Habarlar
Bütin dünýäde parahatçylygyň dabaralanmagynyň bähbidine

Türkmenistanda Ýeňiş güni bellenildi 

                                                                   

 Aşgabat, 9-njy maý (TDH). Şu gün Türkmenistanda uly baýram — 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy dabaraly bellenildi. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak dabarasyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow, milli parlamentiň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar. 

                                                                   

“Ýeňiş güni adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dostluk, raýdaşlyk baradaky garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, nesillerde watansöýüjiligiň we ynsanperwerligiň belent duýgularyny dabaralandyrýan senedir” diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Beýik Ýeňşiň 77 ýyllygy mynasybetli hormatly uruş weteranlaryna we türkmen halkyna iberen Gutlagynda belledi. 

                                                                   

“Merdana ata-babalarymyzyň gahrymançylygy mukaddes Watanymyza, halkymyza we tutuş adamzada ak ýürekden gulluk etmegiň nusgalyk mekdebidir. Şoňa görä-de, gazaply uruş ýyllarynyň güzaplary, jebir-jepalary, ýetiren zyýany, bu döwrüň taryhynyň gahrymançylykly sahypalary hiç wagt unudylmaz! 1941 — 1945-nji ýyllaryň aldym-berdimli söweşlerinde edermenligiň we gaýduwsyzlygyň, baky hormatyň hem-de ebedi şöhratyň beýik nusgasyny döreden gahrymanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar!” diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan parahatçylyk döredijilikli syýasaty, ýurdumyzyň häzirki gazanan uly üstünlikleri janyny aýaman mukaddes Ýeňşi ýakynlaşdyran ähli türkmen esgerlerine dikilen belent heýkeldir. Türkmen halky Gahryman diýen ada, ordendir medallara mynasyp bolan Watanymyzyň merdana goragçylaryny, ýanýoldaşyny söweşe ugradyp, yzynda ýalňyz galan zenanlary, eneleri we uýalary hiç haçan unutmaz. Olaryň tylda görkezen gahrymançylygy we edermenligi Ýeňiş gazanmak ugrundaky hereketlerinde uly ähmiýete eýe boldy we häzir Garaşsyz Watanymyzyň gazanan üstünlikleriniň goragynda durýan ýaşlar üçin nusga hem-de terbiýe mekdebi bolup hyzmat edýär. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, türkmen zenanlary uruş ýyllarynda Goranmak gaznasyna köp mukdarda gymmatly şaý-seplerini tabşyryp, hakyky watansöýüjiligini, ata-babalarymyzyň müňýyllyklardan gözbaş alýan däplerine ygrarlydyklaryny görkezdiler. Biziň uly ýaşly nesillere çäksiz hoşallygymyz, olaryň gahrymançylykly hereketleri baradaky hakydamyz anyk işlerde beýanyny tapýar. Şol işler parahatçylygy goramaga, Garaşsyz Türkmenistany yzygiderli ösdürmäge, jemgyýetde belent ynsanperwer ýörelgeleriň goralyp saklanmagyna gönükdirilendir. 

                                                                   

Türkmen döwleti frontçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň zerurlyklaryna aýratyn üns-alada bilen garaýar. Milli gahrymanlarymyzyň atlary “Hatyra” we “Şöhrat” atly kitaplarda ebedileşdirildi. Weteranlara köp sanly ýeňilliklerden başga-da, durmuş taýdan goldaw hem berilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ildeşlerimize milli gahrymanlarymyz baradaky hakydany gorap saklamagyň we ebedileşdirmegiň mynasyp nusgasyny görkezýär. Döwlet Baştutanymyz baýramyň öň ýanynda Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylara hem-de uruşda wepat bolan esgerleriň ýanýoldaşlaryna gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak hakynda Permana gol çekdi. Döwlet Baştutanymyz Ýeňiş güni mynasybetli dabaralaryň ähmiýetini belläp, şeýle çäreleriň Watanymyzyň durmuşynda uly syýasy ähmiýetiniň bardygyny nygtady. 

                                                                   

...Belentde howalanýan “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynyň ýanynda aýratyn ýagdaý emele geldi. Bu ýerde — “Milletiň ogullary” ýadygärliginde biz Watan üçin wepat bolanlary, “Baky şöhrat” ýadygärliginde Beýik Watançylyk urşunda wepat bolanlary, “Ruhy tagzym” ýadygärliginde Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary hatyralaýarys. 

                                                                   

Beýik Watançylyk urşunda wepat bolan esgerleriň ýadygärliginiň töweregi has köp adamly boldy. Bu ýer harby şöhratyň hem-de umumy halk hatyrasynyň mukaddes ýeridir. Dünýäni faşizmden goran, mähriban Watanymyzyň azatlygy we Garaşsyzlygy, onuň bagtyýar geljegine bolan hukugy ugrunda göreşen nesilleriň wekilleri bolan ata-babalarymyzy hatyralamak üçin bu ýere ýüzlerçe adamlar geldiler. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylda Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllyk baýramynyň bellenilýän günlerinde ýurdumyzyň hem-de halkymyzyň durmuşynda aýratyn ähmiýetli wakalar boldy. Şol gün Russiýa Federasiýasynyň goranmak ministriniň orunbasary Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygynyň dabaralaryna gatnaşmak hem-de Gahryman Arkadagymyzyň atasy Berdimuhamet Annaýewiň söweşen 206-njy atyjylyk diwiziýasynyň 748-nji atyjylyk polkunyň söweşjeň nyşanyny gowşurmak üçin paýtagtymyza geldi. Şeýle hem şol gün Türkmenistana uruş ýoluny geçen hem-de öýüne Ýeňiş bilen gaýdyp gelen şöhratly esgeriň — Berdimuhamet Annaýewiň şahsy maglumaty getirildi. 

                                                                   

Berdimuhamet Annaýewe Russiýanyň döwlet sylagy — “Edermenlik üçin” atly medal ýaly harby nyşanyň gowşurylmagyny ýurdumyzda beýleki halklar bilen egin-egne berip, Beýik Watançylyk urşunda duşman bilen gaýduwsyz göreşen hem-de umumy Ýeňşe mynasyp goşandyny goşan türkmenistanly esgerlere çuňňur hormatyň alamaty hökmünde kabul edildi. 

 Şeýle hem şol günlerde ussat mugallym, edermen esger Berdimuhamet Annaýewiň harby gulluk resminamalary we onuň gulluk eden polkunyň söweşjeň baýdagy paýtagtymyzdaky Berdimuhamet Annaýewiň adyny göterýän harby mekdebe gowşuryldy. Harby mekdepde goýlan bu taryhy gymmatlyklar Watanymyzyň azatlygy, geljek nesilleriň bagtyýarlygy ugrunda janlaryny pida eden ata-babalarymyzyň söweşjeň ýolunyň nyşanydyr. 

                                                                   

Bu hakydanyň hemişelik nyşany hökmünde ýadygärligiň merkezinde Baky ot ýanýar. Beýik ata-babalarymyzyň şöhratly söweşjeň däplerini mynasyp dowam etdirijiler bolan ýaş esgerler hormat garawulynda mizemez ýagdaýda durlar. Bu ýere ýygnananlar dabara gatnaşmaga gelen Gahryman Arkadagymyzy mähirli garşylaýarlar. 

 Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow uruş we zähmet weteranlaryny, kümüş saçly enelerimizi, bu ýere ýygnananlaryň ählisini mübärekläp, 9-njy maýda bellenilýän Ýeňiş gününiň taryhy ähmiýetini nygtady. Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş taryhy waka bolup, onuň kynçylykly, ýowuz ýyllaryny biziň ata-babalarymyz hem başdan geçirdi. Käbir maglumatlara görä, şol ýowuz urşa türkmenistanly gerçekleriň bir milliona golaýy gatnaşyp, umumy ýeňşe goşandyny goşdular. Olaryň yzynda ýar ojagyny saklap galan zenanlar, ene-mamalarymyz hem zähmet gahrymançylygyny görkezip, Ýeňşiň gazanylmagyna kömek etdiler. Bu işler mukaddes, parz işlerdir. Häzirki döwürde biz şol gahrymanlarymyzyň bitiren beýik işlerini, görkezen gahrymançylygyny ýatlaýarys, olaryň sarpasyny belent tutýarys diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy. 

                                                                   

Milli Liderimiz halkymyzyň “Ölüsini sylan beg bolar” diýen parasatly sözlerini ýatlap, hatyralamagyň belent we mukaddes işdigini, şu günki dabaranyň uly ähmiýete eýedigini belledi. Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan we hut öz adyndan kümüş saçly ene-mamalarymyza, bu ýere ýygnananlaryň ählisine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip: “Siz — ýaşulular, ene-mamalar biziň geljegimiz bolan ýaşlar üçin uly göreldesiňiz! Şonuň üçin siziň hemmäňize taňryýalkasyn!” diýip aýtdy. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz dabara gatnaşýan diplomatlary mähirli mübärekläp, ajaýyp bahar gününde bellenilýän bu baýramyň jebisleşdiriji ähmiýetini belledi. 

                                                                   

Bu gün biz bilelikde Ýeňiş gününi baýram edýäris. Biziň ata-babalarymyz hem egin-egne berip, gahrymançylykly hereketleri amala aşyryp, Ýeňşi ýakynlaşdyrmak bilen, hak işi goradylar we biz ýeňdik! Milli Liderimiz sözüni dowam edip, mälim bolşy ýaly, türkmenistanlylaryň bir milliona golaýy Ýeňiş üçin janlaryny pida etdiler, biz olara minnetdarlyk duýgusy bilen belent sarpa goýýarys. Men enelerimize hem minnetdardyryn. Olar maşgala ojagyny saklap, yhlasly we gaýratly zähmeti bilen Ýeňşi ýakynlaşdyrdylar. Biziň zenanlarymyz duşmany ýeňmek üçin altyn we kümüş ýygnap tabşyrdylar, ýyly egin-eşikleri tikip, fronta ugratdylar. Şoňa görä-de, geçmişi, taryhymyzy bilelikde ýatlaýandygymyz biziň hemmämiz üçin örän möhümdir. Iň esasysy bolsa, biz ösüp gelýän ýaş nesillere nusga görkezýäris. Munuň özi biziň atalyk borjumyzdyr diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow diplomatlary baýram bilen mähirli gutlap, Türkmenistanda geçirilýän ähli jemgyýetçilik we syýasy çärelere işjeň gatnaşýandyklary üçin sagbolsun aýtdy. 

                                                                   

Öz nobatynda, Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy, Gahryman Arkadagymyzy hem-de ähli türkmenistanlylary Beýik Ýeňiş baýramy bilen gutlady. Doly ygtyýarly wekiliň belleýşi ýaly, Türkmenistan öz weteranlaryna hormat goýýar we Watan üçin, diýmek, şu günki ýurt üçin janlaryny gurban edenleri unutmaýar. “Munuň özi diňe janlaryny gurban edip, aramyzdan gidenler üçin däl-de, eýsem, biziň döwürdeşlerimiz we geljekki nesiller üçin hem möhümdir” diýip, ilçi nygtady. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow söhbetdeşligi tamamlap, “Goý, bütin dünýäde hemişe parahatçylyk bolsun!” diýdi. “Türkmenistan Bitaraplyk derejesi Milletler Bileleşigi tarapyndan iki gezek ykrar edilen dünýäde ýeke-täk döwletdir. Biz muňa buýsanýarys we gadyr goýýarys” diýip, milli Liderimiz sözüniň üstüni ýetirdi. 

 Dabaraly pursatlar gelip ýetýär — Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan gül çemenleri goýulýar. 

                                                                   

Soňra uruş weteranlary, diplomatlar hem-de dabaraly çärä gatnaşyjylaryň ählisi — frontçylaryň ogullary, agtyklary, çowluklary, milli gahrymanlarymyzyň edermenliginiň öňünde baş egmäge gelenleriň hemmesi gül desselerini goýdular. 

 Bu gün meýdançada weteranlar hem-de ýaş esgerler egin-egne berip durlar. Olara döwletimiz öz serhedini, asuda asmany we Ikinji jahan urşy ýyllarynda Ýeňiş gazanmak ugrunda janlaryny orta goýan ynsan ömrüniň pida bolmagy bilen ýetilen Garaşsyzlygymyzy goramagy ynandy. Watanymyz ýaş türkmen esgerlerini beýik ata-babalarymyzyň iň oňat däplerinde terbiýeleýär. Olar üçin ata Watana gulluk etmekden belent borç ýokdur. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, hormatly weteranlarymyzyň bütin durkuň bilen Watanymyzyň mukaddesliklerine uýmak, agzybirligimiziň, jebisligimiziň, abraý-mertebämiziň synmazlygyny gorap saklamak, ynsan mertebesini belent tutmak, ak ýürekli, lebzi halal, zähmetsöýer, belent ahlakly bolmak, manyly ömür sürmek baradaky öwüt-ündewlerine hem-de nesihatlaryna eýerip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyz, mähriban halkymyz üçin okamak, öwrenmek, döretmek, gurmak, ýurdumyzyň dünýä dolan şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak biziň mukaddes borjumyzdyr. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Şu gün ýurdumyzyň ähli şäherlerinde we obalarynda Beýik Ýeňşiň 77 ýyllygy mynasybetli doganlyk halklaryň wekilleri bilen bilelikde agyr synaglara mertlerçe döz gelen edermen ildeşlerimiz sarpalandy, XX asyryň ýowuz urşunyň frontlarynda söweşip, öz mukaddes borçlaryny berjaý edip, maşgala ojaklaryna dolanyp gelen weteranlary hem-de tylda zähmet çekenleri, uruşda wepat bolan esgerleriň yzynda galan ýanýoldaşlaryny hormatlamak dabaralary geçirildi. 

                                                                   

Konsert meýdançalarynda aýdym-sazlar, peşgeş berlen asuda durmuş üçin milli gahrymanlara hoşallyk sözleri ýaňlandy. Ýeňiş güni mynasybetli “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda guralan dabaralar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne ynamly gadam goýan parahatçylyk dörediji ýurdumyza — Garaşsyz, Bitarap Watanymyza bolan buýsanjy has-da artdyrdy.

10.05.2022
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Eziz halkym!
Hormatly uruş weteranlary!
 

                                                                   

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýeňiş güni adamzadyň parahatçylyk söýüjilik, dostluk, raýdaşlyk baradaky garaýyşlaryny has-da rowaçlandyrýan, nesillerde watansöýüjiligiň we ynsanperwerligiň belent duýgularyny dabaralandyrýan senedir. Şoňa görä-de, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Ýeňiş gününi watansöýüjiligi hem-de gaýduwsyzlygy terbiýeleýän medeni-jemgyýetçilik çäreler, beýik işlere ruhlandyrýan aýdym-sazly dabaralar bilen garşylaýarys. 

                                                                   

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda, ähli şäherdir obalarymyzdaky ýadygärliklerde doganlyk halklar bilen birlikde urşuň agyr synaglaryny mertlik bilen başdan geçiren halkymyzyň merdana wekillerini hormat-sarpa bilen ýatlaýarys. Sergidir maslahatlary geçirip, tolgundyryjy duşuşyklary, gyzykly hem-de täsirli söhbetdeşlikleri guraýarys. Ýaş nesillerimizi watansöýüjilik, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik, maksada okgunlylyk, belent ahlaklylyk ruhunda terbiýelemek babatda parasatly wesýetleri, öwüt-ündewleri bilen mynasyp goşant goşýan uruş weteranlaryna — agras hem salyhatly, parasatly hem mährem ýaşulularymyza, kümüş saçly enelerimize gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlaryny gowşurmak dabarasyny geçirýäris. 

                                                                   

 Mähriban watandaşlar! 

                                                                   

1941 — 1945-nji ýyllar adamzat taryhynyň iň pajygaly we hasratly döwri bolup, faşizmiň basybalyjylykly, talaňçylykly, adalatsyz, rehimsiz syýasatynyň netijesinde millionlarça ynsan bu nägehan urşuň pidasy boldy. Ýürek-bagry erediji bu gowgaly döwürde maşgalalar atalardan we enelerden, ogullardan we gyzlardan, doganlardan we uýalardan aýryldy. Şäherdir obalar ýer bilen ýegsan edilip, parahat durmuşa, dünýä ykdysadyýetine, ylymlaryň we bilimleriň, medeniýetleriň we sungatlaryň ösüşine uly zarba uruldy. Doganlyk halklar bilen birlikde, türkmen halky hem bu ýowuz süteme garşy gaýduwsyz göreş alyp bardy. Merdana watandaşlarymyz geljekki nesilleriň parahat, asuda durmuşda ýaşamagynyň hatyrasyna söweş meýdanlarynda edermenligiň, batyrlygyň we gaýduwsyzlygyň belent nusgasyny görkezip, Gahryman adyna mynasyp boldular, ordendir medallar bilen sylaglandylar. Örän elhenç uruş ýyllarynda türkmenistanly zähmetkeşler, zenanlar, gojalar, çagalar Ýeňşe bolan ynam, durmuşa, Watana çäksiz söýgi bilen, tutanýerli we gaýratly zähmet çekip, Beýik Ýeňşiň gazanylmagyna mynasyp goşantlaryny goşdular. Türkmenistanyň gelin-gyzlary Goranmak gaznasyna köp mukdarda gymmatly şaý-seplerini tabşyryp, müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan zähmetsöýerlik hem-de hoşniýetlilik, watansöýüjilik, ynsanperwerlik, arassa ahlaklylyk ýaly mukaddes ýörelgelerimizi dabaralandyrdylar. 

                                                                   

Ýyllaryň, nesilleriň baglanyşygyny has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, dünýäniň ähli halklarynyň häzirki we geljekki nesilleriniň parahat, bagtyýar geljegi üçin şirin janlaryny gurban eden türkmenistanly gahrymanlarymyzyň atlary «Hatyra» kitabynda, ot-ýalynly söweş ýollaryny geçip, öýlerine ýeňiş bilen gaýdyp gelen gaýduwsyz watandaşlarymyzyň atlary bolsa «Şöhrat» kitabynda ebedileşdirildi. 

                                                                   

Merdana ata-babalarymyzyň gahrymançylygy mukaddes Watanymyza, halkymyza we tutuş adamzada ak ýürekden gulluk etmegiň nusgalyk mekdebidir. Şoňa görä-de, gazaply uruş ýyllarynyň güzaplary, jebir-jepalary, ýetiren zyýany, bu döwrüň taryhynyň gahrymançylykly sahypalary hiç wagt unudylmaz! 1941 — 1945-nji ýyllaryň aldym-berdimli söweşlerinde edermenligiň we gaýduwsyzlygyň, baky hormatyň hem-de ebedi şöhratyň beýik nusgasyny döreden gahrymanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar! 

                                                                   

 Hormatly uruş weteranlary! 

                                                                   

Eziz halkymyzyň gujur-gaýraty, döredijilikli we tutanýerli zähmeti, aýratyn-da, ýaşuly nesillerimiziň watansöýüjilik, ynsanperwerlik, lebzihalallyk hakyndaky pähim-parasatly öwüt-ündewleri, wagyz-nesihatlary, baý durmuş ýollary agzybirligimiziň hem-de jebisligimiziň berk binýadydyr. Hormatly weteranlarymyzyň bütin durkuň bilen Watanymyzyň mukaddesliklerine uýmak, agzybirligimiziň, jebisligimiziň, abraý-mertebämiziň synmazlygyny gorap saklamak, ynsan mertebesini belent tutmak, ak ýürekli, lebzi halal, zähmetsöýer, belent ahlakly bolmak, manyly ömür sürmek baradaky öwüt-ündewlerine hem-de nesihatlaryna eýerip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe eziz Watanymyz, mähriban halkymyz üçin okamak, öwrenmek, döretmek, gurmak, ýurdumyzyň dünýä dolan şan-şöhratyny has-da belende galdyrmak biziň mukaddes borjumyzdyr. 

                                                                   

 Mähriban halkym!
Hormatly uruş weteranlary!
 

                                                                   

Sizi 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýar we abadan durmuş, rowaçlyk arzuw edýärin.  

                                                                                                           

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.

09.05.2022
Türkmenistan — sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy

Ahal welaýaty, 6-njy maý (TDH). Şu gün Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Bäherden etrabyndaky “Arçman” şypahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça alnyp barylýan işler hem-de döredilen şertler bilen tanyşdy. 

                                                                   

Halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy baradaky alada Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň saglygyny goramak hem-de berkitmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek ugrunda belent sepgitlere ýetildi, uly üstünlikler gazanyldy. “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň we beýleki giň gerimli durmuş-ykdysady maksatnamalaryň çäklerinde ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarynda lukmançylyk, şypahana-dynç alyş we syýahatçylyk ugruna degişli täze desgalar gurlup ulanmaga berilýär. Häzirki zaman şypahanalarynyň enjamlaşdyrylyşy we olarda hödürlenilýän hyzmatlar ýokary halkara ölçeglere doly laýyk gelýär. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow “Arçman” şypahanasynda dynç alýanlar hem-de şypahananyň işgärleri bilen görşüp, olaryň saglyk ýagdaýlary, bu ýerde döredilen mümkinçilikleriň aýratynlyklary bilen içgin gyzyklandy. 

                                                                   

Häzirki döwürde Türkmenistanyň çäklerinde bar bolan mineral suwlaryň, bejeriş häsiýetli palçyklaryň aýratynlyklary, şypahana bejergisiniň dürli ugurlary ylmy esasda öwrenilip, olaryň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyna ýolbaşçylyk eden Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow “Arçman” şypahanasynyň bejerijilik ukyby ýokary derejä eýe bolan mineral suwunyň adam bedenine täsiri barada anyk maglumatlaryň üsti bilen giňişleýin gürrüň berdi. Şeýle-de hormatly Arkadagymyz şypahananyň tebigy aýratynlyklary, umuman, bu künjegiň ýakymly howa gurşawynyň özboluşlylygy barada aýdyp, onuň ägirt uly bejerijilik ukybynyň bardygyny belledi. 

                                                                   

Şypahanada saglygyny berkidýän adamlar bu ýere gelýänleriň sanynyň barha köpelýändigini, şypahanada bejergi almaga isleg bildirýänleriň artýandygyny nazara alyp, Gahryman Arkadagymyzdan şypahanada ýene bir binany gurup bermek baradaky ýüztutmalaryny hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýetirmegini haýyş etdiler. Hormatly Arkadagymyz olaryň haýyşyny bitirjekdigini aýdyp, “Arçman” şypahanasynyň özboluşly taryhy, onuň ösüşiniň tapgyrlary barada gürrüň berdi. 

                                                                   

Milli Liderimiz ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri wezipesinde işlän döwürlerinde Arçmanda täze önümçilik we senagat kärhanalaryny gurmak baradaky çözgüt kabul edildi. Şonda Gahryman Arkadagymyz bu çözgüt bilen ylalaşman, senagat toplumlarynyň “Arçman” şypahanasynyň çeşmesine ýaramaz täsir etjekdigini mälim edýär. Ýöne muňa garamazdan, 1998-1999-njy ýyllarda bu ýerde gurluşyklar başlanýar. Şolaryň netijesinde “Arçman” şypahanasynyň çeşmesiniň gözi ýapylýar. 

                                                                   

Türkmenistanyň şol wagtky saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň şypahananyň çeşmesiniň kesilmegine sebäp bolandygyny ylmy taýdan esaslandyryp, Türkmenistanyň Prezidentine degişli mazmundaky haty ýollaýar. Onuň netijesinde gurluşyk togtadylýar. Şondan 2-3 ýyl geçensoň, şypahananyň çeşmesi açylyp, akyp başlaýar. 

                                                                   

Şeýlelikde, bu ýerde gönüden-göni Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy esasynda giň gerimli işlere badalga berilýär. 2009-njy ýylda Arçmanda 400 orunlyk täze bina gurulýar. Şypahana 7 kilometr uzaklykdan agyz suwy çekilýär we giň gerimli abadanlaşdyryş işleri ýaýbaňlandyrylýar. Mundan başga-da, şypahananyň çäklerinde Saglyk ýoly çekilýär. Bu bolsa adamlaryň saglygyny berkitmek işleriniň şypahananyň melhem suwy hem-de bejerişiň sportuň dürli görnüşleri bilen utgaşdyrylmagyny üpjün edýär. 

                                                                   

Dynç alýanlar Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ilatyň saglygyny dikeltmek hem-de berkitmek ugrunda döredilen şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. 

                                                                   

Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde ýurdumyzda “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän döwlet syýasatynda adamlaryň saglygy, olaryň bagtyýar durmuşy baradaky aladanyň möhüm orun eýeleýändigini belledi. “Halkyň islegi — döwletiň islegi” diýen paýhasly jümläni aýdyp, milli Liderimiz adamlaryň şypahananyň çägini giňeltmek baradaky haýyşlaryny nazarda tutup, şypahananyň we onuň mineral suwunyň mümkinçilikleriniň ylmy taýdan düýpli öwrenilip, gelnen netijä laýyklykda, bu ýerde 200 ýa-da 400 orunlyk binany gurmak boýunça teklibiň taýýarlanyljakdygyny, onuň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýetiriljekdigini nygtady.

07.05.2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 6-njy maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlendi hem-de halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň birnäçesine garaldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Dört aýyň dowamynda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 16-sy we Mejlisiň kararlarynyň 12-si kabul edildi. Hereket edýän kanunçylyk namalaryny döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly hem-de ýurdumyzyň halkara başlangyçlarynyň hukuk esaslaryny goldamaga gönükdirilen kanunlary kämilleşdirmek boýunça degişli işler geçirildi. Halkara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, duşuşyklaryň 6-sy, şol sanda sanly ulgam arkaly duşuşyklaryň 2-si geçirildi. Mejlisiň deputatlary kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek we döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek meseleleri boýunça halkara guramalar bilen duşuşyklaryň 42-sine gatnaşdylar. Şolaryň 34-si sanly ulgam arkaly guraldy. 

                                                                   

Şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda Mejlisiň wekilleri ýurdumyzyň welaýatlarynda iş saparlarynda bolup, raýatlar bilen duşuşdylar, olaryň hal-ýagdaýlary bilen gyzyklandylar. Deputatlar döwletimiziň parahatçylyk söýüjilikli syýasatyny, ruhy gymmatlyklary we milli däpleri, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etdiler. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köp sanly jemgyýetçilik işlerini alyp barýandygyny, Haýyr-sahawat gaznasyna ýolbaşçylyk edýändigini, dürli kanunlaryň taýýarlanylmagyna we kabul edilmegine gatnaşýandygyny, welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde iş saparlarynda bolýandygyny aýdyp, Hökümetiň mejlislerine, dürli maslahatlara gatnaşmagy öz orunbasary K.Babaýewe tabşyrandygyny habar berdi. 

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýanwar — aprel aýlarynda ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny okgunly ösdürmek maksady bilen, hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barlan toplumlaýyn işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Karary esasynda hukuk bilermenler topary döredildi. Häzirki wagtda bu topar hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak işini alyp barýar. Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisinde Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunlar ara alnyp maslahatlaşyldy we biragyzdan makullanyldy. Halk Maslahatynyň agzalary halkara maslahatlara, sanly ulgam arkaly dürli derejedäki çärelere gatnaşdylar. Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 30 ýyllygyna hem-de Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan dabaraly çäreler geçirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kanun çykaryjylyk işiniň täze eýýamda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmegiň möhüm guralydygyny belläp, parlamentiň işiniň wajyp ugurlaryna ünsi çekdi. Şol işler jemgyýetde demokratik gymmatlyklary berkarar etmäge ýardam bermelidir. Şunuň bilen baglylykda, täze eýýamyň talaplaryny, milli kanun çykaryjylyk hem-de halkara kanunçylyk tejribesini nazara almak bilen kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň üstünde içgin işlemegiň zerurdygy nygtaldy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow şu ýylyň ýanwar — aprel aýlary aralygynda ýurdumyzyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda we sebitlerde durnukly ösüş üpjün edilýär. Şu ýylyň dört aýynyň jemleri boýunça bölek-satuw haryt dolanyşygy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim artdy. Ýurdumyzda özara bähbitli, giň halkara hyzmatdaşlyga esaslanýan daşary syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde daşary söwda dolanyşygynyň möçberi, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 42,5 göterim ýokarlandy. 

                                                                   

Ýanwar — aprel aýlarynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegini ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 104,7 göterime, çykdajy böleginiň meýilnamasy bolsa 98 göterime deň boldy. Býujetiň serişdeleriniň 79,7 göterimi durmuş ulgamyny maliýeleşdirmäge gönükdirildi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 10,4 göterim köpeldi. Hasabat döwründe zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda tölenildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi 6,2 milliard manada deň boldy. Şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda rejelenen görnüşdäki Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde ýurdumyz boýunça durmuş maksatly binalaryň, desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw we lagym arassalaýjy ulgamlaryň, inženerçilik desgalarynyň gurluşyklary alnyp baryldy. 

                                                                   

Wise-premýer hasabatyň dowamynda hormatly Prezidentimiziň garamagyna Yslam Ösüş bankynyň umumy maýasynyň artdyrylmagyna Türkmenistanyň gatnaşmagy hakynda Buýrugyň taslamasyny hödürledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysadyýetimiziň şu ýylyň dört aýy boýunça görkezijileriniň döwletimiziň durnukly ösüşini alamatlandyrýandygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz wise-premýeriň gözegçilik edýän düzümleriniň öňünde durýan wezipeleri kesgitläp, ýurdumyzy ösdürmek boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyryp, maýa goýumlary çekmek boýunça teklipleriň taýýarlanmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça zerur çäreler görülmelidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekip, ony sanly ulgam arkaly iberdi we resminamadan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Nebitiň we gaz kondensatynyň çykarylyşynda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada habar berildi. “Türkmennebit” döwlet konserni boýunça nebit çykarmagyň meýilnamasy 100,6 göterim ýerine ýetirildi. Wise-premýer şu döwürde nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasynyň 111,4, benzin öndürmegiň meýilnamasynyň 120,6, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasynyň 115,8, polipropilen öndürmegiň meýilnamasynyň 118,6, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasynyň 107, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň meýilnamasynyň 106,7, tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň meýilnamasynyň 111,1, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermek boýunça meýilnamanyň 121,9 göterim ýerine ýetirilendigi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz toplumynyň işinde belli bir öňegidişligiň bardygyny belledi hem-de wise-premýerden nebitiň we gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümçilik tabşyryklaryny yzygiderli ýerine ýetirmegi bilen baglanyşykly meselelere berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz mazudyň, suwuklandyrylan gazyň, polipropileniň we plastmassa turbalarynyň önümçiliginiň kuwwatlyklaryny artdyrmaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda wise-premýere Hazar deňzindäki nebitgazly ýataklary maýa goýum serişdeleriniň hasabyna özleşdirmegi we TOPH transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmagy, tebigy gazy daşary ýurtlara ibermek boýunça beýleki halkara taslamalaryň üstünde işlemegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Oba hojalyk toplumy boýunça önümçiligiň möçberiniň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 112,5 göterime, şol sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 113,2 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,8 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 105 göterime barabar boldy. 

                                                                   

Wise-premýer ýurdumyzda azyk önümlerini öndürmegiň görkezijileri barada hem hasabat berdi. Hususan-da, gök önümleri öndürmek boýunça 138,1, miwe we ir-iýmişleri öndürmekde 101,7, çörek we çörek önümlerini öndürmek boýunça 105,1, et önümlerini öndürmekde 101,4, süýt we süýt önümlerini öndürmekde 100,8 göterim ösüş üpjün edildi. Maýa goýumlary özleşdirmegiň meýilnamasy 176,9 göterim berjaý edildi. Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Oba hojalyk ekinleri üçin himiki serişdeleri hem-de gant şugundyrynyň tohumyny satyn almak hakynda” Kararyň taslamasyny hödürledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ekin meýdanlarynyň suw bilen üpjünçiligini, derýalaryň we akabalaryň ýagdaýyny çaltrak seljerip, olary arassalamak üçin ähli çäreleri görmegiň hem-de oba hojalygynda häzirki zaman suw tygşytlaýjy tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere gözegçilik edýän ministrliginiň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen etraplarda ýygy-ýygydan bolup, daýhan birleşikleriniň işini ýerinde görmegi tabşyrdy we oba hojalygyny özgertmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň amala aşyrylyşy bilen tanşyp, olara zerur bolan kömegi bermegiň möhümdigini nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Karara gol çekip we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gözegçilik edýän gurluşyk-senagat hem-de energetika toplumynda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde we paýtagtymyzyň häkimliginde şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe gurluşyk-senagat toplumynda önümleri öndürmek hem-de işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 151,4 göterim berjaý edildi. Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 112,6 göterim amal edildi. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna 170 göterim hötde gelindi. Ýylyň başyndan bäri Energetika ministrligi tarapyndan önümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 133,6 göterim berjaý edildi. 

                                                                   

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça bellenilen meýilnama 171,6 göterim üpjün edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça hasabat döwründe işleri we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 119,3 göterim amal edildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desgany gurmak hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dürli desgalary öz wagtynda ulanmaga bermek baradaky wezipelere wise-premýeriň ünsüni çekdi. Şeýle hem Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň işini ýola goýmagy çaltlandyrmak zerurdyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gurluşyk hem-de senagat pudaklaryna maýa goýumlary çekmek boýunça işleri talabalaýyk alyp barmagy talap etdi. Mundan başga-da, wise-premýere Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkeziniň gurluşygynyň depginlerini çaltlandyrmak hem-de ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmek we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamy çekmek işlerini dowam etmek tabşyryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamanyň talabalaýyk ýerine ýetirilmegi boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda toplumynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýanwar — aprel aýlarynda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, söwda dolanyşygynyň ösüşi 110,1 göterime, öndürilen önümleriň ösüşi bolsa 105,8 göterime barabar boldy. Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 133,1, nah matalaryň önümçiligi 125,9, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 119,5, gön önümleriniň önümçiligi 109,3 göterime barabar boldy. 

                                                                   

Şu ýylyň başyndan bäri “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 117,5 göterim ýerine ýetirildi. Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 99-sy geçirilip, 11 müň 822 şertnama hasaba alyndy. Ýanwar — aprel aýlarynda Söwda-senagat edarasy tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 104,1 göterim üpjün edildi. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň dört aýynda oba hojalyk hem-de azyk önümlerini öndürmegiň ösüşi 166,5 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 107,5 göterime barabar boldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaltmak barada berlen tabşyryklara garamazdan, şu ýylyň geçen dört aýynda azyk harytlarynyň daşary ýurtlardan getirilýän möçberiniň artandygyny aýtdy. Şolaryň hatarynda özümizde öndürip boljak ýeralma, sogan, sarymsak, miweler, un, ýag we beýleki azyk önümleri, käbir senagat harytlary bar. Şoňa görä-de, ilatyň sarp edýän harytlarynyň öndürilişini artdyrmak we öz öndürip biljek önümlerimiziň daşary ýurtlardan getirilýän möçberlerini azaltmak boýunça işler güýçlendirilmelidir. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjowa daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberini azaltmak boýunça berlen tabşyrygy ýerine ýetirmegi üpjün etmändigi we garamagyndaky söwda ulgamynyň edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadyp, korrupsiýa ýol berlendigi, un, ösümlik ýagy ýaly azyk önümlerini ilata ýerlemekde düzgün bozmalaryň öňüniň alynmandygy üçin, berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerinde 2022-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

2022-nji ýylyň şygaryny dabaralandyrmak maksady bilen Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, sergiler guraldy. Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde sanly ulgam arkaly dürli çäreler geçirildi. Ýurdumyzyň hünärmenleri halkara onlaýn maslahatlaryň birnäçesine, okuwlara, beýleki çärelere we halkara sergilere gatnaşdylar. 

                                                                   

Ilatyň arasynda möwsümleýin ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän wagyz-nesihat işleri dowam etdirildi. Döwletimizde gazanylýan üstünlikler, özgerişler, ulanmaga berilýän medeni-durmuş maksatly binalar baradaky maglumatlar metbugat sahypalarynda, teleradioýaýlymlarda we internet saýtlarynda giňden beýan edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli telewideniýäniň işini kämilleşdirmek boýunça öňde durýan wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyzyň aýdyşy ýaly, gepleşikleriň hilini gowulandyrmaga berk üns berilmelidir. Olar jemgyýetimizde bolup geçýän oňyn özgertmeleri beýan etmelidir. Ýylyň şygaryna laýyklykda, raýatlarymyzyň ykdysadyýetimizi ösdürmek, halkymyzyň durmuş derejesiniň hilini gowulandyrmak boýunça çekýän tutanýerli zähmetini wasp etmelidir. Geljek 30 ýyl üçin öňde goýlan belent maksatlara ýetmekde halkymyza ruhy goldaw bermelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz medeni mirasymyza degişli desgalaryň kada laýyk saklanmagy bilen baglanyşykly meselelere gözegçiligiň güýçlendirilmelidigini belläp, işde goýberen kemçilikleri üçin, wise-premýer M.Mämmedowa käýinç yglan etdi hem-de ulgamda alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly meselelere ýarym ýylyň jemleri boýunça serediljekdigini aýtdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýanwar — aprel aýlarynda ýurdumyzda bilim-terbiýeçilik işlerini kämilleşdirmek ugrunda zerur tagallalar edildi. Okuw ulgamyna öňdebaryjy tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Köp sanly okuw gollanmalary neşir edildi. Bilimiň ýokary hilini üpjün etmek we ony dünýä ölçeglerine laýyk getirmek üçin sanly bilimi ösdürmek babatda netijeli işler alnyp baryldy. Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň we talyplarynyň halkara internet we ders olimpiadalaryna gatnaşyp, altyn, kümüş we bürünç medallara mynasyp bolmagy bilim syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Diýarymyzyň ykdysadyýetine ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, ýokary derejeli hünärmenleri, ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen, ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul edilip, alymlyk derejesine dalaşgärler hasaba alyndy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň bejeriş-öňüni alyş edaralarynda lukmançylygyň ugurlary boýunça işler dowam etdirildi. Buýan köküni gaýtadan işläp, glisirrizin turşusyny öndürýän kärhananyň gurluşygyna badalga berildi. Şeýle hem Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama tassyklanyldy. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk köpugurly hassahana ulanmaga berildi. 

                                                                   

Şu ýylyň geçen döwründe iri halkara ýaryşlara türgenleri taýýarlamak boýunça degişli işler amala aşyryldy. Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek ХХХIII tomusky Olimpiýa we ХVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň maksatnamasy tassyklanyldy we bu ugurda degişli işler ýerine ýetirildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, täze okuw meýilnamalaryny we has ähmiýetli ugurlar boýunça maksatnamalary taýýarlamaga aýratyn üns berilmelidigini belledi. Sporty ösdürmek bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamak babatda wise-premýere anyk tabşyryklar berildi. Köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmek, dürli sport çärelerini geçirmek Türkmenistanyň alyp barýan içeri syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Munuň özi ösüp gelýän ýaş nesiller üçin ähmiýetlidir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ýaşlar syýasaty baradaky kanuny seljermegi we ony döwrebaplaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň 29-njy aprelinde sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Dünýäde pandemiýa bilen bagly ýagdaýlaryň peselip başlandygy we köp döwletlerde öňüni alyş çäreleriniň tapgyrlaýyn gowşadylandygy barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatlary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň täzelikleri düýpli öwrenildi. Şunuň bilen baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hünärmenleri Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisini hepdede bir gezek geçirmegi we şu ýylyň 1-nji iýunyndan başlap, ulaglaryň ähli görnüşlerinden hem-de ýapyk binalardan başga ýerlerde agyz-burun örtüklerini aýyrmagy teklip edýärler. 

                                                                   

Şeýle hem dünýäde СOVID-19 ýokanjyna garşy öňüni alyş sanjymlarynyň gurşawynyň ýokarydygyny göz öňünde tutup, BAE we GFR-iň Frankfurt şäherine howa gatnawyny hepdede bir gezek, pandemiýadan ozalky alnyp barlyşy ýaly ýola goýmak teklip edilýär. 

                                                                   

 “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyş möwsümi şu ýylyň 15-nji maýyndan başlanar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz teklipleri makullap, halkymyzyň saglygyny we abadançylygyny üpjün etmek maksady bilen, zerur bolan öňüni alyş çärelerini geçirmek arkaly bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe bu toplum boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüşi 113,1 göterime deň boldy. Awtomobil, demir ýol, howa, deňiz we derýa ulaglary arkaly ýük daşamagyň meýilnamasy 115 göterim, ýük dolanyşygynyň meýilnamasy 107,1 göterim ýerine ýetirildi. “Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ýanwar — aprel aýlarynda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüşi 116,2, “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça 137,8, “Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça ösüş 103,7, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 107, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça 108 göterime barabar boldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna garşy göreşiň çäklerinde bütin dünýäde girizilen çäklendirmeler zerarly, ulag ulgamynyň aýry-aýry pudaklarynyň işini kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ministrlik tarapyndan şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara hem-de sebit guramalarynyň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda degişli işler alnyp baryldy. Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki saparlara we duşuşyklara aýratyn ähmiýet berilýär. Şol döwürde hormatly Prezidentimiziň birnäçe ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri geçirildi. Geçen aýyň başynda Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanda döwlet saparynda boldy. Şunuň bilen birlikde, aprel aýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iş saparynyň bolandygy bellenildi. 

                                                                   

Häzirki wagtda möhüm halkara çärelere taýýarlyk görmek boýunça işler dowam edýär. Sanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuşyklaryň 391-si geçirildi. Türkmenistanda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen resmi gepleşikleriň we duşuşyklaryň 78-si guraldy. Bitarap Watanymyzyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň başyndan bäri resminamalaryň 20-sine gol çekildi. Ýylyň dowamynda Daşary işler ministrliginiň ugry boýunça ikitaraplaýyn duşuşyklar we geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetleri köptaraplaýyn duşuşyklaryň hem birnäçesine gatnaşdylar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça görülýän çäreler bilen baglylykda, bilelikdäki hökümetara toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň çäklerinde işler yzygiderli geçirilýär. Ýanwar — aprel aýlarynda bu ugurda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi guraldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, öňümizdäki köp sanly halkara çärelere we forumlara ünsi çekdi. Olary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere, daşary işler ministrine degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň geçen dört aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýändigini görkezýändigini belledi. Ýurdumyzda şu döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim derejede saklandy. Diýarymyzyň ähli künjeklerinde köp sanly senagat we durmuş maksatly desgalar guruldy hem-de gurulmagy dowam edýär. Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde biz importy çalyşýan harytlary özümizde öndürmegiň, eksporta iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmagyň döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýäris. Sanly ulgama geçmegi we ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmegi amala aşyrýarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Ylym-bilim ulgamyny özgertmek hem dowam edýär. Önümçilikler döwrebap ýagdaýa getirilip, bazar ykdysadyýeti emele gelýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we aragatnaşyk ulgamlarynyň hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar. Beýleki halkara taslamalar hem taýýarlanýar. 

                                                                   

Biz hususy işewürligi ösdürmegi, telekeçilerimizi ýurdumyzyň ykdysadyýetinde özgertmeleri amala aşyrmaga giňden çekmegi goldamak syýasatyny alyp barýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, uly baýram — Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni ýetip gelýär. 9-njy maýda jemgyýetçilik guramalary tarapyndan «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül goýlar we uruşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyz hatyralanar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu çäreleriň döwletimiziň durmuşynda möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny, şoňa görä-de, olaryň ýokary derejede geçirilmelidigini aýtdy. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça birnäçe kanunçylyk namalarynyň kabul edilendigini, bu ugurda degişli düzümleriň döredilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, Hökümetiň agzalaryna Ministrler Kabinetiniň indiki mejlisine gözegçilik edýän pudaklarynda we tutuş ýurdumyzda sanlylaşdyrmagyň barşy baradaky hasabatlary taýýarlamak tabşyryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýakyn wagtda okuwçylaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň, raýatlaryň zähmet rugsady döwrüniň başlanýandygyna ünsi çekip, türkmenistanlylaryň göwnejaý dynç almagyny üpjün etmek maksady bilen, jogapkär adamlaryň ählisine “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky myhmanhanalary we dynç alyş-sagaldyş merkezlerini, beýleki şypahanalary, ähli welaýatlardaky, Aşgabat şäherindäki çagalar dynç alyş ýerlerini tertibe salmagy tabşyrdy. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz dynç almak üçin Awaza, şeýle-de beýleki şypahanalara gelmegi Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň tekliplerine laýyklykda ýola goýmagyň wajypdygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe ýüzlenip, 25-nji maýdan başlap, ýurdumyzyň içinde howa gatnawlaryny açmagyň, ähli welaýat merkezlerinden Türkmenbaşy şäherine howa gatnawlaryny guramagyň zerurdygyny aýtdy we bu babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

07.05.2022
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Aşgabat, 5-nji maý (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de olaryň işiniň ýakyn geljek üçin ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi. Gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak hem-de olaryň işini has-da kämilleşdirmek bilen baglanyşykly we käbir beýleki meseleler girizildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe söz berdi. Ol ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri hem-de ýurdumyzyň durnukly ösüşini üpjün etmek, kanunylygy we hukuk tertibini berjaý etmek, goranyş ukybyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň gulluk, ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, türkmen döwletiniň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasynyň esasy düzgünlerini takyk ýerine ýetirmegiň wajypdygyny belledi. Oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we işjeň halkara hyzmatdaşlyk döwlet syýasatynyň esasy ugurlarydyr. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegi serkerdeleriň hünär derejesine, olaryň hukuk taýdan sowatlylygyna, döwrebap tehniki serişdelere, tehnologiýalara erk etmegiň endiklerine gönüden-göni baglydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, goranmak ministrine anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ýaragly Güýçlerden, harby gullukdan boşatmak hem-de raýatlary nobatdaky harby gulluga çagyrmak işlerine ünsi çekip, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, goranmak ministrine bu meseläni berk gözegçilikde saklamagy, onuň guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Baş prokuror B.Atdaýew ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de kanunçylyk namalaryny gyşarnyksyz ýerine ýetirmekde gözegçiligi amala aşyrmak maksady bilen görlen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň, şol sanda sanly ulgamy ornaşdyrmak, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz prokuratura edaralarynyň işleriniň döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlarynda kanunylygy üpjün etmäge gönükdirilendigini aýdyp, edaranyň işgärleriniň öz borçlaryny abraý bilen berjaý edip, kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişine berk gözegçiligi amala aşyrmalydygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz işi döwrüň talabyna laýyklykda guramagyň zerurdygyny nygtap, Baş prokurora degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Baş prokuror B.Atdaýew Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hem-de parahorluk bilen bagly ýol berlen jenaýat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe sazlaşykly ösüş ýoluna düşen ýurdumyzda öndürijilikli zähmet çekmek, oňaýly dynç almak we halal gazanjyň bilen gurply ýaşamak üçin ähli zerur mümkinçilikler döredilýär. Aýratyn-da, halal zähmet çekip, onuň hözirini görüp, bagtyýar ýaşamak ugrunda ýokary derejeli şertleriň döredilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şeýlelikde, bagtly durmuşda ýaşaýan we işleýän halkymyz belent sepgitleri eýelemegi, täze zähmet ýeňişlerini gazanmagy maksat edinýär. Munuň özi häzirki döwrüň bagtyýar durmuşynda erkana ýaşamagyň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Şeýle-de bolsa, döwletimiz tarapyndan döredilýän şertlerden hyýanatçylykly peýdalanyp, haram ýol bilen baýamagy maksat edinýän adamlaryň bardygy örän gynandyrýar. 

                                                                   

Ýakynda Ahal welaýatynyň, Aşgabat şäheriniň söwda bölümlerinde, dükanlarynda geçirilen barlag-seljerme işleriniň netijesinde yhlasly daýhanlaryň halal zähmetinden döräp, halkymyzyň rysgaly hasaplanýan ak uny, ösümlik ýagyny açyk söwdadan gizläp, gymmat bahadan satyp, baýamak islän adamlaryň hyýanatçylykly etmişleriniň üsti açyldy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Baş prokurorynyň çykyşyndan görnüşi ýaly, jogapkärli wezipäni eýeläp, ondan hyýanatçylykly peýdalanýan adamlar bagyşlap bolmajak jenaýat edipdirler. Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipesinde işlän R.Durdynazarow özüniň wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatçylykly peýdalanyp, aýratyn uly möçberde para almak, korrupsiýa, gulluk galplygy, ynanylan emlägiň eýelenmegi ýa-da harç edilmegi we bikanun ýol bilen edinilen pul serişdelerini we başga emlägi kanunlaşdyrma ýaly jenaýatlara baş goşupdyr. 

                                                                   

Şeýlelikde, R.Durdynazarow eden bikanun hereketleri zerarly, jenaýat jogapkärçiligine çekilip, ol kazyýetiň hökümi bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 

                                                                   

Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň başlygy wezipesinde işlän R.Bäşimow wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatçylykly peýdalanyp, aýratyn uly möçberde para almak, para bermek, gulluk galplygy, sarp edijileri aldamak ýaly agyr netijelere getirýän jenaýatlary edipdir we söwda düzgünleriniň bozulmagyna ýol beripdir. 

                                                                   

 Jenaýat jogapkärçiligine çekilen R.Bäşimow kazyýetiň hökümi bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 

                                                                   

Şeýle hem Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň Büzmeýin hojalyk hasaplaşygyndaky bazarynyň direktory wezipesinde işlän G.Babaýew wezipe ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykly peýdalanyp, aýratyn uly möçberde para almak, gulluk galplygy, ynanylan emlägiň aýratyn uly möçberde ogurlanmagy, sarp edijileri aldamak ýaly agyr netijelere getirýän jenaýata baş goşupdyr. 

                                                                   

Şeýle jenaýatlary edip, söwda düzgünleriniň bozulmagyna ýol beren G.Babaýew kazyýetiň hökümi bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, agyr jenaýat edenlere şärik bolan Ahal welaýat alyjylar jemgyýetiniň birleşiginiň söwda bölüminiň başlygy wezipesinde işlän Ç.Atdaýew ýurdumyzyň Jenaýat kodeksiniň degişli maddalary esasynda jenaýat jogapkärçiligine çekildi we kazyýetiň hökümi bilen 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 

                                                                   

Büzmeýin hojalyk hasaplaşygyndaky bazaryň gözegçisi wezipesinde işlän H.Aşyrow eden etmişleri zerarly, jenaýat jogapkärçiligine çekildi we kazyýetiň hökümi bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 

                                                                   

Haram işlere baş goşan adamlara şärik bolan Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň ammar müdiri wezipesinde işlän M.Abdullaýew gulluk galplygy, para almak, para bermek ýaly jenaýatlary edip, jenaýat jogapkärçiligine çekildi we ol kazyýetiň hökümi bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 

                                                                   

Halal işlemegiň ýerine galplyk bilen baýamagy maksat edinen adamlara şärik bolýanlaryň bardygy gynançly ýagdaýdyr. Şeýlelikde, Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň işçisi wezipesinde işlän M.Goşunow, jemgyýetiň 1-nji dükanynyň satyjysy wezipesinde işlän B.Zahirow, 3-nji dükanyň müdiri wezipesinde işlän Y.Meredow, şol jemgyýete degişli 4-nji dükanyň müdiri wezipesinde işlän Ý.Seýdalyýew, Büzmeýin alyjylar jemgyýetiniň ekspeditory wezipesinde işlän Y.Zahyrow, mundan başga-da, raýatlar A.Sähetmyradow, B.Ataýew, R.Çopanow dagynyň eden etmişleri üçin, kazyýetiň hökümi bilen olaryň her biri 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, korrupsiýa, parahorluga garşy göreşmek boýunça döwlet syýasatynyň alnyp barylýandygyny belledi. Bu syýasat raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, ýurdumyzyň howpsuzlygyny korrupsiýadan gelip çykýan howplardan goramaga, şeýle-de döwlet edaralarynyň wezipeli adamlarynyň netijeli işini üpjün etmäge gönükdirilendir. Ýöne, gynansak-da, “Süri agsaksyz bolmaz” diýlişi ýaly, kähalatlarda öz gara nebsini öňe sürüp, haram eklenjiň yşgyna düşüp, kanunçylygy bozýan parahorlar hem tapylýar. 

                                                                   

Döwletiň we halkyň emlägini ogurlan bu doýmaz-dolmaz, parahor jenaýatkärleriň diňe özleri masgara bolman, eýsem, öz maşgalalarynyň, dogan-garyndaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar, şeýdip, olary il içinde biabraý edýärler. Elbetde, bular ýaly korrupsiýa baş goşan, parahor adamlar öz eden etmişleri üçin hökman kanunyň öňünde jogap bererler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Jemgyýetimizde bular ýaly jenaýatkär adamlara hiç haçan orun bolmaz! Halkyň, döwletiň emlägini ogurlamaga, haramlyk bilen gazanç etmäge hiç kimiň haky ýokdur diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy geljekde-de halkyň we döwletiň emlägine göz gyzdyryp, haramlyk edýän şular ýaly jenaýatkärlere garşy göreşiň alnyp baryljakdygyny, korrupsiýanyň we parahorlugyň köki-damary bilen soňuna çykmak boýunça ähli zerur çäreleriň görüljekdigini ýene-de bir gezek ýatlatdy. 

                                                                   

Biziň döwletimiziň korrupsiýa, parahorluga garşy göreşmäge, ony ýüze çykarmaga ähli mümkinçilikleri bar. Şonuň üçin-de, şeýle ýagdaýlar bilinmez diýip hiç kim pikir etmesin. Korrupsiýa, parahorluga baş goşýan adamlara kanun esasynda örän berk we aýgytly çäre görler. Olara hiç hili geçirimlilik bolmaz diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Soňra içeri işler ministri M.Hydyrow şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ministrlik tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, düzgün bozmalaryň öňüni almak, paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda ýol-ulag hereketini kadalaşdyrmak, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylan çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň geçen mejlisinde hem içeri işler edaralarynda ýol berilýän birnäçe kemçilikleriň üstünde durlup geçilendigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ýol hereketiniň kadalaryny berjaý etmekde ýol berilýän kemçilikleri aradan aýyrmak boýunça ministre gysga wagtyň içinde ähli zerur işleri geçirmek tabşyryldy. Adalat ministrine ýol hereketiniň howpsuzlygyny mundan beýläk-de berkitmek maksady bilen, kämilleşdirilýän kanunçylyk namalarynyň taslamalaryna hukuk taýdan seredip, teklipleri bermegi dowam etmek tabşyryldy. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow içeri işler ministrine ýüzlenip, golaýda mukaddes Gadyr gijesi mynasybetli iş kesilenleriň birnäçesiniň günäsiniň geçilendigini we olaryň tussaglykdan boşadylandygyny belledi. Bu adamlaryň jemgyýete goşulyp gitmegi, ýaşaýyş-durmuşyny ýola goýmagy üçin durmuş-ykdysady, terbiýeçilik, hukuk häsiýetli çäreleri geçirmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we içeri işler edaralarynda tussaglykdan boşap gelen adamlaryň doly hasabyny ýöretmegi we häkimlikler bilen bilelikde olara işe ýerleşmäge, durmuşa uýgunlaşmaga ýardam bermek boýunça ähli zerur işleri ýerine ýetirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz öňümizde tomus möwsüminiň bardygyny aýtdy. Bu möwsümde ot-çöpleriň guramagy hem-de howanyň gyzmagy bilen, daşky gurşawda döräp biläýjek ýangyn howpunyň öňüni almak boýunça alnyp baryljak işlere häzirden başlap doly taýýarlyk görmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda içeri işler ministrine birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesow milli kazyýet ulgamyny kämilleşdirmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça şu ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýle hem ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň işine gözegçiligi amala aşyrmak, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak barada aýdyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak boýunça alnyp barylýan işlere kazyýet edaralarynyň hem işjeň gatnaşmalydygyny belledi. Şeýle-de kazylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak meselesine aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we Ýokary kazyýetiň başlygyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ýurdumyzyň kazyýet işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreleriň, ilkinji nobatda, kazyýetleriň abraýyny ýokarlandyrmaga, çözgütleriň kanun esasynda öz wagtynda kabul edilmegine, bu ulgamda kanun çykaryjylyk babatda täzelikleri öwrenmäge gönükdirilendigini belledi. 

                                                                   

Soňra milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew şu ýylyň dört aýynda ministrlik tarapyndan ýerine ýetirilen işler hem-de döwletimiziň milli bähbitlerini goramak, durnuklylygy we kadaly jemgyýetçilik ýagdaýyny saklamak boýunça yzygiderli görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, halkymyzyň parahatçylykly durmuşyny üpjün etmegiň ata Watanymyzyň durnukly ösüşiniň ygtybarly esasy bolup durýandygyny nygtady. Gazanylýan uly üstünlikler we ýetilýän belent sepgitler ýurdumyzda asuda, howpsuz durmuş bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Döwlet Baştutanymyz Milli howpsuzlyk ministrliginiň üstüne ýüklenen wezipä hem-de öňde durýan wezipeleri çözmekde işgärleriň ägirt uly jogapkärçiligine ünsi çekip, konstitusion gurluşy goramak, ykdysady, ylmy-tehniki we goranmak kuwwatyny pugtalandyrmak boýunça ministre anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew ýolbaşçylyk edýän düzüminde geçen dört aýda alnyp barlan işleriň netijeleri, ata Watanymyzyň mukaddes serhetlerini goramak, serhet galalaryny abadanlaşdyrmak, netijeli gulluk etmek, esgerleriň göwnejaý durmuşy we dynç almagy üçin zerur şertleri döretmek boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, harby gullukçylaryň söweşjeň we beden taýýarlygynyň derejesini ýokarlandyrmagyň häzirki wagtda dost-doganlyk serhedi bolan Döwlet serhediniň eldegrilmesizligini üpjün etmek boýunça esasy talaplaryň biridigini nygtady. Şunuň bilen birlikde, serhetçileriň talabalaýyk gulluk etmegi hem-de ýaşaýyş-durmuşy üçin ähli şertleriň döredilmegi amala aşyrylýan harby özgertmeleriň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Döwlet serhet gullugynyň Hojalyk müdiriýetiniň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Hususan-da, azyk önümlerini öndürmek hem-de gullukda ulanylýan bedew atlaryny we türkmen alabaý itlerini köpeltmek, olaryň tohumçylygyny ösdürmek boýunça işleriň dowam etdirilmeginiň zerurdygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, gullugyň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Soňra adalat ministri M.Taganow 2022-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda ministrlik tarapyndan durmuşa geçirilen işleriň netijeleri, milli kanunçylygy kämilleşdirmek, hukuk namalaryna üýtgetmeleri girizmek boýunça teklipleri taýýarlamak hem-de raýatlara hukuk kömegini bermek babatda alnyp barlan çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleri kanunçylyk taýdan berkitmegiň ministrligiň esasy wezipeleriniň biridigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işe işjeň gatnaşmagyň, olary halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk getirmek maksady bilen, degişli teklipleri we hukuk netijenamasyny bermek işlerini alyp barmagyň wajypdygyny aýtdy we ministrligiň ýolbaşçysyna birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işler, edaranyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, gümrük gulluklarynyň işini sazlaşykly ýola goýmak boýunça alnyp barlan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, bu düzümiň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ulgama öňdebaryjy halkara tejribäni we döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň wajypdygy bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda çäk taýdan amatly ýerleşýän Türkmenistanyň ulag-logistika we üstaşyr ulag geçelgelerini ösdürmäge hem-de gümrük serhedi arkaly haryt dolanyşygyny çaltlandyrmaga aýratyn üns berilýändigini belläp, üstaşyr harytlaryň çalt daşalmagy hem-de ulag serişdeleriniň kadaly gatnamagy üçin zerur şertleri döretmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň gümrük serhedi arkaly harytlaryň daşalmagynyň we ulag serişdeleriniň gatnamagynyň kadalarynyň berjaý edilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidigini nygtap, degişli işleriň umumy ykrar edilen kadalara laýyklykda geçirilmegine hem-de Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary topar tarapyndan kesgitlenen kadalara laýyklykda, ýurdumyza getirilýän harytlary zyýansyzlandyrmak boýunça alnyp barylýan işlere hemişe gözegçilik etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýükleri gözden geçirmegiň öňdebaryjy usullaryny ornaşdyrmagy, dünýä tejribesini öwrenmegi we ony iş ýüzünde ulanmagy, ýöriteleşdirilen enjamlardan, tehniki serişdelerden, programma üpjünçiliginden netijeli peýdalanmagy, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagy gullugyň jogapkärli wezipeleriniň hatarynda kesgitläp, edaranyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýew şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hem-de migrasiýa syýasatyny netijeli durmuşa geçirmek maksady bilen, edaranyň işini kämilleşdirmek boýunça görlen anyk çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, gullugyň işgärleriniň netijeli işlemek bilen, ata Watanymyzyň abraýyny has-da belende galdyrmaga hemmetaraplaýyn ýardam bermelidigini nygtady. Migrasiýa gullugynyň işinde Türkmenistanyň migrasiýa meseleleri boýunça halkara borçnamalaryny berk berjaý etmek, innowasion usullary, sanly ulgamy ornaşdyrmak meselelerine toplumlaýyn çemeleşmek hem-de öňdebaryjy tejribäni ulanmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Şunuň bilen baglylykda, gullugyň işiniň gerimi barha giňeýär. Munuň özi işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, migrasiýa çäreleriniň halkara ölçeglere laýyklykda amala aşyrylmagy üçin şertleri döretmäge aýratyn üns bermegi talap edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we bu babatda anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, öz ýolbaşçylyk edýän edaralarynyň ygtyýarlyklaryna laýyklykda, korrupsiýany we parahorlugy ýüze çykarmak, olaryň öňüni almak hem-de netijelerini aradan aýyrmak, şeýle-de bu ugurda günäkär adamlary jogapkärçilige çekmek boýunça alyp barýan işlerini mundan beýläk-de has güýçlendirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Biz döwletiň, halkyň, il-günüň emlägine göz dikip, haram ýollar bilen baýamaga synanyşýan jenaýatkärlere hiç haçan göz ýumup bilmeris diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Döwletimizde durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, döwleti dolandyrmakda gözegçiligi has-da berkitmek, döwlet gullukçylarynyň halallygyny ýokarlandyrmak boýunça ähli zerur işler alnyp barylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Korrupsiýa we parahorluga garşy alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de güýçlendirmek üçin prokuratura, kazyýet we adalat edaralary milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamalydyr hem-de degişli tertipde hödürlemelidir. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenaýatkärleriň haram ýol bilen gazanan emläkleriniň we pullarynyň döwletiň haýryna geçiriljekdigini, bularyň ýurdumyzda durmuş maksatly binalary we desgalary gurmak üçin ulanyljakdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, goranmak ministrine döwletiň haýryna geçirilen şol emläkleriň hem-de pullaryň niýetlenen maksatlar üçin ulanylyşyna degişli harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan gözegçiligi üpjün etmek tabşyryldy. 

                                                                   

Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy harby we hukuk goraýjy edaralaryň işlerini has-da döwrebap derejede guramak, olary dünýäniň öňdebaryjy tejribeleri esasynda mundan beýläk-de ösdürmek üçin uzak möhletli meýilnamalary kabul etmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, ýolbaşçylyk edýän edaralaryny ösdürmek boýunça 2022 — 2028-nji ýyllar üçin 7 ýyllyk meýilnamalaryň taslamalarynyň gysga wagtyň içinde işlenip taýýarlanylmagyny üpjün etmek we olary bellenen tertipde tassyklamak üçin hödürlemek tabşyryldy. Bu meýilnamalar kabul edilenden soňra, olarda göz öňünde tutulan wezipeler, işlerdir çäreler berk gözegçilikde saklanyp, üstünlikli durmuşa geçirilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisi jemläp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk ýörelgelerine ygrarly bolmak bilen, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürýändigini nygtady. Şoňa görä-de, şu maksatlara esaslanyp kabul edilen Harby doktrina hem goranyş häsiýetine eýedir. Onuň talaplaryna laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümi mundan beýläk-de yzygiderli kämilleşdiriler, ýurdumyzyň goranmak ukyby has-da berkidiler diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi. 

                                                                   

Nygtalyşy ýaly, Watan goragçylarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk, iş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak boýunça hem uly işleriň geçirilmegi dowam etdiriler. 

                                                                   

Mejlisiň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow ýygnananlara berk jan saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

06.05.2022
Halkymyzyň abadançylygy baradaky alada döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr

Ozal habar berlişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 29-njy aprelde geçirilen mejlisinde tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigini nazara alyp, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsümini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny belledi. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow ýakynlaşyp gelýän tomus möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen ýerinde tanyşmak üçin Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy deňizýaka sebite saparynyň çäklerinde Hazaryň ekologik taýdan arassa kenarynda ýerleşen “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyna baryp gördi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz, ilki bilen, gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan kottejler toplumynda ýerine ýetirilýän işler, gurluşygyň hil derejesi, ulanylýan serişdeleriň aýratynlyklary bilen tanyşdy. Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurulýan toplumda adamlaryň amatly ýaşaýşy, oňaýly dynç alşy üçin ähli zerur şertler döredilýär. 

                                                                   

Munuň özi durmuş ugurly desgalaryň gurluşygyny alyp barýan potratçylara we taslama taýýarlaýan hünärmenlere bildirilýän esasy talaplaryň biridir. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde bolmagynyň çäklerinde gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi hem-de bellenilen möhletde tamamlanmagy bilen bir hatarda, binalaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak, bu künjegiň ekologik ýagdaýyny nazara almak babatda birnäçe nesihatlary berdi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Hazar deňziniň ajaýyp kenarynda bina edilen kottejler toplumyna häzirki döwrüň ruhuna kybap gelýän at dakmak başlangyjyny öňe sürdi we ýurdumyzyň telekeçileriniň bu baradaky teklipleri bilen gyzyklandy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Diýarymyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň rowaç alýandygy, umuman, häzirki döwrüň her bir pursadynyň rowaçlyklara beslenýändigi nazara alnyp, bu topluma “Rowaç” diýip at dakmak baradaky teklip öňe sürüldi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz häzirki döwürde alnyp barylýan işleriň ýurdumyzyň rowaç gadamlaryna kybap gelýändigini belläp, bu toplumy “Rowaç” diýip atlandyrmak baradaky teklibi makullady. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň häkimi bilen bilelikde, amatly howa gurşawy bolan kenar ýakasynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Şeýle hem hormatly Arkadagymyz tomusky dynç alyş möwsüminde bu ýerde ulular üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Häkim “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda adamlaryň oňaýly dynç almagy, wagtyny peýdaly geçirmegi üçin niýetlenen merkezlerde iň döwrebap enjamlaryň ornaşdyrylandygy, şolarda diňe bir çagalar üçin däl, eýsem, ulular üçin hem ähli şertleriň döredilýändigi barada Gahryman Arkadagymyza gürrüň berdi. 

                                                                   

Häzirki zaman deňiz şypahanasy öz çäklerini ýyl-ýyldan giňeldip, barha uly meşhurlykdan peýdalanýar. “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň amatly howa şertleri hem-de baý dikeldiş mümkinçiligi, täzeçillige, öňdebaryjy binagärlige we inženerçilik-tehniki pikirlere tarap alnan ugur oňyn netijesini berýär. Bu ýerde hödürlenilýän ýokary derejeli hyzmatlar türkmen halkynyň myhmansöýerlik däplerine, häzirki zamanyň kämil usullaryna esaslanýar. Şeýlelikde, türkmen topragynyň bu behişdi künjegi syýahatçylygyň, sportuň hem-de şypahana-dynç alşyň ykrar edilen merkezine öwrülýär. Bu ýerde uly adamlar we körpeler üçin ähli zerur şertler döredilýär. Munuň özi Türkmenistanyň bagtyýarlygyň, ruhubelentligiň ýurdy hökmündäki abraýyny pugtalandyrýar. 

                                                                   

Soňra Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny esaslandyryjy hajy Arkadagymyz Türkmenbaşy şäherinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda ýakynda açylan köpugurly hassahana baryp gördi. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda çagalaryň sazlaşykly ösüşini ýola goýmak hem-de saglygyny goramak we berkitmek ugrunda döwlet tarapyndan yzygiderli alada edilýär. Bu ýörelgeler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Köpugurly hassahananyň çagalar üçin ýöriteleşdirilen bölüminde dürli oýunlar arkaly çaganyň irki ösüşi boýunça lukmançylyk kömegi berilýär. Çagalaryň saglyk ýagdaýyny barlamak we keselleri anyklamak, degişli bejergi çärelerini kesgitlemek üçin dünýäniň iň öňdebaryjy lukmançylyk enjamlary ulanylýar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz bejergi alýan çagalaryň saglyk ýagdaýy, bu ýerde ýola goýlan lukmançylyk hyzmatlary we onuň netijeleri bilen gyzyklandy. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz bejergi alýan çagalaryň doly sagalýança gözegçilikde saklanjakdygyny, olaryň sagalyp, deň-duşlary bilen durmuşyň hözirini görüp ýaşamagy üçin zerur goldawlaryň beriljekdigini nygtady. Milli Liderimiz bu çagalara Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan degişli ýardam beriljekdigini belläp, ene-atalara çagalarynyň tiz sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy. 

                                                                   

Çagalaryň ene-atalary bu ýerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýola goýlandygyny aýdyp, ýurdumyzda çagalaryň sagdyn ösmegi we jemgyýetimizde ilatyň saglygynyň berkidilmegi ugrunda döredilýän şertler üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. 

                                                                   

Bu ugurda alnyp barylýan giň gerimli işler Türkmenistanyň Konstitusiýasynda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy diýlip kesgitlenen adamyň saglygy hem-de abadançylygy baradaky ählitaraplaýyn aladanyň aýdyň ýüze çykmasydyr. 

                                                                                                           

(TDH)

06.05.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekilini kabul etdi

Aşgabat, 4-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili hanym Teri Hakalany kabul etdi.

 Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylarynyň hoşniýetli arzuwlaryny ýetirdi we pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegi bilen gutlady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekilini myhmansöýer türkmen topragynda görýändigine şatdygyny aýdyp, hoşniýetli gutlaglar üçin oňa minnetdarlyk bildirdi hem-de Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçy düzümine iň gowy arzuwlaryny aýtdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Ýewropa Bileleşigi bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ýurdumyzyň ählumumy gyzyklanmalaryň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine gönükdirilen daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridigini belledi we bu saparyň Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de berkidilmegine, netijeli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda söhbetdeşler özara gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilmegine uly gyzyklanma bildirýändiklerini bellediler. Taraplaryň gatnaşyklaryň täze, netijeli gurallaryny hem-de ugurlaryny gözlemäge, şeýle-de ony syýasy, ykdysady, ynsanperwer we ekologik ugurlar boýunça yzygiderli ösdürmäge gyzyklanmalary beýan edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky köpugurly hyzmatdaşlygyň sazlaşykly ösüşe eýe bolýandygyny, soňky ýyllarda onuň okgunly, netijeli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi hem-de Türkmenistanda 2019-njy ýylda Ýewropa Bileleşiginiň wekilhanasynyň resmi taýdan açylmagy bilen, özara gatnaşyklaryň sazlaşykly ösýändigini we onuň täze mazmun easynda üstüniň ýetirilýändigini nygtady. 

                                                                   

Häzirki döwürde ÝB bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklar hereket edýän ugurlaryň ählisinde, hususan-da, “Ýewropa Bileleşigi — Türkmenistan” bilelikdäki komitetiniň, parlamentara gatnaşyklaryň, adam hukuklary dialogynyň, daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky işjeň duşuşyklaryň we hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlarynyň çäklerinde netijeli ösdürilýär. Mundan başga-da, Türkmenistan we Ýewropa Bileleşigi sebitara derejede, şol sanda “Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa” dialogy boýunça hyzmatdaşlyk edýär. 

                                                                   

Türkmenistanda kanunçylygy, bilim ulgamyny, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny, oba we suw hojalygyny ösdürmek, daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemegi boýunça halkara Konwensiýalaryň durmuşa geçirilmegi hem-de beýlekiler üstünlikli amala aşyrylan taslamalaryň hatarynda görkezildi. Umumy pikire görä, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary işjeňleşdirmek Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm ugurlarydyr. Şunda bu gatnaşyklaryň özara düşünişmek we uzak möhletleýin gyzyklanmalara laýyk gelýän esasda mundan beýläk-de bilelikde işlemek üçin zerur binýat bolup durýandygy bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanda Ýewropa Bileleşigi bilen özara gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berilýändigini ýene-de bir ýola nygtap, taraplaryň hyzmatdaşlygyň geljekde-de berkidilmegine we ösdürilmegine bolan gyzyklanmalaryna kanagatlanma bildirdi.

05.05.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 3-nji maý (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamynda oba hojalyk toplumynda hem-de welaýatlarda alnyp barylýan işler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynyň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. Häkim welaýatda gowaça ekişini agrotehniki möhletde tamamlamak we ekiş geçirilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak üçin işleriň guralyşy, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda degişli oba hojalyk işleriniň geçirilişi, bugdaý meýdanlarynda ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmegiň, ösüş suwuny tutmagyň alnyp barlyşy, maýsalary zyýankeşlerden goramak we keselleriň öňüni almak, olara garşy göreş çärelerini guramak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Sebitde ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek, bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek ugrunda maksatnamalaýyn işler talabalaýyk alnyp barylýar. Ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg etmek ugrunda degişli çäreler görülýär. 

                                                                   

Hasabatda Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň alnyp barlyşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda halkymyzyň rysgal-berekedi hasaplanýan bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin ak ekinlere ideg etmek maksady bilen, bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, onuň zyýankeşleriniň öňüni almak boýunça işleriň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmegini mundan beýläk-de üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz oba hojalygynyň iň jogapkärli möwsümleriniň biri bolan galla oragyna hem taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelendigini belledi we onda ulanyljak kuwwatly kombaýnlary, galla daşaýjy awtoulaglary, beýleki zerur enjamlary, hasyly kabul ediş bölümlerini möwsüme taýýarlamak barada degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Welaýatda gowaça ekişini ýokary hilli geçirmek hem-de agrotehniki möhletde tamamlamak üçin oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny doly güýjünde işletmegiň, pagta öndürijileri ýokary hilli gowaça tohumlary bilen üpjün etmegiň, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergini geçirmek işleriniň alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagyň möhümdigi bellenildi. Gowaçanyň zyýankeşlerine garşy görülýän çäreler talabalaýyk alnyp barylmalydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welaýatda ýazlyk ýeralmanyň we soganyň bereketli hasylyny kemala getirmek üçin bu ekinlere ideg etmek, beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmegini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Pile öndürmek möwsüminiň dowam edýändigi bilen baglylykda, welaýatda ýüpek gurçugyna ideg etmek işleriniň depginini güýçlendirmegiň zerurdygy aýdylyp, bu babatda häkime degişli tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna, şeýle-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda önümçilik, medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň haýal depginde alnyp barylýandygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işlerde kemçiliklere ýol berendigi üçin, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtda düzetmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Häkim ilatyň haýyşyny nazara alyp, welaýatyň merkezi Änew şäherinde metjit hem-de onuň ýanynda sadaka bermek üçin niýetlenen jaýy gurmak baradaky teklip bilen döwlet Baştutanymyza ýüzlendi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow metjidi we onuň ýanynda sadaka berilýän jaýy gurmagyň sogap işleriň biridigini nygtamak bilen, bu teklibi makullady hem-de halkyň islegine görä bu babatda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde gowaça ekilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak maksady bilen, işleriň guralyşy, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda degişli agrotehniki işleriň geçirilişi barada hasabat berdi. Bugdaý meýdanlarynda ideg işlerini bildirilýän talaplara laýyk geçirmek ugrunda ýerine ýetirilýän işler, ak ekin meýdanlarynda zyýankeşleriň we keselleriň öňüni almak, olara garşy göreş çäreleriniň alnyp barlyşy barada hem hasabat berildi. 

                                                                   

Welaýatda ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek, bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek üçin hem degişli işler alnyp barylýar. Şeýle-de hasabatda ýüpek gurçugyna ideg edilişi barada aýdyldy. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna, ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki oba hojalyk möwsüminde gowaça ekişiniň depginini güýçlendirmek we agrotehniki möhletde tamamlamak işleriniň möhüm talap bolup durýandygyny nygtap, bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleri talabalaýyk alnyp barylmalydyr. Ekinler zerur möçberde suw hem-de dökün bilen üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welaýatda bugdaýa ideg edilişiniň depginini has-da güýçlendirmegi talap edip, ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, bugdaý meýdanlarynda zyýankeşleriň, keselleriň öňüni almaga garşy göreş çäreleriniň guralyşy ýokary derejede alnyp barylmalydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda hem galla oragy möwsümine taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny aýdyp, kombaýnlary we ugurdaş tehnikalary abatlamagyň, harmanhanalary hasyly kabul etmäge taýýarlamagyň möhümdigi barada degişli görkezmeleri berdi. Şeýle-de ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hem-de bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek üçin ähli tagallalaryň gaýgyrylmaly däldigi nygtalyp, birnäçe görkezmeler berildi. Döwlet Baştutanymyz ýüpek gurçugyna ideg edilişine ünsi çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň bildirilýän talabalaýyk gelmegini üpjün etmek üçin hemme zerur çäreleri görmegi berk talap etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň bellenen möhletinde we ýokary hilli ýerine ýetirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra häkim ilatyň isleglerini nazara alyp, welaýatyň Hazar şäherinde metjit hem-de onuň ýanynda sadaka bermäge niýetlenen binany gurmak baradaky teklip bilen döwlet Baştutanymyza ýüzlendi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz metjit we onuň ýanynda sadaka berilýän jaýy gurmak baradaky teklibi makullap, bu ugurdaky işleri halkyň islegine görä ýerine ýetirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim şu günler sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şol sanda gowaça ekişiniň depginini güýçlendirmek we agrotehniki möhletde tamamlamak üçin işleriň guralyşy, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda degişli işleriň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilýändigi, ak ekin meýdanlarynda zyýankeşleriň we keselleriň öňüni almaga garşy göreş çäreleriniň geçirilişi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hem-de bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek ugrunda ýerine ýetirilýän işler, ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg etmek we pile öndürmek işleriniň guralyşy barada aýdyldy. Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna, şeýle-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda gowaça ekişiniň depginini güýçlendirmek we agrotehniki möhletde tamamlamak işleriniň geçirilişini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleri talabalaýyk alnyp barylmalydyr. Ekinler zerur möçberde suw hem-de dökün bilen üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Halkymyzyň saçagynyň berekedi bolan bugdaýyň ösdürilip ýetişdirilýän meýdanlaryny mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmegi, ak ekin meýdanlarynda zyýankeşleriň, keselleriň öňüni almaga garşy göreş çäreleriniň guralyşy üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz oba hojalygynyň möhüm möwsümleriniň biri bolan galla oragyna hem taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelendigini belläp, onda ulanyljak kuwwatly kombaýnlary, galla daşaýjy awtoulaglary, beýleki zerur enjamlary hem-de hasyly kabul ediş bölümlerini möwsüme taýýarlamak barada görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek, bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek işleriniň bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Welaýatda ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg etmek we pile öndürmek işleriniň guralyşyna üns bermegiň zerurdygy bellenilip, gymmatly çig mal hasaplanýan piläniň öz wagtynda tabşyrylyp başlanylmagynyň üpjün edilmelidigi barada görkezme berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy berk talap etdi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işlerde hem-de şaly hasylyny ösdürip ýetişdirmekde kemçiliklere ýol berendigi üçin, häkime käýinç yglan etdi we ýol berlen kemçilikleri gysga wagtda düzetmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Häkim ilatyň isleglerini nazara alyp, welaýatyň Ruhubelent etrabynda metjit hem-de onuň ýanynda sadaka jaýyny gurmak baradaky teklip bilen döwlet Baştutanymyza ýüzlendi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ruhubelent etrabynda metjit we sadaka jaýyny gurmak baradaky teklibi goldap, bu ugurdaky işleri halkyň islegine görä amala aşyrmagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim sebitde gowaça ekişini agrotehniki möhletde tamamlamak we ekiş geçirilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak üçin işleriň guralyşy, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda degişli işleriň talabalaýyk alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilýär. Ak ekin meýdanlarynda zyýankeşleriň we keselleriň öňüni almaga garşy göreş çäreleri bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barylýar. 

                                                                   

Mundan başga-da, ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň bereketli hasylyny ýetişdirmek, bu zerur önümler bilen ilaty bolelin üpjün etmek üçin maksatnamalaýyn işler ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg etmek we pile öndürmek işleri guramaçylykly dowam edýär. 

                                                                   

Hasabatda Oba milli maksatnamasyna, şeýle-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň alnyp barlyşy barada hem hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda gowaça ekişiniň depginini güýçlendirmek we agrotehniki möhletde tamamlamak işleriniň, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleriniň talabalaýyk alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Munuň özi şertnamalaýyn borçnamalary ýerine ýetirip, bol hasyl almagyň möhüm şertidir. Ekinler suw we dökün bilen zerur möçberde üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilişine, ekin meýdanlarynda zyýankeşleriň we keselleriň öňüni almaga, olara garşy göreş çäreleriniň guralyşyna uly üns bermegiň zerurdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz galla oragyna taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny belledi. Kombaýnlar we orak möwsüminde ulanyljak beýleki tehnikalar doly taýýarlyk ýagdaýyna getirilmelidir, hasyly kabul etjek ammarlar taýýarlanylmalydyr. 

                                                                   

Welaýatda ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmegiň, bu önümler bilen ilaty bolelin üpjün etmegiň hem ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda durýandygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyz bu babatda alnyp barylýan işleriň hemişe gözegçilikde saklanylmalydygy barada görkezme berdi. Ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg etmek we pile öndürmek işleriniň guralyşy hem yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Oba milli maksatnamasyna, şeýle-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň alnyp barlyşyny hemişe gözegçilikde saklamagyň zerurdygy barada aýdyp, bu barada birnäçe tabşyryklary berdi.  

                                                                   

Häkim ilatyň haýyşyny nazara alyp, welaýatyň Döwletli etrabynda metjidiň we onuň ýanynda sadaka berilýän binanyň gurulmagy baradaky teklip bilen döwlet Baştutanymyza ýüzlendi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz metjit we onuň ýanynda sadaka bermäge niýetlenen binany gurmak baradaky teklibi makullap, bu ugurda halkyň islegine görä degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde gowaça ekişiniň alnyp barlyşy, gögeriş alnan meýdanlarda gowaçalara ideg işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Bugdaý ösdürilip ýetişdirilýän meýdanlarda ekini mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak agrotehniki kadalara laýyklykda ýerine ýetirilýär. Ak ekinlerde zyýankeşleriň we keselleriň öňüni almaga garşy göreş çärelerini talabalaýyk alyp barmak üçin zerur çäreler görülýär. 

                                                                   

Welaýatda ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek üçin degişli işler geçirilýär. Şu günler ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg etmek we pile öndürmek işleri hem bellenen maksatnama laýyklykda ýerine ýetirilýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, hasabatda Oba milli maksatnamasyna, şeýle-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň alnyp barlyşy barada aýdyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda gowaça ekişiniň depginini güýçlendirmek we agrotehniki möhletde tamamlamak işleriniň geçirilişini, gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, ýekelemek we otag işleriniň talabalaýyk alnyp barlyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Ekinler doly möçberde zerur bolan suw we dökün bilen üpjün edilmelidir. Döwlet Baştutanymyz saçaklarymyzyň berekedi bolan bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleriniň agrotehniki kadalara laýykda geçirilişini, bugdaýyň zyýankeşleriniň, keselleriň öňüni almaga garşy göreş çäreleriniň guralyşyny degişli derejede üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Mary welaýatynda hem galla oragy möwsümine taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny aýdyp, kombaýnlary we ugurdaş tehnikalary abatlamagyň, harmanhanalary hasyly kabul etmäge taýýarlamagyň möhümdigi barada degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmegiň, bu önümler bilen ilaty bolelin üpjün etmegiň möhüm talapdygyny nygtap, hormatly Prezidentimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň hemişe gözegçilikde saklanylmalydygyny aýtdy. Şeýle-de ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg edilişi we pile öndürmek işleriniň guralyşy üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işlerde kemçiliklere ýol berendigi üçin, Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýewe käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Häkim ilatyň haýyşyny nazara alyp, welaýatyň Oguz han etrabynyň Şatlyk şäherinde metjit hem-de onuň ýanynda sadaka bermäge niýetlenen binany gurmak baradaky teklip bilen döwlet Baştutanymyza ýüzlendi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz metjit we onuň ýanynda sadaka jaýyny gurmak baradaky teklibi makullap, bu ugurda halkyň islegine görä degişli işleri geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny dowam edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, ýerlerde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. Gowaça ekişini gysga möhletde tamamlamak we ekiş geçirilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak maksady bilen, işler bellenen tertibe laýyklykda dowam edýär. Welaýatlaryň gögeriş alnan gowaça meýdanlarynda ideg işleri agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilýär. 

                                                                   

 Bugdaýly meýdanlarda ak ekinlere ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barlyşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, ýurdumyzda ýeralmanyň we gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek, bu önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan maksatnamalaýyn işler barada hasabat berildi. Hasabatyň çäklerinde sebitlerde ýüpek gurçugyna ideg edilişine we piläniň öndürilmegine degişli alnyp barylýan işler baradaky meselä üns çekilip, şu günler ýurdumyzyň Mary we Lebap welaýatlarynda pileçi-kärendeçileriň pile tabşyryp başlandyklary barada habar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyz boýunça gowaçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek baradaky şertnamalaýyn borçnamany ýerine ýetirmegiň ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýandygyna ünsi çekip, gowaça ekişini talabalaýyk geçirmek we bellenen agrotehniki möhletde tamamlamak boýunça alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny, ekinleri zyýankeşlerden, kesellerden goramak boýunça degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady we bu babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek we azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak maksady bilen, welaýatlarda bugdaýa ideg edilişiniň depginini güýçlendirmegiň möhümdigini hem nygtady. 

                                                                   

Iş maslahatynda oňa gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly täze kitabyny halkymyza sowgat bermegi mynasybetli hormatly Prezidentimizi we milli Liderimizi tüýs ýürekden gutladylar hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli işleriniň mundan beýläk-de rowaç bolmagyny arzuw etdiler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny jemläp, “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda geçýän ýylda sebitlerde meýilleşdirilen ähli çäreleriň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ruhuna laýyk gelmelidigini nygtady we öňde goýlan möhüm wezipeleri çözmek üçin ähli tagallalaryň edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

04.05.2022
Halkymyzyň ýaşaýşy we dynç alşy üçin iň gowy şertleri döretmek — döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry

Aşgabat, 2-nji maý (TDH). Şu gün Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Oraza baýramynyň giňden bellenilýän gününde agtyklary bilen “Aşgabat” söwda we dynç alyş, işewürlik merkezine geldi. Baýram günlerinde bu topluma gelip-gidýänleriň sany has köp bolýar. 

                                                                   

Milli binagärligiň ajaýyp däplerini hem-de dünýäniň şähergurluşyk meýillerini özünde jemleýän bu merkeziň geçen ýyl şanly senäniň öň ýanynda — ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ulanmaga berilmegi halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanýandygynyň, döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň artýandygynyň, şol sanda söwda we hyzmatlar ulgamy boýunça ösüşiň täze derejesine çykýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mukaddes Remezan aýynyň tamamlanmagy bilen, asylly däbe öwrülen Oraza baýramynyň hormatyna yglan edilen baýramçylyk gününde agtyklary bilen söwda we dynç alyş merkeziniň dükanlaryna aýlanyp, bu ýerde söwda etmek, şeýle-de çagalar bilen wagtyňy gyzykly we peýdaly geçirmek, dabaraly çäreleri guramak üçin döredilen ýokary derejeli mümkinçilikler bilen tanyşdy. 

                                                                   

Soňky ýyllarda ak mermerli paýtagtymyz tanalmaz derejede özgerdi. Munuň özi ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, şäher ilaty we onuň myhmanlary üçin ýokary hilli dynç alyş şertlerini üpjün etmek meseleleriniň döwlet syýasatynyň möhüm ugruna öwrülendigini aňladýar. Bu gün Aşgabat sazlaşykly ösýän şäherleriň biri hökmünde giňden tanalyp, dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň biri hökmünde ykrar edildi. Munuň özi ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuş ugurly syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň, türkmenistanlylaryň amatly ýaşamaklary, zähmet çekmekleri we göwnejaý dynç almaklary, sport, döredijilik bilen meşgullanmaklary, döwrebap bilim almaklary, söwda, saglygy goraýyş ulgamlarynyň hyzmatlaryndan peýdalanmaklary üçin iň gowy şertleri döretmegiň ajaýyp nusgasydyr. 

                                                                   

Abadanlaşdyrylan ýerleri, ýollary we ýanýodalary, estakada köprüsini, çüwdürimleri, çagalar üçin oýun meýdançalaryny, emeli akabany hem-de ugurdaş gök zolaklary özünde jemleýän merkez şäheriň Tähran köçesiniň ugrunda bina edilen desgalar bilen sazlaşykly gurlan binagärlik toplumydyr. Dükanlaryň bezeg aýratynlyklary barada aýdylanda, onda milli äheňlere möhüm ähmiýet berilýär, olaryň bezegi özboluşlylygy bilen tapawutlanýar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz toplumyň çagalar üçin niýetlenen söwda bölümlerine aýlanyp, agtyklaryna sowgatlary satyn aldy. Bu ýerde alyjylar we işgärler üçin ähli şertleriň döredilendigini bellemek gerek. Tölegler nagt hem-de nagt däl görnüşde, bank kartlary arkaly amala aşyrylýar. Dükanlarda dürli, şol sanda gündelik isleg bildirilýän harytlaryň, sowgatlyk önümleriň dürli görnüşleri hödürlenilýär. Bu bolsa ilatyň barha artýan isleglerini kanagatlandyrmakda aýratyn möhümdir. 

                                                                   

 Toplumyň dünýä belli kompaniýalaryň enjamlary we ulgamlary bilen üpjün edilmegi onuň ýokary tehnologik derejesini görkezýär. 

                                                                   

Merkeziň ikinji gatynda özboluşly görnüşde gurnalan aýdym-sazly, yşykly içki suw çüwdürimleriniň sazlaşygy toplumyň bezeg aýratynlyklary bilen utgaşýar. Häzirki zaman bezeginiň täze ugry bolan bu usul adamlara ýakymly täsir edýär. Ol ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli taslamalarda öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylýandygyna şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Bu ýerde uly dynç alyş we güýmenje bölümi hem ýerleşýär. Onuň düzümine körpeler we uly ýaşly çagalar üçin niýetlenen oýun zolaklary girýär. Attraksionlaryň we oýun awtomatlarynyň örän köpdürlüligi haýran galdyrýar. Çagalar olarda uly höwes, şatlyk bilen oýnaýarlar. Toplumyň oýunlar ulgamynda örän gyzykly hem-de özüne çekiji täze enjamlar bar. Şolaryň häzirki zamanyň täzeçil usullary, sanly ulgam arkaly dolandyrylmagy çagalaryň hem, uly ýaşlylaryň hem ünsüni özüne çekýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň agtyklary bu ýerde döredilen güýmenje merkeziniň dürli bölümlerinde uly şatlyk bilen oýnadylar. Häzirki zaman ylmynyň we durmuş tejribesiniň görkezişi ýaly, döwrüň ösen tejribesi esasynda hereket edýän güýmenje merkeziniň her bir enjamy çagalaryň ukyplaryny, aň-düşünjelerini ösdürmekde ähmiýetlidir. Munuň özi ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň okamagy, sazlaşykly ösmegi hem-de şadyýan dynç almagy üçin döwlet derejesinde alada edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Merkezde filmlere tomaşa etmek üçin kinoteatr, billiard we bouling meýdançalary bar. Umuman, bu ýerde çagalaryň boş wagtlaryny peýdaly geçirmekleri üçin ähli zerur şertler döredilipdir. Binanyň gatlarynda galyp-düşmek üçin basgançaklardan hem-de eskalatorlardan başga-da, daş-töweregi synlamaga mümkinçilik berýän adaty liftler ulanylýar. Bu görnüşler Diýarymyzda körpe nesilleriň sazlaşykly ösüşiniň üpjün edilmegi üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýändigini görkezýär. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amatly ýaşaýyş-durmuş şertlerini döretmek, onuň hil derejesini ýokarlandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesiller baradaky alada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz agtyklary bilen bilelikde toplumyň çaýhanasyna geldi. Bu ýerde özboluşly usulda taýýarlanan milli tagamlar hem hödürlenilýär. Süýji tagamlary halaýanlar çaý başynyň bezegi bolan dürli süýjülikleri satyn alyp bilýärler. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz agtyklary bilen söhbetdeşlikde olaryň okuwlary, öwrenýän dersleri bilen gyzyklandy. Süýji nygmatlar bilen çaý içýän çagalar okuwlary, aýratyn höwes edýän ugurlary barada atasyna gürrüň berdiler. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow agtyklarynyň jogaplaryndan hoşal bolup, olaryň gyzyklanmalaryna, höweslerine guwandy.  

                                                                   

Bu gün halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden myhmansöýerlik däpleri täze öwüşgine eýe bolup, hyzmat hem-de söwda ulgamyndaky innowasiýalary özünde jemleýär. Söwda-dynç alyş we işewürlik merkezinde işewürligi, söwdany, dynç alşy utgaşdyrmaga ýardam berýän amatly mümkinçilikleriň döredilmegi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän syýasatynyň rowaçlyklara beslenýändigini görkezýär. 

                                                                   

 Soňra Gahryman Arkadagymyz merkezde hödürlenilýän hyzmatlar üçin minnetdarlyk bildirip, agtyklary bilen bu ýerden ugrady.

03.05.2022
Özgertmeleriň ýoly bilen

Ata Watanymyzy gülledip ösdürmek, halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan syýasatynyň baş maksadydyr. Giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artdyrylmagy, Türkmenistanyň halkara abraýynyň pugtalandyrylmagy bu syýasatyň binýatlaýyn ugurlarydyr. 

                                                                   

25-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Döwlet Baştutanymyz möwsümleýin oba hojalyk işleriniň — güýzlük bugdaýa idegiň hem-de gowaça ekişiniň öz möhletinde we talabalaýyk geçirilmeginiň, meýdanlardaky oba hojalyk tehnikalarynyň bökdençsiz işledilmeginiň, biokärhanalarda bioönümleriň öndürilişiniň depginlerini güýçlendirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda ýazlyk ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek üçin bu ekinlere ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk geçirilmeginiň, pileçi-kärendeçileriň netijeli zähmet çekmegi üçin ähli şertleri döretmegiň zerurdygy nygtaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda hem-de Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan işleriň öz möhletinde we ýokary hilli geçirilmegi bilen bagly birnäçe tabşyryklary berdi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygynyň hemişe gözegçilikde saklanylmagynyň möhümdigi aýdyldy. 

                                                                   

26-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň agzasy, goranmak ministri Weý Fenheni kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz we myhman söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk ýaly ileri tutulýan ugurlarda türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň geljegi, şeýle-de bilim, ylym, medeniýet, sport, saglygy goraýyş ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy dowam etdirmek barada pikir alyşdylar. 

                                                                   

Ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklaryň BMG-niň, beýleki halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde, şol sanda “Merkezi Aziýa — Hytaý” görnüşindäki netijeli hyzmatdaşlyk arkaly üstüniň ýetirilýändigi bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistan özüniň ägirt uly döredijilik kuwwatyny tutuş adamzadyň bähbidine gönükdirýär. Ýurdumyzyň howpsuzlygyny, halkymyzyň asuda we abadan durmuşyny üpjün edýän, goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrina hut şu maksatlara kybap gelýär. Häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda işjeň orny eýeleýän Türkmenistan netijeli halkara hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna we durnukly ösüşiň üpjün edilmegine mynasyp goşant goşýar. 

                                                                   

27-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda paýtagtymyzyň günorta künjeginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyra gadam basan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz 40 gektardan gowrak meýdany eýeleýän toplumyň abadanlaşdyrylyşy, suw çüwdürimleriniň, dynç alyş zolaklarynyň, awtoduralgalaryň taslamalary, toplumyň bezeg görnüşleri bilen tanyşdy, türkmen edebiýatynyň nusgawy şahyrynyň ýadygärlik heýkeliniň 25 metrlik binýadyna alyp barýan basgançaklaryň oňaýlylygyna baha berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň umumy görnüşi hem-de görkezilen çyzgylar bilen tanşyp, häzirki zaman yşyklandyryş enjamlaryny ulanmak arkaly, Pyragynyň tutuş ösen adamzat jemgyýetine belli bolan şygyrlarynyň ganatly setirlerini baýyrlaryň ýüzünde ýagtylandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi hem-de bu wezipeleri üstünlikli çözmäge jogapkärli we toplumlaýyn çemeleşmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gurluşykda diňe ýokary hilli, ýerli tebigy we howa şertleriniň täsirine durnukly, berk serişdeleriň ulanylmalydygyny, bina edilýän desgalaryň bezeginde halkymyzyň milliligine mahsus özboluşly reňk öwüşginlerini giňden peýdalanmagyň zerurdygyny nygtady. Bu ýerde bina edilýän desgalaryň ählisiniň Köpetdagyň täsin tebigy etekleri bilen bitewi sazlaşygy emele getirmelidigi aýratyn nygtaldy. Tokaý zolaklary döredilende, ýerli toprak-howa şertlerine çalt uýgunlaşjak, Aşgabadyň bu täsin tebigy künjeginiň ekologik abadançylygyny üpjün etjek bag nahallary saýlanyp alynmalydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Magtymguly Pyragynyň edebi mirasyny wagyz etmek, şeýle-de halkara we medeni gatnaşyklary giňeltmek maksady bilen, şu ýylda ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda dürli çäreleri geçirmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Bu iri medeni-seýilgäh toplumynyň ýurdumyzda her ýylyň iýun aýynda Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçirilýän Medeniýet hepdeligine gabatlanyp açylmagy 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik şahyrynyň we filosofynyň 300 ýyllygynyň giňden baýram ediljek senesiniň hormatyna guraljak ägirt uly dabaralaryň özboluşly başlangyjyna öwrüler. 

                                                                   

28-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Döwlet Baştutanymyz saparyň barşynda bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisini geçirdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna täze şäherde gurulmagy göz öňünde tutulan söwda dükanlarynyň we ilata hyzmat ediş öýleriniň taslamalary, şeýle-de ýerasty geçelgeleriň baş meýilnamasy we çyzgylary hödürlenildi. Hormatly Prezidentimiz desgalaryň gurluşygynyň barşy bilen gyzyklanyp, olaryň gurluşygynda we timarlaýyş işlerinde ýokary hilli serişdeleriň ulanylmalydygyny belledi. Şol serişdeler ygtybarlylygy, uzak möhletleýinligi, ekologik talaplara gabat gelýändigi, owadanlygy, ýurdumyzyň howa şertlerine laýyklygy bilen tapawutlanmalydyr. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň bu ýerde geçirilen giňişleýin göçme mejlisinde täze şäheriň gurluşygynyň barşy we tamamlanmagy, gurluşyk işleriniň maliýeleşdirilmegi bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Habar berlişi ýaly, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygy döwrüň talaplaryna laýyklykda alnyp barylýar. Sebitde iň irileriň biri bolan we ägirt uly ähmiýetli bu taslamany iki tapgyrda durmuşa geçirmek meýilleşdirildi. Şäher düzümi durmuş hem-de beýleki maksatly desgalaryň toplumyny özünde jemleýär. Olaryň hatarynda ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdepler we ýöriteleşdirilen okuw jaýlary, saglygy goraýyş, medeniýet, söwda, hyzmatlar ulgamyna degişli edaralar, sport desgalary, edara binalary, şeýle-de ulag-aragatnaşyk we inženerçilik-tehniki ulgamlara degişli desgalar bar. 

                                                                   

Täze edara ediş merkezinde sanly ulgam hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar ornaşdyrylar. “Akylly” şäher konsepsiýasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, «akylly» öý ulgamynyň tehniki tabşyrygy taýýarlanyp, elektrik energiýasy, gaz üpjünçilik ulgamy we agyz suwy üçin tölegleri sanly ulgam arkaly geçirmäge üçin niýetlenen enjamlary peýdalanmak göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Desgalaryň gurluşygyny hususy kärhanalar — ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary alyp barýarlar. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan gurluşyk işleriniň taslama laýyklykda alnyp barlyşyna, hiline, şeýle-de “Ýurdumyzda gurluşyk-gurnama işleri alnyp barylýan desgalarda ýiti ýokanç kesellerine garşy öňüni alyş çärelerini guramagyň Tertibiniň” talaplarynyň berjaý edilişine yzygiderli gözegçilik ýola goýuldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk işlerinde ulanylýan serişdeleriň hiline we gurluşyklaryň möhletleriniň öz wagtynda berjaý edilmeýändigine nägilelik bildirip, gurluşygyň depginini güýçlendirmegi, olary bellenen möhletlerde ulanmaga tabşyrmagy berk talap etdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz täze şäheriň köp sanly desgalarynda zähmet çekýän gurluşykçylaryň işlemekleri we dynç almaklary üçin ähli şertleri döretmegiň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz täze şäheriň döwletimiz üçin örän möhüm syýasy, ykdysady, durmuş ähmiýetiniň bardygyny nygtady. Häzirki döwürde dünýäde tutuş bir şäheri gurup, ulanmaga berýän döwletler köp däldir. Bu bolsa biziň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artýandygyna, hünärmenlerimiziň taýýarlygynyň gowudygyna aýdyň şaýatlyk edýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Aýry-aýry desgalaryň gurluşygyny gysga wagtda tamamlamak maksady bilen, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň gözegçiliginde goşmaça işçi güýjüni çekmek, hünärmenleriň sanyny artdyrmak babatda anyk tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi sanly ulgamly täze şäherdir. Şoňa görä-de, bu ýerde sanly ulgam boýunça hünärmenleri taýýarlaýan merkezi döretmek, bu işe ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryny we talyplaryny çekmek tabşyryldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze şäheriň gurluşygynyň tamamlanyp barýandygyny belledi. Onuň gurluşygynyň ikinji tapgyry diňe bir şäheri abadanlaşdyrmagy we ilaty göçürip getirmegi däl, eýsem, birnäçe guramaçylyk meseleleriniň çözülmegini hem göz öňünde tutýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gurluşygy tamamlamagyň guramaçylyk meselelerini çözmek we bu işleri utgaşdyrmak üçin Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetini döretmek baradaky Permana, täze döwrebap şäheriň häkimligini döretmek baradaky Karara gol çekdi, şeýle-de bu düzümlere ýolbaşçylary belledi. Hormatly Prezidentimiz mejlisiň dowamynda täze şähere mynasyp at dakmak barada aýtdy hem-de bu meseläni tutuş halkymyz bilen ara alyp maslahatlaşmagyň maksadalaýyk boljakdygyny nygtady. 

                                                                   

Geçen hepdede Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe Kararlara gol çekdi. Resminamalara laýyklykda, 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII tomusky Olimpiýa we XVII tomusky Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak boýunça guramaçylyk topary döredildi hem-de onuň düzümi tassyklanyldy, Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň türkmen böleginiň düzümi tassyklanyldy, daşary ýurt döwletlerinde wagtlaýyn bolýan ýa-da hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň hereket ediş möhletleri 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary — 2024-nji ýylyň 30-njy dekabry aralygynda tamamlanýan Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistandan gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportynyň hereket ediş möhletleri 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyldy. 

                                                                   

29-njy aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, şeýle-de käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, şu günler hormatly Arkadagymyzyň zähmet rugsadynda bolup, «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň üstünde işlemegi tamamlandygy we bu eseriň çapdan çykandygy baradaky hoş habary aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gahryman Arkadagymyzy we mähriban halkymyzy täze kitabyň neşir edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, bu edebi-filosofik eserde milli Liderimiziň ömrüniň manyly menzilleriniň, durmuş ýoly baradaky ýatlamalarynyň, pikir-garaýyşlarynyň jemlenýändigini belledi. Kitapda taryhymyza, paýhasly pederlerimiziň döreden gymmatlyklaryna hem-de halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirip gelýän asylly däp-dessurlaryna, eziz Diýarymyzyň häzirki döwürdäki ösüşlerine aýratyn ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda neşir edilen «Ömrümiň manysy» atly täze kitabyň ähmiýetini nygtap, onuň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň geljek 30 ýyly üçin kesgitlenen belent maksatlara üstünlikli ýetmekde halkymyza ruhy goldaw berjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Geçen hepdede medeniýet toplumynyň hem-de beýleki degişli edaralaryň guramagynda hormatly Arkadagymyzyň täze eseriniň tanyşdyrylyş dabaralary geçirildi. 

                                                                   

Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň birnäçe möhüm meselelerine hem garaldy. Milli kanunçylygy, ulag-aragatnaşyk toplumynyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna hem-de terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek ulgamynda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek, ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýalaşdyrmak üçin bölünip berlen maýa goýumlary özleşdirmek, ilatyň azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak şol meseleleriň hatarynda boldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Yslam Ösüş bankyndan bankyň umumy maýasynyň artmagyna ýurdumyzyň gatnaşmagy baradaky gelip gowşan teklibe garap, YÖB-niň umumy maýasyny artdyrmak işine gatnaşmagyň Türkmenistanda, hususan-da, Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen täze taslamalary we maksatnamalary maliýeleşdirmek babatda amala aşyrylýan iri möçberli özgertmeleriň çäklerinde üstünlikli gatnaşyk etmäge mümkinçilik berjekdigini belledi hem-de bu ugurda degişli işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak boýunça döwlet agentliginiň öňünde durýan wezipeleriň möhümdigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz gurluşykda nyrh emele getirmegiň we hasaplaşyk ulgamlarynyň kadalarynyň milli ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän çäreleriň wajypdygyny nygtap, bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi tabşyrdy we munuň ýol-ulag düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmaga hem-de giňeltmäge, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýollaryň gurulmagyna, ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamynyň kuwwatynyň artdyrylmagyna ýardam etjekdigini belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işine gözegçiligiň gowşadylandygyny aýdyp, bir hepdäniň içinde paýtagtymyzdaky jemgyýetçilik awtoulaglarynyň ýaramaz işleýşini düzetmegi, köp ýerlerdäki dürli desgalarda we ýaşaýyş jaýlarynda, seýilgählerde abatlaýyş işlerini geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçirmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de daşary ýurtlara iberilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak baradaky wezipeleriň wajypdygyny belläp, Bäherden tikin fabrigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjysy hökmünde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň 40 göterim hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Gerçek ýigit” hususy kärhanasynyň 60 göterim möçberli paýly gatnaşmagy baradaky hödürlenen teklibi makullady. Hormatly Prezidentimiz öndürilýän harytlaryň ýokary hil derejesine laýyk hem-de ekologik taýdan arassa bolmalydygyny nygtady hem-de munuň üçin dokma kärhanalarynyň öňdebaryjy ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Şeýle hem şu ýylyň 17-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda iňlis dili dersi boýunça I halkara internet olimpiadasynyň, 20-nji maýda bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň guramagynda materiallaryň garşylygy dersi boýunça açyk internet olimpiadasynyň geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigi barada habar berildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullap, halkara derejeli bilim bäsleşiklerini yzygiderli geçirmegiň möhümdigini, munuň ýurdumyzyň zehinli ýaşlaryny ýüze çykarmak bilen birlikde, Ýer ýüzüniň ýokary okuw mekdepleri bilen göni gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna ýardam etjekdigini nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigi bilen baglylykda, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak üçin mümkinçilikleri öwrenmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hökümetiň mejlisinde ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisiniň jemlerine hem garaldy. Milli toparyň mejlisiniň dowamynda möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, bu düzümiň işini kämilleşdirmek we netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe teklipler taýýarlanyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň baý medeni-mirasyny dünýäde giňden wagyz etmek boýunça ýerine ýetirilýän işleri güýçlendirmek üçin toparyň internet saýtyny döretmek teklip edildi. Bu internet saýty arkaly ÝUNESKO bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň çäklerinde ýetilen sepgitler we onuň geljegi barada maglumatlary hemişelik esasda beýan etmek göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Bu toparyň Sekretariatynyň işini düzgünleşdirmek maksady bilen, degişli Düzgünnamanyň hem-de toparyň milli nyşanynyň taslamasy taýýarlanyldy. Şeýle hem 1997-nji ýylda Lissabon şäherinde kabul edilen ÝUNESKO-nyň Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýasyna ýurdumyzyň goşulmagy meselesini öwrenmek teklip edildi. Bu resminama häzirki wagtda döwletleriň 54-si gatnaşyjy bolup durýar. 

                                                                   

Türkmen halkynyň baý medeni we ruhy gymmatlyklaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça hem yzygiderli işler durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen bir hatarda Aşgabat şäherini bu guramanyň döredijilik şäherleriniň toruna girizmek bilen bagly işler alnyp barylýar. Degişli hödürnamany taýýarlamak maksady bilen, ugurdaş döwlet düzümleriniň wekillerinden ybarat bolan topary döretmek hem-de onuň ilkinji mejlisini geçirmek teklip edildi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň gündogar sebitinde ýerleşýän Köýtendag dag ekoulgamyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek üçin köptaraplaýyn hödürnamany taýýarlamak boýunça hem işler dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň arasynda yzygiderli maslahatlaşmalary geçirmek maksadalaýyk hasaplanýar. Olary şu ýylyň maý aýynda ýola goýmak teklip edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullap, ÝUNESKO bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, halkymyzyň baý medeni-mirasyny dünýäde giňden wagyz etmek ugrunda yzygiderli çäreleri geçirmek, halkymyzyň özboluşly gymmatlyklaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy hakynda Düzgünnamany, ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnamany, muzeýlere “Milli” hukuk derejesini bermegiň tertibini we şertlerini tassyklady hem-de “Türkmenistanda 2022-nji ýylda şaly öndürmek hakynda” Karara gol çekdi. 

                                                                   

Geçen hepdede Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çäreleri arkaly goldawy we oňa goşan goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänamanyň berilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanda işleýän halkara guramalaryň wekilleri, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Foruma gatnaşyjylaryň çykyşlarynda eýýäm köp ýyllaryň dowamynda 145 milliondan gowrak bag nahaly ekilen Türkmenistanyň döwlet syýasatynda tebigata aýawly garamak, onuň baýlyklaryny gorap saklamak we artdyrmak, “ýaşyl” ykdysadyýetiň ýörelgelerini we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berilýändigi nygtaldy. Şu ýylyň mart aýynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan paýtagtymyzda badalga berlen ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilmegi ekologik abadançylygy üpjün etmek babatda ýurdumyzyň sebit we dünýä derejesinde öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Bitarap Türkmenistan daşary syýasatynda ekologiýa diplomatiýasyny esasy ugurlaryň biri hökmünde öňe sürmek bilen, bu ulgamda abraýly halkara guramalaryň, şol sanda BMG we onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň çäklerinde ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde hyzmatdaşlykda işjeň we jogapkärli orny eýeleýär. Paýtagtymyz Aşgabadyň BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň ady agzalan başlangyjyny durmuşa geçirmekde goşan goşandynyň resmi taýdan ykrar edilmegi Watanymyzyň Milletler Bileleşigi bilen köpýyllyk hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýete eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda düýpli özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň beýany boldy. Halkymyzyň döredijilik kuwwaty esasynda ata Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek şol özgertmeleriň baş maksadydyr. 

                                                                                                           

(TDH)

03.05.2022
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!
 

                                                                   

Sizi ynsanperwerligiň we hoşniýetliligiň belent ýörelgelerini özünde jemleýän mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Oraza baýramyna bagyşlanan köpöwüşginli çäreleriň mähriban halkymyzyň kalbynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bedew bady bilen ösüşleriň täze belentliklerine tarap öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistana bolan söýgini has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn. 

                                                                   

Dünýäniň iň gadymy baýramlarynyň biri bolan Oraza baýramynyň mazmunynda we dessurlarynda halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda baý durmuş tejribesi esasynda kämilleşdirilip, nesilden-nesle geçirilip gelinýän hem-de mynasyp dowam etdirilýän belent ynsanperwer ýörelgelerimiz, ruhy we ahlak gymmatlyklarymyz, ynanç-ygtykatlarymyz jemlenendir. Şoňa görä-de, Oraza baýramy agzybirligimizi hem-de jebisligimizi pugtalandyrýan baýram hökmünde milli senenamamyzda aýratyn orun tutýar. 

                                                                   

Gudraty Güýçli Beýik Allatagalanyň birligine uýýan, hoşniýetliligi, dost-doganlygy mukaddes ýörelgä öwren türkmen halky asylly işleriň, beden we ruhy taýdan päklenmegiň keremli aýy hökmünde Oraza aýyna, rehim-şepagatlylygyň, haýyr-sahawatlylygyň gijesi bolan mübärek Gadyr gijesine uly hormat goýýar. Ähli döwürlerde bolşy ýaly, mukaddes Oraza aýynda parz we wajyp ýörelgelerden ugur alnyp agyz beklendi, Aşgabat şäherindäki Hezreti Omar metjidinde, Mary welaýatyndaky Gurbanguly hajy metjidinde, Balkan, Daşoguz, Lebap welaýatlarynyň baş metjitlerinde tagat-ybadatlar berjaý edildi. Beýik Allatagalanyň mukaddes kitaby bolan Gurhany Kerime uýlup, juma we tarawa namazlary okalyp, Watanymyzyň abadançylygy, rowaçlygy, rysgal-berekediniň artmagy, ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki şan-şöhratynyň belende göterilmegi üçin aýat-töwirler, alkyş-dilegler edildi. Öten-geçenleri ýagşylykda ýatlamak, hatyra dessurlaryny berjaý etmek ýaly nesilleri birleşdirýän we jebisleşdirýän asylly ýörelgelerimizden ugur alnyp, eziz Watanymyzyň ösmegine, parahat, abadan durmuşynyň esaslarynyň pugtalandyrylmagyna mynasyp goşant goşan beýik şahsyýetlerimiziň ýagty ýadygärligine hormat goýuldy. 

                                                                   

Aşgabat şäherinde, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň merkezlerinde, etrapdyr şäherçelerimizde, döwrebap obalarymyzda Oraza baýramy aýdym-sazly dabaralar bilen giňden bellenilýär. Her bir maşgalada ýagşy arzuwlar edilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belentligini hem-de öçmejek şan-şöhratyny dabaralandyrýan bu wakalar eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda yhlasly zähmet çekýän, döredýän, gurýan halkymyzyň agzybirligini has-da pugtalandyrýar, nesillerde ynsanperwerlik, watançylyk duýgularyny terbiýeleýär, üstünliklere, rowaçlyklara ruhlandyrýar. 

                                                                   

 Eziz watandaşlar! 

                                                                   

Adamzat medeniýetiniň baýlaşmagyna ägirt uly goşant goşan ata-babalarymyzyň döreden maddy we ruhy gymmatlyklary, ýol-ýörelgeleri, dini ygtykatlary jemgyýetimiziň sazlaşykly ösüşini üpjün edýän milli baýlygymyzdyr. Göwünleri, kalplary, ýürekleri ýakynlaşdyrýan, döredijilikli işlere ruhlandyrýan, jemgyýetimizde, maşgalada, her bir şahsyýetde beýik buýsanjy we ynsanperwer duýgyny terbiýeleýän bu egsilmez milli baýlygymyzyň Ýer ýüzünde parahatçylygy pugtalandyrmakda, halklaryň dostlugyny berkitmekde, adamzadyň röwşen geljegini üpjün etmekde örän uly ähmiýeti bardyr. Şu nukdaýnazardan, döwlet syýasatynda beden we ruhy tämizligine, ahlak arassalygyna aýratyn orun beren ata-babalarymyzyň asylly ýörelgelerini, dini, dünýewi ygtykatlaryny many-mazmun taýdan baýlaşdyrmak hem-de dünýä ýaýmak, halkymyzyň döredijilik mümkinçiliklerini giňeltmek arkaly Garaşsyz Watanymyzyň sazlaşykly ösüşini üpjün etmäge aýratyn ähmiýet berýäris. 

                                                                   

Mähriban halkymyzyň egsilmez gujur-gaýratyna, yhlasly, tutanýerli zähmetine, manyly ömrüni beden we ruhy tämizligine, ahlak arassalygyna bagyş eden merdana pederlerimiziň asylly ýörelgelerine daýanyp, täze eýýamda berkarar döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmäge, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga, ähli ugurlar boýunça ykdysady ösüşleri, ägirt uly öňegidişlikleri gazanmaga gönükdirilen işleri alyp barýarys. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir gününiň, aýynyň hem-de ýylynyň bagtyýarlyga, rysgal-berekede, rowaçlyklara, beýik ýeňişlere, üstünliklere beslenmegine, ata Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň abraý-mertebesiniň, şan-şöhratynyň dünýä dolmagyna mynasyp goşant goşmak biziň her birimiz üçin uly mertebedir. 

                                                                   

 Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!
 

                                                                   

Sizi mukaddes Oraza baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý, mübärek Oraza aýynda amal edilen tagat-ybadatlar, öten-geçenlerimiziň ruhuny ýatlap berlen agzaçar sadakalary, okalan aýat-töwirler, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň abadançylygynyň, bütin adamzadyň bagtyýar hem parahat durmuşynyň hatyrasyna edilen dilegler, arzuw-umytlar Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun! 

                                                                   

 Size berk jan saglyk, uzak ömür, bagt we maşgala abadançylygyny arzuw edýärin. 

                                                                                                           

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.

02.05.2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 29-njy aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, şu günler hormatly Arkadagymyzyň zähmet rugsadynda bolup, «Ömrümiň manysy» atly täze kitabynyň üstünde işlemegi tamamlandygy we bu eseriň çapdan çykandygy baradaky hoş habary aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gahryman Arkadagymyzy we mähriban halkymyzy täze kitabyň neşir edilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, bu edebi-filosofik eserde milli Liderimiziň ömrüniň manyly menzilleriniň, durmuş ýoly baradaky ýatlamalarynyň, pikir-garaýyşlarynyň jemlenýändigini belledi. Kitapda taryhymyza, paýhasly pederlerimiziň döreden gymmatlyklaryna, halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirip gelýän asylly däp-dessurlaryna, eziz Diýarymyzyň häzirki döwürdäki ösüşlerine aýratyn ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda neşir edilen kitabyň ähmiýetini nygtap, onuň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň geljek 30 ýyly üçin kesgitlenen belent maksatlara üstünlikli ýetmekde halkymyza ruhy goldaw berjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gahryman Arkadagymyzy täze eseriniň neşir edilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, şeýle kitaplarynyň höwrüniň köp, galamynyň ýiti bolmagyny arzuw etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Mejlis ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bilermenleri we wekilleri bilen bilelikde “Notariat we notarial işi hakynda”, “Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda”, “Itçilik we kinologiýa işi hakynda” hem-de kanunçylygy we hukuk düzgünini pugtalandyrmaga, durmuş taýdan goraglylygy üpjün etmäge degişli kanunlary taýýarlamak boýunça işleri dowam edýär. Halkara we parlamentara hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Mejlisiň wekilleri sanly ulgam arkaly ählumumy gün tertibiniň möhüm meselelerine bagyşlanan maslahatlaryň hem-de duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdylar. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän toplumlaýyn işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Halk Maslahatynda Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine we beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek babatda teklipler işlenip taýýarlanyldy. Şeýle-de Adalat ministrligi bilen “Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň Merkezi arhiwini üýtgedip guramak hakynda” Kararyň taslamasy taýýarlanyldy. 

                                                                   

Ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň hukuk binýadyny berkitmek, döwletimizde ileri tutulýan meseleler boýunça kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak maksady bilen, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynda hukuk bilermenler topary döredildi. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň agzalary döwletimiziň gazananlaryny, täze taryhy döwürde ýurdumyzy depginli ösdürmek ugrunda durmuşa geçirilýän maksatnamalaryň hem-de milli kanunçylygymyzyň many-mazmunyny halkymyza giňden ýetirmek boýunça geçirilýän çärelere işjeň gatnaşýarlar. Ýaşlary watançylyk, ynsanperwerlik, zähmetsöýerlik, sagdyn durmuş ýörelgesi, milli däpleri aýawly saklamak ruhunda terbiýelemek babatda işler dowam etdirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleri nazara almak bilen, milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça işleriň işjeňleşdirilmelidigini belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet baýdagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmeginiň möhümdigini belläp, bu babatda Milli Geňeşiň ýolbaşçylarynyň ünsüni degişli meýilnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi boýunça zerur çäreleriň görülmelidigine çekdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamyny kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň oktýabryndaky degişli Kararyna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanynda döredilen Maliýe gözegçiligi gullugy hakynda Düzgünnamanyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygy barada habar berildi. 

                                                                   

Bu resminama “Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň talaplaryna laýyklykda hem-de ýurdumyzyň halkara şertnamalardan gelip çykýan wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen taýýarlanyldy. Düzgünnamanyň taslamasynda gullugyň wezipeleri, borçlary, hukuklary, ýerine ýetirmeli anyk işleri kesgitlenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň garşysyna hereket etmek babatda döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek, ugurdaş halkara guramalarda Türkmenistanyň bähbitlerine wekilçilik etmek, ýurdumyzyň halkara şertnamalardan gelip çykýan borçnamalaryny ýerine ýetirmekden ugur almak bilen baglylykda, bu düzümiň işiniň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de gullugyň üstüne ýüklenen ygtyýarlyklaryň takyk ýerine ýetirilmegine gözegçilik etmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra wise-premýer halkara maliýe guramalary we banklar bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna amatly şertlerde maýa goýumlary we karzlary çekmek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Yslam Ösüş bankyndan onuň umumy maýasynyň artmagyna ýurdumyzyň gatnaşmagy baradaky gelip gowşan teklip döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, giň halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän taraplar, şol sanda abraýly maliýe guramalary bilen özara bähbitli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi. 

                                                                   

Yslam Ösüş banky ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridir. Bu bank bilen dürli ulgamlarda bilelikdäki taslamalaryň birnäçesi amala aşyryldy. Onuň umumy maýasyny artdyrmak işine gatnaşmak Türkmenistanda, hususan-da, Watanymyzy durmuş-ykdysady taýdan yzygiderli ösdürmäge gönükdirilen täze taslamalary we maksatnamalary maliýeleşdirmek babatda amala aşyrylýan iri möçberli özgertmeleriň çäklerinde üstünlikli gatnaşyk etmäge mümkinçilik berer diýip, döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi makullady hem-de wise-premýere bu ugurda degişli işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýakyn ýyllarda nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberlerini çykarmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwlet konsernlerine hem-de “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna ýakyn iki ýylda nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberlerini çykarmak boýunça işleri maliýeleşdirmek üçin maliýe goldawyny bermek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi. 

                                                                   

“Türkmengaz” hem-de “Türkmennebit” döwlet konsernleri tarapyndan nebitgazly känlerde alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Wise-premýer gaz känleriniň birnäçesinde abatlaýyş işlerini geçirmek üçin degişli enjamlary satyn almak barada şertnamalary baglaşmak maksady bilen geçirilýän çäreler barada hem aýtdy. 

                                                                   

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan ýakyn ýyllarda birnäçe meýdançalarda tebigy gazyň we nebitiň gazylyp alnyşynyň möçberini artdyrmak bilen baglanyşykly barlag guýularyny gazmak işleri meýilleşdirilýär. Bu işleri ýerine ýetirmek üçin bölünip berlen maýa goýumlaryň hasabyna zerur enjamlary we serişdeleri satyn almak boýunça geçirilen bäsleşikleriň netijeleri, degişli şertnamany baglaşmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada habar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, täze, geljegi uly känleri hem-de gatlaklary ýüze çykarmak, hereket edýänlerini döwrebaplaşdyrmak arkaly nebitiň we tebigy gazyň çykarylýan we gaýtadan işlenilýän möçberlerini mundan beýläk-de artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýangyç-energetika toplumynyň yzygiderli diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmeginiň, gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhümdigine ünsi çekip, bölünip berlen maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek baradaky meýilnamany bellenilen möhletinde ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Daşoguz we Lebap welaýatlarynda şaly hasylyny ösdürip ýetişdirmek boýunça işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, «Türkmenistanda 2022-nji ýylda şaly öndürmek hakynda» Kararyň taslamasy taýýarlanyldy. 

                                                                   

Resminama laýyklykda, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan şaly öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak, olary zerur mukdarda ýokary hilli şaly tohumy hem-de şaly hasylyny ösdürip ýetişdirmek we ýetişdirilen hasyly ýygnamak bilen bagly tehniki hyzmatlar bilen üpjün etmek, hasyly satyn almak we öz wagtynda hasaplaşyklary geçirmek meýilleşdirilýär. Şu ýyl Daşoguz hem-de Lebap welaýatlarynda jemi 18 müň 300 gektar meýdana şaly ekip, ondan 82 müň 400 tonna hasyl almak göz öňünde tutulýar. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasy hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ekinlerden hasyl almakda meýdan işleriniň talabalaýyk guralmagynyň möhüm ähmiýete eýedigini belledi. Milli ykdysadyýetimiziň azyk önümçiligine degişli pudagynyň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagynyň, halkymyzyň ýurdumyzda öndürilen ýokary hilli, ekologik taýdan arassa azyk önümlerine islegini kanagatlandyrmagyň zerurdygy bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz resminama gol çekip hem-de ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, degişli tehnologiýalary hem-de täzeçil çemeleşmeleri peýdalanmak arkaly meýdanlary şaly ekişine talabalaýyk taýýarlamak boýunça tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň ýol gurluşyk pudagynyň işini döwrüň talabyna laýyk guramak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şu ýylyň fewralynda döredilen Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň düzümine ýol gurluşyk işlerini berjaý edýän ýöriteleşdirilen edara-kärhanalaryň 18-si girdi. 

                                                                   

Gurluşyk we binagärlik ministrligi hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen bilelikde ýol işleriniň nyrhlary, olary maliýeleşdirmegiň ygtybarlylygyny kesgitlemek boýunça tapgyrlaýyn işler alnyp barylýar. Pudagara toparyň mejlisinde şu mesele boýunça teklipler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ýol gurluşyk pudagynyň işini kada laýyklykda guramak hem-de ýol işlerini ygtybarly maliýeleşdirmek üçin awtoulag ýollaryny gurmak, durkuny täzelemek, abatlamak we abat saklamak boýunça işleriň täze çenlik ölçeg kadalaryny işläp düzmek teklip edilýär. Şeýle hem agentligiň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, bäsleşik esasynda täze tehniki we önümçilik enjamlaryny, awtomobil ulaglary bilen ýükleri daşamagyň täze nyrhnamasyny işläp düzmek göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň öňünde durýan wezipeleriň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz gurluşykda nyrh emele getirmegiň we hasaplaşyk ulgamlarynyň kadalarynyň milli ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän çäreleriň wajypdygyny nygtap, bu ugurdaky işleri dowam etmegi tabşyrdy. Munuň ýol-ulag düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmaga hem-de giňeltmäge, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän ýollaryň gurulmagyna, ýurdumyzyň ulag-logistika ulgamynyň kuwwatynyň artdyrylmagyna ýardam etjekdigi bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere ýüzlenip, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň işine gözegçiligiň gowşadylandygyny aýtdy. Paýtagtymyzda jemgyýetçilik awtoulaglary ýaramaz işleýär. Köp ýerlerdäki dürli desgalarda we ýaşaýyş jaýlarynda abatlaýyş işlerini geçirmeli. Seýilgählerde, köçelerde guran baglar hem köp. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere bir hepdäniň içinde bu ýagdaýy seljerip, munuň sebäpleri, meseläni nädip çözmelidigi barada hasabat bermegi tabşyrdy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden tikin fabrigini döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Wise-premýer şu maksat bilen, Bäherden tikin fabrigi açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjysy hökmünde Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň 40 göterim hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Gerçek ýigit” hususy kärhanasynyň 60 göterim möçberli paýly gatnaşmagynyň teklip edilýändigini habar berdi. 

                                                                   

Bu taslamanyň amala aşyrylmagy önümleriň hilini gowulandyrmaga hem-de görnüşlerini giňeltmäge, olaryň içerki we daşarky bazarlarda ýerlenilmegini ýokarlandyrmaga, goşmaça iş orunlaryny döretmäge ýardam eder. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklip hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda, şol sanda dokma senagatynda durnukly ösüşiň üpjün edilýändigini belledi. Ýurdumyzy senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçirmek, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de daşary ýurtlara iberilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak baradaky wezipeleriň wajypdygyny nygtap, döwlet Baştutanymyz öndürilýän harytlaryň ýokary hil derejesine laýyk hem-de ekologik taýdan arassa bolmalydygyny aýtdy. Munuň üçin dokma kärhanalary ýokary tehnologiýaly öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz döwlet eýeçiligini dolandyrmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak hem-de olary paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek, hususy eýeçiligiň ykdysadyýetdäki paýyny artdyrmak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek maksady bilen, degişli çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, wise-premýere göz öňünde tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin ähli tagallalary etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Muzeýlere «Milli» hukuk derejesini bermegiň tertibini we şertlerini tassyklamak hakynda» Kararyň taslamasyny döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi. Bellenilişi ýaly, munuň özi ýurdumyzyň we daşary ýurt döwletleriniň muzeýleri, beýleki ugurdaş edaralary bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, muzeý gaznalaryna degişli gymmatlyklaryň, muzeý toplamalarynyň özara alşylmagyna ýardam eder. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, muzeýlere bu derejäni bermegiň ähmiýetini belläp, pudaklaýyn edaralaryň çeperçilik-bilim işlerini işjeňleşdirmek, ýaşlary watançylyk ruhunda terbiýelemekde muzeýleriň eýeleýän ornuny ýokarlandyrmak maksady bilen, medeniýet ulgamynyň kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminama gol çekdi we sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, ondan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek barada anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde sanly ulgam arkaly halkara olimpiadalary geçirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary her ýyl halkara derejede geçirilýän ders bäsleşiklerine we olimpiadalara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar hem-de Watanymyzyň abraýyny has-da belende göterýärler. 

                                                                   

“Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynda” kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek, ýaş türkmenistanlylaryň döredijilik ukyplaryny ýüze çykarmak we ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek maksady bilen, şu ýylyň 17-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda iňlis dili dersi boýunça I halkara internet olimpiadasyny, 20-nji maýda bolsa Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň guramagynda materiallaryň garşylygy dersi boýunça açyk internet olimpiadasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu olimpiadalary ýokary derejede geçirmek maksady bilen, degişli işler dowam edýär. Olara daşary döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary hem gatnaşarlar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkara derejeli bilim bäsleşiklerini yzygiderli geçirmegiň möhümdigini, munuň ýurdumyzyň zehinli ýaşlaryny ýüze çykarmak bilen birlikde, Ýer ýüzüniň ýokary okuw mekdepleri bilen göni gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna-da ýardam etjekdigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri makullap, wise-premýere halkara internet olimpiadalarynyň ýokary derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz tomus möwsüminiň ýakynlaşyp gelýändigi bilen baglylykda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak üçin mümkinçilikleri öwrenmegi hem-de geçirilen işler barada Hökümetiň indiki mejlisinde hasabat bermegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň işi hakynda hasabat berdi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, bu topar BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen ulgamlaýyn esasda hyzmatdaşlyk etmek maksady bilen, 1997-nji ýylda döredildi. 2020-nji ýylda onuň Düzgünnamasynyň rejelenen görnüşi kabul edildi hem-de düzümi täzelendi. Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça 23-nji aprelde toparyň nobatdaky mejlisi geçirilip, onuň dowamynda işleriň möhüm meseleleri we ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyň käbir ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň netijeleri boýunça toparyň işini kämilleşdirmek hem-de ÝUNESKO bilen gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmek babatda birnäçe teklipler taýýarlanyldy. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň dünýäde giňden wagyz edilmegine uly ähmiýet berilýär. Bu ugurda ýerine ýetirilýän işleri güýçlendirmek üçin toparyň internet saýtyny döretmek teklip edilýär. Saýt arkaly ÝUNESKO bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň çäklerinde ýetilen sepgitleri we onuň geljegi barada maglumatlary hemişelik esasda beýan etmek göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Milli toparyň guramaçylyk işinde onuň Sekretariatyna möhüm orun berilýär. Onuň degişli döwlet edaralary bilen bilelikdäki işini düzgünleşdirmek maksady bilen, degişli Düzgünnamanyň taslamasy taýýarlanyldy we tassyklamak üçin teklip edilýär. Halkara tejribä hem-de ÝUNESKO-nyň Baş maslahaty tarapyndan kabul edilen Kararnamanyň talaplaryna laýyklykda, toparyň milli nyşanynyň taslamasy taýýarlanyldy we tassyklamak üçin teklip edilýär. 

                                                                   

Ikitaraplaýyn gatnaşyklarda onuň hukuk binýadyny berkitmek baradaky mesele möhüm orun eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň Konwensiýalaryna, şol sanda Medeni gymmatlyklary bikanun getirmegi, äkitmegi we eýeçilik hukugyny bermegi duýdurmaga we gadagan etmäge gönükdirilen çäreler hakyndaky Konwensiýasyna goşulmagy aýratyn ähmiýete eýedir. Bu işi dowam etdirmek maksady bilen, 1997-nji ýylda Lissabon şäherinde kabul edilen ÝUNESKO-nyň Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýasyna ýurdumyzyň goşulmagy meselesini öwrenmek teklip edilýär. Bu resminama häzirki wagtda döwletleriň 54-si gatnaşyjy bolup durýar. 

                                                                   

Türkmen halkynyň baý medeni we ruhy gymmatlyklaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça hem yzygiderli çäreler görülýär. Bu babatda Aşgabat şäherini bu guramanyň döredijilik şäherleriniň toruna girizmek bilen bagly işler alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, degişli hödürnamany taýýarlamak maksady bilen, ugurdaş döwlet düzümleriniň wekillerinden ybarat bolan topary döretmek hem-de onuň ilkinji mejlisini 30-njy aprelde geçirmek teklip edilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzyň gündogar sebitinde ýerleşýän Köýtendag dag ekoulgamyny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek üçin köptaraplaýyn hödürnamany taýýarlamak boýunça hem işler dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ÝUNESKO-nyň işleri boýunça milli toparlarynyň arasynda yzygiderli maslahatlaşmalary geçirmek maksadalaýyk hasaplanýar. Olary şu ýylyň maý aýynda ýola goýmak teklip edilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik häsiýete eýe bolan hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biriniň ynsanperwer ulgam bolup durýandygyny, bu babatda ÝUNESKO bilen gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady. Soňky ýyllarda däp bolan bu hyzmatdaşlyk hil taýdan täze derejä çykdy. Şonuň netijesinde bilim, ylym we medeniýet, ekologiýa we daşky gurşawy goramak ugurlary boýunça köpýyllyk gatnaşyklar kemala geldi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Türkmenistan BMG-niň bu iri ýöriteleşdirilen edarasy bilen hyzmatdaşlykda işjeň orny eýeleýär. Munuň şeýledigine üstünlikli durmuşa geçirilen hem-de amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalar, ýurdumyzyň Milletler Bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolýan oňyn halkara başlangyçlary şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullap, ÝUNESKO bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak, halkymyzyň baý medeni mirasyny dünýäde giňden wagyz etmek ugrunda yzygiderli çäreleri görmek, halkymyzyň özboluşly gymmatlyklaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek boýunça işleri dowam etmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýer, daşary işler ministrine ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine degişli anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň çäklerinde ulag-kommunikasiýa pudagynyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berip, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi. 

                                                                   

Ulag-ekspedisiýa işiniň ygtyýarlylandyrylmagy awtomobil, howa we deňiz ulaglarynda ýükleri daşamagy guramak boýunça işler ýerine ýetirilende döwletiň, fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramak maksadyndan ugur alýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ulag toplumynda ygtyýarlylandyrmak işini kämilleşdirmegiň möhümdigini belledi we Ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda düzgünnamany tassyklamak barada Karara gol çekip, sanly ulgam arkaly agentligiň ýolbaşçysyna iberip hem-de onuň düzgünlerini ýerine ýetirmek boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Şeýle hem M.Çakyýew aragatnaşyk liniýalaryny goramagyň kadalaryny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hem hasabat berdi. «Aragatnaşyk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, aragatnaşyk liniýalaryny goramagyň kadalarynyň taslamasy döwrüň talaplaryna laýyk getirilip, gaýtadan işlenip taýýarlanyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, telekommunikasiýa hyzmatlaryny ýokary derejede ýerine ýetirmek üçin dürli maksatly binalara we desgalara aragatnaşyk liniýalarynyň we kabelleriň ulgamlaryny çekmegiň göz öňünde tutulandygyny nygtady. Kommunikasiýa tehnologiýalarynyň depginli ösmegi netijesinde bu gün şeýle ulgamlaryň özara sazlaşykly işlemegini üpjün etmek üçin olary peýdalanmagyň düzgün-tertibine gözegçilik zerurdyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ilatyň durmuş derejesiniň hilini ýokarlandyrmaga ýardam bermäge gönükdirilen aragatnaşyk ulgamlaryny goramagy dolandyrmak meselelerini çözmegiň ähmiýetini nygtap, hödürlenen teklipleri makullady hem-de bu ugurda işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň käbir beýleki meselelerine-de garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

30.04.2022