Habarlar
Telekeçiler — ýurdumyzyň altyn gaznasy

GÖWÜNLERI GALKYNDYRAN PURSATLAR

Hormatly Prezidentimiziň golaýda welaýatymyza iş saparynyň çäklerinde Görogly etrabynyň Türkmen ýoly geňeşliginiň çäginde hereket edýän «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumynda alnyp barylýan işler bilen ýakyndan tanyş bolmagy Garaşsyz ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny ösdürmäge berilýän uly ünsüň, azyk bolçulygynyň döredilmegi ugrundaky giň gerimli aladalaryň anyk nyşanyna öwrülip, bu ýerde zähmet çekýän adamlaryň kalbyny joşa getirdi. Bu olaryň ýürek buýsançlarynda, häzirki günlerde öz işlerine has-da yhlasly ýapyşýandyklarynda aýdyň ýüze çykýar.

— «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen ýylymyzyň ilkinji aýynda milli Liderimiziň guşçulyk toplumymyza Şa gadamynyň düşmegi hemmämiziň başymyzy göge ýetirdi — diýip, toplumyň ýolbaşçysy Öremyrat Sopyýew öz guwanjyny beýan etdi: — Şeýle uly hormat-sarpasy,  biz — telekeçilere berýän kömek-goldawlary üçin Arkadag Prezidentimize hoşallygymyzyň çägi ýok. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

Belli bolşy ýaly, ýylda 300 tonna guş etini öndürmäge mümkinçiligi bolan bu toplumda öňde goýlan wezipäniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda giň gerimli işler alnyp barylýar. Şonuň netijesinde bu ýerde her ýyl 6 tapgyryň dowamynda 210 müň sany jüýje saklanylyp, 40 — 45 günüň dowamynda ete geçirmäge ýaramly towuklar kemala getirilýär.

Umumy meýdany 3 gektardan ybarat bolan toplumda ýaş jüýjeleri, towuklary idetmäge niýetlenilen 3 sany ýatak bolup, olara häzirki zaman gyzdyryjy, sowadyjy, howa çalyşýan enjamlar, elektrik energiýasy, suw bilen üpjün edýän serişdeler ornaşdyrylypdyr. Şonuň ýaly-da, bu ýerde towuklary soýmak, öndürilen et önümlerini toplumyň ady ýazylan ýörite gaplara gaplamak boýunça aýratyn bölüm hereket edýär.

Toplumyň işçi-hünärmenleri guşlar üçin ýeterlik iým taýýarlamak barada-da uly alada edýärler. Munuň üçin bölünip berlen 50 gektar meýdana däneli ekinleriň birnäçe görnüşleri ekilip, olaryň bereketli hasyly ýetişdirilýär. Bu bolsa olara zerur goşundylaryň goşulmagy bilen, guşlar üçin ýokumly iýmleriň öndürilmegine şert döredýär.

Ýeri gelende, toplumda guşlara gözegçilik etmekde, olaryň berýän önümlerini ýygnamakda, taýýarlamakda ýaşlaryň ençemesiniň zähmet çekýändigini bellemek gerek. Bu ýerde bolanymyzda olaryň biri — ýaş towuk çopany Geldi Bäşimow özara gürrüňdeşlikde şeýle diýdi:

— Bu toplumyň açylmagy bilen,  men we men ýaly obadaş oglan-gyzlarymyzyň birnäçesi işli boldy. Biz guş idetmegiň ýol-ýodalaryny barha içgin öwrenip, bu işde ýeterlik tejribe toplaýarys. Biziň bu ýerde işläp, oňat girdeji gazanmagymyz maşgalamyzyň rysgal-berekedini artdyrýar. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän Arkadag Prezidentimize tüýs ýürekden alkyş aýdýarys.

— Hormatly Prezidentimiz toplumda bolan mahaly ata-babalarymyzyň towugy ýedi hazynanyň biri hasaplandygy, onuň etiniň, ýumurtgasynyň ynsan saglygy üçin uly peýdasynyň bardygy hakynda aýtdy, bu ugurda alyp barýan işlerimizi has-da giňeltmek barada maslahat berdi, telekeçilere mundan beýläk hem derwaýys kömekleriň ediljekdigini belledi — diýip, guşçulyk toplumynyň ýolbaşçysy Öremyrat Sopyýew sözüni dowam etdirdi: — Bu gürrüňler, degerli maslahatlar, goldawlar bizi has-da gaýratly zähmet çekmäge ruhlandyrýar, üstümize uly borçlaryň ýüklenilýändigini tassyklaýar. Şoňa görä-de,  biz öz iş depginimizi geljekde has-da güýçlendirip, halkymyza guş önümlerini ýetirmek ugrunda zähmetimizi gaýgyrmarys.

Biz — telekeçileri goldap, işlemäge ähli şertleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri rowaç bolsun!

Ýörite habarçymyz.
Surata düşüren Bazar TILLAÝEW.

27.01.2022
Şa gadamy şamçyragdyr ýolumyza

Hormatly Prezidentimiz geçen hepdede Daşoguz welaýatyna amala aşyran iş saparynyň dowamynda Görogly etrabynyň çäginde ýerleşýän «Işewür topar» hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumyna baryp, ol ýerde hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Öremyrat Sopyýew hem-de onuň hünärmeni bilen duşuşyp, söhbetdeş boldy. Şol duşuşygyň özünde galan täsirleri dogrusynda gürrüňdeş bolmak üçin biz hem bu hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy Öremyrat Sopyýew bilen duşuşdyk.

— Öremyrat, hormatly Prezidentimiz bilen duşuşmak, didarlaşmak, gör, nähili uly bagt!

— Hawa, Gahryman Arkadagymyzyň «Işewür topar» hojalyk jemgyýetimize gelmegi, biziň bilen duşuşmagy durmuşymyzda ýatdan çykmajak ýakymly, tolgundyryjy pursatlary peşgeş etdi.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzyň ilkinji aýynda döwlet Baştutanymyz bilen didarlaşmak bagtynyň miýesser edendigi üçin örän begenýärin. Hormatly Prezidentimiz iş ýagdaýlarymyz bilen içgin gyzyklanyp, guşçulyk toplumymyzyň önümi, işleriň alnyp barlyşy, bedeneler, ýumurtga öndürýän towuklarymyz we hindi towuklary barada söhbetdeş boldy. Döwlet Baştutanymyz şol duşuşygyň barşynda maňa we hünärmenlerimize döwrebap telewizory-da sowgat berdi.

— Şa serpaýyňyz gutly bolsun, höwri köp bolsun!

— Sag boluň, taňryýalkasyn! Ýylyň başynda hormatly Prezidentimiziň mübärek gadamynyň welaýatymyza düşmegine hem-de Şa serpaýyna mynasyp bolmagymyza maşgalamyzyň adyndan Arkadag Prezidentimize köp-köp sagbolsun aýdýaryn!

Hormatly Prezidentimiziň welaýatymyza iş saparynyň edil öň ýanynda ak garyň ýagmagynyň-da ata-babalarymyz aýtmyşlaýyn, gowulykdan, döwletlilikden, şatlykdan nyşandygyny belläsim gelýär.

— Öremyrat, «Işewür topar» hojalyk jemgyýeti haçan işe girizildi?!

— Ata-babalarymyz «Ata kesbi — ogla halal» diýipdirler. Oba hojalyk işleri bilen meşgullanmak, mal saklamak, ekin ekmek, guşçulygy örňetmek — bularyň hemmesi atamdan kakama, kakamdanam bize geçen kesp-kärdir. Şeýlelikde, hojalyk jemgyýetimiz 2016-njy ýylda döredildi. Bu işleriň ýola goýulmagy dogrusynda esasy hemaýatkärlerim, ýakyndan ýardamçylarym agalarym Serdar, Toýly we inim Esen Sopyýewler. Hojalyk jemgyýetimizde başga-da 23 sany işgär bolup, olar gije-gündizleýin çalşykda işleýärler. Sebäbi guşçulykda ýaňy ýumurtgadan çykan jüýjelere ideg etmek köp zähmeti talap edýär. Olary her 2 sagatdan az-azdan iýmitlendirmeli bolýar. Şol sebäpli hem işimize jogapkärli çemeleşýäris.

— Hormatly Prezidentimiziň belläp geçişi ýaly, halkymyzy özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmek baş maksadymyzdyr.

— Guşçulyk hojalygymyzda bir ýylda 300 tonna guş eti öndürilýär. Toplumymyzda et ugurly jüýjeden 10 müňüsi, ýumurtga öndürýän towuklarymyzdan 5 müňüsi, hindi towugyndan bolsa 2 müňüsi örňedilýär. Biz hem hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alyp, golaýda ýetişdiren bedenelerimizden 1000-siniň etini halka hödürledik.

Guşçulykda esasy ugurlaryň biri-de hindi towuklaryny ösdürip ýetişdirmekden ybarat bolup durýar. Hindi towuklarynyň birnäçe görnüşli tohumlary bar. Hindi towugy iriligi we agramy boýunça beýleki guşlardan tapawutlanýar. Bular belli bir ýaşa çenli tiz semreýärler.

Gahryman Arkadagymyz duşuşygyň dowamynda ata-babalarymyzyň hem guşçulyk bilen meşgullanandygyny we towugyň ýedi hazynanyň biri hasaplanýandygyny, onuň etiniň we ýumurtgasynyň ýokumly iýmit hökmünde görülýändigini belläp geçdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiziň hemaýat-goldawlary netijesinde hojalyk jemgyýetimiziň guşlaryna ot-iýmlik ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin 50 gektar ýer bölünip berildi. Şol ýeriň 20 gektaryna mekgejöwen, 15 gektaryna jöwen, 10 gektaryna ýorunja, 5 gektaryna arpa ekip ýetişdirýäris. Nesip bolsa, öňümizde uly maksatlarymyz bar. Guşçulyk toplumynyň gerimini has-da giňeltjek bolýarys. Munuň üçin bolsa ähli şertler bar. Şeýle şertleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

— Biz hem siziň maşgalaňyza agzybirlik diläp, alyp barýan işleriňizde üstünlik gazanmagyňyzy, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzda maksatlaryňyzyň myrat tapmagyny arzuw edýäris. Hojalyk jemgyýetiňiziň işinde ata-babalaryňyzdan gelýän kesp-käriňizi ýöretmekde elmydama ösüşler ýaran bolsun!

Söhbetdeş bolan Gülruh HALJANOWA,

Agrosenagat işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň başlygy.

26.01.2022
Röwşen geljege tarap rowaç gadamlar

Halkyň hatyrasyna beýik işleri bitirýän Gahryman Arkadagymyz bilen il-günüň bir jan, bir tendigi, berkarar döwletimiziň 30 ýyllyk garaşsyz ösüş ýolunda ýeten sepgitleriniň dünýä ykrarnamasyna eýe bolanlygy we belent maksatlara tarap ynamly gadam urýandygy buýsançly hakykatdyr.

Ýurdumyzda türkmen telekeçileriniň, senagatçylarynyň işleri bilen içgin gyzyklanylyp, olaryň armasy ýetirilýär. Muny geçen ýylyň dowamynda durmuşymyzda bolup geçen şanly wakalar hem tassyklaýar.

Şeýle buýsançly wakalaryň birine 2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda şaýat bolduk. Şol gün milli Liderimiziň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegini, onuň ugrundaky döwrebap hyzmat ediş, inženerçilik desgalaryny açyp, ulanmaga ak pata bermegi, ýurdumyzyň hususyýetçilerine şeýle iri möhüm taslamalaryň gurluşygynda geljekde hem uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etmegi buýsanjymyzy artdyrdy. Açylyş dabarasynda hem aýdylyşy ýaly, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy — «Türkmen Awtoban» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň gurýan bu ýoly Bitarap döwletimiziň ulag ulgamynda ählumumy wezipeleri çözmek üçin tagallalary birleşdirmäge uly ähmiýet berýändigini, ulag diplomatiýasyny üstünlikli ösdürýändigini aýdyň görkezýär.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän şu ýylyň 13-nji ýanwarynda döwlet Baştutanymyzyň Esenguly etrabynyň Gögerendag obasynyň ýaşaýjylary, hususy balykçylar bilen duşuşyp, olaryň hal-ýagdaýy bilen gyzyklanmagynda hem telekeçileri goldamak we höweslendirmek ýaly asylly däbi gördük. Şa gadamynyň hususy balykçylaryň mekanyna düşmegi, olaryň alyp barýan asylly işlerine ýokary baha berilmegi döwletlilikden nyşandyr.

Häzirki döwürde türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleriniň dürli görnüşleri, şol sanda balyk önümleri bazar bolçulygyny artdyrmaga goşant goşýar. Balykçy telekeçilere ýer bölekleriniň berilmegi, emeli usulda balyklary ösdürip ýetişdirmäge niýetlenen howuzlaryň gurulmagy, şeýle-de balyklary ýörite inkubatorlarda köpeltmek, olaryň iýmitini taýýarlamak boýunça innowasion tehnologiýalar esasynda alnyp barylýan işler oňyn netije berýär.

Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 18-nji ýanwarda Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler we ýurdumyzyň beýleki künjeklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Şeýle-de «Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynyň meseleleri hakynda» Karara gol çekdi. Bu taryhy waka ähli halkymyzyň, şol sanda ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň şatlygyny goşalandyrdy.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň depgini barha ýokarlanýar. Ony iki tapgyrda gurmak meýilleşdirilip, birinji tapgyrda 336 sany binadyr desga gurulýar. Şolaryň hatarynda 11 sany jemgyýetçilik, 26 sany edara binasy, 19 sany bilim edarasy, 258 sany iki we köp gatly ýaşaýyş jaýlary, 8 sany saglyk we sport desgasy, 14 sany içerki we daşarky inžener ulgamlary we desgasy bolup, olaryň gurluşygyna Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan hususy kärhanalaryň 60-dan gowragy gatnaşýar. Gurluşyk işleriniň amala aşyrylýan döwründe potratçylaryň we kömekçi potratçylaryň gümrük paçlaryny, birža we gümrük ýygymlaryny tölemekden boşadylmagy aýratyn guwandyryjydyr.

Şeýle hem 20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Daşoguz welaýatyna amala aşyran iş saparynyň barşynda welaýatyň Görogly etrabynyň çäginde ýerleşýän “Işewür topar” hojalyk jemgyýetiniň guşçulyk toplumyna baryp gördi we ol ýerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, öndürilýän önümler, olaryň görnüşleri bilen gyzyklandy. Bu waka hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda azyk bolçulygyny üpjün etmekde işewür toparlaryň möhüm orun eýeleýändiginiň, telekeçileriň yhlasly tagallasy netijesinde ýurdumyzyň ilatynyň ýylyň tutuş dowamynda ter gök önümler, etiň dürli görnüşleri we ýumurtga bilen üpjün edilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Şulardan hem görnüşi ýaly, ykdysadyýetiň hususy pudagy ösüşiň täze belentliklerine ynamly çykýar. Häzirki wagtda täze önümçilikler ýola goýulýar, köp sanly iri desgalary ulanmaga bermäge taýýarlyk görülýär.

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Kararyna laýyklykda, 11-nji fewralda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçiriler, onda geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamasy tassyklanar. Ýakyn geljek üçin niýetlenen bu möhüm resminamanyň kabul edilmegi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň şanly wakasy bolup, ýurdumyzyň ähli ugurlaryny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça wezipeleri kesgitlär.

Türkmen telekeçileri öz işlerini hormatly Prezidentimiziň dördünji senagat rewolýusiýasy eýýamynda innowasion barlaglara işjeň gatnaşmak, täze tehnologiýalary döretmek, dünýäniň ählumumy tehnologik ösüşinden yza galmazlyk hakyndaky sargytlaryna, şeýle-de bazar ýörelgelerine, sanly ykdysadyýetiň talaplaryna laýyklykda alyp barýarlar.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmakda, bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmekde, azyk howpsuzlygyny berkitmekde hususyýetçilere uly orun degişlidir. Olaryň ýola goýýan täze önümçilikleriniň gerimi barha giňeýär. Golaýda bolsa aýna owuntyklaryndan gurluşykda ulanylýan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça «Algap» hususy kärhanasy bilen bilelikde döredilen «Senagattehnologiýalary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde önümiň nusgalyk tapgyry öndürilip, oňa degişli döwlet edaralaryndan hil, laýyklyk we howpsuzlyk güwänamalary alyndy. Geljekde paýdarlar jemgyýeti tarapyndan polat görnüşiniň ornuny tutýan dürli ölçegdäki kompozit armaturasynyň önümçiligini has-da giňeltmek meýilleşdirilýär. Bu pudaklar tarapyndan bazalt çig malyndan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça hem guramaçylyk işleri geçirilýär. Mundan başga-da, «Eziz doganlar» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda ýyllyk kuwwaty 3 million 300 müň inedördül metr keramiki-bezeg plitalaryny we 120 müň sany sanfaýans önümlerini öndürmäge deň bolan zawodyň gurluşygyny alyp barýar.

Hususyýetçiler özlerine hemmetaraplaýyn goldaw berýändigi üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirýärler, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine halal, tutanýerli zähmet çekip, yhlas-başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar.

Saparmyrat OWGANOW,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty.

25.01.2022
Elektrik enjamlary öndürilýär

Türkmenistan dünýäde energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça baý döwletleriň biri bolmak bilen, diňe içerki sarp edijilerini elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmäge ukyply bolman, eýsem, onuň eksportynyň möçberini yzygiderli artdyrýar. Ýurdumyzyň elektroenergetika senagatynda berjaý edilýän işler häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede ösdürilýär hem-de elektrik energiýasynyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar.

Bu pudakda netijeli işleýän, hormatly Prezidentimiziň «Balkan welaýatynyň senagat pudagyny ösdürmegiň esasy ugurlary hakynda» Kararyna laýyklykda döredilen kärhanalaryň biri-de «Demir ölçeg» hususy kärhanasydyr. Ol Balkanabat şäheriniň Jebel şäherçesiniň çägindäki senagat zolagynda ýerleşýär.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu hususy kärhananyň köpugurly elektrik enjamlaryny öndürýän we hyzmat merkeziniň işçi-hünärmenleri täze, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny mynasyp sowgatlar bilen garşyladylar. Kärhanada önümçilik we elektrik enjamlaryny abatlaýyş-sazlaýyş bölümleri, ammar we işgärler üçin niýetlenen jaý bar. Onuň önümçilik bölüminde daşary döwletleriň «DURMA» we «JUANEL» kysymly öňdebaryjy enjamlary ornaşdyryldy.

Bu ýerde 40 adam zähmet çekýär. Kärhana elektrik enjamlarynyň önümçiliginde we elektrik gurnama işlerinde öňdebaryjy hususy kärhanalaryň hataryndadyr. Bu ýerde demirden elektrik enjamlary üçin şitlerdir gutular öndürilýär, dürli pudaklardan gelýän sargytlar boýunça işler amala aşyrylýar. Abatlaýyş-sazlaýyş bölüminde bolsa elektrik hereketlendirijileriniň we transformatorlaryň sarym hem-de abatlaýyş işleri ýerine ýetirilýär. Şeýle hem «Demir ölçeg» hususy kärhanasynyň hyzmatlarynyň hatarynda meýdan inženerçiligi, elektrik enjamlaryny ýokary woltda synagdan geçirmek, ölçemek, olara tehniki hyzmat etmek, rele goraglaryny we awtomatikany gurnamak hem sazlamak, gorag ýereçatmalaryny, ýyldyrymdan goraýjylary gurnamak ýaly ugurlary görkezmek bolar. Mundan başga-da, elektrik geçiriji ulgamlar üçin demir düzümleri öndürmek, yşyklandyryş üçin sütünleri, kuwwaty 35 kW çenli bolan dizel generatorlaryny abatlamak we olara hyzmat etmek işleri alnyp barylýar. Abatlanan enjamlar döwlet standartlaryna laýyklykda, ýörite barlagdan geçirilýär. Kärhana ýörite ygtyýarnamalar esasynda howa we ýerasty elektrik geçirijilerini çekmek boýunça işleri, gurluşyk işlerini hem ýerine ýetirýär.

Balkanly işewürler hormatly Prezidentimiziň bazar gatnaşyklaryny ösdürip, hususy pudagyň ornuny has-da berkitmek, täze önümçilikleri döretmek, ylmyň täze gazananlaryna, öňdebaryjy tejribä daýanýan ösen ykdysadyýeti kemala getirmek babatda döwlet derejesinde edýän giň gerimli aladalaryna ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdýarlar.

Toýmämmet HAJYÝEW,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň başlygy.

19.01.2022
Eksport ugurly harytlar

Häzirki zamanyň islegli önümi

Okyjy, belki-de, ýurdumyzda ilkinjileriň biri bolup, dürli görnüşli asma potoloklaryň önümçiligini ýola goýan «Ak bulut» hojalyk jemgyýeti bilen tanyşdyr. Köpimiziň ýaşaýan öýümizi, işleýän edara binamyzy bu hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýän asma potoloklar bezeýändir. Telekeçiler Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän önümçilik merkezinde ornaşdyrylan iň häzirki zaman, öňdebaryjy enjamlarda her ýylda asma potoloklaryň 4 million inedördül metrini, sinklenen metal önümleriniň hem 7 müň tonnasyny öndürmäge mümkinçilik tapýarlar. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän bu kärhana hormatly Prezidentimiziň alyp barýan sanly ulgam syýasatyna eýerýän we müşderiler üçin amatlyklary döredýän onlaýn platformasy bilen hem işleýär. Bu bolsa işewürleriň döwrüň ösen talaplaryna görä iş alyp barýandyklaryny görkezýär. Häzirki wagtda ýokary hilli, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply asma potoloklaryň we profil sistemalaryň 36 müň inedördül metre golaýynyň daşary ýurtlara eksport edilmegi olaryň yhlasly zähmetiniň miwesidir.

— Biz öz işimizde, ilkinji nobatda, müşderiniň islegini göz öňünde tutýarys. Görnüşi, hili we nagyş aýratynlygy müşderiniň islegine gabat gelmeli. Önümiň hil derejesiniň ýokary bolmagy, ekologiýa taýdan arassalygy, ýangyn howpsuzlyk kadalaryna doly laýyk gelýändigi ýaşamak üçin amatlylyk döredýär. Hojalyk jemgyýetimiziň önümleri ýurdumyzda alnyp barylýan iri gurluşyklarda giňden ulanylýar. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli paýtagt şäherimizde açylyp ulanylmaga berlen «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkeziniň gurluşygynda önümlerimiziň bolmagy bizi has-da buýsandyrýar.

Müşderilere asma potoloklaryň dürli görnüşleri, ýagny winil örtükli, akustik we alýumin asma potoloklar hödürlenilýär. Olar öz arasynda ulanylyş aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Winil örtükli asma potoloklar bezeg hökmünde, esasan, edara-kärhanalaryň binalarynda ulanylýar. Akustik asma potoloklar bolsa ses ýazgy studiýalarynda, maslahat otaglarynda ulanylýar, sebäbi olar otagdaky sesi 60 — 70 göterime çenli basýar. Alýumin asma potoloklar ýangyna, çyglylyga çydamlylygy bilen tapawutlanyp, olary açyk ýerlerde, ýangyn guýujy nokatlarda ulanmak amatly bolýar.

Biz, telekeçilere işlemek üçin giň mümkinçilikleri döredýän Gahryman Arkadagymyza köp sagbolsun aýdýarys — diýip, «Ak bulut» hojalyk jemgyýetiniň satyş boýunça hünärmeni Gülruh Hajyýewa gürrüň berdi.

Esasy çig mal — gowaça çöpi

Her ýylyň pagta ýygym möwsümi tamamlanandan soň meýdanlary gowaça çöpünden arassalamak işleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Agaýana» hususy kärhanasy üçin aýratyn möhümdir. Sebäbi olaryň önümçiliginde gowaça çöpi esasy çig mal bolup hyzmat edýär. Telekeçiler gowaça çöpünden peýdalanmak arkaly agaç gyryndylaryndan taýýarlanylýan örtükleri (DSP) öndürýärler. 3,5 gektar meýdany eýeleýän önümhananyň kämil enjamlarynyň önümçilik kuwwaty her ýylda 20 müň kub metre deňdir. Gowaça çöpleri özara şertnama esasynda telekeçileriň üsti bilen satyn alynýar.

Gaýtadan işlemek üçin örän oňaýly hem ýeňil bolan bu önüm diňe bir Oguzhan etrabynda däl, eýsem, tutuş Mary welaýatynda-da ýokary islege eýe. DSP diňe üçekleri we diwarlary örtmek üçin peýdalanylman, eýsem, bu ugurdan ussat hünärmenler ondan dürli görnüşli mebelleri hem ýasaýarlar, jaýlary bezemekde, germewleriň gurluşygynda, tekjedir gapy ýasamakda hem ulanýarlar. Hususy kärhanada hünärmenleriň 80-den gowragy zähmet çekip, olar galyňlygy 1,8 millimetrden 1,6 millimetre çenli bolan 1,83 — 2,75 metr ölçegdäki «DSP»-leri öndürýärler. Bu önümiň laminirlenen görnüşi çyg geçirmezlik üçin niýetlenendir.

Ýerli çig maldan öndürilýän önümleriň hil derejesi ýokary bolup, ekologik taýdan arassadyr. Şonuň üçin olara daşarky bazarda-da isleg bildirilýär. Hormatly Prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli amal etmek üçin, döredilýän amatly şertlerden peýdalanmak bilen, türkmen işewürleri geçen ýylda önümleriň bir tapgyryny goňşy Owganystana, Özbegistana eksport etdiler. Bu olaryň eksport ugurly, dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýändiklerini görkezýär. Yhlas bilen amal edilen işler bolsa gowy netije berip, türkmen harytlarynyň daşarky bazarda mynasyp orun almagyna şert döredýär. «Agaýana» hususy kärhanasynyň hünärmenleri önümçiligini giňeldip, DSP örtüklerini we laminirlenen DSP plitalaryny geljekde iki esse köp öndürmegi, şeýle-de ony gaýtadan işläp, agaç gapylary, dürli mebelleri ýasamagy maksat edinýärler.

Binalara bezeg berýän üçekler

Nätanyş oba baryp, myhman boljak ýeriň salgysyny sorasaň, oba adamlary, ilki bilen, köçäniň ugrundaky owadan üçekli jaýyň salgysyny bererler. Senem barjak öýüňe şondan ugur alarsyň. Munuň özi jaýyň üçeginiň üýtgeşik hem owadanlygy, beýlekilerden tapawutlanyp, bada-bat göze ilýänligi üçindir. Ol özboluşly çelgi bolup durýar. Üns berýän bolsaňyz, soňky ýyllarda gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň, edara binalarynyň üçekleri reňk babatynda-da, gurluşynda-da biri-birinden üýtgeşikdir, owadandyr. Ýurdumyzyň hususy pudagynyň üçek önümlerini öndürýän kärhanalary özara bäsdeşlik esasynda zähmet çekip, olaryň has ajaýyp görnüşlerini öndürmäge çalyşýarlar. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Senagat zolagynda ýerleşýän «Ajaýyp minara» hususy kärhanasyny hem şolaryň hatarynda görkezmek bolar.

Bu hususy kärhana indi on ýyla golaý wagt bäri ilaty demirden üçek örtükleri bilen üpjün edip gelýär. Hytaý Halk Respublikasynyň iň täze, döwrebap enjamlary ornaşdyrylan önümhanada hünärmenleriň 25-e golaýy zähmet çekýär. Önümhana müdiri Orazgeldi Mämmetgulyýew kärhanada hünärmenleriň ýokary öndürijilikli işlemekleri üçin ähli amatly şertleriň döredilendigini aýdyp, yhlasly zähmeti bilen tanalýan Meýlis Orazmämmedow, Wepa Abaýew dagynyň baý tejribe toplandyklary, köp sanly şägirtleri ösdürip ýetişdirendikleri barada uly guwanç bilen gürrüň berdi.

Müşderilerden gelýän ýörite buýurmalar esasynda işleýän telekeçiler önümleriň 9 görnüşini taýýarlaýarlar. Demirden taýýarlanylýan üçek örtükleri berk hem-de sowuga, gyzgyna çydamly bolýar. Şonuň üçin şeýle önümlere isleg barha artýar.

Keýik UMAROWA.

«Türkmenistan».

14.01.2022
«Bars» nyşanly önümler

Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat zolagynda ýerleşýän we özüniň öndürýän önümleri bilen uly meşhurlyga eýe bolan önümçilikleriň biri-de «Bars» haryt nyşanly konditer önümlerini öndürýän kärhanadyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasyna degişli bolan bu kärhanada öndürilýän konditer önümleri ak bazarlaryňdyr dükanlaryň, maşgala suprasynyň bezegidir.

Datlydan tagamly şokoladdyr kökeler we beýleki süýjülikler ilat arasynda hemişe uly islege eýe bolup gelýär. Muňa oňat düşünýän agzalan kärhananyň işçi-hünärmenleri hemişe täzeçilligiň gözleginde bolmak bilen, konditer önümleriniň täze-täze görnüşlerini öndürmek ugrunda tagalla edýärler. Olaryň bu ugurda alyp barýan işleriniň ýerine düşýändigine kärhanada önümçiligi ýola goýlan önümleriň görnüşiniň artýandygy hem şaýatlyk edýär. Tamamlanyp barýan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň özünde kärhanada täze önümiň, ýagny keksiň üç görnüşiniň we şokoladyň birnäçe görnüşiniň önümçiligi ýola goýuldy. Şeýlelikde, kärhanada öndürilýän konditer önümleriniň görnüşleri onlarça ýetdi.

Täze ýylyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Ahal welaýat komitetiniň başlangyjy esasynda agzalan kärhanada bolanymyzda işleriň gyzgalaňly ýagdaýda dowam edýändigine şaýat bolduk. Kärhananyň işçi-hünärmenleriniň her biriniň ildeşlerimiziň toý saçagynyň berekedi ugrunda yhlasly işleýändigine guwandyk.

Kärhanada bize önümçilik işleriniň ýola goýluşy, öndürilýän önümleriň aýratynlygy barada gürrüň berildi. Şu günler kärhananyň önümçilik bölümlerinde, esasan-da, dürli tagamly keksler we şokoladlar öndürilip, göze gelüwli, owadan gaplara gaplanylýar.

Işler awtomatiki usulda alnyp barylýar we önümiň hiline ýörite enjamlar arkaly degişli hünärmenler tarapyndan gözegçilik edilýär. Bu bolsa, önümçilik işiniň döwrebap derejede alnyp barylmagynyň we hiliniň ýokary bolmagynyň esasy şertidir.

Ýörite habarçymyz.

SURATLARDA: kärhananyň işinden pursatlar.

31.12.2021
Il bähbitli çäre göwünleri galkyndyrýar

24-nji dekabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli bazarlarda we dükanlarda senagat, azyk harytlarynyň baýramçylyk satuwlaryny guramak, adamlar dogan-garyndaşlary we ýakynlary üçin sowgatlary alar ýaly hem-de Täze ýyl baýramyny gowy geçirer ýaly, käbir harytlaryň bahalaryny 50 göterime çenli arzanlatmak barada beren tabşyrygy ýurdumyzyň Mary welaýatynyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň-da baýramçylyk şatlygyny goşalandyrdy.

Diýarymyzyň günorta sebitinde «Sahawatly söwda» çäresiniň çäklerinde alnyp barylýan giň gerimli işler barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Mary welaýat komitetiniň başlygy Täzegül Jumadurdyýewa şeýle gürrüň berdi:

— Gahryman Arkadagymyzyň käbir harytlaryň bahalaryny 10 göterimden 50 göterime çenli arzanlatmak bilen bagly tabşyrygyny iş ýüzünde amala aşyrmak maksady bilen, Mary welaýatynyň telekeçileri hem köp önümleri arzanladylan nyrhlardan ilata hödürleýärler. Olar senagat we azyk harytlarynyň dürli görnüşleriniň bahalaryny 50 göterim pese düşürip, ildeşlerimiziň Täze ýyl şatlygyna şatlyk goşýarlar. Hususan-da, Mary şäherinde ýerleşýän «Ýüpek ýoly» söwda we dynç alyş merkezinde bu işler göwnejaý ýola goýuldy. Merkeziň söwda dükanlarynda harytlaryň bahasynyň arzanladylmagyndan hoşal bolan bagtyýar raýatlarymyz Täze ýyly dürli görnüşli azyk önümleridir sowgatlyk harytlaryň bolçulygynda garşylaýandyklaryna çäksiz begenýärler.

Hawa, «Sahawatly söwda» çäresini guramak arkaly ildeşlerimize toý saçaklaryny bol-bereketli bezemäge, çagalarynyň göwün söýen zatlaryny amatly bahalardan satyn alyp bermäge, dürli hili sowgatlyk önümler bilen dogan-garyndaşlaryny, dost-ýarlaryny gutlamaga giň mümkinçilikler döredildi. «Ýüpek ýoly» söwda we dynç alyş merkeziniň dükanlary ir ertirden giç agşama çenli alyjylara döwrebap derejede hyzmat edýär. Halka hödürlenýän harytlaryň köpüsiniň öz ýurdumyzda öndürilen önümler bolmagy, olaryň ýokary hil derejesi we ekologik taýdan arassalygy, elýeterli bahasy ýagşy arzuw-niýetler bilen Täze ýyly garşylaýan bagtyýar raýatlary has-da buýsandyrýar. Bularyň ählisi «Döwlet adam üçindir!» diýen şygary baş ýörelge edinen Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak babatda edýän irginsiz tagallalarynyň aýdyň nyşanydyr.

Welmuhammet GALANDAROW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren Şamyrat AMADOW.

28.12.2021
Baýramçylyk satuwlary gyzyşýar

Demirgazyk welaýatda-da «Sahawatly söwda» çäresi Daşoguz şäherindäki «Rysgal» söwda we dynç alyş merkezinde gyzgalaňly dowam edýär. Döwrebap merkeziň dürli yşyklar bilen şugla saçýan toý lybasy, söwda dükanlarynyň köp görnüşli harytlardan, Täze ýyl sowgatlaryndan doly uzyn tekjeleriniň baýramçylyk bezegi, bereket-bolçulygy alamatlandyrýan görkana görnüşler aýratyn gözellik döredýär. Bu ýerde uly şatlyk bilen garşy alynýan Täze ýylyň toý saçagyna bezeg berýän azyk önümleriniň, käbir harytlaryň arzanladylan nyrhlardan satuwy göwnejaý ýola goýuldy. Merkeziň ähli söwda dükanlarynyň gapysyndaky harytlaryň arzanladylandygy baradaky ýazgylar bada-bat göze ilýär. Birinji gatda ýerleşýän «Kämil» market ýokary derejede hyzmatlary guramagyň, baýramçylyk mynasybetli arzanladylan harytlaryň iň köp görnüşiniň satylýan iri söwda nokady hasaplanýar. Şoňa görä-de, ol şäher ýaşaýjylarynyň, welaýatyň ähli künjeklerinden bolan adamlaryň iň bir gelim-gidimli ýerine öwrüldi.

— Önümleriň nyrhynyň arzanladylmagy bilen, gündeki edilýän söwdanyň möçberi ep-esli artdy. Marketimizde ýurdumyzyň telekeçileri tarapyndan öndürilýän süýji-köke önümleri, dürli içgiler, et önümleri, ir-iýmişler, ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän sitrus miweleri, hyýar-pomidorlar ilata hödürlenýär. Gahryman Arkadagymyzyň kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek boýunça amala aşyrýan tutumly işleri netijesinde, öndürilýän ýerli önümleriň görnüşleri has-da artdy.

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda geçirilýän «Sahawatly söwda» çäresinde süýji-kökeleriň onlarça görnüşi, miwe suwlarydyr gök önümler we beýleki azyk harytlary 10 göterimden 50 göterime çenli arzanladylan nyrhlardan ilata hödürlenýär. Täze ýyl baýramçylygynyň şatlykly günleriniň bu sahawatly çäresi alyjylaryň göwünlerini ganatlandyrýar, buýsanjyny artdyrýar. Olar Gahryman Arkadagymyzyň adyna tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýdýarlar — diýip, satyjy Selbi Çaryýewa gürrüň berýär.

«Rysgal» söwda we dynç alyş merkezindäki «Rowaç» söwda dükanynda egin-eşikleriň giň görnüşleri satylýar. Baýramçylyk günlerinde höwes bilen satyn alynýan köýnekleriň, penjekleriň, gyşky eginbaşlaryň käbir görnüşleri 10 — 20 göterime çenli arzanladyldy. Bu ýerdäki «Nusaý», şeýle-de dokma önümleri satylýan «Altyn asyr» dükanlarynda häzirki arzanladyş çäresiniň dowamynda söwdanyň möçberi ep-esli artdy.

«Sahawatly söwda» çäresiniň geçirilýän günlerinde Täze ýyl baýramy üçin dürli görnüşli harytlary arzanladylan nyrhlardan satyn alýan bagtyýar ildeşlerimiziň göwünleri şatlykdan doly. Olar eşretli zamanany peşgeş berip, toýly günleriň ýakymyny has-da artdyrýan şeýle sahawatly çäreler üçin hormatly Prezidentimize bimöçber alkyş aýdýarlar.

Amanmyrat SAPAROW.

«Türkmenistan». Surata düşüren Bazar TYLLAÝEW.

27.12.2021
Alyjylar ýeňillikli bahalardan hoşal

Halkymyzyň iň söýgüli baýramlarynyň biri — Täze ýyla uly sowgat bolan «Sahawatly söwda» çäresi ýurdumyzyň iri söwda merkezleridir bazarlarynda giňden ýaýbaňlandyrylýar. 25-nji dekabrda başlanyp, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli dowam etjek arzanladyşlarda çagalar, erkekler we zenanlar üçin egin-eşikler, çaga oýunjaklary, mekdep harytlary we garyşyk önümler elýeterli bahalardan ilata hödürlenýär.

Paýtagtymyzyň Täze ýyl öwüşginlerine, şatlyk-şowhuna beslenen ýerleriniň biri-de Tähran köçesiniň ugrundaky «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezidir. Täze binalar toplumynyň açylyş dabarasy tamamlanyp barýan ýylyň esasy wakasy, şanly toýlarymyza mynasyp sowgat boldy. Açylanyna entek köp wagt geçmedik hem bolsa, bu merkez paýtagtlylaryň hem-de onuň myhmanlarynyň söýgüsini gazandy. Şu günler onuň her gatynda owadan bezelen arçalarda, Aýazbabanyň daşyna jemlenen çagalarda, ertekileriň gahrymanlarynda nazaryň eglenýär.

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezine girmänkäň, eýýäm uly ekranlardaky 10 — 50 göterim arzanladyşlar hakynda bildirişlere gözüň düşýär. Onuň içinde hem «Sahawatly söwdanyň» çägindäki arzanladyşlar alyjylaryň dykgatyna ýetirilýär. 4 gatdan ybarat söwda we dynç alyş merkezinde 250-ä golaý dükan, gipermarket bolup, olardaky harytlardyr önümleriň iki bahasy — öňki hem-de arzanladylan bahalary görkezilen.

Söwda we dynç alyş merkeziniň köpugurlylygy has-da özüne çekijidir. Bu ýere gelýänler bedenterbiýe we medeni-sagaldyş toplumynyň, kafedir fud-kortlaryň, gözellik salonlarydyr dellekhanalaryň, kinoteatrlaryň, çagalar üçin oýun meýdançalarynyň we beýlekileriň mümkinçiliklerinden peýdalanýarlar. Şu ýylyň 20-nji dekabryndan öňden bar bolan 8-nji gatnaw ugruna goşmaça 108-nji «Teke bazar — «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezi» täze awtobus ugrunyň açylmagy bu ýere gelýänler üçin has-da amatlydyr.

Düýn «Sahawatly söwdanyň» barşy bilen tanyşmak üçin paýtagtymyzyň iň uly marketleriniň biri hasaplanýan «Aşgabat» gipermarketinde bolanymyzda hyzmatlaryň döwrebap guralandygyna göz ýetirdik.

— Bu ýerde önümleriň örän köp dürli görnüşleri hödürlenýär, güllerdir kitaplardan, egin-eşiklerden başlap, azyk önümlerine, öý, hojalyk üçin harytlara çenli saýlamaga uly mümkinçilik bar. Gipermarketde 20 töweregi dürli meşhur brendleriň kiçi dükanlary hem ýerleşýär.

Alyjylar, esasan, gök-bakja, konditer we beýleki azyk önümlerine, Täze ýyl sowgatlyklaryna uly isleg bildirýärler. Baýramçylyk mynasybetli suwlaryň dürli görnüşleriniň, çaýlaryň bahalary hem ep-esli arzanladyldy.

Gipermarketde alyjylara ýokary hilli hyzmat edilýär. Önümler görnüşine görä, aýry-aýry bölümlerde bildirilýän talaplara laýyklykda ýerleşdirilen. Jemi 4 nokatda hasaphanalarymyzyň 15-si işleýär.

Müşderilerimizi höweslendiriş çäreleri hem geçirilýär. 150 manatlyk söwda edenlere «Daýhan sarpasy» haryt nyşanly towuklar arzan bahadan hödürlenýär. Bu towuklar, şeýle-de «Kämil» haryt nyşanly süýt we süýt önümleri, gaplanan nohut, mekge, kömelek, kesilen miweler öz kärhanalarymyzda öndürilýär.

Geljek ýylda «Daýhan sarpasy» haryt nyşany bilen towuk etinden şöhlatlaryň 30-dan gowrak görnüşini öndürmegi göz öňünde tutýarys. Ýakynda onlaýn söwdany ýola goýmagy-da meýilleşdirýäris — diýip, «Aşgabat» gipermarketiniň hünärmeni Mergen Rahmanow gürrüň berdi.

Rahmanberdi GÖKLEŇOW.

“Türkmenistan”. Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.


27.12.2021
Halal zähmetiň belent sarpasy

Hormatly Prezidentimiziň Permany esasynda ildeşlerimiziň birnäçesi döwletimiziň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda çeken halal we yhlasly zähmeti üçin «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly ýubileý medaly bilen sylaglanyldy. Olaryň arasynda biziň ildeşlerimiz hem bar. Olar öz ýürek buýsançlaryny biziň bilen paýlaşýarlar.

Şöwket  KERIMBERDIÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň Lebap welaýaty boýunça bölüminiň müdiri:

— Bu sylag bizi ýene-de has yhlasly we ýokary öndürijilikli işlemäge ruhlandyrdy. Täze ýyl baýramynyň şatlygyna şatlyk goşdy. Baýramçylyk saçagynda naz-nygmatlaryň bolelin bolmagyna hususyýetçilerimiz uly goşant goşýarlar. Telekeçilik ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Biziň welaýatymyzda hem hususy eýeçiligi ösdürmek babatynda giň göwrümli işler ýola goýuldy. Ilki bilen ykdysadyýetiň hususy böleginde, sözüň doly manysynda, senagatçylar gatlagyny döretmek, öňdebaryjy tehnologiýalara daýanýan senagat, oba hojalyk, gurluşyk kärhanalaryny döretmek işleri üstünlikli ýaýbaňlandyryldy. Hususy eýeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň hukuk binýady we hojalyk ulgamy döredildi. Hususy eýeçiligi ýeňillikli karzlaşdyrmak işiniň ýola goýulmagy ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň ösüşlerine getirdi. Iň esasy hem döwletimiz bilen hususyýetçiligiň arasyndaky hyzmatdaşlyk talaba laýyk guralýar.

Hormatly Prezidentimiziň aýdyşy ýaly, telekeçiligiň ösmegi, bazar gatnaşyklarynyň çuňlaşmagy önüm öndürijileriň arasyndaky bäsleşigiň ýokarlanmagyna getirdi. Biz ýene-de yhlasly zähmetimiz bilen öndürilýän önümleriň diňe bir mukdarynyň artman, eýsem, hiliniň hem gowulanmagyna goşandymyzy goşarys.

Alym  JORAÝEW,
«Her gün» haryt nyşanly önümçiligiň ýolbaşçysy:

— Biziň önümçiligimiz Saýat etrabynyň «Awçy» daýhan birleşiginde ýerleşýär. Hususy kärhanamyz 2016-njy ýylyň iýunyndan bäri önüm öndürýär. Meniň özüm Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy hem bolup durýaryn. Döwrebap tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň hasabyna her gün sygyr süýdüniň 2,5 tonnasy gaýtadan işlenilip, süýt, gatyk, gaýmak, dorog, peýnir önümlerini taýýarlap, ilata ýetirýäris. Kärhanamyzda Türkiýäniň we Niderlandiýanyň döwrebap tehnikalary ulanylyp, süýt önümlerinden başga-da, gowrulan ýeralmanyň bäş görnüşi, tagamly guradylan çörek bölejikleriniň alty görnüşi öndürilýär. Bu önümleri ýörite gaplarda ilata hödürleýäris. Önümleriň arzan we elýeterli bolmagy, tagamynyň daşary ýurtlaryň önümlerinden kem bolmazlygy ugrunda aladalanýarys.

Döwlet tarapyndan hususy kärhanamyzyň işine ýokary baha berilýär. Milli ykdysadyýetiň we telekeçiligiň ösmegine goşan goşandymyz üçin Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan Hormat hatlary berildi, birnäçe gezek hoşallyklar bildirildi. Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly ýubileý medaly bilen sylaglanmagymy hususy kärhanamyzyň işine berlen ýokary baha diýip hasaplaýaryn. Munuň üçin hormatly Prezidentimize sagbolsun aýdýaryn.

Eziz DOWRANOW,
«Ýigit» hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy:

— Täze ýylyň öňüsyrasynda «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly ýubileý medaly bilen sylaglanmagym baýramçylyk şatlygymy goşalandyrdy. Häzirki wagtda oba hojalygynda hem hususyýetçiligiň paýy ep-esli ýokarlandy. «Ýigit» hojalyk jemgyýetini döretmegimiziň esasynda ýerden bol önüm almak arzuwlarymyz durýar. Bu arzuwymyzyň şu günlerde üstünlikli amala aşýandygyna begenýäris. Häzirki wagtda tutuş ýurdumyzyň çäginde önümlerimiz bilen tanalýarys. Ýaşaýşymyzyň özeni bolan azyk bolçulygyny döretmäge işjeň gatnaşýarys. Hojalyk jemgyýetimiziň ýyladyşhanalarynda we ekerançylyk ýerlerinde ilat üçin zerur bolan gök we bakja önümlerini, dürli miweleri ýetişdirýäris. Bu bolsa bazarlarymyzdaky önümleriň bolçulygyny döretmäge uly goşant bolýar. Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk önümlerini öndürýänler üçin örän amatly şertleri döredip berýär. Bu bolsa bizi has-da ýokary öndürijilikli zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Biz hormatly Prezidentimiziň bize bildirýän ynamyny ödemek üçin gujur-gaýratymyzy aýamarys.

25.12.2021
Telekeçiler işjeňlik görkezýärler

Ýurdumyzda bazar gatnaşyklaryna geçmekde düýpli özgertmeler amala aşyrylýar, ykdysadyýetde döwlete dahylsyz pudagyň paýy barha artýar. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» eziz Diýarymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň anyk ugurlaryny durmuşa geçirmekde ykdysadyýetiň dürli ugurlaryna degişli köp sanly kiçi we iri senagat kärhanalary döredilýär.

Welaýatymyzda hem Türkmenbaşy etrabynda gurluşyk pudagyna degişli dürli önümleri öndürýän «Ak-Gaýa» hojalyk jemgyýetini, Balkanabat şäherindäki «Giň dere», «Zürýada hyzmat» hususy kärhanalaryny şolaryň hatarynda görkezmek bolar. «Parfiýa gurluşyk» hususy kärhanasynyň önümleri hem sarp edijileriň artýan isleglerinden peýdalanýar. «Demir ölçeg» hususy kärhanasy tarapyndan elek- trik enjamlaryny ýokary woltlarda synamak, ölçemek, elektrik enjamlaryny, elektrik howa geçiriji ulgamlary gurnamak hem-de sazlamak, elektrik geçiriji ulgamlar üçin demir gurluşlary öndürmek, yşyklandyryş üçin sütünleri, elektrik enjamlaryny abatlamak işleri üstünlikli alnyp barylýar.

Türkmenbaşy etrabyndaky «Senagat plastik» hojalyk jemgyýeti tarapyndan öndürilýän dürli ölçegdäki ýükasty tekjeler halk hojalyk ýüklerini ýükläp-düşürmekde, ammarlara ýerleşdirmekde hem-de uzak wagtlap saklamakda wajyp ähmiýete eýedir. «Läle plastik» hususy kärhanasy hem ýerli çig maldan gündelik durmuşda giňden peýdalanylýan polietilen torbalaryň, şeýle-de plýonkalaryň önümçiligini üstünlikli alyp barýar.

Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzy gök, bakja önümleri we miweler bilen üpjün etmek barada öňde goýýan wezipesini ýerine ýetirmäge telekeçiler mynasyp goşant goşýarlar. Welaýatymyzyň ýyladyşhanalarynda ýetişdirilýän ýokary hilli önümler terligi bilen alyjylara ýetirilýär.

Hususy işewürler bazar gatnaşyklaryny giňeldip, hususy pudagyň ornuny has-da berkitmek, täze önümçilikleri döretmek, ylmyň täze gazananlaryna, öňdebaryjy tejribelere daýanýan ykdysadyýeti kemala getirmek babatda döwlet derejesinde edýän aladalary üçin hormatly Prezidentimize ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Olar ýetip

gelýän täze ýyly toý sowgatly garşylap, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny guwandyryjy zähmet görkezijilerine beslemek ugrunda uly tagallalary edýärler.

Toýmämmet HAJYÝEW,

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň başlygy.

25.12.2021
Işler gyzgalaňly barýar

«Ýigit» hojalyk jemgyýetiniň Kaka etrabynyň Şükür bagşy adyndaky daýhan birleşiginiň çägindäki ýyladyşhana toplumynda ýetişdirilýän pomidor hasyly saçaklaryň bezegidir. Birnäçe ýyl mundan ozal tapgyrlaýyn gurlup, ulanylmaga berlen bu ýyladyşhana toplumynda ýetişdirilýän önümler ýokumlylygy, datlylygy, durumlylygy bilen tapawutlanýar. Şeýle bolansoň, ýyladyşhana toplumynyň agzybir işçi-hünärmenleriniň çekýän yhlasly zähmeti netijesinde ýetişdirilýän ter önümlere daşarky bazarda hem isleg barha ýokarlanýar.

Ýyladyşhana toplumynyň 30 gektar meýdanynda pomidoryň dürli görnüşlerini ýetişdirmäge we olardan bol hasyl almaga uly ähmiýet berilýär. Bu ýerde ilkinji ýyllarda pomidoryň «Tommimaro muça», «Huanita», «Merlis» ýaly görnüşleri ýetişdirilen bolsa, häzirki wagtda onuň görnüşleri has-da artdy. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň uludan toýlanýan ýylynda ýyladyşhanada pomidoryň, aýratyn-da, «Marwelans», «Altes», «Merlis» ýaly görnüşleri ýetişdirildi. Pomidoryň ilkinji gezek synag edilen birnäçe görnüşlerinden ýokary hasylyň kemala getirilmegi gazanyldy. Şoňa görä-de, häzirki wagtda berekedini bolluk bilen eçilen hasyly ýygnamak işi depginli dowam edýär.

Pomidor ýygymyny guramaçylykly alyp barmakda we sarp edijilere ýetirmekde işleriň sazlaşykly ýola goýulmagynyň ähmiýeti uludyr. Hasyly ýygnamak işine ýygymçy gelin-gyzlaryň ýüzlerçesi agzybirlikde gatnaşýar. Ýygnalan hasyly bellenilen ýere daşamakda ýöriteleşdirilen ulaglaryň hyzmatyndan peýdalanylýar. Işçi-hünärmenleriň çekýän yhlasly zähmeti netijesinde gündelik ýygylýan hasylyň bir bölegi ak bazarlaryň üsti bilen terligine ilata ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak, ilatymyzy özümizde öndürilýän ekologiýa taýdan arassa gök önümler bilen üpjün etmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini, eksportyň möçberini artdyrmak babatynda tagallalaryna saldamly goşant goşýan ýyladyşhana toplumynda şu günler hasyly ýygnamak işleri has gyzyşýar. Munuň özi Täze ýyl baýramçylygynyň ýetip gelýändigi bilen baglylykda, ilatymyzyň toý saçagyny ýokary hilli ter önümler bilen birkemsiz üpjün etmek ugrundaky tagallalar bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ýyladyşhana toplumynyň işgärleri şeýle asylly işlere saldamly goşant goşýandyklary üçin özlerini juda bagtly saýýarlar.

Aýdo ŞEKEROW,

ýörite habarçymyz. SURATLARDA: ýyladyşhana toplumynda işleriň gyzgalaňly alnyp barylýan pursatlary. Surata düşüren awtor.

24.12.2021