Habarlar
Içerki we daşarky bazarlarda islegli

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, döwlet eýeçiligini hususylaşdyrmak we oňa dahylsyz pudagy ösdürmek möhüm ugur bolup orta çykýar. Ykdysady özgertmelerde telekeçiligiň ähmiýetli orny bar. Türkmen telekeçileri bazar gatnaşyklaryny ösdürmäge işjeň gatnaşýarlar. Içerki hem-de daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyply, dünýä ülňülerine laýyk gelýän harytlaryň öndürilişi barha artýar. Önümçilige täze tehnologiýalar batyrgaý ornaşdyrylyp, önümleriň görnüşleri giňeldilýär. Bazar bolçulygyny döretmäge önjeýli goşant goşýan hojalyk jemgyýetleriniň biri-de «Ak ýaprakdyr». Golaýda bu hojalyk jemgyýetiniň direktorynyň orunbasary Merdan MÄMMETSÄHEDOW bilen söhbetdeş bolduk. 

                                                                   

 — Merdan, bagtyýar halkymyz milli Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýuny uly dabaralar bilen belledi. Toý-baýramy sowgatly garşylamak indi asylly däbe öwrüldi. Bu işlerde türkmen işewürleriniň mynasyp paýy bar. Hojalyk jemgyýetiňiziň alyp barýan işleri dogrusynda gürrüň beräýseňiz! 

                                                                   

— Döwlet Baştutanymyzyň «Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň ýurdumyzyň ösüşine goşýan mynasyp goşantlary, gazanýan üstünlikleri bizi buýsandyrýar» diýen sözleri biz — telekeçileri täze zähmet ýeňişlerine ruhlandyrýar, has-da gujurly işlemäge borçly edýär. Soňky döwürde telekeçiligi ösdürmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirildi. Salgyt we maliýe ulgamlarynda telekeçileriň netijeli işlemegi üçin amatly şertleriň döredilendigini-de aýtmak gerek. Hojalyk jemgyýetimiz bazar bolçulygynyň üpjün edilmegine, milli ykdysadyýetiň kuwwatlanmagyna mynasyp goşant goşup gelýär. Bäherden etrabynyň Sünçe obasynda miwe we bakja ekin önümleriniň şiresini öndürýän kärhanany bina etdik. 5 gektar meýdany tutýan kärhanada önümleriň hiliniň ýokary bolmagy üçin iň kämil, döwrebap enjamlary oturtdyk. Anyk aýtsam, olar Şwesiýanyň «Tetra Pak» we Türkiýäniň «Naturaelsu» kompaniýalarynyň tehnologik enjamlarydyr. Olaryň iş öndürijiligi juda ýokary.  

                                                                   

 — Önümleriňiz barada durup geçäýseňiz... 

                                                                   

— Häzirki wagtda miwe şireleriniň ýedi görnüşini alyjylara hödürleýäris. Alma, ülje, şetdaly, pyrtykal, multifrukt-tropik, gara smorodina, multifrukt-ir-iýmiş şirelerini «7 gün» haryt nyşanly gaplara gaplaýarys. Pomidoryň şiresinem öndürýäris. Önümleri 1 litrlik gaplarda söwda nokatlaryna ugradýarys. 

                                                                   

Kärhananyň miwe şirelerini öndürmekdäki kuwwaty sagatda 8000 litre barabardyr. «Içäý» haryt nyşanly gara we gök sowuk çaýlar hem bize degişli. Mohita, pina-kola, gyzyl ir-iýmiş içgileriniň önümçiligini-de ýola goýduk. Olar 0,33 litrlik gaplara gaplanýar. Bu içgileriň sagatda 9 müňüsi çykarylýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramçylygynyň öň ýanynda täze önümlerimizi-de halka hödürläp başladyk. Olar alma, limon, narpyz tagamly suwlardyr. Datly önümlerimiz baýramçylyk saçaklarymyzy bezedi. 

                                                                   

 — Dünýä ülňülerine laýyk gelýän önümleriňiziň hili-de ýokary eken. 

                                                                   

— Içgilerimiz hil babatda daşary ýurtlardan getirilýän şirelerden kem däl. Ýurdumyzda öndürilýän şol şirelere isleg barha artýar. Alyjylaryň islegini kanagatlandyrmak, bazar bolçulygyna mynasyp goşant goşmak maksady bilen, içgileriň mukdaryny artdyrmagy, görnüşini köpeltmegi meýilleşdirýäris. 

                                                                   

Häzirki wagtda taýýar önümlerimizi ýurdumyzyň ähli söwda nokatlaryndan, dükanlaryndan elýeter nyrhdan satyn alyp bolýar. Buýurmalar esasynda eltip hem berýäris. Munuň üçin hojalyk jemgyýetimizde 14 sany awtoulagymyz bar. Olaryň kömegi bilen ekologiýa taýdan arassa önümlerimizi söwda nokatlaryna ugradýarys. Bäherdende-de ýörite dükanymyzyň bardygyny belläsim gelýär. 

                                                                   

 — Önümçilikde zähmet çekýän hünärmenleriň başarjaňlygyna köp zat bagly bolsa gerek?! 

                                                                   

— Önümçilik awtomatlaşdyrylan usulda alnyp barylýar. Hünärmenlerimiz kompýuterlere, innowasion tehnologiýalara başarjaňlyk bilen erk edýärler. Häzir hojalyk jemgyýetimizde hünärmenleriň 100-e golaýy zähmet çekýär. Olaryň aglabasy ýaşlardyr. Kärhananyň çäginde işgärleriň öndürijilikli zähmet çekmegi üçin ähli şertler bar. Ýörite naharhanamyz, ýaşamak üçin niýetlenilen jaý işgärlerimiziň hyzmatynda. Lukmançylyk otagynyň gapysy elmydama açyk. Barlaghana-da hereket edýär. Ol ýerde önümleriň hili gözden geçirilýär. Dünýä ülňülerine laýyk gelýän önümlerimiz bilen halkymyzy mundan beýläk-de begendirip durarys. Saçaklaryň naz-nygmatynyň bol bolmagyna önjeýli goşandymyzy goşarys. 

                                                                                                           

Söhbetdeş bolan Akmyrat NURALYÝEW.

                       

«Türkmenistan».

09.10.2023
Täze önümhana işe başlady

Halk hojalygynyň ähli pudagynda gazanylýan üstünlikler ildeşlerimiziň beýik ösüşlere bolan ynamlaryny has-da berkidýär. Hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzda döredilen ýa-da täze gurulýan her bir kärhananyň önümleriniň we hyzmatlaryň içerki, daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyplylygynyň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet bermelidiris» diýen sözlerinden ruhlanýan telekeçileriň öndürijilikli zähmeti netijesinde harytlaryň görnüşleri günsaýyn artyp, önümçiligiň gerimi barha giňeýär. Olar şanly baýramy zähmet ýeňişleri bilen has-da şöhratlandyrýarlar. Muny «Gerçek ýigit» hususy kärhanasynyň ýakynda işe girizen, Mary şäherinde ýerleşýän nah ýüplük öndürýän täze sehiniň mysalynda hem görmek bolýar.  

                                                                   

2022-nji ýyldan bäri kärhanada öndürilýän dokma önümleriniň hiliniň dünýä ülňülerine laýykdygy aýratyn bellärlikli. Bu ýerde ýapynjalary, çalgyçlardyr jins we nah matalaryň dürli görnüşini öndürmek işi-de barha ilerleýär. Göze gelüwli, owadan bezegli önümler alyjylaryň isleglerini doly kanagatlandyrýar. Häzirki wagtda kärhananyň önümleri goňşy ýurtlara eksport edilýär. Bu ýerde 400-e golaý adam zähmet çekýär. Olaryň köpüsiniň ýaşlardygyny aýtmak has-da ýakymly.  

                                                                   

— Täze sehde işler üç çalşykda alnyp barylýar. Germaniýanyň, Şweýsariýanyň we Türkiýäniň enjamlary bilen üpjün edilen seh günde 10 tonna golaý ýüplük öndürmäge niýetlenen. Biz geljekde eksport mümkinçiliklerimizi has-da giňeltmegi maksat edinýäris — diýip, kärhananyň baş direktorynyň orunbasary Ýaşlyk Bäşimow söhbetdeş bolanymyzda aýtdy.  

                                                                                                           

Aýlar ATAJYKOWA,

                       

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy hünäriniň talyby.

02.10.2023
Garaşsyzlyk baky bagta ýetirdi

Müň dokuz ýüz togsan biriň güýz paslynyň ajaýyp gününde gazanylan milli Garaşsyzlygyň türkmen halkyny baky bagta ýetirendigine şu günki erkana ýaşaýşymyz, bagtyýar durmuşymyz, ösüş-özgerişli ajaýyp döwrümiz şaýat. Her bir raýatyň alnyndan Gün bolup dogan, ykbalyna oňyn täsirini ýetiren beýik Garaşsyzlyk milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda uly ösüşleriň gazanylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň has-da gowulandyrylmagyna getirdi. Garaşsyzlygyň ajaýyp miwesi bolan ýurdumyzyň hususy pudagy özbaşdaklygyň, erkinligiň, «öz eliň, öz ýakaň» bolmagyň gadyr-gymmatynyň başgaçadygyny aňryýany bilen subut edip, ýurdumyzyň altyn gaznasyna öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjiligi, pähim-parasady bilen döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň on bäş ýylyň içinde 28 müňe ýetmegi-de milli ykdysadyýetimizde hususy pudagyň ornunyň düýpli ýokarlanýandygynyň alamatydyr. 

                                                                   

M illi telekeçilikde zenanlaryň orny barada gürrüň edilende, ilki bilen, ýurdumyzyň hususy pudagynda ilkinji bolup haly we haly önümleriniň önümçiligini ýola goýan Orazgül Eýeberdiýewanyň ady tutulýar. Oňa «Işewür zenanlaryň öňbaşçysy» diýsek-de, hakykatdan daş düşmesek gerek. Çünki guramaçy, ukyp-başarnykly, zähmetsöýer halyçy-telekeçiniň iş tejribesi ýurdumyza ýaýrap, türkmen zenanlarynyň ýüzlerçesi onuň yzyna eýerdi. Bu günki gün milli ykdysadyýetimiziň bedew batly ösüşlerine işewür zenanlarymyzyň mynasyp goşandynyň bardygy diýseň buýsandyrýar. Ene-mamalarymyzyň çeper el işlerini dowam etdirip, olaryň nesilden-nesle geçmegine, dünýä ýaýylmagyna uly goşant goşýan işewür zenan Orazgül Eýeberdiýewa bolsa diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem, daşary döwletlerde-de giňden tanalýar. Biz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda ussat halypa bilen duşuşyp, onuň bilen işewür zenanlaryň naýbaşy baýrama mynasyp goşantlary dogrusynda söhbetdeş bolduk.  

                                                                   

 — Orazgül halypa, şeýle şatlykly günlerde siziň bilen hemsöhbet bolmak ýakymly. Elbetde, söhbedimizi telekeçi zenanlaryň asylly işlerinden başlasak. Öý-ojagyň aladasy, nesil terbiýesi bilen telekeçilik işini alyp barmak zenanlarymyza nähili başardýarka? 

                                                                   

— Dogry, zenan maşgala üçin bu ýeňil iş däl. Ýöne her bir işde töwekgellik hem höwes gerek. Onsoňam, bir işiň başyna barmazdan, ilki bilen, onuň ugur-ýollaryny hemmetaraplaýyn öwrenmeli. Esasy zat, öz işiň ussady bolmaly. Haly önümçiligi babatda alanyňda, bu işde maňa çagalykdan toplanan tejribäm kömek etdi. Heniz mekdep partasyndakak, aýal doganlarym bilen birlikde sowgatlyk önümlerden başlap, uly göwrümli halylaryň, gör, näçesini dokandyrys. Ýöne haly haryt bolup orta çykanda, ony diňe dokap bilmek ukybyň ýeterlik däl eken. Guramaçylyk ukybyň bolmaly, halyçy gelin-gyzlar bilen düşünişip işlemegi başarmaly. Halynyň çitimi, sykymy, gölleriniň, nagyşlarynyň ýerbe-ýerligi, reňkleriniň sazlaşygy, garaz, hiç bir zady gözden salmaly däl. 

 — Siziň göreldäňiz türkmen halyçylyk sungatynda başga-da guramaçy, ukyply hem başarjaň işewür zenanlaryň döremegine getirdi, şeýlemi? 

                                                                   

— Belki. Häzirki wagtda bu ugurdan baý tejribe toplan halyçy-telekeçileriň arasyndan Ogulhan Rozyýewanyň, Kümüş Täjibaýewanyň, Maýa Orazmyradowanyň, Ogulnabat Çopanowanyň atlaryny agzap biljek. «Mähirli zenan», «Mynasyp», «Zybagözel» ýaly ýurdumyzda giňden tanalýan modalar we tikinçilik öýlerine ýolbaşçylyk edýän zenanlarymyz milli lybaslarymyzyň dürli görnüşlerini halkymyza hödürleýärler. Işewür zenanlarymyz häzirki wagtda çeper el işleri bilen birlikde, ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda, oba hojalygynda, azyk we senagat önümlerini öndürmekde, gaýtadan işlemekde hem gujur-gaýratly işleýärler. Bu günki gün «Gerçek» haryt nyşanly ýokary hilli aýakgaplary öndürýän Aýhan Rejepowanyň, 100 gektar meýdanda gök we bakja önümlerini ösdürip ýetişdirýän Ogulşirin Ýazdurdyýewanyň, künji ýagyny öndürýän Göwher Jumaýewanyň, ary balynyň önümçiligi bilen meşgullanýan Maýa Amangulyýewanyň we başga-da onlarça işewür zenanlaryň atlaryny öňdebaryjylaryň hatarynda agzap bolar.  

                                                                   

 — Halypa, hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýaşlaryna ynanýar, olaryň ukyp-başarnygyna bil baglaýar. Bu hususy ulgamda işleýän ýaşlar babatda-da şeýle. Milli telekeçilige ýaşlary giňden çekmek, olaryň tekliplerini öwrenip, önümçilige ornaşdyrmak babatda alnyp barylýan işler dogrusynda-da durup geçsek. 

                                                                   

— Bu babatda Arkadagly Serdarymyz tarapyndan telekeçilikde işlemäge höwesli ýaşlar üçin giň mümkinçilikler, olaryň täze başlangyçlary durmuşa geçirmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzda ýaşlar telekeçiligi höweslendirilýär, «ýaşlar kärhanalaryna» uly goldaw berilýär. Häzirki wagtda hereket edýän Telekeçiler mekdebi hem dürli ugurlar babatda işewürlige höwesli ýaşlary taýýarlaýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň binalar toplumynyň gurulmagy bolsa geljekde işewürligiň ýokary bilimli, kämil hünärmenler bilen üpjün edilmegine getirer.  

                                                                   

Telekeçilikde ýaşlaryň orny barada söz açylanda, olaryň täzeçe pikirlenip, oňyn teklipler bilen çykyş edýändiklerini, öňdebaryjy tehnologiýalarda işleýändiklerini bellemeli. «Zybagözel» milli modalar öýüniň ýolbaşçysy Zybagözel Hydyrgulyýewanyň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň yglan eden «Ýylyň zenany» bäsleşigine gatnaşyp, «Ýylyň telekeçi zenany» diýen ada mynasyp bolandygy, Amandursun Begjanowanyň Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçirilen azyk önümleriniň halkara sergisine «Balam» haryt nyşanly konditer önümleri bilen gatnaşyp, eziz Diýara altyn medallar bilen dolanyp gelendigi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda ýaş telekeçileriň gazanan uly zähmet ýeňişleridir. 

                                                                   

 — Orazgül halypa, siziňem daşary ýurtlarda geçirilen halkara sergilere gatnaşyp, türkmen halyçylyk sungatynyň şan-şöhratynyň dünýä ýaýylmagyna uly goşandyňyz bar. Dünýä halklarynyň milli gymmatlyklarymyza bolan garaýşy barada gürrüň berseňiz.  

                                                                   

— Milli mirasymyza, çeper el işlerine uly sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Serdarymyz türkmen önümleriniň dünýä meşhurlygyny gazanmagyna giň ýol açýarlar. Iş tejribämde halkymyzyň milli buýsanjy bolan nepis türkmen halylary bilen dünýä döwletlerinde geçirilen halkara sergileriň ençemesine gatnaşmak miýesser etdi. Şolardan Saud Arabystanynda geçirilen Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisine, Özbegistan Respublikasynyň Daşkent we Buhara şäherlerinde, Täjigistanda, Russiýa Federasiýasynyň Kazan we Soçi şäherlerinde geçirilen Türkmenistanyň Milli sergilerine gatnaşyp, türkmen halysynyň ajaýyplygyny, owadanlygyny, nepisligini dünýä ýaýmaga giň mümkinçilik döredi. Halkara sergilerinde bolanymyzda, türkmen halylarynyň döreýşine, dokalyşyna, göllerine, nagyşlaryna, çitiminiň syklygyna uly gyzyklanma döreýär. Şonda bize Gahryman Arkadagymyzyň «Janly rowaýat» we «Arşyň nepisligi» atly ajaýyp eserleri gymmatly gollanma bolup hyzmat edýär. Milli Liderimiz türkmen halysyna «El bilen döredilen gudrat» diýýär. Älemgoşar öwüşginli halylary synlanyňda, bu hakykata doly göz ýetirýärsiň. Şunuň özem türkmen halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna goşulmagyna esas bolandyr. 

                                                                   

 — Garaşsyzlyk toýumyza taýýarlaýan sowgatlaryňyz baradaky buýsançly sözleriňiz bilen söhbetdeşligimizi jemlesek. 

                                                                   

— Baş üstüne! Her bir baýrama, toýa sowgatly barmak halkymyzda asylly däpleriň biri. «Pazyryk» halysy diýseň, tanamaýan az-az bolsa gerek. Biz bu gadymy halynyň täze nusgasyny döretdik. Tebigy boýaglara boýalan sap ýüpekden dokalan bu halynyň bir inedördül metrinde bir million bir ýüz müň çitim bar. Bu diýseň syklygy hem nepisligi aňladýar. Şeýle-de gülgüne hem-de ýaşyl reňkli äpet halylary dokap taýýarladyk. Olaryň göllerinde, nagyşlarynda millilik bilen täze döwrüň ruhy sazlaşýar.  

                                                                   

Bize ene-mamalarymyzyň çeper el hünärini dowam etdirip, geljekki nesillere ýetirmäge, milli mirasymyzy dünýä ýaýmaga giň ýol açýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun! 

                                                                                                           

Söhbetdeş bolan Keýik UMAROWA,

                       

«Zenan kalby»

28.09.2023
Ösüşlere mynasyp goşantlaryny goşýarlar

Milli ykdysadyýetimiziň ösüşinde hususy telekeçileriň mynasyp paýynyň bardygyny ajaýyp zamanamyzda olaryň alyp barýan işlerinde aýdyň görmek bolýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň netijesinde durmuşymyzyň ähli ulgamlaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň hususy bölegini hemmetaraplaýyn goldamagyň aýratyn ileri tutulýandygy bilen berk baglanyşyklydyr. Döredilýän giň mümkinçiliklerden, berilýän goldaw-hemaýatlardan netijeli peýdalanmak bilen, içerki bazary ýurdumyzda öndürilýän önümler bilen bolelin üpjün etmekde, döwletimiziň eksport kuwwatyny artdyrmakda telekeçilerimiziň eýeleýän sepgitleri guwandyryjydyr.  

                                                                   

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Bu şanly toýa ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen barmak ähli pudaklaryň işgärleriniň baş maksadydyr. Ýurdumyzyň telekeçileri hem Garaşsyzlygymyzyň şanly toýuny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar. 

                                                                                                           

Ogulbäbek Nurgulyýewa,

                       

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň baş buhgalteri.

26.09.2023
Ösüşlere mynasyp goşantlaryny goşýarlar

Milli ykdysadyýetimiziň ösüşinde hususy telekeçileriň mynasyp paýynyň bardygyny ajaýyp zamanamyzda olaryň alyp barýan işlerinde aýdyň görmek bolýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň netijesinde durmuşymyzyň ähli ulgamlaryny gurşap alan giň gerimli özgertmeleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň hususy bölegini hemmetaraplaýyn goldamagyň aýratyn ileri tutulýandygy bilen berk baglanyşyklydyr. Döredilýän giň mümkinçiliklerden, berilýän goldaw-hemaýatlardan netijeli peýdalanmak bilen, içerki bazary ýurdumyzda öndürilýän önümler bilen bolelin üpjün etmekde, döwletimiziň eksport kuwwatyny artdyrmakda telekeçilerimiziň eýeleýän sepgitleri guwandyryjydyr.  

                                                                   

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy dabaraly ýagdaýda belleniler. Bu şanly toýa ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen barmak ähli pudaklaryň işgärleriniň baş maksadydyr. Ýurdumyzyň telekeçileri hem Garaşsyzlygymyzyň şanly toýuny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar. 

                                                                                                           

Ogulbäbek Nurgulyýewa,

                       

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň baş buhgalteri.

14.09.2023
Telekeçilige — giň ýol

BÄHBITLI IŞLERE GOŞANDYMYZ 

                                                                   

Şanly wakalary bilen şöhratlanýan Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda giň möçberli işleriň bady artýar. Ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirmekde giňden ýaýbaňlandyrylýan tagallalar il-günümiziň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen bähbitli aladalar bilen sazlaşykly utgaşýar. Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösdürilmegi Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagyna itergi berýär. 

                                                                   

Garaşsyz Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde ýetilýän belent sepgitlerde türkmen telekeçileriniň saldamly goşantlary guwandyrýar. Bu hakykata welaýatymyzyň telekeçileriniň il-gün bähbitli bitirýän işlerindenem göz ýetirmek bolýar. Olar ilatyň islegli harytlarynyň we önümleriniň bolçulygyny döretmekde degerli tagallalary edýärler. Partiýamyzyň welaýat komitetiniň işgärleri Arkadagly Serdarymyzyň öňde goýýan wezipelerini durmuşa geçirmäge telekeçilerimizi jemlemekde netijeli işleri alyp barýarlar. Hususy kärhanalarda wagyz-nesihat işlerini ýola goýup, olaryň täsirliligini gazanýarys. Şu günler bolsa, beýik Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygynyň uly toýuna taýýarlyk işleri giňden ýaýbaňlandyrylýar. 

                                                                   

 Gözel GURBANOWA. 

                                                                   

 TSTP-niň welaýat komitetiniň hünärmeni.

05.09.2023
Haryt bolçulygy berkidilýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda azyk bolçulygy bilen baglanyşykly wezipeler üstünlikli amala aşyrylýar. Munuň üçin öňdebaryjy tehnologiýalara esaslanýan önümçilige maýa goýumlaryny goýmak bilen birlikde, emele gelýän bazar şertlerine çalt uýgunlaşyp, oňa mynasyp jogap berilýär. Şunda täze pudaklarda alnyp barylýan netijeli işlere-de aýratyn orun degişlidir. Türkmen telekeçileri tarapyndan alnyp barylýan şeýle işler öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmaga, olaryň hilini ýokarlandyrmaga hem-de nyrh elýeterliligini üpjün etmäge, ýurdumyzyň işjeň kuwwaty bolan ýaşlar üçin täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Şonuň üçin-de, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow telekeçilere goldaw bermek, kiçi we orta işewürligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin zerur şertleri döretmek, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda bazar gatnaşyklaryna geçmek, importyň ornuny tutýan eksportyň möçberini artdyrmak hem-de daşary ykdysady gatnaşyklary giňeltmek ýaly ýörelgeleri ýurdumyzyň mundan beýläk-de durnukly ösmeginiň esasy şertleri hökmünde görkezýär. 

                                                                   

Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde welaýatlarda maldarçylyk we guşçulyk toplumlary, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalary, ýyladyşhanalary özünde jemleýän obasenagat toplumlary döredilýär. Olaryň işine öňdebaryjy tejribeler, häzirki zaman tehnologiýalary işjeň ornaşdyrylýar. Et, süýt we çörek önümlerini, azyk harytlaryny öndürýän kärhanalar yzygiderli ulanmaga berilýär. 

                                                                   

Obasenagat toplumynda iň häzirki zaman tehnologiýalarynyň, enjamlaryň ornaşdyrylmagy daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişiniň artdyrylmagyna, şeýle-de eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagyna şert döredýär. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça ýylyň haýsy möwsümidigine garamazdan, halkymyzyň ter gök önümlere bolan isleglerini ýeterlik kanagatlandyrmaga ukyply ýyladyşhanalaryň ençemesi guruldy hem-de olaryň täzeleriniň gurluşygy ýaýbaňlandyryldy. Bu bolsa halkymyzyň şeýle önümlere bolan isleglerini kanagatlandyrmaga, baýramçylyk saçaklarynyň ekologiýa taýdan arassa, emeli goşundylar ulanylmadyk, elýeterli ýerli önümler bilen bezelmegine şert döretdi. Şonuň bilen birlikde-de, Türkmenistan bu döwrüň içinde eksport ediji döwlete öwrüldi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen telekeçileri içerki bazardan artyk gök we beýleki önümleridir harytlary sebit hem dünýä döwletleriniň ençemesine eksport edýär. Onuň ugurlaryny has-da artdyrmak we mümkinçiliklerini giňeltmek babatda-da döwlet tarapyndan zerur bolan ähli goldawyň berilýändigini-de nygtamak gerek.  

                                                                   

Bazar ykdysadyýeti şertlerinde önümçilik ulgamynda-da, hyzmatlar ulgamynda hem agrar telekeçiligi ösdürmek möhüm ähmiýete eýedir. Telekeçilik işi oba ilatyny iş bilen üpjün etmek, işiň görnüşlerini giňeltmek, önümçiligiň möwsümleýinligini çäklendirmek bilen, maşgala girýän girdejileriň mukdarynyň artmagyna we ýerli serişdelerden has ýerlikli peýdalanylmagyna ýardam edýär. Şunda agrar pudagyň özüne mahsus bolan aýratynlyklaryna, ýagny tebigy-howa şertlerine baglylygyna, önümçiligiň möwsümleýinligine, maýanyň haýal dolanyşygyna, ýokary önümçilik töwekgelçiligine üns berilmelidir. Şunuň bilen baglylykda häzirki zaman şertlerinde agrar pudakda netijeli telekeçiligi ösdürmek has-da möhüm ähmiýete eýe bolýar. Diňe bir ykdysady ösüş däl, eýsem ykdysadyýetimiziň geljegi hem telekeçileriň täze tehnologiýalary, hojalygy ýöretmegiň öňdebaryjy usullaryny näderejede kabul edýändiklerine baglydyr. Bir söz bilen aýdylanda, hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda haryt bolçulygyny ösdürmek we milli ykdysadyýetiň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmak ugrunda durmuşa geçirilýän özgertmeler oňyn netijelerini berýär. 

                                                                                                           

Mähri JOMMYÝEWA,

                       

Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň ätiýaçlandyryşyň usulyýeti we ätiýaçlandyryş amallary bölüminiň başlygynyň orunbasary, Aşgabat şäheriniň halk maslahatynyň agzasy.

05.09.2023
Ajaýyp binalary gurup adygan

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasynda zähmet çekýän işçi-hünärmenleriň 90 göteriminiň ýaşlardygy onuň utuşly taraplarynyň biridir. Çünki ýaşlaryň bar ýerinde güýç bar, gaýrat bar. Olar ýadamagy-ýaltanmagy bilmeýärler. Öwrenmegiň, bilmegiň, gurmagyň, döretmegiň, täze, innowasion usullarda zähmet çekmegiň höwesindäki ýaşlar täzeçe pikirlenip, täze teklipler bilen çykyş edýärler. Saýlap alan hünärine, işine höwesli ýaş össürimleriň häzirki zaman tehnologiýalaryna erk etmegi, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy üçin ähli şertler bar. Gurluşyk-gurnama işlerini alyp barmagy maksat edinen kärhanadaky ýaşlar şol mümkinçiliklerden giňden peýdalanýarlar. 

                                                                   

Tejribeli telekeçi Berdimyrat Garlyýewiň ýolbaşçylygyndaky gurluşyk kärhanasy paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda medeni-durmuş maksatly desgalaryň köp sanlysyny gurup, ulanmaga berdi. Döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň bäşisi, orta mekdepleriň üçüsi, çagalar bagy, medeniýet öýi, köpugurly hassahanalaryň ikisi, sport desgalary toplumy, Halkara karantin merkezi we çagalar dynç alyş seýilgähi hut şu kärhananyň işgärleriniň yhlasly zähmetiniň miweleri. Binagärlik keşbi bilen owazasy dünýä dolan Arkadag şäherinde bu hususy kärhana tarapyndan gurlan desgalar ýokarky sanawyň üstüni ýetirdi. Tejribeli telekeçilere täze şäheriň birinji tapgyrynda dürli maksatly binalaryň ikisiniň we döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň altysynyň gurluşygy ynanyldy. Öz işine ussat hünärmenler Ruslan Seýidowyň, Nurmuhammet Ataýewiň, Durdymyrat Hudaýberdiýewiň, Döwrangeldi Rozyýewiň ýolbaşçylygynda «akylly» şäherde amal edilen düýpli gurluşyklarda işçileriň 2450-ä golaýy agzybir zähmet çekdi. Şeýlelikde, gurluşyk işleri öz wagtynda we ýokary hilli berjaý edilip, «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň şahamçasy, şäher prokuraturasynyň edara binasy ulanmaga berildi. Şäherde kärhananyň gurluşykçylary tarapyndan bina edilen 9 gatly, 54 öýli, 7 gatly, 28 öýli, 5 gatly, 30 öýli ýaşaýyş jaýlarynda ähli amatlyklar döredilendir. «Akylly» öý hyzmatlarynyň giň toplumyny hödürleýän ýaşaýyş jaýlaryna «Peýdaly iş» hojalyk jemgyýetiniň hem-de Türkiýe döwletiniň meşhur kompaniýalarynyň häzirki zaman mebelleri ornaşdyryldy.  

                                                                   

— Işçi-hünärmenleriň ýokary öndürijilikli zähmet çekmegi üçin gurluşyk serişdeleri, tehnikalar, amatly şertlerdir ýeňillikleriň döredilmegi ilkinji zerurlyklardyr — diýip, «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy Berdimyrat Garlyýew gürrüň berýär: — Mümkinçiliklerden peýdalanyp, gurluşyk işleri üçin magdan däl gurluşyk materiallaryny, ýagny çägedir owradylan çagly, çagyl-çäge garyndylaryny Kaka, Gökdepe, Galaýmor kän müdirliklerinden, sementi Lebap, Bäherden sement zawodlaryndan özara baglaşylan şertnama esasynda satyn alýarys. Gurluşyk tehnikalarynyň 60-sy işledilýär. Agdaryjy, suw çekiji tehnikalar, göteriji, diňli kranlar, zynjyrly, ýük ýükleýji ekskawatorlar, beton garyjy enjamlar toplumy we başga-da onlarça tehnikalar gurluşyk işleriniň bökdençsiz alnyp barylmagyna şert döredýär. Işçi-hünärmenler pasyllara görä ýörite egin-eşikler, aýakgaplar, ýatak jaýlary, iýmit bilen yzygiderli üpjün edilýär. Gurluşyklaryň her birinde tehniki howpsuzlyk düzgünleri berk berjaý edilip, şahsy gorag serişdeleriniň peýdalanylyşyna gözegçilik ýola goýuldy.  

                                                                   

Häzirki wagtda alyp barýan gurluşyk desgalarymyz barada aýdanymyzda, Ahal welaýatynyň Bäherden, Mary welaýatynyň Ýolöten, Lebap welaýatynyň Farap etraplaryndaky 960 orunlyk, Seýdi şäherindäki 500 orunlyk, Daşoguz şäherindäki 600 orunlyk orta mekdepleri, şeýle-de Daşoguz şäherindäki 240 orunlyk çagalar bagyny mysal getirip bileris. Aşgabat şäheriniň Parahat — 7 ýaşaýyş jaý toplumyndaky 9 gatly, 54 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 8-siniň, 9 gatly, 36 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 9-synyň gurluşygy hem bize degişli. Ýurdumyzda şähergurluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine mynasyp goşant goşmaga şeýle giň mümkinçilikleri döredýän hormatly Prezidentimize hem-de Gahryman Arkadagymyza egsilmez alkyş aýdýarys.  

                                                                   

Hawa, döwrümize gelşik-ýaraşyk berýän belent binalary gurup, il arasynda giňden adygan «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasynyň hünärmenleriniň döredijilikli gözlegleri geljekde-de olaryň tutumly işleriniň sanawynyň artjakdygyna uly ynam döredýär.  

                                                                                                           

Keýik UMAROWA.

                       

«Türkmenistan».

10.08.2023
Hususyýetçiligiň kanunçylyk binýady

Döwletimiziň ykdysadyýetiniň kuwwatyny artdyrmakda, ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmakda, uzak möhletleýin döwlet maksatnamalarynyň rowaçlygyny gazanmakda hususy pudagyň orny uludyr. Türkmen işewürleriniň ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda alyp barýan döredijilikli, netijeli işleri muňa aýdyň subutnamadyr. Munuň özi hususyýetçiligiň köpugurly ösüşi gazanmaga, önümçiligi netijeli dolandyrmaga ukyplydygynyň tassyknamasydyr. Şeýle hakykatlardan ugur alnyp, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň telekeçiligi ösdürmekdäki düýpli tutumlary täze taryhy eýýamda Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda hususy pudak berk kanunçylyk resminamalaryna daýanýar. Esasy Kanunymyzda eýeçiligiň eldegrilmesizligi, döwletiň eýeçiligiň ähli görnüşiniň deň goragyny kepillendirýändigi, olaryň ösmegi üçin deň şertleri döredýändigi aýratyn bellenilip geçilýär. Şeýle-de Esasy Kanunymyzda ykdysadyýetiň bazar gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýandygy, döwletiň telekeçiligi höweslendirýändigi, goldaýandygy, kiçi we orta telekeçiligiň ösmegine ýardam edýändigi nygtalýar. Şunuň ýaly konstitusion ýörelgelere laýyklykda kabul edilen «Erkin ykdysady zolaklar hakynda», «Kärende hakynda», «Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi hakynda», «Telekeçilik işi hakynda», «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary hem-de beýleki hukuk resminamalary hususyýetçiligiň giň gerimli ösüşiniň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrýar.  

                                                                   

Halkymyzyň eşretli durmuşynyň dowamat-dowam bolmagyny üpjün etmekde, hususyýetçiligi ösdürmekde ägirt uly işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutumlary hemişe rowaç bolsun! 

                                                                                                           

Ýunus Erkinow,

                       

Türkmenbaşy şäheriniň prokurorynyň kömekçisi, 1-nji derejeli ýurist.

03.08.2023
Gözel ymaratlar gurulýar

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň dürli künjeginde gurulýan binalaryň sany yzygiderli artýar. Bu asylly işe türkmen işewürleri-de mynasyp goşant goşýarlar. Olar Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem gün-günden gülläp ösýän Diýarymyzyň welaýatlarynda, şäherlerinde, şäherçeleridir oba-kentlerinde medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşyklaryny ýokary depginler bilen alyp barýarlar. 

                                                                   

«Kerwenli dowamat» hususy kärhanasynyň gurluşykçylary paýtagtymyzyň «Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynda täze binany ulanyşa berdiler. 9 gatly, 54 öýli ýaşaýyş jaýy gapylaryny giňden açdy. Otaglaryň açaryny alan ýaşaýjylar ýagşy niýetler bilen bosagadan ätläp, toý saçagyny giňden ýazdylar. Otaglarda ähli amatlyklar döredilen. Bu ýaşaýyş jaýy şäheriň binagärlik keşbine özboluşly gözellik berýär. Onuň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryldy. Toplumyň çägindäki orta mekdepler, çagalar baglary, dynç alyş zolaklary, söwda nokatlary, bazar ýaşaýjylaryň hyzmatynda. Ulag-aragatnaşyk hyzmatlary-da kadaly ýola goýlan. 

                                                                   

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň birinji ýarymynda «Ylham bina» hojalyk jemgyýeti hem Büzmeýin etrabynda 1 sany dört gatly, 32 öýli ýaşaýyş jaýyny, şeýle hem «Arslan» hususy kärhanasy şu etrapda 2 sany, her biri 28 öýli ýaşaýyş jaýlaryny ulanmaga berdiler. Türkmen işewürleriniň öndürýän mebelleri otaglara bezeg berýär. Umuman, otaglarda ýaşaýjylar üçin ähli şertler döredilen. 

                                                                   

Ussat binagärler Ahal welaýatynda hem 3 sany 2 gatly, her biri 16 öýli ýaşaýyş jaýlaryny ulanmaga berdiler. Bu jaýlary «Çeper gurluşyk» hususy kärhanasynyň gurluşykçylary bina etdiler. Bu hususy kärhananyň Ak bugdaý etrabynda atçylyk toplumyny gurup ulanmaga berendigini hem bellemek gerek. 

                                                                   

«Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň dürli künjeginde saglyk öýleridir merkezleri, dermanhanalar, sport toplumlary yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär. Olara täze tehnologiýalar, ylmyň öňdebaryjy usullary ornaşdyrylýar. Bular halkymyzyň sagdyn, berk bedenli bolmagy barada edilýän aladalardan nyşandyr. Golaýda Mary şäherinde täze dermanhana müşderilere hyzmat edip başlady. Umumy meýdany 500 inedördül metre barabar bolan bu binany «Tebigat çeşmesi» hususy kärhanasynyň hünärmenleri gurdular. Dermanhana birnäçe bölümden ybarat bolup, olara döwrebap enjamlar ornaşdyrylandyr we sanly ulgama birikdirilendir. «Tebigat çeşmesiniň» gurluşykçylary Kerki şäherinde-de täze dermanhanany işe girizdiler. 

                                                                   

«Jemşidiň jamy» hususy kärhanasy Dänew etrabynda çagalar dynç alyş merkezini gurup, körpeleri begendirdi. Häzir bu merkezde ösüp gelýän ýaş nesliň wekilleri medeniýetli dynç alýar, saglygyny berkidýär. 

                                                                   

Ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň telekeçilere bildirýän ynamy we berýän goldawy olary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar. Türkmen işewürleri görenleri haýran galdyrýan gözel ymaratlary gurýarlar. Olar medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşygynyň barha giň gerime eýe bolmagyna önjeýli goşant goşýarlar. 

                                                                                                           

Akmyrat NURALYÝEW.

                       

«Türkmenistan».

01.08.2023
Milli önümlere dünýäde gyzyklanma artýar

Ministrler Kabinetiniň 14-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň şu ýylyň alty aýynda gazanylan ösüşleri barada aýratyn durlup geçildi. Hasabat döwründe Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 133,3 göterime deň bolsa, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümleriniň önümçiliginiň ösüşi şu ýylyň alty aýynda 110,3 göterime, senagat önümçiliginde 109,6 göterime barabar boldy. Bu görkezijiler hormatly Prezidentimiziň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, netijeli işleri alyp barýan, ýurdumyzyň «altyn gaznasyna» deňelýän telekeçileriňdir işewürleriň işleriniň ileridiginden habar berýär. Biz munuň şeýledigine şu günlerdäki wakalara şaýat bolanymyzda hem aýdyň göz ýetirýäris. 

                                                                   

12 — 14-nji iýulda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Food Istanbul Expo — 2023» atly azyk önümleriniň halkara sergi-ýarmarkasyna Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň hem 16-sy gatnaşdy. Şolaryň hatarynda miwe içgilerini taýýarlamakda, konditer ýaly köpugurly azyk önümçiliginde meşhurlyk gazanan «Parahat», «Täze Aý», alkogolsyz gazlandyrylan içgileri bilen tanalýan «Arçalyk» we «Tükel», miwe suwlaryny öndürýän «Sada», konditer we süýji önümleri bilen adygan «Misgär», «Altyn Ýunus», «Kindi», «Mekan», «Ak Gar», «Mähriban-Merw», «Tamada», «Balam», «Balşeker», «Altyn şöhle», «Kilwan» ýaly hususy kärhanalardyr hojalyk jemgyýetleri bar. Azyk harytlary we içgiler, konditer önümleri, maňyzlar we gury iýmişler, köke we şokolad, azyk senagatynyň goşundylary we gaplary, söwda enjamlary we dükanlaryň bezegi ýaly bäş bölümden ybarat bolan bu halkara gözden geçirişde türkmen kärhanalarynyň pawilýonlary köp adamly bolup, halkara bilermenlerdir daşary ýurtly işewürler Türkmenistanda öndürilen ekologik taýdan arassa, ýokary hilli azyk önümlerine ýokary baha berdiler. Dünýäniň 100-e golaý döwletinden 1000-den gowrak önüm öndürijini bir ýere jemlän gözden geçirilişigiň çäklerinde ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirilip, türkmen telekeçileri daşary ýurtly işewürler bilen önümleri eksport etmek boýunça birnäçe ylalaşyklary gazandylar. Şol ýurtlaryň hatarynda Palestina, Yrak, Ysraýyl, Gazagystan, Gyrgyzystan, Owganystan, BAE ýaly birnäçe döwletleri görkezmek bolar.  

 16 — 23-nji iýul aralygynda Owganystanyň Kabul şäherinde geçirilýän Ymam Abu Hanifanyň II milli we halkara sergi-ýarmarkasyna hem türkmen telekeçileri işjeň gatnaşýarlar. Dünýäde eksport hem-de import amallaryny ýokarlandyrmak, önüm öndürijileriň arasynda täze mümkinçilikleri öwrenmek, daşary ýurt kompaniýalarynyň arasynda söwda gatnaşyklaryny ýola goýmak, tejribe alyşmak ýaly oňyn maksatlar bilen geçirilýän bu halkara sergide oba hojalygy, gurluşyk, hünärmentçilik we derman senagatynyň önümleri, lukmançylyk enjamlary, şeýle-de beýleki milli önümler görkezilýär. Eýrandan, Türkiýeden, Pakistandan we başga-da birnäçe döwletlerden işewürleri özünde jemlän bu iri sergi-ýarmarka «Parahat», «Döwletli döwran», «Oguzabat» ýaly ýurdumyzyň baýry kärhanalarynyň birnäçesi gatnaşýar. Onuň çäklerinde geçirilýän duşuşyklarda türkmen telekeçileriniň önümlerine ýokary baha berilmegi öndürilýän ýerli harytlara dünýä bazarlarynda islegiň uludygyny görkezdi.  

                                                                   

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary daşary ýurtlarda geçirilýän halkara sergilere işjeň gatnaşyp, ýurdumyzda öndürilýän azyk, senagat önümleri, sarp ediş harytlary, haly, dokma önümleri, kompýuter we kommunikasiýa babatdaky mümkinçilikleri şöhlelendirýärler. Bu bolsa ýurdumyzyň daşary söwda dolanyşygynyň has-da ösmegine uly itergi berýär.  

20.07.2023