«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
basleshik yok
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Habarlar
Möhüm wezipelere bagyşlanan maslahat

2021-nji «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 17-nji fewralynda ýurdumyzyň ykdysadyýet toplumynda geçen 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine we Hormatly Prezidentimiziň ýakynda has takygy şu ýylyň 10-njy fewralynda wideo aragatnaşyk arkaly toplumyň ýolbaşçylary bilen geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we geljek ýyl üçin kesgitlenen anyk wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça geçiren duşuşygynda we şu ýylyň 12-nji fewralynda hökümetiň 2020-nji ýylda hem-de şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine bagyşlanyp geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde berlen tabşyryklaryny we görkezmelerini ýerine ýetirmegiň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga bagyşlanan maslahat geçirildi.

Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasary, ykdysadyýet, maliýe-bank toplumynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary gatnaşdylar.

Maslahatyň barşynda Kabinetiniň Başlygynyň ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasary çykyş etdi we hormatly Prezidentimiziň toplumyň öňünde goýan wezipeleri we olary amala aşyrmagyň ýollary barada birin-birin durup geçdi.

Soňra maslahatda ykdysadyýet, maliýe-bank toplumynyň ýolbaşçylary degişli döwürde ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler.

Maslahatyň dowamynda ykdysadyýetimiziň depginli ösüşini üpjün etmek sanly ulgamy ornaşdyrmagy dowamly alyp barmak barada meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklaryndan ugur alyp häzirki döwürde bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanyp, işleri döwrüň talaplaryna laýyk guramagyň ýollary hem-de ylmyň we tehnologiýanyň iň soňky gazananlary esasynda işe sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak we bu ugurda bar bolan dünýä tejribesini özleşdirmegiň meseleleri maslahatyň dowamynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Zähmeti guramagyň has netijeli, dünýä derejeli iň kämil usullaryny ulanmak barada maslahatyň dowamynda durlup geçildi.

Maslahatyň ahyrynda halkymyzyň eşretli ýaşaýşyny üpjün etmekde bimöçber işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimize işlemäge, okamaga, halal zähmet çekmäge döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin alkyş sözler aýdyldy. Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

17.02.2021
Halkara Pul Gaznasynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

2021-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda göni wideo aragatnaşyk arkaly Halkara Pul Gaznasynyň Türkmenistan boýunça wekiliýetiniň ýolbaşçysy Natalýa Tamirisanyň ýolbaşçylygynda HPG-nyň bilermenleri bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň arasynda duşuşyk geçirildi.

HPG-nyň bilermenleri bilen ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň arasynda geçirilen on günlük duşuşygynyň netijeleri jemlendi.

Soňky wagtlarda Türkmenistan Halkara pul gaznasy bilen hyzmatdaşlygyny has-da işjeňleşdirdi.

Häzirki wagtda Türkmenistan Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniň we ösüş banky, Yslam ösüş banky ýaly iri halkara maliýe guramalary bilen isjeň hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak boýunça syýasatyny durmuşa geçirmek maksady bilen, bank ulgamy tarapyndan ýeňillikli karzlar we daşary ýurt maliýeleşdiriş çeşmeleriň birnäçe görnüşleri bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň gatnaşyjylary üpjün edilýär.

Agzalan duşuşyklarda taraplar ykdysady ösüşiň we Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň seljermesiniň orta möhletli geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

HPG-nyň wekiliýet topary Türkmenistanyň döwlet edaralaryna ykdysady syýasaty ösdürmäge goldaw bermäge taýýardyklary barada habar berdiler we wekiliýetiň sapary wagtynda maglumatlar we netijeli pikir alyşmalar üçin ýurduň döwlet edaralaryna minnetdarlyk bildirdiler.

Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ýurdumyzyň halkara maliýe guramalary we düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde we ösdürmekde giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözlerini beýan etdiler. Mähriban Watanymyzyň halkara derejesindäki abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagyny arzuw etdiler.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

28.01.2021
Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynda Hormatly Prezidentimiziň taryhy başlangyçlaryna bagyşlanan maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynda «Türkmenleriň döwletlilik ýörelgesi, asylly işler Arkadagyň göreldesi» atly maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň bu ulgama gözegçilik edýän orunbasary, ýurdumyzyň maliýe, ykdysady we bank toplumynyň ýolbaşçylary we hünärmenleri gatnaşdylar.

Maslahatda çykyşlara giň orun berildi. Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygaryna eýe bolan 2021-nji ýyl hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ilkinji günlerinden başlap taryhy wakalara, dünýä ýaň salan beýik işlere beslenýär. Ýakynda has takygy, üstümizdäki ýylyň 14-nji ýanwarynda hormatly Prezidentimiziň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň wideo aragatnaşyk arkaly gatnaşmagynda Akina — Andhoý demir ýolunyň, Kerki — Şibirgan ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy optiki süýümli halkara aragatnaşyk ulgamlarynyň açylmagy hem munuň anyk subutnamalary boldy. Bu taryhy wakalaryň ählisiniň özeninde bolsa, ilkinji nobatda, adam hakdaky aladanyň durandygy açyk aýdyň duýulýar. Sahawaty türkmen topragyndan uzaýan bu dostluk ýollary, röwşenlik paýlaýan elektrik geçirijileri, optiki-süýümli halkara aragatnaşyk we üstaşyr akymlary doganlyk owgan halkyna nur, rysgal-bereket bolup dolýar. «Kyýamat güni goňşudan» diýen parasatly pederlerimiziň ynsanperwerlik, hoşniýetli goňşuçylyk, parahatçylyk söýüjilik ýaly asylly ýol-ýörelgelerini mynasyp dowam etdirýän türkmen halkynyň ýürek ýylysy goňşy owgan halkyny mähir bolup çoýýar. Şonuň bilen birlikde, bu taryhy wakalar «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgäni öňe sürýän milli Liderimiziň daşary syýasat babatda hem, ilkinji nobatda, umumadamzat bähbitlerini, Ýer ýüzünde parahatçylygyň we howpsuzlygyň berkidilmeginiň esasynda, durnukly ösüşiň gazanylmagyny ileri tutýandygyny nobatdaky gezek bütin dünýä äşgär etdi. Bu taryhy pursatlara şaýat bolanlar hem, ony teleýaýlymlar arkaly synlanlar hem ulanmaga berlen täze, iri taslamalaryň doganlyk owgan halkyny galkyndyrandygyny, olaryň asuda ýaşaýşa, abadan durmuşa, röwşen geljege bolan umytlaryny has-da artdyrandygyny äşgär duýdylar. Şonuň üçin-de, milli Liderimiziň başlangyjy boýunça, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan tutuş dünýä-de «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň ilkinji günlerinden başlap, türkmen halkynyň durmuşa geçirýän bu nusgalyk işleri giň halkara jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döretdi. Bellenilişi ýaly, bu iri taslamalar, ilkinji nobatda, owgan halkynyň durmuş düzümleriniň rowaçlanmagynda, ýurduň ykdysadyýetini kuwwatlandyrmak boýunça täze mümkinçilikleriň açylmagynda örän uly ähmiýete eýedir. Maslahatda parahatçylygyň hem-de birek-birek bilen ynamly gatnaşyklary alyp barmagyň türkmeniň ata-baba döwletlilik ýörelgesi bolup gelýändigi, bu günki günde gadymy Beýik Ýüpek ýoluny zamanabap derejede gaýtadan dikeldýän Türkmenistanyň 2021-nji ýyla halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna mahsus beýik işleri bilen dünýä nusgalyk görelde görkezýändigi aýratyn nygtalyp bellenildi.

Çykyş edenler şol beýik işleriň gözbaşynda duran Watny beýgeldip, beýgelmek düşünjesine eýerýän alym Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, umumadamzat bähbitli ynsanperwer başlangyçlarynyň, il ähmiýetli, ýurt bähbitli alyp barýan parasatly syýasatlary mundan beýläk hem rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýürekden arzuw etdiler.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi19.01.2021
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde, ministrligiň ýolbaşçylary we wekilleri bilen Halkara Pul Gaznasynyň wekiliýetiniň arasynda duşuşyk geçirildi

2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda, ministrligiň ýolbaşçylarynyň degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Halkara Pul Gaznasynyň (HPG) wekiliýeti bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistanyň halkara maliýe guramalary bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy has-da ösdürilýär. Häzirki wagtda Türkmenistan Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Yslam ösüş banky ýaly iri halkara maliýe guramalary we düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär.

Ýurdumyzda ykdysady ösüşi alamatlandyrýan esasy makroykdysady görkezijileriniň derejesi durnukly saklanylýar, pul-karz syýasaty kämilleşdirilýär, önümçilik hem-de eksport ugurly we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän pudaklara yzygiderli goldaw berilýär. Halkara maliýe edaralary bilen netijeli hyzmatdaşlyklar yzygiderli ösdürilýär.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde, ministrligiň ýolbaşçylarynyň we degişli müdirlikleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Halkara Pul Gaznasynyň (HPG) wekiliýeti bilen göni wideoaragatnaşykda geçirilen duşuşyk hem biziň aýdanlarymyza doly şaýatlyk edýär.

Duşuşykda gaznanyň işgärleriniň saparynyň maksatlary, ýurdumyzyň soňky ykdysady ösüşleri, çaklamalary we strategiki meýilnamalary ara alyp maslahatlaşyldy şeýle-de duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen HPG-niň arasyndaky Ylalaşygyň IV maddasyna laýyklykda göz öňünde tutulýan maslahatlara taýýarlyk boýunça meselelere seredildi.

Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ýurdumyzyň halkara maliýe guramalary we düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde we ösdürmekde giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözlerini beýan etdiler. Mähriban Watanymyzyň halkara derejesindäki abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagyny arzuw etdiler.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


18.01.2021
Bütindünýä Bankyň wekilleri bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly ýokary derejeli gepleşikler geçirildi

Bütindünýä Bankyň COVID-19 pandemiýasynyň täsirlerini peseltmek boýunça Maliýeleşdiriş maksatnamasynyň çäklerinde «COVID-19-a garşy hereket etmek» taslamasy boýunça Türkmenistan üçin tizleşdirilen tertipde karz serişdeleri çekmek maksady bilen Bütindünýä bankynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda 2021-nji ýylyň 12-14-nji ýanwar aralygynda göni wideoaragatnaşyk arkaly ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň jemleýji güni netijeli häsiýete eýe boldy.

Gepleşikleriň jemleýji gününde oňa Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem Daşary işler ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar.

Gepleşikleriň dowamynda iki tarapyň arasynda bu taslamany durmuşa geçirmek bilen bagly birnäçe resminamalaryň taslamalaryna seredildi we pikirler alşyldy. Ara alnyp maslahatlaşylan meseleler boýunça degişli düzedişler girizildi we düşündirişler berildi.

2021-nji ýylyň ýylyň 14-nji ýanwarynda geçirilen, gepleşikleriň jemleýji 3-nji gününde onuň dowamynda agzalan taslama bilen bagly ara alnyp maslahatlaşylan meseleler boýunça taýýarlanan gepleşikleriň Teswirnamasy gatnaşyjylaryň dykgatyna ýetirildi we mazmuny bilen tanyşdyryldy. Soňra, bu Bütindünýä bankynyň Covid-19 bilen bagly adatdan daşary ýagdaýlar boýunça global köptapgyrly maksatnamalaýyn çemeleşme maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanda Covid-19-a garşy hereket etmek taslamasy boýunça Türkmenistan bilen Halkara Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky bu gepleşikleriň ylalaşylan Teswirnamasyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow we Bütindünýä bankynyň taslamalaýyn toparynyň ýolbaşçysy S.Aýrapetýan tarapyndan gol çekildi.

Bu agzalan Teswirnama gol çekmek dabarasynyň ahyrynda iki tarapyň arasynda bu gepleşiklerde ara alnyp maslahatlaşylan meseleler boýunça degişli işleriň geçiriljekdigi, şeýle hem türkmen tarapyndan Bank bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etmegi, bu taslama boýunça karz almak meselesiniň oňaýly çözülmegi üçin ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan zerur bolan maglumatlar bilen üpjün edilmeginde ähli tagallalaryň ediljekdigi nygtaldy.

Bu gepleşiklere gatnaşanlar gepleşikleriň netijeli geçendigi we olaryň Teswirnamasyna wekiliýetleriň ýolbaşçylary tarapyndan gol çekilendigi bilen birek-biregi mähirli gutladylar.

Bütindünýä Bankynyň wekilleri bu ugurda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň özleri üçin taryhy waka öwrülendigini aýratyn buýsanç bilen bellediler.

Wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar bütin dünýäde umumyadamzadyň bähbidine gönükdirilen ynsanperwer syýasaty öňe sürýän şeýle-de tutuş dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we rowaçlygyň bähbitleri üçin taýsyz tagallalar edýän Hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli işleriniň mundan beýlägem rowaç almagyny arzuw edip duşuşygy jemlediler.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

14.01.2021
Bütindünýä Bankynyň wekilleri bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly gepleşikler geçirildi

Bütindünýä Bankynyň COVID-19 pandemiýasynyň täsirlerini peseltmek boýunça Maliýeleşdiriş maksatnamasynyň çäklerinde «COVID-19-a garşy hereket etmek» taslamasy boýunça Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistan üçin tizleşdirilen tertipde karz serişdeleri çekmek maksady bilen Bütindünýä bankynyň wekilleri bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly 2021-nji ýylyň 12-14-nji ýanwary aralygynda ýokary derejeli gepleşikler geçirildi.

Duşuşyga, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri, ministrligiň degişli müdirilkleriniň wekilleri hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri we wekilleri gatnaşdylar.

Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen gepleşiklerde ýurdumyzda COVID-19 pandemiýasynyň ýaýramagyna garşy alnyp barylýan işlere ýokary baha berildi, şeýle hem dünýäniň ähli ýurtlarynyň pandemiýanyň täsirlerinden ykdysadyýetlerinde we saglyk ulgamynda kynçylyk çekýändigi hem-de olara garşy göreşmeli bolýandyklary barada bellenip geçildi.

Şeýle hem, duşuşygyň dowamynda COVID-19 pandemiýasynyň täsirlerini peseltmek boýunça Bank tarapyndan amala aşyrylýan Maliýeleşdiriş maksatnamasynyň çäklerinde ýerine ýetirilmegi zerur bolan işler barada jikme-jik pikir alyşmalar boldy.

Gepleşigiň dowamynda, bu taslama bilen bagly başga-da birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we degişli resminamalar boýunça maglumatlar alyşyldy.

Wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar bütindünýäde umumyadamzadyň bähbidine gönükdirilen ynsanperwer syýasaty öňe sürýän şeýle-de tutuş dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we rowaçlygyň bähbitleri üçin taýsyz tagallalar edýän Hormatly Prezidentimize çäksiz alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli işleriniň mundan beýlägem rowaç almagyny arzuw etdiler.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


12.01.2021
Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň wekilleri bilen wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi

2021-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegi uly bolan ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy we bankyň Londonda ýerleşýän merkezi edarasynyň wekilleri bilen wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri, ministrligiň degişli müdirilkleriniň wekilleri hem-de Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň ýolbaşçysy we wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky tarapyndan Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek boýunça amala aşyrylmagy göz öňünde tutulýan işler barada pikir alyşmalar boldy we bu ugurda netijlei hyzmatdaşlyk etmäge uly mümkinçilikleriň bardygy barada bellenildi.

Duşuşyga gatnaşanlar, Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky bilen häzirki wagtda alnyp barylýan işleriň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň hususy bölegini ösdürmek ugrunda hem-de bank bilen «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna oňyn täsirini ýetirjkedigini bellediler.

Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ýurdumyzyň halkara maliýe guramalary we düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmekde we ösdürmekde giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözlerini beýan etdiler. Mähriban Watanymyzyň halkara derejesindäki abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagyny arzuw etdiler.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


12.01.2021
Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (EBRD) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen iş duşuşygy geçirildi

2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri we ministrligiň degişli müdirilkleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça pikir alyşmalar boldy we bu babatda Bankyň mümkinçilikleri, şertleri hem-de karz bermegiň gurallary barada maglumatlar alyşyldy.

Duşuşygyň dowamynda Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň ýurdumyzda alnyp barylýan döwletiň infrastruktura taslamalaryna gatnaşmak boýunça meselä seredildi.

Gepleşigiň ahyrynda Watany beýgeldip, beýgelmek, rowaçlyklara beslenmek ýollarynda alyp barýan il bähbitli ýurt ähmiýetli parasatly syýasatlary üçin Alym Arkadagymyza alkyşly sözler aýdyldy.

Duşuşyk hoşniýetli ýagdaýda geçdi. Halkara hyzmatdaşlygy belent derejelere ýetirmek bilen halkyň ýagty geljegini nurlandyrýan, ýurduň ykdysady kuwwatyny berkedýän Hormatly Prezidentimize alkyşly sözleri aýdylyp duşuşygyň jemi jemlendi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi08.01.2021
Bütindünýä Bankynyň wekilleri bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi

Bütindünýä Bankynyň COVID-19 pandemiýasynyň täsirlerini peseltmek boýunça Maliýeleşdiriş maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistan üçin tizleşdirilen tertipde beriljek uzak möhletli we ýeňillikli karz taslamasynyň maliýe meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin bu Bankyň wekilleri bilen 2021-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda göni wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi.

Bu iş duşuşyga ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriň orunbasarlary Ç.Agamyradow we A.Gylyjow, şeýle hem iki ministrligiň degişli wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda, Bütindünýä bankyň wekilleri, ýurdumyzda pandemiýanyň ýaýramagyna garşy alnyp barylýan işlere uly baha berdi, şeýle hem dünýäniň ähli ýurtlary pandemiýanyň täsirlerinden ykdysadyýetlerinde we saglyk ulgamynda kynçylyk çekýändigini hem-de olara garşy göreşmeli bolýandyklaryny belledi. Mundan başga-da bu duşuşygyň maksady barada gysgaça gürrüň berildi.

M.Serdarow, öz çykyşynda, ýurdumyzyň Bütindünýä bankyndan saglygy goraýyş ulgamy üçin tizleşdirilen tertipde karz serişdelerini almak meselesiniň Hökümet tarapyndan ylalaşylandygyny we bu ugurda degişli işleriň geçirilýändigini aýtdy.

Duşuşygyň dowamynda, Bankyň wekilleri öz çykyşlarynda COVID-19 pandemiýasynyň täsirlerini peseltmek boýunça Bank tarapyndan amala aşyrylýan Maliýeleşdiriş maksatnamasy we bu taslamany amala aşyrmak üçin zerur bolan ýerine ýetirilmeli işler barada gysgaça gürrüň berdiler. Şeýle hem, duşuşyga gatnaşyjylar tarapyndan bu taslama bilen bagly birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşylyp, degişli resminamalar boýunça maglumatlar düşündirildi.

Duşuşygyň ahyrynda, Bankyň wekilleri tarapyndan bu duşuşygyň netijeli geçendigi bellenildi hem-de agzalan taslama bilen bagly anyk ýerine ýetirilmeli işler boýunça wezipelere ýakyn wagtda geçirilmegi meýilleşdirilýän ýokary derejeli gepleşiklerde seretmeklik bellenildi.

Türkmen tarapyndan hem, bu iş duşuşykda ara alnyp maslahatlaşylan meseleler boýunça Bankyň wekilleri tarapyndan giňişleýin düşündirişleriň berilendigi üçin minnetdarlyk bildirildi hem-de Bank bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etmegi, bu taslama boýunça karz almak meselesiniň oňaýly çözülmegi üçin Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet we Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi taraplaryndan zerur bolan maglumatlar bilen üpjün edilmeginde ähli tagallalaryň ediljekdigi nygtaldy.

Duşuşygyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar Halkara maliýe guramalary we düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge giň mümkinçilikleri, zerur şertleri döredip berýändigi üçin Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly Prezidentimiziň parahatsöýüjiligi, ynsanperwerligi nazarda tutup yglan eden 2021-nji «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli tutumly işleriniň rowaç almagy arzuw edildi.

Gepleşigiň ahyrynda Watany beýgeldip, beýgelmek, rowaçlyklara beslenmek ýollarynda alyp barýan il bähbitli ýurt ähmiýetli parasatly syýasatlary üçin Alym Arkadagymyza alkyşly sözler aýdyldy.

Duşuşyk hoşniýetli ýagdaýda geçdi. Halkara hyzmatdaşlygy belent derejelere ýetirmek bilen halkyň ýagty geljegini nurlandyrýan, ýurduň ykdysady kuwwatyny berkedýän Hormatly Prezidentimize alkyşly sözleri aýdylyp duşuşygyň jemi jemlendi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

07.01.2021
ABŞ-nyň Halkara ösüşi maliýeleşdiriş Korporasiýasynyň wekili bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi

2021-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowyň ýolbaşçylygynda hem-de ýurdumyzyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarowyň we Daşary işler ministrliginiň wekiliniň gatnaşmagynda ABŞ-nyň Halkara ösüşi maliýeleşdiriş Korporasiýasynyň (USIDFC) ýerine ýetiriji direktorynyň geňeşçisi K.Makkarri bilen iş duşuşygy geçirildi.

Iş duşuşygyň maksady Türkmenistan bilen ABŞ-nyň Halkara ösüşi maliýeleşdiriş Korporasiýasynyň (USIDFC) arasynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiligini we bu hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Duşuşygyň dowamynda Merkezi Aziýa ýurtlary üçin sebitleýin maliýe gaznasynyň döredilmegi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we bu ugurda iki tarapyň arasynda pikirler alyşyldy.

Mundan başga-da, ýurdumyzda döredilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň Halkara maýa goýum gaznasyna bu Korporasiýanyň gatnaşmagy bilen bagly meseleler boýunça pikirler alyşyldy, şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça gyzyklanmanyň bardygy barada bellenilip geçildi.

Duşuşygyň ahyrynda, ara alnyp maslahatlaşylanlar bilen bagly taýýarlanyljak degişli resminamalaryň taslamalaryna ýakyn wagtlarda seretmeklik we pikirler alyşmaklyk ylalaşyldy.

Iş duşuşyk hoşniýetli ýagdaýda geçdi. Halkara hyzmatdaşlygy belent derejelere ýetirmek bilen halkyň ýagty geljegini nurlandyrýan, ýurduň ykdysady kuwwatyny berkedýän Hormatly Prezidentimize alkyşly sözleri aýdylyp duşuşygyň jemi jemlendi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


05.01.2021
Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen iş duşuşygy geçirildi

2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we ileri tutýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy bilen iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri şeýle hem ministrligiň degişli müdirilikleriniň wekilleri hem-de Türkmenistanyň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň ýolbaşçysydyr wekilleri işjeň gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça pikir alyşmalar boldy we bu babatda bankyň mümkinçilikleri, şertleri hem-de karz bermegiň gurallary barada maglumatlar alyşyldy.

Şeýle hem, duşuşygyň dowamynda Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligiň taslamalaryny maliýeleşdirmek boýunça alyp barýan işleri barada habar berildi we bu ugurda hyzmatdaşlyk etmäge uly mümkinçilikleriň bardygy barada aýratyn bellenildi.

Alym Arkadagymyz “Türkmenistan demokratik kadalara esaslanýan, ösen ykdysadyýeti bolan döwletler bilen bir hatarda sebit derejesinde hem, dünýä bileleşiginde hem doly ykrar edilmegini gazandy” diýip örän jaýdar belläp geçýär. Şu nukdaýnazardan ugur alyp hem, duşuşygyň dowamynda Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň ýurdumyzda alnyp barylýan döwletiň infrastruktura taslamalaryna gatnaşmak boýunça meselä aýratyn üns berildi.

Duşuşyga gatnaşanlar, onuň çäklerinde aýdylan teklipler bilen ylalaşyp, olary durmuşa geçirmekde degişli işleriň geçiriljekdigini hem-de netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda ähli tagallalaryny etjekdiklerini mälim etdiler. Duşuşygyň dowamynda halkara hyzmatdaşlygyny ýokary derejelere ýetirmekde, ýurdumyzyň dünýä döwletleriniň arasynda mynasyp orun almagynda gijesini gündiz edip zähmet çekýän Gahryman arkadagymyza çäksiz hoşallyk sözlerini aýtdylar.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi23.12.2020
Aziýanyň ösüş bankynyň wekilleri bilen TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyny maliýeleşdirmegiň meseleleri boýunça, göni wideo aragatnaşyk arkaly gepleşikler geçirildi

Aziýa ösüş bankynyň wekilleri bilen ýurdumyzyň degişli döwlet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda 2020-nji ýylyň 17-nji dekabrynda «Türkmenistan–Owganystan–Päkistan–Hindistan» gaz geçirijisiniň taslamasynyň maliýeleşdirmegiň 1-nji tapgyry bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, göni wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen gepleşiklere Türkmenisatnyň Maliýe we ykdysadyýet ministri gatnaşdy.

Bu gepleşiklere Türkmenisatnyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Türkmenistanyň Adalat ministri, «Türkmengaz» Döwlet konserniniň başlygy, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygy, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy, «TAPI Pipeline Company Limited» kompaniýasynyň başlygy hem-de Aziýa ösüş bankynyň ýolbaşçylary we bilermenleri gatnaşdylar.

Ýokarda agzalan göni wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen duşuşygyň çäklerinde «Türkmenistan–Owganystan–Päkistan–Hindistan» gaz geçirijisi Taslamanyň daşky gurşaw we durmuş taýdan gorag kepillikleri, Taslamanyň howpsuzlyk meseleleri, Taslama boýunça şu günki güne çenli ýerine ýetirilen işler, Türkmenistanyň karz üpjünçilik mümkinçilikleri, Aziýa ösüş bankynyň bölekleýin karz kepillendirmesi ýaly meseleler ara alyp maslahatlaşyldy.

Wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen gepleşikleriň ahyrynda oňa gatnaşyjylar tarapyndan bu gepleşikleriň Türkmenistan bilen Aziýa ösüş bankynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde öz oňyn täsiriniň berendigini bellediler we bir-birine hoşallyk sözlerini aýytdylar.

Gepleşigiň ahyrynda Watany beýgeldip, beýgelmek, rowaçlyklara beslenmek ýollarynda alyp barýan il bähbitli ýurt ähmiýetli parasatly syýasatlary üçin Alym Arkadagymyza alkyşly sözler aýdyldy.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

17.12.2020