgyýetçiligine ýetirmäge mümkinçilik berdi.
Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda konstitusion özgertmeleriň geçirilmegini we iki palataly kanun çykaryjy edaranyň döredilmegini 2020-nji ýylyň möhüm syýasy wakasy hökmünde görkezmek bolar. Munuň özi agzybir halkymyzyň öz milli Lideriniň töweregine has-da mäkäm jebisleşýändiginiň hem-de Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletiniň döwletlilik binýadynyň has-da pugtalanýandygynyň subutnamasydyr.
Däp boýunça ýurdumyzda her ýylyň döwrebap atlandyrylmagy halkymyzyň abadançylygyny, raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny, olaryň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe amala aşyrylýan giň möçberli durmuş-ykdysady özgertmelere goşant goşmak hyjuwyny şöhlelendirýär.
Taryhy taýdan gysga möhletiň içinde Garaşsyz ýurdumyz özüniň Bitaraplyk hukuk derejesine daýanyp, Ýer ýüzüniň köp döwletleri, abraýly halkara guramalar bilen dünýäde parahatçylygyň, ählumumy howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň hatyrasyna dostlukly, birek-birege ynanyşmak, deňhukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklary ýola goýmagyň gymmatly tejribesini toplady. Türkmenistanyň teklibi bilen BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» Kararnamasynyň kabul edilmegi biziň ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli syýasatynyň dabaralanýandygynyň ýene-de bir subutnamasydyr.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwletimiziň giň halkara hyzmatdaşlyk, ynanyşmak we dostluk ýörelgelerine esaslanýan içeri we daşary syýasatyny giňden wagyz etmek hem-de dünýä ýaýmak, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny şöhratlandyrmak, raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny has-da belende götermek, ýaş nesli Türkmenistana uly buýsanç, çäksiz söýgi we wepalylyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen, şeýle hem 2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrmak hakynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjyny goldap hem-de ýurdumyzyň döwlet edaralaryndan, guramalaryndan, kärhanalaryndan, iri jemgyýetçilik birleşiklerinden we raýatlarymyzdan gelip gowşan köp sanly teklipleri nazara alyp, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:
2021-nji ýyly «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etmeli.
                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy G.MÄMMEDOWA.
Aşgabat şäheri. 
2020-nji ýylyň 30-njy dekabry. 


https://metbugat.gov.tm/blog?id=2215


31.12.2020
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumyna Mälikguly Berdimuhamedowyň adyny dakmak hakynda
Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy giňden bellenilýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer syýasatyň netijesinde ata Watanymyzyň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny pugtalandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny, halkara abraýyny mundan beýläk-de artdyrmak, halkymyzyň döredijilikli zähmet çekmegi üçin ähli şertleri döretmek boýunça bimöçber işler durmuşa geçirilýär.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda halkymyzyň abadan hem-de eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ýokary amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary, medeni we durmuş maksatly binalar yzygiderli gurlup, ulanylmaga berilýär. Ýurdumyzyň beýleki raýatlary bilen bir hatarda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň gullukçylarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş hem-de durmuş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylmagy baradaky alada Arkadag Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.
Nesilden-nesle geçip gelýän terbiýe ulgamynyň sakasynda ulyny sylamak, oňa hormat goýmak edebi durýar. Türkmen halky asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan asylly däbe görä, hemişe ýaşuly nesliň wekillerine çuňňur hormat bilen garap, olaryň baý durmuş tejribesini hem-de asylly ýörelgesini terbiýeçilik işinde giňden peýdalanyp gelipdir. Öz halkyny çäksiz söýýän, belent adamkärçilikli, açyk göwünli, öz bütin ykbalyny mähriban halkyna ak ýürekden hyzmat etmäge bagyşlan, türkmeniň şu günki we geljekki nesilleriniň bagtyýar durmuşynyň hatyrasyna müdimi mizemez döwlet binasyny berkarar eden Watanyň wepaly Ogly, görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgärini — Beýik şahsyýeti terbiýeläp ýetişdiren, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kakasy, ilhalar ynsan, Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň zähmet we durmuş ýoly bu gün diňe bir harby gullukçylar üçin däl, eýsem, bütin türkmen halky üçin hem görelde mekdebi bolup hyzmat edýär.
Ýokarda beýan edilenlerden ugur alyp, ilhalar ynsan Mälikguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň içeri işler edaralarynda uzak ýyllaryň dowamynda birkemsiz çeken tutanýerli zähmetini, ýaşlary zähmetsöýerlik, Watana wepalylyk ruhunda terbiýelemekde bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny, belent adamkärçiligi bilen halkymyza görelde bolup, ýurdumyzda uly abraýa eýe bolandygyny, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýaşlary üçin il-halka wepaly hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezendigini hem-de Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumynyň ýaşaýjylarynyň, içeri işler edaralarynyň şahsy düzüminiň ýüztutmalaryny, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň towakganamasyny nazara alyp, şeýle hem «Döwlet kärhanalaryna, guramalaryna, edaralaryna, geografik we beýleki obýektlere at dakmagyň we olaryň adyny üýtgetmegiň tertibi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna esaslanyp, Türkmenistanyň Mejlisi karar edýär:
Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumyna Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň adyny dakmaly we mundan beýläk ony «Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumy» diýip atlandyrmaly.
Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy
G.MÄMMEDOWA.

Aşgabat şäheri. 2020-nji ýylyň 18-nji noýabry. 


https://metbugat.gov.tm/blog?id=2100

23.11.2020