Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 3-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Ol welaýatda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Sebitiň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri alnyp barylýar, hususan-da, ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara, zyýan berijilere garşy göreş işleri geçirilýär. Gowaça ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. 

                                                                   

Ýazlyk ýeralma, sogana hem-de beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleri talabalaýyk alnyp barylýar, pile öndürijilere ýüpek gurçuklary paýlanyp berlip, häzirki wagtda olara ideg işleri geçirilýär. Mundan başga-da, häkim Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görlüşi hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gowaça ekişiniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmeginiň hem-de bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň öz wagtynda alnyp barylmagynyň, pile öndürmek möwsüminiň guramaçylykly geçirilmeginiň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda ýerine ýetirilýän gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy, şeýle hem Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Welaýatda gowaça ekişi agrotehniki möhletlerde geçirilip, onda oba hojalyk tehnikalary we gurallary netijeli işledilýär. Bugdaý ekilen ýerlerde ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara garşy göreşmek, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki ekinlere ideg işleri geçirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli meýilleşdirilýän çärelere taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işlerine jogapkärli hem-de toplumlaýyn çemeleşmegiň möhümdigini belledi we bugdaýa ideg etmegiň ýokary hilli, öz wagtynda geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi, ýeralma, sogana we beýleki ýazlyk ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegi, pile öndürmek möwsümine taýýarlyk işleriniň gözegçilikde saklanylmagy babatda birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalardan gelip çykýan wezipeleriň amala aşyrylmagyna toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmegi, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi göz öňünde tutulan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Welaýatda oba hojalyk işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilýär. Hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, haşal otlara we zyýan berijilere garşy göreş işleri alnyp barylýar. Welaýatda gowaça ekişine guramaçylykly girişilip, ekişde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. 

                                                                   

Ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek dowam edýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça zerur taýýarlyk işleri görülýär. Bütindünýä saglyk güni mynasybetli degişli çäreleri guramaçylykly geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. Mundan başga-da, häkim şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işlerini, aýratyn-da, bugdaý ekilen meýdanlardaky, şeýle-de ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz gowaça ekişini ýokary hilli we bellenen möhletlerde, pile öndürmek möwsümini hem guramaçylykly geçirmek boýunça häkime degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaýa ideg işleri, hususan-da, ösüş suwuny tutmak we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem bugdaý meýdanlarynda haşal otlaryň garşysyna göreşmek we zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça zerur çäreler görülýär. Gowaça ekişi guramaçylykly dowam etdirilip, ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. 

                                                                   

Welaýatyň ýazlyk ýeralma, sogan, beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarynda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär. Pile öndürijiler ýüpek gurçugynyň tohumy bilen üpjün edilip, häzirki wagtda ýüpek gurçugyna ideg etmek işleri alnyp barylýar. Şeýle hem häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy we Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçiriljek çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi hem-de welaýatyň bugdaý, ýeralma, sogan ekilen meýdanlarynda ideg işleriniň talabalaýyk geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegi, pile öndürmek möwsüminiň guramaçylykly geçirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli hem-de bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamagy, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatda geçirilmegi göz öňünde tutulan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler welaýatda gowaça ekişi gyzgalaňly dowam edýär. Ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatyň ak ekin meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, haşal otlara we zyýankeşlere garşy göreşmek işleri talabalaýyk alnyp barylýar. Ýazlyk ýeralmadan, sogandan, beýleki gök-bakja ekinlerinden bol hasyl almak maksady bilen, meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär.  

                                                                   

Şeýle hem welaýatda pile öndürijilere ýüpek gurçugynyň tohumy paýlanyp berildi. Häzirki wagtda olara talabalaýyk ideg edilýär. Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň barşy, şeýle hem Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilmegi göz öňünde tutulan çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň bereketli hasyl almagyň esasy talaplarynyň biridigini belledi we welaýatda gowaça ekişiniň, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly alnyp barylmagyny gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle-de pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamak, Bütindünýä saglyk güni mynasybetli geçirilmegi göz öňünde tutulýan çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, şu günler gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan bugdaý ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg etmek, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri, haşal otlaryň garşysyna hem-de zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça göreş çäreleri geçirilýär. 

                                                                   

Bu işler bilen bir hatarda, ýurdumyzda “ak altynyň” bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen, häzirki wagtda gowaça ekişi dowam etdirilýär. Gowaça ekilen meýdanlarda gögeriş suwy tutulýar. Oba hojalyk toplumynyň alymlaryndan we tejribeli hünärmenlerinden düzülen toparlar welaýatlara yzygiderli iş saparlaryny amala aşyryp, oba hojalyk önümlerini öndürijilere degişli maslahatlary berýärler. Mundan başga-da, wise-premýer ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýeralma, gök-bakja we beýleki azyk önümleri bilen üpjün etmek hem-de azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki wagtda ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryndan ugur alnyp, ideg işleriniň dowam etdirilýändigini, ýerli howa şertlerine laýyklykda, Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda pile öndürijilere ýüpek gurçugynyň paýlanyp berlendigini, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa degişli taýýarlyk işleriniň geçirilýändigini habar berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki ähmiýetli ornuny belledi hem-de häzirki wagtda dowam edýän oba hojalyk işleriniň, hususan-da, gowaça ekişiniň bellenen agrotehniki möhletlerde, talabalaýyk geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, ýokary hilli geçirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, şu günler ýurdumyzyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýokary hilli, guramaçylykly geçirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

04.04.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Arkadag şäheri, 1-nji aprel (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda maslahat geçirdi. Onda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň guramaçylyk meselelerine garaldy. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, hormatly Arkadagymyzyň tagallasy bilen esaslandyrylan Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy Türkmenistanyň kanunçylygyna, halkara kada-kanunlara we oňyn tejribelere laýyklykda döredilen, degişli guramaçylyk, hukuk aýratynlyklaryna eýe bolan dünýäde şeýle derejeli ilkinji gazna bolup durýar. Gaznanyň düzümine onuň ýolbaşçysy, orunbasary, iş dolandyryjysy, media-habarlar wekili, gaznanyň hasapçysy we hukukçysy girer. Bu ýolbaşçylar işlerini jemgyýetçilik başlangyçlary esasynda alyp bararlar. 

                                                                   

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işi barada aýdyp, hormatly Arkadagymyz geljekde onuň işiniň giňeldiljekdigini, halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdiriljekdigini belledi. Gazna tarapyndan ynsanperwerlik kömeginiň yzygiderli berilmegi türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden ýagşy dessurlarynyň dowamata atarylýandygyny görkezýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz haýyr-sahawat gaznasyndan Türkiýede bolup geçen pajygaly ýertitremede ejir çeken çagalara, şeýle hem Ukrainanyň çagalaryna niýetlenen degişli ýükleriň ugradylandygyny, munuň bolsa gaznanyň işiniň çäginiň giňelýändigini görkezýändigini belledi. Şeýlelikde, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy diňe bir ýurdumyzyň hemaýata mätäç çagalaryna däl, eýsem, zerur bolan halatynda, dünýä ýurtlarynyň ejir çeken çagalaryna hemaýat bermek maksadyny hem öz içine alýandygyny aýdyň edýär. Şunuň ýaly halkara ähmiýetli ynsanperwerlik kömeklerini bermegiň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini bellemek gerek. 

                                                                   

Halkymyzyň taryhyň dowamynda döreden ynsanperwer ýörelgeleri hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy we Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýär. Şeýlelikde, gaznanyň Tertipnamasynyň kadalarynyň kämilleşdirilmegi we oňa düzedişleriň girizilmegi zerur bolup durýar. Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri haýyr-sahawat gaznasynyň Tertipnamasyny kämilleşdirmek, onuň häzirki döwrüň talabyna, umumy ykrar edilen kadalara laýyk gelýän hukuk binýadyny döretmek meselelerine örän jogapkärçilikli we toplumlaýyn esasda çemeleşilmelidigini belledi. 

                                                                   

Şol bir wagtyň özünde, gaznanyň hojalyk-dolandyryş meselelerini içgin öwrenip, onuň işini yzygiderli kämilleşdirmek zerurdyr. Şunda saglygy goraýyş ulgamy bilen ykbalyny baglan lukmanlaryň tejribesiniň ulanylmagynyň, onuň işine häzirki zaman lukmançylyk ylmynyň gazananlarynyň we täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň wajypdygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işiniň ähli ugurlaryny ilat arasynda, şol bir wagtyň özünde halkara giňişlikde wagyz etmek meseleleriniň wajypdygyny aýdyp, hormatly Arkadagymyz bu ugurda degişli makalalary taýýarlamak, internet saýtlaryny döredip, olarda zerur bolan maglumatlary ýerleşdirmek babatda birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň gazna bilen utgaşykly işleri ýola goýmalydygyny belledi. Munuň özi öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň esasy şerti bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, merkezde çagalara zerur bolan lukmançylyk hyzmatlaryny ýola goýmak üçin ähli zerur şertler döredildi. 

                                                                   

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy öz işini mundan beýläk-de giňelder, hususan-da, ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, derman serişdelerini we çaga iýmitini öndürýän önümçilik kuwwatlyklaryny döretmek meýilleşdirilýär. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň häkimligi bu ýerde degişli arassaçylyk we abadançylyk meselelerine zerur üns bermelidir. Şunda şäheriň ekologik derejesi, degişli düzümlerde ýola goýulýan hyzmatlar häzirki zamanyň ýokary talaplaryna we halkara tejribelere laýyk gelmelidir. Şäher ilatynyň ýaşaýyş jaýlary bilen üpjünçilik meseleleri barada aýdylanda bolsa, adamlaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda, ýaşaýyş jaýlaryna bolan hukugyny üpjün etmek maksady bilen, bu ýerde ýaşaýyş jaýlarynyň gulluk maksatly berlip, olarda 10 ýylyň dowamynda birkemsiz ýaşap, zähmet çeken maşgalalara jaýlary öz adyna geçirip bilýändikleri, ilki töleg geçirip, ýaşaýyş jaýlaryna gelen raýatlaryň hereket edýän kada esasynda jaý eýeleri bolýandyklary bellenildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bar bolan meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Täze, döwrebap şäheriň gurulmagy, halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşy üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmegi beýik maksatlaryň amala aşyrylýandygyny görkezýär diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. 

                                                                   

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew, ilki bilen, Arkadag şäheriniň futbol toparynyň döredilmeginiň meýilleşdirilýändigi barada hasabat berip, futbolçy türgenler üçin niýetlenen ýörite sport lybaslarynyň görnüşlerini we toparyň meýilleşdirilýän nyşanyny görkezdiler. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz görkezilen taslamalar bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Sport lybaslary özüniň ähmiýetine laýyk gelmelidir, olar göze gelüwlilik, ykjamlyk babatda tapawutlanmalydyr. Şol bir wagtyň özünde, toparyň özüne degişli nyşanynyň sport lybasynda talabalaýyk ýerleşdirilmegine aýratyn üns berilmelidir diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi we bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideriniň garamagyna Arkadag şäheriniň çäginde bar bolan binalaryň bezeg aýratynlyklary, şäher ilatyna hödürleniljek dürli hyzmatlar, gurluşyk serişdeleriniň görnüşleri bilen baglanyşykly şekil taslamalary görkezildi. Şolaryň hatarynda elektrobuslara we elektromobillere tok beriji bekediň, ýöriteleşdirilen bassyrmanyň, ulaglara hyzmat edýän tehniki desgalaryň, şäheriň açylyş dabarasynyň we dabaraly ýörişiň geçirilmegi meýilleşdirilýän Baýdak meýdançasynyň, münberiň taslamalary, şäher awtobuslarynyň gatnaw ugurlarynyň çyzgylary bar. 

                                                                   

Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň, onuň çäklerinde 150 we 100 orunlyk çagalar baglarynyň, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň taslamalary, şeýle hem eltip bermek hyzmaty üçin niýetlenen ulag serişdeleriniň görnüşleri we enjamlaşdyrylyşy görkezildi. 

                                                                   

Gurluşyk işlerinde öňdebaryjy tehnologiýalaryň we iň gowy tejribäniň işjeň ulanylmagy häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. Şunda bina edilýän desgalaryň gurluşygynda we olaryň bezeg aýratynlyklarynda häzirki zamanyň gurluşyk, bezeg serişdeleri netijeli ulanylmalydyr. Olarda ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň köpugurly kuwwaty öz beýanyny tapmalydyr. Ähli ugurlar boýunça alnyp barylýan işler ýokary hil derejesine eýe bolmalydyr. Dürli maksatly desgalar milli binagärlik ýörelgeleriniň häzirki zaman nusgasyny özünde jemlemelidir. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň Köpetdagyň etegindäki ajaýyp ýerde gurulýandygyny nazara alyp, tebigy gözelligi saklamagyň zerurdygyny belläp, hormatly Arkadagymyz şäherde ilata edilýän söwda we beýleki hyzmatlaryň häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelmelidigine ünsi çekdi. Şunda ilata dürli hyzmatlary hödürleýän ulaglaryň enjamlaşdyrylyşyna, olaryň degişli ýazgylar we maglumatlar bilen üpjün edilişine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, Gahryman Arkadagymyz bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň ýanyna geldi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz ýokary okuw mekdebiniň daşky bezeg aýratynlyklaryna, onuň ýazgylaryna ünsi çekip, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň adynyň nalyň şekiliniň içinde ýerleşdirilmeginde özboluşly manynyň bardygyny belledi. Türkmen halky naly şowlulygyň, rowaçlygyň nyşany hökmünde görýär. Pederlerimiziň irginsiz zähmetinden kemal tapan behişdi bedewler özüniň owadanlygy, çeýeligi we ýyndamlygy bilen rowaýata, halkymyzyň milli gymmatlygyna we buýsanjyna öwrüldi. Şular barada aýtmak bilen, Gahryman Arkadagymyz akademiýanyň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgeleriniň işjeň ulanylmalydygyna aýratyn ünsi çekdi. Şeýle hem binanyň bezeginde türkmen halky üçin milli gymmatlyk hasaplanýan atyň nalynyň, üzärligiň, dagdan agajynyň ulanylmagy halkymyzyň döreden ýagşy dessurlarynyň häzirki döwürde ösdürilýändigini görkezer. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, 2017-nji ýylda paýtagtymyzda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň esasy nyşanlarynyň biri hökmünde ahalteke bedewiniň, üzärligiň, bedewiň boýnuna dakylan alajanyň we dagdan agajynyň ulanylmagy halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlara ygrarlydygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi. Şu nukdaýnazardan, il içinde keramat saýylýan serişdeleriň binanyň bezeg aýratynlyklarynda netijeli ulanylmagy asylly ýörelgeleriň dowamata atarylýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüler. 

                                                                   

Ahalteke bedewleriniň asyl mekany hasaplanýan ýurdumyzda ady rowaýata öwrülen bedewlere aýratyn gadyr goýulýandygyny bellemeli. Hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy we Arkadagly Serdarymyzyň yzygiderli tagallasy esasynda ahalteke bedewleriniň baş sanyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň netijesinde olaryň at-abraýy dünýä ýüzünde belende galýar. Bedewler dünýä medeniýetiniň ösüşine ägirt uly goşant goşan halkymyzyň milli buýsanjydyr. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, ahalteke bedewleri paýhasly pederlerimiz tarapyndan Köpetdagyň etegindäki keremli toprakda, ýakymly howa gurşawy bolan künjekde döredildi we ösdürilip ýetişdirildi. Hut şu ýerden nurana bedewler dünýäniň çar künjegine ýaýrady. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça Arkadag şäherinde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň we Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň döredilmegi atşynaslyk ugurlaryny ösdürmek üçin aýratyn ähmiýetli bolup durýar. 

                                                                   

Soňra hormatly Arkadagymyz Atçylyk ylmy-önümçilik merkezine geldi we merkeziň daşky bezeg aýratynlyklaryna ünsi çekip, onuň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede bolmalydygyny, merkeziň ýazgylarynyň göze gelüwliligine zerur üns berilmelidigini aýdyp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Milli Liderimiz merkezde atçylyk pudagyna degişli ylmy işleri alyp barmak üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini, onuň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegine zerur üns berilýändigini belledi, bu ýerde akademiýanyň mugallymlarynyň, şeýle hem talyplarynyň degişli ugurlar boýunça ylmy işleri alyp barmaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ahalteke bedewleri bilen baglanyşykly ähli meseleleri ylmy taýdan özleşdirmekde we bu ugurda alnyp barylýan işleri ösdürmekde, bedewleriň taryhyny, olaryň tohumçylyk ugruny öwrenmekde bu desganyň ähmiýetlidigini belläp, hormatly Arkadagymyz döredilýän mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmalydygyny aýtdy. Şunda milli atşynaslyk ýörelgeleri häzirki zaman ylmynyň ösen derejelerine laýyklykda kämilleşdiriler. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkine tarap ugrady. 

                                                                   

Ýol ugruna hormatly Arkadagymyz Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewe şäheriň çäkleriniň arassaçylyk we abadançylyk derejesini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri bu ýerde atşynaslyk ylmyny ösdürmek, halkara çäreleri, sirk festiwallaryny geçirmek üçin ähli zerur şertleriň dörediljekdigini belledi. Munuň özi ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzündäki abraýyny belende galdyrmak bilen bir hatarda, türkmen ýaşlarynda, aýratyn-da, bu ugur boýunça bilim alýan talyplarda behişdi bedewlere bolan buýsanjy artdyrar. 

                                                                   

Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory dünýäniň dürli ýurtlarynda ýerleşýän ahalteke atçylyk toplumlarynyň we düzümleriniň ýolbaşçylarynyň, atşynaslarynyň Arkadag şäherinde bina edilen Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Atçylyk ylmy-önümçilik merkezi, Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirki bilen hyzmatdaşlyk etmäge, bu ugur boýunça ylmy işleri ýola goýmaga hem-de tejribe alyşmaga uly gyzyklanma bildirýändikleri we olaryň biziň ýurdumyza gelip görmäge gyzyklanmalarynyň ýokarydygy barada habar berdi.  

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ähmiýetini belläp, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ösdürmek meselelerine jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz sirkiň binasynyň diňe bir enjamlaşdyrylyşyna däl, eýsem, onuň daşky bezegine hem üns bermelidigini belledi. Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň milli atçylyk oýunlaryny we atçylyk sportuny ösdürmekde, olary halkara derejä çykarmakda möhüm orun eýeleýändigi nygtaldy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde halkara ýaryşlary geçirmegiň maksadalaýyk boljakdygyna ünsi çekdi. Munuň özi ýaşlaryň ruhy we beden taýdan ösüşine ýardam berer we milli gymmatlyklarymyza bolan hormat-sarpany artdyrar, ýaşlary atçylyk sporty boýunça uly üstünlikleri gazanmaga ruhlandyrar. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýol ugruna paýtagtymyzyň Arçabil we Köpetdag şaýollarynyň çatrygynda ýerleşýän köpzolakly ulag ýolunyň üstünden geçýän köpriniň ýanynda saklandy. Bu ýerde ýol-ulag düzümine degişli desganyň bezeg aýratynlyklary we onuň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy bilen gyzyklanyp, hormatly Arkadagymyz bezeg işlerine häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda çemeleşilmelidigini belledi.  

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz gurluşyk işlerinde bolşy ýaly, desgalaryň bezeg aýratynlyklaryna çemeleşmelerde-de ýaşlaryň teklipleriniň, olaryň täzeçil garaýyşlarynyň ulanylmagynyň wajypdygyny belledi we bu babatda Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymowa birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýoluny dowam edip, Çandybil we Köpetdag şaýollarynyň çatrygynda saklandy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bahar paslynyň ýakymly howasynyň ähmiýeti barada aýdyp, şäheriň ekologik meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Gahryman Arkadagymyz akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň heýkeliniň seleňläp görünýändigini, dag etekleriniň özboluşly gözelliklerini nazara alyp, bu ýerdäki köpriniň bezeg işlerinde şu sazlaşygyň öz beýanyny tapmalydygyny belledi. Munuň özi ýol-ulag düzümine degişli desganyň bezeginiň we onuň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşynyň üpjün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

 Milli Liderimiz alnyp barylýan işlerde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

03.04.2023
Ösüşiň we demokratik özgertmeleriň ýoly bilen

Geçen hepde möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakalara beslenip, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän hem-de döwletimizi we jemgyýetimizi hemmetaraplaýyn demokratiýalaşdyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen özgertmeler ýoluna Türkmenistanyň berk ygrarlydygyny tassyklady. 

                                                                   

27-nji martda döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möwsümleýin oba hojalyk işleriniň durmuşa geçirilişine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyna ünsi çekip, gowaça ekişini ýokary hilli we agrotehniki möhletlerde geçirmek, bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana, beýleki gök-bakja ekinlerine talabalaýyk ideg etmek, pile öndürmek möwsümine guramaçylykly taýýarlyk görmek babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Häkimlere ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda birnäçe tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Şol gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Rossiýskiýe železnyýe dorogi” APJ-niň Baş direktory — müdiriýetiniň başlygy Oleg Belozýorowy kabul etdi. Taraplar ulag ulgamynda, hususan-da, demir ýol ulagy pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet Baştutanymyz Russiýanyň kompaniýalarynyň Türkmenistanda demir ýollary hem-de ugurdaş düzümleri döwrebaplaşdyrmak we elektrikleşdirmek, önümçilik amallaryny sanlylaşdyrmak, hünärmenleri taýýarlamak ulgamynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça taslamalara gatnaşmagynyň geljeginiň uludygyny belledi. 

                                                                   

28-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ismail Haldini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda esasy ugurlaryň birnäçesinde hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli giň meseleler boýunça pikir alşyldy. Söwda-ykdysady ulgam netijeli gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz döwlet we hususy ulgamyň wekilleriniň gatnaşmagynda maslahatlaşmalarydyr duşuşyklary geçirmegiň wajypdygyny belledi. Türkmenistanyň Ysraýylyň oba hojalygynda gazanan tejribeleri bilen ýakyndan tanyşmaga, suw serişdelerini tygşytly ulanmak we süýjetmek boýunça täze tehnologiýalar babatda hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy. Özara Medeniýet günlerini, ylym-bilim maslahatlaryny we bäsleşiklerini guramak, döwletlerimiziň syýahatçylyk mümkinçiliklerini ulanmak arkaly medeni-ynsanperwer ulgamda netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň möhümdigi bellenildi. 

                                                                   

29-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn geňeşmelere gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Bahtiýor Saidowy kabul etdi. Duşuşygyň barşynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýeti nygtaldy. Soňky ýyllarda bu hyzmatdaşlyk ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykaryldy. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň oňyn ösüşi, ýangyç-energetika, ulag-logistika, oba hojalyk ulgamlarynda we beýleki ugurlarda gatnaşyklaryň pugtalandyrylýandygy bellenildi. 

                                                                   

Saýlawçylaryň ýokary işjeňlik, ruhubelentlik ýagdaýynda geçen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçen hepdäniň möhüm wakasy boldy. Agzybir türkmen halky nobatdaky gezek jemgyýetimiziň demokratik esasyny düzýän halk häkimiýetliliginiň gadymdan gelýän däpleriniň dabaralanmagyny alamatlandyrýan saýlawlarda ses berdi. 

                                                                   

27-nji martda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar brifing geçirdi. Onda merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň deslapky netijelerini yglan etdi. Duşuşyga daşary döwletleriň we ýurdumyzyň habarlar agentlikleriniň, elektron, metbugat neşirleriniň we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habarçylary, halkara synçylar gatnaşdylar. Bellenilişi ýaly, daşary ýurtlardaky saýlaw toparlaryndan gelip gowuşýan käbir maglumatlary hasaba almanyňda, ses bermäge bellige alnan saýlawçylaryň 91 göterimden gowragy gatnaşdy. 

                                                                   

Saýlawlar gününde ýaşaýan ýerlerinde bolup bilmedik saýlawçylar üçin şu ýylyň 16 — 25-nji marty aralygynda möhletinden öň ses bermek mümkinçiligi döredildi. Tutuş ýurdumyzda saýlaw uçastoklarynyň 2644-si, şol sanda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynda we konsullyk edaralarynda 42 sany saýlaw uçastogy hereket etdi. 

                                                                   

 Merkezi saýlaw toparynyň beren maglumatlaryna laýyklykda, saýlawlar geçirildi diýlip ykrar edildi. 

                                                                   

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary Grigoriý Logwinowyň ýolbaşçylygyndaky ŞHG-niň halkara synçylar toparynyň saparynyň çäklerinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri bilen duşuşyk boldy. Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele boldy. Nygtalyşy ýaly, saýlawlaryň ähli tapgyrlary ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, giň bäsdeşlik esasynda we bu ugurda umumy ykrar edilen dünýä ölçeglerini nazara almak bilen geçirildi. 

                                                                   

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Türki Döwletleriň Guramasynyň synçylar toparlarynyň geçiren brifinglerinde Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri yglan edildi. Synçylar toparlarynyň ýolbaşçylary 2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlawlaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we Saýlaw kodeksine, demokratik kadalara laýyklykda, açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda geçirilendigini hem-de ýurdumyzyň raýatlarynyň erk-islegleriniň erkin beýan edilmeginiň üpjün edilendigini bellediler. 

                                                                   

31-nji martda Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň ählihalk saýlawlarynyň gutarnykly netijelerine garaldy. Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy bu jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görmek we ony guramaçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirilen giň gerimli işler barada habar berip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda saýlawlary demokratik ýörelgelere, milli kanunlarymyza, halkara kadalara laýyklykda geçirmek üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini aýtdy. 

                                                                   

Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça 258, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça 2516, Geňeş agzalarynyň saýlawlary boýunça 12098 dalaşgär bellige alyndy. Dalaşgärlere wagyz işlerini geçirmek üçin deň şertler döredildi. Saýlawlar gününde saýlaw uçastoklarynda ses berlişi onlaýn tertipde göni ýaýlymda görkezildi. Saýlawlaryň geçirilişine milli synçylaryň 3 müňe golaýy, şeýle hem Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasy, Türki Döwletleriň Guramasy, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly halkara guramalaryň wekilleri syn etdiler. 

                                                                   

Türkmenistan boýunça jemi 3 million 496 müň 368 saýlawçydan 3 million 185 müň 935-si ýa-da 91,12 göterimi ses berdi. Ýurdumyz boýunça 125 adam Mejlisiň deputatlygyna, 240 adam welaýat, Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna, 960 adam etrap, şäher halk maslahatlarynyň agzalygyna, 5897 adam Geňeşleriň agzalygyna saýlandy. Ýurdumyzyň syýasy durmuşyna zenanlaryň gatnaşmagynyň has-da işjeňleşýändigi bellenildi. Mejlisiň saýlanan deputatlarynyň 26 göterime golaýy (25,60 göterim) zenanlar bolup durýar. Olar welaýat halk maslahatlarynyň agzalarynyň 29 göterime golaýyny (28,75 göterim), etrap halk maslahatlarynyň agzalarynyň 30 göterime golaýyny (29,58 göterim), Geňeş agzalarynyň 28 göterimini tutýar. Deputatlyga saýlananlaryň 41 göterime golaýy (40,80 göterim), ýaşy 40-a ýetmedik ýaş raýatlardyr. 

                                                                   

Habar berlişi ýaly, şu ýylyň 29-njy martynda merkezi saýlaw toparynyň geçirilen mejlisinde 7222 okrugyň ählisinde saýlawlar Türkmenistanyň Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi diýlip ykrar edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda saýlawlaryň ýokary derejede geçirilendigini kanagatlanma bilen belledi we bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni taýýarlamaga, geçirmäge işjeň gatnaşan adamlaryň ählisine minnetdarlyk bildirmegi tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz saýlawlar bilen bagly geçirilen işleri düýpli seljerip, bu ugurdaky işleri has-da kämilleşdirmek üçin ýakyn wagtda teklipleri bermek barada görkezmeleri berdi. Şol teklipler öwreniler, kanunçylyga degişli üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek baradaky meselä serediler. 

                                                                   

Täze saýlanan deputatlaryň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahaty 6-njy aprelde paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçiriler. 

                                                                   

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow birnäçe resminamalara gol çekdi. Şolaryň hatarynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini, şol bir wagtda Türkmenistanyň Kamboja Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (Kuala-Lumpur şäheri) wezipesine, Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini, şol bir wagtda Türkmenistanyň Singapur Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (Seul şäheri) wezipesine bellemek hakynda Permanlar bar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäheriniň häkimligine Aşgabat şäheriniň “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda inženerçilik ulgamlary we ýollary bilen bilelikde 9 gatly, 23 sany döwrebap ýaşaýyş jaýynyň we seýilgähiň taslamalaryny düzmek hem-de olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada baglaşan şertnamalaryna goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar berildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň bellenen işgär sanynyň çäginde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda raýat goranyşy fakultetini, gurluşyk işlerinde raýat goranyşy, himiýa senagatynyň howpsuzlygy kafedralaryny açmak, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň raýat goranyşy fakultetine okuwa 2023-2024-nji okuw ýylyndan kabul edip başlamak bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Arkadag şäheri üçin döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýynyň bellenilmegi bilen baglylykda, birnäçe Karara gol çekdi. Şeýlelikde, Ahal welaýatynyň Arkadag şäher häkimliginiň ady üýtgedilip, ol «Arkadag şäheriniň häkimligi» diýlip atlandyryldy. Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň we Gorjaw etrabynyň häkimlikleri döredildi, şeýle hem Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň düzüminde Arkadag şäheriniň döwlet arhiwi döredildi. Mundan başga-da, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň “Arkadag” teleýaýlymyny döretmek we 2023-nji ýylyň sentýabryndan başlap, gije-gündiziň dowamynda 15 sagatlap gepleşikleri ýaýlyma berip başlamak bellenildi. “Arkadag” gazetiniň redaksiýasy ýuridik şahs hökmünde döredildi hem-de gazetiň redaksiýasynyň Tertipnamasy tassyklanyldy. “Arkadag” gazetini 2023-nji ýylyň iýul aýyndan türkmen dilinde neşir edip başlamak hem-de hepdede bir gezek çap etmek bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakynda Konwensiýada görkezilen milli maglumat merkezleriniň wezipelerini amala aşyrýan ygtyýarly edara hökmünde kesgitlenildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Söwda-dynç alyş we işewürlik merkezini gurmak üçin Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň ugrunda bölünip berlen ýer böleginiň çäginden geçýän zeýkeş aragatnaşyk ötüginiň tehniki ýagdaýyny seljermek boýunça pudagara topar döredildi. 

                                                                   

1-nji aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň guramaçylyk meseleleri, bu ýerdäki gurluşyk işleriniň barşy, binalaryň bezeg aýratynlyklary, şäher ilatyna hödürleniljek hyzmatlaryň görnüşleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

28-nji martda Daşary işler ministrliginde Arkadag şäherine, bu taslamanyň Türkmenistan üçin uly ähmiýetine hem-de ony durmuşa geçirmegiň halkara ugurlaryna bagyşlanan brifing geçirildi. Duşuşyga daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň diplomatik wekilhanalarynyň, milli hem-de daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri çagyryldy. Brifingiň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda Arkadag şäherini gurmak baradaky çözgüdiň kabul edilmeginiň Türkmenistanyň okgunly ösüşiniň aýdyň subutnamalarynyň biridigi nygtaldy. 

                                                                   

Bu pikiriň özboluşlylygy, ilkinji nobatda, täze şäheriň pederlerimiziň şöhratly taryhynyň gözbaş alýan ýerinde, Türkmenistanyň iň gadymy künjekleriniň birinde gurulýanlygyndadyr. Şol bir wagtyň özünde, bu şäherde Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň täze taryhy eýýamda ýeten sepgitleri öz beýanyny tapýar. Arkadag şäheri ýurdumyzyň iri ylym-bilim, medeni we halkara merkezi bolar. Mälim bolşy ýaly, şäheriň gurluşygynda binagärligiň we şäher gurluşygynyň öňdebaryjy usullary, “akylly” şäher konsepsiýasynyň kadalary, “ýaşyl” tehnologiýalar ulanylýar. Bularyň ählisi “Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegini şertlendirdi. Bu Kanuna laýyklykda, Arkadag şäherine ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek döwlet ähmiýetli şäher derejesi berildi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Arkadag şäherini gurmak pikiri, onuň ýurdumyzyň syýasy kartasynda peýda bolmagy dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döredýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine daşary ýurtlardan we halkara guramalardan gelip gowuşýan hatlar munuň aýdyň subutnamasydyr. Şolaryň hatarynda Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi guramasynyň, BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň, BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň we beýleki ýöriteleşdirilen edaralaryň wekilleriniň bardygyny bellemek gerek. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar Türkmenistanyň şeýle şäherleri döretmekde görelde bolýandygyny we Arkadag şäheriniň uly geljeginiň bardygyny bellediler. Şunda ekologik abadançylygyň saglyk bilen, umuman, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak bilen gönüden-göni baglydygyna görä, täze “akylly” şäheriň konsepsiýasynyň BSGG-niň howandarlygyndaky “Sagdyn şäherler” ählumumy hereketiniň ýörelgelerine laýyk gelýändigi nygtaldy. 

                                                                   

Tassyklanan tertibe laýyklykda, mart aýynyň soňky günlerinde toprak-howa şertlerini nazara alyp, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary gowaça ekişine girişdiler. Ol ýerde “ak altynyň”, esasan, orta süýümli görnüşleri ýetişdirilýär. Ýurdumyzyň demirgazyk sebitinde meýdanlary ekişe taýýarlamak we gowaça ideg etmek üçin döwrebap tehnikalaryň, şol sanda dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalaryndan satyn alnan tehnikalaryň uly toplumy bar. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Diýarymyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda giň gerimli döwlet hem-de milli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy. Watanymyzy durmuş-ykdysady we medeni taýdan depginli ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, ýurdumyzyň röwşen we bagtyýar geljegini üpjün etmek şol maksatnamalaryň esasy wezipesidir. 

                                                                                                           

(TDH)

03.04.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirijini kabul etdi

Aşgabat, 29-njy mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Bahtiýor Saidowy kabul etdi.

 Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň salamyny hem-de ähli türkmen halkyna abadançylyk, rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şunuň bilen baglylykda, goňşy döwletde doganlyk Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigi bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Prezident Şawkat Mirziýoýewe mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de ýurdumyzyň Özbegistan bilen köpasyrlyk taryhy bolan hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna ygrarlydygyny nygtady. 

                                                                   

Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, Özbegistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysynyň wezipesini ýerine ýetirijiniň Aşgabada şu saparynyň çäklerinde meýilleşdirilen daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça ikitaraplaýyn geňeşmeler döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri, sebit we halkara gün tertibiniň derwaýys ugurlary boýunça pikir alyşmaga oňat mümkinçilik berer. Şeýle-de munuň özi ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ýardam eder. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň strategik häsiýeti nygtaldy. Soňky ýyllarda bu hyzmatdaşlyk ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykdy. Ýurtlarymyzyň diňe bir çäk taýdan däl, eýsem, taryhyň dowamynda kemala gelen medeni we ruhy umumylygy bilen hem ýakyndygy bellenildi. Netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmekde ýokary derejedäki dialoga mahsus bolan doly özara düşünişmek we açyklyk möhüm ähmiýete eýedir. Bu bolsa, öz nobatynda, hemmetaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlyk, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak üçin ygtybarly binýady döredýär. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyzyň we Prezident Şawkat Mirziýoýewiň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna we olaryň häzirki wagtda işjeň ösdürilmegine ägirt uly goşandy nygtaldy. 

                                                                   

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň halkara giňişlikde netijeli gatnaşyk edýändigi bellenildi. Sebit we ählumumy meseleler, ilkinji nobatda, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça biziň ýurtlarymyzyň garaýyşlary ýakyndyr ýa-da meňzeşdir. Türkmenistan bilen Özbegistan Birleşen Milletler Guramasynyň, beýleki käbir halkara we sebit düzümleriniň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk edip, birek-biregiň başlangyçlaryny, tekliplerini özara goldaýarlar. 

                                                                   

Köpugurly türkmen-özbek hyzmatdaşlygynda söwda-ykdysady ulgama möhüm orun degişlidir. Şunuň bilen baglylykda, ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň oňyn ösüşi, ýangyç-energetika, ulag-logistika, oba hojalyk ulgamlarynda, beýleki ugurlarda gatnaşyklaryň pugtalandyrylýandygy bellenildi. Medeniýet, ylym, bilim ulgamlarynda däp bolan gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär. Munuň özi iki doganlyk halkyň mundan beýläk-de ýakynlaşmagy üçin özboluşly köpri bolup durýar. Parlamentara hyzmatdaşlyk hem türkmen-özbek gatnaşyklarynyň möhüm bölegidir. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Bahtiýor Saidow strategik döwletara hyzmatdaşlygyň dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna daýanyp, umumy abadançylygyň bähbidine mundan beýläk-de berkidiljekdigine we üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

30.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Ysraýyl Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA 

                                                                   

 Gadyrly we hormatly dostum! 

                                                                   

Türkmenistan bilen Ysraýyl Döwletiniň arasynda emele gelen dostlukly gatnaşyklara we özara düşünişmäge ýokary baha berip, olary mundan beýläk-de pugtalandyrmak maksady bilen, jenap Ismail Haldini Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim. Onuň şahsy häsiýetleri we ukyp-başarnyklary öz üstüne ýüklenen jogapkärli wezipäni mynasyp ýerine ýetirjekdigine we bildirilen ynamy ödejekdigine ynanmaga mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, Siziň Alyhezretiňizden ony hoşniýetli kabul etmegiňizi hem-de Siziň Alyhezretiňize we Türkmenistanyň Hökümetine Ysraýyl Döwletiniň adyndan aýtjak ähli sözlerine doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin. 

                                                                   

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize Ysraýyl Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hökmünde belent wezipesini abraý bilen tamamlan hanym Bet-Iden Kaýta bildirilen myhmansöýerlik hem-de goldaw üçin hoşallyk bildirmek isleýärin. 

                                                                   

Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy, Türkmenistanyň abadançylygy we rowaçlygy baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin! 

                                                                   

 Dostlukly arzuwlar bilen, 

                                                                   

 Ishak GERSOG,
Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti.
 

                                                                   

   

                                                                   

 Aşgabat, 28-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistanda wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ismail Haldini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. 

 Diplomat döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti Ishak Gersogyň we Premýer-ministr Benýamin Netanýahunyň mähirli salamyny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Doly ygtyýarly wekil hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan döredijilikli daşary syýasaty bilen halkara giňişlikde ägirt uly abraýa eýe bolan Türkmenistanda Ysraýyl Döwletine wekilçilik etmegiň özi üçin uly hormatdygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Ysraýyl Döwletiniň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Ismail Haldini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de alyp barjak işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, ynanyşmak esasynda ösdürilýär. Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda geňeşmeleriň geçirilmegi, saglygy goraýyş, ylym-bilim ulgamlarynda tejribe alşylmagy, özara saparlaryň guralmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň çäklerinde türkmen-ysraýyl hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Munuň özi sebitde we dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Ysraýyl Döwletiniň Hökümetine Türkmenistanyň başlangyçlaryny goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda iki döwletiň bähbitlerini hem-de açylýan mümkinçilikleri nazara almak bilen, esasy ugurlaryň birnäçesinde hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli giň meseleler boýunça pikir alşyldy. Söwda-ykdysady ulgam netijeli gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet we hususy ulgamyň wekilleriniň gatnaşmagynda maslahatlaşmalarydyr duşuşyklary geçirmegiň wajypdygyny belledi. Oba hojalyk ulgamy ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunda Türkmenistanyň Ysraýylyň oba hojalygynda gazanan tejribeleri bilen ýakyndan tanyşmaga, suw serişdelerini tygşytly ulanmak we süýjetmek boýunça täze tehnologiýalar babatda hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy. 

                                                                   

Medeni-ynsanperwer ulgamda gatnaşyklary pugtalandyrmak ara alyp maslahatlaşmalaryň wajyp meseleleriniň biri boldy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Medeniýet günlerini guramagyň, iki ýurduň wekilleriniň ylym-bilim forumlaryna we bäsleşiklere işjeň gatnaşmagyny üpjün etmegiň zerurdygyny belledi. Ýurtlarymyzyň baý taryhy-medeni mirasy bilen ýakyndan tanyşmak üçin syýahatçylyk mümkinçiliklerini ulanmagyň zerurdygy barada aýdyldy. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda doly ygtyýarly wekil hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşniýetli sözler üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, iki döwletiň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga we ösdürmäge ýardam etjekdigine ynandyrdy.

29.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 27-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim häzirki wagtda sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär, hususan-da, ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Şeýle hem welaýatda gowaça ekişine guramaçylykly girişilip, onda oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Welaýatyň sogan, ýeralma ekilen meýdanlarynda ideg işleri talabalaýyk alnyp barylýar, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler geçirilýär. 

                                                                   

Şeýle-de häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda welaýatda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň guramaçylykly geçirilmeginiň hem-de bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda alnyp barylmagynyň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmagyň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi hem-de welaýatda Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky ýerine ýetirilýän gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekin meýdanlarynda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatda gowaça ekişine guramaçylykly girişildi. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar, bugdaýa ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ýeralma we sogana ideg etmek işleri geçirilýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurulmagy meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi we häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ýerine ýetirilýän ideg işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz gowaça ekişiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi, ýeralma we sogana ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalardan gelip çykýan wezipeleriň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine berk gözegçiligi üpjün etmegi häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, oba hojalyk işleri agrotehniki möhletlerde geçirilýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alnyp barylýar. Welaýatda gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli taýýarlyk işleri dowam edýär. Şunuň bilen bir hatarda, ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek işleri geçirilýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilen işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işlerini, hususan-da, bugdaý, ýazlyk ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlardaky ideg işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi, welaýatda 29-njy martda badalga beriljek gowaça ekişiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatyň ekin meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekişine guramaçylykly girişilip, ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Welaýatda ýazlyk ýeralmadan, sogandan ýokary hasyl almak üçin bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Şeýle hem häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň berk talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bugdaý, ýazlyk ýeralma we sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň hem-de gowaça ekişiniň ýokary hilli, öz wagtynda geçirilmeginiň zerurdygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew şu günler welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda sebitde gowaça ekişine girişilip, şunda oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny doly güýjünde işletmek, ekişi agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli geçirmek ugrunda zerur tagallalar edilýär. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar, ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi hem-de welaýatda gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, bugdaý, ýazlyk ýeralma we sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagyny gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekip, bu babatda häkime degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, şu ýylyň 24-nji martynda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine guramaçylykly girişildi. Daşoguz welaýatynda bolsa gowaça ekişine şu ýylyň 29-njy martynda başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda, ekiş möwsüminde etrap tehniki hyzmat ediş kärhanalarynyň, daýhan birleşikleriniň hasabynda duran we gowaça ekişinde ulanylýan ähli oba hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek, pagtaçy daýhanlarymyzy ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek ugrunda degişli çäreler durmuşa geçirilýär. Bugdaý ekilen meýdanlary bellenen kadalara laýyklykda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, haşal otlaryň we zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça degişli işler dowam etdirilýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, wise-premýer ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýeralma, gök-bakja we beýleki azyklyk önümler bilen üpjün etmek hem-de bu önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak maksady bilen, häzirki wagtda welaýatlarda ýeralma we sogan ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleriniň alnyp barylýandygyny, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işleriniň ýerine ýetirilýändigini habar berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň öňünde goýlan wezipeleriň çözülmegine toplumlaýyn we jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi hem-de häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana, beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, gowaça ekişini ýokary hilli we agrotehniki möhletlerde geçirmek, bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana, beýleki gök-bakja ekinlerine talabalaýyk ideg etmek, pile öndürmek möwsümine guramaçylykly taýýarlyk görmek babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

28.03.2023
Arkadag şäherine degişli wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça bilelikdäki mejlis

Aşgabat, 25-nji mart (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda bilelikdäki mejlis geçirildi. Mejlise Arkadag şäheriniň dolandyryş we beýleki edaralarynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdylar. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň gün tertibini yglan edip, geçen ýylyň dekabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisinde Arkadag şäheriniň guramaçylyk meselelerine garamak boýunça teklipleriň ara alnyp maslahatlaşylandygy barada aýtdy. Hormatly Prezidentimiz öňe sürlen teklipler esasynda işlenip taýýarlanan Kararlara hem-de degişli Kanuna gol çekdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri şu gün bolsa Arkadag şäheriniň guramaçylyk soraglaryna degişli wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki mejlisiň geçirilýändigini, onuň dowamynda täze kabul edilen «Arkadag şäheri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna, beýleki kanunçylyk namalaryna laýyklykda geçirilmeli işlere serediljekdigini, guramaçylyk meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny, işleri talabalaýyk guramak boýunça ýolbaşçylaryň öňünde durýan wezipeleriň kesgitleniljekdigini belledi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri mejlisde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda döwletimiziň ösüşiniň täze tapgyrynda mähriban Watanymyzy syýasy, ykdysady, medeni taýdan ösdürmekde, ýurdumyzda binagärlik we şähergurluşyk işini ýokary derejelere ýetirmekde, ýaşamak üçin has oňaýly şertler döredilen döwrebap obalary, şäherçeleri, şäherleri gurmakda, durmuşymyzyň ähli ugurlaryna sanly ulgamy, ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmakda, sebitleri hemmetaraplaýyn we gyradeň ösdürmekde giň gerimli işleriň üstünlikli alnyp barylýandygyny nygtady. 

                                                                   

Türkmen tebigatynyň gözel künjekleriniň birinde bina edilen Arkadag şäheriniň berkarar döwletimiziň güýç-kuwwatyny we ägirt uly ösüş mümkinçiliklerini bütin dünýä äşgär edýändigini belläp, türkmen halkynyň Milli Lideri bu ýerde milli we häzirki zaman binagärliginiň ösen tejribeleri utgaşdyrylyp, önümçilik, medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda alnyp barylmagynyň ata Watanymyzyň döwrebap ösüşleriniň we milliligimize goýulýan sarpanyň aýdyň nyşanydygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

 Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny diňledi. 

                                                                   

 Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. 

                                                                   

Ol öz çykyşynda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda milli kanunçylygyň ýylsaýyn döwrebaplaşýandygyny, täze kanunlaryň kabul edilýändigini belläp, bu işleriň oňyn netije berýändigini aýratyn nygtady. 

                                                                   

Arkadag şäheri hemişelik Bitaraplygyň üstünliklerini görkezýän, ýurdumyzyň esasy medeni, ylmy merkezine öwrülýär. Bu şäherde “akylly” tilsimatlar ulanylýar. 2022-nji ýylyň 3-nji dekabrynda şäheriň döredilmegi bilen bagly ähli meseleleri, hususan-da, şäheriň hukuk ýagdaýyny, onuň çäklerini kesgitlemek ýaly möhüm ugurlary düzgünleşdirýän kanuny resminamalary taýýarlamak, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralaryny döretmek hem-de olaryň ýolbaşçylaryny bellemek boýunça berlen tabşyryklara laýyklykda, “Arkadag şäheri hakynda” Kanun kabul edildi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa ýüzlenip, Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda gurlan binalaryň we desgalaryň açylmagy mynasybetli guraljak dabaralara daşary ýurtly myhmanlary, abraýly halkara guramalaryň wekillerini çagyrmak bilen baglanyşykly meselelere seretmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Arkadag şäherinde täze etraplary döretmek hakynda» Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, döwrümiziň beýik binagärlik taslamasy bolan Arkadag şäherinde täze Kärizek we Gorjaw etraplarynyň döredilendigini belläp, Arkadag şäherinde alnyp barylýan işleriň halkara ölçeglere laýyk gelmeginiň şäher ilatynyň sanyny artdyrmakda, ony geljekde depginli ösdürmekde, çäklerini giňeltmekde, ulag, senagat, söwda, hyzmatlar, ylym-bilim, saglygy goraýyş, gurluşyk ulgamlaryny ösdürmekde ähmiýetlidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewe Arkadag şäherinde täze döredilen iki etrabyň — Gorjaw we Kärizek etraplary bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerine garamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa “Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bilen Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlap, bu çözgüdiň täze şäheriň hukuk derejesini kesgitländigini, munuň bolsa Bitarap döwletimiziň täze taryhyna möhüm sahypany ýazandygyny, Arkadag şäheriniň ýaşlaryň şäherine öwrülendigini guwanç bilen belledi. Şeýle hem ol ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheri boýunça kabul edilen kanunçylyk esasynda alnyp barylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna we paýhasly pederlerimiziň şöhratly taryhynyň ruhuna kybap gelmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek işinde halkara hyzmatdaşlyga, dünýäniň ösen tejribesiniň netijeli özleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir. 

                                                                   

Geçmişine uly sarpa goýýan halkymyz täze taryhy döwrümizde ata-babalarymyzyň, pederlerimiziň, görnükli şahsyýetlerimiziň atlaryny ebedileşdirmekde, nesillerdir döwürleri baglanyşdyryp gelýän milli ýörelgelerimizi dabaralandyrmakda, şu günki we geljekki nesillerde milli guwanç duýgusyny döretmekde dünýä nusgalyk işleri durmuşa geçirýär diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Munuň özi Watanymyzyň, milletimiziň mizemez bitewüligini görkezýär. Atlary ebedileşdirilen beýik şahsyýetleriň halka, mähriban Watana bagyşlanan ömür ýollary ýaş nesiller üçin nusgalyk mekdepdir. Köpetdagyň eteginde bina bolýan Arkadag şäheri döwrümiziň beýikliginiň, halk üçin bitirilýän işleriň giň gerimlidiginiň aýdyň nusgasydyr. 

                                                                   

Soňra Halk Maslahatynyň Diwanynyň iş dolandyryjysy K.Babaýewe söz berildi. Ol çykyşynda Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berip, täze şähere aýratyn hukuk derejesiniň berlendigini guwanç bilen nygtady. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde adamlaryň amatly ýaşaýşyny, olaryň iş bilen üpjünçiligini pugtalandyrmak, emläk gatnaşyklaryny, jemgyýetçilik işlerini kämilleşdirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Diwanynyň iş dolandyryjysy halkymyzyň bagtyýar durmuşy, ýurdumyzyň abadançylygy ugrunda yzygiderli alada edýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda gazanylan üstünlikleri dünýä jemgyýetçiligine tanyşdyrmak üçin kanunçylyk babatda bolşy ýaly, Türkmenistanyň durmuşynyň ähli ugurlarynda bolup geçýän giň gerimli beýik işleri hem has giňden wagyz etmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Soňra mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow çykyş edip, ilki bilen, Arkadag şäherinde özüniň gözegçilik edýän düzümlerine degişli gulluklara we bölümlere ýolbaşçylary bellemek boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Arkadag şäheriniň Bilim müdirliginiň başlygy wezipesine Ýanwar Annaýew, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory wezipesine Aýjahan Babaýewa, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň direktory wezipesine Maýa Öküzowa, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiri wezipesine Ýusup Işangulyýew, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory wezipesine Mergen Nazarow, Arkadag şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy wezipesine Allanur Hajymyradow, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň saglyk öýi boýunça orunbasary wezipesine Hemraguly Haşyrow, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň “Tiz kömek” merkezi boýunça orunbasary wezipesine Şöhratniýaz Meredow, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Onkologiýa merkezi boýunça orunbasary wezipesine Rejep Orazberdiýew, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi boýunça orunbasary wezipesine Bahar Orazmyradowa, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Saglygy goraýşyň awtoulaglar kärhanasy boýunça orunbasary wezipesine Seýitniýaz Annaçaryýew, Arkadag şäheriniň Bedenterbiýe we sport müdirliginiň başlygy wezipesine Ýusupmyrat Baýjaýew, Arkadag şäheriniň 10 müň orunlyk stadionynyň direktory wezipesine Berdimämmet Atdyýew, Arkadag şäheriniň köpugurly sport toplumynyň direktory wezipesine Kerwenguly Çargulyýew, Arkadag şäheriniň sport merkeziniň direktory wezipesine Gurbannazar Öwezsähedow, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory wezipesine Pygy Baýramdurdyýew, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň başlygy wezipesine Döwrangylyç Purryýew bellenildi. 

                                                                   

Şeýle hem ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň tertipnamalaryna laýyklykda, Geňeşlerde Arkadag şäheri boýunça degişli düzümleriň ýolbaşçylaryny saýlamak üçin saýlawlaryň geçirilendigi habar berildi. Olaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy wezipesine Orazgül Pygamowa, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Arkadag şäher birleşmesiniň başlygy wezipesine Annamyrat Ýollyýew, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy wezipesine Serdar Begmyradow, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäher geňeşiniň başlygy wezipesine Mekan Amanlyýew, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy wezipesine Arslan Täşliýew, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Arkadag şäher bölüminiň başlygy wezipesine Arslan Gökjäýew saýlanyldy. 

                                                                   

Şeýle-de wise-premýer täze bellenilen ýolbaşçylaryň işleri ýokary guramaçylyk derejesinde alyp barmaklary ugrunda ähli zerur şertleriň döredilendigini nygtap, yzygiderli goldaw berýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri täze bellenen ýolbaşçylara işlerinde üstünlikleri arzuw edip, wise-premýere ýolbaşçylar bilen zerur bolan işleri yzygiderli geçirmegi, lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejede ýola goýulmagy, işgärleriň hünär derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Gahryman Arkadagymyz wise-premýer N.Amannepesowa ýüzlenip, ýaş nesilleriň döwrebap tehnologiýalardan peýdalanyp bilmekleri üçin Arkadag şäherinde gurlan mekdepleriň we çagalar baglarynyň üpjünçiligine, şeýle hem ähli okuw binalaryna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna, sanly çözgütleriň döwrebap şäheriň bu ugurdaky ösüşini üpjün etmelidigine aýratyn üns bermelidigini belledi. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerine degişli edaralara bellenilen ýolbaşçylar barada hasabat berdi. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň baş direktory wezipesine Baýramdurdy Baýramdurdyýewiň, Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebiniň direktory wezipesine Ýazberdi Hydyrowyň, Arkadag şäher Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň direktory wezipesine Nurmyrat Annaçaryýewiň, Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine Serdar Ataýewiň, Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň direktory wezipesine Aýlar Nurmämmedowanyň bellenendikleri habar berildi. 

                                                                   

Wise-premýer çykyşynyň dowamynda milli medeniýetiň yzygiderli ösdürilmegi, onuň düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin hoşallyk bildirip, täze bellenilen ýolbaşçylar bilen bilelikde, Arkadag şäheriniň medeniýet, sungat ulgamynyň ösüşiň täze derejesine çykmagy ugrunda ähli zerur tagallalary gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň medeniýet we sungat ulgamyna degişli edaralaryna täze bellenilen ýolbaşçylara üstünlik arzuw edip, wise-premýere bu ýerde işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede guralmagy, işgärleriň hünär derejesiniň yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow çykyşyny Arkadag şäheri boýunça obasenagat toplumyna degişli düzümlere bellenilen ýolbaşçylar baradaky hasabatdan başlady. 

                                                                   

Arkadag şäher Oba hojalyk müdirliginiň başlygy wezipesine Öwezgeldi Pirliýewiň, Ýer serişdeleri gullugynyň Arkadag şäher Ýer serişdeleri müdirliginiň başlygy wezipesine Batyr Orazmämmedowyň, Arkadag şäher Daşky gurşawy goramak müdirliginiň başlygy wezipesine Güýçgeldi Ýagşygeldiýewiň bellenilendigi habar berildi. 

                                                                   

Wise-premýer häzirki döwürde obasenagat toplumynda uly işleriň amala aşyrylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigi, Arkadag şäheriniň täze ýolbaşçylaryny bellemäge goldaw berendigi üçin hormatly Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri täze bellenilen ýolbaşçylara jogapkärli işlerinde üstünlik arzuw etdi we oba hojalygy pudagynyň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde möhüm orun eýeleýändigini belläp, toplumyň ähli düzümleriniň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça mundan beýläk-de zerur tagallalary etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Arkadag şäherinde ekologik babatda-da, ýaşaýyş-durmuş, beýleki ähli meselelerde-de adam ýaşaýşy üçin iň amatly gurşawy döretmek barada ozal hem uly wezipeleriň kesgitlenendigini belläp, hormatly Arkadagymyz guramaçylyk meseleleri boýunça berlen tabşyryklaryň öz wagtynda, talabalaýyk ýerine ýetirilmeginde ähli ýolbaşçylaryň şahsy jogapkärçilik çekýändigini aýtdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedowa söz berildi. Wise-premýer, ilki bilen, Arkadag şäheriniň energetika, gurluşyk boýunça degişli edaralarynyň ýolbaşçylaryny bellemek boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Arkadag şäher önümçilik birleşiginiň baş direktory wezipesine Hemra Gurbannazarow, «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Döwletenergogözegçilik» kärhanasynyň Arkadag şäher müdirliginiň başlygy wezipesine Azymmuhammet Magtymow bellenildi. 

                                                                   

Wise-premýer Arkadag şäherinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle-de ol bu ýerde işleriň netijeli ýagdaýda guralmagy ugrunda döredilen mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow täze wezipä bellenilen ýolbaşçylara üstünlik arzuw edip, Arkadag şäheriniň gurluşyk işlerini hemişe gözegçilikde saklamak, şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna guramaçylykly girişmek we bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky hasabatyň çäklerinde Arkadag şäheri boýunça degişli gulluklara bellenilen ýolbaşçylar barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Arkadag şäher Alyjylar jemgyýeti müdirliginiň başlygy wezipesine Hojamuhammet Muhammedow bellenildi. 

                                                                   

Şeýle hem wise-premýer Arkadag şäherinde ýola goýulýan söwdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak, hyzmatlaryň hilini kämilleşdirmek, şol sanda bu ugurlara täzeçil tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz söwda hem-de hyzmatlar ulgamynyň işini talabalaýyk guramak, halka edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini we derejesini artdyrmak babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Arkadagymyz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygyna hususy gurluşyk kompaniýalaryna gurluşyklary bellenen möhletde we ýokary hilli tamamlamak boýunça bildirilýän talaby güýçlendirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Gurluşygy tamamlanan desgalaryň, binalaryň hilini barlap kabul etmek möhüm wezipeleriň biridir. Şu meseleler ýurdumyzyň Ýokary gözegçilik edarasynyň berk gözegçiliginde saklanylmalydyr. Şeýle-de Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda gurlan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndaky öýleri we ýaşaýyş jaýlaryny ýerlemek wajyp meseleleriň hatarynda durýar. Bu işi guramaçylykly alyp barmak möhüm ähmiýete eýedir diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerinde alnyp barylýan işler barada hasabat bermek bilen, gözegçilik edýän düzümleri boýunça Arkadag şäheriniň degişli müdirligine bellenilen ýolbaşçy barada hasabat berdi. 

                                                                   

 Habar berlişi ýaly, «Arkadag şäher gazüpjünçilik» müdirliginiň başlygy wezipesine Hally Saryýew bellenildi. 

                                                                   

Wise-premýer hasabatyň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda, ýangyç-energetika toplumynyň ösüşini üpjün etmek bilen baglanyşykly yzygiderli goldaw hem-de maslahat berýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi hem-de degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň üpjün edilmegi ugrunda zerur tagallalaryny etjekdigine ynandyrdy.  

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz önümçilige täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň işjeň ornaşdyrylmagynyň we dünýäniň ösen tejribesiniň netijeli ulanylmagynyň ösüşiň baş şertini emele getirýändigini belläp, işgärleriň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe söz berildi. Ol ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk ulgamynyň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle-de bu ulgamyň Arkadag şäherindäki degişli düzümlerine bellenilen ýolbaşçylar barada hasabat berildi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Arkadag şäher Aragatnaşyk müdirliginiň başlygy wezipesine Eziz Kerimow, Arkadag şäher Poçta aragatnaşyk merkeziniň başlygy wezipesine Şöhrat Güjümow, “Altyn asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Arkadag şäher müdirliginiň başlygy wezipesine Begenç Pälwanow, Arkadag şäheriniň Awtomenzili we awtotoplumy müdirliginiň başlygy wezipesine Süleýmangeldi Atageldiýew bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz ýurdumyzyň sebitiň üstaşyr ulag geçelgesi hökmünde derejesini mundan beýläk-de pugtalandyrmak maksady bilen, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi tabşyrdy. Şunda işiň täzeçil usullaryna, ulaglaryň häzirki zaman görnüşleriniň ornaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde, halkymyza edilýän hyzmatlaryň hiliniň gowulandyrylmagyna we görnüşleriniň giňeldilmegine zerur üns berilmelidir. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berildi. Wise-premýer häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky hasabatyň çäklerinde Arkadag şäheri boýunça degişli düzümlere bellenilen ýolbaşçylar barada hasabat berdi. 

                                                                   

Habar berlişi ýaly, Arkadag şäher Maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygy wezipesine Serdar Öwezberdiýew, Arkadag şäher Salgyt müdirliginiň başlygy wezipesine Şyhmuhammet Şyhymow, Arkadag şäher Statistika müdirliginiň başlygy wezipesine Döwletgeldi Annaberdiýew, Arkadag şäheriniň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň başlygy wezipesine Mämmetmyrat Berdiýew, Arkadag şäher Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygy wezipesine Şirmyrat Hojamuhammedow, Arkadag şäher Döwlet ätiýaçlandyryş müdirliginiň başlygy wezipesine Gökçeamangeldi Paýçyýew, Arkadag şäheriniň Merkezi bankynyň başlygy wezipesine Hojamyrat Annaýew, Arkadag şäheriniň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Amandurdy Baýlyýew, Arkadag şäheriniň «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Şanazar Bäşimow, Arkadag şäheriniň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Yhlas Orazberdiýew, Arkadag şäheriniň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Arslan Nazarow bellenildi. 

                                                                   

Wise-premýer ozal berlen tabşyryga laýyklykda, Arkadag şäheriniň maliýe-bank ulgamynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede ýola goýmak, bu düzümleriň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň kuwwatlanmagyna goşandyny artdyrmak boýunça zerur tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz täze bellenilen ýolbaşçylara jogapkärli wezipelerinde üstünlik arzuw etdi. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz häzirki döwürde maliýe serişdelerini rejeli peýdalanmagyň, topluma degişli ähli düzümleriň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny belläp, bu düzümleriň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew şäheriň birinji nobatdakysynyň gurluşygynyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygy we şäheriň çäklerinde bina edilen desgalaryň açylyş dabarasyna ýokary derejede taýýarlyk görülýändigi barada hasabat berdi. Şäheriň çäginde iki etrap häkimligi döredilip, olara Kärizek we Gorjaw atlarynyň dakylmagy, hormatly Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan şähergurluşyk maksatnamasynyň döwrüň ruhuna kybap derejede durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Şeýle hem häkim şäher ilatynyň eşretli we abadan ýaşaýşyny yzygiderli üpjün etmek ugrunda degişli düzümler bilen bilelikdäki tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri şäheriň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek, täze wezipä bellenen ýolbaşçylaryň netijeli işini ýola goýmak, şäheriň arassaçylygyny üpjün etmek, binalary döwrebap ýagdaýda saklamak, ýokary ekologik derejesini ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagyň möhüm wezipe bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Arkadag şäheri boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň täze bellenen ýolbaşçylary barada hasabat berdi. 

                                                                   

Habar berlişi ýaly, Arkadag şäheriniň prokurory wezipesine Magtymguly Öwezgeldiýew, Arkadag şäher Döwlet notarial edarasynyň uly döwlet notariusy wezipesine Nurberdi Weliýew, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň Arkadag şäher müdirliginiň uly döwlet bellige alyjysy wezipesine Myrat Geldiýew, Arkadag şäher harby wekili wezipesine Serdar Hommadow, Arkadag şäheriniň Polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesine Süleýman Ataýew, Arkadag şäher Ýangyna garşy göreş müdirliginiň başlygy wezipesine Nurberdi Taýmazow, Arkadag şäher kazyýetiniň başlygy wezipesine Maksat Herräýew bellenildi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz täze bellenen ýolbaşçylara üstünlik arzuw edip, bu düzümleriň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramak, harby gullukçylaryň hünär taýýarlygyny, söweşjeň ussatlygyny ýokarlandyrmak, Arkadag şäherinde düzgün-tertibi talabalaýyk ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleleriň berk gözegçilikde saklanylmalydygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýakyndan ýardam bermeginde Arkadag şäherinde işleriň ýokary derejede amala aşyrylýandygyny, degişli Kanunyň kabul edilmeginiň we şäheriň dolandyryş düzüminiň guramaçylygy boýunça wezipeleriň kesgitlenendigini habar berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde täze şäherde dürli maksatly desgalaryň 336-synyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu işlerde ýaşlaryň tekliplerine, täzeçil garaýyşlaryna zerur üns berilýär. Şeýlelikde, hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy bilen täze şäher, sözüň doly manysynda, ýaşlaryň şäherine öwrüldi. Onuň binagärlik we bezeg aýratynlyklarynyň häzirki zamanyň ösen tejribesine, milli binagärlik ýörelgelerine doly laýyk gelýändigi bellenildi. Bu barada aýtmak bilen, D.Orazow şäheriň geljekki ösüşinde ýaşlaryň bilimine, başarnygyna we täze bellenen ýolbaşçylaryň guramaçylyk ukyplaryna möhüm ähmiýet beriljekdigini aýtdy. Şeýle hem ol Arkadag şäherinde işleriň barşynyň hemişe gözegçilikde saklanylýandygy üçin türkmen halkynyň Milli Liderine we hormatly Prezidentimize ähli gurluşykçylaryň adyndan hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäheriniň ýaşlaryň şäheri hökmünde ykrar edilmeginiň guwançly ýagdaýdygyny belläp, onuň binýadynda halkymyzyň şöhratly taryhynyň, milli binagärlik ýörelgeleriniň bardygyny, bu ýerde täze şäheriň gurulmagy bilen, taryhda öçmejek yz goýan şahsyýetleriň atlarynyň ebedileşdirilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, täze şäheriň geljekki ösüşinde ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesi, halkymyzyň bagtyýar durmuşy öz beýanyny tapmalydyr. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda il-ýurt bähbitli möhüm meseleleriň birnäçesiniň ara alnyp maslahatlaşylandygyny belläp, täze kabul edilen Kanuna laýyklykda, döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesi berlen Arkadag şäheriniň döwletimiziň gazanýan üstünliklerini açyp görkezýän dolandyryş-çäk birligi bolmalydygyny aýtdy. Şoňa görä-de, ýurdumyzda ilkinji «akylly» şäheriň birinji tapgyrynda gurlan binalaryň we desgalaryň açylyş dabarasy hem döwrüň ruhuna laýyk geçirilmelidir. Bu dabara Diýarymyzyň durmuşynda şanly waka öwrülip, watandaşlarymyzda ýatdan çykmajak ýakymly täsirleri galdyrmalydyr. Bu şäheriň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna-da uly jogapkärçilik bilen girişilmelidir. 

                                                                   

 Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz hemmeleri mukaddes Remezan aýynyň başlanmagy bilen gutlady. 

                                                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň we ýerli wekilçilikli häkimiýet edaralarynyň agzalarynyň saýlawlarynyň guramaçylykly geçiriljekdigine ynam bildirip, hormatly Arkadagymyz saýlawlarda giň bäsdeşligiň, açyklyk we aýanlyk däpleriniň üpjün edilmeginiň esasy wezipe bolup durýandygyny belledi. 

                                                                   

Mejlise gatnaşyjylaryň adyndan halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmäge berýän ünsi üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işleriň, ýetilen belent sepgitleriň, bagtyýar durmuşyň, ata Watanymyzyň bähbidine gönükdirilen maksatnamalaryň merdana halkymyzy belent maksatlara ruhlandyrýandygyny belläp, dünýäde Türkmenistanyň abraýyny has-da belende götermek ugrunda durmuşa geçirilýän ägirt uly işlerde hemmelere üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň halkymyzyň bähbitlerinden ugur alyp durmuşa geçirilýän işleri, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilişini hemişe berk gözegçilikde saklajakdygyny belläp, şu günki mejlisi jemlemek bilen, hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw etdi.

27.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda ses berdi

Aşgabat, 26-njy mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy. 

                                                                   

Şu gezekki saýlawlar Türkmenistanda hakyky halk häkimiýetliliginiň guralynyň netijelidigini görkezdi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasyny düzýän demokratik özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmagyň ýolundaky möhüm ädim boldy. Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda aýratyn ähmiýete eýe bolan syýasy-jemgyýetçilik çärä milli synçylar bilen bir hatarda, halkara synçylaryň we bilermenleriň işjeň gatnaşmaklary bolsa onuň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Köpetdag etrabyndaky Annanyýaz Artyk adyndaky ýöriteleşdirilen 68-nji orta mekdebiň çägindäki 48-nji saýlaw uçastogyna geldi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary giň bäsdeşlik esasynda geçirildi. Bu saýlawlar häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň hakyky demokratik, hukuk döwletini gurmagyň ýolunda ynamly öňe barýandygyny tassyklady. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen uly rowaçlyklara beslenýändigini görkezýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz saýlaw uçastogynyň ses bermek üçin niýetlenen ýerine baryp, iň mynasyp gören dalaşgärlerine ses berip, özüniň konstitusion hukugyndan peýdalandy hem-de raýatlyk borjuny berjaý etdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň giň bäsdeşlik esasynda geçirilmegi, saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde bolmagy, şeýle hem bu çäräniň belent owazly aýdym-sazlar bilen utgaşmagy ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan syýasy-jemgyýetçilik çäräniň derejesini has-da belende göterýär. Saýlawlaryň öňüsyrasyndaky möwsümiň guramaçylykly geçirilmegi, saýlawlarda ses bermek üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmegi ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň ösdürilýändigini alamatlandyrýar. Munuň özi halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň nobatdaky aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow her bir dalaşgäre üstünlik, saýlaw toparlarynyň agzalaryna bolsa bu möhüm syýasy-jemgyýetçilik çäresini netijeli geçirmegi, halkymyza abadan, bagtyýar durmuşy, mähriban Diýarymyza bolsa mundan beýläk-de gülläp ösüşi arzuw edip, saýlawlaryň tutuş ýurdumyz boýunça ýokary guramaçylyk derejesinde geçiriljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Bu uçastokda saýlawçylaryň sanawyna girizilen ýurdumyzyň beýleki raýatlary hem hormatly Prezidentimiziň göreldesine eýerip, ruhubelentlik we raýat işjeňligi bilen halkymyzyň iň mynasyp wekillerine ses berip, türkmen halkynyň döredijiligiň, ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly hereketini dowam etdirmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.

27.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy

Aşgabat, 26-njy mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ähli künjeginde döredilen saýlaw uçastoklaryna adamlaryň ir bilen özleriniň konstitusion hukugyndan peýdalanmak — milli parlamentiň, ýerli häkimiýet edaralarynyň düzümlerine hödürlenen mynasyp dalaşgärlere ses bermek çäresine agzybirlikde gatnaşmaklary güneşli Diýarymyzda demokratik ýörelgeleriň uly rowaçlyklara beslenýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. Döwletimiziň durmuşyndaky möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka taýýarlyk görmegiň çäklerinde geçirilen toplumlaýyn çäreler saýlawlary milli kanunçylyga hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, demokratik esasda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge mümkinçilik berdi. 

                                                                   

Bu şanly gün mynasybetli medeni maksatnama taýýarlanyldy: saýlaw uçastoklarynyň ýanynda döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. 

                                                                   

Saýlaw kodeksine laýyklykda, syýasy partiýalara, jemgyýetçilik guramalaryna, dalaşgärlere, olaryň ynanylan wekillerine, raýatlaryň teklipçi toparlaryna wagyz-nesihat işlerini erkin alyp barmaga mümkinçilik döredildi. Dalaşgärlere köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etmek üçin deň şertler kepillendirildi. 

                                                                   

Ir bilen hormatly Arkadagymyz Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň çäginde ýerleşýän Annanyýaz Artyk adyndaky ýöriteleşdirilen 68-nji orta mekdepdäki 48-nji saýlaw uçastogyna geldi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýörite taýýarlanan ýerde guta býulleten atmak bilen, mynasyp gören dalaşgärlerine ses berdi. 

                                                                   

Ýeri gelende, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan syýasy-jemgyýetçilik çäresiniň geçirilýän ýerinde saýlawlaryň barşyna syn edýän milli we halkara synçylaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyňdyr wekilleriniň bardygyny bellemeli. Munuň özi Türkmenistanda saýlawlaryň açyklyk, aýanlyk we halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda geçirilýändigini görkezýär. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty durmuşa geçirýändigini we onuň ýurtlaryň arasynda dostlukly hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny giňeltmekde esasy ugurlaryň biri bolup durýandygyny bellemek gerek. Şeýle hem iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen başy başlanan we hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasat strategiýasynda möhüm orun berilýär. 

                                                                   

Saýlaw uçastogynda ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hormatly Arkadagymyza özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen ýüzlendiler. 

                                                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň bu gezekki saýlawlarynyň jemlerinden nähili netijelere garaşylýandygy hakyndaky sowala Gahryman Arkadagymyz taryhyň dowamynda jemgyýet bolup ýolbaşçyny saýlamagyň däp-dessura girip gidendigi baradaky sözler bilen jogap berdi. Bu ýörelgeler halkymyzyň paýhasly garaýyşlarynyň rowaç alýandygyny görkezýär. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri halkymyzyň şöhratly taryhynyň dikeldilýändigine ünsi çekdi. Ýurdumyzyň taryhyny öwrenmekde R.Pampelli, M.Masson, W.Sarianidi ýaly dünýä belli alymlar, taryhçylar, arheologlar iş alyp bardylar. Taryhçy alymlaryň ýadawsyz zähmeti arkaly türkmen halkynyň şöhratly taryhy dikeldilýär. 

                                                                   

Aşgabadyň eteginde gadymy Parfiýa patyşalygynyň Nusaý galalary ýerleşýär. Parfiýa kuwwatly döwlet bolup, Hytaýdan Hazar deňzine çenli bolan aralykda adalaty dabaralandyrypdyr. Häzirki döwürde alymlar, arheologlar Parfiýa patyşalygynyň Nusaý galalarynda gazuw-agtaryş işlerini, ylmy seljermeleri geçirip, bu döwletiň öz döwründe bitarap ýurt bolandygyny ykrar edýän maglumatlary tapdylar diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Şu günki geçirilýän syýasy-jemgyýetçilik çäräniň açyklyk, aýanlyk, demokratik ýörelgeler esasynda geçirilýändigini belläp, türkmen halkynyň Milli Lideri taryhyň islendik döwrüniň halkara demokratik hukuklara, dünýewi talaplaryň berjaý edilýän ýörelgelerine baýdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, bu gezekki saýlawlaryň geçirilmegine şol gadymy asylly ýörelgeler nukdaýnazaryndan seredilýär. 

                                                                   

Şu gezekki saýlawlaryň ozalkylardan tapawudy bilen baglanyşykly sowala beren jogabynda bolsa türkmen halkynyň Milli Lideri nobatdaky saýlawlara gatnaşýan dalaşgärleriň aglaba köpüsiniň ýaşlardan ybaratdygyna ünsi çekdi. Munuň özi türkmen halkynyň “Ýagşy niýet — ýarym döwlet” diýen paýhasly jümlesinden ugur alýan ýörelgeleriň dabaralanýandygyny görkezýär. 

                                                                   

Häzirki döwrüň ýaşlarynyň hemmetaraplaýyn bilimli we sanly ulgamdan ussatlyk bilen baş çykarýan ýaşlardygy bizi begendirýär. Munuň özi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda öňde goýlan maksatlaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine oňyn mümkinçilikleri üpjün eder. Şeýle hem şu gezekki saýlawlara gatnaşýan dalaşgärleriň arasynda köp sanly gelin-gyzlaryň bolmagynyň ýurdumyzda zenan mertebesine möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydygyny aýdyp, hormatly Arkadagymyz ösüp gelýän ýaş nesillere döwrebap terbiýe bermekde, olary Watanymyz, halkymyz üçin gerekli ýaşlar edip ýetişdirmekde mährem enelere möhüm ornuň degişlidigini aýratyn belledi. 

                                                                   

Şeýle hem hormatly Arkadagymyz Mejlisiň deputatlarynyň, ýerli häkimiýet edaralarynyň agzalarynyň hem-de Halk Maslahatynyň wekilleriniň ýaşlardan ybarat bolmagynyň kabul edilýän kada-kanunlaryň täze döwrüň ruhuna we talabyna laýyk derejede işlenip taýýarlanylmagynda ähmiýetli boljakdygyny belledi. Häzirki döwür — ýaşlaryň döwri. Täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň durmuşymyzyň ähli ugurlaryna işjeň aralaşýandygyny nazara alyp, köptaraply bilimi bolan ýaşlara öz ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmekleri üçin zerur mümkinçilikler döredilýär diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow abraýly halkara guramalaryň wekillerine, halkara synçylara we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy çärä gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirip, olaryň bu gezekki saýlawlara gyzyklanma bildirip, öz pikirlerini, garaýyşlaryny beýan etmekleriniň halkymyz üçin uly hormatdygyny aýtdy we olara alyp barýan işlerinde üstünlikleri, dünýäniň ähli ýurtlarynda asudalygyň, abadançylygyň, parahat durmuşyň dabaralanmagyny arzuw etdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň baýramçylyk ruhunda geçirilýändigini belläp, jemgyýetçilik durmuşynda demokratik ýörelgeleriň yzygiderli pugtalandyrylýandygyny, saýlawlaryň halk häkimiýetiniň gadymdan gelýän däplerini mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda nobatdaky täze ädimdigini nygtady. 

                                                                   

Soňra hormatly Arkadagymyz özüniň hoş owazly aýdym-sazlary bilen bu ýerde guralýan syýasy çäräniň dabarasyny belende göterýän, Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa bilen söhbetdeş bolup, oňa halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy ugrunda alyp barýan asylly işlerinde mundan beýläk-de döredijilik üstünliklerini arzuw etdi. 

                                                                   

Ýurdumyzda giňden tanalýan sungat ussady milli medeniýetiň we sungatyň ösdürilmegi, bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi ugrunda döwlet derejesinde yzygiderli alada edilýändigi üçin hormatly Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza ähli medeniýet, sungat işgärleriniň adyndan hoşallyk bildirdi hem-de döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, milli sungatyň ösüşiň täze derejesine çykmagy üçin ukyp-başarnygyny, zehinini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy çäräniň ýokary guramaçylyk derejesinde hem-de üstünlikli geçmegini arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

27.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Ahal welaýaty, 18-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrüň sazlaşykly ösüşiniň nyşany hökmünde Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde bina edilen Arkadag şäheriniň çäginde guralan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Türkmen topragyny bagy-bossanlyga büremek boýunça ýaýbaňlandyrylan asylly çäräniň ýazky möwsüminiň başlanmagyny alamatlandyrýan bu dabara ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlaryň döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Säher bilen türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherinde ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Bagşy-sazandalaryň joşgunly aýdym-sazlary çärä baýramçylyk öwüşginini çaýdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ýaş nesliniň wekili goşgy setirleriniň üsti bilen hormatly Arkadagymyzdan ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga bermegini haýyş etdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz asylly däbe eýerip, oglanjyga sowgadyny gowşurdy hem-de onuň bilen gürrüňdeş bolup, ösüp gelýän ýaş nesilleriň okuwlary we boş wagtlary meşgullanýan ugurlary bilen gyzyklandy. Bu duşuşyk ýurdumyzda ýaş nesliň bilim-terbiýesi, sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

 Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow oglanjygyň haýyşy boýunça onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ilkinji bag nahalyny oturdyp, Arkadag şäheriniň çäginde ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berdi. 

                                                                   

 Dabara gatnaşyjylaryň hemmesi hormatly Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, bag nahallaryny oturtmaga girişdiler. 

 Umuman, şu gezekki ýazky möwsümiň dowamynda Arkadag şäheriniň çäklerinde 20 müňe golaý bag nahaly ekiler. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek boýunça giň gerimli işleriň durmuşa geçirilýändigini bellemeli. 

                                                                   

Ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyzyň mähriban topragymyzyň ekologik abadançylygyny we halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek boýunça başyny başlan işleriniň häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň üstünlikli dowam etdirýändigi üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň çäginde bina edilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň çägine geldi. 

                                                                   

Täze gurlan binalaryň ýanaşyk ýerlerinde sazlaşykly işleriň alnyp barylmagy netijesinde, onuň çägi göwnejaý abadanlaşdyrylýar. Şunda gök zolaklary döretmek we dürli gülleri ekmek işlerine zerur üns berilýär. 

                                                                   

Merkeziň çäginde bag nahallaryny oturdyp, Gahryman Arkadagymyz bu ýerde gök zolaklaryň döredilmeginiň we merkeziň çäginiň abadanlaşdyrylmagynyň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýazky bag ekmek möwsüminiň ýaz ýagşy bilen utgaşýandygyna ünsi çekip, ýagşyň ýagmagynyň bähbitlidigini aýtdy. Baharyň hoştap howasy türkmen topragynyň sahawatyny artdyrýar we onuň sähralarynyň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrýar. 

                                                                   

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň çagalaryň saglygyny goraýan toplumdygyny nazara alyp, bu ýerde çagalar üçin zerur bolan ähli amatlyklar göz öňünde tutulmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlarynyň bedenterbiýe we amatly howa gurşawy bilen utgaşykly alnyp barylmalydygyny belläp, alym Arkadagymyz bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Agzybirlikde, uly joşgun bilen geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasynyň bu künjegiň ekologik ýagdaýyny has-da gowulandyrmakda hem-de ýakymly howa gurşawyny emele getirmekde aýratyn ähmiýete eýedigini belläp, Milli Liderimiz ekilen bag nahallaryna, gök zolaklara ideg işleriniň toplumlaýyn esasda alnyp barylmalydygyny aýtdy.

20.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti ýazky bag ekmek möwsümine badalga berdi

Aşgabat, 18-nji mart (TDH). Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Watanymyzy gülläp ösýän künjege öwürmek boýunça giň möçberli ählihalk bag ekişliginiň ýazky möwsümine badalga berildi. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde saýaly, pürli we miweli bag nahallarynyň ýüz müňlerçesi ekildi. 

                                                                   

Umuman, 2023-nji ýylda ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikleri tarapyndan paýtagtymyzda we welaýatlaryň töwereklerinde 3 million düýp bag nahalyny ekmek meýilleşdirildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda geçirilýän ählihalk bag ekmek çäresiniň ekologik abadançylygy üpjün etmek nukdaýnazaryndan bolşy ýaly, halkymyzyň amatly ýaşaýşy üçin zerur şertleriň döredilmegi babatda hem ähmiýetlidigini belleýär. Zähmet ýaş nesilleri terbiýelemekde möhüm orny eýeleýär. Köpçülik bolup agzybirlikde bag nahallarynyň ekilmegi Diýarymyzyň ähli künjeginiň gülläp ösýän bagy-bossanlyga öwrülmegini şertlendirýär. 

                                                                   

Asylly däbe görä, Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň öňüsyrasynda geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasyna paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň ýaşaýjylary agzybirlikde gatnaşýarlar. Bilelikde çekilýän zähmet türkmen topragynyň gözelligine gözellik goşýar. 

                                                                   

Döredijilik ruhubelentligi ajaýyp görnüşleri emele getirýär. Baharyň halkara baýramçylygy milli däpleriň, baýramçylyk dabaralarynyň ähmiýetini artdyrýar. Bu bolsa paýhasly pederlerimiziň döreden däp-dessurlarynyň, mähriban Watanymyzyň abraýynyň has-da belende göterilmegini şertlendirýär. Diýarymyzyň belent daglary, giň sähralary, sahawatly topragy dürli şekilleri özünde jemleýän ajaýyp haly ýaly gözelligi döredýär. 

                                                                   

Gadymy döwürlerden bäri ýaşaýşyň dabaralanýandygyny alamatlandyrýan Nowruz baýramy dünýäde giňden bellenilýär. Gündogar halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlaryny şöhratlandyrýan Nowruzyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi hem-de oňa raýdaşlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, dünýäniň halklarynyň arasynda özara düşünişmegiň, ynsanperwer hyzmatdaşlygyň güni hökmünde halkara baýram derejesiniň berilmegi bu senäniň ähmiýetini has-da artdyrýar. 

                                                                   

Ekologik abadançylygy we daşky gurşawyň goralmagyny üpjün edýän bu giň möçberli çäre türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanyp, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda netijeli dowam etdirilýär we ol döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Munuň özi, ilkinji nobatda, ýer-suw serişdelerini rejeli peýdalanmakda, ajaýyp tebigatymyzy, deňiz gurşawyny goramakda, Hazar deňziniň biologik dürlüligini saklamakda we beýleki möhüm işlerde ähmiýetlidir. Bag nahallary derýalaryňdyr suw akabalarynyň ýakalaryna, şol sanda Garagum sährasynda emele gelen “Altyn asyr” Türkmen kölüniň kenarlaryna ekilýär. Köpetdagyň ak mermerli paýtagtymyza ýanaşyk etekleri bagy-bossanlyga bürenýär. 

                                                                   

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan döwrebaplaşdyrmak işi batly depginde dowam edýär. Şunda ylmyň öňdebaryjy gazananlary, täzeçil usullar işjeň ornaşdyrylýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaýbaňlandyrylan şanly wakalar ajaýyp tebigatymyzyň köpdürlüligini, gözelligini saklamaga we artdyrmaga, onuň baýlyklarynyň netijeli ulanylmagyny üpjün etmäge gönükdirilen taslamalar bilen utgaşykly dowam etdirilýär. 

                                                                   

Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmek, gök zolaklary döretmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli gözegçiliginde saklanýar. Tebigaty goramak syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistan sebitleýin we ählumumy derejede ekologik abadançylygyň üpjün edilmegine, häzirki zamanyň howanyň üýtgemegi ýaly möhüm meseleleriniň çözgüdine mynasyp goşandyny goşýar. Ýurdumyz bu ugurda netijeli başlangyçlary öňe sürýär. Olaryň dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolmagy ýurdumyzyň öz üstüne alan halkara borçnamalaryna ygrarlydygyny görkezýär. 

                                                                   

Ekologiýa diplomatiýasyny daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlän Bitarap Türkmenistan bu ugurda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň, onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň çäklerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlyk meselelerinde işjeň orny eýeleýär. Aşgabat şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” başlangyjyna bag ekmek çärelerini geçirmek arkaly goldawy we goşandy üçin halkara güwänamanyň berilmegi ýurdumyzyň ýeten derejesiniň ykrar edilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. 

 Bu köpugurly we toplumlaýyn iş şäherleriň, oba ýerleriniň bagy-bossanlyga bürelmegini esasy ugur edinýär. Milli tokaý maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistan ýurt möçberinde bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli dowam etdirilýär. 

                                                                   

Şu ýylyň fewralynda BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ÝUNESKO-nyň “Medeni miras: geçmişden-geljege”, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda bolsa “Durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi” atly kafedralary açmak baradaky Ylalaşyga gol çekmek dabarasy boldy. Munuň özi adaty kafedralar bolmak bilen çäklenmän, eýsem, giň möçberli halkara ylmy-barlag merkezleridir. Olar ýaşlary umumadamzat we milli gymmatlyklar esasynda terbiýelemäge, olaryň ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça bilimlerini artdyrmaga, ekologik bilimi we medeniýeti ösdürmäge mümkinçilik berer. 

                                                                   

...Ir bilen hormatly Prezidentimiziň awtoulagy şu günki dabara gatnaşyjylaryň ýygnanan ýerine geldi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bag ekmek üçin niýetlenen ýere geçdi. 

                                                                   

Ýaz ýagşynyň ýagmagy ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylarda uly ruhubelentlik döretdi. Ygal topraga düşüp, onuň berekedini we sahawatyny artdyrýar. Ýurdumyzyň meşhur artistleriniň, estrada aýdymçylarynyň, milli saz sungatynyň ussatlarynyň çykyşlary çärä baýramçylyk öwüşginini çaýdy we dabara gatnaşyjylaryň ruhuny göterdi. 

                                                                   

Diýarymyzyň dürli künjeklerinde müňlerçe gektara uzaýan tokaý zolaklary emele geldi. Aýratyn-da, paýtagtymyzyň töwereginde dag eteklerindäki gök zolaklaryň çägi barha giňeýär. Ozallar boş ýatan baýyrlar häzirki döwürde bagy-bossanlyga bürendi. Bu ýerde ekilen baglaryň sany onlarça milliona barabardyr. Sähra ýerlerinde bolsa Garagumuň şertlerine laýyk gelýän sazak, gandym, çerkez ýaly ösümlikler ekilýär. Bag nahallaryny ekmek boýunça her ýyl geçirilýän ählihalk çäresi tokaý zolaklarynyň gerimini giňeldýär. Bu bolsa halkymyzyň döredijilikli zähmetiniň aýdyň netijesidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýanyna ýaş nesliň wekili gelip, döwlet Baştutanymyza goşgy setirleriniň üsti bilen berk jan saglyk, köptaraply işinde üstünlikleri arzuw etdi we bag ekmek dabarasyna badalga bermegini haýyş etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ilkinji bag nahalyny ekip, bu ýerde guralýan asylly işe badalga berdi. Döwlet Baştutanymyz oglanjyga sowgat gowşuryp, onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Bu günki asylly çärä gatnaşýanlaryň hemmesi hormatly Prezidentimiziň göreldesine eýerip, bag nahallaryny ekdiler. Adamlaryň agzybirligi halkymyzyň milli ýörelgelere ygrarlydygyny görkezýär. Şeýlelikde, asylly işler jebislikde amala aşyrylýar. 

                                                                   

Häzirki döwürde daşky gurşawy goramak ýaly milli ýörelgeler täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Her ýylda geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasy ýurdumyzyň bagy-bossanlyga bürelmegini şertlendirip, adamlaryň, aýratyn-da, ýaşlaryň mähriban topraga bolan söýgüsini artdyrýar. 

                                                                   

Dünýä medeniýetiniň gadymy ojaklarynyň biri bolan Türkmenistanyň tebigy şertleri, dag çeşmeleri, hasylly topragy we amatly howa gurşawy ýurduň ösümlik dünýäsini baýlaşdyryp, ekerançylygyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün edýär. Geçirilen gazuw-agtaryş işleri gadymy döwürde ýurdumyzyň ýaýlalarynyň gülläp ösendigini, paýhasly pederlerimiziň ekerançylyk, miweçilik bilen meşgullanandygyny görkezdi. 

                                                                   

Soňky ýyllarda Türkmenistan özüniň giň tokaý zolaklary, ýylyň ähli paslynda gök öwüsýän seýilgähleri bilen gelýän köp sanly myhmanlary haýran galdyrýar. Gök zolaklar suw çüwdürimleri bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Adamlaryň tebigat bilen ysnyşykly ýaşamagy daşky gurşawyň sagdynlaşmagyny we ýurdumyzyň gülläp ösmegini şertlendirýär. Giň möçberli bag ekmek dabarasy — halkymyzyň topraga bolan söýgüsiniň özboluşly baýramçylygy ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda giňden ýaýbaňlandyryldy. Olaryň çäklerinde bag nahallaryny ekmek bilen bir hatarda, ozal bar bolanlaryna ideg etmek işlerine hem möhüm ähmiýet berildi. 

                                                                   

Ählihalk bag ekmek dabarasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

Şeýlelikde, ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilmegi netijesinde, Watanymyz gür baglygyň, ýaşyl meýdanlaryň, gül öwüsýän sähralaryň, seýilgähleriň we ýurdumyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründäki sazlaşykly ösüşiniň, täzelenişiniň aýdyň beýanyny emele getirýän tokaý zolaklarynyň mekanyna öwrülýär.

20.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti “Buig” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 16-njy mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Buig” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Marten Buigi kabul etdi.

 Işewür duşuşmaga wagt tapandygy üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, özüniň ýolbaşçylyk edýän holdingine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň hem-de amala aşyrylýan giň gerimli taslamalary, ozaly bilen, ak mermerli Aşgabadyň binagärlik keşbiniň özgerdilmegine gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagyň uly hormatdygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Marten Buig bilen mähirli salamlaşyp, iri daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň, daşary ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. “Buig” kompaniýasynyň biziň döwletimiziň öňden gelýän hem-de ygtybarly işewür hyzmatdaşydygyna aýratyn üns çekildi. Umumy sany 70-e golaý bilelikde amala aşyrylan taslamalar bolsa türkmen ykdysadyýetiniň ösüşinde, onuň gurluşyk we senagat kuwwatynyň pugtalandyrylmagynda uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Köpýyllyk hyzmatdaşlygyň dowamynda bu kompaniýa binagärlik taslamalarynyň hem-de şäher bezeginiň nusgalarynyň tutuş toplumyny işläp taýýarlamaga, olary durmuşa geçirmäge ukyplylygyny görkezdi we ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklara, tutuşlygyna türkmen-fransuz hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyna ýardam berdi diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen aýtdy. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. “Buig” kompaniýasynyň ýurdumyzyň baş şäherini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça göz öňünde tutulan milli meýilnamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiliklerine garaldy. Marten Buigiň belleýşi ýaly, onuň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylan dünýä ähmiýetli taslamalarda hormatly Arkadagyň gymmatly maslahatlaryndan we tekliplerinden hemişe ugur alynýar. Bu kompaniýanyň geljegi uly türkmen bazarynda mundan beýläk-de öz ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy hem-de holdingiň ýurdumyzda 30 ýyldan gowrak iş alyp barýandygy aýratyn bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow fransuz kompaniýasynyň ýurdumyzda durmuşa geçirýän işlerine ýokary baha berip, bilelikdäki işiň oňyn tejribesini nazara almak bilen, Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de çuňlaşdyrmaga taýýardygyny beýan etdi. Durmuş-medeni, dolandyryş we beýleki maksatly täze desgalaryň hasabyna ýyl-ýyldan paýtagtymyzyň binagärlik toplumlarynyň üsti ýetirilýär. Bellenilişi ýaly, Aşgabat okgunly ösmek hem-de häzirki zaman megapolisine öwrülmek bilen, sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde derejesini ynamly berkidýär. Munuň özi halkara derejeli iri çäreleri guramak, daşary ýurtly myhmanlary we wekiliýetleri mynasyp garşylamak üçin ähli şertleriň döredilmegini talap edýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz dürli derejedäki gepleşikleri hem-de iri taslamalaryň tanyşdyrylyş çärelerini geçirmek üçin ähli mümkinçilikleri göz öňünde tutulan, fransuz kompaniýasy tarapyndan bina edilýän işewürlik merkeziniň ak mermerli paýtagtymyzyň binagärlik keşbi bilen utgaşykly sazlaşyp, onuň ýene bir ajaýyp künjegi emele getirjekdigini belledi. 

                                                                   

Duşuşygyň barşynda işewür hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa kompaniýa ynanylan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada giňişleýin maglumat berdi. Şeýle-de durmuş-ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlary, Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler hasaba alnyp işlenip taýýarlanan täze teklipleri beýan etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz öňdebaryjy binagärlik, inženerçilik-tehniki pikiriň we milli binagärligiň iň gowy ýörelgeleriniň utgaşykly sazlaşdyrylmagynyň, bu işlere döredijilikli çemeleşilmeginiň, innowasion tehnologiýalaryň işjeň herekete girizilmeginiň, ekologik howpsuzlyk kadalarynyň berk berjaý edilmeginiň adamlaryň ýokary durmuş derejesiniň üpjün edilmegini ugur edinýän hem-de Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň möhüm ugurlary bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunda bina edilýän desgalaryň ýokary hil derejesi, olaryň bellenilen möhletlerinde ulanmaga tabşyrylmagy üýtgewsiz talap bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda döwlet Baştutanymyz fransuz kompaniýasynyň anyk tekliplerine garamaga taýýardygyny beýan etdi. 

                                                                   

Işewür hoşlaşanda, kompaniýa bildirilen uly ynam üçin döwlet Baştutanymyza ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz tarapyndan bu kompaniýalar geljekde-de öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryna üýtgewsiz hem-de hemmetaraplaýyn jogapkärli çemeleşjekdigine, kompaniýa ynanylan taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ynandyrdy.

17.03.2023