Habarlar
Türkmen-german hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ýolunda

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Germaniýa Federatiw Respublikasynda saparda boldy. Saparyň çäklerinde türkmen-german gatnaşyklaryny mundan beýläk-de netijeli ösdürmäge, hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemäge gönükdirilen duşuşyklar geçirildi. Olarda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň, özara tejribe alyşmagyň meseleleri boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz saparyň dowamynda Germaniýanyň Atçylyk toplumynda bolup, onda idedilýän atlaryň özboluşly aýratynlyklary bilen tanyşdy we ýurdumyzda şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmegiň, seýislemegiň milli usullary barada gürrüň berdi. Şunda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň, atçylyk pudagynyň işini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meselelere üns berildi. 

                                                                   

 Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzy toplumyň dolandyryjysynyň orunbasary mähirli garşylady. 

                                                                   

 Bu toplumyň örän baý taryhy bar we häzirki döwürde oňa atçylyk pudagynda uly işleri bitiren Konrad Şumaher ýolbaşçylyk edýär. 

                                                                   

Häzirki wagtda däp bolan türkmen-german gatnaşyklary uly ösüşe eýe boldy. Muňa ýokary we beýleki derejelerdäki netijeli gatnaşyklar gönüden-göni ýardam berýär. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk giň ugurlary öz gerimine alýar. Atçylyk pudagy şol ugurlaryň biridir. Germaniýaly atşynaslar Türkmenistanda — ahalteke bedewleriniň Watanynda ýygy-ýygydan bolup, bu gadymy tohumyň gelip çykyş taryhy, olaryň özboluşly aýratynlyklary bilen gyzyklanýarlar. 

                                                                   

Atçylyk toplumynyň wekili öz adyndan hem-de germaniýaly atşynaslaryň adyndan Gahryman Arkadagymyzy Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan şunuň ýaly ajaýyp baýramy esaslandyran dünýäde ýeke-täk ýurt bolup, bu şanly sene mynasybetli her ýyl uly dabaralar geçirilýär. 

                                                                   

Soňra toplumyň dolandyryjysynyň orunbasary belent mertebeli myhmana bu ýerde idedilýän atlaryň german tohumyna degişlidigini aýdyp, olaryň saklanyş ýagdaýy we atçylyk pudagyna degişli hünärmenleriň bu ugurdan alyp barýan ylmy işleri barada giňişleýin gürrüň berdi. Şeýle hem ol atlara aýratyn sarpa goýýan türkmen halkynyň Milli Liderini german topragynda görýändigine örän şatdygyny nygtady. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz toplumyň athanalaryny synlady we bu ýerde bedewlere ideg etmek üçin döredilen şertler, atçylygy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Hünärmenler german tohumyndaky bedewleriň özboluşly aýratynlyklarynyň bardygyny, olaryň häsiýetleriniň tapawutly taraplary barada gürrüň berdiler. Bedewlerde ynsan tebigatyna meňzeş ýakynlyk bar. Bu bolsa hünärmenleriň atlar bilen gatnaşygynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerdäki meýdança baryp, hünärmenleriň haýyşy boýunça olar bilen gara reňkli bedewiň ýanynda ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Şeýle hem bu ýerde toplumyň çäginde ideg edilýän bedewleriň birnäçesiniň görkezilişi boldy. Gahryman Arkadagymyz bedewleri synlap, olara edilýän idegiň talabalaýykdygyny belledi we ideg işleriniň derejesine ýokary baha berdi. 

                                                                   

Atçylyk toplumynyň dolandyryjysynyň orunbasary Klaudia Henze hem-de toplumyň weterinary, atlaryň idegine we türgenleşdirilişine gözegçilik edýän hünärmen Ýanika Şumaher bu ýerde atçylyk pudagyny ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek we at çapyşyklaryny guramak boýunça alnyp barylýan işler barada gürrüň berdiler. 

                                                                   

Toplumda alnyp barylýan işler bilen tanyşlygyň dowamynda hormatly Arkadagymyz atlary seýislemegiň, olary çapyşyklara taýýarlamagyň we bedewleriň baş sanyny artdyrmagyň asylly işdigini belledi. 

                                                                   

Toplumda işleýän birnäçe atbakarlar, çapyksuwarlar hormatly Arkadagymyz bilen ýadygärlik surata düşmegiň özleri üçin belent mertebedigini aýratyn nygtadylar. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Atçylyk toplumynyň ýolbaşçylary bilen bolan gürrüňdeşlikde ýurdumyzda bedewiň sarpasynyň belent tutulýandygy we bu ugry ösdürmek boýunça döwlet derejesinde tagalla edilýändigi barada gürrüň berdi. Biziň ýurdumyz germaniýaly atşynaslardyr hünärmenler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga taýýar diýip, Gahryman Arkadagymyz bu ugurda bilelikdäki işler iki ýurtda hem pudagyň mundan beýläk-de kämilleşdirilmegine ýardam berer diýip belledi.  

                                                                   

Häzirki döwürde dünýäde dürli tohumdaky atlaryň, şol sanda ahalteke bedewleriniň köpçülikleýin ösdürilip ýetişdirilmegine, olaryň dürli ugurlar boýunça taýýarlanylmagyna zerur üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri dürli ugurlar boýunça atçylyk pudagyny ösdürmek, hususan-da syýahatçylyk, atly gezelençleri guramak ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini belläp, bu ugurda ikitaraplaýyn netijeli gatnaşyklar üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdy. 

                                                                   

Ahalteke bedewlerine belent sarpa goýýan Gahryman Arkadagymyz olara birnäçe kitabyny bagyşlady. Bu ajaýyp eserleriň dünýäniň dürli dillerine terjime edilmegi giň okyjylar köpçüligine türkmen halkynyň wepaly hemrasy hem-de dosty bolan behişdi bedewleriň taryhy bilen tanyşmaga mümkinçilik berdi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow german atşynaslary bilen gürrüňdeşlikde Türkmenistanda däp bolan at çapyşyklary bilen bir hatarda, atçylyk sportunyň dürli görnüşleriniň okgunly ösdürilýändigini, olara uly gyzyklanma bildirilýändigini belledi. Munuň özi atçylyk sportunyň milli mekdebini kämilleşdirmäge, onuň mümkinçiliklerini giňeltmäge ýardam berýär. Ençeme iri halkara bäsleşikleriň hem-de festiwallaryň ýeňijisi bolan “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar topary ýurdumyzda hem, daşary ýurtlarda hem uly meşhurlyga eýedir. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Türkmen bedewiniň milli baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIII mejlisi geçirildi. Her ýyl geçirilýän bu forum dünýäniň dürli ýurtlarynyň atşynaslary, ugurdaş hünärmenleri, alym-atşynaslary, behişdi bedewleriň muşdaklary üçin netijeli hyzmatdaşlygyň we tejribe alyşmagyň meýdançasyna öwrüldi. Mejlisiň jemleri jemlenende, onda ahalteke atçylygyny ösdürmegiň möhüm ugurlaryna deglip geçilendigi, munuň bolsa netijeli hyzmatdaşlyk etmek we tejribe alyşmak üçin uly ähmiýete eýedigi bellenildi. Munuň özi pudakda hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin oňyn mümkinçilikleri şertlendirýär, täze teklipleri we pikirleri işläp taýýarlamak üçin itergi berýär. Şeýle-de ol ýurdumyzyň, daşary ýurtly atşynaslaryň, beýleki ugurdaş hünärmenleriň netijeli gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanma bildirýändiklerine şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň Permanyna laýyklykda, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň atşynaslarynyň birnäçesine “Türkmenistanyň at gazanan atşynasy” diýen hormatly atlar dakyldy. Bu bolsa atçylyk pudagynyň ösdürilmegine uly goşant goşýan hünärmenleriň, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň agzalarynyň sanynyň yzygiderli artýandygynyň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow söhbetdeşligiň dowamynda ahalteke bedewleriniň beden gurluşynyň özboluşly aýratynlyklary barada gürrüň berdi. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň belleýşi ýaly, häzirki wagtda bedewleriň ahalteke tohumynyň dörän ýerinde täze şäher guruldy. Onuň merkezinde ady rowaýata öwrülen — dünýä rekordsmeni Akhan atly bedewiň heýkeli oturdyldy. Täze şäherde Halkara atçylyk akademiýasynyň hem-de Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň gurulmagy ahalteke bedewleri bilen baglanyşykly meselelere aýratyn üns berilýändiginiň nyşanydyr. Türkmen halkynyň Milli Lideri şular barada aýtmak bilen, germaniýaly atşynaslary Türkmenistanyň ajaýyp künjekleriniň birinde berkarar bolan Arkadag şäheriniň açylyşy mynasybetli guraljak dabaralara gatnaşmaga çagyrdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz atçylyk toplumynyň ýolbaşçylaryna özüniň behişdi bedewlere bagyşlan kitaplaryny sowgat berip, bu eserlerde ahalteke bedewleriniň taryhyna, gelip çykyşyna, bedewleri at çapyşyklaryna taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işlere degişli hem-de türkmen seýisleriniň bedewleri taýýarlamak boýunça taryhyň dowamynda toplan tejribesi barada giňişleýin maglumatlaryň getirilýändigini belledi. 

                                                                   

Germaniýaly atşynaslar gymmatly sowgat üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, bu kitaplaryň hünärmenler üçin ähmiýetli gollanma öwrüljekdigini nygtadylar. Olar pursatdan peýdalanyp, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy, şeýle hem Türkmenistanyň atşynaslaryny, ähli halkyny Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz toplumyň ýolbaşçylary we hünärmenleri bilen hoşlaşyp, olara işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                                                           

(TDH)

01.05.2023
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Gadyrly doganym! 

                                                                   

 Siziň Alyhezretiňizi Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. 

                                                                   

Türkiýe Respublikasynyň adyndan hem-de hut öz adymdan bu nurana baýram mynasybetli Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, doganlyk türkmen halkyna, tutuş musulman ymmatyna, Ýer ýüzüniň ähli halklaryna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw edýärin. 

                                                                   

 Rejep Taýyp ÄRDOGAN,
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti.
  

                                                                   

 Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA 

                                                                   

Siziň Alyhezretiňize hem-de Türkmenistanyň doganlyk halkyna mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. 

                                                                   

Beýik Allatagaladan halklarymyzyň jebisliginiň, doganlygynyň mundan beýläk-de pugtalanmagyny dileýärin. Goý, bu mukaddes baýram halklarymyza hem-de ähli musulman ymmatyna parahatçylyk, bagtyýarlyk, rowaçlyk getirsin! 

                                                                   

 Abdel Fattah AL-SISI,
Müsür Arap Respublikasynyň Prezidenti.
 

                                                                   

   

                                                                   

 Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA 

                                                                   

 Jenap Prezident! 

                                                                   

Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň hem-de onuň işgärleriniň adyndan we hut öz adymdan Size mukaddes Oraza baýramy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy ibermek meniň üçin uly hormatdyr. 

                                                                   

Beýik Allatagaladan Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini, şeýle hem ähli musulman ymmatyna parahatçylyk, bolçulyk we abadançylyk dileg edýäris. 

                                                                   

 Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň! 

                                                                   

 Hisseýn Brahim TAHA,
Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary.

28.04.2023
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

AŞGABAT, 22-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa söz berdi. Ol hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Halk Maslahatynyň düzümine saýlanan wekilleri bilen geçiren mejlisinde öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. Häzirki wagtda döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň dürli ulgamlaryna degişli kanunlaryň, kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň birnäçesi işlenip taýýarlanylýar. Ýurdumyzyň Mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi. 

                                                                   

Halkara guramalar bilen gatnaşyklary ösdürmek bilen baglylykda, türkmen parlamentarileri ÝHHG-niň we BMG-niň ugry boýunça geçirilen duşuşyklaryň birnäçesine gatnaşdylar. Şeýle-de Mejlisiň wekilleri Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa meseleleri boýunça merkezi tarapyndan guralan çärä gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde gulluk iş saparynda boldular. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahatynda eden maksatnamalaýyn çykyşynda bellenen wezipeleri hem-de Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň döwlet syýasatyny wagyz etmek, düşündirmek maksady bilen, deputatlar köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýärler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow D.Gulmanowa ýüzlenip, ýakynda Gahryman Arkadagymyzyň Halk Maslahatynyň mejlisini geçirendigini we bu mejlisde Milli Liderimiziň beren tabşyryklaryna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň döwlet edaralarynyň işiniň esaslaryny kesgitleýän kanunçylygy has-da kämilleşdirip, eziz Diýarymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşmak boýunça alnyp barylýan işlere işjeň gatnaşmalydygyny, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň ýerine ýetiriji ýerli häkimiýet edaralary bilen özara gatnaşyklaryny düzgünleşdirmegiň netijeli ulgamyny döretmek boýunça işleri dowam etdirmelidigini, olaryň Türkmenistanyň Mejlisi bilen Ministrler Kabinetiniň sazlaşykly işi esasynda alnyp barylmalydygyny belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kabul edilen kanunlardan gelip çykýan kadalaşdyryjy hukuk namalaryny öz wagtynda kabul etmek boýunça degişli işleri geçirmelidiklerini, ýurdumyzda kabul edilen maksatnamalarda bellenen özgertmeleriň hukuk esasyny döretmegiň, pudaklaryň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen täze kanunçylyk namalaryny kabul etmegiň hem-de kanunlary yzygiderli kämilleşdirmegiň Türkmenistanyň Mejlisiniň ilkinji nobatdaky işleriniň biri bolmalydygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz öňde goýlan wezipelerden ugur alyp, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýurdumyzyň kanunçylygyny döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek boýunça zerur işleri geçirmelidigini aýtdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hususan-da, bank ulgamyny ösdürmek hem-de bu ulgamda işleýän hünärmenleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz bu ugurda alnyp barylýan işleriň bank ulgamynyň işiniň mundan beýläk-de kämilleşdirilmeginde möhüm ähmiýete eýedigine ünsi çekdi we bu babatda ýerine ýetirilýän işleri dowam etdirmegi wise-premýere tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew gözegçilik edýän ulgamlarynda alnyp barylýan işler, ilatymyzy ýangyç serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmek, sarp edijilere bu ugurda döwrebap derejede hyzmat etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu ugurdaky işleriň netijeliligini artdyrmak hem-de hyzmatlaryň hilini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, degişli çäreler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, alnyp barylýan işleriň döwrüň talaplaryna laýyklykda guralmagynyň, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagyň wajypdygyny belledi hem-de wise-premýere ilatymyzy ýangyç serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmek, hyzmatlaryň hilini has-da ýokarlandyrmak babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, hususan-da, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň hem-de onuň garamagyndaky edara-kärhanalaryň işini has-da kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ministrligiň garamagyndaky önümçilik kärhanalary tarapyndan öndürilýän önümleriň hil derejesini halkara standartlara we häzirki döwrüň talaplaryna laýyk getirmek, senagat, gurluşyk önümçiligi babatda öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Wise-premýer gözegçilik edýän ulgamlarynyň işiniň netijeliligini artdyrmak we olaryň düzümlerini kämilleşdirmek maksady bilen, degişli resminamalara üýtgetmelerdir goşmaçalary girizmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde ýurdumyzda alnyp barylýan giň gerimli gurluşyk işleriniň ähmiýetini belledi hem-de senagat we gurluşyk pudagyny has-da ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine täzeçil çemeleşmegiň, onuň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmagyň, ulgama degişli edara-kärhanalaryň düzümlerini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini belläp, bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew ýurdumyzyň goňşy döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek maksady bilen, Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagyny — Söwda merkezini döretmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, degişli Ylalaşyga laýyklykda, Söwda merkezini ilkinji tapgyrda Daşoguz — Şabat serhet ýakasynda döretmek boýunça işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, iki dostlukly ýurduň Hökümet wekiliýetleriniň özara saparlarynyň dowamynda birnäçe ylalaşyklaryň gazanylandygyny, şol sanda Türkmen-özbek serhetýaka söwda zolagyny — Söwda merkezini döretmek we onuň işini düzgünleşdirmek hakynda hökümetara Ylalaşyga gol çekilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeler berildi. 

                                                                   

 Şeýle hem wise-premýer “Türkmen-özbek söwda öýi” bilelikdäki kärhanasy boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň daşary söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, şol sanda goňşy döwletler bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek boýunça amala aşyrylýan işleriň örän möhümdigine ünsi çekdi hem-de bu ugurda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa “Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem-de olara syýahatçylary çekmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik ylmy-barlag we rejeleýiş işleri üstünlikli dowam edýär. Şunuň bilen baglylykda, taryhy-medeni ýadygärliklerde geçirilen arheologik gözlegleriň netijesinde, Paryzdepe ýadygärliginiň töwereginde ýerleşýän kärizler toplumynda özboluşly täsin gurluşa eýe bolan bir käriziň, şeýle hem Abiwerd galasyndan syrçalanan keramika önümleriniň bölekleriniň, Daňdanakan galasyndan orta asyr ýazuw çeşmelerinde beýan edilýän metjidiň ýerleşen ýeriniň tapylandygy habar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerini gorap saklamakda, dikeltmekde, olary geljek nesillere ýetirmekde birnäçe işleriň amala aşyrylandygyny hem-de bu işleriň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini belledi. Munuň özi “Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hem-de olara syýahatçylary çekmegiň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň” üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň mart aýynda geçirilen “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahatyň ähmiýetini belledi hem-de wise-premýere ýurdumyzyň taryhy-medeni ýadygärliklerini goramak, dikeltmek, abatlamak boýunça alnyp barylýan işleri güýçlendirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek, adamlaryň saglygyny berkitmek hem-de ömür dowamlylygyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, bu işleri amala aşyrmakda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilýändigi, keselleriň öňüni almak, saglyk abadançylygyny üpjün etmek boýunça Diýarymyzyň mümkinçiliklerini giňeltmekde köp işleriň durmuşa geçirilýändigi, soňky ýyllarda keselleri anyklamak we bejermek işiniň kämilleşdirilýändigi aýdyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, saglygy goraýyş ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak hem-de bu ugurda dünýäniň iň öňdebaryjy tejribesini ulanmak arkaly ilatymyzyň ruhy we beden taýdan sagdyn bolmagyny gazanmagyň milli saglygy goraýyş ulgamynyň ileri tutulýan wezipeleriniň biri bolup durýandygyny belläp, bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň wekiliýetiniň birnäçe iri halkara çärelere gatnaşmak maksady bilen, 17 — 19-njy aprelde Şweýsariýa Konfederasiýasyna amala aşyran iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şol çäreleriň hatarynda BMG-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPEKA) ministrler derejesindäki duşuşygy bar. Onuň çäklerinde bu Maksatnama gatnaşyjy döwletleriň ministrler derejesindäki duşuşygy, SPEKA gatnaşyjy ýurtlaryň we BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň arasynda interaktiw dialog boldy. Mundan başga-da, SPEKA-nyň çäklerinde işleýän döwletleriň we beýleki ýurtlaryň Ženewadaky hemişelik wekilhanalarynyň, halkara hem-de hökümete degişli bolmadyk guramalaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi. Ministrler derejesindäki duşuşygyň netijeleri boýunça Bilelikdäki Beýannama kabul edildi. 

                                                                   

18-nji aprelde Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň sanly we “ýaşyl” özgertmeler meselelerine bagyşlanan 70-nji mejlisine gatnaşdy. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň bu ugurdaky giň möçberli işleri, şol sanda metanyň zyňyndylaryny azaltmak we wodorod energetikasyny ilerletmek boýunça alyp barýan işleri beýan edildi. Şeýle hem Türkmenistanyň bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygy tassyklanyldy. Mejlise gatnaşyjylar Arkadag şäheri bilen tanyşdyryldy. Bellenilişi ýaly, bu şäher sanly we “ýaşyl” tehnologiýalary ulanmagyň üstünlikli mysaly bolup biler. Saparyň çäklerinde BMG-niň Ženewa şäherindäki edarasynyň, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň, Bütindünýä Intellektual Eýeçiligi Guramasynyň, Bütindünýä Söwda Guramasynyň, Halkara Migrasiýa Guramasynyň, birnäçe ýurtlaryň ugurdaş ministrlikleriniň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirildi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna abraýly halkara guramalar bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen teklipler hödürlenildi. Bitarap Watanymyzyň netijeli sebit we ählumumy başlangyçlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, 2024-nji ýylda Türkmenistanyň SPEKA başlyklyk etmegi we degişli konsepsiýanyň işlenip taýýarlanylmagy boýunça işleri geçirmek teklip edilýär. 

                                                                   

Şeýle hem şu ýylyň maý aýynda ýurdumyzda sanly we “ýaşyl” ykdysadyýet ugrunda alnyp barylýan işlere bagyşlanan “tegelek stol” duşuşygyny geçirmek, köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek, Bütindünýä Intellektual Eýeçiligi Guramasynyň akademiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak, ýurdumyz bilen Bütindünýä Söwda Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlygyň birnäçe ugurlary teklip edilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hödürlenen teklipleri makullady hem-de abraýly halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG bilen netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagynyň Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridigini belledi. 

                                                                   

Türkmenistan BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bilen sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylygy, howpsuzlygy, durnuklylygy üpjün etmek, ykdysadyýet we durmuş ulgamy, Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmak ýaly ileri tutulýan ugurlarda üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär. Sanlylaşdyrmak, ekologiýa ulgamlary bu hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hataryndadyr. Bu ugurlarda ýurdumyz milli derejede sanly we “ýaşyl” tehnologiýalary yzygiderli ilerletmek bilen, başlangyçly esasda çykyş edýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň ähli gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen agzalan ulgamlarda, şeýle-de beýleki ugurlar boýunça işjeň hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirmegi maksat edinýändigini belläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna degişli işleri yzygiderli we toplumlaýyn esasda dowam etdirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa pudagynyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyk getirmek babatda görülýän çäreler barada hasabat berdi. Hususan-da, demir ýol ulagynyň işini has-da kämilleşdirmek, ýolagçylary gatnatmak, ýükleri daşamak işinde öňdebaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, pudagyň hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada aýdyldy.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň ulag we kommunikasiýa toplumynda demir ýol ulagynyň möhüm orun eýeleýändigini, onuň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramagyň wajyp wezipeleriň biri bolup durýandygyny nygtady we bu babatda agentligiň ýolbaşçysyna degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, Garaşsyz Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

24.04.2023
2023-nji ýylyň marty: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp

Şu ýylyň mart aýynyň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän «Açyk gapylar» syýasatynyň çäklerinde ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň netijeli işleri alyp barýandyklarynyň aýdyň subutnamasy boldy. Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda dürli görnüşde geçirilen işewürlik duşuşyklary, gepleşikler, forumlar, Türkmenistanyň ynanyşmak, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik ýörelgeleri esasynda giň halkara hyzmatdaşlyga gönükdirilen daşary syýasat ugrunyň üstünliklere beslenýändigini tassyklady. 

                                                                   

1-2-nji martda Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň 137-nji mejlisiniň işine gatnaşdy. Onuň dowamynda ýurdumyzda adam hukuklarynyň goraglylygyny üpjün etmek we bu ugurda kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça ulgamlaýyn işleriň alnyp barylýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, halkara borçnamalaryň hem-de BMG-niň şertnamalaýyn edaralarynyň maslahatlarynyň ýerine ýetirilmegine aýratyn üns berilýär. Mejlisiň çäklerinde Adam hukuklary boýunça komitet Türkmenistanyň Raýat we syýasy hukuklar hakynda halkara paktyň kadalarynyň we düzgünleriniň ýerine ýetirilişi boýunça üçünji döwürleýin hasabatyna garady. 

                                                                   

6-njy martda Aşgabatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa iki ýurduň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri gatnaşdylar. Ulag-logistika, elektroenergetika, nebitgaz, himiýa, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer ulgamlarda, oba hojalyk pudagynda we daşky gurşawy goramakda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň wajypdygy nygtaldy. Mejlisiň jemleri boýunça degişli Teswirnama gol çekildi. 

                                                                   

7-nji martda Daşary işler ministrliginde Halkara Zähmet Guramasynyň Gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlary üçin mynasyp zähmet meseleleri boýunça tehniki goldaw beriş toparynyň, şeýle hem Halkara Zähmet Guramasynyň Ženewadaky ştab-kwartirasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Onda bu gurama bilen hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri, 2023-nji ýylda guraljak çäreleriň “Ýol kartasyny” durmuşa geçirmegiň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Şol gün Daşary işler ministrliginde Halkara Migrasiýa Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Zeýnal Gajiýew bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň Hökümeti bilen Halkara Migrasiýa Guramasynyň ýakyn wagtdaky bilelikdäki taslamalarynyň durmuşa geçirilişine, hususan-da, adam söwdasyna garşy göreşmek we migrantlara ýardam etmek, serhedi dolandyrmak ulgamyndaky meselelere seretdiler. 

                                                                   

8-9-njy martda Täjigistan Respublikasynda iş sapary bilen bolan türkmen wekiliýetiniň agzalary dostlukly ýurduň ugurdaş ministrliklerinde hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda birnäçe duşuşyklary geçirdiler. Saparyň çäklerinde geçirilen syýasy geňeşmeleriň dowamynda strategik häsiýete eýe bolan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegi bilen baglylykda, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer, ylmy-tehniki, parlament, ulag-logistika ulgamlary, dokma toplumy, senagat hyzmatdaşlygy, şol sanda halkara guramalaryň we sebit meýdançalarynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

9-njy martda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda we DIM-niň binasynda GDA-nyň Baş sekretarynyň orunbasary I.Nematow bilen geçirilen duşuşyklarda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele boldy. I.Nematow GDA-nyň synçylar toparynyň ştabyny açmak boýunça iş toparyna ýolbaşçylyk edip, Aşgabada geldi. 

                                                                   

9-njy martda geçirilen “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Aşgabatda utgaşykly görnüşde geçirilen bu forumy Türkmenistanyň Hökümeti hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasy (FAO) BMG-niň ýurdumyzdaky hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň goldaw bermeginde bilelikde gurady. 

                                                                   

Gün tertibine azyk howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň meseleleri girizildi. Hususan-da, howanyň üýtgemeginiň, azyk ulgamynyň we durmuş-ykdysady şertleriň berk özara baglanyşyklydygy, dünýäniň oba hojalyk önümçiliginiň bökdençsiz işledilmegi, daşky gurşawa ýetirilýän ýaramaz täsirleri peseltmek hem-de parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak üçin ekologik taýdan arassa “ýaşyl” tehnologiýalary ornaşdyrmagyň zerurdygy, azyk önümlerini ibermegiň durnukly ulag ulgamlarynyň döredilmeginiň wajypdygy nygtaldy. 

                                                                   

10-11-nji martda Daşary işler ministrliginde “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň işine gatnaşmak üçin Eýranyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Eýran Yslam Respublikasynyň wise-prezidenti, Daşky gurşawy goramak boýunça guramasynyň başlygy Ali Salajege, BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň Baş direktorynyň orunbasary, Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebit wekili Wladimir Rahmanin bilen gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň dowamynda azyk we ekologik howpsuzlyk, tebigatdan rejeli peýdalanmak, hususan-da, çölleşmä we gum tupanlaryna garşy göreşmek hem-de suw ulgamynda tagallalary utgaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berildi. 

                                                                   

10-njy martda Daşary işler ministrliginde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky ilçisi Diego Ruiz Alonso bilen duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda, “Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi” formatynyň çäklerinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerine deglip geçildi. 

                                                                   

11 — 15-nji martda Türkmenistanyň wekiliýeti Manamada (Bahreýn Patyşalygy) geçirilen Parlamentara Birleşigiň Assambleýasynyň hem-de Goşulyşmazlyk Hereketiniň parlament torunyň mejlislerine gatnaşdy. Çykyşlarda parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde, häzirki döwrüň wehimlerine garşy durmakda, şol sanda pandemiýadan soňky dikeldiş döwründe milli we ählumumy tagallalary birleşdirmekde dürli ýurtlaryň parlamentlerine uly ornuň degişlidigi bellenildi. 

                                                                   

14-nji martda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleriniň Beýik Britaniýanyň Birleşen gulluklarynyň Patyşa institutynyň bilermenleri bilen duşuşygy geçirildi. Onuň dowamynda sebit howpsuzlygynyň häzirki zaman wehimlerine we howplaryna garşy göreşmek, söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda türk kompaniýalarynyň ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagyna we senagatlaşdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine uly goşant goşýandyklary kanagatlanma bilen bellenildi. 

                                                                   

14-nji martda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynyň edara binasynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili bilen Keniýa Respublikasynyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekiliniň arasynda gepleşikler geçirildi. Taraplar syýasy, ykdysady we medeni hyzmatdaşlygyň, şol sanda halkara guramalaryň çäklerinde gatnaşyklaryň giňeldilmegine özara gyzyklanma bildirilýändigini tassykladylar. Soňra Türkmenistan bilen Keniýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakynda Bilelikdäki Beýannama gol çekmek dabarasy boldy. 

                                                                   

15-nji martda Daşary işler ministrliginde BMG-niň Ilat gaznasynyň ýurt boýunça direktory Olaf Ronni Lindstrom bilen duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça, hususan-da, ýaşlar syýasaty, reproduktiw saglyk, gender deňligi, zenanlaryň hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň giňeldilmegi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

15-nji martda paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda geçirilen Türkmen-tatar işewürlik maslahaty Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde nobatdaky ähmiýetli çäre boldy. Şeýle hem onuň çäklerinde ikitaraplaýyn duşuşyklar guraldy. Gün tertibine iki ýurduň söwda-ykdysady we maýa goýum mümkinçiligi bilen baglylykda, pudaklaýyn edaralaryň, işewür toparlaryň özara bähbitli hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň geljegi bilen bagly meseleler girizildi. 

                                                                   

16-njy martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz ol ýerde Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çakylygy boýunça Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşdy. Sammitiň gün tertibine adatdan daşary ýagdaýlary dolandyrmak we ynsanperwerlik kömegini bermek, tebigy betbagtçylyklaryň öňüni almak, olaryň täsirlerini ýeňip geçmekde tagallalary utgaşdyrmak, täze wehimlere garşy durmagyň çärelerini işläp taýýarlamak ulgamlarynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli meseleler, şeýle-de sebit we halkara meseleleriň möhüm ugurlary girizildi. 

                                                                   

Sammitiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem-de Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşyklary boldy. Duşuşyklaryň dowamynda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň geljegi bilen bagly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

16-17-nji martda Türkmenistanyň wekiliýeti Mawritaniýa Yslam Respublikasynyň paýtagty Nuakşot şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Mejlisiň çäklerinde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Hisseýn Brahim Taha bilen duşuşyk geçirildi. Onuň dowamynda parahatçylygy we deňhukuklylygy üpjün etmekde ýurdumyzyň alyp barýan Bitaraplyk syýasatyna ýokary baha berildi. Şeýle hem syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer, ylym ulgamlarynda YHG bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

16-17-nji martda Daşary işler ministrliginde türkmen-gruzin geňeşmeleri geçirildi. Onuň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnama-hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň meselelerine garaldy. 

                                                                   

20-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katar Döwletine döwlet saparynyň çäklerinde Doha şäherinde Türkmenistanyň ilçihanasynyň açylyş dabarasy boldy. Dabaraly çärä daşary ýurtlaryň Katardaky diplomatik wekilhanalarynyň, ýurduň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar. Bellenilişi ýaly, bu şanly waka Türkmenistanyň öz daşary syýasatynda Katar Döwleti bilen ähli ugurlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine berýän möhüm ornuny alamatlandyrýar. 

                                                                   

Şeýle hem şol gün paýtagtymyzdaky “Arçabil” myhmanhanasynda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçirildi. Forumyň işine halkara guramalaryň wekilleri, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň şu ugur boýunça ýöriteleşen kompaniýalarynyň, şol sanda Özbegistanyň, Hytaýyň, Horwatiýanyň, Bolgariýanyň, Eýranyň, Koreýa Respublikasynyň ugurdaş düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar. Halkymyzyň taryhy-medeni we tebigy ýadygärliklerini, ruhy hem-de maddy mirasyny, däp-dessurlaryny wagyz etmek, dünýäniň syýahatçylyk düzümleri bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak forumyň baş maksady boldy. 

                                                                   

20-nji martda Wena şäherinde Türkmenistanyň we Awstriýanyň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky syýasy geňeşmelerde syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem şol gün Halkara atom energiýasy agentliginiň ştab-kwartirasynda agentligiň Baş direktory M.Grossi bilen geçirilen duşuşykda saglygy goraýyş we azyk howpsuzlygy ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň meselelerine garaldy. 

                                                                   

22-nji martda Daşary işler ministrliginde Türki medeniýetiň halkara guramasynyň Baş sekretary Sultanbaý Raýew bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen TÜRKSOÝ-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Gurama agza döwletlerde meýilleşdirilýän çäreleriň tertibine, şol sanda iýun aýynda Türkmenistanda TÜRKSOÝ-nyň Medeniýet günleriniň geçirilmegi, 2024-nji ýylyň “Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň ýyly” diýlip yglan edilmegi, şeýle hem şol ýylda gadymy Änew şäheriniň “Türki dünýäniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi bilen baglanyşykly geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna garaldy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň hoşniýetli goňşuçylyk däplerine, ynsanperwerlik we raýdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp, 22-nji martda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna ukrain halkynyň çagalaryna ynsanperwerlik ýüki (derman serişdeleri we lukmançylyk enjamlary, dokma we dürli azyk önümleri) iberildi. 

                                                                   

22-nji martda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy. Synçylar toparynyň düzüminde Arkalaşygyň ýurtlarynyň parlamentarileri, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň parlament ýygnagynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri bar. Olar Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary bilen duşuşdylar, welaýatlarda we Aşgabat şäherindäki uçastok saýlaw toparlarynyň işi bilen tanyşdylar. 

                                                                   

23-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen geçiren duşuşygynda Arkalaşygyň giňişliginde söwda-ykdysady, ulag-kommunikasiýa, energetika, medeni-ynsanperwer, öňdebaryjy tehnologiýalar ýaly ulgamlarda, obasenagat toplumynda, işewür düzümleriň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikleriň bardygy bellenildi. 

                                                                   

24-nji martda Daşary işler ministrliginde geçirilen duşuşygyň dowamynda S.Lebedew saýlaw möwsüminiň ähli tapgyrlarynyň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, ugurdaş kanunçylyga, umumy ykrar edilen hukuk kadalara laýyklykda geçirilýändigini belledi. Şeýle hem GDA-nyň Baş sekretary Arkadag şäherinde gurulýan medeni-durmuş maksatly desgalaryň ähmiýetini belläp, durmuş meselelerini çözmekde innowasion tehnologiýalaryň we häzirki zaman ekologik ölçegleriniň sazlaşykly utgaşdyrylýandygyny nygtady. 

                                                                   

26-njy martda ýurdumyzda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Saýlawçylara ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň ýanyndaky 42 saýlaw uçastogynda hem ses bermek mümkinçiligi döredildi. Olarda saýlaw wagtynda belli bir sebäplere görä Türkmenistanyň çäginden daşarda bolan raýatlarymyzyň öz konstitusion hukuklaryndan peýdalanmaklary üçin ähli zerur şertler döredildi. 

                                                                   

28-nji martda Daşary işler ministrliginde Arkadag şäherine bagyşlanan brifing geçirildi. Bu şäheriň gurluşygynda binagärligiň we şäher gurluşygynyň öňdebaryjy usullary, “akylly” şäher konsepsiýasynyň kadalary, “ýaşyl” tehnologiýalar ulanylýar. Brifingiň dowamynda dürli halkara guramalaryň wekilleriniň, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi guramasynyň, BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň, BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň we beýleki ýöriteleşdirilen edaralarynyň wekilleriniň täze şähere gelip görendikleri, şäheriň gurluşygynda ulanylan gurluşyk, binagärlik, logistik, tehnologik we dizaýn çözgütlerine ýokary baha berendikleri nygtaldy. 

                                                                   

29 — 31-nji mart aralygynda Koreýa Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Bu döredijilik çäresi türkmen-koreý hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmegiň we iki halkyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmagyň ýolunda möhüm ädim boldy. Medeniýet günleriniň çäklerinde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan maslahat, Türkmenistanyň milli amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň eserleriniň, muzeý gymmatlyklarynyň sergisi, türkmen we koreý sungat ussatlarynyň bilelikdäki dostluk konserti, türkmen kinosynyň görkezilişi guraldy. 

                                                                   

29-njy martda Aşgabatda daşary syýasat edaralarynyň arasynda geçirilen türkmen-özbek syýasy geňeşmeleriniň dowamynda parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer, ulag-kommunikasiýa, nebitgaz, himiýa, elektroenergetika ulgamlarynda, oba hojalygy we suw serişdelerini dolandyrmak ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmegiň zerurdygy nygtaldy. 

                                                                   

29 — 31-nji mart aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Nýu-Ýork şäherine iş saparynyň çäklerinde BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkiýe Respublikasynyň başlangyjy boýunça geçirilen Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň ýolunda özgerdiji gural hökmünde zyňyndylary nol derejä getirmek boýunça ýokary derejeli maslahatyna, şeýle hem Zyňyndysyz dünýä ugrunda halkara güne bagyşlanan ugurdaş çärä gatnaşdy. 

                                                                   

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň wise-başlygy hökmünde çykyş edýän Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen maslahatda ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak we sebitleriň arasyndaky tapawudy azaltmak maksady bilen, ilatly ýerlerde zyňyndylary işlemek boýunça ulgamlary ýola goýmak, ýaşaýyş we senagat zyňyndylaryny ýok etmekde döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça ýurdumyz tarapyndan milli derejede alnyp barylýan işler bilen tanyşdyryldy. Şeýle hem Arkadag şäherinde häzirki zaman zyňyndysyz tehnologiýalarynyň, “akylly” ulag-kommunikasiýa ulgamlarynyň we ekologik usullaryň ulanylyşy barada aýdyldy. 

                                                                   

Saparyň çäklerinde BMG-niň Baş sekretarynyň kömekçisi, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreşmek boýunça komitetiniň Ýerine ýetiriji direktoratynyň ýerine ýetiriji direktory N.German, şeýle hem BMG-niň Baş sekretarynyň Ýewropa, Merkezi Aziýa, Demirgazyk we Günorta Amerika boýunça kömekçisi, Baş sekretaryň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekiliniň wezipesini ýerine ýetiriji M.Ýença bilen duşuşyklar geçirildi. Duşuşygyň dowamynda Merkezi Aziýa sebitinde we ählumumy derejede öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallaryny berkitmäge gönükdirilen hyzmatdaşlygy giňeltmek, parahatçylygy we howpsuzlygy, durnukly ösüşi pugtalandyrmak ugrunda BMG hem-de onuň düzümleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere seredildi. 

                                                                   

Geçen aýyň dowamynda Daşary işler ministrliginde Çili Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gruziýanyň, Hindistanyň, Beýik Britaniýanyň, Ysraýyl Döwletiniň, Argentina Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçileri bilen duşuşyklar geçirildi. Olaryň dowamynda daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky syýasy geňeşmeleri geçirmegiň maksadalaýykdygy bellenilip, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklary, abraýly halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň, ÝB-niň çäklerinde hyzmatdaşlygy berkitmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Şeýlelikde, synda beýan edilen we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan parahatçylyk söýüjilikli syýasaty bilen baglylykda, ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan guralan çäreler Türkmenistanyň ösüşiň täze belentliklerine tarap ýolunda ädýän anyk ädimlerini şöhlelendirdi. 

                                                                                                           

(TDH)

20.04.2023
Türkmenistan ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda giň gerimli milli we döwlet maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirilýär. Watanymyzyň syýasy, ykdysady, medeni-durmuş ösüşini üpjün etmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bu maksatnamalaryň esasy wezipesidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň 11-nji aprelde geçiren sanly ulgam arkaly iş maslahatynda ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleriniň, gowaça ekişiniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly, ýokary hilli geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatlarda gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda anyk tabşyryklar berildi. 

                                                                   

13-nji aprelde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralarda şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri jemlenildi. Mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly möhüm meseleler girizildi. 

                                                                   

Mejlisiň barşynda ýakyn geljek üçin işiň esasy ugurlary kesgitlenildi. Çagyryş boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak we raýatlaryň harby gulluga nobatdaky çagyrylyşyny guramaçylykly geçirmek, harby-taktiki okuwlara taýýarlyk, işi guramagyň hem-de dolandyrmagyň esaslarynyň innowasion usullaryny özleşdirmek, işgärleriň hünär babatdaky ukyp-başarnyklaryny kämilleşdirmek, hukuk goraýjylaryň gulluk we ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak şol ugurlaryň hataryndadyr. 

                                                                   

14-nji aprelde paýtagtymyzdaky Hezreti Omar metjidinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mähriban käbesi, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow enesi Ogulabat Berdimuhamedowany hatyralap, belli gün agzaçar sadakasyny berdiler. 

                                                                   

Nahar çekilmezden öň, türkmen halkynyň Milli Lideri käbesiniň aradan çykmagy zerarly, köp sanly raýatlarymyzdan, şeýle hem dürli ýurtlaryň döwlet hem-de hökümet ýolbaşçylaryndan bildirilen gynanç üçin taňryýalkasyn aýtdy. 

                                                                   

Şeýle-de şol gün paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň metjitlerinde agzaçar sadakalary berildi. Bu sadakalar Gahryman Arkadagymyzyň käbesi hem-de Arkadagly Serdarymyzyň enesi Ogulabat ejäniň ýagty ýadygärligine belent hormat-sarpanyň nyşany boldy. Sadakalardan soňra, metjitlerde tarawa namazy okaldy. 

                                                                   

15-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetiren işleriniň netijeleri jemlenildi. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine garaldy. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, 2023-nji ýylyň üç aýynyň makroykdysady görkezijileri boýunça ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda jemi içerki önümiň durnukly ösüşi saklanýar. 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6 göterim artdy. Şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda bölek satuw haryt dolanyşygy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 9,5 göterim, daşary söwda dolanyşygy 8,4 göterim ýokarlandy. 

                                                                   

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” durmuşa geçirmegiň çäklerinde hasabat döwründe gurluşyk we durkuny täzelemek işleri göz öňünde tutulan jemi 370 desganyň 7-sinde gurluşyk işleri tamamlandy, 105-sinde gurluşyk-gurnama işleri alnyp barylýar we galan desgalarda taýýarlyk işleri dowam edýär. 

                                                                   

Şu ýylyň birinji çärýeginde, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy gazyň we nebitiň çykarylyşynda, elektrik energiýasynyň, beýleki önümleriň öndürilişinde oňyn ösüşler üpjün edildi. Ulag we aragatnaşyk pudaklarynda durnukly görkezijiler gazanyldy. Ulagyň ähli görnüşlerinde ýolagçy gatnatmak hem-de ýük daşamak boýunça oňyn görkezijileriň üpjün edilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberi 11,8 göterim artdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň obasenagat toplumynda, 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, gök önümleriň, miweleriň we ir-iýmişleriň, etiň, süýdüň öndürilişi ýokarlandy. Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz ulgamynda gazanylan oňyn görkezijiler barada hem habar berildi. Şu ýylyň 1-nji apreli ýagdaýyna görä, baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 115,5 göterim, çykdajy bölegi bolsa 97,1 göterim ýerine ýetirildi. Hasabat döwründe ýerli býujetleriň girdeji bölegi 104,9 göterim, çykdajy bölegi bolsa 96,5 göterim berjaý edildi. 

                                                                   

Geçen döwürde maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberi jemi içerki önümiň 13,7 göterimine barabar boldy. 2023-nji ýyl üçin maýa goýum Maksatnamasy 10,7 göterim ýerine ýetirildi. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 44,8 göterimi önümçilik, 55,2 göterimi bolsa medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşygyna gönükdirildi. Şu ýylyň 1-nji apreli ýagdaýyna görä, Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde inženerçilik ulgamlarynyň we desgalarynyň 53,8 kilometriniň, ýaşaýyş jaýlarynyň 126,1 müň inedördül metriniň, aragatnaşyk ulgamlarynyň 134,4 kilometriniň gurluşygy tamamlandy. Häzirki wagtda medeni-durmuş, önümçilik, infrastruktura maksatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär. 

                                                                   

Mejlisde hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň önümçiligini artdyrmak we kuwwatynyň ulanylyşyny gowulandyrmak üçin toplumlaýyn çäreleri görmegiň wajypdygyny nygtady. Şu ýylyň maýa goýum Maksatnamasyna laýyklykda “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek üçin işleri alyp barmak zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow nygtady we Hazar deňzinde täze nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek, daşarky maýa goýumlary çekmek bilen, iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine bazarlarda, söwda nokatlarynda halkyň sarp edýän we azyk harytlarynyň üpjünçiligini durnukly saklamak üçin zerur çäreleri durmuşa geçirmek möhümdir. Mundan başga-da, ýokary hilli we döwrebap dokma önümleriniň önümçiligini yzygiderli artdyrmak, pudaga innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, halkara tejribeden ugur alyp, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça hem çäreleri görmek zerurdyr. Saglygy goraýyş edaralaryna ýiti ýokanç we ýokanç däl hem-de möwsümleýin keselleriň öňüni almakda geçirilýän işleri aýratyn üns merkezinde saklamak, öndürijilerden göni satyn almak arkaly saglyk edaralaryny, ilaty lukmançylyk we derman serişdeleri bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek möhümdir. 

                                                                   

Mekdep okuwçylaryny, talyplary we beýleki ýaşlary sagdyn durmuş kadalaryna endik etdirmek hem-de olaryň bilimini kämilleşdirmek üçin zerur işleri dowam etdirmeli. Okuwçylaryň tomusky dynç alşyny talabalaýyk guramak üçin häzirden degişli işleri geçirip başlamaly. 

                                                                   

Ýaz-tomus möwsümleriniň başlanmagy bilen, medeniýet edaralarynda, teatrlarda medeni-köpçülikleýin çäreleri talabalaýyk guramak, konsertleri we teatrlaşdyrylan dabaralary yzygiderli geçirmek, uly ýaşly tomaşaçylar, çagalar üçin sahnalaryň sanyny artdyrmak zerurdyr. Içerki we daşarky syýahatçylyk ulgamyny ösdürmek, daşary ýurtly syýahatçylaryň sanyny artdyrmak möhümdir. 

                                                                   

Gurluşyk we senagat toplumynyň, himiýa kärhanalarynyň önümçilik kuwwatyny doly ulanyp, bökdençsiz işledilmegini gazanmaly. Şunuň bilen birlikde, elektrik energiýasynyň eksport edilýän möçberini artdyrmagyň, ylmy taýdan esaslandyrylan, döwrebap senagat ugurly önümçilikleri ýola goýmagyň wajypdygy bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamalary barada aýdyp, içerki, üstaşyr we halkara ýük daşamalaryň möçberini artdyryp, ýük dolanyşygyny ösdürmegiň, täze üstaşyr ulag geçelgelerini döretmegiň möhümdigini nygtady. Şunuň bilen bir hatarda, içerki demir ýollaryň durkuny täzelemek we maddy-tehniki üpjünçiligini döwrebaplaşdyrmak boýunça zerur işleri geçirmegi, elektrikleşdirilen demir ýol ulgamyny gurmagyň halkara tejribesini öwrenip, bu işleri ýurdumyzda durmuşa geçirmek boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. «Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynda döwrebap gämileri we läbik sorujylary gurmagy ýola goýmak gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, zerur bolsa, bu ugurda tejribeli daşary ýurt hünärmenlerini işe çekmegiň mümkindigi nygtaldy. 

                                                                   

Ýurdumyzda ýeralma we beýleki gök-bakja önümlerini ýetişdirip, amatly bahadan içerki bazary üpjün etmek obasenagat pudagynyň ilkinji nobatdaky wezipeleriniň hataryndadyr. Şunuň bilen birlikde, tohumçylygy gowulandyryp, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny artdyrmak boýunça zerur işleri geçirmek möhümdir. Ýurdumyzda suw üpjünçilik ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyryp, suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça degişli çäreleri görmek barada hem görkezme berildi. 

                                                                   

Häzirki döwürde biz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça netijeli işleri geçirmelidiris. Türkmen bedewiniň milli baýramyna, Garaşsyzlyk we Bitaraplyk baýramlarymyza, Aşgabat şäheriniň gününe hem-de beýleki senelere gowy taýýarlyk görmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini döretmegi we öz önümlerimiziň beýleki döwletlere iberilýän möçberini artdyrmak syýasatyny dowam etdirmegi, maýa goýumlary çekmegi, gelip gowuşýan daşary ýurt pulundaky serişdeleriň möçberini artdyrmagy möhüm wezipeleriň hatarynda görkezdi. Mundan başga-da, Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmegiň, ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça işleri geçirmegiň, hususy pudagyň paýyny artdyryp, ony ýurdumyzyň ykdysadyýetine işjeň gatnaşdyrmak üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygy bellenildi. 

                                                                   

Mejlisde hormatly Prezidentimiz jenaýat edendikleri üçin iş kesilen 463 raýatyň mübärek Gadyr gijesi mynasybetli günäsini geçmek hakynda Permana, şeýle hem “Türkmenistanda 2023-nji ýylda şaly öndürmek hakynda” Karara gol çekdi. 

                                                                   

Mundan başga-da, geçen hepdede döwlet Baştutanymyz 2023-nji ýylyň 21-nji aprelinde Oraza baýramyny bellemek hem-de Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň häkimini wezipä bellemek hakynda Permanlara gol çekdi.  

                                                                   

Geçen hepdäniň dowamynda bolan telefon arkaly söhbetdeşlikleriň dowamynda Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň enesi, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň käbesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykandygy zerarly çuňňur gynançlaryny bildirdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda goňşy döwletleriň syýasy gatnaşyklarynyň, dünýä giňişligindäki hyzmatdaşlygynyň ýokary derejä ýetendigi aýratyn nygtaldy. Söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlardaky türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň, parlamentara gatnaşyklaryň üstünlikli ösdürilýändigi bellenildi. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanlary birek-biregi ýakynlaşyp gelýän Oraza baýramy bilen gutladylar we iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda bolan telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen we özbek halklarynyň bähbidine laýyk gelýän döwletara gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hem-de geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda köpugurly ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen telefon arkaly söhbetdeşliginiň dowamynda netijeli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň möhüm meseleleri maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Geçen hepdede Mejlisde Belgiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mişel Pitermansdan ynanç haty kabul edildi. Ilçi Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary, ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady maksatnamalar we iri halkara taslamalar bilen tanyşdyryldy. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna, halkymyzyň rowaçlygynyň yzygiderli ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. 

                                                                                                           

(TDH)

19.04.2023
Türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň täze gözýetimleri

Aşgabat, 17-nji aprel (TDH). Şu gün paýtagtymyzda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreý-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal Gonuň ýolbaşçylygynda ýurdumyza sapar bilen gelen Koreýa Respublikasynyň parlament wekiliýeti bilen duşuşygy boldy.

 Koreýa Respublikasynyň wekiliýetiniň ýolbaşçysy türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygyna käbesi Ogulabat Berdimuhamedowanyň aradan çykmagy zerarly çuňňur gynanjyny beýan etdi. Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo hem özüniň gynanç hatyny iberdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri duýgudaşlyk sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň Başlygyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz sapar mahaly boljak duşuşyklaryň we gepleşikleriň üstünlikli geçiriljekdigine ynam bildirip, bu gezekki çäreleriň parlamentara gatnaşyklary berkitmekde, kanun çykaryjy ulgamda tejribe alyşmagyň, hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary, şol sanda iki tarapyň hem gyzyklanma bildirýän halkara gatnaşyklarynyň geljekki ugurlary boýunça ähmiýetli boljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan Koreýa Respublikasy bilen ýola goýlan gatnaşyklara, dostluk, birek-birege ynanyşmak, özara düşünişmek esasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berýär. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri täze Arkadag şäheriniň gurlandygy barada aýdyp, onuň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda amala aşyryljak önümçilik we beýleki maksatly binalaryň taslamalaryny durmuşa geçirmäge koreýaly işewürleriň gatnaşmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagyň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Häzirki wagtda biziň ýurdumyzyň gyzyklanma bildirýän döwletler bilen ikitaraplaýyn görnüşde we abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde netijeli gatnaşyklary ýola goýýandygyny belläp, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan tarapyndan parahatçylygyň, durnukly ösüşiň, howpsuzlygyň bähbidine gönükdirilen başlangyçlaryň giň goldawa eýe bolýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Şeýle hem hyzmatdaşlygyň köpugurly esasda, hususan-da, “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýändigi nygtaldy. 

                                                                   

Soňky ýyllarda syýasy-diplomatik ugurda parlament diplomatiýasynyň orny barha artýar. Ikitaraplaýyn syýasy gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolan diplomatiýanyň tapawutly aýratynlygy häzirki wagtda türkmen-koreý parlament wekiliýetleriniň özara saparlarynyň yzygiderli häsiýete eýe bolmagydyr diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz 2022-nji ýylyň 27 — 29-njy noýabrynda Koreýa Respublikasyna amala aşyran resmi saparyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýtdy. Saparyň çäklerinde gepleşikler, Koreýa Respublikasynyň parlamentinde netijeli duşuşyklar geçirildi. Olaryň dowamynda parlamentara dostluk toparynyň alyp barýan işleri we hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary boýunça pikir alyşmalar boldy. Mundan başga-da, öňdebaryjy koreý işewür toparlarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirilip, olaryň netijeleri boýunça ylalaşyklaryň giň toplumyna gol çekildi. 

                                                                   

Saparymyzyň netijeleri diňe kanun çykaryjylyk babatda däl, eýsem, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giň toplumyny ösdürmäge-de täze itergi berdi diýip hasap edýäris. Siziň bu saparyňyza hem ozal başyny başlan gepleşiklerimiziň dowamy hökmünde garaýarys diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri dostlukly ýurduň wekiliýetiniň agzalaryna ýüzlenip, iki ýurduň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň yzygiderli, durnukly we uzak möhletleýin häsiýete eýedigini belledi. Köp ýyllaryň dowamynda iri koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanyň gaz pudagynda, himiýa senagatynda netijeli iş alyp barýandyklaryna üns çekildi. Koreýa Respublikasynda öndürilen awtoulag serişdeleri ýurdumyzda ýolagçy awtobuslary we taksiler görnüşinde ulanylýar. Olar türkmenistanlylaryň arasynda uly meşhurlyga eýedir. 

                                                                   

Şu gezekki duşuşygyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmakda möhüm ädime öwrüljekdigine ynam bildirip, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy täze ugurlar boýunça işjeňleşdirmäge we ösdürmäge taýýardygyny belledi. 

                                                                   

Medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň döwletara gatnaşyklary berkitmekde, halklary ýakynlaşdyrmakda, medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda wajyp ähmiýetiniň bardygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bilim ulgamyndaky gatnaşyklary ösdürmäge, özara Medeniýet günlerini geçirmäge, sport, syýahatçylyk we saglygy goraýyş ulgamlarynda gatnaşyklary işjeňleşdirmäge zerur goldawlaryň berilmeginiň möhümdigini aýtdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow myhmanlara berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi we pursatdan peýdalanyp, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola hem-de ýurduň Milli Assambleýasynyň Başlygy Kim Jin-Pýo mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny aýtdy. 

                                                                   

Öz gezeginde, Koreý-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal Gon ruhy-medeni mirasyň, ahlak gymmatlyklarynyň umumylygynyň hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin ygtybarly esas bolup durýandygyny nygtady. Türkmenistan we Koreýa Respublikasy diňe bir söwda-ykdysady gatnaşyklary däl, eýsem, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy hem yzygiderli ösdürýärler. Şunuň bilen baglylykda, ýakynda bu ýurtda türkmen halkynyň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň üstünlikli geçirilendigi bellenildi.  

                                                                   

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň ýanynda döredilen koreý dilini öwredýän okuw merkeziniň ähmiýeti, şeýle hem Günorta Koreýada türkmen halkynyň medeniýetine we diline uly gyzyklanma bildirilýändigi bellenildi. Bu bolsa ynsanperwer gatnaşyklary yzygiderli ösdürmek arkaly bu ugurda ägirt uly netijeleriň gazanylmagynda ähmiýetlidir. 

                                                                   

Myhmanyň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Koreýa Respublikasynyň kompaniýalary bu pudakda taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmaga uly gyzyklanma bildirýärler. Şeýle-de häzirki zamanyň ajaýyp şäheri bolan Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynda bina ediljek desgalaryň gurluşygyna gatnaşmak meseleleriniň özüne çekijiligi barada aýdyldy. 

                                                                   

Türkmen paýtagtynyň gözelliginiň özünde uly täsir galdyrandygyny belläp, myhman şäheriň binagärlik aýratynlygynyň özboluşlylygynyň hem-de sazlaşygynyň ýokary derejä eýedigini nygtady. 

                                                                   

Koreý-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal Gon iki dostlukly halkyň ruhy we medeni umumylygyna esaslanýan türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de yzygiderli ösdüriljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Koreý-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal Gon birek-birege hoşniýetli sözleri aýdyp, türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdiler. 

                                                                   

 Duşuşyga Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-Çul hem gatnaşdy. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň Koreý-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal Gon bilen duşuşygy boldy. Onda parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, şeýle hem halkara we sebitara guramalaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň soňky ýyllarda ösüşiň ýokary derejesine çykandygyny belläp, taraplar iki ýurduň deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak esasynda ýola goýýan gatnaşyklaryna täze itergi bermäge bolan gyzyklanmalaryny tassykladylar.  

                                                                   

Netijeli we işjeň ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda Mejlisiň Başlygy myhmanlary milli parlamentiň alyp barýan işi we onuň wezipeleri, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda kanunçylyk ulgamynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleriň esasy ugurlary bilen tanyşdyrdy. Döwlet ösüşinde giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi parlamentiň işiniň kämilleşdirilmegine giň ýol açýar. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda dünýäniň kanun çykaryjylyk tejribesiniň esasy ugurlaryny özünde jemleýän ygtybarly kanunçylyk binýady döredildi. Işlenip taýýarlanylýan we kabul edilýän kanunlar hem-de kadalaşdyryjy hukuk namalary täzeçil usullary esasy ugur edinýän özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, hormatly Prezidentimiziň syýasy, ykdysady, durmuş ösüşi boýunça öňde goýýan wezipeleriniň üstünlikli amala aşyrylmagyna gönükdirilendir. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda iki döwletiň halklarynyň bähbidine parlament diplomatiýasynyň mümkinçiliklerini giňden ulanmak, parlamentara gatnaşyklary ösdürmek we degişli ugurda tejribe alyşmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň kanun çykaryjy edaralarynda döredilen parlamentara dostluk toparynyň işiniň ähmiýeti bellenildi. Soňky ýyllarda döwletara derejede gazanylýan ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyny nygtap, taraplar däp bolan türkmen-koreý gatnaşyklarynyň okgunly ösdürilmeginde möhüm ähmiýeti bolan parlamentara gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga gyzyklanmalaryny mälim etdiler. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Koreýa Respublikasynyň wekiliýetiniň ýurdumyza saparynyň maksatnamasynyň çäklerinde Daşary işler ministrliginde duşuşyk geçirildi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, iki ýurduň gyzyklanmalary esasynda dürli ugurlar boýunça ýola goýulýan gatnaşyklar sazlaşykly ösüşe eýe bolup, hil taýdan täze derejä çykdy. Yzygiderli geçirilýän bilelikdäki çäreler, duşuşyklar we geňeşmeler hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine kuwwatly itergi berýär. Taraplar ýokary derejede geçirilýän türkmen-koreý gepleşikleriniň ygtybarly ösdürilýändigine kanagatlanma bildirdiler. Umumy ruhy-medeni we taryhy gymmatlyklary bolan dostlukly halklaryň özara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykýar. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga we ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň oňyn çözgüdini işläp taýýarlamak boýunça umumy tagallalary utgaşdyrmaga işjeň goldaw berýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna hoşallyk sözleri aýdyldy. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Şeýle hem şu gün Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň Koreý-türkmen parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Li Dal Gonuň ýolbaşçylygyndaky Koreýa Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşygy boldy. Onuň dowamynda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyna öňdebaryjy tejribäni hem-de ýokary tehnologiýalary, häzirki zamanyň ylmy-tehniki işläp taýýarlamalaryny ornaşdyrmak, iri daşary ýurt kompaniýalary, şol sanda koreý işewür toparlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk meselelerine aýratyn üns berildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, myhmanlar üçin ýörite medeni maksatnama taýýarlanyldy. Oňa laýyklykda, koreýaly hyzmatdaşlar Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna baryp gördüler. Bu ýerde köp sanly halkara bäsleşikleriň hem-de festiwallaryň ýeňijisi, meşhur “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşy boldy. 

                                                                   

Şeýle-de koreý parlamentarileri Arkadag şäheriniň binagärlik aýratynlyklary bilen tanşyp, bu ýerde amala aşyrylýan gurluşyk işlerine ýokary baha berdiler. Olar bu ägirt uly taslamany durmuşa geçirmäge gatnaşmagy özleri üçin hormat hasaplaýandyklaryny aýtdylar.

18.04.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 17-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri dowam edýär, hususan-da, ekine ösüş suwuny tutmak, ony mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça degişli çäreler geçirilýär. Şeýle hem şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmegi ugrunda degişli çäreler görülýär. 

                                                                   

Welaýatda ýeralma, sogana, beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar, ýüpek gurçugyna talabalaýyk ideg edilýär. Şeýle-de häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işlerine jogapkärli, toplumlaýyn we guramaçylykly çemeleşmegiň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz gowaça ekişiniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň, bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilmeginiň berk gözegçilikde saklanylmagy, pile öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlikli berjaý edilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatda alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, gowaça ekişini agrotehniki möhletlerde tamamlamak üçin oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri dowam edýär. Mundan başga-da, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki ekinlere ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatda pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany ýerine ýetirmek üçin degişli işler dowam etdirilýär. 

                                                                   

Şeýle hem häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmeginiň geljekki bol hasylyň binýadydygyny belledi hem-de häkime bugdaýa edilýän ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berjaý etmek arkaly geçirilmegine berk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň, ýeralma, sogana, beýleki ýazlyk ekinlere ideg işleriniň bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmegi babatda birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipelere ünsi çekdi hem-de häkime welaýatda şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Bellenilişi ýaly, oba hojalyk işleri agrotehnikanyň talaplaryny berjaý etmek arkaly ýerine ýetirilýär, gowaça ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak boýunça ähli zerur çäreler görülýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatyň ýazlyk ýeralma, sogan, beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri ýerine ýetirilýär, pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany berjaý etmek üçin degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine ünsi çekdi hem-de bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana, beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatda gowaça ekişiniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekişini ýokary hilli we öz wagtynda geçirmek ugrunda ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary doly güýjünde işledilýär. Welaýatyň ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri alnyp barylýar. Ýüpek gurçuklaryna ideg işleri dowam edýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli geçirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi hem-de welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan, şeýle-de ýeralma, sogana edilýän ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şunuň bilen bir hatarda, gowaça ekişiniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegini, pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamanyň ýerine ýetirilişini berk gözegçilikde saklamak tabşyryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häkime ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatda gowaça ekişini agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli tamamlamak boýunça degişli işler dowam edýär. Şunda oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny doly güýjünde işletmek boýunça zerur tagallalar edilýär. Sebitiň ak ekin meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri dowam edýär. Ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem welaýatda pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli zerur çäreler görülýär. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda hem-de ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi we häkime welaýatda gowaça ekişiniň, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly alnyp barylmagyny, pile öndürmek möwsüminiň talabalaýyk geçirilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine gönükdirilen maksatnamalarda bellenilen wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, şu günler pagtaçy daýhanlarymyz tarapyndan oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri öz wagtynda geçirmek arkaly ýurdumyzyň welaýatlarynda gowaça ekişi dowam edýär. Ekiş geçiriljek meýdanlara tagt suwy, eýýäm ekilen gowaçalara bolsa gögeriş suwy tutulýar. bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri, hususan-da, ekini mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, oňa ösüş suwuny tutmak we beýleki degişli işler geçirilýär. 

                                                                   

Şeýle hem wise-premýer ýeralmanyň we gök-bakja önümleriniň öndürilişini artdyrmak, ilatymyzy bu önümler bilen bolelin üpjün etmek boýunça işleriň geçirilýändigini, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda pile öndürijiler tarapyndan ýüpek gurçugyna ideg etmek işleriniň alnyp barylýandygyny, Daşoguz welaýatynda bolsa pile öndürijilere ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumyny paýlamak işleriniň dowam etdirilýändigini habar berdi. Mundan başga-da, häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda oba hojalyk ekinlerini we öri meýdanlaryny zyýankeşlerden goramak, olaryň ýüze çykyp biljek ýagdaýlarynyň öňüni almak boýunça degişli işler geçirilýär hem-de gündelik gözegçilikde saklanylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere gowaça ekişiniň, bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini, suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, şu günler ýurdumyzyň ekin meýdanlarynda dowam edýän oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ünsi çekdi we olaryň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi, howanyň maýlamagy bilen baglylykda, ekin we öri meýdanlarynda zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça zerur çäreleriň durmuşa geçirilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglygyny, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

18.04.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Kanunçylygy kämilleşdirmek jemgyýetimiz we döwletimiz üçin wajyp wezipeleri çözmegiň möhüm şertidir

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Mejlisiniň täze çagyrylyşynyň birinji maslahatyna gatnaşdy 

                                                                   

 Aşgabat, 6-njy aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda milli parlamentiň täze ýolbaşçy düzümi saýlanyldy, şeýle hem deputatlaryň öňünde durýan esasy wezipeler kesgitlenildi. 

                                                                   

 Ir bilen döwlet Baştutanymyz “Oguz han” köşkler toplumyndan çykyp, Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine tarap ugrady. 

                                                                   

Ýol ugrunda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzümlerinde ýerine ýetirilýän işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty kabul edip, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, goranmak ministrine anyk görkezmeler berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow egindeşleri bilen ýoluny dowam edip, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy çäräniň — Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilendigini kanagatlanma bilen belledi. Döwlet Baştutanymyz parlamentarileriň degişli düzümleriň wekilleri bilen bilelikde ýurdumyzyň kanunçylygyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň ähmiýetini ilat arasynda giňden düşündirmek işlerini geçirmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Mejlisiň maslahatyna gatnaşmak üçin Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň maslahatlar zalynda altynjy we ýedinji çagyrylyşyň deputatlary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriň, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri we beýlekiler ýygnandylar. 

                                                                   

 Ýygnananlar şowhunly el çarpyşmalar bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy garşyladylar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz maslahata gatnaşyjylary mübärekläp, şu ýylyň 26-njy martynda ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda örän möhüm wakanyň bolandygyny — Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň geçirilendigini belledi. Demokratik ýörelgeler esasynda geçirilen saýlawlara ýurdumyzyň raýatlary ýokary işjeňlikde gatnaşdylar. 

                                                                   

Bilşiňiz ýaly, şu ýylyň ýanwar aýynda ýurdumyzda möhüm konstitusion özgertmeler hem amala aşyryldy. Halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy bolan Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi. Gahryman Arkadagymyz Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenip, türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edildi diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Bu gün bolsa biz Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahatyny geçirýäris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de ony açyk diýip yglan etdi. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. 

                                                                   

Mejlisiň gün tertibi tassyklanandan soňra, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berildi. Ol ählihalk saýlawlarynyň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň saýlawlary Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, milli kanunçylyga hem-de ykrar edilen halkara kadalara laýyklykda, aýanlyk ýagdaýynda, bäsleşik esasynda geçirildi. Saýlaw möwsüminde dalaşgärleri hödürlemek maksady bilen, ýurdumyz boýunça 125 saýlaw okrugy, ses bermek üçin 2644 saýlaw uçastogy, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň ýanynda 42 saýlaw uçastogy döredildi. 

                                                                   

Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça Türkmenistanyň syýasy partiýalary tarapyndan 175, raýatlar toparlary tarapyndan 83 adam deputatlyga dalaşgärlige hödürlenip, 258 dalaşgär bellige alyndy. Dalaşgärleriň wagyz işlerini geçirmekleri üçin deň şertler döredildi. Olaryň çykyşlarynyň 258-si teleýaýlymlara berildi. Dalaşgärlere dahylly maglumatlar gazetlerde çap edilip, halka ýetirildi. Olar saýlawçylar bilen duşuşyklaryň 700-den gowragyny geçirdiler. Saýlaw uçastoklarynyň 240-synda ses berlişi onlaýn tertipde göni görkezildi. 

                                                                   

Şeýle hem merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy saýlawlara syn etmäge milli synçylaryň 3 müňe golaýynyň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan halkara synçylaryň 60-synyň, Türkmenistanda işleýän daşary ýurtly diplomatlardan hem 32-siniň gatnaşandygyny habar berdi. Halkara guramalaryň synçylar toparlary brifingleri geçirip, Türkmenistanyň demokratik kadalara ygrarlydygyny, saýlawlaryň açyklyk şertlerinde, aýanlyk ýagdaýynda, demokratik ýörelgelere laýyklykda, giň bäsleşik esasynda, guramaçylykly geçirilendigini bellediler. 

                                                                   

Nygtalyşy ýaly, ýurdumyzyň raýatlary saýlawlara işjeň gatnaşdylar. Türkmenistan boýunça jemi 3 million 496 müň 368 saýlawçydan 3 million 185 müň 935-si ses berip, 91,12 göterim gatnaşyk boldy. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlygyna 125 adam, şol sanda Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan 65 (52 göterim), Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 18 (14,5 göterim), Agrar partiýadan 24 (19 göterim), raýatlaryň toparlaryndan 18 (14,5 göterim) adam saýlanyldy. Mejlisiň saýlanan deputatlarynyň 25,60 göterimi zenanlar, 99 göterime golaýy ýokary bilimli raýatlardyr. Şolaryň 10 göterime golaýy ýaşy 30-a çenli, 40,80 göterimi bolsa ýaşy 40-a çenli bolan adamlardyr. Saýlanan deputatlaryň 45 göterimi ylym, bilim ulgamlarynda, syýasy-jemgyýetçilik guramalarynda, 11 göterimi saglygy goraýyş, 6 göterimden köprägi maliýe we ykdysadyýet, 5 göterimi durmuş üpjünçiligi, 4 göterimi oba hojalyk ulgamlarynda, şeýle-de beýleki ulgamlarda zähmet çekýän raýatlardan ybarat. 

                                                                   

Merkezi saýlaw toparynyň şu ýylyň 29-njy martynda geçirilen mejlisinde saýlawlarda ses bermegiň netijeleri jemlenildi we saýlawlar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi diýlip ykrar edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýygnananlara ýüzlenip, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri barada Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygynyň hasabatyndan görnüşi ýaly, 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilen saýlawlaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň 125-si saýlanyldy. Mejlisiň deputatlaryny saýlamak işi ýurdumyzyň saýlaw kanunçylygyna laýyklykda geçirildi diýip belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, «Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 3-nji maddasyna laýyklykda, täze çagyrylyşyň deputatlarynyň ygtyýarlyklary Mejlisiň birinji maslahatynda ykrar edilýär. Şunuň bilen baglylykda, Mejlisiň mandat toparynyň teklibi boýunça Mejlisiň deputatlarynyň ygtyýarlyklaryny ykrar etmek hakynda karar kabul etmeli diýip, hormatly Prezidentimiz mandat toparynyň ses bermek arkaly saýlanylmalydygyny belledi. 

                                                                   

 Milli parlamentariler mandat toparynyň düzümi bilen tanşyp, degişli karary kabul etmek arkaly ony biragyzdan tassykladylar. 

                                                                   

Maslahat mandat toparynyň başlygy, Mejlisiň deputaty B.Seýilowyň hasabaty bilen dowam etdi. Ol Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda giň bäsdeşlik, aýanlyk ýörelgeleri esasynda, milli kanunçylygymyza hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda geçirilen Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlarynyň ata Watanymyzda demokratiýanyň dabaralanmasy bolandygyny belledi. Saýlawlar gününde ýurdumyzyň raýatlary ýokary işjeňlik görkezdiler. 

                                                                   

Merkezi saýlaw toparyndan berlen resminamalar esasynda mandat topary Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň düzümine saýlanan deputatlaryň ygtyýarlyklaryny barlady. Saýlawlar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we ýurdumyzyň Saýlaw kodeksine laýyklykda saýlaw okruglarynyň 125-sinde geçirildi. Syýasy partiýalar hem-de degişli saýlaw okrugynyň çäginde ýaşaýan raýatlar toparlary tarapyndan deputatlyga hödürlenen dalaşgärleriň 258-si bellige alyndy. Saýlawlaryň netijeleri esasynda merkezi saýlaw tarapyndan saýlanan dalaşgärleriň 125-si Mejlisiň düzümine saýlanan deputatlar hökmünde bellige alyndy. Ozal habar berlişi ýaly, deputatlaryň täze düzüminiň hatarynda senagat-gurluşyk we ulag-aragatnaşyk ulgamlarynda, oba hojalygynda, ylym we bilim, medeniýet, sungat, saglygy goraýyş, durmuş üpjünçiligi edaralarynda, maliýe-ykdysady toplumda we beýleki pudaklarda işleýän adamlar bar. Täze saýlanan deputatlaryň 32-si ýa-da 25,60 göterimi zenanlardyr. Şeýle hem deputatlar düzüminiň ýaş boýunça görkezijileri barada habar berildi. 

                                                                   

Mandat toparynyň başlygy çykyşyny jemläp, saýlanan 125 deputatyň ygtyýarlyklarynyň ykrar edilendigini habar berdi. Ýokarda beýan edilenler esasynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji we “Türkmenistanyň Mejlisi hakynda” Kanunyň 8-nji maddasyna laýyklykda, “Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň ygtyýarlyklaryny ykrar etmek hakynda” Türkmenistanyň Mejlisiniň kararynyň taslamasy taýýarlanyldy. Hödürlenen resminama deputatlar tarapyndan biragyzdan kabul edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maslahaty dowam edip, Mejlisiň täze saýlanan deputatlaryny saýlawlarda gazanan üstünlikleri bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de saýlawçylaryň bildiren ynamyny ödäp, uly abraýa eýe bolmaklaryny arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň deputatlar düzüminiň ýolbaşçysy G.Mämmedowa söz berildi. Ol türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hemmetaraplaýyn goldawy, altynjy çagyrylyşyň deputatlar düzüminiň öňünde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmegi babatda döredilen şertler we mümkinçilikler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ähli bilimini hem-de toplan tejribesini ulanyp, mundan beýläk-de eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Türkmenistanyň Mejlisiniň işi täze derejelere ýetirildi. Döwlet Baştutanymyz G.Mämmedowa hem-de Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň deputatlaryna hukuk özgertmelerini geçirmäge goşan goşantlary üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sözüni dowam edip, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna hem-de «Türkmenistanyň Mejlisi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 8-nji maddasyna laýyklykda, Mejlisiň deputatlarynyň arasyndan Mejlisiň Başlygynyň, onuň orunbasarynyň saýlanylmalydygyny, Mejlisiň komitetleriniň döredilmelidigini we komitetleriň başlyklarynyň saýlanylmalydygyny belledi. 

                                                                   

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygyny saýlamak bilen bagly meselä seredildi. Kanunçylyga laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy gizlin ses bermek arkaly saýlanylýar. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz parlamentarilere ýüzlenip, şu mesele boýunça kimde nähili teklibiň bardygyny sorady. 

                                                                   

47-nji “Nowruz” saýlaw okrugyndan deputat M.Otuzow Aşgabat şäheriniň 5-nji “Parahatçylyk” saýlaw okrugyndan saýlanan deputat D.Gulmanowany Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy wezipesine saýlamak barada deputatlaryň adyndan teklibini aýtdy. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygyny saýlamak üçin ses sanaýjy topary saýlamagy teklip etdi. 

                                                                   

 Milli parlamentariler teklip edilen düzüm bilen tanşyp, degişli karary kabul etdiler. 

                                                                   

Soňra Mejlisiň deputatlarynyň ses bermegi we ses bermegiň jemini jemlemek üçin 30 minutlyk arakesme yglan edildi. Ses bermek Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ýörite taýýarlanan we enjamlaşdyrylan ýerde geçýär. 

                                                                   

Soňra maslahat Mejlisiň ses sanaýjy toparynyň başlygy, deputat G.Aşyrowyň hasabaty bilen dowam edýär. Habar berlişi ýaly, ses bermegiň netijeleri boýunça Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň başlyklygyna D.Gulmanowa biragyzdan saýlanylýar. 

                                                                   

 Ses sanaýjy toparyň başlygynyň hasabaty deputatlar tarapyndan biragyzdan makullanyldy we toparyň teswirnamasy tassyklanyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň Başlygy wezipesine D.Gulmanowany saýlamak barada kabul edilen Türkmenistanyň Kanunyna gol çekýär. 

                                                                   

Mejlisiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza, deputatlara we ähli ýygnananlara ýüzlenip, bildirilen ýokary ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we kanun çykaryjy edaranyň öňünde goýlan jogapkärli hem-de möhüm wezipeleri çözmek üçin ähli güýç-gaýratyny, tejribesini, bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. Halkyň saýlanlary milli döwletliligi pugtalandyrmak, Watanymyzy ykdysady, durmuş we medeni taýdan okgunly ösdürmek, halkara giňişlikde onuň abraýyny has-da belende götermek maksady bilen, hukuk binýadyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek üçin tutanýerli zähmet çekerler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow D.Gulmanowany Mejlisiň Başlygy wezipesine saýlanylmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

 Maslahatyň dowamynda döwlet Baştutanymyz Mejlisiň Başlygynyň orunbasarynyň saýlanylýandygyny yglan etdi. 

                                                                   

Şu mesele boýunça Aşgabat şäheriniň 10-njy “Arçabil” saýlaw okrugy boýunça deputat S.Durdyýew çykyş edip, milli parlamentarileriň şu wezipä Lebap welaýatynyň 77-nji “Farap” saýlaw okrugy boýunça deputat G.Rozyýewi teklip edýändiklerini habar berdi. 

                                                                   

 Soňra açyk ses berilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Mejlisiň Başlygynyň orunbasary wezipesine G.Rozyýewi saýlamak barada kabul edilen Türkmenistanyň Kanunyna gol çekýär we oňa işinde üstünlikleri arzuw edýär. 

                                                                   

Öz nobatynda, milli parlamentiň ýolbaşçysynyň orunbasary bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza, deputatlara tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmäge gönükdirilen wezipeleriň çözülmegi üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow milli parlamentiň durmuşa geçirmeli işleri bilen baglylykda, Mejlisiň düzüminde sekiz komiteti: 

                                                                   

 1) Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komiteti; 

                                                                   

 2) Kada-kanunçylyk baradaky komiteti; 

                                                                   

 3) Ykdysady meseleler baradaky komiteti; 

                                                                   

 4) Durmuş syýasaty baradaky komiteti; 

                                                                   

 5) Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komiteti; 

                                                                   

 6) Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komiteti; 

                                                                   

 7) Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti; 

                                                                   

8) Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti döretmegiň teklip edilýändigini belledi. 

                                                                   

 Deputatlaryň biragyzdan goldamagy bilen Mejlisiň komitetlerini döretmek barada Mejlisiň karary kabul edilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň teklibi boýunça ýurdumyzyň Mejlisiniň esasy düzüm bölekleriniň ýolbaşçylaryny saýlamak baradaky meselä seredilýär. 

                                                                   

Daşoguz welaýatynyň 69-njy “Daşoguz” saýlaw okrugy boýunça deputat S.Gaýypow Türkmenistanyň Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Mary welaýatynyň 104-nji “Peşanaly” saýlaw okrugy boýunça deputat Ý.Eşşäýewi; Balkan welaýatynyň 38-nji “Esenguly” saýlaw okrugy boýunça deputat M.Geldimämmedow Mejlisiň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Aşgabat şäheriniň 9-njy “Älem” saýlaw okrugy boýunça deputat B.Baýlyýewi; Mary welaýatynyň 97-nji “Mary” saýlaw okrugy boýunça deputat M.Orazmeredow Mejlisiň Ykdysady meseleler baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Aşgabat şäheriniň 7-nji “Güneş” saýlaw okrugy boýunça deputat G.Agaýewi saýlamak baradaky teklibi beýan edýär. 

                                                                   

Soňra çykyş eden Balkan welaýatynyň 35-nji “Awaza” saýlaw okrugy boýunça deputat E.Matdyýew Mejlisiň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Ahal welaýatynyň 22-nji “Änew” saýlaw okrugy boýunça deputat A.Sarjaýewi; Aşgabat şäheriniň 11-nji “Bagtyýarlyk” saýlaw okrugy boýunça deputat B.Myradowa Mejlisiň Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Lebap welaýatynyň 79-njy “Darganata” saýlaw okrugy boýunça deputat B.Seýidowany saýlamagy teklip etdi. Lebap welaýatynyň 84-nji “Saýat” saýlaw okrugy boýunça deputat Ç.Akyýewa Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiň başlygy wezipesine Aşgabat şäheriniň 6-njy “Köpetdag” saýlaw okrugy boýunça deputat Ç.Babanyýazowy; Ahal welaýatynyň 26-njy “Tejen” saýlaw okrugy boýunça deputat E.Ataýewa Mejlisiň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Aşgabat şäheriniň 2-nji “Bitaraplyk” saýlaw okrugy boýunça deputat B.Muhamedowy saýlamagy teklip edýär. 

                                                                   

Daşoguz welaýatynyň 62-nji “S.Rozmetow” saýlaw okrugy boýunça deputat K.Nepesow Mejlisiň Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komitetiniň başlygy wezipesine Ahal welaýatynyň 18-nji “Bäherden” saýlaw okrugy boýunça deputat M.Gurbanowy saýlamak barada deputatlaryň adyndan teklibini aýdýar. 

                                                                   

Teklip edilen dalaşgärler ses bermegiň netijeleri boýunça ýokarda ady agzalan komitetleriň ýolbaşçylygyna saýlandylar. Türkmenistanyň Mejlisiniň şu meseleler boýunça kararlary biragyzdan kabul edilýär. 

                                                                   

 Soňra maslahat hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşy bilen dowam etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-durmuş ugurlarynda uly ösüşleriň gazanylýandygyny belledi. Türkmenistanyň ynsanperwerlik, parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan içeri we daşary syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň demokratik we hukuk esaslarynyň pugtalandyrylmagy, milli hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» we beýleki kabul edilen maksatnamalarda kesgitlenen wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň möhüm şertleri bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Türkmenistanda adamyň we raýatyň Konstitusiýada hem-de kanunlarda kepillendirilen hukuklaryny, azatlyklaryny goramak biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň baş maksady bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, bu işleriň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek ýurduň kanun çykaryjy edarasynyň esasy wezipeleriniň biri bolmaly. Şunuň bilen baglylykda, raýat-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen, häzirki döwrüň talaplaryndan we oňyn halkara tejribeden ugur alyp, Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze rejelenen görnüşini taýýarlamak zerur bolup durýar. Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine we beýleki kodekslere üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça işler alnyp barylmalydyr. 

                                                                   

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 134-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň bazar gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýandygyny göz öňünde tutup, bu ugurdaky kanunçylygy hem kämilleşdirmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Bellenilişi ýaly, Watanymyza, döwletimize, halkymyza wepaly, watansöýüjilik ruhunda terbiýelenen, ahlak taýdan durnukly, sagdyn pikirli hem-de hünär taýdan kämil harby gullukçylary kemala getirmek we olaryň hukuk goraglylygyny kämilleşdirmek maksady bilen, «Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda» we «Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna täzeden seretmek wajypdyr. 

                                                                   

Milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ykdysady we maliýe görkezijilerinden ugur alnyp, geljek ýylda amala aşyrylmaly işleriň ykdysady hasaplamalaryny edip, «Türkmenistanyň 2024-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça işlere häzirki wagtdan taýýarlyk görmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Döwlet býujetine seredilende, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda durnukly ösüş depginlerini üpjün etmek, goşmaça iş orunlaryny döretmek we zähmet haklaryny yzygiderli ýokarlandyrmak, ilatyň durmuş taýdan goraglylygyny berkitmek, halkyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalary durmuşa geçirmek bilen bagly wezipelere üns berilmelidir. Döwlet serişdelerini aýawly ulanmak, býujet-salgyt, pul-karz gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamak esasy maksatlaryň hatarynda kesgitlenildi. Aýdylanlary nazara alyp, işewürlik gurşawyny gowulandyrmaga, telekeçilik işini höweslendirmäge, maliýe durnuklylygyny üpjün etmäge, gazna bazaryny ösdürmäge hem-de bäsleşikli bazar gurşawyny döretmäge gönükdirilen kadalar bilen bagly «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň Bitewi kanunyna, Türkmenistanyň Gümrük kodeksine, beýleki kanunlara döwrebap üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek zerur bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

«Paýdarlar jemgyýetleri hakynda», «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda», «Daşary ykdysady iş hakynda», «Gymmatly kagyzlar bazary hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işleri dowam etdirmek möhümdir. Çykyşynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Halkara Zähmet Guramasynyň esasy kadalaşdyryjy namalaryndan gelip çykýan düzgünleri Türkmenistanyň zähmet kanunçylygyna ornaşdyrmak, zähmet gatnaşyklaryny kämilleşdirmek we zähmet şertlerini gowulandyrmak, işgärleriň konstitusion zähmet hukuklaryny kepillendirmek maksady bilen, «Türkmenistanyň Zähmet kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyny işläp taýýarlamagyň maksadalaýykdygyny belledi. 

                                                                   

Ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek hem-de olarda Watana wepalylyk, ruhubelentlik, arassa ahlaklylyk, ynsanperwerlik, halallyk ýaly häsiýetleri kemala getirmek üçin amatly şertleri döretmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Bellenilişi ýaly, howandarlyga mätäç çagalaryň jemgyýetiň we döwletiň durmuşyna doly gatnaşmaga bolan hukuklarynyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermek, olary durmuş taýdan goramagyň goşmaça kepilliklerini bellemek biziň ynsanperwer syýasatymyzyň möhüm ugrudyr. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Maşgala kodeksine, raýat ýagdaýynyň namalary hakynda kanunçylyga hem täzeden seretmegiň maksadalaýyk boljakdygy nygtaldy. 

                                                                   

Ýurdumyz uglewodorod çig malynyň dünýäde ägirt uly gorlaryna eýe bolmak bilen, senagaty ýokary tehnologiýalar bilen üpjün etmek, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek arkaly ýurduň ykdysadyýetini depginli ösdürmek meselesini esasy orunda goýýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi. Bu ugurda durmuşa geçirilýän işleriň hukuk binýadyny döwrüň talaplaryna laýyk getirmek bilen baglylykda, «Daşary ýurt maýa goýumlary hakynda» we «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny kämilleşdirmek maksadalaýyk bolar. 

                                                                   

Garaşsyz Watanymyzda milli däp-dessurlarymyzy, taryhymyzy, milli mirasymyzy, şol sanda milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak, olary bütin dünýä ýaýmak bilen bir hatarda, geljekki nesillere ýetirmek ugrunda maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Bu ugurda ýurdumyz halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ýokary derejede ýola goýdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz «Milli taryhy-medeni mirasyň obýektlerini goramak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna degişli üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny nygtady. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, ýurdumyzda Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek, Magtymguly Pyragynyň baý we gymmatly edebi mirasyny şöhratlandyrmak, bu şanly senäni dabaralandyrmak maksady bilen, «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalyny döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny işläp taýýarlamagyň we kabul etmegiň beýik akyldaryň mertebesini beýgeltmekde uly iş boljakdygy aýdyldy. 

                                                                   

Ýurdumyzda alnyp barylýan giň gerimli özgertmelerde oba hojalyk pudagyna hem möhüm orun degişlidir. Bu özgertmeler oba hojalyk pudagynyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny, ýer we suw serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagyny, ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygynyň üpjün edilmegini, ýerli önümleriň öndürilişini we Diýarymyzyň eksport kuwwatynyň artdyrylmagyny maksat edinýär diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak, täze tehnologiýalary ornaşdyrmak, ekologik howpsuzlygy üpjün etmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrüldi. «Gidrometeorologiýa işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşiniň işlenip taýýarlanylmagy, «Daýhan hojalygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna degişli üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň girizilmegi gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, döwletimiziň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty rowaçlyga beslenýär. Ýurdumyz sebitiň we yklymyň möhüm meseleleriniň çözgüdini işläp taýýarlamakda, dünýä döwletleriniň tagallalaryny birleşdirmekde işjeň we oňyn başlangyçlary öňe sürýär, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde özüniň saldamly goşandyny goşýar. 

                                                                   

Häzirki wagtda Türkmenistan döwletimiziň ençeme halkara şertnamalara, ylalaşyklara we konwensiýalara goşulmagy bilen, olarda beýan edilen halkara hukuk kadalary milli kanunçylygymyza ornaşdyryldy diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ýurdumyzyň dünýä döwletleri we abraýly guramalar bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin geljekde-de bu işleri has-da kämilleşdirmegiň we giňeltmegiň wajypdygyny belledi. Dünýä döwletleri ýurdumyz bilen ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýärler. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň daşary syýasat işini, halkara gatnaşyklarynyň şertnama-hukuk binýadyny kanunçylyk taýdan üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işleri yzygiderli dowam etdirmegiň wajypdygyna üns berildi. 

                                                                   

Şu işler bilen bir hatarda, ýurdumyzyň daşary syýasy gatnaşyklaryny parlament diplomatiýasynyň üsti bilen dünýä ýaýmak üçin Türkmenistanyň Mejlisi dünýä döwletleriniň parlamentleri hem-de abraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny yzygiderli berkitmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we bu ugurda parlamentara dostluk toparlarynyň, ugurdaş komitetleriň, ýaş parlamentarileriň, zenan parlamentarileriň arasynda özara tejribe alyşmak üçin hyzmatdaşlygyň täzeçe iş usullarynda ýola goýulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Şeýle hem Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri halkara derejede geçirilýän maslahatlara, parlament meýdançalarynda guralýan forumlara işjeň gatnaşmak bilen, şeýle çäreleri ýurdumyzda-da guramak we geçirmek babatda zerur işleri alyp barmalydyrlar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Munuň özi parlament işini guramaga we kanun çykaryjylyk işinde tejribe alyşmaga, ýurdumyzyň oňyn başlangyçlaryny dünýä jemgyýetçiligine ýetirmäge amatly mümkinçilik berer. 

                                                                   

«Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň, şeýle hem «Saýlawçylaryň bitewi döwlet reýestri hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamalaryny taýýarlamak, «Döwlet häkimiýetiniň ýerli wekilçilikli edaralary hakynda», «Ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli edaralary hakynda», «Ýerli öz-özüňi dolandyryş hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny kämilleşdirmek ileri tutulýan meýilnamalaryň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň esas goýujy ýörelgelerinden, ýurdumyzyň Hökümeti tarapyndan kabul edilen maksatnamalardan we Kararlardan gelip çykýan wezipelerden ugur alnyp, üstümizdäki ýylda hem ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine kanunçylyk taýdan oňyn şertleri döretmäge uly üns bermek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we bu ugurda kanunlar maksatlaýyn, pudaklaýyn we sebitleýin maksatnamalardan, döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň pudaklarynyň ykdysady we maliýe görkezijilerinden ugur alnyp işlenilip taýýarlanylmalydyr diýip belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz çykyşyny jemläp, Türkmenistanyň Mejlisiniň geljekde-de öz işini jemgyýetimiz we döwletimiz üçin örän möhüm bolan wezipeleridir meseleleri çözmäge gönükdirip, ýokary netijeleri gazanjakdygyna berk ynam bildirdi we hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, ata Watanymyzyň at-abraýyny has-da belende götermek ugrunda alyp barjak işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşy ruhubelentlik bilen diňlenildi hem-de şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy. 

                                                                   

Şunlukda, Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahaty ýapyk diýip yglan edildi. Maslahat Türkmenistanyň Döwlet senasynyň ýaňlanmagy bilen jemlendi. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz ýygnananlar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

 Şu gün Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahatynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirildi. 

                                                                   

Maslahatda çykyş edenler 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmekde ýokary raýatlyk işjeňliginiň subutnamasyna öwrülendigini bellediler. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow deputatlar düzüminiň öňünde eden maksatnamalaýyn çykyşynda kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, durmuşa geçirilýän milli maksatnamalaryň hukuk esaslaryny pugtalandyrmak boýunça ýakyn geljek üçin anyk wezipeleri kesgitledi. 

                                                                   

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň Mejlisiniň saýlanan deputatlarynyň aglabasynyň ýaş nesliň wekilleridigini bellediler. Munuň özi ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine, ýaşlaryň jemgyýetde özlerini ykrar etdirmekleri, olaryň möhüm syýasy, ykdysady, durmuş özgertmelerini amala aşyrmaga gatnaşmagy üçin zerur şertleriňdir kepillikleriň döredilýändigine şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiziň çuň mazmunly çykyşynda kesgitlenen wezipeleri çözmek üçin Türkmenistanyň Mejlisi tarapyndan «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeleriň kanunçylyk-hukuk taýdan üpjün edilmegi boýunça zerur işler geçiriler. 

                                                                   

Maslahatyň ahyrynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary uly ynamy ödemek üçin tutanýerli zähmet çekjekdiklerine, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent maksatlaryna ýetmegiň bähbidine ähli güýç-gaýratlaryny, bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

07.04.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyny kabul etdi

Aşgabat, 5-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Aşgabada iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanowy kabul etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz belent mertebeli myhmany sahawatly türkmen topragynda mähirli mübärekläp, şu günki duşuşygyň olaryň şu ýylyň dowamynda ikinji duşuşygydygyny belledi. Munuň özi ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ysnyşykly häsiýete eýedigine, taraplaryň özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge we giňeltmäge meýillidigine şaýatlyk edýär. Şunuň bilen baglylykda, şu gezekki saparyň Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky ynanyşmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmaga täze itergi berjekdigine ynam bildirildi. Şol gatnaşyklar türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolup durýar. 

                                                                   

Türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýdyp, Tatarystan Respublikasynyň Baştutany türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan binýady goýlan köptaraply netijeli gatnaşyklaryň ösdürilmegine türkmen tarapyndan bildirilýän çemeleşmeleriň netijeli häsiýete eýe bolýandygyny nygtady. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ägirt uly özgertmeler amala aşyryldy. 

                                                                   

Söhbetdeşligiň barşynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň we Tatarystanyň halklaryny taryhyň dowamynda emele gelen köpasyrlyk dostlukly gatnaşyklary, medeniýetiň, diliň, däp-dessurlaryň, ruhy gymmatlyklaryň umumylygy baglanyşdyrýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki döwürde türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň berk binýada esaslanyp, işjeň ösdürilýändigini hem-de özara gatnaşyklaryň täze ugurlaryny öz içine alýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Ýokary derejede yzygiderli geçirilýän duşuşyklar däp bolan hyzmatdaşlyga degişli giň meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga, onuň geljekki ugurlaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegi köpugurly türkmen-tatar hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde aýratyn orny eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, eksport-import amallaryny artdyrmagyň, özara iberilýän harytlaryň we hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmegiň zerurdygy nygtaldy. Döwlet Baştutanymyzyň pikirine görä, işewür toparlaryň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmak we ösdürmek, bilelikdäki kärhanalary döretmek, olary sergilere, forumlara, ýarmarkalara çekmek boýunça işleri güýçlendirmek wajypdyr. Şunda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparyna möhüm orun degişlidir. Bu topar degişli düzümleriň işini utgaşdyrýar hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlaryny seljerýär. 

                                                                   

Söhbetdeşler şu ýylyň 15-16-njy martynda Aşgabatda bu iş toparynyň sekizinji mejlisiniň hem-de Türkmen-tatar işewürlik maslahatynyň geçirilendigini belläp, şol duşuşyklaryň we gepleşikleriň Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdiler. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn ylalaşyklary, dürli pudaklarda kesgitlenen bilelikdäki taslamalary amala aşyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Deňhukuklylyk, özara bähbitlilik esasynda ýola goýulýan köpýyllyk hyzmatdaşlygyň täze, möhüm ugurlary kesgitlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ynsanperwer ulgamda, şol sanda ylym, bilim we medeniýet ugurlary boýunça Tatarystan Respublikasy bilen ýola goýlan netijeli gatnaşyklary belläp, türkmen tarapynyň biziň halklarymyzyň dostlugynyň we ýakynlaşmagynyň köprüsi hökmünde çykyş edýän bu ugurdaky gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Rustam Minnihanowa Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge goşýan şahsy goşandy we berýän uly ünsi üçin minnetdarlyk bildirip, belent mertebeli myhmana berk jan saglyk, abadançylyk, jogapkärli döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlik, Tatarystanyň doganlyk halkyna bolsa gülläp ösüş we rowaçlyk arzuw etdi.

06.04.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine baryp gördi

Aşgabat, 5-nji aprel (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen ýurdumyzda iş saparynda bolýan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow Söwda-senagat edarasynda guralan Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine baryp gördüler. Hormatly Arkadagymyz bu ýerde Tatarystan Respublikasynyň Baştutany hem-de Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşykda gatnaşyklary ösdürmegiň esasy ugurlary, öňde durýan wezipeler we hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşyldy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz hem-de Tatarystan Respublikasynyň ýolbaşçysy ýurdumyzyň söwda toplumynyň hödürleýän hyzmatlary we önümleriň görnüşleri bilen tanyşdylar. Häzirki döwürde bu toplumda hususy ulgama möhüm orun degişlidir. Önüm öndürijilere, hususyýetçilere döwlet tarapyndan degişli goldawlaryň berilmegi olaryň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, bäsdeşlige ukyplylyklaryny ýokarlandyrmaga, önümlerini daşary ýurt bazarlaryna çykarmaga ýardam edýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz bu barada aýtmak bilen, ýurdumyzyň hususyýetçileriniň täze önümçilik kuwwatlyklaryny döredýändiklerini, olaryň önümçilik ulgamlary, ulag-aragatnaşyk pudagy üçin zerur bolan harytlary öndürýändiklerini belledi.  

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda durmuş-ykdysady özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Şunda hususyýetçilere möhüm orun degişlidir. Olar bazar gurallaryny we innowasion tehnologiýalary işjeň özleşdirýärler. Munuň özi ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny berkitmek hem-de onuň eksport kuwwatyny artdyrmak üçin degişli şertleri döredýär. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz hem-de Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Türkmenistanda öndürilýän haly we haly önümleriniň sergi bölümine baryp gördüler. Bu ýerde ýurdumyza sapar bilen gelen Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu hem boldy. 

                                                                   

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň işewürleri bu ulgamda işjeňlik görkezýärler, haly we haly önümleriniň önümçiligini giňeldýärler, täze tekliplerdir çözgütleri öňe sürýärler. Olaryň alyp barýan işleri türkmen halylarynyň şöhratyny artdyrmaga hem-de haly önümleriniň dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Tutanýerli işleriň netijesinde ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli harytlaryň bäsdeşlige ukyplylygy artýar, içerki bazar doly üpjün edilýär, daşary söwdanyň gerimi giňelýär. Häzirki wagtda «Türkmenistanda öndürildi» diýen nyşanly harytlar dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanyp, ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň barha artmagyna giň ýol açýar. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda iş saparynda bolýan Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen maslahat geçirdi. Onuň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki ugurlary, aýratyn-da, ýangyç-energetika toplumynda gatnaşyklary işjeňleşdirmek meseleleri, ulag-kommunikasiýa ulgamynda ozal gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahata iki ýurduň degişli düzümleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar. 

                                                                   

Türkmenistanyň we Tatarystanyň ýangyç-energetika babatda oňyn tejribe toplandygy bellenilip, maslahatda özara tejribe alyşmagyň we bu ugra täzeçil tehnologiýalary, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň meseleleri boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy. Degişli düzümleriň gatnaşmagynda iki tarapyň mümkinçiliklerini öwrenmegiň möhümdigi nygtaldy. Türkmenistanyň geografik taýdan amatly ýerleşendigini hasaba almak bilen, serhetüsti gatnawlaryň mümkinçiliklerine garaldy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzda halkara üstaşyr ulag geçelgeleriniň hem-de ugurdaş düzümleriň döredilendigini belläp, olaryň kuwwatynyň doly peýdalanylmagynyň möhümdigini nygtady we tatarystanly hyzmatdaşlary bu ugurda hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmäge çagyrdy. Tatarystanda sargyt boýunça öndürilen ýük ulaglary Türkmenistanyň gurluşyk pudagynda we ykdysadyýetiň beýleki ulgamlarynda netijeli peýdalanylýar. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygynda gurluşygyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylar. Bu işlerde Tatarystanyň hünärmenleriniň tejribeleri peýdalanylyp bilner diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany dünýäde ygtybarly hyzmatdaş we özüniň hyzmatdaşlyk borçnamalaryna jogapkärçilikli çemeleşýän ýurt hökmünde ykrar edilen Türkmenistan bilen dürli ugurlardaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine tatar kompaniýalarynyň uly gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady. Halkara hyzmatdaşlygyň ygtybarly hukuk binýadynyň döredilmegi, daşary ýurtly kompaniýalaryň netijeli işlemekleri ugrunda ähli zerur mümkinçilikleriň üpjün edilmegi geljegi uly türkmen bazarynyň özüne çekijiligini artdyrýar. Bu barada aýtmak bilen, myhman Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän özgertmeleriň bir bölegi bolan taslamalary amala aşyrmaga girişmäge Tatarystanyň işewürleriniň taýýardyklaryny belledi. 

                                                                   

Tatarystanyň Baştutany Türkmenistanyň gurluşyk ulgamynda häzirki zaman gazananlaryny we milli binagärlik ýörelgelerini özünde jemleýän täze Arkadag şäheriniň gurluşygyna gatnaşmaga Tatarystanyň kompaniýalarynyň çagyrylmagyny uly hormat hasaplaýandygyny nygtady. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow maslahaty jemläp, onda öňe sürlen teklipleriň we garalan meseleleriň işjeň öwrenilmegi, bu ugur boýunça degişli ylalaşyklaryň gazanylmagy babatda zerur işleriň geçirilmelidigini belledi. 

                                                                   

Soňra hormatly Arkadagymyz Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu bilen duşuşyk geçirdi. Onuň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň wajyp meseleleri we ozal gazanylan ylalaşyklary ýerine ýetirmegiň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy ata Watany Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň we dürli maksatly taslamalaryň durmuşa geçirilmegine türkiýeli işewürleriň çagyrylmagynyň özleri üçin uly hormatdygyny belledi. Munuň özi gurluşyk ulgamyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşiň täze derejesine çykmagyna giň ýol açar. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz duşuşyk tamamlanandan soňra, myhman bilen bilelikde bu ýerden Arkadag şäheriniň ýerleşýän ýerine tarap ugrady. 

                                                                   

Ýoluga Gahryman Arkadagymyzyň ulagy paýtagtymyzyň günorta-günbatar künjeginde ýerleşýän, ady rowaýata öwrülen “Polatly” atly şöhratly bedewiň heýkeliniň ýanynda saklandy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri myhmana häzirki zamanyň ösen tejribesiniň we milli binagärlik ýörelgeleriniň utgaşdyrylmagynda bina edilen Arkadag şäheri, onuň döreýiş taryhy, şäherde bar bolan desgalar hem-de olaryň binagärlik aýratynlyklary barada gürrüň berdi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz täze şäheriň çäklerinde eýýäm Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň gurlandygyny aýdyp, türkiýeli işewür toparlary bu merkeziň ýanynda çagalar üçin niýetlenen dürli önümleriň, derman serişdeleriniň önümçiligi boýunça toplumyň gurluşygyna gatnaşmaga çagyrdy. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, bu ýerden Arkadag şäheriniň çäginde gurlan desgalar, durmuş maksatly binalar, şol sanda Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň we Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň binalary görünýär. 

                                                                   

Rifat Hisarjyklyoglu bu ýerleriň amatly howa şertleriniň hem-de ekologik ýagdaýynyň ynsan saglygyna oňaýly täsir edýändigini belledi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygyny Arkadag şäherine aýlanyp görmäge hem-de onuň binagärlik aýratynlyklary bilen ýerinde tanyşmaga çagyrdy. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy D.Orazowa anyk görkezmeler berildi. 

                                                                   

 Soňra hormatly Arkadagymyz hemmelere üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogluny Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler, onuň çäginde gurlan binalar, olaryň bezeg aýratynlyklary, bu ýerde geljekde gurulmagy meýilleşdirilýän desgalar bilen tanyşdyrdy. 

                                                                   

Myhman Arkadag şäheriniň merkezi künjeginde oturdylan “Akhan” heýkeli, onuň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy bilen tanyşdy. Şeýle hem bu ýerde binagärligiň milli ýörelgelerini, häzirki zamanyň öňdebaryjy tejribesini özünde jemleýän, ähli amatlyklary bolan kottejler toplumynyň binagärlik aýratynlyklary Rifat Hisarjyklyoglunda uly täsir galdyrdy. 

                                                                   

Rifat Hisarjyklyoglu täze şäherde ýerine ýetirilen işler bilen tanyşmagyň özi üçin uly hormatdygyny aýdyp, şeýle mümkinçilik üçin hormatly Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.

06.04.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy bilen duşuşdy

Aşgabat, 4-nji aprel (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu bilen duşuşdy. Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň arasynda haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak we bu ugurda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

 Hormatly Arkadagymyz myhmany gadyrly mübärekläp, onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk işewürliginiň wekilini sahawatly türkmen topragynda görýändigine şatdygyny aýdyp, doganlyk ýurtda bolup geçen pajygaly ýertitreme zerarly ýene-de bir gezek çuňňur gynanjyny beýan etdi. 

                                                                   

Myhman Gahryman Arkadagymyza duýgudaşlyk hem-de berlen kömek üçin tüýs ýürekden sagbolsun aýtdy, şeýle hem ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Rifat Hisarjyklyoglu türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň iberen mähirli sözleri we gutlag haty, şeýle-de Türkiýäniň ekologik ähmiýetli başlangyjyny goldandygy üçin Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň hormatly Arkadagymyza çuňňur hoşallygyny ýetirdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň wise-başlygy hökmünde Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen maslahata Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasy Emine Ärdoganyň we ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary M.Bäşimowanyň gatnaşmagy we olaryň maslahatyň dowamyndaky taryhy ähmiýetli çykyşlary doganlyk ýurtlaryň zenanlarynyň dünýä ähmiýetli meselelerde işjeň orny eýeleýändiklerini görkezýär. Türkiýe Respublikasynyň “nol zyňyndy” başlangyjy Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň möhüm şerti hökmünde ykrar edildi. Munuň özi iki ýurduň arasynda birek-biregiň oňyn başlangyçlaryny goldamak ýaly asylly ýörelgeleriň rowaçlanýandygynyň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkiýe Respublikasynyň Prezidentine özüniň iň gowy arzuwlaryny aýtdy we iki doganlyk ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýokary derejede geçirilýän gepleşikleriň, gazanylýan ylalaşyklaryň netijesinde ösüşiň hil taýdan täze derejä çykýandygyny kanagatlanma bilen belledi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde ekologik mesele dünýä ähmiýetli möhüm wezipeleriň birine öwrüldi. Şunda bilelikdäki tagallalar zerurdyr. Gahryman Arkadagymyz Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň dünýä ähmiýetli köp işleriň amala aşyrylmagyna mynasyp goşant goşýandygyny belläp, ýokary derejede geçirilýän duşuşyklarda we gepleşiklerde ekologik meseleleriň mundan beýläk-de ara alnyp maslahatlaşylmagynyň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda Milli Liderimiz Türkiýede ýakyn wagtda wajyp syýasy-jemgyýetçilik çäresiniň — Prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini belläp, Rejep Taýyp Ärdogana saýlawlarda üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Türkmenistanyň Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli tagallalary netijesinde ähli ugurlar boýunça uly ösüşleri gazanýandygyny belläp, türkiýeli işewürleriň öz ata Watany bolan Türkmenistanda netijeli işlemekleri ugrunda döredilýän mümkinçilikler üçin hoşallyk bildirdi. Türk işewüri iri halkara guramalaryň çäklerinde, ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn esasda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin we häzirki zamanyň köp sanly meseleleriniň oňyn çözülmegine gönükdirilen hem-de Birleşen Milletler Guramasynda giň goldawa eýe bolýan Türkmenistanyň başlangyçlarynyň ähmiýetini belledi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň netijeliligini we ýylsaýyn yzygiderli ösdürilýändigini belledi. Iki ýurduň bilelikdäki tagallalary esasynda bu gatnaşyklara täze itergi berildi. Dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakda we iri möçberli bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparyna hem-de işewürlik geňeşine möhüm orun degişlidir. 

                                                                   

Ýangyç-energetika, ulag-aragatnaşyk, oba hojalygy, azyk we dokma senagaty pudaklary, ýokary tehnologiýalar, ekologiýa ýaly möhüm ugurlarda Türkmenistanda bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak üçin täze mümkinçilikler açylýar. Şol bir wagtyň özünde, azyk hem-de derman serişdeleriniň önümçiligi boýunça bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň ähmiýeti bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri ekologik meseläniň ýurdumyzyň şähergurluşyk maksatnamasynda möhüm orun eýeleýändigini aýdyp, Arkadag şäheriniň gurluşygyndaky önümçilik kuwwatlyklarynyň häzirki zaman ekologik talaplaryna laýyk derejede dörediljekdigini belledi. 

                                                                   

Häzirki döwürde “akylly” şäher konsepsiýasyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, hormatly Arkadagymyz täze şäherde ekologik taýdan arassa önümçilige, elektrobuslaryň, elektrotaksileriň hereketine aýratyn ähmiýet beriljekdigini nygtady. Bu ugurda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk üçin ägirt uly mümkinçilikler açylýar. 

                                                                   

Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherinde täzeçil tehnologiýalar we sanly ulgam arkaly hyzmatlaryň döwrebap ulgamyny ýola goýmak boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Mundan başga-da, türkmen hünärmenleriniň türk kärdeşleri bilen häzirki zaman hyzmatlarynyň ösen ulgamy boýunça özara tejribe alyşmaklaryny işjeňleşdirmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, ilatly ýerlerde dessin gulluklaryň bir bitewi döwrebap ulgamyny döretmek göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň işewür düzümleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi barada aýdylyp, ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň mümkinçiliklerini artdyrmak, olaryň halkara giňişlige goşulyşmagyny ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleler içgin öwrenilýär. Munuň özi halkara hyzmatdaşlygyň dürli ugurlar boýunça ösdürilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Şol bir wagtyň özünde, ýer we suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak bilen baglanyşykly meseleleriň häzirki döwrüň möhüm wezipesi bolup durýandygyny aýdyp, Gahryman Arkadagymyz bu ugra täzeçil tehnologiýalary, ylmyň gazananlaryny, sanly ulgamy ornaşdyrmagyň ugurlarynyň öwrenilmeginiň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Häzirki döwürde suw süýjediji desgalaryň yzygiderli gurulmagy we suwaryşyň öňdebaryjy usullarynyň ulanylmagy bu ugurdaky meseleleriň oňyn çözülmegini üpjün eder. Bu barada aýtmak bilen, hormatly Arkadagymyz suw geçiriji ulgamlaryň gurluşygy we bu ugra degişli enjamlaryň satyn alynmagy babatda türkiýeli işewürler bilen tejribe alyşmak üçin oňyn mümkinçilikleriň bardygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Işewür Türkiýede suw geçiriji ulgamyň täze, häzirki zaman talaplaryna we ýokary ekologik derejä laýyk gelýän turbalaryň önümçiliginiň ýola goýlandygyny belledi we bu önümleriň Türkmenistan üçin niýetlenendigini hem-de olaryň ýurdumyzyň howa şertlerine laýyk gelýändigini nygtady. 

                                                                   

Häzirki döwürde ylym-bilim ulgamynda türkmen-türk hyzmatdaşlygynyň giňeldilýändigini, muňa iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda köpýyllyk özara bähbitli gatnaşyklaryň hem şaýatlyk edýändigini belläp, türk işewüri Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almaga höwes bildirýän türkmen ýaşlary üçin has giň mümkinçilikleriň açylýandygyny aýtdy. 

                                                                   

Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa 2015-nji ýylda Türkiýäniň Ykdysadyýet we tehnologiýalar uniwersitetiniň hormatly doktory diýen ýokary derejäniň berilmeginiň bu ýokary okuw mekdebinde uly buýsanç bilen ýatlanylýandygyny nygtady. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyoglu mübärek Oraza aýynda edilýän doga-dilegleriň kabul bolmagyny dileg edip, birek-biregi we iki ýurduň halklaryny mukaddes Oraza aýy bilen gutladylar hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de berkidiljekdigine ynam bildirdiler.

05.04.2023
Türkmen jemgyýetiniň demokratik esaslary pugtalandyrylýar

Möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň — Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşyna agzalarynyň saýlawlarynyň gutarnykly netijeleri jemlenildi. Metbugatda Türkmenistanyň Mejlisiniň täze düzüminiň saýlanan deputatlarynyň sanawlary çap edildi. Ýerli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň sanawlary hem çap edilýär. 

                                                                   

Milli parlamentiň düzümine 125 deputat girip, olar bäş ýylyň dowamynda döwletimiziň durmuşynyň ähli ulgamlarynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdürilmegi üçin kesgitleýji ähmiýete eýe bolan milli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginiň kanunçylyk binýadyny üpjün etmek boýunça wajyp wezipeleri çözerler. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparda täze saýlanan deputatlara şahsyýetnamalar gowşuryldy. Şu pursatdan başlap, olar ýurdumyzyň ýokary kanunçylyk edarasynda halkymyzyň doly hukukly wekilleri bolup durýarlar.  

                                                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň düzümine giren deputatlaryň ýokary bilim we hünär derejelerini bellemek gerek. Munuň özi ýurdumyzyň hemişelik hereket edýän kanun çykaryjy edarasyna iň mynasyp dalaşgärleriň saýlanandygyna şaýatlyk edýär. Şolaryň hatarynda ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň hünärmenleri bar. Saýlanan deputatlaryň 41 göterimine golaýynyň 40 ýaşa çenli ýaşlardygy bellärliklidir. Bu bolsa ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyna ýaşlaryň çekilýändigini görkezýär. Şeýle hem deputatlaryň 32-si, ýagny olaryň umumy sanynyň 25,6 göterimi zenanlardyr. Munuň özi zenanlaryň türkmen jemgyýetiniň durmuşyndaky ornunyň barha artýandygyny subut edýär. 

                                                                   

Şeýle hem degişli okrug saýlaw toparlarynda halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň täze saýlanan agzalaryna şahsyýetnamalar gowşurylýar. Ýurdumyz boýunça welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatyna 240, etrap we şäher halk maslahatlaryna 960, Geňeşlere 5897 agza saýlandy. 

                                                                   

Häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň demokratik esaslarynyň pugtalandyrylmagy, milli maksatnamalaryň ynsanperwer ýörelgeleriniň we kadalarynyň iş ýüzünde amala aşyrylmagy, raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmegi alyp barýan syýasatymyzyň ileri tutulýan ugrudyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtaýar. Munuň şeýledigini häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň jebisligini aýdyň görkezen saýlawlar hem tassyklady. Açyklyk we aýanlyk, giň bäsdeşlik, demokratik ýörelgeler esasynda geçirilen saýlawlar türkmen halkynyň tutuş taryhyň dowamynda ygrarly bolan halk häkimiýetlilik däplerini ösdürmegiň ýolundaky täze ädim boldy. 

                                                                   

Dalaşgärler Demokratik partiýa, Senagatçylar we telekeçiler partiýasy, Agrar partiýa, şeýle hem raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenildi. Saýlawlara jemi 14 müň 872 dalaşgär gatnaşyp, olaryň 7222-si; syýasy partiýalardan 10 müň 340 dalaşgär hödürlenilip, şolardan 5137-si; raýatlar toparlaryndan 4532 dalaşgär hödürlenilip, olardan 2085-si saýlanyldy. 

                                                                   

Saýlaw möwsüminiň dowamynda ähli dalaşgärlere deň mümkinçilikler, şol sanda köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etmäge mümkinçilik üpjün edildi. Ýerine ýetirilen ägirt uly guramaçylyk işleriniň netijesinde, saýlawlar ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçip, halkymyzyň öz raýatlyk borjuna çuňňur düşünýändigini hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Garaşsyz, Bitarap Watanymyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmeleri dolulygyna goldaýandygyny görkezdi. 

                                                                   

Şeýle hem saýlawlaryň geçişine 3 müňe golaý milli we 90-dan gowrak halkara synçynyň syn edendigini bellemek gerek. Synçylar saýlawlaryň we onuň netijelerini jemlemegiň ýokary taýýarlyk hem guramaçylyk derejesine ünsi çekdiler. 

                                                                                                           

(TDH)

05.04.2023