Habarlar
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!


Sizi dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Bedew bady bilen öňe barýan berkarar döwletimiziň durmuşyndaky şatlykly wakalar bagtyýar halkymyzy täze ýeňişlere, belent maksatlara ruhlandyrýar. Häzirki döwürde ýurdumyzy ähli ugurlar boýunça düýpli ösdürmek, halkymyzyň bagtyýar, abadan durmuşyny üpjün etmek, mähriban Watanymyzyň halkara abraýyny belende götermek ugrunda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan milli gymmatlyklarymyzyň, senetçiligimiziňdir sungatymyzyň dürli görnüşleriniň halkara ykrarnamalaryna mynasyp bolmagy raýatlarymyzyň watançylyk ruhuny belende götermekde, ýurdumyzyň dünýädäki at-abraýyny has-da ýokary derejelere galdyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Türkmenistan bilen dünýäniň abraýly halkara guramalarynyň arasynda ygtybarly hyzmatdaşlyk netijeli ösdürilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bolan ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk Bitarap döwletimiziň daşary syýasatynda aýratyn orny eýeleýär. «Gadymy Merw» we «Köneürgenç» döwlet taryhy-medeni goraghanalary, Köne we Täze Nusaý galalary, «Görogly» dessançylyk sungaty, milli «Küştdepdi» aýdym we tans dessury, türkmen halyçylyk sungaty ýaly medeni gymmatlyklarymyzyň ÝUNESKO-nyň sanawyna girizilmegi şanly wakalar boldy. Biz geljekde hem ÝUNESKO bilen medeni-ynsanperwer ugurda hyzmatdaşlygy üstünlikli dowam ederis.


Mähriban watandaşlar!
Gadyrly medeniýet we sungat işgärleri!


Türkmen topragy gadymy döwürlerden bäri senetçiligiň, ussaçylygyň we sungatyň mekanydyr. Dutar ýasamak senetçiligini sungat derejesine ýetiren halkymyzyň dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty dünýä gymmatlyklarynyň genji-hazynasynda orun aldy. Müňýyllyklaryň dowamynda dutar türkmeniň ýaşaýyş-durmuşynyň aýrylmaz bölegine, merdana ata-babalarymyzyň ruhy syrdaşyna öwrüldi. Babagammar we Aşyk Aýdyň ýaly ussatlaryň yhlasyndan, pähim-paýhasyndan dörän dutar ýasamak, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty nesillerden-nesillere geçirilip, yzygiderli kämilleşdirilip gelindi. «Görogly» şadessany we beýleki dessanlarymyz, Magtymguly, Kemine, Seýdi, Mollanepes, Mätäji, Magrupy ýaly nusgawy şahyrlarymyzyň goşgulary esasynda ýerine ýetirilen aýdym-sazlar halkymyzyň hakydasynda müdimilik orun aldy.

Şükür bagşy, Amangeldi Gönübek, Gulgeldi ussa, Kel bagşy, Hally bagşy, Sary bagşy, Täçmämmet Suhangulyýew, Mylly Täçmyradow, Sahy Jepbarow, Orazgeldi Ylýasow, Oraz salyr, Garadäli gökleň, Çowdur bagşy, Nurberdi Gulow, Aşyrmämmet Dawudow, Soltan Atanepesow, Pälwan bagşy, Öre şyh, Palta bagşy, Baýar bagşy, Nazar baga, Magtymguly Garlyýew, Bazar bagşy, Öwezmyrat bagşy, Juma Wellekow, Mustak Aýmedow, Nobat bagşy, Garly bagşy, Ödenyýaz Nobatow, Girman bagşy, Gurt Ýakubow we başga-da ençeme meşhur bagşy-sazandalarymyz türkmen aýdym-saz sungatynyň ösmegine uly goşant goşdular.

Biz häzirki döwürde halkymyzyň dünýä medeniýetinde özboluşly orun alan aýdym-saz sungatyny, medeni mirasyny, gadymy gymmatlyklaryny düýpli öwrenmek, wagyz etmek we dünýä ýaýmak ugrunda netijeli işleri durmuşa geçirýäris.

Türkmen dutarynyň şirin owazlary berkarar döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň we baky Bitaraplygynyň waspy, parahatçylyk söýüjiligiň, hoşniýetliligiň hem-de dost-doganlygyň mukamy bolup ýaňlanýar. Şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň taryhyny, özboluşly aýratynlyklaryny öwrenmek, dünýä ýaýmak we geljekki nesillere ýetirmek möhüm wezipeleriň biridir.

Häzirki döwürde ýurdumyzda giňden bellenilýän şanly senelerde, baýramçylyk dabaralarynda sungatyň beýleki ugurlary bilen bir hatarda, dutarda ýerine ýetirilýän joşgunly aýdym-sazlar mähriban halkymyzyň parahat durmuşyny, döwrümiziň bagtyýarlygyny, ýurdumyzyň taryhy özgerişlerini giňden wasp edýär. Ak şäherimiz Aşgabadyň gözel künjeginde ýerleşýän «Sungat» binasynda türkmen dutarynyň sazlaşykly şekilleriniň goýulmagy owazasy arşa galan senedimize belent söýgimiziň özboluşly alamatydyr.


Hormatly watandaşlar!
Gadyrly dutar ussalary, bagşy-sazandalar!


Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi bilen sizi ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn! Siziň ähliňize berk jan saglyk we maşgala abadançylygyny arzuw edýärin.

Halkyň Arkadagly zamanasynda dutaryň şirin owazlary türkmen topragynyň abadançylygynyň, asudalygynyň şirin mukamy bolup, hemişe belentden ýaňlansyn dursun!


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

01.02.2022
Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti san­ly ul­gam ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di

Aş­ga­bat, 31-nji ýan­war (TDH). Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň kä­bir orun­ba­sar­la­ry­nyň hem-de Aş­ga­bat şä­he­ri­niň we we­la­ýat­la­ryň hä­kim­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da san­ly ul­gam ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ge­çir­di. On­da paý­tag­ty­my­zy we we­la­ýat­la­ry dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek, ýaz­ky ekiş möw­sü­mi­ne taý­ýar­ly­gyň bar­şy, möw­süm­le­ýin oba ho­ja­lyk iş­le­ri­niň ge­çi­ri­li­şi bi­len bag­ly we­zi­pe­le­re hem-de döw­le­ti­mi­ziň dur­mu­şy­na de­giş­li kä­bir wa­jyp me­se­le­le­re ga­ral­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz iş mas­la­ha­ty­ny açyp, san­ly ul­gam ar­ka­ly Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­do­wy, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sar­la­ry S.Toý­ly­ýe­wi hem-de M.Mäm­me­do­wa­ny ça­gyr­dy.

Wi­se-prem­ýer, DIM-niň ýol­baş­çy­sy Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy hem-de onuň esa­sy dü­züm­le­ri, hu­su­san-da, BMG-niň Bi­lim, ylym we me­de­ni­ýet ba­ra­da­ky ýö­ri­te­leş­di­ri­len eda­ra­sy — ÝU­NES­KO bi­len gat­na­şyk­la­ry ös­dür­mek babatda durmuşa geçirilýän işler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça şeý­le oňyn hyz­mat­daş­ly­gyň ne­ti­je­sin­de, ýur­du­my­zyň ta­ry­hy-me­de­ni go­rag­ha­na­la­ry­nyň bir­nä­çe­si ÝU­NES­KO-nyň Bü­tin­dün­ýä mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­di.

ÝU­NES­KO-nyň Mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy go­rap sak­la­mak bo­ýun­ça Hö­kü­me­ta­ra ko­mi­te­ti­niň 2021-nji ýy­lyň 13 — 18-nji de­kab­ry ara­ly­gyn­da Pa­riž şä­he­rin­de ge­çi­ri­len 16-njy mej­li­si­niň do­wa­myn­da du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­ni hem-de du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­ny bu sa­na­wa gi­riz­mek ba­ra­da çöz­güt bi­ra­gyz­dan ka­bul edil­di.

Ha­bar ber­li­şi ýa­ly, şu ýy­lyň 30-njy ýan­wa­ryn­da ÝU­NES­KO-dan de­giş­li gü­wä­na­ma­nyň asyl nus­ga­sy ge­lip go­wuş­dy.

Wi­se-prem­ýer, DIM-niň ýol­baş­çy­sy hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­zi bu uly da­şa­ry sy­ýa­sy ýeň­şi bi­len tüýs ýü­rek­den gut­lap, mil­li Li­de­ri­mi­ze türk­men hal­ky­nyň öz­bo­luş­ly me­de­ni mi­ra­sy­ny go­rap sak­la­mak, kö­pelt­mek hem-de dün­ýä­de giň­den wa­gyz et­mek ug­run­da alyp bar­ýan giň ge­rim­li iş­le­rin­de tä­ze uly üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di.

Mil­li Li­de­ri­miz şat­lyk­ly ha­ba­ry ka­na­gat­lan­ma bi­len ka­bul edip, iş mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­la­ry we äh­li türk­men hal­ky­ny bu aja­ýyp wa­ka bi­len tüýs ýü­rek­den gut­la­dy. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, mil­li Li­de­ri­miz wi­se-prem­ýer, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­do­wa bir­nä­çe tab­şy­ryk­la­ry ber­di, şol san­da du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­niň, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­nyň ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­me­gi bi­len bag­ly mil­li we hal­ka­ra gi­ňiş­li­k­de al­nyp ba­ryl­jak iş­le­riň me­ýil­na­ma­sy­ny taý­ýar­la­ma­gy tab­şyr­dy. Şeý­le hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ÝU­NES­KO bi­len hyz­mat­daş­ly­gy ul­gam­la­ýyn esas­da, ýag­ny Türk­me­nis­tan bi­len BMG-niň bu ýö­ri­te­leş­di­ri­len eda­ra­sy bi­len 2021 — 2023-nji ýyl­lar üçin bi­le­lik­dä­ki He­re­ket­le­riň Me­ýil­na­ma­sy esa­syn­da al­nyp ba­ryl­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di.

Şu­nuň bi­len bir ha­tar­da, mil­li Li­de­ri­miz ahal­te­ke at­la­ry­ny se­ýis­le­mek sun­ga­ty­ny, türk­men ala­baý it­le­ri­ni kö­pelt­me­giň mil­li aý­ra­tyn­lyk­la­ry­ny hem-de türk­me­niň keş­de­çi­lik sun­ga­ty­ny ÝU­NES­KO-nyň sa­na­wy­na gi­riz­mek bo­ýun­ça iş­le­ri do­wam et­mek ba­ra­da gör­kez­me ber­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ýur­du­my­zyň hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gyň ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk bin­ýa­dy­ny gi­ňelt­mek mak­sa­dy bi­len, ÝU­NES­KO ta­ra­pyn­dan do­lan­dy­ryl­ýan hal­ka­ra hu­kuk na­ma­la­ry­na Türk­me­nis­ta­nyň go­şul­ma­gy bi­len bag­ly me­se­le­le­ri öw­ren­me­gi tab­şyr­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry S.Toý­ly­ýe­we Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Türk­men döw­let uni­wer­si­te­tin­de hem-de Se­ýit­na­zar Seý­di adyn­da­ky Türk­men döw­let mu­gal­lym­çy­lyk ins­ti­tu­tyn­da ÝU­NES­KO ka­fed­ra­la­ry­ny dö­ret­mek bo­ýun­ça iş­le­ri çalt­lan­dyr­ma­gy hem-de ÝU­NES­KO-nyň mek­dep­ler as­so­sia­si­ýa­sy­na ýur­du­my­zyň umu­my­bi­lim ber­ýän or­ta mek­dep­le­ri­niň kä­bi­ri­ni gi­riz­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­ri güýç­len­dir­me­gi tab­şyr­dy. Şeý­le hem wi­se-prem­ýe­re hal­ky­my­zyň dün­ýä me­de­ni­ýe­ti­ne go­şan go­şan­dy­ny, mad­dy we ru­hy me­de­ni­ýe­ti­ni düýp­li öw­ren­mek hem-de giň­den wa­gyz et­mek bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän iş­le­ri has-da güýç­len­dir­mek tab­şy­ryl­dy.

Türk­men aý­dym-saz sun­ga­ty­nyň ta­ry­hy­ny, hä­zir­ki ýag­da­ýy­ny, meş­hur ha­ly­pa bag­şy-sa­zan­da­la­ryň bi­ti­ren hyz­mat­la­ry­ny yl­my esas­da öw­ren­mek do­wam et­di­ril­me­li­dir. Ata-ba­ba­la­ry­my­zyň aja­ýyp sun­gat däp­le­ri ös­dü­ril­me­li­dir we ga­dy­my saz gu­ral­la­ry­my­zyň köpöwüş­gin­li gör­nüş­le­ri­ni di­kel­dip, gel­jek ne­sil­le­ri­mi­ze ýe­tir­mek bo­ýun­ça mun­dan beý­läk-de ze­rur iş­ler ge­çi­ril­me­li­dir di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz nyg­ta­dy.

Şeý­le hem mil­li Li­de­ri­miz şöh­rat­ly ta­ry­hy­my­zy, ede­bi­ýa­ty­my­zy, aý­dym-saz sun­ga­ty­my­zy dür­li dö­wür­ler­de ýa­zy­lan çeş­me­ler­de we ar­heo­lo­gik ta­pyn­dy­lar­da duş gel­ýän mag­lu­mat­lar esa­syn­da hal­ka­ra yl­my jem­gy­ýet­çi­li­gi­ne giň­den ýe­tir­me­li­di­gi­ni bel­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry M.Mäm­me­do­wa du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­niň, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­nyň ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­me­gi my­na­sy­bet­li we­la­ýat­lar­da we Aş­ga­bat şä­he­rin­de ge­çi­ril­jek çä­re­le­riň Ter­ti­bi­ni gys­sag­ly taý­ýar­la­mak ba­ra­da gör­kez­me ber­di.

Mil­li Li­de­ri­miz bu şat­lyk­ly wa­ka my­na­sy­bet­li 1-nji few­ral­da Döw­let me­de­ni­ýet mer­ke­zi­niň Mu­kam­lar köş­gün­de da­ba­ra­ly mas­la­hat we ser­gi ge­çir­me­gi, şeý­le hem mas­la­hat­da we­la­ýat­lar­dan we Aş­ga­bat şä­he­rin­den aý­ra­tyn ta­pa­wut­la­nan du­tar us­sa­la­ry­na «Çe­per dö­re­di­ji­li­giň halk us­sa­sy» di­ýen adyň da­ky­lan­dy­gy ba­ra­da­ky şa­ha­dat­na­ma­la­ry gow­şur­ma­gy hem göz öňün­de tut­ma­gy tab­şyr­dy.

Bag­şy-sa­zan­da­la­ryň kon­sert­le­ri te­le­ýaz­gy gör­nü­şi­ne ge­çi­ri­lip, ýaý­ly­ma be­ril­me­li­dir. Bu kon­sert­ler ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da­ky «Türk­me­niň ak öýi» bi­na­la­ryn­da ge­çi­ril­se, mak­sa­da­la­ýyk bo­lar­dy di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bel­le­di. Şu­nuň bi­len bir ha­tar­da, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ýur­du­my­zyň mu­zeý­le­rin­de, ki­tap­ha­na­la­ryn­da, ýo­ka­ry we or­ta hü­när okuw mek­dep­le­rin­de hal­ky­my­zyň du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­ne hem-de mil­li aý­dym-saz sun­ga­ty­my­za ba­gyş­la­nan mas­la­hat­la­ry, ser­gi­le­ri, dö­re­di­ji­lik du­şu­şyk­la­ry­ny ge­çir­me­gi tab­şyr­dy.

Ýur­du­my­zyň jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry we sy­ýa­sy par­ti­ýa­la­ry du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­ni, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­ny ýaş­la­ryň ara­syn­da giň­den wa­gyz et­mek bo­ýun­ça dür­li çä­re­le­ri, şol san­da mas­la­hat­la­ry we du­şu­şyk­la­ry ge­çir­me­li­dir.

Mil­li Li­de­ri­miz bu ba­ra­da­ky sö­zü­ni do­wam edip, teatr­lar­da du­tar bi­len bag­ly sah­na oýun­la­ry­ny te­le­ýaz­gy gör­nü­şi­ne ge­çi­rip, ýaý­lym­lar­da ber­me­li­di­gi­ni bel­le­di. Şeý­le hem döw­let Baş­tu­ta­ny­myz du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­niň, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­nyň ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zi­len­di­gi ba­ra­da­ky gü­wä­na­ma­ny we şu­nuň bi­len bag­ly ge­çi­ril­ýän çä­re­le­ri köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­rin­de giň­den be­ýan et­mek ba­ra­da tab­şy­ryk ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz hoş ha­bar my­na­sy­bet­li Gut­lag ha­ty­na gol çe­kip, bu çä­rä­ni ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de gu­ra­mak ba­ra­da anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow iş mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­la­ra ýüz­le­nip, Türk­me­nis­ta­nyň ÝU­NES­KO bi­len gat­na­şyk­la­ry­nyň Bi­ta­rap döw­le­ti­mi­ziň da­şa­ry sy­ýa­sa­tyn­da aý­ra­tyn orun eýe­le­ýän­di­gi­ni nyg­ta­dy. «Ga­dy­my Merw» we «Kö­neür­genç» döw­let ta­ry­hy-me­de­ni go­rag­ha­na­la­ry, Kö­ne we Tä­ze Nu­saý ga­la­la­ry, «Gö­rog­ly» des­san­çy­lyk sun­ga­ty, mil­li «Küşt­dep­di» aý­dym we saz, şeý­le hem türk­men ha­ly­çy­lyk sun­ga­ty ýa­ly me­de­ni gym­mat­lyk­la­ry­my­zyň ÝU­NES­KO-nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­me­gi hem mu­ny do­ly tas­syk­la­ýar.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, türk­men top­ra­gy ga­dy­my dö­wür­ler­den bä­ri se­net­çi­li­giň, us­sa­çy­ly­gyň we sun­ga­tyň me­ka­ny bo­lup gel­di. Hal­ky­my­zyň du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty hem me­de­ni mi­ra­sy­myz­da my­na­syp orun al­dy. Du­tar müň­ýyl­lyk­la­ryň do­wa­myn­da türk­me­niň dur­mu­şy­nyň aý­ryl­maz bö­le­gi­ne, ru­hy syr­da­şy­na öw­rül­di.

Hä­zir­ki dö­wür­de hal­ky­my­zyň aý­dym-saz sun­ga­ty­ny, me­de­ni mi­ra­sy­ny düýp­li öw­ren­mek we dün­ýä ýaý­mak bo­ýun­ça ne­ti­je­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz aýt­dy. Türk­men du­ta­ry­nyň şi­rin owa­zy mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň hem-de Bi­ta­rap­ly­gy­my­zyň, pa­ra­hat­çy­lyk sö­ýü­ji­li­giň, hoş­ni­ýet­li hyz­mat­daş­ly­gyň we dost-do­gan­ly­gyň be­lent mu­ka­my bo­lup ýaň­lan­ýar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow aý­dy­lan­la­ry jem­läp, du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­niň, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­nyň ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­me­gi bi­len iş mas­la­ha­ty­na gat­na­şy­jy­la­ry we mäh­ri­ban hal­ky­my­zy ýe­ne-de bir ge­zek tüýs ýü­rek­den gut­la­dy.

Soň­ra hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ç.Pur­çe­ko­wy hem-de Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­ki­mi R.Gan­dy­mo­wy gö­ni ara­gat­na­şy­ga ça­gyr­dy.

Paý­tag­ty­my­zyň hä­ki­mi döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ýur­du­my­zyň baş şä­he­ri­ni aba­dan­laş­dyr­mak bo­ýun­ça ozal be­ren tab­şy­ryk­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len, adam­la­ryň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni mun­dan beý­läk-de go­wu­lan­dyr­mak ba­ba­t­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Şeý­le hem hä­kim ho­ja­lyk dü­zü­mi­ni döw­re­bap­laş­dyr­mak, şä­her gul­luk­la­ry­nyň işi­ni ut­gaş­dyr­ma­gy ama­la aşyr­mak ba­bat­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ç.Pur­çe­kow gö­zeg­çi­lik ed­ýän pu­dak­la­ryn­da­ky iş­le­riň ýag­da­ýy, ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan gur­lu­şyk iş­le­ri, şo­nuň ýa­ly-da, je­ma­gat ho­ja­lyk ul­ga­my­nyň eda­ra­la­ry­nyň we kär­ha­na­la­ry­nyň öňün­de dur­ýan mak­sat­na­ma­la­ýyn we­zi­pe­le­ri dur­mu­şa ge­çir­mek, ila­tyň elekt­rik ener­gi­ýa­sy, gaz we suw bi­len bök­denç­siz üp­jün edil­me­gi üçin de­giş­li gul­luk­la­ryň saz­la­şyk­ly işi­ni ama­la aşyr­mak ba­ba­t­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­bat­la­ry diň­läp, Aş­ga­ba­dy mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek bo­ýun­ça we­zi­pe­le­ri çöz­mä­ge örän oý­la­ny­şyk­ly, top­lum­la­ýyn, gel­je­gi na­zar­la­ýan çe­me­leş­mä­niň ze­rur­dy­gy­nyň äh­mi­ýe­ti­ni nyg­ta­dy. Be­lent de­re­je­si­ni göz öňün­de tut­mak bi­len, şä­her äh­li ba­bat­da, hu­su­san-da, adam­la­ryň ýa­şaý­şy üçin örän amat­ly şert­le­ri dö­ret­mek bi­len bag­ly­lyk­da nus­ga bol­ma­ly­dyr.

Mil­li Li­de­ri­miz bel­le­ni­len me­ýil­na­ma­la­ryň üs­tün­lik­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­niň mö­hüm­di­gi­ni aý­dyp, Aş­ga­ba­dy aba­dan­laş­dyr­mak bo­ýun­ça iş­le­riň berk gö­zeg­çi­lik­de sak­la­n­ma­gy­ny ta­lap et­di hem-de onuň bi­na­gär­lik keş­bin­de mil­li bi­na­gär­lik sun­ga­ty­nyň hem-de hä­zir­ki za­man öň­de­ba­ry­jy tej­ri­be­si­niň iň go­wy däp­le­ri­niň ut­gaş­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­ny, mek­dep­le­ri, ça­ga­lar bag­la­ry­ny hem-de luk­man­çy­lyk eda­ra­la­ry­ny ýy­ly­lyk bi­len üp­jün et­me­giň, şeý­le hem paý­tag­ty­my­zyň elekt­rik ener­gi­ýa­sy we gaz bi­len üp­jün­çi­li­gi­niň gö­zeg­çi­lik­de sak­la­nyl­ma­gy­nyň ze­rur­dy­gy­na ün­si çek­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýyl paý­tag­ty­myz­da hem-de tu­tuş ýur­du­myz­da bi­na edil­ýän des­ga­la­ryň äh­li­sin­de iş­le­riň ýo­ka­ry hil­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ne we öz wag­tyn­da ta­mam­la­nyl­ma­gy­na yzy­gi­der­li gö­zeg­çi­lik et­mek ba­ra­da wi­se-prem­ýe­re hem-de Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­ki­mi­ne de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Soň­ra iş mas­la­ha­ty Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň oba ho­ja­lyk top­lu­my­na gö­zeg­çi­lik ed­ýän orun­ba­sa­ry E.Oraz­gel­di­ýe­wiň hem-de we­la­ýat­la­ryň hä­kim­le­ri­niň gat­naş­ma­gyn­da do­wam et­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz iş mas­la­ha­ty­nyň gün ter­ti­bin­dä­ki me­se­le­le­re ge­çip, il­ki bi­len, Ahal we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi Ý.Gur­ba­no­wa söz ber­di.

Hä­kim se­bit­dä­ki iş­le­riň ýag­da­ýy, go­wa­ça eki­şi­ne taý­ýar­lyk gör­me­giň bar­şy, hu­su­san-da, ekin meý­dan­la­ry­ny möw­sü­me göw­ne­jaý taý­ýar­la­mak, ýer­le­ri sür­mek we te­kiz­le­mek, oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­ny hem-de gu­ral­la­ry­ny ta­la­ba­la­ýyk ula­nyş ýag­da­ýy­na ge­tir­mek, kä­ren­de­çi pag­ta­çy­la­ry ýo­ka­ry ha­syl­ly to­hum­lar bi­len üp­jün et­mek bo­ýun­ça gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

We­la­ýat­da ýaz­lyk ýe­ral­ma­nyň, so­ga­nyň hem-de beý­le­ki gök-bak­ja ekin­le­ri­niň eki­şi­ni bel­le­nen möh­let­le­r­de ge­çir­mä­ge taý­ýar­lyk gö­rül­ýär, şeý­le hem bug­da­ýyň be­re­ket­li ha­sy­ly­ny al­mak üçin ak ekin­le­re ag­ro­teh­ni­ka­nyň ka­da­la­ry­na la­ýyk­lyk­da ideg iş­le­ri al­nyp ba­ryl­ýar.

Ha­sa­ba­tyň çäk­le­rin­de hä­kim ýur­du­my­zy 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da hem-de Oba mil­li mak­sat­na­ma­syn­da şu ýyl üçin bel­le­ni­len iş­le­riň öz wag­tyn­da we ýo­ka­ry hil­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ni ga­zan­mak ug­run­da yzy­gi­der­li ta­gal­la­ edil­ýän­di­gi­ni ha­bar ber­di. Mun­dan baş­ga-da, dur­muş-me­de­ni mak­sat­ly des­ga­la­ryň, şol san­da ýol­la­ryň hem-de suw aras­sa­laý­jy des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy­nyň bel­le­ni­len möh­let­ler­de ta­mam­lan­ma­gy üçin de­giş­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Şeý­le hem ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň, mek­dep­le­riň, ça­ga­lar bag­la­ry­nyň de­giş­li de­re­je­de ýy­la­dy­ly­şy we elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len üp­jün edi­li­şi ba­ra­da-da ha­sa­bat be­ril­di.

Soň­ra Bal­kan we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi T.Ata­hal­ly­ýew gün­ba­tar se­bi­tiň oba­se­na­gat top­lu­myn­da­ky iş­le­riň ýag­da­ýy, eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan möw­süm­le­ýin iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

We­la­ýat­da go­wa­ça eki­şi­ne top­lum­la­ýyn taý­ýar­lyk gö­rül­ýän­di­gi, eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ryn­da sü­rüm we te­kiz­leýiş iş­le­ri­niň ge­çi­ril­ýän­di­gi, ze­rur oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­nyň we gu­ral­la­ry­nyň ekiş möw­sü­mi­ne bir­kem­siz taý­ýar­la­nyl­ýan­dy­gy hem-de eke­ran­çy­la­ryň ýo­ka­ry hil­li to­hum bi­len üp­jün edil­ýän­di­gi ba­ra­da-da ha­sa­bat be­ril­di. Şeý­le hem ýaz­lyk ýe­ral­ma­nyň, so­ga­nyň we beý­le­ki gök-bak­ja ekin­le­ri­niň eki­şi­niň bel­le­nen möh­let­ler­de ge­çi­ril­me­gi, bug­da­ýyň be­re­ket­li ha­sy­ly­ny ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek mak­sa­dy bi­len, ak ekin­le­re ösüş su­wu­ny tut­mak hem-de mi­ne­ral dö­kün­ler bi­len goş­ma­ça iý­mit­len­dir­mek iş­le­ri­niň ag­ro­teh­ni­ka­nyň ka­da­la­ry­na la­ýyk ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi üçin ze­rur ta­gal­la­lar edil­ýär.

We­la­ýat­da ýur­du­my­zy 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da hem-de Oba mil­li mak­sat­na­ma­syn­da kes­git­le­ni­len we­zi­pe­le­riň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi üçin de­giş­li me­ýil­na­ma­la­ýyn iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Des­ga­la­ryň gur­lu­şyk iş­le­ri­ni bel­le­nen möh­let­ler­de ta­mam­la­mak mak­sa­dy bi­len hem de­giş­li işler alnyp barylýar. Ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň, mek­dep­le­riň, ça­ga­lar bag­la­ry­nyň ýy­la­dyş ul­gam­la­ry­nyň yg­ty­bar­ly iş­le­me­gi­ni, we­la­ýa­tyň ila­ty­ny elekt­rik ener­gi­ýa­sy, gaz bi­len bök­denç­siz we yg­ty­bar­ly üp­jün et­mek bo­ýun­ça gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da hem ha­sa­bat be­ril­di.

Soň­ra san­ly ul­gam ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi N.Na­zar­my­ra­do­wyň ha­sa­ba­ty bi­len do­wam et­di. Hä­kim we­la­ýa­tyň go­wa­ça ekil­jek meý­dan­la­ry­nyň ekiş möw­sü­mi­ne taý­ýar­la­ny­ly­şy — sü­rüm we te­kiz­le­ýiş iş­le­ri­niň bar­şy hem-de go­wa­ça eki­şi­ni ge­çir­mek­de ula­nyl­jak teh­ni­ka­la­ry we gu­ral­la­ry abat­lap, möw­sü­me do­ly taý­ýar et­mek, pag­ta ön­dü­ri­ji­le­ri ze­rur to­hum bi­len üp­jün et­mek ug­run­da gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Şeý­le hem we­la­ýat­da ýaz­lyk ýe­ral­ma­nyň, so­ga­nyň eki­şi­ni bel­le­nen möh­let­ler­de we ýo­ka­ry hil­li ge­çir­mek, bug­da­ýyň ýo­ka­ry ha­sy­ly­ny ön­dür­mek mak­sa­dy bi­len, bug­daý eki­len meý­dan­lar­da ak ekin­le­re ideg et­mek üçin hem­me çä­re­le­riň gö­rül­ýän­di­gi aý­dyl­dy. Mun­dan baş­ga-da, hä­kim ýur­du­my­zy 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da hem-de Oba mil­li mak­sat­na­ma­syn­da bel­le­ni­len iş­le­riň öz wag­tyn­da we ýo­ka­ry hil­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ni üp­jün et­mek bo­ýun­ça iş­le­riň ge­çi­ril­ýän­di­gi ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Ha­sa­bat­da dür­li mak­sat­ly des­ga­la­ryň gur­lu­şyk iş­le­ri­niň bel­le­nen möh­let­le­ri­ni we ýo­ka­ry hil de­re­je­si­ni ber­jaý et­mek bo­ýun­ça iş­le­riň al­nyp ba­ryl­ýan­dy­gy bel­le­nil­di. Ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň, mek­dep­le­riň, ça­ga­lar bag­la­ry­nyň ýy­la­dy­ly­şy we elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len üp­jün­çi­li­gi, we­la­ýa­tyň ila­ty­nyň agyz su­wy bi­len üp­jün edi­li­şi ba­ra­da hem ha­bar be­ril­di.

Soň­ra san­ly ul­gam ar­ka­ly Le­bap we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi Ş.Aman­gel­di­ýew se­bit­de iş­le­riň ýag­da­ýy, go­wa­ça eki­şi­ne taý­ýar­lyk gör­lü­şi hem-de möw­sü­miň do­wa­myn­da ula­nyl­jak teh­ni­ka­la­ryň we gu­ral­la­ryň abat­la­ny­ly­şy hem-de eke­ran­çy­la­ry to­hum bi­len üp­jün et­mek ug­run­da gö­rül­ýän çä­re­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Mun­dan baş­ga-da, ýaz­lyk ýe­ral­ma­nyň, so­ga­nyň we beý­le­ki ekin­le­riň eki­şi­niň bel­le­nen möh­let­ler­de hem-de ýo­ka­ry hil­li ge­çi­ril­me­gi üçin taý­ýar­lyk iş­le­ri al­nyp ba­ryl­ýar, bug­da­ýyň be­re­ket­li ha­sy­ly­ny ke­ma­la ge­tir­mek üçin ak ekin meý­dan­la­ryn­da de­giş­li ideg iş­le­ri do­wam ed­ýär. Şeý­le hem ýur­du­my­zy 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da hem-de Oba mil­li mak­sat­na­ma­syn­da şu ýyl bel­le­ni­len iş­le­riň öz wag­tyn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ni ga­zan­mak ug­run­da yzy­gi­der­li ta­gal­la­la­ryň edill­ýän­di­gi ha­bar be­ril­di.

Bu ýyl ula­nyl­ma­ga be­ril­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýän des­ga­la­ryň gur­lu­şyk iş­le­ri­niň bel­le­nen ter­ti­be la­ýyk­lyk­da ta­mam­lan­ma­gy üçin hem­me ze­rur iş­ler ge­çi­ril­ýär. Ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň, mek­dep­le­riň, ça­ga­lar bag­la­ry­nyň ýy­la­dy­ly­şy, te­bi­gy gaz, agyz su­wy we elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len bök­denç­siz üp­jün edil­me­gi bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ha­sa­ba­tyň aý­ra­tyn me­se­le­si bol­dy.

Soň­ra Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň hä­ki­mi D.An­na­ber­di­ýew se­bit­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da aý­dyp, go­wa­ça ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mä­ge bö­lü­nip ber­len ýer­le­ri ekiş möw­sü­mi­ne taý­ýar­la­mak, şol ýer­le­ri sür­mek we te­kiz­le­mek, go­wa­ça eki­şi­ni ge­çir­mek­de ula­nyl­jak teh­ni­ka­la­ryň we gu­ral­la­ryň abat­la­ny­ly­şy hem-de pag­ta ön­dü­ri­ji­le­ri ze­rur muk­dar­da to­hum bi­len üp­jün et­mek boýunça alnyp barylýan işler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Şeý­le hem we­la­ýat­da ýaz­lyk ýe­ral­ma­nyň, so­ga­nyň eki­şi­niň bel­le­nen möh­let­ler­de we ýo­ka­ry hil­li ge­çi­ril­me­gi üçin de­giş­li işler geçiril­ýär. Bug­da­ýyň be­re­ket­li ha­sy­ly­ny ön­dür­mek mak­sa­dy bi­len, we­la­ýat­da ekiş ge­çi­ri­len meý­dan­lar­da maý­sa­la­ra ideg et­mek, su­war­mak hem-de dö­kün­ler bi­len iý­mit­len­dir­mek iş­le­ri bil­di­ril­ýän ag­ro­teh­ni­ki ta­lap­la­ra la­ýyk­lyk­da ama­la aşy­ryl­ýar.

Ha­sa­ba­tyň çäk­le­rin­de hä­kim ýur­du­my­zy 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da hem-de Oba mil­li mak­sat­na­ma­syn­da şu ýyl üçin bel­le­ni­len iş­le­riň öz wag­tyn­da we ýo­ka­ry hil­li ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ni ga­zan­mak ug­run­da işleriň edilýändigini ha­bar ber­di.

We­la­ýat­da ula­nyl­ma­ga be­ril­jek bir­nä­çe me­de­ni-dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ryň gur­lu­şyk iş­le­ri­niň bel­le­nen möh­let­ler­de ta­mam­lan­ma­gy ba­ba­t­da de­giş­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Şeý­le hem ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň, mek­dep­le­riň, ça­ga­lar bag­la­ry­nyň ýy­la­dy­ly­şy we elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len bök­denç­siz üp­jün edil­ýän­di­gi ba­ra­da hem ha­sa­bat be­ril­di.

Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň oba­se­na­gat top­lu­my­na gö­zeg­çi­lik ed­ýän orun­ba­sa­ry E.Oraz­gel­di­ýew şu gün­ler ýur­du­my­zyň eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Wi­se-prem­ýer döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ozal be­ren tab­şy­ryk­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi, oba ho­ja­lyk pu­da­gy­ny ös­dür­mek ug­run­da öň­de goý­lan we­zi­pe­le­ri ber­jaý et­mek ba­bat­da bel­le­nen çä­re­le­riň dur­mu­şa ge­çi­ri­li­şi ba­ra­da aýt­dy.

Hu­su­san-da, ýer­le­ri ýaz eki­şi­ne taý­ýar­la­mak, ag­ro­teh­ni­ka­nyň ka­da­la­ry­na la­ýyk­lyk­da sü­rüm we te­kiz­le­ýiş iş­le­ri­ni ge­çir­mek hem-de ekiş­de ula­nyl­jak teh­ni­ka­la­ry­dyr gu­ral­la­ry taý­ýar­la­mak iş­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di.

Bug­daý eki­len meý­dan­lar­da ýer­li ho­wa şert­le­ri­ne la­ýyk­lyk­da ideg iş­le­ri al­nyp ba­ryl­ýar, ösüş su­wu­ny tut­mak we mi­ne­ral dö­kün­ler bi­len iý­mit­len­dir­mek ýo­ka­ry ön­dü­ri­ji­lik­li teh­ni­ka­la­ry hem-de en­jam­la­ry ulan­mak ar­ka­ly ag­ro­teh­ni­ka­nyň ka­da­la­ry­na la­ýyk­lyk­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýär. Şeý­le hem ýaz­lyk ýe­ral­ma­nyň hem-de so­ga­nyň eki­şi­ne, to­hum­la­ry hem-de ekiş­de ula­nyl­jak teh­ni­ka­lar­dyr gu­ral­la­ry möw­sü­me taý­ýar­la­mak iş­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di.

Wi­se-prem­ýer bu ugur­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat be­rip, şu ýy­lyň few­ral aýyn­da ýur­du­my­zyň we­la­ýat­la­ryn­da 30 müň gek­tar ýer­de ýaz­lyk ýe­ral­ma­nyň, 10 müň gek­tar meý­dan­da so­ga­nyň eki­şi­ni ge­çir­me­giň me­ýil­leş­di­ril­ýän­di­gi­ni aýt­dy.

Tu­tuş 2022-nji ýyl­da 106 müň gek­tar meý­dan­da ýe­ral­ma hem-de beý­le­ki gök we bak­ja ekin­le­ri­ni ek­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär. Şol san­da 65 müň gek­tar ýer­de ýaz­lyk ekiş, 41 müň gek­tar ýer­de güýz­lük ekiş ge­çi­ri­ler. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, ýer­le­ri ekişe taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça de­giş­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­bat­la­ry diň­läp, we­la­ýat­lar­da­ky teh­ni­ki hyz­mat ediş kär­ha­na­la­ryn­da bar bo­lan äh­li oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­nyň we gu­ral­la­ryň abat ýag­daý­da sak­la­n­ma­gy­ny hem-de möw­süm­le­ýin oba ho­ja­lyk iş­le­rin­de ne­ti­je­li ula­nyl­ma­gy­ny üp­jün et­me­giň döw­rüň mö­hüm me­se­le­si­di­gi­ne ün­si çek­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, mil­li Li­de­ri­miz Gurbanguly Berdimuhamedow öň­de bol­jak go­wa­ça eki­şi­ne hem­me­ta­rap­la­ýyn taý­ýar­lyk gö­rül­me­gi, ekiş ge­çi­ril­jek meý­dan­lar­da sü­rüm we te­kiz­le­ýiş iş­le­ri­ni bel­le­nen möh­let­ler­de ge­çir­mek üçin bu ugur­da oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­nyň do­ly güý­jün­de iş­le­dil­me­gi­niň ze­rur­dy­gy ba­ra­da wi­se-prem­ýe­re hem-de we­la­ýat­la­ryň hä­kim­le­ri­ne de­giş­li gör­kez­me­le­ri ber­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ekiş möw­sü­mi üçin ze­rur to­hum­la­ryň taý­ýar­la­nyl­ma­gy­ny üp­jün et­mek ba­ra­da de­giş­li ýol­baş­çy­la­ra bir­nä­çe tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bug­daý eki­len meý­dan­lar­da ideg iş­le­ri­ni ag­ro­teh­ni­ka­nyň ka­da­la­ry­na la­ýyk­lyk­da berk ber­jaý et­me­giň mö­hüm­di­gi­ni nyg­ta­dy. Şu­nuň bi­len bir ha­tar­da, mil­li Li­de­ri­miz ýur­du­my­zyň ila­ty­ny özü­miz­de ön­dü­ri­len ýe­ral­ma we so­gan bi­len ýe­ter­lik möç­ber­de üp­jün et­mek üçin ze­rur bo­lan iş­le­riň ge­çi­ril­me­li­di­gi­ni nyg­ta­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ry­nyň, ýer we suw se­riş­de­le­ri­niň re­je­li ula­nyl­ma­gy­ny, daý­han­la­ryň ýo­ka­ry hil­li to­hum­lar hem-de beý­le­ki ze­rur se­riş­de­ler bi­len üp­jün­çi­li­gi­ni go­wu­lan­dyr­ma­gy üns mer­ke­zin­de sak­la­ma­gyň wa­jyp­dy­gy­ny bel­le­di.

Mil­li Li­de­ri­miz möw­süm­le­ýin oba ho­ja­lyk iş­le­ri ge­çi­ri­len­de, ag­ro­teh­ni­ka­nyň äh­li ka­da­la­ry­nyň we ta­lap­la­ry­nyň ber­jaý edil­me­gi­niň hem-de eke­ran­çy­lyk meý­dan­la­ry­nyň daş-tö­we­re­gi­niň aras­sa­çy­ly­gy­ny üp­jün et­mek, suw we şor suw aka­ba­la­ry­ny aras­sa­la­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly me­se­le­le­riň he­mi­şe berk gö­zeg­çi­lik­de sak­la­nyl­ma­gy­nyň mö­hüm­di­gi­ni aý­dyp, bu ba­bat­da wi­se-prem­ýe­re we hä­kim­le­re bir­nä­çe gör­kez­me­le­ri ber­di.

Mil­li Li­de­ri­miz döw­le­ti­miz­de mil­li mi­ra­sy­my­zy aýaw­ly sak­la­mak, baý­laş­dyr­mak hem-de giň­den wa­gyz et­mek üçin uly möç­ber­li iş­le­riň ama­la aşy­ryl­ýan­dy­gy­ny nyg­ta­dy. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz hem­me­le­ri «Du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty» at­ly mil­li hö­dür­na­ma­my­zyň ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zil­me­gi bi­len gut­lap, hä­kim­le­re ýer­ler­de hal­ky­my­zyň mil­li mi­ra­sy­ny we ru­hy baý­ly­gy­ny wa­gyz et­mek bo­ýun­ça iş­le­ri giň ge­rim­de alyp bar­ma­gy tab­şyr­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow san­ly ul­gam ar­ka­ly iş mas­la­ha­ty­ny ta­mam­lap, oňa gat­na­şan­la­ra berk jan sag­lyk we maş­ga­la aba­dan­çy­ly­gy­ny hem-de ber­ka­rar Wa­ta­ny­my­zyň gül­läp ös­me­gi­niň, hal­ky­my­zyň aba­dan we bag­ty­ýar dur­mu­şy­nyň bäh­bi­di­ne alyp bar­ýan iş­le­rin­de uly üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di.

01.02.2022
Dünýäde parahatçylygyň we durnukly ösüşiň bähbidine

Geçen hepde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine ählumumy hem-de sebit meselelerini çözmekde netijeli we özara bähbitli hyzmatdaşlyga, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga üýtgewsiz ygrarly döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň aýdyň subutnamasyna öwrülen wakalara beslendi.

24-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynyň gün tertibine ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy hem-de milli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen bagly meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanymyz ähli meýilleşdirilen oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmelidigine ünsi çekdi hem-de bu wezipeleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz paýtagtymyzyň toplumlaýyn esasda ösdürilmegine gönükdirilen işleriň öz wagtynda we talabalaýyk amala aşyrylmagynyň wajypdygyny belledi.

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ulag ýollarynyň ýagdaýyny, täzeleriniň gurluşygyny, häkimlikleriň garamagyna berlen ýörite tehnikalaryň ulanylyşynyň netijeliligini seljermegi dowam etmegi hem-de ýol-gurluşyk işlerini çaltlandyrmaga we kämilleşdirmäge gönükdirilen teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

25-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy.

Milli Liderimiz sammitdäki çykyşynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Garaşsyzlyga eýe bolan döwründen bäri Hytaýyň hemmetaraplaýyn goldawyna mynasyp bolandygyny, onuň ilkinjileriň hatarynda sebitiň döwletleriniň paýtagtlarynda öz diplomatik wekilhanalaryny açandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz bu gün biziň ýurtlarymyzyň hyzmatdaşlygynyň dünýäde parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmäge netijeli täsir edýändigini aýtdy. Ählumumy gün tertibiniň düýpli soraglaryna garaýyşlarymyzyň ýakyndygy ýa-da gabat gelmegi bu hyzmatdaşlygyň esasynda durýar. Merkezi Aziýa döwletleri Hytaý bilen bilelikde halkara işlerde deňhukuklylyk we adalatlylyk ugrunda çykyş edýärler, özygtyýarly döwletleriň çäkleriniň bitewüligini gürrüňsiz hormatlamagy hem-de işlerine goşulmazlygy talap edip, Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak ugrunda göreşýärler, dünýä bileleşiginiň halkara terrorçylyga, ekstremizme, neşeleriň ýaýradylmagyna, täze howplara, şol sanda kiber we biohowplara garşy netijeli göreşmek boýunça görýän çärelerini goldaýarlar.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Aşgabatda 2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatda Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryň täze filosofiýasyny öňe sürendigini aýtdy. Hormatly Prezidentimiz ony «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip atlandyrýarys diýdi hem-de Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasy bilen Merkezi Aziýa döwletlerini bu filosofiýany halkara durmuşyna netijeli ornaşdyrmakda hyzmatdaş we pikirdeş hasap edýändigini belledi.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, umumy mümkinçiligimiz, kuwwatly serişde we senagatdyr tehnologiýa binýadymyz ykdysadyýetde hyzmatdaşlyk etmek üçin örän gowy şertleri döredýär. Ýangyç-energetika pudagy şonuň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Gazagystanyň we Özbegistanyň çäklerinden geçýän Türkmenistan — Hytaý strategik gaz geçirijisiniň gurlup, 2009-njy ýylyň ahyrynda işe girizilmegi pudagyň öňdebaryjy desgasyna öwrüldi. Türkmenistan 4-nji turbageçiriji ulgamyny gurmak arkaly türkmen tebigy gazynyň Hytaýa iberilýän möçberlerini artdyrmak meselelerini jikme-jik ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr.

Şeýle hem özara bähbitleriň bolmagy Merkezi Aziýa ýurtlaryna we Hytaýa ulag ulgamynda hem hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürmäge mümkinçilik berýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň öňe süren «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» taslamasy Ýewraziýada ykdysady ösüşe güýçli itergi bermäge niýetlenendir. Ol häzirki döwrüň ýörelgelerinde Ýuwaş ummandan Atlantik ummanyna çenli örän uly giňişligi birleşdirip, özara bagly bolan önümçilik we tehnologik ulgamlarydyr senagat halkalaryny emele getirmäge, köp sanly ýaşaýyş-durmuş soraglaryny çözmäge hem-de halklaryň durmuşynyň hilinidir hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirildi.

Döwlet Baştutanymyz çykyşynda koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna hem-de ýaramaz netijelerine garşy bilelikde göreşmegiň häzirlikçe möhüm wezipe bolmagynda galýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Merkezi Aziýa — Hytaý görnüşinde ýurtlarymyzyň ylmy-lukmançylyk birleşikleriniň, epidemiologiýa we sanitariýa gulluklarynyň, beýleki ugurdaş edaralaryň wekilleriniň arasynda yzygiderli duşuşyklary guramagyň usulyny döretmäge ýakyn wagtda girişmek hem-de ilkinji şeýle duşuşygy şu ýyl geçirmek teklip edildi.

HHR-iň Başlygy häzirki wagtda hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň okgunly ösýändigini belläp, energetika ulgamynda we ykdysadyýetiň beýleki käbir ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň işjeň ilerledilýändigini nygtady. Hyzmatdaşlyk gatnaşyklary oňyn netijeleri berýär.

Dostlukly döwletiň Baştutany Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasyny gurmak arkaly Hytaýa iberilýän tebigy gazyň möçberlerini artdyrmak boýunça bilelikdäki meýilnamalary nazara almak bilen, ýangyç-energetika toplumy ulgamynda hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň açylýandygyny aýratyn nygtady hem-de ykdysadyýetiň beýleki ulgamlarynda hem netijeli gatnaşyklaryň üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirdi.

26-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň maliýe-ykdysadyýet we ýangyç-energetika toplumlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçiren iş maslahatynda nebitgaz pudagyny ösdürmegiň meselelerine garaldy. Maslahatyň dowamynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny 2019 — 2025-nji ýyllarda ösdürmek boýunça kabul edilen Maksatnamalary maliýeleşdirmäge gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň möçberleri, ýangyç-energetika toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmak we bu pudakda özgertmeleri geçirmek barada habar berildi.

Täze ýataklary gözlemek we olary özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak boýunça alnyp barylýan geologik-gözleg işleriniň netijeleri barada hem hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň banklarynyň nebitgaz toplumyny maliýeleşdirmek boýunça alyp barýan işleriniň ykdysadyýetimiz üçin ähmiýetlidigini belläp, bu babatda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Pudagy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmengaz” döwlet konsernine we “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna maýa goýum serişdesini bermek hakynda Kararlara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda şol gün geçiren iş maslahatynda bank toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň esasy ugurlaryna garaldy. “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň” taýýarlanylmagyna aýratyn üns berildi. Bu Maksatnamada geljek 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginler bilen ösdürmek hem-de milli Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň esaslaryny mundan beýläk-de berkitmek üçin zerur çäreler göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiz maliýe-ykdysadyýet toplumynyň öňünde durýan anyk wezipeleri kesgitläp, ýurdumyzyň karz-pul syýasatynyň, maliýe serişdeleriniň dolandyrylmagynyň kämilleşdirilmeginiň hem-de ykdysadyýetimize gönükdirilen karz serişdeleriniň netijeli ulanylmagyny üpjün etmegiň wajypdygyny belledi.

Ýurdumyzda maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin kiçi we orta kärhanalaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmegi dowam etmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, halkara maliýe edaralary, aýratyn-da, Halkara pul gaznasy, Bütindünýä bank toplumy, Aziýanyň Ösüş banky we beýleki maliýe edaralary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň bank ulgamynda kabul edilen döwlet maksatnamalary boýunça göz öňünde tutulan çäreleriň amala aşyrylmagyna gözegçilik edilmegine we bu işleriň utgaşdyrylmagyna ünsi çekdi. Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda ösdürmek boýunça hereketleriň strategiýasynda ilata edilýän sanly bank hyzmatlarynyň hilini we gerimini giňeltmek göz öňünde tutulmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de berkitmek, ýokary depginler bilen ykdysady we durmuş ösüşini üpjün etmek boýunça degişli çäreleriň görülmelidigini belläp, býujetiň girdejilerini mundan beýläk-de artdyrmak hem-de ykdysadyýetimizde bazar gatnaşyklaryny ösdürmek babatda zerur işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklady.

27-nji ýanwarda ýurdumyzda Watan goragçylarynyň güni dabaraly bellenip geçildi. Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaraly maslahat geçirildi. Onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümleriniň has tapawutlanan serkerdelerine döwlet sylaglaryny hem-de harby derejeleri gowşurmak dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanymyz dabarada çykyş edip, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, aýratyn-da, edermen Watan goragçylarynyň alyp barýan işleriniň Diýarymyzda asudalygy, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekde möhüm orun eýeleýändigine ünsi çekdi hem-de bu çärä gatnaşýanlary Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlady.

Baýramçylyk çäreleriniň çäklerinde Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binalar toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow desgalaryň taslamalary bilen tanşyp, birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi hem-de desgalaryň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň utgaşdyrylmagynyň, toplumyň desgalarynyň täzeçil usulda we sanly ulgam bilen enjamlaşdyrylmagynyň, gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň, bellenilen möhletde gurlup gutarylmagynyň möhüm talapdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz bu waka mynasybetli ýadygärlik senenama ýerleşdirilen gutyny binanyň düýbüne oklady we täze desgalar toplumynyň binýadyna ilkinji beton garyndysyny atdy.

27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly geçirilen birinji “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitine gatnaşdy. 2022-nji ýylyň sebitiň döwletleri we Hindistan üçin şanly senä — diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna beslenýändigi bellärliklidir.

Döwlet Baştutanymyz sammitdäki çykyşynda şu duşuşygyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklary täze sepgitlere çykarmaga ýardam berjekdigini belledi. Biziň ýurdumyz şu duşuşyga düýplülik we anyklyk nukdaýnazaryndan, hyzmatdaşlygyň doly gerimli görnüşini döretmek ýolunda möhüm ädim hökmünde garaýar.

Biz öz halklarymyzyň düýpli gymmatlyklaryna we medeni ösüş ýakynlygyna daýanýarys. Merkezi Aziýanyň hem-de Hindistanyň ägirt uly adam, senagat, tebigy we tehnologik mümkinçilikleri bar. Bu serişdeler dünýäniň häzirki hem-de geljekki gurluşynda biziň ykdysady täsirimizi we syýasy ähmiýetimizi berkitmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, halkara ýagdaýyň dartgynlylaşýan, gapma-garşylyklaryň ösýän, halkara hukugyň kadalarynyň ýoýulýan, kähalatlarda bolsa aç-açan äsgerilmeýän şertlerinde jogapkärçilik, pähim-parasat örän möhümdir, emma, şunuň bilen birlikde, şol howply meýillere berk hem-de aýgytly garşy durmak, terrorçylyga, radikalizme we ekstremizme, guramaçylykly jenaýatçylyga garşy bilelikde göreşmek hem örän wajypdyr.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň Sekretariatynyň döredilmeginiň maksadalaýykdygyny hem-de «Merkezi Aziýa — Hindistan» parlament forumy baradaky teklibiň oňyndygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz howpsuzlyk boýunça geňeşçileriň derejesinde yzygiderli dialog geçirmek başlangyjynyň goldanylýandygyny aýdyp, hyzmatdaşlygyň şeýle köpugurly görnüşiniň döwletara syýasy gatnaşyklary giňeltmek üçin möhüm şert bolup biljekdigini nygtady.

Türkmenistan öz tagallalaryny şu maksada ýetmäge gönükdirýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýratyn belledi. Başlangyç bilen çykyş edip, has takygy, halkara gatnaşyklaryň «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen täze filosofiýasyny hödürläp, biziň ýurdumyz ählumumy syýasy giňişlikde jogapkärçilikli we sagdyn güýçleriň ählisiniň birleşmegine umyt edýär. Elbetde, Merkezi Aziýa döwletleri we Hindistan tarapyndan biziň garaýşymyzyň goldaw tapjakdygyna berk ynanýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de halkara guramalarda, ilki bilen, BMG-de ulgamlaýyn bilelikdäki işi ýola goýmak baradaky teklibi beýan etdi.

Milli Liderimiz Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Hindistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ykdysadyýetlerimiziň çalt ösmegini üpjün etmelidigini, netijeli ulag, energetika we tehnologiýa ulgamyny döretmelidigini, şol ulgamyň bolsa biziň döwletlerimize bäsdeşlik artykmaçlygynyň we ählumumy ösüşe häzirki zaman derejesinde goşulyşmagynyň kepili boljakdygyny nygtady.

Bellenilişi ýaly, baý tebigy serişdelerine eýe bolan Merkezi Aziýa ýurtlary bu gün «Merkezi Aziýa — Hindistan» energetika köprüsini döretmegiň üstünde düýpli işlemäge ukyplydyr. Hususan-da, ýurdumyz häzirki döwürde öz hyzmatdaşlary bilen bilelikde giň gerimli energetika taslamasyny — Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny amala aşyrýar.

Hindistanyň hem-de Merkezi Aziýanyň arasynda harytlary we hyzmatlary erkin geçirmek meselelerini çözmek maksady bilen, ýurdumyz hindi tarapynyň Çabahar portuny Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesiniň düzümine goşmak hem-de degişli Bilelikdäki iş toparyny döretmek hakyndaky tekliplerini goldaýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny bu üstaşyr ugra goşmak baradaky meselä seretmegi teklip etdi.

Şeýle hem milli Liderimiz «Merkezi Aziýa — Hindistan» lukmançylyk assosiasiýasyny döretmek meselesine seretmek baradaky teklibi beýan etdi. Ýokanç kesellere garşy göreşmek şol assosiasiýanyň esasy maksatlarynyň biri bolup biler.

Döwlet Baştutanymyz medeni-ynsanperwer ugurlarda özara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine halklarymyzyň hoşniýetli goňşuçylygy berkitmek, ýakynlaşmak we özara düşünişmek mümkinçiligi hökmünde garalýandygyny nygtap, şu ýubileý ýylynda ýurtlarymyzyň şäherlerinde bilelikdäki medeni çäreleriň tapgyryny guramagy teklip etdi.

27-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy” ara alnyp maslahatlaşylar.

Bu maksatnamany taýýarlamagyň barşy barada döwlet Baştutanymyza 28-nji ýanwarda Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde habar berildi.

Bellenilişi ýaly, bu maksatnamada geljek 30 ýylda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginlerde ösdürmegi üpjün etmek maksady bilen, birnäçe wezipeleri ýerine ýetirmek göz öňünde tutulýar. Şolaryň hatarynda ykdysadyýetiň düzümlerini üýtgedip guramagy, dolandyryşyň täze, has netijeli usullaryny bazar ykdysadyýeti şertlerinde ornaşdyrmagy dowam etdirmek, makroykdysady we maliýe durnuklylygyny saklamak; tebigy baýlyklardan rejeli peýdalanmagyň, pudaklary, önümçilikleri döwrebaplaşdyrmagyň, innowasion tehnologiýalary we kuwwatlyklary doly ulanmagyň hasabyna senagat we nebitgaz pudaklaryny depginli ösdürmek; energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini ornaşdyrmak, şol sanda wodorod energetikasy boýunça halkara hyzmatdaşlygy öwrenmek, daşky gurşawy goramak, “ýaşyl” ykdysadyýet syýasatyny alyp barmak; sanly ykdysadyýeti we sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak; ykdysady-geografik ýerleşişiň amatlyklaryndan netijeli peýdalanyp, multimodal ulag geçelgelerini we ugurlaryny döretmek, ulag-logistika ulgamlarynyň ösmegi üçin amatly şertleri üpjün etmek; ýer-suw serişdelerini ýokary netijeli peýdalanmagyň, hasyllylygy ýokarlandyrmagyň, ekologiýa taýdan arassa oba hojalyk önümlerini öndürmegiň hasabyna azyk howpsuzlygyny üpjün etmek; bäsdeşlige ukyply, eksporta niýetlenen we importyň ornuny tutýan önümçilikleri çalt depginlerde ösdürmek; amatly işewürlik gurşawyny kämilleşdirmegiň hasabyna kiçi we orta telekeçiligiň ornuny güýçlendirmek we jemi içerki önümde hususy bölegiň paýyny has-da ýokarlandyrmak, döwlet — hususyýetçilik hyzmatdaşlygynyň ösüşini işjeňleşdirmek; netijeli maýa goýum syýasatyny durmuşa geçirmek, amatly şertlerde daşary ýurt maýa goýumlaryny giňden çekmek; milli ykdysadyýetimizi depginli, durnukly we toplumlaýyn ösdürmegiň hasabyna ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmak wezipeleri bar.

Ýangyç-energetika toplumynda işleriň ýagdaýy, oba hojalygynda alnyp barylýan özgertmeleriň barşy, bagşy-sazandalaryň arasynda “Çalsana, bagşy!” bäsleşigini yglan etmek, ylmyň dürli ulgamlary üçin ýaş alymlary taýýarlamak, dokma senagatynyň kärhanalarynyň önümleri üçin brend nyşanlaryny işläp taýýarlamak, 2022-nji ýylda pudaklaýyn sergileri, ýarmarkalary, maslahatlary we festiwallary geçirmek, içeri işler edaralarynyň ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak boýunça alyp barýan işleri Hökümetiň mejlisinde garalan beýleki meseleleriň hatarynda boldy.

Şeýle hem dünýä ýurtlary hem-de halkara guramalar bilen howanyň üýtgemegi, daşky gurşawy goramak, tebigatdan rejeli peýdalanmak we ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygy giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Howanyň üýtgemegi baradaky Türkmenistanyň Milli strategiýasyna laýyklykda, ýurdumyzda 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak boýunça resminama işlenip taýýarlanyldy, onda bu maksatlar üçin degişli çäreleri geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu ugurda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça tehnologiýalar merkezi bilen ulgamlaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak teklip edilýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň ekologiýa taýdan howpsuz ykdysadyýeti we senagaty ösdürmek babatda ýöriteleşdirilen edarasy bolan Senagat ösüşi boýunça guramasy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek ähmiýetli bolup durýar. Bu gurama bilen ozon gatlagyny goramak hakyndaky Wena konwensiýasynyň ozon gatlagyny dargadyjy maddalar baradaky Monreal Teswirnamasy boýunça Türkmenistanyň borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin yzygiderli esasda anyk taslamalar amala aşyrylýar. Häzirki wagtda bu teswirnamany ýerine ýetirmek babatda birnäçe taslamalar boýunça degişli resminamalar taýýarlanyldy. Bu resminamalara türkmen tarapyndan oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrine gol çekmäge rugsat bermek teklip edilýär.

Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýum maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylandygy barada habar berildi. Bu maksatnamanyň çäklerinde halkara we sebitara ähmiýetli wajyp taslamalaryň, şol sanda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamy çekmek işleri dowam etdiriler. Şeýle hem şu ýylda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň birinji tapgyryny tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen, ýaşaýyş jaýlarynyň, saglyk öýleriniň we merkezleriniň, mekdepleriň, çagalar baglarynyň, ulag ýollarynyň, suw, gaz we elektrik geçirijileriniň, aragatnaşyk ulgamynyň, şeýle hem suw arassalaýjy desgalaryň gurluşygyna ägirt uly möçberde maýa goýumlar gönükdiriler.

Döwlet Baştutanymyza Serhetýaka demir ýol menzilinde hem-de onuň çäklerindäki degişli gulluklarda, wagonlary kabul etmek we ugratmak boýunça işleriň ýagdaýy, “Demirgazyk — Günorta” halkara demir ýol geçelgesinde ulanylýan teplowozlaryň sanawy hem-de olary netijeli ulanmak boýunça guramaçylyk ýagdaýlary barada hasabat berildi.

Şeýle hem Bereket demir ýol menziliniň wagonlary paýlaýjy parkynyň işi hem-de bu stansiýa goşmaça işçi güýjüni çekmegiň mümkinçilikleri barada aýdyldy. Bereket — Serhetýaka we Bereket — Akýaýla demir ýol aralyklarynda işleýän teplowozlaryň sany artdyryldy. Bereket demir ýol menziliniň geçirijilik ukybyny ýokarlandyrmak maksady bilen, kömekçi demir ýollaryň gurluşygynyň taslamalaryny gysga möhletlerde taýýarlamak teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň çäk taýdan amatly ýerleşiş ýagdaýyny netijeli peýdalanyp, Türkmenistanyň Ýewropa we Aziýa giňişliginde iri ulag-logistika merkezine öwrülýändigini aýtdy. 2021-nji ýylda biziň ýurdumyzyň çäginden geçirilen üstaşyr ýükleriň 3,5 esse artandygy munuň nobatdaky beýanydyr.

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde ýurdumyzda demir ýol ulaglary düzüminiň toplumlaýyn ösdürilmegine we pudagyň döwrebaplaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belläp, onuň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygyna we işleriň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi.

Mejlisde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengaz” döwlet konsernine enjamlar we serişdeler bilen üpjün etmek hem-de elin hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşan şertnamalaryna goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar bermek hakynda”, «Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde dutarçy bagşy-sazandalaryň arasynda “Çalsana, bagşy!” bäsleşigini yglan etmek hakynda” Kararlara gol çekdi. Bäsleşik 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda jemlener.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasyny, Türkmenistanda ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny, Ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan 2022-nji ýylda geçiriljek sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň we festiwallaryň Sanawyny, şeýle hem awtobus ugurlarynyň açylmagynyň, üýtgedilmeginiň, ýapylmagynyň Tertibini tassyklady.

Geçen hepde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça “Türkmen topragy — dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda amaly-haşam sungatynyň sergisi guraldy. Alabaýlaryň görkezme çykyşlary dabara aýratyn öwüşgin çaýdy. Olar öz türgenleriniň gulluk buýruklaryny ýerine ýetirmekde ajaýyp taýýarlyklaryny görkezdiler.

Milli itşynaslygyň tejribesini ösdürmek hem-de wagyz etmek, türkmen alabaýyny terbiýelemegiň, köpeltmegiň aýratynlyklary, alabaýyň gadymylygyny subut edýän arheologik tapyndylar, haly we haly önümleriniň nagyşlarydyr göllerinde alabaýyň şekiliniň beýan edilmegi ýaly meseleler foruma gatnaşyjylaryň üns merkezinde boldy.

29-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Daşary işler ministrliginde ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine Birleşen Milletler Guramasynyň bu iri ýöriteleşdirilen edarasy bilen hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy, hususan-da, ýurdumyz tarapyndan Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna halkymyzyň milli gymmatlyklaryny girizmek boýunça öňe sürlen teklipler babatynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek meseleleri girizildi. Şunuň bilen birlikde, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň mejlisinde 2022-nji ýylda ýerine ýetirilmeli işleriň Meýilnamasyna we käbir beýleki meselelere hem garaldy.

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary barada hemmetaraplaýyn habar berdi. Milli Liderimiziň tagallalary bilen, “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen geçýän ýylyň ilkinji günlerinden ýurdumyzyň dünýä jemgyýetçiligi bilen işjeň gatnaşygynyň durnukly ulgamynyň kemala getirilmegi dowam etdirilýär. Milli ykdysadyýetimiz yzygiderli pugtalandyrylýar, ata Watanymyzyň gülläp ösmegine, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen özgertmeler amala aşyrylýar, türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, däp-dessurlaryny we medeniýetini dikeltmek we dünýäde giňden wagyz etmek boýunça uly işler amala aşyrylýar.

(TDH)

31.01.2022
Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­si

Aş­ga­bat, 28-nji ýan­war (TDH). Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow san­ly ul­gam ar­ka­ly Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da döw­let dur­mu­şy­nyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ne hem-de kä­bir res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, il­ki bi­len, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ser­dar Berdimuhamedowa söz ber­di. Wi­se-prem­ýer “Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­me­nis­ta­ny 2022 — 2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­sy­nyň” tas­la­ma­sy­nyň taý­ýar­la­ny­ly­şy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oý­la­ny­şyk­ly dur­muş-yk­dy­sa­dy stra­te­gi­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni dur­nuk­ly ös­dür­mek we ila­ty­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si­ni has-da ýo­kar­lan­dyr­mak bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­le­riň hem-de top­lum­la­ýyn öz­gert­me­le­riň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän­di­gi bel­le­nil­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň 2022-nji ýy­lyň 7-nji ýan­wa­ryn­da san­ly ul­gam ar­ka­ly ge­çi­ren Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de be­ren tab­şy­ryk­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan de­giş­li mi­nistr­lik­ler, pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry, we­la­ýat­la­ryň we Aş­ga­bat şä­he­ri­niň hä­kim­lik­le­ri bi­len bi­le­lik­de “Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­me­nis­ta­ny 2022 — 2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­sy­nyň» tas­la­ma­sy iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­dy. Bu Mak­sat­na­ma­da gel­jek 30 ýyl­da ýur­du­my­zy sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy, dur­muş we me­de­ni taý­dan ýo­ka­ry dep­gin­ler­de ös­dür­me­gi üp­jün et­mek mak­sa­dy bi­len, bir­nä­çe we­zi­pe­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Şo­la­ryň ha­ta­ryn­da yk­dy­sa­dy­ýe­tiň dü­züm­le­ri­ni üýt­ge­dip gu­ra­ma­gy, do­lan­dy­ry­şyň tä­ze, has ne­ti­je­li usul­la­ry­ny ba­zar yk­dy­sa­dy­ýe­ti şert­le­rin­de or­naş­dyr­ma­gy do­wam et­dir­mek, mak­ro­yk­dy­sa­dy we ma­li­ýe dur­nuk­ly­ly­gy­ny sak­la­mak; te­bi­gy baý­lyk­lar­dan re­je­li peý­da­lan­ma­gyň, pu­dak­la­ry, önüm­çi­lik­le­ri döw­re­bap­laş­dyr­ma­gyň, in­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­la­ry we kuw­wat­lyk­la­ry do­ly ulan­ma­gyň ha­sa­by­na se­na­gat we ne­bit­gaz pu­dak­la­ry­ny dep­gin­li ös­dür­mek; ener­gi­ýa­nyň gaý­ta­dan di­kel­dil­ýän çeş­me­le­ri­ni or­naş­dyr­mak, şol san­da wo­do­rod ener­ge­ti­ka­sy bo­ýun­ça hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ öw­ren­mek, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak, “ýa­şyl yk­dy­sa­dy­ýet” sy­ýa­sa­ty­ny alyp bar­mak; san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti we san­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry giň­den or­naş­dyr­mak; yk­dy­sa­dy-ge­og­ra­fi­k ýer­le­şi­şiň amat­lyk­la­ryn­dan ne­ti­je­li peý­da­la­nyp, mul­ti­mo­dal ulag ge­çel­ge­le­ri­ni we ugur­la­ry­ny dö­ret­mek, ulag-lo­gis­ti­ka ul­gam­la­ry­nyň ös­me­gi üçin amat­ly şert­le­ri üp­jün et­mek; ýer-suw se­riş­de­le­ri­ni ýo­ka­ry ne­ti­je­li peý­da­lan­ma­gyň, ha­syl­ly­ly­gy ýo­kar­lan­dyr­ma­gyň, eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa oba ho­ja­lyk önüm­le­ri­ni ön­dür­me­giň ha­sa­by­na azyk howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek; bäs­deş­li­ge ukyp­ly, eks­por­ta ni­ýet­le­nen we im­por­tyň or­nu­ny tut­ýan önüm­çi­lik­le­ri çalt dep­gin­ler­de ös­dür­mek; amat­ly işe­wür­lik gur­şa­wy­ny kä­mil­leş­dir­me­giň ha­sa­by­na ki­çi we or­ta te­le­ke­çi­li­giň or­nu­ny güýç­len­dir­mek we je­mi içer­ki önüm­de hu­su­sy bö­le­giň pa­ýy­ny has-da ýo­kar­lan­dyr­mak, döw­let-hu­su­syýetçilik hyz­mat­daş­ly­gy­nyň ösü­şi­ni iş­jeň­leş­dir­mek; ne­ti­je­li ma­ýa go­ýum sy­ýa­sa­ty­ny dur­mu­şa ge­çir­mek, amat­ly şert­ler­de da­şa­ry ýurt ma­ýa go­ýum­la­ry­ny giň­den çek­mek; mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi dep­gin­li, dur­nuk­ly we top­lum­la­ýyn ös­dür­me­giň ha­sa­by­na ila­ty­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si­ni düýp­li ýo­kar­lan­dyr­mak we­zi­pe­le­ri bar.

Wi­se-prem­ýer döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na «Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy: Türk­me­nis­ta­ny 2022 — 2052-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mil­li mak­sat­na­ma­sy­ny» tas­syk­la­mak ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Ka­ra­ry­nyň tas­la­ma­sy­ny taý­ýar­la­mak ba­ra­da­ky tek­li­bi hö­dür­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, Ga­raş­syz, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap Wa­ta­ny­my­zy mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek, ony tä­ze sep­git­le­re çy­kar­mak üçin tä­ze mak­sat­na­ma­la­ýyn res­mi­na­ma­ny ka­bul et­me­giň wa­jyp­dy­gy­ny bel­le­di. Mil­li Li­de­ri­miz gel­jek 30 ýyl üçin stra­te­gik mak­sat­na­ma­da türk­men döw­le­ti­niň hä­zir­ki ta­ry­hy dö­wür­de sy­ýa­sy, yk­dy­sa­dy, dur­muş we me­de­ni ul­gam­lar­da ös­me­gi­ni üp­jün et­mä­ge gö­nük­di­ri­len esa­sy we­zi­pe­le­riň kes­git­le­nil­me­li­di­gi­ni aýt­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Mas­la­ha­ty­nyň ara alyp mas­la­hat­laş­ma­gy­na hö­dür­le­nil­jek Mil­li mak­sat­na­ma­nyň her bir düz­gü­ni­niň ugur­daş dü­züm­ler ta­ra­pyn­dan iç­gin seljerilmelidigine ün­si çe­kip, wi­se-prem­ýe­re bir­nä­çe anyk gör­kez­me­le­ri ber­di. Şeý­le hem Hö­kü­me­tiň Baş­tu­ta­ny­nyň orun­ba­sa­ry­na de­giş­li Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy­ny taý­ýar­la­mak tab­şy­ryl­dy.

Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ş.Abd­rah­ma­now gö­zeg­çi­lik ed­ýän dü­züm­le­rin­de al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy, şeý­le hem “Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni­ne en­jam­lar we se­riş­de­ler bi­len üp­jün et­mek hem-de elin hyz­mat­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek ba­ra­da bag­la­şy­lan şert­na­ma­la­ra goş­ma­ça yla­la­şyk­la­ry bag­laş­ma­ga yg­ty­ýar ber­mek ha­kyn­da” Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Şu res­mi­na­ma we Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ozal gol çe­ken Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da, “Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni bi­len HHR-iň «CNPC» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ara­syn­da “Gal­ky­nyş” gaz kä­nin­de 16 gu­ýy­ny hi­mi­ýa önüm­le­ri bi­len üp­jün et­mek we bu­raw er­gin­le­ri­ni taý­ýar­la­mak, gu­ýu­la­ry ulan­mak bo­ýun­ça teh­ni­ki hyz­mat­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek we bu gu­ýu­la­ry de­giş­li en­jam­lar bi­len üp­jün et­mek ba­bat­da tö­le­giň şert­le­ri­ni üýt­get­mek bo­ýun­ça şert­na­ma­la­ry bag­laş­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Bu şert­na­ma­nyň ba­ha­sy 372 273 969,95 hy­taý ýua­ny­na ba­ra­bar­dyr.

Şeý­le hem “Türk­men­gaz” döw­let kon­ser­ni bi­len «CNPC» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ara­syn­da dü­züm­le­ýin en­jam­la­ry gur­na­mak we “Gal­ky­nyş”, “Ga­ra­bil” we “Ba­ga­ja” kän­le­rin­de de­giş­li hyz­mat­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek ba­bat­da şert­na­ma­la­ra goş­ma­ça yla­la­şyk­la­ry bag­laş­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Ne­ti­je­de, bu şert­na­ma­la­ryň je­mi ba­ha­sy 106 221 809,71 ame­ri­kan dol­la­ry­na ba­ra­bar bo­lar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na de­giş­li Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy hö­dür­le­nil­di.

Mil­li Li­de­ri­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, döw­le­ti­miz­de ne­bit­gaz pu­da­gy­ny di­wer­si­fi­ka­si­ýa ýo­ly bi­len ös­dür­mä­ge, ma­ýa go­ýum­la­ry­ny çek­mä­ge, yg­ty­bar­ly hyz­mat­daş­lar bi­len gat­na­şyk­la­ryň ge­ri­mi­ni gi­ňelt­mä­ge uly üns be­ril­ýän­di­gi­ni nyg­ta­dy. Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bu ba­ra­da­ky gür­rü­ňi do­wam edip, Türk­me­nis­tan­da ama­la aşy­ryl­ýan pu­dak­la­ýyn tas­la­ma­la­ryň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gin­de gy­zyk­lan­ma bil­dir­ýän da­şa­ry ýurt­ly hyz­mat­daş­lar, iri dü­züm­le­ýin kom­pa­ni­ýa­lar bi­len öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de gi­ňelt­mek we kö­pu­gur­ly esas­da ös­dür­mek bo­ýun­ça ze­rur çä­re­le­riň gö­rül­me­li­di­gi­ni bel­le­di.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy bi­len ýo­la go­ýul­ýan döw­le­ta­ra gat­na­şyk­la­ry­ň üýt­gew­siz dost­luk­ly we ne­ti­je­li hä­si­ýe­te eýe­di­gi­ni ka­na­gat­lan­ma bi­len bel­le­di. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň aý­dy­şy ýa­ly, bi­ziň ýurt­la­ry­my­zyň ara­syn­da­ky hyz­mat­daş­ly­gyň dür­li ugur­lar­da ägirt uly müm­kin­çi­lik­le­ri bar. Ola­ryň üs­tün­lik­li ama­la aşy­ryl­ma­gy di­ňe bir iki­ta­rap­la­ýyn bäh­bit­le­re däl, eý­sem, tu­tuş se­bi­tiň aba­dan­çy­lyk we ösüş mak­sat­la­ry­na do­ly la­ýyk gel­ýär.

Şeý­le hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow tä­ze gu­ýu­la­ry bu­raw­la­mak­da we ozal he­re­ket ed­ýän kän­le­ri döw­re­bap­laş­dyr­mak­da hä­zir­ki za­man teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň giň­den ula­nyl­ma­gy­nyň wa­jyp­dy­gy­na ün­si çek­di. Mu­nuň özi türk­men ga­zy­nyň eks­port möç­ber­le­ri­ni art­dyr­mak­da aý­ra­tyn äh­mi­ýet­li­dir.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ma­ýa go­ýum­la­ry­ň ýur­du­myz­da alyn­ýan çig mal se­riş­de­le­ri bi­len gaý­ta­ryl­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di.

Mil­li Li­de­ri­miz de­giş­li Ka­ra­ra gol çe­kip, ony san­ly ul­gam ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re iber­di we res­mi­na­ma­dan ge­lip çyk­ýan we­zi­pe­le­riň ýe­ri­ne ýe­ti­ri­li­şi­ne berk gö­zeg­çi­lik et­me­gi tab­şyr­dy.

Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry E.Oraz­gel­di­ýew oba ho­ja­ly­gyn­da ama­la aşy­ryl­ýan öz­gert­me­ler hem-de azyk üp­jün­çi­li­gi­ni pug­ta­lan­dyr­mak bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän me­ýil­na­ma­la­ýyn iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Wi­se-prem­ýer bug­da­ýy, go­wa­ça­ny, gök-bak­ja we beý­le­ki oba ho­ja­lyk ekin­le­ri­ni, mi­we­li bag­la­ry, üzüm ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek­de hem-de öri meý­dan­la­ryn­da ösüm­lik­le­riň ke­sel­le­ri­niň, zy­ýan­keş­le­riň we ha­şal ot­la­ryň ýü­ze çyk­ma­gy­nyň öňü­ni al­mak bo­ýun­ça ze­rur çä­re­le­riň ge­çi­ril­ýän­di­gi­ni aýt­dy.

“Ösüm­lik­le­ri go­ra­mak ha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­na la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­tan­da ösüm­lik­le­ri go­ra­ma­gyň 2022 — 2025-nji ýyl­lar üçin Döw­let mak­sat­na­ma­sy­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy­nyň iş­le­ni­lip taý­ýar­la­ny­lan­dy­gy ha­bar be­ril­di, res­mi­na­ma­da yl­my çä­re­le­ri iş­läp taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça iş­le­ri ge­çir­mek, ösüm­lik­le­ri go­ra­ma­gyň usul­la­ry­nyň ula­nyl­ma­gy­ny kä­mil­leş­dir­mek göz öňün­de tu­tul­ýar.

Şeý­le hem bu mak­sat­na­ma­ny dur­mu­şa ge­çir­mek bo­ýun­ça çä­re­le­riň me­ýil­na­ma­sy­nyň tas­la­ma­sy­na la­ýyk­lyk­da, ýur­du­myz­da ösüm­lik­le­ri go­ra­mak ul­ga­myn­da yl­my ös­dür­mek, döw­re­bap teh­no­lo­gi­ýa­la­ry we öň­de­ba­ry­jy tej­ri­bä­ni ulan­mak me­se­le­le­ri be­ýan edil­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, oba ho­ja­ly­gyn­da ama­la aşy­ryl­ýan, bu ul­ga­ma öň­de­ba­ry­jy yl­my usul­la­ry, san­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry giň­den or­naş­dyr­ma­gyň ha­sa­by­na oba ho­ja­lyk önüm­çi­li­gi­niň ne­ti­je­li­li­gi­ni ýo­kar­lan­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­len giň ge­rim­li öz­gert­me­le­riň wa­jyp­dy­gy­na ün­si çek­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ekin we öri meý­dan­la­ry­ny mak­sa­da­la­ýyk hem-de ne­ti­je­li ulan­ma­gyň wa­jyp­dy­gy­ny bel­läp hem-de iň go­wy dün­ýä tej­ri­be­sin­den ugur alyn­ma­ly­dy­gy­ny, ekin­le­riň ha­syl­ly­ly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­mak we to­hum­çy­ly­gy go­wu­lan­dyr­mak bo­ýun­ça çä­re­le­ri gör­me­giň mö­hüm­di­gi­ni nyg­ta­dy.

Mil­li Li­de­ri­miz de­giş­li Ka­ra­ra gol çe­kip, ony san­ly ul­gam ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re iber­di we bu res­mi­na­ma­nyň ta­la­ba­la­ýyk ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ni üp­jün et­me­gi tab­şyr­dy.

Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri R.Me­re­dow dün­ýä ýurt­la­ry hem-de hal­ka­ra gu­ra­ma­la­r bi­len ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi, daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak, te­bi­gat­dan re­je­li peý­da­lan­mak we eko­lo­gi­ýa howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek ýa­ly mö­hüm ugur­lar­da hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mek me­se­le­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň da­şa­ry sy­ýa­sat stra­te­gi­ýa­syn­da aý­ra­tyn mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýän bu ugur­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­tu­tan­ly­gyn­da giň ge­rim­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Bu ul­gam­da öň­de goý­lan we­zi­pe­le­ri üs­tün­lik­li çöz­mek mak­sa­dy bi­len, se­bit we äh­lu­mu­my de­re­je­de yzy­gi­der­li iş­ler ge­çi­ril­ýär. Bu ba­bat­da mil­li Li­de­ri­mi­ziň hal­ka­ra baş­lan­gyç­la­ry­na esas­la­nyp, bir­nä­çe tek­lip­ler taý­ýar­la­nyl­dy.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň Ka­ra­ry bi­len 2019-njy ýyl­da tas­syk­la­nan, Ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi ba­ra­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li stra­te­gi­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da, ýur­du­my­zyň Pa­riž Yla­la­şy­gyn­dan ge­lip çyk­ýan borç­na­ma­la­ry­nyň ýe­ri­ne ýe­ti­ril­me­gi­ne uly äh­mi­ýet be­ril­ýär.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Türk­me­nis­tan­da 2030-njy ýy­la çen­li par­nik gaz­la­ry­nyň zy­ňyn­dy­la­ry­ny azalt­mak bo­ýun­ça res­mi­na­ma iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­dy, on­da bu mak­sat­lar üçin de­giş­li çä­re­le­ri ge­çir­mek göz öňün­de tu­tul­ýar.

Hal­ka­ra gu­ra­ma­la­r bi­len hyz­mat­daş­lyk­da ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi we eko­lo­gi­ýa howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek bo­ýun­ça öň­de­ba­ry­jy teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dyr­mak hem-de ulan­mak me­se­le­le­ri mö­hüm or­ny eýe­le­ýär. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, bu ugur­da köp­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek mak­sa­dy bi­len, hä­zir­ki wagt­da Ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi bo­ýun­ça Çar­çu­wa­ly Kon­wen­si­ýa­nyň çäk­le­rin­de Da­ni­ýa Pa­ty­şa­ly­gy­nyň Ko­pen­ga­gen şä­he­rin­de dö­re­di­len Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi bo­ýun­ça teh­no­lo­gi­ýa­lar mer­ke­zi bi­len ul­gam­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gy ýo­la goý­mak tek­lip edil­ýär. Bu Mer­kez 2013-nji ýyl­dan bä­ri, Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň Daş­ky gur­şaw bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­sy­nyň we Se­na­gat ösü­şi bo­ýun­ça gu­ra­ma­sy­nyň ho­wan­dar­ly­gyn­da he­re­ket ed­ýär.

Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň eko­lo­gi­ýa taý­dan howp­suz yk­dy­sa­dy­ýe­ti we se­na­ga­ty ös­dür­mek ba­bat­da ýö­ri­te­leş­di­ri­len eda­ra­sy bo­lan Se­na­gat ösü­şi bo­ýun­ça gu­ra­ma­sy bi­len hyz­mat­daş­ly­gy gi­ňelt­mek äh­mi­ýet­li bo­lup dur­ýar. Bu gu­ra­ma bi­len ozon gat­la­gy­ny go­ra­mak ha­kyn­da­ky We­na Kon­wen­si­ýa­sy­nyň ozon gat­la­gy­ny dar­ga­dy­jy mad­da­lar ba­ra­da­ky Mon­re­al Tes­wir­na­ma­sy bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň borç­na­ma­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek üçin yzy­gi­der­li esas­da anyk tas­la­ma­lar ama­la aşy­ryl­ýar. Hä­zir­ki wagt­da bu Tes­wir­na­ma­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek ba­bat­da bir­nä­çe tas­la­ma­lar bo­ýun­ça de­giş­li res­mi­na­ma­lar taý­ýar­la­nyl­dy.

Bu res­mi­na­ma­la­ra türk­men ta­ra­pyn­dan Oba ho­ja­lyk we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak mi­nist­ri­ne gol çek­mä­ge rug­sat ber­mek tek­lip edil­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, eko­lo­gi­ýa we daş­ky gur­şa­wy go­ra­mak me­se­le­le­ri­niň Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­di­gi­ni nyg­ta­dy. Bi­ziň ýur­du­myz bu ul­gam­da mil­li de­re­je­de top­lum­la­ýyn stra­te­gi­ýa­ny dur­mu­şa ge­çir­mek bi­len äh­lu­mu­my äh­mi­ýe­te eýe bo­lan eko­lo­gi­ýa aba­dan­çy­ly­gy­ny üp­jün et­me­giň mö­hüm me­se­le­le­ri­niň ne­ti­je­li çöz­güt­le­ri­ni iş­läp taý­ýar­la­mak­da hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ pug­ta­lan­dyr­mak bo­ýun­ça ne­ti­je­li iş­le­ri alyp bar­ýar.

Döw­le­ti­miz BMG-niň esas go­ýu­jy te­bi­ga­ty go­ra­ýyş res­mi­na­ma­la­ry­ny, şol san­da bio­lo­gi­ýa köp­dür­lü­li­gi, ozon gat­la­gy­ny go­ra­mak, çöl­leş­mä­ge gar­şy gö­reş­mek ha­kyn­da­ky Kon­wen­si­ýa­la­ry, Ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi bo­ýun­ça Pa­riž Yla­la­şy­gy­ny tas­syk­la­mak bi­len, öz üs­tü­ne alan borç­na­ma­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge üýt­gew­siz yg­rar­ly­dy­gy­ny hem-de ola­ryň ama­la aşy­ryl­ma­gy­na örän jo­gap­kär­li çe­me­leş­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýär.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň bel­leý­şi ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň Bir­le­şen Mil­let­ler Gu­ra­ma­sy­nyň we beý­le­ki iri hal­ka­ra dü­züm­le­ri­ň be­lent mün­be­rin­den öňe sür­len anyk baş­lan­gyç­la­ry bu ul­gam­da öň­de goý­lan mö­hüm we­zi­pe­le­riň çö­zül­me­gi­ne, köp­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gyň iş­jeň­leş­di­ril­me­gi­ne, bi­le­lik­dä­ki uzak ­möh­let­le­ýin mak­sat­na­ma­la­ryň hem-de tas­la­ma­la­ryň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len­dir.

Dur­mu­şyň äh­li ul­gam­la­ry­na in­no­wa­si­on hä­si­ýet­li, eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň, “ýa­şyl” yk­dy­sa­dy­ýet ýö­rel­ge­le­ri­niň giň­den or­naş­dy­ryl­ma­gy, te­bi­gy se­riş­de­le­riň re­je­li we aýaw­ly peý­da­la­nyl­ma­gy, ener­gi­ýa ne­ti­je­li­li­gi­ne ýe­til­me­gi, eko­lo­gi­ýa ul­gam­la­ry­nyň go­ral­ma­gy hem-de gaý­ta­dan di­kel­dil­me­gi se­bit we äh­lu­mu­my de­re­je­de Dur­nuk­ly ösüş mak­sat­la­ry­ny ama­la aşyr­ma­gyň mö­hüm şert­le­ri bo­lup dur­ýar. Türk­me­nis­tan özü­niň da­şa­ry sy­ýa­sat stra­te­gi­ýa­sy­nyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri hök­mün­de eko­lo­gi­ýa dip­lo­ma­ti­ýa­sy­ny öňe sür­mek bi­len, bu ugur­da umu­my ta­gal­la­la­ryň je­bis­leş­di­ril­me­gi­ne uly go­şant goş­ýar.

Mil­li Li­de­ri­miz aý­dy­lan­la­ry jem­läp, hö­dür­le­ni­len tek­lip­le­ri, umu­man, ma­kul­la­dy hem-de wi­se-prem­ýe­re, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­ne ýur­du­my­zyň eko­lo­gi­ýa baş­lan­gyç­la­ry­ny iler­let­mek hem-de bu ul­gam­da da­şa­ry ýurt­ly hyz­mat­daş­lar bi­len oňyn hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek bo­ýun­ça iş­le­ri yzy­gi­der­li do­wam et­me­gi tab­şyr­dy.

Soň­ra mil­li Li­de­ri­miz Türk­me­nis­ta­nyň wo­do­rod ener­gi­ýa­sy ba­bat­da hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ny ös­dür­mek bo­ýun­ça 2022-2023-nji ýyl­lar üçin Ýol kar­ta­sy­ny tas­syk­la­mak ha­kyn­da Ka­ra­ra gol çek­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz äh­lu­mu­my ener­gi­ýa howp­suz­ly­gy­ny üp­jün et­mek ug­run­da öza­ra bäh­bit­li hyz­mat­daş­ly­gy pug­ta­lan­dyr­ma­gyň mö­hüm şer­ti hök­mün­de ener­ge­ti­ka dip­lo­ma­ti­ýa­sy­ny iş­jeň dur­mu­şa ge­çir­me­giň ze­rur­dy­gy­ny ýe­ne bir ge­zek nyg­ta­dy.

Şeý­le­lik­de, al­ter­na­tiw, hu­su­san-da, pes ug­le­rod­ly ener­ge­ti­ka­ny ös­dür­mek bo­ýun­ça öň­de­ba­ry­jy teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň or­naş­dy­ryl­ma­gy, onuň çeş­me­le­ri­niň we kuw­wat­lyk­la­ry­nyň iş ýü­zün­de he­re­ke­te ge­ti­ril­me­gi eko­lo­gi­ýa hem-de ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi bi­len bag­la­ny­şyk­ly hä­zir­ki döw­rüň mö­hüm me­se­le­le­ri­ni çöz­mek­de ägirt uly äh­mi­ýe­te eýe­dir. Şun­da gel­je­giň ýan­gy­jy ha­sap edil­ýän wo­do­ro­dy peý­da­lan­mak üçin giň müm­kin­çi­lik­ler açyl­ýar. Mu­nuň özi onuň ýo­ka­ry ula­nyş hä­si­ýet­le­ri bi­len şert­len­di­ri­len­dir, onuň eko­lo­gi­ýa hä­si­ýet­na­ma­la­ry aý­ra­tyn mö­hüm­dir.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu­lar ba­ra­da aýt­mak bi­len, Bi­ta­rap Türk­me­nis­ta­nyň gel­jek­de hem bu ugur­da ne­ti­je­li hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy­ny hö­wes­len­dir­mek we gi­ňelt­mek bo­ýun­ça yzy­gi­der­li ta­gal­la­la­ry et­jek­di­gi­ni nyg­ta­dy.

Şeý­le hem milli Liderimiz Türk­me­nis­ta­nyň Er­me­nis­tan Res­pub­li­ka­syn­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si M.Aýa­zo­wy şol bir wagt­da ýur­du­my­zyň Li­wan Res­pub­li­ka­syn­da­ky Adat­dan da­şa­ry we Do­ly yg­ty­ýar­ly il­çi­si we­zi­pe­si­ne bel­le­mek ha­kyn­da Per­ma­na gol çek­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň we Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan elekt­rik ge­çi­ri­ji­si­niň tas­la­ma­la­ry bo­ýun­ça top­lum­la­ýyn gep­le­şik­le­ri ge­çir­mek üçin da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­niň orun­ba­sa­ry­ny Pa­kis­tan Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Ys­la­ma­bat şä­he­ri­ne gul­luk iş sa­pa­ry­na iber­mek ba­ra­da­ky Buý­ru­ga gol çek­di.

Mil­li Li­de­ri­miz res­mi­na­ma­la­ry san­ly ul­gam ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re, da­şa­ry iş­ler mi­nist­ri­ne iber­di hem-de ola­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek bo­ýun­ça de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ç.Pur­çe­kow döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň 2022-nji ýyl üçin ma­ýa go­ýum Mak­sat­na­ma­sy­nyň tas­la­ma­sy­ny taý­ýar­la­mak bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzy­gi­der­li ta­gal­la­sy we ala­da­sy ne­ti­je­sin­de, ýur­du­my­zyň gur­lu­şyk pu­da­gy­ny ös­dür­mek ug­run­da äh­li ze­rur şert­ler üp­jün edil­ýär. Ýur­du­myz­da şä­her­gur­lu­şyk sy­ýa­sa­ty üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Dün­ýä­niň ösen tej­ri­be­si­ni ulan­mak ar­ka­ly, dur­muş-me­de­ni mak­sat­ly bi­na­la­ryň we des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy­na ägirt uly ma­ýa go­ýum se­riş­de­le­ri gö­nük­di­ril­ýär.

Wi­se-prem­ýer döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy bo­ýun­ça ýur­du­my­zyň Gur­lu­şyk we bi­na­gär­lik hem-de Ma­li­ýe we yk­dy­sa­dy­ýet mi­nistr­lik­le­ri, şeý­le hem pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry, Aş­ga­bat şä­he­ri­niň we we­la­ýat­la­ryň hä­kim­lik­le­ri bi­len bi­le­lik­de “Türk­me­nis­ta­nyň 2022-nji ýyl üçin ma­ýa go­ýum Mak­sat­na­ma­sy­nyň” tas­la­ma­sy­nyň iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan­dy­gy ba­ra­da ha­bar ber­di. Bu mak­sat­na­ma­nyň çäk­le­rin­de “Hal­kyň Ar­ka­dag­ly za­ma­na­sy” şy­ga­ry as­tyn­da geç­ýän ýyl­da hal­ka­ra we se­bi­ta­ra äh­mi­ýet­li wa­jyp tas­la­ma­la­ryň, şol san­da Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň gur­lu­şy­gy, Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan elekt­rik ge­çi­ri­ji ul­ga­my çek­mek iş­le­ri do­wam et­di­ri­ler. Şeý­le hem şu ýyl­da Ahal we­la­ýa­ty­nyň tä­ze, döw­re­bap eda­ra ediş mer­ke­zi­niň gur­lu­şy­gy­nyň bi­rin­ji tap­gy­ry­ny ta­mam­la­mak göz öňün­de tu­tul­ýar.

Ýur­du­my­zyň ila­ty­nyň ýa­şa­ýyş-dur­muş şert­le­ri­ni go­wu­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň, sag­lyk öý­le­ri­niň we mer­kez­le­ri­niň, mek­dep­le­riň, ça­ga­lar bag­la­ry­nyň, ulag ýol­la­ry­nyň, suw, gaz we elekt­rik ge­çi­ri­ji­le­ri­niň, ara­gat­na­şyk ul­ga­my­nyň, şeý­le hem suw aras­sa­laý­jy des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gy­na ägirt uly möç­ber­de ma­ýa go­ýum­la­r gö­nük­di­ri­ler.

Mil­li Li­de­ri­miz ha­sa­ba­ty diň­läp, Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň äh­li mö­hüm baş­lan­gyç­la­ry­nyň üs­tün­lik­le­re bes­len­me­gin­de aý­ra­tyn äh­mi­ýe­ti bo­lan oý­la­ny­şyk­ly ma­ýa go­ýum sy­ýa­sa­ty­nyň wa­jyp­dy­gy­na ün­si çek­di. “Döw­let adam üçin­dir!” di­ýen şy­ga­ry baş ýö­rel­ge edin­ýän we dur­muş ul­ga­my­ny na­zar­la­ýan sy­ýa­sa­tyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, ma­ýa go­ýum se­riş­de­le­ri­niň uly möç­be­ri dur­muş ul­ga­my­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne gö­nük­di­ril­me­li­dir.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­my­zyň ma­ýa go­ýum sy­ýa­sa­ty­ny mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek mak­sa­dy bi­len, 2022-nji ýyl üçin iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan ma­ýa go­ýum mak­sat­na­ma­syn­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň äh­li pu­dak­la­ry­nyň gel­jek­ki ösü­şi­ni üp­jün et­jek çä­re­le­riň oňyn çöz­gü­di­niň öz be­ýa­ny­ny tap­ma­ly­dy­gy­ny aý­dyp, mak­sat­na­ma­ny ýe­ne bir ge­zek sel­jer­mek we ony gaý­ta­dan iş­le­mek ba­bat­da wi­se-prem­ýe­re anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Aw­to­mo­bil ýol­la­ry mi­nistr­li­gi­ni dö­ret­mek ha­kyn­da­ky tek­lip ba­ra­da aý­dyp, ýol gur­lu­şy­gy­ny do­lan­dyr­mak bo­ýun­ça tä­ze hö­kü­met eda­ra­sy­nyň ady­nyň ta­la­ba ­la­ýyk gel­me­ýän­di­gi­ni bel­le­di. Ýur­du­my­zyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da, yk­dy­sa­dy­ýe­ti­miz ba­zar gat­na­şyk­la­ry­na gö­rä gu­ral­ýar.

Döw­le­ti­mi­zi ös­dür­mek bo­ýun­ça äh­li uzak ­möh­let­le­ýin me­ýil­na­ma­la­ry­myz hem bu ug­ra gö­nük­di­ri­len­dir. Şo­ňa gö­rä-de, ony Ýol gur­lu­şy­gy­ny do­lan­dyr­mak ba­ra­da­ky döw­let agent­li­gi di­ýip at­lan­dyr­sak mak­sa­da­la­ýyk bo­lar di­ýip pi­kir ed­ýä­rin. Şeý­le hem onuň Düz­gün­na­ma­syn­da ba­zar gat­na­şyk­la­ry­na de­giş­li äh­li ka­da­lar be­ýan edil­me­li­dir di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz bel­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ugur­da taý­ýar­la­ny­lan äh­li res­mi­na­ma­la­ra gaý­ta­dan se­re­dip, ola­ry Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň in­di­ki mej­li­si­ne se­ret­mek üçin hö­dür­le­me­gi tab­şyr­dy.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry Ç.Gy­ly­jow dok­ma kär­ha­na­la­ry­nyň önüm­le­ri­niň brend ny­şan­la­ry­ny dö­ret­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Wi­se-prem­ýer Türk­me­nis­tan­da dok­ma se­na­ga­ty­nyň ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly kär­ha­na­la­ry­nyň işe gi­ri­zil­ýän­di­gi­ni, olar­da çy­ka­ryl­ýan ýo­ka­ry hil­li önüm­le­riň gör­nüş­le­ri­niň kö­pel­ýän­di­gi­ni aýt­dy. Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ka­ka we Ba­ba­daý­han et­rap­la­ryn­da gur­lan döw­re­bap dok­ma top­lum­la­ryn­da ýo­ka­ry hil­li, dür­li gör­nüş­li ma­ta­lar do­ka­lyp, ola­ryň kuw­wat­ly­ly­gy de­giş­li­lik­de, 1 mil­li­on 200 müň sa­ny hem-de 3 mil­li­on 500 müň sa­ny taý­ýar ti­kin önüm­le­ri­ni ön­dür­mä­ge müm­kin­çi­lik ber­ýär. Eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa bu önüm­ler içer­ki we da­şar­ky ba­zar­lar­da uly is­leg bil­di­ri­lip alyn­ýar. Hä­zir­ki wagt­da ýur­du­my­zyň dok­ma top­lum­la­ryn­da “Go­za”, “Wa­da”, “Be­dew”, “Nu­saý”, “Ga­la”, “Ar­wa­na”, “Bür­güt”, “Ýe­ňiş”, “Ak pa­myk” ha­ryt ny­şan­la­ry bi­len giň­den ta­nal­ýan önüm­ler ön­dü­ril­ýär.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, wi­se-prem­ýer ýur­du­my­zyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi ta­ra­pyn­dan Ka­ka we Ba­ba­daý­han dok­ma top­lum­la­ry­nyň tä­ze önüm­le­ri­niň ha­ryt ny­şan­la­ry­nyň tek­lip edil­ýän gör­nüş­le­ri­niň tas­la­ma­sy­nyň iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan­dy­gy­ny aýt­dy we ola­ry mil­li Li­de­ri­mi­ze hö­dür­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, hä­zir­ki dö­wür­de öň­de­ba­ry­jy teh­no­lo­gi­ýa­la­ry, ýur­du­my­zyň we dün­ýä­niň iň go­wy tej­ri­be­si­ni ulan­ma­gyň ha­sa­by­na dok­ma se­na­ga­ty­nyň çalt dep­gin­ler bi­len ös­dü­ril­me­gi ne­ti­je­sin­de, ýur­du­my­zyň dok­ma önüm­le­ri­niň di­ňe bir içer­ki ba­zar­lar­da däl, eý­sem, da­şa­ry ýurt­lar­da hem bäs­deş­li­ge ukyp­ly­ly­gy­ny ýo­kar­lan­dyr­ýan­dy­gy­ny nyg­ta­dy.

Mil­li Li­de­ri­miz dok­ma önüm­le­ri­niň “Jeý­tun”, “Mä­ne” at­ly tä­ze ha­ryt ny­şan­la­ry­ny ma­kul­lap, türk­men di­zaý­ner­le­ri­niň içer­ki ba­za­ryň is­leg­le­ri­ni öw­ren­mek we ila­tyň möw­süm­le­ýin is­leg­le­rin­den ugur al­mak bi­len, egin-eşik­le­riň we beý­le­ki ha­ryt­la­ryň tä­ze gör­nüş­le­ri­ni iş­läp taý­ýar­la­ma­ly­dyk­la­ry­ny, önüm­çi­li­ge gi­riz­me­li­dik­le­ri­ni bel­le­di hem-de wi­se-prem­ýe­re bu ba­bat­da de­giş­li gör­kez­me­le­ri ber­di.

Ha­sa­ba­tyň do­wa­myn­da wi­se-prem­ýer giň hal­ka­ra jem­gy­ýet­çi­li­gi­ ýur­du­my­zyň dür­li pu­dak­lar­da ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri bi­len ta­nyş­dyr­mak, da­şa­ry ýurt­lar bi­len öza­ra bäh­bit­li gat­na­şyk­la­ry mun­dan beý­läk-de ös­dür­mek, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ne ma­ýa go­ýum­la­ry­, ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­la­ry we in­no­wa­si­ýa­la­ry çek­mek mak­sa­dy bi­len, dür­li ser­gi­le­riň we mas­la­hat­la­ryň gu­ral­ýan­dy­gy­ny aýt­dy. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, “Mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ryň 2022-nji ýyl­da ser­gi­le­ri, ýar­mar­ka­la­ry, mas­la­hat­la­ry we fes­ti­wal­la­ry ge­çir­me­gi ha­kyn­da­ky” Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na hö­dür­le­nil­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ba­ra­da­ky gür­rü­ňi do­wam edip, ýur­du­my­zyň halk ho­ja­ly­gy­nyň äh­li pu­dak­la­ryn­da düýp­li öz­gert­me­le­riň ama­la aşy­ry­lan­dy­gy­ny, giň ge­rim­li iş­le­riň ge­çi­ri­len­di­gi­ni we uly üs­tün­lik­le­riň ga­za­ny­lan­dy­gy­ny nyg­ta­dy.

Mil­li Li­de­ri­miz ýur­du­myz­da ön­dü­ril­ýän önüm­le­ri has iş­jeň iler­let­mek üçin de­giş­li ma­ha­bat iş­le­ri­niň ze­rur­dy­gy­ny aý­dyp, 2022-nji ýyl­da me­ýil­leş­di­ri­len çä­re­le­riň äh­li­si­niň ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­si­ni üp­jün et­me­gi we şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, öza­ra bäh­bit­li gat­na­şyk­lar­dan ugur al­ma­gy tab­şyr­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz de­giş­li res­mi­na­ma gol çe­kip we ony san­ly ul­gam ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re ibe­rip, çä­re­le­riň her bi­ri­niň örän äh­mi­ýet­li, ma­ny-maz­mun­ly bol­ma­ly­dy­gy­ny, ýur­du­myz­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän, umu­ma­dam­zat yn­san­per­wer­lik ýö­rel­ge­le­ri­ne esas­lan­ýan oňyn sy­ýa­sa­tyň maz­mu­ny­ny açyp gör­kez­me­li­di­gi­ni nyg­ta­dy.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry M.Mäm­me­do­wa «Du­tar­çy bag­şy-sa­zan­da­la­ryň ara­syn­da «Çal­sa­na, bag­şy!» bäs­le­şi­gi­ni yg­lan et­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

ÝU­NES­KO-nyň Adam­za­dyň mad­dy däl me­de­ni mi­ra­sy­nyň gör­nük­li nus­ga­la­ry­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zi­len du­tar ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­ni, du­tar­da saz çal­mak we bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­ny giň­den wa­gyz et­mek, ze­hin­li bag­şy-sa­zan­da­la­ry ýü­ze çy­kar­mak we ola­ry hö­wes­len­dir­mek mak­sa­dy bi­len, Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň “Türk­me­niň Al­tyn asy­ry” at­ly baý­ra­gy­ny al­mak ug­run­da­ky bäs­le­şi­gi­niň çäk­le­rin­de du­tar­çy bag­şy-sa­zan­da­la­ryň ara­syn­da “Çal­sa­na, bag­şy!” bäs­le­şi­gi­ni ge­çir­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Bäs­le­şi­gi 2022-nji ýy­lyň sent­ýabr aýyn­da jem­le­mek we ýe­ňi­ji­le­ri sy­lag­la­mak tek­lip edil­ýär.

Wi­se-prem­ýer döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ga­ra­ma­gy­na de­giş­li Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy­ny hö­dür­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, mäh­ri­ban hal­ky­my­zyň ru­hy me­de­ni­ýe­ti­ni düýp­li öw­ren­mek we giň­den wa­gyz et­mek bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän iş­le­riň äh­mi­ýe­ti­ni bel­le­di. Şol me­de­ni­ýet bol­sa dün­ýä me­de­ni mi­ra­sy­nyň aý­ryl­maz bö­le­gi bo­lup dur­ýar.

Hal­ky­myz üçin saz dur­mu­şyň ma­ny­sy­dyr, gö­zel ýa­şaý­şy be­ýan et­me­giň mö­hüm gu­ra­ly­dyr. Hal­ky­myz ta­ry­hyň do­wa­myn­da 72 saz gu­ra­ly­ny dö­re­dip­dir. Hä­zir­ki dö­wür­de du­ta­ryň we gy­ja­gyň asyr­la­ryň jüm­mü­şi­ne äkid­ýän owa­zy­ny, ola­ryň saz­la­şy­gyn­dan dö­re­ýän aja­ýyp saz­la­ry diň­le­mek ýa­kym­ly­dyr. Bu saz gu­ral­la­ry­nyň joş­gun­ly owazy adam­la­ry be­ýik ýe­ňiş­le­re ruh­lan­dyr­ýar.

Biz paý­has­ly pe­der­le­ri­mi­ziň aja­ýyp sun­gat däp­le­ri­ni do­wam et­dir­me­li­di­ris, ös­dür­me­li­di­ris we ga­dy­my saz gu­ral­la­ry­my­zyň kö­pö­wüş­gin­li gör­nü­şi­ni di­kel­dip, gel­jek ne­sil­le­ri­mi­ze ýe­tir­me­li­di­ris. Şeý­le hem Ga­raş­syz­lyk ýyl­la­ry için­de mil­li saz gu­ral­la­ry­ny taý­ýar­la­mak hü­nä­ri tä­ze­den dö­räp, ol ze­hin­li us­sat­la­ryň yh­la­syn­dan döw­re­bap de­re­je­de di­kel­dil­ýär. Ola­ryň dö­re­di­ji­lik bäs­le­şik­le­ri­ne gat­naş­ma­gy hä­zir­ki döw­rüň mö­hüm ta­la­by bo­lup dur­ýar di­ýip, döw­let Baş­tu­ta­ny­myz sö­zü­ni do­wam et­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ge­çi­ril­ýän bäs­le­şik­le­riň ugur­la­ry­ny we ge­ri­mi­ni gi­ňelt­mek, oňa ýaş­la­ry has iş­jeň çek­mek ba­bat­da de­giş­li tab­şy­ryk­la­ry ber­di. Dö­re­di­ji­lik bäs­le­şik­le­ri tä­ze ze­hin­le­ri ýü­ze çy­kar­ma­ga, ha­ly­pa­çy­lyk ýo­lu­ny ös­dür­mä­ge, ýaş ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji­le­riň dö­re­di­ji­lik göz­leg­le­ri­ni hö­wes­len­dir­mä­ge, ola­ry hal­ky­my­zyň ru­hy mi­ra­sy­na, baý saz me­de­ni­ýe­ti­ne çek­me­gi üp­jün et­mek ba­bat­da ze­rur müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýär.

Mil­li Li­de­ri­miz bu işiň mak­sa­da­la­ýyk we yzy­gi­der­li hä­si­ýe­te eýe bol­ma­gy­ny üp­jün et­me­giň hem-de dün­ýä jem­gy­ýet­çi­li­gi­ni türk­men hal­ky­nyň asyr­la­ryň jüm­mü­şin­den göz­baş al­ýan me­de­ni­ýe­ti bi­len ta­nyş­dyr­mak üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler­den giň­den peý­da­lan­ma­gyň wa­jyp­dy­gy­ny aý­dyp, bu ba­bat­da wi­se-prem­ýe­re anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz “Çal­sa­na, bag­şy!” bäs­le­şi­gi­ni yg­lan et­mek ha­kyn­da­ky” Ka­ra­ra gol çe­kip, ony san­ly ul­gam ar­ka­ly wi­se-prem­ýe­re iber­di hem-de onuň me­ýil­na­ma­sy­ny taý­ýar­la­mak we ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de ge­çir­mek ba­ra­da de­giş­li gör­kez­me­le­ri ber­di.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry S.Toý­ly­ýew gö­zeg­çi­lik ed­ýän ul­gam­la­ryn­da al­nyp ba­ryl­ýan iş­le­riň ýag­da­ýy, hu­su­san-da, yl­myň dür­li ugur­la­ry bo­ýun­ça ýaş alym­la­ry taý­ýar­la­mak babatda al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Mä­lim bol­şy ýa­ly, ylym ul­ga­my­ny ös­dür­mek, yl­my we in­tel­lek­tu­al kuw­wa­ty pug­ta­lan­dyr­mak, yl­myň dür­li ugur­la­ry bo­ýun­ça alym­la­ry we ýo­ka­ry de­re­je­li hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak me­se­le­le­ri­ne döw­let de­re­je­sin­de mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýär.

“Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň Mak­sat­na­ma­syn­da”, “Türk­me­nis­tan­da 2019 — 2025-nji ýyl­lar­da san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti ös­dür­me­giň Kon­sep­si­ýa­syn­da” hem-de “Sag­lyk” Döw­let mak­sat­na­ma­syn­da öň­de goý­lan we­zi­pe­le­ri üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek, şeý­le hem ylym ul­ga­my­nyň işi­ni mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­mek, san­ly yk­dy­sa­dy­ýe­ti do­lan­dyr­mak, in­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan baş çy­kar­ýan hü­när­men­le­ri taý­ýar­la­mak, ýaş alym­la­ryň tä­ze nes­li­ni ke­ma­la ge­tir­mek mak­sa­dy bi­len, ýur­du­my­zyň de­giş­li mi­nistr­lik­le­ri we pu­dak­la­ýyn do­lan­dy­ryş eda­ra­la­ry bi­len bi­le­lik­de mak­sat­na­ma­la­ýyn iş­ler ge­çi­ril­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, ösü­şiň esa­sy gu­ra­ly hök­mün­de ylym-bi­lim ul­ga­my­nyň ok­gun­ly ösü­şi­ne mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz ägirt uly dö­re­di­ji­lik ze­hi­ni bo­lan ýaş alym­la­ryň taý­ýar­la­nyl­ma­gy­na top­lum­la­ýyn esas­da çe­me­leş­me­giň wa­jyp­dy­gy­na ün­si çe­kip, yl­my iş­le­ri hö­wes­len­dir­mek, hä­zir­ki za­ma­nyň has mö­hüm ugur­la­ryn­da, aý­ra­tyn-da, döw­le­ti­mi­ziň öňe sür­ýän hal­ka­ra baş­lan­gyç­la­ryn­da be­ýa­ny­ny tap­ýan luk­man­çy­lyk dip­lo­ma­ti­ýa­sy bo­ýun­ça ylym we teh­ni­ka pu­dak­la­ryn­da wa­jyp äh­mi­ýet­li, düýp­li hem-de yl­my-ama­ly bar­lag­la­ry ge­çir­mek üçin ze­rur şert­le­ri dö­ret­mek ba­bat­da wi­se-prem­ýe­re anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň sek­re­ta­ry Ç.Ama­now gö­zeg­çi­lik ed­ýän ul­ga­myn­da­ky iş­le­riň ýag­da­ýy, şeý­le hem içe­ri iş­ler eda­ra­la­ry­nyň ila­ty pas­port­laş­dyr­mak hem-de ha­sa­ba al­mak bo­ýun­ça ge­çir­ýän iş­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Hä­zir­ki wagt­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň de­giş­li Ka­ra­ry­nyň düz­gün­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mek mak­sa­dy bi­len, yzy­gi­der­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Hu­su­san-da, bu ul­ga­my san­ly­laş­dyr­mak, öň­de­ba­ry­jy tej­ri­bä­ni or­naş­dyr­mak hem-de hä­zir­ki za­man teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­ny peý­da­lan­mak bo­ýun­ça ne­ti­je­li çä­re­ler ge­çi­ril­ýär. Bu me­se­le­de ka­da­laş­dy­ry­jy-hu­kuk na­ma­la­ry­nyň sel­je­ril­me­gi­ne hem-de ola­ry kä­mil­leş­dir­mek bo­ýun­ça tek­lip­le­riň taý­ýar­la­nyl­ma­gy­na aý­ra­tyn üns be­ril­ýär.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, aw­to­mat­laş­dyr­ma­gyň ýö­ri­te mak­sat­na­ma­la­ýyn-teh­ni­ki se­riş­de­le­ri­ni iş­jeň ulan­mak esa­syn­da pas­port­la­ry res­mi­leş­dir­mek we ber­mek iş­le­ri­ni gu­ra­ma­gyň ne­ti­je­li ul­ga­my­ny dö­ret­mek hem-de ila­ty ha­sa­ba al­ma­gyň mer­kez­leş­di­ri­len san­ly ul­ga­my­ny he­re­ke­te gi­riz­mek bo­ýun­ça ama­la aşy­ryl­ýan iş­le­riň äh­mi­ýe­ti­ni bel­le­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, mil­li Li­de­ri­miz bu ugur­da dün­ýä tej­ri­be­si­ni iç­gin öw­ren­me­giň hem-de de­giş­li res­mi­na­ma­la­ry döw­rüň ta­lap­la­ry­na we umu­my yk­rar edi­len hal­ka­ra hu­kuk ka­da­la­ry­na la­ýyk ge­tir­me­giň ze­rur­dy­gy­ny nyg­ta­dy.

16 ýa­şa ýe­ten ra­ýat­la­ra pas­port­la­ry gow­şur­mak da­ba­ra­ly ýag­daý­da ge­çi­ril­me­li­dir. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bu iş­le­riň türk­men döw­le­ti­niň bin­ýat­la­ry­nyň has-da ber­ki­dil­me­gi­ne, ýaş­la­ra ra­ýat­la­ryň hu­kuk­la­ry we azat­lyk­la­ry ba­ba­tyn­da ýur­du­my­zyň ka­nun­çy­ly­gy­nyň esa­sy ka­da­la­ry­nyň dü­şün­di­ril­me­gi­ne gö­nük­di­ril­me­li­di­gi­ni hem-de hu­kuk go­ra­ýyş iş­le­ri­niň ne­ti­je­li­li­gi­niň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­na ýar­dam ber­me­li­di­gi­ni bel­läp, wi­se-prem­ýe­re, Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň sek­re­ta­ry­na bir­nä­çe anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň Baş di­rek­to­ry M.Ça­ky­ýew döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň tab­şy­ry­gy­na la­ýyk­lyk­da, Bal­kan we­la­ýa­ty­na bo­lan iş sa­pa­ry­nyň jem­le­ri ba­ra­da ha­sa­bat ber­di.

Iş sa­pa­ry­nyň do­wa­myn­da Ser­het­ýa­ka de­mir ýol men­zi­lin­de hem-de onuň çäk­le­rin­dä­ki de­giş­li gul­luk­lar­da bol­nan­dy­gy we ser­het ge­çel­ge­sin­den wa­gon­la­ry wagt­ly-wag­tyn­da ka­bul et­mek hem-de ug­rat­mak bo­ýun­ça iş­le­riň ýag­da­ýy bi­len tan­şy­lan­dy­gy ba­ra­da ha­sa­bat be­ril­di.

“De­mir­gazyk — Gü­nor­ta” hal­ka­ra de­mir ýol ge­çel­ge­sin­de ula­nyl­ýan tep­lo­woz­la­ryň sa­na­wy hem-de ola­ry ne­ti­je­li ulan­mak bo­ýun­ça gu­ra­ma­çy­lyk ýag­daý­la­ry öw­re­nil­di. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, Be­re­ket — Ser­het­ýa­ka we Be­re­ket — Ak­ýaý­la de­mir ýol ara­lyk­la­ryn­da iş­le­ýän tep­lo­woz­la­ryň sa­ny art­dy­ryl­dy hem-de Ser­het­ýa­ka de­mir ýol men­zi­lin­de tep­lo­woz­la­ra we wa­gon­la­ra ýe­ňil abat­la­ýyş iş­le­ri­ni ge­çir­ýän, hyz­mat­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­ýän de­po­nyň işi ýo­la go­ýul­dy.

Mun­dan baş­ga-da, wa­gon­lar ka­bul edi­len­de we tab­şy­ry­lan­da, de­giş­li gul­luk­lar ta­ra­pyn­dan ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän iş­le­riň wag­ty­ny azalt­mak üçin ola­ryň äh­li­si­niň işi­ni ýo­la goý­mak hem-de hal­ka­ra tej­ri­be­le­r­den ugur alyp, gö­zeg­çi­lik-ge­çi­riş ýer­le­rin­dä­ki iş­le­ri çalt­lan­dyr­mak me­se­le­le­ri­ne ga­ral­dy.

Şeý­le hem Be­re­ket de­mir ýol men­zi­li­niň wa­gon­la­ry paý­laý­jy par­ky­nyň işi bi­len tan­şyl­dy we bu stan­si­ýa­ goş­ma­ça iş­çi güý­jü­ni çek­me­giň müm­kin­çi­lik­le­ri öw­re­nil­di. Onuň ge­çi­ri­ji­lik uky­by­ny ýo­kar­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, kö­mek­çi de­mir ýol­la­ryň gur­lu­şy­gy­nyň tas­la­ma­la­ry­ny gys­ga möh­let­ler­de taý­ýar­la­mak tek­lip edil­ýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, Ýew­ro­pa­nyň, Ýa­kyn we Or­ta Gün­do­ga­ryň, Mer­ke­zi, Gü­nor­ta we Gü­nor­ta-Gün­do­gar Azi­ýa­nyň ba­zar­la­ry­na çy­kal­ga­la­ry aç­ýan “De­mir­ga­zyk — Gü­nor­ta” we “Gün­do­gar — Gün­ba­tar” hal­ka­ra ulag-üs­ta­şyr ge­çel­ge­le­ri­ni dö­ret­mek me­se­le­le­ri­ne mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýän­di­gi­ni bel­le­di. Türk­me­nis­ta­nyň amat­ly çäk müm­kin­çi­lik­le­ri­ni na­za­ra alyp, bu ugur bo­ýun­ça ga­dy­my dö­wür­ler­de mö­hüm söw­da ýol­la­ry­nyň ge­çen­di­gi­ni we onuň dün­ýä ara­gat­na­şyk gi­ňiş­li­gi­niň mö­hüm bö­le­gi bo­lan­dy­gy­ny bel­le­mek ge­rek.

Tä­ze ta­ry­hy eý­ýam­da onuň yk­ly­müs­ti ulag ge­çel­ge­si hök­mün­dä­ki äh­mi­ýe­ti has-da art­dy. Soň­ky ýyl­lar­da de­mir ýol­la­ry­nyň ug­ry gi­ňel­di. Mun­dan baş­ga-da, hal­ka­ra ulag gat­naw­la­ry ös­dü­ril­di. Mu­nuň özi ýur­du­my­zyň içer­ki se­bit­le­ri­niň saz­la­şyk­ly ösü­şi­ne kuw­wat­ly iter­gi ber­di.

Mil­li Li­de­ri­miz ulag ul­ga­myn­da­ky öza­ra gat­na­şyk­la­ryň Türk­me­nis­ta­nyň dün­ýä bi­le­le­şi­gi­niň giň gol­da­wy­na eýe bo­lan oňyn baş­lan­gyç­la­ry­nyň ös­dü­ril­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len­di­gi­ni aýt­dy. BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy­nyň ýö­ri­te Ka­rar­na­ma­la­ry­nyň dör­dü­si­niň ka­bul edil­me­gi mu­nuň aý­dyň be­ýa­ny­dyr.

Dur­nuk­ly ösü­şiň mö­hüm gu­ra­ly hök­mün­de ulag ul­ga­my­nyň wa­jyp or­ny eýe­le­ýän­di­gi­ni na­za­ra ala­nyň­da, onuň tä­ze ba­zar­la­ra we önüm­çi­lik-söw­da ul­gam­la­ry­na giň ýol aç­ýan­dy­gy bel­lär­lik­li­dir. Türk­me­nis­tan hä­zir­ki pan­de­mi­ýa­dan soň­ky dö­wür­de ulag­la­ryň äh­li gör­nüş­le­ri­niň ara­syn­da­ky gat­na­şyk­la­ryň ber­ki­dil­me­gi ba­ra­da­ky hal­ka­ra baş­lan­gy­jy öňe sür­di di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz bel­le­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ba­ra­da­ky gür­rü­ňi do­wam edip, özü­niň çäk taý­dan amat­ly ýer­le­şiş ýag­da­ýy­ny ne­ti­je­li peý­da­la­nyp, Türk­me­nis­ta­nyň Ýew­ro­pa we Azi­ýa gi­ňiş­li­gin­de iri ulag-lo­gis­ti­ka mer­ke­zi­ne öw­rül­ýän­di­gi­ni aýt­dy. 2021-nji ýyl­da bi­ziň ýur­du­my­zyň çä­gin­den ge­çi­ri­len üs­ta­şyr ýük­le­riň 3,5 es­se ar­tan­dy­gy mu­nuň no­bat­da­ky be­ýa­ny­dyr.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­myz­da de­mir ýol ulag­la­ry dü­zü­mi­niň top­lum­la­ýyn ös­dü­ril­me­gi­ne we pu­da­gyň döw­re­bap­laş­dy­ryl­ma­gy­na mö­hüm äh­mi­ýet be­ril­ýän­di­gi­ni bel­läp, onuň işi­ni mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­me­giň ze­rur­dy­gy­na we iş­le­riň ýo­ka­ry hil de­re­je­si­niň üp­jün edil­me­li­di­gi­ne ün­si çek­di.

Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, mil­li Li­de­ri­miz üs­ta­şyr ýük gat­naw­la­ry­nyň bök­denç­siz işi­ni üp­jün et­me­giň ze­rur­dy­gy ba­ra­da aý­dyp, bu ba­bat­da agent­li­giň ýol­baş­çy­sy­na bir­nä­çe anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Soň­ra Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýa­nyn­da­ky Ulag we kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar agent­li­gi­niň Baş di­rek­to­ry aw­to­bus ugur­la­ry­nyň açyl­ma­gy­nyň, üýt­ge­dil­me­gi­niň, ýa­pyl­ma­gy­nyň Ter­ti­bi­ni tas­syk­la­mak ha­kyn­da­ky Ka­ra­ryň tas­la­ma­sy ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Bu res­mi­na­ma hal­ky­my­zyň aw­tou­lag hyz­mat­la­ry­na bo­lan is­leg­le­ri­ni ka­na­gat­lan­dyr­mak, ýol he­re­ke­ti­niň howp­suz­ly­gy­nyň ta­lap­la­ry­ny üp­jün et­mek mak­sa­dy bi­len, “Aw­to­mo­bil ula­gy ha­kyn­da” Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­nyn­dan ge­lip çyk­ýan we­zi­pe­ler na­za­ra al­nyp iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­dy.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow ha­sa­ba­ty diň­läp, aw­to­mo­bil ulag­la­ry­nyň işi­ne yzy­gi­der­li gö­zeg­çi­li­giň üp­jün edil­me­gi­ne, pu­da­gyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na, jem­gy­ýet­çi­lik ulag­la­ryn­da ýo­lag­çy­la­ra edil­ýän hyz­mat­la­ryň de­re­je­si­niň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len anyk iş­le­riň ama­la aşy­ryl­ma­ly­dy­gy­ny bel­le­di.

Döw­let Baş­tu­ta­ny­myz de­giş­li res­mi­na­ma gol çe­kip, ony san­ly ul­gam ar­ka­ly agent­li­giň ýol­baş­çy­sy­na iber­di we on­dan ge­lip çyk­ýan we­zi­pe­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mek ba­bat­da anyk tab­şy­ryk­la­ry ber­di.

Mej­lis­de döw­let dur­mu­şy­nyň beý­le­ki kä­bir me­se­le­le­ri­ne hem ga­ral­dy we olar bo­ýun­ça de­giş­li çöz­güt­ler ka­bul edil­di.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň san­ly ul­gam ar­ka­ly ge­çi­ril­ýän mej­li­si­ni ta­mam­lap, oňa gat­na­şan­la­ra berk jan sag­lyk, maş­ga­la aba­dan­çy­ly­gy­ny hem-de ber­ka­rar Wa­ta­ny­my­zyň aba­dan­çy­ly­gy­nyň bäh­bi­di­ne alyp bar­ýan iş­le­rin­de uly üs­tün­lik­le­ri ar­zuw et­di.

29.01.2022
Türkmenistan Merkezi Aziýanyň we Hindistanyň arasynda energetika hem-de ulag köprülerini döretmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitine gatnaşdy

Aşgabat, 27-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly geçirilen birinji “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitine gatnaşdy. 2022-nji ýylyň sebitiň döwletleri we Hindistan üçin şanly senä — diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna beslenýändigi bellärliklidir.

Türkmenistan milli Liderimiziň baştutanlygynda oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we açyklyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugry durmuşa geçirmek bilen, dürli görnüşlerde netijeli sebitleýin hem-de halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda çykyş edýär. Şu maksat bilen, ýurdumyz söwda-ykdysady ulgamda özara bähbitli gatnaşyklary işjeňleşdirmek, medeni-ynsanperwer ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy höweslendirmek boýunça anyk ädimleri ädýär, iri düzümleýin taslamalaryň başyny başlaýar we amala aşyrýar.

Türkmenistan bilen Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklar barada aýdylanda bolsa, olaryň dostlukly, özara hormat goýmak hem-de ynanyşmak häsiýeti bilen tapawutlanýandygyny turuwbaşdan bellemek gerek. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2010-njy ýylda bu ýurda bolan döwlet sapary türkmen-hindi hyzmatdaşlygynyň taryhynda möhüm tapgyra öwrüldi hem-de ähli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek üçin ygtybarly esas goýdy.

Häzirki döwürde däp bolan döwletara gatnaşyklar asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan taryhy köklere hem-de taraplaryň hoşmeýilli erk-islegine daýanyp üstünlikli ösdürilýär, şol sanda köptaraplaýyn esasda, hususan-da, «Merkezi Aziýa — Hindistan» görnüşinde pugtalandyrylýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýokary derejedäki şu duşuşyga gatnaşmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Bu duşuşyk sebit hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklary hil taýdan täze ösüş hem-de many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýardam eder.

Sammitde sanly ulgam arkaly Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar. Sammitiň gün tertibine bar bolan ägirt uly kuwwaty hem-de uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, netijeli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meseleleri girizildi. Şunuň bilen birlikde, sebit we ählumumy meseleleriň wajyp ugurlary gyzyklanma bildirilip, ara alnyp maslahatlaşyldy.

Premýer-ministr Narendra Modi sammiti açyp, sebitiň ýurtlarynyň Liderleri bilen mähirli salamlaşdy we hemmelere şu duşuşyga gatnaşýandyklary üçin hoşallyk bildirip, Hindistan Respublikasynyň Merkezi Aziýa bilen netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny tassyklady. Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýa sebiti Hindistanyň ýakynlaşmak we giň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna garaýşynda möhüm orun eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, Hindistan bilen Merkezi Aziýanyň özara hyzmatdaşlygy sebit howpsuzlygyny we durnuklylygyny üpjün etmegiň möhüm şerti bolup durýar. Şu günki sammit döwletara gatnaşyklaryň netijeliligini has-da artdyrmalydyr. Munuň özi bolsa dürli derejelerde yzygiderli hyzmatdaşlyk üçin esasy üpjün eder.

Soňra Hindistanyň Hökümetiniň ýolbaşçysy ýokary derejedäki duşuşyga gatnaşyjylara söz berdi. Olar gutlag sözleri bilen çykyş etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministrine hem-de sebitiň döwlet Baştutanlaryna ýüzlenip, ozaly bilen, birinji «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitine çakylyk üçin minnetdarlyk bildirdi.

Şu ýyl Merkezi Aziýa ýurtlary we Hindistan üçin aýratyn ähmiýetli ýyldyr. 30 ýyl mundan ozal biziň döwletlerimiziň arasynda diplomatik gatnaşyklar ýola goýuldy diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Biziň halklarymyzyň köpasyrlyk gatnaşyklarynyň ösüşinde täze tapgyr başlandy. Biz bilelikde giňişleýin syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy ýola goýmaga girişdik diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Şol ýyllarda hyzmatdaşlygyň saldamly hukuk binýady kemala geldi, dürli ugurlarda geňeşmeleri we iş bilen bagly gepleşikleri geçirmegiň netijeli usullary döredildi, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Hindistanyň dünýä giňişliginde alyp barýan hyzmatdaşlygynyň binýatlyk esaslary kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň Hindistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 75 ýyllyk ýubileýine beslenendigini belledi. Taryhy nukdaýnazardan alanyňda, bu gysga döwürde Hindistan asyrlara barabar şöhratly ýoly geçdi. Milli döwletlilik häzirki zaman görnüşinde dikeldildi, durmuş-ykdysady ösüşiň milli nusgasy döredildi, ägirt uly oňyn halkara tejribe toplanyldy.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, Türkmenistan üçin Hindistan ýakyn dostdur we möhüm hyzmatdaşdyr. Hindistan Respublikasy ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny dünýäde ilkinjileriň biri bolup ykrar eden döwletdir.

Türkmenistan Hindistanyň alyp barýan, bu ýurdy ählumumy meselelere bolan garaýşy boýunça tapawutlandyrýan netijeli we oýlanyşykly syýasatyna, onuň dünýäde eýeleýän uly hem-de möhüm ähmiýetli ornuna uly hormat goýmak bilen garaýar. Öz nobatymyzda, biz hem Hindistanyň, onuň ýolbaşçylarynyň hyzmatdaşlyk etmäge çalyşýandygyny we taýýardygyny, Türkmenistanyň saýlap alan içerki ösüş ýoluna hem-de alyp barýan bitarap daşary syýasy ugruna hormat goýýandygyny görýäris. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-hindi hyzmatdaşlygynyň açyklyk, deňhukuklylyk, ynanyşmak we özara bähbitlilik ruhunda alnyp barylýandygyny kanagatlanma bilen belläp, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şeýle häsiýete eýe bolmagynyň iki ýurduň halklarynyň düýpli bähbitlerine laýyk gelýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, birinji «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammiti ýeňil bolmadyk şertlerde geçirilýär. Umumy halkara durnuksyzlyga pandemiýa howpy we beýleki wehimler hem goşuldy. Şoňa görä-de, häzirki wagtda parahatçylygyň we ösüşiň kepili hökmünde parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de hyzmatdaşlygy üpjün etmek, netijeli gepleşikleriň we gatnaşyklaryň ugurlaryny ýola goýmak işinde tagallalaryň birleşdirilmegi örän wajypdyr. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz biziň ýurtlarymyzyň şol maksada ýetmek üçin şu görnüşdäki duşuşygyň mümkinçiliklerini ulanjakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtly kärdeşlerini Merkezi Aziýa döwletleriniň we Hindistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy hem-de sammitiň işiniň başlanmagy bilen gutlap, hemmelere ara alyp maslahatlaşmalaryň peýdaly we netijeli bolmagyny arzuw etdi.

Soňra sammit gatnaşyjy ýurtlaryň Liderleriniň çykyşlary bilen dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz çykyşynyň başynda şu duşuşygyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklary täze sepgitlere çykarmaga ýardam berjekdigini belledi. Biziň ýurdumyz oňa düýplülik we anyklyk nukdaýnazaryndan, hyzmatdaşlygyň doly gerimli görnüşini döretmek ýolunda möhüm ädim hökmünde garaýar. Gürrüň biziň ýurtlarymyzyň taryhy taýdan esasly hem-de häzirki zamanda hakyky isleg bildirilýän gatnaşyklarynyň doly toplumyny ulgamlaşdyrmak, tertipleşdirmek we uzak möhletlilik häsiýetini bermek, durnuklylaşdyrmak işleriniň başlanýandygy barada bolup biler.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde taraplarda şonuň üçin ähli mümkinçilikleriň bardygyna ynam bildirdi.

Biz halklarymyzyň düýpli gymmatlyklaryna we medeni ösüş babatda ýakynlygyna daýanýarys. Merkezi Aziýanyň hem-de Hindistanyň ägirt uly adam, senagat, tebigy we tehnologik mümkinçilikleri bar. Bu serişdeler dünýäniň häzirki hem-de geljekki gurluşynda biziň ykdysady täsirimizi we syýasy ähmiýetimizi berkitmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Şoňa görä-de, biziň aramyzda hyzmatdaşlygyň hakykatdan-da, berk, ynanyşykly hem-de özara bähbitli nusgalaryny we görnüşlerini ýola goýmak, umumy strategik maksatlary işläp düzmek, giň gerimli bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaga çykmak möhüm ähmiýete eýe bolýar.

Şonuň esasy şertiniň berk hem-de uzak möhletleýin parahatçylyk, howpsuzlyk we durnuklylykdygy äşgärdir. Halkara ýagdaýyň dartgynlylaşýan, gapma-garşylyklaryň artýan, halkara hukugyň kadalarynyň ýoýulýan, kähalatlarda bolsa aç-açan äsgerilmeýän şertlerinde jogapkärçilik, pähim-parasat örän möhümdir. Emma, şunuň bilen birlikde, şol howply meýillere berk hem-de aýgytly garşy durmak, terrorçylyga, radikalizme we ekstremizme, guramaçylykly jenaýatçylyga garşy bilelikde göreşmek hem örän wajypdyr.

Biz berk hem-de uzak möhletli howpsuzlygy üpjün etmegiň, parahatçylygy we bähbitleriň deňagramlylygyny saklamagyň ýurtlarymyzyň strategik maksatlaryna laýyk gelýändiginden ugur alýarys diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi. Şu şertlerde ylalaşyk we utgaşdyryş usullaryny döretmek, şol usullaryň çäklerinde möhüm meseleler boýunça wagtly-wagtynda ynanyşykly pikir alyşmak, şol meseleleriň umumy bähbitlere laýyk gelýän çözgütlerini teklip etmek kanunalaýyk hasaplanylýar. Munuň üçin daşary işler ministrleriniň duşuşyklaryny geçirmegiň gowy tejribesi ýola goýuldy. Şol duşuşyklaryň yzygiderli we wagtly-wagtynda dowam etdirilmegini goldaýarys.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa — Hindistan» sammitiniň Sekretariatynyň döredilmeginiň maksadalaýykdygyny hem-de «Merkezi Aziýa — Hindistan» Parlament forumy baradaky teklibiň oňyndygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz howpsuzlyk boýunça geňeşçileriň derejesinde yzygiderli dialog geçirmek başlangyjynyň goldanylýandygyny aýdyp, hyzmatdaşlygyň şeýle köpugurly görnüşiniň döwletara syýasy gatnaşyklary giňeltmek üçin möhüm şert bolup biljekdigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz häzir, täze howplaryň ýüze çykýan, harby-syýasy gapma-garşylyklaryň dartgynlylaşýan ýagdaýynda, dialogyň medeniýetini öňe sürmegiň, dünýä giňişliginde ynanyşmak we ediljek hereketleri öňünden aýan etmek ýagdaýyny döretmegiň möhüm ähmiýete eýe bolýandygyny aýratyn belledi.

Türkmenistan öz tagallalaryny şu maksada ýetmäge gönükdirýär. Başlangyç bilen çykyş edip, has takygy, halkara gatnaşyklaryň «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýen täze filosofiýasyny hödürläp, biziň ýurdumyz ählumumy syýasy giňişlikde jogapkärçilikli we sagdyn güýçleriň ählisiniň birleşmegine umyt edýär. Elbetde, Merkezi Aziýa döwletleri we Hindistan tarapyndan biziň garaýşymyzyň goldaw tapjakdygyna berk ynanýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de halkara guramalarda, ilki bilen, BMG-de ulgamlaýyn bilelikdäki işi ýola goýmak baradaky teklibi beýan etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz daşary ýurtly kärdeşlerine ýüzlenip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem-de Hindistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ykdysadyýetlerimiziň çalt ösmegini üpjün etmelidigini, netijeli ulag, energetika we tehnologiýa ulgamyny döretmelidigini nygtady. Şol ulgam bolsa biziň döwletlerimize bäsdeşlik artykmaçlygynyň we ählumumy ösüşe häzirki zaman derejesinde ýakynlaşmagyň kepili bolar.

Hindistan bilen sebitiň ýurtlarynyň arasynda söwda etmegiň we maýa goýumlary gönükdirmegiň häzirki derejesi öz hakyky mümkinçiliklerini amala aşyrmakdan uzakdadyr, bu ýagdaýy biz bilelikde düzetmelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de bu meselede «Merkezi Aziýa — Hindistan» işewürlik geňeşine aýratyn ornuň degişlidigini belledi. Onuň çäklerinde toplanan hyzmatdaşlyk tejribesini peýdalanmak we işjeňleşdirmek zerurdyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bular barada aýdyp, işewürlik geňeşine hyzmatdaşlygyň ugurlaryny anyklaşdyrmagy, ýakyn geljekde amala aşyrylmaly bilelikdäki taslamalara ünsi jemlemegi teklip etdi.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz energetikany bilelikdäki tagallalary işjeňleşdirmegiň möhüm ugry hökmünde görkezdi. Baý tebigy serişdelere eýe bolan Merkezi Aziýa ýurtlary bu gün «Merkezi Aziýa — Hindistan» energetika köprüsini döretmegiň üstünde düýpli işlemäge ukyplydyr. Hususan-da, ýurdumyz häzirki döwürde öz hyzmatdaşlary bilen bilelikde giň gerimli energetika taslamasyny — Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny amala aşyrýar. Bu taslamanyň tutuş Ýewraziýa yklymy üçin ägirt uly geoykdysady we geosyýasy ähmiýeti hemmelere mälimdir. Türkmen tarapy hindistanly hyzmatdaşlar bilen elektrik energetikasy ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga-da taýýardyr.

Milli Liderimiz hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri bolan ulag ulgamy barada durup geçip, gürrüňiň, ozaly bilen, Merkezi Aziýanyň üsti bilen Hindi ummanyndaky deňiz terminallaryna çykýan Ýewraziýa ulag geçelgelerini döretmek barada barýandygyny belledi. Türkmenistan, aslynda, çäkleriniň üsti bilen Merkezi Aziýadan Pars aýlagyna çenli, şol ýerden hem Hindistana barýan ýeke-täk iň gysga ýol geçýän ýurt hökmünde bu ugra uly ähmiýet berýär.

Şeýle-de Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman — Katar ulag geçelgesiniň taslamasyna möhüm ähmiýet berilýär. Mälim bolşy ýaly, Hindistan bu taslama resmi taýdan goşuldy. Bu bolsa taslama gatnaşyjylar üçin goşmaça giň mümkinçilikleri döredýär.

Hindistanyň hem-de Merkezi Aziýanyň arasynda harytlary we hyzmatlary erkin geçirmek meselelerini çözmek maksady bilen, ýurdumyz hindi tarapynyň Çabahar portuny Demirgazyk — Günorta halkara ulag geçelgesiniň düzümine goşmak hem-de degişli bilelikdäki Iş toparyny döretmek hakyndaky tekliplerini goldaýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz portuny bu üstaşyr ugra goşmak baradaky meselä seretmegi teklip etdi.

Biziň ýurtlarymyzyň ýöriteleşdirilen milli edaralarynyň, şol sanda maliýe ulgamyna, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri, maglumat, sanly we beýleki öňdebaryjy tehnologiýa ulgamlaryna degişli edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak hem möhüm bolup durýar. Türkmenistan bilim ulgamynda, hususan-da, Tehniki we ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hindi maksatnamasynyň hem-de Medeni aragatnaşyklar boýunça hindi geňeşiniň ugurlary boýunça alnyp barylýan hyzmatdaşlyga ýokary baha berýär.

Biziň ýurtlarymyzyň arasynda lukmançylyk ulgamynda uly tejribe toplanyldy. Şol tejribä daýanyp, biz şu gün dünýä bileleşiginiň öňünde duran wezipeleri bilelikde çözüp bileris diýip, milli Liderimiz belledi. Olaryň biri hem koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreş alyp barmakdan ybaratdyr. Soňky iki ýylyň dowamynda Türkmenistan dürli halkara forumlaryň we guramalaryň çäklerinde birnäçe anyk başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şolar lukmançylyk diplomatiýasyny ösdürmäge, koronawirusyň ýaýramak howpuna garşy göreşmekde halkara tagallalary birleşdirmäge gönükdirilendir.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Merkezi Aziýa — Hindistan» lukmançylyk assosiasiýasyny döretmek meselesine seretmek baradaky meselä garamagy teklip etdi. Ýokanç kesellere garşy göreşmek şol assosiasiýanyň esasy maksatlarynyň biri bolup biler.

Döwlet Baştutanymyz medeni-ynsanperwer ugurlarda özara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine halklarymyzyň hoşniýetli goňşuçylygy berkitmek, ýakynlaşmak we özara düşünişmek mümkinçiligi hökmünde garalýandygyny nygtap, şu ýubileý ýylynda ýurtlarymyzyň şäherlerinde bilelikdäki medeni çäreleriň tapgyryny guramagy teklip etdi.

Merkezi Aziýanyň Garaşsyz döwletleri bilen Hindistan Respublikasynyň arasynda şu ýyl 30 ýyllygy bellenilýän diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagy biziň gatnaşyklarymyzyň köpasyrlyk taryhynyň täze tapgyrynyň başyny başlady. Şu ýubileý şol gatnaşyklaryň many-mazmunyna düşünmäge, häzirki zaman ählumumy ösüş ruhunda täze häsiýetnamalar we öwüşginler bilen baýlaşdyrmaga gowy mümkinçilik berýär diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň ahyrynda şu duşuşygyň mundan beýläk-de özara gatnaşyklar, garaýyşlaryň hem-de çemeleşmeleriň ýakynlaşmagy, hyzmatdaşlygyň täze sepgitlerine tarap bilelikde öňe gitmek üçin dogry ugurlary görkezjekdigine ynam bildirip, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Hindistanyň ýolbaşçylaryny hem-de halklaryny bu şanly sene bilen ýene-de bir gezek gutlady we hemmelere parahatçylyk, abadançylyk hem-de gülläp ösüş arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşy uly üns we gyzyklanma bildirilip diňlenildi.

Sammitiň barşynda Merkezi Aziýanyň beýleki döwletleriniň Baştutanlary hem çykyş etdiler. Olar şu günki duşuşygyň netijeliligini nygtadylar. Gazanylan ylalaşyklar, şol sanda daşary syýasy, ykdysady we beýleki edaralaryň derejesinde yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak, bilelikdäki ugurdaş düzümleri döretmek baradaky ylalaşyklar munuň aýdyň subutnamasydyr.

Premýer-ministr Narendra Modi jemleýji sözünde sebitiň ýurtlarynyň Liderlerine çuň manyly çykyşlary üçin hoşallyk bildirdi. Şol çykyşlarda “Merkezi Aziýa — Hindistan” görnüşinde özara bähbitli köpugurly hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça anyk teklipler we başlangyçlar beýan edildi.

Şeýlelikde, Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan döredijilikli daşary syýasy strategiýa ygrarlydygyny ýene-de bir gezek tassyklady. Şol strategiýa ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge sebit hem-de ählumumy derejede Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge gönükdirilendir. Munuň özi ählumumy abadançylygyň we ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýär.

28.01.2022
Halkymyzyň parahat durmuşynyň goragy türkmen esgerleriniň mukaddes borjudyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Watan goragçylarynyň güni mynasybetli çärelere gatnaşdy

Aşgabat, 27-nji ýanwar (TDH). Şu gün ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda dabaraly maslahat geçirildi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleriniň has tapawutlanan serkerdelerine döwlet sylaglarynyň, harby derejeleriň gowşurylyş dabarasy boldy.

Döwlet Baştutanymyz ir bilen Watan goragçylarynyň güni mynasybetli geçirilýän dabara gatnaşmak üçin Merkezi serkerdeler öýüne geldi.

Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de harby gullukçylaryň gatnaşmagynda geçirilýän dabaraly maslahatyň taýýarlyk derejesi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň, aýratyn-da, edermen Watan goragçylarynyň alyp barýan işleriniň ýurdumyzda asudalygy, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekde möhüm orun eýeleýändigine ünsi çekdi hem-de bu çärä gatnaşýanlary milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän Watan goragçylarynyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlady.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy her ýylyň 27-nji ýanwarynda mukaddes baýramyň — Watan goragçylarynyň gününiň dabaraly bellenip geçilýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz bu baýramyň ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň merdana harby gullukçylaryna we işgärlerine bildirilýän uly ynamyň, çäksiz hormatyň, olar hakda edilýän aladalaryň aýdyň subutnamasydygyny nygtady.

Garaşsyzlyk ýyllarynda berkarar döwletimizde asyrlara barabar işler amala aşyryldy. Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklarynda, ylym-bilim, medeniýet hem-de sungat, saglygy goraýyş ulgamlarynda, hukuk, demokratik we dünýewi döwleti hem-de raýat jemgyýetini berkarar etmekde, hemişelik Bitarap döwletimiziň halkara abraýyny ýokarlandyrmakda uly sepgitlere ýetildi.

Biz halkara gatnaşyklarda hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýerip, dünýäniň döwletleri we halklary bilen dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny alyp barýarys. Bu kadalar mähriban halkymyzyň milli bähbitlerine, Bitarap döwletimiziň daşary syýasy ugurlaryna doly laýyk gelýär. Şu maksatlara esaslanyp kabul edilen, döwletimiziň harby howpsuzlygyny we çäk bitewüligini üpjün etmegiň harby-syýasy, harby-ykdysady we harby-strategik esaslaryny kesgitleýän Harby doktrinamyz hem goranyş häsiýetine eýedir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz Garaşsyzlygyň geçen 30 ýylynda goranyş häsiýetli Harby doktrinamyza laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň düzüminiň düýpli kämilleşdirilendigini, Ýaragly Güýçlerimiziň Guryýer goşunlarynyň, Harby-howa güýçleriniň we Howa hüjüminden goranmak goşunlarynyň, Harby-deňiz güýçleriniň binýadynyň tutulandygyny belledi.

Olary häzirki zamanyň iň kämil söweşjeň ýaraglary, harby we ýörite tehnikalary bilen üpjün etmek işine aýratyn üns berildi. Muny Milli goşunymyzyň harby kuwwatynyň we harby gullukçylaryň söweşjeň ussatlygynyň gözden geçirilişine öwrülen görkezme söweşjeň-taktiki tälimler hem-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramy mynasybetli geçirilýän dabaraly harby ýörişler aýdyň subut edýär. Geçirilen dabaraly harby ýörişlere siziň özüňiz hem gatnaşdyňyz diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz Garaşsyzlyk ýyllarynda Watan goragçylarynyň ata Watanymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryna, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal zähmetine mynasyp baha bermek üçin birnäçe döwlet sylaglarynyň döredilendigini belläp, her ýylda Watan goragçylarynyň döwlet sylaglary bilen sylaglanýandygyny, olara harby we ýörite atlaryň dakylýandygyny, hünär derejeleriniň berilýändigini aýtdy.

Garaşsyzlyk ýyllarynda Watan goragçylarynyň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk we iş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak boýunça hem uly işler durmuşa geçirildi. Şu gün düýbi tutulýan harby mekdebiň täze, döwrebap binalary hem-de şu günki baýram mynasybetli açylyp, ulanmaga berilýän harby we hukuk goraýjy edaralara degişli binalar, desgalar we ýaşaýyş jaýlary hem munuň ýene-de bir aýdyň mysalydyr. Biz bu işleri, elbetde, mundan beýläk-de yzygiderli dowam ederis diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyz mähriban Watanymyza wepaly gulluk edip, onuň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini we konstitusion gurluşyny ygtybarly goramagyň, kanunçylygy üpjün etmegiň, adamyň hem-de raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny, kanuny bähbitlerini, şeýle hem jemgyýetiň we döwletiň bähbitlerini goramagyň Watan goragçylarynyň mukaddes borjudygyny nygtady.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy harby gullukçylaryň belent borjy hemişe päk ýürek bilen ýerine ýetirjekdiklerine, Watana wepalylygyň beýik nusgasyny görkezjekdiklerine, türkmen halkynyň watansöýüjilik, edermenlik, gaýduwsyzlyk we mertlik ýaly asylly häsiýetlerini berkitmekde ukyp-başarnyklaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Watan goragçylarynyň güni mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralaryň harby gullukçylaryny hem-de işgärlerini döwlet sylaglary bilen sylaglamak, olara harby we ýörite atlary dakmak, hünär derejelerini bermek barada Permanlara gol çekendigini belledi.

Permany okamak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa söz berildi, ol ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de şahsy düzümleriniň adyndan hormatly Prezidentimizi Watan goragçylarynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlady. Şeýle hem ol gol çeken Permanlary üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýtdy.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edilen 2022-nji ýylyň ilkinji aýynyň toýa beslenmeginiň we Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän giň gerimli harby özgertmeleriň netijesinde Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binalar toplumynyň dabaraly ýagdaýda düýbüniň tutulmagynyň Diýarymyzyň durmuşyndaky möhüm ähmiýetli wakalara utgaşýandygyny nygtady.

Şeýle hem wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary milli Liderimize Watan goragçylary hakynda edýän aladasy üçin harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzümleriniň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi.

Harby gullukçylar mynasyp bolan ýokary döwlet sylaglaryny we nobatdaky harby derejeleriň nyşanlaryny ýüzüne sylyp kabul etdiler hem-de mähriban Watanymyza, halkymyza we ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna ak ýürekden wepaly gulluk etjekdikleri baradaky harby kasamy ýerine ýetirdiler.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow döwlet Baştutanymyzdan Berdimuhamet Annaýew adyndaky harby mekdebiň täze binasynyň düýbüni tutmak üçin ýörite guta ýerleşdirilýän ýadygärlik senenama gol çekip bermegi haýyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow haýyşy kabul edip, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryna Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ýokary döwlet sylaglaryna we nobatdaky harby derejelere mynasyp bolan harby gullukçylara degişli sylaglary we nyşanlary dabaraly ýagdaýda gowşurmagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz harby gullukçylaryň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan döwlet sylaglarynyň we harby derejeleriň gowşurylyş çäresiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini, bu çäre mynasybetli guralýan dabaranyň harby gullukçylar üçin ýatda galyjy pursatlara beslenmelidigini belledi. Munuň özi ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň serkerdelerini hem-de şahsy düzümlerini mundan beýläk-de ak ýürekden gulluk etmäge we alyp barýan gulluklarynda belent sepgitleri eýelemäge ruhlandyrar.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet sylaglaryna, harby we ýörite atlara hem-de hünär derejelerine mynasyp bolan harby gullukçylary we işgärleri ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Watan goragçylarynyň güni bilen dabara gatnaşyjylary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli harby gullukçylaryny hem-de işgärlerini ýene-de bir gezek mukaddes baýram bilen gutlap, hemmelere berk jan saglyk, rowaçlyk, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri, maşgala abadançylygyny arzuw etdi.

Soňra Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerden harby mekdebiň täze binasynyň düýbüni tutmak dabarasynyň geçirilýän ýerine ugrady. Ýurdumyzda giňden we uly dabaralar bilen bellenilýän Watan goragçylarynyň güni halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň, ýurdumyzyň asudalygynyň goragynda durýan harby gullukçylaryň asylly işlerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini aňladýar.

Dabaranyň geçirilýän ýerinde belent owaza beslenen aýdym-sazlaryň ýaňlanmagy harby orkestriň joşgunly çykyşy watançylyk, gahrymançylyk hakyndaky aýdymlar bilen utgaşyp, dabara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýýar.

Döwlet Baştutanymyz harby gullukçylardan ybarat orkestriň sazandalarynyň ýanyna baryp, olaryň döredijiliginiň, watançylyk aýdymlarynyň harby gullukçylary belent sepgitlere ruhlandyrmakda möhüm ähmiýetiniň bardygyny belledi.

Alp Arslan, Görogly beg, Seýitnazar Seýdi, Şükür bagşy ýaly taryhda yz goýan serkerdeler we gerçekler watansöýüjiligiň, gahrymançylygyň belent nusgasyny görkezip, hemişe parahatçylygyň, asudalygyň goragynda bolupdyr. Olaryň watansöýüjilik ýörelgeleri jadyly sungat hasaplanylýan saz bilen utgaşykly bolupdyr. Munuň özi taryhyň dürli döwürlerinde türkmen topragynda parahatçylyga, aýdym-saza aýratyn gadyr goýlandygyny aňladýar we türkmen halkynyň milli saz diplomatiýasyny döredendigini dünýä aýan edýär diýip, milli Liderimiz belledi hem-de harby orkestriň agzalaryna üstünlik arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyz bu ýerde ýurdumyzyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň binalar toplumy, onuň desgalarynyň ýerleşdirilişi we enjamlaşdyrylyşy barada giňişleýin maglumat berýän taslamalary bilen tanyşdy.

Döwlet Baştutanymyz görkezilen taslamalara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Hormatly Prezidentimiz desgalaryň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň utgaşdyrylmagynyň, toplumyň desgalarynyň täzeçil usulda we sanly ulgam bilen enjamlaşdyrylmagynyň, gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň we bellenilen möhletde gurlup gutarylmagynyň möhüm talapdygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra dabara gatnaşýan ýaş nesilleriň wekilleri döwlet Baştutanymyzdan binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagyna ak pata bermegini hem-de bu waka mynasybetli ýadygärlik senenama ýerleşdirilen gutyny binanyň düýbüne atmagyny haýyş etdiler.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy gutyny binanyň düýbüne oklady we täze desgalar toplumynyň binýadyna ilkinji beton garyndysyny atdy. Munuň özi tutuş ýurdumyz, aýratyn-da, ýaş nesiller üçin ähmiýetli asylly işlere halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlary esasynda ak pata berilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Soňra döwlet Baştutanymyz hemmeleri Watan goragçylarynyň güni we Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň täze binalar toplumynyň düýbüniň tutulmagy bilen gutlady hem-de olara alyp barýan asylly işlerinde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

28.01.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek boýunça iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 27-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda ýakynda geçiriljek Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maslahaty açyp, möhüm wakanyň — Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň ýakynlaşyp gelýändigine ünsi çekdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biziň Garaşsyz döwletimizi 2022 — 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň örän möhüm ugurlaryny kesgitlemek onuň esasy meseleleriniň biridir.

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa hem-de Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini guramaçylykly geçirmek maksady bilen alnyp barylýan işler barada maglumatlary berdiler. Milli Geňeşiň Halk Maslahaty, pudaklaýyn dolandyryş edaralary we degişli ministrlikler, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde taýýarlyk işleri ýaýbaňlandyryldy.

Hormatly Prezidentimiz geljek 30 ýyl üçin ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmegiň çözgütlerini kabul etmegiň zerurdygyny nygtap, Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, beýleki degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde utgaşykly işleriň alnyp barylmalydygyny belledi.

Biz Garaşsyz döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýäris. Şoňa görä-de, häzir biziň öňümizde şeýle uly wezipeler durýar: biz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris we düzmelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz biz halkyň wekilleriniň çykyşlaryny we tekliplerini diňlemegi göz öňünde tutýarys diýip belledi.

Milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek üçin ähli serişdeleridir mümkinçilikleri peýdalanmagy örän möhüm wezipe hökmünde öňe sürýäris. Döwlete dahylsyz pudagy ösdürmek üçin ykdysadyýetimizi bazar gatnaşyklaryna geçirmegi, telekeçiligi döwlet tarapyndan giňden goldamagy göz öňünde tutýarys diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz halkara we sebitara ähmiýeti bolan maýa goýum taslamalaryny, giň gerimli özgertmeleri amala aşyrmaga gönükdirilen işleriň yzygiderli dowam etdiriljekdigini nygtady. Şeýle hem önümçilik pudaklarynda barlaglary geçirmegi, ylmyň gazananlaryny we innowasiýalary ornaşdyrmagy goldamalydyrys.

Bazaryň ösüşini mundan beýläk-de işjeňleşdirmek maksady bilen, ony durnuklylaşdyrmak we özgertmeler hem-de açyklyk syýasatyny giňeltmek boýunça tagallalary artdyrmalydyrys diýip, milli Liderimiz aýtdy. Döwlet Baştutanymyz bu meselede ileri tutulýan ugruň adamlaryň durmuş şertlerini gowulandyrmagy, şeýle hem makroykdysady ýagdaýy durnuklylaşdyrmagy gazanmakdan ybaratdygyny belledi. Döwrüň talabyna görä, kanunçylygy yzygiderli kämilleşdirmek hem-de geljekde Konstitusiýamyza hem üýtgetmeleri girizmek zerurdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistany geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemek boýunça Maliýe we ykdysadyýet ministrligi we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde işleri alyp barmagyň zerurdygyny belledi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň gün tertibi bilen bagly meseleler boýunça ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen bilelikde işleri alyp barmaly, olara guramaçylyk-usulyýet kömegini bermeli.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň döwletimiziň syýasy-jemgyýetçilik durmuşynda tutýan orny, ýurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly barada wagyz-nesihat işleri alnyp barylmalydyr.

Milli Geňeşiň Mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmeli. Şu soragda dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň oňyn tejribesinden, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryndan ugur almaly.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, şu ýyl Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilenine 30 ýyl dolýandygyna ünsi çekdi. Şoňa görä-de, Esasy Kanunymyzyň many-mazmunyny we kadalaryny, esasan hem, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak babatda alnyp barylýan uly işleri halk köpçüligine giňden wagyz etmek boýunça çäreler toplumynyň geçirilmelidigini tabşyrdy.

Daşary işler ministrligi bilen bilelikde şu ýylyň maý aýynda geçirilmegi göz öňünde tutulýan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna, onuň çäginde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogyna gowy taýýarlyk görmeli. Parlamentara forumyň gün tertibiniň taslamasyny düzüp, bu ugurda ýurdumyzyň Hökümeti bilen bilelikde işleri alyp barmaly diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Dürli ýurtlaryň parlamentleri, şeýle hem abraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça netijeli işleri dowam etmeli. Parlamentara toparlaryň, dostluk toparlarynyň işine Halk Maslahatynyň agzalarynyň hem gatnaşmagy üçin degişli işleri alyp barmaly.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Hökümet, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, ylmy edaralar, jemgyýetçilik birleşikleri, ýokary okuw mekdepleri bilen ýakyndan aragatnaşyk etmelidigini aýdyp, bu edaralaryň wekilleriniň iş toparlarynyň işine gatnaşmagyny ýola goýmagy tabşyrdy.

Syýasy partiýalar hem-de jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde Watanymyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerini wagyz etmek boýunça işler yzygiderli alnyp barylmalydyr.

«Döwlet adam üçindir!» diýen syýasaty alyp barýan berkarar döwletimizde raýatlarymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmak, durmuş goraglylygyny pugtalandyrmak boýunça yzygiderli alada edilýär. Ekologiýa babatda amala aşyrylýan işlerde hem uly öňegidişlikler gazanylýar. Şunuň ýaly üstünlikli gadamlar “Açyk gapylar” syýasatyny, Bitaraplyk ýörelgelerini durmuşa geçirmekde hem aýdyň ýüze çykýar.

Ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlaryna sanly ulgamy, nou-haulary ornaşdyrmak, şular bilen baglylykda, ýaşlaryň häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan baş çykarmaklaryny gazanmak ugrunda birnäçe ähmiýetli işler amala aşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz bular barada aýtmak bilen, ýaşlar syýasatynyň meseleleriniň üstünde aýratyn durup geçdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, geljegimiz bolan ýaşlar sagdyn durmuş ýörelgelerine pugta eýerip, sport we bedenterbiýe bilen yzygiderli meşgullanmalydyrlar, olar zähmetiň gadyryny bilmelidirler. Şunda parasatly ýaşulularymyzyň, ak sakgally gojalarymyzyň pähimlerini ýerlikli ulanmak gerek. Ýaşlaryň mukaddes Watanymyzyň geljegidigine düşünmeklerini gazanmaly diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy ösdürmegiň täze maksatnamalarynyň jemi içerki önümiň möçberini düýpli artdyrmak, ahyrky netijede, adamlaryň hal-ýagdaýyny we ýaşaýyş-durmuşynyň hilini ýokarlandyrmagy gazanmak ýaly wezipeleri çözmäge mümkinçilik berjekdigine ynam bildirdi.

28.01.2022
Türkmenistanyň Prezidenti maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumlarynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 26-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maliýe-ykdysadyýet we nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda 2022-nji ýylda tutuş ýurdumyz boýunça Garaşsyz döwletimizi ykdysady taýdan mundan beýläk ösdürmek babatda öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşyldy we sebitleri döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmek, halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak meselelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny açyp, ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny 2019 — 2025-nji ýyllarda ösdürmek boýunça maksatnamalary maliýeleşdirmek, nebitgaz pudagyna sanly ulgamy ornaşdyrmak we bu pudakda özgertmeleri geçirmek üçin gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň möçberleri baradaky hasabatlary diňledi.

Ilki bilen, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew hasabat bilen çykyş etdi. Ol korporasiýanyň hünärmenleriniň täze ýataklary gözlemek we olary özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak boýunça alnyp barylýan geologiýa-gözleg işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Demirgazyk Derwüş”, “Günorta Mary” meýdançalarynda, “Malaý” gaz käninde degişli seýsmiki barlag işlerini geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem çuň guýulary burawlamagyň meýilnamasyna laýyklykda hem-de gazly we kondensatly gatlaklaryň sanyny artdyrmak üçin gözleg işlerini geçirmek maksady bilen, bu meýdançalarda gazyň gorlaryny anyklamak üçin guýulary burawlamak işlerine girişmek meýilleşdirildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp hem-de häzirki döwürde “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan amala aşyrylýan seýsmiki barlaglaryň we gözleg işleriniň nebitgaz toplumynyň önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak, täze känleri ýüze çykarmak hem-de senagat taýdan özleşdirmek üçin aýratyn ähmiýetini belläp, bu ugurdaky işleri ylmy esasda ösdürmegi tabşyrdy.

Döwlet ministri — “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy B.Amanow milli Liderimiziň 2022-2023-nji ýyllarda tebigy gazyň gorlaryny ýüze çykarmak hem-de gazylyp alynýan möçberlerini artdyrmak boýunça ozal beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi. Hususan-da, ýurdumyzyň dürli sebitlerindäki gaz känleriniň birnäçesinde ulanyş-baha beriş guýularynyň gazylyp, olary ulanyşa bermek, şeýle hem ulanyş guýularynyň kuwwatlyklaryny doly ulanmagyň hasabyna gazy çykarmagyň möçberlerini ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň gaz senagatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň, onuň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmagyň döwletimiziň energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, goşmaça gaz känlerini ulanyşa girizmek, şeýlelikde, içerki sarp edijileri doly üpjün etmek we tebigy gaz babatda ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynyň ilkinji günlerinde ýurdumyzda tebigy gazyň hem-de nebitiň çykarylýan möçberlerini artdyrmak, nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek, täze ýüze çykarylan meýdançalarda buraw işlerini geçirmek işleriniň milli Liderimiziň tabşyrygyna laýyklykda batly depginler bilen dowam edýändigi barada habar berdi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýady berkidilýär, pudaklar üçin zerur bolan ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynda halkara hyzmatdaşlyga aýratyn üns berilýändigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, bu pudagyň önümçilik kuwwatlyklary we eksport mümkinçilikleri yzygiderli ýokarlanýar. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagynda bolşy ýaly, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda möhüm orun eýeleýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de bu ugurda amala aşyrylýan işleri döwrüň talabyna laýyk derejede, ylmy esasda ösdürmek babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy J.Jumagylyjow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işini maliýe taýdan goldamak, olara gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek ugrunda amala aşyrylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynyň, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işiniň ösdürilmegi, olara zerur goldawlaryň berilmegi babatda döwlet tarapyndan yzygiderli alada edilýändigini belledi. Aýratyn-da, nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryň gönükdirilmegi, maliýe serişdeleriniň netijeli ulanylmagy ykdysadyýetimiziň bu pudagynyň sazlaşykly ösüşine oňyn ýardam berer.

Merkezi bankyň başlygy G.Müşşikow nebitgaz toplumyny maliýeleşdirmek meselelerini has-da kämilleşdirmek we bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan giň möçberli işler barada hasabat berdi. Şunda ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň işini häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk derejede döwrebaplaşdyrmak meselelerine aýratyn üns berilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň banklarynyň nebitgaz toplumyny maliýeleşdirmek boýunça alyp barýan işleriniň ykdysadyýetimiz üçin ähmiýetlidigini belläp, bu babatda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Ýurdumyzyň nebitgaz toplumyny 2019 — 2025-nji ýyllarda ösdürmegiň kabul edilen maksatnamalaryny maliýeleşdirmek üçin döwlet tarapyndan zerur goldawlar berilýär. Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimize, aýratyn-da, nebitgaz pudagyna täzeçil tehnologiýalary ornaşdyrmak we bu ugurda giň möçberli özgertmeler maksatnamasyny amala aşyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini nygtap, bu babatda Merkezi bankyň başlygyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz “Türkmengaz” döwlet konserniniň türkmen tebigy gazyna islegleriň artýandygyna hemişe gözegçilik etmelidigini, tebigy gazy çykarmak boýunça ýakyn we uzak ýyllar üçin alnyp barylmaly işleriň meýilnamasyny şoňa görä düzmelidigini belledi.

Ýurdumyzyň sarp edijileriniň tebigy gaza bolan talaplary doly üpjün edilmelidir. Türkmen tebigy gazyny daşarky bazarlara ibermek boýunça şertnamalaýyn borçnamalar doly ýerine ýetirilmelidir.

Döwlet Baştutanymyz tebigy gaza baý ýerasty gatlaklary barlamagyň we anyklamagyň, tebigy gaza baý çäkleri giňeltmegiň we olaryň gaz bilen üpjünçilik ýagdaýyna baha bermek üçin ýörite seýsmiki-gözleg işlerini geçirmegiň, ýurdumyzyň uglewodorod gorlary baradaky maglumatlary yzygiderli täzeläp durmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitli we gazly täze ýataklary köpeltmegiň hem-de özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasynda öňde goýlan wezipeleriň ýakyn ýyllarda üstünlikli ýerine ýetiriljekdigine ynam bildirdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzyň garamagyna nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, “Türkmengaz” döwlet konsernine we “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna maliýe goldawyny bermek bilen baglanyşykly resminamanyň taslamasyny hödürledi.

Milli Liderimiz nebitgaz toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýeti üçin möhümdigini göz öňünde tutup hem-de pudagy mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, «Türkmengaz” döwlet konsernine jemi 159 million 530 müň 900 manat möçberinde we “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasyna 75 million manat möçberde maýa goýum serişdesini bermek barada karara gelendigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow karz serişdeleriniň ykdysadyýetimizi kuwwatyny artdyrmak üçin gönükdirilmeginiň Garaşsyz döwletimiziň maliýe taýdan kuwwatlydygyny aýdyň görkezýändigini belledi we degişli resminamalara gol çekdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kabul edilýän çözgütleriň taryhy ähmiýetiniň bardygyny belläp, Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmek üçin döwletimiz tarapyndan maliýe-karz serişdeleriniň gönükdirilýändigini nygtady we bu asylly çäräniň ýurdumyza bähbit getirjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.
27.01.2022
Türkmenistanyň Prezidenti maliýe-ykdysadyýet toplumynyň ýolbaşçylary bilen iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 26-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe-ykdysadyýet toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de maliýe we ykdysadyýet ministriniň, bank düzümleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň gün tertibine ýurdumyzyň bank ulgamynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly möhüm meseleler girizildi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ykdysadyýet we maliýe toplumynyň düzümleriniň ýolbaşçylary bilen bu ulgamy ösdürmegiň möhüm ugurlaryny hem-de öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde ähmiýet berilmeli meseleleri ara alyp maslahatlaşdy.

Milli Liderimiz ykdysady toplumy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, ýakynda ýurdumyzda möhüm syýasy wakanyň — Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň geçiriljekdigini, onda ýurdumyzy ýakyn döwür üçin durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň wezipeleriniň ara alyp maslahatlaşyljakdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz bu maksatnamada geljek 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ýokary depginler bilen ösdürmek hem-de milli Garaşsyzlygymyzyň we baky Bitaraplygymyzyň esaslaryny mundan beýläk-de berkitmek üçin zerur çäreleriň göz öňünde tutulmalydygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, mähriban Watanymyzda Garaşsyzlyk ýyllary içinde ägirt uly işler bitirildi. Şunuň bilen baglylykda, 2022 — 2052-nji ýyllarda döwletimizi ösdürmek boýunça möhüm ugurlar kesgitlener. Şeýle hem milli Liderimiz şu ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyýet-maliýe ulgamyny ösdürmegiň hem-de bu babatda bar bolan meseleleri çözmegiň ugurlaryna garamak üçin ykdysady toplumyň işgärleri bilen möhüm meseleler barada pikir alyşmagyň wajypdygyny aýtdy we toplumyň düzümleriniň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi.

Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine hödürlemek maksady bilen, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» taslamasy boýunça degişli ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen bilelikde işleriň geçirilendigi we bu taslamany taýýarlamagyň jemleýji tapgyrda alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Döwlet derejesinde edilýän yzygiderli tagallalaryň netijesinde ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ýagdaýynyň durnuklylygy üpjün edilýär. Bu bolsa ykdysadyýetimiz üçin möhüm bolan iri möçberli taslamalaryň amala aşyrylmagyna giň ýol açýar.

Maslahatyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen, şeýle hem Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Tatarystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy amala aşyrmak maksady bilen, Karara gol çekdi hem-de Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň türkmen böleginiň düzümini tassyklady.

Iş maslahatynyň dowamynda maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy maksady bilen, döwlet tarapyndan zerur goldawlaryň berilýändigi barada aýdyldy.

Soňra Merkezi bankyň başlygy G.Müşşikow geçen ýylda alnyp barlan işleriň netijeleri hem-de 2022-nji ýylda meýilleşdirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem bank edaralarynyň işini häzirki döwrüň ýagdaýyna görä kämilleşdirmek, oňa dünýäniň ösen tejribesini, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Bellenilişi ýaly, döwletimiziň bank edaralarynda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, ýurdumyz we halkymyz üçin ähmiýetli taslamalary maliýeleşdirmek boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar.

Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň bank edaralarynyň ýolbaşçylarynyň häzirki döwürde öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda alyp barýan işleri, bu ulgama häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeler baradaky hasabatlary hem diňlenildi.

Häzir ýurdumyzda döwrebap tehnikalary we iň täze tehnologiýalary peýdalanmagyň, ykdysadyýetiň ähli pudaklaryny sanlylaşdyrmagyň, innowasion önümçilik düzümlerini döretmegiň, döwletimiziň dünýä ykdysady ulgamyna goşulyşmagyny çuňlaşdyrmagyň, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň hem-de maýa goýum işini işjeňleşdirmegiň esasynda uzak möhletli geljek üçin durnukly ösüşiň berk binýadyny kemala getirmäge niýetlenen özgertmeleriň geçirilýändigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, Diýarymyzyň ykdysady ösüşiniň durnuklylygyny we serişde mümkinçiligini ýokarlandyrmak hem-de ýurdumyzy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna köp mukdarda gönükdirilýän maýa goýumlaryň möçberleriniň artdyrylýandygy hasabatlarda beýan edildi. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň möhüm görkezijisi bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, ykdysady durnuklylygy, ösüşi üpjün etmek üçin zerur çäreleriň amala aşyrylmagy, halk hojalygynyň pudaklary tarapyndan maliýe serişdeleriniň netijeli ulanylyşy bilen baglanyşykly meseleler yzygiderli gözegçilikde saklanýar. Munuň özi maliýe serişdeleriniň rejeli ulanylmagy bilen bir hatarda, maýa goýumlarynyň maksatnamalaýyn esasda gönükdirilmeginiň baş şertini emele getirýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny, önümçilik kuwwatlyklarynyň ulanylyşyny yzygiderli seljermek, şeýle hem durmuş ulgamyna gönükdirilýän maýa goýum serişdeleriniň mukdaryny kesgitlenen möçberlerde üpjün etmek meseleleriniň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz dünýädäki emele gelen çylşyrymly ýagdaýa garamazdan, ýurdumyzda makroykdysady ýagdaýyň durnukly derejede saklanýandygyny kanagatlanma bilen belledi. Munuň özi ýurdumyzda amala aşyrylýan çuňňur oýlanyşykly býujet-salgyt syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň uly ösüşlere ýetmäge ýardam berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwürde esasy halkara maliýe edaralarynyň berýän maglumatyna görä, dünýä ykdysadyýetiniň kem-kemden ösüş ýoluna düşýändigini belledi.

Ykdysady ösüşiň ýeterlik derejede ýokary we durnukly bolmagy üpjün edilýär. Bu görkeziji geçen ýylyň netijeleri boýunça 6,2 göterimden ybarat boldy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda maliýe we durmuş taýdan durnuklylygyň saklanýandygyny belläp, daşarky täsirlere garşy gyssagly çäreleriň görülýändigini, ykdysadyýeti daşarky ýagdaýlara uýgunlaşdyrmak boýunça işleriň geçirilýändigini aýtdy. Durmuş ulgamy, anyk aýdylanda bolsa, ilaty durmuş taýdan goramak işjeň ösdürilýär hem-de bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeler dowam edýär.

Ýurdumyzyň senagat syýasaty boýunça daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümlerimiziň möçberlerini artdyrmak boýunça netijeli işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz bu işleriň ykdysadyýetimiziň köp pudaklarynyň bäsdeşlige ukyply bolmagyny goldamaga we daşary söwda amallaryny diwersifikasiýa ýoly bilen geçirmäge mümkinçilik berendigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow giň gerimli sebit we milli maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň hem-de ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda özgertmeleri geçirmegiň dowam edýändigini belledi. Şeýle hem milli Liderimiz maliýe, salgyt-býujet, pul-karz, daşary ykdysadyýet, nyrh syýasaty boýunça özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny aýtdy.

Milli Liderimiz iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň maliýe-ykdysadyýet toplumynyň düzümleriniň öňünde durýan anyk wezipeleri kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiz puluň hemişe kadaly hereket etmelidigini belledi. Şoňa görä-de, häzirki wagtda Merkezi bankyň we tutuş bank ulgamynyň esasy wezipesi ykdysadyýetimizde puluň barabarlygyny saklamakdan, bu ugurdaky ýagdaýlara hemişelik gözegçilik etmekden ybaratdyr. Şeýle hem ýurdumyzyň karz-pul syýasatyny, maliýe serişdelerini dolandyrmak kämilleşdirilmelidir. Ykdysadyýetimize gönükdirilen karz serişdeleriniň netijeli ulanylmagyny üpjün etmelidiris we ýokarlandyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz milli pulumyzyň satyn alyjylyk ukybyny berkitmegiň, ýurdumyzyň senagat-innowasion taýdan ösüşini goldamagyň Türkmenistanyň pul-karz syýasatynyň esasy maksady bolmalydygyna ünsi çekip, ykdysadyýetimiziň iri pudaklarynyň, şol sanda ileri tutulýan ugurlaryň serişdeler bilen ýeterlik möçberde üpjün edilmelidigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak üçin kiçi we orta kärhanalaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmegi dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, halkara maliýe edaralary, aýratyn-da, Halkara pul gaznasy, Bütindünýä bank toplumy, Aziýanyň ösüş banky we beýleki maliýe edaralary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edilmelidir.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň bank ulgamynda kabul edilen döwlet maksatnamalary boýunça göz öňünde tutulan çäreleriň amala aşyrylmagyna gözegçilik edilmelidir we bu işler utgaşdyrylmalydyr.

Milli Liderimiz Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda ösdürmegiň strategiýasynda ilata edilýän sanly bank hyzmatlarynyň hilini we gerimini ýokarlandyrmagyň göz öňünde tutulmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de berkitmek, ykdysady we durmuş ösüşini ýokary depginler bilen üpjün etmek boýunça degişli çäreleriň görülmelidigini belläp, býujetiň girdejilerini mundan beýläk-de artdyrmak hem-de ykdysadyýetimizde bazar gatnaşyklaryny ösdürmek babatda zerur işleriň geçirilmelidigine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň şu ýylyň fewral aýynda geçiriljek nobatdan daşary mejlisine gowy taýýarlyk görülmelidigini aýratyn nygtady.

Milli Liderimiz Garaşsyz döwletimizi ýakyn 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemek üçin, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň” gutarnykly taslamasyny işläp taýýarlamagyň zerurdygyny aýdyp, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň jemini jemlemek bilen, ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamalary bize jemi içerki önümiň möçberini düýpli artdyrmak hem-de ahyrky hasapda adamlaryň hal-ýagdaýyny we ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hilini ýokarlandyrmagy gazanmak ýaly wezipeleri çözmäge mümkinçilik berer diýip, maslahata gatnaşyjylara öňde durýan wezipeleri çözmekde üstünlikleri arzuw etdi.

27.01.2022
Türkmenistan «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly başlangyjyny halkara tejribä ornaşdyrmaga çalyşýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine gatnaşdy

Aşgabat, 25-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň çakylygy boýunça sanly ulgam arkaly Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli sammite gatnaşdy.

Sanly ulgam arkaly ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa sebitiniň beýleki döwletleriniň Baştutanlary — Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar.

Ýubileý sammiti diňe bir soňky 30 ýylyň dowamynda gazanylan bilelikdäki üstünliklere baha bermek bilen çäklenmän, eýsem, uzak möhletli, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze kuwwatly itergi bermäge, geljegi has uly ugurlarda gatnaşyklary giňeltmek boýunça geljekki ädimleri kesgitlemäge ýardam etmelidir. Söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa we medeni-ynsanperwer ulgamlary has möhüm ugurlaryň hatarynda görkezmek bolar. Şol ulgamlarda ysnyşykly gatnaşyklar dostlukly döwletleriň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna doly laýyk gelýär.

Hytaýyň Garaşsyz Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan ilkinji ýurtlaryň biridiginiň çuň manysy bardyr. Geçen ýyllaryň dowamynda ilkibaşdan deňhukuklylyk, özara ynanyşmak we birek-birege hormat goýmak ýörelgeleri esasynda guralýan döwletara gatnaşyklar iki dostlukly halkyň bähbidine işjeň ösdürildi we häzirki döwürde-de okgunly ösdürilýär. 2013-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakyndaky Bilelikdäki Jarnama gol çekip, däp bolan köpýyllyk hyzmatdaşlygy, özara bähbitlere laýyk gelýän, hil taýdan täze derejä çykarandyklaryny ýatlamak ýeterlikdir.

Şonuň bilen birlikde, şu ýyllaryň dowamynda Türkmenistan Hytaý bilen diňe bir ikitaraplaýyn esasda däl, köptaraplaýyn esasda-da — iri halkara guramalaryň hem-de abraýly sebit düzümleriniň ugry boýunça, şeýle hem “Merkezi Aziýa — Hytaý” çäklerinde üstünlikli gatnaşyk edýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň halklaryny türkmen halky bilen köpasyrlyk dostluk gatnaşyklary hem-de medeni we ruhy däpleriň umumylygy birleşdirýär. Şol hyzmatdaş ýurtlar bilen syýasy, diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlardaky gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn pugtalandyrylmagy Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň möhüm ugry bolup durýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyz “Açyk gapylar” hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny üstünlikli amala aşyrýar.

HHR-iň Başlygy Si Szinpin sammite gatnaşyjylar bilen mähirli salamlaşyp, kärdeşlerine şu duşuşyga gatnaşmak baradaky çakylygy kabul edendikleri üçin hoşallyk bildirdi. Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlady.

Ýörite görkezilen wideoşekiller şu geçen ýyllaryň dowamynda üstünlikli ösdürilýän netijeli hyzmatdaşlygyň möhüm tapgyrlaryny hem-de ýetilen belent sepgitleri aýdyňlyk bilen görkezdi. Taraplaryň hoşmeýilli erk-islegleri we parahatçylyga, rowaçlyga, durnuklylyga hem-de okgunly durmuş-ykdysady ösüşe bolan ymtylmalary şol hyzmatdaşlygyň esasyny düzýär.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa söz berildi.

Döwlet Baştutanymyz öz çykyşynda, ilki bilen, Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýokary derejedäki duşuşygy çagyrmak başlangyjy bilen çykyş edendigi üçin Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu duşuşygyň geçirilmeginiň özi Merkezi Aziýa döwletleri bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklara nähili ähmiýet berilýändigine, biziň dostlugymyzy we hyzmatdaşlygymyzy gyşarnyksyz pugtalandyrmagyň möhümdigine düşünilýändigine şaýatlyk edýär.

Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň halklarynyň gatnaşyklary köp asyrlar bilen ölçenilýär. Şu döwürde hyzmatdaşlyk etmegiň, hoşniýetli goňşuçylygyň, bilimleri, ylymda hem-de medeniýetde gazanylan üstünlikleri alyşmagyň örän uly we özboluşly tejribesi toplandy. Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň çäklerinden tutuş dünýäniň medeni gatnaşyklarynyň ösüşiniň hem-de ilerlemegiň şertine öwrülen Beýik Ýüpek ýoly geçdi diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şu ajaýyp mirasa daýanýan taryhy ykballaryň yzygiderliligi Merkezi Aziýa döwletleri garaşsyzlyga eýe bolan döwründe amala aşyrylyp başlandy. Ol biziň paýtagtlarymyzda ilkinjileriň hatarynda öz diplomatik wekilhanasyny açan Hytaýyň hemmetaraplaýyn goldawyna mynasyp boldy. Hytaý bize halkara giňişlikde ykrar edilmekde uly ýardam berdi. Ilkibaşda we soňra doly bahaly, özara bähbitli, deňhukukly ykdysady hem-de söwda hyzmatdaşlygyny alyp barmakda möhüm ädimleri ätdi diýip, milli Liderimiz nygtady.

Häzirki döwürde biziň ýurtlarymyzyň hyzmatdaşlygy ählumumy parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmäge netijeli täsir edýär. Ählumumy gün tertibiniň düýpli soraglaryna garaýyşlarymyzyň ýakyndygy ýa-da laýyk gelmegi bu hyzmatdaşlygyň esasynda durýar. Merkezi Aziýa döwletleri Hytaý bilen bilelikde halkara işlerde deňhukuklylyk we adalatlylyk ugrunda çykyş edýär. Özygtyýarly döwletleriň çäkleriniň bitewüligini gürrüňsiz hormatlamagy hem-de işlerine goşulmazlygy talap edip, Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak ugrunda göreşýär. Dünýä bileleşiginiň halkara terrorçylyga, ekstremizme, neşeleriň ýaýradylmagyna, täze howplara, şol sanda kiber we biohowplara garşy netijeli göreşmek boýunça görýän çärelerini goldaýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow biziň döwletlerimiziň öz abraýyndan, hyzmatdaşlyk etmegiň ýola goýlan usullaryndan peýdalanyp, halkara işlerde parahatçylygyň hem-de ynanyşmagyň täze gün tertibini ykrar etmäge bilelikde möhüm goşant goşjakdygyna ynam bildirdi, olaryň dartgynlylygy gowşatmagyň, dawalary aradan aýyrmagyň, jedelleri we gapma-garşylyklary Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasy esasynda gatnaşyklar hem-de gepleşikler ýoly bilen çözmegiň tarapdarydygyny nygtady.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan etdi. Biz dünýädäki wakalaryň öňünden kesgitläp bolmaýan ýagdaýa öwrülýändigini, has durnuksyz häsiýete eýe bolýandygyny görýäris. Şeýle şertlerde diňe ynanyşmagy dikeltmek hem-de umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryna eýermek emele gelen ýagdaýy düzgünleşdirmäge mümkinçilik berer diýip hasap edýäris.

Aşgabatda 2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň esasy» atly halkara maslahatda Türkmenistan halkara gatnaşyklaryň täze filosofiýasyny öňe sürdi. Biz ony «Dialog — parahatçylygyň kepili» diýip atlandyrýarys. Hytaý Halk Respublikasy bilen Merkezi Aziýa döwletlerini bolsa bu filosofiýany halkara durmuşa netijeli ornaşdyrmakda hyzmatdaşlarymyz we pikirdeşlerimiz hasap edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Bu ugurda birek-biregiň başlangyçlaryny özara goldamak tejribesi ýola goýlan Birleşen Milletler Guramasynda we beýleki halkara düzümlerde bilelikde işlemegi göz öňünde tutýarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Merkezi Aziýadaky ýagdaýlara bolsa aýratyn orny degişli edýäris. Bu ýerde biziň ýurtlarymyzyň binýatlyk kadalary hem ýakyndyr: sebitiň ýurtlary we Hytaý Halk Respublikasy Ýer togalagynyň bu böleginde berk howpsuzlyk ulgamyny döretmek ugrunda çykyş edýär. Şunuň bilen baglylykda, howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmek sebit gün tertibinde möhüm mesele boldy we bolmagynda galýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow goňşy döwlet we Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy hökmünde Hytaýyň geljekde hem Merkezi Aziýa döwletleriniň tagallalaryny goldajakdygyna bil baglanylýandygyny belläp, sebitiň çaklanýan, öňünden belli bolan we durnukly ösüşi üçin zerur syýasy, ykdysady, durmuş hem-de beýleki şertleri döretmekde ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz sammitiň gatnaşyjylaryna ýüzlenip, umumy mümkinçiligimiz, kuwwatly serişde we senagatdyr tehnologiýa binýadymyz ykdysadyýetde hyzmatdaşlyk etmek üçin örän gowy şertleri döredýär diýip belledi. Ýangyç-energetika pudagy şonuň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Gazagystanyň we Özbegistanyň çäklerinden geçýän Türkmenistan — Hytaý strategik gaz geçirijisiniň gurlup, 2009-njy ýylyň ahyrynda işe girizilmegi pudagyň öňdebaryjy desgasyna öwrüldi. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy deňhukuklylyga, köptaraply bähbitlere düşünmäge, gaz geçirijiniň hereket edip başlamagy bilen açylan mümkinçilikleriň giň gerimine esaslanýan hakyky hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň aýdyň mysaly boldy.

Biz energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň we giňeltmegiň ýoly bilen öňe hereket etmelidiris. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan 4-nji turbageçiriji ulgamyny gurmak arkaly türkmen tebigy gazynyň Hytaýa iberilýän möçberlerini artdyrmak meselelerini jikme-jik ara alyp maslahatlaşmaga taýýardyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şeýle hem özara bähbitleriň bolmagynyň Merkezi Aziýa ýurtlaryna we Hytaýa ulag ulgamynda-da hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürmäge mümkinçilik berýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň öňe süren «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» taslamasy Ýewraziýada ykdysady ösüşe güýçli itergi bermäge niýetlendi. Häzirki döwrüň ýörelgelerinde Ýuwaş ummandan Atlantik ummana çenli örän uly giňişligi birleşdirip, özara bagly bolan önümçilik we tehnologik ulgamlarydyr senagat halkalaryny emele getirmäge, köp sanly ýaşaýyş-durmuş soraglaryny çözmäge hem-de halklaryň durmuşynyň hilinidir hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirildi.

Men hyzmatdaşlygy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň yklymda geoykdysadyýetiň täze görnüşiniň örän möhüm şerti bolmalydygyna ynanýaryn. Bu zerur ýagdaý bolup durýar we islendik netijeli ideýalardyr strategiýalar we başlangyçlar bähbitleriň hem-de uzak möhletli maksatlaryň utgaşmagy esasynda bir-biriniň üstüni ýetirmäge niýetlenendir diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Şoňa görä-de, «Beýik Ýüpek ýoluny dikeltmek» taslamasy filosofiýasy we geoykdysady manysy boýunça «Bir guşak — bir ýol» atly ählumumy hytaý taslamasy bilen baglydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ynsanperwer, bilim we sport ulgamlarynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň möhümdigi barada aýdyp, ylmy we medeni gatnaşyklaryň ýagdaýyna düýpli baha berilmeginiň zerurdygyny belledi.

Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň halklary dünýä görnükli alymlary, oýlap tapyjylarydyr akyldarlary berdi. Biz örän baý medeni hem-de ylmy däpleriň mirasdüşerleri we gorap saklaýjylary bolup durýarys. Şoňa görä-de, ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyga örän uly özara gyzyklanma bar. Şundan ugur alyp, biz bu gyzyklanmany höweslendirmelidiris. Yzygiderli bolar ýaly, giň medeni we ylmy alyşma işjeň ýardam bermelidiris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz çykyşynda koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyna hem-de ýaramaz netijelerine garşy bilelikde göreşmegiň häzirlikçe möhüm wezipe bolmagynda galýandygyna ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly, bütin dünýä üçin şeýle kynçylykly döwürde Merkezi Aziýa ýurtlary we Hytaý raýdaşlygyň we özara kömek bermegiň ajaýyp nusgasyny görkezdi. Munuň özi bu ugurda toplanan tejribäni alyşmak üçin hünärmenleriň köp sanly onlaýn duşuşyklaryny guramakda hem, ilata sanjym geçirilende hem ýüze çykdy. Biziň ýurtlarymyzyň sebitiň beýleki döwletleriniň çäginde galan raýatlaryna özara goldaw bermekde, zerur bolan ýükleriň daşalmagynda hem aýdyň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we Hytaýyň pandemiýa garşy göreşmek boýunça halkara hyzmatdaşlyga umumy kadalardan ugur alyp çemeleşendigini aýratyn belledi. Gürrüň, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisiniň dowamynda koronawirus keseline garşy göreşde ählumumy raýdaşlyk hakynda kabul edilen Rezolýusiýany biziň ýurtlarymyzyň goldandygy barada barýar.

Biziň döwletlerimiz pandemiýa garşy ählumumy göreşde Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň öňdebaryjy ornuny tassyklaýar we onuň syýasylaşdyrylmagyna garşy çykyş edýär diýip, milli Liderimiz nygtady we koronawirus ýokanjynyň gelip çykyşyny öwrenmekde dünýäniň ähli ylmy güýjüni birleşdirmegiň zerurdygynyň, bu ählumumy howpa garşy üstünlikli göreşmegiň örän möhüm şertlerinden biri bolup durýandygyna ünsi çekdi.

Biz Merkezi Aziýa — Hytaý görnüşinde ýurtlarymyzyň ylmy-lukmançylyk birleşikleriniň, epidemiologiýa we sanitariýa gulluklarynyň, beýleki ugurdaş edaralaryň wekilleriniň arasynda yzygiderli duşuşyklary guramagyň usulyny döretmäge ýakyn wagtda girişeris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ilkinji şeýle duşuşygy şu ýyl geçirmegi teklip etdi.

Koronawirus ýokanjyny doly ýeňip geçmegiň zerur şerti hökmünde sanjym geçirmek barada aýdylanda bolsa, biz hytaý tarapy bilen bu ugurda ýola goýlan hyzmatdaşlygyň üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynanýarys diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýüzlenip, örän ýakyn wagtda Hytaýyň Gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirjekdigini aýratyn nygtady. Döwlet Baştutanymyz bu oýunlaryň örän ýokary derejede geçiriljekdigine, bütin dünýäniň millionlarça adamlary üçin hakyky sport, parahatçylyk we dostluk baýramyna öwrüljekdigine ynam bildirip, hytaýly dostlarymyza bu Olimpiýa oýunlaryny geçirmekde uly üstünlikleri arzuw etdi we ähli hytaý halkyny bu uly waka bilen gutlady.

Şu ýyl Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň nyşany astynda geçer. Bu döwür döretmegiň, bilelikde gazanylan üstünlikleriň, ähli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk etmegiň döwri boldy, strategik ösüş wezipeleriniň umumydygyna düşünmegiň, halklarymyzyň dostluk, hoşniýetlilik we özara düşünişmek gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň zamanyna öwrüldi.

Biz anyk maksatlar arkaly aýdyň ýollar bilen bilelikde, ynamly öňe barýarys. Birek-birege kömek we goldaw berip, beýik taryhy mirasymyza daýanyp hem-de dünýä gurluşynyň häzirki meýillerine göz ýetirip, täze belentliklere tarap gadam urýarys. Häzirki döwürde biziň gatnaşyklarymyz bozulmaz we synmazdyr. Men onuň hemişe şeýle boljakdygyna berk ynanýaryn diýip, hormatly Prezidentimiz çykyşynyň ahyrynda aýtdy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyny we kärdeşlerini — Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlaryny, olaryň üsti bilen doganlyk halklary şu şanly ýubileý bilen gutlady hem-de hemmelere berk jan saglyk, parahatçylyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, gülläp ösüş arzuw etdi.

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşy uly üns we gyzyklanma bilen diňlenildi.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa çuň manyly çykyşy, Pekinde açylýan Gyşky Olimpiada bilen gutlaglary hem-de sammitde beýan eden peýdaly pikirleri we teklipleri üçin hoşallyk bildirdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan hemişelik Bitarap döwlet hökmünde sebit işlerine işjeň gatnaşyp, sebitde parahatçylygy, ynanyşmagy we durnuklylygy pugtalandyrmakda möhüm orun eýeleýär.

HHR-iň Başlygy häzirki wagtda hytaý-türkmen gatnaşyklarynyň okgunly ösýändigini belläp, energetika ulgamynda we ykdysadyýetiň beýleki käbir ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň işjeň ilerledilýändigini nygtady. Hyzmatdaşlyk gatnaşyklary oňyn netijeleri berýär.

Dostlukly döwletiň Baştutany Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň 4-nji şahasyny gurmak arkaly Hytaýa iberilýän tebigy gazyň möçberlerini artdyrmak boýunça bilelikdäki meýilnamalary nazara almak bilen, ýangyç-energetika toplumy ulgamynda hyzmatdaşlygyň uly mümkinçilikleriniň açylýandygyny aýratyn nygtady hem-de ykdysadyýetiň beýleki ulgamlarynda hem netijeli gatnaşyklaryň üstünlikli dowam etdiriljekdigine ynam bildirdi.

Siziň bilen bilelikde ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam bermäge hem-de Hytaý bilen Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandymyzy goşmaga taýýardyrys diýip, Si Szinpin sözüniň ahyrynda nygtady.

Şeýlelikde, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parahatçylyk döredijilikli daşary syýasy strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirýän Bitarap Türkmenistanyň “Merkezi Aziýa — Hytaý” görnüşinde netijeli gatnaşyklara ygrarlydygyny ýene-de bir gezek beýan edip, uzak möhletli, özara bähbitli hyzmatdaşlygy guramaga we häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge sazlaşykly hem-de öňdengörüjilikli çemeleşmeleri görkezdi.

26.01.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 24-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň welaýatlaryna we Aşgabat şäherine gözegçilik edýän orunbasarlary, Türkmenistanyň Baş prokurory, welaýatlaryň hem-de paýtagtymyzyň häkimleri gatnaşdylar.

Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýyna hem-de milli özgertmeler maksatnamalaryny amala aşyrmak boýunça alnyp barylýan işlere we döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe wajyp meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatynda welaýatlara guran iş saparlarynyň dowamynda sebitlerde alnyp barylýan işler, Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi we saparyň netijeleri barada aýdyp, bu ugurdaky işleri häzirki döwrüň talaplaryna laýyk derejede guramak üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowyň hasabatyny diňledi. Häkim şu günler welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şol sanda sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda agrotehniki çäreleriň geçirilişi, ýaz-meýdan işlerine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, häzirki döwürde ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan agrotehniki işleriň wajypdygy barada aýdyp, meýilleşdirilen işleriň ýokary hil derejesini üpjün etmek we olary bellenilen möhletlerde ýerine ýetirmek hem-de netijeliligi ýokarlandyrmak boýunça zerur guramaçylyk meselelerine möhüm ähmiýet bermegi häkimden talap etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maksatnamalaýyn çäreleri üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça öňde durýan wezipeleriň çözgüdine toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, ýaz ekişine taýýarlygyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň ýokary derejede we bellenilen möhletlerde geçirilmeginiň geljekki bol hasylyň möhüm şertidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatda gowaçanyň, ýazlyk ýeralmanyň we soganyň ekiljek meýdanlarynda sürüm hem-de tekizleýiş işlerini geçirmekde, daýhan birleşiklerinde ekişde ulanyljak oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny taýýarlamakda, ekin meýdanlarynyň daş-töweregini we şor suw akabalaryny arassalamakda haýal-ýagallyga ýol berilýändigini belledi.

Milli Liderimiz bu işleriň, esasan, Bäherden, Kaka, Ak bugdaý we Babadaýhan etraplarynda pes depginde alnyp barylýandygyny aýdyp, olaryň guramaçylyk derejesine, bildirilýän talaplara laýyk gelmeýändigine nägilelik bildirdi we bu ugurda kärhanalaryň işleriniň ýeterlik derejede utgaşdyrylmaýandygyny, şeýlelikde, bökdençlikleriň döreýändigini belledi hem-de işleri döwrüň talaplaryna laýyklykda guramagy häkimlerden talap etdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginleri, şeýle hem oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny, ýerleri ýaz ekişine taýýarlamak, ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki ekinleriň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu ýyl meýilleşdirilen işleri öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirmek, aýratyn-da, möwsümleýin oba hojalyk işlerini ýokary derejede hem-de agrotehniki kadalara laýyklykda geçirmek, şol bir wagtyň özünde ekin meýdanlarynyň, suw akabalarynyň arassaçylyk derejesini yzygiderli gözegçilikde saklamak meseleleriniň wajypdygyny belledi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak we bugdaýy goşmaça iýmitlendirmek, gowaçanyň, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki ekinleriň ekiljek meýdanlaryny taýýarlamak, bejergi traktorlaryny abatlamak işleriniň depginleriniň pesdigini belledi. Milli Liderimiz, aýratyn-da, ekin meýdanlarynyň daş-töweregini, suwaryş akabalaryny arassalamak, suwaryşyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak işleriniň Serdar, Bereket we Etrek etraplarynda alnyp barylýan derejesine nägilelik bildirdi. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, munuň özi welaýatda oba hojalyk pudagynyň işiniň talabalaýyk guralmaýandygynyň netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz işleri döwrüň talaplaryna laýyklykda guramagy häkimden talap etdi.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim häzirki döwürde ýurdumyzyň demirgazyk welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça Oba milli maksatnamasynda kesgitlenilen wezipeleriň ýerine ýetirilişi, şeýle hem möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginde, senagat kärhanalarynyň işiniň bökdençsiz ýola goýulmagynda oba hojalykçylara möhüm ornuň degişlidigini belläp, şu günler alnyp barylýan möwsümleýin işleriň talabalaýyk guralmagynyň, olaryň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň wajyp wezipe bolup durýandygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz welaýatyň suwaryş akabalaryny arassalamak boýunça zerur işleriň geçirilmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz bu işleriň Ruhubelent, Görogly, Boldumsaz we Akdepe etraplarynda pes depginlerde alnyp barylýandygyny aýdyp, nägilelik bildirdi. Welaýatda gowaçanyň, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki ekinleriň sebitiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän görnüşleriniň ösdürilip ýetişdirilmegine ylmy esasda çemeleşilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz oba hojalygynda alnyp barylýan işleriň depginlerini güýçlendirmek, pudaga häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, şeýlelikde, bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek meselelerine zerur ähmiýet bermegi häkimden berk talap etdi.

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi, sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy hem-de häzirki döwürde ýaz ekişine taýýarlyk işleriniň derejesi, ýeralmanyň, gök-bakja ekinleriniň ekilýän meýdanlaryny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba zähmetkeşleriniň netijeli işi üçin zerur şertleriň döredilmeginiň we öňde durýan wezipeleriň çözgüdine toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň sebitleri ösdürmegiň maksatnamasynyň möhüm talabydygyny belläp, ähli möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we bellenilen möhletlere laýyklykda geçirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, welaýatda oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça möwsümleýin işleri bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirmek zerurdyr. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz welaýatyň Köýtendag, Döwletli, Hojambaz we Farap etraplarynda gowaça ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleýiş hem-de şor suw akabalaryny arassalamak işleriniň pes depginlerde alnyp barylýandygyny belläp, bu işleriň guralyşyna nägilelik bildirdi we olary talabalaýyk derejede guramagy häkimden talap etdi.

Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki döwürde sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, ýerleri we tehnikalary hem-de ekişde ulanyljak gurallary ýaz ekişine taýýarlamak, şol bir wagtyň özünde ekerançylyk meýdanlarynda ýeralmanyň, gök-bakja ekinleriniň ekişine taýýarlyk boýunça ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, meýilleşdirilen ähli oba hojalyk işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilmeginiň hem-de ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň we bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmeginiň möhüm talapdygyna ünsi çekdi hem-de bu ugurda alnyp barylýan işlere berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ösüş suwuny tutmakda, bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmekde, oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny ýaz-meýdan işlerine taýýarlamakda işleriň haýal alnyp barylýandygyny belledi. Milli Liderimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynyň daş-töwereklerini, suwaryş we şor suw akabalaryny arassalamak işleriniň depginleriniň pesdigine ünsi çekip, bu babatda Oguzhan, Türkmengala, Garagum we Mary etraplarynda alnyp barylýan işleriň derejesine nägilelik bildirdi hem-de işleri talabalaýyk derejede guramagy häkimden talap etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, ak ekin meýdanlarynda ýerine ýetirilýän ideg işleriniň derejesi we ýaz-meýdan işlerine taýýarlygyň çäklerinde amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi.

Ýaz ekişine oba hojalyk tehnikalaryny we degişli gurallary, ýerleri, zerur tohumlary taýýarlamak toplumlaýyn esasda alnyp barylýar. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyz boýunça ýeralmanyň, gök-bakja we beýleki ekinleriň meýdanlaryny giňeltmek boýunça işlenip taýýarlanylan maksatnamanyň çäklerinde zerur işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň hem-de ekinleri ösdürip ýetişdirmek boýunça amala aşyrylýan agrotehniki çäreleriň geçirilişiniň talabalaýyk guralmaýandygyna ünsi çekdi.

Welaýat häkimleriniň öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmeýändigi, işleri bellenilen wagtynda we ýokary hilli geçirmek boýunça guramaçylyk meseleleriniň pesdigi sebäpli, amala aşyrylýan agrotehniki çäreleriň hil derejesi talaba laýyk gelmeýär.

Döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň häkimleriniň we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň bu ugurda alyp barýan işlerine nägilelik bildirip, olardan öňde durýan wezipeleriň çözgüdine örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşmegi berk talap etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowy çagyrdy.

Häkim häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäheriniň merkezinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, döwlet Baştutanymyzyň medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşygynyň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ak mermerli Aşgabady hemmetaraplaýyn ösdürmek, şäheriň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleri üstünlikli durmuşa geçirmek, medeni-durmuş maksatly binalaryň gurluşygyny degişli derejede alyp barmak ugrunda ýerine ýetirilýän işleriň depginleriniň pesdigini belläp, işleriň guralyşynyň derejesine nägilelik bildirdi hem-de işleri talabalaýyk derejede guramagy häkimden talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, şol sanda Aşgabat şäherinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy, aýratyn-da, ýol-ulag düzüminiň işini kämilleşdirmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, paýtagtymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, onuň degişli düzümlerini döwrebaplaşdyrmak boýunça meýilleşdirilen çäreleriň öz wagtynda we ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň baş şäherinde alnyp barylýan işleriň nusgalyk derejä eýe bolmalydygyny belläp, bu ugurda işlenip taýýarlanylan Maksatnamalardan gelip çykýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny aýtdy.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza we ýurdumyzyň welaýatlaryna gözegçilik edýän orunbasarlarynyň, Baş prokuroryň hem-de Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda ýol gurluşygy boýunça degişli maddy-enjamlaýyn binýadyň, tehnikalaryň welaýatlaryň häkimlikleriniň garamagyna geçirilendigini we şu döwürde ýol gurluşygy boýunça alnyp barylýan işleriň derejesiniň pese gaçandygyny belledi hem-de bu babatda Baş prokuror B.Atdaýewiň degişli ugurda geçirilen seljermeleriň netijeleri baradaky hasabatyny diňledi.

Baş prokuroryň hasabat berşi ýaly, ýol gurluşygyna degişli düzümleriň tehnikalarynyň welaýatlaryň häkimlikleriniň garamagyna geçirilmegi bilen ýurdumyzyň dürli künjeklerinde alnyp barylýan ýol gurluşygy işleriniň derejesiniň pese gaçandygy, degişli tehnikalaryň kuwwatynyň netijeli peýdalanylmaýandygy, ätiýaçlyk şaýlaryň ýetmezçilik edýändigi ýüze çykaryldy. Bu bolsa ýurdumyzyň çäklerinde ulag ýollaryny talabalaýyk saklamak we täzelerini çekmek işlerine ýaramaz täsirini ýetiripdir.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bu işleriň şeýle derejede guralmagynyň ylalaşyp bolmajak ýagdaýdygyny belledi we degişli ugur boýunça prokuror gözegçiligini dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlaryna guran iş saparlarynyň netijeleri barada aýdyp, sebitlerde Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň talabalaýyk guralmaýandygyny belledi. Hususan-da, ýol gurluşygynyň, medeni-durmuş maksatly desgalarda ýerine ýetirilýän işleriň depginleri häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmeýär.

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň sebitleriň durmuş üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler baradaky hasabatlaryny diňledi.

Milli Liderimiz döwlet tarapyndan degişli goldawlaryň berilýändigine garamazdan, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde we paýtagtymyzda ýol-ulag düzümine degişli alnyp barylýan işleriň derejesiniň pesdigine, ýol gurluşygynyň depginlerini ýokarlandyrmak wezipeleriniň durmuşa geçirilmegine jogapkärçilikli çemeleşilmeýändigine ünsi çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň hiliniň we depginleriniň pese gaçandygyny belledi. Munuň özi welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň işleri talabalaýyk derejede guramaýandygyny görkezýär diýip, olaryň işine nägilelik bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýol-ulag düzümine degişli işleri bellenilen meýilnama we häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede guramagy Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimlerinden berk talap etdi. Şeýle hem milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň welaýatlara we Aşgabat şäherine gözegçilik edýän orunbasarlaryna bu ugurdaky işlere gözegçiligi güýçlendirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ç.Purçekowa ýüzlenip, ýol gurluşygy boýunça alnyp barylýan işleriň depginlerini ýokarlandyrmak we kämilleşdirmek maksady bilen, ykdysady toplum bilen bilelikde degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz welaýatlarda medeni-durmuş maksatly binalaryň — mekdepleriň, çagalar baglarynyň, hassahanalaryň, saglyk öýleriniň, sport mekdepleriniňdir desgalarynyň, medeniýet öýleriniň, şeýle hem ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatlarda awtomobil ýollarynyň gurluşyklarynda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň, bellenilen işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi.

Milli Liderimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda halkymyzyň durmuş üpjünçiligine degişli işleriň alnyp barylmagynyň, dürli maksatly desgalaryň gurluşyklarynda we ilatyň durmuş düzümine degişli işlerde häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmagynyň we oňa täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň döwrüň möhüm talabydygyny aýdyp, bu ugurda ýerine ýetirilýän işleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

25.01.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeleriň maksady halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmakdan ybaratdyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek boýunça taslamalary amala aşyrmagyň depginlerini ýokarlandyrmak, sebitleri toplumlaýyn ösdürmek, giň gerimli binagärlik taslamalaryny ilerletmek, milli mirasymyzy we medeni-ruhy gymmatlyklarymyzy dikeltmek, gorap saklamak hem-de öwrenmek, halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak ugrundaky işler geçen hepdäniň wakalarynyň esasyny düzdi.

17-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň obasenagat toplumynda özgertmeleri durmuşa geçirmegiň meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Ozal habar berlişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň «Welaýatlar boýunça 2022-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini ýerleşdirmek hem-de önümleri öndürmek hakyndaky» Kararyna laýyklykda, sebitlerde oba hojalyk ekinlerini olaryň görnüşleri boýunça ýerleşdirmek hem-de ekmek üçin bölünip berlen umumy meýdany 1 million 403 müň 120 gektar bolan meýdanda ekişe taýýarlyk görmek boýunça zerur işler geçirilýär. Mundan başga-da, bu resminama laýyklykda, 106 müň gektara ýeralma we gök-bakja ekinleri, şol sanda 65 müň gektar meýdana bu ekinleriň ýazlyk, 41 müň gektar meýdana bolsa güýzlük görnüşlerini ekmek meýilleşdirilýär. Şeýlelikde, şu ýyl bu maksatlar üçin bölünip berlen ýerleriň meýdany 50 müň 450 gektar köpeler. Häzir ýerleri, tohumlary, ýörite tehnikalary we gurallary ekişe taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Milli Liderimiziň «Türkmenistanda 2022-nji ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek hakyndaky» Kararyna laýyklykda, 580 müň gektarda bu gymmatly ekini ekmek hem-de “ak altynyň” 1 million 250 müň tonnasyny taýýarlamak göz öňünde tutulýar. Şu günler welaýatlarda ýerleri sürmek we ekiş möwsümine toplumlaýyn taýýarlyk görmek işleri dowam etdirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatlaryň gallaçy daýhanlary howa şertlerini göz öňünde tutup, 690 müň gektarda bugdaýa ösüş suwuny tutmak hem-de ony mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işlerini geçirýärler. Şeýle hem Türkmenistanyň Suw kodeksine laýyklykda, suw serişdelerini tygşytly we rejeli peýdalanmak, ilatymyzy, oba hojalyk önümlerini öndürijileri, senagat pudagyny we beýleki suwdan peýdalanyjylary suw bilen üpjün etmek maksady bilen degişli işler amala aşyrylýar.

Milli Liderimiz iş maslahatynyň dowamynda oba hojalyk toplumyny mundan beýläk-de özgertmäge, öndürilýän oba hojalyk önümleriniň mukdaryny artdyrmaga hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge gönükdirilen birnäçe wezipeleri kesgitledi. Şolaryň hatarynda ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny we häzirki zaman tehnologiýalaryny baý milli tejribe bilen sazlaşykly utgaşyklylykda ornaşdyrmak, ugurdaş düzümleri hem-de gaýtadan işleýän pudagy döwrebaplaşdyrmak, seçgiçilik işini kämilleşdirmek wezipeleri durýar.

18-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýaty boýunça iş saparyny amala aşyryp, bu sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler bilen tanyşdy.

Ir säher bilen hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumyna bardy. Bu ýerde ady rowaýata öwrülen Pereňiň nesil ugrunyň dowamy bolan taýçanak dünýä indi. Milli Liderimiziň teklibi bilen, geljek 30 ýyly öz içine alýan täze döwre niýetlenen beýik maksatlarymyzyň bedew badynda dowamat-dowam bolmagynyň nyşany hökmünde taýçanaga Zaman diýip at goýuldy.

Döwlet Baştutanymyz asyrlar aşyp gelýän asylly dessurlara eýerip, mähriban käbesi Ogulabat ejäniň ören alajasyny ýagşy arzuwlar bilen taýçanagyň boýnuna dakdy.

Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşyk meýdançasynda döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Ahal” binasynyň hem-de Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň we çagalar baglarynyň taslamalary, inženerçilik, ýol-ulag düzümleriniň desgalarynyň ýerleşdiriliş çyzgylary hödürlenildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň ýerine ýetirýän taslamalarynyň we işleriniň hatarynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň gurluşygy hem bar.

Milli Liderimiz sebitde bar bolan taryhy ýadygärlikleriň şekilleri ýerleşdiriljek Ahal welaýatynyň taryhy-medeni seýilgähiniň taslamasy bilen tanşyp, onuň daş-töweregine dag arçasyny ekmegi teklip etdi.

Iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň ýokary depginini belledi. Bu taslamany amala aşyrmagyň birinji tapgyrynda desgalaryň 336-syny gurmak göz öňünde tutulýar.

Gurluşyk işleriniň amala aşyrylýan döwründe potratçylardyr kömekçi potratçylar gümrük paçlaryny, birža we gümrük ýygymlaryny tölemekden boşadyldy. Ýaşaýyş jaýlaryny gurmak barada baglaşylan şertnamalaryň umumy bahasynyň zerur bölegini maliýeleşdirmek üçin, buýrujylaryň ýüztutmasy esasynda amatly möhletler bilen karzlar berildi.

Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň ugurdaş kompaniýalary, hususy kärhanalary öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak arkaly, toplumlaýyn gurluşyk işlerini alyp barýarlar. Häzir bu ýerde gurulýan binalaryň köpüsiniň esasy işleri tamamlandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly we intellektual ulgamlaryň esasynda sazlaşykly şäher giňişligini döretmek, gurluşyk işlerine ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny çekmek, bu ajaýyp künjegiň tebigy gözelligini gorap saklamak üçin “ýaşyl” tehnologiýanyň usullaryny giňden ulanmak meselelerine gurluşykçylaryň ünsüni çekdi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimizi pugtalandyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine durmuşa geçirilýän şeýle işleriň geljekde hem üstünlikli dowam etdiriljekdigini aýdyp, “Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynyň meseleleri hakyndaky” Karara gol çekdi.

Geçen hepde Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek hakyndaky Karara gol çekdi. Şeýle hem Türkmenistanyň atçylyk toplumyny döwrebaplaşdyrmaga, atlaryň saklanyş şertlerini we tohumçylyk işini has-da kämilleşdirmäge, atçylyk sportuny we seýisçilik sungatyny ösdürmäge hem-de atşynaslaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga “Türkmen atlary” döwlet birleşigine pul serişdelerini bölüp bermek hakyndaky Karara gol çekildi.

19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheri boýunça iş saparyny amala aşyryp, ak mermerli paýtagtymyzyň demirgazyk künjegindäki “Aşgabat-siti” iri ýaşaýyş toplumynyň gurluşygyna degişli meseleler bilen tanyşdy. Milli Liderimiz gurulmagy meýilleşdirilýän ýaşaýyş toplumynyň teklip edilýän Baş meýilnamasy, ýollaryň çyzgysy hem-de köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň taslamalary, şeýle hem Gurbansoltan eje şaýolunyň ugrunda gurulmagy teklip edilýän Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň binasynyň taslamasy bilen tanyşdy. Taslama bu ýokary okuw mekdebiniň talyplary tarapyndan taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyza «akylly» öýüň enjamlaryny dolandyrmak, dolandyrylyşyň awtomatlaşdyrylan ulgamy, suw, gaz we beýleki ulgamlary aralykdan dolandyrmak, “akylly” şäheriň dürli ulgamlary, şol sanda elektro awtoulag düzümi barada maglumat berýän şekiller görkezildi. Şeýle hem “Aşgabat-siti” taslamasyny amala aşyrmak boýunça halkara bäsleşigiň yglan edilendigi barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyz täze şäheriň gurluşygynda maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryny, internet ulgamlaryny, sanly ulgamy utgaşdyrmak konsepsiýasynyň amala aşyrylmalydygyny belledi hem-de ýaşaýyş düzümleriniň ähli ugurlarynyň täzeçil tehnologiýalaryň kömegi arkaly dolandyrylmagyna möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy. Bu ýerde geçirilen iş maslahatynda döwlet Baştutanymyz «Aşgabat-siti» diýlip atlandyrylan ýaşaýyş toplumynyň gurluşygyny ýokary derejede üpjün etmek maksady bilen, ýörite Pudagara toparyň döredilendigini we onuň düzüminiň tassyklanandygyny aýtdy. Täze guruljak ýaşaýyş toplumynda alnyp baryljak işlere gözegçilik etmek üçin Gurluşyk we binagärlik ministrliginde Gurulýan desgalaryň direksiýasy döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň raýatlarynyň bu özboluşly ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy bilen bagly garaýyşlaryny beýan etmegi üçin «Aşgabat-siti» portalynyň döredilendigini we işe girizilendigini aýtdy.

Iş maslahatynyň dowamynda häzirki döwürde Aşgabadyň binagärlik keşbini döwrebaplaşdyrmak, şäheri bagy-bossanlyga öwürmek, täze ýaşaýyş toplumlaryny gurmak, hereket edýän inžener-tehniki ulgamlaryň durkuny täzelemek, ýol-ulag düzümini ösdürmek, şäherimiziň tämiz bolmagyny üpjün etmek boýunça giň möçberli çäreleriň durmuşa geçirilýändigi bellenildi.

Hasabatlaryň çäklerinde şäheriň ilatyny aragatnaşygyň häzirki zaman düzümleri bilen üpjün etmek, saglyk öýleriniň kadaly işini ýola goýmak, şol bir wagtyň özünde ýokary ekologik ýagdaýy saklamak meseleleri döwrüň möhüm talaby hökmünde kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzy döwrebap derejede ösdürmek, degişli gulluklaryň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak we dünýäniň ösen tejribesini öwrenmek hem-de täzeçil usullary milli ýörelgeler bilen utgaşdyrmak meseleleriniň ähmiýetlidigini belläp, bu wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşilmelidigini belledi. Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, biziň maksadymyz özboluşly binagärlik aýratynlygy bilen tapawutlanýan şäheri döretmekden ybaratdyr.

20-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitleri ösdürmegiň maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde bar bolan mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak, ýurdumyzda öndürilýän elektrik energiýasyny içerki sarp edijilere we beýleki döwletlere ibermek bilen baglanyşykly wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen tanyşdy.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän, güýjenmesi 500 kilowolt bolan Balkan — Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň gurluşyk meýdançasynda milli Liderimize ýurdumyzyň energiýa ulgamyny ösdürmek, onuň düzümlerinde alnyp barylýan işler we täze döredilýän kuwwatlyklar, olaryň ýerleşdirilişiniň çyzgylary barada giňişleýin maglumat berildi.

Balkan — Daşoguz, Ahal — Balkan, Ahal — Mary, Daşoguz — Daşoguz ugurlarynda dürli kuwwatlykly elektrik geçiriji ulgamlarynyň hem-de Serdar, Kaka, Tejen elektrik beketleriniň ugry boýunça elektrik geçiriji ulgamynyň taslamalary görkezildi.

Ahal döwlet elektrik stansiýasyny utgaşykly dolanyşyga geçirmek, Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda gurulmagy meýilleşdirilýän, kuwwatlylygy 10 megawat bolan köpugurly Gün we ýel elektrik beketleriniň taslamalary barada habar berildi. Mundan başga-da, döwlet Baştutanymyz Mary DES-inden Hyrat — Farah — Kandagar ugrunyň we Owganystanyň üsti bilen, Pakistana çenli geçiriljek ugruň çyzgylary bilen tanyşdy. Şeýle hem Mary — Maşat ugry boýunça gurulmagy meýilleşdirilýän güýjenmesi 500 kilowolt elektrik hem-de uzynlygy 140 kilometr bolan Mary — Sarahs ugry boýunça howa elektrik geçirijisi, güýjenmesi 400 kilowolt, uzynlygy bolsa 15 kilometr bolan Sarahs — Maşat ugry boýunça howa elektrik geçirijisiniň meýilleşdirilýän gurluşyklary barada habar berildi.

Energetika ministrliginiň pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de ministrligiň welaýat düzümleriniň hünärmenleriniň gatnaşmagynda geçirilen iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudagyny ösdürmegiň 2013 — 2020-nji ýyllar üçin konsepsiýasynyň” kabul edilmeginiň pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmaga we elektrik energiýasynyň öndürilýän möçberlerini birnäçe esse artdyrmaga mümkinçilik berendigini aýtdy. Konsepsiýanyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, häzirki döwürde welaýatlarymyzyň hersinde iki-üç sany elektrik stansiýasy hereket edýär. Munuň özi sebitleriň energiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge, pudagyň kuwwatyny ýokarlandyrmaga giň mümkinçilikleri döredýär.

Häzirki wagtda türkmen elektrik energiýasy goňşularymyz bolan Eýran Yslam Respublikasyna we Owganystana, Özbegistan hem-de Gyrgyz Respublikalaryna iberilýär. Şonuň ýaly-da, ony Özbegistanyň hem-de Eýranyň üsti bilen üçünji ýurtlara ibermegiň geljegi uly bolup durýar.

Sebitde durmuşa geçirilýän özgertmeler bilen bagly, geljekde kuwwatlylygy 254 megawat bolan Daşoguz döwlet elektrik stansiýasyny-da ýönekeý dolanyşykdan utgaşdyrylan bug-gaz dolanyşygyna geçirmek göz öňünde tutulýar. Bu çäreleriň amala aşyrylmagy tebigy gazy sarp etmezden, goşmaça elektrik energiýasyny öndürmäge, daşky gurşawa ýetirilýän zyýanyň mukdaryny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Ahal — Balkan — Daşoguz ugurlary boýunça gurulýan ýokary woltly asma elektrik geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi bilen, Daşoguz welaýatynyň durmuş-ykdysady ösüşine batly itergi berjek ygtybarly energiýa çeşmeleriniň ýene-de biriniň dörediljekdigine ünsi çekdi.

Iş maslahatynyň dowamynda döwlet Baştutanymyz energetika pudagynyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky wezipeleri kesgitledi.

Täze tehnologiýalara, sanly ulgama we ylmyň öňdebaryjy gazananlaryna, ýokary hünär derejeli hünärmenleri taýýarlamaga, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge halkalaýyn energiýa ulgamynyň gurluşygyna ýurdumyzyň telekeçileriniň gatnaşmagyna, taslamalaryň ekologiýa ugruna uly ähmiýet bermek zerurdyr.

Daşoguz welaýatyna iş saparynyň çäklerinde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Görogly etrabynda ýerleşýän “Işewür topar” hojalyk jemgyýetiniň ýylda 300 tonna guş etini öndürmäge niýetlenen guşçulyk toplumyna baryp gördi.

Döwlet Baştutanymyz hojalykda işleriň ýagdaýy, jüýjeleriň saklanyş usullary, olaryň näçe wagtda ýetişýändikleri, guşlaryň ot-iýminiň taýýarlanylyşy, bu ýerde öndürilýän önümleriň görnüşleri, towuk etiniň gaplanylyşy, göze gelüwliligi hem-de önümleriň nyşany bilen gyzyklandy.

Döwlet Baştutanymyz telekeçilerimiziň netijeli işlemegi, täze önümçilikleri ýola goýmagy üçin mundan beýläk-de zerur şertleriň dörediljekdigini belläp, “Işewür topar” hojalyk jemgyýetiniň agzalaryna önümçiligi has-da giňeltmegi maslahat berdi.

20-nji ýanwarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň Liderleri däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini we okgunly ösüşini kanagatlanma bilen bellediler. Şol gatnaşyklar özara ynanyşmagyň, düşünişmegiň we birek-birege hormat goýmagyň aýdyň mysaly bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Şawkat Mirziýoýewe Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda golaýda Özbegistan Respublikasynda iş sapary bilen bolan Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň mähirli garşylanandygy hem-de görkezilen myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirdi. Şol saparyň çäklerinde, özbek kärdeşler bilen ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda söwda-ykdysady we beýleki ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça netijeli duşuşyklaryň birnäçesi geçirildi.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň hem-de Özbegistanyň Baştutanlary asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan hoşniýetlilik ýörelgeleri esasynda sebitdäki we dünýädäki ýagdaýlary nazara almak arkaly guralýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Türkmen-özbek gatnaşyklarynyň netijeli häsiýetiniň bähbitleriň umumylygy hem-de hyzmatdaşlygy ähli ugurlar boýunça hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak babatda berk syýasy erk-islegiň bardygy bilen şertlendirilendigi nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 21-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň gün tertibine döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesi girizildi. Olaryň hatarynda amala aşyrylýan giň gerimli durmuş-ykdysady özgertmeleriň hukuk binýadyny kämilleşdirmek, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisine hem-de 2021-nji ýylyň jemlerini jemlemäge taýýarlyk görmek, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda milli senenamamyzyň şanly wakalaryna we senelerine bagyşlanyp geçiriljek çäreleriň maksatnamasyny taýýarlamak bilen bagly meseleler bar.

Ýurdumyzy geljek 30 ýylda ösdürmegiň maksatnamasynyň taslamasynyň işlenip taýýarlanylmagy, ýangyç-energetika toplumynda hem-de himiýa pudagynda, söwda ulgamynda, dokma senagatynda we telekeçilikde işleriň ýagdaýy, serhet gözegçilik-geçiriş nokatlarynda döwrüň talaplaryna laýyklykda işleriň guralyşy, obasenagat toplumynda geçirilýän özgertmeleriň barşy barada habar berildi.

Kagyzda neşir edilýän köpçülikleýin habar beriş serişdelerini elektron görnüşe hem-de sanly ulgama geçirmek, Türkmenistanyň internetiň habarlar-täzelikler ulgamyna gatnaşmagyny giňeltmek, saýtlary we beýleki web-serişdeleri döretmek, gazet-žurnallaryň işlerini döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, Sport we ýaşlar syýasaty boýunça habarlar merkezini döretmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hem aýdyldy.

Türkmenistanyň wodorod energetikasy ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmäge aýratyn üns berildi. Soňky ýyllarda dünýäde pes uglerodly energiýa we wodorod ýangyjyna geçmek bilen bagly işleriň güýçlenmegi geljekde energiýa serişdelerine bolan islegiň gurluşynyň üýtgemegine getirer diýlip garaşylýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiziň energetika ulgamynda öňe sürýän halkara başlangyçlaryndan ugur alnyp, «Türkmenistanyň wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasynyň» taslamasy işlenip düzüldi.

Resminama wodorod energiýasy boýunça halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak we pugtalandyrmak, ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün edilen, döwrebap tehnologiýalaryň esasynda işleýän we eksporta gönükdirilen milli wodorod energetika pudagyny döretmek bilen bagly giň strategik maksatlary hem-de çäreler toplumyny öz içine alýar.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna ýokarda ady agzalan «Ýol kartasynyň» taslamasy hem-de onda beýan edilen teklipler hödürlenildi. Hususan-da, munuň özi Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça halkara agentlik (IRENA), Halkara Energetika agentligi, Halkara Energetika Hartiýasy, Atom energiýasy boýunça halkara agentligi we beýleki halkara guramalar bilen geljekde hem hyzmatdaşlygy netijeli dowam etmek hem-de bu işleriň çäklerinde IRENA-nyň Türkmenistanda wodorod energiýasy boýunça merkezini açmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek teklibi bilen baglanyşyklydyr. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň wodorod energetikasyny ösdürmek boýunça Milli strategiýasyny taýýarlamak, şeýle hem bu işe daşary ýurtly bilermenleri çekmek teklip edildi.

Ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak üçin Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde wodorod energiýasy boýunça merkezi döretmek teklip edilýär. Bu merkeziň esasy maksatlarynyň biri wodorod energiýasyny öndürmek we ulanmak boýunça ýurdumyzda synag taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen bagly teklipleri taýýarlamakdan ybarat bolar.

Energiýa serişdeleriniň bu görnüşini öndürmek, saklamak we ony daşamak üçin degişli düzümleriň döredilmegi hem-de oňa uly möçberde maýa goýumlaryň çekilmegi bilen bagly işleri geçirmek zerur bolup durýar. Şu maksat bilen, Türkmenistanda wodorod energetika pudagyny ösdürmek boýunça pudagara iş toparyny döretmek teklip edildi. Mundan başga-da, bu ugurda hyzmatdaşlygy giňeltmek we tejribe alyşmak babatda Ýaponiýa, Russiýa Federasiýasy, Koreýa Respublikasy, Beýik Britaniýa döwletleriniň degişli edaralary bilen geňeşmeleri guramak göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklipleri, umuman, makullap, Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk we “Açyk gapylar” ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugry amala aşyrmak arkaly daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary, şol sanda energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge çalyşýandygyny nygtady. Alternatiw energetika bu ugurda milli strategiýany durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi.

Mejlisde ýurdumyzyň ulag ulgamynda daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak meselelerine hem garaldy.

Häzirki wagtda Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe hem-de Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman ulag-üstaşyr geçelgelerine Gazagystan, Katar we Hindistan ýaly ýurtlaryň goşulmagy bilen, bu ugurlary işjeňleşdirmek babatda synag ýüküni ugratmak, ýükleriň geçmeginde bökdençlikleriň döremezligini üpjün etmekde bar bolan meseleleri çözmek boýunça milli operatorlary kesgitlemek arkaly awtoulag hem-de otly ýük kerwenlerini geçirmek meýilleşdirilýär.

Ýewropa — Kawkaz — Aziýa halkara ulag geçelgesi boýunça hem-de Hazar deňzi — Gara deňiz halkara ulag geçelgesi arkaly Ýewropa çykmak bilen, konteýner ýük daşalyşyny artdyrmak babatda meýilnamalaýyn işler amala aşyrylýar.

Logistika wekilleriniň işini ýola goýmaga, daşarky bazarlary öwrenmäge, ýurdumyzyň ulag-logistika mümkinçiliklerini mahabatlandyrmaga hem-de iri ulag kompaniýalaryny çekmäge aýratyn üns berilýär.

Pakistan, Owganystan, Hindistan ýaly ýurtlar Russiýa, Gazagystana hem-de Ýewropa ýurtlaryna üstaşyr ýükleri daşamaga, şonuň ýaly-da Hytaý —Täjigistan — Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Türkiýe ugry boýunça konteýner ýük daşalyşyny ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýär. Şunuň bilen baglylykda, ulag kompaniýalarynyň arasyndaky gepleşikleriň çäklerinde Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň üstaşyr ýük daşamakdaky mümkinçiliklerini peýdalanmak meýilleşdirilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna demir ýol wagonlaryny daşamak üçin iki sany “Ro-Ro” gämisiniň hem-de bir gury ýük daşaýjy gäminiň taslamalary hödürlenildi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrmagy boýunça bu gämileriň “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan gurulmagy meýilleşdirilýär. Milli Liderimiz şu ulgamda ýurdumyzyň kuwwatyny doly peýdalanmak maksady bilen multimodal logistika we üstaşyr gatnawlary, sanly tehnologiýalary peýdalanmak arkaly hyzmatlaryň görnüşlerini giňeltmek üçin oňaýly şertleri döretmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Balkan” gämi gurluşyk we abatlaýyş zawody” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýurdumyzyň gämi gurluşygyny ösdürmek üçin binýat bolup durýandygyny nygtap, bu ugurda degişli işgärleri, operatorlary, işine ussat hünärmenleri taýýarlamakda mundan beýläk-de ähli tagallalary etmek barada görkezme berdi.

Mejlisde döwlet Baştutanymyz Karara gol çekip, Türkmenistanyň içerki sarp edijileri üçin 2022-nji ýylda nebit önümleriniň möçberlerini, şol sanda awtobenzin, dizel we gämi ýangyjy, şeýle hem awiakerosin boýunça möçberi tassyklady.

Milli Liderimiz oba hojalygyna öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrmak, telekeçilik başlangyçlaryny hemmetaraplaýyn goldamak babatda birnäçe anyk tabşyryklary berip, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň maksatlaýyn ýörite hasabyndan çykdajylary tölemek hakyndaky Çözgüde gol çekdi.

Geçen hepdäniň beýleki wakalaryna geçmek bilen, “Türkmen atlary” döwlet birleşiginiň mejlisler zalynda «Halkyň Arkadagly zamanasynda bedew sarpasy” atly dabaraly maslahatyň geçirilendigini bellemek gerek.

Dabaraly maslahatda çykyş eden tanymal atşynaslar “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda doglan taýçanaga milli Liderimiziň Zaman adyny goýmagynyň diňe bir şu ýylyň şygarynyň ruhlandyryjy güýjüni artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem, eziz Diýarymyzyň täze eýýamyň belent maksatlaryna ýetmeginde okgunlylygyň hem nyşany boljakdygyny bellediler.

Ussat çapyksuwar hem-de behişdi bedewleriň hakyky muşdagy bolan hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ahalteke bedewlerimiziň dünýädäki şan-şöhraty belent derejelere ýetdi.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde “Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara habar beriş serişdelerine beren interwýulary”, “Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy” hem-de “Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammiti” atly möhüm syýasy kitaplaryň neşir edilmegi mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi. Foruma ylym we bilim ulgamlarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary hem-de mugallymlary, talyp ýaşlar gatnaşdylar. Maslahata Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary hem çagyryldy.

Kitaplarda beýan edilýän wakalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oňyn täzeçillik syýasatyny tutuş aýdyňlygy bilen açyp görkezýär. Şol syýasatyň netijesinde, Türkmenistan bütin dünýäde depginli ösýän, syýasy, ykdysady hem-de ynsanperwer ulgamlarda netijeli hyzmatdaşlygyň baş ugruny durmuşa geçirýän döwlet hökmünde giňden tanalýar.

Forumyň dowamynda «Medeni diplomatiýa — ählumumy parahatçylygyň kepili», «Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik hem-de hoşniýetli goňşuçylyk syýasaty, onuň sebitleýin we halkara hyzmatdaşlyga, Merkezi Aziýada ýakynlaşmak işine goşan düýpli goşandy» ýaly mowzuklara bagyşlanan çykyşlar diňlenildi. Milli Liderimiziň eserleriniň hem-de taryhy çykyşlarynyň ýaşlar üçin terbiýeçilik ähmiýetine aýratyn üns berildi.

Täze kitaplar hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň durmuşa geçirýän döredijilikli daşary syýasy ugrunyň halkara bileleşigiň uzak möhletleýin bähbitlerine laýyklygyny hem-de netijeliligini aýdyň açyp görkezýär.

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň ykdysadyýetimizi innowasion taýdan ösdürmäge, senagatymyzy diwersifikasiýalaşdyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny yzygiderli ýokarlandyrmak boýunça durmuş-ykdysady maksatnamalary amala aşyrmaga gönükdirilendigini ýene-de bir gezek tassyklady.

(TDH)

24.01.2022