Habarlar
Aziýa Ösüş Bankynyň 54-nji her ýylky duşuşygyň çäklerinde geçirilýän ýokary derejeli ýygnaga gatnaşyldy

2021-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow Aziýa Ösüş Bankynyň 54-nji her ýylky duşuşygyň çäklerinde geçirilen «CAREC-iň 20 ýyllygy: Sanly üýtgeşmeler arkaly sebitleýin hyzmatdaşlygy täzeden gözden geçirmek» atly ýokary derejeli ýygnaga gatnaşdy.

Bu ýygnaga Owganystan Yslam Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Gruziýanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Mongoliýanyň, Päkistan Yslam Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Aziýanyň Ösüş Bankynyň, Aziýanyň Infrastruktura Maýa Goýum Bankynyň, Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň hem-de Yslam Ösüş Bankynyň ýokary derejeli wekilleri gatnaşdylar.

Duşuşygyň dowamynda CAREC maksatnamasynyň agza ýurtlarynda pudaklary sanlylaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler, ýüze çykýan kynçylyklary we bar bolan mümkinçilikleri, sebitde sanly üýtgeşmeleri çuňlaşdyrmak üçin döwlet bilen hususyýetçilgiň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde bar bolan tejribeler we teklipler barada pikir alyşmalar boldy.

Şeýle hem duşuşykda Aziýanyň Ösüş Banky, Aziýanyň Infrastruktura Maýa Goýum Banky, Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň we Yslam Ösüş Banky tarapyndan sanlylaşdyrmak babatynda alnyp barylýan taslamalar we bu guramalaryň CAREC maksatnamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyny guramagyň mümkinçilikleri barada çykyşlar boldy.

Duşuşykda, oňa gatnaşanlar «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasynyň özüne we agza ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine wajyp orun berýändiklerini bellediler.

Duşuşygyň ahyrynda ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde, halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri, zerur şertleri döredip berýänligi, tutuş dünýäde ýurdumyzyň abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýanlygy üçin Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözler aýdyldy. Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak belent başynyň aman, il-ýurt bähbitli umumyadamazt ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

04.05.2021
BMG-nyň Aziýa we Ýuwaş Umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş Komissiýasynyň (UNESCAP) 77-nji mejlisi öz işini tamamlady

Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş Umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş Komissiýasynyň (UNESCAP) 2021-nji ýylyň 26-29-njy apreli aralygynda göni wideo aragatnaşyk arkaly 77-nji Ýokary derejeli mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti gatnaşdy.

Bu Komissiýanyň 77-nji mejlisi «Aziýa we Ýuwaş Umman sebitinde alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň esasynda «öňküden has gowy» ýörelgesine eýermek bilen çökgünlik döwründen soňraky dikeldiş» atly mowzuk bilen geçirildi.

Mejlisiň ikinji gününde ýagny 2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow wideoýüzlenme arkaly çykyş etdi.

Ministr öz çykyşynda pandemiýadan soňky döwürde ykdysadyýetiň has durnukly ösüşini üpjin etmek üçin tagallalaryň birleşdirilmeginiň zerurdygyny nygtady. Şunda goşmaça maýa goýum işjeňligini artdyrmak ykdysady, durmuş we ekologiýa durnuklylygyny ýokarlandyrmagyň wajyp şerti bolar diýip bellenilýär.

Umuman mejlisiň işi netijeli häsiýete eýe boldy. 2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde mejlis öz işini jemledi. Mejlisiň işine göni wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň, Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň, Ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşi we maliýesi müdirliginiň we Durmuş-medeni ulgamynyň ösüşi we maliýeleşdirilişi bölüminiň wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň jemleýji gününde ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyny berkitmekde, halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmakda giň mümkinçilikleri, zerur şertleri döredip berýänligi, tutuş dünýäde ýurdumyzyň abraý-mertebesini belende götermekde bimöçber işleri amala aşyrýanlygy üçin Hormatly Prezidentimiziň adyna alkyşly sözler aýdyldy. Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak belent başynyň aman, il-ýurt bähbitli umumyadamazt ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


29.04.2021
BMG-nyň Aziýa we Ýuwaş Umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş Komissiýasynyň 77-nji Ýokary derejeli mejlisine göni wideo aragatnaşyk arkaly gatnaşyldy

Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş Umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş Komissiýasynyň (UNESCAP) 2021-nji ýylyň 26-29-njy apreli aralygynda göni wideo aragatnaşyk arkaly 77-nji Ýokary derejeli mejlisi geçirilýär.

Bu Komissiýanyň 77-nji mejlisi «Aziýa we Ýuwaş Umman sebitinde alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň esasynda «öňküden has gowy» ýörelgesine eýermek bilen çökgünlik döwründen soňraky dikeldiş» atly mowzuk bilen geçirilýär.

2021-nji ýylyň 26-29-njy apreli aralygynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň edara binasynda wideo aragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlisiň ikinji gününde ýagny 2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde onuň işine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowyň ýolbaşçylygynda, Döwlet maliýesini jemleýji we ykdysady syýasaty müdirliginiň başlygy Galina Romanowa, Strategik we durnukly ösüş müdirliginiň başlygy Atajan Ataýew, Ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşi we maliýesi müdirliginiň başlygy Baýramgeldi Hajyýew we Durmuş-medeni ulgamynyň ösüşi we maliýeleşdirilişi bölüminiň başlygy Göwher Şyhyýewa dagylar gatnaşdylar.

Mejlisiň ikinji gününde ýagny Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow wideoýüzlenme arkaly çykyş etdi.

Ministr Muhammetgeldi Serdarow öz çykyşynyň ahyrynda eziz diýarymyzyň hemmetaraplaýyn gülläp ösmeginde, halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda bimöçber bimöçber işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň hemişe aman, il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan rowaç almagyny arzuw etdi.

Mejlis öz işini dowam edýär.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

27.04.2021
Aziýanyň Ösüş Bankynyň Merkezi we Günbatar Aziýa sebitleri boýunça Departamentiniň ýolbaşçysy bilen geçirilen iş duşuşygy

2021-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow bilen Aziýanyň Ösüş Bankynyň Merkezi we Günbatar Aziýa sebitleri boýunça Departamentiniň ýolbaşçysynyň arasynda iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasynyň çäklerinde taýýarlanylýan CAREC 2030 saglyk baş ýörelge, CAREC 2030 sanly baş ýörelge, CAREC institutyna goldaw bermek üçin sebitleýin tehniki kömek, COVID-19 pandemiýanyň täsirini azaltmak we ykdysady dikelişi goldamak üçin CAREC sebitindäki başlangyç ekosistemany goldamak üçin sebitleýin tehniki kömek, CAREC maksatnamasyna agza ýurtlarda ýol howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin sebitleýin tehniki kömek (2-nji tapgyr) boýunça we Türkmenistany gyzyklandyrýan ugurlarda Maksatnamanyň Sekretariatynyň Bütindünýä Söwda Guramasy bilen bilelikde alnyp baryljak işler baradaky meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy.

Şeýle hem Aziýanyň Ösüş Bankynyň Merkezi we Günbatar Aziýa sebitleri boýunça Departamentiniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarowy Aziýanyň Ösüş Bankynyň Dolandyryjylar geňeşiniň 54-nji her ýylky duşuşygynyň çäklerinde 2021-nji ýylyň 4-nji maýynda geçirilmegi göz öňünde tutulan «CAREC maksatnamasynyň 20 ýyllygynyň öňüsyrasynda: ykdysadyýet pudaklary sanlylaşdyrmak arkaly sebitleýin hyzmatdaşlygynyň manysyny täzeden aňmak» atly CAREC maksatnamasynyň ýokary derejedäki ýörite mejlisine gatnaşmaga çagyrdy.

Öz gezeginde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow çakylyk üçin minnetdarlygyny bildirip, agzalan çärä gatnaşmaklygyň öz üçin wajypgyny belledi.

Duşuşygyň ahyrynda Mähriban watanymyzy mundan beýlägem gülledip ösdürmekde bimöçber işleri amala aşyryp, ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe alyp barýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi23.04.2021
Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady Komissiýasynyň 69-njy mejlisi ikinji güni öz işini dowam etdi

2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen 69-njy mejlisiniň ikinji günündäki mejlisiniň işine Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri Muhammmetgeldi Serdarow we ministrligiň degişli wekilleri gatnaşdylar.

Mejlisiň dowamynda, onuň gün tertibine laýyklykda, birnäçe meseleleriň üstünde durlup geçildi we olary çözmegiň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mejlisiň gün tertibiniň sekizinji soragy bolan Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň jogapkär weziplei taraplaryny saýlamak bilen bagly meselä seredildi. Ýagny, Ýewropa Ykdysady Komissiýasyna häzirki wagta çenli ýolbaşçylyk eden Belarus Respublikasynyň ýerine 2021-2023-nji ýyllar döwri üçin ýolbaşçy wezipesine Awstriýa Respublikasy saýlanyp, Komissiýanyň ýolbaşçysynyň orunbasarlary wezipelerine Türkmenistan hem-de Şweýsariýa Konfederasiýasy saýlandy.

Soňra, BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili A.Haljanow, öz çykyşynda, türkmen wekiliýetiň adyndan Türkmenistanyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň işine Bitaraplyk ýörelgeleriniň esasynda işjeň gatnaşjakdygyny aýtdy.

Mejlise gatnaşan döwletleriň wekilleri ýolbaşçy wezipelerine täze saýlanan döwletleriň wekillerini mähirli gutladylar.

Mejlisiň ahyrynda bu mejlisiň işiniň gutarnykly hasabaty kabul edildi we mejlis öz işini tamamlady.

Mejlisiň ahyrynda Mähriban Watanymyzyň halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda, ýurdumyzyň halkara guramalary bilen hyzmatdalygyny işjeňleşdirmekde ägirt uly işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


21.04.2021
Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň wekilleri bilen iş duşuşygy geçirildi

2021-nji ýylyň 15-nji apelinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň wekilleri bilen «Merkezi Aziýa döwletlerinde işewürligiň hukuk gurşawyny kämilleşdirmek» atly taslamanyň çäklerinde göni wideoaragatnaşyk arkaly «Türkmenistanda daşary ýurt maýa goýumlary üçin kadalaşdyryjy-hukuk gurşawyny kämilleşdirmek» atly iş duşuşygy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde geçirildi. Duşuşygyň maksady: Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň «Merkezi Aziýa döwletlerinde işewürligiň we maýa goýum işiniň hukuk gurşawyny kämilleşdirmek» atly taslamasynyň netijeleri boýunça ýurdumyzda maýa goýum işiniň kadalaşdyryjy-hukuk esaslaryny kämilleşdirmäge ýardam bermekden ybarat bolup durýar.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary R.Nurýagdyýew Türkmenistanyň «Elektron resminamalar, elektron resminamalary dolandyrmak we sanly hyzmatlar barada» kanunynyň kabul edilendigi barada aýdyp geçdi. Kanun elektron resminamalaryň, elektron resminamalary dolandyrmagyň we sanly hyzmatlaryň kanuny ýagdaýyny we oňa talap edilýän esasy talaplary kesgitleýär we bu ugurda ýüze çykýan gatnaşyklary kadalaşdyrmaga gönükdirilendir.

Ministriň orunbasary R.Nurýagdyýew öz çykyşynda ýuridik şahslary we maýa goýum taslamalary döwlet tarapyndan bellige almak işleriniň ýakyn wagtlarda doly elektron resminamalary dolandyrmak ulgamyna geçiriljekdigini belledi.

Guramanyň wekilleri, öz çykyşlarynda, işewürligiň we maýa goýum işiniň hukuk gurşawyny kämilleşdirmegiň we düzgünleşdirmegiň örän möhümdigini bellediler. Dünýäde ýaýraýan pandemiýa döwründe, bu pandemiýanyň daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge täsir edýändigi bilen baglylykda, ýurdumyzyň içerki hususy böleginiň ösmegine üns bermegini maslahat berdiler. Şeýle hem, Türkmenistanda maýa goýujylaryň işiniň hukuk esaslary bilen baglylykda YHweÖG tarapyndan taýýarlanan hasabatyň netijeleri barada gürrüň berildi.

Mundan başga-da, duşuşyga gatnaşan halkara bilermenler tarapyndan Fransiýada we Özbegistan Respublikasynda maýa goýum gurşawy boýunça öňdebaryjy tejribeleri babatynda gürrüň berildi.

Mundan başga-da, bu duşuşygyň dowamynda türkmen tarapyndan halkara bilermenlere berilen soraglara degişli jogaplar berildi, dürli meseleler babatynda özara pikirler alyşyldy we mysallar getirildi.

Duşuşygyň ahyrynda Mähriban Watanymyzyň halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda ägirt uly işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

16.04.2021
Bütindünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça Wise-prezidenti Anna Býerde bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

Türkmenistan bilen Bütindünýä Bankynyň arasynda özara gyzyklanma bildirilýän maksatnamalar we taslamalar boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri bilen Bütindünýä Bankynyň Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň her ýylda geçirilýän ýazky maslahatlarynyň çäklerindäki Bütindünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça Wise-prezidenti Anna Býerdeniň arasynda göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Bütindünýä bankynyň arasynda amala aşyrylýan we meýilleşdirilýän birnäçe taslamalary taýýarlamak, şol sanda karzlaşdyrmak bilen bagly taslamalar boýunça alnyp barylýan işler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bütindünýä Bankynyň wekilleri tarapyndan bu amala aşyrylýan işlerde ministrligiň goşandyna uly baha berildi we hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de işjeňleşdiriljekdigi nygtaldy.

Mundan başga-da, Bankyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin direktory hem-de Türkmenistan boýunça dolandyryjysy wezipelerine täze belleniljek wekilleri bilen tanyşdyryldy.

Duşuşygyň ahyrynda Mähriban Watanymyzyň halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda ägirt uly işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi


12.04.2021
Bütindünýä Bankynyň Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň her ýylda geçirilýän ýazky maslahatlarynyň çäklerindäki wirtual duşuşyklary geçirildi

2021-nji ýylyň 6-njy aprelinde Bütindünýä Banky Toparynyň we Halkara Pul Gaznasynyň her ýylda geçirilýän ýazky maslahatlarynyň çäklerinde wirtual görnüşde geçirilýän Bütindünýä Bankynyň we Halkara Pul Gaznasynyň dokuz ýurdunyň wekilçilikli toparynyň Duşuşygyna Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekilleri gatnaşdy. Duşuşygyň dowamynda Ýerine ýetiriji direktorlaryň Bütindünýä Banky we Halkara Pul Gaznasynyň institusional meseleler boýunça hasabatlary we ýurtlaryň delegasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça çykyşlary diňlenildi.

Mundan başga-da, Ýewropada we Merkezi Aziýada «ýaşyl» ykdysadyýeti dikeldiş meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin Tegelek stol görnüşinde söhbetdeşlik geçirildi we onuň barşynda COVID-19 pandemiýasyndan soňky, ilatyň ähli gatlaklarynyň bähbitlerini göz öňünde tutup, pes uglerodly we durnukly ykdysadyýete geçmegi çaltlaşdyrmak üçin ýurtlaryň ulanan dikeldiş maksatnamalary boýunça tejribe alyşmak üçin Ýewropanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ministrleriniň arasynda pikir alyşmalar boldy.

Duşuşyklaryň ahyrynda mähriban Watanymyzyň halkara giňişliginde abraý-mertebesiniň belende galmagynda ägirt uly işleri amala aşyrýan Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan il-ýurt bähbitli umumyadamzat ähmiýetli belent tutumly işleriniň mundan beýlägem rowaç almagy arzuw edildi.


Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi06.04.2021