Habarlar
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 6-njy aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň wezipe-guramaçylyk meselelerine garaldy, şeýle hem degişli düzümlerde şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, Garaşsyz Watanymyzda howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça öňde durýan möhüm wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisi açyp, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzümini tassyklamagyň we harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryny wezipä bellemegiň gün tertibiniň esasy meselesidigini aýtdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze düzümi tassyklanýança, onuň düzümine girýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň ozalky ýolbaşçylary öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirýärler. Şoňa görä-de, bu günki mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän ýolbaşçylary, şeýle hem serkerdeleri çagyryldy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzümini tassyklamak, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek meselelerine geçmek bilen, köp ýyllaryň dowamynda gulluk etmegiň oňyn tejribesini toplandygyny nazarda tutup, B.Gündogdyýewi goranmak ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz B.Gündogdyýewiň bu wezipede geljekde nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

B.Gündogdyýew özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň öňünde durýan möhüm wezipeleri ak ýürekden ýerine ýetirmek ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine we halkymyzyň parahat, döredijilikli durmuşynyň goragynda berk durjakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Türkmenistanyň goranmak ministri B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, halkymyza, Watanymyza, hormatly Prezidentimize ak ýürekden wepaly gulluk etmek baradaky harby kasamy ýerine ýetirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda, Baş prokuroryň, Ýokary kazyýetiň başlygynyň, içeri işler ministriniň we adalat ministriniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň razylygy bilen wezipä bellenilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň razylygy bilen, B.Atdaýewi ýurdumyzyň Baş prokurory wezipesine belledi we onuň özüne ynanylan wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

B.Atdaýew bildirilen ýokary ynam üçin ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň, döwletimizde kanunçylygyň we hukuk tertibiniň saklanmagynyň, halkymyzyň döredijilikli zähmetiniň, bagtyýar durmuşynyň bähbidine ukyp-başarnygyny we tejribesini gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Baş prokuror Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, halkymyza, Watana, ýurdumyzyň Prezidentine wepaly gulluk etmek baradaky mukaddes kasamy ýerine ýetirdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Ö.Hojanyýazowa ýüzlenip, onuň içeri işler edaralarynda ýolbaşçylyk eden döwründe birnäçe kemçiliklere ýol berlendigini, hususan-da, jemgyýetçilik tertip-düzgünini, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek işlerine, şeýle hem polisiýanyň ýerli wekilleriniň işine talabalaýyk gözegçilik etmändigini belledi. Netijede bolsa ilatyň arasynda jemgyýetçilik tertip-düzgüniniň gowşamagyna ýol berilýär. Köçelerde sürüjiler tarapyndan ýol hereketiniň kadalary bozulýar. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, içeri işler edaralarynyň işgärleriniň tertip-düzgüni talap etmegiň ýerine özleriniň ters görelde bolýan ýagdaýlary hem duş gelýär. Mundan başga-da ministrlige sanly ulgamy ornaşdyrmak işleri haýal alnyp barylýar. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň, sanly ulgamyň giň mümkinçilikleriniň bardygyna garamazdan, olar içeri işler edaralarynyň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde netijeli peýdalanylmaýar. 

                                                                   

Ö.Hojanyýazowa bu wezipede işlän döwründe wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin berk käýinç yglan edildi we birnäçe gezek duýduryş berildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýagdaýlary nazarda tutup, Ö.Hojanyýazowy içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirmekden boşatdy. 

                                                                   

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda ýurdumyzyň Baş prokurory Içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçilik gulluklarynyň alyp barýan işlerine geçirilen seljerme işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň abadançylygynyň, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly wezipeleriň çözgüdine ýokary derejede ähmiýet berilýär. Şol bir wagtyň özünde, güneşli Diýarymyzyň ähli ýerlerinde häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän döwrebap ýollar gurulýar. Ýollarda we şäher köçelerinde ulaglaryň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmegine, sürüjiler we ýolagçylar üçin ýokary derejeli amatlyklaryň döredilmegine möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda ýol-ulag hereketiniň sazlaşygy ugrunda giň gerimli işleriň geçirilýändigine garamazdan, käbir sürüjileriň ýol hereketiniň düzgünlerini gödek bozýan halatlary ýüze çykarylýar. 

                                                                   

Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpjün edilişi bilen tanyşmak üçin, 2022-nji ýylyň 2-nji aprelinde Aşgabat şäheriniň G.Kulyýew, Andalyp köçelerinde we Gurbansoltan eje şaýolunda degişli seljerme işleri geçirildi. Onuň dowamynda käbir sürüjileriň ýol hereketiniň kadalaryny bozup, sagatda 60 kilometr tizlikde sürmäge rugsat edilen ýerlerde bu düzgüni gödek bozan ýagdaýlary ýüze çykaryldy. Şunda BA 10 93 AG döwlet belgili awtoulagyň eýesi H.Mämmetgulyýewiň we B.Orazmuhammedowyň BO 82 41 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, K.Nurýagdyýewiň BE 60 46 AH döwlet belgili awtoulagyny sagatda 120 kilometr tizlik bilen sürendikleri ýüze çykaryldy. 

                                                                   

Şeýle hem D.Durdylyýew BI 60 17 AH döwlet belgili awtoulagyny sagatda 120 kilometr tizlik bilen, A.Akmämmedow BL 83 27 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, A.Atabadyýew DF 99 26 AH döwlet belgili awtoulagyny sagatda 120 kilometr tizlik bilen, K.Tuşşiýew DF 87 51 AH döwlet belgili awtoulagyny sagatda 110 kilometr tizlik bilen, B.Garagulow bolsa AN 46 31 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen sürüp, düzgüni gödek bozdular. 

                                                                   

Geçirilen seljermäniň dowamynda S.Çalyýewiň BT 21 32 AG döwlet belgili awtoulagyny hem-de I.Annaorazowyň BW 23 80 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen sürendikleri anyklandy. A.Gurbangeldiýew bolsa özüniň erk edýän BT 44 39 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 60 kilometr tizlikde sürmegiň deregine sagatda 180 kilometr tizlik bilen sürüp, düzgüni has-da gödek bozdy. 

                                                                   

G.Muhammetberdiýew sagatda 60 kilometr tizlik bilen sürmek kesgitlenen ýolda BH 53 65 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, A. Döwranow 97 39 AGG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 120 kilometr tizlik bilen, M.Çerkezow BR 68 23 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, M.Rejepow 48 53 AGD döwlet belgili awtobusy sagatda 100 kilometr tizlik bilen, A.Abdyýew AL 24 58 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen sürüpdir. 

                                                                   

Şeýle hem D.Amanow BD 76 38 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 120 kilometr tizlik bilen, N.Baýramow 49 31 AGE döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, R.Orazmuhammedow BS 85 62 AH döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, A.Maşaripow BE 51 67 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, Ş.Handurdyýew 70 96 AGE döwlet belgili awtoulagyny sagatda 140 kilometr tizlik bilen, I.Daňatarow AR 14 72 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 120 kilometr tizlik bilen, Ş.Kulyýew BW 30 46 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, M.Ataýew BS 52 41 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen sürüp, ýol hereketiniň düzgünini gödek bozdular. 

                                                                   

D.Atapolatow BA 51 45 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, G.Durdyýew DE 80 16 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 160 kilometr tizlik bilen, M.Çaryýew BP 32 19 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, G.Orazlyýew AR 32 66 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, H.Annamyradow BE 35 87 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, K.Orazow 84 62 AGH döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, M.Hajygurbanow BT 74 58 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 100 kilometr tizlik bilen, M.Ýazmyradow AR 15 24 AG döwlet belgili awtoulagyny sagatda 130 kilometr tizlik bilen süren ýagdaýlarynda saklanyldy. 

                                                                   

Munuň özi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işleri talabalaýyk guraman, ýol hereketiniň kadalaryny wagyz etmek we howpsuzlygynyň berjaý edilişine yzygiderli gözegçiligi ýola goýmak boýunça netijeli işleri amala aşyrmaýandygyny görkezýär. 

                                                                   

 Häzirki wagtda düzgün bozujylar degişli jogapkärçilige çekildi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň razylygy bilen, M.Hydyrowy içeri işler ministri wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesinden boşatdy hem-de M.Hydyrowyň täze, jogapkärli wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

M.Hydyrow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna bildirilen ýokary ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýdyp, ministrligiň öňünde durýan möhüm wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda güýç-kuwwatyny, tejribesini gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Içeri işler ministri Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, mähriban Watanymyza wepalylygyň, halkymyzyň parahat we döredijilikli durmuşynyň goragynda berk durmaga taýýarlygyň nyşany hökmünde mukaddes watançylyk kasamyny ýerine ýetirdi. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda Lebap welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesine, degişli Karar bilen polisiýanyň podpolkownigi A.Berdiýew bellenildi. Müdirligiň täze ýolbaşçysy Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, Watanymyza wepaly gulluk etmek, halkymyzyň parahat we abadan durmuşynyň goragynda berk durmak barada mukaddes kasamy ýerine ýetirdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Ýokary kazyýetiniň başlygy G.Ussanepesowa ýüzlenip, kazyýet ulgamynyň häkimiýetiň bir şahasy bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz G.Ussanepesowa wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegini dowam etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz G.Annaýewi ýurdumyzyň milli howpsuzlyk ministri wezipesine belläp, onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.  

                                                                   

Milli howpsuzlyk ministri ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna bildiren ýokary ynamy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän düzüminiň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Ministr Türkmenistanyň mukaddes Döwlet baýdagyna tagzym edip, halkymyza, mähriban Watanymyza we hormatly Prezidentimize wepalylygyň, halkymyzyň parahat, döredijilikli durmuşynyň goragynda berk durmaga taýýarlygyň nyşany hökmünde mukaddes watançylyk kasamyny ýerine ýetirdi.  

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Döwlet serhet gullugynyň başlygy wezipesine Ý.Nuryýewi belläp, onuň bu wezipede mundan beýläk nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. Gullugyň täze bellenilen ýolbaşçysy özüne bildirilen ynam üçin ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Watanymyzyň mukaddes çäkleriniň, halkymyzyň parahat we bagtyýar durmuşynyň ygtybarly goraglylygyny üpjün etmek ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, halkymyza, Watanymyza, hormatly Prezidentimize çuňňur wepalylygyň, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşynyň goragynda sak durmaga taýýarlygyň nyşany hökmünde mukaddes kasamy ýerine ýetirdi. 

                                                                   

Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň razylygy bilen, adalat ministri wezipesine M.Taganowy belledi we onuň özüne ynanylan wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Ministrligiň täzeden bellenilen ýolbaşçysy özüne bildirilen ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, bu düzümiň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ukyp-başarnygyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Adalat ministri Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, halkymyza, mähriban Watanymyza we hormatly Prezidentimize wepalylygyň nyşany hökmünde mukaddes kasamy ýerine ýetirdi hem-de halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşynyň bähbidine ak ýürekden gulluk etmäge taýýardygyny aýtdy. 

                                                                   

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda M.Hudaýkulyýew Döwlet gümrük gullugynyň başlygy wezipesine bellenildi. Döwlet Baştutanymyz onuň gullugyň işini geljekde nähili alyp barjakdygy bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşçysy özüne bildirilen belent ynam üçin ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, gullugyň işini talabalaýyk alyp barmak ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. Ol Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, mähriban halkymyza, ata Watanymyza we hormatly Prezidentimize wepaly gulluk etmegiň nyşany bolan mukaddes kasamy ýerine ýetirdi hem-de halkymyzyň parahat durmuşynyň, döredijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi ugrunda ak ýürekden gulluk etjekdigini aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz N.Atagaraýewi Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belläp, onuň bu wezipede işi nähili alyp barjakdygy bilen gyzyklandy. Gullugyň täze bellenen ýolbaşçysy ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna bildirilen ýokary ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýdyp, migrasiýa syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. Gullugyň başlygy Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna tagzym edip, mähriban halkymyza, ata Watanymyza we hormatly Prezidentimize wepaly gulluk etmegiň nyşany bolan mukaddes kasamy ýerine ýetirdi hem-de öňde goýlan wezipeleri çözmek ugrunda ak ýürekden gulluk etjekdigini aýtdy. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň jemgyýetde durnuklylygy hem-de ylalaşygy pugtalandyrmaga, dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen syýasaty alyp barýandygyny belledi. Şu maksatlara esaslanyp kabul edilen goranyş häsiýetli Harby doktrinamyzyň talaplaryna laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümi yzygiderli kämilleşdirilýär, ýurdumyzyň goranmak ukyby has-da berkidilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Watan goragçylarynyň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk we iş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak boýunça hem uly işleriň durmuşa geçirilýändigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, harby we hukuk goraýjy edaralar döwletimizde milli, harby we jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça möhüm wezipeleri ýerine ýetirýärler. Bu edaralar raýat jemgyýetiniň durnukly ösmegini üpjün etmek, ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek boýunça kabul eden maksatnamalarymyzy netijeli durmuşa geçirmekde zerur şertleri döredýärler. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň ruhy-ahlak taýdan iň ýokary talaplara laýyk gelmelidiklerini belledi. Olar Watanyň we halkyň öňünde kabul eden kasamyna wepaly bolup, ak ýürekden gulluk etmelidirler, şeýle hem ruhubelent, watansöýüji, öz işine ussat bolmalydyrlar, harby hünär babatda türkmeniň asylly däpleriniň talaplaryny ödemelidirler diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi, bu edaralaryň ýolbaşçylarynyň harby gullukçy, hukuk goraýjy edaranyň işgäri diýen ada mynasyp bolup, mertebesini hemişe belentde saklap, uly at-abraý gazanmalydyklaryny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün bu düzümleriň ýolbaşçylarynyň tassyklanandygyny belläp, olara Watanymyza we halkymyza wepaly gulluk etmegi, ynanylan wezipelerde ak ýürekden zähmet çekmegi arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlar diňlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, ilki bilen, ýurdumyzyň goranmak ministri B.Gündogdyýewe söz berdi. Ol 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şunda ýurdumyzyň goranyş ukybynyň berkidilmegine, harby gullukçylaryň hünär derejesiniň we söweşjeň taýýarlygynyň ýokarlandyrylmagyna, olaryň gulluk we durmuş şertleriniň yzygiderli gowulandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Soňra Baş prokuror B.Atdaýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde şu ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, adamlaryň konstitusion hukuklarynyň goragynda durýan we milli kanunçylygyň anyk ýerine ýetirilişine gözegçiligi alyp barýan prokuratura edaralarynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Içeri işler ministri M.Hydyrow IIM-niň düzümlerinde şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, hususan-da, jemgyýetçilik tertibini saklamak we düzgün bozmalaryň, paýtagtymyzyň we sebitleriň ýollarynda ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça amala aşyrylan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesow şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda milli kazyýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek, kanunçylygy hereket edýän halkara hukuk kadalaryna laýyk getirmek, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, şeýle hem garamagyndaky düzümleriň işine we olaryň kabul edýän çözgütlerine berk gözegçiligi amala aşyrmak boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Soňra milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew hasabat döwründe ministrlik tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, döwletimiziň milli bähbitlerini goramak boýunça durmuşa geçirilýän yzygiderli we maksatnamalaýyn çäreler, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň maksatnamalaryny netijeli amala aşyrmagyň möhüm şerti bolan durnukly hem-de amatly jemgyýetçilik ýagdaýyny saklamak ugrunda durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew şu ýylyň başyndan bäri Watanymyzyň mukaddes çäklerini ygtybarly goramak, serhet galalaryny abadanlaşdyrmak, serhetçileriň netijeli gullugy, amatly ýaşaýşy üçin zerur şertleri döretmek ugrunda alnyp barlan işler barada hasabat berdi.  

                                                                   

Soňra adalat ministri M.Taganow şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, täze kanunçylyk namalarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunda kanun çykaryjylygyň dünýä tejribesi işjeň peýdalanylýar. Şol bir wagtyň özünde, ilata ýokary derejeli hukuk hyzmatlary, raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligini guramagyň çäklerinde hukuk geňeşmeleri ýola goýulýar. 

                                                                   

Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde şu ýylyň üç aýynda geçirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Şunda gümrük terminallarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, oňa häzirki zamanyň öňdebaryjy tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagyna we ýurdumyzyň çäginden geçýän ýüklere berk gözegçiligi amala aşyrýan ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýew şu ýylyň başyndan bäri geçirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Aýratyn-da, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň çäklerinde gullugyň has netijeli işini üpjün etmek boýunça anyk çäreleriň amala aşyrylandygy bellenildi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow gözegçilik edýän düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Mundan başga-da, wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary «Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak hem-de Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşy hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, şu ýylyň aprel — iýun aýlary aralygynda, ýurdumyzyň Konstitusiýasyna we “Harby borç we harby gulluk hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna, degişli Buýruga laýyklykda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Ç.Amanowa ýüzlenip, onuň ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny goramakda, döwletiň howpsuzlygyny, goranmak ukybyny pugtalandyrmakda, hukuk tertibini üpjün etmekde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary bilen bilelikde uly işleri durmuşa geçirendigini belledi, oňa Watanymyzyň hem-de halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilen, goldanylan, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp kabul edilen goranyş häsiýetli Harby doktrinamyza laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzüminiň guramaçylyk meselesine hem seretmegi makul hasaplaýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň howpsuzlyk, harby we hukuk meseleleri boýunça orunbasarynyň wezipesiniň ýapylýandygyny aýtdy. Şeýle hem Ç.Amanowyň, başga işe geçmegi sebäpli, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesinden boşadylýandygyny mälim etdi. 

                                                                   

Ç.Amanow şu ýyllaryň dowamynda özüne bildirilen ynam hem-de dürli düzümleriň jogapkärli wezipelerinde yhlasly zähmet çekip, Watanymyza gulluk etmek hormatynyň miýesser edendigi üçin, döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, birnäçe wagtdan bäri abraý bilen gulluk edip gelýändigini, şeýle hem toplan tejribesini göz öňünde tutup, goranmak ministri B.Gündogdyýewi Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň täze düzümini tassyklamak hakyndaky Permana hem-de Kiberhowpsuzlyk boýunça döwlet toparynyň düzümini tassyklamak baradaky Karara gol çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan wezipeleri kesgitledi we ilki bilen, goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýewe ýüzlenip, goranyş häsiýetli Harby doktrinamyza laýyklykda, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçlerini mundan beýläk hem döwrebaplaşdyrmaga, harby bölümlerde harby düzgün-nyzamy pugtalandyrmaga gönükdirilen işleri dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Şol bir wagtyň özünde, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli harby tehnikalarynyň döwrebap, abat hem-de işjeň ýagdaýda saklanmagy üpjün edilmelidir. Harby gullukçylaryň ýaşaýyş-durmuş, gulluk şertlerini gowulandyrmak üçin döwrebap harby şäherçeleri we harby bölümleri gurmak, abatlamak işlerine aýratyn ähmiýet berilmelidir. 

                                                                   

Goşunlarda 2022-nji okuw ýylynda göz öňünde tutulan ähli okuw sapaklaryny, taktiki türgenleşikleri, meýdan we deňiz tälimlerini hem-de beýleki çäreleri ýokary derejede geçirmek möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Baş prokuror B.Atdaýewe ýüzlenip, ýurdumyzyň raýatlarynyň hukuklaryny, azatlyklaryny goramak, edara-kärhanalaryň, guramalaryň, şeýle hem önümçilik-hojalyk we täjirçilik işine gatnaşýanlaryň hukuklaryny goramak maksady bilen, kanunlaryň, hukuk namalarynyň takyk, birmeňzeş berjaý edilişine prokuror gözegçiligini yzygiderli amala aşyrmagy tabşyrdy. 

                                                                   

Ähli edaralarda döwlet emlägini aýawly saklamak boýunça düzgünleriň berk berjaý edilişine möhüm ähmiýet berilmelidir. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu edaranyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygy barada aýdyp, kanunçylyk namalarynyň ýerine ýetirilişine yzygiderli prokuror gözegçiligini amala aşyrmagyň möhümdigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz içeri işler ministri M.Hydyrowa ýüzlenip, ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny, azatlyklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramak, kanunylygy, hukuk tertibini üpjün etmek, jemgyýetçilik tertibini, howpsuzlygyny goramak işlerini ýokary derejede ýerine ýetirmegi tabşyrdy. Ýol hereketiniň howpsuzlygyny hem-de ýangyn howpsuzlygyny üpjün etmek işlerine, dünýäniň öňdebaryjy tejribelerini ornaşdyrmak bilen, hemişe berk gözegçilik edilmelidir diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, IIM-niň ähli düzümleýin bölümleriniň sazlaşykly işiniň üpjün edilmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz içeri işler edaralaryna işiň häzirki zaman usullaryny we görnüşlerini ornaşdyrmagyň wajypdygyny belläp, bu babatda ministre anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesowa adyl kazyýetligi amala aşyrmak bilen, raýatlaryň hukuklaryny hem-de azatlyklaryny, döwlet we jemgyýetçilik bähbitlerini kanunlara laýyklykda goramagy ýokary derejede alyp barmagy tabşyrdy. Türkmenistanyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleriň wajypdygyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şeýle hem raýatlaryň arzalaryna, şikaýatlaryna aýratyn üns bilen seredip, olaryň öz wagtynda we kanuny çözgüdi tapylmalydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz kazyýet ulgamynyň işiniň esasy ugurlary barada aýdyp, onuň netijeli häsiýete eýe bolmagynyň hukuk, demokratik döwlet hökmünde ykrar edilen ýurdumyzyň ösüşinde ähmiýetlidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, kazyýet önümçiligini mundan beýläk-de kämilleşdirmek we bu ugurda täzeçil ýörelgeleri öwrenmek zerur hasaplanylýar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy milli howpsuzlyk ministri G.Annaýewe döwletimiziň özygtyýarlylygyny, kоnstitusiоn gurluşyny, çäk bitewüligini gоrap saklamak, ykdysady, ylmy-tehniki we goranmak kuwwatyny berkitmek bоýunça milli howpsuzlyk edaralarynyň öňünde durýan wezipeleriň doly ýerine ýetirilmelidigini tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, seljeriş işlerini geçirmek, düzüm bölümleriniň işine häzirki zaman usullaryny we sanly ulgamy ornaşdyrmak wajyp wezipeleriň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýewe ýüzlenip, döwlet serhedini ygtybarly goramagy üpjün etmegiň Döwlet serhet gullugynyň esasy wezipeleriniň biridigini belledi. 

                                                                   

Watanymyzyň mukaddes çäkleriniň goraglylygyny degişli derejede üpjün etmek maksady bilen, inženerçilik-tehniki desgalaryň gurluşygyny dowam etmek, serhet çäklerine gözegçiligi güýçlendirmek boýunça anyk tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Adalat ministri M.Taganowa Türkmenistanyň Milli Geňeşi we Ministrler Kabineti tarapyndan taýýarlanylýan kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň işlenip taýýarlanmagyna gatnaşmak, olara degişlilikde teklipleri we hukuk netijenamalaryny bermek boýunça anyk tabşyryklar berildi. Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň kadalaşdyryjy hukuk namalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak we ulgamlaşdyrmak işlerini sanly ulgamyň üsti bilen has-da kämilleşdirmegi dowam etmegi tabşyrdy. Şol bir wagtyň özünde kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryna bellenen tertipde netijenama bermegiň, Türkmenistanyň halkara şertnamalaryna we ylalaşyklaryna hukuk seljermesini geçirmegiň zerurdygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyz kanunçylygy düşündirmek işine aýratyn ähmiýet berilmelidigini we ilatyň hukuk taýdan habarlylygyny ýokarlandyrmagyň guramaçylyk-usulyýet taýdan üpjün edilmelidigini aýtdy.  

                                                                   

Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýewe daşary söwdany we milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge ýardam bermek boýunça gümrük edaralarynyň ähli zerur işleri alyp barmalydygy tabşyryldy. Ýurdumyzyň ulag-logistika düzümini we üstaşyr-ulag geçirijiligini ösdürmek, şeýle hem gümrük serhediniň üstünden haryt dolanyşygyny çaltlandyrmak maksady bilen, serhetüsti geçýän harytlaryň, ulag serişdeleriniň çalt geçirilmegini, ýokary hilli barlanmagyny üpjün edýän şertler döredilmelidir. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy gümrük edaralarynyň ýörite enjamlaryny, tehniki serişdelerini we programma üpjünçiliklerini netijeli ulanmak arkaly gümrük gözegçiliginiň talabalaýyk guralmagynyň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýewe ýüzlenip, oňa döwletimiziň migrasiýa babatdaky syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini, migrasiýa meseleleri boýunça Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň berjaý edilmegini ýokary derejede üpjün etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz raýatsyzlygyň soňuna çykmak boýunça kabul edilen milli meýilnamanyň talaplaryna laýyklykda, ýurdumyzyň çäginde hemişelik ýaşaýan, raýatlygy bolmadyk adamlary Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň dowam etdirilmelidigini belledi we bu babatda anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy B.Gündogdyýewe Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary hökmünde harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmegi tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, bu edaralara dünýäniň öňdebaryjy tejribelerini, döwrebap tehnologiýalaryny we sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen, ýurdumyzyň goranmak kuwwatyny ýokarlandyrmak, milli howpsuzlygy, jemgyýetçilik hukuk tertibini, kanunylygy üpjün etmek boýunça Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen bilelikde ähli zerur işleri alyp barmagy dowam etmek tabşyryldy. 

                                                                   

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy hem-de olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, halkymyzyň parahat we bagtyýar durmuşynyň, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                                                           


                       


                                                                                                                                                   

Beýleki habarlar

                           

 •                                                                                            Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Bitewi dünýä — bitewi geljek                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            «Biziň Planetamyz, biziň saglygymyz»                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Ösüşiň we abadançylygyň ýörelgesi                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Deliden Aşgabada uzaýan ýürekdeşlik ýollary                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Hormatly okyjylar!                                                                                       

                                                 9 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Ösüşiň we abadançylygyň ýoly bilen                                                                                       

                                                 17 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti dürli pudaklaryň işini guramak boýunça maslahat geçirdi                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Abadan durmuşyň maksatnamasy                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Ekologiýa hepdeligi — durnukly ösüşiň nyşany                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Watan diňe halky bilen Watandyr!                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Aşgabat duşuşygy: Türkmen-hindi hyzmatdaşlygynyň täze sahypasy                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary: wakalar, pursatlar, görnüşler                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Diýary wasp edýän owazlar                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanly türgenler halkara ýaryşlarda                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Möhüm möwsüme taýýarlyk                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Gadymyýetiň ýaňy                                                                                       

                                                 2 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Arassaçylyk saglykdyr                                                                                       

                                                 2 gün öň                                           

07.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti dürli pudaklaryň işini guramak boýunça maslahat geçirdi

Aşgabat, 5-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen baglanyşykly maslahat geçirdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz maslahatyň gün tertibine geçip, ilki bilen, maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek meselesine garady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz M.Serdarowy maliýe we ykdysadyýet ministri, şeýle hem Türkmenistanyň Hökümetinden Ýewropa Bileleşiginiň halkara tehniki kömek baradaky milli utgaşdyryjysy we Bütindünýä bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerine bellemek barada karara gelendigini mälim etdi. 

                                                                   

Soňra M.Serdarow özüne bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, täze bellenen ministre birnäçe tabşyryklary, şol sanda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etmek hem-de makroykdysady durnuklylygy saklamak üçin zerur çäreleri görmek boýunça görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Pudaklarda önümçilik kuwwatlyklarynyň ulanylyşyny, meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini yzygiderli seljermek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine, girdejileriň artdyrylmagyna, salgytlaryň öz wagtynda we doly tölenilmegine, býujet serişdeleriniň netijeli ulanylmagyna, çykdajylaryň rejeli hem-de maksadalaýyk maliýeleşdirilmegine berk gözegçilik etmek babatda tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Halkara tejribeden ugur alyp, býujet-salgyt ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, maliýe, býujet, salgyt we gymmatly kagyzlar ulgamynyň düzgünlerini, usulyýetini kämilleşdirmek, elektron salgyt ulgamyna geçmegi çaltlandyrmak babatda tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, döwlet maýa goýumlarynyň netijeliligini artdyrmak, maýa goýum we işewürlik, daşary ýurt göni maýa goýumlary üçin amatly şertleri döretmek boýunça degişli işleri geçirmek barada görkezmeler berildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň edaralary, Halkara Pul gaznasy, Bütindünýä banky we beýleki halkara maliýe-ykdysady guramalar bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmek üçin zerur işleri alyp barmagyň möhümdigine ünsi çekip, bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz M.Sylapowy zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministri, Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy wezipelerine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, oňa söz berdi. 

                                                                   

M.Sylapow örän jogapkärli wezipäniň ynanylandygy üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, öňde duran wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin bilimini we tejribesini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, ilatyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, täze iş orunlaryny döretmek meselelerine aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Mundan başga-da, kesp-kärine görä iş gözleýänler bilen iş berijileri utgaşdyrmak işlerini talabalaýyk ýola goýmak, zähmete ukyply raýatlary sebitler we pudaklar boýunça sazlaşykly dolandyrmak üçin zerur işleri yzygiderli geçirmek, şäherlerde, etraplarda we obalarda zähmet gorlarynyň hem-de boş iş ýerleriniň hasabaty bilen bagly meseleleri berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz zähmet gatnaşyklary, zähmete hak tölemek we zähmeti goramak babatda hereket edýän kadalaşdyryjy namalary döwrüň talabyna laýyklykda kämilleşdirmek, türkmenistanlylaryň durmuş goraglylygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, aýratyn kömege mätäç adamlara hemmetaraplaýyn döwlet goldawynyň berilmegini üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyna ministrligiň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi. Pensiýalary we döwlet kömek pullaryny bellemekde hem-de hasaplamakda takyklygy üpjün etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we Pensiýa gaznasyna pensiýa gatançlarynyň doly möçberde gelip gowuşmagyny gözegçilikde saklamagy tabşyryp, täze bellenen ministre işde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow D.Täşliýewi Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini mälim etdi hem-de onuň iş meýilnamasy bilen gyzyklandy. 

                                                                   

D.Täşliýew özüne bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bu düzümiň öňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin bilimini we ukyp-başarnygyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli resminama gol çekip, Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysyna ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň we meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini, maýa goýum meýilnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagyny, 2022-nji ýylda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryňdyr desgalaryň gurluşyklarynyň ýokary hilli hem-de bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçilik etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem döwletiň tebigy, maliýe hem-de maddy serişdeleriniň ulanylyşynyň peýdalylygy we kanunylygy, dolandyrylyşynyň netijeliligi boýunça ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda geçirilýän meýilnamalaýyn seljerme işlerini dowam etmegiň, döwletiň maýa goýum we satyn alma taslamalary boýunça serişdeleriň netijeli harçlanylmagyny gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny belläp, D.Täşliýewe täze wezipede üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz M.Hojagulyýewi «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygy wezipesine bellemek barada karara gelendigini aýtdy we onuň bu işde geljekki meýilnamalary bilen gyzyklandy. 

                                                                   

M.Hojagulyýew ýokary ynamy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, bu düzümiň işini häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede alyp barmak üçin ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz degişli resminama gol çekip, ýurdumyzda öndürilýän hem-de sarp edilýän harytlaryň ýylsaýyn artýandygyny nazara alyp, «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy tarapyndan işleriň döwrebaplaşdyrylmagynyň möhümdigine bu gullugyň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi. 

                                                                   

Standartlaşdyryş işlerini we sertifikatlaryň berlişini ýönekeýleşdirmek, hyzmatlaryň hilini gowulandyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän we özümizde öndürilýän harytlaryň barlaghana synaglaryndan geçirilmegi üçin baş döwlet gullugy tarapyndan zerur barlag-synag enjamlary bilen üpjünçiligi gazanmak möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi we M.Hojagulyýewe işde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz D.Amanmuhammedowy Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine belläp, ony zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary, Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary wezipelerinden boşatmak barada karara gelendigini aýtdy. 

                                                                   

D.Amanmuhammedow özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň statistika ulgamynyň işgärleri bilen öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz degişli resminamalara gol çekip, döwlet komitetiniň täze ýolbaşçysyna ykdysadyýetiň nazaryýetinden, kadalaryndan we oňyn halkara tejribeden ugur alyp, jemi içerki önümi we beýleki makroykdysady görkezijileri hasaplamagyň usulyny kämilleşdirmegi, statistiki hasabatlylygyň görnüşlerini tükellemegi hem-de bu işleri sanly ulgam arkaly guramagy we statistiki hasabatlary sanly ulgam arkaly dolandyrmak işlerini çaltlandyrmagy tabşyrdy. 

                                                                   

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda öňde boljak ilat ýazuwyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek, onuň işinde häzirki zamanyň ösen tejribesini we sanly ulgamy işjeň ulanmak meselelerine aýratyn ähmiýet bermegi tabşyryp, D.Amanmuhammedowa täze wezipede üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz T.Mälikowy ýurdumyzyň Merkezi bankynyň başlygy, şeýle hem Halkara Pul gaznasynyň Türkmenistandan dolandyryjysy we Aziýanyň Ösüş bankynyň Türkmenistandan dolandyryjysy wezipelerine belläp, ony maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini mälim etdi hem-de onuň täze wezipelerde nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

T.Mälikow bildirilen ýokary ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow degişli resminamalara gol çekip, ýurdumyzyň pul-karz ulgamyny durnukly ösdürmek, maliýe serişdelerini dolandyrmagy kämilleşdirmek, harytlaryň bahasyny durnukly saklamak hem-de daşary ýurt pulundaky girdejileri artdyrmak, milli manadyň hümmetiniň durnukly bolmagyny üpjün etmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi we Merkezi bankyň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi hem-de täze wezipede üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow toplumyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryny belläp, olara degerli maslahatlary hem-de tabşyryklary berendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda gözegçilik edýän düzümleriniň sazlaşykly işiniň üpjün ediljekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

 Soňra maslahat ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda dowam etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow B.Amanowy Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy we oňa söz berdi. 

                                                                   

B.Amanow özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli güýç-gaýratyny hem-de bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, «Türkmengaz» döwlet konserniniň tebigy gazy çykarmak boýunça kabul edilen meýilnamanyň doly ýerine ýetirmelidigini, ýurdumyzyň içerki sarp edijilerini tebigy gazyň zerur mukdary bilen ilkinji nobatda üpjün etmelidigini, ilatly ýerlerde suwuklandyrylan gaz ýangyjynyň bökdençsizligini üpjün etmelidigini aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow uglewodorod serişdelerini diwersifikasiýa ýoly bilen dünýä bazarlaryna çykarmagy, tebigy gazyň daşarky bazarlara iberilýän möçberini artdyrmagy, şeýle hem gaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäreleri görmegi gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitläp, B.Amanowa işde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz G.Agajanowy «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy wezipesine belläp, ony bu konserniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini mälim etdi we onuň täze wezipede alyp barjak işleri bilen gyzyklandy. 

                                                                   

G.Agajanow özüne jogapkärli wezipäniň ynanylýandygy üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, öňde duran wezipeleri ýerine ýetirmek üçin güýç-gaýratyny we bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow degişli resminama gol çekip, döwlet konserniniň ýolbaşçysyna nebit çykarmagyň meýilnamasyny doly ýerine ýetirmek, nebit guýularynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek, täze nebit guýularyny işe girizmek, ýakyn iki ýylda nebitiň goşmaça möçberlerini çykarmak babatda kabul edilen meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hazar deňziniň türkmen bölegindäki ygtyýarlandyrylan toplumlary daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna özleşdirmek meselesini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. Hormatly Prezidentimiz gaýtadan işleýän kärhanalary çig nebit bilen üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyny belläp, bu işlerde konserniň başlygyna üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz M.Rozyýewi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy we onuň bu wezipede geljekde nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy.  

                                                                   

M.Rozyýew özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli ukyp-başarnygyny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, döwlet korporasiýasynyň täze bellenen ýolbaşçysynyň ünsüni öňde duran işiň esasy ugurlaryna çekdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzda tebigy gazyň ýeterlik gorlarynyň bardygyny nazara alyp, gözleg-barlag hem-de buraw işlerini, esasan, nebitiň gorlaryny artdyrmaga gönükdirmek zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz uglewodorod serişdelerine baý meýdançalarda seýsmiki-gözleg işlerini netijeli dowam etdirmegi, täze nebit ýataklaryny ýüze çykarmagy hem-de özleşdirmegi, ýerasty suwlaryň hem-de gaty magdanlaryň gorlaryny artdyrmagy we bu ugurda bar bolan wezipeleriň ylmy taýdan esaslandyrylan çözgütlerini tapmak meselelerine möhüm ähmiýet bermegi tabşyryp, M.Rozyýewe öňde durýan wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň pudaklaryna ýolbaşçylary belländigi we olara gymmatly maslahatlary berendigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek, oňa dünýäniň ösen tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak, nebitiň we gazyň çykarylýan möçberini artdyrmak, pudagyň eksport kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmak ugrunda degişli tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk-senagat toplumynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek baradaky meselelere geçdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz G.Orunowy gurluşyk we binagärlik ministri wezipesine bellemek barada karara gelendigini aýtdy hem-de onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Wezipä täze bellenen ministr döwlet Baştutanymyza uly ynamy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ähli güýç-gaýratyny we bilimini ministrligiň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin sarp etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň alyp barýan işleriniň wajypdygy barada aýdyp, şu ýyl açylyp ulanmaga beriljek binalaryň hem-de desgalaryň öz wagtynda we ýokary hilli tabşyrylmagyny berk gözegçilikde saklamagyň, gurluşyklary zerur gurluşyk serişdeleri we enjamlar bilen öz wagtynda üpjün etmek üçin ähli çäreleri görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi we täze bellenen ýolbaşça jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz B.Annamämmedowy senagat we gurluşyk önümçiligi ministri wezipesine bellemek barada karara gelendigini mälim etdi. Döwlet Baştutanymyz ondan bu wezipede alyp barjak işleri barada aýtmagyny sorady. 

                                                                   

B.Annamämmedow bildirilen ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ähli güýç-gaýratyny, bilimini hem-de toplan tejribesini öz öňünde goýlan jogapkärli wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin sarp etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp edijilerini daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan ýokary hilli önümler bilen doly möçberde üpjün etmäge ukyply kuwwatly gurluşyk senagatyny kemala getirmegiň zerurdygyna aýratyn ünsi çekip, bu işe döwletimiziň telekeçilerini işjeň çekmegiň, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän bilelikdäki döwrebap kärhanalary gurmagyň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine bellenen wezipeleri durmuşa geçirmekde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz H.Rejepmyradowy energetika ministri wezipesine bellemek barada karara gelendigini mälim etdi we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

H.Rejepmyradow bildirilen uly ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň elektroenergetika senagatyny mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de kämilleşdirmäge gönükdirilen wezipeleri öz wagtynda amala aşyrmak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, giň möçberli Döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmakda milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan energetika senagatyny döwrebaplaşdyrmaga aýratyn ornuň degişlidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz bar bolan kuwwatlyklary, şol sanda Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energetikany — Gün we ýel energiýasyny ulanmagy ösdürmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmek arkaly, yzygiderli artdyrmak babatda gaýragoýulmasyz wezipeleri kesgitledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň energetika pudagynyň kuwwatlyklaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň hem-de pugtalandyrmagyň wajypdygyny nygtap, H.Rejepmyradowa işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz S.Ýolamanowy Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipedäki meýilnamalary bilen gyzyklandy. 

                                                                   

S.Ýolamanow bildirilen ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, şu ýylyň fewral aýynda döredilen we ýurdumyzda awtomobil ýollarynyň gurluşygynyň kämilleşdirilmegini esasy ugur edinýän düzümiň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda tagalla etjekdigine döwlet Baştutanymyzy ynandyrdy. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Agentligiň täze ýolbaşçysyna düzümiň maddy-enjamlaýyn binýadyny täzelemek boýunça teklipleri taýýarlamak, şeýle-de öňdebaryjy tejribelerden ugur alyp, agentligiň garamagyndaky ýol gurluşyk edara-kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetine öwürmek we bilelikdäki kärhanalary döretmek boýunça degişli işleri geçirmek tabşyryldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýol gurluşygynda ýokary hili gazanmak üçin önümçilige ylmy-tehniki innowasiýalary ornaşdyrmagyň, ýokary hilli gurluşyk serişdelerini taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň başlygyna jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz N.Nyýazlyýewi “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygy wezipesine bellemek barada karara gelendigini aýtdy we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

N.Nyýazlyýew bildirilen uly ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin güýç-gaýratyny gaýgyrman zähmet çekjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, ýolbaşça ýurdumyzyň himiýa senagatynyň önümçilik kuwwatlyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de pugtalandyrmak babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzdaky çig mal serişdelerini özleşdirmek arkaly, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini giňeltmek, şonuň ýaly-da, olaryň eksporta iberilişiniň möçberini artdyrmak möhümdir. Agrotehniki möhletlere laýyklykda, oba hojalyk toplumyny ýurdumyzda öndürilýän mineral dökünler bilen üpjün etmek esasy wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz himiýa toplumlarynyň bökdençsiz işledilmeginiň hem-de olary doly kuwwatynda ulanmagyň zerurdygyna ünsi çekip, käbir kärhanalary hususylaşdyrmak boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy we “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň başlygyna işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa gözegçilik edýän düzüminiň ýolbaşçylaryny wezipä belländigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan möhüm wezipeleri çözmek hem-de bildirilen belent ynamy ödemek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine, bilimdir tejribelerini gaýgyrman zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy. 

                                                                   

 Soňra maslahat söwda we dokma senagaty pudagynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen bagly mesele boýunça dowam etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine O.Gurbannazarowy bellemek kararyna gelendigini aýtdy hem-de onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Ministr bildirilen ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, özüne ynanylan wezipede halkymyzyň, mähriban Watanymyzyň bähbitlerinden ugur alyp, ak ýürekden işlejekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, söwda pudagynyň işini kämilleşdirmek, häzirki zaman üpjünçilik ulgamlaryny döretmek, paýtagtymyzda we welaýatlarda täze söwda merkezleriniň gurluşygyny yzygiderli alyp barmak, söwda ulgamynda bölek haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Alnyp barylýan işleriň çäklerinde harytlaryň elýeterliligini, ilata söwda hyzmatyny etmegiň hilini we medeniýetini yzygiderli ýokarlandyrmak zerurdyr. Döwlet Baştutanymyz ministre işinde üstünlik gazanmagy arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň dokma senagaty ministri wezipesine R.Rejepowy bellemek kararyna gelendigini aýdyp, oňa söz berdi. 

                                                                   

Ministr bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, yhlasly zähmeti bilen dokma pudagyny mundan beýläk-de netijeli ösdürmek, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmak işinde güýç-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, geljek 30 ýylda ýurdumyzyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda, dokma pudagynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmagy, içerki bazary özümizde öndürilýän ýokary hilli, ekologik taýdan arassa, bäsdeşlige ukyply dokma önümleri bilen doly üpjün etmegi, egin-eşikleriň, deri önümleriniň we aýakgaplaryň görnüşlerini köpeltmegi esasy ugur hökmünde kesgitledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz pudagyň kärhanalarynyň döwrebaplaşdyrylmagyna hem-de önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagyna aýratyn üns çekip, ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz B.Çaryýewi Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini habar berdi hem-de onuň bu wezipede alyp barjak işleri bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Biržanyň ýolbaşçysy bildirilen ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, özüne ynanylan ulgamda eksporty diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek hem-de daşary söwdanyň mukdaryny artdyrmak boýunça ähli güýjüni gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, bazar şertlerinde ýurdumyzda lomaý haryt bazaryny emele getirmek üçin amatly şertleri döretmek boýunça zerur işleri geçirmegiň, birža söwdasyny guramakda ýerlenilýän harytlar boýunça baha emele getirmegiň netijeli usullaryny ornaşdyryp, haryt-çig mal serişdelerini ýerlemegiň netijeli syýasatyny ýöretmek, lomaý söwdany ösdürmekde beýleki döwletler bilen netijeli daşary söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge we giňeltmäge gönükdirilen işleri alyp barmak, biržanyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, ýurdumyzda öndürilýän önümleri mahabatlandyrmak boýunça zerur işleri geçirmegi dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak üçin dünýäniň ösen döwletleriniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny we tejribesini ornaşdyrmak boýunça çäreleri hem işjeň dowam etmek boýunça birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz O.Işangulyýewany «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipedäki meýilnamalary bilen gyzyklandy. 

                                                                   

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň täze bellenen ýolbaşçysy bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk sözlerini aýdyp, halkymyzyň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan halyçylyk sungatyny gorap saklamaga we geljekki nesillere ýetirmäge gönükdirilen döwlet syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça ýolbaşçylyk edýän düzümini has-da ösdürmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, türkmen milli halyçylyk sungatyny ösdürmek we haly önümlerini milli öwüşginleri saklap, täze nagyşlardyr göller bilen baýlaşdyrmak, el haly önümçiliginde gadymy milli göllerimizi dikeltmek, ýerli hem-de daşary ýurtly alyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak, häzirki ösen talaplara laýyk gelýän çeper halyçylyk kärhanalarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny, çig mal üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Wise-premýer Ç.Gylyjow toplumyň ýolbaşçylaryny wezipä belläp, bildiren uly ynamy üçin hormatly Prezidentimize hoşallygyny beýan edip, gözegçilik edýän toplumynyň ähli ýolbaşçylarynyň özlerine ynanylan wezipede mähriban Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine ak ýürekden, yhlasly zähmet çekjekdiklerine hem-de sanly ulgamy ornaşdyrmaga, söwda ulgamynyň, dokma senagatynyň we biržanyň işlerini kämilleşdirmäge gönükdirilen wezipeleri öz wagtynda ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra maslahat oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen dowam etdi. Döwlet Baştutanymyz A.Altyýewi oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy.  

                                                                   

A.Altyýew özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden sagbolsun aýdyp, pudagyň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekdi hem-de bu ugurda kabul edilen maksatnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek, pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmek, ekologik taýdan arassa azyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny we görnüşlerini artdyrmak, ýerli toprak-howa şertlerini göz öňünde tutup, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmak, ylmy taýdan esaslandyrylan usullary giňden ornaşdyrmak babatda ministre birnäçe anyk tabşyryklary berdi we oňa işde üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz G.Baýjanowy Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipedäki iş meýilnamalary bilen gyzyklandy. 

                                                                   

G.Baýjanow bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, edaranyň öňünde duran wezipeleri ýerine ýetirmek üçin zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekdi hem-de ýurdumyzyň suw akabalarynda ýitgileri azaltmak maksady bilen, örtükli suwaryş akabalaryny we ýapyk turba görnüşli suw geçirijileri gurnamak, damjalaýyn usulda suwaryş enjamlarynyň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan suw howdanlarynyň göwrümini giňeldip, täze howdanlary gurmak işlerini dowam etmek meseleleriniň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz derýalarda we beýleki akabalarda hem-de howdanlarda arassalaýyş işlerini öz wagtynda geçirmegiň wajypdygyny nygtap, işde sanly tehnologiýalary ulanmak meselelerine aýratyn ähmiýet bermegi tabşyrdy we G.Baýjanowa üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz A.Berdiýewi «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň baş direktory wezipesine bellemek kararyna gelendigini mälim etdi we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

A.Berdiýew özüne bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, ýurdumyzda ahalteke atlarynyň baş sanyny artdyrmak, tohumçylyk-seleksiýa işlerini kämilleşdirmek, ahalteke bedewleriniň dünýädäki şan-şöhratyny mundan beýläk-de belende galdyrmak, at çapyşyklaryny, atly sport bäsleşiklerini, dürli at üstündäki oýunlary we bedewleriň halkara gözellik sergilerini geçirip durmak babatda A.Berdiýewe birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz A.Berdiýewe jogapkärli wezipede üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew toplumyň pudaklarynyň ýolbaşçylaryny belläp, gymmatly maslahatlary berendigi üçin hormatly Prezidentimize sagbolsun aýtdy hem-de ulgamyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, azyk bolçulygyny pugtalandyrmak, ýerden alynýan hasylyň mukdaryny köpeltmek, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, maldarçylyk toplumlarynyň işini talabalaýyk guramak ugrunda ähli zerur tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

 Soňra maslahat ylym, bilim, sport we saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek bilen dowam etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz G.Ataýewany ýurdumyzyň bilim ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

G.Ataýewa bildirilen ýokary ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdi we ýurdumyzyň bilim ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek ugrunda ähli zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, bilim we terbiýeçilik işlerinde öňdebaryjy usullary, döwrebap sanly tehnologiýalary giňden ulanmagyň, mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň, daşary ýurt dilleri, beýleki möhüm ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz milli bilim ulgamyny ösüşiň täze belentliklerine çykarmak ugrunda zerur tagallalary etmegi tabşyrdy we bilim ministrine işinde üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow N.Amannepesowy saglygy goraýyş we derman senagaty ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu jogapkärli wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

N.Amannepesow bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen bilelikde iş alyp barjakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, ministre ylmy-barlag we bejeriş-öňüni alyş işlerini talabalaýyk alyp barmak, milli saglygy goraýyş ulgamyna keselleriň öňüni almagyň, anyklamagyň, bejermegiň we saglygy dikeltmegiň täze, netijeli usullaryny ornaşdyrmak, saglygy goraýyş edaralarynda sanly ulgamy ulanmak, Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri, beýleki abraýly halkara guramalar we ösen ýurtlaryň öňdebaryjy klinikalary bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça epidemiologik ýagdaýa gözegçilik ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş işleriniň berjaý edilişine yzygiderli gözegçiligi ýola goýmagyň möhümdigini belläp, N.Amannepesowa üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz G.Agamyradowy sport we ýaşlar syýasaty ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

G.Agamyradow özüne bildirilen ynam üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirip, ýurdumyzda sporty we ýaşlar syýasatyny mundan beýläk-de ösdürmek hem-de kämilleşdirmek ugrunda ähli zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, G.Agamyradowa türkmen türgenlerini iri halkara sport ýaryşlaryna taýýarlamak boýunça anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz halkara derejeli ussat türgenleri taýýarlamagy dowam etmegiň zerurdygyny nygtap, sportuň görnüşleri boýunça milli federasiýalaryň işini kämilleşdirmegi tabşyrdy we ministre işinde üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew toplumyň düzümlerine ýolbaşçylary belländigi hem-de olara zerur maslahatlary berendigi üçin döwlet Baştutanymyza sagbolsun aýtdy we ýurdumyzyň ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, olara häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak hem-de halkara derejeli türgenleri taýýarlamak we ýaryşlary guramak boýunça degişli gulluklaryň sazlaşykly işiniň üpjün edilmegi ugrunda zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maslahaty dowam edip, A.Şamyradowy Türkmenistanyň medeniýet ministri wezipesine bellemek kararyna gelendigini mälim etdi we onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

A.Şamyradow bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, medeniýet ulgamynyň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda güýç-gaýratyny, ukyp-başarnygyny hem-de bilimini gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, oňa türkmen medeniýetini we sungatyny ösdürmek, medeniýet ulgamynyň işini kämilleşdirmek, ugurdaş edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow A.Şamyradowa işde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz A.Aşyrowy Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipedäki iş meýilnamalary bilen gyzyklandy. 

                                                                   

A.Aşyrow bildirilen ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, tele we radioýaýlymlaryň işini kämilleşdirmek, täze kinofilmleri döretmek boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen bilelikde ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekdi hem-de ýolbaşça teleradioýaýlymlaryň we olaryň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işini täzeçe guramak, gepleşikleriň hem-de filmleriň döwrebap usulda taýýarlanylmagyny üpjün etmek, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmak we kinematografiýanyň işini gowulandyrmak babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi we A.Aşyrowa işde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow A.Hudaýberdiýewi Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýtdy hem-de onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

A.Hudaýberdiýew ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ukyp-başarnygyny gaýgyrman işlejekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, gullugyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, işgärleriň hünär başarnyklaryny kämilleşdirmek, işiň ýokary hilini gazanmak babatda birnäçe tabşyryklary berdi we A.Hudaýberdiýewe üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow M.Gazakbaýewi Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň başlygy wezipesine bellemek kararyna gelendigini aýdyp, onuň bu wezipede nähili işlejekdigi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

M.Gazakbaýew özüne bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, agentligiň öňünde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerini halkara maglumat giňişliginde beýan etmek, dünýäniň iri habarlar agentlikleri, abraýly neşirleri, meşhur habar beriş ýaýlymlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek, täzelikleri we habarlary metbugat giňişliginde ýerleşdirmek boýunça toplumlaýyn işleri alyp barmak babatda agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi hem-de oňa işde üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa toplumyň pudaklarynyň ýolbaşçylaryny belländigi we olara gymmatly sargytlary edendigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, şol sanda teleradioýaýlymlaryň we neşirýat gullugynyň işini kämilleşdirmek, olara häzirki zamanyň ösen tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen bilelikde tagalla etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maslahaty jemläp, wezipä bellenen ýolbaşçylary ýene bir gezek gutlady hem-de olara berk jan saglyk, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, berkarar Watanymyzyň abadançylygynyň bähbidine gönükdirilen işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

06.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 4-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini talabalaýyk geçirmegiň wajyp meselelerine garaldy. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. 

                                                                   

Häkim häzirki döwürde bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň alnyp barylýandygy, ekin meýdanlarynda keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça zerur çäreleriň görülýändigi barada hasabat berdi. Şeýle hem ol gowaça ekişini bellenen agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirmek ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy. 

                                                                   

Welaýatda ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny öndürmek maksady bilen ähli zerur işler alnyp barylýar. Şunda welaýatyň çäklerinde tokaý zolaklaryny giňeltmek, ekilen baglara ideg etmek işlerine möhüm ähmiýet berilýär. Şol bir wagtyň özünde pile möwsümini guramaçylykly geçirmek ugrunda zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Häkim Oba milli maksatnamasyndan, şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda degişli işleriň alnyp barylýandygyny belläp, medeni-durmuş maksatly binalaryň, ýollaryň, suw arassalaýjy desgalaryň gurluşyklarynyň depginlerini ýokarlandyrmak ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigi barada hasabat berdi. Şeýle hem öňde boljak şanly seneler, şol sanda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreler barada habar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bugdaý ekilen meýdanlarda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehniki kadalara doly laýyk gelmeginiň we olary kesgitlenen möhletlerde ýerine ýetirmegiň geljekki bol hasylyň kepilidigini belledi. Şoňa görä-de, ak ekinlere ideg işleri bilen bir hatarda, welaýatda gowaça ekişiniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegi häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bu işler bilen bir hatarda, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, degişli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Şeýle hem welaýatda bag nahallaryny ekmek, tokaý zolaklaryny döretmek bilen bir hatarda, ekilen baglara ideg işleri yzygiderli alnyp barylmalydyr. Şol bir wagtyň özünde pile öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün etmek babatda anyk tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatyň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň, aýratyn-da, durmuş maksatly binalaryň gurluşyklarynyň hemişe üns merkezinde saklanmalydygyny belläp, bu işleriň bellenilen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýandygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň durmuşynda uly ähmiýeti bolan şanly seneler barada aýdyp, olaryň, hususan-da, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew ýurdumyzyň günbatar welaýatynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, ak ekinlerden bol hasyl öndürmek ugrunda geçirilýän degişli möwsümleýin ideg işleriniň depginleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, ak ekinlere ideg işleri bilen bir hatarda, gowaça ekişinde ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň we degişli gurallaryň doly güýjünde işledilmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär. Şunda ekerançylyk meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilýän ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden bol hasyl almak ugrunda toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Şeýle hem häkim köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegiň ýazky möwsümini guramaçylykly geçirmek we ekilen baglara degişli derejede ideg etmek wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilýändigi, şol bir wagtyň özünde welaýatda pile öndürmek boýunça meýilnamany berjaý etmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň batly depginlerde alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde welaýatda Oba milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň we beýleki inženerçilik desgalarynyň gurluşygyny çaltlandyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň berjaý edilişi barada aýdyldy. 

                                                                   

Şanly seneleri guramaçylykly geçirmek, aýratyn-da, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň maksatnamasy barada-da hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, aýratyn-da, ak ekinlere edilýän idegiň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmelidigine ünsi çekdi. Şunda bugdaý meýdanlarynda keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak, şol bir wagtyň özünde gowaça ekişini agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirmek wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak we ilatyň gök-bakja önümlerine bolan isleglerini doly kanagatlandyrmak maksady bilen, bu ekinleriň hasyllylygyny ylmy esasda ýokarlandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy. Şeýle hem welaýatda bag nahallaryny ekmek, tokaý zolaklarynyň çägini giňeltmek we ekilen baglara ýokary hilli ideg etmek meseleleri häzirki döwrüň möhüm talabydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyny belläp, sebitiň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan dürli maksatly desgalardaky işleriň depginini ýokarlandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň guramaçylykly geçirilmegi ugrunda degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň üpjün edilmelidigini tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginleri, ak ekinlere ideg işleriniň ýerine ýetirilişi we gowaça ekişini bellenen möhletlerde hem-de ýokary hilli tamamlamak ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek ugrunda alnyp barylýan işler, sebitde tokaý zolaklarynyň çägini giňeltmek, ozal ekilen baglara yzygiderli ideg etmek we pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirilýän toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Welaýatda Oba milli maksatnamasyna, şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda gurluşygy alnyp barylýan durmuş maksatly binalaryň, suw arassalaýjy desgalaryň we ýollaryň gurluşygynyň depginini ýokarlandyrmak boýunça zerur tagallalaryň edilýändigi barada hasabat berildi. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzda giňden bellenilýän Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen köpçülikleýin çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada habar berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, daýhanlaryň durmuşynda möhüm möwsüm bolan ýazky meýdan işleriniň ýokary hilli we bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunda ak ekinlere edilýän ideg işleriniň hiline, gowaça ekişiniň öz wagtynda geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bu işler bilen bir hatarda, azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça maksatnamanyň çäklerinde ýeralmadan we beýleki gök-bakja ekinlerinden alynýan hasylyň mukdaryny ýokarlandyrmak işleriniň wajypdygyny belledi. Şeýle hem welaýatda bag nahallaryny ekmek, ekilen baglara ideg etmek işlerine jogapkärçilikli çemeleşilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Şol bir wagtyň özünde welaýatyň pile öndürijileri bilen şertnamalary baglaşmagyň we olary ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpjün etmegiň wajypdygyny belläp, döwlet Baştutanymyz bu işlere häzirki zaman ylmy we gazanylan tejribe esasynda ähmiýet berilmelidigini aýtdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatda Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz Bütindünýä saglyk güni mynasybetli köpçülikleýin çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigini, munuň ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerine gyzyklanma bildirýän adamlaryň sanynyň artmagyna ýardam etmelidigini belledi we bu babatda häkime anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim şu günler sebitde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şol sanda bugdaý ekilen meýdanlarda ýerine ýetirilýän ideg işleri, gowaça ekişini bellenilen möhletlerde we ýokary hilli geçirmek ugrunda amala aşyrylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häkim hasabatynyň dowamynda ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek, tokaý zolaklarynyň çägini giňeltmek hem-de ekilen baglara degişli derejede ideg etmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada maglumat berdi. Şunda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek üçin ähli zerur tagallalaryň edilýändigi barada aýdyldy. 

                                                                   

Bütindünýä saglyk gününe görülýän taýýarlyk barada hem aýdyldy. Mundan başga-da, häkim häzirki döwürde Oba milli maksatnamasyndan we ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerinde dürli maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynda alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmek ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalygynda möhüm hem-de jogapkärli möwsüm bolan ak ekinlere ideg etmek işlerini we gowaça ekişini talabalaýyk geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekip, şu günler alnyp barylýan işleriň geljekki bol hasylyň kepilidigini belledi hem-de welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýerine ýetirilýän işleriň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýokary hilli geçirilmegine möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ekişde ulanylýan tehnikalaryň doly güýjünde işledilmelidigini belledi. Şeýle hem welaýatda ýeralmanyň, soganyň we beýleki ekinleriň bol hasylyny kemala getirmek ugrunda alnyp barylýan işler ýokary hil derejesine eýe bolmalydyr. Şol bir wagtyň özünde sebitde bag nahallaryny ekmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen baglara ideg etmek işleri möhüm wezipe hökmünde kesgitlendi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz pile öndürmek möwsümi barada aýdyp, bu gymmatly çig malyň dokma senagaty üçin örän zerurdygyna ünsi çekdi we bu ugurda alnyp barylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede guralmalydygyny aýtdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welaýatyň çäklerinde bina edilýän medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ähmiýetini nygtap, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sagdynlygy we ruhubelentligi berkarar etmekde möhüm ähmiýeti bolan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini tabşyrdy. 

                                                                   

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde dowam edýän möwsümleýin işleriň ýagdaýy, ak ekin meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýandygyny, gowaça ekişini öz wagtynda hem-de ýokary hilli geçirmek ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigi barada hasabat berdi. Şeýle hem welaýatda ýeralmadan, sogandan we beýleki gök ekinlerden ýokary hasyl almak üçin bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri geçirilýär. Şol bir wagtyň özünde köpçülikleýin bag ekmegiň ýazky möwsüminde bag nahallaryny ekmek we olara ideg etmek boýunça işler hem talabalaýyk alnyp barylýar. Mundan başga-da, sebitde pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek ugrunda degişli işler alnyp barylýar. Bu işler bilen bir hatarda, Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygy batly depginlerde dowam edýär. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen köpçülikleýin çäreleriň maksatnamasy barada maglumat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyny aýratyn belledi. Şunda ak ekinlere ideg etmek işleri we gowaça ekişi bellenen möhletlerde guramaçylykly hem-de ýokary hilli geçirilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek, gök-bakja önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmak meselelerine üns berilýändigini belläp, bu işleriň talabalaýyk ýola goýulmagy babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatyň çäklerinde tokaý zolaklaryny döretmegiň hem-de ekilen baglara degişli derejede ideg edilmeginiň möhüm talapdygyny nygtady. Şol bir wagtyň özünde sebitde pile öndürmek möwsüminiň guramaçylykly geçirilmegi, pile öndürijiler bilen şertnamalaryň baglaşylmagy we olaryň ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen doly üpjün edilmegi zerurdyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek ugrunda başy başlanan işleriň üstünlikli dowam etdirilmelidigini, şunda gurluşygy alnyp barylýan dürli maksatly desgalaryň gurluşyklarynyň ýokary hilli hem-de bellenen möhletinde tamamlanmalydygyny aýtdy we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly seneler, aýratyn-da, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesi üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzirki döwürde ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, bugdaý meýdanlarynda ak ekinleri goşmaça iýmitlendirmek, olara ösüş suwuny tutmak, şeýle hem keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça işler utgaşykly dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer ýurdumyz boýunça şu güne çenli jemi 129 müň 659 gektar meýdanda gowaça ekişiniň geçirilendigi barada hasabat berdi. Ekişi bellenen agrotehniki möhletlerde we talabalaýyk geçirmek boýunça zerur işler geçirilýär. Şeýle hem ilatymyzy özümizde öndürilen ýeralma we gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek maksady bilen, ýurdumyzda 30 müň gektara ýeralma, 10 müň gektara sogan, 1 müň 500 gektara kelem we 3 müň gektara käşir ekildi. Häzirki döwürde bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyk derejede ideg etmek işleri batly depginlerde alnyp barylýar. Şeýle hem ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimlikleri tarapyndan köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegiň ýazky möwsüminde jemi 1 million 658 müň 915 düýp bag nahallary oturdyldy. Şol bir wagtyň özünde olara ideg etmek işleri guramaçylykly dowam edýär. 

                                                                   

Wise-premýer hasabatynyň dowamynda ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmek boýunça döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, şu ýyl jemi 2 müň 300 tonna pile öndürmegiň meýilleşdirilendigi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzir ýurdumyzyň welaýatlarynda ýüpek gurçugynyň tohumlaryny taýýarlamak hem-de pile öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň, gowaça ekişinde ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň bökdençsiz işledilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň ekerançylyk meýdanlarynda ýetişdirilýän ýeralmadan, sogandan we beýleki gök-bakja ekinlerinden ýokary hasyl almak ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ekologiýa ýagdaýynyň gowulandyrylmagynda, ilatyň saglygynyň berkidilmeginde möhüm ähmiýeti bolan tokaý zolaklarynyň çäginiň giňeldilmeginiň möhümdigine ünsi çekip, ekilýän baglara edilýän idegleriň bildirilýän talaplara laýyk alnyp barylmalydygyny tabşyrdy. Şeýle hem ýurdumyzda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek, welaýatlarda pile öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpjün etmek boýunça wise-premýere birnäçe degişli görkezmeler berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde alnyp barylýan işler ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmeginde, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň berkidilmeginde ähmiýetlidir diýip belledi we bu işleriň netijeli dowam etdirilmelidigine ünsi çekdi hem-de bu babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

05.04.2022
Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet saparynyň dowamyndaky Bilelikdäki türkmen-hindi beýannamasy

1. Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Onuň Alyhezreti Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Şri Ram Nath Kowind 2022-nji ýylyň 1 — 4-nji aprelinde Türkmenistana döwlet saparyny amala aşyrdy. Bu sapar Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana taryhda ilkinji sapary bolup durýandygy bilen bellidir. 

                                                                   

2. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklar, şeýle-de özara gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara meseleler boýunça hemmetaraplaýyn gepleşikleri geçirdiler. Döwlet Baştutanlary köpasyrlyk ysnyşykly siwilizasion-medeni gatnaşyklara, dostluga, ynanyşmaga hem-de özara düşünişmäge esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň dowam edýän ösüşine kanagatlanma bildirdiler. Olar ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek üçin ýokary derejedäki yzygiderli duşuşyklaryň möhümdigini bellediler. 

                                                                   

3. Liderler pandemiýanyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça öz wagtynda, netijeli we açyk tagallalary birleşdirmegiň häzirki wagtda dünýäniň öňünde esasy wezipeleriň biri bolup durýandygyny nygtadylar. Olar ýokanç keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek üçin iki ýurduň hem arassaçylyk-epidemiologik häsiýetli adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak ulgamynda işleri dowam etdirmegi barada ylalaşdylar. Taraplar COVID-19 pandemiýasy sebäpli kyn şertlerde Türkmenistanyň we Hindistanyň özara goldaw berendiklerini we raýdaşlyk görkezendiklerini kanagatlanma bilen bellediler. 

                                                                   

4. Prezidentler Türkmenistanyň we Hindistanyň arasynda özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň, ikitaraplaýyn söwdanyň möçberini artdyrmagyň möhümdigini nygtadylar. Olar Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-hindi toparynyň bu ugurlarda özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek boýunça utgaşdyryjy edara hökmündäki ornuny bellediler. 

                                                                   

5. Taraplar dürli pudaklarda hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirdiler hem-de energetika, nebithimiýa, ulag-kommunikasiýa, maglumat we tehnologiýa, dokma, aýakgap-deri, himiýa, derman senagaty, gaýtadan dikeldilýän energetika, gurluşyk, oba hojalygy we oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek, gymmat bahaly daşlar hem-de zergärçilik önümleri we beýleki pudaklary iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek üçin geljegi uly ugurlar hökmünde kesgitlediler. 

                                                                   

6. Liderler amatly şertleri döretmegiň, işewürligi alyp barmagyň düzgünlerine gowy düşünmäge ýardam bermegiň, özara gyzyklanma bildirilýän dürli maýa goýum taslamalaryna iki ýurduň hususy kompaniýalarynyň gatnaşmaklaryny höweslendirmegiň möhümdigini bellediler. Olar iki ýurduň kompaniýalaryny milli sergilere, işewürlik maslahatlaryna, işewürlik gatnaşyklaryna we hyzmatdaşlygyna ýardam berýän beýleki çärelere has işjeň gatnaşmaga çagyrdylar. 

                                                                   

7. Prezidentler energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň möhümdigini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy sebitiň ykdysady ösüşi üçin Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň bähbitlidigini belledi hem-de Hindistanyň TOPH gaz geçirijisiniň taslamasyna degişli dürli ylalaşyklara «işewürligi alyp barmagyň ýörelgelerini» ornaşdyrmak arkaly taslamanyň bitewüligini, howpsuzlygyny we goraglylygyny üpjün etmek baradaky teklibini öwrenmegi ylalaşdy. 

                                                                   

8. Taraplar önümleri özara ibermekde, senagat mümkinçiliklerini artdyrmakda, sanly tehnologiýalary ulanmakda we iki ýurduň ykdysady ösüşinde ileri tutulýan taslamalara maýa goýumlaryny goýmakda gazanylan üstünlikleri kanagatlanma bilen bellediler. 

                                                                   

9. Prezidentler Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin ulag ulgamynda hyzmatdaşlygyň we özara baglanyşygyň möhüm şert bolup durýandygyny nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, olar Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesiniň (INSTC), Halkara ulag we üstaşyr geçelgesini döretmek barada Aşgabat Ylalaşygynyň hem-de beýleki sebitleýin ulag geçelgeleriniň ähmiýetini belläp geçdiler. Olar Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary we Hazar sebiti bilen baglanyşdyryjy halka hökmündäki ähmiýetini ykrar etdiler. 

                                                                   

10. Türkmenistanyň Prezidenti Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesine (INSTC) goşulmaga taýýarlygy beýan etdi we şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda we olaryň çäklerinden daşarda harytlaryň hereketini ýeňilleşdirmek üçin Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýolunyň Demirgazyk — Günorta ulag geçelgesi üçin baglanyşdyryjy geçelge bolup biljekdigini teklip etdi. Hindistanyň Prezidenti Hindistan tarapyndan işlenip taýýarlanan Çabahar portuny INSTC-niň düzümine goşmak barada Hindistanyň teklibini ýatlady. Türkmen tarapy iki ýurduň arasynda gatnawlary amala aşyrmak üçin Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mümkinçiliklerini aýratyn belledi. Hindi tarapy 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň barşynda beýan edilen Çabahar boýunça bilelikdäki Iş toparynyň düzümine goşulmagy üçin türkmen tarapynyň dalaşgärlik teklibini tiz wagtda bermegine garaşýar. Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda sebitara ulag gatnawlaryny ösdürmek boýunça Ýörite maksatnamany döretmek başlangyjyny belläp geçdi. 

                                                                   

11. Liderler Türkmenistanyň we Hindistanyň arasyndaky köpasyrlyk medeni we siwilizasion gatnaşyklary ýatlap, birek-biregiň medeniýetine oňat düşünmek üçin medeni hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn üns berdiler. Taraplar medeni hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryna — kinofestiwallaryň yzygiderli geçirilmegine, muzeýleriň arasyndaky hyzmatdaşlyga, edebiýat eserleriniň terjime edilmegine, golýazmalaryň sanly ulgama geçirilmegine, medeni mirasy arheologik taýdan öwrenmek bilen baglanyşykly dikeltmek işlerine we beýleki ugurlara uly üns bermek barada ylalaşdylar. 

                                                                   

12. Şeýle hem Liderler bu möhüm ugurda hyzmatdaşlyga esas goýjak Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda medeniýet we sungat babatda 2022 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna gol çekilmegini goldadylar. 

                                                                   

13. Prezidentler medeni alyşmalaryň iki ýurduň arasyndaky hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyga we öz halklarynyň arasynda dostluk we özara düşünişmek gatnaşyklaryny çuňlaşdyrmaga möhüm goşant goşýandygyny nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň çäklerinde Merkezi Aziýadan Hindistana ugradylýan 100 adamdan ybarat ýaşlar wekiliýetiniň düzümine görnükli ýaşlardan 20 sany wekili ibermek barada ylalaşdy. 

                                                                   

14. Liderler iki ýurduň arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň hem-de Türkmenistanyň we Hindistanyň esasy ýokary okuw mekdepleriniň arasynda göni gatnaşyklary ösdürmegiň tarapdarydyklaryny beýan etdiler. Türkmen tarapy hindi tarapyna Türkmenistanyň raýatlaryna Hindistanyň berýän bilim talyp haklary we mümkinçilikleri ýokarlandyrmak boýunça guraýan treningleri üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

15. Liderler häzirki zaman wehimlerine we howplaryna, şol sanda halkara terrorçylyga, serhetüsti terrorçylyga, ekstremizme, dinparazlyga, bikanun migrasiýa, neşe serişdeleriniň we psihotrop maddalaryň bikanun dolanyşygyna hem-de transmilli guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça tagallalary birleşdirmegiň möhümdigini bellediler. Şunuň bilen baglylykda, olar öz Howpsuzlyk geňeşleriniň arasynda, şol sanda «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň gurluşynyň çäklerinde yzygiderli duşuşyklary geçirmegiň zerurdygyny bellediler. 

                                                                   

16. Taraplar jenaýatçylykly maksatlar bilen maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň ulanylmagynyň häzirki zaman dünýäsinde halkara howpsuzlygyň esasy howplarynyň biri bolup durýandygyny beýan etdiler. Şunuň bilen baglylykda, taraplar bu ugurda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ygtybarly hukuk binýadyny döretmegiň, iki ýurduň ugurdaş edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmegiň we halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmegiň zerurdygyny nygtadylar. 

                                                                   

17. Taraplar sebitleýin we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynda hem-de beýleki sebit we halkara guramalarda özara gatnaşyklary işjeňleşdirmek arkaly berkitmäge eýerýändigini tassykladylar. Olar ählumumy meseleleri çözmekde, durnukly ösüşi üpjün etmekde Birleşen Milletler Guramasyny we onuň institutlaryny berkitmegiň möhümdigini bellediler. 

                                                                   

18. Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenistanyň alyp barýan hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň sebitde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmäge ýardam berýändigini hem-de öz ýurdy bilen dünýä ýurtlarynyň arasynda parahatçylykly, dostlukly, özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmekde möhüm orun eýeleýändigini belledi. Prezidentler Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2020-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň «Halkara parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we pugtalandyrmakda hem-de durnukly ösüş işinde bitaraplyk syýasatynyň orny» atly Kararnamany kabul edendigini bellediler. 

                                                                   

19. Liderler Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda başlanan ynanyşmak we gepleşikleriň medeniýeti mowzugynyň mundan beýläk-de dünýäniň, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň üns merkezinde galmalydygyny nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda «Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy, durnuklylygy we durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen, sebit hem-de halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak» atly Kararnamanyň taslamasynyň işlenip taýýarlanmagynyň möhümdigini belledi. 

                                                                   

20. Hindi tarapy Pariž ylalaşygyny netijeli durmuşa geçirmek üçin Gün energetikasynyň toparlaýyn, köpçülikleýin we depginli ýaýbaňlandyrylmagynda Halkara Gün Bileleşiginiň (ISA) başlangyjynyň ornuny nygtady. Şeýle hem ol adatdan daşary ýagdaýlaryň öňünde ykdysady ýitgileri azaltmak we jemgyýetiň hal-ýagdaýyny gowulandyrmak üçin adatdan daşary ýagdaýlara durnukly üpjünçilik ulgamlaryny öňe sürmekde Adatdan daşary ýagdaýlara durnukly üpjünçilik ulgamlary boýunça birleşigiň (CDRI) ornuny nygtady. Türkmenistanyň Prezidenti öz ýurdunyň ISA we CDRI goşulmak baradaky meseläni öwrenmäge gyzyklanma bildirýändigini belledi. 

                                                                   

21. Türkmenistan BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşine Hindistanyň häzirki agzalygynda tutýan ornuny goldap, BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň Hindistan tarapyndan öňe sürlen we köptaraplaýynlygy özgertmäge, terrorçylyga garşy göreşmäge gönükdirilen «Wasudhaýwa kutumbakam», ýagny «dünýä bir maşgala ýaly» diýen hindi idealyna esaslanýan başlangyçlaryna ýokary baha berdi. Iki tarap hem Hindistanyň BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşine saýlanmagynyň ählumumy dünýä tertibine umumy garaýyşlaryň we çemeleşmeleriň hem-de özara düşünişmegiň esasynda BMG-niň has derwaýys meseleler boýunça tagallalary utgaşdyrmagy üçin goşmaça mümkinçilikleri döredendigini nygtady. 

                                                                   

22. Taraplar ählumumy hakykaty hemmetaraplaýyn hasaba alyp, ony halkara parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerini çözmekde täsirli, netijeli we has wekilçilikli etmäge çagyrdylar. Türkmenistanyň Prezidenti 2021-nji ýylyň awgustynda Hindistanyň BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşine üstünlikli başlyklyk etmegi bilen gutlady we BMG-niň özgerdilen we giňeldilen Howpsuzlyk Geňeşine Hindistanyň hemişelik agzalygyny Türkmenistanyň goldaýandygyny tassyklady. 

                                                                   

23. Prezidentler 2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň netijeleriniň möhümdigini nygtadylar. Türkmenistanyň Prezidenti maslahatyň barşynda öňe sürlen «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly Türkmenistanyň başlangyjyny we beýleki teklipleri belläp geçdi. 

                                                                   

 24. Saparyň dowamynda iki Prezidentiň gatnaşmagynda özara düşünişmek hakyndaky şu Ähtnamalara we ylalaşyklara gol çekildi: 

                                                                   

1) Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Hindistan Respublikasynyň Maliýe aňtawçylygy edarasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; 

                                                                   

2) Adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; 

                                                                   

3) Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda medeniýet we sungat babatda 2022 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasy; 

                                                                   

4) Ýaşlar babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň ýanyndaky Ýaşlaryň işleri we sport ministrliginiň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama. 

                                                                   

25. Saparyň dowamynda iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň we Hindistanyň ýadygärlik poçta nyşany çykaryldy. 

                                                                   

26. Prezidentler Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Şri Ram Nath Kowindiň saparynyň Türkmenistanyň we Hindistanyň arasyndaky gadymdan gelýän mähirli gatnaşyklary berkitmäge hem-de çuňlaşdyrmaga ýardam edendigi, ýurtlaryň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ugurlary kesgitländigi bilen ylalaşdylar. 

                                                                   

27. Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Şri Ram Nath Kowind Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa we ähli türkmen halkyna mähirli kabul edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Ol Türkmenistanyň Prezidentini amatly wagtda Hindistan Respublikasyna döwlet sapary bilen barmaga çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar. 

                                                                                                           

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 2-nji apreli.

04.04.2022
Türkmenistan — Hindistan: özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze tapgyry

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda gepleşikler geçirildi 

                                                                   

 Aşgabat, 2-nji aprel (TDH). Şu gün paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň arasynda gepleşikler geçirildi. 

                                                                   

Şu gezekki ýokary derejedäki duşuşyk däp bolan dostlukly türkmen-hindi gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň ýolunda nobatdaky netijeli ädime öwrüler. Bu gatnaşyklar häzirki döwürde taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine daýanyp, täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana ilkinji saparyny amala aşyrýandygyny bellemeli. 

                                                                   

Irden belent mertebeli myhman “Ýyldyz” myhmanhanasynda özi üçin niýetlenen kabulhanadan motosikletçileriň hormat nyzamynyň, soňra bolsa atly hormat nyzamynyň ugratmagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguz han” köşkler toplumyna tarap ugrady. 

 “Oguz han” köşkler toplumynyň merkezi girelgesiniň ýanynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hindi kärdeşini mähirli garşylady. Döwlet Baştutanlary dostlarça salamlaşyp, köşgüň içine girýärler. Iki ýurduň Prezidentleri Türkmenistanyň we Hindistanyň resmi wekiliýetleriniň agzalary bilen tanyşýarlar. 

                                                                   

Iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Ram Nath Kowindi “Rowaç” otagyna geçmäge çagyrýar. Şol ýerde ýokary derejedäki ikitaraplaýyn gepleşikler geçirildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz belent mertebeli myhmany tüýs ýürekden mübärekläp, onuň ýurdumyza bu saparyna däp bolan dostlukly türkmen-hindi gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm tapgyr hökmünde garalýandygyny belledi hem-de Aşgabatda geçiriljek duşuşyklaryň we gepleşikleriň halklarymyzyň arasyndaky dostlugy berkitmäge, köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly itergi berjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, şu ýyl şanly sene — Türkmenistan bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bellenilýär. 1992-nji ýylyň 20-nji aprelinde türkmen-hindi gatnaşyklarynyň müňlerçe ýyllyk taryhynda täze döwür başlandy. Şoňa görä-de, bu şanly sene ýurtlarymyzyň durmuşynda ikitaraplaýyn döwletara hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak, ony häzirki zaman dünýä ösüşiniň ruhuna laýyklykda, täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin oňat mümkinçilik bolup durýar. 

                                                                   

2022-nji ýyl Hindistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 75 ýyllygyny baýram edýändigi bilen hem möhüm ähmiýete eýedir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidentini we dostlukly döwletiň halkyny bu waka bilen gutlap, iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. 

                                                                   

Prezident Ram Nath Kowind mähirli garşylandygy hem-de myhmansöýerligi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, ýurdumyza döwlet sapary bilen gelip görmäge dörän mümkinçilige tüýs ýürekden şatdygyny nygtady. Şeýle-de ol hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ýakynda geçen Prezident saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, munuň türkmen halkynyň döwlet Baştutanymyza bildirýän ägirt uly ynamynyň aýdyň nyşanydygyny belledi. 

                                                                   

Prezident Ram Nath Kowind hormatly Prezidentimizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň geçen ýyl bellenilen 30 ýyllygy bilen gutlady hem-de Hindistan Respublikasynyň Garaşsyzlygyny gazananyna şu ýyl 75 ýyl dolýandygyny aýtdy. Şeýle hem ol özüniň Türkmenistana ilkinji döwlet saparynyň iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllyk senesine gabat gelendigini uly buýsanç bilen nygtady. 

                                                                   

Hindistan Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen gatnaşyklara möhüm ähmiýet berýär. “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammiti geçirilip, onda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň derwaýys wezipeleri kesgitlendi. Şu görnüşdäki sammit ýene-de geçiriler diýip, Prezident Ram Nath Kowind sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýokary ösüş gazanandygyny belläp, iki ýurduň işewür düzümleriniň arasynda göni gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunda Hindistan sanly ulgam, täze tehnologiýalar boýunça tejribe alyşmaga taýýardyr. 

                                                                   

Belent mertebeli myhman sözüniň ahyrynda hormatly Prezidentimize duşuşygyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de Hindistanyň Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belläp, şu gepleşikleriň barşynda gazanylan ylalaşyklaryň köpýyllyk hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga ýardam etjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Işjeň, netijeli ýagdaýda geçirilen duşuşygyň dowamynda taraplar türkmen-hindi gatnaşyklarynyň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şolarda söwda-ykdysady ulgam möhüm orun eýeleýär. Bu babatda energetika, senagat we ulag, ýokary tehnologiýalar ulgamlarynda, oba hojalygynda, söwdada hem-de beýleki ugurlarda gatnaşyklary ösdürmek üçin oňat mümkinçilikler bar. Şol bir wagtda-da biziň ýurtlarymyz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi, Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar we Demirgazyk — Günorta ulag geçelgeleri ýaly iri halkara taslamalara gatnaşyjylar bolup durýarlar. 

                                                                   

Bar bolan mümkinçiliklerden hem-de kuwwatdan netijeli peýdalanmakda bilelikdäki tagallalaryň birleşdirilmeginiň ýakyn wagtda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga, özara haryt dolanyşygyny ep-esli artdyrmaga, onuň düzümini we mazmunyny diwersifikasiýalaşdyrmaga mümkinçilik berjekdigine ynam bildirildi. 

                                                                   

Ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk hem türkmen-hindi gatnaşyklarynyň esasy ugurlarynyň biridir. Iki halkyň umumy taryhy, baý we özboluşly medeniýeti, köp derejede birmeňzeş däp-dessurlary ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin pugta esas bolup hyzmat edýär. 

 Taraplar sebit we ählumumy gün tertibiniň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleriniň birnäçesi boýunça hem pikir alyşdylar. 

                                                                   

 Soňra gepleşikler giňişleýin düzümde — iki döwletiň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda dowam etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Ram Nath Kowindi ýene bir gezek mähirli mübärekläp hem-de belent mertebeli myhmana ýurdumyza gelmek baradaky çakylygy kabul edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, Hindistanyň Baştutany bilen ilkinji duşuşygydygyny, munuň bolsa gepleşiklere aýratyn many-mazmun berýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz bu gepleşikleriň netijeleriniň iki dostlukly halkyň hem-de döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da berkitmäge hyzmat etjekdigine, ähli ugurlardaky özara gatnaşyklara kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Türkmen-hindi gatnaşyklary taryhy köklerini gadymy döwürlerden alyp gaýdýar. Iki halky medeni gatnaşyklar, binýatlyk ruhy gymmatlyklaryň ýakynlygy birleşdirýär. Baýram han, Abdyrahym han-hanan ýaly meşhur döwlet işgärleriniň atlary, Türkmenistandaky beýik hindi medeniýetiniň mirasy — bularyň ählisi köpasyrlyk gatnaşyklaryň ýyl ýazgysyna altyn harplar bilen ýazyldy. Häzirki döwürde bu ajaýyp miras täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. 

                                                                   

Şu ýyl Türkmenistan we Hindistan üçin şanly senäniň bellenilýän ýylydyr. 30 ýyl mundan ozal iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy, halklarymyzyň arasyndaky köpasyrlyk gatnaşyklary ösdürmekde täze tapgyr başlandy. 

                                                                   

Hindistan Respublikasy Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny ykrar eden ilkinji döwletleriň biri boldy. Şondan birnäçe ýyl soňra bolsa Goşulyşmazlyk Hereketinde, Birleşen Milletler Guramasynda ýurdumyzyň Bitaraplygyny işjeň goldady. Türkmenistan Hindistanyň, onuň ýolbaşçylarynyň hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýandygyny we taýýardygyny, ýurdumyzyň saýlap alan içerki ösüş nusgasyna hem-de daşary syýasy ugruna hormat goýýandygyny hemişe duýýar we muňa ýokary baha berýär, goldawy üçin hindi tarapyna tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýär. 

                                                                   

Türkmenistan, öz gezeginde, Hindistany ählumumy işlerde tapawutlandyrýan netijeli we oýlanyşykly syýasatyna, onuň Aziýada hem-de dünýäde tutýan uly ornuna hormat bilen garaýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sebit derejesindäki türkmen-hindi hyzmatdaşlygynyň netijelidigini, onuň halkara düzümleriň çäklerinde, ilkinji nobatda, BMG-de möhüm ähmiýetiniň bardygyny belledi.  

                                                                   

Biz Türkmenistanyň öňe süren, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda makullanan halkara başlangyçlaryna goldaw berýändigi, hususan-da, energetika hem-de ulag ulgamlarynda kabul edilen Kararnamalaryň awtordaşy bolup çykyş edendigi, Bitaraplygy ösdürmek babatdaky tekliplerimizi we hereketlerimizi goldandygy üçin hindi tarapyna minnetdarlyk bildirýäris diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

                                                                   

Biz häzirki ýeňil bolmadyk dünýä ýagdaýlarynda Goşulyşmazlyk Hereketiniň orny has-da artýar diýip hasap edýäris. Şoňa görä-de, bu hereketiň esasynda durýan parahatçylyk söýüjilik, deňhukuklylyk, adalatlylyk we ynsanperwerlik ýörelgelerini öňe sürmekde hem-de ykrar etmekde hemmetaraplaýyn ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrys. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň geljek onýyllyklarda alyp barjak daşary syýasatynyň bäş strategik ugruny gysgaça beýan etdi. 

                                                                   

Birinji ugur — parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek. Biziň maksadymyz ýakyn geljekde Merkezi Aziýada we oňa ýanaşyk zolaklarda howpsuzlygyň hem-de durnuklylygyň sazlaşykly, bölünmeýän we gyşarnyksyz ulgamyny döretmek bolup durýar. 

                                                                   

 Ikinji ugur Bitaraplygy dünýä giňişliginde ösdürmekdir we öňe sürmekdir. 

                                                                   

 Üçünji ugur daşary-ykdysady gatnaşyklary gyşarnyksyz artdyrmakdyr we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekdir. 

                                                                   

 Dördünji ugur durnukly ösüşe hemmetaraplaýyn goldaw bermekdir. 

                                                                   

Bäşinji ugur halkara gatnaşyklara ynsanperwer häsiýet bermäge, oňa päk ahlaklylygyň, ak ýürekliligiň we adalatlylygyň ýokary ölçeglerini girizmäge ýardam bermekdir. 

                                                                   

Geçen ýylyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly başlangyjy ýurdumyzyň dünýä giňişligindäki işleriniň esasy bolup durýar. Onuň häzirki döwürde bütin dünýäde ählumumy ähmiýete eýe bolýandygy aýdyň ýüze çykýar. 

                                                                   

Owganystandaky ýagdaý barada aýdylanda, bu babatda Türkmenistan özüniň garaýşyny goňşy döwlete kömek we goldaw bermegiň syýasy-ykdysady hem-de ynsanperwer ugurlarynda bir maksada esaslanyp emele getirýär. 

                                                                   

Ykdysady taýdan aýdylanda, Owganystanyň sebit we halkara üpjünçilik ulgamlarynyň taslamalaryna işjeň çekilmegi, häzirki zaman dünýä hojalyk işlerine goşulyşmagy zerur bolup durýar. 

                                                                   

Ynsanperwer ugurda Türkmenistan owgan halkyna bir maksada gönükdirilen halkara ýardamy bermegiň, durmuş ulgamyny dikeltmekde we ösdürmekde goldaw bermegiň zerurdygyndan ugur alyp çykyş edýär. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz Hindistanyň Owganystan babatdaky tagallalaryna, şol sanda 2021-nji ýylyň 10-11-nji noýabrynda üstünlikli geçirilen Owganystan babatda sebitleýin howpsuzlyk boýunça dialoga we onuň jemleri boýunça kabul edilen Deli Jarnamasyna ýokary baha berýär. Bu resminama owgan gün tertibi boýunça umumysebit ylalaşygyny gazanmagyň ýolunda oňat esas bolup durýar. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz ulag we energetika ulgamlaryna Türkmenistanyň türkmen-hindi ykdysady hyzmatdaşlygynyň strategik ugurlary hökmünde garaýandygyny belledi. 

                                                                   

Ulag ulgamy babatdaky gürrüň, ilkinji nobatda, Hindi ummanyndaky deňiz terminallaryna çykýan Ýewraziýa geçelgelerini döretmek barada barýar. Türkmenistan çäkleri boýunça Pars aýlagyna, Eýranyň portlaryna, şol ýerden bolsa Hindistana barylýan ýeke-täk örän gysga ýoly üpjün edýän ýurt hökmünde bu ugra uly ähmiýet berýär. Şunuň bilen baglylykda, Çabahar we Türkmenbaşy Halkara deňiz portlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda göni gepleşikleri guramak teklip edilýär. 

                                                                   

 Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman — Katar ulag geçelgesiniň taslamasyna hem örän möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Türkmen tarapy Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň gurluşygyny we ony bellenen möhletlerde tamamlamak üçin bilelikdäki tagallalary işjeňleşdirmegiň zerurdygyna ynanýar. Ýurdumyz bu ýerde Hindistanyň düýpli hem-de täsirli garaýşyna, taslama gatnaşyjylaryň ählisiniň işini utgaşdyrmaga, netijeliligini ýokarlandyrmaga uly goşandyny goşmaga taýýardygyna bil baglaýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow, şeýle hem iki ýurduň ýöriteleşdirilen edaralarynyň arasynda, şol sanda maliýe, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, maglumat, sanly we beýleki öňdebaryjy tehnologiýalar ulgamlarynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagy gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezdi. 

                                                                   

Türkmenistan bilim ulgamynda-da hyzmatdaşlyga ýokary baha berýär. Şol sanda Hindistanyň Tehniki we ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hindi maksatnamasy babatdaky hyzmatdaşlyga hem-de adam mümkinçiliklerini artdyrmakda we ösdürmekde Medeni aragatnaşyklar boýunça hindi geňeşiniň teklip edýän talyp hakly maksatnamalaryna-da uly ähmiýet berýär. 

                                                                   

Hindistanyň saglygy goraýyş ulgamyndaky üstünliklerini ykrar edip, bu ugurda hem hyzmatdaşlyk etmegiň aýdyň mümkinçiliklerini görýäris. Munuň özi koronawirus pandemiýasynyň bütin dünýä ýaramaz täsirini ýetiren häzirki şertlerinde örän möhüm ähmiýete eýedir diýip pikir edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

                                                                   

Sebitara hyzmatdaşlyk bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu ýylyň 27-nji ýanwarynda wideomaslahat görnüşinde geçirilen birinji «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň hem-de onuň jemleri boýunça gazanylan ylalaşyklaryň ägirt uly ähmiýete eýedigini aýratyn nygtady. 

                                                                   

Türkmenistan medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga ikitaraplaýyn, hususan-da, bilim ulgamyndaky gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde garaýar. Şoňa görä-de, iki ýurtda hem Medeniýet günlerini yzygiderli esasda geçirmek, bilelikdäki maslahatlaryň guralmagyny dowam etdirmek, iki ýurduň esasy okuw-ylmy merkezleriniň arasynda göni gatnaşyklar üçin şertleri döretmek maksadalaýyk hasaplanýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan Hindistana hakyky dost we ygtybarly hyzmatdaş, doganlyk ýurt, häzirki zaman sebit hem-de dünýä gün tertibiniň köp sanly möhüm meselelerini çözmekde pikirdeş döwlet hökmünde garaýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hindi kärdeşine we onuň ýanyndaky wekiliýetiň ähli agzalaryna netijeli işleşmäge, ähli meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändigi hem-de taýýardygy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Hindistanyň halkyna mähirli salamyny we gülläp ösüş baradaky arzuwlaryny beýan etdi. 

                                                                   

 Soňra Hindistan Respublikasynyň Prezidentine söz berilýär. 

                                                                   

Belent mertebeli myhman özüne Türkmenistanyň paýtagty ak mermerli Aşgabatda bolmak bagtynyň miýesser edendigine şatdygyny nygtady we bu ýerde mähirli kabul edilendikleri, görkezilen myhmansöýerlik üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Jenap Ram Nath Kowind hormatly Prezidentimizi iň ýokary döwlet wezipesine ählihalk tarapyndan saýlanmagy bilen gutlady we oňa alyp barýan jogapkärli işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. Şeýle hem ol Türkmenistanyň Onuň Alyhezreti Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda okgunly ykdysady ösüş gazanandygyny nygtady we hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowyň öňdengörüjilikli baştutanlygynda Türkmenistanyň belent sepgitleri eýelejekdigine berk ynanýandygyny aýtdy. 

                                                                   

Belent mertebeli myhman çykyşynyň dowamynda «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň möhüm guralynyň döredilmeginiň sebit ähmiýetli derwaýys wakadygyny nygtady. Sanly ulgam arkaly geçirilen ilkinji sammitde düýpli meselelere garaldy. Kabul edilen çözgüde laýyklykda, sammit her iki ýyldan bir gezek geçiriler. Şeýle-de onuň çäginde ministrler derejesindäki we beýleki resmi duşuşyklar göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Prezident Ram Nath Kowind Türkmenistanyň parlamentiniň iki palataly ulgama geçmegi bilen, parlamentara gatnaşyklaryň has-da ýygjamlaşýandygyny belläp, Hindistanyň bu ugurda türkmen kärdeşleri bilen tejribe alyşmaga taýýardygyny nygtady. 

                                                                   

Belent mertebeli myhman häzirki wagtda COVID-19 ýokanjy zerarly adamzadyň ýüzbe-ýüz bolýan möhüm meselelerini çözmek üçin netijeli halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Bu ugurda özara gatnaşyklaryň ýola goýulmagy sebitde durnukly ösüşiň üpjün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Şeýle hem Hindistanyň Prezidenti iki ýurduň arasynda söwda dolanyşygynyň möçberini artdyrmak üçin ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny belläp, iki ýurduň işewür düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegiň wajypdygyny nygtady. Şunda ýygjam hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň täzeçil gurallaryny döretmek, şol sanda pudagara hyzmatdaşlygy ösdürmek zerur hasaplanýar. 

                                                                   

Şol bir wagtyň özünde derman senagatyna degişli önümleri alyşmagyň we türkmen telekeçileriniň öz önümlerini Hindistana eksport etmeginiň mümkinçiliklerini öwrenmegiň wajypdygy bellenildi. 

                                                                   

Prezident Ram Nath Kowind energiýa serişdelerine baý ýurt bolan Türkmenistanyň nebitgaz ýataklaryny yzygiderli özleşdirýändigini we nebithimiýa pudagyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürýändigini aýdyp, Hindistanyň dünýäde nebit hem-de himiýa serişdelerini gaýtadan işleýän dördünji döwlet bolup durýandygyny, hindi kompaniýalarynyň nebit ulgamynda önüm almakdaky tehniki hem-de tehnologik mümkinçilikleri babatda türkmen hyzmatdaşlary bilen tejribe alyşmaga taýýardygyny nygtady. 

                                                                   

Hindistanyň Prezidenti ulag ulgamynda, üstaşyr geçelgeleri döretmekde ýola goýulýan gatnaşyklaryň geljegi barada aýdyp, Hindistan bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde deňiz portlarynyň aýratyn ähmiýetlidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, portlaryň netijeli herekete girizilmeginiň Gazagystan — Türkmenistan — Eýran ulag geçelgesiniň özboluşly dowamy boljakdygy bellenildi. 

                                                                   

Prezident Ram Nath Kowind hindi-türkmen medeni gatnaşyklarynyň gözbaşynyň asyrlara uzap gidýändigini belläp, ikitaraplaýyn medeni alyş-çalşy güýçlendirmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti iki ýurduň sebit we ählumumy geosyýasy hem-de ykdysady meseleler boýunça garaýyşlarynyň gabat gelýändigini belläp, bu ugurdaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de berkidiljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Häzirki döwürde emele gelen ýagdaý we howanyň üýtgemegi, şeýle-de durnukly ösüşi üpjün etmek bilen bagly meseleleri çözmekde tagallalary utgaşdyrmak hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. 

                                                                   

Jenap Ram Nath Kowind Owganystan meselesi barada aýdyp, oňa sebit nukdaýnazaryndan garamak üçin Hindistanyň geçen ýylyň noýabr aýynda Nýu-Delide “Owganystan boýunça sebitleýin howpsuzlyk dialogyny” geçirendigini belläp, bu ugurda bilelikdäki tagallalaryň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Şeýle hem Hindistanyň Prezidenti TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyny belledi. Onuň tutuş sebit üçin ägirt uly ähmiýete eýedigini nazara alanyňda, taslama gatnaşyjy döwletleriň degişli meseleleriň çözgüdini işläp taýýarlamak we bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin özara gatnaşyklary işjeňleşdirmegi möhümdir. 

                                                                   

Prezident Ram Nath Kowind hormatly Prezidentimizi özi üçin islendik amatly wagtda Hindistan Respublikasyna döwlet sapary bilen gelip görmäge çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň wagty diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar. 

                                                                   

Soňra belent mertebeli myhman bildirilen myhmansöýerlik we ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda berýän goldawy üçin hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowa ýene bir ýola sagbolsun aýtdy hem-de pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanyna berk jan saglyk, üstünlik, dostlukly türkmen halkyna bolsa bagtyýarlyk we rowaçlyk arzuw etdi. 

                                                                   

 Giňişleýin düzümdäki gepleşikler tamamlanandan soň, ikitaraplaýyn resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda Adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilýär. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, predikat jenaýatlary we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly maliýe maglumatlary alyşmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Hindistan Respublikasynyň Maliýe aňtawçylygy edarasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama alşylýar. Ýaşlar babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň Ýaşlar işleri we sport ministrliginiň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda medeniýet we sungat babatda 2022 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna gol çekilýär. 

                                                                   

 Şeýle hem Bilelikdäki türkmen-hindi Beýannamasy kabul edildi. 

                                                                   

Resminamalara gol çekmek dabarasy tamamlanandan soň, iki döwletiň Baştutanlary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary derejedäki duşuşygyň netijelerini beýan edip, ilki bilen, Hindistanyň Prezidentine, hindi wekiliýetiniň ähli agzalaryna ikitaraplaýyn gatnaşyklara mahsus bolan açyklyk we özara düşünişmek ýagdaýynda geçen netijeli gepleşikler üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Gepleşikleriň dowamynda özara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň iki tarapyň bähbidine-de laýyk gelýändigi nygtalyp, onuň halklarymyzyň mundan beýläk-de ýakynlaşmagyna we özara düşünişmegine gönükdirilendigi bellenildi. Şunuň bilen birlikde, häzirki döwürde köpasyrlyk taryhy bolan türkmen-hindi gatnaşyklarynyň pugta deňhukuklylyk, özara düşünişmek we ynanyşmak esasynda ýola goýulýandygy aýratyn nygtaldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, geçirilen gepleşikleriň halkara syýasatyň esasy meseleleri boýunça özara düşünişmegiň gazanylandygyny, ýörelgeleriň we çemeleşmeleriň meňzeşdigini görkezendigini belledi. Biziň ýurtlarymyzyň Merkezi Aziýada we tutuş Aziýa yklymynda parahatçylygy hem-de durnuklylygy berkitmäge, ynanyşmagy, özara düşünişmegi ýola goýmaga çalyşýandyklary tassyklanyldy. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, ykrar edilen halkara hukuk kadalary we Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasy esasynda, sebitde hem-de bütin dünýäde howpsuzlygy berkitmäge, dawaly ýagdaýlara ýol bermezlige uly ähmiýet berildi. Döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary depginli ösdürmek üçin berk syýasy we hukuk şertlerini döretmäge aýratyn üns çekildi. 

                                                                   

Türkmenistan bilen Hindistan ähli döwletleriň bähbitlerini nazara almaga, ählumumy syýasatda ösýän ýurtlaryň ornuny berkitmäge esaslanan halkara gatnaşyklaryň adalatly we sazlaşykly ulgamyny döretmegiň tarapdary bolup durýar. Şu gün geçirilen gepleşikler bu maksatlara iki tarapyň hem eýerýändigini tassyklady. Döwletara gatnaşyklarda deňhukuklylyk, adalatlylyk ýörelgeleriniň berkarar bolmagyny, özygtyýarlylyga we halklaryň özbaşdak ösüş ýoluna hukuklaryny goldaýandygyny görkezdi. 

                                                                   

Türkmenistan we Hindistan ähli gapma-garşylyklary, dawaly ýagdaýlary parahatçylykly, syýasy ýollar arkaly çözmegiň berk tarapdary bolup çykyş edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň dünýä giňişligindäki özara hyzmatdaşlygynyň derejesine we häsiýetine ýokary baha berildi. 

                                                                   

Halkara guramalarda, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynda birek-birege goldaw bermek tejribesini dowam etdirmek barada ylalaşyk gazanyldy. Şeýle hem Türkmenistan we Hindistan Goşulyşmazlyk Hereketinde hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürer. Onuň maksatlary we ýörelgeleri häzirki döwürde dünýäniň birnäçe sebitindäki çylşyrymly ýagdaýlar hem-de hereketler bilen baglylykda, aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar. 

                                                                   

Şeýle-de taraplar halkara howpsuzlygyň täze howplaryna hem-de wehimlerine garşy durmak, şol sanda terrorçylyga, ekstremizme, transmilli jenaýatçylyga we neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy göreşmek babatda tagallalary mundan beýläk-de birleşdirmegi ylalaşdylar. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, gepleşikleriň dowamynda Owganystandaky ýagdaýa uly üns berildi. Türkmen we hindi halklary Owganystany parahat hem-de gülläp ösýän, hoşniýetli goňşy we sebitiň ähli ýurtlarynyň hyzmatdaşy hökmünde görmek isleýärler. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy owgan ugry boýunça Hindistanyň tagallalaryna, şol sanda 2021-nji ýylyň 10-11-nji noýabrynda geçirilen Owganystan babatda sebitleýin howpsuzlyk boýunça dialoga we onuň jemleri boýunça kabul edilen Deli Jarnamasyna ýokary baha berdi. 

                                                                   

Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylanda, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmäge aýratyn üns berildi. Bu taslamanyň oňa gatnaşyjylaryň ählisi üçin ykdysady taýdan maksada laýykdygyndan başga-da, sebitde durnuklylygy, özara düşünişmegi we ynanyşmagy berkitmek işine uly goşant goşmaga, ýurtlaryň arasynda ykdysady hem-de syýasy taýdan ýakynlaşmaga ýardam bermäge niýetlenendigi tassyklanyldy. Türkmenistanyň adyndan hindi tarapyna bu taslama üýtgewsiz goldaw berýändigi, ony amala aşyrmagyň ähli tapgyrlarynda oňyn ýörelgäni eýeleýändigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirildi. 

                                                                   

Ulag ulgamy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň strategik ugry bolup durýar. Şoňa görä-de, taraplar Türkmenistanyň çäkleriniň üsti bilen, şol sanda ýurdumyzyň Hazar deňzindäki üpjünçilik ulgamlaryny ulanmak arkaly hindi deňiz terminallaryna barýan durnukly Ýewraziýa geçelgelerini emele getirmekde özara ýardam bermek barada ylalaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Çabahar we Türkmenbaşy Halkara deňiz portlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda göni gepleşikleri guramagy teklip etdi. 

                                                                   

Gepleşikleriň dowamynda şu ýylyň 27-nji ýanwarynda wideomaslahat görnüşinde geçirilen birinji «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň we onuň jemleri boýunça giň möçberli, uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda tapgyrlaýyn waka hökmünde gazanylan ylalaşyklaryň ähmiýeti hem-de möhümdigi bellenildi. 

                                                                   

Gepleşiklerde medeni-ynsanperwer ulgama-da aýratyn ähmiýet berildi. Biziň halklarymyzy köpasyrlyk taryhy gatnaşyklar, birek-birege çuňňur hormat goýmagyň däpleri, binýatlyk ruhy gymmatlyklaryň we ýörelgeleriň ýakynlygy birleşdirýär. Bu beýik hem-de ajaýyp miras häzirki döwürde täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Ynsanperwer ulgamda özara alyşmalar işjeň ösdürilýär diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen nygtady. 

                                                                   

Taraplar medeniýet ulgamyndaky gatnaşyklary, şol sanda halklarymyzy Türkmenistanyň we Hindistanyň örän baý taryhy-medeni mirasy, häzirki döwürdäki üstünlikleri bilen tanyşdyrmak boýunça bilelikdäki çäreleri guramak arkaly berkitmegi dowam etdirmek barada ylalaşdylar. 

                                                                   

Bilim we ylym ulgamlarynda, hususan-da, iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň, şeýle hem Ylymlar akademiýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda-da ylalaşyk gazanyldy. 

                                                                   

Gepleşikleriň dowamynda Türkmenistan bilen Hindistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň köpasyrlyk taryhynda täze tapgyryň başyny başlan diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň şu ýyl bellenilýän 30 ýyllyk şanly senesiniň möhümdigi aýratyn nygtaldy. Mälim bolşy ýaly, Hindistan Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny ykrar eden dünýä ýurtlarynyň ilkinjileriniň biri boldy. Hindistan biziň Bitaraplygymyzy ilkibaşda Goşulyşmazlyk Hereketinde, soňra bolsa Birleşen Milletler Guramasynda işjeň goldady. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu goldaw üçin minnetdarlyk bildirip, 2015-nji ýylda Aşgabatda ýadygärligi açylan, hindi milletiniň ruhy lideri Mahatma Gandiniň zorluk ulanmazlyk hem-de parahatçylykly ýaşaşmak baradaky filosofiýasynyň türkmen Bitaraplygynyň ideýa we ruhy-ahlak kökleriniň biri bolandygyny belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana saparynyň jemlerine ýokary baha berip, onuň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de çuňlaşdyrmaga, söwda-ykdysady, medeni, ylmy, ynsanperwer we beýleki ulgamlarda özara hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge kuwwatly itergi berjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Çykyşynyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Prezident Ram Nath Kowinde, hindi wekiliýetiniň ähli agzalaryna netijeli işleşilendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, Hindistanyň dostlukly halkyna parahatçylyk, abadançylyk we gülläp ösüş baradaky arzuwlaryny beýan etdi. 

                                                                   

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind ýokary derejedäki duşuşygyň netijelerini teswirläp, munuň Hindistanyň Prezidentiniň Türkmenistana amala aşyrýan ilkinji, şeýle hem Türkmenistanyň täze we ýaş Lideriniň kabul edýän ilkinji saparydygyny aýratyn nygtady. Şunuň bilen baglylykda, belent mertebeli myhman hormatly Prezident Serdar Berdimuhamedowa mähirli garşylanandygy we myhmansöýerlik üçin hoşallyk bildirdi. Munuň özi iki beýik halkyň arasyndaky dostlugyň netijeliligini görkezýär. 

                                                                   

Hindistanyň Prezidenti iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyny şanly waka hökmünde görkezdi we soňky döwürde, hususan-da, soňky on ýyldaky köpugurly ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşini kanagatlanma bilen belledi. 

                                                                   

Belent mertebeli myhmanyň belleýşi ýaly, şu gün Türkmenistanyň Prezidenti bilen geçirilen duşuşykda hindi-türkmen gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem taraplar dürli sebit we halkara ähmiýetli meseleler boýunça pikir alyşdylar, köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkitmek üçin tagallalary birleşdirmegi ylalaşdylar. 

                                                                   

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti ikitaraplaýyn döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm şerti bolan ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdyp, taraplaryň özara söwda dolanyşygyny artdyrmak boýunça has köp işleri geçirmek babatda ylalaşandyklaryny nygtady. 

                                                                   

Gepleşikleriň dowamynda Demirgazyk — Günorta ulag geçelgesiniň hem-de halkara ulag we üstaşyr geçelgeler baradaky Aşgabat Ylalaşygynyň ähmiýeti bellenildi. Belent mertebeli myhman ýokary derejede geçirilen duşuşykda energetika babatda hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenendigini nygtap, TOPH gaz geçirijisiniň howpsuzlygy we esasy iş ýörelgeleri bilen baglanyşykly meseleleriň tehniki hem-de bilermenler derejesinde ara alnyp maslahatlaşylyp bilinjekdigini nygtady. 

                                                                   

Şeýle hem şu gün iki ýurduň Hökümetiniň arasynda Tebigy betbagtçylyklary dolandyrmak babatynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek arkaly, hyzmatdaşlygyň täze ugurlary kesgitlenildi. Şunuň bilen birlikde, Prezident Ram Nath Kowind Hindistanyň Türkmenistan bilen sanly ulgam babatda hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny nygtady. Kosmos ulgamyndaky gatnaşyklar özara bähbitli hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. 

                                                                   

Gepleşikleriň dowamynda bilelikdäki medeni çäreleriň yzygiderli geçirilmeginiň wajypdygy bellenildi. Bu barada aýtmak bilen, Hindistan Respublikasynyň Prezidenti 2022 — 2025-nji ýyllar üçin medeniýet we sungat boýunça hyzmatdaşlyk Maksatnamasynyň medeni hyzmatdaşlyga ýol görkezjekdigine ynanýandygyny nygtady. 

                                                                   

Şeýle hem gepleşiklerde COVID-19 pandemiýasyna garşy netijeli göreşmek üçin iki ýurduň hem ýakyndan hyzmatdaşlygynyň zerurdygy bellenildi. 

                                                                   

Belent mertebeli myhmanyň aýdyşy ýaly, Türkmenistan «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň çäginde Hindistan üçin möhüm hyzmatdaşdyr. Birinji sammit Hindistanda şu ýylyň ýanwar aýynda wideomaslahat görnüşinde geçirildi we onuň çäklerindäki hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek hakynda ylalaşyk gazanyldy. 

                                                                   

Prezident Ram Nath Kowind Hindistan we Merkezi Aziýa medeni hyzmatdaşlygynyň çäginde Türkmenistanyň ýaşlardan ybarat wekiliýetini Hindistana ibermegini goldaýandygyny nygtady. Şu gün gol çekilen Ýaşlar babatynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda özara düşünişmek babatdaky Ähtnama ýaşlarymyzyň arasyndaky alyşmalary has-da güýçlendirer. 

                                                                   

Şeýle hem gepleşikleriň dowamynda halkara ähmiýetli meseleler boýunça Birleşen Milletler Guramasyny goşmak bilen, sebitleýin we köptaraplaýyn derejede hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň wajypdygy nygtaldy. 

                                                                   

Belent mertebeli myhman BMG-niň özgertmeler girizilen we giňeldilen Howpsuzlyk Geňeşine Hindistanyň hemişelik agzalygyny, şeýle-de 2021-2022-nji ýyllarda Hindistanyň BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik däl agzasy hökmündäki başlangyçlaryny goldandygy üçin Türkmenistana hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Prezident Ram Nath Kowind Owganystan bilen baglanyşykly meseleler barada aýdyp, Hindistanyň Owganystandaky ýagdaýyň kadalaşdyrylmagy bilen baglanyşykly meseleler toplumyny öz içine alýan giň sebitleýin ylalaşygy, howpsuzlygy üpjün etmek, owgan halkyna ynsanperwerlik kömegini bermek we beýleki ugurlar boýunça başlangyçlary goldaýandygyny nygtady. 

                                                                   

Belent mertebeli myhman hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň özi üçin islendik amatly wagtda Hindistana gelmegine sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny belledi. 

                                                                   

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenmesini jemläp, Aşgabadyň owadan we haýran galdyryjy ak mermerli paýtagt hökmünde özünde ýatdan çykmajak täsirleri galdyrandygyny nygtady. 

                                                                   

Günüň ikinji ýarymynda dostlukly döwletiň Baştutany Gypjaga baryp, Türkmenistanyň ilkinji Prezidentini hatyralady we kümmede gül dessesini goýdy. 

                                                                   

Soňra belent mertebeli myhman Aşgabadyň günorta bölegindäki Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül goýdy. Ýola goýlan asylly däbe görä, Hormatly myhmanlaryň seýilbagynda Prezident Ram Nath Kowind mizemez türkmen-hindi dostlugynyň nyşany hökmünde nahal oturtdy. 

                                                                   

Şeýle hem şol gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Tehniki we ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hindi maksatnamasynyň (ITEC) hem-de Medeni aragatnaşyklar boýunça hindi geňeşiniň (ICCR) çäklerinde bilim alan we hünär kämilleşdiriş okuwlaryna gatnaşan, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde hindi dilini öwrenen türkmen raýatlary bilen duşuşygy geçirildi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda bilim, ylym we medeniýet ulgamlarynda uzak möhletleýin esasda, şol sanda ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ynsanperwer gatnaşyklary çuňlaşdyrmak arkaly, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamakda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmegi iki ýurduň maksat edinýändigi tassyklanyldy. 

                                                                   

Agşam Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow belent mertebeli myhmanyň hormatyna resmi agşamlyk naharyny berdi, şonda iki döwletiň Baştutanlary söz sözlediler. Dabaraly kabul edişlik ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň çykyşlary bilen utgaşdy. 

                                                                   

 Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýurdumyza döwlet sapary dowam edýär. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň Türkmenistana döwlet sapary mahalynda ýanynda bolýan maşgalasy hanym Sawita Kowind üçin aýratyn medeni maksatnama taýýarlanyldy. Maksatnama laýyklykda, myhman zenan, ilki bilen, paýtagtymyzdaky “Bagt köşgi” toý-dabaralar merkezinde boldy we milli däpler esasynda toý-dabaralaryň geçiriliş aýratynlygy bilen tanyşdy. Şeýle hem ol ýurdumyzyň baş şäheriniň ajaýyp seýilgähleriniň birinde gezelenç etdi. 

                                                                   

Hanym Sawita Kowind özi üçin işlenip taýýarlanylan medeni maksatnamanyň çäklerinde bütin dünýäde şöhratlanan türkmen el haly sungatynyň ajaýyp nusgalary toplanan Türkmen halysynyň milli muzeýiniň gymmatlyklary bilen-de tanyşdy. Myhman zenan paýtagtymyzda bolan mahaly «Gül zaman» toý mekanyna baryp gördi. Bu ýerde oňa milli tagamlar, şol sanda halkara güwänama eýe bolan “Talhan” nyşanly süýjülikler hödürlenildi. Şeýle hem toý mekanynda milli lybaslaryň görkezilişi boldy. 

                                                                   

Agşamlyk hanym Sawita Kowind paýtagtymyzyň günorta künjeginde ýerleşýän kaşaň Bitaraplyk binasynyň ýanyna gelip, paýtagtymyzyň özboluşly agşamky görnüşlerini synlady.

04.04.2022
Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlandy

Aşgabat, 1-nji aprel (TDH). Şu gün Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. 

                                                                   

Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde belent mertebeli myhmany garşylamak dabarasy boldy. Hindistanyň Baştutanynyň gelmeginiň hormatyna haly düşelen ýodajygyň iki tarapynda hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzüldiler. 

                                                                   

Asylly däbe görä, milli lybasdaky oglan we gyz Prezident Ram Nath Kowinde hem-de onuň maşgalasyna duz-çörek hödürlediler we gül çemenini gowşurdylar. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlaryň ählisi bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, şol sanda Aziýa sebitiniň ýurtlary, hususan-da, Hindistan Respublikasy bilen gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Munuň özi döwletara gatnaşyklaryň taryhynda dostlukly döwletiň Baştutanynyň ýurdumyza ilkinji saparydyr. Şu gezekki ýokary derejedäki duşuşyk, şeýle-de şanly seneleriň ikisiniň — türkmen-hindi diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň hem-de Hindistanyň Garaşsyzlygynyň 75 ýyllyk ýubileýiniň baýram edilýän ýylynda geçirilýändigi bilen şertlendirilendir. 

                                                                   

Gysga döwrüň içinde biziň ýurtlarymyz asyrlara barabar şöhratly ýoly geçdiler. Milli döwletlilik gazanyldy, durmuş-ykdysady ösüşiň täze nusgasy döredildi, oňyn halkara tejribe toplandy. Häzirki wagtda Türkmenistan üçin Hindistan ýakyn dost we möhüm hyzmatdaşdyr, ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny ykrar eden dünýäniň ilkinji döwletleriniň biridir. Şu gezekki sapar hem-de onuň çäklerinde göz öňünde tutulan ýokary derejedäki gepleşikler soňky ýyllarda hil taýdan täze mazmun bilen baýlaşdyrylan özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda nobatdaky netijeli ädime öwrüler. 

                                                                   

...Paýtagtymyzyň howa menziliniň ýokary derejeli myhmanlary kabul ediş binasynyň öňündäki meýdançada Hindistan Respublikasynyň Liderini resmi garşylamak dabarasy boldy. Bu ýerde Prezident Ram Nath Kowindi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mähirli mübärekledi. Iki ýurduň Baştutanlary dostlarça salamlaşyp, ýörite bellenen ýere barýarlar. 

 Hormat garawulynyň serkerdesi dabaraly hasabat berýär. Hindistan Respublikasynyň we Türkmenistanyň Döwlet senalary ýerine ýetirilýär. Iki ýurduň Liderleri hormat garawulynyň esgerleriniň nyzamynyň öňünden geçýärler we Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna hormat-sarpa goýýarlar. 

                                                                   

Soňra belent mertebeli myhmanyň awtoulag kerweni motosikletçileriň hormat kerweniniň ugratmagynda “Ýyldyz” myhmanhanasyna tarap ugraýar. 

                                                                   

2-nji aprelde Aşgabatda geçiriljek ýokary derejedäki türkmen-hindi duşuşygynyň ilkibaşdan dostlukly, özara hormat goýmak we ynanyşmak häsiýeti bilen tapawutlanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze, möhüm tapgyr boljakdygy şübhesizdir. 

                                                                   

Häzirki döwürde biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky däp bolan gatnaşyklar çuňňur taryhy köklere we taraplaryň hoşniýetli erk-islegine daýanyp berkidilýär, şol sanda köptaraplaýyn esasda pugtalandyrylýar. Türkmen-hindi hyzmatdaşlygy köp ugurlar boýunça ösdürilýär. Döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesi, şol sanda köptaraplaýyn görnüşde, iri halkara guramalaryň ugry boýunça gatnaşyklar iki dostlukly ýurduň netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge pugta ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Statistiki maglumatlar, döwlet, hökümetara we pudagara derejede gol çekilen köp sanly resminamalary birleşdirýän ygtybarly şertnama-hukuk binýady hem-de geçirilýän syýasy geňeşmeler we dürli düzümleriň arasynda ýola goýlan gatnaşyklar munuň mysaly bolup biler. 

                                                                   

Dürli derejedäki duşuşyklaryň barşynda taraplaryň ýola goýlan syýasy gatnaşyklary ösdürmäge, ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga taýýardygy tassyklanylýar. Özara bähbitlilik esasynda guralýan gatnaşyklary yzygiderli berkitmek boýunça anyk ädimler kesgitlenilýär. 

                                                                   

Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-hindi toparynyň işine uly ähmiýet berilýär. Onuň mejlisleriniň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, ileri tutulýan taslamalar ara alnyp maslahatlaşylýar. 

                                                                   

Ynsanperwer ulgamda hem hyzmatdaşlyk giňeldilýär. Asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan medeni, ruhy we taryhy gatnaşyklar onuň ygtybarly binýady bolup hyzmat edýär. Türkmen halkynyň beýik ogullary Baýram han we Abdyrahym han-hanan Hindistanyň taryhyna şöhratly sahypalary ýazdylar. Hindistanyň halky olaryň mirasyna, hindi paýtagtynyň merkezinde gurlan Türkmen derwezesi ýaly meşhur taryhy-binagärlik ýadygärligine uly hormat-sarpa goýýar. Iki ýurduň alymlary, döredijilik intelligensiýasynyň wekilleri döwletleriň ikisinde geçirilýän halkara maslahatlaryň, festiwallaryň we sergileriň işine işjeň gatnaşýarlar. 

                                                                   

Bilim we ylym ulgamlary özara gatnaşyklaryň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň gündogar dilleri we edebiýaty fakultetinde talyplar hindi dili hünäri boýunça okadylýar. 

                                                                   

Umuman, Türkmenistan we Hindistan köpugurly hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçiliklerine eýedir. Şolardan netijeli peýdalanmak iki ýurduň arasynda has berk we ygtybarly dostluk köprülerini, hyzmatdaşlygy ýola goýmaga ýardam eder. Prezident Ram Nath Kowindiň şu gezekki döwlet sapary bu gatnaşyklara täze, kuwwatly itergi bermäge, onuň möhüm ugurlaryny açmaga mümkinçilik berer. 

                                                                   

Garaşylyşy ýaly, Aşgabatda geçiriljek ýokary derejedäki gepleşikleriň çäklerinde özara gyzyklanma bildirilýän meseleleriň ençemesi ara alnyp maslahatlaşylar hem-de köpugurly gatnaşyklary ösdürmäge, türkmen we hindi halklarynyň, döwletlerimiziň arasyndaky özara ynanyşmagy we düşünişmegi pugtalandyrmaga gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekiler. Duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň gaýragoýulmasyz wezipelerini, şol sanda täze geljegi uly meýilnamalary ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Mahlasy, Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Ram Nath Kowindiň arasynda ýokary derejede geçiriljek gepleşikler uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklary täze derejä çykarmaga ýardam eder.

02.04.2022
Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si

Aş­ga­bat, 31-nji mart (TDH). Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow san­ly ul­gam ar­ka­ly Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­li­siň do­wa­myn­da döw­let dur­mu­şy­na de­giş­li wa­jyp me­se­le­lere we mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň bin­ýat­lyk pu­dak­la­ry­nyň mun­dan beý­läk-de ös­dü­ril­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, il­ki bi­len, Mil­li Ge­ňe­şiň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa söz ber­di. G.Mäm­me­do­wa Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň we­ki­li­ýe­ti­niň Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Al­ma­ty şä­he­ri­ne bo­lan gul­luk iş sa­pa­ry­nyň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da mag­lu­mat ber­di. 

                                                                   

Şu ýy­lyň 28-29-njy mar­tyn­da ýur­du­my­zyň we­ki­li­ýe­ti Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Al­ma­ty şä­he­rin­de gul­luk iş sa­pa­ryn­da bo­lup, Ga­raş­syz Döw­let­le­riň Ar­ka­la­şy­gy­na gat­na­şy­jy döw­let­le­riň Par­la­men­ta­ra As­samb­le­ýa­sy­nyň 30 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li ge­çi­ri­len da­ba­ra­ly mej­li­se hem-de bu şan­ly wa­ka ga­bat­la­nyp gu­ra­lan dür­li çä­re­le­re we du­şu­şyk­la­ra gat­naş­dy. 

                                                                   

Da­ba­ra­ly mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne la­ýyk­lyk­da, As­samb­le­ýa­nyň şu ge­çen dö­wür­de ýe­ri­ne ýe­ti­ren iş­le­ri­niň ne­ti­je­le­ri­ne ba­gyş­la­nan çy­kyş­lar bol­dy. GDA-nyň Par­la­men­ta­ra As­samb­le­ýa­sy­nyň Ge­ňe­şi­niň baş­ly­gy Wa­len­ti­na Mat­wi­ýen­ko As­samb­le­ýa­nyň adyn­dan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowa Pre­zi­dent saý­law­la­ryn­da ga­za­nan ynam­ly ýeň­şi my­na­sy­bet­li tüýs ýü­rek­den çyk­ýan gut­lag­la­ry­ny be­ýan et­di. 

                                                                   

Al­ma­ty şä­he­ri­ne iş sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de Türk­me­nis­ta­nyň we­ki­li­ýe­ti­niň Ga­za­gys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Par­la­men­ti­niň Se­na­ty­nyň Baş­ly­gy bi­len bo­lan du­şu­şygyn­da iki ýur­duň ara­syn­da däbe öwrülen dost­luk we hoş­ni­ýet­li gat­na­şyk­la­ryň mö­hüm bö­le­gi bo­lan par­la­men­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de ös­dür­me­giň me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.  

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ýur­du­myz­da de­mok­ra­tik ýö­rel­ge­le­ri­ mun­dan beý­läk-de çuň­laş­dyr­mak­da we bu ba­bat­da Türk­me­nis­ta­nyň eýe­le­ýän or­nu­ny ber­kit­mek­de hem-de onuň hal­ka­ra gi­ňiş­lik­de öňe sür­ýän baş­lan­gyç­la­ry­ny iler­let­mek­de par­la­men­ta­ri­le­riň go­şan­dy­nyň äh­mi­ýet­li­di­gi­ni bel­le­di. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ka­nun çy­ka­ry­jy­lyk ul­ga­myn­da tej­ri­be al­şyl­ma­gy­na ýar­dam ber­ýän, hal­ka­ra jem­gy­ýet­çi­li­gi Türk­me­nis­ta­nyň de­mok­ra­tik, hu­kuk döw­le­ti hök­mün­de ösüş ýo­lun­da top­lan ta­ry­hy tej­ri­be­si we hä­zir­ki dö­wür­de ýe­ten de­re­je­si bi­len ta­nyş­dyr­ýan par­la­men­ta­ra gat­na­şyk­la­ry mun­dan beý­läk-de ös­dür­me­giň ze­rur­dy­gy­na ün­si çek­di. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry M.Mu­ham­me­dow gö­zeg­çi­lik ed­ýän dü­züm­le­rin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy, şeý­le hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry hem-de we­la­ýat hä­kim­lik­le­ri bo­ýun­ça döw­let eýe­çi­li­gin­dä­ki des­ga­la­ry bäs­le­şik­li söw­da hem-de gaz­na bir­ža­sy ar­ka­ly hu­su­sy­laş­dyr­mak, or­ta we ki­çi te­le­ke­çi­li­gi ös­dür­mek bo­ýun­ça sy­ýa­sa­ty üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek hem-de döw­let em­lä­gi­ni do­lan­dyr­ma­gyň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­mak ug­run­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan ýur­du­my­zyň mi­nistr­lik­le­ri, pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry, we­la­ýat­la­ryň hä­kim­lik­le­ri bi­len bi­le­lik­de döw­le­tiň ga­ra­ma­gyn­dan aýyr­mak hem-de hu­su­sy­laş­dyr­mak üçin kär­ha­na­lar we des­ga­lar bo­ýun­ça sel­jer­me­le­riň ge­çi­ri­len­di­gi ha­bar be­ril­di. Ge­çi­ri­len iş­le­riň ne­ti­je­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da, bir­nä­çe des­ga­ny bäs­le­şik­li söw­da ar­ka­ly hu­su­sy­laş­dyr­mak tek­lip edil­ýär. Bu tek­lip­le­re Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi­niň ýa­nyn­da­ky Pu­da­ga­ra mer­ke­zi to­pa­ryň mej­lis­le­rin­de bel­le­nen ter­tip­de se­re­dil­di hem-de bir­nä­çe des­ga­ny bäs­le­şik­li söw­da ar­ka­ly hu­su­sy­laş­dyr­mak, döw­let eda­ra­sy­na de­giş­li paý­na­ma­ny bol­sa gaz­na bir­ža­sy­nyň üs­ti bi­len ýer­le­me­giň mak­sa­da­la­ýyk bol­jak­dy­gy bel­le­nil­di. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ha­sa­ba­ty diň­läp, tap­gyr­la­ýyn esas­da ba­zar gat­na­şyk­la­ry­na geç­mek, ho­ja­ly­gy do­lan­dyr­ma­gyň ne­ti­je­li usul­la­ry­ny or­naş­dyr­mak we des­ga­la­ry hu­su­sy­laş­dyr­mak me­se­le­le­ri­niň mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň öňün­de dur­ýan esa­sy we­zi­pe­ler­di­gi­ne ün­si çek­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hö­dür­le­nen tek­li­bi ma­kul­lap, bu ugur­da göz öňün­de tu­tu­lan we­zi­pe­le­ri üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek üçin mun­dan beý­läk-de top­lum­la­ýyn çä­re­le­ri ama­la aşyr­mak ba­bat­da wi­se-prem­ýe­re anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di. Şeý­le hem döw­let eýe­çi­li­gin­dä­ki des­ga­la­ry hu­su­sy­laş­dyr­mak we paý­dar­lar jem­gy­ýe­ti­ne öwür­mek bo­ýun­ça me­ýil­leş­di­ri­len iş­le­riň öz wag­tyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­ne berk gö­zeg­çi­li­gi ýo­la goý­ma­gyň ze­rur­dy­gy aý­dyl­dy. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ş.Abd­rah­ma­now Türk­me­nis­ta­nyň ne­bit­gaz pu­da­gy­na da­şa­ry ýurt ma­ýa go­ýum­la­ry­ny çek­mek bo­ýun­ça hal­ka­ra fo­ru­myň ne­ti­je­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Ýur­du­myz­da dur­nuk­ly yk­dy­sa­dy we sy­ýa­sy ýag­da­ýyň hem-de de­giş­li ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy­nyň Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry ýurt­ly ma­ýa­dar­la­r üçin özü­ne çe­ki­ji­li­gi­niň art­ýan­dy­gy­nyň esa­sy şert­le­ri­niň bi­ri­di­gi nyg­tal­dy. 

                                                                   

Fo­ru­ma gat­na­şy­jy­lar ýur­du­my­zyň ne­bit­gaz pu­da­gyn­da ga­za­ny­lan üs­tün­lik­ler, ony mun­dan beý­läk-de ös­dür­me­giň me­ýil­na­ma­la­ry bi­len ta­nyş­dy­ryl­dy. Çy­kyş­lar Ha­zar deň­zi­niň türk­men bö­le­gi­ni öz­leş­dir­mek, türk­men te­bi­gy ga­zy­nyň ibe­ril­me­gi­ni di­wer­si­fi­ka­si­ýa­laş­dyr­mak hem-de ener­gi­ýa se­riş­de­le­ri­ni we gaz­hi­mi­ýa önüm­le­ri­ni hal­ka­ra ba­zar­la­ra çy­kar­ma­gyň yg­ty­bar­ly we dur­nuk­ly ul­ga­my­ny dö­ret­mek, Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan trans­mil­li gaz ge­çi­ri­ji­si­ni gur­ma­gyň tas­la­ma­sy ýa­ly me­se­le­le­re ba­gyş­lan­dy. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň esa­sy pu­dak­la­ry­nyň bi­ri bo­lan ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­ny ös­dür­mek üçin ýur­du­myz­da giň ge­rim­li tas­la­ma­la­ryň ama­la aşy­ryl­ýan­dy­gy­ny, pu­da­gyň önüm­çi­lik kuw­wa­ty­ny has-da art­dyr­mak bo­ýun­ça ze­rur şert­le­riň dö­re­dil­ýän­di­gi­ni nyg­ta­dy. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz te­bi­gy se­riş­de­le­ri öz­leş­dir­mek­de Türk­me­nis­ta­nyň ola­ry re­je­li ulan­mak, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak ba­ra­da ala­da et­mek, se­bit hem-de äh­lu­mu­my de­re­je­de ener­ge­ti­ka howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek me­se­le­le­ri bo­ýun­ça mö­hüm hal­ka­ra baş­lan­gyç­la­ry dur­mu­şa ge­çir­mek ba­bat­da gö­rel­de gör­kez­ýän­di­gi­ni ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­my­zyň ener­gi­ýa se­riş­de­le­ri­ni köp möç­ber­de iber­ýän döw­let hök­mün­de dün­ýä­niň ener­ge­ti­ka ba­za­ryn­da eýe­le­ýän or­nu­ny ber­kid­ýän­di­gi­ne ün­si çe­kip, Türk­me­nis­ta­nyň ýan­gyç-ener­ge­ti­ka top­lu­my­na da­şa­ry ýurt ma­ýa­la­ry­ny iş­jeň çek­mek bo­ýun­ça iş­le­ri do­wam et­me­gi tab­şyr­dy. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry E.Oraz­gel­di­ýew ýer se­riş­de­le­ri­ni re­je­li we ne­ti­je­li ulan­mak bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedowyň ga­ra­ma­gy­na Döw­let mak­sat­na­ma­la­ryn­da göz öňün­de tu­tu­lan we­zi­pe­le­ri üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, mi­nistr­lik­le­re, pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry­na, hä­kim­lik­le­re hem-de ola­ryň ga­ra­ma­gyn­da­ky eda­ra-kär­ha­na­la­ra gur­lu­şyk hem-de önüm­çi­lik mak­sat­la­ry üçin je­mi 10 müň 545,22 gek­tar ýer bö­lek­le­ri­ni he­mi­şe­lik we wagt­la­ýyn peý­da­lan­ma­ga ber­mek bo­ýun­ça iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan tek­lip­ler hö­dür­le­nil­di. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ha­sa­ba­ty diň­läp, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy ösü­şin­de oba­se­na­gat top­lu­my­na mö­hüm or­nuň de­giş­li­di­gi­ni bel­le­di hem-de oba ho­ja­ly­gy­na gol­daw ber­me­giň ugur­la­ry­ny yzy­gi­der­li kä­mil­leş­dir­me­giň we gi­ňelt­me­giň, eke­ran­çy­ly­gy, mal­dar­çy­ly­gy yzy­gi­der­li ös­dür­mek bo­ýun­ça tas­la­ma­la­ry üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­me­giň hem-de bu ugur­da iş alyp bar­ýan te­le­ke­çi­le­re gol­daw ber­me­giň wa­jyp­dy­gy­na ün­si çek­di. Umu­man, bu iş­ler azyk howp­suz­ly­gy­nyň ber­ki­dil­me­gi­ni, ýur­du­my­zyň eks­port kuw­wa­ty­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­ny, da­şa­ry döw­let­ler­den ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­li­giň ös­dü­ril­me­gi­ni üp­jün et­me­li­dir. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz oba ho­ja­ly­gyn­da­ky öz­gert­me­le­ri iş­jeň­leş­dir­me­giň, ho­ja­ly­gy do­lan­dyr­ma­gyň tä­ze, ne­ti­je­li usul­la­ry­ny or­naş­dyr­ma­gyň, te­le­ke­çi­lik baş­lan­gyç­la­ry­ny hö­wes­len­dir­me­giň ze­rur­dy­gy­ny bel­läp, hö­dür­le­nen tek­lip­le­ri ma­kul­la­dy hem-de bu ugur­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri top­lum­la­ýyn esas­da do­wam et­mek bo­ýun­ça wi­se-prem­ýe­re anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ç.Pur­çe­kow ýur­du­my­zyň çä­gin­de gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň gör­nüş­le­ri­ni art­dyr­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Hä­zir­ki dö­wür­de san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti, san­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dyr­mak, bäs­deş­li­ge ukyp­ly, eks­por­ta ni­ýet­le­nen we im­por­tyň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­lik­le­ri çalt dep­gin­ler­de ös­dür­mek me­se­le­le­ri­ne aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­ril­ýär. 

                                                                   

Ila­ty, aý­ra­tyn-da, ýur­du­my­zyň alys­da­ky se­bit­le­rin­de ýa­şa­ýan adam­la­ry iş bi­len üp­jün et­mek mak­sa­dy bi­len, or­ta we ki­çi te­le­ke­çi­li­gi ös­dür­mek, je­mi içer­ki önü­miň möç­be­ri­ni art­dyr­mak, döw­let-hu­su­sy­ýet­çi­lik gat­na­şyk­la­ry­ny has-da pug­ta­lan­dyr­mak, ma­ýa go­ýum sy­ýa­sa­ty­ny dur­mu­şa ge­çir­mek, şeý­le­lik­de, mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi dep­gin­li ös­dür­mek bo­ýun­ça Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan de­giş­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. 

                                                                   

Wi­se-prem­ýer döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Köý­ten­dag et­ra­byn­da ýyl­lyk kuw­wat­ly­ly­gy 50 müň ton­na kal­siý ön­dür­ýän önüm­çi­li­gi ýo­la goý­mak ba­ra­da­ky tek­li­bi hö­dür­le­di. Bu önüm­çi­lik ýur­du­my­zyň ba­zar­la­ry­ny ýer­li te­bi­gy se­riş­de­ler­den ön­dü­ri­len ýo­ka­ry hil­li gur­lu­şyk se­riş­de­le­ri bi­len do­ly üp­jün et­mä­ge hem-de tä­ze iş orun­la­ry­ny dö­ret­mä­ge ýar­dam eder. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ha­sa­ba­ty diň­läp, Türk­me­nis­tan­da ýur­du­my­zyň sarp edi­ji­le­ri­ni da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan ýo­ka­ry hil­li önüm­ler bi­len do­ly möç­ber­de üp­jün et­mä­ge ukyp­ly, kuw­wat­ly gur­lu­şyk se­na­ga­ty­ny dö­ret­me­giň ze­rur­dy­gy­na aý­ra­tyn ün­si çek­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow pu­da­gyň kuw­wa­ty­ny yzy­gi­der­li pug­ta­lan­dyr­ma­gyň hem-de ýur­du­myz­da we da­şa­ry ýurt­lar­da uly is­leg bil­di­ril­ýän ýo­ka­ry hil­li gur­lu­şyk se­riş­de­le­ri­niň önüm­çi­li­gi­ni art­dyr­ma­gyň wa­jyp­dy­gy­ny nyg­tap, wi­se-prem­ýe­re bu ugur­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri do­wam et­mek ba­bat­da bir­nä­çe anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.  

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ç.Gy­ly­jo­w ýur­du­my­zyň Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň dö­re­dil­me­gi­niň 14 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li ge­çi­ril­jek çä­re­le­re gö­rül­ýän taý­ýar­lyk ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 12-13-nji ap­rel­de ser­gi­niň ge­çi­ril­me­gi­niň göz öňün­de tu­tul­ýan­dy­gy ha­bar be­ril­di. Şol ser­gi­de TSTB-niň dür­li ul­gam­lar­da iş­le­ýän ag­za­la­ry­nyň 200-den gow­ra­gy ge­çen dö­wür­de ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri­ni gör­ke­zer. 

                                                                   

Ser­gi bi­len ugur­daş­lyk­da ge­çi­ril­jek mas­la­hat­da türk­men te­le­ke­çi­le­ri­niň ga­za­nan üs­tün­lik­le­ri we tä­ze we­zi­pe­le­ri, hu­su­san-da, in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­la­ry, san­ly ul­gam­la­ry or­naş­dyr­mak, Türk­me­nis­ta­ny 2022 — 2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­syn­da hu­su­sy ul­ga­my ös­dür­mek bo­ýun­ça öň­de goý­lan we­zi­pe­ler ara al­nyp mas­la­hat­la­şy­lar. 

                                                                   

Wi­se-prem­ýer döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na bir­leş­mä­niň dö­re­dil­me­gi­niň 14 ýyl­ly­gy my­na­sy­bet­li ge­çi­ril­jek çä­re­le­riň iş me­ýil­na­ma­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny hö­dür­le­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, hä­zir­ki wagt­da ýur­du­my­zyň işe­wür­li­gi­niň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­nyň onuň önüm­çi­lik se­riş­de­le­ri­ni art­dyr­ma­gyň, in­no­wa­sion teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dyr­ma­gyň ha­sa­by­na ber­ki­dil­ýän­di­gi­ni bel­le­di. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz döw­le­te da­hyl­syz ul­ga­myň mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň pu­dak­la­ry­ny döw­re­bap­laş­dyr­mak­da we di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­mek­de, ýo­ka­ry hil­li, bäs­deş­li­ge ukyp­ly önüm­le­riň ön­dü­ril­ýän möç­be­ri­ni art­dyr­mak­da we gör­nüş­le­ri­ni gi­ňelt­mek­de, Türk­me­nis­tan­da azyk bol­çu­ly­gy­ny üp­jün et­mek­de hem-de ýur­du­my­zyň eks­port kuw­wa­ty­ny pug­ta­lan­dyr­mak­da mö­hüm orun eýe­le­ýän­di­gi­ni nyg­ta­dy. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz te­le­ke­çi­le­ri­mi­ziň ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri­ne, türk­men işe­wür­li­gi­niň ma­ýa go­ýum kuw­wa­ty­na dün­ýä­niň işe­wür to­par­la­ry­nyň ün­sü­ni çek­me­giň wa­jyp­dy­gy­ny bel­le­di. No­bat­da­ky göz­den ge­çi­ri­liş ga­za­ny­lan üs­tün­lik­le­ri gör­kez­mek bi­len çäk­len­män, eý­sem, hu­su­sy kär­ha­na­la­ryň önüm­le­ri­ni we hyz­mat­la­ry­ny dün­ýä ba­zar­la­ryn­da iler­let­mä­ge, ýur­du­my­zyň işe­wür­li­gin­de ma­ýa go­ýum işi­ni iş­jeň­leş­dir­me­giň mö­hüm ugur­la­ry­ny kes­git­le­mä­ge ýar­dam ed­ýän top­lum­la­ýyn çä­rä öw­rül­me­li­dir. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow te­le­ke­çi­le­riň işi­ni gi­ňelt­mek üçin uly müm­kin­çi­lik­le­riň dö­re­di­len ýag­da­ýyn­da, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ýo­ka­ry dep­gin­ler bi­len ös­me­gi­ni üp­jün et­mekde we onuň ba­zar gat­na­şyk­la­ry­na geç­me­ginde oňaý­ly şert­le­riň dö­re­dil­jek­di­gi­ni aý­dyp, çä­re­le­riň me­ýil­na­ma­sy­ny ma­kul­la­dy hem-de Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ser­gi­sini­dir mas­la­ha­ty­ny ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de ge­çir­mek ba­bat­da wi­se-prem­ýe­re anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry M.Mäm­me­do­wa ap­rel aýyn­da mil­li baý­ram­çy­lyk­la­ra we şan­ly se­ne­le­re ba­gyş­la­nyp ge­çi­ril­jek me­de­ni çä­re­le­re gö­rül­ýän taý­ýar­lyk iş­le­ri, şeý­le hem me­de­ni-dur­muş mak­sat­ly bi­na­la­ryň açyl­ma­gy my­na­sy­bet­li gu­ral­jak da­ba­ra­lar ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

2022-nji ýy­lyň “Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy” diý­lip yg­lan edil­me­gi my­na­sy­bet­li dür­li mas­la­hat­lar, dö­re­di­ji­lik du­şu­şyk­la­ry, şol san­da on­laýn çä­re­le­r hem-de de­giş­li wa­gyz-ne­si­hat du­şu­şyk­la­ry ge­çi­ri­ler. 

                                                                   

 Bü­tin­dün­ýä sag­lyk gü­ni my­na­sy­bet­li ýur­du­myz­da bir­nä­çe sport we me­de­ni çä­re­le­re giň ge­rim ber­ler. 

                                                                   

Ýur­du­my­zyň folk­lor to­par­la­ry­nyň ara­syn­da “Ber­ka­rar Wa­ta­nyň folk­lor sun­ga­ty” at­ly bäs­le­şi­gi ge­çir­mek me­ýil­leş­di­ril­di. 

                                                                   

Türk­men be­de­wi­niň mil­li baý­ra­my my­na­sy­bet­li baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri gu­ra­lar. Me­de­ni çä­re­ler bir­nä­çe des­ga­la­ryň açy­lyş da­ba­ra­la­ry­na hem ga­bat­la­ny­lar. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, ýur­du­myz­da ge­çi­ril­ýän me­de­ni-köp­çü­lik­le­ýin da­ba­ra­lar­da we hal­ka­ra çä­re­ler­de mil­li sun­ga­ty­my­zyň kö­pö­wüş­gin­li­li­gi­niň, türk­men hal­ky­nyň baý me­de­ni mi­ra­sy­nyň öz be­ýa­ny­ny tap­ma­ly­dy­gy­ny, ola­ryň giň­den wa­gyz edil­me­li­di­gi­ni bel­le­di. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz toý-da­ba­ra­la­ryň Di­ýa­ry­my­zyň ösü­şi­niň esa­sy ugur­la­ry­ny açyp gör­kez­me­li­di­gi­ne, jem­gy­ýe­ti­miz­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­niň ber­ki­dil­me­gi­ne, mil­li mi­ra­sy­my­zyň we hal­ky­my­zyň ru­hy gym­mat­lyk­la­ry­nyň mö­hüm bö­le­gi bo­lan öz­bo­luş­ly kö­pa­syr­lyk däp-des­sur­la­ryň ma­ny-maz­mu­ny­nyň be­ýan edil­me­gi­ne gö­nük­di­ril­me­li­di­gi­ne ün­si çek­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz paý­tag­ty­myz­da we ýur­du­my­zyň şä­her­le­rin­de, oba­la­ryn­da mil­li des­sur­la­ry­my­za la­ýyk­lyk­da hal­ky­my­zy tä­ze ýe­ňiş­le­re, be­ýik üs­tün­lik­le­re ruh­lan­dyr­ýan köp­çü­lik­le­ýin çä­re­le­riň yzy­gi­der­li ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de gu­ral­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di we bu ba­bat­da wi­se-prem­ýe­re bir­nä­çe anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry S.Toý­ly­ýew Bü­tin­dün­ýä sag­lyk gü­ni my­na­sy­bet­li şu ýy­lyň 7-nji ap­re­lin­de Aş­ga­bat şä­he­rin­de ge­çi­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýän çä­re­le­re taý­ýar­lyk gör­lü­şi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bi­len, 3-nji iýu­nyň «Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni» diý­lip yg­lan edil­me­gi hem-de şu ýy­lyň 15-nji mar­tyn­da ýur­du­my­zyň baş­lan­gy­jy bi­len, BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň 76-njy ses­si­ýa­sy­nyň 61-nji plenar mej­li­sin­de “Dur­nuk­ly ösü­şi ga­zan­mak üçin köp­çü­lik­le­ýin we­lo­si­ped sür­me­gi jem­gy­ýet­çi­lik ulag ul­gam­la­ry­na gi­riz­mek” at­ly Ka­rar­na­ma­nyň bi­ra­gyz­dan ka­bul edil­me­gi ýur­du­my­zyň spor­ty we be­den­ter­bi­ýe-sa­gal­dyş he­re­ke­ti­ni ös­dür­mek­de ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri­ne hal­ka­ra bi­le­le­şik ta­ra­pyn­dan ýo­ka­ry ba­ha be­ril­ýän­di­gi­niň we olaryň yk­rar edil­ýän­di­gi­niň aý­dyň su­but­na­ma­sy­dyr. 

                                                                   

“We­lo­si­ped” bi­na­syn­dan ba­dal­ga al­jak köp­çü­lik­le­ýin we­lo­si­ped­li ýö­ri­şiň ge­ç­jek ýo­lu­nyň ug­ry bo­ýun­ça sun­gat us­sat­la­ry­nyň, aý­dym-saz we tans to­par­la­ry­nyň çy­kyş­la­ry gu­ra­lar. 

                                                                   

Şu se­ne my­na­sy­bet­li Sag­lyk ýo­lu­na köp­çü­lik­le­ýin ýö­ri­şi gu­ra­mak hem-de “Sag­ly­gym — baş baý­ly­gym” diýen şy­gar as­tyn­da köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýe-sport we sag­dyn dur­muş çä­re­le­ri­ni, ýa­ryş­la­rydyr gör­kez­me çy­kyş­la­ry ge­çir­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, jem­gy­ýet­de sag­dyn dur­muş ýö­rel­ge­si­ni ber­ka­rar et­mek hem-de spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri­ni, şol san­da sag­ly­gy pug­ta­lan­dyr­maga we ru­hu­be­lent­li­ge ýar­dam ed­ýän we­lo­si­ped spor­tu­ny giň­den wa­gyz et­mek bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän iş­le­riň wa­jyp­dy­gy­ny nyg­ta­dy. 

                                                                   

We­lo­si­ped spor­ty eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa we gy­zyk­ly bol­mak bi­len, tu­tuş dün­ýä­de, aý­ra­tyn hem, köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýe-sa­gal­dyş he­re­ke­ti­niň ös­dü­ril­me­gi­ne sal­dam­ly go­şant goş­ýan ýur­du­myz­da uly meş­hur­ly­ga eýe bol­ýar. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz adam ha­kyn­da­ky ala­da­ny ile­ri tu­tul­ýan ugur hök­mün­de kes­git­län dur­muş ugur­ly döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ma­gy ne­ti­je­sin­de, Türk­me­nis­ta­nyň sag­dyn­ly­gyň we ru­hu­be­lent­li­giň ýur­dy hök­mün­de giň meş­hur­ly­ga eýe bo­lan­dy­gy­ny bel­läp, bu ugur­da mun­dan beý­läk-de giň ge­rim­li iş­le­ri ge­çi­rip, me­ýil­leş­di­ri­len äh­li çä­re­le­riň ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­si­ni üp­jün et­me­gi tab­şyr­dy. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň sek­re­ta­ry Ç.Ama­now gö­zeg­çi­lik ed­ýän dü­züm­le­rin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy, ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy geç­ýän har­by gul­luk­çy­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­den, beý­le­ki go­şun­la­ryn­dan we har­by eda­ra­la­ryn­dan har­by gul­luk­dan bo­şat­mak hem-de Türk­me­nis­ta­nyň ra­ýat­la­ry­nyň har­by gul­lu­ga no­bat­da­ky ça­gy­ry­ly­şy ha­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň 2022-nji ýy­lyň 24-nji mar­tyn­da çy­ka­ran Per­ma­ny­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça ama­la aşy­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Bu res­mi­na­ma­da bel­le­ni­len äh­li iş­le­ri anyk we öz möh­le­tin­de ýe­ri­ne ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len, de­giş­li dü­züm­ler ta­ra­pyn­dan ze­rur ta­gal­la­lar edil­ýär. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, oňyn Bi­ta­rap­lyk, pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­lik, hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk we ne­ti­je­li hal­ka­ra hyz­mat­daş­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­lan­ýan we go­ra­nyş hä­si­ýe­ti­ne eýe bo­lan Har­by dokt­ri­na­ny üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­ýän Türk­me­nis­ta­nyň bu ug­ra yg­rar­ly­dy­gy­ny bel­le­di. Har­by dü­züm­le­riň äh­li me­ýil­na­ma­la­ry bel­le­ni­len wag­tyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ri­şi­ne yzy­gi­der­li gö­zeg­çi­li­giň ýo­la go­ýul­ma­gy­nyň ze­rur­dy­gy­na üns be­ril­di. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ça­gy­ryş bo­ýun­ça har­by gul­lu­gy geç­ýän har­by gul­luk­çy­la­ry ýur­du­my­zyň Ýa­rag­ly Güýç­le­rin­den, beý­le­ki go­şun­la­ryn­dan we har­by eda­ra­la­ryn­dan har­by gul­luk­dan bo­şat­mak me­se­le­le­ri ba­ra­da aý­dyp, ola­ry öý­le­ri­ne ug­rat­mak bo­ýun­ça da­ba­ra­ly çä­re­le­riň gu­ral­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di. Şun­da sö­weş­jeň we jem­gy­ýet­çi­lik-yn­san­per­wer­lik taý­ýar­lyk iş­le­rin­de has ta­pa­wut­la­nan har­by gul­luk­çy­la­ry hö­wes­len­dir­me­giň wa­jyp­dy­gy­ny aý­dyp, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz wi­se-prem­ýe­re, Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň sek­re­ta­ry­na go­şun dü­züm­le­rin­de we har­by bö­lüm­ler­de berk ter­tip-düz­gü­niň sak­lan­ma­gy­na, wa­tan­sö­ýü­ji­lik çä­re­le­ri­niň ge­çi­ril­me­gi­ne, gul­lu­ga ça­gy­ry­lan ýaş es­ger­le­riň şöh­rat­ly pe­der­le­ri­mi­ziň wa­tan­sö­ýü­ji­lik däp­le­ri­ne söý­gü­si­niň artdyryl­ma­gy­na mö­hüm äh­mi­ýet ber­me­gi tab­şyr­dy. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, gul­lu­ga ça­gyr­ma­gyň ýaz­ky möw­sü­mi­ni ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de ge­çir­mek mö­hüm ta­lap hök­mün­de kes­git­le­nil­di. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň Baş di­rek­to­ry M.Ça­ky­ýew “Ulag, üs­ta­şyr ge­çir­mek we lo­gis­ti­ka me­se­le­le­ri bo­ýun­ça türk­men-azer­baý­jan bi­le­lik­dä­ki to­pa­ry­nyň türk­men bö­le­gi­ni dö­ret­mek we onuň dü­zü­mi­ni tas­syk­la­mak ha­kyn­da­ky” Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Türk­me­nis­ta­nyň Hö­kü­me­ti bi­len Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da 2018-nji ýy­lyň 22-nji no­ýab­ryn­da gol çe­ki­len de­giş­li to­pa­ry dö­ret­mek ha­kyn­da­ky yla­la­şy­gy dur­mu­şa ge­çir­me­giň çäk­le­rin­de, bu to­pa­ryň türk­men bö­le­gi­niň dü­zü­mi­ni tas­syk­la­mak ha­kyn­da tek­lip taý­ýar­la­nyl­dy. Bu res­mi­na­ma döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­le­nil­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, hä­zir­ki dö­wür­de Türk­me­nis­tan bi­len Azer­baý­jan Res­pub­li­ka­sy­nyň ara­syn­da dost-do­gan­lyk, hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­lan­ýan köp­ta­rap­ly gat­na­şyk­la­ryň üs­tün­lik­li ös­dü­ril­ýän­di­gi­ni aýt­dy. Dür­li de­re­je­de ge­çi­ri­len du­şu­şyk­la­ryň hem-de gep­le­şik­le­riň do­wa­myn­da ga­za­ny­lan yla­la­şyk­lar we öza­ra gat­na­şyk­la­ry ös­dür­me­giň gel­jek­ki me­ýil­na­ma­la­ry iki ýur­duň ara­syn­da­ky sy­ýa­sy, söw­da-yk­dy­sa­dy hem-de me­de­ni hyz­mat­daş­ly­gyň tä­ze de­re­jä çyk­ma­gy­na ýar­dam be­rer di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bel­le­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, yzy­gi­der­li ge­çi­ril­ýän du­şu­şyk­la­ra, şol san­da Ulag, üs­ta­şyr geçirmek we lo­gis­ti­ka me­se­le­le­ri bo­ýun­ça bi­le­lik­dä­ki türk­men-azer­baý­jan to­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de iki döw­le­tiň işe­wür dü­züm­le­ri­niň we­kil­le­ri­niň gat­na­şyk­la­ry­na mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýär. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ýurt­la­ry­my­zy bag­la­nyş­dyr­ýan ulag ge­çel­ge­le­ri­niň stra­te­gik äh­mi­ýe­ti­niň bar­dy­gy­ny, ola­ryň giň möç­ber­li bi­le­lik­dä­ki dü­züm­le­ýin tas­la­ma­la­ry ama­la aşyr­mak­da aý­ra­tyn mö­hüm­di­gi­ni bel­le­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow üs­ta­şyr gat­naw­la­ry art­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, de­giş­li çä­re­le­riň gö­rül­me­gi­niň wa­jyp­dy­gy­ny bel­läp, res­mi­na­ma gol çek­di we ony san­ly ul­gam ar­ka­ly agent­li­giň ýol­baş­çy­sy­na ibe­rip, bu ba­bat­da bir­nä­çe tab­şy­ryk­la­ry ber­di. 

                                                                   

Soň­ra agent­li­giň Baş di­rek­to­ry Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa pu­da­gy­nyň iş­gär­le­ri üçin 300 maş­ga­la ni­ýet­le­nen, ýo­ka­ry amat­ly­ly­gy bo­lan dört gat­ly ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň 5-si­niň gur­lu­şy­gy­nyň me­ýil­leş­di­ri­len­di­gi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Türk­men­ba­şy şä­he­rin­de ulag-kom­mu­ni­ka­si­ýa top­lu­my­nyň iş­gär­le­ri üçin ýa­şa­ýyş jaý top­lu­my­nyň gur­lu­şy­gy bo­ýun­ça ge­çi­ri­len bäs­le­şi­giň jem­le­ri sel­je­ri­lip, “Ynam­ly hyz­mat­daş­lar” ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­niň tek­li­bi­niň se­çi­lip al­nan­dy­gy ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, soň­ky ýyl­lar­da, tu­tuş ýur­du­myz­da bol­şy ýa­ly, gün­ba­tar se­bit­de halk ho­ja­lyk top­lu­my­ny se­na­gat­laş­dyr­mak, hal­ka­ra äh­mi­ýet­li ulag ul­ga­my­ny saz­la­şyk­ly ös­dür­mek bi­len bag­la­ny­şyk­ly düýp­li öz­gert­me­le­riň ama­la aşy­ryl­ýan­dy­gy­ny bel­le­di. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ýur­du­my­zyň şä­her­le­rin­de we oba­la­ryn­da hal­ky­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni mun­dan beý­läk-de go­wu­lan­dyr­ma­gyň, ila­tyň aba­dan­çy­lyk de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­gyň mil­li mak­sat­na­ma­la­ryň hem-de bu ugur­da ama­la aşy­ryl­ýan stra­te­gi­ýa­nyň baş mak­sa­dy­dy­gy­ny aýt­dy. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz gur­lu­şyk iş­le­ri­niň hi­li­ne hem-de in­že­ner­çi­lik-teh­ni­ki üp­jün­çi­li­gi­ne, bi­na­la­ryň daş­ky we iç­ki be­zeg­le­ri­ne hem-de ola­ryň ýa­na­şyk ýer­le­ri­niň aba­dan­laş­dy­ry­ly­şy­na mö­hüm üns be­ril­me­li­di­gi­ni nyg­tap, bu ba­bat­da agent­li­giň ýol­baş­çy­sy­na bir­nä­çe anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di. 

                                                                   

Soň­ra mej­li­se ça­gy­ry­lan Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Di­wa­ny­nyň Döw­let pro­to­ko­ly we hal­ka­ra gat­na­şyk­lar bö­lü­mi­niň mü­di­ri S.Mu­ham­met­dur­dy­ýe­we söz be­ril­di. Ol ap­rel aýy­nyň ba­şyn­da Hin­dis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­za bol­jak döw­let sa­pa­ry­na gö­rül­ýän taý­ýar­lyk ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. 

                                                                   

Ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki türk­men-hin­di gep­le­şik­le­ri­niň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça iki­ta­rap­la­ýyn öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gyň ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk bin­ýa­dy­ny pug­ta­lan­dyr­ma­ga, gat­na­şyk­la­ryň mun­dan beý­läk-de gi­ňel­dil­me­gi üçin yg­ty­bar­ly esa­sy­ny üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len res­mi­na­ma­la­ryň top­lu­my­na gol çek­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Ser­dar Berdimuhamedowyň ga­ra­ma­gy­na öz içi­ne me­de­ni çä­re­le­ri hem al­ýan sa­pa­ryň mak­sat­na­ma­sy hö­dür­le­nil­di. Mak­sat­na­ma­da göz öňün­de tu­tu­lan çä­re­ler be­lent mer­te­be­li myh­ma­na hem-de onuň ýa­nyn­da­ky we­ki­li­ýe­tiň ag­za­la­ry­na türk­men paý­tag­ty­nyň aja­ýyp ýer­le­ri, mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň baý mil­li mi­ra­sy bi­len ta­nyş­ma­ga müm­kin­çi­lik be­rer. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň dur­mu­şa ge­çir­ýän, gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän da­şa­ry ýurt­ly hyz­mat­daş­la­ryň äh­li­si bi­len ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ry pug­ta­lan­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len da­şa­ry sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­niň Azi­ýa se­bi­ti­niň ýurt­la­ry, şol san­da Hin­dis­tan Res­pub­li­ka­sy bi­len ne­ti­je­li hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek bi­len bag­ly­dy­gy­ny bel­le­di. 

                                                                   

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu­lar ba­ra­da aýt­mak bi­len, Aş­ga­bat­da ýo­ka­ry de­re­je­de me­ýil­leş­di­ri­len du­şu­şy­gyň mö­hüm äh­mi­ýe­te eýe­di­gi­ni nyg­ta­dy. Bu du­şu­şyk kö­pa­syr­lyk dost­lu­gyň berk bin­ýa­dy­na hem-de ta­ry­hy kök­le­re esas­lan­ýan türk­men-hin­di gat­na­şyk­la­ry­nyň ok­gun­ly ös­dü­ril­me­gi­ne ýar­dam et­mä­ge gö­nük­di­ri­len­dir. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bu ba­ra­da­ky gür­rü­ňi do­wam edip, yk­dy­sa­dy ul­gam­da iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gy iş­jeň­leş­dir­mek, söw­da do­la­ny­şy­gy­nyň möç­ber­le­ri­ni art­dyr­mak, gel­je­gi uly bi­le­lik­dä­ki tas­la­ma­la­ry ama­la aşyr­mak üçin ägirt uly kuw­wa­tyň bar­dy­gy­na ün­si çek­di. 

                                                                   

Ýan­gyç-ener­ge­ti­ka ul­ga­my bi­len bir ha­tar­da se­na­gat, ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar, öň­de­ba­ry­jy teh­no­lo­gi­ýa­lar pu­dak­la­ryn­da ne­ti­je­li gat­na­şyk­lar üçin giň müm­kin­çi­lik­ler bar. 

                                                                   

Ga­dym­dan bä­ri türk­men we hin­di halk­la­ry­ny bag­la­nyş­dyr­ýan hem-de hä­zir­ki dö­wür­de tä­ze ma­ny-maz­mun bi­len baý­laş­dy­ry­lan me­de­ni-yn­san­per­wer gat­na­şyk­lar döw­le­ta­ra hyz­mat­daş­ly­gyň mö­hüm bö­le­gi bo­lup dur­ýar. 

                                                                   

Türk­me­nis­tan we Hin­dis­tan Res­pub­li­ka­sy köp­ta­rap­ly gör­nüş­de, ab­raý­ly se­bit we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ryň çäk­le­rin­de hem ne­ti­je­li hyz­mat­daş­lyk ed­ýär­ler. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow aý­dy­lan­la­ry jem­läp, de­giş­li ýol­baş­çy­la­ra Hin­dis­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­za bol­jak döw­let sa­pa­ry­na ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de taý­ýar­lyk gö­rül­me­gi­ni üp­jün et­me­gi tab­şyr­dy. 

                                                                   

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si­niň do­wa­myn­da döw­let dur­mu­şy­na de­giş­li baş­ga-da bir­nä­çe me­se­le­le­re ga­ral­dy we olar bo­ýun­ça de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di. 

                                                                   

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly ul­gam ar­ka­ly ge­çi­ri­len mej­li­si­ni jem­läp, oňa gat­na­şan­la­ra berk jan sag­lygyny, maş­ga­la aba­dan­çy­ly­gy­ny, Wa­ta­ny­my­zyň mun­dan beý­läk-de gül­läp ös­me­gi­niň bäh­bi­di­ne alyp bar­ýan iş­le­rin­de üs­tün­likleri ar­zuw et­di.

01.04.2022
Daşoguz welaýatynyň ekerançylary gowaça ekişine girişdiler

Daşoguz welaýaty, 30-njy mart. Şu gün Daşoguz welaýatynyň daýhanlary tassyklanan tertibe laýyklykda, gowaça ekişine girişdiler. Bu welaýatyň howa şertleri göz öňünde tutulyp, ekiş möwsümi ýurdumyzyň beýleki sebitlerine görä, biraz giç başlaýar. 

                                                                   

Asylly däbe görä, gowaça ekişine hormatly ýaşulular ak pata berdiler. Beýik Biribardan abadançylyk, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, döwlet Baştutanymyzyň döwletli tutumlarynyň rowaç almagy dileg edilip, meýdanlara ilkinji gowaça tohumlary sepildi. Soňra mehanizatorlar işe girişdiler. 

                                                                   

 Şu ýyl ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde 140 müň gektara gowaça ekilip, ondan “ak altynyň” 275 müň tonnasyny ýygnamak göz öňünde tutulýar. Welaýatyň daýhanlary orta süýümli pagtanyň “Daşoguz-120”, “Daşoguz-114”, “Gubadag-3”, “S-4727”, “Jeýhun”, “F-149”, “Ýolöten-39” ýaly görnüşlerini ýetişdirýärler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyryklaryna laýyklykda, jogapkärli möwsüme — gowaça ekişine toplumlaýyn we guramaçylykly taýýarlyk görmegiň çäklerinde döwrebap tehnikalaryň — dürli kysymly traktorlaryň, ekijileriň, kultiwatorlaryň doly derejede we sazlaşykly işledilmegine hem-de pagtaçylaryň tohum bilen ýeterlik derejede üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Welaýatda ýerleri ekişe taýýarlamak we gowaça ideg etmek üçin oba hojalyk tehnikalarynyň uly toplumy, ýagny ýokary öndürijilikli traktorlaryň 2552-si bar. Şolaryň aglabasy dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň biri bolan “John Deere” we “CLAAS” kompaniýalaryndan satyn alnan traktorlardyr. Ekijileriň 454-si bökdençsiz ekiş işini üpjün eder. Olaryň hatarynda “Monosem” kompaniýasynyň sekiz hatarly ekijileri we beýleki enjamlary bar. 

                                                                   

Mundan başga-da, welaýatda ýörite toparlar döredilip, olar göçme ussahanalar, kebşirleýji enjamlar hem-de ýangyç daşamak üçin awtoulaglar bilen üpjün edildi. Bu bolsa bereketli hasylyň ygtybarly binýadyny goýýan ekerançylyk işleriniň bökdençsizligini üpjün etmäge mümkinçilik berer. 

                                                                   

Ýazky möwsümiň öňüsyrasynda Daşoguz welaýat häkimliginde maslahat geçirilip, oňa etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri, tejribeli agronomlar, mehanizatorlar, kärendeçi-pagtaçylar gatnaşdylar.  

                                                                   

Ýygnananlar ekiş möwsümini öz wagtynda geçirmek, degişli agrotehniki çäreleri ýokary hilli ýerine ýetirmek bilen bagly meseleleri, şeýle hem “ak altynyň” we beýleki ekinleriň bol hasylyny ýetişdirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. 

                                                                   

Köneürgenç etrabynyň “Akgala” daýhan birleşigi ekiş möwsüminiň başlamagy mynasybetli geçirilýän dabaralaryň merkezine öwrülip, bu ýerde oba hojalyk tehnikalarynyň we demirgazyk sebitiň obasenagat toplumynyň önümleriniň sergileri ýaýbaňlandyryldy. Mowzuklaýyn çäreler Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynda we sebitiň beýleki ýerlerinde geçirildi. 

                                                                   

Welaýatyň aýdym-saz we folklor-tans toparlarynyň çykyşlary ata Watanymyza, halkymyza, ýurdumyzyň ýeten sepgitlerine, şeýle hem 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna bagyşlandy. 

                                                                                                           

www.tdh.gov.tm

01.04.2022
Türkmenistan ösüşiň täze sepgitlerine tarap ynamly öňe barýar

 Geçen hepdäniň wakalarynda ýurdumyzyň açyklyk hem-de beýleki halklaryň bähbitlerine hormat goýmak syýasatynyň parahatçylyk döredijilikli işjeň ornunyň, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň beýik üstünlikleri bilen berkidilen milli, ruhy baýlygymyzyň üýtgewsiz we müdimi gymmatlyklary öz beýanyny tapdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde aýratyn şatlyk we ruhubelentlik bilen bellenilen Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar munuň aýdyň subutnamasy boldy. “Türkmen halkynyň, şeýle hem Gündogar halklarynyň durmuşyna örän berk ornaşan Nowruz baýramy parahatçylyk, ynsanperwerlik, dost-doganlyk ýörelgelerini giňden dabaralandyrýan baýramdyr. Nowruz galkynyşyň, gülleýşiň we täzelenişiň baýramy bolmak bilen, halklar arasynda parahatçylygy, agzybirligi, ynanyşmagy kemala getirýär. Hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitli gatnaşyklar, birek-birege ynam Nowruz baýramynyň esasy ýörelgeleridir” diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyna Gutlagynda nygtaýar. 

                                                                   

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen, özünde beýik ruhy-ahlak gymmatlyklaryny we özboluşly däp-dessurlary jemleýän Nowruz baýramy medeniýetleriň müňýyllyklaryň dowamyndaky gatnaşyklarynyň ajaýyp nusgasy bolup, onda gadymy dessurlar we maşgala däpleri, aýdym-saz mirasy häzirki zaman sungaty bilen sazlaşykly utgaşýar. 

                                                                   

Şol günki esasy dabaralar Garagum derýasynyň kenarynda guraldy. Bu ýerde milli dessurlaryň we özboluşly ýörelgeleriň bitewi sazlaşygyny döreden ertekilerdäki şäheriň keşbi janlandyryldy. Hatara düzülen ak öýler, haly düşelen sekiler, bereketli gazanlar, şowhunly aýdym-sazlar, şüweleňler şol günki baýrama özboluşly öwüşgin çaýdy. Nowruz baýramynyň hormatyna guralan toýda älemgoşar öwüşginli bezegleri bolan öýleriň ýanynda aýdym-sazlar belentden ýaňlandy. 

                                                                   

Geçen hepdede döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmegi mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinden we daşary ýurtlardan gutlag hatlarynyň we telegrammalaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Hatlarda bellenilişi ýaly, giň bäsdeşlik hem-de demokratik ýörelgeler esasynda geçen Prezident saýlawlary ýurdumyzyň taryhynda möhüm tapgyry alamatlandyryp, halkymyzyň agzybirlik hem-de jebislik ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarlydygyny bütin aýdyňlygy bilen görkezdi. 

                                                                   

24-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. 

                                                                   

Täze ýaşaýyş toplumynyň dolandyryş binasynda döredilen Mälikguly Berdimuhamedowyň muzeýinde döwlet Baştutanymyz öz atasyny, içeri işler edaralarynyň hormatly weteranyny sarpalady. Bu muzeý 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda açyldy. Onda arhiw materiallary, dürli resminamalaryň, şahadatnamalaryň, şol sanda harby atlar baradaky şahadatnamalaryň nusgalary, döwlet sylaglary, suratlar jemlenipdir. Şeýle hem muzeýde hormatly Prezidentimiziň atasynyň içeri işler edaralarynda işlän wagtynda ulanan awtoulaglarynyň we motosikliniň suratlary, aýratyn diwarlykda bolsa Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ene-atasy bilen düşen, maşgala arhiwinden alnan suratlar, Mälikguly Berdimuhamedowyň jemgyýetçilik işi barada gürrüň berýän suratlar ýerleşdirilipdir, onuň goşgularyna bu ýerde aýratyn orun berlipdir. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň atasy gulluk eden döwründe ýedi gezek ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp boldy, “Içerki goşunlarda gullukda tapawutlanandygy üçin” diýen döşe dakylýan nyşan bilen sylaglanyldy. Ol 1982-nji ýylda içeri işler edaralarynda podpolkownik harby adynda gullugyny tamamlap, zähmet ýoluny Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň düzümleýin edaralarynda dürli wezipelerde dowam etdi hem-de beýik watansöýüjilik ruhunda terbiýelenilýän türkmen esgerleriniň ýaş nesli üçin görelde boldy. 

                                                                   

...Döwlet Baştutanymyz täze jaýlaryň birine baranda, halkymyzyň, her bir raýatyň rowaçlygy baradaky aladanyň häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasy ugrudygyny belledi. 

                                                                   

Täze ýaşaýyş jaý toplumynyň abadanlaşdyrylan ýerlerinde pälwanlaryň göreşi, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň gatnaşmagynda milli oýunlar, Içeri işler ministrliginiň garamagyndaky degişli merkezlerde hem-de toplumlarda ýetişdirilýän bedewlerdir alabaýlar görkezildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýurdumyzyň ähli sebitlerindäki kömekçi hojalyklarynda öndürilýän önümleriň sergisi bilen tanşyp, kömekçi hojalyklaryň işini kämilleşdirmek boýunça mundan beýläk-de degişli çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny belledi hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

25-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini geçirip, onuň dowamynda “Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümini tassyklamak hakynda” Karara gol çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetiň okgunly ösüşini, raýatlarymyzyň rowaçlygyny üpjün etmek, olaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramak boýunça ilkinji nobatdaky wezipeleriň çözülmegine wise-premýerleriň ünsüni çekdi. Bu wezipeler “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” kesgitlenendir. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň bank ulgamynyň maýa goýum gorlaryny artdyrmalydygy, ykdysadyýetiň önümçilik pudaklaryny karzlaşdyrmak boýunça işleri güýçlendirmelidigi, halkara maliýe düzümleri bilen özara gatnaşyklaryň giňeldilmelidigi nygtaldy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň sanly bilim ulgamynyň konsepsiýasynyň döredilmegi bilim ulgamynyň öňündäki ileri tutulýan wezipe hökmünde bellenildi. 

                                                                   

Ilaty medeni gymmatlyklar bilen has giňden tanyşdyrmak, şahsyýeti ruhy we ahlak taýdan ösdürmek, durmuş hem-de ykdysady özgertmelerde medeniýetiň ornuny güýçlendirmek üçin şertleri döretmek täze Hökümetiň öňünde durýan esasy wezipeleriň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny dowam etdirmek, “Galkynyş” gaz känini we beýleki geljegi uly nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek nebitgaz pudagynyň esasy ugry hökmünde kesgitlenildi. 

                                                                   

Oba hojalyk ulgamynyň işi ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň hasabyna öndürilýän esasy oba hojalyk önümleriniň mukdaryny artdyrmaga, önümçilige ylmy taýdan esaslandyrylan usullary giňden ornaşdyrmaga hem-de suwdan rejeli peýdalanmaga gönükdirilendir. 

                                                                   

Aşgabat-sitiniň gurluşygy boýunça işleri dowam etdirmek hem-de türkmen paýtagtyny dünýäniň iň owadan we ösen şäherleriniň birine öwürmek wajypdyr. 

                                                                   

Ýurdumyzyň senagat toplumynyň öňünde ata Watanymyzy senagat taýdan ösen döwlete öwürmek wezipesi goýuldy. Munuň üçin daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek, bilelikdäki kärhanalary açmak, elektron senagatyny ösdürmek, dokma pudagyny döwrebaplaşdyrmak zerurdyr. 

                                                                   

Eksportuň mukdaryny artdyrmak, daşary ykdysady gatnaşyklary giňeltmek, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini goldamak, Döwlet haryt çig-mal biržasynyň maglumat-marketing işini güýçlendirmek söwda hem-de telekeçilik ulgamyny ösdürmegiň möhüm ugurlarydyr. 

                                                                   

Demir ýollary we howa menzillerini dünýä ölçeglerine laýyklykda gurmak hem-de döwrebaplaşdyrmak, Jebel şäherçesindäki howa menziliniň gurluşygyny tamamlamak ulag-aragatnaşyk toplumynyň esasy wezipeleriniň hatarynda kesgitlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary derejeli sporty, köpçülikleýin bedenterbiýe-sport hereketini ösdürmegi halkymyzyň saglygyny pugtalandyrmaga, beden hem-de ruhy taýdan sagdyn ýaş nesli kemala getirmäge, diňe bir ykdysady, syýasy taýdan däl, eýsem, ruhy we döredijilik kuwwatyna eýe bolan ýurduň döwlet hem-de jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ulgamlaryny depginli ösdürmäge gönükdirilen özgertmeler syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde yglan etdi. 

                                                                   

Bitarap döwletimiziň daşary syýasatynyň ýakyn ýyllar üçin Konsepsiýasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyna üns çekildi. Abraýly sebit we halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi bu Konsepsiýanyň ileri tutulýan ugrudyr. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde “Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek” atly Kararnamanyň Milletler Bileleşiginiň ähli agza ýurtlary tarapyndan biragyzdan kabul edilendigi barada habar berildi. Bu Kararnamanyň döredijileri bolup 62 döwlet çykyş etdi. 

                                                                   

Mundan başga-da, Baş Assambleýanyň bu mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň (UNCITRAL) 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin agzalygyna saýlanyldy. 

                                                                   

25-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow uly wekiliýete ýolbaşçylyk edip, ýurdumyza gelen Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrymy kabul etdi. Myhman ikiçäk duşuşyga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň mähirli salamyny ýetirdi hem-de pursatdan peýdalanyp, Türkmen döwletiniň Baştutanyny 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlaryndaky ynamly ýeňşi we wezipä girişmegi bilen gutlap, iň ýokary döwlet wezipesindäki giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň däp bolan dostlukly, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini hem-de Türkiýä hakyky dost, ygtybarly hyzmatdaş, sebit we halkara syýasatyň möhüm meselelerini çözmekde pikirdeş hökmünde garaýandygyny nygtap, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň netijelidigini kanagatlanma bilen belledi. 

                                                                   

23-nji martda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatynyň daýhanlary, Ministrler Kabinetiniň 10-njy martdaky mejlisinde tassyklanan tertibe laýyklykda, möhüm oba hojalyk möwsümine — gowaça ekişine girişdiler. Ekiş möwsüminiň başlanmagy mynasybetli ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaça ekişiniň öz wagtynda we guramaçylykly geçirilmegine, onuň ähli tapgyrlarynda agrotehnikanyň kadalarynyň berjaý edilmegine, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygynyň ýokarlandyrylmagyna, ekerançylyk meýdanlarynyň melioratiw ýagdaýynyň gowulandyrylmagyna, ýer hem-de suw serişdelerinden rejeli peýdalanylmagyna, ösümlikleriň zyýankeşlerden we haşal otlardan goralmagyna bagyşlanan okuw maslahatlary geçirildi, ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň, gaýtadan işleýän kärhanalarynyň önümleriniň hem-de oba hojalyk tehnikalarynyň sergileri guraldy. Welaýatlaryň aýdym-saz we tans toparlary zähmetkeş babadaýhanlar üçin döredijilik sowgatlaryny taýýarladylar. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan hem-de halkymyzyň ruhy kuwwatyny pugtalandyrmaga, uzak möhletleýin özgertmeleriň durmuşa geçirilmegini üpjün etmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň öňdengörüjiliklidigini we netijelidigini subut etdi. 

                                                                                                           

(TDH)


30.03.2022
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar!
Gadyrly dostlar!
 

                                                                   

Sizi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak maksady bilen geçirilýän bu halkara maslahatyň işine uly üstünlikleri arzuw edýärin. 

                                                                   

 Hormatly myhmanlar!
Eziz watandaşlar!
 

                                                                   

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda giň gerim bilen geçirilýän bu halkara maslahatyň ähmiýeti uludyr. Milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan ýangyç-energetika pudagyny ösdürmek boýunça eziz Diýarymyzda giň möçberli taslamalar amala aşyrylýar. Bu halkara maslahat daşary ýurt işewürlerine ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň strategiýasy, döwrebap tehnologiýalary işjeň çekmegiň tejribesi, hyzmatlary amala aşyrmagyň ýollary bilen tanyşmaga mümkinçilik berer. Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gyzyklanmasy, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz senagatynda amala aşyrylýan özgertmeleriň giň gerimi hem-de dünýäniň esasy nebitgaz kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen şertlendirilendir. Gyzyklanma bildirýänleriň ählisine, hususan-da, işewürlere enjamlary, häzirki zaman tehnologiýalaryny ibermek we hyzmatlary etmek babatda teklipleri bermäge hem-de türkmen kärdeşleri bilen hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlarydyr mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga we gepleşikleri geçirmäge ähli zerur şertleri döredýäris. 

                                                                   

 Hormatly maslahata gatnaşyjylar! 

                                                                   

Türkmenistanda dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan önümleri öndürýän gazhimiýa toplumlarynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu gün ýurdumyz energiýa serişdelerini diňe bir öndürmek ýa-da daşary ýurtlara ibermek bilen çäklenmän, eýsem, dünýä bazarynda uly islegden peýdalanýan gazhimiýa önümleriniň eksportynyň möçberlerini hem barha artdyrýar. 

                                                                   

Türkmen nebitçileriniň, gazçylarynyň we geologlarynyň yhlasly zähmeti netijesinde uglewodorod serişdeleriniň çig mal ýataklaryny gözlemek, agtarmak, tapmak, täze tehnologiýalar esasynda guýulary çuň burawlamak we özleşdirmek, ylmyň soňky gazananlaryna laýyk gelýän önümçiligi ýola goýmak bilen, täze önümleri öndürmekde giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Energetika pudagynda däp bolan strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny saklamak bilen bir hatarda, ýurdumyz Ýewropa, Aziýa, Uzak Gündogar, Günorta — Gündogar ugurlary boýunça energetika hyzmatdaşlygyny barha giňeldýär, dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary, abraýly maliýe düzümleri bilen işjeň hyzmatdaşlygy ösdürýär. 

                                                                   

 Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar! 

                                                                   

Biz öz tebigy baýlyklarymyzy diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, bütin adamzadyň abadan durmuşynyň, ýagty geljeginiň bähbidine gönükdirýäris. 

                                                                   

Ýurdumyzyň nebitgazly ýataklaryny daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly çalt depginler bilen özleşdirmek boýunça hem döwletimiz tarapyndan zerur işler geçirilýär. Täze ojaklary açmak, açylan täze känleriň çägini giňeltmek we işlenip geçilýän känlerde täze gatlaklary açmak, guýulary gazmak ýaly işler maýa goýum çekmek arkaly daşary ýurt kompaniýalary bilen bilelikde alnyp barylýar. Bu babatda biz kanunçylyk, maliýe-ykdysady taýdan zerur bolan amatly şertleri döredýäris. 

                                                                   

Häzirki wagtda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşyk işleri batly depginde alnyp barylýar. Bu iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi diňe bir oňa gatnaşyjy döwletleriň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, dünýäniň beýleki ýurtlarynyň ösüşine hem oňaýly täsirini ýetirer. 

                                                                   

Türkmenistan halkara giňişlikde ynamdar hyzmatdaş hökmünde tanalýar. Şonuň bilen baglylykda, bu halkara onlaýn foruma köp sanly abraýly daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşyp, türkmen hünärmenleri bilen ýyllarboýy toplanylan tejribelerini paýlaşmagy hyzmatdaşlygyň täze ugurlary barada pikir alyşmaga mümkinçilik berer. 

                                                                   

Bu halkara onlaýn forumyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen bilelikde daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyzyň özara tejribe alyşmagynda, geljekde giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de özara bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn. 

                                                                   

 Gadyrly dostlar!
Hormatly halkara foruma gatnaşyjylar!
 

                                                                   

Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Aşgabat şäherinde geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň öz işine başlamagy bilen ýene bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. 

                                                                   

Size berk jan saglyk, uzak ömür, abadan we bagtyýar durmuş hem-de Watanymyzyň nebitgaz pudagyny ösdürmek ugrunda alyp barýan işleriňizde üstünlikleri arzuw edýärin. 

                                                                                                           

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.

29.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 28-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda paýtagtymyzy we sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmegiň wajyp meselelerine garaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen, göni aragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymowy çagyrdy. 

                                                                   

Paýtagtymyzyň häkimi ýurdumyzyň baş şäherinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ak mermerli Aşgabatda arassaçylyk, abadançylyk kadalarynyň berjaý edilişi, şunuň bilen baglylykda, jemagat hojalygynyň gulluklarynyň ýerine ýetirýän işleri, gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şeýle hem şäherde ýaz möwsüminde meýilleşdirilen bag nahallaryny ekmek we olara ideg etmek boýunça işleriň geçirilişi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Aşgabat şäherinde alnyp barylýan işleriň ähli babatda nusgalyk derejä eýe bolmalydygyny belledi we şäheriň çäklerindäki gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzda ähli işleriň, şol sanda gurluşyk işleriniň bellenilen kadalara laýyk derejede öz möhletinde we ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna aýratyn üns çekildi. 

                                                                   

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň etraplarynyň häkimleriniň şäheri döwrebap derejede ösdürmek bilen bagly meseleleri hemişe berk gözegçilikde saklamalydyklaryny tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ýollary döwrebaplaşdyrmak meselesiniň örän wajypdygyny belläp, bu babatda şäheriň häkimine degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz söwda nokatlarynda işleriň alnyp barlyşyna hem ünsi çekip, bu babatda ilata hyzmat edilişiniň hilini we medeniýetini ýokarlandyrmak barada birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýazky bag ekmek möwsüminiň talabalaýyk geçirilmegine aýratyn ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda şäher häkimine degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny diňledi. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde alnyp barylýan işler barada, hususan-da, gowaça ekişini bellenen agrotehniki möhletlerde we talabalaýyk geçirmek üçin ekişde ulanylýan tehnikalary hem-de gurallary doly güýjünde işletmek boýunça görülýän zerur çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şeýle hem häkim bugdaý meýdanlarynda ideg etmek işlerini agrotehniki kadalara laýyk geçirmek ugrunda ýerine ýetirilýän işler, bugdaýa ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirmek boýunça zerur çäreleriň alnyp barylýandygy barada aýtdy. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde welaýatda ýazlyk ýeralmadan, sogandan we beýleki gök ekinlerden ýokary hasyl almak üçin bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyk ideg edilişi, beýleki gök-bakja ekinlerini bellenen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görlüşi barada hem habar berildi. 

                                                                   

Welaýatda ýaz möwsüminde meýilleşdirilen bag nahallaryny ekmek we olara ideg etmek işleriniň talabalaýyk geçirilişi barada hem hasabat berildi.  

                                                                   

Şeýle hem häkim pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görlüşi, pile öndürijiler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün etmek boýunça taýýarlyk işleriniň alnyp barlyşy barada aýtdy. 

                                                                   

Mundan başga-da, Oba milli maksatnamasyna, şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygyndaky möhüm gowaça ekişi möwsümini ählitaraplaýyn guramaçylykly we maksadalaýyk geçirmegiň örän wajypdygyna ünsi çekip, geljekki bereketli hasyly almakda bu işleriň uly täsir edýändigini belledi. Şoňa görä-de, gowaça ekişiniň bellenen möhletinde we bildirilýän talaplara laýyklykda geçirilmegini gazanmak boýunça birnäçe tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bugdaýa ideg etmek işlerinde hem degişli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz halkymyzy türkmen topragynda öndürilen azyk önümleri bilen bolelin üpjün etmegiň öňde durýan möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenilendigini aýdyp, şunuň bilen baglylykda, ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylynyň ösdürilip ýetişdirilmegini gazanmak barada birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bag nahallaryny ekmek boýunça badalga berlen möwsümiň bu ugurda öňde goýlan belent maksatlary ýerine ýetirmekde örän ähmiýetlidigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häkime birnäçe degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýakynlaşyp gelýän pile öndürmek möwsümi barada aýdyp, bu gymmatly çig malyň dokma pudagy üçin örän zerurdygyna ünsi çekdi we bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamak barada görkezme berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň çözgüdine toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, welaýatyň çäklerinde bina edilýän medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşyk işlerini ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekip, bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde işleriň ýagdaýy, gowaça ekişiniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, ekişi bellenen agrotehniki möhletlerde we talabalaýyk geçirmek üçin ekişde ulanylýan tehnikalary hem-de gurallary doly güýjünde işletmek boýunça çäreler görülýär. 

                                                                   

Bugdaý meýdanlarynda ideg etmek işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyk geçirilýär. Bugdaýa ösüş suwuny tutmak, mineral dökünleri bermegiň depginini güýçlendirmek üçin zerur çäreler görülýär. 

                                                                   

Welaýatda ýazlyk ýeralmadan, sogandan we beýleki gök ekinlerden ýokary hasyl almak üçin bu ekinlere agrotehniki kadalara laýyklykda ideg işleri geçirilýär, beýleki gök-bakja ekinlerini bellenen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

 Ýaz möwsüminde meýilleşdirilen bag nahallaryny ekmek we olara ideg etmek işleri hem talabalaýyk alnyp barylýar. 

                                                                   

Şeýle hem häkim pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görlüşi, pile öndürijiler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün etmek boýunça taýýarlyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Mundan başga-da, Oba milli maksatnamasyna, şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyňdyr ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň barşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sebitiň toprak-howa aýratynlyklaryny nazara almak bilen, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan meselelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz döredilen hemme mümkinçiliklerden we howanyň amatly pursatlaryndan peýdalanyp, gowaça ekişini ähli agrotehniki kadalara laýyklykda, öz wagtynda geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bugdaýa ideg etmek boýunça möwsümleýin çäreleri ýokary hilli hem-de agrotehniki talaplara laýyklykda geçirmegi üpjün etmegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz häzirki wagtda azyk bolçulygyny üpjün etmäge hem-de gök-bakja önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga aýratyn üns berilýändigini belläp, ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýaz möwsümi üçin meýilleşdirilen bag nahallarynyň gysga wagtda oturdylmagyny üpjün etmegi hem-de ekilen baglara talabalaýyk ideg edilmegini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Pile öndürmek möwsümine doly taýýarlyk görmek, kärendeçi-ýüpekçileriň şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmegi boýunça bellenen işler bilen baglylykda hem degişli tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny hem-de Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde meýilleşdirilýän işleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň zerurdygyny nygtap, ulanmaga beriljek desgalaryň gurluşyklaryny ýokary hilli hem-de bellenen möhletinde tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy. 

                                                                   

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow şu ýylyň 30-njy martynda gowaça ekişine girişmek boýunça zerur taýýarlyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häkim bugdaý meýdanlarynda ideg etmek işleriniň agrotehniki kadalara laýyk geçirilişi barada aýdyp, bugdaýa ösüş suwuny tutmagyň, mineral dökünlerini bermegiň depginini güýçlendirmek üçin görülýän zerur çäreler barada habar berdi. 

                                                                   

Şeýle hem welaýatda ýazlyk ýeralmadan, sogandan we beýleki gök ekinlerden ýokary hasyl ösdürip ýetişdirmek üçin bu ekinlere ideg işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyk guramak hem-de beýleki gök-bakja ekinlerini bellenen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görmek babatda amala aşyrylýan işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde ýaz möwsüminde bag nahallaryny oturtmak we olara ideg etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hem habar berildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda pile öndürmek möwsümine degişli taýýarlyk görülýär, hususan-da, pile öndürijiler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün etmek üçin taýýarlyk işleri alnyp barylýar. 

                                                                   

Häkim Oba milli maksatnamasyna we ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşynyň depginleri barada-da hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygynda möhüm möwsüm bolan gowaça ekişiniň başlanjak wagtynyň Daşoguz welaýatynda hem ýakynlaşyp gelýändigini aýdyp, ekişe badalga berilmegine hemmetaraplaýyn we guramaçylykly taýýarlyk görülmelidigine häkimiň ünsüni çekdi. Ekişde ulanyljak tehnikalar hem-de beýleki oba hojalyk gurallary doly güýjünde işledilmelidir. Kärendeçi-pagtaçylar tohumlar bilen ýeterlik möçberde üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bugdaýa ideg etmek boýunça çäreleriň ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyny belläp, ak ekinlere ösüş suwuny tutmak hem-de maýsalary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça işleriň agrotehnikanyň kadalaryna laýyk geçirilmeginiň möhümdigini nygtady we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz azyk bolçulygyny üpjün etmegiň çäklerinde ýerine ýetirilýän işleri bellemek bilen, gök-bakja önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga aýratyn üns berilmelidigini nygtady hem-de ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek işlerini güýçlendirmek babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýazky bag ekmek möwsümi barada aýdyp, meýilleşdirilen bag nahallarynyň bellenen möhletinde ekilmegini hem-de olara talabalaýyk ideg edilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz pile öndürmek möwsümine doly taýýarlyk görmek baradaky meseläniň üstünde durup geçip, bu ugurda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmekde hemme meseleleriň öz wagtynda çözülmegini üns merkezinde saklamagyň möhümdigini belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny hem-de Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde meýilleşdirilýän işleri öz wagtynda amala aşyrmagyň zerurdygyny nygtap, desgalaryň gurluşyklarynyň ýokary hilli hem-de bellenen möhletinde tamamlanmagyny üpjün etmegiň wajypdygyny aýdyp, bu babatda welaýatyň häkimine birnäçe degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim sebitde alnyp barylýan işler barada, hususan-da, gowaça ekişini bellenen agrotehniki möhletlerde we talabalaýyk geçirmek üçin ekişde ulanylýan tehnikalary hem-de gurallary doly güýjünde işletmek boýunça görülýän zerur çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şeýle hem bugdaýa ideg etmek işlerini agrotehniki kadalara laýyk geçirmek ugrunda ýerine ýetirilýän işler, ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirmek boýunça zerur çäreleriň alnyp barylýandygy barada aýdyldy. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde welaýatda ýazlyk ýeralmadan, sogandan we beýleki gök ekinlerden ýokary hasyl almak üçin bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyk ideg edilişi, beýleki gök-bakja ekinlerini bellenen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görlüşi barada hem habar berildi. 

                                                                   

Häkim sebitde ýaz möwsüminde meýilleşdirilen bag nahallaryny ekmek we olara ideg etmek işleri hem-de pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görlüşi, pile öndürijiler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün etmek boýunça alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada aýtdy. Mundan başga-da, Oba milli maksatnamasyna, şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, sebitde medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de ýollaryň we inženerçilik desgalarynyň gurluşygynyň alnyp barlyşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalygyndaky möhüm hem-de jogapkärli möwsüm bolan gowaça ekişini talabalaýyk geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekip, geljekde “ak altynyň” bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. Şu maksat bilen, gowaça ekişiniň bellenen möhletinde we bildirilýän talaplara laýyklykda geçirilmegini gazanmak boýunça häkime birnäçe görkezmeler berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bugdaýa ideg etmek işlerinde hem degişli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda geçirilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz halkymyzy ýurdumyzda öndürilýän azyk önümleri bilen bolelin üpjün etmegiň möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenilendigini belläp, bu babatda, hususan-da, ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylynyň ýetişdirilmegini üpjün etmek barada birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bag nahallaryny ekmek boýunça badalga berlen möwsümiň bu ugurda öňde goýlan belent maksatlary ýerine ýetirmekde örän ähmiýetlidigini aýdyp, bu babatda häkime birnäçe degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýakynlaşyp gelýän pile öndürmek möwsümi barada aýdyp, bu gymmatly çig malyň dokma senagaty üçin örän zerurdygyna ünsi çekdi we bu ugurda alnyp barylýan işlere gözegçiligiň güýçlendirilmelidigini belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan gelip çykýan wezipelere toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, welaýatyň çäklerinde bina edilýän medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekip, bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde işleriň ýagdaýy, agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barylýan gowaça ekişiniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ekişi bellenen agrotehniki möhletlerde we talabalaýyk geçirmek üçin möwsümde ulanylýan tehnikalary hem-de gurallary doly güýjünde işletmek boýunça çäreler görülýär. 

                                                                   

Bugdaýa ideg etmek işleri agrotehniki kadalara laýyk geçirilýär. Bugdaýa ösüş suwuny tutmak, mineral dökünleri bermegiň depginini güýçlendirmek üçin zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Welaýatda ýazlyk ýeralmadan, sogandan we beýleki gök ekinlerden ýokary hasyl almak üçin bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri geçirilýär, beýleki gök-bakja ekinlerini bellenen möhletlerde ekmäge taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň badalga bermeginde ýaz möwsüminde başlanan bag nahallaryny ekmek we olara ideg etmek boýunça işler hem talabalaýyk alnyp barylýar. Şeýle hem häkim pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görlüşi, pile öndürijiler bilen şertnama baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün etmek boýunça taýýarlyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Oba milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň barşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ekerançylykda şu günler alnyp barylýan işleriň möhümdigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz döredilen hemme mümkinçiliklerden peýdalanyp, gowaça ekişini ähli agrotehniki kadalara laýyklykda, öz wagtynda geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz bugdaýa ideg etmek boýunça dowam edýän çäreleri ýokary hilli hem-de agrotehniki talaplara laýyklykda geçirmegi üpjün etmegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki wagtda azyk bolçulygyny üpjün etmäge hem-de gök-bakja önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga aýratyn üns berilýändigini belläp, ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýaz möwsümi üçin meýilleşdirilen bag nahallarynyň gysga wagtda ekilmegini üpjün etmegi hem-de ekilen baglara talabalaýyk ideg edilmegini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Pile öndürmek möwsümine doly taýýarlyk görmek, kärendeçi-ýüpekçileriň şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmegi boýunça bellenen işler bilen baglylykda hem degişli tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny hem-de Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde meýilleşdirilýän işleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň zerurdygyny nygtap, ulanmaga beriljek desgalaryň gurluşyklaryny ýokary hilli hem-de bellenen möhletinde tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şu günler welaýatlarda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň çäklerinde Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişi guramaçylykly alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer ýurdumyz boýunça şu güne çenli jemi 19 müň 561 gektar meýdanda gowaça ekişiniň geçirilendigi barada hasabat berdi. Ekişi bellenen agrotehniki möhletlerde we talabalaýyk geçirmek boýunça zerur işler edilýär. Daşoguz welaýatynda şu ýylyň 30-njy martynda gowaça ekişine başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleri geçirilýär. 

                                                                   

Häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan bugdaý meýdanlarynda ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak boýunça degişli işleriň dowam edýändigi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Şeýle hem ilatymyzy özümizde öndürilen ýeralma we gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy barada habar berlip, bu ugurda häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda ekilen 30 müň gektar ýazlyk ýeralma we 10 müň gektar sogana agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek hem-de beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişini geçirmek işleriniň dowam edýändigi bellenildi. 

                                                                   

Wise-premýer hasabatyny dowam edip, ýurdumyzda daşky gurşawy gorap saklamak, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek we bagy-bossanlyga öwürmek boýunça maksatnamalaýyn işleriň durmuşa geçirilýändigini, şu ýylda ýurdumyzda saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň jemi 3 million düýp nahalyny ekmegiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Häzir ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri tarapyndan ýazky möwsümde meýilleşdirilen bag nahallaryny ekmek we olara ideg boýunça işler dowam etdirilýär. Mundan başga-da, ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmek boýunça döwlet derejesinde döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylyp, şu ýyl Diýarymyzda jemi 2 müň 300 tonna pile öndürmegiň meýilleşdirilýändigi aýdyldy. Häzir ýurdumyzyň welaýatlarynda ýüpek gurçugynyň tohumlaryny taýýarlamak hem-de pile öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, gowaça ekişini agrotehniki möhletlerde we talabalaýyk geçirmek üçin tehnikalary hem-de gurallary bökdençsiz işletmek boýunça mundan beýläk-de hemme çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtady. Şeýle hem welaýatlaryň bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri talabalaýyk geçirilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň ekerançylyk meýdanlarynda ýetişdirilýän ýazlyk ýeralma we sogan ekilen meýdanlara agrotehnikanyň kadalaryna laýyk ideg edilmegini hem-de beýleki gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň üpjün edilmegini tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek ugrunda alnyp barylýan işleriň çäklerinde badalga berlen ýazky bag ekmek möwsüminiň örän möhümdigine ünsi çekip, ekilýän bag nahallarynyň we olara ideg edilmeginiň bildirilýän talaplara laýyk alnyp barylmagyny üpjün etmegi tabşyrdy. Şeýle hem ýurdumyzda pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görülmegi bilen baglylykda, welaýatlarda pile öndürijiler bilen şertnamalary baglaşmak we olary ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumlary bilen üpjün etmek boýunça wise-premýere birnäçe degişli görkezmeler berildi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynda wise-premýer we häkimler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanda açyklyk hem-de aýanlyk ýagdaýynda, giň bäsdeşlik esasynda geçirilen saýlawlarda gazanan ýeňşi bilen hem-de iň ýokary döwlet wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlap, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, ýurdumyzyň mundan beýläk-de abadançylygyna, halkymyzyň bähbidine we bagtyýarlygyna gönükdirilen jogapkärli işlerinde hemişe uly üstünlikleri arzuw etdiler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gutlaglary we arzuwlary üçin minnetdarlyk bildirip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary bilen geçýän şu ýylda sebitlerde meýilleşdirilen ähli çäreleriň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ruhuna laýyk gelmelidigini nygtamak bilen, öňde goýlan möhüm wezipeleri oňyn çözmek üçin ähli tagallalaryň edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

29.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna ýurdumyzyň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamanyň kabul edilmegi hem-de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň (UNCITRAL) agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanmagy mynasybetli köp sanly gutlag hatlary we telegrammalary gelip gowuşýar. Gutlaglarda, hususan-da, bu taryhy wakanyň ýurdumyzyň halkara giňişlikde ynsanperwer ýörelgeleri berkitmekde barha ýokarlanýan ornunyň, döredijilik we parahatçylyk syýasatynyň dabaralanýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasydygy bellenilýär. Gutlaglary iberenler döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw edýärler. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentine Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdiler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyza Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Ç.Amanow, Ş.Abdrahmanow, Ç.Gylyjow, M.Mämmedowa, R.Meredow, M.Muhammedow, E.Orazgeldiýew, Ç.Purçekow, S.Toýlyýew, şeýle hem Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gutlaglaryny iberdiler. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň jogapkär işgärleri tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy bu şanly waka mynasybetli ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew, Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow, Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew, Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow gutladylar. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary iň gowy arzuwlaryny iberdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimizi Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradow, Demokratik partiýanyň başlygy A.Serdarow, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy S.Owganow, Agrar partiýanyň Merkezi geňeşiniň başlygy B.Annagurbanow, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy A.Durdyýewa, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Ý.Öwezberdiýew, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň orunbasary, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory R.Bazarow, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewa we beýlekiler mähirli hem-de tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli gutlag hatlarynyň we telegrammalaryň gelip gowuşmagy dowam edýär.  

                                                                   

Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, işewürler, kärhanalaryň hem-de guramalaryň ýolbaşçylary gutlag hatlarynda Türkmenistanda açyklyk hem-de aýanlyk ýagdaýynda, giň bäsdeşlik esasynda geçen saýlawlaryň halkymyzyň agzybirligini, her bir raýatyň ýurdumyzyň geljegi üçin jogapkärçiligine düşünýändigini bütin dünýä äşgär edendigini nygtaýarlar. 

                                                                   

Hatlary iberenler döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowy bu şanly waka bilen mähirli gutlaýarlar hem-de hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, iň ýokary döwlet wezipesindäki işlerinde üstünlikleri arzuw edýärler.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimize mähirli gutlaglaryny Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Döwlet Dumasynyň Başlygynyň orunbasary B.Çernyşow, Howpsuzlyk syýasaty boýunça Ženewa merkeziniň direktory Tomas Greminger, Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýadaky ýörite wekili Terhi Hakala, Aziýanyň ösüş bankynyň prezidenti Masasugu Asakawa, Bütindünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wise-prezidenti Anna Berde, Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň Baş sekretary Zurab Pololikaşwili, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu S.Klimou, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Naýthart Hýofer-Wissing, Apostol Nunsiaturasynyň medeniýet meseleleri boýunça Türkmenistandaky attaşesi Anjeý Madeý, Ukrainanyň halk deputaty Ý.Boýko, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň Ermenistandaky Hemişelik wekili Natia Naswlişwili, Italýan söwda agentliginiň dolandyryjysy we baş direktory Roberto Luongo, “Thales Alenia Space” kompaniýasynyň prezidenti we ýerine ýetiriji direktory Erwi Derreý, “Burç Group” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Sefa Gömdeniz, “CLAAS Group” kompaniýalar toparynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Kristian Radons, “De La Rue International Limited” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Klaýw Waşer, “CLAAS Group” kompaniýalar toparynyň eksport boýunça sebitleýin dolandyryjysy Martin Klima, “Cargolux” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji wise-prezidenti we maliýe direktory Maksim Ştraus, “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň dolandyryjylar geňeşiniň ýerine ýetiriji başlygy Piter Kallos, “Thomson Broadcast” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Emin Ubid, “SEDAŞ INŞAAT ANONIM ŞIRKETI” kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Kerim Daýi, “Engin Group” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Engin Kale, “LX International Corp.” kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Ýun Çun Son, “Day Group” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy, “Türkmenistan Koka-kola Bottlerz” hojalyk jemgyýetiniň paýdary, “Türk-Türkmen Söwda Öýi” hojalyk jemgyýetiniň direktory Mahmut Uslu, Russiýa Federasiýasynyň “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky wekilhanasynyň direktory M.Aýrapetýan, “Gazprom” açyk paýdarlar jemgyýetiniň dolandyryjylar geňeşiniň başlygynyň orunbasary, “Gazprom eksport” jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýetiniň Baş direktory Ý.Burmistrowa, “Cifal” kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Lýuk Bekker, “Zeppelin Turkmenistan JV” hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Rob Smaýli, Kanadanyň ozalky Premýer-ministri Žan Kretýen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Azerbaýjan Respublikasyndaky ozalky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Metýu Braýza iberdiler.  

                                                                   

Türkmen döwletiniň Baştutanyny Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkimi S.Meredow, Ruhubelent etrabynyň häkimi D.Güjikow, Aman Kekilow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň mugallymlarynyň, talyp ýaşlarynyň we ähli işgärleriniň adyndan G.Ezizow we beýlekiler tüýs ýürekden gutladylar.  

                                                                                                           

(TDH)

28.03.2022