Habarlar
Watanymyzyň döredijilik kuwwaty — halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň binýady

Türkmenistanyň döwlet syýasatynda ekologiýa meselesi durmuş-ykdysady wezipeler bilen berk baglanyşykly bolup, amala aşyrylýan maksatnamalar, giň gerimli taslamalar bilen utgaşdyrylýar. Şunda ýurdumyzda sportuň giňden wagyz edilmegine we ösdürilmegine hem aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň özi sport bilen meşgullanýanlaryň sanynyň barha artmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Köpçülikleýin sport çärelerini, şol sanda welosipedli ýörişleri geçirmek başlangyjy Gahryman Arkadagymyz tarapyndan ýola goýlup, häzirki wagtda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň toplumlaýyn strategiýasy netijesinde üstünlikli dowam etdirilýär.

3-nji iýunda Bütindünýä welosiped güni mynasybetli paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Bu sport çäresi Çandybil şaýoly bilen Bekrewe köçesiniň çatrygynda ýerleşýän “Welosiped” binasyndan badalga alyp, paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgüniň ýanyndaky pellehanada tamamlandy.

Bu ýere Mejlisiň Başlygy, Hökümet agzalary, şäher häkimliginiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary ýygnandylar. Welosipedli ýörişe daşary döwletleriň we halkara guramalaryň ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri hem gatnaşdylar. Ýygnananlaryň hatarynda Döwletliler köşgünde terbiýelenýänler, Ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň, umumybilim berýän mekdepleriň okuwçylary, Türkmenistanyň welosport boýunça ýygyndy toparynyň türgenleri, talyplar, jemgyýetçilik wekilleri-de bar. Çärä Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat bölegi boýunça ýurdumyzda ilkinji gezek guralan welosipedli ýörişe gatnaşan türgenler hem goşuldylar.

Şol gün köpçülikleýin welosipedli ýörişler Arkadag şäherinde, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda-da guraldy. Baýramçylyga gabatlanyp, maslahatlar, duşuşyklar, ýaryşlar, ýaş türgenleriň, talyplaryň gatnaşmagynda sportuň dürli görnüşleri boýunça görkezme çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesinde welotrek boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Ýaryşlar 200, 500 we 750 metr aralyk boýunça guraldy.

Olimpiýa şäherçesiniň “Başa-baş söweş sungaty” sport toplumynda paýtagtymyzyň “Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri” diýlip yglan edilmegi mynasybetli “Aşgabat — sport mümkinçilikleriniň we üstünlikleriniň şäheri” atly çäreler geçirildi. Çykyş edenler Türkmenistanda sportuň hil taýdan täze derejä çykarylýandygyny bellediler. Ýurdumyzda häzirki zaman sport düzümleri döredilip, ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar we döwrebaplaşdyrylýar, sport toplumlarynda bolsa iri halkara ýaryşlary geçirmek üçin ähli zerur şertler döredilendir.

5-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzda bitewi halkalaýyn energoulgamy döretmegiň taslamasynyň çäginde gurlan Balkan — Daşoguz ugry boýunça täze asma elektrik geçirijisini we her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan elektrik beketlerini işe girizmek dabarasyna gatnaşdy. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistana Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ilkinjileriň hatarynda bitewi halkalaýyn energoulgamy döretmäge mümkinçilik berdi. Bu bolsa milli energiýa ulgamynyň ygtybarlylygyny üpjün etmäge, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmäge, artykmaç bölegini daşary ýurtlara, ilkinji nobatda, goňşy döwletlere ibermäge mümkinçilik berer.

Jemi uzynlygy 572 kilometr bolan Balkan — Daşoguz elektrik geçirijisini çekmek boýunça ähli işler türkmen gurluşykçylary tarapyndan amala aşyryldy. Döwletimiziň goldaw bermegi netijesinde, onuň Garagumuň üstünden geçýän bölegindäki gurluşyk-gurnama işleri gysga möhletlerde durmuşa geçirildi. Bitewi halkalaýyn energoulgamy gurmakda alnyp barlan işleriň, ulanylan enjamlaryň ýokary hili, beketleriň ýokary tehnologiýalylygy we howpsuzlygy Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Fraunhofer adyndaky Energetika ykdysadyýeti we energiýa ulgamlary tehnologiýasy institutynyň, «Duisburg-Essen» döwlet uniwersitetiniň hem-de «DEKRA» institutynyň halkara güwänamalary bilen tassyklanyldy.

Dabaranyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz bu möhüm waka mynasybetli demirgazyk sebitiň ýaşaýjylaryna sowgat berlen täze awtobuslaryň açarlaryny Daşoguz welaýatynyň häkimine gowşurdy. Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi.

Şol gün Daşoguz welaýatynyň köp sanly bagtyýar maşgalalary üçin ýatdan çykmajak waka öwrüldi. Olara dabaraly ýagdaýda täze öýleriň açarlary gowşuryldy. Ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň edara ediş merkezinde umumylykda 80 öýli, dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň dördüsi açylyp ulanmaga berildi. 16 öýli, dört gatly jaýlaryň ýene dördüsi Gülüstan şäherçesinde açyldy. Täze jaýlar şäheriň binagärlik keşbi bilen sazlaşykly utgaşýar. Olaryň gurluşygynda ýokary hilli, häzirki zaman gurluşyk we timarlaýyş serişdeleri ulanyldy. Jaýlaryň töwerekleri abadanlaşdyrylyp, ýaşyl zolaklar emele getirildi.

6-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz Watanymyzda howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly meseleler girizildi. Mejlisde döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda» Permana gol çekdi.

7-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi.

Makroykdysady görkezijilere laýyklykda, hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,3 göterime deň boldy. Bu görkeziji senagat pudagynda 3,6 göterime, ulag we aragatnaşykda 7,1 göterime, hyzmatlar ulgamynda 7,9 göterime, söwda ulgamynda 7,8 göterime, gurluşykda 7,8 göterime, oba hojalyk pudagynda bolsa 5,4 göterime deň boldy. Umuman, jemi öndürilen önümiň möçberi 11,5 göterim artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bölek satuw haryt dolanyşygy 11,1 göterim ýokarlandy. Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 102,2 göterime, çykdajy bölegi 97,6 göterime deň boldy. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2023-nji ýylyň degişli döwrüne görä, 10,4 göterim ýokarlandy. Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde hasabat döwründe durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň 52-siniň, suw, lagym arassalaýjy desgalaryň 32-siniň, ýaşaýyş jaýlarynyň 480,8 müň inedördül metriniň, inženerçilik ulgamlarynyň hem-de desgalarynyň gurluşyk işleri alnyp baryldy.

Mejlisde döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň zähmetsöýer pileçilerini Watan harmanyna 2100 tonnadan gowrak pile tabşyryp, şu ýylky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendikleri bilen tüýs ýürekden gutlady. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habar — şu ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň wise-başlyklygyna biragyzdan saýlanylmagy mynasybetli Ministrler Kabinetiniň agzalaryna we ähli watandaşlarymyza gutlaglaryny beýan etdi. Munuň özi Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesine esaslanýan daşary syýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden goldanylýandygynyň nobatdaky güwäsidir.

Arkadagly Gahryman Serdarymyz ýurdumyzda ylmy-barlag işlerini toplumlaýyn esasda ösdürmek maksady bilen, «Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezine halkara ylmy-tehnologiýa parkynyň hukuk ýagdaýyny bermek hakynda» hem-de Ylymlar güni mynasybetli «Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri hakynda» Kararlara gol çekdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Arkadag şäherine amala aşyran iş saparyny geçen hepdäniň möhüm wakalarynyň hatarynda görkezmek bolar. Bu ýerde Gahryman Arkadagymyz önümçilik desgalarynyň gurluşygy bilen baglanyşykly meseleler bilen tanyşdy hem-de degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde ýurdumyzda «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasynyň düzümine girjek kärhanalaryň gurluşyk işleri alnyp barylýar. Olarda ýerli çig maldan saglygy goraýyş ulgamynda gündelik durmuşda ulanylýan bir gezeklik lukmançylyk serişdeleri, agyz-burun örtükleri, halatlar, ýorgan-düşek daşlyklary we beýlekiler öndüriler. Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz lukmançylyk polipropileniniň önümçiligini ýola goýmak, «Türkmenhimiýa» döwlet konsernine degişli kärhanalarda lukmançylyk duzuny almak, ýurdumyz boýunça sarp ediljek bu önümleriň zerur bolan mukdary barada maglumatlary taýýarlamak, çig mallara we önümlere ISO halkara güwänamalaryny almak, «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasynyň haryt nyşanyny işläp taýýarlamak we olara degişli güwänamalary almak boýunça netijeli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisde Çehiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Lýubomir Frebortdan ynanç haty kabul edildi. Doly ygtyýarly wekil döwlet Baştutanymyzyň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyryldy. Ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmegiň geljekki mümkinçilikleri barada pikir alyşmalaryň barşynda söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda, parlamentleriň derejesinde hyzmatdaşlygy ösdürmekde gazanylan netijeleriň möhümdigi nygtaldy.

«Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahat «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan guraldy. Bu çäre diňe bir adaty görnüşde geçirilmän, eýsem, dünýäniň onlarça döwletinde sanly ulgam arkaly hem şöhlelendirilip, milli hem-de daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini bir ýere jemledi. Hünärmenler halkara, sebit we ýurt derejesindäki ýangyç-energetika toplumynyň geljegi bilen baglanyşykly strategiýany işläp düzmek meselesi boýunça çykyş etdiler, dünýäniň nebit bazaryndaky işleriň ýagdaýy, bu ugurdaky marketing strategiýalary baradaky seljerme-syn maglumatlary bilen tanyşdyrdylar.

Paýtagtymyzda «Binagärlik gurluşykda döredilen sungatdyr» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Forum şu ýyl ýurdumyzda giňden bellenilýän Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna hem-de Ylymlar gününe bagyşlandy. Çykyş edenler tutuş Diýarymyzdaky giň möçberli gurluşyklaryň halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine, şäherlerde we obalarda ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän zerur düzümleriň döredilmegine gönükdirilen durmuş ugurly döwlet syýasatynyň aýdyň dabaralanmasydygyny bellediler.

Ýurdumyzyň tebigaty we daşky gurşawy goramak düzümleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, ylmy jemgyýetçiligiň, ýokary okuw mekdepleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, abraýly halkara we sebit guramalarynyň, şol sanda BMG-niň, onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleriniň gatnaşmagynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp, “Türkmenistan — ekologiýa abadançylygynyň mekany” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Çykyşlarda ekologik abadançylygyň üpjün edilmegi we bu ugurdaky kanunçylyk namalarynyň kämilleşdirilmegi babatda ýurdumyzda alnyp barylýan köpugurly işlere üns çekildi.

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp, Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň dördünji neşiri çap edildi. Täze neşir halkara ölçegleri hasaba almak bilen, ekologiýa ulgamynda täzelenen Türkmenistanyň kanunçylygy esasynda işlenip taýýarlanyldy.

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde «Ýaşyl» ykdysadyýetiň möhüm ugurlary: eko-, nano-, bio- we maglumat tehnologiýalary» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Onuň gün tertibine ylmy barlaglaryň esasy ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň, täze tehnologiýalary ornaşdyrmagyň meseleleri girizildi. Maslahatyň çäklerinde uniwersitet tarapyndan innowasion tehnologiýalar boýunça ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda yglan edilen bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy.

Geçen hepdede Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi. Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynyň ekerançylary 7-nji iýunda bu işe girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň gallaçylary bolsa olara 14-nji iýunda goşularlar. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde bugdaýy ösdürip ýetişdirmek üçin bölünip berlen 690 müň gektar ýerden 1 million 400 müň tonna galla hasylyny ýygnap almak wezipesi goýuldy.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň dürli wakalary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de ösdürmek, jemgyýetde ekologik medeniýeti hem-de sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, beden we ruhy taýdan kämil ýaş nesli terbiýelemek, halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy, döredijilikli zähmet çekmegi üçin zerur şertleri döretmek boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň güwäsi boldy.

10.06.2024
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Arkadag şäherine iş sapary

Arkadag şäheri, 8-nji iýun. Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, bu ýerde önümçilik desgalarynyň gurluşygy boýunça alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy hem-de degişli ýolbaşçylaryň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde ýurdumyzda giň möçberli özgertmeler amala aşyrylýar. Munuň özi, Diýarymyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Arkadag şäheriniň durmuş-ykdysady taýdan ösüşinde hem öz beýanyny tapýar.

Täze şäheriň lukmançylyk klasterine degişli önümçilik desgalarynda öndürilmegi meýilleşdirilýän lukmançylyk serişdeleriniň, saglygy goraýyş enjamlarynyň görnüşleri, olary taýýarlamakda ulanylmagy göz öňünde tutulýan ýerli çig mal serişdeleri barada Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hasabat berdi. Görkezilýän şekil taslamalarynyň hatarynda lukmançylyk serişdeleriniň görnüşleri, ýokary ekologik talaplara laýyk gelýän pamyklar, saglygy goraýyş ulgamynda giňden ulanylýan dokalmadyk matadan taýýarlanan bir gezeklik agyz-burun örtükleri, başgaplar, halatlar, ýorgan-düşek daşlyklary, aýakgap örtükleri, hassahanalar üçin zerur bolan dürli enjamlaryň görnüşleri bar. Şeýle hem ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, şol sanda Arkadag şäheriniň lukmançylyk edaralaryna zerur bolan saglygy goraýyş enjamlarynyň we serişdeleriň her ýylda zerur hasaplanýan möçberleri baradaky maglumatlar diňlenildi.

Milli Liderimiz täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda meýilleşdirilen önümçilik toplumlarynda öndüriljek serişdeleriň ýokary halkara ülňülere we häzirki zamanyň ekologik talaplaryna doly laýyk gelmelidigini belledi. Munuň üçin döwrebap usullaryň, täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmagy, dünýäniň ösen tejribesiniň özleşdirilmegi wajypdyr. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy işleriň netijeli bolmagynda ähmiýetlidir.

Nygtalyşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň wekilçilikli toparynyň agzalary Ýewropanyň birnäçe ýurtlarynda, Türkiýe Respublikasynda, Hytaý Halk Respublikasynda iş saparlarynda bolup, Arkadag şäherinde gurulmagy meýilleşdirilýän önümçilik desgalarynyň, aýratyn-da, saglygy goraýyş ulgamyna degişli kärhanalaryň gurluşygy boýunça tejribe alyşdylar hem-de bu ugurda iň kämil tejribeleri içgin öwrendiler.

Lukman Arkadagymyz ähli ugurlarda bolşy ýaly, saglygy goraýyş ulgamynda-da daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen geňeşmeleriň geçirilmeginiň, olaryň dowamynda ýurdumyzyň çäginde bar bolan çig mallaryň ekologik we ýaramlylyk derejesi, ýokary ekologik talaplara laýyk gelýän suw çeşmelerini önümçilik maksady bilen ulanmagyň mümkinçilikleri boýunça pikir alyşmalaryň guralmagynyň wajypdygyna ünsi çekdi. Munuň özi Arkadag şäherinde döredilýän lukmançylyk klasteriniň önümçilik toplumlarynyň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün eder.

Türkmen halkynyň Milli Lideri täze şäheriň önümçilik düzümlerinde taýýarlanyljak serişdeleriň we enjamlaryň hil derejesine, ekologik ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilmelidigini, bu ugurda dünýäniň öňdebaryjy usullarynyň netijeli ulanylmalydygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýewiň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň wise-prezidenti R.Bazarowyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Milli Liderimiziň başlangyjy hem-de yzygiderli tagallalary netijesinde binýat bolan Arkadag şäheri «akylly» şäher bolmak bilen, döwrebap ýaşaýyş toplumyny, durmuş maksatly desgalary özünde jemleýär. Täze şäherde ilatyň bagtyýar ýaşaýşynyň, sagdynlygynyň we döredijilikli zähmetiniň üpjün edilmegi babatda giň möçberli işler amala aşyrylýar. Munuň özi «Döwlet adam üçindir!», “Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!” diýen ýörelgeleriň barha rowaçlanýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky hasabatynda ýurdumyzda “Arkadag Medisina Klasteri Menejment” kärhanasynyň döredilip, onda saglygy goraýyş ulgamynda gündelik ulanylýan bir gezeklik lukmançylyk serişdeleriniň, agyz-burun örtükleriniň we beýlekileriň öndürilýändigi hakynda habar berdi. Munuň özi lukmançylyk edaralarynda zerur bolan serişdeleriň ýerli çig mallardan öndürilýän möçberiniň artmagynda we saglygy goraýyş edaralarynyň degişli serişdelere bolan isleginiň kanagatlandyrylmagynda ähmiýetlidir.

Lukman Arkadagymyz başy başlanan işiň üstünlikli dowam etdirilmelidigini, şunda degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde bu önümleri ulanmak, sarp etmek boýunça gollanmalary, düzgünnamalary taýýarlamak hem-de degişli usulyýet işini ýola goýmak babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Şeýle-de ýurdumyz boýunça sarp ediljek bu önümleriň zerur bolan mukdary barada maglumatlar taýýarlanylmalydyr.

Häzirki döwürde Diýarymyzyň ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynda işlenip taýýarlanylýan polipropilenleriň hil we ekologik derejesiniň dünýäde ýokary baha mynasyp bolýandygyny aýdyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew polipropilen we polietilen önümlerinden taýýarlanylýan hem-de lukmançylyk edaralarynda gündelik ulanylýan sanjym enjamlaryny peýdalanmak babatda örän uly geljegiň bardygyny belledi.

Gahryman Arkadagymyz lukmançylyk serişdelerini öndürmekde zerur bolan çig mallaryň üpjünçiliginiň, ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplara laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça degişli işleriň geçirilmeginiň, önümçiligi meýilleşdirilýän çig mallar we önümler babatda standartlaryň kabul edilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunda ISO halkara güwänamalarynyň alynmagy boýunça işler amala aşyrylmalydyr.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şol sanda “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda we duz ýataklarynda ýerine ýetirilýän ylmy işler, olaryň netijelerini önümçilige ornaşdyrmak babatda edilýän tagallalar barada hasabat berdi.

Halk Maslahatynyň Başlygy “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň Gyýanlydaky polimer zawodynda abatlaýyş işleri geçirilende, halkara talaplara laýyk gelýän lukmançylyk polipropileniniň önümçiligini ýola goýmak, ýurdumyzyň duz ýataklarynda, konserne degişli kärhanalarda halkara görkezijilere laýyk gelýän lukmançylyk duzuny almak boýunça netijeli işleri geçirmegi tabşyrdy. Şunda ulanylýan çig mallara degişli standartlaryň kabul edilmegi we olara halkara güwänamalaryň alynmagy boýunça zerur tagallalar edilmelidir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow häzirki döwürde degişli düzümler bilen bilelikde lukmançylyk önümlerini satyn almak üçin maliýe meselelerini işjeň öwrenmek, olaryň zerur bolan möçberini kesgitlemek ugrunda işleriň amala aşyrylýandygy barada hasabat berdi.

Gahryman Arkadagymyz öndürilýän önümlere degişli standartlaryň berilmegini we güwänamalaşdyrylmagyny üpjün etmek, önümçiligi meýilleşdirilýän çig mallara we önümlere degişli standartlaryň, olara güwänamalaryň, şol sanda ISO halkara güwänamalarynyň alynmagy boýunça işleri düzgünleşdirmek babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri “Arkadag Medisina Klasteri Menejment” kärhanasynyň önümlerine Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde “satyş markasyny” resmileşdirmek we degişli patentleri bermek boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Şunda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, beýleki ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna ýylyň dowamynda zerur bolan önümleri satyn almak babatda maliýeleşdirmegiň çeşmeleri kesgitlenilmelidir.

Soňra Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda meýilleşdirilen önümçilik desgalarynyň bina edilmegi, oňa gatnaşýan ýerli gurluşyk kärhanalarynyň sanawyny kesgitlemek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Lukman Arkadagymyz hasabaty diňläp, ýerli çig mal serişdelerini ýokary derejede gaýtadan işläp, olardan ekologik taýdan arassa, ýokary hil görkezijilerine laýyk gelýän önümleriň öndürilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. Munuň özi ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, halkymyzyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak, şol bir wagtyň özünde gündelik durmuşda zerur bolan önümleriň önümçiligini, hyzmatlar ulgamyny ýola goýmak boýunça maksatnamanyň üstünlikli amala aşyrylmagyny üpjün eder.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň wise-prezidenti R.Bazarow Arkadag şäherinde alnyp barylýan işleriň, aýratyn-da, lukmançylyk klasterine degişli desgalaryň gurluşygynyň ähmiýeti barada aýdyp, bu çäreleriň ynsanperwer ýörelgeleri esasy ugur edinýän gaznanyň işiniň ilerlemegine oňyn täsirini ýetirjekdigini belledi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda, şol sanda Arkadag şäherinde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine, senagat we önümçilik desgalarynyň ýokary ekologik talaplara laýyk gelmegine möhüm ähmiýet berilýändigini nygtap, Gahryman Arkadagymyz bu işleriň milli ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak bilen bir hatarda, önümçilik kuwwatlyklaryny ýokary ekologik derejä laýyk getirmek meseleleriniň hem ünsden düşürilmeýändigini aýtdy.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallasy bilen işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň çäginde bar bolan dermanlyk ösümlikleriň ekologik derejesi, olaryň dermanlyk häsiýetleri ylmy esasda öwrenilýär. Bu bolsa ýerli çig mallardan saglygy goraýyş ulgamynda zerur bolan derman serişdelerini öndürmek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Täze şäherde dünýäniň öňdebaryjy tejribesiniň, häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň ulanylmagyna zerur üns berilýändigini belläp, hormatly Arkadagymyz bu ugurda öňde goýlan wezipeleriň yzygiderli we üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň esasynda iň döwrebap “akylly” şäheriň kemala gelendigini aýtdy. Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina ediljek önümçilik kuwwatlyklarynyň, lukmançylyk klasterine degişli desgalaryň gurluşygy, olarda ýola goýulmagy meýilleşdirilýän önümçilikler bilen bir hatarda, olaryň enjamlaşdyrylyş we üpjünçilik derejesi baradaky maglumatlar köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňden beýan edilmelidir. Munuň özi dünýä jemgyýetçiligini ýurdumyzda ynsan saglygynyň berkidilmegine, ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatynyň artmagyna gönükdirilen giň möçberli işler bilen tanyşdyrmakda ähmiýetlidir. Bu işde ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri işjeňlik görkezmelidir.

Türkmen topragynyň çig mal we ekologik taýdan arassa çeşme suwlaryndan taýýarlanylýan derman serişdeleriniň möçberini artdyrmak üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz bu önümleriň içerki sarp edijileri doly üpjün etmek bilen bir hatarda, olaryň eksport mümkinçilikleriniň hem artjakdygyna ynam bildirdi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow öňde durýan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek babatda degişli düzümler bilen bilelikde sazlaşykly işleriň alnyp barylmalydygyny belläp, hemmelere üstünlik arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

10.06.2024
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Aşgabat, 6-njy iýun. Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň ýanwar — maý aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine garaldy. Şeýle hem mejlisiň gün tertibine Garaşsyz Watanymyzda howpsuzlygy, asudalygy üpjün etmek, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen bagly meseleler girizildi.

Ilki bilen, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýew çykyş edip, hasabat döwründe harby özgertmeleriň çäklerinde kesgitlenen wezipeleri, şol sanda Milli goşunyň goranyş ukybyny berkitmek boýunça wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek babatda görlen çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem harby gullukçylary gullukdan boşatmagyň, raýatlaryň nobatdaky harby gulluga çagyrylyşynyň barşy, Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek dabaraly harby ýörişe taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi. Mundan başga-da, ýakynda geçirilen harby okuw meýdan türgenleşiginiň netijeleri hakynda aýdyldy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, döwletimiziň diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinasyna laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagynyň ilkinji nobatdaky wezipeleriň hatarynda çykyş edýändigini belledi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň tehniki taýdan kämilleşdirilmegi harby gullukçylaryň aýratyn taýýarlygyny talap edýär diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi hem-de harby okuw edaralarynda bilim bermegiň, okatmagyň innowasion usullaryny ulanmagy tabşyrdy. Hormatly Prezidentimiz ýakynda geçirilen harby okuw meýdan türgenleşiginiň netijelerine kanagatlanma bildirip, meýilnama laýyklykda, türgenleşigi mundan beýläk-de ýokary hilli geçirmegi dowam etdirmegiň möhümdigini belledi. Okuw türgenleşigi Ýaragly Güýçlerimiziň has-da kämilleşýändigini görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, onuň söweşjeň taýýarlygyny has-da ýokarlandyrmak barada görkezme berildi.

Harby gullukçylary harby gullukdan boşatmak hem-de ýurdumyzyň raýatlarynyň harby gulluga çagyrylyşyny bellenen tertibe laýyklykda geçirmek bilen baglanyşykly görkezmeler berildi. Şeýle-de Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministrine Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek dabaraly harby ýörişe talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Baş prokuror B.Muhamedow şu ýylyň başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri, ähli ulgamlarda kanunçylygyň berk we talabalaýyk berjaý edilmegine gözegçilik etmek boýunça görlen toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy esasynda kanunçylyk-hukuk namalarynyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişine geçirilen barlaglaryň netijeleri barada-da aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, kanunylygy üpjün etmekde möhüm döwlet edarasy hökmünde prokuraturanyň ähmiýetli ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, düzümiň işgärleriniň öz üstüne ýüklenen wezipäni ýerine ýetirmäge jogapkärçilikli çemeleşmelidikleri bellenildi.

Soňra içeri işler ministri M.Hydyrow gözegçilik edýän düzümleriniň şu ýylyň geçen bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Hususan-da, ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek, hukuk bozulmalarynyň öňüni almak, ýangyn howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegini üpjün etmek, ýol gözegçilik gullugynyň işini döwrüň talaplaryna laýyk guramak, durmuş häsiýetli meseleleri çözmek babatda görlen anyk çäreler barada aýdyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ministrligiň ähli düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. Şunda döwrebap tehniki serişdeleri, ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek ulgamlaryny işjeň ornaşdyrmagyň, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigi bellenildi. Hormatly Prezidentimiz tomus paslynyň gelmegi bilen howanyň gyzmagy sebäpli, ýangyn howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmegini berk gözegçilikde saklamagy ministre tabşyrdy.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, içeri işler ministri M.Hydyrowa käýinç yglan etdi.

Ýokary kazyýetiň başlygy B.Hojamgulyýew hasabat döwründe kazyýet ulgamyny kämilleşdirmek, döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklary boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde, bu ulgama sanly ulgamy we öňdebaryjy tejribäni ornaşdyrmak ugrunda görlen çäreler, işgärleriň netijeli zähmet çekmekleri, dynç almaklary üçin döredilýän şertler hakynda aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, öňde durýan wezipeleri üstünlikli çözmek üçin innowasion tehnologiýalaryň işjeň ulanylmagynyň, kazyýet işini kämilleşdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda» Permana gol çekdi.

Milli howpsuzlyk ministri N.Atagaraýew hasabat döwründe ýerine ýetirilen işler, sanly ulgamyň ornaşdyrylyşy we işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, içerki jemgyýetçilik-syýasy durnuklylygy üpjün etmek işinde Milli howpsuzlyk ministrliginiň möhüm ornuna ünsi çekdi we bu ugurda sazlaşykly işleri alyp barmagy tabşyrdy.

Döwlet serhet gullugynyň başlygy Ý.Nuryýew hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, serhet galalaryny döwrebaplaşdyrmak, şahsy düzümiň netijeli gulluk etmegi, ýaşaýyş-durmuşy üçin oňaýly şertleri döretmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy hasabaty diňläp, harby gullukçylaryň söweşjeň we beden taýýarlygyny ýokarlandyrmagyň dost-doganlyk serhedi bolan döwlet serhedimiziň eldegrilmesizligini üpjün etmekde esasy talaplaryň biri bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz gullugyň ýolbaşçysyna döwlet serhedimiziň ygtybarly goragyny üpjün etmek üçin, serhet goşunlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça göz öňünde tutulan işlere berk gözegçilik etmegi, olaryň doly hem-de öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet serhet gullugynyň başlygy — Serhet goşunlarynyň serkerdebaşysy Ý.Nuryýewe berk käýinç yglan etdi.

Adalat ministri M.Taganow ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, milli kanunçylyk binýadyny döwrüň talabyna laýyk getirmek, raýatlaryň hukuk taýdan habarlylygyny ýokarlandyrmak, olara hukuk kömegini bermek boýunça görlen toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, hukuk ulgamynda amala aşyrylýan özgertmeleriň möhüm ugurlaryna ünsi çekdi. Bellenilişi ýaly, kadalaşdyryjy hukuk namalaryny yzygiderli seljermek we milli kanunçylygy döwrüň talaplaryna laýyk getirmek zerurdyr. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ministrligiň ýolbaşçysyna ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen, halkara hukugyň kadalaryna laýyk gelýän kanunçylyk namalaryny işläp taýýarlamagy dowam etdirmegi tabşyrdy.

Soňra Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew ýolbaşçylyk edýän düzüminiň şu ýylyň geçen bäş aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, Türkmenistanyň serhedinden geçýän, şol sanda üstaşyr geçýän ýüklere has takyk gözegçilik etmek maksady bilen, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ulanmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda üstaşyr ulag geçelgeleriniň ähmiýetini ýokarlandyrmak bilen baglylykda, döwletimiziň eksport kuwwatyny ösdürmek boýunça uly işleriň alnyp barylýandygyny belledi. Ýurdumyzda gümrük gözegçiligini ygtybarly ýerine ýetirmek hem-de gümrük kadalarynyň bozulmagynyň öňüni almak bilen bagly işleri has-da güýçlendirmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we gullugyň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklary berdi.

Soňra Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy A.Sazakow ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, gözegçilik edýän düzüminiň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, işgärler düzümini pugtalandyrmak boýunça görlen çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, adamyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmeginiň, halkara hukugyň kadalarynyň berjaý edilmeginiň, şahsyýetiň, jemgyýetiň, döwletiň bähbitleriniň sazlaşygyny üpjün etmegiň bu ulgamdaky döwlet syýasatynyň esasy ýörelgeleriniň hataryndadygyny belläp, gullugyň ýolbaşçysyna birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi jemläp, Türkmenistanyň goranyş häsiýetli Harby doktrinasyna laýyklykda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň howpsuzlygyny we bitewüligini ýokary derejede üpjün etmek boýunça çäreleriň amala aşyrylýandygyny belledi. Şunuň bilen birlikde, döwletimiziň goranmak ukybyny berkitmäge, Watan goragçylarynyň, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga uly üns berilýär diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy sözüni dowam etdi we bu ugurdaky işleriň geljekde-de dowam etdiriljekdigini belledi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşanlara berk jan saglyk, halkymyzyň asuda we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda alyp barýan jogapkärli gulluklarynda uly üstünlikleri arzuw etdi.


07.06.2024
Türkmenistanda bitewi halkalaýyn energoulgam döredildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Daşoguz welaýaty, 5-nji iýun. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzda bitewi halkalaýyn energoulgamy döretmegiň taslamasynyň çäginde gurlan Balkan — Daşoguz ugry boýunça täze howa elektrik geçirijisini we her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan elektrik beketlerini işe girizmek dabarasyna gatnaşdy. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň bu möhüm wakasy milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmakda, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmekde wajyp ähmiýete eýe bolan ýurdumyzyň elektroenergetika pudagynyň ösüş taryhynda nobatdaky sahypany açdy.

Soňky ýyllarda Türkmenistanda elektroenergetika pudagynyň maddy-tehniki binýadyny düýpgöter döwrebaplaşdyrmak we berkitmek, diňe bir içerki sarp edijileriň isleglerini doly kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini hem yzygiderli artdyrmaga, ugurlaryny giňeltmäge mümkinçilik berýän ygtybarly energetika ulgamyny döretmäge gönükdirilen işler alnyp barylýar. Watanymyzyň ähli künjeklerinde dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň öňdebaryjy enjamlary bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman gaz turbinaly elektrik stansiýalary, ýokary woltly elektrik geçiriji ulgamlary, paýlaýjy elektrik beketleri bina edilýär we işe girizilýär. Paýtagtymyzyň, beýleki şäherleriň, ilatly ýerleriň energiýa üpjünçilik ulgamlary täzelenýär.

Ýurdumyzyň elektrik ulgamlarynyň talabalaýyk işlemegini we zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, elektrik energiýasynyň gerek ugra gaýtadan paýlanmagyny üpjün etmek maksady bilen, Gahryman Arkadagymyz bitewi halkalaýyn energoulgamy döretmek boýunça giň gerimli taslamanyň başyny başlady. Energiýa halkasy welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň energiýa ulgamlarynyň arasynda özara baglanyşyk arkaly ýurdumyzyň energiýa ulgamynyň ygtybarlylygyny üpjün etmelidir. Şonuň netijesinde, energetika pudagynyň işgärleri energiýa bloklaryny, elektrik beketlerini, elektrik geçiriji ulgamlary sarp edijilere päsgel bermezden bejerip hem-de döwrebaplaşdyryp bilerler. Energiýa kuwwatynyň ätiýaçlygynyň artmagy içerki sarp edijileri elektrik stansiýalarynda öndürilýän elektrik energiýasy bilen üznüksiz üpjün etmäge, artykmaç bölegini daşary ýurtlara, ilkinji nobatda, goňşy döwletlere ibermäge mümkinçilik berer.

Milli we halkara ähmiýetli bu ägirt uly taslamany durmuşa geçirmegiň ilkinji tapgyry 2021-nji ýylyň oktýabrynda üstünlikli işe girizilen Ahal — Balkan ugry boýunça ýokary woltly howa elektrik geçirijisiniň gurluşygydyr. Mary — Ahal ugry boýunça elektrik geçirijisiniň gurluşygy hem gysga wagtda tamamlanyp, 2023-nji ýylyň noýabrynda ulanmaga berildi. Şu gün bolsa ýurdumyzyň energetika halkasynyň üçünji bölegi Balkan — Daşoguz ugry boýunça täze elektrik geçirijisi işe girizilýär.

...Irden hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň uçary Daşoguz Halkara howa menziline gondy. Döwlet Baştutanymyz awtoulagda dabaranyň geçirilýän ýerine ugrady. Şanly waka mynasybetli bu ýere Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Daşoguz welaýatynyň häkimi, köp sanly myhmanlar ýygnandylar.

Hemmeler uly ruhubelentlik bilen Arkadagly Gahryman Serdarymyzy mübärekleýärler. Medeniýet we sungat ussatlarynyň joşgunly aýdym-sazly kompozisiýasy baýramçylyk şowhunyny has-da artdyrýar.

Döwlet Baştutanymyz dabara üçin ýörite taýýarlanan zala barýar. Hormatly Prezidentimiz täze elektroenergetika desgalarynyň işe girizilmegi mynasybetli dabara gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, şu gün Daşoguz welaýatynda ýurdumyzda hereket edýän bitewi energiýa ulgamyny halkalaýyn birleşdirmek maksady bilen, Balkan — Daşoguz ugry boýunça ýokary woltly asma elektrik geçirijisiniň we elektrik beketleriniň açylyp ulanmaga berilýändigini belledi. Şeýle hem şu gün Daşoguz şäherinde bina edilen döwrebap ýaşaýyş jaýlary dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berler. Welaýatyň ilatyna ýokary hilli hyzmat etjek täze 200 sany ýolagçy awtobusyny hem sowgat hökmünde gowşurarys diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we hemmeleri bu şatlykly wakalar bilen tüýs ýürekden gutlady.

Ýurdumyzyň energetika syýasatyna laýyklykda, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmek, türkmen elektrik energiýasyny diwersifikasiýa ýoly bilen daşary ýurtlaryň sarp edijilerine ibermek, täze energiýa kuwwatlyklaryny döretmek, paýlaýjy ulgamlaryň tehniki ýagdaýlaryny gowulandyrmak, hereket edýän bitewi milli energiýa ulgamyny halkalaýyn birleşdirmek boýunça işler alnyp barylýar diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz belledi. Hormatly Arkadagymyzyň elektroenergetika pudagyny ösdürmek babatda başyny başlan tutumly işleri häzirki döwürde giň gerimde dowam etdirilýär. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy», şeýle hem ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy esasynda energetika pudagyny ösdürmek boýunça işler üstünlikli amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, maksatnamalara laýyklykda, ýurdumyzda hereket edýän elektrik stansiýalaryny utgaşykly dolanyşyga geçirmek, utgaşykly dolanyşykda işleýän täze elektrik stansiýalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda kuwwaty 1574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasynyň gurluşygy alnyp barylýar.

Türkmen energiýa serişdeleriniň daşary ýurtlara iberilýän möçberini we ugurlaryny artdyrmak maksady bilen, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň taslamasy hem üstünlikli durmuşa geçirilýär. Elektroenergetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýady döwrüň talaplaryna görä pugtalandyrylýar. Önümçilige döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylyp, elektrik energiýasynyň öndürilýän möçberi yzygiderli artdyrylýar. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda Energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň işe girizilmegi hem elektrik stansiýalarynyň bökdençsiz işledilmegine uly mümkinçilik berýär.

Ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energiýa serişdelerini öndürmäge-de uly üns berilýär. Häzirki wagtda Balkan welaýatynda köpugurly Gün we ýel elektrik stansiýasynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu bolsa sebitde gurulýan täze, döwrebap obalary ekologik taýdan arassa elektrik energiýasy bilen üpjün etmäge mümkinçilik berer diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz sözüni dowam etdi we Garaşsyz Diýarymyzda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini döretmek boýunça işleriň geljekde-de giň gerimde dowam etdiriljekdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz çykyşynda ýurdumyzyň energiýa kuwwatlyklaryny sebitleriň arasynda paýlamak, elektrik geçirijileriň kadaly işlemegini gazanmak maksady bilen, halkalaýyn ulgamy döretmek wezipesiniň öňde goýlandygyna we bu ugurda netijeli işleriň alnyp barlandygyna ünsi çekdi.

Türkmen energiýa gurluşykçylarynyň ýadawsyz zähmeti netijesinde, bu taslamanyň birinji tapgyry bolan Ahal — Balkan bölegi 2021-nji ýylda amala aşyryldy. Taslamanyň ikinji tapgyry, ýagny Mary — Ahal bölegi 2023-nji ýylda işe girizildi. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda bu taslamanyň üçünji tapgyry bolan Balkan — Daşoguz böleginiň gurluşygy hem tamamlanyp, ulanmaga berilýär. Bu tapgyrda her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan «Balkan» we «Daşoguz» elektrik beketleri hem guruldy. Ýurdumyzda hereket edýän energiýa ulgamyny halkalaýyn birleşdirmek boýunça taslamanyň durmuşa geçirilmegi Garaşsyz Türkmenistanyň energetika pudagynyň taryhynda uly wakadyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýratyn nygtady.

Bu taslamanyň üstünlikli amala aşyrylmagy bilen, Diýarymyzda bir bitewi halkalaýyn energiýa ulgamy emele geldi. Bu bolsa içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmäge, ýurdumyzyň dürli künjeklerinden daşary ýurtlara elektrik energiýasyny ibermäge mümkinçilik berer diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we zähmetsöýer türkmen energiýa gurluşykçylaryna bu möhüm taslamany üstünlikli amala aşyrandyklary üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Arkadagly Gahryman Serdarymyz dabara gatnaşyjylara ýüzlenip, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagyň esasy wezipeleriň biri bolup durýandygyna ünsi çekdi. Bu ugurda maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Ähli amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlary we durmuş maksatly desgalar açylyp ulanmaga berilýär. Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde täze gurlan ýaşaýyş jaýlarynda raýatlarymyzyň oňaýly ýaşamaklary üçin ähli şertler döredilen. Geljekde-de halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan maksatnamalaýyn işler üstünlikli dowam etdiriler.

Döwlet Baştutanymyz Balkan — Daşoguz ugry boýunça ýokary woltly asma elektrik geçirijisiniň we täze elektrik beketleriniň işe girizilmegi, şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda hereket edýän bitewi energiýa ulgamynyň halkalaýyn birleşdirilmegi, täze ýaşaýyş jaýlar toplumynyň açylyp ulanmaga berilmegi, döwrebap ýolagçy awtobuslarynyň sowgat berilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra uly monitorda elektrik energiýasyny öwürmek we paýlamak üçin hyzmat edýän elektrik beketleri, şeýle hem Daşoguz we Balkan welaýatlaryny özara birikdirjek täze howa elektrik geçirijisi bilen tanyşdyrýan ýörite wideofilm görkezildi.

Jemi uzynlygy 572 kilometr bolan Balkan — Daşoguz elektrik geçirijisini çekmek boýunça ähli işleriň Garaşsyzlyk ýyllarynda uly tejribe toplan türkmen gurluşykçylary tarapyndan amala aşyrylandygyny bellemek gerek. Garagumuň üstünden geçýän bu ugur alnyp barylýan işleriň hiline aýratyn talaplary bildirdi. Döwletimiziň goldaw bermegi, pudagyň işgärleriniň işleriniň dogry guralmagy netijesinde, gurluşyk-gurnama amallary gysga möhletlerde durmuşa geçirildi. Her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan «Balkan» we «Daşoguz» elektrik beketleri, olary birikdirýän ýokary woltly asma elektrik geçirijisi ýurdumyzyň bitewi halkalaýyn energoulgamynyň ahyrky tapgyrynyň gurluşygynyň tamamlanandygyny alamatlandyrdy.

Wideofilm tamamlanandan soňra, daşary ýurtly myhmanlara söz berildi. Olar Türkmenistanyň energetika ministrine enjamlaryň we bitewi halkalaýyn energoulgamyň gurluşygynda alnyp barlan işleriň ýokary hilini tassyklaýan halkara güwänamalaryny gowşurdylar.

Ilki bilen, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Fraunhofer adyndaky Energetika ykdysadyýeti we energiýa ulgamlary tehnologiýasy institutynyň baş geňeşçisi, doktor Harald Apel çykyş etdi.

Myhman şu günki şanly waka gatnaşmaga çakylyk üçin çuňňur hoşallygyny bildirip, Garagum sährasynyň kyn şertlerinde türkmen energogurluşykçylarynyň şeýle ýokary woltly asma elektrik geçirijisini we beketlerini gurup, ulanyşa taýýar etmekleriniň bu pudagyň işgärleriniň jogapkärli işleriň hötdesinden gelip bilýändiklerine, olaryň baý tejribesiniň bardygyna şaýatlyk edýändigini belledi. Harald Apel halkalaýyn energoulgamy gurmakda ulanylan enjamlaryň ýokary hilini tassyklaýan güwänamany gowşuryp, hormatly Prezidentimize Türkmenistanyň energetika diplomatiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde alyp barýan işlerinde rowaçlyklary arzuw etdi.

Soňra GFR-iň «Duisburg-Essen» döwlet uniwersitetiniň uly mugallymy Bernd Reinhold Rosine çykyş etmek üçin söz berildi.

Ol şu günki dabara gatnaşmak mümkinçiliginiň döredilendigi üçin hoşallygyny beýan edip, şeýle iri taslamalary üstünlikli durmuşa geçirýän Garaşsyz Türkmenistanyň gazanýan üstünliklerine haýran galýandygyny aýtdy we halkalaýyn energoulgamyň inženerçilik işleriniň durnuklylygyny, ýokary netijeliligini tassyklaýan güwänamany buýsanç bilen gowşurdy.

Soňra söz nobaty GFR-iň «DEKRA» institutynyň sebitleýin direktory hanym Ýulia Otta berildi.

Myhman Türkmenistana gelip görmek we şu günki dabara gatnaşmak baradaky çakylyga çuňňur hoşallygyny bildirdi we Garaşsyz Türkmenistanda halkalaýyn energoulgamyň döredilendigi baradaky ýakymly habaryň Germaniýanyň bu ylmy-barlag institutynda uly gyzyklanma döredendigini aýtdy. «DEKRA» Energetika hartiýasynyň agzasy bolmak bilen, dünýäde gurulýan energetika desgalarynda ulanylýan tehnologiýalaryň hiline aýratyn üns berýär. Ýulia Otto halkalaýyn energoulgamda gurlan beketleriň ýokary tehnologiýalylygyny we howpsuzlygyny tassyklaýan güwänamany gowşuryp, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür arzuw etdi.

Dabaranyň resmi bölegi tamamlanandan soňra, döwlet Baştutanymyz mejlisler zalyndan çykyp, bu möhüm waka mynasybetli demirgazyk sebitiň ýaşaýjylaryna sowgat berlen täze awtobuslaryň açarlaryny Daşoguz welaýatynyň häkimine gowşurdy.

Häkim sowgat berlen döwrebap awtobuslar üçin welaýatyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimize we Gahryman Arkadagymyza berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň, mähriban Watanymyzyň bähbidine alyp barýan ähli başlangyçlarynda üstünlikleri arzuw etdi.

Ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda döwlet Baştutanymyz toý bagyny kesýär. Soňra Arkadagly Gahryman Serdarymyz güýjenmesi 500 kilowolt bolan täze asma elektrik geçirijisiniň we beketleriň işine badalga beriljek nokada tarap ugraýar.

Döwlet Baştutanymyz ýolugruna «Daşoguz» elektrik bekedinde gurnalan döwrebap enjamlary synlady. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň elektroenergetika pudagyny döwrebaplaşdyrmak boýunça ýerine ýetirilýän işler bilen tanyşdy.

Bu ýerde ýaş hünärmen Arkadagly Gahryman Serdarymyzy mübärekläp, ýurdumyzda döredilen bitewi halkalaýyn energoulgamyň işi barada gürrüň berdi. Elektroenergetika pudagyny ösdürmäge berýän yzygiderli ünsi we pudagyň işgärleri baradaky aladalary üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa, türkmen halkynyň Milli Liderine ýurdumyzyň energetikleriniň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi.

Şol bir wagtyň özünde, baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde Balkan welaýatynyň Bereket etrabynda medeniýet we sungat işgärleriniň aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyrylýar. Balkan welaýatyndan ýaş hünärmen sanly ulgam arkaly döwlet Baştutanymyza ýüzlenip, Balkan — Daşoguz täze elektrik geçirijisini we bu ugurda gurlan elektrik beketlerini işe girizmäge ak pata bermegini haýyş edýär.

Ýokary woltly elektrik geçirijisiniň gurlup ulanmaga berlendigi we bu möhüm taslamany durmuşa geçirmek ugrunda ähli zerur şertleriň döredilendigi üçin pudagyň işgärleriniň adyndan hormatly Prezidentimize çuňňur hoşallyk bildirildi. Bu taslamanyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistana Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ilkinjileriň hatarynda sarp edijileriň energiýa üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrjak bitewi halkalaýyn energoulgamy döretmäge mümkinçilik berdi.

Tolgundyryjy pursat ýetip gelýär: hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow düwmä basyp, täze elektrik geçirijisiniň we elektrik beketleriniň ikisiniň işine badalga berýär. Ekranda olaryň Türkmenistanyň bitewi energoulgamyna birikdirilýändigi görkezilýär.

Şeýlelikde, elektroenergetika pudagynyň täze, möhüm desgalarynyň — Balkan — Daşoguz ugry boýunça elektrik geçirijisiniň we her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan iki sany elektrik bekediniň işe girizilmegi Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň hem-de mümkinçilikleriniň nyşanyna öwrülen bitewi energetika halkasyny döretmek boýunça ägirt uly taslamanyň üstünlikli tamamlanandygyny alamatlandyrdy.

Dabara tamamlanandan soňra, döwlet Baştutanymyz oňa gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşdy we bu ýerden ugrady.

06.06.2024
Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş ugurly syýasatynyň baş maksady — halkymyzyň bagtyýarlygyny üpjün etmek

Geçen hepde möhüm wakalara baý bolup, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň sebitlerini toplumlaýyn ösdürmek, milli ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmak we eksport mümkinçiliklerini giňeltmek, ähli ulgamlara döwrebap tehnologiýalary ornaşdyrmak, dürli senagat, oba hojalyk önümleriniň önümçilik möçberini artdyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň nobatdaky aýdyň beýany boldy. Häzirki wagtda gülläp ösýän Watanymyzda ilatymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy, mynasyp zähmet çekmegi, ýaş nesliň hemmetaraplaýyn kämilleşmegi, halkymyzyň döredijilik kuwwatyny doly açmak, raýatlarymyzyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň üpjün edilmegi üçin ähli şertler döredilýär.

27-nji maýda döwlet Baştutanymyzyň sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynda ýurdumyzyň sebitlerinde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy bilen bagly meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz galla oragyny guramaçylykly geçirmäge görülýän taýýarlyk işlerini, gowaça we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi boýunça meseleleri hem-de ekerançylyk meýdanlarynda zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak ugrunda görülýän çäreleri gözegçilikde saklamagyň möhümdigine ünsi çekdi. Şeýle hem ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işlerini ýokary hilli ýerine ýetirmek boýunça tabşyryklar berildi.

31-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meselelere garaldy. Şolaryň hatarynda kanunçylyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, hususan-da, raýat-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek bilen bagly kanunlaryň, 2025-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň hem-de maýa goýum Maksatnamasynyň taslamalaryny işläp taýýarlamak boýunça meseleler bar. Içerki we daşary ýurtly sarp edijileri tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün etmek üçin ýurdumyzda tebigy gazyň çykarylýan möçberini artdyrmak, elektroenergetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, Döwlet haryt-çig mal biržasynda maglumat hyzmatlaryny ýerine ýetirmek, tomus möwsüminde ulag serişdeleriniň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça görülýän çäreler, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada habar berildi.

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp, Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde Arkadag şäherinde geçiriljek möhüm çäreler barada hem aýdyldy. Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli “Türkmenistan — ekologiýa abadançylygynyň mekany” atly ylmy-amaly maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda yglan edilen ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçiriler. Däp bolan bäsleşige ýaşlaryň 1670-si gatnaşyp, şolaryň 107-si ýeňijiler diýlip yglan edildi.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň 26-27-nji maýda Gazagystan Respublikasyna amala aşyran gulluk iş saparynyň netijeleri barada-da hasabat berildi. Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy boldy. Onuň dowamynda ýurtlarymyzyň söwda-ykdysady, energetika, ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek üçin uly kuwwata eýedigi bellenildi. Hususy pudagyň ugry boýunça gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçinem uly mümkinçilikler bar. Ynsanperwer ulgam hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygyň dowamynda sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Onuň dowamynda döwletara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyldy, hususan-da, Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyna taýýarlyk görmegiň meselelerine garaldy. Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň çäklerindäki özara gatnaşyklaryň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Onuň barşynda türkmen tarapy gaznanyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen birnäçe anyk teklipleri öňe sürdi. Hazar deňziniň meseleleri boýunça hem gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Gazagystan Respublikasynyň Sanly ösüş, innowasiýalar we aerokosmos senagaty ministrliginde geçirilen duşuşygyň dowamynda sanlylaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerine seredildi. Astanada geçirilen duşuşyklardyr gepleşikleriň netijeleri boýunça köpugurly türkmen-gazak hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak hakynda ylalaşyklar gazanyldy.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça 28 — 30-njy maý aralygynda Italiýa Respublikasyna amala aşyrylan iş saparynyň netijeleri barada-da habar berildi. Türkmenistanyň wekiliýetiniň bu sapary daşary işler ministrleriniň “Merkezi Aziýa — Italiýa” formatyndaky duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen guraldy. Ýurdumyzyň geljegi nazara almak bilen, netijeli döwletara we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlary beýan edildi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy “Merkezi Aziýa — Italiýa” formatynda bilelikde işlemek üçin gatnaşyjy ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynda jogapkär wekilleri bellemegi hem-de gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleri özünde jemleýän orta möhletli meýilnamany taýýarlamagy teklip etdi.

Hormatly Prezidentimiz dostlukly döwletler bilen özara bähbitli ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmegiň zerurdygyny belläp, döwletara hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek, bar bolan mümkinçilikleri netijeli durmuşa geçirmek boýunça degişli işleri alyp barmagy tabşyrdy.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň 2025-nji ýyl üçin Döwlet býujetini düzmek hakynda» Karara gol çekdi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynda 7-nji iýunda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 14-nji iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berdi. Şeýle-de geçen hepdede Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz we Lebap welaýatlarynyň degişli etraplarynda şalynyň ýokary hasylynyň öndürilmegini üpjün etmek, 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap şalynyň döwlet satyn alyş nyrhyny ýokarlandyrmak hakynda Karara gol çekdi.

Hormatly Prezidentimiziň Buýrugyna laýyklykda, 2024-nji ýylyň 10-njy iýuny — 9-njy iýuly aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 289 zyýaratçy Saud Arabystany Patyşalygyna iberiler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenhowaýollary” agentligi bolsa zyýaratçylary eltmek we yzyna getirmek üçin öz serişdeleriniň hasabyna ýörite gatnawy amala aşyrar.

Geçen hepdäniň beýleki wakalaryna geçmek bilen, 30-njy maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Arkadag şäherine amala aşyran iş saparyny bellemek bolar. Gahryman Arkadagymyz şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalaryň taslamalary, binalaryň bezeg aýratynlyklaryna degişli serişdeleriň görnüşleri bilen tanyşdy, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ştab-kwartirasynda iş maslahatyny geçirdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri ösüp gelýän ýaş nesilleriň sazlaşykly ösüşiniň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýandygyny belläp, türkmen halkyna mahsus ýagşy dessurlary baş ýörelge edinýän haýyr-sahawat gaznasynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek, lukmanlaryň hünär derejesini we lukmançylyk hyzmatlaryny yzygiderli ýokarlandyrmak ýaly meselelere ünsi çekdi.

1-nji iýunda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň we Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine haýyr-sahawat gaznasynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen döwründe alyp baran işleri, gaznanyň ýanyndaky Ýaşulular geňeşi tarapyndan ýerine ýetirilen işler we beýleki meseleler girizildi.

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşykda gaz pudagyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ugurlary, hususan-da, “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmek boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Balkan welaýatynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň we beýleki goşunlarynyň şahsy düzüminiň harby hünär ussatlyklaryny has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem Milli goşunyň söweşjeň taýýarlygyny gözden geçirmek maksady bilen, bilelikdäki harby okuw meýdan türgenleşikleri geçirildi. Olarda häzirki zaman sanly nawigasiýa ulgamy bilen üpjün edilen uçarmansyz uçuş enjamlaryna, sanly ulgamyň binýadynda hereket edýän garşydaşy ýüze çykarmagyň radiolokasion serişdelerine, iň täze ýaraglaryň beýleki görnüşlerine aýratyn üns berildi. Okuw türgenleşikleriniň barşynda türkmen esgerleri nobatdaky gezek edermenligiň, dogumlylygyň, gaýduwsyzlygyň, döwrebap harby tehnikalara we ýaraglara erk etmegiň nusgasyny, nazaryýet we söweşjeň taýýarlygyň, sazlaşykly hereketleriň kämil derejesini görkezdiler.

Paýtagtymyzda şu ýylyň 7-nji iýulynda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk görülýär. Bu jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görmegiň çäklerinde häzirki wagtda Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan, Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan, Agrar partiýadan, raýatlar toparlaryndan wekilleri hödürlemek boýunça mejlislerdir ýygnaklar geçirilýär. Olaryň dowamynda ýurdumyzyň kanun çykaryjy edarasynyň deputatlygyna halkyň has mynasyp wekilleri dalaşgärlige hödürlenilýär. Häzirki wagtda syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary we raýatlar toparlary tarapyndan milli synçylaryň 76-sy bellige alyndy hem-de olara şahsyýetnamalar gowşuryldy. Üç okrugyň çäklerinde 60 saýlaw uçastogy döredildi. Olaryň hemmesi degişli guramaçylyk enjamlary, saýlawlar boýunça maglumatlar bilen üpjün edildi.

Asylly däbe görä, 1-nji iýunda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, şeýle hem Aşgabat we Arkadag şäherlerinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary giňden ýaýbaňlandyryldy. Bu senä bagyşlanan dabaralar çagalar barada hemmetaraplaýyn alada, olaryň beden we ruhy taýdan sagdyn ösmegi üçin amatly şertleriň döredilmegi, ýaşajyk türkmenistanlylaryň bilim almaga, saglyklaryny berkitmäge bolan hukuklarynyň üpjün edilmegi türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän durmuş ugurly syýasatyň üstünliklere beslenýändiginiň nobatdaky güwäsi boldy.

Baýramçylygyň öňüsyrasynda Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynda “Arkadagly nesiller” döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň ýaş raýatlaryna ajaýyp sowgat boldy. Maşgala bolup dynç almak üçin amatly şertler döredilen bu dynç alyş merkezi durmuş, ykdysady, medeni ösüşde iň ýokary görkezijileri gazanmak ugrundaky bäsleşikde ýeňiji bolandygy üçin etraba gowşurylan 1 million amerikan dollary möçberindäki pul baýragynyň hasabyna guruldy hem-de enjamlaşdyryldy. Merkeziň bagy-bossanlyga bürenen çäginde dürli attraksionlar, oýun enjamlarynyň zaly, garbanyşhana, çaga oýnawaçlarynyň dükany we beýlekiler ýerleşdirilipdir.

Maslahat köşgünde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan yglan edilen «Biz — Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» atly döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenip, ýeňijileri sylaglamak dabarasy geçirildi.

Şol gün Döwletliler köşgünde terbiýelenýänlere hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň, şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň adyndan sowgatlar gowşuryldy. Bu ýerde ýaş nesliň döwrebap bilim almagy, wagtlaryny gyzykly, peýdaly geçirmegi, döredijilik mümkinçiliklerini we zehinlerini ýüze çykarmagy, sport bilen meşgullanmagy, hünär saýlap almagy üçin ähli zerur şertler döredilýär.

Şanly sene mynasybetli çagalar tennis festiwalynyň açylyş dabarasy, şeýle hem Aziýanyň Tennis federasiýasy (ATF) tarapyndan Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynyň “Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi” diýlip yglan edilendigi baradaky güwänamanyň gowşurylyş dabarasy boldy. Festiwalyň maksady çagalary we ýetginjekleri bedenterbiýe-sport bilen, şol sanda tennis bilen yzygiderli meşgullanmaga çekmekden, halkara sport hyzmatdaşlygyny ösdürmekden, çagalar we ýaşlar sporty ulgamynda netijeli özara gatnaşyklary ýola goýmakdan ybaratdyr. Tomaşaçylaryň öňünde ýaş türgenleriň görkezme çykyşlary, tennis boýunça ussatlyk sapaklary ýaýbaňlandyryldy. Geçen ýyl türkmenistanly tennisçiler halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, 39 medal gazandylar (şolardan 12-si altyn, 10-sy kümüş, 17-si bürünç medal). Ýurdumyzyň döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly we tansly çykyşlary, türgenleriň akrobatika, çeper gimnastika boýunça ýerine ýetiren tilsimleri özboluşly sazlaşygy emele getirdi. Baýramçylyk çäresine gatnaşyjylara hormatly Prezidentimiziň adyndan, şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

2-nji iýunda gözel tebigatymyzyň ajaýyp künjeklerine öwrülen Gökdere, at-owazasy dünýä ýaň salýan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, welaýatlardaky çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezleri dynç almaga gelýän çagalar üçin gapylaryny giňden açdy.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary ýurdumyzy syýasy, ykdysady, durmuş taýdan ösdürmek boýunça meseleleriň netijeli çözülýändiginiň nobatdaky güwäsi boldy. Hut şeýle toplumlaýyn we hemmetaraplaýyn çemeleşme hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny, halkymyzyň ruhy baýlygyny artdyrmaga, rowaçlygyny üpjün etmäge, täze sepgitlere tarap ynamly öňe barýan Watanymyzyň halkara abraýyny has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen döwlet strategiýasynyň üstünliklere beslenýändigini aýdyň görkezdi.

05.06.2024
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Hormatly adamlar!

Eziz watandaşlar!

Sizi sagdynlygyň we ruhubelentligiň halkara baýramy — Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bütindünýä welosiped güni dostlugyň, parahatçylygyň, sportuň hem-de ynsanperwerligiň belent ýörelgelerini dabaralandyrýan, jemgyýetimiziň agzybirligini, jebisligini alamatlandyrýan baýram hökmünde milli senenamamyzda aýratyn orun tutýar. Şonuň üçin dünýä bileleşigi bilen birlikde, eziz Diýarymyzda hem bu sene ýokary ruhubelentlikde, giňden bellenilýär.

Hormatly Arkadagymyzyň esaslandyran bitewi, dowamly hem-de strategik döwlet syýasaty esasynda, Bitarap Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 3-nji iýuny «Bütindünýä welosiped güni» diýip yglan etmek hakynda taryhy Kararnamanyň, şeýle hem 2022-nji ýylyň 15-nji martynda «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamanyň, ýaňy-ýakynda bolsa Aşgabat şäherinde üstünlikli geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde paýtagtymyzy «Arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri» diýip yglan etmek hakyndaky Çözgüdiň biragyzdan kabul edilmegi, Aziýanyň Tennis federasiýasy tarapyndan Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynyň «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýlip yglan edilmegi hem-de degişli güwänamanyň gowşurylmagy ýurdumyzyň sport başlangyçlarynyň, adam saglygyny goramak babatdaky ýörelgeleriniň dünýä bileleşiginde uly ykrarnama eýe bolýandygyna şaýatlyk edýär.

Biz raýatlarymyzyň saglygyny goramagyň milli ulgamynyň çäklerinde ýaş nesillerimiziň sagdyn ösmegi üçin peýdaly gurşawy döretmekden, dogry iýmitlenmekden başlap, sport bilen giňden meşgullanmak we ekologik abadançylygy üpjün etmek ýaly wezipelere aýratyn üns berýäris. Garaşsyz Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlarymyzyň ýaramaz endiklerden daşda durmagy, zähmet bilen dynç alşy utgaşdyrmagy, sportuň dürli, şol sanda hereketli görnüşleri bilen meşgullanmagy üçin ähli tagallalary edýäris.

Eziz watandaşlar!

«Döwlet adam üçindir!», «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen ýörelgelerimize laýyklykda, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda, ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, medeniýet ulgamlarynda giň möçberli özgertmeleri amala aşyrýarys. Halkymyzyň ýokary ýaşaýyş-durmuş derejesini üpjün etmek, döwrebap obadyr şäherçeleri, täze senagat toplumlaryny döretmek bilen, döwletimiziň dünýädäki ornuny yzygiderli berkidýäris. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe köpçülikleýin bedenterbiýäni, Olimpiýa hereketini, sporty ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäris. Bu ugurda milli maksatnamalarymyzy, toplumlaýyn özgertmeleri üstünlikli durmuşa geçirýäris.

Gysga döwrüň içinde eziz Diýarymyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hem-de atçylyk sport toplumlary, stadionlar, sport mekdepleri, Olimpiýa şäherçesi gurlup, döwrebap sport düzümleri döredildi. Çünki bedenterbiýäni we sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak arkaly raýatlarymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn bedenli we ruhy taýdan kämil nesilleri ýetişdirmek, ýokary derejeli sporty, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek ynsanperwer döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bedenterbiýe we sport döredijilik başlangyçlaryny, maksada okgunlylygy höweslendirýän sagdynlygyň hem güýjüň esasy çeşmesidir.

Welosiped sürmek sportuň gyzykly görnüşi bolup, ilatymyzyň beden taýdan sagdynlygyny berkitmekde esasy orny eýeleýär. Ýurdumyzda sportuň bu görnüşiniň artykmaçlyklaryna hem-de ekologik abadançylyga ýetirilýän täsire mynasyp baha berip, onuň bilen meşgullanýanlaryň sany barha artýar. Çünki dürli ýaşdaky raýatlarymyzyň, hususan-da, ýaş nesillerimiziň saglygy üçin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak döwrüň möhüm talabydyr. Şu nukdaýnazardan, welosiped sportuny has-da işjeň ösdürmek maksady bilen, Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda 2024-nji ýylyň 31-nji maýy — 3-nji iýuny aralygynda ilkinji gezek Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat bölegi boýunça uzak aralyga welosipedli ýörişiň guralmagy uly ähmiýete eýedir.

Hormatly adamlar!

Eziz watandaşlar!

Sizi Bütindünýä welosiped güni bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin. Goý, bu ajaýyp halkara baýram sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekany bolan Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzy şan-şöhrata beslesin, merdana halkymyzyň durmuşyna gaýtalanmajak öwüşgin çaýsyn!

Türkmenistanyň Prezidenti

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

03.06.2024
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 31-nji maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, milli ykdysadyýetimizi mundan beýläk-de pugtalandyrmak, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan kanunçylyk işi barada maglumat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy we raýat-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek boýunça kanun taslamalaryny işläp taýýarlamak, birnäçe kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek babatda ýerine ýetirilýän işler hakynda aýdyldy.

Parlamentara gatnaşyklary, halkara guramalar bilen özara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän işlere üns çekildi. Hususan-da, Gyrgyz Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Hytaý Halk Respublikasynyň Şençžen şäheriniň Halk wekilleriniň ýygnagynyň hemişelik komitetiniň başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Mejlisiň deputatlary Bişkek şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň dialogynyň ykdysady, sanly we ekologik innowasiýalar babatda hyzmatdaşlygy ösdürmekde zenanlaryň orny hem-de olaryň hukuk kepillikleri baradaky meselelere bagyşlanyp geçirilen maslahatyna gatnaşdylar. Şunuň bilen bir hatarda, Mejlisiň wekilleri BMG-niň Türkmenistandaky wekilhanasynyň, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýurdumyzyň degişli döwlet edaralary bilen bilelikde guran maslahatlaryna, döwlet syýasatyny hem-de dürli ugurlarda gazanylýan üstünlikleri wagyz etmek, kabul edilýän kanunlaryň many-mazmunyny düşündirmek boýunça dürli çärelere gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmagy dowam etdirmegiň möhümdigini belledi. Şunuň bilen birlikde, raýat-hukuk gatnaşyklaryny kämilleşdirmek bilen bagly kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işleri alyp barmagyň wajypdygyna üns çekildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda 2025-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hem-de maýa goýum Maksatnamasynyň taslamalaryny işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Döwlet býujetini düzmek üçin ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikler tarapyndan berilmäge degişli hasabatlary hem-de maglumatlary taýýarlamagyň tertibi we möhletleri kesgitlenildi. Geljek ýylyň Döwlet býujeti, maliýe-ykdysady görkezijileri düzülende, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” göz öňünde tutulan möhüm wezipelerden ugur alnar. Indiki ýylda ýurdumyzyň makroykdysady ýagdaýyny durnukly saklamak, ykdysadyýetiň pudaklaryny depginli ösdürmegi dowam etdirmek, maýa goýumlaryň esasy bölegini önümçilikleriň düýpli döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirmek, amatly işewürlik gurşawyny döretmek hem-de ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksat edinilýär. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Döwlet býujetiniň esasy maliýe resminamasy bolup durýandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz geljek ýylda-da ýurdumyzda ýerine ýetirilmeli işleri guramaçylykly alyp barmak maksady bilen, «Türkmenistanyň 2025-nji ýyl üçin Döwlet býujetini düzmek hakynda» Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumynda, hususan-da, “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan gaz känlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

“Galkynyş” gaz känini özleşdirmek boýunça işleriň çäklerinde “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan birnäçe guýularda, şol sanda guýulary özleşdirmek bilen bagly dolandyryş ulgamyny degişli enjamlar bilen üpjün etmek boýunça anyk çäreler görülýär. Bu desgalaryň zerur maddy-tehniki serişdeler bilen bökdençsiz üpjün edilmegi olarda önümçilik işlerini alyp barmagyň netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam berýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, içerki we daşary ýurtly sarp edijileri tebigy gaz bilen ygtybarly üpjün etmek üçin ýurdumyzda tebigy gazyň çykarylýan möçberini artdyrmagyň wajyp bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz täze gaz guýularyny burawlamak we olary önümçilige doly birikdirmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli geçiriljek ylmy-amaly maslahata görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 5-nji iýunda “Türkmenistan — ekologiýa abadançylygynyň mekany” ady bilen geçiriljek maslahata oba hojalyk toplumynyň degişli ýolbaşçylarynyň hem-de hünärmenleriniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, halkara we sebit guramalarynyň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, alymlaryň, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň, talyplaryň gatnaşmaklary göz öňünde tutulýar. Foruma sanly ulgam arkaly daşary ýurtly gatnaşyjylar hem goşularlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli geçiriljek ylmy-amaly maslahatyň ýokary derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hem hasabat berdi. Häzirki wagtda ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny gysga wagtda we ýitgisiz ýygnap almak maksady bilen, galla oragyna girişmäge taýýarlyk işleri ýokary depginde alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanymyza galla oragyna girişmegiň senesini belläp, bu möhüm çärelere ak pata bermek baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, galla oragyna köpçülikleýin girişmek we möwsümi talabalaýyk geçirmek üçin guramaçylyk işleriniň ähmiýetine ünsi çekdi hem-de bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, ýurdumyzda oba hojalyk pudagynyň giň gerimde ösdürilýändigini nygtady hem-de ýerden bol hasyl almak üçin daýhanlarymyza zerur şertleriň döredilýändigine, olaryň ýokary hilli tohum, mineral dökünler, himiki serişdeler, döwrebap oba hojalyk tehnikalary, suw bilen doly üpjün edilýändigine ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz şu ýyl hem welaýatlarda gallanyň bol hasylynyň ösdürilip ýetişdirilendigini belläp, ýurdumyzyň Ahal, Lebap, Mary welaýatlarynda 7-nji iýunda, Balkan we Daşoguz welaýatlarynda bolsa 14-nji iýunda galla oragyna başlamaga ak pata berdi hem-de hormatly ýaşululardan galla oragyna «Bismilla» bilen başlap bermeklerini haýyş etdi. Arkadagly Gahryman Serdarymyz zähmetsöýer gallaçy daýhanlara, ähli oba hojalyk işgärlerine berk jan saglyk, bagtyýar durmuş, işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow elektroenergetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde ýurdumyzda täze gaz turbinaly we utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýalary, transformator beketleri, elektrik geçirijiler gurulýar, hereket edýänleriniň durky täzelenilýär. Bu desgalaryň kadaly işledilmegini üpjün etmek hem-de zerur bolan abatlaýyş işlerini geçirmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiziň garamagyna degişli teklip hödürlenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, elektrik energiýasyny sarp edijileri ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmek üçin elektrik stansiýalarynyň, beketleriň, elektrik geçirijileriň kadaly işledilmeginiň zerur bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, elektroenergetika pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek baradaky teklibi goldap, hormatly Prezidentimiz wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe söwda toplumynyň işini kämilleşdirmek, eksportyň möçberini we ugurlaryny giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda kämilleşdirmek, ýurdumyzda öndürilýän önümleri daşarky bazarlara ýerlemek, eksport edilýän, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň nyrhlaryna gözegçilik etmek, önüm öndürijilerimiziň eksport mümkinçiliklerine ýardam bermek maksady bilen, bu ulgamyň işine öňdebaryjy tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça zerur işler ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz eksport we import edilýän harytlaryň nyrhlaryna gözegçiligi amala aşyrmagyň zerurdygyny nygtap, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasyna maglumat hyzmatlaryny ýerine ýetirmek baradaky teklibi goldady hem-de bu babatda wise-premýere birnäçe görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, Medeniýet hepdeligini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Şu ýyl bu çäräni türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy bilen bina edilen Arkadag şäherinde guramak meýilleşdirilýär.

Nygtalyşy ýaly, häzirki döwürde döwlet Baştutanymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary esasynda medeniýetimizi ösdürmek, milli mirasymyzy gorap saklamak, halkara derejede giňden wagyz etmek üçin ähli zerur şertler we mümkinçilikler döredilýär. Wise-premýer Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde dürli çäreleriň guraljakdygyny aýdyp, onuň meýilnamasynyň taslamasyny hormatly Prezidentimiziň garamagyna hödürledi.

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlap, Medeniýet hepdeligini ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy. Bu döwürde Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan çärelere aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz aýtdy. Şeýle-de wise-premýere medeniýetimizi ösdürmek, milli mirasymyzy gorap saklamak hem-de halkara derejede giňden wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek babatda görkezmeler berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň jemleri barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet Baştutanymyzyň hemmetaraplaýyn goldaw bermegi esasynda ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşýan ýaş nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek üçin ähli şertler döredilýär. Her ýyl Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan ylmyň hem tehnikanyň ileri tutulýan ugurlary boýunça Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça däp bolan bäsleşik geçirilýär. Şu ýyl bu abraýly ylmy bäsleşige ýaşlaryň 1670-si gatnaşyp, olaryň 107-si ýeňijiler diýlip yglan edildi. Şunuň bilen baglylykda, ýaş alymlara gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylmagynyň meýilleşdirilýändigi habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Watanymyzyň ösüşine mynasyp goşant goşýan kämil nesilleri terbiýeläp ýetişdirmegiň esasy wezipeleriň biri bolup durýandygyny nygtady. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda alty ugur boýunça ylmy bäsleşigiň geçirilmeginiň möhümdigini aýdyp, Arkadagly Gahryman Serdarymyz bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak baradaky teklibi makullady.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň 26-27-nji maýda Gazagystan Respublikasyna amala aşyran gulluk iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi.

Goňşy ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi Watanymyzyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Saparyň dowamynda türkmen wekiliýeti Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, BMG-niň we beýleki halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti bellenildi. Şunda ýokary derejedäki yzygiderli duşuşyklaryň türkmen-gazak hyzmatdaşlygynda kesgitleýji orun eýeleýändigi nygtaldy. Ýurtlarymyzyň söwda-ykdysady, energetika, ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek üçin uly kuwwata eýedigi bellenildi. Hususy pudagyň ugry boýunça gatnaşyklary işjeňleşdirmek üçinem giň mümkinçilikler bar. Ynsanperwer ulgam hem möhüm ugur bolup durýar. Bu babatda bilim we medeniýet ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Şunuň bilen baglylykda, Astana şäherinde beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň ýadygärligini oturtmak boýunça işleriň alnyp barylýandygy, Aşgabatda bolsa meşhur gazak kompozitory Kurmangazynyň heýkeliniň oturdylandygy bellenildi. Munuň özi halklarymyzyň arasyndaky dost-doganlygyň aýdyň nyşanydyr.

Şeýle hem Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygyň dowamynda sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleriniň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da, Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Onuň dowamynda döwletara hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alşyldy, sebit meselelerine aýratyn üns berildi. Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygyna taýýarlyk görmegiň meselelerine seredildi.

Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň çäklerindäki özara gatnaşyklaryň ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Häzirki wagtda Gazagystan Respublikasy bu gaznada başlyklyk edýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy Aral gaznasynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlar barada maglumat berip, birnäçe anyk teklipleri öňe sürdi. Hazar deňziniň meseleleri boýunça hem gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. BMG-niň we beýleki halkara düzümleriň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bellenildi. Türkmenistan hem-de Gazagystan bu guramalaryň çäklerinde birek-birege goldaw berýärler. Geňeşmeleriň dowamynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky dialogy yzygiderli işjeňleşdirmek barada ylalaşyk gazanyldy. Saparyň çäklerinde Gazagystan Respublikasynyň Sanly ösüş, innowasiýalar we aerokosmos senagaty ministrliginde Türkmenistanyň wekiliýeti üçin Sanly hökümet edarasynyň işi barada tanyşdyrylyş çäresi guraldy. Şeýle hem sanlylaşdyrmak ulgamynda hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň we ösdürmegiň meselelerine seredildi. Astanada geçirilen duşuşyklardyr gepleşikleriň netijeleri boýunça köpugurly türkmen-gazak hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak hakynda ylalaşyklar gazanyldy.

Hasabatynyň dowamynda wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça 28 — 30-njy maý aralygynda Italiýa Respublikasyna amala aşyrylan iş saparynyň netijeleri barada-da habar berdi. Türkmenistanyň wekiliýetiniň bu sapary daşary işler ministrleriniň “Merkezi Aziýa — Italiýa” formatyndaky duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen guraldy.

Duşuşygyň öňüsyrasynda, 29-njy maýda Rim şäherinde “Energiýa geçişi we ählumumy wehimler”, “Ulag” hem-de “Ýokary bilim we bilim torlary” atly üç sany mowzuklaýyn mejlis geçirildi. Soňra Italiýanyň Daşary işler ministrliginde daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň giňişleýin düzümdäki duşuşygy boldy. Onuň dowamynda howpsuzlyk, energetika, ykdysadyýet, suw, ekologiýa, howanyň üýtgemegi, ulag, bilim ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyga degişli meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň geljegi nazara almak bilen, bu ulgamlarda netijeli döwletara we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen başlangyçlary hem-de teklipleri beýan edildi.

Italýan tarapy “Merkezi Aziýa — Italiýa” formatynda bilelikde netijeli işlemek üçin utgaşdyryjy mehanizmi döretmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapy bu formata gatnaşyjy ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynda jogapkär wekilleri bellemegi hem-de gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek boýunça anyk çäreleri özünde jemleýän orta möhletli meýilnamany taýýarlamagy teklip etdi. Duşuşygyň ahyrynda öňdebaryjy italýan kompaniýalarynyň we maliýe institutlarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmaklarynda işewürlik kabul edişligi guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, dostlukly döwletler bilen özara bähbitli ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmegiň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gatnaşyklaryň ugurlaryny giňeltmek, netijeliligini artdyrmak boýunça degişli işleri alyp barmagy tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew şu ýylyň tomus möwsüminde gözegçilik edýän düzümleriniň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan ýolagçylara ýokary hilli we medeniýetli hyzmat etmek üçin degişli işler geçirilýär. “Türkmenawtoulaglary” agentligi tarapyndan Aşgabat — Awaza — Aşgabat ugry boýunça hem-de “Bagabat”, “Arçman”, “Mollagara”, “Farap”, “Baýramaly” şypahanalaryna yzygiderli awtobus gatnawy, şeýle-de “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Halkara howa menzilleri ýerüsti tehnikalar we awtoulaglar bilen doly üpjün edilip, Mary — Türkmenbaşy — Mary, Türkmenabat — Türkmenbaşy — Türkmenabat ugurlary boýunça täze howa gatnawlary ýola goýuldy. “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň garamagyndaky edara-kärhanalara degişli gämileriň we tehnikalaryň möwsümleýin tehniki ýagdaýyna zerur taýýarlyk işleri geçirildi. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan hem ilaty ýokary hilli aragatnaşyk hyzmatlary bilen bökdençsiz üpjün etmek üçin degişli işler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, tomus möwsüminde ulaglaryň ähli görnüşiniň talabalaýyk işlemegini üpjün etmegiň, raýatlarymyzyň şypahanalara we sagaldyş merkezlerine barmagy üçin ulag gatnawlarynyň sanyny artdyrmagyň, ulaglaryň kadaly işlemegini talabalaýyk ýola goýmagyň zerurdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, agentligiň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklar berildi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, ertir ýurdumyzda Çagalary goramagyň halkara gününiň döwlet derejesinde bellenilip geçiljekdigini belledi. Biz ýaş nesillerimiziň sagdyn, bagtyýar ösüp ulalmaklary, ylymly-bilimli adamlar bolup ýetişmekleri üçin zerur mümkinçilikleri döredýäris. Ýurdumyzyň ähli künjeginde döwrebap çagalar baglaryny, mekdepleri, bedenterbiýe-sagaldyş, dynç alyş toplumlaryny gurup ulanmaga berýäris diýip, Arkadagly Gahryman Serdarymyz aýtdy. Bu ugurda alnyp barylýan işleriň geljekde-de giň gerim bilen dowam etdiriljekdigini nygtap, hormatly Prezidentimiz hemmeleri Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlady.

Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimizi hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy bu şanly sene bilen tüýs ýürekden gutladylar.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

01.06.2024
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: — Biziň esasy wezipämiz ýokary bilimli, hakyky watançy nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekden ybaratdyr

Döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni esaslaryny pugtalandyrmak, ýurdumyzy ösüşiň täze derejesine çykarmak üçin ylym-bilim kuwwatynyň herekete getirilmegi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow tarapyndan durmuşa geçirilýän bilim syýasatynyň strategik maksatlary bolup durýar.

Garaşsyz Watanymyzda bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine, bilimli, giň dünýägaraýyşly, innowasion tehnologiýalara ussatlyk bilen erk edip bilýän ýaş nesilleriň kemala getirilmegine uly ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň çar künjeginde täze, döwrebap bilim edaralary yzygiderli gurulýar. Bilim bermegiň öňdebaryjy usullaryny, maglumat tehnologiýalaryny özleşdirmekde, ýaşlaryň bilim derejesini we döredijilik işjeňligini ýokarlandyrmakda baý tejribe toplandy. Döwletimiz tarapyndan ýaş türkmenistanlylaryň bilim almaklary, ýurdumyza, halkymyza mynasyp gulluk etmekleri üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň nygtaýşy ýaly, halkynyň taryhyny bilýän, öz ýurdunyň gazanýan üstünliklerine buýsanýan, Garaşsyz Türkmenistanyň şan-şöhratyny artdyrmaga çalyşýan hakyky watansöýüji nesli kemala getirmek biziň esasy wezipämizdir.

Döwlet Baştutanymyz 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki maksatnamalaýyn çykyşynda ylmyň we tehnikanyň örän çalt depginler bilen ösmeginiň, täze tehnologiýalaryň döremeginiň, ýurdumyzyň dünýäniň bilim giňişligine işjeň goşulyşmagynyň bilim edaralarynda okatmagyň usulyýetiniň kämilleşdirilmegini talap edýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, Arkadagly Gahryman Serdarymyz mekdebe çenli, başlangyç, esasy orta, doly orta, mekdepden daşary we goşmaça bilim boýunça okatmagyň usulyýetini milli tejribä, döwlet, halkara bilim standartlaryna laýyk getirýän resminamanyň — Türkmenistanda okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny taýýarlamagyň möhümdigine ünsi çekdi.

Bilimiň dünýä standartlaryna çykarylmagy çäreleriň tutuş toplumyny göz öňünde tutýar we olar häzirki wagtda ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýär. 25-nji maýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasy we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Bu çözgüt milli bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň ýolunda nobatdaky möhüm ädim boldy. Resminamada mekdebe çenli çagalar edaralarynda we orta mekdeplerde berilýän bilimiň üznüksizligini hem-de arabaglanyşygyny üpjün etmäge, bilimli, ylymly, watansöýüji şahsyýetleri kemala getirmäge, okatmagyň hilini, bilimiň mazmunyny halkara ülňülere laýyk getirmäge, pedagogik işgärleri taýýarlamagyň gerimini giňeldip, mugallymlaryň hünär bilimlerini çuňlaşdyrmaga, täze tehnologiýalar esasynda okuwyň mazmunyny kämilleşdirmäge, bilimiň hilini bahalandyrýan halkara maksatnamalaryň görkezijilerini milli bilim ulgamyna ornaşdyrmaga gönükdirilen çäreler göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň” hem-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň” çäklerinde bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bilim ulgamynyň ähli düzümleriniň, hususan-da, orta bilimiň yzygiderli ösdürilmegi zerur talap bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz milli bilim ulgamynyň işgärleriniň öňünde ýurdumyzyň umumybilim berýän edaralarynda okatmagyň hilini ýokarlandyrmak boýunça işleri dowam etdirmek baradaky wezipäni goýdy.

Bilim ulgamynyň ösüşine baha bermek, orta mekdeplerde pedagogik işgärlere bolan zerurlyklary seljermek, bu ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Mekdebe çenli, başlangyç, esasy orta, doly orta, mekdepden daşary we goşmaça bilim boýunça okatmagy guramakda iň gowy halkara tejribeleriň öwrenilmegi Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýany durmuşa geçirmekde öňde durýan esasy wezipeleriň biridir.

Ýaş aýratynlyklaryny nazara almak bilen, mekdep maksatnamasyna täzeçillikleriň, hususan-da, ykdysadyýetiň esaslary, Türkmenistanyň medeni mirasy, dünýä medeniýeti, modelirleme we grafika, maglumat-kommunikasiýa we innowasion tehnologiýalar ýaly dersleriň girizilendigini bellemek gerek. Ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamak wezipesi ýurdumyzda himiýa, biologiýa we beýleki dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen mekdepleriň döredilmegini şertlendirdi. Döwlet Baştutanymyz ýaşlaryň daşary ýurt dillerini öwrenmeklerine uly ähmiýet berýär. Sebäbi dil adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň hem-de pikiri beýan etmegiň esasy serişdesidir. Şunuň bilen baglylykda, mekdebe çenli çagalar edaralaryndan başlap, bilim bermegiň ähli tapgyrlarynda daşary ýurt dillerini okatmagy we okuwçylaryň dil başarnyklaryny kämilleşdirmäge, okatmak işine lingwistika ulgamyndaky innowasion tehnologiýalary girizmäge gönükdirilen netijeli çäreler amala aşyrylýar.

Daşary ýurt dillerini okatmakda täze tehnologiýalaryň ulanylmagy Türkmenistanyň bilim ulgamynda möhüm wezipeleriň biridir. Daşary ýurt dilleri umumy we hünär bilimi maksatnamalaryna hökmany ders hökmünde girizildi. Daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň wezipelerine laýyklykda, Türkmenistanda usulyýet üpjünçiligi, bilim bermegiň ähli derejelerinde okuw maksatnamalarynyň hem-de meýilnamalarynyň, mugallymlary taýýarlamak, olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak ulgamynyň döwrebaplaşdyrylmagy babatda dünýä tejribesini öwrenmek boýunça işler alnyp barylýar. Sapaklarda innowasion tehnologiýalardyr usullaryň peýdalanylmagy okatmak işini gyzykly we döredijilikli guramaga mümkinçilik berýär. Ýurdumyzyň orta we ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, professorlary, ugurdaş düzümleriň beýleki hünärmenleri yzygiderli esasda daşary ýurtlarda hünär derejesini ýokarlandyrýarlar.

Türkmenistan milli bilim ulgamyna dünýä standartlaryny ornaşdyryp, ynsanperwer ulgamda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýär. Guramanyň ÝUNISEF, ÝUNFPA, ÝUNDP, ÝUNESKO ýaly düzümleri bilen bilelikdäki işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda Diýarymyzda bilimi dolandyrmagyň täze maglumat ulgamyny ornaşdyrmak boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär. Munuň üçin eýýäm synag goşundysy işlenip taýýarlanyldy. ÝUNISEF, Bilim ministrligi hem-de Innowasion maglumat merkezi bilen bilelikde milli hünärmenlere bu ulgamy ulanmagy öwretmek üçin okuw maslahaty geçirildi. Täze ulgamyň işe girizilmegi bilim ulgamynda maglumat ýygnamak işini awtomatlaşdyrmaga hem-de sanlylaşdyrmaga, maglumatlary bitewi platformada ýerleşdirmäge mümkinçilik berer.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan 2023-nji ýylyň maýynda 2024 — 2026-njy ýyllar üçin BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna saýlanyldy. Umumybilim berýän mekdeplerde “Elektron mekdep” ulgamy işlenip taýýarlanyldy we synag edildi. Bu ulgam arkaly ene-atalar çagalarynyň dürli dersler boýunça ýetişigi bilen tanşyp bilerler. Aşgabadyň, welaýatlaryň hem-de etraplaryň birnäçe mekdepleri ÝUNESKO-nyň Assosirlenen mekdepler toruna girizildi.

Kabul edilen milli maksatnamalaryň çäklerinde Watanymyzyň ähli künjeklerinde orta we ýokary bilim edaralarynyň, çagalar baglarynyň döwrebap binalary gurlup ulanmaga berilýär. Olar kämil kompýuterler, okuw-tehniki serişdeler, interaktiw-multimedia tehnologiýalary bilen doly üpjün edilýär. “Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy” hem-de Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz mugallymlar hakynda alada edilmegini, olaryň ussatlygynyň we hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyny, tutuş okuw-terbiýeçilik işiniň hil taýdan täze derejä çykmagyna ýardam berýän halkara bilim alyşmalarynyň işjeňleşdirilmegini aýratyn üns merkezinde saklaýar. Ýurdumyzda mugallymlaryň döredijilik mümkinçiliklerini açmak, olaryň hünäriniň abraýyny ýokarlandyrmak maksady bilen, “Ýylyň mugallymy” hem-de “Ýylyň terbiýeçisi” atly döwlet derejesindäki bäsleşikler yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň Milli bilim institutynda, Baş bilim müdirlikleriniň ýanyndaky hünär derejesini ýokarlandyryş merkezlerinde bilim işgärleri hünär derejesini ýokarlandyryş okuwlaryny geçýärler. Halkara ölçeglere ýakynlaşdyrylan hem-de milli mugallymçylyk mekdebi tarapyndan toplanan terbiýe bermegiň köpasyrlyk tejribesini göz öňünde tutýan esasy okuw meýilnamasyna laýyklykda, bilim ulgamyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna, dünýä tejribesinden peýdalanmaga hem-de innowasion okuw usullaryny ornaşdyrmaga bagyşlanan okuw maslahatlary, wagyz-nesihat çäreleri guralýar.

Geçen ýylyň oktýabrynda ÝUNISEF Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen hyzmatdaşlykda Aşgabat şäherinde okuw maksatly robototehnikany okatmagyň tejribesini ornaşdyrmak boýunça okuw maslahatyny geçirdi. Oňa mekdep mugallymlarydyr hünärmenler gatnaşdylar. Bu çäre häzirki zaman interaktiw we okuwçylara gönükdirilen okuw usullaryny ornaşdyrmak arkaly Türkmenistanda bilimiň hilini ýokarlandyrmak babatda möhüm başlangyç boldy. Şeýle hem mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, olarda ýolbaşçylyk endiklerini we maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny ulanmak ukybyny ösdürmek, döwrebap okuw kitaplaryny, okuw meýilnamalarynydyr maksatnamalaryny taýýarlamak, innowasion okuw tehnologiýalaryny öwrenmek hem-de ornaşdyrmak maksatly tälim beriş okuwlary geçirilýär.

2024-nji ýylyň dowamynda ýurdumyzyň bilim edaralarynda, daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerinde türkmen talyplarynyň gatnaşmaklarynda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan dürli mazmunly çäreleriň geçirilýändigini bellemek gerek.

Türkmen ýaşlarynyň halkara bilim olimpiadalaryna gatnaşmagy bilen bagly sanly bilim Konsepsiýasyndan gelip çykýan wezipeleri çözmäge döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň özi geçirilýän halkara bäsleşikleriň we mekdep okuwçylarynyň arasyndaky ders olimpiadalarynyň netijeliliginiň ýokarlanmagyna ýardam edýär. Şu ýylyň martynda Arkadag şäherinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldaw bermeginde mekdep okuwçylarynyň arasynda halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Munuň özi milli bilim ulgamynyň döwrebap derejä çykýandygynyň we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilýändiginiň güwäsidir. Bäsleşigiň açylyş dabarasynda çykyş edenler türkmen halkynyň Milli Lideriniň döwlet taglymatynyň esasy ugurlaryna aýratyn üns çekdiler. Şeýle-de döwlet Baştutanymyzyň jemgyýetimizi beýik maksatlaryň töweregine birleşdirýän tutumly işleri, milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek ugrunda görülýän çäreler dogrusynda aýratyn nygtaldy.

Mälim bolşy ýaly, 25-nji maýda Türkmenistanyň ähli umumybilim berýän orta mekdeplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň orta mekdepleriniň uçurymlaryna iberen Gutlagynda «Soňky jaň» dabarasynyň bagtyýar ýaşlaryň juwan kalbynda Watanymyza, merdana halkymyza bolan beýik buýsanjy, guwanjy hem-de söýgini terbiýeleýän ajaýyp bilimler baýramydygy bellenilýär. Nygtalyşy ýaly, maksada okgunly nesiller watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, zähmetsöýerligi, belent ahlaklylygy özlerine hemişelik ýörelge edinmelidirler. Ýaşlar şöhratly geçmişimize, beýik döwrümize buýsanjy, giň dünýägaraýşy, gujur-gaýratly, döredijilikli we tutanýerli zähmeti bilen berkarar döwletimizi has-da gülledip ösdürmelidirler. Watanymyzyň geljeginiň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň, asuda, abadan durmuşynyň bähbidine okamak, öwrenmek, döredijilikli, yhlasly zähmet çekmek, hemişe kämillige ymtylmak, il-ýurdumyzyň mertebesini, abraýyny gözüň göreji deýin goramak siziň durmuş ýoluňyzdaky baş maksadyňyz bolmalydyr. Watana, halka, adamzada ak ýürekden hyzmat edip, sylag-hormata mynasyp bolmak siziň mukaddes borjuňyzdyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gutlagynda belledi.

“Maglumatlar asyry” diýlip atlandyrylýan ХХI asyrda bilim tehnologiýalarynyň ösdürilmegine aýratyn talaplar bildirilýär. Munuň özi okatmagyň täze görnüşlerini we usullaryny gözlemäge iterýär. Milli bilim ulgamy häzirki döwrüň talaplaryna, okgunly ösüş depginine laýykdygyny aýdyň görkezýär. Bu ugurdaky işler innowasion tehnologiýalara ussatlyk bilen erk edýän ýokary derejeli hünärmenleriň, maglumatlar asyrynyň çylşyrymly meselelerini çözmäge ukyply raýatlaryň taýýarlygynda, okatmak işiniň dünýäniň öňdebaryjy tejribesine laýyklykda özgerdilmeginde öz beýanyny tapýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» Karary hem şu wezipeleri çözmäge gönükdirilendir. Konsepsiýada bellenilen wezipeleriň durmuşa geçirilmegi okatmagyň usulyýeti boýunça täze okuw-usulyýet toplumlarynyň, milli programma üpjünçilikleriniň taýýarlanylmagyna, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň dünýäniň bilim giňişligine işjeň goşulyşmagyna ýardam berer.

31.05.2024
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Arkadag şäherine iş sapary

Arkadag şäheri, 30-njy maý. Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalaryň taýýarlanylan taslamalary, binalaryň bezeg aýratynlyklaryna degişli serişdeleriň görnüşleri bilen tanyşdy. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ştab-kwartirasynda iş maslahatyny geçirdi.

Häzirki döwürde Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda, esasan, önümçilik toplumlarynyň bina ediljekdigini nazara alyp, bu ýerde häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň şu ugra gönükdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, binagärlik keşbiniň sazlaşyklylygynyň we ekologik derejäniň üpjün edilmegi Arkadag şäheriniň şähergurluşyk maksatnamasynyň möhüm wezipeleriniň hatarynda kesgitlenildi.

Ir bilen Gahryman Arkadagymyz Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde bina edilen Arkadag şäherine geldi we bu ýerde şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalaryň taýýarlanylan taslamalary bilen tanyşdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hem-de Arkadag şäheriniň häkimi G.Mämmedowa taýýarlanylan taslamalar, olaryň özboluşly aýratynlyklary, gurulmagy teklip edilýän desgalar barada hasabat berdiler. Görkezilýän taslamalaryň hatarynda Arkadag şäheriniň çagalar seýilgähiniň daşky bezeg işlerine, “Saglyk” seýilgähine degişli taslamalar, olarda oturdylmagy meýilleşdirilýän şekiller, täze şäheriň Akhan we Polatly binalarynyň arasyndaky köçäni abatlamak bilen bagly meýilleşdirilen işler, Aşgabat — Gökdepe ýoluny aýlanyp geçmek boýunça teklip edilýän ýer bölekleriniň çyzgylary, ýol-ulag düzümine degişli binalaryň we desgalaryň bezeg aýratynlyklary, Arkadag şäherinde gurulýan muzeýiň meýdançalara bölüniş çyzgylary, lukmançylyk klasteriniň meýdançalarynyň ýerleşiş çyzgylary bar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri görkezilen taslamalar bilen tanşyp, olara birnäçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişleri girizdi.

Şunda binalardyr desgalaryň ýokary hil derejesinde gurulmagy, ekologik kadalaryň saklanmagy we uzak möhletleýinliginiň, göze gelüwliliginiň göz öňünde tutulmagy wajyp wezipe bolup durýar. Täze şäherde bina edilýän seýilgähleriň bezeg işlerine, olarda dynç almak üçin ähli mümkinçilikleriň döredilmegine, seýilgähiň çäkleriniň germewleriniň berkligine zerur üns berilmelidir. Aýratyn-da, bu ýerlerde köpçülikleýin bag nahallarynyň oturdylmagy, ozal bar bolanlaryna ýokary derejede ideg edilmegi bilen baglanyşykly meseleler hemişelik üns merkezinde saklanylmalydyr.

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň çäginde bina edilýän durmuş maksatly desgalaryň, aýratyn-da, muzeýiň bezeg işlerine zerur üns berilmelidigini aýtdy. Her bir desganyň bezeg aýratynlyklary onuň ähmiýetine laýyk gelmelidir. “Akylly” şäherde ähli işler dünýä ölçeglerine laýyklykda, ýokary hilli amala aşyrylmalydyr. Önümçilik toplumlarynyň işine sanly ulgam we häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary netijeli ornaşdyrylmalydyr. Şunda şäheriň ekologik taýdan arassa bolmagyny, binagärlik keşbiniň daşky gurşaw, tebigat bilen sazlaşygyny gazanmak üçin zerur tagallalar edilmelidir. Munuň üçin şäheriň köçelerinde, daş-töwereginde köp sanly bag nahallarynyň oturdylmagyna, köçeleriň yşyklandyryş ulgamynyň, meýdançalaryň hem-de ýollaryň gyrasynda oturdylýan bezeg serişdeleriniň döwrebaplygyna möhüm ähmiýet berilmelidir.

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow Gahryman Arkadagymyzyň “Arşyň nepisligi” atly kitabynda beýan edilen haly we haly önümleriniň gölleriniň, nagyşlarynyň şekilleriniň öwrenilip, olar boýunça birnäçe bezeg serişdeleriniň öndürilendigi barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz täze şäheriň gurluşygyndaky işleriň ýokary hilli bolmagynyň we olaryň batly depginde dowam etdirilmeginiň häzirki döwrüň wajyp wezipesidigini belledi. Şunda Arkadag şäheriniň durmuş-ykdysady taýdan ösüşinde möhüm ähmiýeti bolan önümçilik toplumlarynyň gurluşygyna bolşy ýaly, olaryň enjamlaşdyrylyşyna we bezeg aýratynlyklaryna-da örän jogapkärçilikli çemeleşilmelidir.

Soňra Arkadag şäheriniň häkimi G.Mämmedowa häzirki döwürde şäherde alnyp barylýan arassaçylyk we abadanlaşdyryş işleri, şäher ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini gowulandyrmak babatda görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Arkadag şäheri berkarar döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň aýdyň mysaly bolup, bu ýerde alnyp barylýan işler şähergurluşyk maksatnamasynyň ýokary görkezijilerine doly laýyk gelýär.

Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda meýilleşdirilýän işleriň häzirki zamanyň gurluşyk-inženerçilik talaplaryna laýyk derejede ýerine ýetirilmelidigine ünsi çekdi. Şunda binalaryň bellenilen möhletlerde gurlup ulanmaga berilmegi, olaryň gurluşygynda we bezeg işlerinde ulanylýan serişdeleriň hiliniň yzygiderli gözegçilikde saklanmagy babatda birnäçe anyk görkezmeler berildi.

Soňra Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bu ýerde D.Orazowyň we G.Mämmedowanyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Gahryman Arkadagymyz, ilki bilen, olary ýetip gelýän Çagalary goramagyň halkara güni bilen gutlady hem-de täze şäherde meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Iş maslahatynyň dowamynda Arkadag şäherinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli meýilleşdirilen dabaralaryň, Bütindünýä welosiped güni mynasybetli 3-nji iýunda geçiriljek köpçülikleýin welosipedli ýörişiň, bu ýerde ilkinji gezek geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň maksatnamalary we olardan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmegiň ugurlary baradaky hasabatlar diňlenildi.

Arkadag şäheriniň häkimi Gahryman Arkadagymyza şäheriň köp sanly ýaşaýjylarynyň ýüztutmalary we haýyşlary esasynda täze şäherde halyçylyk kärhanasyny gurmak baradaky haýyş bilen ýüzlendi. Milli Liderimiz bu teklibiň oňyn başlangyçdygyny aýdyp, ony hormatly Prezidentimize ýetirjekdigini we Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň makullan halatynda, bu ýerde haly kärhanasynyň gurulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Türkmen gelin-gyzlarynyň döreden dünýä nusgalyk el işleriniň, halyçylyk sungatynyň häzirki döwürde dowam etdirilmeginde we täze iş orunlarynyň döredilmeginde möhüm ähmiýeti boljak haly kärhanasynda eli çeper zenanlaryň zähmetinden türkmen halylarynyň dünýä nusgalyk görnüşleriniň dokaljakdygyna ynam bildirildi.

Bu baradaky gürrüňi dowam edip, Gahryman Arkadagymyz geçen asyryň 20-nji ýyllarynda döredilen Gökdepe çeper haly fabriginiň soň ýurdumyz boýunça öňdebaryjy kärhanalaryň birine öwrülendigini, onda ussat halyçylaryň zähmetinden ajaýyp halylaryň dokalandygyny aýtdy. Bu ýerde köp sanly halyçylar, öýdeçi halyçylar zähmet çekip, gadymdan galan nusgalara täzeçe öwüşgin berdiler we milli haly sungatynyň ösmegine mynasyp goşant goşdular. Gökdepe çeper haly kärhanasynyň ussat halyçylarynyň dokan halylarynyň döwlet derejesinde geçirilen sergilere gatnaşdyrylandygyny, olaryň halylarynyň baýrakly orunlara mynasyp bolandygyny, bu kärhananyň halyçylarynyň al nagyş gölli, Türkmenistanyň Döwlet tugrasynyň şekili ýerleşdirilen, taryhda yz goýan şahsyýetleriň keşpleri ýerleşdirilen we türkmen tebigatynyň ajaýyplygy şekillendirilen halylaryny muňa mysal hökmünde görkezmek bolar. Çeper halylaryň birnäçesiniň daşary ýurtlara eksport edilendigini, 2002-nji ýylda bolsa ÝUNESKO tarapyndan Türkmenistanda geçirilen haly bäsleşiginde al nagyş gölli halynyň baýrakly orna mynasyp bolandygyny bellemek gerek.

Gahryman Arkadagymyzyň aýdyşy ýaly, türkmen halylary, olary dokamak sungaty asyrlar aşyp gelýän edep-terbiýe mekdebidir. Şunuň bilen baglylykda, orta mekdeplerde ýaş okuwçy gyzlaryň arasynda el hünäri boýunça ýörite sapaklaryň girizilmeginiň maksadalaýyk boljakdygy nygtaldy. Halyçylygy, keçe önümleriniň taýýarlanylyşyny ösdürmek häzirki döwrüň möhüm wezipesidir. Halylar we haly önümleri türkmen toýlarynyň esasy bezegidir. Bu sungatyň ösdürilmegi ýagşy dessurlaryň rowaçlyklara beslenmegini şertlendirýär.

Iş maslahatynda täze şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň hatarynda lukmançylyk klasterine degişli binalar, olaryň enjamlaşdyrylyşy we ýerli çig mallardan öndüriljek lukmançylyk serişdeleriniň görnüşleri barada hasabat berildi. Lukman Arkadagymyz häzirki döwürde ýurdumyzda bar bolan ýerli çig mallara, olardan taýýarlanylýan lukmançylyk serişdelerine dünýä bazarlarynda uly gyzyklanma bildirilýändigini belläp, bu babatda alnyp barylýan işleri döwrüň talaplaryna laýyklykda, ylmy esasda ýerine ýetirmek bilen bagly birnäçe görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz Arkadag şäheriniň guramaçylyk meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işleri bilen tanyşmak üçin Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine geldi. Merkeziň ştab-kwartirasynda Milli Liderimiz gaznanyň wise-prezidenti R.Bazarowyň we çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň direktory M.Öküzowanyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Lukman Arkadagymyz, ilki bilen, maslahata gatnaşyjylary ýetip gelýän Çagalary goramagyň halkara güni bilen gutlady hem-de olara alyp barýan asylly işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Bellenilişi ýaly, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndan» gelip çykýan wezipeler Arkadag şäherini ekologik taýdan arassa, dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwürmegi, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmagy hem esasy ugur edinýär. Ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn bolmaklary, olaryň sazlaşykly ösüşi döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar.

Iş maslahatynyň dowamynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň köpugurly hassahanalaryna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna dünýäniň iň kämil lukmançylyk enjamlarynyň berlendigi we bu işleriň üstünlikli dowam etdirilýändigi, gaznanyň howandarlygynda mekdep okuwçylarynyň arasynda matematika boýunça ders olimpiadasynyň geçirilendigi, çagalar atçylyk toparyny döretmek boýunça degişli işleriň alnyp barylýandygy barada hasabat berildi. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen döredilen gaznanyň hemaýat bermeginde häzirki döwre çenli köp sanly näsag çagalarda çylşyrymly operasiýalaryň geçirilendigi, olaryň bu günki gün bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşaýandygy aýdyldy. Munuň özi howandarlyga mätäç çagalaryň hajy Arkadagymyzyň ynsanperwer başlangyçlary esasynda üns-alada bilen gurşalandygynyň, olaryň jemgyýetimiziň doly derejeli raýatlary bolup ýetişmekleri ugrunda zerur tagallalaryň edilýändiginiň aýdyň güwäsidir.

Gahryman Arkadagymyz türkmen halkyna mahsus ýagşy dessurlary baş ýörelge edinýän haýyr-sahawat gaznasynyň işini mundan beýläk-de güýçlendirmek bilen baglanyşykly meselelere yzygiderli ähmiýet berilmelidigini belledi. Munuň özi ynsanperwer ýörelgeleriň häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýändiginiň we ýurdumyzda haýyr işleriň rowaçlyklara beslenýändiginiň beýanyna öwrüler.

Şeýle hem iş maslahatynyň dowamynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň direktory M.Öküzowa häzirki döwürde merkezde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy we bu ýerde ýüzlerçe çaganyň saglyklarynyň berkidilendigi barada hasabat berdi. Şol bir wagtyň özünde, merkeziň lukmanlarynyň bir toparynyň daşary ýurtlaryň öňdebaryjy kliniki merkezlerinde bolup, oňyn tejribe toplandygy hakynda aýdyldy. Munuň özi lukman Arkadagymyzyň tagallasy bilen işlenip taýýarlanylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda yzygiderli tagalla edilýändigini görkezýär. Merkeziň ýolbaşçysy toplumyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegi, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy bilen baglanyşykly meseleleriň döwletimiziň üns merkezinde saklanýandygy üçin ähli lukmanlaryň adyndan hoşallyk bildirdi.

Gahryman Arkadagymyz ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn kemala gelmekleri ugrunda mundan beýläk-de zerur tagallalaryň ediljekdigini aýtdy. Şeýle hem bu ýerde bejergi alýan çagalara lukmançylyk hyzmatlarynyň edilmegi, körpeleriň Arkadag şäherine gezelençlerini guramak, olaryň dürli hünäriň eýeleri bolmagyny esasy ugur edinýän gurnaklaryň netijeli hereket etmegi bilen bagly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidir diýip, lukman Arkadagymyz belledi we bu çäreleriň lukmançylyk bejergileriniň netijeli häsiýete eýe bolmagynyň baş şertini emele getirýändigine ünsi çekdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň dünýäde ykrar edilen düzüme öwrülendigini aýdyp, türkmen halkynyň Milli Lideri bu ugurda amala aşyrylýan işleriň yzygiderli ilerledilmelidigini, halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmelidigini nygtady we degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Lukman Arkadagymyz ýurdumyzda ähli adamlaryň, aýratyn-da, çagalaryň saglygy baradaky aladany döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklaýandygyny belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleriň we ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary halkara görkezijilere doly laýyk gelmelidigine ünsi çekdi. Şunda lukmanlaryň hünär derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy bilen baglanyşykly meselelere-de zerur üns berilmelidir.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyna gatnaşanlara alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

31.05.2024
Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasy: ählumumy parahatçylygyň we rowaçlygyň bähbidine

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygary astynda geçýän 2024-nji ýylyň başyndan bäri bolup geçen wakalar Türkmenistanyň oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, sebit we dünýä derejesinde deňhukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasat strategiýasyna ygrarlydygyny tassyklaýar. Döwletimiz hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde netijeli özara gatnaşyklary ösdürip, döredijilikli ýol bilen ynamly öňe barýar.

Türkmenistanyň Ýakyn Gündogar sebitiniň ýurtlary bilen gatnaşyklary üýtgewsiz dostlukly we netijeli häsiýete eýedir. Şu ýylyň ýanwar aýynyň başynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran iş sapary munuň aýdyň güwäsidir. Abu-Dabi şäherinde Gahryman Arkadagymyzyň BAE-niň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan bilen geçiren duşuşygynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda üstünlikli ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumyna garaldy. Milli Liderimiziň Dubaý şäherinde «Dragon Oil» we «Dubai Aviation Corporation» (Flydubai) kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklaryny öz içine alan saparyň jemleri boýunça ileri tutulýan ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen resminamalar toplumyna gol çekildi.

Türkmenistanyň Ýewropa ýurtlary bilen gatnaşyklary döwletara derejede, şeýle hem Ýewropa Bileleşigi bilen däp bolan hyzmatdaşlygyň çäklerinde özara bähbitlilik esasynda yzygiderli ilerledilýär. Geçen ýyllarda biziň ýurdumyzda we ÝB-de hyzmatdaşlygyň baý tejribesi toplandy, dürli ugurlarda bilelikdäki taslamalar amala aşyryldy. 2019-njy ýylda Aşgabatda Ýewropa Bileleşiginiň wekilhanasynyň açylmagy netijesinde täze mazmun bilen baýlaşdyrylan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň gazananlary we geljegi 14-nji maýda paýtagtymyzda geçirilen “Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy: geljegiň hatyrasyna bilelikdäki işler” atly maslahatda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen deňhukukly hyzmatdaşlyga açyk ýurdumyz Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen hem netijeli gatnaşyklary ösdürýär. Bu mesele 25-nji maýda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine-de girizildi. Şunuň bilen baglylykda, sebitiň ýurtlary, şol sanda Hytaý Halk Respublikasy, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Malaýziýa bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek boýunça teklipler beýan edildi. Şunda 2022-nji ýylda Türkmenistanyň “Merkezi Aziýa — ASEAN” formatyny döretmek baradaky başlangyç bilen çykyş edendigi bellenildi. Bu başlangyjy iş ýüzünde amala aşyrmak maksady bilen, şu ýylyň ikinji ýarymynda ýurdumyzda halkara duşuşygy ýa-da maslahaty geçirmek teklip edildi. Hödürlenen teklibi makullap, döwlet Baştutanymyz meýilleşdirilen ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Abraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen gatnaşyklara aýratyn üns berilýär. Bu hyzmatdaşlygyň strategik häsiýete eýedigine şu ýylyň 18-nji fewralynda ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, jemgyýetçilik guramalary bilen Birleşen Milletler Guramasynyň degişli düzümleriniň — BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň, Çagalar gaznasynyň, Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň arasynda gol çekilen iri resminamalar toplumy hem şaýatlyk edýär.

21-nji martda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy esasynda “2025-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly” atly Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi şu ýylyň möhüm daşary syýasy wakalarynyň biri boldy. Milletler Bileleşiginiň agza döwletleriniň 86-sy bu resminamanyň awtordaşlary bolup çykyş etdi. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, 3-nji maýda Daşary işler ministrliginde utgaşykly görnüşde «Türkmenistan — BMG» strategik maslahat beriş geňeşiniň birinji mejlisiniň geçirilendigini bellemelidiris. Duşuşygyň ahyrynda daşky gurşawy goramak, saglygy goraýyş, oba hojalygy ýaly möhüm ugurlarda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy.

Bitarap Türkmenistan beýleki halkara we sebit guramalary bilen hem işjeň hyzmatdaşlyk alyp barýar. Şolaryň hatarynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy bilen gatnaşyklar ulgamlaýyn esasda ösdürilýär. ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň çäklerinde-de özara hereketler ýola goýuldy. Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri 5-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň paýtagtymyza sapar bilen gelen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Helga Şmid bilen geçiren duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy. Şondan bir gün öň, 4-nji martda paýtagtymyzda ÝHHG-niň ýolbaşçysynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň daşky gurşawy goramak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde ekologiýa, howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelere bagyşlanan ýokary derejedäki duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň 2021-nji ýyldan bäri synçy derejesine eýe bolan Türki Döwletleriň Guramasy bilen hyzmatdaşlygy hem hil taýdan täze derejä çykdy. Ýurdumyzyň bu gurama bilen gatnaşyklary täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Munuň şeýledigine 12-nji martda Aşgabatda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Türki Döwletleriň Guramasynyň Aksakgallar geňeşiniň agzasy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde bu guramanyň Aksakgallar geňeşiniň 15-nji mejlisiniň geçirilmegi hem şaýatlyk edýär.

Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) bilen hyzmatdaşlyk okgunly ösdürilýär. Mälim bolşy ýaly, şu ýyl Türkmenistan TÜRKSOÝ bilen hyzmatdaşlykda iri çäreleriň geçirilýän ýerine öwrüldi. Änew şäheriniň 2024-nji ýylda “Türki dünýäsiniň medeni paýtagty” diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçirilen dabaralar we forumlar, şeýle hem kabul edilen çözgütler degişli Jemleýji resminamada beýanyny tapan TÜRKSOÝ-na agza döwletleriň ÝUNESKO-nyň işleri barada milli toparlarynyň 10-njy mejlisi muňa aýdyň mysaldyr.

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen işjeň gatnaşyklary saklaýan ýurdumyz anyk başlangyçlary öňe sürüp, köptaraplaýyn görnüşdäki dürli forumlaryň işine yzygiderli gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýeti şu ýylyň 11 — 14-nji fewraly aralygynda Dubaý şäherinde geçirilen Bütindünýä hökümet sammitine gatnaşdy. Bu giň gerimli forum 120-den gowrak döwletiň, 80-den gowrak halkara guramanyň, şeýle hem iri kompaniýalaryň wekillerini bir ýere jemledi. Sammitiň dowamynda ýurdumyzyň wekiliýeti gün tertibindäki üç meselä ünsi çekdi. Bu meseleleri döwlet Baştutanymyzyň halkara başlangyçlaryndan gelip çykýan ählumumy çemeleşmeler esasynda çözmek teklip edilýär. Şunuň bilen baglylykda, Durnukly ulag arabaglanyşygynyň ählumumy atlasyny, Ählumumy energetika howpsuzlygy we durnukly ösüş boýunça hyzmatdaşlygyň bileleşigini döretmek, durnukly ösüş ulgamynda 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlaryna esaslanýan ýapyk aýlanyşykly ykdysadyýete geçmek boýunça Çarçuwaly ählumumy maksatnamany işläp taýýarlamak teklip edildi. Sammite gatnaşmagyň çäklerinde türkmen wekiliýeti birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.

Ýurdumyzyň halkara giňişlikde netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 1-nji martda Türkiýe Respublikasynyň Antalýa şäherinde geçirilen üçünji Antalýa diplomatiýa forumyna gatnaşmagy hem tassyklaýar. Giň wekilçilikli duşuşykda çykyş eden Gahryman Arkadagymyz Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen, ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň üpjün edilmegine gönükdirilen başlangyçlara, şunda Bitaraplygyň hem-de öňüni alyş diplomatiýanyň mümkinçilikleriniň işjeň herekete getirilmegine, BMG we beýleki abraýly halkara düzümler bilen hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna ünsi çekdi.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Milli Liderimiz we dostlukly döwletiň Baştutany iki doganlyk halkyň taryhy umumylygyndan gelip çykýan we häzirki wagtda ähli ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýän döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler. Duşuşygyň ahyrynda gol çekilen ikitaraplaýyn resminamalar munuň şeýlediginiň güwäsidir.

Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekde goňşy döwletler, şol sanda Owganystan bilen däp bolan hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Aşgabatda geçirilen owgan harytlarynyň sergisi we Türkmen-owgan işewürlik maslahaty ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga täze itergi bermäge ýardam etjek wakalar boldy. 4-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow goňşy ýurtda öndürilýän önümleriň gözden geçirilişine baryp gördi we owgan tarapynyň wekilleri bilen işewürlik duşuşygyny geçirdi. Duşuşykda yzygiderli iberilýän ynsanperwerlik kömegi, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerine berýän ünsi we sebitde parahatçylygy, durnukly ösüşi üpjün etmek boýunça durmuşa geçirýän işleri üçin Owganystanyň halkynyň adyndan Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Gahryman Serdarymyza çuňňur hoşallyk beýan edildi.

4-5-nji aprelde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna amala aşyran resmi sapary dost-doganlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň pugta binýadyna esaslanýan türkmen-täjik hyzmatdaşlygynyň taryhyna täze sahypa bolup ýazyldy. Gahryman Arkadagymyzyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen geçiren gepleşikleriniň jemleri boýunça möhüm ylalaşyklar gazanyldy hem-de döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de okgunly ösdürmäge, ony hil taýdan täze derejä çykarmaga gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekildi. Saparyň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideriniň Täjigistan Respublikasynyň Oli Majlisiniň Milli Majlisiniň we Namoýandagon Majlisiniň Başlyklary hem-de doganlyk ýurduň Premýer-ministri bilen duşuşyklary boldy.

Taryhyň dowamynda emele gelen dostlukly gatnaşyklar, köpýyllyk tejribe we dürli ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň ägirt uly mümkinçilikleri türkmen-rus gatnaşyklarynyň möhüm binýadyny emele getirýär. Şunda ykdysady ugur bilen bir hatarda, ynsanperwer ulgam hem döwletara hyzmatdaşlygyň aýrylmaz bölegi hökmünde çykyş edýär. Bu ulgamdaky hyzmatdaşlyk medeni we ruhy gymmatlyklaryň umumylygy bilen baglanyşýan halklaryň ýakynlaşmagyna şert döredýär. 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy bilelikdäki taryhyň unudylmajak sahypalarynyň biridir. Ýowuz ýyllaryň urşunda we tylda görkezilen deňsiz-taýsyz gahrymançylyk halk hakydasynda ebedi galdy. Ýeňiş güni GDA-nyň doganlyk halklaryny birleşdirýän möhüm ähmiýete eýe bolan taryhy senedir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 9-njy maýda Moskwada Beýik Ýeňşiň 79 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara hormatly myhman hökmünde gatnaşmagy çuňňur mana eýedir. Şu maksat bilen, döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň çakylygy boýunça bu ýurda iş saparyny amala aşyrdy.

Russiýanyň iri sebitleri we subýektleri, şol sanda Tatarystan Respublikasy bilen ýola goýlan ýakyn gatnaşyklar türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy geljekde-de pugtalandyrmaga bolan taýýarlyk hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň aprel aýynyň ahyrynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen bolan duşuşyklarynyň dowamynda-da tassyklanyldy.

Gahryman Arkadagymyzyň 15-16-njy maýda Kazan şäherine amala aşyran iş sapary Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasynda däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýolunda nobatdaky ädim boldy. Tatarystan Respublikasynyň Baştutanynyň çakylygy boýunça türkmen halkynyň Milli Lideri “Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum — 2024” XV halkara ykdysady forumyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow “Russiýa — Yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň mejlisinde çykyş edip, bu formatdaky döwletara gatnaşyklara täze itergi berjek birnäçe başlangyçlary beýan etdi.

Kazana saparynyň çäklerinde iki ýurduň wekiliýet agzalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen duşuşygy boldy. Gahryman Arkadagymyz we Tatarystanyň Baştutany bilelikde “Russia Halal EXPO” maýa goýum we infrastruktura taslamalarynyň sergisine baryp gördüler hem-de bu ýerde giň gerimli gözden geçiriliş, şol sanda Türkmenistanyň milli pawilýony bilen tanyşdylar. Mundan başga-da, türkmen halkynyň Milli Lideri birnäçe ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirdi.

Döredijilik mirasy bahasyna ýetip bolmajak milli buýsanja, dünýäniň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegine öwrülen beýik türkmen şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň giňden baýram edilmegi “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” şygary astynda geçýän 2024-nji ýylyň aýratyn möhüm wakasydyr. Şanly sene mynasybetli paýtagtymyzda türkmen topragyna daşary ýurtlardan köp sanly myhmanlary ýygnan dabara geçirildi. 17-nji maýda Aşgabadyň günorta böleginde, Köpetdagyň ajaýyp dag eteginde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň ýadygärligi hem-de «Magtymguly Pyragy» medeni-seýilgäh toplumy dabaraly açyldy. Bu dabara dünýä derejesinde uly ähmiýete eýe boldy.

Mälim bolşy ýaly, Türki medeniýetiň halkara guramasy (TÜRKSOÝ) 2024-nji ýyly «Türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýip yglan etdi. Söz ussadynyň golýazmalar toplumy Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) “Dünýäniň hakydasy” maksatnamasynyň halkara sanawyna girizildi. Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçilýän şanly seneleriň sanawyna goşuldy. Bularyň ählisi beýik akyldar şahyryň döredijiliginiň umumadamzat ähmiýetlidigine şaýatlyk edýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda gurlan täze toplumyň düzümine dürli ýurtlaryň wekilleri bolan meşhur ýazyjy-şahyrlaryň we akyldarlaryň heýkelleri oturdylan seýilgäh hem girýär. Munuň özi halklaryň dost-doganlygynyň, hoşniýetli goňşuçylygynyň nyşanydyr. Magtymguly Pyragy öçmez-ýitmez eserlerinde halklary agzybirlige çagyrypdyr.

Dabaranyň çäklerinde paýtagtymyzda medeniýet ministrleri derejesinde halkara maslahat we “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

Maý aýynyň ahyrynda paýtagtymyzda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bitarap Türkmenistan GDA-nyň assosirlenen agzasy bolmak bilen, Arkalaşygyň giňişliginde deňhukukly, netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny görkezýär hem-de döwletara hyzmatdaşlyk meselelerinde işjeň we başlangyçly orny eýeleýär. GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň 24-nji maýda geçirilen mejlisine Arkalaşyga agza ýurtlaryň wekiliýetleri gatnaşdylar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň wekiliýetine Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow başlyklyk etdi. Mejlisiň jemleri metbugat maslahatynda beýan edildi. Onda forumyň ýokary guramaçylyk derejesi we netijeli häsiýetde geçendigi aýratyn bellenildi. Şunda Türkmenistanyň GDA-nyň çäklerindäki köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly goşant goşýandygy bellenildi.

Mejlis başlamazdan ozal, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Arkalaşyga agza döwletleriň wekiliýet ýolbaşçylary bilen duşuşyklary boldy. Olarda taraplaryň netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, bar bolan ägirt uly mümkinçilikleri durmuşa geçirmäge ygrarlydyklary tassyklanyldy. GDA-nyň giňişliginde döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary we mümkinçilikleri 22-nji maýda döwlet Baştutanymyzyň we Gahryman Arkadagymyzyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen geçiren duşuşyklarynyň hem esasy mazmunyny düzdi.

Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen gatnaşyklary hoşniýetli erk-isleg, özara goldaw bermek, kyn pursatda kömek goluny uzatmaga taýýarlyk ýörelgeleri bilen berk baglanyşyklydyr. Mälim bolşy ýaly, 21-nji maýda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy. Gahryman Arkadagymyz bolup geçen pajygaly waka — dikuçar heläkçiliginde Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň we ýurduň ýokary wezipeli ýolbaşçylarynyň aradan çykmagy zerarly döwlet Baştutanymyzyň adyndan hem-de hut öz adyndan, şeýle-de türkmen halkynyň adyndan çuňňur gynanjyny beýan etdi. Goňşy ýurduň ýolbaşçylaryna, halkyna, wepat bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna medet beriji sözlerini beýan edip, Halk Maslahatynyň Başlygy Hatyra kitabynda ýazgy galdyrdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasyndaky matam güni bilen bagly bu ýurda saparyny amala aşyrdy.

Şeýlelikde, Türkmenistan ynsanperwer ýörelgelere esaslanýan oňyn Bitaraplyk hukuk derejesine pugta ygrarly bolmak bilen, parahatçylyk, abadançylyk we gülläp ösüş maksatlaryna laýyk gelýän sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna anyk goşant goşmak arkaly döredijilikli daşary syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýär.


30.05.2024
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 27-nji maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagly meselelere garaldy.

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi R.Hojagulyýewe söz berildi.

Ol welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaça ekilen meýdanlarda ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatda galla oragyna başlamaga, möwsümi guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görüldi. Sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda ýeralma we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak boýunça işler geçirilýär. Hasabatyň dowamynda häkim welaýatyň pileçi kärendeçileriniň pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendiklerini habar berdi.

Şeýle-de welaýatda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini talabalaýyk guramak, Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek medeni-köpçülikleýin çärelere taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetini belledi hem-de gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagyny, galla oragy möwsüminiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. Şeýle hem Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda görkezmeler berildi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi H.Aşyrmyradow welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Hasabatda bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça ekilen meýdanlarynda degişli ideg işleri ýerine ýetirilýär. Şunda oba hojalyk tehnikalarynyň doly güýjünde işledilmegine aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda welaýatda galla oragy möwsümine girişmäge, ony guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görülýär. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak barada berýän tabşyryklaryndan ugur alnyp, welaýatda ýeralma, beýleki gök-bakja ekinlerine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri geçirilýär. Pile tabşyrmak boýunça meýilnamany üstünlikli berjaý etmek ugrunda zerur çäreler görülýär. Mundan başga-da, häkim welaýatda mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümine, Çagalary goramagyň halkara gününe, Bütindünýä welosiped gününe taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky hem-de binalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin işleriň, hususan-da, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli ýerine ýetirilmegini, galla oragy möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy.

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi S.Soltanmyradowyň welaýatdaky möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi.

Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda gowaça meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda hatarara bejergi, otag etmek, ýekelemek işleri ýerine ýetirilýär. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalary doly güýjünde işledilýär.

Welaýatda galla oragyny guramaçylykly geçirmek, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýitgisiz ýygnap almak üçin degişli taýýarlyk işleri alnyp baryldy. Ýurdumyzda öndürilýän ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň möçberini artdyrmak babatda öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda bu ekinlere ideg etmek, suw tutmak işleri geçirilýär. Welaýatyň ýüpekçi kärendeçileri tarapyndan döwlet harmanyna pile tabşyrmak işine girişildi. Mundan başga-da, häkim welaýatda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine, Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek medeni-köpçülikleýin çärelere taýýarlyk görlüşi, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, welaýatda galla oragynyň guramaçylykly geçirilmegini, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilmegi üçin ähli zerur çäreleri görmegi häkime tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalarda göz öňünde tutulan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagynyň möhüm talap bolup durýandygyny belläp, bu ugurdaky işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, welaýatyň gowaça meýdanlarynda gögeriş suwuny tutmak, gögeriş alnan meýdanlarda hatarara bejergi, ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Bu ugurda peýdalanylýan oba hojalyk tehnikalary doly güýjünde işledilýär. Ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnap almak, galla oragyny guramaçylykly geçirmek maksady bilen, zerur taýýarlyk işleri geçirildi. Welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda ýazlyk ýeralma, beýleki gök-bakja ekinlerine agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işlerini geçirmek bilen birlikde, irki ýetişdirilen ýazlyk ýeralmanyň hasylyny ýygnamak işi utgaşykly dowam edýär. Sebitde ýygnalan pile hasylyny pile kabul ediş bölümlerinde talabalaýyk saklamak boýunça degişli işler alnyp barylýar.

Şeýle hem häkim welaýatda çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümine, Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek medeni-köpçülikleýin çärelere taýýarlyk görlüşi, Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, galla oragynyň guramaçylykly geçirilmegi üçin ähli zerur çäreleriň görülmeginiň, welaýatyň gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagynyň möhümdigini belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Şeýle-de döwlet Baştutanymyz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Orazow welaýatda möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, sebitiň gowaça meýdanlarynda ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Welaýatda galla oragyna girişmäge we bu möwsümi guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görülýär. Ýazlyk ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg etmek, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak işleri geçirilýär. Hasabatyň dowamynda häkim welaýatyň ýüpekçi kärendeçileriniň 2024-nji ýylda döwlet harmanyna pile tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendiklerini habar berdi. Mundan başga-da, welaýatda mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümine, Çagalary goramagyň halkara gününe, Bütindünýä welosiped gününe taýýarlyk görlüşi, “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurlup ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulýan medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi we gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylmagyny, galla oragyna guramaçylykly taýýarlyk görülmegini üpjün etmegi häkime tabşyrdy. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hiliniň üpjün edilmegini gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň hemaýat-goldawlary netijesinde pagtaçy daýhanlarymyz tarapyndan gowaça meýdanlarynda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, hatarara bejergi, ýekelemek, otag etmek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak işleri ýerine ýetirilýär. Bu işlerde oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar. Şunuň bilen birlikde, welaýatlarda galla oragy möwsümini guramaçylykly geçirmek, ösdürilip ýetişdirilen bugdaý hasylyny öz wagtynda ýygnap almak üçin taýýarlyk görülýär. Ýeralmanyň, beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirmek, bu önümler bilen ilaty bolelin üpjün etmek maksady bilen, häzirki wagtda ýazlyk ekinlere ideg etmek, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak işleri dowam edýär. Welaýatlarda ýüpek gurçugyna ideg etmek, ýetişdirilen pile hasylyny ýygnap almak, pile tabşyrmak baradaky bellenilen meýilnamany üstünlikli berjaý etmek boýunça degişli işler geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, häzirki wagtda oba hojalyk pudagynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi we galla oragy möwsümine guramaçylykly girişilmegini, gowaça meýdanlaryndaky ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, talabalaýyk alnyp barylmagyny gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz iş maslahatyna gatnaşyjylara ýüzlenip, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň möhüm ähmiýetine ýene-de bir gezek ünsi çekip, ýazlyk ekinlere ideg işleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini, ekerançylyk meýdanlarynda zyýankeşleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça degişli işleriň geçirilmegini tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi.

28.05.2024
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 25-nji maý. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.

Ilki bilen, Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa çykyş edip, ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, milli parlament tarapyndan alnyp barylýan halkara hyzmatdaşlyk barada maglumat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň düzgünlerine we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, Raýat kodeksiniň täze beýanynyň, “Magtymguly Pyragynyň medeni mirasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamalaryny taýýarlamak, hereket edýän birnäçe kanunlara üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada habar berildi.

Parlamentara gatnaşyklary hem-de halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin durmuşa geçirilýän işler, hususan-da, Hytaý Halk Respublikasynyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň Ählihytaý komitetiniň başlygynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda parlamentler derejesinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşylandygy barada aýdyldy. Mejlisiň wekilleri Özbegistanyň Samarkant şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynda zenanlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek meselelerine bagyşlanyp geçirilen Aziýa zenanlar forumyna hem-de Indoneziýa Respublikasynda X suw forumynyň çäklerinde geçirilen halkara parlament duşuşygyna gatnaşdylar. Şeýle hem deputatlar Eýran Yslam Respublikasyna iş saparyny amala aşyryp, Magtymguly Pyragynyň we Döwletmämmet Azadynyň aramgählerine zyýarat etdiler.

Ýurdumyzyň Mejlisi, Halk Maslahaty tarapyndan beýleki degişli döwlet edaralary, jemgyýetçilik birleşmeleri bilen bilelikde “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly: Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy — kämil hukuk ulgamynyň we täze eýýamyň belent maksatlaryny durmuşa geçirmegiň mizemez esaslary” atly ylmy-amaly maslahat guraldy. Mejlisiň deputatlary döwlet syýasatynyň esasy maksatlaryny we wezipelerini halk köpçüligine düşündirmek maksady bilen guralýan dürli çärelere gatnaşýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmegi dowam etdirmegiň möhümdigine ünsi çekdi we milli ykdysadyýeti mundan beýläk-de berkitmäge, halkymyzyň durmuş derejesini gowulandyrmaga itergi berjek täze kanun taslamalaryny işläp taýýarlamak boýunça netijeli işleriň geçirilmelidigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradow dünýäniň esasy reýting agentlikleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynda Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy tarapyndan bu ugurda ýöriteleşen kompaniýalardan halkara reýtingleri almak boýunça işleri geçirmek göz öňünde tutulandyr. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer “Fitсh Ratings” agentliginden gelip gowşan degişli teklibi döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň halkara we daşary ýurt maliýe guramalary hem-de agentlikleri bilen hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de giňeltmelidigini belledi hem-de milli ätiýaçlandyryş ulgamynyň halkara maliýe abraýyny ýokarlandyrmak, daşary ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin degişli işleriň geçirilmelidigini aýdyp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Amanow “Türkmennebit” döwlet konserniniň önümçilik desgalarynda ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişi barada hasabat berdi. Degişli meýilnamada kesgitlenen esasy wezipelere laýyklykda, tehnologik enjamlary abat ýagdaýda saklamak, nebit geçirijileriň durkuny täzelemek, çykarylýan «gara altyny» ygtybarly akdyrmak, ýurdumyzyň käbir gaz gysyjy beketlerinde, nebiti gaýtadan işleýän desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek, durkuny täzelemek hem-de täzelerini gurmak boýunça degişli işler geçirilýär. Şunuň bilen birlikde, ugurdaş düzümleri tehniki enjamlar bilen üpjün etmek boýunça işler alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, «Türkmennebit» döwlet konserniniň garamagyndaky önümçilik desgalarynyň doly güýjünde işledilmegini gazanmagyň zerurdygyny belledi. Şeýle-de wise-premýere nebiti gaýtadan işleýän desgalaryň tehniki ýagdaýyny yzygiderli gözegçilikde saklamak, zerur bolan ýagdaýynda, olarda abatlaýyş işleriniň geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary T.Atahallyýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, gowaça ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, hatarara bejergi işlerini geçirmek, otag we ýekelemek, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alnyp barylýar. Bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri tamamlaýjy tapgyrda barýar, hasyly öz wagtynda ýygnap almak boýunça degişli taýýarlyk işleri geçirilýär. Ilatymyzy ýurdumyzda ýetişdirilen ýeralma, gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek maksady bilen, häzirki wagtda ýazlyk ekinlere ideg etmek, ýetişdirilen hasyly ýygnap almak işleri dowam edýär. Bellenilen meýilnama laýyklykda, ýurdumyzyň welaýatlarynda ýüpek gurçugyna ideg etmek, pile hasylyny ýygnap alyp, Watan harmanyna tabşyrmak boýunça işler geçirilýär. Ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak ugrunda ähli tagallalar edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, gowaça meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň berk gözegçilikde saklanylmagy, hatarara bejergi, otag, ýekelemek we mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilmegi babatda tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz galla oragyny guramaçylykly geçirmäge gowy taýýarlyk görülmeginiň zerurdygyna ünsi çekip, ýetişdirilen bugdaý hasylyny öz wagtynda ýygnap almak boýunça zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçiligini gowulandyrmak, suw serişdelerini tygşytly peýdalanmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi wise-premýere tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, häzirki wagtda beýleki pudaklar bilen bir hatarda, gurluşyk toplumynda alnyp barylýan düýpli özgertmeler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, toplumyň öňünde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, ýurdumyzda dowam edýän gurluşyk-gurnama, durkuny täzelemek we düýpli abatlamak işleriniň bahalaryny döwrüň talabyna laýyklykda işläp düzmek möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda we ony ýerine ýetirmegiň Meýilnamasynda göz öňünde tutulan işleri durmuşa geçirmek babatda görülýän çäreler hakynda habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň gurluşyk pudagyndaky düýpli özgertmeleri dowam etdirmelidigini, gurluşykda alnyp barylýan işlere ylmy esasda çemeleşmelidigini, öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrmalydygyny belledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz gurluşyk işleriniň bahalaryny döwrüň talabyna laýyklykda işläp düzmegiň esasy wezipeleriň biridigini aýdyp, wise-premýere bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 4-5-nji iýunynda Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparynyň 12-nji mejlisini hem-de onuň çäklerinde işewürler duşuşygyny geçirmek boýunça taýýarlyk işleriniň alnyp barylýandygy barada aýdyldy. Mejlisiň gün tertibine laýyklykda, senagatda innowasion tehnologiýalar, energetika, energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri, ekologik taslamalar we galyndylaryň dolandyrylyşy, gurluşyk hem-de ulag infrastrukturasy, hyzmatlar ulgamy, saglygy goraýyş, derman senagaty, oba hojalygy we oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly ugurlarda döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. Şeýle-de bilelikdäki resminamalara gol çekiler. Işewürler duşuşygynyň dowamynda Awstriýanyň enjamlary öndürýän kompaniýalarynyň işläp taýýarlamalary bilen tanyşmak, birnäçe ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmek, dünýäniň ösen döwletleri bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri has-da kämilleşdirmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň ugurlaryny barha giňeltmegiň zerurdygy barada aýdyp, wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa şu ýylyň iýun aýynda geçiriljek esasy çäreleriň we medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyp ulanmaga berilmeginiň Tertibi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, geljek aýda Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni, Ylymlar güni, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni, Gurban baýramy mynasybetli dürli çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Şunuň bilen bir hatarda, 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip yglan edilmeginiň şanyna dürli çäreleri, halkara ylmy-amaly maslahatlary, sergileri, aýdym-sazly dabaralary geçirmek, ozal yglan edilen döredijilik bäsleşikleriniň jemini jemlemek göz öňünde tutulýar. Tomusky dynç alyş möwsüminde çagalaryň we ýetginjekleriň arasynda medeni-köpçülikleýin çäreler, döredijilik, zehin bäsleşikleri, sport ýaryşlary guralar. 1-nji iýunda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň howandarlyk etmeginde yglan edilen «Biz — Arkadag Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri» atly surat çekmek bäsleşiginiň jemlerini jemlemek we ýeňijilere baýraklary gowşurmak dabarasyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Şeýle hem iýun aýynda Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynda çagalaryň tennis festiwaly geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bellenilýän baýramlar we şanly seneler bilen bagly iýun aýynda geçiriljek esasy çärelere ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyryp, ulanmaga berilýän medeni-durmuş maksatly binalaryň açylyş dabaralarynyň ýokary derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz Çagalary goramagyň halkara güni, Bütindünýä welosiped güni, Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni, Ylymlar güni, Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli çäreleri guramaçylykly geçirmek üçin zerur işleri alyp barmagy wise-premýere tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçiriljek bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çärelerine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, 3-nji iýunda paýtagtymyzda köpçülikleýin welosipedli ýörişi guramagyň göz öňünde tutulýandygy hakynda aýdyldy. Şeýle hem bu sene mynasybetli 31-nji maý — 3-nji iýun aralygynda ýurdumyzyň welosport boýunça ýygyndy toparynyň türgenleriniň gatnaşmagynda ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Mary — Tejen — Aşgabat böleginiň ugry bilen uzynlygy 335 kilometr aralyga dört tapgyrdan ybarat bolan welosipedli ýörişi geçirmek meýilleşdirilýär. Mundan başga-da, Olimpiýa şäherçesiniň “Welotrek” sport toplumynda 27-nji maý — 3-nji iýun aralygynda “Siz bilen sportda gadamlar batly,//Ak geljege ýörelgämiz, Arkadag!” atly welotrek boýunça Türkmenistanyň birinjiligini geçirmek göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Bütindünýä welosiped gününi giňden hem-de dabaraly belläp geçmek üçin gowy taýýarlyk görülmelidigini, bu baýram mynasybetli paýtagtymyzda, welaýatlarda bedenterbiýe-sport çäreleriniň talabalaýyk geçirilmelidigini wise-premýere tabşyrdy.

Soňra wise-premýer hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy boýunça Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasynyň işlenip taýýarlanylan taslamasy barada hasabat berdi.

Bu resminamada çagalar edaralarynda we orta mekdeplerde berilýän bilimiň üznüksizligini hem-de arabaglanyşygyny üpjün etmäge, bilimli, ylymly, watansöýüji şahsyýetleri kemala getirmäge, okatmagyň hilini, bilimiň mazmunyny halkara ülňülere laýyk getirmäge, pedagogik işgärleri taýýarlamagyň gerimini giňeldip, mugallymlaryň hünär bilimlerini çuňlaşdyrmaga, täze tehnologiýalar esasynda okuwyň mazmunyny, görnüşini kämilleşdirmäge, bilimiň hilini bahalandyrýan halkara maksatnamalaryň görkezijilerini milli bilim ulgamyna ornaşdyrmaga gönükdirilen çäreler göz öňünde tutulýar. Wise-premýer Konsepsiýada bellenilen wezipeleriň durmuşa geçirilmeginiň okatmagyň usulyýeti boýunça täze okuw-usulyýet toplumlarynyň, milli programma üpjünçilikleriniň taýýarlanylmagyna, ýurdumyzyň bilim ulgamynyň dünýäniň bilim giňişligine işjeň goşulyşmagyna, okatmagyň usulyýetiniň milli tejribä we halkara bilim standartlaryna laýyklykda döwrebaplaşdyrylmagyna ýardam berjekdigini aýdyp, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli Kararyň taslamasyny hödürledi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň umumybilim berýän edaralarynda bilim bermegiň hilini ýokarlandyrmak boýunça işleri dowam etdirmelidigini belledi hem-de «Türkmenistanda umumybilim maksatnamalary boýunça okatmagyň usulyýetini kämilleşdirmegiň 2028-nji ýyla çenli Konsepsiýasyny tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi we ony sanly ulgam arkaly wise-premýere iberip, bu ugurda degişli görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek üçin görülýän çäreler barada hasabat berdi. Bu gatnaşyklar döwletimiziň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň hatarynda çykyş edýär. Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlarynyň häzirki zaman dünýä syýasatynda eýeleýän ähmiýetli ornuny, Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen Garaşsyzlyk ýyllaryndaky hyzmatdaşlygynyň baý tejribesini, taryhy gatnaşyklaryny göz öňünde tutup, taýýarlanan teklipler barada hasabat berdi.

Ýurdumyzyň Hytaý Halk Respublikasy bilen hemmetaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygynyň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda yzygiderli esasda alnyp barylýandygy habar berildi. Şeýle hem geçen ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabat şäherinde geçirilen Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara toparynyň 6-njy mejlisinde gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek maksady bilen, 2024-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň meýilnamasynyň taýýarlanylandygy barada aýdyldy. Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk barada aýdyp, hormatly Prezidentimiziň 2023-nji ýylyň ýanwarynda Hytaýa amala aşyran döwlet saparynyň dowamynda gazanylan ylalaşyklara laýyklykda, şu ýylyň iýulyndan başlap Hytaýda Türkmenistanyň Medeniýet ýylyna bagyşlanan çäreleriň toplumyny geçirmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Şunuň bilen birlikde, strategik döwletara hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, degişli işler alnyp barylýar, hususan-da, resminamalaryň toplumy işlenip taýýarlanyldy. Bu ulgamdaky meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin şu ýylyň ikinji ýarymynda ikitaraplaýyn pudagara geňeşmeleri geçirmek teklip edildi.

Ýaponiýa bilen hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda depginli ösdürilýär. Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda Astana şäherinde geçiriljek “Merkezi Aziýa — Ýaponiýa” dialogynyň birinji sammitiniň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministriniň duşuşygyny guramak boýunça işleriň alnyp barylýandygy habar berildi. Şunuň bilen birlikde, hyzmatdaşlygyň dürli ulgamlaryny gurşap alýan we gol çekilmegi meýilleşdirilýän ikitaraplaýyn resminamalar barada aýdyldy.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Koreýa Respublikasy bilen döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri barada aýdyp, soňky ýyllarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolandygyny, hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylandygyny belledi.

Şeýle-de ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşlarynyň biri bolan Malaýziýa bilen özara gatnaşyklar barada aýdylyp, döwletara hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen birnäçe teklipler beýan edildi. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan 2022-nji ýylda “Merkezi Aziýa — ASEAN” formatyny döretmek baradaky başlangyç bilen çykyş etdi. Bu başlangyjy iş ýüzünde amala aşyrmak maksady bilen, şu ýylyň ikinji ýarymynda Türkmenistanda halkara duşuşygy ýa-da maslahaty geçirmek teklip edildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň dünýä döwletleri bilen diplomatik gatnaşyklary saklaýandygyny belledi. Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň ýurtlary bilen syýasy, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürýär. Şunuň bilen baglylykda, bu sebitiň döwletleri bilen gatnaşyklaryň ugurlaryny giňeltmegiň zerurdygyna üns çekildi. Döwlet Baştutanymyz beýan edilen teklipleri goldap, ýokary derejede geçiriljek gepleşiklere, saparlara, dürli görnüşdäki duşuşyklara ünsi çekdi hem-de wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysyna ähli meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ulag we kommunikasiýalar pudagynyň kadalaşdyryjy hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda kosmos pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek, hemra aragatnaşygynyň täze hyzmatlaryny döretmek, milli ykdysadyýetimiziň ösüşine goşant goşmak maksady bilen, Kosmos işi babatda döwlet syýasatynyň konseptual esaslarynyň taslamasyny işläp taýýarlamak meýilleşdirilýär. Bu resminamanyň esasy wezipeleri ýurdumyzda kosmos pudagy babatda alnyp barylýan işleri döwrüň talabyna laýyklykda dowam etdirmekden we täze tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, “TürkmenÄlem52oE” milli aragatnaşyk hemrasynyň hyzmatlarynyň gerimini giňeltmekden, ýerüsti kosmos infrastrukturasynyň obýektlerini döwrebaplaşdyrmakdan ybaratdyr. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna degişli teklip hödürlenildi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, sanly ulgamy ösdürmek üçin hemra aragatnaşygynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmagyň möhümdigini belledi. Ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýa pudagynyň hukuk binýadyny döwrüň talabyna laýyk ösdürmegi dowam etdirmelidigini aýdyp, döwlet Baştutanymyz agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz mejlise gatnaşyjylara hem-de ähli türkmenistanlylara ýüzlenip: “Biz şu gün Aşgabat şäheriniň gününi, şeýle hem «Soňky jaň» dabarasyny geçirýäris. Ertir bolsa Türkmen halysynyň baýramyny dabaraly ýagdaýda belläp geçeris” diýip belledi we Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň dünýä meşhur halyçylyk sungatynyň ösdürilmegine aýratyn üns berilýändigini aýtdy. Bu ajaýyp sungaty dünýä ýaýmak, halylaryň gadymy asyl nusgalaryny gorap saklamak we dikeltmek, täze görnüşlerini döretmek üçin möhüm şertler üpjün edilýär. Biz geljekde-de halyçylyk sungatyny ösdürmäge döwlet derejesinde uly üns bereris diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi.

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň dowamynda Hökümet agzalaryny hem-de mähriban halkymyzy Aşgabat şäheriniň güni, Türkmen halysynyň baýramy bilen, şeýle hem «Soňky jaň» dabarasy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Soňra mejlise gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy hem-de Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy şanly seneler bilen tüýs ýürekden gutladylar hem-de berk jan saglyk, uzak ömür, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.

Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

27.05.2024