1-nji maksat: Garyplygyň ähli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

                                                                                                    MILLI WEZIPELER


1.1. 2030-njy ýyla çenli bütin dünýäde ähli adamlar üçin aşa garyplygy ýok etmek (häzirki wagtda aşa garyplyk bir günde 1,25 amerikan dollaryndan pes möçbere ýaşamak hökmünde kesgitlenýär).

1.3. 2030-njy ýyla çenli ähli erkekleriñ we aýallaryñ, aýratyn hem üpjünçiligi pes we ynjyk adamlaryñ ykdysady serişdelere deñ hukuklarynyñ bolmagyny, şeýle hem binýatlyk hyzmatlaryñ, ýere we eýeçiligiñ beýleki görnüşlerine, miras alynýan emläge eýelik etmegiñ we ygtyýar etmegiñ, tebigy serişdeleriñ, degişli täze tehnologiýalaryñ we az möçberde maliýeleşdirmegi goşmak bilen, maliýe hyzmatlarynyñ elýeter bolmagyny üpjün etmek.

1.4. 2030-njy ýyla çenli üpjünçiligi pes we ynjyk ýagdaýda bolan adamlaryñ ýaşaýşa durnuklylygyny ýokarlandyrmak we olaryñ howanyñ üýtgemegi sebäpli ýüze çykan adatdan daşary hadysalaryñ we beýleki ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan özgermeleriñ we betbagtçylyklarynyñ öñünde goragsyzlygyny peseltmek.

1.5. 2030-njy ýyla çenli üpjünçiligi pes we ynjyk ýagdaýda bolan adamlaryñ ýaşaýşa durnuklylygyny ýokarlandyrmak we olaryñ howanyñ üýtgemegi sebäpli ýüze çykan adatdan daşary hadysalaryñ we beýleki ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan özgermeleriñ we betbagtçylyklarynyñ öñünde goragsyzlygyny peseltmek.

1.а. Ösüp barýan ýurtlara, aýratyn hem gowşak ösen ýurtlara garyplygy onuň ähli görnüşlerinde ýok etmek boýunça maksatnamalary we strategiýalary amala aşyrmak üçin ýeterlik we öñünden aýdyp bolýan serişdeleri bermek üçin örän köp dürli çeşmelerden, şol sanda ösüş maksatlarynda hyzmatdaşlygy işjeñleşdirmegiñ esasynda, ep-esli serişdeleri jemlemegi üpjün etmek.