Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasaryny kabul etdi

Aşgabat, 12-nji fewral (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýary kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip hem-de Gazagystanda Türkmenistan bilen gatnaşyklary pugtalandyrmaga ähmiýet berilýändigini nygtap, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Milli Liderimiz gazagystanly kärdeşine mähirli salamyny aýdyp, Gazagystanyň Türkmenistan üçin möhüm, wagtyň synagyndan geçen hyzmatdaş bolandygyny hem-de şeýle bolmagynda galýandygyny nygtady. Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar bolsa uzak möhletleýin, özara bähbitlilik esasynda ýola goýulýar. Döwlet Baştutanymyz geçen ýyllaryň dowamynda ýola goýlan döwletara gatnaşyklara uly gadyr goýýarys hem-de olaryň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda ösdürilmegine uly ähmiýet berýäris diýip, iki goňşy ýurduň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de yzygiderli pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.

Türkmen-gazak gatnaşyklarynyň şu günki ýagdaýyny hem-de geljegini ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň geçen ýyl Aşgabada bolan döwlet saparynyň hem-de Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde iki döwletiň Liderleriniň duşuşygynda gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişiniň meselelerine, ulag-logistika ulgamy, energetika, oba hojalygy, senagat kooperasiýasy ýaly wajyp ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerine garaldy.

Döwletara dialogyň täze ugurlaryny kesgitlemek bilen baglylykda, Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň işiniň ähmiýeti nygtaldy.

Söhbetdeşligiň barşynda milli Liderimiz hem-de myhman söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar hem-de 2020-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, geçen ýyl iki ýurduň arasyndaky haryt dolanşygynyň iki esse artandygyny, şunda ony mundan beýläk-de giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny kanagatlanma bilen bellediler.

Söhbetdeşler söwda-ykdysady gatnaşyklary güýçlendirmegiň möhümdigine ünsi çekip, bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmegiň, özara haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmagyň, maýa goýum işjeňligini höweslendirmegiň, Türkmenistanyň hem-de Gazagystanyň işewürler toparlarynyň arasyndaky ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň zerurdygyny nygtadylar.

Şonuň ýaly-da, parahatçylygy, hyzmatdaşlygy hem-de durnukly ösüşi pugtalandyrmagyň binýatlaýyn esasy hökmünde medeni-ynsanperwer ulgamdaky döwletara gatnaşyklary giňeltmäge özara gyzyklanma bildirilýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek bilen biz halklarymyzyň gadymdan gelýän doganlyk hem-de birek-birege hormat goýmak, döwletlerimiziň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik däplerine ygrarlylyk ýörelgelerine eýerýäris. Munuň özi hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin dünýä hem-de sebit ösüşiniň möhüm meselelerine düşünmekde düýpli binýat bolup durýar. Bu meselelerde biziň ýurtlarymyzyň garaýyşlary ýakyndyr hem-de meňzeşdir.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýar türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň iki doganlyk halkyň bähbitlerine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

14.02.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» ata Watanymyzyň ösüşiniň geljek döwrüniň adydyr

Halk Maslahatynyň mejlisinde 30 ýyllyk döwür üçin taryhy çözgüt kabul edildi

Aşgabat, 11-nji fewral (TDH). Şu gün Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi.

Mejlisiň gün tertibine 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemlerini ara alyp maslahatlaşmak, geljekki 30 ýyl üçin möhüm wezipeleri kesgitlemek, şeýle hem mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün etmek boýunça döwlet syýasatynyň beýleki möhüm soraglaryna garamak meseleleri girizildi.

Halk Maslahatynyň mejlisine Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri gatnaşdylar. Ýygnananlaryň hatarynda Halk Maslahatynyň agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalary, paýtagtymyzyň hem-de ýurdumyzyň bäş welaýatynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, mährem eneler, talyp ýaşlar bar. Sanly ulgam arkaly mejlise Ahal welaýatynda “Türkmeniň ak öýi” binasynda, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň Ruhyýet köşklerinde ýygnanan ähli welaýatlaryň wekilleri hem goşuldylar.

Häzirki wagtda Türkmenistanda şöhratly ata-babalarymyzyň wesýet eden halk häkimiýetliliginiň gadymdan gelýän milli ýörelgeleri mynasyp dowam etdirilýär. Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça amala aşyrylýan demokratik özgertmeler hil taýdan täze many-mazmuna eýe boldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň iki palataly parlamentiniň döredilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr, onuň düzümine Halk Maslahaty we Mejlis girýär, parlament ulgamynda geçirilen bu özgertme ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň taryhynda täze eýýamy açdy. 2021-nji ýylyň mart aýynda geçirilen Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda kemala gelen demokratik gymmatlyklara üýtgewsiz ygrarlydygynyň subutnamasydyr.

...Ir bilen milli Liderimiz paýtagtymyzdaky Maslahat köşgüne geldi. Bu ýerde ýygnananlar döwlet Baştutanymyzy ör tutup, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan häzirki wagtda ösüşiň we abadançylygyň täze belentligine tarap ynamly barýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, şu gün «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar astynda üstünlikli geçen 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemleriniň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny, geljekki 30 ýyl üçin iň möhüm wezipeleriň kesgitleniljekdigini, şeýle hem mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün etmek boýunça döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine garaljakdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisine Hökümet agzalarynyň, Mejlisiň deputatlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň gatnaşýandygyny aýtdy.

Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisini açyk diýip yglan etdi.

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar, oňa ýygnananlaryň ählisi hem uly ruhubelentlik bilen goşulýarlar.

Milli Liderimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň geçiriljekdigini, onuň dowamynda Hökümetiň geçen ýylda alyp baran işleriniň jemleriniň jemleniljekdigini, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, welaýat häkimleriniň hasabatlarynyň diňleniljekdigini hem-de olaryň alyp baran işleriniň netijelerine baha beriljekdigini, şeýle hem şu ýyl ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipeleriniň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegowa söz berdi. Ol ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralar tarapyndan 2021-nji ýylda meýilnamalaýyn görkezijileriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň parasatly we oýlanyşykly strategiýasy ýurdumyzyň syýasy, ykdysady, durmuş we beýleki ulgamlarynyň ösüşiniň ýokary derejesini üpjün etdi. Durmuşa geçirilýän çäreleriň netijesinde ykdysadyýetiň pudaklarynda oňyn görkezijiler gazanyldy.

Ýylyň netijeleri boýunça 83,773 million kub metr tebigy gaz çykaryldy, onuň eksporty, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 34,8 göterim, elektrik energiýasynyň önümçiligi 11,6 göterim, onuň eksporty bolsa 36,4 göterim köpeldi. Şu döwürde benziniň öndürilişi 0,5 göterim, çalgy ýaglarynyň öndürilişi 7,8 göterim, sementiň öndürilişi 4,5 göterim, çörek we çörek önümleriniň öndürilişi 6,3 göterim, gaýtadan işlenen hem-de gaplanan balyk we balyk önümleriniň öndürilişi 2,1 göterim, şöhlat önümleriniň öndürilişi 9,8 göterim, süýji-köke önümleriniň öndürilişi 7,3 göterim, unaş önümleriniň öndürilişi 4,1 göterim, nah ýüplükleriň öndürilişi 24,8 göterim, nah matalaryň öndürilişi 6,4 göterim artdy.

2021-nji ýylyň netijeleri boýunça ulaglaryň ähli görnüşleri arkaly ýerine ýetirilen ýük dolanyşygy 50 335,7 million tonna-kilometre, ýolagçy dolanyşygy bolsa 28 236,9 million ýolagçy-kilometre deň boldy. Aragatnaşyk ulgamynda ilata edilýän hyzmatlar üçin girdejileriň möçberi 10,4 göterim ýokarlandy.

Oba hojalygynda-da oňyn ýagdaýlar hasaba alyndy. Geçen ýyl öndürilen gök önümler, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 5 göterim, miwe we ir-iýmişleriň öndürilişi 2,6 göterim, ýeralmanyň öndürilişi 9,2 göterim, diri agramdaky etiň öndürilişi 0,9 göterim, süýdüň öndürilişi 0,9 göterim artdy.

Hasabat döwründe ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamlarynda hem ösüşler gazanyldy. Şunda unaş önümleriniň öndürilişi 12,9 göterim, şöhlat önümleriniň öndürilişi 9,1 göterim, süýji-köke önümleriniň öndürilişi 8 göterim, süýt önümleriniň öndürilişi 6,7 göterim, plastmassadan edilen we aýna süýümli turbalaryň öndürilişi 33,2 göterim, gök önümleriň öndürilişi 5,2 göterim, miwe we ir-iýmişleriň öndürilişi 7,5 göterim, ýumurtganyň öndürilişi 1,2 göterim köpeldi.

Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy «2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny geçirmegiň meýilnamasyna» laýyklykda, 2021-nji ýylyň 17 — 27-nji dekabry aralygynda sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly synaglaýyn ilat ýazuwynyň geçirilendigi barada hem hasabat berdi. Häzirki wagtda bu çäräni üstünlikli geçirmek boýunça zerur guramaçylyk we taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow 2021-nji ýylda Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi, özleşdirilen maýa goýumlar we Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 104,1 göterim, çykdajy bölegi bolsa 99,9 göterim berjaý edildi.

Ýerli býujetiň girdeji bölegi 102,4 göterim, çykdajy bölegi bolsa 99,9 göterim derejesinde ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe balans toparlarynyň 177, şol sanda sebitlerdäki balans toparlarynyň 142 sany mejlisi geçirildi.

Geçen ýyl döwlet eýeçiligindäki desgalaryň 95-si hususylaşdyryldy.

2021-nji ýylda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna 31,7 milliard manat möçberde maýa goýumlar özleşdirildi ýa-da bu görkeziji jemi içerki önümiň 18,1 göterimine deň boldy. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 46,3 göterimi önümçilik, 53,7 göterimi bolsa durmuş-medeni maksatly binalaryň gurluşygyna gönükdirildi.

Ministr Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, 2021-nji ýylda 2 424,4 million manadyň özleşdirilendigini habar berdi. Geçen ýyl bu maksatnamanyň çäklerinde 1 hassahana, 1 saglyk öýi, 7 sany orta mekdep, 1 dik guýy, 293,3 kilometr inženerçilik ulgamlary, 529,7 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlary, 597,6 kilometr aragatnaşyk ulgamlary guruldy. 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, 101 sany durmuş we medeni maksatly binalaryň, 35 sany suw we lagym arassalaýjy desgalaryň, şeýle hem 2366,9 kilometr inženerçilik ulgamlarynyň, 104,1 müň inedördül metr ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Merkezi bankyň başlygy G.Müşşikow 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, ýurdumyzyň banklary tarapyndan berlen karzlaryň galyndysynyň umumy möçberi 2021-nji ýylyň başyndaky ýagdaý bilen deňeşdirilende, 7,3 göterim, döwlete degişli bolmadyk ulgama berlen karzlaryň galyndysy 32,1 göterim, ýeňillikli bank karzlarynyň galyndysy 4,6 göterim, oba hojalyk önümlerini öndürijilere berlen karz serişdeleriniň galyndysy 82 göterim, uzak möhletleýin ýeňillikli karz serişdeleriniň galyndysynyň möçberi 8,2 göterim artdy. Kiçi we orta telekeçiligiň maliýeleşdirilen taslamalarynyň möçberi 1874-e barabar boldy, döredilen iş ýerleriniň sany bolsa 16 610-a deň boldy ýa-da 1,7 göterim köpeldi.

Hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň döwlet we hususy ulgamyny ösdürmek üçin ABŞ-nyň 300 million dollaryna golaý möçberde daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek barada karz ylalaşyklary baglaşyldy.

Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak maksady bilen, şol sanda hususy ýaşaýyş jaýlaryny edinmek we öý hojalyk harytlaryny satyn almak üçin ýaş maşgalalara ýeňillikli karz serişdelerini bermek boýunça işler dowam edýär.

Edaralardan, kärhanalardan we raýatlardan çekilen maliýe serişdeleriniň möçberi 52,1 milliard manada barabar boldy.

2021-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň karz edaralarynyň gazanan peýdasy, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 8,4 göterim köpeldi. Banklaryň jebislendirilen aktiwleriniň möçberi 138,8 milliard manada deň boldy.

2021-nji ýylda nagt däl hasaplaşyklaryň möçberi, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 31 göterim ýokary boldy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow 2021-nji ýylda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşiniň netijeleri, şeýle hem 2022-nji ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň taslamasy barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň mundan beýläk-de yzygiderli ösdürilmegine gönükdirilen toplumlaýyn çäreler üstünlikli durmuşa geçirilýär, munuň özi ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda hem-de sebitlerde durnukly ösüşiň saklanylmagyna ýardam berýär.

Muňa geçen ýylyň makroykdysady görkezijileri aýdyň şaýatlyk edýär, hususan-da, jemi içerki önümiň ösüşi durnukly häsiýete eýe boldy, bu babatdaky görkeziji, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 6,2 göterim ýokarlandy. Senagat toplumynda bu görkeziji 9,2 göterim, gurluşyk pudagynda 0,3 göterim, ulag we aragatnaşyk ulgamynda 4,3 göterim, söwdada 8,8 göterim, oba hojalygynda 3,8 göterim, hyzmatlar ulgamynda 5,8 göterim boldy.

2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 7,7 göterim köpeldi, ykdysadyýetiň pudaklarynda oňyn önümçilik netijeleri gazanyldy. Bölek söwdanyň möçberi 16,6 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň ösüş depgini bolsa 20,5 göterim artdy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim ýokarlandy, zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» çäklerinde gurluşyk we durkuny täzelemek işleri göz öňünde tutulan jemi 276 desganyň 42-sinde gurluşyk işleri tamamlandy, 167-sinde bolsa gurluşyk-gurnama işleri alnyp barylýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen geçen we Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli üstünliklere beslenen ýylda ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda gurluşygy tamamlanylmagy hem-de ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan binalaryň hem-de desgalaryň gurluşyklarynyň öz wagtynda, ýokary hilli tamamlanylmagy bilen baglanyşykly meseleler berk gözegçilikde saklanyldy hem-de ýurdumyz boýunça 2021-nji ýylda iri önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň 73-si ulanmaga berildi.

Hasabatyň çäklerinde degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde «Ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň» taslamasynyň işlenilip taýýarlanylandygy barada hem hasabat berildi. Bu maksatnamada «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny we sebitlerini kadaly we toplumlaýyn ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmak hem-de durmuş ugurly syýasaty durmuşa geçirmek bilen bagly çäreler göz öňünde tutuldy. Şeýle hem resminamada şu ýylda ýetilmeli makroykdysady görkezijiler, ykdysadyýetiň ähli pudaklary boýunça önümçilik meýilnamalary, ýerine ýetirilmeli işler, çäreler, welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça durmuş-ykdysady ösüş görkezijileri anyk kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer Serdar Berdimuhamedowa hem-de ähli ýolbaşçylara ýüzlenip, pudaklary depginli ösdürmegiň, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň we ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekdi.

Şeýle hem jemi içerki önümiň ösüş depginini azyndan 6 göterime ýetirmegiň hem-de döwletimiziň girdejilerini artdyryp, bazar ykdysadyýetini ösdürmek boýunça degişli işleri amala aşyrmagyň zerurdygy bellenildi.

Milli Liderimiz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň aýratyn gözegçilikde saklanylmalydygyny nygtady hem-de içerki bazary ösdürmegi we ýurdumyzyň eksporta bagly bolmagyny azaltmagy dowam etmek barada görkezme berdi.

Şu ýyl biz ençeme ileri tutulýan ugurlara köp möçberde maýa goýumlary gönükdirmelidiris, esasy pudaklarymyzy tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmaga milliardlarça manat bolan serişdeleri maýa goýmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Bu ugurlar ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek we kompýuter tehnikalary, gurluşyk senagaty, deňiz we demir ýol ulaglary, oba hojalygy we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmakdyr. Şunuň bilen bir hatarda, ylmy-barlag we tejribe-konstruktorçylyk işlerine goýulýan maýa goýumlarynyň möçberlerini artdyrmagyň, şeýle hem ykdysadyýeti dolandyrmagyň gurluşyny, täze, ýaş ýolbaşçy işgärleri taýýarlamagy dowam etmegiň zerurdygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kiçi we orta kärhanalaryň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin olara döwlet tarapyndan goldaw bermegiň dowam etdiriljekdigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, işewürligi alyp barmak üçin, amatly şertleri döretmek arkaly, hususy telekeçiligiň ösüşini çaltlandyrmagyň zerurdygyna üns çekildi.

Bank ulgamynyň esasy wezipeleri, ozalkysy ýaly, puluň hümmetsizlenmegini çaklanylýandan ýokary bolmadyk derejede saklap galmakdan, pul toplumyny düzgünleşdirmek we oňa gözegçilik etmek esasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini pul serişdeleriniň zerur bolan möçberi bilen üpjün etmekden ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şeýle hem milli Liderimiz ýurdumyzyň pul-karz ulgamyny gyşarnyksyz ösdürmelidigini, maliýe serişdelerini dolandyrmagy gowulandyrmalydygyny, milli pulumyzyň çalşylýan hümmetiniň durnukly bolmagyny gazanmalydygyny, ykdysadyýetimiziň pudaklaryna gönükdirilýän karz serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagyny we berlen bank karzlarynyň wagtynda üzülmegini üpjün etmelidigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň, etraplaryň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2027-nji ýyla çenli döwür üçin täze Milli maksatnamasyny hem taýýarlamagyň möhümdigine ünsi çekdi. Bu maksatnamany amala aşyrmak üçin mümkinçilige görä, has köp maýa goýumlary goýulmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz, mälim bolşy ýaly, sebitleri ösdürmegiň strategiýasy islendik döwleti durnukly ösdürmegiň möhüm bölegi bolup durýar diýip, sözüni dowam etdi. Bu mesele çäkleriň tebigy-serişde mümkinçiligi we olary gaýtadan öndürmek, demografiýa hem-de ilatyň iş bilen üpjünçiligi, durmuşynyň derejesi we hili ýaly örän möhüm soraglary öz içine alýar.

Işçi güýjüni netijeli dolandyrmak we zähmet bazarynyň soraglaryny çözmek, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklaryny amala aşyrmagy üçin şertleri döretmek boýunça çäreler döwlet syýasatynda uly orun eýelemelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Soňra milli Liderimiz ýurdumyzy 2022-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tassyklamak baradaky Karara gol çekdi.

Wise-premýer Serdar Berdimuhamedow bu möhüm resminamanyň kabul edilendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bu maksatnamada kesgitlenilen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşy, şeýle hem nebiti gaýtadan işlemegiň tehniki-ykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Hasabat döwründe benzin öndürmek boýunça meýilnama 105 göterim, bitum öndürmek boýunça 142,3 göterim, polipropilen öndürmek boýunça 105,9 göterim ýerine ýetirildi.

Geçen ýylda tebigy we ugurdaş gaz çykarmagyň meýilnamasy 120,1 göterim, “mawy ýangyjy” eksport etmek boýunça meýilnama 129,8 göterim, maýa goýumlary özleşdirmek boýunça meýilnama 109 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem dizel ýangyjynyň we suwuklandyrylan gazyň öndürilen möçberleri barada hasabat berildi.

Wise-premýer 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça Garaşsyzlyk ýyllary içinde tebigy gazy çykarmakda iň ýokary görkezijiniň gazanylandygy, ýagny 83 milliard 772,9 million kub metr tebigy gazyň çykarylandygy barada hasabat berdi.

Şeýle hem geçen ýylda sadap hem-de alýumin çaýylan polipropilen örtüginiň, Jet A-1 kysymly uçar kerosininiň, “Turkmenoil Advance 5W-40” görnüşli ýarym sintetiki çalgy ýagynyň, gämi ýangyjynyň, alkilat benzinleriniň ýokary oktanly komponentiniň, Euro-6 standartlaryň kadalaryna laýyk gelýän A-98 görnüşli benziniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biriniň nebitgaz pudagyny ösdürmekden we ony döwrebap ýagdaýa getirmekden ybaratdygyny belledi.

Şeýle hem uglewodorodlary gaýtadan işlemek boýunça innowasion önümçilikleri döretmekden, onuň eksport mümkinçiliklerini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden, şeýle-de energiýa serişdelerini ibermegiň köp görnüşli turbageçiriji ulgamyny emele getirmekden ybaratdyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak boýunça işler dowam etdirilmelidir, täze känleri gözlemek, özleşdirmek we önümleri çykarmak, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek boýunça taslamalary ýerine ýetirmek üçin daşary ýurt maýa goýumlary köp çekilmelidir.

Milli Liderimiz nebitiň, tebigy gazyň we gaz kondensatynyň gorlaryny artdyrmagyň wajypdygyna ünsi çekip, täze känleri gözlemek maksady bilen, Barsagelmez, Goturdepe, Demirgazyk Goturdepe, Nebitdag, Altyguýy, Uzynada, Günorta Uzynada, Keýmir, Akpatlawuk känleriniň işjeň ösdürilmelidigini, «Galkynyş» gaz käninde alnyp barylýan işleriň hem dowam etdirilmelidigini nygtady.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz nebitiň düýpli gaýtadan işlenilýän möçberini artdyrmak hem-de ýokary goşulan bahasy bolan täze önümleri öndürmek boýunça-da zerur işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmak, türkmen tebigy gazyny daşarky bazarlara ibermegiň möçberlerini artdyrmak hem-de onuň täze ugurlarynyň hasabyna energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça hem netijeli işleriň alnyp barylmalydygyny belledi. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini gurmak boýunça strategik taýdan möhüm taslama işjeň amala aşyrylmalydyr, tebigy gazy gaýtadan işleýän täze zawodlary gurmak, suwuklandyrylan gazyň öndürilýän we eksport edilýän möçberlerini artdyrmak boýunça işler hem dowam etdirilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynda, «Türkmenhimiýa» döwlet konserninde 2021-nji ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda alnyp barlan işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Şu döwürde gurluşyk-senagat toplumynda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 136,5 göterim ýerine ýetirildi.

Hususan-da, Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 113,6 göterim berjaý edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 130,9 göterim amal edildi.

Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň, işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 133,9 göterim ýerine ýetirildi.

Elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depgini 111,5 göterime, ony eksport etmegiň ösüş depgini 136,4 göterime deň boldy.

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 143,9 göterim berjaý edildi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna beslenen 2021-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça iri desgalaryň 73-si ulanmaga berildi. Olaryň hatarynda ýurdumyzyň häzirki wagtda döredilýän halkalaýyn energoulgamynyň Ahal — Balkan bölegi, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda kuwwatlylygy 432 megawata deň bolan gazturbinaly elektrik stansiýasy bar. Ak mermerli Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna gabatlanylyp, paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň täze toplumy açyldy.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasynyň işlenilip taýýarlanandygyny aýtdy, oňa laýyklykda, uly möçberli maýa goýum serişdeleri senagat hem-de önümçilik däl maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, saglyk öýleriniň we merkezleriniň, çagalar baglarynyň, awtomobil ýollarynyň, suw we gaz elektrik geçirijileriniň hem-de aragatnaşyk ulgamlarynyň, suw arassalaýjy desgalaryň gurluşygyna gönükdiriler.

Şunuň bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow hormatly Prezidentimiziň garamagyna «Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasyny hödürledi.

Milli Liderimiz wise-premýer Ç.Purçekowa, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, häkimlere we ähli ýolbaşçylara ýüzlenip, şu ýyla meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň bu maksatnamasynyň çäklerinde köp işleri amala aşyrmagyň göz öňünde tutulýandygyny belledi.

Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna düýpli maýa goýumlarynyň möçberi 40 milliard manada golaý bolar. Zawodlary we fabrikleri, hassahanalary, saglyk öýlerini we merkezlerini, mekdebe çenli çagalar edaralaryny, mekdepleri, medeniýet öýlerini, dolandyryş merkezini, täze şäherçeleri we ýaşaýyş toplumlaryny gurmak hem-de olaryň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň, aýratyn-da, Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Türkmenabat — Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy hem örän möhüm desgalaryň hatarynda görkezildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazygynda gurulmagy meýilleşdirilýän «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumyny dünýä derejeli tehnologiýalary hasaba almak bilen gurmagyň taslamasyny düzmek işlerini dowam etmegiň zerurdygyny belledi.

Ýurdumyzda sement zawodlarynyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygy hem işjeň alnyp barylmalydyr. Şeýle hem gurluşyk serişdelerini, şol sanda sement, demir önümlerini, inert we timarlaýyş serişdelerini öndürýän kuwwatly pudagy döretmek boýunça zerur işler geçirilmelidir.

Ýurdumyzy ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan, gurluşykda döwlet çykdajy-ölçeg binýadyny taýýarlamak we nyrh emele getiriş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmek çaltlandyrylmalydyr.

Biz energetika toplumynyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýäris. Bu ugurda hem öňde uly wezipeler durýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz pudaga sanly ulgamy ornaşdyrmak we elektrik energetikasyny ösdürmek, täze elektrik stansiýalaryny gurmak we hereket edýänleriniň durkuny täzelemek, şeýle hem ýurdumyzy elektrikleşdirmek işini tamamlamak hem-de goňşy ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmak meselelerini ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Öňde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň halkara taslamasyny tamamlamak boýunça hem uly işler durýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, himiýa senagatyny ösdürmek hem üns merkezinde saklanylar. Şunuň bilen baglylykda, himiýa we gazhimiýa senagatyny ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli taslamalary durmuşa geçirmäge köp möçberde daşary ýurt maýa goýumlarynyň gönükdirilmeginiň zerurdygy barada aýdyldy. Durkuny täzelemek we döwrebap ýagdaýa getirmek arkaly «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyndaky kärhanalaryň önümçilik kuwwaty hem artdyrylmalydyr.

Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagy agrotehniki möhletlere laýyklykda zerur bolan mineral dökünler bilen üpjün edilmelidir diýip, milli Liderimiz oba hojalyk pudagy üçin daşary ýurtlardan getirilýän mineral dökünleriň önümçiligini özümizde ýola goýmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda “Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasyny tassyklamak hakynda” Karara gol çekýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow bu möhüm resminama gol çekendigi üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, özüniň hem-de gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň öňlerinde goýlan wajyp wezipeleri ýerine ýetirmek üçin güýç-gaýratlaryny aýamajakdyklaryna ynandyrdy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew 2021-nji ýylda gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe toplum tarapyndan hyzmatlar we önüm öndürmek boýunça meýilnama 107,4 göterim, maýa goýumlar boýunça 104,8 göterim berjaý edildi.

Ulaglaryň ähli görnüşleri arkaly ýükleri daşamak boýunça meýilnama 112,8 göterim, ýük dolanyşygy boýunça meýilnama 107,1 göterim ýerine ýetirildi.

«Türkmendemirýollary» agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 119,2 göterime deň boldy. Demir ýol ulagynda daşary ýurtlara ugradylan ýükler 138,7 göterim, ýurdumyza getirilen ýükler 126,1 göterim we ýurdumyzdan üstaşyr geçirilen ýükler 166,2 göterim artdy.

«Türkmenawtoulaglary» agentligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 142,3 göterime deň boldy. 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýurdumyza gelen daşary ýurt awtoulag serişdeleriniň möçberi 207,6 göterime, türkmen awtoulag serişdeleriniň daşary ýurtlara çykarylan möçberiniň ösüş depgini 163,5 göterime barabar boldy.

«Türkmenhowaýollary» agentligi boýunça degişli işler ýerine ýetirildi.

«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi boýunça hasabat döwründe ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça 103,4 göterim ösüş depgini, Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň üsti bilen daşary ýurtlara ýükleri ugratmak boýunça 110,4 göterim ösüş depgini gazanyldy.

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi boýunça 2021-nji ýylda aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 110,4 göterime deň boldy.

Agentligiň Baş direktory hasabatynyň dowamynda geçen ýylda Owganystanyň çäginde Akina — Andhoý demir ýol beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýoluň, Ymamnazar — Akina hem-de Serhetabat — Turgundy aragatnaşygyň optiki-süýümli halkara ulgamynyň ulanylmaga berlendigini, Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde Halkara howa menziliniň gurlandygyny, Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmek üçin niýetlenen täze Halkara howa menziliniň düýbüniň tutulandygyny, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň ulanylmaga berlendigini habar berdi.

Hasabat döwründe täze «Boeing 777-200LR» kysymly ýolagçy howa gämisi, «Ansat» we «MI-17-1W» kysymly lukmançylyk dikuçarlary, «Rahat» atly täze ýokary tizlikli ýolagçy gämisi, «Hyundai» kysymly şäheriçi awtobuslary, «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglary, bir sany ýük magistral we bir sany ýolagçy teplowozy satyn alyndy.

«Türkmentel — 2021» atly halkara ylmy maslahatynyň, halkara çäreleriň we duşuşyklaryň geçirilendigi barada habar berildi. Şolaryň dowamynda ulag-üstaşyr geçelgeleriniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy, ulag ulgamy boýunça birnäçe resminamalara gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agentligiň direktoryna we onuň garamagyndaky düzümleriň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, biziň ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça uly işiň başyny başlandygymyzy hem-de pudaklara sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly soraglaryň amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugruna öwrülmelidigini nygtady.

Milli Liderimiz häzirki döwürde sanly tehnologiýalar bütin dünýäde uly orny eýeleýär we döwleti dolandyrmagy gowulandyrmaga ýardam berip, ilata edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmaga şert döredýär diýip belledi hem-de täze tehnologiýalaryň ykdysadyýetiň adaty pudaklaryny özgerdýändigini, işewürligi amatly ýagdaýda alyp barmaga hem-de ykdysadyýeti ösdürmäge ýardam edýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz kärhanalary sanly ulgama goşmagyň, «Bitewi penjire» elektron görnüşinde ilata dürli döwlet hyzmatlarynyň edilmegini çaltlandyrmagyň, şeýle hem sanly ulgam üçin ýaş, zehinli hünärmenleri okatmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2022» halkara sergisini hem-de maslahaty ýokary derejede guramaly.

Şunuň bilen bir hatarda, ýurdumyzyň demir we awtomobil ýollarynyň durkuny täzelemek işlerini dowam etmek, maýa goýumlary tapyp, howa menzilleriniň gurluşygyny alyp barmak, aragatnaşyk serişdelerini ösdürmek tabşyryldy.

Milli Liderimiz raýat howa ulaglarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmegiň wajypdygyna ünsi çekip, ýolagçy we ýük gatnawlarynyň möçberlerini artdyrmak maksady bilen, Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde täze howa menziliniň gurluşygyna başlamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu ähli agzalan desgalar boýunça zerur bolan işgärleri taýýarlamaly hem-de halkara güwänamalary almaly, Halkara deňiz portumyzyň doly güýjünde ulanylmagyny gazanmaly, ulag-logistik merkezleri döretmegiň üstünde işlemeli diýip, sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz Aşgabat ylalaşygy, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe — Ýewropa hem-de Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça işler amala aşyrylanda döwrebap ýagdaýa getirilen ulag ýollarynyň geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmagyň hem zerur bolup durýandygyny nygtady.

Bellenilişi ýaly, beýleki döwletleriň we ýurdumyzyň harytlaryny halkara bazarlara eksport etmek, şeýle hem daşary ýurt harytlaryny örän gysga we amatly möhletlerde ýurdumyza getirmek üçin ulag ýollaryny netijeli peýdalanmaly.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda döredilen häzirki zaman ulag, aragatnaşyk we logistika pudaklarynyň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge, döwletimiziň ykdysady we eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilmelidigini nygtady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow söwda we dokma senagaty toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şonuň ýaly-da, telekeçilik ulgamynyň 2021-nji ýyldaky işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini 118,8 göterime, öndürilen önümleriň möçberi 111,6 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň ösüş depgini 125 göterime deň boldy. Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda ýokary tehnologiýaly dokma toplumlary açylyp, işe girizildi. Olar pudagyň öňünde eksporta niýetlenen önümleri öndürmegiň möçberlerini artdyrmak boýunça wezipelere laýyk gelýär.

Şeýle hem pudagyň hereket edýän kärhanalaryny döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrmak, olaryň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak boýunça işler amala aşyryldy we netijede, dokma önümleriniň eksportynyň ösüş depgini 138,4 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, geçen ýyl Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynda täze haly önümçilik kärhanalary gurlup, işe girizildi. Netijede, birleşigiň kärhanalary tarapyndan 28351 inedördül metr haly we haly önümleri dokalyp, bu baradaky meýilnama 110,7 göterim ýerine ýetirildi.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy tarapyndan hasabat döwründe birža söwdalarynyň 300-si geçirilip, olara 159 sany daşary ýurt kompaniýalary gatnaşdy.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan 2021-nji ýylda 9 sany sergi we 49 maslahat guraldy. Şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygynyň çäginde geçirilen halkara sergi, şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli bölümi gurnaldy.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň ençemesi, şol sanda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegi, paýtagtymyzdaky “Aşgabat” söwda we dynç alyş merkezi, şonuň ýaly-da ýyladyşhanalar hem-de senagat ugurly desgalar gurlup, ulanmaga berildi.

Netijede, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 2021-nji ýylda oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 115,7 göterime, senagat önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 117,8 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere hem-de onuň gözegçilik edýän edaralarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaý bilen baglylykda, azyk harytlarynyň ýurdumyzda öndürilýän möçberlerini artdyrmagy dowam etmelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz içerki bazary azyk harytlary we ilkinji nobatda zerur bolan harytlar bilen bolelin üpjün etmek, ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyryp, ähli ýerde elektron söwdany we harytlary eltip bermegi ýola goýmak, şonuň ýaly-da bazarlarda azyk önümleriniň bolçulygyny döretmek boýunça zerur işleri alyp barmak babatynda anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň dokma we haly pudaklaryna köp möçberde maýa goýumlaryň goýulýandygyny göz öňünde tutup, kärhanalaryň önümçiliginiň netijeli hem-de girdejili bolmagyny ýokarlandyrmalydygyny belledi.

Önümleriň eksport edilýän möçberlerini artdyrmak, şeýle hem ýerlemegiň täze bazarlaryny we görnüşlerini gözlemek boýunça ähli zerur çäreler görülmelidir.

Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga gönükdirilen çäreler dowam etdirilmelidir, milli ykdysadyýetiň hususy pudagyny ösdürmäge, häzirki zaman telekeçilik ulgamyny döretmäge ýardam berilmelidir. Döwlet Baştutanymyz hususy taraplara täze bazarlary we ýerlemegiň görnüşlerini gözlemekde goldaw berip, ýurdumyzda öndürilen önümleriň alyjylar bazarynda ýerlenýän möçberleriniň artdyrylmalydygyny aýtdy.

Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, söwda we telekeçilik ugurlaryna degişli pudaklarda sanly ulgamy toplumlaýyn ornaşdyrmak dowam etdirilmelidir.

Şunuň bilen birlikde, innowasion başlangyçlary, öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmagyň, şol sanda elektron işewürligi, harytlary sanly ulgam arkaly eltip bermek boýunça hyzmatlary giňeltmegiň hasabyna işewürlik hem-de jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyryp, köpdürlüligini gazanmak boýunça tabşyryklar berildi.

Ilata edilýän söwda hyzmatlarynyň medeniýetini ýokarlandyrmak maksady bilen, sebitlerde we Aşgabat şäherinde ýerleşen bazarlary, söwda merkezlerini we dükanlary eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, meýilnamalaýyn tertipde döwrebaplaşdyrmak boýunça degişli görkezmeler berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen el halyçylyk sungatyny ösdürmek, milli el halylarymyzyň bütin dünýädäki meşhurlygyny artdyrmak boýunça giň gerimli işleri alyp barmagyň zerurdygyny nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilmegi mynasybetli ýylyň dowamynda dabaralar we çäreler, maslahatlar, «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşlikler, brifingler, sergiler, döredijilik duşuşyklary, bäsleşikler, Oguz han adyndaky “Türkmenfilm” birleşigi tarapyndan “Aşgabat bahary” atly gysga göwrümli çeper filmleriň kinofestiwaly, “Aşgabadyň waspy kino sungatynda” atly kinofilmleriň hepdeligi geçirildi. Şeýle hem bu birleşik tarapyndan doly we gysga göwrümli çeper, çeper-publisistik, hronikal-dokumental filmleri hem-de multfilmi surata düşürmek işleri tamamlandy.

Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda «Türkmeniň ak öýi» binalary dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Iýun aýynda Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi hem-de onuň çäklerinde “Gül — Bilbil” operasynyň ilkinji görkezilişi boldy. Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli dürli mazmunly medeni çäreler guraldy.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde sergiler we medeni çäreler geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly bäsleşiginiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy, şeýle hem bu bäsleşigiň çäklerinde höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşigi we çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşigi guramaçylykly geçirildi. Geçen ýylyň ahyrynda estrada we höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda yglan edilen “Ýylyň parlak ýyldyzy” bäsleşigi hem ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirildi.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Döwlet münberiniň täze toplumynyň açylyş dabarasy boldy, bu ýerde geçen ýylyň 27-nji sentýabrynda baýramçylyk dabaralary guraldy.

Hasabat döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ak şäherim Aşgabat” we “Garaşsyzlyk — bagtymyz” kitaplarynyň tanyşdyrylyş dabaralary, döwlet Baştutanymyzyň “Ýaşasyn parahat durmuş!” goşgusyna bagyşlanyp “Arkadagyň parahatlyk ýörelgesi — dünýä nusgalyk görelde” atly dabaraly maslahat geçirildi.

Geçen ýyl teleradioýaýlymlarda döwletimizde gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler giňden beýan edildi, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna, milli däp-dessurlara bagyşlanan gepleşikler taýýarlanyldy.

Döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek, şeýle hem işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça degişli işler alnyp baryldy. Medeniýet ulgamyna degişli ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň düzüminde “Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy” bölümleri döredildi. Toý we beýleki dabaralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakyndaky Düzgünnamada göz öňünde tutulan çäreleri kadalaşdyrmak boýunça hem degişli işler alnyp baryldy.

Möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça ilatyň arasynda wagyz-nesihat, düşündiriş işleri dowam etdirildi.

Sanly ulgam arkaly dürli duşuşyklar, maslahatlar guraldy, halkara hyzmatdaşlyk boýunça birnäçe resminamalara gol çekildi. Medeniýet ugurly ýokary okuw mekdepleriniň talyplary halkara bäsleşiklere onlaýn görnüşinde gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Halkara onlaýn çäreleriň hatarynda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň ýolbaşçylarynyň duşuşygyny, “Dünýä dursun parahat!” atly türkmen aýdymyny türki dilli döwletleriň zehinli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde ýazgy edilen wideogörnüşiň tanyşdyrylyş dabarasyny, Türkmenistanyň we türki dilli döwletleriň halk saz gurallary orkestrleriniň konsertini görkezmek bolar.

Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi ýurdumyzyň bu abraýly halkara gurama bilen hyzmatdaşlygynyň oňyn netijesi boldy.

Taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologiýa gazuw-barlag işleriniň geçirilmegi netijesinde ýüze çykarylan gymmatly tapyndylar ylmy seljermeler we degişli rejeleýiş işleri geçirilenden soň, ýurdumyzyň degişli döwlet muzeýlerine dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy boýunça meýilnama 100,2 göterim ýerine ýetirildi. Gazet-žurnallary elektron görnüşinde ilata ýetirmek, şeýle hem olaryň käbirini birleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi.

Aziýa — Ýuwaş umman teleradioýaýlymlar birleşigi bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde, şeýle hem ozal baglaşylan resminamalara laýyklykda, sanly ulgam arkaly mediaforumlar we beýleki çäreler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere hem-de ulgamyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary bilen geçýän we Konstitusiýamyzyň 30 ýyllyk ýubileýi bellenilýän şu ýylda köp ugurlar, şol sanda ykdysadyýet, syýasat we taryh boýunça işlemek üçin giň mümkinçilikleriň açylýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz telewideniýäniň programmalaryny, teatrlaryň repertuaryny giňeltmek we täzelemek, muzeýleriň ekspozisiýalaryny artdyrmak hem-de dürli çeperçilik sergilerini guramak boýunça köp işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz baýramçylyklara bagyşlanan, täsirli çykyşlarynyň we gepleşikleriň taýýarlanylmalydygyny, teatrlarda täze sahna eserleriniň, pýesalaryň goýulmalydygyny we aýdym-saz çykyşlaryň guralmalydygyny aýtdy. Şeýle hem Watanymyzy hem-de merdana halkymyzy wasp edýän döredijilik duşuşyklaryny, ylmy maslahatlary, sergileri, bäsleşikleri, teatrlaşdyrylan sahnalardyr aýdym-sazly baýramçylyklary köp guramak gerek.

Teleradioýaýlymlarda goýberilýän habarlaryň hilini ýokarlandyrmaga uly üns berilmelidir. Bu habarlar jemgyýetimizde bolup geçýän oňyn özgertmeleri beýan etmelidir. Ýylyň şygaryna laýyklykda, geçen 30 ýylda ata Watanymyzyň gazanan uly üstünliklerini we belent sepgitlerini giňden ýaýmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz ýakynda bolup geçen şanly wakany — halkymyzyň dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilendigini ýatlatdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow munuň biziň üçin uly abraýdygyny, halkymyzyň asyrlardan aşyp gelýän milli mirasynyň, medeni gymmatlyklarynyň halkara derejede ykrar edilmegini aňladýandygyny nygtap, ýygnananlary hem-de olaryň üsti bilen mähriban halkymyzy bu şatlykly waka bilen ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Döwlet Baştutanymyz bu gürrüňi dowam edip, milli medeni mirasymyzy ÝUNESKO-nyň maddy we maddy däl mirasynyň ajaýyp nusgalarynyň sanawyna goşmak üçin degişli resminamalary taýýarlamagyň üstünde işlemegi dowam etmegi tabşyrdy. Mundan başga-da, bu ugurda degişli edaralar bilen zerur işler alnyp barylmalydyr. Hormatly Prezidentimiz Döwlet habarlar agentligi bilen dünýäniň esasy habarlar agentlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça işleriň dowam etdirilmelidigini belledi.

Biziň ýurdumyz bilen sebitiň hem-de dünýäniň dürli döwletleriniň arasyndaky medeni gatnaşyklary berkitmek, gazanan üstünliklerimizi wagyz etmek, zehinli sungat işgärlerini ýüze çykarmak hem-de dünýä jemgyýetçiligine tanatmak boýunça zerur işleri geçirmeli diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Dünýäniň dürli ýurtlarynyň medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmek gerek diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň beýleki döwletlerde, beýleki döwletleriň bolsa ýurdumyzda Medeniýet günlerini ýygy-ýygydan geçirmek barada görkezme berdi.

Ýurdumyzda dürli halkara medeni çäreleri guramaly hem-de degişli wekillerimizi, döredijilik toparlarymyzy, artistlerimizi halkara medeni çärelere gatnaşmak üçin daşary ýurtlara ibermeli diýip, hormatly Prezidentimiz bu babatda tabşyryk berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Medeniýet ministrligi bilen daşary ýurtlaryň iri merkezleriniň we uniwersitetleriniň arasynda gol çekilen Ylalaşyklara laýyklykda, ýurdumyzda ýerleşen taryhy hem-de medeni ýadygärliklerde gazuw-agtaryş we barlag işlerini geçirmek dowam etdirilmelidir.

Biziň bütin dünýäde parahatçylygy we ýurdumyzyň Bitaraplygyny berkitmäge gönükdirilen halkara başlangyçlarymyzy, şeýle hem içeri we daşary syýasatymyzyň möhüm wakalaryny giňden wagyz edip, olaryň netijeli amala aşyrylmagyna ýardam bermeli diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şeýle hem şahsy arassaçylygyň soraglaryny, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak babatda görülýän çäreleri ilata ýetirmek üçin giňden düşündiriş işlerini alyp barmak barada hem aýratyn görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda geçen ýyl ýurdumyzyň bilim ulgamynda uly işler amala aşyryldy. Garaşsyz Watanymyzy gülledip ösdürjek ylymly-bilimli, hakyky watançy nesilleri terbiýelemek babatda belent ösüşler gazanyldy. Sanly bilimi ösdürmek, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly, bilim bermegiň ýokary dünýä ülňülerine laýyk gelýän hilini üpjün etmek ugrunda netijeli işler durmuşa geçirildi.

Döwlet hünär-tehniki, orta hünär, ýokary hünär bilimi edaralary hakyndaky Düzgünnamalaryň tassyklanylmagy, ýokary okuw mekdepleriniň hojalyk hasaplaşygyna geçirilmegi bilen ýaş nesli terbiýelemek we okatmak babatda berk binýat döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçiren umumy okuw sapagy okuwçy hem-de talyp ýaşlar üçin watançylyk dersine, okuwlary guramakda nusgalyk tejribä öwrüldi. Milli Liderimiziň adyndan 1-nji synp okuwçylaryna «Bilimli» atly kompýuterleriň gowşurylmagy, täze döwrebap mekdepleriň açylmagy bilimler baýramçylygyna ajaýyp öwüşgin çaýdy.

Hasabat döwründe umumybilim edaralarynda esasy okuw dersleri boýunça olimpiadalar geçirildi. Talyp ýaşlar we mekdep okuwçylary halkara ders bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallary, dürli derejeli diplomlary gazandylar.

Hasabat döwründe täze kitaplar we okuw gollanmalary neşir edildi, ýaş alymlar aspiranturalara kabul edildi. Zehinli ýaş alymlaryň we talyplaryň 57-si ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijileri diýlip yglan edildi.

Milli Liderimiziň akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny ýokary derejede bellemek hakyndaky başlangyjy halkara ylmy jemgyýetçiliginiň giň goldawyna mynasyp boldy.

Saglygy goraýyş ulgamynda «Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi kabul edildi, Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama, «Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek» atly Milli strategiýa, Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça Milli Strategiýa tassyklanyldy.

Geçen ýyl tutuş ýurdumyz boýunça döwrebap saglygy goraýyş edaralarynyň gurluşyklary dowam etdirildi. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki Ýokanç keseller hassahanasy, Magtymguly etrap Köpugurly hassahanasy dabaraly açyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki hem-de Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezleriniň gurluşyklaryna badalga berdi.

Welaýatlaryň ählisiniň hassahanalarynyň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» awtoulaglary berildi.

Milli Liderimiziň tagallalary netijesinde, köpçülikleýin bedenterbiýe hem-de olimpiýa hereketi işjeň ösdürilýär, Türkmenistanyň dünýäniň sport älemindäki abraýy artýar.

Döwlet Baştutanymyzyň Kararlary bilen «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» we «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy» tassyklanyldy.

Hasabatda türkmen türgenleriniň halkara sport ýaryşlarynda, şeýle hem Tokio şäherinde (Ýaponiýa) geçirilen XXXII Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, ýurdumyzyň sport abraýyny has-da belende galdyrandyklary bellenildi.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, bilim, ylym, saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlarynda halkara gatnaşyklar yzygiderli pugtalandyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe we onuň gözegçilik edýän ulgamynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, bellenilen uly özgertmeleri geçirmek işlerini dowam etmegiň zerurdygyny nygtady.

Senagatlaşdyrmak, elektron senagatyny döretmek, ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak, gymmatly kagyzlaryň bazaryny döretmek, bazar ykdysadyýeti we telekeçilik hem-de hukuk ulgamynydyr ylmy ösdürmek bu ugurlarda köp sanly hünärmenleri talap edýär. Şoňa görä-de, sanly ulgam we maglumat howpsuzlygy babatda hem hünärmenleri taýýarlamak boýunça iş alyp barmak zerurdyr.

Milli Liderimiz pandemiýa garamazdan, häzirki döwürde yza galmazlyk üçin, ýiti zerur bolan ugurlar, ýagny maliýe, oba hojalygy, senagat we elektron senagaty boýunça okuw meýilnamasynyň täze maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga ünsüň jemlenilmelidigini belledi. Şu maksat bilen, öňdebaryjy milli we halkara tejribe hemişe öwrenilmelidir hem-de birleşdirilmelidir. Şeýle hem täze ugurlarda hünärmenleri taýýarlamak üçin, dünýäniň abraýly uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlyk etmekde bilelikdäki bilim maksatnamalary durmuşa geçirilmelidir, bu işe biziň ylmy institutlarymyz hem çekilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli Liderimiz koronawirus bilen bagly häzirki ýagdaýdan ugur alyp, milli saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de döwrebap ýagdaýa getirmegiň dowam etdirilmelidigini belledi. Önümçilige öňdebaryjy lukmançylyk ylymlary giňden ornaşdyrylmalydyr. Dürli keselleriň, aýratyn-da, ýokanç keselleriň öňüni almagyň, olary anyklamagyň we bejermegiň iň täze usullary öwrenilmelidir we ulanylmalydyr. Şu maksat bilen, bu ugurda bar bolan tejribeleri netijeli alyşmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen ysnyşykly gatnaşyklar ýola goýulmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmegiň, umumymilli derejede dürli sport-sagaldyş çärelerini hem-de halkara ýaryşlary geçirmegiň içeri syýasatymyzyň strategik ugry bolup durýandygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz ylym ulgamyny kämilleşdirmek üçin maksatnamalarda göz öňünde tutulan çäreleri amala aşyrmak arkaly, milli ykdysadyýetimizde ylmyň, tehnologiýalaryň we sanly innowasiýalaryň ornuny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmäge, ylym babatda halkara guramalar, ylmy merkezler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyryp, ýurdumyzda we dünýäde ylmyň gazanan üstünliklerini önümçilige ornaşdyrmagyň hem-de ylmy-tehniki maksatnamalary utgaşdyrmagy gowulandyrmagyň wajypdygyny belledi.

Şonuň ýaly-da, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmäge, sürümli ýerleriň şoruny ýuwmaga, hapa suwlary tygşytlamaga we netijeli ulanmaga gönükdirilen barlaglary geçirmek, şorlaşan ýerlerde oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň innowasion usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz häzirki zaman seýsmotektonik ýagdaýyň ösýän şertlerinde mümkin bolan ýertitreme zolaklaryny öwrenmek boýunça işleri güýçlendirmegiň, ýer gabygynyň seýsmiki, geodinamiki, elektromagnit, gidrodinamiki we geohimiki ölçeglerine gözegçilik etmegiň hem-de baha bermegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow welaýatda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Hususan-da, sebitiň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, welaýatyň kärhanalarynda senagat önümçiligi boýunça 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 134,3 göterim ösüş gazanyldy. Şeýle hem bölek satuw haryt dolanyşygynyň möçberi 116,4 göterime deň boldy.

Ýurdumyzda azyk bolçulygyna mynasyp goşant goşmak maksady bilen, 195 müň gektar meýdana güýzlük bugdaý ekilip, ondan 400 müň tonna bugdaý hasylyny almak meýilleşdirilýär. Şeýle hem şu ýyl welaýat boýunça jemi 28 müň 310 gektarda ýeralma we beýleki ekinler ösdürilip ýetişdiriler.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew geçen ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri, şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde önümçilik we medeni-durmuş maksatly binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň gurlup ulanmaga berlendigi barada hasabat berdi. Olaryň hatarynda Balkanabat şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasy, Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň Balkan welaýat merkezi, Awaza etrabynda “Ahal — Balkan” ýokary woltly iki zynjyrly täze asma elektrik geçirijisi, Türkmenbaşy şäherinde 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasy, Magtymguly etrabynda köpugurly hassahana we saglyk öýi bar.

Mundan başga-da, Arkadag Prezidentimiziň gatnaşmagynda Balkanabat şäheriniň Halkara howa menziliniň gurluşygyna badalga berlendigi barada aýdyldy.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow welaýatda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, senagat kärhanalarynyň geçen ýyldaky önümçiliginde 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 111 göterim ösüş gazanyldy. Içerki bazarda haryt dolanyşygynyň möçberi 116,5 göterime deň boldy. Şeýle hem Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň ýyllyk meýilnamasy 238,5 göterim ýerine ýetirildi.

2021-nji ýylda 145 müň gektara güýzlük bugdaý ekilip, ondan 265 müň tonna hasyl öndürmek meýilleşdirilýär. Ýazky möwsümde gowaça ekiljek ýerleriň meýdany 140 müň gektar bolup, ondan 275 müň tonna pagta hasylyny almak göz öňünde tutulýar.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew geçen ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleriň çäklerinde maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasynyň 153,1 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi.

2021-nji ýylyň dowamynda “Malaý” gaz käninde kuwwaty ýylda 30 milliard kub metre barabar bolan gaz gysyjy desga, önümçilik kuwwatlylygy 432 megawat bolan gaz turbinaly elektrik bekedi, Kerki şäherinde täze Halkara howa menzili, Türkmenabatda “Türkmeniň ak öýi” binasy, Farap etrabynda çagalar dynç alyş merkezi, şeýle hem ähli amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary gurlup ulanmaga berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri, hususan-da, senagat kärhanalary tarapyndan öndürilen önümleriň möçberleriniň 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 14,1 göterim artandygy barada hasabat berdi.

Şeýle hem häkim welaýatda 170 müň gektara güýzlük bugdaýyň ekilendigini, meýilnama laýyklykda ondan 345 müň tonna bugdaý hasylynyň alynmagynyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Şu ýyl welaýat boýunça 165 müň gektara gowaça, 28 müň 170 gektara bolsa ýeralma, gök, bakja we beýleki ekinler ekiler. Munuň özi ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine mynasyp goşant bolar.

Welaýatlaryň häkimleriniň çykyşlary tamamlanandan soňra arakesme yglan edildi, onuň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylar taryhy ähmiýete eýe bolan bu möhüm syýasy waka mynasybetli berlen toý sadakasyna gatnaşdylar.

...Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sadaka bermäge niýetlenen ýere gelip, özi üçin taýýarlanan ýörite ýere geçip oturdy.

Milli Liderimiz sadakadan öň Halk Maslahatynyň mejlisiniň aýratyn ähmiýetini nygtady, onuň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň has-da pugtalanmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen çözgütler kabul ediler. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram edilen ýylynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny kanagatlanma bilen nygtap, olaryň ählisiniň Hökümetiň mejlisiniň barşynda beýan edilendigini, geçen 2021-nji ýylda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleriniň jemlenilendigini aýtdy.

Türkmenistanyň müftüsi asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlara eýerip, toý sadakasynda tebärek çykdy. Onda Beýik Biribardan ýurdumyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýarlyk derejesiniň ýokarlanmagy, ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda uly ösüşleriň gazanylmagy dileg edildi. Munuň özi jemgyýetimiziň durmuşynda aýratyn ähmiýete eýe bolan taryhy çäreleriň milli däp-dessurlar bilen utgaşdyrylýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi.

Tebärek çykylandan soň, toý sadakasyna gatnaşyjylara nahar çekildi. Bereketli desterhanlaryň başyna jem bolan adamlar parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty, ýurdumyzda asudalygyň, halkymyzyň agzybirliginiň we jebisliginiň berkidilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigi üçin Arkadag Prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar.

Halkymyzyň milli aşhanasynyň datly tagamlary, olaryň köpdürlüligi türkmen halkynyň tagam taýýarlamakda, toý sadakalaryny agzybirlikde geçirmekde oňyn tejribe toplandygyny görkezýär.

Duz-tagam dadylandan soň, aýat-doga okaldy.


Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toý sadakasynyň dowamynda dutar çalmak bilen, sadaka gatnaşanlara halk sazlarynyň jadylaýjy mukamlaryndan lezzet almaga mümkinçilik beren bagşy-sazandalara minnetdarlyk bildirdi. Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi türkmen halkynyň döreden we kämilleşdirýän milli ruhy gymmatlyklarynyň, sungatynyň dünýä derejesinde ykrar edilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, dutar dünýäde ýeke-täk notasyz çalynýan saz guraly hökmünde bellidir. Bu sungatyň notasy ussat dutarçylaryň damaryndaky ganynda, türkmen halkynyň ar-namysyndaky we wyždanyndaky notadyr. Munuň özi çalnyşy babatda bolşy ýaly, özboluşly owazy babatda dünýä nusgalyk saz guralydyr.

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, “Toýdan topukça” diýen paýhasly jümläni döreden halkymyzda toýa gelenlere toý paýyny bermek dessurynyň bardygyny belledi we bagşy-sazandalara çuňňur minnetdarlygyň nyşany hökmünde toý düwünçeklerini paýlamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz şu günki möhüm waka mynasybetli berlen toý sadakasy tamamlanandan soň, paýtagtymyzyň Hezreti Omar metjidinde we ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň metjitlerinde okalýan juma namazlarynda ýagşy dilegleriň edilýändigini belledi.

Metjitlerde okalan juma namazlarynda Beýik Biribardan ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, bereketli türkmen topragynda abadan we bagtyýar durmuşyň berkarar bolmagy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürülýän ähli asylly başlangyçlaryň üstünliklere beslenmegi barada dilegler edildi.

Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem toý sadakalary berildi.

Toý sadakasyndan soňra, Hökümetiň giňişleýin mejlisi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewiň hasabaty bilen dowam etdi, wise-premýer gözegçilik edýän pudaklarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, şonuň ýaly-da, oba hojalygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň we welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy barada hasabat berdi.

Tutuş oba hojalyk toplumy boýunça önümçiligiň umumy möçberiniň ösüş depgini 107,8 göterime deň boldy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkeziji 108,1 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,2 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 102,4 göterime deň boldy. Mundan başga-da, ýurdumyzda 1 million 485 müň tonna bugdaý, 1 million 280 müň tonna pagta, 86 müň tonna şaly, 2 müň 131 tonna pile öndürilip, bellenilen meýilnamalar berjaý edildi.

Bugdaý hasylyny döwrebap derejede saklamak, gaýtadan işlemek hem-de ilatymyzy ýokary hilli un, çörek we çörek önümleri, dokma kärhanalaryny bolsa zerur bolan ýüplükler bilen üpjün etmek boýunça ähli çäreleriň görülýändigi barada aýdyldy. Ýurdumyzda oba hojalygyny ösdürmek babatynda berilýän döwlet kömeginiň netijesinde, şu ýyl 1 million 400 müň tonna bugdaý hasylyny hem-de 1 million 250 müň tonna pagta hasylyny öndürmek meýilleşdirilýär.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, azyk bolçulygyny pugtalandyrmak we ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin ýeralma we gök-bakja ekinlerini ekmäge bölünip berlen 106 müň gektar ýerde zerur çäreler durmuşa geçirilýär, ýurdumyzda maldarçylygy hem-de guşçulygy ösdürmek, olaryň baş sanyny artdyrmak, ilaty et-süýt önümleri bilen üpjün etmek babatynda netijeli işler amala aşyrylýar.

Şeýle hem howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasynyň we ýurdumyzyň Milli tokaý maksatnamasynyň çäklerinde geçirilýän işler hem-de ýer we suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, obasenagat ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de topluma häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer E.Orazgeldiýewe hem-de oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýurdumyzda azyk harytlarynyň öndürilişini giňeltmek boýunça işleri dowam etdirmegiň möhümdigini belledi. Şeýle hem dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlar bilen baglylykda, içerki bazaryň bu önümler bilen üpjün edilişini gowulandyrmak, azyk önümleriniň bolçulygyny döretmek, oba hojalygynyň netijeliligini artdyrmak boýunça zerur işleri geçirmek möhümdir.

Şu maksatlar bilen oba hojalyk pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, guşçulygy we et-süýt önümçiligini, oba hojalyk toplumynyň azyk we beýleki pudaklaryny ösdürmek esasy wezipeleriň biridir diýip, milli Liderimiz belledi.

Obasenagat toplumynda azyk, maldarçylyk, et we süýt senagaty ýaly kärhanalaryň kuwwatlylygyny artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmek hem-de şertleri döretmek möhümdir.

Döwlet Baştutanymyz örüleri we oba hojalyk maksatly sürümli ýerleri niýetlenilişine görä we netijeli ulanmak boýunça zerur çäreleriň görülmelidigine ünsi çekdi. Halkara tejribeden ugur alyp, oba hojalyk ekinleriniň hasylyny artdyrmak we tohumçylygy ösdürmek üçin zerur işler alnyp barylmalydyr. Hormatly Prezidentimiz ýer kadastryny tamamlap, dürli oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmegiň usuly gollanmalarynyň taýýarlanylmalydygyny belledi.

Pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmegiň hem-de önümçilige öňdebaryjy ylmy tejribeleri yzygiderli ornaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Ilatymyzy özümizde öndürilen azyk önümleri, şol sanda gök önümler bilen üpjün etmek, şeýle hem daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň möçberlerini azaltmak, döwletimiziň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak maksady bilen, gök ekinleriň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek zerurdyr.

Biz maldarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny we olardan alynýan önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça hem zerur işleri geçirmelidiris. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz mallar üçin ot-iýmlik ekinleriň meýdanyny hem giňeltmelidigini belledi.

Oba hojalyk ekinleriniň suw bilen üpjünçiligini mundan beýläk-de gowulandyrmak hem-de goşmaça gorlaryny döretmek üçin suw howdanlaryny gurmak we olaryň göwrümlerini giňeltmek işlerini hem alyp barmagyň zerurdygy bellenildi. Oba hojalyk ekinleri suwarylanda ulanylýan suw tygşytlaýjy häzirki zaman usullaryny önümçilige giňden ornaşdyrmalydyrys we bu ugurda iň gowy dünýä tejribesini ulanmalydyrys diýip, milli Liderimiz nygtady.


Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow 2021-nji ýylda paýtagtymyzy toplumlaýyn abadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Maýa goýumlary özleşdirmek, desgalaryň gurluşygynyň depginlerini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler, hojalyk hasaplaşygynda işleýän edara-kärhanalaryň önümçilik meýilnamasynyň 146,3 göterim ýerine ýetirilendigi baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi.

Geçen ýylda paýtagtymyzy yzygiderli abadanlaşdyrmak we bagy-bossanlyga öwürmek bilen bir hatarda, durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň birnäçesi gurlup, ulanylmaga berildi. Olaryň hatarynda 2 sany bankyň edara binasy, Halk Maslahatynyň Diwanynyň, Halkara ahalteke atçylyk we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýalarynyň merkeziniň binalar toplumy, “Arkadag” we “Garagum” otelleri, seýilgähler we seýilbaglar, ýerasty geçelgeler, “Aşgabat” söwda-dynç alyş merkezi, şeýle hem birnäçe ýaşaýyş jaý toplumlary we beýlekiler bar.


Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow 2021-nji ýylda DIM-niň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Ol sözüniň başynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine saýlanylmagynyň on bäş ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady hem-de milli Liderimize Watanymyzyň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň möçberli işlerinde täze ajaýyp üstünlikleri arzuw etdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny we öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, hasabat döwründe ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, sebit hem-de halkara guramalaryň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça maksadalaýyk çäreleriň görlendigi bellenildi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmakda döwlet we hökümet derejesinde hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Geçen ýyl Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentleriniň Türkmenistana döwlet, resmi we iş saparlary, 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy, 28-nji noýabrda bolsa Aşgabat şäherinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti geçirildi.

Hasabat döwründe BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy, YHG-nyň, Türki Döwletleriň Guramasynyň we Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretarlary ýurdumyza geldiler.

Geçen ýyl hormatly Prezidentimiz Täjigistan Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna, Birleşen Arap Emirliklerine, Türkiýe Respublikasyna we Russiýa Federasiýasyna saparlary amala aşyrdy.

2021-nji ýylyň dowamynda milli Liderimiz sanly ulgam arkaly birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji ählumumy maslahatyna, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 14-nji sammitine, Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň maslahatyna, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşine onlaýn tertipde gatnaşdy.

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde, BMG-niň senagat meseleler boýunça maslahatynda, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Ylym we tehnologiýalar boýunça sammitinde hem-de Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda çykyş etdi.

2021-nji ýylda milli Liderimiziň birnäçe döwletleriň ýolbaşçylary hem-de Ýewropa Geňeşiniň Başlygy bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirildi.

Hasabat döwründe DIM arkaly ýurdumyza jemi 97 sany wekiliýet sapar bilen geldi we Türkmenistandan daşary ýurtlara 54 sany wekiliýet gitdi.

Geçen ýylyň ýanwar — dekabr aýlarynda sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 1985-si geçirildi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde gepleşikleriň 186-sy guraldy. Halkara resminamalaryň 208-sine gol çekildi.

Daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça duşuşyklar we geňeşmeler yzygiderli geçirildi. 2021-nji ýylda birnäçe döwletleriň daşary işler ministrleri bilen gepleşikler geçirildi. Türkmenistan DIM-niň derejesinde köptaraplaýyn duşuşyklara, şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň arasyndaky «C5+1», «Merkezi Aziýa — Hytaý», «Merkezi Aziýa — Russiýa», «Merkezi Aziýa — Koreýa» we «Merkezi Aziýa — Hindistan» görnüşindäki duşuşyklara hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti ýurtlarynyň ýokary derejeli maslahatyna, «Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi» ýokary derejeli dialogyna gatnaşdy. Mundan başga-da, «Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Geçen ýylda ýurdumyz Kongo Respublikasy we Niger Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.

Hasabat döwründe hormatly Prezidentimize Hytaý Halk Respublikasynyň, Koreýa Respublikasynyň, Pakistan Yslam Respublikasynyň, Ukrainanyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Saud Arabystany Patyşalygynyň we Ermenistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri hem-de BMG-niň Türkmenistandaky täze bellenilen Hemişelik utgaşdyryjysy we ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy ynanç hatlaryny gowşurdylar.

Şol döwürde Türkmenistanyň Daniýa Patyşalygyndaky, Gazagystan Respublikasyndaky, Oman Soltanlygyndaky, Tunis Respublikasyndaky, Polşa Respublikasyndaky we Kuweýt Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri degişli döwletleriň Baştutanlaryna ynanç hatlaryny gowşurdylar.

Garalýan döwürde ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmek boýunça yzygiderli ädimler ädildi. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus, türkmen-eýran, türkmen-rus, türkmen-täjik, türkmen-özbek, türkmen-gyrgyz, türkmen-gazak toparlarynyň, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň, Senagat boýunça türkmen-pakistan bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky duşuşyklarynyň geçirilendigini bellemek gerek. Şeýle hem daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine ýüzlenip, häzirki wagtda dünýäde bolup geçýän ýagdaýlardan ugur alyp, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň oňyn daşary syýasatyny ösdürmegiň we onuň gerimini has giňeltmegiň talap edilýändigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylda iri halkara we sebit guramalary, şeýle hem dünýäniň döwletleri bilen deňhukukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek boýunça işleri dowam etmek zerurdyr.

Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik häsiýetli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek maksady bilen, bu guramanyň we beýleki köptaraplaýyn düzümleriň çäklerinde «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen ählumumy başlangyjy ösdürmek boýunça zerur işleri alyp barmak möhümdir. Bu başlangyç 2021-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň çäklerinde häzirki döwrüň halkara gatnaşyklaryň filosofiýasy hökmünde teklip edildi.

Şeýle hem biziň milli ulag-logistika, ýangyç-energetika, tebigaty goramak we ekologiýa diplomatiýamyzy göz öňünde tutup, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Goşulmazlyk Hereketi, Bütindünýä Söwda Guramasy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki halkara hem-de sebit düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy dowam etmek zerurdyr.

Bitarap Türkmenistanyň köptaraply diplomatiýasyny netijeli durmuşa geçirmek üçin ýurdumyzyň Merkezi Aziýa we golaýdaky hyzmatdaş döwletler bilen özara bähbitli we uzak möhletli hyzmatdaşlygyny giňeltmäge aýratyn ähmiýet bermek wajypdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda 2021-nji ýylda ýurdumyzda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň netijeleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamany durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleri görmegi tabşyrdy.

Şeýle hem Hazarýaka sebitiň döwletleri bilen gatnaşyklar yzygiderli ösdürilmelidir we hyzmatdaşlygyň täze usullary hem-de ugurlary işlenip taýýarlanylmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň Türkmenistanda Altynjy sammitini ýokary derejede we netijeli guramak üçin zerur işleri geçirmeli diýip, milli Liderimiz nygtady.

Garaşsyz döwletimiziň Aziýa — Ýuwaş umman, Amerika we Ýewropa ýurtlary bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmegi üpjün etmek möhümdir.

Şundan ugur alyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine hyzmatdaş döwletler we halkara guramalar bilen gatnaşyklarda ýurdumyzyň syýasy-ykdysady diplomatiýasyny işjeň alyp barmagy, ugurdaş ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bu meselede zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berildi, ol 2021-nji ýylda ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak babatda alnyp barlan işler barada maglumat berdi.

Mejlisiň ýolbaşçysy Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň häzirki mejlisiniň Türkmen döwletiniň täze taryhyndaky, onuň demokratik binýatlarynyň pugtalandyrylmagyndaky aýratyn ähmiýetini nygtap, şu gün kabul edilen çözgütleriň Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagy, onuň täze taryhy eýýamda gülläp ösmegi, halkymyzyň bagtyýarlygy hem-de abadançylygy üçin berk binýat boljakdygyny belledi.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçen 2021-nji ýylda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli maksatnamalary kanunçylyk taýdan üpjün etmek, milli kanunçylygy yzygiderli kämilleşdirmek hem-de döwrebaplaşdyrmak boýunça degişli işler alnyp baryldy.

Bu işler hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mejlisiň deputatlary bilen 2021-nji ýylyň 25-nji fewralynda geçiren duşuşygynda hem-de Hökümetiň mejlislerinde öňde goýan wezipelerinden ugur almak arkaly amala aşyryldy.

Mejlisiň maslahatlarynyň dördüsi geçirilip, olarda döwletiň we jemgyýetiň dürli ulgamlaryndaky jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunlaryň hem-de kararlaryň jemi 123-si, şol sanda kanunlaryň 71-si, Mejlisiň kararlarynyň 52-si kabul edildi.

Mejlisiň we Halk Maslahatynyň agzalarynyň bilelikdäki tagallalary bilen Türkmenistanyň täze kanunlarynyň birnäçesi kabul edildi, şeýle hem hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.

Kanunlaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek maksady bilen, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, dürli ugurlara degişli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny taýýarlamak boýunça işler alnyp baryldy.

Häzirki döwürde dünýäniň köp sanly döwletleriniň kanunçykaryjy edaralary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklary ýola goýuldy. Parlamentara Bileleşigi we Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Assambleýasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasy, Ýewropa döwletleriniň we beýleki ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklar netijeli ösdürilýär. Daşary ýurt döwletleriniň birnäçesiniň parlamentleri bilen dostluk toparlary döredildi. Häzirki wagtda şeýle toparlaryň 44-si hereket edýär.

Halkara guramalar, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzüm bölekleri bilen gatnaşyklar üstünlikli dowam etdirilýär. 2021-nji ýylda Mejlisiň deputatlary we hünärmenleri ikitaraplaýyn döwletara hyzmatdaşlygy giňeltmäge, kanunçykaryjylyk işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge we döwlet maksatnamalaryny ýerine ýetirmäge ýardam edýän duşuşyklaryň hem-de maslahatlaryň 191-sine gatnaşdylar. Şolaryň 148-si sanly ulgam arkaly geçirildi.

Mejlisde dünýäniň 15 ýurdundan parlament ýolbaşçylarynyň 17-siniň gatnaşmagynda “Parlamentarileriň halkara parahatçylygy we ynanyşmagy berkitmekdäki orny” atly sanly ulgam arkaly maslahat hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogy geçirildi.

Mejlisde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjileriniň önümçilik tejribelikleri geçirildi.

Ýurdumyzyň parahatsöýüjilik we netijeli daşary syýasat ugruny, Garaşsyzlygyň geçen 30 ýylynda ýetilen sepgitleri, kabul edilen kanunçylyk namalaryny wagyz etmek boýunça yzygiderli işler amala aşyryldy. Deputatlar ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemäge gönükdirilen dürli çärelere gatnaşýarlar, saýlawçylar, şeýle hem ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edaralary, öz-özüňi dolandyryş edaralary we jemgyýetçilik birleşikleri bilen yzygiderli aragatnaşyk saklaýarlar.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew bu düzümiň 2021-nji ýylda ýerine ýetiren toplumlaýyn işleri barada maglumat berdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda geçirilýän mejlisinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzyň geljek otuz ýylyň içinde ýurdumyzyň depginli ösüşini üpjün etjek işlere hem-de ýeten sepgitlerine mynasyp baha berilýär.

Demokratiýanyň, mähriban halkymyzyň abadançylygyna hem-de bagtyýarlygyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň dabaralanmagynyň aýdyň subutnamasy bolan iki palataly parlamentiň döredilmegi geçen ýylyň möhüm wakalarynyň biri boldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň döredilen ilkinji günlerinden milli Liderimiziň öňde goýan wezipelerine laýyklykda, ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek we döwrebaplaşdyrmak, döwletimiziň hukuk we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak, kabul edilmegi meýilleşdirilýän kanun taslamalaryny seljermek boýunça meýilnamalaýyn işler alnyp baryldy.

Bu işleri ýerine ýetirmek üçin Milli Geňeşiň Mejlisi, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri, ylmy edaralar we ýokary okuw mekdepleri bilen işjeň aragatnaşyklar ýola goýuldy.

2021-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň dört mejlisi geçirildi. Olarda adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, kanunylygy we hukuk tertibini üpjün etmek, milli ykdysadyýetiň mundan beýläkki ösüşi, adamlaryň durmuş goraglylygy, telekeçilik, ylym-bilimi ösdürmek, daşky gurşawy goramak, ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryny ösdürmek bilen bagly we beýleki ugurlara degişli täze kanunlaryň onlarçasy ara alnyp maslahatlaşyldy we kabul edildi.

Halk Maslahatynyň agzalary ýurdumyzyň häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň, önümçilik kärhanalarynyň, ylmy edaralarynyň hünärmenleri we bilermenleri, şeýle hem raýatlarymyz bilen gatnaşykda bolup, kanunçykaryjylyk işini yzygiderli kämilleşdirmek, bu ugurda teklipleri işläp taýýarlamak bilen bagly işleri alyp bardylar.

Parlamentara gatnaşyklary ösdürmek hem-de kanunçykaryjylyk işi barada tejribe alyşmak, Garaşsyz Diýarymyzyň parahatçylyk söýüjilik daşary syýasatyny dünýä ýaýmak maksady bilen, Halk Maslahaty halkara guramalar hem-de daşary ýurtlaryň parlamentleri bilen degişli işleri alyp bardy.

Halk Maslahatynyň agzalary maslahatlara, duşuşyklara hem-de beýleki jemgyýetçilik çärelerine yzygiderli gatnaşyp, wagyz-nesihat işlerini alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewe ýüzlenip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmelidirler. Şu meselede dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň oňyn tejribesine we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna goldanmalydyrlar diýip aýtdy.

Şu ýyl Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilenine 30 ýyl dolýar. Şoňa görä-de, biziň Esasy Kanunymyzyň mazmunyny, onda beýan edilen kadalary we ýörelgeleri, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça amala aşyrylýan anyk işleri düşündirmek we giňden wagyz etmek babatda çäreleriň toplumyny geçirmeli diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Geňeşiň Mejlisi we Halk Maslahaty Daşary işler ministrligi bilen bilelikde, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gowy taýýarlyk görmeli. Bu forumy 2022-nji ýylyň maý aýynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň zenanlarynyň dialogyny hem şu forumyň çäklerinde guramak meýilleşdirilýär. Şoňa görä-de, Parlamentara forumyň gün tertibiniň taslamasyny taýýarlamaly hem-de bu ugurda ýurdumyzyň Hökümeti bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmeli diýip, milli Liderimiz nygtady.

Bellenilişi ýaly, Milli Geňeşiň Halk Maslahaty hem-de Mejlisi dürli ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça işleri dowam etmelidir. Halkara guramalar, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän guramalar bilen hyzmatdaşlyk has-da berkidilmelidir.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary hem-de Mejlisiň deputatlary syýasy partiýalar we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini wagyz etmek boýunça alyp barýan işlerini dowam etmeli. Wekilçilikli häkimiýetiň ýerli edaralaryna, öz-özüňi dolandyryş edaralaryna kanunçylygy öwrenmek boýunça guramaçylyk we usulyýet kömegini bermelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýdylanlary umumylaşdyryp, geçen ýylyň netijelerini jemledi.

Geçen 2021-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda biz ata Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny ägirt uly buýsanç duýgulary bilen giňden belläp geçdik diýip, milli Liderimiz nygtady we berkarar döwletimiziň baş baýramyny mynasyp garşylamak maksady bilen, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ýokary netijeleriň gazanylandygyny kanagatlanma bilen belledi.

Watandaşlarymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda bize bellän ähli meýilnamalarymyzy ýerine ýetirmek başartdy. Milli ykdysadyýetimiziň ýokary ösüş depginini saklap galdyk.

Geçen ýyl jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim boldy. Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň, parahatçylygyň hem-de demokratiýanyň mizemez gymmatlyklaryny özünde jemleýän kanunlary işläp taýýarlamak hem-de durmuşa ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Halk hojalygynyň ähli ugurlarynda diýen ýaly önümçiligiň bellenen möçberleriniň aňryçäk ösüş depgini üpjün edildi. Bölek haryt söwda dolanyşygynyň we daşary söwda dolanyşygynyň görkezijileri ýokarlandy.

Döwlet Baştutanymyz zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleriniň artdyrylandygyny belläp, Türkmenistanda 2007-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2021-nji ýylda ortaça zähmet hakynyň möçberiniň 366,3 göterim ýokarlanandygyny aýtdy. Pensiýalary we döwlet kömek pullaryny tölemek üçin 2008 — 2021-nji ýyllarda goýberilen maliýe serişdeleri bolsa 1054 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan köp çagaly eneleriň maddy hal-ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça hem anyk çäreler durmuşa geçirilip başlandy.

Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 24,6 milliard manada barabar boldy.

Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny amatly taýýarlamaga hem-de durmuşa geçirmäge gönükdirilen netijeli işler alnyp baryldy, hyzmatdaşlyk etmegiň täze ugurlary kesgitlendi.

Koronawirus pandemiýasy we köp ýurtlarda girizilen çäklendirmeler şertinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge aýratyn üns berildi. Garaşsyzlygymyzyň, howpsuz we asuda durmuşymyzyň kepili bolan ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goranmak ukyby hem berkidilýär.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda gallanyň we gowaçanyň gowy hasyly alyndy, iri zawod-fabrikleriň gurluşygy üstünlikli dowam edýär. Geçirýän özgertmelerimize laýyklykda, nebitgaz känleri özleşdirilýär, esasy gaz geçirijiler çekilýär. Has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, ýokary derejeli myhmanhanalaryň we beýleki durmuş desgalarynyň gurluşygy giň gerim bilen alnyp barylýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz geçen ýyl göz öňünde tutulan 30 desganyň ýerine umumy bahasy 13 milliard manat bolan 73 sany iri desganyň ulanmaga berlendigini kanagatlanma bilen belledi.

Aşgabatda Hökümet binalar toplumy, Söwda merkezi we iki sany 7 ýyldyzly myhmanhana açyldy. Ahal welaýatynda iki sany iri dokma toplumy we ýokary tizlikli awtomobil ýoly, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýokanç keseller hassahanasy, Magtymguly etrabynda köpugurly hassahana we Bereket etrabynda uly suw howdany, Daşoguz welaýatynda haly fabrigi ulanmaga berildi. Şeýle hem ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde «Türkmeniň ak öýi» binalary, Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň täze üpjünçilik desgalary, Lebap welaýatynda Kerki Halkara howa menzili, iri elektrik we gaz basyş stansiýalary, Mary welaýatynda hem plastmassa turbalaryny öndürýän zawod işe girizildi.

Geçen ýyl Akina — Andhoý stansiýalarynyň arasynda 30 kilometrlik demir ýol ulgamy, Kerki — Şibirgan ugry boýunça 153 kilometrlik elektrik geçiriji, şeýle hem Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary ulanmaga berildi.

Häzirki döwürde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygy dowam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek we ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça işler hem kabul eden maksatnamalarymyza laýyklykda alnyp barylýar.

Saglygy goraýyş babatda hem öz wagtynda zerur çäreler görüldi. Sebäbi jemgyýetiň saglygy döwletiň berk esasydyr. Şoňa görä-de, biz adamlaryň saglygyny goramak we ömür dowamlylygyny artdyrmak, keselleriň öňüni almak hem-de sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak boýunça yzygiderli işleri alyp barýarys. Halkymyzyň, şol sanda ýaş nesillerimiziň saglygyny we bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň şerti hökmünde bedenterbiýä hem-de sporta örän uly ähmiýet berýäris. Biz geçen ýyl Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda gazanan üstünligimize örän buýsanýarys diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly halkara gatnaşyklar babatda hem şowly boldy. Biz dünýäniň ähli döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga uly üns berýäris. Bu gatnaşyklar ynanyşmaga we özara düşünişmäge, dürli ugurlarda açyk hem-de netijeli hyzmatdaşlyga esaslanýar. Ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklar bilen birlikde, Bitarap Türkmenistan iri halkara guramalar, şol sanda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki abraýly halkara düzümler bilen köpugurly hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär.

Şeýlelikde, ozal hem bolşy ýaly, Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasy berkarar döwletimiziň esas goýujy kadalaryna, anyk aýdylanda bolsa, Bitaraplyk, parahatçylygy söýmek, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk kadalaryna laýyklykda amala aşyryldy. Ýurdumyzda halkara ähmiýetli çäreler ýokary derejede geçirildi. Şol çäreleriň arasynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisine, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna hem-de Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine aýratyn ähmiýet bermelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Parahatçylygy söýüji we netijeli daşary syýasaty alyp barýan Bitarap döwletimiziň abraý-mertebesi halkara jemgyýetçilikde yzygiderli ýokarlanýar. Biziň ýurdumyzyň abraýly halkara guramalarda öňe sürýän köp sanly başlangyçlaryna düşünilýär we olar giňden goldanylýar.

Şeýlelikde, Bitarap Türkmenistan sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga, hoşniýetli goňşuçylyk ýagdaýyny döretmäge hem-de hyzmatdaşlyk etmäge uly goşant goşdy we goşmagyny dowam edýär.

Bularyň ählisi biziň dünýädäki ornumyzy berkitmäge hem-de Türkmenistanyň halkara abraýyny artdyrmaga ýardam berdi diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Umuman, geçen ýyly häsiýetlendirip, men onuň köp sanly möhüm wakalar we üstünlikler bilen ýurdumyzyň taryhynda hem-de halkymyzyň hakydasynda hemişelik galjakdygyny ynam bilen aýdyp bilerin. 2021-nji ýylda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar bilen ýurdumyzyň ägirt uly tebigy baýlyklaryny peýdalanmak, uly ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek hem-de milletimiziň ruhy-medeni taýdan gülläp ösmegini gazanmak boýunça örän uly işler bitirildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Men bu barada öň hem birnäçe gezek aýdypdym, ýene-de gaýtalamak isleýärin, biziň gazanan ähli üstünliklerimiz we ýeten sepgitlerimiz diňe alyp barýan syýasatymyzy halkymyzyň giňden goldamagy, durmuşymyzy gowulandyrmak boýunça geçirýän özgertmelerimize işjeň gatnaşmagy netijesinde mümkin boldy diýip, milli Liderimiz sözüni dowam edip, Garaşsyz döwletimiziň gazanan uly üstünliklerine öz zähmeti bilen ýardam edenleriň ählisine, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryna hem-de ýönekeý zähmetkeşlere tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Hökümetiň agzalaryna we ýygnananlaryň ählisine ýüzlenip, her ýylyň belli bir şygar boýunça geçirilýändigini ýatlatdy. Şu ýylyň şygary «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip kesgitlenildi. Bu sözler uly many-mazmuny özünde jemleýär. Bu şygar watançylyk ruhumyzy ýokarlandyrmaga, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen taslamalary we maksatnamalary amala aşyrmaga, ykdysady kuwwatymyzy berkitmäge, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga ýardam bermelidir.

Munuň özi biziň ählimize aýratyn jogapkärçilik hem ýükleýär. Şoňa görä-de, bu şygary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin örän köp we tutanýerli zähmet çekmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we ata Watanymyzy üstünlikli ösdürmek üçin bize täze taslamalaryň, täze pikirleriň we dolandyryş çözgütleriniň zerurdygyny belledi.

Şoňa görä-de, siz köp başlangyçlar bilen çykyş etmeli, işjeň zähmet çekmeli.

Biz geljekde hem beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň özümizde öndürilýän möçberini artdyrmalydyrys. Ýurdumyzyň egsilmez tebigy baýlyklaryny özleşdirip, ägirt uly mümkinçiliklerini netijeli ulanmalydyrys. Şu ýyl ähli ýolbaşçylaryň esasy wezipesi ilatyň ýaşaýşynyň hilini gowulandyrmak, girdejilerini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek we maýa goýumlaryny çekmek bolup durýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şeýle hem şanly seneleri, ýagny Konstitusiýamyzyň ýubileýini, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk günlerini ýokary derejede belläp geçmelidiris. Bu şanly seneler döwletliligimizi berkitmek üçin örän möhümdir.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, geçen ýylyň başynda welaýatlarda durmuş, ykdysady, medeni taýdan ähli görkezijiler babatda iň ýokary netijeleri gazanan etraplary we etrap hukukly şäherleri kesgitlemek maksady bilen bäsleşigiň yglan edilendigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz ýakynda Kärdeşler arkalaşyklarynyň ýolbaşçylygynda ýörite toparyň bu bäsleşigiň jemlerini jemländigini belläp, hasabat bermek üçin, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy A.Durdyýewa söz berdi.

Milli Liderimiziň gol çeken Buýrugyna laýyklykda, bu topar tarapyndan tassyklanylan tertipde degişli iş alnyp baryldy. Onuň netijeleri boýunça 2021-nji ýylda ýurdumyzyň iň gowy etraby kesgitlenildi.

Şunda «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça Milli maksatnamasynyň» durmuşa geçirilişi, galla we pagta hasylyny ýetişdirmek boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryň ýerine ýetirilişi, durmuş-ýaşaýyş maksatly desgalaryň gurluşygy, ilatyň durmuş goraglylygy hem-de iş bilen üpjün edilişi, ylymly-bilimli, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak meseleleriniň üstünlikli çözülişi, döwlet Baştutanymyzyň içeri we daşary syýasatynyň wagyz edilişi ýaly esasy ugurlar boýunça görkezijilere garaldy.

Bäsleşigiň jemleri boýunça Lebap welaýatynyň Dänew etraby ýeňiji diýlip kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maglumaty diňläp, mejlise gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda bäsleşikde ýeňiji bolan Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň häkimligini bir million amerikan dollary möçberinde pul baýragy bilen sylaglamak hem-de 2022-nji ýylda täze bäsleşigi yglan etmek baradaky Buýruklara gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň şu günki mejlisini jemläp, Türkmenistanyň emele gelen kynçylyklara garamazdan, parahatçylygy, howpsuzlygy, durmuş-ykdysady ösüşi, halkymyzyň durmuş derejesini mundan beýläk-de gowulandyrmagy üpjün etmek ýoly bilen ynamly öňe barýandygyny buýsanç bilen belledi.

Döwlet Baştutanymyz çykyşynyň ahyrynda üns berip diňländikleri üçin minnetdarlyk bildirdi hem-de mejlise gatnaşyjylara uly üstünlikler, berk jan saglyk, halkymyza bolsa abadançylyk arzuw etdi.

Soňra, günüň ikinji ýarymynda paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işini dowam etdi.

Mejlisiň gün tertibiniň esasy meselesi “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny” ara alyp maslahatlaşmak we tassyklamak bilen baglanyşykly boldy.

Milli Liderimiz foruma gatnaşyjylary we olaryň üsti bilen ýurdumyzyň halkyny türkmen jemgyýetiniň we döwletiniň durmuşyndaky möhüm waka — Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

“Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen şu ýylda geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisi Watanymyzyň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazylar. Şu forumda ýurdumyzy geljek 30 ýyllyk döwür üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň esasynda, giň gerimli özgertmeleriň täze tapgyryna badalga berler.

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylaryň öňünde maksatnamalaýyn çykyş etdi.

Milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlenip, ata Watanymyzyň özygtyýarly, özbaşdak ösüş ýoluna düşmeginiň biziň halkymyz üçin ykbal kesgitleýji taryhy wakadygyny we dünýä bileleşigine täsir eden ýagdaýdygyny belledi. Şoňa görä-de, türkmen halkynyň öz Garaşsyz döwletini döretmek baradaky köpasyrlyk arzuw-isleginiň otuz ýyl mundan ozal amala aşandygyny, ýurdumyzyň taryhynda täze zamananyň başlanandygyny doly esas bilen aýdyp bileris.

Garaşsyzlyk alnandan soňky çylşyrymly döwre garamazdan, bize demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny döretmek hem-de kämilleşdirmek başartdy. Döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşy döredildi. Ýyllarboýy toplanan tejribe arkaly döwlet edaralaryny kämilleşdirmek, milli ykdysadyýetimizi yzygiderli döwrebaplaşdyrmak amala aşyryldy. Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä bileleşigindäki orny berkidildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Özbaşdak ösüşiň ýolunda her gün, her aý we her ýyl aýdyň, şöhratly, taryhy ähmiýetli, syýasy, ykdysady hem-de medeni wakalara baý boldy.

Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanynda hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz giň gerimli durmuş, syýasy we ykdysady özgertmeleri amala aşyrdyk. Biziň syýasy taýdan durnukly we agzybir jemgyýetimizde mähriban halkymyz öňde goýlan wezipeleri ynam bilen amala aşyrdy. Şonuň netijesinde durnukly syýasy-ykdysady we durmuş ösüşini gazanmagy başardyk diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Biz Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kabul edip, döwlet gurluşyny kesgitledik. Esasy Kanunymyzda halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna we düzgünlerine laýyklykda, dünýä hem-de milli demokratik tejribe öz beýanyny tapdy. Türkmen halkynyň özboluşly taryhynyň, ruhy-medeni mirasynyň beýanyna öwrülen döwlet nyşanlary, ýagny Döwlet baýdagy, Döwlet tugrasy hem-de Döwlet senasy döredildi.

«Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynda: «Türkmenistanyň garaşsyzlygy belent maksatlaryň hatyrasyna — türkmen halkynyň öz hakyky milli döwletini edinmeginiň hatyrasyna, milletine, jynsyna, sosial gelip çykyşyna we uýýan dinine garamazdan, her bir adam üçin Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda we halkara hukugynyň beýleki kadalarynda göz öňünde tutulan hukuklary we azatlyklary üpjün etmegiň, kanun agalyk edýän ynsanperwer demokratik jemgyýet gurmagyň hatyrasyna jar edilýär» diýlip kesgitlendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, bu waka ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerine tarap yzygiderli barýandygyny aýdyň görkezdi. Onuň halkara abraýynyň gyşarnyksyz ösýändigini, biziň alyp barýan daşary we içeri syýasatymyzy dünýä bileleşiginiň doly goldaýandygyny subut etdi.

Men häzir Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň bitiren ähli ägirt uly işlerimizi jikme-jik agzap durjak däl. Biz berkarar döwletimiziň döredilmeginiň 30 ýyllyk ýubileýine bagyşlanyp, ýakynda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde bu soraglaryň ählisine siziň bilen seretdik diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şu ýyllaryň içinde gülläp ösýän döwletimizde mynasyp durmuş şertlerini döretmekde uly ýol geçildi. Garaşsyz Watanymyz öňki çig mal binýady bolan ýurtdan dürli önümleri öndürýän, senagat taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi.

Geçen 30 ýyl türkmen halkynyň ägirt uly egsilmejek mümkinçiliklerini aýdyň beýan edip, giňden açyp görkezdi. Ýurdumyzy yzygiderli toplumlaýyn ösdürmek üçin berk maddy we ruhy binýat döredildi. Jemgyýetimiziň syýasy taýdan durnukly bolmagy we agzybirligi netijesinde, merdana halkymyz öz öňünde goýan belent maksatlaryny üstünlikli amala aşyrdy diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Men häzirki döwürde ählimiziň Garaşsyz döwletimiziň ykbaly we nesillerimiziň geljegi üçin ägirt uly jogapkärçilik çekýändigimizi aýratyn bellemek isleýärin diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şoňa görä-de, gazanylan bu üstünliklere garamazdan, mukaddes Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna mundan beýläk-de beýik işleri amala aşyrmak üçin biziň öňümizde örän düýpli wezipeler durýar.

Şunuň bilen baglylykda, biz geljek 30 ýylda berkarar döwletimizi we onuň institutlaryny ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we özüniň tabşyrygy boýunça Türkmenistany ösdürmegiň esasy ugurlarynyň taýýarlanylandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün bu taryhy Maksatnamanyň kabul ediljekdigini aýdyp, şol resminamanyň ileri tutulýan ugurlaryna mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi.

Biz agzybirlikde we bitewülikde ýurdumyzy ösdürmek boýunça saýlap alan ýolumyzy ynam bilen dowam ederis. Wagtyň synagyndan geçen bu ýol mukaddes Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün eder. Şeýle hem biz kabul edilen we bellenen maksatnamalary amala aşyrmagyň hasabyna gazanan üstünliklerimizi yzygiderli berkideris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklar boýunça işläp düzen täze pelsepämizi işjeň durmuşa geçirer. Bu pelsepe anyk kesgitlenen syýasy ölçeglere, sagdyn, oňyn geljegimize, umumy ykrar edilen we hemmelere düşnükli ynsan gymmatlyklaryna esaslanýar.

Siziň bilşiňiz ýaly, men bu pelsepäni: «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip atlandyrdym diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Bütin adamzadyň abadançylygynyň bähbidine, BMG bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde biz Müňýyllygyň maksatlaryny durmuşa geçirmegi dowam ederis. Şu meselede adamlaryň parahat we erkin durmuşyny üpjün etmek hemişe ilkinji orunda durar.

Biziň strategik meýilnamamyz geljekde öňde duran wezipeleri gündelik çözmegi talap edýär. Sebäbi dogry bellenen maksatlaryň üstünlige getirýändigini durmuş görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şoňa görä-de, biz mundan beýläk-de döwletliligimizi işjeň ösdüreris we pugtalandyrarys. Biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň ygtyýarlyklaryny hem mundan beýläk-de kämilleşdirmelidiris. Bu bolsa raýatlaryň döwlet we jemgyýetçilik institutlaryna bolan ýokary ynamyny has-da berkitmäge mümkinçilik berer diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Munuň üçin dolandyryş serişdelerini hemişelik esasda kämilleşdirip durmaly, şeýle hem ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň esasy şerti hökmünde adam maýasynyň ornunyň geljekde ýokarlanmagy üçin mümkin bolan ähli işleri etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we adam maýasynyň hilini kesgitleýän pudaklaryň netijeli işlemeginiň möhüm mesele bolmalydygyny nygtady.

Biz ösüşiň täze nusgasyny döredýäris. Bu bolsa türkmenistanlylaryň durmuşynyň ýokary ölçeglerini üpjün eder diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwletimiziň ýokary hilli ýaşaýyş jaýlarynyň halkymyza elýeterli bolmagy üçin ähli tagallalary etjekdigini men aýratyn bellemek isleýärin. Mundan başga-da, sanly ulgamyň mümkinçilikleri durmuşa has giňden ornaşdyrylar.

Döwrüň talabyna görä, biz halkymyz üçin «akylly» jaýlary we şäherleri gurmagy dowam ederis. Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde we “Aşgabat-sitide” gurlan ilkinji şeýle jaýlary biz öňi bilen öz raýatlarymyza bereris. Şeýlelikde, geljekde her bir maşgalanyň aýratyn öýi ýa-da jaýy bolar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň daşary syýasaty barada aýdyp, onuň Bitarap döwlet hökmünde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy hakyndaky Konstitusion Kanuna we Türkmenistanyň daşary syýasatynyň Konsepsiýasyna, şeýle hem beýleki kanunçylyk namalaryna esaslanýandygyny belledi. Bu syýasat bolsa bütin adamzat dünýäsini gatnaşyklary kämilleşdirmäge çagyrýan nusgalyk syýasatdyr. Bitaraplyk biziň syýasy doktrinamyzdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we deňhukuklylyk hem-de özara hormatlamak esasynda ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen oňyn halkara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigini belledi.

Biziň ýurdumyz dünýä syýasatynda halkara abraýdan jedelsiz peýdalanýan jogapkärli we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edildi. Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň ählumumy meseleleri çözülende Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähmiýetli ornuny mundan beýläk-de ýokarlandyrmalydyrys. Bu bolsa berkarar Watanymyzyň halkara abraýyny has-da artdyrar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Geljekde ýurdumyzda innowasion häsiýete esaslanýan milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa arkaly ösdürmäge gönükdirilen özgertmeler dowam etdiriler. Biz öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrarys, täze ykdysady gatnaşyklary emele getireris. Bu bolsa ykdysady strategiýanyň täze kadalaryna geçmegi, döwletimiziň makroykdysady syýasatyny döwrebap ýagdaýa getirmegi üpjün eder.

Şeýlelikde, ýurdumyzyň ösüşiniň ýaşaýyş-durmuş soragyna gönükdirilen innowasion nusgasy kämilleşdiriler. Innowasion tehnologik ösüş esasynda ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa arkaly ösdürmek ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň hasabyna ählumumy bäsleşige ukyplylygyň döredilmegini üpjün eder. Şu maksat bilen, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary ýokary hünärli işgärler bilen üpjün edilmelidir. Mundan başga-da, ykdysadyýetiň täze pudaklary dörediler we ösdüriler.

Geljekde ýokary we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalara esaslanýan gaýtadan işleýän önümçilik pudaklaryny ösdürmäge-de hemmetaraplaýyn ýardam berler. Bu bolsa ýurdumyzyň dünýä ykdysadyýetinde barha berkeýän ornuny üpjün etjek eksport mümkinçiliginiň möçberini has-da artdyrmaga şert döreder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljegiň meýilnamalary barada aýdyp, býujet syýasatynyň kämilleşdiriljekdigine ünsi çekdi. Munuň özi döwletiň serişdelerini geljegi uly bolan umumymilli taslamalarda jemlemäge mümkinçilik berer.

Milli Liderimiz bu ugurda salgyt syýasatyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň hem dowam etdiriljekdigini belläp, salgyt hasabatynyň ýönekeýleşdirilmelidigini we azaldylmalydygyny aýtdy.

Salgyt syýasatynyň höweslendirilmegi öndürilýän önümleriň we daşarky bazarlara eksportyň ösüşini üpjün eder.

Garaşsyz döwletimiz milli ykdysadyýetimiziň hereketlendiriji güýçleriniň biri bolan telekeçiligi geljekde hem hemmetaraplaýyn goldar.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, innowasion ýagdaý üçin ähli amatly şertler dörediler. Şeýlelikde, biz köp girdeji alarys we maýa goýumlaryny öz wagtynda gaýtaryp bileris.

Geljekde bazar gatnaşyklarynyň täze ugurlary kesgitlenip, ykdysady ösüşiň mümkinçilikleri dörediler diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we innowasiýalara esaslanýan işewürligiň täze görnüşleri bolan iri kompaniýalaryň döredilmeginiň hem goldanylmalydygyny aýtdy.

Türkmenistan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermekde özüniň öňdeligini berkitmegi dowam eder diýip, milli Liderimiz belledi. Şu maksat bilen, nebitgaz pudagyny diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek dowam etdiriler. Bu bolsa nebiti we gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen häzirki zaman toplumlarynyň gurluşygyny göz öňünde tutýar. Täze känleri, şol sanda Hazar deňziniň türkmen bölegindäki ýataklary we «Galkynyş» känini senagat taýdan özleşdirmegi çaltlandyrmagy aňladýar.

Bu barada men ýylyň başynda ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşyran iş saparlarymyň dowamynda hem aýtdym diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we saparlaryň netijeleri boýunça ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, bu topluma goşmaça serişdeleri bermek barada karara gelnendigini habar berdi.

Munuň özi berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysady we maliýe tarapdan nähili ösendigini görkezýär. Pudaklaryny ösdürmek üçin öz maýa goýumlaryny goýmaga ukyply bolan kuwwatly döwlete öwrülendigini subut edýär.

Sanly tehnologiýalaryň gerimini, hususan-da, 3D usullaryny ulanmagyň hasabyna giňeltmegiň möhümdigine üns çekildi. Nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin şu wezipeler göz öňünde tutulýar, ýagny Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisiniň kuwwatyny tapgyrlaýyn artdyrmak;

«Bagtyýarlyk» käniniň çäklerinde täze ýataklary işe girizmek;

amala aşyrylýan taslamalaryň daşky gurşawa täsirine baha bermek boýunça işleri durmuşa geçirmek;

uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge, şol sanda nebithimiýa, gazhimiýa, himiýa pudaklaryna we elektrik energetikasyna degişli ýöriteleşdirilen iri senagat desgalaryny gurmak;

harytlyk gaz öndürýän zawodlary gurmak; gaz basyş enjamlaryny gurmak;

nebitiň we gazyň hem-de beýleki tebigy serişdeleriň täze gatlaklaryny ýüze çykarmak üçin geologiýa-gözleg işlerini giňeltmek; ýurdumyzyň belli känleriniň çäklerinde gözleg guýularyny geofiziki taýdan barlamak we burawlamak; özleşdirilýän nebitgaz ýataklarynda nebitiň we gazyň çykarylyşyny amatly ýagdaýa getirmek üçin täze 3D meýdan seýsmiki toplumlaryny hem-de geljekde 4D gözegçilik tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga mümkinçilik berjek programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak; nebitgaz känleriniň ulanyş guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýän täze tehnologiýalary ornaşdyrmak;

buraw işlerini çaltlandyrmak; ýokary netijeli iň täze we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalar hem-de nou-haular esasynda işleýän, ylmy köp talap edýän önümçilikleri döretmek boýunça işleri dowam etmek; ýurdumyzyň her bir welaýatynda täze gazhimiýa toplumlaryny, şol sanda polietilen, polipropilen, kauçuk we polistirol, poliwinil asetat, metanol öndürýän toplumlary gurmak; dokma pudagy üçin sintetik süýümleri öndürmek meýilleşdirilýär.

Ýokarda agzalan wezipeleri amala aşyrmagyň hasabyna gaz pudagynda çig maly çykarmakdan we gaýtadan işlemekden ýokary goşulan bahasy bolan önümleri öndürmäge we ýerlemäge çenli doly önümçilik halkasy dörediler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şeýle hem biz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyny ösdürmegiň konseptual strategiýasyny taýýarlamalydyrys diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Dünýä bazarlarynda ýokary islegden peýdalanýan nebit önümleriniň görnüşleri giňeldilmelidir, uglewodorod däl ugurlar, mysal üçin, wodorod ýangyjy we bioýangyç ýaly ugurlar hem ösdürilmelidir.

Ekologiýa diplomatiýasyny mundan beýläk-de wagyz etmek örän möhüm soraglaryň biri bolup durýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi we bu ugurda halkara guramalar bilen işjeň we netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etdiriljekdigini belledi. Şu ugurda Gaaga konwensiýasyna laýyklykda alnyp barylýan işler hem möhümligine galar. Biz geljekde suwy aýawly peýdalanmak, daşky gurşawy goramak we sagdynlaşdyrmak, howanyň üýtgemegine we ählumumy maýlama uýgunlaşmak soraglary boýunça döwletara gatnaşyklary hem ösdüreris. Çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, çäkleri bagy-bossanlyga öwürmek boýunça-da zerur işleri geçireris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Aral deňzi bilen bagly soraglary çözmegiň hem öz möhümligini ýitirmeýändigine ünsi çekdi.

Mundan başga-da, energiýanyň alternatiw we dikeldilýän görnüşlerini öndürmek mundan beýläk-de ösdüriler. Gün we ýel energiýasyny öndürýän tehnologiýalar önümçilige işjeň ornaşdyrylar. Şoňa görä-de, alternatiw we «ýaşyl» energetika tehnologiýalaryna goýulýan maýa goýumlaryň möçberi artdyrylar.

Ekologiýanyň täze ölçeglerine laýyklykda, energiýa serişdelerini gaýtadan işlemek we iň täze tehnologiýalary alyşmak babatdaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek geljekki işleriň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şeýle hem maýadarlar ýurdumyza önüm çykarýan we gaýtadan işleýän iň täze tehnologiýalary ibermek şertlerinde çekiler. Ähli önüm öndürýän kärhanalar diňe ekologiýa taýdan zyýansyz önümçilikleri ornaşdyrmagy dowam eder.

Geljek üçin öňde durýan wezipeler barada durup geçmek bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň energetika, ulag, agrar pudagy, tebigy serişdeleri gaýtadan işlemek ýaly adaty ugurlarda ählumumy bäsdeşlikde artykmaçlygynyň berkidiljekdigini we giňeldiljekdigini belledi.

Biz oba hojalygyny düýpli özgertmegi hem dowam ederis. Netijede, Türkmenistan azyk önümlerini beýleki döwletlerden getirýän däl-de, tersine, bu önümleri beýleki döwletlere iberýän ýurda öwrüler diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Biz täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ekinleriň hasylyny has ýokarlandyrarys. Maldarçylyk pudagynda hem täze ylmy, tehnologik we dolandyryş babatda gazanylan üstünlikleri ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şeýle hem suw üpjünçilik soraglaryny çözmegiň öňdebaryjy ylmy tejribesi-de düýpli öwreniler. Şoňa görä-de, ýerasty suwlary çykarmagyň we netijeli peýdalanmagyň häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak dowam etdiriler. Çyg saklaýan tehnologiýalara toplumlaýyn geçmek işi hem alnyp barlar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Dänäni we beýleki oba hojalyk önümlerini eksport etmekde ýurdumyzyň uly agrar mümkinçiligi durmuşa geçiriler. Oba hojalygyny özgertmäge innowasion usullar we telekeçileriň mümkinçilikleri mundan beýläk-de çekiler. Oba ilatynyň ýaşaýşynyň durmuş-ykdysady derejesini ýokarlandyrmak üçin zerur bolan çäreler görler.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny mundan beýläk-de berkitmek, öndürilýän önümleriň hilini gowulandyrmak we görnüşlerini artdyrmak üçin köp işler amala aşyrylar. Önümçiligiň ähli görnüşleri we önümleri hemişe ekologiýa talaplaryna laýyk geler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljek üçin meýilnamalary belläp, älem giňişligini özleşdirmek babatda başlanan işleriň dowam etdiriljekdigini aýtdy. Şeýle hem dünýäniň sanly ulgam giňişligine işjeň gatnaşmagymyzy dowam ederis. Halkara bazarlarda önümlerimiziň bäsdeşlige ukybyny ýokarlandyrarys, innowasion barlaglary ornaşdyryp, täze tehnologiýalary dörederis diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, 2021-nji ýylda dünýäniň ähli ilatynyň 63 göterimi internetden peýdalandy. Şolaryň arasynda ýurdumyzyň ilatyna hem aýratyn orun degişlidir. Geljekde Halkara Elektroaragatnaşyk Birleşigi bilen hyzmatdaşlygy giňeldip, biz internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikleri dörederis.

Geljekde biz bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeleri gyşarnyksyz dowam ederis. Munuň özi innowasiýalaryň ornuny düýpli artdyrýan tehnologik özgertmeleriň täze akymyna öwrüler.

Döwlet Baştutanymyz ýokary tehnologiýaly pudaklar toplumyny döretmegi we ylmy köp talap edýän önümleriň dünýä bazarlarynda tutýan ornuny giňeltmegi; öňdebaryjy ylmy-barlag işleri, ýokary tehnologiýalar we bilim hyzmatlary esasynda Türkmenistanyň dünýädäki öňdebaryjy innowasion ornuny gazanmagy; senagat ykdysadyýetine häsiýetli bolan köpçülikleýin bilim ulgamyndan hemmeler üçin innowasion durmuş ykdysadyýetine niýetlenen ykdysadyýeti döretmek üçin zerur bolan üznüksiz hususylaşdyrylan bilim ulgamyna geçmegi; düýpli düzüm we tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmak esasynda ýokary hilli bilim we saglygy goraýyş hyzmatlaryna elýeterliligi üpjün etmegi bellenen maksatlary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Saglygy goraýyş ulgamynda biz geçen ýyllarda gazanan üstünliklerimizi göz öňünde tutmalydyrys. Hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikdäki tagallalarymyz arkaly koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýörite maksatnamasyny hem-de ýiti öýken sowuklamasyna garşy göreşmek boýunça bu guramanyň köptaraply usullaryny işläp düzmelidiris diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şunuň bilen birlikde, geljekde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýiti ýokanç keselleri bejermek we olaryň öňüni almak boýunça usulyýet merkeziniň hem-de Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit merkeziniň işini ýola goýmagyň hem möhümdigi bellenildi.

Biz ýurdumyzda ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny elýeterli etmek üçin geljekde hem ähli zerur şertleri dörederis. Ulag lukmançylygy hem çalt depginler bilen ösdüriler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Geljekde milli medeniýetimize möhüm orun bermegi dowam ederis, sebäbi medeniýetimizde merdana halkymyzyň ruhy kökleri jemlenendir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we däp-dessurlarymyzyň we medeniýetimiziň ähli babatda köpdürlüliginiň we beýikliginiň milletimiziň genetiki gaznasydygyny belledi.

Şoňa görä-de, geljekde biziň esasy wezipämiz milli medeniýetimiziň bahasyna ýetip bolmajak mirasyny toplamak, abat saklamak, öwrenmek we wagyz etmek bolmagynda galýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we şunuň bilen baglylykda, milletimiziň taryhy aň-düşünjesini kämilleşdirmek boýunça işleriň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini nygtady.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz foruma gatnaşyjylary we olaryň üsti bilen türkmen halkyny dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Şeýlelikde, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeni gymmatlyklary giňden ýaýmak hem-de şu ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk etmek biziň ylym, bilim, lukmançylyk we medeni diplomatiýamyzyň geljekde hem baş esasy usullary bolar.

Meniň ýokarda aýdanlarymyň ählisi ata Watanymyzy ösdürmegiň geljegi baradaky garaýyşlarymdyr. Bu meniň täze syýasy ugrumdyr. Şoňa görä-de, biz geljekde hem maksadaokgunly we ruhubelent zähmet çekeris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu ugurda esasy umyt ýaşlara baglanylýar. Sebäbi ýaş nesiller biziň ähli umyt-arzuwlarymyzy geljekde amala aşyrmaly. Biziň häzirki döwürde amala aşyrýan işlerimiz ýaşlarymyz üçin edilýär. Olaryň köpüsi Garaşsyz Watanymyz bilen ýaşytdaş. Ýakyn wagtda olar eziz Diýarymyzyň kämil raýatlary bolarlar, biziň bellän wezipelerimizi işjeň durmuşa geçirmäge gatnaşarlar. Şeýle hem Garaşsyz döwletimiziň geljekki ösüş ýoluny olar kesgitlemelidir.

Ýaşuly nesiller dogry ýol bilen gitmekde we Watany söýmekde ýaş nesillere ýardam bermelidir. Biziň ýaşlarymyz ýaşuly nesillerden görelde almalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Biziň şöhratly ata-babalarymyzyň ýaş nesilleri terbiýelemäge uly üns berendigini aýratyn bellemek isleýärin. Olaryň köp asyrlar geçip, biziň günlerimize gelip ýeten parasatly sözleriniň örän çuň manysy bar. Ýaş nesilleri terbiýelemekde «Ulularyň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi», «Şägirt halypadan ozdurmasa, kär ýiter», «Atalaryň ýoly — altyn ýol, ony söýen, Watany söýer», «Nesilleriň gaýraty — iliň-günüň myrady» ýaly nakyllaryň ähmiýeti örän uludyr. Meniň häzirki agzan nakyllarymyň manysy geljek nesiller üçin durmuş ýörelgesine öwrülmelidir. Bu nesiller biziň gazanan üstünliklerimizi we ýeten sepgitlerimizi has-da artdyrmalydyr. Olar has ähmiýetli belentliklere ýetmelidir, Garaşsyz Watanymyzyň at-abraýyny mundan beýläk-de has hem belende götermelidir.

Döwrüň geljekde dünýä ýaşlarynyň öňünde goýjak wezipeleri, gürrüňsiz, türkmen ýaşlarynyňkydan hem aýry bolmaz diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Bu bolsa sanly ulgamy ornaşdyrmak we onuň mümkinçilikleri, tehnologiýalary ele almagyň endikleridir başarnyklary ýaly soraglara degişlidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we türkmen ýaşlarynyň bu wezipeleri çözmekde uly işleri bitirjekdigine ynam bildirdi. Biziň geljegimiz hem ýaşlar bilendir. Ýaş nesilleriň paýyna geljekde düşýän möhüm jogapkärçiligi biz Garaşsyz Watanymyzyň Döwlet senasynda täsirli beýan etdik. Muny Döwlet senasyndaky şeýle setirler hem tassyklaýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we ondan setirleri getirdi:

«Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,

Nesiller döş gerip, gorar şanymyz».

Bu setirler türkmen döwletiniň geljeginiň ýaşlarymyza, biziň nesillerimize we olaryň mukaddes Watanymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligine baglydygyna ýene-de bir gezek şaýatlyk edýär.

Sözüniň dowamynda milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, alyp barýan oňyn syýasatymyz netijesinde biz zehinli ýaşlaryň neslini kemala getirdik. Bu bolsa bize adam mümkinçiliklerimizi gorap saklamaga we berkarar Watanymyzyň gülläp ösmek ýoly bilen öňe gitmegini dowam etmäge örän uly mümkinçilik berýär.

Şoňa görä-de, biziň ýaşlarymyz okap, täze bilimleri ele almalydyr, has täze endikleri öwrenmelidir. Bilimleri we tehnologiýalary durmuşda başarjaň we netijeli ulanmagy başarmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, munuň üçin ähli mümkinçilikleriň dörediljekdigi hem-de iň bir amatly şertleriň üpjün ediljekdigi bellenildi. Şäher hem-de oba ýaşlary iş bilen doly üpjün ediler.

Biziň ýaşlarymyz giň gerimli halkara ylmy-barlag taslamalaryna işjeň gatnaşmalydyr. Munuň özi ýaş alymlarymyzyň tagallalarynyň strategik innowasion ugurlar boýunça daşary ýurt ylmy-barlag birleşikleri bilen goşulyşmagyna mümkinçilik berer.

Biziň täze syýasy we ykdysady ugrumyz ýaşlara oňat bilim bermäge, diýmek, has mynasyp geljegi üpjün etmäge gönükdirilendir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Ýaşlar biziň geljege bolan ähli umyt-arzuwlarymyzyň amala aşmagydyr. Ata Watanymyzyň buýsanjydyr hem-de üstünlikleridir. Türkmenistanlylaryň täze nesli täze ösüş ugrunyň hereketlendiriji güýjüne öwrülmelidir. Olar öz nesliniň jogapkärli we gujur-gaýratly, örän sowatly hem-de sagdyn wekilleri bolarlar. Biziň ýaşlarymyz öz ata-babalarynyň däplerini dowam edip, häzirki bazar ykdysady şertlerinde işlemäge taýýar bolarlar. Bütin dünýäde uly abraýy bolan parahat we gülläp ösýän ýurdunyň hakyky watançylaryna öwrülerler.

Biziň alyp barýan ähli işlerimiz we tagallalarymyz geljekde hem türkmenistanlylaryň abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdiriler. Garaşsyz döwletimiziň her bir raýaty öz topragynyň eýesidigini duýmalydyr.

Biz ýurdumyzyň raýatlary üçin ýokary derejeli ýaşaýşy döretmek we ähli amatly şertleri üpjün etmek boýunça işimizi dowam ederis. Munuň özi geljek ýyllaryň örän beýik üstünlikleriniň hökmany biri bolar diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Siziň bilşiňiz ýaly, 15 ýyl mundan ozal, 2007-nji ýylyň 11-nji fewralynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirilipdi. Şol saýlawlarda mähriban halkymyz örän uly ynam bildirip, meni döwletimiziň iň ýokary wezipesine saýlady diýip, milli Liderimiz aýtdy we bu belent ynamy 2012-nji, 2017-nji ýyllarda geçirilen ählihalk saýlawlarynda hem örän aýdyňlygy bilen duýandygyny nygtady.

Agzybir halkymyzyň şeýle belent ynamy hem ýakyn goldawy netijesinde bu ýyllarda biz «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämizi öňe sürmek bilen, täze ösüş ýolunda örän möhüm ädimleri ätdik, giň gerimli maksatnamalary, halkara derejeli iri taslamalary durmuşa geçirdik. Bu işler garaşsyz ösüşiň täze belentliklerine ýetmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, Watanymyzyň halkara abraýyny has-da belende götermäge gönükdirildi. Merdana watandaşlarymyzyň işjeň gatnaşmagynda bu ugurdaky maksatlarymyzy üstünlikli amala aşyrdyk we amala aşyrýarys.

Şeýlelikde, men Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary we örän jogapkärli wezipesinde indi 15 ýyl bäri işläp gelýärin. Şol bir wagtda hem men Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipelerini ýerine ýetirýärin diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz bu gün bolsa özi babatda ýönekeý bolmadyk netijä gelendigini aýtdy.

Men ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda döwlet dolandyryşynda häzirki zamanyň ruhy şertleri, ýokary talaplary esasynda kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýärin diýip, milli Liderimiz aýtdy we özüniň toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribesini bolsa mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýändigini habar berdi.

Ýaňy hem belläp geçişim ýaly, biz diňe bir geljegimizi däl, eýsem, şu günümizi hem ýaşlar bilen baglanyşdyrýarys. Her bir döwletiň beýikligi onuň ýetişdirip, öňe çykaryp bilen nesilleri bilen kesgitlenýär. Şu günki günde döwrebap ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji ýaşlarymyz ähli ugurda ýüki öz üstüne alýar diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Olar milli mirasymyza çuňňur sarpa goýmak bilen, köpugurly we çalt özgerýän häzirki zamananyň ýokary talaplaryna mynasyp hötde gelip bilýändikleri bilen tapawutlanýarlar.

Ýaşlar döwletimiziň şu güni we geljegidir.

Ýaşlar biziň başyny başlan işlerimizi mynasyp dowam etdirijilerdir.

Ýaşuly nesliň aň-paýhasy, baý tejribesi bilen ýaşlaryň gujur-gaýratynyň utgaşan ýerinde bolsa ýetilmejek maksat, gazanylmajak sepgit ýokdur!

Eziz Watanymyzyň ýeke-täk bolşy ýaly, şu Watandaky ykbalymyz, geljegimiz hem bitewüdir. Biziň hemmämizi bir mukaddes duýgy birleşdirýär: ol hem mähriban ýurdumyza, il-halkymyza çäksiz söýgüdir.

Biziň ählimizi bir belent maksat — nirede, haýsy wezipede bolanyňda hem ähli ukyp-başarnygyň, zehiniň, zähmetiň bilen mukaddes Watanymyzyň ösüşine goşant goşmak, ýürek yhlasyň bilen halka hyzmat etmek maksady birleşdirýär.

Halka gulluk etmek — Haka gulluk etmek! Men bütin ömrümiň manysyny eziz Watanymyza, mähriban halkymyza hyzmat etmekde görýärin diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanynyň jogapkärli wezipesinde işlemek bilen, ýurdumyzy ösdürmekde el-ele berip gazanan uly üstünliklerimiz üçin ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýaryn diýip, milli Liderimiz belledi we türkmenistanlylary mundan beýläk-de mähriban Watanymyzyň, merdana halkymyzyň, nesilleriň abadan durmuşynyň, beýik ykbaly üçin yhlasyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.

Siziň bilşiňiz ýaly, biz Garaşsyzlyk döwründe döwletimiziň ösüşiniň her bir tapgyryna at berýäris. Soňky ýyllarda ýurdumyz ösüşiniň döwürlerini — Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanasyny hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni üstünlikli durmuşa geçirdi. Bu döwürleriň her biri biziň taryhymyzda öçmejek yz galdyrdy.

Biz ata Watanymyzyň ösüşiniň indiki döwrüni nähili atlandyrmaly?! Elbetde, bu her birimiziň mähriban halkymyza, mukaddes Watanymyza, öz öňümizde goýýan belent maksatlarymyza we ýetýän täze belentliklerimize egsilmez söýgimiz bilen gönüden-göni baglydyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Ýakyn ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäniň iň bir gülläp ösýän ýurtlarynyň birine öwrülmegi üçin ähli esaslar we mümkinçilikler bar. Häzirki döwürde türkmen döwleti öz halkynyň geljeginiň hatyrasyna ösüşiň şeýle belentliklerine tarap ynamly barýar. Biz bu ugurda işjeň tagallalary ederis diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şu belent maksatlara laýyklykda, Watanymyzy ösdürmegiň geljek döwrüni «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlandyrsak, örän ýerlikli bolar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

— Goý, biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz mundan beýläk-de ilerlemegiň, özbaşdaklygyň we gülläp ösmegiň ýoly bilen öňe gitmegini dowam etsin!

— Goý, biziň merdana halkymyz hemişe bagtyýar we abadan durmuşda ýaşasyn!

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maksatnamalaýyn çykyşyny şu ruhubelent sözler bilen jemledi. Milli Liderimiziň çykyşy uly üns bilen diňlenildi hem-de dowamly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

Halk Maslahatynyň mejlisiniň dowamynda milli Liderimiz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda gazanylýan üstünliklerde, ýaşlary milli däp-dessurlara laýyklykda terbiýelemekde türkmenistanlylaryň ýaşuly nesliniň uly hyzmatlaryny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gazanylan bu ajaýyp üstünliklerde saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynyň işgärleriniň hem uly paýynyň bardygyny belläp, Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, mähriban halkymyzyň agzybirligini hem-de jebisligini pugtalandyrmakda, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirýändigini hem-de durmuşda asylly görelde nusgasyny görkezýändigini nazara alyp, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň çagalar bölüminiň diş lukmany-terapewti Gurbannazar Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak kararyna gelendigini aýtdy.

Milli Liderimiz dabaraly ýagdaýda degişli döşe dakylýan nyşany gowşurdy hem-de mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary astynda oňa däp bolan türkmen donuny we ak telpegi geýdirip, bu şanly waka bilen gutlady.

Uly hormat-sarpasy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip we munuň özi üçin aýratyn jogapkärçilikdigini nygtap, G.Ataýew mundan beýläk hem döwlet Baştutanymyzyň başyny başlan oňyn özgertmelerini hem-de milletiň agzybirligini we jebisligini, jemgyýetde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine gönükdirilen giň gerimli maksatnamalary durmuşa geçirmekde ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Ýurdumyz üçin uly ähmiýetli çözgütleri kabul edýän Halk Maslahatynyň mejlisiniň arakesme wagtynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň başlyklygynda maslahat geçirildi. Oňa Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň wekilleri, döwlet düzümleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de syýasy partiýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Maslahatyň dowamynda mejlisiň gün tertibine girizilen meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy we milli Liderimiziň taryhy çykyşynda öňe sürlen başlangyçlara hem-de 2022 — 2052-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna we onda kesgitlenilen wezipeleri ýerine ýetirmegiň möhüm ugurlaryna aýratyn üns berildi.

Bu gün Türkmenistanda şan-şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan gadymy milli däp-dessurlar mynasyp dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan demokratik özgertmelere hil taýdan täze itergi berildi. Milli Liderimiziň başyny başlan oňyn syýasy strategiýasynyň ileri tutulýan meseleleri bu strategiýanyň “Döwlet adam üçindir!” diýen baş şygarynda öz beýanyny tapýar.

Maslahata gatnaşyjylar ýurdumyzyň ähli sebitleriniň wekilleriniň çykyşlarynda beýan ediljek teklipleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, Arkadag Prezidentimiziň jogapkärli wezipelere Watanymyzyň hem-de halkymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligi öz üstüne almaga ukyply ýaş ýolbaşçylary öňe sürmek barada beýan eden pikiriniň wajypdygy bellenildi. Ýaşuly nesil bu başlangyjy doly goldaýar. Şol başlangyçda bolsa döwürleriň aýrylmaz arabaglanyşygyny hem-de nesilleriň dowamatlylygyny alamatlandyrýan halypaçylyk ýörelgeleriniň asylly däpleri öz beýanyny tapýar.

Maslahatyň dowamynda garalan meseleler baradaky pikir alyşmalar soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisiniň barşynda dowam etdirildi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň dowamynda foruma gatnaşyjylara ýüzlenip, ýurdumyzyň geljekki ösüş döwrüniň «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyrylandygyny belledi. Şol esasda hem Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýylarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy taýýarlandy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşyjylaryň bu maksatnama bilen tanşandygy bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häzir ýene-de bu barada maslahatlaşsak, dogry bolar diýdi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň oba hojalyk önümçilik birleşiginiň tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň esasy hünärmeni Döwletgeldi Gurbanow çykyş etdi. Ol Arkadag Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde geçirilýän Halk Maslahatynyň mejlisine gatnaşmagyň özi üçin uly mertebedigini we ýatdan çykmajak taryhy wakadygyny belläp, bu mejlisde döwlet ähmiýetli meselelere garalýandygyny aýtdy.

Obasenagat toplumynyň wekili ýurdumyzyň ekerançylarynyň adyndan milli Liderimize döredilen şeýle mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, döwlet Baştutanymyzyň oňyn başlangyçlary hem-de giň gerimli işleri netijesinde yhlasly zähmet çekmäge oba zähmetkeşleri üçin iň amatly şertleriň döredilýändigini nygtady. Türkmen daýhanlary bu alada jogap edip, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny yzygiderli artdyrýarlar.

Watanymyzda obasenagat toplumynyň önümçilik düzümlerini tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyny döwrebaplaşdyrmak, pudagy sanlylaşdyrmak, onuň möhüm meselelerini oňyn çözmek üçin uly tagallalar edilýär. Soňky ýyllarda zähmetsöýer ekerançylar pagtanyň, bugdaýyň, gök-bakja önümleriniň we beýleki ekinleriň bol hasylyny alýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklary bilen bir hatarda, oba hojalygynyň işjeň ösdürilmegine, azyk bolçulygynyň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berýändigi bellenildi. Daýhanlara yzygiderli goldaw berilýär. Şonuň bilen birlikde, täze kuwwatly gaýtadan işleýän kärhanalaryň sany artdyrylýar. Türkmen telekeçileri tarapyndan gurulýan hem-de ulanmaga berilýän ýyladyşhanalar, maldarçylyk we guşçulyk toplumlary, sowadyjy ammarlar oba hojalyk önümleriniň mukdarynyň artdyrylmagyna, ýurdumyzyň bazarlarynyň ýylyň ähli paslynda harytlar bilen doly üpjün edilmegine ýardam berýär.

Döwlet Baştutanymyzyň ýadawsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň zähmetsöýer ekerançylary yhlasly we netijeli zähmet çekýärler. Olaryň ýokary öndürijilikli häzirki zaman tehnikalary bilen üpjün edilmegi, ýeňillikli bahadan tohum hem-de dökün bilen üpjün edilmegi, tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegi, ekerançylyk meýdanlarynyň giňeldilmegi bol hasyl almaga mümkinçilik berýär diýip, D.Gurbanow belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen geçýän şu ýylyň başynda ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşyran iş saparlary ekerançylary, maldarlary we balykçylary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

Oba zähmetkeşleri döredilýän ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanmak bilen, öz öňlerinde goýlan wezipeleri berjaý etmek üçin ähli tagallalary edýärler. Olar Gahryman Arkadagymyza hem-de adam hakyndaky aladany döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwren gülläp ösýän Watanymyza tüýs ýürekden buýsanýarlar hem-de halal zähmetiniň miwesini we eşretini görmäge mümkinçilik alýarlar.

Bu gün türkmen obasynyň keşbi düýpgöter özgerýär, barha ajaýyp keşbe eýe bolýar, ähli ýerlerde häzirki zaman ülňülerine laýyk gelýän ýaşaýyş-durmuş we beýleki degişli düzümler kemala gelýär. Bularyň ählisi milli Liderimiziň alyp barýan ýadawsyz tagallalarynyň oňyn netijesidir. Türkmen ekerançylary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyz we halkymyz baradaky atalyk aladasyna ýugrulan ähli asylly başlangyçlaryny hem-de tekliplerini tüýs ýürekden we doly goldaýarlar.

D.Gurbanowyň belleýşi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň şu günki mejlisde eden çuň many-mazmunly çykyşynda ýurdumyzy geljek 30 ýylda ösdürmegiň Milli maksatnamasy beýan edildi. Daýhanlar halkymyza nurana geljege ynam döredýän bu maksatnamanyň bäsdeşlige ukyply, halkara ölçeglere kybap gelýän oba hojalyk önümleriniň mukdaryny artdyrmaga, gaýtadan işleýän kärhanalaryň sanyny köpeltmäge, Watanymyzyň eksport kuwwatyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berjekdigine ynanýarlar.

D.Gurbanow obasenagat işgärleriniň geljekde hem güýç-gaýratlaryny aýaman yhlasly zähmet çekip, özlerine bildirilen ynamy ödejekdiklerini aýdyp, çykyşyny berkarar Watanymyzy, bagtly döwrümizi hem-de amala aşyrylýan ähli beýik işleriň başyny başlaýjy we ruhlandyryjysy bolan Arkadag Prezidentimizi wasp edýän goşgy setirleri bilen jemledi.

Soňra “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Deňiz söwda floty” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň “Rowaç” ýolagçy gämisiniň matrosy Eziz Matdyýewe söz berildi. Ol Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň belent münberinden ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan çykyş etmegiň özi üçin uly hormatdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli aladalary netijesinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen geçýän ýylyň her bir gününiň taryhy wakalara beslenýändigi nygtaldy. “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgäniň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde zähmetsöýer halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar, ata Watanymyzda asudalyk, agzybirlik, jebislik höküm sürüp, bagtyýar halkymyz eşretli durmuşyň hözirini görýär.

Täze taryhy döwürde Türkmenistanda köpugurly ulag-kommunikasiýa ulgamyny döretmek babatda uly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzda sebit we halkara üstaşyr ulag geçelgeleriniň möhüm bölegi bolan awtomobil we demir ýollaryň müňlerçe kilometri, täze köprüler, halkara howa menzilleri, şeýle hem «Orta Aziýanyň deňiz derwezesi» diýlip atlandyrylýan Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty gurlup ulanmaga berildi.

Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça üstaşyr ulag geçelgelerini işjeňleşdirmäge, Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman hem-de Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe ulag geçelgelerini kemala getirmäge aýratyn üns berilýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň Durnukly ulag ulgamy boýunça Pekinde geçirilen ikinji ählumumy maslahatynda sanly ulgam arkaly eden taryhy çykyşynda döwlet Baştutanymyzyň 2022-nji ýylyň aprel aýynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmek baradaky başlangyjy öňe sürendigi bellenildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiz tarapyndan ulag diplomatiýasynyň ornuny pugtalandyrmak boýunça alyp barýan nusgalyk işleriniň aýdyň subutnamasydyr diýip, foruma gatnaşyjy belledi.

Şunuň bilen birlikde, amala aşyrylýan beýik işler, halkara ähmiýetli başlangyçlar dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekýär. Ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da artdyrýar. Şunuň bilen baglylykda, E.Matdyýew Akina — Andhoý demir ýolunyň, Kerki — Şibirgan elektrik geçirijisiniň, Ymamnazar — Akina, Serhetabat — Turgundy optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň, Kerki şäheriniň Halkara howa menziliniň, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň gurlup ulanylmaga berlendigini, şeýle hem Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüniň tutulandygyny aýtdy.

Geçmişde ata-babalarymyz ýol çekmegi, köpri gurmagy sogap iş hasap edipdirler. Şan-şöhraty müňýyllyklardan aşyp, biziň günlerimize gelip ýeten Beýik Ýüpek ýolunyň has kämil görnüşde gaýtadan dikeldilmeginiň subutnamasy bolan ýurdumyzda gurulýan polat ýollary türkmeniň dünýe malyna deňeýän arwana düýeleriniň kerwen gurap geçip barşyny ýatladyp duran, otly düzüminiň sazlaşykly sesleri biziň — ulag toplumynyň işgärleriniň kalbynda şirin mukam bolup ýaňlanýar. Hut şol pursatda ata Watanymyza bolan söýgimiz hormatly Prezidentimiz, Size bolan guwanjymyz has-da artýar diýip, foruma gatnaşýan wekil nygtady.

Çykyş edýän Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň bu taryhy mejlisine gatnaşyjylaryň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuň manyly maksatnamalaýyn çykyşyny uly üns bilen diňländiklerini aýdyp, ulag-kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň döwlet Baştutanymyzyň içeri we daşary syýasatyny hem-de ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan geljek 30 ýylda ösdürmegiň Milli maksatnamasyny doly we tüýs ýürekden goldaýandyklaryny aýtdy. Bu maksatnamada döwletimiziň beýik ösüşlerine gönükdirilen anyk wezipeleriň, has takygy, Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça geljek ýyllarda amala aşyryljak işleriň netijesinde ulaglaryň ähli görnüşlerini peýdalanmak arkaly amatly we howpsuz geçelgeler dörediler.

Ol ýurdumyzyň aragatnaşyk ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagy bilen, onda enjamlaryň häzirki zaman tehnologiýalaryna laýyklygynyň üpjün ediljekdigini, bu işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen, ulag-kommunikasiýa ulgamynda zähmet öndürijiliginiň ýokarlanjakdygyny, ulgamyň depginli ösüşiniň üpjün ediljekdigini belledi.

E.Matdyýew ulag we kommunikasiýa toplumynyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy döwlet ösüşiniň täze zamanasyna gadam basylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, Watanymyzyň we halkymyzyň bagtyýar durmuşy ugrunda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi hem-de öz çykyşyny goşgy setirleri bilen jemledi.

Soňra çykyş eden Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 65-nji orta mekdebiň mugallymy Täzegül Aramedowa ýaş mugallym hökmünde şeýle wekilçilikli foruma gatnaşmak hormatyna buýsanýandygyny we şatdygyny belledi.

T.Aramedowa milli Liderimiziň: “Islendik ýurduň ösüşi ylymly, bilimli ýaş nesilleriň kemala gelmegine berk baglydyr” diýen sözlerine ünsi çekip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän bilim syýasatyna şaýatlyk edýän birnäçe mysallary getirdi. Şolaryň hatarynda ýaşlaryň halkara olimpiadalarda gazanýan üstünlikleri, elleri ýan kompýuterli ak mekdebe gadam basýan körpeler baradaky alada, mugallymlaryň netijeli işlemegi üçin döredilen şertler bar.

Ussat mugallym, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň nusgalyk durmuş ýoly ýaşlarymyza görelde mekdebidir diýip, mugallym sözüni dowam etdi. Köşgi ýadyňa salýan ak mekdeplere baryp, gözleri bagtdan, buýsançdan doly çagalary, hormatly Prezidentimizi alkyşlaýan ata-eneleri görenimde, mugallym bolup zähmet çekýändigime buýsanýaryn diýip, T.Aramedowa aýtdy.

Ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde döwlet Baştutanymyzyň kitaplarynyň ähmiýetini nygtap, “Enä tagzym — mukaddeslige tagzym” kitabynyň ähmiýetini aýratyn belledi. Bu kitap mugallymlaryň ýankitabyna öwrüldi.

Çykyşyň dowamynda hormatly Prezidentimiz, ussat mugallym, professor, akademik Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 1-nji sentýabrynda — Bilimler we talyp ýaşlar gününde Maslahat köşgünde geçen umumy okuw sapagyndaky: «Biziň topragymyzda ýene-de dünýä ylmynda iňňän wajyp ähmiýetli açyşlary edip, şamçyrag — ýolgörkeziji boljak eserleri döretjek birunylaryň, lukman hekimleriň, mäne babalaryň, horezmileriň, farabylaryň, merwezileriň, amulylaryň, zamahşarylaryň, kubralaryň, nesewileriň, massonlaryň we sarianidileriň, jykyýewleriň hem-de atanyýazowlaryň dörejekdigine men berk ynanýaryn» diýen sözleri getirildi. Biz ýaşlarymyzyň bu pähimli jümleleri uly hoşallyk bilen kabul edip, oňa mynasyp bolmaga çalyşjakdyklaryna ynanýarys diýip, çykyş eden aýtdy.

Mugallym şeýle hem milli Liderimiziň baştutanlygynda medeni mirasymyzy geljekki nesillerimize geçirmekde milli däp-dessurlarymyzyň täzeçe röwüşde gaýtadan dikeldilip, olaryň many-mazmunynyň has-da baýlaşdyrylýandygyny belledi. Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bu sanawa girizilen milli gymmatlyklarymyzyň üstüni ýetirdi.

Biz gyzlarymyza bilim bermek bilen bir hatarda, olary millilik ruhunda terbiýelemekde milletiň käbesi Ogulabat ejemiziň görüm-göreldesinden, sungata öwrülen çeper el işlerinden, oglanlary terbiýelemekde Watanyň wepaly ogly Mälikguly Berdimuhamedowyň durmuş ýolundan ugur alýarys diýip, ýaş mugallym aýtdy.

T.Aramedowa bilim işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimiziň taryhy çykyşynda Garaşsyz Watanymyzy geljekki durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatda beýan edilen teklipleri doly goldaýandyklaryny aýtdy. Bu maksatnamada bilim ulgamynda bilim kadalarynyň kämilleşdirilmegi bilen, okatmakda sanly tehnologiýalaryň giňden ulanyljakdygy, uzak aralykdan bilim bermegiň, maglumat alyşmagyň ýola goýuljakdygy, mugallymçylyk käriniň kämilleşdiriljekdigi baradaky göz öňünde tutulan anyk wezipeler milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmekde möhüm orna eýe bolar.

Ata Watanymyzyň bedew batly ösüşlerine täze badalga berjek, uzak geljegi nazarlaýan maksatnamany durmuşa geçirmek bagtyýar ýaşlaryň paýyna düşýär. Hut şonuň üçin hem ylymly, bilimli, ösen tehnologiýalardan baş çykarýan, watansöýüji, zähmetsöýer ýaşlary terbiýelemek möhüm ähmiýete eýe bolýar. Şoňa görä-de, bilimli, zähmetsöýer, ýokary tehnologiýadan oňat baş çykarýan ýaşlary, hakyky watançylary terbiýelemek esasy wezipe bolup durýar.

Ýaş mugallym bilim ulgamynyň ähli işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimizi, öňde goýlan wezipeleri çözmäge örän jogapkärli çemeleşjekdiklerine, mundan beýläk-de tutanýerli zähmet çekip, üstünlik gazanjakdyklaryna ynandyrdy hem-de çykyşyny Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, ýaş nesilleriň bagtyýar geljegi ugrunda alyp barýan beýik işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip tamamlady.

Goý, “Halkyň Arkadagly zamanasy” dowamat-dowam bolsun!” diýip, mugallym aýtdy we joşgunly goşgy setirlerini getirdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi dowam edip, ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek maksady bilen, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy” hakynda Kararyň kabul ediljekdigini belledi.

Milli Liderimiz şowhunly el çarpyşmalar astynda degişli resminama gol çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Halk Maslahatynyň mejlisinde orta atylan başlangyçlar boýunça oňa gatnaşyjylaryň oý-pikirlerini diňledi.

Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy, Hormatly il ýaşulusy Gurbangeldi Aýlyýew ýurdumyzy geljek 30 ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň kabul edilmeginiň ähmiýetini belläp, “Maksatly il myrada ýeter” diýen halk pähimini getirdi.

Bu wajyp resminamanyň taslamasy ilat arasynda giňden ara alnyp maslahatlaşyldy, dürli ulgamlarda işleýän watandaşlarymyzyň pikirleri we teklipleri diňlenildi diýip ol aýtdy.

G.Aýlyýewiň nygtaýşy ýaly, täze maksatnama her birimiziň ýürek sözümizdir. Ol Watanymyzyň has-da ösen döwlete öwrülmegini nazarlaýar. Bu maksatnama bilen täze döwür — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy başlanýar.

Öňde goýlan belent maksatlara ýetmek üçin ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty hem, halkymyzyň gujur-gaýraty hem ýeterlikdir. Döwletimiziň garaşsyz ösüşiniň 30 ýyllyk tejribesi geljekki işleriň ygtybarly binýadydyr.

Çykyş eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garaşsyz ösüş ýyllarynda milli ruhda, döwrebap pikirlenmegi başarýan täze nesliň, şol sanda ýaş ýolbaşçylaryň ýetişendigi baradaky sözlerine mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekip, milli Liderimiziň ýaşlara ýol bermek, ösüşiň täze tapgyrynda olara möhüm döwlet işlerini ynanmak baradaky wajyp başlangyjyna ähli ýaşulularyň adyndan goldawyny beýan etdi.

Ýaşlara bildirilýän uly ynam döwlet Baştutanymyzyň syýasy edermenligiň nyşanydyr. Munuň özi halkymyzyň gadymdan gelýän halypa-şägirtlik ýörelgesiniň döwlet derejesinde dabaralanmasydyr.

G.Aýlyýew sözüni dowam edip, türkmenleriň “Dowamatyň dowam bolsun!” diýen däbe ygrarlydygyny aýdyp, täze ýolbaşçylaryň öňe çykmagynyň, olaryň döwlet durmuşy, halkyň ykbaly bilen bagly uly jogapkärçiligi öz üstüne alyp, öňde goýlan maksatlary amal etmeginiň döwletlilikden nyşandygyny, döwrüň, durmuşyň talabydygyny, kada-kanunydygyny belledi. Munuň özi pederleriň öňündäki parz, nesilleriň öňündäki mukaddes borçdur diýip, hormatly ýaşuly nygtady.

Ýaşlara jogapkärli işleriň ynanylmagy, ýaşulularyň bolsa olara öwüt-ündew berip, halypalyk edip, dogry ýola ugrukdyrmagy, ýakyndan goldaw berip durmagy öňden gelýän türkmençilik dessurymyz bilen baglydyr diýip, ol sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, Hormatly il ýaşulusy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary döwlet wezipesinde işläp gelýän tutuş döwründe adam hakyndaky aladany esasy ýörelge edinendigini hem-de halkymyza özüni aldyrandygyny, görnükli syýasy işgär abraýyna eýe bolandygyny nygtady.

G.Aýlyýew hormatly Prezidentimize ýüzlenip, ýaş ýolbaşçylary döwlet işine çekmek bilen, mundan beýläk-de olaryň ýanynda boljakdygyňyza, olara ýaşululyk edip, syýasy goldawyňyzy, maslahatlaryňyzy berip, ýurdumyzy ösüşiň täze sepgitlerine ugrukdyrjakdygyňyza berk ynanýarys diýip aýtdy.

Çykyşynyň ahyrynda Hormatly il ýaşulusy ýene-de bir gezek halk pähimine ýüzlenip, “Ýörän ýoluň sogapdan, haýyrdan bolsun!” diýen sözleri getirdi.

Çykyş edeniň belleýşi ýaly, milli Liderimiz döwletliligiň gadymy köklerine daýanyp, il-halkymyza täze gülläp-ösüşleri bagyş edýär, taryha daýanyp, geljegi döredýär. Munuň özi diňe kuwwatly döwlete, ýüregi “Ilim, ýurdum!” diýip urýan parasatly Baştutana başardýan işdir diýip, Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy aýtdy hem-de Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür we belent maksatlarynyň rowaç almagyny arzuw etdi.

Soňra Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň ýaşaýjysy Dursun Begçerowa söz sözläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan ýurdumyzy geljekki 30 ýyla niýetlenen döwürde durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň täze maksatnamasynyň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygarda jemlenen syýasatyň mynasyp dowamy boljakdygyny belledi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýaşlar biziň geljegimizdir. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzda ýaşlar üçin has amatly şertler döredilýär we täze mümkinçilikler açylýar. Bu bolsa täzeçe pikirlenýän, işlerinde dünýäniň iň öňdebaryjy tejribesini ulanýan nesilleriň kemala gelmegine ýardam edýär.

Biz belent borjy abraý bilen berjaý edip biljek, ähli ukyp-başarnyklaryny açyp biljek ýaş ýolbaşçylara jogapkärli wezipeleri ynanmak barada döwlet Baştutanymyzyň başlangyçlaryny doly goldaýarys diýip, D.Begçerowa aýtdy.

Bu möhüm başlangyç täze maksatnamanyň amala aşyrylmagyny çaltlandyrmakda hem uly ähmiýete eýe bolar. Döwür bilen aýakdaş gitmegi başarýan ýaşlar döwletlilik ýörelgelerini dowam etmek bilen, öňde goýlan Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili bolmak baradaky wezipäni üstünlikli çözüp biler.

Ählihalk Liderimiz, täze garaýyşly syýasatçy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet işlerindäki baý tejribesiniň ýaşlar üçin uly ähmiýete eýe boljakdygyna aýratyn üns çekildi. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ähli ulgamlarda Diýarymyzy gülledip ösdürmäge hem-de raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeler Watanymyza, halkymyza söýginiň belent nusgasydyr.

Kyblasy — watançy we ynsanperwer Mälikguly aganyň hem-de käbesi Ogulabat ejäniň belent göreldesi esasynda terbiýelenen Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary netijesinde bu gün halkymyzyň we tutuş adamzadyň nurana geljeginiň bähbidine beýik işler amala aşyrylýar.

D.Begçerowa türkmenistanlylar baradaky hemmetaraplaýyn aladasy üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, tutuş ýurdumyzyň eneleriniň adyndan olaryň çagalarynyň — ýaş nesilleriň wekilleriniň mähriban Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine mynasyp goşant goşjakdyklaryna milli Liderimizi ynandyrdy.

Balkan welaýatynyň Gumdag şäheriniň ýaşaýjysy çykyşynyň ahyrynda döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür hem-de halkymyzyň bagtyýar geljeginiň we abadan durmuşynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra çykyş eden Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynyň ýaşaýjysy, Hormatly il ýaşulusy, pensioner Henip Zahyrow mejlise gatnaşyjylaryň döwlet Baştutanymyzyň taryhy çykyşyny uly üns hem-de ruhubelentlik bilen diňländiklerini nygtady.

Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň asyrlara barabar ösüş ýoluny geçendigi bellenildi. Döwleti dolandyrmagyň, durmuş-ykdysady ösüşiň baý tejribesi toplanyldy. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen işlenilip taýýarlanylan geljekki 30 ýyly nazarlaýan maksatnama Watanymyzy ösüşiň täze belentliklerine çykarar. Ýaşuly nesliň wekilleri “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen geçýän şu ýylda uzak möhlete niýetlenen, her bir maşgalanyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam berjek bu maksatnamanyň kabul edilmegini tüýs ýürekden goldaýarlar.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çykyşynda türkmen ýaşlarynyň ýurdumyzyň ösüşine goşýan goşandyna ýokary baha berlendigi nygtaldy. Ýaşulular ýaşlara örän jogapkärli wezipeleri ynanmak baradaky milli Liderimiziň başlangyjyny doly goldaýarlar. Döwlet Baştutanymyz ähli babatda ösüp gelýän nesle nusgalyk görelde görkezmek bilen, ýaşlaryň parasatly halypasy bolup durýar, olara öz ukyp-başarnyklaryny we zehinlerini açmaga, şahsyýet hökmünde kämilleşmeklerine, okuwda we zähmetde üstünlik gazanmaklaryna ýardam berýär.

Häzirki döwürde türkmen halkyna gadymdan mahsus bolan asylly halypa-şägirtlik ýörelgeleri mynasyp dowam etdirilýär. Ata-babalarymyz ýaşlara jogapkärli wezipeleri ynanmak bilen, baý zähmet we durmuş tejribesine eýe bolan halypalaryň öwüt-ündewlerine we maslahatlaryna uly ähmiýet beripdirler.

Hormatly ýaşulynyň belleýşi ýaly, Arkadag Prezidentimiz biziň halkymyzyň ygtybarly daýanjydyr. Milli Liderimiziň — meşhur döwlet işgäriniň, dünýä derejesindäki görnükli syýasatçynyň belent abraýy Watanymyzyň abraýydyr.

Ýaşuly nesliň wekili hormatly Prezidentimiziň syýasy öňdengörüjiliginiň, ýaş ýolbaşçylara berýän hemmetaraplaýyn goldawynyň halkymyzyň hem-de Watanymyzyň bähbidine öňde durýan giň gerimli işlere kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Soňra Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndaky 7-nji “Diýar” çagalar bagynyň müdiri Annagül Kullyýewa öz çykyşynda ähli ýygnananlaryň Garaşsyz Watanymyzyň iň täze ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyljak Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisiniň işine gatnaşýandyklaryna tüýs ýürekden buýsanýandyklaryny nygtady.

Halk Maslahatynyň garamagyna hödürlenen ýurdumyzy geljekki 30 ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň täze maksatnamasynyň iň nurana arzuwlary hem-de anyk wezipeleri özünde jemleýändigi bellenildi.

Maksatnamanyň “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy” diýlip atlandyrylmagy aýratyn nygtalmaga mynasypdyr. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň ösüşiň, rowaçlygyň täze döwrüne gadam basýandygyny aňlatmak bilen, her birimizde uly ruhubelentlik döredýär diýip, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy aýtdy.

A.Kullyýewa milli Liderimize hoşallyk sözleri bilen ýüzlenip, berkarar döwletimiziň her bir raýatynyň, her bir maşgalasynyň bagtyýarlyk döwrümiziň hözirini görüp ýaşaýandygyny belledi. Ýurdumyzda Döwlet býujetiniň 70 göteriminden gowragy durmuş ugruna gönükdirilýär. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary her ýylyň başynda ýokarlandyrylýar. Köp çagaly maşgalalar döwlet tarapyndan goldanylýar.

Ynsanperwerligiň belent göreldesini görkezýän hormatly Prezidentimiziň asylly başlangyjy boýunça Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz halal gazanjyndan bu gazna yzygiderli gatanç geçirýär. Şeýlelikde, näsag çagalar mugt bejergi alýarlar.

Şunuň bilen baglylykda, çagalar bagynyň müdiri döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň ähli eneleriniň adyndan hoşallygyny beýan edip, uly umyt baglanýan ýaş neslimizi terbiýelemekde milli Liderimiziň şahsy göreldesiniň ägirt uly ähmiýetini belledi.

“Häzirki wagtda döwrüň talaplaryna ussatlyk bilen hötde gelýän ýaş ýolbaşçylaryň ýetişendigi, olara ýol bermek baradaky başlangyjyňyz döwletimiziň durmuşynda düýpli özgertmeleriň täze tapgyryny alamatlandyrýar. Döwlet işlerinde täze ýolbaşçylara ýol berilmeginiň öňde goýulýan belent maksatlar, häzirki zamanyň ösen talaplary bilen baglydygyny belleýärsiňiz. Biz muny tüýs ýürekden goldaýarys” diýip, mejlise gatnaşyjy milli Liderimize ýüzlendi.

Edil maşgalada bolşy ýaly, döwletiň, il-halkyň geljegi hem ýaş nesil bilen aýrylmaz baglydyr. Şonuň üçin hem geljek üçin belent maksatlarymyz, iň nurana arzuw-niýetlerimiz ýaşlar bilen baglanyşyklydyr.

Ýaşuly nesliň baý tejribesi ýaşlaryň täzeçilligi, gujur-gaýraty bilen utgaşanda, ýetilmejek sepgit ýokdur. Şoňa görä-de, biz — eneler ýaş ýolbaşçylaryň ýokary döwlet işine çekilmegi bilen bir hatarda, Gahryman Arkadagymyzyň olara paýhasly ýaşululyk etjekdigine, paýhas-parasatly, baý tejribeli halypa hökmünde kämillige ugrukdyrjakdygyna berk ynanýarys.

Annagül Kullyýewa bütin zähmet ýoluny bilim ulgamyna bagyşlan mugallym, perzentleriniň, agtyk-çowluklarynyň bagtyna guwanýan ene hem-de häzirki döwrüň-durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan bagtyýar zenan hökmünde bu işlere buýsanjynyň, alkyşynyň çäginiň ýokdugyny aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak geljege niýetlän beýik maksatlarynyň dowamat-dowam bolmagyny arzuw etdi.

Soňra Hormatly il ýaşulusy, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň ýaşaýjysy, pensioner Hezretguly Öwlüýägulyýewe söz berildi. Ol döwlet Baştutanymyzyň şu günki taryhy çykyşynda Garaşsyzlygymyzyň geçen 30 ýylynda ýurdumyzda gazanylan, dünýäni haýran edýän sepgitleriň ýene bir gezek içgin seljerilendigini belledi.

Ýaşulularyň, bütin türkmen iliniň Watanymyzda bolup geçýän giň gerimli özgertmeleri, buýsançly ösüş-özgerişleri milli Liderimiziň ady, giň gerimli işleri we pähim-paýhasly baştutanlygy bilen baglanyşdyrýandygy nygtaldy. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça taýýarlanylan 30 ýyllyk maksatnama Türkmenistany ösüşiň täze, has belent derejesine çykarar.

Çykyş edýän Arkadag Prezidentimiziň her bir tutumly işiň başyny mähriban halkymyzyň bähbidine, geljek nesilleriniň rowaç, bagtyýar, abadan ýaşaýşyna hyzmat etmegi baradaky maksat bilen tutýandygyny aýtdy. Milli Liderimiziň ýurdumyzy ynamly alyp barýan ýoly dana ata-babalarymyzdan, merdana pederlerimiziň köňül isleglerinden gözbaş alýan ýoldur. Bu ýol parahatçylygyň, abadan durmuşyň, birek-birege sarpanyň ýoludyr.

Döwlet Baştutanymyzyň taryhy çykyşynda Garaşsyzlyk ýyllarynda ýetişen täze, döwrebap watansöýüji nesliň tutuş ýurdumyzyň guwanjydygy bellenildi.

Ýaşuly nesil hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eýýamda täze ýolbaşçylaryň öňe çykmagy hem-de il-ýurt, döwlet ykbaly üçin jogapkärçiligi öz egnine almagy barada orta atan başlangyjyny makullaýar.

30 ýyllyk maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ýaşlara, olaryň tutanýerli zähmetine bagly bolar. Şeýlelikde, türkmeniň taryhyň synagyndan kemsiz geçen, halypadan şägirde durmuş tejribesini we bilimleri bermegi özünde jemleýän bu ýol-ýörelgesi häzirki wagtda öz mynasyp dowamyny tapýar.

H.Öwlüýägulyýew halkymyzyň jogapkärli döwlet işlerinde Gahryman Arkadagymyzyň baý tejribesine, çuňňur pähim-parasadyna we syýasy goldawyna bil baglaýandygyny nygtap, eziz Watanymyzyň abadan, milli Liderimiziň janynyň sag bolmagyny arzuw etdi.

Soňra Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Çaryguly Ataýew söz sözledi. Ol halkymyz bilen sala salyşmagyň nyşany bolan şu taryhy mejlisiň geçirilmeginiň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň syýasy erk-isleginiň we parasatlylygynyň aýdyň subutnamasydygyny belledi.

Ç.Ataýew ýaşuly nesliň adyndan döwletimizi geljek 30 ýylda ösdürmek baradaky maksatnamany goldap, ýurdumyzy täzeden galkyndyrmakda we täze ösüşlerde, mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekde onuň ähmiýetini nygtady.

Garaşsyzlyk mähriban topragymyzyň baý serişdelerine eýe bolan Watanymyzyň geçmişiniň, şu gününiň we geljeginiň eýesi bolmak, dünýä ykrarnamasyny almak, agzybir we bagtyýar maşgala bolup ýaşamak bagtdyr. Hormatly Prezidentimiziň berkarar eden türkmen döwleti häzir bütin dünýäde ykrar edildi. “Halkymyz döwlet Baştutanymyzy öz Lideri, Arkadagy diýip atlandyrdy, dünýäde bolsa milli Liderimiz ajaýyp syýasatçynyň abraýyna eýe boldy” diýip, Ç.Ataýew aýtdy.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy milli Liderimiziň çykyşynda beýan edilen teklibiniň ähmiýeti barada aýdyp, döwlet işlerine ýaşlary işjeň çekmek baradaky bu çözgüdiň örän dogrudygyny nygtady hem-de ýaşuly nesliň adyndan bu teklibi doly goldaýandygyny aýtdy. Bu çözgüdiň özeninde döwlet derejesine çenli belende göterilen halypaçylyk ýörelgesi goýlandyr. Iri möçberli döwlet wezipelerini ýerine ýetirmek üçin Watanyň bähbidine durky bilen berlen, ýeterlik tejribesi bolan ýaş, gujurly, bilimli adam zerurdyr, şoňa görä-de, biz Siziň mynasyp dowam etdirijileriňiziň bardygyna ynanýarys diýip, Ç.Ataýew aýtdy.

Şunda çykyş eden dünýäniň dördünji senagat rewolýusiýasyny başdan geçirýändigini, sanly ykdysadyýetiň hem-de bio-nano-neýro tehnologiýanyň barha ösýändigini göz öňünde tutup, aň-düşünje taýdan ösen ýaşlary döwlet dolandyryş işine çekmegiň möhümdigini belledi.

Türkmen halkyna mahsus bolan halypaçylyk ýörelgesiniň ähmiýeti nygtaldy. Şol ýörelge Watana söýgini, milletimiziň ruhy gymmatlyklaryna ygrarlylygy, şol sanda öz gözbaşlaryňa hormat goýmagy, parasatly, çalasyn, adalatly, üstünlikli, abraýly, terbiýeli bolmaga ymtylmagy jemleýär. Çykyş edeniň belleýşi ýaly, döwlet işlerine çekilýän ýaşlar üçin milli Liderimiziň halypaçylygy, parasatly nesihatlary hem-de gözegçiligi örän möhümdir.

Hemme taryhy döwürlerde türkmen halkynyň özboluşly häsiýetiniň esasynda parahatçylyga hem-de milletara dostluga ygrarlylyk goýlandyr. Şoňa görä-de, häzir islendik ýurduň ösüşi üçin durnuklylyk, parahatçylyk we agzybirlik wajypdyr. Hormatly Prezidentimiz tarapyndan işlenip taýýarlanylan döwletimizi mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek baradaky maksatnamada häzirki zaman şertlerinde aýratyn wajyp bolan bu ýörelgeler jemlenilýär. Maksatnama ýurdumyzyň kuwwatynyň binýadynda duran döwletimiziň, halkymyzyň, jemgyýetimiziň, her bir adamyň bähbitlerine esaslanandyr. Ol parahatçylygyň we agzybirligiň, jebisligiň we abadançylygyň sazlaşygyny özünde jemleýär. Şol ýörelgeler mukaddeslikler — mähriban ojak, tamdyr, saçak, çörek, ahlak gymmatlyklary baradaky düşünjeleri emele getirýär. Şolary biz gorap saklamaga we geljekki nesillere ýetirmäge borçludyrys diýip, Ç.Ataýew belledi.

Aşgabadyň ýaşaýjysy çykyşynyň ahyrynda ýaşuly nesilleriň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taryhy çykyşynda beýan edilen çözgütleri goldaýandygyny ýene-de bir gezek aýtdy hem-de özleriniň şol çözgütleri durmuşa geçirmek üçin ähli güýç-kuwwatlaryny we durmuş tejribelerini gaýgyrmajakdyklaryna döwlet Baştutanymyzy ynandyrdy.

Çykyş eden milli Liderimize berk jan saglyk, abadançylyk, ýurdumyzy gülledip ösdürmäge gönükdirilen işlerinde üstünlikleri arzuw edip, hormatly Prezidentimiziň: «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýen meşhur setirlerini getirdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz ýygnananlara ýüzlenip, forumyň barşynda ýaşlaryň geljekde ýurdumyzy dolandyrmaga gatnaşmak baradaky teklibiniň makullanandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygyna Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunçylygy esasynda degişli işleri geçirmek tabşyryldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza jemleýji sözi bilen ýüzlendi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu gün ýene bir gezek ata-babalarymyzyň aňyrdan gelýän däp-dessurlaryna laýyklykda, halk bolup, agzybirlikde döwlet ähmiýetli maslahat geçirdik. Ýurdumyzyň geljekki ykbalynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. Hormatly Prezidentimiz foruma gatnaşyjylara minnetdarlyk bildirip, hemmelere berk jan saglygyny, rowaçlygy, maşgala abadançylygyny, mundan beýläk-de ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Şunuň bilen döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisini ýapyk diýip yglan etdi.

Belentden ýaňlanan Türkmenistanyň Döwlet senasy forumyň ajaýyp jemlenmesine öwrüldi. Döwlet senasynyň belent owazlary ýurdumyzyň her bir raýatynyň kalbynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda parahatçylyk, döredijilik we ösüş ýoly bilen täze belentliklere tarap ynamly barýan eziz Watanymyza hakyky buýsanç duýgusyny döredýär.

12.02.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisindäki çykyşy

(2022-nji ýylyň 11-nji fewraly)

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Şu gün biz «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar astynda üstünlikli geçen 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemlerini ara alyp maslahatlaşmak, öňümizdäki 30 ýyl üçin iň möhüm wezipeleri kesgitlemek, şeýle hem mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün etjek döwlet durmuşynyň beýleki örän möhüm soraglaryna seretmek üçin ýygnandyk.

S.Berdimuhamedow, Siziň, şeýle-de, ähli ýolbaşçylaryň wezipesi, ilki bilen, pudaklary depginli ösdürmegiň, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň we ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de artdyrmak, durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek bolup durýar. Şeýle hem jemi içerki önümiň ösüşini azyndan 6 göterime ýetirmek hem-de döwletimiziň girdejilerini artdyryp, bazar ykdysadyýetini ösdürmek boýunça degişli işleri amala aşyrmakdan ybaratdyr.

Siz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen maksatnamasynyň ýerine ýetirilişini aýratyn gözegçilikde saklamaly. Içerki bazary ösdürmegi hem-de ýurdumyzyň eksporta bagly bolmagyny azaltmagy dowam etmeli.

Şu ýyl biz ençeme ileri tutulýan ugurlara köp möçberde maýa goýumlaryny gönükdirmelidiris, esasy pudaklarymyzy tehnologiýa taýdan döwrebaplaşdyrmaga milliardlarça manat bolan serişdeleri maýa goýmalydyrys.

Bu ugurlar ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek we kompýuter tehnikalary, gurluşyk senagaty, deňiz we demir ýol ulaglary, oba hojalygy we energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmakdyr. Ylmy-barlag we tejribe-konstruktorçylyk işlerine goýulýan maýa goýumlarynyň möçberlerini artdyrmakdyr. Şeýle hem ykdysadyýeti dolandyrmagyň gurluşyny, täze ýaş ýolbaşçy işgärleri taýýarlamagy kämilleşdirmegi dowam etmekdir. Kiçi we orta kärhanalaryň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin biz olara döwlet tarapyndan goldaw bermegi dowam etmelidiris.

Işewürligi alyp barmak üçin amatly şertleri döretmek arkaly hususy telekeçiligiň ösüşini çaltlandyrmalydyrys.

Bank ulgamynyň esasy wezipeleri, ozalkysy ýaly, puluň hümmetsizlenmegini çaklanylýandan ýokary bolmadyk derejede saklap galmakdan, pul toplumyny düzgünleşdirmek we oňa gözegçilik etmek esasynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini pul serişdeleriniň zerur bolan möçberi bilen üpjün etmekden ybaratdyr.

Biz ýurdumyzyň pul-karz ulgamyny gyşarnyksyz ösdürmelidiris, maliýe serişdelerimizi dolandyrmagy gowulandyrmalydyrys. Milli pulumyzyň çalşylýan hümmetiniň durnukly bolmagyny gazanmalydyrys.

Ykdysadyýetimiziň pudaklaryna gönükdirilýän karz serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagyny we berlen bank karzlarynyň wagtynda üzülmegini üpjün etmelidiris.

Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň, etraplaryň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2027-nji ýyla çenli döwür üçin täze Milli maksatnamasyny hem taýýarlamaly. Bu maksatnamany amala aşyrmak üçin mümkinçilige görä, has köp maýa goýumlaryny goýmaly.

Siziň bilşiňiz ýaly, sebitleri ösdürmegiň strategiýasy islendik döwleti durnukly ösdürmegiň möhüm bölegi bolup durýar. Bu mesele çäkleriň tebigy-serişde mümkinçiligi we olary gaýtadan öndürmek, demografiýa hem-de ilatyň iş bilen üpjünçiligi, durmuşynyň derejesi we hili ýaly örän möhüm soraglary öz içine alýar.

Işçi güýjüni netijeli dolandyrmak we zähmet bazarynyň soraglaryny çözmek, raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklaryny amala aşyrmaklary üçin şertleri döretmek boýunça çäreler döwlet syýasatynda uly orun eýelemelidir.

Ş.Abdrahmanow, nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary!

Ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryndan biri nebitgaz pudagyny ösdürmek we ony döwrebap ýagdaýa getirmek bolup durýar. Şeýle hem uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek boýunça innowasion önümçilikleri döretmekden, onuň eksport mümkinçiliklerini diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekden, şeýle-de energiýa serişdelerini ibermegiň köp görnüşli turbageçiriji ulgamyny emele getirmekden ybaratdyr.

Şoňa görä-de, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri dowam etmeli. Täze känleri gözlemek, özleşdirmek we önümleri çykarmak, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek boýunça taslamalary ýerine ýetirmek üçin daşary ýurt maýa goýumlaryny köp çekmeli.

Nebitiň, tebigy gazyň we gaz kondensatynyň gorlaryny artdyrmak, täze känleri gözlemek maksady bilen, Barsagelmez, Goturdepe, Demirgazyk Goturdepe, Nebitdag, Altyguýy, Uzynada, Günorta Uzynada, Keýmir, Akpatlawuk känlerini işjeň ösdürmeli, «Galkynyş» gaz käninde alnyp barylýan işleri hem dowam etmeli.

Nebitiň düýpli gaýtadan işlenýän möçberlerini artdyrmak hem-de ýokary goşulan bahasy bolan täze önümlerini öndürmek boýunça-da zerur işleri geçirmeli.

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmak, türkmen tebigy gazyny daşarky bazarlara ibermegiň möçberlerini artdyrmagyň hem-de onuň täze ugurlarynyň hasabyna energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça hem netijeli işleri alyp barmaly. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini gurmak boýunça strategik taýdan möhüm taslamany işjeň amala aşyrmaly.

Tebigy gazy gaýtadan işleýän täze zawodlary gurmak, suwuklandyrylan gazyň öndürilýän we eksport edilýän möçberlerini artdyrmak boýunça işleri hem dowam etmeli.

Ç.Purçekow, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, häkimler we ähli ýolbaşçylar!

Biz häzir şu ýyl üçin gurluşyk maksatnamasyna seretdik. Bu maksatnama örän köp işleri öz içine alýar. Düýpli maýa goýumlarynyň möçberi maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleri boýunça 40 milliard manada golaý bolar. Munuň özi zawod-fabrikleri, hassahanalary, saglyk merkezlerinidir öýlerini, mekdebe çenli çagalar edaralaryny, mekdepleri, medeniýet öýlerini, edara ediş merkezini, täze şäherçeleridir ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy hem-de olaryň durkuny täzelemegi göz öňünde tutýar.

Şoňa görä-de, Ç.Purçekow, senagat we durmuş maksatly desgalaryň, aýratyn-da, Ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň gurluşygyny aýratyn gözegçilikde saklamaly.

Türkmenabat — Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygyny hem örän möhüm gurluşyklaryň biri hökmünde hasap etmeli.

Paýtagtymyzyň demirgazygynda gurulmagy meýilleşdirilýän «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumyny dünýä derejeli tehnologiýalary hasaba almak bilen gurmagyň taslamasyny düzmek işlerini-de dowam etmeli.

Ýurdumyzda sement zawodlarynyň ikinji nobatdakysynyň gurluşygyny hem işjeň alyp barmaly. Şeýle hem gurluşyk serişdelerini, şol sanda sement, demir önümlerini, inert we timarlaýyş serişdelerini öndürýän kuwwatly pudagy döretmek boýunça zerur işleri geçirmeli.

Ýurdumyzy ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan, gurluşykda döwlet çykdajy-ölçeg binýadyny taýýarlamak we nyrh emele getiriş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmegi çaltlandyrmaly.

Biz energetika toplumyna aýratyn ähmiýet berýäris. Bu ugurda hem öňde uly wezipeler durýar.

Bu wezipeler pudaga sanly ulgamy ornaşdyrmak we ýurdumyzyň elektrik energetikasyny ösdürmek, täze elektrik stansiýalaryny gurmak we hereket edýänleriniň durkuny täzelemek bolup durýar. Şeýle hem ýurdumyzy elektrikleşdirmek işini tamamlamakdan hem-de goňşy ýurtlara iberilýän elektrik energiýasynyň möçberlerini artdyrmakdan ybaratdyr.

Öňde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň halkara taslamasyny tamamlamak boýunça hem uly işler dur.

Ýurdumyzyň himiýa senagatyny ösdürmegi hem üns merkezinde saklamalydyrys.

Himiýa we gazhimiýa senagatyny ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli taslamalary durmuşa geçirmäge köp möçberde daşary ýurt maýa goýumlaryny goýmalydyrys. Durkuny täzelemek we döwrebap ýagdaýa getirmek arkaly «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyndaky kärhanalaryň önümçilik kuwwatyny hem artdyrmalydyrys.

Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagy agrotehniki möhletlere laýyklykda, zerur bolan mineral dökünler bilen üpjün edilmelidir. Biz oba hojalyk pudagy üçin daşary ýurtlardan getirilýän mineral dökünleri özümizde öndürmelidiris.

M.Çakyýew, toplumyň ýolbaşçylary!

Biz ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça uly işiň başyny başladyk. Pudaklara sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly soraglar amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugruna öwrülmelidir.

Häzirki döwürde sanly tehnologiýalar bütin dünýäde uly orny eýeleýär we döwleti dolandyrmagy gowulandyrmaga ýardam berip, ilata edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmaga şert döredýär.

Täze tehnologiýalar ykdysadyýetiň adaty pudaklaryny özgerdýär, işewürligi amatly ýagdaýda alyp barmaga hem-de ykdysadyýeti ösdürmäge ýardam edýär.

Şoňa görä-de, kärhanalary sanly ulgama goşmagy, «Bitewi penjire» elektron görnüşinde ilata dürli döwlet hyzmatlarynyň edilmegini çaltlandyrmaly. Şeýle hem sanly ulgam üçin ýaş zehinli hünärmenleri okatmaly. Sanly ykdysadyýet we innowasion tehnologiýalar boýunça «Türkmentel — 2022» halkara sergisini hem-de maslahaty ýokary derejede guramaly.

Ýurdumyzyň demir we awtomobil ýollarynyň durkuny täzelemek işlerini hem dowam etmeli.

Maýa goýumlary tapyp, howa menzilleriniň gurluşygyny alyp barmaly, aragatnaşyk serişdelerini ösdürmeli.

Milli raýat howa ulaglarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da berkitmek, ýolagçy we ýük gatnawlarynyň möçberlerini artdyrmak maksady bilen, Balkan welaýatynyň Jebel şäherinde täze howa menziliniň gurluşygyna başlamaly.

Agzalan desgalar boýunça zerur bolan işgärleri taýýarlamaly hem-de halkara güwänamalary almaly. Halkara deňiz portumyzyň doly güýjünde ulanylmagyny gazanmaly, ulag-logistik merkezleri döretmegiň üstünde işlemeli.

Şeýle hem Aşgabat Ylalaşygy, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe — Ýewropa hem-de Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça işler amala aşyrylanda, döwrebap ýagdaýa getirilen ulag ýollarynyň geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmak hem zerur bolup durýar.

Beýleki döwletleriň we ýurdumyzyň harytlaryny halkara bazarlara eksport etmek, şeýle hem daşary ýurt harytlaryny örän gysga we amatly möhletlerde ýurdumyza getirmek üçin ulag ýollaryny netijeli peýdalanmaly.

Ýurdumyzda döredilen häzirki zaman ulag, aragatnaşyk we logistika pudaklaryny halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge, döwletimiziň ykdysady we eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmaga gönükdirmeli.

Ç.Gylyjow we pudagyň ýolbaşçylary!

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaý bilen baglylykda, azyk harytlarynyň ýurdumyzda öndürilýän möçberlerini artdyrmagy dowam etmeli. Içerki bazary azyk harytlary we ilkinji nobatda, zerur bolan harytlar bilen bolelin üpjün etmeli. Ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini artdyryp, ähli ýerde elektron söwdany we harytlary eltip bermegi ýola goýmaly. Bazarlarda azyk önümleriniň bolçulygyny döretmek boýunça zerur işleri alyp barmaly.

Ýurdumyzyň dokma we haly pudaklaryna köp möçberde maýa goýumlarynyň goýulýandygyny göz öňünde tutup, kärhanalaryň önümçilik netijeliligini hem-de girdejili bolmagyny ýokarlandyrmaly.

Önümleriň eksport edilýän möçberlerini artdyrmak, şeýle hem ýerlemegiň täze bazarlaryny we görnüşlerini gözlemek boýunça ähli zerur çäreleri görmeli.

Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga gönükdirilen çäreleri dowam etmeli. Milli ykdysadyýetiň hususy pudagyny ösdürmäge, häzirki zaman telekeçilik ulgamyny döretmäge ýardam bermeli. Hususy taraplara täze bazarlary we ýerlemegiň görnüşlerini gözlemekde goldaw berip, ýurdumyzda öndürilen önümleriň alyjylar bazarynda ýerlenýän möçberlerini artdyrmaly.

«Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Döwlet maksatnamasyny» durmuşa geçirmek maksady bilen, söwda we telekeçilik ugurlaryna degişli pudaklarda sanly ulgamy toplumlaýyn ornaşdyrmagy dowam etmeli.

Innowasion başlangyçlary, öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmagyň, şol sanda elektron işewürligi, harytlary sanly ulgam arkaly eltip bermek boýunça hyzmatlary giňeltmegiň hasabyna işewürlik hem-de jemgyýetçilik iýmiti hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyryp, köpdürlüligini gazanmaly.

Ilata edilýän söwda hyzmatlarynyň medeniýetini ýokarlandyrmak maksady bilen, sebitlerde we Aşgabat şäherinde ýerleşen bazarlary, söwda merkezlerini we dükanlary eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, meýilnamalaýyn tertipde döwrebaplaşdyrmaly.

Türkmen el halyçylyk sungatyny ösdürmek, milli el halylarymyzyň bütin dünýädäki meşhurlygyny artdyrmak boýunça giň gerimli işleri alyp barmaly.

M.Mämmedowa we ulgamyň ýolbaşçylary!

Şu ýylyň şygary bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» we Konstitusiýamyzyň ýubileýi köp ugurlar, şol sanda ykdysadyýet, syýasat we taryh boýunça işlemek üçin giň şertleri döredýär. Şunuň bilen baglylykda, telewideniýäniň programmalaryny, teatrlaryň repertuaryny giňeltmek we täzelemek, muzeýleriň ekspozisiýalaryny artdyrmak hem-de dürli çeperçilik sergilerini guramak boýunça köp işler geçirilmelidir.

Siz baýramçylyklara bagyşlap, teleýaýlymlarda täsirli çykyşlary we gepleşikleri taýýarlamaly, teatrlarda täze sahna eserlerini, pýesalary goýmaly we aýdym-saz çykyşlaryny guramaly.

Merdana halkymyzy şöhratlandyrýan döredijilik duşuşyklaryny, ylmy maslahatlary, sergileri, bäsleşikleri, teatrlaşdyrylan sahnalarydyr aýdym-sazly baýramçylyklary köp geçirmeli.

Teleradioýaýlymlarda goýberilýän habarlaryň hilini ýokarlandyrmaga uly üns berilmelidir. Bu habarlar jemgyýetimizde bolup geçýän oňyn özgertmeleri beýan etmelidir. Ýylyň şygaryna laýyklykda, geçen 30 ýylda ata Watanymyzyň gazanan uly üstünliklerini we belent sepgitlerini giňden ýaýmalydyr.

Siziň bilşiňiz ýaly, ýaňy-ýakynda halkymyzyň dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bolan ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Bu biziň üçin uly abraý, halkymyzyň asyrlardan aşyp gelýän milli mirasynyň, medeni gymmatlyklarynyň halkara derejede ykrar edilmegidir.

Men sizi we siziň üstüňiz bilen mähriban halkymy bu şatlykly waka bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Biziň milli medeni mirasymyzy ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy we maddy däl mirasynyň ajaýyp nusgalarynyň sanawyna goşmak üçin degişli resminamalary taýýarlamagyň üstünde işlemegi dowam etmeli. Şeýle hem bu ugurda degişli edaralar bilen zerur işleri alyp barmaly. Döwlet habarlar agentligi bilen dünýäniň esasy habarlar agentlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça işleri dowam etmeli.

Biziň ýurdumyz bilen sebitiň hem-de dünýäniň dürli döwletleriniň arasyndaky medeni gatnaşyklary berkitmek, gazanan üstünliklerimizi wagyz etmek, zehinli sungat işgärlerini ýüze çykarmak hem-de dünýä jemgyýetçiligine tanatmak boýunça zerur işleri geçirmeli.

Dünýäniň dürli ýurtlaryndan bolan medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmeli.

Şu maksat bilen, Türkmenistanyň beýleki döwletlerde, beýleki döwletleriň bolsa ýurdumyzda Medeniýet günlerini köpräk geçirmeli. Ýurdumyzda dürli halkara medeni çäreleri guramaly hem-de degişli wekillerimizi, döredijilik toparlarymyzy, artistlerimizi halkara medeni çärelere gatnaşmak üçin daşary ýurtlara ibermeli.

Medeniýet ministrligi bilen daşary ýurtlaryň iri merkezleriniň we uniwersitetleriniň arasynda gol çekilen ylalaşyklara laýyklykda, ýurdumyzda ýerleşen taryhy hem-de medeni ýadygärliklerde gazuw-agtaryş we barlag işlerini geçirmegi dowam etmeli.

Biziň bütin dünýäde parahatçylygy we ýurdumyzyň Bitaraplygyny berkitmäge gönükdirilen halkara başlangyçlarymyzy, şeýle hem içeri we daşary syýasatymyzyň möhüm wakalaryny giňden wagyz edip, olaryň netijeli amala aşyrylmagyna ýardam bermeli.

Şeýle hem şahsy arassaçylygyň soraglaryny, ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak babatda biziň görýän çärelerimizi ilata ýetirmek üçin giňden düşündiriş işlerini alyp barmaly.

S.Toýlyýew we ulgamyň ýolbaşçylary!

Ýurdumyzda bellenen uly özgertmeleri geçirmek işlerini dowam etmeli. Senagatlaşdyrmak, elektron senagaty döretmek, ykdysadyýetimize sanly ulgamy ornaşdyrmak, gymmatly kagyzlaryň bazaryny döretmek, bazar ykdysadyýeti we telekeçilik hem-de hukuk ulgamydyr ylmy ösdürmek bu ugurlarda köp sanly hünärmenleri talap edýär. Şoňa görä-de, sanly ulgam we maglumat howpsuzlygy babatda hem hünärmenleri taýýarlamak boýunça iş alyp barmaly.

Pandemiýa garamazdan, häzirki döwürde yza galmazlyk üçin, bize ýiti zerur bolan ugurlar, ýagny maliýe, oba hojalygy, senagat we elektron senagaty boýunça okuw meýilnamasynyň täze maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga ünsi jemlemeli. Şu maksat bilen, öňdebaryjy milli we halkara tejribäni hemişe öwrenmeli hem-de birleşdirmeli. Şeýle hem täze ugurlarda hünärmenleri taýýarlamak üçin dünýäniň abraýly uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlyk etmekde bilelikdäki bilim maksatnamalaryny durmuşa geçirmeli, bu işe biziň ylmy institutlarymyzy hem çekmeli.

Koronawirus bilen bagly häzirki ýagdaýdan ugur alyp, milli saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de döwrebap ýagdaýa getirmegi dowam etmeli. Önümçilige öňdebaryjy lukmançylyk ylymlaryny giňden ornaşdyrmaly. Dürli keselleriň, aýratyn-da, ýokanç keselleriň öňüni almagyň, olary anyklamagyň we bejermegiň iň täze usullaryny öwrenmeli we ulanmaly. Şu maksat bilen, bu ugurda bar bolan tejribeleri netijeli alyşmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen ysnyşykly gatnaşyklary ýola goýmaly.

Ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmek, umumymilli derejede dürli sport-sagaldyş çärelerini hem-de halkara ýaryşlary geçirmek biziň içeri syýasatymyzyň strategik ugry bolup durýar.

Ylym ulgamyny kämilleşdirmek üçin maksatnamalarda göz öňünde tutulan çäreleri amala aşyrmak arkaly milli ykdysadyýetimizde ylmyň, tehnologiýalaryň we sanly innowasiýalaryň ornuny ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmeli. Ylym babatda halkara guramalar, ylmy merkezler bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli.

Barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyryp, ýurdumyzda we dünýäde ylmyň gazanan üstünliklerini önümçilige ornaşdyrmaly hem-de ylmy-tehniki maksatnamalary utgaşdyrmagy gowulandyrmaly.

Şonuň ýaly-da, ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmäge, sürümli ýerleriň şoruny ýuwmaga, hapa suwlary tygşytlamaga we netijeli ulanmaga gönükdirilen barlaglary geçirmeli.

Şorlaşan ýerlerde oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň innowasion usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmaly.

Häzirki zaman seýsmotektoniki ýagdaýynyň ösýän şertlerinde mümkin bolan ýertitreme zolaklaryny öwrenmek boýunça işleri güýçlendirmeli. Ýer gabygynyň seýsmiki, geodinamiki, elektromagnit, gidrodinamiki we geohimiki ölçeglerine gözegçilik etmeli hem-de baha bermeli.

E.Orazgeldiýew we oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylary!

Ýurdumyzda azyk harytlarynyň öndürilişini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmeli. Şeýle hem dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlar bilen baglylykda, içerki bazaryň bu önümler bilen üpjün edilişini gowulandyrmaly. Bazarlarda azyk önümleriniň bolçulygyny döretmek boýunça zerur işleri geçirmeli.

Şu maksat bilen, oba hojalygynyň netijeliligini artdyrmaly. Guşçulyk we et-süýt önümçiligini, oba hojalyk toplumynyň azyk we beýleki pudaklaryny ösdürmegi üpjün etmeli.

Agrosenagat toplumynyň azyk, maldarçylyk, et we süýt senagaty ýaly kärhanalarynyň kuwwatlylygyny artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmeli hem-de şertleri döretmeli.

Örüleri we oba hojalyk maksatly sürümli ýerleri niýetlenişine görä we netijeli ulanmak boýunça işleri geçirmeli. Oňyn halkara tejribeden ugur alyp, oba hojalyk ekinleriniň hasylyny artdyrmak we tohumçylygy ösdürmek üçin zerur işleri alyp barmaly. Ýer kadastryny tamamlap, dürli oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmegiň usuly gollanmalaryny taýýarlamaly.

Pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmegiň hem-de önümçilige öňdebaryjy ylmy tejribeleri yzygiderli ornaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzda azyk üpjünçiligini gowulandyrmaly.

Ilatymyzy özümizde öndürilen önümler, şol sanda gök önümler bilen bolelin üpjün etmek, bu önümleriň daşary ýurtlardan getirilýän möçberlerini azaltmak we eksport mümkinçiligini giňeltmek üçin gök ekinleriň ösdürilip ýetişdirilýän meýdanlaryny artdyrmaly.

Biz maldarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny we olardan alynýan önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça hem zerur işleri geçirmelidiris.

Şunuň bilen baglylykda, mallar üçin ot-iýmlik ekinleriň meýdanyny hem giňeltmelidiris.

Oba hojalyk ekinleriniň suw bilen üpjünçiligini mundan beýläk-de gowulandyrmak hem-de suwuň goşmaça gorlaryny döretmek üçin, biz suw howdanlaryny gurmak we olaryň göwrümlerini giňeltmek işlerini-de alyp barmalydyrys. Oba hojalyk ekinleri suwarylanda ulanylýan suw tygşytlaýjy häzirki zaman usullaryny önümçilige giňden ornaşdyrmalydyrys we bu ugurda iň gowy dünýä tejribesini ulanmalydyrys.

R.Meredow, häzirki wagtda dünýäde bolup geçýän ýagdaýlardan ugur alyp, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň oňyn daşary syýasatyny ösdürmek we onuň gerimini has giňeltmek talap edilýär. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylda iri halkara we sebit guramalary, şeýle hem dünýäniň döwletleri bilen deňhukukly, özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek boýunça işleri dowam etmeli. Şoňa görä-de, Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik häsiýetli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmeli. Bu guramanyň we beýleki köptaraplaýyn düzümleriň çäklerinde «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen ählumumy başlangyjy ösdürmek boýunça zerur işleri alyp barmaly. Bu başlangyç 2021-nji ýylyň dekabrynda Aşgabatda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň çäklerinde häzirki döwrüň halkara gatnaşyklarynyň filosofiýasy hökmünde teklip edildi.

Şeýle hem biziň milli ulag-logistika, ýangyç-energetika, tebigaty goramak we ekologiýa diplomatiýamyzy göz öňünde tutup, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Bütindünýä Söwda Guramasy, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki halkara hem-de sebit düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy dowam etmeli.

Bitarap Türkmenistanyň köptaraply diplomatiýasyny netijeli durmuşa geçirmek üçin ýurdumyzyň Merkezi Aziýa we golaýdaky hyzmatdaş döwletler bilen özara bähbitli we uzak möhletli hyzmatdaşlygyny giňeltmäge aýratyn ähmiýet bermeli.

Bu ugurda 2021-nji ýylda ýurdumyzda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň netijeleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamany durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleri görmeli.

Şeýle hem Hazarýaka sebitiň döwletleri bilen gatnaşyklary yzygiderli ösdürmeli we hyzmatdaşlygyň täze usullaryny hem-de ugurlaryny işläp taýýarlamaly. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýylda Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň Türkmenistanda altynjy sammitini ýokary derejede we netijeli guramak üçin zerur işleri geçirmeli.

Garaşsyz döwletimiziň Aziýa — Ýuwaş umman, Amerika we Ýewropa ýurtlary bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyny has-da giňeltmegi üpjün etmeli.

Şundan ugur alyp, hyzmatdaş döwletler we halkara guramalar bilen gatnaşyklarda Daşary işler ministrligi ýurdumyzyň syýasy-ykdysady diplomatiýasyny işjeň alyp barmaly. Ugurdaş ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bu meselede zerur işleri geçirmeli.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew!

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmeli. Şu meselede dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň oňyn tejribesini we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny goldanmaly.

Siziň bilşiňiz ýaly, şu ýyl Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilenine 30 ýyl dolýar. Şoňa görä-de, biziň Esasy Kanunymyzyň mazmunyny, onda beýan edilen kadalary we ýörelgeleri, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak boýunça amala aşyrylýan anyk işleri düşündirmek we giňden wagyz etmek babatda çäreleriň toplumyny geçirmeli.

Milli Geňeşiň Mejlisi Halk Maslahaty we Daşary işler ministrligi bilen bilelikde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gowy taýýarlyk görmeli. Bu forumy 2022-nji ýylyň maý aýynda geçirmek göz öňünde tutulýar.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň zenanlarynyň dialogyny hem şu forumyň çäklerinde guramak meýilleşdirilýär. Şoňa görä-de, Parlamentara forumyň gün tertibiniň taslamasyny taýýarlamaly hem-de bu ugurda ýurdumyzyň Hökümeti bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmeli.

Milli Geňeşiň Halk Maslahaty we Mejlisi dürli ýurtlaryň parlamentleri bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça işi dowam etmelidir. Halkara guramalar, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän guramalar bilen hyzmatdaşlygy has-da berkitmelidir.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalary we Mejlisiň deputatlary syýasy partiýalar we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini wagyz etmek boýunça alyp barýan işlerini dowam etmeli. Wekilçilikli häkimiýetiň ýerli edaralaryna we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralaryna kanunçylygy öwrenmek boýunça guramaçylyk we usulyýet kömegini bermeli.

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!
Hormatly adamlar!

Häzir men geçen ýylyň jemlerini jemlemek isleýärin. Geçen, 2021-nji ýylyň 27-nji sentýabrynda biz ata Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny ägirt uly buýsanç duýgulary bilen giňden belläp geçdik.

Berkarar döwletimiziň baş baýramyny mynasyp garşylamak maksady bilen, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ýokary netijeler gazanyldy.

Watandaşlarymyzyň tutanýerli zähmeti netijesinde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda bize bellän ähli meýilnamalarymyzy ýerine ýetirmek başartdy. Milli ykdysadyýetimiziň ýokary ösüş depginini saklap galdyk.

Geçen ýyl jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim boldy. Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň, parahatçylygyň hem-de demokratiýanyň mizemez gymmatlyklaryny özünde jemleýän kanunlary işläp taýýarlamak, durmuşa ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Halk hojalygynyň ähli ugurlarynda diýen ýaly önümçiligiň möçberleriniň aňryçäk bellenen ösüş depgini üpjün edildi. Bölek haryt söwda dolanyşygynyň we daşary-söwda dolanyşygynyň görkezijileri ýokarlandy. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri artdyryldy.

Ýurdumyzda 2007-nji ýyl bilen deňeşdireniňde, 2021-nji ýylda ortaça zähmet hakynyň möçberiniň 366,3 göterim ýokarlanandygyny buýsanç bilen bellemek isleýärin!

Pensiýalary we döwlet kömek pullaryny tölemek üçin 2008 — 2021-nji ýyllarda goýberilen maliýe serişdeleri bolsa 1054 göterim artdy.

Şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan köp çagaly eneleriň maddy hal-ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça hem anyk çäreler durmuşa geçirilip başlandy.

Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 24,6 milliard manada barabar boldy.

Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny amatly taýýarlamaga hem-de durmuşa geçirmäge gönükdirilen netijeli işler alnyp baryldy, hyzmatdaşlyk etmegiň täze ugurlary kesgitlendi.

Koronawirus pandemiýasy we köp ýurtlarda girizilen çäklendirmeler şertinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge aýratyn üns berildi.

Garaşsyzlygymyzyň, howpsuz we asuda durmuşymyzyň kepili bolan ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goranmak ukyby hem berkidilýär.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda gallanyň we gowaçanyň gowy hasyly alyndy, iri zawod-fabrikleriň gurluşygy üstünlikli dowam edýär. Geçirýän özgertmelerimize laýyklykda, nebitgaz känleri özleşdirilýär, esasy gaz geçirijiler çekilýär. Has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, ýokary derejeli myhmanhanalaryň we beýleki durmuş desgalarynyň gurluşygy giň gerim bilen alnyp barylýar.

Men geçen ýyl göz öňünde tutulan 30 desganyň ýerine umumy bahasy 13 milliard manat bolan 73 sany iri desganyň ulanmaga berlendigini aýratyn kanagatlanmak we buýsanç bilen bellemek isleýärin.

Aşgabatda Hökümet binalar toplumy, söwda merkezi we iki sany 7 ýyldyzly myhmanhana açyldy. Ahal welaýatynda iki sany iri dokma toplumy we ýokary tizlikli awtomobil ýoly, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ýokanç keseller hassahanasy, Magtymguly etrabynda köpugurly hassahana we Bereket etrabynda uly suw howdany, Daşoguz welaýatynda haly fabrigi ulanmaga berildi.

Şeýle hem ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde «Türkmeniň ak öýi» binalary, Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň täze üpjünçilik desgalary, Lebap welaýatynda Kerki Halkara howa menzili we iri elektrik we gaz basyş stansiýalary, Mary welaýatynda hem plastmassa turbalaryny öndürýän zawod işe girizildi.

Geçen ýyl Akina — Andhoý stansiýalarynyň arasynda 30 kilometrlik demir ýol ulgamy, Kerki — Şibirgan ugry boýunça 153 kilometrlik elektrik geçiriji, şeýle hem Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary ulanmaga berildi. Häzirki döwürde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisiniň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygy dowam edýär.

Ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek we ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça işler hem kabul eden maksatnamalarymyza laýyklykda alnyp barylýar.

Saglygy goraýyş babatda hem öz wagtynda zerur çäreler görüldi. Sebäbi jemgyýetiň saglygy döwletiň berk binýadydyr.

Şoňa görä-de, biz adamlaryň saglygyny goramak we ömür dowamlylygyny artdyrmak, keselleriň öňüni almak we sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak boýunça yzygiderli işleri alyp barýarys.

Halkymyzyň, şol sanda ýaş nesillerimiziň saglygyny we bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň şerti hökmünde bedenterbiýä we sporta örän uly ähmiýet berýäris. Biz geçen ýyl Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda gazanan üstünligimize örän buýsanýarys.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly halkara gatnaşyklar babatda hem şowly boldy. Biz dünýäniň ähli döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga uly üns berýäris. Bu gatnaşyklar ynanyşmaga we özara düşünişmäge, dürli ugurlarda açyk hem-de netijeli hyzmatdaşlyga esaslanýar. Ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklar bilen birlikde Bitarap ýurdumyz iri halkara guramalar, şol sanda Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy we beýleki abraýly halkara düzümler bilen köpugurly hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär. Şeýlelikde, ozal hem bolşy ýaly, Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasy berkarar döwletimiziň esas goýujy kadalaryna, anyk aýdylanda bolsa Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk kadalaryna laýyklykda amala aşyryldy.

Ýurdumyzda halkara ähmiýetli çäreler ýokary derejede geçirildi. Şol çäreleriň arasynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisine, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna hem-de Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine aýratyn ähmiýet bermelidiris.

Parahatçylyk söýüji we netijeli daşary syýasaty alyp barýan Bitarap döwletimiziň abraý-mertebesi halkara jemgyýetçilikde yzygiderli ýokarlanýar. Biziň ýurdumyzyň abraýly halkara guramalarda öňe sürýän köp sanly başlangyçlaryna düşünilýär we olar giňden goldanylýar.

Şeýlelikde, Bitarap Türkmenistan sebitde parahatçylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmaga, hoşniýetli goňşuçylyk ýagdaýyny döretmäge hem-de hyzmatdaşlyk etmäge uly goşant goşdy we goşmagyny dowam edýär. Bularyň ählisi biziň dünýädäki ornumyzy berkitmäge hem-de Türkmenistanyň halkara abraýyny artdyrmaga ýardam berdi.

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!
Hormatly adamlar!

Umuman, geçen ýyly häsiýetlendirmek bilen, men onuň köp sanly möhüm wakalar we üstünlikler bilen ýurdumyzyň taryhynda hem-de halkymyzyň hakydasynda hemişelik galjakdygyny ynam bilen aýdyp bilerin. 2021-nji ýylda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygar bilen ýurdumyzyň ägirt uly tebigy baýlyklaryny peýdalanmak, uly ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek hem-de milletimiziň ruhy-medeni taýdan gülläp ösmegini gazanmak boýunça örän uly işler bitirildi.

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!
Hormatly adamlar!

Men bu barada öň hem birnäçe gezek aýdypdym, ýene-de gaýtalamak isleýärin, biziň gazanan ähli üstünliklerimiz we ýeten sepgitlerimiz diňe alyp barýan syýasatymyzy halkymyzyň giňden goldamagy, durmuşymyzy gowulandyrmak boýunça geçirýän özgertmelerimize işjeň gatnaşmagy netijesinde mümkin boldy.

Şoňa görä-de, men Garaşsyz döwletimiziň gazanan uly üstünliklerine öz zähmeti bilen ýardam edenleriň ählisine, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylaryna hem-de ýönekeý zähmetkeşlere tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin.

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!
Hormatly adamlar!

Biz her ýyly belli bir şygar boýunça geçirýäris. Şu ýyl üçin şygarymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip kesgitlenildi. Bu sözler uly many-mazmuny özünde jemleýär. Bu şygar watançylyk ruhumyzy ýokarlandyrmaga, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen taslamalary we maksatnamalary amala aşyrmaga, ykdysady kuwwatymyzy berkitmäge, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga ýardam bermelidir. Munuň özi biziň ählimize aýratyn jogapkärçilik hem ýükleýär. Şoňa görä-de, bu şygary iş ýüzünde amala aşyrmak üçin örän köp we tutanýerli zähmet çekmelidiris.

Ata Watanymyzy üstünlikli ösdürmek üçin bize täze taslamalar, täze pikirler we dolandyryş çözgütleri zerur. Şoňa görä-de, siz köp başlangyçlar bilen çykyş etmeli, işjeň zähmet çekmeli.

Biz geljekde hem beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň özümizde öndürilýän möçberini artdyrmalydyrys. Ýurdumyzyň egsilmez tebigy baýlyklaryny özleşdirip, ägirt uly mümkinçiliklerini netijeli ulanmalydyrys.

Şu ýyl ähli ýolbaşçylaryň esasy wezipesi ilatyň ýaşaýşynyň hilini gowulandyrmak, girdejilerini artdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek we maýa goýumlaryny çekmek bolup durýar.

Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary!
Hormatly adamlar!

Şu günki mejlisimizi jemlemek bilen, biz ata Watanymyzyň özümize bagly bolmadyk kynçylyklara garamazdan, parahatçylygy, howpsuzlygy, durmuş-ykdysady ösüşi gazanmak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de gowulandyrmak ýoly bilen ynamly öňe barýandygyny doly suratda aýdyp bileris.

Men siziň ähliňize berk jan saglygyny we uly üstünlikleri, mähriban halkyma bolsa abadançylyk arzuw edýärin.

12.02.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisindäki çykyşy

(2022-nji ýylyň 11-nji fewraly)

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Ata Watanymyzyň özygtyýarly, özbaşdak ösüş ýoluna düşmegi biziň halkymyz üçin ykbal kesgitleýji taryhy waka we dünýä bileleşigine täsir eden ýagdaýdyr. Şoňa görä-de, türkmen halkynyň öz Garaşsyz döwletini döretmek baradaky köpasyrlyk arzuw-isleginiň otuz ýyl mundan ozal amala aşandygyny, ýurdumyzyň taryhynda täze zamananyň başlanandygyny doly esas bilen aýdyp bileris.

Garaşsyzlyk alnandan soňky çylşyrymly döwre garamazdan, bize demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny döretmek hem-de kämilleşdirmek başartdy.

Döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşy döredildi. Ýyllarboýy toplanan tejribe arkaly döwlet edaralaryny kämilleşdirmek, milli ykdysadyýetimizi yzygiderli döwrebaplaşdyrmak amala aşyryldy. Garaşsyz Türkmenistanyň dünýä bileleşigindäki orny berkidildi. Özbaşdak ösüşiň ýolunda her gün, her aý we her ýyl aýdyň, şöhratly, taryhy ähmiýetli, syýasy, ykdysady hem-de medeni wakalara baý boldy.

Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanasynda hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe biz giň gerimli durmuş, syýasy we ykdysady özgertmeleri amala aşyrdyk. Biziň syýasy taýdan durnukly we agzybir jemgyýetimizde mähriban halkymyz öňde goýlan wezipeleri ynam bilen amala aşyrdy. Şonuň netijesinde, durnukly syýasy-ykdysady we durmuş ösüşini gazanmagy başardyk.

Biz Türkmenistanyň Konstitusiýasyny kabul edip, döwlet gurluşyny kesgitledik. Esasy Kanunymyzda halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna we düzgünlerine laýyklykda dünýä hem-de milli demokratik tejribesi öz beýanyny tapdy.

Türkmen halkynyň özboluşly taryhynyň, ruhy-medeni mirasynyň beýanyna öwrülen döwlet nyşanlary, ýagny Döwlet baýdagy, Döwlet tugrasy hem-de Döwlet senasy döredildi.

«Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet gurluşynyň esaslary hakyndaky» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunynda: «Türkmenistanyň garaşsyzlygy belent maksatlaryň hatyrasyna — türkmen halkynyň öz hakyky milli döwletini edinmeginiň hatyrasyna, milletine, jynsyna, sosial gelip çykyşyna we uýýan dinine garamazdan, her bir adam üçin Türkmenistanyň Konstitusiýasynda, Adam hukuklarynyň ählumumy jarnamasynda we halkara hukugyň beýleki kadalarynda göz öňünde tutulan hukuklary we azatlyklary üpjün etmegiň, kanun agalyk edýän ynsanperwer, demokratik jemgyýet gurmagyň hatyrasyna jar edilýär» diýlip kesgitlendi.

Bu waka ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerine tarap yzygiderli barýandygyny aýdyň görkezdi. Onuň halkara abraýynyň gyşarnyksyz ösýändigini, biziň alyp barýan daşary we içeri syýasatymyzy dünýä bileleşiginiň doly goldaýandygyny subut etdi.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Men häzir Garaşsyzlyk ýyllarynda biziň bitiren ähli ägirt uly işlerimizi jikme-jik agzap durjak däl. Biz berkarar döwletimiziň döredilmeginiň 30 ýyllyk ýubileýine bagyşlanyp, ýakynda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde bu soraglaryň ählisine siziň bilen seretdik.

Şu ýyllaryň içinde gülläp ösýän döwletimizde mynasyp durmuş şertlerini döretmäge tarap uly ýol geçildi. Garaşsyz Watanymyz öňki çig mal binýady bolan ýurtdan dürli önümleri öndürýän, senagat taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi. Geçen 30 ýyl türkmen halkynyň ägirt uly, egsilmejek mümkinçiliklerini aýdyň beýan edip, giňden açyp görkezdi. Ýurdumyzy yzygiderli toplumlaýyn ösdürmek üçin berk maddy we ruhy binýat döredildi. Jemgyýetimiziň syýasy taýdan durnukly bolmagy we agzybirligi netijesinde, merdana halkymyz öz öňünde goýan belent maksatlaryny üstünlikli amala aşyrdy.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Men häzirki döwürde ählimiziň Garaşsyz döwletimiziň ykbaly we nesillerimiziň geljegi üçin ägirt uly jogapkärçilik çekýändigimizi aýratyn bellemek isleýärin.

Şoňa görä-de, gazanylan bu üstünliklere garamazdan, mukaddes Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna mundan beýläk-de beýik işleri amala aşyrmak üçin biziň öňümizde örän düýpli wezipeler durýar.

Şunuň bilen baglylykda, biz geljek 30 ýylda berkarar döwletimizi we onuň institutlaryny ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris. Meniň tabşyrygym boýunça Türkmenistany ösdürmegiň esasy ugurlary taýýarlandy. Şu gün biz bu taryhy maksatnamany kabul ederis. Häzir men bu maksatnamada göz öňünde tutulan şol beýik işleri aýdyňlaşdyryp durman, olary diňe umumylykda beýan etjek.

Biz agzybirlikde we bitewülikde ýurdumyzy ösdürmek boýunça saýlap alan ýolumyzy ynam bilen dowam ederis. Wagtyň synagyndan geçen bu ýol mukaddes Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün eder.

Şeýle hem biz kabul edilen we bellenen maksatnamalary amala aşyrmagyň hasabyna gazanan üstünliklerimizi yzygiderli berkideris.

Biziň ýurdumyz halkara gatnaşyklar boýunça işläp düzen täze filosofiýamyzy işjeň durmuşa geçirer. Bu filosofiýa anyk kesgitlenen syýasy ölçeglere, sagdyn, oňyn geljegimize, umumy ykrar edilen we hemmelere düşnükli ynsan gymmatlyklaryna esaslanýar. Siziň bilşiňiz ýaly, men ony: «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip atlandyrdym.

Bütin adamzadyň abadançylygynyň bähbidine Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde biz Müňýyllygyň maksatlaryny durmuşa geçirmegi dowam ederis. Şu meselede adamlaryň parahat we erkin durmuşyny üpjün etmek hemişe ilkinji orunda durar.

Biziň strategik meýilnamamyz geljekde öňde duran wezipeleri gündelik çözmegi talap edýär. Sebäbi, dogry bellenen maksatlaryň üstünlige getirýändigini durmuş görkezýär. Şoňa görä-de, biz mundan beýläk-de döwletliligimizi işjeň ösdüreris we pugtalandyrarys. Biz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň ygtyýarlyklaryny hem mundan beýläk-de kämilleşdirmelidiris. Bu bolsa raýatlaryň döwlet we jemgyýetçilik institutlaryna bolan ýokary ynamyny has-da berkitmäge mümkinçilik berer. Munuň üçin dolandyryş serişdelerini hemişelik esasda kämilleşdirip durmaly.

Şeýle hem ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň esasy şerti hökmünde adam maýasynyň ornunyň geljekde ýokarlanmagy üçin mümkin bolan ähli işleri etmeli. Şoňa görä-de, adam maýasynyň hilini kesgitleýän pudaklaryň netijeli işlemegi möhüm mesele bolmalydyr.

Biz ösüşiň täze nusgasyny döredýäris. Bu bolsa türkmenistanlylaryň durmuşynyň ýokary ölçeglerini üpjün eder.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Döwletimiziň ýokary hilli ýaşaýyş jaýlarynyň halkymyza elýeterli bolmagy üçin ähli tagallalary etjekdigini men aýratyn bellemek isleýärin. Mundan başga-da, sanly ulgamyň mümkinçilikleri durmuşa has giňden ornaşdyrylar. Döwrüň talabyna görä, biz halkymyz üçin «akylly» jaýlary we şäherleri gurmagy dowam ederis. Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezinde we “Aşgabat-sitide” gurlan ilkinji şeýle jaýlary biz, öňi bilen, öz raýatlarymyza bereris.

Şeýlelikde, geljekde her bir maşgalanyň aýratyn öýi ýa-da jaýy bolar.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Biziň daşary syýasatymyz, Bitarap döwlet hökmünde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Konstitusion Kanuna we Türkmenistanyň daşary syýasatynyň Konsepsiýasyna, şeýle hem beýleki kanunçylyk namalaryna esaslanýar. Bu syýasat bolsa bütin adamzat dünýäsini gatnaşyklary kämilleşdirmäge çagyrýan nusgalyk syýasatdyr. Bitaraplyk biziň syýasy doktrinamyzdyr. Biz deňhukuklylyk we özara hormatlamak esasynda ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen oňyn halkara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdüreris.

Biziň ýurdumyz dünýä syýasatynda halkara abraýyndan jedelsiz peýdalanýan, jogapkärli we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edildi. Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň ählumumy meseleleri çözülende Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähmiýetli ornuny mundan beýläk-de ýokarlandyrmalydyrys. Bu bolsa berkarar Watanymyzyň halkara abraýyny has-da artdyrar.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Geljekde ýurdumyzda innowasion häsiýete esaslanýan milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa arkaly ösdürmäge gönükdirilen özgertmeler dowam etdiriler. Biz öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrarys, täze ykdysady gatnaşyklary emele getireris. Bu bolsa ykdysady strategiýanyň täze kadalaryna geçmegi, döwletimiziň makroykdysady syýasatyny döwrebap ýagdaýa getirmegi üpjün eder.

Şeýlelikde, ýurdumyzyň ösüşiniň ýaşaýyş-durmuş soragyna gönükdirilen innowasion nusgasy kämilleşdiriler. Innowasion, tehnologik ösüş esasynda ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa arkaly ösdürmek ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň hasabyna ählumumy bäsleşige ukyplylygyň döredilmegini üpjün eder. Şu maksat bilen, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary ýokary hünärli işgärler bilen üpjün edilmelidir. Mundan başga-da, ykdysadyýetiň täze pudaklary dörediler we ösdüriler.

Geljekde ýokary we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalara esaslanýan gaýtadan işleýän önümçilik pudaklaryny ösdürmäge-de hemmetaraplaýyn ýardam berler. Bu bolsa ýurdumyzyň dünýä ykdysadyýetinde barha artýan ornuny üpjün etjek eksport mümkinçiliginiň möçberini has-da artdyrmaga şert döreder.

Geljegiň meýilnamalary barada aýtmak bilen men, siziň ünsüňizi býujet syýasatymyzy kämilleşdirmegi dowam etmäge çekesim gelýär. Munuň özi döwletiň serişdelerini geljegi uly bolan umumymilli taslamalarda jemlemäge mümkinçilik berer.

Bu ugurda salgyt syýasatyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek hem dowam etdiriler. Biz salgyt hasabatyny ýönekeýleşdirmelidiris we azaltmalydyrys. Salgyt syýasatynyň höweslendirilmegi öndürilýän önümleriň we daşarky bazarlara eksportynyň ösüşini üpjün eder.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Garaşsyz döwletimiz milli ykdysadyýetimiziň hereketlendiriji güýçlerinden biri bolan telekeçiligi geljekde hem hemmetaraplaýyn goldar.

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, innowasion ýagdaý üçin ähli amatly şertler dörediler. Şeýlelikde, biz köp girdeji alarys we maýa goýumlary öz wagtynda gaýtaryp bileris.

Geljekde bazar gatnaşyklarynyň täze ugurlary kesgitlenip, ykdysady ösüşiň mümkinçilikleri dörediler. Biz innowasiýalara esaslanýan işewürligiň täze görnüşleri bolan iri kompaniýalaryň döredilmegini hem goldamalydyrys.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Türkmenistan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermekde özüniň öňdeligini berkitmegi dowam eder.

Şu maksat bilen, nebitgaz pudagyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek dowam etdiriler. Bu bolsa nebiti we gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen häzirki zaman toplumlarynyň gurluşygyny göz öňünde tutýar. Täze känleri, şol sanda Hazar deňziniň türkmen bölegindäki ýataklary we «Galkynyş» känini senagat taýdan özleşdirmegi çaltlandyrmagy aňladýar. Bu barada men ýylyň başynda ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşyran iş saparlarymyň dowamynda hem aýtdym.

Saparlaryň netijeleri boýunça men ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, bu topluma goşmaça serişdeleri bermek barada karara geldim. Eýsem, bu nämäni aňladýar?! Munuň özi berkarar döwletimiziň Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysady we maliýe tarapdan nähili ösendigini görkezýär. Pudaklaryny ösdürmek üçin öz maýa goýumlaryny goýmaga ukyply bolan kuwwatly döwlete öwrülendigini subut edýär.

Sanly tehnologiýalaryň gerimini, hususan-da, 3D usullaryny ulanmagyň hasabyna giňeltmek möhümdir. Nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin şu wezipeler göz öňünde tutulýar, ýagny:

Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisiniň kuwwatyny tapgyrlaýyn artdyrmak;

«Bagtyýarlyk» käniniň çäklerinde täze ýataklary işe girizmek;

amala aşyrylýan taslamalaryň daşky gurşawa täsirine baha bermek boýunça işleri durmuşa geçirmek;

uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge, şol sanda nebithimiýa, gazhimiýa, himiýa pudaklaryna we elektrik energetikasyna degişli ýöriteleşdirilen iri senagat desgalaryny gurmak;

harytlyk gaz öndürýän zawodlary gurmak;

gaz basyş enjamlaryny gurmak;

nebitiň we gazyň hem-de beýleki tebigy serişdeleriň täze gatlaklaryny ýüze çykarmak üçin geologiýa-gözleg işlerini giňeltmek;

ýurdumyzyň belli känleriniň çäklerinde gözleg guýularyny geofiziki taýdan barlamak we burawlamak;

özleşdirilýän nebitgaz ýataklarynda nebitiň we gazyň çykarylyşyny amatly ýagdaýa getirmek üçin täze 3D meýdan seýsmiki toplumlaryny hem-de geljekde 4D gözegçilik tehnologiýalaryny ornaşdyrmaga mümkinçilik berjek programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak;

nebitgaz känleriniň ulanyş guýularynyň önüm berijiligini ýokarlandyrmaga ýardam edýän täze tehnologiýalary ornaşdyrmak;

buraw işlerini çaltlandyrmak;

ýokary netijeli, iň täze we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalar hem-de nou-haular esasynda işleýän, ylmy köp talap edýän önümçilikleri döretmek boýunça işleri dowam etmek;

ýurdumyzyň her bir welaýatynda täze gazhimiýa toplumlaryny, şol sanda polietilen, polipropilen, kauçuk we polistirol, poliwinil asetat, metanol öndürýän toplumlary gurmak;

dokma pudagy üçin sintetiki süýümleri öndürmek meýilleşdirilýär.

Ýokarda agzalan wezipeleri amala aşyrmagyň hasabyna gaz pudagynda çig maly çykarmakdan we gaýtadan işlemekden ýokary goşulan bahasy bolan önümleri öndürmäge we ýerlemäge çenli doly önümçilik halkasy dörediler.

Şeýle hem biz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny hem-de Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodyny ösdürmegiň konseptual strategiýasyny taýýarlamalydyrys. Dünýä bazarlarynda ýokary islegden peýdalanýan nebit önümleriniň görnüşlerini giňeltmelidiris.

Uglewodorod däl ugurlar, mysal üçin, wodorod ýangyjy we bioýangyç ýaly ugurlar hem ösdürilmelidir.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Ekologiýa diplomatiýasyny mundan beýläk-de wagyz etmek biziň üçin örän möhüm soraglaryň biri bolup durýar. Biz bu ugurda halkara guramalar bilen işjeň we netijeli hyzmatdaşlygy alyp bararys. Şu ugurda Gaaga konwensiýasyna laýyklykda alnyp barylýan işler hem biziň üçin möhümligine galar.

Biz geljekde suwy aýawly peýdalanmak, daşky gurşawy goramak we sagdynlaşdyrmak, howanyň üýtgemegine we ählumumy maýyllaşma uýgunlaşmak soraglary boýunça döwletara gatnaşyklary hem ösdüreris. Çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, çäkleri bagy-bossanlyga öwürmek boýunça-da zerur işleri geçireris.

Aral deňzi bilen bagly soraglary çözmek hem öz möhümligini ýitirmeýär.

Mundan başga-da, energiýanyň alternatiw we dikeldilýän görnüşlerini öndürmek mundan beýläk-de ösdüriler. Gün we ýel energiýasyny öndürýän tehnologiýalar önümçilige işjeň ornaşdyrylar. Şoňa görä-de, alternatiw we «ýaşyl» energetika tehnologiýalaryna goýulýan maýa goýumlarynyň möçberi artdyrylar.

Biz ekologiýanyň täze ölçeglerine laýyklykda, energiýa serişdelerini gaýtadan işlemek we iň täze tehnologiýalary alyşmak babatdaky hyzmatdaşlygy-da ösdürmegi dowam ederis.

Şeýle hem maýadarlary ýurdumyza önüm çykarýan we gaýtadan işleýän iň täze tehnologiýalary ibermek şertlerinde çekeris. Ähli önüm öndürýän kärhanalar diňe ekologiýa taýdan zyýansyz önümçilikleri ornaşdyrmagy dowam eder.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Geljek üçin öňde durýan wezipeler barada durup geçmek bilen, men Türkmenistanyň energetika, ulag, agrar pudagy, tebigy serişdeleri gaýtadan işlemek ýaly adaty ugurlarda ählumumy bäsleşikde artykmaçlygyny berkitmegi we giňeltmegi dowam etjekdigimizi aýtmak isleýärin.

Biz oba hojalygyny düýpli özgertmegi hem dowam ederis. Netijede, Türkmenistan azyk önümlerini beýleki döwletlerden getirýän däl-de, tersine, bu önümleri beýleki döwletlere iberýän ýurda öwrüler.

Biz täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna ekinleriň hasylyny has ýokarlandyrarys. Maldarçylyk pudagynda hem täze ylmy, tehnologik we dolandyryş babatda gazanylan üstünlikleri ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem suw üpjünçilik soraglaryny çözmegiň öňdebaryjy ylmy tejribesi-de düýpli öwreniler. Şoňa görä-de, ýerasty suwlary çykarmagyň we netijeli peýdalanmagyň häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak dowam etdiriler. Çyg saklaýan tehnologiýalara toplumlaýyn geçmek işi hem alnyp barlar. Dänäni we beýleki oba hojalyk önümlerini eksport etmekde ýurdumyzyň uly agrar mümkinçiligi durmuşa geçiriler.

Oba hojalygyny özgertmäge innowasion usullar we telekeçileriň mümkinçilikleri mundan beýläk-de çekiler.

Oba ilatynyň ýaşaýşynyň durmuş-ykdysady derejesini ýokarlandyrmak üçin zerur bolan çäreler görler.

Ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny mundan beýläk-de berkitmek, öndürilýän önümleriň hilini gowulandyrmak we görnüşlerini artdyrmak üçin köp işler amala aşyrylar. Önümçiligiň ähli görnüşleri we önümleri hemişe ekologiýa talaplaryna laýyk geler.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Men geljege nazar aýlamak bilen, älem giňişligini barlamak babatda başlan işlerimizi dowam etjekdigimizi aýtmak isleýärin. Şeýle hem dünýäniň sanly ulgam giňişligine işjeň gatnaşmagymyzy dowam ederis. Halkara bazarlarda önümlerimiziň bäsdeşlige ukybyny ýokarlandyrarys, innowasion barlaglary ornaşdyryp, täze tehnologiýalary dörederis.

Men 2021-nji ýylda dünýäniň ähli ilatynyň 63 göteriminiň internetden peýdalanandygy baradaky maglumaty okadym. Şolaryň arasynda ýurdumyzyň ilatyna hem aýratyn orun degişlidir. Geljekde Halkara elektrik aragatnaşygy birleşigi bilen hyzmatdaşlygy giňeldip, biz internetden peýdalanýanlar üçin has köp mümkinçilikleri dörederis.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Geljekde biz bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeleri gyşarnyksyz dowam ederis. Munuň özi innowasiýalaryň ornuny düýpli artdyrýan tehnologik özgertmeleriň täze akymyna öwrüler.

Bellenen maksatlary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin, bize şu wezipeleri ýerine ýetirmek zerurdyr:

— ýokary tehnologiýaly pudaklar toplumyny döretmek we ylmy köp talap edýän önümleriň dünýä bazarlarynda tutýan ornuny giňeltmek;

— öňdebaryjy ylmy-barlag işleri, ýokary tehnologiýalar we bilim hyzmatlary esasynda, Türkmenistanyň dünýädäki öňdebaryjy innowasion ornuny gazanmak;

— senagat ykdysadyýetine häsiýetli bolan köpçülikleýin bilim ulgamyndan hemmeler üçin innowasion durmuş ykdysadyýetine niýetlenen ykdysadyýeti döretmek üçin zerur bolan üznüksiz hususylaşdyrylan bilim ulgamyna geçmek;

— düýpli düzüm we tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmak esasynda, ýokary hilli bilim we saglygy goraýyş hyzmatlaryna elýeterliligi üpjün etmek.

Saglygy goraýyş ulgamynda biz geçen ýyllarda gazanan üstünliklerimizi göz öňünde tutmalydyrys. Hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikdäki tagallalarymyz arkaly, koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň ýörite maksatnamasyny hem-de ýiti öýken sowuklamasyna garşy göreşmek boýunça bu guramanyň köptaraply usullaryny işläp düzmelidiris. Geljekde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň ýiti ýokanç keselleri bejermek we olaryň öňüni almak boýunça usulyýet merkeziniň hem-de Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa sebit merkeziniň işini ýola goýmak hem möhümdir.

Biz ýurdumyzda ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny elýeterli etmek üçin geljekde hem ähli zerur şertleri dörederis. Ulag lukmançylygy hem çalt depginler bilen ösdüriler.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Geljekde milli medeniýetimize möhüm orun bermegi dowam ederis, sebäbi medeniýetimizde merdana halkymyzyň ruhy kökleri jemlenendir. Däp-dessurlarymyzyň we medeniýetimiziň ähli babatda köpdürlüligi we beýikligi milletimiziň genetiki gaznasydyr. Şoňa görä-de, geljekde biziň esasy wezipämiz milli medeniýetimiziň bahasyna ýetip bolmajak mirasyny toplamak, abat saklamak, öwrenmek we wagyz etmek bolmagynda galýar.

Ýeri gelende men dutar ýasamak senetçiligimiziň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatymyzyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli sizi we siziň üstüňiz bilen mähriban halkymy ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Şunuň bilen baglylykda, biz milletimiziň taryhy aň-düşünjesini kämilleşdirmek boýunça işlerimizi mundan beýläk-de dowam ederis.

Şeýlelikde, ylmy, bilimi, saglygy goraýşy, medeni gymmatlyklary giňden ýaýmak hem-de şu ugurlarda işjeň hyzmatdaşlyk etmek biziň ylym, bilim, lukmançylyk we medeni diplomatiýamyzyň geljekde hem esasy ugurlary bolar.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Meniň ýokarda aýdanlarymyň ählisi ata Watanymyzy ösdürmegiň geljegi baradaky garaýyşlarymdyr. Bu meniň täze syýasy ugrumdyr. Şoňa görä-de, biz geljekde hem maksada okgunly we ruhubelent zähmet çekeris.

Bu ugurda men esasy umydy ýaşlarymyza baglaýaryn. Sebäbi ýaş nesiller biziň ähli umyt-arzuwlarymyzy geljekde amala aşyrmaly. Biziň häzirki döwürde amala aşyrýan işlerimiz ýaşlarymyz üçin edilýär. Olaryň köpüsi Garaşsyz Watanymyz bilen ýaşytdaş. Ýakyn wagtda olar eziz Diýarymyzyň kämil raýatlary bolarlar, biziň bellän wezipelerimizi işjeň durmuşa geçirmäge gatnaşarlar. Şeýle hem Garaşsyz döwletimiziň geljekki ösüş ýoluny olar kesgitlemelidir.

Ýaşuly nesiller dogry ýol bilen gitmekde we Watany söýmekde ýaş nesillere ýardam bermelidir. Biziň ýaşlarymyz ýaşuly nesillerden görelde almalydyr.

Biziň şöhratly ata-babalarymyzyň ýaş nesilleri terbiýelemäge uly üns berendigini aýratyn bellemek isleýärin. Olaryň köp asyrlary geçip, biziň günlerimize gelip ýeten parasatly sözleriniň örän çuň manysy bar. Ýaş nesilleri terbiýelemekde «Ulularyň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi», «Şägirt halypadan ozdurmasa, kär ýiter», «Atalaryň ýoly — altyn ýol, ony söýen Watany söýer», «Nesilleriň gaýraty — iliň-günüň myrady» ýaly nakyllaryň ähmiýeti örän uludyr. Meniň häzirki agzan nakyllarymyň manysy geljek nesiller üçin durmuş ýörelgesine öwrülmelidir. Bu nesiller biziň gazanan üstünliklerimizi we ýeten sepgitlerimizi has-da artdyrmalydyr. Olar has ähmiýetli belentliklere ýetmelidir, Garaşsyz Watanymyzyň at-abraýyny mundan beýläk-de has hem belende götermelidir.

Döwrüň geljekde dünýä ýaşlarynyň öňünde goýjak wezipeleri, gürrüňsiz, türkmen ýaşlarynyňkydan hem aýry bolmaz. Bu bolsa sanly ulgamy ornaşdyrmak we onuň mümkinçilikleri, tehnologiýalary ele almagyň endikleridir başarnyklary ýaly soraglara degişlidir. Men türkmen ýaşlarynyň bu wezipeleri çözmekde uly işleri bitirjekdigine ynanýaryn. Biziň geljegimiz hem ýaşlar bilendir. Ýaş nesilleriň paýyna geljekde düşýän möhüm jogapkärçiligi biz Garaşsyz Watanymyzyň Döwlet senasynda täsirli beýan etdik. Muny Döwlet senasyndaky şeýle setirler tassyklaýar:

«Harasatlar almaz, syndyrmaz siller,
Nesiller döş gerip, gorar şanymyz».

Bu setirler Türkmen döwletiniň geljeginiň ýaşlarymyza, biziň nesillerimize we olaryň mukaddes Watanymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligine baglydygyna ýene-de bir gezek şaýatlyk edýär.

Hormatly mejlise gatnaşyjylar!

Alyp barýan oňyn syýasatymyz netijesinde, biz zehinli ýaşlaryň neslini kemala getirdik. Bu bolsa bize adam mümkinçiliklerimizi gorap saklamaga we berkarar Watanymyzyň gülläp ösmek ýoly bilen öňe gitmegini dowam etmäge örän uly mümkinçilik berýär.

Şoňa görä-de, biziň ýaşlarymyz okap, täze bilimleri ele almalydyr, has täze endikleri öwrenmelidir. Bilimleri we tehnologiýalary durmuşda başarjaň we netijeli ulanmagy başarmalydyr. Biz bolsa munuň üçin ähli mümkinçilikleri döretmegi, iň amatly şertleri üpjün etmegi dowam ederis. Şäher hem-de oba ýaşlaryny iş bilen doly üpjün ederis.

Biziň ýaşlarymyz giň gerimli halkara ylmy-barlag taslamalaryna işjeň gatnaşmalydyr. Munuň özi ýaş alymlarymyzyň tagallalarynyň strategik innowasion ugurlar boýunça daşary ýurt ylmy-barlag birleşikleri bilen goşulyşmagyna mümkinçilik berer. Biziň täze syýasy we ykdysady ugrumyz ýaşlara oňat bilim bermäge, diýmek, has mynasyp geljegi üpjün etmäge gönükdirilendir.

Ýaşlar biziň geljege bolan ähli umyt-arzuwlarymyzyň amala aşmagydyr. Ata Watanymyzyň buýsanjy hem-de üstünlikleridir. Türkmenistanlylaryň täze nesli täze ösüş ugrunyň hereketlendiriji güýjüne öwrülmelidir.

Olar öz nesliniň jogapkärli we gujur-gaýratly, örän sowatly hem-de sagdyn wekilleri bolarlar. Biziň ýaşlarymyz öz ata-babalarynyň däplerini dowam edip, häzirki bazar ykdysady şertlerinde işlemäge taýýar bolarlar. Bütin dünýäde uly abraýy bolan parahat we gülläp ösýän ýurdunyň hakyky watançylaryna öwrülerler.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Biziň alyp barýan ähli işlerimiz we tagallalarymyz geljekde hem türkmenistanlylaryň abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdiriler. Garaşsyz döwletimiziň her bir raýaty öz topragynyň eýesidigini duýmalydyr.

Biz ýurdumyzyň raýatlary üçin ýokary derejeli ýaşaýşy döretmek we ähli amatly şertleri üpjün etmek boýunça işimizi dowam ederis. Munuň özi geljek ýyllaryň örän beýik üstünlikleriniň hatarynda orun alar.

Eziz watandaşlar!

Siziň bilşiňiz ýaly, 15 ýyl mundan ozal, 2007-nji ýylyň 11-nji fewralynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary geçirilipdi. Şol saýlawlarda mähriban halkymyz örän uly ynam bildirip, meni döwletimiziň iň ýokary wezipesine saýlady.

Bu belent ynamy 2012-nji, 2017-nji ýyllarda geçirilen ählihalk saýlawlarynda hem örän aýdyňlygy bilen duýdum. Agzybir halkymyzyň şeýle belent ynamy hem ýakyn goldawy netijesinde, bu ýyllarda biz «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgämizi öňe sürmek bilen, täze ösüş ýolunda örän möhüm ädimleri ätdik, giň gerimli maksatnamalary, halkara derejeli iri taslamalary durmuşa geçirdik. Bu işler garaşsyz ösüşiň täze belentliklerine ýetmäge, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga, Watanymyzyň halkara abraýyny belende götermäge gönükdirildi. Merdana watandaşlarymyzyň işjeň gatnaşmagynda bu ugurdaky maksatlarymyzy üstünlikli amala aşyrdyk we amala aşyrýarys.

Şeýlelikde, men Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary we örän jogapkärli wezipesinde indi 15 ýyl bäri işläp gelýärin. Şol bir wagtda hem men Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipelerini ýerine ýetirýärin.

Hormatly adamlar!

Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal pygamber ýaşyny arka atdym. Bu gün bolsa özüm babatda ýönekeý bolmadyk netijä gelendigimi beýan edip, ony siziň bilen maslahatlaşmak isleýärin.

Men ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda döwlet dolandyryşynda häzirki zamanyň ruhy şertleri, ýokary talaplary esasynda kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýärin.

Özümiň toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribämi bolsa mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýärin.

Ýaňy hem belläp geçişim ýaly, biz diňe bir geljegimizi däl, eýsem, şu günümizi hem ýaşlar bilen baglanyşdyrýarys. Her bir döwletiň beýikligi onuň ýetişdirip, öňe çykaryp bilen nesilleri bilen kesgitlenýär. Şu günki günde döwrebap ylymly, bilimli, giň dünýägaraýyşly, watansöýüji ýaşlarymyz ähli ugurda ýüki öz üstüne alýar.

Olar milli mirasymyza çuňňur sarpa goýmak bilen, köpugurly we çalt özgerýän häzirki zamananyň ýokary talaplaryna mynasyp hötde gelip bilýändikleri bilen tapawutlanýarlar.

Ýaşlar döwletimiziň şu güni we geljegidir.

Ýaşlar biziň başyny başlan işlerimizi mynasyp dowam etdirijilerdir.

Ýaşuly nesliň aň-paýhasy, baý tejribesi bilen ýaşlaryň gujur-gaýratynyň utgaşan ýerinde bolsa ýetilmejek maksat, gazanylmajak sepgit ýokdur!

Hormatly adamlar!

Eziz Watanymyzyň ýeke-täk bolşy ýaly, şu Watandaky ykbalymyz, geljegimiz hem bitewüdir.

Biziň hemmämizi bir mukaddes duýgy birleşdirýär, ol hem mähriban ýurdumyza, il-halkymyza çäksiz söýgüdir.

Biziň ählimizi bir belent maksat birleşdirýär, ol hem nirede, haýsy wezipede bolanyňda hem, ähli ukyp-başarnygyň, zehiniň, zähmetiň bilen mukaddes Watanymyzyň ösüşine goşant goşmak, ýürek yhlasyň bilen halka hyzmat etmek maksadydyr.

Halka gulluk etmek — Haka gulluk etmek!

Men bütin ömrümiň manysyny eziz Watanymyza, mähriban halkymyza hyzmat etmekde görýärin.

Döwlet Baştutanynyň jogapkärli wezipesinde işlemek bilen, ýurdumyzy ösdürmekde el-ele berip gazanan uly üstünliklerimiz üçin ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýaryn. Mundan beýläk-de mähriban Watanymyz, merdana halkymyz, nesilleriň abadan durmuşy, beýik ykbaly üçin yhlasymy gaýgyrmajakdygyma, eziz watandaşlar, hormatly adamlar ýene-de ençeme gezek, sizi ynandyrýaryn.

Hormatly Halk Maslahatyna gatnaşyjylar!

Siziň bilşiňiz ýaly, biz Garaşsyzlyk döwründe döwletimiziň ösüşiniň her bir tapgyryna at berýäris. Soňky ýyllarda ýurdumyz ösüşiniň döwürlerini — Täze Galkynyş we Beýik özgertmeler zamanasyny hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni üstünlikli durmuşa geçirdi. Bu döwürleriň her biri biziň taryhymyzda öçmejek yz galdyrdy.

Biz ata Watanymyzyň ösüşiniň indiki döwrüni nähili atlandyrmaly? Elbetde, bu her birimiziň mähriban halkymyza, mukaddes Watanymyza, öz öňümizde goýýan belent maksatlarymyza we ýetýän täze belentliklerimize egsilmez söýgimiz bilen gönüden-göni baglydyr.

Ýakyn ýyllarda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäniň iň bir gülläp ösýän ýurtlarynyň birine öwrülmegi üçin ähli esaslar we mümkinçilikler bar. Häzirki döwürde Türkmen döwleti öz halkynyň geljeginiň hatyrasyna ösüşiň şeýle belentliklerine tarap ynamly barýar. Biz bu ugurda işjeň tagallalary ederis. Şu belent maksatlara laýyklykda, Watanymyzy ösdürmegiň geljek döwrüni «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlandyrsak, örän ýerlikli bolar diýip pikir edýärin.

Eziz watandaşlar!

Goý, biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz mundan beýläk-de ilerlemegiň, özbaşdaklygyň we gülläp ösmegiň ýoly bilen öňe gitmegini dowam etsin!

Goý, biziň merdana halkymyz hemişe bagtyýar we abadan durmuşda ýaşasyn!

12.02.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 8-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmek we ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak hem-de oba hojalyk pudagynda möwsümleýin işleri ýokary derejede geçirmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ş.Abdrahmanowy göni aragatnaşyga çagyrdy.

Wise-premýer nebitgaz toplumynda işleriň alnyp barlyşy barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän energetika syýasaty netijesinde bu ulgamda uly öňegidişlikleriň gazanylandygy barada aýtdy. Milli Liderimiziň yzygiderli tagallalary arkaly pudagy mundan beýläk-de depginli ösdürmek maksady bilen, maýa goýumlaryň gönükdirilýändigi aýratyn nygtaldy.

Hasabatyň çäklerinde dünýäniň birnäçe döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilýändigi, türkmen tebigy gazynyň dünýä bazarlaryna iberilýän mukdaryny artdyrmak, halkara gaz geçirijileriň ugurlaryny giňeltmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, degişli düzümleriň utgaşykly işiniň ýola goýlandygy barada habar berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, önümçiligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň we sanly ulgama geçirilmeginiň Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatyny artdyrmagyň wajyp strategiýasy bolup durýandygyny belledi. Ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly barýan ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň sazlaşykly ösüşinde ýangyç-energetika toplumyna möhüm orun degişlidir. Şoňa görä-de, döwletimiz bu ulgamy mundan beýläk-de ösdürmek üçin maýa goýumlaryny yzygiderli gönükdirer diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýakynda «Türkmengaz» döwlet konsernine we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasyna maýa goýum serişdeleriniň bölünip berlendigini nygtap, pudaga ýene-de maýa goýmak kararyna gelendigini habar berip, «Türkmennebit» döwlet konsernine 250 million manatdan gowrak möçberde maýa goýumyny gönükdirmek baradaky Karara gol çekýändigini aýtdy.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, ýurdumyzda maliýe-ykdysady ulgamyň ösdürilmeginiň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerini doly derejede hem-de hemmetaraplaýyn amala aşyrmaga parasatly we öňdengörüji syýasatymyzyň ýardam edýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ylmy çemeleşme, sowatly hojalyk we strategik meýilnamalar onuň tapawutly aýratynlygy bolup hyzmat edýär. Bu syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde ata Watanymyz öz pudaklaryny ösdürmek üçin uly möçberde maliýe serişdelerini maýa goýup bilýän, gülläp ösýän, ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrülýär diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz toplumynda mundan beýläk-de oňat netijeli işleriň alnyp baryljakdygyna ynam bildirip, uly üstünlikleri gazanmagy arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi.

Wise-premýer pudagy has-da ösdürmäge gönükdirip, uly möçberde maýa goýum serişdelerini bölüp bermek barada gol çeken Karary üçin döwlet Baştutanymyza ulgamyň ähli işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de öňde goýlan wezipeleri doly derejede, wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna milli Liderimizi ynandyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny dowam edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewi çagyrdy. Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, ylmyň dürli ugurlarynda ýaş alymlary taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berip, zehinli ýaşlarymyzy aspirantura we doktorantura kabul etmek baradaky resminamany döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Mälim bolşy ýaly, ylym ulgamyny ösdürmek, ylmy hem-de intellektual kuwwaty pugtalandyrmak, ylmyň dürli ugurlary boýunça alymlary we ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak meselelerine döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýär.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda”, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” hem-de “Saglyk” Döwlet maksatnamasynda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle hem ylym ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, sanly ykdysadyýeti dolandyrmak, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan hünärmenleri taýýarlamak, ýaş alymlaryň täze neslini kemala getirmek maksady bilen, ýurdumyzyň degişli ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde maksatnamalaýyn işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ylmyň hem-de bilimiň biziň üstünliklerimiziňdir ösüşimiziň binýady bolup durýandygyny, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe giň gerimli maksatnamalaryň we meýilnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz innowasiýalary hem-de täze tehnologiýalary ulanmak bilen, ýurdumyzda öňdebaryjy tejribelere we ylmyň gazananlaryna daýanylýandygyny nygtady. Olary halk hojalyk toplumynyň pudaklaryna yzygiderli ornaşdyryp hem-de ykdysady, syýasy, medeni we bilim mümkinçiliklerini ýokarlandyryp, biz ata Watanymyzy yzygiderli ösüş ýoly bilen öňe alyp barýarys, şoňa görä-de, biziň zehinli ýaşlarymyzyň okamagy, ylmy mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy örän möhümdir diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu işleriň ähmiýeti barada nygtap, degişli Buýruga gol çekdi hem-de bu resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, onuň doly amala aşyrylmagyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ýakynda XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasyna iş saparynyň amala aşyrylandygyny belledi. Milli Liderimiz iş saparyndan gaýdyp gelen Hökümet agzalarynyň Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň Düzgünnamasyna laýyklykda, arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek üçin hökmany karantinde bolandygyny hem-de onuň netijeleriniň kada laýyk gelýändigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygynyň orunbasary, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadylandygyny aýtdy hem-de degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere iberdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky sözüni dowam edip, ýurdumyzda öňüni alyş arassaçylyk çärelerini geçirmegi we bu ugurda alnyp barylýan işleri gözegçilikde saklamagy dowam etmegiň maksadalaýykdygyny belläp, halkymyzyň saglygynyň döwlet syýasatymyzyň möhüm ileri tutulýan ugry bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz “Saglyk” Döwlet maksatnamasynda bellenen wezipeleriň yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň ähmiýetini, şonuň ýaly-da, saglygy goraýyş ulgamyna degişli zerur hasaplanylýan desgalary gurmagy dowam etmegiň wajypdygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz bu ugurda Halkara pediatriýa merkezini we paýtagtymyzda ýene-de bir Stomatologiýa merkezini gurmagyň maksadalaýykdygy barada aýtdy hem-de wise-premýere bu meseleleri düýpli öwrenmegi tabşyrdy.

Wise-premýer Hytaý Halk Respublikasyna bolan iş saparyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasynda ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça koronawirus ýokanjyna garşy Hytaýdan 5 million sany waksinanyň iki ýurduň we olaryň halklarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň nyşany hökmünde berlendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Bu işleriň halkymyzyň saglygyny goramakda, ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almakda möhüm çäreleriň biridigi nygtaldy.

Soňra döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowy göni aragatnaşyga çagyrdy.

Wise-premýer Garaşsyzlyk ýyllarynda dokma senagatynyň uly binýadynyň döredilendigini, şonuň esasynda bolsa häzirki wagtda bu pudagyň işiniň ýokary derejede ösüş ýoluna düşendigini aýtdy. Diýarymyzyň ähli künjeklerinde bina edilen zawod-fabrikler bu gün dokma toplumynyň esasyny emele getirýär. Pudagyň önümçilik kärhanalaryna häzirki zamanyň iň kämil tehnologik enjamlary ornaşdyrylýar hem-de sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylýar. Döwrebap tehnologiýalardan oňat baş çykarýan, işine ussat, kämil hünärmenleriň taýýarlanylmagyna uly üns berilýär. Olaryň yhlasly işleri netijesinde ýokary hilli taýýar önümler öndürilýär.

Wise-premýer Türkmenistanda dokma senagatynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalarynyň hatarynyň barha artýandygy barada aýdyp, bu ugurda täze toplumlaryň, şol sanda geçen ýyl milli Liderimiziň tagallalary netijesinde Ahal welaýatynyň Kaka we Babadaýhan etraplarynda gurlup, işe girizilen döwrebap dokma toplumlarynyň üstünlikli işledilýändigini, şolarda çykarylýan ýokary hilli önümleriň görnüşleriniň köpelýändigini belledi. Döwrebap dokma toplumlarynda ýokary hilli önümler, şol sanda dürli görnüşli matalar dokalyp, taýýar tikin önümleri öndürilýär. Ekologiýa taýdan arassa bu önümler içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar. Bu gün ýurdumyzyň dokma toplumlarynda dürli haryt nyşanlary bilen giňden tanalýan önümler öndürilýär.

Wise-premýer Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň binasyny gurmak hakyndaky Kararyň taslamasyny milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe öňdebaryjy tehnologiýalary, ýurdumyzyň we dünýäniň iň gowy tejribesini ulanmagyň hasabyna dokma senagatynyň çalt depginler bilen ösdürilmegi netijesinde, Diýarymyzyň dokma önümleriniň diňe bir içerki bazarlarda däl, eýsem, daşary döwletlerde hem bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz dokma önümlerini öndürijileriň hem-de türkmen dizaýnerleriniň içerki bazaryň isleglerini öwrenmek we ilatyň möwsümleýin isleglerinden ugur almak bilen alyp barýan işleriniň üstünliklere beslenýändigini, bu işleriň halkymyzyň medeniýetini ýokarlandyrmakda hem ähmiýetli orny eýeleýändigini, munuň bolsa ildeşlerimiziň göwnüni galkyndyrýandygyny belledi. Şoňa görä-de, häzirki wagtda watandaşlarymyzyň medeni we ruhy taýdan galkynýan döwründe bu ugurda sungat ussatlarynyň mynasyp eserleri döretmegi üçin Watanymyzda hemme şertler üpjün edilýär. Pudaklaryň, şol sanda dokma pudagynyň döredijilik toparlary joşgunly çykyşlary bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikleri wasp edip, halkymyzyň ruhubelentligini artdyrýar. Şunda medeni merkezleriň ýerine ýetirýän işleri möhüm orun eýeleýär. Biz bu ugurda alyp barýan işlerimizi mundan beýläk-de dowam etmelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, durnuklylygyň, agzybirligiň we ruhy bitewüligiň gadymy döwürlerden bäri türkmenler üçin güýç-kuwwatyň nyşany bolup gelendigini belledi. Şoňa görä-de, mähriban topragyň gülläp ösmegini we halkyň abadançylygyny beýik türkmen şahyrlarynyňdyr akyldarlarynyň ruhy gymmatlyklarymyz bilen baglanyşdyryp beýan edendigi ýönelige däldir diýip, milli Liderimiz aýtdy. Dünýäde diňe bir ýokary ykdysady kuwwaty bilen däl-de, eýsem, ruhy baýlyklary bilen hem ykrar edilen biziň döwletimiz medeni taýdan giňden alyşmak, taryhy-medeni mirasyny ýaýmak baradaky syýasaty işjeň durmuşa geçirýär.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, halkyň ruhy gymmatlygyny goraýjy we dünýäde wagyz ediji, ýaş zehinleri terbiýelemegiň serişdesi hökmünde medeniýete ägirt uly orun degişlidir. Medeniýet adamlaryň aň-düşünjesini, zähmet işjeňligini ýokarlandyrýar, halky beýik işlere birleşdirýän we ruhlandyrýan kuwwatly güýç bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz şahyrlaryň we kyssaçylaryň tolgundyryjy setirleriniň, bagşy-sazandalaryň ajaýyp mukamlarynyň, suratkeşleriň işleriniň hiç kimi biparh goýmaýandygyny nygtady. Biziň ähli üstünliklerimiz we ýeten sepgitlerimiz medeniýet bilen aýrylmaz baglydyr. Şoňa görä-de, döwletimiz milli medeniýetimizi ösdürmäge we baýlaşdyrmaga ägirt uly serişdeleri goýberýär diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz bu barada aýdyp, hödürlenen resminamany makullady hem-de “Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň binasyny gurmak hakyndaky” Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi.

Wise-premýer ähli dokmaçylaryň, şol sanda pudagyň aýdym-saz we tans döredijilik toparynyň adyndan «Dokmaçylar» medeni merkeziniň binasyny gurmak hakyndaky” Karara gol çekendigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bu resminamanyň dokma toplumynda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirip, geljekde has-da belent sepgitlere ýetmäge uly itergi berjekdigini aýtdy hem-de milli Liderimize berk jan saglyk we uzak ömür arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz hem öz gezeginde sungat, döredijilik işgärlerine mundan beýläk-de ylham joşgunyny we uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty welaýatlaryň häkimleriniň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň gatnaşmagynda dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi.

Häkim Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek, ony guramaçylykly we ýokary derejede geçirmek bilen baglanyşykly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem sebitdäki işleriň ýagdaýy, gowaça ekişine taýýarlyk görmegiň barşy, hususan-da, ekin meýdanlaryny möwsüme göwnejaý taýýarlamak, ýerleri sürmek we tekizlemek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew hasabat bilen çykyş edip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görlüşi barada aýtdy. Şonuň ýaly-da, günbatar sebitiň obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýy, ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin çäreler barada hasabat berildi.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini guramaçylykly geçirmek babatda ýerine ýetirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem welaýatyň gowaça ekiljek meýdanlarynyň ekiş möwsümine taýýarlanylyşy —–sürüm we tekizleýiş işleriniň barşy hem-de gowaça ekişini geçirmekde ulanyljak tehnikalary we gurallary abatlap, möwsüme doly taýýar etmek, pagta öndürijileri zerur tohum bilen üpjün etmek ugrunda görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Soňra sanly ulgam arkaly Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew hem Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek, ony guramaçylykly we ýokary derejede geçirmek bilen baglanyşykly ýerine ýetirilýän çäreler barada hasabat berdi. Mundan başga-da, welaýatda oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, gowaça we beýleki ekinleriň ekişine taýýarlyk görlüşi hem-de Oba milli maksatnamasynda şu ýyl bellenilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gazanmak ugrunda görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek we bu meselelerden gelip çykýan wezipeleri çözmek bilen baglanyşykly işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada aýdyp, gowaça ösdürip ýetişdirmäge bölünip berlen ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek hem-de beýleki gök we bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan çäreler barada hasabat berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilýän işleriň netijeleri, häzirki wagtda welaýatlarda alnyp barylýan meýdan işleri, şeýle hem ýurdumyzyň oba hojalygyny toplumlaýyn esasda ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan özgertmeler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň wajypdygyny belledi. Oba hojalyk pudagyny ösdürmekde ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleriň netijeli peýdalanylmagyna, obasenagat toplumyna öňdebaryjy sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir.

Milli Liderimiz ýer eýelerine goldaw bermek we oba hojalygyny ösdürmek boýunça mundan beýläk-de maksatnamalaýyn işleriň amala aşyryljakdygyny belläp, bu ugurda ýene sanlyja günden geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde kabul etmek göz öňünde tutulýan “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” hem möhüm wezipeleriň ileri tutulýandygyny nygtady.

Şoňa görä-de, geljek 30 ýyla niýetlenen bu maksatnamanyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda hiç bir zat ünsden düşürilmeli däldir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini hemmetaraplaýyn guramaçylykly we ýokary derejede geçirmek boýunça birnäçe degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk we maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

09.02.2022
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Aşgabat, 7-nji fewral (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Milli Liderimiz dostlukly döwletiň Baştutanyny mähirli mübärekläp, Rejep Taýyp Ärdoganyň we onuň maşgalasynyň koronawirus ýokanjy bilen keselländigi baradaky habary uly gynanç duýgusy bilen kabul edendigini belledi.

— Gadyrly doganym, şu dörän pursatda ikiçäk söhbetdeşlikde siziň ýagdaýyňyzy soramak üçin telefon arkaly saglyk-amanlyk soraşmak isledim — diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz hut öz adyndan we maşgalasy Ogulgeregiň adyndan türk Liderine hem-de onuň maşgalasy Emine hanyma tiz wagtda sagalmaklaryny arzuw edip, olaryň özlerine mahsus bolan gujur-gaýraty we ruhy durnuklylygy bilen bu keseli ýakyn wagtda ýeňip geçjekdiklerine we gutuljakdyklaryna berk ynam bildirdi.

Milli Liderimiz pursatdan peýdalanyp, zerur bolan halatynda, türkmen tarapynyň hemmetaraplaýyn goldaw we ýardam bermäge taýýardygyny beýan etdi.

— Beýik Biribardan Size we maşgalaňyza tiz wagtda sagalmagyňyzy dileg edýärin — diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana we onuň ýakynlaryna uzak ýyllaryň dowamynda berk jan saglyk arzuw etdi.

Türk Lideri tüýs ýürekden çykýan duýgudaşlyk sözleri hem-de hoşniýetli arzuwlary üçin türkmen doganyna hoşallyk bildirip, Türkiýäniň we Türkmenistanyň halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynyň mizemezdigine berk ynam bildirdi.

08.02.2022
Türkmenistan we Hytaý strategik hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardyklaryny tassykladylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin bilen duşuşyk geçirdi

Pekin — Aşgabat, 5-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary tamamlandy. Ozal habar berlişi ýaly, düýn milli Liderimiz HHR-iň Başlygynyň çakylygy boýunça Pekinde geçirilýän XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy.

Şu gün döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Halk ýygnaklar öýüne geldi. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin mähirli garşylady.

Iki ýurduň Liderleri Türkmenistanyň we HHR-iň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler.

Si Szinpin XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Pekine gelip görmäge iberilen çakylygy kabul edendigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, dürli ugurlarda ägirt uly mümkinçilikleri bolan türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň sazlaşykly ösdürilýändigini nygtady.

Milli Liderimiz bildirilen myhmansöýerlik hem-de Türkmenistanyň wekiliýetiniň Hytaýa saparynyň guramaçylyk derejesine hemmetaraplaýyn goldaw berlendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, şu günki duşuşygyň Hytaýyň täze ýylynyň ilkinji günlerinde geçýändigine örän şatdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Pekine gelip görmäge çakylygy üçin HHR-iň Başlygyna minnetdarlyk bildirip, bu gezekki saparyň hem-de şu günki geçirilen gepleşikleriň netijeleriniň ösüşiň täze ugurlaryny kesgitlemäge, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine täze itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzir dünýäde sport halkara hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolmak bilen, ynanyşmak, hormat goýmak we özara düşünişmek ýagdaýynyň kemala gelmeginde möhüm goşant bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Olimpiýa oýunlary örän wajyp halkara sport çäresidir. Pekiniň taryhda ilkinji gezek hem tomusky, hem gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçirilen şäheri bolandygyny bellemek gerek.

Pursatdan peýdalanyp, milli Liderimiz Hytaý Halk Respublikasyna bu ýaryşlary geçirmekde, hytaýly türgenlere bolsa sport äleminde üstünlikleri arzuw etdi.


Söhbetdeşligiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Başlyk Si Szinpin strategik döwletara gatnaşyklaryň ähmiýetli ugurlaryna üns berdiler we häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hem-de geljekki ugurlary nazara alyp, onuň mundan beýläk-de ösdürilmegine taraplaryň taýýardyklaryny tassykladylar.

Deňhukuklylyk, özara bähbitlilik, birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan dostlukly türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň hem-de özara bähbitli gatnaşyklaryň halklaryň abadançylygynyň bähbidine ähli ugurlar boýunça ösdürilýändigi we yzygiderli dowam edýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, biziň ýurtlarymyz ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda diýen ýaly netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdular. Köp ýyllaryň dowamynda Hytaý Türkmenistanyň söwda boýunça iri hyzmatdaşlarynyň biridir.

Duşuşygyň barşynda nebitgaz pudagynyň ikitaraplaýyn ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biri we möhüm bölegi bolup durýandygy bellenildi. Türkmen gazynyň Hytaýa ugradylmagyny üpjün edýän gaz geçirijiniň gurluşygy özara bähbitli gatnaşyklaryň üstünliklere beslenýändigini aňladýar.

XXI asyryň ägirt uly taslamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi oňa gatnaşyjylaryň, hususan-da, önüm öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitlerine esaslanýan uzak möhletleýin netijeli gatnaşyklaryň anyk mysalydyr. Şol bir wagtyň özünde bu taslama sebit we ählumumy energiýa howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagyna mynasyp goşantdyr.

Şunuň bilen birlikde, iki tarapyň mümkinçilikleriniň heniz doly açylmandygy hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny bilelikde işläp taýýarlamagyň zerurdygy bellenildi.

Türkmenistanyň gaz geçirijiniň dördünji şahasyny gurmak arkaly Hytaýa ugradylýan tebigy gazyň möçberini artdyrmak bilen baglanyşykly meseleleri jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak üçin taýýardygy tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu barada aýtmak bilen, türkmen tebigy gazynyň HHR-e ugradylmagy meýilleşdirilýän mukdaryny kesgitlemegiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz “Galkynyş” gaz käniniň ikinji tapgyryny döwrebaplaşdyrmagyň mümkinçilikleriniň seljerilmelidigini aýtdy. Bu dördünji (D) şaha boýunça Hytaýa tebigy gazy ugratmak üçin esasy serişde binýadyna öwrülmelidir.

Ýurdumyzyň çäginde türkmen tebigy gazynyň dördünji şaha boýunça Hytaýa ugradylmagyny üpjün edýän önümçilik, gaz ugradyş düzüminiň döredilmegi çözgüdi talap edilýän esasy meseleleriň biridir.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz iki ýurduň hünärmenleriniň ýakyn wagtda gazy kükürtden arassalamak boýunça kärhanalaryň, kompressor stansiýalarynyň, “Galkynyş” gaz käninden Türkmenistanyň goňşy döwlet bilen çägine çenli gaz geçirijini gurmak meseleleri boýunça netijeli gepleşikleri geçirjekdiklerine ynam bildirdi.

Dördünji şahanyň gurluşygynyň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça geljekde bilelikde ýerine ýetiriljek işleriň çäklerinde, tebigy gazyň nyrh meselesini ara alyp maslahatlaşmaga girişmek zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu mesele boýunça alnyp baryljak bilelikdäki işleriň dowamynda türkmen we hytaý hünärmenleriniň turba geçiriji boýunça geçýän harytlyk gazyň bahasyny kesgitlemekde dünýä tejribesinden ugur aljakdyklaryna bil baglaýandygyny belledi.

Türkmen tarapy ikitaraplaýyn ylalaşyklar gazanylandan soňra, hytaý kompaniýasynyň “Galkynyş” gaz käniniň ikinji tapgyryny HHR-iň göni maýa goýum serişdeleriniň hasabyna işläp taýýarlamaga gatnaşmak hakyndaky meselelere seredip biler. Şunda hytaý tarapynyň gönükdiren maýa serişdeleri ugradylýan türkmen gazynyň hasabyna yzyna gaýtarylar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasynyň gurluşygynyň taslamasy boýunça ylalaşyk gazandylar hem-de Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý we hytaý-türkmen komitetlerine bu ugurda bilelikdäki degişli işleri geçirmek tabşyryldy.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Şunda söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk bilen bir hatarda, ynsanperwer ugurdaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm üns berilýär.

Türkmenistan we Hytaý baý gadymy taryhy we özboluşly medeni mirasy bolan ýurtlardyr. Iki halkyň arasyndaky gatnaşyklaryň taryhy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýär.

Ylym we bilim, medeniýet hem-de sungat ugurlaryndaky ýola goýlan netijeli gatnaşyklar türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyny we täze mazmun bilen baýlaşdyrylmagyny şertlendirýär.

Şunuň bilen birlikde, sport ulgamynda özara gatnaşyklar üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellemek gerek. Hytaýly türgenleriň 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmagy şunuň aýdyň mysalydyr. Şu gezekki gyşky Olimpiada hem iki ýurduň arasyndaky sport hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin oňat mümkinçilikdir.

Häzirki ýagdaýy nazara alanyňda, saglygy goraýyş ulgamyndaky gatnaşyklar hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen Lideriniň oňyn başlangyçlary, şol sanda lukmançylyk diplomatiýasyny durmuşa geçirmek boýunça öňe sürýän teklipleri aýratyn möhüm häsiýete eýe bolýar. Hytaý tarapynyň Türkmenistana koronawirus ýokanjyna garşy Hytaýda öndürilen waksinanyň 5 million sanysyny ugratmak baradaky çözgüdi dostlukly gatnaşyklaryň nobatdaky nyşany boldy.

Ikitaraplaýyn türkmen-hytaý gatnaşyklary BMG-niň we beýleki abraýly halkara düzümleriň çäklerinde ýola goýulýan gatnaşyklaryň üstüni ýetirýär. Türkmenistanyň we Hytaýyň sebit we ählumumy meseleler boýunça garaýyşlarynyň ýakyndygyny ýa-da doly gabat gelýändigini bellemek gerek. Munuň özi, ilkinji nobatda, tutuş dünýäde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň pugtalandyrylmagy bilen baglanyşyklydyr. Bu bolsa iki ýurda dünýä giňişliginde üstünlikli hyzmatdaşlyk etmäge, birek-birege goldaw bermäge mümkinçilik berýär. Iki döwletiň we halklaryň bähbidine kybap gelýän, birek-birege ynanyşmak esasynda ýola goýulýan gatnaşyklar Ýewraziýa yklymynda hem-de tutuş dünýäde oňyn hereketleriň ösdürilmegine ýardam edýär.

Gysgaça aýdylanda, türkmen-hytaý gatnaşyklary giň ugurlar, şol sanda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, energetika, ulag-kommunikasiýa, logistika, tehnologiýa, medeni-ynsanperwer we beýleki geljegi uly ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin köptaraply mümkinçiliklere eýedir.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşylan gepleşikleriň ahyrynda taraplaryň döwletara gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak üçin mundan beýläk-de zerur tagallalary etmäge taýýardygy tassyklanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Başlyk Si Szinpine türkmen-hytaý gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga we hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge goşandy hem-de oňa goldaw berýändigi üçin minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiz bilelikdäki tagallalaryň iki ýurduň we halklaryň özara gatnaşyklarynyň ýyl ýazgysyna täze sahypalary ýazjakdygyna ynam bildirip, HHR-iň Baştutanyny özi üçin amatly wagtda Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we HHR-iň Başlygy Si Szinpin birek-birege hem-de iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, dostlugyň, hoşniýetli hyzmatdaşlygyň berk binýadyna esaslanýan netijeli türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary bilen iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar milli Liderimiziň HHR bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, şeýle hem saparyň dowamynda hytaýly kärdeşleri bilen geçiren ikitaraplaýyn duşuşyklarynyň netijeleri barada hasabat berdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ägirt uly kuwwata eýedigini, onuň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň ikitaraplaýyn bähbitlere bolşy ýaly, sebitde we dünýäde abadançylygyň baş maksatlaryna kybap gelýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz HHR bilen BMG-niň we beýleki abraýly halkara hem-de sebit guramalarynyň, düzümleriniň çäklerinde ýola goýulýan netijeli hyzmatdaşlygy dowam etmegiň, şeýle hem “Merkezi Aziýa — Hytaý” hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň örän uly ähmiýetiniň bardygyny belledi.

Milli Liderimiz aýdylanlary jemläp, özara bähbitli türkmen-hytaý gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek we ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň şanly waka — XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy mynasybetli guralan çärelere gatnaşmagy Bitarap Türkmenistanyň sport ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Sport diplomatiýasy, bu ulgamda netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegini şertlendirýän möhüm ýörelgeleriň durmuşa geçirilmegi, ägirt uly ynsanperwer, dörediji we parahatçylyk söýüji ähmiýeti bolan Olimpiýa hereketine hemmetaraplaýyn goldaw bermek mähriban Watanymyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Şu gün XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga Hytaýa gelen daşary ýurtlaryň wekiliýetleriniň Baştutanlary üçin Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň adyndan resmi günortanlyk nahar berildi. Günortanlyk naharynyň öňüsyrasynda bilelikde surata düşmek dabarasy boldy.

HHR-iň Baştutany belent mertebeli myhmanlary ýene-de bir gezek mübärekläp, hemmelere gyşky Olimpiadanyň açylyşy mynasybetli guralan dabaralara gatnaşandyklary üçin hoşallyk bildirdi. Şeýle hem ol adamzadyň möhüm gymmatlygy, ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostluk, hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde, dünýäde parahatçylygy hem-de durnukly ösüşi pugtalandyrmakda möhüm orny eýeleýän Olimpiýa hereketiniň ähmiýetini nygtady.

Dabara tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýyň Halk ýygnaklar öýünden Pekiniň Halkara howa menziline geldi. Bu ýerden döwlet Baştutanymyz Watanymyza ugrady.

Birnäçe sagat uçuşdan soň döwlet Baştutanymyzyň uçary Aşgabadyň Halkara howa menziline gelip gondy.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek maksady bilen, Hytaýa sapardan gaýdyp gelenlerinden soňra, 3 günlük hökmany karantinde bolarlar.

07.02.2022
Bütindünýä Olimpiýa hereketine ygrarlylyk Türkmenistanyň syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pekinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Pekin, 4-nji fewral (TDH). HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary bilen baran hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Pekinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň hormatly myhmany boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň “ak” Olimpiadanyň — Ýer ýüzüniň dürli künjeklerinden köp sanly türgenleri bir ýere jemlän örän uly sport baýramçylygynyň açylyş dabarasyna gatnaşmagy ýurdumyzda sporty ösdürmäge we wagyz etmäge, bu ulgamda netijeli halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ägirt uly üns berilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hormatly myhman hökmünde 2008-nji ýylda Hytaýyň paýtagtynda geçirilen XXIX tomusky Olimpiýa oýunlarynyň hem-de 2014-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde geçirilen XXII gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylmagy mynasybetli dabaralara gatnaşandygyny hem ýatlamak ýerlikli bolar.

Milli Liderimiziň giň gerimli tagallalary netijesinde ýurdumyzyň sporty hil taýdan täze sepgitlere çykdy. Diýarymyzda ugurdaş düzümler yzygiderli kämilleşdirilýär we giňeldilýär, türgenler hem-de olaryň tälimçileri üçin hemme şertler döredilýär. Ýurdumyz sebit we dünýä derejesindäki sport merkezleriniň biri hökmünde eýeleýän ornuny ynamly berkidýär. Ýokary üstünlikler sportuny höweslendirmek bilen bir hatarda, uzak möhletli umumymilli maksatnamanyň häsiýetine we görlüp-eşidilmedik giň gerime eýe bolan milli bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň işjeňleşdirilmegine uly ähmiýet berilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, sport güýjüň, gözelligiň, sagdynlygyň, kuwwatyň hem-de ruhuň ösüşiniň belentliklerine ymtylmanyň aýdyň ýüze çykmasydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işiniň örän köpdügine garamazdan, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga yzygiderli üns berip, ajaýyp beden taýýarlygyny hem-de ussatlygyň ýokary derejesini görkezmek bilen watandaşlarymyza nusgalyk görelde bolýar.

Sport ugrunda hyzmatdaşlyk etmek baradaky meseleler milli Liderimiz tarapyndan daşary ýurtlara amala aşyrylýan saparlaryň maksatnamasyna, ýokary derejedäki gepleşikleriň we duşuşyklaryň gün tertibine hemişe goşulýar. Türkmenistan dünýäde parahatçylygyň hem-de durnuklylygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýän mizemez ynsanperwer gymmatlyklaryň töweregine adamlary jemleýän halkara sport we Olimpiýa hereketiniň ösdürilmegine anyk goşandyny goşýar. Munuň aýdyň mysaly hökmünde Aşgabatda 2017-nji ýylda köpugurly Olimpiýa şäherçesiniň sport desgalarynda üstünlikli geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny görkezmek bolar. 2018-nji ýylda bolsa Türkmenistan uly üstünlige beslenen agyr atletika boýunça dünýä çempionatyny hem-de “Amul — Hazar” halkara awtorallini kabul etdi. 2009-njy ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ýüpek ýoly” ralli ýaryşynyň geçirilmeginiň başyny başlandygy hem bellärliklidir, onuň ýoly Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Russiýanyň çäklerinden geçdi.

2014-nji ýylda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda windsýorfing boýunça dünýä kubogy ugrundaky ýaryşyň tapgyrynyň geçirilendigini hem bellemek gerek, şonuň bilen ýurdumyz ilkinji gezek ýelkenli sport boýunça halkara ýaryşlaryň senenamasyna girdi. Şeýlelikde, bu gün Türkmenistan sebit we dünýä derejesindäki iri ýaryşlary guramak hem-de geçirmek üçin uly tejribä, mümkinçilige eýedir.

Halkara ýaryşlara işjeň gatnaşýan türkmen türgenleriniň gazanýan ajaýyp üstünlikleri we ýeňişleri bu ulgamda döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän öňdengörüjilikli strategiýanyň üstünliginiň aýdyň netijeleridir. Bularyň ählisi Türkmenistanyň dünýä derejesinde abraýynyň has-da artmagyna, sport döwleti hökmünde Watanymyzyň mertebesiniň ýokarlanmagyna ýardam edýär.

Ýeri gelende aýtsak, ýurdumyzda ýerli howa ýagdaýy göz öňünde tutulanda, ozallar adaty bolmadyk sportuň gyşky görnüşleri hem ösdürilýär. Hususan-da, ýaş türkmenistanlylaryň bu gün höwes bilen özleşdirýän sportuň hokkeý hem-de buzda figuralaýyn typmak görnüşlerine uly üns berilýär. Sportuň bu görnüşleri boýunça geçirilýän türgenleşikler barha kämilleşýär. Türkmen hokkeýçileri we figuraçylary milli derejedäki ýaryşlar bilen bir hatarda sebit we halkara ýaryşlara hem gatnaşýarlar. Munuň özi olaryň peýdaly tejribe toplamagyna ýardam edýär, sport ussatlygyny kämilleşdirmäge, ýokary görkezijileri gazanmaga iterýär.

Mundan başga-da sportuň buzdaky beýleki şüweleňli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin hem mümkinçilikler bar. Hususan-da, konkide ylgamak sporty hem-de onuň şort-trek, kýorling ýaly köp dürli görnüşleri-de dünýäde giň meşhurlykdan peýdalanýar, şolar hem olimpiýa maksatnamasyna girýär. Bularyň ählisi geljekde biziň türgenlerimiziň iri halkara ýaryşlarda sportuň dürli gyşky görnüşleri boýunça Watanymyza mynasyp wekilçilik edip bilmegi üçin oňaýly şertleri döredýär.

...Hormatly Prezidentimiziň uçary Pekine çenli uçuşy amala aşyryp, HHR-iň paýtagtynyň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde Türkmenistanyň Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow howa menzilinden sapar wagtynda özi üçin bellenen kabulhanasyna tarap ugrady...

Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar barada aýdylanda, bu gatnaşyklaryň ilkibaşdan dostlukly, özara hormat goýmak hem-de uzak möhletleýinlik häsiýetine eýedigini nygtamak zerurdyr. Häzirki döwürde strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerinde ýola goýulýan döwletara gatnaşyklar syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda depginli ösdürilýär. Şeýle hem Türkmenistan HHR bilen köptaraplaýyn esasda, abraýly halkara hem-de sebit guramalarynyň we düzümleriniň ugry boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň ýanwar aýynda sanly ulgam arkaly HHR bilen sebitiň ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammiti geçirildi. Milli Liderimiz ýokary derejedäki bu duşuşykda eden çykyşynda ileri tutulýan ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek boýunça oňyn pikirlerini we tekliplerini beýan etdi.

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň öň ýanynda HHR-iň birnäçe teleýaýlymlarynyň hem-de abraýly neşirleriniň wekilleriniň sowallaryna jogabynda Türkmenistan üçin Hytaýyň diňe bir beýik döwlet, dünýä derejesindäki kuwwatly ykdysady we senagat merkezi, giň gerimli hem-de geljegi uly bazar bolman, wagtyň synagyndan geçen ygtybarly dostdugyny nygtady. Türkmen-hytaý gatnaşyklary döwrüň synagyndan geçip, öz netijeliligini subut etdi hem-de häzir Ýewraziýa giňişliginde durnuklylygyň we ösüşiň möhüm şerti bolup durýar.

HHR-iň paýtagtynda 4 — 20-nji fewral aralygynda geçiriljek XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrylmagy döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň subutnamasyna öwrüldi. “Olimpiýa oýunlary hemişe halklaryň arasynda parahatçylygyň we dostlugyň pugtalandyrylmagyny, duşmançylygyň hem-de uruşlaryň bes edilmegini, dürli milletleriň, dürli syýasy ynama eýerýän adamlaryň jebisleşmegini, olaryň Olimpiýa hereketiniň belent ýörelgelerine ygrarlylygyny alamatlandyrýar. Bu oýunlar halklaryň we döwletleriň arasynda özara düşünişmäge, açyklyga hem-de birek-birege hormat goýmaga ýardam berýär” diýip, milli Liderimiz Hytaýyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogabynda belledi. “Men öz içeri we daşary syýasatynda hut şu ýörelgelere eýerýän ýurduň — Türkmenistanyň Prezidenti hökmünde Hytaý Halk Respublikasynyň çuňňur hormatlanylýan Başlygynyň çakylygyny minnetdarlyk bilen kabul etdim” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

...Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Pekiniň Milli stadionyna ugrady. Özboluşly bezeg aýratynlygy boýunça “Guş höwürtgesi” diýen at bilen meşhur bolan bu köpugurly toplum XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanyp alyndy.

Hytaýyň paýtagtynyň soňky ýyllarda ikinji gezek dünýä derejesindäki iri sport ýaryşyny kabul edýändigi bellärliklidir. Ýokarda bellenilip geçilişi ýaly, 14 ýyl mundan ozal Pekinde tomusky Olimpiada geçirildi. Şeýlelikde, HHR-iň paýtagty taryhda hem tomusky, hem gyşky Olimpiýa oýunlary geçirilen ilkinji şäher bolýar.

Häzirki gyşky Olimpiýa oýunlaryna Milli olimpiýa komitetleriniň 91-sine wekilçilik edýän milli ýygyndy toparlar gatnaşýarlar. Ýaryşlaryň geçiriljek sport desgalary hem-de türgenleriň ýaşamagyna niýetlenilen Olimpiýa şäherçeleri Pekinde, Çžanszýakouda we Ýansinde ýerleşdirildi.

XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň tumary Bin Dun Dun atly şadyýan we göwnaçyk panda boldy. Onuň geýnen kosmiki egin-eşigi ýatladýan, jadyly buzdan lybasy mümkinçilikleri çäksiz bolan täze tehnologiýalary hem-de geljek bilen arabaglanyşygy aňladýar. Olimpiadanyň tumary hökmünde pandanyň saýlanyp alynmagy geň däldir, çünki bu jandar Hytaýyň milli nyşanydyr.

2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlarynyň resmi nyşany “Gyş arzuwy” diýen ada eýe boldy. Onuň esasynda Hytaýyň “gyş” diýen harpy — iýeroglif goýuldy. Nyşan Hytaýyň milli we häzirki zaman medeniýetiniň däplerini, özboluşly reňk öwüşginlerini utgaşdyrýar hem-de sportuň gyşky görnüşlerine söýgini beýan edýär.

Olimpiýa alawy her bir Olimpiadanyň hökmany şertidir. Şu ýyl geçirilýän gyşky Olimpiýa oýunlarynyň alawy “Uçup barýan” diýlip atlandyrylýar. Ol galgap duran lentany ýatladýan spiral gurluşly bolup, ynsanyň ýagtylyga, parahatçylyga we kämillige tarap ýadawsyz ymtylmasyny alamatlandyrýar. Alawyň uglerodly süýüm serişdelerinden taýýarlanylandygy gyzyklydyr. Ol ýeňil, gyzgyna durnukly hem-de howany hapalaýan galyndylary bolmadyk wodorodda işleýär.

Gyşky Olimpiýa oýunlary — 2022-niň medallary “Tong Ksin” diýen ada eýe boldy, ol “Bilelikde bir bitewi ýaly” diýmegi aňladýar. Olaryň dizaýny jemlenen töwerekleri nefritden ýasalan gadymy Hytaý şaý-sepine esaslanandyr. Altyn, kümüş we bürünç medallar nusgawy görnüşde bolup, 2008-nji ýylyň tomusky Oýunlarynyň sylaglaryny ýatladýar. Medallary hem-de alawy döredijiler olaryň reňk çözgütlerini, görnüşlerini hem-de bezeg böleklerini saýlap alanlarynda, HHR-iň paýtagtynyň Olimpiýa mirasyna sarpa goýmakdan ugur aldylar.

“Umumy geljek üçin bilelikde” 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa, şeýle hem paralimpiýa oýunlarynyň resmi şygarydyr. Ol adamzadyň bagtyýar geljeginiň bähbidine hem-de ählumumy meseleleri ýeňip geçmegiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk etmegiň zerurdygyny aňladýar. Bu koronawirus pandemiýasy zerarly ýüze çykan kynçylyklar bilen baglylykda aýratyn ähmiýete eýedir. Şygar Olimpiýa hereketiniň esasy taglymlaryny hem-de gymmatlyklaryny, şonuň ýaly-da agzybirlige, parahatçylyga we rowaçlyga çagyryşy özünde jemleýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Pekiniň Milli stadionyna geldi we hormatly myhmanlar üçin bellenen ýere bardy. Oýunlaryň açylyş dabarasyna çagyrylan beýleki döwletleriň, şeýle hem abraýly halkara guramalaryň ýolbaşçylary, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň başlygy bu ýere gelipdirler. Stadiona ýygnananlaryň ählisini HHR-iň Başlygy Si Szinpin mähirli garşylady.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki “ak” Olimpiadany dünýäde dowam edýän koronawirus pandemiýasy sebäpli oýunlary guraýjylaryň göz öňünde tutan arassaçylyk kadalaryny, düzgünlerini, çäklendiriji çäreleri berk berjaý etmek ýagdaýynyň tapawutlandyrýandygyny bellemek ýerlikli bolar. Bu çäreler ýaryşlaryň howpsuz geçirilmegine ýardam etmäge gönükdirilendir.

...Şol bir wagtyň özünde, Pekiniň Milli stadionynda ägirt uly sport baýramçylygyna badalga berjek pursatlaryň golaýlaýandygyny aňladýan hasaplama dowam edýär. Bu ýerde baýramçylyk dabarasy höküm sürýär. Ony taýýarlamak boýunça ägirt uly işler amala aşyryldy.

HHR-iň Döwlet senasynyň mukamy astynda stadionda gyşky Olimpiada — 2022-ni geçirýän ýurduň — Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet baýdagy galdyrylýar.

Stadionyň meýdançasynda täsirli çykyşlar — ýurduň gadymy döwürlerden biziň günlerimize çenli taryhyna özboluşly syýahat hem-de onuň geljegine nazarlama ýaýbaňlanýar. Häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak we stadionyň ýagty diodly yşyklar bilen örtülmegi arkaly döredilýän haýran galdyryjy şekiller bolup geçýän wakalara aýratyn öwüşgin çaýýar.

Olimpiadanyň açylyş senesi Aý senenamasy boýunça Hytaýyň Täze ýyly bilen gabat gelip, baharyň başlanmagyny alamatlandyrýar, bu hem baýramçylyk şüweleňinde beýanyny tapdy.

Ekologiýa, bütin dünýäde parahatçylyk hem-de Olimpiýa hereketiniň binýatlaýyn ýörelgeleri dabaranyň baş mowzugy boldy, adamzadyň bitewi ykbaly bolsa onuň baş taglymydyr. Şeýlelikde, bu ajaýyp çykyşlar Oýunlaryň “Umumy geljek üçin bilelikde” şygarynyň özboluşly şöhlelenmesi boldy.

Soňra dabaranyň resmi bölegi başlanýar. Stadionyň meýdançasynda Olimpiadanyň baş gahrymanlary — türgenler peýda bolýar. Däbe görä, olimpiýaçylaryň ýörişini Olimpiýa oýunlarynyň watany hasaplanylýan Gresiýanyň ýygyndy topary açýar. Soňra meýdança 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyjy ýurtlaryň toparlary çykýar. Ýörişi Hytaý Halk Respublikasynyň olimpiýa ýygyndysyna wekilçilik edýän türgenler tamamlaýarlar.

Olimpiada gatnaşyjylary hem-de myhmanlary XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylyk toparynyň başlygy Saý Si hem-de Halkara Olimpiýa komitetiniň Prezidenti Tomas Bah gutlaýarlar.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin dabaraly ýagdaýda Oýunlary açyk diýip yglan edýär.

Dürli ýyllaryň iň gowy hytaýly türgenleri stadiona Olimpiýa baýdagyny alyp gelýärler. Olimpiýa senasynyň owazy astynda çagalar horunyň ýerine ýetirmeginde biri-biri bilen bagly bäş sany tegelek halkaly ak baýdak belende galdyrylýar. 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyjylaryň — türgenleriň, eminleriň hem-de resmi adamlaryň adyndan Olimpiýa kasamy aýdylýar.

Tolgundyryjy pursat gelip ýetýär. Stadionda Olimpiýa alawy peýda bolýar. Bu ýerde onuň ýörişi tamamlanýar. Asylly däbe görä, 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlary üçin alaw Gün şöhlelerini jemleýän paraboliki aýnanyň kömegi bilen Gresiýanyň Gadymy Olimpinde ýakyldy. Ine, agşamky asmanda stadionda asmana galýan ägirt uly gar tozgajygynyň merkezinde XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň alawy töwerege şugla saçýar. Birnäçe pursatdan soň bolsa, münberleriň ýokarsynda baýramçylyk dabaralaryny jemleýän dürli öwüşginli, haýran galdyryjy feýerwerkler agşamky asmany bezedi.

“Ak” Olimpiada badalga beren ajaýyp çykyşlar tamamlanýar. Ýöne öňde çekeleşikli bäsleşikler bar. Olarda dünýäniň dürli yklymlarynda ýerleşýän döwletleriň türgenleri sylaglaryň 109 toplumy (jemi 327 medal) ugrunda bäsleşerler. 2022-nji ýylyň gyşky Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna sportuň 15 görnüşi boýunça ýaryşlar girizildi. Olar lyžaly bäsleşikler, lyžaly iki görnüşli sport ýaryşy, biatlon, dag lyžasy sporty, tramplinden lyžaly bökmek, fristaýl, snoubord, figuraly typmak, şaýbaly hokkeý, bobsleý, sani sporty, skeleton, konkili typma sporty, şort-trek, kýorling görnüşleridir. Bütin dünýäde millionlarça tomaşaçylar, şol sanda türkmenistanlylar hem telewideniýäniň hem-de onlaýn alyp görkezmeleriň kömegi bilen ýaryşlaryň geçişine syn ederler. Oýunlaryň ýapylyş dabarasy 20-nji fewralda Pekiniň “Guş höwürtgesi” stadionynda geçiriler.

XXIV gyşky Olimpiýa oýunlaryny guraýjylar onuň “ýaşyl” hem-de ýokary tehnologiýaly bolmagyny özleriniň ilkinji nobatdaky wezipeleri hökmünde kesgitlediler. Şunuň bilen baglylykda, hytaýly hyzmatdaşlaryň innowasion işläp düzmeleri Türkmenistan üçin uly gyzyklanma döredýär. Ýurdumyzda ekologiýa, daşky gurşawy goramak hem-de öňdebaryjy ylmy tutumly tehnologiýalary ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän netijeli başlangyçlary, şol sanda pes uglerodly, hususan-da, wodorod energetikasyna degişli başlangyçlary bu ulgamda sebit hem-de dünýä derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilendir.

Ýeri gelende döwlet Baştutanymyzyň geçen aýyň ahyrynda Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin «Ýol kartasyny» tassyklamak baradaky Karara gol çekendigini bellemek gerek. Onuň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi häzirki döwrüň ekologik meseleleri hem-de howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly möhüm meseleleriň çözgüdini işläp taýýarlamakda tagallalary birleşdirmäge ýardam etmäge gönükdirilendir.

Sport baradaky gürrüňimize dolanyp, Türkmenistanyň Halkara Olimpiýa komitetiniň hem-de Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň agzasy bolmak bilen, bu ugurdaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge we ählumumy parahatçylygy, dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy pugtalandyrmagyň möhüm şerti hökmünde Olimpiýa hereketini goldamaga gönükdirilen anyk teklipler bilen yzygiderli çykyş edýändigini bellemek gerek. Milli Liderimiziň bu başlangyçlarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan giňden makullanýandygy hem-de ykrar edilýändigi olaryň möhümdiginiň subutnamasydyr.

Türkmenistan öz daşary syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolan sport diplomatiýasyny yzygiderli öňe sürýär hem-de iş ýüzünde durmuşa geçirýär. Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän oňyn Bitaraplyk hem-de “Açyk gapylar” ýörelgelerine esaslanýan parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasy strategiýasy netijesinde häzirki döwürde ýurdumyzda sport kuwwatly ösüşe eýe boldy hem-de sporty saýlap alýanlaryň sany barha köpelýär.

Döwlet Baştutanymyzyň baştutanlygynda jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek hem-de ornaşdyrmak, ilaty beden terbiýesi hem-de sport bilen yzygiderli meşgullanmaga höweslendirmek babatynda toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Bu bolsa özüniň anyk netijelerini berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, biziň ilkinji nobatdaky wezipämiz sport hem-de Olimpiýa hereketini ösdürmek we hemmetaraplaýyn goldamak, oňa ýaşlary giňden çekmek bolup durýar. 2008-nji ýylda Pekinde, 2012-nji ýylda Londonda, 2016-njy ýylda Rio-de-Žaneýroda, 2021-nji ýylda Tokioda geçirilen tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy türkmen türgenleri üçin möhüm wakalar boldy. Mälim bolşy ýaly, Ýaponiýanyň paýtagtynda geçirilen XXXII tomusky Olimpiadada ildeşimiz — agyr atletika boýunça ýaryşda 59 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Polina Gurýewa türkmen sportunyň taryhynda ilkinji gezek Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyny gazandy.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda hem-de paýtagtymyzda iri halkara ýaryşlaryň, şol sanda ýokarda bellenip geçilen Aziada — 2017-niň geçirilmegi türgenlerimiz üçin ussatlygy ýokarlandyrmak hem-de täze ýeňişlere ýetmek ýolunda möhüm tapgyr boldy. Şeýle derejedäki hem-de giň gerimdäki çäreleri kabul etmek uly jogapkärçilikdir. Aşgabat parahatçylyk dörediji şäher, halklaryň hem-de medeniýetleriň dialogynyň merkezi hökmündäki wezipesini mynasyp ýerine ýetirip, bu wezipäniň üstünlik bilen hötdesinden geldi.

Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pekindäki XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmagy Türkmenistanyň sport dünýäsine netijeli halkara hyzmatdaşlyk meselelerindäki başlangyçlary öňe sürýän ornunyň hem-de mundan beýläk-de umumadamzat ynsanperwer gymmatlyklaryna esaslanýan Olimpiýa hereketini ösdürmäge netijeli goşant goşmagynyň nobatdaky aýdyň tassyklanmasy boldy.

Döwlet Baştutanymyz dabaralar tamamlanandan soň, özi üçin bellenilen kabulhana ugrady.

Hormatly Prezidentimiziň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary dowam edýär.

***

Şu gün türkmen wekiliýetiniň agzalary milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Hytaý Halk Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde hytaýly kärdeşleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesini geçirdiler. Şolaryň dowamynda soňky ýyllarda taraplaryň özara tagallalary netijesinde strategik hyzmatdaşlyk derejesine eýe bolan döwletara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Pekinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, HHR-iň daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşykda däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we ony mundan beýläk-de giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, häzir özara bähbitli hyzmatdaşlyk örän giň ugurlary gurşap alýar hem-de ikitaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, köptaraplaýyn esasda hem — abraýly halkara guramalaryň çäklerinde, şeýle hem “Merkezi Aziýa — Hytaý” görnüşinde-de yzygiderli ösüş depginlerini görkezýär.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda ozal gazanylan ylalaşyklary mundan beýläk-de durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly oňyn pikir alyşmalar boldy. Taraplar ýola goýlan netijeli türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, daşary syýasat edaralarynyň derejesinde ikitaraplaýyn gatnaşyklary yzygiderli geçirmek işini dowam etmäge özara taýýardyklaryny beýan etdiler.

Iki ýurduň daşary işler ministrleri özara gyzyklanma döredýän halkara we sebit gün tertibiniň wajyp meseleleri boýunça hem pikir alyşdylar.

***

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew dostlukly ýurduň saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleri bilen bolan duşuşygyň çäklerinde saglygy goramak babatda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

Hytaýly hyzmatdaşlar milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe sürýän, şol sanda lukmançylyk diplomatiýasyny ösdürmek boýunça möhüm başlangyçlaryna ýokary baha berip, saglygy goraýşyň dürli ugurlary boýunça ýola goýlan bilelikdäki işleri mundan beýläk-de dowam etmäge uly gyzyklanma bildirýändiklerini beýan etdiler.

Dünýäni gurşap alan howply koronawirus ýokanjyna garşy umumy göreş ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri boldy. Taraplar COVID-19 pandemiýasyna garşy hereket etmekde toplanan oňyn tejribäni paýlaşyp, mundan beýläk-de lukmançylyk ulgamynda ýakyndan hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýändiklerini tassykladylar.

Türkmen wekiliýetiniň agzalary tehnologik taýdan ýokary derejede enjamlaşdyrylan «Tiz kömek» awtoulaglary bilen aýratyn gyzyklanyp tanyşdylar, ähli zerur şertler göz öňünde tutulan şol awtoulaglarda tizleşdirilen ýagdaýda PZR-testleri geçirmek hem göz öňünde tutulypdyr.

***

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Hytaýyň birnäçe kompaniýalarynyň wekilleri bilen onlaýn görnüşde duşuşyk geçirdi. Şunda ulag-aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele boldy. Bu ulgamyň ählumumy durnukly ösüşi üpjün etmegiň möhüm şerti hökmünde ähmiýetini nazarda tutup, Türkmenistan hem, Hytaý hem oňa aýratyn ähmiýet berýärler.

“China Civil Engineering Construction Corporation” korporasiýasynyň ýolbaşçylary bilen duşuşykda Hytaýyň eksport-import ýüklerini has amatly ugur boýunça Türkmenistanyň çäginden üstaşyr geçirmegiň, demir ýollar arkaly daşalýan üstaşyr ýükleriň möçberini artdyrmagyň, şeýle hem şu pudagyň teplowoz we ýolagçy wagonlaryna gerek bolan ätiýaçlyk şaýlary ibermegiň hem-de bu ugurda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

HHR-iň iri maşyngurluşyk kompaniýalarynyň biri bolan “China Machinery Engineering Corporation” kompaniýasynyň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda kompaniýanyň ýurdumyzda amala aşyrylýan gämigurluşyk taslamalaryny maliýeleşdirmek we hünärmenleri taýýarlamak babatda hyzmatdaşlygy ýola goýmagy maksat edinýändigi barada aýdyldy.

Hytaý ulag-aragatnaşyk assosiasiýasynyň ýanyndaky Halkara konteýner demir ýol ulaglaryny gurnamak işleri boýunça utgaşdyryjy merkeziň ýolbaşçylary bilen geçirilen gepleşiklerde hytaý tarapy ýurdumyzyň ulag-logistika mümkinçiliklerine gyzyklanma bildirdi. Mundan başga-da, Ýewropa we Türkiýe ugurlary boýunça Türkmenistanyň çäginden ýük konteýner demir ýol ulaglaryny geçirmek hem-de bu ugurda hyzmatdaşlygy ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Mälim bolşy ýaly, HHR ygtybarly hyzmatdaş bolmak bilen, ýurdumyzyň ulag pudagyny döwrebaplaşdyrmak boýunça birnäçe taslamalary durmuşa geçirdi. Bu ulgamda netijeli häsiýete eýe bolan hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça işler dowam edýär.

Biziň ýurdumyz durnukly ulag ulgamynda dünýä jemgyýetçiliginiň giň goldawyna eýe bolýan mazmunly we anyk Kararnamalaryň kabul edilmeginiň başyny başlaýar hem-de ýokary derejeli forumlarda anyk teklipler bilen çykyş edýär. Şeýle forumlaryň biri geçen ýylyň oktýabr aýynda Pekinde geçirilen Durnukly ulag ulgamy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň ikinji ählumumy maslahatydyr. Onuň işine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çagyrmagy boýunça sanly ulgam arkaly hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Bu gün ulag ulgamy dünýähojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna we sazlaşyklylygyna gönüden-göni täsir edýän hem-de BMG tarapyndan kabul edilen Durnukly ösüş maksatlarynyň amala aşyrylmagynda möhüm orun eýeleýän dünýä ykdysadyýetiniň esasy ugurlarynyň biridir.

Şunuň bilen baglylykda, halkara derejede täze, döwrüň isleg bildirýän möhüm başlangyçlaryna, şol sanda ýurdumyz tarapyndan işjeň öňe sürülýän, Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek boýunça strategiýa hem-de hytaýly hyzmatdaşlaryň “Bir guşak — bir ýol” konsepsiýasyna özara goldaw berilýändigi kanagatlanma bilen bellenildi. Şolar dürli yklymlaryň, ýurtlaryň arasyndaky ozal bar bolan söwda ýollaryny we ykdysady geçelgeleri kämilleşdirmäge hem-de şeýle ýollaryň täzelerini kemala getirmäge gönükdirilendir.

Taraplar taryhy asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän türkmen-hytaý gatnaşyklaryna, ählumumy ösüşiň ýagdaýlaryna umumy meýilleri we birmeňzeş garaýyşlary nazarda tutup, uly geljegiň garaşýandygyna ynam bildirdiler.

Bir söz bilen aýdylanda, geçirilen iş duşuşyklary Türkmenistanyň hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň däp bolan dostlukly gatnaşyklara we deňhukuklylyk, ynanyşmak hem-de özara bähbitlilik esasynda ýola goýulýan strategik hyzmatdaşlyga ygrarlydyklaryny ýene-de bir gezek tassyklady.

05.02.2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 3-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklary tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna, şeýle hem döwlet durmuşynyň möhüm wezipelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine girizilen meselelere geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer şu ýylyň ýanwar aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça toplumlaýyn çäreleriň üstünlikli amala aşyrylmagynyň çäginde ähli pudaklaryň we sebitleriň durnukly ösüşi üpjün edilýär hem-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy. Bu görkeziji senagat pudagynda 7,4 göterime, gurluşykda 0,3 göterime, ulag-kommunikasiýa toplumynda 4 göterime, söwdada 8,8 göterime, oba hojalygynda 3,2 göterime, hyzmatlar ulgamynda bolsa 6,1 göterime barabar boldy.

Ýanwar aýynda öndürilen önümleriň derejesi geçen ýylyň degişli döwründäkiden 7,7 göterim köpeldi.

Hasabat döwründe bölek haryt dolanyşygynyň möçberi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,9 göterim artdy. Bu görkeziji daşary söwda dolanyşygynda 6,3 göterime deň boldy.

Şu ýylyň ýanwar aýynyň deslapky jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 102 göterim, çykdajy böleginiňki bolsa 83,2 göterim berjaý edildi.

Iri we orta kärhanalar boýunça ortaça aýlyk haky, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,4 göterim köpeldi. Aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzy ösdürmek boýunça öňde durýan möhüm wezipelere ünsi çekip, olary üstünlikli ýerine ýetirmegiň gysga we orta möhletlerde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň okgunly ösüşini üpjün etjekdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ähli pudaklaryň ösüş ýagdaýyny yzygiderli gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny, maliýe-ykdysady we bank toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça anyk çäreleriň durmuşa geçirilmelidigini aýtdy.

Milli Liderimiz ähli pudaklar boýunça özgertmeler maksatnamalarynda kesgitlenen meýilnamalaýyn görkezijileriň degişli derejede ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamak barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa şu ýylyň birinji aýynda alnyp barlan kanunçykaryjylyk işi hem-de Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görlüşi barada maglumat berdi.

Mejlisiň 2022-nji ýyl üçin kanunçykaryjylyk işiniň Meýilnamasynyň taslamasy taýýarlanyldy. Häzir döwletimiziň durmuş-ykdysady syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirmäge, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny hem-de türkmen jemgyýetiniň beýleki ulgamlaryny ösdürmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalary taýýarlanylýar. Şolaryň hatarynda Jenaýat, Raýat kodeksleriniň rejelenen görnüşleri, “Notariat we notarial işi hakynda”, “Itçilik we kinologiýa hakynda”, “Köp çagaly maşgalalary döwlet tarapyndan goldamak hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary bar.

Mejlisiň deputatlary ýerlerde iş sapary bilen boldular. Olar saýlawçylar bilen duşuşyp, ilatyň hal-ýagdaýy, ýaşaýyş-durmuş derejesi bilen gyzyklandylar.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görülýär. Mejlisiň deputatlary syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri bilen bilelikde, döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda möhüm orun eýeleýän Halk Maslahatynyň taryhy ähmiýeti hem-de ýurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly, maslahatda garaljak meseleleriň many-mazmuny barada wagyz-nesihat çärelerini yzygiderli geçirýärler.

Halkara we parlamentara gatnaşyklary ilerletmegiň çäginde Milli Geňeşiň Mejlisi BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary hem-de beýleki abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Köp çagaly maşgalalary döwlet tarapyndan goldamak hakyndaky” Kanuna ünsi çekip, eneligi we çagalygy goldamak, köp çagaly maşgalalara ýardam bermek boýunça ýurdumyzda geçirilýän işler bilen baglylykda, bu resminamanyň ähmiýetini belledi.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň birinji aýynda halkymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berdi.

Halk Maslahatynyň mejlisine girizilen, geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler halkymyzyň uly goldawyna mynasyp bolýar.

Häzirki wagtda taryhy ähmiýete eýe bolan ählihalk forumyna guramaçylykly taýýarlyk görülýär.

Ýurdumyzyň kanunçykaryjylyk işini kämilleşdirmek üçin raýatlar tarapyndan gelip gowuşýan teklipler yzygiderli öwrenilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň häzirki ösüşini nazara almak bilen, milli kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň örän wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek, türkmen jemgyýetiniň demokratik esaslaryny pugtalandyrmak wezipeleri barada durup geçip, umumymilli forumy guramak hem-de ony ýokary derejede geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri pugta gözegçilikde saklamagyň möhümdigine Milli Geňeşiň ýolbaşçylarynyň ünsüni çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow şu ýylyň ýanwar aýynda gözegçilik edýän ulgamlarynda nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli döwür üçin ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi.

Geçen aýyň meýilnamalary nebit çykarmakda 100,4 göterim, nebiti gaýtadan işlemekde 108,3 göterim, benzin öndürmekde 112,2 göterim, dizel ýangyjyny öndürmekde 116,8 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmekde 114,8 göterim, polipropilen öndürmekde 124,5 göterim, tebigy we ugurdaş gazy çykarmakda 105 göterim, mawy ýangyjy eksport etmekde 110,7 göterim ýerine ýetirildi.

Suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 113,1 göterime, nebitiň we gazyň geologiýa-gözleg işlerini geçirmekde ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 120,1 göterime barabar boldy.

Nebiti we gaz kondensatyny çykarmak, maýa goýumlary özleşdirmek babatda gazanylan görkezijiler barada-da hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dünýä bazarlarynda uly islege eýe bolan nebiti we tebigy gazy çykarmagyň, gaýtadan işlemegiň, köp görnüşli nebithimiýa önümleriniň önümçiliginiň möçberini mundan beýläk-de artdyrmagyň hem-de olaryň görnüşlerini giňeltmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz geljegi uly täze känleri we gatlaklary ýüze çykarmagyň hasabyna nebitgaz senagatynyň çig mal binýadyny yzygiderli pugtalandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunda geologik-gözleg işleriniň sanly tehnologiýalary, häzirki zaman enjamlaryny hem-de programma üpjünçiliklerini peýdalanmak arkaly ýerine ýetirilmelidigi aýratyn nygtaldy.

Döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň mundan beýläk-de diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň ýurdumyzyň nebitgaz senagatyna iň täze ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işleriň depginini ýokarlandyrmagyň ähmiýetine ünsi çekip, bularyň ählisiniň uglewodorod serişdelerini çykarmaga, taýýar önümleriň mukdaryny artdyrmaga ýardam berjekdigini nygtady hem-de wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin meýdan işleri, şeýle hem ýurdumyzyň oba hojalygyny toplumlaýyn esasda ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan özgertmeler barada hasabat berdi.

Şu ýylyň başyndan bäri obasenagat toplumyna degişli ministrlikde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda önümçiligiň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 110,4 göterime deň boldy. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça önüm öndürmegiň ösüş depgini 110,7 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105,4 göterime hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 103,4 göterime barabar boldy. Maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasy 112,7 göterim ýerine ýetirildi.

Şeýle hem “Pagta çigidiniň bahasyny bellemek hakyndaky” Kararyň taslamasynyň taýýarlanandygy barada aýdyldy. Resminama pagta arassalaýjy kärhanalaryň düşewüntliliginiň üpjün edilmegini, pagta arassalaýjy kärhanalar bilen ösümlik ýagyny öndürýän kärhanalaryň arasyndaky maliýe-ykdysady gatnaşyklaryň kadalaşdyrylmagyny esasy ugur edinýär. Şunda ýurdumyzyň pagta öndürijilerine berilýän tohumlyk pagta çigidiniň bahasy üýtgemeýär.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer milli Liderimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň wajypdygyny belledi. Oba hojalyk pudagyny ösdürmekde ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleriň netijeli peýdalanylmagyna, obasenagat toplumyna öňdebaryjy sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir.

Milli Liderimiz ýer eýelerine goldaw bermek we oba hojalygyny ösdürmek boýunça mundan beýläk-de maksatnamalaýyn işleriň amala aşyryljakdygyny belledi we degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň gurluşyk, senagat we energetika ugurlarynda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde we paýtagtymyzda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe önümleri öndürmegiň we gurluşyk-senagat toplumynda işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 143,6 göterim berjaý edildi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 106 göterim boldy.

Şu ýylyň başyndan bäri Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 122,4 göterim berjaý edildi.

Hasabat döwründe Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 127,6 göterim boldy.

Elektrik energiýasynyň önümçiliginiň ösüş depgini 109,9 göterime, onuň eksporty bolsa 133,7 göterime deň boldy.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça önüm öndürmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasy 184,8 göterim berjaý edildi.

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 125,1 göterim derejesinde berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň binýatlaýyn pudaklary bolan gurluşyk-senagat we energetika toplumlaryny bar bolan mümkinçilikleri we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meýilnamalaryny nazara alyp, mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmelidigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň, gurluşyklaryň depginini güýçlendirmek, ýerli çig mallaryň hasabyna öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet bermek tabşyryldy.

Şeýle hem ýurdumyzyň dürli künjeklerinde alnyp barylýan senagat we durmuş maksatly desgalardaky, awtoýollaryň gurluşygyndaky işleriň depginini ýokarlandyrmak, halkalaýyn energoulgamyň gurluşyklaryny dowam etmek, ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini köpeltmek, milli we halkara ähmiýetli möhüm taslamalary amala aşyrmak babatda anyk görkezmeler berildi.

Wise-premýer hasabatyny dowam edip, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça işlenip taýýarlanylan “Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligini döretmek hakyndaky” Permanyň hem-de “Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň meseleleri hakyndaky” Kararyň taslamalaryny milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, olary sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamalarda kesgitlenen wezipeleri berjaý etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 107 göterime, önüm öndürmegiň mukdary bolsa 115,3 göterime barabar boldy.

Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 129,9 göterime, nah matalaryňky 126,2 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 126,9 göterime, gön önümleriniň önümçiligi bolsa 105,6 göterime deň boldy.

Şu ýylyň başyndan bäri “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 107,8 göterim berjaý edildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe 24 sany birža söwdalary geçirilip, 2 müň 743 şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 104,3 göterime deň boldy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň ýanwar aýynda oba hojalyk we azyk harytlarynyň önümçiliginiň ösüş depgini 160,3 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüş depgini bolsa 112 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkyň sarp edýän harytlarynyň önümçilik möçberini mundan beýläk-de artdyrmak boýunça wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz eksport ugurly harytlaryň önümçilik mukdaryny artdyrmagyň, olary daşary ýurtlarda işjeň mahabatlandyrmagyň zerurdygyny belledi. Milli Liderimiz söwda hyzmatlarynyň hilini gowulandyrmagyň, oňa dünýä tejribesini ornaşdyrmagyň, telekeçiligiň işjeňleşdirilmegi üçin zerur şertleri döretmegiň, ýurdumyzyň senagat taýdan bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, hususy başlangyçlary höweslendirmegiň, bu ugurda täzeçil tehnologiýalary netijeli ulanmagyň wajypdygyny belledi we bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe dürli çäreler, şol sanda 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegine, şeýle hem şanly seneleriň hormatyna, medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyşyna bagyşlanan dabaralar, maslahatlar, döredijilik duşuşyklary we sergiler geçirildi.

Paýtagtymyzda “Türkmen topragy — dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy” atly halkara ylmy-amaly maslahat we sergi geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milletiň ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamakda, ýaşlary ahlak taýdan terbiýelemekde we Türkmenistanyň häzirki döwürde ýeten derejesini dünýäde giňden wagyz etmekde möhüm orun eýeleýän medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň edaralarynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ilatyň medeni derejesini ýokarlandyrmak, medeniýet düzümleriniň işini mundan beýläk-de ösdürmek meseleleriniň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere degişli görkezmeleri berdi.

Soňra wise-premýer şu ýylyň fewral aýynda meýilleşdirilen dabaralaryň we çäreleriň maksatnamasy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp hem-de meýilleşdirilen dabaralar, şol sanda ýylyň möhüm wakalarynyň hormatyna geçiriljek çäreler barada aýdyp, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem wise-premýer hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Teatr we teatr işi hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 19-njy maddasyna laýyklykda, ýurdumyzda hereket edýän teatrlara “Milli” ýa-da “Akademiki” hukuk derejelerini bermegiň tertibini we şertlerini tassyklamak hakynda Kararyň taslamasyny hödürledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň teatr toparlaryna degişli derejeleriň berilmeginiň ähmiýeti barada aýdyp, olaryň medeniýet edaralarynyň çeperçilik işiniň netijeleri boýunça berilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli resminama gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew şu ýylyň ýanwar aýynda bilim, ylym, saglygy goraýyş hem-de sport ulgamlarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe milli Liderimiziň başlangyjy bilen bilim ulgamynda geçirilýän özgertmeleriň çäklerinde okatmagyň öňdebaryjy usullaryny peýdalanmak, bilimiň hilini ýokarlandyrmak boýunça işler dowam etdirildi.

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan milli mirasymyza degişli birnäçe eserler neşir edildi.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek maksady bilen, çäreleriň meýilnamasyny düzmek boýunça işler alnyp barylýar.

Hasabat döwründe Türkmenistanyň Prezidentiniň “Saglyk” Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça işler dowam etdirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň bellenilen ähli maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynda möhüm ähmiýete eýe bolan ylym-bilim ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady. Ýaşlaryň döredijilik mümkinçiliklerini doly açmak, olaryň şahsy ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmak üçin ähli şertleriň döredilmeginiň zerurdygyna aýratyn üns çekildi.

Milli Liderimiz şeýle hem saglygy goraýyş we sport ulgamynyň yzygiderli ösdürilmegine, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek hem-de ornaşdyrmak, zehinli, geljegine uly umyt baglanylýan türgenleri uly sporta işjeň çekmek boýunça işlere uly ähmiýet berilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer S.Toýlyýewiň XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary bilen gidýän wekiliýetiň düzümine girýändigini belläp, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmegi şu toparyň başlygynyň orunbasary, saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň üstüne ýükledi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere ýüzlenip, Hytaýa sapardan gaýdyp gelnenden soň, toparyň Düzgünnamasyna laýyklykda nähili hereket etmelidigi baradaky teklibiňizi beriň diýip aýtdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew adatdan daşary toparyň Düzgünnamasyna laýyklykda, arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek üçin sapardan gelnenden soň, hökmany suratda, karantin çäreleriniň berjaý edilmelidigini, bu çäreleriň iň gysga wagtynyň — 3 gün, ortaça wagtynyň — 10 gün, iň wajyp wagtynyň bolsa 21 gün bolmalydygyny habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz bu habary diňläp, wekiliýetiň agzalarynyň hem karantin geçmeli boljakdyklaryny aýdyp, arassaçylyk kadalaryna görä, biz 3 gün — ýekşenbe, duşenbe we sişenbe günleri karantinde bolarys diýip belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow DIM-niň şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny durmuşa geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, hasabat döwründe ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, sebit we halkara guramalaryň çäklerinde maksada laýyk işler geçirildi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmakda ýokary derejedäki duşuşyklara aýratyn üns berilýär. Geçen aýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine hem-de Birinji “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitine gatnaşdy. Şeýle hem milli Liderimiziň Türkiýe Respublikasynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleri bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirildi.

DIM-niň ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklar we geňeşmeler yzygiderli geçirilýär.

Şeýle hem Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça degişli çäreler görülýär. Şunda degişli ikitaraplaýyn düzümleriň çäklerindäki gatnaşyklara möhüm orun berilýär. Ýanwar aýynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň başlyklarynyň duşuşygy hem-de Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk hem-de “Açyk gapylar” syýasatyny durmuşa geçirmek bilen goňşy döwletler we dünýäniň dürli sebitlerinde ýerleşýän ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürýändigini belledi. Şeýle hem abraýly halkara guramalar, şol sanda BMG hem-de onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen işjeň we köpugurly gatnaşyklara, halkara hyzmatdaşlar bilen dürli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly ähmiýet berilýär.

Milli Liderimiz aýdylanlary jemläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam etmegi tabşyryp, Türkmenistanyň oňyn başlangyçlaryny ilerletmegiň hem-de şu ýyl üçin niýetlenilen halkara ähmiýetli çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow adyl kazyýetlilik işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, adyl kazyýetlilik we kazyýet önümçilik işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, oňa sanly ulgamy işjeň ornaşdyrmak we kazyýet edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek boýunça anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Şol bir wagtyň özünde, hukuk çözgütlerini kabul etmegiň häzirki zaman tejribesini öwrenmek, milli kanunçylygy bu ugur boýunça halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirmek babatda zerur işler alnyp barylýar. Şunda kazyýet edaralarynyň işgärleriniň hünär derejesini we hukuk medeniýetini ýokarlandyrmak, ilatyň arasynda duşuşyklary guramak we düşündiriş işlerini geçirmek, Ýokary kazyýetiň web-saýtynda degişli maglumatlary ýerleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň syýasatynda “Döwlet adam üçindir!” diýen şygaryň ýörelgelerine möhüm ornuň degişlidigini belledi. Häzirki döwürde ösüşiň ýoly bilen ynamly gadam urýan ýurdumyzda adamlaryň durmuş taýdan goraglylygy kepillendirilmelidir, olara zerur goldawlar berilmelidir we her bir raýatyň erkin, mynasyp durmuşy üçin amatly şertler döredilmelidir.

Kazyýet edaralarynyň esasy wezipeleri adyl kazyýetliligi amala aşyrmakdan, halkymyzyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramakdan ybaratdyr. Bu ugurda alnyp barylýan işler kanunyň, adalatlylygyň, hukuk tertibiniň berk berjaý edilmegine gönükdirilmelidir. Şunuň bilen baglylykda, kazyýet ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, adyl kazyýetliligiň açyklygyny, aýdyňlygyny üpjün etmek, kazyýet çözgütlerini degişli derejede kabul etmek we bu işde häzirki zaman usullaryny, sanly tehnologiýalaryny peýdalanmak meselelerine zerur üns berilmelidir diýip, milli Liderimiz belledi hem-de bu babatda wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Toplum boýunça hasabat döwründe önümleri öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 104 göterim ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ösüş depgini 118,5 göterime, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 120,3 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 104,8 göterime barabar boldy. “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça meýilnama 108,2 göterim berjaý edildi. “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça hem degişli işler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek, sebit we yklymara ýollaryny ösdürmek boýunça başlangyçlarymyzyň ulag ulgamynyň kuwwatly maddy-enjamlaýyn binýadyny kemala getirmekde uly ähmiýete eýedigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz pudaklaýyn düzümi döwrebaplaşdyrmagyň, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz üstaşyr ulag geçelgeleri arkaly ýük daşamagyň gerimini giňeltmegiň hem-de mukdaryny köpeltmegiň we hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, ulag toplumyny ösdürmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda giň gerimli halkara taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini belläp, wise-premýere düzümleýin taslamalaryň öz wagtynda durmuşa geçirilmegi babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz mejlisi jemläp, onuň dowamynda birnäçe meselelere garalandygyny, şeýle hem ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösdürilmegine gönükdirilen birnäçe resminamalaryň kabul edilendigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň öňde boljak nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekip, onuň dowamynda geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň jemleniljekdigini, şeýle hem döwletimizi geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemek boýunça taryhy çözgütleriň kabul ediljekdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

04.02.2022
Türkmenistan — Hytaý: Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek ugrunda strategik hyzmatdaşlyk

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň iri neşirleriniň we teleýaýlymlarynyň wekillerine interwýu berdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ozaldan gelýän we ygtybarly hyzmatdaşy bolan Hytaý Halk Respublikasynyň birnäçe teleýaýlymlarynyň we abraýly metbugat serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogap berdi. Milli Liderimiz bilen guralan sowal-jogap söhbetdeşligine Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat attaşesi, hanym Ýuý Sýaoşuan gatnaşdy.

Hytaýyň belli teleýaýlymlarynyň we köp millionly okyjylary bolan metbugat serişdeleriniň wekilleriniň Türkmenistana bolan ägirt uly gyzyklanmalary döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda tutuş dünýä ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýän ýurdumyzyň halkara giňişlikdäki abraýynyň barha belende galýandygynyň nobatdaky beýanydyr.

— Hormatly jenap Prezident, men Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň metbugat attaşesi. Siz ýakyn wagtda Pekinde geçiriljek 2022-nji ýylyň Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Hytaýa sapary amala aşyrmagy meýilleşdirýärsiňiz. «CCTV», «CGTN in Russian» telekompaniýalarynyň we «Ženmin žibao» gazetiniň hem-de «Sinhua» habarlar agentliginiň sowallaryna jogap bermäge razylyk bermegiňizi Sizden haýyş edýärin.

— Ozaly bilen, «CCTV» we «CGTN in Russian» kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryna şu interwýuny guramak başlangyjy bilen çykyş edendikleri üçin minnetdarlyk bildirýärin. Hytaýda hem, onuň çäklerinden daşarda hem millionlarça tomaşaçylary we okyjylary bolan, dünýäde meşhurlyk hem-de uly abraý gazanan şeýle köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen söhbetdeşligiň geçirilmegi biziň dostlukly halklarymyzyň we döwletlerimiziň arasynda özara düşünişmegiň has-da giňeldilmegine ýardam berer.

Pekinde geçiriljek gyşky Olimpiadanyň açylyş dabarasyna gatnaşmak baradaky çözgüdim barada aýdylanda, ol, ilkinji nobatda, bu sport bäsleşikleriniň bütin dünýä üçin ägirt uly ähmiýete eýedigi bilen şertlendirilendir.

Olimpiýa oýunlary hemişe halklaryň arasynda parahatçylygyň we dostlugyň pugtalandyrylmagyny, duşmançylygyň hem-de uruşlaryň bes edilmegini, dürli milletleriň, dürli syýasy ynama eýerýän adamlaryň jebisleşmegini, olaryň Olimpi ýa hereketiniň belent ýörelgelerine ygrarlylygyny alamatlandyrýar. Bu oýunlar halklaryň we döwletleriň arasynda özara düşünişmäge, açyklyga hem-de birek-birege hormat goýmaga ýardam berýär. Men öz içeri we daşary syýasatynda hut şu ýörelgelere eýerýän ýurduň — Türkmenistanyň Prezidenti hökmünde Hytaý Halk Respublikasynyň çuňňur hormatlanylýan Başlygynyň çakylygyny minnetdarlyk bilen kabul etdim.

— Gyşky Olimpiýa oýunlaryndan Siz nämelere garaşýarsyňyz?

— Bu oýunlaryň örän ýokary guramaçylyk hem-de sport ruhy, adalatly bäsleşik, oňa gatnaşyjylaryň birek-birege hormat goýmak ruhunda, tomaşaçylaryň ägirt uly gyzyklanma ýagdaýynda geçjekdigine ynanýaryn.

Biz Hytaýyň bu Olimpiada taýýarlyk görşüni üns bilen synladyk. Taýýarlyk üçin giň gerimli işleriň ýerine ýetirilendiginiň, köp sanly ajaýyp desgalaryň gurlandygynyň, innowasion häsiýetli we ýokary tehnologiýaly çözgütleriň peýdalanylandygynyň hem-de ornaşdyrylandygynyň şaýady bolduk. Siziň ýurduňyz giň gerimli wezipeleri üstünlikli çözmäge ukyplydygyny nobatdaky gezek görkezdi.

Öňde boljak Olimpiadanyň köp sanly haýran galdyryjy netijeleri berjekdigine, dünýä sportunyň taryhynda unudylmajak waka öwrüljekdigine, Ýer ýüzüniň dürli künjeklerindäki millionlarça adamlar üçin köpöwüşginli hakyky baýramçylyga öwrüljekdigine ynanýaryn.

— Hytaý 1992-nji ýylda Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan, şeýle hem ýurduňyzyň hemişelik Bitaraplyk syýasatyny goldan ilkinji döwletleriň biridir. Geçen 30 ýylyň dowamynda Hytaý bilen Türkmenistan ynanyşmak, özara bähbitli we deňhukukly gatnaşyklary ýola goýdular. Siziň pikiriňizçe, bu hyzmatdaşlyk haýsy ulgamlarda has netijeli ösdürilýär, iki ýurduň hem ösüşine we abadançylygyna ýardam berýär, dünýä derejesinde parahatçylygyň hem-de özara düşünişmegiň berkidilmegine gulluk edýär?

— Biz Türkmenistanyň Garaşsyz döwlet hökmünde berkarar bolmagynyň barşynda Hytaýyň beren goldawyna, Bitaraplyk derejämize hem-de onuň binýadynda alyp barýan daşary syýasat strategiýamyza hormat bilen garandygyna ýokary baha berýäris we muny hiç wagt ýatdan çykarmarys.

Türkmenistan, öz nobatynda, hytaýly hyzmatdaşlarymyz üçin örän möhüm meseleler, şol sanda Hytaý Halk Respublikasynyň çäk bitewüligi, jebisligi baradaky meseleler babatynda öz garaýyşlaryny hemişe anyk we aýdyň beýan edýär.

Biz «bitewi Hytaý» syýasatyny, kenarýaka gatnaşyklarynyň parahatçylykly ýol bilen ösdürilmegini we Hytaýyň parahatçylykly birleşdirilmegini hemişe berk goldaýarys.

Türkmenistan üçin Hytaý diňe bir beýik döwlet, dünýäniň örän kuwwatly ykdysady we senagat merkezi, giň we geljegi uly bazar däl-de, wagtyň synagyndan geçen ygtybarly dostdur. Bu gün biziň gatnaşyklarymyz uzak möhletleýin, strategik häsiýete eýedir. Bu hyzmatdaşlyk wagtyň synagyndan geçdi, öz netijeliligini görkezdi we häzirki wagtda Ýewraziýa giňişliginde durnuklylygyň hem-de ösüşiň möhüm şertine öwrüldi.

Bizi Hytaý bilen dünýägaraýyşlarymyzyň, ählumumy parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinde maksatlarymyzyň hem-de wezipelerimiziň ýakynlygy birleşdirýär. Bu bolsa iki ýurda iri halkara guramalaryň, ozaly bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde, dünýä giňişliginde üstünlikli hyzmatdaşlyk etmäge, birek-birege goldaw bermäge, oňyn çözgütleri öňe sürmek hem-de durmuşa geçirmek üçin syýasy-diplomatik tagallalary utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Gatnaşyklarymyzyň şunuň ýaly derejesi Türkmenistanyň hem-de Hytaýyň halklarynyň hakyky bähbitlerine laýyk gelýär, Ýewraziýa yklymynda we tutuş dünýäde ösüş hereketlerine oňyn täsirini ýetirýär.

Türkmen-hytaý gepleşikleriniň gün tertibinde Merkezi Aziýadaky ýagdaýy ara alyp maslahatlaşmak meselesi aýratyn orun eýeleýär. Bu meselede hem biziň ýurtlarymyzyň garaýyşlary gabat gelýär: Türkmenistan hem, Hytaý Halk Respublikasy hem sebitde bähbitleriň köptaraplaýyn deňeçerligine esaslanýan ygtybarly howpsuzlyk ulgamyny döretmek ugrunda çykyş edýärler hem-de ýüze çykýan meseleleri syýasy-diplomatik ýol bilen çözmäge ygrarlydyrlar.

Bu ugurda Türkmenistan bilen Hytaý dünýä bileleşiginiň jogapkärli agzalary hökmünde çykyş edip, özara hereket etmegiň sebit gurallarynyň döredilmegine iş ýüzünde uly goşant goşýarlar we sebitde emele gelýän oňyn meýilleri goldamaga ýardam berýärler.

Ýangyç-energetika ulgamy Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Munuň özi düşnüklidir: biziň döwletlerimiz bu ugurda uly kuwwata eýedirler. 2009-njy ýylyň ahyrynda strategik ähmiýetli Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň ulanylmaga berilmegi hem munuň subutnamasydyr. Bu ägirt uly taslamanyň amala aşyrylmagy deňhukuklylyk, özara bähbitlere düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan hakyky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň, gaz geçirijiniň işe girizilmegi netijesinde açylan giň mümkinçiliklere we onuň geljegine göz ýetirmegiň aýdyň mysalydyr. Munuň özi turbageçiriji energetika taslamalaryna gatnaşyjylaryň ählisiniň — öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň hem-de sarp edijileriň bähbitleriniň deňeçerligini üpjün etmegiň maksatlarynyň iş ýüzünde amala aşyrylmagydyr.

Häzirki wagtda biz Hytaý Halk Respublikasynyň ykdysadyýetiniň barha artýan zerurlyklaryny hem-de Türkmenistanyň serişdeler binýadynyň mümkinçiliklerini hasaba almak bilen, türkmen tebigy gazynyň iberilýän möçberlerini has-da artdyrmak meseleleriniň üstünde işleýäris. Şunuň bilen baglylykda, biz Türkmenistandan Hytaýa çenli ugur boýunça 4-nji turbageçirijini gurmagyň mümkinçiliklerini düýpli ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyrys.

Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý komitetiniň çäklerinde netijeli işler alnyp barylýar, onuň 2021-nji ýylyň noýabr aýynda geçirilen mejlisinde 5 resminama, şol sanda Türkmenistanyň Hökümetiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda 5 ýyl üçin (2021 — 2025-nji ýyllar) hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekildi. Biz bu Maksatnama hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň ygtybarly binýady hökmünde garaýarys.

Umuman aýdylanda, iki döwlet hem hyzmatdaşlyk üçin syýasatda, ykdysadyýetde we söwdada, ulag ulgamynda we energetikada, maýa goýumlarda, ýokary tehnologiýalar ulgamynda, medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir.

— Hytaý bilen Türkmenistan giň gerimli başlangyçlary — degişlilikde, «Bir guşak — bir ýol» we «Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmegi» başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge girişdiler. Siz bu iki strategiýa uzak möhletleýin özara bähbitlere laýyk gelmegi nukdaýnazaryndan nähili baha berýärsiňiz?

— Hakykatda, özara bähbitleriň bolmagy Türkmenistana we Hytaýa ýokarda agzalan strategiýalary durmuşa geçirmek ugrunda hyzmatdaşlygy üstünlikli giňeltmäge ýardam berýär. Bu başlangyçlaryň ikisi hem Ýewraziýada ykdysady ösüşe kuwwatly itergi berer hem-de häzirki zaman şertlerinde Ýuwaş ummandan Atlantika ummanyna çenli ägirt uly giňişligi birleşdirip, özara baglanyşykly önümçilik we tehnologiýa ulgamlaryny, senagat guşaklyklaryny kemala getirer, köp sanly durmuş meseleleriniň oňyn çözülmegine, halklaryň ýaşaýyş we abadançylyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam berer.

Hyzmatdaşlygyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmeginiň biziň yklymymyzda geoykdysadyýetiň täze keşbini kemala getirmegiň esasy bolup durýandygyna ynanýaryn. Munuň özi hakykatdyr hem-de islendik oňyn başlangyçlar, strategiýalar we teklipler özara bähbitleriň we uzak möhletleýin maksatlaryň sazlaşygy esasynda biri-biriniň üstüni doldurmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, «Beýik Ýüpek ýolunyň dikeldilmegi» konsepsiýasy öz tebigaty we geoykdysady ähmiýeti boýunça Hytaýyň «Bir guşak — bir ýol» başlangyjy bilen utgaşýar.

— Uly pandalaryň Hytaýyň milli baýlygy bolşy ýaly, ahalteke bedewleri Türkmenistanyň gymmatly mirasy hasaplanylýar. Hytaýda hem bu bedewlere uly sarpa goýulýar hem-de olar «behişdi bedewler» diýlip atlandyrylýar. Bu seýrek duş gelýän atlar 2 müň ýyl mundan ozal gadymy Ýüpek ýoly boýunça Hytaýa getirilipdir. Biziň bilşimiz ýaly, Siz bedewleri öwrenmek we olary wagyz etmek boýunça ussat hünärmensiňiz. 2014-nji ýylyň maý aýynda, haçan-da Siz HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň mejlisine hem-de Pekinde Hytaýyň atşynaslyk medeniýetiniň festiwalynyň açylyş dabarasyna gatnaşan mahalyňyz Hytaýa ahalteke bedewini sowgat berdiňiz.

Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň uzak möhletleýin ýagdaýda ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen, syýasy we ykdysady hyzmatdaşlykdan başga-da, medeniýet, bilim, ylym we tehnika, sport hem-de beýleki ynsanperwer ulgamlarda özara alyşmalary giňeltmek we çuňlaşdyrmak ugrunda ýene-de nähili çäreleri geçirmegi zerur hasap edýärsiňiz?

— Siziň ahalteke bedewleri bilen baglanyşykly getiren mysalyňyz Türkmenistanyň we Hytaýyň gadymy hem-de baý taryha eýe ýurtlardygynyň, biziň gatnaşyklarymyzyň öz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýandygynyň subutnamasydyr. Bu babatda bahasyna ýetip bolmajak bu gymmatly mirasy häzirki zaman ýagdaýlarynda we şertlerinde düýpli öwrenmek, onuň ähmiýetine göz ýetirmek üçin Türkmenistanyň we Hytaýyň halklarynyň taryhy gatnaşyklarynyň çuň gatlaklaryny öwrenmek talap edilýär. Bu ugurda iki ýurduň alymlarynyň, taryhçylarynyň bilelikde netijeli iş alyp barmagy üçin giň mümkinçilikler açylýar.

Medeni-ynsanperwer ulgam iki ýurduň arasynda dostlugy we özara düşünişmegi pugtalandyrmagyň möhüm şertleriniň biridir. Biziň halklarymyz Türkmenistanyň we Hytaýyň sungaty hem-de edebiýaty bilen tanyşmaga özara gyzyklanma bildirýärler, ýurtlarymyz hem bu meýilleri höweslendirýärler, döredijilik we ylmy işgärleriň ýakyndan gatnaşmaklary üçin amatly şertleri döredýärler. Biz Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylary bilen bu işleri mundan beýläk-de ösdürmek barada ylalaşyga geldik.

Bilim ulgamy Türkmenistanyň we Hytaýyň ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry bolmagynda galýar. Hytaýly hyzmatdaşlarymyzyň biziň ýaşlarymyza bilim bermäge taýýardyklaryna ýokary baha berýäris, türkmen ýigitleri we gyzlary Hytaý Halk Respublikasynyň iň abraýly okuw mekdeplerinde tehniki we ynsanperwer bilimleri üstünlikli özleşdirýärler.

Sport ulgamynda hyzmatdaşlyk ösdüriler. 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna wekilçilikli hytaý toparynyň gatnaşmagy munuň subutnamasydyr. Öňde boljak gyşky Olimpiadanyň ýurtlarymyzyň arasynda sport hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine täze kuwwatly itergi berjekdigine ynanýaryn.

Bir söz bilen aýdylanda, wagt biziň hem-de geljekki nesilleriň bähbidine işleýär. Türkmenistanyň we Hytaýyň ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri iki halkyň hem-de döwletleriň özara ýakynlaşmagynyň bähbidine hakykatda emele gelen zerurlykdyr we ol hemmetaraplaýyn döwlet goldawyna eýe bolar.

— Jenap Prezident, Siz Bahar baýramynyň — Hytaýyň Täze ýylynyň ýetip gelen mahalynda interwýu berýärsiňiz. Pursatdan peýdalanyp, Sizden hytaý halkyna Täze ýyl gutlaglaryny aýtmagyňyzy haýyş etmek isleýäris.

— Baş üstüne! Men hytaý halkyny Täze ýyl bilen gutlap, tüýs ýürekden parahatçylyk we abadançylyk, öňde goýlan ösüş meýilnamalarynyň ählisiniň hasyl bolmagyny, ykdysadyýeti, durmuş ulgamyny ösdürmekde, ilatyň abadançylyk we ýaşaýyş derejesini mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmekde täze uly üstünliklere ýetmegini arzuw edýärin. Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylarynyň parasatly hem-de öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasatynyň geljek ýylda siziň ýurduňyza täze üstünlikleri we ýeňişleri getirjekdigine ynanýaryn.

— Hormatly jenap Prezident, interwýu üçin Size tüýs ýürekden hoşallyk bildirýäris hem-de Hytaýa üstünlikli we netijeli sapary amala aşyrmagyňyzy arzuw edýäris. Köp sag boluň!

03.02.2022
Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatyny artdyrmak meseleleri boýunça maslahat geçirdi

Aşgabat, 1-nji fewral (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermegiň ugurlaryny geljekde has-da ösdürmek meseleleriniň ähmiýetlidigine ünsi çekip, bu babatda öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak kararyna gelendigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa söz berdi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän energetika syýasaty netijesinde ýurdumyzyň bu ugurda dünýäniň birnäçe döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýändigi barada hasabat berdi.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň türkmen tebigy gazynyň dünýä bazarlaryna iberilýän möçberlerini artdyrmak, halkara gaz geçirijileriň ugurlaryny giňeltmek boýunça beren tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, degişli düzümleriň utgaşykly işiniň ýola goýuljakdygyna ynandyrdy.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, önümçiligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň we sanly ulgama geçirilmeginiň Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatyny artdyrmagyň wajyp strategiýasy bolup durýandygyny belledi. Şeýlelikde, ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň sazlaşykly ösüşinde ýangyç-energetika toplumyna möhüm orun degişlidir diýip, döwlet Baştutanymyz bu pudakda ýerine ýetirilýän işleriň häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmegi, onda täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmagy bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi.

Şol bir wagtyň özünde türkmen tebigy gazyny üstaşyr geçirýän ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygynyň işjeňleşdirilmegine hem zerur üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir gününiň türkmen döwletini hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça täzeçil, oňyn başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine ynamly şaýatlyk edýän, ýatda galyjy wakalara beslenýändigini aýdyp, eziz Diýarymyzyň ykdysadyýetiniň kuwwatlanmagy we pudaklaryň durnukly ösüşiniň üpjün edilmegi ugrunda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň ösdürilmeginiň, onuň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagynyň milli ykdysadyýetimiz üçin bähbitlidigini belläp, wise-premýer nebitgaz pudagynyň işini ylmyň gazananlary esasynda kämilleşdirmek, ýangyç serişdeleriniň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak meseleleriniň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan ýurdumyzda bu ugurda alnyp barylýan işleriň döwletimiziň ykdysady syýasatyna laýyklykda ösdürilmelidigini belledi. Häzirki döwürde ýangyç-energetika toplumynyň milli ykdysadyýetimizde eýeleýän ornuny pugtalandyrmak, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Şunda täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň we pudaga degişli häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň işjeň ulanylmagy möhüm talap bolup durýar diýip, milli Liderimiz aýtdy we bu ugurda ýerine ýetirilýän işleriň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.

Iş maslahatynyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hormatly Prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlangyçlarynyň dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolýandygy, munuň şol başlangyçlarda tutuş adamzat ähmiýetli bähbitleriň nazarda tutulýandygynyň aýdyň beýanydygy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň hem-de beýleki halkara forumlaryň mejlislerinde degişli meseleler boýunça Türkmenistanyň garaýşyny ençeme gezek beýan edendigini aýdyp, wise-premýer hormatly Prezidentimiziň netijeli başlangyçlary esasynda 2008-nji we 2013-nji ýyllarda kabul edilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Energiýa serişdeleriniň ygtybarly we durnukly üstaşyr geçirilmegi hem-de durnukly ösüşi we halkara hyzmatdaşlygy üpjün etmekde onuň hyzmaty» hakynda Kararnamalary bilen berkidilmeginiň Türkmenistanyň we döwlet Baştutanymyzyň halkara giňişlikdäki abraýynyň belende galýandygyny aňladýandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň dünýä derejesindäki energetika döwleti hökmünde eýeleýän ornunyň barha pugtalanýandygy, bu babatda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, alnyp barylýan halkara hyzmatdaşlygy köpugurly esasda ösdürmek üçin zerur tagallalaryň yzygiderli edilmelidigini belledi.

Türkmenistan tarapyndan öňe sürülýän başlangyçlar üçünji müňýyllygyň beýik maksatlaryna ýetmäge hem-de BMG-niň kabul eden 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş boýunça Gün tertibine laýyklykda, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönükdirilendir diýip, milli Liderimiz belledi we ýurdumyzyň halkara giňişlikde eýeleýän ornuny mundan beýläk-de pugtalandyrmak ugrunda hemmetaraplaýyn tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika ulgamy boýunça taýýarlanylan iri möçberli taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagyna örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn çemeleşilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz maslahaty tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

02.02.2022