Habarlar
Gah­ry­man Ar­ka­dag­ly ber­ka­rar döw­let

Milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyz öz berkarar döwletiniň binýadyny berkidýär. Bu iş örän uly taryhy özgertmeleri, ähli ugurdaky döwrebap ösüşleri öz içine alýar. Döwrümiziň beýikligi, taryhy döwürdigi, ilkinji nobatda, şunuň bilen baglanyşyklydyr.

Döwletliligiň türkmeniň üznüksiz ykbalyna öwrülýändigi döwletlilik ýörelgelerini berkitmek, zerur özgertmeleri akylly-başly amala aşyrmak, bagtly ýaşaýşy gazanmak ugrundaky tagallalarda görünýär. Hawa, şol tagallalar milletiň ykbalyny kesgitleýär, döwletimiziň dünýädäki abraýyna abraý goşýar.

Asyrlaryň dowamynda halkymyzyň döwlet gurmak, onuň saýasynda erkana ýaşamak baradaky kämil garaýşy kemala gelipdir. Bular barada Gahryman Arkadagymyzyň parasady siňen eserlerde düýpli gürrüň edilýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzy gazanalymyz bäri bitirilen işler müňýyllyklaryň tejribesi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Ýeri gelende aýtsak, bu babatda halkymyzyň külli adamzada nusgalyk ýörelgesi kemala gelipdir. Şol ýörelgä daýanyp, ony ösdürip, milli Liderimiz döwletliligimizi belende göterýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy netijesinde durmuş rahat hem joşgunly, milli pähim-parasadymyz berkarar döwletimiziň adyndan dünýä ýaýylýar. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan dünýäde abadan durmuşyň höküm sürýän, agzybir halkyň joşgunly zähmet çekýän, derejeli ýaşaýan ýurdy hökmünde tanalýar.

Gahryman Arkadagymyz halkymyzyň bütin güýç-kuwwatyny, başarnygyny bir başa jemläp, ýurdy dolandyrýar. Ine, şonuň netijesinde ähli çylşyrymly, mukaddes wezipelere abraý bilen hötde gelinýär. Biz muňa guwanýarys. Biz muňa buýsanýarys. Şu guwanjymyz, buýsanjymyz bilen biz agzybirdiris, jebisdiris, döwletliligimizi berkidýändiris, bagtly durmuşymyzy gazanýandyrys.

Ýurdumyz ägirt uly ruhy hem ykdysady mümkinçiliklere eýe. Biziň döwletimiziň taryh üçin juda gysga döwrüň içinde gazanan belent abraýy şol mümkinçiliklerden akylly-başly peýdalanmagy başarandygy bilen hem baglydyr. Türkmenistan müňýyllygy «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelge bilen başlady. Türkmenistan müňýyllygy görlüp-eşidilmedik taryhy özgertmeler bilen bezeýär. Türkmenistan müňýyllygyň sahypalaryna ösüş arkaly parahatçylyk gazanmagyň altyn sahypalaryny ýazýar. Türkmenistan dünýä bileleşiginiň belent münberlerinden müňýyllyklara hyzmat etjek başlangyçlary — abadançylygyň, hyzmatdaşlygyň, ösüşiň beýik başlangyçlaryny öňe sürýär. Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň ýolunda dünýä nusgalyk işleri bitirýär. Türkmenistan dünýä üçin Aziýanyň merkezinde tylla ýüzügiň göwher gaşy bolup lowurdaýar. Biziň ýurdumyzda bir günüň wakasy aýlara, ýyllara nur çaýýar. Biziň ýurdumyzda bitirilýän taryhy işleriň gymmaty asyrlara uzaýar. Şeýdip, taryhy döwrümiz müňýyllygyň ýakyn hem alys giňişliklerini ýagtyldýar.

Ata-babalarymyzyň köpasyrlyk taryhy tejribesi biziň ganymyzda, aňymyzda, ruhumyzda ýaşaýar. Milletiň ýaşamagy, öňe gitmegi üçin taryhy tejribäniň ýitirilmezligi, döwre görä ösdürilmegi, synmaz güýje öwrülmegi zerurdyr. Halkyň parasadyny, güýç-kuwwatyny bir ýere jemleýän, dünýä ykrar etdirýän milli Liderli bolmagyň gymmaty şundadyr. Milli döwletlilik şeýdip kemal tapýandyr.

Halkymyzyň taryhy tejribesinden iňňän netijeli peýdalanmagyň hötdesinden gelýän Gahryman Arkadagymyz eziz Watanymyzy arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduna, bagtyýarlygyň mekanyna öwürýär. Dünýä üçin abadançylyk hem ösüş ýollaryny gurýar. Diýarymyzy dünýäniň ösüşlerine öz täsirini ýetirýän, oňa hem ykdysady, hem ruhy taýdan goltgy berýän ýurda öwürýär. Halkymyzyň döredijilik mümkinçiliklerini has doly açmak, herekete getirmek, ösdürmek bilen, munuň adamzat üçin bahasyz baýlykdygy baradaky hakykaty orta çykarýar.

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda amala aşyrylýan işleriň her biri taryhy iş! Öz halkyňa çirksiz söýgüden, pähim-parasatdan hem ýiti zehinden kemal tapýan işler! Biz ol işlere söýgi bilen garap, guwanyp, goşulyp-garylyp, başardygymyzdan goşant goşup ýaşaýarys. Bu taryhy işler geçmişimize buýsanjymyzy artdyrýar, şu günümizi beýgeldýär. Diýmek, ol işler ata-babalarymyzyň jahany haýrana goýýan şöhratyna düşünmäge kömek edýär, şol beýik taryhyň dowamyna öwrülýär. Ol işler geljegimizi hem beýgeldýändir — uzak ýyllara, asyrlara hyzmat etmäge ukyply bolmak bilen, geljekki nesilleriň bagty üçin berk binýat bolup hyzmat edýändir.

Türkmenistan yklymda köpugurly üstaşyr energetika ulgamynyň döredilmeginiň başyny başlady. Şeýlelik bilen, ýurdumyz halkara gatnaşyklarda, dünýäniň ykdysady we energetika hyzmatdaşlygynda täze döwrüň başyny başlady. Bu ugurdaky işler diňe biziň ýurdumyzyň däl, sebitiň we dünýäniň täze ykdysady taryhyny ýazýar. Türkmen elektrik energiýasyny daşary ýurtlara ibermegiň hem uly geljegi bar. Munuň özi ýurdumyz üçin hem, hyzmatdaş ýurtlarymyz üçin hem strategik ähmiýetli meseledir.

«Sanasaň sogaby bar» diýleni: Türkmenistan ulag-logistika merkezi hökmünde dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Halkara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň örän möhüm, amatly, ygtybarly çatrygyna öwrülýär. Türkmenistan senagat ýurduna, köpugurly, ösen ykdysadyýetli ýurda öwrülýär. Önümleriň örän köp görnüşlerini öndürýän, öz önümleri bilen dünýä bazaryndaky ornuny barha berkidýän, giňeldýän, ýokary tehnologiýaly, industrial, döwrebap obasenagat toplumy bolan ýurda öwrülýär. Täze ýollar, binalar, desgalar, obalar, şäherler, şäherçeler... — bularyň ählisi durmuşyň öňe gidýändigini görkezýär. Türkmenistan — asudalygyň, abadançylygyň, dostlugyň, hyzmatdaşlygyň ýurdy. Türkmenistan — sagdynlygyň, ruhubelentligiň, syýahatçylygyň, dynç alşyň ýurdy. Türkmenistan — ylmyň, bilimiň, medeniýetiň, sungatyň ýurdy...

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna barýan günlerimiziň wakalary bedew batly ösüşlerimizden, halkymyzyň bagtyýarlygyndan ýene bir ýola habar berýär. Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Watanymyzyň dürli künjeklerinde täze binalar, desgalar ulanmaga berilýär. Olaryň her biri baýramçylyk ruhunda, uly dabaralar bilen açylýar. Hasyl ussatlarymyz yzly-yzyna şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen berjaý edendikleri baradaky hoş habarlaryny aýdýarlar. Uly wakalaryň şanyna edebiýat, sungat, medeniýet adamlarynyň çykyşlary joşgunly ýaňlanýar.

Bizde guwanmaga, buýsanmaga zat juda kän. Özgerişler, ajaýyp wakalar! Hatda bularyň haýsy birini bijebaşy etjegiňi bilmersiň. Ýöne bir zat belli: bularyň ählisi birleşip, biziň bagtymyzy hasyl edýär. Ählisi birleşip, bizi guwançly, buýsançly, geljege synmaz ynamly edýär.

Şeýle beýik, gaýtalanmajak, taryhy işleriň gözbaşynda duran Gahryman Arkadagymyza alkyşlarymyz egsilmezdir. Halkymyzyň ýagşy doga-dileglerine, arzuwlaryna goşulyp, biz hem şeýle diýýäris:

Gahryman hem mähriban Arkadagymyz! Belent başyňyz aman bolsun! Janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun! Milletimizi hem döwletimizi beýgeldýän, adamzada ýagşylyk eçilýän işleriňiz mundan beýläk-de rowaç bolsun!

«TÜRKMENISTAN»https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/32815

29.06.2021
«Türkmeniň Ak öýi» ― ajap döwrüň ýaraşygy

Düýn hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyp, ulanylmaga berilmegi ähli watandaşlarymyzda uly şatlyk döretdi. Şäheriň gözelligine gözellik goşan, aýdym-sazyň, belent waspnamalaryň merkezine öwrüljek täze binanyň açylyş dabarasyna gatnaşyjylar ýüreklerine dolan buýsanjy şeýle sözler bilen beýan etdiler.

Gülşat Gurdowa,  Türkmenistanyň halk artisti:

― Bereketli Lebap topragyna ýene-de uly toýlara gatnaşmaga geldik. Munuň üçin şatlygymyzyň çägi ýok. Türkmenabat şäherinde Gahryman Arkadagymyzyň ak pata bermegi bilen açylan «Türkmeniň ak öýi» binasy bolsa, diýseň ajaýyp. Bize bu ýerdäki ilkinji konsertde çykyş etmek bagty miýesser etdi. Ajaýyp binada çykyşa taýýarlanmak üçin hem, çykyş etmek üçin hem ähli döwrebap mümkinçilikler döredilipdir. Giň sahna, dünýäniň iň öňdebaryjy kompaniýalarynda öndürilen ses gataldyjy enjamlar, zalyň ajaýyp akustikasy, halka gurap oturan tomaşaçylar, bu ýerde ähli zat göwnüňi göterýär, ylhamyňa ylham goşýar.

Lebap welaýatynda zähmet çekýän ähli kärdeşlerimizi, welaýatyň ähli ýaşaýjylaryny şeýle ajaýyp binanyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda gurulýan şeýle döwrebap binalaryň höwri kän bolsun!

Mekan Sylabow,  Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň baş ýolbaşçysy:

― Bu gün welaýatymyzyň bagtyýar ýaşaýjylary Gahryman Arkadagymyzdan ýene bir Şa serpaýyny aldylar. Ýurdumyzda dünýäniň iň uly ak öýleriniň eýýäm üçünjisi peýda boldy. Goýnunda toýlar tutmaga niýetlenilen ajaýyp binanyň açylyp, ulanylmaga berilmegi bilen welaýatymyzyň ähli ýaşaýjylaryny tüýs ýürekden gutlaýarys.

Milli Liderimiziň gol çeken resminamasyna laýyklykda Türkmenabatda «Türkmeniň ak öýi» binasynyň düýbüniň tutulany ýaňy ýalydy. Bu gün şäheriň gözelligine gözellik goşan binanyň açylyş dabarasyna gatnaşýarys. Bu dabara hormatly Prezidentimiziň myhman bolup, täze binanyň işine ak pata bermegi bizi has-da begendirdi. Binanyň açylyş dabarasyna teatrymyzyň döredijilik topary hem gatnaşdy.

Nesip bolsa, täze bina uludan tutulýan toýlarymyzyň merkezi bolar. Oňa ýanaşyk gurlan sadaka jaýynda bolsa il-günüň abatlygynyň, Watanymyzyň asudalygynyň şanyna doga-dilegler ediler. Welaýatymyzyň ähli medeniýet we sungat işgärleriniň adyndan şeýle döwrebap binany gurduryp, ulanmaga berendigi üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirýäris.

Pygy Baýramdurdyýew,  «Galkynyş» milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri:

― «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş dabarasyna biz hem öz toparymyz bilen gatnaşdyk. Binada atly jigitleriň çykyşlaryny guramak üçin ýörite ýer taýýarlanylypdyr. Bu bolsa biziň şatlygymyzy has-da artdyrýar.

Türkmen bedewleri taryhyň ähli döwürlerinde-de tutumly toýlarymyzyň bezegi bolupdyr. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwri bolsa toýlarymyzyň hem, bedewlerimiziň hem şanyna şan goşdy. Toparymyz bilen dürli ýyllarda halkara bäsleşikleriň ençemesinde ýeňiji bolduk. Bu gün şöhratly bedewlerimiz bilen Lebap welaýatynda täze açylan binada çykyş etmek biziň üçin belent mertebedir.

Arkadag Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen täze binanyň açylmagy mynasybetli Lebap welaýatynyň ähli ýaşaýjylaryny tüýs ýürekden gutlaýarys. Ýeneki ýyllarda-da bereketli Lebap topragyna diňe toýa gatnaşmak üçin gelmek miýesser etsin! Türkmen medeniýetiniň hak Hossary ― Gahryman Arkadagymyzyň jany sag bolsun, il-ýurt bähbitli işleri rowaçlyklara beslensin!


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/32384

24.06.2021
Ýakymly pursatlar

Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy golaýlap gelýär. Biz hem bu mukaddes baýrama uly taýýarlyk görýäris. Dürli çäreleri, bäsleşikleri geçirýäris. Dynç alyş we sagaldyş merkezinde Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli bäsleşik geçirildi. Bu çärä ykjam taýýarlyk görüp başladyk. Bäsleşige her kim öz başarnygyna görä çykyş taýýarlady. Men hem Türkmenistanyň halk ýazyjysy Atamyrat Atabaýewiň:

— Goý, güller açylsyn sähraň ýüzünde,
Asmanam, goý, rehnet nuruny saçsyn,
Müň dokuz ýüz togsan biriň güýzünde,
 Türkmenistan — ata mekan Garaşsyz!

— diýip, başlanýan ajaýyp goşgusyny ýat tutdum. Bäsleşik başlandy. Birinji tapgyryň şertine görä, labyzly goşgy okamalydyk. Çykyş etmek gezegim ýetdi. Biri-birinden gowy taýýarlyk gören deň-duşlarymdan soňra, tolgunma bilen sahna çykdym. Şol pursat şahyryň şanly Garaşsyzlygymyza bagyşlan bu buýsançly goşgusyna döredilen aýdymyň owazy gulagymda ýaňlanýan ýaly bolup, ýakymly duýgy kalbyma doldy. Goşgynyň her setirini joşgun bilen aýdyp başladym. Ýaşyl Baýdagymyzyň pasyrdap duran keşbi, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllaryndaky beýik ösüşleri, öz etrabymyzyň çäginde bina bolan täze desgalar göz öňümde janlandy. Buýsançdan ýaňa özümi ganatly ýaly duýdum. Goşgynyň soňuna nädip ýetenimi-de bilmändirin. Zalda oturan okuwçylaryň, mugallymlarymyzyň el çarpyşmalaryna ukudan oýanan ýaly boldum.

Bäsleşigiň ähli tapgyry tamamlanyp, biziň toparymyz ýeňiji boldy. Biz muňa diýseň begendik, Bu ýakymly pursat mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň dabaralanýan ýyly bilen bagly ýatdan çykmajak ajaýyp waka boldy.

Aýläle GYLYJOWA,

Ýolöten etrabyndaky 6-njy orta mekdebiň 8-nji synp okuwçysy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/32211

23.06.2021
Aşgabat dünýäniň okgunly özgerýän şäheridir

Mähriban Arkadagymyz ýurdumyzda we Aşgabatda ýaýbaňlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini hemişe üns merkezinde saklaýar. Şunuň bilen baglylykda, şäher ilatynyň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy ugrunda zerur şertleriň döredilmegine, şäheri ösdürmek boýunça ýaýbaňlandyrylan işlerde öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň ulanylmagyna, şol bir wagtyň özünde paýtagtymyzda ekologiýa abadançylygynyň üpjün edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmek boýunça öňe sürýän täzeçil şähergurluşyk maksatnamasynda şäher ilatynyň ýokary derejeli ýaşaýyş-durmuş şertleriniň üpjün edilmegi esasy ugurlaryň biri hökmünde kesgitlenildi. Aşgabadyň häzirki keşbinde tutuş ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň depgini hem-de köpugurly kuwwaty, mähriban halkymyzyň baý taryhy we medeni däpleri öz aýdyň beýanyny tapýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş. Durdylyýewiň haýyşy boýunça paýtagtymyza iş saparyny amala aşyryp, Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde Aşgabady hemmetaraplaýyn ösdürmek ugrunda alnyp barylýan giň gerimli işler, hususan-da, paýtagtymyzyň günorta künjeginde Bitarap Türkmenistan we Arçabil şaýollarynyň çatrygynda taslamalar, täze binalaryň we desgalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy.

Bu ýerde Arkadag Prezidentimiziň garamagyna şäheriň şaýollarynyň çatrygynda ýerleşýän köprüleriň mozaika görnüşli bezeginiň teklip edilýän görnüşleriniň taslamalary hödürlenildi. Hormatly Prezidentimiz taslamalar we çyzgylar bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy. Şähergurluşyk maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, binalaryň we desgalaryň gurluşygy bilen birlikde, olaryň bezegi möhüm ugurlaryň biridir.

Soňra Gahryman Arkadagymyzyň garamagyna Bitarap Türkmenistan şaýolunyň günbatar tarapynda gurulmagy teklip edilýän döwrebap Döredijilik merkeziniň taslamasy, «Nusaý» myhmanhanasynyň gurulmagy teklip edilýän ýerleriniň çyzgylary hem-de binanyň baş meýilnamasy we oňa degişli birnäçe taslamalar, Aşgabat şäheriniň çäginde gurulmagy we döwrebaplaşdyrylmagy meýilleşdirilýän binalaryň, ýollaryň şekil taslamalary hem-de ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary hödürlenildi. Hormatly Prezidentimiz taslamalar we çyzgylar bilen içgin tanşyp, täze gurulýan hem-de döwrebaplaşdyrylýan desgalaryň ýurdumyzyň baş şäheriniň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidigini nygtady. Şeýle-de energetika enjamlaryny abatlaýyş we hyzmat ediş merkeziniň baş meýilnamasy barada hasabat berildi. Bu ýerde dürli kysymly turbinalaryň esasy bölekleri abatlanylar hem-de olara hyzmat ediler. Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna «Altyn asyr» Türkmen kölüniň çäginde 10 megawatt kuwwaty bolan utgaşdyrylan Gün we ýel elektrik bekediniň şekil taslamalary, Ahal hem-de Daşoguz döwlet elektrik beketlerini utgaşykly dolanyşyga geçirmek boýunça alnyp barylýan işleriň meýilnamasy hödürlenildi. Ahal we Daşoguz döwlet elektrik beketleriniň utgaşykly dolanyşyga geçilmegi bilen, elektrik energiýasyny öndürmegiň netijeliligi 34 göterimden 52 göterime çenli ýokarlanar.

Hormatly Prezidentimiz Diýarymyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösdürilmeginde energetika ulgamyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, bu pudakda alnyp barylýan işleriň, ýola goýulýan halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähmiýetlidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, täze gurulýan energetika desgalary, ulgama degişli abatlaýyş we hyzmat ediş merkezleri häzirki zamanyň iň täze tehnologiýalary, sanly ulgam bilen enjamlaşdyrylmalydyr. Şunda ekologiýa meselelerine we kadalaryna aýratyn üns bermek zerurdyr.

* * *

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň hem-de Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary paýtagtymyzyň günorta künjeginde bolup, bu ýerleriniň binagärlik özboluşlylygy, şähergurluşyk maksatnamasynyň çäklerinde gurlan desgalaryň sazlaşygy bilen tanyşdylar. Mähriban Arkadagymyzyň Aşgabat şäheri boýunça amala aşyran iş saparynyň çäklerinde beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, paýtagtymyzyň häkimligi degişli ýokary okuw mekdepleriniň talyplary bilen taýýarlanan taslamalaryň tanyşdyrylyşyny gurady.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/31775

18.06.2021
Gurmak — geljegiň röwşen keşbini döretmek

ýene-de «Aşgabat-siti» megataslamasy barada

Gurmak, döretmek, bina etmek hemişe-de geljegi nazarlaýan maksatly iş. Çünki islendik işiň amala aşmagy, bitmegi ertirki günüň miwesi. Onuň üçin ynsan akylynyň, gollarynyň ägirt uly güýji, galyberse-de, pursat-puryja gerek. Bu hemmä mälim hakykat.

Şu nukdaýnazardan alnanda, hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 25-nji maýynda gurluşygyna ak pata beren «Aşgabat-siti» taslamasy hem geljegimiziň gözel keşbini hasyl eder. Dünýä ýaň salan bu ägirt uly «akylly» şäher taslamasynyň bitmegi üçin birnäçe ýyl gerek, emma şonda-da ol eýýämden özüniň deslapky gabarasy, gözelligi, döwrebaplygy, innowasion çözgütleri bilen aňymyzda orun aldy. Bu gün tutuş türkmen ili bu uly tutumyň biterine sabyrsyz garaşýar, köpçülikde «Aşgabat-sitiniň» gurluşygy baradaky gürrüňlere häli-şindi şaýat bolýarsyň. Ol barada her kim çaklaýar, öz hyýalynda görýän keşbi barada dillenýär. Haýsy bolanda-da, adamlaryň şäher içindäki şäher baradaky gürrüňlerinde haýran galmak, guwanmak duýgusy özüni mazaly bildirýär.

Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda baş şäherimiziň demirgazygynda gurluşygyna badalga berlen «Aşgabat-siti» taslamasy bilen bagly teleýaýlymda görkezilen wideoşekiller diňe bir ýurdumyza däl, eýsem, dünýä jemgyýetçiligine-de ýaň saldy.

Bu wakanyň öňküsi gün, Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «Aşgabat-sitiniň» gurluşygynyň ýokary derejesini üpjün etmek maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Kararyna laýyklykda, degişli pudagara topar döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Paýtagtymyzda bina ediljek «akylly» şäheriň ýerleşjek meýdany 744 gektar bolup, onuň düzüminde ýaşamak hem-de dynç almak üçin ähli zerurlyklar üpjün edilen dürli maksatly binalaryň we desgalaryň 240-dan gowragy gurlar. Olar etrap häkimliginiň, beýleki edara binalarynyň, durmuş ulgamyna degişli desgalaryň köp sanlysydyr, şeýle hem 1200 orunlyk dört sany çagalar bagy, 3000 orunlyk umumybilim berýän dört sany orta mekdep, Medeniýet öýi hem-de 5000 orunlyk stadionly sport toplumy, Türkmen milli konserwatoriýasynyň we ýöriteleşdirilen sazçylyk mekdebiniň döwrebap binalary, köpugurly hassahana, iki sany Saglyk öýi, şonça-da söwda-dynç alyş merkezi, dükanlardyr naharhanalar, toý mekany, köp gatly awtoduralgalaryň dördüsi, «Türkmenbaşy» we «Halkbank» döwlet täjirçilik banklarynyň şahamçalarydyr.

Täze dörediljek şäherde 12 — 35 gatly, 107 müňden gowrak ilata niýetlenen, 17 müň 836 öýli, sekiz görnüşli 180 sany ýaşaýyş jaýyndan ybarat toplum bina ediler.

«Aşgabat-sitiniň» düzüminde çagalar döredijilik merkeziniň, seýilgähiň, düzümleýin ýol-ulag desgalarynyň, jemagat hojalygyna degişli binalaryň, inžener-kommunikasiýa ulgamlarynyň içindäki ýollaryň, ýerasty we ýerüsti geçelgeleriň, köp gatly awtoduralgalaryň gurluşygy-da göz öňünde tutulýar. Binalaryň üpjünçiliginde, şäher hojalygynyň dolandyryş düzüminde täzeçil tehnologiýalar, sanly ulgam ulanylar. «Akylly» öýleriň, «akylly» duralgalaryň gurluşygyna möhüm ähmiýet berler.

Hormatly Prezidentimiziň dabarada eden çykyşynda nygtaýşy ýaly, bu ýaşaýyş toplumynyň esasy girelgesi aýlawly köpri görnüşinde bolup, ol demirden gurnalan ak öý şekili bilen halkymyzyň myhmansöýerliginiň hem-de dost-dogan üçin gapysynyň hemişe açyklygynyň nyşanyna öwrüler. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Aşgabadyň ekologiýasy, ony bagy-bossanlyga öwürmek, daşky gurşawyň täsirini gowulandyrmagyň has kämil gurallaryny we usullaryny, bu ulgamda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini, serişdeleri hem-de energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bagly meselelere aýratyn üns berilmelidigini aýtdy. Netijede, ak mermerli paýtagtymyzda ösen binagärlik çözgütleri bilen tebigatyň ajaýyp sazlaşygy gazanylar.

Täze şäheriň suw üpjünçiligi babatda durup geçip, hormatly Prezidentimiz Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň täze guruljak şäheriň ilatyny, baglary, suw çüwdürimlerini suw bilen üpjün etmegiň çeşmesini anyklamalydygyny belledi. Bu ýerde gurluşygy birnäçe ýyla çekjek uly şäheriň gurulmagy bilen bagly başga-da birnäçe meseleleri çözmek gerek bolar.

«Ýagşy niýet — ýarym döwlet» diýipdirler. Nesip bolsa, ýene-de birnäçe ýyldan biz gözel Köpetdag bilen uç-gyraksyz Garagum sährasynyň sepleşýän ýerinde ýaşamak üçin ähli amatlyklary bolan, dünýä derejeli lowurdap duran ajaýyp şäheriň açylyşyna şaýat bolarys. Eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda gözel paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde düýbi tutulýan bu şäher güneşli Diýarymyzyň günsaýyn depginli ösýändigini görkezýär, Garaşsyz ýurdumyzyň kuwwatly döwlete öwrülýändigine şaýatlyk edýär. Men berkarar döwletimiziň bedew bady bilen ynamly öňe gidip, täze belentliklere ýetýändiginiň aýdyň subutnamasyna öwrüljek bu ajaýyp şäheriň bagtyýar nesillerimize hyzmat etjekdigine berk ynanýaryn» diýip, milli Liderimiz belledi.

* * *

«Akylly» şäher taslamasynyň bize mälim bolan «akylly» dolandyryş, «akylly» energetika, «akylly» öý, «akylly» ykjamlyk, «akylly» şäher gurşawy, «akylly» tehnologiýa, «akylly» saglygy goraýyş we «akylly» raýat ýaly artykmaçlyklarynyň ählisiniň bir maksatda — ýaşaýyş üçin möhüm bolan zerurlyklaryň tygşytlylygyny gazanmakda jemlenýändigi tebigy ýagdaýdyr. Ýagny şeýle şäherlerde elektrik togudyr «mawy» ýangyç, suw ýerlikli sarp ediler, elektrik ulaglaryna geçmek arkaly ýangyç tygşytlanar, hojalyk hyzmatlary onlaýn usula geçiriler. Öý eýesi, ýagny «akylly» şäheriň ýaşaýjysy ykjam telefonynda ornaşdyrylan programmanyň üsti bilen öýdäki, edaradaky ähli işlerini dolandyryp, gözegçilik edip biler. Onuň yzyndan-öýünden ünjüsi bolmaz.

Öňki makalalarymyzyň birinde-de belleýşimiz ýaly, dünýäniň ilaty barha artmak bilen, hususan-da, Aziýa yklymyndaky ýagdaýlar artýan ilatyň ýaşaýyş jaý, iş orny, durmuş üpjünçiligi babatda dessin çözgütleri gözlemegi talap edýär. Bu babatda Singapur, Hytaý, Hindistan ýaly döwletlerde işjeňlik has-da göze ilýär.

Çaklamalara görä, 2030-njy ýylda dünýä ilatynyň 60 göterimden gowragynyň köp ilatly bolan şäherlerde ýaşajakdygyny göz öňünde tutsak, bu has-da özüni bildirýär. Gazy eksport ediji ýurtlaryň forumynyň (GECF) her ýyl neşir edilýän «GECF Global Gas Outlook 2050» maglumatnamasyna görä bolsa, ýene 30 ýyldan dünýä ilatynyň tas 70 göterime barabary şäherlerde ýaşar.

Häzirki wagtda bütin dünýäde güýçli depginde dowam edýän şäherleşmek hadysasynyň sebäpleri barada oýlananyňda, muny, esasan, adamlaryň, halklaryň has oňaýly, ähtibar, döwrebap şertlerde ýaşamaga meýilleriniň artmagy ýaly tebigy sebäp bilen baglamak ýerlikli bolsa gerek. Häzirki zaman şäherlerinde bolsa sanly ulgamyň, döwrebap oýlap tapmalaryň barha giň ornaşdyrylmagy netijesinde ýaşamak üçin has oňaýly şertleri döretmeklige uly ähmiýet berilýär. Biziň asyrymyz innowasiýalaryň gülläp ösýän döwrüdir, ähli zat gitdigiçe kämillige ymtylýar, şunda adamyň uzak, bagtyýar ýaşamagy üçin wajyp bolan şertleri döretmek ileri tutulýar. Eýsem-de bolsa, ýap-ýaňy hem elektron hasaplaşyklar erteki kysmy bir zatdy, bu gün ol adaty ýagdaýa öwrüldi. Bilermenler sanly tehnologiýalaryň, innowasion çözgütleriň barha kämilleşmegi netijesinde o diýen uzak bolmadyk geljekde adamyň ömrüniň görnetin uzamagyny gazanmak, dürli howply keselleri ýeňip geçmek, ruhy we beden taýdan sagat nesilleri kemala getirmek mümkin bolar diýip hasaplaýarlar, muňa eýýämden lukmançylykda gazanylýan üstünlikler ynam döredýär.

Hormatly Prezidentimiz «Aşgabat-siti» taslamasyna badalga bermek dabarasynda eden çykyşynda: «Watanymyzyň ak mermerli paýtagty iň owadan we döwrebap megapolis bolmalydyr» diýip nygtady.

Grek dilinden terjime edilende, «uly şäher» diýmegi aňladýan «megapolis» sözi, adatça köp ilatly şäherler babatda ulanylýar. Şonuň üçin «Şäher içindäki şäher» taslamasynyň ýurdumyzda amala aşyrylmagyna girişilmegi döwletimiziň ilatyň demografik ösüşi babatda ýöredýän syýasatyna, geljegi nazarlaýan meýillerine hem yşarat edýär diýsek, ýalňyşmarys. Muny milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda köp çagaly maşgalalary goldamak babatda alyp barýan döwlet syýasatynyň, galyberse-de, «Aşgabat-siti» taslamasynyň çägindäki 107 müňden gowrak ilata niýetlenen ýaşaýyş toplumynyň mysalynda hem nygtasa bolar.

* * *

Bütin Gündogarda adyllygyň, ynsanperwerligiň, sahawatlylygyň ýerdäki wekili hasaplanan Nowşirwan patyşa bir gezek ýurdundaky ýagdaýlary bilmek isläpdir. Munuň üçin ol kimde-kim ýurdundan köne haraba kerpijini tapyp getirse, şonuň agramyna barabar altyn serpaý ýapjakdygy barada habar ýaýradypdyr. Ähli ilat köne kerpijiň gözlegine çykypdyr, emma adamlaryň paltasy daşa degipdir, sebäbi bütin şalykda ýekeje-de haraba ýa-da ýykyk-ýumruk bina tapylmandyr.

Adamlar Nowşirwan Adylyň huzuryna gelip, şeýle diýipdirler:

— Eý, şahy-älem, siziň öz halkyňyza rehimdarlygyňyz, söýgi-muhabbetiňiz şeýlebir ýokary welin, biz bütin şalykdan kerpiç almak üçin ýekeje-de haraba tapmadyk. Hatda harabalaryň hekemi bolan baýguşlaram biziň ilimizde gonalga-mekan tapman, gaýry ýerlere uçup gidýärler.

Bu habara Nowşirwan Adylyň ýüzi ýagtylyp, şatlykly seslenipdir:

— Gudraty güýçli Taňrym, ähli işlerimde senden hemaýat dilänim üçin meni ýalkanyňa şükürler bolsun! Men saňa gulluk edip, halkymyň abadan, bagtyýar durmuşyny gazandym. Meniň kerpiç soramagym hem ýurdumdaky hakyky ýagdaýy bilmek islegim bilen baglydyr...

Hemra HUDAÝGULYÝEW.

«Türkmenistan».


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/31843

18.06.2021
Watan — göwün hoşumyz

Halkymyzda «Ýaryndan aýrylan ýedi ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölinçä aglar» diýen çuň manyly pähim bar. Ýurt — biziň her birimiz üçin edil ata-enemiz ýaly mukaddes. Sebäbi biz şonuň gujagynda dünýä indik, kemala geldik, hatara goşuldyk.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gymmatly eserleri döredip, halk köpçüligini begendirip durýar. Şolaryň arasynda «Mertler Watany beýgeldýär» atly ajaýyp kitap hem bar. Adyndan görnüşi ýaly, bu kitapda mähriban Watanymyz barada giňişleýin gürrüň edilýär.

Mälim bolşy deýin, ähli beýik işleriň gözbaşynda adam durýar. Oňa tebigat tarapyndan akyl-paýhas, mertlik, çydamlylyk berlipdir. Ata-babalarymyz biziň eziz topragymyzy ähli zatdan zyýada görüp, ony ezizläpdirler we gorapdyrlar. Kitapda olaryň bitiren işleri barada töwerekleýin söhbet edilip, ýaş nesliň ata-babalardan miras galan watansöýüjilige, mertlige, pähim-paýhaslylyga wepaly bolmalydygy, abraý bilen dowam etdirilmelidigi nygtalýar.

Mähriban Arkadagymyz gürrüňiniň dowamynda «Gorkut ata» şadessanyndaky Gorkut atanyň, «Görogly» şadessanyndaky Jygalybegiň keşplerine, Magtymgulynyň, Seýdiniň, K.Gurbannepesowyň döreden goşgularyna, milli däp-dessurlarymyza, milli oýunlarymyza, täsirli tymsallarymyza salgylanýar. Bu bolsa kitabyň gyzykly, özüne çekiji çykmagyna ýardam edipdir.

Hormatly Prezidentimiz: «Halkymyz ýaş nesillerini toprak, ene, öý-ojak, saçak... ýaly mukaddeslikler hakyndaky düşünjeler bilen kemala getirýär. Topraga, ene-ata, öý-ojagyna wepaly perzent Watanyna hem wepalydyr diýen ynam bilen ýaşaýar» diýip ýazýar. Hawa, Watana bolan uly söýgi mähriban Arkadagymyzyň beýan edýän mukaddesliklerine söýgüden başlanýar. Hemmetaraplaýyn kämil adamlaryň kemala gelmegi üçin ata-eneler bilen bir hatarda, mekdebe çenli çagalar edaralarydyr orta mekdepleriň işgärleriniňem üstüne uly borç

düşýär. Hormatly Prezidentimiziň ynamyny ödemek bolsa, biziň üçin parzdyr.

Aşyrsoltan WELIÝEWA,

Balkanabat şäherindäki 36-njy çagalar bagynyň müdiri.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/31729

17.06.2021
«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby italýan diline terjime edildi
14.06.2021
Saňa ömür, bize döwür, Arkadag!

Barýan badyňdadyr günleň baýramy,
Paýlanýandyr munda bagtyň baýragy.
Gül göwnüňdir ýaýlalaryň ýaýrawy,
Saňa ömür,
bize döwür,
      Arkadag!


Baryny bar eýläp bilmek mertdedir,
Aň-akyly ýiteldýän ýat pentdedir.
Bu gün Diýar boýy has belentdedir,
Saňa ömür,
bize döwür,
        Arkadag!


Gowulykdyr günleriňden hoş bolmak,
Düzüminde ylham,
yhlasa dolmak.
Berlendir şahyryňa joş olmak,
Saňa ömür,
bize döwür,
      Arkadag!


Sözlesem,
sözüme bermenem dyngy,
Höwes-hyýal ýalkymyňa ýakyndy.
Ýazly günleriňde gülleýäs indi,
Saňa ömür,
bize döwür,
      Arkadag!


Ýyllar garaşandyr adyl Şalygňa,
Söýýän iliň şüküri kän barlygňa.
Nämäni çalyşar asudalygňa,
Saňa ömür,
bize döwür,
      Arkadag!


Watanyň Ogludyr ilin ekleýän,
Günüň ýüzün mähri bilen reňkleýän.
Dostlardyr, dogandyr gutlag iberýän,
Saňa ömür,
bize döwür,
           Arkadag!


Ak gülleriň,
sap ýüregiň aklygy,
Tutan ýoluň subudynda haklygy.
Ýöne ýere däldir dünýäň bakmagy,
Saňa ömür,
bize döwür,
           Arkadag!


Ummanyň tolkunýa,
derýalaň daşýa,
Mylaýymdan ýylgyryşyň ýaraşýa.
Manyly ömrüňe ýyllar garaşýa,
Saňa ömür,
bize döwür,
           Arkadag!


Aşyklaň şäheri ak reňinden,
Bakan nusga alýar öz edebiňden.
Geçip bilen bolmaz,
Dünýäm, deňiňden,
Saňa ömür,
bize döwür,
           Arkadag!


Diň salynýar Danasynyň aýdanna,
Bakýan,
akýan alysdaky baýdagňa.
Irkilerin,
oýanaryn aýdymňa,
Saňa ömür,
bize döwür,
          Arkadag!


Asuda eýýamyň toýa ýaraşyk,
Dana dünýäň çuňňur oýa ýaraşyk.
Ýetdi türkmen Mert Ogluna garaşyp,
Saňa ömür,
bize döwür,
           Arkadag!


Bu ene topraga edinýäň sežde,
Galkynýaň Pyragyň owazyn eşde.
Diýýäniň dürsdür,
diwanyň keşde,
Saňa ömür,
bize döwür,
          Arkadag!


Bitirýänim bardyr ogullyk parzyn,
Görendir ata-da gymmatyn, arzyn.
Göreldelik ýoly nesliňe sargyn,
Saňa ömür,
bize döwür,
          Arkadag!

Dünýäni söýýändir Enäni söýen,
Watandyr Watanyň derdine köýen.
Diýýänsiň: «halkyňa hem Haka söýen».
Saňa ömür,
bize döwür,
           Arkadag!


Başyň amanlygy saglygmyzadyr,
Abraýyň, derejäň arzymyzadyr.
Gojaman älemde barlygmyzadyr,
Saňa ömür,
bize döwür,
          Arkadag!


Halkyňa Hossarsyň, Howandarsyň Sen,
Beýikleriň bar ýerinde barsyň Sen.
Jemläp aýtsam,
ýüreklere tarsyň Sen,
Saňa ömür,
bize döwür,
      Arkadag!


Gözel ŞAGULYÝEWA,

Türkmenistanyň Gahrymany.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/31157

11.06.2021
Ýolumyza şamçyrag

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda maşgalanyň çaga terbiýelemäge siňdirýän zähmetiniň ähmiýeti hakynda pähimli garaýyşlar beýan edilýär. Kitapda: «Käte maşgalada ene-atalaryň çagalaryna dözmezçilikden, ýüregi ýukalykdan öýüň bar aladasyny özleri edýän halatlary bolýar. «Ýaşlar ýaşlygyň hözirini görsünler, öz başlaryna düşende ederler» diýýärler. Ýöne şeýle ýagdaýda ýyllaryň dowamynda toplanýan tejribe hem-de ýagşy endikler gözden düşürilýär» diýlip bellenilýär.

Ýaş nesilde çagalykdan halal zähmete söýgi döretmek ata-babalarymyzdan miras galan terbiýe mekdebidir, şeýle ruhy-ahlak ýörelgeleri umumadamzat gymmatlyklarydyr. Bular bolsa Gahryman Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda ussatlyk bilen beýan edilýär. Adam halal zähmeti bilen belent mertebä eýe bolýar we jemgyýete özüni aldyrýar.

Durmuşda zähmet baradaky tymsallaryň, öwüt-ündewleriň, nakyllaryň mynasyp orny bar. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň «Zähmetsöýerlik — gaýratlylygyň gözbaşy» atly bölüminde üç dostuň hünärleri bilen başlaryny beladan gutaryşlary barada gyzykly rowaýat gürrüň berilýär. Halal zähmetiň adamyň ömrüni uzaldýandygy, ýagşy ýigit bolmagyň esasy şertiniň zähmetsöýerlikdigi barada täsirli söhbet edilýär.

Gahryman Prezidentimiziň bu ajaýyp eserinde beýan edilen, özüniň gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmeniň agzybirlik, halallyk, zähmetsöýerlik, ynsaplylyk, myhmansöýerlik we ynsanperwerlik ýaly ruhy-ahlak gymmatlyklary ýaşlarymyza hemişelik ýörelgelerdir.

Patma GULÇYNOWA,

Türkmenbaşy etrabyndaky 8-nji orta mekdebiň mugallymy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/31065

10.06.2021
Bagtly çagalygyň ýurdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yglan eden “Döwlet adam üçindir!” diýen ykbal özgerdiji taglymatynyň belent ruhunda üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeler, ilkinji nobatda, geljegimiz bolan ýaş nesliň bagtyýarlygyna gönükdirilendir. Dowamatymyz bolan çagalar baradaky aladalar bolsa Arkadag Prezidentimiziň amala aşyrýan her bir döwletli tutumynyň çuňňur mazmunyny, baş maksadyny kemala getirýär. Munuň özi çagalaryna aýratyn söýgi, aýratyn alada bilen garamak ýaly halkymyza mahsus durmuş ýörelgeleriniň ynsanperwer döwlet syýasatymyzda mynasyp orun almak bilen, mazmun taýdan has-da baýlaşýandygyny görkezýär. Şonuň üçin hem Gahryman Prezidentimiz Diýarymyzyň bagtly çagalygyň ýurdudygyny, ýaş nesliň ähli arzuwlarynyň we islegleriniň hasyl bolýan ülkesidigini arkaýyn aýdyp biljekdigimizi buýsanç bilen nygtaýar.

Ýurdumyzda ýaş nesliň mynasyp durmuşyny üpjün etmek üçin goýulýan maýa goýumlary, maksatnamalarymyzda bu ugra gönükdirilýän uly möçberli işler döwletimiziň berkararlygyny, okgunly ösüşlerini görkezýän esasy görkezijileriň biri diýsek, dogry bolar. Sebäbi ýaş nesliň saglygy, terbiýesi hem-de abadan durmuşy baradaky aladalar halkyň bagtyýar geljeginiň möhüm şertleriniň biridir. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda mähriban Watanymyzda amala aşyrylýan taryhy tutumlaryň düýp özeninde bolsa çagalarymyzyň nurana geljegi baradaky atalyk aladalary dolulygyna görmek bolýar. Döwlet derejesinde edilýän şeýle aladalaryň öňde goýulýan täze wezipeler bilen berkidilýändigi has-da guwandyrýar. Arkadag Prezidentimiziň ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary bilen geçiren taryhy maslahatynda öňde goýan anyk wezipeleri munuň nobatdaky subutnamasy boldy. Şonda milli Liderimiz çagalaryň hukuklaryny goramak boýunça Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine ünsi çekdi. Şeýle-de ýurdumyzda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018 — 2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynda kesgitlenen çäreleriň amala aşyrylmagynyň barşynda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işini talabalaýyk ýola goýmagyň möhümdigini nygtady. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy halkymyzyň ýaş nesliň röwşen geljegine, maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamaga gönükdirilen kämil durmuş ýörelgeleriniň ynsanperwer döwlet syýasatymyzda mynasyp orun alandygyny ýene bir ýola aýdyň görkezýär. Bu haýyr-sahawat gaznasynyň işi ýaş nesliň bilimli, ylymly, ruhy we beden taýdan sagdyn adamlar bolup ýetişmekleri barada edilýän aladalaryň ajaýyp miweleriniň biridir.

Beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk taryhy senesini ýokary derejeli toý çärelerine besleýän berkarar Diýarymyzy bagtly çagalygyň ajaýyp mekanyna öwren mähriban Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolup, ähli işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw edýäris. 

Annatagan AMANOW,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzasy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/30315

01.06.2021
Baldan süýji balalar

Çaga — neslimiziň dowamaty, geljegimiziň ýagty saçýan şuglasy. Şonuň üçinem ýurdumyzda eziz Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geljegimiz bolan çagalaryň bagtyýar ýaşaýşyna, döwrebap bilim we terbiýe almagyna gönükdirilen toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Ösüp gelýän ýaş nesliň bagtly, asuda durmuşda ýaşamagy, wagtyny şadyýan we gyzykly geçirmegi, hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösmegi üçin zerur şertler döredilýär. Her ýylyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara gününiň ata Watanymyzda uly dabara bilen bellenilip geçilmegi-de munuň aýdyň subutnamalarynyň biridir. 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda nesil terbiýesi bilen baglanyşykly işleriň giňden ýaýbaňlandyrylmagy bilen, ýaş nesliň hemmetaraplaýyn ösmegi, döwrebap kemala gelmegi üçin edilýän aladalaryň bu ugurdaky dünýä tejribesi bilen utgaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Çagalaryň bagtly durmuşyny, ruhy we beden saglygyny üpjün etmek, ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemek döwlet syýasatynyň esasy ugurlarydyr. Ýurdumyz bu babatda Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin milli strategiýany tassyklamak hakyndaky» Karara gol çekmegi munuň anyk mysalydyr. Kabul edilen strategiýa BMG-niň Ösüş maksatnamasy, Çagalar gaznasy bilen hyzmatdaşlykda taýýarlanylyp, eneligi we çagalygy goramagyň ýokary derejesini üpjün etmäge, çaganyň hemmetaraplaýyn ösüşe hukugyny netijeli durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynyň barşynda çaganyň goraglylygy baradaky resminamalara gol çekildi. Bu resminamalar çagalaryň hukuklarynyň ählitaraplaýyn goraglylygynyň üpjün edilmegine, bu ugurda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredýär.

Döwlet Baştutanymyz bilimli, terbiýeli nesli ýetişdirmezden, Watany dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirip bolmajakdygy barada aýratyn belleýär. Ilatyň bilim derejesiniň ýokarlanmagyna, intellektual nesliň kemala getirilmegine döwlet tarapyndan aýratyn üns berilýär.Ýurdumyzda zehinli çagalary ýüze çykarmak, olary döredijilige ruhlandyrmak maksady bilen her ýylda geçirilýän «Garaşsyzlygyň merjen däneleri», «Iň eýjejik gyzjagaz», «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly döredijilik we ders bäsleşikleri uly ähmiýete eýedir. Röwşen geljegimiz bolan çagalar halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde hem üstünlikli çykyş edip, ýurdumyzyň abraýynyň dünýä derejesinde dabaralanmagyna mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzyň gülläp ösüşi, durmuşymyzyň mundan beýläk hem gowulandyrylmagy size — ylymly, bilimli, ukyply ýaşlara baglydyr. Özüňize bildirilýän ynamy ödemek mukaddes borjuňyz bolmalydyr» diýen sözlerine oňat okamak bilen jogap berýärler.

Ýaş nesliň ýokary derejede bilim almagy bilen birlikde, saglygyny berkitmegi, dynç almagy, wagtlaryny şadyýanlykda geçirmegi üçin ýurdumyzyň ähli ýerinde gurlan, ýokary derejedäki şertleri özünde jemleýän çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri, ähli amatlyklary bolan döwrebap stadionlar, sport mekdepleri, meýdançalary, şypahanalar, saglyk öýleri... çagalar baradaky aladany özünde jemleýär.

Öýlerimiziň bezegi, şatlyk-şowhuny, Watanymyzyň guwanjy mährem balalar ýurdumyzyň ertirki nurana ykbalynyň eýeleridir. Perzent dünýä inen güni iň bagtly gün hasaplanýar. Şatlykly habar dogan-garyndaşlara buşlanýar, nogul-nabat seçilýär. Çagany maňlaýa sylyp, uzak ýaş, bagtly ömür arzuw edilýär. Şahyr:

«Säher turup, syl ýüzüňe çagaňy,

Päkligiňde bolup bilseň şonça bol» 

diýýär. Elbetde, päkligi maňlaýyňa sylmak, oňa guwanmak, döwrebap bilim-terbiýe bermek uly bagtdyr.

Bagtly çagalygyň mekany bolan ata Watanymyzyň ähli bagtyýar balalaryny Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Goý, mele topragyň üstünde, mawy asmanyň astynda çaga gülküsi belentden-belent ýaňlansyn!

Gülnabat ANNATAGANOWA,

«Balkan».


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/30316

01.06.2021