Habarlar
Magtymguly Pyragy — dünýä ähmiýetli şahsyýet

Mälim bolşy ýaly, 2024-nji ýylda Gündogaryň beýik şahyry we akyldary, türkmen nusgawy edebiýatynyň düýbüni tutujy Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy halkara derejede dabaraly belleniler. Onuň döredijilik mirasy bahasyna ýetip bolmajak milli gymmatlyk hökmünde dünýä medeniýetiniň hazynasynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Asyrlaryň geçendigine garamazdan, türkmen halkynyň görnükli oglunyň döreden eserleri özüniň ähmiýetini ýitirmän, ýurdumyzdan has uzaklarda-da uly meşhurlyga eýedir. Sebäbi olarda Watana söýgi, ynsanperwerlik, parahatçylyk söýüjilik, döredijilige, dost-doganlyga çagyryş ýaly hiç wagt ähmiýetini ýitirmejek umumadamzat gymmatlyklary öz aýdyň beýanyny tapýar. 

                                                                   

Magtymgulynyň dürli halklaryň dillerine terjime edilen goşgulary dünýäniň ähli künjeginde ýaşaýan adamlaryň kalplarynda öçmejek yz goýýar. Russiýada, Türkiýede, Eýranda, Özbegistanda, Ukrainada we beýleki ýurtlarda türkmeniň beýik nusgawy şahyrynyň hormatyna ýadygärlikler dikildi. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň asylly başlangyçlary mynasyp orun alan medeni syýasat üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şonuň netijesinde, beýik şahyryň hem-de filosofyň döredijiligi ylmy esasda ýurdumyzda, daşary döwletlerde giňişleýin we çuňňur öwrenilýär. Magtymguly Pyragynyň täze joşgunda, belent ruhda ýaňlanýan şygryýeti häzirki döwürde dünýäniň halklary bilen dostluk, goňşuçylyk gatnaşyklaryny ösdürmek, halkara ynsanperwer hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýaly halkymyzyň asylly ýörelgeleriniň waspçysyna öwrüldi. 

                                                                   

Şundan ugur alyp, geçen ýylyň dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şanly senäni dabaraly bellemek boýunça degişli Karara gol çekendigini we geçiriljek çäreleriň Meýilnamasyny tassyklandygyny bellemelidiris. Şunuň bilen baglylykda, degişli guramaçylyk topary döredildi. Häzirki wagtda ýurdumyzda we daşary ýurtlarda Magtymguly Pyraga bagyşlanan mowzuklaýyn duşuşyklar, forumlar, tanyşdyrylyş dabaralary, beýleki döredijilik çäreleri geçirilýär. 

                                                                   

Türkmen halkynyň durmuş filosofiýasy, parasatly däp-dessurlary, ýokary ruhy-adamkärçilik gymmatlyklary, berkarar, gülläp ösýän döwlet hakyndaky arzuwlary meşhur watandaşymyzyň baý we köpugurly şygryýetinde öz beýanyny tapypdyr. Bu ýagşy umyt-arzuwlar häzirki döwürde hasyl boldy. Magtymgulynyň ynsanperwer pikirleri bolsa Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň esaslaryny düzdi. 

                                                                   

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) 2024-nji ýyly “Türki dünýäniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly” diýip yglan etmegi, şeýle hem onuň golýazmalar toplumynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) “Dünýäniň hakydasy” maksatnamasynyň halkara sanawyna girizilmegi ady belli söz ussadynyň döredijiliginiň umumadamzat ähmiýetlidigini görkezýär. 1992-nji ýylda döredilen bu maksatnama dünýäniň aýratyn ähmiýete eýe bolan ýazuw ýadygärliklerini gorap saklamagy, giň jemgyýetçiligiň olara elýeterliligini üpjün etmegi göz öňünde tutýar. 

                                                                   

Beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgular toplumy onuň XVIII-XIX asyrlarda ýurdumyzyň çäklerinde saklanyp galan golýazma eserlerini öz içine alýar. Biziň günlerimize gelip ýeten mirasyň bu seýrek nusgalary diňe bir türkmen halkynyň däl-de, ähli türki halklaryň, Merkezi Aziýa, Ýewropa edebiýatynyň hem gymmatlygydyr. Bu ýygyndy Magtymgulynyň golýazmalaryndan we onuň ýakyn garyndaşlarynyň, ildeşleriniň, şahyrlaryň, alymlaryň, halk bagşylarynyň dilinden ýazylyp alnan 80-den gowrak diwandan ybaratdyr. Häzirki wagtda Daşkendiň, Sankt-Peterburgyň, Londonyň, Budapeştiň, Stambulyň gaznalarynda saklanýan golýazmalaryň nusgalary-da bar. Olaryň käbiri XVIII asyra degişli kitaplardyr. 

                                                                   

Şeýle hem Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk baýramçylygy ÝUNESKO-nyň 2024-2025-nji ýyllardaky şanly seneleriniň sanawyna girizildi. Ýurdumyzyň bu başlangyjy ÝUNESKO-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň şu ýylyň maýynda Pariž şäherinde geçirilen mejlisinde makullanyldy. Bu çözgüt meşhur nusgawy şahyryň döredijiligini diňe bir wagyz etmek bilen çäklenmän, ýurdumyz tarapyndan öňe sürülýän medeni diplomatiýany ählumumy derejede ilerletmäge hem ýardam eder. 

                                                                   

Şanly senä bagyşlanyp, şu ýylyň iýun aýynda Aşgabatda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri we Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Bu forum Magtymgulynyň ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň edebiýaty, medeniýeti öwreniji, taryhçy alymlary üçin iň özüne çekiji şahsyýetleriň biridigini tassyklady. Şunda beýik söz ussadynyň Gündogar halklarynyň milli edebiýatlarynyň ösüşindäki täsirini öwrenmek ýaly ugurlara aýratyn üns berilýär. 

                                                                   

Maslahata gatnaşyjylaryň nygtaýyşlary ýaly, Magtymguly Pyragy täze sahypany açypdyr: ol öz döwrüniň milli çeperçilik usullary we oňyn ýörelgeleri bilen şygryýet dünýäsini baýlaşdyrypdyr. Alymlar şol döwrüň gaýry dillerinden gelip çykýan hem-de kabul edilen edebi ýörelgelerinden saplanyp, Magtymgulynyň öz şygryýetini türkmen diliniň özboluşly tebigy gurluşyna mahsus we halkyň gepleşik dilinde düzendigine aýratyn ünsi çekdiler. Onuň goşgulary halk döredijiliginiň ruhuna, çeperçiligine çuňňur aralaşýar. Şonuň üçin-de, bu eserler halkymyz tarapyndan gyzgyn garşylanyp, hiç wagt ähmiýetini ýitirmeýär. Magtymguly Pyragy dünýä ähmiýetli şahsyýet bolup, onuň dürli dillerde ýaňlanýan ruhlandyryjy eserleri häzirki günde hem, ýüz ýyl mundan ozalky ýaly, uly joşgun bilen umumadamzat gymmatlyklaryny dünýä ýaýýar. Beýik türkmen şahyry şygryýetiň özara gatnaşyklaryň ählumumy kabul edilen görnüşidigine, adamyň durmuşda ýetmek isleýän iň esasy zadyna ýetmegiň açarydygyna ynanypdyr we bu babatda toplan tejribesini beýlekiler bilen paýlaşypdyr.  

                                                                   

Aşgabadyň günorta böleginde gurlan Magtymguly Pyragynyň ägirt uly ýadygärligi hem beýik şahyryň ömrüne, döredijilik mirasyna häzirki döwrüň nesilleri tarapyndan uly sarpa goýulýandygynyň nyşanydyr. Bu ýadygärligi öňde boljak baýramçylygyň çäklerinde açmak meýilleşdirilýär. Milli nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekiliniň hormatyna Köpetdagyň ajaýyp dag eteginde ýerleşýän medeni-seýilgäh toplumyny döretmek taslamasy bu ýerde alnyp barylýan işleri hemişe üns merkezinde saklaýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňe sürüldi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň teklibi boýunça toplumyň çäklerinde daşary ýurtlaryň nusgawy şahyrlarynyň we akyldarlarynyň heýkelleri hem oturdylar. Bu Magtymguly Pyragynyň parasatly goşgularynda wasp edilýän halklaryň dost-doganlygynyň, hoşniýetli goňşuçylygynyň aýdyň beýanyna öwrüler. 

                                                                   

Milli Liderimiziň beýik şahyra bagyşlap ýazan “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly ajaýyp goşgusy ähli ildeşlerimiz tarapyndan uly ruhubelentlik bilen kabul edildi we daşary ýurtlarda-da oňyn seslenme döretdi. Hormatly Arkadagymyzyň milletimiziň baý medeni mirasyny gorap saklamak, öwrenmek we wagyz etmek boýunça ýadawsyz tagallalary, hormatly Prezidentimiziň bu ugurda alyp barýan yzygiderli işleri dünýä bileleşiginiň ýokary bahasyna mynasyp boldy. Magtymguly Pyragynyň öňde boljak 300 ýyllygy bilen bagly mowzuk döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň sentýabr aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasyndaky çykyşynda hem beýan edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, ähli medeniýetli adamzat diňe bir dünýä edebiýatyna däl-de, eýsem, tutuş Gündogaryň, bütin dünýäniň medeni ösüşine örän uly goşant goşan beýik ynsanperwer şahyry ýatlaýar we oňa hormat goýýar. Şonda öz çykyşyny Magtymgulynyň «Adamzat» atly goşgusynyň sözleri bilen tamamlap, döwlet Baştutanymyz döredijilikli oý-pikirlere, parahatçylygyň, adalatlylygyň, ösüş ideallaryna wepalylygyň bilelikdäki işlerde esasy we aýdyň ýörelge bolmagyny arzuw etdi. 

                                                                   

Şeýlelikde, şanly senä bagyşlanyp geçirilýän we geçirilmegi meýilleşdirilýän ähli çäreler dünýä jemgyýetçiligini Magtymguly Pyragynyň döredijiligi bilen giňden tanyşdyrmaga, onuň gaýtalanmajak zehininiň örän çuňdugyna akyl ýetirmäge, umumylykda bolsa halklaryň arasyndaky dostluk we özara düşünişmek gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga ýardam eder. Bu ýörelgeler tutuş dünýäde parahatçylyk, ynanyşmak medeniýetini ilerletmekde möhüm şertdir. 

                                                                                                           

(TDH)

18.10.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna ugrady

Aşgabat — Pekin, 17-nji oktýabr (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna ugrady. 

                                                                   

Sapara ugramazdan ozal, Aşgabadyň Halkara howa menzilinde HHR-iň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili bilen söhbetdeşligiň barşynda Gahryman Arkadagymyz iki dostlukly döwletiň strategik hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny belledi. Häzirki wagtda özara hormat goýmak, dostluk, birek-biregiň bähbitlerini hasaba almak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-hytaý gatnaşyklary giň ugurlar boýunça okgunly ösdürilýär. Biziň ýurdumyzyň şu gezekki sapara ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şol sanda “Bir guşak, bir ýol” forumynyň çäklerinde gatnaşyklary işjeňleşdirmekde möhüm ädim hökmünde garaýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki tagallalar netijesinde oňyn hyzmatdaşlygyň geljekde-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi. 

                                                   

 Aşgabat — Pekin, 17-nji oktýabr (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Hytaý Halk Respublikasyna ugrady. 

                                                                   

Sapara ugramazdan ozal, Aşgabadyň Halkara howa menzilinde HHR-iň Türkmenistandaky ilçihanasynyň wekili bilen söhbetdeşligiň barşynda Gahryman Arkadagymyz iki dostlukly döwletiň strategik hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny belledi. Häzirki wagtda özara hormat goýmak, dostluk, birek-biregiň bähbitlerini hasaba almak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-hytaý gatnaşyklary giň ugurlar boýunça okgunly ösdürilýär. Biziň ýurdumyzyň şu gezekki sapara ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy, şol sanda “Bir guşak, bir ýol” forumynyň çäklerinde gatnaşyklary işjeňleşdirmekde möhüm ädim hökmünde garaýandygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, bilelikdäki tagallalar netijesinde oňyn hyzmatdaşlygyň geljekde-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi. 

                                                                   

Dostlukly ýurduň ilçihanasynyň wekili hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, Pekinde öňde boljak ýokary derejeli foruma hytaý tarapynyň uly ähmiýet berýändigini belledi hem-de döwletara gatnaşyklaryň ýyl ýazgysynda täze sahypany açjak duşuşyklaryň üstünlikli we netijeli bolmagyny arzuw etdi. 

                                                                   

Dünýä döwletleriniň arasynda Garaşsyz Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ilkinji bolup ýola goýan Hytaý Halk Respublikasy häzirki wagtda ýurdumyzyň örän möhüm ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridir. Şu döwre çenli iki döwletiň arasynda hyzmatdaşlygyň köp derejeli guraly işlenip taýýarlanyldy. Ol döwlet Baştutanlarynyň gepleşikleri, türkmen we hytaý işewür toparlarynyň duşuşyklary ýaly dürli ugurlary öz içine alýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň ýanwar we maý aýlarynda HHR-e amala aşyran saparlary däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine, häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyklykda, täze anyk many-mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna ýardam bermek bilen, ýokarda aýdylanlaryň aýdyň beýany bolup durýar. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine hem-de kuwwatly itergi berilmegine ägirt uly goşant goşdy. Şunuň bilen baglylykda, 2013-nji ýylyň sentýabrynda gol çekilen strategik hyzmatdaşlygy ýola goýmak barada bilelikdäki Jarnama aýratyn ähmiýete eýedir. Saýlanyp alnan bu strategik hyzmatdaşlyk ýoly biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň düýpli bähbitlerine laýyk gelmek bilen, ähli ugurlar boýunça türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň okgunly depginini şertlendirdi. 

                                                                   

Türkmenistan HHR bilen diňe bir ikitaraplaýyn görnüşde däl-de, iri halkara guramalaryň, “Merkez Aziýa — Hytaý” görnüşindäki sebit düzüminiň ugry boýunça köptaraplaýyn görnüşde-de üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär. Bu ýurtlaryň halklary bilen türkmen halkyny taryhy, medeni, ruhy ýörelgeleriň umumylygy birleşdirýär. Şu ýyllaryň içinde taraplar netijeli hyzmatdaşlygy üýtgewsiz giňeltmek ugrunda netijeli çäreleri görýärler hem-de Beýik Ýüpek ýoly eýýamyndan gözbaş alýan dostluk, özara düşünişmek ýörelgelerine berk ygrarlydygyny tassyklaýarlar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýyň merkezi “Ženmin Žibao” gazetinde çap edilen “Strategik hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýady” atly makalasynda Hytaýyň “Bir guşak, bir ýol” başlangyjynyň Türkmenistanyň “Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek” strategiýasy bilen dünýägaraýyş we amaly nukdaýnazaryndan ýakyndygy hem-de sazlaşýandygy nygtalýar. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynda gadymy dünýäniň bu taryhy söwda ýolunyň asyrlaryň örän baý mirasy aýawly saklanýan Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň mysalynda nähili çuňňur yz galdyrandygyny beýan edýär. Şunuň bilen birlikde, dünýäniň onlarça ýurduny söwda, maglumat, medeni gatnaşyklar bilen baglanyşdyran Beýik Ýüpek ýoluna bu kitapda diňe bir türkmen halkynyň taryhy, ruhy mirasy babatda däl-de, ýurdumyzyň nurana geljeginiň nyşany hökmünde-de garalýar. Täze görnüşde gaýtadan dikeldilýän bu söwda ýoly häzirki wagtda halklaryň we ýurtlaryň ýakynlaşmagyna kuwwatly itergi berýär, syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna, özara düşünişmäge, hyzmatdaşlyga, döwletleriňdir sebitleriň arasynda ýakyn gatnaşyklaryň berk binýadynyň emele gelmegine ýardam berýär. Bir söz bilen aýdylanda, hakyky özara bähbitleriň bolmagy taraplara Ýewraziýa yklymynda ykdysady ösüşe kuwwatly ýardam berýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik döredýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna iş saparynyň barşynda “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşmagynyň çäklerinde ýokary derejedäki birnäçe duşuşyklar meýilleşdirildi hem-de resminamalaryň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar. Olar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetirer. 

                                                                   

Şeýlelikde, Gahryman Arkadagymyzyň öňde boljak foruma gatnaşmagy biziň ýurdumyzyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerinde jogapkärli, işjeň orny eýeleýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Bitarap Türkmenistan sebit we ählumumy giňişlikde oňyn ýagdaýlaryň emele gelmegine doly ýardam bermäge çalşyp, geljekde-de hyzmatdaşlygyň döwrüň talabyna laýyk gelýän görnüşlerini kesgitlemäge, bilelikdäki mümkinçilikleri durmuşa geçirmek hem-de mundan beýläk-de hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ylalaşykly çemeleşmeleriň, gurallaryň işlenip taýýarlanylmagyna anyk goşant goşmagy ugur edinýär. 

                                                                   

...Gahryman Arkadagymyzyň uçary birnäçe sagat uçuşdan soňra, Pekiniň “Şoudu” Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde türkmen halkynyň Milli Liderini HHR-iň tebigy serişdeler ministri Wan Guanhua we beýleki resmi adamlar mähirli garşyladylar. 

                                                                   

Milli lybasdaky gyz belent mertebeli myhmana gül dessesini gowşurýar. Gahryman Arkadagymyz iki tarapynda Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzülip duran haly düşelen ýoda boýunça özüne garaşýan awtoulaga münüp, howa menzilinden iş sapary wagtynda özi üçin bellenilen “Dýaoýuýtaý” döwlet kabulhanasyna tarap ugraýar. 

                                                                   

Günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we maşgalasynyň awtoulag kerweni Hytaýyň Halk ýygnaklar öýüne tarap ugrady. Bu ýerde belent mertebeli myhmanlary resmi garşylamak dabarasy boldy. 

                                                                   

Iki tarapynda foruma gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet baýdaklary hatara düzülen haly düşelen ýodajykdan wekiliýetleriň ýolbaşçylary “VIP” ýygnanyşyk otagyna — “Hebeý” zalyna çagyrylýar. 

Şeýle hem bu ýerde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin we onuň maşgalasy Pen Liýuan bilen surata düşmek dabarasy boldy. Soňra “Taýwan” mejlisler zalynda wekiliýetleriň Baştutanlarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatynyň resmi banneriniň we dünýä ýurtlarynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde surata düşmek dabarasy geçirildi. 

                                                                   

Soňra foruma gatnaşyjylar “Altyn” zala çagyrylýar. Bu ýerde belent mertebeli myhmanlaryň we olaryň maşgala agzalarynyň hormatyna Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň adyndan resmi agşamlyk nahary berilýär. Onuň dowamynda HHR-iň sungat ussatlary çykyş etdiler. 

                                                                   

 Dabaraly kabul edişlik tamamlanandan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri maşgalasy bilen “Dýaoýuýtaý” kabulhanasyna ugrady. 

                                                                   

 Gahryman Arkadagymyzyň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary dowam edýär. 

               

Dostlukly ýurduň ilçihanasynyň wekili hoşniýetli sözler üçin hoşallyk bildirip, Pekinde öňde boljak ýokary derejeli foruma hytaý tarapynyň uly ähmiýet berýändigini belledi hem-de döwletara gatnaşyklaryň ýyl ýazgysynda täze sahypany açjak duşuşyklaryň üstünlikli we netijeli bolmagyny arzuw etdi. 

                                                                   

Dünýä döwletleriniň arasynda Garaşsyz Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyklary ilkinji bolup ýola goýan Hytaý Halk Respublikasy häzirki wagtda ýurdumyzyň örän möhüm ykdysady hyzmatdaşlarynyň biridir. Şu döwre çenli iki döwletiň arasynda hyzmatdaşlygyň köp derejeli guraly işlenip taýýarlanyldy. Ol döwlet Baştutanlarynyň gepleşikleri, türkmen we hytaý işewür toparlarynyň duşuşyklary ýaly dürli ugurlary öz içine alýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň ýanwar we maý aýlarynda HHR-e amala aşyran saparlary däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine, häzirki döwrüň ýagdaýlaryna laýyklykda, täze anyk many-mazmun bilen baýlaşdyrylmagyna ýardam bermek bilen, ýokarda aýdylanlaryň aýdyň beýany bolup durýar. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine hem-de kuwwatly itergi berilmegine ägirt uly goşant goşdy. Şunuň bilen baglylykda, 2013-nji ýylyň sentýabrynda gol çekilen strategik hyzmatdaşlygy ýola goýmak barada bilelikdäki Jarnama aýratyn ähmiýete eýedir. Saýlanyp alnan bu strategik hyzmatdaşlyk ýoly biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň düýpli bähbitlerine laýyk gelmek bilen, ähli ugurlar boýunça türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň okgunly depginini şertlendirdi. 

                                                                   

Türkmenistan HHR bilen diňe bir ikitaraplaýyn görnüşde däl-de, iri halkara guramalaryň, “Merkez Aziýa — Hytaý” görnüşindäki sebit düzüminiň ugry boýunça köptaraplaýyn görnüşde-de üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär. Bu ýurtlaryň halklary bilen türkmen halkyny taryhy, medeni, ruhy ýörelgeleriň umumylygy birleşdirýär. Şu ýyllaryň içinde taraplar netijeli hyzmatdaşlygy üýtgewsiz giňeltmek ugrunda netijeli çäreleri görýärler hem-de Beýik Ýüpek ýoly eýýamyndan gözbaş alýan dostluk, özara düşünişmek ýörelgelerine berk ygrarlydygyny tassyklaýarlar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Hytaýyň merkezi “Ženmin Žibao” gazetinde çap edilen “Strategik hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýady” atly makalasynda Hytaýyň “Bir guşak, bir ýol” başlangyjynyň Türkmenistanyň “Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek” strategiýasy bilen dünýägaraýyş we amaly nukdaýnazaryndan ýakyndygy hem-de sazlaşýandygy nygtalýar. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynda gadymy dünýäniň bu taryhy söwda ýolunyň asyrlaryň örän baý mirasy aýawly saklanýan Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň mysalynda nähili çuňňur yz galdyrandygyny beýan edýär. Şunuň bilen birlikde, dünýäniň onlarça ýurduny söwda, maglumat, medeni gatnaşyklar bilen baglanyşdyran Beýik Ýüpek ýoluna bu kitapda diňe bir türkmen halkynyň taryhy, ruhy mirasy babatda däl-de, ýurdumyzyň nurana geljeginiň nyşany hökmünde-de garalýar. Täze görnüşde gaýtadan dikeldilýän bu söwda ýoly häzirki wagtda halklaryň we ýurtlaryň ýakynlaşmagyna kuwwatly itergi berýär, syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna, özara düşünişmäge, hyzmatdaşlyga, döwletleriňdir sebitleriň arasynda ýakyn gatnaşyklaryň berk binýadynyň emele gelmegine ýardam berýär. Bir söz bilen aýdylanda, hakyky özara bähbitleriň bolmagy taraplara Ýewraziýa yklymynda ykdysady ösüşe kuwwatly ýardam berýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik döredýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaý Halk Respublikasyna iş saparynyň barşynda “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatyna gatnaşmagynyň çäklerinde ýokary derejedäki birnäçe duşuşyklar meýilleşdirildi hem-de resminamalaryň toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar. Olar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadynyň üstüni ýetirer. 

                                                                   

Şeýlelikde, Gahryman Arkadagymyzyň öňde boljak foruma gatnaşmagy biziň ýurdumyzyň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerinde jogapkärli, işjeň orny eýeleýändiginiň nobatdaky beýanydyr. Bitarap Türkmenistan sebit we ählumumy giňişlikde oňyn ýagdaýlaryň emele gelmegine doly ýardam bermäge çalşyp, geljekde-de hyzmatdaşlygyň döwrüň talabyna laýyk gelýän görnüşlerini kesgitlemäge, bilelikdäki mümkinçilikleri durmuşa geçirmek hem-de mundan beýläk-de hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ylalaşykly çemeleşmeleriň, gurallaryň işlenip taýýarlanylmagyna anyk goşant goşmagy ugur edinýär. 

                                                                   

...Gahryman Arkadagymyzyň uçary birnäçe sagat uçuşdan soňra, Pekiniň “Şoudu” Halkara howa menziline gondy. Bu ýerde türkmen halkynyň Milli Liderini HHR-iň tebigy serişdeler ministri Wan Guanhua we beýleki resmi adamlar mähirli garşyladylar. 

                                                                   

Milli lybasdaky gyz belent mertebeli myhmana gül dessesini gowşurýar. Gahryman Arkadagymyz iki tarapynda Hormat garawulynyň esgerleri nyzama düzülip duran haly düşelen ýoda boýunça özüne garaşýan awtoulaga münüp, howa menzilinden iş sapary wagtynda özi üçin bellenilen “Dýaoýuýtaý” döwlet kabulhanasyna tarap ugraýar. 

                                                                   

Günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we maşgalasynyň awtoulag kerweni Hytaýyň Halk ýygnaklar öýüne tarap ugrady. Bu ýerde belent mertebeli myhmanlary resmi garşylamak dabarasy boldy. 

                                                                   

Iki tarapynda foruma gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet baýdaklary hatara düzülen haly düşelen ýodajykdan wekiliýetleriň ýolbaşçylary “VIP” ýygnanyşyk otagyna — “Hebeý” zalyna çagyrylýar. 

Şeýle hem bu ýerde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin we onuň maşgalasy Pen Liýuan bilen surata düşmek dabarasy boldy. Soňra “Taýwan” mejlisler zalynda wekiliýetleriň Baştutanlarynyň we olaryň maşgala agzalarynyň “Bir guşak, bir ýol” üçünji ýokary derejeli maslahatynyň resmi banneriniň we dünýä ýurtlarynyň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde surata düşmek dabarasy geçirildi. 

                                                                   

Soňra foruma gatnaşyjylar “Altyn” zala çagyrylýar. Bu ýerde belent mertebeli myhmanlaryň we olaryň maşgala agzalarynyň hormatyna Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň adyndan resmi agşamlyk nahary berilýär. Onuň dowamynda HHR-iň sungat ussatlary çykyş etdiler. 

                                                                   

 Dabaraly kabul edişlik tamamlanandan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri maşgalasy bilen “Dýaoýuýtaý” kabulhanasyna ugrady. 

                                                                   

 Gahryman Arkadagymyzyň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary dowam edýär.

18.10.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: — Türkmenistan BMG-niň howandarlygynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamaga girişmegi teklip edýär

Hormatly Prezidentimiz GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy 

                                                                   

 Aşgabat — Bişkek — Aşgabat, 13-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş sapary bilen ugrady. 

                                                                   

Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar. Howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Gyrgyz Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Azizbek Madmarow bilen bolan söhbetdeşliginde döwletara dialogyň dostlukly häsiýete eýedigi bellenildi. Häzirki wagtda şol dialoga täze itergi berildi. Bellenilişi ýaly, iki doganlyk halkyň abadançylygynyň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli türkmen-gyrgyz gatnaşyklary ähli ugurlar boýunça okgunly ösdürilýär. Şunuň bilen birlikde, biziň ýurtlarymyz sebit we halkara derejede işjeň hyzmatdaşlyk edýärler. 

                                                                   

Şu saparyň hem-de hormatly Prezidentimiziň GDA-nyň sammitine gatnaşmagynyň däp bolan döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam etjekdigine, Arkalaşygyň giňişliginde özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine anyk goşant boljakdygyna ynam bildirildi.  

                                                                   

Bitarap Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň assosirlenen agzasy hökmünde GDA-nyň çäklerinde açyk we deňhukukly dialoga ygrarlydygyny bellemek gerek. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýär. Ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara we sebit guramalarynyň hem-de düzümleriniň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlyk bu strategiýanyň esasy ugry bolup durýar. 

                                                                   

Arkalaşygyň giňişliginde özara gatnaşyklar meselelerinde işjeň orny eýelemek bilen, ýurdumyz söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy we däp bolan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek boýunça möhüm başlangyçlary öňe sürýär. Türkmenistan GDA agza döwletler bilen gatnaşyklary, umuman, Arkalaşygyň formatyndaky hyzmatdaşlygy dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň berk binýadynda guramak bilen, GDA-nyň howandarlygynda dürli çärelere işjeň gatnaşýar. Şunuň bilen birlikde, ýurdumyz ençeme gezek Arkalaşygyň çäreleriniň, möhüm duşuşyklarynyň, forumlarynyň, şol sanda GDA-nyň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň Geňeşleriniň mejlisleriniň geçirilýän ýerine öwrüldi. 

                                                                   

Şeýle hem 2019-njy ýylda Aşgabatda geçirilen GDA-nyň sammitiniň netijeleri boýunça GDA gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Jarnamanyň kabul edilendigini bellemek ýerlikli bolar. Şol sammiti Türkmenistan Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda başlyklyk edýän ýurt hökmünde geçirdi. Mälim bolşy ýaly, bu möhüm resminama türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanyldy. 

                                                                   

Şu gezekki sammitiň gün tertibi Arkalaşygyň giňişliginde häzirki döwrüň ýagdaýlaryny we uzak möhletli geljegi nazara almak bilen, hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge degişli meseleleriň giň ugurlaryny öz içine alýar. Ýokary derejedäki duşuşygyň öňüsyrasynda — 12-nji oktýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti Bişkekde geçirilen GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. 

                                                                   

...Hormatly Prezidentimiziň uçary Gyrgyzystanyň paýtagtyna çenli uçuşy amala aşyryp, “Manas” Halkara howa menzilinde gondy. Bu ýerde GDA ýurtlarynyň Döwlet baýdaklary, Arkalaşygyň baýdagy galdyryldy we Hormat garawuly nyzama düzüldi. 

                                                                   

Howa menzilinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Gyrgyz Respublikasynyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy Akylbek Žaparow we beýleki resmi adamlar garşyladylar. Myhmansöýerligiň asylly däbine görä, belent mertebeli myhmana gyrgyz milli nygmatlary — pişme we bal hödür edildi, gül desseleri gowşuryldy. Döwlet Baştutanymyz howa menzilinden “Ala-Arça” döwlet kabulhanasyna tarap ugrady. 

                                                                   

Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Prezident Sadyr Žaparow bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Baştutanlary iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdüler. 

                                                                   

Prezident Sadyr Žaparow belent mertebeli myhmany mähirli mübärekläp, Bişkekde kabul edýändigine örän şatdygyny nygtady we mümkinçilikden peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy bilen gutlady. 

                                                                   

Şeýle-de Gyrgyzystanyň Baştutany türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Gahryman Arkadagymyz bilen duşuşygyny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belledi. 

                                                                   

Gyrgyz Lideri döwlet Baştutanymyzyň Bişkek şäherine şu saparynyň öňden gelýän dostlukly, halklarymyzyň taryhy-medeni umumylygyna daýanýan döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmaga çakylygy we myhmansöýerlik üçin Prezident Sadyr Žaparowa minnetdarlyk bildirip, sammitde başlyklyk edýän ýurt hökmünde Gyrgyz Respublikasyna mejlisiň üstünlikli geçirilmegini, bu möhüm duşuşykda ähli maksatlara ýetilmegini hem-de wezipeleriň çözülmegini arzuw etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz sammitiň ýokary guramaçylyk derejesini belläp we ýurdumyzyň Arkalaşygyň formatynda mundan beýläk-de bilelikde işlemäge taýýardygyny tassyklap, gyrgyz Liderine türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mähirli salamyny ýetirdi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň Baştutanlary döwletara gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belläp, ähli ugurlar boýunça okgunly ösýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Ýokary we Hökümet derejesindäki yzygiderli amala aşyrylýan özara saparlardyr gepleşikler gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ýardam edýär. Şunda söwda-ykdysady ulgamda bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmak, ösüşiň oňyn görkezijilerine eýe bolan özara haryt dolanyşygynyň möçberini artdyrmak üçin ähli gurallary ulanmagyň zerurdygy bellenildi. Nebitgaz senagaty, energetika, ulag, oba hojalygy we beýlekiler hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, hökümetara türkmen-gyrgyz toparynyň işiniň ähmiýetli orny nygtaldy. 

                                                                   

Söhbetdeşligiň dowamynda Prezident Sadyr Žaparow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa elektrik energetikasy ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy goldaýandygy üçin hoşallyk bildirip, bu ulgamda gazanylan ylalaşyklaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini nygtady. Ulag ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri bilen baglylykda, yklym ähmiýetli möhüm üstaşyr ulag we logistika merkezi hökmünde Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň orny bellenildi. Şunuň bilen bir hatarda, ynsanperwer gatnaşyklary — ylym, bilim, medeniýet, sport we syýahatçylyk ulgamlaryndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ähmiýetine üns çekildi. 

                                                                   

Şeýle hem Türkmenistan bilen Gyrgyzystanyň köptaraplaýyn görnüşde, halkara düzümleriň ugry boýunça gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti bellenildi. Bu ugurda taraplar birek-biregiň oňyn başlangyçlaryny goldaýarlar. Şunuň bilen baglylykda, GDA-nyň şu sammitiniň gün tertibi gyzyklanma bildirilip ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Sadyr Žaparow türkmen-gyrgyz gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdürilip, täze anyk many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler hem-de birek-birege berk jan saglyk, jogapkärli döwlet işlerinde üstünlikleri, iki ýurduň doganlyk halklaryna bolsa abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler. 

                                                                   

 Şu gün döwlet Baştutanymyz GDA-nyň sammitine gatnaşdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň geçirilýän ýeri bolan “Ala-Arça” döwlet kabulhanasynyň Maslahatlar binasyna ugrady. Bu ýerde belent mertebeli myhmany Prezident Sadyr Žaparow mähirli garşylady. Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň Baştutanlary sammitiň resmi banneriniň öňünde ýadygärlik surata düşdüler. 

                                                                   

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň başlyklyk etmeginde geçirilen mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew we GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedew hem gatnaşdylar. Sammitiň resmi banneriniň öňünde bilelikde surata düşmek dabarasyndan soňra, ýokary derejedäki duşuşyk geçirildi. 

                                                                   

Prezident Sadyr Žaparow belent mertebeli myhmanlary gyrgyz topragynda mähirli mübärekläp, Arkalaşygyň giňişliginde özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, dürli ulgamlarda bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmak, ykdysady we ynsanperwer gatnaşyklary çuňlaşdyrmak babatda şu günki ýokary derejedäki duşuşygyň gün tertibine girizilen meseleleriň ähmiýetini nygtady. Munuň özi umumy abadançylygyň maksatlaryna doly laýyk gelýär. 

                                                                   

 Soňra dostlukly döwletleriň Baştutanlaryna söz berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyşynyň başynda sammite gatnaşyjylara ýüzlenip, Prezident Sadyr Žaparowa şu mejlisiň guralandygy, hoşniýetlilik, myhmansöýerlik we netijeli işlemek babatda döredilen ajaýyp şertler üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şu günki duşuşygyň GDA-nyň çäklerinde ählumumy we sebit gün tertibiniň ileri tutulýan meseleleri boýunça yzygiderli, köpugurly dialogyň dowamy bolup durýandygyny belläp, döwletleriň Arkalaşygyň formatyndaky özara gatnaşyklarynyň derwaýys meseleler boýunça hyzmatdaşlygy üstünlikli ilerletmek üçin amatly ýagdaýy döretmegiň möhüm şerti bolup durýandygyna ynam bildirdi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyz GDA-nyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, onuň işine Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna laýyklykda gatnaşýar. Arkalaşygyň çäklerinde öňe sürýän tekliplerimiz Türkmenistanyň Milletler Bileleşiginde beýan eden başlangyçlaryna doly laýyk gelýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. Munuň özi, ilkinji nobatda, parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek meselelerine degişlidir. 

                                                                   

Soňky döwrüň halkara wakalary parahatçylygy saklamagyň, howpsuzlygy, durnuklylygy üpjün etmegiň dünýä syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary boljakdygyny aýdyňlyk bilen görkezýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. Bu babatda häzirki wagtda Türkmenistan dünýä ösüşiniň ýagdaýlaryny we ugurlaryny nazara almak bilen, BMG-niň howandarlygynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga girişmegi teklip edýär. Bu başlangyç Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynyň barşynda beýan edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu strategiýanyň möhüm ugurlarynyň üçüsini anyklaşdyryp, olaryň birinjisi hökmünde gapma-garşylyklaryň we howplaryň öňüni almagyň, aradan aýyrmagyň, olary ýüze çykarýan sebäpleri ýok etmegiň guraly hökmünde öňüni alyş diplomatiýasynyň ýörelgelerini kesgitledi. Strategiýanyň ikinji ugry syýasy hukuk dereje hökmünde oňyn Bitaraplygyň kuwwatyndan peýdalanmak bilen baglydyr. Munuň özi diplomatik serişdeleriň we usullaryň ähli görnüşlerini ulanmak arkaly jedelleridir gapma-garşylyklary parahatçylykly ýol bilen kadalaşdyrmagyň möhüm şerti bolup hyzmat edýär. Bu babatda Bitarap döwlet hökmünde Türkmenistanyň özboluşly halkara hukuk ýagdaýy, toplan parahatçylyk dörediji araçyllygynyň oňyn tejribesi hem-de döwletara meseleleri dawasyz çözmäge ygrarlydygy bellenildi. 

                                                                   

Üçünjiden, Ählumumy howpsuzlyk strategiýasynda parahatçylygy üpjün etmegiň kepili hökmünde ynanyşmak dialogynyň medeniýetini dikeltmegiň ähmiýetini nazara almagy wajyp hasaplaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň 2021-nji ýyly “Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” hem-de 2023-nji ýyly “Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly” diýip yglan etmek hakyndaky çözgütleriniň orny nygtaldy. Wagt bu Kararnamalaryň häzirki döwür üçin hem derwaýysdygyny tassyklady. Biz strategiýanyň işlenip taýýarlanylmagyna özara düşünişmek we hyzmatdaşlyk, şol sanda Arkalaşygyň çäklerinde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýolunda, şeýle hem syýasy, ykdysady, ekologik, tebigaty goramak, ynsanperwer häsiýetli derwaýys meseleleri çözmek, umuman, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin möhüm ädim hökmünde garaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen tarapynyň başlangyjy bilen BMG-niň giňişliginde döredilen Bitaraplygyň dostlary toparynyň çäklerinde köptaraply hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işlere aýratyn ünsi çekdi. Türkmenistan şu ýylyň dekabrynda Aşgabatda toparyň ýokary derejedäki nobatdaky duşuşygyny geçirmegi, şondan soňra 2024-nji ýylda halkara maslahaty guramagy teklip etdi we GDA gatnaşyjy döwletleriň ýokarda agzalan başlangyjyň çäklerinde işjeň hyzmatdaşlygyna ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Bitaraplyk we howpsuzlyk institutyny döretmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylanda, biziň ýurtlarymyzyň bähbitleriniň laýyk geljekdigine ynam bildirip, ýurdumyzyň munuň üçin Aşgabatda zerur bolan ähli infrastrukturany we şertleri hödürlemäge taýýardygyny tassyklady. Bu institut Bitaraplyk, onuň bilen baglanyşykly meseleler boýunça seljeriş barlaglaryny geçirmek üçin netijeli meýdança bolmalydyr. 

                                                                   

BMG-niň howandarlygynda Merkezi Aziýada Howpsuzlyk boýunça maslahaty döretmek baradaky Türkmenistanyň teklipleri Arkalaşygyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň formaty üçin derwaýys bolup durýar. Sebitiň durnukly, gapma-garşylyksyz ösüşini üpjün etmek işinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we beýleki gyzyklanma bildirýän döwletleriň, halkara guramalaryň, maliýe-ykdysady institutlaryň ýakynlaşmagyna we tagallalarynyň utgaşdyrylmagyna gönükdirilen çemeleşmeleriň, çözgütleriň işlenip taýýarlanylmagyny maslahatyň esasy maksady hasaplaýarys. Türkmen tarapy Arkalaşygyň döwletlerini geljek ýyl Aşgabatda maslahatyň birinji mejlisiniň işine gatnaşmaga çagyrýar. 

                                                                   

Häzirki zaman dünýäsiniň terrorçylyk howpy, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy, adam söwdasy, GDA-nyň giňişligine radikal, ekstremistik elementleriň aralaşmagy ýaly wehimlere garşy durmak, kiberhowplar we beýleki wehimler bilen baglanyşykly meseleler boýunça mundan beýläk-de tagallalarymyzy utgaşdyrmagy möhüm hasaplaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Derwaýys meseleleri çözmegiň ýollaryny gözlemek boýunça teklipleri öňe sürmek bilen, biz başlangyçlarymyzyň Arkalaşygyň çäklerinde berk we uzak möhletli parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilendigine, tutuş dünýäde parahatçylyk we ylalaşyklylyk diplomatiýasyny ilerletmäge uly goşant bolup hyzmat edýändigine düşünmekden ugur alýarys diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady. 

                                                                   

Ykdysadyýetde hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegini gatnaşyklarymyzyň ileri tutulýan ugry hasaplaýarys. Mälim bolşy ýaly, 2019-njy ýylda Aşgabatda geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanylan Arkalaşyga gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygy hakynda Jarnama gol çekildi. Bu resminama soňra kabul edilen GDA-nyň 2030-njy ýyla çenli ykdysady ösüşiniň Strategiýasynyň esasyny düzdi. Strategiýada söwda, senagat kooperasiýasy, ulag, energetika, maýa goýumlar ulgamlarynda we beýleki ileri tutulýan pudaklarda ýakyn gatnaşyklar göz öňünde tutulýar. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow türkmen tarapynyň giň gerimli Demirgazyk — Günorta we Gündogar — Günbatar düzümleýin geçelgeleri ösdürmek babatda energetika, ulag-kommunikasiýa ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça başyny başlan taslamalarynyň Arkalaşygyň döwletleri üçin wajypdygyna ynam bildirdi. Şunuň bilen baglylykda, Hazar deňzi — Gara deňiz we Aziýa — Ýuwaş umman sebitleriniň ulag gatnawlary, şeýle hem Aýlagyň we Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen logistik mümkinçilikleri artdyrmaga uly ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Ýurtlarymyzyň halklarynyň arasyndaky ysnyşykly ynsanperwer gatnaşyklar, ozalkysy ýaly, GDA-nyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň möhüm we birleşdiriji şerti bolmagynda galýar. Ylym-bilim, syýahatçylyk, sport ulgamlarynda uly tejribe topladyk. Medeni alyşmalar ulgamyndaky hyzmatdaşlyk hem wajyp ugur bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň 2024-nji ýylda gadymy Samarkant şäherini “GDA-nyň medeni paýtagty” diýip yglan etmek hakyndaky başlangyjy goldaýandygyny belläp, bu hormatly derejäniň çäklerinde çäreleriň geçirilmeginiň GDA-nyň halklarynyň medeniýetleriniň özara baýlaşmagyna täze itergi berjekdigine, däp bolan dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagyna ýardam etjekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Çykyşynyň ahyrynda döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň GDA-nyň çäklerinde mundan beýläk-de gatnaşyk etmäge berk ygrarlydygyny tassyklap, döwletara hyzmatdaşlygyň uly geljeginiň bardygyna ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidentine 2023-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda netijeli başlyklyk edendigi üçin minnetdarlyk bildirip, geljek ýyl GDA-da başlyklyk etjek Russiýa Federasiýasyna we Prezident Wladimir Putine üstünlikleri arzuw etdi, şeýle hem GDA-nyň Baş sekretary Sergeý Lebedewe bilelikdäki işi üstünlikli utgaşdyrandygy, şu mejlisiň netijeli geçirilmegine uly goşant goşandygy üçin minnetdarlyk sözlerini aýtdy. 

                                                                   

Sammitiň barşynda bolan pikir alyşmalaryň çäklerinde Arkalaşygyň şu ýylyň dowamynda alyp baran işleriniň jemleri seljerildi, geljek ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler anyklaşdyryldy, halkara we sebit durmuşynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem birnäçe guramaçylyk we beýleki degişli meselelere garaldy. 

                                                                   

GDA-nyň Baş sekretary S.Lebedew 2024-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk etmegiň Russiýa Federasiýasyna geçýändigi hem-de GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisini geljek ýylyň 8-nji oktýabrynda Moskwa şäherinde geçirmek baradaky çözgütleri beýan etdi. 

                                                                   

 Sammitiň jemleri boýunça resminamalaryň birnäçesi kabul edildi. 

                                                                   

Mejlis tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Manas” Halkara howa menziline bardy we şol ýerden Watanymyza ugrady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň uçary Aşgabada çenli uçuşy amala aşyryp, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde gondy. Şol ýerde döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar garşyladylar. 

                                                                   

Bu ýerde Gyrgyz Respublikasynyň ýurdumyzdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Azizbek Madmarow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy saparyň üstünlikli geçmegi bilen gutlap, Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň giňişliginde netijeli gatnaşyklary ösdürmekdäki işjeň ornuny belledi. Bişkekde ýokary derejede geçirilen duşuşyklaryň türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygyna, şeýle hem GDA-nyň çäklerinde köpýyllyk döwletara gatnaşyklara täze itergi berjekdigine ynam bildirildi. Munuň özi umumy abadançylygyň, rowaçlygyň we ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýär.

16.10.2023
Türkmenistan parahatçylyk we ylalaşyklylyk diplomatiýasyny ilerledýär

«Türkmenistan netijeli, deňhukukly hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda çykyş etmek bilen, hoşniýetlilige, medeni gatnaşyklara, iň gowy tejribeleriň we garaýyşlaryň alşylmagyna esaslanýan hem-de ähli taraplaryň bähbitlerini göz öňünde tutýan döwletara dialogy alyp barýar» diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtaýar. BMG-niň Düzgünnamasyna we maksatlaryna laýyk gelýän bu ýörelgeler dostlugyň, özara düşünişmegiň, ynanyşmagyň berk köprüsini gurmaga ýardam edýär. 

                                                                   

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, Bitarap Türkmenistan GDA-nyň çäklerinde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan hem-de häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän ýurdumyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýän açyk we deňhukukly gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklaýar. 13-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Gyrgyz Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. 

                                                                   

“Ala-Arça” döwlet kabulhanasynda döwlet Baştutanymyzyň Prezident Sadyr Žaparow bilen duşuşygy boldy. Söhbetdeşler ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Nebitgaz senagaty, energetika, ulag, oba hojalygy we beýleki ulgamlar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Prezident Sadyr Žaparow hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa elektrik energetikasy ulgamynda hyzmatdaşlygy goldaýandygy üçin hoşallyk bildirip, bu ugurda gazanylan ylalaşyklaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini nygtady. Şeýle hem Türkmenistan bilen Gyrgyz Respublikasynyň köptaraplaýyn görnüşde, halkara düzümleriň ugry boýunça gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, GDA-nyň şu gezekki sammitiniň gün tertibi gyzyklanma bildirilip, ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sammitde çykyş etmek bilen, döwletleriň Arkalaşygyň formatyndaky özara gatnaşyklarynyň derwaýys meseleler boýunça hyzmatdaşlygy üstünlikli ilerletmek üçin amatly ýagdaýy döretmegiň möhüm şerti bolup durýandygyna ynam bildirdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistan dünýä ösüşiniň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, BMG-niň howandarlygynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny işläp taýýarlamak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga girişmegi teklip edýär. Bu başlangyç Baş Assambleýanyň 78-nji sessiýasynyň barşynda beýan edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu strategiýanyň möhüm ugurlarynyň üçüsini anyklaşdyryp, olaryň birinjisi hökmünde gapma-garşylyklaryň we howplaryň öňüni almagyň, aradan aýyrmagyň, olary ýüze çykarýan sebäpleri ýok etmegiň guraly hökmünde öňüni alyş diplomatiýasynyň ýörelgelerini kesgitledi. Strategiýanyň ikinji ugry syýasy hukuk dereje hökmünde oňyn Bitaraplygyň kuwwatyndan peýdalanmak bilen baglydyr. Munuň özi diplomatik serişdeleriň we usullaryň ähli görnüşlerini ulanmak arkaly jedelleridir gapma-garşylyklary parahatçylykly ýol bilen kadalaşdyrmagyň möhüm şerti bolup hyzmat edýär. Üçünji ugur parahatçylygy üpjün etmegiň kepili hökmünde ynanyşmak dialogynyň medeniýetiniň dikeldilmegidir. Biz strategiýanyň işlenip taýýarlanylmagyna özara düşünişmek we hyzmatdaşlyk, şol sanda Arkalaşygyň çäklerinde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň ýolunda, şeýle hem syýasy, ykdysady, ekologik, tebigaty goramak, ynsanperwer häsiýetli derwaýys meseleleri çözmek, umuman, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin möhüm ädim hökmünde garaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz türkmen tarapynyň başlangyjy bilen BMG-niň giňişliginde döredilen Bitaraplygyň dostlary toparynyň çäklerinde köptaraply hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işlere hem ünsi çekdi. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan şu ýylyň dekabrynda Aşgabatda toparyň ýokary derejedäki nobatdaky duşuşygyny geçirmegi, şondan soňra 2024-nji ýylda halkara maslahaty guramagy teklip etdi we GDA gatnaşyjy döwletleriň ýokarda agzalan başlangyjyň çäklerinde işjeň hyzmatdaşlygyna ynam bildirýär. Döwlet Baştutanymyz Bitaraplyk we howpsuzlyk institutyny döretmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylanda, biziň ýurtlarymyzyň bähbitleriniň laýyk geljekdigine ynam bildirip, ýurdumyzyň munuň üçin Aşgabatda zerur bolan ähli infrastrukturany we şertleri hödürlemäge taýýardygyny tassyklady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow BMG-niň howandarlygynda Merkezi Aziýada Howpsuzlyk boýunça maslahaty döretmek baradaky Türkmenistanyň teklipleriniň Arkalaşygyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň formaty üçin derwaýys bolup durýandygyny aýtdy. Sebitiň durnukly, gapma-garşylyksyz ösüşini üpjün etmek işinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we beýleki gyzyklanma bildirýän döwletleriň, halkara guramalaryň, maliýe-ykdysady institutlaryň ýakynlaşmagyna, tagallalarynyň utgaşdyrylmagyna gönükdirilen çemeleşmeleriň, çözgütleriň işlenip taýýarlanylmagy maslahatyň esasy maksady hasaplanýar. Bu barada durup geçmek bilen, döwlet Baştutanymyz Arkalaşygyň döwletlerini geljek ýyl Aşgabatda maslahatyň birinji mejlisiniň işine gatnaşmaga çagyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz häzirki zaman dünýäsiniň terrorçylyk howpy, neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygy, adam söwdasy, GDA-nyň giňişligine radikal, ekstremistik elementleriň aralaşmagy ýaly wehimlere garşy durmak, kiberhowplar we beýleki wehimler bilen baglanyşykly meseleler boýunça mundan beýläk-de tagallalary utgaşdyrmagyň möhümdigini aýtdy. Derwaýys meseleleri çözmegiň ýollaryny gözlemek boýunça teklipleri öňe sürmek bilen, biz başlangyçlarymyzyň Arkalaşygyň çäklerinde berk we uzak möhletli parahatçylygy, howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilendigine, tutuş dünýäde parahatçylyk we ylalaşyklylyk diplomatiýasyny ilerletmäge uly goşant bolup hyzmat edýändigine düşünmekden ugur alýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Sammitiň barşynda bolan pikir alyşmalaryň çäklerinde Arkalaşygyň şu ýylyň dowamynda alyp baran işleriniň jemleri seljerildi, geljek ýyl üçin ileri tutulýan wezipeler anyklaşdyryldy, sebit we halkara durmuşyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem birnäçe guramaçylyk we beýleki degişli meselelere garaldy. Sammitiň jemleri boýunça resminamalaryň birnäçesi kabul edildi. 

                                                                   

Ýokary derejedäki duşuşygyň öňüsyrasynda — 12-nji oktýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti Bişkek şäherinde geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. 

                                                                   

Geçen hepdäniň wakalaryna geçmek bilen, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 9-njy oktýabrda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirendigini bellemelidiris. Onda oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň meseleleri, ýurdumyzyň welaýatlaryndaky işleriň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde tamamlamak, pagta, şaly, gant şugundyry we beýleki ekinleriň hasylyny ýygnamakda hereket edýän ähli düzümleriň işiniň sazlaşykly üpjün edilişine aýratyn üns çekildi. 

                                                                   

“Arkadag şäherinde binalary we desgalary gurmak hakynda” Karara gol çekip, döwlet Baştutanymyz bu resminamada bellenen işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň täze iş orunlarynyň döredilmegine ýardam etmek bilen, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň ýurdumyzda geçirilýän özgertmelere goşýan goşandyny has-da artdyrjakdygyna, raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýläk-de gowulandyrylmagyna uly itergi berjekdigini aýtdy. 

                                                                   

Geçen hepdede döwlet Baştutanymyz 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Owganystanyň Hyrat welaýatynda bolup geçen ýertitreme zerarly doganlyk owgan halkyna ynsanperwerlik kömegini ibermek we Aşgabat şäherinde şu ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmen alabaýynyň baýramy mynasybetli “Ýylyň türkmen edermen alabaýy” atly halkara bäsleşigi hem-de türkmen alabaý itleriniň daşky keşbini şekillendiriş we amaly-haşam sungaty eserlerinde, neşir önümlerinde, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda bäsleşikleri geçirmek hakynda Buýruklara gol çekdi. 

                                                                   

9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ÝHHG) başlyklyk edýän Demirgazyk Makedoniýa Respublikasynyň daşary işler ministri Buýar Osmanini kabul etdi. 

                                                                   

Demirgazyk Makedoniýanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy ÝHHG-niň döredijilikli syýasaty alyp barýan, sebit hem-de halkara derejede parahatçylygy, howpsuzlygy, durnuklylygy üpjün etmäge möhüm goşant goşýan Bitarap Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Duşuşykda energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna howpsuz we ygtybarly iberilmegini halkara derejede üpjün etmek, durnukly ykdysady ösüş üçin şertleri döretmek, ulaglaryň mümkinçiliklerini artdyrmak, daşky gurşawy goramak, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak ugurlarynda bilelikde anyk çäreleri durmuşa geçirmegiň möhümdigi bellenildi. Taraplar Türkmenistan bilen Demirgazyk Makedoniýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijelidigini nygtadylar hem-de syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gyzyklanma bildirdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň rus böleginiň başlygy Alekseý Owerçugy kabul etdi. Myhman Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitinde tebigy heläkçilikden ejir çekenlere Türkmenistanyň iberen ynsanperwerlik kömegi üçin çuňňur hoşallygyny beýan etdi. Duşuşykda söwda-ykdysady ulgamda, nebitgaz we senagat pudaklarynda, beýleki ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri boýunça özara pikir alşyldy. 

                                                                   

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguz han” köşkler toplumynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramynyň uly dabara bilen bellenilýän gününde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy “Arkadag” medaly bilen sylaglamak dabarasy boldy. Dabara Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. 

                                                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň degişli kararyna laýyklykda, döwlet Baştutanymyz bu ýokary sylaga halkymyzyň kanuny bähbitlerini goramak we üpjün etmek boýunça hukuk kepilliklerini döretmekde, aýratyn hemaýata we goldawa mätäç çagalary durmuşa uýgunlaşdyrmaga hem-de taýýarlamaga gönükdirilen guramaçylyk, hukuk, ykdysady çäreleriň toplumyny durmuşa geçirmekde, ata-babalarymyzyň asylly ýörelgelerini özünde jemleýän Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işine yzygiderli goldaw bermekde, ýurdumyzda ynsanperwerlik, adalatlylyk, sahawatlylyk ýörelgelerini durmuşa geçirmek bilen, haýyr-sahawat işini ösdürmekde bitiren aýratyn görnükli hyzmatlary üçin mynasyp boldy. Döwlet Baştutanymyz bu sylagy milli däplerimiz esasynda alyp barýan sahawatly işlerimize berlen baha hasap edýändigini belledi. 

                                                                   

11-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda özara gyzyklanma bildirilýän, şol sanda söwda-ykdysady, maýa goýum, ulag-aragatnaşyk, medeni-ynsanperwer we iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlaryndaky meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Döwlet Baştutanymyz ýakynda Türkiýe Respublikasyna boljak resmi saparynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmekde täze sahypany açjakdygyna ynam bildirdi. 

                                                                   

Şol gün ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen duşuşyk geçirildi. Onda syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşygyň netijeleri boýunça «Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2024-2025-nji ýyllarda hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna» gol çekildi.  

                                                                   

9-njy oktýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça paýtagtymyza iş saparyny amala aşyryp, meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň taslamalary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Häzirki wagtda gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýan Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň, şeýle hem paýtagtymyzyň Görogly köçesiniň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän Stomatologiýa merkeziniň, Halkara pediatriýa merkeziniň gurluşyklarynyň baş meýilnamalary görkezildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyny döwrebaplaşdyrmak we Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1574 megawatt bolan döwrebap elektrik stansiýasyny gurmak göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Görkezilen taslamalar bilen tanyşlygyň barşynda Gahryman Arkadagymyza dünýäniň abraýly maliýe düzümleriniň biri bolan Yslam ösüş bankynyň ýurdumyzyň Mary, Balkan we Lebap welaýatlarynda gurulmagy meýilleşdirilýän halkara derejeli onkologiýa merkezleriniň gurluşyklaryny maliýeleşdirmek boýunça öz tekliplerini hödürleýändigi baradaky hoş habar aýdyldy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalyk bilen duşuşyp, türkiýeli hyzmatdaşlaryň alyp barýan işleriniň ýagdaýyny hem-de geljekki hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdy. 

                                                                   

13-nji oktýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Karary esasynda Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň tutumly gurluşyklarynyň başlanmagyna ak pata bermäge bagyşlanyp, 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesiniň pidalaryny, ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlarymyzy ýatlap, şeýle hem ýakynda Owganystanda bolup geçen ýertitremede wepat bolanlary hatyralap sadaka berildi. 

                                                                   

Geçen hepdede Türkmenistanyň Mejlisinde Kanadanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Alan Hemsondan we Bangladeş Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Amanul Hakdan ynanç hatlary kabul edildi. Diplomatlara Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyga gönükdirilen daşary syýasatynyň esasy ugurlary barada gürrüň berildi. 

                                                                   

10-njy oktýabrda ýurdumyzda giňden bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň gününe gabatlanyp, Aşgabatda «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergi we onuň çäklerinde ylmy maslahat geçirildi. Serginiň çäginde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly düýpli ylmy işiniň täze, XV jildiniň tanyşdyrylyşy hem boldy. 

                                                                   

Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli döwlet Baştutanymyzyň adyndan paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň lukmançylyk edaralaryna “Toyota Camry” awtoulaglarynyň 60-dan gowragy sowgat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda hem-de tabşyrygy boýunça Söwda-senagat edarasynda saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynda tapawutlanan işgärleri, saglygy goraýyş, ynsanperwerlik, haýyr-sahawat işleriniň ösüşine, meýletinçilik hereketine, döwlet we jemgyýetçilik işine uly goşant goşan raýatlary Türkmenistanyň “Arkadag” medaly bilen sylaglamak dabarasy geçirildi. Şeýle-de “Arkadag” medalyna mynasyp bolanlaryň ählisine türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň adyndan dabaraly ýagdaýda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň nyşany ýerleşdirilen ýörite sowgat gowşuryldy. 

                                                                   

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde utgaşykly görnüşde “Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Çykyşlarda lukmançylyk ugurly ýokary okuw mekdeplerinde bilim bermek işine, ýokary hünär derejeli, ruhy-medeni gymmatlyklary doly ele alan, hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen hünärmenleriň taýýarlanylmagyna aýratyn üns çekildi. 

                                                                   

Täze Arkadag şäherinde ilkinji gezek geçirilen V Wena baly we «Galkynyş» türkmen-awstriýa simfoniki orkestriniň konserti ýurdumyzyň medeni durmuşyna özboluşly öwüşgin çaýdy. 

                                                                   

Arkadag şäherinde “Arkadagyň säheri” atly halkara kinofestiwal üstünlikli geçirildi. Merkezi Aziýa döwletleriniň kino işgärlerini bir ýere jemlän, ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen döredijilik forumy sebit hyzmatdaşlygynyň aýrylmaz we möhüm bölegi bolup durýan medeni-ynsanperwer gatnaşyklary baýlaşdyrmaga täze itergi berer. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sebit we ählumumy derejede parahatçylyk, ynanyşmak medeniýetini pugtalandyrmaga, halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşyny üpjün etmäge gönükdirilen toplumlaýyn strategiýasynyň netijeli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýany boldy. 

                                                                                                           

(TDH)

16.10.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy täze gurluşyk taslamalary bilen tanyşdy

Aşgabat, 9-njy oktýabr (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyryp, meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň taslamalary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz häzirki döwürde gurluşygy güýçli depginde alnyp barylýan Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkezine geldi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Aşgabatda we Arkadag şäherinde hem-de ýurdumyzyň sebitlerinde dürli maksatly binalaryň gurluşygy, şähergurluşyk maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmegiň çäklerinde gurulýan desgalardaky işleriň ýagdaýy, gurluşyklarda ulanylýan serişdeleriň aýratynlyklaryna degişli taslamalar we gurluşygy dowam edýän desgalaryň ýerleşýän ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Dürli maksatly desgalaryň şekil taslamalarydyr çyzgylary bilen tanyşdyrylyş çäresine Hökümet agzalary, ugurdaş ministrlikleriň we dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän gurluşyk kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Bu ýerde Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň baş meýilnamasy, iki gatly, iki öýli ýaşaýyş jaý toplumlarynyň şekil taslamalary hem-de olaryň täze şäherde ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda meýilleşdirilýän desgalaryň aýratynlyklary barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow paýtagtymyzda gurulýan 250 orunlyk Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkezinde, 400 orunlyk Halkara sagaldyş-dikeldiş merkezinde, 500 orunlyk Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkezinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Görogly köçesiniň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän Stomatologiýa merkeziniň, 160 orunlyk Halkara pediatriýa merkeziniň gurluşyklarynyň baş meýilnamasy, desgalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary we sagaldyş ulgamyna degişli merkezleriň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy, otaglaryň bezeg aýratynlyklary bilen tanyşdyryldy. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlarynda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan giň gerimli özgertmeleri üstünlikli dowam etdirilýär. Arkadag şäherinde ynsan saglygynyň berkidilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň oňyn çözülmegine, hususan-da, şäheriň halkara ülňülere doly laýyk gelýän lukmançylyk edaralarynyň işine uly üns berilýär. 

                                                                   

Şeýle hem bu ýerde Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyny döwrebaplaşdyrmagyň we onuň çäklerinde gurulmagy meýilleşdirilýän täze desgalaryň taslamalary, Balkan welaýatynyň çäginde bina edilmegi göz öňünde tutulýan, kuwwatlylygy 1574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän döwrebap elektrik stansiýasynyň taslamalary we binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary görkezildi. Bular barada wise-premýer B.Annamämmedow türkmen halkynyň Milli Liderine hasabat berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz şekil taslamalary we çyzgylary bilen içgin tanşyp, gurluşyklarda häzirki zamanyň ösen tejribesiniň, täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmagynyň, gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň we desgalaryň bellenilen möhletlerde gurlup ulanmaga berilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi. 

                                                                   

Bu ýerde görkezilýän taslamalar bilen tanyşlygyň çäklerinde Gahryman Arkadagymyza dünýäniň abraýly maliýe düzümleriniň biri bolan Yslam ösüş bankynyň ýurdumyzyň Mary, Balkan we Lebap welaýatlarynda gurulmagy meýilleşdirilýän halkara derejeli onkologiýa merkezleriniň gurluşyklaryny maliýeleşdirmek boýunça öz tekliplerini hödürleýändigi baradaky hoş habar aýdyldy. Munuň özi Türkmenistanyň dünýä derejesindäki belent abraýyna, jogapkärli hyzmatdaş hökmünde ykrar edilýändigine, kuwwatly ykdysady mümkinçilige eýe bolan döwletdigine aýdyň şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri bu hoş habary kanagatlanma bilen kabul edip, ýurdumyzyň “Açyk gapylar” syýasatyny yzygiderli durmuşa geçirip, dünýäniň dürli ugurlarda uly tejribä hem-de ýokary tehnologiýalara eýe bolan döwletleri we iri halkara maliýe edaralary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürýändigini belledi. Şeýle maliýe edaralarynyň hatarynda Türkmenistanyň köp ýyllaryň dowamynda netijeli hyzmatdaşlyk etmek bilen, bilelikdäki taslamalary amala aşyrýan Yslam ösüş banky hem bar. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, keselleriň öňüni almak, anyklamak we degişli bejergileri geçirmek babatda öňdebaryjy tejribäniň ulanylmagynda we saglygy goraýyş ulgamyna degişli desgalaryň dünýäniň iň kämil enjamlary bilen üpjün edilmeginde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň ähmiýetlidigine ünsi çekip, lukman Arkadagymyz Yslam ösüş banky bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň, bilelikdäki taslamalary yzygiderli amala aşyrmagyň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Saglygy goraýyş ulgamyna degişli toplumlaryň gurluşyk işlerinde ulanylýan serişdeler we enjamlar berkligi, uzak möhletleýinligi bilen tapawutlanmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy hem-de gurluşyk işlerini amala aşyrmaga toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny nygtady. Bu ýerde ýurdumyzyň dürli künjeklerinde durmuş maksatly desgalaryň, aýratyn-da, saglygy goraýyş ulgamyna degişli binalaryň gurluşyk işlerine maslahatçy hökmünde halkara derejeli bilermenler bilen bilelikde iş alnyp barylýandygy, şeýlelikde, geňeşçi toparlaryň işiniň netijeli häsiýete eýe bolýandygy barada habar berildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda meýilleşdirilen döwrebaplaşdyryş işleriniň derejesi we gerimi bilen tanşyp, Gahryman Arkadagymyz bu işleriň ýokary derejede ýerine ýetirilmeginiň türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzündäki abraýynyň belende galmagyna mynasyp goşant boljakdygyny belledi. Ahalteke bedewlerine aýratyn gadyr goýýan Halk Maslahatynyň Başlygy çapuw ýodalaryna düşelýän örtügiň özboluşly aýratynlyklary barada aýdyp, olar üçin Garagum sährasynyň çägesini ulanmagyň möhümdigini nygtady. Munuň özi taryhyň dowamynda atçylyk babatda toplanan tejribäniň we milli atşynaslyk ýörelgeleriniň häzirki döwürde mynasyp dowam etdirilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüler. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Balkan welaýatynyň çäginde bina edilmegi göz öňünde tutulýan, kuwwatlylygy 1574 megawat bolan elektrik stansiýasynyň gurluşygyna toplumlaýyn we jogapkärli çemeleşmelidigini belledi. 

                                                                   

Häzirki döwürde Türkmenistandan Merkezi Aziýa ýurtlaryna, şol sanda Özbegistan Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna, Eýran Yslam Respublikasyna we Owganystana elektrik energiýasy iberilýär. Täze desganyň ulanmaga berilmegi bilen, ýurdumyzyň energoulgamynyň kuwwaty ýene-de artar. Şeýlelikde, türkmen energiýasyny sarp edijileriň energiýa üpjünçiliginiň ygtybarlylygy pugtalanar. Şol bir wagtyň özünde, ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçiligi ýokarlanar we täze iş orunlary dörediler. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän energetika syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, ýurdumyzda daşky gurşawy goramaga gönükdirilen çäreler yzygiderli amala aşyrylýar. Şunda energetika desgalary gurlanda, daşky gurşawa ýaramaz täsiriň ýetirilmegini azaltmaga ýardam edýän döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna hem uly üns berilýär. Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde gurlan, sebitde deňi-taýy bolmadyk, utgaşykly dolanyşykda işleýän bug-gaz elektrik stansiýasyny muňa mysal hökmünde getirip bolar. Şeýlelikde, Balkan welaýatynyň çäginde gurulmagy meýilleşdirilýän elektrik stansiýasynyň utgaşykly dolanyşykda işlemegi bu pudaga dünýäniň öňdebaryjy tejribesiniň işjeň ornaşdyrylýandygynyň nobatdaky beýanydyr. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurulýan we gurulmagy meýilleşdirilýän durmuş, senagat, önümçilik maksatly binalaryň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagynyň, toplumlaryň işgärleriniň hünär derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagynyň wajypdygyny belläp, bu ugurda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde hemmelere üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow türkiýeli işewür Ahmet Çalyk bilen duşuşdy. Mälim bolşy ýaly, onuň ýolbaşçylyk edýän “Çalyk Holding” kompaniýalar topary gurluşyk pudagynda Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşydyr. Duşuşygyň dowamynda türkiýeli hyzmatdaşlaryň alyp barýan işleriniň ýagdaýy hem-de mundan beýläk-de gatnaşyk etmegiň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Işewür wagt tapyp duşuşandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Gahryman Arkadagymyzy ýurdumyzda 10-njy oktýabrda bellenilýän Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen gutlady. Şeýle hem Ahmet Çalyk, pursatdan peýdalanyp, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Gahrymany diýen belent adyň dakylmagy we “Altyn Aý” altyn nyşanynyň gowşurylmagy bilen gutlady. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanda soňky ýyllarda giň gerimli maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylýandygyny, täze şäherdir obalaryň, ylym-bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralarynyň, önümçilik kärhanalarynyň yzygiderli gurulýandygyny belledi. 

                                                                   

Türk holdinginiň ýolbaşçysy “Çalyk Holding” üçin Türkmenistanda işlemegiň we ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine mynasyp goşant goşmagyň uly mertebedigini nygtap, özüne ynanylan desgalardaky gurluşyklaryň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, gurluşyk işleri işlenip taýýarlanylan ýörite meýilnama laýyklykda güýçli depginde alnyp barylýar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Garaşsyzlygynyň ilkinji ýyllaryndan başlap türkmen-türk hyzmatdaşlygy ähli ugurlarda, aýratyn-da, energetika, saglygy goraýyş, dokma senagaty, gurluşyk pudaklarynda işjeň ösdürilýär. Ýurdumyzda kabul edilen durmuş-ykdysady maksatnamalar we maýa goýum üçin döredilen mümkinçilikler netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça amatly şertleri döredýär. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri türk hyzmatdaşlaryň, aýratyn-da, Ahmet Çalygyň Türkmenistanda saglygy goraýyş, önümçilik we energetika ulgamlarynyň desgalarynyň gurluşyklaryny amala aşyran kompaniýasynyň ýurdumyzyň milli ykdysadyýetini ösdürmekdäki uly goşandyny kanagatlanma bilen nygtady. 

                                                                   

Işewür daşary ýurt kompaniýalarynyň netijeli işlemekleri ugrunda zerur şertleriň döredilýändigi üçin hormatly Prezidentimize we Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn maksatnamalaryň, halkara ähmiýetli bilelikdäki taslamalaryň mundan beýläk-de durmuşa geçirilmegine “Çalyk Holdingiň” taýýardygyny tassyklady. 

                                                                   

“GAP Inşaat” kompaniýasynyň häzirki döwürde Aşgabatda saglygy goraýyş ulgamyna degişli häzirki zaman merkezleriniň gurluşygyny alyp barýandygyny belläp, Ahmet Çalyk hemme işleriň ýokary hil derejesinde ýerine ýetiriljekdigine, desgalaryň bellenilen möhletlerde ulanmaga beriljekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri taslamalar taýýarlanylanda, ýurdumyzda ylmy taýdan esaslandyrylan çözgütleriň we täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmagyna aýratyn üns berilýändigini nygtap, işleriň ýokary derejede, öz wagtynda tamamlanmagy bilen bir hatarda, ekologik kadalaryň hem-de halkara ölçeglere laýyklykda daşky gurşawy goramak babatdaky talaplaryň pugta berjaý edilmeginiň möhüm ugur bolup durýandygyny belledi. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow türk işewürine işinde mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy öňde goýlan möhüm wezipeleri ýerine ýetirmekde hemmelere üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady.

11.10.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 9-njy oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan işler bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi. Häkim welaýatda alnyp barylýan işleriň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda bugdaý ekişini agrotehniki möhletlerde tamamlamak boýunça degişli işler dowam edýär. Şunda oba hojalyk tehnikalary we gurallary netijeli işledilýär. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwy tutulýar, kadaly gögeriş alynýar. Şeýle hem welaýatda pagta hasylyny gysga wagtda, ýitgisiz ýygnap almak ugrunda zerur tagallalar edilýär. Pagtaçy daýhanlar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Mundan başga-da, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ähmiýetine ünsi çekdi hem-de geljek ýylyň hasyly üçin bugdaý ekişiniň ýokary guramaçylykly geçirilmegi, bugdaý ekilen ýerlerde ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegi, pagta hasylynyň bellenen möhletlerde ýitgisiz ýygnalyp alynmagy babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamak babatda häkime anyk görkezmeler berildi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, «Arkadag şäherinde binalary we desgalary gurmak hakynda» Kararyň taslamasynyň taýýarlanandygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz bu Kararda bellenen işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň täze iş orunlarynyň döredilmegine ýardam etmek bilen, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň ýurdumyzda geçirilýän özgertmelere goşýan goşandyny has-da artdyrjakdygyny, raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýläk-de gowulandyrylmagyna uly itergi berjekdigini belläp, degişli Karara gol çekdi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, sebitde bugdaý ekişini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýokary hilli geçirmek, ekiş geçirilen meýdanlarda gögeriş suwuny tutmak, oba hojalyk tehnikalarynyň we gurallarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmak, bugdaý ekilen meýdanlarda kadaly gögeriş almak boýunça zerur işler utgaşykly ýerine ýetirilýär. Sebitde pagta ýygymyny guramaçylykly geçirmek, hususan-da, pagta hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak üçin degişli çäreler görülýär. Şunuň bilen birlikde, pagtaçylar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Şeýle hem ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, bugdaý ekişiniň ýokary hilli geçirilmeginiň geljek ýylda bol hasyl almagyň esasydygyny aýtdy we bu jogapkärli möwsümiň agrotehniki möhletlerde alnyp barylmagyny, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň ýitgisiz ýygnalyp alynmagyny berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatda alnyp barylýan işler baradaky hasabaty bilen dowam etdi. 

                                                                   

Hasabatda bellenilişi ýaly, welaýatda bugdaý ekişi agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda endigan gögeriş alynýar, tagt suwuny tutmak işleri tamamlandy. Ekişde tehnikalary, oba hojalyk gurallaryny netijeli işletmek boýunça degişli çäreler görülýär. Welaýatda ýetişdirilen pagta hasylyny ýitgisiz ýygnap almak hem-de bökdençsiz kabul etmek boýunça hem degişli işler ýerine ýetirilýär. Pagta öndürijiler bilen tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Mundan başga-da, ýetişdirilen şaly hasylyny ýygnamak işi guramaçylykly alnyp barylýar. Şeýle hem häkim «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň möhümdigine ünsi çekdi we bugdaý ekişiniň talabalaýyk geçirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň ýitgisiz, gysga möhletde ýygnalyp alynmagyny, şaly oragynyň guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler welaýatda dowam edýän oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, sebitde bugdaý ekişi bellenen talaplara laýyklykda alnyp barylýar. Ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmak işlerini öz wagtynda tamamlamak, kadaly gögeriş almak boýunça zerur işler geçirilýär. Bu ugurda oba hojalyk tehnikalaryndan we ekiş gurallaryndan netijeli peýdalanylýar. Şunuň bilen birlikde, häzirki wagtda ösdürilip ýetişdirilen pagta hasylyny gysga möhletde, ýitgisiz ýygnap almak hem-de döwlet harmanyna tabşyrmak boýunça işler dowam etdirilýär. Döwlete tabşyrylan hasyl üçin pagta öndürijiler bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Şeýle-de welaýatyň şaly ekilen meýdanlarynda ýetişdirilen hasyly ýygnap almak boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy, welaýatyň Dänew etrabynyň Dänew şäherindäki 154 orunlyk hassahananyň hem-de Saýat etrabynyň Saýat şäherindäki 150 orunlyk hassahananyň durkuny täzelemek işleriniň tamamlanandygy we ulanyşa taýýar edilendigi barada habar berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm ähmiýete eýedigini belledi hem-de bugdaý ekişiniň, ideg, suwaryş işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, pagta hasylynyň bellenen talaplara laýyklykda ýygnalyp alynmagyny, şaly oragynyň guramaçylykly geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda, welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek bilen baglanyşykly anyk görkezmeler berildi. 

                                                                   

Şeýle-de döwlet Baştutanymyz welaýatyň durky täzelenen hassahanalarynyň ulanyşa berilmegi mynasybetli dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow häzirki wagtda welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak barada öňde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, welaýatda bugdaý ekişi bellenen meýilnama laýyklykda alnyp barylýar. Bugdaý ekişi bilen birlikde, bugdaý ekiljek meýdanlary gurplandyrmak we ekiş geçirilen ýerlerde gögeriş suwuny tutmak, kadaly gögeriş almak boýunça zerur çäreler geçirilýär. Bugdaý ekişinde degişli tehnikalaryň, gurallaryň doly güýjünde işledilmegi üpjün edilýär. Ýetişdirilen pagta hasylyny öz wagtynda, ýitgisiz ýygnap almak, ýygnalan hasyly harmanhanalarda kabul etmek we pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Pagtaçy daýhanlar bilen hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Welaýatyň gant şugundyry ekilen meýdanlarynda ideg işleri bilen bir hatarda, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak we gaýtadan işlemek boýunça degişli işler ýerine ýetirilýär. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän oba hojalyk işleriniň guramaçylykly alnyp barylmagynyň möhümdigine ünsi çekdi we bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, ýetişdirilen pagta hasylynyň iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnalyp alynmagyny, gant şugundyryny ýygnamak boýunça işleriň bökdençsiz geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Mundan başga-da, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda görkezmeler berildi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Wise-premýer, ilki bilen, “Arkadag şäherinde binalary we desgalary gurmak hakynda” Karara gol çekendigi üçin hormatly Prezidentimize çäksiz hoşallygyny beýan edip, bu taryhy çözgüt bilen Arkadagly Serdarymyzy we Gahryman Arkadagymyzy tüýs ýürekden gutlady. 

                                                                   

Şeýle hem wise-premýer Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni bilen oba hojalyk toplumynyň adyndan hormatly Prezidentimizi we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzy tüýs ýürekden gutlady hem-de berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli alyp barýan beýik işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitlerde geljek ýylda bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek ugrunda ekiş möwsümi dowam edýär. Bugdaý ekişini talabalaýyk geçirmek maksady bilen, onda ulanylýan ähli oba hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek boýunça zerur çäreler görülýär. Ekiş bilen bir hatarda, bugdaý ekilen meýdanlarda gögeriş suwy tutulýar. 

                                                                   

Şeýle hem pagtaçy daýhanlarymyz tarapyndan welaýatlarda ösdürilip ýetişdirilen pagta hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Ýygnalan hasyly harmanhanalarda kabul etmek, pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek boýunça hem zerur işler ýerine ýetirilýär. Mundan başga-da, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda ýetişdirilen şaly hasylyny, Mary welaýatynda bolsa gant şugundyrynyň hasylyny ýygnamak işleri guramaçylykly dowam edýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň öňünde durýan wezipelere ünsi çekdi hem-de bugdaý ekişiniň agrotehniki möhletlerde we bökdençsiz geçirilmegini, pagta ýygymyna gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly işiniň üpjün edilmegini, şaly oragynyň we gant şugundyrynyň hasylyny ýygnamak işleriniň talabalaýyk geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz gök-bakja we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleriniň ösdürilip ýetişdirilen hasylynyň öz wagtynda ýygnalyp alynmagyny, geljek ýylyň hasyly üçin ekiş geçirilen ýerlerde ideg işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alnyp barylmagyny üpjün etmek babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ýene-de bir gezek ünsi çekdi we bu jogapkärli möwsümiň bellenen agrotehniki möhletlerde, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

11.10.2023
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Aşgabat, 7-nji oktýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz, ozaly bilen, hut öz adyndan, şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň adyndan RF-niň Prezidenti Wladimir Putini doglan güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlady we oňa berk jan saglyk, bagtyýarlyk, abadançylyk, Russiýanyň halkynyň bähbidine ýokary döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşydyr. Biziň gatnaşyklarymyz deňhukuklylyk, özara hormat goýmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Söhbetdeşligiň dowamynda bellenilişi ýaly, häzirki wagtda biziň ýurtlarymyz giň ugurlar boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk okgunly ösdürilýär, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň arasynda netijeli gatnaşyklar ýola goýuldy, parlamentara hyzmatdaşlyk işjeňleşdirildi. Medeniýet, ylym, bilim ulgamlarynda gatnaşyklar üstünlikli pugtalandyrylýar. Munuň özi iki ýurduň halklarynyň ýakynlaşmagynyň möhüm şertidir. 

                                                                   

Pursatdan peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz türkmen-rus gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ösdürmäge berýän uly ünsi we goldawy üçin russiýaly kärdeşine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

RF-niň Prezidenti mähirli gutlaglar üçin hoşallyk bildirip, däp bolşy ýaly, dostluk hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan döwletara dialogyň pugtalandyrylmagyna we giňeldilmegine uly goşant goşan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyza mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. 

                                                                   

Telefon söhbetdeşliginiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Prezident Wladimir Putin birek-birege berk jan saglyk, işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleri, iki ýurduň dostlukly halklaryna bolsa abadançylyk, rowaçlyk arzuw etdiler.

09.10.2023
“Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatynyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygyň geljegi kesgitlenildi

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş sapary tamamlandy 

                                                                   

 Berlin — Aşgabat, 29-njy sentýabr (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş sapary tamamlandy. 

                                                                   

 Ozal habar berlişi ýaly, düýn agşam Gahryman Arkadagymyz dostlukly ýurduň paýtagtyna bardy. 

                                                                   

Germaniýa bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ýurdumyzyň hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şu gezekki sapar döwletara gatnaşyklary berkitmekde hem-de türkmen-german hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmakda nobatdaky möhüm ädim boldy. Saparyň maksatnamasyna ikitaraplaýyn görnüşde, şeýle hem Merkezi Aziýa döwletleriniň we GFR-iň wekiliýetleriniň Baştutanlarynyň derejesinde möhüm duşuşyklaryň birnäçesi girizildi. Şunuň bilen birlikde, GFR-iň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda wajyp ähmiýetli köptaraplaýyn çäräniň guralmagy Ýewropanyň bu döwletiniň halkara giňişlikde durnukly we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde uly abraýa eýe bolan Türkmenistan, şeýle hem Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga aýratyn gyzyklanma bildirýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

...Irden türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we GFR-iň wekiliýetleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşmak üçin Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidentiniň edarasyna bardy. 

                                                                   

 “Belwýu” köşgüniň esasy girelgesiniň öňünde Gahryman Arkadagymyzy GFR-iň Baştutany Frank-Walter Ştaýnmaýer mähirli garşylady. 

                                                                   

 Soňra Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy. 

                                                                   

Şondan soňra türkmen halkynyň Milli Lideri we GFR-iň Federal Prezidenti bilelikde surata düşdüler. “Merkezi Aziýa — Germaniýa” duşuşygyna gatnaşýan ýurtlaryň Döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşmek dabarasy tamamlanandan soňra, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň Baştutanlary “Langhanssaal” zalyna çagyryldy. 

                                                                   

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidentiniň başlyklyk etmeginde işewürlik ertirlik nahary görnüşinde geçirilen duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar. 

                                                                   

GFR-iň Baştutany Frank-Walter Ştaýnmaýer “Merkezi Aziýa — Germaniýa” görnüşindäki gatnaşyklaryň ähmiýetini belledi. Şeýle hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri sebit parahatçylygyny we durnuklylygyny üpjün etmek, Merkezi Aziýanyň häzirki döwrüň dünýä işlerine üstünlikli goşulyşmagy babatda netijeli ulanylyp bilner. 

                                                                   

 Soňra Federal Prezident duşuşyga gatnaşyjylara söz berdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň başynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň ýolbaşçylaryny mähirli mübärekledi we GFR-iň Baştutany Frank-Walter Ştaýnmaýere şu günki duşuşygy gurandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu duşuşyk Merkezi Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň arasyndaky özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek işinde möhüm goşant bolar. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan täze köptaraplaýyn formaty döretmek başlangyjyny goldaýar hem-de gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardyr. 

                                                                   

Bu gün Merkezi Aziýa ýurtlary sebitiň halklarynyň abadançylygyny üpjün etmegiň bähbidine gönükdirilen özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýär. Şunuň bilen baglylykda, howpsuzlygyň, durmuş-ykdysady ösüşiň, ekologiýa we halkara işleri ynsanperwerleşdirmegiň häzirki zamanyň iň esasy meseleleridigi nygtaldy. Gahryman Arkadagymyz howpsuzlyk barada aýdyp, Türkmenistanyň bu meselä onuň bitewüligi taýdan garaýandygyny belledi. 

                                                                   

Birleşen Milletler Guramasynyň ählumumy derejede howpsuzlygy üpjün etmekde gural bolup galmalydygyna berk ynanýarys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy we şulardan ugur alyp, ýurdumyzyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynda BMG-niň ýörelgelerine we kadalaryna esaslanýan Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny taýýarlamak başlangyjy bilen çykyş edendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, öňüni alyş diplomatiýasyna aýratyn üns bermegiň zerurdygy nygtaldy. Munuň özi has irki döwürlerinde gapma-garşylykly ýagdaýlaryň ýüze çykmagynyň öňüni almakda örän ähmiýetlidir. Bitaraplygyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak howpsuzlygy üpjün etmegiň beýleki bir möhüm ugry bolup biler. Ol jogapkärli öňüni alyş çäreleriniň hem-de işjeň parahatçylyk döredijilikli işiň amala aşyrylmagynyň möhüm ugurlaryny özüne birleşdirýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz ykdysady ösüş meselesi barada aýtmak bilen, bu prosesiň ählumumy özara baglanyşyk häsiýetine eýedigini belledi. Häzirki wagtda dünýä ykdysady ulgamy diýlende, diňe bir dürli ýurtlaryň ykdysadyýetleriniň ýakynlaşmagy göz öňünde tutulman, eýsem, onuň köp sanly düzüm bölekleriniň sazlaşykly işini hem aňladýar. Şolaryň hatarynda energetika, ulag pudaklary hem-de maliýe ulgamy ýaly öňden bar bolan ugurlar bilen bir hatarda, sanlylaşdyrmak, emeli aň we “ýaşyl” tehnologiýalar ýaly ykdysadyýetiň täze ugurlarynyň bardygy bellenildi. 

                                                                   

Türkmenistan halkara giňişlikde energetika we ulag ulgamlarynda energiýa serişdelerini ygtybarly üstaşyr geçirmek, täze ulag geçelgelerini döretmek bilen bagly başlangyçlary öňe sürýär diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri sözüni dowam etdi hem-de pursatdan peýdalanyp, ýokarda bellenip geçilen ugurlarda türkmen tarapynyň teklibi bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň kabul eden Kararnamalaryna awtordaşlyk edendigi üçin Germaniýa minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň we GFR-iň arasynda söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygyň geljegi barada aýdyp, milli ykdysadyýetleriň uly kuwwatynyň bardygyny, şeýle hem tebigy we adam maýasyna baý bolan Merkezi Aziýa sebitinde Germaniýanyň önümçilik, tehnologik we maýa goýum mümkinçiliklerine uly gyzyklanma bildirilýändigini kanagatlanma bilen belledi. 

                                                                   

Energetika, logistika, senagat, infrastruktura, oba we suw hojalygy, hususy pudak, “ýaşyl” ykdysadyýet we beýlekiler bilelikdäki işiň geljegi uly ugurlary hökmünde kesgitlenildi. 

                                                                   

Ählumumy energetika bazarynyň hem-de dünýä ulag ugurlarynyň barha özgerýän häzirki tapgyrynda biz Ýewropa — Aziýa ugry boýunça hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerine işjeň gatnaşmaga gyzyklanma bildirýäris diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy we bu çemeleşmäniň köp babatda Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa üçin Strategiýasyna, şeýle hem “Ýewropa toparynyň” başlangyjy bilen kabul edilen 2027-nji ýyla çenli döwür üçin “Ählumumy derweze” Ýewropa meýilnamasynyň maksatlaryna laýyk gelýändigini nygtady. 

                                                                   

Energetika meselesiniň üstünde aýratyn durlup geçildi. Türkmenistan tebigy gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolmak bilen, bu energiýa serişdesini halkara bazarlara ibermegiň ýollaryny diwersifikasiýalaşdyrmak syýasatyny durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda ekologik taýdan arassa, uglerod düzümi çäkli bu ýangyja dünýäde isleg örän uludyr. Şunuň bilen baglylykda, Ýewropa ugry boýunça gazy ibermek taslamalaryny durmuşa geçirmegiň möhümdigi bellenildi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz ulag meselesi barada aýdyp, Merkezi Aziýa —Ýewropa ugry boýunça logistika ýoluny işjeň ösdürmäge taýýarlygy tassyklady we geljekde Dunaý derýasynyň mümkinçiliklerini peýdalanmak bilen “Hazar deňzi — Gara deňiz” üstaşyr ulag geçelgesiniň geljeginiň uludygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Ekologik mesele hyzmatdaşlygyň örän möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunda “Ýaşyl” Merkezi Aziýa” başlangyjy netijeli hyzmatdaşlyk üçin ýolgörkezijidir. Bu başlangyç howanyň üýtgemelerine uýgunlaşmaga german çemeleşmesine esaslanýar. 

                                                                   

Bilim we medeniýet ulgamy şu duşuşyga gatnaşýan ýurtlaryň hyzmatdaşlygynda wajyp orun eýeleýär. Şunda Gýote merkezi, “DAAD”, “PAD”, “PASCH” ýaly german maksatnamalarynyň sebitde netijeli iş alyp barýandygy bilen baglylykda, bilelikdäki işiň uly mümkinçilikleriniň bardygy bellenildi. Türkmenistanda nemes dilini öwrenmäge uly gyzyklanmanyň bardygyny hasaba almak bilen, Halk Maslahatynyň Başlygy bu ugurda hyzmatdaşlygy geljekde hem ösdürmäge taýýardygyny tassyklady. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýanyň we Germaniýanyň halklarynyň arasynda medeni alyşmalaryň işjeňleşdirilmeginiň möhümdigine aýratyn ünsi çekip, şunuň bilen baglylykda, Germaniýanyň şäherlerinde dünýä siwilizasiýasynyň ojaklarynyň biri bolan gadymy Marguşyň arheologiýa sergisiniň geçirilmeginiň üstünlikli tejribesini kanagatlanma bilen belledi. Bu sergä 430 müňe golaý adam baryp gördi. Şunuň bilen baglylykda, serginiň ikinji tapgyryny geçirmegiň, şeýle hem Parfiýa şalygynyň gadymy tapyndylarynyň görkezilişini guramagyň mümkinçiligine garamak teklip edildi. 

                                                                   

Sözüniň ahyrynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow şu sapary gurandygy üçin german tarapyna ýene bir gezek minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini nygtady. 

                                                                   

Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň we Germaniýanyň ýolbaşçylary köptaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň, ynsanperwer ulgamda dialogy giňeltmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar. Ýygnananlaryň umumy pikirine görä, biziň ýurtlarymyzyň netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de işjeňleşdirmek üçin ähli mümkinçilikleri bar. Ýokary derejedäki çäräniň netijeleri we “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyndaky gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň kesgitlenilmegi anyk netijelere gönükdirilen oňyn hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi berer. 

                                                                   

Duşuşyk tamamlanandan soňra, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy “Adlon Kempinski Berlin” myhmanhanasyna tarap ugrady. 

                                                                   

Bu myhmanhananyň merkezi girelgesiniň öňünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy “СLAAS KgaA GmbH” kompaniýasynyň gözegçilik geňeşiniň we paýdarlar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzer mähirli garşylady we “Palaissaal” zalyna geçmäge çagyrdy. Şol ýerde Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň «Geljegi strategik taýdan bilelikde emele getirmek — Merkezi Aziýa bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy berkitmek» mowzugy boýunça duşuşygy geçirildi. 

                                                                   

Hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzeriň başlyklyk etmeginde geçirilen işewürlik çäresine Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň Liderleri hem gatnaşdylar. German tarapyna ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministriniň stats-sekretary Udo Filipp, aýratyn tabşyryklar boýunça federal ministri, GFR-iň Kansleriniň edarasynyň ýolbaşçysy Wolfgang Şmidt, «Linde GmbH», «GP Günter Papenburg AG», «Knauf», «Ernst Klett AG», «DB Engineering and Consulting», «BayWa AG» kompaniýalarynyň ýolbaşçylary wekilçilik etdiler. 

                                                                   

German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy, “Сlaas KgaA GmbH” kompaniýasynyň gözegçilik geňeşiniň we paýdarlar komitetiniň başlygy duşuşygy açyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekiliýetleriniň Baştutanlaryna şu günki çärä gatnaşmaga çakylygy kabul edendikleri üçin hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

GFR-iň paýtagtynda geçirilýän şeýle ilkinji wekilçilikli duşuşygyň taryhy ähmiýetini belläp, hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzer gün tertibi boýunça, hususan-da, Merkezi Aziýa döwletleriniň maýa goýum babatda özüne çekijiligi hem-de german kompaniýalarynyň sebitde ykdysady taýdan netijeli işlemegi üçin şertleri döretmek meseleleri boýunça pikir alşylmagynyň netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň anyk gurallaryny kesgitlemäge, “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyna gatnaşýan ýurtlaryň milli ykdysadyýetleriniň strategik taýdan ähmiýetli pudaklarynda täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga ýardam berjekdigini nygtady. 

                                                                   

Ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministriniň stats-sekretary Udo Filipp belent mertebeli myhmanlary mübärekläp, Germaniýada iki yklymyň strategik taýdan möhüm çatrygynda ýerleşýän Merkezi Aziýanyň ýurtlary bilen netijeli gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga uly ähmiýet berilýändigini belledi. Bu ýurtlar ählumumy ösüş işlerine saldamly goşantlaryny goşýarlar. Nygtalyşy ýaly, energetika, maýa goýumlar, söwda, bilelikdäki kärhanalary we täze iş orunlaryny döretmek ýaly ugurlarda giň mümkinçilikler açylýar. Şunuň bilen birlikde, germaniýaly hyzmatdaşlaryň ulag-logistika ulgamynda, oba hojalygynda, öňdebaryjy tehnologiýalar we energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamlarynda taslamalary durmuşa geçirmäge çalyşýandygy aýdyldy. 

                                                                   

Bilim, hususan-da, Merkezi Aziýa ýurtlarynda nemes dilini çuňlaşdyryp öwrenmek ulgamynda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi geljekde däp bolan medeni-ynsanperwer we işewürlik gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga ýardam eder diýip, Udo Filipp nygtady we altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

 Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň Baştutanlaryna söz berildi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýygnananlary mübärekläp, ozaly bilen, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň ýolbaşçylaryna bu duşuşygy geçirmek başlangyjy üçin hoşallygyny beýan etdi hem-de oňa gatnaşmaga çakylygy üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Hyzmatdaşlygyň şeýle görnüşi Merkezi Aziýa sebiti bilen Germaniýanyň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň täze derejesiniň kemala getirilmegine kuwwatly itergi berer diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi we häzirki wagtda biziň sebitimiziň tutuş dünýäniň belli kompaniýalarynyň ünsüni barha köp özüne çekýändigini aýtdy. Munuň özi sebitimizde tebigy serişdeleriň ägirt uly gorlarynyň bardygy hem-de uly adam mümkinçilikleri bilen şertlendirilendir. 4 million inedördül kilometre golaý meýdany eýeleýän Merkezi Aziýanyň geografik taýdan örän amatly ýerleşýändigi, sebitde yklym ähmiýetli ulag-logistika merkezini döretmegiň geljegi, ählumumy azyk howpsuzlygynyň çözülmegine uly goşant goşmak mümkinçiligi bu barada şeýle diýmäge esas berýär. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň ykdysady kuwwaty barada aýdyp, käbir makroykdysady görkezijileri mysal getirdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda umumy bahasy ABŞ-nyň 10 milliard dollaryna golaý bolan 200-e golaý desganyň gurluşygy alnyp barylýar. 2023-nji ýylyň 8 aýynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,2 göterime deň boldy. Biziň ykdysadyýetimize gönükdirilýän her ýylky maýa goýumlaryň möçberi jemi içerki önümiň 18-19 göterimine deňdir. Şunda daşary ýurt maýa goýumlarynyň paýy olaryň jemi möçberiniň 12 göterimine golaýyny düzýär. 

                                                                   

Strategik senagat-innowasion ösüş depgini maýa goýumlaryň umumy möçberiniň 60 göterimden gowrak böleginiň önümçilik ulgamyna gönükdirilmeginiň hasabyna üpjün edilýär. Munuň özi senagatymyzyň tutuş düzümini üýtgetmäge, importyň ýerini tutýan hem-de eksport ugurly önümçilikleri ösdürmegi çaltlandyrmaga mümkinçilik berýär. Şunuň bilen birlikde, soňky ýyllarda ykdysadyýetimiziň gazhimiýa pudagynda birnäçe maýa goýum taslamalary amala aşyryldy. Olar ammiak, karbamid, polipropilen, polietilen, sintetiki benzin önümçiligi boýunça gurlan täze zawodlardyr. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüniň dowamynda Türkmenistan bilen Germaniýanyň hyzmatdaşlygynyň käbir ileri tutulýan ugurlary barada gysgaça durup geçdi. 

                                                                   

Energetika hyzmatdaşlygyň möhüm ugrudyr. Onuň düzüminde gaz we elektroenergetika pudaklary wajyp orun eýeleýär. Şunda gaz çykarmak boýunça kuwwatlyklaryň artdyrylmagyna, köpugurly gaz ulag düzüminiň giňeldilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň özi türkmen tebigy gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini üpjün etmäge ýardam berýär. 

                                                                   

Ýewropa ugrunyň Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde möhüm orun eýeländigini we şeýle bolmagynda galýandygyny aýratyn bellemek gerek. Şunuň bilen baglylykda, Hazarüsti gaz geçirijisini gurmak arkaly Ýewropa ýurtlaryna gaz ibermek boýunça Türkmenistanyň eýeleýän üýtgewsiz garaýşy tassyklanyldy. Mälim bolşy ýaly, munuň üçin soňky 15 ýylyň dowamynda köp işleri ýerine ýetirdik. Ýewropa Bileleşigi bilen yzygiderli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Ýewropa Komissiýasynyň degişli düzümleri, Ýewropanyň aýry-aýry döwletleri hem-de kompaniýalary bilen iri halkara energetika taslamalaryny durmuşa geçirmekde işjeň gatnaşyklary dowam etdirmäge taýýardyrys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy. 

                                                                   

Pursatdan peýdalanyp, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow germaniýaly işewürlere elektroenergetika pudagynda işlemek mümkinçiligine garamagy hem teklip etdi. Şunuň bilen baglylykda, elektrik stansiýalaryny gurmak we döwrebaplaşdyrmak, elektrik geçiriji ulgamlary ösdürmek we beýleki taslamalar bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmagyň ugurlarynyň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Şol bir wagtda, Türkmenistan energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ýaly möhüm ugruň ösdürilmegine uly üns berýär. Ýurdumyz “ýaşyl” energetika “geljegiň energiýasy” hökmünde düşünmek bilen, häzirki wagtda milli derejede Gün we ýel energiýasy ulgamynda taslamalaryň ilerledilmegine gönükdirilen çäreleriň birnäçesini durmuşa geçirýär. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, wodorod energetikasy babatda halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Metanyň atmosfera goýberilýän zyňyndylaryny azaltmak, uglewodorod serişdeleriniň ýataklarynda ugurdaş gazy gaýtadan işlemek meselelerinde daşary ýurt kompaniýalary we halkara düzümler bilen hyzmatdaşlyk aýratyn möhüm ugurdyr diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy nygtady we Germaniýanyň kompaniýalarynyň toplan bilimleriniň hem-de iň gowy iş tejribeleriniň ýokarda görkezilen ugurlarda Türkmenistanda uly islege eýedigini aýtdy. 

                                                                   

Ulag we kommunikasiýalar hyzmatdaşlygyň ýene bir möhüm ugrudyr. Ençeme ýyllaryň dowamynda biz Germaniýanyň kompaniýalary bilen üstünlikli işledik. Olar ykjam aragatnaşyk, hemra ulgamlarynyň torunyň hyzmatlaryny giňeltmek, deňiz ulagyny ösdürmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşdylar diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy we german kompaniýalary bilen demir ýol ulagyny ösdürmek, gämigurluşyk enjamlary, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň ulag-logistika mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, telekommunikasiýalar ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini ýola goýmak meselelerini anyk ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygyny beýan etdi. Şunuň bilen birlikde, Germaniýanyň işewür toparlaryna Türkmenistanyň ykdysadyýetini sanlylaşdyrmak boýunça taslamalara gatnaşmak baradaky çakylyk hem beýan edildi. 

                                                                   

Maliýe-bank ulgamy türkmen-german hyzmatdaşlygynyň esasy ugry bolmalydyr. Türkmenistanyň barha ösýän bank ulgamy ýurdumyzyň maliýe ulgamynyň möhüm bölegidir. Çünki ol tutuş Merkezi Aziýa sebitinde wajyp ähmiýete eýedir. Şunda daşary ýurt banklary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de täze gatnaşyklary ýola goýmak meselelerine uly üns berilýär. Gahryman Arkadagymyz Germaniýanyň banklaryny, eksport-karz edaralaryny, ätiýaçlandyryş guramalaryny ýurdumyzyň döwlet we täjirçilik banklary bilen göni gatnaşyklary işjeň ösdürmäge çagyrdy. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, suw serişdeleriniň ýetmezçiligi häzirki wagtda dünýäniň köp sebitlerinde möhüm mesele bolup durýar. Munuň özi, ozaly bilen, howanyň ählumumy üýtgemegi, aýry-aýry döwletleriň ykdysady düzümleriniň giň gerimli hem-de kähalatlarda gözegçiliksiz hojalyk işleri bilen şertlendirilendir. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna, Pariž ylalaşygyna we daşky gurşawy goramak ulgamynda beýleki köptaraplaýyn resminamalara gatnaşyjy bolmak bilen, özüniň halkara ekologiýa borçnamalaryny ýerine ýetirmäge berk ygrarlydyr. 

                                                                   

Hususan-da, biziň ýurdumyzda suw serişdeleriniň goralyp saklanmagyna hem-de rejeli peýdalanylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Bu çäreleri halkara guramalar hem-de daşary ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlykda durmuşa geçirmegi maksadalaýyk hasaplaýarys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy we german kompaniýalaryna Türkmenistanyň suw hojalyk ulgamynda dürli taslamalary durmuşa geçirmek meselelerine garamagy teklip etdi. Şolaryň hatarynda, ilkinji nobatda, Garagum derýasynyň ulanyş düzümlerini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak ýaly ägirt uly taslama bar. Şunuň bilen birlikde, oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlaryny ýurdumyza ibermekde german kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygyň toplanan oňyn tejribesi bellenildi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen ykdysadyýetiniň durmuş ugurlydygy barada aýdyp, lukmançylyga hem-de saglygy goraýyş ulgamyna ägirt uly üns berilýändigini nygtady. Soňky 25 ýylyň dowamynda Türkmenistanda iň häzirki zaman lukmançylyk enjamlary hem-de saglygy goraýyş ulgamynda öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen bejeriş edaralarynyň onlarçasy guruldy, ýokary derejeli hünärmenleriň müňlerçesi ýetişdirildi. Biz bu asylly işde german hyzmatdaşlarymyzyň baý tejribesini peýdalanýarys diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy kanagatlanma bilen belledi we pursatdan peýdalanyp, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynda Türkmenistan bilen köpýyllyk netijeli hyzmatdaşlyk üçin german tarapyna minnetdarlygyny beýan etdi. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, türkmen tarapynyň geljekde-de german kompaniýalary bilen lukmançylyk enjamlarynyň önümçiligi, derman senagaty, telelukmançylyk usullaryny işläp taýýarlamak we ulanmak, öňüni alyş, anyklaýyş hem-de dürli keselleri bejermek ulgamynda german hünärmenleriniň tejribesini peýdalanmak ugrunda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga taýýardygy tassyklanyldy. 

                                                                   

Şu ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanda täze Arkadag şäheriniň açylyş dabarasy boldy. Häzirki wagtda bu şäheriň ikinji tapgyrynyň gurluşygy başlandy. Senagat toplumyny döretmek bu gurluşygyň möhüm ugurlarynyň biri bolmalydyr. Bu şäheriň “ýaşyl” ugurlydygyny hasaba almak bilen, onuň senagat zolagynda lukmançylyk senagatynyň, dermanlaryň, çagalar iýmitiniň aýry-aýry görnüşleriniň öndürilmegine gönükdirilen birnäçe kärhanalaryň gurluşygy göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, gyzyklanma bildirýän german kompaniýalaryna bu toplumy döretmäge gatnaşmak teklip edildi. 

                                                                   

Men döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň diňe käbir ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdim diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy we türkmen tarapynyň German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň hem-de onuň agzalarynyň bu işleri berk goldajakdygyna, olary durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşjakdygyna umyt edýändigini nygtady. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow sözüniň ahyrynda türkmen wekiliýetiniň adyndan Türkmenistan bilen Germaniýanyň arasynda “Merkezi Aziýa — Germaniýa” görnüşinde söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we ösdürmek meselelerine bildirilen uly gyzyklanma üçin duşuşyga gatnaşyjylaryň ählisine minnetdarlyk bildirdi. Şeýle-de Gahryman Arkadagymyz German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy, “СLAAS KgaA GmbH” kompaniýasynyň gözegçilik geňeşiniň we paýdarlar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzere şeýle wekilçilikli işewürlik çäresini gurandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Duşuşygyň çäklerinde altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi, söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçilikleri we olary hil taýdan täze mazmun bilen baýlaşdyrmagyň gurallary, şol sanda dürli ulgamlarda möhüm ähmiýetli taslamalary durmuşa geçirmek arkaly gatnaşyklary pugtalandyrmagyň ýollary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Germaniýanyň esasy maýadarlarynyň Merkezi Aziýa döwletlerine strategik gyzyklanmasynyň uly möçberdäki tebigy serişdeler, olaryň eksport we üstaşyr mümkinçilikleri, işjeň ösýän bazary bilen şertlendirilendigini bellemek gerek. Häzirki wagtda bu sebitde söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmek üçin ähli mümkinçilikler bar. «Linde GmbH», «GP Günter Papenburg AG», «Knauf», «Ernst Klett AG», «DB Engineering and Consulting», «BayWa AG» nemes holdingleriniň ýolbaşçylarynyň çykyşlarynda hem şu meseleler öz beýanyny tapdy. 

                                                                   

Kompaniýalaryň ýolbaşçylary wekilçilik edýän düzümleriniň işi bilen gysgaça tanyşdyrdylar. Geografik taýdan amatly ýerleşýän we ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň geljegi uly bazarlarynda eýeleýän orunlaryny giňeltmäge taýýardyklaryny bellediler. Hususan-da, german kompaniýalarynyň wekilleri dürli döwletleriň ykdysadyýetlerine maýa goýumlary goýmak babatda toplan tejribesini paýlaşdylar we himiýa senagatynda, ulag, gurluşyk ulgamlarynda, gurluşyk serişdeleri önümçiliginde, neşirýat işi we bilim ugry boýunça, oba hojalygynda, energetikada hyzmatdaşlygyň meýilnamalaryny hödürlediler. 

                                                                   

Aýratyn tabşyryklar boýunça federal ministr, GFR-iň Kansleriniň edarasynyň ýolbaşçysy Wolfgang Şmidt öz çykyşynda Germaniýa bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň hil taýdan täze derejä çykarylyp, anyk many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny belledi. Şu günki ýokary derejedäki duşuşyk altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň meseleleri boýunça pikir alyşmak, geljekki bilelikdäki işiň täze ugurlaryny kesgitlemek üçin oňat mümkinçilikdir. 

                                                                   

Wolfgang Şmidt Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň Baştutanlary tarapyndan aýdylan oňyn teklipleriň maýa goýum, söwda, önümçilik, oba hojalygy, energetika ulgamlarynda, şol sanda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilikleri açjakdygyna ynam bildirdi. Ekologiýa, döwrebap üstaşyr ulag düzümini kemala getirmek, innowasiýalary ornaşdyrmak, zerur bolan hünärler boýunça işgärleri taýýarlamak ýaly wajyp ugurlarda we beýleki ulgamlarda tagallalary birleşdirmegiň zerurdygyna aýratyn üns berildi. 

                                                                   

Ýygnananlar duşuşygyň netijelerini jemläp, döwletleriň bähbitlerine hem-de dostlukly ýurtlaryň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna doly laýyk gelýän täze “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyndaky netijeli dialogyň ösdüriljekdigine berk ynam bildirdiler. 

                                                                   

 Soňra duşuşyga gatnaşyjylar bilelikde surata düşdüler. 

                                                                   

Günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň GFR-iň Hökümetiniň Başlygy Olaf Şols bilen duşuşygyna gatnaşmak üçin Germaniýanyň Federal Kansleriniň edarasyna bardy. 

                                                                   

Işewürlik günortanlyk nahary görnüşinde geçirilen çärä Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar. 

                                                                   

Germaniýanyň Federal Kansleri belent mertebeli myhmanlary mübärekläp, şeýle derejedäki ilkinji duşuşygyň uzak möhletli geljegi nazara almak bilen hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we GFR-iň bähbitlerine altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin oňaýly mümkinçilik bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, Olaf Şols uly mümkinçilikleriň bardygyny aýdyp, öz ýurdunyň Merkezi Aziýanyň döwletleri bilen ähli ugurlar boýunça strategik hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga taýýardygyny tassyklady. 

                                                                   

Şu günki duşuşygyň esasy maksady gatnaşyjy ýurtlaryň ykdysady taýdan durnukly ösüşine we döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklary, ilkinji nobatda, olaryň umumy meselelerini hem-de milli aýratynlyklaryny we talaplaryny nazara almak bilen, maýa goýum işini amala aşyrmagyň hasabyna hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam etmäge gönükdirilen çäreleri anyklaşdyrmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda, Federal Kansler bilelikdäki hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary barada durup geçip, birnäçe anyk teklipleri beýan etdi. 

                                                                   

 Soňra Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň Baştutanlaryna söz berildi. 

                                                                   

Öz nobatynda, türkmen halkynyň Milli Lideri Germaniýa gelmäge çakylyk we netijeli işlemek üçin döredilen şertler üçin Federal Kansler Olaf Şolsa minnetdarlyk bildirdi. Nygtalyşy ýaly, şu gezekki duşuşyklaryň geçirilmegi Merkezi Aziýa döwletleri bilen GFR-iň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmekde ähmiýetli sepgit bolar. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, häzirki günde dünýä syýasy, ykdysady we ynsanperwer taýdan durnuksyz ýagdaýdadyr diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Howanyň üýtgemegi, azyk howpsuzlygy we beýleki wehimler aýratyn ynjalyksyzlyk döredýär. Häzirki döwrüň şu we beýleki meseleleriniň çözülmegi her bir döwletiň ählumumy dialoga jogapkärçilikli çemeleşmegini hem-de işjeň gatnaşmagyny talap edýär. Şunuň bilen baglylykda, ýokary wekilçilikli derejedäki “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatynyň döredilmeginiň ähmiýeti bellenildi. 

                                                                   

 Türkmen halkynyň Milli Lideri gün tertibiniň anyk meselelerine geçip, esasy ugurlaryň birnäçesine ünsi çekdi. 

                                                                   

Howpsuzlyk bilen bagly mesele ilkinjileriň hatarynda görkezildi. Bu mesele islendik jemgyýetiň durmuşynyň esasy zerurlygy bolmak bilen, ol toplumlaýyn çemeleşmäni talap edýär. Howpsuzlygyň bitewüligi hem-de gepleşikler arkaly deňhukukly hyzmatdaşlyk etmek bu çemeleşmäniň ileri tutulýan ugurlarydyr. Şunda howpsuzlygy üpjün etmekde Birleşen Milletler Guramasyna esasy orun degişli bolmalydyr. BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň plenar mejlisinde Türkmenistanyň BMG-niň kadalarynyň we ýörelgeleriniň esasynda Ählumumy howpsuzlyk strategiýasyny taýýarlamak baradaky teklibi hem şuňa gönükdirilendir diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy sebitdäki ýagdaý barada durup geçip, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň ähmiýetini nygtady. Şular barada Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşyklarynda kabul edilen Bilelikdäki Beýannamalarda hem aýdylýar. 

                                                                   

Ikinji ugur ykdysady ösüş üçin şertleri döretmek bilen baglydyr. Şunda energiýa serişdeleri bilen üpjün etmek, ulag özara baglanyşygyny döretmek, suw hem-de azyk meselelerini çözmek, ylmy-tehniki ösüşi senagatyň pudaklary bilen utgaşdyrmak we netijeli maliýe-maýa goýum mehanizmlerini döretmek has möhüm meseleler bolup durýar. 

                                                                   

Häzirki günde biz energiýa serişdelerimizi, nebitgaz, himiýa we dokma senagatynyň, oba hojalygynyň önümlerini we beýleki harytlary eksport etmek babatda ýewropaly hyzmatdaşlar bilen anyk taslamalary durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirýäris. Öz nobatymyzda, Germaniýada ýokary tehnologiýaly önümleriň importyna, maýa goýum işine ýardam bermäge, şeýle hem senagat, ylym we hünär bilimi babatda tehnologik we sanly çözgütleri almaga taýýardyrys diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri sözüni dowam etdi. Şu we beýleki wezipeleri çözmek üçin transkontinental, üstaşyr ulag merkezi hökmünde Merkezi Aziýanyň uly mümkinçiliklerini peýdalanmagyň zerurdygy, şeýle hem TRACECA, Hazar deňzi — Gara deňiz geçelgesi ýaly sebitara taslamalaryň möhümdigi bellenildi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow energiýa akymlary bilen bagly meselelere degip geçip, Türkmenistanyň tebigy gazyň gorlary boýunça dünýäde dördünji orny eýelemek bilen, ýewropaly hyzmatdaşlar bilen Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça işleri täzeden başlamagy teklip edýändigini nygtady. 

                                                                   

Ekologiýa we “ýaşyl” geçiş üçünji ugur bolup durýar. Mälim bolşy ýaly, howanyň üýtgemegi we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ählumumy gün tertibindäki meseleleriň ilkinjileriniň hatarynda durýar. Türkmenistan dünýä jemgyýetçiliginiň bu ugurdaky tagallalaryny doly goldaýar. Ýurdumyzda zerur kanunçylyk binýady döredilýär, az uglerodly tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça degişli çäreler görülýär, Ählumumy metan borçnamasyna goşulmak boýunça işler alnyp barylýar diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. 

                                                                   

Ýurdumyzda tebigy gazdan wodorod öndürmek boýunça taslamalaryň durmuşa geçirilmegine “ýaşyl” ykdysadyýetiň çäklerindäki geljegi uly ugurlaryň biri hökmünde garalýar. Häzirki wagtda bu energiýa serişdesiniň dünýädäki önümçiliginiň 70 göterimine golaýy tebigy gaza degişlidir we munuň özi maliýe hem-de serişde çykdajylary nukdaýnazaryndan wodorody almagyň iň netijeli usulydyr. 

                                                                   

Ekologik wehimler boýunça geçirilýän işler bilen baglylykda, 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Berlinde kabul edilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Germaniýanyň howanyň üýtgemegi we howpsuzlyk ulgamynda hyzmatdaşlyk etmegi hakynda Bilelikdäki Jarnamanyň kadalaryna ygrarly bolmagymyzda galýarys diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy. Gahryman Arkadagymyz täze sebit başlangyçlaryny hasaba almak bilen, Berlin prosesiniň çäklerinde ylalaşylan taslamalara mundan beýläk-de goldaw bermäge taýýarlygy tassyklap, Aşgabatda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça sebit merkezini döretmek, şeýle hem “Hazar ekologik başlangyjyny” işläp taýýarlamak baradaky Türkmenistanyň tekliplerine ünsi çekdi. 

                                                                   

Dördünji ugur medeni-durmuş we ynsanperwer ulgamlar bilen baglanyşyklydyr. Wehimleriň artýan, ynanyşmagyň we dialog medeniýetiniň ýetmezçilik edýän häzirki döwründe bu ugurlar örän möhüm hasaplanýar. Birek-biregiň dilini öwrenmek, halklarymyzyň özboluşly medeniýeti we taryhy bilen tanyşmak, adamlaryň arasyndaky gatnaşyklara ýardam bermek, bilimleri alyşmak — bularyň hemmesi ägirt uly peýda getirýär. Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň Başlygy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Germaniýanyň medeniýet hem-de arheologiýa ulgamlarynda hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça orta möhletli meýilnamany işläp taýýarlamak mümkinçiligine seretmegi teklip edip, Türkmenistanyň bu ugurda german guramalary, şol sanda Medeni mirasyň Prussiýa gaznasy, Gýote adyndaky institut hem-de Berlin Täze taryh muzeýi bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny tassyklady. 

                                                                   

Sözüniň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri Federal Kanslere mähirli kabul edendigi we şu saparyň netijeli, ýokary derejede guralandygy üçin ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Pikir alyşmalaryň çäklerinde ykdysady gatnaşyklaryň ilerledilmegine täze itergi berjek giň gerimli, geljegi uly bilelikdäki taslamalaryň “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyndaky netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ýardam etjekdigi nygtaldy. Ähli ugurlarda, ilkinji nobatda, söwda, üstaşyr ulag, energiýa serişdeleriniň iberilýän ugurlaryny giňeltmek, täze kommunikasiýalary çekmek ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň kesgitlenilmegi altytaraplaýyn gatnaşyklara kuwwatly itergi berer we döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň binýadyny berkider. 

                                                                   

Duşuşyk tamamlanandan soňra, onuň resmi banneriniň we “Merkezi Aziýa — Germaniýa” formatyna gatnaşyjy ýurtlaryň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde surata düşmek dabarasy boldy. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmen-german işewürlik maslahatyna gatnaşdy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-iň Federal Kansleri Olaf Şols we GFR-iň Federal Kansleriniň orunbasary, ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministri Robert Habek bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş saparyny tamamlap, “Berlin — Brandenburg” Halkara howa menziline bardy we şol ýerden Watanymyza ugrady.

02.10.2023
Garaşsyzlyk döredijiligiň, parahatçylygyň we dostlugyň gözbaşydyr

Geçen hepdede — «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary astynda geçýän ýylyň 27-nji sentýabrynda agzybir we jebis halkymyz häzirki bagtyýar durmuşyna uly buýsanç duýgusy bilen Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygyny belledi. Ýurdumyz milli senenamamyzyň bu möhüm senesini Garaşsyz Türkmenistanyň ýyl ýazgysyna aýratyn sahypa bolup ýazylýan täze zähmet ýeňişleri bilen garşylady. 

                                                                   

Halkymyzyň ägirt uly döredijilik kuwwaty netijesinde Türkmenistan soňky ýyllarda hemmetaraplaýyn ösýän döwlete öwrüldi. Adam hakyndaky aladany ileri tutulýan ugur hökmünde kesgitleýän demokratik, hukuk we dünýewi döwletimizde giň gerimli özgertmeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Özbaşdaklygyň we gülläp ösüşiň beýik baýramy mynasybetli türkmen topragynyň ähli künjeklerinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent döredijilik ruhuny, özgerdiji güýjüni alamatlandyrýan umumymilli dabaralar ýaýbaňlandyryldy. 

                                                                   

Şanly günde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Watanymyzyň özygtyýarlylygynyň, halkymyzyň iň täze taryhynyň ägirt uly üstünlikleriniň binagärlik nyşanyna öwrülen Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. 

                                                                   

Döwlet münberi toplumy esasy çäreleriň ýaýbaňlandyrylan merkezi boldy. Bu ýerde guralan dabaraly harby ýörişde Watanymyzyň goranyş kuwwaty, türkmen esgerleriniň ýokary hünär ussatlygy, kämil başarjaňlygy, guryýer we howa goşunlarynyň harby tehnikalary görkezildi. Döwlet münberi toplumynyň meýdançasynda gurnalan ýörite uly ekran arkaly çärä gatnaşyjylar göni ýaýlymda Hazar deňziniň giňişliginde geçirilýän deňiz flotunyň baýramçylyk ýörişini hem synladylar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň Hökümet agzalarynyň adyndan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeler, türkmen halkynyň bagtyýarlygy hem-de abadançylygy, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda hemişelik aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallygyň nyşany hökmünde Arkaly atly naýbaşy ahalteke bedewi sowgat berildi. 

                                                                   

Döwlet münberiniň öňünden ýurdumyzyň welaýatlarynyň wekilleri, milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň zähmet toparlary baýramçylyk ýörişi bilen geçdiler. Olar Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň nobatdaky senesine mynasyp zähmet sowgatlaryny taýýarladylar. Häzirki zaman telekommunikasiýa we internet serişdeleriniň mümkinçilikleri arkaly dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan köp sanly watandaşlarymyz we beýleki döwletleriň ýaşaýjylary türkmenistanlylaryň baýramçylyk şatlygyny göni ýaýlymda paýlaşmaga mümkinçilik aldylar. 

                                                                   

28-nji sentýabrda Garaşsyz döwletimiziň baş baýramynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. 

                                                                   

Toplumyň çäginde meşhur ahalteke bedewlerine bagyşlanan şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Milli göreş boýunça bäsleşiklerde türkmen pälwanlary özleriniň güýjüni, çeýeligini, çalasynlygyny we ussatlygyny görkezdiler. Ýurdumyzyň sungat ussatlary köpöwüşginli aýdym-sazly baýramçylyk sowgatlary bilen çykyş etdiler. 

                                                                   

Ahalteke bedewleri dürli aralyklara çapyşyklaryň 7-sinde ýyndamlygyny, çalasynlygyny, güýç-kuwwatyny we çydamlylygyny görkezdiler. 2200 metr aralyga geçirilen jemleýji, ýedinji çapyşykda Türkmenistanyň Prezidentiniň Baş baýragyny almak ugrunda çekeleşikli bäsleşik boldy. 

                                                                   

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti, Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Permanlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine ýokary döwlet sylaglaryny gowşurmak, harby we ýörite atlary dakmak, hünär derejelerini bermek dabaralary geçirildi. Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine, halkara abraýynyň belende göterilmegine uly şahsy goşant goşan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň iň gowy işgärlerini, önümçiligiň öňdebaryjylaryny, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, olaryň düzüm bölekleriniň wekillerini, döredijilik işgärlerini, zähmet weteranlaryny sylaglamak dabarasy hem guraldy. 

                                                                   

Geçen hepdäniň wakalarynyň hatarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 25-nji sentýabrda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul edendigini bellemek bolar. 

                                                                   

Özara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ileri tutulýan ugurlary barada pikir alyşmalaryň dowamynda Türkmenistan bilen Astrahan oblastynyň arasyndaky gatnaşyklaryň soňky döwürde işjeň häsiýeti bilen tapawutlanýandygy bellenildi. Özara söwdany ösdürmek, harytlaryň görnüşlerini giňeltmek, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Astrahan oblastynyň portlarynyň arasyndaky üstaşyr ulag kuwwatlyklaryny ulanmak, maýa goýum hyzmatdaşlygyny giňeltmek babatda uly mümkinçilikler bar. 

                                                                   

26-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Beata Peksany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. 

                                                                   

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň daşary syýasatyny durmuşa geçirmekde Ýewropa Bileleşigi bilen syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýändigi bellenildi. Diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýylynyň içinde ýurdumyz bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasynda däp bolan dostlukly gatnaşyklar ikitaraplaýyn görnüşde we «Merkezi Aziýa — Ýewropa Bileleşigi» görnüşinde üstünlikli ösdürilýär. Şunuň bilen birlikde, kanun çykaryjylyk ulgamynda hem netijeli hyzmatdaşlyk ilerledilýär. 

                                                                   

Şol gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow daşary ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri bilen birnäçe duşuşyklary geçirdi. Döwlet Baştutanymyz, hususan-da, GFR-iň «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzeri, «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» ýapon kompaniýasynyň strategik meseleler boýunça uly geňeşçisi Tasuýa Watanabeni, «Cifal» fransuz kompaniýasynyň prezidenti Žil Remini, şeýle hem «CARPI Tech» kompaniýasynyň baş direktory Fransua Troneli we bu kompaniýanyň hormatly prezidenti Alberto Maria Skuerony kabul etdi. 

                                                                   

Daşary ýurtly işewürler döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutladylar. Gepleşikleriň barşynda daşary ýurt kompaniýalarynyň we firmalarynyň ýurdumyzda giň gerimli ykdysady taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmaklaryny giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

26-njy sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşmak üçin Aşgabada gelen daşary döwletleriň syýasy işgärleri we ýurdumyzda iş alyp barýan daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşdy. 

                                                                   

Myhmanlar Gahryman Arkadagymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni bilen gutladylar. Duşuşyklarda döwletara hyzmatdaşlygy giňeltmek we daşary ýurt kompaniýalarynyň ýurdumyzda iri ykdysady taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Gahryman Arkadagymyz, hususan-da, Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow, «Bouygues» kompaniýalar toparynyň baş direktory Marten Buig, «John Deere» amerikan kompaniýasynyň oba hojalyk bölüminiň prezidenti Mark fon Pents, GFR-iň «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzer bilen duşuşdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti 28-29-njy sentýabrda Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. 

                                                                   

Saparyň öňüsyrasynda Gahryman Arkadagymyz Maslahat köşgünde ýurdumyzyň ýolbaşçy düzüminiň we telekeçiligiň wekilleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda Germaniýa bilen dürli ugurlarda, aýratyn-da, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, telekeçilik we medeni-ynsanperwer ulgamlarda birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk, özara ynanyşmak ýörelgeleri esasynda hyzmatdaşlygy işjeň giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikler bar. Şunuň bilen baglylykda, türkmen-german hyzmatdaşlygynyň iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirildi. 

  Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparynyň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň we GFR-iň wekiliýetleriniň Baştutanlarynyň duşuşygyna gatnaşdy. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Federal Prezidentiniň başlyklyk etmeginde işewürlik ertirlik nahary görnüşinde geçirilen duşuşyga Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdylar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz duşuşykda çykyş edip, Türkmenistanyň täze köptaraplaýyn formaty döretmek başlangyjyny goldaýandygyny hem-de umumy gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny belledi. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow howpsuzlygyň, durmuş-ykdysady ösüşiň, ekologiýanyň we halkara gatnaşyklaryň ynsanperwerleşdirilmeginiň häzirki zamanyň iň möhüm meseleleriniň hatarynda durýandygyny nygtady. 

                                                                   

Ykdysady ösüş meselelerine degip geçmek bilen, Gahryman Arkadagymyz, ilkinji nobatda, energetika, ulag pudaklary hem-de maliýe ulgamy ýaly däp bolan ugurlar bilen bir hatarda, sanlylaşdyrmak, emeli aň we «ýaşyl» tehnologiýalar ýaly ykdysadyýetiň täze ugurlarynyň bardygyny belledi. 

                                                                   

Şeýle-de türkmen halkynyň Milli Lideri Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň «Geljegi strategik taýdan bilelikde emele getirmek — Merkezi Aziýa bilen Germaniýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy berkitmek» mowzugy boýunça geçirilen duşuşyga gatnaşdy. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy duşuşykda çykyş edip, ýurdumyzyň käbir makroykdysady görkezijilerini mysal getirdi. Häzirki wagtda ýurdumyzda umumy bahasy ABŞ-nyň 10 milliard dollaryna barabar bolan 200-e golaý desganyň gurluşygy alnyp barylýar. 2023-nji ýylyň 8 aýynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşi 6,2 göterime deň boldy. Biziň ykdysadyýetimize gönükdirilýän her ýylky maýa goýumlaryň möçberi jemi içerki önümiň 18-19 göterimine deňdir. Şunda daşary ýurt maýa goýumlarynyň paýy olaryň jemi möçberiniň 12 göterimine golaýyny düzýär. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz gaz we elektroenergetika, ulag-kommunikasiýa pudaklaryny hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezdi. Şunuň bilen birlikde, Germaniýanyň işewür toparlaryna Türkmenistanyň ykdysadyýetini sanlylaşdyrmak, bank ulgamynda göni gatnaşyklary ösdürmek, Garagum derýasynyň ulanyş düzümlerini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak, oba hojalyk tehnikalaryny hem-de enjamlaryny ibermek, saglygy goraýyş we derman senagaty ulgamynda, Arkadag şäheriniň senagat toplumyny döretmek boýunça taslamalara gatnaşmak baradaky teklipler beýan edildi. 

                                                                   

Duşuşyga gatnaşyjylar altytaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini, söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň mümkinçiliklerini we olary hil taýdan täze mazmun bilen baýlaşdyrmagyň gurallaryny, şol sanda dürli ulgamlarda möhüm ähmiýetli taslamalary durmuşa geçirmek arkaly gatnaşyklary giňeltmegiň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar. 

                                                                   

Şol gün Germaniýanyň Federal Kansleriniň edarasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýetleriniň ýolbaşçylarynyň GFR-iň Hökümetiniň Başlygy Olaf Şols bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda gatnaşyjy ýurtlaryň ykdysady taýdan durnukly ösüşine we döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklary, ilkinji nobatda, olaryň umumy meselelerini hem-de milli aýratynlyklaryny we talaplaryny nazara almak bilen, maýa goýum işini amala aşyrmagyň hasabyna hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam etmäge gönükdirilen çäreler anyklaşdyryldy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri çykyşynda howpsuzlyk, ykdysady ösüş üçin şertleri döretmek, ekologiýa we «ýaşyl» geçiş, şeýle hem medeni-durmuş we ynsanperwer ulgamlar ýaly birnäçe esasy ugurlara ünsi çekdi. Pikir alyşmalaryň çäklerinde ykdysady gatnaşyklaryň ilerledilmegine täze itergi berjek giň gerimli, geljegi uly bilelikdäki taslamalaryň «Merkezi Aziýa — Germaniýa» formatyndaky netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga ýardam etjekdigi nygtaldy. Ähli ugurlarda, ilkinji nobatda, söwda, üstaşyr ulag, energiýa serişdeleriniň iberilýän ugurlaryny giňeltmek, täze kommunikasiýalary gurmak ulgamlarynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlarynyň kesgitlenilmegi altytaraplaýyn gatnaşyklara kuwwatly itergi berer we döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygyň binýadyny berkider. 

                                                                   

Iş saparynyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmen-german işewürlik maslahatyna gatnaşdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň GFR-iň Federal Kansleri Olaf Şols we GFR-iň Federal Kansleriniň orunbasary, ykdysadyýet we howanyň üýtgemegi bilen bagly meseleler boýunça federal ministri Robert Habek bilen geçiren ikitaraplaýyn duşuşyklarynda uzak möhletleýin geljegi hasaba almak bilen guralýan netijeli hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Geçen hepdäniň wakalarynyň hatarynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisde Ispaniýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Markos Gomes Martinesden ynanç hatynyň kabul edilmegini görkezmek bolar. Diplomat Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlary, durmuşa geçirilýän giň gerimli milli maksatnamalar, toplumlaýyn özgertmeler, şeýle hem Mejlisiň düzümi we onuň köpugurly işleri bilen tanyşdyryldy. 

                                                                   

Ählihalk baýramyna — Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp, Döwlet migrasiýa gullugynda Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilen adamlara pasportlary gowşurmak dabarasy geçirildi. 22-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Permanyna laýyklykda, ýurdumyzyň çäklerinde hemişelik ýaşaýan hem-de 32 milletiň wekili bolup durýan 1 müň 301 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, 13 döwletiň raýatlary we 25 milletiň wekilleri bolup durýan adamlaryň 265-sine Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnamalar berildi. 

                                                                   

Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan sungat ussatlarynyň döwlet konserti boldy. Baýramçylyk dabarasyna sahna ussatlary, halypa we ýaş estrada aýdymçylary, meşhur folklor-tans toparlary, Döwlet hory, çagalar döredijilik toparlary gatnaşdylar. 

                                                                   

30-njy sentýabrda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty geçirilip, onda hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlaryň taslamalaryna garaldy hem-de kabul edildi. 

                                                                   

Şeýlelikde, Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyna eýe bolmagynyň 32 ýyllyk senesiniň giňden baýram edilmegine beslenen geçen hepde Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň belent ynsanperwerlik ýörelgelerini, adamkärçilik we hoşniýetlilik taglymlaryny, saýlap alan parahatçylyk, döredijilik we ösüş ýoluna ygrarly ýurdumyzyň syýasy we ykdysady durnuklylygyny pugtalandyrmaga, mähriban halkymyzyň durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn strategiýanyň netijelidiginiň aýdyň beýany boldy. 

                                                                                                           

(TDH)

02.10.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün agzybir türkmen halky Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şöhratly 32 ýyllygyny uly buýsanç bilen belleýär. 

                                                                   

Asylly däbe görä, esasy baýramçylyk çäreleri häzirki we geljek nesilleriň ýadynda müdimilik galjak taryhy wakanyň — Watanymyzyň özygtyýarlylygynyň binagärlik nyşanyna — Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasy bilen başlandy. Bu çärä hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem gatnaşdy. 

 Garaşsyzlyk güni ýurdumyzyň özygtyýarly ösüşindäki şöhratly ýolunyň şu gezekki tapgyrynyň jemini jemleýän we täze meýilnamalary düzýän sepgitdir. Watandaşlarymyz Garaşsyzlygyň 32 ýyllygyny baýram etmäge mynasyp taýýarlandylar. Türkmen döwletiniň berkararlygynyň nobatdaky tapgyryny dabaralandyrýan üstünlikler muňa şaýatlyk edýär. 24-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi munuň aýdyň mysalydyr. Foruma gatnaşan wekiller türkmen jemgyýetini mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmaga, durmuş-ykdysady özgertmeleri üstünlikli dowam etdirmäge hem-de halkymyzyň rowaçlygyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdirilen wezipeleri ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet Baştutanymyz forumda çykyş edip, Türkmenistanyň ösüşiniň häzirki tapgyrynda ýetilen belent sepgitleriň ähmiýetini we düýp many-mazmunyny belledi, ýurdumyzyň parahatçylygyň, abadançylygyň ýoly bilen öňe gitmeginiň ugurlaryny kesgitledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki çykyşynda belleýşi ýaly, 1991-nji ýyldan bäri geçen 32 ýylyň dowamynda biziň demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň binýadyny pugtalandyrmakda örän köp işler amala aşyryldy. Bu döwür möhüm wakalar we ägirt uly üstünlikler bilen şöhratlandy. “Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň at-abraýyny belent derejelere göteren türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başda durmagynda ata Watanymyz ösüşiň we abadançylygyň aýdyň ýoly bilen täze belentliklere ýetdi” diýip, Arkadagly Serdarymyz nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna iberen Gutlagynda bolsa: “Garaşsyzlyk ata Watanymyzyň berkararlygyny, şan-şöhratyny we abraý-mertebesini dünýä ýaýýan beýik gymmatlygymyzdyr. Mundan 32 ýyl ozal Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygy dünýä bileleşigi tarapyndan ykrar edilip, şu günki ösüşlerimiziň we üstünliklerimiziň binýady berkden tutuldy. Geçen ýyllarda merdana halkymyzyň ägirt uly döredijilik hem-de gurujylyk güýji netijesinde berkarar Watanymyz hemmetaraplaýyn ýokary depginde ösýän döwlete öwrüldi. Gysga döwürde gazanylan syýasy we ykdysady ösüşler, medeni-durmuş özgertmeleri raýatlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrdy, gurýan we özgerýän döwletimiziň güýç-kuwwatyny artdyryp, berkararlygyny pugtalandyrdy” diýlip bellenilýär. 

                                                                   

...Ir säher bilen Garaşsyzlyk binasynyň öňünde ildeşlerimiz hem-de baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin paýtagtymyza gelen myhmanlar ýygnandylar. Pasyrdaýan baýdaklar, gül desseleri baýramçylygyň dabarasyny has-da artdyrýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň awtoulagy Garaşsyzlyk binasynyň öňündäki baýramçylyk görnüşinde bezelen meýdança gelýär. Hemmeler uly ruhubelentlik bilen döwlet Baştutanymyzy mübärekleýärler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz haly ýodajygyndan ýöräp, ýörite taýýarlanan ýere geçýär. Onuň ugrunda Watan goragçylary nyzama düzüldi. Ýaş nesliň wekilleriniň öňünde Türkmenistanyň Döwlet baýdaklary bar. 

                                                                   

Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Hormatly Prezidentimiz dabaraly ýagdaýda türkmen halkynyň täze taryhy eýýamynyň beýik üstünlikleriniň nyşany bolan ýadygärlik toplumynyň öňünde gül dessesini goýdy. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, Aşgabat hem-de Arkadag şäherleriniň häkimleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalaryň ýolbaşçylary, talyp ýaşlar, paýtagtymyzyň köp sanly ýaşaýjylary we myhmanlary gül desselerini goýdular. 

                                                                   

Dabaraly çäre tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugrady. 

                                                                   

 Watanymyzyň Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan baýramçylyk dabaralary ýurdumyzyň ähli künjeklerinde-de ýaýbaňlandyryldy.

28.09.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Garaşsyzlyk ata Watanymyzyň berkararlygyny, şan-şöhratyny we abraý-mertebesini dünýä ýaýýan beýik gymmatlygymyzdyr

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy 

                                                                   

 Aşgabat, 27-nji sentýabr (TDH). Şu gün agzybir we jebis halkymyz ýurdumyzyň baş baýramyny — Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyny aýratyn ruhubelentlik, şatlyk bilen garşylaýar. 

                                                                   

Şanly baýram mynasybetli mähriban Watanymyzyň ähli künjeklerinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent döredijilik ruhuny, özgerdiji güýjüni alamatlandyrýan dabaralar ýaýbaňlandyryldy. 

                                                                   

Şu günüň belentliginden ser salyp, Garaşsyzlygyň bütin dünýäde belent abraýdan peýdalanýan, kuwwatly, okgunly ösýän döwletiň ygtybarly binýadyny emele getirendigini ynamly aýtmak bolar. Türkmen halkynyň Gündogaryň beýik nusgawy şahyry hem-de meşhur akyldary Magtymguly Pyragynyň eserlerinde wasp eden berkarar döwlet baradaky köpasyrlyk arzuwy 1991-nji ýylyň güýzünde hasyl boldy. Hut şu ykbal özgerdiji pursatdan Watanymyzyň iň täze taryhy öz gözbaşyny alýar. 

                                                                   

Türkmenistanlylaryň häzirki abadan durmuşy türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz tarapyndan başy başlanan hem-de häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilýän düýpli özgertmeleriň ajaýyp miwesidir. “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer şygar bilen durmuşa geçirilýän giň gerimli, durmuş ugurly maksatnamalar netijesinde obalaryň we şäherleriň keşbi düýpli özgerdi, halkymyzyň bagtyýar durmuşda, parahatçylykda we asudalykda ýaşamagy, özüniň tutanýerli zähmetiniň hözirini görmegi üçin ähli şertler döredildi. Düýpli durmuş-ykdysady hem-de demokratik özgertmeleriň ýoly bilen ynamly öňe barýan ýurdumyzyň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösüşiniň möhüm ugurlaryny, açylýan giň mümkinçilikleri hasaba alnyp, döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meseleleri baýramçylygyň öň ýanynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde geçirilen ählihalk forumyna gatnaşyjylaryň giň wekilçilikli düzümi döwürleriň we nesilleriň aýrylmaz arabaglanyşygyna, asyrlaryň dowamynda kemala gelen milli ýörelgelere, ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerine ygrarlylygyň beýanyna öwrüldi. Mejlisiň dowamynda nygtalyşy ýaly, Garaşsyzlyk döretmek üçin güýç-kuwwat, parahatçylygy hem-de dost-doganlygy berkitmek üçin çäksiz ylham berýär. Geçen 32 ýylda demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň esaslaryny pugtalandyrmak boýunça ägirt uly işler geçirildi. Bularyň ählisi türkmenistanlylaryň kalbyny ata Watanymyza çäksiz buýsanç duýgusy bilen doldurýar, öňde goýlan belent sepgitlere ýetmäge ruhlandyrýar. 

                                                                   

Ýurdumyz Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda milli senenamamyzyň nobatdaky şanly senesini täze zähmet ýeňişleri bilen garşylaýar. Olaryň her biri Garaşsyz Türkmenistanyň ýyl ýazgysyna aýratyn sahypa bolup ýazylýar. 

                                                                   

...Däp bolşy ýaly, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli esasy dabaralar Döwlet münberi toplumynyň öňünde ýaýbaňlandyryldy. Baýramçylyk görnüşinde bezelen münber köp sanly myhmanlary garşylady. 

                                                                   

Hökümet agzalary, Mejlisiň Başlygy we deputatlar, Halk Maslahatynyň agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary, baýramçylyk mynasybetli paýtagtymyza gelen daşary ýurt wekiliýetleriniň agzalary münbere barýarlar. 

                                                                   

Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň ähli goşun görnüşleriniň harby gullukçylary nyzama düzülýär. 

                                                                   

 Sagat — 10:00. Ýygnananlar uly ruhubelentlik bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy garşylaýarlar. 

                                                                   

Däp bolşy ýaly, baýramçylyk dabaraly harby ýörişden başlanýar. Onuň dowamynda Watanymyzyň goranyş kuwwaty, halkymyzyň parahat we asuda durmuşynyň, mukaddes serhetleriniň hem-de Garaşsyzlygymyzyň gazananlarynyň goragynda duran türkmen esgerleriniň ýokary hünär ussatlygy, başarjaňlygy görkezilýär. 

                                                                   

Goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedowa ýüzlenip, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe başlamaga rugsat bermegini haýyş edýär. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz gözden geçirilişe başlamaga rugsat berýär. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen ýaýbaňlandyrylan we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän toplumlaýyn harby özgertmeleriň çäklerinde Ýaragly Güýçleriň goranyş ukyby hemmetaraplaýyn pugtalandyrylýar, maddy-enjamlaýyn binýady döwrebaplaşdyrylýar, ýokary hünärli işgärler taýýarlanylýar. Şunuň bilen bir hatarda, Ýaragly Güýçleriň düzümleriniň işine döwrebap usullar we sanly ulgamlar ornaşdyrylýar, harby gullukçylaryň gulluk etmegi, ýaşaýyş-durmuşy üçin zerur şertler döredilýär, Watan goragçylaryna hem-de olaryň maşgalalaryna niýetlenip, oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy alnyp barylýar. Ýurdumyzyň harby kuwwatynyň bir maksada gulluk edýändigini aýratyn bellemek gerek. Şol maksat parahatçylygy pugtalandyrmaga, Watanymyzyň howpsuzlygyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Çünki Türkmenistanyň Harby doktrinasy diňe goranyş häsiýetine eýedir. 

                                                                   

...Dаbаrаly hаrby ýörişiň sеrkеrdеsi polkownik R.Aýazow goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýewe Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň şahsy düzüminiň gözden geçirilişe taýýardygy barada hasabat berýär. 

                                                                   

Goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary hasabaty kabul edip, awtoulagda goşun bölümleriniň öňünden geçip, dabaraly harby ýörişiň düzüm bölümleriniň esgerlerini mübärekleýär. Ýörişe gatnaşýanlaryň düzüminde ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdepleriniň harby gullukçylary we harby talyplary, Milli goşunymyzyň esgerleridir serkerdeleri egin-egne berip durlar. 

 Soňra Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanýar. Baýdak sütüninde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy belende galdyrylyp, ol bu ýere ýygnananlaryň kalbynda gülläp ösýän mähriban Watanymyza buýsanç duýgusyny artdyrýar. Mukaddes tugumyz asuda asmanymyzda parlap, hakyky watançylyk, ata Watanymyza çäksiz söýgi, halkymyzyň belent döredijilik ruhy ýaly mizemez gymmatlyklary alamatlandyrýar. 

                                                                   

Meýdançada hatara nyzama düzülen türkmen harby gullukçylary — serkerdeler, esgerler we harby talyplar Watanymyza, halkymyza, hormatly Prezidentimize wepalylyk baradaky mukaddes kasamy aýdýarlar. Milli goşunymyzyň harby gullukçylary asyrlaryň dowamynda toplanyp, häzirki günlere ýetirilen şöhratly däpleri mukaddes saklamak bilen birlikde, ata-babalarymyzyň öwüt-ündewlerine wepalydyklaryny iş ýüzünde tassyklaýarlar. Watan goragçylary döwletimiziň hemişelik aladasyna mynasyp jogap hökmünde iň täze tehnikalara ussatlyk bilen erk edip, söweşjeň taýýarlygyň ýokary derejesini görkezýärler. Munuň aýdyň güwäsi hökmünde yzygiderli geçirilýän türgenleşik okuwlaryny, harby-syýasy taýdan terbiýelemek, beden taýýarlygyny kämilleşdirmek boýunça çäreleri görkezmek bolar. 

                                                                   

Däp boýunça, baýramçylyk ýörişini baýdak göterijiler topary açýar. Olar dabaraly ýörişiň owazy astynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagy hem-de ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň goşun görnüşleriniň baýdaklary bilen münberiň öňünden ynamly gadamlar bilen geçýärler. 

                                                                   

Soňra münberiň öňünden Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary sazlaşykly we ynamly gadam urup geçýärler. 

                                                                   

Hakyky ussat mugallym, gaýduwsyz esger, döwlet Baştutanymyzyň garry atasy — Berdimuhamet Annaýew, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Permany bilen, Watany goramakda we Beýik Watançylyk urşy ýyllarynda harby borjy ýerine ýetirmekde görkezen şahsy edermenligi, batyrlygy hem-de gaýduwsyzlygy üçin Russiýa Federasiýasynyň ýokary döwlet sylagyna — “Edermenligi üçin” diýen medala mynasyp boldy. Ol ýaş esgerler hem-de Türkmenistanyň ähli kysymly goşunlarynyň şahsy düzümi üçin edermenligiň nusgasydyr. 

                                                                   

Nyzamly hatarlaryň yzy bilen zenan harby gullukçylar gelýärler. Olar ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda mähriban Watanymyza asylly gulluk edýärler, ýurdumyzyň parahatçylygyny we asudalygyny üpjün etmek işine saldamly goşant goşýarlar. Olaryň yz ýanyndan meýdançadan serkerdeler batalýony — Milli goşunyň, Döwlet gümrük gullugynyň, Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylary geçýärler. 

                                                                   

Bilimiň we ylmyň gazananlary esasynda harby gullukçylaryň hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak, ýaş esgerleri Watana çäksiz söýgi ruhunda terbiýelemek Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzda bitewi harby bilim ulgamy döredildi. Onuň esasy wezipesi häzirki zaman tehnikalaryny we enjamlaryny dolandyrmagyň başarnyklaryny ele alýan serkerdeleriň ýaş neslini kemala getirmekden ybaratdyr. Harby institutyň we harby-deňiz institutynyň alyp barýan işleri hem öňde goýlan şol maksada ýetmäge gönükdirilendir. Bu harby ýokary okuw mekdepleriniň harby talyplary meýdançada nyzamly ädimler bilen geçýärler. Beýleki ýokary okuw mekdeplerinde bolşy ýaly, bu institutlarda hem okuw-terbiýeçilik işleri häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýär. 

                                                                   

Içeri işler ministrliginiň institutynyň, Milli howpsuzlyk institutynyň, Serhet institutynyň talyplary hem Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň nobatdaky senesi mynasybetli gözden geçirilişe gatnaşdylar. 

                                                                   

Motoatyjylar batalýonynyň esgerleri-de ajaýyp taýýarlygyň we ýokary ussatlygyň nusgasyny görkezýärler. Olaryň yzy bilen asmanda Harby-howa güýçleriniň uçarmanlary peýda bolýarlar. Türkmen uçarmanlary Watanymyzyň asuda asmanyny ygtybarly goraýarlar. 

                                                                   

Soňra meýdançadan tankçylar batalýony geçýär. Olar iň häzirki zaman kuwwatly tanklaryny dolandyrmaga ussatlarça erk edýärler. Soňra artilleriýa we asmana atyjylar diwizionlarynyň harby gullukçylary, şeýle hem deňiz-pyýada batalýony geçýär. Olar harby okuw-türgenleşik çäreleriniň dowamynda ýokary ussatlygyny görkezýärler. 

                                                                   

Türkmenistanyň Goranmak, Içeri işler we Milli howpsuzlyk ministrlikleriniň hem-de Döwlet serhet gullugynyň «Türkmen edermen» ýörite maksatly batalýonlarynyň esgerleri hem bu günki dabaraly harby ýörişe gatnaşdylar. Olar halkymyzyň taryhynda öçmejek yz goýan Görogly beg, Togrul beg, Çagry beg, Alp Arslan, Mälik şa, Soltan Sanjar, Baýram han, Soltan Jelaleddin ýaly beýik söweşjeň serkerdelerimiziň şöhratyna mynasyp nesillerdir. Toparlaryň ygtybarlylygy we ykjamlygy olaryň öňlerinde goýlan söweşjeň wezipeleri takyk, dessin ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

 Harby ýöriş ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň atly bölümleriniň baýramçylyk ýörişi bilen dowam edýär. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, ady rowaýata, tarypy dessana giren, özi bolsa türkmen durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülen behişdi bedewlerimiziň ýyndamlygy ýeller bilen deňeşdirilýär. Parasatly halkymyz ýüwrükligini ýelden hem zyýada görüp, olary «ganatly bedewler» diýip atlandyrýar. Bu günki gün türkmen bedewleriniň at-owazasy älem-jahana ýaýylýar. Türkmen topragynda kemala getirilen bedewler gözelligiň, ýyndamlygyň nyşany hökmünde biziň buýsanjymyz, milli gymmatlygymyz bolup durýar. 

                                                                   

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Ak bugdaý etrabynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň täze, döwrebap atçylyk toplumy açylyp ulanmaga berildi. Gahryman Arkadagymyzyň howandarlygynda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda behişdi bedewlerimiziň tohum arassalygyny saklamak, baş sanyny hem-de şöhratyny artdyrmak boýunça alnyp barylýan işler türkmen gerçekleriniň buýsançly başyny göge ýetirýär. Behişdi bedewlere atlanan harby gullukçylar mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli dabaralaryň hakyky bezegine öwrüldi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Harby-deňiz güýçleriniň harby gämileriniň gözden geçirilişi baýramçylygyň tapawutly aýratynlygy boldy. Döwlet münberiniň meýdançasynda gurnalan ýörite uly ekran arkaly göni ýaýlymda çärä gatnaşyjylar bir wagtyň özünde Hazar deňzinde geçirilýän deňiz flotunyň baýramçylyk ýörişini synladylar. 

                                                                   

...Harby-deňiz güýçlerine gelip gowşan, döwrebap takyk ýaraglar bilen enjamlaşdyrylan «Deňiz han» atly korwet söweşjeň gämisi baýramçylyk gözden geçirilişini açýar. Olaryň yzy bilen «Edermen» we «Gaýratly» raketa gämileri dabaraly ýüzüşi dowam edýär. Olar ýurdumyzyň deňiz serhetleriniň howpsuzlygyny üpjün edýärler. 

                                                                   

Tomaşaçylar ekranda “Galkan” kysymly serhet gorag gämilerini synlaýarlar. Bu gämiler Watanymyzyň deňiz araçäklerini goramakda özüni oňat tarapdan görkezdi. 

                                                                   

Soňra Milli goşunyň düzüminde duran häzirki zaman harby tehnikalarynyň nobaty gelip ýetýär. Meýdançada biri beýlekisiniň yzy bilen goşunlaryň dürli kysymlarynyň tehnikalary hereket edýärler. Dabaraly harby ýörişiň öňüni «TITAN DS» kysymly harby awtoulag çekýär. Onuň yz ýany bilen «Türkmen edermen» ýörite maksatly bölümler üçin niýetlenen «XP-1000» we «MV-850» kysymly motoulaglar geçýärler. Olaryň üstünde döwrebap ýaraglar gurnalandyr. 

                                                                   

Soňra meýdançadan «MRZR-2», «MRZR-4» kysymly harby awtoulaglar geçýärler. Olaryň üstünde ýokary söweşjeň takykly ýaraglar gurnalan. Watan goragçylary «DAGOR» kysymly harby awtoulaglarda wepaly ýoldaşlary bolan türkmen alabaýlary bilen harby ýörişi geçýärler. Dabaraly harby ýöriş «Land Rover» we «Bars» kysymly ýeňil harby awtoulaglaryň, «NIMR» hem-de «Al SHIBL2» kysymly sowutlanan awtoulaglaryň görkezilişi bilen dowam edýär. Bu tehnikalaryň kömegi bilen «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň harby gullukçylary sazlaşykly hereket edip, öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli çözýärler. 

                                                                   

Baýramçylyk mynasybetli dabaraly ýöriş suwda ýüzüji “BTR-80A” kysymly söweşjeň harby awtoulaglaryň hem-de pulemýotlar we göçme asmana atyjy raketa toplumlary bilen ýaraglanan «TITAN-DS» we «BMC KIRPI MRAP» kysymly sowutlanan tehnikalaryň hereketi bilen dowam edýär. 

                                                                   

Ikinji mehanizirlenen kerweniň öňüni «Taýfun» kysymly köpmaksatly sowutlanan awtoulag çekip gelýär. Onuň yzy bilen “T-90S” tanklary, “BMP-2D” we “BMP-3” kysymly häzirki zamanyň iň kämil tehnikalary bolan pyýada goşunyň söweşjeň ulaglary geçýärler. 

                                                                   

Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän harby özgertmeleriň netijesinde raketa we artilleriýa goşunlary kuwwatly öňdebaryjy tehnikalar bilen üpjün edilip döwrebaplaşdyrylýar. Munuň mysaly hökmünde bu goşun bölümlerinde ulanylýan artilleriýa goşunlarynyň «2S-1 Gwozdika» kysymly özi hereket edýän söweş tehnikalaryny görkezip bolar. Şol tehnikalar münberiň öňünden geçýärler. 

                                                                   

Meýdançada «KamAZ» kysymly awtoulagyň çekijisinde alnyp barylýan «D-30» kysymly toplar, «BM 21A BELGRAD» hem-de «Smerç» kysymly reaktiw ulgamlar görkezilýär. Olar ýokary söweşjeň mümkinçiligi, takyklygy we kuwwaty bilen tapawutlanýar. Meýdança üçünji kerweniň tehnikalary çykýar. Olaryň başyny «TITAN DS» kysymly harby awtoulag çekýär. Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly harby ýörişe «Baýraktar TB2» we «Falko» kysymly söweşjeň uçarmansyz uçýan enjamlary hem gatnaşýar. Şeýle-de dabara gatnaşyjylara «SKY STRIKER» söweşjeň uçarmansyz uçýan enjam, «ORBITER-2B» we «CW-15D» kysymly uçarmansyz uçýan enjamlary görkezildi. Dabaraly harby gözden geçirilişiň üstünde «Rode Şwars» kysymly aragatnaşyk toplumy hem-de «DWL» kysymly radioelektron gözegçilik ediş toplumy gurnalan «Land Rover» kysymly awtoulaglary dowam edýär. Olar bu günki günde ýurdumyzyň howa giňişliginiň goragyny ygtybarly üpjün edýärler. 

                                                                   

Olaryň yz ýany bilen «KS-1A», «FD-2000», «Peçora-2BM» we «FM-90» kysymly iň kämil asmana atyjy raketa toplumlarynyň kerweni barýar. Olar häzirki zaman howa hüjümlerine garşy goranmak ulgamlarynyň arasynda iň öňdebaryjylaryň biridir. 

                                                                   

Soňra meýdançadan dördünji mehanizirlenen kerweniň düzüminde Döwlet serhet gullugynyň “KIA KLTV 141” kysymly harby awtoulaglary hem-de “Motowezdehod” kysymly häzirki zaman motoulaglary geçýär. Münberiň öňünden üstünde merdana serhetçiler hem-de olaryň wepaly ýoldaşy bolan türkmen alabaýlary oturan “TOYOTA HILUХ” awtoulaglary geçýärler. Olaryň yzy bilen «KIA KLTV 141» hem-de «COBRA» kysymly döwrebap, köpmaksatly, sowutlanan söweşjeň awtoulaglar barýar. Bu ulag serişdeleri Watanymyzyň mukaddes serhetlerini goramak üçin netijeli ulanylýar. 

                                                                   

Dabaraly harby ýörişden Serhet goşunlarynyň «Mantra» kysymly awtoulagynda 120 mm kalibrli minomýotlar hem-de «BMC KIRPI MRAP» kysymly sowutlanan harby awtoulaglar geçýär. Dabaraly ýörişi “IWEKA” kysymly awtoulaglar dowam edýär. Olaryň binýadynda pesden uçýan howa nyşanlaryny ýok etmek üçin niýetlenen “ZU-23” kysymly asmana atyjy raketa toplumlary hem-de «Simbat» raketa uçurma ulgamy, “ORBITER 2B” kysymly uçarmansyz uçýan enjamlar ýerleşdirilendir. 

                                                                   

Döwlet serhet gullugynyň «Honda» kysymly motoulaglaryndaky harby gullukçylaryň topary baýramçylyk harby ýörişiniň özboluşly bezegine öwrüldi. Olar Watanymyzyň şanly toýunyň hormatyna «XXXII» diýen ýazgyny emele getirip geçýärler. 

                                                                   

Türkmenistanda amala aşyrylýan harby özgertmeleriň netijesinde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ähli kysymly goşunlary, şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň düzümi täze tehnikalar we enjamlar bilen üpjün edilýär, maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar.  

                                                                   

Şu gün bäşinji mehanizirlenen kerweniň düzüminde dabaraly ýörişde «IVECO M65» kysymly ýörite enjamlaşdyrylan sowutlanan söweşjeň awtoulagy hem-de «ŞTORM RIDER» söweşjeň awtoulagy we «LAZAR III» kysymly sowutlanan tehnikalary görkezildi. Altynjy mehanizirlenen kerweniň başyny «INKAS SENTRY» kysymly sowutlanan söweşjeň awtoulag çekýär. Onuň yzy bilen Içeri işler ministrliginiň «FORD HENNESSEY» kysymly awtoulaglary gelýär. Şeýle hem IIM-niň ygtyýarynda «FORD ATLAS», «TOYOTA TUNDRA», «GMS Sierra», «PMV-SURVIVOR II» hem-de «INKAS SENTRY» kysymly sowutlanan awtoulaglar bar. Bu döwrebap awtoulaglar halkymyzyň asudalygyny we rahatlygyny, hukuk we jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek üçin hyzmat edýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli geçirilýän dabaraly harby ýöriş howa giňişliginde dowam edýär. Howadaky dabaraly ýörişi «Mi-17W-5» kysymly dikuçarlar açýarlar. Bu dikuçarlar guryýer goşunlarynyň söweş hereketlerini howadan goldamak, goşunlary we harby tehnikalary daşamak üçin niýetlenendir. Onuň yz ýany bilen «Mi-24» hem-de «Mi-17W-5» kysymly söweşjeň dikuçarlar uçup geçýär. Guryýer goşunlarynyň bölünmeleriniň ot açyş güýjüni we olaryň hereketini goldamak üçin niýetlenen bu dikuçarlar ýerüsti, howa nyşanalary ýok etmek üçin dürli görnüşli ýokary takyklyga eýe bolan ýaraglar bilen ýaraglandyrylandyr. 

                                                                   

Içeri işler ministrliginiň «Eurocopter-145» hem-de Milli howpsuzlyk ministrliginiň «Eurocopter-365» kysymly dikuçarlary asman giňişliginde harby ýörişi dowam edýär. Bu dikuçarlaryň her biri ýokary söweşjeň häsiýetnamalara eýedir. Olar ýurdumyzyň Harby doktrinasyna laýyklykda, Türkmenistanyň goranyş kuwwatynyň aýdyň nyşany bolup durýar. 

                                                                   

Döwlet serhet gullugynyň «Agusta-139» hem-de «Agusta-109» kysymly häzirki zaman dikuçarlary dabaranyň bezegine öwrüldi. Bu dikuçarlar ýurdumyzyň dost-doganlyk serhedi bolup durýan mukaddes araçäklerini ygtybarly goramakda we eldegrilmesizligini üpjün etmekde netijeli ulanylýar. Baýramçylyk harby gözden geçirilişine «A-29 SuperTucano» kysymly uçarlar hem gatnaşýarlar. Bu tehnikalaryň maksady guryýer goşunlarynyň söweş hereketlerini dürli howa şertlerinde gije we gündiz ot açyş bilen goldamakdan ybaratdyr. Olaryň yzy bilen «Su-25» kysymly söweşjeň uçarlar, «С-27J SPARTAN» kysymly häzirki zaman harby-ulag uçary geçýär. Türkmen uçarmanlary söweşjeň uçarlary we dikuçarlary ussatlyk bilen dolandyryp, ýokary hünär derejelerini görkezýärler. Bu bolsa Watanymyzyň asmanynyň asudalygyny goramagyň ygtybarly ellerdediginiň kepilidir. 

                                                                   

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 32 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk harby ýörişine gatnaşýan iň häzirki zaman ýerüsti we harby howa tehnikalary hem-de ýaragly düzümleri ýurdumyzyň goranyş ukybyny pugtalandyrmak, Ýaragly Güýçlerini döwrebaplaşdyrmak, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini kämilleşdirmek meselelerine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli üns berýändiginiň aýdyň güwäsidir. Şu gün görkezilen häzirki zamanyň iň kämil harby howa tehnikalarynyň hatarynda «M-346» kysymly uçarlar hem bar. Bu kysymdaky uçarlaryň birinde ilkinji synag uçuşyny Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyrandygyny bellemek gerek. “M-346” kysymly uçarlaryň toparynyň görkezen çylşyrymly we täsin uçuş emelleri harby uçarmanlarymyzyň ýokary hünär ussatlyklarynyň aýdyň güwäsine öwrüldi. Iň kämil we sesden hem çalt uçýan «MiG-29» kysymly söweşjeň uçarlar howa giňişligindäki ýörişi jemleýär. 2008-nji ýylda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň şeýle uçarlaryň birinde uçuşy amala aşyrandygyny ýatlamak ýerlikli bolar. 

                                                                   

Soňra baýramçylyk dabaralary ýene-de ýerde dowam etdi: Döwlet münberiniň öňündäki meýdança Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aýratyn hormat garawuly batalýony gelýär. Esgerler ellerindäki ýaraglary bilen nyzam emellerini ýerine ýetirmekde deňsiz-taýsyz başarnyklaryny we ýokary ussatlyklaryny görkezip, meýdançada ýatdan çykmajak şekili — täze Arkadag şäheriniň gözel künjeginde bina edilen “Akhan” binasynyň şekilini emele getirýärler. Mälim bolşy ýaly, meşhur Akhan atly bedew 2018-nji ýylda çarpaýa galyp, yzky aýaklarynda 10 metr aralyga ýöremek boýunça Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Birleşen harby orkestri şöhratly baýramçylygymyzyň hormatyna joşgunly ajaýyp sazly sowgady taýýarlapdyrlar. Olaryň çykyşy dabaraly harby ýörişe aýratyn öwüşgin çaýdy. 

                                                                   

 ...Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli ajaýyp dabaralar dowam edýär. 

                                                                   

Köp sanly myhmanlaryň hem-de dabara gatnaşyjylaryň nazary ýene-de baýramçylyk meýdançasyna gönükýär. Bu ýerde milli lybasdaky iki çapyksuwar at esbaplary — şaý-sepler bilen bezelen ajaýyp ahalteke bedewini meýdança çykarýar. Munuň özi behişdi bedewiň hakyky gözelligini açyp görkezýär. 

                                                                   

Gün şöhlesine lowurdaýan Arkaly atly bu naýbaşy bedew ahalteke bedewleriniň muşdaklarynyň arasynda giňden tanalýan Meleguş we Elwan diýen bedewleriň neslindendir. 

                                                                   

Ady rowaýata öwrülen naýbaşy ahalteke tohumyna degişli bu bedew Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeler, türkmen halkynyň bagtyýarlygy hem-de abadançylygy, Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda hemişelik aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallygyň nyşany hökmünde Hökümet agzalarynyň adyndan döwlet Baştutanymyza sowgat berilýär. 

                                                                   

 Gözelligi hem-de beden gurluşy bilen haýran galdyrýan bu bedew köp sanly tomaşaçylara buýsanç bilen görkezilýär. 

                                                                   

Soňra elleri baýdakly türkmen çapyksuwarlarynyň ýörişi başlanýar. Ol ýurdumyzyň Garaşsyzlygyň ýoly bilen belent sepgitlere ynamly barýandygyny alamatlandyrýar. 

                                                                   

Soňra bu ýerde ýerine ýetirilen edebi-sazly kompozisiýanyň dowamynda ahalteke bedewleriniň meşhur nesil ugurlaryny döreden ussat seýis Aba Annaýewiň keşbi janlandyryldy. Häzirki wagtda atçylyk we atly sport üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlaýan sebitdäki ilkinji halkara akademiýa Aba Annaýewiň adyny göterýär. 

                                                                   

Gadymyýetde bolşy ýaly, häzirki günde hem ýurdumyzda ähli milli baýramlar behişdi bedewleriň gatnaşmagynda geçýär. Olar halkymyzyň taryhynyň we döwürleriňdir nesilleriň aýrylmaz baglanyşygynyň janly nyşanyna öwrüldi. 

                                                                   

Ine, bu gün hem türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň seýislän, ady rowaýata öwrülen Akhan bedewi bilen bilelikde meýdança çykan ahalteke atlary dabara gatnaşyjylarda uly buýsanç döretdi. Akhan çarpaýa galyp, bu ýere ýygnananlara ajaýyp pursatlary sowgat berdi. 2018-nji ýylda Akhan 10 metr aralygy çarpaýa galyp, 4,19 sekuntda geçdi we bu netije Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. 

                                                                   

Bu gün biz türkmen halkynyň buýsanç we ylham çeşmesi bolan behişdi bedewleriň şöhratynyň täze belentliklere galýandygynyň şaýady bolýarys. “Türkmen atlary” döwlet birleşigi hem-de diňe bir ýurdumyzda däl, daşary ýurtlarda hem şöhrat gazanan “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar topary tarapyndan taýýarlanylan täsin atly tomaşa görkezilýär. At üstünde haýran galdyryjy tilsimleri ýerine ýetirmekde dünýäde meşhur bolan türkmen çapyksuwarlary ýörite maksatnama bilen çykyş edýärler. Çapyksuwarlaryň at üstünde emele getiren özboluşly akrobatik piramidasy tomaşaçylary haýran galdyrdy. Onuň depesinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy pasyrdaýar. Çapyksuwarlaryň görkezen ussatlygy bu ýere ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalaryna mynasyp boldy. 

                                                                   

Täsin atly ýörişden soňra, “Şöhrata beslenýär, şana beslenýär, beýik döwrüň şanly Garaşsyzlygy” atly edebi-sazly çykyş başlanýar. 


Meýdança teatr artistleri çykýarlar. Olar Alp Arslanyň, Magtymgulynyň we meşhur ata-babalarymyzyň keşplerini janlandyrýarlar, olar baradaky hakyda ýüzýyllyklaryň dowamynda nesilden-nesle geçirilýär. Türkmen halkynyň şöhratly ogullary berkarar Watanymyzyň at-abraýyny belende götermek wezipesi öňünde durýan häzirki nesillere joşgunly çagyryş bilen ýüzlenýärler hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Gahrymany diýlen belent adyň dakylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarlar. 

                                                                   

Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralar dowam edýär. Häzirki zaman telekommunikasiýa we internet serişdeleriniň mümkinçilikleri arkaly dünýäniň dürli ýurtlarynda ýaşaýan köp sanly watandaşlarymyz we beýleki döwletleriň ýaşaýjylary türkmenistanlylaryň baýramçylyk şatlygyny göni ýaýlymda paýlaşmaga mümkinçilik aldylar. 

                                                                   

Baýramçylyk ýörişini Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular açýarlar. Ak reňkli şarlaryň ýüzlerçesi asmana uçurylýar. Milli nyşanlar bilen bezelen awtoulagyň üstündäki Döwlet tugrasynyň we baýdagynyň ýanyndaky pannoda ýurdumyzyň Esasy Kanunynyň şekili hem-de Watanymyzyň binagärlik nyşany — paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasynyň kiçeldilen nusgasy goýlupdyr. 

                                                                   

Milli parlament we jemgyýetçilik guramalary berkarar Türkmenistanyň okgunly ösüşinde, jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmakda, döwletimiziň hukuk we dünýewi binýatlaryny berkitmekde hem-de milli kanunçylygy döwrüň talaplaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrmakda möhüm orny eýeleýär. Şu ýyl bäsdeşlik, açyklyk hem-de erkin erk-isleg gurşawynda Türkmenistanyň Mejlisiniň täze düzüminiň, halk maslahatlarynyň we Geňeş agzalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi demokratik ýörelgeleriň aýdyň ýüze çykmasyny alamatlandyrýan taryhy waka boldy. Şol saýlawlar syýasy ulgamyň döwrebaplaşdyrylýandygyny, raýatlarymyzyň aňyýetiniň, syýasy-jemgyýetçilik işjeňliginiň ýokarlanýandygyny görkezdi. 

                                                                   

Arkadag şäher häkimliginiň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulag platformasy meýdança çykýar. Ýurdumyzyň ägirt uly ykdysady, maýa goýum kuwwatyny alamatlandyrýan geljegiň şäheri Watanymyzyň buýsanjyna we şöhratyna öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, kanun esasynda döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesine eýe bolan täsin “akylly” şäheriň gurluşygynda öňdebaryjy sanly, maglumat-kommunikasiýa hem-de “ýaşyl” tehnologiýalar giňden ulanyldy. Sebitde ilkinji “akylly” şähere «Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, «ýaşyl», howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek» taslamasyna goşulandygy hakynda şahadatnamanyň gowşurylmagy bu ulgamda öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülýändiginiň subutnamasydyr. 

                                                                   

Halkara guramalaryň we meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň şahadatnamalarynyň we diplomlarynyň 20-den gowragyna mynasyp bolan Arkadag şäheri ýakyn geljekde ylym-bilim, medeni we halkara hyzmatdaşlygyň iri merkezine öwrüler. Ýaşamak üçin has amatly şertler döredilen bu ajaýyp şähere iň gowy tans toparlarynyň hem-de türkmen estradasynyň belli aýdymçylarynyň aýdym-sazly çykyşlary bagyşlandy. “Arkadag şäheri — bagtyň şäheri” aýdymy we Garaşsyz Watanymyzyň, türkmen halkynyň Milli Lideriniň, hormatly Prezidentimiziň şanyna gutlaglar ýaňlanýar. 

                                                                   

Soňra ýüzlerçe zähmetkeşleriň ýörişi bilen utgaşýan Aşgabat şäher häkimliginiň paýtagtymyzyň binagärlik nyşanlary bilen bezelen awtoulagy münberiň öňünden geçýär. 

                                                                   

Myhmansöýer türkmen paýtagtynyň ýurdumyzyň ajaýyp binagärlik keşbini alamatlandyrýan köp sanly desgalarynyň dürli ýyllarda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilendigini bellemek gerek. Okgunly ösýän döwrebap şäher gözelligi we amatlylygy, binagärligiň, inženerçilik-tehniki pikiriň öňdebaryjy gazananlaryny, milli binagärligiň iň gowy ýörelgelerini özünde jemleýär. Ak mermerli Aşgabat ýurdumyzyň barha artýan kuwwatynyň hem-de täze taryhy döwürde amala aşyrylýan özgertmeleriň üstünlikleriniň beýanyna öwrüldi. Ak mermerli belent jaýlar, iri desgalar gözüňi dokundyrýar. Olar soňky ýyllarda giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň çäklerinde bina edildi. Bu ýyl şolaryň hataryna Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň binalar toplumy hem goşuldy. 

                                                                   

Soňra ýöriş ýurdumyzyň bäş welaýatyna wekilçilik edýän toparyň geçmegi bilen dowam etdi. Biri-biriniň yzy bilen hatarlanyp barýan Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň awtoulag platformalarynda ýerleşdirilen suratly pannoda geçmişiň dünýä belli taryhy-binagärlik ýadygärlikleri hem-de häzirki döwrüň iri desgalary, sebitleriň ajaýyp künjeklerinde ýerleşýän binalaryň şekilleri görkezilýär. Welaýatlaryň her biri eziz Watanymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşýar. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimizi we köp sanly myhmanlary awtoulaglarda barýan ýaşulular hem-de ýaş nesliň wekilleri mübärekleýärler. 

                                                                   

Joşgunly aýdym-sazlar, asmana göterilýän dürli öwüşginli şarlar aýratyn baýramçylyk ruhuny döredýär. Baýramçylyk tomaşasyny ýörite bezelen awtoulaglaryň kerweni dowam edýär. Olarda ýerleşdirilen şekiller ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli pudaklarynyň ýeten sepgitlerini we üstünliklerini açyp görkezýär. 


Baş meýdançadan milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň wekilleri geçýärler.Olar Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň nobatdaky senesine mynasyp zähmet sowgatlaryny taýýarladylar. Şolaryň hatarynda önümçiligiň öňdebaryjylary, tanymal ussatlar hem-de ýaş hünärmenler bar. 

                                                                   

Baýramçylyk ýörişi milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň her biriniň ýeten sepgitleri we üstünlikleri barada ýaňlanýan söhbet bilen utgaşýar, ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşi häzirki döwrüň aýdyň nyşanyna öwrüldi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň baş meýdançasyndan gurluşyk-senagat toplumynyň işgärleri geçýärler. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň hem-de Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň awtoulag platformasy belent ýaşaýyş jaýlarynyň, köprüleriň, häzirki zaman awtomobil ýollarynyň şekilleri, kuwwatly gurluşyk tehnikalarynyň nusgalary bilen bezelipdir. 

                                                                   

Gurmak we döretmek Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň baş şygarydyr. Muňa giň gerimli şähergurluşyk syýasaty hem şaýatlyk edýär. Onuň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde obalaryň we şäherleriň keşbi tanalmaz derejede özgerdi. Iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegi, gurluşyk senagatynyň toplumlaýyn ösdürilmegi düýpli döwlet goldawyna eýedir. Ýurdumyzda iň täze enjamlar hem-de döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edilen häzirki zaman kärhanalary gurulýar. Bar bolan önümçilikleriň kuwwaty artdyrylýar. Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işgärleri ýeten sepgitlerini görkezýärler. Bu konserniň kärhanalary ýerli çig mal esasynda ýokary hilli, eksport ugurly önümleri öndürýärler. 

                                                                   

 Gurluşyk-senagat toplumynyň wekilleriniň yzysüre Energetika ministrliginiň işgärleri geçýärler. 

                                                                   

Şu ýyllaryň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan elektroenergetika pudagyny döwrebaplaşdyrmak we maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça netijeli çäreler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň elektroenergetika pudagyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň çäklerinde ýurdumyzyň dünýäniň energiýa ulgamyna goşulyşmagy boýunça anyk işler amala aşyryldy. Täze desgalaryň, elektrik geçiriji ulgamlaryň, ýurdumyzyň halkalaýyn energiýa ulgamynyň gurluşygy batly depginler bilen dowam edýär. Bularyň hemmesi diňe bir Türkmenistanyň energetika garaşsyzlygyny üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, elektrik energiýasynyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmäge hem ýardam berýär. 

                                                                   

Soňra meýdança Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulagy we köp sanly türgenler çykýarlar. Şolaryň hatarynda sportuň dürli görnüşleriniň ussatlary, milli we halkara derejedäki ýaryşlaryň ýeňijileri, olaryň tälimçileri bar. Ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty, Olimpiýa hereketini ösdürmek, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar. Ýurdumyzyň türgenleri döwletimiziň özleri barada edýän aladasyna jogap edip, iri sport çärelerinde ýeňiş gazanýarlar hem-de dürli derejedäki medallara mynasyp bolýarlar. 

                                                                   

 Döwlet münberiniň öňünden bilim ulgamynyň baýramçylyk äheňinde bezelen awtoulaglary hem-de wekilleri geçýärler. 

                                                                   

Ýurdumyzda bilim ulgamynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, onuň täze derejä çykarylmagyna aýratyn üns berilýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Aşgabatda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň, Türkmenabat şäherinde Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň döwrebap binagärlik toplumynyň, Mary şäherinde Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň çäginde goşmaça okuw binasynyň we beýleki desgalaryň gurluşyklarynyň düýbi tutuldy. Arkadag şäherinde we ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde gurlup ulanmaga berlen döwrebap bilim edaralary, mekdepler, çagalar baglary Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna ajaýyp sowgat boldy. 

                                                                   

Ýokary bilimli ýaş nesli terbiýelemek ýurdumyzyň durnukly we hemmetaraplaýyn durmuş-ykdysady ösüşinde ýaşlaryň eýeleýän ornuny nazara almak bilen, döwlet ösüşiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanda ýaşlara döwrebap bilim almak, öz mümkinçiliklerini açyp görkezmek, ylym we döredijilik işi bilen meşgullanmak üçin giň şertler döredilýär. Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň we talyplarynyň abraýly halkara bäsleşiklerde, olimpiadalarda gazanýan üstünlikleri, mynasyp bolýan medallary bu ugurda alnyp barylýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolýandygyny görkezýär. 

                                                                   

 “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” atly aýdym-sazly çykyş şu günki şanly senä bagyşlanan döredijilik sowgady boldy. 

                                                                   

Soňra meýdança saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri çykýarlar. Adam, onuň bagtyýarlygy we rowaçlygy baradaky alada ýurdumyzda alnyp barylýan durmuş ugurly döwlet syýasatynyň baş maksady bolup durýar. Ýokary derejeli lukmançylyk hyzmatlaryny amala aşyrýan döwrebap merkezleriň we hassahanalaryň soňky ýyllarda döredilen ulgamy munuň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Şu ýylda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlaryna laýyklykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermeginde paýtagtymyzda Halkara pediatriýa merkeziniň, Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň gurluşygyna badalga berildi. “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, pudagyň infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak, derman senagatyny ösdürmek maksatlaryna gönükdirilen çäreler yzygiderli durmuşa geçirilýär. “Il saglygy — ýurt baýlygy” şygary astynda geçirilýän köpugurly işler Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulagynda özüniň mynasyp beýanyny tapdy. 

                                                                   

Maliýe-bank ulgamynyň baýramçylyk görnüşindäki iki awtoulagynda ýerleşdirilen pannolar we maketler Türkmenistanyň durnukly ykdysady ösüşiniň depginini görkezýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň maliýe-ykdysady ulgamyny kämilleşdirmek boýunça uly işler alnyp barylýar. Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmagyň çäklerinde bank hyzmatlarynyň görnüşleri giňeldilýär. Elektron tölegleriň sanawynyň üsti täze görnüşler bilen ýetirilýär, nagt däl görnüşdäki hasaplaşyklaryň möçberi artýar. 

                                                                   

Soňra Dokma senagaty ministrliginiň we “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň ösüşini görkezýän pannolar bilen bezelen awtoulagyň dabaraly ýörişi dowam etdi. Onda ajaýyp gölli halylar has-da gözel görünýär. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gadymy halyçylyk sungatyny ösdürmäge täze itergi berildi. Onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak we işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, täze kärhanalar açylýar, olarda netijeli zähmet üçin ähli şertler döredilýär. Milli ykdysadyýetimiziň çalt depginler bilen ösýän pudaklarynyň biri hem dokma senagatydyr. Onuň ýokary hilli önümlerine içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzyň meşhur döredijilik toparlarynyň biri bolan “Dokmaçylar” folklor-etnografiýa toparynyň ýerine ýetiren “Arkadagly Serdarym bilen geljege ak ýol göründi” atly aýdym-sazly kompozisiýasy pudagyň işgärleriniň dabaraly ýörişine aýratyn öwüşgin çaýdy. Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň, Watanymyzyň hem-de halkymyzyň şanyna alkyşlar ýaňlanýar. 

                                                                   

Soňra meýdança söwda ulgamynyň — Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Döwlet haryt-çig mal biržasynyň we Söwda-senagat edarasynyň wekilleri çykýarlar. Olaryň alyp barýan işi “Türkmenistanda öndürildi” haryt nyşanly önümleriň dünýä bazarlarynda ilerledilmegine gönüden-göni ýardam berýär. Türkmenistan bazar gatnaşyklaryny ösdürmegi ugur edinip, telekeçilik işini hemmetaraplaýyn höweslendirýär. Häzirki günde döwletimiz kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly hem-de netijeli ösdürmek, hususy başlangyçlary goldamak üçin hukuk, ykdysady, maliýe, durmuş şertlerini döretdi. Milli ykdysadyýetimiziň hususy böleginiň ýeten sepgitleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň diwarlygynda şöhlelendirilýär.  

                                                                   

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümleri öndürmek, azyk bolçulygyny üpjün etmek, innowasion tehnologiýalara esaslanýan senagat kärhanalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny, awtomobil ýollaryny gurmak boýunça öňde goýlan wezipeleri çözmekde uly orun degişlidir. 

                                                                   

Soňra nebitgaz toplumynyň işgärleri ählihalk baýramçylygynyň myhmanlaryny mübärekleýärler. Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagynyň gazanýan üstünlikleri “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň baýramçylyk görnüşindäki awtoulaglarynda aýdyňlygy bilen görkezildi. Türkmenistan energiýa serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna eýe bolmak bilen, ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatyny ynamly artdyrýar, nebit we gaz känlerini senagat taýdan özleşdirmek, dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndürmek üçin nebiti we gazy gaýtadan işlemek, tebigy gazyň dünýä bazarlaryna eksportyny diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça giň möçberli işleri amala aşyrýar. 

                                                                   

Soňra meýdança «Türkmendeňizderýaýollary” we “Türkmendemirýollary” agentlikleriniň gämi we teplowoz görnüşinde bezelen awtoulaglary çykýar. Ýurdumyzda ýolagçy we ýük daşamalaryň işini döwrebaplaşdyrmak, pudagyň infrastrukturasyny täzelemek boýunça maksatnamalaýyn çäreler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň baş baýramyny aragatnaşyk ulgamynyň kärhanalarynyň işgärleri hem uly zähmet ýeňişleri bilen garşylaýarlar. “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulagynda bu pudagyň gazanan üstünlikleri öz beýanyny tapdy. Pudaga täze tehnologiýalar, öňdebaryjy ylmy-tehniki işläp taýýarlamalar işjeň ornaşdyrylýar. 

                                                                   

Soňra “Türkmenawtoulaglary” we “Türkmenhowaýollary” agentlikleriniň baýramçylyk görnüşindäki awtoulaglary hem-de baýramçylyk lybasyndaky işgärleri geçýärler. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň amatly geosyýasy ýagdaýyny nazara almak bilen, ulaglaryň ähli görnüşiniň ösdürilmegine, bu pudaklaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, üstaşyr ulag kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna uly üns berilýär. Halkara ulag geçelgeleriniň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak, ýurdumyzyň ulag ulgamynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, üstaşyr geçirilýän ýükleriň möçberini artdyrmak boýunça giň möçberli işler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Soňra Döwlet münberiniň öňünden Oba hojalyk ministrliginiň ajaýyp bezeglere beslenen ulagy we pudagyň köp sanly zähmetkeşleri geçýärler. 

                                                                   

Tomaşaçylara türkmen topragynyň datly miweleri hem-de oba hojalygynda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler netijesinde uly üstünlikleri gazanýan önüm öndürijileriň önümleri görkezilýär. Azyk bolçulygyny doly üpjün edýän Türkmenistan ekerançylyk we maldarçylyk önümleriniň önümçiligini ýylsaýyn artdyrýar, pudagyň düzümleri giňeldilýär we döwrebaplaşdyrylýar, iri möçberli taslamalar amala aşyrylýar. 

                                                                   

Soňra baýramçylyk görnüşinde bezelen awtoulagda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti hem-de “Türkmen atlary” döwlet birleşigi öz ýeten belent sepgitlerini görkezýärler. Ýurdumyzda daşky gurşawy goramak, tebigy serişdelerden rejeli peýdalanmak, “ýaşyl” ykdysadyýeti ösdürmek boýunça maksada gönükdirilen çäreler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ösüşiň we abadançylygyň belentliklerine tarap ynamly öňe gitmeginiň nyşany bolan ahalteke bedewleriniň şöhratyny has-da artdyrmak boýunça uly işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Döwletimiz döredijilik işgärleri üçin ajaýyp şertleri we mümkinçilikleri döredip, bu möhüm ulgamyň ösdürilmegine aýratyn üns berýär. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň şu ýyl neşir edilen “Ömrümiň manysynyň dowamaty” atly ajaýyp kitaby täze eserleri döretmek hem-de mähriban topragymyzda bolup geçýän taryhy wakalary şöhratlandyrmak üçin egsilmez ylham çeşmesi boldy. 

                                                                   

Şöhratly pederlerimizden miras galan milli gymmatlyklar, dürli sungat we senetçilik görnüşleri halkara derejede ykrar edilýär. ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna türkmen keşdeçilik sungatynyň, ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleriniň, molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbiniň girizilmegi milli mirasymyzyň dünýäde dabaralanýandygyna şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Şu ýyl Aşgabatda Medeniýet hepdeligi üstünlikli geçirildi. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen her ýylda guralýan bu giň gerimli forum halkymyzyň ruhy mirasyny we däp-dessurlaryny gorap saklamaga, çuňňur öwrenmäge, giňden wagyz etmäge, döredijilik işgärlerini höweslendirmäge, täze zehinleri ýüze çykarmaga gönükdirilendir. Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzda guralan Türki döwletleriň Medeniýet hepdeligi hem medeniýet we sungat ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy giňeltmäge ýardam berdi. Medeniýet we sungat işgärleri şanly wakalar mynasybetli Aşgabat hem-de Arkadag şäherlerinde, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde geçirilýän baýramçylyk dabaralaryna işjeň gatnaşýarlar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň baş meýdançasyndaky dabaralar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüne, Watanymyzyň häzirki bagtyýar gününe we röwşen geljegine bagyşlanan “Arkadagly Gahryman Serdaryň ak ýoly bilen öňe!” atly aýdym-sazly kompozisiýa bilen tamamlanýar. 

                                                                   

Ösüp gelýän ýaş nesliň wekilleri şu günki waka mynasybetli hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen ýadygärlik surata düşdüler. 

                                                                   

 Aşgabatda badalga alan baýramçylyk dabarasy ýurdumyzyň ähli künjeklerinde dowam etdi. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

 Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlanan dabaralar köpöwüşginli feýerwerk şüweleňi bilen tamamlandy.

28.09.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatoryny kabul etdi

Aşgabat, 25-nji sentýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkini kabul etdi. 

Russiýanyň iri sebitiniň ýolbaşçysy türkmen topragynda bildirilen myhmansöýerlik üçin hoşallygyny beýan edip, döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlady. Şeýle hem I.Babuşkin Türkmenistana gelmäge örän şatdygyny belläp, Astrahan oblasty bilen Türkmenistany ozaldan gelýän dostluk hem-de dürli ugurlar boýunça ösdürilýän netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň baglanyşdyrýandygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin myhmana minnetdarlyk bildirip, Russiýa, şol sanda onuň sebitleri bilen netijeli gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagynyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini aýtdy. Özara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we ileri tutulýan ugurlary barada pikir alyşmalaryň dowamynda hormatly Prezidentimiz hem-de RF-niň iri sebitiniň ýolbaşçysy Türkmenistan bilen Astrahan oblastynyň arasyndaky özara hyzmatdaşlygyň işjeň häsiýeti bilen tapawutlanýandygyny kanagatlanma bilen bellediler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Astrahan oblastynyň köp sanly motosikletçilerini bir ýere jemlän “Hazar — dostluk deňzi” atly motoýörişiň çäklerinde şu ýylyň aprel aýynda bolan duşuşygy ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýdyp, şeýle çäreleriň özara düşünişmegi pugtalandyrmaga hem-de hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryny açmaga ýardam berýändigini nygtady. 

                                                                   

Myhman hem öz gezeginde, hormatly Prezidentimiz bilen bolan şol duşuşygyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykarylmagynda möhüm ähmiýetiniň bolandygyny buýsanç bilen belledi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda özara haryt dolanyşygynda harytlaryň görnüşlerini giňeltmek babatda umumy maksatlaryň bardygy aýdyldy. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň işewür toparlaryň arasynda has ýakyn gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy. 

                                                                   

Duşuşygyň barşynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň kuwwatynyň doly derejede durmuşa geçirilmeginiň uly geljeginiň bardygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşy Halkara deňiz porty bilen Astrahan oblastynyň portlarynyň arasyndaky üstaşyr ulag mümkinçiliklerini ulanmak boýunça netijeli tekliplere garamaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz maýa goýum hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin ýurdumyzyň edaralarynyň we hususy bölegiň wekilleriniň Astrahanyň aýratyn ykdysady zolaklarynyň mümkinçiliklerini öwrenmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny nygtady we Türkmenistanyň Astrahan oblasty bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegi maksat edinýändigini aýtdy. 

                                                                   

Myhman amatly maýa goýum ýagdaýy döredilen Türkmenistanda meşhur rus kompaniýalarynyň işleýändiklerini kanagatlanma bilen belledi. Bu kompaniýalar bilen dürli ulgamlarda birnäçe möhüm taslamalar bilelikde amala aşyryldy we hyzmatdaşlygy ähli ulgamlarda giňeltmek hem-de diwersifikasiýalaşdyrmak üçin oňat mümkinçilikler bar. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin däp bolan dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

26.09.2023