Habarlar
Türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça 8-9-njy ýanwarda Türkmenistanyň wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde iş saparynda boldy. Saparyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen duşuşyklar geçirildi.

Türkmenistanyň wekiliýeti Tähran şäheriniň Halkara howa menzilinde gadyrly garşylanyldy. Bu ýerde Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Mehdi Safri ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowy mähirli garşylap, bu gezekki saparyň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürilmeginde ähmiýetli boljakdygyna ynam bildirdi.

Howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň Eýranyň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşygy boldy. Onuň dowamynda möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy. Şunda ikitaraplaýyn gatnaşyklary yzygiderli ösdürmegiň zerurdygy, hususan-da, syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygyň bar bolan ähli mümkinçiliklerini peýdalanmagyň möhümdigi barada aýdyldy.

Iş saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowy Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi kabul etdi. Eýranyň Lideri EYR-nyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda parahatçylyk söýüjilikli syýasaty alyp barýan Türkmenistan bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge we giňeltmäge ygrarlydygyny nygtady.

Duşuşygyň dowamynda netijeli gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny has-da işjeňleşdirmek üçin zerur tagallalaryň ediljekdigi nygtaldy we köpasyrlyk dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň birinji Wise-Prezidenti Mohammad Mohber bilen duşuşdylar. Taraplar ýokary derejedäki gepleşikleriň netijesinde iki ýurduň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny nygtadylar. Bellenilişi ýaly, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda iki döwletiň arasynda ýola goýlan gatnaşyklar ykdysadyýetleriň pugtalandyrylmagynda, şeýle hem özara düşünişmek esasynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde aýratyn ähmiýete eýedir. Mundan başga-da beýleki ugurlaryň birnäçesi boýunça gatnaşyklary ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Türkmen wekiliýeti şeýle hem EYR-nyň Wise-Prezidenti Mohsen Rezaýi bilen duşuşyk geçirdi, onuň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar syýasy-diplomatik hem-de netijeli söwda-ykdysady gatnaşyklara esaslanýan türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini bellediler.

Iş saparynyň dowamynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hosseýn Amir Abdollahiýan bilen duşuşdylar. Iki ýurduň abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň çäklerinde ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ygrarlydygy bellenildi.

Taraplar özara gyzyklanma bildirilýän ählumumy we sebit syýasatynyň möhüm ugurlary boýunça, hususan-da, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmek ulgamynda garaýyşlaryň gabat gelýändigini ýa-da meňzeşdigini kanagatlanma bilen bellediler. Şeýle hem ikitaraplaýyn söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň hem-de berkitmegiň möhümdigi bellenildi.

Türkmen wekiliýetiniň Eýranyň ýol we şäher gurluşyk ministri Rostam Gasemi bilen geçirilen duşuşygynda senagat, ulag hem-de kommunikasiýalar ugurlarynda, aýratyn-da, halkara we sebitara awtomobil hem-de demir ýol gatnawlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygy aýdyldy.

Türkmen tarapy Eýranyň biziň ýurdumyz üçin esasy söwda-ykdysady hyzmatdaşlaryň biri bolup durýandygyny aýratyn nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-eýran toparynyň möhüm orny bellenildi, geçen ýylyň oktýabr aýynda Tähran şäherinde bu toparyň 16-njy mejlisi geçirildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministri Jawad Owji bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm ugurlary boýunça gazanylan döwletara ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň ugurlary, şol sanda nebit we gaz, nebiti gaýtadan işlemek ulgamynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Taraplar söwda-ykdysady we energetika ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginiň zerurdygyny aýtdylar.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň wekiliýetiniň türkmen-eýran gatnaşyklarynyň möhüm ugurlary boýunça geçiren köp sanly duşuşyklary netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny tassyklady. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Seýed Ebrahim Raisiniň birek-birege ynanyşmak esasynda durmuşa geçirýän syýasaty netijesinde bu gatnaşyklar häzirki wagtda deňhukuklylyk, özara hormat goýmak hem-de hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri esasynda barha okgunly häsiýete eýe bolýar.

(TDH)

10.01.2022
Türkmenistanda döwleti mundan beýläk-de ösdürmegiň 30 ýyllyk maksatnamasyny işläp taýýarlamaga girişilýär

Geçen hepdäniň wakalarynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan, halk hojalyk toplumyny depginli ösdürmegiň ylmy taýdan esaslandyrylan strategik maksatnamalarynyň yzygiderli amala aşyrylmagy özüniň aýdyň beýanyny tapdy. Bu maksatnamalar Diýarymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň täze üstünliklere tarap öňe gitmegine kuwwatly itergidir.

3-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz uçuş wagtynda ýurdumyzda çap edilýän metbugat neşirleriniň mazmuny bilen tanyşdy. Metbugat makalalarynda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň ilaty “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýen özboluşly mazmunly şygar astynda başlanan ýylda wajyp ýeňişleri gazanmak ugrunda öndürijilikli zähmet çekýär.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow uçuşyň dowamynda telefon arkaly Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň ýolbaşçysyna “Türkmenhowaýollary” agentliginiň işini kämilleşdirmek, onuň işine dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz Mary welaýatynyň dolandyryş merkeziniň howa menzilinden dikuçarda tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan iri “Galkynyş” gaz känine tarap ugrady.

Döwlet Baştutanymyza sebitiň geljegi uly känleriniň çyzgylary görkezildi, şeýle hem ulgama daşky gurşawa zyýan ýetirmezden iri möçberli taslamalary durmuşa geçirmek hem-de ekologik taýdan arassa energiýany işlemekde iň öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak barada habar berildi.

Uglewodorod serişdeleriniň baý gorlaryny öwrenmek hem-de özleşdirmek, ýurdumyzyň gaz pudagynyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak, tebigy gazyň daşary ýurt bazarlaryna iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, täze nebit we gaz guýularyny burawlamak, hünärmenleri taýýarlamak meselelerine garaldy.

Hormatly Prezidentimiz maslahatyň jemini jemläp, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biriniň — ýangyç-energetika toplumynyň işiniň döwletimiziň ykdysady özygtyýarlylygyny pugtalandyrýandygyny, pudakdaky maýa goýum taslamalarynyň bolsa özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine ýardam edýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, geljegi uly hasaplanylýan “Günorta Mary” meýdançasyny özleşdirmegiň wajypdygy aýratyn nygtaldy.

Döwlet Baştutanymyz geologik-gözleg we buraw işlerini işjeň alyp barmagyň, täze nebitgaz känlerini senagat taýdan özleşdirmegi güýçli depginlerde dowam etdirmegiň zerurdygyna ünsi çekip, “Ýaşlar” we “Garaköl” ýataklary bilen bilelikde umumy gorlary 27,4 trillion kub metr hasaplanan “Galkynyş” gaz käniniň tapgyrlaýyn esasda, uzak geljegi nazarlaýan anyk taslamalar arkaly özleşdirilýändigini belledi. Şol bir wagtyň özünde Diýarymyzyň beýleki gaz känleri hem düýpli özleşdirilýär.

Milli Liderimiz iş saparynyň dowamynda Mary welaýatynyň çägindäki öri meýdanlarynyň ýagdaýy bilen tanyşdy hem-de Ýolöten etrabynyň “Azatlyk” daýhan birleşigine degişli çopan goşuna geldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çopany Täze ýyl bilen gutlady hem-de özara söhbetdeşlikde onuň gündelik iş-aladalary, dowarlaryň gyşladylyşy we öňde boljak owlak-guzy möwsümi bilen baglanyşykly işler, netijeli zähmet çekmek üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy.

4-nji ýanwarda Mary welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow saparyň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Oňa ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri, sebitiň häkimi gatnaşdylar. Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň, welaýatda bar bolan känlerde gazyň çykarylyşyny artdyrmagyň, Türkmenistanyň dünýäniň energetika bazarlarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmagyň meselelerine garaldy.

Şunuň bilen baglylykda, gaz senagatynyň desgalaryny döwrebaplaşdyrmak we sanly ulgama geçirmek, maýa goýumlary özleşdirmek, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek hem-de önümçiligiň ekologik tarapy barada aýdyldy. Geljegi uly uglewodorod meýdançalarynda geologik-gözleg işlerini geçirmek, bu ulgamyň ylmy-tehnologik kuwwatyny pugtalandyrmak meselelerine aýratyn üns berildi. Şeýle hem “Galkynyş” gaz käninde “mawy ýangyjy” çykarmak, gaýtadan işlemek we ibermek boýunça ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn işler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berip, iň gowy dünýä tejribesiniň öwrenilmelidigine, pudaga öňdebaryjy usullaryň ornaşdyrylmalydygyna hem-de guramaçylykly çemeleşilmelidigine, daşary ýurtlaryň iri ýokary okuw mekdepleri, ylmy merkezleri bilen hyzmatdaşlyk etmek we tejribe alyşmak esasynda hünärmenleriň taýýarlanylmalydygyna ünsi çekdi.

Ýangyç-energetika toplumynyň, şol sanda geologik-gözleg edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, zerur bolan ýagdaýynda önümçilik desgalarynyň durkuny täzelemek hem-de täze taslamalary durmuşa geçirmäge maýa goýumlary çekmek boýunça anyk teklipleri taýýarlamak zerurdyr.

Şol gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dikuçarda Lebap welaýatyna ugrap, şol ýerdäki “Malaý” gaz känine baryp gördi we bu ýerde ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek, “Malaý” gaz känini döwrebaplaşdyrmak, onuň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak bilen bagly meseleler boýunça maslahat geçirdi.

Döwlet Baştutanymyza gaz känleriniň önüm berijiligini artdyrmak boýunça alnyp barylýan ylmy-barlag işleri, täze guýulary gözlemegiň we ýüze çykarmagyň netijeleri barada hasabat berildi.

Mary we Lebap welaýatlarynyň çäklerinde täze ýüze çykarylan meýdançalarda ägirt uly möçberde gaz gorlarynyň bardygy çaklanylýar. Şeýle hem türkmen topragynyň gümmez gatlagyndan alynýan tebigy gaz ýokary halkara görkezijilere laýyk gelýän, ekologik taýdan iň arassa gaz hökmünde ykrar edildi. Bu bolsa dünýä bazarlarynda türkmen tebigy gazyna bolan gyzyklanmanyň artmagyny şertlendirýär. Täze ýüze çykarylan gaz meýdançalarynyň senagat taýdan özleşdirilmegi netijesinde, ýurdumyzyň gaz gorlarynyň mukdary 126 milliard kub metr artar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde üç esasy wezipäniň durýandygyny, olaryň nebitgaz pudagyny senagatlaşdyrmakdan, içerki sarp edijileri degişli önüm bilen üpjün etmekden hem-de eksport mümkinçiliklerini artdyrmakdan ybaratdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, pudaga häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna, ylym babatda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Soňra milli Liderimiz awtoulagda bu ýerden Garagum sährasynyň jümmüşine tarap ýola düşdi. Ýylyň bu paslynda Garagum sährasynda özboluşlylyk bar. Siňňin ýagan ýagşa ezilen sähranyň ösümlik dünýäsinde özüne çekijilik duýulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýolugra düýe sürüsiniň ýanynda saklandy. Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň “Ýeňiş” daýhan birleşiginiň düýe çopany milli Liderimizi gadyrly garşylady. Döwlet Baştutanymyz düýe çopany bilen salamlaşyp, onuň işi, mallarynyň, öri meýdanlarynyň ýagdaýy hem-de çopanyň maşgala durmuşy bilen gyzyklandy.

Sarwan kärende usulynda işleýändigini, onuň örän bähbitlidigini guwanç bilen aýtdy hem-de ähli oba hojalyk işgärleri, maldarlar üçin döwlet tarapyndan ýeňillikli şertleriň döredilýändigini aýratyn belledi we munuň üçin milli Liderimize hoşallyk bildirdi. Ol düýedarçylykdan döwlet tapandygyny, maşgala agzalary bolup bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşaýandyklaryny uly buýsanç bilen aýtdy.

5-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna guralan saparyň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Oňa Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýän Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) wekilleri-de gatnaşdylar.

Ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, pudaga häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny ornaşdyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, içerki sarp edijileri degişli önümler bilen doly üpjün etmek, nebitgaz senagatynyň eksport kuwwatlyklaryny artdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hususan-da, “Malaý” we “Naýyp” gaz känlerine ýanaşyk çäklerde täze känleriň ýüze çykarylandygy hem-de “Malaý” gaz käninde çuňlugy 4 müň metr we “Demirgazyk Derwüş” meýdançasynda çuňlugy 3 müň 200 metr bolan gözleg hem-de barlag guýularyny gazmagyň meýilleşdirilýändigi barada habar berildi.

Bagajanyň kükürtli gazy arassalaýan we suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasy doly kuwwatlylygynda işledilende, gaz kondensatynyň, suwuklandyrylan gazyň möçberleriniň artdyrylmagyna, tebigy gazyň bir gije-gündizde 2 million kub metr goşmaça möçberiniň çykarylmagyna garaşylýar.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde, “Galkynyş” gaz käniniň özleşdirilmegi hem-de Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, taryh üçin uzak bolmadyk döwrüň içinde türkmen tebigy gazyny dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen çykarmak boýunça ägirt uly işler amala aşyryldy. Häzirki döwürde hem bu hyzmatdaşlyk oýlanyşykly, işjeň we maksada okgunly alnyp barylýar. Bu ugurda dünýäniň birnäçe döwletleri we iri kompaniýalary bilen netijeli işler ýola goýulýar. Şol hyzmatdaşlaryň arasynda Hytaý Halk Respublikasyna aýratyn möhüm orun berilýär.

Döwlet Baştutanymyz strategik häsiýetli türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň geljekde hem uzak möhletleýin esasda dürli ugurlar boýunça ösdüriljekdigini nygtady. Biziň maksadymyz ýurdumyzyň gymmatly baýlygy bolan uglewodorod serişdelerini Ýer ýüzünde parahatçylygy pugtalandyrmagyň, halklaryň abadan durmuşda ýaşamagynyň we gülläp ösmeginiň bähbidine ulanmakdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

6-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi. Diplomat HHR-niň Başlygy Si Szinpiniň döwlet Baştutanymyza mähirli salamyny we Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag hatyny gowşurdy. Şeýle hem milli Liderimize Pekinde 2022-nji ýylyň 4 — 20-nji fewralynda geçiriljek XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga çakylyk haty gowşuryldy.

Duşuşygyň barşynda iki ýurduň köp ýyllaryň dowamynda ykdysadyýetiň esasy pudaklarynda, şol sanda energetika, ulag we kommunikasiýa, dokma hem-de himiýa senagaty ýaly möhüm ugurlarda üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigi nygtaldy.

Nebitgaz pudagy däp bolan ykdysady gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň biridir. Onda bilelikdäki wajyp taslamalaryň birnäçesi durmuşa geçirildi.

Şol bir wagtyň özünde hormatly Prezidentimiz mümkinçilikleriň köpdügine ünsi çekip, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny bilelikde işläp taýýarlamagyň zerurdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý komitetine, şeýle hem onuň kiçi komitetlerine möhüm ornuň degişlidigi nygtaldy. Bu düzümleriň netijeli işi ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň täze ugurlarynyň ýüze çykarylmagyna kömek edýär.

6-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) ýurdumyzdaky wekilhanasynyň wezipä täze bellenen ýolbaşçysy Mohammad Faýýazini kabul etdi. Ol milli Liderimize ynanç hatyny gowşurdy.

Döwlet Baştutanymyz we BMG-niň Çagalar gaznasynyň wekilhanasynyň ýolbaşçysy köpýyllyk ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmegiň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar.

ÝUNISEF-niň wekili Türkmenistanda döwlet derejesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan saglygy goraýyş ulgamyna, aýratyn hem enäniň we çaganyň saglygyny goramaga uly üns berilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň Merkezi Aziýada epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa sebit merkezini döretmek baradaky başlangyjynyň hem-de Türkmenistanda Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa ylmy-önümçilik merkezini gurmak baradaky çözgüdiniň uly ähmiýete eýedigi nygtaldy. Bu çözgüt Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda beýan edildi.

Şeýle hem saglygy babatda mümkinçiligi çäkli çagalary goldamak boýunça alnyp barylýan işler, milli bilim ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de üstünlikli hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlary barada aýdyldy.

7-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýylda geçiren ilkinji mejlisinde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, döwletimiziň hukuk we demokratik esaslaryny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin ykdysady, maliýe we bank toplumlarynyň Iş meýilnamalaryny ylalaşmak boýunça görülýän çäreler, Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasynda serhetýaka söwdany ýola goýmak, 2024-nji ýylda Parižde (Fransiýa Respublikasy) geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak barada maglumatlardyr hasabatlar berildi.

Ýangyç-energetika ulgamyndaky işleriň ýagdaýyna aýratyn üns berildi. Habar berlişi ýaly, häzirki wagtda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ekologik taýdan arassalygy bilen has tapawutlanýan we Euro-6 standartlarynyň hil talaplaryna doly laýyk gelýän, A-98 kysymly täze awtoulag benzini öndürilip başlandy.

Niderlandlar Patyşalygynyň “Saybolt” kompaniýasynyň halkara barlaghanasynda geçirilen barlaglaryň netijesinde, bu önüme K5 ekologik talaplarynyň we Euro-6 standartlarynyň kadalaryna laýyk gelýändigi barada kepilnamalar berildi. Häzirki wagtda A-98 kysymly awtoulag benzinini nebit önümleriniň täze görnüşi hökmünde “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan döwlet reýestrine girizmek hem-de laýyklyk sertifikatyny resmileşdirmek boýunça işler alnyp barylýar.

Döwlet Baştutanymyz täze tehnologiýalaryň, nou-haularyň hem-de dünýäniň ösen tejribesiniň ornaşdyrylmagy netijesinde, ekologik taýdan arassa täze önümiň çykarylyp başlanandygy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul etdi hem-de munuň bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijesidigini aýratyn nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz türkmen topragynyň örän baý tebigy-çig mal serişdelerinden islegli önümleriň öndürilişiniň yzygiderli depginini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň hödürlenen taslamasynyň wajypdygyny belledi. Bu maksatnamanyň çäklerinde amala aşyrylmaly çäreleriň ylmy esaslaryny işläp düzmek, ösümlikleri goramagyň agrotehniki, himiki we biologik usullaryny ulanmagy kämilleşdirmek, ösümlikleri goramagyň serişdelerini synagdan geçirmek we hasaba almak göz öňünde tutulýar. Döwlet Baştutanymyz ony ýene-de bir gezek täzeden seljermegi hem-de degişli düzümler bilen ylalaşmagy tabşyrdy.

Milli Liderimize Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Algap” hususy kärhanasy bilen bilelikde döredilen “Senagattehnologiýalary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň aýna owuntyklaryndan öndüren kompozit armaturasynyň nusgalary görkezildi. Önümiň nusgalyk tapgyryna degişli döwlet edaralaryndan hil, laýyklyk we howpsuzlyk güwänamalary alyndy.

Geljekde paýdarlar jemgyýeti tarapyndan polat görnüşiniň ornuny tutýan dürli ölçegdäki kompozit armaturasynyň önümçiligini has-da giňeltmek meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, bu pudaklar tarapyndan bazalt çig malyndan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça hem guramaçylyk işleri alnyp barylýar.

Döwrebap tehnologiýalary ulanmak arkaly kwars çägesinden aýna süýümini we ondan dürli ölçegdäki kompozit gurluşyk armaturasyny öndürmek meýilleşdirilýär.

Milli Liderimiz ýerli çig maldan kompozit gurluşyk armaturasynyň nusgalary bilen tanşyp, ekologiýa taýdan arassalygy, ykdysady taýdan elýeterliligi bilen tapawutlanýan önümçiligiň ýola goýulmagynyň daşary ýurtlardan getirilýän polat armaturanyň möçberini azaltmaga hem-de täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berjekdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýerli çig maldan täze önümiň synag hökmünde çykarylandygy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul edip, ugurdaş edaralar bilen bilelikde kompozit armaturasynyň berkligini synap görmegi hem-de ýokary hiliniň tassyklanan ýagdaýynda, bu işe hususy telekeçileri hem işjeň gatnaşdyryp, onuň giň önümçiligini ýola goýmagy çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Türkmen alabaýyny wasp edýän milli nagyşlary ylmy taýdan öwrenmek boýunça alnyp barylýan işler mejlisde garalan meseleleriň biri boldy. Slaýdlardan peýdalanmak arkaly gadymy türkmen halylarynyň gölleri hem-de ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilen arheologik işleriň dowamynda tapylan alabaýyň we tazynyň şekilleri görkezildi.

Bellenilişi ýaly, alnyp barylýan işleriň netijeleri türkmen alabaýynyň dünýäde şan-şöhratyny artdyrmaga ýardam berer. Şeýle hem türkmen alabaý itlerini terbiýelemegiň we köpeltmegiň milli aýratynlyklary babatda hödürnamany ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna goşmak üçin taýýarlanýan maglumatlaryň üstüni ýetirer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň taryhy-medeni mirasynyň has düýpli öwrenilmegine we aýawly goralyp saklanylmagyna, ýaş nesle geçirilmegine ýardam berýän ylmy-barlaglaryň yzygiderli dowam etdirilmeginiň möhümdigini nygtady hem-de amaly sungatyň bu ugruny öwrenmek üçin ýokary okuw mekdepleriniň, aýratyn-da, ynsanperwer ugurly mekdepleriň okuw maksatnamasyna girizmegi, bu gymmatly mirasy gorap saklamak işlerine alymlary, şeýle hem Milli Geňeşiň agzalaryny çekmegi tabşyrdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyza Türkmenistanyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi (HEB) bilen birnäçe anyk ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek hem-de 2022-nji ýyl üçin degişli Iş meýilnamasyny taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Türkmenistanyň Milli kiberhowpsuzlyk strategiýasynyň hem-de ony amala aşyrmagyň Hereketler meýilnamasynyň taslamalaryny taýýarlamak teklip edildi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň birinji ýarymynda HEB bilen Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň arasynda olaryň işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça yzygiderli maslahatlaşmalary geçirmek, milli kiberhowpsuzlyk türgenleşiklerini guramak hem-de sebit derejesinde geçirilýän kibertürgenleşiklere gatnaşmak, ilatyň arasynda kiberhowpsuzlyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerini geçirmek teklip edildi. Munuň özi ýurdumyzyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi tarapyndan dolandyrylýan Global kiberhowpsuzlyk indeksi boýunça tutýan ornuny ýokarlandyrmaga ýardam eder.

Şunuň bilen baglylykda, “Elektron hökümetiň” ýola goýulmagy milli ykdysadyýetimiziň sanly ulgama geçirilmeginiň esasy ugry bolup durýar. Birleşigiň bu babatda toplan tejribesine esaslanyp, 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde HEB-niň hünärmenleriniň gatnaşmagynda pudagara duşuşyklary geçirmek meýilleşdirilýär.

Ýurdumyzyň degişli hünärmenleri, tehniki işgärleri we talyplary üçin aýratyn okuw maksatnamasyny işläp taýýarlamak teklip edildi. Bu maksatnama halkara maglumat, kommunikasiýa we aragatnaşyk ulgamlarynda dünýä derejesinde toplanan tejribeler bilen tanyşmak we döwletimizde ornaşdyrmak üçin okuw çärelerini öz içine alar.

Milli Liderimiz Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça beýan edilen teklipleri makullap, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz awiasiýa işini ygtyýarlylandyrmak baradaky Düzgünnamany tassyklady hem-de 8-9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetini syýasy we ykdysady meseleler boýunça netijeli gepleşikleri geçirmek üçin, Eýran Yslam Respublikasyna gulluk iş saparyna ibermek baradaky Buýruga gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň jemini jemläp, Hökümetiň agzalarynyň ünsüni öňde duran gaýragoýulmasyz wezipelere çekdi.

Şu ýyl biz köp sanly iri desgalary ulanmaga bermeli. Şolaryň arasynda biziň üçin uly we möhüm bolan Ahal welaýatynyň edara ediş merkezi hem bar. Bu ýerde işler tamamlanyp barýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şoňa görä-de, göz öňünde tutulan işleri bellenen möhletde hem-de ýokary hilli tamamlamak maksady bilen, milli Liderimiz ýüze çykýan soraglara gyssagly seretmek we çözmek üçin, bu ýerde her hepdede maslahat geçirmegi degişli ýolbaşçylara tabşyrdy hem-de degişli toparyň düzümi baradaky çözgüdi beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň örän möhüm pudaklarynyň biridigini aýdyp, şoňa görä-de, täze ýyly Mary we Lebap welaýatlaryna iş saparyndan başlandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýakyn wagtda ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna hem baryp görmegi göz öňünde tutýandygyny belläp, mähriban halkymyzyň bähbidine Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň ägirt uly gorlary bolan uglewodorod serişdelerini özleşdirmek üçin, ähli zerur şertleriň döredilýändigini we geljekde hem dörediljekdigini nygtady.

Milli Liderimiz Derweze sebitindäki gaz krateriniň ýangynyny söndürmek boýunça çäreleri görmegi tabşyrdy. Bu ýerde köp ýyllaryň dowamynda tebigy gazyň uly möçberi ýanyp dur, bu bolsa ekologiýa hem-de golaýyndaky ýaşaýan adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Mundan başga-da, eksport edip halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ep-esli möçberde girdeji alyp boljak çig malymyz ýitirilýär.

Döwlet Baştutanymyz bu meseläni çözmäge alymlary, eger gerek bolsa, daşary ýurtly geňeşdarlary hem çekmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýene-de bir uly maksatnamanyň üstünde işlemegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda biz mähriban Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny giňden belläp geçdik. Garaşsyzlyk biziň gazanan beýik üstünliklerimiziň binýadydyr. Geçen 30 ýylyň içinde ýurdumyzda örän köp işler bitirildi, taryhy taýdan şu gysga döwürde biz ägirt uly üstünlikleri gazandyk diýip, milli Liderimiz nygtady.

Umuman, biz Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanynda hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe giň gerimli durmuş, syýasy we ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirdik. Syýasy taýdan durnukly we agzybir jemgyýetimizde mähriban halkymyz öz bellän maksatlaryny ynamly amala aşyrdy diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de şeýlelikde, durnukly syýasy, ykdysady we durmuş taýdan ösüşi gazanmagyň başardandygyny belledi.

Biz döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýäris. Şoňa görä-de, indi biziň öňümizde şeýle uly wezipe durýar: biz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris hem-de düzmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz fewral aýynyň başynda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmegi teklip etdi. Mejlisde geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamasyna seretmeli we ony tassyklamaly. Şeýle hem 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemlerini jemläp, şu ýyl üçin wezipeleri kesgitlemeli diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli tabşyrygyna laýyklykda, 8-9-njy ýanwarda türkmen wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherine iş saparyny amala aşyrdy we şol ýerde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlary boýunça duşuşyklary geçirdi.

Umuman, “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary astynda başlanan 2022-nji ýylyň birinji iş hepdesiniň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň dünýä bileleşigi bilen işjeň hyzmatdaşlyk etmeginiň durnukly ulgamyny kemala getirmäge, milli ykdysadyýetimizi yzygiderli pugtalandyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine durmuşa geçirilýän özgertmelere gönükdirilen syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary barada hemmetaraplaýyn maglumat berdi.

(TDH)

10.01.2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 7-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. G.Mämmedowa milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, döwletimiziň hukuk we demokratik esaslaryny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi.

Mejlisiň iş toparlarynda hormatly Prezidentimiziň syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna hem-de ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnamalara laýyklykda birnäçe kanunlary we kadalaşdyryjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak dowam edýär. Şolaryň hatarynda notarial işi kadalaşdyrmaga, energiýany rejeli ulanmaga, ýerli öz-özüňi dolandyrylyşy kämilleşdirmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalary hem-de hereket edýän kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen bagly kanunlaryň taslamalary bar.

Döwlet maksatnamalaryndan gelip çykýan wezipelere laýyklykda, Mejlisiň 2022-nji ýyl üçin kanunçykaryjylyk işiniň meýilnamasy taýýarlanyldy.

Deputatlar döwletimiziň içeri we daşary syýasatyny, 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýen şygaryny wagyz etmek, kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmek boýunça işleri amala aşyrýarlar.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew Diýarymyzyň halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklaryny yzygiderli ösdürmek, durmuş ugurly döwlet syýasatyny üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça Mejlis, ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary, önümçilik kärhanalaryň hem-de ylmy edaralaryň hünärmenleri bilen bilelikde geçirilýän toplumlaýyn işler barada maglumat berdi.

Milli Liderimiziň baştutanlygynda türkmenistanlylaryň halkymyzyň erk-islegi bilen “Halkyň Arkadagly zamanasy” atlandyrylan şygar astynda geçýän 2022-nji ýyly uly ruhubelentlik bilen garşylandyklary bellenildi. Halk Maslahatynyň agzalary ajaýyp wakalar bilen baglylykda, maslahatlara we duşuşyklara gatnaşdylar hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kanunçykaryjylyk işini mundan beýläk-de döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny göz öňünde tutmak bilen alyp barmagyň möhümdigine ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetmiziň ähli pudaklaryny depginli ösdürmegiň we umuman, türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň bähbitlerine kanunçylyk binýadyny geljekde-de kämilleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz umumy ykrar edilen halkara hukuk resminamalarynyň üstünde düýpli işlemegiň, olary döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, milli kanunçylyk tejribesinde göz öňünde tutmagyň möhümdigini nygtady.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy, hususan-da, Türkmenistanyň ykdysadyýet, maliýe we bank toplumynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamalaryny ylalaşmak boýunça çäreler barada hasabat berdi.

Degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işi ýurdumyzda makroykdysady durnuklylygy üpjün etmek, sanly ykdysadyýeti ösdürmek, döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmagy dowam etmek, ýurdumyzyň, şol sanda sebitleriň durmuş-ykdysady ösüşini seljermek, maýa goýum syýasatyny kämilleşdirmek hem-de işjeňligi we netijeliligi artdyrmak, maliýe-ykdysady, býujet-salgyt, pul-karz syýasatlary babatda maslahatlary guramak bilen baglanyşykly wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

Bank we ätiýaçlandyryş hyzmatlarynyň, maliýe bazarlarynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, standartlaşdyryş ulgamyny ösdürmäge, milli statistika edaralarynyň işini kämilleşdirmäge, döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmaga, daşary ykdysady işleri ösdürmäge, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmäge, hususy telekeçiligi goldamaga we beýlekilere uly üns berilýär.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 12-nji martyndaky Karary bilen tassyklanylan Düzgünnama laýyklykda, Ýokary gözegçilik edarasynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasynyň taslamasy işlenip düzüldi, şol taslama döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişiniň barşyny gözegçilikde saklamagyň, döwrüň ýagdaýlaryny, sanly ykdysadyýetiň kemala getirilişini, şeýle hem bu ulgamda hereket edýän halkara ölçegleri göz öňünde tutup, orta möhletli geljek üçin pudaklary ösdürmegiň meýilnamalaryna düzedişleri girizmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak işini çaltlandyrmagyň wajypdygyny belläp, bu işleri alyp barmagyň ýurdumyzy ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de telekeçiligi depginli ýokarlandyrmaga ýardam bermäge gönükdirilendigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz bularyň ählisiniň türkmenistanlylaryň hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna oňyn täsir etjekdigini aýdyp, wise-premýere anyk görkezmeler berdi.

Döwlet Baştutanymyz Ýokary gözegçilik edarasynyň 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna ünsi çekip, bu ugurda öňde goýlan maksatlara ýetmek üçin anyk çäreleri durmuşa geçirmegiň möhümdigini belläp, wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumynda işleriň ýagdaýy, hususan-da, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda nebit önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Häzirki wagtda bu ýerde çig nebiti gaýtadan işlemek hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmek boýunça işler alnyp barylýar. Euro-6 standartlarynyň hil talaplaryna doly laýyk gelýän, ekologik taýdan has arassalygy bilen tapawutlanýan täze A-98 kysymly awtoulag benzini öndürilip başlandy.

Wise-premýer Niderlandlar Patyşalygynyň “Saybolt” kompaniýasynyň halkara barlaghanasynda geçirilen barlaglaryň netijesinde bu önümiň K5 ekologik talaplaryň we Euro-6 standartlarynyň kadalaryna laýyk gelýändigi barada kepilnamalaryň berlendigini habar berdi. Häzirki wagtda nebit önümleriniň täze görnüşi hökmünde “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy tarapyndan döwlet reýestrine girizmek hem-de laýyklyk sertifikatyny resmileşdirmek boýunça işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biridigini nygtady. Döwlet Baştutanymyz täze tehnologiýalaryň, nou-haularyň hem-de dünýäniň ösen tejribesiniň ornaşdyrylmagy netijesinde, ekologik taýdan arassa täze önümiň çykarylyp başlanandygy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul etdi hem-de munuň bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijesidigini aýratyn nygtady. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz türkmen topragynyň örän baý tebigy-çig mal serişdelerinden islegli önümleriň öndürilişiniň yzygiderli depginini belledi.

Milli Liderimiz Watanymyzyň iri nebitgaz känlerine eýedigini nazarda tutanyňda, ýurdumyzda ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek üçin hemme şertleriň döredilmelidigini nygtady.

Hususan-da, döwlet Baştutanymyz dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa önümleri öndürmek, önümçilige öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, uly tejribä we kuwwata eýe bolan meşhur daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk etmek ýaly ugurlara ünsi çekdi hem-de bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzda kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmek we azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça göz öňünde tutulan wezipeleri amala aşyrmak bilen bagly alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

«Ösümlikleri goramak hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. Bu maksatnamanyň çäklerinde amala aşyrylmaly çäreleriň ylmy esaslaryny işläp düzmek, ösümlikleri goramagyň agrotehniki, himiki we biologik usullaryny ulanmagy kämilleşdirmek, ösümlikleri goramagyň serişdelerini synagdan geçirmek we hasaba almak göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek, şol sanda daşary ýurt hyzmatdaşlar we halkara guramalar bilen ylmyň öňdebaryjy tejribeleri boýunça okuw maslahatlaryny geçirmek meýilleşdirilýär.

Ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň taslamasyna laýyklykda, ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň Meýilnamasyny kesgitlemek göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň garamagyna ýurdumyzda ösümlikleri kesellerden, zyýankeşlerden, haşal otlardan ygtybarly gorap saklamak we bu ugurda alnyp barylýan işleri kämilleşdirmek maksady bilen işlenilip taýýarlanylan Türkmenistanda ösümlikleri goramagyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň degişli taslamasy hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, soňky ýyllarda obasenagat toplumyny döwrebaplaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady, çünki bu toplum ykdysadyýetiň möhüm ugurlarynyň biri bolmak bilen, ýurdumyzy öňdebaryjy tehnologiýaly senagat taýdan ösen döwlete öwürmäge ýardam edýär.

Döwlet Baştutanymyz obasenagat toplumyna ýokary netijeli tehnologiýalary we öňdebaryjy ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary işjeň ornaşdyrmagyň möhümdigini nygtap, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän döwlet ekologiýa strategiýasynyň mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy üçin amatly şertleriň üpjün edilmegini, tebigy baýlyklary aýawly ulanyp, geljekki nesiller üçin saklanylmagyny, bu ulgamda sebit we halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini kesgitleýändigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen teklibiň örän wajypdygyny belläp, onuň ýene-de bir gezek seljerilmelidigini we degişli düzümler bilen ylalaşylmalydygyny aýdyp, wise-premýere möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek, öňdebaryjy tehnologiýalary we ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, suw serişdelerini rejeli ulanmak bilen baglanyşykly birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän polat armaturanyň ornuny tutýan kompozit gurluşyk armaturasynyň önümçiligini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alyp, ýurdumyzyň telekeçilerini goldamak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek boýunça toplumyň ministrlikleri tarapyndan degişli işler alnyp barylýar.

Aýna owuntyklaryndan gurluşykda ulanylýan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Algap” hususy kärhanasy bilen bilelikde döredilen “Senagattehnologiýalary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde önümiň nusgalyk tapgyry öndürilip, oňa degişli döwlet edaralaryndan hil, laýyklyk we howpsuzlyk güwänamalary alyndy.

Geljekde paýdarlar jemgyýeti tarapyndan polat görnüşiniň ornuny tutýan dürli ölçegdäki kompozit armaturasynyň önümçiligini has-da giňeltmek meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, bu pudaklar tarapyndan bazalt çig malyndan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça hem guramaçylyk işleri alnyp barylýar.

Döwrebap tehnologiýalary ulanmak arkaly kwars çägesinden aýna süýümini öndürmek we ondan polat armaturasynyň ýylda 15 müň tonnasynyň ýerini tutýan, dürli ölçegdäki kompozit gurluşyk armaturasyny öndürmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanda ýurdumyzyň sarp edijilerini daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler bilen doly üpjün etmäge ukyply kuwwatly önümçilik binýadyny döretmegiň wajypdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz ýerli çig maldan kompozit gurluşyk armaturasynyň nusgalary bilen tanşyp, ekologiýa taýdan arassalygy, ykdysady taýdan elýeterliligi bilen tapawutlanyp, bu önümçiligiň ýola goýulmagynyň daşary ýurtlardan getirilýän polat armaturasynyň möçberini azaltmaga hem-de täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berjekdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýerli çig maldan täze önümiň synag hökmünde çykarylandygy baradaky habary kanagatlanma bilen kabul edip, ugurdaş edaralar bilen bilelikde kompozit armaturasynyň berkligini synap görmegi hem-de ýokary hiliniň tassyklanan ýagdaýynda, onuň giň önümçiligini ýola goýmagy çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplumynda hem-de gurluşyk önümçiliginde bu işi utgaşdyrmak, onuň ylmy esaslandyrmasyny taýýarlamak barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklar berildi.

Milli Liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň öndürilişini artdyrmak syýasaty bilen baglylykda, ýurdumyzyň senagatynyň kuwwatyny yzygiderli pugtalandyrmagyň hem-de daşary ýurtlaryň harytlary bilen bäsdeşlige ukyply ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň önümçiliginiň artdyrylmagynyň ähmiýetini nygtap, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary, şol sanda bu işe döwlete dahylsyz ulgamyň wekillerini işjeň çekmek boýunça görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň arasynda serhetýaka söwdany ýola goýmak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer milli Liderimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, goňşy döwletler, hususan-da, Özbegistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek boýunça çäreleriň görülýändigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna resmi saparynyň dowamynda 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda gol çekilen serhetýaka Söwda merkezi, özara söwda we maýa goýumlar baradaky Ylalaşygy durmuşa geçirmek maksady bilen, ýurdumyzyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi garamagyndaky düzümler bilen bilelikde bu ugurda degişli işleri alyp barýar.

Şol sanda serhetýaka söwda zolagynyň, ugurdaş desgalaryň meýdanyny we ýerleşjek ýeriniň çäklerini kesgitlemek, olary ýerleşdirmegiň çyzgylaryny işläp taýýarlamak, halkara hem-de sebit lomaý söwdasy, harytlaryň geçişi, gözegçiligi baradaky düzgünler hakyndaky Tertibiň taslamalaryny milli kanunçylygymyza laýyklykda işläp düzmek hem-de beýlekiler göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu gün Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanan köptaraply gatnaşyklarynyň täze üstünliklere beslenendigini belledi.

Milli Liderimiz ýokary derejedäki duşuşyklaryň hem-de gepleşikleriň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň, geljegi uly meýilnamalaryň iki ýurduň arasyndaky syýasy, söwda-ykdysady we medeni hyzmatdaşlygy täze sepgitlere çykarmaga gönükdirilendigini nygtady.

Hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda özara söwdanyň görnüşlerini giňeltmek hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek wezipeleri durýar. Umuman, bu ulgamda hyzmatdaşlyk ähli babatda yzygiderli ösdürilýär diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Şunuň bilen baglylykda, bu babatda Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň çäklerindäki gatnaşyklara hem-de iki döwletiň işewür toparlarynyň wekilleriniň duşuşyklaryna uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Özbegistan bilen hyzmatdaşlyga onuň geljegi we häzirki mümkinçiliklerdir iki doganlyk halkyň arasyndaky taryhy gatnaşyklar nazara alnyp, möhüm ähmiýet berilýändigini nygtap, iki döwletiň arasynda serhetýaka söwdasyny ýola goýmak baradaky teklibi makullady hem-de wise-premýere bellenen meýilnamalaryň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa türkmen alabaýyny wasp edýän milli nagyşlary ylmy taýdan öwrenmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmen alabaýy” diýen kitaby itleriň şu tohumy bilen baglanyşykly taryhy wakalary hem-de milli medeni ýörelgeleri we däp-dessurlary ylmy taýdan yzygiderli öwrenmek üçin kuwwatly çeşme bolup hyzmat edýär.

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geçirilen arheologik barlaglaryň netijesinde taryhçylar türkmen alabaýynyň galdyran yzlaryny, şeýle hem onuň gadymy haly göllerindäki şekillerini ýüze çykardylar.

Wise-premýer slaýdlary peýdalanmak bilen, şonuň ýaly gölleriň biziň eýýamymyzdan öňki VII — V müňýyllyklara degişli birnäçesini görkezdi. Şolaryň hatarynda Gökdepe etrabynyň Gökdepe obasynyň töweregindäki gadymy daş asyryna degişli bolan Pessejikdepe ýadygärliginiň diwar bezeginde ýüze çykarylan byçgynyň dişiniň şekilinde setir bolup gidýän öýjagazlary suratlandyrýan “It ýatak” göli bar.

Häzirki wagtda bu gadymy nagşyň Ahal halylarynyň älem zolagynda çitilýändigi sebäpli, ol halkyň arasynda “Älem nagşy” diýlip hem atlandyrylýar. Balkan halylaryndaky gölüň bolsa bürgüdiň dyrnagyna meňzeýändigi sebäpli, ol “Dyrnakgöl” nagşy diýlip atlandyrylýar.

Türkmen alabaýyny wasp edýän ýene-de bir gadymy göl “Güjük yzy” gölüdir. Arheologik gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çägindäki IX — XIV asyrlara degişli Şähryslam ýadygärliginde türkmen alabaýynyň penjesiniň yzy ýüze çykaryldy. Gadymy ynanja görä, bu göl ynsanyň saglygyny we onuň öý-ojagyny, mal-mülküni dürli howplardan goraýar. Şol sebäpli, bu göli türkmeniň ak öýüniň gapysynyň iç ýüzünden asylýan eňsi halylarynda görmek bolýar.

Türkmen halylaryny, palaslary, keçeleri we beýleki nepis el işlerini bezeýän iň gadymy nagyşlaryň biri hem “Tazyguýruk” gölüdir. Ol halylaryň gyra nagyşlarynyň biri hökmünde gapynyň içki tarapynda asylýan haly önümleriniň merkezine çitilýän gölleriň gyralaryna jäheklenýär. Ata-babalarymyz bu göl gözden-dilden goraýar diýip hasap edipdirler.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde ýerleşýän, IX — XIV asyrlara degişli Şährihaýbar ýadygärliginde türkmen alymlary tarapyndan tazynyň guýrugynyň şekili çekilen şakäsäniň bölegi tapyldy. Munuň özi bu sebitde gadymy döwürlerden bäri türkmen alabaýynyň we awçy tazylarynyň ösdürilip ýetişdirilendigi baradaky çaklamany tassyklaýar.

Häzirki wagtda ýurdumyzyň muzeýlerinde türkmenleriň amaly sungatynyň, şeýle hem XIX — XX asyrlara degişli “It ýatak”, “Tazyguýruk”, “Güjük yzy” ýaly gadymy göller çitilen halylaryň we haly önümleriniň gadymy nusgalaryny gorap saklamak, öwrenmek hem-de giňden wagyz etmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar.

Bu ylmy işler türkmen alabaýynyň dünýädäki şan-şöhratyny has-da belende götermäge, itleriň bu tohumynyň galdyran taryhy yzlaryny ylmy taýdan has düýpli öwrenmäge hem-de ýaşlarymyzda milli mirasymyz babatynda düşünjeleriň baýlaşmagyna ýardam berer. Mundan başga-da, täze ylmy maglumatlar türkmen alabaý itlerini terbiýelemegiň we köpeltmegiň milli aýratynlyklary babatda hödürnamany ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna goşmak üçin taýýarlanýan maglumatlaryň üstüni ýetirer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen halkynyň taryhy-medeni mirasynyň has düýpli öwrenilmegine we aýawly goralyp saklanylmagyna hem-de ýaş nesle geçirilmegine ýardam berýän ylmy-barlaglaryň yzygiderli dowam etdirilmeginiň möhümdigini nygtady.

Ene-mamalarymyzyň dokan nepis haly göllerinde türkmen durmuşynyň ähli ugurlary beýan edilýär. Her bir milli nagyşda we gölde ata-babalarymyzyň pähimleri we toplan bilim-düşünjeleri jemlenendir, şoňa görä-de, biz olara hem-de umuman, tutuş taryhymyza sarpa goýmak bilen, özümize galdyrylan gymmatly mirasy geljekki nesillere ýetirmelidiris. Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, amaly sungatyň bu ugruny öwrenmek üçin ýokary okuw mekdepleriniň, aýratyn-da, ynsanperwer ugurly mekdepleriň okuw maksatnamasyna girizmegi, bu gymmatly mirasy gorap saklamak işlerine alymlary, şeýle hem Milli Geňeşiň agzalaryny çekmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz türkmen alabaýynyň waspyny ýetirýän maglumatlary giňden wagyz etmek maksady bilen, bu babatda wekilçilikli halkara maslahatynyň geçirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyna ünsi çekip, degişli ýolbaşçylara onuň dowamynda arheologiýa tapyndylary, şeýle hem türkmen alabaýynyň keşbi şekillendirilýän halylaryň we haly önümleriniň nagyşlary hem-de gölleri bilen jemgyýetçiligi tanyşdyrmak barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew 2024-nji ýylda Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna ýurdumyzyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamagyň we olaryň gatnaşmagynyň meseleleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goldaw bermegi netijesinde, ýurdumyzda ilaty sagdyn durmuş ýörelgesine çekmek, döwlet derejesinde bedenterbiýäni we sporty goldamak, wagyz etmek hem-de ösdürmek, ony dünýä derejesine çykarmak boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejeli türgenleri taýýarlamaga uly ähmiýet berilýär.

Gysga döwrüň içinde Türkmenistan dünýä we yklym derejesindäki möhüm halkara ýaryşlaryň geçirilýän merkezine öwrüldi. Milli Liderimiziň sport arkaly parahatçylygy we dostlugy pugtalandyrýan nusgalyk başlangyçlary bilen Halkara Olimpiýa komiteti, Aziýanyň Olimpiýa geňeşi ýaly iri halkara sport guramalary bilen işjeň hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.

Tokio — 2020 Olimpiýa oýunlarynyň tejribesinden ugur alyp, 2024-nji ýylda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa hem-de XVII Paralimpiýa oýunlaryna Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlaryny taýýarlamak we olaryň bu halkara sport ýaryşlaryna gatnaşmagy, milli ýygyndy toparlary toplumlaýyn esasda taýýarlamak boýunça maksatnamany hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasyny taýýarlamak göz öňünde tutulýar.

Wise-premýeriň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň türgenlerini taýýarlamak we olaryň ussatlygyny kämilleşdirmek hem-de ýokary netije gazanmaklary üçin zerur şertler döredilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, parahatçylygy we abadançylygy alamatlandyrýan sport toýuna — Parižde geçiriljek Tomusky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryna ykjam taýýarlyk görmegiň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça geçirilýän işleriň wajypdygy bellenildi. Häzirki döwrüň şertlerine laýyklykda, sport parahatçylygyň ilçisi hem-de halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr. Geçen ýylyň ýanwarynda tassyklanan Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasy hem şuňa gönükdirilendir. Bu maksatnamanyň esasy ugry ýokary derejeli türgenleri, ussat tälimçileri we beýleki ugurdaş hünärmenleri taýýarlamakdan ybaratdyr.

Bu gün dünýä derejesindäki uly ýaryşlarda Türkmenistana mynasyp wekilçilik edýän hem-de ýurdumyzyň sport abraýynyň pugtalandyrylmagyna mynasyp goşant goşýan ýaş we zehinli türgenleriň ýeňişleri milli sport ulgamynda özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen teklipleri makullap, biziň türgenlerimiziň mundan beýläk-de ata Watanymyzyň sport abraýyny mynasyp gorajakdygyna, özleriniň ussatlygy bilen Olimpiýa hereketiniň belent ýörelgelerini berkarar etjekdigine ynam bildirdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri-de döwlet dolandyryş ulgamyna we milli ykdysadyýetimiziň dürli ugurlaryna innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr. Bu babatda «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» hem-de «Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Döwlet maksatnamasy» ýurdumyzda geçirilýän degişli işleriň anyk maksatlaryny kesgitleýär.

Dünýä derejesinde sanlylaşdyrmak ugrunda öňdebaryjy halkara gurama hökmünde Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasy bolan Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi (HEB) çykyş edýär.

Muňa mysal hökmünde, hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň ilkinji “TürkmenÄlem 52oE” aragatnaşyk emeli hemrasynyň älem giňişliginde üstünlikli ýerleşdirilendigini görkezmek bolar.

Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ösdürmek maksady bilen, Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen birnäçe anyk ugurlarda hyzmatdaşlyk etmek teklip edilýär.

Hususan-da, kiberhowpsuzlygy berkitmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýändigini nazara almak bilen, Türkmenistanyň Milli kiberhowpsuzlyk strategiýasynyň hem-de Hereketler meýilnamasynyň taslamalaryny taýýarlamak teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň birinji ýarymynda HEB bilen Türkmenistanyň degişli döwlet edaralarynyň arasynda olaryň işini kämilleşdirmek meseleleri boýunça yzygiderli maslahatlaşmalary geçirmek, milli kiberhowpsuzlyk türgenleşiklerini guramak hem-de sebit derejesinde geçirilýän kibertürgenleşiklere gatnaşmak, ilatyň arasynda kiberhowpsuzlyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerini geçirmek teklip edilýär. Munuň özi ýurdumyzyň Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi tarapyndan dolandyrylýan Global kiberhowpsuzlyk indeksi boýunça tutýan ornuny ýokarlandyrmaga ýardam eder.

Şunuň bilen baglylykda, “Elektron hökümetiň” ýola goýulmagy milli ykdysadyýetimiziň sanly ulgama geçirilmeginiň esasy ugry bolup durýar. Birleşigiň bu babatda toplan tejribesine esaslanyp, 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde HEB-niň hünärmenleriniň gatnaşmagynda pudagara duşuşyklary geçirmek meýilleşdirilýär.

2012-nji ýydan bäri dünýä derejesinde sanly ulgam we innowasion tehnologiýalar boýunça bilimi ýokarlandyrmak babatda Halkara elektroaragatnaşyk birleşiginiň akademiýasy hem hereket edýär. Akademiýa tarapyndan amala aşyrylýan “Sanly özgeriş merkezleri” taslamasynyň çäklerinde ýurdumyzyň degişli hünärmenleri, tehniki işgärleri we talyplary üçin aýratyn okuw maksatnamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. Bu maksatnama halkara maglumat, kommunikasiýa we aragatnaşyk ulgamlarynda dünýä derejesinde toplanan tejribe bilen tanyşmak we döwletimizde ornaşdyrmak üçin okuw çärelerini öz içine alar.

Ýokarda aýdylanlary nazara alyp, wise-premýer, daşary işler ministri Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin 2022-nji ýylyň iş meýilnamasynyň taýýarlanylmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu meseläniň örän möhümdigini hem-de sanlylaşdyrmak ulgamynda döwlet syýasaty bilen baglydygyny nygtady.

Innowasion ösüş ýoluna düşen ýurdumyz döwrüň talaplaryna laýyklykda, örän wajyp wezipeleri öz öňünde goýýar. Şolaryň hatarynda öňdebaryjy maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny işjeň ornaşdyrmak we kiberhowpsuzlygy üpjün etmek wezipeleri bar.

Milli Liderimiz Halkara elektroaragatnaşyk birleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça beýan edilen teklipleri makullap, bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz 8-9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetini Eýran Yslam Respublikasyna gulluk iş saparyna ibermek baradaky Buýruga gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly wise-premýere, daşary işler ministrine iberdi hem-de şol ýerde syýasy we ykdysady meseleler boýunça netijeli gepleşikleri geçirmek barada degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow milli kanunçylygymyzy kämilleşdirmek boýunça ýurdumyzyň adalat edaralarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bu işler hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda hukuk ulgamynyň edaralarynyň işini düzgünleşdirmek boýunça öňde goýan wezipelerine laýyklykda, milli kanunçykaryjylyk tejribesi we halkara hukugyň kadalary esasynda geçirilýär.

Mundan başga-da, döwlet edaralaryny, jemgyýetçilik guramalaryny we eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalaryny hukuk taýdan goldamak maksady bilen, kanunçylykda bellenen tertipde raýatlardan, edaralardan, guramalardan hem-de kärhanalardan gelip gowuşýan kanunçylygy düşündirmek baradaky ýüztutmalara garalýar.

Häzirki wagtda Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň resmi web-saýty işe girizildi. Gulluk tarapyndan berilýän hukuk hyzmatlarynyň käbirlerini onlaýn görnüşde ýerine ýetirmäge we berilýän hukuk hyzmatlary üçin tölegleri onlaýn görnüşde almaga mümkinçilik berýän elektron programma işlenip taýýarlanyldy hem-de ulanyşa girizildi.

Türkmenistanyň halkara abraýynyň hem-de ykdysady bähbitleriniň ygtybarly goragyny üpjün etmek maksady bilen, halkara hukuk meseleleri boýunça hukukçylary taýýarlamak babatda degişli okuw meýilnamalary yzygiderli esasda kämilleşdirilýär we okuwlar guralýar. Şeýle hem Türkmenistanyň degişli pudak edaralarynyň hünärmenleriniň we hukukçylarynyň hünär derejesini ýokarlandyrmak hem-de täze hukuk edebiýatlaryny neşir etmek boýunça häzirki zaman usulyýet gollanmalary işlenip taýýarlanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu ugurda mundan beýläk-de işleri alyp barmagyň wajypdygyny nygtady. Adalat ministrliginiň işini kämilleşdirmek boýunça netijeli çäreler görülmelidir, sanly ulgamyň mümkinçiligini giňden ulanmak hem-de ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň öňdebaryjy häzirki zaman programmalaryny ornaşdyrmak zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Awiasiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnamany tassyklamak baradaky» Kararyň taslamasy boýunça hasabat berdi.

“Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek maksady bilen, şeýle hem “Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýynda çykaran Kararyna laýyklykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Adalat ministrligi bilen bilelikde degişli Düzgünnamanyň taslamasyny taýýarlandygy habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, awiasiýanyň dolandyryş ulgamyna häzirki zaman usullaryny, menejmenti giňden ornaşdyrmak baradaky meselelere ünsi çekdi. Munuň özi häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary bilen şertlenendir hem-de öňde goýlan wezipeleri babatda döwlet düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň möhüm ugrudyr.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz hödürlenen resminama gol çekdi hem-de ony sanly ulgam arkaly Agentligiň ýolbaşçysyna iberip, onuň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek barada degişli görkezmeleri berdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda pudaklary sanly ulgama geçirmek işini çaltlandyrmagyň hem-de ilat üçin radio alyp eşitdiriş ulgamyny gowulandyrmagyň zerurdygyny aýdyp, agentligiň ýolbaşçysyna ýagdaýlary seljermegi we işleri talabalaýyk ýola goýmak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň başlygy H.Hudaýgulyýewe berk käýinç yglan edip, degişli Buýruga gol çekdi hem-de resminamany sanly ulgam arkaly agentligiň Baş direktoryna iberdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň jemini jemläp, hökümetiň agzalarynyň ünsüni olaryň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere çekdi.

Şu ýyl biz köp sanly iri desgalary ulanmaga bermeli. Şolaryň arasynda biziň üçin uly we möhüm bolan Ahal welaýatynyň edara ediş merkezi hem bar. Bu ýerde işler tamamlanyp barýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şoňa görä-de, göz öňünde tutulan işleri bellenen möhletde hem-de ýokary hilli tamamlamak maksady bilen, milli Liderimiz ýüze çykýan soraglara gyssagly seretmek we çözmek üçin, bu ýerde her hepdede maslahat geçirmegi degişli ýolbaşçylara tabşyrdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz toparyň ýolbaşçylygyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Ahal welaýaty boýunça jogapkär edilip bellenen orunbasary Ç.Gylyjowy, toparyň agzalygyna bu ýerde alnyp barylýan işleriň maliýe tarapyna jogap berýän S.Berdimuhamedowy hem-de gurluşyk işlerine jogap berýän Ç.Purçekowy belleýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýüze çykýan soraglary çözmek üçin toparyň agzalarynyň maslahata islendik ýolbaşçyny çagyryp biljekdigini, eger, wagt tapsa, özüniň hem birnäçe maslahatlara gatnaşjakdygyny belläp, indiki hepdeden işe başlamagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz ýangyç-energetika toplumynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň örän möhüm pudaklarynyň biridigini aýdyp, şoňa görä-de, täze ýyly Mary we Lebap welaýatlaryna iş saparyndan başlandygyny belledi. Nebitgaz toplumynyň bu welaýatlarda zähmet çekýän işgärleri, daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyp, önümçilik maslahatlaryny geçirdik. Nebitgazly täze ýataklary özleşdirmegiň taslamalary bilen tanyşdym diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýakyn wagtda ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna hem baryp görmegi göz öňünde tutýandygyny belläp, mähriban halkymyzyň bähbidine Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň ägirt uly gorlary bolan uglewodorod serişdelerini özleşdirmek üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini we geljekde hem dörediljekdigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ş.Abdrahmanowa ýüzlenip, indi uzak ýyllardan bäri, Derweze sebitinde köp möçberde tebigy gazyň ýanyp durandygyny, bu ýagdaýyň ekologiýa, şeýle hem golaýynda ýaşaýan adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýändigini aýtdy.

Galyberse-de, biz eksport edip, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagy üçin ep-esli möçberde girdeji aljak çig malymyzy ýitirýäris diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we wise-premýere alymlary ýygnap, eger gerek bolsa, daşary ýurtly geňeşdarlary hem çekip, bu ýangyny söndürmegiň çözgüdini tapmagy tabşyrdy. Tebigy gazy peýdalanjak ýerimizi bolsa özümiz taparys diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýene-de bir uly maksatnamanyň üstünde işlemegiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda biz mähriban Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny giňden belläp geçdik. Garaşsyzlyk bolsa biziň gazanan beýik üstünliklerimiziň binýadydyr. Geçen otuz ýylyň içinde ýurdumyzda örän köp işler bitirildi, taryhy taýdan şu gysga döwürde biz ägirt uly üstünlikleri gazandyk.

Men häzir garaşsyz ösüşiň geçen 30 ýylynda ýeten sepgitlerimizi gaýtalap durjak däl. Bu soraglara biz ýakynda Halk Maslahatynyň mejlisinde jikme-jik seretdik diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Diňe bir zady aýdaýyn: Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soňky çylşyrymly döwre, geçiren ähli kynçylyklarymyza garamazdan, bize demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny döretmek hem-de kämilleşdirmek başartdy diýip, milli Liderimiz belledi. Şu döwürde biz döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşyny döretdik. Ýyllarboýy toplan tejribämize daýanyp, döwlet institutlaryny kämil ýagdaýa getirdik. Milli ykdysadyýetimizi yzygiderli döwrebaplaşdyryp, dünýä bileleşiginde Garaşsyz döwletimiziň tutýan ornuny berkitdik.

Umuman, biz Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamanynda hem-de Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe giň gerimli durmuş, syýasy we ykdysady özgertmeleri durmuşa geçirdik. Syýasy taýdan durnukly we agzybir jemgyýetimizde mähriban halkymyz öz bellän maksatlaryny ynamly amala aşyrdy diýip döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we şeýlelikde, durnukly syýasy, ykdysady we durmuş taýdan ösüşi gazanmagyň başardandygyny belledi.

Biz döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýäris. Şoňa görä-de, indi biziň öňümizde şeýle uly wezipe durýar: biz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris hem-de düzmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz fewral aýynyň başynda Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmegi teklip etdi. Mejlisde geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösdürmegiň Maksatnamasyna seretmeli we ony tassyklamaly. Şeýle hem 2021-nji ýylda alnyp barlan işleriň jemlerini jemläp, şu ýyl üçin wezipeleri kesgitlemeli diýip hormatly Prezidentimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek bilen bagly ähli işleri umumy utgaşdyrmagy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewe tabşyrdy.

Şeýle hem milli Liderimiz Hökümetiň ähli agzalaryna Halk Maslahatynyň bu mejlisine gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Mejlisde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

08.01.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Aşgabat, 6-njy ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçeni kabul etdi.

Milli Liderimiz we dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili birek-biregi şu gün bellenilýän Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutladylar.

Diplomat duşuşmaga wagt tapandygy we ýüzbe-ýüz söhbetdeşlikde döwletara hyzmatdaşlygyň käbir ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň döwlet Baştutanymyza mähirli salamyny, Türkmenistan bilen Hytaýyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag hatyny gowşurdy. Dostlukly ýurduň Baştutany hatynda ähli türkmen halkyna parahatçylyk, durnuklylyk we abadançylyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi. Şeýle hem milli Liderimize Pekinde geçiriljek XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga resmi diplomatik çakylyk haty gowşuryldy.

Çakylyk hatynda, hususan-da: “Hytaý tarapy 2022-nji ýylyň 4 — 20-nji fewraly aralygynda Pekinde Gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirer. Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýokary derejesini we iki ýurduň döwlet Baştutanlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň dostlukly häsiýete eýedigini nazara almak bilen, hytaý tarapy Türkmenistanyň hormatly Prezidenti jenap Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhamedowy Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň Pekinde geçiriljek açylyş dabarasyna gatnaşmaga çagyrýar” diýlip bellenilýär.

Diplomat Hytaýyň Hökümetiniň häzirki döwürde Merkezi Aziýa sebitinde möhüm orny eýeleýän we halkara syýasatyň esasy ugurlarynda sebit hem-de sebitara gatnaşyklaryň netijeli nusgasyny ýola goýmaga oňyn çemeleşmäni görkezýän, şeýle hem Hytaýyň strategik hyzmatdaşy bolan Türkmenistan bilen köpýyllyk netijeli gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dostlukly döwletiň Baştutanyna iň gowy arzuwlaryny aýtdy we Türkmenistan bilen HHR-iň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlag hatyny ilçä gowşurdy hem-de Hytaýyň Liderine Pekinde geçiriljek XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga iberen çakylygy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiz häzirki döwürde dünýäde halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hökmünde ykrar edilen sportuň ynanyşmak, birek-birege hormat goýmak, düşünişmek ýagdaýynyň kemala gelmeginiň wajyp şertidigini belledi hem-de şeýle ähmiýetli çäräniň geçirilmeginiň sporta parahatçylygy pugtalandyrmakda, halklaryň arasynda dostluk we birek-birege düşünişmek gatnaşyklaryny ösdürmekde uly ornuň degişlidiginiň nobatdaky beýanydygyny nygtady.

Ýokary derejedäki ýaryşlaryň guralmagy türgenler we millionlarça adamlar üçin özboluşly baýramçylykdyr. Dünýäniň onlarça döwletleriniň ilaty ýaryşyň geçişine tomaşa eder. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň 2008-nji ýylyň awgust aýynda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen XXIX Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Pekine bolan saparyny aýratyn ruhubelentlik bilen ýatlaýandygyny belledi.

Ýurdumyzda hem bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Raýatlaryň ruhy we beden taýdan sazlaşykly ösüşiniň üpjün edilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli geçirilmegi Türkmenistanyň halkara sport hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de ösdürmekde, dünýäniň olimpiýa hereketiniň asylly maksatlarynydyr ýörelgelerini pugtalandyrmakda ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny dünýä äşgär etdi diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de Aşgabat Aziadasyna diňe bir Aziýa ýurtlarynyň däl, eýsem, Okeaniýa ýurtlarynyň Milli olimpiýa komitetleriniň türgenleriniň gatnaşmagynyň Merkezi Aziýanyň taryhynda şeýle derejedäki halkara ýaryşlaryň ilkinjisine öwrülendigini aýtdy.

Bäsleşiklere hytaýly türgenleriň köp sanlysynyň gatnaşandygyny we olaryň üstünlikli çykyş edip, dürli derejedäki medallaryň 100-e golaýyna mynasyp bolandygyny bellemek ýakymlydyr.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri barada aýdyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün, 6-njy ýanwarda iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlanyna 30 ýyl dolýandygyny belledi.

Milli Liderimiz Hytaýyň Garaşsyz Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýan ilkinji döwletleriň biridiginiň çuňňur mana eýedigini aýdyp, şu döwürde deňhukuklylyk, özara bähbitli, birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak esasynda ýola goýulýan ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklaryň iki ýurduň halklarynyň bähbidine işjeň ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi.

2013-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň we Hytaýyň strategik hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakynda Bilelikdäki Jarnama gol çekilip, döwletara gatnaşyklaryň täze, ýokary derejesine çykyldy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň halkara ýagdaýa we daşarky täsire bagly däldigini belledi. Bu biziň gatnaşyklarymyzyň häsiýetini kesgitleýän taryhy pursatdyr. Munuň özi iki ýurduň gatnaşyklarynyň oňyn geljeginiň bardygyny äşgär edýär.

Döwlet Baştutanymyz dostlukly ýurt bilen gatnaşyklaryň yzygiderli berkidilýändigini belläp, onuň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugrudygyna ünsi çekdi. Hytaý biziň dostumyzdyr, ygtybarly hyzmatdaşymyzdyr.

Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň halkara guramalaryň çäklerinde ýola goýulýan netijeli hyzmatdaşlyk bilen üstüniň ýetirilýändigi bellenildi. Şunda Hytaý tarapyna ýurdumyzyň Bitaraplyk derejesine hem-de biziň halkara başlangyçlarymyza, tekliplerimize goldaw berýändigi üçin minnetdarlyk bildirildi.

Duşuşygyň dowamynda iki ýurduň köp ýyllaryň dowamynda ykdysadyýetiň esasy pudaklarynda, şol sanda energetika, ulag we kommunikasiýa, dokma hem-de himiýa senagaty ýaly möhüm ugurlarda üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigi nygtaldy. Nebitgaz pudagy däp bolan ykdysady gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň biridir. Onda birnäçe bilelikdäki wajyp taslamalar durmuşa geçirildi. Bu gün türkmen tebigy gazy ugradylýan Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi netijeli hereket edýär.

Şol bir wagtyň özünde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleriniň köpdügine ünsi çekip, şunda özara bähbitli täze ugurlary bilelikde işläp taýýarlamagyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý komitetine, şeýle hem onuň kiçi komitetlerine möhüm ornuň degişlidigi nygtaldy. Bu düzümleriň netijeli işi ykdysady we maýa goýum gatnaşyklarynyň täze ugurlarynyň ýüze çykarylmagyna kömek edýär.

Bilelikdäki iş boýunça oňyn tejribe toplanan medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga türkmen-hytaý gatnaşyklarynda möhüm orun degişlidir. Milli Liderimiziň aýdyşy ýaly, ylym, bilim, medeniýet we sungat ugurlarynda oňyn gatnaşyklar ýola goýuldy. Bu gatnaşyklar iki ýurduň halklarynyň dostlukly hyzmatdaşlygy esasynda yzygiderli berkidilýär.

Biz köptaraply türkmen-hytaý gatnaşyklaryny iki döwletiň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm ugurlaryny hem-de halklaryň köpasyrlyk dostluk gatnaşyklaryny nazara alyp, uzak möhletleýin we birek-birege hormat goýmak esasynda mundan beýläk-de giňeltmäge gyzyklanma bildirýäris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi hem-de Hytaýyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçene özara bähbitli döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmäge we ösdürmäge gönükdirilen jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine we HHR-iň Döwlet Geňeşiniň Premýeri Li Kesýana berk jan saglyk, üstünlikler, Hytaýyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, gülläp ösüş, rowaçlyk arzuw etdi.

Hoşniýetli sözler we beren maslahatlary üçin hoşallyk bildirip, diplomat “Halkyň Arkadagly zamanasy” şygary bilen geçjek 2022-nji ýylda milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Türkmenistanyň has-da uly üstünlikleri gazanjakdygyna ynam bildirdi.

Hytaýda dostlukly döwletiň ýeten derejesine uly gyzyklanma bildirilýändigini nygtap, Sýan Naýçen ynanyşmak esasynda ýola goýulýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we iki ýurduň halklarynyň bähbidine täze, özara bähbitli bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçiriljekdigine ynam bildirdi.

07.01.2022
Nebitgaz pudagyny köptaraply ösdürmegiň maksady Türkmenistanyň ykdysady we eksport kuwwatyny artdyrmakdyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Lebap welaýatyna iş sapary

Türkmenabat, 5-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna guralan saparyň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow, ýangyç-energetika toplumynyň ýolbaşçylarydyr hünärmenleri, Türkmenistan bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýän Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) wekilleri hem-de Lebap welaýatynyň häkimi gatnaşdylar.

Iş maslahatynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, pudaga häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny ornaşdyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň möhümdigine ünsi çekip, maksatnamada esasy ugurlaryň kesgitlenendigini belledi. Olar toplumy senagatlaşdyrmakdan, ýagny täze nebitgaz känlerini tapmakdan we olary senagat taýdan özleşdirmekden ybaratdyr.

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ilatynyň we täze ýaşaýyş toplumlarynyň artýandygyny nazara alyp, içerki sarp edijileri degişli önümler bilen doly üpjün etmek, şeýle hem nebitgaz senagatynyň eksport kuwwatlyklaryny artdyrmak maksatnamanyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatynyň dowamynda hut şu ugurlaryň ara alyp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy we şu günki maslahata hormatly myhmanlaryň, ýagny ýurdumyzyň ozaldan gelýän hyzmatdaşy bolan Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşýandygyny, olaryň hem pikirleriniň diňleniljekdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda durmuşa geçirilýän oňyn energetika syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz pudagynyň sazlaşykly ösüş ýoluna düşendigini belledi. Täze baý gorlary bolan känler açylyp ulanmaga berilýär, nebitgaz önümlerini gaýtadan işleýän kuwwatlyklar döredilýär, şol bir wagtyň özünde halkara ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar diýip, milli Liderimiz belledi we ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işler barada hasabat bermek üçin «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň direktory B.Pirnyýazowa söz berdi.

Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň ýolbaşçysy häzirki döwürde döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, şol sanda Lebap welaýatynyň çäklerindäki känleriň önüm berijiligini, geljegi uly hasaplanylýan guýularyň işini ylmy esasda öwrenmek, alnan barlag işleriniň netijelerini seljermek boýunça işleriň tassyklanylan meýilnama esasynda dowam edýändigi barada hasabat berdi.

Şunuň bilen birlikde, alymlar tarapyndan degişli ugurlar boýunça ösen tejribäni öwrenmek, institutyň işine täzeçil tehnologiýalary, sanly ulgamy ornaşdyrmak, şeýle hem pudagyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge ukyply hünärmenleri taýýarlamak meselelerine möhüm üns berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň okgunly ösdürilmegine ugurdaş ylmy institutlaryň ýerine ýetirýän ylmy-barlag işlerine, olaryň öňe sürýän ylmy başlangyçlaryna möhüm ornuň degişlidigini belläp, bu işleriň talabalaýyk derejede ösdürilmelidigine ünsi çekdi. Şunlukda, innowasion tehnologiýalar işjeň ulanylyp, düzümi has-da ösdürmek üçin zerur bolan ylmy çözgütleriň kabul edilmelidigini aýtdy we bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçysy M.Rozyýew Lebap welaýatynyň çäklerinde geçirilen geofiziki barlaglaryň netijeleri hem-de döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde barlag-gözleg buraw işlerini geçirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hususan-da, milli Liderimiziň ýerasty baýlyklary gözlemek we ýüze çykarmak babatda döredip berýän şertleri esasynda korporasiýa tarapyndan «Malaý» gaz käninde hem-de «Demirgazyk Derwüş» meýdançasynda gazy gözlemek boýunça alnyp barylýan geologik-gözleg işleri barada habar berildi.

Döwlet Baştutanymyzyň 2D we 3D seýsmiki gözlegler esasynda täze ýataklary ýüze çykarmak barada ozal beren tabşyryklary boýunça Lebap welaýatynda ýerleşýän «Malaý» we «Naýyp» gaz känlerine ýanaşyk ýerlerde geofiziki işler geçirildi. Netijede, «Demirgazyk Derwüş» we «Malaý» käniniň aşaky gatlaklarynda täze gümmez ýüze çykaryldy.

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan «Malaý» gaz käninde çuňlugy 4000 metr we «Demirgazyk Derwüş» meýdançasynda çuňlugy 3200 metr bolan gözleg we barlag guýularyny gazmagyň meýilleşdirilýändigi barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, şol sanda Lebap welaýatynda barlag-gözleg buraw işlerini geçirmek üçin hemme şertleriň döredilendigini belläp, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de maksatnamalaýyn esasda dowam etmegi tabşyrdy. Bu işler ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde esasy orunlaryň birini eýeleýän nebitgaz pudagynyň önümçilik görkezijileriniň durnukly artdyrylmagyny üpjün etmäge gönükdirilendir diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de birnäçe degişli görkezmeleri berdi.

Soňra «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçysy B.Amanow milli Liderimiziň Lebap welaýatyna bolan iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Konserniň Lebap welaýatyndaky Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň Bagajanyň kükürtli gazy arassalaýan we suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasyny doly kuwwatlygynda işletmek üçin zerur bolan işleri ýerine ýetirmek meýilleşdirilýär. Göz öňünde tutulan işleriň geçirilmegi netijesinde, gaz kondensatynyň, suwuklandyrylan gazyň möçberiniň artdyrylmagy, şeýle hem tebigy gazyň bir gije-gündizde 2 million kub metr goşmaça möçberini çykarmak maksat edinilýär.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde nebitgaz senagatyny döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürmek we sebitiň energetika howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça möhüm wezipeleriň durýandygyna ünsi çekdi. Milli Liderimiz türkmen tebigy gazynyň çykarylýan möçberlerini artdyrmak hem-de onuň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi hem-de bu babatda konserniň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda, ýakyn geljek ýyllarda Mary we Lebap welaýatlarynda tebigy gazyň goşmaça möçberlerini çykarmak barada «Türkmengaz» döwlet konserni, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag instituty tarapyndan degişli işleriň geçirilendigi we geljekde hem bu ugurda zerur işleriň geçiriljekdigi barada hasabat berdi.

Mundan başga-da, Bagajanyň kükürtli gazy arassalaýan we suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasyny doly kuwwatynda işletmek arkaly gaz kondensatynyň, suwuklandyrylan gazyň önümçiligini artdyrmak hem-de tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak meýilleşdirilýär.

Wise-premýer milli Liderimiziň tagallasy netijesinde, «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan degişli işleriň geçiriljekdigini habar berdi. Şeýle hem geologik maglumatlara esaslanyp, täze ýüze çykarylan we baý gorlary bolan känleriň senagat taýdan özleşdirilmegi netijesinde ýurdumyzyň tebigy gaz gorlarynyň möçberleri has-da artar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz pudagyny ösdürmegiň, şol sanda gazylyp alynýan tebigy çig mal önümleriniň möçberini hem-de nebiti we gazy gaýtadan işlemek arkaly öndürilýän önümleriň görnüşlerinidir mukdaryny artdyrmagyň hasabyna ösdürmegiň möhüm wezipeleriň biridigini nygtady hem-de bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň pudaklaýyn düzümleriniň ýolbaşçylary degişli ugurlarda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada hasabat berdiler.

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, şol sanda Lebap welaýatynyň çäginde bar bolan känlerden alynýan tebigy gazyň mukdaryny artdyrmak, pudagyň gaýtadan işleýän senagatyny ösdürmek, oňa häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalaryny, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada giňişleýin maglumatlar berildi. Şol bir wagtyň özünde hereket edýän guýularyň önüm berşini ýokarlandyrmak hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary ulanmak arkaly täze guýulary özleşdirmek boýunça toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

Hasabatyň çäklerinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýerine ýetirilýän işler barasynda, şol sanda şonuň bilen baglylykda «Galkynyş» gaz känini özleşdirmek boýunça işleriň alnyp barylýandygy barada habar berildi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmak boýunça degişli ugurlar we halkara düzümler bilen bilelikde zerur işler geçirilýär. Munuň özi öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilýändigini görkezýär.

Ýangyç-energetika toplumynyň pudaklaýyn düzümleriniň hünärmenleri häzirki döwürde nebitgaz känleriniň öndürijiligini ýokarlandyrmak hem-de geljegi uly täze uglewodorod serişdelerine baý bolan känleri gözläp tapmak we ýüze çykarmak, olary senagat taýdan özleşdirmek ugrunda häzirki zaman ylmyna esaslanýan işleriň alnyp barylýandygyny bellediler.

Toplumda alnyp barylýan hemmetaraplaýyn işler döwlet Baştutanymyzyň pudagyň kuwwatyny artdyrmak, onuň düzümlerine innowasion sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça öňde goýýan wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönükdirilýär.

Iş maslahatynyň dowamynda tebigy gaza we gaz kondensatyna baý gorlary bolan täze guýulary taýýarlamak maksady bilen, käbir meýdançalarda häzirki zaman ylmyna esaslanýan gözleg işleriniň geçirilýändigi barada hasabat berildi. Ozal bar bolan maglumatlary täzeden seljermegiň netijesinde ýüze çykarylan känlerde hem-de meýdançalarda gözleg guýularyny burawlamak amala aşyrylýar.

Nebitgaz senagatyny ösdürmek baradaky uzak möhletleýin maksatnamany durmuşa geçirmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler baradaky maglumatlar berlen hasabatlaryň özenini düzdi. Şunuň bilen baglylykda, uglewodorod çig malyny netijeli gaýtadan işlemek, dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply önümleriň mukdaryny artdyrmak hem-de şolaryň görnüşlerini giňeltmek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp hem-de iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzda uglewodorod serişdeleriniň bar bolan ägirt uly gorlaryny özleşdirmek hem-de halkymyzyň we dünýä halklarynyň bähbidine ulanmak üçin zerur şertleriň döredilýändigini belledi, hususan-da, daşary ýurt maýadarlary üçin hyzmatdaşlyga kanunçylyk, maliýe-ykdysady taýdan amatly şertler üpjün edilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň dünýäde iri energetika döwleti hökmünde ykrar edilmegine ýardam berýär diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, taryh üçin uzak bolmadyk döwrüň içinde türkmen tebigy gazyny dünýä bazarlaryna diwersifikasiýa ýoly bilen çykarmak boýunça ägirt uly işler amala aşyryldy. Häzirki döwürde hem bu hyzmatdaşlyk oýlanyşykly, işjeň we maksada okgunly alnyp barylýar. Bu ugurda dünýäniň birnäçe döwletleri we iri kompaniýalary bilen netijeli işler ýola goýulýar.

Döwlet Baştutanymyz sözüni dowam edip, şol hyzmatdaşlaryň arasynda Hytaý Halk Respublikasynyň aýratyn möhüm ornunyň bardygyny belledi. Türkmenistan bilen Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň arasynda tebigy gaz ulgamynda ýola goýlan hyzmatdaşlyk özüniň netijeli we özara bähbitli häsiýeti bilen tapawutlanýar. Geçen ýyllaryň dowamynda biziň bilelikde amala aşyran taslamalarymyz häzirki wagtda halklarymyzyň bähbidine hyzmat edýär diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy jenap Si Szinpine ikitaraplaýyn gatnaşyklary berkitmäge, hususan-da, ýurtlarymyzyň arasynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşýan uly şahsy goşandy üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň ýolbaşçylaryna we ýurdumyzda iş alyp barýan ähli wekillerine hem işjeň gatnaşyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow strategik häsiýetli türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň geljekde hem uzak möhletleýin esasda dürli ugurlar boýunça ösdüriljekdigini nygtady. Biziň maksadymyz ýurdumyzyň gymmatly baýlygy bolan uglewodorod serişdelerini Ýer ýüzünde parahatçylygy pugtalandyrmagyň, halklaryň abadan durmuşda ýaşamagynyň we gülläp ösmeginiň bähbidine ulanmakdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz öňde goýlan şu belent maksatlara ýetmek üçin sanlyja ýylda dünýä ähmiýetli möhüm taslamalaryň birnäçesiniň durmuşa geçirilendigine ýene-de bir gezek ünsi çekdi. Şol iri taslamalaryň biri hem «Malaý» gaz gysyjy desgasydyr. Türkmen tebigy gazyny uzynlygy 188 kilometr bolan Malaý — Bagtyýarlyk turba geçirijisi arkaly «Asyryň iri taslamasy» diýlip atlandyrylan Türkmenistan — Hytaý transmilli gaz geçirijisine bermekde möhüm ähmiýetli bu desga laýyk bir ýyl mundan ozal açylyp ulanmaga berildi.

Lebap welaýatyndaky «Malaý» ýatagyndan tebigy gaz 1986-njy ýyldan bäri alynýar. Başlangyç gory 358 milliard 700 million kub metr bolan bu känden häzirki döwre çenli 247 milliard kub metrden hem köp tebigy gaz çykaryldy. Häzirki wagtda bu ýerden gaz çykarmagy dowam etmek, onuň çägini giňeltmek, şeýle hem özleşdirilýän gatlakdan aşaky gatlaklaryň gaz gorlaryny anyklamak we ýüze çykarmak möhüm wezipeleriň biridir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam edip, diňe «Malaý» ýatagyny däl-de, beýleki gaz ýataklaryny hem düýpli özleşdirmek işlerini çaltlandyrmalydygyny, bu ugurda ähli zerur şertleriň mundan beýläk-de dörediljekdigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz «Türkmengaz» döwlet konserniniň şu şertlerden netijeli peýdalanyp, ýurdumyzda ýakyn ýyllarda tebigy gazyň goşmaça möçberlerini çykarmak baradaky meýilnamalary durmuşa geçirmegi üçin ähli mümkinçilikleriň üpjün ediljekdigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz diwersifikasiýa ýoly bilen uglewodorod serişdelerini özleşdirmekde Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň Türkmenistandaky wekilleriniň hem uly goşandynyň bardygyny nygtady. Hormatly Prezidentimiz bu barada aýdyp, korporasiýanyň Türkmenistandaky şahamçasynyň baş direktory Çen Huaýluna söz berdi.

Çen Huaýlun hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Täze ýyl bilen mähirli gutlap, päk arzuwlaryny aýtmak bilen, 2003-nji ýyldan bäri Türkmenistanda işleýändigine hem-de türkmen-hytaý nebitgaz hyzmatdaşlygynyň täze eýýamynyň başlanmagynyň şaýady bolandygyna ünsi çekdi.

Myhmanyň çykyşynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň gatnaşmagynda 2007-nji ýylyň 17-nji iýulynda «Türkmengaz» döwlet konserni bilen CNPC korporasiýasynyň arasynda «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägi boýunça Önümi paýlaşmak hakyndaky Ylalaşyga gol çekilendigi, häzirki wagtda «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde 29 sany gaz käniniň senagat taýdan özleşdirilýändigi, jemi 137 sany guýudan tebigy gazyň alynýandygy, 2021-nji ýylda bolsa Türkmenistandan Hytaýa 34 milliard kub metre ýakyn tebigy gazyň iberilendigi bellenildi.

Hasabatda nygtalyşy ýaly, 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda «Malaý» gaz gysyjy bekediniň ulanylmaga tabşyrylmagy gyşky ýyladyş möwsüminde tebigy gazyň Hytaýa bökdençsiz iberilmegini üpjün etdi. 2009-njy ýylda Türkmenistan — Hytaý halkara gaz geçirijisiniň ulanylmaga tabşyrylanyndan bäri, jemi 320 milliard kub metrden hem gowrak türkmen gazy Hytaýa iberildi. Hyzmatdaşlygyň netijeleri bütin dünýäniň ünsüni özüne çekdi we halkara jemgyýetçiligiň hormatyna mynasyp boldy.

Şeýle hem geçen ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz ýatagynda 3 sany guýyny burawlamak taslamasynyň durmuşa geçirilip başlanandygyna üns çekilip, CNPC-niň bu guýularyň gurluşyk işlerini 2022-nji ýylda tamamlamak üçin ähli tagallalary etjekdigi ynandyryldy.

Hasabatyň çäklerinde ýokary derejede gazanylan möhüm ylalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen, CNPC-niň we «Türkmengaz» döwlet konserniniň ähli zerur çäreleri amala aşyrýandygy, taraplaryň bu ugurda birnäçe netijeli gepleşikleri geçirendigi, ýakyn wagtda gepleşikleriň täze tapgyryna başlanyp, hyzmatdaşlygy giňeltmek hem-de tebigy gazyň söwdasyny ýokarlandyrmak baradaky baş maksada ýetmek ugrunda zerur çäreleriň görüljekdigi bellenildi.

Myhmanyň çykyşynda 2022-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlanyna 30 ýyl, 17-nji iýulda bolsa «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägine degişli Önümi paýlaşmak hakyndaky Ylalaşyga gol çekilmegine 15 ýyl dolýandygyna üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, ol CNPC korporasiýasynyň ozal baglaşylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegi mundan beýläk hem dowam etjekdigine, şol bir wagtyň özünde, Türkmenistan bilen nebitgaz ulgamynda alnyp barylýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edinýändigine ynandyrdy.

Myhmanyň çykyşynda belleýşi ýaly, Türkmenistan tebigy gaza baý ýurt. Hytaýyň bazarynyň bolsa geljegi uly. Türkmen-hytaý gaz hyzmatdaşlygyny, iki ýurduň bähbitlerine laýyk gelmegi bilen birlikde, üstaşyr geçýän ähli ýurtlarda durnukly ösüşi üpjün etmekde örän möhüm orny eýeleýän, birek-biregiň üstüni ýetirýän, özara bähbitli hyzmatdaşlyk diýip häsiýetlendirip bolar.

Myhman sözüniň ahyrynda bütin dünýäniň häzirki wagtda pes uglerodly bölünip çykmalaryň gazanylmagyny üpjün etmäge tarap geçýändigini we tebigy gazyň esasy energiýa sarp edilişindäki paýynyň ep-esli ýokarlanmagyna garaşylýandygyny belledi we şeýlelikde, Türkmenistanyň halkara energiýa ulgamynda has möhüm orny eýeleýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow myhmanyň çykyşyny diňläp, Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň wekiline Türkmenistanda alyp barýan işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra milli Liderimiz Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewe söz berdi.

Häkim, ilki bilen, täze ýylyň ilkinji günlerinde iş saparyny amala aşyryp, Lebap welaýatyna gelendigi hem-de bu ýerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanşandygy, hormatly Prezidentimiziň sahawatly gadamynyň asmandan inýän nur-bereket bilen utgaşýandygy üçin milli Liderimize welaýatyň ähli halkynyň adyndan hoşallyk bildirdi.

Welaýatda döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alnyp, alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmak arkaly, gowaça ekilýän meýdany azaltmagyň hem-de seçgiçilik işini kämilleşdirmegiň hasabyna, ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň hasyllylygyny artdyrmagyň meýilleşdirilýändigi habar berildi. Şeýle hem maldarçylyk önümleriniň öndürilişi artdyrylar.

Häkim sebitleriň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegi, halkyň hal-ýagdaýynyň gowulandyrylmagy, maldarçylykda, aýratyn-da, dowardarçylykda işleýänleriň iş şertleriniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin döwlet Baştutanymyza ýene bir gezek hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, sebitleri ösdürmek boýunça kabul edilen maksatnamalary üstünlikli ýerine ýetirmegiň döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtady.

Milli Liderimiz iş maslahatynyň ahyrynda oňa gatnaşyjylaryň ählisine berk jan saglygyny, uzak ömür, maşgala bagtyýarlygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline baryp, ol ýerden paýtagtymyza ugrady.

06.01.2022
Türkmenistanyň gaz gorlarynyň möçberleri artýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary we Lebap welaýatlaryna iş sapary

Mary — Türkmenabat, 4-nji ýanwar (TDH). Mary welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün saparyň jemlerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ş.Abdrahmanow, nebitgaz senagaty edaralarynyň, şeýle hem ýangyç-energetika toplumynyň Mary welaýaty boýunça ugurdaş düzümleriniň ýolbaşçylary, bu sebitiň häkimi gatnaşdylar.

Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny mundan beýläk-de ösdürmegiň, Mary welaýatynda bar bolan känlerde gazyň çykarylyşyny artdyrmagyň, şeýle hem Türkmenistanyň dünýäniň energetika bazarlarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmagyň meselelerine garaldy.

Milli Liderimiz dünýäniň öňdebaryjy we iri energetika döwletleriniň hataryna girýän ýurdumyzda ykdysadyýetiň beýleki pudaklary bilen birlikde nebitgaz pudagynyň ösdürilmegine, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, ylmyň gazananlarynyň işjeň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini belledi we ugurdaş düzümleriň ýolbaşçylarynyň hasabatlaryny diňledi.

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy M.Rozyýew 2022-2023-nji ýyllar üçin niýetlenen iş meýilnamasynda kesgitlenen wezipeler, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde alnyp barylýan geologik-gözleg işleriniň netijeleri barada hasabat berdi.

Şeýle hem ýurdumyzda geofiziki we geologiýa-gözleg işlerini ösdürmäge döwletimiz tarapyndan berilýän goldawlar üçin milli Liderimize hoşallyk bildirdi we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy.

Döwlet Baştutanymyz bu ugurda ylmyň gazananlarynyň netijeli özleşdirilmegine möhüm ornuň degişlidigini belläp, ýola goýulýan hyzmatlaryň ylmy taýdan esaslandyrylmalydygyna ünsi çekdi.

Soňra “Türkmengaz” döwlet konserniniň ýolbaşçysy B.Amanow ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bar bolan gaz känlerini döwrebaplaşdyrmak, täze ýüze çykarylan känleri senagat taýdan özleşdirmek, dünýäde ekologik taýdan arassa gaz hökmünde ykrar edilen “mawy ýangyjyň” eksport ugurlaryny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem ol pudakda gaýtadan işleýän senagatyň ösdürilmegi ugrunda yzygiderli tagalla edýändigi üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk sözlerini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek, sanly ulgama geçirmek, ýokary tehnologiýaly senagat önümçiliklerini döretmek ugrunda giň gerimli maksatnamalaryň durmuşa geçirilýändigini aýdyp, amala aşyrylýan özgertmeleriň gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin oňyn mümkinçilikleri açýandygyny belledi.

Wise-premýer Ş.Abdrahmanow ýurdumyzda nebitgaz senagatyny ösdürmek üçin ägirt uly maýa goýum serişdeleriniň gönükdirilýändigini belledi. Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, ýangyç-energetika toplumynyň ähli düzümlerinde ekologiýa ýagdaýyna, işleriň howpsuzlyk derejesine möhüm üns berilýändigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda nebitgaz toplumyna köp mukdarda maýa goýumlaryň gönükdirilýändigini, şol serişdeleriň pudagy ösdürmekde, nebitgaz kärhanalaryny zerur enjamlar bilen üpjün etmekde, geologiýa-gözleg, buraw işlerinde täze känleri senagat taýdan özleşdirmekde aýratyn ähmiýetlidigine ünsi çekdi. Şeýlelikde, halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek arkaly giň gerimli taslamalar durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz känlerinde ýerine ýetirilýän işleriň howpsuzlyk derejesi hemişelik üns merkezinde saklanmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Hasabatlarda tebigy gazyň çykarylyşynyň möçberlerini artdyrmak, bar bolan guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak hem-de häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak arkaly täze känleri özleşdirmek boýunça bellenilen işleriň alnyp barylýandygy barada maglumatlar berildi.

Şol bir wagtyň özünde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen alnyp barylýan işler, bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek, iri “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň esasy ugurlary barada aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, nebitgaz ýataklarynyň öndürijiligini ýokarlandyrmak, geljegi uly täze uglewodorod känlerini gözläp tapmak we ýüze çykarmak, olary ylmy esasda özleşdirmegiň hasabyna gazylyp alynýan tebigy serişdeleriň mukdaryny artdyrmak hem-de önümçilige sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen bagly wezipeler üstünlikli ýerine ýetirilýär.

Şeýle hem mähriban Watanymyzyň dürli künjeklerinde geofiziki barlaglary we düýpli barlag-gözleg, buraw işlerini geçirmek boýunça döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Nebite we gaza baý gorlary bolan guýulary senagat taýdan özleşdirmek maksady bilen meýdançalarda sanly ulgamy ulanmak arkaly degişli barlag işleri alnyp barylýar.

Mundan başga-da, nebitgaz senagatyna maýa goýum serişdelerini çekmek, bu ugurda öňdebaryjy hasaplanylýan halkara tejribäni işjeň öwrenmek, täzeçil usullary yzygiderli ulanmak hem-de ugurdaş hyzmatlary ýerine ýetirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.

Şunuň bilen birlikde hereket edýän guýulary düýpli abatlamagyň hem-de häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny ornaşdyrmagyň hasabyna pudagyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar. Bu bolsa önümçilik bilen bir hatarda gaýtadan işleýän senagatyň sazlaşykly ösüşini üpjün edýär.

Häzirki döwürde tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan iri “Galkynyş” gaz käninde “mawy ýangyjy” çykarmak, gaýtadan işlemek we ibermek boýunça ýaýbaňlandyrylan işler toplumlaýyn esasda alnyp barylýar.

Ýurdumyzda ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, oňa innowasion häsiýet bermek, nebitgaz senagatynda sanly ulgamy işjeňleşdirmek boýunça giň gerimli özgertmeler amala aşyrylýar. Bu bolsa guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak bilen bir hatarda “Galkynyş” gaz käninde alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şertlendirýär.

Şol bir wagtyň özünde ýangyç-energetika toplumynda milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän özgertmeler dünýäniň islendik gyzyklanma bildirýän ýurtlary, iri nebitgaz kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine giň ýol açýar. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň esasy ugurlarynyň biri bolan nebitgaz senagatynda alnyp barylýan işleriň gerimini giňeltmek, pudagy düýpli ösdürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Tebigy gazy gaýtadan işlemek, onuň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň oňyn çözülmeginiň milli ykdysadyýetimizi kuwwatlandyrmak bilen bir hatarda halkara hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün edýändigini belläp, hormatly Prezidentimiz bu ugurda alnyp barylýan işleriň häzirki zamanyň ösen tejribesine we ylmyň soňky gazananlaryna kybap gelmelidigine ünsi çekdi.

Bu ugurda durmuşa geçirilýän çäreler täzeçil tehnologiýalara esaslanmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz bu baradaky gürrüňi dowam edip, nebitgaz senagatyna degişli kärhanalarda işleriň guralyşynyň häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, degişli düzümleriň işini döwrebaplaşdyrmak, pudagyň işgärleriniň öndürijilikli işi ugrunda zerur şertleri döretmek ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar. Hormatly Prezidentimiz bu ugurda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine örän jogapkärli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşilmelidigine ünsi çekdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz geçirilýän geologik-gözleg işleriniň depginlerini has-da güýçlendirmegi, aýratyn-da, nebitiň we gazyň gorlaryny gözlemäge we ýüze çykarmaga, täze nebitgaz känlerini açmaga gönükdirilen toplumlaýyn işleri çaltlandyrmagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz pudagy üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak, ylmy-tejribe işlerini geçirmek boýunça häzirki zaman aragatnaşyk ulgamlaryny, sanly tehnologiýalary ulanmak arkaly dünýäniň abraýly ugurdaş bilim edaralary bilen gatnaşyklaryň ösdürilmelidigine ünsi çekdi.

Ýangyç-energetika toplumynyň, şol sanda geologik-gözleg edaralarynyň maddy-enjamlaýyn binýady berkidilmelidir. Önümçilik desgalarynda zerur bolan döwrebaplaşdyryş işleri geçirilmelidir, täze taslamalaryň amala aşyrylmagyna maýa goýumlary çekmek boýunça anyk teklipler taýýarlanylmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz görkezme berdi.

Soňra milli Liderimiz Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýewe söz berdi.

Häkim, ilki bilen, täze ýylyň başynda iş saparyny Mary welaýatyndan başlandygy hem-de Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen tanşandygy, hormatly Prezidentimiziň sahawatly gadamynyň nur-bereket bilen utgaşýandygy üçin milli Liderimize welaýatyň tutuş ilatynyň adyndan hoşallyk bildirdi.

Häkim döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryndan ugur alyp, welaýatda pagtadan alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmak arkaly, gowaça ekilýän meýdany azaltmagyň hasabyna, ýeralmanyň, gök we bakja ekinleriniň ösdürip ýetişdirilmeginiň meýilleşdirilendigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, welaýatda ösdürilýän gök we bakja ekinleriniň önümçiligi, maldarçylyk önümleriniň möçberleri artdyrylar.

Häkim sözüniň ahyrynda sebitleriň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegi, halkyň hal-ýagdaýynyň gowulandyrylmagy, maldarçylykda, aýratyn-da, dowardarçylykda işleýänleriň iş şertleriniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin milli Liderimize ýene bir gezek hoşallyk bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz sebitleri ösdürmek boýunça kabul edilýän Maksatnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda döwletimiziň hemişe alada etjekdigini aýtdy.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýygnananlar bilen hoşlaşyp, bu ýerden dikuçarda Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän “Malaý” gaz känine tarap ugrady.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow uçuşyň dowamynda türkmen topragynyň ajaýyplyklaryny, sähra giňişliklerini synlady. Dowarlar üçin amatly öri meýdanlary hasaplanylýan Garagum sährasynyň gyşky pursatlarynda utgaşykly täsinlik duýulýar. Aýratyn-da, sähra giňişligi siňňin ýagan ýagyşdan soň has-da gözel görünýär. Asmandan inen nur-berekediň ýylyň bu paslynda ekerançylyk meýdanlary üçin has-da ýakymlydygyny bellemeli.

Ýaşyl maýsaly meýdanlaryň görnüşi ynsan kalbyna ýakymly täsir edýär.

Biraz wagtdan milli Liderimiziň dikuçary “Malaý” gaz käniniň ýanyndaky meýdança gondy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde ýurdumyzda nebitgaz senagatyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek, “Malaý” gaz känini döwrebaplaşdyrmak, onuň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak bilen bagly meseleler boýunça maslahat geçirdi.

Onda, ilki bilen, “Türkmengaz” döwlet konserniniň Tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň direktory bu ýerde görkezilýän taslamalaryň we çyzgylaryň üsti bilen tebigy gaz känleriniň önüm berijiligini artdyrmak, täze guýulary gözlemek we ýüze çykarmak boýunça alnyp barylýan ylmy-barlag işleri we olaryň netijeleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Mary we Lebap welaýatlarynyň çäklerinde täze ýüze çykarylan meýdançalarda ägirt uly möçberde gaz gorlarynyň bardygy çaklanylýar. Şeýle hem türkmen topragynyň gümmez gatlagyndan alynýan tebigy gaz ýokary halkara görkezijilere laýyk gelýän, ekologik taýdan iň arassa gaz hökmünde ykrar edildi. Bu bolsa dünýä bazarlarynda türkmen tebigy gazyna bolan gyzyklanmalaryň ýokarlanmagyny şertlendirýär.

Milli Liderimiz täze ýüze çykarylan gaz känleriniň senagat taýdan özleşdirilmegi netijesinde ýurdumyzyň gaz gorlarynyň mukdarynyň 126 milliard kub metr artmagynyň guwançly ýagdaýdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz türkmen topragynyň berekedi hasaplanylýan tebigy gazyň gaýtadan işlenilmegi netijesinde ondan alynýan önümleriň hojalyk we gurluşyk harytlarynyň köp görnüşleriniň önümçiliginde giňden ulanylýandygyny belledi. Tebigy gazdan alynýan polietileniň, polipropileniň dürli görnüşli önümleri taýýarlamakda, haly we dökün önümçiliginde, şeýle hem ekologik taýdan arassa awtoulag ýangyjynyň önümçiliginde giňden ulanylýandygy türkmen tebigy gazynyň örän gymmatly hem senagat önümçiliginde ähmiýetli çig mal bolup durýandygyny görkezýär.

“Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygy öz gezeginde ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, hususan-da, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde geofiziki we geologik-gözleg işleriniň ýerine ýetirilişi hem-de olaryň netijeleri barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, korporasiýanyň işini kämilleşdirmek, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow pudagyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramagyň, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belläp, bu ugurda ýerli hünärmenleriň ýerine ýetirýän işleriniň gerimini giňeltmek, ylmy açyşlary höweslendirmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Soňra “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy häzirki döwürde ýurdumyzyň dürli künjeklerinde, şol sanda Mary hem-de Lebap welaýatlarynyň çäklerinde täze ýüze çykarylan känleri senagat taýdan özleşdirmek işleriniň batly depginlerde dowam edýändigini aýtdy.

“Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy bu işleri ýerli hünärmenleriň alyp barmaklary, olaryň hünär taýdan kämilleşmekleri ugrunda ähli zerur şertleriň döredilýändigi üçin milli Liderimize hoşallyk bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz milli baýlygymyz bolan “mawy ýangyjy” çykarmak, harytlyk derejesine getirmek we sarp edijilere ýetirmek boýunça türkmen hünärmenleriniň mundan beýläk-de tutanýerli zähmet çekjekdiklerine ynam bildirdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan işleriň yzygiderli gözegçilikde saklanýandygy hem-de degişli goldawyň berilýändigi üçin milli Liderimize toplumyň ähli işgärleriniň adyndan sagbolsun aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde üç esasy wezipäniň durýandygyny, olaryň nebitgaz pudagyny senagatlaşdyrmakdan, içerki sarp edijileri degişli önüm bilen üpjün etmekden hem-de eksport mümkinçiliklerini artdyrmakdan ybaratdygyna ünsi çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, pudaga häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň ornaşdyrylmagyna, ylym babatda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz türkmen topragynda tebigy gazyň baý gorlary bar, olaryň adamzadyň abadan durmuşynyň bähbidine ulanylmagy ýurdumyzda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar diýip belledi.

Hormatly Prezidentimiz Lebap welaýatynda “Malaý” gaz käninde geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, mähriban Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz awtoulagda bu ýerden Garagum sährasynyň jümmüşine tarap ýola düşdi. Ýylyň bu paslynda Garagum sährasynda özboluşlylyk bar. Siňňin ýagşa ezilen sähranyň ösümlik dünýäsinde özüne çekijilik duýulýar.

Özboluşly ekoulgamly Garagum sährasyna aýawly çemeleşmek, onuň çäklerinde sähra jandarlary üçin ekologik nukdaýnazardan amatly şertleri döretmek dowardarçylygy hem-de düýedarçylygy ösdürmäge-de ýardam berýär diýip, milli Liderimiz belledi hem-de şunuň bilen bir hatarda, ekologiýa syýahatçylygyny kemala getirmek üçin hem mümkinçilikleriň artýandygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýolugra düýe sürüsiniň ýanynda saklandy. Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň “Ýeňiş” daýhan birleşiginiň düýe çopany Aýmyrat Paşşykow milli Liderimizi gadyrly garşylady.

Hormatly Prezidentimiz düýe çopan bilen salamlaşyp, onuň işi, mallarynyň, öri meýdanlarynyň ýagdaýy hem-de çopanyň maşgala durmuşy bilen gyzyklandy.

Sarwan kärende usulynda işleýändigini, onuň örän bähbitlidigini guwanç bilen aýtdy hem-de ähli oba hojalyk işgärleri, şol sanda maldarlar üçin döwlet tarapyndan ýeňillikli şertleriň döredilýändigini aýratyn belledi we munuň üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirdi.

Milli Liderimiz “Düýe maly — dünýe maly” diýen paýhasly jümläni döreden halkymyzyň düýe malyna aýratyn gadyr goýýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz düýe ýüňüniň, süýdüniň, çalynyň hem-de agaranynyň ynsan saglygy üçin tenekardygynyň ylmy esasda subut edilendigini gürrüň berdi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, düýeler taryhyň dowamynda ynsanyň ýakyn syrdaşyna öwrülipdir. Asyrlaryň dowamynda döwürleriň we nesilleriň arabaglanyşygy bolan gadymy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça gatnan söwda kerwenleriniň hatarynda köp sanly düýeler, şol sanda arwana düýeleri bolupdyr.

A.Paşşykow häzir hem düýeleriň ornunyň uludygyny, arwana tohumyndaky düýeleriň baş sanynyň artmagy ugrunda edilýän aladanyň oňyn netije berýändigini guwanç bilen gürrüň berdi. Şeýle hem ol düýedarçylykdan döwlet tapandygyny, maşgala agzalary bolup bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşaýandyklaryny uly buýsanç bilen aýtdy we şunuň bilen baglylykda milli Liderimize hoşallyk bildirdi.

Çopana döwlet Baştutanymyzyň adyndan sowgat gowşuryldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow düýe çopanyna örän hormatly käriniň bardygyny aýdyp, oňa mundan beýläk-de uly üstünlik arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Soňra döwlet Baştutanymyz dikuçarda Türkmenabat şäherine tarap ugur aldy.

05.01.2022
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary

AŞGABAT — MARY, 3-nji ýanwar (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy.
Milli Liderimiziň uçary paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden Mary welaýatyna tarap ugur aldy.
Döwlet Baştutanymyz uçuş wagtynda ýurdumyzda çap edilýän metbugat neşirleriniň mazmuny bilen tanyşdy. Gündogar senenamasy boýunça bars ýyly bolan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde täze ýylyň her bir pursadynyň ähli ulgamlarda täze, uly üstünliklere beslenmegi üçin milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet öndürijiligi artýar.
Döwürleýin neşirleriň sahypalarynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşini, halkymyzyň beýik maksatlary nazarlaýan tagallalaryny giňişleýin gürrüň berýän makalalar ýerleşdirildi. Metbugat makalalarynda bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň ilaty “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýen özboluşly, çuňňur mazmunly şygar astynda geçýän ýylda wajyp ýeňişleri gazanmak ugrunda öndürijilikli zähmet çekýär.
Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow uçuşyň dowamynda telefon arkaly jaň edip, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe “Türkmenhowaýollary” agentliginiň işini kämilleşdirmek, onuň işine dünýäniň ösen tejribesini ornaşdyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.
Häzirki döwürde ýurdumyzda ulag-aragatnaşyk ulgamynyň düzümleriniň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy has-da işjeňleşdirmek üçin hemme tagallalar edilýär. Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýy nazara alyp, “Türkmenhowaýollary” agentliginiň işi döwrüň talabyna laýyk derejede guralmalydyr diýip, milli Liderimiz belledi we bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.
Biraz wagtdan döwlet Baştutanymyzyň uçary Mary şäheriniň Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde milli Liderimizi resmi adamlar garşyladylar.
Şu pursatda ýagyp başlan ýagyş gowulygyň nyşanyna öwrülip, döwlet Baştutanymyzyň şu saparynyň hem-de şu ýyl üçin meýilleşdirilen ähli başlangyçlarynyň üstünlige beslenjekdigini alamatlandyrdy.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatynyň dolandyryş merkeziniň howa menzilinden dikuçarda tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan iri “Galkynyş” gaz känine tarap ugrady.
Nebitgaz senagaty milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolup, ol sebitleri we tutuş ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde örän möhüm orny eýeleýär.
Hormatly Prezidentimiz guşuçar belentlikden gözýetime çenli uzap gidýän sähra giňişligini synlady. Gyş paslynyň tenekar ygaly düşen Garagum sährasynda, onuň ösümlik dünýäsinde ynsan kalbyna oňyn täsiri bolan ýakymly görnüşler emele geldi.
Döwlet Baştutanymyz ýolugra ekerançylyk meýdanlaryny synlady. Täze ýylyň ilkinji günlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýän meýdanlarda eýýäm halkymyzyň rysgal-berekedi bolan ýaşyl maýsalar peýda boldy. Ýagan ýagyş ösümlikleriň ösmegine ýardam berip, bereketli hasylyň girewi bolup durýar.
Şonuň bilen birlikde, sähranyň giňişligindäki belent başly wyşkalar türkmen topragynyň her bir künjeginiň tebigy baýlyklara eýedigine şaýatlyk edýär. Ýerasty känleriň özleşdirilmegi hem-de onuň gaýtadan işlenilip, ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň bähbidine gönükdirilmegi milli Liderimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.
Uglewodorod serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolan Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň innowasion ösüşine gönükdirilen toplumlaýyn strategiýany yzygiderli durmuşa geçirýär. Nebitgaz toplumynyň mümkinçiliklerini doly peýdalanmak, ugurdaş düzümleri öňdebaryjy tehnologiýalaryň, täzeçil işläp taýýarlamalaryň esasynda döwrebaplaşdyrmak, gazyp alýan we gaýtadan işleýän senagatyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak, “mawy ýangyjyň” eksport ugurlaryny ösdürmek onuň esasyny düzýär. Şunda ekologiýa meselesine aýratyn üns berilýär.
Pudagyň çig mal binýadyny pugtalandyrmak, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde täze känleri senagat taýdan özleşdirmek meseleleri üstünlikli çözülýär.
Bu strategik ulgamda giň möçberli taslamalaryň başyny başlap, olary yzygiderli amala aşyrmak arkaly, ýurdumyz sebitara we halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegine, häzirki döwrüň ýagdaýyna we talaplaryna kybap gelýän energiýa howpsuzlygynyň bitewi, ählumumy binýadynyň döredilmegine özüniň mynasyp goşandyny goşýar. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan kabul edilen degişli Kararnamalar milli Liderimiziň bu ugurdaky netijeli başlangyçlarynyň hem-de teklipleriniň wajypdygyny we şolara islegleriň uludygyny tassyklaýar.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dikuçary iri “Galkynyş” gaz käniniň ýanyndaky meýdança gondy.
Häzirki döwürde ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek, oňa täzeçil usullary, sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Durmuşa geçirilýän özgertmeler milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny, aýratyn-da, nebitgaz senagatyny toplumlaýyn ösdürmäge giň ýol açýar. Şunuň bilen baglylykda, ýangyç-energetika toplumyny tehniki we tehnologik taýdan kämilleşdirmek üçin hemme çäreler görülýär. Bu bolsa “Galkynyş” gaz käninde “mawy ýangyjy” çykarmak, ýygnamak, gaýtadan işlemek hem-de tebigy gazy ugratmak ýaly işleriň awtomatlaşdyrylmagyny üpjün edýär.
Döwlet Baştutanymyz bu ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşmagyň dowamynda edara binasyna bardy. Onuň ikinji gatynda bu sebitde hünärmenleriň hasaplamalaryna görä ýüze çykarylan, ägirt uly gorlara eýe bolan tebigy känler, olary özleşdirmegiň ugurlary barada giňişleýin maglumat berýän çyzgylar, birnäçe taslamalaryň görnüşleri goýlupdyr.
Çyzgylardan görnüşi ýaly, dünýäniň iri energetika döwletleriniň biri hökmünde ykrar edilen Türkmenistanda iň baý uglewodorod gorlaryny netijeli ulanmaga degişli wezipeleri çözmekde, bu pudakda daşky gurşawa zyýan ýetirmezden, iri möçberli taslamalary durmuşa geçirmekde, şeýle hem ekologiýa taýdan arassa energiýany işlemekde iň öňdebaryjy tehnologiýalar ulanylýar.
“Türkmengaz” döwlet konserniniň tebigy gaz ylmy-barlag institutynyň direktory uglewodorod serişdeleriniň baý gorlaryny öwrenmek, onuň gaýtadan işlenilýän möçberlerini artdyrmak boýunça häzirki zaman ylmynyň ösen tejribelerini özleşdirmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Aýratyn-da, bu ugurda hünärmenleri taýýarlamak, olaryň ylmy-barlag işleriniň döwrüň talabyna laýyk gelmegini ýola goýmak meseleleri barada habar berildi.
Soňra “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçysy ýurdumyzyň dürli künjeklerinde alnyp barylýan geologiýa-gözleg işleri, bu ugurda ulanylýan ylmy tejribeleriň aýratynlyklary barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, uglewodorod serişdelerine baý känleri ýüze çykarmak işi ylmy çemeleşmäni talap edýär.
“Türkmengaz” döwlet konserniniň ýolbaşçysy pudagy ösdürmäge gönükdirilýän maýa goýum serişdeleri, ony netijeli özleşdirmek ugrunda amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, tebigy gazyň çykarylýan möçberini artdyrmak hem-de iberilýän ugurlaryny köpeltmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ş.Abdrahmanow häzirki döwürde bu ulgamda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, toplumyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, şeýle hem täze nebitgaz guýularyny burawlamak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan ýangyç-energetika toplumynyň işi yzygiderli kämilleşdirilýär, oňa dünýäniň ösen tejribesi, täzeçil tehnologiýalar işjeň ornaşdyrylýar. Bu bolsa toplumyň önümçilik kuwwatlyklarynyň, şol sanda gaýtadan işleýän pudagyň ösüşine hem-de yzygiderli ýokarlanmagyna giň ýol açýar.
Döwlet Baştutanymyz görkezilen çyzgylar, täze gaz känlerini özleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleriň çözülişi bilen tanyşdy. Milli Liderimiz senagatda ýurdumyzyň tebigy baýlyklarynyň ulanylmagy Garaşsyz döwletimiziň rowaçlanmagynyň bähbidi ugrundaky işlere, milli ykdysadyýetimiziň pugtalanmagyna hem-de halkymyzyň durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna ýardam edýär diýip belledi. Şunuň bilen birlikde, ýangyç-energetika ulgamynda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalary özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge ýardam berýär.
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky gürrüňi dowam edip, geljegi uly hasaplanylýan “Günorta Mary” meýdançasyna ünsi çekdi. Şeýlelikde, ýurdumyzyň dürli künjeklerinde bolşy ýaly, bu sebitde gaz guýularynyň buraw işlerine täzeçil usullar arkaly çemeleşilmelidir. Munuň özi tebigy gazyň gorlarynyň netijeli ulanylmagynyň baş şerti bolup durýar.
Şunuň bilen baglylykda, “Ýaşlar” we “Garaköl” ýataklary bilen bilelikde umumy gorlary 27,4 trillion kub metr hasaplanan “Galkynyş” gaz känini tapgyrlaýyn esasda, uzak geljegi nazarlaýan anyk taslamalar arkaly özleşdirýäris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň beýleki gaz känleri hem düýpli özleşdirilýär.
Bu baýlyklary türkmen halkynyň we dünýäniň halklarynyň bähbidine netijeli ulanmak üçin biz köp işleri amala aşyrýarys diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz geologiýa-gözleg we buraw işlerini işjeň alyp barmagyň, täze nebitgaz känlerini senagat taýdan özleşdirmegi güýçli depginlerde dowam etmegiň zerurdygyna ünsi çekip, öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde hemmelere üstünlik arzuw etdi we bu ýerden ugrady.
Milli Liderimiz iş saparynyň dowamynda Mary welaýatynyň çägindäki öri meýdanlary bilen tanyşdy hem-de bu ýerdäki çopan goşuna geldi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe aýratynlyklardan durýan bitewi ekoulgamy emele getirýän Garagumuň ajaýyplyklaryna ýene-de bir gezek ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyzyň ozal hem birnäçe gezek belleýşi ýaly, türkmen topragynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi baýdyr hem-de köpdürlüdir. Özboluşly gözelligi bolan Garagum sährasynyň ösümlik we haýwanat dünýäsi onuň aýrylmaz bölegidir. Garagumuň giňişliklerinde gözel tebigatymyzyň baýlaşmagynda bejerijilik häsiýetli ösümlikleriň köp sanlysy ösüp ýetişýär. Ösümlikler ýurdumyzyň maldarçylygynyň ösdürilmeginde hem möhüm orny eýeleýär.
Häzirki döwürde türkmen halkynyň dermanlyk ösümlikler bilen bejermek babatda köpasyrlyk däpleri giňişleýin öwrenilýär we iş ýüzünde işjeň peýdalanylýar. Döwlet Baştutanymyzyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly düýpli ylmy-ensiklopedik işiniň diňe bir türkmen lukmanlary üçin gymmatly gollanma öwrülmän, eýsem, halkara ylmy jemgyýetçilikde hem örän uly gyzyklanma döredendigi tötänleýin däldir.
Hormatly Prezidentimiz Garagumuň ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gaýtalanmajak hem-de özboluşly häsiýete eýedigini, sähranyň howa aýratynlyklaryny belläp, mähriban Diýarymyzyň tebigatyna aýawly garamagyň, ekologik medeniýetini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny nygtady.
Daşky gurşawy goramak döwletimiziň we jemgyýetimiziň alyp barýan işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Tebigy gurşaw milli mirasymyzyň möhüm bölegidir, çünki ilatyň saglygy, durmuş we ekologiýa abadançylygy özara ýakyn baglanyşyklydyr. Türkmen halky asyrlaryň dowamynda tebigat bilen sazlaşykly ýaşapdyr, ondan döredijilik ylhamyny alypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.
Dowar sürüsiniň ýanynda milli Liderimizi Ýolöten etrabynyň “Azatlyk” daýhan birleşiginiň çopany Döwran Ýazlyýew mähirli garşylady.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çopany täze ýyl bilen gutlady hem-de onuň gündelik iş-aladalary, dowarlaryň gyşladylyşy we öňde boljak owlak-guzy möwsümi bilen baglanyşykly işler, netijeli iş alyp barmak üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy.
Çopan Arkadag Prezidentimizi garşylamagyň özi üçin uly hormatdygyny aýdyp, milli Liderimiziň Şa gadamynyň bu ýaýlalara nur-bereket getirendigini — sähra giňişliklerine siňňin ýagyn ýagyp, meýdan ösümliklerine oňyn täsir edendigini, munuň bolsa dowarlaryň göwnejaý gyşladylmagynda aýratyn ähmiýetlidigini nygtady.
Soňra ynanyşmak ýagdaýynda geçen söhbetdeşlikde çopan hemmetaraplaýyn edýän aladalary üçin milli Liderimize ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Şol aladalara maldarlar yhlasly zähmet çekip, ýurdumyzda azyk bolçulygynyň döredilmegine mynasyp goşant goşmak bilen jogap berýärler.
Çopan oba adamlarynyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga, halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen tagallalar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, netijeli işlemek, döwrebap ýaşamak we oňaýly dynç almak üçin çopanlara hemme zerur şertleriň döredilýändigini belledi.
Çopanyň aýdyşy ýaly, süriniň önüminiň 50 göterimi özüne berilýär, şunlukda, döwlet derejesinde döredilýän şertler bagtyýar we abadan durmuşy üpjün etmäge gönükdirilendir. Mundan başga-da, onuň hojalygynda iri şahly mallar saklanýar, çagalar ekerançylyk bilen meşgullanýarlar, umuman, eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýarys diýip, çopan gürrüň berdi hem-de döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdy.
Türkmen halkynyň bu pudagyň ösdürilmegi bilen baglanyşykly köpasyrlyk däpleri bar. Maldarçylygyň pugtalandyrylmagy, onuň mümkinçilikleriniň artdyrylmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýaýbaňlandyrylan ýurdumyzyň oba hojalyk toplumuny düýpli özgertmek strategiýasynyň esasy ugry bolup durýar. Şunda onuň köpugurly esasda ösdürilmegine, ylmy çemeleşmelere, hojalygy ýöretmegiň täzeçil usullarynyň, döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijilere hemmetaraplaýyn goldaw berilýär. Soňky ýyllarda welaýatlarda iri maldarçylyk we guşçulyk toplumlary guruldy hem-de gurulýar, bu ugurda alnyp barylýan işler dowam edýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hemişe belleýşi ýaly, döwletimiz mundan beýläk-de maldarçylyk pudagynyň ösdürilmegine we onuň ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine, içerki bazaryň ýokary hilli, dürli görnüşli et-süýt önümleri bilen doldurylmagyna mynasyp goşant goşýan zähmetkeşlerine hemmetaraplaýyn goldaw berer.
Çopana döwlet Baştutanymyzyň adyndan sowgat gowşuryldy.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çopana işinde üstünlik, maşgala abadançylygyny arzuw edip, bu ýerden dikuçarda
Mary şäherine tarap ugur aldy.

04.01.2022
Türkmenistan ylmy-lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny teklip etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy

Aşgabat — Sankt-Peterburg, 28-nji dekabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyna ugrady. Milli Liderimiz Sankt-Peterburgda geçirilýän GDA ýurtlarynyň Liderleriniň resmi däl sammitine gatnaşdy.

Aşgabadyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar.

Ählumumy koronawirus pandemiýasy zerarly, tutuş dünýäniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryna garamazdan, geçip barýan ýyl Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy üçin örän netijeli ýyllaryň biri boldy. Sebitiň ýurtlarynyň arasynda däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen, 1991-nji ýylyň dekabrynda döredilen bu iri sebit guramasy täsin döwletara düzüme öwrüldi. Onda özara gatnaşyklar öňde durýan umumy wezipeler hem-de her bir agza ýurduň milli bähbitleri nazara alnyp guralýar.

Başgaça aýdylanda, GDA öz işinde häzirki döwrüň halkara hyzmatdaşlygynyň binýadynda goýlan esasy ýörelgelere — hoşmeýilli erk-islege, özara ynanyşmaga hem-de deňhukuklylyga eýerýär. Hut şeýle çemeleşme dostluk köprüleriniň ýola goýulmagyna we bilelikdäki möhüm taslamalary durmuşa geçirmäge ýardam edýär.

Türkmenistan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alyp, GDA-nyň işlerine işjeň gatnaşýar hem-de ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda giň ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmek babatda çykyş edýär.

GDA giňişliginde ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlyk sebitiň halklarynyň taryhyň dowamynda emele gelen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga ýardam etdi. Şunuň bilen baglylykda, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň möhüm Kararnamalaryna garalanda we kabul edilende, BMG-niň saýlawly edaralaryna dalaşgärler boýunça ses berlende, GDA ýurtlarynyň özara goldaw bermek babatda ýola goýan tejribesini bellemek gerek. Şu babatda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda kabul eden Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakyndaky Kararnamasyny GDA döwletleriniň ählisiniň goldandygyny ýatlamak ýerlikli bolar.

Häzirki wagtda, çärýek asyrdan gowrak wagt geçenden soň, Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi sebit we ählumumy durnuklylygy hem-de howpsuzlygy üpjün etmegiň möhüm şerti bolmagynda galýar we halkara gün tertibiniň köp meselelerini çözmekde bitaraplyk ýörelgelerini ulanmagyň ýokary netijeliligini görkezýär.

GDA-nyň ýurtlary şeýle hem milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2021-nji ýyly «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýip yglan etmek hakyndaky başlangyjyny durmuşa geçirmekde goldawyny hem-de raýdaşlygyny bildirdiler. Bu başlangyç BMG-niň Baş Assambleýasynyň degişli Kararnamasy bilen berkidildi. Türkmen tarapynyň başlangyjy esasynda 2021-nji ýylyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda “Binagärlik we şähergurluşyk ýyly» diýlip yglan edilendigi bellärliklidir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Mir” döwletara teleradiokompaniýasynyň döşe dakylýan altyn nyşany bilen sylaglanylmagy geçip barýan ýylyň möhüm wakalarynyň birine öwrüldi. Media ulgamynda Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan bu teleradiokompaniýanyň işi umumy maglumat giňişligini saklamaga hem-de GDA-da maglumatlary alyşmaga ýardam etmäge gönükdirilendir.

...Birnäçe sagatdan soň, hormatly Prezidentimiziň uçary Sankt-Peterburg şäheriniň “Pulkowo” Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy resmi adamlar garşyladylar.

Soňra hormatly Prezidentimiziň awtoulag kerweni GDA gatnaşyjy döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygynyň geçirilýän ýeri bolan B.N.Ýelsin adyndaky Prezident kitaphanasyna tarap ugrady. Bu ýerde milli Liderimizi Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin mähirli garşylady.


Sammite şeýle hem Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýan, Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdylar. Duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýew hem çagyryldy.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin GDA ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň resmi däl sammitini açyp, hemmelere çakylygy kabul edendikleri üçin hoşallyk bildirdi we pursatdan peýdalanyp, dostlukly döwletleriň Baştutanlaryny guramanyň döredilmeginiň 30 ýyllygy hem-de GDA döwletleriniň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady.

Russiýanyň Lideriniň belleýşi ýaly, Arkalaşygyň döredilmegi, gürrüňsiz, uly ähmiýete eýe boldy. Dürli ugurlarda, biziň döwletlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamynda hem, ykdysady ulgamda hem ýakynlaşmak düýpli häsiýete eýe boldy. Onuň pikirine görä, hut ýola goýlan gatnaşyklar dünýäniň ähli ýurtlarynyň ýüzbe-ýüz bolan pandemiýa bilen bagly çylşyrymly döwrüni hem geçmäge mümkinçilik berýär.

Koronawirusa garşy umumy göreşiň ara alyp maslahatlaşmalaryň möhüm hem-de derwaýys meseleleriň biridigini nazara almak bilen, ýokary derejeli duşuşyga Sarp edijileriň hukuklaryny goramak we adamlaryň abadançylygy boýunça federal gullugyň ýolbaşçysy, Russiýa Federasiýasynyň Baş döwlet sanitariýa lukmany Anna Popowa çagyryldy. Ol howply ýokanja garşy göreşmekde bilelikdäki işiň geljekki ugurlary barada gürrüň berdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sammitde çykyş edip, Prezident Wladimir Putine bu ugurda edilýän kömek üçin minnetdarlyk bildirdi.

Häzirki güne çenli Türkmenistanda bu pandemiýa hasaba alynmady. Russiýa Federasiýasynyň goldaw bermegi netijesinde biz ilkinjileriň biri bolup, özümizde “Sputnik V” hem-de “EpiWakKorona” waksinalaryny bellige aldyk. Häzirki günde biziň ilatymyza şol waksinalar bilen sanjym geçirildi. Ýaňy-ýakynda biz “Sputnik Laýt” waksinasyny aldyk. Ol eýýäm buster sanjymy hökmünde kabul edilýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem täze başlangyçlaryň birnäçesi bilen çykyş edip, ylmy lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny teklip etdi. Hususan-da, GDA giňişliginde biologik howpsuzlygyň howplary barada aýdyp, bu ulgamda bitewi resminama täzeden garamagy we gol çekmegi teklip etdi hem-de şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň şeýle resminama eýýäm gol çekendiklerini belledi.

Mundan başga-da, milli Liderimiz Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Täjigistanyň Russiýadan tapawutlylykda, beýleki kliniki alamatly arid zolaklarda ýerleşýändigine duşuşyga gatnaşyjylaryň ünsüni çekip, şu zolagyň aýratynlyklaryndan ugur alyp, bu ýokanjyň genomyny öwrenmegiň zerurdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow berilýän kömek üçin minnetdarlyk bildirip, eger-de Russiýa hut bakteriologiýany hem-de wirusologiýany öwrenmek boýunça özüniň maslahatlaryny we gollanmalaryny merkezleşdirilen görnüşde berse, onda bu meselelerde bitewi çemeleşmeleriň işlenip taýýarlanyljakdygyny nygtady.

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin türkmen kärdeşine geljekki hyzmatdaşlyk barada aýdan oňyn teklipleri üçin hoşallyk bildirip, GDA döwletleriniň mundan beýläk-de bu ugurda hereket etjekdiklerine ynam bildirdi.

Täze ýylyň öňüsyrasynda GDA ýurtlarynyň Liderleriniň resmi däl duşuşyklaryny geçirmegiň asylly däbe öwrülendigini bellemek gerek. Şol sammitlerde diňe bir ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlenmän, eýsem, ýakyn geljek üçin esasy wezipeler hem-de bilelikdäki işiň ileri tutulýan ugurlary ara alnyp maslahatlaşylýar, esasy halkara we sebit meseleleri boýunça garaýyşlar deňeşdirilýär.

Bitarap Türkmenistan Arkalaşygyň çägindäki hyzmatdaşlygy özüniň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitläp, GDA döwletleri bilen gatnaşyklaryny taryhyň dowamynda emele gelen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk däpleriniň esasynda guraýar.

Ýurdumyz Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna açyk, netijeli gatnaşyklar hem-de özara bähbitli, uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin meýdança hökmünde garap, guramanyň bar bolan köpugurly mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak meselelerinde hemişe işjeň orny eýeleýär.

Öz döwründe hut hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň GDA ýurtlarynyň özara gatnaşyklarynyň ykdysady ugruny güýçlendirmek baradaky pikiri öňe sürendigini, Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlyk hakyndaky Jarnamasyny taýýarlamak baradaky başlangyç bilen çykyş edendigini ýatlamak ýeterlikdir.

GDA-nyň 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilen sammitiniň netijeleri boýunça kabul edilen bu köptaraply resminama gurama gatnaşyjy ýurtlaryň bar bolan ykdysady kuwwatdan we mümkinçiliklerden has netijeli peýdalanmak, önümçilik-kooperasion we söwda gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmek boýunça tagallalary birleşdirmäge çalyşýandygyny ýene-de bir gezek tassyklady.

GDA-ny 2030-njy ýyla çenli ykdysady taýdan ösdürmegiň Strategiýasy hut ýokarda agzalan Jarnamanyň esasy ýörelgelerine daýanýar. Onda ulag, ýangyç-energetika toplumy, aragatnaşyk we kommunikasiýalar, senagat kooperasiýasy, söwda, innowasiýalar we tehnologiýalar özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitlenildi.

Milli Liderimiziň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň şu ýylyň 15-nji oktýabrynda sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde nygtaýşy ýaly, bularyň ählisi halkara bazarlarda biziň üstünlikli bäsdeşlik edip biljek, geljekki hyzmatdaşlara amatly şertleri teklip edip biljek ulgamlarymyzdyr.

Döwlet Baştutanymyz Arkalaşygyň ykdysady bähbitlerini onuň çäklerinden daşarda ilerletmegiň, goňşy ýurtlaryň we sebitleriň bilelikdäki taslamalaryna goşulyşmagyň wajypdygyny belläp, munuň, ilkinji nobatda üstaşyr ulag düzümini döretmäge, energiýa serişdeleriniň iberilýän ugurlaryny giňeltmäge, täze aragatnaşyk ulgamlaryny we kommunikasiýalary çekmäge degişlidigine ünsi çekdi. Arkalaşygyň ýurtlarynyň Demirgazyk — Günorta hem-de Gündogar — Günbatar ugurlary boýunça durnukly üstaşyr ulag geçelgelerini döretmäge işjeň gatnaşmagy ýokarda agzalan ulgamlarda üstünlikli hyzmatdaşlygyň möhüm şerti bolup durýar.

Başgaça aýdylanda, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy özüniň geosyýasy we geoykdysady garaýyşlary bilen baglylykda, yklymda has işjeň orny eýelemelidir, Gündogaryň we Günbataryň, Aziýanyň we Ýewropanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge hem-de giňeltmäge işjeň gatnaşmalydyr.

GDA ýurtlary döwletara gatnaşyklarda deňhukuklylyk we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine berk eýerýärler, ählumumy gün tertibinde parahatçylygyň we gepleşikler medeniýetiniň berkarar bolmagy, ählumumy durnuklylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy ugrunda çykyş edip, Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmäge saldamly goşant goşýarlar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan ählumumy howpsuzlygyň emele gelen binýadyny bilelikde goramagy, halkara hukugyň we BMG-niň Tertipnamasynyň kadalarynyň berk berjaý edilmegini özara gatnaşyklarymyzyň möhüm ugurlarynyň hatarynda belleýär. Milli Liderimiziň yzygiderli nygtaýşy ýaly, GDA ýurtlary özleriniň syýasy-diplomatik mümkinçiliklerini ulanyp, BMG-de, beýleki abraýly halkara we sebit düzümlerinde birleşen we düýpli garaýyşlar bilen çykyş etmelidir. Dünýä syýasatyna, halkara hukuga hormat goýmak, gepleşikler medeniýetini, döwletleriň arasyndaky gatnaşyklarda ynanyşmagy we aýdyňlygy gaýtaryp getirmek zerurdyr.

Hut şeýle çemeleşme Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna ýaşaýyş ukyplylygyny we çeýeligi üpjün edýär, hyzmatdaşlygyň täze geljegi uly ugurlaryny açýar. GDA-nyň halkara durnuklylyk we howpsuzlyk ulgamynyň möhüm bölegi hökmünde hereket etmegini şertlendirýär.

Ýokarda bellenilişi ýaly, koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmek hem-de onuň durmuş-ykdysady täsirini azaltmak Arkalaşygyň ýurtlarynyň bilelikdäki işiniň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň döwletleriniň arasynda ylmy diplomatiýa, lukmançylyk bileleşikleri ugry boýunça umumy çemeleşmeleri we usullary işläp taýýarlamak üçin özara gatnaşyklaryň has netijeli gurallaryny ýola goýmagyň zerurdygyny nygtaýar.

Şu babatda türkmen tarapynyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde öňe süren başlangyçlary aýratyn ähmiýete eýe boldy. Olaryň esasy mazmuny täze görnüşli koronawiruslaryň gelip çykyşynyň tebigatyny, şolaryň döredýän keselleriniň ýüze çykmagynyň görnüşlerini öwrenmäge, ýokanç keselleri bejermegiň we olaryň öňüni almagyň täze usullaryny işläp taýýarlamaga hem-de ornaşdyrmaga gönükdirilen köptaraply gurallary döretmekden ybaratdyr.

Döwlet Baştutanymyz GDA-nyň işine täze itergi bermek barada aýdyp, Arkalaşygyň içinde hem-de beýleki döwletler we halkara ykdysady birleşikler bilen özara gatnaşyklarda hyzmatdaşlygyň täze, döwrebap ugurlarynyň we nusgalarynyň zerurdygyny yzygiderli belleýär.

Şu ýokary derejedäki resmi däl duşuşyga gatnaşyjylar öňde durýan maksatlaryň hem-de wezipeleriň umumydygyny belläp, goňşy ýurtlaryň bilelikdäki işiň oňyn tejribesini, durmuş-ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlaryny nazara almak bilen, däp bolan hyzmatdaşlygy hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga taýýardyklaryny ýene-de bir gezek tassykladylar.

Şeýle hem şu gün saparyň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda parlamentara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge aýratyn üns berildi.

...Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soň, “Pulkowo” Halkara howa menziline bardy we şol ýerden ata Watanymyza ugrady.

29.12.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Aşgabat, 27-nji dekabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tamamlanyp barýan ýylda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasyndaky jemleýji bilelikdäki mejlisini geçirdi. Oňa Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri hem çagyryldy.

Mejlisiň gün tertibine geçmek bilen, milli Liderimiz Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol geljek ýylyň şygaryny we nyşanyny taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. 2022-nji ýylyň şygary “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip yglan edildi hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna ýylyň nyşanynyň taslamasy hödürlenildi.

Asylly däbe görä, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzda her ýylyň şygary kesgitlenilýär. Munuň özi döwletimiziň we jemgyýetimiziň häzirki zaman ösüşiniň wajyp ugurlaryna ünsi çekmäge mümkinçilik berýär, Watanymyz hem-de halkymyz üçin möhüm ähmiýeti bolan wakalaryň giňden wagyz edilmegini üpjün edýär.

Ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy bellenilen hem-de “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýylda milli Liderimiziň baştutanlygynda ykdysadyýetimizi hemmetaraplaýyn ösdürmek baradaky döwlet maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyna gönükdirilen ägirt uly işler ýerine ýetirildi.

Geljek ýylyň şygary bagtyýar zamanany esaslandyran we halkymyzy hem-de Watanymyzy täze belent sepgitlere ynamly alyp barýan Gahryman Arkadagymyza bildirilýän belent hormatyň aýdyň nyşanydyr. Ähli ugurlarda täze belentliklere ynamly gadam urýan ýurdumyz sazlaşykly ösüş ýoluna düşdi. Garaşsyz Watanymyzyň gazanýan üstünlikleri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çuňňur oýlanyşykly we öňdengörüjilikli syýasatynyň aýdyň miwesidir.

Bu gün milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyz bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşaýar we öndürijilikli zähmeti bilen halk hojalygynyň ähli pudaklaryny özgertmek boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlikli amala aşyrýar. Bu bolsa watandaşlarymyzyň nurana geljege bolan ynamyny has-da pugtalandyrýar.

2022-nji ýylyň şygaryny tassyklamak hakyndaky çözgüt halkymyzdan gelip gowşan köp sanly teklipleriň esasynda kabul edildi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy geljek ýylyň nyşanynyň taslamasyny milli Liderimiziň garamagyna hödürläp, onuň yglan edilen bäsleşik esasynda seçilip alnandygyny habar berdi.

Bilelikdäki mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tamamlanyp barýan ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada aýtdy. 2021-nji ýyl Garaşsyz Watanymyzyň 30 ýyllyk şanly ýubileýiniň ýyly, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly hökmünde berkarar döwletimiziň taryhynda hemişelik galar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde berkarar Watanymyz sebitde durnuklylygyň hem-de howpsuzlygyň daýançlarynyň, kuwwatly we depginli ösýän, daşary ýurt maýa goýumlary üçin özüne çekiji, dünýäde uly abraýa hem-de hormata eýe bolan döwletleriň biri hökmünde giňden tanalýar.

Garaşsyz Diýarymyz içerki durnuklylygy, syýasy ulgamynyň berkdigi, döwlet hem-de jemgyýetçilik durmuşyna demokratik kadalary tapgyrlaýyn ornaşdyrýandygy bilen tapawutlanýar. Bularyň ählisi halkara giňişlikde özümizi ynamly duýmaga, dünýäniň ähli döwletleri bilen deňhukukly gatnaşyklary alyp barmaga mümkinçilik berýän hakyky şertler bolup durýar.

Şol bir wagtyň özünde ýubileý ýyly, dünýädäki kynçylyklara garamazdan, halkara işler we ykdysady soraglar babatda Garaşsyz Watanymyz üçin, umuman, üstünlikli ýyl boldy. Biz halkara çäreleri ýokary derejede geçirdik diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi. Ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk baýramyny belläp geçdik, 2021-nji ýyl üçin meýilleşdiren ähli işlerimizi diýen ýaly üstünlikli amala aşyrdyk.

Döwlet Baştutanymyz geçirilen iri çäreleriň hatarynda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XI mejlisine, Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 3-nji konsultatiw duşuşygyna, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine aýratyn ünsi çekdi.

Türkmenistanyň daşary syýasatynyň öz binýatlyk häsiýetine, ýagny bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk kadalaryna berk eýermek esasynda amala aşyrylýandygy bellenildi.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk bilen baglylykda, ilkinji nobatda, goňşy döwletler bilen dost-doganlyk gatnaşyklarynyň berkidilmegine uly üns berilýär. Bu döwletler bilen ynanyşmagyň, özara düşünişmegiň ýokary derejesi gazanylyp, dürli ugurlarda açyk we netijeli gatnaşyklar alnyp barylýar.

Tamamlanyp barýan ýylda halkara saparlaryň guralandygy barada aýdyldy. Türkmenistanyň Prezidenti dünýäniň 5 döwletinde resmi saparda boldy. Biziň ýurdumyza döwlet Baştutanlarynyň we ýokary wezipeli adamlaryň 19 sapary amala aşyryldy.

2021-nji ýylda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurt döwletleriniň resmi wekilleri, şol sanda döwlet we hökümet Baştutanlary, şeýle hem dürli halkara korporasiýalardyr kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn 84 duşuşygy, telefon we sanly ulgam arkaly 25 gepleşigi geçirildi. Netijede, hökümetara resminamalaryň 200-den gowragyna gol çekildi.

Biziň möhüm halkara soraglary çözmäge gönükdirilen netijeli tekliplerimizi iri, abraýly halkara guramalar biragyzdan goldady. Şeýlelikde, Bitarap döwletimiziň başlangyjy bilen, Baş Assambleýa “Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň orny”, “Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek”, “Birleşen Milletler Guramasynyň we Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk” atly Kararnamalary biragyzdan kabul etdi diýip, milli Liderimiz belledi.

Bulardan başga-da, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Gender deňligi hem-de zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meselesi boýunça düzüminiň Ýerine ýetiriji geňeşiniň (BMG — Zenanlar) agzalygyna, BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň wise-başlyklygyna, ÝUNESKO-nyň Hökümetara okeanografiýa komissiýasynyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň, ÝUNESKO-nyň Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlandy. Şeýle hem Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň jemleri boýunça kabul edilen Bilelikdäki Beýannamanyň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň Jarnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dillerinde çap edilip, agza ýurtlaryň arasynda ýaýradylandygyny bellemeli.

Goňşy Owganystanda durmuş-ykdysady taslamalary amala aşyrmaga ýardam etmek we ynsanperwerlik kömegini bermek arkaly bu ýurdy hemmetaraplaýyn goldamak boýunça hem işjeň çäreler dowam etdirildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Umuman, ýurdumyzyň daşary syýasat boýunça baş ugry parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn berkitmäge, Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, şu ýyl Ministrler Kabinetiniň 35, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 13 mejlisi, döwlet derejeli maslahatlaryň hem 59-sy geçirildi.

Ministrler Kabinetiniň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde, halkara duşuşyklarda çylşyrymly syýasy, ykdysady we durmuş soraglaryna seredildi. Bitarap döwletimiziň hukuk ýagdaýyndan ugur alnyp, şol soraglar boýunça degişli çözgütler kabul edildi, ençeme resminamalara gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dowam edýän koronawirus pandemiýasy we köp ýurtlarda girizilen çäklendirme çäreleri şertlerinde daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary alyp barmaga aýratyn üns berlendigini kanagatlanma bilen belledi. Ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda bilelikdäki maýa goýum taslamalaryny ýokary hilli taýýarlamak hem-de durmuşa geçirmek boýunça netijeli işler alnyp baryldy. Hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlary kesgitlendi.

Bellenen maksatnamalary ýerine ýetirmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň peselmegine ýol bermezlik üçin bolup geçýän üýtgeşmeler boýunça gyssagly çäreleri gördük diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz çylşyrymly şertlere garamazdan, örän köp işleriň bitirilendigini we örän köp soraglary çözmegiň başardandygyny, döwlet dolandyryşy, içerki we daşarky maliýe, söwda, şeýle hem zähmet bazary, harytlary öndürmek ýaly ugurlardaky özgertmeleriň çaltlandyrylandygyny belledi. Bu işler bolsa orta möhletli geljekde önümçiligiň möçberlerini artdyrmaga mümkinçilik berdi.

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň hakyky ýagdaýlardan ugur alyp kabul edýän dogry kararlarydyr çözgütleri, biziň sazlaşykly, tutanýerli we maksada okgunly işlerimiz, halkymyzyň giňden goldawy ykdysadyýetde hem-de daşary syýasatda oňyn netijeleri gazanmagyň girewi boldy.

Hormatly Prezidentimiz ykdysadyýeti ösdürmegiň tassyklanan döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmak boýunça netijeli işleriň geçirilendigine ünsi çekip, gurluşyk, senagat pudaklarynda we beýleki ugurlarda ýokary ösüş depginleriniň gazanylandygyny belledi. Puluň hümmeti bellenen çäklerde saklanýar. Ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçirmek hem kabul edilen maksatnamalara laýyklykda alnyp barylýar. Ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda we beýleki pudaklarda özgertmeler dowam etdirilýär.

Döwlet Baştutanymyz milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda gazanylan üstünlikler barada aýdyp, oba hojalygyny özgertmek boýunça kabul edilen çäreleriň hem netije berip başlandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz şu ýyl gallanyň we gowaçanyň gowy hasylynyň alnandygyny, iri zawod-fabrikleriň gurluşygynyň üstünlikli dowam etdirilýändigini belledi. Geçirilýän özgertmelere laýyklykda, nebitgazly känler özleşdirilýär, gaz geçirijiler gurulýar. Has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, ýokary derejeli myhmanhanalaryň we beýleki durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen alnyp barylýar.

Bu işleriň hemmesiniň netijesi hökmünde biz jemi içerki önümiň ösüşini ýokary depginde, ýagny 6,2 göterim möçberde saklaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Milli Liderimiz halk hojalygynyň ähli pudaklarynda diýen ýaly önümçiligiň möçberiniň ösüşiniň bellenen tabşyryklaryň çäklerinde üpjün edilendigini belledi. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri artdyryldy.

Saglygy goraýyş ulgamynda öz wagtynda zerur çäreleriň görlendigi aýratyn bellenildi. Ýurdumyza ýokanç keselleriň aralaşmagynyň öňüni almak maksady bilen görlen öňüni alyş çäreleri bilen birlikde, saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýady hem ep-esli berkidildi we bu işler dowam etdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabat döwründe Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Ýokanç keseller hassahanasynyň, Magtymguly etrabynda köpugurly hassahananyň işe girizilendigini, Aşgabat şäherinde Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki hem-de Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezleriniň gurluşygyna badalga berlendigini belledi.

Ahal welaýatynyň täze edara ediş merkezinde welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň edara binasynyň, köpugurly hassahananyň, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş, Çagalar sagaldyş-dikeldiş hem-de “Tiz kömek” merkezleriniň, saglyk öýleriniň, Daşoguz welaýatynda köpugurly hassahananyň we Onkologiýa merkeziniň, Balkan welaýatynda köpugurly hassahananyň gurluşygy dowam etdirildi. Halkara Saglyk merkezleri müdiriýetiniň Halkara Iç keselleri, “Ene mähri” hem-de Saglygy goraýyş-anyklaýyş merkezlerini döwrebaplaşdyrmak işleri alnyp baryldy.

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynda öndürilen “Tiz lukmançylyk kömegi” dikuçarlary halkymyzyň hyzmatyna berildi diýip, hormatly Prezidentimiz kanagatlanma bilen belledi.

Şunuň bilen birlikde Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna “Tiz kömek” awtoulaglarynyň 50-si welaýatlaryň etrap hassahanalarynyň çagalar bölümlerine sowgat berildi. Şeýle hem “Mersedes-Benz” kysymly “Tiz kömek” awtoulaglarynyň 50-si saglygy goraýyş edaralaryna paýlandy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň wekilçilikli we kanun çykaryjy häkimiýet edaralaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça işleriň alnyp barylýandygyny, zähmet haklaryny tölemek boýunça hiç hili meseläniň ýokdugyny belledi.

Mundan başga-da, häzirki wagtda umumy şertnama bahasy 36 milliard dollara golaý bolan iki ýarym müňden hem köp önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Bu gurluşyk işleri amala aşyrylýan taslamalaryň geriminiň giňdigini görkezýär. Bütin ýurdumyz boýunça belent desgalar, iri täze ýaşaýyş jaý toplumlary bina edilýär. Müňlerçe kilometre uzaýan tizlikli awtomobil we polat ýollary çekilýär, halkara ähmiýetli ulag üpjünçilik ulgamlary döredilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu işleriň ýakyn ýyllarda ykdysadyýetimizi ösdürmäge bolan goşandymyzdygyny belledi. Şu ýyl meýilleşdirilen 30 sany iri desganyň ýerine umumy bahasy 13 milliard manat bolan 73 iri desga ulanmaga berildi.

Işe girizilen iri desgalaryň hatarynda Aşgabatdaky Hökümet münberiniň toplumy, Söwda merkezi we iki sany ýedi ýyldyzly myhmanhana, Ahal welaýatyndaky iki sany iri dokma toplumy we ýokary tizlikli awtomobil ýoly bar. Şeýle hem olaryň hatarynda Balkan welaýatyndaky iri suw howdanyny hem-de birnäçe hassahanany, Daşoguz we beýleki welaýatlarda haly fabriginiňdir “Türkmeniň ak öýi” binalaryny, “Türkmeniň alabaý itleri” desgalar toplumlaryny görkezmek bolar.

Bu aýdylanlara Lebap welaýatyndaky Kerki Halkara howa menzilini, iri elektrik we gaz basyş stansiýalaryny, Mary welaýatyndaky plastmassa turbalaryny öndürýän zawody hem mysal hökmünde agzap bileris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Şu ýyl Akina — Andhoý stansiýalarynyň arasynda 30 kilometrlik demir ýol ulgamy, Kerki — Şibirgan ugry boýunça uzynlygy 153 kilometrlik elektrik geçiriji, şeýle hem Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy işe girizildi.

Ýurdumyzda şu ýyl umumy meýdany 1 million inedördül metre golaý ýaşaýyş jaýlary, şol sanda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, 7 mekdep, lukmançylyk edaralary we beýleki durmuş maksatly desgalar ulanmaga berildi.

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygy dowam etdirildi.

Geçip barýan ýylyň jemlerine baha bermek bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow örän kynçylykly bolsa-da, onuň biziň üçin, umuman, gowy ýyl bolandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň bu sözleri şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylandy.

Biziň bu tagallalarymyza geljek nesillerimiziň mynasyp baha berjekdigine ynanýaryn. Pandemiýa sebäpli dörän ählumumy çökgünligiň kynçylykly synagyndan geçip, biz geljekde öz öňümizde has batyrgaý maksatlary we wezipeleri goýarys. Geljek ýyly anyk işleridir täze taslamalary amala aşyrmak bilen besläris diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz öňde durýan meýilnamalar barada aýdyp, ýurdumyzy syýasy taýdan döwrebaplaşdyrmak işiniň dowam etdiriljekdigini belledi. Ata-babalarymyzyň müňlerçe ýyl mundan ozal düýbüni tutup giden demokratiýasynyň esaslary ýolbaşçylaryň saýlawly bolmagydyr, her adamyň öz islegini erkin beýan edip bilmegidir. Şeýle hem söz azatlygynyň goralmagy we raýat jemgyýetiniň berkidilmegidir diýip, milli Liderimiz aýtdy. Munuň özi ýurduň ösüşinde esasy orny eýeleýär. Şoňa görä-de, bu kadalaryň ählisi biziň däp-dessurlarymyzda, kanunlarymyzda we tertip-düzgünimizde öz beýanyny tapýar.

Hormatly Prezidentimiz geljek ýyl üçin gowy býujetiň kabul edilendigini hem belledi. Zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny ýene-de 10 göterim ýokarlandyrmak göz öňünde tutuldy.

Ykdysadyýetde, durmuş we ekologiýa ulgamlarynda yzygiderli çäreleriň giň gerimli toplumyny amala aşyrmagy hem dowam etdireris. Ilatyň ähli gatlaklarynyň zerurlyklaryna we isleglerine düýpli üns bereris. Saglygy goraýşyň mümkinçiliklerini yzygiderli berkidip, zerur bolanda, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmak üçin goşmaça serişdeleri goýbereris diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Häzirki döwürde halkymyzyň agzybirligi, her bir raýatyň Garaşsyzlygyň gymmatlyklaryny gözüniň göreji ýaly goramagy örän möhümdir diýlip, çykyşda aýratyn bellenildi.

Biz halkara howpsuzlyk ulgamyny berkitmäge gönükdirilen daşary syýasy ugrumyzy dowam etdirip, Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň düzümleriniň ornuny pugtalandyrmaga ýardam bereris. Milli bähbitlerimizi berk gorap, häzirki köpugurly dünýäde özüniň netijelidigini görkezen sazlaşykly we oýlanyşykly daşary syýasatymyzy yzygiderli alyp bararys diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, asylly däbe görä, her ýyl bir şygaryň yglan edilýändigini aýtdy. Şol şygar bolsa öňde goýan maksatlarymyza tarap ynamly öňe gitmäge ýardam edýär.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň maglumatyna görä, deputatlar we halkymyz bilen giňden ara alyp maslahatlaşmagyň netijesinde, olaryň geljek ýylyň şygarynydyr nyşanyny teklip edýändiklerini belledi hem-de bu şygary we nyşany tassyklaýandygyny aýtdy.

Bilelikdäki mejlise gatnaşyjylaryň el çarpyşmalary bilen, milli Liderimiz geljek ýylyň şygaryny “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýip yglan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň dowamynda Türkmen alabaýynyň we onuň durmuşymyzda eýeleýän ornunyň ähmiýeti barada aýtdy. Ata-babalarymyz bedewlerimizde öz arzuw-isleglerinidir maksatlaryny, milli seçginiň ajaýyp netijesi bolan alabaýlarda bolsa bagtyýarlygyny görüpdir. Şoňa görä-de, halkymyz “It geldi — gut (bagt) geldi” nakyly döredipdir diýip, milli Liderimiz belledi.

Türkmen alabaýlary halkymyzyň esasy ynsanlyk kadalaryny aňladýar. Bu kadalar batyrlyk, mertlik, wepalylyk we sabyrlylykdyr. Adam haçanda dünýä inende, ony dürli närseler gurşap alypdyr. Şonda adamda hoşniýetli duýgulary itler döredenmiş diýýärler. Bu rowaýat, ýöne rowaýatlar hem tötänden döremeýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Wepalylygy we mertligi bilen alabaý itleri ynsanyň iň ýakyn dostuna öwrüldi. Bu häzirki döwürde hem şeýle.

Alabaý — biziň milli buýsanjymyz, baý mirasymyzyň aýrylmaz bölegi, ata-babalarymyzyň döreden milli baýlygydyr. Şoňa görä-de, alabaýy gorap saklamak, asyl bolşunda geljek nesillerimize ýetirmek biziň mukaddes borjumyzdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Bilelikdäki mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň isleg-arzuwyny we haýyşyny göz öňünde tutup, her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaýynyň gününi bellemek baradaky Permana gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň bu çözgüdi şowhunly el çarpyşmalar bilen kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerinde raýatlarymyzyň talabalaýyk dynç almagy üçin, şäherleriň we obalaryň kadaly ýaşaýyş-durmuş şertlerini üpjün edýän ähli gulluklaryň nobatçylygyny göwnejaý guramak bilen bagly meselelere aýratyn ünsi çekdi.

Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň Başlygynyň orunbasary hökmünde Ç.Amanowa baýramçylyk günlerinde ýurdumyz boýunça nobatçylygy talabalaýyk guramak, wise-premýer Ç.Purçekowa bolsa bu ugurda geçiriljek işlere ýardam bermek tabşyryldy.

Şeýle hem ähli wise-premýerlere öz gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary bilen maslahat geçirip, Täze ýyl baýramynyň bellenilýän günlerinde ministrliklerde we pudak edaralarynda nobatçylyk etmegiň Tertibine seretmek, nobatçylyk etjek işgärleriň telefon belgilerini şol Tertipde görkezmek tabşyryldy. Bu häkimlere hem degişlidir.

Baýramçylyk günlerinde her bir häkimlik, ministrlik we pudak edarasy boýunça nobatçy bellemeli diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de jemagat hojalygy gullugynyň, elektrik energiýasy we suw üpjünçilik gulluklarynyň, hassahanalaryň, ýolagçy awtoulaglarynyň, dükanlaryň bökdençsiz we talabalaýyk işlemegini guramagy tabşyrdy.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanowa bütin ýurdumyz boýunça baýramçylyk günlerinde nobatçylygyň talabalaýyk guralmagyna umumy gözegçiligi üpjün etmek tabşyryldy.

Baýramçylyk günleri raýatlarymyz oňat dynç alyp, Täze ýyly ýokary derejede belläp geçer ýaly, ähli ýerlerde tertip-düzgüniň pugta berjaý edilmegini berk gözegçilikde saklamak boýunça hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna anyk görkezmeler berildi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini dowam edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi.

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimizi ýetip gelýän Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady. Şeýle hem ol ýurdumyzyň 2021-nji ýylyň dowamynda içeri hem-de daşary syýasatda uly rowaçlyklary gazanandygyny, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýylyň üstünlikli jemlenýändigini nygtady.

Mundan başga-da, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, milli ykdysadyýetimiz durnukly ösüşe eýe boldy. Aýratyn-da, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkymyzyň hal-ýagdaýynyň yzygiderli gowulandyrylmagyna möhüm ähmiýet berildi.

Şeýle hem çykyşyň dowamynda halkymyzyň, edara-kärhanalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň teklipleri esasynda 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagynyň giň goldawa eýe bolandygy nygtaldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri hormatly Prezidentimizi Täze ýyl baýramy bilen ýene bir gezek gutlap, milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, alyp barýan döwletli işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyny harby we hukuk goraýjy edaralaryň ähli şahsy düzümleriniň adyndan Täze ýyl baýramy bilen gutlady.

Wise-premýeriň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarynyň belleýşi ýaly, 2021-nji ýylda ýurdumyzda gazanylan ägirt uly zähmet üstünlikleri, ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösüşi mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen dabaraly ýörişde öz beýanyny tapdy. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleri goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinanyň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde uly ösüşleri gazandy.

Wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow 2022-nji ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” atly şygaryny ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzümleriniň doly goldaýandyklaryny aýdyp, hormatly Prezidentimizi ýene-de bir gezek Täze ýyl baýramy bilen gutlady.

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisiniň dowamynda Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň adyndan çykyş edip, milli Liderimizi hemmeleriň söýüp garşylaýan Täze ýyl baýramy bilen gutlady.

Şeýle hem häkim Arkadag Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän ýylyň şanly wakalara baý bolandygyny hem-de ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny belledi. Munuň özi milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeleriň ykdysadyýetimiziň kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, sebitleriň ykdysady-durmuş taýdan ösdürilmegine gönükdirilýändiginiň aýdyň netijesidir.

Häkim geljek ýylyň “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagynyň tutuş ýurdumyzyň ilatynyň arasynda giň goldawa eýe bolýandygyny nygtady we raýatlaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, netijeli işlemegi, döretmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edýändigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryny, häkimleri ýetip gelen Täze ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, hormatly Prezidentimiz bars ýylynyň aýdyň wakalara baý boljakdygyny belledi. Bars paýhasly, hemmetaraplaýyn ösen we maksadyna ýetmegi başarýan jandar. Ol meňzeş häsiýetleri bilen adamlara ýagşylyk edýär hem-de “ýuwaş bolmagy we igenji” halamaýar. Şoňa görä-de, barsa meňzemek üçin öz-özüňi kämilleşdirmek bilen işjeň meşgullanmaly. Täze zatlara göz ýetirip, täze işler bilen meşgullanmaly. Bars ýyly bolan 2022-nji ýyl höwesjeňlere täze dilleri öwrenmek hem-de hünärleri ele almak üçin şowly bolar.

Bars ýyly adamyň saglygy bilen bagly, aýratyn-da, işjeň durmuş kadalaryna eýerýän adamlar üçin düýpli mesele döretmeýär. Barsyň ruhubelentligi hemme meseleleri çözmäge kömek edýär. Şoňa görä-de, şu ýylda doglan çagalar gowy häsiýetli hasaplanýar. Olar gujur-gaýratly, köpçülik bilen basym öwrenişip, soňra telekeçilikde hem, döredijilik işinde hem üstünlikleri gazanýar diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara geljek ýylyň şowly bolmagyny, täze üstünlikleri we rowaçlyklary getirmegini, ýurdumyzy ösdürmek, 2022-nji ýylda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak ugrunda nobatdaky möhüm ädimleri ätmegi tüýs ýürekden arzuw etdi.

28.12.2021
Gahryman Arkadagymyz bilen eziz Diýarymyzyň gülläp ösüşiniň bähbidine täze zähmet üstünliklerine tarap

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän 2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan täzeçil syýasatynyň netijesinde ýurdumyz ykdysadyýetiň we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ulgamlarynda ägirt uly özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýar. Bu özgertmeleriň baş maksady ata Watanymyzy ýokary ýaşaýyş-durmuş derejeli, senagat taýdan ösen döwletleriň hataryna çykarmakdan ybaratdyr.

20-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, paýtagtymyzyň abadanlaşdyrylyşy, Täze ýyly garşylamaga taýýarlyk görlüşi baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiz ilaty özümizde öndürilýän ýeralma we gök-bakja önümleri bilen doly üpjün etmek, olaryň daşary ýurtlardan getirilýän möçberlerini azaltmak hem-de eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak maksady bilen, geljek ýylyň hasylyndan başlap, bu ekinleriň ekilýän meýdanlarynyň artdyrylmalydygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzda abadanlaşdyryş işleriniň çäklerinde gök zolaklary döretmek boýunça wezipeleriň ylmy taýdan esaslandyrylan usulda hem-de bildirilýän talaplara laýyklykda ýerine ýetirilmelidigini nygtady.

Soňra sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahaty söwda toplumynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda dowam etdi. Olar milli Liderimiziň Täze ýylyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň bazarlarynda we söwda nokatlarynda haryt bolçulygyny üpjün etmek boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdiler. Hormatly Prezidentimiz söwdanyň medeniýetini, halka hyzmat etmegiň hilini ýokarlandyrmagyň, ilatyň isleglerini öwrenmegiň, sanly ulgamyň ornaşdyrylyşyny giňeltmegiň wajypdygyny belläp, daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberlerini artdyryp, beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň möçberlerini bolsa azaltmagyň zerurdygyny nygtady hem-de bu işlerde kiçi we orta telekeçiligiň eýeleýän möhüm ornuny göz öňünde tutup, hususy ulgamda işleri kämilleşdirmek boýunça zerur çäreleriň görülmelidigine ünsi çekdi.

21-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny geçirdi. Onuň gün tertibine koronawirus ýokanjy zerarly dünýäde dörän ýagdaýlar bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, bu howply keseliň öňüni almak boýunça öz wagtynda görlen toplumlaýyn çäreleriň netijesinde Türkmenistanda koronawirus hadysalary ýüze çykarylmady. Häzirki döwürde köp ýurtlarda bu ýokanjyň täze görnüşleri, hususan-da, “omikron” görnüşi ýaýrap başlady. Ol ýurtdan-ýurda adamlaryň we harytlaryň döwlet serhetlerinden geçmegi arkaly ýaýraýar. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daşary ýurtlardan getirilýän azyk harytlarynyň hiliniň we howpsuzlygynyň bellenen kadalara laýyk gelmelidigini hem-de olara zyýansyzlandyryş işleriniň geçirilişini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nygtady.

Ýurdumyza getirilýän azyk harytlarynyň gümrük amallarynyň bellenen kadalaryna laýyklykda bökdençsiz geçirilmegini we tiz wagtda bazarlardyr söwda nokatlaryna gowuşmagyny üpjün etmek tabşyryldy. Milli Liderimiz Aşgabat şäherine gelýän we welaýatlara gara ýollaryň ugrunda hereket edýän barlag-goýberiş nokatlaryndan geçýän azyk harytlaryny daşaýan ýük awtoulaglarynyň Türkmenistanda Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň kabul edýän düzgünlerine laýyklykda bökdençsiz geçirilmegini üpjün etmek barada anyk tabşyryklary berdi.

22-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda Türkmenistanyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan ugur alnyp, durmuşa geçirilýän daşary syýasat ýörelgelerine laýyklykda, birnäçe hyzmatdaş döwletler bilen özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatdaky meselelere garaldy. Hususan-da, döwlet Baştutanymyz türkmen wekiliýetiniň Hindistan Respublikasyna we Pakistan Yslam Respublikasyna bolan gulluk iş saparlarynyň netijeleri bilen tanyşdyryldy.

Habar berlişi ýaly, Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde geçirilen “Merkezi Aziýa — Hindistan” dialogynyň daşary işler ministrleriniň nobatdaky duşuşygynda möhüm meselelere, şol sanda dialogyň guramaçylyk-gurluş binýadyny ösdürmek mümkinçiliklerine garaldy. Türkmen tarapy diplomatik we söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň, şol sanda sebitiň energetika, ulag-aragatnaşyk serişdelerini birleşdirmek üçin has netijeli gurallaryň ýola goýulmagyna gönükdirilen başlangyçlary öňe sürdi. Olar, esasan, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman ulag geçelgesiniň taslamalary we beýleki möhüm taslamalardyr.

Dialogyň çäklerinde Owganystan bilen bagly meselelere hem aýratyn üns berildi. Bu babatda hormatly Prezidentimiziň ýokary syýasy derejede geçirilýän duşuşyklaryň we maslahatlaryň çäklerinde beýan eden başlangyçlaryndan ugur alnyp, birnäçe esasy ýörelgelere esaslanylýar. Olar syýasy ugurda täze owgan häkimiýetleri bilen halkara gepleşikleriň ýola goýulmagyny goldamakdan we Owganystanyň goňşy ýurtlarynyň bu ugurda möhüm ornuny berkitmekden, ykdysady ugurda bu ýurtdaky ýagdaýy durnukly ýola goýmak maksady bilen onuň ykdysadyýetini dikeltmekden, şol sanda onuň energiýa, ulag-aragatnaşyk düzümlerini ösdürmek işine gatnaşmakdan, owgan halkyna yzygiderli ynsanperwerlik kömegini bermekden ybaratdyr.

Saparyň dowamynda Hindistan Respublikasynyň Premýer-ministri Narendra Modi we bu ýurduň daşary işler ministri bilen duşuşyklar geçirildi. Onda Türkmenistanyň Hindistan bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge taýýardygy aýratyn bellenildi.

Pakistana bolan saparyň dowamynda Türkmenistanyň wekiliýeti Yslamabat şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň Owganystandaky ynsanperwerlik ýagdaýlar boýunça adatdan daşary mejlisine gatnaşdy. Onda sebit we dünýä ýurtlary tarapyndan Owganystana kömek bermek boýunça öňde durýan wezipelerdir anyk çäreler maslahatlaşyldy hem-de bu ýurda ýardam bermek, onuň ykdysadyýetini dikeltmek meselesinde Türkmenistanyň garaýyşlary beýan edildi. Şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýeti Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi we bu ýurduň daşary işler ministri bilen duşuşyk geçirdi. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň taslamalaryny amala aşyrmak duşuşygyň esasy meseleleri boldy. Pakistan tarapy bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek we baýlaşdyrmak maksady bilen, Bilelikdäki hökümetara toparyň 6-njy mejlisini geçirmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny amala aşyrmak üçin ikitaraplaýyn türkmen-pakistan pudagara toparyny döretmek bilen bagly başlangyçlar beýan edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda Pakistan Yslam Respublikasyna we Hindistan Respublikasyna sebitdäki möhüm hem-de ygtybarly hyzmatdaşlar hökmünde garalýandygyny nygtady. Türkmenistanyň öňe süren giň gerimli we uzak möhletli ykdysady taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi diňe oňa gatnaşyjy ýurtlaryň durnukly ösüşi üçin şertleri döretmek bilen çäklenmän, eýsem, tutuş sebitde abadançylygyň üpjün edilmegine hem goşant goşar.

24-nji dekabrda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de ykdysadyýetimizi hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen ýerinde tanyşmak, bazarlardaky we dükanlardaky harytlaryň nyrhlaryny görmek, oba ýerlerinde bar bolan soraglary öwrenmek boýunça beren tabşyrygyny ýerine ýetirmek üçin ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna iş saparlarynyň amala aşyrylandygyny, olaryň dowamynda bazarlaryň, beýleki söwda nokatlarynyň işleri bilen tanşylandygy barada hasabat berdi.

Nygtalyşy ýaly, bazarlarda we söwda nokatlarynda ilata elýeterli bahalardan harytlaryň giň görnüşi hödürlenýär. Bazarlarda daşary ýurtlardan getirilýän harytlar däl-de, özümizde öndürilen önümler artykmaçlyk edýär. Welaýatlardaky söwda edaralaryna sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha giňden ornaşdyrylýar. Öndürilen önümleri gaýtadan işlemek, häzirki zaman önümçiligini ýola goýmak üçin täze tehnologiýalar, kämil enjamlar satyn alynýar.

Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini çaltlandyrmak üçin birnäçe teklipler beýan edildi. Hususan-da, ilaty özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmegi kämilleşdirmek, daşary ýurtlara eksporta iberilýän önümleriň möçberini artdyrmak, önüm bolçulygy, haryt köpdürlüligi, bahalaryň elýeterliligi ýaly meseleleri hemişelik gözegçilikde saklamak, önüm öndürijileri höweslendirmek, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini has giňden ornaşdyrmagyň hasabyna söwda hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, amatly bahalardan we tiz hyzmatlary ýola goýmak ýaly işleri geçirmek teklip edildi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda öndürilýän azyk önümleriniň hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmagyň we görnüşleriniň köpeldilmeginiň zerurdygyny nygtady. Bu önümler bäsdeşlige ukyplylygy boýunça dünýäde mynasyp orny eýeläp, olaryň içerki bazarda elýeterli bahalardan bolçulygy döredilmelidir hem-de daşary ýurt bazarlaryna eksport edilýän möçberleri artdyrylmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalygynda geçirilýän özgertmeleri çaltlandyrmak üçin pudagyň bar bolan ylmy-tehniki mümkinçiligini, innowasiýalary, dünýä tejribesini giňden we netijeli peýdalanmagyň möhümdigini aýdyp, degişli ýolbaşçylara bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Hökümetiň agzalaryna Täze ýyl baýramy mynasybetli goşmaça durmuş çärelerini guramak boýunça anyk görkezmeleri berdi. Hususan-da, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli bazarlarda we dükanlarda senagat hem-de azyk harytlarynyň baýramçylyk satuwyny guramak, adamlaryň dogan-garyndaşlary we ýakynlary üçin sowgatlary alar ýaly hem-de Täze ýyl baýramyny gowy geçirer ýaly, käbir harytlaryň bahalaryny 50 göterime çenli arzanlatmak tabşyryldy. Köpçülikleýin habar beriş serişdelerine bu çäräni we arzanladylan bahadan satylýan harytlary giňden mahabatlandyrmak barada görkezme berildi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda raýatlarymyzyň şäher awtobuslarynda mugt gatnadylmagyny guramagy tabşyrdy. Nyrhlary emele getirmek we bazarlarymyzy ýokary hilli ýerli önümler bilen bolelin üpjün etmek üçin öz wagtynda zerur çäreleri görmek wajypdyr diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmek babatda görülýän çäreleriň hatarynda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň garamagyndaky ösümlik ýagyny öndürýän kärhanalaryň ýedisinde pagta çigidini gaýtadan işlemek arkaly arassalanan ýagy öndürmek üçin degişli işleriň alnyp barylýandygy bellenildi. Ýerli kärhanalarda öndürilýän arassalanan pagta ýagy söwda nokatlarynyň üsti bilen ilata ýerlenilýär.

Himiýa senagatynda-da daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly önümleriň önümçiligi giňeldilýär. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Balkanabat” ýod zawodynda kaustik sodanyň, hloruň we hlor önümleriniň önümçiligini ýola goýmak göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna — hususy kärhanalara “Türkmenhimiýa” döwlet konserni bilen bilelikde “Balkanhimsenagat” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek teklip edilýär. Şol ýerde “Balkanabat” ýod zawodynyň önümhanalarynyň durky täzelenenden soň, senagatda we lukmançylykda uly isleg bildirilýän himiýa önümleriniň öndürilişi ýola goýlar. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzüminde Halkara habarlar merkezini döretmek teklibi hödürlenildi. Täze düzümiň esasy maksady Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, söwda, durmuş, medeni we beýleki ugurlarda öňe sürýän halkara başlangyçlaryny dünýä bileleşigine öz wagtynda, yzygiderli we guramaçylykly ýetirmekden ybaratdyr. Halkara habarlar merkeziniň işini üç esasy wezipä, ýagny Türkmenistan barada maglumatlary döwrebap media tehnologiýalaryň üsti bilen yzygiderli esasda dünýä jemgyýetçiligine dessin ýaýratmaga, dünýäde bolup geçýän halkara ähmiýetli möhüm syýasy, ykdysady we durmuş wakalary barada anyk maglumatlary ýurdumyzyň habar beriş ulgamynda beýan etmäge hem-de halkara derejede işleýän habar beriş agentlikleri bilen göni gatnaşyklary ýola goýmak we ösdürmek wezipelerini amala aşyrmaga gönükdirmek göz öňünde tutulýar. Bu babatda ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny nazara alyp, sebitiň döwletleri bilen habarçylary alyşmak hem-de agentlikleriň arasynda gatnaşyklary ýola goýmak boýunça işler dowam etdirilýär. 2022-nji ýylda ýurdumyzda daşary döwletleriň birnäçe iri halkara habar beriş edaralarynyň wekilhanalaryny açmak barada teklipler taýýarlanyldy. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri makullap, guramaçylyk meselelerini içgin öwrenmegi hem-de milli kanunçylyga we umumy ykrar edilen halkara kadalara laýyklykda, zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Mejlisde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň desgalaryny döwrebaplaşdyrmak, daşary ýurtlarda “Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilhanalaryny açmak, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ylmy işgärlerini taýýarlamak, milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, 2022-nji ýylda pudaklaýyn sergileri we maslahatlary guramak, geljek ýylyň ýanwar aýynda göz öňünde tutulan medeni çäreleri geçirmek meselelerine hem üns çekildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi döretmek hakynda Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, bu baýram her ýylyň 6-njy awgustynda belleniler. Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Goranmak ministrligine Aşgabat şäherinde 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebiň binalar toplumynyň taslamasyny düzmek hem-de gurmak barada “Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Tiсaret A.Ş.” türk kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi.

Aşgabatda Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň nobatdaky 11-nji mejlisiniň geçirilmegi geçen hepdäniň möhüm wakalarynyň biri boldy. Mejlisiň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow bilen hökümetara toparyň gazak tarapyndan başlygy, Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary Roman Sklýaryň duşuşygy boldy.

Söhbetdeşligiň dowamynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarda Türkmenistanyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň giň gerimli hyzmatdaşlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ýangyç-energetika, senagat, ulag-aragatnaşyk ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine, hususan-da, Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň döwlet hem-de hususy pudagynyň işjeň çekilmegi arkaly sebit hem-de halkara derejedäki awtoulag, demir ýol, deňiz gatnawlarynyň giňeldilmegine ähmiýet berildi.

Iki ýurduň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyňdyr wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň mejlisiniň gün tertibine döwletara ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişi, şol sanda netijeli gatnaşyklary has-da ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly meseleleriň giň toplumy girizildi.

Nebitgaz, ulag-aragatnaşyk ulgamlaryndaky hyzmatdaşlyk ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda öňe çykaryldy. Söwda-ykdysady, energetika, ulag-logistika, oba hojalygy, azyk we gaýtadan işleýän senagat ulgamlaryndaky netijeli gatnaşyklaryň has-da işjeňleşdirilmeginiň zerurdygy nygtaldy. Taraplar medeniýet, ylym, bilim, saglygy goraýyş we lukmançylyk ulgamlarynda gatnaşyklary giňeltmegiň möhümdigine ünsi çekdiler.

Daşary işler ministrliginde türkmen wekiliýetiniň Hindistan Respublikasyna we Pakistan Yslam Respublikasyna bolan gulluk iş saparlarynyň jemlerine bagyşlanan brifing geçirildi. Şeýle hem şol gün DIM-de Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda brifing geçirildi. Ol ýurdumyza koronawirus ýokanjynyň aralaşmagynyň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak boýunça dünýä döwletleriniň tejribesiniň öwrenilmegi baradaky meselelere bagyşlandy.

Duşuşygyň dowamynda milli Liderimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen düzümleri we agentlikleri, hususan-da, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen halkara başlangyçlaryna ýokary baha berildi. Onda koronawirusyň hem-de beýleki howply ýokançlaryň ýüze çykmagynyň we ýaýramagynyň öňüni almak baradaky meselelerde lukmançylyk bileleşikleriniň arasynda hemişe tejribe alşylmagynyň möhümdigi nygtaldy.

Geçen hepdede Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Russiýa Federasiýasynyň “Sputnik Laýt” sanjymyny bellige aldy hem-de ýurdumyzyň çäklerinde ony ulanmak babatda degişli şahadatnamany berdi. Onuň netijeliliginiň görkezijisi 80 göterime ýakyn bolup, iki komponentiň ulanylmagyny talap edýän beýleki sanjymlaryň täsir edijiligini artdyrýar. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň bagtyýarlygyny we abadançylygyny baş maksat edinip, ilatymyzyň saglygyny goramak, sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak boýunça giň gerimli işlere aýratyn ähmiýet berýär.

Geçen hepdede Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň geçiren işleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini hem-de kontrabanda ýoly bilen getirilen temmäki önümlerini ýok etmek çäresi boldy. Ol döwletimiziň we jemgyýetimiziň häzirki döwrüň iň howply wehimlerine garşy durmakda öz üstüne alan halkara borçnamalaryna gyşarnyksyz eýerýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň her ýylda geçirilýän mejlisine sanly ulgam arkaly gatnaşdy. Onuň çäklerinde guramanyň işiniň birinji ýylynyň jemleri jemlenildi hem-de 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna garaldy.

Umuman, geçen hepde dürli wakalara baý bolup, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähriban Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak üçin berk binýady döretmek boýunça öňe sürýän giň gerimli başlangyçlarynyň netijeli häsiýete eýe bolýandygyny nobatdaky gezek açyp görkezdi.

(TDH)

27.12.2021
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 24-nji dekabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de milli ykdysadyýeti hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, hasabat bermek üçin, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişi bilen ýerinde tanyşmak, bazarlardaky we dükanlardaky harytlaryň nyrhlaryny görmek, oba ýerlerinde bar bolan soraglary öwrenmek boýunça beren tabşyrygyny ýerine ýetirmek üçin, ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna iş saparlarynyň amala aşyrylandygyny, şolaryň dowamynda bazarlaryň, beýleki söwda nokatlarynyň işleri bilen tanşylandygy barada hasabat berdi.

Iş saparynyň dowamynda önümleriň bolçulygy, harytlaryň köpdürlüligi, bahalaryň elýeterliligi ýaly meseleler bilen bagly ýagdaýlar öwrenildi. Önüm öndürijiler, söwda ulgamynyň işgärleri, telekeçilerdir ýönekeý alyjylar we ýerli ilatyň wekilleri bilen duşuşylyp, söhbetdeş bolundy. Ýokarda agzalan maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi seljerilip, welaýat häkimliklerinde degişli maslahatlar geçirildi.

Hasabatyň çäklerinde milli Liderimiziň tagallalary bilen ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilýändigi, şu maksatlar üçin welaýatlaryň ählisinde hem önümleri gyş paslyna çenli saklamak babatda sowadyjylaryň we ýyladyşhanalaryň gurlandygy bellenildi. Telekeçileriň miwe, bakja önümlerini öndürmegi üçin müňlerçe gektar ýer bölünip berildi. Olara tohum, dökün, tehnika satyn almaklary üçin ýeňillikli karzlar berilýär. Häzirki döwürde bazarlarymyzda we beýleki söwda nokatlarynda bolanyňda, bu işleriň netijesi aýdyň duýulýar. Welaýatlaryň ählisiniň bazarlarynda önüm bolçulygynyň döredilendigini, halkymyza hödürlenýän harytlaryň köpdürlüdigini, bahalaryň hem elýeterlidigini görmek bolýar.

Wise-premýer bazarlarda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň däl-de, özümizde öndürilen önümleriň artykmaçlyk edýändigini aýratyn belledi. Ilatymyza häzirki döwürde türkmen telekeçileriniň öndüren towuk, goýun, sygyr etleri we et önümleri, balyk, tüwi, un, ýag, şeker önümleri, ýurdumyzda ýetişdirilen banan, mandarin, hurma, limon, apelsin ýaly sitrus miweleri bilen bilelikde, alma, armyt, şetdaly, garaly, üzüm ýaly miweler, gawun, garpyz, ýeralma ýaly ýokary hilli harytlar hödürlenýär.

Hasabatda nygtalyşy ýaly, welaýatlardaky söwda edaralarynda sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha giňden ornaşdyrylýar. Ilata hödürlenýän nagt däl elektron hasaplaşyk şertleri, internet söwdanyň, elektron mahabatlaryň ýola goýluşy, alyjylara eltip bermek hyzmatlary we beýleki işler söwda medeniýetiniň kämilleşdirilýändigine şaýatlyk edýär.

Ýurdumyzda azyk önümleriniň ähli görnüşlerini öndürmek üçin amatly tebigy we howa şertleri bar. Öndürilen önümleri gaýtadan işlemek, häzirki zaman önümçiligini ýola goýmak üçin täze tehnologiýalar, kämil enjamlar satyn alynýar. Bazar ykdysadyýetiniň şertleri ornaşdyrylýar. Bu giň gerimli işler özüniň oňyn netijesini hem berýär.

Wise-premýer hasabatyny dowam edip, Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak baradaky döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini çaltlandyrmak üçin birnäçe teklipleri beýan etdi.

Hususan-da, ilaty özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün etmegi kämilleşdirmek, daşary ýurtlara eksporta iberilýän önümleriň möçberini artdyrmak, önüm bolçulygy, haryt köpdürlüligi, bahalaryň elýeterliligi ýaly meseleleri hemişelik gözegçilikde saklamak, önüm öndürijileri höweslendirmek, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini has giňden ornaşdyrmagyň hasabyna söwda hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek, amatly bahalardan we tiz hyzmatlary ýola goýmak ýaly işleri geçirmek teklip edilýär.

Mundan başga-da, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyz boýunça edaralarda, kärhanalarda we guramalarda 2021-nji ýylyň dekabr aýynyň zähmet haklaryny şu ýylyň 15-nji dekabryndan 25-nji dekabry aralygynda doly bermek baradaky tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, bu ugurda zerur işleriň geçirilendigini aýtdy.

Hususan-da, milli Liderimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, edara-kärhanalarda şu ýylyň dekabr aýy üçin hasaplanan zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talyp we diňleýji haklary doly tölenildi.

Soňra hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýerler E.Orazgeldiýewe we Ç.Gylyjowa ýüzlenip, wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň habar berşi ýaly, ýurdumyzyň bazarlarynda hem-de dükanlarynda azyk harytlarynyň dürli görnüşleriniň bolçulygynyň döredilendigini, emma muňa garamazdan, oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň döwlet strategiýasynyň üstünde işlemegi dowam etdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz esasy oba hojalyk önümleriniň möçberleriniň, iri we ownuk şahly mallaryň, guşlaryň baş sanyny, et-süýt önümleriniň önümçiligini artdyrmagyň bu strategiýanyň baş ugurlarydygyny belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda öndürilýän azyk önümleriniň hilini mundan beýläk-de ýokarlandyrmagyň we görnüşleriniň köpeldilmeginiň zerurdygyny nygtady. Bu önümler bäsdeşlige ukyby boýunça dünýäde mynasyp orny eýeläp, olaryň içerki bazarda elýeterli bahalardan bolçulygy döredilmelidir hem-de daşary ýurt bazarlaryna-da eksport edilýän möçberleri artdyrylmalydyr.

Şu maksat bilen, ylmy seçgiçiligi we tohumçylygy mundan beýläk-de ösdürmäge uly üns bermek, innowasion agrotehnologiýalary, ösümlikleriň kesellere durnukly hem-de ýokary hasylly görnüşlerini giňden ornaşdyrmak wajypdyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň oba hojalygynda geçirilýän özgertmeleri çaltlandyrmak üçin pudagyň bar bolan ylmy-tehniki mümkinçiligini, innowasiýalary we dünýä tejribesini giňden we netijeli peýdalanmagyň möhümdigini aýdyp, degişli ýolbaşçylara bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, Täze ýyl baýramy mynasybetli goşmaça durmuş çärelerini guramak boýunça anyk görkezmeleri berdi. Milli Liderimiz bu çäreleriň «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarda öz beýanyny tapan döwlet syýasaty bilen baglylykda amala aşyrylýandygyny nygtady.

Wise-premýer Ç.Gylyjowa ertirden başlap, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli bazarlarda we dükanlarda senagat hem-de azyk harytlarynyň baýramçylyk satuwyny guramak, adamlaryň dogan-garyndaşlary we ýakynlary üçin sowgatlary alar ýaly hem-de Täze ýyl baýramyny gowy geçirer ýaly, käbir harytlaryň bahasyny 50 göterime çenli arzanlatmak tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda raýatlarymyzyň şäher awtobuslarynda mugt gatnadylmagyny guramak tabşyryldy.

Wise-premýer M.Mämmedowa bolsa metbugatda we teleradioýaýlymlarda bu çäräni hem-de arzanladylan bahadan satylýan harytlary giňden mahabatlandyrmak barada görkezme berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowa aýry-aýry edaralar boýunça zähmet haklarynyň tölenilmegine gözegçilik etmek tabşyryldy. Şeýle hem beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmegiň, öz önümlerimiziň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmagyň kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik etmek zerurdyr. Nyrhlary emele getirmek we bazarlarymyzy ýokary hilli ýerli önümler bilen bolelin üpjün etmek üçin öz wagtynda zerur çäreleri görmek wajypdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de bu babatda wise-premýere tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň desgalaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça geçirilen işler, şeýle hem şu ýylyň 20 — 22-nji dekabry aralygynda Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň jemleri barada hasabat berdi.

Täze guýulary gurmak hem-de ozal hereket edýänlerini abatlamak, uzak wagtyň dowamynda ulanylyp gelinýän känlerden alynýan önümleriň möçberlerini artdyrmaga mümkinçilik berýän häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça işleriň geriminiň giňeldilendigi bellenildi. Şeýle hem nebitiň we gazyň baý gorlaryny özünde jemleýän meýdançalary ýüze çykarmak maksady bilen, gözleg-agtaryş işleri alnyp barylýar.

Wise-premýeriň hasabat berşi ýaly, hereket edýän guýulary abatlamak, täze guýulary burawlamak, önümli gatlaklaryň gorlaryny doly seljermek babatda degişli işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýangyç-energetika toplumynyň senagat we eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, innowasion tehnologiýalary hem-de öňdebaryjy işläp taýýarlamalary ulanmagyň esasynda pudagyň düzümini döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen bu toplumyň ösüş maksatnamalaryny yzygiderli durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz nebitgaz pudagynda heniz ulanylmadyk köp sanly mümkinçiliklere wise-premýeriň ünsüni çekip, häzirki zaman halkara ölçeglerini giňden ornaşdyrmagyň hasabyna ýangyç-energetika toplumynyň dolandyryş ulgamyny düýpli özgertmegi tabşyrdy.

Umuman, bularyň ählisi pudagy diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, dünýäniň energetika bazarlarynda, şol sanda ýokary tehnologiýaly gazhimiýa önümçiliginde Türkmenistanyň eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga ýardam bermäge, energiýa serişdelerine artýan islegleri kanagatlandyrmaga gönükdirilendir.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew geljek ýylyň bol hasylynyň binýadyny goýýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şeýle hem ýurdumyzyň azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň garamagyndaky ösümlik ýagyny öndürýän kärhanalaryň ýedisinde pagta çigidini gaýtadan işlemek arkaly arassalanan ýagy öndürmek üçin degişli işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, ýerli kärhanalarda öndürilýän arassalanan pagta ýagy söwda nokatlarynyň üsti bilen ilata ýerlenilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýokary hilli önümleriň köp görnüşlerini çykarýan, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän täze önümçilikleri döretmegiň hasabyna ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişini mundan beýläk-de berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nygtady.

Milli Liderimiz şu maksat bilen, hojalygy ýöretmegiň täze, netijeli usullaryny ulanmagyň, pudaklarda hususy ulgamyň paýyny yzygiderli giňeltmegiň, üstünlikli işleýän kärendeçileri goldamagyň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek, öňdebaryjy tehnologiýalary we ylmyň gazananlaryny iş tejribesine ornaşdyrmak, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, suw serişdelerini rejeli ulanmak bilen baglanyşykly birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow ýurdumyzyň himiýa senagatyny ösdürmek, hususan-da, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de eksport ugurly önümleriň önümçiligini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň ýakyndan goldaw bermegi netijesinde ýokary öndürijilikli enjamlar bilen üpjün edilýän täze himiýa zawodlary gurulýar, dürli himiýa önümleriniň önümçiligi ýola goýulýar, täze iş orunlarynyň müňlerçesi döredilýär.

Himiýa toplumyny kämilleşdirmekde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna möhüm orun degişlidir. Olar bilen bilelikde himiýa önümlerini çykarýan kiçi we orta önümçilikleri döretmek boýunça degişli işler alnyp barylýar.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Balkanabat” ýod zawodynda kaustik sodanyň, hloryň we hlor önümleriniň önümçiligini ýola goýmak göz öňünde tutulýar.

Şunuň bilen baglylykda, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna — hususy kärhanalara “Türkmenhimiýa” döwlet konserni bilen bilelikde “Balkanhimsenagat” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek teklip edilýär. Şol ýerde “Balkanabat” ýod zawodynyň önümhanalarynyň durky täzelenenden soň, senagatda we lukmançylykda uly isleg bildirilýän himiýa önümleriniň öndürilişi ýola goýlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýerli tebigy-çig mal serişdeleriniň esasynda eksport ugurly önümleriň önümçiligi boýunça täze kuwwatlyklary döretmegiň hem-de öňden barlaryny döwrebaplaşdyrmagyň we bu işe milli ykdysadyýetiň hususy ulgamynyň wekillerini işjeň çekmegiň örän wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere içerki we daşarky bazarlarda islegleriň durnukly artýandygyny nazara almak bilen, ýurdumyzda ýokary hilli himiýa önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmagyň mümkinçiliklerini içgin seljermegi tabşyrdy.

Şeýle hem wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi döretmek hakynda» Permanyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz «Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününi döretmek hakynda» Permana gol çekip, resminamany wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow 2022-nji ýylda ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan geçirilmegi meýilleşdirilýän sergileriň hem-de maslahatlaryň sanawynyň taslamasy barada hasabat berdi.

Türkmenistanyň gazanýan üstünlikleri bilen halkara jemgyýetçiligi giňden tanyşdyrmak, daşary ýurtlar bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, milli ykdysadyýetimize maýa goýumlary çekmek, ýokary tehnologiýalary, innowasiýalary ornaşdyrmak maksady bilen, dürli sergiler we maslahatlar guralýar.

Şunuň bilen baglylykda, Söwda-senagat edarasynyň degişli ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde, 2022-nji ýylda geçirilmegi teklip edilýän sergileriň, ýarmarkalaryň, maslahatlaryň we festiwallaryň sanawynyň taslamasyny taýýarlandygy habar berildi. Şol taslama milli Liderimiziň garamagyna hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda düýpli özgertmeleriň geçirilýändigini, giň gerimli işleriň alnyp barylýandygyny, uly üstünlikleriň gazanylýandygyny nygtady.

Häzir Türkmenistan iri taslamalary hem-de oňyn başlangyçlary üstünlikli durmuşa geçirýän, ýokary tehnologiýalara we innowasiýalara daýanýan, depginli ösýän döwlet hökmünde dünýäde giň meşhurlyga eýe boldy diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň önümleriniň has işjeň öňe ilerledilmegi üçin degişli mahabatyň zerurdygyny aýdyp, meýilleşdirilen ähli çäreleri geçirmegiň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini, özara bähbitli gatnaşyklardan ugur alynmalydygyny tabşyrdy. Şol çäreleriň her biri ähmiýetli, manyly bolmalydyr, Türkmenistanyň umumadamzat ynsanperwer maksatlaryna esaslanan, ösüşlere beslenen syýasatynyň mazmunyny beýan etmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy hem-de şunuň bilen baglylykda, wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda geçiriljek medeni çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Täze ýyl baýramy hem-de 2022-nji ýylda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaraly maslahatlary, «tegelek stol» maslahatlaryny, döredijilik duşuşyklaryny we sergileri, onlaýn maslahatlary, aýdym-sazly dabaralary, wagyz-nesihat çärelerini geçirmek göz öňünde tutulýar.

1-nji ýanwarda ýurdumyzyň welaýatlarynyň Baş baýdak meýdançalarynda Täze ýyl baýramy mynasybetli Döwlet baýdagyny galdyrmak dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Şeýle hem aýyň ilkinji on gününde «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň, Döwlet sirkiniň, welaýatlardaky «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň öňündäki meýdançalarda Täze ýyl baýramçylyk çäreleri geçiriler. 7-nji ýanwarda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde zehinli çagalara Gulbaba adyndaky çagalar baýragyny gowşurmak dabarasy bolar. Watan goragçylarynyň güni «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda dabaraly çäre hem-de Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde dabaraly konsert bilen belleniler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda geçirilýän medeni-köpçülikleýin çäreleriň türkmen halkynyň milli sungatyny, baý mirasyny hemmetaraplaýyn açyp görkezmelidigini nygtap, wise-premýere Täze ýyl dabaralaryny degişli derejede guramak we olary köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde beýan etmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz geljek ýyl medeniýet ulgamynyň öňünde durýan ilkinji nobatdaky möhüm wezipelere ünsi çekip, çäreleriň degişli meýilnamasy babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew milli saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň hem-de Türkmenistanyň daşary ýurtlarda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň şu hepdede geçirilen duşuşygynda hormatly Prezidentimiziň saglygy goraýyş meseleleri boýunça dürli halkara maslahatlarda öňe süren başlangyçlarynyň we teklipleriniň wajyp ähmiýete eýedigi aýratyn bellenildi.

Bu ugurda Türkmenistan BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralary we beýleki halkara guramalar hem-de dünýäniň gyzyklanma bildirýän ýurtlary bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär. Ýurdumyz ählumumy COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek, onuň durmuş-ykdysady we ynsanperwer täsirlerini azaltmak üçin bilelikde tagallalary edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň öňünde durýan wezipeleriň, ilkinji nobatda bolsa, dürli keselleriň öňüni almak, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak boýunça wezipeleriň wajypdygyny nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz dünýäniň saglygy goraýyş ulgamy, ilkinji nobatda, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň we onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň ugry boýunça ýola goýlan netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmegiň hem-de türkmen diplomatlarynyň goldaw bermeginde beýleki döwletleriň tejribesini we olaryň ýokançlara garşy göreşmek boýunça alyp barýan işlerini öwrenmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň ählumumy saglygy goraýyş ulgamynda umumy wehimlere garşy göreşmekde utgaşykly, özara ylalaşykly çözgütleri işläp taýýarlamak boýunça işjeň hem-de köptaraplaýyn gatnaşyklara çalyşýandygyny tassyklap, ýurdumyzyň öňe sürýän, ileri tutulýan ugurlaryň birnäçesi boýunça özara hyzmatdaşlyklary ösdürmäge gönükdirilen başlangyçlaryny ilerletmegiň wajypdygyny nygtady.

Şolaryň hatarynda ýokançlaryň tebigatyny we häsiýetini öwrenmek üçin genom lukmançylygy ulgamynda hyzmatdaşlyk, lukmançylyk diplomatiýasyny ösdürmek, Merkezi Aziýada Epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa sebit merkezini döretmek hem-de Türkmenistanyň oňyn tejribesini dünýäniň lukmançylyk tejribesine ornaşdyrmak bilen baglanyşykly başlangyçlar bar. Hormatly Prezidentimiz bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça zerur tagallalary etmek barada wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hasabat bilen çykyş etdi.

Halkara maglumat giňişliginde ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerini giňden beýan etmek maksady bilen, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini kämilleşdirmegiň hem-de esasy halkara habarlar agentlikleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi bellenildi.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen maglumat hyzmatdaşlygyny ýola goýmak we ösdürmek üçin dürli ýurtlaryň daşary syýasy edaralary we habar beriş ulgamynda işleýän ýöriteleşdirilen düzümleri bilen degişli işler geçirilýär.

Bu işleriň netijesinde media ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça degişli teklipler taýýarlanyldy. Hususan-da, ýurdumyzda syýasy, söwda-ykdysady, durmuş, medeni we beýleki ugurlarda öňe sürülýän halkara ähmiýetli başlangyçlary dünýä bileleşigine öz wagtynda, yzygiderli we guramaçylykly ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň düzüminde Halkara habarlar merkezini döretmek teklip edilýär.

Halkara habarlar merkeziniň işini üç esasy wezipäni, ýagny Türkmenistan barada maglumatlary döwrebap media tehnologiýalarynyň üsti bilen yzygiderli esasda dünýä jemgyýetçiligine dessin ýaýratmakda, dünýäde bolup geçýän halkara ähmiýetli möhüm syýasy, ykdysady we durmuş wakalary barada anyk maglumatlary ýurdumyzyň habar beriş ulgamynda beýan etmäge hem-de halkara derejede işleýän habar beriş agentlikleri bilen göni gatnaşyklary ýola goýmak, saklamak we ösdürmek wezipelerini amala aşyrmaga gönükdirmek göz öňünde tutulýar.

Wise-premýer, daşary işler ministri ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna aýratyn üns bermek bilen, ýakyn goňşy we iri sebit döwletleri bilen habarçylary alyşmak hem agentlikleriň arasynda gatnaşyklary ýola goýmak boýunça işiň dowam etdirilýändigini belledi.

2022-nji ýylda ýurdumyzda daşary döwletleriň birnäçe iri halkara habar beriş edaralarynyň wekilhanalaryny açmak barada teklipler taýýarlanyldy.

Türkmenistanyň halkara maglumat hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin dünýä derejesinde hereket edýän kadalara we düzgünlere laýyklykda, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralary bilen gatnaşyklary işjeňleşdirmek zerur bolup durýar. Bu babatda BMG-niň Baş sekretarynyň Ählumumy aragatnaşyk boýunça edarasy bilen oňyn hyzmatdaşlyk saklanylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işleriň hem-de esasy halkara täzelikler agentlikleri bilen özara gyzyklanma bildirilýän has ysnyşykly hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň örän wajypdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy tarapyndan hödürlenen teklipleri makullap, guramaçylyk meselelerini içgin öwrenmegi hem-de milli kanunçylyga we umumy ykrar edilen halkara kadalara laýyklykda, zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda ylmy işgärleri taýýarlamak boýunça anyk işler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, ylmy-barlag işleri geçirilýär, düzümiň garamagyndaky ýokary okuw mekdeplerinde ýaş hünärmenleri taýýarlamak boýunça toplumlaýyn işler talabalaýyk guralýar, milli we dünýäniň öňdebaryjy tejribesi öwrenilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bu işde esasy wezipäniň okatmagyň hem-de harby-watançylyk terbiýesiniň bitewi ulgamyny işläp taýýarlamakdan we durmuşa geçirmekden ybaratdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň döwrebap tehnikalar bilen üpjünçiliginiň ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyny talap edýändigini nygtap, wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň daşary ýurtlarda wekilhanalaryny açmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiziň halkara ulag geçelgeleriniň mümkinçiliklerini netijeli ulanmaga, ýurdumyzyň ulag toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, üstaşyr ýükleriň möçberini artdyrmaga gönükdirilen taýsyz tagallalary netijesinde dünýä we sebit ähmiýetli birnäçe iri taslamalar durmuşa geçirilýär.

2018-nji ýylda «Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň döredilmegi bilen, ulaglaryň ähli görnüşleri arkaly halkara gatnawlarda ýükleri we poçtany daşamak işleri artdyryldy.

Dünýäniň iri logistiki kompaniýalarynyň dürli ýurtlarda öz wekilhanalaryny we şahamçalaryny döretmekde uly tejribesiniň bardygy, munuň bolsa halkara gatnawlarda ýük dolanyşygyny artdyrmaga, daşary ýurtlarda özara hyzmatdaşlygy utgaşdyrmaga we bazarlary öwrenmäge ýardam edýändigi hem-de bu ugurda degişli teklipleriň taýýarlanylandygy habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulag we logistika ýaly geljegi uly ulgamda hyzmatdaşlyk etmegiň dünýä ykdysadyýetiniň ýaýbaňlandyrylan hem-de netijeli halkara ulag düzümini talap edýän ählumumylaşmak şertlerinde ýakynlaşmagyň aýrylmaz şerti hökmünde çykyş edýändigini nygtady. Türkmenistan bu ugurda özara hereket etmek meselelerinde işjeň orny eýeläp, iri düzümleýin taslamalary öňe sürýär hem-de şolary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde durmuşa geçirýär diýip, milli Liderimiz belledi.

Hormatly Prezidentimiz ulag ulgamynda ösüşiň häzirki tapgyrynda binýatlaýyn özgertmeleriň geçirilýändigini, hukuk esasynyň döredilýändigini, döwlet dolandyryşynyň hem-de hojalyk işiniň wezipeleriniň bölünendigini nygtap, daşary ýurtlarda wekilhanalary açmak baradaky teklibi makullady we agentligiň ýolbaşçysyna anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, «Döwlet adam üçindir!» diýen şygaryň biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň baş şygarydygyny hem-de şol şygaryň astynda “Öňe, diňe öňe!” diýen çagyryşyň belent ýaňlanýandygyny nygtady we mejlise gatnaşanlara berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

25.12.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Ekologiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlyk ählumumy möhüm wezipedir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda şu ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda üstünlikli geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň barşynda häzirki wagtda ählumumy gün tertibinde durýan howanyň üýtgemegi, ekologiýa, daşky gurşawy goramak ýaly möhüm meselä aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, hususan-da, ekologiýa taýdan arassa energiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmakda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen bilelikdäki hereketler ylalaşyldy. Soňky döwürde bu babatda kabul edilen halkara resminamalar bar bolan gurallary pugtalandyrmaga ýardam eder.

YHG agza ýurtlaryň döwlet hem-de hökümet Baştutanlary kabul edilen Hereketleriň Aşgabat Ylalaşygynyň 14-nji bölümine laýyklykda, daşky gurşaw hem-de howanyň üýtgemegi, howplaryň döremeginiň töwekgelçiliklerini azaltmak ugrunda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak, agza döwletleriň bu ulgamdaky sebit hyzmatdaşlygynyň netijeli anyk gurallaryny döretmäge gönükdirilen tagallalaryny birleşdirmek barada ylalaşdylar.

Daşky gurşawy goramak, ösümlik we haýwanat dünýäsine aýawly garamak, ýurdumyzyň ýer-suw serişdelerini rejeli ulanmak döwlet Baştutanymyzyň ekologiýa syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Türkmenistan halkara derejede möhüm başlangyçlar bilen yzygiderli çykyş edip, bar bolan ekologiýa meselelerini çözmäge hem-de olaryň öňüni almaga täze çemeleşmeleri teklip edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlislerinde, “Rio+20” Bütindünýä sammitinde we beýleki iri halkara forumlarda beýan eden oňyn başlangyçlary dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe boldy. Milli Liderimiziň Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly Tehnologiýalar boýunça sebit merkezini Aşgabatda açmak, BMG-niň Suw strategiýasyny, şeýle hem Aral deňzi sebiti üçin BMG-niň ýörite Maksatnamasyny işläp taýýarlamak we Aral meselesini Birleşen Milletler Guramasynyň işiniň aýratyn ugry hökmünde kesgitlemek, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin suw meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen düzümini döretmek baradaky teklipleri-de giňden goldanyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Merkezi Aziýa ýurtlarynda suw serişdeleri bilen bagly meseleler sebit işleriniň möhüm şerti bolup durýar. Merkezi Aziýa döwletleriniň, olaryň ykdysadyýetleriniň, durmuş ulgamlarynyň ösüşi, adamlaryň abadançylygynyň derejesi we ýaşaýyş-durmuşynyň hili suwdan rejeli we netijeli peýdalanmaga gönüden-göni baglydyr.

Suw möhüm tebigy serişdeleriň biridir. Ol adamyň tutuş ýaşaýyş-durmuşynyň esasyny düzýär. Ýurdumyzda yssy howa şertlerinde ýaşaýjylary arassa agyz suwy bilen üpjün etmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. “Agyz suwy hakynda” Kanun hem-de “Türkmenistanyň ilatly ýerlerini arassa agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnama” kabul edildi, Türkmenistanyň Sanitariýa kodeksi täzelenildi.

Milli Liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek maksady bilen, ähli ýerde suw üpjünçilik düzümleriniň gurluşygy alnyp barylýar we öňden barlarynyň durky täzelenilýär. Şeýle hem täze suw howdanlaryny we suw serişdelerini rejeli ulanmak hem-de ekologik howpsuzlygy üpjün etmek boýunça işler işjeňleşdirilýär.

“Altyn asyr” Türkmen kölüniň döredilmegi ekologik abadançylygy üpjün etmäge uly goşant boldy. Munuň özi Garagum sährasynyň howasynyň gowulanmagyna, haýwanat hem-de ösümlik dünýäsiniň baýlaşmagyna oňyn täsir etdi. Onda balyklaryň 20-ä golaý görnüşi mesgen tutdy. Şolaryň hatarynda garabalyk, lakga, okun, ýylankelle, çüýbalyk, kepir, ak amur we beýleki balyklar bar. Suwda ýüzýän guşlaryň sany hem artdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň degişli Karary bilen tassyklanylan 2019 — 2025-nji ýyllarda kölüň sebitini özleşdirmek boýunça Konsepsiýanyň hem-de ony durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň meýilnamasynyň möhümdigini bellemek gerek.

Şeýle hem ýurdumyzda ösümlikleri ýetişdirmek arkaly çölleri özleşdirmek boýunça uly işler alnyp barylýar. “Altyn asyr” Türkmen kölüniň tejribe meýdançasynda şaly ýetişdirmek boýunça synag üstünlikli geçirildi. Ahal welaýatyna degişli meýdanda suwarmak üçin zeýkeş suwlary ulanylyp, agaçlary we oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmek boýunça ylmy barlaglar geçirildi. “Altyn asyr” Türkmen kölüne barýan Baş zeýkeşiň ugrunda hurma, tuýa, sosna, erik, üzüm, mekgejöwen we ýeralma ekinleri ýetişdirilýär.

Türkmenistan BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasyny hem-de Pariž Ylalaşygyny tassyklamak bilen, öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirýär. Döwlet Baştutanymyz tarapyndan täze, rejelenen görnüşde tassyklanylan Howanyň üýtgemegi boýunça milli strategiýada birnäçe çäreleri amala aşyrmak göz öňünde tutulýar. Şol çäreler ähli pudaklarda, ilkinji nobatda, nebitgaz, ulag, elektrik energetikasy ulgamlarynda, obasenagat toplumynda, gurluşyk senagatynda hem-de ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynda zyýanly zyňyndylaryň howa aralaşmagynyň derejesini peseltmäge gönükdirilendir.

Ýurdumyz bu ulgamda halkara guramalar bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk edýär. BMG-niň Ösüş maksatnamasy, BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy, Ählumumy Ekologiýa Gaznasy we beýleki abraýly halkara düzümler bilen bilelikde milli hem-de sebit derejesinde maksatnamalaryňdyr taslamalaryň onlarçasy durmuşa geçirilýär.

Türkmenistan halkara ähmiýetli täze başlangyçlary öňe sürmek bilen birlikde, milli derejede ekologiýa we suw meseleleri boýunça iri taslamalary amala aşyrmak üçin zerur şertleri döredýär. Ýurdumyzda uly tokaý zolaklaryny döretmek, çölleşmä garşy göreşmek, biologik köpdürlüligi saklamak, suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak hem-de beýleki ugurlar boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

Tokaý-seýilgäh zolaklaryny, ýaşyl gorag zolaklaryny döretmek, zerur bolan ösümlikleriň tohumlaryny taýýarlamak we nahallaryny ýetişdirmek, tokaýlary tükellemek, barlamak işlerini geçirmek arkaly tebigy mirasy aýawly saklamak hem-de artdyrmak baradaky maksatnama durmuşa geçirilýär.

Tebigaty goramak bilen bagly kanunçylyk binýadynyň pugtalandyrylmagy, Garagum sährasynyň merkezinde “Altyn asyr” Türkmen kölüniň döredilmegi, öri meýdanlarynyň ulanylmagynyň kadalaşdyrylmagy we beýleki ençeme çäreler ýurdumyzyň hem-de tutuş sebitiň ekologik ýagdaýynyň gowulanmagyna oňyn täsir etdi.

Täsin ekologiýa ulgamyna eýe bolan Garagum sährasynyň serişdelerine aýawly çemeleşmek hem-de onuň çäginde ekologik nukdaýnazardan amatly şertleri döretmek we tebigy baýlyklaryň rejeli ulanylmagy milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bu babatda durmuşa geçirýän syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Şol ýerleriň ösümlik dünýäsini aýawly saklamaga we baýlaşdyrmaga hem-de biologik köpdürlüligi goramaga gönükdirilen taslamalar işlenip taýýarlanyldy. Hususan-da, munuň özi ak we gara sazak, gum akasiýasy, gandym, çomuç, üzärlik, ýandak, siňren, üçdiş, yşgyn, ýowşan ýaly ösümliklere hem-de beýlekilere degişlidir. Häzirki wagtda Garagumda ösümlikleriň 293 görnüşi ösýär.

Sähranyň tebigy künjekleriniň täsin haýwanat we ösümlik dünýäsini öwrenmek boýunça ylmy-barlag işleri dowam etdirilýär. Munuň özi ony ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmek üçin hödürlemäge, geljekde bolsa Garagum sährasynyň biosfera goraghanalaryny halkara ulgama goşmaga mümkinçilik berdi.

Mundan başga-da, birnäçe milli maksatnamalar, strategiýalar, konsepsiýalar, şol sanda Howanyň üýtgemegi boýunça milli strategiýa we Türkmenistanyň Milli tokaý maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy hem-de kabul edildi. Olarda ýurdumyzda howanyň gowulanmagyna, biologik köpdürlüligi aýawly saklamaga, suw serişdelerini goramaga, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny kadalaşdyrmaga, çölleşmä garşy göreşmäge ýardam edýän tokaý zolaklarynyň meýdanlaryny giňeltmek göz öňünde tutulýar. Ýurdumyzyň bu ulgamdaky strategiýasy öňdebaryjy tejribä, innowasion tehnologiýalara hem-de köpasyrlyk milli däplere esaslanýar.

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen ählihalk bag ekmek dabaralaryny geçirmek biziň durmuşymyza mäkäm ornaşdy hem-de ilatyň giň goldawyna mynasyp boldy. Şonuň netijesinde, Aşgabatda we paýtagtymyzyň töwereklerinde, şeýle hem Türkmenistanyň ähli şäherlerinde, obalarynda agaç nahallarynyň millionlarça düýbi oturdylýar. Bag-seýilgäh hem-de tokaý zolaklarynyň meýdany ýylsaýyn giňelýär. Ynsan eli bilen döredilen, gözüňi dokundyrýan gök zolaklar ilatly ýerleri Günüň jöwzasyndan hem-de awtoulaglaryň işlenip çykarylan gazlarynyň, tozanly ýelleriň ýaramaz täsirinden goraýar. Munuň özi, hususan-da, howanyň hiliniň gowulanmagyna ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiziň birnäçe kitaplary ýurdumyzyň tebigatyna we ösümlik dünýäsine bagyşlandy. Döwlet Baştutanymyz Demirgazyk Türkmenistanyň çöl-çägeli, çagylly ýerlerinde ösümlikleriň az bitýändigini we dürli derejede şorlaşandygyny belleýär.

Alymlar bu ýagdaýy Aral deňziniň guran düýbüniň duzly tozanynyň gelmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Güýçli ýelleriň täsiri netijesinde, bu tozan uzak aralyklara ýetýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, çölleşen meýdanlary özleşdirmek, olary tokaý zolaklaryna öwürmek, süýşýän çägeleri berkitmek, şorlaşan ýerleri dikeltmek, täze suwarymly meýdanlary dolanyşyga girizmek boýunça uly ylmy mümkinçilikler we tejribe toplanyldy.

Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli instituty tarapyndan çöldäki öri meýdanlaryny gowulandyrmak, ekologik ýagdaýy we ykdysady netijeliligi kadalaşdyrmak maksady bilen, gum ýerlerini oba hojalyk taýdan özleşdirmek boýunça ylmy-önümçilik maslahatlary işlenip taýýarlanyldy.

Aral deňziniň täsir edýän zolagyndaky tozanly ýellere garşy göreşmegiň netijeli usullarynyň biri-de tokaý zolaklaryny döretmek bilen baglanyşyklydyr. Guran deňiz tarapyndan gelýän tozanly ýelleriň akymyny öwrenen alymlaryň geçiren barlaglarynyň netijesinde, çägäniň 90 göteriminiň topragyň ýüzüne düşýändigi anyklanyldy.

Ýeliň ýokary tizlikde bolmagy hem-de termiki ýagdaýlar netijesinde gelýän çäge we duz howanyň has ýokarky gatlaklaryna hem aralaşmaga ukyplydyr. Şunuň bilen baglylykda, tokaýlyklary emele getirýän çöl ösümlikleri — sazak, gandym we çerkez duzly-tozanly ýellerden özboluşly gorag serişdesi hökmünde hyzmat edip biler. Tokaýlary döretmek boýunça işleriň geçirilen ýerleri çylşyrymly toprak-howa şertleri we aýratyn hem ygalyň az düşýändigi (ýylda 100 millimetrden hem az) bilen tapawutlanýandygy sebäpli, esasy agrotehniki çäreler çyglylygy saklamaga, topragyň düzümini hem-de ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilendir.

Aral zolagynda tokaýlaryň döredilmegi ekologik ýagdaýa, biologik köpdürlüligi saklamaga, öri meýdanlarynyň ýagdaýyna oňyn täsir eder we adamlaryň ýaşaýyş-durmuşy üçin amatly şertleri döreder.

Aziýanyň merjeni diýlip ykrar edilen hem-de dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin has oňaýly şäherleriniň biri bolan Aşgabat ýurdumyzda ekologik maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň mysalydyr. Türkmenistanyň paýtagtyny bagy-bossan şäher diýip atlandyrýarlar. Paýtagtymyz özüniň arassa howasy, täsin baglary we dürli reňkli gülleri hem-de özboluşly suw çüwdürimleri bilen haýran galdyrýar.

Uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, Aşgabat şäherini ösdürmek milli Liderimiziň başyny başlan şähergurluşyk syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Paýtagtymyzyň häzirki keşbinde binagärlik ulgamynda öňdebaryjy ýörelgeler hem-de innowasion inžener-tehniki çözgütler, milli binagärligiň iň gowy däpleri öz beýanyny tapýar.

Ak mermerli paýtagtymyzy bezeýän suw çüwdürimli ýaşyl seýilgäh zolaklary özboluşly we amatly howa ýagdaýyny döredýär. Olar şäher giňişliginiň, binagärlik ulgamlarynyň görküne görk goşýar.

Şeýlelikde, paýtagtymyzy ösdürmek babatda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan täzeçil konsepsiýasynyň, şol sanda şäherde giň gerimli gurluşyklary amala aşyrmak hem-de ony abadanlaşdyrmak, toplumlaýyn düzümi we tutuşlygyna şäher giňişligini kemala getirmek babatdaky konsepsiýanyň esasyny ekologiýa ýörelgesi düzýär.

Ýurdumyz ekologiýa syýasatyny durmuşa geçirmek boýunça anyk ädimleri ädýär, ilkinji nobatda bolsa, bu ulgamy kadalaşdyrýan ygtybarly hukuk binýadyny döredýär. Türkmenistanyň Konstitusiýasynda tebigy serişdeleriň rejeli ulanylmagyna we daşky gurşawyň goralmagyna döwlet gözegçiligi baradaky düzgün berkidildi.

“Ýaşyl” ykdysadyýet konsepsiýasyndan ugur alnyp, senagat kärhanalaryny tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak boýunça anyk çäreler amala aşyrylýar. Önümçilik düzüminiň täze desgalaryny gurmak, hereket edýänleriniň durkuny täzelemek hem-de döwrebaplaşdyrmak işleri ekologik howpsuzlygyň talaplaryna laýyk gelýän öňdebaryjy tehnologiýalary we tehniki çözgütleri ulanmak arkaly alnyp barylýar.

Bu toplumlaýyn çäreleriň ählisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda tebigaty goramak babatda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň, milli, sebit we halkara derejede amala aşyrylýan hem-de häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde halkara bileleşigiň tagallalaryny birleşdirmäge gönükdirilen giň gerimli ekologik maksatnamalaryňdyr taslamalaryň esasy ugurlary bolup durýar.

(TDH)

24.12.2021