Habarlar
Ylym hazynasy

Ajaýyp zamanamyzyň bedew badynyň syry Gahryman Arkadagymyz tarapyndan amala aşyrylýan işleriň her biriniň halkymyzyň geljeginiň bagtyýarlygyna gönükdirilýändigindedir. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» hem geljek 30 ýylda ýurdumyzy ösüşleriň täze menzillerine ýetirer.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy. Bu jümlede aýdyň geljegimiziň her bir pursatynyň galkynyşlara beslenjekdiginiň beýany bar.

Geçilen menzillere nazar aýlanyňda Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde medeniýetde, şol sanda kitaphana ulgamynda uly özgerişlikleriň durmuşa geçirilendigini hem buýsanç bilen ýatlaýarys. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky merkezi kitaphanalarda bitewi elektron kitaphana ulgamyny döretmek hakynda», şeýle hem «Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky merkezi kitaphanalarda bitewi elektron kitaphana ulgamyny döretmegiň meseleleri hakynda» Kararlary «Kitaphanalar we kitaphana işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny bu ugurdaky durmuşa geçirilen we geçirilýän tutumly işleriň binýady boldy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky kitaphanalaryň onlarçasyny özünde jemleýän bitewi elektron kitaphana ulgamy döredilýär. Bu işleriň netijesinde ýurdumyzyň kitaphanalary bu günki gün — tehnologiýanyň mümkinçilikleriniň barha giňeýän döwründe ygtybarly maglumatlar hazynasyna öwrüldi.

Öňde-de bir akyldar kitaby ylymlaryň gapysyna meňzedipdir. Bu gapydan ätlän ynsanyň ruhy dünýäsi baýaýar, ädimlerine ynam goşulýar. Şeýlelikde, ylym hazynasy bolan kitaphanalara täze ömür bagyşlamagy Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlarymyzyň uly-uly menzilleri aşmak üçin ruhy güýç bagyş etmegidir. Hormatly Prezidentimiziň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda: «Däp-dessurlarymyzyň we medeniýetimiziň ähli babatda köpdürlüligi we beýikligi milletimiziň genetiki gaznasydyr. Şoňa görä-de, geljekde biziň esasy wezipämiz milli medeniýetimiziň bahasyna ýetip bolmajak mirasyny toplamak, abat saklamak, öwrenmek we wagyz etmek bolmagynda galýar» diýen sözleri rowaçlygy nazarlap amala aşyrylýan işleriň dowamly boljakdygynyň äşgärnamasy bolup, her birimiziň öňümizde belent wezipeleri goýýar. Mejlisde hormatly Prezidentimiz tarapyndan 2022-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasynyň we 2022-nji ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasynyň tassyklanmagynda-da bu günki gün her bir tutumda ýedi ölçäp, bir kesilýändiginiň durmuşy beýany bar.

Ýurdumyzy ösüşlere, ömrümizi bagtyýarlyga beslän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun! Päk niýet bilen gadam uran ýollarymyz rowaçlyklara beslensin!

Ogulşat ATAÝEWA,

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň Bagyr ýaşaýyş toplumy şahamçasynyň kitaphanaçysy.

18.02.2022
Türkmenistany ösdürmegiň täze maksatnamasy ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň hem-de halkymyzyň rowaçlygynyň binýadydyr

11-nji fewralda paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda taryhy ähmiýetli waka boldy. Onda ýurdumyzyň geljegi bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça taýýarlanylyp, forumda kabul edilen «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» belent maksatlara ýetmäge gönükdirilen giň gerimli özgertmeleriň täze tapgyrynyň başlanandygyny alamatlandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda Garaşsyzlyk ýyllarynda batly depginler bilen ösýän ykdysadyýetde döwrebap döwleti gurmak, adalatly raýat jemgyýetini berkarar etmek, halkymyzyň durmuşy üçin oňaýly şertleri döretmek boýunça ýurdumyzda amala aşyrylan giň gerimli işlere ýokary baha berip, parahatçylyk söýüjilige hem-de netijeli halkara hyzmatdaşlyga esaslanýan daşary syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi.

Milli Liderimiz täze taryhy maksatnamanyň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekip, döwletliligi mundan beýläk-de işjeň ösdürmegi we pugtalandyrmagy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň ygtyýarlyklaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmegi şol ugurlaryň ilkinji nobatdakylarynyň hatarynda kesgitledi. Munuň özi raýatlaryň döwlet, jemgyýetçilik institutlaryna bolan ýokary ynamyny has-da berkitmäge mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň esasy şerti hökmünde adam maýasynyň ornunyň geljekde ýokarlanmagy üçin mümkin bolan ähli çäreleri durmuşa geçirmelidigini belläp, onuň hilini kesgitleýän pudaklaryň netijeli işlemeginiň möhüm mesele bolmalydygyny nygtady. Biz ösüşiň täze nusgasyny döredýäris. Bu bolsa türkmenistanlylaryň durmuşynyň ýokary ölçeglerini üpjün eder diýip, milli Liderimiz belledi. Döwletimiziň ýokary hilli ýaşaýyş jaýlarynyň halkymyza elýeterli bolmagy üçin ähli tagallalary etjekdigi aýratyn nygtaldy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň daşary syýasaty barada aýdyp, onuň Bitarap döwlet hökmünde Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy hakynda» Konstitusion kanuna we Türkmenistanyň daşary syýasatynyň Konsepsiýasyna, şeýle hem beýleki kanunçylyk namalaryna esaslanýandygyny belledi. Munuň özi bütin adamzat dünýäsini gatnaşyklary kämilleşdirmäge çagyrýan nusgalyk syýasatdyr. Bitaraplyk biziň syýasy doktrinamyzdyr diýip, hormatly Prezidentimiz sözüni dowam etdi hem-de deňhukuklylyk we özara hormat goýmak esasynda ähli daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen oňyn halkara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdüriljekdigini belledi.

Geljekde ýurdumyzda innowasion häsiýete esaslanýan milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa arkaly ösdürmäge gönükdirilen özgertmeler dowam etdiriler. Biz öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige giňden ornaşdyrarys, täze ykdysady gatnaşyklary emele getireris. Bu bolsa ykdysady strategiýanyň täze kadalaryna geçmegi, döwletimiziň makroykdysady syýasatyny döwrebap ýagdaýa getirmegi üpjün eder.

Ýokary we ekologik taýdan arassa tehnologiýalara esaslanýan gaýtadan işleýän önümçilik pudaklaryny ösdürmäge-de hemmetaraplaýyn ýardam berler. Munuň özi ýurdumyzyň dünýä ykdysadyýetinde barha artýan ornuny üpjün etjek eksport mümkinçiliginiň möçberini has-da artdyrmaga şert döreder.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljegiň meýilnamalary barada aýdyp, býujet we salgyt syýasatynyň kämilleşdirilmeginiň dowam etdiriljekdigine ünsi çekdi. Telekeçiligi hemmetaraplaýyn goldamak bilen birlikde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak maksady bilen, innowasion ýagdaý üçin ähli amatly şertler dörediler.

Türkmenistan energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna ibermekde özüniň öňdeligini saklamagy dowam eder. Şu maksat bilen, nebitgaz pudagyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek işi yzygiderli alnyp barlar. Bu bolsa nebiti we gazy gaýtadan işlemäge ýöriteleşdirilen häzirki zaman toplumlarynyň gurluşygyny göz öňünde tutýar. Täze känleri, şol sanda Hazar deňziniň türkmen bölegindäki ýataklary we «Galkynyş» känini senagat taýdan özleşdirmegi çaltlandyrmagy aňladýar.

Ekologiýa diplomatiýasyny mundan beýläk-de wagyz etmek, bu ugurda halkara guramalar bilen işjeň we netijeli hyzmatdaşlygy alyp barmak möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Şunda Gaaga konwensiýasyna laýyklykda alnyp barylýan işler hem biziň üçin möhümligine galar. Şeýle hem milli Liderimiz Türkmenistanyň geljekde-de suwy aýawly peýdalanmak, daşky gurşawy goramak we sagdynlaşdyrmak, howanyň üýtgemegine we ählumumy maýlama uýgunlaşmak soraglary boýunça döwletara gatnaşyklary ösdürjekdigini belledi. Çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, çäkleri bagy-bossanlyga öwürmek boýunça-da zerur işler geçiriler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljek üçin öňde durýan wezipeler barada durup geçmek bilen, Türkmenistanyň energetika, ulag, agrar pudagy, tebigy serişdeleri gaýtadan işlemek ýaly adaty ugurlarda ählumumy bäsdeşlikde artykmaçlygynyň berkidiljekdigini we giňeldiljekdigini belledi. Älem giňişligini özleşdirmek babatda başlanan işler, şeýle-de dünýäniň sanly giňişligine işjeň gatnaşygymyz dowam etdiriler, halkara bazarlarda önümlerimiziň bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrylar, innowasion barlaglar ornaşdyrylyp, täze tehnologiýalar dörediler.

Geljekde bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlarynda özgertmeler gyşarnyksyz dowam etdiriler. Munuň özi innowasiýalaryň ornuny düýpli artdyrýan tehnologik özgertmeleriň täze akymyna öwrüler.

Döwlet Baştutanymyz bellenen maksatlary üstünlikli durmuşa geçirmek üçin ýokary tehnologiýaly pudaklar toplumyny döretmek we ylmy köp talap edýän önümleriň dünýä bazarlarynda tutýan ornuny giňeltmek, öňdebaryjy ylmy-barlag işleri, ýokary tehnologiýalar we bilim hyzmatlary esasynda Türkmenistanyň dünýädäki öňdebaryjy innowasion ornuny gazanmak, senagat ykdysadyýetine häsiýetli bolan köpçülikleýin bilim ulgamyndan hemmeler üçin innowasion durmuş ykdysadyýetine niýetlenen ykdysadyýeti döretmek babatda zerur bolan üznüksiz hususylaşdyrylan bilim ulgamyna geçmek, düýpli düzüm we tehnologik taýdan döwrebaplaşdyrmak esasynda ýokary hilli bilim we saglygy goraýyş hyzmatlaryna elýeterliligi üpjün etmek zerurdyr diýip belledi.

Geljekde biziň esasy wezipämiz milli medeniýetimiziň bahasyna ýetip bolmajak mirasyny toplamak, abat saklamak, öwrenmek we wagyz etmek bolmagynda galýar diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu ugurda esasy umyt ýaşlarymyza baglanylýar. Sebäbi ýaş nesiller biziň ähli umyt-arzuwlarymyzy geljekde amala aşyrmaly. Biziň häzirki döwürde amala aşyrýan işlerimiz ýaşlarymyz üçin edilýär. Olaryň köpüsi Garaşsyz Watanymyz bilen ýaşytdaş. Ýakyn wagtda olar eziz Diýarymyzyň kämil raýatlary bolarlar, biziň bellän wezipelerimizi işjeň durmuşa geçirmäge gatnaşarlar. Şeýle hem Garaşsyz döwletimiziň geljekki ösüş ýoluny olar kesgitlemelidirler.

Şeýlelikde, men Türkmenistanyň Prezidentiniň ýokary we örän jogapkärli wezipesinde indi 15 ýyl bäri işläp gelýärin. Şol bir wagtda hem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygy, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Başlygy, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipelerini ýerine ýetirýärin diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.

Bilşiňiz ýaly, men iki ýyl mundan ozal, pygamber ýaşyny arka atdym diýip, döwlet Baştutanymyz özi babatda ýönekeý bolmadyk netijä gelendigini beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy ösdürmegiň täze tapgyrynda döwlet dolandyryşynda häzirki zamanyň ruhy şertleri, ýokary talaplary esasynda kemala gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makullaýandygyny belläp, özüniň toplan uly durmuş hem-de syýasy tejribesini bolsa mundan beýläk Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde bu ugra gönükdirmegi maksat edinýändigini habar berdi.

Milli Liderimiz döwlet Baştutanynyň jogapkärli wezipesinde işlemek bilen, ýurdumyzy ösdürmekde el-ele berip gazanan uly üstünliklerimiz üçin ähli watandaşlarymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýaryn diýip, mundan beýläk-de mähriban Watanymyz, merdana halkymyz, nesilleriň abadan durmuşy, beýik ykbaly üçin yhlasyny gaýgyrmajakdygyna watandaşlarymyzy ynandyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistany dünýäniň iň bir gülläp ösýän ýurtlarynyň birine öwürmek maksady bilen, Watanymyzy ösdürmegiň geljek döwrüni «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlandyrmagy teklip etdi.

Ýurdumyz üçin örän ähmiýetli çözgütleri kabul edýän Halk Maslahatynyň mejlisiniň arakesme wagtynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň başlyklygynda maslahat geçirildi. Oňa Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň wekilleri, döwlet düzümleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalaryň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Onda milli Liderimiziň taryhy çykyşynda öňe sürlen başlangyçlara hem-de 2022 — 2052-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna we onda kesgitlenilen wezipeleri ýerine ýetirmegiň möhüm ugurlaryna aýratyn üns berildi.

Döwlet Baştutanymyz Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemleri boýunça şowhunly el çarpyşmalar astynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» tassyklamak hakynda» Karara gol çekdi.

Halk Maslahatynyň mejlisinde çykyş eden hormatly ýaşulular milli Liderimiziň ýaş ýolbaşçylara özleriniň hemme ukyp-başarnyklaryny we mümkinçiliklerini görkezip biljek jogapkärli wezipeleri ynanmak başlangyjyny goldap, munuň türkmen halkynyň asylly däplerine laýyk gelýändigini hem-de döwlet durmuşyndaky düýpli özgertmeleriň täze tapgyrynyň başlandygyna şaýatlyk edýändigini bellediler. Nygtalyşy ýaly, bu wajyp başlangyç täze maksatnamanyň amala aşyrylmagyny çaltlandyrmak üçin hem uly ähmiýete eýe bolar.

Ählihalk Liderimiz, täze garaýyşly syýasatçy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet işlerindäki baý tejribesiniň ýaşlar üçin uly ähmiýete eýe boljakdygyna aýratyn üns çekildi. Döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda Diýarymyzy ähli ulgamlarda gülledip ösdürmäge hem-de raýatlarymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmäge gönükdirilen düýpli özgertmeler Watanymyza, halkymyza söýginiň belent nusgasydyr.

Forumyň dowamynda milli Liderimiziň ýaşlary döwlet dolandyryş işine gatnaşdyrmak baradaky teklip goldanyldy. Şunuň bilen baglylykda, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygyna Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunçylygy esasynda degişli işleri geçirmek tabşyryldy.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisiniň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Mejlisde Hökümetiň geçen ýylda alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi hem-de ýurdumyzy şu ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bellenilişi ýaly, geçen ýyl üçin makroykdysady görkezijiler jemi içerki önümiň ösüşiniň durnukly häsiýete eýe bolandygyna şaýatlyk edýär. Bu babatdaky görkeziji, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 6,2 göterim ýokarlandy. Senagat toplumynda bu görkeziji 9,2 göterim, gurluşyk pudagynda 0,3 göterim, ulag we aragatnaşyk ulgamynda 4,3 göterim, söwdada 8,8 göterim, oba hojalygynda 3,8 göterim, hyzmatlar ulgamynda 5,8 göterim boldy.

Hasabatlara laýyklykda, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 7,7 göterim köpeldi, ykdysadyýetiň pudaklarynda oňyn önümçilik netijeleri gazanyldy. Geçen ýyl bilen deňeşdirilende, bölek söwdanyň möçberi 16,6 göterim, daşary söwda dolanyşygy bolsa 20,5 göterim artdy.

Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim ýokarlandy, zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» çäklerinde gurluşyk we durkuny täzelemek işleri göz öňünde tutulan jemi 276 desganyň 42-sinde gurluşyk işleri tamamlandy, 167-sinde bolsa gurluşyk-gurnama işleri alnyp barylýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary bilen geçen hem-de Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli üstünliklere beslenen ýylda ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda gurluşygy tamamlanylmagy hem-de ulanmaga berilmegi göz öňünde tutulan binalaryňdyr desgalaryň gurluşyklarynyň öz wagtynda, ýokary hilli tamamlanmagy bilen baglanyşykly meseleler berk gözegçilikde saklanyldy hem-de ýurdumyz boýunça 2021-nji ýylda iri önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň 73-si ulanmaga berildi.

Mejlisde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýyl üçin Maýa goýum maksatnamasyny hem-de 2022-nji ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny tassyklady.

Hökümetiň geçen ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlisinde welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriniň arasynda durmuş, ykdysady we medeni görkezijiler boýunça 2021-nji ýyl üçin ýurdumyzyň iň gowy etrabyny kesgitlemek boýunça bäsleşigiň jemi jemlenildi. Şunlukda, Lebap welaýatynyň Dänew etraby bäsleşigiň ýeňijisi diýlip yglan edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, etrabyň häkimligi 1 million amerikan dollary bilen sylaglanyldy.

Geçen hepdäniň wakalaryna dolanyp gelsek, 7-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň dowamynda milli Liderimiz öz adyndan we maşgalasy Ogulgeregiň adyndan türk Liderine hem-de onuň maşgalasy Emine hanyma tiz wagtda sagalmaklaryny arzuw edip, olaryň özlerine mahsus bolan gujur-gaýraty we ruhy durnuklylygy bilen koronawirus ýokanjyny ýakyn wagtda ýeňip geçjekdiklerine we sagaljakdyklaryna berk ynam bildirdi hem-de zerur bolan halatynda türkmen tarapynyň hemmetaraplaýyn goldaw we ýardam bermäge taýýardygyny beýan etdi.

8-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzy mundan beýläk-de ykdysady taýdan ösdürmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak meseleleri boýunça sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Nebitgaz toplumynda işleriň ýagdaýy, maliýe-ykdysady ulgamy mundan beýläk-de ösdürmek, ylmyň dürli pudaklarynda ýaş alymlary taýýarlamak, dokma pudagynyň önümçilik düzümlerini giňeltmek, obasenagat toplumynda özgertmeleriň barşy ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň hatarynda boldy.

Milli Liderimiz önümçiligiň diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň we sanly ulgama geçirilmeginiň Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynyň kuwwatyny artdyrmagyň wajyp strategiýasy bolup durýandygyny belledi. Çünki ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly barýan ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň sazlaşykly ösüşinde ýangyç-energetika toplumyna möhüm orun degişlidir.

Hormatly Prezidentimiz ylmy çemeleşmäniň, sowatly hojalyk we strategik meýilnamalaryň ykdysady syýasatymyzyň tapawutly aýratynlygy bolup hyzmat edýändigine ünsi çekip, bu syýasatyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde, ata Watanymyzyň öz pudaklaryny ösdürmek üçin uly möçberde maliýe serişdelerini maýa goýup bilýän, gülläp ösýän, ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrülýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda öňüni alyş arassaçylyk çärelerini geçirmegi we bu ugurda alnyp barylýan işleri gözegçilikde saklamagy dowam etmegiň maksadalaýykdygyny belläp, halkymyzyň saglygynyň döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz «Saglyk» Döwlet maksatnamasyndaky bellenen wezipeleriň yzygiderli durmuşa geçirilmeginiň ähmiýeti, şonuň ýaly-da, saglygy goraýyş ulgamyna degişli zerur hasaplanylýan desgalary, hususan-da, Halkara pediatriýa merkezini we paýtagtymyzda ýene-de bir Stomatologiýa merkezini gurmagyň maksadalaýykdygy barada aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň wajypdygyny belledi. Oba hojalyk pudagyny ösdürmekde ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeleriň netijeli peýdalanylmagyna, obasenagat toplumyna öňdebaryjy sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir.

Mejlisde döwlet Baştutanymyz birnäçe resminamalara gol çekdi. Şolaryň hatarynda «Türkmennebit» döwlet konsernine karz serişdelerini bölüp bermek we Dokma senagaty ministrliginiň «Dokmaçylar» medeni merkeziniň binasynyň gurluşygy hakynda Kararlar hem-de 2022-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, şeýle hem kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sanyny tassyklamak hakynda Buýruk bar.

9-njy fewralda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine, howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, olaryň işlerini kämilleşdirmek meselelerine garaldy.

10-njy fewralda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda dürli täze desgalaryň birnäçesiniň taslamalary, şeýle hem käbir gurluşyk desgalarynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy.

Bellenilişi ýaly, Aşgabadyň merkezindäki käbir binalar döwrebaplaşdyrylar. Hususan-da, ozalky Hökümet münberi işewür duşuşyklaryň geçirilýän merkezine öwrüler. Şol ýerde işewürler bilen gepleşikleri geçirmek mümkinçiligi, tanyşdyryş dabaralaryny geçirmek hem-de dürli taslamalary görkezmek, umuman, işewürlik merkezini guramak üçin hemme zerur şertler dörediler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň hojalyk müdiriýetiniň binalary we desgalary bilen tanyşdyryldy. Şolaryň hatarynda Döwlet serhet gullugynyň üç sany 2 gatly 18 öýli ýaşaýyş jaýy, hojalyk müdiriýetiniň 150 orunlyk esgerler ýatakhanasy, 150 orunlyk esgerler naharhanasy bar.

Döwlet Baştutanymyza Magtymguly şaýolunyň ugrunda gurluşygy alnyp barylýan Söwda we işewürlik merkeziniň baş meýilnamasy we umumy görnüşi, Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugrunda gurluşygy alnyp barylýan 8 sany edara ediş we söwda maksatly binalaryň umumy görnüşi, A.Nyýazow şaýolunyň we Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugrunda gurluşygy alnyp barylýan Söwda we dynç alyş merkeziniň baş meýilnamasy we umumy görnüşi taslamalaryň üsti bilen görkezildi.

Şeýle hem milli Liderimiz Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň we Kemine köçesiniň ugrunda ýaşaýyş jaýlarynyň bölekleýin döwrebap täzelenilmeginiň teklip edilýän baş meýilnamasy, 320 orunlyk çagalar bagynyň görnüşleri we ýerleşiş çyzgylary beýan edilen taslamalary, Taslama köçesinden Jülge ýoluna çenli aralygyň, Köpetdag şaýolunyň döwrebap täzelenilmeginiň teklip edilýän çyzgysy, duralgalaryň, ýol hereket belgileriniň, yşyk sütünleriniň görnüşleri bilen tanyşdy.

Magtymguly şaýolunyň ugrunda gurulmagy meýilleşdirilýän «Daşkent» dynç alyş seýilgähiniň, onuň çäginde ýerleşjek desgalaryň bezegine aýratyn üns berildi. Bezegler goňşy Özbegistanyň doganlyk halkynyň milli aýratynlyklary göz öňünde tutulyp işlenip taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow görkezilen taslamalar bilen içgin tanşyp, desgalar gurlanda we olarda timarlaýyş işleri geçirilende ýokary hilli serişdeleriň ulanylmalydygyny, şol serişdeleriň ýurdumyzyň ekologiýa we howa şertlerini, halkymyzyň durmuşyndaky milli bezeg aýratynlyklaryny nazara almak bilen, berkligi we amatlylygy göz öňünde tutulyp seçilip alynmalydygyny, binalaryň we desgalaryň keşbinde, içki bezeginde milli binagärligiň ajaýyp däpleri bilen sazlaşyklylykda dünýäde binagärlik we bezeg ulgamyndaky gazanylan üstünlikleriň öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

12-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow öz ýurdunyň Hökümet wekiliýetine ýolbaşçylyk edip, Türkmenistana gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýary kabul etdi. Milli Liderimiz hem-de myhman söwda-ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygyň geljegi, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek, iki ýurduň işewür toparlarynyň özara gatnaşyklary hem-de medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Şol gün myhman bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow hem duşuşyk geçirdi. Duşuşykda ýangyç-energetika ulgamynda, senagatda hyzmatdaşlygy ösdürmäge, Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň döwlet we hususy böleklerini işjeň çekmek arkaly halkara we sebit awtoulag, demir ýol we gämi ýük daşamalarynyň gerimini giňeltmäge aýratyn üns berildi.

Şol gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda geçirilen mejlisinde kabul edilen taryhy çözgütlere bagyşlanan brifing geçirildi. Oňa ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylary we wekilleri, Türkmenistanda işleýän diplomatik edaralaryň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde beren tabşyrygyna laýyklykda, 13-nji fewralda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Ýurdumyzyň Konstitusiýasyna we kanunçylygyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler onuň gün tertibiniň esasy ugry boldy.

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisiniň öňüsyrasynda, ýagny 12-nji fewralda Milli Geňeşiň Mejlisi Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna hem-de Saýlaw kodeksiniň 86-njy maddasyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny geçirmek hakynda karary kabul etdi.

Saýlaw kodeksine laýyklykda, Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar 2022-nji ýylyň 14-nji fewralyndan özünde birnäçe tapgyrlary — dalaşgärleri hödürlemegi, olary hasaba almagy, saýlawçylar bilen duşuşyklary we beýlekileri jemleýän saýlaw möwsüminiň başlaýandygyny yglan etdi.

Geçen hepdede Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň koreý dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Koreýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sungçul Şin çärede çykyş edip, bu wakanyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň ýokary derejesini ýene-de bir gezek tassyklaýandygyny hem-de özara bähbitli häsiýete eýe bolan döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagyna saldamly goşant goşjakdygyny belledi.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda alnyp barylýan, ösüşiň täze belent sepgitlerine gönükdirilen döwlet syýasatynyň öňdengörüjiliklidigine we netijeliligine aýdyň şaýatlyk etdi. Milli Liderimiziň ynamly alyp barýan ýoly parahatçylygyň, abadançylygyň we döretmegiň ýoludyr.

(TDH)

15.02.2022
Intellektual eýeçilik hukugynyň aýratynlyklary

Soňky wagtlarda eýeçiligiň beýleki görnüşleriniň içinde intellektual eýeçilik has uly ähmiýete eýe bolýar. Biziň döwrümizde ony goramak we peýdalanmak meselesi ähli görnüşli eýeçilik kärhanalarynyň täjirçilik, önümçilik, telekeçilik we daşary ykdysady işinde wajyp rol oýnaýar. Intellektual eýeçilik bütin dünýäde gorag obýekti bolup durýar.

Türkmenistanyň mundan beýläk hem ylmy-innowasion taýdan ösüşiniň üpjün edilmeginde we ýurdumyzda öndürilen önümlerini dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyplylygyny artdyrmakda intellektual eýeçiligi goramak çygrynda milli kanunçylygymyzyň kämilleşdirilmeginiň möhüm ähmiýeti bardyr.

Şu nukdaýnazardan ugur alnyp, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek babatynda kabul edilýän maksatnamalarda Türkmenistanda intellektual eýeçiliginiň hukuk goragynyň üpjün edilmegini göz öňünde tutýan wezipeler kesgitlenip geçilýär.

Hususan-da, «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda» «intellektual eýeçiliginiň birlikleriniň hukuk goraglylygyny üpjün etmek, ony girdeji çeşmesi hökmünde ykrar etmek» döwletiň innowasiýa syýasaty babatynda esasy wezipeleriniň hatarynda görkezilýär.

Bulardan başga-da, «Türkmenistanyň intellektual eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň» üstünlikli berjaý edilendigini hem aýratyn belläp geçmek bolar.

Häzirki wagtda ýurdumyzda intellektual eýeçilik hukugynyň goraglylygyny berkitmek boýunça işler hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda gol çeken Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanyň intellektual eýeçilik ulgamyny ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasy hem-de şu maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy» esasynda durmuşa geçirilýär.

Şu nukdaýnazardan, intellektual eýeçilik hukugynyň ylmy-nazaryýet we tejribe esaslaryny öwrenmek wajyp wezipeleriň hatarynda duran meseleleriň biridir.

«Intellektual eýeçilik» adalgasynyň döremegini XVIII asyryň ahyryndaky fransuz kanunçylygy bilen baglanyşdyrýarlar. Bu adalga fransuz filosoflary D.Didronyň, Wolteriň, K.A.Gelwesiýiniň, P.Golbahyň we Ž.Ž.Russonyň işlerinde öz beýany tapdy.

Intellektual eýeçilik nazaryýetiniň mazmunyna laýyklykda, adamyň zähmetiniň netijeleri (maddy nygmatlar ýa-da döredijilik zähmetiniň netijeleri) onuň eýeçiligi bolup durýar. Şeýlelikde, döredijilik zähmetiniň eýesi bu zähmetiň netijelerine ygtyýar etmekde aýratyn hukuga eýedir.

«Intellektual eýeçilik» adalgasy XVIII we XIX asyrlarda ykdysadyýet we hukuk ylmynyň käbir wekilleri tarapyndan agzalyp gelnendigine garamazdan, onuň giňden dolanyşyga girizilmegi diňe 1967-nji ýylda Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasynyň döredilmegi barada Konwensiýanyň kabul edilmeginden soň bolup geçdi. Bu guramanyň esaslandyryjy resminamalaryna laýyklykda, «intellektual eýeçilik» - bu senagat, ylmy, edebiýat we çeperçilik çygyrlarynda intellektual işiň netijelerine berkidilen kanuny hukuklardyr. Şunda «intellektual eýeçiligiň» obýektlerine intellektual işiň netijelerine deňleşdirilen haryt öndürijileriniň haryt nyşanlaryny (hyzmat nyşanlaryny) degişli edýärler.

Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasynyň döredilmegi barada Konwensiýa laýyklykda, intellektual eýeçilik hukugyna aşakdakylar degişli bolup durýar:

  • edebi, çeperçilik we ylmy eserler;
  • ýerine ýetirijileriň çykyşlary, fonogrammalar we ýaýlyma goýberilýän gepleşikler;
  • adam işiniň ähli çygyrlaryndaky oýlap tapmalar;
  • ylmy açyşlar;
  • senagat nusgalary;
  • haryt nyşanlary;
  • ynsapsyz bäsleşigiň öňüniň alynmagy;
  • intellektual eýeçiligine degişli bolan önümçilik, ylmy, edebi we çeper eserler çygryndaky beýleki işler.

Ýurdumyzyda garaşsyzlyk ýyllarynyň içinde köp wagtyň geçmändigine garamazdan, intellektual eýeçilik hukugyny goramak çygrynda milli kanunçylygymyzy kämilleşdirmek boýunça baý tejribe toplandy.

Umuman, ýurdumyzda intellektual eýeçilik hukugynyň goragyny üpjün edýän kanunçylyk namalaryny şertli iki topara bölmek bolar. Bularyň birinjisine intellektual eýeçilik hukuklarynyň goragyny üpjün edýän ýöriteleşdirilen kanunlary degişli etmek bolar. Bu kanunlaryň kabul edilmeginiň esasy maksady bolup intellektual eýeçilik hukugyny goramak çygrynda ýüze çykýan gatnaşyklaryň aýry-aýry taraplaryny düzgünleşdirmek bolup durýar. Intellektual eýeçilik hukugynyň goragyny üpjün edýän kanunlaryň ikinji toparynda bu gatnaşyklary düzgünleşdirmäge ýöriteleşdirilmedik, emma öz içinde şeýle gatnaşyklary düzgünleşdirýän kadalary jemleýän kanunlary görkezmek bolar.

Türkmenistan halkara gatnaşyklarynyň subýekti hökmünde Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy bilen işjeň gatnaşyklary alyp barýar. Biziň ýurdumyz Bütindünýä intellektual eýeçiligi guramasyna 1995-nji ýylda girip, degişli konwensiýa goşuldy. Milli intellektual eýeçilik ulgamy döredilenden bäri senagat eýeçiligi ugrunda Türkmenistanyň halkara patent ulgamyna goşulmagyna mümkinçilik berýän halkara hyzmatdaşlygy esasynda möhüm ädim ädildi. Häzirki wagtda Türkmenistan intellektual eýeçilik hukugyny goramak çygrynda birnäçe halkara konwensiýalaryna, şertnamalaryna we ylalaşyklaryna goşuldy.

Beýan edilen işleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistanyň dünýä hojalygyna üstünlikli goşulyşmagyna şertler dörär.Mergen ANNANUROW,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we

dolandyryş institutynyň mugallymy,

Ogulşirin MYRADOWA, 

Türkmen döwlet ykdysadyýet we

dolandyryş institutynyň 3-nji ýyl talyby

14.02.2022
“Aşgabat-siti”: «akylly» şäherleriň nusgasy

Irki döwürlerde jahankeşdelerdir bilermenleri, täjirleri, bu topraga zyýarata gelenleri haýrana goýan türkmeniň baý döredijilik mirasy häzirki günlerde-de inçeligi, çeperligi, nepisden gözelligi bilen dünýäniň maddy we ruhy genji-hazynasyndaky ornuny barha giňeldýär. Halkymyzyň bedew at, alabaý, dutar, haly, keçe, keşde, küştdepdi ýaly deňsiz-taýsyz gymmatlyklarynyň her biri türkmeni türkmen diýip tanadýan özboluşly sungatdyr. Döretmek bilen birlikde gurmak sungatynda-da baý tejribäniň eýesi bolan türkmen her bir ädiminde zehinini, ukyp-başarnygyny, oýlap tapyjylygyny, bir söz bilen aýdanyňda, akyl-paýhasyny ýerlikli peýdalanyp, ähli döwürde-de kämil derejede ýaşamagy başarypdyr. Ýurdumyzyň çar künjeginde dürli eýýamlardan habar berip oturan taryhy ýadygärlikler, durmuş hajatly binalardyr desgalar, olaryň özboluşly gurluş aýratynlyklary türkmeniň gurmak dessurynyň ösendigini görkezýän aýdyň mysallardyr.

Hormatly Prezidentimiz döwrüni, dessuryny kämillige beslän ata-babalarymyzyň şöhratly ýol-ýörelgelerine dowamat berýär. Bu gün tutuş ýurdumyzy türkmen kalbynyň ýyly mährine ýugrulan, ýaşamak üçin ähli amatlyklary bolan şäherdir obalar gurşap alýar. Milli Liderimiziň başlangyçlary, giň möçberli şähergurluşyk maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ajaýyp keşbe girýän Diýarymyz ähli ulgamlarda ösüşiň täze belentliklerine çykýar. Watanymyzyň paýtagty Aşgabat misli bägül ýaly açylýar. Onuň gurluşygyndaky milli we häzirki zaman binagärlik sazlaşygy aýratyn özüne çekýär. Ak mermerli köşkleriň, çeper beýanly, çuň many-mazmunly ýadygärliklerdir bezeg binalarynyň, dürli kompozisiýaly suw çüwdürimleriniň, serçemenli seýilgähleriň mekany hasaplanýan türkmen paýtagtyna bu gün dünýä haýran galýar. Hormatly Prezidentimiziň paýhasy hem yhlasy bilen Aşgabat megapolise — ägirt uly häzirki zaman şäherleriniň birine öwrülýär. Bedew batly ösüşiň dowamly netijelerini baş şäherimiziň her künjünde görmek bolýar.

Täze taslamalar, täze başlangyçlar döwlet Baştutanymyzyň Diýar giňişliklerine her bir iş saparynyň esasyny düzýär. Gahryman Arkadagymyz «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 19-njy ýanwaryndaky iş saparyny paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde «şäher içindäki şäher» ýörelgesi esasynda bina ediljek «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň gurluşyk işlerine bagyşlady. Ähli gurluşyklarda bolşy ýaly, «Aşgabat-siti» üçin hem seçilip alnan ýerleriň derejesine, tebigy sazlaşygyna, ekologik ýagdaýyna Arkadag Prezidentimiziň aýratyn üns bermegi, bu babatda bildiren berk talaby ýurdumyzda adamlar üçin has amatly durmuş şertleriniň döredilýändigini ýene bir gezek äşgär etdi.

Bu täzeçil taslamanyň durmuşa geçirilmegi bilen, baş şäherimiziň demirgazyk künjeginde «akylly» şäher emele geler. «Akylly» şäheriň her bir binasy ýokary derejede ýerine ýetirilen bezeg aýratynlyklary, öýüň otaglarynda ornaşdyrylan döwrebap hyzmatlaryň iň häzirki zaman usullary, ýagny enjamlaryň aralykdan dolandyrylmagy bilen tapawutlanar. Nesip bolsa, «akylly» şäheriň «akylly» öýlerinde ornaşdyryljak sanly ulgam — täze tehnologiýalar ildeşlerimiziň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmaga hyzmat eder. Sanly ulgamy utgaşdyrmak konsepsiýasynyň çäklerinde ýerine ýetiriljek bu täzeçil taslama häzirki zaman türkmen megapolisine gaýtalanmajak gözellik, döwrebaplyk çaýar.

Öňdebaryjy täze tehnologiýalar we innowasiýalar, ýaşamak üçin şertleriň iň ýokary derejesi bilen gurşalan dünýä nusgalyk «smart-siti» ýörelgesi döwlet Baştutanymyzyň öňe süren bu taslamasynyň esasy maksadydyr. Binalarda gurnaljak ähli düzümleriň döwrebaplaşdyrylmagy, täzeçe usullaryň milli ýörelgeler bilen utgaşdyrylmagy bu «akylly» şäheriň dünýä nusgalyk aýratynlygy bolar.

Özboluşly keşbi, taryhy, medeniýeti bolan Aşgabat Garaşsyz Watanymyzyň ýüregi, türkmen halkynyň göz guwanjydyr. Mermere beslenendigi, owadanlygy, görkanalygy, asudalygy we hemişe ösüşdedigi üçin ol Ginnesiň rekordlar kitabynda-da mynasyp orun aldy. Ähli amatly şertleri bilen gözel paýtagtymyzyň dünýä nusgalyk şähere öwrülmegi ugrunda irginsiz tagalla edýän milli Liderimize halkymyzyň hoşallygy egsilmezdir.

Aýnabat DURDYÝEWA.

«Türkmenistan».

03.02.2022
Geçen 30 ýyllyk tejribe — geljek 30 ýyla gönezlik

Hormatly Prezidentimiziň “Merkezi Aziýa — Hytaý” hem-de “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitlerinde eden çykyşlaryny okap, ine, şeýle netijä gelýärsiň

(“Döwür we biz” makalalar toplumyndan)

Türkmenistanyň iň täze taryhyna, gürrüňsiz, belki, dünýä döwletleriniň hem döwleti dolandyrmakda häzirki zaman taryhyna girjek sene — mähriban Watanymyzy ösdürmegiň geljekki 30 ýyllyk maksatnamasyny kabul etjek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň geçiriljek senesi barha ýakynlaşýar. Kabul ediljek bolunýan 30 ýyllyk bu maksatnama birbada diňe türkmen döwletine we onuň halkyna dahylly bolup görünse-de, hakykatda, ol biziň döwletimiziň halkara bileleşigiň subýekti hökmünde gatnaşyk edýän döwletleriniň hemmesiniň ykdysady ösüşlerine, diýmek, halklarynyň ykbalyna täsir edip biljek maksatnama bolar. Özüňiz pikir ediň! Häzirki döwrüň iň çylşyrymly meselesi — bu hakda milli Liderimiz hem ençeme gezek aýtdy — döwletleriň arasyndaky ynanyşmagyň ýetmezçiligidir. “Ynanyşmak” diýen söz hatda geçen ýylyň esasy şygarynda — adynda hem ulanyldy. Aýdylyşy ýaly, ýylyň 12 aýynyň her gününde ynanyşmak meselesiniň juda derwaýysdygy tekrarlandy duruldy.

Biziň döwletimiz geljek 30 ýyllyk maksatnamany kabul etmek arkaly, ösüşleriň ýoluny aýdyňlaşdyrýar. Biz bu maksatnama döwletleriň we halklaryň ykbalyna täsir edip biljek maksatnama bolar diýenimizde, hut şuny göz öňünde tutduk.

Garaşylýan sene ýakynlaşdygyça, Türkmenistan daşary syýasatynda-da işjeňlik görkezýär. Bu şeýle-de bolmaly: daşary syýasat içerki syýasatyň dowamy, ikisi bir bitewi zat. Hormatly Prezidentimiz “Merkezi Aziýa — Hytaý” hem-de “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitlerinde sanly ulgam arkaly çykyş edip, biziň döwletimiziň sebitdäki doganlyk döwletler, şeýle hem Hytaý Halk Respublikasy, Hindistan Respublikasy bilen Garaşsyz ösüşimiziň 30 ýylynda gazanan oňyn tejribesi hakynda aýtdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Hytaýyň hem Hindistanyň arasyndaky köpugurly gatnaşyklaryň taryhy müňýyllyklar bilen ölçenilýär. Biziň halklarymyzda umumylyklar örän köpdür. Şolardan ýerlikli peýdalanyp hem soňky 30 ýylda, ylaýta-da, onuň ikinji ýarymynda özara gatnaşyklar düýpli ösdürildi. Ýeri gelende bellesek, şeýle gatnaşyklar beýleki ýurtlar, şol sanda goňşy ýurtlar bilen hem netijeli ösdürildi. Häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň arasynda syýasy ýa beýleki bir mesele boýunça düşünişmezlik ýokdur. Hut şuny hem biziň döwletlerimiziň öz aralarynda gazanan iň uly üstünlikleriniň esasylarynyň biri hökmünde görkezip bolar.

Ýene bir ýagdaýy aýratyn bellemeli: biziň döwletlerimiziň hormatly Baştutanlary sebitara, halkara, döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmekde abyrsyz uly işleri amala aşyrýarlar. Muny Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Awazada geçirilen 3-nji konsultatiw duşuşygy hem ähli aýdyňlygy bilen görkezdi. Geçen ýylyň tomsunda Hazaryň türkmen kenarynda bolan duşuşygy biziň halklarymyz entek köp ýatlarlar diýip pikir edýärsiň. Şol duşuşyk halklaryň arasyndaky agzybirligiň, döwlet Baştutanlarynyň özara hormat-sarpasynyň güýjüni äleme ýaýdy. Özara bähbitli iş etmekde biziň döwlet Baştutanlarymyzyň görüm-göreldesi halklarymyza nusgalykdyr.

Biziň döwletlerimizde milli Liderlerimiziň göreldesine eýerilip, soňky 30 ýylda ykdysady hyzmatdaşlykda we medeni gatnaşykda ajaýyp işler durmuşa geçirilip, belent sepgitlere ýetildi. Şunda sanlary we maglumatlary getirip, aýdylanlary subut etjek bolmagyň geregi ýok. Ähli zat şeýle-de düşnükli, aýan-aýdyň. Iň esasy zat, olar halklarymyzyň islegine we arzuwyna kybap gelýär. Bizden birimiz olara gidenimizde ýa olardan biri bize gelende, özümizi juda arkaýyn, ylla, dost-doganlarymyzyň arasynda ýaly duýýarys. Şu hakynda oýlananyňda, milli Liderimiziň “Ösüş arkaly parahatçylyk” taglymatynyň ähmiýetine has çuňňur göz ýetirýärsiň.

Gürrüňi edilýän sammitlerde hormatly Prezidentimiziň eden çykyşlaryna dolanyp, ýene-de şulary aýtmak hökmany bolup durýar. Biziň döwletlerimiziň adam, senagat, tebigy we tehnologik mümkinçilikleri örän uludyr, halklarymyzyň medeniýetde we ynsanperwerlikde juda gymmatly mirasy bar. Bular bahasyny hiç bir zat bilen ölçäp bolmajak baýlyklardyr. Şularyň esasynda döredilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýýan taglymaty ulanyp hem ösdürip, gatnaşyklaryň täze tapgyryny emele getirip bolar. Ol, hormatly Prezidentimiziň sözleri bilen aýdanymyzda, “...dünýäniň häzirki hem-de geljekki gurluşynda biziň ykdysady täsirimizi we syýasy ähmiýetimizi berkitmelidir”.

Her bir döwlet geljek üçin jogapkärçilik çekýär. Şol jogapkärçilik-de biziň umumy öýümizde — Ýer togalagynda pugta parahatçylygy üpjün etmekden ybaratdyr. “Dialog — parahatçylygyň kepili” — geçen ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” atly halkara maslahatda halkara gatnaşyklaryň hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürlen bu täze filosofiýasy gürrüňi edilýän jogapkärçiligi amala aşyrmakda esasy çelgi, ugur alynýan görkeziji bolmalydyr. “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitinde milli Liderimiz şeýle diýdi: “Biz dünýädäki wakalaryň öňünden kesgitläp bolmaýan ýagdaýa öwrülýändigini, has durnuksyz häsiýete eýe bolýandygyny görýäris. Şeýle şertlerde diňe ynanyşmagy dikeltmek hem-de umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryna eýermek emele gelen ýagdaýy düzgünleşdirmäge mümkinçilik berer diýip hasap edýäris”.

Şu ýerde iki gün mundan öň — Türkmenistanda Watan goragçylarynyň gününiň dabaraly bellenilen gününde hem ýokary derejede gürrüňi edilen 30 ýyllyk maksatnamanyň dünýädäki wakalaryň öňünden kesgitläp bolmaýan häsiýetini aradan aýryp, halkara gatnaşyklarda aýdyňlyk döretmäge ýardam berjekdigini, şunlukda, adamzadyň ösüşini öňünden kesgitlemäge hem mümkinçilik döretjekdigini ynam bilen aýdyp bolar.

Türkmen — göwnaçyk halk. Türkmeniň döwleti-de “Açyk gapylar” syýasatyny ýöredýär. Türkmeniň çuňňur dünýägaraýşyna laýyklykda, diňe asuda ýurtda geljege nazar aýlap, etsem-goýsamlary meýilleşdirip bolýar. Türkmenistan dünýäde iň asuda, iň howpsuz ýurtlaryň biri. Muny dünýä ykrar edýär. Bu, elbetde, halk hökmünde bizi buýsandyrýar. Munda biz uzak ýyllaryň dowamynda hormatly Prezidentimiziň saýasynda amala aşyryp gelen giň gerimli işlerimiziň netijesini görýäris.

Türkmenistany ösdürmegiň 30 ýyllyk maksatnamasy hem, nesip bolsa, dünýäde görülýän, mynasyp baha berilýän we nusga alynýan işlerden bolar.

Seýitguly GELDIÝEW.

“Türkmenistan”.

29.01.2022
Toýly jaýlar bolsun!

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli, Daşoguz şäherinde welaýatyň prokuratura edaralarynyň işgärleri üçin ähli amatlyklary bolan, şäher gurluşygynyň hem-de häzirki zaman binagärliginiň iň öňdebaryjy talaplaryna laýyk gurlan täze ýaşaýyş jaýlarynyň birbada ikisi ulanmaga berildi.

Welaýat merkeziniň Aşgabat köçesiniň ugrunda bina edilen, her biri 16 öýli, dört gatly täze jaýlaryň gurluşyk işlerini Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawodynyň baş potratçylygynda «Bagtyýarlyk ýoly» hususy kärhanasynyň işçi-hünärmenleri alyp bardylar.

Kämil durmuş infrastrukturasynyň kemala gelýän ýaşaýyş jaý toplumynyň döwrebap desgalarynyň, belent başly binalarynyň hataryna goşulan täze jaýlaryň açylyş dabarasy şatlyk-şowhuna beslendi. Watan goragçylarynyň gününiň baýram edilýän günlerinde täze jaýlardan öý almak bagty miýesser eden maşgalalaryň döwletli ojaklarynda, uly şatlyk hem buýsanç bilen, jaý toýlary tutuldy.

— Bu gün maşgalamyz üçin örän şatlykly pursatlara beslendi, täze jaýda, täze ojakda toý tutmak bagty nesip etdi — diýip, köp gatly ýaşaýyş jaýyndan 3 otagly öý alan welaýat harby prokuraturasynyň derňew bölüminiň uly sülçüsi Allanur Paltabaýew öz şatlygyny paýlaşdy:

— Täze jaýymyzda ähli oňaýly şertler bar. Otaglary, aşhanasy giň hem ýagty. Öýümizde häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän iň kämil durmuş enjamlary ornaşdyrylypdyr. Çagalarymyzyň döwrebap bilim we terbiýe almaklary üçin golaýda mekdep, çagalar baglary ýerleşýär. Halkymyzyň bagtyýar durmuşda, abadançylykda ýaşamagy barada çäksiz alada edýän Belent Serkerdebaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, uly tutumlarynyň elmydama rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

Häzirki wagtda welaýatyň çäginde hereket edýän hususy kärhanalar durmuş-önümçilik maksatly desgalary, ýokary amatlygy bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga işjeň gatnaşýarlar. Özleriniň hünär ussatlygy bilen netijeli zähmet çekmegiň asylly nusgasyny görkezýän «Bagtyýarlyk ýoly» hususy kärhanasynyň işçileri hem şäheriň dürli künjeginde täze binalaryň birnäçesini gurup, ulanmaga berdiler.

— Daşoguz şäherine durmuş maksatly desgalar aýratyn görk berýär — diýip, «Bagtyýarlyk ýoly» hususy kärhanasynyň işçiler toparynyň ýolbaşçysy Hurşid Saparow aýdýar. — Günsaýyn tanalmaz derejede gözelleşýän şäherimizde alnyp barylýan gurluşyk işlerinde goşandymyzyň bardygyna begenýäris. Hususy kärhanamyzda dürli desgalaryň gurluşygynda işlän tejribeli gurluşykçylarymyz bar. Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ulanmaga berlen iki jaýyň gurluşygyny taslamada göz öňünde tutulan möhletlerde tamamladyk. Täze jaýlaryň açylyş dabarasynda tapawutlanan işçilerimiziň uly topary bilen birlikde, maňa hem Gahryman Arkadagymyzyň adyndan gymmat bahaly toý sowgady gowşuryldy. Diňe bir gurluşykçy däl, her kim üçin öz eden işiniň netijesini görmek uly bagt bolsa gerek. Adamlaryň bagtyýarlygy babatda ýadawsyz tagalla edip, olar üçin oňaýly şertleri döredýän Arkadag Prezidentimize alkyş aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, başy dik, ömri uzak bolsun!

Şäheriň gözel künjegindäki belent başly binalaryň hataryndan orun alan dört we üç otagly öýlerden ybarat täze jaýlarda ýaşaýjylar üçin häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän ähli şertler göz öňünde tutulypdyr. Oňaýly ýerleşen ýagty otaglarynyň, giň eýwanynyň, aşhanasynyň kämil durmuş tehnikalary, beýleki zerur şertler bilen üpjün edilmegi häzirki döwürde ýurdumyzda adam baradaky aladanyň ileri tutulýandygynyň aýdyň nyşanydyr.

Toý lybasyna beslenen jaýlaryň degresindäki giň sahnada şäheriň medeniýet we sungat ussatlarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazlary, tans kompozisiýalary açylyş dabarasyna gatnaşanlaryň şatlygyny has-da artdyrdy.

Amanmyrat SAPAROW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren Bazar TYLLAÝEW.

24.01.2022
Özüň bolmak ýa-da 30 ýyllyk maksatnama hakynda kelam

(«Döwür we biz» atly makalalar toplumyndan)

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 7-nji ýanwarynda geçirilen ilkinji mejlisinde hormatly Prezidentimiz geljek otuz ýyl üçin ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamasyny düzmegi we ony Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde tassyklamagy tabşyrdy. Biz şu gürrüňimizde eýýäm ýakyn geljekde kabul ediljek 30 ýyllyk maksatnamanyň halkymyza hem döwletimize berjek peýdasy hakynda siziň bilen pikir alyşmakçy bolýarys. Esasy gürrüňe geçmezden öň, şeýle uzak möhletli maksatnamany kabul etmegiň zerurlygy hem-de şertleri hakynda biraz söhbet edeliň! Umuman-a, olar hakynda Arkadag Prezidentimiz ady agzalan Hökümet mejlisinde gürrüň etdi, ýöne olary ýene bir gezek ýatlamak artykmaçlyk etmese gerek.

Biz geçen ýylda döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny, hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygyny belledik. Hormatly Prezidentimiz agzalan Hökümet mejlisinde erkin ýaşalan 30 ýyla gysgaça baha berip, şeýle diýdi: «...bize demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny döretmek we kämilleşdirmek başartdy. Şu döwürde biz döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşyny döretdik. Ýyllarboýy toplan tejribämize daýanyp, döwlet institutlaryny kämil ýagdaýa getirdik. Milli ykdysadyýetimizi yzygiderli döwrebaplaşdyryp, dünýä bileleşiginde Garaşsyz döwletimiziň tutýan ornuny berkitdik».

Türkmende «Guş ganatsyz bolmaz, adam — arzuwsyz» diýen bir atalar sözi bar. Munuň hakyky manysy, guşuň goşa ganaty bolmasa göge galyp bilmeýşi ýaly, adamyň hem öňünde maksady bolmasa, öňe hereket edip bilmejekdigi, şol bir duran ýerinde durjakdygy hakyndadyr. Diýmek, adama maksat, etsem-goýsam gerek. Bu onuň durmuşyny gyzykly etmek, many-mazmuna beslemek bilen bir hatarda, gün-güzeranynyň barha we barha gowulanmagyny üpjün edýär. «Herekete — bereket» diýleni-dä! Görşümiz ýaly, könekilerde aýdylmadyk söz ýok. Halkyň könesini gowy bilýän, milli mirasymyza ýokary baha berýän döwlet Baştutanymyz 30 ýylda geçen ýolumyza seljerme berip, indiden beýläk has uzaklara niýetlenen, uzak möhletli maksatlary öňümizde goýup, şolary amala aşyrmak üçin ýyl-ýyldan oýlanyşykly, bir uly maksada gönükdirilen beýik işleri tapgyrma-tapgyr, özem üstünlik hem abraý bilen durmuşa geçirmäge wagtyň ýetendigine ünsi çekýär.

30 ýylyň badalgasy — geljekki 30 ýyla! Geçen 30 ýylda gazananlarymyz geljekki 30 ýylda gazanmaly üstünliklerimize, ýetmeli sepgitlerimize gönezlikdir.

Hormatly Prezidentimiziň 30 ýyllyk maksatnamany düzmeli diýmegi Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň ýaşan durmuş hakykatyndan alnan, müň bir gezek ölçerilip görlen netijedir. Bu maksatnamanyň kabul edilen ýagdaýynda, onuň hiç bir kemçiliksiz ýerine ýetiriljekdigini, gaýtam, 30 ýyldan soň biziň döwletimiziň hem halkymyzyň ösüp-özgerip, kuwwatlanyp hem kämilleşip, köpimiziň şu wagt doly göz öňüne-de getirip bilmeýän belentliklerimize çykjakdygyny aýdyp bolar. Munuň şeýle boljakdygyna hiç bir şek-şübhe bolup bilmez. Soňky ýyllarda, esasan-da, 15 ýyl çemesi wagt bäri, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady gazananlaryna birlaý göz aýlasaň, aýdylýanlaryň dogrudygyna göz ýetirmek kyn däl.

30 ýyllyk maksatnamany kabul etmek üçin syýasy-ykdysady şertleriň üpjün edilmelidigi düşnükli zat. Biziň ýurdumyzda bolsa olaryň eýýäm üpjündigini aýratyn bellemeli. Olar, biziň pikirimizçe, şulardan ybaratdyr:

1. Jemgyýetimizde dowamly durnuklylyk bar, ýagny halk köpçüligi öz içindäki agzybirligi ähli zatdan ileri tutýar. Bu halkymyzyň, gözüňe söweýin, beýik taraplarynyň biridir. Soňky 30 ýylyň dowamynda agzybirlige gol ýapyp ýetilen derejeler allanämedir. Halkymyzyň agzybirligi, edil şonuň ýaly-da, özüniň milli Lideri bilen jebisligi nusgalyk derejededir.

2. Hemmeler üçin kanunyň birligi, adalatlylyk, şeýle-de jogapkärçilik ýurduň ähli ýerinde, jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň wekilleri üçin birmeňzeşdir. Döwletimiz ähli ýerde, ähli işde hemmeler üçin deňhukuklylygy üpjün edýär.

3. «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelge döwlet işinde esasy ugur alynýan ýörelgedir, ýagny her bir adamy durmuş-ykdysady taýdan goldamak, başgaça aýdylanda, adam hakyndaky alada döwletimizde dowamly we gyşarnyksyzdyr.

4. Halkymyz bir maksada gönügip, tutanýerli zähmet çekmäge ukyplydyr. Muny ýylyň-ýylyna ýetýän belent ykdysady sepgitlerimiz görkezýär.

5. Şu wagta çenli ýurdumyzda kabul edilen uzak möhletli maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy bu babatda halkymyzda oňat tejribäniň bardygyny görkezýär. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasy» we halk hojalygynyň pudaklaryny ösdürmegiň, mysal üçin, «Saglyk» Döwlet maksatnamasy, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasy» we beýlekiler aýdylanlara subutnamadyr. Halkymyz uzak möhletli maksatnamalary hem abraý bilen ýerine ýetirmegi başarýar.

6. Döwletiň oýlanyşykly daşary syýasatynyň bardygyny we ony häzirki zaman dünýä döwletleriniň goldaýandygyny ajaýyp şertleriň biri hökmünde görkezip bolar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan «Açyk gapylar» syýasatyny ýöretmek arkaly, dünýä döwletleriniň hemmesine dostluk goluny uzadýar. Salamlaşylanda ak göwün bilen uzadylan el ak göwün bilenem gysylýar, bu öňden gelýän düzgün. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň adyndan teklip edýän başlangyçlarynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkara jemgyýetçilik tarapyndan heniz goldanylman galan gezegi ýokdur. Diňe şunuň özi-de uzak möhletleýin 30 ýyllyk maksatnamada göz öňünde tutuljak wezipeleri durmuşa geçirmekde ýerine ýetiriljek işleriň halkara goldawa eýe boljakdygyny subut edýär.

7. Halkymyzyň milli Liderimize berk ynamyny hem-de Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzy beýik işlere ruhlandyryp bilmek ukybyny we ýene-de kän-kän zatlary 30 ýyllyk maksatnamanyň kabul edilmeginiň, şonuň ýaly-da, netijeli amala aşyrylmagynyň ykdysady-syýasy şertleriniň hatarynda görkezip bolar. Siziň olary ýene-de uzaltmagyňyz mümkin. Bolup biler, biz şu ýerde şol şertleriň hemmesini birin-birin görkezmegi däl-de, eýsem, siziň, hormatly okyjylar, şu babatda özbaşdak pikir ýöretmegiňizi gazanmak isledik.

Indi 30 ýyllyk maksatnamanyň peýdasy hakynda: maksatnama, gürrüňsiz suratda, tutuş halkymyza, galyberse-de, her birimize durmuşda esasy çelgi bolar. Biz bir bitewi halk bolup, haýsy ýoldan ýöreýäris, durmuşymyzda milli gymmatlyk hökmünde nämäni öň hatara çykarýarys, baş maksada ýetmek üçin şahsy durmuşymyzda nähili sepgitleri eýelemeli bolarys we ýene-de kän-kän zatlar şu maksatnama kabul edilenden soň aýdyň bolar.

«Biz döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýäris. Şoňa görä-de, indi biziň öňümizde şeýle uly wezipe durýar: biz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris hem-de düzmelidiris» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 30 ýyllyk maksatnamany abraý bilen durmuşa geçirmegiň iň ygtybarly ýoly hormatly Prezidentimiziň «Öňe, öňe, diňe öňe! — biziň beýik şygarymyz» diýen parasatly sözlerinde jemlenendir.

Durmuşda her 20 ýyldan täze nesil gelýär diýilýär. Diýmek, biziň halk bolup, kabul etmekçi bolýan 30 ýyllyk maksatnamamyz geljekki nesilleri-de gurşap alar. Şonuň bilen birlikde, şu günki nesliň geljegiň öňünde-de borjunyň kiçi-girim däldigini duýmak zerurdyr, ýene 20 — 25 ýyldan dünýä injek nesil biziň kabul etjek maksatnamamyza seredip, bize — şu günki uly ýaşly türkmenistanlylara baha berjekdikleri düşnüklidir. Biziň ýurdumyzda ähli iş oýlanyşykly edilýär. Maksatnama barasynda aýdylanda bolsa, biziň pikirimizçe, ol «dogma», ýagny kabul edilenden soň hiç bir babatda üýtgewsiz, eldegrilmesiz ýagdaýdaky däl-de, eýsem, durmuşyň ýüze çykarýan talaplaryna we mümkinçiliklerine, şeýle hem halkymyzyň islegine görä, örän çeýe we täzeligi özüne siňdirmäge ukyply maksatnama bolar diýip pikir edýäris.

* * *

Uzak geljegi çaklamak, özi-de syýasy taýdan ýalňyşsyz kesgitlemek hemmelere başardyp durýan zat däl. Hormatly Prezidentimize — halkymyzyň Arkadagyna welin, bu başardýar. Muny geçilen menziller, ýaşalan ýyllar subut edýär.

Seýitguly GELDIÝEW.

«Türkmenistan».

18.01.2022
Dostlary birleşdirýän ýollar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän iri möçberli işler bu günki gün sebit, dünýä möçberinde giň goldaw-hormata eýe bolýar. Ajaýyp zamanamyzyň bagyş eden ösüş-özgerişlerine dünýä jemgyýetçiligi, iri halkara guramalary tarapyndan berilýän ýokary bahalar hem munuň şeýledigine şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiziň dünýä döwletleriniň Liderleri bilen geçirýän duşuşyklary, telefon arkaly gepleşikleri hem şol gatnaşyklaryň barha pajarlaýandygynyň, ýurdumyzyň halkara derejesindäki şowly gadamlarynyň geljeginiň uludygynyň subutnamasyna öwrülýär. Muňa milli Liderimiziň Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň dowamynda dünýä jemgyýetçiligi ýene bir ýola göz ýetirdi. Hormatly Prezidentimiz GDA ýurtlarynyň Liderleriniň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen resmi däl sammitine gatnaşdy. GDA ýurtlarynyň Liderleriniň Täze ýylyň öňüsyrasynda geçirmek däbe öwrülen resmi däl duşuşyklary geçilen menzillere nazar aýlamaga, geljekki maksatlary ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berýär.

GDA döwletlerini taryhyň dowamynda emele gelen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary birleşdirýär. Hut şonuň üçinem ýylyň dowamynda GDA gatnaşyjy ýurtlar bilen aýry-aýrylykda dowam edip duran dürli derejedäki gatnaşyklar bu jebisligiň mäkämleşmegine ýardam berýär. Gatnaşyklaryň şeýle jebis häsiýete eýe bolmagyny goňşy döwlet hökmünde emele gelýän umumy meseleler, ykdysady baglanyşyklar hem şertlendirýär. Şunda Gahryman Arkadagymyzyň islendik mesele babatda çözgüt salgy berýän başlangyçlary öňe sürmegi indi döwletara gatnaşyklarda adaty ýagdaýa öwrüldi.

GDA ýurtlarynyň Liderleriniň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl duşuşygynda-da Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren teklipleri gönüden-göni Arkalaşygyň işine täze itergi bermek bilen baglanyşyklydyr. Häzirki wagtda dünýä ýüzünde emele gelen ýagdaýy nazara alanyňda, ylmy lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlary bilen baglanyşykly başlangyçlaryň ähmiýeti öz-özünden düşnüklidir. Munuň özi diňe bir aýratyn alnan ýurduň ýa sebitiň däl, eýsem, dünýä halklarynyň bähbidine gönükdirilen tekliplerdir.

Hormatly Prezidentimiz GDA-nyň döwletleriniň arasynda ylmy diplomatiýa, lukmançylyk bileleşikleri ugry boýunça umumy çemeleşmeleri we usullary işläp taýýarlamak üçin özara gatnaşyklaryň has netijeli gurallaryny ýola goýmagyň zerurdygyny nygtady. Şonuň ýaly-da, hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda Arkalaşygyň içinde hem-de beýleki döwletler we halkara ykdysady birleşikler bilen özara gatnaşyklarda hyzmatdaşlygyň täze, döwrebap ugurlarynyň hem nusgalarynyň zerurdygy barada yzygiderli nygtamagy her bir başlangyjynda tutuş adamzadyň bähbidini nazarlaýan Lideriň ýoludyr. Şeýle teklibi milli Liderimiz şu ýylyň 12-nji noýabrynda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitinde eden çykyşynda hem öňe sürüp, beýleki halkara we sebit düzümleriniň çäklerinde gatnaşyklary giňeltmegiň zerurdygyna ünsi çekipdi. Bu pikiriň aňyrsynda bolsa ähli ynsanlaryň bähbidine gönükdirilen işlerde tagallalaryň birikmegi baradaky pelsepewi garaýyşlar dur.

Sammite gatnaşan döwlet ýolbaşçylary milli Liderimiziň teklipleriniň durmuşa geçirilmeginiň sebitde, umuman, Arkalaşygyň çäklerinde oňyn netije berjekdigini bellediler.

Bähbitler bir bolanda garaýyşlar hem birigýär. GDA gatnaşyjy ýurtlar umumy bähbidi — halklaryň arasyndaky dost-doganlyk, medeni-ykdysady gatnaşyklaryň gerimini giňeltmegi nazarlaýar. Bu bolsa maksatlaryň we wezipeleriň umumylygyny şertlendirýär. Geljekde dostlukly gatnaşyklaryň, hyzmatdaşlyklaryň hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşjakdygyna biziň ählimizem ynanýarys.

Goý, Garaşsyz Diýarymyzy dost-doganlyk ýollary bilen ösüşlerden-ösüşlere alyp barýan milli Liderimiziň jany sag, tutumly işleri rowaç bolsun!

Perman SAPAROW,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş-syýasaty baradaky komitetiniň baş hünärmeni.

31.12.2021
Halkyň ýürek sesi

Hoş niýet, ýagşy umyt ynsany durmuş ýolunyň geljekki menzillerine ruhlandyrýar, göwnüni ganatlandyrýar. Ine, şonuň üçinem biz her ýyly uly arzuwlar, päk niýetler bilen garşylaýarys. Bir-birege, tutuş adamzada, dünýä ýüzüne iň gowy zatlary arzuwlaýarys. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň soňlanyp barýan günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň «Ýaşasyn parahat durmuş» atly şygry-da tutuş ynsanyýete, bu owadan barlyga hoş niýetleriň çemeni bolup ýüreklere doldy.

Bir-birege dünýädäki iň gowy zatlary arzuw etjek bolsaň, Gahryman Arkadagymyzyň ylham akabasynyň üsti bilen dünýä dolan bu şygry okap beräýmeli. Ol sözler ynsanyň kalbynda dünýä döräp orun alan iň bir ýagşy dilegleriň beýany. Bu sözüň üsti bilen döredilen sungatyň — parahatçylyk aýdymynyň hut täze ýylyň bosagasynda halkymyza ýetirilmegi bolsa her birimizde geljegiň röwşenligine bolan ynamy goşalandyrýar.

Halkyň ýüreginden orun almak — egsilmez söýginiň eýesi bolmak diýmegi aňladýar. Sebäbi ol söýgi eneleriň, çagalaryň, ulularyň, kiçileriň... iň bir arassa duýgusyndan kemala gelýär. Hut şol söýginiň beýany hökmünde hem halkymyz geljek ýylymyzyň şygarynyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagy baradaky islegini äşgär etdi. Halkymyzyň bu islegini kanagatlandyrylandygy hakyndaky habar her bir türkmenistanly üçin Täze ýyl sowgady boldy. Munuň özi ajaýyp zamanamyzda durmuşa geçirilýän özgerişlikleriň ylhamdary, bizi ýeňişlerden-ýeňişlere sary ynamly gadamlar bilen alyp barýan Gahryman Arkadagymyza uly söýginiň beýanydyr.

Gahryman Arkadagymyzyň adynyň halkyň ýüreginde iň ajaýyp aýdym bolup orun alandygyna bu günki gün Diýarymyzyň çar künjeginde 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagy bilen baglanyşykly geçirilýän dabaralarda hem ähli aýdyňlygy bilen ýüze çykýar. Şeýle bagtyýar pursatlarda bir zat barada pikir edýärsiň: geljek ýylyň ady tutuş zamanamyzyň ynsanlarynyň ýürek beýany. Sebäbi biziň her bir ýylymyz halkyň Arkadagly zamanasynyň joşgunynyň güýji netijesinde ýeňişlere beslenýär. Bizi üstünliklere alyp barýanam Arkadagly zamanamyzyň gudratly güýji. Şonuň üçinem täze ýylymyzyň öňkülerden has belent bada eýe boljakdygyna biziň her birimiz ýürekden ynanýarys.

Aslyýetinde bars — ýyndam jandar. Diýmek, hut bars ýylynyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagynyň aňyrsynda-da döwrümiziň belent bady dur. Ol belent bat bosagada duran ýylymyzy görkana pursatlara beslär.

Biz — mugallymlar Gahryman Arkadagymyzyň her bir amala aşyrýan täzeçilligini, zamanamyzyň özgerişlerini ýaş nesliň kalbyna many şireliligi bilen ýetirmegi özümiziň iň mukaddes borjumyz hasaplaýarys. Munuň özi ýaşlarda watançylyk ruhuny berkitmekde uly ähmiýete eýedir. Sebäbi zamanamyzyň joşguny ýaşlarymyzyň kalbyna siňip, olary geljekde uly-uly sepgitlere atarýar. Şu hem Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp durmuş mekdebidir. Her birimiziň kalbymyzy joşguna besleýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun! «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda her bir öý şatlykdan, hoş habardan dolup dursun!

Jeren ÝOLLYÝEWA,

Serdar şäherindäki 7-nji orta mekdebiň mugallymy.

31.12.2021
YHG-nyň döwlet Baştutanlarynyň XV sammiti mynasybetli şaýy pullar

Ýurdumyzyň Merkezi banky şu ýylyň 28-nji noýabrynda — YHG-nyň gününde Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitiniň geçirilmegi mynasybetli, her biriniň gymmaty 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary çykardy.

Ýokary derejedäki bu duşuşyk paýtagtymyzda Türkmenistanyň 2021-nji ýylda YHG-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçiriler. Bu waka hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwletara, sebit hem-de halkara düzümleriň derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýän ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygynyň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.

Bu gezekki sammitiň milli senenamamyzyň şanly wakasy — döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy bilen gabat gelýändigi bellärliklidir. YHG-da başlyklyk edýän ýurt hökmünde Türkmenistan bu guramanyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň toplanan oňyn tejribesini pugtalandyrmagy, netijeliligini ýokarlandyrmagy baş maksady hasaplaýar. Milli Liderimiziň öz çykyşlarynda belleýşi ýaly, ýurdumyz başlyklyk edýän döwründe gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek, netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň täze maksatnamalaryny amala aşyrmak nukdaýnazaryndan YHG-nyň çäklerinde bilelikdäki hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin ähli tagallalary eder.

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Aşgabatda geçirilýän XV sammitiniň hormatyna ýadygärlik şaýy pullaryň çykarylmagy üstünlikli ösdürilýän, milli hem-de umumy bähbitlere gabat gelýän oňyn hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşanyna öwrüler.

Täze şaýy pullar Singapur Respublikasynyň “Eng Leong Medallic Industries Pte Ltd” kompaniýasy tarapyndan ýasaldy. Şaýy pullaryň ýüz tarapynda Ýer togalagynyň şekili, onuň merkezinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nyşany ýerleşdirildi. Ýüz tarapynyň ýokarky we iki gapdal böleginde “YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNA AGZA DÖWLETLERIŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ 15-NJI DUŞUŞYGY” diýen ýazgy, aşaky böleginde şaýy puluň çykarylan senesi “2021” we iki sany kiçijek sekizburçly şekiller ýerleşdirildi.

Şaýy pullaryň ikisiniň hem arka tarapynyň merkezi böleginde, däp bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet tugrasy ýerleşdirilip, onuň daşyndan puluň ýokarky böleginde, aýlaw bilen “TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY” diýen ýazgy, aşaky böleginde şaýy puluň gymmatyny görkezýän “ÝÜZ MANAT” diýen ýazgy şekillendirildi. Onuň çep tarapynda täze şaýy pullaryň mähegi hem-de agramy görkezilýär. Ýazgylar öz aralarynda kiçijek sekizburçly şekiller bilen bölünýär.

Altyn pullaryň diametri 38,61 millimetre deň bolup, agramy 39,94 gramdyr. Olaryň mähegi örän ýokary bolup, 916,7-ä deňdir. Kümüş şaýy pullar 925 mähekli kümüşden ýasaldy. Olaryň diametri altyn puluňky ýaly bolup, agramy 28,28 grama deňdir. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olara goşulýan güwänamasy şaýy pullaryň “pruf” hilini kepillendirýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul toplumynyň üstüni ýetiren gymmatlyklar ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köp sanly pul ýygnaýjylary üçin ajaýyp sowgat bolar.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/48138

26.11.2021
Ekologik abadançylyk — durnukly ösüşiň kepili

Ýakynda Şotlandiýanyň Glazgo şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly Konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň gatnaşmagy ýurdumyzyň adamzadyň durnukly ösüşini we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek boýunça halkara guramalar bilen ýola goýlan hyzmatdaşlyga uly üns berýändiginiň aýdyň beýanydyr. Şu nukdaýnazardan, dünýä jemgyýetçiliginiň daşky gurşawy goramagyň meselelerini çözmäge gönükdirilen tagallalaryna Türkmenistanyň tebigaty goramak, ekologiýa meselelerini çözmek babatda ähmiýetli maksatnamalary durmuşa geçirmek arkaly öz saldamly goşandyny goşýandygyny ýene bir ýola görkezdi.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan her bir döwlet maksatnamasynyň esasynda halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň wajyp meseleleri durýar. Daşky gurşawdaky tebigy deňagramlylygy saklamazdan, şeýle maksada ýetmek mümkin däl. Häzirki wagtda ekologik abadançylygy üpjün etmek, Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasynda we Milli tokaý maksatnamasynda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek, eziz Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, gözel tebigatymyzy aýawly saklamak boýunça giň möçberli işler durmuşa geçirilýär.

Türkmenistan BMG-niň tebigaty goramak baradaky ylalaşyklaryny, şol sanda Hazaryň deňiz gurşawyny goramak, Howanyň üýtgemegi, Çölleşmä garşy göreş, Biologik dürlülik, Ozon gatlagyny goramak, Howply galyndylaryň serhetüsti daşalyşyna we olaryň çykarylyşyna gözegçilik etmek, Habara elýeterlilik, kararlary kabul etmek işine jemgyýetçiligiň gatnaşmagy hem-de daşky gurşawa dahylly meseleler boýunça adyl kazyýetlige elýeterlilik, Serhetüsti suw akymlaryny we halkara kölleri peýdalanmak, Ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak bilen baglanyşykly Konwensiýalaryň hem-de howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynyň tarapdary bolmak bilen, olardan gelip çykýan borçnamalary yzygiderli amala aşyrýar. Bu ugurda Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzümleri bilen bilelikde, milli we sebit derejelerinde ekologik maksatnamalaryň taslamalarynyň onlarçasy durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek babatda alyp barýan syýasatynyň çäklerinde, şu ýylyň 25-nji iýunynda «Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli tokaý maksatnamasy» kabul edildi hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň Meýilnamasy tassyklandy. Bu möhüm resminamada köp mukdarda agaç nahallarynyň ekilip, tokaý zolaklarynyň giň gerimde döredilmegi bellenilýär. Şeýlelikde, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmekde, onuň gözel tebigatyny has-da baýlaşdyrmakda giň mümkinçilikler açylar.

Pariž ylalaşygy BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly Konwensiýasynyň 21-nji maslahatynyň netijeleri boýunça 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda kabul edildi. Ony bu Konwensiýanyň 197 agzasynyň ählisi goldady. Bitarap Türkmenistan 2016-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Howa boýunça Pariž ylalaşygyny ykrar etdi. Bütin dünýäniň wekilleriniň toparlary ekologiýa babatda düzedip bolmajak netijeleriň öňüni almak maksady bilen, adamzada Ýer ýüzünde ortaça temperaturanyň ýokarlanmagyny senagatyň ösmedik eýýamynyň degişli görkezijisinden 1,5-2°C çäklerde saklamagy zerur hasaplaýar. Munuň üçin bolsa, ilkinji nobatda, her bir döwletiň öz ekoulgamyny durnukly saklamagy wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda, «Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasy» kabul edildi. Resminamada bellenilişi ýaly, tebigy tokaýlaryň goralmagy, olaryň çäkleriniň giňeldilmegi, şeýle-de emeli tokaýlary döretmek hem-de ýurduň ilatynyň we degişli gurluşlaryň bu meseläniň wajyplygyna ünsüni çekmek örän ähmiýetli wezipedir. Tebigy ekoulgamlar Ýer ýüzünde ýaşaýyş üçin zerur şertleri üpjün edýär: howany we suwy arassalaýar, howany durnuklaşdyrýar hem-de ýumşadýar, topragyň hasyllylygyny dikeldýär, galyndylary täzeden işläp taýýarlaýar.

Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde ýylda millionlarça düýp bag nahallaryny ekmek indi däbe öwrüldi. Bu asylly iş geçen ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli nahallaryň 25 million düýbi oturdyldy. Şu ýyl Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeginde oturdylýan bag nahallarynyň sany 30 milliona çenli artdyryldy. Ýakynda Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda ählihalk güýzki bag ekmek dabarasy guramaçylykly geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisinde eden çykyşynda ekologiýa we daşky gurşawy goramak meselelerine, hususan-da, Aral meselesiniň ulgamlaýyn we toplumlaýyn çemeleşmek esasynda çözülmegine aýratyn ünsi çekdi. Türkmenistan beýleki birnäçe halkara forumlarda hem Aral deňziniň guramagynyň öňüni almak babatda anyk başlangyçlary we teklipleri öňe sürýär. Şeýle möhüm teklipleriň hatarynda BMG-niň Suw strategiýasyny işläp taýýarlamak, Aral meselesini BMG-niň işiniň aýratyn ugry hökmünde kesgitlemek, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin suw meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen düzümini esaslandyrmak baradaky garaýyşlary aýratyn bellärliklidir.

Aral deňzi sebitinde durmuş-ykdysady we ekologik ýagdaýy gowulandyrmak, onuň ýaramaz täsirini azaltmak maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasyny işläp taýýarlamak we onuň durmuşa geçirilmegine gözegçilik etmek boýunça Pudagara topar döredildi hem-de Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasynyň Konsepsiýasy tassyklandy.

Ýurdumyz energiýa serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna, şol sanda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerine baý ýurt bolmak bilen, olary milli ykdysadyýetimiziň energetika ulgamyna ornaşdyrmak üçin ähli zerur şertleri döredýär. Şu ýyl Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi tarapyndan «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda» Kanunyň kabul edilmegi Gün, ýel, suw energiýasy ýaly tebigy çeşmeleri giňden peýdalanmaga we daşky gurşawy goramak hem-de önümçilige ekologik taýdan arassa tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ýaly «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmäge gönükdirilen işleri amala aşyrmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz milli parlamentiň ýolbaşçylaryna ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynda, şol sanda daşky gurşawy goramak, ekologiýa babatda alnyp barylýan giň möçberli işleriň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek we ony umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryna laýyk getirmek bilen baglanyşykly yzygiderli tabşyryklar berýär. Olardan ugur alnyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi daşky gurşawy goramak çygrynda «Ozon gatlagyny goramak hakynda», «Ösümlik dünýäsi hakynda», «Haýwanat dünýäsi hakynda», «Tebigaty goramak hakynda», «Ekologiýa seljermesi hakynda», «Galyndylar hakynda», «Atmosfera howasyny goramak hakynda», «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda», «Ekologiýa auditi hakynda», «Ekologiýa maglumaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny kabul etdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň şu ýylyň 30-njy oktýabrynda geçirilen 6-njy çagyrylyşynyň 15-nji maslahatynda kabul edilen Türkmenistanyň «Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda» Kanuny ýurdumyzda tebigaty goramak we uýgunlaşmak işlerini amala aşyrmak boýunça esasy resminama bolup durýar.

Azat SEÝDIBAÝEW,

Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy, oba hojalyk ylymlarynyň kandidaty.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47731

23.11.2021
Dostluk we doganlyk ýollary Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi Garaşsyz Türkmenistana uzaýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sözbaşyda getirilen, köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» oteliniň açylyş dabarasynda aýdan bu sözleri saýlap alan döredijilikli ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli, oňyn daşary syýasy ugrunyň maksatlaryny has anyk häsiýetlendirýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýylda durmuşyň ähli ulgamlarynda düýpli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar, Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli iri desgalar yzygiderli ulanylmaga berilýär. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmaga amatly mümkinçilik döredýär.

15-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, birnäçe ministrlikleriň, pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere garaldy. Hususan-da, ýylyň ahyryna çenli geçirilmegi meýilleşdirilen çärelere, şol sanda gurlup, ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalaryň açylyş dabaralaryna, Täze ýyl baýramyny bellemäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Her ýylyň 12-nji dekabrynda bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guraljak dabaralara görülýän taýýarlyk barada aýdylanda, bu şanly sene mynasybetli halkara maslahat geçiriler. Ol BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul eden Kararnamasy bilen «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň esasy wakalarynyň jemlenmesine öwrüler.

16-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Halk hojalyk toplumyny batly depginler bilen ösdürmek boýunça milli Liderimiziň başyny başlan, ylmy taýdan esaslandyrylan strategik maksatnamalaryny durmuşa geçirmek mejlisiň esasy meseleleriniň biri boldy. Bu maksatnamalar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen döwletiniň täze belent sepgitlere ýetmegine kuwwatly itergi berer.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünlerini öndürýän önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda» Karara gol çekdi. Bu resminama hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 9-njy oktýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda gol çekilen Karz ylalaşygyna laýyklykda taýýarlanyldy. Kararyň taslamasyna görä, şol önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin karz serişdeleriniň bölünip berilmegi göz öňünde tutulýar. Bu çözgüt içerki karz ylalaşygy esasynda amala aşyrylar we ol Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň arasynda baglaşylar.

Türkmenabatdaky himiýa zawody mineral dökünleriň öndürilýän möçberini artdyrmaga hem-de çykarylýan önümiň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ylmy-tehniki maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin ägirt uly kuwwata eýedir. Onuň önümi daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutmaga we eksporta niýetlenendir. Täze önümhanada ýylda 170 müň tonna garyşyk mineral dökünleri öndürmek meýilleşdirilýär. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy ýurdumyzda ýetişdirilýän oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ep-esli ýokarlandyrmaga hem-de topragyň düzümini gowulandyrmaga mümkinçilik berer.

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ýurdumyza daşarky bazarlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmäge taýýarlyk görülýär. Şolaryň hatarynda awtoulaglar üçin niýetlenen ýarym sintetiki çalgy ýaglary, gämiler üçin niýetlenen ýangyç, azyk, saglygy goraýyş, senagat önümlerini gaplamak we bezeg işleri üçin niýetlenip, alýuminiý çaýylan polipropilen örtügi bar.

Ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz «Türkmengaz» döwlet konserniniň maddy-tehniki enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almagy hakynda» Karara gol çekdi. Şol enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny «Döwletabatgazçykaryş» müdirligine degişli gaz gysyjy desgalarynda hatardan çykan enjamlary çalyşmakda hem-de bejergi işlerini geçirmekde ulanmak meýilleşdirilýär.

Oba hojalyk pudagynda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, täze iş orunlaryny döretmek üçin giň mümkinçilikler açylýar. Häzirki wagtda milli Liderimiziň ýurdumyzyň ykdysadyýetinde döwletiň tutýan paýyny azaltmak, hususy pudagyň ornuny giňeltmek barada beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda» Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň welaýatlarynda döredilen oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznalaryndan hususy önüm öndürijilere bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýer bölekleri bellenen tertipde uzak möhletleýin peýdalanylmaga berilýär.

Şunuň bilen birlikde «Türkmenistanyň oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlarynda döwlet tabşyrygyna girýän oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin jemi 326 müň 29 gektar meýdanda ýörite ýer gaznasyny döretmek babatda welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde degişli teklipler işlenip taýýarlanyldy.

Bu ýörite ýer gaznasyndan berilmegi göz öňünde tutulýan ýer bölekleriniň azyndan 70 göteriminde şertnamalaýyn esasda bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň, galan böleginde bolsa ylmy esasda ekin dolanyşygyny geçirmek üçin döwlet tabşyrygyna girmeýän oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hem-de berlen umumy ýer bölegi üçin bugdaý we gowaça hasylyny öndürmek boýunça bellenen meýilnamany doly ýerine ýetirmek şertinde önüm öndürijilere ýer böleklerini 99 ýyla çenli peýdalanmaga bermegiň teklip edilýändigi habar berildi.

Täze harytlaryň önümçiligini ýola goýmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga türkmen telekeçileri hem saldamly goşant goşýarlar. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakynda degişli Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans önümlerini öndürmek boýunça täze zawody gurmak meýilleşdirilýär. Bu taslamany durmuşa geçirmek «Eziz doganlar» hojalyk jemgyýetine ynanyldy. Zawod meşhur daşary ýurt önüm öndürijileriniň iň täze enjamlary bilen enjamlaşdyrylar. Kärhananyň ýyllyk kuwwaty 3 million 300 müň inedördül metr keramiki-bezeg plitalaryny we 120 müň sany sanfaýans önümlerini öndürmäge deň bolar. Desganyň gurluşygyny 2024-nji ýylyň iýun aýynda tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şeýle-de milli saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, daşary ýurtly, şol sanda nemes hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasy bilen saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyga ýokary baha berip, şu ýylyň 21 — 24-nji noýabrynda türkmen hünärmenleriniň wekilçilikli toparyny Mýunhen şäherine, Maksimillian-Lýudwig adyndaky Mýunhen uniwersitetiniň Grosshadern klinikasyna iş sapary bilen ugratmak baradaky teklibi makullady.

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler mejlisde garalan meseleleriň biri boldy. Paýtagtymyzyň demirgazygynda ýerleşýän Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş toplumynda häzirki zaman ölçeglerine kybap gelýän täze zolagy döretmek işleri dowam etdirilýär. Lebap welaýatynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz döwletimiziň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň maddy üpjünçiligini, durmuş şertlerini gowulandyrmak, serkerdeleriň, şahsy düzümiň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak barada hemişe alada etjekdigini aýtdy.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça birnäçe tekliplere garaldy. Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyna esaslanyp, FAO-nyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistan boýunça Maksatnamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. Şeýle-de bu gurama bilen bilelikde obasenagat toplumy, ekologiýa we howanyň üýtgemegi meselelerine degişli taslamalary durmuşa geçirmek maksadalaýyk hasaplanýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň oba ýerleriniň durnukly ykdysady ösüşine gönükdirilen taslama goşulmagy baradaky, FAO-nyň hem-de ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň arasynda degişli ylalaşygy baglaşmak baradaky teklipler beýan edildi. Mundan başga-da, obasenagat toplumynyň we tutuş milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolan pagtaçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýär. Şu maksat bilen, bu ugurda önümçilik tehnologiýalaryny gowulandyrmak we pagta ýygymyny mehanizasiýalaşdyrmak arkaly pagtaçylyk pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen FAO bilen bilelikdäki taslamany durmuşa geçirmek teklip edilýär.

Taslamanyň çäklerinde tehniki kuwwatlyklar arkaly gowaçanyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, agrotehniki usullary we pagtanyň seleksiýasy babatda ylmy-barlag işlerini güýçlendirmek, bu işleriň netijeliligini sanly tehnologiýalar arkaly ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar.

FAO bilen gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, häzirki wagtda bu guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasyny açmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Munuň özi göni ikitaraplaýyn gatnaşyklary amala aşyrmaga mümkinçilik berer. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de FAO-nyň hünärmenleri bilen bilelikde degişli Ylalaşygyň taslamasyny işläp düzmek teklip edilýär.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri, şol sanda Türkmenistanda BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň wekilhanasyny açmak baradaky teklibi makullap, hereket edýän milli kanunçylyga hem-de halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda, degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiziň garamagyna Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan işlenip taýýarlanan ýurdumyzyň ulag we üstaşyr geçelgelerini, möhüm awtoulag, demir ýollaryny, hyzmat ediş nokatlaryny, ýük howlularyny, Halkara howa menzillerini hem-de olaryň ýük terminallaryny işjeňleşdirmek maksady bilen, sanly GIS kartany düzmek baradaky teklip hödürlenildi. Ol ýangyç guýmak mümkinçilikleri, deňiz portlary, poçta bölümleri, logistika merkezleri we howa menzilleri, serhet geçelgeleri hem-de gümrük amallarynyň ýerine ýetirilýän nokatlary baradaky jikme-jik maglumatlary özünde jemlär.

Hormatly Prezidentimiz amala aşyrylýan köptaraplaýyn taslamalaryň ýaýbaňlandyrylan üstaşyr ulag ulgamyny döretmäge, häzirki zaman düzümlerini kemala getirmäge, awtomobil, demir ýol we parom gatnawlarynyň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga, mümkinçilikleri bilelikde peýdalanmaga ýardam berýändigini nygtap, sanly kartany düzmek baradaky teklibi makullady hem-de agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurdaky işleri dowam etmegi tabşyrdy.

17-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Häzirki döwrüň iri we döwrebap kärhanalarynyň biri bolan Babadaýhan dokma toplumy dört sany önümçilik birligini özünde jemleýär. Umumy bahasy 150 million amerikan dollaryndan gowrak bolan täze toplumyň düzümine ýüplük, boýag, tikinçilik hem-de mata fabrikleri girýär.Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga mynasyp goşant goşjak bu toplumda Şweýsariýa, Ýaponiýa, Belgiýa, Italiýa, Germaniýa we Türkiýe ýaly ýurtlaryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň kämil enjamlary ornaşdyryldy. Toplum ýylda 3 müň 300 tonna ýokary hilli ýüplük, 20 million inedördül metr dürli görnüşli, şol sanda 18 million metr boýalan mata hem-de 3 million 500 müň sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge niýetlenendir.

Täze kärhananyň önümleri içerki bazarda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutmak bilen, pudagyň eksport kuwwatyny artdyrmaga mümkinçilik berer. Bu iri toplumyň ulanylmaga berilmegi netijesinde täze iş orunlarynyň 1 müň 150-si dörediler.

Biz mundan beýläk-de ýurdumyzyň geljegi uly bolan dokma senagatyny depginli ösdürmäge, onuň önümçilik kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen maýa goýum taslamalaryny amala aşyrarys. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän iri innowasion önümçilikleri döretmek, hereket edýän kärhanalaryň durkuny toplumlaýyn täzelemek boýunça işleri dowam ederis. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyzdan ugur alyp, işgärleriň iş we durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga uly üns bereris diýip, döwlet Baştutanymyz açylyş dabarasynda eden çykyşynda nygtady.

Dabara sanly ulgam arkaly Belgiýanyň, Ýaponiýanyň, Germaniýanyň, Şweýsariýanyň dokma senagatynda ulanylýan enjamlary öndürýän kompaniýalarynyň hem-de Standartlaşdyrmak boýunça halkara guramasynyň (ISO) wekilleri gatnaşdylar. Olar Türkmenistanyň dokma pudagynyň dünýä bazarynda uly isleg bildirilýän önümleriniň ýokary hilini belläp, kärhanada meşhur kompaniýalaryň öňdebaryjy enjamlarynyň ornaşdyrylandygyny, onuň önümleriniň ýokary ekologik talaplara we dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigini, önümçiligiň islendik tapgyrynda howpsuzlygy hem-de zyýanly himiki maddalaryň ýokdugyny tassyklaýan güwänamalary gowşurdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kärhananyň esasy önümhanalaryna aýlanyp gördi, önümçilik tapgyrlary bilen tanyşdy, toplumyň işgärleri bilen söhbetdeş bolup, olaryň maşgala durmuşy hem-de iş şertleri bilen gyzyklandy.

Kärhanada önümçilik öňdebaryjy, ekologik taýdan arassa tehnologiýalara esaslanýar. Häzirki wagtda ol ýurdumyzda gurulýan ähli senagat kärhanalaryna bildirilýän baş talapdyr. Iş ýüzünde munuň özi galyndysyz önümçilikdir. Sebäbi pagta süýümi gaýtadan işlenenden soň, galýan galyndy süzgüçler arkaly arassalanylýar. Tutýan meýdany 20 gektar bolan döwrebap kärhanada önümçilik desgalaryndan başga-da, işgärlere amatly iş we dynç alyş şertlerini döretmek üçin naharhana, sport meýdançasy, iki sany myhmanhana guruldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýörite bellenilen ýerde ýaýbaňlandyrylan sergini synlady. Bu ýerde soňky ýyllarda uly meşhurlyga eýe bolan milli önüm öndürijileriň harytlaryny görmek bolýar. Şolaryň hatarynda Gökdepäniň dokma toplumynyň «Gala», Aşgabat dokma toplumynyň «Goza», Gypjak dokma toplumynyň «Bürgüt» nyşanly sport eşikleri, Türkmenbaşy jins toplumynyň «Bedew» nyşanly tikin-trikotaž önümleri, Marynyň «Ýeňiş» tikin fabriginiň önümleri we beýlekiler bar.

Döwlet Baştutanymyz sergide görkezilýän önümleri synlap, olaryň berkligi, amatlylyk derejesi hem-de taýýarlanyş aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Milli Liderimiz ýurdumyzda ekologik taýdan arassa çig maldan öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmaga, şol bir wagtyň özünde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmaga aýratyn üns bermegiň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

18-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň hem-de birnäçe döwletleriň Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçirilen ýokary derejeli forumyň gün tertibine häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary bilen baglylykda, geljegi nazara alyp, Ýewraziýa hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri girizildi.

Ýewraziýada ösüş ýagdaýlaryna işjeň gatnaşyjy bolmak bilen, Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen netijeli garaýyşlary we başlangyçlary goldaýar diýip, milli Liderimiz öz çykyşynda nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki döwrüň hakykaty pandemiýa garşy bilelikde göreşmek hem-de onuň ýaýramagy sebäpli ýüze çykan ýaramaz durmuş-ykdysady, ynsanperwer netijeleri azaltmak wezipesini öňe çykarýar.

Biz koronawirus meselesini syýasylaşdyrmakdan we ony döwletara gatnaşyklarda täsir ediş guraly hökmünde ulanmakdan doly ýüz öwürmegiň zerurdygyna düşünýäris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň BMG-de bu ugurda birnäçe halkara başlangyçlary öňe sürendigini ýatladyp, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň howandarlygynda bilelikdäki işleri alyp barmak boýunça anyk teklipleri beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ynsanperwer ulgamyň bilelikdäki tagallalary talap edýän ugur bolup durýandygyna üns çekip, bu babatda uly mümkinçilikleri bolan Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň ýakyn wagtda täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaga girişip biljekdigine, onuň «Täze Demirgazyk syýasatyny» amala aşyrmakda möhüm goşant boljakdygyna ynam bildirdi.

Şol gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhman syýasy, söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer hem-de beýleki ulgamlarda döwletara hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetini nygtadylar.

Şunda iki goňşy döwletiň çäk taýdan ýerleşişiniň ýük daşamagyň amatly guryýer we deňiz ýollaryny, olaryň halkara ulag düzümine goşulyşmagyny üpjün edýän yklymara üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmekde tagallalary netijeli birleşdirmek üçin oňaýly şertleri döredýändigi bellenildi.

Energetika ulgamy ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri boldy. Bu ulgam Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýedir. Milli Liderimiz hem-de myhman nebitiň we gazyň uly gorlaryna eýe bolan döwletleriň ikisiniň-de bu ulgamy ösdürmäge aýratyn üns berýändiklerini nygtap, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini nygtadylar.

19-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli kaşaň «Garagum» oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Ol şu ýyl ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berlen 70-nji iri desgadyr.

A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň çatrygynyň ýanynda, paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň golaýynda gurlan täze myhmanhana-işewürlik toplumy täsin keşbi bilen tapawutlanýar. Onuň gurluşygynda, bezeg işlerinde ýokary hilli serişdeler, şol sanda granit, mermer we beýlekiler ulanyldy. Şolary seçip almakda bu serişdeleriň ulanyş häsiýetnamalary, hususan-da, berkligi, ygtybarlylygy, ekologik talaplara laýyk gelýändigi hem-de Türkmenistanyň tebigy-howa şertleri göz öňünde tutuldy. Şunuň bilen bir hatarda, toplumyň ýokary seýsmiki durnuklylygy üpjün edildi.

Halkara hyzmatdaşlygy giňeltmekde, işewürlik gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm orun eýelejek bu myhmanhanada hyzmatyň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän şertler döredildi. Ýedi gatdan ybarat, umumy meýdany 6,8 gektar bolan bu ajaýyp myhmanhanada ýokary derejeli myhmanlary kabul etmek, olaryň rahat dynç almagy, dürli çäreleri geçirmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Binada 87 sany otag — 17-si standart, 8-si maşgala, 47-si lýuks, 15-si kaşaň lýuks otaglary ýerleşýär. Olar jemi 204 orna niýetlenendir. Myhman otaglarynyň 87-sinde-de gelýän adamlary türkmen myhmansöýerligi bilen garşylamaga we hyzmat etmäge ähli şertler göz öňünde tutuldy.

Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän otelde myhmanlara amatly iş we dynç alyş şertlerini döretmek üçin 8 sany işewürlik merkezi, ak öý şekilinde gurlan 500 orunlyk toý zaly, 150 orunlyk restoran, mejlisler we maslahatlar zallary, dürli harytlary hödürleýän dükanlar bar. Mundan başga-da, binanyň düzüminde myhmanhananyň edara otaglary, bank hyzmatlaryny hödürleýän bölümçe ýerleşýär. «Garagum» otelinde medeniýetli dynç almak we sport bilen meşgullanmak üçin degişli düzüm göz öňünde tutuldy. Restoranlar, SPA bölümi, dürli trenažýorlar bilen enjamlaşdyrylan fitnes zaly, üsti ýapyk suwda ýüzülýän howuz, gözellik salony myhmanlaryň hyzmatyndadyr.

Milli Liderimiz myhmanhana toplumynyň restoranyny synlady we bu ýerde zalyň içki bezegine hem-de myhmanlara hödürlenilýän hyzmatlaryň, tagamlaryň hiline aýratyn üns berip, oteliň otaglaryny synlap, olarda rahat ýaşamak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy hem-de binanyň meýilleşdirilişiniň aýratynlyklaryna, içki bezegine, mowzuklaýyn barelýef pannolaryna, tebigaty janlandyrýan täsin suratlara gyzyklanma bildirdi.

Soňra bu ýerde, «Garagum» otelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Rönesans Holding» türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Bu kompaniýa Türkmenistanda işlän ýyllarynda möhüm düzümleýin desgalaryň birnäçesiniň gurluşygyny amala aşyrdy. Şolaryň hatarynda köpugurly işewür merkezli «Garagum» oteli hem bar.

Soňra duşuşyk birnäçe wise-premýerleriň hem-de «Rönesans Holding» türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagyň gatnaşmagynda iş maslahaty görnüşinde dowam etdi. Onuň barşynda ýurdumyzda türkiýeli hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda suw tygşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak we täze elektrik stansiýalary gurmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Kompaniýanyň ýolbaşçysy «Rönesans Holdingiň» milli Liderimiziň başyny başlan, Türkmenistanyň innowasion ösüşine hem-de ykdysady kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny mundan beýläk-de durmuşa geçirmäge gatnaşmaga çalyşýandygyny tassyklady.

Şol gün «Erkin» atly täze, döwrebap seýilgähiň açylyş dabarasy hem boldy. Bu seýilgäh «Garagum» oteliniň ýanynda 7 gektar meýdany eýeleýär. Seýilgähiň çäklerinde saýaly we pürli agaçlaryň, beýleki ösümlikleriň 7 müň düýpden gowragy oturdyldy. Dürli güller ekildi, güllerden edilen owadan özboluşly şekiller döredildi. Seýilgähiň merkezinde belentligi 22 metr bolan Baýdak sütüni oturdylyp, onda Garaşsyz Watanymyzyň ýaşyl Tugy erkana parlaýar.

Şeýle hem bu ýerde sport maşklaryny ýerine ýetirmek, sport bilen meşgullanmak üçin mümkinçilikler döredildi. Welosiped ýodalary guruldy we welosipedleri kärendä bermek ýola goýuldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jemgyýetde işjeň we sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmegi esasy wezipeleriň hatarynda goýup, bu babatda ildeşlerimize, ilkinji nobatda, ýaş nesle görelde görkezýär.

Şenbe güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adaty endigine eýerip, säher bilen irki bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi we paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde bolup, egindeşleri bilen sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, ýokary netijeli sporty ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere ünsi çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň döwrebap derejede dowam etdirilmelidigini, halk köpçüliginiň, aýratyn-da, ýaşlaryň köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen işjeň meşgullanmagy üçin zerur mümkinçilikleriň döredilmelidigini belledi.

Geçen hepde Daşary işler ministrliginde geçirilen brifing Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasyna bolan iş saparynyň hem-de onuň çäklerinde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmagynyň jemlerine we 28-nji noýabrda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitine görülýän taýýarlyk bilen bagly meselelere bagyşlandy. Oňa ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri, Türkmenistanda işleýän daşary ýurtly žurnalistler, şeýle-de sanly ulgam arkaly birnäçe ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Brifingiň dowamynda milli Liderimiziň Türki geňeşiň sammitindäki çykyşyndan gelip çykýan esasy ugurlar beýan edildi hem-de Türkmenistanyň bu gurama synçy döwlet hökmünde kabul edilmeginiň ähmiýeti nygtaldy. Munuň özi ykdysadyýet, söwda, maýa goýumlar, ekologiýa, ylym, bilim hem-de beýleki geljegi uly ugurlarda bilelikde işlemek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligi bilen syýasy gatnaşyklarynyň giňeldilýändiginiň, ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň, ösüşiň bähbidine ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilýändiginiň aýdyň nyşany boldy. Bu wakalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan özgertmeleriň geriminiň barha giňelýändigini ýene-de bir gezek subut etdi. Olaryň baş maksady ata Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň hataryna çykarmakdan, mähriban halkymyzyň abadançylygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmakdan ybaratdyr.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47518

22.11.2021