Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 15-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda gowaçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek bilen bagly möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşyna dahylly meselelere garaldy.

Milli Liderimiz maslahatyň gün tertibine geçip, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. Häkim sebitde gowaça ideg etmek boýunça alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Welaýatyň gowaça ekilen meýdanlarynda hatarara bejergi işlerini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem häkim welaýatyň gowaça meýdanlarynda keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, «ak altynyň» bol hasylyny almak maksady bilen, gowaça ideg etmek boýunça agrotehniki çäreleriň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegini hemişe gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz gowaçanyň hatarara bejergisini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de ösüş suwuny tutmak boýunça işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirmek barada häkime degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatyň gowaça meýdanlarynda keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin ähli zerur çäreleri görmegiň, ekinlere ideg etmekde ulanylýan ähli oba hojalyk tehnikalarynyň, gurallarynyň doly güýjünde işledilmeginiň wajypdygyny nygtady hem-de bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew hasabatyň başynda sebitiň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan milli Liderimize Jebel şäherçesinde Halkara howa menziliniň düýbüniň tutulmagy hem-de Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylmagy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

Soňra häkim gowaça agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek boýunça alnyp barylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. Hususan-da, ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylamak ugrunda yhlasly zähmet çekýän pagtaçy kärendeçiler şu gyzgalaňly günlerde gowaçanyň hatar aralaryny bejermek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işlerini ýokary öndürijilikli, kuwwatly tehnikalaryň kömegi arkaly alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler gowaça talabalaýyk ideg etmegiň öňümizdäki pagta ýygymy möwsüminiň üstünliginiň möhüm şerti bolup durýandygyny nygtady we bu ugurda geçirilýän çäreleri berk gözegçilikde saklamagy, hatarara bejergisiniň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmegini üpjün etmegi, ösüş suwuny tutmak hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işini göwnejaý guramagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz gowaça meýdanlarynda keselleriň öňüni almaga hem-de zyýankeşlere garşy göreşmäge, oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmegine aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz bu işleriň ählisiniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmelidigini aýdyp, ýerlerde degişli gulluklaryň sazlaşykly işine berk gözegçiligi üpjün etmek barada häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra milli Liderimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynda Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowy göni wideoaragatnaşyga çagyrdy. Häkim gowaça meýdanlarynda ekinlere agrotehniki kadalara laýyklykda ideg etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda demirgazyk sebitiň zähmetsöýer pagtaçylary «ak altynyň» bereketli hasylyny ösdürip ýetişdirmek ugrunda döwletimiziň döredýän ähli mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyp, tutanýerli zähmet çekýärler. Şu günler gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi, dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleriniň agronomçylyk görkezmelerine laýyklykda, talabalaýyk alnyp barylýandygy barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gowaça ideg etmek boýunça agrotehniki çäreleri toplumlaýyn hem-de ylmy esasda geçirmegiň möhümdigini belledi hem-de bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. Hususan-da, gowaçanyň hatarara bejergisi, olara ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, zyýankeşlere garşy göreşmek ýaly möhüm agrotehniki çäreleri öz wagtynda we ýokary hilli geçirmek boýunça zerur çäreleriň görülmegi tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz ekinlere ideg etmekde işledilýän oba hojalyk tehnikalaryny hem-de beýleki enjamlary rejeli we netijeli ulanmak, daýhanlaryň öndürijilikli zähmet çekmegi üçin ähli zerur şertleriň döredilmegini üpjün etmek boýunça häkime anyk görkezmeleri berdi.

Soňra welaýatyň häkimi daşoguzlylaryň döwlet Baştutanymyz bilen duşuşyga sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny hem-de milli Liderimiziň welaýata iş saparynyň çäklerinde täze desgalaryň açylyşy mynasybetli guraljak dabaralara taýýarlyk görülýändigini habar berdi.

Sanly ulgam arkaly iş maslahaty Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şol sanda gowaça ideg etmek boýunça ýerine ýetirilýän işler, ýagny gowaça meýdanlarynda hatarara bejergi işlerini aýny möhletinde geçirmek, mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, bellenilen möhletinde ýokary hilli geçirmekde degişli oba hojalyk tehnikalarynyň hem-de gurallarynyň doly güýjünde işledilýändigi barada hasabat berdi. Şeýle hem welaýatyň gowaça meýdanlarynda keselleriň we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak üçin biokärhanalarda degişli işleriň alnyp barylýandygy aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Watanymyzyň taryhyndaky şanly waka — mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň dabaralara beslenýän günlerinde pagtaçy kärendeçileriň öndürijilikli zähmet çekmegi üçin hemme şertleriň döredilmelidigine häkimiň ünsüni çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz gowaça ideg etmek işleriniň pagta ýygymy möwsümine taýýarlyk görmek bilen utgaşykly alnyp barylmagy bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamak barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz bu möhüm oba hojalyk möwsüminde ýokary hasyl almak üçin ähli çäreleriň göz öňünde tutulmalydygyny belläp, şunuň bilen baglylykda, häkime agrotehniki kadalara laýyklykda gowaça ideg etmek boýunça işleriň toplumlaýyn we ýokary hilli geçirilmegini üpjün etmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitdäki işleriň ýagdaýy, şol sanda gowaça ideg etmek, ösüş suwuny tutmak, hatarara bejergisini geçirmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça görülýän toplumlaýyn agrotehniki çäreler, bu işde oba hojalyk tehnikalaryny netijeli ulanmak babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk işlerine ylmy taýdan çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, gowaça ideg etmek boýunça agrotehniki çäreleri ýokary hilli ýerine ýetirmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz geljekki bol hasylyň daýhanlaryň şu günlerki çekýän tutanýerli zähmetine baglydygyny aýdyp, gowaça ekilen meýdanlarda hatarara bejergi işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmeginiň, hasyla hasyl goşulýan günlerde gowaçanyň mineral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirilmeginiň hem-de ösüş suwuny tutmagyň uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Bu işleriň ýokary derejede geçirilmegi geljekde Watanymyzyň baş baýlygy bolan “ak altynyň” bereketli hasylynyň ösdürilip ýetişdirilmegine ýardam eder. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz bu işleriň geçirilişini berk gözegçilikde saklamak barada häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, gowaça meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi hem-de ýurdumyzyň pagtaçylyk pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möhüm oba hojalyk möwsümlerine taýýarlyk görlüşine berk gözegçilik etmegiň zerurdygyny nygtady. Bu işler ýerine ýetirilende, ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleri ulanmak, ýurdumyzyň obasenagat toplumynda toplanan iň gowy tejribe bilen birlikde, dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrmak wajypdyr.

Milli Liderimiz şu günler daýhanlaryň öňünde gowaça göwnejaý ideg etmek hem-de pagta ýygymyny üstünlikli geçirmek üçin jogapkärli wezipeleriň durýandygyny belläp, bu babatda degişli görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagyny, aýratyn hem pagtaçylygy mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine bagyşlanan ýörite maslahatyň geçirilmelidigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň, ylmy-barlag institutlarynyň alymlarynyň, sanly ulgam eýýamynda bilim alýan talyplaryň we pudaklaýyn edaralaryň hünärmenleriniň, seçgiçileriň bu strategik ähmiýetli ekini ýetişdirmek babatdaky anyk teklipleri diňleniler.

Döwlet Baştutanymyz pagtanyň biziň baýlygymyzdygyny, pagtaçylygyň bolsa ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň esasy pudaklarynyň biridigini nygtady. Bu pudak daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek we ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak ulgamyndaky milli maksatnamalary durmuşa geçirmäge saldamly goşant goşýar.

Bu ulgamda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylmagy netijesinde oba hojalyk toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlanýar. Oba hojalygynyň döwrebap önümçilik we hyzmat ediş düzümini döretmek, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmak, öňdebaryjy agrotehnologiýalary giňden ornaşdyrmak şol özgertmeleriň möhüm ugurlarydyr. Şunuň bilen birlikde, ylmy seçgiçilik ulgamynda, çalt ýetişýändigi, ýokary hasyllylygy hem-de süýüminiň hili bilen tapawutlanýan gowaçanyň täze görnüşlerini döretmek babatda netijeli işler alnyp barylmalydyr diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Obasenagat toplumynyň tehniki düzümini täzelemek we döwrebaplaşdyrmak üçin ägirt uly maliýe serişdeleri gönükdirilýär. Şu maksat bilen, döwletimiz tarapyndan dünýäniň esasy önüm öndürijilerinden döwrebap oba hojalyk tehnikalary yzygiderli satyn alynýar.

Şunuň bilen baglylykda, kärendeçiler we daýhan birleşikleri tehnikalar, tohumlar, mineral dökünler, suw we hyzmatlaryň beýleki görnüşleri bilen ýeňillikli şertlerde üpjün edilýär. Döwlete tabşyrylan «ak altyn» hasyly üçin daýhanlar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Bularyň ählisi oba hojalyk önümlerini öndürijileriň öz işiniň netijelerine gyzyklanmasyny artdyrmaga ýardam edýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Sebitlerde pagtaçylyk-dokma ulgamlary döredilýär. Olar tutuş tehnologik ulgamy — pagta önümçiligini, onuň gaýtadan işlenilmegini, ýüplükleriň, matalaryň, dürli dokma we tikin önümleriniň taýýarlanylmagyny öz içine alýar.

Ekologiýa taýdan arassa bu önümler hil babatda halkara ölçeglere gabat gelýär hem-de içerki we daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar. Pudagyň mundan beýläk-de ösdürilmegi hem-de gowaça ekilýän meýdanlaryň has-da giňeldilmegi ösümlik ýagynyň, mallar üçin ot-iýmleriň, dokma pudagynyň önümleriniň öndürilişini artdyrmaga ýardam eder diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz häzirki wagtda Türkmenistanda agrar pudagy ösdürmek üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny nygtady. Oba hojalygynyň netijeliligini ýokarlandyrmak, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, obada döwrebap durmuş-ykdysady düzümi kemala getirmek meseleleri hemişe döwletimiziň üns merkezinde durýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we şunuň bilen baglylykda, wise-premýere hem-de welaýatlaryň häkimlerine öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň hemmesine berk jan saglyk hem-de halkymyzyň bagtyýar durmuşyny we berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün etmäge gönükdirilen işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34569

16.07.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 13-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda döwlet Baştutanymyzyň Balkan welaýatyna boljak iş saparyna taýýarlyk çäreleriniň maksatnamasyna garaldy.

Mejlisiň dowamynda Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de Balkanabatda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň we onuň ýanynda 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň açylyş dabaralaryna görülýän taýýarlyk baradaky hasabatlar diňlenildi we başga-da birnäçe meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz gün tertibini yglan edip, ilki bilen göni aragatnaşyga wise-premýer, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Balkan welaýatyna gözegçilik edýän orunbasary S.Berdimuhamedowy çagyrdy. Wise-premýer ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň çäklerinde Balkan welaýatynyň senagat düzümini işjeňleşdirmek, günbatar sebitde medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşygyny çaltlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler, şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň günbatar sebite boljak iş saparynyň dowamynda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli aladasy netijesinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda Balkan welaýatynda sebitiň ilatynyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, sebitde täze önümçilik we durmuş maksatly binalaryň gurulmagyna, şeýle hem welaýatyň senagat taýdan okgunly ösdürilmegine gönükdirilen giň möçberli çäreler durmuşa geçirilýär.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de Balkanabat şäherinde gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynyň we onuň ýanynda 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň açylyş dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly işler hakynda hasabat berip, şanly wakalara bagyşlanan medeni çäreleriň maksatnamasy barada giňişleýin maglumat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň halkara ähmiýetli ulag-üstaşyr geçelgeleri hökmünde ykrar edilen ulag-kommunikasiýa ulgamynyň ösdürilmegine, şeýle hem sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagyna we medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, bu işleriň Balkan welaýatynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmeginde möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatyna boljak iş saparynyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleriň guramaçylykly geçirilmegi ugrunda alnyp barylýan taýýarlyk işleriniň netijeli häsiýete eýe bolmalydygyna ünsi çekip, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalar welaýatlaryň okgunly ösüşiniň, halkymyzyň abadan durmuşynyň, gazanylýan netijeleriň we ýetilen sepgitleriň aýdyň beýanyna öwrülmelidir diýip belledi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen maksatnamany, umuman, makullap, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew hormatly Prezidentimiziň Balkan welaýatyna boljak iş saparynyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň ulag-üstaşyr geçelgesi hökmündäki ornuny pugtalandyrmak ugrunda Balkan welaýatynda ägirt uly işler amala aşyrylýar. Halkara ulag ýollarynyň gurulmagy sebitara gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmegini, Türkmenistanyň yklymüsti ulag çatrygy hökmündäki derejesiniň pugtalandyrylmagyny şertlendirýär. Milli Liderimiziň başlangyjy we yzygiderli tagallasy netijesinde gurlup ulanylmaga berilýän senagat we durmuş maksatly binalar sebitiň sazlaşykly ösüşini, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny üpjün edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda ulag ulgamyna degişli täze binalaryň gurulmagynyň yklymyň iri ulag-logistika merkezi, Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän esasy halka hökmünde Watanymyzyň eýeleýän ornuny berkitmekde möhüm ädim bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak dabarasyna ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy, bu desga abadançylygyň we durnukly ösüşiň bähbidine netijeli gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berer.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlis Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowanyň hasabaty bilen dowam etdi.

Wise-premýer Balkan welaýatyna boljak iş saparynyň maksatnamasynda göz öňünde tutulan medeni çäreler, taryhy ähmiýeti bolan şanly wakalaryň hormatyna guralýan dabaralarda ýurdumyzyň sazlaşykly ösüşiniň beýan edilmegi ugrunda görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň okgunly ösüşini hem-de ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy şöhlelendirýän dabaralaryň medeni maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini belledi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagynda möhüm ähmiýeti bolan medeni çärelerde ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler we halkymyzyň bagtyýarlygy öz beýanyny tapmalydyr.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow döwlet Baştutanymyzyň Balkan welaýatyna boljak iş saparynyň çäklerinde geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ähli ugurlarda bolşy ýaly, sebitiň ylym-bilim ulgamynda düýpli özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ösüp gelýän ýaş nesilleriň döwrebap bilim-terbiýe almaklary bilen bir hatarda, olaryň Hazaryň kenarynda amatly dynç alşyny guramak meseleleriniň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow häzirki döwürde Balkan welaýatynyň çäklerinde hereket edýän ýangyç-energetika toplumyna degişli önümçilik desgalarynda işleriň ýagdaýy, ulgamyň düzümlerine häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň, sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysadyýetimiziň esasy pudagy bolan ýangyç-energetika toplumyna degişli düzümleriň işini kämilleşdirmek, sebitiň baý tebigy gorlaryny özleşdirmek we senagat taýdan gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly meseleleriň ähmiýetlidigini belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew hormatly Prezidentimiziň Balkan welaýatyna boljak iş saparynyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreler, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, şeýle hem öňde boljak şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat toplumynyň düzümlerinde işleri kämilleşdirmek ugrunda mundan beýläk-de yzygiderli tagalla edilmelidigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hojalygy ýöretmegiň häzirki zaman usullaryna we sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir.

Soňra wise-premýer Ç.Purçekow hormatly Prezidentimiziň Balkan welaýatyna boljak iş sapary bilen baglylykda görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda, sebitde energiýa üpjünçiligi, önümçilik we durmuş maksatly binalaryň gurluşygy bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem ilatyň durmuş ulgamyny kämilleşdirmek, şäherleriň we obalaryň elektrik energiýasy bilen üpjünçiligini häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede gowulandyrmak babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisiň dowamynda wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow sebitleriň ilatynyň amatly ýaşaýşy, öndürijilikli zähmet çekmegi ugrunda zerur şertleri üpjün etmek boýunça alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýylyň dowamynda Diýarymyzyň dürli sebitlerinde, şol sanda Balkan welaýatynda meýilleşdirilen çäreleriň ýokary derejede geçirilmegi ugrunda degişli düzümler bilen bilelikde zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Balkan welaýatyna boljak iş saparynyň maksatnamasy barada aýdyp, Balkanabat şäherinde gurlup ulanylmaga berilýän “Türkmeniň ak öýi” binasynyň we onuň ýanynda 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň açylyş dabarasyna, şeýle hem şol ýerde geçiriljek toý sadakasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmekde degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde zerur işleriň geçirilendigi habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, dabara gatnaşyjylara edilýän hyzmatlaryň döwrüň talaplaryna laýyk gelmelidigini aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň 15-16-njy iýulynda Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçiriljek “Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa: sebitleýin özara baglanyşyk. Wehimler we mümkinçilikler” ady bilen ýokary derejedäki halkara maslahatyň geçiriljekdigi we oňa görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, forum Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň arasynda ulag-logistika, energetika, söwda, önümçilik, maýa goýum, täzeçil tehnologiýalar we medeni-ynsanperwer ugurlardaky gatnaşyklaryň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleri öz içine alýar. Maslahata dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan, şol sanda birnäçe halkara guramalaryndan wekilleriň gatnaşmagy meýilleşdirildi. Onuň çäklerinde söwda we ulag, medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryny ösdürmek, sebitleýin howpsuzlyk ugurlary boýunça mejlisler geçiriler.

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri halkara maslahata gatnaşjak Türkmenistanyň wekiliýetiniň düzümi baradaky maglumaty milli Liderimiziň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň ýurtlary, aýratyn-da, köpýyllyk hyzmatdaşlyk we hoşniýetli goňşuçylyk däpleri arkaly baglanyşýan Özbegistan bilen netijeli gatnaşyklary ösdürýändigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň sebitiň ýurtlary bilen ýygjam gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine, sebitara derejesindäki hyzmatdaşlygyň çäklerinde özara tejribe hem-de möhüm maglumatlaryň alşylmagyna möhüm ähmiýet berýändigini belledi we Daşkentde geçiriljek halkara maslahata türkmen tarapyndan gatnaşjak wekiliýetiň düzümini tassyklady.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlis Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýewiň hasabaty bilen dowam etdi. Ol hormatly Prezidentimiziň Balkan welaýatyna boljak iş saparynyň çäklerinde Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş dabaralaryna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim sebitiň ähli ilatynyň Arkadag Prezidentimiziň Balkan welaýatyna boljak iş saparyna sabyrsyzlyk bilen garaşýandygyny aýratyn belledi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, sebitiň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan giň möçberli dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi ugrunda hemmetaraplaýyn taýýarlyk işlerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Guralýan dabaralar ýurdumyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygynyň, sebitleriň sazlaşykly ösüş ýoluna düşendiginiň aýdyň beýanyna öwrülmelidir diýip, milli Liderimiz belledi we häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlygyň çäklerinde amala aşyrylýan işleriň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegine, olaryň döwrüň talabyna laýyk derejede guralmagyna möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.

Milli Liderimiz Balkan welaýatyna boljak iş saparynyň ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, welaýatyň senagat taýdan kuwwatlanmagynda möhüm ähmiýeti bolan desgalaryň gurluşygyny çaltlandyrmagyň ýolunda möhüm ädime öwrüljekdigine ynam bildirdi.

Şunuň bilen baglylykda, welaýatyň sebitiň üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki ornuny pugtalandyrmak meseleleriniň möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýdyp, milli Liderimiz bu ýerde ulag-logistika düzümine degişli desgalaryň yzygiderli guruljakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz saparyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek bilen bir hatarda, onuň medeni maksatnamasyna möhüm ähmiýet berilmelidigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, sebitlerde ilatyň durmuş üpjünçiligine degişli meseleleriň, aýratyn-da, ähli düzümleriň elektrik energiýasy bilen üpjünçiliginiň üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz saparyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi, oňa gatnaşýanlar üçin degişli şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi. Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüniň tutulmagy ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň hem halkara derejeli üstaşyr ulag geçelgesi hökmünde ornunyň pugtalanmagyna ýardam eder. Bu bolsa Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen işjeň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegine giň ýol açar diýip, milli Liderimiz nygtady.

Umuman, häzirki döwürde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler ýurdumyzyň okgunly ösüşine, halkymyzyň bagtyýarlygyna gönükdirilendigini belläp, döwlet Baştutanymyz saparyň çäklerinde guraljak çäreleriň Türkmenistanyň täze taryhynda möhüm sahypany ýazjakdygyna ynam bildirdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34337

14.07.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň daşary işler ministrini kabul etdi

Aşgabat, 13-nji iýul (TDH). Şu gün “Oguzhan” köşkler toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan Ini kabul etdi. Ol düýn Türkmenistana iki günlük resmi sapar bilen geldi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi hem-de döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň mähirli salamyny hem-de türkmen halkyna bagt we abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi.

Hytaýyň hökümeti Türkmenistan bilen hemmetaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmaga aýratyn ähmiýet berýär. Türkmenistan dünýä ykdysadyýeti üçin şu çylşyrymly döwürde durmuş-ykdysady ösüşiň durnukly depginlerini saklaýar, häzirki döwrüň wajyp meselelerini çözmäge düýbünden täze çemeleşmeleri görkezýär. Ýurduň 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan etmek baradaky başlangyjy öňe sürmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu başlangyç dünýä bileleşigi tarapyndan goldanyldy hem-de BMG-niň Baş Assambleýasynyň ýörite Kararnamasy bilen berkidildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow myhmany mähirli mübärekläp, Hytaýyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň bu saparyna Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky däp bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmegiň ýolunda möhüm tapgyr hökmünde garalýandygyny belledi.

Milli Liderimiz dostlukly ýurduň Baştutanyna iň gowy arzuwlaryny ýetirmegi haýyş etdi hem-de oňa biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga uly sarpa bilen garaýandygy üçin minnetdarlygyny beýan etdi. Şeýle hem HHR-iň Başlygy Si Szinpine şu ýyl Hytaý Kommunistik partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllyk senesiniň bellenilmegi mynasybetli gutlaglar beýan edildi. Kommunistik partiýanyň ýolbaşçylygynda hytaý halky bir asyryň dowamynda uly we üstünlikli ösüş ýoluny geçdi.

Döwlet Baştutanymyz we Hytaýyň daşary işler ministri taraplaryň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn esasda, iri halkara guramalaryň we abraýly sebit düzümleriniň çäklerinde mundan beýläk-de ysnyşykly gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýändigini aýdyp, iki döwletiň halkara gün tertibiniň esasy meseleleri boýunça garaýyşlarynyň ýakynlygynyň özara bähbitli gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam edýändigini bellediler.

Ýurdumyzyň Beýik Ýüpek ýoluny täze görnüşde gaýtadan dikeltmek boýunça başyny başlan strategiýasynyň hem-de hytaýly hyzmatdaşlaryň “Bir guşak — bir ýol” taslamasynyň uly ähmiýete eýedigi bellenildi. Şol başlangyçlar umumy taryhy ýörelgelere esaslanmak bilen döwletleriň hem-de halklaryň abadançylygyna we rowaçlygyna hyzmat edýär.

Söhbetdeşler gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklarynda okgunly ösüşe eýe bolandygyny aýtdylar. Bilelikdäki möhüm taslamalar, şol sanda Türkmenistan — Hytaý transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasy munuň miwesidir.

Duşuşygyň çäklerinde netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge esasy çemeleşmeler beýan edildi. Şu ýylyň 6-njy maýynda telefon arkaly geçirilen söhbetdeşligiň barşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de HHR-iň Başlygy tarapyndan gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berildi.

Iki döwletiň Baştutanlary syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda deňhukuklylyk hem-de özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda döwletara gatnaşyklary ösdürmek, şeýle hem Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda hyzmatdaşlygyň 5 ýyl üçin Maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada ylalaşdylar. Bu maksatnama hyzmatdaşlygyň özara ylalaşylan ugurlary boýunça anyk taslamalary we çäreleri meýilleşdirmäge hem-de yzygiderli amala aşyrmaga mümkinçilik berer.

Däp bolan ýangyç-energetika we ulag-kommunikasiýa toplumlary hem-de saglygy goraýyş, maglumat, aragatnaşyk, ýokary tehnologiýalar, kosmonawtika ulgamlary we beýlekiler wajyp ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şol ulgamlarda özara tagallalary birleşdirmek möhüm ähmiýete eýedir.

Kanunçykaryjy edaralaryň arasynda hem ysnyşykly gatnaşyklaryň ýola goýlandygy kanagatlanma bilen bellenildi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň we HHR-iň halk wekilleriniň Bütinhytaý ýygnagynyň parlamentara dostluk toparynyň döredilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu toparyň işi okgunly ösýän döwletara hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny kämilleşdirmäge we giňeltmäge ýardam etmelidir.

Tutuş dünýäni gurşap alan howply koronawirus ýokanjyna garşy bilelikde göreşmek meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar tutuş adamzada howp salýan COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmekde toplanan oňyn tejribäni alyşmak bilen, lukmançylyk ulgamynda mundan beýläk-de ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmäge meýillidiklerini tassykladylar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow HHR-iň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysyna şu resmi sapary üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine berk jan saglyk, onuň syýasy we döwlet işinde uly üstünlikler baradaky arzuwlaryny hem-de ony Türkmenistanda görmäge şatdygy baradaky ynandyrmalaryny ýetirmegi haýyş etdi.

Pursatdan peýdalanyp, Hytaýyň daşary işler ministri hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, tutuş türkmen halkyny döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady.

Biz Siziň baştutanlygyňyzda halkara giňişlikde uly abraýa eýe bolan Bitarap Türkmenistanda ylalaşyklylyk we durnuklylyk, ýokary ykdysady ösüş ýagdaýynyň saklanýandygyny, ilatyň hal-ýagdaýynyň yzygiderli ýokarlanýandygyny görýäris. Biz Türkmenistan bilen hemişe hoşniýetli goňşular, oňat dostlar hem-de ygtybarly hyzmatdaşlar bolupdyk we şeýle bolmagymyzda galýarys diýip, Wan I nygtady.

Duşuşyga Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen gatnaşdy.

***

Şu gün Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň türkmen tarapyndan başlygy Serdar Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy boldy.

Mähirli, dostlukly ýagdaýda geçen duşuşygyň barşynda söhbetdeşler soňky ýyllarda taraplaryň özara tagallalary netijesinde strategik hyzmatdaşlygyň derejesi berlen türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şu ýylyň maýynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň arasynda bolan telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda gazanylan ylalaşyklar, şeýle hem şol aýda Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen gepleşikler ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, şol sanda iri halkara hem-de sebit guramalarynyň çäklerinde üstünlikli guralýan gatnaşyklara täze itergi berdi.

Umumy pikire görä, häzir Pekin we Aşgabat döwletara gatnaşyklaryň has oňaýly görnüşini işläp düzdüler, ol her tarapyň milli bähbitlerini hem-de Beýik Ýüpek ýoly döwründen bäri dostlukly we ynamly gatnaşyklar bilen bagly bolan türkmen we hytaý halklarynyň hoşniýetliligini nazara almak bilen, öňde durýan wezipeleri utgaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Iki ýurduň we olaryň Liderleriniň arasynda gazanylan özara düşünişmegiň we hormatlamagyň ýokary derejesi dürli derejedäki yzygiderli, netijeli gatnaşyklar bilen bilelikde, birnäçe esasy ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk üçin oňaýly esas döredýär. Olaryň hatarynda söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa we medeni-ynsanperwer ulgamlary has möhüm bolup, şol ugurlarda hyzmatdaşlyk iki dostlukly döwletiň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna doly kybap gelýär.

Iki ýurduň milli ykdysadyýetleriniň beýleki möhüm ulgamlarynda, hususan-da, dokma, himiýa, azyk senagaty, oba hojalyk toplumy we beýleki ugurlarda bilelikdäki işleri dowam etmäge gyzyklanma bildirildi.

Bu babatda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň üstüne uly wezipeler ýüklenýär. Ol bar bolan ykdysady we eksport kuwwatyň netijeli amala aşyrylmagyny, has ýakyn hyzmatdaşlyk üçin şertleriň döredilmegini hem-de ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň işjeň ösdürilmegini ugur edinýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan, iň gowy dünýä tejribesiniň we innowasion tehnologiýalarynyň çekilmegini ugur edinýän “Açyk gapylar” syýasatyna Hytaýyň işewür toparlarynyň wekilleri uly gyzyklanma bildirýärler.

Taraplar soňky ýyllarda bilelikdäki möhüm taslamalar bilen berkidilen işjeň gatnaşyklary goldamak üçin ikitaraplaýyn duşuşyklary yzygiderli geçirmegiň möhümdigi barada bir pikire geldiler.

Duşuşygyň ahyrynda köpasyrlyk dostluk däplerine hem-de türkmen we hytaý halklarynyň arasyndaky ynama esaslanýan netijeli döwletara gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

***

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň HHR-iň daşary işler ministri Wan I bilen duşuşygy boldy.

Duşuşygyň dowamynda giň ugurlary öz içine alýan we ikitaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, köptaraplaýyn esasda sazlaşykly ösdürilýän däp bolan döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşygyň barşynda netijeli häsiýetde ösdürilýän türkmen-hytaý syýasy gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigi kanagatlanma bilen bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, daşary syýasat edaralarynyň derejesindäki yzygiderli guralýan gatnaşyklary dowam etmäge bolan ikitaraplaýyn gyzyklanmalar beýan edildi.

Söwda-ykdysady, energetika, ulag, oba hojalygy we beýleki pudaklar özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlary hökmünde görkezildi.

Hyzmatdaşlygyň köpugurly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmekde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň HHR-iň Sian şäherine bolan saparynyň çäklerinde geçirilen duşuşyklaryň we gepleşikleriň netijeli häsiýete eýe bolandygy nygtaldy.

Ynsanperwer gatnaşyklary, şol sanda ylym, bilim we medeniýet ugry boýunça hyzmatdaşlyk türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň möhüm bölegi bolup durýar. Saglygy goraýyş ulgamyndaky özara gatnaşyklary berkitmek häzirki döwrüň ýagdaýyny, hususan-da, dünýäde dowam edýän koronawirus pandemiýasy bilen şertlendirilen ýagdaýy nazara alanyňda, aýratyn möhüm hasaplanylýar.

Duşuşygyň dowamynda halkara we sebitara meseleleriniň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşmalar boldy. Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň çäklerinde, şeýle hem “Merkezi Aziýa — Hytaý” görnüşinde işjeň hyzmatdaşlyk edýändigi bellenildi. Şeýlelikde, halkara derejede öňe sürülýän başlangyçlara özara goldaw bermegiň ähmiýetine üns berildi.

Duşuşygyň jemleri boýunça Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň däp bolan dostluk we deňhukuklylyk, birek-birege ynanyşmak hem-de özara bähbitli esasda ýola goýulýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny tassyklaýan birnäçe resminamalara gol çekildi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34337

14.07.2021
Döwletli başlangyçlary üstünlikli amala aşyryp

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— Garaşsyz Türkmenistan düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, kanunyň hökmürowanlygyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde öz raýatlarynyň bähbitleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitledi.

Bu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda Türkmenistan täze ösüşleriň belentliklerine tarap bedew bady bilen ynamly gadam urýar. Ýurdumyzyň makroykdysady görkezijileri durnukly derejede saklanýar. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşiniň 6,1 göterim möçberde saklanylmagy munuň aýdyň beýanydyr.

Ministrler Kabinetiniň milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde bellenilişi ýaly, bazar ykdysadyýeti şertlerinde işewürligi we hususy telekeçiligi ösdürmäge, pudaklaryň işine täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Hut şunuň özi hem Türkmenistanyň ähli görkezijiler boýunça ösüşiň täze derejesine çykmagyny üpjün edýär.

Mälim bolşy ýaly, giňişleýin mejlisde ähli ugurlar, Diýarymyzyň welaýatlarynyň ýeten sepgitleri, öňde durýan wezipeler barada pikir alyşmalar boldy. Aýratyn-da, döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumynda we gurluşyk ulgamynda alnyp barylýan işleriň netijelerine ünsi çekip, bu pudaklaryň döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürilmeginiň zerurdygyny belledi. Mejlisiň dowamynda: “Bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek işleri depginli alnyp baryldy” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýy mynasybetli gurluşygynyň tamamlanmagy meýilleşdirilýän hem-de Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan binalaryň we desgalaryň öz möhletinde ulanmaga berilmegi, gurluşyklarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagynda möhüm hasaplanylýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýurdumyzda gurluşyk serişdelerini, şol sanda sementi, demir gurnamalaryny, köp mukdarda timarlaýyş serişdelerini öndürýän kuwwatly senagaty döretmek häzirki zamanyň möhüm talaby bolup durýar. Milli Liderimiziň bu ugurda alnyp barylýan işleri çaltlandyrmak barada beren tabşyryklary ykdysadyýetimiziň gurluşyk ulgamynyň sazlaşykly ösüşini üpjün eder.

Häzirki döwürde dünýäniň köp döwletlerinde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar zerarly, gurluşyk we önümçilik işleriniň depginleri pese düşdi. Iri möçberli taslamalaryň durmuşa geçirilmegi togtadyldy. Munuň özi gurluşyk ulgamynda ýöriteleşdirilen iri kompaniýalaryň işine ýaramaz täsirini ýetirýär.

Biziň ýurdumyzda pandemiýa ýokanjyna garşy öz wagtynda we netijeli göreş çäreleriniň geçirilmegi bilen COVID-19-yň ýetirip biljek zyýanynyň öňi alnyp, ykdysadyýetimiziň sazlaşykly işi dowam etdirilýär. Munuň özi Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan işleriň oňyn netije berýändigini görkezýär. Maglumatlardan belli bolşy ýaly, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýylyň alty aýynda ýurdumyzda 32 sany iri desganyň, meýdany 325 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurlup, ulanmaga berlendigini aýratyn bellemek gerek.

Milli gurluşyk ulgamynda senagat desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, çagalar baglarynyň, mekdepleriň, durmuş ulgamyna degişli beýleki desgalaryň bina edilmegine möhüm ähmiýet berilmegi milli Liderimiziň baştutanlygynda alnyp barylýan we “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän döwlet syýasatynyň durmuş ulgamyny nazarlaýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr.

Ýeri gelende aýtsak, Diýarymyzyň ähli künjeklerinde bina edilýän dürli maksatly desgalaryň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesi utgaşdyrylýar.

Şeýle hem Arkadag Prezidentimiziň gönüden-göni tagallasy bilen oba hojalyk pudagynyň ösdürilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda pagtanyň we bugdaýyň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär. Ýurdumyzyň gallaçy kärendeçileriniň yhlasly zähmeti netijesinde, 1 million 400 müň tonna däne hasylynyň ýygnalyp alynmagy döwletimizde azyk howpsuzlygynyň üpjün edilmegini kepillendirdi.

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde çig mal känleriniň ýeterlik bolmagy mineral dökünleri öndürýän täze zawodlary gurmaga mümkinçilik berýär. Bu bolsa, milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýerden goşmaça hasyl almagyň, oba hojalyk ekinlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda dökünler bilen üpjün etmegiň gözbaşydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek, döwlet kärhanalaryny kem-kemden hususylaşdyrmak ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşini üýtgetmek döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar.

Şunuň bilen baglylykda, Diýarymyzda elektron senagatyny döretmek, munuň üçin bolsa degişli hünärmenleri taýýarlamak meseleleriniň wajypdygyny nazarda tutup, hormatly Prezidentimiz bu ugurda zerur işleriň geçirilmelidigini, elektron senagatyny ösdürmegiň wezipeleriniň oňyn çözülmelidigini esasy ugur hökmünde kesgitledi. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna sanly ulgamy ornaşdyrmakda, aýratyn-da, elektron senagatyny ösdürmekde ähmiýetlidir.

Mundan başga-da döwlet Baştutanymyz dünýäde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy sebäpli, ulag kärhanalarynyň häzirki kynçylykly döwürde birnäçe çäklendirmelere sezewar bolandygyny aýdyp, ýurdumyzyň ulag ulgamyna degişli edaralaryna döwlet tarapyndan zerur goldawlaryň berilýändigini aýtdy. Munuň özi degişli pudaklaryň dolandyryş düzümleriniň sazlaşykly işini üpjün etmekde has-da möhümdir. Şeýle hem milli Liderimiz degişli düzümlere häzirki zaman tehnologiýalaryny yzygiderli ornaşdyrmak babatda zerur teklipleri taýýarlamak barada anyk görkezmeleri berdi. Bu bolsa häzirki çylşyrymly döwürde degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň üpjün edilmegine kömek eder.

Dünýäde pandemiýa sebäpli emele gelen ýaramaz ýagdaýlara garamazdan, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň, şol sanda döwlete dahylly bolmadyk ulgamyň ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär. Şunuň bilen baglylykda, ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak, kiçi we orta telekeçilige maliýe hem-de maddy-enjamlaýyn kömek bermek, sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen, söwdanyň döwrebap üpjünçilik ulgamlaryny kemala getirmek meseleleri ähmiýetli hasaplanylýar.

Ýurdumyzda azyk bolçulygyny ygtybarly üpjün etmäge, hususy taraplaryň önümçilikleriniň gerimini mundan beýläk hem giňeltmäge, ekologik taýdan arassa we ýokary hilli ýerli gök-bakja önümlerini, miweleri, ot-iýmlik ekinleri ösdürip ýetişdirmäge gönükdirilýän giň möçberli işler özüniň oňyn netijesini berýär. Munuň özi degişli düzümleriň ösdürilmegi ugrunda döwlet tarapyndan alada edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Ýurdumyzda halkara derejedäki hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň giňişleýin mejlisde belleýşi ýaly, Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçiriljek Bütindünýä sergisine ýokary derejede taýýarlyk görülmegi hem-de sergide Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten sepgitleriniň, gazanan üstünlikleriniň giňden görkezilmegi ähmiýetlidir. Munuň özi Bitarap Diýarymyzyň dünýädäki abraýynyň belende galmagynda wajypdyr.

Sanly ulgam arkaly ýerli hem-de daşary ýurtly alyjylar üçin ýurdumyzda öndürilýän önümleriň sanawy, hili, bahasy baradaky türkmen we daşary ýurt dillerindäki maglumatlaryň elýeterliliginiň üpjün edilmegi bu ugurda alnyp barylýan işleriň öňe ilerlemegine ýardam edýär. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda öndürilýän önümleriň mahabatyny ýetirmek we bu ugurda alnyp barylýan işler bilen daşary ýurt sarp edijilerini tanyşdyrmak meseleleriniň möhümdigine ünsi çekýär. Munuň özi bir pursatlaýyn däl-de, uzak möhletleýin esasda alnyp barylýan işlere öwrülmelidir.

Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyýetini ösdürmekde döwletimiziň ornuny berkitmek boýunça işler dowam etdirildi. Bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek işleri depginli alnyp baryldy.

Ulag üpjünçilik, bilim we medeniýet ulgamlaryny ösdürmek, adam hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramak, ählumumy howpsuzlygy berkitmek bilen bagly işjeň hyzmatdaşlyk dowam edýär.

Mahlasy, şu döwürde ylmyň täze gazananlarynyň, halkara tejribäniň we dünýä nusgalyk milli ýörelgeleriň işjeň ulanylmagy netijesinde ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşi üpjün edildi. Munuň özi Arkadag Prezidentimiziň durmuş ulgamyny esasy ugur edinýän döwlet syýasatynyň rowaçlyklara beslenýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

(TDH).https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34257

13.07.2021
Türkmenistan — döredijiligiň we parahatçylygyň ýurdy

Milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän strategiýasynyň esasy ugurlary bolan özara bähbitli daşary syýasy hyzmatdaşlygyny giňeltmek, tebigy baýlyklarymyzy netijeli ulanmak, halkara ähmiýetli iri taslamalary amala aşyrmak, bazar ykdysadyýetine geçmek, halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak, ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak hem-de ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek meseleleri geçen hepdäniň wakalarynyň esasylaryny düzdi.

5-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy Wolkan Bozkyr bilen duşuşdy.

Söhbetdeşligiň dowamynda özara gatnaşyklaryň geljegi, onuň esasy ugurlary hem-de bar bolan mümkinçilikler barada pikir alşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG bilen hyzmatdaşlyk babatda türkmen tarapynyň esasy garaýşyny beýan edip, ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň bosgunlary, migrantlary we raýatlygy bolmadyk adamlary goldamak, halkara ynsanperwer hukugyň kadalaryny hemmetaraplaýyn durmuşa geçirmek boýunça alyp barýan işiniň ileri tutulýan ugurlaryny doly goldaýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz BMG-niň Baş Assambleýasynyň şu mejlisinde Türkmenistanyň öňe süren halkara başlangyçlaryny goldaýandygy üçin Wolkan Bozkyra minnetdarlyk bildirdi. Ýakyn wagtda Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürülýän resminamalara, ýagny adatdan daşary ýagdaýlarda durnukly ulag aragatnaşygyny üpjün etmegiň hem-de Birleşen Milletler Guramasy bilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň hyzmatdaşlygy barada Baş Assambleýanyň Kararnamalarynyň taslamalaryna garamagyň meýilleşdirilýändigi bellenildi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz 2021-nji ýylyň 25-nji maýynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan guralan ählumumy «tegelek stoluň» dowamynda Türkmenistanyň öňe süren başlangyçlaryny aýratyn nygtady. Olar, hususan-da, pes uglerodly energiýany ösdürmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmäge gönükdirilen Birleşen Milletler Guramasynyň strategiýasyny işläp düzmek hem-de alternatiw energiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde wodorody ösdürmek üçin halkara «Ýol kartasyny» Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda taýýarlamak boýunça başlangyçlardyr.

Taraplar gender deňligi, Owganystandaky ýagdaýy parahatçylyk ýoly bilen kadalaşdyrmak, energiýa howpsuzlygy, durnukly ulag babatda hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Milli Liderimiziň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden goldanylýan we ykrar edilýän halkara başlangyçlarynyň ähmiýeti aýratyn bellenildi. Bu babatda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň açylmagynyň ähmiýeti nygtaldy.

Şol gün Daşary işler ministrliginde hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy Wolkan Bozkyr bilen duşuşyklar boldy.

6-njy iýulda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ulag-logistika ulgamyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşmak üçin, Balkan welaýatynda iş saparynda boldy.

Döwlet Baştutanymyz tebigy gorlara baý Garabogazy Hazar deňzi bilen birleşdirýän awtomobil köprüsiniň ýagdaýy bilen tanşyp, täze köprini gurmak we oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan etmegi tabşyrdy.

Türkmenistan — Gazagystan halkara ulag ugrunyň möhüm desgasynyň Aşgabat — Türkmenbaşy ýokary tizlikli awtomobil ýoly bilen birikmegi goňşy döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berer.

Döwlet Baştutanymyz Garabogaz aýlagynyň tebigy serişdeleriniň senagat taýdan özleşdirilmeginiň zerurdygyny belläp, bu künjegiň tebigy baýlyklaryny, şol sanda melhemlik mineral çeşmelerini netijeli ulanmak meselelerine ylmy taýdan çemeleşmegi hem-de sebitde syýahatçylygy mundan beýläk-de ösdürmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz daşary ýurt döwletleri bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde möhüm orun eýeleýän Balkan welaýatynda üstaşyr ulag geçelgesiniň geçirijilik ukybynyň yzygiderli artdyrylýandygyny belläp, degişli ýolbaşçylara Jebel şäherçesiniň golaýyndaky Halkara howa menziliniň gurluşygynyň taslamasyny milli binagärlik däplerine hem-de bu ugurda dünýä tejribesiniň häzirki zaman gazananlaryna laýyklykda we bu ýeriň ekologiýasyny hasaba almak bilen çalt işläp taýýarlamak boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Şol gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäheriniň Halkara deňiz portunyň işi bilen tanyş boldy hem-de deňiz portuna innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak we toplumyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk köpugurly hassahananyň hem-de «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda täze kottejler toplumynyň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Täze, giň gerimli taslamalar türkmen topragynyň iň gözel künjekleriniň biriniň ägirt uly dynç alyş kuwwatyny netijeli peýdalanmaga, Hazar deňziniň kenarynda dynç alýanlara ýokary derejeli hyzmat etmäge mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda eden gezelenjiniň dowamynda Awazanyň çäklerinde amatly ekologiýa ýagdaýy saklamak maksady bilen, bu ýerlerde döredilýän seýilgäh zolaklarynyň çäginiň giňeldilmelidigini aýtdy.

Milli Liderimiz egindeşleri bilen çaý başynda Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň netijeleri boýunça geçiren maslahatynda adamlaryň abadan durmuşy baradaky aladanyň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň maksatnamasynda öz beýanyny tapmalydygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip, köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagy döwlet syýasatynyň möhüm ugry hökmünde kesgitleýär hem-de sport bilen meşgullanmagyň her bir adam üçin durmuş kadasy bolmagy ugrunda çykyş edýär.

7-nji iýulda ir bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hazaryň kenarynda irki maşklary ýerine ýetirdi we watandaşlarymyza görelde bolup, welosipedli gezelenji amala aşyrdy.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň amatly howa şertleri we baý tebigy aýratynlyklary türkmen topragynyň jenneti mekana öwrülmegini hem-de sagaldyş-dynç alyş we sport merkezi hökmünde ykrar edilmegini şertlendirýär.

Hormatly Prezidentimiz welosipedli gezelenji tamamlap, Hazar deňziniň kenaryndaky gämi duralgasyna bardy hem-de “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ygtyýaryna täze gelen ýokary tizlikli “Rahat” ýolagçy gämisiniň ýüzüşine ak pata berdi.

Milli Liderimiz egindeşleri bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda gurlan häzirki zaman gämisiniň ilkinji ýolagçylary boldy we onuň tehniki ölçegleri, enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy.

Döwlet Baştutanymyz ýüzüşiň dowamynda Hazaryň kenarynda işjeň dynç alşyň häzirki zaman ugurlaryny ösdürmek, myhmanlara edilýän hyzmatlaryň hilini gowulandyrmak hem-de görnüşlerini giňeltmek meselelerine ünsi çekdi. Şeýle hem bu künjegiň ekologiýa taýdan ýokary derejesiniň, gadymy Hazaryň biodürlüliginiň saklanmagynyň we onuň çäklerindäki ösümlik hem-de haýwanat dünýäsiniň ylmy esasda öwrenilmeginiň zerurdygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 9-njy iýulda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde halk hojalygy toplumynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine garaldy hem-de ikinji ýarym ýyl üçin wezipeler kesgitlenildi.

1-nji iýul ýagdaýyna görä, Döwlet býujetiniň girdejileriniň meýilnamasy 119,1 göterim, çykdajylarynyň meýilnamasy bolsa 97,3 göterim ýerine ýetirildi. Ykdysadyýetimizi ösdürmäge, hususan-da, önümçilik toplumlaryny hem-de durmuş-medeni ähmiýetli desgalary gurmaga gönükdirilen maýa goýumlarynyň mukdary jemi içerki önümiň 15,9 göterimine barabar boldy.

Hasabat döwründe jemi içerki önüm 6,1 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 5,2 göterim ýokarlandy.

Milli Liderimiz ýakyn aýlarda möhüm wakanyň — berkarar döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň giňden belleniljekdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, bu şanly senä bagyşlanan esasy mejlis 25-nji sentýabrda geçirilse, 26-njy sentýabrda bolsa zähmetde gazanan üstünlikleri üçin sylaglara mynasyp bolan raýatlary döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasy geçirilse, 27-nji sentýabrda hem ata Watanymyzyň baş baýramyny — Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly ýubileýini uly dabaralara besläp geçsek, maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.

Ýurdumyzda ykdysady we maliýe durnuklylygy üpjün etmek, ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak, göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň möçberini artdyrmak möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi.

Milli ykdysadyýetimizde döwletiň gatnaşyk paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işleriň depgininiň güýçlendirilmeginiň möhümdigine üns berildi.

Mejlisiň dowamynda birnäçe guramaçylyk meselelerine garaldy hem-de ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşine gönükdirilen resminamalar kabul edildi. Hususan-da, hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynda ministrligiň hukuklarynda Ulag we kommunikasiýalar agentligini döretmek hakyndaky Permana, ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesini hojalyk hasaplaşygyna geçirmek hem-de “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgetmek, şeýle hem Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň gurluşyny tassyklamak hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň Buýrugy bilen, giriş synaglaryny geçirmegiň tertibi, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna diňleýjileri kabul etmegiň we ýokary, orta hünär okuw mekdeplerine okuwçylary kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümi, 2021-nji ýylda ýokary hem-de orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamalary tassyklanyldy.

Bu barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyýetini ösdürmekde döwletimiziň ornuny berkitmek boýunça işleriň dowam etdirilendigini belledi. Bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek işleri ýokary depginde alnyp baryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisini gurmak üçin alnan karz serişdeleri boýunça hem öz wagtynda Hytaý bilen hasaplaşygyň geçirilendigini aýtdy. Häzirki wagtda tebigy gazy satmakdan alynýan girdeji döwletiň gaznasyna gönükdirilýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport edilýän harytlaryň mukdaryny artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalary hem netijeli amala aşyrylýar.

Geçen hepdede Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Owganystan meselesi boýunça ministrleriň wideoaragatnaşyk duşuşygy geçirildi. Duşuşyk Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrligi we BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi bilen bilelikde guraldy.

Mejlise Owganystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary, BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa German, Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň Owganystan boýunça ýörite wekili Talgat Kaliýew we BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynda (UNAMA) BMG-niň Baş sekretarynyň Owganystan boýunça syýasy meseleler babatda ýörite wekiliniň orunbasary Mette Knudsen gatnaşdylar.

Türkmen tarapy Owganystanda parahatçylygy dikeltmek ugrundaky gepleşikleriň oňyn ösüşini gazanmakda dünýä jemgyýetçiliginiň syýasy we durmuş-ykdysady goldawynyň ähmiýetini hem-de şol gepleşikleriň oňyn netijesiniň sebitdäki we onuň daşyndaky syýasy, ykdysady we durmuş ýagdaýy bilen gönüden-göni bagly bolup durýandygyny nygtady.

Sanly ulgam arkaly italýan kompaniýalary üçin “Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň maýa goýum we işewürlik mümkinçilikleri” atly ýurt boýunça tanyşdyrylyş maslahaty geçirildi.

Maýa goýumlar, sanly tehnologiýalar, obasenagat toplumy, ýeňil senagat, ulag we logistika, saglygy goraýyş pudagy, maliýe-bank ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hökmünde görkezildi.

Tanyşdyrylyşyň çäklerinde taraplar maliýe, ykdysady we tehniki gurallar bilen jikme-jik tanyşdylar. Olara Italiýanyň “SAСE” döwlet eksport-karz agentligi Türkmenistanda işewürligi maliýeleşdirmek üçin teklipleri hödürläp biler.

8-nji iýulda paýtagtymyzda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäheriniň daşary aragatnaşyklar boýunça Komitetiniň Başlygy Ý.Grigorýewiň ýolbaşçylygynda Türkmenistana iş sapary bilen gelen wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Taraplar söwda, sanly tehnologiýa, innowasion ykdysadyýet we iki ýurduň işewür düzümleriniň arasynda özara gatnaşyklar babatda hyzmatdaşlygyň uly geljeginiň bardygyny nygtadylar.

Şeýle hem Russiýa Federasiýasynyň wekiliýetiniň agzalary Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary bilen birnäçe duşuşyklary geçirdiler.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde wideoaragatnaşyk arkaly Marokko Patyşalygynyň daşary işler ministri Naser Buritiň gatnaşmagynda iki ýurduň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlary boýunça gatnaşyklaryň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki topary döretmegiň mümkinçiliklerine garaldy.

Nebitgaz hem-de himiýa pudaklary, dokma senagaty, senagatyň gaýtadan işleýän pudaklary, oba hojalygy hem-de syýahatçylyk hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Lukmançylyk we saglygy goraýyş ulgamy boýunça özara gatnaşyklary ösdürmegiň ähmiýeti bellenildi.

Bir söz bilen aýdylanda, geçen hepdäniň wakalary döwletimiziň okgunly ösüşiniň nobatdaky beýanyna öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ägirt uly özgertmeler Watanymyzyň täzeçillik ýoly bilen ösdürilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň berkidilmegine gönükdirildi.

(TDH).https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34115

12.07.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 9-njy iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Milli Geňeşiň wekilleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri hem-de olaryň orunbasarlary çagyryldy.

Mejlisde halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny ösdürmek boýunça şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi hem-de amala aşyrylan işlere baha berildi, Türkmenistanyň Prezidentiniň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň beýleki maksatnamalary ara alnyp maslahatlaşyldy, ikinji ýarym ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler kesgitlenildi hem-de ýolbaşçylary wezipä bellemek, wezipeden boşatmak baradaky meselelere garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen, Merkezi bankyň başlygy M.Annadurdyýewe söz berdi. Ol 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň alty aýynda hojalyk düzümlerine berlen karz serişdeleriniň möçberi artdy. Kiçi we orta telekeçilige goldaw bermek üçin berilýän ýeňillikli karz serişdeleriniň möçberi 2,6 göterim, hususy önüm öndürijilere berlen karz serişdeleriniň möçberi bolsa 1,4 esse ýokarlandy.

Şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda “Internet-bank” töleg ulgamy arkaly şahsy taraplar we hususy telekeçiler tarapyndan geçirilen hasaplaşyklaryň möçberi köpeldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, başga işe geçmegi sebäpli, M.Annadurdyýewi eýeleýän wezipesinden boşatdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz işde goýberen kemçilikleri üçin, Merkezi bankyň başlygynyň orunbasary M.Orazdurdyýewe käýinç yglan etdi.

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow milli ykdysadyýetimiziň ösüşiniň jemleri barada hasabat berdi. 1-nji iýul ýagdaýyna görä, Döwlet býujetiniň girdejileriniň meýilnamasy 119,1 göterim, çykdajylarynyň meýilnamasy bolsa 97,3 göterim ýerine ýetirildi.

2021-nji ýylyň birinji ýarymynda ýerli býujetler boýunça girdejileriň meýilnamasy 102,4 göterim, çykdajylaryň meýilnamasy bolsa 97,8 göterim berjaý edildi.

Hasabat döwründe balans toparlarynyň 107, şol sanda sebitlerdäki balans toparlarynyň 93 mejlisi geçirildi.

Alty aýyň dowamynda döwlet emlägine degişli desgalaryň 70-si hususylaşdyryldy.

2021-nji ýylyň 1-nji iýuny ýagdaýyna görä, maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň mukdary jemi içerki önümiň 15,9 göterimine barabar boldy.

2021-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasy 28 göterim ýerine ýetirildi. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlary önümçilik hem-de durmuş we medeni maksatly binalara gönükdirildi.

Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen işleriň ýerine ýetirilişi barada-da hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmengaz” döwlet konserniniň, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň we Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň işine nägilelik bildirdi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bu edaralaryň hasabyna gelip gowuşýan walýuta serişdeleriniň möçberi azaldy diýip, milli Liderimiz aýtdy we wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, daşary ýurt pulunda serişdeleriň gelip gowuşmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarowa, döwlet ministri — “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa, Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktory G.Nurmuhammedowa, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň başlygy D.Saburowa duýduryş yglan etdi.

Döwlet Baştutanymyz haýsydyr bir edara walýuta boýunça tabşyrygy ýerine ýetirmese, onuň gelip gowuşýan möçberiniň azalmagyna ýol berse, onda ýylyň jemleri boýunça eýeleýän wezipesinden boşatmaga çenli berk çäre görüljekdigini duýdurdy. Milli Liderimiz bu ugurda alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamak babatda maliýe we ykdysadyýet ministrine anyk tabşyryklar berdi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow degişli Buýruklara gol çekdi.

Soňra Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy S.Welbegow ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2021-nji ýylyň birinji ýarymyndaky ykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Senagat, ulag-aragatnaşyk we obasenagat toplumlarynda hem-de ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamynda oňyn netijeler gazanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, statistika ulgamynyň öňünde goýlan gaýragoýulmasyz wezipelerden ugur alyp, degişli tabşyryklar berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow 2021-nji ýylyň alty aýynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň meýilnamalarynyň ýerine ýetirilişiniň seljermesiniň netijelerine laýyklykda, hasabat döwründe jemi içerki önüm 6,1 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 5,2 göterim ýokarlandy.

Ýanwar — iýun aýlarynda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bölek-satuw haryt dolanyşygy 17,5 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi bolsa 3,5 göterim ýokarlandy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,5 göterim köpeldi.

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” ýerine ýetirilişi barada hem hasabat berildi.

Mejlisiň dowamynda wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesini hojalyk hasaplaşygyna geçirmek hem-de “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk gurluşyny üýtgetmek barada ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi we milli Liderimiziň garamagyna degişli Kararlaryň taslamalaryny hödürledi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, berlen tabşyryklara laýyklykda, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesini hojalyk hasaplaşygyna geçirmek we “Türkmenbaşy” döwlet täjirçilik bankynyň guramaçylyk-hukuk gurluşyny üýtgetmek hakyndaky teklipleri makullady we degişli resminamalara gol çekdi.

Giňişleýin mejlisiň dowamynda milli Liderimiz G.Müşşikowy Merkezi bankyň başlygy wezipesine belläp, ony Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmak kararyna gelendigini aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy S.Berdimuhamedow şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde Türkmenistanyň dürli künjeklerinde bina edilýän medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşyklarynyň ýagdaýy boýunça geçirilen seljerme işleri, şeýle hem Daşoguz welaýatyna amala aşyrylan iş saparynyň netijeleri barada giňişleýin maglumatlar berildi.

Şeýle hem wise-premýer Aşgabat şäherinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda gurlup ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Aşgabat şäherinde Söwda we dynç-alyş, işewürlik merkezleri hem-de ýaşaýyş jaýlary, “Garagum” köpugurly işewürlik merkezli myhmanhana, A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugrunda ýerasty geçelgeler, paýtagtymyzyň günorta künjeginde Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi we beýleki desgalar şu ýylyň dowamynda ulanylmaga berler.

Ýubileý ýylynda açylmagy meýilleşdirilýän binalaryň hatarynda Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dokma toplumy, Babadaýhan etrabynda tikinçilik önümlerini öndürýän toplum, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegi, Änew şäherinde, Ak bugdaý, Tejen, Babadaýhan etraplarynda umumybilim berýän mekdepleriň, Balkanabat şäherinde 3 müň orunlyk “Türkmeniň ak öýi” hem-de 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň binalary, Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahana, 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasy bar.

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda 3 müň orunlyk “Türkmeniň ak öýi” binasy hem-de 3 müň orunlyk sadaka jaýy, Daşoguz şäherinde birnäçe döwrebap ýaşaýyş jaýlary, Gubadag etrabynda bolsa haly önümleri kärhanasy, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda häzirki zaman gazturbinaly elektrik stansiýasy, Saýat etrabynyň çäklerinde umumybilim berýän orta mekdepleriň 2-si ulanmaga berler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda giňden dabaralandyrylýan şanly seneler mynasybetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde tamamlanmagy we ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň üns merkezinde saklanylmalydygyny belledi we bu babatda birnäçe tabşyryklar berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz S.Berdimuhamedowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunbasary wezipesine belläp, ony Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesinden boşatmak hem-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň düzüminden çykarmak barada karara gelendigini aýtdy we oňa işinde üstünlikler arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, ýylyň ahyryna çenli bellenen işleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny nygtady.

Milli Liderimiz S.Berdimuhamedowa, ilkinji nobatda, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ähli orunbasarlary bilen ýygnanyp, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kabul eden maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi, şeýle hem geljek ýylyň Döwlet býujetiniň taslamasy boýunça maslahat geçirmegi, 2022-nji ýylyň maýa goýum maksatnamasyna düýpli seredip, ony taýýarlamagy hem-de tassyklamagy tabşyrdy.

Indiki ýylyň býujeti barada aýdylanda bolsa, bu işi tamamlap, 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny Milli Geňeşiň garamagyna ibermeli diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Döwlet býujetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň, şeýle hem beýleki birnäçe durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutmaly, täze ýylyň Döwlet býujetinde her etrapda we şäherde mätäçlik çekýän adamlara ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin serişdeleri hem bellemeli.

Şeýlelikde, bu ugurda ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryny ösdürmek hem-de maliýe ýagdaýyny gowulandyrmak üçin olaryň ýolbaşçylary bilen zerur işleri geçirmeli diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Milli Liderimiz täze iş ýerlerini döretmek boýunça kabul edilen maksatnamanyň doly möçberde ýerine ýetirilmändigini belläp, şu ýyl tamamlanansoň, bu meselelere aýratynlykda serediljekdigini ähli ýolbaşçylara duýdurdy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer S.Berdimuhamedowa dünýädäki häzirki çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini düýpli seljerip, pudaklaryň durnukly ösüşini üpjün etmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Şeýle hem pudagara algy-bergileri yzygiderli seljerip durmak, özara bergileriň köpelmeginiň öňüni almak, hasaplaşyklary wagtynda geçirmek üçin zerur çäreleri görmek möhümdir.

Bazar ykdysadyýeti şertlerinde işewürligi we hususy telekeçiligi ösdürmäge uly üns bermek, döwlet emlägini hususylaşdyrmak we paýdarlar jemgyýetine öwürmek boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary giňeltmek, maýa goýum taslamalary üçin halkara maliýe institutlaryndan, hyzmatdaş banklardan amatly şertlerde karzlary we göni maýa goýumlaryny çekmek boýunça işleri dowam etmek möhümdir.

Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli gurluşygy tamamlanmagy meýilleşdirilýän, şeýle hem Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde gurulýan binalaryň we desgalaryň öz möhletinde ulanmaga berilmegi üçin wagtynda maliýeleşdirilmegini berk gözegçilikde saklamak wajypdyr.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän we import harytlarynyň ornuny tutýan önümleriň özümizde öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamanyň taslamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmagy we Ministrler Kabinetiniň garamagyna hödürlemegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipesine D.Täşliýewi belläp, ony şu edaranyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy hem-de oňa işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda ýurdumyzyň Baş prokurory B.Atdaýewe söz berildi. Ol öz çykyşynda paýtagtymyzyň hojalyk düzümlerinde alnyp barylýan işleriň jemlerine hem-de “Türkmendemirýollary” agentliginiň edaralarynyň işlerine geçirilen prokuror barlaglarynyň netijeleri barada hasabat berdi.

Bu düzümleriň işlerine geçirilen seljermeleriň dowamynda şu edaralarda alnyp barylýan işleriň guramaçylyk derejesiniň pesdiginiň hem-de birnäçe kemçiliklere ýol berilýändiginiň üsti açyldy. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, beýleki düzümlerde degişli seljeriş işlerini geçirmek dowam edýär.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän gurluşyk-senagat toplumynda şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer hasabat döwründe öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň ösüşiniň 115,2 göterime barabar bolandygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, başga işe geçmegi sebäpli, Ş.Durdylyýewi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy. Gurluşyk boýunça baý tejribe toplandygy göz öňünde tutulyp, Ş.Durdylyýew “Aşgabat-siti” şäheriniň gurluşyk kärhanalarynyň direksiýasyna işe iberildi.

Ý.Gylyjow başga işe geçmegi sebäpli, Aşgabat şäheriniň häkimi wezipesinden boşadyldy. Milli Liderimiz bu wezipä R.Gandymowy belläp, ony gurluşyk we binagärlik ministri wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz gurluşyk we binagärlik ministri wezipesine G.Orunowy belläp, ony şu ministrligiň ýolbaşçysynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow olara işde üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi.

Soňra energetika ministri Ç.Purçekow ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri, ýurdumyzyň energiýa üpjünçilik ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk, senagat we energetika toplumyna, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernine hem-de paýtagtymyzyň häkimligine gözegçilik edýän orunbasary wezipesine Ç.Purçekowy belläp, ony energetika ministri wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitläp, ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklaryň ýagdaýyny gysga wagtyň içinde seljermegi tabşyrdy. Ýubileý ýylynda meýilleşdirilen ähli desgalar öz wagtynda we ýokary hilli gurlup, ulanylmaga berilmelidir. 2022-nji ýyl üçin gurluşyk maksatnamasyny kesgitlemek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Biz täze şäherleriň we şäherçeleriň gurluşygyna giň gerim bilen başladyk we bu işi hiç bir ýagdaýa garamazdan, depginli dowam ederis. Şunuň bilen baglylykda, bize gurluşyk serişdelerini, şol sanda sementi, demir gurnamalaryny, köp mukdarda timarlaýyş serişdelerini öndürýän kuwwatly senagat gerek. Biz bu ugurda işlere başladyk, ýöne ony çaltlandyrmak zerurdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Çig mal känleriniň ýeterlik bardygy bilen baglylykda, mineral dökünleri öndürýän täze zawodlary gurmagyň üstünde hem işlemek wajypdyr. Bu bolsa ýerden goşmaça hasyl almaga, oba hojalyk ekinlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda dökünler bilen üpjün etmäge mümkinçilik berer diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Wise-premýere elektrik energiýasyny öndürmek we eksport etmek, awtoulag ýollarynyň durkuny täzelemek boýunça taslamalar bilen bagly işleri dowam etmek tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer Ç.Gylyjow bilen bilelikde şol meseleleri çalt seljermek, bu işlere Senagatçylar we telekeçiler birleşmesini hem işjeň çekmek barada tabşyryk berdi.

Döwlet Baştutanymyz Permana gol çekip, wise-premýere işinde üstünlikleri arzuw edip, ýakyn wagtda energetika ministri wezipesine bellemek üçin mynasyp adamy hem hödürlemegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe şu toplum boýunça önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça önümçilik meýilnamasy 118,3 göterim berjaý edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow giňişleýin mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, biziň ykdysadyýetde strategik ugrumyz, Konstitusiýamyzda bellenişi ýaly, bazar ykdysadyýetine geçmek bolup durýar diýip nygtady. Şoňa görä-de, ähli döwlet kärhanalary ýuwaş-ýuwaşdan hususylaşdyrylýar ýa-da olaryň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilýär.

Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň garamagyndaky ähli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň eýeçiliginiň görnüşi üýtgedilip, olar agentliklere öwrüldi diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ulag we aragatnaşyk toplumy boýunça orunbasarynyň wezipesini ýapmak barada karara gelendigini aýtdy we B.Öwezowa eden işleri üçin minnetdarlyk bildirdi.

Ýapylýan düzümdäki Adatdan daşary ýagdaýlar we raýat goragy bölümi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowyň garamagyna berildi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynda ministrligiň hukuklarynda Ulag we kommunikasiýalar agentligini döretmek barada karara gelendigini hem-de bu agentligiň baş direktory wezipesine M.Çakyýewi belleýändigini habar berdi.

Milli Liderimiz täze düzümiň ýolbaşçysyna ýüzlenip, ýurdumyzda elektron senagaty döretmek işiniň başlanandygyny, ýöne, ilkinji nobatda, degişli hünärmenleriň ýokdugy sebäpli, onuň ýeterlik depginde alnyp barylmaýandygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz wise-premýer M.Geldinyýazow bilen bilelikde elektron senagatyň geljekki wezipelerini çözmäge ukyply işgärleri taýýarlamagyň ulgamyny döretmegi tabşyrdy.

Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz ulag kärhanalarynyň işini gözegçilikde saklamak barada görkezme berdi. Sebäbi bu kärhanalar, dünýäde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy sebäpli, häzirki kynçylykly döwürde mejbury çäklendirmeleri başdan geçirýär. Şoňa görä-de, COVID-19 bilen bagly ýagdaý tamamlanýança, häzirki döwürde olaryň bökdençsiz işlemegini üpjün etmek üçin maliýe taýdan durnukly ýagdaýyny saklamak esasy wezipe bolup durýar diýip, milli Liderimiz nygtady.

Zähmet haklaryny tölemekleri we maliýe borçnamalaryny ýerine ýetirmekleri üçin serişdeleri bolar ýaly, ulag kompaniýalaryny goldap durmaly. Ýurdumyzyň demir ýollarynyň durkuny täzelemek işlerini hem dowam etmeli diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiziň M.Çakyýewe işinde üstünlikleri arzuw edip, oňa ýakyn wagtda agentligiň merkezi edarasyny ýerleşdirmek we onuň işgärleri baradaky teklipleri bermegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işde goýberen kemçilikleri üçin, «Türkmendemirýollary» agentliginiň başlygy A.Atamyradowa berk käýinç yglan etdi we degişli resminama gol çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, nebiti gaz kondensaty bilen çykarmak ulgamynda hem-de nebiti gaýtadan işlemekde gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada habar berildi. Benzin öndürmegiň meýilnamasy 119,4 göterim, dizel ýangyjyny öndürmek boýunça meýilnama 100,8 göterim, polipropilen öndürmek boýunça meýilnama 130,1 göterim, suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça meýilnama 114,9 göterim, maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 115 göterim berjaý edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň ösüşi 123,4 göterime, “mawy ýangyjy” daşary ýurtlara ibermegiň ösüşi bolsa 137,2 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere ýüzlenip, şu ýylyň alty aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, «Türkmengaz» döwlet konserni boýunça polietileniň we polipropileniň, «Türkmennebit» döwlet konserni boýunça bolsa nebitiň çykarylyşynyň azalandygyny belledi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda käbir nebit önümleriniň öndürilişi peseldi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda haýal kokslandyrma we gudronyň deasfaltizasiýa desgasynyň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamagy hem-de çig nebitiň, gaz kondensatynyň çykarylýan möçberlerini häzirki zaman tehnologiýalaryny we usullaryny ulanmak arkaly artdyrmagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebit guýularyny abatlamak işlerini öz wagtynda geçirip, harytlyk nebitiň gaýtadan işleýän kärhanalara bökdençsiz ugradylmagyny üpjün etmegiň wajypdygyny nygtady. Tebigy gazyň çykarylyşyny kadalaşdyrmak we sarp edijileriň bu önüm bilen üpjünçiliginiň ygtybarly bolmagyny ýokarlandyrmak üçin ýerasty gaz saklawhanalaryny gurmak meselesine işjeň çemeleşmek zerurdyr.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy boýunça geologiýa-gözleg we buraw işleriniň netijeli bolmagyny ýokarlandyrmak wajypdyr. Hormatly Prezidentimiz innowasion tehnologiýalar arkaly Hazar deňziniň geljegi uly bolan kenarýaka sebitlerinde alnyp barylýan geologik gözlegleri işjeňleşdirip, täze ýataklary açmak we özleşdirmek üçin zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu işe öňdebaryjy iri nebitgaz kompaniýalaryny we maýadarlary çekmegiň, häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça netijeli çäreleri geçirmegiň möhümdigine ünsi çekip, iki aý möhletde degişli teklipleri hödürlemek barada görkezmeleri berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gyýanlydaky polimer zawodynyň we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň işini gowulandyrmak hem-de «Türkmengaz» döwlet konsernini özüne mahsus bolmadyk wezipelerden boşatmak üçin, bu zawodlary «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna bermek barada karara gelendigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz degişli Karara gol çekip, ýokarda agzalan konsernleriň ýolbaşçylaryna bu kärhanalary hasapdan-hasaba bermek hakyndaky ähli namalary gysga möhletde resmileşdirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 119,7 göterime, öndürilen önümleriň ösüşi bolsa 111,8 göterime barabar boldy.

Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 112,4 göterime, nah matalaryň öndürilişi 102,3 göterime, tikin we örme önümleriniň önümçiligi 123,4 göterime, gön önümleriniň önümçiligi 103,6 göterime barabar boldy.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça önüm öndürmegiň meýilnamasy 113 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça ýanwar — iýun aýlarynda birža söwdalarynyň 148-si geçirilip, 16 müň 143 şertnama hasaba alyndy.

Söwda-senagat edarasy boýunça hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 108,9 göterime barabar boldy.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüşi 136,3 göterime, senagat önümleriniň ösüşi bolsa 119 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sarp ediş harytlarynyň, aýratyn-da, olaryň oba hojalyk pudagynda öndürilýän möçberlerini artdyrmak boýunça işleriň heniz haýal alnyp barylýandygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetiň hususy pudagyny döwlet tarapyndan goldamak, kiçi we orta telekeçilige maliýe, maddy-tehniki kömegi bermek hem-de sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen, söwdanyň döwrebap üpjünçilik ulgamlaryny döretmek meselelerine ünsi çekdi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksport edilýän möçberlerini artdyrmagyň üstünde netijeli işleri alyp barmagyň wajypdygyny belledi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysnyşykly ykdysady gatnaşyklary ýola goýmak, halkara söwda ulgamynda iň gowy daşary ýurt tejribesini özleşdirmek üçin daşarky bazarlaryň isleglerini hem-de mümkinçiliklerini öwrenmek möhümdir.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ähli ugurlarda telekeçileri giňden goldamak syýasatynyň geljekde hem dowam etdiriljekdigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýlara baglylykda, içerki bazaryň azyk we beýleki ilkinji nobatda zerur bolan harytlar bilen üpjünçiligini gowulandyrmaga degişli anyk tabşyryklary berdi. Bar bolan önümçilikleri netijeli ulanyp, öndürilýän önümleriň, edilýän hyzmatlaryň möçberini we görnüşlerini artdyrmak zerurdyr.

Ýurdumyzda azyk bolçulygyny ygtybarly üpjün etmekde, azyk howpsuzlygyny berkitmekde hususy taraplaryň önümçilikleriniň gerimini mundan beýläk hem giňeltmek, ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli ýerli gök-bakja önümlerini, miweleri, ot-iýmlik ekinleri ösdürip ýetişdirmekde, ýer böleklerini resmileşdirmekde we azyk harytlaryny öndürmekde olara ýardam bermek babatda degişli görkezmeler berildi.

Milli Liderimiz ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň özümizde öndürilýän möçberlerini artdyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamanyň taslamasyny taýýarlap, Ministrler Kabinetiniň garamagyna hödürlemegi tabşyryp, dünýä bazarlarynda we hyzmatdaş ýurtlarda harytlaryň birža bahalarynyň üýtgemegine yzygiderli syn edip durmagy wise-premýerden talap etdi. Şeýle hem ýurdumyzda öndürilýän önümleriň Döwlet haryt-çig mal biržasynda ýokary bäsleşik esasynda amatly bahalardan eksport edilmegini gazanmak wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçiriljek Bütindünýä sergisine ýokary derejede taýýarlyk görmegi hem-de sergide Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten sepgitlerini we gazanan üstünliklerini giňden görkezmegi tabşyrdy.

Şeýle hem sanly ulgam arkaly ýerli we daşary ýurtly alyjylar üçin ýurdumyzda öndürilýän önümleriň sanawy, hili, bahasy baradaky türkmen we daşary ýurt dillerindäki maglumatlaryň elýeterli bolmagyny üpjün etmek möhümdir diýip, milli Liderimiz aýtdy we wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän şu ýylyň başyndan bäri dürli medeni çäreler, şol sanda baýramçylyk senelerine bagyşlanan döredijilik bäsleşikleri, duşuşyklar, medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp, ulanylmaga berilmegi mynasybetli dabaralar geçirildi.

Daşary ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek boýunça işler dowam etdirilýär.

Medeniýet ulgamyna degişli ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň gurluşynda sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy bölümleri döredildi. Şeýle hem medeniýet ugurly ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde döwrüň talabyna laýyk gelýän täze ugurlary açmak, okatmagyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, sanly ulgamy kämilleşdirmek boýunça hem işler ýerine ýetirildi.

Şu ýylyň 22 — 27-nji iýuny aralygynda Lebap welaýatynda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi.

Döwrüň talaplaryna laýyklykda, medeniýet edaralarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmek, ýurdumyzyň medeni kuwwatyny artdyrmak boýunça işler dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de durmuş ugurly döwlet syýasatynyň möhüm ynsanperwer ugry hökmünde medeniýet ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmegiň ähmiýetini nygtap, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýaşlaryň tebigy zehinini we sungata höwesini ösdürmek, aýdym-saz sungatymyzy, gadymy medeni mirasymyzy düýpli öwrenmek boýunça alnyp barylýan işleri döwrüň talabyna görä guramagyň zerurdygyny nygtady.

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk ýubileýi mynasybetli geçirilýän döwlet we medeni-köpçülik çärelerini, baýramçylyk hem-de teatrlaşdyrylan dabaralary döwrebap guramaga taýýarlyk görmek babatda hem tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz soňky ýyllarda döredilen pudak düzüminden netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny aýdyp, elektron kitaphana ulgamynyň maglumat binýadyny we sanly kitaphana hyzmatlarynyň gerimini has-da giňeltmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz medeniýet edaralarynda sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça işleri işjeňleşdirmegiň hem-de elektron petekleri we hasaba alyş kartlaryny girizmek boýunça zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny nygtady. Ilatyň sanly ykdysadyýet we maglumat howpsuzlygy babatda bilimini artdyrmak boýunça köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde wagyz-nesihat işlerini giňden alyp barmak möhümdir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamlarynda şu ýylyň alty aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe ýaşlary ylmy-döredijilik işine giňden çekmek maksady bilen, sanly bilimiň mümkinçiliklerini ulanmak arkaly, okuw dersleri boýunça bäsleşikler geçirildi.

“Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan” hem-de “Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň merkezi edaralarynyň gurluşlary kämilleşdirildi.

Saglygy goraýyş ulgamynda Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasy, “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi, Türkmenistanda ilatyň kesellere garşy göreşmek ukybyny ýokarlandyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnama tassyklanyldy. “Sagdyn ene — sagdyn çaga — sagdyn geljek” atly Milli strategiýa hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Meýilnamasy kabul edildi. Tejribe alyşmak maksady bilen, daşary ýurtlaryň öňdebaryjy klinikalary bilen giň gerimli hyzmatdaşlyk alnyp baryldy.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna 2021-2022-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasyna diňleýjileri kabul etmegiň meýilnamalaryny hem-de diňleýjileri kabul etmek boýunça giriş synaglaryny guramagyň tertibini tassyklamak hakyndaky Buýrugyň, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmek boýunça döwlet toparynyň düzümini tassyklamak hakyndaky Buýrugyň hem-de 2021-nji ýylda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasyny tassyklamak hakyndaky Buýrugyň taslamalaryny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ýaly durmuş ähmiýetli ulgamlaryň kämilleşdirilmegine üns bermegiň möhümdigini aýtdy. Ilatyň bagtyýarlygy we abadançylygy, diýmek, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ähli özgertmeleriniň üstünligi hem şol ulgamlaryň ösüşine gös-göni baglydyr.

Ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaglaryndan başga-da, täze okuw ýylyna hem gowy taýýarlyk görüp başlamaly. Orta we ýokary okuw mekdeplerinde ýeňil, düýpli abatlaýyş işlerini geçirmeli. Sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde çagalaryň tomusky dynç alşyny talabalaýyk guramaly.

Hökümetiň bilim işgärleri bilen geçiriljek maslahatyna gowy taýýarlyk görmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu maslahatda bilim ulgamyny özgertmek boýunça nobatdaky çärelere serediler.

Wise-premýere ýokary okuw mekdeplerine kabul ediş synaglaryna jemgyýetçilik gözegçiligini üpjün etmek, şeýle hem ähli mekdeplerde sanly ulgam boýunça täze okuwlary geçirmäge taýýarlanmak tabşyryldy. Bu işde esasy orun Ylymlar akademiýasyna degişli bolmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz çagalaryň tebigy zehinini hem-de başarnygyny ýüze çykarmak we ösdürmek üçin alnyp barylýan işleri döwrüň talabyna görä guramagy we kämilleşdirmegi, sagdyn, zähmetsöýer, watançy nesilleri ýetişdirmek üçin bilim edaralarynda okuw meýilnamalaryny, maksatnamalary, kitaplary we gollanmalary gaýtadan seljerip, ösen halkara tejribä laýyklykda taýýarlamak üçin gyssagly çäreleri geçirmegi tabşyrdy.

Ykdysadyýetiň pudaklaryny zerur bolan taýýarlykly hünärmenler bilen üpjün etmek üçin ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde täze, döwrebap hünär ugurlaryny kesgitlemek tabşyryldy.

Mümkinçilikleri çäkli çagalaryň okamagy, terbiýelenmegi, jemgyýete uýgunlaşmagy, saglygynyň berkidilmegi üçin ýörite bilim edaralarynda zerur şertleri döretmek möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Olary saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary, şeýle hem kadalara laýyklykda iýmit, okuw enjamlarydyr esbaplary, serişdeler bilen öz wagtynda we yzygiderli üpjün edip durmaly.

Wise-premýere ilata goýberilýän derman serişdeleriniň hem-de çagalar üçin ene süýdüniň ornuny tutýan goşmaça iýmit serişdeleriniň elýeterli we bahasynyň amatly bolmagyny üpjün etmekde ähli zerur çäreleri geçirmek we bu işleri gözegçilikde saklamak, şeýle hem sanly lukmançylyk we bilim ulgamlaryny ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri yzygiderli kämilleşdirip, telelukmançylygy has-da ösdürmek tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň dowamynda degişli resminamalara gol çekip, olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, «Açyk gapylar», hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli deňhukukly hyzmatdaşlyk etmek kadalaryna esaslanýan daşary syýasy strategiýasyna ünsi çekdi.

Biziň ýurdumyz döwletara derejede hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen, köptaraply görnüşde netijeli gatnaşyklara üýtgewsiz eýerýändigini görkezip gelýär. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz mejlise gatnaşýan daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewe ýüzlenip, şu ýylyň ikinji ýarymynda birnäçe halkara çäreleriň we maslahatlaryň hem-de beýleki döwletleriň ýolbaşçylarynyň ýurdumyza saparlarynyň meýilleşdirilendigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin düýpli taýýarlyk görmegiň zerurdygyny nygtady we bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitde işleriň ýagdaýy hem-de şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň jemleri barada hasabat berdi. Hususan-da, gowaça ideg etmek boýunça alnyp barylýan işleriň ýagdaýy hem-de Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyldy.

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň netijeleri, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli açylmagy meýilleşdirilýän desgalaryň — “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge görülýän taýýarlyk hem-de gowaça agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda edilýän ideg işleri barada hasabat berdi.

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň jemleri hem-de gowaçanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek ugrunda alnyp barylýan çäreler barada hasabat berdi.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada habar berildi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew sebitde şu ýylyň birinji ýarymynda alnyp barlan işleriň netijeleri, Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek, Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllygyny mynasyp garşylamak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Oba hojalyk toplumy boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň ösüşi 105,2 göterime, şol sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 105,6 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 101,3 göterime hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 103,6 göterime deň boldy. Maýa goýumlaryny özleşdirmegiň meýilnamasy 125,9 göterim ýerine ýetirildi.

Häzirki wagtda welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işlerini bellenen möhletinde talabalaýyk ýerine ýetirmek, geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekiljek meýdanlary ekiş möwsümine taýýarlamak, gowaça hem-de beýleki oba hojalyk ekinlerine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek boýunça zerur işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýere, welaýatlaryň we etraplaryň häkimlerine, oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, oba hojalygyny ösdürmek, aýratyn-da, pagtanyň öndürilýän mukdaryny artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen bagly meselelere ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzir galla oragy tamamlandy diýen ýaly. Ýygnalyp alnan dänäniň möçberi 1 million 400 müň tonnadan hem geçdi. Bu bolsa ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün edýändigini tassyklaýar. Gallanyň özümizden artýan bölegini, gerek bolsa, daşary ýurtlara-da eksport edip bolar.

Meýdanlarda gowaçanyň hem bol hasyly ýetişdirilýär. Pagtanyň örän möhümdigini göz öňünde tutup, onuň bol hasylyny almak üçin zerur bolan ähli agrotehniki işleri öz wagtynda we ýokary hilli geçirmeli. Oba hojalyk tehnikalaryny hem ýygyma gowy taýýarlamaly diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz wise-premýerler M.Geldinyýazowa we E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, olaryň ünsüni pandemiýa bilen bagly meselelere çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ylmy edaralaryň häzirki döwürde oba hojalyk, aýratyn-da, suw meselesiniň, şeýle hem ekinleriň hasylyny ýokarlandyrmagyň, täze ýerleri özleşdirmegiň üstünde has köp işlemelidigi bellenildi.

Biz suw tygşytlaýjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmalydyrys. Bu işde beýleki ýurtlaryň öňdebaryjy tejribesini giňden peýdalanmalydyrys. Garagum sähramyzyň ekologiýa ýagdaýyny mundan beýläk-de gowulandyrmak boýunça bellän maksatnamamyzy durmuşa geçirmegi çaltlandyrmalydyrys diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şu ýylyň alty aýynda käbir azyk harytlarynyň öndürilýän möçberiniň azalmagy bilen bagly, içerki bazary doly möçberde ýerli gök-bakja, miwe önümleri, ýeralma, mal we guş eti, ýumurtga, ösümlik ýagy hem-de beýleki azyk önümleri bilen üpjün etmekde zerur işleri tapgyrlaýyn we maksatnamalaýyn durmuşa geçirmeli diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk maksatly ekin we öri meýdanlarynyň maksadalaýyk hem-de netijeli ulanylmagyny gazanmak üçin degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Oňyn halkara tejribeden ugur alyp, oba hojalyk ekinleriniň hasylyny ýokarlandyrmak we tohumçylygyny gowulandyrmak boýunça zerur işleri geçirmeli. Pudaga sanly ulgamy ornaşdyrmaly hem-de oba hojalyk önümlerini öndürijiler üçin usuly-gollanma kitapçalaryny taýýarlamaly diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Döwlet Baştutanymyz her welaýatda ýer bölekleriniň gaznasyny döretmek hem-de önümçilik maksatly taslamalara maýa goýmaga isleg bildiren taraplara bökdençsiz ýer böleklerini bölüp bermegi we bu işleri çaltlandyrylan tertipde resmileşdirmegi ýola goýmagy tabşyrdy.

Bellenilişi ýaly, içerki bazaryň ýagdaýyndan ugur alyp, döwlet tabşyrygy esasynda gowaça we bugdaý meýdanlarynyň möçberlerine gaýtadan seljermeleri geçirmeli. Ekin meýdanlarynyň hasylyny ýokarlandyryp, beýleki oba hojalyk önümleriniň öndürilişini hem artdyrmaly.

Halkara tejribeden ugur alyp, iri suw geçirijilerini, howdanlary we kölleri ulanmagyň iň täze tilsimatlaryny ornaşdyrmaly. Suw tygşytlaýjy usullary giňden ulanyp, sarp edilýän suw serişdeleriniň doly hasaba alynmagyny we bu işe sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyny üpjün etmeli.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalyk toplumynda şu ýyl üçin göz öňünde tutulan maýa goýumlarynyň özleşdirilmegini Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça birinji ýarym ýyllykda ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi.

Geçen alty aýyň dowamynda Mejlisiň maslahatlarynyň ikisi geçirilip, Türkmenistanyň kanunlarynyň 40-sy hem-de Mejlisiň kararlarynyň 41-si kabul edildi.

Ýylyň başyndan bäri kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň ýerine ýetirilişi boýunça degişli seljerme işleri yzygiderli alnyp baryldy. Iş toparlarynda birnäçe ugurlar boýunça kanun taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär.

Halkara hyzmatdaşlygy, şol sanda parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň we kanunçykaryjylyk babatda dünýä tejribesini öwrenmegiň hem-de BMG-niň we beýleki abraýly halkara guramalaryň wekilhanalary bilen gatnaşyklaryň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri barada habar berildi.

Ýylyň birinji ýarymynyň dowamynda Mejlisde kanunçykaryjylyk işini kämilleşdirmek we döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek bilen baglanyşykly okuw maslahatlary geçirildi. Şeýle hem Mejlisiň wekilleri iri halkara düzümler bilen bilelikde guralan çärelere gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda döwrebap kanunçylyk hukuk binýadyny döretmekde deputatlaryň işiniň ähmiýetini belledi. Milli Liderimiz mähriban halkymyzyň gadymdan gelýän demokratik gymmatlyklaryny hem-de kanunçykaryjylyk babatda halkara tejribäni nazara almak bilen, döwletiň hukuk we ykdysady esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam edýän täze Kanunlary işläp taýýarlamaga aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisinde Mejlis tarapyndan kabul edilen täze Kanunlara hem-de hereket edýän käbir resminamalara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakyndaky resminamalara garaldy hem-de makullanyldy.

Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin, Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hem-de Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018 — 2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamalaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, olardan gelip çykýan wezipeleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň meseleleri boýunça teklipler öwrenilýär.

Halk Maslahatynyň agzalary Mejlisde kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça döredilen iş toparynyň mejlislerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda milli kanunçylygyň esaslary boýunça hünär derejesini ýokarlandyrmak barada meýilnama esasynda guralan okuwlara gatnaşdylar.

Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ýerlerde döwletimiziň ynsanperwer içeri we daşary syýasatyny, milli kanunçylygy, raýatlaryň hukuklaryny we borçlaryny düşündirmek, milli däp-dessurlary, sagdyn durmuş ýörelgelerini, tebigaty goramak barada wagyz-nesihat etmek çärelerini geçirdiler.

Hormatly Prezidentimiz türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onda hakyky demokratik ýörelgeleri berkarar etmek boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň işiniň örän wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz Garaşsyz Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, Kanunyň hökmürowanlygyny, jemgyýetiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde öz raýatlarynyň bähbitleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary hökmünde yglan edendigini nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň alty aýynda halk hojalyk toplumynyň pudaklarynyň ýerine ýetiren işleriniň netijelerini jemledi. Hormatly Prezidentimiz döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekip, ýakyn geljek üçin esasy wezipeleri kesgitledi.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, nesip bolsa, sentýabrda möhüm waka — berkarar döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy giňden belleniler. Şunuň bilen baglylykda, bu şanly senä bagyşlanan esasy mejlis 25-nji sentýabrda geçirilse, 26-njy sentýabrda bolsa zähmetde gazanan üstünlikleri üçin sylaglara mynasyp bolan raýatlary döwlet sylaglary bilen sylaglamak dabarasy geçirilse, 27-nji sentýabrda hem ata Watanymyzyň baş baýramyny — Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly ýubileýini uly dabaralara besläp belläp geçsek, maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.

Koronawirus pandemiýasynyň ýurdumyzyň içerki ykdysady işjeňligine ýetirýän ýaramaz täsiri dowam edýär. Muňa garamazdan, statistik maglumatlar dünýä ykdysadyýetindäki meseleler bilen bagly Hökümetiň netijeli çäreleri görýändigini görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ýurdumyzy 2025-nji ýyla çenli durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, geçen ýarym ýylda dünýä ykdysadyýetini ösdürmekde döwletimiziň ornuny berkitmek boýunça işler dowam etdirildi. Bäsleşige ukyply, ýokary hilli, içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýän dürli görnüşli harytlary öndürýän innowasion senagat kärhanalaryny döretmek işleri depginli alnyp baryldy.

Daşary syýasatymyz hem üýtgewsiz dowam edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenýän ýylynda hem, ozalkysy ýaly, Birleşen Milletler Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropa Bileleşigi, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy hem-de beýleki halkara guramalar bilen energetika we suw howpsuzlygyny üpjün etmek, ekologiýa meselelerini çözmek boýunça ysnyşykly gatnaşyklar alnyp barylýar.

Ulag üpjünçilik, bilim we medeniýet ulgamlaryny ösdürmek, adam hukuklaryny hem-de azatlyklaryny goramak, ählumumy howpsuzlygy berkitmek bilen bagly işjeň hyzmatdaşlyk dowam edýär.

Döwlet Baştutanymyz içeri syýasatyň esasy ugurlary barada aýdyp, birnäçe anyk mysallary getirdi. Ýurdumyzda ygtybarly salgyt-býujet we pul-karz syýasaty goldanylýar, hususy we döwlet üpjünçilik ulgamlaryna goýulýan maýa goýumlarynyň möçberi barha artýar. Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen kynçylyklara garamazdan, jemi içerki önümiň ösüşi ýokary derejede, ýagny 6,1 göterim möçberinde saklanylýar.

Senagat hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen dowam etdirilýär. Häzirki döwürde umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desganyň gurluşygy alnyp barylýar.

Oba milli Maksatnamasyna laýyklykda, hasabat döwründe ýurdumyzda 1 milliard manatdan hem köp möçberde düýpli maýa goýumlary-da özleşdirildi diýip, milli Liderimiz geçen ýarym ýylda 32 sany iri desganyň, meýdany 325 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlarynyň, şol sanda umumy bahasy 640 million manatdan hem geçýän, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurlup, ulanmaga berlendigini kanagatlanma bilen belledi.

Senagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, mekdeplerdir dükanlar we beýleki desgalar göz öňünde tutulan möçberde işe girizildi. Bir million 400 müň tonna bugdaý hasyly ýygnalyp alyndy. Bu bolsa ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün edýär.

Energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek boýunça syýasat hem bellenilen meýilnamalara laýyklykda dowam edýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy, şeýle hem beýleki sebit taslamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisini gurmak üçin alnan karz serişdeleri boýunça hem öz wagtynda Hytaý bilen hasaplaşygyň geçirilendigini aýtdy. Häzirki wagtda tebigy gazy satmakdan alynýan girdeji döwletiň gaznasyna gönükdirilýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, eksport edilýän harytlaryň möçberlerini artdyrmagyň, elektron senagatyny döretmegiň döwlet maksatnamalary hem netijeli amala aşyrylýar.

Döwlet Baştutanymyz möhüm wezipelere ünsi çekip, heniz çözülmegi köp zähmeti talap edýän meseleleriň hem bardygyny aýtdy.

Ýurdumyzyň ykdysady we maliýe durnuklylygyny üpjün etmek, ilatyň iş bilen üpjünçilik derejesini ýokarlandyrmak, göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň möçberini artdyrmak möhüm ugurlaryň hatarynda görkezildi. Şu meseleler we ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak, walýuta serişdeleriniň gelip gowuşmagyny üpjün etmek, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryna sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak häzirki döwürde ähli ýolbaşçylar üçin ileri tutulýan ugurlar bolmagynda galýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Esasy zat bolsa bilim ulgamyny ösdürmäge köp möçberde serişde goýulmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Ýokary girdejili döwletleriň hataryna üstünlikli geçen ýurtlaryň öz bilim ulgamyny ösdürmek üçin ep-esli serişde goýberendigini halkara tejribe görkezýär. Hökümetiň bilim babatda strategik işleri çaltlandyrmagy we amala aşyrmagy Garaşsyz döwletimiziň dünýä giňişliginde bäsdeşlige ukyply ykdysadyýete goşulmagy üçin esas döreder diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Dürli derejedäki bilim ulgamy bilen zähmetiň arasynda ylalaşylan okuw maksatnamalaryna döwlet serişdeleriniň netijeli çekilmegi adam maýasyny we ilatyň hünär endiklerini ýokarlandyrar.

Bu çäreler ýurdumyzyň ykdysady ösüşi, dünýä ykdysadyýetine mundan beýläk-de goşulmagy üçin esaslary üpjün eder. Şeýle hem zähmet bazarynyň talaplaryny hasaba almak bilen, gowy taýýarlanan raýatlaryň girdejileriniň artmagynyň hasabyna durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna şert döreder.

Ykdysadyýetde döwletiň gatnaşyk paýyny azaltmak we hususy pudagy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işleriň hem güýçlendirilmegine aýratyn üns berildi.

Hususylaşdyrmagyň sanawyna energetika, ulag we aragatnaşyk pudaklarynyň aýry-aýry döwlet kärhanalaryny, üpjünçilik desgalaryny, şeýle hem köp sanly beýleki desgalary goşmaly diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýnamalaryň ýerleşdirilmegini, gazna bazarynyň we açyk bäsleşikli söwdalaryň guralmagyny hususylaşdyrmagyň esasy usullary hökmünde kesgitledi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň ikinji ýarymynda birnäçe möhüm halkara we içerki döwlet çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly ýubileýini, şeýle hem berkarar döwletimiziň Bitaraplyk baýramyny giňden belläp geçeris diýip, döwlet Baştutanymyz ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryndan bu çäreleriň örän ýokary derejede geçirilmegini talap edýändigini belledi.

Milli Liderimiz çykyşyny tamamlamak bilen, geçen ýarym ýylyň görkezijileriniň, umuman, kanagatlanarly bolandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ähli ýolbaşçylaryna geçen alty aýda edilen işleriň netijeleri boýunça öňümizdäki günlerde maslahatlary geçirmegi tabşyrdy.

Welaýat häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara bolsa 1-nji awgustdan 1-nji sentýabra çenli «Awazada», «Arçmanda» we «Ýylysuwda» ýa-da ýurdumyzyň beýleki şypahanalarynda dynç almaga rugsat berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer E.Orazgeldiýewe ýüzlenip, gözegçilik edýän toplumynyň pagta ýygymy bilen bagly ýolbaşçylary bilen maslahatlaşmagy we degişli çözgüt kabul etmegi tabşyrdy.

Şu günki mejlisiň dowamynda ýolbaşçylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak meselelerine seredildi, ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalar kabul edildi diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow garamagynda wezipä täze bellenen ýolbaşçylar bolan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna gözegçilik edýän ulgamlarynda ýygnaklary geçirmegi hem-de olary işgärler bilen tanyşdyrmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlarda we Aşgabat şäherinde alnyp barylýan işlere gözegçiligi güýçlendirmek, şeýle hem olary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we häkimleriň jogapkärçiligini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, Ç.Gylyjowy Ahal welaýaty, S.Berdimuhamedowy Balkan welaýaty, M.Geldinyýazowy Daşoguz welaýaty, Ş.Abdrahmanowy Lebap welaýaty, E.Orazgeldiýewi Mary welaýaty, Ç.Purçekowy Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edip bellemek hakyndaky Karara gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34077

10.07.2021
2021-nji ýylyň iýuny: döwlet Baştutanymyzyň daşary syýasy başlangyçlaryna eýerip

Iýun aýynyň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan «Açyk gapylar» hem-de Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekdäki giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynyň üstünliklere beslenmeginiň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Şol aýyň dowamynda ýurdumyzda we daşary döwletlerde türkmen tarapyndan möhüm işewür duşuşyklar, syýasy gepleşikler, işewürler maslahatlary, medeni çäreler, sergiler, maslahatlar we beýleki ähmiýetli çäreler geçirildi.

Tomsuň birinji aýynyň başy Çagalary goramagyň halkara gününiň giňden baýram edilmegine beslendi. Resmi taýdan milli baýramlaryň sanawyna girizilen bu şanly sene Türkmenistanyň çagalaryň hukuklary we bähbitleri babatda BMG-niň esasy ýörelgelerine ygrarlydygynyň nyşanyna öwrüldi.

1-2-nji iýunda Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekiliýeti sanly ulgam arkaly Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament assambleýasynyň ikinji Baş maslahatyna gatnaşdy. Bu maslahat utgaşykly görnüşde Pakistanyň Yslamabat şäherinde geçirildi. “Sebitde goşulyşmak üçin parlament hyzmatdaşlygyna goldaw bermek” YHG-ä agza ýurtlaryň parlamentleriniň ýolbaşçylaryny we wekillerini birleşdiren iki günlük forumyň esasy mowzugy boldy.

Şu ýylyň martynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk etmek Türkmenistana geçirildi. Şunuň bilen baglylykda, degişli Konsepsiýa işlenip taýýarlanyldy. Ol sebitde durnukly ykdysady ösüşi ilerletmäge gönükdirilendir. Munuň özi ýurdumyzyň bu jogapkärli wezipäni ýerine ýetirmäge hemmetaraplaýyn oýlanyşykly, ahyrky anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen çemeleşmesine, ileri tutulýan sebit we ählumumy wezipeleri çözmekde işjeň orny eýeleýändigine şaýatlyk edýär.

Abraýly halkara we sebit guramalary bilen köpugurly hyzmatdaşlyk milli Liderimiziň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. Şol strategiýa parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk hem-de gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýar.

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen hyzmatdaşlyk hem bu babatda mysal bolup biler. 2-nji iýunda Daşary işler ministrliginde geçirilen duşuşygyň barşynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenilen ýolbaşçysy, ilçi Jon MakGregor däbe öwrülen gatnaşyklaryň ösdürilmegini hemmetaraplaýyn goldamaga taýýardygyny tassyklady.

Şol gün ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda Halkara Migrasiýa Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebit utgaşdyryjysy, HMG-niň Türkmenistandaky, Gazagystan Respublikasyndaky, Gyrgyz Respublikasyndaky, Özbegistan Respublikasyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Zeýnal Gajiýew bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Onuň çäklerinde guramanyň dürli sebit taslamalaryna ýurdumyzyň işjeň gatnaşmagyny nazara almak bilen, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny berkitmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

3-nji iýunda ýurdumyzda Bütindünýä welosiped güni köpçülikleýin welosipedli ýöriş bilen dabaralandyryldy. Bu şanly sene hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjyna laýyklykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen esaslandyryldy. Halkara baýramçylyk parahatçylygyň wekili hökmünde sporty wagyz etmek hem-de netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin täze mümkinçilikleri açmak bilen, munuň özi milli Liderimiziň bedenterbiýe-sagaldyş hereketini ösdürmäge uly goşandynyň we oňa ýokary baha berilmeginiň aýdyň subutnamasydyr.

3-4-nji iýunda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde iş saparynda bolup, XXIV Peterburg halkara ykdysady forumynyň işine gatnaşdy.

Türkmenistanyň wekiliýeti dünýä ykdysadyýetiniň has möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin açyk meýdança öwrülen foruma gatnaşmagynyň çäklerinde ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi. Dürli ugurlarda türkmen-rus hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

5-nji iýunda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli “Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek boýunça döwlet syýasaty: ýetilen sepgitler we wezipeler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Tebigata aýawly garamak, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljek nesillerimiz üçin gorap saklamak milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar diýip, maslahata gatnaşyjylar bellediler.

5-6-njy iýunda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça türkmen wekiliýeti Owganystanda gulluk iş saparynda boldy. Geçirilen syýasy geňeşmelerde iki goňşy ýurduň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy bilen bagly meselelere garaldy.

Ýewraziýa yklymynda möhüm energetika taslamalarynyň biri bolan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy, şeýle hem ýurdumyzdan Owganystana iberilýän elektrik energiýasyny artdyrmagyň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Taraplar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň arasynda gazanylan ylalaşyklara laýyklykda, bilelikdäki meýilnamalary we taslamalary ara alyp maslahatlaşdylar.

7-nji iýunda Türkmenistanyň we Serbiýa Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň arasynda onlaýn duşuşyk geçirildi. Onda döwletara hyzmatdaşlygyň “Ýol kartasynyň” taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça ylalaşyk gazanyldy. Ol köpugurly ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen anyk çäreleriň sanawyny öz içine alar.

Iýun aýynyň birinji ongünlüginde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň hem-de Türkmenistanyň söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylary tarapyndan bilelikde guralan “Işewürligi kämilleşdirmek we ösdürmek üçin şertler” atly onlaýn maslahat geçirildi. Onda hususy telekeçileri höweslendirmek we goldamak, söwda-ykdysady gatnaşyklary hem-de maýa goýum hyzmatdaşlygyndaky özara gatnaşyklary giňeltmek, telekeçiligiň eksport kuwwatyny artdyrmak boýunça söwda-senagat edaralarynyň alyp barýan işleri boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

10-njy iýunda Adalat köşgüniň mejlisler zalynda döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Ylymlar güni mynasybetli “Türkmenistanyň Garaşsyzlygy — parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan ösüşler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň 2021-nji ýyl üçin iş meýilnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde geçirilen maslahat Ýokary kazyýet, Daşary işler ministrligi hem-de Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan guraldy.

Maslahata gatnaşyjylar milli Liderimiziň durmuşa geçirýän syýasatynyň netijeli häsiýete eýedigini nygtadylar hem-de soňky ýyllarda adam hukuklary ulgamynda ynsanperwer hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak we giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň döredilendigini kanagatlanma bilen bellediler. “Döwlet adam üçindir!” diýen şygar şol syýasatyň durmuş ugurlydygyny alamatlandyrýar.

10-njy iýunda BMG-niň Aşgabatdaky wekilhanasynyň mejlisler zalynda BMG-niň Taslama hyzmatlary boýunça müdirliginiň (ÝUNOPS) wekilhanasynyň Türkmenistanda işiniň başlanmagyna bagyşlanan dabaraly çäre geçirildi. BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji, BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekili Kristina Weýgandyň çykyşynda belleýşi ýaly, ÝUNOPS-nyň wekilhanasynyň açylmagy BMG-niň ähli agentlikleri bilen milli we sebit derejede bilelikde amala aşyrýan taslamalaryny durmuşa geçirmäge möhüm goşant bolar.

Şol gün Daşary işler ministrliginde wideomaslahat görnüşinde Ýewropa — Kawkaz — Aziýa ulag geçelgesiniň (TRASEKA) Hökümetara toparynyň hemişelik sekretariatynyň Baş sekretary Aset Asawbaýew bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, Türkmenistan TRASEKA-nyň degişli resminamalaryny bilelikde amala aşyrmagy dowam etmäge taýýardyr. Şol resminamalar Aziýa — Ýewropa, Ýewropa — Ýakyn Gündogar, hususan-da, Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe (Lapis Lazuri) hem-de Hazar deňzi — Gara deňiz ugry boýunça üstaşyr ulag ugurlarynyň maýa goýum mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda 9 — 11-nji iýun aralygynda Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde birnäçe netijeli duşuşyklary geçirdi.

Türkmenistanyň Ýakyn Gündogaryň döwletleri, şol sanda BAE ýaly arap dünýäsiniň abraýly we ykdysady taýdan ösen ýurdy bilen gatnaşyklaryny giňeltmegi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridir. Geçirilen duşuşyklaryň jemleri boýunça dostlukly döwletleriň hyzmatdaşlygyny deňhukukly, özara bähbitli esasda işjeňleşdirmäge gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.

11-nji iýunda Türkmenistanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda türkmen-ukrain gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şeýle hem şol gün daşary syýasat edarasynda Ýaponiýanyň Owganystan we Pakistan boýunça ýörite wekili, ilçi Katsuhiko Takahaşi bilen wideoduşuşyk geçirildi. Onuň barşynda iki ýurduň owgan meseleleri boýunça garaýyşlary beýan edildi. Ýapon tarapy Türkmenistanyň garaýşyny doly goldamak bilen, ýurdumyzyň goldamagynda Owganystanda amala aşyrylýan energetika we ulag taslamalaryna ýokary baha berýär.

15-nji iýunda geçirilen “Merkezi Aziýada we Owganystanda zenanlaryň ykdysady hukuklarynyň hem-de mümkinçilikleriniň ösdürilmegi” atly halkara onlaýn forumda zenan telekeçiligini goldamak meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu çäre BMG-niň Ösüş maksatnamasy tarapyndan guraldy.

Gender deňligini üpjün etmek hem-de birmeňzeş mümkinçiliklerdir şertleri döretmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmenistanlylaryň bagtly we abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Merkezi Aziýanyň zenan ýolbaşçylarynyň dialogynyň howandarlygynda geçirilen köptaraplaýyn duşuşyga türkmen tarapyndan Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.

16-njy iýunda Daşary işler ministrliginde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Soleýmanpur bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. “YHG-nyň 2025-nji ýyla çenli döwür üçin garaýşyna” laýyklykda işlenip taýýarlanylan maksatnamalary we meýilnamalary amala aşyrmak üçin YHG-nyň iş depginini artdyrmak hem-de guramanyň beýleki agza döwletleri bilen hereketleri utgaşdyrmak boýunça özara gatnaşyklaryň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şol gün DIM-nde ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň gatnaşmagynda wideomaslahat görnüşinde YHG-nyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk hem geçirildi.

16-njy iýunda onlaýn görnüşde “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” dialogynyň çäklerinde resmi wekilleriň 14-nji maslahaty geçirildi. Onuň barşynda dialogyň täze Konsepsiýasynyň esasy ugurlaryna, şeýle hem “Merkezi Aziýa + Ýaponiýa” dialogynyň daşary işler ministrleriniň 8-nji maslahatynyň gün tertibiniň we maksatnamasynyň taslamasyna seredildi.

Geçen aýyň ortasynda Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Piter Burian Aşgabatda iş sapary bilen boldy. Ol Hökümetiň agzalary bilen duşuşyklary geçirdi. Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasynda emele gelen netijeli hyzmatdaşlyga oňyn baha bermek bilen, taraplar syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň, şol sanda “ÝB — Türkmenistan” bilelikdäki komitetiň çäklerinde hyzmatdaşlygyň işjeňleşendigini kanagatlanma bilen bellediler.

Bilelikde amala aşyrylýan taslamalaryň, şol sanda durnukly ykdysadyýet, oba hojalyk sebitleriniň ösüşi, hususy pudaga goldaw bermek hem-de Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna girmek boýunça tagallalaryna ýardam etmek babatyndaky taslamalaryň wajypdygy nygtaldy.

17-nji iýunda Daşary işler ministrliginde German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Ýerine ýetiriji direktory Mihael Harms bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirildi. Gepleşikleriň barşynda taraplar ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň Germaniýa Federatiw Respublikasynyň söwda-ykdysady toparlary bilen wideoduşuşyk görnüşindäki gatnaşyklaryny işjeňleşdirmegiň zerurdygy nygtaldy.

16 — 18-nji iýun aralygynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleri Parlamentara Bileleşigiň guramagynda onlaýn görnüşinde geçirilen elektron parlament boýunça 9-njy Bütindünýä maslahatyna gatnaşdylar. Parlamentarileriň uzak aralykdan işlemegi üçin mümkinçilikleri döretmek, sanly ulgama geçmek we onuň artykmaçlyklary, parlamentara duşuşyklary giňden peýdalanylýan wirtual görnüşde guramak, kiberhowpsuzlygy üpjün etmek hem-de beýleki meseleler boýunça pikir alşyldy.

21-nji iýunda DIM-nde ÝHHG-niň Milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary komissary Kaýrat Abdrahmanow bilen wideoduşuşyk geçirildi. Adam mümkinçilikleri ulgamyndaky dowam edýän we göz öňünde tutulýan bilelikdäki taslamalara, Türkmenistanyň milletara gatnaşyklar babatyndaky alyp barýan syýasatyny hem-de şu ýylyň aprelinde kabul edilen 2021 — 2025-nji ýyllar üçin adam hukuklary boýunça Hereketleriň milli meýilnamasyny göz öňünde tutmak bilen, geljekki hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryna seljerme berildi.

Geçen aýda ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografiýa toparynyň Assambleýasynyň 31-nji mejlisinde Türkmenistan bu toparyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň 2021 — 2023-nji ýyllar döwri üçin agzalygyna saýlandy. Bu ýurdumyzyň ekologiýany, suw hem-de ýer serişdelerini goramak boýunça halkara we sebit tagallalaryna işjeň gatnaşmaga çalyşýandygynyň ýene-de bir subutnamasy boldy. Ol milli Liderimiz tarapyndan işjeň durmuşa geçirilýän ekologiýa hem-de suw diplomatiýasy bilen berk baglanyşyklydyr.

Häzirki wagtda ekologiýa halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. 21-nji iýunda howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly meseleleri çözmekde ýurt maksatnamalaryny hem-de sebit hereketlerini işläp düzmegi goldamak we Türkmenistanyň mümkinçiliklerini pugtalandyrmak taslamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen guralan utgaşdyryjy gural boýunça ilkinji duşuşyk geçirildi.

Bu taslama Ýaşyl howa gaznasy (ÝHG) bilen ýurdumyzyň netijeli we yzygiderli hyzmatdaşlyga taýýarlygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Ol ýola goýlan kadalara laýyklykda, ÝHG-niň maliýe serişdelerine elýeterliligi üpjün etmek üçin aýrylmaz şert bolup durýar.

22-nji iýunda Türkmenistanyň we Finlýandiýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideoduşuşyk geçirildi. Diplomatlar iki döwletiň daşary syýasat edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetini, BMG-niň hem-de beýleki halkara guramalaryň çäklerindäki gatnaşyklara ygrarlydygyny bellediler.

Milli Liderimiziň baştutanlygynda özbaşdak ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyň çäklerini işjeň giňeldýär. 22-nji iýunda Nýu-Ýork şäherinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň edara binasynda Türkmenistan bilen Niger Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Bilelikdäki Komýunikä gol çekmek dabarasy boldy.

Taraplar iki ýurduň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna we syýasy, ykdysady, medeni hem-de halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gyzyklanma bildirilýändigini bellediler.

Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça geňeşiň (CICA) synçy derejesine eýe bolup, Aziýada parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmek maksady bilen, sebit hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilen halkara forumda 9-njy synçy döwlet boldy. Bu baradaky çözgüt 23-nji iýunda CICA-nyň synçy hem-de hyzmatdaş guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen onlaýn mejlisiň barşynda yglan edildi. Forumyň meýdançasynda netijeli özara hereket etmegiň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

23-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň kömekçisiniň Merkezi Aziýa, jemgyýetçilik diplomatiýasy we metbugat işleri boýunça kömekçisi Jonatan Hennig bilen wideoaragatnaşyk arkaly türkmen-amerikan syýasy geňeşmeleriniň ýarym ýyllyk syn beriji duşuşygy geçirildi. Taraplar sebit howpsuzlygy we Owganystandaky ýagdaýlar bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. “Merkezi Aziýa + ABŞ” we “Türkmenistan — ABŞ — Owganystan” ýaly köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň netijeliligi nygtaldy.

Şol gün “Bir guşak, bir ýol” başlangyjynyň çäklerindäki hyzmatdaşlyk boýunça ýokary derejeli maslahat geçirildi. “Durnukly ösüşiň maksatlarynda pandemiýa garşy göreşmek babatdaky hyzmatdaşlyga ýardam bermek” atly çärä Aziýa — Ýuwaş umman sebiti ýurtlarynyň, Merkezi Aziýanyň, halkara we sebit guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Bu forum ählumumy pandemiýany nazara almak bilen, hyzmatdaşlygy berkitmegiň ýollary barada öz garaýyşlaryny beýan etmäge gatnaşyjylara mümkinçilik döretdi.

Şol günüň ertesi sanly ulgam arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi. Iki ýurduň wekiliýetleri howpsuzlyk ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de gatnaşyklaryň geljekki ugurlaryny kesgitlediler.

Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen däp bolan gatnaşyklary ösdürmek milli Liderimiziň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat boýunça Döwlet ministri Kiýoşi Ejima bilen onlaýn görnüşinde 24-nji iýunda geçiren duşuşygy munuň aýdyň subutnamasydyr.

Esasy ulgamlarda döwletara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen baglylykda, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon we Ýapon-türkmen komitetleriniň işine ýokary baha berildi. Olar gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmekde möhüm orun eýeleýär.

24-nji iýunda Aşgabatda Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýolbaşçylarynyň BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili Kristina Weýgand bilen duşuşygy geçirildi. Onuň gün tertibine hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem ÝUNISEF bilen Türkmenistanyň Hökümetiniň arasynda gol çekilen 2021 — 2025-nji ýyllarda hyzmatdaşlygyň ýurt boýunça maksatnamasyny hem-de ýerlerde ýokary hilli hyzmatlary ornaşdyrmak arkaly durmuş goraglylyk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça DÖM-niň bilelikdäki maksatnamasyny amala aşyrmak bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

ÝUNISEF bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde dürli ulgamlarda, şol sanda bilelikde maliýeleşdirilýän taslamalar we maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär diýip bellenildi.

25-nji iýunda geçirilen “Azyk howpsuzlygy ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk” atly maslahatda azyk pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak hem-de ösdürmek boýunça pikir alşyldy. Ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň, döwlet tarapyndan kiçi we orta telekeçiligiň hemmetaraplaýyn goldanylmagy netijesinde azyk bolçulygyny üpjün etmekde uly üstünlikler gazanylýar. Bu bolsa ilatyň abadan durmuşynyň möhüm şerti bolup durýar.

26-njy iýunda paýtagtymyz Aşgabatda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli “Magtymguly Pyragy we türkmen halkynyň Garaşsyz döwletlilik taglymaty” atly halkara maslahat geçirildi. Amerika, Ýewropa hem-de Aziýa yklymlarynyň ylym, bilim, döredijilik işgärleriniň wekillerini özünde jemlän bu forum “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýylyň möhüm medeni wakasyna öwrüldi.

28-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki geňeş) Baş sekretary Bagdat Amreýew bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň barşynda däp bolan hyzmatdaşlygyň geljegi, Türkmenistanyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine ýörite derejede goşulmagynyň mümkinçiliklerine seredildi.

28 — 30-njy iýun aralygynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Soleýmanpur resmi sapary bilen Aşgabatda boldy. Geçirilen duşuşyklaryň barşynda hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary hem-de öňde geçiriljek möhüm çärelere, şol sanda şu ýylda Türkmenistanyň guramada başlyklyk etmeginiň çäklerinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammitine taýýarlygyň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu abraýly guramanyň işini kämilleşdirmäge gönükdirilen, türkmen tarapyndan işlenip taýýarlanylan Konsepsiýanyň ileri tutulýan ugurlaryna seredildi.

Türkmenistana YHG-niň Baş sekretarynyň iş sapary bilen gelmegi ýurdumyzyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň Söwda hyzmatdaşlygy boýunça çäkli ylalaşygyna goşulyşmagy bilen utgaşdy.

29-njy iýunda Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekiliýeti onlaýn görnüşde “Dawalaryň öňüniň alynmagyna we parahatçylygyň dikeldilmegine zenanlaryň gatnaşygyny hem-de ýolbaşçylyk etmegini giňeltmekde dünýä we sebit birleşikleriniň hem-de meýdançalarynyň orny” atly “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlige gatnaşdy. Bu çäre BMG-niň Ösüş maksatnamasy hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi tarapyndan guraldy.

Çäräniň barşynda Bilelikdäki Beýannama kabul edildi. Onda Merkezi Aziýa boýunça zenanlaryň parahatçylyk dörediji kuwwatyndan we mümkinçiliklerinden has doly peýdalanmagyň netijeli ugurlaryny işläp taýýarlamagyň hem-de tutuş sebitde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmagyň dialogyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenilýär.

Şeýle hem Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyň müdirliginiň hem-de Parlamentara Bileleşigiň onlaýn görnüşde geçen bilelikdäki mejlisine gatnaşdylar.

30-njy iýunda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna, Watanymyzyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna, şeýle hem 2021-nji ýylyň “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” diýlip yglan edilmegine bagyşlanyp, Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda syýasatşynaslaryň we žurnalistleriň gatnaşmagynda sebitleýin hyzmatdaşlyk boýunça halkara mediaforum geçirildi.

Halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak, dürli ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň arasyndaky gatnaşyklary berkitmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Foruma wideoaragatnaşyk arkaly daşary ýurtlaryň görnükli žurnalistleri, syýasatşynaslary, iri sebit guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Dünýäniň 30-a golaý döwletinden köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 100-e golaýynyň wekilleri çärä onlaýn usulynda goşuldylar.

Maslahata gatnaşyjylar maglumat giňişliginde ýola goýlan gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berip, dünýä ýurtlarynyň we halklarynyň arasynda dostluk, ynanyşmak gatnaşyklarynyň ýola goýulmagyna gönükdirilen daşary syýasatyna laýyklykda, Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen syýasy, ykdysady, durmuş hem-de medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça täzelikleri, syn beriji maglumatlary yzygiderli alyşýandygyny nygtadylar.

Halkara bilermenler we ýurdumyzyň hem-de daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýola goýlan gatnaşyklary pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirip, sebitleýin hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam berýän şeýle duşuşyklaryň yzygiderli geçirilmeginiň zerurdygyny bellediler.

Jemläp aýdanymyzda, geçen aýyň möhüm halkara wakalary ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen halkymyzyň abadançylygynyň hem-de rowaçlygynyň bähbidine amala aşyrylýan giň gerimli maksatnamalaryň çäklerindäki ägirt uly işleriň aýdyň subutnamasy boldy.

(TDH).https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33957

09.07.2021
Adamlaryň saglygy we ekologiýa baradaky alada döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary tamamlandy

Türkmenbaşy, 7-nji iýul (TDH). Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün ir säher bilen Hazaryň kenaryna çykyp, irki maşklaryny ýerine ýetirdi we welosipedde gezelenç etdi.

Sagdyn durmuş ýörelgeleriniň işjeň tarapdary, köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi döwlet syýasatynyň möhüm ugry hökmünde kesgitlän milli Liderimiz sport bilen meşgullanmagyň her bir adamyň ýaşaýyş kadasyna öwrülmelidigini ündeýär. Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýokary netijeli sportuň we bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, oňa ilat köpçüliginiň, aýratyn-da, ýaşlaryň işjeň çekilmegine döwlet derejesinde uly üns berilýär. Bu bolsa öňde goýlan belent maksatlara ýetmegiň esasy şerti bolup durýar.

Ähli möwsümlerde bolşy ýaly, tomus paslynyň ir säheriniň özboluşly gözelligi, hoştap howasy hem-de serginligi ynsan ruhuna ýakymly täsir edýär. Ýokary ekologiýa derejesini saklamak boýunça giň gerimli işleriň geçirilýän ýeri bolan Awazanyň bagy-bossanlygy adamlaryň ruhuny göterýär.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň şypaly howasy hem-de dynç alyş amatlyklary türkmen topragynyň bu behişdi künjeginiň sanatoriýa-şypahana, şeýle hem sport merkezine öwrülmegi üçin ähli şertleri döredýär.

Soňky ýyllarda bu ýerde döwrebap sport toplumlary gurlup, olarda sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak bolýar.

Mälim bolşy ýaly, sagdyn we işjeň durmuş ýörelgesiniň tarapdary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan giň gerimli işleri netijesinde sport hereketi ýurdumyzyň ähli künjeklerinde görlüp-eşidilmedik derejä eýe boldy. Sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak arkaly saglygy hemmetaraplaýyn berkitmek bu gün ähli ýaşdaky we hünärdäki adamlary birleşdirýän umumymilli maksada, kuwwatly şerte öwrüldi.

Döwlet Baştutanymyzyň şahsy göreldesi hem-de ruhlandyryjy başlangyçlary netijesinde türkmenistanlylar, aýratyn-da, ýaşlar bedenterbiýe bilen utgaşyp gidýän işjeň dynç alyş ulgamyna çekilýär.

Säher şapagynyň öwüşginleri bilen ajaýyp görnüşi emele getirilýän Hazar deňziniň ekologik taýdan arassa kenarýaka zolagynda welosipedli gezelenç etmek saglygyňy berkitmegiň baş şerti bolup durýar. Çünki welosiped sporty adamyň saglygyny berkidip, ony täze üstünliklere ruhlandyrýar.

Köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň ösdürilmeginde, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmeginde welosiped sportuna möhüm ornuň degişlidigini belleýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sportuň bu görnüşiniň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, welosipedli gezelençleriň wagyz edilmegine möhüm ähmiýet berýär. Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanda köpçülikleýin welosipedli ýörişi geçirmegiň asylly we örän peýdaly däbiň başyny başlady. Bu pikir watandaşlarymyzyň goldawyna eýe bolup, olar ýurdumyzda yzygiderli guralýan giň gerimli çärelere uly höwes bilen gatnaşýarlar.

Milli Liderimiz türkmenistanlylara nusgalyk şahsy görelde görkezýär. Ine, şu ýyl hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä Saglyk güni, Aşgabadyň 140 ýyllygyna hem-de Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan ekologiýa çäresi mynasybetli paýtagtymyzda geçirilen welosipedli ýörişiň başyny çekdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň baştutanlygynda jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgesini berkarar etmek, köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini hem-de ýokary görkezijiler sportuny wagyz etmek, şeýle hem halkara derejeli iri sport döwleti hökmünde Türkmenistany ösdürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Biziň ýurdumyz bu möhüm işe belent ynsanperwer many çaýyp, adamyň mümkinçiliklerini doly açmak üçin şertleriň döredilmegine gönükdirilen Durnukly ösüşiň maksatlaryny amala aşyrmak bilen, olimpiýa maksatlaryna gös-göni eýerýär.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped gününi baýram etmek hakynda ýörite Kararnamany kabul etmegi milli Liderimiziň baştutanlygynda dünýäniň sport giňişliginde uly üstünliklere eýe bolýan Türkmenistanyň gazananlaryna berilýän ýokary bahanyň we ykrarnamanyň aýdyň subutnamasydyr. Munuň özi dünýä bileleşiginiň türkmen Lideriniň ählumumy ösüşiň, parahatçylygyň we rowaçlygyň bähbidine ýöredýän sport diplomatiýasyny biragyzdan goldamagynyň nobatdaky güwäsine öwrüldi.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli gezelenjiniň dowamynda, hemişe bolşy ýaly, beden taýdan taplygyny görkezdi.

Milli Liderimiz işiniň köpdügine garamazdan, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga wagt tapyp, şahsy göreldesinde olaryň artykmaçlygyny, adamyň saglygyna hem-de duýgularyna, immunitetiniň berkemegine, zähmetsöýerlik, maksada okgunlylyk, tutanýerlilik, düzgün-nyzamlyk ýaly häsiýetleri kemala getirmäge bolan oňaýly täsirini tassyklaýar.

Welosiped sporty bilen meşgullanmagyň adamyň saglygyny berkidip, onuň işe ukyplylygyny artdyrýandygy jedelsizdir. Ylmy taýdan tassyklanylyşy ýaly, adam welosiped sürende, bedeniniň ähli möhüm agzalaryny işledýär. Bu bolsa onuň gujur-gaýratyny artdyrýar, güýçlenmegini şertlendirip, ruhy ýagdaýyny gowulandyrýar, ýürek-damar we beýleki keselleriň töwekgelçiligini peseldip, gan basyşynyň durnuklaşmagyna hem-de dartgynlylygyň gowşamagyna ýardam edýär. Welosipediň çarhlarynyň sazlaşykly aýlanmagy beýniniň gan aýlanyşygyny kadalaşdyrýar. Bu bolsa, pikirleniş ukybyny gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.

Ýurdumyzda sportuň bu görnüşiniň muşdaklarynyň günsaýyn artmagy tötänden däldir. Dürli ýaşdaky adamlar üçin elýeterli bolmagy onuň artykmaçlyklarynyň biri bolup durýar, diýmek, ýakymly zadyň peýdaly zat bilen utgaşdyrylmagyny aňladýar.

Arassa howada, aýratyn-da, säher bilen gezelenç etmek oňyn duýgulary döredip, ylham joşgunyny artdyrýar, tutuş günüňe güýç berýär.

Ulagyň ekologiýa görnüşi bolmak bilen, welosiped güneşli ülkämiz boýunça syýahat etmegiň hem ajaýyp serişdesidir. Beden saglygy üçin peýdadan başga-da, welosiped sporty bilen meşgullanmak daşky gurşawyň gözelligini, ajaýyp tebigaty synlamaga mümkinçilik berýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ata-babalarymyz hemişe tebigat bilen sazlaşykda ýaşap, ondan beden we ruhy taýdan güýç, döredijilik ylhamyny alypdyrlar. Munuň özi gündelik durmuşda hem-de türkmen halkynyň baýramçylyklarynda, asylly däp-dessurlarynda, baý döredijiliginde, ajaýyp sungat eserlerinde öz beýanyny tapdy.

Häzirki döwürde tebigata aýawly garamak milli özboluşlylygyň aýrylmaz ölçegleriniň biri bolup, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwrüldi. Sport, saglyk we ekologiýa — biri-birinden aýrylmaz düşünjeler. Ekologiýa ýagdaýy — ýurdumyzda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň we pudaklaýyn maksatnamalaryň, adamlaryň durmuşy üçin oňaýly şertleri üpjün etmäge gönükdirilen iri düzümleýin taslamalaryň möhüm bölegidir.

Ählihalk bag ekmek çäreleri milli Liderimiziň degişli ugurda başyny başlan öňdengörüjilikli strategiýasynyň esasyny düzýär. Olaryň geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ähli şäherdir obalarynda, şol sanda Hazaryň ekologiýa taýdan arassa dynç alyş zolagynda seýilgähleriň we tokaýlaryň meýdany ýylsaýyn giňelýär.

Gözüňi dokundyrýan gök guşaklyklar — tomsuň jöwzasy, tozanly ýeller ýaly howanyň ýaramaz täsirlerinden goraýan ýene-de bir şertdir. Olar howanyň arassalanmagyna, oňaýly howa şertleriniň döremegine, biodürlüligi gorap saklamaga we artdyrmaga ýardam edýär. Şeýle hem olar çölleşmäge we ýerleriň zaýalanmagyna garşy göreşmekde ähmiýetli orny eýeleýär.

Ýurdumyzda eko-sport çäreleri yzygiderli geçirilip, olar sagaldyş we terbiýeleýiş ähmiýetinden başga-da, aň-bilim wezipesini ýerine ýetirip, jemgyýetiň ekologiýa medeniýetini artdyrmaga we kämilleşdirmäge ýardam edýär.

Döwlet Baştutanymyz welosipedli gezelenji Hazaryň kenaryndaky ajaýyp künjekde ýerleşýän gämi duralgasynyň ýanynda tamamlady. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ygtyýaryna gelip gowşan “Rahat” atly täze ýolagçy gämisiniň ilkinji ýüzüşine ak pata bermek çäresine gatnaşdy.

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda gurlan bu ýokary tizlikli ýolagçy gämisi deňizde gezelenç etmegi halaýan syýahatçylar we jahankeşdeler üçin niýetlenendir. Gäminiň umumy uzynlygy 33 metrden gowrakdyr.

Täze gäminiň serkerdesi döwlet Baştutanymyza “Rahat” atly ýokary tizlikli, ähli amatlyklary bolan ýolagçy gämisiniň ilkinji ýüzüşe taýýardygy barada hasabat berdi hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowdan ilkinji ýüzüşe ak pata bermegini haýyş etdi.

Milli Liderimiz egindeşleri bilen ak guwa çalymdaş ak gämä mündi. Döwlet Baştutanymyzyň ak patasy bilen “Rahat” atly gämi gojaman Hazaryň giňişligi boýunça ýüzüşe badalga aldy.

Ýolagçylar üçin ähli amatlyklary bolan gämi rahat ýüzüşi amala aşyrmak, ýüzüşiň dowamynda oňaýly dynç almak hem-de deňiz giňişligini synlamak üçin zerur şertler bilen üpjün edilipdir. Döwrebap bezegi, kenardan 100 mile çenli uzaklykda ýüzüşi amala aşyrmaga mümkinçiligi bolan bu gäminiň tehniki görkezijileri we enjamlaşdyrylyşy häzirki zaman ýolagçy gämilerine bildirilýän ýokary talaplara doly laýyk gelýär.

Bu gäminiň Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasynda gazanylan ýokary derejeli ylalaşyklaryň esasynda ýurdumyz üçin gurlandygyny bellemeli. Munuň özi Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň aýry-aýry sebitleriniň, hususan-da, Tatarystanyň arasynda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň işjeň ösdürilýändiginiň aýdyň beýany bolup durýar.

Öňden gelýän hyzmatdaşlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny yzygiderli pugtalandyrmak ýurdumyzyň amala aşyrýan daşary syýasy ugrunyň hem-de deňhukukly, uzak möhletli we özara bähbitli esasda guralýan halkara hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Biziň ýurdumyz geografik taýdan amatly ýerleşmek bilen, ulag kommunikasiýalarynyň köp şahaly ulgamynyň döredilmegine aýratyn üns berýär. Munuň özi ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösmegine hyzmat etmek bilen çäklenmän, eýsem, tutuş sebitde parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga ýardam edýär.

Bu ugur deňiz ýakasyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde esasy şert bolup durýar. Türkmenbaşydaky Halkara deňiz porty bu babatda nusga alarlyk mysal bolup, ol ýurdumyzyň esasy “deňiz derwezesi” bolmak bilen, sanlyja ýyllaryň içinde Ýewropanyň we Aziýanyň arasynda iri halkara üstaşyr ulag merkezine öwrüldi.

Ýeri gelende aýtsak, halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek hem-de söwda ýollaryny ösdürmek boýunça işleriň çäklerinde Türkmenistan beýleki Hazarýaka ýurtlar ýaly, milli gämiçilik ulgamynyň kuwwatyny artdyrmaga uly üns berýär.

Şeýlelikde, soňky ýyllarda türkmen tarapynyň buýurmasy boýunça döwrebap tankerler hem-de söwda flotunyň beýleki gämileri guruldy we ulanmaga berildi. Olaryň ýokary ulanyş häsiýetnamalary, innowasion tehniki ölçegleri gämileri deňiz arkaly ýük daşamalar bazarynda zerur bolan ulaglaryň hataryna çykarýar.

Ýolagçy gämilerini tehniki taýdan enjamlaşdyrmak we yzygiderli üstüni ýetirmek boýunça hem uly işler alnyp barylýar. “Rahat” atly täze gäminiň portumyza gelmegi munuň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Gojaman Hazaryň tolkunlarynyň arasyndan ýol külterleýän gämi kenardan daşlaşdy. Gözýetimde asman bilen birleşýän ajaýyp deňiz giňişligi haýran galdyrýar. Bu ýerden kenarda ýaýylyp gidýän “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň keşbi has-da gözel görünýär.

Milli Liderimiziň başlangyjy we yzygiderli tagallalary netijesinde, Hazar deňziniň türkmen kenarynda giň möçberli taslamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär. Bu bolsa ýokary halkara ölçeglere kybap gelýän ösen syýahatçylyk hem-de dynç alyş düzümini döretmäge ýardam edýär.

Döwlet Baştutanymyz her bir sebitiň, şol sanda deňizýaka sebitiniň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, onuň mümkinçilikleriniň amala aşyrylmagyna aýratyn üns berýär. Bu bolsa ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge, halkymyzyň abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Awaza öz çäklerini ýylsaýyn giňeldip, Hazaryň türkmen kenaryny innowasion düzümli döwrebap deňiz şypahanasyna öwürýär. Häzir bu ýerde ýokary derejeli myhmanhanalar, köp sanly şypahanalar, çagalar üçin sagaldyş-dynç alyş merkezleri guruldy hem-de gurulmagy dowam etdirilýär. Olar wagtyňy gyzykly geçirmek, birkemsiz dynç almak, saglygyňy berkitmek üçin giň mümkinçilikleri hödürleýär.

Bu şypahana merjeniniň desgalary ýerli tebigy gözellikler bilen sazlaşykly utgaşýar hem-de adam eli bilen döredilen tokaý zolaklary amatly howa şertlerini emele getirýär.

Hazar deňziniň ekologiýa taýdan arassa kenarynyň keşbi gün-günden gözelleşýär. Awazanyň çäginde sagaldyş toplumlarynyň, oýun attraksionlary bolan seýilgäh zolaklarynyň, köpugurly sport toplumlarynyň peýda bolmagy eziz Diýarymyzyň bu künjeginiň özüne çekijiligini has-da artdyrýar.

Özüniň gaýtalanmajak gözelligi bilen haýran galdyrýan Hazaryň keşbi ruhuňy galkyndyrýar. Ajaýyp tebigy ýagdaýlar — tämiz, şypaly howa, arassa altynsow kenar, deňizde suwa düşmek oňat dynç alşy kepillendirýär, kalbyňa rahatlyk çaýyp, gujur-gaýratyňy artdyrýar.

Deňizde ýüzüşiň dowamynda döwlet Baştutanymyz egindeşleri bilen türkmen topragynyň bu ajaýyp künjeginde alnyp barylýan netijeli işleri yzygiderli dowam etmek, Hazaryň ekologiýasynyň ýokary derejesini, onuň biodürlüligini saklamak we künjegiň ösümlik hem-de haýwanat dünýäsini ylmy esasda öwrenmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça pikir alyşdy.

Hazar deňzi — umman gelip çykyşly dünýädäki iň iri içerki suw howdanydyr. Ol deňizleriň hatarynda tutuş adamzadyň gymmatly mirasy bolup, biziň günlerimize çenli tebigatyň ajaýyp künjeklerini, örän baý ösümlik we haýwanat dünýäsini saklap galan suw giňişligidir.

Hazar sebitinde ýaşaýan halklaryň, şeýle hem bütin dünýäniň ilatynyň abadançylygynyň bähbidine daşky gurşawa aýawly çemeleşmek bilen bu baýlyklary gorap saklamak hem-de artdyrmak, deňziň çäksiz hazynalaryny we uglewodorod serişdelerini rejeli peýdalanmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan alnyp barylýan, işjeň ösdürilýän halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde üstünlikli amala aşyrylýan Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň esasyny düzýär.

Mälim bolşy ýaly, biziň ýurdumyz Hazar deňziniň meseleleriniň oýlanyşykly çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça üýtgewsiz öňdäki orny eýeleýär. Öz wagtynda Türkmenistan Hazar deňzinde hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny döretmekde möhüm başlangyçlar bilen çykyş etdi hem-de bu işler häzirki wagtda ekologiýa meselelerini hasaba almak bilen, halkara hukugyň çäklerinde Hazarýaka ýurtlar bilen hyzmatdaşlykda dowam etdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň awgust aýynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen birinji Hazar ykdysady forumynda çykyş edip, Hazaryň ekologiýa deňagramlylygyny, deňziň täsin biologik köpdürlüligini saklamak meselelerine ylmy taýdan çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hazar deňziniň baý tebigy serişdeleriniň aýawly saklanylmagyna hem-de rejeli ulanylmagyna gönükdirilen tebigaty goraýyş çäreleriniň toplumy hökmünde täze Hazar ekologiýasy maksatnamasynyň döredilmegi ugrunda çykyş edýäris diýip, milli Liderimiz belledi. Şol bir wagtyň özünde bu Maksatnama Hazarda ekologiýa ýagdaýynyň monitoringi wezipesini amala aşyryp hem-de kenarýaka ýurtlarynyň hökümetlerine degişli maslahatlary döredip bilerdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow deňiz boýunça şu günki gezelenjiniň dowamynda Hazaryň kenarynda işjeň dynç alşyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak, myhmanlara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak we onuň görnüşlerini artdyrmak boýunça talabalaýyk işleriň amala aşyrylmagy zerurdyr diýip belledi.

Bu möhüm ugurda alnyp barylýan işlerde adam, olaryň bagtyýar durmuşy we amatly dynç alşy hakyndaky alada uly üns berilmelidigi nygtaldy.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň hünärmenleriniň baha bermegine görä hem-de abraýly halkara bilermenleriň netijenamalaryna laýyklykda, Hazar deňziniň türkmen kenary ekologiýa taýdan örän arassa diýlip hasaplanýar.

Ekologiýa taýdan arassa, öňdebaryjy tehnologiýalar şähergurluşyk ulgamynda, nebitgaz pudagynda, himiýa senagatynda, elektroenergetikada, oba hojalygynda möhüm çelgi hökmünde çykyş edýär we umuman, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady maksatnamalaryň, iri halkara we sebit taslamalarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.

Ýurdumyzyň nebithimiýa senagatynyň öňdebaryjysy bolan Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň düýpli döwrebaplaşdyrylmagyny hem-de gaýtadan enjamlaşdyrylmagyny anyk mysal hökmünde getirip bolar, bu işler daşky gurşawa tehnogen taýdan zyýan ýetirmegiň öňüni almaga mümkinçilik berýän iň täze tehnologiýalary peýdalanmak arkaly amala aşyrylýar.

“Ýaşyl port” (Green port) halkara ölçegine laýyklykda, 2018-nji ýylyň maý aýynda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda ulanylmaga berlen Türkmenbaşy şäherindäki täze Halkara deňiz portunyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Türkmenistan ekologiýa meselesi ýaly örän möhüm ugurda halkara hyzmatdaşlygyna işjeň gatnaşyjy bolmak bilen, BMG-niň çäklerinde hyzmatdaşlygy has-da çuňlaşdyrmak hem-de giňeltmek, beýleki iri guramalar we düzümler bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda çykyş edýär hem-de tutuş adamzadyň geljegine dahylly meseleleriň oňyn çözgüdini tapmak boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge ýardam berýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň maslahatlarynda, Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ösüş boýunça “Rio+20” konferensiýasynda hem-de beýleki iri halkara forumlarda öňe süren oňyn başlangyçlary dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe boldy.

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň gämiler toplumynyň üstüni ýetiren täze gämi Hazaryň giňişliginde asuda ýüzüşini dowam etdi.

Syýahatçylar we dynç alýanlar üçin deňiz gezelençlerini guramaga niýetlenen ak gar ýaly gämi ösüşiň we abadançylygyň ýoly bilen öňe barýan ýurdumyzyň täze taryhy eýýamynyň rowaçlyklara beslenýändigini alamatlandyrdy.

Hazar deňziniň baý tebigy mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanylmagy netijesinde, bu ýerde syýahatçylyk we şypahana düzümleri okgunly ösdürilýär. Bu bolsa kenarda we aňyrsyna-bärsine göz ýetmeýän deňiz giňişliklerinde dynç alşy we gezelençleri guramak üçin täze mümkinçilikleri açýar.

Milli Liderimiziň ak patasy bilen badalga berlen “Rahat” atly gämi ilkinji ýüzüşini tamamlap, deňziň kenarynda saklandy.

Döwlet Baştutanymyzyň egindeşleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy bu şanly waka bilen gutladylar we gämä mundan beýläk-de şowly ýüzüşleri arzuw etdiler.

Milli Liderimiz hoşlaşanda, “Rahat” gämisiniň serkerdesine we ekipažyň ähli agzalaryna işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatyna iş saparyny tamamlap, bu ýerden Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline tarap ugrady. Ol ýerde hormatly Prezidentimizi ýurdumyzyň resmi wekilleri ugratdylar.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabada ugramazynyň öň ýanynda degişli ýolbaşçylara sebiti mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine yzygiderli we toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyny aýtdy.

Biraz wagtdan döwlet Baştutanymyzyň uçary Aşgabadyň Halkara howa menziline gondy.

* * *

Şu gün “Rahat” atly täze ýolagçy gämisini asyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeler esasynda dabaraly garşylamak çäresi geçirildi. Kenarda dabara gatnaşyjylar gämini aýdym-sazlar hem-de şowhunly elçarpyşmalar bilen garşyladylar. Milli däp-dessura laýyklykda, gämä alaja dakylyp, ak un sepildi we oňa Hazar deňziniň giňişliklerinde abadan ýüzüş dileg edildi.

Türkmen halkynyň dünýä nusgalyk ýagşy dessurlarynyň berjaý edilmegi täze gäminiň deňziň kenarynda dynç alýanlara ýokary derejeli hyzmatlary ýola goýjakdygyna bolan pugta ynamyň aýdyň beýanyna öwrüldi we paýhasly pederlerimiziň döreden asylly däpleriniň döwrebap derejede ösdürilýändigini äşgär etdi.

Döredijilik toparlaryny, hormatly ýaşululary we kümüş saçly eneleri goýnuna alan “Rahat” gämisi Hazaryň giňişligine ýüzüşe çykdy. Welaýatyň sungat ussatlary, folklor toparlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen täze gelip gowşan ak gämide joşgunly çykyşlaryny dowam etdiler.

Hazaryň ekologiýa taýdan arassa kenarynda milli Liderimiziň aladasy bilen amal bolan dynç alyş mümkinçilikleriniň hözirini görýän ildeşlerimiz türkmenistanlylaryň bagtyýar we abadan durmuşy ugrundaky atalyk aladasy üçin Arkadag Prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33831

08.07.2021
Türkmenistan sebitiň we yklymyň döwletleriniň hyzmatdaşlygynyň köprülerini döredýär

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň ulag-logistika düzüminiň ösüşi bilen tanyşdy

Aşgabat — Türkmenbaşy, 6-njy iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitiň ulag-logistika ulgamyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşmak maksady bilen Balkan welaýatyna iş sapary bilen ugrady. Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

Biraz salymdan soň, hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gondy. Şol ýerde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar.

Howa menzilinden milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda Garabogaz aýlagyna ugrady. Döwlet Baştutanymyz aýlagyň üstünden çekilen, Garabogazy Hazar deňzi bilen birleşdirýän awtomobil köprüsine geldi.

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyzyň üstaşyr ulag mümkinçiliklerini netijeli ulanmak hem-de bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň okgunly ösmegine ýardam etmelidir. Türkmenistan Ýewropanyň we Aziýanyň çatrygynda amatly ýerleşmek bilen, sebitiň we tutuş yklymyň ähli döwletleriniň bähbidine özüniň üstaşyr ulag kuwwatyny artdyrmaga aýratyn ähmiýet berýär.

Hormatly Prezidentimiz ulag desgasynyň ýagdaýy hem-de aýlagyň şahasy bilen tanşyp, degişli ýolbaşçylara täze köprini gurmak hem-de oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan etmegi tabşyrdy. Bu ýol häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmelidir.

Garabogaz aýlagynyň himiýa senagatynda ulanylýan tebigy serişdelere baýdygyny bellemek gerek. Bu ýerde tebigy şertlerde natriý sulfatynyň we beýleki gymmatly duz minerallarynyň senagat möçberinde kristallaşmagy bolup geçýär. Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow bu mesele barada durup geçip, aýlagyň himiki gorlaryny we tebigy aýratynlyklaryny ylmy taýdan düýpli öwrenmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzyň ylmy-barlag institutlarynyň alymlarynyň bu ulgamda işleýän hünärmenler bilen bilelikde zerur işleri geçirmelidigini belledi we birnäçe görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatynyň we ýurdumyzyň beýleki künjekleriniň mineral hem-de çig mal serişdelerini senagat taýdan işjeň özleşdirmegiň zerurdygyny aýdyp, “Garabogazkarbamid” kärhanasynyň gurulmagynyň milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmagyň, diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň ýolunda möhüm ädim, gazhimiýa pudagyny ösdürmekde wajyp tapgyr bolandygyny nygtady. Baý uglewodorod mineral serişdeleriniň netijeli ulanylmagy, pudaga öňdebaryjy tehnologiýalaryň hem-de ylmyň gazananlarynyň işjeň ornaşdyrylmagy netijesinde alnan gazhimiýa önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak geljek üçin esasy wezipelerdir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köpriniň hem-de oňa barýan ýoluň durkunyň täzelenmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini ep-esli ýokarlandyrmaga, halkara üstaşyr ulag düzümini giňeltmäge hem-de goňşy döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam eder. Köprä barýan ýol ýokary tizlikli Aşgabat — Türkmenbaşy awtomobil ýoluna biriger. Bu köpri Türkmenistan — Gazagystan halkara ulag ugrunyň möhüm inženerçilik desgasyna öwrüler.

Döwlet Baştutanymyz öňdebaryjy tejribäniň hem-de innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagynyň bu taslamany durmuşa geçirmekde möhüm talap bolup durýandygyny nygtady. Ýurdumyzyň dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulmagy, “Gündogar — Günbatar” hem-de “Demirgazyk — Günorta” ugurlary boýunça ýollaryň birleşdirilmegi, degişli düzümleriň işiniň kämilleşdirilmegi boýunça wezipeleriň üstünlikli çözülmegine aýratyn üns bermek möhümdir diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikeldilmegine gönükdirilen döwletara üstaşyr geçelgeleriň döredilmegi, Ýewraziýa ykdysady zolaklarynyň birleşdirilmegi Aziýa — Ýuwaş ummany sebitiniň ýurtlaryna çykalgany üpjün etmek üçin möhüm ähmiýete eýedir. Munuň özi, ilkinji nobatda, milli ulag birleşikleriniň umumy bähbitlerini utgaşdyrýan Halkara awtomobil ulaglary birleşigi hem-de Ýewropa Bileleşiginiň we hyzmatdaş ýurtlaryň arasynda “Ýewropa — Kawkaz — Aziýa” ulag geçelgesini (TRASEKA) gurmak boýunça halkara hyzmatdaşlyk maksatnamasyny amala aşyrmagy, tutuş dünýä boýunça ýük daşamak bilen meşgullanýan logistik guramalar bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň netijeliligini üpjün eder. Munuň üçin ulagyň ähli görnüşleriniň — awtomobil, demir ýol, howa, deňiz ulaglarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça milli maksatnamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär.

Bu ulgamyň düzümi kämilleşdirilýär — halkara ülňülere laýyk gelýän ýokary tizlikli awtoulag ýollary çekilýär, demir ýollar, täze howa menzilleri, demir ýol we awtomobil köprüleri gurulýar. Olar diňe ýurdumyzyň sebitlerini däl, eýsem, goňşy döwletleri hem baglanyşdyrýar. Ulag parkynyň üsti täze döwrebap tehnikalar bilen yzygiderli ýetirilýär.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde utgaşykly sebit hem-de sebitara logistik ulgamlary döretmek, Merkezi Aziýa bilen Ýewropany, Hazar, Gara deňizleri, Baltika sebitlerini, Orta we Ýakyn Gündogary, Günorta we Günorta-Gündogar Aziýany baglanyşdyrýan döwletara üstaşyr geçelgeleri kemala getirmek boýunça iri taslamalar amala aşyrylýar. Müňýyllyklaryň dowamynda Ýewraziýanyň halklaryny baglanyşdyran Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmäge gönükdirilen bu taslamalar häzirki taryhy eýýamda döwletara söwda-ykdysady, syýahatçylyk we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Gazagystan — Türkmenistan — Eýran transmilli demir ýolunyň gurulmagy goňşy döwletleriň tagallalarynyň üstünlikli birleşdirilmeginiň aýdyň mysaly bolup hyzmat edýär. Bu ýol sebit we halkara ulag düzüminiň möhüm bölegine öwrüldi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Hazarýaka ýurtlaryň bäşisiniň çägi Aziýany we Ýewropany baglanyşdyrýan hem-de üstaşyr ulag, söwda geçelgeleriniň netijeli işlemegini, Gündogar — Günbatar, Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça ýük daşalmagynyň kadalaşdyrylmagyny üpjün edýän geografik giňişlik bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiziň dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe bolan oňyn başlangyçlary ulag ulgamynda özara gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilendir. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan degişli Kararnamalaryň kabul edilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň ykdysady strategiýasy energetika, senagat, ulag, söwda ýaly ugurlarda iri möçberli taslamalary durmuşa geçirmäge esaslanýar.

Häzirki wagtda Hazar deňziniň ýalpaklygyndaky we kenarýaka zolagyndaky uglewodorod serişdeleriniň gorlarynda netijeli işler alnyp barylýar. Şol bir wagtyň özünde deňiz ýakasynda uglewodorod çig malyny düýpli gaýtadan işlemek hem-de ondan dünýä bazarlarynda uly isleg bildirilýän önümleri, ýagny mineral dökünleri, polimerleri, nebit önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmek boýunça zawodlar gurulýar. Şunuň bilen baglylykda, Hazar deňzini ekologik taýdan goramagyň ygtybarly ulgamyny döretmäge aýratyn üns berilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, bu sebitde gurulýan täze kärhanalaryň, senagat desgalarynyň tebigaty goramak babatdaky ölçeglere we talaplara doly laýyk gelmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem Hazar sebitiniň ýurtlary bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmagyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady. Şol syýasy ugur bolsa oňyn bitaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk hem-de netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýar.

Biziň ýurdumyz bu ugurda yzygiderli ädimleri ätmek bilen, sebit we ählumumy gün tertibiniň wajyp meseleleriniň özara kabul ederlikli çözgütlerini işläp taýýarlamak, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça umumy tagallalara saldamly goşandyny goşýar.

Türkmenistan deňizýaka ýurtlaryň bäşisiniň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam edýän anyk teklipleri yzygiderli öňe sürmek bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklary diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, Hazar sebitiniň ägirt uly tebigy serişdeler, üstaşyr ulag, energetika we senagat kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň tarapdary bolup çykyş edýär. Biz mundan beýläk hem Hazarýaka ýurtlaryň arasyndaky doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, parahatçylyk, dostluk, ylalaşyklylyk deňzi hökmünde gojaman Hazaryň derejesini berkitmäge hemmetaraplaýyn ýardam bereris. Bu sebitiň halklaryny köpasyrlyk taryhy-medeni gatnaşyklar birleşdirýär diýip, milli Liderimiz nygtady.

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň mundan beýläk-de ösdürilmegi ýurdumyzyň halkara söwda gatnaşyklaryny giňeltmäge gönükdirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Hazaryň sebitleýin logistika merkezini döretmek pikirine ünsi çekdi. Bu merkez Aziýany Ýewropa bilen baglanyşdyrýan, şol sanda Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe ugry boýunça (Lapis Lazuli) täze üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek we netijeli ulanmak ulgamynda goňşy döwletleriň bilelikdäki işini utgaşdyrýan düzüm bolmalydyr.

Milli Liderimiz şeýle hem bu künjegiň tebigy baýlyklaryny, şol sanda melhemlik mineral çeşmelerini rejeli ulanmak meselelerini çözmäge hem-de sebitde syýahatçylygy mundan beýläk-de ösdürmäge ylmy taýdan çemeleşmegi tabşyrdy. Munuň özi raýatlarymyzyň abadançylygyň bähbidine ýurdumyzyň senagat, üstaşyr ulag we syýahatçylyk kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga ýardam berer diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz daşary döwletler bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde möhüm orun eýeleýän Balkan welaýatynda üstaşyr ulag geçelgesiniň geçirijilik ukybynyň yzygiderli artdyrylýandygyny belläp, degişli ýolbaşçylara Jebel şäherçesiniň golaýyndaky Halkara howa menziliniň gurluşygynyň taslamasyny çalt işläp taýýarlamak boýunça anyk görkezmeleri berdi. Milli binagärligiň däpleriniň hem-de dünýäniň bu ulgamda gazanan tejribesiniň utgaşdyrylmagy, işleriň ýokary hiliniň, bu ýerleriň ekologiýasynyň nazara alynmagy gurluşyk işlerine bildirilýän esasy talaplardyr diýip, milli Liderimiz nygtady we öňde goýlan wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna geldi we menziliň işi bilen tanyşdy. “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň ýolbaşçysy Halkara deňiz menzilinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz sebitiň esasy üstaşyr ulag merkezine öwrülen portuň işine dünýä tejribesiniň öňdebaryjy gazananlaryny we innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de toplumyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň doly güýjünde işlemegini üpjün etmek meselelerine üns bermek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we öňde goýlan wezipeleri çözmegiň, işe hemmetaraplaýyn çemeleşmegiň wajypdygyny nygtady, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow elektromobilde Halkara deňiz portunyň çäklerinde alnyp barylýan işleri synlady. Özüniň üstaşyr ýük geçirijiligi hem-de döwrebap derejede enjamlaşdyrylyşy babatda birnäçe halkara güwänamalaryna mynasyp bolan bu toplum Türkmenistanyň yklymara ulag-logistik merkezi hökmündäki derejesini pugtalandyrdy. 2018-nji ýylyň maý aýynda Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz portunyň ulanylmaga berilmegi Merkezi Aziýanyň we Hazar sebitiniň ýurtlarynyň ählisi üçin şanly waka öwrüldi. Onuň doly kuwwatynda işledilmegi sebitiň döwletleriniň halkara ykdysady gatnaşyklar ulgamyna okgunly goşulyşmagyna, yklymyň iri üstaşyr ulag merkezi hökmünde Türkmenistanyň ornuny pugtalandyrmaga ýardam eder.

Häzirki döwürde Aziýany we Ýewropany baglanyşdyrýan hem-de üstaşyr ulag, söwda geçelgeleriniň netijeli işlemegini üpjün edýän Türkmenbaşynyň Halkara deňiz menzili Gündogar — Günbatar, Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça ýük daşalmagyny şertlendirýän wajyp logistik merkez bolup durýar. Menziliň umumy eýeleýän meýdany 1 million 358 müň inedördül metrden gowrakdyr. Onuň gämi duralgasynyň umumy uzynlygy 3 müň 500 metre deň bolup, bu ýerde birbada birnäçe ýük we ýolagçy gämileriniň gelmegi, gitmegi hem-de olara degişli hyzmatlaryň ýola goýulmagy üçin ýokary derejeli mümkinçilikler bar.

Tehnikanyň iň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylan Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny Ýewropa ýurtlarynyň, Ýakyn we Orta Gündogaryň haryt we çig mal bazarlaryna, Hindi ummanynyň sebitlerine çykmak üçin amatly şertleri üpjün edýär. Toplumyň düzüminde parom, ýolagçy we konteýner terminallary, şeýle hem gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodlary hereket edýär. Mundan başga-da bu ýerde kenar düzüminiň köp sanly desgalary guruldy.

Port düzümi ulgamynda iň gowy tejribäni özünde jemleýän Halkara deňiz menziliniň ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda möhüm orun eýeleýändigini nygtamalydyrys. Çünki ol möhüm ähmiýetli halkara ulag merkezi bolup durýar. Bu portuň kadaly işlemegi netijesinde, ýurdumyzyň önümleri dünýä bazarlaryna bökdençsiz iberilýär. Munuň özi milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek üçin ägirt uly ähmiýete eýedir.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dürli maksatly desgalarynyň gurluşygynyň depgini bilen tanyşdy.

Ýolugra milli Liderimiz häzirki wagtda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk köpugurly hassahananyň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Mälim bolşy ýaly, adamlaryň saglygyny berkitmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmak meseleleri döwlet Baştutanymyzyň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen lukmançylyk merkezleri gurlup ulanmaga berildi, ugurdaş desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda döwrebap şypahana düzüminiň ösdürilmegine, häzirki zaman sagaldyş merkezleriniň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýär.

Hazaryň kenarynda gurulýan, ýedi gatdan ybarat bolan köpugurly hassahana bu ýerdäki lukmançylyk merkezleriniň üstüni ýetirer. Bu ýerde dürli keselleriň öňüni almak, olary anyklamak we bejermek işleri ýokary derejede ýola goýlar.

Täze gurulýan hassahananyň birinji gatynda kabul ediş, “Tiz kömek” bölümleri, fizioterapiýa, stomatologiýa, gemodializ, himioterapiýa otaglary bolup, olarda dürli lukmançylyk hyzmatlary amala aşyrylýar. Şeýle hem bu ýerde pediatriýa, ginekologiýa, neýrotrawmatologiýa, hirurgiýa, urologiýa, onkologiýa, kardiologiýa, endokrinologiýa we beýleki bölümler göz öňünde tutuldy. Hassahanada çaga dogruş bölümi, 200 orunlyk maslahatlar zaly hem ýerleşer. Täze lukmançylyk toplumy ýokary halkara ülňülere laýyklykda enjamlaşdyrylar.

Bu ýerde gurluşyk işleriniň tapgyrlaýyn alnyp barylmagy Hazaryň ekologik taýdan arassa kenarynda kemala gelýän, halkara derejeli, döwrebap şypahana düzüminiň çäklerini ep-esli giňeltmäge mümkinçilik berdi.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň netijesinde, bary-ýogy birnäçe ýylyň dowamynda Hazaryň kenary tanalmaz derejede özgerdi. Häzir bu ýerde köp sanly kaşaň myhmanhanalar, çagalar we uly adamlar üçin niýetlenen sagaldyş-dynç alyş merkezleri, kottej şäherjikleri peýda boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurluşygy batly depginlerde alnyp barylýan täze kottejler toplumynyň gurluşyk işleri bilen tanşyp, birleşmäniň ýolbaşçysyna bu desganyň gurluşygy boýunça alnyp barylýan işler babatda nägilelik bildirdi.

Milli Liderimiz kottejlerde üpjün edilýän mümkinçilikleriň, olaryň bezeg aýratynlyklarynyň, kottejleriň otaglarynyň reňkleriniň sazlaşygynyň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmeýändigini belläp, ýol berlen säwlikleri gysga wagtda düzetmek babatda anyk çäreleri görmegi berk talap etdi.

Adamlaryň deňziň kenarynda amatly dynç almaklary, saglyklaryny berkitmekleri üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň çözgüdine hem-de durmuş maksatly desgalaryň talabalaýyk gurulmagyna möhüm üns berilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz bu babatda aýdyp, gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny mundan beýläk-de ösdürmegiň baş maksady ýurdumyzyň umumadamzat bähbitli tebigy aýratynlyklaryny, deňiz ýakasynyň ägirt uly dynç alyş mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmakdan ybaratdyr. Munuň özi Hazaryň ekologik taýdan arassa kenarynda dynç alyş üçin has ajaýyp şertleri döretmek meseleleriniň esasy ugur hökmünde kesgitlenendigini görkezýär.

Türkmen topragynyň ajaýyp künjekleriniň birinde ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy dünýä derejesindäki şypahana, dynç alyş, syýahatçylyk hem-de halkara hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde ykrar edildi. Şunuň ýaly giň ugurlar deňziň kenarynda amala aşyrylýan giň möçberli taslamalarda öz beýanyny tapmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Bularyň ählisi Hazar deňziniň kenarynda dynç alýanlara ýokary hilli hyzmatlary hödürlemäge mümkinçilik berer.

Şu gün Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen bilelikde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň çägi boýunça welosipedli gezelenç etdi.

Milli Liderimiz Awazanyň syýahatçylyk we dynç alyş mümkinçiliklerini mundan beýläk-de artdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet bermelidigini belläp, bu ugurda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärli we toplumlaýyn esasda çemeleşilmegine ünsi çekdi.

Halkara derejeli syýahatçylyk we dynç alyş zolagy hökmünde ykrar edilen Awazanyň çäklerinde amatly ekologik ýagdaýy saklamak maksady bilen, bu ýerlerde döredilýän seýilgäh zolaklarynyň çägi giňeldilmelidir. Hazaryň kenarynda oturdylan baglara we beýleki ösümliklere degişli ideg işleri yzygiderli ýola goýulmalydyr. Munuň özi adamyň saglygyna oňaýly täsir eder. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu babatda degişli görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow egindeşleri bilen Awazanyň çägi boýunça gezelenjiniň dowamynda bu ýerde ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işleriň adamlaryň amatly dynç alşynyň üpjün edilmegine, olaryň saglyklarynyň berkidilmegine gönükdirilendigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz syýahatçylyk zolagynyň täsinligini — ynsan eli bilen döredilen Awaza derýasyny synlady. Bu derýa jana şypaly deňiz howasy bilen birlikde, amatly howa ýagdaýyny we oňaýly ekologik ulgamy üpjün edip, dynç alýanlaryň sagdyn bolmagyny, özlerini oňat duýmaklaryny kepillendirýär.

Günüň ýaşýan pursatlarynda günbatarda emele gelen agşam şapagynyň öwüşgini, deňziň hem-de onuň kenar ýakalarynyň ajaýyplyklary, şeýle hem jana şypaly howasy adama oňaýly täsir edýär.

Adamlary beýik işlere, asylly başlangyçlara ruhlandyrýan bu gözellik milli Liderimiziň mähriban halkymyzyň abadançylygy baradaky aladasynyň netijesinde döredildi.

Soňra döwlet Baştutanymyz özüniň egindeşleri bilen çaý başynda Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň netijeleri boýunça maslahat geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň sebitlerini, hususan-da, Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adamlaryň abadan durmuşy baradaky aladanyň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň maksatnamasynda öz beýanyny tapmalydygyny nygtady.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33653

07.07.2021
Milli Liderimiziň baştutanlygynda ösüşiň täze belentliklerine tarap

Ýurdumyzyň sanlyja ýyllaryň içinde tanalmaz derejede özgermegi, depginli ösüşlere eýe bolmagy döwlet Baştutanymyzyň eziz Diýarymyzyň ykdysady kuwwatyna, tutuş dünýäde parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine strategik hyzmatdaşlyga esaslanýan durmuş ugurly syýasatynyň dabaralanýandygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

28-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen resmi sapar bilen ýurdumyza gelen Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň arasynda gepleşikler geçirildi.

Gepleşiklerde syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem taraplar sebitara we halkara gün tertibiniň özara gyzyklanma bildirilýän wajyp meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistan Gyrgyzystan bilen senagat ugry, obasenagat toplumynyň, dokma senagatynyň önümleriniň söwdasy, himiýa senagaty, suwuklandyrylan gaz, sintetiki benzin we beýleki harytlaryň dolanyşygy babatda ýola goýulýan hyzmatdaşlygy has-da giňeltmäge taýýardyr.

Şeýle hem türkmen we gyrgyz kompaniýalarynyň iki ýurduň çäklerinde durmuşa geçirilýän bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna gatnaşmaklaryna döwlet tarapyndan goldaw bermek boýunça teklipler aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde Bişkek şäherinde Türkmenistanyň söwda merkezini açmak meselesiniň ara alnyp maslahatlaşylýandygyny belläp, türkmen paýtagtynda Gyrgyzystanyň şeýle düzümi döretmegine ýardam etmäge taýýardygyny nygtady.

Milli Liderimiz energetika pudagyny türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezip, türkmen tebigy gazyny we elektrik energiýasyny Gyrgyzystana ibermegiň tehniki, guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny aýtdy.

Özara gatnaşyklaryň esasy ugurlarynyň hatarynda ulag ulgamy hem görkezildi. Türkmenistan Hazar deňzine çykalgasy bilen ýurtlarymyzy baglanyşdyrýan ulag geçelgesi boýunça bilelikdäki işlere taýýardyr.

Döwlet Baştutanymyz ekologiýa ugry, şol sanda howanyň üýtgemegi, Merkezi Aziýa sebitinde suwy rejeli peýdalanmak babatda özara gatnaşyklaryň möhümdigini belledi.

Gepleşikleriň barşynda Prezident Sadyr Žaparow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy özi üçin islendik amatly wagtda Gyrgyz Respublikasyna resmi sapar bilen gelmäge çagyryp, bu saparyň özara bähbitli hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine goşmaça itergi berjekdigine ynam bildirdi.

Gepleşikleriň jemleri boýunça döwlet Baştutanlary Bilelikdäki Beýannamany kabul etdiler.

Şeýle hem söwda-ykdysady, bilim, medeniýet, sport we ýaşlar syýasaty, daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi.

Geçen hepdede Türkmenistandan Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkek şäherine uçar arkaly bahasy ABŞ-nyň 21 million dollaryndan gowrak bolan azyk harytlarynyň, himiki we tehniki serişdeleriň, mebel önümleriniň, köke-süýji önümleriniň, matalaryň, polipropilen hem-de polietilen, nebithimiýa önümleriniň dürli görnüşleriniň ugradylandygyny bellemek gerek. Bu waka ýakynda Aşgabatda iki ýurduň işewür toparlarynyň arasynda gol çekilen hyzmatdaşlyk hakynda ylalaşyklaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasy syýasy, diplomatik, ykdysady, işewürlik merkezi hökmünde türkmen paýtagtynyň halkara derejesine doly kybap gelýär. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram edilýän ýylynda ulanmaga berilýän täze toplumlar batly depginler bilen ösýän ýurdumyzyň baş şäheriniň gözelligini has-da artdyrýar.

Geçen hepde ajaýyp wakalaryň ýene-de birine beslendi. 29-njy iýunda watandaşlarymyz hem-de daşary ýurtlaryň Liderleri, görnükli syýasy we jemgyýetçilik işgärleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlap, milli Liderimize tüýs ýürekden berk jan saglyk, abadançylyk, ýurdumyzy ösdürmegiň, türkmen halkynyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan döwlet hem-de jemgyýetçilik işlerinde egsilmez güýç-gaýrat hem täze üstünlikleri arzuw etdiler. Bu günki Türkmenistanyň syýasy we durmuş-ykdysady ulgamlarynda gazanylýan üstünlikler milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasatynyň miwesidir.

Telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikleriň dowamynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko döwlet Baştutanymyzy doglan güni bilen gutladylar.

Şol gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna berk jan saglyk we halkymyzyň bähbidine alyp barýan işlerinde täze üstünlikler baradaky arzuwlar, milli Liderimiziň halkara guramalaryň hem-de kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşyklarynyň we gepleşikleriniň barşynda hem beýan edildi. Hususan-da, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Hadi Soleýmanpur, “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperow, “KamAZ” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Sergeý Kogogin, Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary Bagdat Amreýew, “Bouygues Batiment International” fransuz kompaniýasynyň prezidenti — Baş direktory Marten Buig, BMG-niň Baş sekretarynyň Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa German, BMG-niň Türkmenistandaky Hemişelik utgaşdyryjysynyň wezipesini ýerine ýetiriji, BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili Kristina Weýgand, “Altkom” maliýe-senagat toparynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Aleksandr Tislenko hem-de Ukrainanyň “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasynyň müdiriýetiniň başlygy Wladimir Petruk bilen duşuşyklar geçirildi.

Şeýle hem şol gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde — Köpetdagyň eteginde Aşgabat şäheriniň häkimliginiň buýurmasy boýunça “Bouygues Batiment International” fransuz kompaniýasy tarapyndan bina edilen kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

14 gatly myhmanhana toplumy ýarym aýlaw görnüşinde bolup, onuň eýeleýän meýdany 220 müň inedördül metrden gowrakdyr. Toplumyň çäginden emeli derýanyň geçmegi bu taslamanyň esasy aýratynlyklarynyň biridir. Derýanyň ugrunda dynç almak we gezelenç etmek üçin niýetlenen seýilgäh zolagy guruldy. Bu ýerde myhmanlary milli däpler bilen garşylamak üçin döredilen şertler halkara ölçeglere doly laýyk gelýär. Dürli derejedäki gepleşikleri geçirmek üçin niýetlenilen maslahatlar zallary, restoranlar, çaýhanalar, internet-kafe hem-de howuzlar, çagalar üçin oýun otaglary, sport meýdançalary myhmanlaryň hyzmatynda bolar. Ýurdumyzyň taryhynyň dürli döwürlerine degişli sungat eserleri myhmanhananyň esasy bezeg aýratynlygydyr.

29-njy iýunda agşam paýtagtymyzyň “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan güni mynasybetli sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti boldy. Bu baýramçylyk çäresi türkmen medeniýetiniň ägirt uly kuwwatyny açyp görkezýän täze çykyşlaryň hem-de žanrlaryň dürlüligi bilen tapawutlandy. Döwlet Baştutanymyzyň döredijilik zehininiň miwesi bolan “Bagt nury” aýdymy tomaşaçylar üçin hakyky sowgat boldy. Şirin mukamy, manyly sözleri bilen bu aýdym ýygnananlaryň kalbynda uly orun tapdy.

Konserte gatnaşyjylaryň bilelikde ýerine ýetiren “Uzak ýaşa, Arkadag!” atly aýdymynyň joşgunly sözleri we sazy milli Liderimiziň baştutanlygynda gülläp ösýän Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyza bolan buýsanç duýgularyny beýan etdi.

30-njy iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimleriniň ýurdumyzyň gallaçylarynyň däne taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlaryny kabul etdi. Milli Liderimiziň ýurdumyzda, ilkinji nobatda, azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine, dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna gönükdirilen giň möçberli özgertmeleri netijesinde, Watan harmanyna 1 million 400 müň tonnadan gowrak bugdaý hasyly tabşyryldy. Döwlet Baştutanymyz ýygnananlary, zähmetsöýer daýhanlary hem-de tutuş türkmen halkyny zähmet ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, “Bu biziň ählimiziň bilelikde gazanan uly üstünligimizdir, saçaklarymyzyň rysgal-berekedidir we halkymyzyň baýlygydyr” diýip belledi.

Soňra geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz ýetişdirilen hasyly iň soňky dänesine çenli ýygnap almak ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. Pudaga ylmyň gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna, gök we bakja önümleriniň mukdaryny artdyrmaga aýratyn ähmiýet berilmelidir.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz oba hojalyk işleri bilen bir hatarda, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 1-nji iýulda geçiren Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine seredildi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, sanly ulgamy ornaşdyrmak, şahsy düzümiň hünär hem-de bilim derejesini ýokarlandyrmak, döwlet syýasatynyň esasy ugurlaryny nazara almak bilen, halkara hukugyň umumy kabul edilen kadalaryny Türkmenistanyň Kanunlaryna ornaşdyrmak ýakyn geljek üçin ýerine ýetirilmeli işleriň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Mejlisde döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Prezidentiniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeler girizmek we olaryň käbirini güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda», «Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň işini kämilleşdirmek hakynda» hem-de “Türkmenistanyň Serhet institutynyň meseleleri hakynda” Kararlara gol çekdi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň ýolbaşçylarynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň dowamynda häkimlikler, geňeşlikler, ýerlerdäki hukuk goraýjy, bilim, saglygy goraýyş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan düzgün bozmalaryň öňüni almak boýunça işleriň geçirilmeginiň wajypdygyna mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi. Bu edaralar ýagdaýa doly gözegçilik edip, öňüni alyş çärelerini yzygiderli geçirip durmalydyr, biziň esasy maksadymyz yzygiderli ösýän we kämil jemgyýeti döretmekden ybaratdyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň gün tertibinde ykdysady gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny kämilleşdirmek, daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna gazhimiýa taslamalaryny amala aşyrmak, oba hojalyk ulgamynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak meselelerine garaldy.

Ulag pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hem-de düzüm desgalarynyň gurluşyk meselelerine aýratyn üns berildi. Hususan-da, “Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi, bu ýerde ýurdumyzyň we daşary döwletleriň gämileriniň onlarçasy abatlanyldy. Zawodyň işgärleriniň hünär derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna Söwda-senagat edarasynda eksport edijileriň maslahatyny geçirmek baradaky teklip hödürlenildi. Şeýle hem Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşigi bilen ileri tutulýan ugurlarda hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Dünýäde we sebit derejesinde parahatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak maksady bilen, goňşy Owganystanda durnuklylygy gazanmak ugrunda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň zerurdygy bellenildi.

Energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň açylmagy bilen baglylykda, Ýewropanyň “ýaşyl» ýörelgesi hem-de Ýewropa Bileleşiginiň wodorod we metan strategiýalary boýunça ylmy-amaly maslahaty guramak teklip edilýär.

Ýewropa döwletleriniň kommunikasiýa we sanly tehnologiýalar ulgamynda gazanan tejribesini toplumlaýyn öwrenmek hem-de özleşdirmek maksady bilen, Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde, ýurdumyzda Ýewropanyň maglumat we sanly tehnologiýalar merkezini açmak mümkinçiliklerine seredilýär.

Şeýle hem “Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi” işewürler geňeşini döretmek hem-de Bütindünýä söwda guramasyna girmek meseleleri bilen bagly okuw maslahatlaryny guramak maksadalaýyk hasaplanylýar.

Ulag we aragatnaşyk ulgamlary hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýene bir wajyp meselä — öňümizdäki aşa yssy günlerde Günüň şöhleleriniň ýaramaz täsirinden goranmak maksady bilen, degişli çäreleriň görülmelidigine ünsi çekdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, zerurlyk bolmasa, Günüň aşagynda gezmeli däldir. Şeýle hem ýangyn howpsuzlygynyň kadalarynyň dogry we berk berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirmek, şunuň bilen baglylykda, ähli ýerde elektrik enjamlaryny aýawly peýdalanmak wajypdyr.

Mejlisde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýany tassyklamak hakyndaky” Karara gol çekdi. Bu resminama Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň beýleki ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak hem-de sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maksady bilen taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyz “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň ammiak selitrasy dökünini satyn almagy baradaky Karara hem-de döwlet pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna we kärhanalaryna ýer böleklerini ulanmaga bermek hakynda Buýruga gol çekdi.

Şol gün hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda Balkan welaýatyna boljak iş sapary, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitine, halkara derejeli beýleki duşuşyklara görülýän taýýarlyk, ýurdumyzyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň işini kämilleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Geçen hepdede Milli Geňeşiň Mejlisinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Baş sekretary Hadi Soleýmanpur bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga gatnaşyjylar YHG-nyň çäklerinde özara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Milli Geňeşiň Mejlisiniň wekiliýeti onlaýn görnüşde «Dawalaryň öňüniň alynmagyna hem-de parahatçylygyň dikeldilmegine zenanlaryň gatnaşygyny, ýolbaşçylyk etmegini giňeltmekde dünýä hem-de sebit birleşikleriniň hem-de meýdançalarynyň orny» atly “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlige gatnaşdy. Bu çäre BMG-niň Ösüş maksatnamasy hem-de BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi tarapyndan guraldy hem-de Merkezi Aziýanyň ýolbaşçy zenanlarynyň Dialogynyň howandarlygynda geçirildi.

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda syýasatşynaslaryň we žurnalistleriň gatnaşmagynda sebit hyzmatdaşlygyna bagyşlanan halkara mediaforum geçirildi. Bu maslahata dünýäniň 30-a golaý döwletinden köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň 100-e golaýynyň wekilleri hem-de käbir sebit guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan-da, Türkmenistanyň bitarap daşary syýasy ugruna laýyklykda, daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen sebitiň we dünýäniň ýurtlarynyň syýasy, ykdysady, durmuş hem-de medeni ugurlar boýunça täzelikleri, synlary yzygiderli alyşmagy ýola goýandygy bellenildi.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän 2021-nji ýylda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan “Açyk gapylar” hem-de ata Watanymyzy innowasion taýdan ösdürmäge, halkymyzyň rowaçlygyny ýokarlandyrmaga, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini nobatdaky gezek subut etdi.

(TDH).


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33404


05.07.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 2-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy, şeýle hem käbir taýýarlanan resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Hökümet mejlisiniň gün tertibine girizilen meselelere geçip, milli Liderimiz, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikowa söz berdi. Wise-premýer hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalaryny seljermek we kämilleşdirmek hem-de olary döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Ministrlikleri hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralaryny düzümleýin üýtgetmek boýunça geçirilen özgertmeleri nazara alyp, kiçi we orta telekeçiligi goldamak baradaky Döwlet toparynyň täze düzümini tassyklamak göz öňünde tutulýar. Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Pudagara merkezi toparyň düzümine üýtgetmeleri girizmek hakyndaky teklibi hödürledi. Bu çözgüt döwlet emlägini hususylaşdyrmak işini kämilleşdirmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysady gatnaşyklary ugrukdyrýan kadalaşdyryjy hukuk namalaryny häzirki döwrüň ýagdaýyna laýyk getirmegiň ähmiýetine ünsi çekdi. Milli Liderimiz bu işler geçirilende, hereket edýän kanunçylyk namalarynyň düzgünleriniň göz öňünde tutulmagynyň zerurdygyny belläp, onda umumy kabul edilen halkara kadalara eýerilmelidigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz wise-premýere bu meseleleri jikme-jik öwrenmegi, ony ugurdaş düzümler bilen ýene bir ýola maslahatlaşyp, işläp taýýarlamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna gazhimiýa taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi.

Dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we öz borçlaryna jogapkärçilikli garaýan ýurt hökmünde ykrar edilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän daşary ýurtlaryň iri kompaniýalary bilen ýurdumyzda ähmiýetli taslamalary amala aşyrmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Ýurdumyzda nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we gaz geçirijileriň gurluşygyny çaltlandyrmak, tebigy gazy gaýtadan işlemek boýunça daşary ýurt kompaniýalary bilen geçirilýän gepleşikler oňyn netijesini berýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hem-de önümçilik düzümlerine täzeçil tehnologiýalary we dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Şunda halkara hyzmatdaşlyga aýratyn orun degişli bolmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz bu barada aýtmak bilen, toplumda durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýan taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän daşary ýurtlaryň belli kompaniýalary bilen gepleşikleriň geçirilmelidigini, olaryň netijeleri boýunça özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goýulmalydygyny belledi we hödürlenen teklibi makullap, nebitgaz senagaty boýunça oňyn tejribesi bolan daşary ýurt kompaniýalary bilen bu ugur boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösüşini üpjün etmek maksady bilen, gözegçilik edýän düzümlerinde ýer serişdelerini netijeli peýdalanmak boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ministrliklere we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, ýurdumyzyň häkimliklerine hem-de olaryň garamagyndaky edara-kärhanalara gurluşyk we önümçilik maksatly ýer böleklerini peýdalanmaga bermek boýunça Buýrugyň taslamasy hödürlenildi. Bölünip berlen ýerler häzirki zaman önümçilik desgalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak, gurluşyk üçin çig mal serişdelerini gazyp almak hem-de oba hojalyk ekinlerini we miweli baglary ösdürip ýetişdirmek üçin peýdalanylar. Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň toparlary tarapyndan hödürlenilen teklipler Ýer meseleleri boýunça Döwlet toparynda seljerildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, obasenagat toplumyny ösdürmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmek hem-de bu ulgamda onuň netijeliliginiň ýokarlanmagyna, dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň önümçilik möçberleriniň artmagyna, azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine we ýurdumyzyň eksport kuwwatynyň pugtalanmagyna gönükdirilen özgertmeleri amala aşyrmak babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz döwlet edaralaryna we kärhanalaryna ýer böleklerini peýdalanmaga bermek hakyndaky Buýruga gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamadan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän Hökümet mejlisiniň dowamynda oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewi göni aragatnaşyga çagyrdy. Ministr häzirki döwürde ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, tomus paslynyň dowam edýän günlerinde howanyň aşa gyzmagyna garaşylýandygy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Günüň aşa gyzmagynyň we yssy günlerde Günüň aşagynda gezmegiň adamlaryň saglygyna ýaramaz täsiriniň bardygyna ünsi çekip, howanyň ýagdaýy baradaky maglumatlaryň metbugatda hem-de teleradioýaýlymlarda yzygiderli berilmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz degişli işleri talabalaýyk guramak boýunça anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Durdylyýew gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanylan gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň meýilnamasyna laýyklykda, Gurluşyk we binagärlik ministrligi zerur kadalaşdyryjy hukuk namalaryny we beýleki resminamalary işläp taýýarlamak, olary degişli edara-kärhanalar bilen ylalaşmak we bellenen tertipde tassyklamak boýunça işleri alyp barýar. Gurluşykda nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, halkara bäsleşik yglan edildi hem-de ýeňiji kesgitlenildi.

Soňra döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň ammiak selitra dökünini satyn almagy hakynda” Kararyň taslamasy hödürlenildi. 2021-nji ýylda ýurdumyzda gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirmek maksady bilen, obasenagat toplumyny zerur mineral dökünleri bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gurluşykda milli nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz bu ulgamdaky işleriň ýagdaýyny seljermegi dowam etmegi tabşyryp, bu ugurda uly tejribesi bolan daşary ýurt kompaniýalaryny çekmegiň zerurdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öndürijilerini zerur himiýa önümleri bilen doly üpjün etmegiň möhümdigini aýdyp, dökünleri satyn almak baradaky teklibi makullady. Milli Liderimiz degişli Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi we resminamanyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilýän işleri döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek, işiň depginlerini yzygiderli artdyrmak boýunça durmuşa geçirilýän giň möçberli çäreler barada hasabat berdi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmegiň çäklerinde ulag ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylýar we düzümleýin desgalaryň gurluşygy dowam edýär. “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň paýly gatnaşmagynda döredilen “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda alnyp barylýan işleriň depgini barha ýokarlanýar. Onda ýurdumyzyň we daşary döwletleriň onlarça gämileri abatlanyldy. Zawodyň işgärleriniň tejribesi we hünär derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň doly kuwwatyna çykarylmagynyň Merkezi Aziýa we Hazar sebiti üçin örän uly ähmiýetiniň bardygyny belledi. Munuň özi yklymara ýük gatnawlarynyň logistik ulgamyny döretmekde aýratyn ähmiýetlidir.

Döwlet Baştutanymyz “Balkan” gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynyň işinde dünýäniň ösen tejribesini işjeň ulanmak, ýük we ýolagçy gatnawlaryny işjeňleşdirmek hem-de daşky gurşawy goramak babatda durmuşa geçirilýän çäreleri kämilleşdirmek barada wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini mundan beýläk-de artdyrmak boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnamanyň ýerine ýetirilişi we Türkmenistanda öndürilen harytlaryň daşary ýurt bazarlarynda eýeleýän ornuny yzygiderli giňeltmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň degişli Karary esasynda tassyklanan “Türkmenistanyň 2021 — 2030-njy ýyllar üçin daşary söwda Strategiýasynda” kesgitlenen wezipeleri amala aşyrmak maksady bilen, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini we bu ugurda öňde durýan çäreleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Söwda-senagat edarasynda eksport edijileriň maslahatyny geçirmek baradaky teklibi döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygyny pugtalandyrmak, eksport amallaryny döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek we eksport edijilere döwlet tarapyndan berilýän goldawy pugtalandyrmak meseleleriniň ähmiýetlidigini nygtady. Milli Liderimiz bu ugra degişli işleriň kämilleşdirilmegi, oňa dünýäniň ösen tejribesiniň we ylmyň häzirki zaman gazananlarynyň ornaşdyrylmagy ýurdumyzda öndürilýän eksport ugurly harytlaryň dünýä bazarlarynda eýeleýän ornunyň pugtalanmagyny üpjün eder diýip belledi we hödürlenen teklibi makullap, maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna we çärelerine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň hem-de medeniýet ulgamynyň beýleki edaralarynyň işini kämilleşdirmek, olaryň işine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça işler dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän içeri we daşary syýasatynyň ähmiýetini düşündirmek hem-de ilaty sagdyn durmuş ýörelgesine çekmek, ýaşlary ahlak taýdan terbiýelemek boýunça işler alnyp barylýar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, döwrüň talaplaryna laýyklykda we dünýäde bu ulgamda gazanylanlary nazara almak bilen, medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerini mundan beýläk-de ösdürmegiň ähmiýetini nygtady we wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz öňde boljak baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görmek meselelerine ünsi çekip, olary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek babatda degişli görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli strategiýany tassyklamak hakynda” Kararyň taslamasyny hödürledi. Bu resminama Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň beýleki ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olaryň garşysyna göreşmek, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak hem-de sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek maksady bilen taýýarlanyldy.

Milli strategiýanyň esasy maksady we wezipeleri ýokanç däl keselleriň öňüni almakdan we olaryň garşysyna göreşmekden, ilat arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmekden, raýatlaryň saglyk baradaky habarlylygyny ýokarlandyrmakdan, näsaglary ýokary hilli derman hem-de beýleki lukmançylyk serişdeleri bilen üpjün etmekden ybaratdyr. Oňa laýyklykda, raýatlara ýokanç däl keselleriň öňüni almak üçin deň mümkinçilikler we şertler dörediler, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerýänleriň sany artar. Bu bolsa zyýanly endikler sebäpli döreýän ýokanç däl keselleriň azalmagyna getirer, şeýle hem amaly lukmançylyga netijeli öňüni alyş, anyklaýyş, bejeriş we dikeldiş çäreleriniň ornaşdyrylmagy netijesinde adam ömrüniň dowamlylygy ýokarlanar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli saglygy goraýyş ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilmeginiň geçirilýän durmuş ugurly syýasatyň ileri tutulýan ugrudygyny hem-de şeýle bolmagynda galýandygyny, onuň esasy maksadynyň bolsa ynsan saglygyny goramakdan ybaratdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz Kararyň hödürlenilen taslamasyna gol çekip, ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberdi hem-de ýokanç däl keselleriň öňüni almak boýunça işleri netijeli ýola goýmak boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Ýewropa döwletleri, şol sanda Ýewropa Bileleşigine girýän ýurtlar bilen özara bähbitli we deňhukukly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Ýewropa Bileleşigi bilen yzygiderli esasda hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen, duşuşyklar we geňeşmeler, hususan-da, Türkmenistan —–Ýewropa Bileleşigi Bilelikdäki we Parlamentara komitetleriniň ugry boýunça duşuşyklar geçirilýär. Häzirki wagtda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek hem-de gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda ileri tutulýan ugurlar boýunça teklipler taýýarlanyldy.

Ählumumy we sebit derejesinde parahatçylygy hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak ulgamyndaky gatnaşyklar aýratyn ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 1-nji iýulynda Daşkent şäherinde geçirilen Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky ýokary derejeli syýasy we howpsuzlyk dialogynyň nobatdaky duşuşygyna gatnaşdy. Mundan başga-da, goňşy Owganystanda durnuklylygy gazanmak ulgamynda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek möhüm hasaplanylýar. Munuň özi sebit howpsuzlygyny pugtalandyrmagyň wajyp meseleleriniň biridir.

Şunuň bilen birlikde, energetika ugry boýunça hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny ösdürmek maksadalaýyk hasaplanylýar. Şunda şu ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda geçirilen maslahatlaşmalaryň jemleri boýunça beýan edilen teklipleri bellemek gerek. Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hem-de «ýaşyl» ykdysadyýet ýörelgelerini durmuşa geçirmek ulgamynda özara gatnaşyklary ösdürmek üçin şu ýylyň oktýabr-noýabr aýlarynda Türkmenistanyň, Energetika boýunça Ýewropa Komissarynyň edarasynyň we Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentligiň (IRENA) arasynda üçtaraplaýyn dialogy geçirmek teklip edilýär.

Pes uglerodly we wodorod energetika ulgamlarynda tejribe alyşmak maksady bilen, Ýewropanyň “ýaşyl» ýörelgesi hem-de Ýewropa Bileleşiginiň wodorod we metan strategiýalary boýunça ylmy-amaly maslahaty guramak teklip edilýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 25-nji maýynda geçirilen BMG-niň gazyp alýan senagat boýunça ýokary derejeli “tegelek stolunyň” başynda öňe süren başlangyçlaryna laýyklykda alnyp barylýan işlere uly itergi berer.

Kommunikasiýa we sanly tehnologiýalar ulgamynda Ýewropa ýurtlary bilen gatnaşyklar möhüm ähmiýete eýedir. Häzirki wagtda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» beýan edilen wezipeleri durmuşa geçirmek üçin Ýewropa Bileleşiginiň taslamalarynyň çäklerinde bilelikdäki degişli çäreler geçirilýär. Ýewropa döwletleriniň bu ugurda gazanan tejribesini ulgamlaýyn öwrenmek we özleşdirmek maksady bilen, Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde ýurdumyzda Ýewropanyň maglumat we sanly tehnologiýalar merkezini açmak mümkinçiliklerine seretmek teklip edilýär.

Ykdysady hyzmatdaşlyk barada aýdylanda bolsa, Ýewropa Bileleşiginiň söwda-maýa goýum ulgamynda ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýandygyny bellemek gerek. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan — Ýewropa Bileleşigi işewürler geňeşini döretmek maksadalaýyk hasaplanylýar. Ýewropa Bileleşiginiň mümkinçiliklerini ulanyp, Bütindünýä Söwda Guramasyna girmek meseleleri bilen bagly okuw maslahatlarynyň ulgamyny döretmek teklip edilýär.

Ulag we aragatnaşyk ulgamlary hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Şundan ugur alyp, ulag boýunça Ýewropa Komissarynyň edarasy bilen ysnyşykly işi ýola goýmak teklip edilýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda ikitaraplaýyn resminamalaryň taýýarlanylmagy maksadalaýyk hasaplanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Bitarap Türkmenistanyň köptaraplaýyn we ikitaraplaýyn esasda Ýewropa Bileleşigi hem-de oňa agza ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belledi. Dürli ulgamlarda durmuşa geçirilen we häzirki wagtda amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalar hem-de maksatnamalar Ýewropa Bileleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesidir. Häzirki wagtda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlyk köp ugurlary, şol sanda syýasy, durmuş-ykdysady we hukuk ugurlaryny, energetika, ulag, bilim we ylym, ekologiýa hem-de daşky gurşawy goramak, oba hojalygy, hususy ulgam ýaly ugurlary öz içine alýar.

Parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak, häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna garşy göreşmek işinde tagallalary birleşdirmek Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar. Ýurdumyz Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa çäklerinde hem ýewropaly hyzmatdaşlar bilen işjeň gatnaşyk edýär.

Döwlet Baştutanymyz aýdylanlary jemläp, hödürlenen teklipleri makullady we wise-premýere, daşary işler ministrine ägirt uly kuwwaty nazara almak bilen, Ýewropa Bileleşigi bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin işleri dowam etmek babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň jemini jemläp, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garalandygyny hem-de pudaklary ösdürmäge gönükdirilen birnäçe resminamalaryň kabul edilendigini aýtdy. Milli Liderimiz ýene-de bir möhüm mesele barada durup geçdi.

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň beren hasabatyndan görnüşi ýaly, ýakyn günlerde howanyň çendenaşa gyzmagyna garaşylýar. Şoňa görä-de, Ministrler Kabinetiniň agzalary, pudaklaryň we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary hem-de raýatlar Günüň örän gyzýan wagtlary onuň şöhlesinden goranmak üçin zerur çäreleri görmelidirler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz zerur bolmasa, günüň aşagynda gezmeli däldigini belledi we kiçi ýaşly çagalaryň Günüň aşagynda bolýan wagtyny çäklendirip, bu ýagdaýa berk gözegçilik etmegiň wajypdygyny nygtady.

Ýangyn howpsuzlyk kadalarynyň dogry we berk berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirmek, şunuň bilen baglylykda, ähli ýerde elektrik enjamlaryny aýawly peýdalanmak wajypdyr. Şu kadalary dogry we berk berjaý etsek, biz Günüň aşa gyzmagyndan goranyp bileris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

* * *

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň birnäçe orunbasarlarynyň, käbir ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda Balkan welaýatyna boljak iş sapary, onuň dowamynda bu ýerde guraljak iri möçberli halkara çärelere taýýarlyk, ýurdumyzyň üstaşyr ulag geçelgeleriniň işini kämilleşdirmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynyň gün tertibini yglan edip, onuň dowamynda degişli ýolbaşçylaryň öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnama we bu ugurda alnyp barylýan işler baradaky hasabatlaryny diňledi. Hasabatlarda bellenilişi ýaly, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeleri amala aşyrmak ugrunda degişli düzümleriň sazlaşykly işleri üpjün edilýär. Milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynyň senagat taýdan okgunly ösüşi, halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek ugrunda zerur tagallalar edilýär. Aýratyn-da, çäk taýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara ähmiýetli üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki derejesini pugtalandyrmak, ulaglaryň ähli görnüşleriniň işini döwrüň talabyna laýyk ýagdaýda guramak we milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda sazlaşykly ösüşe gönükdirilen giň möçberli özgertmeleri amala aşyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeler syýasatyny, halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmek, Balkan welaýatynda boljak halkara çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek we welaýatyň sebit ähmiýetli üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki ornuny pugtalandyrmak meseleleri barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, geljek hepdäniň başynda Balkan welaýatyna boljak iş saparynda sebitiň ulag-logistika ulgamyna degişli düzüminde alnyp barylýan işler bilen tanyşjakdygyny, bu ýerde Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň sammitine görülýän taýýarlyk işleriniň ähmiýetlidigini belledi. Şeýle hem Balkan welaýatynda başga-da halkara derejedäki birnäçe duşuşyklar meýilleşdirildi.

Munuň özi syýasy gatnaşyklaryň taryhynda täze tapgyry emele getirer. Bu durnukly ösüş, özara gatnaşyklaryň netijeli guralyny döretmek, Merkezi Aziýanyň syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary üçin özüne çekiji sebit hökmünde dünýä gatnaşyklaryna goşulyşmagynyň durmuşa ukyply guralyny kemala getirmek wezipeleriniň çözgüdine gönükdirilendir diýip, milli Liderimiz belledi hem-de meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Meýilleşdirilen halkara çäreler hereketleriň öňe ilerledilmegi, bilelikde kabul edilýän çözgütleriň durmuşa geçirilmegi, halkara bileleşigiň, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen edaralarynyň mümkinçilikleriniň doly derejede durmuşa geçirilmegi babatda aýratyn ähmiýetlidir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Munuň özi ýurdumyzyň dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri bilen özara bähbitli, birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýulýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginde wajypdyr. Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyk, parahatçylyk söýüjilik esaslaryna daýanýan sebitara gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolmagyny esasy ugur edinýär. Bu bolsa Merkezi Aziýa sebitinde işjeň hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine giň ýol açýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň hatarynda öz ornuny berkidýändigini, döwleti ösdürmegiň strategiýasynda birnäçe ugurlary, şol sanda ulag-logistika ulgamyny döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini, täzeçil tehnologiýalary, sanly ulgamy ornaşdyrmak wezipeleriniň möhüm ähmiýetiniň bardygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynyň önümçilik düzümlerinde meýilleşdirilen işleriň bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň berk gözegçilikde saklanmalydygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ähli ulgamlara sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Şol bir wagtyň özünde ilatyň arasynda, aýratyn-da, sagaldyş-dynç alyş merkezlerinde, şypahanalarda degişli düzümleriň işlerini kämilleşdirmek meseleleri gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi.

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görülýän günlerde alnyp barylýan işler döwrüň talabyna laýyk gelmelidir we halkymyzyň ruhunyň belende göterilmegini şertlendirmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de degişli ýolbaşçylara bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, Balkan welaýatynda Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilmelidigini belledi. Şanly sene mynasybetli binalaryň we desgalaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmegi, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmegi möhüm talapdyr.

Milli Liderimiz Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda adamyň ömrüni we saglygyny goramak, ilatyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek meseleleriniň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nazara alyp, ýurdumyzda bu ugurda ähli zerur tagallalaryň ediljekdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi, halkymyzyň abadançylygy bilen baglanyşykly möhüm wezipeleri öz içine alýan iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, mähriban Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Munuň özi Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda Arkadag Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň bagtyýar durmuşy, ýurdumyzyň abadançylygy bilen baglanyşykly meseleleriň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde ykrar edilendiginiň, milli Liderimiziň “Döwlet adam üçindir!” şygary baş ýörelge edinýän başlangyçlarynyň rowaçlyklara beslenýändiginiň aýdyň beýanydyr.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33333

03.07.2021
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 1-nji iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hem-de bu edaralaryň ýakyn geljek üçin esasy wezipeleri bilen baglanyşykly meseleler girizildi. Şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, döwlet emlägine, şol sanda maddy serişdelere gözegçilik etmek, sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanyşykly we beýleki meselelere garaldy.

Milli Liderimiz mejlisi açyp, goranmak ministri B.Gündogdyýewe söz berdi. Ol ýolbaşçylyk edýän düzümleriniň ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň işgärler kuwwatyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Ýazky çagyryş çäresiniň netijeleri barada aýdyldy. Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe görülýän taýýarlyk barada hem hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, goşunlaryň ähli kysymlaryny döwrebap tehnikalar bilen üpjün etmegiň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň esasy ugry bolup durýandygyny nygtady. Şunda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň barşyna yzygiderli gözegçilik etmegiň wajypdygyna aýratyn üns çekildi.

Degişli okuw mekdeplerinde işgärleri taýýarlamak ulgamyny kämilleşdirmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz ýaşlaryň arasynda harby gullugyň ähmiýeti barada wagyz-nesihat işlerini geçirmegiň hem-de jemgyýetçilik ynsanperwer taýýarlygy köpçülikleýin sport ýaryşlary bilen utgaşdyrmagyň zerurdygyny belläp, goranmak ministrine anyk tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň hormatyna geçiriljek harby gözden geçirilişi guramak boýunça aýratyn tabşyryklar berildi.

Soňra içeri işler ministri M.Çakyýew ministrligiň 2021-nji ýylyň alty aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek, düzgün bozmalaryň, ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak maksady bilen görlen çäreler barada hasabat berdi. Ýangyna garşy göreşmek işini talabalaýyk alyp barmak hasabatyň esasy meseleleriniň biri boldy.

Içeri işler ministrliginiň ýolbaşçysy «Türkmenistanyň Prezidentiniň käbir kadalaşdyryjy hukuk namalaryna üýtgetmeler girizmek we olaryň käbirini güýjüni ýitiren diýip ykrar etmek hakynda» Kararyň taslamasy barada hem hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen resminama gol çekdi.

Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy degişli Permana gol çekip, M.Çakyýewi başga işe geçmegi sebäpli, içeri işler ministri wezipesinden boşatdy.

Milli Liderimiz içeri işler ministri wezipesine Ö.Hojanyýazowy belläp, ony içeri işler ministriniň orunbasary wezipesinden boşatdy hem-de oňa polisiýanyň polkownigi ýörite adyny dakdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi dowam edip, Içeri işler ministrliginiň edaralarynyň işine häzirki zaman tehniki serişdeleri işjeň ornaşdyrmagyň wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz bu ugurda görülýän çäreleriň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmalydygyny nygtady.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgeleri hem-de ýaramaz endikleriň adamyň bedenine ýetirýän zyýany barada düşündiriş işleriniň geçirilmegini esasy ugurlaryň hatarynda görkezip, ministre anyk tabşyryklary berdi. Ýangyn howpsuzlygy kadalarynyň berjaý edilmegine berk gözegçilik etmek babatda hem degişli görkezmeler berildi.

Soňra Baş prokuror B.Atdaýew hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň berk berjaý edilmegine gözegçilik etmek maksady bilen, hasabat döwründe görlen çäreler hem-de hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça amala aşyrylan barlaglaryň netijeleri barada hasabat berdi.

Şeýle hem sanly ulgamy ulanmagyň esasynda işi kämilleşdirmegiň barşy barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, kanunylygy we tertip-düzgüni pugtalandyrmagyň, Garaşsyz döwletde raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny goramagyň bu edaranyň möhüm borçlarynyň biridigini belledi. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy barlaglaryň netijeleri boýunça prokuror gözegçiligi babatda netijeli çäreleri görmegiň zerurdygyny nygtap, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Soňra Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesow milli kazyýet ulgamyny kämilleşdirmek boýunça ýanwar — iýun aýlarynda amala aşyrylan işler hem-de döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bu düzümiň işgärleriniň üstüne ýüklenen wezipeleriň örän jogapkärlidigini belledi. Edaranyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak alnyp barylýan işiň ileri tutulýan ugurlarydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we Ýokary kazyýetiň ýolbaşçysyna kazyýet önümçiligini guramagyň döwrebap usullaryny ornaşdyrmak arkaly gullugyň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Milli howpsuzlyk ministri G.Annaýew hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi hem-de mukaddes döwlet Garaşsyzlygynyň gazananlarynyň ygtybarly goralmagyny üpjün etmek boýunça 2021-nji ýylyň ýanwar — iýun aýynda amala aşyrylan işler, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda durnuklylygy saklamak maksadynda degişli edaralar bilen alnyp barylýan utgaşykly işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň garamagyna «Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň işini kämilleşdirmek hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bu düzüm tarapyndan ýurdumyzyň konstitusion gurluşyny, çäk bitewüligini goramak, häzirki döwrüň dürli howplaryna hem-de wehimlerine garşy göreşmek boýunça alnyp barylýan işleriň ähmiýetini nygtady. Milli Liderimiz işgärleriň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagyň, gulluk borçlarynyň ýerine ýetirilmeginde öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmagyň wajypdygyny belläp, ministre birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz bu düzümiň işgärler kuwwatyny pugtalandyrmagyň, ugurdaş ýokary okuw mekdebiniň işinde okatmagyň döwrebap usullaryny ulanmagyň wajypdygyny belläp, «Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk institutynyň işini kämilleşdirmek hakynda» Karara gol çekdi.

Soňra Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde şu ýylyň birinji ýarymynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzyň mukaddes serhetleriniň eldegrilmesizligini üpjün etmek boýunça görlen toplumlaýyn çäreler hem-de edaranyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň barşy, esgerleriň we serkerdeleriň netijeli gulluk etmegi, ýaşaýyş-durmuşy üçin döredilýän şertler barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde «Türkmenistanyň Serhet institutynyň meseleleri hakynda» Kararyň taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet serhediniň goňşy ýurtlaryň ählisi bilen hemişe dostluk serhedi bolmalydygyny belledi. Mähriban halkymyzy şol ýurtlaryň halklary bilen köpasyrlyk dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Milli Liderimiz serhet goşunlarynyň öňünde goýlan möhüm wezipeleri üstünlikli çözmäge ukyply ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň häzirki döwrüň esasy talaplarynyň biridigini aýdyp, gullugyň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Serhet institutynyň meseleleri hakynda» Karara gol çekip, bu resminamanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra adalat ministri B.Muhamedow şu ýylyň birinji ýarymynda milli kanunçylyk binýadyny mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak boýunça ýerine ýetirilen işler, raýatlaryň arasynda kabul edilýän we hereket edýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň maksady barada guralan düşündiriş çäreleri barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, kanun çykaryjylyk babatda dünýä tejribesini öwrenmegiň wajypdygyny nygtady. Milli Liderimiz amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny Türkmenistanyň Kanunlaryna ornaşdyrmagyň wajypdygyny belläp, kanunçylygy yzygiderli öwrenmegiň esasynda degişli teklipleri işläp taýýarlamagy tabşyrdy.

Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýolbaşçylyk edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, şu ýylyň alty aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hem-de işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, edaralaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek hem-de olary tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak meselelerine ünsi çekip, gümrük kadalaşdyrylyşy babatda çäreleriň berjaý edilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz gullugyň edaralaryna dünýä tejribesinde giňden ulanylýan utgaşykly maglumat ulgamlaryny ornaşdyrmagy dowam etdirmegiň wajypdygyny aýtdy we anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy B.Öwezow edaranyň işiniň netijeliligini üpjün etmek maksady bilen ýylyň başyndan bäri durmuşa geçirilen işler hem-de ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, migrasiýa hyzmatlaryny hödürlemek işine döwrebap maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň hasabyna howpsuzlygy üpjün etmegiň derejesini ýokarlandyrmagy wajyp wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, bu ulgamda berk gözegçiligi ýola goýmak tabşyryldy.

Döwlet Baştutanymyz gullugyň ýolbaşçysyna bu ulgamda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmegi, işgärler kuwwatyny pugtalandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň Başlygy S.Berdimuhamedow kanunçylyga laýyklykda döwlet eýeçiligini netijeli ulanmaga gözegçilik etmek boýunça alty aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýdyp, sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen görülýän çäreler barada habar berdi.

Wise-premýer, Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysy Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanylyp ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurluşyk meýdançalaryndaky işleriň ýagdaýyna geçirilen seljermeleriň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, alty aýyň netijeleri boýunça şanly sene mynasybetli açylmagy meýilleşdirilen binalaryň we desgalaryň birnäçesi üstünlikli ulanylmaga berildi. Geljekde hem bu ugurda degişli işler geçiriler.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, Türkmenistany dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň derejesine çykarmagyň häzirki döwürde döwleti ösdürmegiň strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biridigini nygtap, kabul edilen maksatnamalaryň hem-de iri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň munuň aýdyň subutnamasydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meýilleşdirilen işleriň bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere, Ýokary gözegçilik edarasynyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Ähli ulgamlara sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşynyň barşyna yzygiderli seljerme bermek babatda degişli görkezmeler berildi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli desgalary gurmak we ulanmaga bermek boýunça meýilnamalary üstünlikli amala aşyrmagyň ähmiýeti barada aýdyp, gurluşyk işleriniň ýokary hilini we desgalary ulanmaga bermegiň möhletlerini berjaý etmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugurda mundan beýläk hem seljeriş işlerini dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 2021-nji ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy tarapyndan başy başlanan giň gerimli harby özgertmeleri öňe ilerletmek, Milli goşunyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak maksady bilen görlen çäreler barada hasabat berdi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzüminiň söweşjeň we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak, harby gullukçylaryň durmuş meselelerini çözmek boýunça görülýän çäreler hasabatyň esasy meseleleriniň biri boldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan harby-syýasy strategiýanyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ählumumy howpsuzlyga we parahatçylyga berk ygrarlydygynyň hem-de ýurdumyzyň özüniň bähbitlerini goramak babatda aýgytly çykyş edýändiginiň aýdyň subutnamasydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekip, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna gözegçilik edýän düzümleriniň ählisiniň göz öňünde tutulan işleri takyk ýerine ýetirmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň jemini jemläp, döwletimiziň ynsanperwerlik hem-de parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine laýyklykda alnyp barylýan Harby doktrinanyň esasynda mundan beýläk-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrjakdygyny, harby gullukçylaryň gullugy, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuşy üçin mynasyp şertleri döretmek barada alada etjekdigini belledi.

Soňra Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň ýolbaşçylarynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda dowam etdi. Mejlisiň gün tertibine ýurdumyzda jemgyýetçilik hukuk tertibini ýokary derejede berjaý edip, asuda we bagtyýar durmuşy üpjün etmäge, adamyň ömrüni, saglygyny goramaga degişli örän wajyp meseleler girizildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara ýüzlenip, Esasy Kanunymyz bolan Konstitusiýamyzda bellenilişi ýaly, «Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr» diýmek bilen, ykrar edilen şu kada görä döwletimizde adamyň ömrüni, saglygyny goramak, asuda, bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek boýunça döwlet syýasatynyň yzygiderli durmuşa geçirilýändigini nygtady. Raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin asuda jemgyýeti döretmek hem-de jemgyýetçilik hukuk tertibini ýokary derejede üpjün etmek boýunça uly işler alnyp barylýar.

Siziň bilşiňiz ýaly, dürli jenaýatlaryň öňüni almak, olara şert döredýän ýagdaýlary hem-de sebäpleri ýüze çykarmak, seljermek, aradan aýyrmak, bu ugurda wagyz-nesihat, düşündiriş işleri bilen öňüni alyş çärelerini geçirmek harby we hukuk goraýjy edaralaryň, häkimlikleriň, geňeşleriň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, beýleki guramalaryň örän möhüm wezipeleri bolup durýar diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Degişli düzümler tarapyndan bu babatda görülýän çäreleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeýändigi bilen baglylykda, häzirki döwürde bu ugurda köp sanly kemçiliklere ýol berilýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdirip, ýurdumyzda abadan, parahat durmuşy üpjün etmek, jenaýatçylyklaryň öňüni almak maksady bilen, tutuş jemgyýetiň tagallalarynyň wajypdygyna mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi.

Bu ýagdaýlaryň sebäplerini içgin seljerip, olaryň wagtynda öňüni almak üçin sazlaşykly işleri geçirmek zerurdyr. Biziň esasy maksadymyz yzygiderli ösýän, kämilleşýän asuda jemgyýeti kemala getirmekden ybaratdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hukuk goraýjy edaralar edilen etmiş üçin diňe çäre görýän ýa-da jeza berýän edara bolmaly däldir. Bu düzümler durmuşda ýalňyşan adamlary dogry ýola gönükdirmäge, terbiýelemäge, jemgyýete gaýtaryp getirmäge işjeň gatnaşmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady hem-de harby we hukuk goraýjy edaralara bu ugurda öň hatarda bolmagy, öz işlerini mundan beýläk has-da güýçlendirmegi tabşyrdy.

Adamyň ykbalyna, jemgyýetiň nogsanlyklaryna biparh garalmaly däldir. Halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyna, jemgyýetimiziň kämilleşmegine ýardam bermek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa söz berildi. Ol garalýan mesele boýunça ýurdumyzdaky işleriň ýagdaýy hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdirip, dürli hukuk bozulmalaryň öňüni almak maksady bilen, harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan geçirilýän öňüni alyş işleriniň talaba laýyk gelmeýändigi bilen bagly birnäçe anyk mysallary getirdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz häkimlikleriň, geňeşlikleriň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we beýleki guramalaryň ilatyň arasynda degişli terbiýeçilik çärelerine işjeň gatnaşmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen birlikde, tussaglykdan boşan adamlary hasaba almak, olary işe ýerleşdirmek meselelerini çözmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýol hereketiniň kadalarynyň berk berjaý edilmegini üpjün etmek meselesine ünsi çekip, içeri işler ministri Ö.Hojanyýazowa birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň içeri işler edaralary hukuk tertibini üpjün etmek üçin, jemgyýetçilik pikirini içgin öwrenip, kriminalistik barlaglary güýçlendirmäge hem-de bu ugurdaky seljeriş işlerine aýratyn üns bermelidirler. Hormatly Prezidentimiz kanunçylyga laýyklykda, öňüni alyş taýdan täsir etmäge degişli raýatlary ýüze çykaryp, olaryň hasabyny ýöretmegi ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda görkezip, olar bilen özbaşdak iş alyp barmagy, olaryň ýaşaýyş-durmuş meselelerini çözüp, gündelik durmuşa işjeň gatnaşmagyny gazanmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş ýagdaýy kynrak bolan adamlar barada aýdyp, olara hemmetaraplaýyn hemaýat etmegi hem-de hukuklaryny we azatlyklaryny goramaga ýardam bermegi tabşyrdy. Olara zähmet we durmuş taýdan goldaw bermäge gönükdirilen netijeli çäreleri yzygiderli geçirip durmak zerurdyr.

Milli Liderimiz şeýle hem tussaglykdan boşap gelen adamlar bilen degişli işleri geçirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Hususan-da, olaryň jemgyýete goşulyp gitmegi, ýaşaýyş-durmuşyny ýola goýmagy üçin durmuş-ykdysady, terbiýeçilik, hukuk häsiýetli çäreleri geçirmegiň zerurdygy bellenildi. Ilkinji nobatda bolsa, olary iş bilen üpjün etmek üçin, häkimlikler bilen bilelikde zerur çäreler görülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Howply ýol-ulag hadysasynyň öňüni almaga gönükdirilen çäreleri has-da güýçlendirmäge aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, ýollarda hereket kadalarynyň, esasan hem, bellenen tizligiň berjaý edilişine berk gözegçilik etmek tabşyryldy.

Soňra döwlet Baştutanymyz prokuratura edaralarynyň işiniň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, bu edaralar kanunçylygyň ýerine ýetirilişine talabalaýyk gözegçilik etmeýärler.

Döwlet Baştutanymyz Baş prokuror B.Atdaýewe ýüzlenip, hukuk goraýjy, saglygy goraýyş, bilim edaralarynyň, häkimlikleriň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde ilat arasynda jenaýatçylyga garşy geçirilýän wagyz-nesihat, düşündiriş işlerini has-da güýçlendirmegi tabşyrdy.

Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak üçin kanunçylygyň takyk we birmeňzeş berjaý edilişine gözegçiligi has-da ýokarlandyrmak gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça alyp barýan işlerini utgaşdyrmak, bu ugurda sazlaşykly iş alyp barmak zerurdyr.

Polisiýanyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň bu ugurdaky bilelikde alyp barmaly işlerini talabalaýyk ýerine ýetirmegine berk gözegçilik etmek hem-de bu işleri amala aşyrmaga olara ýakyndan ýardam berip durmak zerurdyr.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz jenaýatçylygyň öňüni almakda kazyýet edaralarynyň üstüne hem uly wezipeleriň düşýändigini belläp, bu düzümiň işini talabalaýyk guramagyň ähmiýetine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Ýokary kazyýetiň başlygy G.Ussanepesowa anyk tabşyryklar berildi.

Hukuk bozulmalarynyň öňüni almak babatdaky kanunçylygy kämilleşdirmäge kazyýet edaralarynyň işjeň gatnaşmagy möhüm wezipeleriň hatarynda görkezildi. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem jenaýat edilmegine şert döredýän sebäpleri düýpli seljerip, degişli taraplara duýdurmagy hem-de bu sebäpleriň öňüni almaga işjeň gatnaşmagy tabşyrdy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adamlarda hukuk goraýjy edaralara ynamy artdyrmagy esasy wezipeleriň hatarynda kesgitledi.

Şeýle hem raýatlardan gelip gowuşýan arzalary öz wagtynda içgin öwrenip, olaryň kanuny çözgüdini üpjün etmegiň zerurdygy nygtaldy. Milli Liderimiz göçme kazyýet mejlislerini geçirmegi tejribä ornaşdyrmagyň wajypdygy barada aýdyp, ilat arasynda wagyz-nesihat, düşündiriş işlerini ýygy-ýygydan geçirip durmagyň zerurdygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz adalat ministri B.Muhamedowa ýüzlenip, bu ugurda alnyp barylýan işleri has-da güýçlendirmegi, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak üçin kanunçylygy kämilleşdirmäge işjeň gatnaşmagy tabşyrdy. Şeýle hem ilatyň hukuk taýdan sowadyny artdyrmak, her bir raýatyň hukuklaryna we borçlaryna düýpli düşünmegini gazanmak üçin, wagyz-nesihat, düşündiriş işlerini yzygiderli geçirip durmak babatda görkezmeler berildi.

Döwlet Baştutanymyz Milli howpsuzlyk ministrliginiň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekip, ministrligiň ýolbaşçysy G.Annaýewe degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öz ygtyýarlygyna degişli işler boýunça hukuk bozulmalaryny duýdurmak we olaryň öňüni almak üçin duýduryş-düşündiriş çärelerini ýygy-ýygydan geçirip durmagy işiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezdi. Hukuk tertibine garşy gelýän hereketlere ýol bermezlik üçin, ilatyň, aýratyn-da, bilim edaralary bilen bilelikde kämillik ýaşyna ýetmedikleriň arasynda alnyp barylýan işleri has-da güýçlendirmek zerurdyr. Olara hukuklaryny hem-de ene-atanyň, döwletiň we jemgyýetiň öňündäki borçlaryny yzygiderli düşündirip durmak wajypdyr.

Soňra milli Liderimiz içerki migrasiýa meseleleri barada durup geçdi. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet migrasiýa gullugynyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda alyp barmagyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu edaranyň ýolbaşçysy B.Öwezowa ýüzlenip, hemişelik ýaşaýan ýerinden başga ýere zähmet işini amala aşyrmak üçin ýa-da beýleki maksatlar bilen gidip, şol ýerde wagtlaýyn bolýan raýatlaryň bellige alynmagyna berk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi dowam edip, goranmak ministri B.Gündogdyýewe, Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýewe hem-de Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýewe birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Öz ýolbaşçylyk edýän edaralarynda şahsy düzümiň arasynda alnyp barylýan terbiýeçilik, durmuş-hukuk işlerini has-da güýçlendirmek, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak üçin, harby düzgün-nyzam baradaky ýagdaýy yzygiderli seljerip durmak we onuň berk berjaý edilmegini üpjün etmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, hukuk bozulmalaryna garşy terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat, düşündiriş işlerini geçirmekde bilim edaralarynyň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Zenanlar birleşiginiň, Ýaşlar guramasynyň, Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň komitetleriniň ornuny belledi. Şunuň bilen baglylykda, olaryň ýaşlary ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, watançy, zähmetsöýer, akylly-başly edip ýetişdirmek boýunça alnyp barylýan çärelere işjeň gatnaşmagyna üns çekildi.

Bu babatda bilim edaralaryna, jemgyýetçilik birleşiklerine, Mejlisiň we Halk Maslahatynyň komitetlerine her bir raýatyň öz hukuklaryny, borçlaryny düýpli düşünmegini gazanmak hem-de döwletiň, jemgyýetiň öňündäki borçlaryny düşündirmek üçin terbiýeçilik häsiýetli wagyz-nesihat işlerini yzygiderli geçirmek tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň dowamynda häkimlikler, geňeşler, ýerlerdäki hukuk goraýjy, bilim, saglygy goraýyş edaralary, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan düzgün bozmalaryň öňüni almak boýunça işleriň geçirilmeginiň wajypdygyna mejlise gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi. Bu edaralar ýagdaýa doly gözegçilik edip, öňüni alyş çärelerini yzygiderli geçirip durmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Biz tutuş jemgyýet bolup, jenaýatçylyga garşy sazlaşykly işläp, tutanýerli göreş alyp barsak, onda bu jenaýatçylygy azaldyp, hukuk tertibini has-da berkidip, jemgyýetimiziň asudalygyny pugtalandyryp bileris. Milli häsiýetli, belent ahlakly, watançy, halal ýaşlary terbiýeläp ýetişdirip bileris. Ata Watanymyzy dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň birine öwürmek, kämil jemgyýeti döretmek barada öňde goýan belent wezipelerimize ýetip bileris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Biz şu kesgitlenen wezipeleri hem-de kanunçylykda bellenen beýleki kadalary birkemsiz ýerine ýetirip, jenaýatçylyga garşy berk göreşmelidiris. Ýurdumyzda hemişe asuda durmuşyň, ruhubelent jemgyýetiň berkarar bolmagyny gazanmalydyrys diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz bu meseleleriň aýratyn gözegçilikde saklanjakdygyny belläp, ýokarda kesgitlenen wezipeleriň ählisiniň üstünlikli çözüljekdigine ynam bildirdi.

Mejlisiň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisine gatnaşyjylara berk jan saglyk, rowaçlyk, maşgala abadançylygyny, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33172

02.07.2021