Habarlar
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi

Aşgabat, 16-njy aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Onda 2-nji aprelde Milli Geňeşiň Mejlisiniň on ýedinji maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu kadalaşdyryjy hukuk namalar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş ugurly syýasatyna hem-de döwletimiziň kanunçylyk-hukuk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Mejlisiň işine köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem çagyryldy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň, şeýle hem komitetleriň ýolbaşçylarynyň çykyşlary diňlenildi. Olarda kanunlaryň her biri boýunça netijenama berildi. 

                                                                   

Ilki bilen, «Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hem-de ony rejelenen görnüşde tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Kanuny ara alnyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bu resminamanyň jenaýat-hukuk gatnaşyklary ulgamynda alnyp barylýan ynsanperwer syýasaty nazara almak bilen, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna we ýörelgelerine laýyklykda işlenip taýýarlanylandygyny bellediler. 

                                                                   

Soňra «Türkmen-gazagystan döwlet serhediniň geçýän ugruny kesgitlemek we Hazar deňzindäki balyk tutulýan zolaklaryň ýanaşyk böleklerinde çäk çekmek hakynda Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky Şertnamany tassyklamak hakynda», «Türkmen-gazagystan döwlet serhediniň düzgüni hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gazagystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda», «Halkara Yslam söwda we maliýe korporasiýasyny döretmek baradaky Ylalaşygy tassyklamak hakynda», «Halkara Zähmet Guramasynyň Tertipnamasyna düzedişleri girizmek hakyndaky namany tassyklamak hakynda», «Medeni gymmatlyklary bikanun getirmegi, äkitmegi we eýeçilik hukugyny bermegi duýdurmaga we gadagan etmäge gönükdirilen çäreler hakyndaky Konwensiýany tassyklamak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna garaldy. 

                                                                   

Şeýle-de «Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde serhetüsti kagyzsyz söwdany ýeňilleşdirmek hakyndaky çarçuwaly Ylalaşyga goşulmak hakynda», «Daşary ýurt arbitražynyň çözgüdini ykrar etmek we ýerine ýetirmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda», «Birleşen Milletler Guramasynyň Harytlary halkara satyn almak-satmak boýunça şertnamalar hakyndaky Konwensiýasyna goşulmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryna garaldy. Ara alyp maslahatlaşmalaryň dowamynda bu kanunlaryň Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmekdäki hem-de halkara hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki ähmiýeti nygtaldy. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň agzalary hereket edýän kanunçylygy kämilleşdirmäge degişli birnäçe kadalaşdyryjy hukuk resminamalaryna-da garadylar. Şolaryň hatarynda «Feldýeger aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda», «Türkmenistanyň Gümrük kodeksine goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda», «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Auditorçylyk işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda», «Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler girizmek hakynda», şeýle hem «Ýer hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunlary bar. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, milli kanunçylyk binýadynyň kämilleşdirilmeginiň ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni taýdan ösdürilmegine hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň durmuş ugurly döwlet syýasatynyň netijeli amala aşyrylmagyna gönükdirilendigi bellenildi. 

                                                                   

 Mejlisiň barşynda beýleki möhüm meselelere-de garaldy. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisiniň garamagyna hödürlenen kanunlar biragyzdan makullanyldy hem-de degişli kararlar bilen berkidildi.

18.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidenti Başar Al-Asada Siriýa Arap Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýollady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Başar Al-Asada berk jan saglyk, bagtyýarlyk we abadançylyk, Siriýa Arap Respublikasynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýläk-de öňegidişlik hem-de rowaçlyk arzuw etdi. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

 Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Prezidentini gutlady 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Palestina Döwletiniň Prezidenti Mahmud Abbasa we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Palestina Döwletiniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýollady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hatynda ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga we özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady hem-de ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalar esasynda mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Mahmud Abbasa berk jan saglyk, bagtyýarlyk we rowaçlyk, Palestinanyň halkyna bolsa ösüş hem-de abadançylyk arzuw etdi. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

 Türkmenistanyň Prezidenti Kanadanyň General-gubernatoryny gutlady 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Kanadanyň General-gubernatory hanym Meri Meý Saýmona we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Kanadanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hatynda ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga we özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini nygtady. Şeýle hem ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalar esasynda mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Kanadanyň General-gubernatory hanym Meri Meý Saýmona berk jan saglyk, bagtyýarlyk we rowaçlyk, Kanadanyň halkyna bolsa ösüş hem-de abadançylyk arzuw etdi. 

                                                                                                           

(TDH)

18.04.2022
Türkmen halkynyň beýik ruhy däplerinden ugur alyp

Ahal welaýaty, 15-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Mälikguly Berdimuhamet oglunyň belli gününiň öň ýanynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda agzaçar sadakasyny berdiler. 

                                                                   

Mübärek Remezan aýynda agzaçar sadakasyny bermek paýhasly pederlerimizden miras galan ýagşy dessurlaryň biri bolup durýar. Bu asylly çäre adamlaryň sogap işlere, ahlak we ruhy päklige bolan garaýşyny ýüze çykarýar. 

                                                                   

Agzaçar wagty golaýlaberende, hajy Arkadagymyz hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen bilelikde mähriban pederleriniň baky aram tapan ýerine geldiler. 

                                                                   

Yzgant obasynyň Abyl işan gonamçylygynyň ýanyndaky ýörite taýýarlanan ýerde agzaçar sadakasynyň berilmegi halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän we dünýä nusgalyk ýörelgeleriniň häzirki zamanyň ruhuna kybap ýagdaýda dowam etdirilýändigini alamatlandyrýar. 

                                                                   

Hajy Arkadagymyz bu ýerde ýygnananlara olaryň mukaddes aýda eden doga-dilegleriniň, ýagşy umyt-arzuwlarynyň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagyny dileg etdi hem-de özüniň berýän agzaçar sadakasyna gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Hajy Arkadagymyz mähriban kakasy Mälikguly Berdimuhamet oglunyň belli gününiň — ýylynyň ýetip gelýändigini, halkymyzyň mukaddes däp-dessuryny, ynsanlyk parzyny berjaý edip, kakasyny hatyralap, aýlaryň ýagşysy mukaddes Remezan aýynda agzaçar sadakasyny berýändigini aýtdy. 

 Soňra hajy Arkadagymyz mähriban kyblasynyň ruhuny şat etjek sadaka gatnaşýanlaryň hemmesine taňryýalkasyn aýtdy. Türkmenistanyň müftüsi tebärek çykyp berdi. Tebärekden soň, agzaçar sadakasyna gatnaşyjylara nahar çekildi. Halkymyzyň berkarar eden ýörelgesine laýyklykda, agzaçar sadakasynda milli tagamlar taýýarlanylýar. 

                                                                   

 Nahardan soň, aýat-töwir okalyp, berlen agzaçar sadakasynyň Allatagalanyň dergähinde kabul bolmagy dileg edildi. 

                                                                   

Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow şu aýyň 18-ine mähriban kyblasy Mälikguly aganyň belli günüdigini, şol gün paýtagtymyzdaky Hezreti Omar metjidinde kakasyny ýatlap, agzaçar sadakasyny bermegi makul bilendigini we hemmeleri hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan çagyrýandygyny aýtdy. 

                                                                   

“Goý, ýurdumyz parahat, ilimiz abadan bolsun! Remezan aýynda edilen ýagşy doga-dilegler Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!” diýip, hajy Arkadagymyz sözüni jemledi we Mälikguly Berdimuhamedowy ýatlap berlen agzaçar sadakasyna gatnaşandyklary üçin hemmelere ýene-de bir gezek taňryýalkasyn aýtdy.

16.04.2022
Adam saglygy jemgyýetimiziň we döwletimiziň iň ýokary gymmatlygydyr

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmenbaşy şäherindäki köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy 

                                                                   

 Türkmenbaşy, 15-nji aprel (TDH). Balkan welaýatynda toý saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu gün 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu hassahana ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň yzygiderli kämilleşdirilýän düzümleriniň üstüni ýetirdi. 

                                                                   

Bu günki şatlykly waka Diýarymyzda raýatlaryň saglygynyň goralmagyna berilýän ägirt uly ünsüň nobatdaky subutnamasydyr. “Döwlet adam üçindir!” şygary bilen alnyp barylýan durmuş ugurly syýasatda halkymyzyň bagtyýarlygy we rowaçlygy ileri tutulýаn ugurdyr. Milli saglygy goraýyş ulgamynda ýetilen belent sepgitler Garaşsyz Watanymyzyň gazanan iň uly üstünlikleriniň hatarynda ykrar edildi. 

                                                                   

“Saglyk” Döwlet maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde soňky ýyllarda Türkmenistanda adam ömrüniň ortaça dowamlylygy yzygiderli ýokarlanýar, pudagyň düzümleri döwrebaplaşdyrylýar. Innowasion tehnologiýalar we lukmançylyk ulgamyndaky iň öňdebaryjy tejribeler işjeň ornaşdyrylýar. 

                                                                   

Ýokary hünär derejeli lukmanlaryň taýýarlanylmagy, şeýle-de dünýäniň belli önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlarynyň ornaşdyrylmagy bilen, türkmenistanlylara ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlary edilýär. Ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň okgunly ösdürilmegini göz öňünde tutýan giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde Diýarymyzyň iň çetki künjeklerinde-de saglygy goraýyş desgalary gurulýar. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň aprel aýynyň başynda — ýurdumyzda giňden bellenilýän Bütindünýä saglyk gününiň öňüsyrasynda Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde täze dermanhananyň açylandygyny bellemek gerek. 

                                                                   

Jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgesiniň berkarar edilmegine, dogry iýmitlenmegiň we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň giňden wagyz edilmegine uly üns berilýär. Bularyň ählisi döwletimiziň dünýä jemgyýetçiligi hem-de abraýly halkara guramalar, şol sanda BMG we onuň ýöriteleşdirilen edaralary bolan Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasy, ÝUNISEF we beýleki guramalar tarapyndan ykrar edilen oýlanyşykly hem-de durmuş ugurly syýasatynyň anyk netijeleridir. Bu düzümler bilen işjeň we önjeýli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. Dünýäniň öňdebaryjy lukmançylyk edaralarydyr ylmy-barlag merkezleri bilen ýygjam gatnaşyklar alnyp barylýar. 

                                                                   

Türkmenistanda birnäçe howply ýokanç keselleriň, şol sanda drakunkulýoz, poliomielit, gyzzyrma, gyzamyk we gyzylja ýaly keselleriň ýok edilendigi baradaky halkara güwänamalar, şeýle hem BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň ýurdumyzyň lukmanlarynyň tejribesini öwrenmek we ýaýmak baradaky maslahatlary milli lukmançylygyň ýeten belent sepgitleriniň subutnamasydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet Baştutany wezipesine girişmegi mynasybetli dabaradaky çykyşynda ýurdumyzda adam saglygynyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygydygyny aýratyn nygtady. Hut şonuň üçin-de ilatyň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak we olary aradan aýyrmak, saglygy goraýşy, derman senagatyny dünýä derejesine laýyklykda ösdürmek boýunça giň gerimli işler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Munuň özi “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy” adyny alan ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda milli saglygy goraýyş ulgamynyň durmuş-ykdysady ösüş strategiýasynyň esasy ugry bolup durýandygyny aýdyň görkezýär. Ol ýurdumyzy dünýäniň ykdysady taýdan ösen döwletleriniň hataryna çykarmaga gönükdirilendir. 

                                                                   

Keselleri öz wagtynda anyklamak, näsaglara netijeli bejergi geçirmek hem-de olara talabalaýyk gözegçilik etmek bu ugurdaky ileri tutulýan wezipelerdir. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde gurlan we gurulýan saglygy goraýyş desgalary, ilkinji nobatda, döwrebap lukmançylyk merkezleridir hassahanalar bu wezipeleri çözmäge gönükdirilip, halkymyzyň saglygy baradaky bimöçber aladanyň nyşanydyr. 

                                                                   

Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow awtoulagynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki köpugurly hassahananyň binasynyň ýanyna geldi. 

                                                                   

Hemmeler uly ruhubelentlik bilen döwlet Baştutanymyzy tüýs ýürekden mübäreklediler. Aýdym-saz we tans toparlarynyň çykyşlary dabara aýratyn öwüşgin çaýdy. 

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ulanmaga berilýän köpugurly hassahananyň esasy girelgesiniň öňünde gurnalan münbere tarap barýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylara gutlag sözi bilen ýüzlenip, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmagyň, obalarymyzy we şäherlerimizi gülledip ösdürmegiň biziň öňümizde esasy maksatlarymyzyň biri bolup durýandygyny belledi. Şoňa görä-de, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda asyrlara ýaň saljak beýik we tutumly işler amala aşyrylýar. Köp sanly täze binalardyr desgalar yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär. 

                                                                   

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň şu gününde hem biz Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde täze, döwrebap 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna gatnaşýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we ýygnananlary bu şatlykly waka bilen tüýs ýürekden gutlady. 

                                                                   

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň Esasy Kanunynda bellenilişi ýaly, ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Ynsan saglygyny goramak, sagdyn jemgyýeti kemala getirmek, adam ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şoňa görä-de, ata-babalarymyzyň «Bar zadyň sakasy — saglyk», «Saglygym — begligim» diýen pähimli sözlerinden ugur alyp, biz berkarar döwletimizde adamlaryň saglygyny berkitmek ugrunda zerur işleri alyp barýarys. Sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmaga, keselleriň öňüni alyp, olary netijeli bejermäge örän uly ähmiýet berýäris. 

                                                                   

Beden we ruhy taýdan sagdyn, Garaşsyz, Bitarap Watanymyza wepaly, ukyp-başarnykly nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek boýunça giň gerimli işleri geçirýäris. Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň sebitlerinde dünýä ölçeglerine laýyk gelýän döwrebap hassahanalary, saglyk öýlerini, dynç alyş-sagaldyş merkezlerini, şypahanalary, sport toplumlaryny giň gerim bilen gurup ulanmaga berýäris. Ine, şu gün dabaraly açylyp ulanmaga berilýän döwrebap, köpugurly hassahana hem biziň bu aýdanlarymyza aýdyň şaýatlyk edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän täze hassahana ilatyň saglygyny berkitmäge, keselleri iň häzirki zaman tehnologiýalary we usullary arkaly bejermäge niýetlenendir. Ýedi gatdan ybarat bu hassahanada 1 müň 200-e golaý işgäriň talabalaýyk zähmet çekmegi üçin ähli şertler döredildi. 

                                                                   

Hassahanada Germaniýada, Fransiýada, Italiýada, Ýaponiýada, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Niderlandlar Patyşalygynda, Çehiýada, Daniýada, Finlýandiýada, Şweýsariýada, Günorta Koreýada, Beýik Britaniýada we Hytaý Halk Respublikasynda öndürilen iň kämil, öňdebaryjy innowasion lukmançylyk enjamlary, saglygy goraýyş maksatly serişdeler ornaşdyryldy.  

                                                                   

Täze hassahanada jemi 27 bölüm bolup, olarda adamlaryň saglygyny berkitmek, kesellerini bejermek üçin giň şertler döredildi. Bu ýerde ornaşdyrylan kämil enjamlar ýörite operasiýalaryň ýokary derejede geçirilmegine mümkinçilik berýär. Hassahanada näsaglar üçin hem zerur mümkinçilikler bar. Ýatymlaýyn otaglar bir we iki adama niýetlenip, olarda zerur bolan ähli amatly şertler döredildi. 

                                                                   

Hassahananyň goşmaça iki gatdan ybarat binasy esasy bina bilen birleşip, onuň birinji gaty funksional anyklaýyş bölümini, merkezleşdirilen barlaghanany, şöhle bilen anyklaýyş bölümini we kabulhanany öz içine alýar. Ýokarky gaty bolsa operasiýa, sterilizasiýa hem-de ulular we çagalar üçin anesteziologiýa we reanimasiýa, akuşerçilik hem-de bäbekleriň reanimasiýasy bölümlerinden ybaratdyr. 

                                                                   

Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň amala aşyrylmagy üçin zerur maglumatlaryň ýokary tizlikde alynmagy hem-de maslahatlaryň guralmagynda bökdençligiň bolmazlygy üçin, hassahananyň ähli bölümlerinde sanly ulgam arkaly özara arabaglanyşyk ýola goýuldy. 

                                                                   

Umuman, dürli görnüşli bejergi işlerini geçirmäge niýetlenen we häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen bu köpugurly hassahana ilatyň saglygyny berkitmekde, keselleriň öňüni almakda we näsaglary döwrebap usullarda bejermekde ýurdumyzda esasy merkezleriň birine öwrüler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Biz kabul edilen «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, milli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmäge mundan beýläk-de uly üns bereris. Eziz Diýarymyzyň ähli sebitlerinde şunuň ýaly döwrebap, iň häzirki zaman lukmançylyk enjamlary we serişdeleri bilen üpjün edilen hassahanalarydyr saglygy goraýyş maksatly desgalary giň gerim bilen gurarys. Çünki ynsan saglygy ýurdumyzyň iň uly baýlygydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş ulgamynyň işgärlerini, şeýle hem Balkan welaýatynyň ilatyny häzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelýän täze köpugurly hassahananyň açylyp ulanmaga berilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, ýurdumyzyň ähli saglygy goraýyş işgärlerine bolsa ynsan saglygyny goramak ýaly asylly hem-de jogapkärli işlerinde uly üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

 Goý, bu döwrebap hassahana uzak ýyllaryň dowamynda halkymyza hyzmat etsin! 

                                                                   

Dabara gatnaşyjylaryň joşgunly el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toý bagyny kesip, binanyň içine girýär. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy iň hormatly myhman hökmünde ak ýektaýly çagalar öz çykyşlary bilen garşy alýarlar. 

                                                                   

Soňra täze hassahananyň tehniki taýdan enjamlaşdyrylyşy, näsaglar we lukmanlar üçin döredilen şertler bilen içgin tanyşdyrylyş başlanýar. 

                                                                   

Bu döwrebap lukmançylyk edarasynyň gurluşygy Balkan welaýat häkimliginiň buýurmasy boýunça Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Ussat inžener” hususy kärhanasy tarapyndan ýerine ýetirildi. Hassahananyň umumy meýdany 10,5 gektary eýeläp, binanyň meýdany 41 müň 156 inedördül metre deňdir. Bu ýerde näsaglaryň ýatymlaýyn we gatnap bejergi almagy hem-de saglygyny dikeltmegi üçin ähli zerur şertler döredilipdir. 

                                                                   

7 gatly toplumda 27 bölüm, şol sanda funksional anyklaýyş bölümi, otorinolaringologiýa, neýrohirurgiýa, iç keselleri, tiz kömek, fizioterapiýa we dikeldiş, anesteziologiýa we reanimasiýa, şeýle hem maslahat beriş, çaga keselleri, newrologiýa, endokrinologiýa, kardiologiýa, stomatologiýa bölümleri, gan banky, merkezleşdirilen barlaghana we beýlekiler bar. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz binanyň birinji gatynda ýerleşen gemodializ otagyna barýar. 

                                                                   

Lukman döwlet Baştutanymyzy mähirli mübärekläp, bu ýerde ornaşdyrylan innowasion enjamlar bilen tanyşdyrdy. Ilki bilen, Germaniýanyň “Frezenius” önüm öndürijisiniň emeli böwrek enjamlary görkezildi. Bu enjamlar häzirki döwrüň ähli talaplaryna doly laýyk gelmek bilen, uly ýaşly adamlar we çagalar üçin hem niýetlenendir. 

                                                                   

Çagalar üçin niýetlenen emeli böwrek enjamy bolsa Balkan welaýatynda ilkinji gezek gurnalan has kämil enjamdyr. Bellenilişi ýaly, bu enjam ýiti we dowamly böwrek ýetmezçiliginde ganyň düzümindäki zäherleýji maddalary aýyrmak maksady bilen, bedenden daşary gan arassalaýyş usullaryny geçirmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu enjamy içgin synlady. Onuň kömegi bilen ýiti böwrek ýetmezçiliginde we arterial gan basyşynyň pes ýagdaýlarynda bedenden daşary gan arassalaýyş usullarynyň dürli görnüşlerini geçirip bolýar. 

                                                                   

Ýaş lukman bu ýerde ornaşdyrylan enjamlaryň iň ýokary halkara talaplara laýyk gelýändigini belläp, döwlet Baştutanymyza Balkan welaýatynyň ähli lukmançylyk işgärleriniň adyndan täze hassahananyň ulanmaga berlendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de berk jan saglyk, ýurdumyzyň we halkymyzyň bähbidine köpugurly işlerinde üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

 Soňra hormatly Prezidentimiz dogrumdan soňky bölümiň ýatymlaýyn otagyna baryp gördi. 

                                                                   

Bölümiň lukmany giň we ýagty otagy görkezip, Türkmenbaşy şäher köpugurly hassahanasynyň täze binasynda raýatlaryň saglygyny berkitmekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini nygtady. Bir we iki orunlyk otaglar rahat mebeller, tehniki enjamlar, şahsy gigiýena üçin niýetlenen toplumlar bilen üpjün edilipdir. Olaryň ählisi merkezleşdirilen kislorod beriş ulgamyna birikdirilendir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyza ýörite elektrik hereketlendirijileriniň kömegi bilen näsaga amatly bolan ýagdaýlary sazlaýan krowat görkezildi. Lukman bu döredilýän şertleriň “Saglyk» Döwlet maksatnamasynyň esasy wezipeleriniň biri bolan adam ömrüniň dowamlylygyny uzaltmakda, keselleriň öňüni almakda, olary netijeli bejermekde uly ähmiýete eýedigini belläp, täze hassahananyň işgärleriniň öňünde goýlan jogapkärli wezipeleri çözmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy. 

 Bu ýerde Türkmenistanda işleýän, dabaralara gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlar — BSGG-niň Türkmenistandaky ýurt boýunça edarasynyň ýolbaşçysy hem-de BMG-niň Çagalar gaznasynyň Türkmenistandaky wekiliniň orunbasary täze açylan hassahananyň ýokary derejede enjamlaşdyrylandygyny belläp, döwlet Baştutanymyzy şanly waka bilen tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow olara şu dabara gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň ilatyň saglygyny goramak ulgamynda dünýäniň abraýly guramalary bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürjekdigini aýtdy. 

                                                                   

 Soňra hormatly Prezidentimiz şu gatda ýerleşýän anesteziologiýa we reanimasiýa bölümine bardy. 

                                                                   

 Lukman döwlet Baştutanymyzy bu ýerde ornaşdyrylan döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen tanyşdyrdy. 

                                                                   

Anesteziologiýa we reanimasiýa bölümi 42 orundan ybarat bolup, agyr ýagdaýda gelýän näsaglara — uly ýaşlylara, çagalara, enelere hem-de bäbeklere ýokary hilli ýöriteleşdirilen, gaýragoýulmasyz lukmançylyk kömegini bermek, intensiw bejergi çärelerini geçirmek, operasiýa döwründe ýokary hilli agyrysyzlandyrmany üpjün etmek üçin niýetlenendir.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyza elektrik hereketlendirijileriň kömegi bilen dürli taraplara üýtgedip bolýan krowat görkezildi. Düşekçeleri ýyladyjy häsiýetli bolup, tolkun görnüşli hereket edip, uzak wagtlap bejergi alýan näsaglarda döräp biljek agyr ýaralaryň öňüni almakda uly ýardam berýändigi onuň esasy aýratynlyklarynyň biridir. 

                                                                   

Soňra GFR-de öndürilen emeli dem beriş enjamy görkezildi. Şeýle-de bu bölüm her näsag üçin aýratyn kardiomonitorlar, infuzomatlar, perfuzomatlar we göçme rentgen hem-de ultrases barlag enjamlary bilen doly üpjün edilendir. 

                                                                   

Bölümde ornaşdyrylan kardiomonitorlar ýörite programmanyň üsti bilen merkezleşdirilen gözegçilik bekedine birikdirilendir. Bekediň esasy maksady bölümde bejergi alýan hassalaryň ýagdaýy baradaky görkezijiler: ýürek uruş, dem alyş, arterial gan basyş, beden gyzgynyny ölçemek üçin ähli amatlyklary döredýär we ýüze çykýan gaýragoýulmasyz ýagdaýlary wagtynda anyklamaga hem-de gyssagly lukmançylyk kömegini bermäge ýardam edýär. 

                                                                   

Lukman hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň esasy wezipeleri bolan ilatyň saglygyny goramakda we adamyň ömür dowamlylygyny uzaltmakda uly goşant goşjak täze hassahananyň ulanmaga berlendigi üçin tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, ähli bilimlerini we tejribelerini ulanyp, ak ýürekden zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy. 

                                                                   

 Soňra döwlet Baştutanymyz operasiýa bölümine bardy. 

                                                                   

Lukman-hirurg bölümiň işi we bu ýerde ornaşdyrylan enjamlar barada gürrüň berdi. Operasiýa bölümi 12 sany operasiýa otagyndan ybarat bolup, onuň düzüminde umumy hirurgiýa, trawmatologiýa, neýrohirurgiýa, akuşer-ginekologiýa, göz keselleri, ortopediýa ugurly operasiýa otaglary bar. Bulardan başga-da, gaýragoýulmasyz tiz kömek bölüminde gyssagly operasiýalary ýerine ýetirmek üçin niýetlenen operasiýa otagy hem bar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyza dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň iň täze enjamlary görkezildi. Olaryň hatarynda az kesimli operasiýa amallaryny geçirmäge mümkinçilik berýän endoskopiýa enjamy, Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň köpugurly göçme rentgen enjamy bar. Bu enjamyň kömegi bilen patalogik ojagyň ýerleşýän ýerini kynçylyksyz tapyp, anyk kesgitlemek bolýar. 

                                                                   

Soňra reanimasiýa we operasiýa bölümleri üçin enjamlary öndürýän Germaniýanyň dünýä belli kompaniýasynyň hirurgiýa stoly bilen tanyşdyryldy. Bu stol dürli taraplara üýtgedilip, näsagy operasiýa etmek üçin amatly ýagdaýy saýlap almaga mümkinçilik berýär. Germaniýada öndürilen emeli dem beriji enjam umumy agyrysyzlandyrma geçirmek üçin ulanylýar. 

                                                                   

Germaniýanyň önümi bolan argon plazmaly koagulýator enjamynyň adaty kaogulýatordan tapawudy, ol uly göwrümli gan akmalary dokuma galtaşmazdan saklamak üçin niýetlenendir. Ol adaty göz bilen görüp bolmaýan mikrohirurgiýa amallaryny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Soňra lukman hormatly Prezidentimize edýän aladalary we taýsyz tagallalary üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýdyp, berk jan saglyk hem-de bagtyýarlyk arzuw etdi. 

                                                                   

 Operasiýa bölümini synlanyndan soňra, döwlet Baştutanymyz şöhle bilen anyklaýyş bölümine bardy. 

                                                                   

Angiografiýa otagynyň lukmany amaly lukmançylykda gabat gelýän endowaskulýar operasiýalaryny ýokary derejede geçirmäge ýardam berýän iň döwrebap enjamlary uly buýsanç bilen görkezdi. 

                                                                   

Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň “Artis Zee” angiografiýa enjamy merkezi we çetki gan damarlaryna kontrast derman serişdesini goýbermek arkaly, näsaglary ýerinden gozgamazdan, onuň barlanýan beden agzasynyň dürli tarapyndan rentgen şekiline monitor arkaly syn etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem bu enjam bedeniň iri we ownuk gan damarlarynyň keselleriniň irki döwründe, ýüregiň dogabitdi we gazanylan kemisliklerini anyklamaga, ýürek içi boşluklaryň basyşyny ölçemäge niýetlenendir. Bu enjam gan damarlarynyň daralmagyna we dykylmagyna getirýän dürli kesellerde kateter arkaly damaryň içinde dürli amallary, şeýle hem stentirleme operasiýasyny geçirmäge ýardam berýär. 

                                                                   

Angiografiýa otagynyň lukmany döwlet Baştutanymyza dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrylan bu ajaýyp hassahana üçin çäksiz hoşallygyny beýan edip, berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň we ýurdumyzyň bähbidine giň gerimli işlerinde uly üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

 Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow rentgen otagynyň enjamlary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyza Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň önümi bolan rentgen enjamy görkezildi. Ol beden agzalaryny we dokumalaryny ýokary hilli görmäge hem-de dem alyş ýollaryna wideogözegçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Göçme rentgen enjamy agyr hassalary ýerinden gozgamasyz barlamaga we şol bir wagtyň özünde onuň beden agzalarynyň suratyny almaga niýetlenendir. 

                                                                   

Lukman hormatly Prezidentimize ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlary bilen enjamlaşdyrylan döwrebap hassahanalarda işlemäge döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk sözlerini aýdyp, özleri barada edilýän alada jogap hökmünde Garaşsyz Watanymyzyň raýatlarynyň saglygyny goramagyň bähbidine bilimlerini hem-de tejribesini aýaman, yhlasly zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz magnit-rezonans tomografiýa otagyna bardy. Bu ýerde Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň magnit-rezonans tomograf enjamy görkezildi. Bu enjamyň birnäçe aýratynlyklary bardyr, onuň has ownuk şekilleri görmekde mümkinçiligi ýokary bolup, kelle beýnisiniň dokumasynyň üýtgeşmelerini, oňurga ýiligini barlamaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem operasiýalar geçirilende içki beden agzalarynyň gan üpjünçiligini, işjeň ýagdaýyny we nerw süýümleriniň geçirijiliginiň ýollaryny barlamakda bu enjamyň uly ähmiýeti bar. 

                                                                   

Lukmanyň habar berşi ýaly, bu enjam magnit meýdanynyň güýçli bolmagy sebäpli, agyr näsaglarda we çagalarda barlagy iki esse tizleşdirilen ýagdaýda geçirmäge ukyplydyr. Enjamyň ýatalgasynyň diametri adatdakylardan has giň bolup, uly agramly we ýapyk giňişlikden gorkýan näsaglary barlamaga doly mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Lukman deňizýaka sebitiň ýaşaýjylary üçin gymmatly peşgeş bolan bu döwrebap hassahana üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, raýatlaryň saglygyny üpjün etmek ugrunda jan aýaman zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy. 

                                                                   

Öz gezeginde, kompýuter tomografiýasy otagynyň lukmany döwlet Baştutanymyzy bu ýerde ornaşdyrylan enjamlar bilen tanyşdyrdy. Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň kompýuter tomograf enjamy uly agramly näsaglary barlamaga mümkinçilik berýär, şeýle hem 64 kesimde dürli näsazlyklary, şol sanda kelle beýnisiniň çiş kesellerini, gan aýlanyşygynyň bozulmalaryny we beýleki zeperlenmeleri irki döwürde ýüze çykarýar. Enjam täze “FAST CARE” tehnologiýasy bilen üpjün edilendir. Bu bolsa barlag geçirilende şöhläniň zyýanly täsirinden goraýar. Şeýle-de kontrast serişdesini damar içine goýbermek arkaly içki beden agzalaryndaky dörän keselleri has takyk anyklamakda ähmiýeti uludyr. 

                                                                   

Bu merkezde ornaşdyrylan döwrebap enjamlar ýokanç däl keselleri irki döwürde anyklamaga we netijeli bejergini bellemäge mümkinçilik berer. 

                                                                   

Lukman köpugurly hassahananyň işgärleriniň halkymyzyň saglygyny goramak ugrunda yhlasly zähmet çekjekdiklerine ynandyryp, döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, il-ýurt bähbitli tutumly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow barlaghana bölümine ugrady. Bu ýerde lukman Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň awtomatlaşdyrylan biohimiki enjamyny görkezdi. Bu enjamyň kömegi bilen ganyň düzümindäki beloklary, bilirubini, holesterini we olaryň fraksiýalaryny, fermentleri, elektrolitleri, glýukoza, glýukolizirlenen gemoglobin ýaly barlaglary geçirmek bolýar. 

                                                                   

Ýaponiýada öndürilen koagulometr enjamy ganyň lagtalanma ulgamynyň işjeňligini kesgitleýär. Bu enjam ganyň çalt we haýal lagtalanmagyny irki döwürde anyklamaga, bu keseli derman serişdeleri bilen bejermegi kesgitlemäge ýardam berýär. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimize Malaýziýada öndürilen polimeraz zynjyrly reaksiýany (PZR) geçirýän barlag enjamy görkezildi. Bu enjam biohimiki, molekulýar anyklaýyş we nesil yzarlaýjy keselleriň barlaglaryny geçirmäge ukyplydyr. Onuň esasy wezipesi ganyň düzümindäki DNK we RNK zynjyrlarynyň üsti bilen bar bolan ýokançly wiruslary ýüze çykarmakdyr. 

                                                                   

Barlaghananyň işgärleriniň ýokary hünär we bilim derejeleri çylşyrymly kompýuter programmalarynyň kömegi bilen laboratoriýa barlaglaryny ýokary derejede geçirmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Lukman bölümde döredilen şertleriň iň ýokary halkara talaplara doly laýyk gelýändigini belläp, döwlet Baştutanymyza edýän aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdy hem-de ähli kärdeşleriniň adyndan öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek ugrunda ukyp-başarnyklaryny aýaman zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy. 

                                                                   

Hassahananyň öz derejesine doly laýyk gelmek bilen, köpugurly lukmançylyk işlerini ýerine ýetirýändigini bellemek gerek. Meselem, maslahat beriş bölümi terapewtiň, hirurgyň, oftalmologyň, otolaringologyň we beýleki hünärmenleriň otaglaryndan ybarat bolup, olaryň her birinde keselleri irki döwürde anyklamaga we öz wagtynda bejergi geçirmäge niýetlenen lukmançylyk enjamlary ornaşdyrylandyr. 

                                                                   

Funksional anyklaýyş bölüminde ýerleşýän ultrases barlag otagynda “Aсuson NХ3 Elite” ultrases enjamy ornaşdyrylandyr. Barlag ýollarynyň köpdürlüligi we köpugurlylygy bilen tapawutlanýan bu innowasion enjam dürli ugurlarda, şol sanda endokrinologiýa, newrologiýa we çaga lukmançylygy ugurlarynda ultrases barlaglarynyň geçirilmegine niýetlenendir. 

                                                                   

Kardiolog lukmanynyň otagynda elektrokardiograf, elektroensefalograf, spirograf we weloergometr enjamlary bar. “Eсhosens” fransuz kompaniýasynyň fibroskan enjamy bagryň fibroz üýtgemelerini we ondaky zeperlenmeleri doly hem-de takyk anyklamaga mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Germaniýanyň “Siemens” kompaniýasynyň “Aсuson Sequoia 512” enjamy ultrases enjamlarynyň iň kämilleriniň biridir. Ol uly ýaşlylarda, çagalarda we bäbeklerde ehokardiografiýa barlaglaryny geçirmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Hassahananyň ýatymlaýyn bölümi hirurgiýa, trawmatologiýa, terapiýa, onkologiýa, operasiýa, kardiologiýa, uroandrologiýa, stomatologiýa, neýrotrawmotologiýa, fizioterapiýa we dikeldiş, anesteziologiýa we reanimasiýa, toksikologiýa we gemodializ, gan banky, äň-ýüz hirurgiýasy bilen bilelikdäki gulak-burun-bokurdak bölümlerinden ybaratdyr. Bu bölümlerde näsaglaryň ýatymlaýyn bejergi almaklary üçin ähli şertler döredilipdir. 

                                                                   

Otaglar bir we iki adam üçin niýetlenip, olaryň her birinde aýratyn, şahsy gigiýena otaglary bar. Otaglardaky krowatlaryň ählisi köpugurly bolup, näsagy islendik ýagdaýda ýatyrmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem krowatlaryň her biri gyssagly ýagdaý dörän wagtynda saglygy goraýyş işgärlerini çagyrmak üçin niýetlenen düwmeler bilen üpjün edilendir. 

                                                                   

Gan bankynda-da döwrebap enjamlar ornaşdyrylypdyr. ABŞ-nyň “HAEMONETIСS” kompaniýasynyň “PСS-2” plazmaferez enjamy, Germaniýanyň “FRESENIUS” kompaniýasynyň ganyň üznüksiz autotransfuziýasy üçin niýetlenen “С.A.T.S” enjamy, “Thermo Sсientifiс Heraeus Сryofuge 5500i” refrežirator sentrifuga enjamy, oňaýly kürsüler we beýlekiler lukmanlaryň ygtyýaryndadyr. 

                                                                   

 “Bloodmobile” awtobusy donory barlamak, gan ýygnamak we merkeze alyp gitmek işlerini göçme şertlerde amala aşyrýar. 

                                                                   

Kardiologiýa bölümi hem ýürek-damar kesellerinden ejir çekýän hassalary bejermek üçin ähli zerur bolan lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilendir. Germaniýada öndürilen, batareýada işleýän daşky iki kameraly “Biotronik Reoсor D” EKG enjamy elektrodlar arkaly wagtlaýyn elektrokardiostimulýasiýa işini amala aşyryp bilýär. 

                                                                   

Neýrohirurgiýa bölümi hem ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilendir. Germaniýanyň “Zeiss Mediteс” kompaniýasynyň “OPMI Pentero 900” operasiýa mikroskopy çylşyrymly neýrohirurgiýa operasiýalaryny geçirmäge niýetlenendir. “Yellow 560” multiwizion intraoperasiýa moduly operasiýa wagtynda angiografiýa barlagynyň geçirilmegine mümkinçilik bermek bilen, neýroonkologiýada hem peýdalanylýar. 

                                                                   

Koreýa Respublikasynyň “Genesis” kompaniýasynyň dyz bogunlarynda endoprotizirlemegi ýerine ýetirmäge niýetlenen toplum, Germaniýanyň “AESСULAP” kompaniýasynyň “Varios” toplumy bogunlarda nerw we siňir damarlarynda ýöriteleşdirilen operasiýalary ýokary derejede geçirmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Fizioterapiýa we dikeldiş bölüminde ornaşdyrylan trenažýorlar iri hem-de ownuk bogunlaryň hereketlerini dikeltmek üçin niýetlenen enjamlar hassalaryň geçirilen keselden soňra dikeldiş döwrüni agyrysyz geçirmeklerine, işe ukyplylygynyň çalt dikeldilip, maýyp bolmak howpunyň öňüni almaga niýetlenendir. 

                                                                   

Bölümde Niderlandlar Patyşalygynyň, Beýik Britaniýanyň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň wakuum terapiýasy, elektroterapiýa, magnit terapiýasy, gidrokolonoterapiýa, mikroýygylykly terapiýa, lazer terapiýasy üçin niýetlenen döwrebap fizioterapiýa enjamlary ornaşdyrylandyr. 

                                                                   

Hassahananyň ähli bölümleri lukmançylyk hyzmatlaryny bermek üçin zerur bolan maglumatlary tiz wagtda alyşmak, maslahatlar guralanda näsazlyklaryň öňüni almaga niýetlenen pnewmopoçtalar bilen baglanyşdyrylandyr. 

                                                                   

Tiz kömek bölüminde hem ähli zerur serişdeler bilen üpjün edilen döwrebap awtoulaglar parky bar. Mundan başga-da, hassahanada kömekçi otaglar — giň naharhana, kir ýuwulýan ýer we beýlekiler bar. Onuň çäginde näsaglara tiz kömek bermek hem-de olary hassahana çalt getirmek üçin sebitiň alysdaky ýerlerine barmak üçin niýetlenen dikuçar meýdançasy ýerleşýär. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hassahana bilen tanyşlygy tamamlap, maslahatlar zalyna barýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip, Türkmenbaşy şäherinde häzirki döwrüň iň kämil enjamlary bilen üpjün edilen täze, köpugurly hassahananyň açylyp ulanmaga berlendigini belledi. Bu hassahana özboluşly hem-de döwrebap lukmançylyk edarasydyr. Raýatlarymyzyň saglygyny berkitmekde, kesellerini bejermekde onuň ähmiýeti uly bolar diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we ýygnananlary bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlady. 

                                                                   

Soňra saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowa söz berildi. Ol täze we döwrebap saglygy goraýyş toplumynyň açylandygy üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, dabara gatnaşyjylara Türkmenbaşy şäherindäki köpugurly hassahana halkara güwänamalaryň 3-siniň, hususan-da, Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Surih şäherindäki Federal tehnologiýa institutynyň “Ýokary tehnologiýalar” güwänamasynyň, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlary boýunça Maks Plank institutynyň “Ýokary hil” güwänamasynyň hem-de Beýik Britaniýanyň Sagdyn daşky gurşaw gaznasynyň “Ekologiýa taýdan arassa daşky gurşawly hassahana” güwänamasynyň berlendigini habar berdi. 

                                                                   

Bu güwänamalar we degişli nyşanlar köpugurly hassahananyň ýokary hiliniň, onuň ekologik howpsuzlygynyň dünýä ölçeglerine laýyk gelýändiginiň hem-de dürli keselleri anyklamakda we bejermekde ýokary netijeli lukmançylyk enjamlarynyň ornaşdyrylandygynyň nobatdaky ykrarnamasydyr. 

                                                                   

Şu gün Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylmagy halkymyzyň saglygyny goramak barada edilýän aladanyň aýdyň beýanydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda saglygy goraýyş ulgamyna degişli döwrebap toplumlary gurmak we ozal bar bolanlaryny döwrebaplaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi ýurdumyzyň abadançylygyna, halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen maksatnamalaýyn çärelerdir. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçylarynyň hem-de işgärleriniň ünsüni olaryň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahananyň gurlup ulanmaga berilmeginiň welaýatyň çäklerinde sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmeginde möhüm ähmiýete eýedigini belläp, bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de yzygiderli dowam etmegiň häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýandygyny nygtady. 

                                                                   

Ýakyn wagtda Daşoguzda, soňra bolsa Ahal welaýatynda hem häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen köpugurly hassahanalar gurlup ulanmaga berler. Munuň özi ýurdumyzda adamlar, olaryň saglygy baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrülendigini görkezýär. Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň berkidilmegi ugrunda mundan beýläk-de zerur tagallalary ederis diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy bilen işlenip taýýarlanan «Saglyk» Döwlet maksatnamasy üstünlikli hereket edýär. Maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň degişli derejede ýerine ýetirilmegi halkymyzyň saglygynyň berkidilmegini, keselleriň ýaýramagynyň öňüni almagy üpjün edýär. 

                                                                   

Aýratyn nygtalyşy ýaly, bu maksatnamanyň esasy maksady ýüze çykan keselleri bejermek däl-de, eýsem, olaryň öňüni almakdan ybaratdyr. Häzirki döwürde dünýäde pandemiýa ýokanjy zerarly emele gelen çylşyrymly ýagdaýlara garamazdan, ýurdumyzda ynsan saglygynyň berkidilmegi ugrunda ägirt uly işler bitirilýär. Mundan başga-da, aýratyn howply ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almaga möhüm ähmiýet berilýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri degişli talaplara laýyklykda dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, eger-de sagdyn ene bolmasa, onda sagdyn perzent bolmaýar. Şu nukdaýnazardan, çagalaryň berk bedenli, sagdyn bolmagy ugrunda alnyp barylýan işler dowam etdirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň düzüminde somatiki (çagalykdan galýan) kesellere garşy merkezi döretmegiň zerurdygyny nygtap, bu merkeziň paýtagtymyzdaky Halkara hirurgiýa we endokrinologiýa merkeziniň ýanyndaky boş ýerde gurulsa, maksadalaýyk boljakdygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowa ýüzlenip, häzirki wagtda paýtagtymyzdaky Stomatologiýa merkezine ýüz tutýanlaryň sanynyň yzygiderli artýandygyny, şeýlelikde, merkeziň çägini we оnuň mümkinçiliklerini artdyrmak zerurlygynyň ýüze çykýandygyny nazara alyp, hökmany ýagdaýda Aşgabatda ýene-de bir döwrebap Stomatologiýa merkezini gurmagyň möhümdigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, täze Stomatologiýa merkezi şäheriň “Gaýragoýulmasyz tiz kömek” merkeziniň gabat garşysyndaky boş ýerde gurulsa, maksadalaýyk bolar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we wise-premýer S.Toýlyýewe, saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen bilelikde degişli işleri geçirip, täze Stomatologiýa merkeziniň ýerleşjek ýeri we onuň gurluşygy boýunça teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde täze köpugurly hassahananyň açylmagy mynasybetli ýygnananlary ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, bu hassahananyň halkymyza uzak ýyllaryň dowamynda hyzmat etmegini arzuw etdi we Hormatly myhmanlaryň kitabynda şu günki şanly wakanyň hormatyna ýadygärlik ýazgy galdyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köpugurly hassahananyň işgärlerine ýene-de bir gezek işlerinde üstünlik arzuw edip, halkymyzyň saglygyny pugtalandyrmaga mynasyp goşant goşjak täze lukmançylyk edarasyna sowgat hökmünde ýöriteleşdirilen awtoulag serişdeleriniň açarlaryny gowşurdy. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

 Soňra hormatly Prezidentimiz Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline bardy we şol ýerden paýtagtymyza ugrady. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça şu gün Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ähli degişli düzümleri bolan täze ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbüni tutmak dabarasy boldy. 

                                                                   

Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, günbatar sebitde-de halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmak, tebigy gorlary yzygiderli özleşdirmek, halkara ähmiýete eýe bolýan ulag ulgamyny çalt depginler bilen ösdürmek bilen bagly düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşy şäheri hem düýbünden täze keşbe eýe bolup, onda durmuş-ykdysady özgertmeleriň depgini giň gerimli gurluşyk işlerinde öz beýanyny tapýar. Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny bina etmek durmuş maksatly gurluşygyň möhüm ugrudyr. Şonuň netijesinde adamlaryň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň welaýatlarynda täze binagärlik we şähergurluşyk keşbini kemala getirmek, şeýle hem ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli edaralaryň işgärleri üçin has oňaýly ýaşaýyş şertlerini döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ähli amatlyklary bolan 4 gatly, 60 öýli 5 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak bellenildi. Ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasyny düzmek we olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak “Ynamly hyzmatdaşlar” hojalyk jemgyýetine ynanyldy. 

                                                                   

Düzümleýin desgalara içerki we daşarky suw geçirijileri, lagym, elektrik hem-de gaz geçirijileri, aragatnaşyk ulgamlary çekiler, topluma gelýän hem-de ondaky awtoulag ýollary, pyýadalar üçin ýanýodalar abadanlaşdyrylar. 

                                                                   

Ýaşaýyş jaýlarynyň her biriniň täze taslamasy işlenip düzülende, diňe bir ýaşaýyş toplumynyň ýerleşişi däl, eýsem, jaýlaryň howlusynda oňaýly şertleri döretmegiň däpleri hem göz öňünde tutulýar. Giň we döwrebap enjamlaşdyrylan kömekçi jaýlary bolan öýleri gurmak kada öwrüldi. Aşhanasy, naharhanasy, giň girelgesi bolan öýler ýokary amatlylygy bilen tapawutlanýar. 

                                                                   

 Ýaşaýyş jaý toplumyny 2024-nji ýylda doly taýýar edip, ulanmaga bermek bellenildi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz jaý toýuny toýlaýanlaryň şatlygyny paýlaşyp, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň açylyşyna, şonuň ýaly-da, täze toplumlaryň düýbüniň tutulyş dabaralaryna gatnaşýar, binagärlik-gurluşyk taslamalary bilen tanşyp, olara ýaşaýjylar üçin amatly şertleri döretmek bilen bagly zerur bellikleri girizýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylmagy mynasybetli dabaralara gatnaşmagy-da muny aýdyň görkezýär. Bu bolsa ýurdumyzda halkyň abadan durmuşy baradaky alada uly üns berilýändiginiň nyşanydyr. Ol döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. 

                                                                   

...Ir bilen täze gurluşygyň başlanýan ýerinde baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Estrada aýdymçylary, bagşylar, folklor toparlary şu günki dabara mynasybetli taýýarlanan konsert bilen çykyş etdiler. 

                                                                   

Dabara ulag-kommunikasiýa toplumynyň pudaklaýyn düzümleriniň, welaýat hem-de şäher häkimlikleriniň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we ýaşaýjylar gatnaşdylar. 

                                                                   

Çykyş edenler şu gün gurluşygyna badalga berilýän ýaşaýyş jaýlarynyň ýurdumyzyň ähli sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan mundan beýläk-de ösdürmäge, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen giň möçberli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasy bolandygyny aýratyn bellediler. Nygtalyşy ýaly, şäherleriň hem-de obalaryň keşbiniň özgermegi, täze ýaşaýyş toplumlarynyň gurluşygynyň giň gerimde ýaýbaňlandyrylmagy “Döwlet adam üçindir!” ýörelgesine esaslanýan durmuş ugurly syýasatyň dabaralanýandygynyň ýene-de bir güwäsidir. 

                                                                   

Bu ýere ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa halkymyzyň rowaçlygy baradaky aladasy üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, eziz Diýarymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine gönükdirilen işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan gurluşyklaryň ägirt uly gerimi, bina edilen köp sanly zawod-fabrikler, lukmançylyk, medeni hem-de sport merkezleri, orta we ýokary okuw mekdepleriniň täze binalary soňky ýyllarda ösüşiň täze belentliklerine tarap batly depginler bilen öňe barýan ata Watanymyzyň barha artýan ykdysady kuwwatynyň özboluşly beýanydyr.

16.04.2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy, 14-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda toý saparynda bolmagynyň barşynda bu ýerde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň günbatar welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň dowamynda, şeýle-de degişli hasabatlar diňlenildi, birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gün tertibine geçip, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi. 

                                                                   

Mejlisiň şu ýylyň 2-nji aprelinde geçirilen on ýedinji maslahatynda birnäçe kanunlaryň taslamalary kabul edilip, olar Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň garamagyna iberildi. 

                                                                   

Häzirki wagtda iş toparlarynda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň tekliplerine seljerme geçirilýär, Raýat, Zähmet kodeksleriniň rejelenen görnüşleriniň taslamasyny taýýarlamak işleri alnyp barylýar. Hereket edýän kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça kanun taslamalary işlenip taýýarlanylýar. 

                                                                   

Mejlisiň deputatlary, şol sanda Balkan welaýatyndan saýlanan deputatlar öz saýlaw okruglarynda saýlawçylar, obalaryň we şäherleriň ýaşaýjylary bilen yzygiderli duşuşýarlar, ýurdumyzda hereket edýän kanunlary düşündirýärler, adamlaryň pikirlerini, tekliplerini öwrenýärler. 

                                                                   

Şu ýylyň 6 — 8-nji aprelinde Milli Geňeşiň, hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we beýleki guramalaryň wekilleri Balkan welaýatynda iş saparynda bolup, gelin-gyzlaryň arasynda türkmen milli däp-dessurlary, maşgala mukaddesligi hem-de edep-terbiýe bilen bagly wagyz-nesihat duşuşyklaryny geçirdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary we «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipeler bilen baglylykda, ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny has-da kämilleşdirmegiň örän wajypdygyny nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz saýlawçylar bilen aragatnaşyk saklamagyň deputatlaryň esasy wezipeleriniň biridigini belläp, parlamentarileriň öz ygtyýarlyklaryndan netijeli peýdalanmaklarynyň we saýlawçylaryň ýaş nesilleri terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek boýunça işlere işjeň gatnaşmaklarynyň zerurdygyny aýtdy. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew milli parlamentiň öňünde goýlan wezipelere laýyklykda, ýurdumyzyň hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Häzirki wagtda şu ýylyň 16-njy aprelinde Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Onuň gün tertibine Milli Geňeşiň Mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunlary ara alyp maslahatlaşmak meselesi giriziler. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň agzalary, Mejlisiň deputatlary ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde, kanunçylygy hem-de hukuk tertibini pugtalandyrmaga, ilaty durmuş taýdan goramaga, maşgalalary goldamaga, zähmet gatnaşyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen kanunlaryň taslamalarynyň üstünde işleýärler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze döwrüň talaplaryny, milli kanun çykaryjylyk ulgamyny we halkara hukuk tejribesini nazara almak bilen, kabul edilýän kanunçylyk namalarynyň üstünde içgin işlemegiň wajypdygyny nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz wagyz-nesihat işini işjeňleşdirmegiň, ilata, aýratyn-da, ýaşlara ýurdumyzyň abadançylygyna, raýatlarymyzyň rowaçlygyna gönükdirilen täze eýýamyň oňyn özgertmeleriniň many-mazmunyny düşündirmegiň ähmiýetini belledi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedow gözegçilik edýän düzümleri tarapyndan geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident Maksatnamasyny taýýarlamagyň çäklerinde, Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ugurlaryny kesgitlemek babatda döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, Prezident Maksatnamasynyň çäklerinde geljek ýyllarda günbatar sebiti ösdürmegiň esasy ugurlary welaýatyň senagat pudaklarynyň ählisine iri maýa goýumlaryny çekmegiň, sebitiň ykdysadyýetine ylmyň gazananlaryny we dünýä tejribesini, innowasion hem-de sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna, nebitgaz, nebiti gaýtadan işleýän, himiýa, energetika, dag-magdan ulgamlarynyň döwrebaplaşdyrmagyny göz öňünde tutýar. 

                                                                   

Gazagystan — Türkmenistan — Eýran halkara demir ýolunyň, Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň, ulag-logistika ulgamynyň kuwwatyndan netijeli peýdalanmak, üstaşyr we multimodal ýük daşamalaryň möçberlerini artdyrmak, Jebel şäherçesinde Halkara howa menzilini gurmak we ulanmaga bermek geljegi uly wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. Şeýle hem şypahana we syýahatçylyk ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek, hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak teklip edilýär.  

                                                                   

Durmuş ulgamyna, döwrebap çagalar baglarynyň, mekdepleriň, saglyk öýleriniň, ýaşaýyş jaýlarynyň, inženerçilik desgalarynyň gurluşygyna we ozal hereket edýänleriniň durkuny täzelemäge aýratyn üns berler. Şunuň bilen birlikde, meýilleşdirilen ugurlaryň ählisinde içerki serişdeleriň, şol sanda zähmet gorlarynyň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak, täze iş orunlaryny döretmek hem-de bu işlere hususy ulgamyň işjeň gatnaşmagyny gazanmak, içerki we daşary ýurt maýalaryny çekmek wezipeleri goýuldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Balkan welaýatynyň durmuş-ykdysady ösüşini ýokarlandyrmak, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça işleri dowam etmegiň möhümdigini belledi. Şu ýyl göz öňünde tutulan maýa goýumlaryň öz wagtynda özleşdirilişini we maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna täze önümçilikleriň işe girizilmegini gözegçilikde saklamak möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi we geljek ýedi ýyl üçin Prezident Maksatnamasynda ýurdumyzyň sebitlerini toplumlaýyn ösdürmek, döwrebap, täze önümçilikleri we goşmaça iş orunlaryny döretmek boýunça çäreleri göz öňünde tutmagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow gözegçilik edýän ýangyç-energetika toplumyndaky işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň tabşyryklarynyň hem-de nebitgaz toplumyna bölünip berilýän milli maýa goýumlary öz wagtynda özleşdirmek boýunça wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň ýakyn iki ýylda nebitiň goşmaça möçberlerini çykarmak işlerini maliýeleşdirmek üçin “Türkmennebit” döwlet konsernine maliýe goldawyny bermek hakyndaky Kararyna laýyklykda durmuşa geçirilýän işler, şeýle-de birnäçe nebitgaz känlerinde zerur bolan abatlaýyş işlerini geçirmek hem-de degişli enjamlary satyn almak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmagynda yglan edilen halkara bäsleşigiň netijeleri barada habar berildi. Oňa laýyklykda, has amatly täjirçilik teklibi kesgitlenildi hem-de degişli şertnamany baglaşmak göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Balkan welaýatynyň tebigy baýlyklaryny, nebitgaz gorlaryny rejeli we netijeli ulanmak üçin toplumyň edara-kärhanalarynyň alyp barýan işleriniň, önümçilik ugurlarynyň döwrebaplaşdyrylmalydygyna, häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyryp, nebitiň we tebigy gazyň düýpli işlenmegini üpjün etmelidigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Hazar deňziniň geljegi uly kenarýaka zolaklarynda gözleg-barlag işlerini çaltlandyrmak, kenarýaka çäklerde täze ýataklary açmak we özleşdirmek boýunça degişli işleri geçirmek, bu işe hususy ulgamy hem-de maýa goýumlary çekmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitlenildi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz wise-premýere özara bähbitli hyzmatdaşlygy hem-de gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen, şol sanda nebitgaz guýularynyň netijeliligini ýokarlandyrmak babatda tejribe alyşmagy tabşyryp, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak boýunça çäreleri dowam etmek bilen baglanyşykly birnäçe anyk görkezmeleri berdi.  

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli, şol sanda Balkan welaýatynyň atçylyk sport toplumynda meýilleşdirilen medeni maksatnama barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzir döwletimizde ahalteke bedewleriniň dünýädäki şöhratyny artdyrmaga we atçylyk pudagyny mundan beýläk-de depginli ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli işleriň alnyp barylýandygyny belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşigi hem-de degişli halkara forumlar halkymyzyň iň oňat atçylyk däplerini ösdürmäge, ýurdumyzyň atşynaslyk we atçylyk sport mekdebiniň bu ugurdaky halkara işlere işjeň ýakynlaşmagyna, behişdi bedewleriň dünýädäki şöhratyny artdyrmaga ýardam berýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hödürlenen maksatnamany, umuman, makullap, wise-premýere ýurdumyzda aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaralary ýokary derejede guramak boýunça birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky, hususan-da, himiýa senagatyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Balkan welaýatynyň baý kuwwatyny, şol sanda Garabogazköl aýlagynyň gidromineral serişdelerini nazara almak bilen, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan himiki serişdeleriň täze görnüşleriniň, ýod, brom we brom önümleriniň, kaustik sodanyň, hlor we hlor önümleriniň önümçiliklerini ýola goýmak boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Gyýanlydaky Polimer zawodynyň önümçiliginde ulanylýan himiki serişdeleriň önümçiligini ýola goýmak boýunça işler dowam etdirilýär. Döwlet tarapyndan berilýän kömegiň netijesinde, zawodyň bökdençsiz işlemegi we onuň önümçilik kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, kärhana çig mal, himiki serişdeler, ätiýaçlyk şaýlar hem-de zerur bolan enjamlar bilen üpjün edilýär. 

                                                                   

Milli ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmek bilen bir hatarda, ilatyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga, olary häzirki talaplara laýyk getirmäge aýratyn üns berilýär. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, zawodda hünärmenleriň ýurdumyzyň welaýatlaryndan gelip zähmet çekýändiklerini göz öňünde tutup, wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Guwlymaýak şäherçesinde 472 hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak baradaky teklibini hödürledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýeriň öňünde birnäçe gaýragoýulmasyz wezipeleri goýdy. Nygtalyşy ýaly, Balkan welaýatynyň tebigy baýlyklaryny, himiýa we gurluşyk önümçiliginiň çig mal gorlaryny rejeli hem-de netijeli ulanmak üçin, senagat we gurluşyk pudagynyň önümçilik kärhanalarynyň doly kuwwatynda işledilmegini gazanmak zerurdyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem içerki bazary daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan senagat we gurluşyk önümleri bilen doly üpjün etmegi, innowasion tehnologiýalara hem-de ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlaryna esaslanýan täze önümçilikleriň açylmagyny gazanmagy, elektron senagatyň döwrebap önümlerini öndürmegi dowam etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow içerki sarp ediş bazarynda azyk bolçulygyny üpjün etmek we ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçilik başlangyçlaryny mundan beýläk-de goldamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda kiçi we orta işewürligiň öňünde täze iş orunlaryny döretmek, welaýatlarda öndürilýän önümleriň mukdaryny artdyrmak ýaly möhüm wezipeler goýuldy. 

                                                                   

Wise-premýeriň habar berşi ýaly, ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan, şol sanda Balkan welaýatynda oba hojalyk, azyk hem-de senagat kärhanalaryny döretmek boýunça maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek barada teklipler işlenip taýýarlanyldy. Şolaryň hatarynda suw tygşytlaýjy usullary ulanmak arkaly, gök önümleri, üzüm hem-de miweli baglary ösdürip ýetişdirmek, maldarçylyk we guşçulyk toplumlaryny, häzirki zaman ýyladyşhanalaryny hem-de azyk önümlerini saklamaga niýetlenen sowadyjy ammarlary gurmak boýunça taslamalaryň 14-si bar. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, Balkan welaýatynda 2022 — 2028-nji ýyllarda gurulmagy meýilleşdirilen täze desgalaryň degişli sanawy döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, hereket edýän önümçilikleri netijeli ulanmak bilen, çykarylýan önümleriň we edilýän hyzmatlaryň möçberlerini hem-de görnüşlerini artdyrmagyň zerurdygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hususy telekeçileriň kärhanalarynyň doly kuwwatynda işlemegini üpjün etmek babatda degişli görkezmeler berildi. Amatly işewür gurşawy kemala getirmek arkaly, kiçi we orta işewürligi goldap, her welaýatda, etrapda hem-de şäherde döwrebap önümçilikleri we iş orunlaryny döretmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 

                                                                   

Wise-premýere ýurdumyzda eksport ugurly önümçilikleriň, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleri çaltlandyrmak hem tabşyryldy. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň telekeçileriniň Balkan welaýatynda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek boýunça tekliplerini içgin seljermek we olara gaýtadan seretmek babatda görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa «Dehistan» taryhy-medeni ýadygärlikler toplumynda meýdan şertlerindäki ylmy-amaly maslahaty hem-de «Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde» atly halkara ylmy duşuşygy geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şu ýylyň 19-njy aprelinde Aşgabat şäherinde “Türkmenistanyň taryhy-medeni ýadygärlikleri dünýä jemgyýetçiliginiň üns merkezinde” atly ylmy duşuşygy geçirmek meýilleşdirilýär. Çäräniň barşynda arheologik tapyndylaryň sergisini guramak, taryhy-medeni ýadygärliklerde halkara we milli ekspedisiýalar tarapyndan geçirilen arheologik gazuw-barlag işleriniň netijelerine seretmek, “Türkmenistanyň gadymyýeti: ylmy-barlaglar we ýadygärlikleriň rejelenilişi” atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyny geçirmek, daşary ýurtlaryň ylmy institutlarynyň wekilleriniň, alymlaryň we arheologlaryň sanly ulgam arkaly çykyşlary göz öňünde tutulýar. 

                                                                   

Soňra wise-premýer şu ýylyň 16-njy aprelinde «Dehistan» taryhy-medeni ýadygärlikler toplumynda meýdan şertlerindäki ylmy-amaly maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Maslahatyň maksatnamasy alymlaryň ýadygärlikleriň taryhy-medeni ähmiýetine hem-de arheologik tapyndylaryň aýratynlyklaryna bagyşlanan çykyşlaryny özünde jemleýär. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, meýilleşdirilen çäreleriň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwrüň talabyna laýyklykda, medeniýet ulgamynyň edaralarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek meselesine ünsi çekip, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde “Ussat inžener” hususy kärhanasy tarapyndan gurlan 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer dünýä derejesindäki köpugurly hassahananyň ulanmaga berilmäge taýýardygyny belledi. 

                                                                   

Ilata keselleriň öňüni almak we bejermek boýunça ýokary hilli lukmançylyk kömegini bermek üçin niýetlenen hassahanada bölümleriň 27-si bolup, olarda näsaglaryň ýatymlaýyn we gatnaw şertlerinde bejergi almaklary hem-de saglygyny dikeltmekleri üçin zerur şertler döredildi. 

                                                                   

Köpugurly toplum dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň döwrebap innowasion enjamlary bilen üpjün edildi. Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň amala aşyrylmagy üçin zerur maglumatlaryň ýokary tizlikde alşylmagy boýunça hassahananyň ähli bölümlerinde sanly ulgam arkaly özara arabaglanyşyk ýola goýuldy. 

                                                                   

Täze, döwrebap saglygy goraýyş edarasynyň peýda bolmagy döwlet Baştutanymyzyň halkymyzyň saglygy barada edýän aladasynyň hem-de dürli keselleri anyklamak we bejermek işine aýratyn üns berilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmenistanlylaryň saglygynyň hemişe döwletiň üns merkezinde boljakdygyny nygtady. Ýurdumyzyň deňizýaka sebitinde dünýä ülňülerine laýyklykda gurlan iri saglygy goraýyş desgasynyň ýene biriniň açylmagy munuň anyk mysalydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz milli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek üçin ähli şertleri döretmegi dowam etmegiň zerurdygyny aýdyp, wise-premýere mundan beýläk-de pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak hem-de ýokary hünärli ýaş işgärleri taýýarlamak meselelerine uly üns bermegi tabşyrdy. 

                                                                   

Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahananyň açylmagy mynasybetli geçiriljek dabaralara ykjam taýýarlyk görmek babatda aýratyn tabşyryklar berildi. Bu dabaralar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidir. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet Baştutanlarynyň sammitine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýurdumyzda 2022-nji ýylda geçiriljek halkara çäreleriň meýilnamasynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammiti aýratyn orun eýeleýär. Häzirki wagtda bu ýurtlar bilen köpugurly hyzmatdaşlygyň çäklerinde dürli ulgamlarda bilelikdäki giň gerimli işler amala aşyrylýar. Şunda energetika, ulag-logistika, söwda-ykdysady ulgamlar ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlenendir. 

                                                                   

Üçtaraplaýyn gatnaşyklarda ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak ugrundaky tagallalaryň birleşdirilmegine-de uly ähmiýet berilýär. Şunda döwletara medeni-ynsanperwer gatnaşyklara hem aýratyn orun degişlidir. 

                                                                   

Häzirki wagtda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň sammitini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek boýunça degişli işler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň halklarynyň asyrlaryň dowamynda emele gelen taryhy, medeni we ruhy däpleriniň umumylygynyň dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýandygyny, onuň häzirki döwürde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin berk binýat bolup hyzmat edýändigini belledi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki üçtaraplaýyn duşuşyklar geljegi uly mümkinçilikli usul bolup durýar. Şolar uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşmaga hem-de bar bolan uly kuwwaty nazara alyp, onuň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemäge ýardam edýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bular barada aýtmak bilen, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna üç dostlukly döwletiň we olaryň halklarynyň bähbitlerine kybap bolşy ýaly, sebit hem-de dünýä möçberinde abadançylygyň maksatlaryna-da laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge täze itergi bermäge gönükdirilen sammitiň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ulag-kommunikasiýa pudagynyň işgärleri üçin ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, ýokary amatlykly 60 öýli, 4 gatly jaýlaryň 5-siniň düýbüni tutmagy guramak boýunça teklipler işlenip taýýarlanyldy, olar döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, degişli düzümleri bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmagyň ýurdumyzyň şäherlerini we obalaryny ösdürmek baradaky taslamalaryň amala aşyrylmagyna bildirilýän möhüm talapdygyny nygtady. 

                                                                   

Balkan welaýatynda alnyp barylýan giň gerimli işler sebiti durmuş-ykdysady taýdan depginli ösdürmäge we amatly maýa goýum ýagdaýyny döretmäge mümkinçilik berýär. Ilatyň durmuş derejesiniň gowulandyrylmagynyň bu sebiti innowasion ösüş ýoluna çykarmakda uly itergi bolup durýandygy möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady hem-de agentligiň ýolbaşçysyna ýaşaýyş jaý toplumynyň düýbüni tutmak dabarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

 Mejlisiň dowamynda welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. 

                                                                   

Ilki bilen, Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatdaky işleriň ýagdaýy, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” we Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyna hem-de Türkmenbaşy şäherinde ulag we kommunikasiýa toplumyna degişli edaralaryň işgärleri üçin 4 gatly, 60 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 5-siniň düýbüni tutmak dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi. 

                                                                   

Şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaraly çäreleri guramak boýunça alnyp barylýan degişli işler barada habar berildi. 

                                                                   

Soňra Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow sebitdäki işleriň ýagdaýy, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» hem-de Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi. Şunuň bilen bir hatarda, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çärelere taýýarlyk görmek boýunça degişli işler geçirilýär. 

                                                                   

Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow, öz nobatynda, sebitdäki işleriň ýagdaýy, «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda», Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen çäreleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen alnyp barylýan anyk işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler barada-da hasabat berildi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew döwlet maksatnamalaryny we Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek maksady bilen, sebitde ýerine ýetirilýän işler hem-de durmuş-medeni we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlere laýyklykda alnyp barlyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

 Häkim şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 

                                                                   

Soňra ýolbaşçylyk edýän sebitinde işleriň ýagdaýy barada Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew hasabat berdi. Ol şeýle-de «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda dürli maksatly desgalary gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi. 

                                                                   

Mundan başga-da, Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Balkan welaýatynda meýilleşdirilen dabaralara gatnaşmaga we Mary welaýatyndaky baýramçylyk çärelerine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, ýurdumyzyň welaýatlarynda, şol sanda oba hojalyk ulgamynda amala aşyrylýan ähli işleri yzygiderli gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny nygtady. Şunda bugdaý ýetişdirilýän meýdanlara ýokary hilli ideg edilmegine hem-de bereketli hasyl almagyň girewi bolup durýan gowaça ekişiniň has amatly möhletde tamamlanmagyna aýratyn üns berilmelidir. Şunuň bilen birlikde, ilatyň ýurdumyzda öndürilýän azyk önümlerine isleglerini doly kanagatlandyrmak maksady bilen, dürli miwe we gök önümleriniň öndürilişini artdyrmak hem zerurdyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz durmuş, önümçilik we beýleki dürli maksatly desgalaryň gurulmagyny göz öňünde tutýan Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi baradaky meselelere degip geçip, ähli täze gurluşyklaryň ýokary hilini we öz wagtynda ulanmaga tabşyrylmagyny üpjün etmegiň möhümdigini belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow welaýatlarda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli dabaralara hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmegi hem-de meýilleşdirilen ähli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi-de tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň kuwwatyny artdyrmak, bu ýerde hyzmatlar ulgamyny ösdürmek we tomusky dynç alyş möwsüminiň ýetip gelýändigini nazara almak bilen, uly ýaşly adamlaryňdyr çagalaryň dynç alýan möwsümine göwnejaý taýýarlyk görmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Ministrler Kabinetiniň şu günki göçme mejlisinde Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça birnäçe meselelere seredildi, pudaklary ösdürmäge gönükdirilen käbir resminamalar kabul edildi. Döwlet Baştutanymyz ertire bellenen möhüm çärelere ünsi çekip, olaryň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

15.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Ýurdumyzyň deňiz derwezesi — Ýewraziýanyň möhüm ulag-logistika çatrygy

Aşgabat — Türkmenbaşy, 14-nji aprel. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow toý sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. 

                                                                   

Paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinden döwlet Baştutanymyzy resmi adamlar ugratdylar. Az salymdan soňra, hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenbaşy şäheriniň howa menziline gondy, bu ýerde döwlet Baştutanymyzyň Balkan welaýatyna amala aşyrýan toý saparynyň şanyna sebitiň medeniýet we sungat ussatlarynyň aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. 

                                                                   

Häzirki wagtda döwletimiziň goldaw bermeginde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda Balkan welaýatynda-da sebitleriň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine gönükdirilen giň gerimli taslamalar durmuşa geçirilýär, olaryň ählisi ýurdumyzyň innowasion ösüşiniň aýdyň mysaly bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, Balkan welaýatynda häzirki zaman önümçilik, ulag-logistika we durmuş düzümi kemala gelýär. Munuň özi welaýatyň ykdysady kuwwatynyň ýokarlanmagyny hem-de ilatyň durmuş goraglylygynyň mundan beýläk-de berkidilmegini üpjün eder. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow günbatar sebite toý saparynyň dowamynda Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Kongresler merkeziniň binasynda ilkinji gezek Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna baryp gördi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy portuň agzybir zähmetkeşler topary uly ruhubelentlik we şatlyk bilen garşylady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew portda alnyp barylýan işler hem-de onuň terminallarynyň enjamlaşdyrylyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunyň mümkinçilikleri Ýewropa we Hindi ummany döwletlerine çykmak üçin has amatly şertleri döredýär. Onuň öňdebaryjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylmagy hem-de iň täze tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi harytlar ýüklenende wagty ep-esli tygşytlamaga mümkinçilik döredýär. 

                                                                   

Häzirki wagtda döwletimiziň üstaşyr ulag kuwwatynyň artdyrylmagyna, şeýle hem milli ykdysadyýetimiziň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Şu maksat bilen, Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ulag geçelgeler ulgamy yzygiderli ösdürilýär. Şunuň bilen baglylykda, howa, demir ýol, awtoulag we deňiz gatnawlarynyň toplumlaýyn ulgamyny giňeltmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Munuň özi Ýewraziýa yklymynda özara bähbitli sebitleýin söwda-ykdysady gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine mümkinçilik berer. 

                                                                   

Portuň 600 orunlyk ýolagçy terminalynyň binasynda häzirki zaman talaplaryna hem-de halkara ölçeglere laýyklykda, gümrük, serhet, migrasiýa, pasport gözegçiligi we beýleki zerur işler geçirilýär. Onuň ýolagçy terminalynyň mümkinçilikleri, syýahatçylar hem-de portuň işgärleri üçin döredilen amatly şertler şeýle desgalara bildirilýän ýokary talaplara doly laýyk gelýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gümrük we serhet gulluklarynyň alyp barýan işleri bilen tanyşdy. Bellenilişi ýaly, ähli işler öňdebaryjy tejribeler hem-de sanly ulgam boýunça ýola goýulýar. Munuň özi öňde goýlan wezipeleriň anyk, dessin, ýokary hilli ýerine ýetirilmegini üpjün edýär. Bu düzümleriň işgärleri degişli derejede, ýurdumyzyň alyp barýan “Açyk gapylar” syýasatynyň çäklerinde, halkara hyzmatdaşlygyň netijeli ýola goýulmagyna ýardam berýärler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz portuň ýük terminalynyň işi bilen tanyşdy. Bu ýerde ýükleri kabul etmek, olary işlemek, saklamak hem-de ugratmak işleri häzirki zaman öňdebaryjy tejribä we iň täze usullara laýyklykda amala aşyrylýar. 

                                                                   

Konteýner terminalynyň, ürgün ýükleriň, umumy ýüklemek-düşürmek işleri hem sazlaşykly alnyp barylýar. Ýükler porta howa, awtoulag we demir ýol ulaglary bilen getirilýär. Şeýlelikde, bu ýerde ýükleri düşürmek, soňra bolsa olary deňiz gämilerine ýüklemek işleri bökdençsiz amala aşyrylýar.  

                                                                   

Portuň konteýner terminaly bir wagtyň özünde 12 gäminiň ýüküni kabul etmäge ukyplydyr. Ýükleri ýüklemek we düşürmek bilen bir hatarda, bu ýerde gallany ýörite ammarlarda saklamak üçin hem şertler döredilendir. 

                                                                   

Wise-premýer E.Orazgeldiýew bu terminalda azyk önümlerini kabul etmek hem-de obasenagat toplumynyň harytlaryny eksporta ugratmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz terminalyň kuwwatyny artdyrmak boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ürgün ýükleriň daşalmagyna islegleriň artýandygyny hasaba almak bilen, bu ýerden geçen ýylda 2 million 800 müň tonna önüm ugradyldy, munuň özi terminalyň kuwwatynyň 94 göteriminiň herekete getirilendigini aňladýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz bu ýerdäki sygymlylygy 35 müň tonna deň bolan ammarlary hem gözden geçirdi, olar galla önümlerini saklamaga niýetlenip, ýylda oba hojalyk önümleriniň ortaça 2-3 million tonnasyny saklamaga hem-de ugratmaga ukyplydyr. 

                                                                   

Umumy ýükler terminalynyň kuwwaty ýylda 4 million tonna deň bolup, onuň çäginde uly agramly we göwrümli ýükleri düşürmäge niýetlenen “Liebher” kysymly kranlar işleýär. Bu terminalda şu ýylyň birinji çärýeginde 221 müň tonna ýük işlenildi, munuň özi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 140 göterim ýokarydyr. 

                                                                   

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz porty Aziýanyň we Ýewropanyň çatrygynda ýerleşýär, onuň suw giňişligine ýylda ortaça 1500 — 1600 gämi girýär hem-de bu görkeziji ýyl-ýyldan artýar. Deňiz, awtomobil, demir ýol ulaglarynyň sazlaşykly hereket edýändigi nazara alnanda, bu deňiz porty özbaşdak ulag-logistika merkezi bolup durýar. 

                                                                   

 Wise-premýer Ç.Gylyjow ýurdumyzyň telekeçileriniň portuň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanyşlary barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz portuň ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakdaky ähmiýeti barada aýtmak bilen, eksport-import amallaryny geçirmekde üstaşyr geçelgeleriň işini netijeli ýola goýmak boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra wise-premýer M.Muhammedow ýurdumyzda ulag-logistika işiniň maksatnamasy, şeýle hem ony durmuşa geçirmekdäki wezipeler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz bu deňiz portunyň halkara gatnaşyklary ösdürmek bilen bir hatarda, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmakda möhüm orun eýeleýändigini belläp, onuň ykdysady düşewüntliligini ylmy esasda içgin seljermegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow portuň netijeli işiniň ýola goýulmagy bilen, ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň täze derejä çykandygyny belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Diýarymyzyň ulag-logistika düzüminiň kämilleşdirilmeginiň halkara gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçilikleri açýandygyny belläp, bu işleri ylmy esasda alyp barmagyň möhümdigini nygtady. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz “Balkan” gämigurluşyk we gämi abatlaýyş zawodyna bardy. Ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň täze, häzirki zaman önümçilik düzümi bolan bu zawod Balkan welaýatynda gämi gurluşyk işlerini işjeň amala aşyrmak üçin giň mümkinçilikleri açdy. Bu ýerde gämi gurluşygy bilen bir hatarda, tankerleri, gury ýük gämilerini, tirkegleri hem-de beýleki gämileri abatlamak boýunça işleriň doly toplumy geçirilýär. 

                                                                   

10 müň tonna polady işlemäge niýetlenen bu zawodda öňdebaryjy tehnologiýalaryň we häzirki zaman awtomatlaşdyrylan ulgamyň ornaşdyrylandygyny bellemek gerek. Mundan başga-da, toplumyň kuwwatlylygy ýylda 4 — 6 gämini gurmaga, şeýle-de 20 — 30 gämide abatlaýyş işlerini hem-de tehniki hyzmatlary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berip, olar ýerli hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar. 

                                                                   

Halkara deňiz portunda alnyp barylýan işler Türkmenistanyň Merkezi Aziýada üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki ornunyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. Ýurdumyzyň ulag-logistika düzüminiň döwrebaplaşdyrylmagy Ýewraziýa giňişliginde durnukly ösüşi hem-de howpsuzlygy pugtalandyrmak üçin giň mümkinçilikleri açýar, munuň özi köp asyrlaryň dowamynda ýurtlary we halklary birleşdiren Beýik Ýüpek ýolunyň täze görnüşde gaýtadan dikeldilmeginde aýratyn ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, 2017-nji ýylda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň “Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmak bilen baglylykda ulaglaryň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek” atly Kararnamany kabul etmegi, 74 ýurduň onuň awtordaşy bolup çykyş etmegi Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen başlangyçlaryň ählumumy häsiýete eýediginiň nobatdaky subutnamasydyr. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň üstaşyr ulag gatnawlary babatda dört Kararnamany kabul edendigi buýsançly ýagdaýdyr. 

                                                                   

Türkmenistanyň geografik taýdan amatly ýerleşmegi hem-de “Açyk gapylar” syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi Watanymyzyň strategik ulag merkezine hem-de sebitde iri logistik çatryga öwrülmegini üpjün etmegiň esasyny emele getirdi. Biziň ýurdumyz gyzyklanma bildirýän ähli döwletler bilen netijeli hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagyna gönükdirilen başlangyçlary yzygiderli öňe sürýär we olary iş ýüzünde durmuşa geçirmek üçin zerur çäreleri amala aşyrýar. Döwletimizde kemala gelýän ulag-logistika düzümleriniň mümkinçilikleri häzirki zaman talaplaryna hem-de halkara ülňülere doly laýyk gelýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gämi gatnawlarynyň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmeginiň ulag hyzmatlaryny ösdürmekde ägirt uly ähmiýete eýedigini nygtap, port hojalygynyň mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilen maksatlaýyn çäreleriň geçirilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi. Türkmenistanyň deňiz derwezesi diňe bir deňiz gatnawlarynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, tutuş Ýewraziýa giňişliginde ýük akymlaryny işjeňleşdirmäge ýardam edýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlara gämigurluşyk kärhanasynyň we tutuş portuň işinde geljekde-de üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow egindeşleri bilen Hazaryň kenaryndaky gözel künjekde gezelenç etdi. 

                                                                   

Şu günler Hazar deňziniň kenarynda ýakymly howa gurşawy emele geldi. Giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilýän ýeri bolan “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşyň, saglygy berkitmegiň oňyn mümkinçiliklerini özünde jemleýän häzirki zaman düzümi emele geldi. 

                                                                   

Hazaryň ekologik taýdan arassa kenarynda ýerleşen dünýä derejeli bu zolak syýahatçylyk we dynç alyş ulgamyny ösdürmekde möhüm orun eýeleýär. Ähli amatlyklary özünde jemleýän döwrebap myhmanhanalar, çagalar sagaldyş-dynç alyş merkezleri, kottej toplumlary, seýilgähler hem-de seýilbaglar, medeni dynç alyş merkezleri, halkara ülňülere laýyklykda enjamlaşdyrylan şypahanalar hyzmatlaryň ýokary derejesini hödürleýär. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýerde egindeşleri bilen welosipedli gezelenç etdi. Bellenilişi ýaly, dynç alşyň ýokary halkara derejesini özünde jemleýän Awaza halkymyzyň uly höwes bilen dynç alýan hem-de wagtyny peýdaly geçirýän künjegine öwrüldi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz tomusky dynç alyş möwsüminiň ýakynlap gelýändigini belläp, oňa ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmegiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunda altynsow çägeli kenar, ýakymly suwy bolan deňiz, bereketli Gün şöhlesi, ekologik taýdan arassa gurşaw adamlaryň saglygynyň berkidilmegini, ruhubelentligiň we işjeň durmuş ýörelgeleriniň baş şertini emele getirýär. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň üstünlikli başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berk binýady goýuldy. Häzirki döwürde şol asylly ýörelgeleriň hormatly Prezidentimiz tarapyndan mynasyp dowam etdirilýändigini bellemek ýakymlydyr. 

                                                                   

Ýurdumyzyň baý tebigy serişdeleri, özboluşly howa aýratynlyklary halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň, amatly dynç alşynyň üpjün edilmegine gönükdirilýär. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda döwletimizde welosiped sportunyň ösdürilmegine uly üns berilýär. Tutuş ýurdumyzyň raýatlarynyň, şol sanda ýaşlaryň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri guramak asylly däbe öwrüldi. 

                                                                   

Sportuň ekologiýa taýdan arassa görnüşi hasaplanýan welosporty ösdürmek boýunça Türkmenistanda amala aşyrylýan giň möçberli çäreler dünýä bileleşiginiň giň goldawyna eýe boldy. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan degişli Kararnama kabul edildi, oňa laýyklykda, 3-nji iýun «Bütindünýä welosiped güni» diýlip yglan edildi. Munuň özi tutuş adamzat ähmiýetli döredijilikli başlangyçlaryň ählumumy ykrarnama eýe bolandygynyň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Häzirki döwürde ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi halkymyzyň saglygyny berkitmek, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak, berk bedenli, ruhy taýdan sagdyn nesilleri kemala getirmek ýaly asylly çäreleri öz içine alýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welosipedli ýörişiň dowamynda Awazanyň ekologik abadançylygyna aýawly garamak, onuň çäklerinde täze tokaý zolaklaryny döretmek bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow egindeşleri bilen bilelikde “Awaza” köpugurly sport toplumyna geldi. Toplumda dürli sport maşklaryny ýerine ýetirmek, olaryň dürli görnüşleri boýunça türgenleşikleri geçirmek üçin ähli zerur şertler döredildi, bu ýerde gurnalan sport enjamlary sportuň köp görnüşleri boýunça türgenleşikleri geçirmäge mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmak diňe bir saglygy we beden taýdan taplanmagy üpjün etmek bilen çäklenmän, adamda zähmetsöýerlik, maksada okgunlylyk ýaly häsiýetleriň emele gelmegini şertlendirýär. 

                                                                   

“Awaza” köpugurly sport toplumynda gurnalan sport enjamlarynyň her biri özboluşly aýratynlyklary bilen tapawutlanýar, olar ynsan bedenine oňyn täsirini ýetirýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň egindeşleri özara toparlara bölünip, sport bäsleşiklerini guradylar. Munuň özi ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgesiniň berkidilmegine toplumlaýyn esasda çemeleşilýändiginiň, onuň tarapdarlarynyň sanynyň yzygiderli artýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Hazaryň kenarynda geçirilen sport çäresinden soňra, köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyň ählumumy hem-de yzygiderli häsiýete eýe bolmagy babatda degişli işleriň geçirilmeginiň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow egindeşlerine üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

                                                                                                           

www.tdh.gov.tm

15.04.2022
Hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gazananlarynyň sergisi bilen tanyşdy

Aşgabat, 13-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de olaryň görnüşleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Häzirki döwürde milli ykdysadyýetimiziň döwlete dahylsyz ulgamyny ösdürmek, telekeçilik başlangyçlaryny goldamak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, dünýäniň ösen tejribesinden ugur alnyp, hususy ulgamyň ykdysadyýetimizde eýeleýän ornunyň berkidilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň özi türkmen telekeçileriniň dürli ugurlar, şol sanda azyk we beýleki harytlaryň önümçiligi boýunça belent sepgitleri eýelemegine giň ýol açýar. 

                                                                   

Soňky ýyllarda ýola goýlan asylly däbe görä, hususy işewürligiň gazananlarynyň gözden geçirilişiniň maksady dürli ugurlardaky täzelikler hem-de telekeçiler tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlar, eksport ugurly önümleriň önümçiliginde ulanylýan innowasion işläp taýýarlamalar bilen tanyşdyrmaga gönükdirilendir. 

                                                                   

Paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda guralan sergide görkezilýän dürli önümler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hormatly Prezidentimize hasabat berdiler. 

                                                                   

Bu gün Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi ýurdumyzyň hususy işewürliginiň wekilleriniň 27 müňden gowragyny özünde jemleýär. Sergide Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzümleýin edaralary, «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky, paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda giň gerimli döwlet taslamalaryny durmuşa geçirýän iri kärhanalardyr hojalyk jemgyýetleri öz diwarlyklaryny gurnadylar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sergide görkezilýän önümler bilen tanyşlygynyň dowamynda «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň, “Seljeriş we tehnologiýalar merkeziniň” diwarlyklarynda beýan edilýän hem-de bu düzümleriň sazlaşykly ösüşi barada gürrüň berýän maglumatlar bilen içgin tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz telekeçileriň ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşinde möhüm orun eýeleýändigini belledi we hususyýetçiligiň mundan beýläk-de höweslendirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigine ünsi çekdi. Munuň özi “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” görkezilen wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginde has-da möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady. 

Döwlet Baştutanymyz sergide görkezilýän önümler bilen tanyşlygynyň dowamynda ýokary hilli önümleri öndürip, ýurdumyzda we daşary döwletlerde meşhurlyk gazanan “Hasar”, “Misgär”, “Duýgy”, “Altyn ýunus” kärhanalarynyň, “Bars”, “Kindi”, “Oguzhan”, “Ak gar”, “Datmeni” söwda nyşanly süýji-köke öndürýän telekeçileriň görkezýän önümleriniň görnüşleri bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, bu önümler ýokumlylygy we ýokary halkara ülňülere laýyk gelmegi esasynda dünýäniň talapkär bazarlarynyň uly isleginden peýdalanýar. Olaryň ählisi Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gazananlarynyň sergisine süýjüleriň, kökeleriň hem-de beýleki nygmatlaryň täze görnüşlerini taýýarladylar. 

                                                                   

Soňky ýyllarda ýurdumyzda “Talhan” we “Tomus” haryt nyşanly önümler sarp edijileriň uly isleginden peýdalanýan azyk harytlarynyň hatarynda öz ornuny barha pugtalandyrýar. “Talhan” söwda nyşanly çörek we çörek önümleri ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyklaryň, bagtyýar halkymyzyň toý-baýramlarynyň we sahawatly desterhanlaryň baş bezegine öwrüldi. Munuň özi häzirki zaman önümçiligini ýola goýmak üçin döwlet tarapyndan berilýän goldawdan netijeli peýdalanýan telekeçileriň azyk bolçulygyna goşant goşmak, olaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşýändiklerini görkezýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Täze aý” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy G.Orazow bilen gürrüňdeş bolup, telekeçi tarapyndan öndürilýän önümleriň görnüşleri, hili hem-de azyk harytlarynyň ýokumlylygy bilen gyzyklandy. 

 Bu ugurda ýeterlik tejribe toplan işewür hojalyk jemgyýetiniň gaýtadan işleýän kärhanalarynda içerki we daşarky bazarlarda ýerlenilýän ýokary hilli et-süýt hem-de süýji-köke önümleriniň öndürilýändigini gürrüň berdi. Hojalyk jemgyýetiniň 18 müňden gowrak söwda nokady bolup, onuň düzümlerinde 4 müňe golaý işgär zähmet çekýär. “Täze aý” haryt nyşanly önümler içerki bazara we daşary ýurtlara ugradylýar. Şeýle hem işewür hasabatyň dowamynda hojalyk jemgyýetine degişli 500 sany ýöriteleşdirilen awtoulagyň bardygyny, olaryň taýýar önümleri söwda nokatlaryna bökdençsiz ýetirýändigini aýdyp, hojalyk jemgyýetiniň gaýtadan işleýän kärhanalarynda her günde 100 tonnadan gowrak azyk harytlarynyň öndürilýändigini habar berdi. 

                                                                   

Telekeçi häzirki döwürde ýurdumyzda hususyýetçiligiň ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi, telekeçilere hemmetaraplaýyn goldaw berilýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we öz öňlerinde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda mundan beýläk-de ähli zerur tagallalary gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň telekeçileriniň süýt, şöhlat önümleriniň täze görnüşlerini öndürýändigini, doňdurmalaryň, şerbetli içgileriň hem-de örän köp görnüşli şireli suwlaryň hil babatda ýokary halkara ülňülere doly kybap gelýändigini bellemeli. Bu ugurda “Ak gar”, “Aý aýdyň”, “Oguzhan” haryt nyşanly önümler ýurdumyzyň bazarlarynda bolşy ýaly, halkara bazarlarda-da geçginli harytlara öwrüldi. Munuň özi ýurdumyzda hususy ulgamyň ösüşiň täze belentliklerine çykmagy, olaryň milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna mynasyp goşant goşmagy hem-de telekeçilik başlangyçlarynyň höweslendirilmegi ugrunda edilýän tagallalaryň oňyn netije berýändiginiň aýdyň nyşanydyr. 

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň telekeçileri tarapyndan ýetişdirilýän gök önümleriň we miweleriň gaýtadan işlenilmeginiň ähmiýetlidigini belläp, oba hojalyk önümlerini öndürmekde hem-de gaýtadan işlemekde aýratyn işjeňlik görkezýän “Sahabatly” haryt nyşanly azyk önümleriniň görnüşleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz häzirki döwürde ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, öndürilýän önümleriň ekologiýa taýdan ýokary derejä, hil babatda bildirilýän talaplara laýyk gelmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. Munuň özi milli önümleriň bolçulygyny üpjün etmek hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak babatda aýratyn ähmiýetlidir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Sergide “Rowaçly sähra”, “Ýunus”, “Parahat” kärhanalarynyň önümlerine möhüm orun berlipdir. Ýerli arassa çig maldan öndürilen dürli görnüşli önümleriň hiliniň we ekologik taýdan arassalygynyň derejesine ýokary baha berilýär. 

 Häzirki döwürde türkmen telekeçileriniň dünýäde ilkinjileriň hatarynda pagta çigidinden mesge ýagyny öndürip başlamagy aýratyn guwandyryjydyr. Munuň özi ýurdumyzyň işewür düzümleriniň häzirki zamanyň ösen tejribesinden ugur alyp, önümçilige täzeçil usullary we sanly tehnologiýalary işjeň ornaşdyrýandygynyň aýdyň netijesidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer Ç.Gylyjowa hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýewe ýurdumyzda ýokary hilli we ekologik talaplara doly laýyk gelýän azyk önümleriniň önümçiliginiň artdyrylmagy, bu işde telekeçileriň has-da işjeňlik görkezmegi bilen baglanyşykly meseleleriň yzygiderli gözegçilikde saklanylmalydygyny belledi we bu babatda anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Sergide “Nurly meýdan”, “Arçalyk” haryt nyşanly önümleriň dürli görnüşleri we beýlekiler görkezilýär. Munuň özi ýurdumyzyň telekeçileriniň öndürýän önümleriniň görnüşleriniň yzygiderli artdyrylýandygyny aňladýar. 

                                                                   

Bu ýerde durmuş himiýasy önümleriniň dürli görnüşleri hödürlenilýär. Sintetik ýuwujylar, zyýansyzlandyryjy serişdeler, kosmetika we parfýumeriýa ulgamynda önüm öndürýän “Täç hil” kompaniýasy ýurdumyzyň bazarlarynda täze önümleri bilen meşhurlyk gazanýar. Hödürlenilýän harytlaryň arasynda ýuwujy serişdeler bolan köpürjikli suwuk sabynyň, çygly süpürgiçleriň täze görnüşleri, şeýle hem aýna arassalaýjy, howany tämizleýji, aşhana plitalaryny arassalaýjy serişdeler we polietilen torbalary bar. Kompaniýa parfýumeriýa önümleriniň 100-den gowrak görnüşini öndürip, olaryň köp bölegini daşary ýurtlara eksport edýär. 

 Sergide ulag we logistika hyzmatlaryny ýerine ýetirýän hususy kärhanalaryň hem-de kompaniýalaryň üstünlikleri görkezilýär. Şolaryň hatarynda “Bir dünýä”, “Ulag ekspeditorçylyk hyzmatlary” hojalyk jemgyýetleri, “Bir kuwwat” hususy kärhanasy we beýlekiler bar.  

                                                                   

Ýük daşamak bilen meşgullanýan telekeçileriň ýerine ýetirýän hyzmatlarynyň görnüşleri yzygiderli köpelýär. Bu ugurda durmuşa geçirilýän halkara taslamalaryň çäklerinde ulag-logistik kompaniýalaryň işine aýratyn ähmiýet berilýär. 

                                                                   

Köpugurly sergide häzirki zaman senagat we elektron tehnikalaryny öndürýän “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetiniň önümleri görkezilýär. Bu hojalyk jemgyýetiniň harytlarynyň görnüşleri yzygiderli artýar. Onda iki sim-kartly ykjam telefonlar, smartfonlar, dürli görnüşli monobloklar, smart-telewizorlar, häzirki zaman sowadyjylary, internet ulgamynyň paýlaýjylary (routerler), agyz suwuny sowadýan we gyzdyrýan enjamlar, şeýle hem LED lampalar öndürilýär. 

                                                                   

Sergide görkezilen täze harytlaryň hatarynda ýurdumyzda işlenip taýýarlanylan, Gün energiýasynda işleýän ýolyşyklar hem-de ýol belgileri, şeýle hem adamyň gözüne ýaramaz täsiri bolmadyk, halkara ülňülere doly laýyk gelýän lampalar bar. Önüm öndürijiler olary internet ulgamyndaky resmi saýt arkaly ýerleýärler. 

 Senetçilik we amaly-haşam sungatynyň önümçiligi bilen meşgullanýan işewür toparlaryň agzalarynyň işleriniň halkymyzyň milli medeni mirasynyň wagyz edilmeginde möhüm orun eýeleýändigini gürrüň berdi. Sergide ajaýyp halylaryň özboluşly aýratynlyklary, zergärleriň işleri we keşdeçileriň önümleri bilen tanyşmak bolýar. Bu ýerde haly we haly önümlerini taýýarlamak boýunça işleýän telekeçi O.Eýeberdiýewa haly önümleriniň dürli görnüşlerini, torbalary, dutar gaplaryny öndürmek, halkymyzyň gadymy halyçylyk däplerini, şeýle-de has irki döwürlerde ulanylan keşdeleri, nagyşlary dikeltmek bilen meşgullanýandyklary barada habar berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hojalygy ýöretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň, bazar gatnaşyklary şertlerinde telekeçileriň bu işlere giňden çekilmelidiginiň ähmiýetini belledi. Ýurdumyzda kiçi, orta we iri telekeçiligi ösdürmäge, milli ykdysadyýetimizde hususy pudagyň eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga möhüm ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglylykda, ähli ugurlarda ýaşlaryň işewürlik başlangyçlaryny goldamaga, önümçilik düzümlerini ösdürmäge gönükdirilen döwlet syýasaty işjeň dowam etdiriler diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi we hemmelere üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hususyýetçiligi mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda yzygiderli alada edýändigi, telekeçilere döwlet tarapyndan zerur goldawlaryň berilýändigi üçin hormatly Prezidentimize ýurdumyzyň ähli telekeçileriniň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň telekeçiligini mundan beýläk-de yzygiderli ösdürmek boýunça degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berip, yhlasly zähmeti bilen milli ykdysadyýetimiziň pugtalandyrylmagyna we halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna mynasyp goşant goşýan hususy işewürligiň wekillerine üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygyna bagyşlanan sergi 18-nji aprelde tamamlanar. Bu bolsa isleg bildirenleriň ählisiniň hususy önüm öndürijileriň gazananlary bilen tanyşmagyna mümkinçilik berer. 14.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministrini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow jenap Mian Muhammad Şahbaz Şarife Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministri wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň arasyndaky ýyllaryň dowamynda emele gelen köpugurly gatnaşyklaryň özara ýakynlygy bilen tapawutlanýandygyny nygtap, dost-doganlygyň we birek-birege hormat goýmagyň baý tejribesine esaslanýan bu gatnaşyklaryň iki halkyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministrine berk jan saglyk, doganlyk halkyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

 Türkmenistanyň Prezidenti Oleg Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, tälimçi-kosmonawt-synagçy Oleg Kononenka hünär baýramy — Kosmonawtika güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hormatly we jogapkärli işiniň ähmiýetini belläp, oňa berk jan saglyk, bagtyýarlyk we kosmonawtikada täze açyşlary arzuw etdi. 

                                                                                                           

(TDH)

13.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 11-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmegiň hem-de şanly senelere taýýarlyk görmegiň wajyp meselelerine garaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatynyň gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berdi. Häkim welaýatdaky işler barada, hususan-da, ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak, bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek, bugdaý meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyk ideg işleriniň geçirilişi, gowaça ekişini bellenen möhletde we ýokary hilli tamamlamak ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şeýle hem ilatyň ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, bu ekinlere agrotehniki kadalar esasynda ideg edilýändigi, ýüpekçiligi ösdürmek we pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany berjaý etmek üçin, möwsüme taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hem-de suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygy talabalaýyk alnyp barylýar. Bu mesele baradaky hasabatyň dowamynda şu ýyl welaýatda açylyp, ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurluşyk işleriniň alnyp barlyşy barada aýdyldy. 

                                                                   

Şeýle hem häkim Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilýän baýramçylyk çärelerini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzda azyk üpjünçiligini pugtalandyrmaga we bugdaýyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmäge aýratyn üns bermegiň, şu maksat bilen welaýatyň bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak hem-de mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça işleriň depginini güýçlendirmegiň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň barşyny, daýhanlaryň zerur serişdeler bilen üpjünçiligini berk gözegçilikde saklamagy tabşyryp, ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň ýokary öndürijilikli işledilmegini üpjün etmek meselelerini çözmek boýunça görkezmeleri berdi. 

                                                                   

 Welaýatda pile öndürmek möwsümine doly taýýarlyk görmek hem-de kärendeçi-ýüpekçiler üçin ähli şertleri döretmek wajypdyr. 

                                                                   

Ilaty zerur azyk önümleri bilen ýeterlik möçberde üpjün etmek maksady bilen, ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök önümleriň ösdürilip ýetişdirilmegi baradaky meýilnamanyň doly berjaý edilmeginiň möhüm wezipe bolup durýandygy bellenilip, bu ugurda birnäçe degişli görkezmeler berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýyl sebitde açylyp ulanmaga beriljek desgalaryň, hususan-da, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşyk işleriniň alnyp barlyşyny berk gözegçilikde saklamagyň hem-de welaýatda täze obanyň gurluşygyny çaltlandyrmagyň möhümdigini aýdyp, bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde belleniljek Türkmen bedewiniň milli baýramynyň ählitaraplaýyn guramaçylykly we ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigi bellenilip, bu babatda birnäçe görkezmeler berildi. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde işleriň ýagdaýy, bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek maksady bilen, bugdaý meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda alnyp barlyşy, dowam edýän gowaça ekişiniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzir sebitde gowaça ekişini bellenen möhletde we ýokary hilli tamamlamak üçin hemme zerur çäreler görülýär. Ilatyň ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja önümlerine isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, bu ekinlere agrotehniki kadalar esasynda ideg edilýär. Bu işler bilen bir hatarda ýüpekçiligi ösdürmek we pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany berjaý etmek üçin pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşyklary talabalaýyk alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, welaýatyň Türkmenbaşy şäherinde täze gurlan 400 orunlyk köpugurly hassahananyň açylyş dabarasyny ýokary guramaçylykly geçirmek üçin taýýarlyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilýän baýramçylyk çärelerini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hem aýdyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, sebitiň oba hojalyk meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan möwsümleýin işleriň agrotehniki talaplara doly laýyk gelmelidigini, ýerli toprak-howa şertlerini nazara almak bilen, ylmyň gazananlarynyň ulanylmalydygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz welaýatyň bugdaý meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak hem-de ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek boýunça işleriň agrotehniki kadalara laýyk geçirilmeginiň wajypdygyny nygtap, birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz gowaça ekişiniň depgininiň güýçlendirilmelidigine ünsi çekip, bu işiň guramaçylykly we ýokary hilli geçirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamak barada häkime anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ýokarda görkezilen ähli talaplary ýerine ýetirmek bilen, ýeralmanyň, soganyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ýokary hasylynyň ösdürilip ýetişdirilmegini üpjün etmek tabşyryldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz pile öndürmek möwsümine doly taýýarlyk görmek, bu ugurda bellenen meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, ýüpekçiler bilen şertnamalary öz wagtynda baglaşmak barada häkime degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Mundan başga-da ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna üns çekildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatyň çäginde dürli maksatly desgalaryň gurluşygynyň ýokary hil derejesinde, öz wagtynda tamamlanmagynyň döwrüň möhüm talabydygyny belläp, olaryň, hususan-da, Türkmenbaşy şäherinde täze gurlan köpugurly hassahananyň açylyş dabarasynyň ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda her ýyl geçirilmegi asylly däbe öwrülen Türkmen bedewiniň milli baýramy baradaky meselä ünsi çekip, şu ýyl bu baýramçylygyň esasy dabaralarynyň Balkan welaýatynda giňden guraljakdygyny nygtady hem-de meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň hasabaty bilen dowam etdi. Häkim welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, şol sanda bugdaý meýdanlarynda agrotehniki kadalara laýyklykda ideg işleriniň geçirilişi, gowaça ekişiniň alnyp barlyşy hem-de bu möhüm işde tehnikalaryň ulanylyşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ýerine ýetirilýän möhüm işleriň hatarynda ilaty özümizde öndürilýän zerur azyk önümleri bilen üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hem habar berildi. Häzirki wagtda ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja önümlerine bolan islegleri kanagatlandyrmak maksady bilen, bu ekinlere agrotehniki kadalar esasynda ideg edilýär. 

                                                                   

Hasabatyň çäklerinde piläniň öndürilmegi babatda ýerine ýetirilen işler barada hem aýdyldy. Ýüpekçiligi ösdürmek we pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany berjaý etmek maksady bilen, welaýatda pile öndürmek möwsümine hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklaryna laýyklykda taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Mundan başga-da häkim ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň hem-de suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu ýyl welaýatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda gurluşyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli baýramçylyk çärelerini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň toprak-howa aýratynlyklaryny nazara almak bilen, ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmak boýunça birnäçe görkezmeleri berdi. Döwlet Baştutanymyz bugdaýa ideg etmek boýunça möwsümleýin çäreleri ýokary hilli hem-de agrotehniki talaplara laýyklykda geçirmegi, gowaça ekişiniň depginini has-da güýçlendirmegi we öz wagtynda geçirmegi talap etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow häzirki wagtda azyk bolçulygyny üpjün etmäge hem-de gök-bakja önümleriniň öndürilýän möçberini artdyrmaga aýratyn üns berilýändigini belläp, ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Pile öndürmek möwsümine doly taýýarlyk görmek, kärendeçi-ýüpekçileriň şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmegi boýunça bellenen işler bilen baglylykda hem degişli tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny hem-de Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde meýilleşdirilýän işleri öz wagtynda ýerine ýetirmegiň zerurdygyny nygtap, şu ýyl ulanmaga beriljek desgalaryň gurluşyklaryny ýokary hilli hem-de bellenen möhletinde tamamlamagyň wajypdygyny aýtdy we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde belleniljek Türkmen bedewiniň milli baýramynyň halkymyzyň durmuşynda möhüm orun eýeleýändigine ünsi çekdi. Şoňa görä-de, bu ajaýyp baýramçylyga welaýatda ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görülmegini üpjün etmek tabşyryldy. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew ekerançylyk ýerlerinde geçirilýän işler, hususan-da, bugdaý meýdanlarynda ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilişi, gowaça ekişiniň barşy hem-de bu möwsümde oba hojalyk tehnikalarynyň we enjamlarynyň ulanylyşy, ekiş möwsümine gatnaşýanlaryň sazlaşykly zähmet çekmegi üçin döredilen şertler barada hasabat berdi. Gowaça ekişini bellenen möhletlerde we ýokary hilli tamamlamak maksady bilen, hemme zerur çäreler görülýär. 

                                                                   

Ilatyň gündelik durmuşda ulanylýan ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja önümlerine isleglerini kanagatlandyrmak üçin, häzirki döwürde bu ekinlere agrotehniki kadalar esasynda ideg işleri geçirilýär. 

                                                                   

Ýüpekçiligi ösdürmek we pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany berjaý etmek üçin, welaýatda pile öndürmek möwsümine ýokary derejede taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Şeýle hem hasabatda ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň alnyp barlyşy barada hasabat berildi. 

                                                                   

Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilýän baýramçylyk çärelerini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hem hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilkinji nobatdaky wezipelere ünsi çekmek bilen, ýetişdirilýän güýzlük bugdaýa bildirilýän talaplara laýyklykda, öz wagtynda ideg edilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny nygtady hem-de şunuň bilen baglylykda birnäçe degişli görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz “ak altynyň” geljekki bereketli hasyly ekişiň hiline baglydyr, şoňa görä-de, ekişi ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin hemme tagallalaryň edilmegi zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady we bu babatda anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Birnäçe gök-bakja ekinlerine, ýeralma, sogana we beýlekilere ýokary hilli ideg etmek meselelerine jogapkärli çemeleşilmelidigi bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow kärendeçi-ýüpekçileriň pile öndürmek baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilmegini talap etdi. 

                                                                   

Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň hem-de Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine, durmuş-medeni we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşyklaryna yzygiderli üns berilmelidir. Şunuň bilen baglylykda hormatly Prezidentimiz welaýatyň çäklerinde şu ýyl açylmagy meýilleşdirilen täze desgalardaky işleriň ýagdaýyny hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýakynlaşyp gelýän Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen baglylykda, dabaraly çäreleriň mynasyp we hemmetaraplaýyn guramaçylykly geçirilmeginiň möhümdigini nygtap, bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak we bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek üçin, meýdanlarda ideg işleriniň agrotehniki kadalara laýyklykda geçirilişi, gowaça ekişiniň barşy we bu jogapkärli möwsümde ýokary öndürijilikli döwrebap tehnikalary doly kuwwatynda ulanmak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Ekerançylygyň beýleki hojalyklarynda ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berlip, hususan-da, ilatyň ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja önümlerine isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, bu ekinlere agrotehniki kadalara laýyklykda ideg edilişi barada aýdyldy. 

                                                                   

Ýüpekçiligi ösdürmek we pile öndürmek boýunça bellenen meýilnamany berjaý etmek üçin, bu jogapkärli möwsüme ýokary derejede, guramaçylykly taýýarlyk görülýändigi barada hem hasabat berildi. 

                                                                   

Häkim hasabatyny dowam edip, ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda medeni-durmuş desgalarynyň, ýaşaýyş jaýlarynyň, ýollaryň, suw we lagym arassalaýjy desgalaryň gurluşygynyň bildirilýän talaplara laýyklykda alnyp barlyşy barada aýtdy. 

                                                                   

Ýerine ýetirilýän işleriň netijesinde şu ýyl desgalaryň birnäçesiniň açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýär. Medeni-durmuş we önümçilik maksatly şol desgalarda häzir gurluşyk işleriniň depgini barha ýokarlanýar. 

                                                                   

Mundan başga-da häkim Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli meýilleşdirilýän baýramçylyk çärelerini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, bugdaýyň bereketli hasylyny ýetişdirmek üçin tagallalary gaýgyrman zähmet çekmegiň zerurdygyny, şunuň bilen baglylykda ähli agrotehniki çäreleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmelidigini aýtdy hem-de döwrebap oba hojalyk tehnologiýalaryny, ugurdaş ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny işjeň ornaşdyrmagyň esasynda pagtaçylyk we däneçilik pudaklarynyň düşewüntliligini has-da ýokarlandyrmagyň möhümdigini nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gymmatly ekiniň ekişiniň bellenen möhletlere laýyklykda guralmagynyň we soňra agrotehnikanyň görkezmelerine laýyk derejede gowaça ideg edilmeginiň bereketli “ak altyn” hasylyny almagyň girewidigini belläp, gowaça ekişiniň depginini güýçlendirmek barada häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ilaty dürli azyk önümleri, hususan-da, ýeralma, sogan we beýleki zerur önümler bilen doly möçberde üpjün etmegiň obasenagat toplumynyň esasy wezipesidigini belläp, bu babatda welaýatyň häkimine anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow pile öndürmek bilen bagly meseleleri üns merkezinde saklamagyň hem möhüm wezipeleriň biri bolup durýandygyna ünsi çekip, kärendeçi-ýüpekçiler bilen şertnamalaýyn borçnamany öz wagtynda baglaşyp, olaryň öndürijilikli işlemegi üçin hemme zerur şertleri döretmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» hem-de Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine yzygiderli üns berilmelidigini nygtap, şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygyny bellenen möhletinde ýokary hilli tamamlamagyň möhümdigini aýtdy hem-de bu babatda häkime anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde belleniljek Türkmen bedewiniň milli baýramynyň ähli taraplaýyn guramaçylykly we ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigi bellenilip, bu babatda birnäçe tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz iş maslahatyny dowam edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Häzirki wagtda ýurdumyzyň welaýatlarynda gallaçy daýhanlarymyz tarapyndan bugdaý meýdanlarynda ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak boýunça degişli isleriň dowam edýändigi barada hasabat berildi. Bu möhüm işler bilen bir hatarda pagta ösdürip ýetişdirmek baradaky şu ýyl üçin bellenilen meýilnamany ýerine ýetirmek ugrunda ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda ýaýbaňlandyrylan gowaça ekişini ýokary hilli we öz wagtynda geçirmek maksady bilen, hemme zerur çäreler görülýär. 

                                                                   

Şeýle hem ilaty özümizde öndürilen ýeralma we gök-bakja önümleri bilen üpjün etmek ugrunda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Ýurdumyzda ýüpekçiligi ösdürmek boýunça döwlet derejesinde döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, şu ýyl Diýarymyzda jemi 2 müň 300 tonna pile öndürmegiň meýilleşdirilýändigi aýdyldy. 

                                                                   

Türkmen bedewiniň milli baýramyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen hemme zerur çäreleriň görülýändigi barada hem hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hasylyny ýetişdirmek we azyk üpjünçiligini pugtalandyrmak maksady bilen welaýatlarda bugdaýlara ideg edilişiniň depginini güýçlendirmegiň möhümdigini nygtady. Bu ugurda hemme zerur çäreler görülmelidir. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bu möhüm işler bilen bir hatarda, şu ýyl ýurdumyz boýunça pagta ösdürip ýetişdirmek baradaky meýilnamany ýerine ýetirmegiň hem ileri tutulýan wezipeleriň hatarynda durýandygyna ünsi çekip, gowaça ekişini talabalaýyk geçirmek we bellenen agrotehniki möhletde tamamlamak boýunça alnyp barylýan işleri berk gözegçilikde saklamagyň wajypdygyny nygtady, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaralaryň ähmiýeti barada aýdyp, ony ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin hem zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyny jemläp,«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary bilen geçýän ýylda sebitlerde meýilleşdirilen ähli çäreler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ruhuna laýyk gelmelidir diýip, öňde goýlan möhüm wezipeleri oňyn çözmek üçin ähli tagallalaryň edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iş maslahatyny tamamlap, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

12.04.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasaryny kabul etdi

Aşgabat, 9-njy aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rus hökümetara toparynyň rus böleginiň başlygy Alekseý Owerçugy kabul etdi. Myhman öz ýurdunyň Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana iş sapary bilen geldi. 

                                                                   

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip hem-de Russiýada Türkmenistan bilen gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna ähmiýet berilýändigini nygtap, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Mihail Mişustiniň mähirli salamyny ýetirdi. Dostlukly döwletiň Hökümet Baştutany döwlet Baştutanymyza hem-de onuň üsti bilen ähli türkmen halkyna türkmen-rus diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli gutlaglaryny, parahatçylyk we abadançylyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi. 

                                                                   

A.Owerçuk mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň Baştutanyny saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi bilen gutlady hem-de hormatly Prezidentimize iň ýokary döwlet wezipesindäki giň gerimli işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýanyň ýokary ýolbaşçylaryna iň oňat arzuwlaryny aýdyp, iki halkyň bähbitlerine kybap gelýän strategik hyzmatdaşlygyň berk binýadynda ýola goýulýan döwletara gatnaşyklaryň derejesini kanagatlanma bilen nygtady. 

Biziň ýurtlarymyz ikitaraplaýyn görnüşde bolşy ýaly, halkara düzümleriň çäklerinde hem üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Munuň şeýledigine ählumumy we sebit derejesindäki abraýly guramalaryň çäklerinde öňe sürülýän halkara başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagy hem şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň ähmiýetini nygtady. Şonuň barşynda söwda-ykdysady, energetika, medeni-ynsanperwer we beýleki ulgamlarda iki dostlukly ýurduň gatnaşyklarynyň ösüşiniň oňyn depgini bellenildi, giň gerimli ugurlar, döwletara hyzmatdaşlygyň uly mümkinçiligini durmuşa geçirmek boýunça özara bähbitli gatnaşyklaryň hemmetaraplaýyn giňeldilmegine taýýarlyk beýan edildi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Russiýanyň wise-premýeri hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşyp, söwda-ykdysady hem-de ýangyç-energetika toplumlary, oba hojalygy, ýeňil we gaýtadan işleýän senagat, ulag-aragatnaşyk hem-de birnäçe beýleki ileri tutulýan ulgamlar bilen birlikde esasy ugurlar boýunça gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmak üçin uly mümkinçiligiň bardygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň, özara bähbitli ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň netijeli guraly hökmünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň eýeleýän orny aýratyn nygtaldy. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda medeni-ynsanperwer ulgamda, şol sanda ylym we bilim, syýahatçylyk ugurlary boýunça döwletara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge özara gyzyklanma beýan edildi. Ýurtlaryň ikisinde-de ösdürilmegine we höweslendirilmegine aýratyn ähmiýet be rilýän sport ulgamynda-da netijeli gatnaşyklary giňeltmäge uly mümkinçiligiň bardygy bellenildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň nygtaýşy ýaly, türkmen-rus ikitaraplaýyn gatnaşyklaryny ösdürmek bilen, biz doganlygyň we halklarymyzyň özara hormat goýmagynyň ozaldan gelýän däplerine, döwletlerimiziň parahatçylyk söýüjilik hem-de ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarlydygyna daýanýarys. Bu bolsa hyzmatdaşlyk etmek, ählumumy we sebit derejesindäki möhüm ösüş meselelerinde özara düşünişmek üçin oňat esasdyr.

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem-de Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegine iki döwletiň çuňňur gyzyklanýandygyny belläp, ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, ilkinji nobatda, abraýly halkara guramalaryň hem-de sebit düzümleriniň çäklerinde üstünlikli ýola goýulýan gatnaşyklaryň we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň yzygiderli pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdiler. Şeýle hyzmatdaşlygyň netijesinde soňky ýyllarda birnäçe iri taslamalaryň başy başlandy. 

                                                                   

Hazar deňzini özleşdirmek babatda hyzmatdaşlyk meselelerine aýratyn üns berildi, gämi gurluşygy ulgamynda özara hereket etmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz hem-de Russiýanyň wise-premýeri uzak möhletleýin geljegi nazara alyp ýola goýulýan özara bähbitli hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

11.04.2022
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

 Aşgabat, 8-nji aprel (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny ösdürmegiň şu ýylyň birinji çärýeginiň jemleri jemlendi, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi, geljek döwür üçin Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri kesgitlenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ýygnananlary ýurdumyzyň Hökümetiniň täze düzüminiň tassyklanylmagy bilen gutlady we Ministrler Kabinetiniň düzümine girýän ýolbaşçylaryň ählisine berkarar Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hem-de mähriban halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň bähbidine alyp barjak işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda A.Ýazmyradow Türkmenistanyň Prezidentiniň oba hojalyk meseleleri boýunça, A.Begliýew nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesine bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz degişli resminamalara gol çekip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Muhammedowa söz berdi. 

                                                                   

 Wise-premýer 2022-nji ýylyň ýanwar — mart aýlarynyň makroykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. 

                                                                   

 Şu döwürde ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşini üpjün etmek maksady bilen, toplumlaýyn çäreler görüldi. 

                                                                   

Ähli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň jemleýji maglumatlaryna laýyklykda, öndürilen önümiň möçberi, geçen ýylyň degişli döwründäkä garanyňda, 11,1 göterim artdy. 

                                                                   

Şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda bölek-satuw dolanyşygy, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,4 göterim köp boldy. 

                                                                   

Özara bähbitlilik hem-de giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary ykdysady syýasatyň durmuşa geçirilmegi netijesinde daşarky söwdanyň möçberi şu ýylyň birinji çärýeginde, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, eksportyň we importyň artdyrylmagynyň hasabyna 40,9 göterim ýokarlandy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda aýlyk zähmet haky, geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 10,4 göterim köpeldi. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. 

                                                                   

Soňra Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy D.Amanmuhammedow ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2022-nji ýylyň ýanwar — mart aýlaryndaky ykdysady görkezijileri barada hasabat berdi. Oňa laýyklykda, 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ykdysadyýetiň pudaklarynda durnukly ösüş gazanyldy. 

                                                                   

Şu ýylyň birinji çärýeginde, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, tebigy gazyň çykarylyşy hem-de onuň eksporta iberilişi, elektrik energiýasynyň öndürilişi we onuň daşary ýurtlara iberilmegi, benziniň, suwuklandyrylan uglewodorod gazynyň, sementiň, çörek we gaýtadan işlenen hem-de gaplanan balyk önümleriniň, şöhlat, süýji-köke, et-süýt önümleriniň, şonuň ýaly-da nah ýüplükleriň we matalaryň öndürilişi boýunça ösüş gazanyldy. 

                                                                   

Ulag we aragatnaşyk ulgamynda durnukly görkezijiler üpjün edildi. Ulaglaryň ähli görnüşleri boýunça ýolagçy gatnatmak hem-de ýük daşamak boýunça oňyn görkezijiler gazanyldy. Aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberi 7,7 göterim artdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň obasenagat toplumynda, 2021-nji ýylyň degişli döwründäkä garanyňda, gök önümleriň, miweleriň we ir-iýmişleriň, etiň, süýdüň, ýumurtganyň öndürilişi ýokarlandy. 

                                                                   

 Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginde hem ösüşler gazanyldy. 

                                                                   

Hasabatda döwlet Baştutanymyzyň halkara standartlara laýyk gelýän statistiki usulyýet esasynda statistiki hasabatlylygy hem-de maglumatlary ýygnamagyň usullaryny kämilleşdirmek babatynda beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýratyn durlup geçildi. 

                                                                   

Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysy şu ýylyň dekabrynda “Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik, bagtyýarlyk, röwşen geljek” şygary astynda geçiriljek Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwyny üstünlikli geçirmek maksady bilen görülýän taýýarlyk hem-de guramaçylyk işleri barada hem habar berdi. 

                                                                   

Soňra maliýe we ykdysadyýet ministri M.Serdarow Döwlet we ýerli býujetleriň ýerine ýetirilişi hem-de ministrligiň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen, 2022-nji ýylyň başyndan bäri alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

 Hasabat döwründe baş maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 105,5 göterim, çykdajy bölegi bolsa 97,6 göterim ýerine ýetirildi. 

                                                                   

 Ýerli býujetleriň girdeji bölegi 100,9 göterim, çykdajy bölegi bolsa 98,3 göterim ýerine ýetirildi. 

                                                                   

Ýylyň birinji çärýeginde balans toparlarynyň 26 sany mejlisi, şol sanda sebitlerdäki balans toparlarynyň mejlisleriniň 19-sy geçirildi. 

                                                                   

Geçen döwürde maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 3,9 milliard manada ýa-da jemi içerki önümiň 14,6 göterimine barabar boldy. 

                                                                   

Ýylyň başyndan bäri maýa goýum maksatnamasy 10,9 göterim ýerine ýetirildi. Özleşdirilen düýpli maýa goýumlaryň 41,7 göterimi önümçilik, 58,3 göterimi durmuş we medeni maksatly binalaryň gurluşygyna gönükdirildi. 

                                                                   

 Oba milli maksatnamasynyň täze, rejelenen görnüşinde kesgitlenen wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hem hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, wise-premýeriň we onuň gözegçilik edýän toplumynyň ýolbaşçylarynyň öňünde duran esasy wezipäniň ýurdumyzyň ykdysadyýetini hem-de maliýe ýagdaýyny hemişe gözegçilikde saklamakdan ybaratdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, dünýäde emele gelen ýagdaýdan ugur alyp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň şu ýylda garaşylýan netijeleriniň gysga wagtyň içinde düýpli seljermesini geçirmek tabşyryldy. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz kiçi we orta kärhanalara karz bermegiň hereket edýän maksatnamasyny giňeltmegi, täze iş orunlaryny, aýratyn-da, welaýatlarda täze iş orunlaryny döretmegiň maksatnamasyny seljermegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz desgalary maliýeleşdirmegi gözegçilikde saklap, kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaça çeşmelerini gözlemegi işiň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezdi. Ykdysadyýetiň pudaklaryna maýa goýumlary köpräk çekmegiň zerurdygy nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, bu wezipeleri çözmäge jogapkärli çemeleşmek barada görkezme berildi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Birinji çärýekde nebiti gaýtadan işlemegiň meýilnamasy 110,7 göterim, benzin öndürmek boýunça meýilnama 121,3 göterim, dizel ýangyjyny öndürmegiň meýilnamasy 118,6 göterim, çalgy ýaglaryny öndürmek boýunça meýilnama 107,2 göterim, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 124,4 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň ösüşi 102,5 göterime, suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüş depgini 107,4 göterime, “mawy ýangyjy” eksport etmegiň ösüşi 103,4 göterime deň boldy. 

                                                                   

Nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşy babatda gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada hem hasabat berildi. “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan nebit çykarmak boýunça meýilnama 100,9 göterim ýerine ýetirildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, döwletimiz tarapyndan kömek berilýändigine garamazdan, nebitgaz toplumynyň işinde öňegidişligiň duýulmaýandygyny belledi. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz pudagyň maliýe ýagdaýyna gözegçiligiň güýçlendirilmelidigine ünsi çekdi. 

                                                                   

Şeýle hem milli pulda bölünip berlen karz serişdeleriniň hasabyna işleýän önümçilikleriň ýagdaýyny gowulandyrmak, şol sanda nebitgaz meýdançalaryny abadanlaşdyrmak we guýulary burawlamak üçin bölekleýin ulanmak, önümçilik kuwwatlyklaryny peýdalanmagy artdyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri işläp taýýarlamak we amala aşyrmak möhüm wezipeler hökmünde kesgitlenildi. Mundan başga-da, amatly şertlerde daşary ýurt maýa goýumlaryny we karzlaryny çekmegi işjeňleşdirmek barada görkezmeler berildi. Şeýle hem döwrüň talaplaryna laýyklykda, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak işlerini güýçlendirmek boýunça wise-premýere anyk tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlandyrmak, tebigy gazy eksport etmekde beýleki halkara taslamalar boýunça hem işleri has depginli alyp barmak meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz wise-premýeriň we onuň gözegçilik edýän toplumynyň ýolbaşçylarynyň işine nägilelik bildirdi we bu ýagdaýy çaltrak seljerip, bar bolan kemçilikleri düzetmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şu ýylyň birinji çärýeginde gözegçilik edýän toplumlaryň işinde goýberilen kemçilikler üçin, Ş.Abdrahmanowa berk käýinç yglan etdi we ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi duýduryp, degişli Buýruga gol çekdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän söwda we dokma toplumlarynyň ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de telekeçilik ulgamynyň şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda ýerine ýetiren işleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüş depgini, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 103,6 göterime, öndürilen önümiň ösüş depgini 107,4 göterime barabar boldy. 

                                                                   

Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 133,8 göterime, nah matalaryň önümçiligi 125,2 göterime, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 119,8 göterime, gön önümleriniň önümçiligi 109,1 göterime deň boldy. 

                                                                   

 “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 120,7 göterim ýerine ýetirildi. 

                                                                   

 Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe birža söwdalarynyň 73-si geçirilip, 8 müň 620 şertnama hasaba alyndy. 

                                                                   

Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda amala aşyrylan işleriň ösüş depgini 104,3 göterim ýerine ýetirilip, sergileriň 4-si guraldy. 

                                                                   

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň üç aýynda oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüş depgini 164,5 göterime hem-de senagat önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 108,1 göterime barabar boldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow wise-premýere we söwda toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, häzirki ýagdaýda söwda pudagynyň durnukly işlemegini üpjün etmegiň esasy wezipeleriň biridigini nygtap, emele gelen ýagdaýa her gün baha berip durmagy tabşyrdy. Zerur bolanda, durmuşda has gerekli önümleriň, şol sanda azyk önümleriniň ýeterlik gorlaryny döretmek üçin goşmaça goldaw çärelerini görmek wajypdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli kärhanalaryň işini gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny aýdyp, kiçi, orta we iri telekeçilik kärhanalaryna goldaw bermek çärelerini dowam etmegi tabşyrdy. Bu çäreler, ilki bilen, telekeçileriň we raýatlaryň işewürligini höweslendirmek arkaly iş ýerlerini saklap galmaga hem-de täze iş orunlaryny döretmäge gönükdirilmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz dokma we haly pudaklaryny ösdürmek meselesine aýratyn ünsi çekip, wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde gurluşyk, senagat we energetika toplumlarynyň, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň hem-de paýtagtymyzyň häkimliginiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şu ýylyň ilkinji üç aýynda gurluşyk-senagat ulgamynda önüm öndürmek hem-de işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 159,7 göterim berjaý edildi. 

                                                                   

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 112,6 göterime barabar boldy. 

                                                                   

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi tarapyndan önüm öndürmek hem-de işleri ýerine ýetirmek baradaky meýilnama 167,5 göterim amal edildi. 

                                                                   

Ýylyň başyndan bäri Energetika ministrligi boýunça önüm öndürmek we işleri ýerine ýetirmek baradaky meýilnama 135,4 göterim berjaý edildi. 

                                                                   

Elektroenergiýanyň öndürilişiniň ösüş depgini 116,4 göterime, onuň eksport edilişiniň ösüş depgini 138,7 göterime barabar boldy. 

                                                                   

Şu döwürde “Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 189,9 göterim berjaý edildi. 

                                                                   

Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işler hem-de hyzmatlar baradaky meýilnama 122,8 göterim amal edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýeti pugtalandyrmakda möhüm orun eýeleýän gurluşyk we senagat ulgamlaryny ösdürmäge uly ähmiýet berilýändigini nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şu ýyl dürli desgalary ulanmaga bermek boýunça örän köp çäreleriň bellenilendigini aýdyp, wise-premýere işe giriziljek desgalaryň ählisiniň öz wagtynda ulanmaga berilmegini üpjün etmegi berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Şeýle hem ýurdumyzyň içerki energetika halkasynyň we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy dowam etdirilmelidir. 

                                                                   

Ýurdumyz üçin örän zerur bolan Awtomobil ýollarynyň gurluşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň işine uly üns bermek zerurdyr. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere işleriň ýagdaýyny seljermek hem-de öňünde goýan wezipeleri çalt çözmek üçin möhüm çäreleri görmek tabşyryldy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew şu ýylyň üç aýynda ýurdumyzyň ylym, bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe bilim ulgamyny kämilleşdirmek boýunça zerur işler dowam etdirildi. Okatmagyň häzirki zaman, täzeçil usullary giňden ornaşdyryldy. Okuw kitaplary we okuw gollanmalary neşir edildi. Bilim bermegiň dünýä ölçeglerine laýyk gelýän hilini üpjün etmek üçin sanly bilimi ösdürmek ugrunda netijeli işler amala aşyryldy. 

                                                                   

Türkmenistanyň mekdep okuwçylarynyň we talyplarynyň halkara internet hem-de ders olimpiadalarynda üstünlik gazanyp, altyn, kümüş we bürünç medallara eýe bolmagy ýurdumyzda bilim syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

 Milli bilim institutynda döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edilen “Maglumata elýeterlilik merkezi” işe girizildi. 

                                                                   

Bilim ulgamynda halkara guramalaryň wekilhanalary bilen sanly ulgam arkaly duşuşyklar, daşary ýurtlaryň hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleri bilen onlaýn okuw-usulyýet maslahatlary geçirildi. 

                                                                   

Hasabat döwründe ylmyň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan ugurlary bolan nanotehnologiýalar, biotehnologiýa, oba hojalygy, ekologiýa, maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, lukmançylyk, innowasion ykdysadyýet, ynsanperwer ylymlary boýunça ylmy mowzuklary ýerine ýetirmek işleri utgaşdyryldy. 

                                                                   

Şu ýylyň başyndan bäri Tomusky Aziýa oýunlaryna, XXXI Tomusky uniwersiada, dünýä we Aziýa çempionatlaryna hem-de beýleki halkara bäsleşiklere türgenleri taýýarlamak işleri dowam etdirildi. 

                                                                   

Jemgyýetçilik-syýasy wakalar mynasybetli ylmy-amaly maslahatlar, wagyz-nesihat çäreleri geçirildi. Metbugatda we teleradioýaýlymlarda ýurdumyzda alnyp barylýan içeri we daşary syýasatda amala aşyrylýan taryhy özgertmelere bagyşlanan gepleşikler, makalalar hem-de çykyşlar taýýarlanyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Hökümetiň öz wagtynda gören çäreleri netijesinde, ýurdumyza dürli ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüniň alynmagynyň üpjün edilendigini belledi. Şunuň bilen birlikde, tomus paslynyň ýetip gelmegi sebäpli, Aral deňziniň sebitinde emele gelýän howa gurşawy bize aýratyn howp döredýär. Bu ýagdaý tebigata, howa, Aralýaka sebitde ýaşaýan adamlaryň saglygyna örän ýaramaz täsir edýär diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýere ýurdumyzda bu ýaramaz täsiriň öňüni almak üçin kabul edilen toplumlaýyn çäreleriň durmuşa geçirilişini, ylmy merkezleriň, hassahanalaryň gurluşygyny hemişe gözegçilikde saklamak, bu işler barada Ministrler Kabinetiniň mejlislerinde her aýda hasabat bermek tabşyryldy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hasabat döwründe 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýen şygaryny dabaralandyrmak maksady bilen, welaýatlarda we Aşgabat şäherinde maslahatlar, döredijilik duşuşyklary, sergiler we wagyz-nesihat çäreleri guraldy. 

                                                                   

Halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde sanly ulgam arkaly dürli çäreler geçirildi. Türkmen hünärmenleri birnäçe halkara duşuşyklara, okuwlara, maslahatlara we sergilere gatnaşdylar. 

                                                                   

Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli dabaraly maslahat we sergi geçirildi. 

                                                                   

 “Türkmen topragy — dünýä ýaň salan medeni gymmatlyklaryň ojagy” atly halkara ylmy-amaly maslahat we sergi guraldy. 

                                                                   

Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan şu ýylyň başyndan bäri gazetleriň we žurnallaryň elektron görnüşleri boýunça işler alnyp baryldy. 

                                                                   

Döwlet habarlar agentliginde köpçülikleýin habar beriş serişdelerini we elektron neşirleri resmi maglumatlar bilen yzygiderli üpjün etmek boýunça zerur işler alnyp baryldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, täze taryhy eýýamda degişli düzümleriň öňünde goýlan wezipeleri nazara alyp, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz wise-premýeriň we teleradioýaýlymlaryň hem-de metbugatyň ýolbaşçylarynyň ünsüni gepleşikleriň we makalalaryň derejesini ýokarlandyrmagyň zerurdygyna çekdi. 

                                                                   

Bu ulgamda işgärleri seçip almaga we taýýarlamaga uly üns bermek babatda ozal hem birnäçe gezek aýdyldy. Öňde duran ýubileý senelerine, gadymy döwletimiziň we medeniýetimiziň taryhyna bagyşlanan gowy, döwrebap gepleşiklerdir makalalar häzirlikçe görünmeýär diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Şeýle hem ilat üçin arassaçylyk meseleleri we ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak, sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada giň düşündiriş işlerini dowam etmek babatda birnäçe görkezmeler berildi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow şu ýylyň birinji çärýeginde ministrligiň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek, ikitaraplaýyn, köptaraplaýyn görnüşdäki, abraýly sebitara we halkara guramalaryň çäklerindäki netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça degişli işler alnyp baryldy. Şunuň bilen baglylykda, ýokary derejedäki saparlara we duşuşyklara möhüm ähmiýet berilýär. Şu ýylyň fewral aýynda Hökümet wekiliýetiniň Hytaý Halk Respublikasyna iş sapary amala aşyryldy. 

                                                                   

Şeýle hem 2022-nji ýylyň 1 — 4-nji apreli aralygynda Hindistan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary boldy. Aşgabatda geçirilen ikitaraplaýyn gepleşikleriň jemleri boýunça syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlardaky däp bolan türkmen-hindi gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine, sebit we ählumumy derejedäki netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen möhüm ylalaşyklar gazanyldy. 

                                                                   

Wise-premýeriň, daşary işler ministriniň belleýşi ýaly, 2022-nji ýylda ýurdumyzda geçiriljek möhüm halkara çärelere taýýarlyk işleri dowam edýär. Şolaryň hatarynda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentleriniň üçtaraplaýyn duşuşygy, Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammiti, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň birinji parlamentara forumy bar. 

                                                                   

Onlaýn tertipde dürli derejedäki duşuşyklaryň 279-sy geçirildi. Bitarap Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryň hukuk binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen, ýylyň dowamynda resminamalaryň 19-syna gol çekildi. 

                                                                   

DIM-niň ulgamy boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklar yzygiderli dowam etdi. Ýylyň başyndan bäri bu ugur boýunça birnäçe duşuşyklar hem-de geňeşmeler geçirildi. 

                                                                   

Watanymyzyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça toplumlaýyn çäreler durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň 23-nji fewralynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Ženewa şäherinde Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistana BSG-ä “işjeň synçy” hökmünde goşulyşýan ýurduň derejesiniň berlendigi barada habar berildi. 

                                                                   

Şu ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň BMG-niň halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanmagy möhüm ähmiýetli waka hökmünde bellenildi. 

                                                                   

Ikitaraplaýyn hökümetara toparlaryň we beýleki degişli düzümleriň çäklerinde netijeli işler alnyp barylýar. Şu ýylyň ýanwar aýynda Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-tatar iş toparynyň nobatdaky mejlisi hem-de Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparyna başlyklyk edijileriň duşuşygy boldy. Mart aýynda Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý komitetine başlyklyk edijileriň duşuşygy geçirildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna ýüzlenip, dünýädäki belli wakalar bilen bagly çylşyrymly ýagdaýlaryň dowam edýändigini nazara alyp, bolup geçýän bu ýagdaýlardan hemişe habarly bolmalydygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň gatnaşmagynda dürli halkara çäreleri geçirmek barada teklipleri taýýarlamagy hem-de bermegi, aýratyn-da, şu ýyl ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilen halkara çärelere düýpli taýýarlyk görmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew gözegçilik edýän edaralarynda şu ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

 Bu toplum tarapyndan hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň hem-de hyzmatlaryň ösüş depgini 113,3 göterime barabar boldy. 

                                                                   

“Türkmendemirýollary” agentligi boýunça ýanwar — mart aýlarynda ösüş depgini 116,8 göterime, üstaşyr geçirilen ýükleriň ösüş depgini 121,4 göterime deň boldy. 

                                                                   

 “Türkmenawtoulaglary” agentligi boýunça hyzmat etmek babatyndaky ösüş depgini 138,6 göterime deň boldy. 

                                                                   

“Türkmenhowaýollary” agentligi boýunça ösüş depgini 109 göterime, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi boýunça 105,4 göterime, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi boýunça hem 107,7 göterime deň boldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, belli bolan wakalar bilen bagly bütin dünýäde girizilen çäklendirmeler zerarly, häzirki wagtda aýry-aýry ulag pudaklarynyň has düýpli kynçylyklary başdan geçirýändigini nygtady. Şoňa görä-de, agentlikleriň maliýe üpjünçiligine aýratyn üns bermek zerurdyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz howa gatnawlarynyň ýatyrylmagy we ýük akymlarynyň azalmagy netijesinde, bu agentlikleriň önümçilik tabşyrygyny ýerine ýetirmegi bilen bagly soraglaryň ýüze çykýandygyny aýdyp, agentligiň ýolbaşçysyna, wise-premýer M.Muhammedow bilen bilelikde ýylyň ahyryna çenli ýüze çykyp biläýjek ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşmagy tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz zähmet haklaryny tölemek, agentlikleriň sargytlary ýa-da alan karzlaryny tölemeli möhletini gaýra goýmak ýa bolmasa, bu pudaklar üçin ýaramaz täsirleri azaltmaga mümkinçilik berjek beýleki çäreleri görmek barada teklipleri taýýarlamak babatda görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýew şu ýylyň üç aýynda ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Halk Maslahatynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada maglumat berdi. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň wekilleri Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisini geçirmek hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary bilen baglylykda, wagyz-nesihat we guramaçylyk işlerini alyp bardylar. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynda we Mejlisinde döredilen iş toparlarynda döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasynda eden çykyşynda öňde goýan wezipelerinden ugur alyp, ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça ara alyp maslahatlaşmalar geçirilýär. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň degişli komitetlerinde Milli Geňeşiň Mejlisiniň 2-nji aprelde geçirilen nobatdaky maslahatynda kabul edilen kanunlar ara alnyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly-da, Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň gün tertibini tassyklamak, onda kanunlary seljermek hem-de degişli netijenamalary taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň agzalary dürli halkara çärelere gatnaşmak hem-de olary ýurdumyzda guramak boýunça parlamentara gatnaşyklary giňeldýärler.  

                                                                   

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça Mejlisiň şu ýylyň üç aýynda alyp baran işleri barada maglumat berdi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Mejlisiniň öňünde goýlan ilkinji nobatdaky wezipelerden ugur alnyp, durmuş maksatly döwlet syýasatynyň ileri tutulýan esasy ugurlary bilen baglanyşykly işler durmuşa geçirildi. 

                                                                   

Dürli pudaklaryň işini düzgünleşdirýän resminamalaryň birnäçesi kabul edildi hem-de taslamalary taýýarlamak dowam etdirilýär. Ministrliklerden hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan gelip gowşan teklipler esasynda üýtgetmeler hem-de goşmaçalar girizilmegi talap edýän hukuk namalary seljerilýär. 

                                                                   

Halkara hem-de parlamentara gatnaşyklary ösdürmek boýunça işler dowam edýär. Ýylyň başyndan bäri duşuşyklaryň bäşisi, şol sanda sanly ulgam arkaly iki duşuşyk geçirildi. Mejlisiň deputatlary kanun çykaryjylyk işini kämilleşdirmek hem-de döwlet maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek meseleleri boýunça halkara guramalar bilen guralan maslahatlaryň 28-sine gatnaşdylar. Şol çäreleriň 22-si sanly ulgam arkaly guraldy. 

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýeti 28-29-njy martda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde gulluk iş saparynda bolup, GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy. 

                                                                   

 Soňra Ministrler Kabinetiniň mejlisinde welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary diňlenildi. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda gazanylan durmuş-ykdysady görkezijiler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şeýle hem «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» we Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde, maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Ilatyň durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy dowam etdirildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, welaýatyň oba hojalygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, umumy meýdany 195 müň gektar bolan ak ekinlere ösüş suwuny tutmak, olary mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, zyýan berijilere garşy göreşmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Gowaça ekişini agrotehniki möhletlere laýyklykda we ýokary hilli geçirmäge gönükdirilen degişli işler alnyp barylýar. Ýeralma, sogana ideg işleri we gök-bakja ekinleriniň ekişi dowam edýär. 

                                                                   

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda sebitde dürli medeni-köpçülikleýin çäreler, mowzuklaýyn maslahatlar we wagyz-nesihat häsiýetli duşuşyklar yzygiderli guralýar. 

                                                                   

Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew sebitde şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şol sanda «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» hem-de Oba milli maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde, maýa goýum serişdelerini özleşdirmek meýilnamasynyň berjaý edilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň hem-de binalaryň gurluşygyny öz wagtynda tamamlamak boýunça zerur işler geçirilýär. 

                                                                   

Oba hojalygynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bugdaý ekilen meýdanlarda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de haşal otlara we zyýankeşlere garşy göreşmek boýunça zerur işler alnyp barylýar, gowaça ekişi agrotehniki kadalara laýyklykda dowam etdirilýär. Şunuň bilen birlikde, ýazlyk ýeralmanyň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek, gök-bakja ekinlerine agrotehniki kadalara laýyklykda ideg etmek ugrunda degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde gurlan saglygy goraýyş ulgamyna degişli täze toplumyň ulanmaga berilmegine görülýän taýýarlyk işleri bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Häkim welaýatyň Türkmenbaşy şäherinde gurlan 400 orunlyk köpugurly hassahananyň gurluşygynyň doly tamamlanandygyny we toplumyň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýändigini aýdyp, dabaraly çäre mynasybetli işlenip taýýarlanylan medeni maksatnama barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem gurulýan durmuş maksatly binalaryň, şol sanda Türkmenbaşy şäherinde gurluşygy tamamlanan köpugurly hassahananyň ähmiýeti barada aýdyp, täze toplumyň açylyş dabarasyny guramaçylykly geçirmek, meýilleşdirilen çäreleriň ýatda galyjy wakalara beslenmegini üpjün etmek babatda häkime hem-de beýleki degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli esasy çäreleriň Balkan welaýatynda geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini aýdyp, bu baýramçylyga taýýarlyk görlüşiniň derejesi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Häkim şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramyna görülýän taýýarlyk işleri we onuň medeni maksatnamasy barada giňişleýin maglumat berdi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz şu ýyl Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Balkan welaýatynda geçiriljek dabaralara hemmetaraplaýyn esasda taýýarlyk görülmelidigini we meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz bu baradaky gürrüňi dowam edip, paýhasly pederlerimiziň yhlasy bilen kemala gelen ahalteke bedewleriniň dünýädäki şöhratynyň belende galmagy, milli atşynaslyk däpleriniň ösdürilmegi ugrunda alnyp barylýan giň möçberli işleriň ähmiýetlidigini belledi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna guralýan dabaralarda halkymyzyň dünýä nusgalyk däp-dessurlarynyň, ýurdumyzyň atşynaslyk ulgamynda we milli atçylyk sportunda ýeten derejesiniň öz beýanyny tapmalydygyny belledi we bu babatda häkime hem-de degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow şu ýylyň geçen üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän önümçilik hem-de medeni-durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyny öz wagtynda tamamlamak boýunça zerur işler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Şeýle hem Oba milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde, welaýatda maýa goýum serişdelerini özleşdirmegiň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi hakynda hasabat berildi. 

                                                                   

Welaýatyň oba hojalygynda alynýan hasylyň mukdaryny artdyrmak üçin zerur çäreler we möwsümleýin oba hojalyk işleri üstünlikli alnyp barylýar. Meýdandaky ak ekinleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek hem-de ösüş suwuny tutmak we beýleki degişli ideg işleri geçirilýär. 

                                                                   

Şu ýyl welaýat boýunça 140 müň gektar meýdana gowaça ekiler. Häzirki döwürde ekişi bellenilen möhletlerde tamamlamak boýunça zerur işler alnyp barylýar. Şol bir wagtyň özünde ýazlyk ýeralma, sogana we gök-bakja ekinlerine ideg işleri dowam edýär. 

                                                                   

 “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda welaýatda dürli maksatly çäreleriň göz öňünde tutulýandygy barada hem maglumat berildi. 

                                                                   

Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» we Oba milli maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça zerur işleriň alnyp barylýandygy barada aýdyldy. Bu maksatnamalaryň çäklerinde, medeni-durmuş maksatly desgalaryň, suw we gaz geçiriji ulgamlaryň, elektrik üpjünçiliginiň, aragatnaşyk ulgamlarynyň we ýollaryň gurluşyklary dowam edýär. 

                                                                   

Şu ýyl ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalaryň gurluşyklary batly depginlerde alnyp barylýar. Gurluşyklaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmegi üçin ähli zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Häkim möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi barada aýdyp, bugdaý ekilen meýdanlarda häzirki döwürde ak ekinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak we zyýankeşlere, haşal otlara garşy göreşmek işleriniň agrotehniki kadalara laýyk derejede alnyp barylýandygy barada aýtdy. 

                                                                   

Mundan başga-da, sebitde gowaça ekişini kesgitlenen möhletde tamamlamak üçin toplumlaýyn işler amala aşyrylýar. Ýazlyk ýeralma we gök-bakja ekinlerine ideg işleri dowam edýär. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýewe söz berildi. Häkim şu ýylyň birinji çärýeginde welaýatda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny» we Oba milli maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň çäklerinde, maýa goýum serişdelerini özleşdirmek boýunça meýilnamanyň berjaý edilişi barada habar berildi. 

                                                                   

Häkim oba hojalygynda alnyp barylýan işler baradaky gürrüňi dowam edip, ak ekin meýdanlarynda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we haşal otlara garşy göreşmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýandygyny aýtdy. 

                                                                   

Gowaça ekişini üstünlikli geçirmek we bu möhüm oba hojalyk möwsümini bellenen möhletlerde tamamlamak üçin ähli çäreler görülýär. Şunuň bilen birlikde, ýazlyk ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleri degişli derejede dowam edýär. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew şu ýylyň ýanwar — mart aýlarynda gözegçilik edýän pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Obasenagat toplumy boýunça önümçiligiň umumy mukdarynyň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 108 göterime, şol sanda Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça 108,3 göterime, Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti boýunça 105 göterime, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 103,6 göterime deň boldy. 

                                                                   

Şeýle-de wise-premýer ýurdumyzda azyk önümlerini öndürmek boýunça gazanylan görkezijiler barada hasabat berdi. Hususan-da, gök önümleri öndürmekde 137,9 göterim, miwe we ir-iýmişleri öndürmekde 113,9 göterim, çörek we çörek önümlerini öndürmekde 103,2 göterim, et önümlerini öndürmekde 101,2 göterim, süýt we süýt önümlerini öndürmekde 100,4 göterim ösüş depgini gazanyldy. 

                                                                   

Maýa goýum serişdelerini özleşdirmek boýunça meýilnama 116,9 göterim berjaý edildi. Düýpli maýa goýumlary, esasan, döwlet maksatnamalarynda bina edilmegi göz öňünde tutulan oba hojalyk desgalarynyň gurluşygyna gönükdirildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz wise-premýer E.Orazgeldiýewe, welaýatlaryň häkimlerine hem-de oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, bu ulgamda geçirilýän işleriň derejesine nägilelik bildirdi we hususan-da, birnäçe gezek tabşyryk berlendigine garamazdan, häzire çenli ýer kadastrynyň taýýarlanylmandygyny, ekin meýdanlaryny suw bilen üpjün etmek babatda degişli çäreleriň görülmeýändigini aýtdy we bu toplumyň öňünde durýan wezipeleriň wajypdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz işde goýberen kemçilikleri üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýewe käýinç yglan etdi hem-de häkimleriň işleriniň netijelerine bolsa, galla oragynyň jemleri boýunça serediljekdigini aýtdy. 

                                                                   

Oba hojalygynda wajyp möwsüm bolan galla oragy we pagta ýygymy ýetip gelýär, bu möwsümlere gowy taýýarlyk görülmelidir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz gök-bakja ekinleriniň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň ekilýän meýdanlaryny giňeltmek, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyryp, importyny azaltmak babatda anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem içerki bazar özümizde öndürilýän önümler bilen üpjün edilmelidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagynda zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmagyň hem-de onuň mundan beýläk-de durnukly ösmegini gazanmagyň meseleleri barada aýdyp, ýurdumyzyň obasenagat pudagyna sanly dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň depginini güýçlendirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ýurdumyzda maldarçylygy ösdürmek we mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça hem ähli zerur çäreleri görmek, welaýatlarda owlak-guzy möwsüminiň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek boýunça anyk görkezmeler berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýylyň yssy döwri bolan tomus möwsüminiň ýetip gelýändigine ünsi çekip, ýokanç keselleriň ýaýramak mümkinçiliginiň öňüni almak maksady bilen, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine beýleki degişli gulluklar bilen bilelikde ýokanç keselleri ýaýradyp biläýjek çöl haýwanlaryna, zyýankeşlere we mör-möjeklere garşy göreşmek boýunça gorag çärelerini geçirmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan dabaralaryň ähmiýeti barada aýdyp, ony ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin hem zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, şu ýylyň birinji çärýeginde ýerine ýetirilen işleriň netijeleriniň ýurdumyzyň bellenen maksatnamalara laýyklykda ösmegini dowam edýändigini görkezýändigini belledi. Jemi içerki önümiň ösüşi ýylyň başyndan bäri 6,2 göterim derejede durnukly saklanyp gelýär, zähmet haklary bolsa, 10 göterim ýokarlandyryldy. 

                                                                   

Ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda täze şäherçeleriň, ýaşaýyş jaýlarynyň, dynç alyş hem-de sagaldyş merkezleriniň, mekdepleriňdir çagalar baglarynyň we birnäçe beýleki desgalaryň gurluşygy dowam edýär. 

                                                                   

Kabul edilen meýilnamalara laýyklykda, ylym we bilim ulgamlarynda hem özgertmeler amala aşyrylýar. Önümçilikler döwrebap ýagdaýa getirilip, bazar ykdysadyýeti emele gelýär. 

                                                                   

Nebitgaz ýataklary özleşdirilýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we aragatnaşyk ulgamlarynyň, şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşyklary alnyp barylýar. Beýleki halkara taslamalary amala aşyrmaga hem taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz hususy pudagy ösdürmegi goldamak, ykdysadyýetimizde özgertmeleri amala aşyrmaga telekeçilerimizi giňden çekmek syýasatyny amala aşyrýar. 

                                                                   

Berkarar döwletimiziň syýasy ulgamyny kämilleşdirmek hem dowam edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we häzirki döwürde ýurdumyzy 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça netijeli işleri geçirmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer M.Muhammedowa we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň beýleki orunbasarlaryna ýüzlenip, dürli ýyllarda kabul edilen ähli pudak maksatnamalaryny seljermegi we bu maksatnamalary döwrebaplaşdyrmak maksady bilen, ýurdumyzy 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyna gabat getirmek üçin bir aýyň dowamynda seretmegi we teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Şol bir wagtyň özünde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen uzak möhletleýin maksatnamalary göz öňünde tutup, degişli işleri geçirmek zerurdyr diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

                                                                   

Esasy baýramlarymyz bolan Konstitusiýamyzyň ýubileýine hem-de ýurdumyzyň Garaşsyzlyk we Bitaraplyk baýramlary mynasybetli göz öňünde tutulan çärelere talabalaýyk taýýarlyk görmek öňümizdäki işiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Biz sanly ulgamy ornaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň önümçiligini döretmek, öz önümlerimiziň beýleki döwletlere iberilýän möçberlerini artdyrmak, maýa goýumlary çekmek, daşary ýurt pulundaky serişdeleriň gelip gowuşýan möçberlerini artdyrmak boýunça syýasatymyzy dowam ederis diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek boýunça özgertmeleri-de alyp barmak möhümdir diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy we Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişine berk gözegçilik edip, göz öňünde tutulmadyk we dolandyryş çykdajylaryny azaltmagyň zerurdygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Şonuň ýaly-da, pul-karz we maliýe ulgamlarynda bazar usullaryny has giňden ulanmagyň, ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça işleri geçirmegiň, hususy pudagyň paýyny artdyryp, ony ýurdumyzyň ykdysadyýetine işjeň gatnaşdyrmak üçin zerur çäreleri görmegiň wajypdygy nygtaldy. 

                                                                   

 Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine hem garaldy, olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

09.04.2022
Türkmenistanda Bütindünýä saglyk güni sport baýramçylygyna beslendi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy 

                                                                   

 Aşgabat, 7-nji aprel (TDH). Şu gün Türkmenistanda, asylly däbe görä, Bütindünýä saglyk güni bellenildi. Milli senenamada berkidilen bu halkara senä gabatlanylyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hem gatnaşdy. 

                                                                   

Saglyk diňe her bir adam üçin däl, eýsem, tutuş jemgyýet üçin uly gymmatlykdyr, çünki ol beden taýdan sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň, zähmet hem-de döredijilik işjeňliginiň, umuman, abadan durmuşyň gözbaşydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bu ugur Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, häzirki döwürde eziz Watanymyzda giň gerime eýe bolan köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş we sport hereketini ösdürmäge aýratyn üns berilýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmek, jemgyýetimizde bedenterbiýe hem-de sport bilen yzygiderli meşgullanmagy wagyz etmek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýylsaýyn bu herekete türkmenistanlylaryň barha köp sanlysy goşulýar. “Saglyk” Döwlet maksatnamasy, beýleki degişli maksatnamalar, şäherlerde we oba ýerlerinde lukmançylyk we sport düzümlerini döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Paýtagtymyzda we sebitlerde iň täze enjamlar hem-de öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen döwrebap saglygy goraýyş edaralary we şypahana ulgamynyň binalary, sport desgalary, ýöriteleşdirilen sport mekdepleri, çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri guruldy, hereket edýän ugurdaş desgalar döwrebaplaşdyryldy. 

                                                                   

Bedenterbiýe we sport, şol sanda sportuň suwdaky görnüşleri bilen meşgullanmak üçin Hazaryň ekologiýa taýdan arassa türkmen kenarynda ýerleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ajaýyp mümkinçilikler döredildi. Şunuň bilen baglylykda, 2014-nji ýylda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda windsörfing boýunça dünýä Kubogy ugrundaky ýaryşyň tapgyrynyň geçirilendigini bellemek ýerlikli bolar. Türkmenistan şol ýaryşlar arkaly ilkinji gezek ýelkenli sport boýunça halkara bäsleşikleriň tapgyryna goşuldy. 

                                                                   

Ýurdumyzda mekdep ýaşyna çenli edaralaryň, umumybilim berýän mekdepleriň we ýokary okuw mekdepleriniň hem-de ýaşaýyş toplumlarynyň taslamalary işlenip taýýarlanylanda we gurluşyk işleri alnyp barlanda zerur bolan sport düzüminiň bolmagy hökmany talapdyr. 

                                                                   

Türkmenistanda bu ugurda görülýän netijeli çäreleriň ekologiýa ulgamy bilen örän berk baglanyşyklydygyny bellemek zerurdyr. Häzirki döwürde dünýäde adamlaryň abadançylygynyň hem-de ählumumy durnukly ösüşiň möhüm şerti hökmünde ekologiýa meseleleriniň ähmiýetine oňat düşünilýär. Türkmenistan bu möhüm wezipeleri çözmäge anyk goşant goşup, uzak geljek üçin niýetlenen, ylmy taýdan esaslandyrylan tebigaty goraýyş strategiýasyny toplumlaýyn durmuşa geçirýär. 

                                                                   

Hereket etmek, gezelençleri amala aşyrmak hem-de boş wagtyňy peýdaly we işjeň geçirmek üçin ajaýyp serişde bolan welosiped ulagyň ekologiýa taýdan iň arassa görnüşi hasaplanylýar, ol sport ulagy hökmünde-de uly meşhurlyga eýedir. Häzirki döwürde ýurdumyzda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri, awtoulagsyz günleri, ählihalk bag ekmek dabaralaryny geçirmek asylly däbe öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, jemgyýetiň täze ekologiýa medeniýetini kemala getirmäge gönükdirilen bu ajaýyp däpler halkymyzyň uly goldawyna hem-de halkara derejede giňden makullanylmagyna eýe boldy. 

                                                                   

Türkmenistanyň başlangyjy boýunça 2018-nji ýylda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamanyň kabul edilmegi munuň aýdyň subutnamasydyr. Şu wakanyň hormatyna Aşgabatda “Welosiped” binasy guruldy. Bu bina 2020-nji ýylda dabaraly ýagdaýda açyldy. Ozal habar berlişi ýaly, şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyzyň teklibi boýunça “Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek” atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Bu Kararnamanyň döredijileri bolup 62 döwlet çykyş etdi. 

 Bularyň ählisi hem parahatçylyk söýüjilik, döredijilik, ynsanperwerlik we netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan oňyn syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýän Bitarap Türkmenistanyň halkara giňişlikde abraýynyň barha artýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

2018-nji hem-de 2019-njy ýyllarda Aşgabatda welosiped bilen bagly Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilen iki çäräniň geçirilendigi bellärliklidir. Şol çäreler, degişlilikde, paýtagtymyzda geçirilen “Iň köpçülikleýin tälim beriş sapagy” hem-de “Iň dowamly, bir nyzamly welosipedli ýöriş” bilen baglanyşyklydyr. 

                                                                   

Ir bilen welosipedli ýörişiň başlanýan ýeri bolan Çandybil şaýolunyň hem-de Bekrewe köçesiniň çatrygynda ýerleşen “Welosiped” binasynyň öňünde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, paýtagtymyzyň häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, talyp ýaşlar ýygnandylar. 

                                                                   

 Hemmeler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ruhubelentlik bilen garşylaýarlar. 

                                                                   

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli ýurdumyzyň sungat ussatlary köpöwüşginli aýdym-sazly, tans kompozisiýasy bilen çykyş edýärler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz köpçülikleýin welosipedli ýörişe badalga berip, degişli sport lybasyna beslenen gatnaşyjylaryň kerweniniň öňüni çekdi. Hormatly Prezidentimiziň yzysüre hemmeler paýtagtymyzyň giň şaýollary bilen sazlaşykly herekete başladylar. 

                                                                   

Aprel aýynyň ir säheriniň jana şypaly, arassa, salkyn howasy, bahar lybasyna beslenen Köpetdagyň etegindäki tebigatyň ajaýyp ýerleri, dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin has oňaýly şäherleriniň hatarynda eýeleýän ornuny ynamly berkidýän, sebit hem-de halkara hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde ykrar edilen ak mermerli Aşgabadyň gözel keşbi ruhuňy göterýär, güýç-kuwwatyňy artdyrýar, oňat duýgulary peşgeş berýär. 

                                                                   

Köpçülikleýin welosipedli ýörişiň badalga alan ýerinde hem-de tutuş ýoluň ugrunda döredijilik toparlarynyň joşgunly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzy we onuň parahatçylyk söýüjilikli, döredijilikli syýasatyny, sporty wasp edýän aýdym-sazly çykyşlar hem-de joşgunly tanslar bu çäräniň baýramçylyk öwüşginini has-da artdyryp, sport çäresine gatnaşyjylary ýoly üstünlikli geçmäge ruhlandyrdy. 

                                                                   

Welosipedli ýörişiň barşynda hormatly Prezidentimiz ajaýyp beden we sport taýýarlygyny görkezdi. Döwlet Baştutanymyz, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Serdar Berdimuhamedow ozal hem dürli ýolbaşçy wezipelerde işläp, şeýle çärelere yzygiderli gatnaşmak bilen, özüniň şahsy göreldesinde işjeň we sagdyn durmuş ýörelgesiniň artykmaçlyklaryny görkezdi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyz sport ulgamynda täzeçil döwlet strategiýasynyň başyny başlap, ajaýyp türgen bolmak bilen, bedenterbiýe we sport bilen işjeň meşgullanmagyň tarapdary bolup durýar. Munuň özi ýaşlykdan Arkadagymyzyň durmuş kadasyna öwrüldi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow asylly maşgala däplerini dowam edip, sport bilen meşgullanmaga uly üns berýär. Sport bilen meşgullanmak adamyň beden we ruhy ýagdaýyna oňaýly täsir etmek bilen birlikde, zähmetsöýerlik, ruhubelentlik, maksada okgunlylyk, düzgün-nyzamlylyk ýaly häsiýetleri ýüze çykarmaga ýardam edýär. Şunda nesilleriň dowamatlylygy öz aýdyň beýanyny tapýar. 

                                                                   

Welosiped sporty bolsa tutuş dünýäde giňden ýaýrandyr we örän meşhurdyr. Onuň taryhy XIX asyryň ikinji ýarymynda Fransiýada geçirilen ilkinji iri sport ýaryşlaryndan başlanýar. 1896-njy ýylda sportuň bu görnüşi Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizildi. 

                                                                   

Türkmenistanda hem welosiped sportunyň uzakdan gözbaş alýan taryhynyň bardygy bellärliklidir. Bu taryh 1894-nji ýylda Aşgabatda ilkinji welosipedçiler jemgyýetiniň döredilmeginden gözbaş alýar. Şondan bir ýyl geçenden soň, welosipedçileriň ilkinji ýaryşy geçirilýär. Häzirki döwürde sportuň bu görnüşi ýurdumyzda täze ösüşe eýe boldy. Onuň muşdaklarynyň sany bolsa yzygiderli artýar. 

                                                                   

Welosiped sporty bilen meşgullanmaga çagalaryň we ýaşlaryň barha köp çekilýändigini bellemek ýakymlydyr. Şu welosipedli ýörişe ýaş türgenleriň — Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalaryň gatnaşmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. Olar ýoluny dowam edip, Gahryman Arkadagymyzyň sowgat beren welosipedlerini başarjaňlyk bilen dolandyrýarlar. Ýeri gelende aýtsak, Döwletliler köşgünde terbiýelenilýänler şeýle sport-sagaldyş çärelerine ençeme gezek gatnaşdylar. Ýurdumyzda ösüp gelýän nesil üçin toplumlaýyn bilim almak, özleriniň zehinlerini we ukyplaryny görkezmek, sport hem-de döredijilik bilen meşgullanmak babatda ähli şertler döredildi. 

                                                                   

Çagalaryň saglygyny berkitmek meseleleri Türkmenistanda ileri tutulýan ugur bolup durýar. Döwlet tarapyndan kömege mätäç ýaş raýatlarymyza aýratyn üns berilýär. Mälim bolşy ýaly, şu maksatlar bilen Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň martynda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, oňa Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy. 

                                                                   

Gaznanyň açyk bank hasaplaryna milli we daşary ýurt pullarynda serişdeler yzygiderli gelip gowuşýar. Munuň özi ata-babalarymyzyň mätäçlik çekýänlere kömek bermek we olary hemmetaraplaýyn goldamak baradaky ynsanperwerlik ýörelgelerini iş ýüzünde durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. Döredilen gününden bäri bu gazna öňde goýlan asylly maksatlara ýetmek hem-de wezipeleri çözmek boýunça giň gerimli işleri amala aşyrýar. 

                                                                   

...Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlyk edýän welosipedli ýörişe gatnaşyjylaryň topary paýtagtymyzyň owadan şaýollary boýunça hereketini dowam etdi. Bu ýollar baş şäherimiziň gözel görki bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirýär. 

                                                                   

Ýurdumyzda geçirilýän sport çäreleriniň sagaldyş we terbiýeçilik babatdaky ähmiýetinden başga-da, ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek, tebigata aýawly garamak hem-de daşky gurşawy goramak ýaly möhüm ugurlarda aň-bilim, wagyz etmek wezipesini hem ýerine ýetirýändigini bellemek gerek. Sebäbi, arassa ekologiýa we sagdynlyk ýaly düşünjeler biri-biri bilen berk baglanyşyklydyr. 

                                                                   

Türkmenistanda bu meseleleriň çözülmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek babatda durmuşa geçirilýän strategiýanyň çäklerinde her ýyl eziz Watanymyzda bag nahallaryny ekmek boýunça ählihalk çäreleri guralýar. Şonuň netijesinde paýtagtymyzda, welaýatlarda we olaryň töwereklerinde ýerli ösümlik dünýäsini baýlaşdyrýan ýaşyl zolaklaryň meýdanlary barha giňeýär. Geçen aýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Halkara Nowruz gününe — Milli bahar baýramyna gabatlanylyp, nobatdaky şeýle çärä badalga berildi. 

                                                                   

Ozal ekilen millionlarça agaç nahallary howanyň ýagdaýyna oňaýly täsir edýän tokaý zolaklaryna we ýaşyl baglara öwrülýär. Olar tomsuň jöwzaly günlerinde salkyn howany peşgeş berip, ýylyň sowuk döwründe güýçli ýellerden goraýar. Mundan başga-da, giň “ýaşyl zolaklar” tozanyň ýaýramagynyň öňüni alýar. Bu ugurda görülýän yzygiderli çäreler halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga hem-de eziz Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmäge gönükdirilendir. 

                                                                   

Ýol ugrunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň paýtagtymyza gözegçilik edýän orunbasary Ç.Purçekowa ýüzlenip, Aşgabady mundan beýläk-de bagy-bossanlyga öwürmek we abadanlaşdyrmak, şäherde arassaçylygy üpjün etmek, şäher düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça anyk tabşyryklary berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz adamlaryň ýaşaýyş-durmuşy üçin has oňaýly şertleri üpjün etmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Bu ugurda paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda amala aşyrylýan giň gerimli işler tebigatda gezelenç etmek we işjeň dynç almak, şol sanda maşgala bolup dynç almak üçin mümkinçilikleri döretmek babatda hem uly ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, welosipediň artykmaçlyklary äşgärdir, çünki ol ähli ýaşdaky adamlar üçin elýeterlidir. Ulag serişdeleriniň beýleki görnüşleri bilen deňeşdirilende, welosipedi dolandyrmak aňsatdyr. Şoňa görä-de, ýaşlar hem, uly ýaşdaky adamlar hem ulagyň bu görnüşine ruhubelentlik we uly höwes bilen erk edýärler. 

                                                                   

Bu gün hemme ýerde çagalardan başlap, ululara çenli dürli ýaşdaky welosipedçileri görmek bolýar. Oglanlardan we gyzlardan başga-da, köp sanly uly ýaşdaky adamlar çagalykda iki tigirli “ulagy” sürendiklerini ýakymly duýgular bilen ýatlaýarlar. Şunuň bilen birlikde, welosipede ilkinji gezek erk edýänler hem az däl. Welosipede erk etmek bolsa hiç haçan giç däldir. 

                                                                   

Ynsan üçin welosiped beden saglygy babatda hakyky köpugurly trenažýor bolup durýar. Ylmyň subut edişi ýaly, welosiped sürlen mahalynda adam bedeniniň dürli myşsalary hereket edýär. Munuň özi bolsa tutuş bedeni kadaly ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýär. Welosiped sporty bilen meşgullanmagyň we welosipedli gezelenç etmegiň beýleki uly artykmaçlyklarynyň hatarynda kesele garşy durnuklylygyň pugtalandyrylmagyny, çydamlylygyň ýokarlanmagyny, energiýa alyş-çalyşygynyň kadalaşmagyny, ýürek-damar we beýleki keselleriň döremek howpunyň azalmagyny görkezmek bolar. 

                                                                   

Pedallaryň sazlaşykly hereketi beýniniň gan aýlanyşygyny kadalaşdyrýar. Munuň özi hereketleriň utgaşykly bolmagyna, üns berijiligiň we pikirlenmek ukybynyň ýokary bolmagyna ýardam edýär. Welosiped sürmek artykmaç kaloriýalardan saplanmagyň, gan damarynyň basyşyny kadalaşdyrmagyň hem-de ýadawlygy aýyrmagyň täsirli usulydyr. Bu bolsa adamyň psihologik ýagdaýyna we özüni duýşuna oňaýly täsir edýär. 

                                                                   

Latyn dilinden terjime edilende, “çalt aýak” diýmegi aňladýan welosipediň, halkara sorag-jogabyň geçirilmegi netijesinde, adamzadyň iň ajaýyp oýlap tapyşy diýlip ykrar edilmegi hem gyzykly ýagdaýdyr. Berlen sesleriň sany boýunça ol hatda häzirki zaman dünýäsi üçin örän ähmiýetli bolan internet we telefon ýaly oýlap tapyşlardan hem öňe geçdi. 

                                                                   

Şeýlelikde, welosiped sporty we welosipedli gezelençler adamyň özüni oňat duýmagynyň hem-de bedeniň sagdynlygynyň ajaýyp sazlaşygydyr. Tutuş maşgala bolup welosipedli gezelenç etmek, oňa ýakynlaryňy we dostlaryňy çekmek üçin hem ajaýyp mümkinçilikler bar. Welosiped açyk howada, ýylyň islendik döwründe boş wagtyňy gyzykly geçirmäge mümkinçilik berýär. Onuň ulag serişdesi hökmünde ulanylmagy, mysal üçin, işe welosipedli gatnamak dogduk şäheriňi ýa-da obaňy täze öwüşginlerde görmäge, onuň tebigatyna syn etmäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, welosipedli gezelenç etmek syýahatçylygyň, hususan-da, ekologiýa syýahatçylygynyň has giňden ýaýran görnüşidir. Bu babatda Türkmenistanyň ägirt uly geljegi we mümkinçilikleri bar. 

                                                                   

Bir söz bilen aýdylanda, häzirki wagtda ýurdumyzda welosiped sporty we umuman, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikler üpjün edildi. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda ýaryşlary we türgenleşikleri geçirmek hem-de ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak, türgenleriň täze neslini terbiýeläp ýetişdirmek üçin niýetlenen degişli döwrebap düzümler döredildi. Soňky ýyllarda Aşgabatda we sebitlerde gurlan ugurdaş desgalar halkara ülňülere doly laýyk gelýär. 

                                                                   

Bitarap Türkmenistan Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň agzasy bolmak bilen, Halkara Olimpiýa komiteti bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk edýär, bu guramalaryň işine hemmetaraplaýyn ýardam berýär. Ýurdumyz halkara sport we Olimpiýa hereketini ösdürmäge anyk goşant goşýar. Munuň özi adamlary bahasyna ýetip bolmajak ynsanperwer gymmatlyklaryň töwereginde birleşdirmegiň möhüm şerti bolup durýar. Aşgabat bu ugurda netijeli hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde ykrar edilip, sebit we dünýä derejesindäki iri ýaryşlaryň geçirilýän ýerine öwrüldi. 

                                                                   

2017-nji ýylda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň desgalarynda üstünlikli geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary munuň aýdyň subutnamasydyr. Aziadanyň maksatnamasyna welotrek ýaryşlary hem girizildi. Sportuň bu görnüşi boýunça ýaryşlar köpugurly sport toplumynyň ýöriteleşdirilen desgalarynyň birinde — ajaýyp üsti ýapyk welotrekde geçirildi. 

                                                                   

2018-nji ýylda bolsa Olimpiýa şäherçesinde Agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlikli geçirildi. Şeýle derejedäki giň gerimli çäreleri geçirmek abraýlydyr we örän jogapkärlidir. Aşgabat öňde goýlan wezipeleriň hötdesinden abraý bilen gelip, parahatçylyk dörediji şäher, halklaryň we medeniýetleriň gatnaşyklarynyň merkezi hökmündäki wezipesini üstünlikli ýerine ýetirdi. 

                                                                   

Türkmen türgenleri halkara ýaryşlara işjeň gatnaşyp, ajaýyp netijeleri we ýeňişleri gazanýarlar. Mysal üçin, Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda ildeşimiz Polina Gurýewa agyr atletika boýunça ýaryşda 59 kilograma çenli agramlyk derejede çykyş edip, ýurdumyzyň sportunyň taryhynda ilkinji gezek Olimpiýa oýunlarynyň kümüş medalyna mynasyp boldy. 

                                                                   

Mundan başga-da, Türkmenistanda ýerli howa şertlerini nazara almak bilen, ozal ýurdumyz üçin mahsus bolmadyk sportuň gyşky görnüşleri hem ösdürilýär. Hususan-da, olar hokkeý we buzda typmak bilen baglanyşyklydyr. Öňki döwürde sportuň şu görnüşleri boýunça ýaryşlara diňe teleýaýlymlar arkaly tomaşa edip bolýardy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlary dünýäde meşhur bolan sportuň bu görnüşlerini üstünlikli özleşdirýärler. Milli derejedäki ýaryşlar bilen bir hatarda, türkmen hokkeýçileri we buzda typmak bilen meşgullanýan türgenler sebit we halkara ýaryşlara yzygiderli gatnaşýarlar. Munuň özi olara peýdaly tejribäni özleşdirmäge, özleriniň sport mümkinçiliklerinden peýdalanmaga ýardam edýär. 

                                                                   

Şeýle hem buz üstündäki sportuň beýleki görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ajaýyp mümkinçilikler bar. Şolaryň hatarynda Olimpiýa maksatnamasyna girýän konkili typmak sportuny, şort-tregi we kýorlingi görkezmek bolar. 

                                                                   

Bularyň ählisi sport döwleti hökmünde Türkmenistanyň dünýä giňişligindäki abraýyny has-da belende galdyrýar hem-de türgenlerimizi sport ussatlygyny kämilleşdirmäge we täze ajaýyp ýeňişleri gazanmaga höweslendirýär, ýurdumyzda sportuň dürli görnüşlerini mundan beýläk-de giňden wagyz etmäge ýardam edýär. 

                                                                   

Sport güýç-gaýratyň, gözelligiň, sagdynlygyň, ruhubelentligiň aýdyň beýany bolmak bilen, berk bedenli we ruhubelent ýaş nesli, Watanymyzyň geljegini terbiýelemek işinde uly ähmiýete eýedir. Bedenterbiýe we sport bilen yzygiderli meşgullanmak dürli keselleriň öňüni almak we bejermek, şeýle hem zyýanly endiklerden, hususan-da, adamyň saglygyna uly zyýan ýetirmäge ukyply çilim çekmekden el çekmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Şunuň bilen baglylykda, şu ýylyň fewralynda Türkmenistany temmäkiden azat ýurda öwürmek boýunça 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Milli maksatnamanyň hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynyň we degişli Pudagara utgaşdyryjy toparyň düzüminiň tassyklanylandygyny ýatlatmalydyrys. 

                                                                   

...Welosipedçileriň topary Bitarap Türkmenistan şaýoly boýunça gözel görki hem-de özboluşly binagärligi bilen haýran galdyrýan Aşgabat şäheriniň merkezine tarap ýoluny dowam etdi. 

                                                                   

...Şol pursatda bolsa paýtagtymyzda täze bahar gününiň iş-aladalary dowam edýärdi. Hemişe bolşy ýaly, ir säherden Aşgabatda ýaşaýyş-durmuş gaýnap joşýardy. Şäheriň ýaşaýjylary işe, mekdep okuwçylary we talyplar okuwa howlugýardylar, körpeler bolsa ene-atalary bilen çagalar baglaryna barýardylar. Ýurdumyzyň baş şäherinde emele gelen ruhubelentlik ýagdaýy hemmelere güýç-gaýrat peşgeş berýärdi. 

                                                                   

Bütindünýä saglyk gününe gabatlanylan köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşyjylar paýtagtymyzyň merkezindäki — Ruhyýet köşgüniň ýanyndaky pellehana geldiler. Köpçülikleýin welosipedli ýöriş tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşanlara ýüzlenip, «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän şu ýylda ilatymyzy bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga mundan beýläk-de giňden çekmek, jemgyýetde sagdyn we işjeň durmuş ýörelgelerini berkarar etmek boýunça toplumlaýyn işleri dowam etmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Munuň özi sagdyn bedenli, maksada okgunly, giň gözýetimli, innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan ýaş nesli terbiýelemegiň aýrylmaz bölegi hökmünde çagalar we ýaşlar sportuny ösdürmäge ýardam eder. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ekologiýa-sport çäresine gatnaşyjylar bilen hoşlaşdy hem-de hemmelere berk jan saglyk we üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

 *** 

                                                                   

Şu gün paýtagtymyz bilen bir hatarda, welosipedli ýörişler, dürli bedenterbiýe-sagaldyş we sport çäreleri, ýaş türgenleriň görkezme çykyşlary ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda-da guraldy. 

                                                                   

Aşgabatda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmaklarynda Türkmenistanyň bedenterbiýe we sport ulgamynda döwlet syýasatynyň özboluşly nyşany bolan “Saglyk ýoluna» çykyldy. Köpetdagyň gerişleri boýunça çekilen bu täsin ýol paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň hem-de myhmanlarynyň iň gelim-gidimli we işjeň dynç alýan ýerine, sport çäreleriniň geçirilýän künjegine öwrüldi. Şäheriň günorta böleginde emele gelen oňaýly howa ýagdaýy hem bu çäreleri üstünlikli geçirmäge ýardam edýär. 

                                                                   

Şeýlelikde, şu gün geçirilen köpçülikleýin baýramçylyk çäreleri Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň sagdyn durmuş ýörelgelerine, parahatçylygyň we sagdynlygyň aýrylmaz bölegi bolan halkara sport we ekologiýa hereketiniň ýörelgelerine ygrarlydygyny, seçip alan döredijilik ýoly bilen ynamly öňe barýan mähriban halkymyzyň bitewüligini we jebisligini ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi. 


08.04.2022