Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Saglygy goraýyş ulgamynda halkara gatnaşyklary işjeňleşdirmek dünýäniň ähli ýurtlarynyň bähbidinedir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň 18-nji noýabrynda Koreýa Respublikasynda geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş edip, häzirki döwrüň hakykatynyň pandemiýa garşy bilelikde göreşmek we onuň ýaýramagy sebäpli ýüze çykan ýaramaz durmuş-ykdysady, ynsanperwer netijeleri azaltmak wezipesini öňe çykarýandygyny nygtady.

Gynansak-da, ählumumy howpuň öňünde duran dünýä bileleşiginiň bu wehime öz wagtynda netijeli göreşip bilmändigini bellemek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de dünýäniň ähli döwletleriniň aň-bilim, maddy, maliýe we beýleki serişdelerini birleşdirmegiň bu çökgünlik ýagdaýyny üstünlikli ýeňip geçmegiň ýeke-täk usulydygyna ynam bildirdi.

Biz koronawirus meselesini syýasylaşdyrmakdan hem-de ony döwletara gatnaşyklarda täsir ediş guraly hökmünde ulanmakdan doly ýüz öwürmegiň zerurdygyna düşünýäris diýip, milli Liderimiz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça ozal beýan eden başlangyçlaryny anyklaşdyrandygyny ýatlatdy. Biz, hususan-da, Bütindünýa Saglygy Goraýyş Guramasynyň howandarlygynda koronawirusyň tebigy gelip çykyşyny öwrenmek boýunça ulgamlaýyn işe girişmegi, bu ýokanjyň döredýän kesellerini bejermek we onuň öňüni almak meseleleriniň üstünde maksada gönükdirilen işleri alyp barmagy teklip edýäris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Golaýda Bütindünýa Saglygy Goraýyş Guramasynyň (BSGG) wekiliýeti ýurdumyzda boldy. Wekiliýete BSGG-niň Ýewropa sebitindäki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça sebit direktory hanym Dorit Nisan ýolbaşçylyk etdi. Onuň düzümine epidemiologiýa we epidemiologik gözegçilik, adatdan daşary ýagdaýlara taýýarlyk hem-de olar babatda çäreleri görmek, maglumatlary ýygnamak, daşky gurşaw we saglygy goraýyş, ýokanç däl keseller boýunça bilermenler girdiler.

Dürli ministrliklerde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda, saglygy goraýyş edaralarynda, ugurdaş ýokary okuw mekdeplerinde geçirilen duşuşyklaryň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň oktýabr aýynda “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly alym-lukmanlaryň halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýuge bilen bolan duşuşygynyň barşynda gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmäge degişli meseleleriň ençemesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň bu foruma gatnaşyjylara Gutlagynda belleýşi ýaly, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýöriteleşdirilen düzümleri bilen özara gatnaşyklary yzygiderli ösdürip, Türkmenistan lukmançylyk diplomatiýasy ulgamynda iş ýüzündäki hyzmatdaşlygy ösdürmekde, adamlaryň saglygyny goramak meselelerini çözmek üçin netijeli çäreleri işläp taýýarlamakda, howply keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek babatda ylmy maglumatlary alyşmakda baý tejribe toplady.

Bütin dünýäni gurşap alan pandemiýa bu ählumumy howpa garşy göreşmekde halkara bileleşigiň tagallalaryny birleşdirmegi talap edýär. Lukmançylyk diplomatiýasyna aýratyn ähmiýet bermek zerurlygyny ýüze çykarýar. Türkmenistan dünýäde ilkinji ýurtlaryň hatarynda COVID-19-yň öz çägine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça toplumlaýyn çäreleri gördi. Ýurdumyz täze ählumumy ýokanjyň howpuna örän oňat düşünmek bilen, koronawirusa garşy göreşmek babatda özara ylalaşylan çözgütleri taýýarlamakda halkara tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen birnäçe halkara başlangyçlar bilen çykyş etdi hem-de sebitde bu ugurda anyk çäreleriň görülmegine ýardam berdi diýip, milli Liderimiz belledi.

Wekiliýetiň agzalary türkmen kärdeşleri bilen Türkmenistan — BSGG hyzmatdaşlygynyň «Ýol kartasynyň» taslamasy boýunça pikir alyşdylar, bilelikdäki ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişini çaltlandyrmak üçin ýokary derejedäki duşuşyklary yzygiderli guramagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny teklip etmekde we ylalaşmakda Pudagara iş toparynyň möhüm guramaçylyk orny nygtaldy.

Milli Liderimiziň Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda eden çykyşy bilen baglylykda, türkmen tarapynyň başlangyçlarynyň birnäçesi boýunça teklipler beýan edildi. Şolaryň hatarynda Merkezi Aziýada epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa sebit merkezini döretmek baradaky teklip hem-de Türkmenistanda Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa ylmy-önümçilik merkezini gurmak baradaky çözgüt bar.

H.Klýugeniň Epidemiologiýa sebit merkeziniň taslamasy meýilleşdirilende hem-de ilerledilende “Bitewi saglygy goraýyş” konsepsiýasyny ulanmak baradaky teklibi, milli saglygy goraýşyň ilkinji ulgamynyň işini kämilleşdirmek, onuň maglumat binýadyny we “sanly lukmançylygy” ösdürmek boýunça teklipler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistan saglygy goraýyş we durnukly ösüş meseleleri boýunça Umumy Ýewropa komissiýasynyň (Monti komissiýasy) işini goldap, 2021-nji ýylyň mart aýynda komissiýa tarapyndan beýan edilen Hereketleriň çagyryşyna goşuldy. Bu komissiýa BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýugeniň başlangyjy boýunça 2020-nji ýylyň sentýabrynda döredildi.

Türkmen hünärmenleriniň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasyndan kärdeşleri bilen duşuşyklarynyň barşynda Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlarynyň “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň täze rejelenen görnüşinde hem-de ony durmuşa geçirmek boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin çäreleriň Meýilnamasynda kesgitlenendigi nygtaldy. Bu resminamalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan şu ýylyň mart aýynda tassyklanyldy.

Maksatnamanyň esasy maksady saglygy berkitmäge we keselleriň öňüni almaga toplumlaýyn çemeleşmek bilen, saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmekden, ilatyň ömür dowamlylygyny ýokarlandyrmakdan, dünýä ülňüleriniň derejesinde ony ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün etmekden ybaratdyr.

Döwlet Baştutanymyz bu resminama gol çekip, amala aşyrylýan, bu möhüm strategik ulgamda düýpli özgerişliklere gönükdirilen işleriň çäklerinde döwrebap lukmançylyk merkezlerini gurmagyň, dünýäniň iň gowy önüm öndürijileriniň öňdebaryjy enjamlaryny satyn almagyň, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamagyň, derman üpjünçiliginiň gurallaryny kämilleşdirmegiň göz öňünde tutulýandygyny nygtady. Işjeň öňüni alyş işine, adamlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine islegleriniň artmagyna hem-de zyýanly endiklerden el çekmeklerine aýratyn üns berilmelidir.

Şu ýyl tassyklanylan “Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýa” we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasy, “Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýa we ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasy, Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama, ýurdumyzyň ýiti ýokanç kesele garşy göreşmäge taýýarlygyny üpjün etmegiň täze Meýilnamasy ýaly resminamalarda saglygy goraýyş ulgamynyň işiniň aýry-aýry ugurlary anyklaşdyryldy.

Olarda dürli keselleriň öňüni almak, öz wagtynda ýüze çykarmak, bejermek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary derejesini we hilini gazanmak, milletiň genofonduny saklap galmak hem-de gowulandyrmak, ilatyň immun derejesini ýokarlandyrmak, lukmanlaryň hünär derejelerini, bilimlerini artdyrmak boýunça wezipeler, şeýle-de aýratyn howply ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmekde işi ulgamlaýyn guramak maksady bilen, Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygynyň geljegi uly ugurlary kesgitlenildi.

Kabul edilen milli maksatnamalaryň esasynda Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamynyň düzümi yzygiderli giňeldilýär we döwrebaplaşdyrylýar. Şolar ýurdumyzyň tutuş ilatyna häzirki zaman lukmançylyk hyzmatlaryna deň mümkinçilikleridir elýeterliligi üpjün edýär.

Diýarymyzyň ähli sebitlerinde lukmançylyk-kesel anyklaýyş, “Ene mähri”, gaýragoýulmasyz «Tiz kömek», kliniki we ylmy-kliniki merkezler, köpugurly hassahanalar, şypahanalar guruldy hem-de ulanmaga berildi. Olar dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi.

Döwlet we döwlete dahylsyz guramalar enäniň we çaganyň, şol sanda goraga mätäç toparlaryň saglygyny goramaga aýratyn üns berýärler. Şu ýylyň mart aýynda döredilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyndan ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň hassahanalarynyň çagalar bölümleri täze “Tiz kömek” awtoulaglaryny aldylar. Gazna şeýle hem howandarlyga mätäç çagalaryň lukmançylyk operasiýalaryna serişdeleri yzygiderli bölüp berýär.

Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 10-njy noýabrynda Balkan welaýatynda saglygy goraýyş ulgamynyň birbada iki desgasyny ulanmaga bermek dabarasynyň bolandygyny ýatlatmak ýerlikli bolar. Şol dabaralara Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Türkmenbaşy şäherinde ýokanç keseller hassahanasynyň täze binasy açyldy. Ol Germaniýanyň, Şwesiýanyň, Italiýanyň, Fransiýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-nyň, Koreýa Respublikasynyň, Niderlandlar Patyşalygynyň, Çehiýanyň, Beýik Britaniýanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň meşhur önüm öndürijileriniň döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi. Magtymguly etrabynda bolsa 50 stasionar we 30 ambulator orunlyk täze hassahana saglygy goraýyş ulgamynyň häzirki zaman düzüminiň üstüni ýetirdi.

400 orunlyk köpugurly hassahana-da ýerli saglygy goraýyş edaralarynyň ulgamyna goşular. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu aýda Türkmenbaşy şäherinde bolmagynyň çäklerinde bu hassahananyň tamamlaýjy tapgyrynyň gurluşygy bilen tanyşdy.

Türkmenistanyň täze gurulýan saglygy goraýyş edaralarynda dürli keselleri anyklamak hem-de bejermek ulgamynda ylmy usullary, innowasion tejribeleri we ýokary takyk tehnologiýalary ornaşdyrmak üçin ähli şertler döredilýär. Munuň özi olarda işleýän hünärmenleriň degişli hünär derejesini talap edýär.

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti ýurdumyzyň saglygy goraýyş edaralary we derman senagaty kärhanalary üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlaýar. Dünýäde kabul edilen tejribä laýyklykda, bu ýokary okuw mekdebi öz işinde bilim hem-de ylym meselelerini utgaşdyrmaga çalşyp, keselleri anyklamagyň, bejermegiň täze usullaryny işläp taýýarlaýar, milli saglygy goraýyş edaralarynyň işi üçin ylmy binýady kämilleşdirmäge ýardam edýär.

Ylmy-mugallymçylyk işgärlerini taýýarlamak işi aspiranturada, doktoranturada okatmak arkaly amala aşyrylýar. Hünärmenleriň hünär taýýarlygy kafedralaryň binýadyndaky kliniki ordinaturada geçirilýär. Türkmenistan ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak hem-de olaryň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak üçin halkara hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini giňden ulanýar.

Milli saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak we germaniýaly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatdaky tejribäniň çäklerinde, şu ýylyň 21 — 24-nji noýabry aralygynda türkmen hünärmenleriniň wekilçilikli topary Mýunhen şäherine, Maksimilian-Lýudwig adyndaky Mýunhen uniwersitetiniň Grosshadern klinikasyna sapara iberildi.

Köpýyllyk ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň çäklerinde türkmen lukmanlary GFR-iň öňdebaryjy hassahanalarynda dürli ugurlar boýunça hünär derejesini ýokarlandyrýarlar, nemes hünärmenleri bolsa, ýurdumyza yzygiderli gelýärler. 2011 — 2021-nji ýyllarda Türkmenistanda we Germaniýada forumlaryň 9-sy geçirildi. Şolaryň gün tertibine saglygy goraýşyň möhüm meseleleri girizildi.

Halkara hyzmatdaşlyk ýurdumyzyň saglygy goraýşynyň sanly ulgamynyň hem ösmegine ýardam edýär. BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň goldaw bermeginde “Russiýanyň bilermenleri halkara ösüş üçin” Maksatnamasynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-a garşy sanjym alan adamlaryň elektron sanawyny döretmekde ýardam berilýär. Elektron sanaw ministrlige sanjym alan ilatyň gurşawynyň möçberini kesgitlemäge we waksinalaryň getirilmegini meýilleşdirmäge mümkinçilik döreder.

Dünýäde indi iki ýyldan bäri dowam edýän koronawirus pandemiýasy ilatyň saglygyny goramak meselesiniň derwaýyslygyny has-da artdyrdy. Türkmenistanyň Hökümeti dörän howp babatda çaltlyk bilen degişli çäreleri görüp, howply ýokançdan goranmagyň köpderejeli ulgamyny döretdi hem-de Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň keselleriň öňüni alyş çäreleri babatdaky maslahatlaryny kabul etdi.

BSGG-niň ýurt edarasynyň işjeň gatnaşmagynda döwlet derejesinde koronawirus ýokanjy döräýjek ýagdaýynda Türkmenistanyň taýýarlygyny üpjün etmegiň we dessin çäreleri görmegiň Meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy hem-de tassyklanyldy. Çünki sanjymlar keseliň ýaýramagynyň öňüni almagyň ygtybarly serişdesi bolup durýar. Ýurdumyzda eýýäm ilatyň 70 göterimden gowragyna sanjym edildi.

Keselleriň öňüni almak hem-de adamlaryň saglygyny goramak maksady bilen, Türkmenistanda azyk önümleriniň hiline we howpsuzlygyna berk gözegçilik edilýär, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

ÝUNISEF-niň we BSGG-niň tehniki taýdan goldaw bermeginde işlenip taýýarlanylyp, 2020-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň ilatynyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasy saglygy berkitmäge hem-de iýmitlenmek bilen bagly döreýän ýokanç däl keselleriň öňüni almaga gönükdirilendir. Şeýle hem ol saglygy goraýyş ulgamynyň işini keselleriň öňüni almak babatda üýtgedip gurmak, ilatyň sagdyn iýmitlenmegi boýunça wezipeleri çözmek üçin pudagara gatnaşyklary pugtalandyrmakda Türkmenistanyň tagallalaryny goldamagy göz öňünde tutýar.

Şunda dünýäde emele gelen çylşyrymly epidemiologik ýagdaý bilen baglylykda, şu ýyl güýje giren “Ýokanç keselleriň öňüni almak hakynda” Türkmenistanyň Kanuny aýratyn ähmiýete eýedir. Bu Kanun ýokanç keselleriň öňüni almagyň hukuk, guramaçylyk, ykdysady we durmuş esaslaryny kesgitleýär.

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň bilermenleri türkmen kärdeşleri bilen duşuşdylar, geljekde-de maksatlaýyn goldaw bermek babatda meýilnamalary işläp taýýarlamak üçin töwekgelçiliklere we isleglere baha berdiler. BSGG-niň Türkmenistana 2020-nji ýylyň iýul aýynda gelen birinji wekiliýetiniň agzalary ýaly, bilermenler ýurtda ýokanjyň örän howpludygyna doly düşünilýändigini hem-de COVID-19-yň döremeginiň öňüni almak üçin netijeli çäreleriň görülýändigini bellediler.

BSGG-niň wekiliýetiniň agzalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistanda saglygy goraýyş ulgamynyň döwrüň talaplaryna laýyk getirilýändigini, dürli ýokanç keselleriň öňüni almak, ýüze çykarmak we bejermek boýunça işleriň yzygiderli kämilleşdirilýändigini kanagatlanma bilen belläp, şu saparyň Türkmenistanyň, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň, BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ilerletmäge we pugtalandyrmaga ýardam etjekdigine ynam bildirdiler.

Şeýlelikde, häzirki döwürde Türkmenistan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýöriteleşdirilen düzümleri bilen özara gatnaşyklary yzygiderli ösdürip, lukmançylyk diplomatiýasy, adamlaryň saglygyny goramak ulgamynda meseleleriň netijeli çözgütlerini işläp taýýarlamakda, howply keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek boýunça ylmy maglumatlary alyşmakda özara gatnaşyklary pugtalandyrmak işinde baý tejribe toplaýar.

(TDH)https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47827

24.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 22-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi.

Gün tertibine paýtagtymyzy mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilişi, welaýatlaryň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilişi, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişiniň barşy, şeýle hem milli senenamamyzyň şanly senelerini baýram etmäge taýýarlyk görlüşi bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Milli Liderimiz iş maslahatyny açyp, sanly ulgam arkaly, ilki bilen, Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymowy we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowy çagyrdy.

Häkim ýurdumyzyň baş şäherini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak boýunça görülýän toplumlaýyn işler, öňde boljak halkara çärelere hem-de Halkara Bitaraplyk gününi baýram etmäge taýýarlyk görlüşi, gyş möwsüminiň ýetip gelendigini göz öňünde tutup, ýyladyş ulgamlarynyň zerur ulanyş ýagdaýynda saklanylyşy barada hasabat berdi.

Aşgabat şäheriniň häkimi şeýle hem arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek boýunça amala aşyrylýan çäreler, hormatly Prezidentimiziň Buýrugyna laýyklykda, jemagat hojalygy ulgamy üçin gelip gowşan döwrebap tehnikalaryň nobatdaky tapgyrynyň netijeli işledilişi barada hasabat berdi.

Soňra wise-premýer gözegçilik edýän ulgamyndaky işleriň ýagdaýy bilen birlikde, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, jemagat hojalygy pudagynyň edara-kärhanalarynyň maksatlaýyn wezipelerini berjaý etmek ugrunda häzirki wagtda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi. Mundan başga-da, paýtagtymyzda geçiriljek halkara çärelere we Halkara Bitaraplyk gününe, Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görlüşi barada aýdyldy.

Milli Liderimiz hasabatlary diňläp, Aşgabady mundan beýläk-de ösdürmek boýunça wezipeleri çözmäge oýlanyşykly, geljegi nazara alyp, toplumlaýyn çemeleşmelidigini, şäheriň öz belent derejesi bilen ähli babatda nusgalyk bolmalydygyny, hususan-da, munuň adamlaryň ýaşamagy üçin has oňaýly şertleriň döredilmegine degişlidigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bellenen meýilnamalary üstünlikli ýerine ýetirmegiň wajypdygy barada aýdyp, Aşgabady abadanlaşdyrmak boýunça işleri berk gözegçilikde saklamagy talap etdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, paýtagtymyzda arassaçylyk kadalaryny saklamak üçin niýetlenilen ýörite tehnikalar has netijeli işledilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň we saglygy goraýyş edaralarynyň ýylylyk bilen üpjün edilişine, umuman, paýtagtymyzyň energiýa we gaz üpjünçiligini gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Aşgabat şäheriniň häkimine hem-de wise-premýere paýtagtymyzda şu hepdede göz öňünde tutulýan möhüm ähmiýetli halkara çäreleri ýokary derejede geçirmäge, Halkara Bitaraplyk gününe we Täze ýyl baýramyna taýýarlyk görlüşini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň oba zähmetkeşleriniň yhlasly we tutanýerli zähmeti bilen “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny uly zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrandyklaryny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu günler daýhanlaryň tagallasy bilen ösdürilip ýetişdirilen “ak altyny” iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak, saçaklarymyzyň berekedi hasaplanýan ak bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin ak ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyk ideg etmek, geljek ýylyň bol hasylynyň düýbüni tutmak işlerini guramak, bu işlerde tehnikalary we gurallary netijeli peýdalanmak, olary ýazky ekiş möwsümine doly taýýarlamak babatda görülýän çäreler hem-de oba hojalyk pudagynda möwsümleýin işleriň netijeleri boýunça daýhanlar bilen öndürilen önüm üçin hasaplaşyklaryň geçirilişi bilen gyzyklandy.

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow welaýatda işleriň ýagdaýy, hususan-da, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler, oba hojalyk tehnikalaryny öndürijilikli ulanmak, meýdanlarda pagtanyň galan hasylyny soňky hanasyna çenli ýygnamak hem-de hasyly kabul ediş bölümlerine bökdençsiz daşamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Mundan başga-da, güýzlük bugdaýyň boý alan maýsalaryna agrotehniki kadalara laýyklykda ideg etmek, olara öz wagtynda ösüş suwuny tutmak boýunça işleriň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk dowam etdirilýändigi habar berildi.

Ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek üçin welaýatyň oba hojalyk meýdanlarynda ýeralmanyň hem-de beýleki gök ekinleriň hasylyny ýygnamak işleri bellenen möhlete laýyklykda, tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar.

Mundan başga-da, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda, ýokary hilli ýerine ýetirilmegi üçin görülýän çäreler barada hasabat berildi.

Şeýle hem welaýatyň gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýy, hususan-da, önümçilik we medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynyň barşy bilen bagly meselelere üns çekildi.

Kärendeçi pagtaçylar meýdanda galan hasyly soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin yhlasly zähmet çekýärler. Daýhanlary täze ýeňişlere ruhlandyrmak maksady bilen, olary goldamagyň we höweslendirmegiň netijeli ulgamynyň ýola goýlandygy, şol sanda önüm öndürijiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň geçirilişi barada habar berildi.

Häkim Halkara Bitaraplyk gününi hem-de Täze ýyl baýramyny welaýat we etrap derejesinde mynasyp bellemek üçin alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada hem aýtdy.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew günbatar sebitde işleriň ýagdaýy, hususan-da, möwsümleýin oba hojalyk işlerini guramaçylykly geçirmek boýunça görülýän çäreler hakynda hasabat berdi.

Ýetişdirilen “ak altyny” soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almak, kombaýnlaryň güýji bilen ýygnalýan pagtanyň mukdaryny artdyrmak, tutuşlygyna alanyňda, ýygym möwsümini üstünlikli jemlemek üçin degişli düzümleriň işleriniň sazlaşykly utgaşdyrylýandygy, ýygnalan hasyly pagta arassalaýjy kärhanalara hem-de harmanhanalara daşamakda tehnikalaryň bökdençsiz işledilmegine gözegçilik edilýändigi barada habar berildi.

Häkim welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ösüş suwunyň bellenilen agrotehniki möhletlerde tutulmagyny üpjün etmek, ak ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyk ideg etmek, bu işde oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny bökdençsiz işletmek babatda alnyp barylýan işler barada hem hasabat berdi.

Sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işler, olaryň bellenilen agrotehniki möhletlerde tamamlanmagy, ýeralmanyň, gant şugundyrynyň, gök we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek boýunça görülýän çäreler barada habar berdi.

2022-nji ýylyň bereketli hasylynyň düýbüni tutmak işlerini talabalaýyk geçirmek maksady bilen, ähli oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny abatlamak hem-de ýazky ekiş möwsümine doly taýýarlamak işleri ýokary depginde dowam edýär.

Hasabatda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny», Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmäge gönükdirilen çäreler, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegi üçin zerur çäreleriň görülýändigi habar berildi. Şonuň ýaly-da, daýhanlaryň zähmetine hak tölemek işleri öz wagtynda geçirilýär.

Mundan başga-da, häkim Halkara Bitaraplyk gününe hem-de hemmeleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan Täze ýyl baýramyna taýýarlyk çärelerine ünsi çekdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim welaýatyň gowaça meýdanlarynda tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan işler barada aýdyp, daýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ýetişdirilen pagta hasylyny doly möçberde we ýitgisiz ýygnap almak üçin pagta ýygyjy kombaýnlaryň hem-de pagta daşaýan tehnikalaryň güýjünden ýerlikli peýdalanmak, gaýtadan işleýän kärhanalaryň bökdençsiz işledilmegini ýola goýmak boýunça hemme zerur çäreleriň görülýändigini habar berdi.

Şol bir wagtda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, güýzlük bugdaýa ideg etmek hem-de suw tutmak işleri talabalaýyk alnyp barylýar. Häkim ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak, ilaty zerur önümler bilen bolelin üpjün etmek üçin ýetişdirilen şalynyň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bereketli hasylyny ýygnamak boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Mundan başga-da, geljek ýylyň hasylynyň düýbüni tutmak boýunça işleriň geçirilişi, ähli oba hojalyk tehnikalarydyr gurallaryny abatlap, ekiş möwsümine doly taýýarlamak işleriniň talabalaýyk alnyp barylýandygy barada aýdyldy.

Şunuň bilen bir hatarda, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan» hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, hemmetaraplaýyn işler amala aşyrylýar. Önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygyna aýratyn üns berilýär. Şeýle hem oba zähmetkeşleri bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.

Bulardan başga-da, häkim Halkara Bitaraplyk gününe, ýetip gelýän Täze ýyl baýramyna welaýat we etrap derejesinde taýýarlyk görmek boýunça ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynda Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde işleriň ýagdaýy, hususan-da, meýdanlarda galan pagtanyň ýygymy hem-de geljek ýyl hasyl almak maksady bilen, agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda güýzlük bugdaýyň maýsalaryna edilýän idegiň barşy barada hasabat berdi.

Welaýatyň häkimi milli Liderimize “ak altyny” soňky hanasyna çenli ýygnamak boýunça geçirilýän işler barada habar berdi. Munuň özi pagta ýygymynda ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň netijeli işledilmegi hem-de ýygnalan hasyly harmanhanalara we pagta arassalaýjy kärhanalara bökdençsiz daşalmagy bilen şertlendirilendir.

Habar berlişi ýaly, bugdaýa suw tutmak we ideg etmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilýär. Ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak hem-de halkymyzy zerur önümler bilen bolelin üpjün etmek maksadyndan ugur alyp, ýetişdirilen güýzlük ýeralmany, beýleki oba hojalyk önümlerini ýygnamak işleri dowam etdirilýär.

Welaýatyň häkimi geljekki hasylyň düýbüni tutmak hem-de möwsüme degişli tehnikalary we enjamlary taýýarlamak boýunça geçirilýän işleriň barşy barada hasabat berdi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» hem-de Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde şu ýyl üçin kesgitlenen meýilnamalaryň ýerine ýetirilişi barada-da habar berildi.

Häkim önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşyk depginini artdyrmak boýunça işleriň barşy hakynda hem hasabat berdi. Şol desgalarda işler ähli bildirilýän talaplary nazara almak bilen geçirilýär. Daýhanlaryň zähmetine hak tölemek boýunça işler öz wagtynda amala aşyrylýar.

Ýetip gelýän Halkara Bitaraplyk gününe taýýarlyk görmek hem-de Täze ýyl baýramyny welaýat we etrap derejesinde mynasyp garşylamak boýunça geçirilýän işlere-de aýratyn üns berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şol sanda gowaça meýdanlarynda pagtany ýitgisiz ýygnap almak, ýygymda kombaýnlary, pagta daşaýan tehnikalary netijeli ulanmak, pagta arassalaýjy kärhanalary talabalaýyk işletmek, bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny bellenen agrotehniki möhletlerde geçirmek, güýzlük bugdaýa öz wagtynda we guramaçylykly ideg etmek, bu işde oba hojalyk tehnikalaryny bökdençsiz peýdalanmak boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Häkim ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek babatda ilatymyzyň zerur önümlere bolan islegini kanagatlandyrmak maksady bilen, ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki oba hojalyk ekinleriniň bereketli hasylyny ýygnap almak boýunça görülýän çäreler barada-da habar berdi. Şeýle-de geljek ýylyň hasylynyň düýbüni mäkäm tutmak işlerini alyp barmakda ähli oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny abatlap, ýazky ekiş möwsümine doly taýýarlamak işleriniň talabalaýyk ýola goýlandygy barada aýdyldy.

Bellenilişi ýaly, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl meýilleşdirilen işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegi, önümçilik hem-de durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň depginini ýokarlandyrmak üçin ähli tagallalar edilýär. Şeýle hem ýygnalan hasyl üçin daýhanlar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.

Häkim sebitde Halkara Bitaraplyk gününe, Täze ýyl baýramyna welaýat we etrap derejesinde taýýarlyk görmek boýunça görülýän çäreler barada-da aýtdy.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berildi. Wise-premýer ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, häzirki wagtda sebitlerde “ak altyny” soňky hanasyna çenli ýygnamak işleri gyzgalaňly dowam edýär. Häzir ýurdumyz boýunça 1 million 262 müň 574 tonna pagta ýygnalyp, bellenilen meýilnama 101,01 göterim berjaý edildi. Şeýle hem welaýatlarda döredilen mümkinçilikleriň netijesinde şu günler ýurdumyz boýunça tabşyrylan pagta hasyly üçin daýhanlar bilen hasaplaşyk işleri geçirilýär.

Şunuň bilen bir wagtda welaýatlarda güýzlük bugdaýa ideg etmek boýunça zerur agrotehniki çäreler ýerine ýetirilýär, güýzlük ýeralmany, käşiri, mäşi, noýbany we künjini ýygnamak boýunça işler geçirilýär. Oba hojalyk tehnikalarydyr enjamlary öz wagtynda abatlanylyp, taýýarlyk ýagdaýyna getirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow obasenagat toplumynda amala aşyrylýan özgertmeleriň ähmiýetini belläp, wise-premýere hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenmek bilen, oba hojalyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak üçin sebitlerde bar bolan mümkinçilikleri doly ulanmagyň möhümdigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ekerançylyk işlerini öz wagtynda tamamlamagyň, meýdanlarda galan pagtany tiz wagtda ýygnamagyň, güýzlük bugdaýa ideg edilende, agrotehnikanyň kadalaryny gyşarnyksyz berjaý etmegiň zerurdygyny belledi. Munuň özi geljek ýylda bol hasyl almagyň girewi bolup durýar.

Oba hojalyk tehnikalarynyň ulanyş ýagdaýynyň, beýleki serişdeleriň taýýarlygynyň üpjün edilmegine aýratyn üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Güýzlük ýeralmanyň, gök-bakja önümleriniň, beýleki azyklyk ekinleriň hasylyny gysga möhletde ýygnap almak üçin ähli tagallalar edilmelidir. Ýurdumyzyň ilatyny ter gök önümleri bilen üpjün etmek üçin etraplarda we welaýatlarda bar bolan mümkinçilikleri doly peýdalanmaly diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, welaýatlaryň häkimlerine bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatlarda meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi bilen gyzyklanyp, olaryň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegi üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, önümçilik we medeni-durmuş maksatly desgalary gurmak boýunça işler meýilleşdirilen möhletlere laýyklykda alnyp barylmalydyr. Mundan başga-da, ýygnalan hasyl üçin daýhanlar bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda doly geçirilmelidigine üns çekilip, bu babatda wise-premýere hem-de häkimlere birnäçe tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Halkara Bitaraplyk gününe hem-de Täze ýyl baýramyna ýokary derejede taýýarlyk görülmelidigini nygtap, degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara ata Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmegiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47733

23.11.2021
Bedenterbiýäni we sporty ösdürmek jemgyýetiň saglygyny pugtalandyrmak barada aladadyr

Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesine bardy

Aşgabat, 20-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adaty endigine eýerip, säher bilen irki bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi hem-de paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde bolup, egindeşleri bilen sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy.

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary bolan döwlet Baştutanymyz asylly başlangyçlary bilen ähli watandaşlarymyza, ilkinji nobatda, ýaşlara şahsy görelde görkezýär. Ine, bu gezek hem milli Liderimiz şäherçäniň sport toplumynda oturdylan enjamlaryň birnäçesinde bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi.

Döwlet Baştutanymyz sport enjamlarynyň her biriniň özboluşly aýratynlygynyň bardygyny, olaryň bedeniň taplanmagynda, adam saglygynyň pugtalandyrylmagynda örän ähmiýetlidigini belleýär. Aýratyn-da, olaryň ýaşlaryň beden taýdan taplanmagynda möhüm orun eýeleýändigini nygtamaly.

Beden maşklaryny ýerine ýetirmek saglygy berkitmek bilen bir hatarda, adamlaryň asylly işlere, döredijilik we zähmet üstünliklerine gyzyklanmalarynyň artmagyna ýardam edýär. Şoňa görä-de, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sagdyn durmuş ýörelgeleriniň asylly işlere ruhlandyrýandygyna hemişe ünsi çekýär. Şu maksat bilen, döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda sport ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek, kämilleşdirmek hem-de onuň kuwwatyny artdyrmak, degişli köpugurly düzümleri döretmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Soňky ýyllarda bu ugurda üstünlikli amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň çäklerinde eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen ajaýyp sport toplumlary, stadionlar, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri we beýleki desgalar guruldy. Bilim edaralarynyň — mekdebe çenli çagalar edaralarynyň, orta hem-de ýokary okuw mekdepleriniň gurluşyklarynyň taslamalary taýýarlanylanda, olarda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda sport düzümine degişli desgalar, stadionlardyr sport meýdançalary göz öňünde tutulýar.

...Ine, bu gün hem hormatly Prezidentimiz Olimpiýa şäherçesiniň toplumynyň türgenleşik zalynda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi. Bu ýerdäki sport enjamlary ýokary halkara görkezijilere, häzirki zaman talaplaryna laýyk gelip, olarda ýerine ýetirilýän sport maşklary adam bedeniniň berkemegine, saglyk ýagdaýyna oňyn täsirini ýetirýär.

Soňra milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy. Bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmegiň, sagdyn durmuş ýörelgesine eýermegiň adamda ruhubelentlik, maksada okgunlylyk häsiýetlerini kemala getirýändigini, saglygyňy berkidýändigini tejribeden görmek bolýar.

Şu nukdaýnazardan, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň raýatlarynyň, aýratyn-da, ösüp gelýän ýaş nesilleriň bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, sagdyn durmuş ýörelgesini kada öwürmegini ündeýär, çünki beden we ruhy taýdan kämil ýaşlar ata Watanymyzyň nurana geljegidir. Şoňa görä-de, Diýarymyzda ýokary netijeli sporty ösdürmek, halkara derejeli türgenleri taýýarlamak meseleleri döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna çykaryldy.

Döwlet Baştutanymyz özboluşly sport toplumly, Merkezi Aziýada deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň desgalarynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmagyň ähmiýetlidigini belleýär. Halkara ölçeglere doly laýyk gelýän toplumyň ähli desgalarynda dürli derejedäki ýaryşlary, şol sanda türgenleşikleri we köpçülikleýin medeni çäreleri geçirmäge zerur şertler bar.

Bedenterbiýe-sagaldyş hereketi hem-de sport adamlaryň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň hemmetaraplaýyn ösen, giň dünýägaraýyşly, berk bedenli bolup ýetişmegine, watançylyk duýgusynyň artmagyna ýardam edýär. Häzir bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, Olimpiýa hereketini ösdürmek hem-de ýurdumyzyň dünýädäki sport abraýyny has-da belende götermek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Halkyň saglygy baradaky alada, adamlaryň bagtyýar durmuşy üçin ähli şertleriň döredilmegi milli Liderimiziň üstünlikli alyp barýan syýasatynyň esasyny düzýär. Türkmenistanda amala aşyrylýan özgertmeleriň, durmuşa geçirilýän milli maksatnamalardyr iri taslamalaryň özeninde döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy hasaplanylýan adamlaryň saglygy durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, ýokary netijeli sporty ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere ünsi çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň döwrebap dowam etdirilmelidigini, halk köpçüliginiň, aýratyn-da, ýaşlaryň sport bilen işjeň meşgullanmagy üçin ähli şertleriň üpjün edilmelidigini belledi.

Milli Liderimiz ministrliklerde we pudak edaralarynda, ylym-bilim ojaklarynda, ýokary hem-de orta okuw mekdeplerinde, jemgyýetçilik guramalarynda sporty ösdürmäge aýratyn üns bermegiň möhümdigini aýdyp, onuň sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmegiň esasy şertidigini belledi we degişli ugurda geçirilýän işleri döwrüň talabyna kybap getirmegi tabşyrdy.

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda köpçülikleýin bedenterbiýe, sport bilen meşgullanmak üçin zerur şertleriň döredilmeginiň, harby gullukçylaryň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlary guramagyň häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýandygy nygtaldy we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreleriň netijesinde sport bu gün türkmen jemgyýetiniň beden we ruhy taýdan ösüşiniň, raýatlaryň sagdynlygynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Bedenterbiýe-sagaldyş hereketine, ýokary netijeli sporta berilýän döwlet goldawynyň çäklerinde milli kanunçylyk binýady yzygiderli kämilleşdirilýär, maksatnamalaryň ençemesi üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bularyň ählisi, şeýle-de paýtagtymyzda gurlan Olimpiýa şäherçesi türkmenistanlylarda ata Watanymyza hem-de milli Liderimize bolan buýsanç duýgusyny artdyrýar. Bu iri desganyň gurulmagy türkmen sportunyň ösdürilmeginde möhüm tapgyr boldy. Munuň özi ýokary ölçeglere we Halkara Olimpiýa Komitetiniň talaplaryna laýyk gelýän milli sport ulgamynyň döredilendigini alamatlandyrýar.

Sebitiň iri sport toplumynda — Olimpiýa şäherçesinde halkara ýaryşlary guramak, türgenleri taýýarlamak üçin ähli zerur şertler bar. Paýtagtymyzyň dürli ýaşdaky raýatlary hem saglygyny berkitmek üçin onuň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilýärler.

Ýurdumyzda orta we ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilýän ýaryşlardan başlap, her ýylda guralýan umumymilli spartakiadalara köp sanly adamlaryň gatnaşmagy Diýarymyzda sporta uly ähmiýet berilýändigini görkezýär. «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» ady bilen umumymilli oýunlaryň geçirilmegi, oňa ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, kärhanalaryň, ýokary hem-de orta okuw mekdepleriniň wekilleriniň gatnaşmagy, onuň çäklerinde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlaryň guralmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köpçülikleýin bedenterbiýe-sport hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmek boýunça syýasatyny amala aşyrmakda uly üstünliklere ýetilýändigini tassyklaýar.

Mahlasy, ýurdumyzda yzygiderli geçirilýän ýaryşlardyr bäsleşikler ýaşlaryň diňe bir beden taýdan däl, eýsem, ruhy taýdan kämilleşmegine hem oňaýly täsirini ýetirýär. Bu ugurda alnyp barylýan işleriň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmagy dünýäniň sport giňişliginde Türkmenistanyň abraýynyň has-da artmagyna ýardam edýär.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47519

22.11.2021
Dünýä derejesindäki myhmanhana düzümi Türkmenistanyň myhmansöýerliginiň nyşanydyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Aşgabat, 19-njy noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli kaşaň “Garagum” oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu desga türkmen paýtagtynyň ajaýyp künjekleriniň birine öwrüldi.

Döwlet Baştutanymyzyň başyny başlan täzeçil strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ak mermerli Aşgabat okgunly ösýän hem-de ýaşamak üçin has oňaýly döwrebap şäheriň köpugurly nusgasyny özünde jemleýär. Her ýyl paýtagtymyzyň ajaýyp binagärlik toplumynyň üsti täze täsin binalar we desgalar bilen ýetirilýär. Olar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň aýdyň nyşanlary bolup durýar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli, oňyn daşary syýasy ugry, çäk taýdan amatly ýerde — Ýewraziýa we yklymara gatnaw ýollarynyň strategik çatrygynda ýerleşmegi ýurdumyzyň hem-de sebit we halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezi hökmünde baş şäherimiziň abraýyny barha belende galdyrýar. Bu ýerde iri çäreleridir forumlary geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Gadymy döwürlerde Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm merkezinde ýerleşen eziz Watanymyz häzirki wagtda bu meşhur ýoly täze taryhy ýagdaýlarda gaýtadan dikeltmek işine işjeň gatnaşýar.

Şonuň bilen birlikde Aziýanyň hakyky merjeni bolan Aşgabat işewürlik we syýahatçylyk merkezine öwrülip, daşary ýurtly myhmanlaryň barha köpüsini özüne çekýär. Şeýlelikde, “Garagum” myhmansöýerligiň, dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň aýdyň nyşanyna öwrülmelidir. Bularyň ählisi türkmen halkynyň gadymy döwürlerden bäri şan-şöhrata eýe bolan häsiýetleridir.

Mälim bolşy ýaly, köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” myhmanhanasynyň gurluşygyna 2018-nji ýylyň sentýabrynda badalga berildi. A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň çatrygynyň ýanynda, paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň golaýynda gurlan täze myhmanhana-işewürlik toplumy özüniň täsin keşbi bilen tapawutlanýar. Onda gurluşyk ulgamyndaky öňdebaryjy ýörelgeler milli binagärligiň iň gowy däpleri bilen sazlaşykly utgaşýar. Bu taslamany durmuşa geçirmek ýurdumyz bilen öňden bäri hyzmatdaşlyk edip gelýän “Rönesans Holding” türk kompaniýasyna ynanyldy.

Oteliň ady bilen sazlaşyklylykda onuň binagärliginde we bezeginde Türkmenistanyň täsin tebigy gymmatlyklarynyň biri bolan Garagum sährasynyň, onuň ajaýyp ýerleriniň keşbi öz beýanyny tapdy. Öz aralarynda sazlaşykly birleşdirilen toplumyň merkezi hem-de onuň gapdalyndaky iki binanyň keşbi çäge tolkunlaryny ýada salýar. Binagärlik toplumynyň üstüni ýetiren ak öý bolsa milli keşbi ýatladýar. Garagum sährasynyň çägeleriniň altynsow reňki oteli bezeýän aýnalarda hem öz beýanyny tapdy.

Şanly waka mynasybetli bu ýere Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.

Olaryň ählisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Täze myhmanhana-işewürlik toplumynyň öňünde sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlary ýaýbaňlandyrylýar. Olar milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda saýlanyp alnan döredijilik ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy wasp etdiler.

Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylar bilen salamlaşyp, ýörite münbere barýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara ýüzlenip, dünýäniň dost-doganlyk ýollarynyň bu gün Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolan Garaşsyz Türkmenistana uzaýandygyny nygtady. Sebäbi hoşniýetli syýasaty alyp barýan Bitarap Watanymyz ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň we ösüşiň bähbidine sebit hem-de halkara gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda mähriban halkymyz dünýä bileleşigi bilen bilelikde ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny giňden belläp geçdi. Bu şöhratly senäniň merdana halkymyzyň otuz ýylyň dowamynda geçen şöhratly ýoluna düýpli göz aýlamaga, onuň netijelerini jemlemäge mümkinçilik döreden möhüm ähmiýetli waka bolandygy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu ýylyň dowamynda dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanmaga berilýän binalardyr desgalar bagtyýar halkymyzyň eşretli hem-de abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ak şäherimiz Aşgabat we onuň ýanaşyk çäkleri hem gül-gülzarlyga, bagy-bossanlyga beslenýär. Halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezine öwrülen gözel paýtagtymyz depginli ösýän, ähli babatda dünýä nusgalyk häzirki zaman şäherine öwrülýär.

Ata Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat bu gün döretmegiň we özgertmegiň ata-baba däplerine eýerilip gurulýan, ýaşaýjylar üçin hem, oňa gelýän myhmanlar üçin hem ähli amatlyklary bolan şäher hökmünde ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar. Merjen paýtagtymyzda şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde gurlan binalardyr desgalar munuň aýdyň subutnamasydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Aşgabadyň ak mermere beslenen binalaryň iň köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabynda mynasyp orun almagy buýsandyryjy wakadyr. Biz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň şanyna diňe şu ýylyň özünde şäheriň gözelligine gözellik goşýan binalardyr desgalaryň onlarçasyny dabaraly ýagdaýda açyp ulanmaga berdik. Ynha, bu gün bolsa paýtagtymyzda siziň bilen şeýle dabaraly çäreleriň ýene-de birine gatnaşýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň «Mert çykar myhmana güler ýüz bilen» diýen parasatly sözlerine eýerip, halkymyza mahsus bolan myhmansöýerligiň, dost-doganlygyň, hoşniýetliligiň hem-de parahatçylygyň mekany hökmünde giňden tanalýan berkarar döwletimize gelýän myhmanlary garşylajak ýene-de bir döwrebap myhmanhana toplumyny işe girizýäris.

Döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly ýubileýiniň bellenilýän ýylynda ulanmaga berilýän täze myhmanhana uly toýumyza mynasyp sowgatdyr. Merjen paýtagtymyzyň gözelligini has-da artdyrjak ýene-de bir ajaýyp binadyr. Munuň özi ýurdumyzda şu ýyl ulanmaga berilýän 70-nji iri desgadyr.

Bu bolsa biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ähli adamlaryň bagtyýarlygyny üpjün etmegi hemme zatdan ileri tutýan ynsanperwer döwletdiginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr. Şoňa görä-de, bu wakalar mähriban halkymyzyň iň täze taryhynyň senenamasyna altyn harplar bilen ýazylar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Her bir desganyň taslamasy düzülende, onda göz öňünde tutulýan binalaryň ata-babalarymyzyň irki döwürlerden gelýän milli binagärlik däpleriniň häzirki zamanyň öňdebaryjy tejribesi bilen utgaşmagyna, ýurdumyzyň tebigy gözellikleri bilen sazlaşykly bolmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu myhmanhana «Garagum» oteli diýlip atlandyryldy. Onuň daş keşbiniň hem özboluşly Garagum sähramyzyň altynsow alaňlarynyň gözelligini ýatladýandygy bu taslamada şol talabyň doly berjaý edilendigini görkezýär.

Milli Liderimiz şahyr Berdinazar Hudaýnazarowyň goşgy setirlerini mysal getirdi. Şahyryň aýdyşy ýaly:

Hatar-hatar kerwen öten,
Gün astynda ýaýlyp ýatan,
Bu Garagum atly Watan...
...Guba çöller Hydyrlydyr!

Ýokarda bellenilişi ýaly, täze oteliň içki hem-de daşky bezegi ata-babalarymyzyň binagärlik we döredijilik däplerini özünde jemleýär.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz munuň şu ýerde düşlejek adamlara myhmansöýer halkymyzyň ruhy-medeni aýratynlyklary, däp-dessurlary bilen ýakyndan tanyşmaga oňat mümkinçilik berjekdigine ynam bildirdi.

Halkara hyzmatdaşlygy giňeltmekde, işewürlik gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm orun eýelejek bu myhmanhanada hyzmatyň häzirki zaman ösen talaplaryna laýyk gelýän şertler döredildi. Ýedi gatdan ybarat, umumy meýdany 6,8 gektar bolan bu ajaýyp myhmanhanada ýokary derejeli myhmanlary kabul etmek, olaryň rahat dynç almagy, dürli çäreleri geçirmek üçin ähli mümkinçilikler bar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Myhman otaglarynyň 87-sinde hem gelýän adamlary türkmen myhmansöýerligi bilen garşylamaga we olara hyzmat etmäge ähli şertler göz öňünde tutuldy. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän otelde myhmanlara amatly iş we dynç alyş şertlerini döretmek üçin 8 sany işewürlik merkezi, ak öý şekilinde gurlan 500 orunlyk toý zaly, 150 orunlyk restoran, mejlisler we maslahatlar zallary, dürli harytlary hödürleýän dükanlar bar. Mundan başga-da binanyň düzüminde myhmanhananyň edara otaglary, bank hyzmatlaryny edýän bölümçe ýerleşýär.

Biziň halkymyzda «Gelen — döwlet» diýen ajaýyp pähim bar. Şeýle parasatly sözler türkmeniň mizemez göwnaçyklyk we döwletlilik däplerine öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz täze “Garagum” myhmanhanasynyň hem dünýäniň dürli ýurtlaryndan gözel paýtagtymyza gelýän myhmanlara şu däplere laýyklykda, ýokary derejede hyzmat etjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylary, watandaşlarymyzy halkymyza we ýurdumyzyň myhmanlaryna uzak ýyllaryň dowamynda hyzmat etjek, ähli amatlyklary bolan, häzirki zaman, kaşaň myhmanhana toplumynyň gurlup, ulanmaga berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, täze myhmanhananyň işgärlerine bolsa alyp barjak işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Tolgundyryjy pursat gelip ýetýär: ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toý bagyny kesýär. Şeýlelikde, köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteli açylýar. Şol pursat asmana dürli reňkli şarlar uçurylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda kemala gelýän döwrebap myhmanhana ulgamynyň düzüminiň üstüni ýetirjek bu desganyň gurluşygyň barşyna uly üns berendigini bellemek gerek. Milli Liderimiziň hut özi onuň gurluşygy bilen ençeme gezek, hut şu ýyl hem tanyşdy. Hormatly Prezidentimiziň taslamalary düzüjilere, binagärlere we gurluşykçylara aýdan anyk bellikleri, maslahatlarydyr teklipleri bu taslamanyň kämilleşdirilmegine hem-de üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berdi.

Köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteli täsin bezegi, innowasion inženerçilik-tehniki çözgütleri bilen haýran galdyrýar. Onuň gurluşygynda, timarlamak işlerinde ýokary hilli serişdeler, şol sanda granit, mermer we beýlekiler ulanyldy. Olary seçip almakda bu serişdeleriň ulanyş häsiýetnamalary, hususan-da, berkligi, ygtybarlylygy, ekologik talaplara laýyk gelýändigi hem-de Türkmenistanyň tebigy-howa şertleri göz öňünde tutuldy. Şunuň bilen bir hatarda toplumyň ýokary seýsmiki durnuklylygy üpjün edildi.

Otele girenlerinde, myhmanlar, ilki bilen, ajaýyp bezegi bilen tapawutlanýan giň merkezi eýwana barýarlar. Binada 87 sany otag — 17-si standart, 8-si maşgala, 47-si lýuks, 15-si kaşaň lýuks otaglary ýerleşýär. Olar jemi 204 orna niýetlenendir. Mundan başga-da “Garagum” otelinde medeniýetli dynç almak we sport bilen meşgullanmak üçin degişli düzüm göz öňünde tutuldy. Restoranlar, SPA bölümi, dürli trenažýorlar bilen enjamlaşdyrylan fitnes zaly, üsti ýapyk suwda ýüzülýän howuz, gözellik salony myhmanlaryň hyzmatyndadyr. Bu ýerde 500 orunlyk toý mekany bar. Şeýle hem dükanlar, lukmançylyk nokady göz öňünde tutuldy.

Toplumyň düzümine girýän köpugurly işewürlik merkezinde işewürleriň duşuşyklaryny, gepleşikleri we dürli görnüşli çäreleri geçirmek üçin oňaýly mümkinçilikler üpjün edildi.

Topluma ýanaşyk ýerler abadanlaşdyryldy we bagy-bossanlyga büreldi. Suw çüwdürimleri guruldy, agaç nahallarynyň köp sanlysy oturdyldy, dürli güller ekildi. Toplumyň golaýynda ýaýlyp gidýän täze ýaşyl zolak ýerli landşaftyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Bu ýerde amatly howa ýagdaýynyň döredilmegi tutuş şäheriň ekologik ýagdaýyna oňyn täsir eder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kaşaň otele baryp, onuň içki bezegi, myhmanlaryň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy we olara hyzmat edilişi babatda döredilen şertler bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz myhmanhana toplumynyň restoranyny synlap, bu ýerde zalyň içki bezegine hem-de myhmanlara hödürlenilýän hyzmatlaryň we tagamlaryň hiline aýratyn üns berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şeýle otaglaryň meýilleşdirilişinde hem-de bezeginde timarlamakdan, reňkleriň öwüşgininden we yşyklandyrylyşyndan, bezegiň elementlerinden başlap, mebelleriň ýerleşişine, degişli enjamlar bilen üpjün edilişine çenli ähli zatlar göz öňünde tutulmalydyr. Stollaryň bezelişine hem aýratyn üns bermek zerurdyr. Içki bezegler işlenip taýýarlanylanda, döredijilik çemeleşmesi zerurdyr. Bu babatda estetika meselesi we myhmanlar üçin has ýokary amatlyklaryň döredilmegi esasy görkeziji bolup durýar. Çünki restoran diňe bir jemgyýetçilik iýmiti kärhanasy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, adamlaryň dynç almagy we gürrüňdeş bolmagy, boş wagtlaryny göwnejaý geçirmegi üçin niýetlenen ýerdir. Mundan başga-da şanly wakalar mynasybetli dabaralaryň hem-de köp halatlarda işewürlik duşuşyklarynyň geçirilýän ýeridir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow naharlaryň dürli görnüşlerini öz içine alýan restoranyň tagamlarynyň sanawy bilen gyzyklanyp, türkmen aşhanasynyň tagamlaryna ünsi çekdi. Çünki milli tagamlar halkymyzyň medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolup, baý taryhy we durmuş ýörelgeleri bilen berk baglanyşyklydyr. Asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan bu tagamlary taýýarlamagyň däpleri aýawly saklanypdyr hem-de nesilden-nesle geçirilipdir.

Häzirki wagtda şu usulda taýýarlanylan tagamlar türkmen halkynyň ähli dabaralarynda ulanylýar. Olar restoranyň tagamlarynyň sanawynyň esasyna öwrülip, daşary ýurtly myhmanlaryň göwnünden turar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Elbetde, bu ýere gelýänlere edilýän hyzmat iň ýokary derejä laýyk gelmelidir.

Milli Liderimiz otel bilen tanyşlygy dowam edip, onuň otaglaryny, şol sanda standart we lýuks otaglaryny synlady. Şunuň bilen baglylykda, derejesine garamazdan, myhmanhana toplumynyň ähli otaglary halkara standartlara doly laýyk gelmelidir. Olarda rahat ýaşamak üçin ähli şertler, şol sanda amatly mebeller, otaglaryň döwrebap enjamlar bilen üpjünçiligi hem-de estetiki aýratynlyklar göz öňünde tutuldy.

Otaglaryň bezegi özboluşlylygy hem-de köp öwüşginli sazlaşygy bilen tapawutlanýar. Şunda mylaýym reňkler, şol sanda Garagum sährasynyň gaýtalanmajak tebigaty bilen sazlaşýan altynsow we goňras reňkler agdyklyk edýär. Milli bezeg reňkleriň usullarynyň oýlanyşykly ulanylmagy, nusgawy hem-de döwrebap ýörelgeleriň sazlaşykly utgaşmagy içki bezege aýratyn öwüşgin çaýýar. Umuman, munuň özi örän oňaýly we şol bir wagtyň özünde myhmansöýerlik ýagdaýyny döredýär, täze oteliň daşary ýurtly myhmanlar üçin özüne çekijiligini artdyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow binanyň meýilleşdirilişiniň aýratynlyklaryna, onuň içki bezegine, mowzuklaýyn barelýef pannolaryna hem-de tebigaty janlandyrýan täsin suratlara gyzyklanma bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz myhmanhana-işewürlik toplumy bilen tanyşlygy tamamlap, Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.

Soňra bu ýerde, «Garagum» otelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.

Işewür, wagt tapyp kabul edendigi üçin, döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden buýsanýandygyny hem-de milli Liderimiziň bildirýän ynamyna uly sarpa goýup, öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary edýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda türkiýeli işewür toparlaryň wekilleri bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi. Köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň dowamynda dürli ulgamlarda bilelikde işlemegiň üstünlikli tejribesi toplandy. “Rönesans Holding” kompaniýasy Türkmenistanda işlän ýyllarynda möhüm düzümleýin desgalaryň birnäçesiniň gurluşygyny amala aşyrdy. Şol desgalaryň hatarynda köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteli hem bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa kompaniýanyň işine beren ýokary bahasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Erman Ylyjak “Rönesans Holding” kompaniýasynyň ýurdumyz bilen uzak möhletleýin esasda özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigini, milli Liderimiziň başyny başlan, Türkmenistanyň innowasion ösüşine, onuň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny mundan beýläk-de durmuşa geçirmäge gatnaşmaga çalyşýandygyny tassyklady.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagyň gatnaşmagynda iş maslahatyny g eçirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, soňky ýyllarda obasenagat toplumynda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde pudagyň maddy-enjamlaýyn binýady ep-esli berkidildi. Onuň işine dolandyryşyň döwrebap usullary we innowasiýalary ornaşdyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ulanmak, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak, suw süýjediji desgalaryň gurluşygynda ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny netijeli ulanmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmekde türkiýeli hyzmatdaşlaryň gatnaşmagy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Işewür dünýä giňişliginde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde tanalýan Türkmenistanda amala aşyrylýan özgertmeleri durmuşa geçirmäge gatnaşmagyň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin uly hormatdygyny nygtap, “Rönesans Holding” kompaniýasynyň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändigini ýene-de bir gezek beýan etdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň işjeň, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyga ygrarlydygyna degişli kadalaşdyryjy hukuk binýadynyň döredilmeginiň ýardam edýändigini belledi.

Soňra iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň gatnaşmagynda dowam etdi. Onda Türkmenistanda täze elektrik stansiýalaryny gurmaga hem-de bu ugurda bilelikdäki işleri amala aşyrmaga degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, “Rönesans Holding” kompaniýasy ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen bilelikde Mary welaýatynda “Marykarbamid” zawodynyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda sebitde deňi-taýy bolmadyk elektrik stansiýasynyň gurluşygynyň taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşdy.

Işewür milli Liderimize türk kompaniýasynyň ýurdumyzda amala aşyrýan işleri barada hasabat berip, Türkmenistanyň elektrik energetika pudagyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalary durmuşa geçirmäge taýýardygyny nygtady.

Işewür netijeli işler üçin amatly maýa goýum ýagdaýy we giň mümkinçilikler döredilen ýurdumyzyň işewür hyzmatdaşy bolmagyň “Rönesans Holding” kompaniýasy üçin uly hormatdygyny ýene-de bir gezek nygtap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür hem-de eziz Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz binadan çykyp, köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteline sowgat hökmünde täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

Soňra milli Liderimiz täze desganyň açylmagy mynasybetli berlen toý sadakasyna gatnaşdy.

Özboluşly bezegi bilen tapawutlanýan, toý dabaralary üçin niýetlenen jaýda köpçülikleýin çäreleri guramak hem-de sungat ussatlarynyň çykyşlary üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini bellemek gerek.

Garagum sährasy ýaly giňden düşelen desterhanyň üstünde türkmen topragynda bitýän we ekologik taýdan arassalygy, ýokumlylygy bilen dünýä meşhur bolan dürli önümler görkezilýär. Bu ýerde çörek we çörek önümleriniň örän köp görnüşleri, yhlasly daýhanlaryň netijeli zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilýän gök, bakja we miwe önümleri özüne çekijiligi bilen haýran galdyrýar. Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli aladasy bilen daýhanlarymyza hemmetaraplaýyn goldaw berilýär.

Sadaka gatnaşyjylara mähriban halkymyzyň gadymdan gelýän däpleriniň hem-de tagam taýýarlamak babatda iň täze tehnologiýalaryň sazlaşygy esasynda taýýarlanylan milli tagamlar hödür edildi.

Sadaka tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlary köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteliniň açylmagy bilen ýene-de bir gezek gutlady we hemmeler bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

Bir söz bilen aýdylanda, täsin binagärlik keşbi bilen tapawutlanýan täze myhmanhana toplumyny hakyky sungat eseri diýip atlandyrmak bolar. Agşam çagy ol aýratyn gözel keşbe eýe bolýar. Munuň şeýle bolmagyna köp öwüşginli yşyklar ýardam edýär. Bu ýerde ornaşdyrylan ýöriteleşdirilen enjamlar hem-de sanly tehnologiýalar arkaly günüň şu çagynda suw çüwdürimleri bilen bezelen oteliň daş-töweregi haýran galdyryjy, köp öwüşginli yşyklaryň şüweleňini görkezmek üçin meýdança öwrülýär.

Şeýlelikde, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyna beslenen şu ýylda paýtagtymyzyň binagärlik düzüminiň üsti ýene-de bir ajaýyp desga bilen ýetirildi. Ol milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän hem-de ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da belende galdyrýan parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk we “Açyk gapylar” syýasatynyň özboluşly nyşanyna öwrüldi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47435

20.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara foruma gatnaşyjylara sanly ulgam arkaly ýüzlenmesi

(2021-nji ýylyň 18-nji noýabry)


Onuň Alyhezreti, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti hormatly jenap Mun Çže In!
Hormatly foruma gatnaşyjylar!


Ilki bilen, guramaçylara gutlag sözleri bilen ýüzlenmäge döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirmek isleýärin hem-de Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara foruma gatnaşyjylaryň ählisine üstünlikli işlemegi arzuw edýärin.

Türkmenistan bu foruma Ýewraziýada ykdysady hyzmatdaşlygyň strategik ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak we ösdürmek üçin möhüm halkara binýat hökmünde seredýär. Şeýle hem Koreýa Respublikasy bilen üstünlikli özara bähbitli ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlygymyzyň dowamy hökmünde garaýar.

Ýewraziýada ösüş ýagdaýlaryna işjeň gatnaşyjy bolmak bilen, Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen netijeli garaýyşlary hem-de başlangyçlary goldaýar. Şunuň bilen baglylykda, biz Ýewraziýa kontinentinde durnukly ösüşiň maksatnamalaryny we strategiýalaryny emele getirmekde we amala aşyrmakda köp meňzeşligi görýäris. Munuň özi Koreýa Respublikasynyň «Täze Demirgazyk syýasaty» bilen Türkmenistanyň «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» strategik ugry boýunça başlangyçlarynyň düýp mazmunyndan ybaratdyr.

Bu iki maksatnama hem üpjünçilik ulgamlaryny, «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmek, energetika, ulag, ekologik howpsuzlyk, ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek ýaly ugurlarda toplumlaýyn çäreleri öz içine alýar.

Häzirki döwrüň hakykaty pandemiýa garşy bilelikde göreşmek hem-de onuň ýaýramagy sebäpli ýüze çykan ýaramaz durmuş-ykdysady, ynsanperwer netijeleri azaltmak wezipesini öňe çykarýar. Gynansak-da, ählumumy howpuň öňünde duran dünýä bileleşiginiň bu wehime öz wagtynda netijeli göreşip bilmändigini bellemek gerek.

Biz dünýäniň ähli döwletleriniň aň-bilim, maddy, maliýe we beýleki serişdelerini birleşdirmegiň bu çökgünlik ýagdaýyny üstünlikli ýeňip geçmegiň ýeke-täk usulydygyna ynanýarys. Koronawirus meselesini syýasylaşdyrmakdan hem-de ony döwletara gatnaşyklarda täsir ediş guraly hökmünde ulanmakdan doly ýüz öwürmegiň zerurdygyna düşünýäris.

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça ozal beýan eden başlangyçlaryny anyklaşdyrdy. Biz, hususan-da, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň howandarlygynda koronawirusyň tebigy gelip çykyşyny öwrenmek boýunça ulgamlaýyn işe girişmegi, bu ýokanjyň döredýän kesellerini bejermek we onuň öňüni almak meseleleriniň üstünde maksada gönükdirilen işleri alyp barmagy teklip edýäris. Şu we beýleki halkara başlangyçlary öňe sürmek bilen, biz sebitleýin hem-de ikitaraplaýyn esasda degişli taslamalary amala aşyrmaga uly üns berýäris.

Türkmenistan saglygy goraýyş, «ýaşyl» ösüş, azyk howpsuzlygy we beýleki ugurlarda Koreýa Respublikasy bilen alyp barýan köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyna ýokary baha berýär. Bu ugurlar Koreýa Respublikasynyň «Täze Demirgazyk syýasatynyň» düzüm bölegi bolup durýar. Umuman, biz ylmy köp talap edýän pudaklarda taslamalary durmuşa geçirmekde bilelikde işlemek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny görýäris.


Hormatly foruma gatnaşyjylar!


Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýip yglan eden 2021-nji ýyly tamamlanyp barýar. Bu başlangyjyň esasynda dünýä bileleşiginiň ünsüni özara ynanyşmak medeniýetini we hormat goýmak gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň zerurdygyna çekmek islegi durýar. Döwletara gatnaşyklarda häzirki döwürde ýüze çykan ynamyň pese gaçmagyny aradan aýyrmagy göz öňünde tutýar.

Bu umumadamzat meselesini çözmek taryhy, medeni we bilim gatnaşyklarynyň üsti bilen ynsan aragatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam berer. Munuň özi «Täze Demirgazyk syýasatynyň» möhüm düzümlerinden biridir.

Şunuň bilen baglylykda, ynsanperwer ulgamy bilelikdäki tagallalary talap edýän ugur diýip hasap edýärin. Bu babatda uly mümkinçilikleri bolan Türkmenistan we Koreýa Respublikasy ýakyn wagtda bilelikdäki täze taslamalary amala aşyrmaga girişip bilerler diýip pikir edýärin. Bu bolsa «Täze Demirgazyk syýasatyny» amala aşyrmakda möhüm goşant bolar.

Sözümiň soňunda ähli gatnaşyjylara ýene-de bir gezek gutlag sözleri bilen ýüzlenýärin hem-de bu forumyň çäklerinde üstünlikli işlemegi arzuw edýärin.

Üns bereniňiz üçin sag boluň!https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47240

19.11.2021
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň üstünlikli gatnaşyklary Ýewraziýada ykdysady hyzmatdaşlygyň ugrudyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi

Aşgabat, 18-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň hem-de birnäçe döwletleriň Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçirilen ýokary derejeli forumyň gün tertibine häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary bilen baglylykda, geljegi nazara alyp, Ýewraziýa hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri girizildi.

Koreýa Respublikasynyň Baştutany Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara foruma gatnaşýan döwlet Baştutanlaryna we beýlekilere tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de ýokary derejeli bu duşuşygyň ähmiýetini nygtady. Prezident Mun Çže In döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga gönükdirilen şeýle çäreleri yzygiderli geçirmegiň sebitiň ýurtlary üçin möhümdigine ünsi çekdi.

Dostlukly ýurduň Baştutany şu foruma wekilçilik edýän döwletleriň geografiýasynyň giňdigini belläp, duşuşygyň oňa gatnaşyjylaryň arasynda bu ulgamda netijeli gatnaşyklaryň giňeldilmegine ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Milli Liderimiz öz çykyşynda ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň, ösüşiň bähbitlerine kybap gelýän sebit we dünýä derejesindäki netijeli gatnaşyklary ösdürmek meselelerinde Bitarap Türkmenistanyň işjeň hem-de oňyn başlangyçlar ýörelgesini tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Ine hem-de duşuşyga gatnaşyjylara ýüzlenip, guramaçylara gutlag sözleri bilen ýüzlenmäge döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlyk bildirdi we Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara foruma gatnaşyjylaryň ählisine üstünlikli işlemegi arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň bu foruma Ýewraziýada ykdysady hyzmatdaşlygyň strategik ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak we ösdürmek üçin möhüm halkara binýat hökmünde seredýändigini, şeýle hem Koreýa Respublikasy bilen üstünlikli özara bähbitli ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn ykdysady hyzmatdaşlygyň dowamy hökmünde garaýandygyny belledi.

Ýewraziýada ösüş ýagdaýlaryna işjeň gatnaşyjy bolmak bilen, Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen netijeli garaýyşlary we başlangyçlary goldaýar diýip, milli Liderimiz Ýewraziýa kontinentinde durnukly ösüşiň maksatnamalaryny hem-de strategiýalaryny emele getirmekde we amala aşyrmakda köp meňzeşligiň bardygyny kanagatlanma bilen nygtady.

Munuň özi Koreýa Respublikasynyň «Täze Demirgazyk syýasaty» bilen Türkmenistanyň «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» strategik ugry boýunça başlangyçlarynyň düýp mazmunyndan ybaratdyr. Bu iki maksatnama hem üpjünçilik ulgamlaryny, «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmek, energetika, ulag, ekologik howpsuzlyk, ykdysadyýeti sanly ulgama geçirmek ýaly ugurlarda toplumlaýyn çäreleri öz içine alýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki döwrüň hakykaty pandemiýa garşy bilelikde göreşmek hem-de onuň ýaýramagy sebäpli ýüze çykan ýaramaz durmuş-ykdysady, ynsanperwer netijeleri azaltmak wezipesini öňe çykarýar. Gynansak-da, ählumumy howpuň öňünde duran dünýä bileleşiginiň bu wehime öz wagtynda netijeli göreşip bilmändigini bellemek gerek diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de dünýäniň ähli döwletleriniň aň-bilim, maddy, maliýe we beýleki serişdelerini birleşdirmegiň bu çökgünlik ýagdaýyny üstünlikli ýeňip geçmegiň ýeke-täk usulydygyna ynam bildirdi.

Biz koronawirus meselesini syýasylaşdyrmakdan hem-de ony döwletara gatnaşyklarda täsir ediş guraly hökmünde ulanmakdan doly ýüz öwürmegiň zerurdygyna düşünýäris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça ozal beýan eden başlangyçlaryny anyklaşdyrdy. Biz, hususan-da, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň howandarlygynda koronawirusyň tebigy gelip çykyşyny öwrenmek boýunça ulgamlaýyn işe girişmegi, bu ýokanjyň döredýän kesellerini bejermek we onuň öňüni almak meseleleriniň üstünde maksada gönükdirilen işleri alyp barmagy teklip edýäris. Şu we beýleki halkara başlangyçlary öňe sürmek bilen, biz sebitleýin hem-de ikitaraplaýyn esasda degişli taslamalary amala aşyrmaga uly üns berýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Türkmenistan saglygy goraýyş, «ýaşyl» ösüş, azyk howpsuzlygy we beýleki ugurlarda Koreýa Respublikasy bilen alyp barýan köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyna ýokary baha berýär. Bu ugurlar Koreýa Respublikasynyň «Täze Demirgazyk syýasatynyň» düzüm bölegi bolup durýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şonuň bilen birlikde, umuman, ylmy köp talap edýän pudaklarda taslamalary durmuşa geçirmekde bilelikde işlemek üçin uly mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy.

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan eden 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar, bu başlangyjyň esasynda dünýä bileleşiginiň ünsüni özara ynanyşmak medeniýetini we hormat goýmak gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň zerurdygyna çekmek islegi durýar, döwletara gatnaşyklarda häzirki döwürde ýüze çykan ynamyň pese gaçmagyny aradan aýyrmak göz öňünde tutulýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Bu umumadamzat meselesini çözmek taryhy, medeni we bilim gatnaşyklarynyň üsti bilen ynsan aragatnaşyklaryny giňeltmäge ýardam berer. Munuň özi «Täze Demirgazyk syýasatynyň» möhüm düzümlerinden biridir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, ynsanperwer ulgamyň bilelikdäki tagallalary talap edýän ugur bolup durýandygyna üns çekildi. Bu babatda uly mümkinçilikleri bolan Türkmenistan we Koreýa Respublikasy ýakyn wagtda bilelikdäki täze taslamalary amala aşyrmaga girişip biler, bu bolsa «Täze Demirgazyk syýasatyny» amala aşyrmakda möhüm goşant bolar diýip, milli Liderimiz ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz sözüniň ahyrynda ýokary derejeli duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisini ýene-de bir gezek gutlady hem-de olara forumyň çäklerinde üstünlikli işlemegi arzuw etdi.

Netijeli ikitaraplaýyn we halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerinde berýän işjeň goldawy, ählumumy gün tertibiniň möhüm wezipeleriniň çözgüdini işläp taýýarlamak boýunça umumy tagallalary birleşdirmekde eýeleýän oňyn ýörelgesi üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi.
https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47241

19.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

Aşgabat, 18-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

Myhman döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Prezident Ilham Aliýewiň mähirli salamyny we tutuş doganlyk türkmen halkyna rowaçlyk hem-de umumy bähbitlere laýyk gelýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagy baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Nygtalyşy ýaly, biziň ýurtlarymyzy gadymdan bäri dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary birleşdirýär. Munuň özi iki halkyň asyrlaryň dowamynda kemala gelen taryhy-medeni we ruhy umumylygy bilen şertlendirilendir. Häzirki döwürde türkmen-azerbaýjan gatnaşyklary hil taýdan täze many-mazmuna eýe bolýar.

Mikail Çingiz ogly Jabbarow Azerbaýjanyň iki goňşy ýurduň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge ägirt uly ähmiýet berýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, myhman Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Ilham Aliýewiň maslahatlarynyň maksatlara ýetmek hem-de döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmak işlerini ilerletmek üçin zerur bolan esasy döredýändigini nygtady.

Milli Liderimiz dostlukly ýurduň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna we halkyna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, ýakyn goňşulary bilen hoşniýetli gatnaşyklara hemişe sarpa goýýan Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen iki döwletiň halklarynyň abadançylygynyň bähbidine deňhukuklylyk we özara bähbitlilik esasynda uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugruna ygrarlydygyny belledi.

Duşuşygyň dowamynda ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda ikitaraplaýyn özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ähli ulgamlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygy bellenildi. Ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryň we düzümleriň çäklerinde üstünlikli guralýan döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň ýokary depginine aýratyn üns berildi.

Hormatly Prezidentimiz hem-de myhman syýasy, söwda-ykdysady, ulag-kommunikasiýa, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ulgamlarda döwletara gatnaşyklaryň strategik häsiýetini nygtap, dürli ugurlarda gatnaşyklary ösdürmek boýunça utgaşdyryjy edara hökmünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň ornuny güýçlendirmegiň wajypdygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, özara maýa goýumlaryň netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýandygy nygtaldy.

Telekeçilik işi, forumlary guramak üçin amatly ykdysady, maliýe we hukuk şertleriniň mundan beýläk-de döredilmeginiň wajypdygy bellenildi. Şolar iki ýurduň işewür toparlarynyň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam eder.

Duşuşygyň barşynda iki goňşy döwletiň çäk taýdan ýerleşişiniň ýük daşamagyň amatly guryýer we deňiz ýollaryny, olaryň halkara ulag düzümine goşulyşmagyny üpjün edýän yklymara üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmekde tagallalary birleşdirmek üçin oňaýly şertleri döredýändigine üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri türkmen Lideriniň bu ulgamdaky döredijilikli başlangyçlarynyň wajypdygyny hem-de ähmiýetini nygtady.

Myhmanyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjana bolan saparynyň barşynda gazanylan ylalaşyklar ulag-logistika gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine kuwwatly itergi berdi. Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurtlarymyzyň döwrebap düzümini netijeli ulanmak bilen, dürli döwletlere üstaşyr hyzmatlary hödürleýändikleri nygtaldy. Munuň özi sebitara gatnaşyklaryň we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. Şu mesele boýunça pikir alyşmalaryň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe oňyn teklipleri beýan etdi.

Energetika ulgamy ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri boldy. Bu ulgam Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýedir. Milli Liderimiz hem-de myhman nebitiň we gazyň uly gorlaryna eýe bolan döwletleriň ikisiniň-de bu ulgamy ösdürmäge aýratyn üns berýändiklerini nygtap, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini aýtdylar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Mikail Çingiz ogly Jabbarow döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de uzak möhletleýin we netijelilik esasynda pugtalandyryljakdygyna, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47239

19.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Dünýä bazarlarynda türkmen önümlerine uly isleg bildirilmegi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrýar

Milli Liderimiz nobatdaky iri dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ahal welaýaty, 17-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň çäginde gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Mälim bolşy ýaly, Babadaýhan etrabyndaky täze dokma toplumynyň gurluşygyna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylyň maýynda gol çeken Kararyna laýyklykda başlanyldy we «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018 — 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» çäklerinde guruldy. Babadaýhan dokma toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyna wise-premýer Serdar Berdimuhamedow gatnaşyp, gatnaşyjylary täze kärhananyň gurluşygyna başlanylmagy bilen gutlady we bu toplumyň sebitiň ykdysadyýetini döwrebap derejede ösdürmäge, halkyň durmuş taýdan üpjünçiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen iri taslamadygyny aýtdy.

Mähriban Watanymyzyň dürli künjeklerinde gurulýan, milli ykdysadyýetimiziň geljegi uly bolan eksport ugurly pudaklarynyň ýokary tehnologiýaly kärhanalary ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň hem-de dünýä bileleşigi bilen utgaşykly gatnaşyklar ulgamyna işjeň goşulýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Gaýtadan işleýän senagatyň täze desgasynyň ulanmaga berilmegi dokma pudagynyň ösüş strategiýasyny durmuşa geçirmegiň, ony ösüşiň täze belentligine çykarmagyň, ýokary hil görkezijilerine laýyk gelýän ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleri köpeltmegiň hasabyna, alynýan girdejileri artdyrmak ugrundaky nobatdaky möhüm ädime öwrüldi.

Mälim bolşy ýaly, Ahal welaýaty pagtadan we ýüpekden öndürilýän önümçilik üçin ägirt uly mümkinçilikleri bolan iri senagat sebitleriniň biri bolup durýar. Bu ýerde tehnologik kuwwaty boýunça ýokary hilli önümleri öndürmäge ukyply Gökdepe, Gypjak, Ruhabat dokma toplumlary hem-de birnäçe täzeçil usulda işleýän egirme we dokma kärhanalary bar.

Şu ýylyň awgust aýynda Kaka etrabynda dokma toplumy ulanmaga berildi. Şu gün açylýan önümçilik desgasy öňdebaryjy tehnologiýalaryň häzirki zaman derejesini hasaba almak bilen, bar bolan mümkinçilikleri doly derejede durmuşa geçirmäge, bazar bäsleşigi şertlerinde ýokary hili üpjün etmäge ýardam berer. Ahal welaýatynyň dokma kärhanalarynyň üstüni ýetiren täze senagat toplumynyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän 2021-nji ýylda işe girizilýändigini bellemek ýakymlydyr.

Birnäçe döwletleriň hem-de daşary ýurt maýadarlarynyň gatnaşmagynda täze dokma kärhanalarynyň gurulmagy içerki bazarda ýokary hilli dokma önümleriniň bolçulygyny üpjün etmäge mümkinçilik berdi. Daşary ýurtlaryň önüm öndürijileri bilen mynasyp bäsdeşlik etmäge ukyply bu toplumyň kärhanalarynda öndürilýän önümleriň görnüşleri ýyl-ýyldan artýar. Ýeri gelende aýtsak, önümçiligiň ähli ugurlaryny öz içine alýan döwrebap dokma toplumlarynyň birnäçesiniň gurulmagy netijesinde ýurdumyzyň ykdysadyýetinde ägirt uly özgertmeler bolup geçdi we Türkmenistan pagta çig malyndan taýýarlanan önümleri daşary ýurtlara eksport edýän iri ýurtlaryň birine öwrüldi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Diýarymyzyň dokma pudagy häzirki döwrüň ileri tutulýan ugurlaryny hem-de dünýäniň ykdysady giňişligine goşulmak meýillerini nazara almak bilen, milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösüş ýoluna düşendigini äşgär edýär. Soňky ýyllarda pudagyň düzümine tebigy çig maldan bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmäge niýetlenen onlarça täze kärhanalar goşuldy. Şeýlelikde, milli dokma senagaty halkara bazarlarda eýeleýän ornuny pugtalandyrdy. Mundan başga-da, ýüpek önümçiliginde, aýakgap we deri işläp taýýarlamakda işjeňlik görkezýän kärhanalaryň sany artýar.

Ýaponiýanyň we Ýewropa ýurtlarynyň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň enjamlarynyň kärhanalarda işjeň ulanylmagy uly üstünliklere giň ýol açýar. Hususan-da, ýurdumyzyň dokma toplumlarynda Şweýsariýanyň «Rieter», «Benninger», Germaniýanyň «Trützsсhler», «Sсhlafhorst», «Zinser», “Monforst”, “Küsters”, Italiýanyň “Marzoli”, “Mario Сrosta”, “Reggiani”, “Arioli”, “Savio”, Belgiýanyň “Picanol”, Ýaponiýanyň “Tsudakoma”, “Juki”, “Muratec” kompaniýalarynyň enjamlary ornaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, öndürilýän önümleriň halkara hil görkezijilerine we ekologik howpsuzlyga laýyk gelmegine möhüm üns berilmelidir. Pudagyň kärhanalarynyň önümleri “Önümçiligi dolandyryş ulgamy we hil gözegçiligi” ISO 9001, “Daşky gurşawy goramak” ISO 14001, “Zähmeti goramak we önümçilik howpsuzlygy” OHSAS 18001 güwänamalaryna mynasyp boldy.

Gaýtadan işleýän kuwwatly senagatyň döredilmegi Türkmenistanyň dünýäniň iri dokma öndürijileriniň hatarynda mynasyp orun eýelemegine ýardam berdi. Harytlaryň ýokary hil derejesine mynasyp bolmagy ýurdumyzyň abraýyny has-da belende göterdi.

...Täze dokma toplumynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerinde baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Köp sanly dabara gatnaşyjylar ýurdumyzyň täze taryhyna möhüm sahypa bolup ýazyljak şanly wakalaryň başlamagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dikuçary täze toplumyň ýanyndaky meýdança gondy. Bu ýere ýygnananlar milli Liderimizi uly ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Dokma pudagynyň elleri baýdakly, dürli şarly işgärleriniň, ýaşlaryň hatara düzülen haly düşelen ýodajygy boýunça döwlet Baştutanymyz dabaranyň geçiriljek ýerine geldi.

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň “Dokmaçylar” medeni merkeziniň folklor-etnografiýa tans toparynyň aýdymçylarynyň hoş owazly çykyşlary we joşgunly tanslary dabaranyň şowhunyny artdyrdy.

Hormatly Prezidentimiz ajaýyp çykyşlary üçin sungat ussatlaryna minnetdarlyk bildirip, toparyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň halk artisti Jemal Saparowa bilen söhbetdeş boldy.

Döwlet Baştutanymyz söhbetdeşligiň dowamynda häzirki döwürde ähli ugurlarda bolşy ýaly, medeniýet we sungat ulgamyna hem täzeçil usullaryň, häzirki zaman tehnologiýalarynyň işjeň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyny belläp, täze saz eserleri, tanslar döredilende, döwrebap tehnologiýalardan netijeli peýdalanmalydygyna ünsi çekdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz toparyň milli medeniýeti, aýdym we tans sungatyny ösdürmekde zerur işleri alyp barmalydygyny, häzirki döwrüň ruhuna laýyk gelýän, milli sungatymyzyň nusgalyk ýörelgelerini öz içine alýan çykyşlary taýýarlamak ugrunda ähli tagallalary etmelidiklerini belledi. Milli Liderimiz döwletimiziň medeniýet we sungat işgärleriniň has-da döredijilikli işlemekleri ugrunda mundan beýläk-de zerur şertleri döretjekdigini aýdyp, sungat işgärlerine täze, döwrebap eserleri döretmegi arzuw etdi.

“Dokmaçylar” folklor-etnografiýa tans toparynyň çeper ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkynyň ruhy mirasynyň baýlaşdyrylmagyna, doly derejeli döredijilik bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriň döredilmegi ugrunda ýadawsyz alada edýändigi hem-de yzygiderli üns berýändigi üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, geljekde-de öz zehinlerini we ylhamyny eziz Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine bagyş etjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz esasy dabaranyň geçirilýän ýerine tarap ugrady. Bu ýere Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, wise-premýerler, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylary, Ahal welaýatynyň häkimi, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar. Hemmeler ör turup milli Liderimizi garşyladylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu günki çärä gatnaşyjylara ýüzlenip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, Bitarap Watanymyzda beýik işleriň bitirilýändigini, durmuşyň ähli ulgamlarynda düýpli özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygyny, ýokary netijeleriň gazanylýandygyny belledi. “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän şu ýylda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli onlarça döwrebap desgalar ulanylmaga berildi.

Bu ajaýyp üstünlikler, taryhy sepgitler bagtyýar halkymyzyň abadan hem-de eşretli durmuşda ýaşamagyny üpjün etjek belent maksatlara gönükdirilendir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Biziň baş wezipämiz ata Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen, öňdebaryjy döwletleriniň hataryna çykarmakdan, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Şoňa görä-de, ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ösüşine uly itergi berjek iri desgalary yzygiderli gurup ulanmaga berýäris. Şunuň ýaly täze, döwrebap kärhanalardyr desgalar bolsa eziz Diýarymyzyň ösüşleriň ak ýoly bilen öňe barýandygynyň, ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrülýändiginiň aýdyň mysalydyr diýip, milli Liderimiz belledi.

Mälim bolşy ýaly, ýakynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda iri dokma toplumy işe girizildi. Şu gün bolsa welaýatyň Babadaýhan etrabynda hem ýyllyk önümçilik kuwwaty 5 müň tonna inçe süýümli pagtany gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän täze dokma toplumy dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilýär. Bu bolsa Garaşsyzlyk eýýamynda düýbünden täzeden döredilip, milli ykdysadyýetimiziň esasy sütünleriniň birine öwrülen dokma senagatynyň uly ösüşlere beslenýändigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezýär diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Häzirki döwürde ykdysadyýetimiziň iň bir girdejili pudagyna öwrülen dokma senagatynda uly önümçilik kärhanalarynyň ençemesi bar. Olarda köp sanly adam iş bilen durnukly üpjün edilýär. Pudakda ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlary ornaşdyrylan, häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýän täze kärhanalar yzygiderli gurlup işe girizilýär. Şolarda zähmet çekýän işgärleriň köpüsi daşary ýurtlarda hünär tejribesini ýokarlandyryp geldi. Munuň özi pudagyň döwrebap ösmegini, dokma önümçiliginiň barha giňelmegini, netijede bolsa milli harytlaryň hiliniň ýokary bolup, içerki hem-de dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanmagyny üpjün edýär.

Garaşsyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň kabul edilen döwlet we milli maksatnamalarynda dokma senagatyny ösdürmek boýunça hem giň möçberli çäreler göz öňünde tutulýar. Pudagy ösdürmäge köp möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär.

Bereketli türkmen topragynyň gymmatly baýlygy, halkymyzyň altyna deňeýän milli guwanjy bolan ak pagtamyz indi dolulygyna öz ýurdumyzda gaýtadan işlenip, şondan ilatyň ösen isleglerini kanagatlandyrýan ýokary hilli, köp görnüşli taýýar önümler öndürilýär. Ekologik taýdan arassa bu harytlar dünýä bazarlarynda hem uly islegden peýdalanýar. Netijede, gymmatly çig maldan taýýarlanan önümleriň bahasy birnäçe esse ýokarlanyp, olar gyzyl pulda döwletimize köp möçberde girdeji getirýär, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny has-da artdyrýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Häzirki döwrüň iri we döwrebap kärhanalarynyň biri bolan Babadaýhan dokma toplumy dört sany önümçilik birligini özünde jemleýär. Umumy bahasy 151 million 800 müň amerikan dollary bolan täze toplumyň düzümine ýüplük, boýag, tikinçilik hem-de mata fabrikleri girýär. Tutýan meýdany 20 gektar bolan döwrebap kärhanada işleri talabalaýyk ýola goýmak üçin önümçilik binalaryndan başga-da, iki gatly edara binasy, dürli ammarlar, transformator bekedi, ussahana, ýangyn howpsuzlyk desgalary bar. Şeýle hem bu ýerde işgärlere amatly iş we dynç alyş şertlerini döretmek üçin 450 orunlyk naharhana, sport meýdançasy, iki gatly, 16 orunlyk myhmanhanalaryň ikisi ýerleşýär.

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga mynasyp goşant goşjak bu toplumda Şweýsariýa, Ýaponiýa, Belgiýa, Italiýa, Germaniýa we Türkiýe ýaly ýurtlaryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň kämil enjamlary ornaşdyryldy diýip, döwlet Baştutanymyz toplumyň ýylda 3 müň 300 tonna ýokary hilli ýüplük, 20 million inedördül metr dürli görnüşli, şol sanda 18 million metr boýalan mata hem-de 3 million 500 müň sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge niýetlenendigini aýtdy.

Täze kärhananyň önümleri içerki bazarda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutmak bilen, köp möçberde serişdeleri tygşytlamaga mümkinçilik berer. Şonuň bilen birlikde özümizden artýan taýýar önümleri beýleki döwletlere-de ibermäge şert döreder. Bu bolsa pudagyň eksport mümkinçiligini, gelip gowuşýan maliýe serişdelerini artdyrmaga uly goşant goşar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Döwrebap toplumyň işe girizilmegi bilen, ýurdumyzda 1 müň 150 sany täze iş orny dörär. Bu bolsa golaýdaky etraplardyr şäherleriň ilatyny hem iş bilen üpjün etmekde, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmakda uly ähmiýete eýedir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Biz mundan beýläk-de ýurdumyzyň geljegi uly bolan dokma senagatyny depginli ösdürmäge, onuň önümçilik kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen maýa goýum taslamalaryny amala aşyrarys. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän iri innowasion önümçilikleri döretmek, hereket edýän kärhanalaryň durkuny toplumlaýyn täzelemek boýunça işleri dowam ederis. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyzdan ugur alyp, işgärleriň iş we durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga aýratyn üns bereris diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň ahyrynda hemmeleri Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda iri önümçilik kärhanalarynyň biri bolan, häzirki zamanyň iň kämil enjamlary bilen üpjün edilen täze dokma toplumynyň işe girizilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady we hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, bu döwrebap kärhanada zähmet çekjek işgärlere bolsa Garaşsyz Watanymyzyň dokma senagaty pudagyny ösdürmek ugrunda alyp barjak işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşy uly ruhubelentlik bilen diňlenildi we şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Belgiýanyň, Ýaponiýanyň, Germaniýanyň, Şweýsariýanyň we Standartlaşdyrmak boýunça halkara guramasynyň (ISO) bu günki dabara sanly ulgam arkaly goşulan wekilleriniň çykyşlaryny diňledi.

Ilki bilen, Şweýsariýanyň “Rieter Management AG” kompaniýasynyň enjamlar we ulgamlar boýunça işewür toparlarynyň ýolbaşçysy Rojer Albreht çykyş edip, Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşyjylara iň gowy arzuwlaryny beýan etmek mümkinçiligine şatdygyny aýdyp, kompaniýanyň Türkmenistan bilen 30 ýyldan bäri hyzmatdaşlyk edýändigini hem-de şeýle hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirjekdigini belledi.

Türkmenistanyň dokma önümleri hemişe dünýä bazarynda özüniň ýokary hili bilen meşhur bolup, uly islegden peýdalanýar. Şu gün dabara bilen açylýan kärhanada oturdylan enjamlar önümi ekologik taýdan arassa, az möçberli çykgytly çig maly tygşytlamagyň hasabyna öndürmäge mümkinçilik berýär.

Biziň kompaniýamyz munuň üçin bu toplumda ýüplügi gaplamak üçin enjamlary ornaşdyrdy. Pudagyň hünärmenleriniň tagallasy netijesinde häzirki wagtda Türkmenistanda ýokary hilli önümler öndürilýär diýip, işewür nygtady.

Işewür Babadaýhan etrabyndaky dokma kärhanasynyň öndüren önümleriniň dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanjakdygyna ynam bildirip, toplumyň kompaniýanyň enjamlary bilen üpjün edilendigi hakyndaky ýörite güwänamanyň gowşurylýandygyny yglan etdi.

Jenap Rojer Albreht sözüniň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa kompaniýanyň üstünlikli işlemegi babatynda döredilen şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, milli Liderimize berk jan saglyk, türkmen halkyna bolsa rowaçlyk we abadançylyk arzuw etdi.

Soňra Belgiýanyň “Piсanol” kompaniýasynyň direktory, Şweýsariýanyň “Rieter” kompaniýasynyň paýdary Luk Tak Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşmagyň özi üçin uly mertebedigini nygtady. Türkmenistan bilen ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň arasynda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň ýola goýlandygyny belläp, işewür “Piсanol” kompaniýasynyň 2014-nji ýylda ýurdumyzyň kärhanalaryna dokma enjamlarynyň 276-syny, 2021-nji ýylda bolsa Kaka we Babadaýhan dokma toplumlarynda, degişlilikde, 100 we 110 sany önümçilik enjamlaryny ornaşdyrandygyny aýtdy.

Kompaniýanyň Türkmenistana getirilýän tehnologik enjamlary ýokary hilli önümleri çykarmak üçin niýetlenendir we olar çig maly tygşytly ulanmaga mümkinçilik berýän özboluşly öndürijiligi bilen tapawutlanýar. Türkmen daýhanlarynyň ýokary hilli pagta ösdürip ýetişdirýändigini nygtap, Luk Tak gaýtadan işlenen pagtanyň ýokary baha mynasyp boljakdygyny, ondan öndürilen önümleriň dünýä bazarlarynda geçginli harytlara öwrüljekdigini nygtady.

Biz Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigine şatdyrys we kompaniýamyzyň enjamlarynyň ýurduň ykdysady ösüşinde giňden peýdalanylýandygyna buýsanýarys diýip, işewür belledi hem-de “Piсanol” kompaniýasynyň netijeli işi ugrunda döredilýän mümkinçilikler üçin milli Liderimize hoşallyk sözlerini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, Luk Tak täze dokma toplumyna kompaniýanyň degişli güwänamasynyň gowşurylýandygyny yglan etdi.

Sözüniň ahyrynda jenap Luk Tak hemmeleri bu günki dabara bilen gutlady we mundan beýläk-de ösüş arzuw etdi.

Soňra Türkiýäniň «Alberk QA» halkara tehniki gözegçilik we güwälendiriş kompaniýasynyň daşary ýurtlar boýunça dolandyryjysy hanym Begüm Atakan Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky dokma toplumynyň açylyşyna gatnaşmak mümkinçiligine şatdygyny belläp, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde ägirt uly ykdysady ösüşe eýe bolandygyny, dünýäniň iri kompaniýalarynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan dokma senagaty kärhanalarynyň işe girizilýändigini nygtady. Şunuň bilen birlikde, bu ýerde ekologik taýdan arassa önümleri öndürmäge aýratyn üns berlip, daşky gurşawa zyýan ýetirmezden, alyjylaryň islegleri kanagatlandyrylýar.

Durmuşa geçirilen ägirt uly işleriň netijesinde Türkmenistanyň dokma senagaty bütin dünýäde ykrar edilip, ýokary sylaglara hem-de güwänamalara eýe boldy. Şunuň bilen baglylykda, kompaniýanyň wekili Babadaýhan etrabyndaky dokma toplumyna ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, ISO 45001 we ISO 10002 hil güwänamalaryny gowşurmagyň özi üçin uly hormatdygyny belledi.

Soňra Germaniýanyň Hohenştaýn dokma barlag institutynyň güwänamalaşdyryş bölüminiň inženeri hanym Ursula Seibitin Garaşsyzlyk ýyllary içinde Türkmenistanyň ykdysadyýetinde ägirt uly üstünlikleriň gazanylandygyny, dürli dokma önümleriniň önümçiligi boýunça birnäçe kärhanalardyr toplumlaryň gurlup ulanmaga berlendigini nygtady. Ol önümçilik toplumlary dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň täze enjamlary bilen üpjün edildi.

Häzirki zaman tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy bilen birlikde, öndürilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyna, ekologik howpsuzlygyň talaplarynyň berjaý edilmegine aýratyn üns berilýär.

Babadaýhan dokma toplumy Germaniýanyň “Monforst” kompaniýasynyň güwänamasyna we guramalaryň hem-de kärhanalaryň hil menejment ulgamynyň ISO 9001 güwänamasyna, jemgyýet jogapkärçiligi menejment ulgamynyň SA 8000 güwanamasyna, şeýle hem Oeko-Teх Standard güwänamasyna mynasyp boldy. Munuň özi toplumyň önümleriniň ýokary ekologik talaplara we dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigini aňladýar. Türkmenistanyň dokma senagaty köp ýyllaryň dowamynda önümleriniň ýokary hil derejesine mynasyp bolýandygy bilen giňden ykrar edilip, ISO 9001, ISO 14001 we OHSAS 18001 güwänamalaryna eýe boldy.

Şonuň ýaly-da, hanym Ursula Seibitin Babadaýhan dokma toplumyna önümçiligiň islendik tapgyrynda howpsuzlygy we zyýanly himiki maddalaryň ýokdugyny tassyklaýan Oeko-Teх Standart güwänamasynyň gowşurylýandygyny yglan etdi we kärhananyň öz işini üstünlikli alyp barjakdygyna ynam bildirip, Türkmenistana mundan beýläk-de ägirt uly üstünlikleri, ýurduň halkyna bolsa parahatçylyk we gülläp ösüş arzuw etdi.

Şeýle hem täze dokma toplumyna “Monforized” kompaniýasynyň güwänamasy gowşuryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylaryna we wekillerine ýüzlenip, täze toplumyň milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagynda, eksport mümkinçilikleriniň artmagynda möhüm orun eýelejekdigini, täze taryhy eýýamda ýerine ýetirilýän işleriň aýratyn ähmiýetlidigini belledi.

Täze toplumy bina etmek ýerli gurluşykçylara tabşyryldy. Olar iri möçberli we halkara ähmiýetli taslamalaryň ýerine ýetirilmegine örän jogapkärçilikli, toplumlaýyn esasda çemeleşýärler diýip, milli Liderimiz täze taryhy eýýamda amala aşyrylýan işleriň asyrlara barabar ähmiýetini nygtap, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde durmuşa geçirilýän ägirt uly özgertmeleriň mynasyp derejede beýan edilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde dünýäde deňi-taýy bolmadyk önümçilik kuwwatlyklarynyň, şol sanda täze dokma toplumynyň halkymyz üçin şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna sowgatdygyny, edermen daýhanlaryň yhlasly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen pagtanyň gymmatly çig mala we dünýäde uly islegden peýdalanylýan harytlara öwrülýändigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň many-mazmunyny açyp görkezmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz dokma toplumynyň baş girelgesine geldi.

Dabaraly pursat gelip ýetdi. Döwlet Baştutanymyz ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda toý bagyny kesdi. Dokma senagatynyň täze desgasy açyldy!

Özüniň tehniki hem-de tehnologik üpjünçiligi, şonuň ýaly-da, bu ýerde gurnalan awtomatlaşdyrylan täze önümçilik ulgamy bilen bu toplum Ahal welaýatynda iň döwrebap dokma kärhanalarynyň birine öwrüler. Bu ýerde pagta süýümini gaýtadan işlemekden başlap, ahyrky önümi öndürmäge çenli ähli tehnologik tapgyrlary guramak göz öňünde tutuldy hem-de toplum ýüplük, dokma, boýag we tikin fabriklerini özünde jemleýär. Bu milli ykdysadyýetimizi ösdürmegiň pudagy giň möçberlerde diwersifikasiýalaşdyrmaga, sebitleri senagat taýdan ösdürmäge, ýerlerdäki tebigy serişdeleri doly ulanmaga gönükdirilen strategiýasyny durmuşa geçirmekde nobatdaky möhüm ädim boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýörite awtoulagda ýüplük fabrigine tarap ugrady.

Milli Liderimiz kärhananyň esasy önümhanalarynda pagta süýüminden ýüplügi taýýarlamagyň tapgyrlaryny synlaýar. Hünärmenler döwlet Baştutanymyzy oturdylan enjamlaryň tehniki aýratynlyklary hem-de artykmaçlyklary bilen jikme-jik tanyşdyrýarlar. Bu ýerde Şweýsariýanyň “Rieter AG” hem-de Ýaponiýanyň “Murata Manufacturing Ltd.” kompaniýalarynyň örän tygşytly hem-de ýokary öndürijilikli iň täze enjamlary oturdyldy. Ekologik taýdan howpsuz tehnologiýalar tebigy serişdeleri tygşytlamaga hem-de önümçilik galyndylaryny azaltmaga ýardam eder. Şu kysymly enjamlar nou-haulary ulanmagyň hasabyna birnäçe artykmaçlyklara eýedir — ýüplük üçin çykdajylar kadalaşdyrylýar, ýokary hil üpjün edilýär hem-de energiýa az sarp edilýär.

Ýurdumyzda pagta egriji önümçilik üçin maşynlary hem-de enjamlary esasy iberijiler bolup durýan bu şereketler özlerini ygtybarly we jogapkärli hyzmatdaş hökmünde görkezdiler. Dürli halkara güwänamalar bu önüm öndürijileriň enjamlary arkaly tebigy çig maldan taýýarlanylýan önümleriň ýokary hiliniň hem-de ekologik taýdan arassalygynyň girewi bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz önümçilik tapgyry bilen tanyşdy. Fabrikde ýylda 5 müň tonna inçe süýümli pagtany gaýtadan işlemek, 3 müň 300 tonna ýokary hilli “kompakt-penýe” kysymly ýüplük öndürmek hem-de garyşyk ýüplük çykarmak üçin mümkinçilikler döredildi. Ýüplügiň bu görnüşi erkek adamlaryň köýneklerini, ýokary hilli trikotaž önümlerini, ýorgan-düşek daşlaryny we jorap önümlerini öndürmekde ulanylyp bilner.

Önümiň kysymyny kesgitlemek üçin ýüplük ýörite dolaýjy enjamda dolanýar, soňra elektron terezilerde taýýar önümiň kysymy kesgitlenýär. Mundan başga-da, şu enjamyň kömegi arkaly ýüplügiň çeýeligi, berkligi, pagta süýüminiň ýogynlygy, uzynlygy we beýleki görkezijileri anyklanylýar hem-de degişli netijeler alynýar.

Ýokary takyk enjam diňe bir fabrige gelip gowuşýan pagta süýümine doly seljerme we baha bermän, eýsem, mundan beýläk-de ulanylmagyny göz öňünde tutmak bilen, öndürilýän ýüplügiň hiline baha bermäge, önüm öndürmegiň amala aşyrylýan möçberlerini düýpli seljermäge hem mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, önümhanada çykarylýan önümiň daşky görnüşlerini gowulandyrmak üçin ýörite çyglandyryjy ulgam işleýär.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ýüplük fabriginiň işgäri bilen bolan söhbetdeşliginde onuň maşgala durmuşy hem-de iş şertleri bilen gyzyklandy. Milli Liderimiz önümçilik bölümlerinde zähmetiň guralyşy bilen baglanyşykly meseleler barada aýdyp, işgärleriň saglygy üçin howpsuzlyk talaplarynyň berk berjaý edilmeginiň, netijeli zähmet üçin şertleriň döredilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Hünärmen netijeli işlemek, häzirki zaman talaplaryna we hil görkezijilerine laýyk gelýän önümleri öndürmek, dynç almak babatda bu ýerde ähli zerur şertleriň hem-de mümkinçilikleriň döredilendigi üçin milli Liderimize hoşallyk sözlerini aýtdy.

Soňra milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dokma fabrigine bardy. Bu ýerde döwrebap tehnologiýalar esasynda işleýän innowasion enjamlar oturdyldy. Olaryň kömegi bilen süýümiň, ýüplügiň häsiýetli aýratynlyklary kesgitlenýär, öndürilýän önüm bolsa halkara ülňülere doly laýyk gelip, matalaryň berkligini, olaryň ekologik taýdan arassalygyny üpjün edýär.

Dokma önümçiliginiň hünärmeni döwlet Baştutanymyza kärhananyň Belgiýanyň “Piсanol” kompaniýasynyň innowasion enjamlary bilen üpjün edilendigini habar berdi. Ol ýylda ýokary hilli dürli matalaryň 20 million inedördül metrini öndürmäge mümkinçilik berýär.

Bu ýerde öndürilýän matalar reňk öwüşginleriniň köpdürlüligi, iň esasysy bolsa, ekologik taýdan arassalygy bilen tapawutlanýar. Toplumyň önümleriniň ýokary halkara ülňülere laýyk gelmegi ýurdumyzyň dokma pudagynyň kärhanalaryna bildirilýän häzirki zaman talaplarynyň berjaý edilýändigine güwä geçýär.

Ýeri gelende, matalaryň türkmen topragynda öndürilen inçe süýümli pagtany senagat taýdan gaýtadan işlemegiň netijesinde çykarylýandygyny aýtmak gerek. Dünýäniň iri önüm öndürijileriniň häzirki zaman enjamlarynyň ulanylmagy olaryň ýokary hil derejesine eýe bolmagyna getirýär.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyz hünärmen bilen söhbetdeş bolup, türkmen halkynyň zähmete aýratyn gadyr goýýandygyny, bu gün işiň usullarynyň kämilleşdirilýändigini, döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny belledi we hünärmenleriň häzirki zaman enjamlarynda netijeli işlemekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini belledi.

Hünärmen bu ýerde döredilen mümkinçilikler barada aýdyp, işden boş wagtlary el işleri bilen meşgullanýandygyny gürrüň berdi we netijeli işlemek, dynç almak ugrunda üpjün edilen şertler üçin milli Liderimize hoşallyk sözlerini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dürli reňkli top matalaryň birnäçe görnüşini synlap, olaryň hili hem-de boýaglarynyň durumlylygy bilen gyzyklandy.

Soňra döwlet Baştutanymyz boýag bölümine bardy. Ol ýerde umumy meýdanda doly awtomatlaşdyrylan aklanan, ýylmanak görnüşde boýalan we basyjy materiallary öndürmäge mümkinçilik berýän akym ulgamlarydyr enjamlar ykjam ýerleşdirilipdir. Bu bölümiň işgäri milli Liderimize matalaryň deslapky tehnologik gözegçilikden geçirilýändigini, özi-de matanyň her bir görnüşi üçin bezeg hem-de boýag usullarynyň bardygyny gürrüň berdi.

Milli Liderimiz boýag fabriginiň iş usuly, bu ýerde oturdylan enjamlaryň aýratynlyklary bilen jikme-jik tanşyp, ulanylýan reňkleriň durnuklylyk derejesini ýokarlandyrmak, olaryň görnüşlerini artdyrmak hem-de häzirki zaman usullaryny we milli däpleri utgaşdyryp, reňkleri işläp taýýarlamak bilen baglanyşykly meselelere jogapkärli, ylmy esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belledi.

Öňdebaryjy ýörite usullaryň ulanylmagy reňkleriň berkligini, Gün şöhlesine durnuklylygyny ýokarlandyrýar. Ýöriteleşdirilen enjamlaryň köp sanlysy materiallaryň uzak möhletleýinligini, ýumşaklygyny hem-de az ýygyrt atmagyny üpjün edýär. Reňkleri garmak bellenen tertibe laýyklykda, ýörite enjamlarda amala aşyrylýar. Şolaryň hatarynda Germaniýanyň “Monforts”, Türkiýäniň “Eliar”, “Mumnun”, “Beneks” kompaniýalarynyň boýag enjamlary bar. Şolaryň kömegi bilen awtomatik usulda himiki hem-de boýag serişdeleri zerur möçberlerde alynýar we dürli boýaglar taýýarlanylýar.

Toplumyň işgäri ähli dokmaçylaryň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa netijeli zähmet çekmekleri üçin giň mümkinçilikleriň döredilendigine hoşallyk bildirdi.

Boýag bölüminde taýýar mata önümleri uly top edilip ýygnalýar hem-de tikin bölümine ugradylýar. Döwlet Baştutanymyz taýýar önümleriň gaplanylyşynyň hili, bellenilen ölçegler boýunça dürli önümleri taýýarlamak, enjamlarda zerur tikinçilik işleriniň ýerine ýetirilişi bilen gyzyklandy.

Soňra döwlet Baştutanymyz tikinçilik fabriginiň binasyna tarap ugrady hem-de bu ýerden dünýä belli taýýar önüm öndürijiler bolan “Juki” (Ýaponiýa), “BAYSONIС” (Türkiýe) “TEХPA” (Germaniýa) tarapyndan oturdylan enjamlar we önümçilik tapgyry bilen gyzyklandy.

Önümhananyň hünärmeniniň habar berşi ýaly, bu ýerde ýylda taýýar tikin önümleriniň 3 million 500 müňüsini çykarmak meýilleşdirilýär.

Tikinçilik fabriginiň düzüminde modelirleme bölümi bar. Ol ýerde ýaş gyzlar kompýuterlerde degişli reňkleri saýlap, özleriniň döredijilik zehinine hem-de milli çeperçilik mekdebiniň däplerine laýyklykda, keşpleridir şekilleri döredýärler. Taýýarlanan matalar ýörite ülňüler esasynda ýerine ýetirilip, ol matanyň uzynlygyny, inini, biçimleriň arasyndaky galyndylaryň möçberini kesgitleýär.

Bu ýerde mata, esasy çig mal, sapakdyr iliklere we beýlekilere harçlanýan çykdajylar, gaplamagyň görnüşi, gaplar baradaky ähli zerur maglumatlar jemlenýär. Bölümiň synag önümhanasynda enjamlaryň görnüşleri boýunça sarp edilýän ýüplük hem-de önüm öndürmäge sarp edilýän wagt hasaplanylýar. Şeýle hem bu ýerde awtomatlaşdyrylan biçüw bölümi bar. Ýöriteleşdirilen enjamlar önümi tikmegiň tehnologik yzygiderliligine laýyklykda ýerleşdirilipdir.

Ähli önümçilik tehnologiýasy toplamak we gaplamak bölüminde tamamlanýar. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa çalt hereket edýän enjamyň taýýar önümi ilki polietilen gaplaýşy, soňra bolsa buýrujynyň islegine laýyklykda ýörite gaplara ýerleşdirilişi görkezildi.

Kärhanada önümçilik öňdebaryjy, ekologik taýdan arassa tehnologiýalara esaslanandyr. Häzirki wagtda ol ýurdumyzda gurulýan ähli senagat kärhanalaryna bildirilýän baş talapdyr. Iş ýüzünde bu çykgytsyz önümçilikdir. Sebäbi pagta süýümi gaýtadan işlenenden soň galýan galyndy süzgüçler arkaly arassalanylýar.

Awtomatik ulgamlar kärhananyň işgärleriniň oňaýly zähmet şertlerini üpjün edýär. Toplumyň çäginde işgärler üçin niýetlenen edara binasy, öňdebaryjy enjamlar we ýörite mümkinçilikler bilen üpjün edilen döwrebap naharhana bar. Ýagty, oňaýly ýerleşdirilen otaglar häzirki zaman mebelleri hem-de durmuş tehnikalary bilen doly üpjün edildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýörite bellenilen ýerde ýaýbaňlandyrylan sergini synlady. Onda dokma pudagynyň kärhanalarynyň, şol sanda täze toplumyň taýýar önümleriniň giň görnüşleri ýerleşdirilipdir. Ekologik taýdan arassa ýüplükden taýýarlanan çagalar, erkek adamlar hem-de zenanlar üçin eşikler, sport lybaslary, ýorgan-düşek daşlary, dürli süpürgiçler, joraplaryň dürli görnüşleri we beýleki önümler ýurdumyzyň dokma pudagynyň milli Liderimiziň taýsyz tagallalary netijesinde täze ösüş derejesine çykandygyny aýdyň görkezýär.

Bu ýerde soňky ýyllarda meşhurlyga eýe bolan milli önüm öndürijileriň harytlaryny görmek bolýar. Olaryň hatarynda Gökdepäniň dokma toplumynyň “Gala”, Aşgabat dokma toplumynyň “Goza”, Gypjak dokma toplumynyň “Bürgüt” nyşanly sport eşikleri, Türkmenbaşy jins toplumynyň “Bedew” nyşanly tikin-trikotaž önümleri, Marynyň “Ýeňiş” tikin fabriginiň önümleri we beýlekiler bar. Munuň özi häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma senagatynyň innowasion usullary işjeň ulanmak arkaly ösüşiň täze belentliklerine çykandygyny alamatlandyrýar.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynyň ähli kärhanalarynyň we täze toplumlarynyň häzirki zamanyň ösen talaplaryna, ylmyň iň soňky gazananlaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylyp, milli ykdysadyýetimiziň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna mynasyp goşant goşýandyklaryny kanagatlanma bilen belledi.

Ýurdumyzyň haryt öndürijileriniň hödürleýän döwrebap eşikleriniň göze gelüwliligini aýratyn bellemek gerek. Häzirki zaman ýörelgeleri özünde milli öwüşginleri hem-de ýokary amatlylygy sazlaşykly jemleýär. Ýurdumyzyň dokma toplumlarynda öndürilýän ululardyr çagalar üçin niýetlenen sport lybaslaryndaky, ýyly eşiklerdäki hem-de köýneklerdäki milli nagyşlar olara özboluşly bezeg berýär.

Hormatly Prezidentimiz sergide görkezilýän önümleri synlap, olaryň berkligi, amatlylyk derejesi hem-de taýýarlanyş aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Milli Liderimiz ýurdumyzda ekologik taýdan arassa çig maldan öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmaga, şol bir wagtyň özünde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmaga aýratyn üns bermegiň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Ekologik taýdan arassa pagta çig malyndan we ýurdumyzda öndürilýän ýüpekden dokalýan matalar, taýýarlanýan lybaslar ýokary ýakymlylyk derejesi bilen bir hatarda, berkligi we reňkleriniň sazlaşyklylygy bilen tapawutlanýar.

Milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli dowam etdirilmelidigini, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna täzeçil usullary, sanly ulgamy işjeň ornaşdyrmak we bu ugur boýunça hünärmenleri taýýarlamak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belläp, degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy we binanyň daşyna çykdy.

Bu ýerde milli Liderimiz täze dokma toplumyna täze awtobuslaryň, ýeňil awtoulagyň hem-de ýük awtoulagynyň açarlaryny gowşurdy.

Toplumyň işgärleri hormatly Prezidentimize işlemek üçin ähli şertler döredilen döwrebap dokma önümçiliginiň işe girizilmegi mynasybetli tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler hem-de Diýarymyzyň abadançylygynyň bähbidine ak ýürekden zähmet çekjekdiklerine ynandyrdylar.

Dabaralar tamamlanandan soň, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlar bilen mähirli hoşlaşyp, dikuçara mündi we Aşgabada ugrady.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47162

18.11.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 16-njy noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol ýurdumyzyň milli kanunçylygyny has-da kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Mejlisiň şu ýylyň 30-njy oktýabrynda geçirilen maslahatynda döwlet syýasatynyň möhüm ugurlary boýunça kanunlaryň we kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň birnäçesine garaldy. Şolaryň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde makullanylmagy we tassyklanylmagy bilen kabul edilen kanunlar köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çap edilýär. Deputatlar tarapyndan ilata olaryň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça işler alnyp barylýar.

Ministrliklerden, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowşan teklipleriň esasynda kanunylygy hem-de hukuk tertibini pugtalandyrmak, raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, ykdysadyýeti ösdürmek, halkymyzyň saglygyny goramak, ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny rejeli peýdalanmak, haýwanat dünýäsini goramak meseleleri bilen baglanyşykly kanun taslamalaryny taýýarlamak, hereket edýän kanunlary kämilleşdirmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Mejlisiň deputatlary döwlet hem-de halkara ähmiýetli çärelere gatnaşýarlar, raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny goramak, söwda hem-de saglyk, halkara syýahatçylyk, bilim, Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek ulgamynda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenýärler. Diýarymyzyň durmuşyndaky şanly wakalar, durmuşa geçirilýän özgertmeler bilen baglanyşykly wagyz-nesihat çäreleri, duşuşyklar, maslahatlar, milli Liderimiziň içeri we daşary syýasatyny wagyz etmek hem-de kabul edilen kanunlaryň many-mazmunyny halkymyza düşündirmek boýunça işler yzygiderli geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny pugtalandyrmak boýunça geçirilýän işleriň örän wajypdygyny nygtady. Şol binýat bolsa döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşiniň wajyp wezipelerini hem-de halkara hukuk tejribesiniň umumy kabul edilen kadalaryny nazara almak arkaly berkidilýär. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Mejlisiň halkara guramalar we beýleki ýurtlaryň parlamentleri bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmeginiň zerurdygyny belledi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Mejlisiň deputatlaryna sebitde we dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy, durnuklylygy pugtalandyrmaga, Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmäge gönükdirilen daşary syýasaty ýöredýän döwletimiziň başlangyjy bilen her ýyl bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününi baýram etmegiň ähmiýetini köpçülige düşündirmek boýunça işleri işjeňleşdirmegi maslahat berdi.

Milli Liderimiz ýaşlar babatdaky döwlet syýasatyny amala aşyrmak boýunça Mejlisiň alyp barýan işiniň möhümdigini belläp, bu ugurda işleri dowam etdirmegi, ösüp gelýän nesli ruhy-ahlak taýdan terbiýelemek meselelerine aýratyn üns bermegi maslahat berdi.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän toplumlaýyn işler barada maglumat berdi.

Şu ýylyň 12-nji noýabrynda geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň nobatdaky mejlisiniň dowamynda Mejlisiň maslahatynda kabul edilen hem-de döwlet durmuşynyň möhüm ugurlaryna degişli bolan kanunçylyk namalarynyň 19-syna seredildi we makullanyldy. Kanunlaryň her biri boýunça Türkmenistanyň Prezidenti, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanan degişli kararlar kabul edildi. Şolaryň hatarynda “Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Kanun, şeýle hem döwlet emlägini netijeli dolandyrmak, hyzmatlar ulgamyny ösdürmek, ýer serişdelerini peýdalanmak, ýurdumyzyň raýatlarynyň hukuklarynydyr azatlyklaryny goramak, kanunylygy, hukuk tertibini üpjün etmek, hojalyk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, telekeçilik başlangyçlary we ýurdumyzyň parahatçylyk söýüjilikli halkara başlangyçlaryny kanunçylyk taýdan goldamak bilen bagly resminamalar bar.

Halk Maslahatynyň agzalary edara-kärhanalarda, ýokary okuw mekdeplerinde, jemgyýetçilik guramalarynda, oba ilatynyň arasynda guralýan duşuşyklara, maslahatlara we beýleki çärelere yzygiderli gatnaşyp, wagyz-nesihat işlerini geçirýärler, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň Milli Geňeşiň Mejlisi bilen bilelikde öňde duran wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, ylmy taýdan esaslandyrylan döwlet strategiýasyny amala aşyrmagynyň möhümdigini belledi. Şeýle hem kanun çykaryjylyk babatda tejribe alyşmaga, halkara bileleşigi Türkmenistanyň garaşsyz ösüşiň ýolunda gazanan üstünlikleri hem-de taryhy tejribesi bilen tanyşdyrmaga ýardam edýän hyzmatdaşlygy we parlamentara gatnaşyklary giňeltmegiň wajypdygyna üns çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Milli Geňeşiň Mejlisine hem-de Halk Maslahatyna BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalary bilen iki gezek tassyklanan Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesini, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň halkara abraýyny artdyrýan parahatçylyk döredijilikli başlangyçlaryny wagyz etmek, olaryň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek boýunça işleriň gerimini giňeltmegiň zerurdygyny nygtady. Milli Geňeşiň wekilleri ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemek we ahlak taýdan ösdürmäge ýardam edýän milli maşgala gymmatlyklaryny wagyz etmek boýunça çäreleri hem geçirmelidirler.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedowa söz berdi. Ol «Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünlerini öndürýän önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda» Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Bu resminama hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 9-njy oktýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda gol çekilen Karz ylalaşygyna laýyklykda taýýarlanyldy. Kararyň taslamasyna laýyklykda, şol önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin karz serişdeleriniň bölünip berilmegi göz öňünde tutulýar. Bu çözgüt içerki Karz ylalaşygy esasynda amala aşyrylar. Ylalaşyk Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hem-de “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň arasynda baglaşylar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenabatdaky himiýa zawodynyň mineral dökünleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga hem-de çykarylýan önümiň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ylmy-tehniki maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin ägirt uly kuwwata eýedigini belledi. Garaşsyzlyk ýyllarynda bu kärhana kuwwatly köpugurly himiýa önümçiligine öwrüldi, täze önümhanalar guruldy, önümçilik işi täze tehnikalar we enjamlar bilen üpjün edildi.

Soňky onýyllyklarda garyşyk dökünleri öndürmäge uly ähmiýet berildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Olaryň ykdysady taýdan bähbitliligi şol dökünlerde, iň azyndan, iki täsirli serişdeleriň bardygy bilen tapawutlanýar. Täze taslamanyň durmuşa geçirilmegi ýurdumyzda ýetişdirilýän oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ep-esli ýokarlandyrmaga, ýeriň düzümini gowulandyrmaga mümkinçilik berer diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünlerini öndürýän önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda» Karara gol çekip, resminamany wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we göz öňünde tutulan işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ýurdumyza daşarky bazarlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şol önümleriň hatarynda awtoulaglar üçin niýetlenen ýarym sintetiki çalgy ýaglary, gämiler üçin niýetlenen ýangyç, azyk, saglygy goraýyş, senagat önümlerini gaplamak we bezeg işleri üçin niýetlenen alýumin çaýylan polipropilen örtügi bar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Nebitgaz senagatynyň kuwwatyny netijeli ulanmak bu ugurda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasy ugry bolup durýar.

Häzir Türkmenistan energiýa serişdelerini öndürmek hem-de daşary döwletlere ibermek bilen çäklenmän, eýsem, dünýä bazarlarynda uly islege eýe bolan önümleriň eksportyny hem ýylsaýyn artdyrýar. Şunda tebigy gazyň gaýtadan işlenilmegine hem-de täze önümleriň öndürilmegine uly ähmiýet berilýär diýip, milli Liderimiz döwlete degişli däl pudagyň wekillerini bu işe çekmek bilen, olaryň mümkinçiliklerinden peýdalanmagy tabşyrdy. Wise-premýere bellenilen meýilnamalary iş ýüzünde amala aşyrmak meselelerini hemişe üns merkezinde saklamak barada tabşyryk berildi.

Mejlisiň dowamynda Hökümetiň Başlygynyň orunbasary ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmak maksady bilen geçirilýän işler barada-da hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň garamagyna “Türkmengaz” döwlet konserniniň maddy-tehniki enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almagy hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi, şol enjamlardyr ätiýaçlyk şaýlary “Döwletabatgazçykaryş” müdirligine degişli gaz gysyjy desgalarda hatardan çykan enjamlary çalyşmakda hem-de bejergi işlerini geçirmekde ulanmak meýilleşdirilýär.

Nebitgaz senagatynyň netijeli we durnukly işlemegini üpjün etmek önümçilik kuwwatlyklaryny döwrebaplaşdyrmak, tehnikalary we enjamlary täzelemek, netijeli tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen gös-göni baglydyr, şol maksat üçin her ýyl uly möçberde maýa serişdeleri goýberilýär diýip, milli Liderimiz belledi. Döwlet Baştutanymyz “Türkmengaz” döwlet konserniniň maddy-tehniki enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almagy hakynda” Karary makullap we oňa gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de oňa birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda döwlet tabşyrygyna girýän ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda milli Liderimiziň ýurdumyzyň ykdysadyýetinde döwletiň tutýan paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek baradaky tabşyryklaryndan ugur alnyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda” Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň welaýatlarynda döredilen oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznalaryndan hususy önüm öndürijilere bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýer bölekleri bellenen tertipde uzak möhletleýin peýdalanylmaga berilýär. Şunuň bilen birlikde, “Türkmenistanyň oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we bu ulgama hususy önüm öndürijileri giňden çekmek işlerini dowam etdirmek maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlarynda döwlet tabşyrygyna girýän oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin jemi 326 müň 29 gektar meýdanda oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyny döretmek boýunça welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde degişli teklipler işlenip taýýarlanyldy.

Wise-premýer bu ýörite ýer gaznasyndan berilmegi göz öňünde tutulýan ýer bölekleriniň azyndan 70 göteriminde şertnamalaýyn esasda bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek, galan böleginde bolsa ylmy esasda ekin dolanyşygyny geçirmek üçin döwlet tabşyrygyna girmeýän oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hem-de berlen umumy ýer bölegi üçin bugdaý we gowaça hasylyny ösdürmek boýunça bellenen meýilnamany doly ýerine ýetirmek şertinde önüm öndürijilere ýer böleklerini 99 ýyla çenli peýdalanmaga bermegiň teklip edilýändigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady. Çünki ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolan bu ulgam ýurdumyzy öňdebaryjy tehnologiýaly ösen senagat döwletine öwürmäge ýardam edýär. Oba hojalyk önümçiliginde halkara tejribä we döwrüň talaplaryna laýyklykda, täze guramaçylyk-hukuk usullaryny ornaşdyrmak örän wajypdyr diýip, milli Liderimiz belledi hem-de şunuň bilen baglylykda, oba hojalygynyň kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz hususy maýa goýumlaryň döwrebap oba hojalyk önümçiliklerini, täze iş orunlaryny döretmegiň esasy bolmalydygyny belledi we hödürlenen teklipleri makullap, olary degişli edaralar bilen ylalaşmagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz şeýle hem wise-premýere möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilmegi, iş tejribesine öňdebaryjy tehnologiýalaryň hem-de ylmyň gazananlarynyň ornaşdyrylmagy, topragyň hasyllylygynyň ýokarlandyrylmagy, suw serişdeleriniň rejeli ulanylmagy bilen bagly birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Türkmenabatdaky himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan mineral dökünleri öndürmegiň mukdaryny artdyrmak boýunça yzygiderli çäreler geçirilýär. Konserniň garamagyndaky kärhanalarda ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýän azotly, fosforly we kaliý dökünleri ýeterlik möçberde öndürilýär. Önümiň köp bölegi bolsa daşary ýurtlara iberilýär.

Häzirki wagtda dünýäniň oba hojalyk önümçiliginde garyşyk mineral dökünler giňden peýdalanylýar, onuň düzüminde azodyň, fosforyň, kaliniň dürli gatnaşyklary bar. “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanalarynyň önümleriniň esasynda ekerançylyk üçin peýdaly bolan dökünleriň şu görnüşini öndürmek meýilleşdirilýär, bu bolsa ykdysady taýdan, şol sanda daşary ýurtlara ibermek babatynda has bähbitlidir.

Şu maksat bilen, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň hünärmenleri bilen bilelikde zerur resminamalar taýýarlanyldy. Bar bolan düzümleri nazara alyp, Türkmenabatdaky himiýa zawodynda ýyllyk kuwwaty 170 müň tonna önüme barabar bolan garyşyk mineral dökünleri öndürmek boýunça önümhananyň işini ýola goýmak maksadalaýyk hasaplanylýar. Bu taslamany Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň karz serişdelerini çekmek esasynda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.

Şonuň bilen birlikde, wise-premýer Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans önümlerini öndürmek boýunça zawody gurmak hakynda taýýarlanylan Kararyň taslamasy barada hasabat berdi. Ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak, daşky eltiji ulag-kommunikasiýalaryny çekmek hem-de inžener-tehniki ulgamlary gurmak işlerini hem öz içine alýan täze kärhana Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakyndaky degişli Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen bina ediler. Bu taslamany durmuşa geçirmegi “Eziz doganlar” hojalyk jemgyýetine ynanmak göz öňünde tutulýar. Zawod meşhur daşary ýurt önüm öndürijileriniň iň täze enjamlary bilen enjamlaşdyrylar. Kärhananyň ýyllyk kuwwaty 3 million 300 müň inedördül metr keramiki-bezeg plitalaryny we 120 müň sany sanfaýans önümlerini öndürmäge deň bolar. Desganyň gurluşygyny 2024-nji ýylyň iýun aýynda tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda pudaklary diwersifikasiýalaşdyrmak, örän baý ýerli çig mal serişdelerini tygşytly hem-de netijeli peýdalanmak arkaly senagatlaşdyrmak strategiýasy babatynda himiýa senagatyna uly ornuň degişlidigini nygtady. Öňdebaryjy tehnologiýalar esasynda işleýän täze, häzirki zaman kärhanalarynyň döredilmegi ugurdaş düzümleriň düýpli döwrebaplaşdyrylmagyna, içerki sarp edijileriň ýokary hilli, şol sanda mineral dökünleriň has uly islege eýe bolan görnüşlerine zerurlyklaryny doly kanagatlandyrmaga ýardam berýär. Şonuň bilen birlikde, munuň özi Watanymyzyň eksport kuwwatyny has-da giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, ýokarda agzalan önümleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça hödürlenilen teklibi makullady hem-de degişli halkara bäsleşigi yglan etmegiň gerekdigini belläp, wise-premýere bu ugurda degişli işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda täze senagat desgasynyň gurulmagynyň hem-de onuň gurluşygynyň “Eziz doganlar” hojalyk jemgyýetine ynanylmagynyň göz öňünde tutulýandygy baradaky meselä degip geçmek bilen, häzirki wagtda işewür düzümleriň wekilleriniň ýurdumyzda köpugurly bäsdeşlige ukyply senagat pudagynyň döredilmegine, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri ýola goýmak meseleleriniň çözülmegine we eksport ugurly harytlaryň önümçilik möçberleriniň artdyrylmagyna gönükdirilen möhüm taslamalary durmuşa geçirmäge örän işjeň gatnaşýandyklaryny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň geljekde-de türkmen telekeçilerine hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigini belläp, hödürlenen Karara gol çekdi hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we bu resminamany ýerine ýetirmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda gurlan dokma toplumynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Wise-premýer daşary ýurtlaryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen üpjün edilen täze, döwrebap dokma toplumynyň kuwwatynyň ýylda 3 müň 300 tonna ýokary hilli ýüplügi, 20 million inedördül metr dürli görnüşli matalary, şol sanda 18 million inedördül metr matalary boýamaga hem-de 3 million 500 müň sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge barabardygyny habar berdi. Bu toplumyň ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli önümleri ýurdumyzyň içerki bazaryny üpjün etmek bilen bir hatarda, pudagyň eksport mümkinçiligini artdyrar, şeýle hem onuň işe girizilmegi bilen 1 müň 150 täze iş orny dörediler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkymyzyň döredijilikli zähmeti hem-de bagtyýar durmuşy üçin ähli şertleriň döredilýändigini nygtady. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalary döretmek, döwletimiziň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de artdyrmak, eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar. Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda dokma toplumynyň gurulmagy hem munuň aýdyň mysallarynyň biridir.

Önümçilige netijeli innowasiýalary, dünýä ylmynyň gazananlaryny, iň kämil tehnologiýalary ornaşdyrmak işinde halkara hyzmatdaşlygyň geriminiň giňeldilmegi uly ähmiýete eýedir. Diýarymyzda öndürilýän dokma önümleriniň hil we ekologik howpsuzlygy babatda halkara ölçeglere laýyk gelmegine aýratyn üns berilmelidir. Türkmen hünärmenleri içerki bazaryň isleglerini öwrenip, ilatyň möwsümleýin isleglerinden ugur alyp, lybaslaryň we beýleki harytlaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamalydyrlar hem-de önümçilige ornaşdyrmalydyrlar diýip, milli Liderimiz belledi hem-de açylyş dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň dekabr aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalary açyp ulanmaga bermegiň Tertibi barada hasabat berdi.

Dürli medeni çäreleriň, şol sanda Halkara Bitaraplyk gününe, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygyna we Täze ýyla bagyşlanan çäreleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigi bellenildi. Baýramçylyk çäreleriniň maksatnamasyny ylmy maslahat, mowzuklaýyn sergiler, döredijilik duşuşyklary, “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlikler, sungat ussatlarynyň gatnaşmagyndaky konsert düzýär. Dekabrda döredijilik bäsleşikleriniň jemi jemlener. Ýurdumyzyň welaýatlaryndaky «Türkmeniň ak öýi» binalarynda baýramçylyk çäreleri we konsertleri guralar. 10-njy dekabrda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda «Dünýä dursun parahat!» atly türkmen aýdymyny türki dilli döwletleriň zehinli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeginde ýazgy edilen wideogörnüşiniň tanyşdyrylyş dabarasy geçiriler.

Täze ýyl mynasybetli baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň Baş arçasynda yşyklary ýakmak çäresi bilen başlanar. Bu arça «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançany bezär. Şol dabaralar tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylar. Estrada we höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda yglan edilen «Ýylyň parlak ýyldyzy» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçiriler. Täze ýyla bagyşlanan esasy dabaralar 31-nji dekabrda «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň, Döwlet sirkiniň we «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň öňündäki meýdançalarda geçiriler. Şolarda Täze ýyl baýramy mynasybetli medeniýet we sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda baýramçylyk konsertleri guralar. Paýtagtymyzy we Diýarymyzyň sebitlerini Täze ýyl teleköprüsi baglanyşdyrar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere Halkara Bitaraplyk güni, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda anyk görkezmeleri berdi. Şol çäreler diňe bir paýtagtymyzda däl, eýsem, ýurdumyzyň welaýatlarynda hem köpöwüşginli, ýatdan çykmajak derejede we gyzykly geçirilip, halkymyzyň agzybirliginiň hem-de jebisliginiň, iň gowy milli däplerimiziň dabaralanmagynyň aýdyň nyşanyna öwrülmelidir.

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly halkara forumlaryň we döredijilik çäreleriniň ýokary guramaçylykly geçirilmegi babatda hem birnäçe tabşyryklary berdi. Şol çäreler Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri bilen gatnaşyklarynyň täze mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna ýardam etmelidir.

Milli Liderimiz Täze ýyl dabaralaryny geçirmäge ünsi çekip, olary guramaga degişli ähli guramaçylyk meselelerine örän jogapkärli we içgin çemeleşmegiň möhümdigini nygtady. Şol dabaralar türkmen toýuna mahsus ýagdaýda geçirilip, hemmelere, ilkinji nobatda bolsa, çagalara şatlyk hem-de ýatdan çykmajak pursatlary peşgeş bermelidir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew milli saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, daşary ýurtly, şol sanda nemes hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli tagallasy netijesinde, häzirki döwürde ýurdumyzyň lukmançylygynda uly üstünliklere ýetilendigi bellenildi. Ýewropanyň we dünýäniň, şol sanda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň iri lukmançylyk merkezleri bilen işjeň hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Bu ulgamda köpýyllyk ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň çäklerinde yzygiderli ýagdaýda öňdebaryjy tejribe alşylýar, türkmen lukmanlary GFR-iň iri klinikalarynda dürli ugurlar boýunça hünär derejelerini ýokarlandyrýarlar, ýurdumyza nemes hünärmenleri iş sapary bilen gelýärler. 2011 — 2021-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanda we Germaniýada 9 forum geçirildi, şolaryň gün tertibine saglygy goraýyş ulgamynyň möhüm meseleleri girizildi.

Däp bolan hyzmatdaşlygy dowam etdirmek maksady bilen, milli Liderimiziň garamagyna şu ýylyň 21—24-nji noýabry aralygynda türkmen hünärmenleriniň wekilçilikli toparyny Mýunhen şäherine, Maksimilian-Lýudwig adyndaky Mýunhen uniwersitetiniň Grosshadern klinikasyna iş sapary bilen ugratmak baradaky teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Germaniýa Federatiw Respublikasy bilen saglygy goraýyş ulgamynda alnyp barylýan netijeli hyzmatdaşlyga ýokary baha berdi. GFR-iň dünýä belli klinikalary, tejribeli nemes alymlary hem-de lukmanlary bilen ýola goýlan ýakyn gatnaşyklar milli lukmançylyk ylmynyň we iş tejribesiniň okgunly ösüşine, ugurdaş bilimiň halkara ölçeglerine laýyklykda kämilleşdirilmegine ýardam berýär.

Ýurdumyzyň bu ulgamynyň edaralarynyň Germaniýanyň meşhur kompaniýalarynyň önümleri bolan iň häzirki zaman enjamlar bilen üpjün edilmegi, bilelikdäki barlaglaryň geçirilmegi, keselleriň öňüni almak, anyklamak, bejermek ulgamynda innowasion usullaryňdyr tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, ýokary derejeli işgärleriň taýýarlanylmagy ýyl-ýyldan giňeldilýän hem-de täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýan köpýyllyk hyzmatdaşlygyň anyk netijeleridir.

Döwlet Baştutanymyz türkmen lukmanlarynyň toparyny Maksimilian-Lýudwig adyndaky Mýunhen uniwersitetiniň Grosshadern klinikasyna ugratmak boýunça hödürlenilen teklibi makullap, wise-premýere mundan beýläk-de nemes hyzmatdaşlar bilen däp bolan gatnaşyklary ösdürmek boýunça işleri yzygiderli dowam etdirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümlerinde işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli pugtalandyrylýar, täze edara binalary, serhet galalary gurulýar. Diýarymyzyň ähli künjeklerinde Watan goragçylary üçin ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, medeni-durmuş maksatly binalar, bedenterbiýe-sagaldyş toplumlary, döwrebap lukmançylyk merkezleri bina edilýär hem-de ulanmaga berilýär.

Paýtagtymyzyň demirgazygynda ýerleşýän Çoganlydaky Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş toplumynda häzirki zaman ölçeglerine kybap gelýän täze zolagy döretmek işleri dowam etdirilýär. Şonuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda şu ýylyň 11-nji awgustynda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-Deňiz güýçleriniň täze harby bölüminiň, Döwlet serhet gullugynyň serhet galasynyň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Lebap welaýatyndaky harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ösüşiň we abadançylygyň ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halkynyň parahat hem-de döredijilikli durmuşynyň binýatlaryny pugtalandyrmak boýunça giň gerimli işleri alyp barýan ähli düzümleriň ýakyndan sazlaşykly hereket etmeginiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Diýarymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça ähli bellenilen meýilnamalary üstünlikli amala aşyrmak üçin degişli şertleri üpjün etmekde harby we hukuk goraýjy düzümleriň ornuny belledi hem-de ata Watanymyza we halkymyza belent borja düşünmek bilen päk ýürekli hyzmat etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz döwletimiziň harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň maddy üpjünçiligini hem-de durmuş şertlerini gowulandyrmak, serkerdeleriň, şahsy düzümiň we olaryň maşgala agzalarynyň durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak barada hemişe alada etjekdigini aýtdy. Soňky ýyllarda bu düzümlerde geçirilýän özgertmeleriň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen yzygiderli işler amala aşyrylýar diýip, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hem-de harby gullukçylaryň durmuş meseleleriniň oňyn çözülmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek hakynda hasabat berdi.

Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen köpugurly gatnaşyklaryň Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygy bellenildi. Bu babatda oba hojalygyny durnukly ösdürmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de daşky gurşawy goramak ýaly ulgamlarda FAO bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýär.

Häzirki wagtda ýurdumyzda FAO bilen bilelikde sebitleýin taslamalaryň 5-si amala aşyrylýar. Şeýle hem halkara tejribä daýanylyp, ýokarda agzalan ulgamlarda öňdebaryjy tehnologiýalar, innowasion çözgütler we häzirki zaman ylmy çemeleşmeler ornaşdyrylýar. Şolar Durnukly ösüş maksatlaryna laýyk gelýär.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alnyp, BMG-niň şu düzümi bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak üçin birnäçe teklipler işlenip taýýarlanyldy. Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyna esaslanyp, FAO guramasynyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistan boýunça Maksatnamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. FAO bilen bilelikde obasenagat toplumy, ekologiýa we howanyň üýtgemegi meselelerine degişli taslamalary durmuşa geçirmek maksadalaýyk hasaplanylýar. Hususan-da, häzirki wagtda FAO tarapyndan «Merkezi Aziýada ownuk şahly mallary köpeltmegiň netijeliligini artdyrmak arkaly bug gaz zyňyndylaryny azaltmaga ýardam bermek» atly sebitleýin taslama ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri Türkmenistanyň bu taslama goşulmagy baradaky teklibi beýan etdi. Munuň özi oba ýerleriniň durnukly ykdysady ösüşine gönükdirilendir. Şeýle hem FAO-nyň hem-de ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň arasynda degişli ylalaşygy baglaşmak teklip edilýär.

Mundan başga-da, obasenagat toplumynyň hem-de tutuş milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolan pagtaçylykda hyzmatdaşlyk etmäge uly ähmiýet berilýär. Şu maksat bilen, bu ugurda önümçilik tehnologiýalaryny gowulandyrmak we pagta ýygymyny mehanizasiýalaşdyrmak arkaly, pagtaçylyk pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen FAO bilen bilelikdäki taslamany durmuşa geçirmek teklip edilýär. Taslamanyň çäklerinde tehniki kuwwatlyklar arkaly gowaçanyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, agrotehniki usullary we pagtanyň seleksiýasy babatda ylmy-barlag işlerini güýçlendirmek hem-de bu işleriň netijeliligini sanly tehnologiýalar arkaly ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar.

FAO bilen gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, häzirki wagtda bu guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasyny açmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Munuň özi göni ikitaraplaýyn gatnaşyklary amala aşyrmaga mümkinçilik berer. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de FAO-nyň hünärmenleri bilen bilelikde degişli Ylalaşygyň taslamasyny işläp düzmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň BMG-niň ygtybarly hyzmatdaşydygyny görkezip, iş ýüzünde köpýyllyk netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we ösdürmäge çalyşýandygyny nygtady. Ýurdumyz häzirki döwrüň wajyp meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamak, ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň we ösüşiň bähbidine özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça halkara bileleşigiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär.

Türkmenistan FAO bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmäge uly ähmiýet berip, ykdysadyýetiň oba hojalygy ýaly möhüm pudagynda düýpli özgertmeleri amala aşyrmakda, şol sanda obasenagat toplumynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, önüm öndürijileri goldamak, azyk bolçulygyny üpjün etmek, ýokary hilli azyk önümlerini öndürmek, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülýän toplumlaýyn çärelerde özüniň oňyn tejribesini paýlaşmaga taýýardyr. Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda, ekologiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynyň hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. Sebit we ählumumy möçberde howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler aýratyn ähmiýete eýe bolýar.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri, şol sanda Türkmenistanda BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň wekilhanasyny açmak baradaky teklibi makullap, wise-premýere, daşary işler ministrine hereket edýän milli kanunçylyga hem-de halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda, degişli işleri geçirmegi tabşyrdy we mundan beýläk-de Birleşen Milletler Guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge, onuň esasy düzümleri bilen bilelikdäki geljegi uly taslamalary durmuşa geçirmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar baradaky döwlet agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Türkmenistanyň ulag-kommunikasiýa ulgamy barada jikme-jik maglumatlary bolan sanly ulgamdaky kartasyny düzmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyz möhüm ähmiýetli düzümleýin taslamalaryň birnäçesine gatnaşýar. Şol taslamalaryň hatarynda Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (“Lapis Lazuli”) ugry boýunça täze multimodal geçelgesini döretmek taslamasy bar. 2020-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň, Owganystanyň we Azerbaýjanyň Prezidentleriniň arasynda sanly ulgam arkaly geçirilen üçtaraplaýyn duşuşygyň barşynda bu baradaky mesele ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dünýä tejribesinde degişli desgalar barada geografik maglumatlary ýygnamak, saklamak, seljermek we grafik taýdan görmek üçin amatly görnüşe getirilen Geografik-maglumatly ulgamlaryň (GIS) giňden ulanylýandygy habar berildi. Bu ulgam degişli ýer bölekleriniň sanly kartasy görnüşinde bolup, onda desgalar barada giňişleýin maglumatlar ýerleşdirilýär.

Agentligiň ýolbaşçysy milli Liderimiziň garamagyna ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçelgelerini, möhüm awtoulag we demir ýollaryny, hyzmat ediş nokatlaryny, halkara howa menzillerini hem-de olaryň ýük terminallaryny işjeňleşdirmek maksady bilen, sanly GIS kartasyny düzmek baradaky teklibi hödürledi. Ol ýangyç guýmak mümkinçilikleri, deňiz portlary, poçta bölümleri, logistika merkezleri we howa menzilleri, serhet geçelgeleri hem-de gümrük amallarynyň ýerine ýetirilýän nokatlary baradaky jikme-jik maglumatlary özünde jemlär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine daýanýan daşary syýasy strategiýany yzygiderli durmuşa geçirip, sebit we halkara ähmiýetli taslamalara işjeň gatnaşmak bilen, ählumumy gyzyklanmalar babatda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi ugrunda çykyş edýändigini nygtady.

Parahatçylygy we durnuklylygy saklamak, durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmek hem-de sebitde hoşniýetli goňşuçylyk däplerini pugtalandyrmak ýörelgelerine esaslanyp, halklaryň arasynda dostluk köprüsi hökmünde çykyş edýän, hemmelere elýeterli üstaşyr ulag geçelgelerini kemala getirmegiň möhümdigini hemişe nygtaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Milli Liderimiz amala aşyrylýan köptaraply taslamalaryň ýaýbaňlandyrylan ulag üstaşyr ulgamyny döretmäge, häzirki zaman düzümlerini kemala getirmäge, awtomobil, demir ýol we parom gatnawlarynyň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga, mümkinçilikleri bilelikde peýdalanmaga ýardam berýändigini nygtap, sanly kartany düzmek baradaky teklibi makullady hem-de bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy hem-de ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/46988

17.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 15-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz maslahatyň gün tertibini yglan edip, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary bilen geçýän ýubileý ýylynyň jemlenmegine az wagtyň galandygyny, şu döwürde birnäçe wajyp çäreleriň, şol sanda halkara forumlaryň meýilleşdirilendigini belledi hem-de olaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiz maslahatyň dowamynda degişli ýolbaşçylaryň hasabatlarynyň diňleniljekdigini, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň kesgitleniljekdigini belläp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy her ýylyň 12-nji dekabrynda bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guraljak dabaralara görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Bu şanly sene mynasybetli halkara maslahat geçiriler. Ol BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça degişli Kararnamasy arkaly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň esasy wakalarynyň jemlenmesine öwrüler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu başlangyjy dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe boldy. Şu ýylyň dowamynda ýurdumyzda we daşary döwletlerde birnäçe çäreler geçirildi. Şolar Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň we milli Liderimiziň halkara giňişlikdäki belent abraýynyň ykrarnamasyna öwrüldi.

Häzir meýilleşdirilen halkara maslahatyň maksatnamasy işlenip taýýarlanylýar hem-de onda kabul ediljek resminamalar degişli taraplar bilen ylalaşylýar. Olar ýakyn wagtda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlener.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalary bilen iki gezek ykrar edilen hemişelik Bitaraplyk derejesine, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we oňyn hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek babatda işjeň orun eýeleýändigini belledi.

Ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki abraýly düzümleriň çäklerinde oňyn başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär. Şolaryň halkara bileleşik tarapyndan giň goldawa eýe bolmagy başlangyçlaryň wajypdygynyň hem-de häzirki döwür üçin derwaýysdygynyň aýdyň beýanydyr. Bu barada aýtmak bilen, milli Liderimiz Türkmenistanyň häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamaga, dünýäniň ýurtlarynyň arasynda parahatçylygyň, ählumumy abadançylygyň hem-de ösüşiň bähbidine dostluk we özara peýdaly gatnaşyklaryň ösdürilmegine mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn goldaw berjekdigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şanly sene mynasybetli geçiriljek halkara maslahatyň ähmiýetini belläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna bu forumy we umuman, ähli baýramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Aşgabatda şu aýyň ahyrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän çärelere, şol sanda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammitine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer Türkmenistanyň YHG-da başlyklyk edýändigini aýdyp, onuň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleriň gün tertibi hakynda giňişleýin maglumat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan 1992-nji ýyldan bäri YHG-nyň agzasy bolup durýar. Bu iri sebitara düzüm ykdysadyýet we söwda ulgamlaryndaky netijeli döwletara gatnaşyklary has-da ösdürmek maksady bilen döredildi. Milli Liderimiziň başlangyjy boýunça Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky sammiti YHG-nyň gününiň bellenilýän senesinde — 28-nji noýabrda geçiriler. Onuň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek maksady bilen, guramaçylyk topary döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň abraýly halkara düzümleriň biri bolan YHG bilen netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini nygtady. Ýurdumyz bu gurama agza döwletleriň arasynda dürli ugurlar boýunça özara bähbitli gatnaşyklaryň giňeldilmegini esasy ugur edinip, onuň dünýä giňişliginde eýeleýän ornunyň pugtalandyrylmagy babatda zerur tagallalary edýär.

Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammitiniň we onuň çäklerinde meýilleşdirilen halkara çäreleriň döwletara gatnaşyklaryň hem-de ählumumy bähbitlere laýyk gelýän köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine mynasyp goşant boljakdygyna ynam bildirdi we wise-premýere bu halkara çärä hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işler hem-de Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, dabaranyň medeni maksatnamasy degişli düzümler bilen bilelikde işlenip taýýarlanyldy. Şeýle hem wise-premýer iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen döwrebap kärhananyň ýurdumyzda ozal hereket edýän ugurdaş senagat toplumlarynyň üstüni ýetirjekdigini belledi. Onuň işe girizilmegi Türkmenistanda senagatlaşdyrmak strategiýasyny durmuşa geçirmekde möhüm ädim bolar. Bu bolsa hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu ugurdaky yzygiderli tagallasynyň aýdyň netijesidir.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, soňky ýyllarda ýurdumyzda gaýtadan işleýän pudagyň okgunly ösdürilýändigini, eksport ugurly önümçiligiň artdyrylýandygyny belläp, Babadaýhan etrabynda gurlan dokma toplumynyň açylyş dabarasyna hemmetaraplaýyn taýýarlyk görülmelidigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz bu kärhananyň doly güýjünde işledilmegi bilen bagly meseleleriň wajypdygyny nygtap, onuň Diýarymyzda öndürilýän pagtany gaýtadan işlemekde hem-de senagatyň bu pudagynyň kuwwatyny artdyrmakda, täze iş orunlaryny döretmekde, bu ýerde zähmet çekjek hünärmenleriň hünär derejesini kämilleşdirmekde wajyp ähmiýete eýe boljakdygyny belläp, wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze dokma toplumynyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýylda ulanylmaga berilmeginiň ähmiýetini nygtap, bu kärhananyň ýubileý ýyly mynasybetli halkymyza ajaýyp sowgat boljakdygyna ynam bildirdi.

Iş maslahatynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow senagat toplumynda we Aşgabat şäherinde alnyp barylýan gurluşyklar hem-de paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde bina edilen kaşaň “Garagum” myhmanhanasynyň we baş şäherimizde häzirki zaman seýilgähiniň açylyş dabaralaryna görlen taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Täze kaşaň myhmanhana toplumynda daşary ýurtly myhmanlaryň gatnaşmagynda ýokary derejeli halkara çäreleri, forumlary geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutuldy. Şeýle hem täze seýilgähde adamlaryň oňaýly dynç almagy bilen bir hatarda, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaklary üçin degişli mümkinçilikler döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, paýtagtymyzyň binagärlik keşbi bilen özboluşly bir bitewi sazlaşygy emele getiren täze myhmanhananyň açylyş dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu myhmanhanada halkara ähmiýetli möhüm çäräniň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini belläp, şolara hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegiň, myhmanhana toplumynyň we onuň daş-töwereginiň arassaçylygynyň hem-de abadançylygynyň üpjün edilmeginiň zerurdygyny nygtady. Milli Liderimiz wise-premýere we Aşgabat şäheriniň häkimine bu ýerde aragatnaşyk, internet we beýleki degişli hyzmatlaryň ýola goýulmalydygyny, bu ugra degişli meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa ýylyň ahyryna çenli geçirilmegi bellenilen çärelere, şol sanda täze iri desgalaryň açylyşlaryna, Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan dabaralara hem-de Täze ýyly garşylamaga görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň durmuşynda uly ähmiýete eýe bolan, şu ýylyň ahyryna çenli geçiriljek wakalar bilen baglanyşykly meseleleriň ählisini öz wagtynda çözmäge oýlanyşykly hem-de toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny nygtady.

Täze, 2022-nji ýyly garşylamak barada aýdylanda bolsa, dürli çäreleri, şol sanda paýtagtymyzyň Baş arçasynda däp bolan yşyklary ýakmak dabarasyny hem-de welaýatlarda şeýle çäreleri, sungat ussatlarynyň çykyşlaryny, gyzykly sahna oýunlaryny we şatlyk-şowhunly dabaralary öz içine alýan medeni maksatnamany jikme-jik işläp düzmek zerurdyr. Mundan başga-da, many-mazmunly teleradiogepleşikleri taýýarlamaga girişilmelidir. Iň esasysy bolsa, ýaş nesilleriň gatnaşmagynda baýramçylyk çärelerini guramak meselelerine möhüm üns berilmelidir diýip, milli Liderimiz belledi.

Umuman, hemmeleriň söýüp garşylaýan Täze ýyl baýramy mynasybetli guralýan dabaralar ýokary guramaçylyk derejesinde, giňden we şowhunly, türkmen toýlaryna mahsus äheňde geçirilmelidir. Şolarda şatlyk alamatlary, ruhubelentlik duýulmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz bu babatda wise-premýere hem-de beýleki degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maslahaty jemläp, şu günki seredilen meseleleriň wajypdygyny, ýubileý ýylyny ýokary görkezijiler bilen tamamlamak hem-de täze, 2022-nji ýyly mynasyp garşylamak üçin öňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmelidigini ýene bir gezek nygtady.

Milli Liderimiz paýtagtymyzda we Diýarymyzyň beýleki şäherlerinde, etraplarynda hem-de obalarynda ähli meýilleşdirilen çäreleriň, şol sanda baýramçylyk dabaralarynyň taýýarlyk işlerine örän jogapkärçilikli we guramaçylykly çemeleşmek, degişli gulluklaryň bökdençsiz işini üpjün etmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, halkara derejedäki abraýynyň belende galmagynyň, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/46920

16.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Hazaryň türkmen kenarynyň düzümleýin ösüşi onuň geosyýasy we geoykdysady ähmiýetini artdyrýar

Döwlet Baştutanymyz täze desganyň gurluşygy bilen tanyşdy we iş maslahatyny geçirdi

Türkmenbaşy, 13-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde bolmagynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewiň hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň haýyşy boýunça 400 orunlyk köpugurly hassahananyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan gurluşygy bilen tanyşdy we bu ýerde iş maslahatyny geçirdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, günbatar sebitde hem uly özgertmeler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde alnyp barylýan giň möçberli gurluşyk işleriniň depgini ýokarlanýar. Saglygy goraýyş ulgamynyň bina edilýän desgalary durmuş maksatly gurluşyklaryň möhüm ugrudyr. Şonuň netijesinde halkymyz ýokary halkara ölçeglere kybap gelýän lukmançylyk hyzmatlarynyň giň toplumyndan peýdalanyp bilýärler.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatyny mundan beýläk-de gowulandyrmak döwrebap tehnologiýalary, täze ylmy açyşlary yzygiderli ornaşdyrmagy, dünýäde keselleriň özboluşlylygynyň üýtgemegini hasaba almak bilen, saglygy goraýşy innowasion usullarda ösdürmek şertlerinde mümkindir.

Mälim bolşy ýaly, adamlaryň saglygyny berkitmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak meseleleri döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde saklanýar. Soňky ýyllarda Diýarymyzyň dürli künjeklerinde dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen lukmançylyk merkezleri gurlup ulanmaga berildi. Şunuň bilen baglylykda, 10-njy noýabrda Balkan welaýatynda möhüm desgalaryň birbada birnäçesiniň açylyş dabarasy boldy. Şolara hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Balkan welaýatyna gözegçilik edýän orunbasary Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Türkmenbaşy şäherinde gurlan ýokanç keseller hassahanasy dünýä belli önüm öndürijileriň täze, kämil enjamlary bilen üpjün edildi. Onuň düzümine kabul ediş, barlaghana, funksional- anyklaýyş, reanimasiýa we dogrum, operasiýa otagy, fizioterapiýa, dispanser-gözegçilik, wirusly gepatit keseli, ýokary dem alyş ýollarynyň ýokanç keselleri, içege ýokanç keselleri, aýratyn howply, howa hem-de damja ýoly arkaly geçýän ýokanç keseller, dowamly ýokanç keselleri bejeriş bölümleri girýär.

Hassahana dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň, hususan-da, Germaniýanyň, Şwesiýanyň, Italiýanyň, Fransiýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-nyň, Koreýa Respublikasynyň, Niderlandlar Patyşalygynyň, Çehiýanyň, Beýik Britaniýanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi.

Funksional-anyklaýyş bölümi kompýuter tomografiýasy, ultrases barlagy, rentgen, elektrokardiografiýa, fibroskan, endoskopiýa otaglaryny öz içine alýar. Ýokanç keseller hassahanasynyň işgärleriniň ygtyýarynda dürli barlaglary geçirmek üçin döwrebap barlaghana enjamlary hem bar. Giň otagly barlaghana bölümi kliniki barlaghana, biohimiýa, bakteriologiýa, molekulýar-genetika hem-de immunologiýa barlaglary otaglaryndan ybarat bolup, şolarda ganyň we peşewiň umumy barlaglary, ganyň biohimiýa, immunoferment, serologiýa, parazitologiýa, bakterioskopiýa, molekulýar-genetika, polimeraz zynjyrly reaksiýa (PZR), barlaglary geçirilýär. Şeýle hem birnäçe ekspres-anyklaýyş barlaglary, ýagny ganyň süýjüligini, gemoglobiniň gandaky derejesini, holesterin, moçewina, bilirubin hem-de onuň fraksiýalary, pH derejesi, udel agramy, peşewde belok, bakteriýa, glýukoza, wirusly gepatitiň we beýleki wiruslaryň, keton barlaglary, olaryň hil, mukdar taýdan barlaglary geçirilýär. Fizioterapiýa bölüminde hassalar üçin möhüm bejeriş işleri geçirilýär. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, ýokary hilli hirurgiýa kömegini bermek we operasiýalary geçirmek üçin şertler göz öňünde tutuldy.

10-njy noýabrda Magtymguly etrabynda ulanylmaga berlen lukmançylyk desgasy hem saglygy goraýyş ulgamynyň häzirki zaman düzüminiň üstüni ýetirdi. Bu desga 50 näsagy stasionar, 30 näsagy ambulatoriýa usulynda bejermäge niýetlenendir. Iki gatly binalar toplumyndan ybarat bolan bu hassahana Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň, Awstriýanyň, Türkiýäniň, Polşanyň, Şwesiýanyň, Ispaniýanyň, Slowakiýanyň, Belgiýanyň, Niderlandlaryň, ABŞ-nyň we Koreýa Respublikasynyň dünýä belli kompaniýalarynyň iň täze, ýöriteleşdirilen enjamlary bilen üpjün edilip, onda ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň dürli görnüşleri üçin ähli şertler döredildi. Hassahanada kabul ediş, maslahat beriş, funksional-anyklaýyş, iç keselleri, çaga keselleri, “Tiz kömek” we beýleki bölümler göz öňünde tutuldy. Onuň düzümine barlaghana we gan banky hem girýär.

Maslahat beriş bölüminde terapewt, hirurg, oftalmolog, gulak-burun-bokurdak, stomatolog we beýleki lukmanlaryň otaglary göz öňünde tutuldy. Keselleri dürs anyklamaga, lukmançylyk kömegini tiz bermäge mümkinçilik berýän iň täze enjamlar olaryň ygtyýaryndadyr. Funksional-anyklaýyş bölüminde ýokary derejeli hünärmenler näsaglary kabul edýär. Ultrases barlag otagynda «Phillips» kompaniýasynyň «Affiniti» ultrasesli anyklaýyş enjamy gurnaldy. Hakykatda, munuň özi keselleri barlamagyň köpugurlylygy bilen tapawutlanýan innowasiýa häsiýetli binýatdyr. Kardiolog lukmanyň otagy 12 kanally «Cardio M Plus» (Medical Econet) we Germaniýanyň «Siemens» kompaniýasynyň elektrokardiografy bilen üpjün edildi. Bu enjam ýüregiň ähli bölümleriniň işleýşiniň aýratynlygyny görkezmäge ukyplydyr.

Rentgen otagy, kompýuter tomografiýasy we endoskopiýa otaglary iň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Hususan-da, bu ýerde Awstriýanyň «EMS Handelsges» kompaniýasynyň «Sienna» elektroensefalograf enjamy, Italiýanyň «Villa Sistemi Medicali» kompaniýasynyň flýurograf we rentgen-enjamy, «Phillips» kompaniýasynyň «Access CT» kompýuter tomografy, Ýaponiýanyň «Hoya Corporation» kompaniýasynyň wideogastroskop enjamy hem-de beýlekiler oturdyldy.

Hassahananyň ýatymlaýyn bölüminiň düzümine hirurgiýa, terapiýa, operasiýa, fizioterapiýa, dogrum, ginekologiýa, ýokanç keseller, anesteziologiýa we reanimasiýa bölümleri girýär. Şolaryň ýörite enjamlar bilen üpjünçiligi iň ýokary halkara ölçeglere kybap gelýär. Bu ýerde, näsaglaryň keseliniň görnüşine baglylykda, netijeli hem-de ýokary hilli bejergi almagy üçin, ähli şertler döredildi. Bir we iki orunlyk bejergi otaglary talabalaýyk enjamlaşdyryldy, olarda degişli amatlyklar göz öňünde tutuldy. Operasiýa bölümi Germaniýanyň «Olympus» kompaniýasynyň «Various» monitorly laparoskop enjamy bilen enjamlaşdyryldy, ol garyn boşlugynyň agzalarynda az şikesli operasiýalary geçirmek üçin giň mümkinçilikleri döredýär.

Fizioterapiýa bölüminde oturdylan owkalama, el-aýaklaryň iri we ownuk bogunlarynyň çeýeligini dikeltmek üçin enjam, wakuum, elektrik, magnit — mikroyrgyldyly hem-de lazer terapiýasy üçin enjamlar operasiýalardan, şikes ýetmelerinden soňra näsaglaryň çalt sagalmagyna, zähmet ukyplylygyny dikeltmäge, maýyplygyň öňüni almaga niýetlenendir.

Hassahananyň bäbekhana bölüminde ähli zerur şertler döredildi. Enäniň we çaganyň saglygyny goramak “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan durmuş ugurly syýasatynyň möhüm bölegidir. Täze doglan çagalar üçin niýetlenen bejergi otaglarynda bäbeklere göwnejaý ideg etmek üçin ähli zerur enjamlar göz öňünde tutuldy.

Köpugurly hassahananyň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine gelenden soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa lukmançylyk toplumynyň köp sanly ýöriteleşdirilen bölümleri, ähli düzümleri barada maglumat berýän çyzgylar, taslamalar görkezildi. Milli Liderimiziň başlangyjy we yzygiderli aladasy netijesinde Hazaryň kenarynda gurulýan ýedi gatdan ybarat köpugurly hassahana lukmançylyk merkezleriniň üstüni ýetirer. Onda dürli keselleriň öňüni almak, anyklamak we bejermek işleri ýokary derejede ýola goýlar.

Döwlet Baştutanymyz köpugurly hassahananyň gurluşygy, enjamlaşdyrylyşy bilen gyzyklanyp, saglygy goraýyş düzümine degişli bu toplumda keselleriň öňüni almak, saglygy berkitmek üçin öňdebaryjy tejribäniň, häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň ulanylmagynyň möhüm talapdygyna ünsi çekdi.

Täze gurulýan hassahananyň birinji gatynda kabul ediş, “Tiz kömek” bölümleri, fizioterapiýa, stomatologiýa, gemodializ, himiýa terapiýasy otaglary bolup, olarda dürli lukmançylyk hyzmatlary ýola goýlar. Bu ýerde pediatriýa, ginekologiýa, neýrotrawmatologiýa, hirurgiýa, urologiýa, onkologiýa, kardiologiýa, endokrinologiýa we beýleki bölümler göz öňünde tutuldy. Hassahanada dogrum bölümi hem-de 200 orunlyk maslahatlar zaly bar. Täze lukmançylyk toplumy ýokary halkara ölçeglere laýyklykda enjamlaşdyrylýar. Lukmançylyk toplumynyň düzüminde aýratyn iki gatly bina bolup, onda merkezleşdirilen barlaghana, funksional we şöhle arkaly anyklaýyş, gan gaznasy bölümleri ýerleşer.

Bu ýerde gurluşyk işleriniň tapgyrlaýyn alnyp barylmagy Hazaryň ekologik taýdan arassa kenarynda kemala gelýän halkara derejeli döwrebap şypahana düzüminiň çäklerini ep-esli giňeltmäge mümkinçilik berdi. Döwlet Baştutanymyz bu babatda aýdyp, köpugurly hassahananyň gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmalydygyny, iň esasysy bolsa, onuň enjamlaşdyrylyşynyň dünýä ölçeglerine gabat gelmelidigini belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de ösdürmegiň baş maksady deňiz ýakasynyň ägirt uly dynç alyş kuwwatyny netijeli peýdalanmakdan ybaratdyr.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde käbir wise-premýerleriň, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň ýolbaşçysynyň, saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy, şol sanda Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda häzir iri halkara çäreleriň, dünýä ähmiýetli forumlaryň geçirilýändigini nazara alyp, günbatar sebitde dürli maksatly gurluşyklaryň dowam etdirilmelidigine ünsi çekmek bilen, şu ýylyň awgust aýynda bu ýerde Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň, milli önümleriň halkara sergisiniň, sebitiň halklarynyň milli tagamlarynyň halkara festiwalynyň, medeniýet we sungat ussatlarynyň baýramçylyk konsertiniň ýokary derejede geçirilendigini belledi.

Häzirki döwürde Hazaryň kenarynda ulag-logistika düzüminiň desgalary guruldy. Olar halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Bu babatda Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna möhüm orun degişlidir. Munuň özi ýurdumyzyň sebitde üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki ornunyň pugtalandyrylýandygyny alamatlandyrýar. Bu bolsa gönüden-göni milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen gadymy döwürlerde ýurtlary we halklary baglanyşdyran Beýik Ýüpek ýolunyň döwrebap derejede dikeldilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Hazaryň kenarynda dynç alyş we saglygy goraýyş ulgamyna degişli düzümler bilen bir hatarda ýurdumyz we tutuş sebit üçin ykdysady taýdan bähbitli desgalaryň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bu işlere işjeň gatnaşýarlar. Olaryň taýýarlan taslamalaryna laýyklykda bina edilýän desgalar halkara ölçeglere kybap derejede enjamlaşdyrylýar. Bu bolsa halkara çäreleriň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpjün edýär.

Hazaryň kenary tutuş sebit we halkara ähmiýetli möhüm çäreleriň, forumlaryň, dürli derejedäki festiwallaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Milli Liderimiz munuň özi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmäge, şeýle hem syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda netijeli halkara hyzmatdaşlyga sebitiň goşulyşmagyna täze itergi berýär diýip belledi we bu baradaky gürrüňi dowam edip, bu ýerde häzirki zaman köpugurly hassahananyň gurulmagynyň ägirt uly ähmiýetiniň bardygyny nygtady. Munuň öz saglygy goraýyş ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, ýurdumyzyň lukmanlarynyň tejribe toplamagyna giň ýol açar. Bu ugurda abraýly halkara guramalar, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň öňdebaryjy lukmançylyk we ylmy toparlary ýurdumyzyň ygtybarly hem-de uzak möhletleýin hyzmatdaşlarydyr.

Döwlet Baştutanymyz bu hassahananyň häzirki zamanyň iň täze, kämil enjamlary bilen üpjün edilmeginiň, onda işlejek lukmanlaryň ýokary hünär derejesine eýe bolmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, olaryň dünýäniň öňdebaryjy ylmy-kliniki hassahanalarynda tejribe geçmegini, bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegini ýola goýmagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hazar sebitiniň toplumlaýyn ösdürilýändigine ünsi çekip, täze köpugurly hassahananyň saglygy goraýyş babatda halkara derejeli çäreleriň geçirilýän ýerine öwrülmelidigini belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz maslahaty jemläp, adamlaryň abadan durmuşy hakyndaky aladanyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň maksatnamasynda öz beýanyny tapmalydygyny nygtady hem-de hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Soňra döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline geldi we bu ýerden paýtagtymyza ugrady.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/46765

15.11.2021
Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň pugtalandyrylmagy milli Liderimiziň syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr

Türkmenbaşy, 13-nji noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýn Türkiýe Respublikasyna iş sapary tamamlanandan soň, Türkmenbaşy şäherine geldi. Milli Liderimiz bu ýerde egindeşleri bilen Hazaryň kenarynda gurlan köpugurly sport toplumynda bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi.

Bu ýerde sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler bar. Ol ýöriteleşdirilen döwrebap enjamlar we sport gurallary bilen üpjün edilendir. Köpugurly türgenleşik enjamlary tejribeli hem-de höwesjeň türgenleriň, dürli ýaşly adamlaryň netijeli türgenleşmegine niýetlenendir.

Hormatly Prezidentimiz egindeşleri bilen topluma gelip, häzirki döwürde dünýäde umumy ykrar edilen tejribä laýyklykda, saglygy goramagyň kadalaryny berjaý etmegiň düzgünlerine eýerdiler. Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ählumumy pandemiýa şertlerinde СOVID-19 ýokanjyna test barlagyndan geçmek, şeýle hem zyýansyzlandyryş çärelerini yzygiderli geçirmek ýola goýuldy. Munuň özi döwletiň baş baýlygy hasaplanýan ynsan saglygynyň goraglylygyny üpjün edýän esasy talaplaryň biri bolup durýar.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäniň we ýokary netijeli sportuň görnüşleri bilen meşgullanmak üçin zerur şertler döredilýär. Stadionlar, sport-sagaldyş merkezleri, köpugurly sport toplumlary sagdyn durmuş ýörelgelerini kada öwren ýaşlaryň söýgüli künjeklerine öwrüldi.

Hazar deňziniň ekologik taýdan arassa kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş bilen bir hatarda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak, bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek üçin ähli zerur şertler üpjün edildi. Munuň özi milli Liderimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän we halkymyzyň hal-ýagdaýynyň gowulandyrylmagyny, saglygynyň pugtalandyrylmagyny esasy ugur edinýän döwlet syýasatynyň özenini düzýär.

Sagdyn durmuş ýörelgesiniň tarapdary döwlet Baştutanymyz asylly başlangyçlary bilen ähli watandaşlarymyza, ozaly bilen, ýaşlara şahsy görelde görkezýär. Ine, bu gün hem milli Liderimiz sport toplumynda egindeşleri bilen kiçi futbol boýunça ýaryş gurady.

Bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanmak ynsan bedeniniň taplanmagyna, saglygynyň berkidilmegine ýardam edýär. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, sport enjamlarynyň her biriniň özboluşly aýratynlygy bolup, olar adam saglygy üçin aýratyn ähmiýetlidir. Olarda edilýän maşklaryň kada boýunça dürs ýerine ýetirilmeginiň ynsan saglygy üçin peýdasy ýokarydyr. Aýratyn-da, bu enjamlaryň ýaşlaryň sazlaşykly ösüşinde, beden taýdan taplanmagynda möhüm orun eýeleýändigini bellemek gerek.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmegiň, ýokary sport netijeleriniň gazanylmagyny höweslendirmegiň wajypdygy barada aýdyp, ähli pudaklaryň işgärleriniň, aýratyn-da, ýaşlaryň bedenterbiýe-sport hereketine işjeň çekilmeginiň möhümdigini nygtaýar. Munuň özi ynsan saglygynyň pugtalandyrylmagynda, adamlaryň döredijilik ruhunyň ýokarlanmagynda aýratyn ähmiýetlidir.

Milli Liderimiz bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyň ýurdumyzyň her bir raýaty üçin durmuş kadasyna öwrülmegi babatda maksadalaýyk çäreleriň geçirilmegi ugrunda yzygiderli alada edýär. Bedenterbiýe we sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak adamlaryň beden taýdan sagdyn, ruhubelent bolmagyna, ýaşlaryň döredijilik işine höwesiniň artmagyna ýardam berýär.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň sporty ösüşiň täze derejesine çykdy. Türkmen türgenleri döwlet Baştutanymyzyň tagallasy bilen gurlup, ulanmaga berlen toplumlarda ýokary derejede türgenleşikleri geçýärler. Türgenleriň abraýly halkara ýaryşlarda gazanýan üstünliklerini işjeň wagyz etmek meselesine möhüm ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda medeni-köpçülikleýin çäreleriň sport bilen utgaşdyrylmagy ýaşlary has belent sepgitlere ruhlandyrýar. Bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmegiň, sport bilen meşgullanmagyň adamda ruhubelentlik, maksadaokgunlylyk döredýändigini, saglygyňy pugtalandyrýandygyny durmuş tejribesi görkezýär.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda döwrebap bedenterbiýe-sport toplumynyň hem-de beýleki ugurdaş desgalaryň, şypahanalaryň we dynç alyş merkezleriniň her birinde sport meýdançalarynyň, suwda ýüzülýän howuzlaryň hem-de dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň dürli görnüşli sport enjamlary bilen üpjün edilen fitnes otaglarynyň bardygy göz öňünde tutulanda, döwlet Baştutanymyzyň Hazaryň kenaryndaky dynç alyş zolagynyň sport binýadyny pugtalandyrmaga uly ähmiýet berýändigini aýdyň görmek bolýar.

Köpçülikleýin bedenterbiýäniň sport hereketiniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi halkara derejeli ýaryşlara gatnaşyp, abraý gazanýan türkmen türgenleriniň sanynyň artmagyna ýardam edýär. Şeýlelikde, türkmen sportunyň dünýädäki abraýy barha belende galýar. Sport ulgamyny ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalara laýyklykda, örän gysga döwürde ýurdumyzyň ähli sebitlerinde dünýä ölçeglerine kybap gelýän sport toplumlary, stadionlar, atçylyk sport toplumlary, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri guruldy. Paýtagtymyz Aşgabatda Halkara Olimpiýa Komitetiniň talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan, sportuň dürli görnüşlerine niýetlenen desgalaryň köp sanlysyny özünde jemleýän Olimpiýa şäherçesi hem-de dünýäde giňden ýaýran golf oýnuny ornaşdyrmak maksady bilen, Golf sport toplumy bina edilip, döwrebap sport düzümleri döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, sport parahatçylyga, dostluga hem-de ösüşiň belentliklerine alyp barýan hereketdir. Ähli döwürlerde bolşy ýaly, häzirki wagtda hem sport halklary dostlaşdyrýar, parahatçylygy dabaralandyrýar. Şoňa görä-de, Türkmenistan Halkara Olimpiýa Komiteti, Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüşiň we parahatçylygyň hatyrasyna sport boýunça halkara edarasy, ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komiteti, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy hem-de beýleki halkara, sebitara sport guramalary bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine möhüm ähmiýet berýär.
https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/46766

15.11.2021