Habarlar
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 25-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda Ministrler Kabinetiniň täze düzümini düzmek bilen bagly meselelere hem-de resminamalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Şeýle hem ýurdumyzyň durmuşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň düzümini tassyklamak hakynda» Кarara gol çekdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň düzümi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň dokuz orunbasaryndan, on ýedi ministrden we ýigrimi sany pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň ýolbaşçysyndan ybaratdyr. 

                                                                   

Hökümeti düzmegi men maliýe, ykdysadyýet we bank toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryny wezipä bellemekden başlajak diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, bu toplum ýurdumyzyň durmuşynda örän möhüm ähmiýete eýedir. Bu pudaklaryň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bolsa Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegini üpjün eder diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow nygtady. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary meseleleri boýunça orunbasary wezipesine M.Muhammedow bellenildi. Döwlet Baştutanymyz onuň maliýe we ykdysadyýet bilen bagly dürli wezipelerde baý iş tejribesiniň bardygyny belläp, onuň bu wezipäni oňarjakdygyna ynam bildirdi. 

                                                                   

Şeýle hem M.Muhammedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Ykdysady geňeşine Türkmenistandan wekil hökmünde bellenildi. 

                                                                   

Öz nobatynda, wezipä täze bellenen wise-premýer M.Muhammedow bildirilen ynam üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimizi gözegçilik edýän ulgamynyň mundan beýläk-de üstünlikli işlemegi üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ykdysadyýeti mundan beýläk-de ösdürmek we kämilleşdirmek, bazar gatnaşyklaryna geçirmek boýunça täze wise-premýeriň gözegçilik edýän toplumynyň öňünde duran ileri tutulýan wezipeler barada aýdyp, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetimiziň ösüş depginini saklap galmagyny we mundan beýläk-de ýokary depginler bilen ösmegini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi. Ähli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyny hemişe berk gözegçilikde saklamaga hem-de bu ugurda alnyp barylýan işleriň dowamynda ýüze çykýan meseleleri gyssagly çözmäge ýardam bermäge aýratyn üns berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Merkezi bankyň ýurdumyzyň banklarynyň maýa goýum gorlaryny artdyrmak boýunça degişli işleri geçirmelidigini, bu banklaryň ileri tutulýan milli maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmäge işjeň gatnaşmalydygyny, şeýle hem banklaryň ykdysadyýetimiziň önümçilik pudaklaryny karzlaşdyrmak boýunça işini güýçlendirmelidigini nygtady. 

                                                                   

Halkara maliýe edaralary, şol sanda Halkara Pul gaznasy, Bütindünýä banky, Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky, Aziýanyň Ösüş banky, Yslam Ösüş banky hem-de beýleki esasy daşary ýurt banklary bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygy bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» durmuşa geçirilişini hemişe berk gözegçilikde saklamagy işiň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň täze orunbasaryna işinde üstünlikleri arzuw edip, degişli Permana gol çekdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, S.Toýlyýewi ylym, bilim, saglygy goraýyş we beýleki degişli ulgamlara gözegçilik edýän wise-premýer wezipesinde galdyrmak barada karara gelendigini aýtdy. 

                                                                   

Ylym we bilim biziň üstünliklerimiziň hem-de öňe gitmegimiziň binýatlyk esasy bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Biz innowasiýalary, iň täze tehnologiýalary ulanyp, öňdebaryjy tejribä hem-de ylmyň gazananlaryna daýanyp, giň gerimli maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirýäris. Bu innowasiýalary we tehnologiýalary halk hojalyk toplumynyň ähli ugurlaryna tapgyrma-tapgyr ornaşdyrýarys. Şonuň bilen birlikde, ykdysady, syýasy, medeni we bilim mümkinçiliklerimizi ýokarlandyrýarys, ata Watanymyzy depginli ösdürmegiň ýoly bilen ynamly öňe alyp barýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Milli ylym we bilim ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirmek, hususan-da, ýokary hünärli ýaş işgärleri — alymlaryň täze neslini taýýarlamak, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek berkarar döwletimiziň özgertmeleri amala aşyrmak syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Şundan ugur alnyp, sanly bilim ulgamyny giň gerim bilen ösdürmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we bilim bermegiň ähli basgançaklarynda okatmagyň maksatnamalaryny ýokary hilli elektron materiallar hem-de degişli usullar esasynda kämilleşdirmegi esasy wezipeleriň hatarynda görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, sanly okuw serişdeleriniň we enjamlarynyň mugallymlar hem-de okuwçylar üçin elýeterli bolmalydygy bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hökümet Baştutanynyň orunbasaryna üstünlikleri arzuw edip, ony wezipä bellemek hakyndaky Permana gol çekdi. 

                                                                   

Wise-premýer bildirilen ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, gözegçilik edýän ulgamynyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz M.Mämmedowa ýüzlenip, oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, ony medeniýet ulgamyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinde galdyrmak barada karara gelendigini aýtdy. 

                                                                   

Medeniýet ulgamyndaky syýasata ýurdumyzy durnukly ösdürmek strategiýasynyň esasy şertleriniň biri hökmünde garalýar diýip, hormatly Prezidentimiz belledi we munuň täze Hökümetiň öňünde duran çözülmeli wezipeleriň kesgitleýji, ileri tutulýan ugrudygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, ilaty medeni gymmatlyklar bilen has giňden tanyşdyrmak, şahsyýeti ruhy we ahlak taýdan ösdürmek, durmuş hem-de ykdysady özgertmelerde medeniýetiň ornuny güýçlendirmek üçin täze şertleri döretmegiň zerurdygy bellenildi. 

                                                                   

Biz berkarar döwletimiziň dünýä giňişliginde diňe bir ýokary ykdysady kuwwaty bolan ýurt hökmünde belli bolman, eýsem, ruhy we döredijilik babatda hem ýokary kuwwatly mümkinçilikleri bolan ýurt hökmünde hem ykrar edilmegini gazanmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow nygtady we şu aýdylanlaryň wise-premýeriň esasy wezipesi bolmalydygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Wise-premýer bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz öňünde goýlan jogapkärli wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli güýç-gaýratyny, bilimini we toplan tejribеsini gaýgyrmajakdygyna hem-de tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň binýatlyk pudagy bolan nebitgaz toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek Garaşsyz döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz oňyn iş tejribesini nazara alyp, Ş.Abdrahmanowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz pudagynyň meseleleri boýunça orunbasary wezipesine bellemek barada karara gelendigini aýtdy. Şeýle hem wise-premýeriň üstüne Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-koreý toparynyň, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-owgan toparynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ermeni toparynyň, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça Ýolbaşçy komitetiň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Hökümet Baştutanynyň orunbasaryna ýüzlenip, gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň esasy ünsüni, ilkinji nobatda, önümçilik tabşyryklarynyň gyşarnyksyz ýerine ýetirilmegini, pudagyň maliýe-ykdysady ösüşini, önümiň ýokary düşewüntli bolmagyny gazanmaga çekmelidigini nygtady. 

                                                                   

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny ahyryna çenli ýerine ýetirmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. Möhüm halkara ähmiýeti bolan bu gaz geçiriji diňe bir Türkmenistandan Günorta Aziýanyň örän iri ýurtlaryna tebigy gazy uzak möhletleýin ibermegi üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, tutuş sebiti mundan beýläk-de durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek üçin hem kuwwatly itergi beriji güýje öwrülmelidir. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, «Galkynyş» gaz känini, geljegi uly bolan beýleki nebitgaz ýataklaryny mundan beýläk-de özleşdirmegi dowam etmegiň, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny has çalt depginde özleşdirmek maksady bilen, daşary ýurt maýa goýumlaryny köpräk çekmegiň wajypdygy nygtaldy. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz degişli Permana gol çekip, wise-premýere işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Wise-premýer döwlet Baştutanymyza bildiren ynamy üçin hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimizi nebitgaz toplumynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmäge gönükdirilen wezipeleri öz wagtynda ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, E.Orazgeldiýewi oba hojalyk ulgamyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belledi. 

                                                                   

Şeýle hem wise-premýeriň üstüne Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň we Suw hojalyk meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. Şeýle hem Hökümetiň Baştutanynyň orunbasary Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Müdiriýetiniň Türkmenistandan agzasy hökmünde bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň agrar pudagyny ösdürmegiň döwlet strategiýasyny durmuşa geçirmekde möhüm orun eýeleýändigini belläp, bu ugurda esasy oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmagyň örän möhüm we esasy wezipeleriň biridigini nygtady. Bu netijeleri ekerançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmagyň, ýerli toprak-howa şertleri göz öňünde tutulyp, işlenip taýýarlanan, ylmy taýdan esaslandyrylan usullary giňden ornaşdyrmagyň, tohumçylyk işini talabalaýyk guramagyň, suw serişdelerini netijeli peýdalanmagyň hasabyna gazanmak wajypdyr. 

                                                                   

Şunuň bilen birlikde, oba hojalyk institutlarynyň alyp barýan işlerini güýçlendirmegiň, suw bilen bagly meselelere aýratyn üns bermegiň zerurdygy nygtaldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz E.Orazgeldiýewi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellemek hakyndaky Permana gol çekip, oňa jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Wise-premýer bildirilen ynam üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy obasenagat toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri çözmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, Ç.Purçekowy gurluşyk toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belledi we onuň üstüne Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-ukrain toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlaryny ýükledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere ýüzlenip, pudagyň öňünde çylşyrymly we möhüm wezipeleriň durýandygyny belledi. Siziň gözegçilik edýän gurluşyk, energetika, awtoýollar ulgamy boýunça ministrlikleriňiz we pudak edaralaryňyz ýurdumyzy özgertmek boýunça bellän meýilnamalarymyzy ýerine ýetirmekde öňdebaryjy pudaklar bolmalydyr diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Türkmenistanyň senagat toplumynyň öňünde möhüm wezipeleriň durýandygy ýene-de bir gezek bellenildi. Şunuň bilen birlikde, daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmegiň, bilelikdäki kärhanalary döretmegiň, elektron senagatyny döretmegi dowam etdirmegiň, dürli görnüşli elektron we kompýuter önümleriniň önümçiligini ýola goýmak boýunça zerur işleri geçirmegiň möhümdigi nygtaldy. 

                                                                   

Aşgabat-sitiniň gurluşygy boýunça işleri dowam etdirmek geljegi uly meýilnamalaryň hatarynda kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, paýtagtymyzy iň ösen häzirki zaman üpjünçilik ulgamlary bolan, işewürligi alyp barmak üçin hem, şäher ilatynyň ýaşamagy üçin hem ähli amatly şertler döredilen, dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwürmegiň wajypdygy bellenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem Oba milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilişine gözegçiligi güýçlendirmegiň zerurdygyny nygtady. Şu Maksatnama laýyklykda, binalaryň we desgalaryň ýokary hilli gurulmagyny hem-de bellenen möhletlerde ulanmaga berilmegini gyşarnyksyz üpjün etmek möhümdir. 

                                                                   

Nygtalyşy ýaly, Garaşsyz Watanymyzyň gülläp ösmegine hem-de türkmen halkynyň abadançylygyna gönükdirilip, ýurdumyzda başlanan giň gerimli özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulan ähli çäreleriň bellenen möhletlerde hem-de ýokary hilli ýerine ýetirilmegine köp derejede baglydyr. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow degişli Permana gol çekip, wise-premýere işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary bildiren uly ynamy üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan jogapkärli wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli güýç-gaýratyny, bilimini we toplan tejribesini gaýgyrmajakdygyna hem-de tutanýerli zähmet çekjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini nazara alyp, Ç.Gylyjowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary wezipesinde galdyrmak barada karara gelendigini aýtdy. Şeýle hem wise-premýeriň üstüne Bilelikdäki türkmen-german iş toparynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň hem-de Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, söwda ulgamy, hususy telekeçilik milli ykdysadyýetimiziň örän möhüm pudaklary bolup durýar. Biz ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmalydyrys. Gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen daşary ykdysady gatnaşyklarymyzy giňeltmelidiris diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. 

                                                                   

Dokma senagatynyň kuwwatyny artdyrmak boýunça işleri güýçlendirmek hem-de bu pudagy ösdürmäge döwletimiz tarapyndan goýberilýän ägirt uly serişdeleriň öz netijelerini bermegini üpjün etmek gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. Görnüşi we gurluşy taýdan könelişen dokma önümçiliklerini düýpli döwrebaplaşdyrmak we olaryň durkuny täzelemek, şeýle hem ýurdumyzda öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmak üçin gyssagly ýagdaýda ähli zerur çäreleri görmek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Asyrlardan gözbaş alýan haly dokamak sungaty hem biziň bahasyny hiç zat bilen ölçäp bolmajak milli gymmatlyklarymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we wise-premýere degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Söwda-senagat edarasy ýurdumyzda öndürilýän harytlary işjeň mahabatlandyrmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady we häzirki döwürde dünýäniň ýokary depginler bilen ösýän döwletleriniň hataryna doly hukukly goşulýan Garaşsyz Türkmenistanyň gazanýan ägirt uly üstünliklerini giňden wagyz etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow telekeçilik barada aýdyp, geljekde milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde hususy telekeçilige örän möhüm ornuň berilýändigini göz öňünde tutup, döwletimiziň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň işini hemişe goldap gelendigini we geljekde hem goldajakdygyny belledi. 

                                                                   

Öňde duran wezipelere laýyklykda, Döwlet haryt-çig mal biržasy ýurdumyzda öndürilip, daşary ýurtlara iberilýän harytlary satmak, şeýle hem harytlary ýurdumyza iň arzan nyrhlardan getirmek meselelerine örän uly üns bermelidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we ýurdumyzyň haryt öndürijileriniň önümlerini köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde we dünýä bazarlarynda mahabatlandyrmak boýunça biržanyň netijeli işlemegini ýola goýmagyň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, wise-premýer Ç.Gylyjowa işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Wise-premýer jogapkärli wezipä belländigi üçin, hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin güýç-gaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda oňyn iş tejribesi göz öňünde tutulyp, M.Çakyýew ulag we aragatnaşyk toplumyna gözegçilik edýän Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory wezipesine bellenildi. 

                                                                   

Şeýle hem agentligiň ýolbaşçysynyň üstüne Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ulaglar we aragatnaşyk ulgamy milli ykdysadyýetimiziň beýleki pudaklaryny toplumlaýyn ösdürmekde möhüm orny eýeleýär. Bu, aýratyn-da, täze demir ýollary gurmaga we bar bolan demir ýollary döwrebaplaşdyrmaga degişlidir. 

                                                                   

Ýurdumyzyň demir ýol ulgamlarynyň örän uly halkara ähmiýeti bar. Bu ulgamlara bizden başga-da, goňşy döwletler hem, alysdaky köp sanly ýurtlar hem gyzyklanma bildirýärler diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we şunuň bilen baglylykda, wise-premýeriň esasy wezipesiniň bu ýollary gysga möhletiň içinde dünýä standartlarynyň derejesine ýetirmekden ybaratdygyny nygtady. 

                                                                   

Hyzmatlar ulgamyny örän ýokary derejä çykarmak işiň ileri tutulýan meýilnamalarynyň hatarynda görkezildi. Bu meseleler diňe bir demir ýol ulgamynyň däl-de, eýsem, ulagyň beýleki ähli görnüşleriniň, şol sanda awtomobil, howa we suw ulaglarynyň ýolbaşçylarynyň hem hemişe üns merkezinde bolmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz aragatnaşygyň häzirki zaman görnüşlerini ösdürmek meseleleriniň ykdysadyýetimiz üçin hem, ilatymyz üçin hem aýratyn möhüm ähmiýetiniň bardygyny belläp, bu ulgamy iň öňdebaryjy tehnologiýalary, ygtybarly we ýokary netijeli enjamlary giňden ulanmak esasynda has-da ösdürmegiň zerurdygyny nygtady. Howa menzillerini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagy hem-de gurmagy dowam etdirmek, Jebel şäherçesinde gurulýan howa menziliniň gurluşygyny tamamlamak gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz degişli Permana gol çekip, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktoryna işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Bildiren uly ynamy üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, agentligiň ýolbaşçysy bellenen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz wezipä bellemek bilen bagly indiki meselä geçip, oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, R.Meredowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri wezipelerinde galdyrmak barada karara gelendigini aýtdy. 

                                                                   

Şeýle hem onuň üstüne Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý komitetiniň, Türkmen-ýapon ykdysady komitetiniň, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki komitetiň, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-katar toparynyň, Bilelikdäki türkmen-pakistan hökümetara toparynyň, Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-hindi toparynyň, Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-slowen toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň borçlary ýüklenildi. 

                                                                   

Şonuň ýaly-da, R.Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparyna, Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň arasyndaky özara düşünişmek hakyndaky Ähtnamanyň çäklerinde döredilen strategik Maslahat beriş Geňeşine ýolbaşçylyk eder. Şeýle hem ol Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň başlygy wezipesine bellenilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Hökümetiň ýaňy-ýakynda geçirilen mejlisinde Daşary işler ministrliginiň öňünde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşylandygyny hem-de Bitarap döwletimiziň daşary syýasat ugrunyň ýakyn ýyllar üçin Konsepsiýasynyň kabul edilendigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bitarap Türkmenistanyň dünýädäki abraýyny has-da berkitmek üçin, dahylly ministrlikleriň we pudak edaralarynyň gatnaşmagynda bu Konsepsiýany doly möçberde durmuşa geçirmek işinde wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna üstünlikleri arzuw edip, degişli resminamalara gol çekdi. 

                                                                   

Wise-premýer, daşary işler ministri bildiren uly ynamy üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz öňünde hem-de ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň öňünde goýlan jogapkärli we möhüm wezipeleri çözmek üçin güýç-gaýratyny, tejribesini we bilimini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz oňyn iş tejribesini göz öňünde tutup, Ç.Amanowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary wezipesinde galdyrmak barada karara gelendigini habar berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow wise-premýere, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna ýüzlenip, alyp barýan işiniň aýratynlygyny göz öňünde tutup, harby we hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipelere Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde serediljekdigini belledi. 

                                                                   

Hökümet Baştutanynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary bildiren uly ynamy üçin ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öňde duran wezipeleri ýerine ýetirmekde güýç-gaýratyny we bilimini gaýgyrmajakdygyna, mukaddes borja wepaly boljakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda degişli Karara gol çekildi. Resminama laýyklykda, wise-premýer Ç.Gylyjow Ahal welaýaty, wise-premýer M.Muhammedow Balkan welaýaty, wise-premýer E.Orazgeldiýew Daşoguz welaýaty, wise-premýer Ş.Abdrahmanow Lebap welaýaty, wise-premýer S.Toýlyýew Mary welaýaty, wise-premýer Ç.Purçekow Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip bellenildi. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, täze Hökümeti bir aýyň dowamynda düzmek baradaky kanuna laýyklykda, gözegçilik edýän pudaklarynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek üçin mynasyp adamlary bir hepdäniň dowamynda hödürlemegi tabşyrdy. Döwlet Baştutanymyz ähli derejedäki ýolbaşçylardan örän berk talap ediljekdigini duýduryp, her bir ýolbaşçynyň örän netijeli işlemegi, halkymyzyň bähbidine gujur-gaýratyny, bilimini we tejribesini doly ulanyp zähmet çekmegi üçin, ýolbaşçylary üns bilen seçip almagyň wajypdygyny nygtady. Olar ähli tagallalaryny ileri tutulýan birnäçe wezipelerde jemlemelidirler. 

                                                                   

Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň ilkinji nobatda çözmeli bu wezipelerini men Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşymda belläp geçdim diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. Hökümetiň öňünde ilatyň girdejilerini we ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak, şäherlerde we obalarda talabalaýyk ýaşaýyş-durmuş şertlerini üpjün etmek esasy wezipe hökmünde kesgitlenildi. Bu wezipeleri durmuşa geçirmek üçin, geljek ýedi ýylda döwletimizi ösdürmegiň Prezident maksatnamasyny işläp taýýarlamak hem-de Ministrler Kabinetiniň mejlisinde seretmek tabşyryldy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. Ol Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşynda ýurdumyzyň daşary syýasatynyň gelejekde ileri tutulýan ugurlaryny anyk kesgitledi. Olaryň arasynda döwletimiziň halkara guramalar, ilkinji nobatda, BMG bilen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine esasy orun berildi. Köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge hem-de bütindünýä gün tertibinde duran möhüm meseleleri çözmäge gönükdirilen strategik taýdan ähmiýetli resminamalar işlenip taýýarlanyldy we kabul edildi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji ýyla çenli ýurdumyzyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 17 sany Kararnamasy kabul edildi. Şol bir wagtyň özünde döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň 11 sany toparynyň, komitetleriniň we geňeşleriniň agzasy bolup durýar we olaryň çäklerinde degişli halkara işleri amala aşyrýar. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň başlangyjy bilen şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy özüniň 76-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde “Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek” atly Kararnamanyň Milletler Bileleşiginiň ähli agza ýurtlary tarapyndan biragyzdan kabul edilendigini habar berdi. Bu Kararnamanyň döredijileri bolup 62 sany döwlet çykyş etdi. Mundan başga-da, Baş Assambleýanyň ýokarda agzalan mejlisinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň (UNCITRAL) agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanyldy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri döwlet Baştutanymyzy Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň nobatdaky uly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de mejlise gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymyza ýüzlenip, häzirki döwürde eziz Watanymyz Türkmenistanyň sebitde durnukly ösüşi we howpsuzlygy üpjün etmekde esasy orunlaryň birini eýeleýän, dünýäde uly abraýdan we hormatdan peýdalanýan döwletdigini nygtady. 

                                                                   

Bitarap döwletimiz BMG bilen strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga möhüm ähmiýet berýär. Türkmenistan abraýly halkara guramalarda möhüm başlangyçlary yzygiderli öňe sürüp gelýär. Häzirki döwürde biziň ýurdumyz kabul edilen Kararnamalary durmuşa geçirmek boýunça halkara derejedäki çärelere işjeň gatnaşýar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýaňy-ýakynda, has takygy, şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinden Garaşsyz ýurdumyza buýsandyryjy habarlaryň birbada ikisi gelip gowuşdy. Bu mejlisde Türkmenistanyň başlangyjy esasynda we Birleşen Milletler Guramasyna agza döwletleriň 62-siniň awtordaş bolup çykyş etmeginde «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi. Şeýle hem Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlandy. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemmeleri ýurdumyzyň at-abraýyny halkara derejede belende göterýän bu möhüm ähmiýetli wakalar mynasybetli tüýs ýürekden gutlady. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, welosiped dünýäde ekologiýa taýdan iň arassa, elýeterli we ygtybarly ulag görnüşi hökmünde giňden ulanylýar. Beýleki ulag serişdelerine garanyňda, ony dolandyrmak hem aňsat. Welosiped sporty bolsa sportuň ekologik taýdan arassa we gyzykly görnüşi bolmak bilen, ilatymyzyň beden saglygyny berkitmekde möhüm orny eýeleýär diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 

                                                                   

Garaşsyz ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn we ruhy taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek üçin uly alada edilýär. Şoňa görä-de, ýokary derejeli sporty we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek Türkmenistanyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow 2018-nji ýylda Milletler Bileleşiginiň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek hakyndaky Kararnamasynyň hem Garaşsyz ýurdumyzyň başlangyjy boýunça hödürlenendigini belledi. Bu bolsa dünýäde parahatçylygy, dostlugy hem-de netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak barada Türkmenistanyň öňe sürýän syýasatynyň doly ykrar edilýändigine şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Berkarar döwletimizde her ýyl yzygiderli görnüşde dürli ýaşdaky watandaşlarymyzyň müňlerçesini jemleýän köpçülikleýin welosipedli ýörişleriň guralmagy, awtoulagsyz günüň yglan edilmegi türkmen jemgyýetinde indi asylly däbe öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, 2018-nji ýylda Aşgabat şäherinde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanyp, welosipediň ähmiýetini görkezmek, ýol hereketiniň howpsuzlygyny we ekologiýa abadançylygyny wagyz etmek baradaky çäreleri öz içine alýan, welosiped sürmek boýunça köp sanly ildeşlerimiziň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi. 2019-njy ýylda bolsa Aşgabatdaky Olimpiýa şäherçesinde 2019 welosipedçiniň gatnaşmagynda «Iň dowamly bir nyzamly welosipedli ýöriş» geçirildi. Döwlet Baştutanymyz bular barada aýtmak bilen, bu iki çäräniň hem «Ginnesiň rekordlar kitabyna» girizilendigini uly buýsanç bilen belledi. 

                                                                   

Bütindünýä welosiped gününi ebedileşdirmek maksady bilen, paýtagtymyzyň ajaýyp keşbine görk berýän «Welosiped» binasynyň açylmagy bolsa Garaşsyz ýurdumyzda ulagyň ýokary ekologiýa görnüşi hasaplanylýan welosipede berilýän uly ähmiýetiň aýdyň subutnamasy boldy. 

                                                                   

Biz durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi wagyz etmek we onuň jemgyýetçilik ulag ulgamyna girizilmegini goldamak işini mundan beýläk hem maksatnamalaýyn esasda dowam ederis diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanmagy bilen bagly meselä geçip, munuň hem möhüm ähmiýetli waka bolup, Garaşsyz Watanymyzyň abraýyna abraý goşandygyny belledi. Bu möhüm wakanyň Bütindünýä Söwda Guramasynyň Baş geňeşiniň ýakynda geçirilen nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň bu gurama goşulmak baradaky ýüztutmasynyň Geňeşe agza döwletler tarapyndan biragyzdan makullanyp, Türkmenistana BSG-ä goşulýan ýurt derejesini bermek baradaky çözgüdiň kabul edilen günlerine gabat gelmegi bolsa aýratyn buýsandyryjy wakadyr. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz Birleşen Milletler Guramasy bilen uzak möhletleýin we strategik hyzmatdaşlygynyň çäklerinde soňky ýyllaryň dowamynda birnäçe gezek bu guramanyň abraýly düzümlerine — komissiýalaryna, komitetlerine we ýerine ýetiriji geňeşlerine saýlandy. Munuň özi ählumumy meseleleri çözmekde Türkmenistanyň barha artýan ornunyň ykrar edilýändiginiň, şeýle hem sebit we dünýä derejesinde durnukly durmuş-ykdysady ösüşi gazanmaga gönükdirilen oňyn daşary syýasat ýörelgesiniň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden goldanýandygynyň nobatdaky subutnamasydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň başlangyjy esasynda «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamanyň kabul edilmegi hem-de Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlanmagy mynasybetli mejlise gatnaşyjylary ýene-de bir gezek gutlap, hemmelere berk jan saglyk, uzak ömür, egsilmez bagt hem-de maşgala abadançylygyny arzuw etdi. 

                                                                   

Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzy iň ýokary wezipä halkymyz tarapyndan biragyzdan saýlanmagy bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň adyndan ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady. 

                                                                   

Arkadagymyz şeýle hem wise-premýerleri jogapkärli wezipelere bellenilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, olara Türkmenistanyň Prezidentiniň ynamyny ödäp, ýurdumyzyň, mähriban halkymyzyň abadançylygy we ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, ýurdumyza ýene-de bir hoş habar gelip gowuşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy esasynda «Durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam etdi. Şeýle hem Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji ýyllar aralygyndaky döwür üçin saýlanyldy. 

                                                                   

Bu eziz Watanymyzyň durmuşynda örän uly syýasy wakadyr, ýurdumyzyň asylly başlangyçlarynyň bütin dünýäde goldaw tapýandygynyň aýdyň subutnamasydyr hem-de Bitarap döwletimiziň alyp barýan ynsanperwer içeri we daşary syýasatynyň Milletler Bileleşigi tarapyndan doly ykrar edilýändiginiň ýene-de bir nyşanydyr diýip, Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we hemmeleri bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de eziz Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip ösdürmek, onuň halkara abraýyny has-da artdyrmak ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Biz bu döwri «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlandyrdyk. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde ýakyn 30 ýylyň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy kabul edildi. 

                                                                   

Geljekde göz öňünde tutulan beýik işleri durmuşa geçirmek, täze eýýamda ata Watanymyzy üstünlikli ösdürmek üçin, bize täze taslamalar, täze pikirler we täze dolandyryş çözgütleri gerek diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi we bu işleriň ýurdumyzyň täze ýolbaşçylarynyň üstüne ýüklenýändigini nygtady. Olar halkyň ynamyny ödemegi başarýan, abraýly ýolbaşçylar bolmalydyr. 

                                                                   

Ýaşuly neslimize hem döwletimiziň alyp barýan syýasatyny goldamakda, ýaşlara nusgalyk görelde görkezmekde möhüm orun degişlidir. 

                                                                   

Ata-babalarymyzyň bütin adamzada goýan mirasy bar. Halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda pähim-paýhasy, watansöýüjilik, ynsanperwerlik durmuş kadalary, asylly milli häsiýetleri we baý ruhy dünýäsi kemala geldi. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, biziň pederlerimiz «Müň işçiden bir başçy», «Baş bolmasa, göwre läş», «Baş bolmadyk halkda rysgal-bereket bolmaz» ýaly pähimli sözleri döredipdirler. Şunuň bilen, olar döwleti üstünlikli dolandyrmakda, ýurdy ösdürmekde, halkyň abadançylygyny ýokarlandyrmakda ýolbaşçylara köp zadyň baglydygyny aýratyn belläpdirler. 

                                                                   

Häzirki döwürde ähli derejedäki ýolbaşçylara, şol sanda size Garaşsyz ýurdumyzyň we geljekki nesilleriň ykbaly üçin uly jogapkärçilik ýüklenýär diýip, Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, ýolbaşçylaryň döwür bilen aýakdaş gitmelidigi, hemişe iň täze önümçilikleriň, innowasiýalaryň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň gözleginde bolmalydygy, täze ösüşleri öňe sürmekde ynamly ädim ätmelidigi, munuň üçin bolsa köp işlemelidigi bellenildi. 

                                                                   

Ilatymyzyň ýaşaýyş derejesiniň hilini ýokarlandyrmaga, onuň girdejilerini artdyrmaga, täze iş orunlaryny döretmäge aýratyn üns berilmelidir. Bu işler biziň esasy ýörelgämiz bolan «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarymyza laýyk gelýär. Bu bolsa adam hakdaky aladanyň biziň döwlet syýasatymyzyň baş ugry bolup durýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Biziň mähriban halkymyz bu aladany duýýar we alyp barýan syýasatymyzy doly goldaýar, özgertmeleri amala aşyrmaga işjeň gatnaşýar.  

                                                                   

Şonuň netijesinde üstünlikler gazanylýar, täze belent sepgitlere ýetilýär diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady we bularyň ählisiniň eziz halkymyzy jebisleşdirýändigini, Garaşsyz Watanymyza buýsanjymyzy has-da artdyrýandygyny nygtady. 

                                                                   

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy ýolbaşçylaryň her biriniň Milli maksatnamada göz öňünde tutulan wezipeleri öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirip, ýurdumyzyň geljekki ösüşiniň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagynyň bähbidine öz mynasyp goşandyny goşjakdygyna berk ynam bildirip, olary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenilmegi bilen ýene-de bir gezek gutlady we olara berk jan saglyk, alyp barýan işinde üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

 Soňra Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hormatly Prezidentimize şahsy haýyşy bilen ýüz tutdy. 

                                                                   

Siziň bilşiňiz ýaly, men indi 40 ýyl bäri ýolbaşçy wezipede işleýärin, 25 ýyl bäri syýasat bilen meşgul bolýaryn. Şu döwürde işiň köp bolanlygy bilen bagly men doly derejede dynç alyp bilmedim diýip, Arkadagymyz aýtdy we şoňa görä-de, özüne 1-nji aprelden zähmet rugsadynyň berilmegi baradaky haýyş bilen ýüz tutdy. Şu döwürde men öz täze kitaplarymy tamamlap bilerdim. Şu ýyl göz öňünde tutulan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyny, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zenanlar dialogyny we beýleki halkara çäreleri ýokary derejede geçirmek üçin hem gowy taýýarlyk görerdim diýip, Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi. 

                                                                   

Şeýle hem dynç alyş döwründe Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmegi K.Babaýewiň üstüne ýüklemek baradaky haýyş beýan edildi. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadagymyzy diňläp, bu haýyşyň kanagatlandyryljakdygyny belledi. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip, durnukly ösüşi we ählumumy parahatçylygy üpjün etmäge gönükdirilen Türkmenistanyň başlangyçlaryny durmuşa geçirmekde halkara parlamentara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine we giňeldilmegine möhüm orun berilýändigini nygtady. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, 2022-nji ýylyň 28-29-njy martynda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli bu Assambleýanyň Geňeşiniň dabaraly mejlisiniň geçirilmegi meýilleşdirilýär diýip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa ýüzlenip, onuň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň bu ýubileý mejlise, onuň çäklerinde geçiriljek çärelere we duşuşyklara işjeň gatnaşmak üçin, goňşy we doganlyk ýurda gulluk iş saparyny amala aşyrjakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, bu saparyň dowamynda geçiriljek gepleşikler we olaryň netijeleri Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýyny pugtalandyrmaga, şeýle hem dürli ýurtlaryň parlamentleriniň wekilleriniň arasynda netijeli iş gatnaşyklaryny ýola goýmak bilen, kanun çykaryjylyk babatda tejribe alyşmaga ýardam eder. Şunuň bilen baglylykda, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygynyň Türkmenistanyň parlament wekiliýetiniň bu möhüm saparyny ýokary guramaçylykly we üstünlikli geçirmek boýunça zerur işleri geçirmelidigi nygtaldy. 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz degişli Buýruga gol çekip, resminamany sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygyna iberdi. 

                                                                   

Mejlisiň ahyrynda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjylary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine bellenmegi bilen ýene bir gezek gutlap, olara berk jan saglyk, jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we öňde goýlan ilkinji nobatdaky ähli wezipeleriň abraý bilen ýerine ýetiriljekdigine berk ynam bildirdi.

26.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpjün etmek Watanymyzyň täze eýýamynyň möhüm strategiýasydyr

Döwlet Baştutanymyz nobatdaky ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyşyna gatnaşdy 

                                                                   

 Aşgabat, 24-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. 

                                                                   

Baş şäherimiziň gün-günden gözelleşýän demirgazyk künjeginde ähli zerur düzümleri bolan ajaýyp ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat amatly toplumyň gurulmagy dowam edýär. Aşgabadyň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getiren bu ýaşaýyş jaý toplumy ýurdumyzda “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän durmuş ugurly döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 19-njy martynda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde iň ýokary döwlet wezipesine girişmegi mynasybetli geçirilen dabaradaky çykyşynda halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegini, raýatlaryň hukuklarynyň we bähbitleriniň goralmagyny döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitläp, “Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpjün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar” diýip nygtady. 

                                                                   

Paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli şähergurluşyk maksatnamasy halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli gowulandyrmak boýunça wezipeleriň çözgüdine gönükdirilendir. Häzirki döwürde Aşgabat çägini giňeldip, döwrebap ösüşli şäherleriň birine öwrüldi. 

                                                                   

Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjegindäki baýramçylyk dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi.  

                                                                   

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary we köp sanly dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzy mähirli garşyladylar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetiriji, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretarynyň wezipesini ýerine ýetiriji Ç.Amanow hasabat berdi. 

                                                                   

Dabaranyň geçirilýän ýerine barýarka, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ussat sazandalaryň we ata Watanymyzy wasp edýän aýdymçylaryň çykyşlaryna tomaşa etdi. 

                                                                   

Şondan aňyrrakda behişdi ahalteke bedewine atlanan çapyksuwarlar öwüsýän ýeliň ugruna parlaýan Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny ellerinde saklap, öz ussatlyklaryny görkezýärler. Bularyň ählisi gadymy milli däplere ygrarly bolan Türkmenistanyň häzirki döwürde okgunly ösýändiginiň hem-de rowaçlyk ýolunda bedew bady bilen ynamly öňe barýandygynyň aýdyň nyşanydyr. 

                                                                   

Dabaranyň geçirilýän ýerine tarap barýan ýoluň ugrunda baýramçylyk äheňinde bezelen ak öýler dikilipdir. Toý gazanlarynda milli tagamlar taýýarlanylýar. Ak öýleriň ýanynda çapady, pişme ýaly milli toý nygmatlaryny taýýarlaýarlar. 

                                                                   

Bu ýerde atarylan toý gazanlarynda taýýarlanylan tagamlaryň taýýar bolanlary we milli aşhananyň özboluşly usullary arkaly bişirilen tagamlar dabara gatnaşyjylara hödür edilýär. Nygmatlaryň ýokumlylygy milli aşpezleriň ussatlygyndan habar berýär. 

                                                                   

Dabaranyň dowamynda çagalar milli oýunlara gümra bolýarlar. Olar uly şowhun bilen aşyk oýnaýarlar. Bu ýerde ýaşlar bäsleşikleri guradylar. Häzirki döwürde tanap çekişmek ýaly milli oýunlar barha uly meşhurlyga eýe bolýar. Gadymy döwürlerden bäri gelýän bu bäsleşik ýaşlaryň güýçli we toparlaýyn agzybir bolmaklaryny şertlendirýär. Bu ýerde pälwanlar türkmen göreşi boýunça güýç synanyşýarlar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz medeni çykyşlar üçin niýetlenen merkezi sahnanyň ýanynda saklandy we IIM-niň harby gullukçylaryndan düzülen aýdym-saz toparlarynyň çykyşlaryna tomaşa etdi. Olar aýdym-sazly çykyşlary joşgunly tanslar bilen utgaşdyryp, ýurdumyzyň şöhratly taryhyny we häzirki döwrüni dabaralandyrdylar. Munuň özi ösüşleriň belentliklerine tarap bedew bady bilen ynamly gadam urýan ýurdumyzyň häzirki durmuşyny görkezýär. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz täze ýaşaýyş jaý toplumynyň Dolandyryş binasynda mähriban atasy, içeri işler edaralarynyň hormatly weterany, durmuş we zähmet ýoly, ýaş nesilleri, türkmen esgerlerini watansöýüjilik, ata Watanymyza, halkymyza birkemsiz gulluk etmek ruhunda terbiýelemekde nusgalyk görelde bolan Mälikguly Berdimuhamedowyň güberçek görnüşindäki heýkeline tagzym etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze ýaşaýyş toplumynyň Dolandyryş binasyna bardy. Bu ýerde Mälikguly Berdimuhamedowyň özboluşly muzeýi döredilipdir. Bu muzeý 2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda — Içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumynyň birinji tapgyrynyň ulanmaga berlen gününde açyldy. Onda arhiw materiallary, dürli resminamalaryň, şahadatnamalaryň, şol sanda harby atlar baradaky şahadatnamalaryň nusgalary, döwlet sylaglary, suratlar jemlenipdir. 

                                                                   

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň atasy gulluk eden döwründe ýedi gezek ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp boldy, “Içerki goşunlarda gullukda tapawutlanandygy üçin” diýen döşe dakylýan nyşan bilen sylaglandy. Ol 1982-nji ýylda içeri işler edaralarynda podpolkownik harby adynda gullugyny tamamlap, zähmet ýoluny Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň düzümleýin edaralarynda dürli wezipelerde dowam etdirdi. 

                                                                   

Muzeýde içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň 1972 — 1975-nji ýyllarda ulanan “GAZ-69A”, 1980 — 1982-nji ýyllarda ulanan “GAZ-21” we “WAZ-2102”, şeýle hem “GAZ-69” we “RAF -997” kysymly gulluk awtoulaglarynyň, 1977 — 1996-njy ýyllarda ulanylan “DNEPR-II” motosikliniň hem suratlary bar. 

                                                                   

Aýratyn diwarlykda Gahryman Arkadagymyzyň ene-atasy bilen düşen, maşgala arhiwinden alnan suratlar, şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň atasynyň jemgyýetçilik işi barada gürrüň berýän suratlar ýerleşdirilipdir. Şeýle hem bu ýerde Mälikguly Berdimuhamedowyň goşgularyna aýratyn orun berlipdir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, türkmen esgerleriniň iň gowy däplerini mynasyp dowam etdirjek ýaşlaryň harby watançylyk terbiýesine berilýän üns döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. 

                                                                   

Ýurdumyzyň baý taryhy, ata-babalarymyzyň hem-de ömrüni Watana gulluk etmäge bagyşlan ruhubelent adamlaryň beýik edermenligi ýaş Watan goragçylary üçin iň gowy göreldedir diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy aýtdy hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna harby gullukçylaryň watançylyk terbiýesi boýunça işleri ýokary derejede geçirmek bilen baglanyşykly anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz binadan çykyp, bu ýerde mäkäm kök uran tut agajyny synlady. Bu agajy nesilleriň dowamatlylygynyň nyşany hökmünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow oturdypdy. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bu ýere ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen täze ýaşaýyş jaý toplumynyň merkezi girelgesindäki toý bagyny kesdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz toplumyň çägi bilen gidip barşyna, türkmen alabaýlary bilen geçirilýän türgenleşikleri synlady. Olar çeýeligi, öwredilýän usullary ele almaga bolan ukyby hem-de ýyndamlygy bilen türgenleşigiň ähli ugurlaryny ýokary derejede amala aşyrýarlar. 

 Şeýle hem bu ýerde ajaýyp ahalteke atlarynyň gezim edýän pursatlary görkezilýär. Ynsan gylykly bedewler çapyksuwarlaryň görkezmesi bilen dürli hereketleri ýerine ýetirýärler. Behişdi bedewler taryhyň dowamynda türkmen halkynyň durmuşynda möhüm orun eýeläpdir. Olar türkmen toýlarynyň we baýramlarynyň bezegidir. 

                                                                   

Ýeri gelende aýtsak, bu ýerde görkezilýän alabaýlar we bedewler ýurdumyzyň Içeri işler ministrligine degişli merkezlerdir toplumlarda ösdürilip ýetişdirilýär hem-de seýislenýär. 

                                                                   

Häzirki döwürde ýelden ýüwrük bedewler we wepaly alabaýlar düýpli özgertmelerdir ösüşleriň ýoly bilen ynamly gadam urýan ata Watanymyzyň döredijilik güýjüni alamatlandyrýar. 

                                                                   

Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara “Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan atşynaslyk we itşynaslyk milli däpleri häzirki zamanyň ruhuna laýyk derejedäki ösüş ýoluna düşdi. 

                                                                   

Göreş meýdançasyna çykyp, öz güýjüni we ussatlygyny görkezen pälwan gadymy milli dessura laýyklykda, ýörite baýraga mynasyp bolýar. Ýaglyga towusýan ýigitleriň şatlyk-joşgunlary dabaranyň şowhunyny artdyrýar. 

                                                                   

Täze ýaşaýyş toplumynyň çäginde guralan aýdym-sazly çykyşlarda, sport bäsleşiklerinde hukuk goraýjy edaralaryň wekilleriniň çykyş edýändiklerini bellemek gerek. Umuman, bu ýerde tutuş ýurdumyz ähmiýetli guralan dabara hakyky türkmen toýlaryna mahsus ruhubelentlik we joşgun bilen dowam etdi. 

                                                                   

Türkmen halky toý-baýramlarda ýagşy dessurlary, dürli çykyşlary esasy ugur edinýär. Dünýä nusgalyk milli ýörelgeleriň häzirki döwürde dowam edýändigi ähmiýetlidir. Halk aýdymlary, sazlary, tanslar we milli oýunlar bu ýerde giňden ýazylan türkmen saçaklarynyň bereket bolçulygy bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Şeýle hem milli atşynaslyk we itşynaslyk sungaty halkymyzyň dünýä medeniýetine goşan goşandynyň ajaýyp beýanydyr. 

                                                                   

Soňky ýyllarda köp gatly ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda, ähli amatlyklary özünde jemleýän kottej jaýlarynyň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi halkymyzyň öz islegine we döwrüň talabyna görä amatly ýaşaýyş jaýlaryna göçüp gelmäge bolan mümkinçiliklerini artdyrdy.  

                                                                   

Ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan gurluşyk işleriniň gerimi barha giňeýär. Aşgabatda ak mermerli binalaryň, ýaşaýyş jaý toplumlarynyň, köçeleriň depginli gurluşyklary hemmeleri haýrana goýýar. Ähli künjekde ýaşaýyş jaýlary gurlup, her ýylda maşgalalaryň müňlerçesi jaý toýlaryny toýlaýarlar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylmagy munuň aýdyň beýanydyr. Munuň özi harby we hukuk goraýjy edaralaryň gullukçylarynyň we işgärleriniň ýaşaýyş hem-de gulluk şertlerini gowulandyrmak barada döwletimiziň edýän aladasynyň netijesidir. 

                                                                   

IIM-niň ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny bu ministrligiň ýanyndaky Gurluşyk birleşigi amala aşyrýar. Iki gatly kottej jaýlarynyň her biri 5 otagdan ybaratdyr. Ýurdumyzda gurulýan täze ýaşaýyş jaýlarynda bolşy ýaly, bularda hem ýokary derejeli amatlyklar esasy şert hökmünde göz öňünde tutuldy. 

                                                                   

Bu gün täze jaýa göçüp gelmek bagtyna mynasyp bolan IIM-niň Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň sürüjisi Ýazmyrat Çüliýew hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowdan öz öýüne hormatly myhman hökmünde gelmegini haýyş edýär. 

                                                                   

Gadymy döwürlerden bäri jaý toýuny tutmak adamlaryň durmuşynda aýratyn ähmiýetli waka hasaplanýar hem-de toý güni asyrlaryň dowamynda emele gelen milli däpler berjaý edilýär. Häzirki wagtda şol däpler täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Täze jaýyň howlusyndaky baýramçylyk dabarasy hem munuň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz öýe girip, maşgala agzalaryny täze jaý bilen gutlaýar we otaglaryň ýerleşdirilişi, bu ýerde maşgala agzalary üçin döredilen şertler bilen gyzyklanýar. Täze jaý özünde giň eýwany, uly myhmanhana hem-de umumy otaglary, döwrebap durmuş tehnikalary we mebeller bilen üpjün edilen aşhana-naharhanany, hojalyk otaglaryny birleşdirýär. Jaýyň timarlamak işlerinde döwrebap serişdeler ulanyldy. 

                                                                   

Täze jaýa göçüp gelenler halkymyz hakynda aladasy we ýokary derejeli ýaşaýyş-durmuş şertleriniň döredilýändigi üçin döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk sözlerini aýtdylar. 

                                                                   

Öýüň giň otaglarynda türkmen halkynyň däp-dessurlaryna laýyklykda, maşgala dabaralaryny, toý sadakalaryny geçirmek, myhman kabul etmek üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulypdyr. Kottej jaýlaryň gurluşygynda raýatlaryň ýaşaýyş we durmuş ýörelgeleri, häzirki döwrüň talaplary zerur şert hökmünde kabul edilýär. Olaryň gurluşygynda ýerli çig mallardan taýýarlanan ýokary hilli gurluşyk serişdeleri ulanyldy. 

                                                                   

Meýdany 8 sotoga barabar bolan mellek ýerinde ekerançylyk bilen meşgullanmaga ýa-da miweli baglary ösdürip ýetişdirmäge ähli mümkinçilikler bar. Şeýle hem bu ýerde çagalaryň wagtlaryny şadyýan geçirmekleri üçin ýörite meýdança döredilipdir. 

                                                                   

Täze jaýa göçüp baran köp çagaly maşgala döwlet Baştutanymyza ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak meselelerine uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Häzirki wagtda raýatlarymyz ähli amatlyklary özünde jemleýän şeýle ajaýyp jaýlarda ýaşamaga hem-de çagalaryny terbiýeläp ýetişdirmäge mümkinçilik aldylar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkymyzyň abadançylygy baradaky hemmetaraplaýyn aladanyň häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasy ugrudygyny belledi. Bularyň ählisi Aşgabadyň ajaýyp keşbinde öz beýanyny tapýar. 

                                                                   

Diýarymyzda “Döwlet adam üçindir!” diýen şygardan ugur alnyp, köp çagaly maşgalalaryň durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge, olary hemmetaraplaýyn goldamaga, bu çäreleri kanunçylyk derejesinde berkitmäge gönükdirilen toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar. Şunuň bilen birlikde, harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň hukuk hem-de durmuş kepilliklerini döretmegiň harby özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigi bellenildi. Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň mundan beýläk-de gowulandyryljakdygyny, olar üçin döredilýän ýeňillikleriň netijeliliginiň ýokarlandyryljakdygyny nygtady. 

                                                                   

Täze jaýy synlan mahalynda, hormatly Prezidentimiz çagalar bilen söhbetdeş boldy. Olar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni wasp edýän goşgulary joşgunly ýerine ýetirdiler. 

                                                                   

Bagtly maşgalanyň agzalary ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamak üçin döredilýän şertler üçin ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimize hoşallygyň nyşany hökmünde däp bolan toý düwünçegini gowşurdylar. 

 Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow maşgala agzalaryny täze jaýlary bilen ýene bir gezek gutlady hem-de olara abadançylyk, bagtly durmuş arzuw edip, öý eýelerine toý sowgatlaryny gowşurdy. Hormatly Prezidentimiz täze öýe göçüp baranlaryň haýyşy boýunça olar bilen ýadygärlik surata düşüp, mähirli hoşlaşdy. 

                                                                   

Toplumyň jaýlarynyň ýanaşyk ýerleri göwnejaý derejede abadanlaşdyrylypdyr, köçeleriň ugrunda hem-de jaýlaryň golaýynda saýaly baglar oturdylypdyr. Munuň özi toplumyň çäginde degişli ekologik ýagdaýyň saklanmagynda aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Ýurdumyzda döredilýän tokaý zolaklarynyň çäginiň artmagy howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly ýaramaz ýagdaýlara garşy ählumumy göreşe mynasyp goşant bolup durýar. Her bir şäheriň we ilatly ýerleriň töwereginde tokaý zolaklarynyň döredilmegi amatly howa gurşawynyň emele gelmegini şertlendirýär. Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli köpçülikleýin bag nahallaryny oturtmagyň ýazky möwsümine badalga berilmegi bilen, mähriban Watanymyzyň dürli künjeklerinde gök zolaklaryň çägi has-da artar. 

                                                                   

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän gök-bakja ekinleriniňdir miweleriň, öndürilýän azyk önümleriniň sergisini synlady. Degişli düzümleriň kömekçi hojalyklarynda ösdürilip ýetişdirilýän ter oba hojalyk önümleriniň bu edaralaryň şahsy düzümlerini üpjün edýändigini bellemek gerek. 

                                                                   

Sergide görkezilýän et önümleriniň dürli görnüşleri dabara gatnaşyjylaryň ünsüni özüne çekdi. Şeýle hem hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynda balykçylyk bilen meşgullanylýandygy aýratyn bellärliklidir. 

                                                                   

Bu ýerde ýyladyşhanalarda we açyk meýdanda ösdürilip ýetişdirilen gök önümleriň birnäçe görnüşleri, gaýtadan işlenilen we gaplanylan önümler görkezilýär. Üzümiň, burçlaryň dürli görnüşleri, badamjan, alma, armyt, nar, käşir, şugundyr, ýeralma we beýleki önümleriň hili we ýokumlylygy olara edilýän idegiň ýokary derejededigini aňladýar. Mundan başga-da, bu ýerde tüwi, mäş, noýba we beýleki birnäçe däneli önümleriň görnüşleri goýlupdyr. Munuň özi bu düzümleriň ekerançylykda oňyn tejribe toplandygyny görkezýär. 

                                                                   

Sergide şeýle hem kömekçi hojalyklarda ösdürilip ýetişdirilen künjüden ýurdumyzda ilkinji gezek öndürilen künji ýagy görkezildi. Mälim bolşy ýaly, künji ýagy Gündogaryň aşpezleriniň höwes bilen ulanýan önümleriniň biridir. Bu önümiň ulanylmagy onuň hoşboý ysy hem-de kesel bejerijilik häsiýetleri bilen şertlendirilendir. 

                                                                   

Mundan başga-da, harby we hukuk goraýjy edaralaryň kömekçi hojalyklarynda balaryçylyk hojalygyny ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Munuň şeýledigini şu sergide hem görmek bolýar. Bu ýerde ýurdumyzda ösýän dermanlyk ösümlikleriň ähli melhemlik häsiýetlerini özünde jemlän ary balynyň dürli görnüşleri görkezildi. Bularyň ählisi halkymyzyň asudalygynyň, parahat durmuşynyň, tertip-düzgüniň goragynda duran harby we hukuk goraýjy edaralaryň kärhanalarynyň öndürýän önümleriniň diňe bir bölegidir. 

                                                                   

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagyna, olaryň häzirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş şertleri yzygiderli gowulandyrylýar. Dürli ugurlar üçin ýokary hünärli gullukçylaryň taýýarlanylmagyna, öňdebaryjy tejribäniň işjeň ornaşdyrylmagyna uly üns berilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sergi bilen tanşyp, harby we hukuk goraýjy edaralara degişli kömekçi hojalyklaryň işini kämilleşdirmek boýunça mundan beýläk-de degişli çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny belledi. Harby gullugyň sport, zähmet bilen işjeň meşgullanmak arkaly sazlaşykly utgaşdyrylmagy harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzüminiň saglygyny berkidip, köpasyrlyk milli däplere wepalylygyň aýdyň subutnamasy bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we bu edaralaryň ýolbaşçylaryna anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Sergini synlanyndan soň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady. 

                                                                   

Şu günki şanly waka ýurdumyzyň asyrlar aşyp gelýän milli däplere ygrarlydygyny we mähriban Watanymyzyň döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ösüşiň we rowaçlygyň täze belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygynyň nobatdaky beýanyna öwrüldi. Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş toplumynyň täze kottej jaýlary bilen üstüniň ýetirilmegi halkymyzyň we ýaş nesilleriň abadan hem-de bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň ýolunda möhüm ädime öwrüldi.

25.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Şu günler hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinden we daşary ýurtlardan köp sanly gutlag hatlarydyr telegrammalary gelip gowuşýar. 

                                                                   

Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, ýurdumyzyň hem-de daşary ýurtlaryň raýatlary ýurdumyzyň gülläp ösmeginiň, halkymyzyň bagtyýarlygynyň bähbidine durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeleriň wajypdygyny nygtap, hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, türkmenistanlylaryň rowaçlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen işlerinde täze üstünlikleri arzuw edýärler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegi bilen Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, maýa goýumlar we daşary söwda ministri S.Umurzakow, Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasynyň Direktorlar geňeşiniň başlygy Daý Houlýan, Halkara informatizasiýa akademiýasynyň wise-prezidenti A.Tihomirow, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy Oliwer Germes, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň Baş direktory Mihael Harms, “Sumitomo” korporasiýasynyň prezidenti we baş ýerine ýetiriji direktory Masaýuki Hýodo, “Hyundai Engineering Co., Ltd.” kompaniýasynyň prezidenti Hong Hýon Sung, “Kawasaki Heavy Industries, Ltd.” kompaniýasynyň prezidenti Tasuýa Watanabe, “Rönesans Holding A.Ş.” kompaniýasynyň prezidenti Erman Ylyjak, “Continental Industrial Sumply Limited” kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory P.Rotşteýn, “Continental Industrial Sumply Limited” kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasynyň direktory R.Niýazmämmedow, “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň direktory I.Burkinskiý, “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory N.Maganow, “Commerzbank AG” jemgyýetçilik kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy Ýohan Engbreht, “Beretta” kompaniýasynyň prezidenti we ýerine ýetiriji direktory Franko Guzalli Beretta, “SSI-MONACO” kompaniýasynyň prezidenti we baş direktory Ilhami Aýgun, “John Deere” kompaniýasynyň oba hojalyk we bagçylyk-seýilgäh enjamlary bölüminiň prezidenti Mark fon Pens, Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Erjan Durmuş, Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary Ugur Najitarhan, Türkiýäniň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy M.Rifat Hisarjyklyoglu, “Polimeks Inşaat A.Ş.” türk firmasynyň müdiriýetiniň başlygy Erol Tabanja, Russiýa Federasiýasynyň Musulmanlarynyň dini müdirliginiň başlygy Müfti şeýh Rawil Gaýnutdin, Kawkaz musulmanlar müdirliginiň başlygy, GDA-nyň Dinara geňeşiniň gezekleşikli başlygy Allahşukur Paşa-Zade, Russiýa Federasiýasynyň Jemgyýetçilik palatasynyň agzasy, Elýeterli gurşaw we inklýuziw tejribeleriň ösüşi boýunça komissiýasynyň başlygy D.Gurskaýa, Russiýanyň “TASS” habarlar agentliginiň baş direktorynyň birinji orunbasary M.Gusman, Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň ýerine ýetirjii komitetiniň başlygy S.Rahimzoda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen komitetiniň başlygy, “Itochu Corporation” maşyngurlyşyk kompaniýasynyň prezidenti Hiroýuki Subai, Russiýanyň “Energiýa” gaznasynyň esaslandyryjysy I.Ýusufow, “BTK” kompaniýalar toparynyň synçylar geňeşiniň başlygy T.Bolloýew tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyzyň adyna gutlag hatlaryny we telegrammalaryny Görogly etrap arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy A.Meredow, Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň başlygy Ý.Atadurdyýew, Türkmen döwlet medeniýet we sungat mekdebiniň direktory Ý.Gurtgeldiýew, Türkmenistanyň Kuraş federasiýasynyň başlygy S.Ataýew, Milli talyplar sport federasiýasynyň başlygy A.Saparow, Söweş sungaty Milli federasiýasynyň başlygy A.Niýazmeňliýew, Tennis federasiýasynyň başlygy M.Mämmetgulyýew, Futbol federasiýasynyň başlygy A.Aýnazarow, Welosport federasiýasynyň başlygy D.Annaýew, Guşakly göreş görnüşleri federasiýasynyň başlygy Ş.Mämmedow, Stol tennisi federasiýasynyň başlygy A.Allanazarow, Basketbol federasiýasynyň başlygy A.Berdiýew, Ýeňil atletika federasiýasynyň başlygy H.Rahmanow, Suwdaky sport görnüşleri federasiýasynyň başlygy G.Ataniýazow, Sport göreş federasiýasynyň başlygy M.Baýramow, Küşt federasiýasynyň başlygy W.Mälikgulyýew, Küreklemek federasiýasynyň başlygy J.Jumaýew, Taýboksing we gatyşyk söweş sungatlary federasiýasynyň başlygy O.Bäşimow, Milli ýaý atyjylyk federasiýasynyň başlygy W.Sähedow, Hokkeý federasiýasynyň başlygy J.Hudaýberdiýew, Uşu federasiýasynyň başlygy T.Döwletow, Gyşky sport görnüşleriniň milli merkeziniň başlygy M.Goçow, Kýorling federasiýasynyň başlygy N.Rejepow, Billiard sport federasiýasynyň başlygy B.Aşyrow, Gandbol federasiýasynyň başlygy A.Akmämmedow, Hanmudo söweş sungaty federasiýasynyň başlygy O.Buharakow, Agyr atletika milli federasiýasynyň baş kätibi Ç.Mämmedow, Boks federasiýasynyň baş kätibi D.Geldimyradow iberdiler. 

                                                                   

 *** 

                                                                   

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna Halkara Nowruz güni mynasybetli köp sanly gutlag hatlary we telegrammalary gelip gowuşýar. Hatlardyr telegrammalarda döwlet we jemgyýetçilik işgärleri bu nurana bahar baýramynyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň amala aşyrýan syýasatynyň özenini düzýän sahylygy, bolçulygy, bagtyýarlygy hem-de rowaçlygy alamatlandyrýandygyny nygtaýarlar. 

                                                                   

Hatlary iberenler döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine giň gerimli işlerde egsilmez güýç-kuwwat we täze üstünlikleri arzuw edýärler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Milli bahar baýramy bilen Demokratik partiýanyň Mary welaýat komitetiniň başlygy, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputaty K.Gurbanow, Darganata etrabynyň häkimi A.Amandurdyýew, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň Darganata nebit kärhanasynyň başlygy S.Rozybaýew, Onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň işgärleriniň adyndan M.Berdimyradowa, Mary welaýat Saglygy goraýyş müdirliginiň başlygy D.Annageldiýew, Demokratik partiýanyň Akdepe etrap komitetiniň başlygy B.Meredow, “Bagt köşgi” toý dabaralary merkeziniň baş direktory G.Mämmedowa, Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy T.Ataýewa, GDA Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň baş sekretary D.Kobiskiý, Döwletara awiasiýa komitetiniň başlygy T.Anodina, “MITRO International” kompaniýasynyň paýdarlar geňeşiniň başlygy L.Şnaýderman, Hyrat welaýatynyň häkimi Şeýhul Hadis Nur Ahmad Aslamjar we beýlekiler tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                                                           

(TDH)

24.03.2022
Demokratiýa, parahatçylyk söýüjilik we döredijilik taglymatlaryna eýerip

Geçen hepdäniň wakalary ata Watanymyzyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan demokratik özgertmeler ýörelgelerine ygrarly, ählumumy parahatçylygy, abadançylygy we durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen syýasaty durmuşa geçirýän, netijeli hyzmatdaşlyga hem-de özara medeni gatnaşyklara açyk ýurt hökmünde kabul edilýändigini nobatdaky gezek aýdyň görkezdi. 

                                                                   

15-nji martda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda ýurdumyzyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijelerine garaldy. 

                                                                   

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygynyň habar berşi ýaly, saýlaw hukugynyň halkara derejede ykrar edilen we saýlawlary demokratik esaslarda geçirmegiň bellenen şertleri hasaplanýan ählumumy, deň, göni saýlaw hukugy, saýlawlaryň gizlinlik, erkinlik ýörelgeleri hem-de bäsleşik esasynda 12-nji martda geçirilen döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň netijeleri boýunça Perhat Begenjow 2,02, Agajan Bekmyradow 7,22, Serdar Berdimuhamedow 72,97, Berdimämmet Gurbanow 2,22, Babamyrat Meredow 1,08, Hydyr Nunnaýew 11,09, Maksat Ödeşow 1,15, Maksatmyrat Öwezgeldiýew 1,16, Kakageldi Saryýew 1,09 göterim ses aldylar. 

                                                                   

Merkezi saýlaw toparynyň şu ýylyň 14-nji martynda geçirilen jemleýji mejlisinde kabul eden karary esasynda we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda, saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň iň köpüsini — 72,97 göterimini alan dalaşgär — Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti diýlip ykrar edildi we ýörite karar bilen berkidildi. 

                                                                   

Soňra täze saýlanan döwlet Baştutany ýygnananlara gutlaglary we hoşniýetli sözleri üçin, şeýle hem saýlawlara işjeň gatnaşan ildeşlerimize, özi üçin ses berip, ynam bildiren saýlawçylara tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmak, onuň halkara abraýyny belende galdyrmak boýunça amala aşyran ägirt uly işleri barada belläp, ähli güýjüni, ukyp-başarnygyny, bilimini we tejribesini bildirilen beýik ynamy ödemäge gönükdirjekdigine hem-de mundan beýläk-de Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň asudalygyny we howpsuzlygyny üpjün etmäge, dünýäde parahatçylygy, özara düşünişmegi dabaralandyrmaga, şeýle hem ata Watanymyzy gülledip ösdürmäge we halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen işleri dowam etjekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow täze saýlanan döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedowy Prezident saýlawlaryndaky ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, bu ýeňşiň halkymyzyň bildiren ynamynyň netijesidigini nygtady. Adamlaryň ynamy bolsa, mukaddesdir we hökman ödelmelidir. Munuň üçin, ilki bilen, Watany we mähriban halkyňy çäksiz söýmeli. Hemişe halkyň aladasy bilen ýaşap, ähli güýjüňidir tagallaňy onuň bähbitlerine gönükdirmeli. Eger gerek bolsa, Watanyň we halkyň üçin janyňy hem bermäge taýýar bolmaly diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy hem-de Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň bu ynamy ödejekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Mejlisde Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasynyň geçirilmegi bilen bagly meselä aýratyn üns çekildi. Şunuň bilen baglylykda, bu çärä taýýarlyk görmek we ony ýokary derejede geçirmek üçin döwlet toparynyň döredilýändigi yglan edildi hem-de onuň düzümini we ýerine ýetirmeli çäreleriniň meýilnamasyny tassyklamak hakynda Karara gol çekildi. 

                                                                   

Geçen hepdede Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan, Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi, Pakistan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Arif Alwi, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Nikol Paşinýan, Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifa, Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentlik işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen telefon arkaly söhbetdeşlikleri boldy. 

                                                                   

Söhbetdeşler Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde işini dowam etjek türkmen Liderini Prezident saýlawlarynyň açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, giň bäsdeşlik esasynda üstünlikli geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutladylar hem-de bu saýlawlaryň türkmen jemgyýetinde demokratiýanyň ýokary derejesini görkezendigini bellediler. 

                                                                   

Soňra söhbetdeşler Serdar Berdimuhamedowy iň ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlap hem-de jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw edip, öz ýurtlarynyň umumy bähbitlere kybap gelýän dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna ygrarlydyklaryny tassykladylar. 

                                                                   

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, öňki döwlet Baştutanymyzyň köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga, dostlukly ýurtlaryň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda özara gatnaşyklary giňeltmek we çuňlaşdyrmak boýunça teklipleri we başlangyçlary goldamaga gönükdirilen syýasatyny dowam etmäge taýýardygyny belledi. 

                                                                   

Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. BMG-niň ýolbaşçysy türkmen döwletiniň täze saýlanan Baştutanyny saýlawlardaky ynamly ýeňşi bilen gutlap, möhüm we jogapkärli wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ählumumy ösüşiň bähbidine mundan beýläk-de tagallalary etjekdigine hem-de Ýer ýüzünde parahatçylygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga öz goşandyny goşjakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Saýlanan Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna geçen hepde dürli ýurtlaryň Liderlerinden we halkara guramalardan döwlet Baştutany wezipesine saýlanmagy mynasybetli köp sanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşdy. 

                                                                   

 19-njy martda Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň wezipä girişmegi mynasybetli dabara geçirildi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň başlyklary, Milli parlamentiň iki palatasynyň agzalary hem-de deputatlary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, harby gullukçylar we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli häkimiýet hem-de ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň wekilleri, Merkezi saýlaw toparynyň agzalary, döwlet Baştutany wezipesine hödürlenen dalaşgärler, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň we abraýly halkara guramalaryň ýolbaşçylary, milli hem-de daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, giň jemgyýetçiligiň wekilleri Ruhyýet köşgüniň zalynda täze saýlanan Serdar Berdimuhamedowy ör turup, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar. 

                                                                   

Hormat garawulynyň esgerleri dabaraly ýöriş sazy bilen Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny, Türkmenistanyň Prezidentiniň Tuguny, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny, Türkmenistanyň Prezidentiniň Tapawutlandyryjy nyşanyny hem-de mukaddes Gurhany getirdiler. 

                                                                   

Merkezi saýlaw toparynyň başlygy öz çykyşynda 12-nji martda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ählihalk saýlawlarynyň netijeleri boýunça iň köp ses alan dalaşgär (72,97 göterim) Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowyň Merkezi saýlaw toparynyň kararyna we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti diýlip ykrar edilendigini habar berdi. 

                                                                   

 Täze saýlanan döwlet Baştutany sag elini Türkmenistanyň Konstitusiýasyna goýup, Türkmenistanyň halkyna kasam etdi. 

                                                                   

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy ähli türkmen halkynyň adyndan Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Prezidentiniň şahsyýetnamasyny gowşurdy. Soňra welaýatlara hem-de Aşgabat şäherine wekilçilik edýän hormatly ýaşulular döwlet Baştutanyna Türkmenistanyň Prezidentiniň Tapawutlandyryjy nyşanyny gowşurdylar we türkmen halkynyň adyndan wezipä girişmegi bilen mähirli gutladylar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ähli watandaşlarymyza bildiren ýokary ynamy üçin minnetdarlyk bildirip, çykyşynda häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistanyň öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basandygyny, bu döwrüň «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy” diýlip atlandyrylandygyny nygtady. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk. Biziň esasy maksadymyz mähriban Watanymyzyň asudalygyny we howpsuzlygyny, durmuş-ykdysady taýdan ösüşini, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmagy, bütin dünýäde parahatçylygy hem-de özara ynanyşmagy berkitmegi üpjün etmekden ybaratdyr diýip döwlet Baştutanymyz nygtady. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda geljekde edilmeli işler barada umumylaşdyryp eden çykyşyny tamamlap, kabul edilen Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda öňde goýlan wezipeleri öz wagtynda hem-de ýokary hilli ýerine ýetirmek üçin, ähli mümkinçiliklerimizi ulanyp, agzybirlikde we jebislikde el-ele berip işlemelidigimizi belledi. 

                                                                   

“Oguz han” köşkler toplumynyň esasy girelgesiniň öňünde Hormat garawuly batalýonynyň hem-de goşunlaryň dürli kysymlarynyň harby bölümleriniň esgerleri Türkmenistanyň Prezidentine, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Döwlet kasamyny ýerine ýetirdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow iň ýokary döwlet wezipesini ýerine ýetirmek üçin “Oguz han” köşkler toplumyna tarap ugraýar. 

                                                                   

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 92-nji maddasyna hem-de “Türkmenistanyň Ministrler Kabineti hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 7-nji maddasyna laýyklykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Hökümet agzalarynyň ygtyýarlyklaryny tabşyrmaklary hakyndaky Karara gol çekdi. Ygtyýarlyklaryny tabşyran Ministrler Kabinetiniň agzalary onuň täze düzümi düzülýänçä, öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam ederler. 

                                                                   

Şol gün Kabul ediş merkezinde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmegi mynasybetli resmi kabul edişlik guraldy. Onda ýurdumyzyň sungat ussatlary, şeýle hem Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyplary konsert maksatnamasy bilen çykyş etdiler. 

                                                                   

Agşamlyk baýramçylyk dabaralary paýtagtymyzyň günorta künjeginde dowam etdi. Türkmenistanyň Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada döwlet Baştutanymyzy we dabara gatnaşyjylary meşhur aýdymçylar we ýurdumyzyň tans toparlary şatlyk-şowhun bilen garşyladylar. 

                                                                   

 Asmana atylan feýerwerk bu ýerde guralan dabaranyň özboluşly jemlenmesine öwrüldi. 

                                                                   

19-njy martda Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmeginiň hormatyna paýtagtymyzdaky Hezreti Omar metjidinde toý sadakasy berildi. 

                                                                   

20-nji martda ýurdumyzda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda Milli bahar baýramyna — Halkara Nowruz gününe gabatlanyp, köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümi geçirildi. 

                                                                   

Ir säher bilen Türkmenistanyň Prezidenti paýtagtymyzyň Berkararlyk etrabynyň çäginde bag nahalyny ekip, bu giň gerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmeginiň nobatdaky tapgyryna badalga berdi. 

                                                                   

Şol gün tutuş ýurdumyz boýunça ekilen bag nahallary giň tokaý zolaklarynyň bir bölegi bolmak bilen, gülläp ösüş möwsümine giren bereketli türkmen topragyny has-da gözelleşdirdi. 

                                                                   

Geçen hepde Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly kitabynyň rus we iňlis dillerinde neşirleriniň hem-de “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň ermeni dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabaralary boldy. 

                                                                   

Çykyşlarda nygtalyşy ýaly, bu eserler türkmen halkynyň taryhy ýoluna has giňişleýin garamaga, onuň dünýäniň ylmy, ykdysady we medeni ösüşine goşýan goşandyna has çuňňur düşünmäge, dünýägaraýşynyň aýratynlyklary bilen tanyşmaga mümkinçilik bermek bilen, medeniýeti öwrenýän alymlar üçin türkmen halkynyň ruhy-ahlak gymmatlyklaryna düşünmekde aýratyn gymmatlydyr. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary ýurdumyzyň taryhynda ýene-de bir möhüm sahypany açdy. Onda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň esasy maksatlary — döwletimiziň demokratik esaslarynyň pugtalandyrylmagy, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň berkidilmegi, türkmen halkynyň rowaçlygynyň ýokarlandyrylmagy we Türkmenistanyň halkara abraýynyň has-da belende galdyrylmagy öz beýanyny tapdy. 

                                                                                                           

(TDH)

23.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Nowruz baýramy parahatçylyk, ynsanperwerlik, dost-doganlyk ýörelgelerini giňden dabaralandyrýan baýramdyr

Ýurdumyzda Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bellenilýär 

                                                                   

 Aşgabat, 21-nji mart (TDH). Şu gün halkymyz Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik, hoşniýetli umyt-arzuwlar hem-de şatlyk-şowhun bilen dabaralandyrdy. Folklor-etnografiýa toparlarynyň çykyşlary, milli lybaslar, aýdymdyr tanslar gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan bu gadymy baýramyň tebigatyň we durmuşyň galkynyşyny alamatlandyrýandygyny görkezdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Gutlagynda nygtaýşy ýaly, türkmen halkynyň, şeýle hem Gündogar halklarynyň durmuşyna örän berk ornaşan Nowruz baýramy parahatçylyk, ynsanperwerlik, dost-doganlyk ýörelgelerini giňden dabaralandyrýan baýramdyr. Nowruz galkynyşyň, gülleýşiň we täzelenişiň baýramy bolmak bilen, halklaryň arasynda parahatçylygy, agzybirligi, ynanyşmagy kemala getirýär. Hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitli gatnaşyklar, birek-birege ynam Nowruz baýramynyň esasy ýörelgeleridir. 

                                                                   

ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen Nowruz baýramy köp milletleriň, şol sanda türkmen halkynyň ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny, milli däp-dessurlaryny özünde jemleýär. Ol medeniýetleriň gadymy  taryhyny, zähmet dessurlaryny we maşgala däplerini, saz mirasyny häzirki zamanyň sungat ýörelgeleri bilen utgaşdyryp, adamlaryň şatlygyna şatlyk goşýar. 

                                                                   

Şu günki esasy wakalar Garagum derýasynyň kenarynda guraldy. Bu ýerde milli dessurlaryň we özboluşly ýörelgeleriň bitewi sazlaşygyny döreden ertekilerdäki şäheriň keşbi janlandyryldy. 

                                                                   

Hatara düzülen ak öýler, haly düşelen sekiler, bereketli gazanlar, ruhubelent aýdym-sazlar we şatlyk-şowhun bu günki baýrama özboluşly dabara berýär. Nowruz baýramynyň hormatyna guralan toýda älemgoşar öwüşginli bezegleri bolan öýleriň ýanynda hoş owazly aýdymlar belentden ýaňlandy. 

                                                                   

Baýramçylyk meýdançasynyň esasy girelgesinde myhmanlary — hormatly ýaşululary, dürli zähmetkeş toparlarynyň wekillerini, köp sanly aşgabatlylary we paýtagtymyzyň myhmanlaryny, ilki bilen, çagalar garşylap, Nowruz baýramyna bagyşlanan goşgyny ruhubelentlik bilen okadylar. 

 Nowruz diňe bir baharyň gelendigini buşlaýan sene bolman, eýsem, topragyň janlanýandygyny hem alamatlandyrýar. Bu sene adamlaryň arasynda ylalaşyklylygyň berkarar bolýandygyny äşgär edýär. 2010-njy ýyldan bäri Halkara Nowruz güni hökmünde bellenilýän bu baýram iň ähmiýetli we möhüm baýramlaryň biridir. 

                                                                   

Bu ýerde milli ylma, ýurduň taryhyna bagyşlanan sahnalaşdyrylan çykyşlar guraldy. Şolarda teatrlaryň artistleri dünýäde filosofiýanyň, lukmançylygyň, matematikanyň, astronomiýanyň we beýleki ylymlaryň ösüşine mynasyp goşant goşan Gündogaryň görnükli alymlarynyň keşplerini janlandyrdylar. Döredijilik toparlarynyň, aýdymçylaryň we sazandalaryň belent ruha beslenen aýdymlary, folklor toparlarynyň joşgunly çykyşlary dabara baýramçylyk öwüşginini çaýdy. Çagalar hormatly myhmanlary şadyýan, belent owazly aýdymlary, labyzly goşgulary bilen garşyladylar. 

                                                                   

Şeýle hem bugdaý däneleriniň şinelendirilişi, Nowruzyň esasy tagamy bolan semeniniň taýýarlanylyşy görkezildi. Şu ýerde taýýarlanylan milli tagamlar, tamdyrdan çykan çörek baýramçylyga gatnaşyjylara hödür edildi. Mundan başga-da, çal, gatyk, süzme, aýran we beýleki süýt önümleriniň taýýarlanyş usullary görkezilýär. Dabaranyň çäklerinde ýüň egrilişini, gamyş dokalyşyny görmek bolýar. Isleg bildirenler keçe taýýarlamagyň usullaryny hem öwrenip bilýärler. 

 Baýramçylygyň geçýän ýerinde agyllary, öri meýdanlaryny synlamak bolýar. Ýurdumyzyň tans toparlary çopan tansyny ýerine ýetirdiler. Dabara gatnaşyjylar agyllardaky dowarlary synladylar. Goýun sürülerini goramaga werziş bolan alabaýlar olaryň aýratyn ünsüni çekdi. Eýesine wepaly alabaýlary ýetişdirmegiň usullary türkmen halkynyň medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolup durýar we ol häzirki döwürde üstünlikli dowam etdirilýär. 

                                                                   

Bu ýerde guralan sergide bereketli topragymyzda ýetişdirilýän önümler hem-de ekerançylygyň baý milli däpleri görkezildi. Ähli ýerde ýörite gapda ösdürilýän we Nowruzyň esasy baýramçylyk bezegi bolan gök öwüsýän bugdaý maýsalary bar. 

                                                                   

Topragyň janlanýandygyny, tebigatyň oýanýandygyny alamatlandyrýan Nowruz gadymy döwürlerden bäri halk döredijiliginiň ähli görnüşlerini, pederlerimiziň ruhy we medeni gymmatlyklaryny özünde jemledi. Halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden nusgalyk däp-dessurlary bu baýramçylyga gatnaşan döredijilik toparlarynyň çykyşlarynda öz beýanyny tapdy. 

                                                                   

Serginiň ekerançylyk bölüminde suwaryşyň gadymy usullary görkezildi. Ýaş oglanlar jykyryň ýörite gaplar berkidilen tegelek halkasyny herekete getirýärler. Şular ýaly usul bilen gadymy döwürde ekerançylyk meýdanlary, bag-bakjalar, üzüm suwarylypdyr. Joşgunly sazlar bilen birlikde, oba hojalyk işleriniň esasy pursatlary görkezildi. 

                                                                   

Häzirki zaman ýyladyşhana toplumlarynyň şekilleriniň ýanynda milli önüm öndürijileriň dürli oba hojalyk önümleriniň, bag nahallarynyň, türkmen agaçlarynyň we dag etekleriniň, meýdanlarynyň bezegi bolan gülleriň sergisi guraldy. Nowruz ekerançylykda täze möwsüme badalga berýär. 

 Türkmen halky toý-dabaralarda at çapyşyklaryna möhüm ähmiýet berýär. Birnäçe halkara bäsleşikleriň ýeňijisi, abraýly baýraklaryň eýesi bolan “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň çykyşlary dabara gatnaşyjylar üçin özboluşly baýramçylyk sowgady boldy. Çalasyn türkmen ýigitleri sarç bedewlere atlanyp, çylşyrymly çykyşlary we ussatlyklary bilen ýatdan çykmajak pursatlary görkezdiler. Atly ýigitleriň çalasyn hereketleri ahalteke bedewleriniň ýyndamlygy, gözelligi bilen bitewi sazlaşygy emele getirdi. 

                                                                   

Bu ýerde türkmen halkynyň gadymdan gelýän halk senetçilik däpleri görkezilýär. Ak öýleriň ýanynda ajaýyp el işlerini döredýän zenanlary we meşhur artistleri görmek bolýar. Halylaryň, dokma önümleriniň, amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi edebi-sazly çykyş bilen sazlaşykly utgaşdy. 

                                                                   

Bagşylaryň ýerine ýetiren aýdymlary dabaranyň ähmiýetini artdyrdy. Diňleýjiler ajaýyp çykyşlara hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle hem meşhur sazandalaryň, estrada aýdymçylarynyň ýerine ýetiren aýdymlary, tans toparlarynyň çykyşlary bilen özboluşly sazlaşygy emele getirdi. 

 Dabaranyň dowamynda ýaşlar milli oýunlary görkezdiler. Ýerine ýetirilen aýdymlar, tanslar olaryň dabarasyny has-da artdyrdy. Sirk artistleriniň we beýleki çylşyrymly oýunlary ýerine ýetirýän ussatlaryň çykyşlary tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. 

                                                                   

Serginiň “Nowruz aşhanasy” bölüminde desterhanlar giňden ýazylyp, olar milli tagamlar, dürli ir-iýmişler bilen bezeldi. Ussat aşpezler tagamlaryň taýýarlanyş usullarynyň aýratynlyklaryny görkezdiler. 

                                                                   

Baýramçylyk äheňinde bezelen belent başly hiňňildiklerde bat alýan ýaşlaryň şatlykly sesleri baýramçylyga aýratyn dabara eçildi. Olar türkmen toýlarynyň esasy bezegi bolan hiňňildikde uçup, ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryna täze güýç, arassa yhlas we nurana arzuwlar bilen gadam goýýandyklaryny görkezýärler. 

                                                                   

Aýdymçylaryň we sazandalaryň çykyşlary, şol sanda nusgawy aýdymlaryň we sazlaryň häzirki zaman estrada öwüşginleri bilen sazlaşmasy dabaranyň şowhunyny artdyrdy. Türkmen halkynyň medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi bolan gadymy «küştdepdi» tansy türkmen durmuşynyň ösüşini, beýik ýeňişlere ynamly gadamyny alamatlandyrdy. Nowruz baýramyna bagyşlanan aýdym-sazly çykyşlar gadymy baýramçylyk dessurlarynyň häzirki döwürde ösdürilýändigini, döwürleri hem-de nesilleri baglanyşdyrýandygyny aýdyň görkezdi. 

 Müňýyllyklar we asyrlar geçse-de, bu baýramyň ähmiýeti birjikde peselmeýär. Taryhy tapgyrlary geçip gelen Nowruz türkmen halkynyň häzirki durmuşynda-da möhüm orun eýeleýär. Öwşün atýan gymmat bahaly daş kimin, bu baýram adamlara şatlyk eçilýär we gözelligi, hoşniýetliligi, dost-doganlyga, agzybirlige bolan çagyryşy, ruhubelentligi özünde jemleýär. 

                                                                   

 Şu gün Milli bahar baýramy mynasybetli dabaralar ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hem guraldy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň pelsepewi dünýägaraýşyny we ähli döwürlerde-de aýratyn ähmiýeti bolan ruhy gymmatlyklaryny özünde jemleýän Halkara Nowruz güni ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyryny alamatlandyrýan Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe täze many-mazmun bilen baýlaşýar. 

                                                                   

Häzirki zaman jemgyýetimiziň ruhubelentliginiň, zähmetsöýerliginiň aýdyň nyşany bolan bu sene halkymyzy ösüşiň täze belentliklerine ruhlandyryp, ýüreklerde ata Watanymyza, bagtyýar şu günümize hem-de nurana geljegimize buýsanç duýgularyny berkidýär. Munuň özi diňe bir ykdysady taýdan däl, eýsem, durmuş, jemgyýetçilik-syýasy ösüşi, medeni hem-de ruhy baýlygy alamatlandyrýar. Nowruz baýramy mynasybetli geçirilen şu günki dabaralar bularyň ählisiniň ajaýyp beýany bolup, 22-nji martda-da dowam eder.

22.03.2022
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

Bagtyýar halkym!
Gadyrly watandaşlar!
 

                                                                   

Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda rysgal-berekede, toý-baýrama beslenip gelen Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn! 

                                                                   

Siziň her biriňize parahat we bagtyýar durmuşy, maşgala abadançylygyny, berk jan saglygyny arzuw edýärin. ªatlyk-şowhuna beslenip giňden bellenýän baýramçylyk çäreleriniň ýurdumyzyň ähli raýatlaryny il-ýurt bähbitli beýik işlere ruhlandyrjakdygyna, şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan gadymy gymmatlyklarymyzy dünýä ýaýmakda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn. 

                                                                   

Türkmen halkynyň, şeýle hem Gündogar halklarynyň durmuşyna örän berk ornaşan Nowruz baýramy parahatçylyk, ynsanperwerlik, dost-doganlyk ýörelgelerini giňden dabaralandyrýan baýramdyr. Nowruz Galkynyşyň, gülleýşiň we täzelenişiň baýramy bolmak bilen, halklar arasynda parahatçylygy, agzybirligi, ynanyşmagy kemala getirýär. Hoşniýetli goňşuçylyk, özara bähbitli gatnaşyklar, birek-birege ynam Nowruz baýramynyň esasy ýörelgeleridir. 

                                                                   

Abu Reýhan Birunynyň, Omar Haýýamyň, Alyşir Nowaýynyň, Döwletmämmet Azadynyň, Magtymguly Pyragynyň, Nurmuhammet Andalybyň we beýleki Gündogar akyldarlarynyň nusgawy eserlerinde Nowruz baýramynyň taryhy ähmiýeti çuňňur beýan edilýär. 

                                                                   

Türkmen halkynyň nusgawy edebiýatynda, halk döredijiliginde, medeni mirasynda Nowruza giň orun berilmegi onuň taryhy kökleriniň asyrlaryň jümmüşine uzaýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Halkymyzda Nowruz baýramy bilen bagly yrym-ynançlaryň, däp-dessurlaryň ençemesi bar. Merdana pederlerimiz Nowruzda berjaý edilýän däpleriň we ynançlaryň üsti bilen, nesilleri Watana wepalylyk, tebigata we durmuşa söýgi, ynsanperwerlik ruhunda terbiýeläpdirler, ýaşlaryň kalbynda ýagşy gylyk-häsiýetleri, halal zähmet çekmek endiklerini kemala getiripdirler. 

                                                                   

 Eziz watandaşlar! 

                                                                   

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy esasynda her ýylyň 21-nji martynyň «Halkara Nowruz güni» diýlip yglan edilmegi, Nowruz baýramynyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilmegi bu gadymy baýramyň halkara derejede ähmiýetini has-da artdyrdy. Bu baýram mynasybetli geçirilýän çäreler Nowruz baýramyny belleýän halklary, ýurtlary birek-birege ýakynlaşdyrmak bilen, medeni-ynsanperwer ýörelgeleriň rowaçlanmagyna ýardam edýär. 

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda agzybir halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň, ýurdumyzyň döredijilik kuwwatynyň we taryhy-medeni gymmatlyklarynyň rowaçlanmasynyň baýramy hökmünde giňden bellenilýär. Bu bolsa bedew batly ösüşler bilen ynamly öňe barýan Diýarymyzyň durmuşyndaky şanly seneleriň, milli baýramlaryň raýatlary belent maksatlara we halal işlere ruhlandyrmakda örän uly ähmiýetiniň bardygyny görkezýär. 

                                                                   

Bu gün «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň nurana bahar pasly türkmen topragyna düşümli gadam basyp, eziz Diýarymyzy lälezarlyga besledi. Ajaýyp ýaz paslynyň ýagyşly-ýagmyrly, gül-gunçaly, hoştap howaly tereň dünýäsi Garagum sähramyzyň, keremli daglarymyzyň, boz meýdanlarymyzyň görküne görk goşdy. Nowruz günlerinde ekerançylyk bilen bagly däpleri berjaý edýän daýhanlarymyzyň, ýaş agaç nahallaryny oturdýan bagbanlarymyzyň, sonarly sähralarda owlak-guzy möwsümine girişen maldarlarymyzyň buýsançly kalplarynda bahar joşguny — Nowruz şatlygy möwç urýar. Döwürdeş şahyrlarymyzyň Nowruzyň waspyny ýetirýän goşgularynda mukaddes topragymyzyň bereketliligi, halkymyzyň milli gymmatlyklary, ajaýyp tebigatymyzyň gözellikleri çeper şöhlelenýär. Täze eýýamda täze, baý many-mazmuna beslenýän Nowruz baýramynyň şatlyk-şowhuny her bir bagtyýar maşgala ojagyna sahawatlylyk, döwletlilik, agzybirlik getirýär. 

                                                                   

Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli paýtagtymyz Aşgabatda, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Nowruz ýaýlasynda hem-de ýurdumyzyň beýleki welaýatlarynda geçirilýän baýramçylyk dabaralary mähriban halkymyzyň bagtyýarlygynyň, abadançylygynyň, eziz Watanymyzyň gülläp ösüşleriniň özboluşly subutnamasyna öwrülýär. 

                                                                   

 Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!
 

                                                                   

Sizi bahar gözelliklerinden gaýnap-joşýan ýurdumyzda giň gerim bilen bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni mynasybetli ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. 

                                                                   

 Siziň ähliňize berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala abadançylygyny we bagtyýar durmuş arzuw edýärin. 

                                                                   

 Goý, Nowruz nagmalary göwünlere ganat berip, ykballara baky bagtyň ýakymly owazy bolup dolsun! 

                                                                                                           

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW.

21.03.2022
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasyndaky çykyşy

 (Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 19-njy marty) 

                                                                   

 Hormatly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy!
Hormatly Halk Maslahatynyň agzalary we deputatlar!
Gadyrly watandaşlar!
Hormatly myhmanlar!
Hanymlar we jenaplar! 

                                                                   

Ilki bilen, şu belent münberden size we Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna ählihalk saýlawlarynda maňa bildiren ynamyňyz üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. Bu saýlawlaryň netijesinde men Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlandym. 

                                                                   

Mähriban halkymyň meni Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlap, bildiren uly ynamy watandaşlarymyzyň asuda we abadan durmuşynyň, nesillerimiziň bagtyýar geljeginiň bähbidine türkmen döwletiniň gülläp ösmegi hem-de berkemegi üçin has-da yhlasly zähmet çekmäge borçly edýär.  

                                                                   

Meniň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmegim mynasybetli geçirilýän dabaraly çärä gatnaşmaga çakylygy kabul edendikleri üçin hormatly ýaşulularymyza, mähriban enelerimize, ýaşlarymyza, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalaryna, Mejlisiň deputatlaryna, Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna, şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzdaky diplomatik wekilhanalaryň wekillerine tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. 

                                                                   

Pursatdan peýdalanyp, meniň bilen birlikde Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna dalaşgär hökmünde gatnaşan watandaşlaryma hem minnetdarlyk bildirýärin. Olar ählihalk saýlawlaryna türkmen halkynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär hökmünde iň mynasyp adamlary hödürländigini subut etdiler. 

                                                                   

Şeýle hem men bu örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräni halkara talaplara laýyklykda, aç-açanlyk hem-de aýdyňlyk ýagdaýynda, ýokary derejede gurandyklary üçin Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň agzalaryna, milli we halkara synçylara, saýlawlary üstünlikli geçirmäge gatnaşan ähli watandaşlaryma tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirýärin. 

                                                                   

 Hormatly watandaşlar!
Gadyrly myhmanlar! 

                                                                   

Men şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine girişmek bilen, halkyma wepaly hyzmat etjekdigim barada kasam etdim. Häzir bolsa bu wezipede nähili işlejekdigim, ilkinji nobatda zerur bolan haýsy meselelere seretjekdigim barada aýtmak isleýärin. 

                                                                   

Häzirki döwürde Garaşsyz Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy. Bu döwür «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyryldy. Ösüşiň şu täze döwründe biz öz öňümizde has belent maksatlary goýduk. 

                                                                   

Biziň esasy maksadymyz mähriban Watanymyzyň asudalygyny we howpsuzlygyny, durmuş-ykdysady taýdan ösüşini, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmagy, bütin dünýäde parahatçylygy hem-de özara ynanyşmagy berkitmegi üpjün etmekdir. Şu belent maksatlara ýetmegiň ýoly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen hem-de ata Watanymyzyň geljek 30 ýylda gülläp ösmegine gönükdirilen Milli maksatnamada aýdyň beýan edildi. Bu maksatnama «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» diýlip atlandyrylýar. 

                                                                   

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň kuwwatyny pugtalandyrmakda, halkara abraýyny ýokarlandyrmakda uly işleri bitirdi. Oňyn syýasy, ykdysady we medeni özgertmeleri üstünlikli amala aşyrdy. Hereket etmegiň oýlanyşykly, ylmy taýdan esaslandyrylan maksatnamasyny durmuşa geçirdi. Milletiň Lideriniň döwleti dolandyrmakda, ýurdumyzy ösdürmekde maksada okgunlylygy hem-de syýasy öňdengörüjiligi, halkyna ynamy we söýgüsi türkmen döwletini ynamly ösüş ýoluna çykarmaga mümkinçilik berdi. 

                                                                   

Garaşsyz Watanymyzy mundan beýläk-de depginli ösdürmek üçin bellenen esasy ýol, öňde goýlan maksatlar, geljegi uly wezipeler meniň geljekde alyp barjak işimiň esasynda durýar. 

                                                                   

Türkmenistan hoşniýetli goňşuçylyga, özara hormatlamaga we deňhukuklylyga, dünýäniň ähli ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga esaslanan Bitaraplyk syýasatyny dowam eder. Biziň döwletimiziň Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan esasy ýörelgeler, anyk aýdylanda bolsa Ýer ýüzünde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, hoşniýetli, dost-doganlyk gatnaşyklaryny giňeltmek, durnukly ösüşi üpjün etmek geljekde hem Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar. 

                                                                   

Halkara gatnaşyklarda Türkmenistan ozalky syýasy garaýyşlarynda galýar. Biziň döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň Tertipnamasyna, hereket edýän ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn halkara ylalaşyklara, şertnamalara hem-de konwensiýalara laýyklykda, öz halkara borçnamalaryny doly ýerine ýetirer. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz Halkara pul gaznasy, Bütindünýä banky, Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky, Aziýanyň ösüş banky, Yslam ösüş banky we beýleki halkara maliýe-ykdysady guramalar bilen hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de berkider. 

                                                                   

Biz dünýäniň ähli ýurtlary we halklary üçin açykdyrys. Olar bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer we ylym-bilim ulgamlarynda gatnaşyklary geljekde-de ösdürmegi maksat edinýäris. 

                                                                   

Ygtybarly hyzmatdaş hökmünde Türkmenistanyň ýokary halkara abraýyny has-da berkideris. Sebäbi Watanymyzyň mertebesi halkymyzyň mertebesidir!  

                                                                   

 Hormatly dabara gatnaşyjylar! 

                                                                   

Döwletimiziň Konstitusiýasynda raýatlarymyzyň kepillendirilen hukuklaryny goramak meniň esasy borjum bolar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek işini dowam etdirer. Döwletimiziň adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak babatdaky ynsanperwer syýasatyny mundan beýläk hem üpjün ederis. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň ygtyýarlyklary has-da kämilleşdiriler. 

                                                                   

Biziň goranyş häsiýetli doktrinany berjaý edýän milli Ýaragly Güýçlerimize döwletimiziň Garaşsyzlygyny we Bitaraplygyny goramakda, durnuklylygyny üpjün etmekde uly orun degişlidir. Bitarap Watanymyzyň goranmak kuwwaty halkymyzyň asuda we abadan durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilendir. Şuny göz öňünde tutup, biz milli Ýaragly Güýçlerimiziň, beýleki harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak üçin ähli tagallalary ederis. Bu edaralar üçin geljekde hem häzirki zamanyň iň kämil tehnikalaryny, beýleki zerur enjamlary satyn alarys. Harby gullukçylaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrarys. 

                                                                   

Geljekde biz Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny giň gerim bilen ösdürmäge we onuň halkara energetika ulgamyna işjeň goşulyşmagyna gönükdirilen syýasaty durmuşa geçireris. 

                                                                   

Howanyň üýtgemeginiň, senagatyň daşky gurşawa we adam saglygyna ýaramaz täsirini peseltmegiň, daşky gurşawa zyňyndylaryň möçberini azaltmagyň üstünde işlemek Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolar. 

                                                                   

Men saýlawçylar bilen geçiren duşuşyklarymda paýtagtymyzda «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumyny, welaýatlarda täze, häzirki zaman obalarynydyr şäherçelerini gurmak barada jikme-jik aýtdym. Nesip bolsa, bu işleri geljekde ýurdumyzyň ähli sebitlerinde hem dowam etdireris. 

                                                                   

Garaşsyz döwletimiziň elektrik energetikasy pudagyna köp möçberde maýa goýumlar gönükdiriler. Türkmen energiýa serişdelerini daşarky bazarlara diwersifikasiýa ýoly bilen ibermek üçin elektrik energiýasynyň öndürilişi artdyrylar we ony ibermegiň ulgamy kämilleşdiriler. Geljekde ýurdumyzda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini, şol sanda Gün batareýalaryny öndürmegi giňden ýola goýmak we ornaşdyrmak hem meýilleşdirilýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, daşary ýurtlardan ýokary öndürijilikli oba hojalyk tehnikalaryny we enjamlaryny satyn almak üçin maýa goýumlaryň möçberi-de artdyrylar. 

                                                                   

Ekologik abadançylygy üpjün etmek, geljek nesillerimiz üçin ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak hem-de olaryň biologik dürlüligini artdyrmak, tebigy serişdelerimizi netijeli we durnukly peýdalanmak, şeýle hem bereketli topragymyzy gülläp ösýän mekana öwürmek boýunça giň gerimli işler geçiriler. 

                                                                   

Önümçilige häzirki zaman suw tygşytlaýjy tehnologiýalary hemişelik esasda ornaşdyrylar we suwarmagyň ozal ulanylýan usullary kämilleşdiriler. Ýurdumyzda maldarçylygy ösdürmäge, mallaryň hem-de guşlaryň baş sanyny artdyrmaga, tohumçylyk işini ylmy taýdan esaslandyrylan usullara laýyklykda giňeltmäge aýratyn üns berler. 

                                                                   

Biz ahalteke atlarynyň baş sanyny we dünýädäki şan-şöhratyny artdyrmak, milli itşynaslyk mekdebiniň baý däplerini gorap saklamak we baýlaşdyrmak, türkmen alabaýlarynyň sanyny köpeltmek boýunça hem möhüm işleri dowam etdireris. 

                                                                   

Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek örän möhüm wezipeleriň biridir. Munuň üçin biz dünýä standartlaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply, ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini öndürýän häzirki zaman önümçiliklerini dörederis. Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tutýan oba hojalyk önümlerini özümizde giňden öndürip, olaryň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrarys. 

                                                                   

Häzirki döwürde ulag-logistika ulgamy sebitleri we dünýäniň kontinentlerini birleşdirýän güýje öwrülýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolup durýar. Şoňa görä-de, bu geografik ýagdaýdan we beýleki mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanarys. 

                                                                   

 Biz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň ornaşdyrylmagyna geljekde hem ünsi jemläris. 

                                                                   

Türkmen milli halyçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Bu ajaýyp sungat ösüp gelýän nesillerimizi terbiýelemekde, gadymy senedimizi ösdürmekde mynasyp orny eýeleýär. Şoňa görä-de, halylarymyzy täze göllerdir nagyşlar bilen baýlaşdyrmak, ýerli we daşary ýurtly alyjylaryň isleglerini doly kanagatlandyrmak boýunça işler dowam etdiriler. 

                                                                   

Hususy pudak üçin hem döwletimiz ähli şertleri döredýär. Döwlet eýeçiligini hususylaşdyrmak we döwlete dahylsyz pudagy ösdürmek döwlet syýasatymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda işlejek kiçi, orta we iri tehnologik kärhanalaryň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barlar. Bu bolsa ykdysady kuwwatymyzy berkitmäge oňyn täsir eder. 

                                                                   

Döwletimiziň ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ösüşi halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny berkitmäge gönükdiriler. Milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary ylmy mümkinçiligi bolan giň gözýetimli, maksada okgunly, innowasion tehnologiýalary dolandyrmaga ukyply, ýokary hünärli, taýýarlykly ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek boýunça ähli tagallalar ediler. 

                                                                   

Bilim bermekde sanly tehnologiýalar giňden ulanylyp, uzak aralykdan okatmak we maglumatlary alyşmak işleri amala aşyrylar. Bu çäreler ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde berilýän bilimiň hilini dünýäde iň ýokary derejä çykarmaga mümkinçilik berer. 

                                                                   

Ýurdumyzda adamyň saglygy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolup durýar. Şoňa görä-de, ilatyň saglygyny goramak, keselleriň öňüni almak we olary ýok etmek, saglygy goraýşy we derman senagatyny dünýä derejesinde ösdürmek boýunça köp işler amala aşyrylýar. Saglygy goraýyş ulgamynda özgertmeler dowam etdiriler. Täze-täze hassahanalar, bejeriş-sagaldyş edaralary gurlup, döwrebap lukmançylyk enjamlary we derman serişdeleri bilen üpjün ediler. 

                                                                   

Garaşsyz döwletimizde köpçülikleýin sporty ösdürmäge we ýaşlar syýasatyna esasy orun degişlidir. Şonuň üçinem, ilatyň giň gatlaklaryny bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek, çagalar sportuny ösdürmek, ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny wagyz etmek boýunça işler dowam etdiriler. 

                                                                   

Türkmen halky beýik sungaty, nusgawy kadalary we gaýtalanmajak medeni mirasy bilen giňden tanalýar. Türkmen medeniýeti dünýä medeniýetiniň ösüşine mynasyp goşant goşdy. Biz medeniýet ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirmek, milli mirasymyzyň gymmatlyklaryny düýpli öwrenmek, gorap saklamak we dünýä ýaýmak boýunça işleri dowam etdireris. Şeýle hem taryhy-medeni mirasymyzyň desgalaryny abat saklamak, öwrenmek, taryhy we medeni ýadygärliklerimizi dikeltmek işlerini-de alyp bararys. Şonuň ýaly-da, ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek üçin bu desgalaryň sanyny artdyrmak boýunça hem işleri geçireris. 

                                                                   

 Hormatly dabara gatnaşyjylar! 

                                                                   

Men ilaty durmuş we hukuk taýdan goramagy güýçlendirmek döwlet Baştutanynyň baş wezipeleriniň biri bolmalydyr diýip hasaplaýaryn. Biziň döwletimiz zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem ilata beýleki durmuş kömeklerini bermek boýunça görülýän çäreleri hiç wagt ünsden düşürmez. 

                                                                   

Biz köp çagaly maşgalalara döwlet goldawyny mundan beýläk-de gowulandyrarys. Her bir maşgalany häzirki zaman öýi ýa-da jaýy bilen üpjün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar. 

                                                                   

 Hormatly watandaşlar! 

                                                                   

Men ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda geljekde etmeli işlerimiz barada umumylaşdyryp gürrüň berdim. Kabul eden maksatnamamyzda öňde goýan wezipelerimizi öz wagtynda hem-de ýokary hilli ýerine ýetirmek üçin biz ähli mümkinçiliklerimizi ulanyp, agzybirlikde we jebislikde, el-ele berip işlemelidiris. 

                                                                   

Öz öňümde goýan maksatlarymy üstünlikli amala aşyrmakda men, ilkinji nobatda, halkymyza, onuň agzybirligine we jebisligine, aň-düşünjesine hem-de merdanalygyna bil baglaýaryn. 

                                                                   

 Watan diňe halky bilen Watandyr! 

                                                                   

 Döwlet diňe halky bilen döwletdir! 

                                                                   

 Eziz watandaşlar! 

                                                                   

 Agzybirligimiz bilen ähli sepgitlere ýeteris! 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna işjeň gatnaşan, şol sanda meniň üçin ses beren ähli saýlawçylara ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirýärin. Men özüme bildirilen örän uly ynama ýokary baha berýärin. Bu ynamyň diňe özüme däl-de, eýsem, bilimli-terbiýeli, iň öňdebaryjy we innowasion tehnologiýalardan baş çykarýan ähli türkmen ýaşlaryna hem bildirilen ynamdygyna düşünýärin. Şoňa görä-de, mukaddes Watanymyzyň gülläp ösmeginiň we mähriban halkymyzyň parahat, abadan hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň bähbidine gujur-gaýratymy, bilim-tejribämi we başarnygymy gaýgyrmajakdygyma sizi ýene-de bir gezek ynandyrýaryn. 

                                                                   

Biz Türkmenistan atly beýik döwletde, parahat we arassa asmanyň astynda, uzak hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamalydyrys, abadan we gül ýaly durmuşymyza buýsanmalydyrys. 

                                                                   

 Bu ýurt biziň Watanymyzdyr! 

                                                                   

 Bu ýer biziň mähriban topragymyzdyr! 

                                                                   

 Biz ata-enelerimiziň we maşgalanyň mukaddesligini arşa göterýän halkdyrys! 

                                                                   

 Ýaşasyn türkmen halky! 

                                                                   

 Ýaşasyn Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan!

20.03.2022
Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar

Türkmenistanda döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi mynasybetli türkmen halkynyň Arkadagy — Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gutlag hatlarynyň we telegrammalaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Olarda açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda, giň bäsdeşlik esasynda, saýlawçylaryň işjeň gatnaşmagynda geçen bu jemgyýetçilik-syýasy wakanyň ýurdumyz üçin taryhy ähmiýeti bellenilýär. 

                                                                   

Hatlary iberenler Türkmenistanyň häzirki Prezidentini ýurdumyzyň ýyl ýazgysyna halkymyzyň iň gowy däpleriniň dowamat-dowam bolýandygynyň aýdyň nusgasy hökmünde girjek bu taryhy waka bilen tüýs ýürekden gutlap, berk jan saglyk, uzak ömür, türkmen halkynyň rowaçlygynyň, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine giň gerimli işlerinde üstünlikleri arzuw edýärler. 

                                                                   

Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden gutlaglaryny saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy G.Hanberdiýewa, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň işgärleriniň adyndan Ý.Nuryýew, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory A.Annamyradow, “KamAZ” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory S.Kogogin iberdiler. 

                                                                   

Şanly waka bilen Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Gökdepe etrabynyň häkimi Ç.Çarlyýew, Akdepe etrabynyň häkimi B.Gylyjow, Demokratik partiýanyň Akdepe etrap komitetiniň başlygy B.Meredow we köp sanly beýlekiler gutladylar. 

                                                                   

 (TDH) 

                                                                   

 Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar 

                                                                   

 Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanylmagy mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinden we daşary ýurtlardan köp sanly gutlag hatlary we telegrammalar gelip gowuşýar. Hatlarda we telegrammalarda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de ýurdumyzyň Saýlaw kodeksiniň düzgünlerine, şeýle hem halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda, 12-nji martda geçen ählihalk saýlawlarynyň jemgyýetimiziň demokratiýa ýolunda möhüm ädim bolandygy hem-de halkymyzyň watansöýüjiligini, jebisligini we ýurduň geljegi üçin jogapkärçiligini bütin dünýä aýdyň görkezendigi bellenilýär. 

                                                                   

Hatlarda we telegrammalarda Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Gahryman Arkadagymyzyň parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege hormat goýmak, deňhukuklylyk we dünýäniň ähli döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan içeri we daşary syýasatyny dowam etjekdigine berk ynam bildirilýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň saýlanan Baştutany Serdar Berdimuhamedowa iň gowy arzuwlaryny “Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýew, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy G.Hanberdiýewa, Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň işgärleriniň adyndan Ý.Nuryýew, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory A.Annamyradow, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň başlygy M.Açilowa iberdiler. 

                                                                   

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy tüýs ýürekden Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi P.Durdyýew, Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi G.Elýasow, Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Mämmetalyýew, Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi M.Maşalow, Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ş.Meredow, Türkmenistanyň Owganystandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi H.Öwezow, Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ş.Geldynazarow, Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi A.Möwlamow gutladylar. 

                                                                   

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentine tüýs ýürekden gutlaglaryny Merkezi bankyň başlygy G.Müşşikow, Döwlet ösüş bankynyň başlygy S.Baýramow, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow, “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy S.Aganiýazow, “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň başlygy M.Hajyýew, “Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy J.Jumagylyjow, “Halkbank” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy M.Arabow, “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy T.Täçmuhammedow, “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy S.Gurbandurdyýew, Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň orunbasary M.Datdow iberdiler. 

                                                                                                           

(TDH)

19.03.2022
Bahreýniň Patyşasy Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentini gutlady

Aşgabat, 17-nji mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp, häzirki döwürde täze many-mazmuna eýe bolan dostlukly döwletara gatnaşyklara ýokary baha berdiler.

Türkmen Lideriniň Bahreýn Patyşalygyna 2011-nji ýylda amala aşyran resmi sapary, Bahreýniň Patyşasynyň 2019-njy ýylda Türkmenistana döwlet sapary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda şanly sahypalar boldy. Iň ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça mundan beýläkki netijeli hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly binýat goýan möhüm ylalaşyklar gazanyldy hem-de resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti ýurdumyzda 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlary barada durup geçdi. Onuň jemleri boýunça türkmen döwletiniň Baştutany wezipesine Serdar Berdimuhamedow saýlandy. Milli Liderimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde işini dowam etjekdigini belledi.

Patyşa Hamad bin Isa Al Halifa soňky ýyllarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ulgamlarynda uly ösüşleri gazanandygyny belläp, milli Liderimize Watanymyzyň we halkymyzyň bähbidine mundan beýläkki işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Bahreýniň Patyşasyna hoşniýetli sözler hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna goşýan uly şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Soňra milli Liderimiz telefony Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa berdi.

Bahreýniň Patyşasy Türkmenistanyň saýlanan Baştutanyny Prezident saýlawlaryndaky ýeňşi bilen mähirli gutlap, iň ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin tüýs ýürekden minnetdarlygyny beýan edip, häzirki döwlet Baştutanynyň başyny başlan syýasatyny dowam etdirmäge taýýardygyny tassyklady. Arap dünýäsiniň döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek bu syýasatyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan Bahreýn Patyşalygy bilen özara bähbitli gatnaşyklary ähli ugurlarda — syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda mundan beýläk-de pugtalandyrmagy maksat edinýär.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hem-de Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifa dostluk we doganlyk däplerine, deňhukuklylyk, özara hormat goýmak, goldamak ýörelgelerine esaslanýan türkmen-bahreýn hyzmatdaşlygynyň geljekde-de depginli ösdüriljekdigine ynam bildirip, birek-birege we iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

18.03.2022
Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Türkmenistanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Aşgabat, 16-njy mart (TDH). Şu gün Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşler birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, deňhukuklylyk, özara hormat goýmak hem-de strategik hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan döwletara gatnaşyklaryň ýokary derejesini we okgunly ösüşini kanagatlanma bilen bellediler.

Şu ýylyň fewral aýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaýa amala aşyran iş sapary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga täze itergi berdi. Saparyň çäklerinde milli Liderimiz Pekinde geçirilen XXIV gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna hormatly myhman hökmünde gatnaşdy, şeýle hem HHR-iň Başlygy bilen gepleşikleri geçirdi. Olaryň netijeleri boýunça möhüm ylalaşyklar gazanyldy. Ylalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi dostluk hem-de hoşniýetli erk-islegiň berk binýadyna daýanýan köpasyrlyk hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykarylmagyna ýardam berer.

Telefon söhbetdeşliginiň dowamynda Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji martda ýurdumyzda geçirilen döwlet Baştutanynyň saýlawlary baradaky meselä degip geçdi. Milli Liderimiz merkezi saýlaw toparynyň yglan eden ählihalk ses bermegiň jemlerine görä, Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandygyny belläp, mundan beýläk işini Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde dowam etjekdigini belledi.

Mümkinçilikden peýdalanyp, Türkmenistanyň häzirki Prezidenti türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň berkidilmegine goşýan uly şahsy goşandy hem-de netijeli bilelikdäki işi üçin HHR-iň Başlygy Si Szinpine minnetdarlyk bildirdi.

Soňra milli Liderimiz telefony Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa geçirdi.

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy türkmen döwletiniň saýlanan Baştutanyny Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa bu jogapkärli wezipede uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin HHR-iň Baştutanyna tüýs ýürekden hoşallygyny bildirip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan daşary syýasat ugruny dowam etdirmäge, Hytaý bilen köpugurly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge, şeýle hem türkmen-hytaý hyzmatdaşlygyny ösdürmek we giňeltmek boýunça teklipleri hem-de başlangyçlary hemmetaraplaýyn goldamaga taýýardygyny tassyklady.

Söhbetdeşligiň dowamynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady hem-de medeni-ynsanperwer ulgamlarda üstünlikli ösdürilýän döwletara hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti nygtaldy. Biziň ýurtlarymyz pudaklaryň giň toplumy boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýdular. Köp ýyllaryň dowamynda Hytaý Türkmenistanyň iri söwda hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar.

Ýangyç-energetika toplumy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi, bu ugurda halkara gaz geçirijiniň gurluşygy boýunça bilelikdäki taslamanyň amala aşyrylmagy özara bähbitli tagallalary birleşdirmegiň aýdyň mysalydyr. Bu gaz geçiriji boýunça türkmen “mawy ýangyjy” Hytaýa yzygiderli ugradylýar.

Bu ägirt uly taslamanyň amala aşyrylmagy ähli gatnaşyjylaryň — öndürijileriň, üstaşyr geçirijileriň we sarp edijileriň bähbitleriniň deňeçerligine esaslanýan uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň anyk mysalydyr hem-de şol bir wagtda sebit we ählumumy energiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmegine uly goşantdyr.

Bu strategik ulgamda, şeýle hem geljegi uly beýleki ugurlarda, şol sanda senagat, ulag-kommunikasiýa, logistika, tehnologiýa pudaklarynda hyzmatdaşlygy yzygiderli giňeltmek üçin ägirt uly mümkinçilikler bar. Şunda Hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-hytaý komitetine uly orun degişlidir.

Ynsanperwerlik ulgamy barada aýdylanda, Türkmenistan we Hytaý örän baý gadymy taryha hem-de medeni mirasa eýe bolan döwletlerdir. Biziň halklarymyzyň gatnaşyklary gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýar. Häzirki wagtda bilim we ylym, medeniýet we sungat ugurlary boýunça netijeli gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy hemişe täze many-mazmun bilen baýlaşdyrýan baglanyşdyryjy köpri hökmünde hyzmat edýär.

Bulardan başga-da, sport ulgamynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly mümkinçilikler bar. Häzirki wagtda emele gelen ýagdaýlar bilen baglylykda, saglygy goraýyş ulgamy hem hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar.

Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygynyň abraýly halkara we sebit guramalarynyň çäklerinde, şeýle hem “Merkezi Aziýa — Hytaý” görnüşinde özara ynanyşmaga esaslanýan gepleşikler arkaly sazlaşykly ösdürilýändigini bellemek gerek. Şu ýylyň ýanwar aýynda şeýle düzümde HHR bilen we sebitiň ýurtlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygyna gabatlanyp, onlaýn görnüşinde sammit geçirildi, oňa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Biziň ýurtlarymyz halkara giňişlikde oňyn hyzmatdaşlyk arkaly biri-birine özara goldaw berýär. Iki döwletiň we halklaryň hakyky bähbitlerine laýyk gelýän köptaraplaýyn esasda ýola goýlan ýakyn gatnaşyklar hem Ýewraziýa yklymynda we tutuş dünýäde oňyn gatnaşyklaryň höweslendirilmegine ýardam berer.

Häzirki Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin wagtyň synagyndan geçen hem-de özüniň netijeliligini görkezen oňyn döwletara gatnaşyklaryň geljekde hem iki ýurduň bähbidine yzygiderli berkidiljekdigine we giňeldiljekdigine ynam bildirip, birek-birege berk jan saglyk we jogapkärli döwlet işinde uly üstünlikler, iki ýurduň dostlukly halklaryna bolsa parahatçylyk, abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler.

17.03.2022
Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

Aşgabat, 15-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzda geçirilen möhüm jemgyýetçilik-syýasy wakanyň — bäsdeşlik esasynda guralan Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijelerine garaldy.

Milli Liderimiz gün tertibini yglan edip, ilki bilen, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy G.Myradowa söz berdi. Ol şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen döwlet Baştutanynyň ählihalk saýlawlarynyň netijeleri barada habar berdi.

Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy 11-nji fewralda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen çözgütden ugur alnyp, bu möhüm syýasy çärä taýýarlyk görmek hem-de guramaçylykly geçirmek boýunça ýerine ýetirilen giň gerimli işler barada aýdyp, saýlaw uçastoklarynyň jemi 2618-siniň, şol sanda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň hem-de konsullyk edaralarynyň ýanynda olaryň 41-siniň döredilendigini habar berdi.

Şunuň bilen birlikde, Demokratik partiýadan, Agrar partiýadan hem-de Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan, jemgyýetçilik guramalaryndan, raýatlaryň teklipçi toparlaryndan, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň wekillerinden 2726 synçy bellige alyndy.

Saýlawlaryň guramaçylykly geçirilmegine ýardam bermek maksady bilen, ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi hem-de BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasy tarapyndan ýurdumyzyň saýlaw işlerine gatnaşýan döwlet edaralarynyň wekilleri üçin okuw maslahatlary geçirildi.

Saýlawlar boýunça dalaşgär hödürlemek işlerine syýasy partiýalaryň üçüsi we merkezi saýlaw toparynda bellige alnan raýatlar toparlarynyň altysy gatnaşdy. Raýatlaryň teklipçi toparlarynyň her biri öz dalaşgärini goldaýan saýlawçylaryň 10 müňden köpüsiniň gollaryny ýygnadylar.

Saýlaw kodeksiniň 44-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça syýasy partiýalar tarapyndan dalaşgärleriň 3-si, 46-njy maddasyna laýyklykda bolsa raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan dalaşgärleriň 6-sy bellige alyndy. Şunlukda, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärlige hödürlenenler jemi 9 adam boldy.

Kanunçylyga laýyklykda, ähli dalaşgärlere wagyz işlerini geçirmek hem-de Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň welaýatlarynda saýlawçylar bilen duşuşyklary guramak üçin deň şertler döredildi, teleýaýlymlarda çykyş etmek üçin deň mümkinçilikler üpjün edildi. Olaryň terjimehallary, maksatnamalary suratlary bilen «Türkmenistan», «Neýtralnyý Turkmenistan» gazetlerinde çap edilip, dolulygyna halka ýetirildi. Şunuň bilen birlikde, saýlawlara çagyryş häsiýetli wideoşekiller taýýarlanylyp, teleradioýaýlymlarda köpçülige ýetirildi.

Saýlawlara taýýarlyk işleriniň barşy köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde giňişleýin we yzygiderli beýan edildi, şol sanda saýlawçylaryň saýlaw hukuklary hakynda teleýaýlymlarda söhbetdeşlikler guralyp, saýlawlaryň açyklykda, aýanlykda, demokratik esaslarda geçirilişi düşündirildi. Mundan başga-da, habar beriş serişdelerinde merkezi saýlaw toparynyň mejlisleri barada yzygiderli hasabatlar çap edildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça ses berilýän günde saýlaw uçastoklarynda ir säherden Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanyp, saýlawlar türkmen halkyna mahsus toý-dabara, şatlyk-şowhun bilen başlandy. Saýlaw uçastoklarynyň işiniň ilkinji pursatlaryndan ilatyň ýokary işjeňligi bellige alyndy. Aşgabat şäherindäki we welaýatlarymyzdaky saýlaw uçastoklarynda ses bermegiň geçirilişi sanly ulgam arkaly, onlaýn tertipde merkezi saýlaw toparynyň saylav.gov.tm saýtynda görkezildi.

2022-nji ýylyň 12-nji martynda ir sagat 7-den agşam 19-a çenli aralykda saýlaw uçastoklarynyň hemmesinde Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ýurdumyzyň Saýlaw kodeksine laýyklykda geçirildi diýlip hasap edildi.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň degişli buýrugyna laýyklykda, saýlaw uçastoklarynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça ýerine ýetirilen işler barada hem maglumat berildi. Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparyň kabul eden tertiplerini hem-de jemgyýetçilik gigiýenasynyň kadalaryny berjaý etmek şerti bilen, saýlaw uçastoklarynda zyýansyzlandyryş işleri we beýleki lukmançylyk hyzmatlary guralyp, saýlawçylaryň saglyk goraglylygy talabalaýyk üpjün edildi.

Kanuna laýyklykda, türkmen halkyna mahsus bolan milli demokratik ýörelgelerden ugur alnyp, saýlawlar saýlaw hukugynyň halkara derejede ykrar edilen we saýlawlary demokratik esaslarda geçirmegiň bellenen şertleri hasaplanýan ählumumy, deň, göni saýlaw hukugy, saýlawlaryň gizlinligi, erkinligi ýörelgelerinde hem-de bäsdeşlik esasynda geçirildi.

Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy syýasy partiýalardan, jemgyýetçilik birleşiklerinden, raýatlaryň teklipçi toparlaryndan we iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň wekillerinden bolan milli synçylaryň işi barada-da habar berdi.

Hasabatyň barşynda bellenilişi ýaly, saýlawlaryň demokratik esasda geçirilişi bilen tanyşmak üçin Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan we beýleki ýurtlardan halkara synçylar Türkmenistana gelip, saýlawlaryň taýýarlyk işleri, ses bermegiň geçişi bilen tanyşdylar.

Abraýly halkara guramalardan gelen synçylar toparlarynyň ýolbaşçylary köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen geçirilen brifinglerde saýlawlaryň asudalyk, açyklyk we aýanlyk ýagdaýynda hem-de kanuna laýyklykda geçirilip, Türkmenistanyň ösüşiň demokratik ýoluna ygrarlydygyny görkezendigini aýtdylar. Munuň özi saýlawlaryň kanunalaýyklyk, demokratik kadalar esasynda geçirilendigini subut edýär.

Jemi 75 synçydan ybarat bolan halkara we garaşsyz synçylar toparlarynyň agzalary Türkmenistanda bolan mahalynda, olar üçin saýlaw kanunçylygymyzyň çäklerinde ýurdumyzda geçirilýän işler bilen jikme-jik tanyşmaga, saýlaw toparlarynyň agzalary, dalaşgärler, olary hödürlän syýasy partiýalaryň ýolbaşçylary, raýatlaryň teklipçi toparlary, dalaşgärleriň ynanylan adamlary we saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmäge ähli mümkinçilikler döredildi.

Umuman, synçylar toparlarynyň ýolbaşçylary Türkmenistanda saýlawlaryň guramaçylykly, giň demokratik ýörelgeler we bäsdeşlik esasynda geçirilendigini nygtadylar. Halkara synçylar bu möhüm çärä saýlawçylaryň örän işjeň gatnaşandyklaryna aýratyn üns çekdiler.

Soňra ählihalk saýlawlarynda ses bermegiň netijeleri beýan edildi.

Türkmenistan boýunça 3460080 saýlawçydan 3362052-si ses berip, 97,17 göterim gatnaşyk boldy.

Saýlawlaryň netijeleri boýunça Perhat Begenjow 2,02, Agajan Bekmyradow 7,22, Serdar Berdimuhamedow 72,97, Berdimämmet Gurbanow 2,22, Babamyrat Meredow 1,08, Hydyr Nunnaýew 11,09, Maksat Ödeşow 1,15, Maksatmyrat Öwezgeldiýew 1,16, Kakageldi Saryýew bolsa 1,09 göterim ses aldylar.

Merkezi saýlaw toparynyň şu ýylyň 14-nji martynda geçirilen jemleýji mejlisinde kabul eden karary esasynda we Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda, saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň iň köpüsini — 72,97 göterimini alan dalaşgär — Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti diýlip ykrar edildi.

G.Myradow Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň ähli agzalarynyň adyndan geçirilen ählihalk saýlawlarynyň milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda demokratiýanyň dabaralanýandygyny, halkymyzyň Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli, parahatçylyk söýüjilikli syýasatyny doly goldaýandygyny, döwlet Baştutanymyzyň daşyna berk jebisleşendigini aýdyň görkezendigini nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygyna ýüzlenip, saýlawlarda ses bermegiň dowamynda haýsydyr bir kemçilige ýol berlip-berilmändigi bilen gyzyklandy. Merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy saýlawlaryň türkmen halkyna mahsus bolan demokratik ýörelgeler, erkin, gizlin ses bermek arkaly, umumy ykrar edilen saýlaw hukugynyň esasynda geçirilendigini habar berdi.

Soňra milli Liderimiz halkara synçylaryň we halkara guramalaryň wekilleriniň bellikleri, arzuw-islegleri bilen hem gyzyklandy. Merkezi saýlaw toparynyň başlygynyň habar berşi ýaly, halkara synçylar topary saýlawlaryň Türkmenistanda ýokary guramaçylyk derejesinde, demokratik we alternatiw esasda geçirilendigini kanagatlanma bilen nygtadylar. Olar, aýratyn-da, saýlawçylaryň işjeňligine üns çekdiler. Başga bellik bolmady.

Mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyz merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysyna saýlawlary geçirmäge işjeň gatnaşan adamlaryň ählisine Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk bildirmegi tabşyrdy. Şeýle-de bu saýlawlaryň tutuş dowamyny düýpli öwrenmek, eger ony geçirmekde kemçiliklere ýa-da halkara tejribeden yza galmalara ýol berlen bolsa, olary kanunçylyk taýdan resmileşdirer ýaly, ýakyn wagtda öz tekliplerini bermek tabşyryldy.

Soňra Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Watanymyzda düýpli durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleri durmuşa geçirmek boýunça giň gerimli işleriň amala aşyrylýandygyny habar berdi. Şunuň bilen birlikde, bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre milli Liderimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer ýörelgesini durmuşa geçirýän, adyl, demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň binýadynyň berkdigini, halkymyzyň watançylyk düşünjesini, her bir raýatyň öz ýurdunyň geljegi üçin jogapkärçilik duýgusyny, işjeň durmuş ýörelgesini dünýä ýüzüne aýdyň görkezmekde, jemgyýetimiziň mundan beýläk-de demokratik ýol bilen ynamly öňe gitmeginde aýgytly ädim boldy.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde häzirki wagtda milli ruhly, täzeçe pikirlenmegi başarýan döwrebap nesliň, şol sanda ýaş ýolbaşçylaryň kemala gelendigini, olaryň ähli ugurda ýüki öz üstüne alýandygyny aýdyp, döwlet dolandyryşynda şolara ýol bermek babatda iňňän möhüm başlangyjy orta atmagynyň syýasy edermenlik bolandygyny nygtady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ýurdumyzda demokratik başlangyçlaryň yzygiderli ösdürilýändigini, saýlaw ulgamynyň kämilleşdirilýändigini, täze taryhy eýýamda alnyp barylýan içeri we daşary syýasatymyzyň doly goldanylýandygyny ýene-de bir gezek tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň zamanamyzyň görnükli döwlet we syýasy işgäri, halkyň milli Lideri, adyl, ynsanperwer döwlet Baştutany hökmünde giňden ykrar edilip, jemgyýetçilik durmuşyndaky ähli meseleleri pähim-paýhas eleginden geçirip, halkymyza, ata Watanymyza hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezýändigi aýratyn bellenildi.

Saýlawlar gününde döwlet Baştutanymyz käbesi Ogulabat eje bilen bilelikde, iň ýokary döwlet wezipesine mynasyp dalaşgäre ses berdi. Munuň özi diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, tutuş dünýäde uly seslenme döretdi. Bu bolsa maşgala gymmatlyklaryna, ýaşuly nesle, ene mertebesine ägirt uly hormat goýulýandygynyň beýanyna öwrüldi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we ýurdumyzyň saýlaw kanunçylygyna, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, Prezident saýlawlarynyň demokratik esaslarda, guramaçylykly, giň bäsdeşlik, açyklyk we aýdyňlyk ýagdaýynda geçirilendigi bellenildi. Saýlawlara taýýarlyk görmek, olary geçirmek bilen baglanyşykly çäreler meýilnamalaýyn esasda alnyp baryldy. Bu jemgyýetçilik-syýasy çäräniň üstünlikli geçirilmegi üçin döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň sazlaşykly işi ýola goýuldy.

Milli parlamentiň ýolbaşçysy Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen ählihalk saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazanmagy bilen gutlap, Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentine Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan adyl ýoluny dowam etdirmekde, ýurdumyzy ösüşleriň täze belentliklerine ýetirmekde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow çykyş edip, Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda syýasy, durmuş-ykdysady ulgamlarda okgunly ösüşlere gönükdirilen özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň Konstitusiýasy esasynda demokratik, hukuk, dünýewi döwletiň we raýat jemgyýetiniň döredilendigi nygtaldy. Şu babatda 12-nji martda hut şol dünýä we milli demokratik ýörelgeler esasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilendigini görkezmek bolar.

Milli Liderimiziň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen taryhy mejlisinde eden çykyşynda geçen 30 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň syýasy ulgamynyň ösüşine düýpli seljerme berildi, Watanymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde durýan baş maksatlary we wezipeleri kesgitlenildi hem-de Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy tassyklanyldy.

Wise-premýer, daşary işler ministri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda türkmen halkynyň köpasyrlyk adatlaryna, däp-dessurlaryna, baý medeni we ruhy mirasyna daýanyp, ýolbaşçylaryň ýaş nesline Türkmenistanyň döwlet işlerini dolandyrmaga giňden gatnaşmagy üçin ähli zerur şertleri we mümkinçilikleri döretmek baradaky başlangyjynyň ähmiýetini belledi.

Şundan ugur alnyp, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar, Konstitusiýa we saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny geçirmäge taýýarlyk görmäge girişdi. Bu saýlawlar 12-nji martda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi.

Giňişleýin mejlisiň dowamynda Hökümet Baştutanynyň orunbasary, daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy jemgyýetçilik-syýasy çäräni beýan etmek işine daşary ýurt habar beriş serişdelerinden — “TASS”, “Associated Press”, “Frans Press”, “NCA”, “Reuters” agentliklerinden, “TRT” teleradiokompaniýasyndan, “TRT World” teleýaýlymyndan, “Turkmenistan.ru” internet gazetinden, “Atavatan Türkmenistan” žurnalyndan we beýlekilerden habarçylaryň gatnaşandygyny aýtdy. Şeýle-de Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ýurdumyzyň daşary ýurtlarda bolýan raýatlarynyň hem öz konstitusion hukuklaryny berjaý etmekleri üçin zerur şertleriň döredilendigi barada habar berildi.

Halkara guramalaryň wekilleri, halkara synçylar we daşary ýurtly žurnalistler özleriniň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijeleri boýunça guran brifinglerinde we interwýularynda bu çärä ýokary baha berdiler. Hususan-da, halkara hyzmatdaşlar türkmen tarapynyň erkin, açyk, demokratik saýlawlaryň geçirilmegini üpjün etmek boýunça ähli halkara kadalary berjaý edendigini we bu babatda hiç hili bellikleriniň ýokdugyny aýtdylar. Türkmenistanyň saýlaw işini guramak babatdaky tejribesini nusga hökmünde peýdalanmagyň zerurdygy aýratyn nygtaldy.

Ýurdumyzyň durmuşyndaky şeýle möhüm ähmiýetli wakanyň ýokary netijeleri Watanymyzyň özygtyýarlylygyny we Garaşsyzlygyny pugtalandyrmak, jemgyýetiň ýokary derejedäki agzybirligini we jebisligini üpjün etmek hem-de umumy ykrar edilen kadalary durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan köpugurly döwlet işiniň netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer, daşary işler ministri milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy türkmen döwletiniň Baştutanynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Çykyşynyň ahyrynda wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, ähli türkmen diplomatlarynyň, döwletimiziň daşary ýurtly dostlarynyň we halkara hyzmatdaşlarynyň adyndan Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy bu saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi we Türkmenistanyň iň ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlady.

Wise-premýer, daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Hökümet agzalarynyň kabul edilen milli strategiýalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginiň, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagyna we halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen anyk wezipeleriň ählisiniň çözülmeginiň bähbidine ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow möhüm syýasy çäräni — Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny şu ýylyň 12-nji martynda ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, toplumlaýyn çäreleriň görlendigi barada hasabat berdi. Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ysnyşykly we utgaşykly işiniň netijesinde ýurdumyzda asudalygy, durnuklylygy saklamaga, ähli welaýatlarda hem-de paýtagtymyzda kanunylygy, tertip-düzgüni üpjün etmäge, ähli saýlaw uçastoklarynda ýangyn howpsuzlygynyň kadalaryny berjaý etmäge gönükdirilen çäreler amala aşyryldy.

Soňra wise-premýer, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň adyndan täze saýlanan Prezident Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowy ählihalk saýlawlarynda gazanan ynamly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa bagt, uzak ömür hem-de ýurdumyzda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmekde uly üstünlikleri arzuw edip, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şahsy düzüminiň Diýarymyzda parahatçylygy, asudalygy, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň serhetleriniň eldegrilmesizligini, kanunylygyň we hukuk tertibiniň berk berjaý edilmegini üpjün etmegiň bähbidine mundan beýläk-de ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda döwlet Baştutanymyz bu örän möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň halkara talaplara laýyklykda we ýokary derejede, aç-açanlyk, aýdyňlyk ýagdaýynda guralandygy üçin Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň agzalaryna, milli hem-de halkara synçylara, saýlawlary üstünlikli geçirmäge gatnaşan ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Bu saýlawlar türkmen halkynyň agzybirligini we jebisligini, milli kadalarymyza, ata-babalarymyzyň demokratik däplerine wepalylygyny ýene-de bir gezek açyp görkezdi. Biziň halkymyz saýlawlara işjeň gatnaşyp, bu möhüm syýasy çäräni uly dabara besledi. Munuň özi ata Watanymyzyň durnukly ösmegi, nesillerimiziň nurana geljegi üçin her bir raýatymyzyň uly jogapkärçilik duýýandygyny alamatlandyrýar. Hiç kimiň bu wajyp işden çetde durmaýandygyny, jemgyýetimiziň öňdebaryjy, kämil derejä ýetendigini görkezýär diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Soňra täze saýlanan döwlet Baştutany ýygnananlara gutlaglary we hoşniýetli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, gysgaça söz sözledi.

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň raýatlaryna ýüzlenip, saýlawlara işjeň gatnaşan ildeşlerimize, özi üçin ses berip, ynam bildiren saýlawçylara tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistan döwletimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmek, onuň halkara abraýyny artdyrmak ugrunda uly işleri amala aşyrandygyny nygtap, ýurdumyzyň täze saýlanan Prezidenti Garaşsyz Türkmenistanyň ösüşiniň täze tapgyrynda — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe öňde has uly wezipeleriň durýandygyny nygtady. Bu wezipeler Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» jikme-jik beýan edildi.

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýylynda kemala gelen ösüş ýoly, syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-durmuş babatda başy başlanan özgertmeler dowam etdiriler, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşynyň ýokary derejelerini üpjün etmäge gönükdirilen maksatnamalary üstünlikli amala aşyrmak ugrunda tagalla ediler.

Ýurdumyzyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýygnananlary we ähli türkmenistanlylary halkymyzyň bildiren beýik ynamyny Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda asudalygy, howpsuzlygy üpjün etmek, dünýäde parahatçylygyň, özara ynanyşmagyň berkarar bolmagyna ýardam bermek, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hem-de mähriban halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşda ýaşamagynyň bähbidine bitirjek işleri bilen ödejekdigine ynandyrdy.

Soňra milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Baştutany wezipesine täze saýlanan Serdar Berdimuhamedowy ýurdumyzyň kanunçylygyna we umumy kabul edilen hukuk kadalaryna laýyklykda, bäsdeşlik esasynda, aç-açanlyk hem-de aýdyňlyk ýagdaýynda geçen Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlady.

Bu ýeňiş biziň halkymyzyň bildiren ynamynyň netijesidir. Adamlaryň ynamy bolsa mukaddesdir we hökman ödelmelidir. Munuň üçin, ilki bilen, Watany hem-de mähriban halkyňy çäksiz söýmeli. Hemişe halkyň aladasy bilen ýaşap, ähli güýjüňi, tagallaňy onuň bähbitlerine gönükdirmeli. Eger gerek bolsa, Watanyň we halkyň üçin janyňy hem bermäge taýýar bolmaly diýip, milli Liderimiz aýtdy we Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň bu ynamy ödejekdigine ynam bildirdi. Arkadag Prezidentimiz berk jan saglyk, uzak ömür, her bir türkmenistanlynyň, her bir maşgalanyň, ýurdumyzyň ähli halkynyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmegiň, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine köptaraply işinde üstünlikleri arzuw edip, halk üçin ähli amala aşyrjak wezipesinde diňe üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda yglan edilen arakesme wagtynda, bu ýerde Hökümet agzalarynyň gatnaşmagynda maslahat geçirdi. Onuň dowamynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygynyň Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri boýunça beren hasabaty bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 19-njy martynda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň täze Prezidentiniň wezipesine girişmegine bagyşlanan dabaranyň geçirilmelidigine ünsi çekdi. Ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan bu syýasy çäräniň guramaçylykly we aç-açanlyk ýagdaýynda geçirilmegi türkmen jemgyýetinde demokratik esaslaryň, halk häkimiýetliliginiň milli ýörelgeler bilen utgaşykly alnyp barylýandygyny aňladýar.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna hemmetaraplaýyn taýýarlyk görmek we ony ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek maksady bilen, döwlet toparyny döretmek hem-de şu dabara mynasybetli ýerine ýetirilmeli çäreleriň meýilnamasy bilen baglanyşykly meseleleriň üstünde durup geçdi.

Arakesmeden soňra Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi dowam etdirildi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, 19-njy martda Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasynyň geçiriljekdigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, bu çärä taýýarlyk görmek we ony ýokary derejede geçirmek üçin döwlet toparynyň döredilýändigi yglan edildi hem-de onuň düzümini we ýerine ýetirmeli çäreleriniň meýilnamasyny tassyklamak hakynda Karara gol çekildi.

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisiniň ahyrynda Gahryman Arkadagymyz hemmelere berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň bähbidine alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

16.03.2022
Dünýewi, demokratik, Bitarap Türkmenistanyň esaslarynyň pugtalandyrylmagy halkymyzyň bagtyýarlygynyň kepilidir

Geçen hepde ýurdumyz üçin möhüm wakalara baý bolup, ol häzirki döwrüň jemgyýetiniň ruhy durmuşynda möhüm orun eýeleýän, syýasy, ykdysady, durmuş-medeni ulgamlarda üstünlikli zähmet çekýän zenanlara bagyşlanan baýramçylyk dabaralary bilen başlandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Halkara zenanlar güni mynasybetli Gutlagynda türkmen zenanlarynyň raýatlyk ornunyň işjeňligine aýratyn üns çekilýär. Gutlagda bellenilişi ýaly, ata Watanymyza söýgini, şöhratly geçmişimize buýsanjy, şu günümize guwanjy, geljegimize ynamy döredýän medeni mirasymyzy — maddy hem-de ruhy gymmatlyklarymyzy, dost-doganlygy dabaralandyrýan belent ynsanperwerlik däplerimizi mynasyp dowam etdirmek bilen, gelin-gyzlarymyz bu gün ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda yhlasly zähmet çekýärler.

Sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen we terbiýelän enelere döwlet Baştutanymyzyň Permanyna laýyklykda, “Ene mähri” diýen hormatly adyň dakylmagy hem-de köp çagaly maşgalalara ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň gowşurylmagy mynasybetli geçirilen dabaralar ýatdan çykmajak wakalara öwrüldi.

Halkara zenanlar gününiň öňüsyrasynda ata Watanymyzyň ähli künjeklerinde edaralarda we kärhanalarda işleýän, hormatly dynç alyşdaky zenanlara, talyplara, mekdep okuwçylaryna we mekdebe çenli çagalar edaralarynda terbiýelenýän gyzjagazlara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul sowgatlaryny gowşurmak hem-de dürli bäsleşikleriň ýeňijilerini hormatlamak dabaralary geçirildi. Paýtagtymyzda we welaýatlarda sungat ussatlarynyň konsertleri, çeperçilik sergileri, teatr sahna oýunlary, çagalaryň we ýaşlaryň bäsleşikleri, maslahatlar hem-de köpçülikleýin çäreler guraldy.

8-nji martda Söwda-senagat edarasynda dabara geçirildi. Baýramçylyk çäresine ýurdumyzyň ýolbaşçylary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly myhmanlaryň hatarynda köp çagaly eneler, zähmet weteranlary, önümçiligiň öňdebaryjylary hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň gelin-gyzlary, alymlar we medeniýet işgärleri, dürli pudaklaryň zähmetkeş gelin-gyzlary bar. Dabara ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara düzümleriň zenanlary hem çagyryldy.

Baýramçylyk dabarasyna gatnaşyjylara “Oguz han” köşkler toplumyndan sanly ulgam arkaly hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem goşuldy. Döwlet Baştutanymyz baýramçylyk çäresine gatnaşyjylary gutlap, ata-babalarymyzyň zenanlara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak ýaly milli däplerini müňýyllyklaryň dowamynda kämilleşdirip, mukaddeslik derejesine ýetirendigini nygtady.

“Ýadymda” diýen aýdymyň ýerine ýetirilmegi baýramçylyk dabarasynyň ajaýyp we täsirli pursadyna öwrüldi. Aýdymyň sözleri we sazy döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa degişlidir. Türkmen zenanlarynyň gözelligini wasp edýän çykyşlar dabara aýratyn öwüşgin çaýdy.

10-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sanly ulgam arkaly bilelikdäki mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanynyň saýlawlaryny ýokary derejede geçirmek mejlisde garalan esasy mesele boldy. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, Prezident saýlawlary Garaşsyz Watanymyz üçin uly ähmiýete eýe bolan jemgyýetçilik-syýasy çäredir. Şunuň bilen baglylykda, saýlawlaryň ýurdumyzda raýatlarymyzyň döwlet gullugynda işlemäge, ses bermäge, döwlet wezipelerine saýlanmaga, ýurduň we dürli derejelerdäki jemgyýetçilik işlerini dolandyrmaga gatnaşmaga hukugyny üpjün edýän umumy kabul edilen demokratik kadalara hem-de milli däplerimize laýyklykda guralmalydygyna üns çekildi.

Ses bermek üçin döwletimizde we daşary ýurtlarda 2 600-den gowrak saýlaw uçastogy döredildi. Saýlawlaryň öň ýanyndaky çäreleriň çäklerinde, syýasy partiýalar we raýatlaryň teklipçi toparlary Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine 9 dalaşgäri hödürledi. Olar welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde saýlawçylar bilen duşuşdylar. Saýlawlaryň öň ýanyndaky wagyz işlerini geçirmek, saýlawçylar bilen duşuşmak, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etmek üçin olaryň hemmesine deň mümkinçilikler we hukuklar berildi.

Halkara synçylaryň öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde, degişli hukuk kadalary bilen kesgitlenilen saýlawlaryň geçirilişine we saýlawlar güni ses berlişine seljermäni amala aşyrmaklary üçin ähli şertleriň döredilendigi bellenildi.

Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde senagat pudagy üçin gymmatly çig mal bolan gowaça ekişine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly meselelere hem garaldy.

Milli Liderimiz gowaça ekişi möwsüminiň golaýlap gelýändigini, bu möwsümiň pagtaçy daýhanlarymyzyň öňünde örän möhüm wezipedigini ekiş möwsümini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ýokary hilli geçirmegiň uly ähmiýetiniň bardygyny, bu möwsümde geljekki hasylyň düýbüniň tutulýandygyny belläp, «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hem edermen pagtaçylarymyzyň ýurdumyzda «ak altynyň» ýokary hasylyny ösdürip ýetişdirjekdigine hem-de uly zähmet üstünliklerini gazanjakdygyna berk ynam bildirip, Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda 23-nji martda, Daşoguz welaýatynda bolsa 30-njy martda gowaça ekişine başlamaga ak pata berdi.

10-njy martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň Diwanynda Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrymy kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň arasynda köpasyrlyk dostluk, ynanyşmak we özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändigi bellenildi.

Türki döwletler bilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn ösdürmek hem-de pugtalandyrmak Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynda möhüm orun eýeleýär. Şu babatda abraýly halkara we sebit guramalarynyň, şol sanda geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistanyň synçy derejesinde giren Türki Döwletleriň Guramasynyň çäklerinde netijeli gatnaşyklara möhüm ähmiýet berilýär.

Türki Döwletleriň Guramasynyň Ýaşulular geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrym milli Liderimiziň köpugurly işine hem-de türkmen döwletiniň durmuş-ykdysady ösüşine, halkara abraýynyň has-da belende galmagyna kuwwatly itergi beren we türkmenistanlylaryň durmuşyny düýpli özgerden giň gerimli özgertmelere ýokary baha berdi.

Şol gün paýtagtymyzda ýurdumyzyň syýahatçylyk ulgamyny ösdürmäge bagyşlanan wideomaslahat geçirildi. Bu ulgamda özara bähbitli hyzmatdaşlygy we yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmak hem-de pugtalandyrmak, Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiliklerini giňden wagyz etmek we ilerletmek Medeniýet ministrliginiň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde, “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guran forumynyň baş maksady boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli tagallalary netijesinde, ýurdumyzda ylmyň-bilimiň ösdürilmegine, şonuň bilen birlikde-de, ýaşlarymyzyň daşary ýurtlarda, şol sanda dünýäniň iri ylym-bilim ojaklarynda okap, ýokary derejeli hünär eýeleri bolmagy üçin hemme mümkinçilikler döredildi. Olar hakyndaky alada döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Munuň şeýledigine, Ukrainada emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar bilen baglylykda, bu ýurtda okap ýören talyplarymyzyň ata Watanymyza dolanyp gelmekleri üçin şertleriň döredilmegi hem şaýatlyk edýär. 10-njy martda guralan ýörite uçar gatnawy arkaly talyp ýaşlarymyzyň uly topary Türkmenabat şäherine gelip düşdi.

12-nji martda geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk işleri ýurdumyzda hereket edýän saýlaw kanunçylygyna hem-de halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda alnyp baryldy. Munuň şeýledigini Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan Synçylaryň wekilligi hem tassyklady. Wekillige GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygynyň — Ýerine ýetiriji sekretarynyň birinji orunbasary L.Anfimow ýolbaşçylyk etdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine hem-de geçirilişine seljermäni amala aşyran halkara synçylaryň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň agzalary hem bar.

Synçylar Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar tarapyndan bellenilen çäreleriň meýilnamasy we ýerlerde alnyp barlan işler bilen tanşyp, saýlawlaryň öň ýanyndaky möwsümiň barşyna syn etdiler hem-de saýlaw möwsüminde halkara kadalaryň esasy ýörelgelerini, ýagny hemmelere saýlaw hukugynyň berilmegini, raýatlaryň saýlawlara meýletin gatnaşmagyny, dalaşgärleriň ählisine deň mümkinçilikleriň berilmegini, möwsümiň dowamynda wagyz işleriniň erkin geçirilmegini, raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň goraglylygyny hem-de bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň aýdyňlygyny we açyklygyny bellediler.

Uçastok saýlaw toparlary öz wezipelerini ýerine ýetirmäge aýratyn jogapkärçilikli çemeleşdiler. Olaryň düzümine zähmetkeş toparlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň abraýly wekilleri girdiler. Işjeňleriň tagallalary bilen ilat arasynda giňden wagyz-düşündiriş işleri geçirildi. Munuň özi saýlawçylaryň işjeňligini has-da artdyrdy. Mundan başga-da, käbir sebäplere görä, saýlawlar güni öz saýlaw uçastogyna baryp bilmeýän raýatlara möhletinden öň ses bermek hukugy berildi. Olaryň dolduran býulletenleri ýörite möhürlenen gutularda sesleri sanamak pursadyna çenli saklanyldy.

Ýurdumyzyň ähli saýlaw uçastoklary usulyýet gollanmalary, ses bermek üçin ýörite gutular, göçme saýlaw býulletenleri we gönükdirijiler bilen üpjün edildi. Ses bermek üçin otaglarda ýörite kabinalar gurnaldy. Her bir saýlaw uçastogy ygtybarly aragatnaşyk we ulag serişdeleri bilen üpjün edildi.

Şeýlelikde, saýlaw möwsüminiň esasy tapgyry — Türkmenistanyň raýatlarynyň ses bermegi 12-nji martda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde we daşary ýurtlarda döredilen ýörite uçastoklarda üstünlikli geçirildi. Giň bäsdeşlik esasynda geçen bu jemgyýetçilik-syýasy çäre halkymyzyň jebisligini we agzybirligini bütin aýdyňlygy bilen görkezdi.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler, däbe görä, ir sagat 7-de tutuş ýurdumyz boýunça bir wagtda açylan we ählumumy ruhubelentligiň ýeri bolan saýlaw uçastoklaryna ilkinji gelenleriň hatarynda boldular.

Türkmenistanyň döwlet Baştutany wezipesine ýurdumyzyň Demokratik partiýasyndan dalaşgärlige bellige alnan, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndaky Annanyýaz Artyk adyndaky 68-nji ýöriteleşdirilen orta mekdepde ýerleşýän 48-nji saýlaw uçastogynda maşgala agzalary bilen ilkinji bolup ses berip, konstitusion hukugyny berjaý etdi.

Bu ýerde iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgär saýlawlaryň barşyna gözegçilik edýän milli we halkara synçylar, saýlawlaryň ähli tapgyrlaryny giňden beýan edýän ýerli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri bilen söhbetdeş bolup, olaryň sowallaryna jogap berdi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow käbesi Ogulabat eje bilen Köpetdag etrabyndaky 48-nji saýlaw uçastogynda konstitusion hukuklaryny berjaý edip, Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine iň mynasyp dalaşgäre seslerini berdiler.

Soňra döwlet Baştutanymyz milli hem-de halkara synçylar, daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri bilen söhbetdeşlikde ýurdumyzda açyklyk, aýanlyk, deňhukuklylyk ýagdaýynda we demokratik ýörelgeleriň esasynda geçen bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň taryhy ähmiýetini belledi. Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, munuň özi adam hukuklary we azatlyklary ygtybarly goralýan dünýewi, demokratik, özygtyýarly, Bitarap döwletimiziň belent derejesine laýyk gelýär.

Hormatly Prezidentimiz iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň ählisine asylly işlerinde üstünlikleri arzuw edip, halkyň uly ynam bildirip saýlan Prezidentiniň Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ösmegi üçin özüne bagly ähli tagallalary etjekdigine ynam bildirdi.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler: Perhat Begenjow — Türkmenabat şäheriniň 50-nji saýlaw uçastogynda (Lebap welaýat kitaphanasy); Agajan Bekmyradow — Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň 6-njy saýlaw uçastogynda (Mollanepes adyndaky geňeşligiň medeniýet öýi); Berdimämmet Gurbanow — Balkan welaýatynyň Awaza etrabynyň 2-nji saýlaw uçastogynda (ýöriteleşdirilen 15-nji orta mekdep); Babamyrat Meredow — Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň 79-njy saýlaw uçastogynda (43-nji orta mekdep); Hydyr Nunnaýew — Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň 63-nji saýlaw uçastogynda (88-nji orta mekdep); Maksat Ödeşow — Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň 3-nji saýlaw uçastogynda (1-nji sport mekdebi); Maksatmyrat Öwezgeldiýew — Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň 9-njy saýlaw uçastogynda (23-nji orta mekdep); Kakageldi Saryýew — Mary şäheriniň 36-njy saýlaw uçastogynda (8-nji sport mekdebi) ses berdiler.

Ildeşlerimiz öz konstitusion hukugyny berjaý etmek — iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgärleriň iň mynasybyna ses bermek üçin ir säher bilen saýlaw uçastoklaryna geldiler.

Bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä doly taýýarlyk bilen gelen ähli saýlaw uçastoklary toý lybasyna beslendi. Ýurdumyzyň ähli şäherlerinde we obalarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda geçdi. Hemme ýerde aýdym-sazlar ýaňlandy, göçme söwda guraldy. Bu şanly gün ilkinji gezek ses bermäge gatnaşan ýaş saýlawçylaryň aýratyn ýadynda galar. Saýlaw uçastoklarynda olara gül desseleri we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Ata Watanymyzyň mundan beýläk-de rowaçlanmagy üçin öz seslerini berenleriň hatarynda watandaşlarymyzyň parahat durmuşyny goramakda gije-gündiziň dowamynda ýeňil bolmadyk hem-de hormatly borçlaryny amala aşyrýan edermen türkmen esgerleri hem bar. Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary ähli harby bölümlerde we birikmelerde hem geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary we şonuň bilen baglanyşykly wakalar halkara jemgyýetçilikde hem-de dünýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ägirt uly gyzyklanma döretdi. Şol gün saýlaw uçastoklarynda saýlawlaryň demokratiýa ýagdaýynda geçirilendigine göz ýetirmäge mümkinçilik alan köp sanly daşary ýurtly žurnalistler hem boldular.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň TDH-a beren maglumatlaryna görä, ir sagat 9-a çenli saýlawçylaryň umumy sanynyň 25 göterimden gowragy ses berdi, sagat 11-e çenli bolsa bu görkeziji 51 göterimden geçdi. Sagat 13-e çenli Türkmenistanda özleriniň erk-ygtyýaryny erkin beýan etmäge konstitusion hukuklaryndan ähli bellige alnan saýlawçylaryň 71 göterimden gowragy, sagat 15-e çenli 86 göterimden gowragy peýdalandy. Sagat 17-ä çenli ilatyň 93 göterimden gowragy ses berdi. Sagat 19-a, ýagny saýlaw uçastoklarynyň ýapylýan pursadyna çenli saýlawçylaryň 97 göterimden gowragy ses berdi.

13-nji martda ýurdumyzyň hem-de daşary döwletleriň iri habarlar agentlikleriniň, elektron we metbugat neşirleriniň hem-de beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habarçylarynyň, halkara synçylaryň gatnaşmagynda geçirilen merkezi saýlaw toparynyň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ses bermegiň deslapky netijeleri yglan edildi.

Ýygnananlara bu ähmiýetli jemgyýetçilik-syýasy çärä taýýarlyk görmek we guramaçylykly geçirmek boýunça alnyp barlan giň gerimli işler barada gürrüň berildi. Bellenilişi ýaly, ses bermäge saýlawçylaryň 97,17 göterimi gatnaşdy. Munuň özi halkymyzyň ýokary raýatlyk işjeňligini hem-de ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmelere gönüden-göni gatnaşmaga islegini alamatlandyrdy.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalaryndaky we konsullyk edaralaryndaky käbir saýlaw uçastoklarynyň maglumatlaryny nazara almak bilen, sesleriň sanawy dowam edýär. Wagt tapawudy bolany üçin, şol ýerlerden maglumatlar biraz gijräk gelýär. Ses bermegiň gutarnykly netijeleri ýakyn wagtda yglan ediler.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan Synçylaryň wekilliginiň agzalarynyň, Türki Döwletleriň Guramasyna, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna wekilçilik edýän halkara synçylaryň şol gün geçirilen metbugat maslahatlaryna milli we daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýurdumyzyň Merkezi saýlaw toparynyň agzalary gatnaşdylar.

Metbugat maslahatlarynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görülmegine we geçirilmegine gözegçiligiň netijeleri beýan edildi. Ýurdumyzda demokratiýanyň mundan beýläk-de dabaralanmagynyň ýolunda möhüm ädim bolan bu saýlaw möwsüminde Türkmenistanyň dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklara ygrarlydygyny nobatdaky gezek görkezendigi bellenildi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynda we Mejlisinde 13-nji martda geçirilen duşuşyklarda halkara synçylaryň rus wekiliýetiniň agzalary, Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň senatorlary hem-de Döwlet Dumasynyň deputatlary Prezident saýlawlarynyň konstitusion-hukuk kadalaryna laýyklykda, açyklyk, aýdyňlyk, demokratiýa we erkinlik ýörelgeleri esasynda geçirilendigini bellediler.

Daşary işler ministrliginde bolan duşuşykda Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Bagdat Amreýew Türkmenistanda geçirilen Prezident saýlawlaryna ýokary baha berdi hem-de saýlawlaryň açyklyk, aýdyňlyk we demokratik esasda geçirilendigini belledi. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Türki Döwletleriň Guramasynyň işine işjeň gatnaşmagynyň ähmiýeti bellenildi.

Mahlasy, geçen hepdäniň wakalary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ýyl ýazgysynda täze sahypany açyp, türkmen halkynyň demokratik ýörelgelere ygrarlydygynyň, açyklygyň, aýdyňlygyň hem-de ösüşiň we abadançylygyň ýoly bilen ynamly öňe barýan ata Watanymyzyň geljegi üçin belent jogapkärçilige düşünýändiginiň aýdyň beýany boldy.

(TDH)

15.03.2022