5-nji maksat: Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

                                                                                                      MILLI WEZIPELER


5.1. Hemme ýerde ähli aýallar we gyzlar babatynda hukuk kemsitmeleriniň ähli görnüşlerini ýok etmek.


5.2. Köpçülikleýin we aýratyn ugurlarda ähli aýallar we gyzlar babatynda zorlugyň ähli görnüşlerini, şol sanda adam söwdasyny we ulanmagyň jyns duýgurlygy (seksual) we beýleki görnüşlerini ýok etmek. 


5.3. Çaga nikasy, irki we mejbury nika ýaly ýaramaz ýagdaýlary ýok etmek. 


5.4. Jemagat hyzmatlaryny etmek, amatlyklary we durmuş goragyny ulgamyny bermek we milli şertleri hasaba almak bilen, hojalygy bilelikde alyp barmakda we maşgalada umumy jogapkärçiligi höweslendirmek bilen, ideg etmek boýunça hak tölenmeýän zähmeti we öý hojalygyny alyp barmak boýunça işi ykrar etmek we hormat goýmak.


5.5. Syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynda çözgütleriň kabul edilýän ähli derejelerinde aýallaryň hemmetaraplaýyn we hakyky gatnaşmagyny we olara liderlik üçin deň mümkinçilikleri üpjün etmek.


5.6. Ilat we ösüş boýunça halkara konferensiýasynyň Hereketler maksatnamasyna, Pekin hereketler platformasyna we olary ýerine ýetirmegiň barşyna seretmek boýunça konferensiýalaryň jemleýji resminamalaryna laýyklykda, jyns duýgurlygy (seksual) we reproduktiw saglygy goramak ulgamyndaky hyzmatlaryň we reproduktiw hukuklary durmuşa geçirmegiň ählumumy elýeterligini üpjün etmek. 


5.а. Aýallara ykdysady serişdeler üçin deň hukuklary bermek, şeýle hem ýere, eýeçiligiň beýleki görnüşlerine eýelik etmegi we ygtyýar etmegi, maliýe hyzmatlaryny, miras alynýan emlägi we milli kanunlara laýyklykda tebigy serişdeleri olar üçin elýeter etmek maksady bilen özgertmeleri dowam etdirmek.


5.b. Aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmäge ýardam etmek üçin ýokary netijeli tehnologiýalary, hususan-da, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny işjeň peýdalanmak.