«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
basleshik yok
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
USD
3.5
GBP
0.2
EUR
4.27
RUB
4.7414
UZS
0.3336
TRY
0.4241
JPY
3.219
CNY
0.5457
Habarlar
Maliýe ministrleriniň we Merkezi bank dolandyryjylarynyň gatnaşmagynda Halkara pul gaznasynyň birinji mejlisi geçirildi
23.10.2020
Ýokary wezipeli resmi wekilleriniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda, «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň 2020-nji ýyldaky ýaňy-ýakyndaky başlangyçlary we iş maksatnamasyny göz öňünde tutup, 2030-njy ýyla çenli uzak möhletleýin strategiýasynyň ýerine ýetirilen işleriniň hasabatyny syn etmek, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli netijeliligi boýunça matrisasynyň taslamasy bilen tanyşmak, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli Syýahatçylyk we Gender deňligi strategiýalary makullamak we geçiriljek 19-njy Ministrler maslahatynyň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, bu Maksatnamanyň Ýokary wezipeli resmi wekilleriniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi.

Bu mejlise CAREC maksatnama agza ýurtlaryň milli utgaşdyryjylary we ýurt wekilleri, şol sanda ýurdumyzdan onlaýn arkaly Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, Medeniýet ministrlikleriniň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň we Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşçylary hem-de degişli wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli täze taýýarlanan Syýahatçylyk we Gender deňligi strategiýalary bilen tanyşdyrylyp, olar milli utgaşdyryjylar tarapyndan makullanyldy. Şeýle hem, CAREC institutynyň wekilleri tarapyndan gatnaşyjylara Institutyň ýerine ýetiren işleri, çap etmeleri, ylmy işleri we geçiren okuw masahatlary barada maglumatlar berildi.

Mundan başga-da CAREC maksatnama 2020-nji ýylda ýolbaşçylyk edýän Owganystan Yslam Respublikasynyň wekilleri tarapyndan CAREC maksatnamanyň 19-njy Ministrler maslahatyny onlaýn görnüşde geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada maglumatlar berildi, şeýle hem onda serediljek resminamalar boýunça pikirler alyşyldy.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

20.10.2020
2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň» Ýokary wezipeli resmi wekilleriniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda, «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC) maksatnamasynyň 2020-nji ýyldaky ýaňy-ýakyndaky başlangyçlary we iş maksatnamasyny göz öňünde tutup, 2030-njy ýyla çenli uzak möhletleýin strategiýasynyň ýerine ýetirilen işleriniň hasabatyny syn etmek, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli netijeliligi boýunça matrisasynyň taslamasy bilen tanyşmak, CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli Syýahatçylyk we Gender deňligi strategiýalary makullamak we geçiriljek 19-njy Ministrler maslahatynyň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, bu Maksatnamanyň Ýokary wezipeli resmi wekilleriniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi.

Bu mejlise CAREC maksatnama agza ýurtlaryň milli utgaşdyryjylary we ýurt wekilleri, şol sanda ýurdumyzdan onlaýn arkaly Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak, Medeniýet ministrlikleriniň, Statistika baradaky döwlet komitetiniň we Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ýolbaşçylary hem-de degişli wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda CAREC maksatnamasynyň 2030-njy ýyla çenli täze taýýarlanan Syýahatçylyk we Gender deňligi strategiýalary bilen tanyşdyrylyp, olar milli utgaşdyryjylar tarapyndan makullanyldy. Şeýle hem, CAREC institutynyň wekilleri tarapyndan gatnaşyjylara Institutyň ýerine ýetiren işleri, çap etmeleri, ylmy işleri we geçiren okuw masahatlary barada maglumatlar berildi.

Mundan başga-da CAREC maksatnama 2020-nji ýylda ýolbaşçylyk edýän Owganystan Yslam Respublikasynyň wekilleri tarapyndan CAREC maksatnamanyň 19-njy Ministrler maslahatyny onlaýn görnüşde geçirmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada maglumatlar berildi, şeýle hem onda serediljek resminamalar boýunça pikirler alyşyldy.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

20.10.2020