Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň gurulýan täze edara ediş merkezinde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi

Ahal welaýaty, 28-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. 

                                                                   

 Häzirki wagtda bu ýerde gurluşyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar. 

                                                                   

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow döwlet Baştutanymyza bu ýerde alnyp barylýan işleriň depginleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň çäginde gurulýan desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Şolaryň hatarynda 7 gatly 28 öýli, 56 öýli we 42 öýli, 9 gatly 54 öýli, şeýle-de 5 gatly 30 öýli hem-de 40 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň çäginde ýerleşdirilmegi teklip edilýän söwda dükanlarynyň, hyzmat ediş öýleriniň taslamalary bar. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna täze merkezde gurulmagy göz öňünde tutulýan ýerasty geçelgeleriň baş meýilnamasy, olaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gurulýan desgalaryň ýokary hilli bolmagynyň we öz wagtynda tabşyrylmagynyň wajypdygyna ünsi çekip, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow desgalaryň gurluşygynyň barşy bilen gyzyklanyp, olaryň gurluşygynda we timarlaýyş işlerinde ýokary hilli serişdeleriň ulanylmalydygyny belledi. Şol serişdeler ygtybarlylygy, uzak möhletleýinligi, ekologik taýdan talaplara dogry gelýändigi, owadanlygy, ýurdumyzyň howa şertlerine laýyklygy bilen tapawutlanmalydyr. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerde Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, aýry-aýry ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda geçirilen mejlisde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna, resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Şeýle hem täze şäheriň gurluşygynyň tamamlanmagy bilen bagly wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz, ilki bilen, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat bermek üçin, Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň direktory D.Orazowa söz berdi. Ol Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk ýerine ýetirilýändigi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Sebitde iň iri we ägirt uly ähmiýeti bolan bu taslamany iki tapgyrda durmuşa geçirmek meýilleşdirildi. Şäher düzümi durmuş we beýleki maksatly desgalaryň toplumyny özünde jemleýär. Olaryň hatarynda ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdepler we beýleki ýöriteleşdirilen okuw jaýlary, saglygy goraýyş, medeniýet, söwda we hyzmatlar ulgamyna degişli edaralar, sport desgalary, edara binalary, şeýle hem ulag-aragatnaşyk we inženerçilik-tehniki ulgamlara degişli desgalar bar. Täze welaýat merkezinde sanly ulgam hem-de öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýasy ornaşdyrylar. 

                                                                   

Welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurluşyk işleriniň hususy kärhanalar — Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan ýerine ýetirilýändigini bellemek ýerlikli bolar. 

                                                                   

Direksiýanyň ýolbaşçysy gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpjün etmek we ony bellenen möhletde tamamlamak boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Gurluşygyň Baş meýilnamasyna laýyklykda, welaýat merkezinde köp sanly binalaryň we desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, inženerçilik ulgamlarynyň we ýollaryň gurluşygy göz öňünde tutuldy. Häzirki wagtda gurluşyk işleri batly depginlerde dowam edýär. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan gurluşyk işleriniň taslama laýyklykda alnyp barlyşyna, hiline, şeýle hem “Ýurdumyzda gurluşyk-gurnama işleri alnyp barylýan desgalarda ýiti ýokanç kesellere garşy öňüni alyş çärelerini guramagyň Tertibiniň” talaplarynyň berjaý edilişine yzygiderli gözegçilik ýola goýuldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gurluşyk işlerinde ulanylýan serişdeleriň hiline we gurluşyklaryň möhletleriniň berjaý edilmeýändigine nägilelik bildirip, gurluşygyň depginlerini güýçlendirmegi we olary bellenen möhletlerde ulanmaga tabşyrmagy wise-premýerden berk talap etdi. 

                                                                   

Desgalaryň gurluşygynda we timarlaýyş işlerinde ýokary hilli serişdeler ulanylmalydyr. Olar ýerli tebigy-howa şertlerine we ýokary ekologik kadalara, aýratyn-da, milli bezeg aýratynlygyna hem-de berklik, oňaýlylyk talaplaryna doly laýyk gelmelidir. Döwlet Baştutanymyz täze şäheriň desgalarynyň gurluşygynda işleýän gurluşykçylaryň işi we dynç alşy üçin zerur şertleriň döredilmelidigini hem belledi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzirki wagtda bu ýerde köp sanly binalaryň we desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Olaryň hatarynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň buýurmasy esasynda gurulýan welaýat söwda toplumynyň binasy, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buýurmasy boýunça gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň 132-si, söwda-dynç alyş merkezi, myhmanhanalar, şeýle hem Ahal welaýatynyň häkimliginiň buýurmasy esasynda gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň 59-sy bar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş maksatly özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde söwda toplumynyň öňünde durýan wezipeleriň wajypdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň hususy gurluşyk kompaniýalaryna dürli maksatly binalaryň, şol sanda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygynyň ynanylandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, dünýä ülňülerine laýyk gelýän häzirki zaman gurluşyk serişdeleriniň ulanylmagy, işleriň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi möhüm talap bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.  

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň maliýeleşdirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararlaryna laýyklykda, ýaşaýyş jaýlarynyň, dürli binalaryň, şeýle hem inženerçilik ulgamlarynyň gurluşygy alnyp barylýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararlaryna laýyklykda, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynda ulanylýan enjamlary we beýleki serişdeleri satyn almak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Wise-premýer ýurdumyzyň ykdysadyýet, maliýe we bank ulgamyna degişli gurluşyklarda alnyp barylýan işler barada hem hasabat berdi. Hususan-da, merkeziň gurluşygynyň birinji tapgyrynda edara ediş binalarynyň 6-synyň, şol sanda maliýe-ykdysadyýet toplumynyň, Merkezi bankyň, “Daýhanbank”, “Türkmenistan”, “Halkbank”, “Senagat” täjirçilik banklarynyň welaýat şahamçalarynyň gurluşyklary dowam edýär. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan bilim, ylym, saglygy goraýyş, sport ulgamlaryna, jemgyýetçilik guramalaryna degişli gurluşyk işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzirki wagtda bilim-terbiýeçilik edaralarynyň gurluşygy güýçli depginlerde alnyp barylýar. Şolaryň hatarynda hersi 320 orunlyk çagalar baglarynyň 10-sy bar. Bu ýerde gurulýan lukmançylyk edaralarynyň binalary dünýäniň dürli ýurtlarynyň ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlary bilen üpjün ediler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, adamlaryň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagyny, döredijilikli zähmet çekmegini hem-de göwnejaý dynç almagyny ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Munuň özi täze taryhy eýýamyň talaplaryna doly laýyk gelýär. Şunuň bilen baglylykda durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyna aýratyn üns berilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bilim, ylym, saglygy goraýyş, sport desgalarynyň gurluşygynyň barşyna gözegçiligi güýçlendirmegi talap edip, iň täze tehnologiýalary ornaşdyrmagy hem-de bu işe ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny we mugallymlaryny çekmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde medeniýet ulgamyna degişli binalaryň, şeýle hem iki sany ýedi gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyk-gurnama işleriniň batly depginlerde alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bu ýerde medeniýet toplumynyň edara binasynda, şeýle hem kitaphanada häzirki wagtda tehniki işler alnyp barylýar. Drama teatrynda gurluşyk-gurnama işleri dowam edýär. Ahal welaýat muzeýinde gymmatlyklaryň sergi bölümleriniň talabalaýyk ýola goýulmagy bilen baglanyşykly degişli işler alnyp barylýar. Gurulýan Çagalar sungat mekdebinde, Ýörite sungat mekdebinde timarlaýyş we inženerçilik ulgamlarynyň gurnama işleri ýerine ýetirilýär. Ahal atçylyk sirkinde enjamlary ornaşdyrmak işleri dowam edýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeni maksatly desgalaryň gurluşyklarynyň aýratynlyklaryna ünsi çekip, olaryň ýörite tehnologik enjamlar we häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary bilen üpjün edilmelidigini belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň edara binasynyň gurluşygynyň dowam edýändigi barada habar berildi. «Altyn asyr» öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň 3G we 4G ülňülerinde işleýän iberiji-kabul ediji, GPON ulgamlaryny hem-de IP TV ulgamyny gurnamak göz öňünde tutulýar. «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan ýedi gatly, 28 öýli hem-de 56 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň ikisiniň gurluşygy alnyp barylýar.Täze, döwrebap edara ediş merkezinde sanly tehnologiýalary we intellektual ulgamlary ornaşdyrmak arkaly, “akylly” şäher konsepsiýasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, «Akylly öý» ulgamynyň tehniki tabşyrygy taýýarlanyp, elektrik energiýasy, gaz üpjünçilik ulgamy we agyz suwy üçin tölegleri sanly ulgam arkaly geçirmek üçin niýetlenen enjamlary peýdalanmak göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, agentligiň ýolbaşçysyna ähli meýilleşdirilen işleriň ýokary hilini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde obasenagat toplumyna degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň buýurmalary esasynda gurulýan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň buýurmasy esasynda Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebiniň we Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň gurluşyk işlerini bellenen möhletlerde tamamlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň üýtgewsiz talap bolup durýandygyny belledi hem-de wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Watan goragçylarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, harby gullukçylar üçin ýokary derejeli şertleri üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Munuň özi ýurdumyzda durmuşa geçirilýän harby özgertmeleriň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki döwürde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň birinji tapgyrynyň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň welaýat bölümleriniň häzirki zaman binalarynyň 9-synyň, şeýle hem bu düzümleriň işgärleri üçin niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň 4-siniň gurluşyk işleri batly depginlerde dowam edýär. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň alnyp barlyşy baradaky hasabatlaryň diňlenendigini, täze şäheriň döwletimiz üçin örän möhüm syýasy, ykdysady, durmuş ähmiýetiniň bardygyny belledi. Häzirki döwürde dünýäde tutuş bir şäheri gurup, ulanmaga berýän döwletler köp däldir. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artýandygyna, hünärmenlerimiziň taýýarlygynyň gowudygyna aýdyň şaýatlyk edýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowa, aýry-aýry desgalaryň gurluşygyny gysga wagtda tamamlamak maksady bilen, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň gözegçiliginde goşmaça işçi güýjüni çekmek, hünärmenleriň sanyny artdyrmak babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz şäheriň bezeg işleri bilen bagly hem käbir meseleler barada aýdyp, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary bilen bilelikde bu ugurda degişli işleri alyp barmagy tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi sanly ulgamy bolan täze şäherdir. Şoňa görä-de, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe we wise-premýer S.Toýlyýewe bu ýerde sanly ulgam boýunça hünärmenleri taýýarlaýan merkezi döretmek, bu işe ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryny, talyplaryny çekmek tabşyryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, täze şäheriň gurluşygynyň tamamlanyp barýandygyny belledi. Indi onuň gurluşygynyň örän möhüm ikinji tapgyry başlanýar. Bu tapgyrda şäheri abadanlaşdyrmak we ilaty göçürip getirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, birnäçe guramaçylyk meseleleri çözülmelidir. Munuň özi desgalary kabul edip almakdan, dürli edaralary, şeýle hem şäheriň dolandyryş edaralaryny, ýaşaýjylary göçürip getirmekden we başga-da birnäçe meselelerden ybaratdyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, gurluşygy tamamlamagyň guramaçylyk meselelerini çözmek we bu işleri utgaşdyrmak üçin, Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetini döretmek barada Karar kabul edildi. Bu komitete D.Orazow ýolbaşçy hökmünde bellenildi. Ol gurluşygyň başlanan gününden bäri bu ýerde Gurulýan desgalaryň direksiýasynyň direktory wezipesinde işleýär. Döwlet Baştutanymyz oňa işde üstünlik arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýüzlenip, täze şähere mynasyp at dakmak barada aýtdy hem-de bu meseläni tutuş halkymyz bilen ara alyp maslahatlaşmagyň maksada laýyk boljakdygyny belledi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň häkimligini döretmek we şäheriň häkimi wezipesine Ş.Durdylyýewi bellemek kararyna gelendigini aýdyp, degişli resminamalara gol çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýewe ýüzlenip, hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde harby we hukuk goraýjy edaralar üçin niýetlenýän edara binalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň öz wagtynda hem-de hil taýdan bildirilýän talaplara doly laýyk gurulmagyna, şol sanda bu binalaryň ýanaşyk ýerleriniň hem abadanlaşdyrylmagyna berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Edara binalarynyň ählisiniň, esasan hem, welaýat raýat goranyş we halas ediş işleri müdirliginiň hem-de ýangyna garşy göreş gullugynyň binalarynyň zerur enjamlar, sanly tehnologiýalar, iş otaglarynyň zerur serişdeler bilen üpjün edilmegi berk gözegçilikde saklanmalydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň birnäçe möhüm meselelere garalan we degişli resminamalar kabul edilen giňişleýin göçme mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

 Soňra döwlet Baştutanymyz hemmeler bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

 Bu giň möçberli taslama  

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan 2019-njy ýylyň aprel aýynda badalga berlendigini ýatlatmalydyrys. Bu ýerde ilatyň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy üçin zerur şertleriň döredilmegi esasy ýörelge bolup durýar. Şeýlelikde, bu smart-siti — “akylly” şäher hemmeler üçin amatly bolar. 

                                                                   

Bu innowasion taslamany amala aşyrmakda Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn şähergurluşyk maksatnamasynyň esasy ölçegleri öz beýanyny tapýar. Şol maksatnamada dünýäniň hem-de ýurdumyzyň öňdebaryjy tejribesini işjeň ulanmaga, täsin we özboluşly binagärlik hem-de inžener-tehniki çözgütlere, milli binagärligiň iň gowy däplerine aýratyn üns berilýär. Şonuň bilen birlikde adamlaryň abadançylygynyň we sagdynlygynyň möhüm şerti hökmünde ekologik ugra uly ähmiýet berilýär. Täze welaýat merkezinde 12 müň 324 maşgala niýetlenen 2, 5, 7 we 9 gatly ýaşaýyş jaýlary gurlar. 

                                                                   

Häzirki wagtda ýurdumyzda giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ata Watanymyzyň ähli sebitleriniň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine kuwwatly itergi berildi. Paýtagtymyz bilen birlikde welaýatlaryň şäherleriniň we obalarynyň düzümi döwrebaplaşdyrylýar, ähli ýerlerde oňyn tehnologiýalar ornaşdyrylýar. Bularyň ählisi Türkmenistanda durmuş ugurly syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. “Döwlet adam üçindir!” diýen şygar şol syýasatyň esasy ýörelgesidir. 

                                                                   

Şeýlelikde, ýakyn geljekde Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň, döredijiligiň, ösüşiň ýoly bilen barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ynamly ädiminiň aýdyň nyşanyny alamatlandyrýan täze şäher emele geler.

29.04.2022
Aşgabadyň binagärlik taýdan özgerişi Watanymyzyň durmuş-ykdysady rowaçlygynyň beýanydyr

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy 

                                                                   

 Aşgabat, 27-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda paýtagtymyzyň günorta böleginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyra gadam basan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. 

                                                                   

Soňky ýyllarda bu ýerde — Aşgabadyň günortasyndaky Köpetdagyň ajaýyp tebigatynyň eteklerinde täsin şäher gurşawy döredilip, ol özboluşly taslamalar boýunça gurulýan belent gatly binalary, häzirki zaman ýol-ulag düzümlerini hem-de giň gerimli tokaý-seýilgäh zolaklaryny özünde jemleýär. Güneşli Diýarymyzyň baş şäheriniň ösdürilmeginde uzak möhletleýin geljek nazara alnyp durmuşa geçirilýän iri möçberli şähergurluşyk syýasatyna aýratyn orun berilýär. 

                                                                   

«Merkezi Aziýanyň merjeni» diýlip ykrar edilen türkmen paýtagtynyň barha täzelenýän keşbinde Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň yzygiderli depgini, onuň köptaraply mümkinçilikleri, halkymyzyň baý taryhy we medeni däpleri aýdyň beýanyny tapýar. 

                                                                   

Ak mermerli Aşgabatda täze binagärlik toplumlarynyň hatary barha artýar, adamlaryň abadan durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýar. Watanymyzyň baş şäheri öz çäklerini ýyl-ýyldan giňeltmek bilen, gaýtalanmajak gözelligi bilen haýran galdyrýar. Şoňa görä-de, ol köp sanly halkara güwänamalara mynasyp boldy. Şäheriň binalarynyň birnäçesiniň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmegi gurulýan desgalaryň ýokary hiliniň ykrarnamasyna öwrüldi. 

                                                                   

Ýer ýüzüniň iň owadan hem-de ýaşamak üçin amatly şäherleriniň biri hökmünde eýeleýän ornuny barha pugtalandyrýan paýtagtymyzyň köp sanly gözel ýerleriniň hataryna Gündogaryň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumy hem goşular. 

                                                                   

...Irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkymyzyň ajaýyp söz ussadyna ägirt uly söýgüsiniň nyşany bolan, belentlikden howalanyp görünýän ýadygärligiň ýanyna geldi. Döwlet Baştutanymyz toplumyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. 

                                                                   

Tebigy we şäher gurşawynyň sazlaşykly utgaşmagy, ýaşyl zolaklaryň döredilmegi paýtagtymyzyň ekologik abadançylygyny, ýaşamak üçin oňaýly şertleri üpjün etmegiň möhüm ýagdaýy bolup durýar. Şoňa görä-de, bu täsin künjegi abadanlaşdyrmak, bagy-bossanlyga öwürmek üns merkezinde saklanýar. 

                                                                   

Wise-premýer Ç.Purçekow gurluşyk meýdançasynda alnyp barylýan işler, onuň çäklerini abadanlaşdyrmak boýunça görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimize Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň ýerleşýän ýeriniň we umumy görnüşiniň çyzgysy görkezildi. Bu desgany gurmak üçin 41 gektar meýdan ýer bölünip berildi. 

                                                                   

Soňra türkmen edebiýatynda öçmejek yz goýan nusgawy şahyrymyzyň heýkeli barada düşünje berýän taslamalar görkezildi. Tebigy belentlikde dikilen bürünç heýkeliň beýikligi 60 metre, binýadynyň beýikligi bolsa 25 metre deňdir. 

                                                                   

Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde ýerleşdirilmegi meýilleşdirilýän diwar ýazgysynyň görnüşleri hem-de yşyklandyryş ulgamlary döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow medeni-seýilgäh toplumda täzeçil tehnologiýalary ulanmagyň möhümdigini belläp, häzirki zaman yşyklandyryş enjamlaryny ulanmak arkaly Pyragynyň tutuş adamzat jemgyýetine belli bolan şygyrlarynyň ganatly setirlerini baýyrlaryň ýüzünde ýagtylandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi hem-de bu wezipeleri üstünlikli çözmäge jogapkärli we toplumlaýyn çemeleşmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň daşky girelgesiniň, suw çüwdürimleriniň, dynç alyş zolaklarynyň, bassyrmalaryň we awtoduralgalaryň hödürlenen çyzgylary bilen hem ünsli tanyşdy. Arçabil şaýolunyň ugrunda ýerleşýän çüwdürimli we heýkelli toplumyň durkunyň täzelenilmeginiň teklip edilýän görnüşi görkezildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň umumy görnüşi, hödürlenen çyzgylar bilen tanşyp, ony abadanlaşdyrmak we bagy-bossanlyga öwürmek baradaky meselelere degişli ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi hem-de toplumyň giň çäkleriniň ýanaşyk ýerleriniň arassaçylygyny saklamaga degişli gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gök baglaryň — tuýa, akasiýa, serwi we beýleki saýaly nahallaryň görnüşlerini synlap, bu ýerde bina edilýän desgalaryň ählisiniň Köpetdagyň täsin tebigaty bilen bitewi sazlaşygy emele getirmelidigini nygtady. Bu ýerlerde tokaý zolaklary döredilende, howa hem-de tebigy şertleri göz öňünde tutmagyň zerurdygy bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow görkezilen taslamalar we çyzgylar bilen tanyşlygyny tamamlap, belentlikde dikilen ýadygärlige tarap ýokarlygyna ugrady. Döwlet Baştutanymyz ýokary çykyp barşyna, basgançaklaryň oňaýly we amatly bolmalydygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, gurluşykda häzirki zamanyň öňdebaryjy tejribesiniň we täzeçil usullaryň işjeň ulanylmagyna, diňe ýokary hilli, ýerli tebigy hem-de howa şertleriniň täsirine durnukly, berk serişdeleriň ulanylmagyna mundan beýläk-de ýokary derejede üns berilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ç.Purçekowa ýüzlenip, bina edilýän desgalaryň bezeginde halkymyzyň milliligine mahsus özboluşly reňk öwüşginlerini giňden ulanmagyň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dünýäde dostluga, edermenlige, watansöýüjilige çagyrýan ajaýyp eserleri bilen belli bolan Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşynyň iň täze binagärlik çözgütlerini özünde jemlemelidigini belläp, wise-premýere desganyň gurluşygynyň ýokary hilli hem-de bellenen möhletinde tamamlanmagyny üpjün etmek barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, täze medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak we onuň çäklerini bagy-bossanlyga büremek baradaky meselelere ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly, bu ýerde bag nahallarynyň şu ýeriniň howasyna uýgunlaşdyrylan dürli görnüşleri ekilip, olar paýtagtymyzyň ajaýyp tebigy künjeginiň ekologik abadançylygyny üpjün etmäge gönükdirilmelidir. Şunuň bilen baglylykda, bagy-bossanlyga degişli işleriň alnyp barlyşyna gözegçiligi amala aşyrmak tabşyrylyp, bu babatda anyk görkezmeler berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Magtymguly Pyragynyň gerimi boýunça ägirt uly ýadygärliginiň iň ýakynyndaky meýdança galyp, şol ýerden ak mermerli paýtagtymyzyň eliň aýasyndaky ýaly açylýan ajaýyp görnüşini synlady hem-de soňky ýyllarda ýerine ýetirilen giň gerimli işleri kanagatlanma bilen belledi. Baş şäherimiziň tanalmaz derejede özgeren keşbi Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan özgertmeler maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Köpetdagyň eteginde bina edilen belentlikde howalanyp görünýän bu toplum döredijiligine ýüzlerçe ýyllar geçse-de, häzirki wagtda-da tutuş dünýäde sarpa goýulýan we tanalýan türkmen halkynyň şöhratly oglunyň ajaýyp zehinine belent hormatyň hem-de söýginiň beýanyna öwrülip, bagy-bossanlyga beslenmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şular barada aýdyp, “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän şu ýyl beýik Magtymgulynyň edebi mirasyny wagyz etmek, halkara gatnaşyklary we medeni hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda dürli çäreleri geçirmegiň zerurdygyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň ünsüni çekdi. 

                                                                   

Akyldar şahyrymyz Magtymgulynyň garaşsyz döwlet, erkinlik, ynsanperwerlik hakyndaky arzuw-islegleri bu gün ajaýyp döwrümizde hasyl boldy. Dana Pyragynyň çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan, kämil many-mazmunly şygyrlary raýatlary halal zähmete, belent maksatlara ruhlandyrmakda, ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde möhüm ähmiýete eýedir. Magtymgulynyň umman ýaly giň şygryýet dünýäsi ýazyjy-şahyrlarymyzyň, bagşy-sazandalarymyzyň nusgalyk döredijilik mekdebine öwrüldi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, häzirki döwürde akyldar şahyryň baý edebi mirasyny içgin öwrenmäge, giňden wagyz etmäge, hormat-sarpasyny belende götermäge aýratyn ähmiýet berilýär. Dana Pyragyny sarpalamak türkmen edebiýatyny arşa götermekdir, halkymyzyň milli gymmatlyklaryny dünýä ýaýmakdyr. Magtymgulynyň çuňňur pelsepä, ylahy garaýyşlara, dünýewi ýörelgelere ýugrulan çeper döredijiligi özboluşly mekdepdir. Beýik zehinleri dünýä beren türkmen halky öz akyldarlaryna, şahyrlaryna buýsanmaga doly haklydyr. 

                                                                   

Magtymguly Pyragy nusgawy edebiýatyň, milli şygryýetiň altyn eýýamynyň parlak ýyldyzydyr, müňýyllyklardan bäri hoşniýetliligi, parahatçylyk söýüjiligi, açyklygy, kalbynyň giňligi we jomartlygy bilen tapawutlanýan türkmen halkynyň synmaz edebi sütünleriniň biridir. Magtymgulynyň özbaşdak döwlet baradaky gymmatly ündewleri, ýörelgeleri häzirki syýasatymyzyň esaslaryny düzýär. 

                                                                   

Belentlige uzaýan binalar şäheriň bu tebigy künjeginiň aýratynlyklary bilen sazlaşykly utgaşyp, ajaýyp gözelligi babatda özüne çekiji görnüşleri döredýär. 

                                                                   

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, geljek nesiller üçin onuň gözelligini hem-de baýlyklaryny gorap saklamak, “ýaşyl” ykdysadyýet ýörelgelerini we tehnologiýalary ornaşdyrmak Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlarydyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň berilmegi ýurdumyzyň daşky gurşawy goramak we ekologiýa babatdaky tagallalarynyň halkara derejede ykrar edilýändiginiň subutnamasyna öwrüldi. 

                                                                   

Köp ýyllaryň dowamynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary esasynda 145 milliondan gowrak bag nahaly ekildi. Ol ýurdumyzda aýratyn howa zolaklarynyň emele gelmegine ýardam edip, sebitde oňyn ekologiýa we howa ýagdaýynyň üpjün edilmegine ýardam berýär. Alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde Aşgabatda we onuň töwereklerinde çäkleri ýyl-ýyldan barha artýan tebigat bilen sazlaşykly ýaşyl tokaý zolaklary döredildi. 

                                                                   

Baglarynyň we bezeg ösümlikleriniň dürli görnüşleri, gök zolaklary hem-de owadan bezeg gülleri bilen begendirýän ajaýyp seýilgähler we seýilbaglar “Seýilgähler şäheri” diýlip mynasyp ykrar edilen ak mermerli paýtagtymyzyň hakyky bezegi bolup durýar. Şeýle işler, hususan-da, Milli tokaý maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda alnyp barylýar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, giň gerimli çäklerde eýýäm el bilen döredilen tokaýlyklar we tokaý zolaklary ýaýylyp gidýär. Olar ata Watanymyzyň tebigy gözelligini has-da artdyryp, ýerli ösümlik hem-de haýwanat dünýäsiniň goralmagyna, baýlaşmagyna ýardam berýär. Mundan başga-da, ýaşyl guşaklyklar ilatly ýerleri tomsuň jöwzasyndan, tozandan we güýçli şemallardan ygtybarly gorap, ýerleriň ýaramazlaşmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berýär, şeýle-de adamlaryň saglygy üçin oňaýly howa ýagdaýyny döredýär. 

                                                                   

Soňra bu ýerde wise-premýer M.Mämmedowa Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanyp, her ýyl geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde guraljak toplumyň açylyş dabarasy mynasybetli baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bu iri medeni-seýilgäh toplumynyň açylmagynyň 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik şahyrynyň hem-de filosofynyň 300 ýyllygynyň giňden baýram ediljek senesiniň hormatyna guraljak ägirt uly dabaralaryň özboluşly başlangyjyna öwrüljekdigini belläp, wise-premýere ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi meýilleşdirilen ähli çärelere taýýarlyk görlüşine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Heýkel Magtymguly Pyragynyň özüniň nusgalyk şygryýeti ýaly ajaýyp we gözel bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady hem-de bu ýere ýygnananlara alnyp barylýan işlerde hut şu ýörelgelerden ugur almagy tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylara kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

28.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministrini kabul etdi

Aşgabat, 26-njy aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri Weý Fenhäni kabul etdi.

 Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň we Hytaýyň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýanyň hormatly Prezidentimize hem-de tutuş türkmen halkyna abadançylyk, rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Bellenilişi ýaly, Hytaýda dürli ugurlar boýunça sazlaşykly ösüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň mundan beýläk-de berkidilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Mümkinçilikden peýdalanyp, HHR-iň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri döwlet Baştutanymyzy Prezident saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi bilen gutlady we jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirdi we HHR-iň ýolbaşçy düzümine iň gowy arzuwlaryny aýdyp, Türkmenistanda Hytaý bilen gözbaşyny gadymdan alyp gaýdýan dostlukly gatnaşyklara aýratyn üns berilýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, şu ýyl deňhukukly, uzak möhletleýin, strategik hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ygrarly ýurtlarymyzyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bellenilýär. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we myhman häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara alyp, özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleri bolan türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň geljekki ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň resminamalaryň ägirt uly toplumyny özünde jemleýän şertnama-hukuk binýadynyň döredilmegi köpugurly mümkinçilikleriň üstünlikli amala aşyrylmagynda ygtybarly binýat bolup hyzmat edýär. Şunda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmaga gönükdirilen ylalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berildi. 

                                                                   

Türkmenistan we Hytaý Halk Respublikasy netijeli syýasy-diplomatik gatnaşyklary ösdürmek arkaly söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa ýaly ugurlarda we başga-da birnäçe pudaklar boýunça gatnaşyklary yzygiderli pugtalandyrýar. Şunuň bilen baglylykda, hytaý kompaniýalary amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen türkmen bazaryna uly gyzyklanma bildirýärler. Ýurdumyzda amala aşyrylýan iri düzümleýin taslamalaryň bilelikde ýerine ýetirilmegi ikitaraplaýyn işewürlik hyzmatdaşlygynyň esasyny düzýär. Öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak onuň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. 

                                                                   

Ynsanperwer ulgamdaky, aýratyn-da, bilim, ylym, medeniýet, sport we saglygy goraýyş ugurlary boýunça netijeli ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmek türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň esasy ugry bolup durýar. HHR-iň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde birnäçe ýyllaryň dowamynda türkmen ýaşlary bilim alyp, dürli ugurlar boýunça hünär eýeleri bolýarlar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň käbirinde hytaý dili bölümleri hereket edýär. 

                                                                   

BMG-niň we beýleki abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki, şol sanda “Merkezi Aziýa — Hytaý” görnüşindäki netijeli hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklaryň üstüni ýetirýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistan ägirt uly döredijilik kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbidine gönükdirýär. Goranyş häsiýetine eýe bolan, ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň asuda we abadan durmuşyny üpjün edýän Harby doktrina hut şu maksatlara kybap gelýär. Häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda işjeň orny eýeleýän Türkmenistan netijeli halkara hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna we durnukly ösüşiň üpjün edilmegine mynasyp goşant goşýar. 

                                                                   

Şunda Hytaý Halk Respublikasynyň ýurdumyzyň sebitde parahatçylygyň, durnuklylygyň üpjün edilmeginiň, şeýle hem türkmen tarapynyň oňyn başlangyçlarynyň hemmetaraplaýyn goldanylmagynyň möhüm şerti bolan Bitaraplyk derejesine çuňňur hormat goýýandygy bellenildi. BMG-niň Baş Assambleýasynyň Kararnamalary bilen iki gezek tassyklanan Bitaraplyk derejesinden gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini esasy ugur edinýän Türkmenistan ygtybarly we öz borçnamalaryna jogapkärçilikli çemeleşýän, halkara giňişlikde uly abraýdan peýdalanýan ýurt hökmünde ykrar edildi. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we HHR-iň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri Weý Fenhe döwrüň synagyndan geçen döwletara gatnaşyklaryň dünýäde abadançylygyň bähbidine mundan beýläk-de sazlaşykly ösdüriljekdigine we täze mazmun bilen üstüniň ýetiriljekdigine ynam bildirdiler.

27.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 25-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen baglanyşykly meselelere garaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynyň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. Häkim sebitde alnyp barylýan işler barada hasabat berip, bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, bugdaýyň zyýankeşleriniň öňüni almak, olara garşy bioönümleri ulanmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilişi, bugdaýyň kesellerine garşy göreş çäreleriniň alnyp barlyşy barada aýtdy.  

                                                                   

Welaýatda gowaça ekişini ýokary hilli geçirmek hem-de agrotehniki möhletde tamamlamak üçin oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny doly güýjünde işletmek, pagtaçy-kärendeçileri zerur bolan gowaça tohumlary bilen üpjün etmek, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergini geçirmek işleriniň alnyp barlyşy barada hem hasabat berildi. Sebitde ýazlyk ýeralmanyň we soganyň bol hasylyny ýetişdirmek üçin bu ekinlere ideg etmek, şeýle-de beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilýär. Mundan başga-da, ýüpek gurçugyna ideg etmegiň agrotehniki görkezmelere laýyk ýerine ýetirilýändigi barada aýdyldy. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde Oba milli maksatnamasyna, şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda halkymyzyň rysgal-berekedi hasaplanýan bugdaýyň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin ak ekinlere ideg etmek maksady bilen, bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, onuň zyýankeşleriniň öňüni almak hem-de olara garşy bioönümleri ulanmak boýunça işleriň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmegini mundan beýläk-de üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. Bugdaýyň kesellerine garşy göreş çäreleri alnyp barlanda, bu işler bildirilýän talaplara laýyk gelmelidir. 

                                                                   

Welaýatda gowaça ekişini ýokary hilli geçirmek hem-de agrotehniki möhletde tamamlamak üçin oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny doly güýjünde işletmegiň, pagta öndürijileri zerur bolan ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmegiň, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergini geçirmek işleriniň alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagyň möhümdigi bellenildi. Gowaçanyň zyýankeşlerine garşy ulanmak üçin bioönümleri öndürmek işleri talabalaýyk alnyp barylmalydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, welaýatda ýazlyk ýeralmanyň we soganyň bereketli hasylyny kemala getirmek üçin bu ekinlere ideg etmek, şeýle hem beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmegini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Sebitde pile öndürmek möwsüminiň dowam edýändigi bilen baglylykda, ýüpek gurçugyna ideg etmek işleriniň talabalaýyk geçirilişini üpjün etmek maksady bilen, kärendeçi-ýüpekçiler üçin ähli şertleri döretmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Oba milli maksatnamasyna, şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda önümçilik, medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerur talapdygyny belläp, birnäçe degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde işleriň ýagdaýy, hususan-da, saçaklarymyzyň berekedi bolan bugdaýyň bol hasylyny ýetişdirmek maksady bilen, bugdaý meýdanlarynda ak ekinlere ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barlyşy, dowam edýän gowaça ekişiniň depgini barada hasabat berdi. Häzir sebitde gowaça ekişini bellenen möhletde we ýokary hilli tamamlamak üçin hemme zerur çäreler görülýär. Ekinleriň zyýankeşlerine garşy göreşmek boýunça hem bellenen kadalara laýyklykda möhüm işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Ilatyň ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja önümlerine isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, bu ekinlere agrotehniki kada esasynda ideg edilýär. Bu işler bilen bir hatarda, ýüpekçiligi ösdürmek we pile öndürmek boýunça bellenen şertnamalaýyn borçnamany berjaý etmek üçin hemme zerur çäreleriň görlüşi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklary talabalaýyk alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin olara ideg etmek maksady bilen, bugdaý meýdanlarynda maýsalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmegiň we ösüş suwuny tutmagyň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmegini mundan beýläk-de üpjün etmegiň zerurdygyny nygtap, bugdaýyň kesellerine garşy göreş çäreleri alnyp barlanda, bu işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmelidigi barada tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Gowaça ekişini ýokary hilli geçirmek hem-de agrotehniki möhletde tamamlamak üçin oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny doly güýjünde işletmegiň, kärendeçileri zerur bolan ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmegiň, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergini geçirmek işleriniň alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagyň möhümdigi bellenildi. Oba hojalyk ekinleriniň zyýankeşlerine garşy ulanmak üçin biokärhanalarda bioönümleri öndürmek işleri talabalaýyk alnyp barylmalydyr. Welaýatda pile öndürmek möwsümi bilen baglylykda, ýüpek gurçugyna ideg etmek işleriniň talabalaýyk geçirilişini üpjün etmek maksady bilen, kärendeçi-ýüpekçiler üçin ähli şertleri döretmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, sebitde medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşyny berk gözegçilikde saklamagyň zerur talapdygyny belläp, birnäçe degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim şu günler sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şol sanda bugdaý meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda ideg işleriniň geçirilişi, gowaça ekişiniň alnyp barlyşy hem-de bu möhüm işde tehnikalaryň ulanylyşy, ekinleriň zyýankeşlerine garşy göreş çäreleriniň ýaýbaňlandyrylyşy, şunuň bilen baglylykda, biokärhanalarda işleriň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýerine ýetirilýän möhüm işleriň hatarynda ilaty özümizde öndürilýän zerur azyk önümleri bilen üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hem habar berildi. Häzirki wagtda ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja önümlerine bolan islegleri kanagatlandyrmak maksady bilen, bu ekinlere agrotehniki kadalar esasynda ideg edilýär. Hasabatyň dowamynda piläniň öndürilmegi babatda ýerine ýetirilen işler barada-da aýdyldy. Ýüpekçiligi ösdürmek we pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany berjaý etmek maksady bilen, welaýatda pile öndürmek möwsümini hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, degişli derejede geçirmek üçin zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Häkim ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barlyşy barada-da hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň toprak-howa aýratynlyklaryny nazara almak bilen, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça birnäçe görkezmeleri berdi. Bugdaýa ideg etmek boýunça möwsümleýin çäreleriň ýokary hilli hem-de agrotehniki talaplara laýyklykda geçirilmelidigine, gowaça ekişiniň depgininiň has-da güýçlendirilmelidigine we öz wagtynda geçirilmelidigine üns çekildi. Şu işler bilen birlikde, bu möhüm oba hojalyk ekinlerini zyýankeşlerden goramak, şol sanda biokärhanalarda bioönümleri öndürmek işleri talabalaýyk alnyp barylmalydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki wagtda azyk bolçulygyny üpjün etmäge hem-de gök-bakja önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmaga aýratyn üns berilýändigini belläp, ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek işlerini talabalaýyk guramak babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek, kärendeçi-ýüpekçileriň şertnamalaýyn borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi boýunça bellenen işler bilen baglylykda hem degişli tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny hem-de Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde meýilleşdirilýän işleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň zerurdygyny nygtap, şu ýyl ulanmaga beriljek desgalaryň gurluşyklaryny ýokary hilli hem-de bellenen möhletinde tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

 Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew sebitde alnyp barylýan işler barada hasabat bilen çykyş etdi. 

                                                                   

Welaýatda bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin bu ekine ideg etmek, ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, bugdaýyň zyýankeşleriniň öňüni almak hem-de olara garşy bioönümleri ulanmak boýunça işleriň agrotehniki kadalara laýyk geçirilişi, gowaça ekişini ýokary hilli geçirmek we agrotehniki möhletde tamamlamak maksady bilen, oba hojalyk tehnikalaryny hem-de gurallaryny doly güýjünde işletmek, pagta öndürijileri zerur bolan ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmek, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergini geçirmek hem-de onuň zyýankeşlerine garşy ulanmak üçin biokärhanalarda bioönümleri öndürmek boýunça işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Sebitde ýazlyk ýeralmanyň we soganyň bereketli hasylyny ýetişdirmek üçin bu ekinlere ideg etmek, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem dokma pudagy üçin gymmatly çig mal hasaplanýan ýüpek öndürmek babatdaky meýilnamada göz öňünde tutulan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda ýüpek gurçugyna ideg etmek işleriniň alnyp barlyşy barada aýdyldy. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, sebitde önümçilik, medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bugdaýdan bol hasyl almak, azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak maksady bilen, ak ekinlere ösüş suwuny tutmagyň hem-de olary mineral dökünler bilen iýmitlendirmegiň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmegiň wajyp wezipedigine ünsi çekdi. Geljekki bol hasylyň girewi bolan gowaça ekişini bellenilen agrotehniki möhletde ýokary hilli geçirmegi üpjün etmek barada aýratyn tabşyryk berildi. Gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergini geçirmek, ekin meýdanlarynda zyýankeşleriň öňüni almak, olara garşy bioönümleri ulanmak işleri agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylmalydyr. Şonuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek baradaky meseleleriň möhüm wezipeleriň hatarynda durýandygyny nygtap, bu ekinlere agrotehniki kadalara laýyklykda degişli idegi üpjün etmek barada görkezme berdi. Welaýatda pile öndürmek möwsümi bilen baglylykda, ýüpek gurçugyna ideg etmek işleriniň talabalaýyk geçirilişini üpjün etmek maksady bilen, kärendeçi-ýüpekçiler üçin ähli şertleri döretmek möhümdir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl meýilleşdirilýän işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek barada görkezme berip, ulanmaga berilmegi maksat edinilýän medeni-durmuş we önümçilik desgalarynda gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sanly ulgam arkaly hasabat bilen çykyş edip, bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin bu ekine ideg etmek, ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de olara ösüş suwuny tutmak, bugdaýyň zyýankeşleriniň öňüni almak we olaryň garşysyna degişli bioönümleri ulanmak işleriniň, bugdaýyň kesellerine garşy göreş çäreleriniň alnyp barlyşy barada aýtdy. 

                                                                   

Welaýatda gowaça ekişiniň depginini güýçlendirmek üçin oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny doly güýjünde işletmek, pagta öndürijileri zerur bolan ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmek, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergini bildirilýän talaplara laýyklykda geçirmek boýunça zerur işler amala aşyrylýar. Gowaçanyň zyýankeşlerine garşy ulanmak üçin biokärhanalarda bioönümleri öndürmek işleri talabalaýyk alnyp barylýar. 

                                                                   

Hasabatyň dowamynda ýazlyk ýeralmanyň we soganyň bol hasylyny ýetişdirmek üçin bu ekinlere ideg etmek, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilişi barada hasabat berildi. Şeýle hem şu günler ýüpek gurçugyna ideg etmek işleriniň talabalaýyk dowam edýändigi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Oba milli maksatnamasyna we ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, sebitde medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyk işleri bellenen tertibe laýyklykda alnyp barylýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin meýdan işleriniň, aýratyn-da, gowaça ekişiniň we güýzlük bugdaýa edilýän idegiň agrotehnikanyň kadalaryna doly laýyk gelmelidigine hem-de öz wagtynda geçirilmelidigine ünsi çekdi. Ekin meýdanlarynda ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň bökdençsiz işledilmelidigi bellenildi. 

                                                                   

Bugdaý meýdanlarynda ak ekinlere ösüş suwuny tutmak we olary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň depgini güýçlendirilmelidir. Welaýatda gowaça ekişiniň ýokary hilli geçirilmegi hem-de bellenen möhletde tamamlanmagy üpjün edilmelidir. Ekerançylyk meýdanlarynda zyýankeşlere garşy göreşmek boýunça biokärhanalarda degişli bioönümleriň öndürilişine üns berilmegi möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle-de welaýatda ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin olara agrotehniki kadalara laýyklykda ideg edip, bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, göz öňünde tutulan işleriň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegine degişli birnäçe tabşyryklary berdi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýyl ulanmaga beriljek medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygyndaky işleri berk gözegçilikde saklamagyň möhümdigi bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny dowam edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şu günler ýurdumyzyň welaýatlarynda ýetişdirilýän bugdaýa ideg işleri agrotehniki kadalara laýyklykda amala aşyrylýar. Şeýle hem ilaty özümizde öndürilýän ýeralma we gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmek boýunça döwlet derejesinde döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylyp, şu günler ýüpek gurçugyna ideg etmek işleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek we azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak maksady bilen, welaýatlarda bugdaýa ideg edilişiniň depginini güýçlendirmegiň möhümdigini nygtady. Bu ugurda hemme zerur çäreler görülmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bu möhüm işler bilen bir hatarda, şu ýyl ýurdumyz boýunça gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirmek baradaky meýilnamany ýerine ýetirmegiň hem ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýandygyna ünsi çekip, gowaça ekişini talabalaýyk geçirmek we bellenen agrotehniki möhletde tamamlamak boýunça alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny, ekinleri zyýankeşlerden, kesellerden goramak boýunça degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Iş maslahatynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň yglan eden “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň berilmegi mynasybetli döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowy mähirli gutladylar hem-de hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de uly üstünlikleri arzuw etdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, bu güwänamanyň berilmeginiň ata Watanymyz, ilkinji nobatda, paýtagtymyz Aşgabat üçin uly abraýdygyny aýratyn nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň döwlet syýasatynda ekologik abadançylygy üpjün etmek, daşky gurşawy goramak boýunça çärelere, tebigata aýawly garamaga hem-de bioköpdürlüligi üpjün etmäge aýratyn üns berilýändigini, şu işleriň geljekde-de bellenen meýilnamalara laýyklykda dowam etdiriljekdigini aýdyp, döwlet Baştutanymyz bu ugurda kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine mundan beýläk-de berk gözegçilik edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

26.04.2022
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň duşuşygy

Aşgabat, 24-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralýan dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy. 

                                                                   

Prezident Rustam Minnihanow türkmen döwletiniň Baştutanyna mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň mähirli salamyny we gutlaglaryny, ähli türkmen halkyna ýollan abadançylyk baradaky iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Myhman türkmen-tatar hyzmatdaşlygyna hemişe üns berýändigi üçin hoşallyk bildirip, ýene bir gezek doganlyk Türkmenistana gelip görmek mümkinçiligine örän şatdygyny aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz myhmana hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň durnukly häsiýetini belledi. 

                                                                   

Prezident Rustam Minnihanow mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyzy saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi bilen ýene bir gezek gutlap, ýokary döwlet wezipesinde alyp barýan giň gerimli işlerinde üstünlik arzuw etdi hem-de türkmen halkynyň bahasyna ýetip bolmajak milli mirasy, dünýä siwilizasiýasynyň gymmatlygy bolan behişdi bedewleriň şöhratyna şaýatlyk edýän dabaralara gatnaşmaga örän şatdygyny nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Russiýa, onuň iri sebitleri we senagat merkezleri bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar diýip aýtdy. Muny biziň ýurdumyzyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy bilen däp bolan özara ynanyşmak, netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga ygrarlydygy hem tassyklaýar. Russiýanyň bu sebiti bilen Türkmenistany öňden gelýän ykdysady we medeni gatnaşyklar baglanyşdyrýar. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda bar bolan gyzyklanmalary hem-de uly kuwwaty, köp ýyllaryň dowamynda birnäçe iri taslamalary durmuşa geçirmegiň çäklerinde bilelikdäki işiň oňyn tejribesi bilen berkidilen mümkinçilikleri hasaba almak bilen, hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki ileri tutulýan ugurlary barada düýpli pikir alyşmalar boldy. Türkmenistanyň Tatarystanyň “KamAZ” we “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetleri, Kazan dikuçar zawody we beýleki iri kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy munuň aýdyň mysalydyr. 

                                                                   

Prezident Rustam Minnihanow Tatarystanyň işewür toparlarynyň geljegi uly türkmen bazarynda öz ornuny pugtalandyrmaga aýratyn gyzyklanma bildirýändikleri barada aýdyp, muňa ýurtda döredilen amatly maýa goýum gurşawynyň hem-de öz üstüne alan borçnamalaryna pugta eýerýän ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Türkmenistanyň ýokary halkara abraýynyň ýardam berýändigini belledi. 

                                                                   

Ýangyç-energetika toplumy, ulag-kommunikasiýa, söwda-ykdysady ulgamlar, oba hojalyk pudagy, ylma esaslanýan ýokary tehnologiýalar, işewürlik düzümleriniň ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmak ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Şeýle hem maşyn gurluşygy, nebiti gaýtadan işleýän we gazhimiýa senagatynda ikitaraplaýyn gatnaşyklar üçin uly mümkinçilikler bar. 

                                                                   

Türkmenistanda amala aşyrylýan, milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagyna, degişli düzümleriň düýpli döwrebaplaşdyrylmagyna, ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleriň dürli görnüşiniň öndürilmegine niýetlenen täze ýokary tehnologiýaly önümçilikleriň döredilmegine gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler bilen baglylykda, hyzmatdaşlyk üçin amatly şertler açylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Tatarystanyň soňky ýyllarda sanly tehnologiýalary işläp taýýarlamak we ornaşdyrmak babatda uly tejribe toplandygyny belläp, Türkmenistanyň häzirki zaman tehnologiýalary ulgamynda bu öňdebaryjy tejribäni peýdalanmaga gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. 

                                                                   

Nygtalyşy ýaly, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegi bilen, Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-tatar iş toparyna möhüm orun degişlidir, ol ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň tutuş toplumyna seljerme geçirýär. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda Tatarystanyň Prezidenti türkmen halkynyň milli gymmatlygy we buýsanjy bolan türkmen alabaýyna ünsi çekdi. Dünýädäki meşhur tohumlaryň biri bolan alabaýlar biziň günlerimize çenli özüniň asyl keşbini, özboluşly aýratynlygyny, häsiýetini hem-de eýesine wepalylygyny saklap geldi. Şunuň bilen baglylykda, myhman hormatly Prezidentimize Tatarystanda Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sowgat beren Akdost atly alabaýynyň ýagdaýy barada gürrüň berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz soňky ýyllardaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň oňyn derejesine ýokary baha berip, ýurdumyzyň Tatarystany ygtybarly we geljegi uly hyzmatdaş hasaplaýandygyny nygtady. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, Tatarystanyň Baştutanynyň Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli guralýan baýramçylyk çärelerine gatnaşmagynyň ähmiýetini belläp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu saparyň türkmen-tatar dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň ýolunda ýene bir möhüm ädim boljakdygyna ynam bildirdi.  

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň we RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentleri birek-birege iň gowy arzuwlaryny aýdyp, däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň üýtgewsizdigini tassykladylar hem-de doganlyk türkmen we tatar halklaryna parahatçylyk, bagt, abadançylyk arzuw etdiler.

25.04.2022
Be­hiş­di be­dew­ler — türk­men hal­ky­nyň şöh­ra­ty we buý­san­jy

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Ser­dar Berdimuhamedow Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ahal­te­ke at­çy­lyk top­lu­myn­da­ky da­ba­ra­la­ra gat­naş­dy 

                                                                   

 Aş­ga­bat, 23-nji ap­rel (TDH). Şu gün döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Ser­dar Berdimuhamedowyň gat­naş­ma­gyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ahal­te­ke at­çy­lyk top­lu­myn­da Türk­men be­de­wi­niň mil­li baý­ra­my my­na­sy­bet­li da­ba­ra­lar ge­çi­ril­di. Onuň çäk­le­rin­de ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň hal­ka­ra gö­zel­lik bäs­le­şi­gi­niň hem-de dö­re­di­ji­lik iş­gär­le­ri­niň ara­syn­da yg­lan edi­len bäs­le­şi­giň ýe­ňi­ji­le­ri­ni sy­lag­la­mak da­ba­ra­la­ry bol­dy. 

                                                                   

Hä­zir­ki dö­wür­de ahal­te­ke be­dew­le­ri ýur­du­my­zyň baş ny­şa­ny­na, dö­wür­le­riň we ne­sil­le­riň aý­ryl­maz ara­bag­la­ny­şy­gy­nyň, Ga­raş­syz, ba­ky Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rü­ne aý­gyt­ly dö­re­di­ji­lik güý­ji bi­len ga­dam goý­magy­nyň aý­dyň be­ýa­ny­na öw­rül­di. “Be­hiş­di be­dew­le­ri­miz ösüş­le­riň be­lent sep­git­le­ri­ne bar­ýan Ga­raş­syz Wa­ta­ny­my­zyň öz­bo­luş­ly ny­şa­ny­dyr” di­ýip, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow bel­le­ýär. 

                                                                   

Ýur­du­myz­da her ýyl ge­çi­ril­ýän ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň hal­ka­ra gö­zel­lik bäs­le­şi­gi türk­men at­la­ry­nyň şa­ny­na gu­ral­ýan esa­sy baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri­niň bi­ri­dir. Tä­sin, gy­zyk­ly bu göz­den ge­çi­ri­liş at­çy­lyk däp­le­ri­niň ös­dü­ril­me­gi­ne iter­gi ber­mä­ge, hal­ky­my­zyň baý me­de­ni mi­ra­sy­nyň aja­ýyp bö­le­gi, tä­sin ösüş­le­re ýe­ti­ren ha­dy­sa hök­mün­de bu to­hum at­la­ra dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi­niň ün­sü­ni çek­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir. 

                                                                   

Ir er­tir­den Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ahal­te­ke at­çy­lyk top­lu­my myh­man­la­ry hem-de baý­ram­çy­ly­ga gat­na­şy­jy­la­ry toý ru­hun­da gar­şy­la­dy. Bu top­lum gö­zel­li­giň we saz­la­şy­gyň iň naý­ba­şy de­re­je­si bo­lan be­hiş­di be­dew­le­riň hor­ma­ty­na her ýyl bäs­le­şi­giň ge­çi­ril­ýän ýe­ri­ne öw­rül­di. Hem­me ýer­de dö­re­di­len uly türk­men to­ýu­na mah­sus gör­nüş­ler — joş­gun­ly aý­dym-saz­lar, ýur­du­my­zyň iň oňat dö­re­di­ji­lik to­par­la­ry­nyň gör­kez­ýän çy­kyş­la­ry gö­wün­le­ri gal­kyn­dyr­ýar. 

                                                                   

Top­lu­myň esa­sy gi­rel­ge­si­niň öňün­dä­ki meý­dan­ça­da döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zy Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sar­la­ry, Mil­li Ge­ňe­şiň, ýur­du­my­zyň mi­nistr­lik­le­ri­niň we pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hem-de we­la­ýat­la­ryň hä­kim­le­ri, Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň ag­za­la­ry gar­şy­la­ýar­lar. Şeý­le-de bu ýe­re saý­lap alan kä­ri­ne yk­ba­ly­ny bag­lap, aja­ýyp üs­tün­lik­le­ri ga­za­nan ab­raý­ly at­şy­nas­lar, at­la­ryň tä­sin dün­ýä­si bi­len bag­ly bo­lan ol ýa beý­le­ki pu­dak­lar­da zäh­met çek­ýän us­sat hü­när­men­ler ýyg­nan­dy­lar. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Ser­dar Berdimuhamedowyň aw­tou­la­gy Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ahal­te­ke at­çy­lyk top­lu­my­na gel­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bu ýe­re ýyg­na­nan­lar bi­len mä­hir­li sa­lam­la­şyp, at­çy­lyk top­lu­my­nyň çäk­le­ri­ne geç­ýär. Ýur­du­my­zyň meş­hur aý­dym­çy­la­ry we dö­re­di­ji­lik to­par­la­ry döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zy aja­ýyp çy­kyş­lar bi­len gar­şy­la­ýar­lar. Mil­li baý­ram my­na­sy­bet­li gut­lag­lar ýaň­lan­ýar. 

 Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz top­lu­myň baş bi­na­sy­nyň iç ýü­zün­dä­ki meý­dan­ça ge­lip, özi üçin ni­ýet­le­nen ýe­re geç­ýär. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň äh­li asyl­ly baş­lan­gyç­la­ry hem-de aras­sa gan­ly ahal­te­ke to­hum at­la­ry, onuň öz­bo­luş­ly­ly­gy­ny go­rap sak­la­mak we dün­ýä me­de­ni­ýe­ti­niň aja­ýyp gym­mat­ly­gy hök­mün­de äh­mi­ýe­ti, şeý­le-de mil­li at­çy­lyk pu­da­gy­ny, at­çy­lyk sport mek­de­bi­ni kä­mil­leş­dir­mek, onuň bu ugur­da­ky hal­ka­ra iş­le­re ýa­kyn­laş­ma­gy bi­len bag­ly me­se­le­le­re yzy­gi­der­li üns ber­me­gi hal­ky­my­zyň giň gol­da­wy­na eýe bol­ýar. 

                                                                   

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, 20-nji ap­rel­de Aş­ga­bat­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň baş­lyk­lyk et­me­gin­de ge­çi­ri­len Hal­ka­ra ahal­te­ke at­çy­lyk as­so­sia­si­ýa­sy­nyň XII mej­li­si­ni bel­le­mek ze­rur­dyr. Fo­ru­ma san­ly ul­gam ar­ka­ly bu ab­raý­ly gu­ra­ma­nyň da­şa­ry ýurt­ly ag­za­la­ry hem gat­naş­dy­lar. Gu­ra­ma­nyň dü­zü­mi­ne Ýer ýü­zü­niň 30-dan gow­rak döw­le­ti­niň we­kil­le­ri gir­ýär. Şo­la­ryň alyp bar­ýan iş­le­riniň ne­ti­je­sin­de ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň baş sa­ny hem-de ola­ra sar­pa goý­ýan adam­la­ryň sany barha art­ýar. 

                                                                   

Bu gün pu­da­gyň yl­my esas­da yzy­gi­der­li ös­dü­ril­me­gi­ne, hal­ka­ra ýa­ryş­la­ry ge­çir­mä­ge ni­ýet­le­nen hä­zir­ki za­man at­çy­lyk sport top­lum­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­na hem-de onuň iş­gär­le­ri­niň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­niň go­wu­lan­dy­ryl­ma­gy­na uly möç­ber­de ma­li­ýe se­riş­de­le­ri bö­lü­nip be­ril­ýär. Be­dew­le­ri ös­dü­rip ýe­tiş­dir­me­giň ga­dy­my däp­le­rin­den baş­ga-da, türk­men at­şy­nas­la­ry­nyň hyz­ma­tyn­da dün­ýä yl­my­nyň ga­za­nan­la­ry, hä­zir­ki za­man teh­ni­ka­la­ry we teh­no­lo­gi­ýa­lary, pu­da­gyň öň­de­ba­ry­jy hem-de ösen dü­züm­le­ri bar. 

                                                                   

At­çy­lyk pu­da­gy­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne goş­ma­ça iter­gi ber­mek, at ça­py­şyk­lar­da hem-de at­ly spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri, hu­su­san-da, päs­gel­çi­lik­ler­den bö­küp geç­mek (kon­kur) we ça­pyk­su­war­la­ryň ara­syn­da­ky ça­py­şyk­lar bo­ýun­ça ýa­ryş­lar­da üs­tün­lik­li çy­kyş et­mek­le­ri üçin tür­gen­le­riň taý­ýar­la­nyl­ma­gy­na uly üns be­ril­ýär. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, köp san­ly hal­ka­ra bäs­le­şik­le­riň­dir fes­ti­wal­la­ryň ýe­ňi­ji­si bo­lan “Gal­ky­nyş” mil­li at üs­tün­dä­ki oýun­lar to­pa­ry­nyň şow­ly çy­kyş­la­ry­ny nyg­ta­mak ge­rek. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ýaş ne­sil­le­ri ter­bi­ýe­le­mek­de mil­li däp­le­riň do­wa­mat-do­wam bol­ma­gy­na aý­ra­tyn äh­mi­ýet ber­ýär. 

                                                                   

Öz­le­ri­niň alyp bar­ýan iş­le­ri­ne uly üns ber­ýän­di­gi­ne ho­şal­ly­gyň ny­şa­ny hök­mün­de hem-de aja­ýyp wa­ka my­na­sy­bet­li saý­la­ma ahal­te­ke be­dew­le­ri­ni sow­gat ka­bul et­me­gi döw­let Baş­tu­ta­ny­myz­dan ha­ýyş edil­ýär. 

                                                                   

Ýur­du­my­zyň her we­la­ýa­tyn­dan we paý­tag­ty­myz­dan be­dew­ler bi­ri-bi­ri­niň yzyn­dan meý­dan­ça çy­ka­ryl­ýar. Şo­lar bi­len bir­lik­de, no­bat­ma-no­bat se­bit­le­riň ýol­baş­çy­la­ry hem-de ýaş ne­sil­le­riň we­kil­le­ri or­ta çyk­ýar­lar. 

                                                                   

Ahal we­la­ýa­ty­nyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň adyn­dan Di­ýa­rym, Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň adyn­dan Per­zent, Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň adyn­dan Şa­bat, Le­bap we­la­ýa­ty­nyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň adyn­dan Gün­do­gar, Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň adyn­dan Be­lent, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň ýa­şaý­jy­la­ry­nyň adyn­dan bol­sa Me­le­de­pel di­ýen at sow­gat be­ril­di. 

                                                                   

Har­by we hu­kuk go­raý­jy eda­ra­la­ryň adyn­dan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowa Ger­çek at­ly be­dew sow­gat be­ril­di. 

                                                                   

Ýe­ne-de bir sow­gat ýur­du­my­zyň äh­li at­şy­nas­la­ry­nyň adyn­dan bol­dy. Syn ediş meý­dan­ça­sy­na 2019-njy ýyl­da dog­lan, Edep we Aý­gül di­ýen at­la­ryň nes­lin­den hem-de şöh­rat­ly Gyr­sa­kar di­ýen atyň ug­ru­na de­giş­li bo­lan Gal­ky­nyş di­ýen aja­ýyp at çy­ka­ryl­ýar, onuň bi­len ta­nyş­dy­ryl­ýar we şa­ha­dat­na­ma­sy gow­şu­ryl­ýar. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz we­la­ýat­lar­dan baý­ram­çy­ly­ga gat­naş­ýan hor­mat­ly ýa­şu­lu­la­ra, be­hiş­di be­dew­le­riň şöh­rat­ly ta­ry­hy­nyň do­wam et­di­ril­me­gi­ne uly go­şant goş­ýan äh­li at­şy­nas­la­ra min­net­dar­lyk bil­dir­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow asyl­ly dä­be eýe­rip, mäh­ri­ban ene­si Ogu­la­bat ejä­niň do­kan ala­ja­sy­ny Gal­ky­nyş di­ýen be­de­wiň boý­nu­na daň­ýar. Mu­nuň özi asyr­la­ryň do­wa­myn­da hal­ky­my­zyň dö­re­den dün­ýä nus­ga­lyk asyl­ly ýö­rel­ge­le­ri­niň hä­zir­ki döw­rüň ru­hu­na ky­bap de­re­je­de ös­dü­ril­ýän­di­gi­niň we ýag­şy des­sur­la­ryň do­wa­ma­ta ata­ryl­ýan­dy­gy­nyň no­bat­da­ky be­ýa­ny­na öw­rül­di. 

                                                                   

Soň­ra döw­let Baş­tu­ta­ny­myz at üs­tün­de hor­mat ýö­ri­şi­ni ýe­ri­ne ýe­tir­di. At tej­ri­be­li ça­pyk­su­wa­ry du­ýup, be­ril­ýän buý­ruk­la­ry do­ly ýe­ri­ne ýe­tir­mek bi­len, to­ma­şa­çy­la­ra üýt­ge­şik, gel­şik­li hem-de sy­rat­ly he­re­ket­le­rin­den lez­zet al­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň bel­leý­şi ýa­ly, mil­li mi­ra­sy­my­zy aýaw­ly sak­la­mak we dün­ýä ýaý­mak bi­ziň alyp bar­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty­my­zyň esa­sy ugur­la­ry­nyň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şeý­le bo­lan­soň, ady ro­wa­ýa­ta öw­rü­len hem-de dün­ýä me­de­ni­ýe­tin­de my­na­syp orun eýe­län ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň Ýer ýü­zün­dä­ki ab­ra­ýy, şan-şöh­ra­ty bar­ha be­len­de gö­te­ril­ýär. 

                                                                   

Hä­zir­ki wagt­da Türk­me­nis­tan ta­ra­pyn­dan ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na ahal­te­ke at­çy­lyk sun­ga­ty­ny gi­riz­mek ba­ra­da­ky tek­lip öňe sü­rül­di. Ýur­du­myz­da ge­çi­ril­ýän ugur­daş hal­ka­ra ser­gi­ler we mas­la­hat­lar, ga­nat­ly be­dew­le­riň gö­zel­lik bäs­le­şik­le­ri be­hiş­di be­dew­le­riň bü­tin dün­ýä­de wa­gyz edil­me­gi­ne ýar­dam ber­ýär. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ahal­te­ke at­çy­lyk top­lu­myn­da ge­çi­ri­len «Ýy­lyň iň owa­dan ahal­te­ke be­de­wi» at­ly hal­ka­ra gö­zel­lik bäs­le­şi­gi­niň jem­leý­ji tap­gy­ry baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry­nyň aja­ýyp pur­sat­la­ry­nyň bi­ri bol­dy. Bu şü­we­leň her ge­zek us­sat jan­kö­ýer­le­ri hem, äh­li to­ma­şa­çy­la­ry hem haý­ra­na goý­ýar. 

                                                                   

Des­lap­ky tap­gyr­lar­da Aş­ga­bat­dan, Ahal, Bal­kan, Da­şo­guz, Le­bap we Ma­ry we­la­ýat­la­ryn­dan ahal­te­ke to­hum at­la­ry­nyň saý­la­nyp al­nan iň oňat we­kil­le­ri­niň 10-sy syn ediş meý­dan­ça­sy­na çy­ka­ryl­ýar. 

                                                                   

Şol at­la­ryň her bi­ri­ni emin­le­riň öňün­den iki ge­zek ge­çir­di­ler. Bi­rin­ji ge­zek­de be­dew­ler meý­dan­ça be­zeg­siz gör­nüş­de, ikin­ji ge­zek­de bol­sa şaý-sep­ler bi­len do­ly be­ze­len we ha­ly­ça ar­ka­ly eýer­le­nen gör­nüş­de gel­ýär­ler. Türk­men­ler ga­dym­dan bä­ri we­pa­dar dos­ty bo­lan ahal­te­ke be­dew­le­ri­ne mäh­ri­ni siň­di­rip, ola­ry al­tyn­dyr kü­müş hem-de dür­li gym­mat­ba­ha daş­lar­dan ýa­sa­lan şaý-sep­ler bi­len be­zäp­dir­ler. 

                                                                   

Her bir at ady, ýa­şy, ge­lip çy­ky­şy­nyň mag­lu­mat­la­ry, eýe­si bi­len ta­nyş­dy­ry­lyp, emin­le­re we köp­çü­li­ge gör­ke­zil­ýär. Jem­leý­ji tap­gy­ra çy­kan at­la­ryň hem­me­si ol ýa-da beý­le­ki meş­hur ne­sil ug­ru­ny do­wam ed­ýär. Şun­da be­hiş­di be­dew­le­riň köp san­ly jan­kö­ýer­le­ri aras­sa gan­ly at­la­ry seç­gi­çi­lik taý­dan ýe­tiş­dir­mek­de esa­sy şa­ha­la­ryň düý­bü­ni tu­tan aja­ýyp ahal­te­ke be­dew­le­ri­niň ne­sil­le­ri­niň üýt­ge­şik be­den gur­luş­la­ry­na ba­ha ber­mä­ge müm­kin­çi­lik al­dy­lar. At­lar kad­dy-ka­ma­ty bi­len öz daş­ky sy­pat­la­ry­ny we ok­gun­ly uky­by­ny sak­lap bil­ýän ba­şar­ny­gy­ny gör­ke­zip, be­den gur­luş­la­ry­nyň ne­pis­li­gi hem-de deň­siz-taý­syz öl­çeg­le­ri bi­len haý­ran gal­dyr­dy­lar. 

                                                                   

 Bäs­le­şi­giň je­mi­ni jem­le­me­giň we ab­raý­ly emin ag­za­la­ry­nyň çöz­gü­di­ni yg­lan et­me­giň wag­ty gel­di. 

 Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ahal­te­ke at­çy­lyk top­lu­my­nyň Me­le­baş di­ýen aty 2022-nji ýy­lyň iň owa­dan ahal­te­ke be­de­wi hök­mün­de yk­rar edil­di. 2015-nji ýyl­da dog­lan aja­ýyp be­dew Ger­de­niň we Ýel­ga­ma­gyň nes­li bolup, ol şöhratly Gyr­sa­karyň ug­ru­na de­giş­li­dir. Onuň seý­si­ne hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň adyn­dan baş baý­rak — «Lexus» ky­sym­ly ýe­ňil aw­tou­la­gyň aça­ry, göç­me ku­bok we dip­lom gow­şu­ryl­dy. 

                                                                   

Atyň seý­si gym­mat­ly ser­paý hem-de be­hiş­di be­dew­le­riň kö­pel­dil­me­gi­ne üns be­ril­ýän­di­gi üçin döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za çuň­ňur ho­şal­lyk bil­dir­di. Ol bu ugur­da­ky iş­le­ri türk­men at­şy­nas­la­ry­nyň mun­dan beý­läk-de my­na­syp do­wam et­jek­di­gi­ni aý­dyp, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze berk jan sag­lyk we alyp bar­ýan iş­le­rin­de uly üs­tün­lik ar­zuw et­di. 

                                                                   

Bu ýer­de ahal­te­ke at­la­ry­nyň gö­zel­li­gi­ni şe­kil­len­di­riş we ama­ly-ha­şam sun­ga­ty­nyň eser­le­rin­de, ne­şir önüm­le­rin­de, fo­to­su­rat­lar­da, te­le­ýaý­lym­lar­da çe­per be­ýan et­mek bo­ýun­ça ha­ly­çy­la­ryň, zer­gär­le­riň, su­rat­keş­le­riň, heý­kel­ta­raş­la­ryň, fo­to­su­rat­çy­la­ryň, ne­şir­ýat iş­gär­le­ri­niň, di­zaý­ner­le­riň, te­leo­pe­ra­tor­la­ryň ara­syn­da yg­lan edi­len dö­re­di­ji­lik bäs­le­şi­gi­niň ýe­ňi­ji­le­ri­niň at­la­ry hem yg­lan edil­di. 

                                                                   

Ahal­te­ke at­la­ry mil­li me­de­ni mi­ra­sy­my­zyň aý­ryl­maz bö­le­gi­dir. Dö­re­di­ji­lik bäs­le­şi­gi­niň baş mak­sa­dy ola­ryň te­bi­gy aja­ýyp­ly­gy­ny, öz­bo­luş­ly hä­si­ýet­le­ri­ni hem-de hal­ky­my­zyň dur­mu­şyn­da eýe­le­ýän or­nu­ny açyp gör­kez­mek­den yba­rat­dyr. 

                                                                   

Ga­dy­my dö­wür­ler­den bä­ri we bi­ziň gün­le­ri­mi­ze çen­li sun­ga­tyň dür­li gör­nüş­le­ri­niň we­kil­le­ri öz eser­le­rin­de be­de­we bo­lan söý­gü­si­ni, onuň we­pa­dar­ly­gy­ny, syr­dam­ly­gy­ny, akyl­ly­ly­gy­ny, ça­pyp bil­mek aý­ra­tyn­lyk­la­ry­ny wasp ed­ýär­ler, şeý­le-de hal­kyň ze­hi­ni­ni ebe­di­leş­dir­ýär­ler. Çün­ki şu­nuň ýa­ly kä­mil to­hum at­la­ry ýe­tiş­dir­mek en­çe­me ne­sil­le­riň dö­re­di­ji­li­gi­niň, bi­li­mi­niň, sa­byr-ka­na­ga­ty­nyň we eg­sil­mez dö­re­di­ji­lik müm­kin­çi­lik­le­ri­niň ne­ti­je­si­dir. Hä­zir­ki za­man türk­men sun­ga­tyn­da be­hiş­di be­dew­ler gö­zel­li­giň hem-de saz­la­şy­gyň naý­ba­şy nus­ga­sy­na öw­rül­di. 

                                                                   

Bäs­le­şi­giň ýe­ňi­ji­si diý­lip yg­lan edi­len iş­ler iň ne­pis ha­ly üçin, naý­ba­şy şaý-sep­le­ri, be­zeg ly­bas­la­ry üçin, türk­men be­de­wi­niň iň go­wy su­rat ese­ri üçin, iň go­wy ne­şir önü­mi üçin, fo­to­su­rat­lar, iň go­wy te­le­wi­zion şe­kil­ler üçin di­ýen ugur­la­ra la­ýyk­lyk­da saý­la­nyp alyn­dy. 

 Ýe­ňi­ji­le­re — Türk­me­nis­ta­nyň halk su­rat­ke­şi A.Gut­ly­ýe­we “Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy”, “Asyr­la­ryň aňyr­syn­dan gö­rü­nyän türk­men ta­ry­hy”, “Şa­ga­dam” at­ly eser­le­ri; zer­gär M.An­na­ýe­we “At şaý-sep top­lu­my” di­ýen at­la­ryň be­zeg şaý-sep­le­ri; Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy­nyň mu­gal­ly­my B.Sol­ta­no­wa “Türk­men be­de­wi” at­ly nak­gaş­çy­lyk ese­ri üçin hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň adyn­dan baý­rak­lar — “Tol­kun” te­le­wi­zor­la­ry we şa­ha­dat­na­ma­lar gow­şu­ryl­dy. 

                                                                   

Şeý­le-de Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ak bug­daý et­ra­by­nyň Nu­ry Sa­ry adyn­da­ky ça­ga­lar sun­gat mek­de­bi­niň mu­gal­ly­my P.Pat­dy­ko­wa “Gal­ky­nyş to­pa­ry: Ak­han, Ka­nun. Ru­hu­be­lent” at­ly heý­kel top­lu­my; Döw­let çe­per­çi­lik aka­de­mi­ýa­sy­nyň şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty fa­kul­te­ti­niň 5-nji ýyl ta­ly­by H.Ga­ra­ja­ýe­we “Ka­nu­nyň port­re­ti” at­ly fo­toi­şi; Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­wi­de­ni­ýe, ra­dio­gep­le­şik­ler we ki­ne­ma­tog­ra­fi­ýa ba­ra­da­ky döw­let ko­mi­te­ti­niň “Türk­men owa­zy” te­le­ra­dio­ýaý­ly­my­nyň te­leo­pe­ra­to­ry B.Gy­ly­jo­wa “Gö­zel be­dew­ler” at­ly wi­deo­şe­kil­li işi üçin döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň adyn­dan sy­lag­lar gow­şu­ryl­dy. 

                                                                   

Bäs­le­şi­giň ýe­ňi­ji­le­ri öz dö­re­di­ji­lik iş­le­ri­ne ber­len ýo­ka­ry ba­ha üçin hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­di­rip, be­hiş­di be­dew­le­ri­mi­ziň bü­tin dün­ýä­dä­ki şöh­ra­ty­ny has-da art­dyr­ma­gyň bäh­bi­di­ne ta­gal­la­la­ry­ny we ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny gaý­gyr­ma­jak­dyk­la­ry­na, mun­dan beý­läk-de ola­ryň keş­bi­ni öz dö­re­di­ji­lik eser­le­rin­de be­ýan et­jek­dik­le­ri­ne ynan­dyr­dy­lar. 

                                                                   

Meş­hur ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji­le­riň aý­dym-saz­ly çy­kyş­la­ry da­ba­ra­la­ryň ta­mam­laý­jy tap­gy­ry­na öw­rül­di. Dö­re­di­ji­lik çy­kyş­la­ryn­da türk­me­nis­tan­ly­la­ryň kal­by buý­san­ja we bag­ty­ýar­ly­ga do­ly be­lent duý­gu­la­ry be­ýan edil­di. 

                                                                   

Soň­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow baý­ram­çy­ly­ga gat­na­şy­jy­lar bi­len mä­hir­li hoş­la­şyp, bu ýer­den ug­ra­dy. 


25.04.2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 22-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe meselelere hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, hemişe bolşy ýaly, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen we eden etmişlerine ökünip, ak ýürekden toba gelen raýatlaryň mukaddes Gadyr gijesiniň öň ýanynda günäsiniň geçilýändigini belledi. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we ynsanperwerlik däplerinden ugur alyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri geçirýäris diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

                                                                   

Soňra goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky toparyň başlygy B.Gündogdyýewe söz berildi. Ol topar tarapyndan bu ugurda geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, asylly däbe eýerip, jenaýat edendikleri üçin iş kesilen 514 raýatyň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakynda Permana gol çekdi. 

                                                                   

Soňra goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýewe hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlary tussaglykdan boşadyp, olar ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly, ähli zerur işleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen, eden etmişlerine ökünip, toba gelen adamlara öz günälerini halal zähmeti bilen ýuwup, ýurdumyzyň ösüşine işjeň gatnaşmaklary üçin mümkinçilik döredýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýle-de beýleki ýolbaşçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpjün etmek boýunça zerur çäreleri görmek tabşyryldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow günäsi geçilen adamlara yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli işlere öz goşandyny goşmaklaryny, eziz Watanymyza ak ýürekden hyzmat edip, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamaklaryny arzuw etdi. 

                                                                   

 Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzda kanunylygy hem-de hukuk tertibini pugtalandyrmak babatda raýatlaryň hukuklaryny we kanuny bähbitlerini goramak bilen bagly hem-de durmuş ugruna gönükdirilen kanunlara üýtgetmeleri hem-de goşmaçalary girizmek boýunça işler dowam edýär. 

                                                                   

Deputatlar daşary ýurtlaryň, halkara guramalaryň wekilleri bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýärler. Şeýle hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahaty geçirildi. Mejlisiň agzalary Ýewropa Geňeşiniň, BMG-niň düzüm birlikleriniň ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde hukuk tertibini pugtalandyrmak, çagalaryň hukuklaryny goramak, zenanlar we maşgala, ekologiýa, migrasiýa meselelerine bagyşlanyp geçirilen çärelerine sanly ulgam arkaly gatnaşdylar. 

                                                                   

Döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, sagdyn durmuş ýörelgelerini, milli ruhy gymmatlyklarymyzy, däp-dessurlarymyzy gorap saklamagy, edep kadalaryny, ýol-ulag hereketiniň düzgünlerini berjaý etmegi wagyz etmek boýunça işler dowam etdirilýär. 

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew täze taryhy eýýamyň wezipeleriniň durmuşa geçirilmegini göz öňünde tutup, ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek ugrunda geçirilýän işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Şu ýylyň 16-njy aprelinde geçirilen Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde Jenaýat kodeksiniň we Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilen kadalaşdyryjy resminamalaryň kämilleşdirilmegi, konwensiýalaryň tassyklanylmagy, halkara guramalaryň köptaraplaýyn resminamalaryna hem-de olar bilen baglanyşykly şertnamalara, halkara ylalaşyklara we beýleki resminamalara goşulmaga degişli birnäçe kanunlar ara alnyp maslahatlaşylyp, degişli kararlar bilen tassyklanyldy. Kanunylygy we hukuk tertibini üpjün etmek hem-de birnäçe beýleki ugurlar boýunça kanun çykaryjylyk işi dowam edýär. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň agzalary hem-de Mejlisiň deputatlary aprel aýynda Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynda iş saparlarynda boldular, adalat, kazyýet we hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, bilim hem-de saglygy goraýyş ulgamlarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary we ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler bilen baglylykda, ata Watanymyzyň kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmegiň örän wajypdygyny nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz parlamentarileriň öz ygtyýarlyklaryndan netijeli peýdalanmagyň we olaryň geçirýän wagyz-nesihat işini, şol sanda maşgala gymmatlyklaryny we jemgyýetiň ahlak ýörelgelerini aýawly saklamakda, sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmekde möhüm ornuny nazara almak bilen amala aşyrýan işlerini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow DIM-niň alyp barýan işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabatyň barşynda wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy düýn Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekilhanasyndan gelip gowşan hoş habar barada aýtdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň döwlet syýasatynda daşky gurşawy goramak boýunça çärelere, tebigata aýawly garamaga hem-de bioköpdürlüligi üpjün etmäge aýratyn üns berilýär. Şu ýylyň martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasy Türkmenistanyň ekologiýa ulgamynda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasy boldy. 

 Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretaryndan bu guramanyň yglan eden “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň gelip gowşandygy habar berildi. 

                                                                   

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzy ýurdumyzyň daşky gurşawy goramak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek babatdaky tagallalarynyň halkara derejede ykrar edilýändigine şaýatlyk eden bu daşary syýasy üstünlik bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür we köpugurly döwlet işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz beýan edilen habary kanagatlanma bilen kabul edip, hemmeleri BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasy tarapyndan Aşgabat şäherine «Şäherlerdäki baglar» atly başlangyja bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin halkara güwänamanyň berilmegi bilen gutlady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň BMG bilen bilelikde Ýer ýüzünde durnukly ösüşi gazanmaga gönükdirilen maksatnamalary we taslamalary amala aşyrýandygyny nygtady. Bu hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri hem ekologiýa howpsuzlygyň ýokary derejesini üpjün etmek bolup durýar. Bu köpugurly, toplumlaýyn işde şäher we oba ýerlerini tokaý zolaklaryna öwürmek aýratyn möhümdir. Türkmenistan bu ugurda Milli tokaý maksatnamasynyň ýurt derejesindäki işini ulgamlaýyn esasda alyp barýar. 

                                                                   

Köp ýyllaryň dowamynda hormatly Arkadagymyzyň başlangyçlary esasynda Türkmenistanda 145 milliondan gowrak bag nahaly ekildi. Bu iş ýurdumyzda aýratyn howa zolaklarynyň emele gelmegini üpjün etdi we sebitde arassa howanyň ýokary derejede bolmagyna, tebigatyň abat saklanyp galmagyna goldaw berýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, biz ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrunda alnyp barylýan işi ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny we döwrebap tehnologiýalary ulanyp, mundan beýläk-de dowam etdireris. Bu günki gün Türkmenistanda bag ekmek işi tebigy zolaklaryň has-da kämilleşmegine ýardam edip, her bir türkmenistanly üçin nusga alarlyk ýörelgä öwrüldi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretary tarapyndan berlen bu güwänamanyň halkymyzyň tebigaty goramak ugrunda çekýän zähmetine ýokary baha berilýändiginiň aýdyň güwäsidigini ýene-de bir gezek belledi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, 22-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan kesgitlenen Halkara ene Ýer güni bellenilýär. Bu uly ähmiýete eýe bolan halkara sene planeta bilen ekoulgamlaryň we adamlaryň arasyndaky özara baglanyşygy beýan edýär. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokarda agzalyp geçilen iri möçberli ekologiýa maksatnamasyna paýtagtymyz Aşgabadyň goşandynyň resmi taýdan ykrar edilmeginiň Türkmenistan bilen BMG-niň netijeli we köpýyllyk hyzmatdaşlygynyň subutnamasy bolup durýandygyny aýratyn nygtady. Döwlet Baştutanymyz watandaşlarymyzy bu şatlykly habar bilen ýene bir gezek gutlap, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdi. 

                                                                   

Hasabatyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri ýurdumyzyň milli demokratik institutlarynyň binýadyny we işini kämilleşdirmegiň, Türkmenistanda adam hukuklaryny we azatlyklaryny doly derejede üpjün etmegiň Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ynsanperwer ugurda hereket edýän halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi möhüm ähmiýete eýedir. Köpugurly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek hem-de ýurdumyzyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryny netijeli ýerine ýetirmegini gazanmak maksady bilen, teklipleriň birnäçesi taýýarlanyldy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen 2007-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň işi aýratyn bellenildi. Toparyň çäklerinde degişli wajyp meseleler yzygiderli çözülýär, bu ugurdaky tagallalar utgaşdyrylýar. Häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, 2011-nji, 2017-nji we 2019-njy ýyllarda pudagara toparyň işi we düzümi kämilleşdirildi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatynyň binýadyny düzýän adam hukuklary we azatlyklary, olary goramak hem-de üpjün etmek bilen bagly meseleler möhüm orun eýeleýär. Maksatnamanyň ynsanperwer ugruny durmuşa geçirmek we pudagara toparyň işini yzygiderli kämilleşdirmek maksady bilen, toparyň täzelenen düzümini tassyklamak teklip edilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. Ynsanperwer ugurly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda milli demokratik edaralary ösdürmek we adam hukuklary babatda işleri kämilleşdirmek ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynyň» üstünlikli amala aşyrylýandygyny aýratyn bellemek gerek. 

                                                                   

Ýurdumyzyň uzak möhletleýin strategik maksatnamalaryna laýyklykda durmuşa geçirmek maksady bilen, agzalan meýilnamanyň 2022 — 2028-nji ýyllar döwür üçin rejelenen görnüşini işläp taýýarlamak teklip edilýär. Bu işi pudagara topara girýän ministrlikler, pudak edaralary we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan BMG-niň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen bilelikde amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Bu meýilnama “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” hem-de adam hukuklary boýunça ýurdumyzyň goşulan halkara resminamalaryndan gelip çykýan borçnamalaryny geljek ýedi ýylda ýerine ýetirmäge gönükdirilen çäreleri we hereketleri özünde jemleýän milli gural hökmünde çykyş eder. 

                                                                   

Halkara guramalar, hususan-da, BMG-niň Ilat gaznasy bilen gatnaşyklary ösdürmek, ýurdumyzda gender meselesi boýunça ynsanperwer hukugy üpjün etmek möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi. Türkmenistanda gender deňligi boýunça Hereketleriň milli meýilnamasy bu ugurda hyzmatdaşlygyň netijeli gurallaryň biri bolup durýar. Meýilnamadan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary we BMG-niň Ilat gaznasy bilen bilelikde Türkmenistanda aýallaryň saglygy, maşgaladaky ýagdaýy boýunça synyň netijeleri boýunça hasabat taýýarlanyldy. Pudagara toparyň nobatdaky mejlisinde bu hasabaty makullamak we onuň gutarnykly görnüşini BMG-niň Ilat gaznasyna ibermek baradaky meselä garamak teklip edilýär. 

                                                                   

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmeginiň soňky ýyllarda toparyň işiniň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyna ýardam berýändigi bellenildi. Muňa mysal hökmünde toparyň halkara guramalaryň wekilleri bilen bilelikde geçirilen mejlislerini görkezmek bolar. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ynsanperwer ugurly abraýly halkara guramalar bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygyny ösdürmek, milli kanunçylygy kämilleşdirmek hem-de bu guramalar bilen bilelikde taýýarlanylan iş meýilnamalaryny durmuşa geçirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin pudagara toparyň mejlisini şu ýylyň 10-njy maýynda geçirmek teklip edilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp we beýan edilen teklipleri makullap, «Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň düzümini tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi. Döwlet Baştutanymyz resminamany wise-premýer, daşary işler ministrine sanly ulgam arkaly iberip, ony ýerine ýetirmek boýunça degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow gymmatly kagyzlaryň bazaryny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de pudaklaryň işini düzgünleşdirýän kanunçylyk namalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýyndaky “Türkmenistanda ygtyýarlandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda” Kararyna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Adalat ministrligi bilen bilelikde kadalaşdyryjy hukuk namasynyň we ony tassyklamak hakynda Kararyň taslamasyny işläp taýýarlady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gymmatly kagyzlaryň bazarynyň maliýe-karz ulgamynyň düzüm bölegi hökmünde döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmäge degişlidigini, onuň maksadynyň maýadarlaryň bähbitlerini hukuk bozulmalaryndan goramakdan ybaratdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de bu ugurda işleri dowam etdirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra wise-premýer ýurdumyzda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň alyp barýan işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

“Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine laýyklykda, ýurdumyzyň degişli halkara şertnamalardan gelip çykýan wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen, bu ulgamda ygtyýarly döwlet edarasy bolan Maliýe gözegçiligi gullugynyň Düzgünnamasynyň taslamasy rejelenen görnüşde işlenip taýýarlanyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň milli ulgamynyň binýatlaýyn esaslaryny pugtalandyrmak, bu ugurda kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn işleri alyp barmagyň möhümdigini belläp, bu işde Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugyna esasy ornuň degişlidigini nygtady we wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny doly kuwwatynda işletmek, ony çig mal serişdeleri bilen üpjün etmek, tehnologik desgalaryň bökdençsiz işlemegini gazanmak bilen bagly meseleleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, onuň düzüm gurluşyny we Tertipnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada-da aýdyldy. 

                                                                   

Häzirki wagtda hereket edýän Tertipnama 2006-njy ýylda tassyklanyldy. 2021-nji ýylda nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmak hem-de maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek bilen bagly üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. 

                                                                   

Häzirki wagtda bu kärhananyň düzüm gurluşyny döwrebaplaşdyrmak zerur bolup durýar. Munuň bilen bagly toplumyň önümçilik desgalarynyň doly kuwwatynda işledilmegini üpjün etmek, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemegi artdyrmak, ýokary hilli nebit önümlerini öndürmek we olary dünýä bazarlaryna çykarmak maksady bilen, toplumyň önümçilik desgalarynyň kuwwatlyklaryny doly güýjünde işletmek zerur bolup durýar. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň düzüm gurluşynyň we Tertipnamasynyň rejelenen görnüşdäki taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmäge we döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen energetika strategiýasyny durmuşa geçirmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmagyň, nebit önümleriniň halkara bazarlaryny içgin öwrenmegiň hem-de ygtybarly daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň zerurdygy bellenilip, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmek bilen baglanyşykly birnäçe anyk tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň sebitlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle-de obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Wise-premýer obasenagat toplumynda “John Deere” kompaniýasynyň häzirki zaman tehnikalarynyň birinji tapgyrynyň netijeli ulanylýandygy barada hasabat berip, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna gowaça ekişinde hem-de onuň ideg işlerinde döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň ikinji we üçünji tapgyrlaryny satyn almak barada Kararyň taslamasyny hödürledi. 

                                                                   

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine “John Deere” kompaniýasyndan oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny, şeýle-de olar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça Şertnamany baglaşmaga ygtyýar bermek göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, “John Deere” kompaniýasynyň Türkmenistanyň ozaldan gelýän işewür hyzmatdaşydygyny belledi. Obasenagat toplumynyň kuwwatyny artdyrmak, ony täzeçil usullarda we dünýäniň öňdebaryjy tejribesi esasynda tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak ýurdumyzyň durmuşa geçirýän ykdysady syýasatynyň wajyp ugurlarynyň biridir. Döwlet Baştutanymyz oba hojalygynyň dolandyryş ulgamyna sanly elektron usuly ornaşdyrmak meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli resminama gol çekip, sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we ondan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan senagaty ösdürmek boýunça göz öňünde tutulan çäreleri durmuşa geçirmek, ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksporta niýetlenen harytlaryň önümçiligini ýola goýmak üçin önümçilikleri gurmak babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakynda Karara laýyklykda, 11 desgany gurmak göz öňünde tutulýar. Häzirki wagtda olaryň birnäçesinde degişli işler alnyp barylýar. Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda “Türkmen aýna önümleri” kärhanasynyň çäginde bir gije-gündiziň dowamynda 100 tonna çüýşe önümlerini öndürýän goşmaça önümhanany gurmak boýunça bäsleşik geçirildi. Onuň netijeleri boýunça “Rysgally zähmet” hususy kärhanasynyň teklibi saýlanyp alyndy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklipler hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp edijilerini zerur bolan, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler bilen doly üpjün etmäge ukyply gurluşyk senagatyny kemala getirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz pudagyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de zerur gurluşyk serişdeleriniň, şol sanda aýna önümleriniň öndürilişini artdyrmagyň möhümdigini nygtap, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegi we öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmäge örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra wise-premýer Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň öňünde goýlan wezipelere laýyklykda, ýurdumyzda giň gerimde alnyp barylýan gurluşyklary hem-de ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklarynyň önümçilik zerurlyklaryny, ilaty zerur bolan ýokary hilli senagat önümleri bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň garamagyna Täjigistan Respublikasynyň “Таджикская алюминиевая компания» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden alýumin önümlerini satyn almak hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz senagat önümçiligi üçin zerur bolan çig malyň, alýumin önümleriniň öz wagtynda satyn alynmagynyň wajypdygyny aýdyp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhümdigini ünsi çekdi. Ol ýurdumyzyň senagat pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Karara gol çekip, sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we onuň ýerine ýetirilmegi babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ýurdumyzyň harytlaryny daşarky bazarlarda ilerletmek üçin «Türkmenistanda öndürilen» atly milli nyşany taýýarlamak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek we eksport mümkinçiligini artdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Bu işleriň netijesinde ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda ýokary tehnologiýaly döwrebap kärhanalar gurlup işe girizilýär. Şolarda öndürilýän bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli önümler içerki we daşarky bazarlarda barha uly meşhurlyga eýe bolýar. 

                                                                   

«Türkmenistanyň 2021 — 2030-njy ýyllar üçin daşary söwda Strategiýasyna» laýyklykda, ýurdumyzyň harytlarynyň daşary ýurt bazarlaryna ýerlenilişini artdyrmak maksady bilen, täze milli söwda nyşanly harytlary döretmek hem-de olary dünýä bazarlarynda giňden tanatmak boýunça wezipeler göz öňünde tutuldy. 

                                                                   

Türkmenistan halkara bileleşikde «Türkmenistanda öndürilen» nyşanly ýokary hilli harytlary öndürmekde uly kuwwata eýe bolan döwlet hökmünde tanalýar. Munuň özi ýurdumyzyň dünýä bazarynda abraýynyň ýokarlanmagyna, eksport kuwwatynyň artmagyna we maýa goýumlary çekmäge oňyn täsirini ýetirýär. 

                                                                   

«Türkmenistanda öndürilen» nyşanynyň şekilini saýlap almak maksady bilen, Söwda-senagat edarasynda degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň gatnaşmagynda ýurdumyzyň suratkeşleriniň, dizaýnerleriň, talyplaryň we raýatlaryň arasynda bäsleşik yglan etmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna zerur taýýarlyk işlerini guramak babatda degişli teklipleri hödürledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwrebap bazar gurallaryny giňden ornaşdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň söwda ulgamyny we telekeçiligi hemmetaraplaýyn ösdürmegiň, hususy ulgamyň ornuny ýokarlandyrmagyň döwletimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylandygyny, giň gerimli işleriň geçirilendigini hem-de uly üstünlikleriň gazanylandygyny belledi. Häzirki döwürde Türkmenistan ýokary tehnologiýalara we innowasiýalara daýanýan, çalt depginler bilen ösýän döwlet hökmünde dünýäde uly meşhurlyga eýe bolýar. Ýurdumyzda giň gerimli taslamalardyr başlangyçlar üstünlikli amala aşyrylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanda öndürilen» milli nyşany taýýarlamak baradaky teklibi makullap, bu babatda täze usullary we çemeleşmeleri gözlemegiň zerurdygyna ünsi çekdi hem-de türkmen dizaýnerleriniň bu ulgamda öňdebaryjy tejribäni öwrenmekden ugur almalydygyny, şol sanda sanly ulgamy giňden ulanmalydygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bellenen meýilnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek üçin şertleri döretmek babatda alnyp barylýan işleri dowam etmegiň zerurdygyny belläp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa maý aýynda meýilleşdirilen medeni çäreleriň we medeni-durmuş maksatly desgalaryň açylyş dabaralarynyň maksatnamasy barada hasabat berdi. 

                                                                   

2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilmegi mynasybetli şu ýylyň maý aýynda maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, sergiler we beýleki mowzuklaýyn çäreler guralar. Höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň arasynda “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň, dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda yglan edilen “Çalsana, bagşy!” bäsleşiginiň şäher we etrap tapgyrlary hem-de zehinli çagalaryň arasynda yglan edilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň welaýat we Aşgabat şäher tapgyrlary geçiriler. 

                                                                   

Maý aýynda Oraza baýramy, 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni, Türkmen halysynyň baýramy, Aşgabat şäheriniň güni hem-de “Soňky jaň” dabarasy mynasybetli meýilleşdirilen medeni çäreler barada hasabat berildi. 

                                                                   

12-13-nji maýda Aşgabat şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyny, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Aýyň soňky ongünlüginde ýurdumyzyň teatrlarynyň arasynda “Türkmen teatr sungaty” atly teatr festiwaly geçiriler. Söwda-senagat edarasynda “Ak şäherim Aşgabat” atly däp bolan köpugurly halkara sergi, haly we haly önümleriniň sergisi guralar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ähli meýilleşdirilen medeni çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Olaryň her biri milli ýörelgelere laýyklykda, baý many-mazmuna eýe bolmalydyr hem-de täze taryhy eýýamda guralýan dabaralaryň ruhuna kybap gelmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz maý aýynda meýilleşdirilen baýramçylyklara we halkara çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Taryhy ähmiýetli wakalara hem-de şanly senelere bagyşlanan çäreleriň hemmesi ýokary guramaçylykda geçirilip, olarda döwletimiziň parahatçylyk söýüjilikli we döredijilikli syýasatynyň many-mazmuny öz beýanyny tapmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz täze desgalaryň açylyş dabaralary bilen bagly meselä degip geçip, olaryň takyk sanawynyň düzülmelidigine ünsi çekip, olar mynasybetli guralýan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzda bedenterbiýäniň we sportuň ösen ulgamyny kemala getirmek hem-de kämilleşdirmek babatda alnyp barylýan işler bilen bir hatarda, halkara derejeli ussat türgenleri taýýarlamak, ýokary netijeli sporty ösdürmek, türkmen türgenleriniň hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak we olaryň iri sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmeklerini gazanmak ugrunda degişli işler toplumlaýyn esasda alnyp barylýar. 

                                                                   

“Tokio — 2020” Olimpiýa oýunlarynyň tejribesinden ugur alyp, türgenleriň taýýarlygy bilen bagly dürli guramaçylyk meseleleri boýunça degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen sazlaşykly işleri ýola goýmak hem-de öňde duran wezipeleri meýilnamalaýyn esasda amala aşyrmak maksady bilen, XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça Guramaçylyk toparyny döretmek teklip edilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça alnyp barylýan giň gerimli işleriň wajypdygyny belledi. Dünýä derejesindäki ussat türgenleri we beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak şol işleriň esasy ugurlary bolup durýar. Häzirki wagtda halkara derejeli iri ýaryşlarda Türkmenistana mynasyp wekilçilik edýän hem-de ýurdumyzyň sport abraýyny has-da belende götermäge saldamly goşant goşýan ýaş zehinli türgenlerimiziň üstünlikli çykyşlary milli sport ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijeli häsiýete eýediginiň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz türgenlerimiziň sebit we dünýä derejesindäki dürli ýaryşlarda üstünlikli çykyş etmeginiň köp babatda olaryň tälimçileriniň ussatlyk derejesine baglydygyny belläp, wise-premýere bu ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Parižde geçiriljek Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna ykjam taýýarlyk görmegiň zerurdygyny nygtap hem-de hödürlenen teklipleri makullap, türgenlerimiziň geljekde-de Watanymyzyň sport abraýyny gorajakdyklaryna, özleriniň ussatlygy bilen Olimpiýa hereketiniň ýörelgelerini mynasyp dowam etdirjekdiklerine ynam bildirdi.  

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ygtyýarlandyrmak işini mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

“Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna hem-de “Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnamanyň işlenip taýýarlanylandygy habar berildi. Geçirilen toplumlaýyn işleriň netijesi boýunça zerur resminamalaryň toplumy hem-de awtomobil, howa we deňiz ulaglarynda ýükleri daşamagy guramak boýunça iş ýerine ýetirilende döwletiň, fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramaga gönükdirilen degişli teklipler taýýarlanyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulag ulgamynda ygtyýarlandyrmak işini kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Munuň özi häzirki zamanyň şertlerinde ykdysady gatnaşyklary hemmetaraplaýyn ösdürmek zerurlygy bilen şertlendirilendir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ulag-kommunikasiýa ulgamyny toplumlaýyn ösdürmek boýunça bellenen meýilnamalaryň ählisini yzygiderli durmuşa geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, öňdebaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak esasynda ulag düzüminiň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmakda möhüm çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady. Munuň özi bu ulgamyň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine ýardam eder.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklipleri makullap, agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda amala aşyrylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra mejlise gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýetip gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                   

Hökümet agzalary Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasyna ýolbaşçylyk edýän döwlet Baştutanymyza behişdi bedewleriň tutuş dünýäde şan-şöhratyny artdyrmak üçin edýän ägirt uly tagallalary üçin hoşallyk bildirip, berk jan saglyk hem-de ähli asylly başlangyçlarynda üstünlikleri arzuw etdiler. 

                                                                   

 Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

23.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Ýaponiýanyň Imperatory Naruhita, Premýer-ministri Fumio Kisida we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi. 

                                                                   

“Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklar birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga we özara ynanyşmaga esaslanýar. Türkmenistan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýär. Bilelikdäki tagallalarymyz netijesinde özara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynanýaryn” diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow geçen döwürde birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga hem-de dostluga esaslanýan döwletara hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde uly sepgitlere ýetilendigini kanagatlanma bilen nygtady. Hyzmatdaşlyk ýyllarynda açyk syýasy dialog we netijeli söwda-ykdysady gatnaşyklary ýola goýuldy, şeýle-de medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk pugtalandyryldy. Häzirki wagtda biziň ýurtlarymyz köptaraplaýyn görnüşde we abraýly halkara guramalaryň çäklerinde özara hereketlerini üstünlikli utgaşdyrýarlar. 

                                                                   

Mundan başga-da, öňdebaryjy ýapon kompaniýalarynyň Türkmenistanda iri senagat taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy aýratyn bellärliklidir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi we bu ugurda hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge, kompaniýalaryň işjeňligi üçin zerur şertleri döretmäge taýýardygyny beýan etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň halklarymyzyň bähbidine doly laýyk gelýändigini nygtap, strategik häsiýete eýe bolan türkmen-ýapon gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmek üçin bilelikde tagalla ediljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Imperator Naruhita we Premýer-ministr Fumio Kisida tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Ýaponiýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş hem-de rowaçlyk arzuw etdi. 

                                                                                                           

(TDH)

22.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Biziň şöhratly bedewlerimiziň dünýäniň atçylyk medeniýetiniň döremeginde uly goşandy bardyr

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi 

                                                                   

 Aşgabat, 20-nji aprel (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky «Oguzkent» myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisi geçirildi. 

                                                                   

Däp bolşy ýaly, her ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öň ýanynda geçirilýän bu forum arassa ganly ahalteke bedewlerini köpeltmek bilen iş salyşýan dünýä döwletleriniň atşynaslary üçin netijeli hyzmatdaşlygyň açyk meýdançasy bolup, türkmen halkynyň bahasyz gymmatlygy hem-de buýsanjy hasaplanýan behişdi bedewleriň dünýädäki şöhratyny artdyrmaga ýardam berýär. 

                                                                   

Türkmenistanda — meşhur ahalteke bedewleriniň watanynda milli atçylyk sungatyny gorap saklamak, öwrenmek we ösdürmek, häzirki döwürde onuň gözbaşy müňýyllyklaryň jümmüşine uzap gidýän baý däplerini wagyz etmek, atçylyk sportuny höweslendirmek, gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bu ulgamda netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça giň gerimli işler geçirilýär. 

                                                                   

2010-njy ýylda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda döredilen, ştab-kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy şu maksatlara hyzmat etmäge gönükdirilendir. Assosiasiýa dünýäniň ähli künjeklerinden hünärmenleri, alym-atşynaslary, behişdi bedewlere sarpa goýýan beýleki adamlary birleşdirip, onuň yzygiderli geçirilýän mejlisleri hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga, mazmunyny bilelikdäki täze taslamalar hem-de işewürlik gatnaşyklary bilen baýlaşdyrmaga, özara tejribe alyşmaga mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Assosiasiýanyň mejlisine bagyşlanyp guralan sergide şekillendiriş, amaly-haşam, haly we zergärçilik sungatynyň eserleri, ahalteke bedewlerine bagyşlanan fotosuratlar görkezildi. 

                                                                   

Türkmen seýisleri asyrlaryň dowamynda atlaryň tohum arassalygyny we ajaýyp häsiýetlerini saklap gelipdirler. Ahalteke bedewleriniň deňsiz-taýsyz gözelligi, syrdamlygy hem-de ýyndamlygy, asyllylygy atşynaslaryň we halk seçgiçileriniň ussatlygynyň ýokary derejesiniň aýdyň güwäsidir. 

                                                                   

Ähli döwürlerde-de behişdi bedewler halkymyzyň wepaly dosty, syrdaşy, döredijilik ylhamynyň çeşmesi boldy. Häzir olar gülläp ösýän, okgunly öňe barýan Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň özboluşly nyşanydyr. Bularyň ählisi “Oguzkent” myhmanhanasynyň eýwanynda guralan baýramçylyk sergisinde aýdyň beýanyny tapdy. 

                                                                   

Foruma pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylary, atşynaslar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we daşary ýurtly žurnalistler gatnaşdylar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisini açyp, bu forumyň Türkmen bedewiniň milli baýramynyň döwlet derejesinde bellenilýän günlerinde geçirilmeginiň ähmiýetini belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemmeleri şanly waka hem-de ajaýyp baýramçylyk bilen tüýs ýürekden gutlap, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne gadam basandygyny belledi. Şu ýyl döwlet Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy bellenilýän eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýola goýlan döwletli tutumlar biziň üçin esasy ýol-ýörelgedir. Şoňa görä-de, biz bu başlangyçlary dowam etdirýäris. Milli Liderimiziň başda durmagynda kabul edilen 2022 — 2052-nji ýyllar üçin Milli maksatnamamyz hem hut şu maksada — Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň has-da ýokarlanmagy ýaly il-ýurt bähbitli tutumly işleriň durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Biz milli baýlygymyz we halkymyzyň göz guwanjy bolan behişdi bedewlerimiziň şan-şöhratyny dabaralandyrýan Türkmen bedewiniň milli baýramyny ähli halkymyz hem-de dünýädäki ahalteke bedewleriniň janköýerleri bilen bilelikde belläp geçýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Milli mirasymyzy aýawly saklamak we dünýä ýaýmak Türkmenistanyň alyp barýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şeýle bolansoň, ady rowaýata öwrülen, dünýä medeniýetinde mynasyp orun eýelän ahalteke bedewleriniň Ýer ýüzündäki abraýy, şan-şöhraty barha belende göterilýär.  

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz foruma gatnaşyjylara ýüzlenip, mejlisiň dowamynda birnäçe soraglara serediljekdigini, assosiasiýanyň daşary ýurtlardaky agzalarynyň çykyşlarynyň diňleniljekdigini aýtdy. Onuň Ýer ýüzünde ahalteke atçylygyny ösdürmek ugrunda netijeli işleri alyp baran agzalaryna Türkmenistanyň hormatly atlary dakylar, şeýle hem assosiasiýa agza bolmaga isleg bildirip ýüz tutan, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň raýatlary agzalyga kabul ediler. Mundan başga-da, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň beýleki guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň döredilenine şu ýyl on iki ýyl dolýar. Häzirki döwürde bu abraýly halkara guramanyň ýurdumyzdan we dünýäniň 30-dan gowrak döwletinden 188 agzasy bar. Şolaryň alyp barýan işleriniň netijesinde ahalteke bedewleriniň we olaryň muşdaklarynyň sany ýylsaýyn artýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Behişdi bedewlerimiz ähli döwürlerde-de milli gymmatlygymyz, buýsanjymyz, göz guwanjymyz, türkmen ojagynyň ýaraşygy we tutumly toýlaryň bezegi bolup geldi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Häzirki döwürde tejribeli atşynaslary, seýisleri, çapyksuwarlary we bu ugra degişli beýleki hünärmenleri taýýarlamak hem-de olaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça zerur işler amala aşyrylýar. Atşynaslarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmak babatda döwletimiz tarapyndan giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow behişdi bedewlerimiziň ösüşleriň belent sepgitlerine barýan Garaşsyz Watanymyzyň özboluşly nyşanydygyny belläp, olaryň tebigy gözelliginiň, çydamlylygynyň hem-de üýtgeşik başarnyklarynyň asyrlaryň dowamynda sungatyň ähli görnüşleri üçin ylham çeşmesi bolandygyny aýtdy. 

                                                                   

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ýurdumyzda ahalteke atlarynyň halkara gözellik bäsleşigi we ylmy-amaly maslahatlar guralýar. Ýetginjek, uly ýaşly hem-de halypa çapyksuwarlaryň arasynda baýramçylyk at çapyşyklary, atly sport ýaryşlarynyň dürli görnüşleri geçirilýär. Şeýle-de bedewleriň gözelligini şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda döredijilik bäsleşikleri guralýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz pursatdan peýdalanyp, hemmeleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçiriljek dabaraly çärelere gatnaşmaga çagyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisinde assosiasiýanyň öňünde durýan esasy wezipeler kesgitlendi. Onuň işini mundan beýläk-de talabalaýyk alyp barmak maksady bilen, «Türkmen atlary» döwlet birleşigi Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy bilen bilelikde: 

                                                                   

 — ahalteke bedewleriniň merkezleşdirilen tohumçylyk hasabatyny ýöretmeli; 

                                                                   

 — daşary ýurtlaryň atçylyk assosiasiýalary bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň gerimini has-da giňeltmeli; 

                                                                   

— dünýäde arassa ganly ahalteke atlarynyň baş sanyny artdyrmak we bu ugurda alnyp barylýan seçgi-tohumçylyk işlerini ylmy esasda öwrenmek boýunça zerur işleri geçirmeli; 

                                                                   

— ýurdumyzda we daşary ýurtlarda ahalteke bedewlerine bagyşlanyp geçirilýän ylmy maslahatlary, duşuşyklary, medeni çäreleri, bedew bäsleşiklerini, sergileri we auksionlary guramaly hem-de olara gatnaşmaly; 

                                                                   

 — ahalteke bedewleriniň täze tohumçylyk nesil ugurlaryny döretmeli; 

                                                                   

 — ýurdumyzda we daşary ýurtlarda halkara derejedäki atly sport bäsleşiklerini guramaly we olara gatnaşmaly; 

                                                                   

 — dünýäniň arassa ganly ahalteke atlarynyň halkara «tohumçylyk kitabyny» döretmeli; 

                                                                   

 — dünýä belli «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň daşary ýurtlarda çykyşlaryny guramaly; 

                                                                   

— ahalteke atçylyk medeniýetini we sungatyny wagyz etmek üçin kitaplary taýýarlamaly hem-de sanly ulgam arkaly mahabat çärelerini geçirmeli; 

                                                                   

 — assosiasiýanyň agzalarynyň ahalteke atçylygyny ösdürmekde we giňden wagyz etmekde alyp barýan işlerini höweslendirmeli. 

                                                                   

Bu işler Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň işini döwrebap derejede guramak üçin esasy ýörelge bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyşynyň dowamynda ýurdumyzda behişdi bedewlerimize belent sarpa goýulýandygyny, olaryň hormatyna ýadygärlik toplumlarynyň we ençeme binalaryň gurlandygyny aýtdy. Aşgabat atçylyk sport toplumynda açyk manež, Halkara ahalteke atçylyk sport toplumy, Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Kärizek geňeşliginde täze Aba Annaýew obasy, paýtagtymyzda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň merkezi ulanmaga berildi. Atçylyk pudagyny ösdürmek maksady bilen, häzirki wagtda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda 600 baş ahalteke atyny saklamaga niýetlenen döwrebap athananyň gurluşygynyň alnyp barylýandygyny bellemek gerek. 

                                                                   

Şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Balkan welaýatynda ýetginjekleriň, uly ýaşly hem-de halypa çapyksuwarlaryň gatnaşmagynda baýramçylyk at çapyşyklary geçiriler. Şu maksat bilen, Balkan atçylyk sport toplumynyň durky täzelenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde atçylygyň hem-de atly sportuň dürli ugurlary boýunça ýaş hünärmenleri halkara derejede taýýarlamak boýunça degişli işleriň geçirilýändigini nygtady. Ahal welaýatynyň täze gurulýan edara ediş merkezinde Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebiniň hem-de atçylyk boýunça Ylmy-önümçilik merkeziniň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu bolsa ýurdumyzda atçylyk pudagyny halkara derejede ösdürmäge döwletimiz tarapyndan aýratyn üns berilýändiginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.  

                                                                   

Atçylyk pudagyny ösdürmäge uly goşant goşan türkmen we daşary ýurtly atşynaslara “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy”, “Türkmenistanyň ussat halypa çapyksuwary”, “Türkmenistanyň ussat halypa seýsi” we “Türkmenistanyň halk atşynasy” diýen hormatly atlar dakylýar. Biz geljekde-de öz ykbalyny atçylyga baglan atşynaslaryň halal zähmetine mynasyp baha bermek boýunça alyp barýan işlerimizi dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, meşhur ahalteke bedewleriniň şan-şöhraty müňýyllyklaryň dowamynda äleme dolup gelýär. Biziň şöhratly bedewlerimiziň dünýäniň atçylyk medeniýetiniň döremeginde uly goşandy bardyr. Şoňa görä-de, biz ahalteke atlarynyň baş sanyny artdyrmak hem-de dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak, milli atşynaslyk mekdebiniň gadymy däplerini gorap saklamak we baýlaşdyrmak ugrunda zerur işleri geçireris. Merdana halkymyzyň bu gadymy däplerini ýaş nesillerimize ýetirmek hem-de olaryň behişdi bedewlere bolan söýgüsini artdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreleri mundan beýläk-de dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyşyny jemledi. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyzyň çykyşy uly üns bilen diňlenildi we hemmeleriň el çarpyşmalary bilen garşylandy. 

                                                                   

Soňra mejlise sanly ulgam arkaly gatnaşýan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, kanadaly hususy atşynas, «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» Tito Pontekorwa söz berildi. 

                                                                   

Ol döredilen mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowy iň ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanynyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň durnukly ösüş ýoluny dowam etdirjekdigine we ösüşiň täze sepgitlerine ýetjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Atşynaslar ahalteke atlarynyň tohum aýratynlygyny gorap saklamakda we ýaýratmakda Türkmenistanyň berýän goldawyna ýokary baha berýärler. Döwlet Baştutanynyň tagallalary bilen bu gadymy tohum atynyň baş sanynyň köpeldiljekdigine, at-abraýynyň has-da beýgeljekdigine pudagyň wekilleri berk ynanýarlar. Sözüniň ahyrynda jenap Tito Pontekorwo hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowy Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli gutlady hem-de berk jan saglyk we ähli başlangyçlarynda uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra sanly ulgam arkaly Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzasy, “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy”, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Jeýkob Ferdezuçt GBR» atçylyk firmasynyň direktory Katerina-Irena Ýakob çykyş etdi. 

                                                                   

GFR-iň wekili hormatly Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny aýdyp, döwlet Baştutanynyň ýolbaşçylygynda ýurduň mundan beýläk-de ösmegine ýardam berjek giň gerimli özgertmeleriň dowam etdiriljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Atşynaslaryň arassa ganly ahalteke tohumyny ýaýratmak we gorap saklamak, geljekde bu täsin behişdi bedewleriň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak hem-de ahalteke tohumynyň arassalygyny saklamak wezipelerini netijeli durmuşa geçirmek üçin bilelikde zähmet çekmegi maksat edinýändikleri nygtaldy. Munuň üçin ähli zerur işler alnyp barlar. 

                                                                   

Katerina-Irena Ýakob pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowy ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen gutlap, iň oňat arzuwlaryny beýan etdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine laýyklykda, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ýurdumyzyň atşynaslaryna hem-de Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň daşary ýurtly agzalaryna «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permanlara gol çekdi. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ada mynasyp bolan hem-de şu mejlise sanly ulgam arkaly gatnaşýan Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalaryna söz berildi. 

                                                                   

Ýaponiýanyň «Akhal-teke Affinity Co.LTD» hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Miçiko Aoe çykyşynyň başynda hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowy Prezident saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi bilen gutlady. Saýlawlaryň netijeleri halkyň döwlet Baştutanynyň yhlasly işine ýokary baha berýändigine, ildeşleriniň belent ynamyna şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Ýaponiýanyň atçylyk pudagynyň wekili Türkmenistanyň Baştutanyna iň ýokary döwlet wezipesinde netijeli işlemek, bütin dünýäde assosiasiýanyň abraýyny ýokarlandyrmak hem-de bu edaranyň iş meýilnamalaryny durmuşa geçirmek, arassa ganly bu tohum atyny gorap saklamak üçin ylham we täze güýç arzuw etdi. Ýaponiýada ýerli atşynaslar tarapyndan behişdi ahalteke bedewlerine barha köp gyzyklanma bildirilýär. 

                                                                   

Hanym Miçiko Aoe “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly adyň berlendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň işini mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. «Akhal-teke Affinity Co.LTD» hojalyk jemgyýetiniň baş direktory ajaýyp baýram bilen hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowy we ähli türkmen atşynaslaryny mähirli gutlap, ýurduň gülläp ösmegini arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra Özbegistan Respublikasynyň «Uzbegim» ahalteke atçylyk hojalygynyň başlygy Awaz Ismoilow çykyş etdi. Ol mümkinçilikden peýdalanyp, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalarynyň adyndan we hut öz adyndan döwlet Baştutanyny 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi bilen gutlady. 

                                                                   

«Uzbegim» ahalteke atçylyk hojalygynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşyga sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny hem-de ýakyn wagtda behişdi bedewleriň hormatyna geçirilýän ajaýyp baýramy assosiasiýanyň ähli agzalary bilen bilelikde bellemegi umyt edýändigini aýtdy. 

                                                                   

Özbegistanda ahalteke bedewlerine we olaryň gadymy gelip çykyşyna örän ýokary baha berilýär diýip, Awaz Ismoilow aýtdy we hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda bu ajaýyp bedewleri köpeltmekde innowasion tehnologiýalary ulanmak arkaly assosiasiýanyň gülläp ösjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Özbegistanyň wekiliniň belleýşi ýaly, ençeme kärdeşleri bilen bir hatarda, özüniň-de “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly at bilen sylaglanmagy onuň ömründe ýatdan çykmajak şatlykly we buýsançly waka boldy. “Uzbegim” ahalteke atçylyk hojalygynyň başlygy bildirilen hormat üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanyny Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli mähirli gutlady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisi dowam edip, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasyna türkmen we daşary ýurtly täze agzalary kabul etmek baradaky çözgütleri tassyklamak hakynda Kararlara gol çekdi. Soňra assosiasiýanyň täze agzalaryna — foruma sanly ulgam arkaly gatnaşýan Gazagystan Respublikasynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň wekillerine söz berildi. 

                                                                   

Gazagystan Respublikasynyň Medeniýet we sport ministrliginiň Sport we bedenterbiýe işleri komitetiniň «Milli atly sport görnüşleri merkeziniň» direktory Amanžol Hasenow hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenip, özüniň Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalygyna kabul edilendigi baradaky habary uly şatlyk bilen kabul edendigini nygtady. 

                                                                   

Amanžol Hasenow türkmen halkynyň baý medeniýetiniň, däp-dessurlarynyň we taryhynyň özünde uly gyzyklanma döredýändigini aýtdy. Taryhy çeşmelere görä, türkmen topragy atlaryň gadymy ahalteke tohumynyň watanydyr. Goňşy ýurduň wekili Gazagystanda atçylyk bilen ençeme ýyldan bäri gyzyklanyp gelýändigini belläp, assosiasiýanyň agzalary bilen bilelikde bu abraýly edaranyň işini mundan beýläk-de ösdürmekde öz goşandyny goşjakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Amanžol Hasenow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasyna agza bolmak mümkinçiliginiň döredilendigi üçin hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we döwlet Baştutanyny Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi hem-de Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, iň ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra Hytaý Halk Respublikasynyň Hytaý atçylyk assosiasiýasynyň Ahalteke atçylyk akademiýasynyň prezidenti, «Datsin Hiyou» atçylyk kompaniýasynyň esaslandyryjysy — başlygy Liu Şutsin çykyş etdi. 

                                                                   

Hytaý Halk Respublikasynyň wekili hormatly Prezidenti mübärekläp, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasyna agza bolmaga ýüztutmasynyň kanagatlandyrylmagynyň özi üçin uly hormatdygyny nygtady. Gadymy tohum aty bolan ahalteke bedewine tutuş dünýäde ýokary baha berilýär. Hakykatdan-da, bu tohum aty gözelligi, syrdamlygy bilen ähli janköýerleri haýran galdyrýar. Hytaýda behişdi ahalteke bedewlerine gyzyklanma has-da artýar diýip, jenap Liu Şutsin aýtdy hem-de atşynaslaryň ahalteke atlarynyň arassa ganlylygyny, sanynyň köpeldilmegini we meşhurlygyny artdyrmak üçin başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. Ol ençeme ýylyň dowamynda Hytaý Halk Respublikasynda arassa ganly ahalteke bedewleriniň goralyp saklanmagyna we köpeldilmegine ygrarlylyk görkezilýändigini belläp, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň alyp barýan işlerine goşandyny goşmaga taýýardygyny tassyklady. 

                                                                   

HHR-iň wekili assosiasiýanyň agzalygyna kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowy iň ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy bilen gutlady. Jenap Liu Şutsin pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanyny we ýurduň ähli atşynaslaryny Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap, iň oňat arzuwlaryny aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň şu günki mejlisinde çykyş eden daşary ýurtly agzalaryna minnetdarlyk bildirip, “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly ada mynasyp bolanlary hem-de assosiasiýanyň agzalygyna täze kabul edilenleri bu şanly wakalar bilen gutlady we olara işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz geljek ýylyň aprel aýynda Aşgabat şäherinde Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky XIII mejlisini geçirmek hakynda Karara gol çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisini jemläp, hemmeleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda forumyň üstünlikli geçirilmegi hem-de Diýarymyzda dabaraly bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, türkmen bedewleriniň şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we hemmeler bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

21.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowinde, Premýer-ministri Narendra Modä we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi. 

                                                                   

“Geçen döwürde biziň gatnaşyklarymyz yzygiderli ösdürildi. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasy dürli ugurlarda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda hyzmatdaşlyk edýärler” diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Hormatly Prezidentimiz biziň halklarymyzyň umumy taryhynyň, baý medeniýetiniň we köp babatda meňzeş däp-dessurlarynyň asyrlara uzaýan türkmen-hindi gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda berk binýat bolup hyzmat edýändigini nygtap, onuň iki ýurduň halklarynyň bähbitlerine oňyn täsirini ýetirýändigini aýtdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýakynda Türkmenistana amala aşyran taryhy döwlet saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belläp, Aşgabatda geçirilen gepleşikleriň we gazanylan ylalaşyklaryň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň okgunly ösdürilmegine hem-de täze derejä çykarylmagyna uly itergi berjekdigine pugta ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, biziň ýurtlarymyz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesini toplady. Hususan-da, energetika babatda sebit ähmiýetli taslamalary durmuşa geçirmekdäki bilelikdäki tagallalarymyz esasynda üstünlik gazanjakdygymyza ynanýarys. 

                                                                   

Türkmenistan we Hindistan Respublikasy söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk babatda wajyp taslamalaryň birnäçesini, şol sanda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirýärler. Onuň üstünlikli tamamlanmagy gatnaşyjy ýurtlaryň diňe bir ykdysady taýdan galkynmagyna däl, eýsem, sebit derejesinde uly öňegidişlikleri gazanmaga ýardam berer. 

                                                                   

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Ram Nath Kowinde we Premýer-ministr Narendra Modä tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk hem-de abadançylyk, Hindistanyň halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we rowaçlyk arzuw etdi. 

                                                                                                           

(TDH)

20.04.2022
Beýik ruhy ýörelge — jemgyýetimiziň mizemezliginiň daýanjy

Aşgabat, 18-nji aprel. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gahryman Arkadagymyz bilen bilelikde aýlaryň iň ýagşysy hasaplanýan mübärek Remezan aýynda paýtagtymyzdaky hajy Arkadagymyzyň tagallasy esasynda gurlan Hezreti Omar metjidinde atasy Mälikguly aganyň belli güni mynasybetli sadaka berdi. 

                                                                   

Mukaddes Remezan aýynyň ýakymly pursatlarynda Arkadagly Serdarymyz hajy Arkadagymyz bilen bilelikde Hezreti Omar metjidine geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň müftüsi hormatly Prezidentimiziň atasy Mälikguly aganyň jaýynyň jennet, ruhunyň şat bolmagyny dileg edip, aýat okady. 

                                                                   

Soňra metjitde Arkadagly Serdarymyz we hajy Arkadagymyz Türkmenistanyň müftüsi bilen gürrüňdeş bolup, ýurdumyzyň hormatly ýaşulularynyň asyrlar aşyp gelýän nusgalyk ýörelgeleriniň häzirki zamanyň ruhuna kybap derejede dowam etmelidigini, olaryň ösüp gelýän ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek meselelerine zerur üns bermelidiklerini belledi. Müfti bu ugurda öňde durýan wezipeleriň abraý bilen ýerine ýetiriljekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra Arkadagly Serdarymyz we hajy Arkadagymyz metjidiň sadaka bermek üçin niýetlenen binasyna geldiler. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz sadaka gatnaşyjylar bilen mähirli salamlaşyp, döwletimizde raýatlarymyzyň milli däplerimizi berjaý etmegi üçin ähli şertleriň döredilýändigini, olaryň ýurdumyzdaky mukaddes ýerlere zyýarat edip, metjitlere baryp, dini dessurlarymyzy we adatlarymyzy berjaý edýändiklerini belledi. 

                                                                   

Arkadagly Serdarymyz şu gün hem halkymyzyň mukaddes däplerine eýerip, atasy Mälikguly Berdimuhamet oglunyň belli gününiň sadakasyny berýändigini, bu senäniň mukaddes Remezan aýyna gabat gelendigini nygtady we hormatlap gelendikleri üçin sadaka gatnaşýanlaryň ählisine taňryýalkasyn aýtdy. 

                                                                   

 Türkmenistanyň müftüsi merhumyň ruhuna bagyşlanyp berilýän sadakanyň hormatyna tebärek çykdy. 

                                                                   

Soňra agzaçar wagtynyň gelmegi bilen, sadaka gatnaşyjylara nahar çekildi. Asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlara laýyklykda, olara milli tagamlar hödür edildi. Munuň özi dini adatlar bilen bagly asylly ýörelgeleriň häzirki zamanyň ruhuna kybap derejede dowam etdirilýändiginiň we onuň nesilleriň arabaglanyşygy arkaly dowamata atarylýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Nahardan soň, Türkmenistanyň müftüsi aýat-töwir okap, berlen sadakanyň, edilen doga-dilegleriň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagyny dileg etdi. 

                                                                   

Aýat-töwir okalandan soň, Arkadagly Serdarymyz sadaka gatnaşanlara ýüzlenip: «Goý, türkmen topragynda hemişe parahatçylyk, agzybirlik we asudalyk bolsun!» diýdi hem-de sadaka gatnaşanlaryň hemmesine ýene-de bir gezek taňryýalkasyn aýtdy. 

                                                                                                           

www.tdh.gov.tm

19.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 18-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meseleleri, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen, Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymowy göni aragatnaşyga çagyrdy. 

                                                                   

Häkim şu günler ýurdumyzyň baş şäherinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ak mermerli Aşgabatda arassaçylyk hem-de abadanlaşdyryş işleriniň barşy, jemagat hojalygy gulluklarynyň ýerine ýetirýän işleri, gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depginini güýçlendirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Aşgabat şäherinde alnyp barylýan işleriň ähli babatda nusgalyk derejä eýe bolmalydygyny belläp, şäheriň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzda gök zolaklary döretmek, jemagat hojalygy gullugynyň işini degişli derejede ýola goýmak wezipeleri ýokary derejede amala aşyrylmalydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň etraplarynyň häkimleriniň şäheri döwrebap ösdürmek bilen bagly meseleleri hemişe berk gözegçilikde saklamalydyklaryny tabşyrdy we ýollary döwrebaplaşdyrmak meselesiniň örän wajypdygyny belläp, bu babatda şäheriň häkimine degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz söwda dükanlarynda işleriň alnyp barlyşyna-da ünsi çekip, bu babatda ilata hyzmat edilişiniň hilini we medeniýetini ýokarlandyrmak barada birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynda oba hojalyk toplumynda şu günler dowam edýän möwsümleýin işler baradaky meselä geçip, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowyň hasabatyny diňledi. 

                                                                   

Häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, aýratyn-da, gowaça ekişini ýokary hilli hem-de bellenen möhletlerde tamamlamak, ýeralmanyň, soganyň we gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. Şeýle hem hasabatyň çäklerinde kabul edilen Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň talabalaýyk derejede alnyp barylýandygy barada habar berildi. 

                                                                   

Öňde boljak şanly seneler, aýratyn-da, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen baýramçylyk çärelerine görülýän taýýarlyk baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gowaçanyň tohumçylyk işini talabalaýyk alyp barmak we onuň bol hasyl berýän görnüşlerini ösdürip ýetişdirmek, pagta öndürijileriň ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilişini berk gözegçilikde saklamak meselelerine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz ak ekinlerde duş gelýän kesellere, şeýle hem ekerançylyk meýdanlarynda haşal otlara, zyýankeşlere garşy göreş işleriniň häzirki zamanyň agrotehniki talaplaryna laýyk derejede ýola goýulmalydygyny, şunda biokärhanalaryň mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanylmalydygyny belledi. 

                                                                   

Welaýatda pile öndürmek möwsümi guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmelidir. Mundan başga-da, ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen degişli işler geçirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow welaýatyň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň, aýratyn-da, köpugurly hassahananyň gurluşygynyň ýokary hilli we bellenilen möhletlerde tamamlanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şeýle-de ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýetli şanly seneleriň, hususan-da, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigi bellenildi. 

                                                                   

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew, ilki bilen, günbatar sebitiň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan köpugurly hassahananyň işine badalga berendigi hem-de täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyklarynyň düýbüniň tutulandygy üçin hormatly Prezidentimize welaýatyň ähli ilatynyň adyndan hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Soňra häkim şu günler welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek, döwlet Baştutanymyzyň ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek boýunça ozal beren tabşyryklaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli möwsümleýin çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şu günler welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda gowaça ekişi bilen bir hatarda, ak ekinlere ideg etmek işleri batly depginde we guramaçylykly dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, welaýatda ýüpek gurçuklarynyň ýokary hilli tohumlary ýetişdirilip, häzir olara ideg işleri guramaçylykly alnyp barylýar. Hasabatyň çäklerinde welaýatda Oba milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň we beýleki inženerçilik desgalarynyň gurluşygyny çaltlandyrmak babatda alnyp barylýan giň gerimli işler barada aýdyldy. 

                                                                   

Şanly senelere bagyşlanan dabaralara taýýarlyk, aýratyn-da, şu ýyl Balkan welaýatynda giňden belleniljek Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň medeni maksatnamasy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň häzirki döwrüň talabyna we agrotehniki kadalara laýyklykda guralmalydygyna ünsi çekdi. Şunda ak ekinleriň ösüşine ýaramaz täsiri bolan haşal otlara, zyýankeşlere garşy göreş çärelerini guramaçylykly geçirmek, şol bir wagtyň özünde sebitiň çäklerinde hereket edýän biokärhanalaryň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak zerur talap bolup durýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak ugrunda alnyp barylýan işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede guralmalydygyny, welaýatda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylynyň ýetişdirilmelidigini belledi. Şol bir wagtyň özünde sebitde ýüpek gurçuklaryna ideg etmek işleri hem talabalaýyk guralmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Kabul edilen Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, sebitde medeni-durmuş hem-de önümçilik maksatly binalaryň we beýleki durmuş ulgamyna degişli desgalaryň gurluşyklarynyň talabalaýyk ýagdaýda alnyp barylmagyna möhüm üns berilmelidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatynyň atçylyk sport toplumynda geçiriljek Türkmen bedewiniň milli baýramyna görülýän taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu babatda häkime degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depgini, ak ekinlere edilýän ideg işleriniň derejesi we gowaça ekişini ýokary hilli hem-de bellenen möhletde tamamlamak ugrunda amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle-de häkim welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden bol hasyl almak ugrunda ýerine ýetirilýän toplumlaýyn işler, pile öndürmek möwsümine guramaçylykly girişmek maksady bilen durmuşa geçirilýän taýýarlyk çäreleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Welaýatda Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda gurluşygy alnyp barylýan durmuş we önümçilik maksatly binalaryň, beýleki desgalaryň gurluşyklarynyň depginini güýçlendirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, Daşoguz welaýatynda Türkmen bedewiniň milli baýramyna görülýän taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde alnyp barylýandygy barada aýdyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu gyzgalaňly günlerde ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmeginiň geljekki bol hasylyň kepilidigine ünsi çekdi. Şunda bugdaý ekilen meýdanlarda haşal otlara, zyýankeşlere garşy göreş çäreleri talabalaýyk ýola goýulmalydyr. Şeýle hem biokärhanalaryň işiniň kada laýyk derejede alnyp barylmagy häzirki döwrüň möhüm talabydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça maksatnamanyň çäklerinde ýeralmadan we beýleki gök-bakja ekinlerinden alynýan hasylyň mukdaryny ýokarlandyrmak meseleleriniň wajypdygyny belledi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz welaýatda Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhüm talapdygyny nygtap, sebitde köpugurly hassahananyň we onkologiýa merkeziniň gurluşyklarynyň depginlerini güýçlendirmek hem-de bu işleri berk gözegçilikde saklamak babatda birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welaýatda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şol sanda bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýän ideg işleri, gowaça ekişini bellenilen möhletde we ýokary hilli geçirmek ugrunda amala aşyrylýan giň möçberli çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häkim hasabatynyň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hem maglumat berdi. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek üçin ähli zerur tagallalaryň edilýändigi barada-da habar berildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim häzirki döwürde Oba milli maksatnamasyndan hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerinde dürli maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmek ugrunda edilýän tagallalar barada hasabat berdi. Şeýle hem welaýatda Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna meýilleşdirilen çäreler we oňa görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygyndaky möhüm hem-de jogapkärli möwsüm bolan ak ekinlere ideg etmek işlerini we gowaça ekişini talabalaýyk geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekip, ekinlerde duş gelýän kesellere, haşal otlara we zyýankeşlere garşy göreş çäreleriniň degişli derejede ýola goýulmalydygyny tabşyrdy. Şunda welaýatyň biokärhanalarynyň mümkinçilikleri netijeli peýdalanylmalydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz pile öndürmek möwsümi barada aýdyp, bu gymmatly çig malyň dokma senagaty üçin örän zerurdygyna ünsi çekdi hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede guralmalydygyny aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatyň çäklerinde bina edilýän medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow şeýle-de Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini tabşyrdy. 

                                                                   

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki döwürde welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gowaça ekişini guramaçylykly, agrotehniki kadalar esasynda we ýokary hilli geçirmek ugrunda edilýän tagallalar, bugdaý ekilen meýdanlarda alnyp barylýan ideg işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden ýokary hasyl ösdürip ýetişdirmek hem-de sebitde pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygy barada aýdyldy. Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygy batly depginde dowam edýär. 

                                                                   

 Welaýatda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen baýramçylyk çäreleri barada-da hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyny aýratyn belledi. Şunda ak ekinlere ideg etmek işleri we gowaça ekişini bellenen möhletlerde guramaçylykly hem-de ýokary hilli geçirmek häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde ekinlere zyýan berijilere, haşal otlara garşy göreş çäreleri agrotehniki kadalara laýyklykda ýola goýulmalydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek, gök-bakja önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmak meselelerine üns berilýändigini belläp, bu işleriň talabalaýyk alnyp barylmagy babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Sebitde pile öndürmek möwsüminiň guramaçylykly geçirilmegi, bellenen meýilnamany üstünlikli berjaý etmek ugrunda zerur tagallalaryň edilmegi babatda-da anyk görkezmeler berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz gurluşygy alnyp barylýan dürli maksatly desgalaryň gurluşyklarynyň ýokary hilli hem-de bellenen möhletlerde tamamlanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belledi. Ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneler, aýratyn-da, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesi üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzirki döwürde ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, ekin meýdanlarynda maýsalary goşmaça iýmitlendirmek, olara ösüş suwuny tutmak, keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça işler utgaşykly dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer şu günler Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda ýüpek gurçuklaryna ideg etmek işleriniň alnyp barylýandygyny, Balkan welaýatynda ýüpek gurçuklarynyň ýokary hilli tohumlarynyň taýýarlanyp, paýlanýandygy barada aýtdy. Sebitiň howa şertleri nazara alnyp, Daşoguz welaýatynda ýüpek gurçugynyň ideg işlerine 26-njy aprelde girişiler. 

                                                                   

Wise-premýer hasabatynyň dowamynda Diýarymyzda obasenagat toplumynyň ähli düzümleriniň ösdürilmegi ugrunda döwlet tarapyndan giň möçberli goldawyň berilýändigini belläp, oba zähmetkeşleriniň döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy. 

                                                                   

 Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilnamada bellenilen çärelere taýýarlyk görlüşi barada-da hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň zerurdygyny belläp, ideg işleriniň dowamynda ekinlere zyýan berijilere we haşal otlara garşy göreş çäreleriniň talabalaýyk guralmalydygyna ünsi çekdi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň biokärhanalarynyň mümkinçilikleri netijeli peýdalanylmalydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň ekerançylyk meýdanlarynda ýetişdirilýän ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden ýokary hasyl almak ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem ýurdumyzda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek, şunda ýüpek gurçuklaryna talabalaýyk ideg edip, bu gymmatly çig maly öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi we bu babatda wise-premýere degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen ähli baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde ýurdumyzyň welaýatlarynyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegi ugrunda alnyp barylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede guralmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli geçirilmegine hemmetaraplaýyn çemeleşilmelidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

19.04.2022