Habarlar
Uzak möhletli ösüş strategiýasy

Ata-babalarymyzyň asyrlarboýy arzuw eden özbaşdak türkmen döwleti berkarar edilenden soň, geçilen ösüş ýolumyzyň her bir ýyly üstünliklere beslenýär. Şöhratly ýyllaryň hatarynda 2022-nji ýyl aýratyn bellenip geçilmelidir. Çünki «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen bu ýyl ýurdumyzyň mundan beýläk-de ýokary depginler bilen ösdürilmegini üpjün etjek, türkmen halkynyň röwşen geljegine giň ýollary açjak, giň gerimli özgertmeleri özünde jemleýän «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» kabul edilen ýylydyr. Bu ýyl milli demokratik ýörelgelerimiziň dabaralanmasyna öwrülen döwlet ýolbaşçysynyň saýlawlarynda halkyň belent ynamyna mynasyp bolan Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanan ýylydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinden ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň täze strategiýasyny öňe sürdi we onuň esasy ugurlaryny kesgitledi. Bu strategiýanyň durmuşa geçirilip başlanmagy bolsa ýurdumyzyň düýpli ösüşine itergi berdi. 2022-nji ýylyň geçen aýlarynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda gazanylan üstünlikler hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurt boýunça jemi içerki önümiň ösüş depgininiň ýokary bolmagy, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda öndürilýän önümleriň möçberiniň barha artmagy, köp sanly önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurlup, ulanylmaga berilmegi, ilatyň girdejileriniň artyp, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hormatly Prezidentimiziň daşyna jebisleşen merdana halkymyzyň gazanan üstünlikleridir. 

                                                                   

Tebigy baýlyklaryň ägirt uly gorlarynyň bolmagy ýurdumyzda energetika pudagyny, senagatyň nebithimiýa, gazhimiýa, himiýa, gurluşyk materiallary we gaýtadan işleýän beýleki pudaklaryny ösdürmek üçin uly mümkinçilikleri döredýär. Ýurdumyzda ýerli çig mallary gaýtadan işleýän senagat pudaklarynyň ösdürilmegi halk hojalygynyň senagatlaşmak derejesini ýokarlandyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmakda, ykdysadyýetiň eksport kuwwatyny ösdürmekde uly ähmiýete eýedir.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň uzak geljege gönükdirilen durmuş-ykdysady strategiýasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini düzüm taýdan kämilleşdirmek, ony gurluş taýdan düýpli özgertmek meseleleri möhüm orun eýeleýär. Bazar ykdysadyýeti şertlerinde milli ykdysadyýetiň durnukly we ygtybarly ösmeginiň möhüm şertleriniň biri hem hususy telekeçiligi çalt depginler bilen ösdürmekdir. Häzirki döwürde ýurdumyzyň hususyýetçileri haryt önümçiligini ösdürmekde, iri maýa goýum taslamalaryny özleşdirmekde, önümçilik we durmuş maksatly desgalary gurmakda, dünýä bazarlaryna çykarylýan harytlaryň möçberlerini artdyryp, ýurduň eksport kuwwatyny pugtalandyrmakda saldamly işleri durmuşa geçirýärler. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» hem hususy telekeçileriň başlangyçlaryny döwlet tarapyndan höweslendirmek hem-de goldamak, döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygyny giň gerim bilen ösdürmek göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasy, öňdengörüjilikli başlangyçlary esasynda işlenip düzülen ykdysady strategiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi eziz Watanymyzyň şan-şöhratynyň barha artmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna itergi berer. Diýarymyzy ösüş-özgerişler ýoly bilen ynamly öňe alyp barýan döwlet Baştutanymyzyň il-ýurt bähbitli işleri rowaçlyklara beslensin! 

                                                                                                           

Gulgeldi GULGELDIÝEW,

                       

Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty, Türkmenistanyň at gazanan bilim işgäri.

31.05.2022
Maliýe ulgamynda döwrebap şertler

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde maliýe usullarynyň görnüşlerini giňeltmegiň hasabyna serişdeleri amatly peýdalanmak, şeýle hem durnukly esasda uzak möhlete maýa goýumlary çekmek maksady bilen, gymmatly kagyzlar bazaryny ösdürmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Gymmatly kagyzlar bazary baha emele getirilişiniň maliýe taýdan adalatly bolmagyna ýardam berýär. 

                                                                   

«Gymmatly kagyzlar bazary hakynda» Türkmenistanyň Kanunynda gymmatly kagyzlar bazary fiziki we ýuridik şahslaryň gymmatly kagyzlarynyň emissiýasy (çykarylyşy) we dolanyşygy bilen baglanyşykly gatnaşyklaryň jemi hökmünde kesgitlenilýär. Paýnamalaryň (aksiýalaryň) we obligasiýalaryň çykarylmagy arkaly gymmatly kagyzlar bazarynyň emele gelmegi haryt önümçiligini giňeltmek zerurlygy bilen baglydyr.  

                                                                   

Ýurdumyzda gymmatly kagyzlar bazarynyň ösdürilmegini gazanmak maksady bilen, «Aşgabat» gazna biržasy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Munuň özi gazna biržasynyň işiniň halkara tejribesiniň talaplaryna laýyklykda guralmagyny üpjün edip, döwlete dahylly gymmatly kagyzlaryň ýerlenilmegine hem-de hususy taraplaryň paýnamalaryny (aksiýalaryny) dolanyşyga çekmegiň ýola goýulmagyna itergi berýär. 

                                                                   

Milli ykdysadyýetimizde sanly ulgamy ösdürmek boýunça öňdebaryjy dünýä tejribesiniň ornaşdyrylmagy halk hojalygynyň ösüşinde öňegidişlikleriň gazanylýandygyny görkezýär. Döwrebap maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň ösmegine gönükdirilýän maýa goýumlarynyň möçberiniň artmagy netijesinde maliýe ulgamynyň we onuň esasy düzüm bölegi hökmünde çykyş edýän gazna bazarynyň halkara ülňülerine laýyk gelmegi üpjün edilýär. Şu nukdaýnazardan garanyňda, gazna bazary maliýe bazarynyň esasy düzüm bölegi bolmak bilen, döwletiň maýa goýum syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde hem çykyş edýär. 

                                                                   

Gazna bazarynyň ösüş derejesi bilen ykdysady ösüşiň arasyndaky özara baglanyşyk maliýe araçylarynyň (banklaryň) işiniň maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge serişdeleri çekmekden ybaratdygyny aýdyňlygy bilen subut edýär. Munuň özi milli ykdysadyýetimizde geleşikleriň möçberini artdyrmak arkaly, sanly innowasiýalara we ykdysady ösüşe oňyn täsirini ýetirýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda gazna bazarynyň herekete getirilmegi eýeçiligiň dürli görnüşleriniň, şol sanda telekeçilik işiniň kämilleşýän döwründe örän wajyp gurallaryň birine öwrüldi. Gymmatly kagyzlaryň ýerlenilmegi arkaly gelip gowuşýan şahsy we edara görnüşli taraplaryň pul süýşürintgileri hakyky önümçilik obýektlerine we dürli ugurly döwrebap tehnologiýalara öwrülýär. 

                                                                   

Milli ykdysadyýetimizde döwrüň ösen tejribesiniň ornaşdyrylmagy we ösdürilmegi bilen bagly alyp barýan işleri üçin hormatly Prezidentimize jan saglyk, uzak ömür, asylly işlerinde elmydama rowaçlyklary arzuw edýäris! 

                                                                                                           

Hurmagözel GELDIÝEWA,

                       

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň uly mugallymy.

31.05.2022
Ilatyň bagtyýar ýaşaýşy üçin

«Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça Milli maksatnamasyna» laýyklykda welaýatymyzda binalaryň we desgalaryň 222-si guruldy. Bu barada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hasabatlarynda aýdylýar. 

                                                                   

Ilat arasynda «Oba milli maksatnamasy» diýen at bilen meşhurlyk gazanan bu maksatnama Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda 2007-nji ýylda kabul edilip, üstünlikli durmuşa ornaşdyrylýar.  

                                                                   

Hasabatlaryň hem görkezişi ýaly, 2022-nji ýylyň 1-nji maýy ýagdaýyna görä, Maksatnamanyň hereket edip gelýän 15 ýylynyň dowamynda ýurdumyzda gurlan 70 hassahananyň 11-si welaýatymyzyň dürli şäherlerinde we etraplarynda bina edildi. Şu döwürde ýurdumyz boýunça saglyk öýleriniň 146-sy gurlan bolsa, häzirki wagtda şolaryň 38-si Gündogar sebitiň ýaşaýjylaryna hyzmat edýär. 

                                                                   

Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyzda bilim we terbiýeçilik edaralarynyň ymaratlarynyň hem köpsanlysy guruldy. Maksatnamanyň kabul edilen günlerinden şu ýylyň 1-nji maýyna çenli ýurdumyzda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň 258-si açylyp, ulanylmaga berildi. Şolaryň 68-si welaýatymyzda täze açylan çagalar baglarydyr. Şeýle hem ýurdumyzda täze gurlan 251 mekdebiň 40-synda welaýatymyzyň ýaş nesillerine bilim berilýär. 

                                                                   

Maksatnamanyň çäginde gurlan medeniýet öýleriniň hem dörtden bir böleginiň welaýatymyzda ýerleşýändigini bellemek ýerlikli bolar. Has takygy, bu Maksatnamanyň çäginde ýurdumyz boýunça 76 sany medeniýet öýi açylyp, ulanylmaga berildi. Şolaryň 17-siniň welaýatymyzyň dürli etrap-şäherlerinde açylandygyny aýtmak guwandyryjydyr. 

                                                                   

Welaýatymyzda gurlan we häzirki wagtda hyzmat edýän durmuş-medeni maksatly desgalaryň sanawyna sport mekdepleriniň 32-sini (ýurdumyz boýunça 115) we sport desgalarynyň 16-syny hem (ýurdumyz boýunça 73) goşup bileris. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan möhüm binalaryň gurluşyk işleri üstünlikli dowam etdirilýär. Ýakynda geçirilen Hökümet mejlisleriniň birinde habar berlişi ýaly, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31-nji ýylynda ýurdumyzda önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň 52-sini açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Şolaryň bir bölegi biziň welaýatymyzda dowam edýän we gurluşygy tamamlaýjy tapgyra gadam goýan binalardyr. 

                                                                                                           

Agageldi  ITALMAZOW

28.05.2022
Milli ykdysadyýetiň kuwwaty

«Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelge bu gün Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň özen-örküne, binýat-berkine öwrüldi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna» laýyklykda, häzirki wagtda milli ykdysadyýetimizi ösdürmek babatdaky köpugurly işler uly üstünliklere beslenýär. Bu maksatlara, ilkinji nobatda, ýokary derejedäki innowasion tehnologiýaly gaýtadan işleýän senagat pudaklarynyň ykdysady ösüşe goşandyny artdyrmagyň, maýa goýumlaryň uly möçberlerini netijeli ugurlara gönükdirmegiň, toplumlaýyn işleri amala aşyrmagyň hasabyna ýetmek göz öňünde tutulýar. Ykdysadyýetimiziň ösdürilmeginde senagat kärhanalarynyň möhüm orny bar. Olar ýurtda haryt bolçulygyny döredýär, raýatlary iş orny bilen üpjün edýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen, bazar gatnaşyklaryny ösdürmäge gönükdirilen özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Innowasion esasly öndürilýän önümçilikler bilen daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, bazarlarda bäsdeşlige ukyply önümler öndürilýär. Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler indi özümizde öndürilýär, eksport harytlarynyň möçberi artdyrylýar. Innowasion tehnologiýalarynyň durmuşymyza işjeň ornaşdyrylmagy netijesinde işewür hyzmatdaşlygyň gerimi has hem giňeýär. Bu bolsa ykdysadyýetiň döwrebap ösmegine, halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagyna mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Mähriban halkymyzy ösüşlerden ösüşlere alyp barýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt we umumadamzat bähbitli beýik işleri rowaçlyklara beslensin! 

                                                                                                           

Agajan HAJYÝEW,

                       

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby.

26.05.2022
Merjen şäheriň okgunly ösüşleri

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow:
 

                                                                   

 — Her ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat şäheriniň gününiň bellenilmegi türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin guwandyryjy wakalaryň biridir. Şu mynasybetli paýtagtymyzda halkara sergini geçirmek hem indi asylly däbe öwrüldi. 

                                                                   

Düýn paýtagtymyzyň çäginde ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli indi ençeme ýyl bäri geçirilýän bu sergä «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem uly ruhubelentlik bilen badalga berildi. Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda batly depginler bilen ösýän ýurdumyzyň baş şäheri hemmetaraplaýyn belent sepgitlere eýe boldy. Häzirki wagtda Aşgabat Merkezi Aziýanyň parahatlyk merkezine, köpugurly halkara derejeli çäreleriň, maslahatlaryň we forumlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. Muny şu günki gözden geçirilişiň mysalynda hem aýdyň görmek bolýar. 

                                                                   

Nobatdaky köpugurly halkara sergä gatnaşyjylar ir säher bilen Söwda-senagat edarasynyň öňündäki meýdança ýygnandylar. Olaryň hatarynda hökümet agzalary, dürli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, türkmen telekeçileri we daşary ýurtly işewürler, myhmanlar we paýtagtymyzyň köpsanly ýaşaýjylary bar. Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagy uly üns bilen diňlenildi. Gutlagda bellenilişi ýaly, «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen ýylda geçirilýän halkara sergide Aşgabadyň ajaýyp keşbi, gaýtalanmajak gözelligi, ykdysadyýetde, ylym-bilim, saglygy goraýyş, aragatnaşyk, medeniýet ulgamlarynda we beýleki möhüm ugurlarda ýeten belent derejeleri öz beýanyny tapýar.  

                                                                   

Şeýle hem, bu sergi paýtagtymyzyň mundan beýläkki ösüşlerini üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işlere nobatdaky badalga bolup hyzmat eder. Çünki köpugurly häsiýete eýe bolan bu forum ak şäherimiziň hemmetaraplaýyn ösüşlerini açyp görkezmeklige we bu ugurdaky işleri hem-de gatnaşyklary yzygiderli pugtalandyrmaga niýetlenendir. Joşgunly aýdym-sazly çykyşlar dabara gatnaşyjylaryň ruhubelentligini goşalandyrdy. 

                                                                   

Soňra myhmanlar Söwda-senagat edarasynyň giň zalynda guralan sergi meýdançasyna geldiler. Bu serginiň köpugurly aýratynlygynyň giň gerime eýedigini bellemek gerek. Sergi zalynda ýerleşdirilen diwarlyklarda gurluşyk, energetika we senagat, nebitgaz, ulag, aragatnaşyk we kommunikasiýalar, dokma senagaty we halyçylyk, obasenagat, telekeçilik, saglygy goraýyş, bilim, medeniýet, sport hem-de syýahatçylyk, neşirýat, ýaly pudaklarynyň ençemesiniň alyp barýan işleri, durmuşa geçirýän maksatnamalary giňişleýin açylyp görkezilipdir.  

                                                                   

Halkara köpugurly serginiň çäklerinde tanyşdyrylyş we haryt öwreniş çärelerine, işewürlik duşuşyklaryna, özara gepleşiklere giňden orun berildi. Munuň özi hyzmatdaşlygyň köp ugurlary, şol sanda Aşgabat şäherine täze maýa goýumlary we öňdebaryjy tehnologiýalary çekmekde halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly goşant boldy. 

                                                                                                           

Oguljennet PAŞYKOWA,

                       

«Aşgabat».

26.05.2022
Sergä gatnaşyjylara söz berýäris

Aleksandr PETROW,
«Wozroždeniýe» kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň direktory:
 

                                                                   

— Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli geçirilýän «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergä gatnaşýandygymyza örän şat. Biziň kompaniýamyz Aşgabat şäherindäki gurluşyk taslamalaryna indi ençeme ýyldan bäri işjeň gatnaşyp gelýär. Häzirki wagtda kompaniýa türkmen paýtagtynyň günorta böleginde, Köpetdagyň eteginde sil suwlaryny toplaýjy ulgamyň gurluşygyny alyp barýar. Bu taslamanyň netijesinde, sil suwlary bitewi ulgam arkaly toplanylyp, «Altyn Asyr» Türkmen kölüne akdyrylýar. Biz bu gurluşyk taslamasyny Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna ajaýyp sowgat hökmünde doly tamamlamagy meýilleşdirýäris. Biziň kompaniýamyzyň amala aşyrýan taslamasy Aşgabat şäheriniň ekologiýa ýagdaýyna täsirini ýetirip, sil suwlarynyň netijeli ulanylmagyna ýardam eder.  Türkmen paýtagtyny mundan beýläk hem ösdürmek we abadanlaşdyrmak işlerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň has-da pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirýärin. 

                                                                   

 Goý, merjen şäher Aşgabat güllesin, gül açsyn! Baýramyňyz gutly bolsun! 

                                                                   

 Gülruh HAJYÝEWA,
«Ak bulut» hojalyk jemgyýetiniň hünärmeni:
 

                                                                   

— Paýtagtymyzyň ýeten ykdysady, durmuş derejesiniň özboluşly görkezijisi bolup durýan serginiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýändigini oňa gatnaşanyňda aýdyň göz ýetirmek bolýar. Ak şäherimiz Aşgabadyň gününe bagyşlanyp geçirilýän «Ak şäherim Aşgabat» atly XXI köpugurly halkara sergä kärhanamyzda öndürilýän gurluşyk harytlaryny getirdik. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda «Halkyň Arkadagly zamanasy»  ýylynda baş şäherimiziň keşbi günsaýyn özgerýär, paýtagtymyzy ösdürmegiň barşynda täze taslamalar durmuşa geçirilýär. Şol taslamalaryň durmuşa geçirilmeginde ýurdumyzyň telekeçilerine hem uly orun berilýär. Şu serginiň dowamynda hem ýurdumyzyň hususyýetçileriniň diwarlyklaryna, sergi meýdançalaryna uly orun berlipdir. Toý gününde geçirilýän şular ýaly sergiler diňe bir baýramçylyk ruhuny götermän, eýsem, täze hyzmatdaşlaryň döremegi, hödürlenilýän täze önümler we hyzmatlar barada hem tanyşmaga amatly mümkinçilikleri döredýär. 

                                                                   

Goý, ýurdumyzy we onuň mermer paýtagtyny ösdürmekde telekeçileriň öz goşantlaryny goşmaklary üçin giň şertleri döredip berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, işleri rowaç bolsun!

26.05.2022
Be­lent mak­sat­lar ro­waç­lan­ýar

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de be­dew ba­dy bi­len öňe bar­ýan Türk­me­nis­tan döw­le­ti­miz «Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­lyn­da ta­ry­hy wa­ka­la­ra bes­len­ýär. Ýur­du­myz­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik iş­ler ösüş­le­ri­mi­ziň do­wa­mat do­wam­dy­gy­ny aý­dyň be­ýan ed­ýär. Bu ba­bat­da «Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­me­nis­ta­ny 2022—2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­sy» aý­ra­tyn bel­len­mä­ge my­na­syp­dyr.  

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz şeý­le bel­le­ýär: «Hä­zir­ki dö­wür­de Ga­raş­syz Türk­me­nis­tan öz ösü­şi­niň tä­ze tap­gy­ry­na ga­dam bas­dy. Bu dö­wür «Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy» diý­lip at­lan­dy­ryl­dy. Ösü­şiň şu tä­ze döw­rün­de biz öz öňü­miz­de has be­lent mak­sat­la­ry goý­duk». 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň çy­ky­şyn­da bel­läp ge­çen ugur­la­ry­nyň ýe­ne bi­ri sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­dyr. Bu ba­ra­da aýt­mak bi­len, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz: «Ýur­du­myz­da ada­myň sag­ly­gy jem­gy­ýe­tiň we döw­le­tiň ýo­ka­ry gym­mat­ly­gy bo­lup dur­ýar. Şo­ňa gö­rä-de, ila­tyň sag­ly­gy­ny go­ra­mak, ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak we ola­ry ýok et­mek, sag­ly­gy go­raý­şy we der­man se­na­ga­ty­ny dün­ýä de­re­je­sin­de ös­dür­mek bo­ýun­ça köp iş­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­myn­da öz­gert­me­ler do­wam et­di­ri­ler. Tä­ze-tä­ze has­sa­ha­na­lar, be­je­riş-sa­gal­dyş eda­ra­la­ry gur­lup, döw­re­bap luk­man­çy­lyk en­jam­la­ry we der­man se­riş­de­le­ri bi­len üp­jün edi­ler» di­ýip belleýär.  

                                                                   

Döw­le­ti­miz sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ne aý­ra­tyn üns ber­ýär we «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­ma­sy­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi üçin äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri we şert­le­ri dö­red­ýär. Bu ugur­da Türk­me­nis­tan Bü­tin­dün­ýä Sag­ly­gy Go­ra­ýyş Gu­ra­ma­sy bi­len ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy alyp bar­ýar. 

                                                                   

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ila­tyň ara­syn­da sag­dyn dur­muş ka­da­la­ry­ny wa­gyz et­mek we giň­den or­naş­dyr­mak, ra­ýat­la­ryň sag­lyk ýag­da­ýy­ny has-da go­wu­lan­dyr­mak we adam öm­rü­niň do­wam­ly­ly­gy­ny art­dyr­mak üçin ne­ti­je­li çä­re­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Bu bol­sa ra­ýat­la­ry­my­zyň, aý­ra­tyn hem, ýaş­la­ryň sag­ly­gy ba­ra­da yzy­gi­der­li ala­da edil­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýär. Ýaş ne­sil­le­ri mil­li ruh­da ter­bi­ýe­le­mek, sag­ly­ga zy­ýan ýe­tir­ýän ýa­ra­maz en­dik­le­re gar­şy gö­reş­mek, ra­ýat­la­ryň be­den we ru­hy taý­dan sag­dyn­ly­gy­ny ga­zan­mak döw­le­ti­mi­ziň alyp bar­ýan sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir.  

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz zäh­met ka­nun­çy­ly­gy­nyň kä­mil­leş­di­ril­me­gi­ne hem mö­hüm äh­mi­ýet ber­ýär. Bu ba­ra­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz şeý­le bel­le­ýär: «Döw­le­ti­mi­ziň Kons­ti­tu­si­ýa­syn­da ra­ýat­la­ry­my­zyň ke­pil­len­di­ri­len hu­kuk­la­ry­ny go­ra­mak me­niň esa­sy bor­jum bo­lar. Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Halk Mas­la­ha­ty we Mej­li­si ýur­du­my­zyň ka­nun­çy­ly­gy­ny kä­mil­leş­dir­mek işi­ni do­wam et­di­rer. Döw­le­ti­mi­ziň adam hu­kuk­la­ry­ny we azat­lyk­la­ry­ny go­ra­mak ba­bat­da­ky yn­san­per­wer sy­ýa­sa­ty­ny mun­dan beý­läk hem üp­jün ede­ris. Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň we Mej­li­si­niň yg­ty­ýar­lyk­la­ry has-da kä­mil­leş­di­ri­ler».  

                                                                   

Ýur­du­myz­da ama­la aşy­ryl­ýan dur­muş-yk­dy­sa­dy öz­gert­me­le­ri ka­nun­çy­lyk taý­dan üp­jün et­mek, döw­le­ti­mi­ziň ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy­ny pug­ta­lan­dyr­mak, ýur­du­my­zyň sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy we hu­kuk ul­gam­la­ry­nyň ösüş ugur­la­ry­ny Kons­ti­tu­si­ýa­my­za we dün­ýä tej­ri­be­si­ne la­ýyk ge­tir­mek üçin de­pu­tat­lar äh­li ta­gal­la­la­ry ed­ýär­ler. Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­nyň esa­syn­da ka­bul edil­ýän ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry gel­jek­de hem ýur­du­myz­da her bir ra­ýa­tyň umu­my yk­rar edi­len hu­kuk­la­ry­ny we azat­lyk­la­ry­ny ber­jaý et­mä­ge, hal­ky­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si­niň has-da ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­na gö­nük­di­ri­ler. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­ry­hy çy­ky­şyn­da bel­leý­şi ýa­ly, «Biz Türk­me­nis­tan at­ly be­ýik döw­let­de, pa­ra­hat we aras­sa as­ma­nyň as­tyn­da, uzak hem-de bag­ty­ýar dur­muş­da ýa­şa­ma­ly­dy­rys, aba­dan we gül ýa­ly dur­mu­şy­my­za buý­san­ma­ly­dy­rys». 

                                                                                                           

Mu­ham­met­na­zar TÄŞ­LI­ÝEW,

                       

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Mej­li­si­niň de­pu­ta­ty, TDP-niň Türk­men­ga­la et­rap ko­mi­te­ti­niň baş­ly­gy.

25.05.2022
Üstünligiň aýdyň beýany

«Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­me­nis­ta­ny 2022 — 2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­sy­ny» üs­tün­lik­li ama­la aşyr­mak mak­sa­dy bi­len ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň äh­li pu­dak­la­ryn­da, şol san­da oba ho­ja­ly­gyn­da dur­nuk­ly ösüş üp­jün edil­ýär. Şo­nuň bi­len bir­lik­de, ýur­du­my­zy se­na­gat­laş­dyr­mak we san­ly ul­ga­ma ge­ç­mek, da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan hem-de da­şa­ry ýurt­la­ra ibe­ril­ýän önüm­le­riň muk­da­ry­ny art­dyr­mak we­zi­pe­le­ri wa­jyp bo­lup dur­ýar. Ön­dü­ril­ýän ha­ryt­la­ryň ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ne la­ýyk hem-de eko­lo­gik taý­dan aras­sa bol­ma­gy­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýär.  

                                                                   

Bag­ty­ýar­ly­gyň, ar­zuw­la­ryň ha­syl bol­ýan me­ka­ny­na öw­rü­len ýurt­da ýa­şa­ýan, dö­red­ýän, gur­ýan hal­ky­myz yk­dy­sa­dy­ýet­de, sy­ýa­sat­da, me­de­ni­ýet­de, sag­ly­gy go­ra­ýyş­da, ylym-bi­lim­de, sport­da be­lent sep­git­le­ri na­zar­lap, öňe ga­dam bas­ýar. Yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li pu­dak­la­ryn­da we se­bit­ler­de dur­nuk­ly ösüş üp­jün edil­ýär.  

                                                                   

Giň möç­ber­li öz­gert­me­ler ýa­şa­ýyş-dur­mu­şy­my­zy, kal­by­my­zy gur­şap al­dy. Bi­li­miň ýo­ka­ry hi­li­ni üp­jün et­mek we ony dün­ýä öl­çeg­le­ri­ne la­ýyk ge­tir­mek üçin san­ly bi­li­mi ös­dür­mek ba­bat­da ne­ti­je­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Wa­ta­ny­my­zyň mek­dep okuw­çy­la­ry­nyň we ta­lyp­la­ry­nyň hal­ka­ra in­ter­net we ders olim­pia­da­la­ry­na gat­na­şyp, al­tyn, kü­müş we bü­rünç me­dal­la­ra my­na­syp bol­ma­gy bi­lim sy­ýa­sa­ty­nyň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän­di­gi­niň aý­dyň be­ýa­ny­dyr. 

                                                                   

Ata Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­tiň maz­mu­ny­na, onuň ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­ny art­dyr­mak­da­ky or­nu­na oňat dü­şün­ýä­ris. Dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň hä­zir­ki za­man ösü­şi­niň ne­ti­je­li ýol­la­ry­nyň bi­ri hök­mün­de hä­si­ýet­len­di­ril­ýän san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­ri öň­de du­ran we­zi­pe­le­riň üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ma­gy­na iter­gi ber­ýär. Şol mak­sat­dan ugur alyp, ýur­du­my­zyň mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni di­wer­si­fi­ka­si­ýa­laş­dyr­ma­gyň we san­ly ul­ga­ma geç­me­giň we­zi­pe­le­ri, ösü­şiň ugur­la­ry hem-de dep­gin­li ösü­şiň ul­gam­la­ry kes­git­le­nil­di. Bu­la­ryň äh­li­si türk­men hal­ky­nyň hal-ýag­da­ýy­nyň we ýa­şa­ýyş-dur­mu­şy­nyň hi­li­niň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­na, ýur­du­my­zyň gül­läp ös­me­gi­ni üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir. 

                                                                   

Türk­me­nis­tan­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­sy­nyň ka­bul edil­me­gi ösüş­le­riň tä­ze tap­gy­ry­na ynam­ly ädi­miň ädi­len­di­gi­ni ala­mat­lan­dyr­dy, ýag­ny ýa­kyn gel­je­gi na­zar­la­ýan bu stra­te­gi­ýa­nyň ýur­du­my­zyň mun­dan beý­läk-de dur­nuk­ly ösü­şi­ni üp­jün et­me­giň ne­ti­je­li ýol­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rül­jek­di­gi­ne yna­my has-da art­dyr­dy. Ýur­du­myz­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­tiň ke­ma­la gel­me­gi jem­gy­ýet­çi­lik dur­mu­şyn­da we ma­li­ýe işin­de mag­lu­mat we san­ly se­riş­de­le­riň äh­mi­ýe­ti­niň güýç­len­me­gi bi­len hä­si­ýet­len­di­ril­ýär. San­ly yk­dy­sa­dy­ýet bi­len bag­ly me­se­le­ler dün­ýä ýü­zün­de köp­le­ri gy­zyk­lan­dyr­ýan me­se­le­le­riň bi­ri­ne öw­rül­di. Mu­nuň esa­sy se­bä­bi­ yk­dy­sa­dy­ýe­tiň san­ly gör­nü­şin­de jem­le­nen müm­kin­çi­lik­le­riň di­ňe bir yk­dy­sa­dy ösü­şi üp­jün edýändigi bilen däl, eý­sem, yn­san dur­mu­şy­nyň hem öz­ger­me­gi­ne ge­tir­ýän­di­gi we dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi­niň san­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ra köp­çü­lik­le­ýin ge­çme­gi bi­len hem dü­şün­di­ril­ýär. 

                                                                   

 Ýur­du­my­zy ösüş­ler­den-ösüş­le­re alyp bar­ýan Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ja­ny sag, öm­ri uzak bol­sun! 

                                                                                                           

Jen­net HAL­LY­ÝE­WA,

                       

S.A.Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk uni­wer­si­te­ti­niň mu­gal­ly­my.

25.05.2022
Üstünlikleriň aýdyň beýany

«Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy» ýy­ly­myz­da ýur­du­myz ta­ry­hy wa­ka­la­ra, toý­dur baý­ram­lara bes­len­ýär. Eziz Di­ýa­ry­myz­da ga­za­nyl­ýan be­lent üs­tün­lik­ler, dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän be­ýik iş­ler hal­ky­my­zyň bäh­bit­le­ri­ni na­zar­la­ýar. Şeý­le be­ýik ösüş­ler bol­sa be­lent mak­sat­lar­dan, yl­my esas­da ýo­la goý­lan iş­ler­den göz­baş al­ýar. Şu ýer­de «Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­me­nis­ta­ny 2022 — 2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­sy» ha­kyn­da aý­ra­tyn bel­le­me­gi­miz ge­rek. Tä­ze mak­sat­na­ma­da yk­dy­sa­dy­ýe­tiň äh­li ugur­la­ry aý­dyň be­ýan edil­ýär, mö­hüm mak­sat­lar kes­git­len­ýär. Bu be­lent mak­sat­lar ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň has-da kuw­wat­lan­ma­gy­na, döw­re­bap ösüş­le­riň ga­za­nyl­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len­dir. Şeý­le uly üs­tün­lik­ler hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň be­ýik iş­le­ri­niň, dur­mu­şa ge­çir­ýän be­lent mak­sat­la­ry­nyň ro­waç­lan­ýan­dy­gy­ny aý­dyň be­ýan ed­ýär. Ga­za­nyl­ýan be­ýik ösüş­ler ýur­du­my­zyň aý­dyň ýol­lar­dan bar­ýan­dy­gy­ny we röw­şen gel­je­gi­niň has-da ösüş­li­di­gi­ni dün­ýä aýan ed­ýär.  

                                                                   

Hä­zir­ki dö­wür­de yk­dy­sa­dy­ýe­tiň äh­li ugur­la­ryn­da, pu­dak­lar­da dün­ýä­niň ösen döw­re­bap en­jam­la­ry or­naş­dy­ryl­ýar, tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­lar üs­tün­lik­li iş­le­dil­ýär. Bu be­ýik iş­le­riň do­wam­ly bol­ma­gy üçin bol­sa gel­jek­de be­lent mak­sat­la­ry goý­mak, onuň amal edil­me­gi üçin bol­sa anyk iş­le­ri alyp bar­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Şo­nuň üçin hem mak­sat­la­ýyn iş­ler ýo­la goý­lup, döw­let mak­sat­na­ma­la­ry üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Hut şo­nuň üçin hem mö­hüm äh­mi­ýet­li mak­sat­na­ma­lar ka­bul edil­ýär we üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýär. Mu­nuň özi mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň ösüş­le­ri­ni üp­jün et­mek bi­len bir ha­tar­da döw­re­bap ugur­la­ry ke­ma­la ge­tir­mä­ge, iş­le­riň oý­la­ny­şyk­ly al­nyp ba­ryl­ma­gy­na hem müm­kin­çi­lik dö­red­ýär.  

                                                                   

Al­nyp ba­ryl­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty hal­ka­ra äh­mi­ýet­li kö­pu­gur­ly yk­dy­sa­dy we­zi­pe­le­ri çöz­mä­ge hem-de äh­li pu­dak­lar­da tä­ze ne­ti­je­le­ri ga­zan­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­my­zyň yl­my kuw­wa­ty­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na döw­let de­re­je­sin­de aý­ra­tyn uly üns be­ril­ýär. Döw­le­tiň ylym-bi­lim kuw­wa­ty we yl­my-teh­ni­ki müm­kin­çi­lik­le­ri ýur­duň in­no­wa­sion yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len ös­me­gi­ne ýar­dam ber­ýär. Hä­zir­ki dö­wür­de is­len­dik döw­le­tiň esa­sy mak­sa­dy in­no­wa­si­ýa­lar yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni ke­ma­la ge­tir­mek­den yba­rat­dyr. In­no­wa­sion yk­dy­sa­dy­ýet in­no­wa­si­ýa­la­ra, yzy­gi­der­li kä­mil­leş­di­ril­ýän ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­la­ra, ola­ryň esa­syn­da taý­ýar­la­nyl­ýan önüm­le­riň önüm­çi­li­gi­ne hem-de eks­por­ty­na esas­lan­ýar. Yk­dy­sa­dy­ýe­tiň bu gör­nü­şi in­no­wa­sion ul­ga­myň ke­ma­la gel­me­gi­niň esa­syn­da ös­dü­ril­ýär.  

                                                                   

Umu­man, Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar hal­ky hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­hat­çy­lyk söýü­ji­lik­li içe­ri we da­şa­ry sy­ýa­sa­ty ne­ti­je­sin­de ösü­şiň tä­ze be­lent­lik­le­ri­ne ta­rap ynam­ly öňe bar­ýar, hal­ky­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­ýar, hal­ka­ra ab­ra­ýy has-da art­ýar, be­ýik ösüş­ler do­wa­mat do­wam bol­ýar. Şeý­le be­lent üs­tün­lik­ler üçin bag­ty­ýar türk­men hal­ky Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­za al­kyş aýd­ýar.  

                                                                   

Hal­ky­my­zyň bag­ty­ýar dur­muş­da ýa­şa­ma­gy ug­run­da taý­syz ta­gal­la­lar ed­ýän hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ja­ny­nyň sag bolmagyny, il-ýurt bäh­bit­li, döw­let äh­mi­ýet­li iş­le­ri­niň he­mi­şe ro­waç­lyk­la­ra bes­len­me­gi­ni tüýs ýü­rek­den ar­zuw ed­ýä­ris. 

                                                                                                           

My­rat TÄÇ­MY­RA­DOW,

                       

Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk ins­ti­tu­ty­nyň uly mu­gal­ly­my.

23.05.2022
Bedew batly beýik işler

2022-nji ýylyň dört aýynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemleri 

                                                                       

 •  Şu ýylyň geçen dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, Garaşsyz döwletimiziň bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýändigini görkezdi. Ata Watanymyzyň ähli künjeklerinde köp sanly senagat we durmuş maksatly desgalar guruldy hem-de gurulmagy dowam edýär. Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde importy çalyşýan harytlary özümizde öndürmegiň, eksporta iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Sanly ulgama geçmegi we ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmegi amala aşyrylýar. Ylym we bilim ulgamlaryny özgertmek hem dowam edýär. Önümçilikler döwrebap ýagdaýa getirilip, bazar ykdysadyýeti emele gelýär. TOP elektrik we aragatnaşyk ulgamlarynyň hem-de TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar. Beýleki halkara taslamalary hem taýýarlanylýar.  

                                                                       

 •  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň dört aýynyň dowamynda Milli Geňeşiň Mejlisinde Türkmenistanyň Kanunlarynyň 16-sy we Mejlisiň Kararlarynyň 12-si kabul edildi. Hereket edýän kanunçylyk namalaryny döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly hem-de ýurdumyzyň halkara başlangyçlarynyň hukuk esaslaryny goldamaga gönükdirilen kanunlary kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi. Mejlisiň deputatlary döwletiň parahatçylyk söýüjilik syýasatyny, ruhy gymmatlyklary we milli däpleri, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etdiler.  

                                                                       

 •  2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda Milli Geňeşiň Halk Maslahaty tarapyndan ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny okgunly ösdürmek maksady bilen, hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn netijeli işler alnyp baryldy. Halk Maslahatynyň Karary esasynda hukuk-bilermenler topary döredildi. Häzirki wagtda bu topar hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak işini alyp barýar. Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisinde Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunlar ara alnyp maslahatlaşyldy we biragyzdan makullanyldy.  

                                                                       

 •  Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda durnukly ösüş üpjün edilýär, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşiniň 6,2 göterime deň bolmagy munuň aýdyň tassyknamasydyr. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 11,2 göterim artdy. Şu ýylyň dört aýynyň jemleri boýunça bölek satuw haryt dolanyşygy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim artdy. Ýurdumyzda özara bähbitli we giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna esaslanýan daşary syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 42,5 göterim ýokarlandy. 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegini ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 104,7 göterime, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa 98 göterime deň boldy. Döwlet býujetiniň serişdeleriniň 79,7 göterimi durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 10,4 göterim köpeldi. Hasabat döwründe zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda tölenildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 6,2 milliard manada deň boldy.  

                                                                       

 •  «Türkmennebit» döwlet konserni boýunça nebit çykarmagyň meýilnamasy 100,6 göterim ýerine ýetirildi. Şu döwürde nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 111,4 göterim, benzin öndürmegiň meýilnamasy 120,6 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 115,8 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 118,6 göterim, çagly ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy 107 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasy 106,7 göterim, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasy 111,1 göterim, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermek boýunça meýilnama 121,9 göterim ýerine ýetirildi. 

                                                                       

 •  Oba hojalyk toplumy boýunça önümçiligiň möçberiniň ösüşi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 112,5 göterime, şol sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 113,2 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,8 göterime, «Türkmen atlary» döwlet birleşigi boýunça 105,0 göterime barabar boldy.   

                                                                       

 •  Hasabat döwründe gurluşyk-senagat toplumynda önümleri öndürmek hem-de işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 151,4 göterim berjaý edildi. Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna 112,6 göterim amal edildi. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna 170 göterim hötde gelindi. Ýylyň başyndan bäri Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 133,6 göterim berjaý edildi.   

                                                                       

 •  Ýanwar-aprel aýlarynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşi 110,1 göterime, öndürilen önümleriň ösüşi bolsa 105,8 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 133,1 göterime, nah matalaryň önümçiligi 125,9 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 119,5 göterime, gön önümleriniň önümçiligi 109,3 göterime barabar boldy. Şu ýylyň başyndan bäri «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 117,5 göterim ýerine ýetirildi. Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 99-sy geçirilip, 11 müň 822 şertnama hasaba alyndy. Ýanwar-aprel aýlarynda Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 104,1 göterim üpjün edildi. Hasabat döwründe sergileriň 5-si we maslahatlaryň 13-si geçirildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň dört aýynda oba hojalyk hem-de azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 166,5 göterime we senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 107,5 göterime barabar boldy.  

                                                                       

 •  2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryny dabaralandyrmak maksady bilen geçen dört aýda Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda maslahatlar, döredijilik duşuşyklary we sergiler guraldy. Halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerinde sanly ulgam arkaly dürli çäreler geçirildi. Ýurdumyzyň hünärmenleri birnäçe halkara onlaýn-maslahatlaryna, okuwlara, beýleki çärelere we halkara sergilerine gatnaşdylar. «Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde» atly halkara ylmy duşuşyk, şeýle hem BMG-niň yglan eden «Şäherdäki agaçlar» atly başlangyjyny bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň gelip gowuşmagy mynasybetli dabara, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda haryt öndürmegiň möçberi 41 million 24 müň manatlyga deň boldy. «Galkynyş» kitap merkezi ýurdumyzyň kitaphanalaryny dürli görnüşli kitaplar bilen üpjün etmek işlerini dowam etdi.  

                                                                       

 •  Ýanwar-aprel aýlarynda ýurdumyzyň bilim-terbiýe işlerini kämilleşdirmek ugrunda zerur tagallalar edildi. Okuw ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Köp sanly okuw gollanmalary neşir edildi. Bilimiň ýokary hilini üpjün etmek we ony dünä ülňülerine laýyk getirmek üçin sanly bilimi ösdürmek ugrunda netijeli işler alnyp baryldy. Hasabat döwründe Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň II açyk halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Şeýle hem halkara guramalaryň wekilleri bilen onlaýn görnüşinde duşuşyklar, daşary ýurtlaryň hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleri bilen okuw-usulyýet maslahatlary guraldy. Ýurdumyzyň bejeriş-öňüni alyş edaralarynda lukmançylygyň ugurlary boýunça işler dowam etdirildi. Buýan köküni gaýtadan işläp, glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşygyna badalga berildi. Şeýle hem Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 – 2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tassyklandy. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk Köpugurly hassahana ulanmaga berildi. Şu ýylyň geçen döwründe iri halkara ýaryşlaryna türgenleri taýýarlamak boýunça degişli işler amala aşyryldy. Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek ХХХIII Tomusky Olimpiýa we ХVII Tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň maksatnamasy tassyklanyldy we bu ugurda degişli işler ýerine ýetirildi.  

                                                                       

 •  Şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ulag-kommunikasiýa toplumy boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 113,1 göterime deň boldy. Awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň meýilnamasy 115 göterim we ýük dolanyşygynyň meýilnamasy 107,1 göterim ýerine ýetirildi. «Türkmendemirýollary» agentligi boýunça ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüşi 116,2 göterime, «Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça – 137,8 göterime, «Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça – 103,7 göterime, «Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça – 107 göterime, «Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 108 göterime barabar boldy. 

                                                                       

 •  2022-nji ýylyň ilkinji dört aýynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara hem-de sebit guramalaryň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda degişli işler alnyp baryldy. Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki saparlara hem-de duşuşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Fewral aýynyň başynda Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynda iş saparynda boldy. Hasabat döwründe sanly ulgam arkaly «Merkezi Aziýa-Hytaý» hem-de «Merkezi Aziýa-Hindistan» sammitleri geçirildi. Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly 23-nji aprelde IV Aziýa-Ýuwaş ummany suw sammitine gatnaşdy. Geçen aýyň başynda Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanda resmi sapar bilen boldy. Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda türkmen-hindi gatnaşyklaryny mundan beýläk hem ösdürmäge degişli meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar şeýle hem özara gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Şunuň bilen birlikde, aprel aýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iş saparynyň bolandygy bellenildi. Sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 391-si geçirildi. Türkmenistanda şeýle hem daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen resmi gepleşikleriň we duşuşyklaryň 78-si guraldy. Bitarap Watanymyzyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň başyndan bäri resminamalaryň 20-sine gol çekildi.   

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň 6-njy maýda 2022-nji ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine ser salnyp, geçirilen mejlisinde hormatly Prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugurlaryna bagyşlanan maslahatlar geçirildi. Maslahatlaryň barşynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen şygar astynda geçýän ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmalar boldy hem-de döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugurlary kesgitlenildi.  

20.05.2022
Durnukly ykdysady ösüşiň möhüm ugry

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda alnyp barylýan durmuş-ykdysady ösüş strategiýasynyň netijesinde, milli ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak arkaly durnukly ykdysady ösüşi üpjün edilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzyň durnukly ösüşini has-da pugtalandyrmakda ykdysadyýetiň sanly gurşawyny ornaşdyrmagyň uly ähmiýeti bardyr. Çünki ýurdumyzyň ösüşini häzirki zaman bazar ykdysadyýeti şertlerinde sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmazdan göz öňüne getirmek mümkin däldir. Ýurdumyzda döwrebap sanly ulgamynyň ornaşdyrylmagy, ilki bilen ilatyň maddy-hal ýagdaýyny gowulandyrmakda, ýokary depginli ykdysady ösüşiň üpjün edilmeginde hem-de işewürleriň dünýä bazaryndaky eýeleýän ornuny pugtalandyrmagynda möhüm ähmiýete eýedir.  

                                                                   

Bu gün ykdysady nazaryýetde we dürli döwletleriň ykdysady işjeňliginde «sanly ykdysadyýet» diýen düşünje has ýokary derejä çykýar. Has dogrusy, bu düşünje, sanly tehnologiýalaryň ýokary depginli ösmegi, maglumat giňişliginiň döwrebaplaşmagy we ykdysadyýetiň globallaşma hadysasynyň güýçlenmegi bilen häsiýetlendirilýär. 

                                                                   

Sanly ulgamyň ösmegi bazar subýektleriniň işjeňliginiň sanly görnüşe geçmeginiň iň wajyp ýagdaýy hasaplanylýar we öz gezeginde, jemgyýetiň institusional gurluşyna hem özüniň täsirini ýetirýär. Netijede jemgyýetçilik ösüşini gazanmak üçin täze usullara we çeşmelere zerurlyk ýüze çykýar. Şol usullaryň biri hem sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakdyr. 

                                                                   

Sanly ykdysadyýet – bu ykdysadyýetiň täze görnüşi bolup, ol maglumatlaryň ulalýan göwrüminiň toplumyny döretmek, işläp geçmek, saklamak, ibermek we peýdalanmak bilen bagly gatnaşyklaryň jemidir. Sanly ykdysadyýetiň esasy düzüm bölekleri bolup, olar sanly elektron söwda, sanly internet-banking, sanly elektron tölegler, sanly internet-marketing, sanly hyzmatlar ulgamydyr. 

                                                                   

Sanly elektron söwda – bu internet ulgamynyň üsti bilen amala aşyrylýan maliýe amallaryň we geleşikleriň dowamynda bolup geçýän harytlaryň we hyzmatlaryň alyş-çalşygy we pul serişdeleriniň geçirimleri bolup durýar.  

                                                                   

Sanly internet-banking bolsa bank hasaplaryna we olar bilen geçirilýän bank amallaryny aralykdan ýerine ýetirip bilýän, internet ulgamyna islendik wagt girip bilýän enjamlaryň bank hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän tehnologiýalaryň jemidir. 

                                                                   

Sanly elektron tölegler diýlip, harytlaryň alyş-çalşygy we hyzmatlaryň internet ulgamynyň üsti bilen satyn alynmagy netijesinde, maliýe guramalaryň, işewür edaralaryň we internet ulgamyny ulanyjylaryň arasynda bolup geçýän hasaplaşyklaryň ulgamydyr. 

                                                                   

Sanly internet-marketing müşderilere harytlary we hyzmatlary satmak, olar bilen gatnaşyklary gurnamak maksady bilen adaty marketingiň ýörelgeleriniň internet giňişliginde ulanylmagy bolup durýar. Sanly internet-marketing elektron täjirçiligiň düzüm bölegidir. Oňa onlaýn-marketing diýlip hem aýdylýar. Sanly internet-marketing internetiň dünýä ýaýramagy bilen uly meşhurlyga eýe boldy. 

                                                                   

Ylmy-tehniki progresiň tiz ösmegi we täze maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalar hojalyk subýektleriň işjeňligine oňyn täsir edýär. Tehnologiki öňegidişlikleriň ýokarlanmagy diňe hojalyk subýektleriň sanly elektron resminama dolanyşygynyň hyzmatlarynyň ýöredilmegini tizleşdirmän, eýsem, olaryň işjeňliginiň, görnüşlerini hem artdyrmaga özüniň täsirini ýetirýär. 

                                                                   

Häzirki döwürde islendik ýurduň ösüşi ylym we bilim ulgamlarynyň ösüş derejesi bilen kesgitlenilýär. Sanly ulgam ösen döwrebap innowasion sanly tehnologiýalaryň çaltlyk bilen ösýän döwründe özboluşly aýratynlyga eýedir. Sanly elektron ulgamyndaky okuw-usuly toplum bilim berlişiniň dürli basgançaklarynda maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary arkaly peýdalanylýar.  

                                                                   

Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösmeginde we barha kuwwatlanmagynda ýaşlaryň aň-düşünjeli, oýlaptapyjy, dörediji we gurujy intellektual bolup ýetişmekleri döwrüň möhüm talabydyr. 

                                                                   

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaşlary döwrebap terbiýeläp ýetişdirmäge, netijeli zähmet çekmäge ukyply hünärmenleri taýýarlamaga möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzyň milli ykdysadyýetine sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna döredýän giň mümkinçilikleri we ýaşlary döwrebap okatmakda, geljekde hünär ussatlary bolup ýetişmegi üçin döwlet tarapyndan aýratyn edilýän aladalar üçin Arkadagly Serdarymyza sagbolsyn aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny arzuw edýäris. 

                                                                                                           

Annamyrat Altyýew,

                       

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň uly mugallymy.

20.05.2022
Aýdyň maksatlar bilen röwşen geljege

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda asyrlara barabar işler durmuşa geçirilýär. Tutumly başlangyçlaryň netijesinde ykdysadyýetiň durnukly ösüşi üpjün edilip, döwrebap önümçilik we durmuş infrastrukturasy döredilýär. Bazar ykdysady şertlerinde Türkmenistan dünýäniň ýokary depginler bilen ösýän döwletleriniň sanawynda mynasyp orun aldy. 

                                                                   

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 11-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde 2021-nji ýylyň jemi jemlenildi we täze wezipeleriň üstünde durlup geçildi. Mejlisde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan geljek 30 ýyllyk ösüşi öz içine alýan «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu barada şeýle belleýär: «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022  — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» ösüşler bilen öňe tarap hereket etmegiň täze badalgasydyr. Bu maksatnama biziň geljegimiziň kepilidir. Döredip, gurup bilýän millet hökmünde bütin dünýäde halkymyzyň mertebesini has beýgeltjek ösüş ýoludyr». 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň aýratyn üns merkezinde bolan bu Milli maksatnamada bazar ykdysadyýeti şertlerinde ykdysadyýetimizi köpugurly esasda ösdürmegiň halkara we sebit ähmiýetli taslamalary amala aşyrmak arkaly durnukly ösüş depginlerini saklamak ýörelgesinden ugur alynýar. 

                                                                   

Maksatnamada ylmy-tehniki ösüşe uly ähmiýet bermek bilen bir hatarda, uzak möhletli döwürde öňde goýlan belent sepgitlere ýetmek ugrunda ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýalaryny durmuşa geçirmek meýilleşdirilýär. Ähli pudaklary döwrebaplaşdyrmak, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, öňdebaryjy dünýä tejribesini, ylmyň gazananlaryny pudaklara ornaşdyrmak, bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmak, önümçilik mümkinçiliklerini kämilleşdirmek, senagatlaşdyrmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň görnüşlerini artdyrmak, hususy işewürleriň netijeli hereket etmegini gazanmak üçin toplumlaýyn çäreler hem göz öňünde tutulandyr. Şeýle-de, oba hojalygyny toplumlaýyn ösdürmek we dolandyrmak, önümleriň möçberini artdyrmak, olaryň daşary ýurtlardan getirilýän möçberlerini azaltmak hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça anyk işler meýilleşdirilendir. 

                                                                   

Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän uly mümkinçilikleri ýurdumyzda sarp edilýän harytlaryň önümçiliginiň ýylsaýyn artdyrylmagyny şertlendirýär. Döwlet tarapyndan berilýän uly goldawlaryň netijesinde, ýokary hilli, daşarky bazarlarda bäsdeşlige ukyply önümler öndürilip, haryt bolçulygy üpjün edilýär, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli önümleriň öndürilýän möçberleriniň artdyrylmagynyň hasabyna import azaldylyp, eksport önümleriň möçberleri yzygiderli ýokarlandyrylýar. 

                                                                   

Ýurdumyzda kiçi, orta we iri telekeçiligiň ösdürilmegi baradaky tagallalaryň, hemaýat-goldawlaryň netijesinde, ykdysadyýetiň hususy böleginde innowasion tehnologiýalara daýanýan senagat, oba hojalyk we gurluşyk kärhanalaryny özünde jemleýän telekeçiler gatlagy emele geldi. Hususy bölegi döwlet tarapyndan goldamagyň hukuk binýady we hojalyk ulgamy döredildi. Ýeňillikli karzlaşdyrmak işi ýola goýlup, eksporta gönükdirilen we importuň ornuny tutýan önümçilikler peýda boldy. Şeýlelikde, senagatda, gurluşykda, oba hojalyk toplumynda döwlet-hususy hyzmatdaşlygy amala aşyrylyp başlandy. 

                                                                   

Milli maksatnamada ykdysadyýetiň pudaklary boýunça 2022 — 2052-nji ýyllarda gurulmagy we durky täzelenmegi meýilleşdirilýän esasy önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň sanawy bilen bir hatarda, «Oba milli maksatnamasyndaky», şeýle-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndaky» görkezijiler hem öz beýanyny tapýar. 

                                                                   

Maksatnama milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna innowasion tehnologiýalary, halkara tejribeleri ornaşdyryp, elektron resminama dolanyşygyny, sanly tehnologiýalar bilen üpjün edilen «akylly öý» ulgamyny ornaşdyrmak arkaly şäherleriň we obalaryň arasyndaky tapawudy aradan aýyrmak wezipelerini hem öňe sürýär. Şunuň bilen baglylykda, maksatnamada ýurdumyzy 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meýilnamalaryna laýyklykda tapgyrlaýyn ýerine ýetirilmeli çärelere-de uly orun berlipdir. 

                                                                   

2022-nji ýylda üstünlikleriň binýady berkden tutulýar. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» üstünlikli durmuşa geçirilmegi jemi içerki önümiň ösüş depginini geljek 30 ýylda ösdürmäge oňyn itergi berýär. Şeýle hem, ykdysadyýetiň pudaklarynyň senagatlaşdyrylmagyna, elektron senagatynyň ornunyň ýokarlanmagyna, sanly ykdysadyýetiň ösdürilmegine we kämilleşdirilmegine getirýär. Ýurdumyzyň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarlanyp, dünýä bazarlaryna aralaşmagy üçin hem täze mümkinçilikleriň döredilmegine oňaýly ýardam berýär. 

                                                                   

Goý, ýurdumyzy beýik ösüşler bilen öňe alyp barýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, beýik başlangyçlary hemişe rowaç bolsun!  

                                                                                                           

Jumageldi SALAMOW,

                       

Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy.

19.05.2022