15-nji maksat: Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasi

                                                                                                          MILLI WEZIPELER


15.1. Halkara ylalyşyklaryndan gelip çykýan borçnamalara laýyklykda, gury ýeriň eýkoulgamlaryny we içerki süýji suwly ekoulgamlary we olaryň hyzmatlaryny, şol sanda tokaýlary, suw-batgalyk meýdanlary, daglary we gurak ýerleri gorap saklamagy, dikeltmegi we rejeli peýdalanmagy üpjün etmek


15.2. 2020-nji ýyla çenli tokaýlaryň ähli görnüşlerini rejeli peýdalanmagyň usullaryny ornaşdyrmaga ýardam etmek, tokaýlaryñ azalmagyny duruzmak, zaýalanan tokaýlary dikeltmek we bütin dünýäde tokaý agaçlaryny oturtmagyň we tokaýlary dikeltmegiň gerimlerini ep-esli giňeltmek


15.3. 2030-njy ýyla çenli çölleşmä garşy göreş alyp barmak, çölleşen, gurak we suw basan ýerleri goşmak bilen, zaýalanan ýerleri we topragy diketlmek we bütin dünýäde ýerleriň ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyny aradan aýyrmaga çalyşmak.


15.4. 2030-njy ýyla çenli, olaryň durnukly ösüş üçin zerur bolan nygmatlary bermek ukubyny ýokarlandyrmak maksady bilen, dag ekoulgamlaryny, şol sanda olaryň bioköpdürlüliligini saklap galmagy üpjün etmek.


15.5. Ýaşalýan tebigy gurşawyň zaýalanmagyny saklamak, biologik köpdürlüliligiň ýitirilmegini togtatmak boýunça haýal etmän degerli çäreleri görmek we 2020-nji ýyla çenli ýok bolup gitme howpy abanan görnüşleri saklap galmak we olaryñ ýitip gitmeginiň öňüni almak


15.6. Genetiki serişdeleri peýdalanmakdan alynýan nygmatlaryň adalatly paýlanmagyna ýardam etmek we halkara derejesinde ylalaşylan şertlerde şeýle serişdeleriň degişli derejede elýeterligini üpjün etmäge ýardam bermek


15.7. Brakonerlygyň we ösümlik we haýwanat dünýäniň goralýan görnüşleriniň bikanun (kontrabanda) söwdasynyň soňuna çykmak we janly tebigatyň bikanun önümlerine bolan islege hem-de olaryň teklip edişine degişli meseleleri çözmek


15.8. 2020-nji ýyla çenli keseki inwaziw görnüşleriň aralaşmagynyň öňüni almak we olaryň gury ýerdäki we suwdaky ekoulgamlara täsirini ep-esli azaltmak boýunça çäreleri görmek, şeýle hem ileri tutulýan görnüşleriñ sanyny çäklendirmegiň ýa-da ýok etmegiň öňüni almak boýunça çäreleri görmek


15.9. 2020-nji ýyla çenli umumymilli we ýerli meýilleşdirmegiň we ösüş prosesleriniň barşynda, şeýle hem garyplygyň gerimini azaltmagyň strategiýalary we meýilnamalary işlenip taýýarlananda ekoulgamlaryň we biolgik köpdürlüliligiň gymmatynyň hasaba alynmagyny üpjün etmek


15.а. Biolgik köpdürlüliligi we ekoulgamlary saklap galmak we rejeli peýdalanmak maksady bilen, maliýe serişdelerini jemlemek we olaryň ähli çeşmeleşlerden gelýän möçberini artdyrmak


15.b. Tokaýlardan rejeli peýdalanmak we ösüp barýan ýurtlara şunuň ýaly usullary ulanmak üçin laýyk höweslendirmeleri bermek üçin, şol sanda tokaýlary saklap galmak we dikeltmek maksatlarynda ähli çeşmelerden gelýän serişdeleri ähli derejelerde jemlemek


15.с. Brakonerlige we goralýan görnüşleriniň bikanun (kontrabanda) söwdasyna garşy göreşmek boýunça global tagallalary işjeňleşdirmek, şol sanda ony ýaşamak üçin serişdeleri ekologiýa taýdan howpsuz görnüşde almakda ýerli ilatda bar bolan mümkinçilikleri giňeltmek ýoly bilen amala aşyrmak