Habarlar
Ak şäherim — Aşgabat

Ýurdumyzy, Watanymyzy, halkymyzy söýmegiň nusgalyk mekdebini görkezýän milli Liderimiziň her bir başlangyjy ildeşlerimiziň kalbyny buýsanja besleýär. Hormatly Prezidentimiziň gözel paýtagtymyz — ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllyk toýuny uludan toýlamak baradaky başlangyjy bolsa, uludan kiçä hemmeleriň buýsanjyny goşalandyrdy.

Aşgabat, ozaly bilen, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň, her bir türkmeniň, her bir türkmenistanlynyň ýüreginiň örki bolup durýandygy üçin şeýle derejä mynasyp. Hut şonuň ýaly-da, ol Türkmenistanyň at gazanan arhitektory hormatly Prezidentimiziň binagärlik-döredijilik paýhasynyň miwesi bolan ak mermere beslenen binalary bilen şeýle belent derejä mynasypdyr.

Paýtagtymyzyň görküne görk goşýan binalarynyň ak mermere beslenenligi bilen Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen paýtagtymyz, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, dünýäde parahatçylygy, abadançylygy, howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdirilen halkara çäreleriniň geçirilýän ýerine öwrüldi. Ak şäherimizde BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň açylmagy, hormatly Prezidentimiziň abraýly halkara guramalarynyň belent münberlerinden yglan edýän halkara başlangyçlarynyň hem hut Aşgabat şäherinden gözbaş alýandygy biz üçin diýseň buýsançlydyr. Ak şäherimiz Aşgabat — Gahryman Arkadagymyzyň parahatçylyk döredijilikli başlangyçlarynyň ylham çeşmesi.

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasynda, her ýylyň 3-nji iýunyny Bütindünýä welosiped güni, her ýylyň 12-nji dekabryny Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek barada Kararnamalary bu gün dünýä halklaryny dostluga, parahatçylykly başlangyçlar esasynda birleşmäge çagyrýar.

Biz gözel paýtagtymyz, ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllyk şanly toýuny bellemek babatda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlaryny ýürekden goldap, halkymyzy ruhubelentlige, beýik ösüşlere alyp barýan hormatly Prezidentimize jan saglyk, işlerinde rowaçlyk arzuw edýäris!

Söýli BARADOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň talyby.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/22192

03.03.2021
Arkadagyň sungat eseri

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 24-nji fewralynda paýtagtymyzyň häkimliginde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine bagyşlap geçiren maslahatynyň dowamynda täze taslamalaryň birnäçesi bilen tanyşdy. Şolaryň hatarynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy tarapyndan Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna bagyşlanyp taýýarlanan nyşanyň taslamasynyň tassyklanmagy milli Liderimiz tarapyndan bu baýramçylyga berilýän ähmiýetiň näderejede uludygyndan habar berýär.

Sungat eseriniň islendigine syn etseň, ony döreden adamyň kalbynyň, duýgusynyň, pikiriniň sazlaşygyna göz ýetirmek bolýar. Bu bolsa esere has içgin düşünmäge ýardam berýär. Guşuçar belentlikden paýtagtymyzy synlasaň, gözüňi gamaşdyrýan gözelligi görýärsiň. Ol gözellik —Gahryman Arkadagymyzyň özboluşly sazlaşygy emele getirip duran kämil sungat eseri — ady aýdymlarda belent ýaňlanýan Aşgabat.

Aşgabat barada söz açylanda şahyryň:


Aşyk abat diýipdirler adyňa,
Eýsem, laýyk geljegem däl başga at.
Aslynda, sen şu durmuşa, ýaşaýşa,
Aşyklaň şäheri eziz, Aşgabat


diýen setirleri bada-bat ýadyňa düşýär. Aşyklaryň şäheri, ak şäherimiz, gözel paýtagtymyz bagtyýarlyk döwrümizde has-da gülläp gül açýar. Hormatly Prezidentimiz “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň ilkinji aýynda paýtagtymyzyň çäklerinde dowam edýän birnäçe iri desgalaryň gurluşygynyň gidişi bilen tanyşdy. Ak şäherimizde gurluşyklary güýçli depginde alnyp barylýan we halka yzygiderli ulanylmaga berilýän ýaşaýyş jaýlary, medeni-durmuş maksatly desgalar, serhowuzly seýilgähler, söwda we dynç alyş merkezleri Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny görkezýär. Hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen ýörelgesiniň miwesi bolan, paýtagtymyzy ösdürmegiň 16-njy tapgyryndaky ýaşaýyş jaýlarynda “akylly öý” ulgamynyň ornaşdyrylandygy bolsa ajaýyp zamanamyzda döwrüň sesi bilen aýakdaş gadam urulýandygynyň durmuşy mysalydyr. Magtymguly şaýolunyň ugry boýunça Tähran we Taslama köçeleriniň aralygynda bina bolan bu binalaryň daşky bezeginde mozaika sungatynyň ulanylmagy dörediji Arkadagymyzyň ähli ugurlarda, şol sanda binagärlikde-de dünýä gymmatlyklaryndan giňden peýdalanmak ýörelgesiniň bir mysaly bolup, ol künjegiň görkanalygyna görkanalyk goşýar. Binagärlikde şeýle özboluşly çözgütleriň şowly ulanylmagynyň mysaly hökmünde alabaýyň heýkeliniň, Sungat monumentiniň, Olimpiýa stadionyndaky ahalteke bedewiniň şekilini... görkezmek ýeterlikdir. 2015-nji ýylda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli “Arkadag”, “Abadançylyk”, “Ylym”, “Ýyldyz”, “Sagdynlyk” binalary bir günde, birbada açyldy. Sanlyja ýylyň içinde ýurdumyz boýunça ajaýyp binagärlik keşbi bilen tapawutlanýan “Älem” medeni dynç alyş merkezi, “Türkmenistan” teleradioýaýlymlar merkezi, Oguz han suw çüwdürimler toplumy, belentde parlaýan ýaşyl Tugumyzyň 133 metrlik flagştogy, şonuň ýaly-da dünýäde ak mermer bilen örtülen binalarynyň iň köp toplanan şäheri hökmünde Aşgabat şäherimiz Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik ylhamyna dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan berilýän belent bahadyr.

“Sebitiň binagärlik dürdänesi” diýip atlandyrylýan paýtagtymyz Aşgabadyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak ýene bir şanly senä — bu şäheriň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna taýýarlyk işleriniň depginini artdyrmalydygyny Gahryman Arkadagymyz yzygiderli nygtaýar. Milli Liderimiziň şeýle parasatly başlangyçlary esasynda, ýakyn wagtlarda söz sungatynyň ussady Magtymguly Pyragynyň gojaman Köpetdagyň gerşinde peýda boljak, häzirki wagtda gurluşygy uly depginler bilen alnyp barylýan heýkeli Aşgabadyň görküne özboluşly öwüşgin berer.

Garaşsyz Diýarymyzyň ýüregi Aşgabadyň bu günki keşbi, sözüň doly manysynda, sungat eserini ýada salýar. Oklaw ýaly göni, aýna ýaly tekiz, türkmen sährasy ýaly giň köçeleri bu gün parahatçylygyň, hoşniýetli gatnaşyklaryň, dost-doganlygyň ýoly bolup, Aşgabatdan dünýäniň çar ýanyna uzaýar. Bu ýollar il bilen ili, ýurt bilen ýurdy birleşdirýär. Munuň özi taryhyň dowamynda-da şeýle bolupdyr. Bu topragyň bir döwürler Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolandygyny öz ajaýyp eserleriniň üsti bilen halkara jemgyýetçiligine ýetiren Gahryman Arkadagymyz bu güňki gün şol gatnaşyklaryň täze, döwrebap nusgasyny dünýä döwletlerine teklip edýär.

Döredijilik, döredijilikli çemeleşmek bu günki ösüşlerimiziň her bir menzilinde öz beýanyny tapýar. Hormatly Prezidentimiziň Aşgabat şäherimiziň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli iň gowy eserleriň bäsleşigini yglan etmek barada aýdanlary hem döredijilik adamlaryny ruhlandyrmak bilen öňümizdäki toýlara ajaýyp sowgatlaryň sanyny artdyrar. Ol ajaýyplyklar gözel paýtagtymyzyň görküne görk goşar. Hut şonuň üçinem biz Aşgabadymyza guwanç bilen: “Gahryman Arkadagymyzyň sungat eseri” diýýäris. Bu gün gözel şäherimizi synlap şahyr bilen deň seslenip:


Aşgabadym — doganlygyň mekany,
Aşgabadym — söýenleriň mekany.
Seni görsem diýýär bütin adamzat,
Sen gülleriň, göwünleriň mukamy!


diýýäris. Goý, eziz paýtagtymyzy sungat derejesinde özgerdýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun!

Aýdyma öwrülen setirler

Aşyklaryň şäheri


Sowulmaz bahar-ýazyň,
Aşyklaryň şäheri.
Göge galdy owazyň,
Aşyklaryň şäheri,
Sen ülkämiň säheri.


Söýýän seni, Aşgabat,
Dünýäň seň bolsun abat,
Bilbilleň gersin ganat,
Aşgabat jan, Aşgabat.


Guwanjy ajap iliň,
Aşyklaryň şäheri.
Aýdymy saýrak diliň,
Aşyklaryň şäheri,
Sen ülkämiň säheri.


Gül açýar Erem bagyň,
Aşyklaryň şäheri.
Alaýaz Köpetdagyň,
Aşyklaryň şäheri,
Sen ülkämiň säheri.


Mydam ýaňlansyn sazyň,
Aşyklaryň şäheri.
Şadyýan ogul-gyzyň,
Aşyklaryň şäheri,
Sen ülkämiň säheri,
Sen ülkämiň bahary.


Atadurdy GURBANOW.

Aknabat KLYÇEWA,

«Altyn Asyr: Türkmenistan» teleradioýaýlymynyň bölüm müdiri.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/21901

26.02.2021
«Altyn kölüň» ýalkymy halkymyzyň bagtyýar durmuşyny şuglalandyrýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow:
— Biziň borjumyz iň gözel we arassa, adamlaryň ýaşamagy üçin oňaýly şäher hökmünde paýtagtymyzyň belent abraýyny saklamakdan ybaratdyr. Şonuň üçin biz Aşgabady has-da gözelleşdirmelidiris. Ony döwrümiziň nyşany bolan ajaýyp şähere öwrüp, çagalarymyza we agtyk-çowluklarymyza miras galdyrmalydyrys.

«Geçeniň dowamaty geljekde» diýýän bagtyýar halkymyzyň her bir ýyly eşret-hözire beslenip, her bir watan raýaty geljekki ýyllara ertekiniň hakykata öwrülişi hökmünde garaýar. Bu, hakykatdan-da, şeýle.

Geçen ýylyň 15-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kölüň kenarynda gurlan dynç alşa degişli binalar we desgalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň ajaýyp nusgasy bolan, paýtagtymyzyň göwher gaşy ýaly kölüň kenary hemmeler üçin gyzykly hem-de peýdaly bolmak bilen, ol dynç alşyň ajaýyp amatlyklaryna beslendi. Ýurt Baştutanymyzyň «Altyn köl» diýip atlandyran täsin köli “Altyn asyr” Türkmen kölünden, “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndan soň, ýurdumyza at-owazasy dolan beýik gurluşyklaryň biridir. Gysga wagtda döredilen dynç alyş zolagy Garaşsyz Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny aýdyň mälim etdi. Bu suw toplumly desgalar we binalar tomus möwsüminde aşgabatlylara we onuň myhmanlaryna şypaly dynç alşy bagyşlady.

Bagtyýarlyk döwrümiziň beýik gurluşyklary

Şeýle ajaýyp desgalar toplumynyň gurluşygy 2021-nji ýylda belent joşgun bilen dowam etdiriler. Muny hormatly Prezidentimiziň 12-nji fewralda bolan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde bu barada gol çeken Karary-da anyk tekrarlaýar. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň demirgazygynda ýerleşýän «Altyn kölüň» kenarynda häzirki zaman dynç alyş zolagyny döretmek, bu zolakda ekologiýa şertlerini has-da gowulandyrmak, kölüň kenaryny şäheriň ýaşaýjylarynyň we myhmanlarynyň medeniýetli dynç almaklary üçin amatly ýerleriň birine öwürmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Aşgabat şäherinde «Altyn kölüň» kenarynda 2021 — 2024-nji ýyllarda dynç alyş zolagyny gurmak bellenildi. «Altyn kölüň» kenarynda guruljak dynç alyş zolagynyň baş meýilnamasyny üç aý möhletde işläp düzmek tabşyryldy.

Hormatly Prezidentimiz hemişe halkymyzyň medeniýetli dynç alşyny dünýä talaplaryna laýyklykda iň ýokary derejede guramak üçin ähli şertleri döredýär. Bu ýerde görkezilen taslamalar — paýtagtymyzy ösdürmegiň 17-nji tapgyrynda kölüň kenarynda ýerleşjek döwrebap kottejler toplumy gury ýer we suw gatnaşygyndaky sazlaşygy üpjün etmäge gönükdirilendir. Dynç almaga niýetlenen desgalar suw attraksionlaryny hem öz içine alýar. Gurluşykda öňdebaryjy binagärlik tehnologiýalary ulanylýar. Milli Liderimiz binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagyna, seýilgäh zolaklarynyň döredilmegine möhüm ähmiýet berýär. Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde gol çeken Kararynda-da zolakda ekologiýa şertlerini has-da gowulandyrmaklyga aýratyn üns berilýär. Çünki tebigat, ekologiýa ýurdumyzyň dünýä möçberinde öňe sürýän möhüm ugry bolup durýar. Bu ýerde gök zolaklar tebigy aýratynlyklar bilen utgaşar, şeýlelikde, ekologiýa derejesi ýokarlanar. Görşümiz ýaly, ýurdumyzda bagtyýar halkymyzyň eşretli ýaşaýşy üçin ähli şertler döredilýär. Bu ýerde dynç alşyň dürli görnüşleri sagdyn durmuş ýörelgesi bilen gurşalyp, sportuň suwda oýnalýan görnüşleri kölüň bezegine öwrüler.

Ak şäherimiz Aşgabat uly ak-jowur haly bolsa, köl onuň mawy reňkli gölüdir. Kölüň arassa, şypaly suwunda ak guwlar ýüzüp ýör. Köli jähekläp oturan ak mermerli binalar kenardaky äpet guwlary ýada salýar. Bu hormatly Prezidentimiziň umman paýhasynyň döreden nusgalyk gözelligidir.

Saglyk hem sagdynlyk kölüň kenarynda bitewülige eýe bolar. Medeniýetli dynç alyş suw sporty bilen birleşip, suw bilen bejerişi hem ýola goýlar. Sport meýdançalaryna Garagumuň altyn öwüşginli çägesi düşeler. Bu bolsa sähra çägesiniň tomus möwsüminde adam bedenine edýän täsirini has-da artdyrar. Ylmy taýdan toplumlaýyn çemeleşmek usulyny öňe sürýän Arkadag Prezidentimiz taslamalaryň her biriniň ähmiýetiniň ýokary bolmalydygyny belledi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzdan gözbaş alýan eziz Diýarymyzyň goýnundaky «Altyn köl» halkara syýahatçylygynda örän şypaly suw düzümlidir we onuň tebigy häsiýeti ynsan bedenini we ruhuny juwanlandyrýan täsire eýedir.

Geçen ýylyň 15-nji iýunynda «Altyn kölüň» ilkinji tapgyry açylyp, ol aşgabatlylara ýaşaýşyň ajaýyp bagtyýarlygyny eçildi. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 12-nji fewralynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde gol çeken Kararynda beýan edilişine görä, onuň kenaryny şäheriň ýaşaýjylarynyň we myhmanlarynyň medeniýetli dynç almaklary üçin amatly ýerleriň birine öwürmegi maksat edilip goýulýar. Ýaş nesil bolsa «Altyn kölüň» ýalkymyndan öz şatlygyny we gyzykly pursatlaryny alyp, geljegiň nuranalygyna beslenýär. Ýaş nesil hem geljek tebigatyň asyl durkundan täze rowaçlyk alýar we geljegi beýik gurmagyň nusgasyna gözli şaýat bolýar.

Aşgabat şäherinde «Altyn kölüň» kenarynda 2021 — 2024-nji ýyllarda dynç alyş zolagyny gurmak işi ýaht kluby, akwaparklar, kenarýaka gaýyk duralgasy ýaly gurluşyklar bilen döwrebap, täze görnüşe eýe bolar. «Altyn köle» gelmek-gitmek baradaky maglumatlar sanly ulgam arkaly amala aşyrylar. Söwda we durmuş hyzmaty hakda elektron maglumatlar hödürleniler.

«Altyn kölüň» gurluşygyny alyp barýan ýurdumyzyň telekeçileriniň zähmeti ýokary baha mynasypdyr. Şonuň bilen birlikde degişli binalary we desgalary gurmak boýunça potratçylary saýlap almak üçin bäsleşikleri geçirmek gurluşykçy-hususyýetçiler üçin aýratyn bir synagdyr. Olar özleriniň gurluşyk-inženerçilik ussatlygyny görkezmegiň, dünýäniň öňdebaryjy tejribesini ornaşdyrmagyň degişli synagyndan geçerler.

Bagtyýar çagalygyň ajaýyplyklary bilen gurşalan «Altyn köl» çagalar üçin tebigat gözelliginiň täsin öwüşginlerini döredýär. Olar bu ýerde säherde köle altyn şuglasyny çaýýan Günüň şapagyny galam bilen owadan keşbe geçirýärler. Zehinli çagalar «Altyn kölüň» gözellik duýgularyny şahyrana beýan edýärler. Kölde gezelenç etmek, sport bilen meşgullanmak olaryň ruhy şatlygynyň gönezligidir. Bagtyýar çagalaryň ruhy şatlygy Garaşsyz Watanymyzyň nurana jemalydyr. Watansöýüjilik, zähmetsöýerlik «Altyn kölüň» şypasynda we sapasynda ýaş neslimizi täze bir joşguna atarýar.

Ýurdumyzyň 30 ýyllyk şanly baýramynyň uly dabara bilen geçiriljek ýylynda badalga alýan, hormatly Prezidentimiziň gol çeken Kararynda aýdyň beýanyny tapan Aşgabat şäherinde «Altyn kölüň» kenarynda 2021—2024-nji ýyllarda dynç alyş zolagyny gurmagyň bellenilmegi bagtyýar halkymyzyň şatlygyny we buýsanjyny goşalandyrdy. Şeýle il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli belent tutumly işleri üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden alkyş aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň hemişe jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolsun.

Süleýman ILAMANOW,

«Edebiýat we sungat».


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/21908

26.02.2021
Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň watany
22.02.2021
Ýurdumyzyň iň gowy etrabyna Türkmenistanyň Prezidentiniň baýragy gowşuryldy

DAŞOGUZ WELAÝATY, 17-nji fewral (TDH). Şu gün Bagtyýar zaman obasynda 2020-nji ýylyň jemleri boýunça ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň ýeňijisi bolan S.A.Nyýazow adyndaky etraba mynasyp bolan baýragy — ABŞ-nyň 1 million dollaryny gowşurmak dabarasy boldy. Dabara Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, welaýatyň hem-de etrabyň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri, kärendeçiler, önümçiligiň öňdebaryjylary, hormatly ýaşulular gatnaşdylar.

Iň gowy etrap diýen dereje ugrundaky bäsleşigiň netijeleri Türkmenistany 2020-nji ýylda we şu ýylyň ýanwarynda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň 12-nji fewralda geçirilen giňişleýin mejlisinde yglan edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hödürlenen maglumatlar bilen tanşyp, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň häkimligini pul baýragy bilen sylaglamak hakynda Buýruga gol çekdi.

Her ýylda geçirilýän bu bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, ýeňiji durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmek, däne, pagta we beýleki ekinleri ýygnamak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmek, ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalary öz wagtynda ulanmaga bermek, ilaty iş bilen üpjün etmek, dynç alyş, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga çekmek bilen bagly görkezijiler boýunça kesgitlenilýär.

Medeniýet öýünde geçirilen dabaranyň başynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň ähli ilatyna iberen Gutlagy okaldy. Döwlet Baştutanymyz Gutlag hatynda ata Watanymyzy senagat taýdan ösdürmek hem-de halkymyzyň hal-ýagdaýyny has-da gowulandyrmak boýunça öňde goýlan wezipeleriň örän möhümdigini belledi.

“Halal zähmetimiz bilen eziz Diýarymyzy gülläp ösýän, raýatlarymyzyň asuda, bagtyýar we bolelin durmuşda ýaşaýan gözel mekanyna öwürmelidiris. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň halkara abraýyny yzygiderli ýokarlandyryp, dünýädäki ornuny has-da berkitmelidiris” diýlip, milli Liderimiziň Gutlagynda aýdylýar.

Dabaranyň dowamynda etrabyň ilatynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada edýän ýadawsyz aladasy, Türkmenistanyň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, welaýatlarda döwrebap durmuş-ykdysady düzümiň döredilmegine berýän uly ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi.

Türkmenistanda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde, sebitleri toplumlaýyn ösdürmek, milli ykdysadyýetimiziň eksport kuwwatyny artdyrmak, ähli pudaklara öňdebaryjy tehnologiýalary, şol sanda sanly ulgamy ornaşdyrmak, şonuň esasynda dürli görnüşli senagat we oba hojalyk önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak, ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmek boýunça anyk wezipeler durmuşa geçirilýär.

Watanymyzyň ähli künjeklerine täze durmuş ymykly aralaşýar. Olar gün-günden gözel keşbe eýe bolýar. S.A.Nyýazow adyndaky etrap hem munuň aýdyň subutnamasydyr, ol demirgazyk welaýatyň iri obasenagat merkezleriniň biridir. Geçen ýyl bu ýerde pagtanyň 41,5 müň tonnadan gowragy, bugdaýyň 32 müň tonna golaýy öndürilip, ýeralmanyň we beýleki ekinleriň bereketli hasyllary ýygnaldy.

Şu ýyl gowaça ekmek üçin 21 müň gektar ýer, güýzlük bugdaý üçin 16 müň gektar ýer bölünip berildi. Şeýle hem beýleki ekinler ösdürilip ýetişdiriler. Etrabyň daýhançylyk ussatlygyna eýe bolan zähmetkeşleri her ýyl gök-miwe önümlerini taýýarlap, bagbançylygy we maldarçylygy ösdürýärler. Sadulla Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýeti bolsa, üstünlikli işleri bilen welaýatyň çäklerinden alyslarda hem tanalýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan obasenagat toplumyny ösdürmegiň meselelerini çözmek işi oba ilatynyň oňat ýaşamagy we döredijilikli zähmet çekmegi üçin amatly şertleri döretmäge gönükdirilen durmuş ugurly wezipeler bilen gös-göni baglydyr.

Oba milli maksatnamasyny amala aşyrmagyň çäklerinde, etrapda döwrebap umumybilim berýän mekdepler hem-de çagalar baglary, stadionlar we sport mekdepleri, medeniýet öýleri, saglygy goraýyş edaralary açylyp, awtomobil ýollarynyň, elektrik hem-de suw geçiriji ulgamlaryň ençeme kilometri çekildi we durky täzelenildi. Jumanyýaz Hudaýbergenow adyndaky geňeşligiň çäginde ösen düzümli, durmuş amatlylyk derejesi boýunça şäheriň şertlerine ýakyn bolan Bagtyýar zaman atly täze oba guruldy.

Etrabyň ykdysadyýetinde hususy düzümler uly orun eýeleýär. Onuň çäginde telekeçiler tarapyndan ýyladyşhana hojalyklary gurlup, olaryň bir bölegi öz önümlerini daşary ýurtlara ugradýarlar. Bu ýerde tohum mallaryň 500 baş sanyny saklamak hem-de et-süýt önümlerini öndürmek üçin niýetlenen iri maldarçylyk toplumy hereket edýär. Telekeçileriň tagallalary bilen, guşçulyk toplumlary gurulýar, balyk ösdürilip ýetişdirilýär, oba hojalyk önümlerini saklamak üçin sebitde ilkinji hususy ammar bina edilýär.

Dabarada çykyş edenler etrabyň ilatyny abraýly bäsleşigiň ýeňijisi diýen belent ada eýe bolmagy bilen gutlap, bu baýragyň olary täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrjakdygyna ynam bildirdiler.

Bu ýere ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna Ýüzlenme kabul etdiler. Olar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmen döwletiniň durmuş-ykdysady taýdan sazlaşykly ösüşine goşýan goşantlaryna berlen ýokary baha üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler hem-de döwlet Baştutanymyzy ata Watanymyzyň mundan beýläk-de kuwwatlanmagy we şan-şöhratynyň belende galmagy ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar.

Soňra dabara oba geňeşliginiň hem-de Medeniýet öýüniň binalarynyň öňündäki türkmen halylary bilen bezelen meýdançada dowam edip, bu ýerde dürli öwüşginli diwarlyklar we pannolar oturdyldy, ak öýler dikildi.

Dabara gatnaşyjylar bu ýerde guralan sergi bilen tanyşdylar, onda türkmen suratkeşleriniň — nakgaşlaryň we heýkeltaraşlaryň işleri, halk senetçileriniň önümleri, obasenagat toplumynyň öndürýän önümleri görkezildi.

Daşoguz welaýatynyň döredijilik toparlarynyň çykyşlary baýramçylygyň öwüşginini has-da artdyrdy. Milli Liderimize hem-de “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda abadançylygyň nurana ýoly bilen öňe barýan ata Watanymyza bagyşlanan joşgunly aýdym-sazlar ýaňlanyp, dürli öwüşginli tanslar ýerine ýetirildi.

Bu ajaýyp waka mynasybetli, Daşoguz welaýatynyň häkimliginde dabaraly ýygnak we baýramçylyk konserti geçirildi.

(TDH).


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/21098

18.02.2021
Bagtyýarlyga beslenýän eziz Diýar

Ynsanyň kalbyny, göwünleri gülledýän döwürdir. Şu bagtyýar döwür hakynda, parahatçylykda gülläp ösýän Arkadagly Watanymyzyň ösüş-özgerişleri barada oýlananymda Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň «Döwrüň bilen, bagtyýar biz Arkadag!» diýen setirleri şol bada serime doldy. Biz şahyryň nygtaýşy ýaly, sözüň doly manysyndaky Arkadagly döwrüň bagtyýar ýaşaýjylarydyrys. Bu bagtyýarlygy duýup, görüp, wasp edip ýaşamak biziň her birimiziň jana-jan borjumyzdyr.

Tereň derýalaryň joşup-joşup akyşy ýaly, Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyz hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň bat beren özgertmeleri bilen ösüşlerden-ösüşlere sary galkynyp, bütin dünýä ýaň salan üstünlikleri gazandy. Ýurdumyzyň ähli pudaklary gülläp ösdi, Watana, milli Liderimize bolan söýgi bilen galkynan raýatlarymyzyň gaýnap joşan zähmetinden tanalmaz derejede özgeren şäherdir oba-kentlerimiz göreni haýrana goýdy. Elbetde, şeýle ösüşleri bagyş eden jebisligiň özeninde “Döwlet adam üçindir!” diýen baş ýörelgäniň bardygyny turuwbaşdan nygtamalydyrys. Bu ajaýyp taglymaty mertebesi belent Gahryman Arkadagymyz döwlet Baştutany wezipesine girişen ilkinji günlerinde öňe sürüpdi. Halkymyzy eşretli durmuşa eýe edip, ýurdumyzy özgerden hormatly Prezidentimiziň bu taglymaty durmuşda giňden öz beýanyny tapdy.

Bu joşgunly zähmete galkynyşyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylda has-da rowaçlanjakdygyna berk ynanýarys. Şol üstünliklere ýetirjek zähmete ruhlandyrjak hormatly Prezidentimiziň halkymyzy has eşretli durmuşda ýaşatmak baradaky aladalara ýugrulan beýik işleridir. Halkymyzyň arzuwlap ýeten mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramçylygyny ýokary derejede geçirmäge bagyşlanyp guralýan bäsleşikler we çärelerdir. Şonuň bilen birlikde ýetilen belent sepgitleriň täze üstünliklere ruhlandyrýan badalgasydyr. Halkymyzyň hormatly Prezidentimize, eziz Watanymyza bolan joşgunly söýgüsidir, sarpasydyr, hormatydyr.

Elbetde, adamlary ýaşaýan zamanasyna, zähmete ruhlandyrmakda medeniýete we sungata aýratyn orun degişlidir. Muňa hormatly Prezidentimiziň “Medeniýet halkyň kalbydyr” diýen paýhasly jümlesiniň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Ruhlandyryjy güýç bolan medeniýetiň we sungatyň eziz ýurdumyzda gülläp ösmeginde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bardyr. Sungata aýratyn sarpa goýýan milli Liderimiz onuň ähli ugurlarynyň sazlaşykly ösmegine, halkymyzyň uly ruhubelentlige galkynmagyna ýokary derejede üns berýär. Ýurdumyzda döwlet derejesinde geçirilýän döredijilik bäsleşikleriniň ýaş zehinleri ýüze çykarmakda uly ähmiýetiniň bardygyny yzygiderli nygtaýar. Bu ulgamyň gülläp ösýän Watanymyzyň at-abraýyny dünýä ýaýmakda hem aýratyn ornunyň bardygyny belleýär.

Ýakynda hormatly Prezidentimiz medeniýet ulgamyny we köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kämilleşdirmek boýunça iş maslahatyny geçirdi. Şonda milli Liderimiz milli gymmatlyklarymyzy, medeni mirasymyzy gorap saklamakda, dünýä ýaýmakda, ýaş zehinleri ýetişdirmekde medeniýet ulgamyna örän uly ornuň degişlidigini ýene bir ýola nygtady. Halkyň kalby bolan medeniýetiň adamlaryň aň-düşünjesini ýokarlandyrmakda, işjeňligini artdyryp, agzybirligini berkitmekde, köpçüligi beýik işlere galkyndyrmakda uly güýje eýedigini aýtdy. Şonuň ýaly-da, ýazyjy-şahyrlaryň tolgundyryjy sözleriniň, bagşy-sazandalaryň kalbyňa ornaýan şirin mukamlarynyň, suratkeşleriň täsirli şekilleriniň hiç kimi biparh goýmaýandygyny bellemek bilen, biziň millet derejesinde gazanan üstünliklerimiz, ýeten sepgitlerimiz medeniýetimiziň ösüşi bilen aýrylmaz baglydyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Ösüş-özgerişlerimiziň waspçysy, ony bütin dünýä ýaýmakda uly orny eýeleýän medeniýet ulgamy we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda has-da uly borçlara beslenýär. Ýagny, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramçylygyny we beýleki döwlet derejesinde bellenilýän baýramçylyklary ýokary derejede geçirmekde hem-de Garaşsyzlygymyzyň gazananlaryny çeper dilde makalalaryň, goşgularyň, publisistik eserleriň, aýdym-sazlaryň, garaz, sungatyň ähli görnüşleriniň üsti bilen wasp etmekde netijeli işleriň durmuşda beýanyny tapjakdygyna ynanýarys. Muňa eýýämden bu ugurda yglan edilen bäsleşikler-de, meýilnamalaýyn çäreler-de şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda kämil hünärmenleriň ýetişmegine hem aýratyn üns berilýär.

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek we ösdürmek döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Hut şonuň netijesinde milli ýörelgelere we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda, okuw maksatnamalarynyň, kitaplaryň hem-de gollanmalaryň mazmuny we ylmy-usulyýet ugurlary kämilleşdirilýär. Sanly bilim ulgamy yzygiderli ösdürilýär. Ol elektron maglumat binýadynyň ähli ugurlarynyň üpjünçiligini öz içine alýar. Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, geçen ýyl Bilim ministrliginiň Innowasiýa maglumat merkezi döredildi. “Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we olaryň mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasy” hem-de “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy” tassyklanyldy.

Elbetde, on iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň, sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň ýurdumyzyň bilim ulgamyny uly üstünliklere eýe edendigini-de aýratyn nygtamalydyrys. Şeýle-de tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň konsepsiýasynda göz öňünde tutulan wezipelere laýyklykda bilim hem-de terbiýeçilik işlerine okatmagyň öňdebaryjy usullary, ylmyň gazananlary, innowasion tehnologiýalar giňden ornaşdyrylýar. Bilim edaralarynyň resmi web-saýtlaryny we elektron resminama dolanyşygy ulgamyny döretmek boýunça netijeli işleriň alnyp barylmagy ýurdumyzyň bilim ulgamynyň geljekde hem uly üstünliklere ýetjekdigine ynam döredýär. Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň:

Watanyň ýetendir şöhrat-şanlyga,
Öz aýry däldigiň bir ten-janlyga.
Il-günüň söýgüsi mähribanlyga,
Ygraryňdyr, yhlasyňdyr, Arkadag 
—  diýip nygtaýşy ýaly, Watanymyzyň ýeten ösüş-özgerişleri hormatly Prezidentimiziň ady bilen, eziz Watanymyza bolan beýik söýgüsi, yhlasy, ygrary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Ogulkeýik PAŞŞYÝEWA,

“Mugallymlar gazeti”.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20888

17.02.2021
Maksat — özgertmeler ýoly bilen öňe gitmek

Ýyllar ýyllardan zyýada. Sebäbi tamamlanýan her bir ýyl halkymyzyň çekýän tutanýerli zähmetiniň netijesinde gazanylýan uly-uly ösüşlere, düýpli özgerişliklere, ýatda galyjy taryhy wakalara beslenýär. Şonuň netijesinde Garaşsyz we hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýäde gülläp ösýän, ilaty abadan we eşretli durmuşda ýaşaýan ýurt hökmünde giňden ykrar edilýär. Olar barada geçen anna güni hormatly Prezidentimiziň geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde jikme-jik durlup geçildi. Onda 2020-nji ýylda hem-de şu ýylyň ýanwar aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz giňişleýin mejlisde eden çykyşynda dünýä ykdysadyýetinde ýagdaýlaryň ýaramazlaşmagy sebäpli ýüze çykan kynçylyklara garamazdan, ýurdumyzda geçen ýylda ýokary ösüş depgininiň saklanyp galandygyny kanagatlanma bilen belledi. Halkymyzyň tutanýerli zähmet çekmegi netijesinde milli ykdysadyýetde tamamlanan ýylda düýpli ilerlemeler üpjün edildi: jemi içerki önümiň ösüşi 5,9 göterime barabar boldy. Oňyn ösüşler ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda bolup geçdi. Şeýle guwandyryjy görkezijiler hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzy senagatlaşdyrmaga, ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini gazanmaga, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini düýpli ýokarlandyrmaga gönükdirilen çuňňur oýlanyşykly maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi netijesinde gazanyldy.

Ýetilen belent sepgitler, gazanylan üstünlikler geljekki ösüşlere badalga, özgerişliklere pugta binýat bolup durýar. Olara daýanmak arkaly geljegiň has jogapkärli wezipeleri çözülmelidir. Döwlet Baştutanymyz olar barada giňden durup geçdi. Döwletimiziň uly möçberli maýa goýum serişdeleri ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, halkymyzyň bolelin durmuşyny üpjün etmek ýaly wezipeleri çözmäge gönükdirildi. Tamamlanan ýylda ýurdumyz boýunça maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna umumy bahasy ABŞ-nyň 8 milliard dollaryna barabar bolan dürli maksatly iri desgalaryň 45-si ulanylmaga berildi. Olaryň birnäçesiniň biziň welaýatymyzda desgalandyrylandygy bellärliklidir. Şeýle binalaryň arasynda ýaşaýyş jaýlary, medeni-durmuş maksatly binalar agdyklyk edýär. Şu ýerde ýene bir möhüm maglumaty mysal getirmek ýerlikli bolar. Oba milli maksatnamasynyň hereket edip başlan döwründen, ýagny, 2008-nji ýyldan häzirki wagta çenli welaýatymyzda ilatyň ýaşaýşyny düýpli gowulandyrmaga, obadyr şäherlerimiziň tanalmaz derejede özgermegine getiren möhüm desgalaryň 220-siniň gurlup, ulanylmaga berlendigi aýratyn guwandyryjy ýagdaýdyr.

Häzirki döwürde hem welaýatymyzda ýokarda ady agzalan maksatnamanyň çäginde ýurdumyza ösüş, ilata abadançylyk getirjek täze desgalaryň birnäçesiniň gurluşygy ýokary depginlerde dowam edýär. Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany ýylynyň ilkinji aýynda hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde welaýatymyzda olaryň birnäçesiniň açylyş dabaralary bolup geçdi. Eýýäm ýakyn geljekde bu buýsandyryjy sanawa Kerki şäherindäki täze howa menzili, welaýat merkezinde gurulýan «Türkmeniň ak öýi» binasy, Çärjew etrabynyň çäginde gurulýan kuwwatly elektrik stansiýasy we beýlekiler goşular. Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň giňden belleniljek ýylynda bolup geçýän şeýle şatlykly wakalar Gahryman Prezidentimiziň gurmak, döretmek ýoluny ynamly ýöredip, ata Watanymyzy röwşen geljege alyp barýandygynyň aýdyň subutnamasy bolup dünýä ýaň salýar.

Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen tutumly işler ilatyň saglygyny goramak, raýatlaryň ömrüniň dowamlylygyny uzaltmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini gowulandyrmak, olary ýokary netijeli sporta we köpçülikleýin bedenterbiýe hereketine giňden çekmek, milletimiziň kalby hasaplanylýan medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmek hem-de dünýä ýaýmak ýaly möhüm işler bilen sazlaşykly utgaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň dünýäde parahatçylygy, özara ynanyşmagy pugtalandyrmaga, döwletleriň arasynda köpugurly, deňhukukly hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen parasatly daşary syýasaty halkara jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolýar.

Tamamlanan ýylda, tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, welaýatymyzda hem ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda ilerlemeler gazanyldy. Pagtadyr bugdaý, gökdür bakja önümlerini we beýleki ekerançylyk, maldarçylyk önümlerini öndürmegiň meýilnamalary berjaý edildi. Bu uly üstünlige daýhan birleşikleri bilen birlikde hususy önüm öndürijiler saldamly goşant goşdular. Olaryň bazarlarymyzy zerur azyk önümleri we hyzmatlar bilen üpjün etmekdäki paýynyň barha artýandygy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Oba zähmetkeşleri şanly ýylda hem yhlasly zähmet çekip, nygmat bolçulygyny döretmek, ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny ygtybarly üpjün etmek işine ruhubelentlik we maksada okgunlylyk bilen gatnaşýarlar.

Giňişleýin mejlisde döwlet Baştutanymyz döwlet durmuşynyň möhüm ugurlaryna degişli resminamalaryň birnäçesine gol çekdi we olaryň berjaý edilmegini degişli ýolbaşçylardan talap etdi. Ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi ugrunda agzybirlik bilen zähmet çekilmegi şanly ýylyň rowaçlyklara beslenmeginiň berk kepili bolar.

Mämmetgylyç KÜTIÝEW,

ýörite habarçymyz.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20814

16.02.2021
Ýylyň ýeňiji etraby: bagtyýar durmuşyň nusgasy

Ozal habar berlişi ýaly, Ministrler Kabinetiniň geçen anna günündäki mejlisinde welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriniň arasynda durmuş, ykdysady we medeni taýdan ähli görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanmak ugrunda geçirilen däp bolan bäsleşigiň netijeleri jemlenildi. Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etraby bäsleşigiň ýeňijisi diýlip yglan edildi. Hormatly Prezidentimiz etrabyň häkimligini 1 million amerikan dollary möçberindäki pul baýragy bilen sylaglamak hakynda Buýruga gol çekdi.

Ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň merkezi bölegini gurşap alan, dürli milletleriň dogan bolup, agzybirlikde ýaşaýan ýeri bolan bu etrap ata-baba oturymly gadymy mekanlaryň biri hasaplanýar. Welaýatyň günorta çäginiň iň çetinde ýerleşýän obanyň görkünde hem şähere ýakynlygyň özboluşly alamatlary nurlanýar: onuň gyra-ýakasyna uzap gidýän uly ýollaryň bütin boýuny jähekleýän syrdam derekleriň nyzamly hatary sünnä çekilen keşdä meňzeýär. Gahryman Arkadagymyzyň Oba milli maksatnamasyna laýyklykda amala aşyrylýan beýik işleriň netijesinde, etrabyň häzirki çäk-dolandyryş meýdanynyň bu çetki nokadyndan welaýat merkezine çenli bolan aralyk barha golaýlaşýar.

Döwrümiziň döredijilik ruhy bilen amal edilýän işleriň ýakymy her bir obada has täsirli hem aýdyň duýulýar: sungat derejesine ýetirilen gurmak gudratynyň güýjüne, uly özgertmeleriň giň gerimli, egsilmeýän kuwwatly badyna olaryň jümmüşine aralaşdygyňça, has anyk göz ýetirýärsiň. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän nusgalyk işleriň ajaýyp netijeleri etrabyň çägindäki obalaryň ählisiniň görkana keşbinde enaýy şöhlelenýär.

Etrabyň ähli ugurlar boýunça ösýän, özgerýän, günsaýyn gözelleşýän merkezi şäherinde hem-de 91 obasynda jemi 210 müňden gowrak ilat ýaşaýar. Agzybirligiň, jebisligiň hem dost-doganlygyň asylly nusgasyny görkezýän bu adamlar ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işleriň ruhunda, hil taýdan täze belentliklere göterilen bagtyýarlyk döwrümizde özleri barada edilýän çäksiz aladalaryň miwelerini her günde, her ädimde çuňňur duýýarlar. Munuň özi milli Liderimiziň beýik başlangyçlarynyň, geljegi nazarlaýan uly tutumlarynyň rowaçlanýandygynyň hem-de doly amala aşyrylýandygynyň aýdyň nyşanydyr. «Biz Türkmenistanda ýaşaýan her bir adam hakynda aladalanmalydyrys, sebäbi adam biziň esasy baýlygymyzdyr» diýip, hormatly Prezidentimiz aýdýar. Häzirki zamanyň ösen talaplarynyň hil derejesinde obalary ösdürmek boýunça görülýän çäreleriň giň gerimi, Prezident Maksatnamasy esasynda öňde goýlan wezipeleriň anyk çözgüdi we beýleki rowaç işler nurana eýýamymyzy bezeýän gözel alamatlardyr. Şunuň bilen baglylykda, giň gerimli Maksatnamanyň çäklerinde ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn çäreler wagt hem giňişlik ölçeglerine laýyklykda utgaşykly sazlaşygy bilen buýsanjyňy artdyrýar. Bu maksatnamanyň uzak möhletleýin göz öňünde tutýan wezipeleri bolsa, ilki bilen, oba ilatynyň, etrap merkezlerinde ýaşaýan adamlaryň durmuş-ýaşaýyş şertlerini dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirmekden ybaratdyr. Etrabyň iň çet künjegindäki obalarda hem ulag infrastrukturasy, aragatnaşyk kommunikasiýasy döredilýär, döwrebap mekdepler we çagalar baglary, iň kämil lukmançylyk enjamlary ornaşdyrylan saglyk öýleridir hassahanalar, edara we ýaşaýyş jaýlary, söwda merkezleri, medeniýet öýleri bina edilýär, erkli-ygtyýarly, mally-mülkli daýhan nebereleri bu eşretlerden ygtybarly peýdalanýarlar.

Gahryman Arkadagymyzyň döredip berýän ýeňillikleri, hemaýat-goldawlary, ak bagtyň açaryna deňelen bereket-bolçulygy, durmuş abadançylygynyň üpjünçiligi etrabyň ähli ugurlar boýunça guwandyryjy netijeleri gazanmagyna aýgytly şert döretdi.

Milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugurlarynyň biri hasaplanýan oba hojalyk pudagyny düşewüntli pudaga öwürmek, agrosenagat toplumynda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri has-da kämilleşdirmek barada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty welaýatyň iň iri önümçilik düzümi bolan etrabyň mysalynda aýdyň görünýär. Etrapda geňeşlikleriň 17-si we daýhan birleşikleriniň 14-si bar. Häzirki wagtda «Döwletli», «Şatlyk», «Nowaýy», Oguz han, J.Hudaýbergenow adyndaky daýhan birleşiklerinde, täze oba hojalyk syýasatyna laýyklykda, daýhan hojalyklary döredildi. Pudagy täzeçe dolandyrmagyň, işi ýöretmegiň täze usullarynyň ornaşdyrylmagy oba hojalyk önümleriniň öndürilişini has-da ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi. Täze döredilen daýhan hojalyklarynda pagtanyň, bugdaýyň hasyllylygy ep-esli artdy, bu hojalyklarda ilaty özümizde önýän önümler bilen üpjün etmek boýunça netijeli işler ýola goýuldy.

Durmuş-ýaşaýyş şertleriniň derejesi umumy alnanda, ykdysady görkezijileriň mukdary bilen kesgitlenýär, bu bolsa adamlaryň ruhy we maddy gymmatlyklarynyň aýrylmaz baglanyşyklydygyny görkezýär. S.A.Nyýazow adyndaky etrap ykdysadyýetde, medeniýetde, oba hojalygynda, senagatda, bilimde hem saglygy goraýyşda düýpli öňegidişlikleri gazandy. Geçen ýylda ýetilen sepgitleriň geriminiň uludygyny bolsa şeýle maglumatlar subut edýär: etrap boýunça senagat önümçiliginiň möçberi öňki ýyllardakydan ep-esli artdy; etrabyň halal zähmet çekmegiň asylly nusgalaryny görkezýän daýhanlary ýyly üstünlikli jemlediler, ak pagtanyň 41 müň 536 tonnasy, ak bugdaýyň 31 müň 862 tonnasy öndürilip, döwletimiziň belent harmanyna goşuldy. Etrabyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýeti geçen ýyly ýokary netijeler bilen jemledi. Bu hojalyk boýunça 2420 gektar meýdandan 5100 tonna derek 8223 tonna ak bugdaý öndürilip, şertnamalaýyn tabşyryk artygy bilen berjaý edildi. Welaýatyň çäginde iň iri hojalyklaryň biri bolan paýdarlar jemgyýetinde 7300 gektar meýdandan 17135 tonna «ak altyn» ýygnalyp, 119 göterim ösüş gazanyldy.

S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň «Hasylçy» geňeşliginiň hem-de J.Hudaýbergenow adyndaky geňeşliginiň çäginde ýerleşýän döwrebap ýyladyşhanalar welaýatyň gök we bakja önümçiliginde ygtybarly orun eýeleýärler. «Altyn gala» we «Altyn tug» hususy kärhanalaryna degişli bolan bu toplumlarda ýylyň ähli pasyllarynda pomidoryň, ýertudananyň we bolgar burçunyň bol hasyly ýetişdirilýär.

Etrabyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokary derejesini üpjün etmek bilen baglanyşykly durmuş maksatly binalaryň, täze ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesi ulanylmaga berildi. Hormatly Prezidentimiziň sahawaty bilen J.Hudaýbergenow adyndaky geňeşligiň çäginde gurlan hem-de hut özüniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda Bagtyýar zaman obasy döwrümiziň ösen talaplaryna laýyk gelýän nusgalyk işleriň biri boldy. Umumy tutýan meýdany 144 gektara barabar döwrebap obada adamlaryň döwrümiziň eşretleriniň hözirini görüp, abadançylykda ýaşamaklary üçin ähli şertler döredildi. Hyzmatlar öýi, toý mekany, dükanlar we beýleki durmuş maksatly binalar, multimediýa tehnologiýaly umumy bilim berýän mekdep, çagalar bagy, bedenterbiýe-sagaldyş toplumy täze obanyň görküne görk goşýar. Obada ähli amatlyklary bolan iki hem bir gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 500-si gurlup, ýeňillikli karzlar bilen oba ilatyna berildi.

Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, etrabyň çäginde täze ýaşaýyş jaý we desgalar toplumynyň gurluşygyna badalga berildi. Toplumyň umumy meýdany 71 gektara barabar bolup, bu ýerde jemi 1496 maşgala niýetlenen 70 sany dört gatly jaýlar gurlar. Toplumyň çäginde Saglyk merkezi, göwnejaý enjamlaşdyrylan 240 orunlyk çagalar bagy, 600 orunlyk umumy bilim berýän orta mekdep, hyzmatlar öýi hem beýleki durmuş maksatly desgalar bina ediler. Ilatyň döwrüň hemme amatlyklaryndan bökdençsiz peýdalanmagy üçin beýleki durmuş düzümlerini toplumlaýyn gurmak göz öňünde tutulýar. Jaýlaryň gurluşygy bilen utgaşyklykda agyz suwy we lagym geçiriji ulgamy, elektrik hem gaz ulgamlary çekiler, täze topluma barýan içerki ýollaryň gurluşygy alnyp barlar. Toplum innowasion aragatnaşyk ulgamyna birikdiriler. Bu bolsa durmuşymyza häzirki zaman tehnologiýalarynyň çuňňur aralaşýan döwründe aragatnaşyk hyzmatynyň ýokary derejesini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki wagtda etrapda orta mekdepleriň 62-si bolup, olar ylym-bilime höwesiň, täze eýýamyň beýik ruhuny älem-jahana ýaýyp, öwretmegiň, öwrenmegiň, okamagyň, gurmagyň hem döretmegiň gözel ojagyna öwrülýärler. Bu ajaýyp alamatlar ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynyň dünýäniň iň ösen döwletleriniň derejesine göterilýändigini, onuň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylýandygyny, bu ulgamda düýpli özgertmeleriň amala aşyrylýandygyny, okatmagyň täze usullarynyň ornaşdyrylýandygyny aýdyň görkezýär. Etrabyň çägindäki çagalar baglarynda körpelere döwrüň ruhunda kämil terbiýe berilýär.

Etrabyň çägindäki hassahanada, 46 sany oba saglyk öýlerinde we saglyk merkezlerinde ilatyň saglygyny goramak we dikeltmek boýunça lukmançylyk hyzmatlary amal edilýär. Medeniýet merkezi, 10 sany medeniýet öýi ilatyň iň gelim-gidimli ýerlerine öwrüldi. Sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýän ýaşlar sport mekdepleriniň 3-sine, sport desgalarynyň 2-sine gatnaýarlar. S.A.Nyýazow şäherindäki merkezi kitaphana welaýatyň çägindäki beýleki kitaphanalar bilen elektron ulgamyna birleşdirildi. Onuň oba ýerlerindäki şahamçalarynyň 3-siniň okyjylary hem öz isleg bildirýän kitaplaryny şol ulgam arkaly okamak mümkinçiligine eýe boldular.

Bu maglumatlar S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň durmuşyň ähli ugurlary boýunça üstünlikli ösýändiginiň, döwrümiziň döredijilik kuwwatynyň ruhunda özgerýändiginiň, günsaýyn gözelleşýändiginiň delillerini özünde jemleýär.

Ýurdumyzy gurşap alan döredijilikli zähmetiň, bagtyýarlygyň, egsilmez eşretleriň ruhunda ösýän, özgerýän, etrabyň gözel görkli tutuş giňişliginde ak bagtyň şuglasy nur saçýar. Bu gözel dowamat döwletli ojaklara rysgal-bereket eçilýär, barça gowulyklardan uly nesibeli adamlaryň kalbyna mähir paýlaýar. Bu ajaýyplyklar bir ýere jem bolup, täze döwre buýsanmak duýgusyna ganat berýär.

Amanmyrat SAPAROW.

«Türkmenistan». Surata düşüren Ilaman ÖWEZOW.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20740

15.02.2021
Halka daýanyp, halkyň hatyrasyna

12-nji fewral ýurdumyzyň täze taryhynda möhüm şanly senedir. Sebäbi 2012-nji we 2017-nji ýyllaryň hut şu gününde Watanymyzyň iň täze taryhynyň baş ugry kesgitlenipdi we bu ugruň geljekde-de misilsiz dowam etdiriljekdigi aýdylypdy. Bu halkymyzyň göwnünden turdy we ony beýik işlere ruhlandyrdy. Bu möhüm işleriň başy bolsa 2007-nji ýylyň fewral aýynda türkmen halkynyň ilkinji gezek täze durmuş ugrunda ses bermegi bilen badalga aldy. Şol gün türkmenistanlylar tiz wagtda ýurdumyzy dünýäniň okgunly ösýän döwletleriniň hataryna çykaran ägirt uly özgertmeler üçin hem ses berdi. Şol döwürde Türkmenistanyň geljegi üçin örän jogapkärli hem-de möhüm çözgüt kabul edildi. Şol gün ýurdumyzyň Prezidentligine geçirilen saýlaw möwsüminiň barşynda we onuň jemlerinde jemgyýetimiziň mizemez bitewüligi, milli Liderimiziň ähli başlangyçlarynyň belent ynama we gyzgyn goldawa eýe bolmagy, mundan beýläk-de tutanýerli zähmet çekip, beýik maksatlara ýetmäge taýýarlyk hyjuwy öz beýanyny tapdy.

Şu günki senä gabat gelýän uly ähmiýetli waka Watanymyzyň özygtyýarly ösüş ýoluna nazar aýlamaga, onuň şöhratly gazananlaryna we ýeten belent sepgitlerine şaýat bolmaga, ählihalk tarapyndan saýlanylan parasatly syýasatçy hem-de gujur-gaýratly täzeçil Lider, uzakdan görüji syýasy işgär hem-de zehinli alym, meşhur döwlet işgäri we diplomat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylan ägirt uly işlere baha bermäge esas döredýär. Milli Liderimiz, ozaly bilen, ata Watanymyzy perzentlik duýgusy bilen söýýän hem-de halkymyzyň döredijilik kuwwatyna tutuş durky bilen ynanýan hakyky watançydyr.

Biziň ählimiz milli Liderimiziň başyny başlan giň gerimli özgertmeleriniň Türkmenistany okgunly ösýän ýurtlaryň hataryna çykarandygynyň, ygtybarly hyzmatdaş we parahatçylyk dörediji, ägirt uly ykdysady kuwwata eýe bolan döwlet hökmünde onuň halkara abraýynyň belende göterilendiginiň şaýady bolduk. Ýurdumyzyň halkara gatnaşyklardaky eýeleýän orny içerki syýasatyň näderejede üstünliklere beslenýändigine, halkymyzyň abadançylyk derejesine, durmuş we demokratik ýörelgeleriň, raýat edaralarynyň netijeliligine baglydyr. Hormatly Prezidentimiz jemgyýetimiziň aň-düşünjesiniň ösdürilmegi üçin ähli şertleri döredip, bu düzümleriň kämilleşdirilmegini hemmetaraplaýyn höweslendirýär.

Binýatlaýyn pudaklaryň düýpli döwrebaplaşdyrylmagy hem-de döwletimiziň durmuş düzümleriniň kämilleşdirilmegi, gadymy türkmen topragynyň keşbiniň bütinleýin özgerdilmegi bilen bir hatarda, iň möhüm üstünlikler durmuş ulgamynda gazanylýar. Olar adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagynda, hukuk kepillikleriniň ygtybarlylygynda, ruhy we döredijilik işjeňliginde öz beýanyny tapýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow iň öňdebaryjy halkara tejribä hem-de Türkmenistany dünýä syýasy we ykdysady giňişligine işjeň goşmaga gönükdirilen düýpli täze taslamalara, ösüşiň täze ugurlaryna badalga bermek bilen, ähli özgertmeleri halkymyzyň mynasyp durmuş şertleriniň üpjün edilmegine gönükdirdi, olar maddy abadançylygy we amatly ýaşamagy, jemgyýetimiziň ruhy kämilligini hem-de döredijilik, aň-paýhas taýdan şahsyýetiň öz ukyplaryny doly açmaga mümkinçiliklerini özünde jemleýär.

Hormatly Prezidentimiz täze döwlet taglymatynyň kemala gelmegine aýratyn ähmiýet berýär. «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar onuň baş maksadyna öwrüldi.

Pederlerimiziň baý tejribesini özünde jemleýän ruhy gymmatlyklar türkmen jemgyýetinde syýasy medeniýetiň mizemez binýady bolup durýar. Däp-dessurlaryň täze meýiller bilen sazlaşygy, oňyn özgertmeleriň gadymdan gelýän ýörelgeler esasynda dowam etdirilmegi häzirki zaman türkmen syýasy medeniýetiniň mahsus aýratynlyklarydyr. Ol hakyky halk demokratiýasyna esaslanýar.

Başgaça aýdylanda, taryhy miras ýurdumyzy döwrebaplaşdyrmagyň hem-de türkmen jemgyýetini ösdürmegiň möhüm serişdeleriniň birine öwrüldi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň giň gerimli maksatnamalarynda bellenilen täze giňişlikleriň we mümkinçilikleriň durmuşa geçirilmegi hem halkymyzyň taryhy tejribesi, onuň gadymy dünýägaraýyşlary esasynda guraldy.

Gözümiziň alnynda ägirt uly maksatnamalar durmuşa geçirildi. Batyrgaý başlangyçlar, çuňňur syýasy, ykdysady, durmuş özgertmeleri anyk häsiýete eýe bolup, Türkmenistany kuwwatly, gülläp ösýän döwlete öwürdi. Jemi içerki önümiň durnukly ösüşi, senagat ulgamynyň diwersifikasiýalaşdyrylmagy, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleriň döredilmegi we täze eksport giňişlikleriniň açylmagy milli Liderimiziň giň gerimli özgertmeleriniň üstünliklere beslenýändiginiň subutnamasydyr.

Halkara ulag düzümleriniň, gaz geçirijileriň, awtomobil hem-de demir ýollaryň, deňiz we howa ugurlarynyň, nebiti hem-de gazy gaýtadan işleýän täze önümçilikleriň köpugurly ulgamynyň döredilmeginde möhüm ädimler ädildi. Özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyk, daşary ýurt maýa goýumlarynyň işjeň çekilmegi, halk hojalygyny dolandyrmagyň tutuş ulgamynyň düýpli täzeden gurulmagy, bazar gatnaşyklarynyň we hususy bölegiň okgunly ösdürilmegi görlüp-eşidilmedik ýokary depgine eýe boldy.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny pugtalandyrmak, iň täze sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, halkara hem-de sebit ähmiýetli iri maýa goýum taslamalarynyň amala aşyrylmagyna döwlete dahylsyz bölegiň goşandynyň artdyrylmagy babatda giň gerimli meýilnamalar kesgitlenildi. Bu strategik ähmiýetli resminamanyň kabul edilmegi bilen, milli Liderimiziň köp derejeli özgertmeleri amala aşyrmagyň, halk hojalygynyň we döwleti dolandyrmagyň tutuş ulgamynyň düzümleýin gaýtadan guralmagynyň nobatdaky tapgyry badalga aldy. Önümçilik we ylmy-tehniki mümkinçilikleriň güýçlendirilmegi, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň görnüşleriniň artdyrylmagy ýerli çig mal serişdeleriniň netijeli peýdalanylmagynyň, olary düýpli gaýtadan işlemegiň hem-de ýokary goşmaça gymmatyň döredilmeginiň hasabyna amala aşyrylýar.

Prezident Maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegi hojalygy ýöretmegiň netijeli usullarynyň giňden ornaşdyrylmagyny, telekeçiligiň bu işlere işjeň çekilmegini, hususylaşdyrmak çäreleriniň giňeldilmegini, paýdarlar jemgyýetleriniň döredilmegini, innowasiýa ugurly senagat toplumlarynyň ösdürilmegini talap edýär.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň möhüm ugry biziň tutuş halkymyzyň hem-de her bir raýatyň durmuş abadançylygynyň, hukuklarynyň we bähbitleriniň goraglylygyna gönükdirilendir. Saglygy goraýyş, ylym we bilim, medeniýet ulgamlarynyň hem-de işleriň beýleki görnüşleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak geljekki çäreleriň möhüm ugry hökmünde görkezildi, olar kämil jemgyýetiň kemala gelmegine ýardam eder.

Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden öňe süren hem-de halkara bileleşigiň giň goldawyna eýe bolan düýpli başlangyçlary, şol sanda suw, energetika we ulag diplomatiýasy boýunça teklipleri Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde ýurdumyzda gazanylan sepgitleri beýan edýär.

Öňde goýlan wezipeleriň durmuşa geçiriljekdigine hiç hili şübhe bolup bilmez, çünki geçen ýyllaryň iş tejribesi Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryndan bäri öz Lideriniň daşynda mäkäm jebisleşen türkmen halkynyň iň bir giň gerimli meýilnamalary hem üstünlikli amala aşyrmaga ukyplydygyny görkezdi.

Biziň her birimiziň durmuşymyza oňyn täsirini ýetiren ýokary netijeler, ýetilen anyk sepgitler, uly üstünlikler ýurdumyzyň raýatlarynyň döwlet Baştutanymyza belent ynamynyň ygtybarly binýady boldy. Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän işleriniň netijeleri şu ýylyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen şygarynyň örän esaslydygyny şertlendirdi.

Bitaraplyk parahatçylyga, howpsuzlyga, ynsanperwerlige, durnukly ösüşe we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna uzaýan ýoldur. Üstümizdäki ýylda dabaraly belleniljek Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi, ata Watanymyzyň bu beýik derejesine buýsanjymyzyň nyşany hökmünde yglan edilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly hem döredijilikli zähmeti, uly üstünliklerimizi we ösüşiň täze belentliklerini giňden dabaralandyrýar.

Gülälek HANBERDIÝEWA,Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň başlygy.

https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20608


12.02.2021
TOPH: energetika howpsuzlygynda möhüm çözgüt

Geografik ýerleşişine, ykdysady kuwwatyna, demografiýasyna, syýasy täsirine we harby güýjüne garamazdan, döwletleriň ählisi üçin energetika howpsuzlygynyň milli, sebit we ählumumy derejede üpjün edilmegi derwaýys häsiýete eýedir. Mälim bolşy ýaly, energiýa serişdelerini dünýä bazarlaryna çykarmagyň howpsuzlygy we durnuklylygy köp babatda dünýä ösüşiniň uzak möhletleýin geljeginiň umumy ugruny kesgitleýär. «British Petroleum Corporation» kompaniýasynyň 2040-njy ýyla çenli dünýä energetikasynyň ösüşi babatdaky çaklamasyna görä, dünýäde tebigy gaza bolan islegiň yzygiderli artmagyna garaşylýar.

Halkara hyzmatdaşlykda energetika ulgamy Türkmenistanyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup, ol ýurdumyzyň ählumumy meseleleri çözmekdäki ornunyň ýokary ähmiýetini hem kesgitleýär. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan ätiýaçlyk gaz gory boýunça dünýäde dördünji orny eýeleýär. OPEC halkara guramasynyň her ýylda çap edýän statistiki maglumatlaryna görä, ýurdumyz tebigy gazy çykarmagyň möçberi boýunça Ýewropada we GDA-da 3-nji orny eýeleýär.

Milli Liderimiziň «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabynda belleýşi ýaly, şu günki gün Türkmenistanyň energetika toplumynyň geljekki ösüşiniň möhüm wezipesi energiýa çeşmelerini eksport etmegiň diwersifikasiýasy we köpşahaly, dürli ugurlara gönükdirilen turbageçirijiler ulgamyny döretmekdir. Häzirki wagta çenli Türkmenistan — Eýran, Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijileri gurlup, ulanylmaga berildi. Energiýa serişdelerini halkara bazarlara ibermegi diwersifikasiýalaşdyrmagyň geljegi uly ugurlarynyň biri hökmünde Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan (TOPH) transmilli gaz geçirijisini görkezmek bolar. Ýeri gelende bellesek, bu halkara gaz geçirijiniň gurluşygyny amala aşyrmak boýunça hyzmatdaşlyk milli Liderimiziň daşary syýasatynyň energetika çygryndaky halkara başlangyçlary öňe sürmekde we amala aşyrmakda yzygiderliliginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.

Halkara bileleşigiň energetika meselesi boýunça tagallalaryna ýardam bermek we Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek bilen baglylykda, energetika howpsuzlygyna daşary syýasatda esasy ugurlaryň biri hökmünde garaýan Türkmenistanyň işjeň gatnaşmagynda TOPH taslamasy bilen bagly guramaçylyk-hukuk çäreleri yzygiderli esasda amala aşyryldy. Bu möhüm taslama bilen bagly käbir maglumatlary ýatlap geçmek ýerlikli bolar.

Geçen döwürde Türkmenistan tarapyndan syýasy-diplomatik çäreleriň uly toplumy ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşdäki duşuşyklary, ara alyp maslahatlaşmalary, geňeşmeleri, gepleşikleri yzygiderli esasda alyp barmak ýola goýuldy. Olaryň netijesinde taryhy ähmiýetli, esas goýujy resminamalar kabul edildi.

Resminamalar hökümetara we pudagara ylalaşyklar we şertnamalar görnüşinde bolup, olaryň hatarynda tebigy gaz geçiriji boýunça çarçuwaly ylalaşygy, tebigy gazy satmak we satyn almak boýunça ylalaşygy, gaz geçirijiniň işini alyp barmak boýunça ylalaşygy, maýa goýum ylalaşygyny, paýdarlaryň ylalaşygyny, şeýle-de taslama gatnaşyjy taraplaryň arasynda gol çekilen tebigy gazy ýerlemek boýunça ylalaşygy görkezmek bolar. Ýurdumyzda geçirilýän halkara maslahatlardyr konferensiýalarda iri halkara taslamanyň geljegini ara alyp maslahatlaşmak üçin amatly gurşawyň döredilendigini hem aýratyn bellemek gerek.

Taslama degişli möhüm resminamalaryň hatarynda «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» üstünlikli durmuşa geçirmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna maýa goýumlary çekmek maksady bilen, milli Liderimiz tarapyndan gol çekilen Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankyna Türkmenistanyň Hökümetiniň — Karz alyjynyň adyndan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyny maliýeleşdirmek üçin Saud ösüş gaznasy bilen degişli maliýeleşdiriliş ylalaşygyny baglaşmaga we onuň güýje girmegi bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berilmegi hakyndaky Karary görkezmek bolar. Galyberse-de, TOPH taslamasyny maliýeleşdirmek babatda ýurdumyz bilen TOPH transmilli gaz geçirijisiniň gurluşygynyň taslamasynyň Tranzaksion Geňeşçisi hökmünde çykyş edýän Aziýanyň ösüş bankynyň arasynda hyzmatdaşlygyň dowam edýändigi bellärliklidir. Taraplaryň arasynda maýa goýumlar boýunça hyzmatdaşlygyň 2019 — 2021-nji ýyllar üçin iş Meýilnamasyna energetika ugry hem goşuldy.

2018-nji ýylyň martynda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde kabul edilen Kararnama TOPH taslamasynyň uly ähmiýetini tassyklaýan halkara hukuk namasydyr. Resminamada şeýle taslamalaryň sebit derejesinde söwda we ykdysady gatnaşyklary güýçlendirmekdäki, täze üstaşyr geçelgeleri döretmekdäki ornunyň nygtalmagy taslamanyň halkara ähmiýetini şöhlelendirdi.

2020-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň, «TAPI Pipeline Limited» we «Afghan Gas Enterprise» edaralarynyň arasynda Owganystan Yslam Respublikasynda tebigy gaz bazaryny emele getirmek we ösdürmek babatda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekilmegi TOPH taslamasynyň hukuk esaslarynyň üstüni ýetirýän möhüm resminamalaryň biri bolup, taraplaryň arasynda energetika babatda hyzmatdaşlygy mazmun taýdan çuňlaşdyrmaga şert döretdi.

Geçen döwürde bu iri taslama boýunça dünýäniň aýry-aýry künjeklerinde, has takygy, Singapur, Nýu-Ýork, London, Dubaý ýaly iri söwda, ykdysady we senagat merkezlerinde biznes-turlar, duşuşyklar, tanyşdyryş dabaralary, roud-şüweleňler hem giňden ýaýbaňlandyryldy. Bu çäreler dünýäniň iri energetiki subýektlerinde, iri maliýe toparlarynda taslama bolan gyzyklanmany has-da artdyrdy.

Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylarynyň «Taliban» hereketiniň syýasy edarasynyň wekilleri bilen ýakynda, 6-njy fewralda paýtagtymyzda geçiren duşuşyklary milli Liderimiziň daşary syýasy strategiýasynyň täze bir ýeňşi hökmünde taryha girdi. TOPH taslamasyna ilki-ilkiler Owganystandaky syýasy durnuksyzlygy göz öňünde tutup, hyýaly taslama hökmünde baha beren dürli halkara neşirler, gürrüňi edilýän duşuşykdan we «Taliban» hereketiniň syýasy wekilleriniň Türkmenistanyň Owganystan bilen baglanyşykly taslamalaryny goldaýandyklary hem-de olaryň howpsuzlygyny üpjün etmäge taýýardyklary baradaky beýanatlaryndan soňra, bu wakany netijeli birleşdiriji hereket hökmünde häsiýetlendirdiler. Elbetde, bu ýagdaý türkmen diplomatiýasy üçin uly üstünlik we goňşy ýurduň syýasy, ykdysady-durmuş ulgamlaryny ösdürmekde täze sepgitdir.

Häzirki wagtda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşyk-gurnama işleri güýçli depginlerde alnyp barylýar. Has takygy, turbageçirijiler doly kebşirlenip, türkmen-owgan serhedine eltildi. Taslamanyň türkmen böleginde turbageçirijiniň hem-de gaz gysyjy desgalaryň gurluşyk işlerine tehniki gözegçiligi amala aşyrmak barada «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Gonkongyň degişli kompaniýasynyň arasynda Şertnama baglaşylmagy alnyp barylýan işleriň ýokary hil görkezijilerini üpjün etmäge ýardam berer. Gaz geçirijiniň türkmen böleginde kömekçi enjamlary we serişdeleri üpjün etmek boýunça baglaşylan şertnama onuň ugrunda uly göwrümli açyp-ýapyjylaryň hem gurnalmagyna mümkinçilik berer.

TOPH gaz geçirijisi birek-birege hormat goýmak ýörelgesine esaslanýan, özara bähbitli hyzmatdaşlyk etmegiň aýdyň mysalydyr. Munuň özi şeýle hem sebitde energiýa bolan islegi kanagatlandyrmaga gönükdirilen gaz geçiriji bolup, oňa gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda sebitleýin hyzmatdaşlygyň aýdyň nusgasydyr.

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasy syýasy, ykdysady, ynsanperwer we ekologik nukdaýnazardan ýokary ähmiýete eýedir. Munuň özi döwletleriň arasynda parahatçylyga, düşünişmäge, özara bähbitlere esaslanýan gatnaşyklar üçin amatly syýasy gurşawy döretmäge ýardam berer. Şol sanda milli, sebit we ählumumy derejelerde energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde möhümdir.

Gylyçmuhammet JORAÝEW,

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň uly mugallymy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20400

10.02.2021
Milli Liderimiziň döredijilikli syýasaty — Watanymyzyň ösüşiniň binýady

Ýurdumyzyň syýasy durmuşynyň we hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň depginleri gün-günden ýokarlanýar. Döwlet Baştutanymyz geçen hepdäniň dowamynda dürli pudaklary ösdürmek boýunça geçiren iş maslahatlarynda giň möçberli maksatnamalary üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ösüşiň täzeçil usullaryna we ylmyň soňky gazananlaryna esaslanýan ägirt uly hem-de sazlaşykly işleriň ýerine ýetirilmelidigini belledi.

Döwletimiziň binýatlaýyn esaslaryny mundan beýläk-de berkitmek, halkara abraýyny artdyrmak we ykdysady mümkinçilikleri has-da ýokarlandyrmak milli Liderimiziň ähli başlangyçlarynyň esasy maksady bolup durýar. Bu Watanymyzy gülläp ösüşe, ählumumy bolçulyga we abadançylyga alyp barýar.

Döwlet Baştutanymyz 1-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, öňde boljak ýaz ekişine taýýarlyk, möwsümleýin oba hojalyk işlerini geçirmek bilen bagly meselelere garaldy.

Şol gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de harby gullukçylara niýetlenen lybaslaryň nusgalaryny synlady. Döwlet Baştutanymyz olary ýurdumyzyň howa şertlerine we onuň ähmiýetine, amatlylyk derejesine laýyklykda kämilleşdirmek boýunça teklipleri aýtdy.

Döwletimiziň harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylmagy, esgerlerdir serkerdeleriň durmuşy hem-de gulluk etmegi üçin ähli şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleleri mundan beýläk-de üns merkezinde saklajakdygyny aýtdy.

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatlaryny geçirdi. Olarda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy we olary ösdürmegiň möhüm wezipeleri kesgitlenildi.

2-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda ýangyç-energetika toplumynyň işini kämilleşdirmek we pudagyň şu ýyl üçin maksatnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmak hem-de eksport mümkinçiliklerini giňeltmek wezipelerini esasy ugurlaryň hatarynda görkezdi. Nebitgaz toplumynyň maliýe-ykdysady ýagdaýyna, önümçilik we hojalyk işlerine, pudagyň kärhanalary üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanylmagyna yzygiderli seljerme geçirilmelidir.

Döwlet haryt-çig mal biržasynda eksport maksatly satylýan nebit önümleriniň bahalarynyň bäsdeşik esasynda ýokary bolmagy gazanylmalydyr. “NAPEСO” milli nebitgaz kompaniýasynyň işiniň gerimini giňeldip, täze ýataklary özleşdirmek işlerine çekmelidir. Şunuň bilen birlikde, Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyň, Gyýanlydaky polimer zawodynyň doly taslama kuwwatynda işledilmegi gazanylmalydyr.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda önümi paýlaşmak hakynda ylalaşyk esasynda işleýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen tebigy gazyň çykarylýan mukdarynyň peselmeginiň sebäplerini gyssagly seljermegi we çig malyň çykarylyşynda durnukly depgini dikeltmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudagyň serişde binýadyny berkitmek meseleleri barada aýdyp, geologiýa-gözleg, seýsmiki hem-de buraw işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmakda, tebigy gazyň, çig nebitiň we gaz kondensatynyň gorlaryny kesgitlemekde häzirki zaman tehnologiýalarynyň, şol sanda 3D ölçegli usullaryň ulanylmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyzyň 3-nji fewralda onlaýn görnüşde geçiren iş maslahatynyň gün tertibine oba hojalyk pudagyny dolandyrmagy kämilleşdirmek, ony ösdürmegiň, ýetilen depginlerini saklap galmak, şeýle hem ýer we suw serişdelerini netijeli peýdalanmak meseleleri girizildi.

Milli Liderimiz obasenagat toplumynda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň depginlerini ýokarlandyrmagy, dolandyryşyň netijeli usullaryny we täzeçil tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmagy, önümçilik işlerini kämilleşdirmegi hem-de daşary ýurt maýalaryny çekmegi möhüm wezipeler hökmünde kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä ykdysadyýetiniň häzirki ýagdaýyny nazara alyp, ilatyň azyk önümlerine isleglerini kanagatlandyrmak üçin olaryň önümçilik möçberini artdyrmak we görnüşlerini köpeltmek zerurdyr diýip belledi.

Suw hojalyk serişdeleriniň tertipleşdirilmegine, suwaryşyň tygşytlaýjy usullarynyň we onda dünýäniň ösen tejribesiniň giňden ulanylmagyna, topragyň şorlaşmagyna garşy göreşmäge täzeçil çemeleşmeler taýýarlanylmalydyr.

Öri meýdanlary we oba hojalyk ähmiýetli sürümli ýerleri netijeli hem-de maksadalaýyk peýdalanmak, oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, tohumçylygyň ösdürilmegine aýratyn üns bermek möhümdir.

Hususy pudak we daýhan birleşikleri tarapyndan oba hojalyk tehnikalarynyň, enjamlaryň we degişli şaýlaryň satyn alynmagyny guramak babatda birnäçe anyk tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oba hojalygynda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň ylmy taýdan üpjünçiligini we ýokary hünärli ýaş işgärleriň taýýarlanylmagyny möhüm wezipeler hökmünde kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň obasenagat toplumyndaky döwlet syýasaty täze kiçi we orta kärhanalary döretmek, durmuş düzüminiň şertlerini gowulandyrmak hem-de ösdürmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmegiň hasabyna oba ilatynyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň önümleri milli we halkara derejede bäsdeşlige ukyply bolmalydyr.

Hormatly Prezidentimiziň 4-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda gurluşyk-senagat toplumynyň kärhanalarynyň işini kämilleşdirmek meselelerine garaldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgamy we täze tehnologiýalary ornaşdyrmagy, maýa goýumlaryny çekmegi, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi we gurluşyk serişdeleriniň öndürilişini artdyrmagy, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini giňeltmegi, bu ugurda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagy möhüm wezipeler hökmünde kesgitledi.

Jemagat hojalygynyň işini döwrebaplaşdyrmak we jemagat hyzmatlary üçin elektron töleg ulgamyny girizmek boýunça birnäçe tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabady ösdürmegiň 17-nji tapgyrynyň maýa goýum taslamasy boýunça teklipleri taýýarlamagy, şahsy kömekçi hojalyk we ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy üçin ýer gaznasy boýunça baş meýilnamanyň taýýarlanylyşyny işjeňleşdirmegi hem-de desgalaryň gurluşyklaryny öz wagtynda tamamlamak üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy.

Senagat we gurluşyk önümçiligi kärhanalaryny doly taslama kuwwatyna çykarmak, elektron önümleriň önümçiligini ösdürmek, energiýa tygşytlamagyň ygtybarlylygyny üpjün etmek, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň mümkinçiliklerini peýdalanmak barada birnäçe görkezmeler berildi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda dynç alyş ulgamyny ösdürmek meselelerine degip geçmek bilen, gurluşyk pudagynda iň soňky täzeçil işläp taýýarlamalary peýdalanmagyň zerurdygyny belledi we desgalar gurlanda olaryň şäheriň tebigy aýratynlyklary bilen utgaşmalydygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiziň 5-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda söwda toplumynyň öňünde durýan möhüm wezipelere garaldy hem-de ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş maksatly özgertmeleriň mundan beýläk-de üstünlikli amala aşyrylmagynyň, bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn esasda geçmegiň wajypdygyna üns çekildi.

Milli Liderimiz içerki bazaryň azyk önümleri hem-de gündelik zerur harytlar bilen üpjünçiligini berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny belledi we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň bahalaryny seljermegi hem-de olary öndürijiler bilen göni gatnaşyklary ýola goýmagy, elektron söwda ulgamyny giňden ulanmagy we ilata edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini hem-de hilini ýokarlandyrmagy tabşyrdy.

Önümçilik maksatly desgalary we alyjylar jemgyýetine degişli hyzmat edaralaryny tapgyrlaýyn esasda hususylaşdyrmak boýunça degişli tabşyryklar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň eksport ugurly harytlaryna bahalary birža söwdalarynyň üsti bilen ýokarlandyrmak, biržanyň işine sanly ulgamy we internet hyzmatlaryny ornaşdyrmak, elektron işewürlik bazaryny döretmek üçin täzeçil tehnologiýalary ulanmak boýunça zerur işleri geçirmegi tabşyrdy.

Hususy maýadarlary çekmek arkaly girdejisiz dokma önümçiliklerini paýdarlar jemgyýetine öwürmek, beýleki ýurtlar bilen söwda-täjirçilik gatnaşyklaryny, ýurdumyzyň ýokary hilli dokma önümleriniň daşarky bazardaky meşhurlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky Söwda öýleriniň işlerini has-da ösdürmegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenildi.

Milli Liderimiz kiçi we orta telekeçilige, milli ykdysadyýetimiziň hususy pudagyna goldaw bermek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Söwda toplumynyň ýolbaşçylaryna 2020 — 2021-nji ýyllarda çökgünlige garşy maksatnama laýyklykda, 2021 — 2025-nji ýyllarda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek we eksport möçberini artdyrmak boýunça maksatnamanyň taslamasyny taýýarlamak tabşyryldy.

Iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekip, Türkmenistanda ýerleşýän geografik obýektiň çäklerinde aýratyn häsiýetleri şol obýekt üçin mahsus bolan tebigy we (ýa-da) etnografik şertleri bilen kesgitlenilýän harydy haýyşnamaçynyň öndürýändigini tassyklaýan resminamany bermäge ygtyýarly döwlet edaralarynyň sanawyny tassyklady.

Döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly 6-njy fewralda geçiren iş maslahatynyň gün tertibine ulag-aragatnaşyk toplumynda geçen ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we bu ulgamy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri girizildi.

Milli Liderimiz ulgamyň girdejililigini ýokarlandyrmak, ugurdaş edaralarynyň işini kämilleşdirmek, şol sanda öňdebaryjy sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak, ulag-aragatnaşyk we jemagat hojalygy pudaklary üçin zerur ugurlar boýunça ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmeginiň hem-de bar bolan serişdeleriň doly güýjünde peýdalanylmagynyň zerurdygyny belledi.

“Türkmendemirýollary” agentliginde demir ýol düzümleriniň döwrebap mümkinçilikleriniň doly güýjünde ulanylmagynyň, ýük daşamagyň, şol sanda “Lapis Lazuli” ugruny durmuşa geçirmegiň, “Demirgazyk — Günorta” ugry boýunça gatnawlary işjeňleşdirmegiň wajypdygy aýdyldy.

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň ýolbaşçysyna “TürkmenÄlem 52oE” milli emeli aragatnaşyk hemrasynyň ikinjisini äleme çykarmak boýunça degişli tabşyryklar berildi. Munuň özi ýurdumyzda ýer kadastryny işjeňleşdirmekde, netijede bolsa, ýerleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmakda, azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmakda aýratyn ähmiýetlidir diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Öňdebaryjy halkara tejribeleri ornaşdyrmak, ilata häzirki zaman talaplaryna laýyk hyzmatlary hödürlemek, awtomobil ulagy arkaly daşalýan ýükleriň mukdaryny artdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň çäginden geçýän üstaşyr ugurlary mundan beýläk-de ösdürmek meseleleri “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň işiniň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Diýarymyzyň howa menzillerinde häzirki zaman ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmek “Türkmenhowaýollary” agentliginiň işiniň esasy ugurlary bolup durýar.

Türkmenistanda döredilýän häzirki zaman ulag-üstaşyr ulgamy, kommunikasiýa we logistika ugurlary halkara gatnaşyklaryň ösdürilmegine, ýurdumyzyň ykdysady we eksport kuwwatynyň ýokarlandyrylmagyna ýardam edýär.

Şu maksat bilen, “Türkmendeňizderýaýollary” agentliginiň Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň kuwwatyny netijeli peýdalanmak boýunça zerur işleriň alnyp barylmagy, “Deňiz söwda floty” paýdarlar jemgyýetiniň kuwwatynyň doly güýjünde peýdalanylmagy, flotuň gämileri bilen ýük daşamagyň möçberiniň has-da artdyrylmagy zerurdyr.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk toplumynyň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň yzygiderli berkidilmegine, bu ugurda alnyp barylýan işleriň kämilleşdirilmegine aýratyn ünsi çekdi.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň köp asyrlaryň dowamynda Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolandygyny hem-de häzirki döwürde bu ugruň täze görnüşde dikeldilýändigini belläp, ulag we aragatnaşyk ulgamynyň bu ýoly dikeltmekde möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiziň 7-nji fewralda, ýekşenbe güni geçiren iş maslahatynda geçen ýylda Türkmenistanyň medeniýet ulgamynyň nähili ösdürilýändigi we häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, onuň işini mundan beýläk nähili guramalydygy, nähili usullaryň ulanylmalydygy, halkymyzyň köpasyrlyk medeni mirasyny nähili saklamalydygy hem-de geljek nesillere ýetirmek, däp-dessurlaryň üýtgewsiz saklanmagy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwlet syýasatynyň möhüm ugry we ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan durnukly ösüşiniň netijeli guraly bolan medeniýet ulgamynyň ähmiýetini belläp, ony kämilleşdirmek üçin zerur işleriň amala aşyrylmalydygyny nygtady.

Milli Liderimiz ylmyň soňky gazananlaryna we täzeçil tehnologiýalara esaslanyp, sanly ulgamy giňden ornaşdyrmak boýunça anyk görkezmeleri berdi. Zähmeti guramagyň has netijeli usullaryny saýlap olary pudaklaýyn düzümleriň we edaralaryň işinde ulanmak, daşary ýurt maýalaryny çekmek ugrunda zerur tagallalar edilmelidir.

Taryhy we medeni ýadygärlikleri rejelemek hem-de goramak, elektron kitaphanalaryň maglumat binýadynyň we gaznasynyň üstüni ýetirmek, döwrebap, gyzykly hem-de ýokary hilli filmleri taýýarlamak boýunça işler, milli gymmatlyklarymyzy giňden wagyz etmek, abraýly halkara düzümler, ilkinji nobatda bolsa, ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek möhüm wezipeleriň hatarynda görkezildi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tele we radioýaýlymlarda türkmen edebi diliniň kadalarynyň saklanylyşyna hem-de sözleýiş medeniýetine berk gözegçiligi ýola goýmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz çeperçilik ýokary okuw mekdepleri tamamlaýan uçurymlaryň iş bilen üpjünçiligine toplumlaýyn we jogapkärçilikli çemeleşmegiň wajypdygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwrüň talabyna we üýtgäp durýan şertlere laýyklykda, degişli hünärler boýunça hünärmenleri taýýarlamak, okuw meýilnamalaryna düýpli özgertmeleri girizmek, hünär ugurlaryny üýtgetmek babatda anyk tabşyryklar berildi.

Şeýle hem çagalar sungat mekdepleriniň we çeperçilik mekdepleriniň okuw meýilnamalaryna täzeden garamak, sahna oýunlarynyň we režissuranyň derejesini ýokarlandyrmak babatda anyk tabşyryklar berildi.

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli döwlet derejesindäki çärelere hem-de şu ýylyň 22 — 27-nji iýun aralygynda Lebap welaýatynda geçiriljek Medeniýet hepdeligine düýpli taýýarlyk görmäge girişmegiň zerurdygy bellenildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkara medeni gatnaşyklary giňeltmek bilen, ýurtlaryň arasynda özara Medeniýet günlerini hem-de berkarar döwletimiziň parahatçylyk dörediji syýasatyny durmuşa geçirmäge ýardam berýän beýleki çäreleriň geçirilmeginiň dowam etdirmelidigini nygtady.

Beýleki wakalar baradaky gürrüňe geçmek bilen, geçen hepdede Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri hödürlemek işleriniň başlanandygyny bellemek gerek. Saýlaw kanunçylygyna laýyklykda, Halk Maslahatyna agzalyga dalaşgärleri welaýat, etrap, şäher halk maslahatlary öz mejlislerinde hödürleýärler, syýasy partiýalar, raýat toparlary welaýat, etrap, şäher halk maslahatynyň agzalary bolan wekilleriniň üsti bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatyna agzalyga dalaşgärleri hödürläp bilýärler.

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlarynda her welaýatyň, Aşgabat şäheriniň çägi sekiz mandatly bir okrug bolýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalygyna saýlaw gününe çenli 30 ýaşyna ýeten, ýokary bilimli we Türkmenistanda on ýylyň dowamynda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty hödürlenilip bilner.

Wideoaragatnaşyk görnüşinde Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen geňeşmeleriň dowamynda Türkmenistan bilen Oman Soltanlygynyň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklary giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ulag ulgamy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi. Bu pudagyň mundan beýläk-de ösdürilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Şeýle hem nebitgaz, dokma, himiýa, oba hojalyk pudaklarynda ikitaraplaýyn söwda gatnaşyklaryny giňeltmegiň, saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegine garaldy.

ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň abraýly sanawyna girizmek üçin bilelikdäki teklipleri taýýarlamak Medeniýet ministrliginde Eýranyň paýtagtynda ýerleşýän BMG-niň bu düzüminiň Klaster edarasynyň wekilleri bilen onlaýn görnüşde geçirilen duşuşykda garalan mesele boldy. Hususan-da, milli medeni mirasyň möhüm bölegi bolan türkmen el hünäri sungaty — keşdeçilik sungatynyň multinominasion faýly ara alnyp maslahatlaşyldy.

Daşary işler ministrliginde ýurdumyzda we sebitde işleýän Birleşen Milletler Guramasynyň wekilhanalarynyň hem-de onuň agentlikleriniň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar bilim, saglygy goraýyş we durmuş hyzmatlary, azyk howpsuzlygy hem-de ekologiýa ulgamlarynda şu ýyl bellenilen meýilnamalary we taslamalary durmuşa geçirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistanyň Hökümeti bilen BMG-niň arasynda 2020 — 2025-nji ýyllarda durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlygyň Çarçuwaly maksatnamasyny durmuşa geçirmek meselelerine garaldy.

DIM-de Awtomobil ulaglarynyň halkara birleşiginiň baş sekretary Umberto de Prettonyň gatnaşmagynda geçirilen wideomaslahatda, dünýädäki pandemiýa zerarly emele gelen ýagdaýy göz öňünde tutmak bilen, logistikany hem-de sanlylaşdyrmak işlerini kämilleşdirmek arkaly ulag-üstaşyr geçelgelerini ösdürmekde hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynda BMG-niň Aziýa hem-de Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) ýerine ýetiriji sekretary, BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary Armida Salsiýa Alişahbana bilen onlaýn duşuşyk geçirildi. Taraplar Türkmenistan bilen UNESCAP-nyň energetika, statistika, söwda we ulag, migrasiýany dolandyrmak, tebigy heläkçilikleriň töwekgelçiliklerini azaltmak hem-de beýleki möhüm ugurlar boýunça hyzmatdaşlygynyň şu günki ýagdaýyna ýokary baha berdiler.

Duşuşygyň barşynda pandemiýa zerarly emele gelen dünýädäki ýagdaýa, Aral meselesine hem-de howpsuzlyk, düzgünleşdirilen we kanuny migrasiýa hakynda Ählumumy şertnamany nazara almak bilen, bilelikdäki möhüm meselelere garaldy. Şeýle hem statistika we söwda ulgamynda, hususan-da, UNESCAP-nyň çäklerinde serhetüsti kagyzsyz söwdanyň tejribesini ulanmak arkaly hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ýurdumyzyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň Migrasiýa baradaky halkara guramanyň bilermenleri bilen wideoaragatnaşyk görnüşinde duşuşygy geçirildi. Taraplar «2020 — 2022-nji ýyllarda Türkmenistanyň adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça hereketleriniň Milli meýilnamasyny» durmuşa geçirmegiň barşyny ara alyp maslahatlaşdylar. Migrasiýa, bu ulgamda maglumatlary ýygnamak we seljermek boýunça milli strategiýanyň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça-da pikir alyşdylar.

Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň wekilleriniň arasynda guralan iş wideomaslahatynyň gün tertibine sebitde suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak meseleleri girizildi. Aral sebitindäki zolagyň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak, sebitde ykdysadyýeti we durmuş ulgamyny ösdürmek meseleleriniň aýratyn ähmiýete eýe bolup durýandygy bellenildi. Bu meselä hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýratyn üns berýär.

Geçen hepdede ýurdumyzyň wekiliýetiniň Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş saparynyň dowamynda: Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Özara düşünişmek hakynda Ähtnama (maýa goýum kompaniýasyny döretmek barada); Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Özara düşünişmek hakynda Ähtnama (Türkmenistanda taslamalary maliýeleşdirmek barada); Türkmenistanda amala aşyryljak taslamalary maliýeleşdirmek barada Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi.

Saparyň çäklerinde energiýanyň dikeldilýän çeşmeleriniň rejeli peýdalanylmagy, energetika howpsuzlygynyň üpjün edilmegi, şeýle hem Türkmenistanyň wekilleriniň pandemiýa zerarly 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda açylmagy meýilleşdirilýän EKSPO Bütindünýä sergisine gatnaşmagy bilen bagly guramaçylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçylarynyň 6-njy fewralda “Taliban” hereketiniň Syýasy edarasynyň wekiliýeti bilen Aşgabatda geçirilen duşuşygy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän parahatçylyk döredijilikli syýasatynyň dabaralanýandygynyň nobatdaky aýdyň subutnamasy boldy. Bu duşuşyk dünýä köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, ozaly bilen Türkmenistanyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan hem-de bu hereketiň wekilleri tarapyndan goldanylan halkara düzümleýin taslamalara gatnaşyjy ýurtlarda uly gyzyklanma döretdi. Bu barada gepleşikleriň jemleri boýunça beýannamada resmi taýdan nygtaldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň saýtynda neşir edilen bu baradaky habary iri habarlar agentlikleri öz sahypalarynda ýerleşdirdiler hem-de ol maglumatlar giňişliginde çaltlyk bilen ýaýrady.

“Taliban” hereketiniň syýasy edarasynyň wekiliýeti Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça owgan halkynyň abadançylygynyň we bagtyýarlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen halkara taslamalaryň amala aşyrylmagyny doly goldaýandyklaryny beýan etdi.

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan ugry boýunça elektrik geçiriji hem-de optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamlary, şonuň ýaly-da, Türkmenistany Owganystan bilen birleşdirýän demir ýollar bu ugurda iri taslamalardyr.

Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde nygtalyşy ýaly, Türkmenistan oňyn Bitaraplyk syýasatyna daýanyp, goňşy döwletde ýagdaýy diňe syýasy-diplomatik ýollar arkaly düzgünleşdirmek barada çykyş edip, Owganystanyň ykdysadyýetini hem-de durmuş düzümlerini dikeltmäge gönükdirilen anyk ädimleri ädýär, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, durnukly ösüşiň binýatlaryny üpjün etmek boýunça halkara başlangyçlary öňe sürýär.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän syýasatynyň, mähriban halkymyzyň gülläp ösmeginiň, Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň hem-de halkara abraýynyň artmagynyň hatyrasyna gönükdirilen öňdengörüjilikli başlangyçlarynyň dabaralanýandygynyň nobatdaky subutnamasy boldy.

(TDH).


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20348

09.02.2021
Aşgabat — halkymyzyň ak bagty

Bedew batly ösüşlere beslenýän zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň keşbi gün-günden özgerýär. Esasan hem, paýtagtymyz Aşgabat binagärlik we ekologik aýratynlyklary boýunça dünýäniň iň gözel şäherleriniň birine öwrülýär. Ak mermere beslenen paýtagtymyzda dürli öwüşginli binalaryň, ymaratlaryň, desgalaryň milli ruhda gurulmagy türkmen halkynyň binagärlik ýörelgeleriniň asyrlara ýalkym saçýan gadymy kökleri bilen sazlaşmasydyr.

Gözel paýtagtymyz Aşgabat Merkezi Aziýanyň merjeni hökmünde ykrar edilip, türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrüldi. Paýtagtymyz diňe bir ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni merkezi bolmak bilen çäklenmän, eýsem, halkara derejeli maslahatlaryň, forumlaryň, sergileriň, sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezi hökmünde uly abraýa eýedir. BMG-niň Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi hökmünde Aşgabadyň saýlanylyp alynmagy bolsa baş şäherimiziň şan-şöhratyny has-da belende göterdi. Galyberse-de, gözelligiň taýsyz nusgasy bolan paýtagtymyz Ginnesiň rekordlar kitabynda hem orun alan şäherleriň biridir. 2013-nji ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat iň ýokary derejede ak mermer bilen örtülen binalaryň jemlenen şäheri hökmünde bu derejä eýe boldy. Şeýle-de paýtagtymyz bu abraýly kitapda ýer alan birnäçe binalara eýelik edýär.

Garaşsyz Türkmenistanyň döwlet syýasatynda Aşgabat şäherini ösdürmeklige ileri tutulýan ugurlaryň biri hökmünde garalýar. Gahryman Arkadagymyz şähergurluşygy bilen içgin gyzyklanyp, paýtagtymyzyň gurluşyk-binagärlik keşbiniň aýratynlyklaryny hem-de ösüş maksatnamasyny hemişe üns merkezinde saklaýar. Şonuň üçin hem täze açylan desgalaryň her biri owadanlygy, kaşaňlygy, özboluşly binagärlik aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Hormatly Prezidentimiziň golaýda paýtagtymyza amala aşyran iş sapary hem-de gurluşyk-senagat toplumyny ösdürmek boýunça geçiren sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty hem muny aýdyňlygy bilen subut edýär. Iş maslahatynyň çäklerinde mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda alnyp barylýan işler barada hasabatlar berildi. Şeýle hem hormatly Prezidentimize Aşgabadyň demirgazygynda ýerleşýän “Altyn kölüň” kenarynda paýtagtymyzy ösdürmegiň nobatdaky 17-nji tapgyryny gurmak barada teklip edilýän şekilleri görkezildi. Bu taslamada guruljak kottej jaýlarda ähli amatlyklaryň göz öňünde tutulmagy, döwrebap tehnologiýalaryň we nouhaularyň ornaşdyrylmagy bolsa halkymyzy abadan durmuşda ýaşatmak ugrunda durmuşa geçirilýän işleriň mynasyp dowamy bolar. Şeýle aýratynlyklar geçen ýyl ulanmaga berlen paýtagtymyzy ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerindäki binalarda hem ornaşdyrylypdy. Bu bolsa Aşgabadyň medeni-jemgyýetçilik aýratynlyklary bilen birlikde, ylmy we intellektual baýlyklaryň ähli alamatlaryny özünde jemleýän şäherdigini ýene bir ýola äşgär edýär.

Üstümizdäki 2021-nji «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylymyz uly üstünliklere beslenýär, esasan hem, bu ýylda ýurdumyz mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny baýram eder. Bu senäniň paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygy bilen gabat gelmegi bolsa şanly ýylymyzyň many-mazmunyny has-da artdyrýar. Toý ruhundan paýly watandaşlarymyz bolsa bu goşa baýramçylyga öz zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Goý, Garaşsyz Watanymyzyň gülläp ösmegi, ak şäherimiz Aşgabadyň has-da gözelleşmegi ugrunda döwletli işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli beýik tutumlary rowaçlyklara beslensin!

Maýagözel HOJABERDIÝEWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mugallymy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/20137

08.02.2021