Habarlar
Täze sport üstünlikleri bilen Watanymyzyň şöhraty artýar

Halkara ýaryşlaryň ýeňijilerini hormatlamak dabarasy 

                                                                   

 Awaza, 3-nji awgust (TDH). Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça iri halkara ýaryşlarda — Russiýa Federasiýasynda geçirilen “Ýüpek ýoly — 2022” ralli-reýdinde hem-de geçen aýda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. 

                                                                   

“Awaza” sport toplumynyň sportuň oýun görnüşleri binasynda geçirilen dabaraly çärä Hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Bu gün Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş watandaşlarymyz türkmen sportunyň iň oňat däplerini üstünlikli dowam etdirip, halkara ýaryşlarda mähriban Watanymyzyň abraýyny has-da belende göterýärler. Munuň aýdyň mysaly hökmünde binanyň eýwanynda ýaýbaňlandyrylan sergide görkezilen köp sanly sylaglary görkezmek bolar. Şol sylaglar Garaşsyz Türkmenistanyň sport ulgamynda gazanan üstünlikleriniň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyz boýunça häzirki zaman sport-sagaldyş toplumlary hem-de köpugurly stadionlar guruldy, olar ýokary derejeli türgenleşikleri, sportuň dürli görnüşleri boýunça halkara ýaryşlary geçirmek üçin zerur şertler bilen üpjün edildi. 

                                                                   

Diýarymyzyň türgenleriniň ussatlygyny kämilleşdirmek we Türkmenistanyň iri sport döwleti hökmünde kemala gelmegi üçin uly halkara ýaryşlar — 2017-nji ýylda üstünlikli geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary, şeýle hem 2018-nji ýylda ugry gadymy Beýik Ýüpek ýolundan geçen “Amul — Hazar” halkara awtoralli ýaryşy, Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty aýratyn ähmiýete eýe boldy. 

                                                                   

Häzirki günde sport halkara hyzmatdaşlygyň möhüm düzüm bölegine, türgenler bolsa ussatlygy hem-de erki arkaly Olimpiýa hereketiniň belent maksatlaryny ykrar edýän parahatçylygyň ilçilerine öwrüldi. Hut şoňa görä-de, ussat türgenleri, tälimçileri hem-de beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak, «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasy» beýleki Döwlet maksatnamalarynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. 

                                                                   

Aşgabatda Merkezi Aziýada deňi-taýy bolmadyk, sportuň Olimpiýa görnüşleri boýunça döwrebap toplumlary özünde jemleýän Olimpiýa şäherçesiniň gurulmagy türkmen sportuny has täze derejä çykarmaga ýardam etdi. 

                                                                   

Döredilen şertler sport ulgamyny döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmek, ýurdumyzda bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty mundan beýläk-de ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar. 

                                                                   

2021-nji ýylda Diýarymyzyň sportunyň taryhynda ajaýyp sahypalar ýazyldy — Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiadada Garaşsyz Watanymyzyň taryhynda ilkinji gezek Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medaly gazanyldy. 

                                                                   

Asylly däbe görä, dünýä derejeli sport ýaryşlarynda ýurdumyzyň adyndan mynasyp wekilçilik edip, baýrakly orunlara eýe bolan türgenler Diýarymyzyň sportuny ösdürmäge, sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde Türkmenistanyň abraýyny yzygiderli ýokarlandyrmaga uly goşandyna hormat hökmünde döwlet derejesinde sarpalanýarlar. 

                                                                   

Bu ýere ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş eden Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň agzalaryna iberen Gutlagyny uly üns bilen diňlediler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Gutlagynda ýurdumyzda sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtap, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde döwrebap sport toplumlarynyň, stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň gurlup ulanmaga berilmeginiň türgenlerimiziň dürli sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmegini hem-de olaryň baýrakly orunlara mynasyp bolmagyny şertlendirýändigini belledi. 

                                                                   

“Döwlet derejesinde ýaş türgenler üçin döredilýän ajaýyp şertlerimiziň netijesini ýeňişli ýollar, nusgalyk sport üstünlikleriňiz arkaly görkezmelisiňiz!” diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady hem-de türkmen türgeni adyna mynasyp bolan sport ussatlarymyzyň halkara derejeli ýaryşlara işjeň gatnaşyp, ýurdumyza gelýän medallaryň sanawyny has-da artdyrjakdyklaryna, halkara sport giňişliginde özleriniň gazanan üstünlikleri bilen Döwlet baýdagymyzy mundan beýläk-de belentde parlatjakdyklaryna pugta ynam bildirdi. 

                                                                   

Biziň türgenlerimiz şu ýylyň 15 — 25-nji iýuly aralygynda goňşy Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilen hem-de 21 ýurtdan 260-dan gowrak türgeniň gatnaşan agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynda Türkmenistana mynasyp wekilçilik etdiler. 

                                                                   

Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy, Aşgabat şäherindäki 104-nji orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Medine Amanowa ýetginjek gyzlaryň arasynda 64 kilogram agram derejesinde çykyş edip, Özbegistandan, Gazagystandan, Hindistandan, Koreýa Respublikasyndan, Taýlanddan, Bahreýn Patyşalygyndan ýaryşa gatnaşan bäsdeşlerini ýeňip, üç altyn medaly eýeledi. Ol 64 kilogram agram derejesinde ýaş gyzlaryň arasyndaky ýaryşlarda iki bürünç medala hem mynasyp boldy. 

                                                                   

Beýleki bir zehinli türgen, agyr atletika boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzasy, Aşgabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Saparly Muhyýew ýetginjek oglanlaryň arasynda 89 kilogram agram derejesinde çykyş edip, Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň, Yragyň, Koreýa Respublikasynyň, Bahreýniň, Saud Arabystany Patyşalygynyň türgenlerinden öňe geçip, hormat münberiniň iň ýokary basgançagyna çykdy. Ýaş türkmen agyr atletikaçysy çykyşlarynyň netijesi boýunça jemi üç altyn medaly gazandy. 

                                                                   

Şeýle-de türkmen türgenleri şu ýylyň ulag boýunça ýaryşlarynyň esasy wakalarynyň birinde — Russiýanyň Ýewropa böleginiň çäklerinde 6 — 16-njy iýulda geçirilen “Ýüpek ýoly — 2022” atly halkara ralli-reýd ýaryşynda mynasyp wekilçilik etdiler. 

                                                                   

“Ýüpek ýoly” diýen özboluşly, çuňňur mana eýe bolan at bilen bütin dünýäde meşhur bolan bu awtoulag ýaryşyny geçirmek başlangyjynyň Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa degişlidigini ýatlap geçmek ýerlikli bolar. 

                                                                   

Üç döwletiň — Türkmenistanyň, Russiýanyň we Gazagystanyň Baştutanlarynyň howandarlygy netijesinde 2009-njy ýylyň sentýabr aýynda ilkinji gezek üstünlikli durmuşa geçirilen bu iri möçberli taslama sebitiň ýurtlarynyň özara bähbitli hyzmatdaşlygy hem-de dostlugy, hoşniýetli goňşuçylygy ösdürmäge taýýardyklaryny görkezdi. 

                                                                   

Geçilmeli ýoly çylşyrymly hem-de gyzykly bolan Astrahan — Moskwa ugry boýunça guralan bu gezekki ralli ýaryşyna dürli döwletlerden, şol sanda Russiýadan, Belarusdan, Gazagystandan, Bolgariýadan, Latwiýadan, Hytaýdan, Mongoliýadan jemi 32 topar gatnaşdy. 

                                                                   

Kerwene goşulanlar Astrahandan badalga alyp, 4463 kilometr aralygy geçip, pellehana — Moskwa şäherine geldiler. Ýoluň köp bölegini ýolsuz ýerler: sähra bölekleri, çägelikler, çylşyrymly dag we tokaý bölekleri düzdi. 10 günlük ralliniň netijeleri boýunça sylaglary gowşurmak dabaralary Moskwadaky “Lužniki” stadionynda geçirildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň awtomobil sporty boýunça ýygyndy topary T2 görnüşde üstünlik gazandy. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň wekili Merdan Toýlyýew we onuň şturmany Şöhrat Toýlyýew “233” belgi bilen “Nissan Patrol” awtoulagynda çykyş edip, 1-nji orna, altyn medala we degişli Kuboga mynasyp boldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow bu ýere ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda dabaraly ýagdaýda has tapawutlanan türgenlere Arkadagly Serdarymyzyň adyndan gymmat bahaly sowgatlary, täze sport awtoulagynyň açaryny hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç almaga ýollanmalary, şeýle-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan ýöriteleşdirilen egin-eşikleri gowşurdy. Wise-premýer türgenleriň iri halkara ýaryşlarda Watanymyzyň Döwlet tuguny ýene-de ençeme gezek belende galdyrjakdyklaryna ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň adyndan Türkmenistanyň awtomobil sporty boýunça milli ýygyndy toparynyň türgenlerine “Nissan Pathfinder” sport awtoulagy sowgat berildi. 

                                                                   

Döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlar sporty we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek ugrundaky yzygiderli aladasy, ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga, täze sport ýeňişlerini gazanmaga hemme şertleriň döredilendigi üçin döwlet Baştutanymyza we Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, berk jan saglyk, bagtyýarlyk, mähriban halkymyzyň hem-de Watanymyzyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde üstünlikleri arzuw etdiler. 

                                                                   

Halkara ýaryşlaryň baýrak eýeleri gazanan üstünliklerine ýokary baha berlendigi üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, türkmen sportunyň abraý-mertebesini has-da belende götermek ugrunda mundan beýläk-de ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. 

                                                                   

Soňra halkara ýaryşlarda üstünlik gazanan türgenler hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgat berlen awtoulagy ýüzüne sylyp kabul etdiler hem-de özleri üçin täze taýýarlanan we häzirki döwrüň awtomobil sportunyň talaplaryna doly laýyk gelýän türgen lybaslaryny geýip, ulagyň başyna geçip, ony «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň çäkleri boýunça sürdüler hem-de 2018-nji ýylda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça geçirilen “Amul — Hazar” halkara awtorallisiniň geçen ugry bilen ýola düşdüler. 

                                                                   

Dünýä derejeli ýaryşlarda gazanýan üstünlikleri we ýeňişleri bilen Ýer ýüzüniň iri ýaryşlarynda Döwlet tugy buýsanç bilen parlaýan Türkmenistanyň sport abraýyny artdyrmaga mynasyp goşant goşýan türgenler “Amul — Hazar” halkara awtoralli ýaryşynyň ugrunyň bir böleginden geçdiler. Bularyň ählisi ýurdumyzyň ýaşlarynyň geljekde-de milli awtomobil sportuny ösdürjekdiklerine, Diýarymyzyň dünýädäki sport abraýyny has-da artdyrjakdyklaryna ynamy berkidýär. 

                                                                   

Häzirki döwürde Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmeginde möhüm ähmiýeti bolan köpçülikleýin bedenterbiýäniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda binýady goýlan asylly ýörelgeler hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallalary netijesinde döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýär we dowam etdirilýär. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, “Saglyk” Döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlan alym Arkadagymyz ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleriniň ösdürilmegine we halkara ýaryşlaryň yzygiderli geçirilmegine giň mümkinçilikleri döretdi. Her bir işde görelde bolýan Gahryman Arkadagymyz sportuň dürli görnüşleri bilen, şol sanda welosiped sürmek hem-de awtomobil sporty bilen meşgullanyp, ýaşlaryň ýokary netijeli sporta giňden çekilmegi ugrunda ähli zerur şertleri üpjün etdi. 

                                                                   

2018-nji ýylda Türkmenistanda Amul — Hazar ugry boýunça halkara awtomobil ýaryşy geçirildi. Mälim bolşy ýaly, bu ýaryşa Gahryman Arkadagymyzyň özi hem gatnaşdy. Awtomobil sportunyň kadasyna laýyklykda, ýaryşa gatnaşdyrylýan awtoulagyň tehniki ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilýär. Şonda Gahryman Arkadagymyz Arkadagly Serdarymyz bilen bilelikde ýaryşa gatnaşdyryljak awtoulaglary täzeden gözden geçiripdiler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow täze sport ulagynyň oturgyjyndan başlap, ähli gurallaryna çenli berk we oňaýly derejede bolmagynyň örän möhümdigini belläpdi. Awtoulagy dolandyrmagyň inçe tilsimleri bar. Tejribeli sürüji olary doly ele almak bilen, awtoulagy ralli ýaly jogapkärli ýaryşa ýokary derejede taýýarlap biler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz we Arkadagly Serdarymyz awtoulagyň hereketlendirijisini, tigirlerini gözden geçiripdiler we olaryň käbirlerini täzeden düzüpdiler. Munuň özi hormatly Arkadagymyzyň islendik işde bolşy ýaly, sport ýaryşlarynda hem öňde durýan wezipeleriň oňyn çözgüdine örän jogapkärçilikli çemeleşýändiginiň aýdyň beýany boldy. Hormatly Arkadagymyz we Arkadagly Serdarymyz ýaryşlaryň geçýän ugrunyň çylşyrymly şertlerini nazara alyp, ulagyň abatlyk derejesiniň ýokary bolmalydygyna, onuň berkligine we güýjüne aýratyn ähmiýet beripdiler. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz özüniň çyzgylary esasynda täzeden düzülen sport awtoulagyny synap görmek maksady bilen, onuň ruluna geçdi. Arkadagly Serdarymyz bolsa şturmanyň ornunda ýerleşdi. Şeýlelik bilen, milli Liderimiziň erk edýän sport ulagy Garagum sährasynyň jümmüşine ýola düşüp, Gahryman Arkadagymyz kuwwatly sport ulagyny ýokary tizlikde sürüp, bellenilen aralygy ussatlyk bilen geçipdi. 

                                                                   

 Şeýle hem şu günki ajaýyp waka mynasybetli medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti, türgenleriň görkezme çykyşlary guraldy. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Şu gün halkara ýaryşlara gatnaşyp, 2-nji we 3-nji baýrakly orunlara mynasyp bolan türgenlere hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak dabarasy boldy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň awtomobil sporty bilen meşgullanýan türgenleriniň, Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň, hormaty ýaşulularyň, ýaşlaryň gatnaşmagynda geçirilen bu çäre sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy hökmünde ykrar edilen Türkmenistanda ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine uly üns berilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň adyndan berlen sowgatlary ýüzüne sylyp kabul eden türgenler türkmen sportunyň dünýä ýüzündäki abraýynyň mundan beýläk-de belende göterilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. 

                                                                   

Dabaranyň ahyrynda ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi arkaly sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegi ugrunda yzygiderli alada edýän hormatly Prezidentimiziň adyna alkyş sözleri aýdyldy.

04.08.2022
Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine

Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly türgenler!
 

                                                                   

Ilki bilen, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan — Moskwa şäherleriniň aralygynda geçirilen awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, şeýle hem Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilen Aziýa çempionatynda üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlara mynasyp bolan Türkmenistanyň ýygyndy toparlarynyň türgenlerini tüýs ýürekden gutlaýaryn. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkara sport giňişliginde Watanymyzyň abraýy barha artýar. Türkmenistan döwletimiz sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekanyna öwrülýär. Ýurdumyzda sporty we köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmäge uly üns berilýär. Bu bolsa biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. 

                                                                   

Diýarymyzyň ähli künjeklerinde döwrebap sport toplumlarynyň, stadionlaryň we beýleki sport maksatly binalaryň yzygiderli gurlup ulanmaga berilmegi türgenlerimiziň dürli sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmegini, baýrakly orunlara mynasyp bolmagyny şertlendirýär. Garaşsyz döwletimiziň türgenleri halkara sport ýaryşlaryna işjeň gatnaşýarlar we baýrakly orunlary eýeläp, altyn medallara hem mynasyp bolýarlar. 

                                                                   

Türkmenistanda dürli görnüşdäki sport ýaryşlary ýokary derejede we üstünlikli geçirilýär. Aşgabatda 2017-nji ýylyň 17 — 27-nji sentýabry aralygynda «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk» şygary astynda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň, 2018-nji ýylda “Amul — Hazar” halkara awtorallisiniň, Agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň üstünlikli geçirilmegi muňa aýdyň şaýatlyk edýär. 

                                                                   

2021-nji ýylda ýurdumyzyň sportunyň taryhynda täze üstünlikli sahypalar açyldy. Ýaponiýada geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda sportuň agyr atletika görnüşi boýunça türgen gyzymyzyň gazanan kümüş medaly Türkmenistanyň sport ussatlarynyň öňünde gazanyp bolmajak üstünligiň ýokdugyny subut etdi. 

                                                                   

Milli ýygyndy toparlarymyzyň türgenleriniň halkara ýaryşlara gatnaşyp, mynasyp wekilçilik etmekleri ýurdumyzda ýokary netijeli sporty ösdürmäge döwlet derejesinde uly üns berilýändigine aýdyň şaýatlyk edýär. 

                                                                   

 Hormatly Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalary! 

                                                                   

Milli sportuň ösen ulgamynyň kemala gelýän döwründe türkmen halkynyň we döwletimiziň sport abraýyny artdyrmak, ilkinji nobatda, siziň paýyňyza düşýär. Döwlet derejesinde ýaş türgenler üçin döredilýän ajaýyp şertlerimiziň netijesini ýeňişli ýollar, nusgalyk, sport üstünlikleriňiz arkaly görkezmelisiňiz! Türkmen türgeni adyna mynasyp bolan sport ussatlarymyzyň halkara derejeli ýaryşlara işjeň gatnaşyp, ýurdumyza gelýän medallaryň sanawyny has-da artdyrjakdyklaryna, halkara sport giňişliginde özleriniň gazanan üstünlikleri bilen Döwlet baýdagymyzy mundan beýläk-de belentde parlatjakdyklaryna pugta ynanýaryn. 

                                                                   

 Gadyrly maslahata gatnaşyjylar! 

                                                                   

Biz ýaşlarymyzyň sagdyn we berk bedenli, ruhubelent bolup kemala gelmekleri, olaryň köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaklary, ýaramaz endiklerden daşda durmaklary, zähmet bilen dynç alşy utgaşdyrmaklary, sport äleminde ýokary netijeleri gazanmaklary üçin geljekde-de ähli şertleri dörederis. Ýurdumyzy halkara sport ýaryşlarynyň, çempionatlardyr Olimpiýa oýunlarynyň geçirilýän döwrebap meýdançasyna öwreris. Täze sport düzümlerini döretmek arkaly hakyky sport söýüjileriň, ussat türgenleriň döwrebap neslini kemala getireris. 

                                                                   

Biz sportuň mümkinçiliklerini parahatçylygyň hem-de dostlugyň bähbitlerine gönükdirmek bilen, hoşniýetlilik, dost-doganlyk ýörelgelerimizi mynasyp dowam etdirip, dünýä bileleşiginiň bähbitlerine, ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň maksatlaryna doly laýyk gelýän syýasaty alyp barýarys. 

                                                                   

 Hormatly maslahata gatnaşyjylar!
Gadyrly türgenler!
 

                                                                   

Sizi halkara derejeli ýaryşlarda gazanan üstünlikleriňiz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň ähliňize berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, eziz Watanymyzyň halkara sport abraýyny artdyrmak ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin. 

                                                                                                           

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.

03.08.2022
Halkymyzyň abadançylygy Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň baş maksadydyr

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda içeri syýasatynyň strategik maksady «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgede öz beýanyny tapýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň durnukly ösüşini üpjün edýän özgertmeler maksatnamalarynyň yzygiderli hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky subutnamalaryna öwrüldi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň 25-nji iýulda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy, Oba milli maksatnamasynda bellenilen wezipeleri durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýygnalan bugdaý hasylynyň talabalaýyk saklanylmagynyň hem-de gaýtadan işlenilmeginiň häzirki günüň möhüm talaby bolup durýandygyny aýdyp, gallany ammarlara daşamak we ýerleşdirmek, şol bir wagtyň özünde orakdan boşan meýdanlarda sürüm, tekizleýiş işlerini öz wagtynda geçirmek meselelerine aýratyn üns berilmelidigini nygtady. Şeýle-de gowaça agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmegiň, suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagyň, suw howdanlaryny, akabalary arassa saklamagyň zerurdygy bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ýerleri geljek ýylyň hasyly üçin taýýarlamak, kärendeçi daýhanlary ýokary hilli tohumlar, dökün bilen üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekip, bu işleriň milli daýhançylyk däpleri we häzirki zamanyň ösen tejribesi esasynda alnyp barylmalydygyny belledi. Şunda önümçilige oba hojalyk ylmynyň öňdebaryjy gazananlarynyň ornaşdyrylmagynyň möhümdigine aýratyn üns çekildi. Bulardan başga-da, ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýetişdirilen hasylyny gysga wagtda, ýitgisiz ýygnamak hem-de olaryň sarp edijilere ýetirilmegini üpjün etmek zerur bolup durýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde Hazaryň kenarynda, aýratyn-da, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş düzümine degişli işleriň, şol sanda hyzmatlar ulgamynyň döwrebap derejede ýola goýulmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we bu babatda degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Şu ýylda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda, şol sanda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde dowam edýän gurluşyk işleri berk gözegçilikde saklanylmalydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 29-njy iýulda sanly ulgam arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Mejlisde ýurdumyzyň gallaçy daýhanlarynyň şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habar beýan edildi. Döwletimiz tarapyndan berilýän giň möçberli goldawyň netijesinde zähmetsöýer gallaçylar Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý tabşyrdylar. Hormatly Prezidentimiz edermen daýhanlary bu üstünlik bilen tüýs ýürekden gutlap, köp yhlas we zähmet siňdirilip ýetişdirilen galla hasylynyň iň soňky dänesine çenli zaýa edilmän ýygnaljakdygyna ynam bildirdi. 

                                                                   

28-nji iýulda Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan hem hoş habar gelip gowuşdy. Ýurdumyzyň başlangyjy bilen, BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde “Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy” atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. 19 döwlet onuň awtordaşy bolup çykyş etdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ähli watandaşlarymyzy ýurdumyzyň täze daşary syýasy ýeňşi bilen gutlap, bu möhüm resminamanyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň strategik we netijeli häsiýetde alnyp barylýandygynyň nyşanydygyny aýtdy. 

                                                                   

Ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmek Watanymyzyň alyp barýan daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, birnäçe teklipler beýan edildi. 

                                                                   

Şu ýylyň awgust aýynda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejesinde halkara maslahaty geçirmegi meýilleşdirýär. Şu güne çenli 25 döwletiň we halkara guramalaryň 16-synyň wekilleriniň bu foruma gatnaşjakdyklary baradaky tassyklaýyş hatlary gelip gowuşdy. 

                                                                   

Abraýly ugurdaş düzümleriň işine bolan gatnaşygy giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň BMG-niň hem-de YHG-nyň ýöriteleşdirilen edaralary bolan Oba hojalyk ösüşi boýunça halkara gurama agza bolmagy hem-de Azyk howpsuzlygy boýunça yslam guramasynda synçy derejesini almak teklip edilýär. Şeýle-de BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy bilen 2021 — 2025-nji ýyllar üçin ikitaraplaýyn Çarçuwaly maksatnama esasynda alnyp barylýan özara gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça teklip beýan edildi. Hususan-da, munuň özi bu guramanyň hünärmenleriniň goldaw bermeginde tehniki hyzmatdaşlygyň oba hojalygyny sanlylaşdyrmaga gönükdirilen taslamalaryny taýýarlamak bilen baglanyşyklydyr. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda ýurdumyzda azyk howpsuzlygy boýunça halkara maslahaty guramak teklip edilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň sebitleýin we ählumumy hyzmatdaşlykda häzirki zamanyň wajyp wezipeleriniň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda möhüm we jogapkärli orun eýeleýändigini belledi. Şolaryň hatarynda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek meselesi hem bar. Munuň özi Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň wajyp şertidir. 

                                                                   

Şeýle-de mejlisde döwletimiziň hukuk binýadyny pugtalandyrmak, ýurdumyzyň üstaşyr ulag kuwwatyny döwrebaplaşdyrmak hem-de ösdürmek, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işini kämilleşdirmek, paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak, sebitlerdäki işleriň ýagdaýy, Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli dabaraly çärelere taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Nebitgaz toplumynda nebitiň we tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberlerini artdyrmak, ýakyn ýyllarda milli maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada habar berildi. Hususan-da, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda çig nebitiň gaýtadan işlenilýändigi, ýokary hilli önümleriň çykarylýandygy hem-de daşary ýurt sarp edijilerine EURO-5, EURO-6 ýokary ekologik talaplara doly laýyk gelýän A-98 kysymly awtoulag benzininiň ilkinji möçberleriniň ýerlenilişi barada hasabat berildi. Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçirilen geleşiklerde bu nebit önümi BAE-niň we Owganystanyň kompaniýalary tarapyndan satyn alyndy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýokary hilli, ekologik taýdan arassa, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň uly islegden peýdalanýandygyny nygtap, öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak, baý tejribä hem-de uly mümkinçiliklere eýe bolan esasy daşary ýurt kompaniýalary bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işiniň Düzgünnamasyny kämilleşdirmek boýunça çäreler görülýär. Şolaryň hatarynda maglumat hyzmatlaryny hödürlemek hem-de bahalaryň elektron maglumatlar binýadyny döretmek, bahalaryň binýady esasynda daşarky we içerki söwda şertnamalaryny seljermek, birža amallaryna gatnaşýan taraplary okatmak, hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, ygtyýarlyklary we borçlary kesgitlemek, maddy däl gymmatlyklary bellige almaga degişli bolmadyk şertnamalaryň sanawyna goşmak bar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Döwlet haryt-çig mal biržasynyň Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklarynda möhüm ulgam, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň önümlerine bolan islegleri aýdyň görkezýän kuwwatly maglumat-seljeriş edarasydygyny belläp, bu ugurda geçirilýän işleri seljermek, birža söwdasyny mundan beýläk-de ösdürmek, onuň gerimini giňeltmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Düzgünnamasynyň taslamasy hödürlenildi. Bu resminama daşky gurşawy arassa saklamak we ilatyň saglygyny goramak maksady bilen, polimer we plastik serişdeleriň dolanyşygyna gözegçilik etmek, howanyň üýtgemegi, onuň adamyň saglygyna ýaramaz täsiriniň öňüni almak hem-de ýokanç keselleriň ýaýramagy bilen bagly howplara garşy göreş çärelerini güýçlendirmek maksady bilen taýýarlanyldy. 

                                                                   

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksinden, “Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyndan hem-de halkara saglygy goraýyş-arassaçylyk düzgünlerinden ugur alnyp, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilen öňüni alyş we beýleki degişli çäreleriň toplumyny durmuşa geçirmek hem-de BSGG-niň “Bitewi saglyk” maksatnamasyny amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkymyzyň saglygy baradaky aladanyň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Bu ugurda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler netijesinde ugurdaş düzüm yzygiderli kämilleşdirilýär, lukmançylyk ulgamyna innowasion tehnologiýalar we usullar, ylmyň öňdebaryjy gazananlary, dünýäniň iň gowy tejribesi işjeň ornaşdyrylýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwrüň ýagdaýlaryny we talaplaryny nazara almak bilen, bu ugurdaky toplumlaýyn işi dowam etdirmegiň, dürli keselleriň öňüni almak, arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek, azyk we beýleki sarp ediş önümleriniň, agyz suwunyň hiline we howpsuzlygyna berk gözegçiligi üpjün etmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak boýunça zerur çäreleriň görülmegine aýratyn üns bermegiň wajypdygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanynda Sanly tehnologiýalar gullugyny döretmek baradaky teklibe garap, bu ulgamdaky öňdebaryjy dünýä tejribesini içgin öwrenmegi hem-de milli işgärler, ylmy-tehniki we düzümleýin kuwwaty artdyrmak boýunça degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Mejlisde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe resminamalara gol çekdi. Şolaryň hatarynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda çüýşe önümlerini öndürýän önümçilik toplumyny gurmak hem-de Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy pudagara topary döretmek hakynda Kararlar bar. Bulardan başga-da, döwlet Baştutanymyz “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toparyny döretmek hakynda”, “Türkmenistanda 2023-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakynda”, “Meýilnamadan artyk öndürilen 2022-nji ýylyň bugdaý hasylyny döwlete tabşyrmak hakynda” Kararlara gol çekdi hem-de Suw üpjünçilik meseleleri boýunça hökümet toparynyň 2022-nji ýylda ýerine ýetirmeli işleriniň Meýilnamasyny tassyklady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 1-nji awgustdan ähli ýolbaşçylaryň zähmet rugsadyna çykýandygyny, muňa garamazdan, birnäçe möhüm çäreleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş şertlerini gowulandyrmak we saglygyny berkitmek boýunça kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, 1-nji awgustda Awazada dynç alýanlar üçin nobatdaky kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. 

                                                                   

3-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Ýüpek Ýoly — 2022» atly halkara ralli ýaryşynda we agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda ýeňiji bolan türgenlerimize ýurdumyzyň ýolbaşçylarynyň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylyş dabarasy geçiriler. 

                                                                   

5-nji awgustda Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda gurlan «Arkadagyň nesilleri» atly döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy bolar. 

                                                                   

8-nji awgustda Demirgazyk — Günorta ulag ýolunyň ugrunda, Balkan welaýatyndaky Garabogazköl aýlagynyň üstünden täze uly köpriniň düýbüni tutmak dabarasy geçiriler. 

                                                                   

15-16-njy awgustda bolsa deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ulag ministrleriniň derejesinde halkara maslahaty geçirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ähli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

30-njy iýulda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, ýakyn geljek üçin ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. Şeýle-de mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini has-da kämilleşdirmek meseleleri girizildi.  

                                                                   

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýermek bilen, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny nygtady. Şu ýörelgelere esaslanyp kabul edilen Harby doktrina hem diňe goranyş häsiýetine eýedir, oňa laýyklykda, geljekde-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümi yzygiderli kämilleşdiriler. Ýurdumyzyň goranmak ukyby has-da berkidiler diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Geçen hepdede Daşary işler ministrliginde BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda toparyň 2022-nji ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de geljekki döwür üçin işleriň meýilnamasy ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ahalteke atçylyk sungatyny, atlary bezemegiň hem-de ýüpek önümçiliginiň däplerini we beýlekileri ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmegiň mümkinçiliklerine garalýar hem-de degişli resminamalary taýýarlamak meseleleri öwrenilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynda ÝUNESKO-nyň “Adam we biosfera” maksatnamasynyň çäklerinde “Aram guşaklygyň Turan çölleri” atly ugur boýunça pikir alyşmalar dowam edýär. Aşgabat şäherini “Dizaýn” ugry boýunça ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna goşmak boýunça gazanylan netijeler we bu ugurda alnyp barylýan işler hakynda-da maglumatlar diňlenildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň milli topary tarapyndan Köýtendagyň daglyk ekoulgamyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä sanawyna girizmek boýunça milli derejedäki maglumatlary taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Bulardan başga-da, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedrasyny açmak hem-de umumybilim berýän mekdepleriň birnäçesini ÝUNESKO-nyň assosirlenen mekdepleriniň sanawyna girizmek boýunça taýýarlyk işleri dowam edýär. 

                                                                   

Ýakynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Parahatçylyk dilleri” atly ÝUNESKO-nyň täze klubunyň açylyş dabarasy boldy. Şeýle birleşmäni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hem döretmek meýilleşdirilýär. 

                                                                   

Mejlise gatnaşyjylar Türkmenistanyň ÝUNESKO bilen sport we bedenterbiýe ugry boýunça hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilmegine aýratyn üns berdiler. Mejlisde ýurdumyzyň ÝUNESKO-nyň iri düzümleýin bölümlerindäki ornuny pugtalandyrmak, onuň degişli Konwensiýasyna goşulmak, Ýewropa sebitinde ýokary bilim bilen baglanyşykly hünär derejelerini ykrar etmek, halkara ylmy gatnaşyklary giňeltmek, sanly taslamalar we maglumatlary alyşmak boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini öwrenmek bilen bagly möhüm ugurlara hem garaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň degişli Buýrugyna laýyklykda, “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçarda Saud Arabystany Patyşalygyna ugran we dünýäniň ähli künjeklerinden mukaddes Käbä sežde etmäge baran zyýaratçylaryň köp sanlysynyň hataryna goşulan ildeşlerimiziň 275-si haj parzyny berjaý edip, sag-aman Watanymyza dolandylar. 

                                                                   

Türkmen zyýaratçylary haj wagtynda sežde edip, Beýik Biribardan Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini, halkymyzyň abadançylygyny, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan asylly işleriniň rowaç bolmagyny dileg etdiler. 

                                                                   

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ynamly öňe barýan, müňýyllyklaryň jümmüşinden gözbaş alýan ruhy gymmatlyklaryny gorap saklaýan Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatyndaky ähli wezipeleriň yzygiderli we üstünlikli çözülýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. 

                                                                                                           

(TDH)

03.08.2022
Türkmenistan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň şypahana-dynç alyş düzümini ösdürýär

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow deňiz kenaryndaky täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy 

                                                                   

 Awaza, 1-nji awgust (TDH). Şu gün zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Hazar deňziniň kenarynda täze döwrebap “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu toplum «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dynç alyş-şypahana düzüminiň üstüni ýetirdi. 

                                                                   

Soňky ýyllarda türkmen topragynyň bu ajaýyp künjegi tanalmaz derejede özgerdi. Deňiz kenarynda ak mermerli kaşaň myhmanhanalar, kottej şäherçeleri, ýaht-klublar, çagalar sagaldyş merkezleri, sport desgalary guruldy, dynç alyş seýilgähleri we ýaşyl zolaklar, emeli derýa döredildi. Bularyň hemmesi, şol sanda ulag we inženerçilik-tehniki düzümleriň desgalary-da öňdebaryjy tehnologiýalary hem-de gurluşyk, binagärlik we bezeg ulgamlaryndaky özboluşly çözgütleri peýdalanmak arkaly, täzeçil çemeleşmeleriň esasynda bina edildi. 

                                                                   

Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arassa kenarynda nobatdaky täze desgalaryň ulanylmaga berilmegi ildeşlerimize «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyp, saglyklaryny berkitmäge mümkinçilik berer. Halk köpçüligine hödürlenilýän iň ýokary dünýä ölçeglerindäki saglyk-dynç alyş hyzmatlarynyň elýeterliligi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş ugurly syýasatynyň esasyny düzýär. Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň abadançylygy hem-de halkymyzyň rowaçlygy bu strategiýanyň baş maksadydyr. 

                                                                   

Bulardan başga-da, häzirki döwürde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy iri işewürlik, medeni we sport merkezi hökmündäki ornuny pugtalandyryp, ýokary derejedäki duşuşyklaryň, dürli halkara çäreleriniň geçirilýän ýerine öwrüldi. 

                                                                   

 ...Dabaranyň başlanmagyna hemme zat taýýar edildi. Ir säherden täze toplumyň töweregini baýramçylyk howasy gurşap aldy. 

 Dabara gatnaşyjylar uly ruhubelentlik bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy garşylaýarlar. Täze açyljak toplumyň ýanynda çagalar uly şatlyk bilen goşgy aýdyp, döwlet Baştutanymyzy garşy alýarlar. Sungat ussatlarynyň ýerine ýetiren aýdym-tansly kompozisiýasy dabara baýramçylyk öwüşginini çaýdy. 

                                                                   

Tolgundyryjy pursat gelip ýetdi. Ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toý bagyny kesýär. “Rowaç” kottejler toplumy açyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz toplumyň çägine girýär we onuň hyzmat ediş merkezine tarap ugraýar. Bu ýerde bir wagtda 900-e golaý adamy kabul etmäge ukyply hem-de 240 maşgala niýetlenen kottej şäherçesiniň düzümleri bilen tanyşýar. 

                                                                   

Bu taslama Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan “Sabyrly maşgala” hususy kärhanasy hem-de “Güneşli deňiz”, “Kent gurluşyk” hojalyk jemgyýetleri tarapyndan amala aşyryldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň telekeçileri uly kuwwata eýe bolmak bilen, dürli pudaklarda netijeli zähmet çekýärler. Hususy kompaniýalar ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli milli maksatnamalara işjeň gatnaşýarlar, paýtagtymyzdaky we sebitlerdäki hususy işewürler tarapyndan alnyp barylýan gurluşyk işleri muňa şaýatlyk edýär. Olar «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmäge hem üstünlikli gatnaşýarlar. Bu ýerde ozal açylyp ulanylmaga berlen döwrebap dynç alyş merkezleri, şu gün ulanylmaga berilýän kottej şäherçesi munuň aýdyň netijesidir. 

 Gurluşygy üçin 10 gektar ýer bölünip berlen toplumyň abadanlaşdyrylan çäginde ähli amatlyklary bolan 48 sany 2 gatly kottejler, sport we çagalar üçin oýun meýdançalary, ýüzmek üçin açyk howuz ýerleşýär. Hyzmat ediş merkezinde restoran ýerleşdirilip, bu ýerde dynç alýanlara ýokary hilli hyzmatlar üpjün ediler. Mahlasy, toplumda halkara ölçeglere laýyk derejede dynç almak üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulan. 

                                                                   

Hyzmat ediş merkeziniň binasynyň öňünde çagalar ýene-de öz çykyşlary bilen hormatly Prezidentimizi mübäreklediler. Döwlet Baştutanymyz çagalaryň haýyşy boýunça bilelikde ýadygärlik surata düşüp, toplum bilen tanyşmagyny dowam etdi. 


Ýolugra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň jemgyýetçilik iýmiti ulgamynda ýöriteleşen kärhanalary tarapyndan guralan milli we daşary ýurt aşhanasynyň tagamlarynyň sergisi hem-de türkmen telekeçileriniň önümleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Bu özboluşly sergi dürli ugurlar boýunça, şol sanda hyzmatlar ulgamynda uly üstünlikler gazanan ýurdumyzyň işewürleriniň köpugurly kuwwatyny we giň mümkinçiliklerini aýdyňlygy bilen görkezdi. Bu ýerde öz müşderilerine türkmen aşhanasynyň köp görnüşli tagamlaryny hödürleýän kafeleriň, restoranlaryň hem-de toý mekanlarynyň tagamlary bilen tanşyp bolýar.

 Bu ýerde ýerleşýän kafede myhmanlara türkmen topragynda ýetişýän dermanlyk ösümliklerden demlenen çaý hem-de naharlaryň tiz taýýarlanylýan görnüşleri hödürlenilýär. Şu ýerde halkymyzyň adam saglygy üçin peýdaly içgileri gadymdan bäri ulanyp gelýändigini bellemek ýerlikli bolar. Ýüzýyllyklaryň dowamynda milli lukmançylykda üstünlikli peýdalanyp gelnen dermanlyk ösümlikler häzirki döwürde hem fitobejergide netijeli ulanylýar. 

                                                                   

Gojaman Hazaryň kenary ýylyň bu paslynda has ýakymly. Arkadagly Serdarymyz bu ýerde döredilen amatlyklar bilen tanyşlygyň dowamynda adamlaryň ýokary derejeli dynç alşyny üpjün etmek maksady bilen alnyp barylýan işleri döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürmek babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi. Şu ýerde dynç alýanlar, aýratyn-da, şadyýan çagalar joşgunly çykyşlar bilen bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmünde ykrar edilen Diýarymyzda Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda döredilýän amatlyklar üçin hoşallyk sözlerini aýtdylar. 

                                                                   

 Deňziň arassa howasy, altynsow çägeli kenar hem-de ýyly suw uly adamlara we çagalara dynç almak üçin amatly şertleri döredýär. 

                                                                   

Bu gün dünýäde sportuň kenarda oýnalýan görnüşleri, hususan-da, woleýbolyň, futbolyň we hatda tennisiň kenarda oýnalýan görnüşleri uly meşhurlyga eýe bolýar. Deňiz, bulardan başga-da, sportuň suwdaky görnüşleri üçin ajaýyp tebigy “meýdançadyr”. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda sportuň bu görnüşleri bilen meşgullanmak üçin hem ähli şertler döredilen. Munuň özi wagtyňy gyzykly geçirmek bilen bir hatarda, adam saglygynyň berkidilmegine-de ýardam berýär. 2014-nji ýylda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda windsörfing boýunça Dünýä kubogy ugrunda ýaryşlaryň bir tapgyrynyň geçirilendigini we şonda ýurdumyzyň ýelkenli sport boýunça halkara ýaryşlaryň senenamasyna ilkinji gezek girendigini bellemek ýerliklidir. 

                                                                   

Sport ugry turuwbaşdan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmekde ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlenildi. Onuň düzümine 2017-nji ýylyň aprel aýynda açylan köpugurly sport toplumy girýär. Bu sport şäherçesi sportuň oýun, suw we gyşky hem-de başa-baş söweş sungaty görnüşleri bilen meşgullanmak üçin niýetlenen, şeýle-de halkara ölçeglerine laýyk gelýän birnäçe desgany özünde jemleýär. Şu toplumda dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň öndüren ugurdaş enjamlary bilen üpjün edilen fitnes-zallar hereket edýär. Bu zallarda ornaşdyrylan sport enjamlary netijeli türgenleşik geçirmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Awazada welosiped sporty bilen meşgullanmak, welosipedde gezelenç etmek üçin amatly şertler bar. Gezelenç wagtynda Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arassa kenarynyň ajaýyp gözelliklerini synlamak adamda ýakymly duýgulary döredýär. Mahlasy, amatly howa şertleri hem-de Hazar deňziniň kenar ýakasynyň baý şypahana kuwwaty, iň döwrebap tehnologiýalardan we innowasiýalardan, öňdebaryjy binagärlik hem-de inžener-tehniki pikirden ugur alynmagy, öňde goýlan maksatlara ýetmek babatda oýlanyşykly çemeleşmeler eziz Diýarymyzyň “deňiz merjeniniň” halkara syýahatçylygyň, şypahana-dynç alşyň hem-de sportuň ykrar edilen merkezine öwrülmegi üçin ähli şertleri döredýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazar deňziniň kenarynda dynç almak hem-de sport bilen meşgullanmak üçin döredilen şertler bilen tanşanyndan soňra, “Rowaç” kottejler toplumyna geldi. Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

Şeýlelikde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň täze düzümleýin desgasynyň açylyp ulanylmaga berilmegi parahatçylyk, döredijilik hem-de ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ýyl ýazgysyna ýene-de bir şanly waka bolup girdi. 

                                                                  

Hödürlenilýän tagamlaryň arasynda gadymy usullara görä, sygyr, goýun we guş hem-de balyk etinden taýýarlanylan naharlar, däneli ösümliklerden, gök we bakja önümlerinden taýýarlanylan her dürli tagamlar, çorbalar, hamyrly önümler, süýt önümleri hem-de içgiler bar. Olardan tamdyrlamany, işleklini, ýarmany, dogramany, palawyň dürli görnüşlerini, çorbany, pişmäni, süzmäni, çaly, agarany we köp sanly beýleki tagamlary agzap geçmek bolar. Şunuň bilen birlikde, sergide ussat aşpezleriň deňiz önümlerinden taýýarlan özboluşly tagamlary hem-de süýjülikleri görkezildi. 

                                                                   

Bu gün halkymyzyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan, asyrlaryň dowamynda kemala gelen milli aşhanamyz öz ähmiýetini saklap gelýär hem-de tagamlaryň täze görnüşleri bilen üsti ýetirilýär. Bişirilýän dürli tagamlaryň taýýarlanyş usullary her maşgalada nesilden-nesle geçirilip, biziň günlerimize çenli saklanyp galypdyr. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen neşir edilen “Bereketli türkmen saçagy” atly kitap hem milli aşhana sungatymyza, onuň taryhyna we özboluşly däplerine bagyşlanandyr. Ýurdumyzda giň meşhurlyk gazanan bu eser daşary ýurtlarda hem uly gyzyklanma döretdi. 

                                                                   

Türkmen telekeçileriniň peýnirleriň, şöhlat, süýt hem-de süýji-köke önümleriniň, alkogolsyz içgileriň, miwe şireleriniň, doňdurmanyň ýokary hili bilen tapawutlanýan dürli görnüşlerini öndürýändiklerini bellemek gerek. 

                                                                   

Bulardan başga-da, sergide ýurdumyzda öndürilýän ter gök we bakja önümleri görkezildi. Bir söz bilen aýdylanda, bu ýerde bereketli türkmen saçagynyň bolçulygy özüniň aýdyň beýanyny tapdy. 

                                                                   

Bu gün ýurdumyzdaky kafeler hem-de restoranlar daşary ýurtlaryň aşhanalarynyň tagamlarynyň giň görnüşini hem hödürleýärler. Biziň aşpezlerimiz olary taýýarlamagyň usullaryny doly özleşdirdiler. Şu gezekki sergi muny aýdyňlygy bilen görkezdi. 

                                                                   

Aşpezler döwlet Baştutanymyza netijeli zähmet çekmek, milli we dünýä aşhana sungatyny özleşdirmek, hünär derejelerini kämilleşdirmek babatda döredilen şertler hem-de mümkinçilikler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz kottejlere tarap ugrady. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde dynç alýanlar üçin döredilen şertler, otaglaryň ýerleşdirilişi hem-de enjamlaşdyrylyşy bilen gyzyklandy. Kottejlerde maşgala bolup dynç almak üçin ähli amatlyklar göz öňünde tutulypdyr. 

                                                                   

Öýleriň her birinde mebeller bilen üpjün edilen ýatylýan hem-de myhman otaglary, degişli enjamlar ornaşdyrylan aşhana bar. Dynç alýanlar isleglerine görä, bu aşhanada nahar taýýarlap bilerler. Otaglaryň içki bezegi milli äheňde ýerine ýetirilipdir. 

                                                                   

Bu ýerde dynç alýanlar üçin adam bedeniniň berkidilmegine gönükdirilen fiziobejergileriň toplumyny hödürleýän SPA merkezi, döwrebap ugurdaş enjamlar bilen üpjün edilen karaoke-bar göz öňünde tutulan. Bir söz bilen aýdylanda, “Rowaç” öz myhmanlary üçin iň ýokary derejedäki hyzmatlary hödürleýär. 

                                                                   

Kottejler toplumy bilen tanyşlykdan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygyna täze toplum üçin niýetlenen awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimizi TSTB-niň agzalarynyň mundan beýläk-de tutanýerli zähmet çekip, Watanymyzyň gülläp ösmegine mynasyp goşant goşjakdyklaryna ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazaryň häzirki zaman dynç alyş düzümi kemala gelýän kenaryna ugrady. Bu ýerde hem baýramçylyk şowhuny möwç urýar, aýdym-sazlar ýaňlanýar. Döwlet Baştutanymyz ildeşlerimiziň arassa howada dynç almagy, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagy üçin döredilen şertler bilen gyzyklandy. Munuň üçin deňziň kenarynda sport meýdançasy hem gurlupdyr.

02.08.2022
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Aşgabat, 30-njy iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy, ýakyn geljek üçin ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. Şeýle-de mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini has-da kämilleşdirmek meseleleri girizildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz, ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe söz berdi, ol şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde geçirilen işler, ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, esgerleriň we serkerdeleriň mynasyp gulluk etmegi üçin talabalaýyk şertleri döretmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Milli goşunyň ähli düzüm bölekleriniň işini kämilleşdirmek, harby ulgamda iň gowy dünýä tejribesini özleşdirmek hasabatda beýan edilen aýratyn mesele boldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Goranmak ministrliginiň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramagyň Watanymyzyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasynyň çäklerinde durmuşa geçirilýän düýpli özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Şunda goşunlaryň ähli kysymlarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak möhüm talap bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz bu meseläni hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ugurdaş ýokary okuw mekdeplerinde serkerdeleriň hünär taýýarlygy ulgamynyň kämilleşdirilmegini wajyp meseleleriň hatarynda kesgitledi. Hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjy edaralarda gulluk borjuny berjaý edýän ýaşlary ata Watanymyza belent söýgi ruhunda terbiýelemegiň ähmiýetini belläp, ministre anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk senesi mynasybetli meýilleşdirilen dabaraly harby ýörişe hem-de beýleki degişli çärelere häzirden ykjam taýýarlyk görmegiň möhümdigini belläp, onuň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek barada degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Baş prokuror S.Mälikgulyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde şu ýylyň başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri, döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek boýunça ozal beren tabşyryklaryny berjaý etmek boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi. Şeýle hem prokuratura edaralarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak we işgärler düzümini pugtalandyrmak boýunça geçirilen işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, bu düzümiň işiniň döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlarynda kanunylygyň berk berjaý edilmegine gönükdirilendigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz işleriň döwrüň talaplaryna laýyklykda guralmagyna aýratyn üns berilmelidigini belläp, bu babatda Baş prokurora anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň barşynda Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine Ö.Şyhmämmedowy belläp, ony Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň prokurory wezipesinden boşatmak baradaky karara gelendigini habar berdi.  

                                                                   

Paýtagtymyzyň wezipä täze bellenen prokurory ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna bildirilen ýokary ynam üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, ähli bilimini we tejribesini Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, ýurdumyzda kanunylygyň hem-de hukuk tertibiniň pugtalandyrylmagyna, türkmen halkynyň döredijilikli zähmetiniň, bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra Ö.Şyhmämmedow harby borja wepalylygyň nyşany hökmünde Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, halkymyza, Watanymyza, hormatly Prezidentimize wepaly gulluk etjekdigi barada dabaraly kasam etdi. 

                                                                   

 Soňra degişli resminamalara gol çekildi. 

                                                                   

Içeri işler ministri M.Hydyrow şu ýylyň ýedi aýynda ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak, şol sanda ýurdumyzyň awtoulag ýollarynda ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak boýunça geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle-de ýangyn howpsuzlygy gullugynyň işini kämilleşdirmek, tomus paslynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýangyna garşy göreş düzgünleriniň pugta üpjün edilmegi boýunça geçirilen işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Içeri işler ministrliginiň işiniň geljekki ugurlary barada aýtmak bilen, içeri işler edaralarynyň hukuk tertibini üpjün etmek meselelerini hemişe gözegçilikde saklamalydyklaryny belledi. Döwlet Baştutanymyz bu düzümiň häzirki zaman tehniki serişdeleri bilen gaýtadan enjamlaşdyrylmagyny hem-de sanlylaşdyrylmagyny geljekki döwür üçin işleriň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitledi. 

                                                                   

Ähli edaralarda, kärhanalarda hem-de ilatyň arasynda yzygiderli ýagdaýda ýangyna garşy düşündiriş işlerini guramak, ýangyn-tehniki kadalaryň berjaý edilişini öwrenmek ýangyna garşy gullugyň ilkinji derejeli wezipeleriniň biridir diýip, Ýaragly Güýçleriň Belent Serkerdebaşysy bu babatda tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ugurdaş ýokary okuw mekdeplerinde işgärleri taýýarlamak ulgamyny kämilleşdirmegiň aýratyn möhümdigini belläp, döwrüň talaplaryna laýyklykda, okatmagyň usulyýetine gaýtadan seretmegi tabşyrdy we degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň dowamynda wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, içeri işler ministri M.Hydyrowa käýinç yglan edip, degişli Buýruga gol çekdi. 

                                                                   

Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesow ýolbaşçylyk edýän düzüminde 2022-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri, kazyýet önümçiligini talabalaýyk alyp barmak, şeýle hem işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, kazyýet edaralarynyň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça amala aşyrylan çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bu edaranyň esasy wezipesiniň kanunylygyň, adalatlylygyň hem-de hukuk tertibiniň üpjün edilmegine, hukuk bozulmalaryna getirýän sebäpleriň we şertleriň öňüniň alynmagyna gönükdirilendigini belledi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy kazyýet ulgamynyň işiniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmeginiň wajyp meseleleriň biridigini aýdyp, kabul edilýän çözgütlerde kanunçylygyň berjaý edilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew ýedi aýda alnyp barlan işleriň netijeleri, döwletimiziň bähbitlerini goramak, jemgyýetde durnuklylygy saklamak boýunça geçirilýän yzygiderli çäreler, şeýle-de ýolbaşçylyk edýän düzümini 2022 — 2028-nji ýyllarda ösdürmegiň Maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň konstitusion gurluşyny hem-de çäk bitewüligini goramak bilen baglylykda, bu edaranyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekdi. Häzirki döwrüň dürli howplaryna we wehimlerine garşy göreşde ugurdaş düzümler bilen sazlaşykly işiň üpjün edilmegine aýratyn üns bermek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady we degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew geçen ýedi aýyň dowamynda Watanymyzyň mukaddes çäkleriniň goragyny üpjün etmek hem-de harby gullukçylaryň gulluk, ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak boýunça geçirilen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle-de serhet gullugynyň düzüm bölümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny häzirki zaman tehniki serişdeler bilen enjamlaşdyrmagyň hasabyna döwrebaplaşdyrmagyň, ýaş serhetçileriň hem-de serkerdeleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň barşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň serhediniň goňşy hem-de beýleki döwletler bilen dostlukly gatnaşyklaryň daýanjy bolmalydygyny, ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň dabaralanmasynyň nyşanyna öwrülmelidigini aýdyp, şunuň bilen baglylykda, degişli çäreleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwletimiz geljekde-de serhet birikmeleriniňdir galalarynyň häzirki zaman binalaryny we desgalaryny, harby gullukçylar üçin täze ýaşaýyş jaýlaryny, gulluk hem-de durmuş maksatly beýleki desgalary yzygiderli gurar diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy aýtdy we halkymyzyň parahat, abadan durmuşyny üpjün etmek, döwletimiziň serhediniň hemişe dostlugyň, hoşniýetli goňşuçylygyň serhedi bolup galmagy üçin toplumlaýyn çäreleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra adalat ministri M.Taganow şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, düzüm böleklerinde sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça geçirilen işleriň netijeleri, şeýle-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişiniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Adalat ministrliginiň düzüm bölekleriniň işgärleriniň öňünde milli kadalaşdyryjy hukuk namalaryny halkara hukugyň kadalaryna laýyk getirmek, hukuk maglumatlaryny alyşmagyň döwletara ulgamyny döretmek bilen baglanyşykly möhüm wezipeleriň durýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hukuk ylmynyň öňdebaryjy tejribesini işjeň öwrenmek hem-de umumy ykrar edilen kadalaryň durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny hasaba almak bilen, ýurdumyzyň kanunçylygyna ornaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamak tabşyryldy. 

                                                                   

Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew şu ýylyň ýedi aýynda geçirilen işleriň netijeleri, degişli hukuk namalarynyň düzgünlerini berjaý etmek, döwlet Baştutanymyzyň bu edaranyň işini kämilleşdirmek boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, bu ulgamda häzirki zaman maglumat tehnologiýalarynyň giňden peýdalanylmagynyň gümrük syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça işleriň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, gullugyň ähli düzüm böleklerine öňdebaryjy halkara tejribäniň, sanly ulgamyň has işjeň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyna üns çekildi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň gümrük serhediniň üstünden harytlary hem-de ulag serişdelerini geçirmegiň tertibiniň berjaý edilişine aýratyn üns bermek gerek diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy sözüni dowam etdi we umumy kabul edilen ülňülere laýyklykda, degişli işleriň geçirilmegini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýewe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy. 

                                                                   

Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýew ýylyň başyndan bäri geçirilen işleriň netijeleri, edaranyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipeleriň netijeli çözülmegine gönükdirilen çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň bu ugurdaky syýasaty oňyn dünýä tejribesiniň hem-de milli kanunçylygyň esas goýujy kadalarynyň utgaşdyrylmagyna, işiň innowasion usullarynyň ulanylmagyna gönükdirilendir diýip, bu edaranyň düzüm böleklerini dolandyrmak ulgamynda öňdebaryjy maglumat tehnologiýalaryny peýdalanmagy, ýaş, hemmetaraplaýyn bilimli hünärmenleri taýýarlamak boýunça işleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisi jemläp, Garaşsyz döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýermek bilen, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny nygtady. Şu ýörelgelere esaslanyp kabul edilen Harby doktrina hem diňe goranyş häsiýetine eýedir, oňa laýyklykda, geljekde-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümi yzygiderli kämilleşdiriler. Ýurdumyzyň goranmak ukyby has-da berkidiler diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

 Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, bagtyýarlyk, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşy ugrunda alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.

01.08.2022
Türkmenistan gurmagyň, döretmegiň ýoly bilen öňe barýar

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden soňky oýlanmalar 

                                                                   

 2022-nji ýylyň 29-njy iýulynda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň kabul eden il-ýurt bähbitli Karardyr çözgütleri barada oýlananyňda, ata Watanymyzyň öz saýlap alan gurmak, döretmek ýoly bilen ynamly öňe barýandygy, dünýäde parahatçylygyň, abadançylygyň berkarar bolmagy ugrunda taýsyz tagallalaryň dowam etdirilýändigi hakyndaky kanagatlanma duýgusy kalbyňa dolýar. Bu ýol biziň merdana ata-babalarymyzdan gözbaş alýan milli ýörelgämizdir, taryhda halkymyzyň elmydama birek-birege hormat goýmagyň, ynanyşmagyň tarapdary bolandygynyň misilsiz subut edilen hakykatydyr.  

                                                                   

Hökümetiň giňişleýin mejlisinde ara alnyp maslahatlaşylan meseleler milli ykdysadyýetimiziň dünýäde dowam edýän ykdysady şertlerden ugur alnyp, oýlanyşykly we sazlaşykly ösdürilýändigini alamatlandyrsa, ýurdumyza BMG-niň ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habar döwletimiziň saýlap alan daşary syýasy ugrunyň halkara giňişlikde giň goldaw tapýandygynyň nobatdaky beýany boldy. Habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde “Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy” atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. 19 döwlet bolsa onuň awtordaşy bolup çykyş etdi. Munuň özi mejlisde-de nygtalyşy ýaly, hemişelik Bitarap Watanymyzyň nobatdaky daşary syýasy ýeňşidir. 15-16-njy awgustda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň geçirilmegi hem bu ugurdaky işleriň özboluşly dowamyna öwrüler. Oňa gatnaşmaga eýýäm 25 döwlet we halkara guramalaryň 16-sy isleg bildirdi. Ulag ugurly şeýle iri forumyň geçirilmegi, elbetde, Türkmenistanyň halkara abraýyny has-da berkitmäge goşant goşar.  

                                                                   

Bu maslahat biziň döwletimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň başlangyçlary netijesinde dünýäde parahatçylygyň, asuda, abadan durmuşyň berkidilmeginde uly orun aljak çözgütleri kesgitlemekde, özara pikir we tejribe alyşmakda ähmiýetli bolar. Muňa forumyň Türkmenistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde geçiriljekdigi hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2021-nji ýylda kabul eden degişli Kararnamasy bilen berkidilmegi hem aýdyň güwä geçýär. Şeýle maslahatyň guralmagy, ilkinji nobatda, deňze çykalgasy bolmadyk çäk ýagdaýynda ýerleşýän döwletleriň ösüşine dahyllydyr. Maglumatlara görä, häzir Ýer ýüzünde dünýä ummanyna çykalgasy bolmadyk döwletleriň 44-si bar. Şoňa görä-de, bu mesele halkara logistika babatda, has ýeňillikli we ygtybarly söwda-ykdysady gatnaşyklary ýola goýmakda birnäçe kynçylyklary döredýär. Merkezi Aziýa bolsa dünýä ummanyna çykalgasy bolmadyk ýurtlardan durýan ýeke-täk sebitdir. Şu nukdaýnazardan, bu forumyň geçirilmegi biziň döwletimiz, sebitiň goňşy ýurtlary üçin aýratyn bähbitlidir. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenen, awgust aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän beýleki dabaralaryň, çärelerdir forumlaryň gerimidir ähmiýeti-de kiçi-girim däl. Bir söz bilen aýdylanda, awgust aýy wakalara baý bolar. Geliň, olar barada durup geçeliň! 

                                                                   

Şu gün — 1-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alýanlar üçin ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlan “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasy hem-de dürli görnüşli tagamlaryň sergisi geçiriler. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda 3-nji awgustda Awazada Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça geçirilen «Ýüpek ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, Özbegistanyň Daşkent şäherindäki ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenlerimize ýurdumyzyň ýolbaşçylarynyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşurylar. 5-nji awgustda Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda «Arkadagyň nesilleri» atly döwrebap çagalar dynç alyş merkezi dabaraly açylyp ulanmaga berler. 6-njy awgustda Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli “Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022” atly halkara sergi hem-de “Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi” atly ylmy-amaly maslahat geçiriler. 8-nji awgustda Balkan welaýatyndaky Garabogazköl aýlagynyň üstünden täze köpriniň düýbüni tutmak dabarasy bolar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 16-njy iýunynda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsini gurmak hakynda Karara gol çekipdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu awtomobil köprüsiniň gurulmagy ýurdumyzyň günbatar hem-de demirgazyk sebitleriniň arasynda ulag we ýolagçy gatnawlaryny, goňşy döwletleriň söwda-haryt dolanyşygyny artdyrmaga ýardam berer. 

                                                                   

Mejlisde berlen hasabatda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda baş baýrama — Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görlüp başlandy. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli döwlet çärelerini ýokary derejede guramak maksady bilen, degişli Karara gol çekildi. Şeýle-de 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli dürli maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny we brifingleri, wagyz-nesihat çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şolaryň hatarynda tomusky dynç alyş möwsüminde çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda medeni-köpçülikleýin çäreleri, döredijilik, zehin bäsleşikleri, sport ýaryşlary, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni mynasybetli maslahat we beýleki ugurdaş çäreler, 27-nji awgustda “Aşgabat” aýdym-saz merkezinde geçiriljek “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry, ýurdumyzyň sebitlerinde birnäçe desgalaryň açylyşy mynasybetli medeni çäreler bar. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Halkymyza dünýäniň çar künjünde näderejede hormat-sarpa goýulýandygyna şaýat bolmagyň miýesser edendigi barada söhbet bilen ýazgymyzy jemlemek kararyna geldik. Her gezek şu hakynda oýlananymda, onuň durmuşymyzyň şu günki ösüş-özgerişli eýýamy, halkara syýasatdaky işjeňligi bilen galtaşýandygy barada netijä gelmän durup bilemok. Haçan-da gadymy Anadolyda, Merkezi Aziýanyň şu günki ösen merkezlerinde bolanymyzda, asyl kökleriň nireden gözbaş alýandygyndan habarly ýaşuly galam eýeleriniň, taryhy oňat bilýän kişileriň “Türkmen” diýen söze bolan çäksiz hormatyny duýmak miýesser etdi. Oguz han asylly, Gorkut ata kimin danasy, Magtymguly kimin geçeni-geljegi aýdyp oturan, pygamber ornunda gören söz ussady, Görogly kimin gerçek zürýady, onlap şahyry, sazandasy, danasy bolan halk barada eýsem, näme diýersiň?! 

                                                                   

Bu gün şol asyl akaba taryhyň emri esasynda täzeden kuwwata gelýär. Dutaryň owazy bilen adamzady parahatçylyga çagyran türkmene bu gün öz Arkadagly Serdary bilen täze eýýam geldi. Bu eýýam, elbetde, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň halkara at-abraýynyň has-da pugtalanjak, sözüniň eşrepi dek tutuljak eýýamydyr. 

                                                                                                           

Hemra HUDAÝGULYÝEW.

                       

“Türkmenistan”.

01.08.2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 29-njy iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm wezipeleri hem-de döwlet durmuşynyň beýleki käbir meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowa söz berdi. Wise-premýer hasabatyny ýurdumyzyň edermen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habardan başlady. 

                                                                   

Döwlet tarapyndan berilýän giň möçberli goldawyň netijesinde ýurdumyzyň gallaçylary Watan harmanyna 1 million 500 müň tonna golaý bugdaý tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. 

                                                                   

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzy daýhanlaryň gazanan zähmet ýeňşi bilen gutlap, olaryň netijeli işlemegi ugrunda döredilýän şertler üçin Arkadagly Serdarymyza hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Bu hoş habary kanagatlanma bilen kabul edip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow edermen daýhanlary galla taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmekleri bilen tüýs ýürekden gutlady. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ussat kärendeçilerimiziň, hususy önüm öndürijilerimiziň, mehanizatorlarymyzyň, alymlarymyzyň, galla hasylyny ýetişdirmekde we ýitgisiz ýygnap almakda uly işleri alyp baran her bir adamyň agzybirlikli, yhlasly çeken zähmeti netijesinde şeýle belent sepgide ýetildi. Türkmen daýhanyna döwletimiz tarapyndan öndürijilikli işlemäge, toprakdan bol hasyl öndürip, ýokary zähmet netijelerini gazanmaga, abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamaga ähli mümkinçilikler döredilýär. 

                                                                   

Halkymyzyň döredijilikli zähmet çekmegi, eşretli durmuşda ýaşamagy üçin edilýän bu aladalar «Döwlet adam üçindir!» diýen baş syýasatymyzyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Men şu ýyl köp yhlas we zähmet siňdirilip ýetişdirilen galla hasylyny siziň iň soňky dänesine çenli zaýa etmän ýygnap aljakdygyňyza hem-de täze ýylyň bol hasylynyň düýbüni mäkäm tutjakdygyňyza pugta ynanýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bereketli topragymyzda gallanyň bol hasylyny ýetişdirmekde tutanýerli zähmet çeken we ýokary netijeleri gazanan ussat gallaçylarymyzy, oba hojalyk işgärlerimizi, kombaýnçylarymyzy, sürüjilerimizi we ähli watandaşlarymyzy gazanylan bu ajaýyp zähmet ýeňşi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, ata-babalarymyzyň şöhratly daýhançylyk däplerini dowam etdirip, eziz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hasabatyny Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan 28-nji iýulda gelip gowşan hoş habar bilen başlady. Ýurdumyzyň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji plenar mejlisinde “Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy” atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. 19 döwlet onuň awtordaşy bolup çykyş etdi. 

                                                                   

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň bu daşary syýasy ýeňşi bilen mähirli gutlap, munuň döwlet Baştutanymyzyň syýasy we ykdysady durnuklylygyň saklanylmagyna, sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylyk, ynanyşmak medeniýetiniň berkidilmegine, häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň oňyn çözgüdine gönükdirilen işjeň syýasatynyň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň subutnamasydygyny nygtady. 

                                                                   

BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen Merkezi Aziýa sebitiniň parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy hökmünde ykrar edilmegi sebitimiz üçin parahatçylygy, howpsuzlygy berkitmekde geosyýasy we geoykdysady mümkinçilikleri emele getirýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy bilen “Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy” atly Kararnamany kabul etmegi mynasybetli ähli watandaşlarymyzy gutlap, bu möhüm resminamanyň Garaşsyz, Bitarap Watanymyz bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň strategik we netijeli häsiýetde alnyp barylýandygynyň nyşanydygyny aýtdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy okgunly ösdürmek Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz iri halkara guramalar bilen özara gatnaşyklaryň çäklerinde ulag diplomatiýasy we bu ugurda sebitleýin, ählumumy derejede kabul edilen resminamalary iş ýüzünde durmuşa geçirmek babatdaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda maksatnamalaýyn işleri amala aşyrýar. 

                                                                   

Türkmenistanyň başlangyjy esasynda, 2014-nji, 2015-nji, 2017-nji we 2021-nji ýyllarda durnukly ulag ulgamy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalarynyň dördüsiniň biragyzdan kabul edilendigi bellenildi. Bu möhüm resminamalaryň esasy mazmuny ulag ulgamynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmekden, üstaşyr ulag geçelgeleriniň durnukly ulgamyny döretmekden, yklym we dünýä derejesinde ulag arabaglanyşygyny üpjün edýän iri düzümleýin merkezleri emele getirmekden ybaratdyr. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda Türkmenistanda ulag we kommunikasiýa ulgamy boýunça birnäçe halkara çäreler geçirildi. Ýurdumyzyň başlangyjy esasynda 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Aşgabatda BMG-niň Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahaty guraldy. Gazanylan tejribelere esaslanyp, Türkmenistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty geçirmek baradaky başlangyç öňe sürüldi. Ol BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2021-nji ýylda kabul eden degişli Kararnamasy bilen berkidildi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 15-16-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda bu forumy geçirmek meýilleşdirilýär. Häzir BMG-niň ugurdaş düzümleri bilen geçirilen geňeşmeleriň netijesinde onuň maksatnamasynyň deslapky taslamasy taýýarlanyldy. Ähli degişli meseleleri çözmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. Şu maksat bilen, Hökümet derejesinde iş toparyny döretmek we 30-njy iýulda onuň birinji mejlisini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şu güne çenli 25 döwletiň we halkara guramalaryň 16-synyň wekilleriniň bu foruma gatnaşjakdyklary baradaky tassyklaýyş hatlary gelip gowuşdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, teklipleri makullady we wise-premýere, daşary işler ministrine Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty geçirmek bilen baglanyşykly resminamalary taýýarlamagy we degişli iş toparyny döretmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ulag ulgamyndaky köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň berkidilmegine we ösdürilmegine gönükdirilen bu forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmeginiň zerurdygyny belläp, bu babatda anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça ýöriteleşdirilen halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzirki döwürde “Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna” laýyklykda, ýurdumyzyň BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy, Ösüş maksatnamasy, Çagalar gaznasy, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, Bütindünýä Azyk Maksatnamasy (WFP) we beýleki guramalar bilen gatnaşyklary yzygiderli ösdürilýär. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça teklipler taýýarlanyldy. 

                                                                   

Abraýly ugurdaş düzümleriň işine bolan gatnaşygy giňeltmek maksady bilen, Türkmenistanyň Oba hojalyk ösüşi boýunça halkara gurama agza bolmagy teklip edilýär we BMG-niň hem-de YHG-nyň degişli ýöriteleşdirilen edarasy bolan Azyk howpsuzlygy boýunça yslam guramasynda synçy derejesini almak teklip edilýär. 

                                                                   

Şeýle-de 2021 — 2025-nji ýyllar üçin ikitaraplaýyn Çarçuwaly maksatnamanyň çäklerinde BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasy bilen özara gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça teklip beýan edildi. Hususan-da, munuň özi bu guramanyň hünärmenleriniň goldaw bermeginde tehniki hyzmatdaşlygyň oba hojalygyny sanlylaşdyrmaga gönükdirilen taslamalaryny taýýarlamak bilen baglanyşyklydyr. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary esasynda 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda ýurdumyzda azyk howpsuzlygy boýunça halkara maslahaty guramak teklip edilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň sebitleýin we ählumumy hyzmatdaşlykda häzirki zamanyň wajyp wezipeleriniň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda möhüm we jogapkärli orun eýeleýändigini belledi. Şolaryň hatarynda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek meselesi hem bar. Munuň özi Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň wajyp şertini üpjün edýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda oba hojalyk pudagynyň mümkinçiliklerini netijeli durmuşa geçirmek, azyk senagatynyň kuwwatlyklaryny artdyrmak, önümçilige täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça toplumlaýyn işleriň amala aşyrylýandygyny belledi. Hemmetaraplaýyn tagallalar esasynda ýurdumyzda azyk bolçulygy üpjün edilýär, öndürilýän ýokary hilli azyklyk önümleriň görnüşleri artdyrylýar. Şunuň bilen birlikde, ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna, daşky gurşawyň goralmagyna, ekologik howpsuzlygyň üpjün edilmegine möhüm üns berilýär. Bu ugurlar boýunça Türkmenistan abraýly halkara guramalar, şol sanda BMG-niň ugurdaş düzümleri bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär we ähli gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen öňde durýan wezipeleri çözmekde tejribe alyşmaga taýýardyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklipleri makullap, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna bu ugurda degişli işleri mundan beýläk-de dowam etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň gülläp ösmegine, halkymyzyň abadançylygyna, döwletimiziň hukuk esaslaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Ministrliklerden hem-de pudaklaýyn düzümlerden gelip gowuşýan teklipler hasaba alnyp, birnäçe kanun taslamalary işlenip taýýarlanyldy, olaryň käbirine Mejlisiň 16-njy iýulda geçirilen on dokuzynjy maslahatynda garaldy hem-de kabul edildi. Täze kanunçylyk namalary Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň garamagyna iberildi. 

                                                                   

Häzirki wagtda kanun çykaryjylyk işiniň meýilnamasyna laýyklykda, kanunylygyň we hukuk tertibiniň berkidilmegine, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyna, ykdysadyýetiň ösdürilmegine, telekeçiligiň goldanylmagyna, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, döwlet ýaşlar syýasatynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilen kanun taslamalaryny işläp taýýarlamak dowam etdirilýär. 

                                                                   

Mejlisiň deputatlary halkara ähmiýetli birnäçe çärelere gatnaşdylar. Çagalaryň hukuklaryny goramaga, olaryň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryna laýyklykda, deputatlar BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy hem-de ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen bilelikde ýurdumyzyň welaýatlarynda çaganyň hukuklary boýunça okuw sapaklaryny geçirdiler. Türkmenistanyň Prezidentiniň içeri we daşary syýasatyny wagyz etmek, hereket edýän kanunçylygy düşündirmek, ýaşlaryň hukuk medeniýetini we işjeňligini kemala getirmek maksady bilen, dürli ulgamlarda degişli işler dowam etdirilýär, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyşlar guralýar. 

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýurdumyzyň hukuk ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýän meýilnamalaýyn işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

23-nji iýulda Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onda Milli Geňeşiň Mejlisiniň on dokuzynjy maslahatynda kabul edilen Kanunlar makullanyldy. Ähli resminamalar deslapdan ara alnyp maslahatlaşyldy we Halk Maslahatynyň komitetlerinde seljerildi. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň agzalary täze kanunçylyk namalaryny, Döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň ähmiýetini düşündirmek, milli mirasymyzy, maşgala gymmatlyklaryny, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maksady bilen, maslahatlara gatnaşýarlar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzirki wagtda bu ugurda işleri ulgamlaýyn alyp barmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanynda utgaşdyryjy pudagara iş topary hereket edýär. 2021-nji ýylda bu ugurda Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň kabul edilmegi bilen baglylykda hem-de ýurdumyzyň halkara şertnamalaryndan gelip çykýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, degişli utgaşdyryjy pudagara topary döretmek teklip edilýär. Taýýarlanylan Kararyň taslamasyna laýyklykda, onuň düzümine birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary giriziler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, toparyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekdi. Onuň işi jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna hem-de terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreşmek babatda milli ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilmelidir. Şu maksat bilen, halkara derejede, şeýle-de abraýly ugurdaş halkara guramalar bilen utgaşykly hereket etmek zerurdyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen Karara gol çekip we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, bu ugurdaky işiň barşyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow nebitgaz toplumy tarapyndan nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak hem-de ýakyn ýyllarda milli maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler hakynda hasabat berdi. Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň “Türkmennebit” hem-de “Türkmengaz” döwlet konsernlerine, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna geljek iki ýylda nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberlerini çykarmagy maliýeleşdirmek üçin maliýe goldawyny bermek hakynda Kararyna laýyklykda durmuşa geçirilýän çäreler barada hem hasabat berdi. 

                                                                   

Nebitgaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň hem-de nebitiň çykarylýan möçberlerini artdyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasyna laýyklykda, birnäçe nebitgaz känlerinde ulanyş-baha beriş guýularyny burawlamak, zerur bolan gaz geçirijileri çekmek, şol sanda “Bagaja” gazy gaýtadan işleýän desgany doly kuwwatynda ulanmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, zerur bolan ýörite enjamlary hem-de serişdeleri satyn almak boýunça halkara bäsleşik geçirildi. Şeýle-de “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagynda geçirilen degişli bäsleşigiň netijeleri barada hasabat berildi. Onuň jemleri boýunça has amatly täjirçilik teklibi kesgitlenildi hem-de degişli şertnama gol çekmek meýilleşdirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, diwersifikasiýalaşdyrmak, maýa goýumlary çekmek, ýurdumyzda amala aşyrylýan taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýän iri ugurdaş kompaniýalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek arkaly ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurdaky toplumlaýyn işleri dowam etmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra wise-premýer Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit önümleriniň täze görnüşleriniň ýerlenilişi barada hasabat berdi. Zawodlar toplumynda çig nebitiň gaýtadan işlenilýändigi, ýokary hilli önümleriň çykarylýandygy hem-de dünýä bazarlarynda EURO-5, EURO-6 ýaly ýokary ekologik talaplara doly laýyk gelýän A-98 kysymly awtoulag benzininiň ilkinji möçberleriniň ýerlenilişi barada maglumat berildi. Şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçirilen geleşikler barada hasabat berildi, şonuň esasynda nebit önümleri BAE-niň we Owganystanyň kompaniýalary tarapyndan satyn alyndy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp we ýerine ýetirilen işleriň wajypdygyny nygtap, ýurdumyzyň örän iri nebitgaz känlerine eýedigini, şunuň bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli şertleriň döredilmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz ýokary hilli, ekologik taýdan arassa, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň uly islegden peýdalanýandygyny nygtap, wise-premýere öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmak, baý tejribä hem-de uly mümkinçiliklere eýe bolan esasy daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bu sene Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Permanyna laýyklykda, şu ýylyň 6-njy awgustynda belleniler. Bu baýramçylyk mynasybetli “Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022” atly halkara sergini hem-de “Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi” atly ylmy-amaly maslahaty geçirmek meýilleşdirildi. Gözden geçirilişe ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, işewürlik düzümleriniň, daşary ýurtlaryň bu ugurda iş alyp barýan kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşarlar. Sergide gurluşyk, senagat we energetika pudaklarynda, himiýa senagatynda, ýol gurluşygynda gazanylýan üstünlikler barada maglumat berýän gymmatlyklar görkeziler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gurluşyk, senagat we energetika toplumynyň milli ykdysadyýetiň mundan beýläk-de köpugurly ösdürilmegine, baý tebigy serişdeleriň işjeň ulanylmagyna we sebitleriň ösdürilmegine gönükdirilen möhüm maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde wajyp orun eýeleýändigine ünsi çekdi. Öňde boljak çäreler bu ugurda alnyp barylýan giň möçberli işleriň beýanyna öwrülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de serginiň we maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary ýolagçy gatnatmak we ýük daşamak, ýurdumyzyň ýol gurluşygyny kämilleşdirmek, bu ulgama dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak arkaly üstaşyr ulag kuwwatyny döwrebaplaşdyrmak hem-de pugtalandyrmak boýunça görülýän çäreler barada-da hasabat berdi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 16-njy iýunynda Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän awtomobil köprüsini gurmak hakynda Karara gol çekdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna bu düzümleýin desganyň düýbüni tutmak dabarasynyň meýilnamasynyň taslamasyny hödürledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu döwrebap awtomobil köprüsiniň gurulmagynyň ýurdumyzyň günbatar hem-de demirgazyk sebitleriniň arasynda ulag we ýolagçy gatnawlaryny, goňşy döwletleriň söwda-haryt dolanyşygyny artdyrmaga ýardam berjekdigini belledi. Şeýle-de ýurdumyzyň içerki ýol-ulag ulgamynyň kämilleşdirilmegi bilen, halkara üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek, olaryň üsti bilen ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşamagyň döwrebap ulgamyny kemala getirmek üçin amatly şertler dörediler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi makullap, wise-premýere meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra wise-premýer ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda çüýşe önümlerini öndürýän önümçilik toplumyny gurmak hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, ähli meýilleşdirilen işleriň bellenen möhletlerde ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz şeýle-de işde goýberen kemçilikleri üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowa käýinç yglan etdi we degişli Buýruga gol çekdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde ýurdumyzyň daşary ýurt döwletleri bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň giňeldilýändigi, eksport-import, birža amallarynyň kämilleşdirilýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işiniň Düzgünnamasyny kämilleşdirmek boýunça teklipler işlenip taýýarlanyldy. Maglumat hyzmatlaryny hödürlemek hem-de bahalaryň elektron maglumatlar binýadyny döretmek, bahalaryň binýady esasynda daşarky we içerki söwda şertnamalaryny seljermek, birža amallaryna gatnaşýan taraplary okatmak, hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, ygtyýarlyklary we borçlary kesgitlemek, maddy däl gymmatlyklary bellige almaga degişli bolmadyk şertnamalaryň sanawyna goşmak teklip edilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda eksport-import amallaryny kadalaşdyrýan esasy edara hökmünde Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz Döwlet haryt-çig mal biržasynyň Türkmenistanyň daşary ykdysady aragatnaşyklarynda möhüm ulgam, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň önümlerine bolan islegleri aýdyň görkezýän kuwwatly maglumat-seljeriş edarasydygyny belläp, wise-premýere bu ugurda geçirilýän işleri seljermek hem-de birža söwdasyny mundan beýläk-de ösdürmek, onuň gerimini giňeltmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra wise-premýer «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alýanlar üçin gurlan kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna hem-de dürli görnüşli tagamlaryň sergisine görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary esasynda Hazar deňziniň ekologik taýdan arassa kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de ilatymyzyň dynç almagy üçin ähli amatlyklary döretmek babatda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Awazada gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer 1-nji awgustda açylmagy meýilleşdirilýän bu täze toplumyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurlandygyny habar berdi. 

                                                                   

Açylyş dabarasynyň çäklerinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň jemgyýetçilik iýmiti ugrunda iş alyp barýan agzalarynyň taýýarlan dürli görnüşli tagamlarynyň görkezilişini guramak göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasynyň meýilnamasynyň taslamasy hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şypahana-dynç alyş toplumlarynyň Awazany ösdürmegiň esasy ugry hökmünde kesgitlenendigini nygtady. Olar, öz nobatynda, deňiz ýakasynyň durmuşynyň beýleki ulgamlarynyň ählisiniň kämilleşdirilmegine oňyn täsir eder. Döwlet Baştutanymyz adamlar baradaky aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny belledi hem-de wise-premýere täze desgalaryň açylyşyny we milli tagamlaryň sergisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toparyny döretmek hakynda” Kararyň taslamasy hem-de awgust aýynda meýilleşdirilen çäreleriň maksatnamasy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli baýramlarymyzy we şanly seneleri giňden belläp geçmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň baş baýramyna — Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününe taýýarlyk görlüp başlandy. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli döwlet çärelerini ýokary derejede guramak maksady bilen, degişli Kararyň taslamasy taýýarlanyldy.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň baş baýramy mynasybetli geçiriljek çäreleriň ähmiýetini nygtap, olaryň her biriniň many-mazmuny we ajaýyplygy bilen tapawutlanmalydygyny, halkymyzyň baý medeni mirasyny, onuň dünýä medeniýetine goşandyny hem-de ýurdumyzyň häzirki döwürdäki gazananlaryny wagyz etmelidigini belledi. 

                                                                   

Soňra wise-premýer şu ýylyň awgustynda şanly seneler hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň açylmagy mynasybetli geçirilmegi göz öňünde tutulýan çäreleriň meýilnamasy barada hasabat berdi. 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynasybetli dürli maslahatlary, döredijilik duşuşyklaryny we brifingleri, wagyz-nesihat çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Tomusky dynç alyş möwsüminde çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda medeni-köpçülikleýin çäreleri, döredijilik, zehin bäsleşiklerini, sport ýaryşlaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Hazar deňziniň güni mynasybetli maslahaty we beýleki ugurdaş çäreleri geçirmäge taýýarlyk görülýär. 27-nji awgustda “Aşgabat” aýdym-saz merkezinde “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçiriler. Ýurdumyzyň sebitlerinde birnäçe desgalaryň açylyşy medeni çärelere beslener. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, awgust aýynda geçiriljek dabaralaryň ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynda, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýete eýe boljakdygyny nygtap, wise-premýere bu çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek babatda anyk tabşyryklary berdi. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri bilen hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge ýardam etjek halkara çäreleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Ş.Işangulyýewi, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň «Türkmenistan» teleýaýlymynyň başlygy wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz bu wezipä Ý.Nuryýewi belläp, ony «Diýar» žurnalynyň baş redaktory wezipesinden boşatdy. 

                                                                   

Şeýle-de başga işe geçmegi sebäpli, J.Geldymamedowa Lebap welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy, bu wezipä Oguljennet Berdiliýewa bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz işde goýberen kemçilikleri üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa käýinç yglan etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toparyny döretmek hakynda” Karara gol çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi hem-de bu babatda anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Daşky gurşawy arassa saklamak we ilatyň saglygyny goramak maksady bilen, polimer we plastik serişdeleriň dolanyşygyna gözegçilik etmek, howanyň üýtgemegi we onuň adamyň saglygyna ýaramaz täsiriniň öňüni almak hem-de ýokanç keselleriň ýaýramagy bilen bagly howplara garşy göreş çäreleriniň güýçlendirilmegi nazara alnyp, degişli işler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan ýokarda agzalan gulluk hakyndaky Düzgünnamanyň taslamasy taýýarlanyldy we ol döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi. 

                                                                   

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksinden, “Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyndan hem-de halkara saglygy goraýyş-arassaçylyk düzgünlerinden ugur alnyp, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilen öňüni alyş we beýleki degişli çäreleriň toplumyny durmuşa geçirmek hem-de BSGG-niň “Bitewi saglyk” maksatnamasyny amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkymyzyň saglygy baradaky aladanyň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Bu ulgamda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler netijesinde ugurdaş düzüm yzygiderli kämilleşdirilýär, lukmançylyk tejribesine innowasion tehnologiýalar we usullar, ylmyň öňdebaryjy gazananlary, dünýäniň iň gowy tejribesi işjeň ornaşdyrylýar. 

                                                                   

“Saglyk” Döwlet maksatnamasy hem bu ulgamda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilendir. Şol maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi bilen, türkmenistanlylara halkara ülňüleriň derejesinde ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary hödürlenilýär. Döwlet Baştutanymyz häzirki döwrüň ýagdaýlaryny we talaplaryny nazara almak bilen, bu ugurdaky toplumlaýyn işi dowam etdirmegiň, dürli keselleriň öňüni almak, arassaçylyk düzgünlerini berk berjaý etmek, azyk we beýleki sarp ediş önümleriniň, agyz suwunyň hiline we howpsuzlygyna berk gözegçiligi üpjün etmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak boýunça zerur çäreleriň görülmegine aýratyn üns bermegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 1-nji awgustdan başlap ähli ýolbaşçylaryň ýurdumyzyň şypahanalarynyň islendiginde dynç alyp, saglyklaryny berkidip biljekdiklerini belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere degişli sanawy düzmek barada görkezme berildi. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynda awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça geçirilen «Ýüpek Ýoly — 2022» atly halkara ýaryşda, Özbegistanyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda agyr atletika boýunça geçirilen Aziýa çempionatynda baýrakly orunlary eýelän türgenlerimize 3-nji awgustda Awazada ýurdumyzyň ýolbaşçylarynyň adyndan gymmat bahaly sowgatlary gowşurmagy guramagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanynda Sanly tehnologiýalar gullugyny döretmek barada hasabat berdi. 

                                                                   

“Elektron resminama, elektron resminama dolanyşygy we sanly hyzmatlar hakynda” Kanuna laýyklykda, bu ulgamda ygtyýarly döwlet edarasy hem-de onuň wezipeleri Ministrler Kabineti tarapyndan kesgitlenilýär. Onuň esasy wezipeleri bu ulgamda döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny amala aşyrmakdan, Döwlet maksatnamalaryny işläp taýýarlamakdan we olaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi amala aşyrmakdan, elektron sanly goly bellige alyş we tassyklaýyş merkezleriniň döwlet tarapyndan bellige alynmagyny ýerine ýetirmekden, merkezleriň ygtyýarly şahslarynyň elektron sanly gollarynyň açyk açarlarynyň sertifikatlarynyň ýeke-täk döwlet sanawyny ýöretmekden, şahsyýeti anyklaýyş ID kart ulgamyny döretmek bilen bagly işlere gatnaşmakdan we beýlekilerden ybaratdyr. 

                                                                   

Halkara tejribä laýyklykda, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýanynda Sanly tehnologiýalar gullugyny döretmek baradaky teklip hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň sanlylaşdyrmagy ilerletmek boýunça möhüm işleri ýerine ýetirýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz sanly ulgamlar babatda özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy üçin öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmegiň hem-de milli işgärler, ylmy-tehniki we düzümleýin kuwwaty artdyrmagyň wajypdygyny nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz iri taslamalary yzygiderli durmuşa geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekip, agentligiň ýolbaşçysyna bu meseläni içgin öwrenmegi hem-de degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz A.Haýytmuradowy, başga işe geçmegi sebäpli, «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy wezipesinden boşatmak we bu wezipä A.Kösäýewi saýlamak hakynda şu agentligiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň kararlaryny tassyklamak baradaky Kararlara gol çekdi. 

                                                                   

 Soňra döwlet Baştutanymyz mejlisde Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň hasabatlaryny diňledi. 

                                                                   

Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, şäheriň arassaçylyk we ýokary ekologik derejesini saklamak boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berdi. Hasabatda şäheriň jemagat hojalygy düzümleriniň alyp barýan işleri, paýtagtymyzyň köçelerinde, seýilgählerinde, ýaşaýyş toplumlarynyň çäklerinde, seýilgäh zolaklarynda baglara, güllere ideg etmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýändigi barada aýdyldy. Şeýle hem şu ýylda gurluşygy tamamlanmagy meýilleşdirilen iri önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşyklary kesgitlenen meýilnama laýyklykda alnyp barylýar. 

                                                                   

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, ýygnalan galla hasylyny talabalaýyk saklamak hem-de galla kabul ediş bölümlerinden ammarlara we elewatorlara daşamak işleriniň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygy, orakdan boşan meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işleriniň talabalaýyk ýola goýlandygy barada hasabat berdi. Şeýle-de häkim sebitiň gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleri, güýzlük ekinleriň ekişine görülýän taýýarlyk hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýaty durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça sazlaşykly işleriň ýola goýlandygy hakynda habar berdi. 

                                                                   

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew şu günler günbatar sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, galla hasylyny elewatorlara we ammarlara bökdençsiz daşamak, orakdan boşan meýdanlarda sürüm we tekizleýiş işlerini talabalaýyk geçirmek, geljek ýylyň hasyly üçin ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak ugrunda zerur işleriň ýerine ýetirilýändigi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, welaýatda gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ýetişdirilen hasylyny ýygnamak, olary terligine sarp edijilere ýetirmek bilen bir hatarda, sebitiň gowaça we gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleri sazlaşykly ýola goýuldy. Şeýle-de welaýatda medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň depginlerini ýokarlandyrmak ugrunda zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow demirgazyk sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin işler, oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak ugrunda edilýän hemmetaraplaýyn tagallalar barada hasabat berdi. Ýygnalan galla hasylyny talabalaýyk saklamak, gaýtadan işlemek we tohumlyk üçin taýýarlanylan bugdaýy arassalamak, orakdan boşan meýdanlarda alnyp barylýan işler baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. Şol bir wagtyň özünde welaýatda gowaça we şala ideg etmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Ösdürilip ýetişdirilen ýeralmany, gök we bakja ekinlerini ýitgisiz ýygnap almak hem-de olary wagtynda sarp edijilere ýetirmek işleri sazlaşykly ýola goýuldy. Şeýle-de hasabatyň çäklerinde welaýatda şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleri barada maglumat berildi. 

                                                                   

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler gündogar sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, aýratyn-da, ýygnalan galla hasylyny elewatorlara daşamak we ýerleşdirmek işleriniň barşy, orakdan boşan meýdanlarda ýokary öndürijilikli tehnikalaryň güýjünden netijeli peýdalanylýandygy barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, welaýatyň gowaça we şaly ekilen meýdanlarynda degişli ideg işleri agrotehniki kadalara laýyk derejede alnyp barylýar. Şunda ýetişdirilen ýeralmany we beýleki gök-bakja ekinlerini ýitgisiz ýygnap almak işlerine möhüm ähmiýet berilýär. Welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan medeni-durmuş we önümçilik maksatly binalaryň gurluşyklarynda ýokary hil derejesini üpjün etmek we olary bellenilen möhletlerde tamamlamak ugrunda zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki döwürde döwlet tarapyndan berilýän yzygiderli goldawlaryň netijesinde sebitde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. Ýygnalan galla hasylyny elewatorlara we ammarlara daşamak, ýerleşdirmek hem-de gaýtadan işlemek boýunça zerur tagallalar edilýär. Mundan başga-da, häkim welaýatyň gowaça we gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýandygyny, ýetişdirilen ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň köpçülikleýin ýygnalýandygyny aýdyp, welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depginini güýçlendirmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilýändigi barada hasabat berdi. 

                                                                   

 Soňra hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowa söz berdi. 

                                                                   

Wise-premýer şu günler ýurdumyzyň gowaça meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehniki talaplara laýyklykda alnyp barylýandygy, şunuň bilen birlikde, orakdan boşan meýdanlarda geljek ýylyň hasyly üçin taýýarlygyň çäklerinde sürüm we tekizleýiş işleriniň geçirilýändigi barada hasabat berdi. Şeýle-de güýzki bugdaý ekişinde ulanyljak tehnikalary we beýleki enjamlary, zerur tohumlyk serişdeleri taýýarlamak işlerine giň gerim berildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň oba hojalyk ýerleriniň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak we suwaryş suwy bilen doly üpjün etmek üçin suw howdanlaryna suw gorlaryny ýygnamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň garamagyna “Türkmenistanda 2023-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakynda”, “Meýilnamadan artyk öndürilen 2022-nji ýylyň bugdaý hasylyny döwlete tabşyrmak hakynda” Kararlaryň, Suw üpjünçilik meseleleri boýunça hökümet toparynyň 2022-nji ýylda ýerine ýetirmeli işleriniň Meýilnamasyny tassyklamak hakynda Buýrugyň taslamalary hödürlenildi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, suw serişdelerini rejeli we netijeli peýdalanmak üçin ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjün edilişini berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy. Hormatly Prezidentimiz hödürlenen resminamalara gol çekdi we sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, olardan gelip çykýan wezipeleri ýokary derejede ýerine ýetirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz wise-premýer A.Ýazmyradowa hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, däneli ekinleriň hasyllygyny ýokarlandyrmak boýunça yzygiderli işleriň geçirilmeginiň gallaçylyk pudagynda gazanylýan üstünlikleriň esasydygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz güýzlük bugdaýyň ekişinde agrotehniki möhletleriň berjaý edilmelidigini, onuň ýokary hilli geçirilmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, gallaçylaryň ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilmeginiň, gowaça meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň zerurdygyna üns çekildi. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli dabaralary ýokary derejede guramak boýunça gol çekilen Kararyň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli senenamamyzyň nobatdaky şanly senesine bagyşlanyp guraljak çärelere ykjam taýýarlyk görülmegini hem-de olaryň talabalaýyk geçirilmegini üpjün etmek babatda tabşyryk berildi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, 1-nji awgustdan ähli ýolbaşçylaryň zähmet rugsadyna çykýandygyny, muňa garamazdan, birnäçe möhüm çäreleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini nygtady. 

                                                                   

Ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş şertlerini gowulandyrmak we saglygyny berkitmek boýunça kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, 1-nji awgustda biz Awazada dynç alýanlar üçin nobatdaky kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer N.Amannepesowa ýüzlenip, halkara ralli ýaryşynda we agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynda ýeňiji bolan türgenlerimize 3-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýurdumyzyň ýolbaşçylarynyň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylyş dabarasyny geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa bolsa Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda gurlan «Arkadagyň nesilleri» atly döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň 5-nji awgustda geçiriljek açylyş dabarasyna gatnaşar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, 8-nji awgustda möhüm Demirgazyk — Günorta ulag geçelgesiniň ugrunda, Balkan welaýatyndaky Garabogazköl aýlagynyň üstünden täze köpriniň düýbüni tutmak dabarasynyň boljakdygyny belledi. 15-16-njy awgustda bolsa deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesinde halkara maslahaty geçirmek göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Görşüňiz ýaly, öňümizde köp sanly çäreler göz öňünde tutulan. Şoňa görä-de, hemmäňiz bu çäreleri ýokary derejede geçirmäge gowy taýýarlyk görmeli diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri hem-de Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýetli waka — Türkmenistanyň başlangyjy bilen, 28-nji iýulda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýanyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji mejlisinde «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutladylar we döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, ýurdumyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw etdiler. 

                                                                   

 Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

30.07.2022
Milli kanunçylygyň kämilleşdirilmegi — ata Watanymyzyň depginli ösüşiniň möhüm şerti

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 8-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde milli kanunçylygyň mundan beýläk-de ösdürilmeginiň we kämilleşdirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Munuň özi ýurdumyzyň syýasy ulgamyny, ykdysadyýetini pugtalandyrmakda yzygiderli çäreleri amala aşyrmaga ýardam berer. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerine hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň “Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň işiniň esasy ugurlary boýunça 2022-nji ýylda bilelikdе ýerine ýetirilmeli işleriň we geçirilmeli çäreleriň meýilnamasy hakynda” Kararyna laýyklykda, täze kanunlar işlenip taýýarlanylýar, ozal hereket edýänleri kämilleşdirilýär. 

                                                                   

Şunda 2020-nji ýylda ýurdumyzyň Esasy Kanunyna üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilendigini, iki palataly parlament ulgamynyň işiniň hukuk binýadynyň döredilendigini, Konstitusiýanyň hem-de Saýlaw kodeksiniň täze kadalaryna laýyklykda, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilendigini bellemek ýerlikli bolar. Bu taryhy waka ýurdumyzyň wekilçilikli hem-de kanun çykaryjy edaralarynyň ösüşi ugrunda ädilen täze ädim bolup, olaryň işiniň hil taýdan täze derejelere çykarylmagyna, kabul edilýän kanunlaryň, kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň hiliniň has-da ýokarlanmagyna ýardam berdi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalary hem-de deputatlar demokratik döwletimiziň, adalatly raýat jemgyýetimiziň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak, kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek bilen bir hatarda, ýurdumyzda demokratiýany ösdürmek, Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi bilen bagly möhüm işleri alyp barýarlar. Bulardan başga-da, olar kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek maksady bilen, halkara hem-de parlamentara hyzmatdaşlygyň çäklerinde degişli ministrlikler, BMG-niň düzümleýin edaralary, beýleki abraýly guramalar bilen bilelikde guralan birnäçe iri halkara forumlara, okuw hem-de iş maslahatlaryna gatnaşdylar. 

                                                                   

Döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda işlenip taýýarlanylýan kanunlar, ilki bilen, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gatnaşmagynda Mejlisde döredilen iş toparlarynda öwrenilýär, soňra bolsa parlamentarileriň nobatdaky mejlislerinde garalýar. 

                                                                   

Geçen ýylyň maý aýynda “Döwlet-hususy hyzmatdaşlygy hakynda” Kanunyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda, gyzyklanma bilen pikir alşyldy. Bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly ösdürmek, hususy başlangyçlary hemmetaraplaýyn goldamak üçin amatly hukuk, ykdysady we maliýe şertlerini döretmek boýunça uly işler amala aşyryldy. Şol işleriň hatarynda salgyt ulgamyny kämilleşdirmek, telekeçilik işini hasaba almagyň hem-de ygtyýarlylandyrmagyň tertibini ýönekeýleşdirmek, ýeňillikli karzlaşdyrmak çäreleri bar. 

                                                                   

Bazar ykdysadyýeti şertlerinde pudaklaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga, olaryň ählumumy ykdysady giňişlige işjeň goşulyşmagyna, raýatlaryň telekeçilik başlangyçlaryny hem-de ýurdumyzyň kärhanalarynyň maýa goýum işjeňligini goldamaga gönükdirilen täze kanunlary kabul etmek, hereket edýänlerini kämilleşdirmek parlamentarileriň öňünde durýan esasy wezipeleriň hataryna girýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet-hususy hyzmatdaşlygynyň hukuk binýadyny, ony amala aşyrmagyň usullaryny kesgitleýän, döwlet-hususy hyzmatdaşlygynyň taslamasyny taýýarlamak we amala aşyrmak işinde ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýän täze Kanun möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Maddy, maliýe, intellektual, ylmy-tehniki we beýleki serişdeleri birleşdirmek, bähbitleriň we töwekgelçilikleriň deňagramlylygyny üpjün etmek, düzümiň desgalaryny ösdürmek boýunça taslamalary, meýilnamalary hem-de maksatnamalary amala aşyrmak üçin býujetden daşary çeşmeleriň serişdelerini çekmekde hukuk şertlerini döretmek bu resminamanyň maksatlarynyň biridir. 

                                                                   

Umuman, döwletiň we hususyýetçiligiň arasyndaky hyzmatdaşlyk hususy telekeçileriň milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmaga, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, halkara ölçeglere kybap gelýän önümleri öndürýän döwrebap önümçilikleri döretmäge, ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmaga işjeň gatnaşmagyna ýardam etmelidir. 

                                                                   

“Bilim hakynda” (rejelenen görnüşi) Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda, deputatlar döwletimiziň ýaşlar syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdiler. Ýaş nesliň sazlaşykly ösmegini, döwrebap bilim almagyny üpjün etmek, watançylyk ruhunda terbiýelemek, Watana bolan söýgini artdyrmak şol syýasatyň baş maksadydyr. 

                                                                   

Häzir ýurdumyzda kompýuterler, okuw-tehniki enjamlar, interaktiw we multimedia tehnologiýalary bilen üpjün edilen dürli bilim edaralarynyň gurluşyklary dowam edýär. 12 ýyllyk orta bilime geçilmegi, ylmyň we okuwyň innowasion usullarynyň bilim bermek işine ornaşdyrylmagy abraýly halkara olimpiadalaryň ýeňijileriniň sanyny artdyrmaga, dünýäniň iri ylym-bilim merkezleri, halkara guramalar bilen gatnaşyklary giňeltmäge ýardam berdi. Munuň şeýle bolmagyna esasy dersler bilen bir hatarda, sapaklaryň sanawyna ykdysadyýetiň esaslary, modelirleme we grafika, maglumat-kommunikasiýa hem-de innowasion tehnologiýalar, Türkmenistanyň medeni mirasy, dünýä edebiýaty ýaly dersleriň goşulmagy hem amatly şertleri döretdi. Şunuň bilen baglylykda, “Bilim hakynda” Kanunyň rejelenen görnüşiniň ähmiýeti bellenildi. Ol bu möhüm ugurda gatnaşyklaryň hukuk esasyny hem-de döwlet syýasatynyň ýörelgelerini, bilim ulgamynyň maksatlaryny, wezipelerini, onuň işini dolandyrmagyň guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär. 

                                                                   

Bilim almaga bolan hukuk adamyň esasy we aýrylmaz konstitusion hukuklarynyň biridir. Jemgyýetiň ruhy, durmuş, ykdysady we medeni taýdan ösüşiniň binýady hasaplanýan bilimiň kämilleşdirilmegi Türkmenistanyň ösüşiniň esasy ugruny düzýär. Biziň ýurdumyzda ýaş nesli terbiýelemek we bilim bermek ulgamy milli hem-de umumadamzat ruhy-ahlak, medeni, durmuş gymmatlyklaryna, şeýle-de türkmen jemgyýetinde kabul edilen, adamyň, jemgyýetiň, döwletiň bähbidine özüňi alyp barmagyň düzgünlerine we kadalaryna esaslanandyr. 

                                                                   

Soňra parlamentarileriň garamagyna “Firma atlary hakynda” Kanunyň taslamasy hödürlenildi. Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, häzir sebitleri batly depginler bilen senagatlaşdyrmak, oba hojalygyny, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, şeýle hem intellektual eýeçiligiň hukuklaryny goramak boýunça giň gerimli maksatnamalar üstünlikli amala aşyrylýar. Dürli guramaçylyk-hukuk görnüşleri bolan täze kärhanalaryň, şol sanda hususy firmalaryň we kompaniýalaryň sany artýar. Umuman, bularyň hemmesi täze kanunçylyk namasynyň derwaýyslygyny şertlendirýär. Ol Türkmenistanyň telekeçilik ýuridik taraplaryna firma atlary dakylanda bildirilýän talaplary kesgitleýär, olaryň hukuklaryny goramakda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. 

                                                                   

Geçen ýylyň oktýabrynda geçirilen maslahatda deputatlar “Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda”, “Poçta aragatnaşygy hakynda”, “Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda”, “Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunlarynyň taslamalaryna garadylar. Bellenilişi ýaly, bu hukuk namalarynyň esasy wezipeleri raýatlaryň we döwletiň hukuklaryny, bähbitlerini goramakdan, jemgyýeti mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga ýardam bermekden hem-de ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmekden ybaratdyr. 

                                                                   

“Döwlet emlägini ynançly dolandyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanuny döwlet emlägini ynançly dolandyrmagyň maksatlaryny, usullaryny we tertibini kesgitleýär. Emläk eýesiniň hem-de bu işde ynançly dolandyryjynyň arasynda ýüze çykýan hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär. 

                                                                   

“Poçta aragatnaşygy hakynda” Kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmagyň barşynda, resminamanyň bu ulgamyň işiniň hukuk esasyny tassyklaýandygy, şeýle-de operatorlaryň, poçta aragatnaşygy hyzmatyndan peýdalanyjylaryň hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýändigi nygtaldy. 

                                                                   

Döwletimiziň daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen baglylykda, “Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakynda” Kanunyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bellenilişi ýaly, bu resminama daşary ýurt raýatlarynyň, ýurdumyzdaky raýatlygy bolmadyk adamlaryň hukuk ýagdaýyny kesgitleýär, olaryň Türkmenistanda bolmagy, zähmet çekmegi, telekeçilik we beýleki görnüşli işleri alyp barmagy bilen baglanyşykly emele gelýän ýagdaýy kadalaşdyrýar. 

                                                                   

2012-nji ýylyň 20-nji iýunynda Rio-de-Žaneýro şäherinde kabul edilen “Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasynda ýurdumyzyň ykdysady ösüşe goşulmagyň ähmiýetini, adamzadyň geljekki durmuşynda ekologik durnuklylygy tassyklaýan bu resminama goşulýandygy kanunçylyk taýdan tassyklanylýar. 

                                                                   

Şu ýylyň maý aýynyň başynda “Ösümlikleriň karantini hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda, deputatlar onuň kabul edilmeginiň ata Watanymyzyň täsin tebigatynyň köpdürlüligini we gözelligini aýawly saklamaga ýardam edýändigini bellediler. Bu Kanun halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, degişli kanunçylygy kämilleşdirmäge hem gönükdirilendir. 

                                                                   

Şu ýylyň iýul aýynda deputatlar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan Kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesine garadylar. 

                                                                   

«Elektron hökümet hakynda» Kanun ara alnyp maslahatlaşylanda, onuň taslamasynyň elektron hökümetiň işiniň tertibini kadalaşdyrýandygy hem-de onuň “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllar üçin sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyny” durmuşa geçirmäge ýardam bermek maksady bilen işlenip taýýarlanylandygy nygtaldy. Çykyş edenler döwlet dolandyryş we döwlet hyzmat ediş ulgamlarynyň sanlylaşdyrylmagynyň ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň möhüm ugry bolup durýandygyny bellediler. 

                                                                   

Sanly tehnologiýalaryň ulanylmagy döwlet häkimiýetiniň edaralarynyň işiniň açyklygyny ýokarlandyrmaga, olaryň raýatlar üçin elýeterli bolmagyna mümkinçilik berýär diýip, parlamentariler nygtadylar. 

                                                                   

«Itçilik we kinologiýa işi hakynda» Kanunyň taslamasy ara alnyp maslahatlaşylanda, gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda ýurdumyzda ahalteke bedewleri bilen bir hatarda, halkymyzyň taryhy-medeni mirasy bolup durýan türkmen alabaýlarynyň genofonduny aýawly saklap galmak boýunça uly işler ýerine ýetirildi. 

                                                                   

Deputatlar tarapyndan strategik maksatnamalary we oňyn demokratik özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işiň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagy halk hojalyk toplumynyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmagyň möhüm şertleriniň biri bolup durýar. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde döwlet Baştutanymyz içeri syýasatymyzyň esasy ugurlary barada aýdyp, ýurdumyzda ygtybarly salgyt-býujet we pul-karz syýasatynyň goldanylýandygyny, hususy we döwlet üpjünçilik ulgamlaryna goýulýan maýa goýumlaryň möçberiniň barha artdyrylýandygyny belledi. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede, ýagny 6 göterim möçberde saklanýar. 

                                                                   

Önümçilik hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerimde dowam edýär. Häzirki wagtda umumy bahasy 38 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2 müň 900-e golaý iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, hasabat döwründe ýurdumyzda 1 milliard 300 million manatdan hem köp möçberde düýpli maýa goýumlar özleşdirildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, geçen ýarym ýylda 30 sany iri desga, meýdany 322 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary, şol sanda umumy bahasy 900 million manada golaý, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary gurlup ulanmaga berildi. Senagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdepler we beýleki desgalar göz öňünde tutulan möçberde guruldy. 

                                                                   

Energiýa serişdelerimizi dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek boýunça syýasatymyz hem bellän meýilnamalarymyza laýyklykda dowam edýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy, şeýle-de beýleki sebit taslamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport edilýän harytlaryň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagaty döretmegiň maksatnamalary hem netijeli amala aşyrylýar. Döwlet Baştutanymyz şular barada aýtmak bilen, ykdysadyýetde döwletiň gatnaşyk paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek babatda alnyp barylýan işleri güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Şeýlelikde, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” göz öňünde tutulan düýpli özgertmeleriň hukuk esasyny döretmek, kanunçylygy yzygiderli kämilleşdirmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň bazar ykdysadyýeti şertlerinde pudaklaryň netijeliligini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, olaryň dünýäniň ykdysady giňişligine işjeň goşulyşmagyny üpjün etmek boýunça öňde goýan möhüm wezipeleriniň hatarynda durýar. 

                                                                                                           

(TDH)

29.07.2022
Obasenagat toplumyndaky özgertmeler azyk bolçulygynyň ygtybarly binýadydyr

Obasenagat toplumyny yzygiderli ösdürmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Munuň özi ýurdumyzda azyk bolçulygynyň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary derejesiniň üpjün edilmeginde ähmiýetlidir. Bu pudakda işiň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna, dürli görnüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen giň gerimli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. 

                                                                   

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» kabul edilmegi belent maksatlaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň täze tapgyrynyň başlanýandygyny alamatlandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň 25-nji iýulda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiz öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň döwrüň möhüm talabydygyny belläp, bu işleriň Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşini, oba ilatynyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagyny üpjün edýändigini nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň oba hojalygyny dolandyrmagy mundan beýläk-de kämilleşdirmek hem-de düzümleýin özgertmeleri geçirmek, obada täze ykdysady gatnaşyklary kemala getirmek, ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, ýeriň, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, ýokary tehnologiýalary we täze ylmy-tehniki gazanylanlary ornaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini çözmek maksady bilen toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň ýokary derejede geçirilmegine, welaýatlaryň çäklerinde ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna, suw howdanlarynyň hem-de akabalaryň öz wagtynda arassalanylmagyna, ýetişdirilen gök-bakja, beýleki önümleriň ýitgisiz ýygnalmagyna, ýurdumyzyň bazarlarynda önüm bolçulygynyň üpjün edilmegine jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini belledi. Obasenagat toplumynyň ýolbaşçylaryna möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilmegi, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjün edilmegi babatda anyk tabşyryklar berildi.  

                                                                   

Türkmenistanyň suw bilen baglanyşykly meseleleri çözmek boýunça strategiýany yzygiderli durmuşa geçirýändigini we ýurdumyzyň halkara bileleşigiň dünýä ähmiýetli wezipeleriň çözgüdine gönükdirilen tagallalaryna mynasyp goşant goşýandygyny bellemek ýerliklidir. Hormatly Prezidentimiziň suw diplomatiýasy bu ähmiýetli durmuş ulgamynda diňe bir uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi däl, eýsem, milli, öňdebaryjy iş tejribeleriniň işlenip taýýarlanylmagyny esasy ugur edinýär. Bu ýörelgäniň tutuş adamzat üçin ähmiýetlidigi şübhesizdir. 

                                                                   

Suwdan rejeli peýdalanmak boýunça müňýyllyklaryň dowamynda baý tejribe toplan türkmen halky ony ählumumy meýilleri nazara almak bilen, häzirki zaman tejribeleri arkaly baýlaşdyrýar. Türkmenistan dünýä ähmiýetli ekologiýa ugurly başlangyçlary öňe sürýär. Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek baradaky başlangyç şolaryň esasylarynyň biridir. 

                                                                   

Suwdan netijeli peýdalanmak, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak meseleleri özara baglanyşykly ugurlar hasaplanýar. Türkmenistanda yzygiderli geçirilýän ekologik çäreler tutuş halk hojalyk toplumyny tebigy serişdelerden peýdalanmagyň täze usulyna geçirmek üçin milli ykdysadyýetimizde möhüm şert bolup durýar. Suw hojalygy düzümleriniň işine suwaryşyň täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylyşyna gözegçiligi güýçlendirmek maksady bilen degişli çäreler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Ýeterlik suw gorlarynyň döredilmegi Garagum sährasynda “Altyn asyr” Türkmen kölüni gurmak boýunça ýurdumyzda amala aşyrylýan deňi-taýy bolmadyk taslamanyň möhüm maksatlarynyň biridir. Bu köl daşky gurşawa oňyn täsirini ýetirýär we sähranyň biodürlüliginiň artmagyna, kölüň çäklerinde dürli görnüşli balyklaryň köpelmegine, akabalaryň kenarlarynda tokaýlyklaryň döremegine, bu künjegiň haýwanat dünýäsiniň baýlaşmagyna hem-de onda mesgen tutýan guşlaryň sanynyň artmagyna ýardam edýär. Şeýle-de kölüň akabalary Garagum sährasynyň howasynyň ýakymlylyk derejesine oňyn täsirini ýetirýär. 

                                                                   

Garagum sährasynyň jümmüşinde emele gelen täsin suw desgasynyň kenarynda täze obalaryň döremegi çöl ýerleriniň netijeli özleşdirilmegine, maldarçylyk, ekerançylyk we balykçylyk hojalyklarynyň ösdürilmegine giň ýol açýar. “Altyn asyr” Türkmen kölüniň sebitini 2019 — 2025-nji ýyllarda özleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” tapgyrlaýyn durmuşa geçirilmegi diňe bir ykdysady däl, eýsem, ekologik nukdaýnazardan hem aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Amyderýanyň suwunyň hapalanmagynyň öňüni almak “Altyn asyr” Türkmen kölüniň gurluşygynyň esasy maksatlarynyň biridir. Bu giň möçberli taslamanyň tutuş Merkezi Aziýa sebiti üçin ähmiýetlidigini bellemek gerek. Munuň özi ýurdumyzyň oba hem-de suw hojalygyny hil taýdan täze derejä çykarmak, sebitiň ekologik ýagdaýyna oňyn täsir etmek babatda aýratyn zerurdyr. 

                                                                   

Ýurdumyzyň we daşary ýurtly hünärmenleriň pikirine görä, “Altyn asyr” Türkmen kölüniň düşewüntliligi şübhesizdir. Mundan başga-da, wagtyň geçmegi bilen, onuň ykdysady bähbidi has-da artar. Çünki bu täsin gidrotehniki desganyň hereket etmegi oba hojalygynda suw serişdelerini netijeli ulanmak, tebigy baýlyklary saklamak we artdyrmak wezipelerine gönükdirilen uly möçberli çykdajylaryň peselmegine ýardam berer. 

                                                                   

Oba hojalygynda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň çäklerinde Türkmenistanda obasenagat toplumyna döwlet tarapyndan berilýän goldawyň bir bitewi toplumy kemala gelýär. Düzümiň döwrebaplaşdyrylmagyna, oba hojalygyna hyzmat edýän edaralaryň tehniki taýdan enjamlaşdyrylmagyna, gaýtadan işleýän senagatyň gurluşygyna we mineral dökünleriň önümçiligine ägirt uly maýa goýum serişdeleri gönükdirilýär. Şeýle hem ýerleriň suw üpjünçilik we meliorasiýa ýagdaýynyň gowulandyrylmagyna, bu ugurda ylmyň, seçgiçilik, tohumçylyk işiniň ösdürilmegine iri möçberli maliýe serişdeleri bölünip berilýär. 

                                                                   

Möhüm oba hojalyk möwsümi — pagta ýygymy golaýlaşýar. Tutuş ýurdumyz boýunça 580 müň gektara gowaça ekildi. Şunda 1 million 250 müň tonna, şol sanda Ahal welaýatynda 280 müň, Balkan welaýatynda 10 müň, Daşoguz welaýatynda 275 müň, Lebap welaýatynda 320 müň, Mary welaýatynda 365 müň tonna “ak altyn” hasylyny ýygnamak meýilleşdirildi. Mundan başga-da, ýurdumyzyň telekeçileri oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyndan ýer alyp, pagta önümçiligine girişdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli nygtaýşy ýaly, oba hojalyk ekinleriniň kesellere durnukly, ýerli toprak-howa şertlerine uýgunlaşdyrylan ýokary hilli tohumlarynyň ekilmegi bol hasylyň binýady bolup durýar. Gowaçanyň “Ýolöten-7”, “Ýolöten-39”, “Jeýhun”, “S-2606”, “Daşoguz-120”, “Daşoguz-114”, “Gubadag-3”, “149-F” ýaly ýokary hasylly, tiz ýetişýän we süýüminiň uzynlygy, arassalygy bilen tapawutlanýan görnüşlerine möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Oba hojalyk önümçiligini köpugurly esasda ösdürmek maksady bilen, zerur işler alnyp barylýar. Daşoguz we Lebap welaýatlarynda şaly, Mary we Balkan welaýatlarynda bolsa gant şugundyry ösdürilip ýetişdirilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň sebitlerinde giň möçberli tarp ýerler özleşdirilýär. Ýeralma, gök-bakja we beýleki dänelik ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin ýer bölekleri bölünip berilýär. Miweçilik, üzümçilik bilen meşgullanýan hojalyklaryň sany artýar. Munuň özi oba hojalygynyň tehniki taýdan ýokary derejede enjamlaşdyrylmagyny talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, häzirki zaman tehnikalaryna, birnäçe ugurlaryň mehanizmleşdirilmegine, awtomatlaşdyrylmagyna bolan isleg ýokarlanýar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň alymlary, oba hojalyk ugurly ýokary okuw mekdepleriniň ýanyndaky ylmy-barlag merkezleriniň işgärleri obasenagat toplumynyň düzümleriniň ösdürilmegine mynasyp goşant goşýarlar. Olar tohumçylyk-seçgiçilik işini alyp barýarlar. Ekerançylygyň agrotehniki taýdan kämilleşdirilmegine, täzeçil tehnologiýalaryň synagdan geçirilmegine, amala aşyrylýan çäreleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyna möhüm ähmiýet berýärler. 

                                                                   

Seçgiçi alymlar ekerançylyga dürli görnüşli ekinleriň ýokary hasylly täze görnüşlerini yzygiderli ornaşdyrýarlar. Şolaryň hatarynda bugdaýyň “Türkmenbaşy”, “Bitarap”, “Lebap-1”, “Ýolöten-1”, “Ýolöten-3”, “Miras”, “Garaşsyzlyk”, “Berkarar”, “Bagtyýarlyk”, “Döwletli” ýumşak, “Türkmenbaşy-1”, “Akbaş” gaty görnüşleri hem-de şalynyň “Bereket”, arpanyň “Sona”, mekgejöweniň “Paýtagt”, “Laçyn”, mäşiň “Bereketli” görnüşleri bar. 

                                                                   

Bu gün birža söwdalarynda ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen önümleriň dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýändigini bellemek gerek. Daşary ýurt bazarlarynda pagta süýümi, goýnuň, geçiniň, düýäniň ýüňi, buýan köki hem-de beýleki oba hojalyk önümleri ýokary hilliligi we bäsdeşlige ukyplylygy bilen uly islegden peýdalanýar. 

                                                                   

Zähmetiň ýokary derejede mehanizmleşdirilmegi, awtomatlaşdyrylmagy önümçiligiň netijeliligini artdyrmakda möhümdir. Oba ýerlerinde işçi-hünärmenleriň çekýän zähmetiniň gymmatyny ýokarlandyrmak, ýaşlaryň işini höweslendirmek, ilatyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak meselelerine aýratyn üns berilýär. Bu ugurda alnyp barylýan işler oba hojalyk işgärleriniň dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň kuwwatly tehnikalary bilen üpjünçiligini gowulandyrýar. Ýokary öndürijilikli tehnikalar bugdaý oragy we pagta ýygymy, ekiş möwsümlerinde, sürüm hem-de beýleki işlerde netijeli peýdalanylýar. 

                                                                   

Häzir pudagyň tehniki we tehnologik babatda döwrebaplaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna laýyklykda çözülýär. Hususan-da, satyn alnan “John Deere” (ABŞ), “CLAAS” (Germaniýa) ýaly ýokary öndürijilikli oba hojalyk tehnikalary dolandyryşyň telematik sanly ulgamyna tapgyrlaýyn geçirilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ýüpekçileri şu möwsümde pile taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, dokma senagaty üçin gymmatly çig malyň 2 müň 300 tonnadan gowragyny taýýarladylar. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, ýüpekçilik halkymyzyň gadymy halk senetçiliginiň biridir. Asyrlaryň dowamynda ussat ýüpekçiler bu işiň milli däplerini nesilden-nesle geçirip, ýüpekden ajaýyp matalary we halylary dokamagyň inçe syrlaryny biziň günlerimize ýetiripdirler. 

                                                                   

Bu gün tut ekilen meýdanlar giňeldilýär. Munuň özi ekerançylyk meýdanlaryny tozanly ýellerden goraýar we derýalaryň, akabalaryň kenarlaryny berkidip, amatly ekologik gurşawy döredýär. Oba ýerlerinde ýüpekçilik pagta we bugdaý ösdürip ýetişdirmek bilen bir hatarda alnyp barylýar. 

                                                                   

Şeýle-de ýurdumyzda maldarçylyk, guşçulyk, gök ekerançylyk, bagçylyk, üzümçilik, bakjaçylyk ösdürilýär. Bal arylarynyň idedilişi artdyrylýar. Tutuş ýurdumyz boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işlere hususy pudagyň wekilleriniň işjeň gatnaşýandygyny, bu pudaklarda iri maýa goýum serişdeleriniň özleşdirilýändigini bellemek gerek. Ýyladyşhana hojalyklary geljegi uly ugur hökmünde kesgitlenildi. Olaryň eýeleýän meýdanlary barha giňeldilýär. 

                                                                   

Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi ýokarlandyrmak boýunça Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde welaýatlarda maldarçylyk we guşçulyk toplumlary, oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän kärhanalary, ýyladyşhanalary özünde jemleýän obasenagat toplumlary döredilýär. Olaryň işine öňdebaryjy tejribeler, häzirki zaman tehnologiýalary işjeň ornaşdyrylýar. Et, süýt we çörek önümlerini, azyk harytlaryny öndürýän kärhanalar yzygiderli ulanmaga berilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň 4-nji iýunda geçirilen giňişleýin mejlisinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe içerki bazarlaryň azyk önümleri bilen doly üpjün edilmeginde guşçulyk pudagynda guş etini we ýumurtgany öndürmek maksady bilen, haryt öndürijilere döwlet tarapyndan goldaw berilmegine gönükdirilen resminamalara gol çekmegi bu ugruň işiniň ilerlemegine kuwwatly itergi berdi. Umuman, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutmak boýunça Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmekde amala aşyrylýan işleriň ýurdumyzda unuň, çöregiň hem-de çörek önümleriniň, etiň, süýdüň, ýumurtganyň, gök we bakja önümleriniň artmagyna giň ýol açandygyny bellemek gerek. 

                                                                   

Obasenagat toplumyny ösdürmekde döwlete dahylly bolmadyk pudagyň orny ýyl-ýyldan ýokarlanýar. Munuň özi azyk harytlarynyň importynyň peselmegini hem-de eksport mümkinçilikleriniň artmagyny üpjün edýär. 

                                                                   

Daýhan birleşiklerine, hojalyklara, oba hojalyk paýdarlar jemgyýetlerine, ylmy-barlag institutlaryna, kärendeçilere, telekeçilere we beýlekilere ýeňillikli karz serişdeleriniň berilmegi köp babatda obasenagat toplumynyň düzümleriniň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagy üçin zerur mümkinçilikleri döredýär. 

                                                                   

Milli tokaý maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine döwletimiziň tebigaty goramak syýasatynda möhüm ornuň degişlidigini, oňa ýurdumyzyň tutuş ilatynyň işjeň gatnaşýandygyny bellemek gerek. Ýaz hem-de güýz möwsümlerinde köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmak boýunça ählihalk çäreleriniň geçirilmegi asylly däbe öwrüldi. 

                                                                   

Bu gün ýurdumyzyň dürli künjeklerinde emele gelen giň möçberli tokaý zolaklary, seýilgähler we kenar ýakalaryndaky baglyklar köpýyllyk işleriň aýdyň netijesidir. Diýarymyzyň şäherleriniň we ilatly ýerleriniň töwereklerini, Aşgabadyň Köpetdagyň etegindäki çäklerini tokaý zolaklary gurşap aldy. 

                                                                   

Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň 30 ýyllyk maksatnamasynda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça zerur çäreleriň kesgitlenendigini nygtamak gerek. Bu bolsa oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegine ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleri, sanly tehnologiýalary, suw serişdelerini netijeli peýdalanmagyň täze usullaryny ornaşdyrmagyň döwrüň möhüm talabydygyny görkezýär. 

                                                                   

Mahlasy, bu ugurda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmeginiň bähbidine ýurdumyzda öndürilýän önümler bilen içerki bazarlarda haryt bolçulygyny pugtalandyrmak boýunça öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. 

                                                                                                           

(TDH)

28.07.2022
Parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine Türkmenistanyň döredijilikli başlangyçlary

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 21-nji iýulda Gyrgyz Respublikasynda geçirilen dördünji konsultatiw duşuşygyndaky çykyşynyň barşynda häzirki wagtda Türkmenistanyň BMG-de 2023-nji ýyly halkara derejede «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip yglan etmek hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Merkezi Aziýada parahatçylyk we ynanyşmak zolagy» atly Kararnamalaryny işläp taýýarlamak baradaky başlangyçlary taýýarlaýandygyny aýtdy we bu teklipleriň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisi tarapyndan goldawa mynasyp boljakdygyna ynam bildirdi. 

                                                                   

Şunda gapma-garşylyklary aradan aýyrmakda, olary gepleşikler arkaly çözmek üçin amatly şertleri döretmekde halkara tagallalary goldamak maksady bilen, sebitiň çäklerinde we beýleki döwletler bilen bilelikde diplomatik gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň maksadalaýykdygy barada nygtaldy. Şu babatda biz sebitde, hususan-da, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň işi arkaly öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallaryny ulanmaga öz garaýyşlarymyzy teklip edip bileris we teklip etmelidiris, oňa hemmetaraplaýyn goldaw, ýardam bermelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi we şu ýylyň güýzünde Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrlikleriniň hem-de sebitleýin merkeziň ýolbaşçylarynyň derejesinde geňeşmeleri geçirmek baradaky başlangyjy beýan etdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Bitaraplygyna gapma-garşylyklaryň öňüni almagyň möhüm şerti hökmünde garalýar. Türkmen Bitaraplygynyň oňyn orny Merkezi Aziýa döwletleriniň ählisiniň awtordaş bolmagynda kabul edilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalarynyň ikisi bilen ykrar edildi we tassyklanyldy. Şunuň bilen baglylykda, bu ýagdaýy biziň ýurtlarymyzyň ählumumy parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmak boýunça halkara gün tertibini mundan beýläk-de iş ýüzünde durmuşa geçirmekde ulanmak teklip edildi. 

                                                                   

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan netijeli daşary syýasy strategiýany yzygiderli durmuşa geçirip, gyzyklanma bildirýän taraplaryň ählisi, ilkinji nobatda, sebit boýunça goňşy döwletler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürýär. Türkmen halkyny şol ýurtlaryň halklary bilen medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylyklary, taryhyň dowamynda emele gelen dostluk, birek-birege goldaw bermek gatnaşyklary baglanyşdyrýar. 

                                                                   

Ýurdumyz Merkezi Aziýada parahatçylygyň, howpsuzlygyň, durnukly ösüşiň bähbidine giň we netijeli gatnaşyklar ugrunda çykyş edip, sebit hyzmatdaşlygynda işjeň orny eýeleýär. 

                                                                   

Biziň ýurdumyzyň şu ýylyň başynda sanly ulgam arkaly “Merkezi Aziýa — Hytaý” hem-de “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitlerine gatnaşmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Şol sammitler bu ýurtlaryň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk şanly senesine gabat geldi. 

                                                                   

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň başlangyjy boýunça geçirilen “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitiniň barşynda türkmen tarapynyň öňe süren Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek bilen bagly taslamasy Ýewraziýada ykdysady ösüşe güýçli itergi bermäge niýetlenip, häzirki döwrüň ýörelgelerinde Ýuwaş ummandan Atlantik ummanyna çenli örän uly giňişligi birleşdirmek bilen, özara bagly bolan önümçilik we tehnologik ulgamlarydyr senagat halkalaryny emele getirmelidir, köp sanly ýaşaýyş-durmuş meselelerini çözmäge, halklaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini we abadançylygyny ýokarlandyrmaga ýardam etmelidir diýlip bellenildi. 

                                                                   

«Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň barşynda Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi öz ýurdunyň Merkezi Aziýa bilen netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny nygtady. Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýa sebiti Hindistanyň ýakynlaşmak we giň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna garaýşynda möhüm orun eýeleýär. Häzirki döwürde däp bolan döwletara gatnaşyklar, şol sanda köptaraplaýyn esasdaky, hususan-da, “Merkezi Aziýa — Hindistan” görnüşindäki hyzmatdaşlyk üstünlikli ösdürilip, ol bu ýerde ýaşaýan halklaryň taryhy-medeni umumylygyna daýanýar. Premýer-ministr Narendra Modiniň Gurban baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa golaýda iberen gutlag hatynda nygtaýşy ýaly, hindistanlylaryň yslam dinine uýýan 200 milliondan gowragy bu baýramy ählumumy ynsanperwerligiň dabaralanmasy, ähli adamlaryň parahatçylyga, raýdaşlyga hem-de dost-doganlyga ymtylmasy hökmünde belleýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda medeni-ynsanperwer gatnaşyklar barada aýdyp, Merkezi Aziýanyň dünýä siwilizasiýasynyň esasy ojaklarynyň biridigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda biziň ýurtlarymyzyň medeni bileleşikleriniň toplumlaýyn, köpugurly gatnaşyklarynyň, Merkezi Aziýanyň halklarynyň baý ruhy-taryhy mirasyny, edebiýat, sungat, kinematografiýa ulgamynda gazanylýan üstünlikleri wagyz etmegiň, döredijilik intelligensiýasynyň wekilleriniň arasynda giňişleýin gatnaşyklary höweslendirmegiň ulgamy hökmünde sebitde bitewi medeni giňişligi döretmek wezipesi durýar. Hut şolar yzygiderli häsiýete eýe bolmak bilen, sebitleýin medeni gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin şertleri döretmek wezipesini öz üstüne almalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ony Merkezi Aziýanyň medeni dialogynyň forumy diýip atlandyrmagy teklip etdi. Şeýle-de bu ulgamdaky işi höweslendirmek maksady bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Prezidentleriniň medeniýet ulgamyndaky üstünlikler üçin her ýylky baýragyny döretmek başlangyjy öňe sürüldi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň aýratyn nygtaýşy ýaly, häzirki döwürde, dünýädäki ýagdaýyň örän çylşyrymlaşan şertlerinde bize — umumy taryhy kökleri bolan goňşy, doganlyk halklara bitewüligi hem-de jebisligi saklamak, jogapkärçiligi, öňdengörüjiligi görkezmek zerur bolup durýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bilelikde biziň halklarymyz we döwletlerimiz üçin parahatçylygy, abadançylygy, ösüşi, Merkezi Aziýanyň dünýä ähmiýetli, çalt depginde ösýän hem-de geljegi uly ykdysady sebitleriň hataryna doly we netijeli goşulmagyny üpjün edip biljekdigimize ynam bildirip, Türkmenistanyň şu maksatlara ýetmek üçin ysnyşykly gatnaşyklara taýýardygyny tassyklady. 

                                                                   

Şu ýurtlar bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak “Açyk gapylar” hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirýän Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň möhüm ugry bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda Türkmenistanyň BMG-de 2023-nji ýyly halkara derejede “Dialog — parahatçylygyň kepili” diýip yglan etmek hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň “Merkezi Aziýada parahatçylyk we ynanyşmak zolagy” atly Kararnamalaryny işläp taýýarlaýandygy barada aýtmagy sebitiň diňe bir yklymyň çäklerinde däl, eýsem, ählumumy ösüşde hem barha artýan ornuny nazara almak bilen, ýurdumyzyň özara gatnaşyklaryň wajyp meselelerini çözmäge toplumlaýyn, deňagramly çemeleşýändiginiň nobatdaky güwäsi bolup durýar. 

                                                                                                           

(TDH)

27.07.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 25-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy, Oba milli maksatnamasynda bellenilen wezipeleri durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. Ol şu günler welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bugdaýdan boşan meýdanlary ekişe taýýarlamak boýunça ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ekin meýdanlarynyň suw bilen üpjün edilmegine aýratyn ähmiýet berler. 

                                                                   

Şu günler welaýatyň gowaça meýdanlarynda ideg işleri agrotehniki kadalara laýyk dowam etdirilýär. Şunuň bilen birlikde, ekerançylyk meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilen ýeralma, gök, bakja we beýleki oba hojalyk önümlerini ýygnap almak işleri talabalaýyk alnyp barylýar. Munuň özi döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň bazarlarynda önüm bolçulygynyň üpjün edilmeginde uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Şeýle-de häkim Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýygnalyp alnan gallany degişli derejede saklamak, gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly meseleleriň möhümdigine ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde gowaça ideg etmegiň agrotehniki kadalara laýyklykda ýola goýulmagy häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bugdaýdan boşan meýdanlary ekiş möwsümine talabalaýyk derejede taýýarlamak, welaýatyň çäklerinde ýer we suw serişdelerini rejeli peýdalanmak, suw howdanlaryny, akabalary arassa saklamak, ýetişdirilen gök, bakja, beýleki ekinleriň hasylyny öz wagtynda ýygnamak hem-de olary terligine bazarlara ugratmak meselelerine jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini belledi we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjün edilmegi möhüm talap bolup durýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar  Berdimuhamedow şu ýyl welaýatda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda, şol sanda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurluşyk işleriniň alnyp barlyşyny mundan beýläk-de berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekip, häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitiň ekin meýdanlarynda geçirilýän möwsümleýin işler, galla oragynyň netijeleri, ýygnalan hasylyň saklanylyşy we gaýtadan işlenilişi barada hasabat berdi. Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň derejesi, ýetişdirilen ýeralma, gök we bakja önümlerini öz wagtynda ýygnap almak boýunça alnyp barylýan işler baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. 

                                                                   

Şu günler bugdaýdan boşan ýerleri ekişe taýýarlamak, topragy gurplandyrmak meselelerine aýratyn üns berilýär. Mundan başga-da, häkim döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, gant şugundyrynyň ekilen meýdanlarynda ideg işlerini talabalaýyk ýola goýmak boýunça zerur tagallalaryň edilýändigi barada aýtdy. Şol bir wagtyň özünde sebitde ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligine möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Häkim şu günler welaýatyň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy, şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň depginleri, binalary öz wagtynda we ýokary hil derejesinde ulanmaga bermek boýunça edilýän hemmetaraplaýyn tagallalar barada hem hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan ähli möwsümleýin işleriň, şol sanda gowaça, gant şugundyryna edilýän ideg işleriniň häzirki zaman talaplaryna we agrotehniki kadalara doly laýyk gelmelidigine ünsi çekdi.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz pagtanyň, şol sanda beýleki ekinleriň, aýratyn-da, şugundyryň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belläp, bu işleriň ýokary guramaçylyk derejesinde ýola goýulmagyna jogapkärçilikli, toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigini aýtdy hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, orakdan boşan meýdanlarda sürüm we beýleki taýýarlyk işleriniň agrotehniki talaplara laýyk ýerine ýetirilmegine, şol sanda ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligine möhüm ähmiýet berilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde Hazaryň kenarynda, aýratyn-da, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş düzümine degişli işleriň, şol sanda hyzmatlar ulgamynyň döwrebap derejede ýola goýulmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we häkime degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar  Berdimuhamedow welaýatyň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda dowam edýän gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagyň möhümdigini aýdyp, olaryň bellenen möhletinde, ýokary hil derejesinde ulanmaga berilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow sebitde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, gallany elewatorlara we ammarlara daşamak hem-de ýerleşdirmek, şol bir wagtyň özünde orakdan boşan meýdanlarda sürüm we tekizlemek işleriniň geçirilişi, gowaça meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn ideg işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Welaýatda ýetişdirilen ýeralmany, gök, bakja, beýleki oba hojalyk önümlerini ýitgisiz ýygnap almak işleriniň netijeleri, şaly ekilen meýdanlarda alnyp barylýan ideg işleri barada hem hasabat berildi. Şunda ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligi hemişe gözegçilikde saklanylýar. Şeýle-de welaýatda dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň barşy barada habar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda kabul edilen gallany elewatorlara daşamak hem-de ýerleşdirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Orakdan boşan meýdanlarda alnyp barylýan sürüm we tekizlemek işleriniň agrotehniki talaplara laýyk gelmegi wajypdyr. Döwlet Baştutanymyz gowaça meýdanlarynda ideg işleri bilen bir hatarda, zyýankeşlere we kesellere garşy çäreleriň öz wagtynda geçirilmelidigini, ýetişdirilen ýeralmany, gök, bakja, beýleki ekinleri ýitgisiz ýygnamak, şol bir wagtyň özünde ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçilik meselelerini gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatda gurluşygy alnyp barylýan medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmak, olary bellenen möhletlerde ulanmaga bermek meseleleriniň yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydygyny aýtdy hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy, hususan-da, ýetişdirilen bugdaý hasylyny saklamak we gaýtadan işlemek, orakdan boşan meýdanlarda alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häkim şu günler sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň ýetişdirilen hasylyny öz wagtynda, ýitgisiz ýygnap almak hem-de bazarlarda önüm bolçulygyny üpjün etmäge mynasyp goşant goşmak ugrunda amala aşyrylýan toplumlaýyn işler, şaly ekilen meýdanlarda ýaýbaňlandyrylan ideg işleri barada hasabat berdi. Şunda ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligine zerur üns berilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, welaýatda bellenilen möhletlerde ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryň gurluşyk işleriniň ýokary hilini üpjün etmek boýunça degişli işler geçirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, kabul edilen gallany elewatorlara we ammarlara daşamak hem-de ýerleşdirmek işleriniň talabalaýyk guralmalydygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde orakdan boşan meýdanlarda sürüm we tekizlemek işleri agrotehniki talaplara laýyk derejede ýola goýulmalydyr. Welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligine zerur üns berilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gowaça we şaly ekilen meýdanlarda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyk derejede ýola goýulmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Welaýatda daýhan yhlasy bilen ösdürilip ýetişdirilen ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň hasylyny öz wagtynda hem-de ýitgisiz ýygnap almak, olary sarp edijilere ýetirmek meselelerine zerur üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalaryň, aýratyn-da, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurluşyk işlerinde ýokary hil derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi hem-de bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bugdaý oragynyň netijeleri, ýygnalan gallany saklamak, ýerleşdirmek, orakdan boşan meýdanlarda sürüm we tekizlemek işlerini talabalaýyk geçirmek, bugdaýy daşamak we gaýtadan işlemek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Welaýatyň gowaça we gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehniki kadalara laýyk guralýar. Şunuň bilen bir wagtda, ýetişdirilen ýeralmany, gök-bakja we beýleki oba hojalyk önümlerini ýygnap almak işleri talabalaýyk berjaý edilýär. Sebitiň ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligine möhüm üns berilýär. 

                                                                   

Häkim hasabatyň dowamynda şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýagdaýy, olaryň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça zerur tagallalaryň edilýändigi barada giňişleýin maglumat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, kabul edilen bugdaý hasylyny degişli derejede saklamak hem-de ony gaýtadan işlemek meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde orakdan boşan meýdanlarda alnyp barylýan sürüm we tekizleýiş işleri agrotehniki talaplara laýyk ýola goýulmalydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welaýatyň gowaça we gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda ýola goýulmagynyň möhüm talapdygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde sebitiň ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligine örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidigine üns çekilip, bu ugurda häkime birnäçe tabşyryklar berildi. Hormatly Prezidentimiz häzirki wagtda ýeralma, gök-bakja we beýleki önümleriň bolçulygyny üpjün etmegiň aýratyn talapdygyny belledi.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl welaýatda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň alnyp barlyşyny berk gözegçilikde saklamak barada häkime degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra wise-premýer A.Ýazmyradow ýurdumyzda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, aýratyn-da, ýetişdirilen bugdaý hasylyny saklamak, orakdan boşan meýdanlarda sürüm we tekizlemek işlerini geçirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň gowaça meýdanlarynda ideg işleri agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilýär, ösüş suwy tutulýar. Şunda gowaça ekilen meýdanlarda kesellere we zyýankeşlere garşy göreş çäreleri degişli derejede ýola goýulýar. Şol bir wagtyň özünde pagta ýygymyna taýýarlygyň çäklerinde pagta arassalaýjy kärhanalary we pagta kabul ediş harmanhanalaryny möwsüme taýýarlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar.  

                                                                   

Şeýle-de wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynyň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak we suw üpjünçiligi boýunça işleriň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, aýratyn-da, orakdan boşan meýdanlarda geçirilýän sürüm we beýleki oba hojalyk işlerinde hereket edýän kuwwatly tehnikalaryň doly güýjünde, netijeli ulanylmagynyň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Şeýle-de hormatly Prezidentimiz welaýatlarda gowaça edilýän ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda ýola goýulmagynyň wajypdygyny nygtap, ekerançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, suw howdanlarynyň işini talabalaýyk ýola goýmak, umuman, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak babatda wise-premýere birnäçe görkezmeler berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ýerleri geljek ýylyň hasyly üçin taýýarlamak, kärendeçi daýhanlary ýokary hilli tohumlar, dökün bilen üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekip, bu işleriň milli daýhançylyk däpleri we häzirki zamanyň ösen tejribesi esasynda alnyp barylmalydygyny belledi. Şunda önümçilige oba hojalyk ylmynyň öňdebaryjy gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmegiň ilkinji nobatdaky talapdygyny aýdyp, olaryň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işlerde möhüm orun eýeleýändigini nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

26.07.2022
Türkmenistanyň täze başlangyçlary ählumumy parahatçylygyň we ynanyşmagyň üpjün edilmegine saldamly goşantdyr

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan netijeli daşary syýasaty yzygiderli amala aşyrmak bilen, ähli gyzyklanma bildirýän taraplar, ilkinji nobatda, halklarynyň köpasyrlyk taryhy-medeni gatnaşyklary bolan Merkezi Aziýa ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy barha giňeldýär. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň Çolpon-Ata şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynda sebitde parahatçylygy we ynanyşmagy üpjün etmek boýunça öňe süren täze başlangyçlary muny nobatdaky gezek tassyklady. 

                                                                   

Sammitiň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Prezident Sadyr Žaparow bilen duşuşygy boldy. Döwlet Baştutanlary ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek, iki döwletiň durmuş-ykdysady ösüşini ileri tutulýan ugurlary bilen baglylykda, türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň geljegi bilen bagly meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de Prezident Sadyr Žaparow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýakyn wagtda resmi sapar bilen Gyrgyzystana gelmäge çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhleti diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sammitde çykyş edip, Türkmenbaşy şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygyndan bäri geçen bir ýylyň dowamynda dünýäde düýpli özgerişleriň bolup geçendigini, täze ýagdaýlaryň, wehimleriň peýda bolandygyny, olaryň biziň sebitimizden hem sowlup geçmändigini belledi. Şunda howpsuzlygy üpjün etmek baradaky mesele örboýuna galdy. Gynansak-da, biz entek Ýewraziýa giňişliginde parahatçylyk mizemez, durnuklylyk bolsa dolanuwsyz häsiýete eýe boldy diýip aýdyp bilmeris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sebitiň ýurtlarynda içerki syýasy ýagdaýy durnuksyzlaşdyrmaga synanyşyklary, ekstremistik we radikal güýçleriň Merkezi Aziýa aralaşmak synanyşygyny esasy howplaryň hatarynda kesgitledi. Döwlet Baştutanymyz sebitiň serhetleriniň golaýynda bolup geçýän harby-syýasy gapma-garşylyklaryň netijeleriniň ýetirip biläýjek ýaramaz täsirini, maglumat tehnologiýalarynyň bikanun ulanylmagyny, Merkezi Aziýa halklarynyň taryhy däplerine, olaryň ýaşaýyş-durmuşynyň esasy gymmatlyklaryna we asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan ýörelgelerine çapraz gelýän pikirleriň, garaýyşlaryň daşyndan zorluk bilen ornaşdyrylmaga synanylyşmagyny hem şol wehimleriň hatarynda görkezdi. 

                                                                   

Bu wehimler sebitde howpsuzlygyň berk we uzak möhletli ulgamyny döretmek, bolup biläýjek, biziň öňe gitmegimize päsgel berip ýa-da bökdäp biläýjek howplary aradan aýyrmak boýunça netijeli çäreleriň görülmegini talap edýär. Biz bilelikde Merkezi Aziýanyň parahatçylyk, ösüş üçin howplardan azat, durnuklylyk we ynanyşmak zolagy bolmagynda galmagy üçin ähli tagallalary etmelidiris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. Şunda bäştaraplaýyn yzygiderli geňeşmeleriň guraly arkaly syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň hem-de güýçlendirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi. Şunuň bilen birlikde, ýagdaýy hemişe öwrenmegiň, öz wagtynda maglumatlary alyşmagyň, çözgütleri kabul etmek üçin esas hökmünde dünýäde bolup geçýän ýagdaýlary içgin seljermegiň zerur bolup durýandygy aýdyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralaryna BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň gatnaşmagynda ýakyn iki ýyl üçin howpsuzlyk ulgamynda gün tertibiniň ähli ugurlary boýunça “Ýol kartasyny” işläp taýýarlamak baradaky tabşyryklary bermegi teklip etdi. 

                                                                   

Sebitde maglumat giňişligini netijeli goramak üçin täsirli meseleler şöhlelendirilende, “Özüňi alyp barmagyň kodeksini” işläp taýýarlamak barada başlangyç beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Döwlet habarlar agentlikleriniň, metbugat serişdeleriniň, elektron köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň gatnaşmagynda howpsuzlyk meselelerine bagyşlanan Merkezi Aziýa mediaforumyny geçirmek pikirine garamagy teklip etdi. 

                                                                   

Owgan ugrunda bilelikde işlemegiň, ozalkysy ýaly, sebitleýin howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň möhüm bölegi bolup durýandygy bellenildi. Bu hyzmatdaşlyk ýurtdaky ýagdaýy durnuklylaşdyrmagy, parahatçylykly gepleşikler arkaly umumymilli ylalaşygy gazanmak üçin şertleri döretmegi, terrorçylyga garşy göreşmek boýunça halkara tagallalara goldaw bermegi, Owganystanyň halkyna ykdysady we ynsanperwerlik kömegini bermäge gönükdirilen tagallalary güýçlendirmegi göz öňünde tutýar. 

                                                                   

Çykyşynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň birek-birek bilen özara gatnaşyklarynda hormat goýmagyň, deňhukuklylygyň we ynanyşmagyň göreldesini görkezmelidiklerini, bu pikirleri halkara giňişlikde işjeň ilerletmelidiklerini nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda Türkmenistanyň BMG-de 2023-nji ýyly halkara derejede “Dialog — parahatçylygyň kepili” diýip yglan etmek hem-de Baş Assambleýanyň “Merkezi Aziýada parahatçylyk we ynanyşmak zolagy” atly Kararnamasyny işläp taýýarlamak teklibi bilen çykyş edýändigini aýdyp, bu teklipleriň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ählisi tarapyndan goldanyljakdygyna ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öz çykyşynda Ýewraziýanyň täze geoykdysady giňişligini kemala getirmekde Merkezi Aziýa döwletleriniň söwda-ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygy meselesine aýratyn üns berdi. Ulag we logistikany döwlet Baştutanymyz bu strategiýanyň möhüm ugry hökmünde kesgitledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz awgust aýynda Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmegiň meýilleşdirilýändigini ýatladyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bu foruma işjeň gatnaşjakdygyna ynam bildirdi. Forum halkara ulag-logistik geçelgeleri döretmäge, olaryň maksatlaryny hem-de işiniň ýörelgelerine ylalaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ulag edaralarynyň ýolbaşçylarynyň aýratyn duşuşygyny geçirmek teklip edildi. Onuň meselesi sebitiň içinde, şeýle-de onuň daşynda Merkezi Aziýadan Hytaýa hem-de Ýewropa daşalýan ýükleriň möçberini artdyrmagyň mümkinçiliklerini kesgitlemek bilen bagly bolar. 

                                                                   

Biz eýýäm iri energetika taslamasy bolan Türkmenistan — Özbegistan — Gazagystan — Hytaý gaz geçirijisini gurmak baradaky taslamany amala aşyrdyk diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we hyzmatdaşlar bilen bilelikde energiýa serişdeleriniň iberilmegini ep-esli artdyrmak, olaryň üstaşyr geçirilmegini giňeltmek üçin mümkinçiliklere garamaga taýýardygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz uly tebigy serişdelere, ygtybarly senagat we tehnologik kuwwata eýe bolan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň önümçilik taýdan ýakynlaşmagyny hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda kesgitläp, önümçilik ulgamlaryny, “ýakynlaşmak geçelgelerini” döretmekde hususy işewürligiň möhüm orun eýelemelidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, geçen konsultatiw duşuşykda beýan edilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň işewürlik hyzmatdaşlyk geňeşini döretmek baradaky pikire gaýdyp gelmek teklip edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow medeni-ynsanperwer gatnaşyklar barada aýdyp, yzygiderli esasda geçiriljek Merkezi Aziýanyň medeni dialogynyň forumyny hem-de medeniýet ulgamynda gazanan üstünlikleri üçin Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Prezidentleriniň her ýylky baýragyny döretmegi teklip etdi. 

                                                                   

ÝUNESKO-da bilelikdäki işi, şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň taryhy mirasyny aýawly saklamak boýunça işi güýçlendirmegi we işjeňleşdirmegi biziň wekiliýetlerimiziň bu guramadaky işiniň aýratyn ugry hökmünde kesgitlemegiň möhüm bolup durýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, daşary syýasat edaralaryna ÝUNESKO-nyň Sekretariaty bilen işlemek boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Hereketleriniň bilelikdäki meýilnamasyny işläp taýýarlamagy tabşyrmagyň zerurdygy barada aýdyldy. 

                                                                   

Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki döwürde dünýädäki ýagdaýyň örän çylşyrymlaşan şertlerinde bize — umumy taryhy kökleri bolan goňşy, doganlyk halklara bitewüligi hem-de jebisligi saklamagyň, jogapkärçiligi, öňdengörüjiligi görkezmegiň zerur bolup durýandygyny nygtady. 

                                                                   

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň 18-nji iýulda sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda obasenagat toplumynyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipeler kesgitlenildi. 

                                                                   

Hususan-da, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek, ýygnalan bugdaýy kabul ediş nokatlaryndan elewatorlara, ammarlara bökdençsiz daşamak we ýerleşdirmek, orakdan boşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek, tohumlaryň saýlanyp alynmagyny guramak, häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny hem-de ekerançylygyň milli däplerini nazara almak bilen, ekin meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek barada gürrüň edildi. Şunuň bilen bir hatarda, gowaça ideg etmek, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýetişdirilen hasyllaryny ýitgisiz ýygnamak, şaly hem-de gant şugundyry ekilen meýdanlarda oba hojalyk tehnikasyny we gurallary netijeli peýdalanmak meseleleriniň berk gözegçilikde saklanmagynyň möhümdigi bellenildi. 

                                                                   

Dürli maksatly desgalaryň gurluşygy, täze okuw ýylynyň başyna çenli bilim edaralarynda abatlaýyş işleriniň geçirilmegi babatda hem tabşyryklar berildi. Iş maslahatynda döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çykaran Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberlerine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda” Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýer böleklerini alan daýhan hojalyklaryna hem-de önüm öndürijilere olaryň tehnikalary üçin zerur bolan dizel ýangyjy tassyklanylan bahalar boýunça ýerleniler. Bu bolsa oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmäge ýardam berer. 

                                                                   

20-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Merkezi Aziýada gaz turbinalaryny abatlamak boýunça ýeke-täk merkeziň açylyş dabarasynda çykyş edip, ähli welaýatlarda täze, döwrebap elektrik stansiýalarynyň birnäçesiniň gurlandygyny, ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygynyň dowam edýändigini belledi. 

                                                                   

Amala aşyrylýan giň gerimli işler ygtybarly energetika kuwwatlyklaryny döretmäge mümkinçilik berýär. Elektrik energiýasynyň özümizden artýan bölegini daşary ýurtlara ibermek, eksport ugurlaryny giňeltmek üçin amatly şertleri döredýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Bu täze merkez hem energetika pudagy üçin örän uly ähmiýete eýedir. Ol ýurdumyzyň ähli sebitlerinde gurlan kuwwatly energetika desgalarynyň esasy enjamlaryny abatlamaga niýetlenendir. Munuň özi şeýle hyzmatlar üçin sarp edilýän wagty we serişdeleri azaltmaga, degişli ugurda ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagyna hem ýardam berer. 

                                                                   

“Çalyk Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.” türk kompaniýasynyň guran bu merkezinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «General Eleсtriс» kompaniýasynyň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyryldy. Ähli ekologik talaplara laýyk gelýän bu kärhanada 120-den gowrak täze iş orunlary döredildi. Bu ýerde işlejek hünärmenler üçin degişli hünär kämilleşdiriş okuwlary hem-de «General Eleсtriс» kompaniýasynyň daşary ýurtlardaky hyzmat ediş merkezlerine sanly ulgam arkaly baglanyşmak bilen, nazary we amaly okuwlar guraldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu merkezde ornaşdyrylan enjamlar we tehnologiýalar bilen tanyşdy hem-de Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy. Türkmenistanyň energetika ministrine bu merkez üçin niýetlenen täze gulluk awtoulaglarynyň açarlaryny gowşurdy. 

                                                                   

Dünýädäki şeýle ugurdaş düzümleriň hatarynda iň döwrebap we öňdebaryjy desga bolup durýan bu täze merkez halkara güwänamalaryň bäşisine mynasyp boldy. Şolaryň hatarynda “General Electric Gas Power Europe” kompaniýasynyň “General Electric” kompaniýasynyň tehnologiýalaryny ulanmaga rugsat berilýändigi barada güwänama, “The London Energy Club” kompaniýasynyň bu desganyň Merkezi Aziýada şu ugurdaky ýeke-täk hyzmat ediş merkezidigi, bu desganyň iň döwrebap taslamadygy hem-de inženerçilik toplumydygy baradaky güwänamasy bar. 

                                                                   

Bulardan başga-da, merkeze Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Fraunhofer adyndaky Energiýa ykdysadyýeti we energiýa ulgamlary tehnologiýasy institutynyň durnukly we öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylandygy barada güwänamasy, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “TUV” kompaniýasynyň Awstriýa Respublikasyndaky şahamçasynyň bu desganyň ýokary hilli we talabalaýyk gurlandygy baradaky güwänamasy gowşuryldy. Germaniýada iň iri okuw merkezleriniň biri bolan “Duisburg-Essen” uniwersitetiniň çözgüdi bilen, Aşgabatda açylan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkezine ekologik taýdan arassa we daşky gurşawa zyýan ýetirmeýän desgadygy baradaky güwänama berildi. 

                                                                   

Şol gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyzy ýokary tehnologiýaly merkeziň ulanmaga berilmegi bilen gutlap, ýolbaşçylyk edýän holdinginiň bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine gatnaşandygyna tüýs ýürekden buýsanýandygyny hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine gyzyklanma bildirýändigini belledi. 

                                                                   

“Çalyk Holding” kompaniýasynyň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň çäklerinde dünýä belli “General Electric” kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şeýle-de şol gün hormatly Prezidentimiz öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip paýtagtymyza gelen Gruziýanyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwili bilen duşuşdy. 

                                                                   

Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşdylar. Söhbetdeşler ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ýurtlarymyzyň ýeterlik kuwwatynyň bardygyny belläp, import-eksport harytlarynyň görnüşlerini artdyrmak mümkinçiligini öwrenmegiň maksadalaýyk boljakdygyny nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki hökümetara toparyň ähmiýetli ornuna üns çekildi. Bu toparyň işi hyzmatdaşlygyň has netijeli gurallaryny işläp taýýarlamaga gönükdirilendir. 

                                                                   

Şeýle-de Hazar we Gara deňzi sebitleriniň arasynda Ýewropanyň hem-de Ýakyn Gündogaryň döwletlerine çykalgasy bolan üstaşyr ulag geçelgesini döretmegiň ähmiýeti nygtaldy. 

                                                                   

 Türkmenistanyň we Gruziýanyň wekiliýetleriniň arasynda geçirilen gepleşiklerde dürli ugurlardaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şonda söwda-ykdysady, ulag-kommunikasiýa ulgamlary, energetika pudagy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Şunda diňe bir iki döwletiň bähbidine däl, eýsem, tutuş Ýewraziýada energetika howpsuzlygynyň kemala gelmeginde kuwwatly itergi bermäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmegiň ähmiýetine üns çekildi. 

                                                                   

Gepleşikleriň jemleri boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlyga täze itergi berjek ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. 

                                                                   

Geçen hepdede paýtagtymyzda Ýewraziýada üstaşyr ulag hyzmatdaşlygyny diwersifikasiýalaşdyrmaga bagyşlanan “Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş” atly iki günlük halkara maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde guran wekilçilikli forumyna ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri, bilermenler, maýadarlar, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Maslahatyň dowamynda ulag hyzmatlarynyň dünýä bazarynyň ýagdaýy, ýük akymlarynyň ugurlary we ösüşi, ulagyň ähli görnüşiniň netijeliligini hem-de bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň mümkinçilikleri, Ýewraziýada halkara gatnawlara goşulyşmak we olaryň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak şertlerinde Türkmenistanyň üstaşyr ulag kuwwatynyň netijeliligini ýokarlandyrmakda awtomobil hem-de howa ulagynyň eýeleýän orny, töwekgelçilikleri gözegçilikde saklamak, logistik çykdajylary hasaba almak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Forumyň çäklerinde Eýran Yslam Respublikasynyň, Katar Döwletiniň, Oman Soltanlygynyň, Türkmenistanyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Hökümetleriniň arasynda halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek hakynda Ylalaşygyň (Aşgabat Ylalaşygy) işçi komitetiniň üçünji mejlisi, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Gyrgyzystan — Özbegistan — Türkmenistan — Eýran we Täjigistan — Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Türkiýe ulag geçelgeleri boýunça birinji iş duşuşygy geçirildi. 

                                                                   

23-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onda Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen on dokuzynjy maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu kadalaşdyryjy hukuk namalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş ugurly syýasatyna hem-de döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. 

                                                                   

Umuman, geçen hepdäniň wakalarynda ýurdumyzyň özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyga berk ygrarlydygy, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tutuş adamzat bähbitli başlangyçlarynyň netijeliligi öz beýanyny tapdy. Munuň özi ata Watanymyzyň halkara abraýyny has-da belende götermegiň, özara düşünişmek we birek-birege hormat goýmak ýörelgeleri esasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň depginli ösdürilmeginiň möhüm şerti bolup çykyş edýär. 

                                                                                                           

(TDH)

                       


                                                                                                                                                   

Beýleki habarlar

                           

 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti, jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Ösüşli ýollaryň kämil binýady                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Ýurdumyzda ilkinji ÝUNESKO kluby açyldy                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Merkezi Aziýa: sebitiň ykbalyna jogapkärçilikli çemeleşme                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Ýurdumyzyň welaýatlarynda                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            ...Bu dünýäde at gerek                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Suwy şypalydyr, howasy seleň                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Birža täzelikleri                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Hormatly adamlar!                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Howa maglumaty                                                                                       

                                                 10 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Gurluşyk pudagynyň ösdürilmegi ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmagyň görkezijileriniň biridir                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti Müsür Arap Respublikasynyň Prezidentini gutlady                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Jebislik — döwrüň talaby                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Täze nusgadaky şäher                                                                                       

                                                 2 gün öň                                           

25.07.2022