Habarlar
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde hususy we telekeçilik ulgamlarynda, oba hojalygy ösdürmek we beýleki ugurlarda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi

2022-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda “Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen «John Deere Walldorf GMbH & CO. KG» kompaniýasynyň arasynda hususy we telekeçilik ulgamlarynda, oba hojalygy ösdürmegiň we suw serişdelerini tygşytlamagyň meseleleri boýunça özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamasyna gol çekildi.

Agzalan resminama türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, «John Deere Walldorf GMbH & CO. KG» kompaniýasy tarapyndan kompaniýanyň GDA boýunça Wise-Prezidenti Alekseý Kuznesow gol çekdiler.

Ähtnama laýyklykda2022-2031-nji ýyllar aralygyndaky döwürde:

- täze tehnologiýalary we tejribeleri görkezmek we synagdan geçirmek bilen netijeli gepleşikleri açmak we alyp barmak;

  • ýer gazýan we oba hojalyk tehnikalarynyň we suwaryş ulgamlarynyň dogry we başarjaňlyk bilen işledilmegi üçin oba hojalygy alyp barmagyň häzirki zaman usullary boýunça ýörite yzygiderli bilim beriji we öwrediji maksatnamalary gurnamak we durmuşa geçirmek;
  • iň täze tehnologiýalar ýüze çykanyndan olary öwretmek boýunça ýörite okuw maslahatlaryny we maksatnamalary geçirmek;
  • «John Deere» kompaniýasynyň adyndan Türkmenistanda ýerleşýän resmi «Hyzmat agenti» – BK «IPC Agri» zerurlygyna görä hususy daýhanlara we telekeçilere maslahat bermek;

«John Deere» kompaniýasynyň maliýe bölümi bolmak bilen Deere Credit Inc. hususy daýhanlar we telekeçiler üçin önümleriň maliýeleşdirilmegine ýardam etmek üçin karzlaşdyrmagyň aýratyn şertleri boýunça umumy bahasy 200 million amerikan dollaryna barabar teklipleri bermek göz öňünde tutulýar.

Gol çekmek dabarasy tamamlandan soňra, döwlet derejesinde telekeçiligi goldamakda oba hojalygyny ösdürmekde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde bimöçber işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, durnukly ösüş babatynda alyp barýan äleme nusgalyk beýik işleriniň elmydama rowaç almagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

27.01.2022
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda Türkmen-tatar iş toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi

2022-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda göni wideo aragatnaşyk arkaly Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň ýedinji mejlisi geçirildi.

Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparyna türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow, Tatarystan tarapyndan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary – Senagat we söwda ministri Albert Karimow ýolbaşçylyk etdiler.

Bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň nobatdaky mejlisiniň gün tertibine laýyklykda, söwda-ykdysady, nebitgaz ulgamynda, senagatda, aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ulgamynda, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ulgamynda, ylym we bilim ulgamynda, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynda, medeniýet hem-de sport, ýaşlar syýasaty ulgamlarynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek we onuň gerimini giňeltmek barada pikir alyşyldy.

Mejlisiň barşynda oňa gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösýändigini, köp ulgamlarda gatnaşyklaryň işjeňleşdirilýändigini belläp, özara bähbitli we deň hukukly hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de dowam etdirilmegine ynam bildirdiler.

Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň sekizinji mejlisini 2023-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçirmek ylalaşyldy we ýedinji mejlisiň netijesi boýunça Teswirnama gol çekildi.

Mejlisiň ahyrynda ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde, dünýä döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri, zerur şertleri döredip berýänligi, tutuş dünýäde ýurdumyzyň abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýanlygy üçin Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözler aýdyldy. Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli umumadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

27.01.2022
Maýa goýum işjeňligi — ösüşiň hil derejesi

Garaşsyz ösüşiň 30 ýylynyň dowamynda, ylaýta-da, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz ýokary ykdysady ösüşleri gazanyp, bu ugurda dünýä giňişligine üstünlikli goşulyşýan ýurtlaryň hatarynda eýeleýän ornuny pugta berkitdi. Ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmek, täzeçil başlangyçlary öňe sürýän telekeçiligi höweslendirmek, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, bilelikdäki kärhanalary we paýdarlar jemgyýetlerini has-da giňden döretmek, ätiýaçlandyryşy, gazna biržasyny hem-de gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek arkaly, ähli pudaklarda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi. Ykdysadyýetiň çig mala gönükdirilmegini doly ýeňip geçmek, bazar özgertmelerini ösdürmek, tebigy baýlyklardan rejeli we netijeli peýdalanmak, adamyň durmuşy, saglygy, howpsuzlygy üçin has amatly şertleri döretmek babatda alnyp barylýan şol özgertmeleriň esasy maksady «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgede öz mynasyp beýanyny tapdy.

Şeýle köpugurly işlerde ykdysady syýasatyň maýa goýum babatyndaky esasy maksady milli ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmakdan we diwersifikasiýalaşdyrmakdan ybaratdyr. Çünki ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň önümçilik we durmuş maksatly ugurlaryna gönükdirilýän maýa goýumlary Türkmenistanyň önümçilik binýadyny düýpgöter özgerdýär, şeýle-de, ähli pudaklarda täze desgalaryň, durmuş-medeni maksatly binalaryň uly toplumlarynyň emele gelmegine şert döredýär. Bu bolsa öz gezeginde, döwletiň baş maksadyna — halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna mümkinçilik berýär. Şeýle bolansoň, döwlet maksatnamalarynyňdyr iri taslamalaryň yzygiderli we üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde halkymyzyň girdejileriniň ýokarlanmagyna, iş orunlarynyň täze tapgyrlarynyň döredilmegine, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan edilen Durnukly ösüş maksatlarynyň gyşarnyksyz berjaý edilmegine täze mümkinçilikler döreýär.

Hormatly Prezidentimiziň döwletiň maýa goýum syýasatynyň möhüm ugurlary Türkmenistanyň bar bolan ägirt uly tebigy serişdeleri, şeýle hem ýurdumyzyň geografik taýdan amatly ýerleşmegi we üstaşyr mümkinçilikleri babatda dünýä bazarlarynda bar bolan bäsdeşlik artykmaçlyklaryna esaslanýar. Şunda ýurdumyzyň sebitiň we yklymyň wajyp ulag-logistik ulgamyna öwrülmegi, gazylyp alynýan çig mal ýataklaryny senagat taýdan gaýtadan işlemek we ýerli çig mal serişdelerinden ýokary, goşmaça binýady bolan taýýar önümleri öndürmek milli ykdysadyýetiň wajyp ugurlarynyň hatarynda durýar.

Milli Liderimiziň tagallasy bilen hususy telekeçilere berilýän ählitaraplaýyn goldaw soňky ýyllarda hususyýetçiligiň ýaýbaňlanmagyna, bäsdeşlige ukyply telekeçileriňdir senagatçylaryň barha köpelmegine, raýatlaryň telekeçilik başlangyçlarynyň höweslendirilmegine şert döretdi. Netijede, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň, onuň agzalarynyň hem-de beýleki hususyýetçileriň alyp barýan işleriniň gerimi esli giňedi. Daşarky we içerki ýagdaýlary deňeşdirmek, serişde binýadyny nazara almak bilen uzak möhletleýin, esasda tehniki we tehnologik ösüşiň has netijeli ýoluny saýlap almak, tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, birnäçe pudaklarda we kärhanalarda täzeçil strategiýany emele getirýär. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, täze önümçilik kuwwatlyklaryna maýalaryň goýulmagy halk hojalygynyň durmuş ulgamynyň hem ähli pudaklarynyň ösüş maksatnamalaryna itergi bermäge, ýurdumyzyň önüm öndürijilerini, şol sanda hususyýetçileri goldamaga mümkinçilik berýär diýip belleýär. Munuň özi, diňe bir daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik bilen çäklenmän, eýsem, ýurdumyzyň girdejisiniň artmagynyň möhüm çeşmesi bolup durýan islegli harytlaryň hasabyna eksport mümkinçiliklerini giňeltmäge şert döredýär.

Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan ykdysady strategiýa türkmen ykdysadyýetiniň mundan beýläk ösüşiniň tehnologik özgertmeleriň, innowasion ykdysadyýetiň geljegi bilen baglydygyny görkezýär. Munuň üçin döwlet tarapyndan alnyp barylýan maýa goýum syýasatynyň milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün edýän uzak möhletleýin maksatlardan we wezipelerden ugur almagy möhüm şertleriň biri bolup, şunda öndürilýän bäsdeşlige ukyply önümleriň möçberleriniň artmagyna mümkinçilik berýän diwersifikasiýa, senagatlaşdyrmak, sanlylaşdyrmak syýasatyna giň orun berlen ýagdaýynda netijeli bolýar. Bu şertleriň kabul edilen maýa goýum maksatnamasynda göz öňünde tutulmagy bolsa ony taýýarlamak işine oýlanyşykly çemeleşilendiginden, netijede, garaşylýan netijeleriň hakykat ýüzünde özüniň ornuny tapjakdygyndan nyşan. Başgaça aýdylanda, jemi içerki önümiň artmagy maýa goýum syýasatynyň ýokary netijeliliginiň esasy görkezijisi bolmak bilen, şol sanda ol importy çalyşýan we eksporta gönükdirilen önümleriň möçberiniň artmagynda özüniň aýdyň beýanyny tapýar. Häzirki wagtda dünýäde emele gelen ýönekeý bolmadyk şertlerde ýurdumyzda ykdysady ösüşi çaltlandyrmagyň ygtybarly ýoly hasaplanýan maýa goýumlary işjeňleşdirmek boýunça kabul edilen maksatnama munuň şeýledigini aňry ýany bilen subut edýär.

Ykdysady nukdaýnazardan teswirlenende, ýurtda maýa goýum işjeňliginiň artdyrylmagy, ilkinji nobatda, ykdysadyýeti ösüşiň täze hil derejesine çykarmaga mümkinçilik berýän ugurlaryň biridir. Has takygy, maýa goýumlar önümçiligiň düýpli döwrebaplaşdyrylmagyna, ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna sanly tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrylmagyna, milli ykdysadyýetiň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna uly itergi berýär. Aslynda, ýurtda işe girizilýän önümçilik kuwwatlyklarynyň sany näçe köp boldugyça, importy çalyşýan, eksporta gönükdirilen, bäsdeşlige ukyply önümleriň öndürilişi şonça-da artýar. Bu, bir tarapdan, ykdysadyýetiň ösüşe ukyplylygyny görkezýän bolsa, beýleki tarapdan, ol milli ykdysady strategiýada ileri tutulýan ugurlaryň dogry kesgitlenendigine şaýatlyk edýär.

Şeýlelikde, häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz tarapyndan alnyp barylýan syýasy we ykdysady strategiýa diňe ykdysady taýdan gurply döwletiň gurmaga, döretmäge ukyplydygyny, adamy döwletiň iň ýokary gymmatlygy diýlip ykrar edilen ýurtda bagtyýar durmuşyň höküm sürýändigini iş ýüzünde tassyklaýar.

Saparly SAPARLYÝEW,

Mary welaýatynyň Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň bölümçe başlygy.

13.01.2022
Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynda Hormatly Prezidentimiziň «Jan Watanym Türkmenistan!» atly täze goşgusy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda ýurdumyzyň ykdysadyýet toplumynda «Köňüllere melhem-kalplara ylham, Arkadag paýhasy ýollara ýalkym» atly maslahat geçirildi.

Döwlet Baştutanymyzyň «Jan Watanym Türkmenistan!» atly täze şygryna bagyşlanan dabaraly maslahata Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow, ýurdumyzyň maliýe, ykdysadyýet bank toplumynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz täze ýylyň garşylanýan ajaýyp pursatlarynda ata Watanymyzyň ýeten derejesini, rowaçlyklara beslenýän menzillerini wasp edip, täze goşgy döredendigini we ony «Jan Watanym Türkmenistan!» diýip atlandyrandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz täze eserini, ilki bilen, maşgala agzalaryna okap berdi. Täze goşgynyň metbugat sahypalarynda çap edilmegi ildeşlerimiz üçin ajaýyp baýramçylyk sowgadyna öwrüldi.

Ykdysadyýet toplumynda geçirilen maslahatda çykyş edenleriň belleýşi ýaly, täze eseriň «Öňe, öňe, di­ňe öňe! — biziň beýik şygarymyz» diýen setirleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen halkyna Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda giň gerimli işleri dowam etdirmäge çagyryş bolup ýaň­landy. Eziz Diýarymyzda ýurt abadançylygynda her bir gün ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Biz mu­ňa geçen ýylyň dowamynda durmuşa geçirilen meýilnamalaýyn işleriň netijelerinde hem göz ýetirdik.

Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyzy berk binýatly, kuwwatly döwlete öwürmek, merdana halkymyzy bolelin durmuşda ýaşatmak ugrunda alyp barýan syýasaty «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem rowaçlyklara beslener. Maslahatyň dowamynda çykyş edenler her bir işde halkyň bähbidini ilerde goýýan döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjiligi bilen ýurdumyzda ykdysady syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýratyn nygtadylar.

Tamamlanan 2021-nji ýylyň 11-nji de­kabrynda­ paý­tag­ty­myz­da geçi­ri­len hal­ka­ra mas­la­hat­da Hormatly Prezidentimiziň «Dia­log — pa­ra­hat­çy­ly­gyň ke­pi­li» at­ly äh­lu­mu­my baş­lan­gy­jy­ny üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek bo­ýun­ça öňe sü­ren tek­li­bi, şeý­le hem di­ňe türk­me­n halky ta­ra­pyn­dan däl-de eý­sem, tu­tuş dün­ýä halkla­ry ta­ra­pyn­dan ýüz­len­me we ça­gy­ryş hök­mün­de ka­bul edi­len «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly goşgusy okyjylar köpçüliginiň arasynda gyzgyn goldaw tapdy. Eserde halklary parahatçylygyň, rowaçlygyň hem-de tutuş adamzadyň bagtly geljeginiň bähbidine jebisleşdirýän ýörelgeleriň mizemez ähmiýeti açylyp görkezilýär.

Watansöýüjiligiň belent nusgasyna ýugrulan «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgy döwlet Baştutanymyzyň jöwher zehininden dörän eserleriniň üstüni ýetirdi.

Ýurdumyzyň ykdysadyýet toplumynda geçirilen maslahatda ýaň­lanan aýdymdyr sazlar ajaýyp döwrümize buýsanç bolup, dabaranyň şowhunyny has-da artdyrdy. Dabaraly maslahata gatnaşyjylar Diýarymyzyň mundan beýläk-de ösdürilmeginde hem-de dünýä derejesindäki abraýynyň ýokarlanmagynda bitirýän ägirt uly hyzmatlary üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň täze, şöhratly işlere we beýik özgertmelere beslenjekdigini nygtadylar.

Milli Liderimiziň Täze ýyl Gutlagynda belleýşi ýaly, ata Watanymyz döredijiligiň we üstünlikleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ähli ugurlarda gazanylýan netijeler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna täsir edip, geljege ynamyny has-da berkidýär. Maslahatyň tutuş dowamynda toýdur baýramlarda il-halkymyzy many-mazmunly eserleri bilen begendirýän Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwet galamynyň ýiti bolmagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

05.01.2022
Türkmenistanyň Ykdysadyýet toplumynda 2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrylmagy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi

2021-nji ýylyň 30-njy dekabrynda ýurdumyzyň ykdysadyýet toplumynda «Arkadagly halkym döredýär gurýar, ýurdum ösüşlerden ösüşe barýar» atly maslahat geçirildi.

2022-nji ýylyň şygarynyň hem-de nyşanynyň tassyklanylmagyna bagyşlanan dabaraly maslahata ýurdumyzyň maliýe, ykdysadyýet bank toplumynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça her ýyla at bermek ýaly ajaýyp däpde onuň şygarynda milli ösüşiň täze tapgyrynyň esasy ugurlarynyň yglan edilmegi watançylyk ruhunyň belende galmagyna we her bir raýatyň ýurdumyzda alnyp barylýan ägirt uly işlere şahsy goşant goşmaga höwesiniň artmagyna ýardam edýär.

Halkymyzyň ýylyň şygaryny «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrmak baradaky öňe süren teklibiniň tassyklanylandygy hakyndaky habaryň watandaşlarymyz tarapyndan uly ruhubelentlik bilen kabul edilmegi bagtyýar eýýamy esaslandyran hem-de halkymyzy we Watanymyzy täze üstünliklere tarap alyp barýan Gahryman Arkadagymyza belent hormatyň nyşanydyr. Bu ýere ýygnananlar Garaşsyz Watanymyzyň gazanýan üstünlikleriniň Hormatly Prezidentimiziň iňňän oýlanyşykly hem-de öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesidigini nygtadylar.

Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Diýarymyzyň agzybir halky bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar, yhlasly zähmet çekip, halk hojalygynyň ähli pudaklaryny özgertmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözýär. Bu bolsa ildeşlerimiziň nurana geljege bolan ynamyny has-da pugtalandyrýar.

Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, 2022-nji ýylyň şygarynyň mazmuny halkymyzyň erk-isleginiň beýanydyr hem-de döwlet Baştutanymyzyň Watanymyzyň üstünlikleri bilen gönüden-göni baglanyşykly giň gerimli işlerini, ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleri hem-de parahatçylyk söýüjilikli başlangyçlary giňden wagyz etmäge gönükdirilendir. Täze ýylyň baş şygarynyň mazmunynda türkmenistanlylaryň Arkadagymyz diýip ýüzlenýän milli Liderine çäksiz buýsanç, söýgi we hormat duýgulary hem-de Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň ertirki bagtyýar gününe ynamy beýan edilendir.

Dabaraly maslahata gatnaşyjylar Diýarymyzyň mundan beýläk-de ösdürilmeginde hem-de dünýä derejesindäki abraýynyň ýokarlanmagynda bitirýän ägirt uly hyzmatlary üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň täze şöhratly işlere we beýik özgertmelere beslenjekdigini nygtadylar.

Geljek, 2022-nji ýylda milli ykdysadyýetimizi has-da pugtalandyrmak, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny toplumlaýyn ösdürmek boýunça giň gerimli meýilnamalardyr wezipeler kesgitlenildi. Çykyş edenler olaryň ählisiniň türkmen halkynyň hal-ýagdaýynyň hem-de ýaşaýyş-durmuşynyň derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilendigini belläp, bu meýilnamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmakda, hormatly Prezidentimiziň ösüşlere beslenen içeri we daşary syýasatyny, mähriban Watanymyzyň parahatçylygyň hem-de rowaçlygyň ýolundaky gazananlaryny wagyz etmekde yhlaslaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Maslahata gatnaşyjylaryň kabul eden Ýüzlenmesinde ata Watanymyzyň has-da gülläp ösmeginiň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň bähbidine alyp barýan ägirt uly işleri üçin hormatly Prezidentimiziň adyna hoşallyk sözleri beýan edildi.

Sungat ussatlarynyň mähriban Watanymyza, milli Liderimize — halkymyzyň Arkadagyna bagyşlanan çykyşlary ýokary watançylyk ruhuny belende göterdi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


30.12.2021
Türkmenistanyň Kanuny

«Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2004-nji ýylyň 25-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Halk Maslahaty tarapyndan kabul edilen «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna (2005-nji ýylyň 25-nji oktýabryndaky Türkmenistanyň Kanunynyň görnüşinde) (Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2005 ý., HM-80; Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2005 ý., № 4, 37-nji madda; 2006 ý., № 3, 12-nji madda; 2007 ý., № 1, 20-nji we 24-nji maddalar, № 2, 48-nji madda, № 4, 68-nji we 74-nji maddalar; Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň resmi namalarynyň ýygyndysy, 2008 ý., HM-96; Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2008 ý., № 1, 7-nji madda, № 3, 41-nji madda; 2009 ý., № 2, 41-nji madda, № 3, 45-nji madda; 2010 ý., № 1, 19-njy madda, № 2, 34-nji madda, № 3, 64-nji madda; 2011 ý., № 1, 5-nji we 24-nji maddalar, № 2, 45-nji madda, № 3, 59-njy madda; 2012 ý., № 1, 48-nji madda, № 3, 68-nji madda; 2013 ý., № 1, 7-nji madda, № 2, 26-njy madda; 2014 ý., № 1, 24-nji we 49-njy maddalar, № 3, 112-nji madda, № 4, 149-njy madda; 2015 ý., № 2, 48-nji we 71-nji maddalar, № 3, 111-nji madda, № 4, 146-njy madda; 2016 ý., № 1, 52-nji madda, № 3, 118-nji madda, № 4, 144-nji we 165-nji maddalar; 2017 ý., № 2, 77-nji madda, № 3, 111-nji madda, № 4, 135-nji we 147-nji maddalar; 2018 ý., № 2, 42-nji madda, № 4, 95-nji we 107-nji maddalar; 2019 ý., № 2, 34-nji madda, № 4, 94-nji madda; 2020 ý., № 3, 45-nji madda, № 4, 84-nji madda; Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Maglumatlary, 2021 ý., № 2-3, 49-njy we 51-nji maddalar, № 4, 136-njy madda) şu üýtgetmeleri girizmeli:

119-njy maddadaky tablisanyň «Goşmaça tölegleriň möçberleri» diýen sütüninde:

«Öndürilýän harytlar boýunça» diýen bölümde:

«Piwo» böleginde «24%-i» diýen sany «26%-i» diýen sana çalşyrmaly;

«Tebigy üzüm çakyry, güýçli spirtli içgiler, likýorlar we düzüminde alkogol bolan gaýry alkogolly içgiler (üzüm löderesinden başga), şeýle hem düzüminde alkogol bolan çakyr serişdeleri» böleginde «31%-i», «48%-i» we «61%-i» diýen sanlary degişlilikde «34%-i», «53%-i» we «67%-i» diýen sanlara çalşyrmaly;

«Türkmenistanyň gümrük çägine getirilýän harytlar boýunça» diýen bölümde:

«Piwo» böleginde «73%-i» we «7» diýen sanlary degişlilikde «80%-i» we «8» diýen sanlara çalşyrmaly;

«Düzüminde aşakdaky möçberde alkogol bolan üzüm çakyrlary we alkogolly içgiler» böleginde «133%-i», «31» we «48» diýen sanlary degişlilikde «146%-i», «34» we «53» diýen sanlara çalşyrmaly;

«Spirtli içgiler taýýarlanylanda ulanylýan spirt (saglygy goraýyş maksady bilen getirilýänlerinden, şeýle hem döwlet kärhanalary, alyjylar birleşmeleriniň kärhanalary tarapyndan getirilýänlerinden beýlekileri)» böleginde «6» diýen sany «7» diýen sana çalşyrmaly;

172-nji maddanyň birinji böleginde:

ikinji tesimde «şeýle hem» diýen sözlerden soň «aragatnaşyk hyzmatlaryny (hemra arkaly aragatnaşyk hyzmatlary muňa degişli däldir), standartlaşdyrmak, metrologiýa, sertifikatlaşdyrmak çygryndaky hyzmatlary hem-de» diýen sözleri goşmaly;

üçünji tesimde «üçin» diýen sözden soň «, şeýle hem aragatnaşyk hyzmatlaryny (hemra arkaly aragatnaşyk hyzmatlary muňa degişli däldir), standartlaşdyrmak, metrologiýa, sertifikatlaşdyrmak çygryndaky hyzmatlary amala aşyrýan taraplar üçin – bu işden alynýan peýda we oňa degişli ýerlemekden daşarky amallar böleginde» diýen sözleri goşmaly.

II. Şu Kanun «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunynyň 3-nji maddasynyň ikinji böleginde bellenilen möhletlerde herekete girizilýär.


Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.


Aşgabat şäheri, 2021-nji ýylyň 18-nji dekabry.

24.12.2021
Hünär kämilleşdiriş okuwlary yzygiderli geçirilýär

2019–2025-nji ýyllarda Türkmenistanyň ähli pudaklaryny we sebitlerini sanly ykdysadyýete geçirmek bellenildi. Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 30-njy noýabryndaky degişli karary bilen kabul edilen «Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna» laýyklykda amala aşyrylýar.

Konsepsiýada ýurdumyzy sanly ulgam esasynda ösdürmegiň maksady, wezipeleri we esasy ugurlary beýan edilip, ony üç tapgyrda durmuşa geçirmek bellenildi.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi maksatnamalaýyn esasda alnyp barylýar.

Sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegi maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamynda ulgam emele getiriji çäreleri, ýagny maglumat-kommunikasiýa amatlyklaryny, maglumatlaşdyrmak amatlyklaryny, sanly öwürmekligi göz öňünde tutýar.Ýakyn geljekde ýurdumyzyň ähli pudaklarynda we sebitlerinde işlenip taýýarlanýan maglumat ulgamlary umumydöwlet awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamyna birikdiriler.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde hem bu ugurda netijeli işler alnyp barylýar.Ýörite tassyklanylan meýilnama laýyklykda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de onuň düzüm birlikleriniň işgärleri bilen 2021-nji «Türkmenistan-Parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany» ýylynyň noýabr-dekabr aýlarynda sanly ykdyasdyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň öňde durýan wezipelerini içgin düşündirmek maksady bilen yzygiderli hünär kämilleşdiriş okuwlary geçirildi.

Elbetde bu geçirilýän okuwlar «Elektron hökümeti» «E-hökümet» döretmek we ony iş ýüzünde durmuşa geçirmek ýörelgesinden ugur alýar.Bu gün islendik pudakda globallaşmak hem-de ýüze çykýan töwekgelçilikleriň emele gelen daşky şertlerini hasaba almak bilen, meselelere gaýtadan seredilmegi talap edilýär. Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan sanlylaşdyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar, bu ministrlik maliýe, salgyt-býujet, maýa goýumlary, nyrh syýasaty, ätiýaçlandyryş, auditorlyk işi, buhgalter hasabaty, maliýe hasabatlylygy, maliýe howpsuzlygy ulgamynda syýasaty hem-de Durnukly ösüş maksatlaryny ornaşdyrmak boýunça ýurdumyzyň ähli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işlerini utgaşdyrmagy amala aşyrýar.

Türkmenistanyň döwlet hyzmatlarynyň bitewi portalynda (e-gov.tm) ýurdumyzyň beýleki ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we kärhanalaryň websaýtlary bilen bir hatarda, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň saýty (fineconomic.gov.tm), salgyt müdirýetiniň (tax.gov.tm) hem-de ministrligiň maliýe gözegçiligi gullugynyň (turkmenfmd.gov.tm) saýtlary hereket edýär.

Häzirki wagtda ministrligiň saýtynda maglumatlary täzelemek, maglumat kontentlerini giňeltmek işleri yzygiderli geçirilip durulýar, şol sanda Durnukly ösüş maksatlary we olary durmuşa geçirmek boýunça ýörite sahypa hem goşuldy.

Tassyklanan meýilnama laýyklykda, ministrligiň işgärleri bilen kompýuter tehnologiýalary bölüminiň başlygy Guwanç Şamuhammedowyň gurnamagynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji fewralyndaky «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakynda» 2136 belgili kararynyň ileri tutýan wezipelerini giňden düşündirmek maksady bilen nazary okuw alnyp baryldy. Edil şonuň ýaly hem «Kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine gözegçilik etmek» mowzugynda ministrligiň Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň başlygy Atajan Ataýew we şol müdirligiň Maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik bölüminiň başlygy Guwanç Orazmuhammedow tarapyndan gurnalyp, ministrligiň işgärleri bilen nazary okuwlar alnyp baryldy.

Tassyklanan meýilnamanyň çäklerinde «Buhgalterçilik hasaba alnyşy boýunça umumy düşünje» ady bilen geçirilen nazary okuw hem özüniň mazmuny taýdan has-da täsirli boldy. Bu nazary okuw ministrligiň Buhgalterçilik hasaba alnyşynyň we salgyt usulyýetiniň syýasaty bölüminiň Buhgalterçilik hasaba alnyşynyň usulyýeti bölümçesiniň başlygy Raşit Annadurdyýew tarapyndan gurnaldy.

Şeýle mazmundaky hünär kämilleşdiriş okuwlarynyň ýene-de biri ministrligiň Buhgalter hasabywe hasabaty bölüminiň başlygy-baş buhgalteri Allamyrat Keýmirow tarapyndan gurnalyp guramaçylykly alnyp baryldy, ol «Türkmenistanda döwlet emläginiň kärende gatnaşyklary, kärende töleginiň hasaplanyş aýratynlyklary» diýip atlandyryldy.

Ýeri gelende ministrligiň düzüm birlikleriniň has takygy welaýatlaryň we etraplaryň baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleriniň işgärleri bilen onlaýn görnüşindäki okuwlaryň gurnalandygyny hem belläp geçmek gerek. Onlaýn görnüşindäki geçirilen okuwlaryň biri «Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň kanunyň ähmiýetini we 2022-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň serişdeleriniň niýetlenişini düşündirmek bilen bagly boldy. Bu okuw ministrligiň Döwlet býujeti müdirliginiň Döwlet býujetiniň girdejiler bölüminiň başlygy Hemra Garaýew tarapyndan gurnalyp alnyp baryldy.

Şeýle-de ministrligiň düzüm birlikleriniň işgärleri bilen onlaýn görnüşindäki nazary okuw «Maglumat howpsuzlygy sanly görnüşli ykdysadyýeti ösdürmegiň zerur şerti hökmünde» ady bilen ministrligiň kompýuter tehnologiýalary bölüminiň başlygy Guwanç Şamuhammedowyň gurnamagynda geçirildi. Bu onlaýn görnüşindäki nazary okuwyň aýratyn mazmuna, netijeli häsiýet eýe bolandygyny belläp geçmeklik gerek.

Galyberse-de şeýle mazmundaky onlaýn görnüşindäki amaly okuw agazalan bölüminiň başlygy tarapyndan «Maglumat howpsuzlygyny seljermegiň usulyýeti» diýen at bilen geçirildi.

Elbetde sebitleri ösdürmek baradaky Baş maksat hem Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugry hökmünde kesgitlendi.

«Aýdyň geljegi nazarlaýan sebitleýin ösüş» ady bilen ministrligiň düzüm birlikleriniň has takygy sebitleriň baş maliýe we ykdysadyýet müdirlikleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda onlaýn görnüşde sanly ulgam arkaly okuw, ministrligiň Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň Sebitler boýunça ösüş bölüminiň başlygy Seidnur Japarow tarapyndan gurnalyp geçirildi.

Şeýle-de ministrligiň işgärleri üçin gurnalýan hünär kämilleşdiriş okuwlarynyň ýene-de biri ministrligiň Buhgalter hasaby we hasabaty bölüminiň başlygy-baş buhgalteri Allamyrat Keýmirow tarapyndan gurnalyp «Býujet edaralarynda girdejileriň we çykdajylaryň buhgalterçilik hasaba alnyşynyň aýratynlyklary» diýip atlandyryldy.

Geçirilen okuwlaryň her biri hem netijeli häsiýete eýe boldy. Okuwlara gatnaşanlaryň her biri okamaga işlemäge, halal zähmet çekmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän, halkymyzyň röwşen geljekginiň hatyrasyna beýik işleri amala aşyrýan, ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe alyp barýan Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli ähli tutumly işleriniň rowaç almagyny arzuw etdiler.
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


20.12.2021
Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruben Harazýan bilen duşuşyk geçirildi

2021-njy ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow bilen Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruben Harazýanyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň esasy maksady Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasynda iktaraplaýyn hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Bu duşuşygyň dowamynda, Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan bilen Ermenistan Respublikasynyň arasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň ähmiýeti we ony mundan beýläk hem ösdürmek bilen bagly meseleler, şeýle hem hyzmatdaşlygyň bar bolan mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Myhman, özüniň täze wezipä bellenilendigi bilen bagly, Türkmenistanda öz ýurduna wekilçilik etmegiň onuň üçin uly hormatdygyny we iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin öz tarapyndan hemmetaraplaýyn ýardam berjekdigini nygtady. Şeýle hem, Türkmenistan bilen Ermenistany soňky ýyllarda täze mazmuna eýe bolan, öňden gelýän dostluk hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň baglanyşdyrýandygyny belledi.

Duşyşygyň ahyrynda Ministr Muhammetgeldi Serdarow we Ilçi Ruben Harazýan birek-biregi ýetip gelýän täze 2022-nji ýyl bilen mähirli gutladylar we birek-birege jan-saglyk alyp barýan işlerinde uly-uly üstünlikleri arzuw etdiler.Duşuşyk hoşniýetlilik ýagdaýda geçdi.

Duşuşygyň ahyrynda ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde, dünýäniň köpsanly döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri, zerur şertleri döredip berýänligi, tutuş dünýäde ýurdumyzyň abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýanlygy üçin Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözleri aýdyldy. Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

18.12.2021
Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Narine Saakýan bilen duşuşyk geçirildi

2021-njy ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Narine Saakýanyň arasynda duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň esasy maksady Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy we hyzmatdaşlygyň mümkin bolan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmakdan ybarat boldy.

Duşuşygyň dowamynda, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow ýurdumyz tarapyndan Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň arasynda işjeň hyzmatdaşlygyň alnyp barylýandygy hem-de Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmegiň ýolunda bilelikde durmuşa geçirilýän uly işleriň üstünlikli dowam etdirilýändigini belledi.

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Narine Saakýan, ýaňy-ýakynda «Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň 2022-2024-nji ýyllar üçin iş meýilnamasyna» gol çekilmegi bilen bagly ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýete eýe bolup durýandygyny beýan etdi. Soňra, Narine Saakýan Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasy tarapyndan ýurdumyzda dürli ugurlarda alnyp barylýan we göz öňünde tutulýan taslamalar barada gysgaça gürrüň berdi.

Şeýle hem, myhman öz tarapyndan ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygyň geljegi uly bolan ugurlary babatynda ýardam bermäge taýýardygyny mälim etdi.Duşuşyk hoşniýetli ýagdaýda geçdi.

Duşuşygyň ahyrynda Mähriban Watanymyzyň halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda ägirt uly işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

18.12.2021
“Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti dörediler

17-nji dekabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde wise-premýer Serdar Berdimuhamedow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak hem-de maýa goýum işjeňligini berkitmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 9-njy oktýabrynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda gol çekilen “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakyndaky Ylalaşygy iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreler amala aşyrylýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjy hökmünde çykyş etmäge ygtyýar bermek baradaky Kararyň taslamasy hödürlenildi. Täze düzümiň öz üstüne ýüklenen borçnamalaryny ýerine ýetirmegi üçin Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan degişli ygtyýarnamanyň kanunçylykda bellenen tertipde berilmegi teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimizi düýpli özgertmek we ýurdumyzyň ykdysady ösüşini üpjün etmek maksady bilen, giň möçberli döwlet maýa goýum maksatnamasynyň durmuşa geçirilmeginiň halkara maýa goýum bazarlarynda ýurdumyzyň bähbidini goraýan Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň alyp barýan işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Bu bank degişli ugurda dürli maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk boýunça oňyn tejribe toplady.

Döwlet Baştutanymyz “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekip, milli we sebit ähmiýetli täze taslamalary durmuşa geçirmek üçin daşary ýurtlaryň iri işewür düzümleriniň hem-de abraýly halkara maliýe edaralarynyň maýa serişdelerini çekmegiň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, maýa goýum serişdeleriniň möçberlerini artdyrmak we netijeli özleşdirilişini üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, maýa serişdelerini maksadalaýyk ulanmak, daşary ýurt maýalaryny çekmek we olaryň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, degişli kadalaşdyryş binýadyny kämilleşdirmek babatda anyk görkezmeler berildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

18.12.2021
Resmi habarlar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda halkara maýa goýum mümkinçiliklerini netijeli ulanmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak we maýa goýumlaryň möçberini artdyrmak hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda çykaran 1515-nji Buýrugyna laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakyndaky gol çekilen resminamalary ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini esaslandyryjy hökmünde Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna esaslyk maýadaky paýy 50 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.

* * *

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipeleriň amala aşyrylmagyny üpjün etmek, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda sanly ulgamlary giňden ornaşdyrmak arkaly ýokary tehnologiýaly we bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça pudagara toparyň düzümi tassyklanyldy.

* * *

Ýurdumyzyň ilatynyň asuda we howpsuz durmuşyny ýokary derejede üpjün etmek hem-de adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasy tassyklanyldy.

* * *

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Merkezi Aziýa — Hindistan dialogynyň” daşary işler ministrler derejesindäki nobatdaky mejlisiniň işine hem-de Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrler geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlary boýunça adatdan daşary mejlisiniň işine gatnaşmak üçin, ýurdumyzyň wekiliýetini 2021-nji ýylyň 18 — 20-nji dekabry aralygynda, degişlilikde, Hindistan Respublikasynyň Nýu-Deli şäherinde hem-de Pakistan Yslam Respublikasynyň Yslamabat şäherinde gulluk iş saparynda bolarlar.

(TDH)

18.12.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Halkara Bitaraplyk güni hem-de ýurdumyzyň BMG-niň Kararnamasyna laýyklykda hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesini almagynyň 26 ýyllygy mynasybetli köp sanly gutlag hatlarydyr telegrammalar gelip gowuşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, kärhanalaryň, guramalaryň ýolbaşçylary öz gutlaglarynda halkara bileleşigiň hormatly Prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan, Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan parasatly we öňdengörüjilikli daşary syýasat strategiýasyna ýokary baha berýändigini nygtaýarlar.

Gutlaglary iberenler döwlet Baştutanymyzy şanly sene bilen mähirli gutlaýarlar hem-de tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň bähbidine alyp barýan köptaraplaýyn işlerinde uly üstünlikleri arzuw edýärler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow, zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri M.Sylapow, söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri O.Gurbannazarow, oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýew, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow, dokma senagaty ministri R.Rejepow, sport we ýaşlar syýasaty ministri G.Agamyradow, bilim ministri G.Ataýewa, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew, Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy G.Baýjanow, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy D.Täşliýew, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy B.Çaryýew, Söwda-senagat edarasynyň başlygy D.Rejepow, Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegow, “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynyň başlygy M.Hojagulyýew, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň başlygy O.Işangulyýewa, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň Baş direktory A.Berdiýew, Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň Baş direktory G.Nurmuhamedow iň gowy arzuwlaryny iberdiler.

Döwlet Baştutanymyzy medeniýet ulgamynyň işgärleriniň adyndan M.Mämmedowa, A.Şamyradow, A.Aşyrow, A.Hudaýberdiýew, M.Gazakbaýew gutladylar.

Hormatly Prezidentimizi Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ukrainanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Maýko, Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ý.Sapiýew, Saud Arabystany Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Said Osman Ahmed Suweýd, Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oral, Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi W.Beskostyý, Liwiýanyň Türkmenistandaky Ykdysady hyzmatdaşlyk býurosynyň başlygy Issa Ali Alfounas, Watikanyň Türkmenistandaky Apostol Nunsiaturasynyň medeniýet meseleleri boýunça attaşesi Andžeý Madeý, Türkiýäniň “Rönesans Holding” kompaniýasynyň prezidenti Erman Ylyjak, Russiýa Federasiýasynyň “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň prezidenti W.Alekperow, Ukrainanyň “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy W.Petruk, Ukrainanyň “Altkom” kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy A.Tislenko, “Çalyk Holding” türk kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalyk, Russiýa Federasiýasynyň “ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň prezidenti I.Makarow tüýs ýürekden we mähirli gutladylar.

Milli Liderimiziň adyna köp sanly gutlag hatlarynyň we telegrammalaryň gelip gowuşmagy dowam edýär.

(TDH)

12.12.2021