Habarlar
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Ankara, 16-njy mart (TDH). Şu gün Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdan daşary sammitine hormatly myhman hökmünde çagyrylan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. 

                                                                   

 Duşuşygyň öňüsyrasynda iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde surata düşüldi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy dostlukly ýurduň Baştutanyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan mähirli salamy hem-de türk halkyna iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. 

                                                                   

Dostlukly döwletiň Baştutany hoşallyk bildirip, öz adyndan we tutuş türk halkynyň adyndan hormatly Prezidentimize mähirli salamyny ýetirdi hem-de hoşniýetli sözleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Türkiýäniň biziň ýurdumyz bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge hemişe uly üns berýändigini belledi. 

                                                                   

Bu möhüm halkara foruma gatnaşmaga iberilen çakylygy kabul edendigi üçin belent mertebeli myhmana hoşallyk bildirip, türk lideri ýurdumyzyň Türki Döwletleriň Guramasyna synçy hökmünde gatnaşmagynyň syýasy-diplomatik häsiýete eýedigini we onuň doganlyk türki dilli halklar bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilendigini nygtady. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz şu ýylyň 6-njy fewralynda Türkiýäniň günorta-gündogar welaýatlarynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren güýçli ýertitreme zerarly ejir çeken doganlyk türk halkyna ýene-de bir gezek ýürekden gynanjyny we duýgudaşlygyny beýan etdi. Bu tebigy betbagtçylyk zerarly gurban bolanlaryň jaýynyň jennet bolmagyny, ýaralananlaryň tiz wagtda şypa tapmaklaryny Beýik Biribardan dileg etdi. 

                                                                   

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan türk halkynyň adyndan we hut öz adyndan medet beriji sözleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, şu kyn pursatda duýgudaşlyk bildirmegiň, doganlyk goluny uzatmagyň türk halky üçin aýratyn ähmiýetlidigini nygtady. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda Gahryman Arkadagymyz bu gezekki sammite çagyrylandygy, mähirli kabul edilendigi hem-de myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirip, bu duşuşygyň gurama agza ýurtlar üçin tebigy betbagtçylyklaryň täsirine garşy durmakda we ony ýeňip geçmekde bilelikdäki gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge kuwwatly itergi berjekdigini aýtdy hem-de Türkmenistanyň bu ugurda zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda doganlyk ýurtlaryň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda örän köp işleriň amala aşyrylandygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz geçen ýylyň noýabrynda Samarkantda, dekabrynda bolsa Türkmenbaşyda geçirilen duşuşyklary ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belledi. Olaryň dowamynda döwletara gatnaşyklary ýokary sepgitlere çykarjak möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şu gün hem özara gatnaşyklara täze itergi berjek meseleler boýunça pikir alşylar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz diňe bir ikitaraplaýyn gatnaşyklarda däl, eýsem, halkara giňişlikde, ilkinji nobatda, BMG-niň çäklerinde ýola goýlan hyzmatdaşlyk boýunça oňyn tejribe toplanandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkiýäniň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň kabul eden Kararnamalaryna awtordaş bolandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi hakyndaky iki sany Kararnamanyň kabul edilmegine netijeli goldaw berendigi üçin sagbolsun aýdyp, hormatly Arkadagymyz Türkmenistanyň hem, öz gezeginde, Türkiýe Respublikasynyň parahatçylygyň we howpsuzlygyň üpjün edilmegine gönükdirilen tekliplerini goldamak ugrunda zerur tagallalary edýändigini belledi. 

                                                                   

Iki döwletiň söwda-ykdysady ulgamdaky gatnaşyklarynyň meseleleri barada aýdyp, türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzyň daşary söwda gatnaşyklarynda Türkiýäniň beýleki hyzmatdaşlaryň arasynda öňdäki orunlary eýeleýändigini belledi. Şunda Halk Maslahatynyň Başlygy dokma we himiýa senagatynda, energetika, gazhimiýa, senagat önümçiliginiň, dürli maksatly önümçilik desgalarynyň gurluşyklary boýunça wajyp taslamalaryň amala aşyrylandygyny aýtdy. 

                                                                   

Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň halkara derejeli işewür toparlaryň biziň ýurdumyza bolan gyzyklanmalarynyň artmagyny şertlendirýändigini belledi. Şeýlelikde, türk işewürleri milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagyna, kuwwatly senagat düzümleriniň döredilmegine gönükdirilen iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy özleri üçin hormat hasaplaýarlar. 

                                                                   

Ulag-logistika ulgamyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň wajypdygyny belläp, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ulag geçelgeleriniň amatly mümkinçilikleriniň doly derejede peýdalanylmagynyň zerurdygyny aýtdy. Şunda Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe, Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar we Hazar deňzi ýaly ugurlarda gatnaşyklary ösdürmegiň giň mümkinçilikleri bar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üpjünçilik ulgamlarynyň has netijeli ulanylmagynyň wajypdygy aýdyldy. 

                                                                   

Energetika pudagy hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hökmünde görkezildi. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň, türkmen tebigy gazyny we elektrik energiýasyny üçünji ýurduň üsti bilen Türkiýä ibermek boýunça meseleleriň üstünde işlenilmeginiň zerurdygy barada aýdyldy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz biziň halklarymyzyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynda medeniýete, ylma we bilime möhüm ornuň degişlidigine ünsi çekip, munuň umumy medeni-ruhy mirasy, ahlak gymmatlyklary bolan döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda pugta binýat bolup hyzmat edýändigini aýtdy. 

                                                                   

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti, öz gezeginde, diniň, diliň, taryhy kökleriň umumylygynyň iki halkyň ruhy taýdan ýakynlaşmagynyň möhüm şertidigini belläp, bu ýörelgeleriň “Iki döwlet — bir millet” diýen jümlede öz beýanyny tapýandygyny nygtady. 

                                                                   

 Ylym-bilim ulgamyndaky gatnaşyklara hem üns berildi. Munuň özi döwletara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 14-nji maýda Türkiýäniň Prezidentiniň nobatdaky saýlawlarynyň geçiriljekdigini belledi. Gahryman Arkadagymyz dünýä jemgyýetçiligindäki uly abraýyny we toplan baý syýasy tejribesini, türk halky we tutuş türki döwletler tarapyndan bildirilýän ýokary hormaty nazara alyp, bu jemgyýetçilik-syýasy çärede Türkiýäniň döwlet Baştutanyna üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Hoşniýetli sözleri we ýagşy arzuwlary üçin hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, türk lideri Türkmenistanyň we Türkiýäniň halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynda olaryň däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmäge bilelikde goşant goşmaga bolan gyzyklanmalarynyň bardygyny nygtady. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow we Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň halklaryna parahatçylyk, abadançylyk arzuw etdiler.

17.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Aşgabat, 14-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy.

 Gahryman Arkadagymyz türkiýeli işewüri mähirli mübärekläp, ilki bilen, doganlyk ýurtda bolup geçen tebigy betbagtçylyk zerarly gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanç we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, şu agyr pursatda duýgudaşlyk bildirmek türkmen halkyna mahsus häsiýetleriň biridir. Dünýäniň halklary bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmek we birek-biregi goldamak, zerur bolan halatynda doganlyk goluny uzatmak, ýakyndan ýardam bermek türkmen halkynyň durmuşynda asyrlardan bäri dowam edip gelýär. 

                                                                   

Türkiýeli işewür tebigy hadysa zerarly dörän weýrançylygyň dikeldilýän günlerinde Türkiýä berlen goldawyň Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik maksatlaryna ygrarlydygynyň aýdyň beýanydygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi. 

                                                                   

Işewür duşuşmaga wagt tapandygy üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi we özüniň ýolbaşçylyk edýän kompaniýalar toparynyň Türkmenistanda alyp barýan işleriniň netijeleri, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň kesgitlenen ugurlary barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda durmuş-ykdysady taýdan uly ösüşleriň gazanylmagynda we halkara derejedäki abraýynyň belende göterilmeginde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmelere möhüm orun degişlidir. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkiýeli hyzmatdaşlaryň, şol sanda işewür Ahmet Çalygyň ýolbaşçylygyndaky kompaniýalar toparynyň ýurdumyzda başy başlanan hem-de milli ykdysadyýetimiziň hemmetaraplaýyn kuwwatlanmagyna we senagatlaşdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine uly goşant goşýandygyny kanagatlanma bilen belledi. 

                                                                   

Türkmen-türk gatnaşyklary gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýar. Bu barada aýtmak bilen, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň “Gap Inşaat” kompaniýasyna ýurdumyz üçin ähmiýetli bolan täze desgalaryň — Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Halkara pediatriýa merkeziniň, şeýle-de Stomatologiýa merkeziniň gurluşyklarynyň ynanylýandygyny, ertir bolsa Aşgabatda bu toplumlaryň düýbüni tutmak dabarasynyň geçiriljekdigini belledi. 

                                                                   

Işewür hemmetaraplaýyn goldaw hem-de bildirilýän ynam üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallygyny beýan edip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy.

15.03.2023
Adamlar baradaky alada — Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň wajyp ugry

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan, giň möçberli maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Watanymyzyň okgunly durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny hemmetaraplaýyn demokratiýalaşdyrmak, halkymyzyň abadançylyk derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bu maksatnamalaryňdyr taslamalaryň baş maksadydyr. 

                                                                   

6-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere seredildi. Gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek hem-de gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi babatda welaýat häkimlerine birnäçe anyk görkezmeler berildi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz ýazky bag ekmek möwsüminde oturdyljak saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň nahallaryny hem-de olaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalaryň we binalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň ýokary hilli, bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda tabşyryklar berildi. 

                                                                   

7-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan meseleler hem girizildi. 

                                                                   

Geçen hepde Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna beslendi. Mähriban zenanlarymyza parahatçylyk, şatlyk, abadançylyk baradaky arzuwlar hemme ýerde belentden ýaňlandy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow zenanlarymyzy gutlap, milli we döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde olaryň eýeleýän işjeň ornuny belledi. Döwlet Baştutanymyz: “Biz mähriban enelerimiziň ösüp gelýän nesillerimizde milli buýsanjy, ynsanperwerligiň belent nusgalaryny terbiýelemekde bitirýän hyzmatyna ýokary baha berýäris. Maddy we ruhy gymmatlyklarymyzy, nesilden-nesle geçip gelýän belent ynsanperwer däplerimizi dowam etdirmek bilen, zenanlarymyzyň döwlet, häkimiýet we dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda giňden ýaýbaňlandyrýan özgertmelerimiziň durmuşa geçirilmegi ugrunda çekýän yhlasly we netijeli zähmetlerine çäksiz buýsanýarys” diýip nygtady. 

                                                                   

Baýramçylygyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli zenanlaryna — edara-kärhanalaryň işgärlerine, hormatly dynç alyşdaky enelere, mekdep okuwçylaryna, çagalar baglarynda terbiýelenilýän gyzjagazlara döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan pul sowgatlaryny gowşurmak dabaralary geçirildi. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan, sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren eneleri sylaglamak dabarasy boldy. Köp çagaly maşgalalaryň uly toparyna täze, ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary gowşuryldy. 

                                                                   

Olaryň hemmesi Mukamlar köşgündäki baýramçylyk konsertiniň hormatly myhmanlary boldular. Bu ýere Watanymyzyň dürli künjeklerinden zenanlar ýygnandylar. Şolaryň hatarynda Hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, zähmet weteranlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjylar, «Ýylyň zenany — 2023» we beýleki döredijilik, hünär bäsleşikleriniň ýeňijileri bar. Şeýle hem baýramçylyk konsertine Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň zenan işgärleri çagyryldy. Çykyşlarda zenanlaryň gözelligi, wepalylygy, asyllylygy wasp edildi. 

                                                                   

8-nji martda Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda “Arkadag Serdarly bagtyýar zenanlar” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Hormatly myhmanlaryň hatarynda köp çagaly eneler, zähmet weteranlary, önümçiligiň öňdebaryjylary we jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, alymlar, medeniýet işgärleri, dürli pudaklaryň zähmetkeşleri bar. Şeýle hem dabara Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň zenan işgärleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Dabarada Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlary belent maksatlara ruhlandyrýan “Ýaşlara gutlag” atly täze aýdymy ýaňlandy. Ol ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlaryna bagyşlanan döredijilik sowgadydyr. 

                                                                   

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri Diýarymyzyň ähli künjeklerinde geçirildi. Paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň konsert meýdançalarynda milli nusgawy saz eserleri, meşhur estrada we halk aýdymlary ýaňlanyp, olarda ene söýgüsi, mähriban topragymyz, ýaz pasly wasp edildi. 

                                                                   

10-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk, bilim ulgamyny dolandyrmak bilen baglanyşykly kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, howpsuzlyk we hukuk goraýyş ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi. 

                                                                   

Döwlet etalon merkeziniň düzümlerine sanly ulgamyň we öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini we ugurlaryny artdyrmak maksady bilen, Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak mejlisde garalan meseleleriň hatarynda boldy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda şu ýylyň 5 — 8-nji marty aralygynda Katar Döwletiniň Doha şäherinde BMG tarapyndan geçirilen maslahata türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagynyň jemleri barada hasabat berildi. Habar berlişi ýaly, plenar mejlisleriň dowamynda Türkmenistanyň içeri ykdysady syýasaty we döredijilikli daşary syýasy strategiýasy barada, şeýle-de halkara söwdasynyň we sebit hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça çykyşlar edildi. Foruma gatnaşyjylara ýurdumyz tarapyndan sebitde az derejede ösen ýurtlary goldamak boýunça alnyp barylýan işler, hususan-da, durmuş ähmiýetli desgalaryň gurlandygy, ulag ulgamyny ösdürmekde hyzmatdaşlygyň alnyp barylýandygy, sebitde ygtybarly energiýa serişdeleri bilen üpjün etmek maksady bilen, üstaşyr gaz we elektrik geçirijileriň çekilýändigi, halkara guramalar bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goýlandygy barada gürrüň berildi. 

                                                                   

Şeýle hem mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň Täjigistan Respublikasyna bolan iş saparynyň netijeleri barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň wekiliýeti Duşenbede bolmagynyň çäklerinde Prezident Emomali Rahmon tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň barşynda köp ugurlary öz içine alýan dostlukly türkmen-täjik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylda Täjigistana meýilleşdirilen döwlet saparyna hem-de onuň çäklerinde göz öňünde tutulan çärelere aýratyn üns berildi. Şeýle-de şu ýylyň sentýabrynda Duşenbede geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygy hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammiti bilen bagly meselelere deglip geçildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, Täjigistanyň paýtagtynda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen ikitaraplaýyn geňeşmeleriň barşynda strategik häsiýete eýe bolan döwletara hyzmatdaşlygyň giň meselelerine garaldy. Şeýle hem ýakyn wagtda geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada habar berildi. 

                                                                   

15-nji martda Aşgabatda Türkmen-tatar işewürlik maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanyp, şu ýylyň 17 — 23-nji marty aralygynda serginiň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Onda birleşmäniň dürli ugurlarda iş alyp barýan 200-den gowrak agzasy öz önümlerini hem-de şu geçen döwürde gazanan üstünliklerini görkezerler. 

                                                                   

20 — 22-nji mart aralygynda ýurdumyzda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçiriler. 26-27-nji aprelde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy geçirmek meýilleşdirilýär. Aşgabatda şu ýylyň maý aýynda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň komiteti tarapyndan Halkara demir ýol üstaşyr nyrhlary baradaky Ylalaşygyň taraplarynyň wekilleriniň duşuşygy geçiriler. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz 2023-nji ýylyň 18-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakynda Karara gol çekdi. Mundan başga-da, geçen hepdede hormatly Prezidentimiziň Karary bilen, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygy bilen bagly Kararlara gol çekdi. Degişli Kararlara laýyklykda, buýrujylar bolan degişli edaralara, kärhanalara we guramalara Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde binalaryň we desgalaryň taslamalaryny düzmek, olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada baglaşylan şertnamalar esasynda gurulýan binalary we desgalary ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak barada goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar berildi. 

                                                                   

Şeýle hem Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryny 2023 — 2026-njy ýyllarda amala aşyrmak bellenildi. Ahal welaýatynyň häkimligine, Gurluşyk we binagärlik ministrligine Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň baş meýilnamasyny bir aý möhletde işläp düzmek tabşyryldy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti we Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň häkimligi bilelikde degişli binalaryň we desgalaryň gurluşyk işleri boýunça bäsleşigi geçirmäge borçly edildi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport-ulag merkezine geldi. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz merkeze täze gelip gowşan sport ulagyny synagdan geçirdi. Täzeçil tehnologiýalar we häzirki zamanyň kämil enjamlary bilen üpjün edilen sport ulagynyň tizlik we oňaýlylyk babatda birnäçe artykmaçlyklary bar. 

                                                                   

Türkmen türgenleriniň 2023-nji ýylyň 6 — 15-nji iýuly aralygynda “Ýüpek ýoly — 2023” atly Kazan — Moskwa ugry boýunça halkara awtorallisine gatnaşmagy meýilleşdirýändiklerini bellemek gerek. Hormatly Arkadagymyz merkeziň ygtyýaryna gelip gowşan täze sport ulagynyň ähli görkezijilerine ýokary baha berdi we türkmen türgenlerine öňde boljak jogapkärli hem-de abraýly halkara ýaryşlarda täze üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Çili Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rodrigo Enrike Arkos Kastrodan ynanç hatyny kabul etdi. 

                                                                   

Dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan we milli ykdysadyýetimiziň innowasion kuwwatynyň artdyrylmagyna, onuň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna, häzirki zaman düzümleriniň döredilmegine, halkyň maddy hal-ýagdaýynyň, durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalaryna aýratyn üns çekildi. Şeýle hem diplomat amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler bilen baglylykda, türkmen parlamentiniň gurluşy we köptaraplaýyn işi bilen tanyşdyryldy. Şunuň bilen baglylykda, parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmäge özara gyzyklanma bildirildi. 

                                                                   

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy boldy. Utgaşykly görnüşde geçirilen duşuşyga FAO-nyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu, FAO-nyň Baş direktorynyň orunbasary, Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Wladimir Rahmanin, şeýle hem Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alnyp maslahatlaşmagyň dowamynda howanyň üýtgemeginiň, azyk ulgamynyň we durmuş-ykdysady şertleriň berk özara baglanyşygy bellenildi. Howanyň üýtgeýän şertlerinde azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň Durnukly ösüş maksatlarynda bellenen köp wezipeleri çözmek bilen baglanyşyklydygy nygtaldy. Bu işler köptaraply bolup, halkara hyzmatdaşlygyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny talap edýär. Şunda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygy ösdürmek, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak, anyk netijeleri gazanmak üçin her bir ýurduň tagallasy uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň degişli sebit düzüminiň arasynda sanly ýer kadastrynyň döredilmegine ýardam bermek hem-de guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk meýdanlarynda tebigy serişdeleri dolandyrmak boýunça taslamalara degişli birnäçe resminamalara gol çekildi. 

                                                                   

Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek işjeň dowam edýär. Onuň barşynda milli parlamentiň deputatlygyna, wekilçilikli ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň agzalygyna dalaşgärler, olaryň ynanylan wekilleri saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirýärler. 

                                                                   

Türkmenistanyň çakylygy boýunça gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary şu günler saýlaw möwsümine syn etmäge girişdi. Toparyň düzüminde Arkalaşyga agza ýurtlarynyň wekilleri — parlamentariler, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA agza döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň parlament ýygnaklarynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri bar. 

                                                                   

Toparyň ýaýradan maglumatynda saýlaw möwsüminiň ähli tapgyrlarynyň saýlaw kanunçylygyna doly laýyklykda geçýändigi tassyklanylýar. 

                                                                   

11-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini, hususan-da, täze binalaryň açylyş dabarasyna, köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegiň ýazky möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Saparyň dowamynda ekologiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynda alnyp barylýan giň gerimli işlere, täze şäheriň ekologik abadançylygyny gorap saklamak we ony bagy-bossanlyga öwürmek meselesine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen birlikde, Gahryman Arkadagymyz söwda we hyzmatlar edaralarynyň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek, işe innowasion usullary ornaşdyrmak, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak boýunça wezipelere Arkadag şäheriniň alyjylar jemgyýetiniň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi. Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektoryna täze ýokary okuw mekdebiniň ähli düzümleriniň dolandyryş ulgamynyň — dekanatyň, kafedranyň, okuw bölüminiň guramaçylyk meselelerine toplumlaýyn çemeleşmek tabşyryldy. 

                                                                   

Şeýle hem şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň seýilgäh zolagyny we beýleki ugurdaş desgalaryny synlady hem-de Ahal welaýatynyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärlikleriň şekil görnüşleri bilen tanyşdy, Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine baryp gördi. Gahryman Arkadagymyz şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň, hususan-da, awtomobil ýollarynyň, şäheriň awtomenziliniň hem-de demir ýol menziliniň şekil taslamalary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň bu ýerde geçiren iş maslahatynyň dowamynda täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyryndaky dürli maksatly binalaryň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyna hemmetaraplaýyn esasda taýýarlyk görülmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyrynda işläp, şähergurluşyk maksatnamasyny ýerine ýetirmekde tapawutlanan ýerli gurluşyk kompaniýalaryna Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň binalarynyň gurluşyklaryny ynanmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik-syýasy özgertmeleri amala aşyrmak we halk häkimiýeti ýörelgelerini berkarar etmek ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň, adamlar baradaky aladanyň bolsa döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 

                                                                                                           

(TDH)

15.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 13-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda dowam edýär, gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Welaýatyň sogan hem-de ýeralma ekişi geçirilen ýerlerinde ideg işleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda meýilleşdirilen çäreleri we ählihalk bag ekmek dabarasyny guramaçylykly geçirmek boýunça zerur tagallalar edilýär. Şeýle hem häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini taýýarlamak, bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi we bu ugurda alnyp barylýan işleriň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi we welaýatda Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda we binalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerinde tekizlemek we geriş çekmek işleri dowam edýär, bugdaýa, ýeralma we sogana ideg etmek işleri geçirilýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda guraljak çäreleri, ählihalk bag ekmek dabarasyny ýokary derejede geçirmek boýunça zerur işler geçirilýär. Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky, inženerçilik ulgamlaryndaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine jogapkärli çemeleşmegiň möhümdigini aýtdy we häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň depginini güýçlendirmek babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, ýeralma we sogana ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi, ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine gözegçiligi üpjün etmegi häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, oba hojalyk işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak üçin çil çekmek hem-de ýuwuş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, ýeralmanyň we soganyň ekişi dowam edýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümine, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda guraljak çäreleri dabaraly geçirmek boýunça degişli işler geçirilýär. Mundan başga-da, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýylda ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilen işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işlerini, hususan-da, gowaça ekiljek ýerleri möwsüme taýýarlamak, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirmek, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişiniň depginlerini ýokarlandyrmak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky we binalardaky işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, ösüş suwuny tutmak, goşmaça mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şu ýylyň pagta hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen, welaýatyň gowaça ekiljek meýdanlarynda tekizlemek, çil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär. 

                                                                   

Häzirki wagtda welaýatda ýazlyk ýeralma we sogan ekinlerinden ýokary hasyl almak üçin agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatda pile öndürmek möwsümine, Milli bahar baýramy mynasybetli geçiriljek dürli çärelere, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Şeýle-de häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň berk talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we welaýatda gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça işleriň depginlerini ýokarlandyrmak babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň zerurdygyny belledi we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şu ýylyň hasyly üçin welaýatda gowaça ekiljek ýerleri taýýarlamak işleri, hususan-da, tekizleýiş hem-de geriş çekmek işleri alnyp barylýar, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleri ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasyny guramaçylykly geçirmek, pile öndürmek möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görmek, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Şeýle hem häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda we Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda welaýatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň möhümdigini belledi we welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak, ýazlyk ýeralma we sogan ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda geçirilýän ideg işleriniň depginlerini güýçlendirmek babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, bu işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitlerde ýerden, suwdan, oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri öz wagtynda geçirmek arkaly şu ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek maksady bilen, gowaça ekilmegi meýilleşdirilýän meýdanlary ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, haşal otlaryň we zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça işler dowam etdirilýär. Şeýle hem ýazlyk ýeralmanyň we soganyň ekişi geçirilýär, häzirki wagtda bu ekinleriň ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Mundan başga-da, wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda pile öndürijileri ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumy bilen üpjün etmek üçin tohumlary taýýarlamak işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi hem-de şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň wajyp talap bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek, gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak we bu işleriň depginlerini güýçlendirmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak, bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň berk gözegçilikde saklanylmalydygyny aýtdy we pile öndürmek möwsümine taýýarlyk işleriniň, ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

14.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş sapary

Ahal welaýaty, 11-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini, hususan-da, täze binalaryň açylyş dabarasyna, köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegiň ýazky möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Häzirki döwürde ak mermerli paýtagtymyzda bolşy ýaly, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, şol sanda Ahal welaýatynyň Arkadag şäherinde halkymyz üçin amatly zähmet, ýaşaýyş we dynç alyş şertleriniň döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde uly üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, täze şäheriň ähli künjeginiň bagy-bossanlyga bürelmegi, ekologik abadançylygynyň saklanylmagy wajyp wezipe hökmünde kesgitlenildi. Ýurdumyzda hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ekologiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynda ýaýbaňlandyrylan asylly işleriň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda yzygiderli ösdürilýändigini bellemek gerek. Munuň özi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew şäheriň çäginde geçiriljek köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsüminiň meýilnamasy, möwsümiň dowamynda ýerine ýetiriljek işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu künjegiň tebigy aýratynlyklaryny nazara alyp, bag nahallaryny oturtmak işlerine ylmy esasda çemeleşilmelidigini belledi. Halkymyz bag ekmegi parz iş hasaplap, onuň talabalaýyk ýerine ýetirilmegine örän jogapkärçilikli çemeleşýär. Bu ýerleriň bagy-bossanlyga bürelmegi ýokary ekologik ýagdaýyň üpjün edilmegi bilen bir hatarda, adamlaryň amatly ýaşaýşy, göwnejaý dynç alşy üçin zerur şertleriň döredilmeginde aýratyn ähmiýetlidir diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady. 

                                                                   

Ekologiýa maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ähli ýerlerinde amatly howa gurşawy emele geldi. Tokaý zolaklarynyň döredilmegi howa ýagdaýyny gowulandyryp, bioköpdürlüligi gorap saklamaga we köpeltmäge ýardam berýär. Şol bir wagtyň özünde, Arkadag şäherindäki durmuş we beýleki maksatly binalaryň töwereginde, ýol ýakalarynda köpçülikleýin bag nahallarynyň ekilmegine zerur üns berilmelidir diýip, hormatly Arkadagymyz aýtdy. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy ähli edara-kärhanalaryň, durmuş ulgamyna degişli binalaryň howlularynda we olaryň ýanaşyk ýerlerinde bu künjegiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän bag nahallarynyň oturdylmagyna ünsi çekip, degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň ýolbaşçysy Ý.Işangulyýewe ýüzlenip, bu ýerde hereket edýän saglygy goraýyş merkezleriniň işini talabalaýyk guramak bilen baglanyşykly meselelere örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy. Saglygy goraýyş edaralary dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilmelidir, olarda ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlary ýokary halkara görkezijilere laýyk gelmelidir, ynsan saglygynyň goragynda durýan lukmanlaryň işleri döwrüň talabyna laýyklykda amala aşyrylmalydyr. 

                                                                   

Şeýle-de türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäher alyjylar jemgyýetiniň ýolbaşçysy H.Muhammedowa ýüzlenip, onuň öňünde durýan wezipelere ünsi çekmek bilen, bu ýerde söwda hem-de hyzmatlar ulgamyna degişli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmek babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Ilata edilýän hyzmatyň hili we derejesi häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmelidir. Söwda dükanlarynda, beýleki düzümlerde söwdany ýola goýmagyň täzeçil usullary ýerine ýetirilmelidir. Şunda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylmalydyr. Şol bir wagtyň özünde, sargyt edijileriň harytlaryny we önümlerini eltip bermek üçin niýetlenen ulaglaryň bezeg aýratynlyklarynyň hem ünsden düşürilmeli däldigini belläp, hormatly Arkadagymyz bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory P.Baýramdurdyýewe ýüzlenip, täze ýokary okuw mekdebiniň ähli düzümleriniň dolandyryş ulgamynyň — dekanatyň, kafedranyň, okuw bölüminiň guramaçylyk meselelerine toplumlaýyn çemeleşmegi tabşyrdy. Bu işleriň häzirki döwrüň talabyna we halkara tejribä laýyklykda guralmagy ýokary okuw mekdebiniň sazlaşykly işiniň üpjün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz ýokary okuw mekdebinde işlejek mugallymlaryň hünär derejesine aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi hem-de möhüm wezipeleri — bu ýerde bilim aljak ýaşlar üçin döredilen şertleriň dünýä ölçeglerine laýyk gelmelidigini, nazaryýet taýýarlygynyň tejribe bilen utgaşdyrylmalydygyny, okatmagyň usulyýetiniň döwrebap derejede bolmalydygyny kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, birnäçe tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryna degişli gulluklaryň edara-binalarynyň döwrebap derejede enjamlaşdyrylmagyna, sanly ulgamyň, täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns bermek tabşyryldy. Ähli desgalaryň şäheriň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmegine, bu ýerleriň yşyklandyryş ulgamyna we şäheriň durmuş düzümine häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň, sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berilmelidir. Bularyň ählisi täze şäheriň häzirki zamanyň ýokary görkezijilerine laýyk gelmeginde aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäheriniň seýilgäh zolagyny we beýleki ugurdaş desgalaryny synlady hem-de Ahal welaýatynyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärlikleriň şekil görnüşleri bilen tanyşdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri şäheriň çäklerinde bina edilýän desgalaryň milli binagärlik ýörelgelerine laýyk gelmelidigini, olarda halkymyzyň taryhyň dowamynda döreden ajaýyp desgalarynyň şekiliniň öz beýanyny tapmalydygyny nygtady. Hormatly Arkadagymyz bu ýerde gök zolaklaryň çägini giňeltmek we özboluşly gözelligi bolan möwsümleýin gülleri köpçülikleýin ekmek babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine gelip, merkeziň daşky bezeg aýratynlyklaryny synlady hem-de toplumyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça zerur işleriň alnyp barylmalydygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu ýerde ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri A.Germanow hem-de tejribeli lukman M.Öküzowa bilen duşuşdy. 

                                                                   

Milli Liderimiz lukmana ýüzlenip, kärdeşleriniň hem-de ýolbaşçylarynyň tejribeli lukman hökmünde ony şu sagaldyş-dikeldiş merkezine baş lukman hökmünde hödürleýändiklerini we häzirlikçe bu jogapkärli wezipäniň alyp barýan işiniň üstüne ýüklenýändigini aýtdy. Gahryman Arkadagymyz çaga bolan ene mähriniň zenan lukmana mahsusdygyny hem-de lukmançylyk tejribesiniň bardygyny belläp, bu merkezde ýerine ýetirilmeli guramaçylyk işleriniň kändigini aýtdy hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine hem-de Arkadag şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň ýolbaşçysyna köpýyllyk lukmançylyk we durmuş tejribesi bolan lukmanlar bilen maslahatlaşyp, çagalaryň keseliniň öňüni almak boýunça degişli işleri geçirmek babatda gymmatly maslahatlaryny berdi. 

                                                                   

Alym Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, wagtyň geçmegi bilen, gynansak-da, käbir keseller döreýär. COVID-19 pandemiýasy bütin dünýä ýaýrady diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi hem-de geljekde bu ýokanç keseliň gaýragoýulmasyz yzlarynyň çagalara zeper ýetirmezligi üçin lukmanlaryň döwrebap ugurlar, täze hünärler boýunça maslahatlaşyp, ähli tagallalaryny etmelidiklerini belledi hem-de bu ugurdaky işlere girişmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri hem-de çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň baş lukmany döwrebap toplumy gurdurandygy we bu ýerde işlemek üçin ähli zerur şertleriň döredilendigi hem-de bildirilen ynam üçin hormatly Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz çagalaryň saglygyny goramak, olaryň sazlaşykly ösüşi baradaky meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýandygyny belläp, ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn bolmagy üçin zerur şertleri döretmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işi barada aýdyp, Gahryman Arkadagymyz täze merkezde onuň ştab-kwartirasynyň ýerleşdirilendigini habar berdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Arkadagymyz Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamalary bilen tanyşdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewe bu ýerde alnyp barylýan işleriň yzygiderli gözegçilikde saklanylmagyna, ähli binalaryň ýanaşyk ýerleriniň göwnejaý abadanlaşdyrylmagyna degişli tabşyryklary berdi. Bu işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi şäheriň ekologik derejesiniň ýokary görkezijilere laýyk gelmegini üpjün eder. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz görkezilen şekil taslamalary bilen tanşyp, olara birnäçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Bu ýerde, esasan, Arkadag şäherine gelýän awtomobil ýollarynyň çyzgylary, şäheriň awtomenziliniň binalar toplumynyň, demir ýol menziliniň şekil taslamalary görkezildi. 

                                                                   

Ahal welaýatynyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Arkadag şäheriniň gurluşygynda dünýäniň iň gowy tejribesiniň işjeň ulanylmagyna hem-de döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Häzirki döwürde şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna taýýarlygyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmalydygyny belläp, hormatly Arkadagymyz gurluşyk işleriniň häzirki zaman ekologik talaplaryna laýyk gelmelidigine ünsi çekdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri halkymyza uzak ýyllaryň dowamynda hyzmat etjek ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygynda ulanylýan serişdeleriň hiline we berkligine aýratyn ünsi çekip, bu ýerde hyzmatlary ýola goýmak bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşmegiň ähmiýetini nygtady hem-de bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz taslamalary taýýarlamak işlerinde täzeçil usullaryň, häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmalydygyny, bu işlere ýaşlary işjeň çekmegiň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyryndaky dürli maksatly binalaryň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabatlar berildi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz dünýäde emele gelen pandemiýa döwründe şäheriň gurluşygynyň depginli alnyp barylmagyna, gurluşyk üçin zerur bolan serişdeleriň daşary ýurtlardan getirilmegini üpjün edýän logistik hyzmatlaryň işine oňaýsyz täsir edendigini, gurluşyk işlerinde birnäçe bökdençlikleriň ýüze çykandygyny belledi. Ýöne, muňa garamazdan, Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurluşyklary tamamlanyp, häzirki döwürde olaryň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär. Hormatly Arkadagymyz şäheriň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň ýatda galyjy wakalara, şatlyk-şowhuna beslenmegi ugrunda ähli zerur işleriň geçirilmelidigini belledi. Halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň aýdyň nyşanyna öwrüljek bu dabarada ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesi, halkymyzyň bagtyýar durmuşy we milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler öz beýanyny tapmalydyr. 

                                                                   

Binalaryň açylyş dabarasyna bolşy ýaly, Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyna hem hemmetaraplaýyn esasda taýýarlyk görülmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyrynda işläp, şähergurluşyk maksatnamasyny ýerine ýetirmekde tapawutlanan ýerli gurluşyk kompaniýalaryna Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň binalarynyň gurluşyklaryny ynanmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Merkeziň birinji tapgyrynda bina edilen desgalaryň dolandyryş düzümini döretmek meseleleri barada aýdyp, Gahryman Arkadagymyz bu ugurda degişli guramaçylyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmagy Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewden berk talap etdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary alnyp barylýan işleri degişli ugurlar boýunça berk gözegçilikde saklamalydyrlar. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Liderine Arkadag şäheriniň ulag ýollarynyň ugrunda oturdyljak hereketleri sazlaýjy yşyklaryň görnüşleri görkezildi. Bellenilişi ýaly, hereket sazlaýjy yşyklar häzirki zamanyň ösen tejribesi we sanly tehnologiýalar arkaly dolandyrylýar. Şeýle-de bu yşyklarda mümkinçiligi çäkli adamlar üçin amatlyklary üpjün edýän tehnologiýa ornaşdyrylypdyr. Munuň özi ýurdumyzda adam hakdaky aladanyň ähli ugurlary öz içine alýandygynyň aýdyň beýanydyr. Hormatly Arkadagymyz hereket sazlaýjy yşyklar bilen tanşyp, olaryň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmegi, ýollarda sürüjiler we ýolagçylar üçin ähli amatlyklaryň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny aýtdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri bu künjegiň abadanlaşdyrylyşyny we bezeg aýratynlyklaryny synlap, Akhan atly bedewiň heýkeliniň töwereklerinde ýerleşýän degişli desgalaryň bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidigini belledi. Şunda heýkeliň yşyklandyryş ulgamyna, onuň gijeki görnüşleriniň özboluşly keşpde bolmagyna zerur üns berilmelidir. Umuman, bu künjegiň abadanlaşdyrylyşy we bezegi türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrülen ahalteke bedewleriniň özboluşly aýratynlyklaryna mahsus derejede ýerine ýetirilmelidir. 

                                                                   

Häzirki döwürde Akhan atly bedewiň heýkeliniň daş-töwereginde ekilen baglar gül açyp, dürli gülleriň öwüşgini özboluşly gözellik döredýär. Ýazyň ilkinji buşlukçylary bolan gülleriň açylmagy bu künjegiň gözelligini has-da artdyrýar. Gahryman Arkadagymyz Akhan bedewiniň heýkeliniň töwereginiň gözelligini nazara alyp, bu ýere bagt toýuny tutýan juwanlaryň gelip, ýadygärlik surata düşmekleri we şeýle pursatlaryň olar üçin ýatda galyjy görnüşlere öwrülmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, bu ýerde bagy-bossanlygyň, ýaşyl zolaklaryň döredilmeginiň wajypdygyny belläp, türkmen halkynyň Milli Lideri geçiriljek köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz Arkadag şäherine degişli bolan ekerançylyk we üzümçilik meýdanlarynyň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, bu ýerde zähmet çekýän kärendeçileriň işini ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga, “Ýer hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda dowam edip bilýändiklerini belledi. 

                                                                   

Milli Liderimiz bahar paslynyň gelmegi bilen, türkmen topragynyň gözelleşýändigini, şu döwürde ýakymly howa gurşawynyň emele gelip, onuň adamlaryň täze zähmet üstünliklerine, beýik işlere bolan höwesini artdyrýandygyny aýdyp, ýaýlalaryň gözelliginiň ynsan ruhuny göterýän täsire eýe bolýandygyny belledi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow öňde durýan wezipeleri ýokary derejede ýerine ýetirmekde hemmelere üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

13.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Agzybirligimiz bilen ähli sepgitlere ýeteris!

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýyl ýazgysynda öz ähmiýeti boýunça taryhy sahypany açan şanly wakadan — ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine Serdar Berdimuhamedowyň saýlanylmagyndan bäri laýyk bir ýyl geçdi. Halkymyz hormatly Prezidentimize öz ykbalyny we mähriban Watanymyzyň geljegini ynandy. 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ildeşlerimiziň millionlarçasy özleriniň konstitusion hukugyny peýdalanmak bilen, açyklyk we aýdyňlyk, giň bäsdeşlik esasynda, hereket edýän milli kanunçylyga, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda geçirilen bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä gatnaşyp, raýatlyk borçlaryny berjaý etdiler. 

                                                                   

Saýlawlaryň ähli tapgyrynyň açyklyk we demokratik esasda geçirilendigine Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan we birnäçe ýurtlardan synçylar, köp sanly daşary ýurtly žurnalistler şaýat boldular. Saýlawçylaryň işjeň gatnaşmagynda geçen Prezident saýlawlary türkmen jemgyýetiniň jebisligini we agzybirligini raýatlyk duýgularynyň ýokary derejesini, merdana pederlerimiziň mukaddes däplerine wepalydygyny aýdyňlygy bilen görkezdi. 

                                                                   

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň netijelerine görä, Serdar Berdimuhamedow saýlawçylaryň sesleriniň 72,97 göterimini gazandy. Munuň özi täze döwlet Baştutanymyzyň uly syýasy abraýyny tassyklady hem-de Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, onuň dünýädäki abraýynyň has-da belende galmagyna, halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň möçberli maksatnamalaryny we başlangyçlaryny halkymyzyň dolulygyna goldaýandygyny görkezdi. 

                                                                   

19-njy martda geçirilen wezipä girişmek dabarasynda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti bildirilen ýokary ynam üçin minnetdarlygyny beýan edip, Garaşsyz Watanymyzy okgunly ösdürmek boýunça öňde goýlan maksatlaryň hem-de wezipeleriň alyp barjak işinde esasy ugur boljakdygyny belledi. Başga sözler bilen aýdylanda, ösüşiň täze tapgyrynda — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ählihalk tarapyndan saýlanan döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň düýbüni tutan esaslaryna daýanyp, oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty üstünlikli amala aşyrýar. Häzirki Türkmenistanyň ähli ýeňişleridir üstünlikleri Gahryman Arkadagymyzyň ady bilen berk baglanyşyklydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasyndaky sözlän sözünde belleýşi ýaly, ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk derejesinden gelip çykýan esasy ýörelgeler — parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy, hoşniýetli erke esaslanýan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegi, dünýäde durnukly ösüşiň üpjün edilmegi mundan beýläk-de Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar. Özygtyýarly Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasyny dowam etdirýär. 

                                                                   

Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletleri tarapyndan hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesi iki gezek ykrar edilen Türkmenistan halkara giňişlikde işjeň orny eýeleýär hem-de köp ýyllaryň dowamynda BMG we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen ugurlaryň giň gerimi boýunça netijeli hyzmatdaşlyk edip gelýär. Ýurdumyz häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça tagallalary birleşdirmekde işjeň we başlangyçly çykyş edip, Durnukly ösüş maksatlarynyň gazanylmagyna saldamly goşant goşýar. Şol ýyllaryň dowamynda amala aşyrylan we häzirki wagtda-da üstünlikli durmuşa geçirilýän bilelikdäki maksatnamalar, taslamalar, BMG-niň Baş Assambleýasynyň türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça kabul eden Kararnamalary munuň subutnamasydyr. Şolaryň soňkusy “2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly” atly Kararnamadyr. Onuň awtordaşy bolup, BMG-ä agza döwletleriň 68-si çykyş etdi. 

                                                                   

Geçen ýylda Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlyklygyna hem-de BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin agzalygyna saýlanylmagy, döwlet Baştutanymyzyň ýokary derejedäki möhüm duşuşyklara çagyrylmagy ýurdumyzyň barha artýan halkara abraýynyň subutnamasydyr hem-de ählumumy gün tertibiniň möhüm wezipeleriniň çözülmegine goşýan uly goşandynyň ykrar edilmegidir. Şunuň bilen bir hatarda, Türkmenistan köp sanly iri halkara guramalar, abraýly sebit düzümleri, daşary ýurt döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy alyp barýar. 

                                                                   

Şeýlelikde, ýola goýlan deňhukukly we hoşniýetli dialog Watanymyzyň halkara gatnaşyklarda öňe sürýän täze filosofiýasynyň üstünliklere beslenýändiginiň subutnamasydyr. Bu filosofiýa örän oýlanyşykly syýasy ölçeglere, sagdyn, oňyn pragmatizme we umumy ykrar edilen adamzat gymmatlyklaryna esaslanýar. 

                                                                   

Döwlet esaslarynyň pugtalandyrylmagy, döwletiň özygtyýarlylygy, halkyň bagtyýar we abadan durmuşynyň üpjün edilmegi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda alnyp barylýan içeri syýasatymyzyň ileri tutulýan strategik ugurlarydyr. “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” öňde goýlan wezipeleri amala aşyrmagyň ýollary kesgitlenildi we ýurdumyzyň ähli sebitlerinde toplumlaýyn özgertmeler ýaýbaňlandyryldy. 

                                                                   

Haçan-da, maksatlar we meýilnamalar anyk hem-de düşnükli bolup, döwletiň, her bir raýatyň bähbitlerine laýyk gelende, olary durmuşa geçirmek boýunça işler-de sazlaşykly häsiýete eýe bolýar. Şonuň netijesinde, ýurdumyz halkara we milli derejedäki iri taslamalary amala aşyrmak, täze senagat, energetika, ulag-kommunikasiýa düzümlerini döretmek, senagat we durmuş maksatly möhüm desgalary, döwrebap şäherleri, obalary gurmak ýoly bilen ynamly öňe barýar. 

                                                                   

Türkmen döwleti käbir ýurtlaryň onlarça ýylda geçen ösüş ýoluny örän gysga wagtda geçip, bu çylşyrymly wezipäniň hötdesinden üstünlikli geldi we has belent sepgitlere ýetmegi maksat edinýär. Hut şonuň üçin-de milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyna uly möçberde maýa goýumlar gönükdirilýär. 

                                                                   

Bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmek esasynda milli, pudak we sebit maksatnamalary, tebigy önümçilik we zähmet serişdelerini rejeli peýdalanmak, innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglylykda, ykdysady dolandyryşyň netijeli ulgamy kemala getirildi. Ýurdumyzda iri, orta we kiçi tehnologik kärhanalaryň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar. Bu bolsa häzirki çylşyrymly döwürde durmuş-ykdysady ösüşiniň ýokary depginini saklap gelýän döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna gönüden-göni ýardam berýär. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda, ekologik abadançylygy üpjün etmäge, daşky gurşawa zyýanly zyňyndylary azaltmaga, geljek nesiller üçin ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamaga, olaryň biologik köpdürlüligini baýlaşdyrmaga, tebigy serişdeleri netijeli ulanmaga, bereketli topragymyzy bagy-bossanlyga öwürmäge gönükdirilen giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Aşgabat şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çärelerini geçirmek arkaly goşan goşandy üçin halkara güwänamanyň berilmegi ýurdumyzyň bu ulgamda ýeten sepgitleriniň nobatdaky ykrarnamasy boldy. 

                                                                   

Azyk bolçulygynyň üpjün edilmegi döwlet ähmiýetli wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenildi. Şu maksat bilen, ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply oba hojalyk önümlerini öndürmek boýunça döwrebap önümçilikler döredilýär, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, ekologik taýdan arassa oba hojalyk önümleriniň görnüşleri giňeldilýär, olaryň eksporta ugradylýan möçberi artdyrylýar.  

                                                                   

Pudaklary we döwlet durmuşynyň düzümlerini kämilleşdirmek, bereketli türkmen topragynyň keşbini özgertmek bilen bir hatarda, geçen ýylyň iň wajyp üstünlikleri durmuş ulgamynda gazanyldy. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hil taýdan ýokarlanmagy, hukuk kepillikleriniň pugtalandyrylmagy, adamlaryň ruhy we döredijilik taýdan işjeňleşmegi, olaryň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent maksatlaryny durmuşa geçirmäge ruhlanmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow öňdebaryjy halkara tejribäni nazara almak bilen, Türkmenistanyň dünýäniň syýasy we ykdysady giňişligine işjeň goşulyşmagyna gönükdirilen täze ösüş ugurlarynyň başyny başlap, özgertmeleri, ilkinji nobatda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak üçin amala aşyrýar. Munuň özi maddy rowaçlyk, jemgyýetiň ruhy sagdynlygy, her bir raýatyň döredijilik we intellektual işi üçin mümkinçilikler ýaly ugurlary öz içine alýar. 

                                                                   

Häzirki wagtda medeniýet we sungat ulgamyny kämilleşdirmek, türkmen halkynyň milli medeni mirasyny düýpli öwrenmek, gorap saklamak we dünýäde wagyz etmek boýunça işler dowam etdirilýär, hususan-da, taryhy-medeni gymmatlyklary we ýadygärlikleri aýawly saklamak, öwrenmek boýunça çäreler durmuşa geçirilýär. ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna täze obýektleri girizmek babatda yzygiderli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Öňde goýlan wezipeleri nazara almak bilen, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ösdürilmegine uly üns berilýär. Munuň özi halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir. Bilim we ylym ulgamlary jemgyýetiň hem-de döwletiň sazlaşykly ösüşiniň möhüm şerti bolmak bilen, ýurduň geljegi, onuň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagy, iri taslamalaryň, milli maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagynda kesgitleýji ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, maksada okgunly, giň gözýetimli, ylymly-bilimli ýaşlary terbiýelemek, olary dürli hünärler boýunça okatmak üçin edilýän ähli tagallalar Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň kepilidir. 

                                                                   

Ilatyň durmuş we hukuk taýdan goraglylygynyň pugtalandyrylmagyna hem möhüm ähmiýet berilýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýlyk zähmet haklary, pensiýalar, talyp haklary we döwlet kömek pullary 10 göterim ýokarlandyryldy. Şunuň bilen birlikde, ilata başga-da durmuş kömegini bermek, köp çagaly maşgalalary döwlet tarapyndan goldamak boýunça çäreler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşyrýan iş saparlarynyň barşynda ýerlerdäki işleriň ýagdaýy, durmuş we önümçilik maksatly taslamalaryň amala aşyrylyşy bilen tanyşýar, adamlaryň adaty durmuş aladalary bilen gyzyklanýar. Bu bolsa türkmen döwletinde adama, zähmetkeşe, raýata aýratyn üns berilýändiginiň subutnamasydyr. 

                                                                   

Täze döwlet taglymatynyň “Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!” diýen esasy ýörelgesi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ösüşiniň, saýlap alan döredijilik ýoly bilen ynamly ilerlemeginiň ygtybarly binýadyny emele getirýär. 

                                                                   

Saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan giň möçberli işler, toplanan oňyn tejribäniň goralyp saklanmagy we artdyrylmagy, geçen ýylyň dowamynda gazanylan we her birimiziň durmuşynda öz beýanyny tapan üstünliklerdir ýeňişler türkmenistanlylaryň öz saýlan döwlet Baştutanyna — hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýokary we çäksiz ynamyny şertlendirýär. 

                                                                                                           

(TDH)

13.03.2023
Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk

Aşgabat, 9-njy mart (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Aşgabatda geçirilýän bu iki günlük forumy Türkmenistanyň Hökümeti hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasy (FAO) BMG-niň ýurdumyzdaky hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň goldaw bermeginde bilelikde guradylar. 

                                                                   

Utgaşykly görnüşde geçirilen duşuşyga FAO-nyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu, FAO-nyň Baş direktorynyň orunbasary, Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Wladimir Rahmanin, Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň ugurdaş ministrlikleriniň ýolbaşçylary, şeýle-de Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Aşgabat forumy azyk howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin açyk meýdançany döretmäge gönükdirilendir. Şu gezekki duşuşyga abraýly halkara guramalaryň we maliýe düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagy bu meseläniň aýratyn möhümdigine şaýatlyk edýär. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglylykda, bu ulgamdaky wezipeleri çözmek üçin tagallalaryň birleşdirilmegi ählumumy durnuklylygyň we Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmagyň aýrylmaz şerti bolup çykyş edýär. 

                                                                   

FAO-nyň we duşuşyga gatnaşyjylaryň adyndan bu ulgamda tejribe, maglumat we tehnologiýalary alyşmagy ýola goýmaga, meseleleriň giň gerimini çözmekde utgaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga, obasenagat pudagynyň kuwwatyndan pugtalandyrmaga mümkinçilik berýän forumyň ýokary guramaçylyk derejesi hem-de bildirilen myhmansöýerlik üçin hormatly Prezidentimiziň adyna tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi. Şeýle-de FAO-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen mundan beýläk-de bilelikde işlemegi maksat edinýändigi hem-de sebitiň okgunly ösüşine öz goşandyny goşmaga taýýardygy nygtaldy. 

                                                                   

Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen edaralary, şol sanda FAO bilen netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýär. Azyk ulgamyndaky sebit we halkara hyzmatdaşlygyň höweslendirilmegine gönükdirilen şu gezekki çäreleriň Aşgabatda geçirilmegi hem bu hyzmatdaşlygyň netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, howanyň üýtgemeginiň oba hojalygyny alyp barmakdaky däp bolan tejribä üýtgeşmeleri girizýändigi, munuň bolsa dessin çäreleriň görülmegini talap edýändigi bellenildi. Şeýlelikde, häzirki günde sebitiň we dünýäniň ýurtlarynyň öňünde obasenagat toplumyny has netijeli, daşarky täsirlere hem-de ýüze çykýan täze şertlere uýgunlaşmaga ukyply görnüşe getirmek ýaly möhüm wezipe goýuldy. 

                                                                   

Azyk howpsuzlygynyň ähmiýeti howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynda hem ykrar edilýär. Köp ýurtlaryň howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we olaryň täsirlerini peseltmek boýunça meýilnamalarynda, ilkinji nobatda, obasenagat toplumyna uly orun bermegi munuň subutnamasydyr. Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin durnukly oba hojalyk tejribeleriniň ulanylmagy Merkezi Aziýa döwletleri üçin hem ileri tutulýan ugurdyr. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanda bu meselä uly üns berilýändigi nygtaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň obasenagat toplumynda düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýär, innowasiýalary we sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň hasabyna onuň işini kämilleşdirmek boýunça yzygiderli çäreler amala aşyrylýar, pudagyň gaýtadan işleýän bölegi döwrebaplaşdyrylýar. 

                                                                   

Şeýle hem ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, howanyň üýtgemegi baradaky Milli strategiýanyň hem-de Milli tokaý maksatnamasynyň çäklerinde degişli çäreler durmuşa geçirilýär. Oba hojalyk önümçiligini howa şertlerine uýgunlaşdyrmak boýunça toplumlaýyn işler ýerine ýetirilýär. Durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmelerde ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna, ekologik ugra uly ähmiýet berilýär. Türkmenistan bu ugurdaky halkara tagallalary goldamak bilen, bu meseleleri çözmek üçin geljegi nazarlaýan deňeçer çözgütleri işläp taýýarlamakda başlangyçly orny eýeleýär. 

                                                                   

Duşuşygyň gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda howanyň üýtgemeginiň, azyk ulgamynyň we durmuş-ykdysady şertleriň berk özara baglanyşygy bellenildi. Dünýäniň oba hojalyk önümçiliginiň bökdençsiz işledilmegi bilen bir hatarda, azyk önümlerini ibermegiň durnukly ulag ulgamlary azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmagyň möhüm şertleri hökmünde nygtaldy. Howanyň üýtgemeginiň azyk önümçiligine edýän täsiri ikitaraplaýyn häsiýete eýedir. Howanyň gyzmagy hem-de howa şertleriniň üýtgemegi oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmekde töwekgelçilikleri döredýär. Şol bir wagtyň özünde, howanyň üýtgemeginiň daşky gurşawa ýetirýän ýaramaz täsirini peseltmek, hususan-da, parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak üçin oba hojalyk önümçiligine ekologik taýdan arassa “ýaşyl” tehnologiýalary ornaşdyrmak zerurlygy ýüze çykýar. Şunuň bilen baglylykda, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we onuň täsirlerini peseltmek ulgamyndaky öňdebaryjy dünýä tejribesiniň öwrenilmegi hem-de ulanylmagy aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Merkezi Aziýa üçin howanyň üýtgemegi boýunça tehnologiýalaryň sebit merkezi bu wezipäni çözmekde netijeli gural bolup biler. Bu merkez BMG-niň howandarlygynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça döredildi. 

                                                                   

Howanyň üýtgeýän şertlerinde azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň Durnukly ösüş maksatlarynda bellenen köp wezipeleri çözmek bilen baglanyşyklydygy nygtaldy. Bu işler köptaraply bolup, halkara hyzmatdaşlygyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny talap edýär. Şunda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygy ösdürmek, anyk netijeleri gazanmak üçin her bir ýurduň tagallasy uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Duşuşygyň jemleri jemlenende, howanyň üýtgemegine we onuň täsirlerine uýgunlaşan durnukly oba hojalygyny ösdürmek maksady bilen, sebit hyzmatdaşlygyny amala aşyrmaga degişli dürli ugurlar boýunça pikir alyşmalaryň netijeli geçendigi nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, FAO ýaly BMG-niň iri düzüminiň gatnaşmagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ugurdaş edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ähmiýeti bellenildi. Şeýle duşuşyklary yzygiderli esasda dowam etdirmegiň möhümdigi nygtaldy. Munuň özi umumy bähbitlere laýyk gelýän hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmaga, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bar bolan uly mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak boýunça anyk teklipleri we bilelikdäki taslamalary işläp taýýarlamaga ýardam berer. 

                                                                   

Soňra Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň degişli sebit düzüminiň arasynda sanly ýer kadastrynyň döredilmegine ýardam bermek hem-de guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk meýdanlarynda tebigy serişdeleri dolandyrmak boýunça taslamalara degişli birnäçe resminamalara gol çekildi. 

                                                                   

Ertir “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň dowamynda bu ugra degişli meseleleriň uly toplumy ara alnyp maslahatlaşylar. 

                                                                   

Şeýlelikde, Aşgabat forumy häzirki döwrüň wajyp wezipelerini, çözgütlerini işläp taýýarlamaga hem-de ählumumy abadançylygyň, ösüşiň bähbidine Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmaga gönükdirilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ilerletmegiň ýolundaky möhüm tapgyr bolar.

10.03.2023
Durmuş ulgamyny ösdürmek — Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugry

Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň iki aýynda halk hojalygynyň pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dünýäde emele gelen häzirki ýagdaýy seljerip, maliýe-ykdysadyýet toplumynda durmuşa geçirilýän çäreleri işjeňleşdirmek babatda görkezmeleri berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň önümçilik meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişini yzygiderli esasda seljermegi we berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şunda ýurdumyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meseleleriň çözgüdini üpjün etmäge aýratyn üns çekildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlisde iki aýyň jemleriniň Garaşsyz döwletimiziň sazlaşykly ösýändigini görkezýändigini, şunda jemi içerki önümiň ösüş depgininiň 6,2 göterim derejesinde saklanýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gazanylan netijeleri saklap galmak bilen çäklenmän, eýsem, olary artdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Şoňa görä-de, ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny, beýleki kabul edilen maksatnamalarydyr meýilnamalary durmuşa geçirmegiň üstünde netijeli işlemek, amala aşyrylýan ähli taslamalaryň we toplumlaýyn özgertmeleriň yzygiderli durmuşa geçirilişini üns merkezinde saklamak möhümdir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz durmuşa geçirilýän özgertmeler maksatnamalarynyň we meýilnamalarynyň amala aşyrylmagy bilen bir hatarda, olaryň durmuş ugurly bolmagyna ünsi çekýär. Halkymyzyň abadançylygynyň, amatly ýaşaýşynyň yzygiderli ösdürilmeginiň üpjün edilmegi häzirki döwürde Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleriň möhüm bölegidir. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, durmuş ulgamy Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugrudyr. Ýurdumyzyň bar bolan ägirt uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek ykdysady we durmuş ugurlarynyň durnukly ösüşi bilen berk baglanyşyklydyr. Milli ykdysadyýetimizde özgertmeleri amala aşyrmak, onuň tapgyrlaýyn esasda bazar gatnaşyklaryna geçirilmegini üpjün etmek, sanlylaşdyrmak we ýokary tehnologiýaly binýady berkitmek, senagat pudagyna ägirt uly maýa goýum serişdelerini gönükdirmek halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi bilen utgaşyklylykda alnyp barylýar. Şu maksada ýetmek üçin Türkmenistanda ägirt uly köpugurly işler amala aşyrylýar. Şol işler anyk netijesini hem berýär. Häzir dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, ýurdumyz sazlaşykly ösüşini dowam etdirýär. Geçen iki aýyň jemleri boýunça jemi içerki önümiň görkezijileri ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň aýdyň netijesidir. Bu bolsa kabul edilen maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmäge, bilim, ylym, medeniýet, saglygy goraýyş, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak we jemagat hojalygy ulgamlaryna gönükdirilýän maýa goýumlary yzygiderli artdyrmaga mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Şäherleriň we beýleki ilatly ýerleriň düzümini toplumlaýyn kämilleşdirmäge, raýatlarymyzy ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmäge gönükdirilen täzeçil şähergurluşyk konsepsiýasy döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän strategiýanyň möhüm ugurlarynyň biridir. Paýtagtymyzda hem-de tutuş ýurdumyzda bar bolan ýaşaýyş jaý gaznasyny döwrebaplaşdyrmak bilen bir hatarda, dürli belentlikdäki, şol sanda ähli amatlyklary özünde jemleýän kottej görnüşli jaýlar guruldy we olaryň gurluşygy dowam etdirilýär. Bu bolsa raýatlaryň ýokary hil talaplaryna bolşy ýaly, ýaşaýjylaryň şahsy isleglerine laýyk gelýän jaýlary saýlamaga bolan şertleriň has-da artmagyna mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow golaýda ýurdumyzy 2023-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny we Türkmenistanyň şu ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasyny tassyklady. Olarda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda”, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda”, şeýle-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wajyp wezipeler öz beýanyny tapdy. 

                                                                   

Ykdysadyýet ulgamyndaky döwlet syýasaty we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan düýpli özgertmeler ulgamy ylmy çemeleşmelere, hojalygy sowatly dolandyrmak we meýilnamalaşdyrmak ýörelgelerine esaslanýar. Kabul edilen özgertmeler maksatnamalarynyň, şol sanda Oba milli maksatnamasynyň yzygiderli durmuşa geçirilmegi, şäherleriň we obalaryň abadanlaşdyrylmagy, her ýylda köp sanly täze binalaryň, hususan-da, ýaşaýyş jaýlarynyň açylyp ulanmaga berilmegi durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatyň oňyn netijesidir. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda bilim ulgamynda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny aýratyn bellemek gerek. Bu bolsa ösüp gelýän ýaş nesilleriň ukyp-başarnyklaryny doly açyp görkezmegi, häzirki zaman ylmyna we saýlap alan hünärine ýetmegi, ýaşlaryň dünýägaraýşynyň giňelmegi, ylym hem-de döredijilik bilen meşgullanmagy üçin amatly şertleri döretmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýaşlara bilim-terbiýe bermek ynsanyň ahlak ýörelgeleriniň iň gowy ugurlary bolup durýar. Hut şonuň üçin hem Türkmenistanda bilim ulgamyny hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrmaga, okuw-usulyýet ugruny kämilleşdirmäge, ugurdaş düzümi, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ylmy-usulyýet we hukuk binýadyny döretmäge gönükdirilen anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Durmuşa geçirilýän özgertmeleriň çäklerinde sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça anyk işler yzygiderli amala aşyrylýar. 

                                                                   

Umumy orta bilimi kämilleşdirmek bilen bir hatarda, ony hil taýdan täze derejä çykarmaga möhüm ähmiýet berilýär. Halk hojalygynyň dürli pudaklary üçin hünär taýdan taýýarlykly işgärleriň ýetişdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu meseleler döwletimiziň ýörite we haýsydyr bir ugur boýunça bar bolan talaplaryny nazara almak esasynda çözülýär. Şunuň bilen baglylykda, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde birnäçe täze ugurlar açyldy we bu ugurdaky işler yzygiderli dowam etdirilýär. 

                                                                   

Mekdepleriň we ýokary okuw mekdepleriniň häzirki zaman enjamlary, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi berilýän bilimiň döwrüň talabyna laýyk gelmegine kömek edýär. Bilim ulgamynyň interaktiw usulda ösdürilmegi ýaşlaryň intellektual kuwwatynyň ösmegine ýardam berýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ösüp gelýän ýaş nesilleriň watansöýüjilik, zähmetsöýerlik, milletiň ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklary esasynda terbiýelenilmegine hem-de jemgyýetimiziň durmuşyna işjeň gatnaşmagyna möhüm ähmiýet berýär. 

                                                                   

Şeýle hem döwletimizde çagalaryň hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösüşine, mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýäniň döwrebaplaşdyrylmagyna uly üns berilýär. 2020 — 2025-nji ýyllar üçin niýetlenen, çaganyň irki ösüşi boýunça Milli strategiýada hem-de çaganyň irki ösüşi we onuň mekdebe taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmak babatda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasynda degişli wezipeler kesgitlenildi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda täze çagalar baglarynyň onlarçasy ulanmaga berildi. Häzirki wagtda iň körpe raýatlaryň bilim-terbiýeçilik işlerinde döwrebap multimedia tehnologiýalary işjeň ulanylýar. 

                                                                   

Ýurdumyzda ylym ulgamynyň ösüşine hem hil taýdan täze itergi berildi. Bu ulgama döwlet tarapyndan berilýän goldaw yzygiderli artdyrylýar. Bu bolsa geljegi uly ylmy barlaglary, synag işlerini we tehnologik işläp taýýarlamalary alyp barmakda möhümdir. Alymlaryň hünärini, işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, ylmy barlaglaryň gerimini giňeltmek hem-de netijelerini önümçilige ornaşdyrmak üçin ähli zerur şertler döredilýär. Ylmy edaralaryň we ýokary okuw mekdepleriniň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar, olaryň işine täzeçil usullar ornaşdyrylýar. Şol sanda internetiň we elektron kitaphanalaryň üsti bilen dünýäniň maglumat binýadyna bolan elýeterlilik üpjün edilýär. 

                                                                   

Dünýäniň iri ylym-bilim merkezleri, halkara guramalar we gaznalar bilen ýola goýulýan hyzmatdaşlyk has-da işjeňleşdirildi, täze mazmun bilen baýlaşdyryldy. Bu ugurda amala aşyrylýan işler milletiň aň-bilim kuwwatynyň doly durmuşa geçirilmegine gönükdirilendir. Bu bolsa Watanymyzy ösüşiň täze derejelerine çykarmakda möhüm şert bolup durýar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek we ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler döwlet Baştutanymyzyň hemişe üns merkezinde saklanylýar. “Il saglygy — ýurt baýlygy” diýen paýhasly jümle Türkmenistanyň döwlet syýasatynda giň möçberli we maksatnamalaýyn özgertmeleriň amala aşyrylmagynda öz beýanyny tapýar. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, ýurdumyzyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanylan hem-de Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän “Saglyk” Döwlet maksatnamasy saglygy goraýyş ulgamyny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda döwrebap hassahanalar, dürli lukmançylyk, sagaldyş-dynç alyş ugurly edaralar guruldy we olaryň gurluşygy dowam etdirilýär. Bu düzümleriň hemmesi öňdebaryjy enjamlar we täzeçil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylýar. Şunda ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna, pudaklaýyn ylmyň höweslendirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň netijesinde, Türkmenistanyň ähli ilatyna ýokary derejeli we halkara ölçeglere laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlaryny almaga mümkinçilik döredildi. 

                                                                   

Ýurdumyzda enäni we çagany goramagyň netijeli ulgamy döredildi. Ýokary tehnologiýaly lukmançylyk ulgamy işjeň ösdürilýär. Dünýäniň öňdebaryjy hassahanalary we ylmy-barlag merkezleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Ýerli çig mallardan ýokary hilli dermanlyk serişdeleri, ýörite maksatly beýleki önümler öndürilýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine, ilatyň, ilkinji nobatda, ýaşlaryň bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyna uly ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Döwletimiz sport-sagaldyş düzüminiň ösdürilmegine, halkara ölçeglere gabat gelýän ugurdaş desgalaryň gurluşygyna ägirt uly maýa serişdelerini gönükdirýär. Şeýle hem döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen sport desgalary, meýdançalar we ýüzüş howuzlary mekdep okuwçylarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň we çagalar baglarynda terbiýelenilýän çagalaryň hyzmatyndadyr. Häzirki wagtda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hem-de sport hereketi giň gerime we uzak möhletleýin umumymilli häsiýete eýe boldy. Ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine hil taýdan täze itergi berildi. Munuň özi Türkmenistanyň Konstitusiýasynda jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygy hökmünde kesgitlenen adamlaryň saglygy, abadançylygy hakyndaky aladanyň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Milli medeniýetimizi ösdürmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän syýasatynyň esasy ugurlarynyň hataryndadyr. Milletiň özboluşly medeni-taryhy mirasyna hem-de gadymy ruhy gymmatlyklaryna esaslanýan täze taryhy döwrüň meýilleri hem-de wezipeleri bu ugurda bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Ynsanperwer ulgamdaky netijeli gatnaşyklar ösdürilýär. Bu bolsa Türkmenistanyň daşary ýurtlar we abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda möhüm orny eýeleýär. 

                                                                   

Aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň hem-de hususy başlangyçlara goldaw bermegiň, beýleki oňyn çäreleriň hasabyna ilatyň girdejileriniň artmagy döwlet Baştutanymyzyň durmuş ulgamyny nazarlaýan strategiýasynyň oňyn netije berýändiginiň subutnamasydyr. Türkmenistanda telekeçiligi we onuň önümçilik ulgamyny ösdürmek üçin amatly şertler döredildi. Häzirki zaman bazar mehanizmlerini giňden ornaşdyrmagyň hasabyna milli ykdysadyýetimizde hususyýetçiligiň paýyny artdyrmak döwlet Baştutanymyzyň kesgitlän möhüm wezipeleriniň hataryndadyr. 

                                                                   

Kiçi we orta telekeçiligiň hem-de onuň halk hojalygynyň dürli pudaklarynda ýerine ýetirýän işleriniň höweslendirilmegi täze iş orunlarynyň döredilmegini maksat edinýär. Bu bolsa ilatyň iş bilen üpjün edilmegi, halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlandyrylmagy ýaly wajyp wezipeleriň oňyn çözülmegine ýardam berýär. 

                                                                   

Mahlasy, ýurdumyzy ösüşiň täze derejelerine çykarmak maksady bilen durmuşa geçirilýän ähli işler döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan syýasatynyň durmuş ugrunyň ösdürilmegine giň ýol açýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwletimiz bu ugra mundan beýläk-de ägirt uly serişdeleri gönükdirer. Şeýlelikde, Watanymyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşini, uzak möhletleýin geljegi nazara almak bilen, halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegi üçin ygtybarly binýat döredilýär. 

                                                                                                           

(TDH)

                       


                                                                                                                                                   

Beýleki habarlar

                           

 •                                                                                            Resmi habar                                                                                       

                                                 7 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW                                                                                       

                                                 7 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaralar                                                                                       

                                                 7 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Jaý toýlaryňyz gutly bolsun, köp çagaly maşgalalar!                                                                                       

                                                 7 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Zenanlaryň bagtyýarlygy — ýurduň abadançylygy                                                                                       

                                                 7 sagat öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine we ähli gelin-gyzlaryna                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Resmi habar                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanda Çili Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Köp çagaly eneleri sylaglamak dabarasy                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk konserti                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Eneler içinde seresiň, käbäm!                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Baýramyňyz gutly bolsun, zenanlar!                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Belent sarpa — durmuşa dowamat                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Zeminiň zynaty, ýazyň ýaraşygy                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Ene mähri — ýaşaýşyň ýalkymy                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Bagtdan paýly maşgalalar                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Jaý toýuny toýlamak — döwletlilikden nyşan                                                                                       

                                                 1 gün öň                                            

 •                                                                                                                                                
 •                                                                                            Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi                                                                                       

                                                 2 gün öň                                           

09.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 6-njy mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere seredildi. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý meýdanlarynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerlerde tekizlemek, geriş çekmek işlerini agrotehniki möhletlerde geçirmek boýunça degişli işler guramaçylykly alnyp barylýar. 

                                                                   

Şu ýylyň gowaça ekişini bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirmek maksady bilen, ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary möwsüme doly taýýar edildi. Welaýatyň ekin meýdanlarynda sogan ekmek işleri tamamlandy, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleri ýerine ýetirilýär. Ýeralmanyň ekişi agrotehniki talaplara laýyklykda alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek hem-de gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň, bu ugurdaky alnyp barylýan guramaçylyk işleriniň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaý meýdanlarynda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär. 

                                                                   

Gowaça ekişinde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary ekiş möwsümine doly taýýar edildi. Ýazlyk ýeralmanyň ekişi tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär, sogan ekilen ýerlerde ideg işleri alnyp barylýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini aýtdy we häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň ýokary hilli, öz wagtynda geçirilmeginiň gözegçilikde saklanylmagyny tabşyrdy. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri, ýazlyk ekinleriniň ekişiniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Bellenilişi ýaly, welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak üçin tekizlemek, çil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär. 

                                                                   

Ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary we gurallary möwsüme doly taýýar edildi. Şunuň bilen bir hatarda, ýeralmanyň, soganyň ekişi bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilýär, beýleki gök-bakja ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak boýunça zerur çäreler görülýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmekdäki möhüm ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz gowaça ekiljek ýerleri möwsüme taýýarlamagyň, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew häzirki wagtda welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda bugdaýa ösüş suwuny tutmak, goşmaça mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekiljek meýdanlarynda tekizlemek, çil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. 

                                                                   

Öňümizdäki ekiş möwsüminde ulanyljak oba hojalyk tehnikalary doly gözden geçirildi. Häzirki wagtda welaýatda ýazlyk ýeralmanyň we soganyň ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň geljekki bereketli we bol hasylyň girewidigini belledi hem-de welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça işleriň depginlerini ýokarlandyrmagyň möhümdigini aýdyp, häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz bugdaý meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmeginiň, gök-bakja ekinleriniň ekişini talabalaýyk geçirmegiň zerurdygyny belläp, häkime degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatda gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak işleri, hususan-da, tekizleýiş işleri dowam edýär, ýazky oba hojalyk möwsüminde ulanyljak tehnikalaryň we gurallaryň gözden geçirilişi tamamlandy. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýändigi, ýazlyk ýeralmanyň, soganyň ekişiniň dowam edýändigi barada habar berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeginiň zerurdygyny belledi we şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak işleriniň depginini güýçlendirmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň, gök-bakja ekinleriniň ekişini guramaçylykly geçirmegiň zerurdygyny belläp, häkime degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanda 2023-nji ýylda bugdaýyň bol hasylyny öndürmek hakynda Kararyny üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki wagtda welaýatlaryň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de ösüş suwuny tutmak, haşal otlaryň we zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda gowaça hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen, şu günler welaýatlarda gowaça ekiljek ýerlerde sürüm işleri tamamlanyp, tekizleýiş işleri dowam edýär. Häzirki wagtda sürüm we tekizleýiş işleri geçirilen meýdanlarda geriş hem-de çil çekmek işleri alnyp barylýar. Pagtaçy daýhanlary ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek maksady bilen, pagta arassalaýjy kärhanalarda tohumlyk çigitleri taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Ýazlyk ýeralmanyň hem-de soganyň ekişi gyzgalaňly dowam edýär. Bu ekinleriň ekişini bellenilen möhletlerde tamamlamak boýunça degişli çäreler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Şeýle-de wise-premýer ýurdumyzda suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak maksady bilen, bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny talabalaýyk geçirmek, bu ugurda suwaryş suwunyň üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalygy üçin örän jogapkärli möwsümiň ýetip gelýändigine ünsi çekdi hem-de bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiz gowaça ekiljek ýerleri möwsüme taýýarlamak, gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, ýurdumyzda ýazky bag ekmek möwsüminde saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzüm nahallarynyň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, şu ýylyň hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak, bugdaý meýdanlarynda geçirilýän ideg işlerini, ýazlyk ekinleriň ekişini gözegçilikde saklamak babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny dowam edip, welaýatlaryň häkimleriniň Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatlarda gurulmagy göz öňünde tutulýan ýaşaýyş jaýlarynyň, hassahanalaryň, saglyk öýleriniň we merkezleriniň, mekdebe çenli çagalar edaralarynyň, umumybilim edaralarynyň, medeniýet öýleriniň, suw geçirijileriň, suw arassalaýjy desgalaryň, dik guýularyň, lagym geçirijileriň, lagym arassalaýjy desgalaryň, awtomobil ýollarynyň, gaz geçirijileriň, aragatnaşyk ulgamynyň, elektrik geçirijileriň gurluşyk işleriniň ýagdaýy baradaky hasabatlaryny diňledi.  

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalaryň we binalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň ýokary hilli, bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatyň çäklerinde gurulmagy we durky täzelenilmegi göz öňünde tutulýan desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmeginiň üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy häkimden talap etdi. 

                                                                   

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça welaýatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine berk gözegçiligi üpjün etmegi häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulýan hem-de durky täzelenilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Milli maksatnamanyň maksadynyň ýurdumyzyň obalarynyň we kiçi şäherleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli ýokarlandyrmakdan, durmuş taýdan ösüşini üpjün etmekden we inženerçilik-üpjünçilik ulgamyny özgertmekden ybaratdygyny belledi we oňa laýyklykda welaýatda şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň talabalaýyk, ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, welaýatda gurulmagy göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalaryň we inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi we welaýatda Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

07.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Aşgabat, 4-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça iş saparyny amala aşyryp, paýtagtymyzyň günorta böleginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde ýerine ýetirilýän işler, bu ýerde görkezilen birnäçe şekil taslamalary bilen tanyşdy, şeýle-de “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukato bilen duşuşdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglyk ýolunyň başlanýan ýerine geldi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Köpetdagda gurlan Saglyk ýolunyň halkymyz üçin ähmiýetlidigini aýdyp, onuň merkezi belentliginde ýerleşýän Döwlet baýdagyna ünsi çekdi. Uzaklardan seleňläp görünýän Döwlet baýdagy ildeşlerimiziň ruhuny galkyndyryp, adamlaryň watançylyk duýgularyny belende göterýär diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. 

                                                                   

Saglyk ýoluna gelýänler mukaddes döwlet nyşanyna aýratyn buýsanç bilen garaýarlar. Bu görnüş her bir ynsanyň mähriban Watanymyza, döwlet nyşanlaryna bolan buýsanjyny artdyrýar diýip, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglyk ýolundaky Döwlet baýdagynyň ýerleşýän ýeriniň töwerekleriniň hemişe arassa saklanylmagy, bu künjegiň yzygiderli abadanlaşdyrylmagy babatda Aşgabat şäheriniň häkimine degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Milli Liderimiz “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy I.Bukato bilen gürrüňdeş boldy. Ol ýerine ýetirilen we meýilleşdirilýän işler barada hasabat bermäge döredilen mümkinçilik üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy 2024-nji ýylda Türkmenistanda Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk şanly senesiniň uly dabaralar bilen belleniljekdigini aýtdy. Şunda “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparyna Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejelemek, dizaýn-bezeg işlerini ýerine ýetirmek ynanyldy. 

                                                                   

Soňra Türkmen halkynyň Milli Lideri bu ýerde görkezilýän şekil taslamalary bilen tanyşdy. “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy I.Bukato şekil taslamalary hem-de öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz gurluşyk we bezeg-timarlaýyş işlerinde ulanylýan serişdeleriň ýokary hilli hem-de döwrebap bolmalydygyna ünsi çekdi. Bu işlerde häzirki zamanyň öňdebaryjy tejribesi, täzeçil usullary milli binagärlik ýörelgeleri bilen utgaşdyrylmalydyr. Şunda ýerine ýetirilýän işleriň ýokary hilli, ýerli tebigy we howa şertlerine durnukly bolmagy gurluşykçylara, bezeg işlerini ýerine ýetirýänlere bildirilýän esasy talapdyr. 

                                                                   

Medeni-seýilgäh toplumy Magtymguly Pyragynyň tutuş adamzat üçin nusgalyk şygryýet dünýäsi ýaly ajaýyp we gözel bolmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz alnyp barylýan işlerde hut şu ýörelgelerden ugur almagyň zerurdygyna bu ýere ýygnananlaryň ünsüni çekdi. Aýratyn-da, desgalaryň bezeginde halkymyzyň milli ýörelgelerine mahsus tejribe ulanylmalydyr, reňkleriň sazlaşygyna zerur üns berilmelidir. Şeýle hem hormatly Arkadagymyz medeni-seýilgäh toplumynda häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ulanylmalydygyny belledi. Magtymguly Pyragynyň goşgy setirleriniň dag gerişlerinde lazer şöhleleri arkaly ýagtylandyrylmagynyň zerurdygyny nygtady we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz toplumyň açylyş dabarasynda täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belläp, onuň taýýarlygyna jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyna ýüzlenip, oňa birnäçe teklipleri aýtdy we bu künjegiň şäher ilatynyň hem-de döredijilik işgärleriniň söýgüli ýerine öwrülmelidigini belledi. Şunda toplumyň çäginde söwda hyzmatlaryny ýola goýmak babatda birnäçe görkezmeler berildi. 

                                                                   

Soňra “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi awtomobil ýolunyň gurluşygy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, taslama laýyklykda, bu awtomobil ýoly köpzolakly bolup, olaryň çäklerinde degişli gözegçilik enjamlary, häzirki zaman sanly tehnologiýalary ornaşdyrylar. Şunda ýolagçylar we sürüjiler üçin amatly şertleriň döredilmegine, tehniki hyzmatlar ulgamynyň işine möhüm ähmiýet berler. 

                                                                   

Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi awtomobil ýoly örän uly mümkinçilige eýe bolmak bilen, ol ýurdumyzyň ýol-ulag ulgamynyň geçirijilik ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini ep-esli ýokarlandyrar. Bu bolsa halkara üstaşyr ulag geçelgeleriniň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny, goňşy ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryň berkidilmegini üpjün eder diýip, hormatly Arkadagymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagy, Gündogar — Günbatar hem-de Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça ýollaryň birleşdirilmegi, degişli düzümleriň işiniň kämilleşdirilmegi boýunça wezipeleriň üstünlikli çözülmegine aýratyn üns berilýändigi bellenildi. Munuň özi, ilkinji nobatda, milli ulag birleşikleriniň umumy bähbitlerini utgaşdyrýan Halkara awtomobil ulaglary birleşigi hem-de Ýewropa Bileleşiginiň we hyzmatdaş ýurtlaryň arasynda Ýewropa — Kawkaz — Aziýa ulag geçelgesini gurmak boýunça halkara hyzmatdaşlyk maksatnamasy, tutuş dünýä boýunça ýük daşamak bilen meşgullanýan logistik guramalar bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň netijeliligini hem üpjün eder. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz halkymyzyň “Ýolagçy ýolda ýagşy” diýen parasatly jümlesini aýdyp, ýolagçylar üçin ýokary derejeli şertleriň döredilmeginiň möhüm wezipe hökmünde kesgitlenendigine degişli ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi we şunda düzümleriň sazlaşykly işiniň üpjün edilmeginiň zerur talap bolup durýandygyny belledi. 

                                                                   

Soňra Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň başlygy S.Ýolamanow ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, taslamany durmuşa geçirmekde hyzmatdaş kompaniýa bilen bilelikde, awtomobil ýollarynyň ugrunda zerur bolan düzümleri döretmek hem-de sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerine uly ähmiýet berilýär. Hormatly Arkadagymyz häzirki zaman ulag ýollarynda, ilkinji nobatda, sazlaşykly hereketiň üpjün edilmegine, sürüjiler we ýolagçylar üçin amatly şertleriň döredilmegine zerur üns berilmelidigini aýtdy. Şunda gurluşygy batly depginde alnyp barylýan Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy kesgitlenen meýilnama laýyklykda alnyp barylmalydyr. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam edip, awtomobil ýolunyň ugrunda gurulýan ulag köprüleriniň köpzolakly we aýlawly bolmagynyň, şol bir wagtyň özünde, ilatly ýerlerde ýerasty we ýerüsti geçelgeleriň gurulmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny aýratyn belledi. 

                                                                   

Aziýanyň merjeni hökmünde ykrar edilen paýtagtymyzyň gün-günden özgerýän keşbinde Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi, halkymyzyň baý taryhy we medeni däpleri, häzirki döwürde gazanýan üstünlikleri, bagtyýar durmuşy öz beýanyny tapýar. Dünýäniň owadan hem-de ýaşamak üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň hatarynda ornuny barha pugtalandyrýan ak mermerli Aşgabadyň ajaýyp keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýän Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň bezeg aýratynlyklaryna we yşyklandyryş ulgamynyň döwrebap derejede bolmagyna zerur üns berilmelidir. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda elektrik energiýasynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylýandygyny belläp, ýokary woltly elektrik bekedini gurmak bilen baglanyşykly wezipeleriň öwrenilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. Milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň depginlerini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belläp, gurulmagy meýilleşdirilýän täze elektrik bekediniň ýerleşjek ýerini kesgitlemek, onuň taslamasyny düzmek, taslamany amala aşyrjak kompaniýany seçip almak bilen baglanyşykly meseleleri içgin öwrenmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Şeýle hem hormatly Arkadagymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedowa we Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymowa ýüzlenip, paýtagtymyzda şähergurluşyk maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň depgininiň pesdigini belledi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz şäherde durmuş maksatly desgalaryň, aýratyn-da, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna ynanylan gurluşyklaryň haýal alnyp barylýandygyna ünsi çekip, bu ugurda ýerine ýetirilýän işlerde ýol berlen kemçiliklere kanun esasynda jogap bermeli boljakdygyny ýatlatdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri wise-premýere bu babatda alnyp barylýan işlere gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Aşgabat şäheriniň häkiminiň kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine örän jogapkärçilikli çemeleşmelidigini belläp, hormatly Arkadagymyz hususy gurluşyk kompaniýalarynyň işi döwrüň talabyna laýyk derejede guramagy üçin olaryň alyp barýan işleriniň ünsden düşürilýändigini aýtdy we häkimiň bu ugurda alyp barýan işlerine nägilelik bildirdi. Hormatly Arkadagymyz paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän “Garagum” myhmanhanasynyň ýanynda gurulýan söwda merkeziniň we Magtymguly şaýolunyň ugrunda bina edilýän ikinji bir söwda merkeziniň gurluşyklarynyň depginini ýokarlandyrmak boýunça zerur çäreleri görmegi häkimden berk talap etdi. 

                                                                   

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we paýtagtymyzda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýändigini, şunda şähergurluşyk maksatnamasynyň ýokary derejede ýerine ýetirilmeginiň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlary hökmünde kesgitlenendigini bellemek gerek. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde suw serişdelerini rejeli peýdalanmagyň wajyp şert hökmünde kesgitlenendigini belläp, suw gorlaryny saklamagyň we olary rejeli peýdalanmagyň täzeçil tehnologiýalaryny ulanmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. Şundan ugur alyp, Türkmenistanyň öňdebaryjy tejribäni ulanmagy esasy ugur edinýändigi, şol bir wagtyň özünde, “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň anyk tekliplerine seretmäge taýýardygy bellenildi. 

                                                                   

Işewür hormatly Arkadagymyza bildirýän ynamy üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, kompaniýanyň öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine mundan beýläk-de jogapkärçilikli çemeleşjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzyň günorta künjegine amala aşyran iş saparyny tamamlap, bu ýere ýygnananlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

06.03.2023
Türkmenistanyň ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň we ösüşiň bähbidine täze başlangyçlary

Geçen hepdäniň wakalary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine mynasyp goşant goşýandygynyň, durmuşyň ähli ulgamlarynda ýokary netijeleri gazanýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy. 

                                                                   

27-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri bilen baglanyşykly meselelere seredildi. Döwlet Baştutanymyz welaýatlarda gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek, gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, maldarçylyk hojalyklarynda owlak-guzy möwsümine taýýarlyk işlerini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz häkimlere obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça Milli maksatnama laýyklykda, şu ýyl welaýatlarda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky we binalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek babatda degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem ýazky bag ekmek möwsüminde ekiljek saýaly, pürli, miweli baglaryň, üzüm nahallarynyň ekiljek ýerlerini taýýarlamak bilen bagly degişli görkezmeler berildi. 

                                                                   

Geçen hepde-de Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan ýurdumyza hoş habar gelip gowuşdy. Bu guramanyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 60-njy umumy mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça «Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň bu şanly waka mynasybetli halkymyza iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, munuň özi Türkmenistanyň halkara abraýynyň ýokarydygynyň, biziň alyp barýan daşary syýasat ugrumyzyň netijelidiginiň nobatdaky aýdyň beýanydyr. Öňüni alyş diplomatiýasynyň ähmiýetiniň hem-de möhümdiginiň tassyklanmagydyr. Şeýle-de parahatçylygy goldamak we dünýä gurluşy babatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite syýasy edaralarynyň ornunyň wajypdygynyň ykrar edilmegidir. Döwlet Baştutanymyz Kararnamanyň awtordaşlary bolup çykyş eden ähli döwletlere we onuň taslamasyny goldan ýurtlara tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýändigini beýan edip, Türkmenistanyň bütin dünýäde parahatçylygyň, gülläp ösüşiň bähbidine Birleşen Milletler Guramasy bilen geljekde-de bilelikde ysnyşykly iş alyp barjakdygyny belledi. 

                                                                   

Şu ähmiýetli waka mynasybetli Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi — sebitde parahatçylygyň, durnuklylygyň, howpsuzlygyň berk binýady” atly maslahat geçirildi. Onda 15 ýyldan gowrak netijeli işiniň dowamynda sebit merkeziniň özüni häzirki döwrüň derwaýys meseleleriniň köpüsini çözmekde Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamyny Merkezi Aziýa ýurtlary bilen baglanyşdyrýan netijeli binýat hökmünde görkezendigi bellenildi. 

                                                                   

1-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. 

                                                                   

Işewür döwlet Baştutanymyza alnyp barylýan işler, ýurdumyzda amala aşyrylan birnäçe möhüm taslamalar barada habar berdi. Şeýle-de özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmegini maksat edinýändigini beýan etdi. Duşuşykda daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlyk, ýurdumyzyň derýalarynyň suw serişdelerini gorap saklamak we rejeli peýdalanmak meselelerine aýratyn üns berildi. 

                                                                   

2-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk Hereketiniň COVID-19 bilen göreşmek boýunça Aragatnaşyk toparynyň sammitine gatnaşmak maksady bilen, Azerbaýjan Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Ýokary derejeli duşuşyga döwlet we hökümet Baştutanlary, dürli ýurtlaryň hem-de iri halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň, Türki Döwletleriň Guramasynyň, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Halkara Migrasiýa Guramasynyň, Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň we beýlekileriň ýokary wezipeli wekilleri gatnaşdylar. Gün tertibine sebit we ählumumy ähmiýetli möhüm meseleler, häzirki döwrüň howplaryna, wehimlerine, ilkinji nobatda, COVID-19-a garşy bilelikde göreşmek, oňyn syýasy gatnaşyklary pugtalandyrmak, dürli ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygy höweslendirmek boýunça görülmeli çäreler bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumy girizildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz forumda çykyş edip, koronawirus pandemiýasynyň netijeleriniň häzirki döwürde örän möhüm we düýpli meseleleriň biri bolup durýandygyny belledi. Elbetde, bu diňe lukmançylyk meselesi däldir. Ol gönüden-göni ählumumy ösüşiň syýasy, ykdysady, durmuş-ynsanperwer ugurlaryna täsir edýär. Munuň özi biziň ählimiziň duçar bolan ýönekeý bolmadyk ýagdaýymyzy ýeňip geçmek üçin döwletleriň we halkara institutlaryň özara gatnaşyklarynyň täze, birmeňzeş usullaryny gözlemegiň zerurdygyny görkezdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ugurda ilkinji nobatdaky wezipeleriň arasynda Goşulyşmazlyk Hereketine girýän ýurtlaryň ylmy-lukmançylyk ugry boýunça hyzmatdaşlygynyň ulgamlaşdyrylmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Goşulyşmazlyk Hereketiniň ýokanç kesellere garşy göreşmek boýunça ähli agzalary üçin elýeterli bolan Bitewi maglumat we usulyýet bankyny döretmegiň üstünde oýlanmak teklip edildi. Goşulyşmazlyk Hereketiniň lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyny çagyrmak meselesini öwrenmegiň, tejribe geçýän lukmanlary, alymlary, bilermenleri, lukmançylyk bileleşiginiň beýleki wekillerini, täze howplara garşy durmaga we onuň bilen bagly ýagdaýlary ýeňip geçmäge gatnaşýan başga düzümleri hem-de edaralary çekmegi ara alyp maslahatlaşmagyň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi. Şunuň bilen birlikde, bu forumyň gyzyklanma bildirýän beýleki döwletlerdir guramalaryň ählisi üçin-de açyk bolmalydygy nygtaldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Goşulyşmazlyk Hereketiniň we BSGG-niň arasynda, ilkinji nobatda, biziň ýurtlarymyzyň lukmançylyk birleşikleriniň ugry boýunça hyzmatdaşlygyň netijeli usullaryny ýola goýmaga hem-de gurama agza döwletleriň Hökümetlerine şeýle bilelikdäki işiň usullarynyň üstünde bilelikde işlemäge çagyrdy. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň şu aşakdaky halkara we sebit gurallaryny, ýagny Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça Ýörite maksatnamasyny; öýken sowuklamasyna garşy göreşmek boýunça köptaraply guraly; Ýokanç keselleri bejermek we olaryň öňüni almak boýunça usulyýet merkezini; Merkezi Aziýa epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa sebit merkezini döretmek barada ozal öňe süren teklipleri tassyklanyldy. 

                                                                   

Şeýle hem Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň ýardam bermeginde we utgaşdyrmagynda derman serişdelerini we lukmançylyk enjamlaryny bu ugurda ýeterlik bolmadyk döwletlere wagtynda, bökdençsiz eltmek üçin has netijeli we adalatly ulgamy ýola goýmagyň zerurdygyna aýratyn üns çekildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz geljekki meýilnamalar barada aýdyp, geljek döwürde halkara ykdysady we söwda gatnaşyklaryny yzygiderli dikeltmegi gazanmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Şeýle hem Baş Assambleýanyň “Ählumumy ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmekde we berkitmekde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ornuny ýokarlandyrmak” atly Kararnamasyny işläp taýýarlamaga Türkmenistanyň taýýardygy bellenildi. Şeýle resminama bu döwletleriň bähbitlerini öňe sürmäge netijeli itergi bermäge ukyply bolar. Goşulyşmazlyk Hereketine girýän döwletleriň köpüsi degişli meseleleriň ähmiýetini we oňa düşünmegi beýan eder, dünýä jemgyýetçiliginiň olaryň çözülmegine meýillerini görkezer. 

                                                                   

Pandemiýanyň ýaramaz ykdysady netijelerini azaltmak bilen baglylykda, BMG-niň ugurdaş düzümleri, ilkinji nobatda, Ykdysady we Durmuş geňeşi bilen Goşulyşmazlyk Hereketiniň hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek teklip edildi. Bellenilişi ýaly, ösýän ýurtlaryň kanuny hukuklaryny we bähbitlerini goramakda, halkara ykdysady gatnaşyklarda adalatlylygy hem-de deňhukuklylygy işjeň gazanmakda Goşulyşmazlyk Hereketiniň ýurtlarynyň tagallalaryny birleşdirmek COVID-den soňky ählumumy ykdysady şertlerde bilelikdäki işimiziň örän möhüm tarapy bolup durýar. Şu meselelerde biziň maksadymyz aýdyň we dogry beýan edilmelidir: ykdysady gatnaşyklaryň dikeldilmegi ösýän ýurtlara zelel ýetirmeli däldir, olaryň hasabyna geçirilmeli däldir. 

                                                                   

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz islendik adamyň aýrylmaz hukugy, saglygynyň, kadaly ösüşiniň esasy şerti hökmünde doly derejeli iýmitlenmegi kepillendirmekde döwletleriň we sebitleriň azyk serişdelerine elýeterliligini üpjün etmek meselelerine seredilende, goşulyşmaýan ýurtlaryň garaýyşlarynyň bitewüliginiň, berkliginiň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow COVID-den soňky dikeldiş döwrüniň ähli sanalyp geçilen wezipeleriniň diňe pugta parahatçylyk we deňhukuklylyk şertlerinde mümkindigini belläp, geljekde goşulyşmaýan ýurtlary ählumumy durnuklylygy, howpsuzlygy gazanmak ugrundaky göreşde öz birleşdirilen çemeleşmelerini güýçlendirmäge çagyrdy. Gapma-garşylyklary we dartgynlylygyň güýjemegini ýeňip geçmelidigini, döwletara gatnaşyklarda hormatlamak medeniýetini, ynanyşmagy, öňünden çaklamagy gazanmalydygyny belleýäris, häzirki döwrüň dünýä tertibiniň we howpsuzlyk gurluşynyň syýasy-hukuk binýady hökmünde halkara hukugyň hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň ornunyň pugtalandyrylmalydygyny nygtaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

                                                                   

Iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Baku Kongresler merkezinde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşdy. Sebit we ählumumy gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça pikir alyşmalaryň dowamynda söhbetdeşler häzirki döwrüň möhüm meseleleri, ählumumy parahatçylygy saklamak, goldamak, halkara terrorçylygyň wehimlerine garşy göreşmek, durnukly energetika, ulag ulgamlaryny üpjün etmek, suw howpsuzlygy, daşky gurşawy goramak, howanyň üýtgemegi ýaly meselelerde özara düşünişmegiň bardygyny bellediler. Şunuň bilen birlikde, taraplar häzirki zamanyň şu we beýleki meselelerini sebit derejesinde çözmekde hyzmatdaşlygyň köptaraplaýyn görnüşleriniň döwrebap hem-de netijeli görnüşler bolup durýandygyny tassykladylar. 

                                                                   

Goşulyşmazlyk Hereketiniň halkara gatnaşyklardaky orny ara alyp maslahatlaşmalaryň esasy meseleleriniň biri boldy. Şunuň bilen baglylykda, şu sammitiň hem-de onuň çäklerinde öňe sürlen başlangyçlaryň ähmiýetine üns berildi. Söwda-ykdysady gatnaşyklar, ulag-logistika we energetika ulgamlary, şol sanda bu ugurlarda giň möçberli halkara taslamalary durmuşa geçirmek ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

3-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň geçen iki aýynda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemi jemlenildi. 

                                                                   

2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň makroykdysady görkezijilerine görä, ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda we sebitlerde durnukly ösüş üpjün edilýär, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesi ýokarlanýar. Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterime deň boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önüm öndürmegiň möçberi 6 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň iki aýynyň jemleri boýunça bölek satuw haryt dolanyşygy, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,5 göterim artdy. Daşary söwda dolanyşygynyň möçberi eksportyň we importyň artmagynyň hasabyna 3,4 göterim ýokarlandy. 

                                                                   

2023-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji böleginiň meýilnamasy 115,7 göterim, çykdajy böleginiň meýilnamasy 97,1 göterim ýerine ýetirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 9,7 göterim ýokarlandy. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň möçberi, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,1 göterim artdy. 

                                                                   

Şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynyň jemleri boýunça Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde durmuş maksatly desgalaryň we binalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, suw arassalaýjy desgalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleri alnyp baryldy. 

                                                                   

Geçen iki aýda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň depginli ösüşini görkezýändigini kanagatlanma bilen aýdyp, döwlet Baştutanymyz gazanylan netijeleri saklap galmak bilen çäklenmän, eýsem, olary artdyrmagyň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köp çagaly enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakynda Permana gol çekip, hormatly adyň nyşanlarynyň, şeýle hem köp çagaly maşgalalara täze öýleriň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşurylmalydygyny belledi. 

                                                                   

Geçen hepdede türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň Başlygy Mustafa Şentopyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. 

                                                                   

Mustafa Şentop 6-njy fewralda Türkiýäniň günorta-günbatar sebitinde bolup geçen güýçli ýertitreme bilen baglylykda berlen goldaw üçin hoşallygyny beýan edip, agyr günlerde duýgudaşlyk bildirmegiň, doganlyk goluny uzatmagyň türk halkynyň ruhuny ýokary götermekde örän möhümdigini nygtady. 

                                                                   

Söhbetdeşler iki ýurduň arasynda barha ösdürilýän dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, syýasy ulgamda strategik hyzmatdaşlygyň durnukly häsiýetini aýratyn nygtadylar. Türkiýäniň Beýik Millet Mejlisiniň ýolbaşçysy parlament diplomatiýasynyň möhüm ornuna ünsi çekdi we pursatdan peýdalanyp, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy ýakyn wagtda geçirilmegi meýilleşdirilen parlamentara çärelere gatnaşmaga çagyrdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri iki döwletiň arasynda işjeň ösdürilýän hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan söwda-ykdysady ulgamdaky gatnaşyklar barada aýtmak bilen, ykdysadyýetiň energetika, ulag we kommunikasiýalar, maýa goýumlar, söwda, oba hojalygy, dokma senagaty, gaýtadan işleýän we nebithimiýa senagaty ýaly pudaklarynda, beýleki ugurlarda anyk taslamalary durmuşa geçirmegi teklip etdi. 

                                                                   

4-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça iş saparyny amala aşyryp, paýtagtymyzyň günorta böleginde gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäklerinde ýerine ýetirilýän işler, bu ýerde görkezilen birnäçe şekil taslamalary bilen tanyşdy, şeýle-de “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukato bilen duşuşdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz medeni-seýilgäh toplumynyň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgelerinden ugur alynmalydygyny, bezeg işlerinde bolsa halkymyzyň özboluşlylygyny aňladýan reňkleriň ulanylmalydygyny belledi. 

                                                                   

Soňra “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedi awtomobil ýolunyň gurluşygy barada maglumat berdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşygy alnyp barylýan birnäçe desgalarda işleriň depginini güýçlendirmegiň möhümdigine, suw üpjünçiliginiň meselelerine, ýokary woltly elektrik bekediniň taslamasynyň işlenip taýýarlanylmagyna degişli ýolbaşçylaryň ünsüni çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Gwatemala Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Haýro Dawid Estrada Barriosdan ynanç hatyny kabul etdi. 

                                                                   

Geljegi uly dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda Türkmenistanyň hem-de Gwatemalanyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda iri halkara guramalaryň, abraýly düzümleriň, parlamentara gatnaşyklaryň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygy tassyklanyldy. 

                                                                   

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlygyna, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalygyna dalaşgärleri bellige almak tamamlandy. Tutuş ýurdumyz boýunça dalaşgärleriň 14 müň 872-si hödürlendi we bellige alyndy. Olardan milli parlamentiň deputatlygyna 258 dalaşgär bar. Dalaşgärler Demokratik partiýadan, Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan, Agrar partiýadan, raýatlar toparlaryndan hödürlenildi. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepde ähmiýetli wakalara baý bolup, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligi bilen syýasy dialogyny çuňlaşdyrmak, ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň we ösüşiň bähbidine ykdysady, ynsanperwer ugurly gatnaşyklary giňeltmek boýunça giň möçberli başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. 

                                                                                                           

(TDH)

06.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

AŞGABAT, 1-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi.

 Işewür wagt tapyp kabul edendigi hem-de hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň giň möçberli özgertmeler strategiýasyny durmuşa geçirýän Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna uly gyzyklanma bildirýändigini tassyklady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň “Wozroždeniýe” kompaniýalar topary bilen üstünlikli hyzmatdaşlygynyň köpýyllyk tejribesine kanagatlanma bildirdi. Ýurdumyz bilen bu kompaniýanyň arasynda ygtybarly we ynanyşykly gatnaşyklar ýola goýuldy. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda dürli ulgamlarda uly kuwwata eýe bolan hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, işewür ýerine ýetirilýän işleriň barşy barada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar topary tarapyndan ýurdumyzda birnäçe möhüm infrastruktura taslamalary, şol sanda geçen ýylda ulanmaga berlen, paýtagtymyz üçin uly ähmiýeti bolan sil suwlaryny sowujy desgalar toplumynyň taslamasy amala aşyryldy. 

                                                                   

Duşuşykda özara bähbitli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmegine meýil beýan edildi. Paýtagtymyzda we ýurdumyzyň sebitlerinde amala aşyrylýan hem-de innowasiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyny ugur edinýän giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasy bu hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleri açýar. Şunda Türkmenistanda daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlyk meselelerine aýratyn üns berilýändigi nygtaldy. Howanyň üýtgemeginiň ýetirýän täsirlerini peseltmek boýunça netijeli çäreler yzygiderli durmuşa geçirilýär, durmuş-ykdysady taslamalar amala aşyrylanda, ekologiýa meselesine uly ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Şeýle-de häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglylykda, suw serişdelerini gorap saklamagyň we olary rejeli peýdalanmagyň täzeçil tehnologiýalary, ylmyň soňky gazananlaryny ulanmak arkaly ýurdumyzyň ähli derýalarynda endigan suw akymyny üpjün etmegiň möhümdigi bellenildi. Şundan ugur alyp, bu meseleleri çözmekde Türkmenistan öňdebaryjy daşary ýurt tejribesini ulanmagy maksat edinýär hem-de “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň anyk tekliplerine seretmäge taýýardyr. 

                                                                   

Işewür döwlet Baştutanymyza kompaniýa bildirýän ynamy üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, kompaniýanyň öz üstüne alan borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine mundan beýläk-de jogapkärçilikli çemeleşjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de “Wozroždeniýe” taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Bukato özara bähbitlilik esasynda ýola goýulýan we anyk netijeleriň gazanylmagyna gönükdirilen köpýyllyk hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirdiler.

02.03.2023