Habarlar
Bagtly çagalygyň ýurdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yglan eden “Döwlet adam üçindir!” diýen ykbal özgerdiji taglymatynyň belent ruhunda üstünlikli durmuşa geçirilýän giň gerimli özgertmeler, ilkinji nobatda, geljegimiz bolan ýaş nesliň bagtyýarlygyna gönükdirilendir. Dowamatymyz bolan çagalar baradaky aladalar bolsa Arkadag Prezidentimiziň amala aşyrýan her bir döwletli tutumynyň çuňňur mazmunyny, baş maksadyny kemala getirýär. Munuň özi çagalaryna aýratyn söýgi, aýratyn alada bilen garamak ýaly halkymyza mahsus durmuş ýörelgeleriniň ynsanperwer döwlet syýasatymyzda mynasyp orun almak bilen, mazmun taýdan has-da baýlaşýandygyny görkezýär. Şonuň üçin hem Gahryman Prezidentimiz Diýarymyzyň bagtly çagalygyň ýurdudygyny, ýaş nesliň ähli arzuwlarynyň we islegleriniň hasyl bolýan ülkesidigini arkaýyn aýdyp biljekdigimizi buýsanç bilen nygtaýar.

Ýurdumyzda ýaş nesliň mynasyp durmuşyny üpjün etmek üçin goýulýan maýa goýumlary, maksatnamalarymyzda bu ugra gönükdirilýän uly möçberli işler döwletimiziň berkararlygyny, okgunly ösüşlerini görkezýän esasy görkezijileriň biri diýsek, dogry bolar. Sebäbi ýaş nesliň saglygy, terbiýesi hem-de abadan durmuşy baradaky aladalar halkyň bagtyýar geljeginiň möhüm şertleriniň biridir. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda mähriban Watanymyzda amala aşyrylýan taryhy tutumlaryň düýp özeninde bolsa çagalarymyzyň nurana geljegi baradaky atalyk aladalary dolulygyna görmek bolýar. Döwlet derejesinde edilýän şeýle aladalaryň öňde goýulýan täze wezipeler bilen berkidilýändigi has-da guwandyrýar. Arkadag Prezidentimiziň ýakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary bilen geçiren taryhy maslahatynda öňde goýan anyk wezipeleri munuň nobatdaky subutnamasy boldy. Şonda milli Liderimiz çagalaryň hukuklaryny goramak boýunça Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegine ünsi çekdi. Şeýle-de ýurdumyzda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018 — 2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasynda kesgitlenen çäreleriň amala aşyrylmagynyň barşynda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işini talabalaýyk ýola goýmagyň möhümdigini nygtady. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen döredilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy halkymyzyň ýaş nesliň röwşen geljegine, maşgala gymmatlyklaryny gorap saklamaga gönükdirilen kämil durmuş ýörelgeleriniň ynsanperwer döwlet syýasatymyzda mynasyp orun alandygyny ýene bir ýola aýdyň görkezýär. Bu haýyr-sahawat gaznasynyň işi ýaş nesliň bilimli, ylymly, ruhy we beden taýdan sagdyn adamlar bolup ýetişmekleri barada edilýän aladalaryň ajaýyp miweleriniň biridir.

Beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk taryhy senesini ýokary derejeli toý çärelerine besleýän berkarar Diýarymyzy bagtly çagalygyň ajaýyp mekanyna öwren mähriban Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bolup, ähli işlerinde mundan beýläk-de üstünlikleriň hemra bolmagyny arzuw edýäris. 

Annatagan AMANOW,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzasy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/30315

01.06.2021
Baldan süýji balalar

Çaga — neslimiziň dowamaty, geljegimiziň ýagty saçýan şuglasy. Şonuň üçinem ýurdumyzda eziz Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda geljegimiz bolan çagalaryň bagtyýar ýaşaýşyna, döwrebap bilim we terbiýe almagyna gönükdirilen toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Ösüp gelýän ýaş nesliň bagtly, asuda durmuşda ýaşamagy, wagtyny şadyýan we gyzykly geçirmegi, hemmetaraplaýyn we sazlaşykly ösmegi üçin zerur şertler döredilýär. Her ýylyň 1-nji iýunynda Çagalary goramagyň halkara gününiň ata Watanymyzda uly dabara bilen bellenilip geçilmegi-de munuň aýdyň subutnamalarynyň biridir. 

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda nesil terbiýesi bilen baglanyşykly işleriň giňden ýaýbaňlandyrylmagy bilen, ýaş nesliň hemmetaraplaýyn ösmegi, döwrebap kemala gelmegi üçin edilýän aladalaryň bu ugurdaky dünýä tejribesi bilen utgaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Çagalaryň bagtly durmuşyny, ruhy we beden saglygyny üpjün etmek, ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemek döwlet syýasatynyň esasy ugurlarydyr. Ýurdumyz bu babatda Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanda çaganyň irki ösüşi boýunça 2020 — 2025-nji ýyllar üçin milli strategiýany tassyklamak hakyndaky» Karara gol çekmegi munuň anyk mysalydyr. Kabul edilen strategiýa BMG-niň Ösüş maksatnamasy, Çagalar gaznasy bilen hyzmatdaşlykda taýýarlanylyp, eneligi we çagalygy goramagyň ýokary derejesini üpjün etmäge, çaganyň hemmetaraplaýyn ösüşe hukugyny netijeli durmuşa geçirmäge gönükdirilendir.

Mälim bolşy ýaly, 2020-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynyň barşynda çaganyň goraglylygy baradaky resminamalara gol çekildi. Bu resminamalar çagalaryň hukuklarynyň ählitaraplaýyn goraglylygynyň üpjün edilmegine, bu ugurda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredýär.

Döwlet Baştutanymyz bilimli, terbiýeli nesli ýetişdirmezden, Watany dünýäniň ösen döwletleriniň derejesine ýetirip bolmajakdygy barada aýratyn belleýär. Ilatyň bilim derejesiniň ýokarlanmagyna, intellektual nesliň kemala getirilmegine döwlet tarapyndan aýratyn üns berilýär.Ýurdumyzda zehinli çagalary ýüze çykarmak, olary döredijilige ruhlandyrmak maksady bilen her ýylda geçirilýän «Garaşsyzlygyň merjen däneleri», «Iň eýjejik gyzjagaz», «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly döredijilik we ders bäsleşikleri uly ähmiýete eýedir. Röwşen geljegimiz bolan çagalar halkara derejesinde geçirilýän bäsleşiklerde hem üstünlikli çykyş edip, ýurdumyzyň abraýynyň dünýä derejesinde dabaralanmagyna mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Olar hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzyň gülläp ösüşi, durmuşymyzyň mundan beýläk hem gowulandyrylmagy size — ylymly, bilimli, ukyply ýaşlara baglydyr. Özüňize bildirilýän ynamy ödemek mukaddes borjuňyz bolmalydyr» diýen sözlerine oňat okamak bilen jogap berýärler.

Ýaş nesliň ýokary derejede bilim almagy bilen birlikde, saglygyny berkitmegi, dynç almagy, wagtlaryny şadyýanlykda geçirmegi üçin ýurdumyzyň ähli ýerinde gurlan, ýokary derejedäki şertleri özünde jemleýän çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri, ähli amatlyklary bolan döwrebap stadionlar, sport mekdepleri, meýdançalary, şypahanalar, saglyk öýleri... çagalar baradaky aladany özünde jemleýär.

Öýlerimiziň bezegi, şatlyk-şowhuny, Watanymyzyň guwanjy mährem balalar ýurdumyzyň ertirki nurana ykbalynyň eýeleridir. Perzent dünýä inen güni iň bagtly gün hasaplanýar. Şatlykly habar dogan-garyndaşlara buşlanýar, nogul-nabat seçilýär. Çagany maňlaýa sylyp, uzak ýaş, bagtly ömür arzuw edilýär. Şahyr:

«Säher turup, syl ýüzüňe çagaňy,

Päkligiňde bolup bilseň şonça bol» 

diýýär. Elbetde, päkligi maňlaýyňa sylmak, oňa guwanmak, döwrebap bilim-terbiýe bermek uly bagtdyr.

Bagtly çagalygyň mekany bolan ata Watanymyzyň ähli bagtyýar balalaryny Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Goý, mele topragyň üstünde, mawy asmanyň astynda çaga gülküsi belentden-belent ýaňlansyn!

Gülnabat ANNATAGANOWA,

«Balkan».


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/30316

01.06.2021
Hormatly Prezidentimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyndan dürdäne jümleler

Aşgabat şäheri — döwrebaplygyň nusgasy.

***

Gözelligiň nusgasy, döwrebap şäher Aşgabat!

Aşgabat, gülle, ös, Watanymyzyň şöhratly taryhynyň şaýady bol!

Çünki sende beýik taryh ýazylýar.

***

Ajaýyp şäherimiz dünýäde deňi-taýy bolmadyk şöhratly bedewleriň, nepisligiň gaýtalanmajak nusgasy bolup dünýä dolan türkmen halylarynyň we ýene-de köp täsinlikleriň jemlenen ýeridir.

***

Ak mermerli paýtagtymyzda döredilýän her bir binagärlik nusgasy ýurdumyzyň gözel keşbi bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirip, döwrüň belent ruhuny dabaralandyrýar.

***

Aşgabat dünýäniň ykdysady taýdan ösen, medeni taýdan ýokary derejeli, iň gözel şäherleriniň biri.

***

Dünýäniň beýleki paýtagt şäherlerinde bolşy ýaly, Aşgabatda hem iň iri medeni ojaklar jemlenendir.

***

Ak şäherimizde ak arzuwlar amala aşýar.

Ak mermerli paýtagtymyzda döredilýän her bir binagärlik nusgasy ýurdumyzyň gözel keşbi bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirip, döwrüň belent ruhuny dabaralandyrýar.

***

Paýtagtymyzyň taryhy merkezinde ýerleşen «Ylham» seýilgähi soňky ýyllarda döredilen ençeme seýilgäh toplumlarynyň ýyldyzy hasaplanylýar.

***

Bilim maksatly desgalar, ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde bolşy ýaly, sebitiň binagärlik merjeni hasap edilýän paýtagtymyzyň täsin keşbini has-da baýlaşdyrýar.

***

Biz paýtagtymyzda lukmançylyk şäherçesini gurduk.

***

Aşgabat bu günki gün gözel baglara beslenen täsin seýilgähleriň, ajaýyp gülleriň şäheri hökmünde dünýäde uly meşhurlyga eýedir.

***

Aşgabat kalby söýgüden doly ynsanlaryň arzuwlarynyň hasyl bolýan şäheri.

Aşgabat — geljegiň şäheri.

Ösüşler bilen galkynýan gözel paýtagtymyz şanly toýuň toýlara ulaşsyn!

***

Baky ýaşa, gözel paýtagtymyz!

Beýik taryhymyzyň şaýady bol!


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/30132

31.05.2021
Sazlaşygyň nusgasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň baş şäheriniň keşbi düýpgöter özgerip, sazlaşygyň we gözelligiň beýanyna öwrüldi. Merjen paýtagtymyz binagärlik keşbi, sazlaşykly ösüşi we ajaýyplygy bilen haýran galdyrýar. Aşgabat dünýäniň owadan we ýaşaýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriň hatarynda eýeleýän ornuny barha pugtalandyrýar.

Dünýäde ak mermerli binalaryň iň köp möçberde jemlenen şäheri hökmünde Aşgabadyň Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilmegi türkmen paýtagtynyň şan-şöhratyny artdyrdy. Munuň özi paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň dünýä nusgalykdygynyň aýdyň nyşany bolup durýar.

Üstümizdäki şanly ýylda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzda «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň we «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalarynyň açylyş dabarasy boldy. Öňdebaryjy tehnologiýalar we döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen bu binalar ýurdumyzda bank işini kämilleşdirmekde we müşderilere edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmakda örän uly ähmiýete eýedir.

Ak mermerli paýtagtymyzyň keşbi, tutuş türkmen topragyny gurşap alýan özgertmeleriň depginleri hem-de hormatly Prezidentimiziň ösüşlere beslenen özgertmeler syýasatynyň beýik netijeleri gündelik durmuşymyzda aýdyň görünýär. Bu bolsa, bütin dünýäniň parahatçylygyň we döredijiligiň ýurdy hökmünde Türkmenistana ynamly garaýşyny pugtalandyrýar.

Hormatly Prezidentimiziň giň gerimli we möhüm ähmiýetli beýik işleri milli bilim ulgamynda özgertmeleri durmuşa geçirmekden başlap, bu ugry beýik maksatlary iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň binýadyna, ýurdumyzyň innowasion ösüşiniň esasyna öwrüldi.

Soňky ýyllarda ak mermerli paýtagtymyzda öňdebaryjy tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze, döwrebap umumybilim berýän mekdepler, ýokary okuw mekdepler, çagalar baglary, sport toplumlary, dynç alyş merkezleri gurulýar.

Paýtagtymyzda ýaşlaryň oňat bilim almak, geljekki hünärini saýlap bilmekleri hem-de zehinlerinden, ukyplaryndan netijeli peýdalanmaklary üçin giň mümkinçilikler bar. Türkmen ýaşlarynyň üstünligi döwletimiziň guwanjy bolmak bilen, ýurdumyzyň gazanýan üstünlikleri ýaşlaryň buýsanjyna, watançylygyň belent nusgasyna öwrülýär. Şoňa görä-de, paýtagtymyzyň ýeten belent sepgitleri, gülläp ösmegi hem-de üstünlikleriň halkara derejede ykrar edilmegi Aşgabadyň mundan beýläk-de ösmegine, ýaş nesilleriň geljegine uly goşantdyr.

Jeren AKMÄMMEDOWA,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň uly mugallymy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/29731

26.05.2021
Baýramçylyk sergisi

ÖŇŇIN paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde öz işine başlan «Ak şäherim Aşgabat» atly XX halkara köpugurly sergi merjen şäherimiziň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna bagyşlandy. Nobatdaky giň göwrümli sergini Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Aşgabat şäher häkimligi bilelikde gurady. Oňa kärhanalaryň we beýleki düzümleriň 90-dan gowragy, şol sanda dünýäniň ençeme ýurdunyň meşhur kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy.

Halkara köpugurly sergä gatnaşyjylara hormatly Prezidentimiziň iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, «Aşgabat, onuň häzirki döwürde gazanýan üstünlikleri, täsin binagärligi ilatymyzy hem-de ýurdumyzyň myhmanlaryny haýran galdyrýar. Aşgabat dünýäniň iň owadan, ýaşamak üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň hatarynda hatarynda öz ornuny pugtalandyryp, sebitara we halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezine öwrüldi». Bu hakykata halkara köpugurly sergä gatnaşyjylar aýdyňlygy bilen göz ýetirdiler.


Aşgabat şäheriniň gününe gabatlanan baýramçylyk sergisi köp öwüşginliligi bilen tapawutlandy. Onuň bölümleri baş şäherimiziň — ak mermerli Aşgabadyň şu günki ýeten belent derejesiniň, üstünlikleriniň özboluşly beýanyna öwrüldi. Mälim bolşy ýaly, paýtagtymyzyň keşbi soňky ýyllarda düýpgöter özgerdi we onuň çägi giňedi. Aşgabatda gurlan bir-birinden belent ymaratlar, görkana desgalar, aýna ýaly tekiz şaýollar, köpugurly köprüler, suw çüwdürimleri, döredilen seýilgähler baş şäherimiziň has-da gözelleşmegini şertlendirdi. Paýtagtymyzy gurmagyň 13, 14, 15, 16-njy nobatdakysynyň binalarynyň açylmagy, Täze zaman, Köşi, Çoganly, Gurtly, Parahat—7 ýaşaýyş jaý toplumlarynda gurlup, tapgyrlaýyn ulanylmaga berlen ýokary amatlykly ýaşaýyş jaýlar aýratyn agzalmaga mynasypdyr. Häzirki wagtda paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde «Altyn kölüň» kenarynda döwrebap dynç alyş zolagy kemala gelýär. Bu gözel künjekde Aşgabady ösdürmegiň 17-nji tapgyrynyň çäginde döwrebap kottežler toplumynyň hem bina ediljekdigi, paýtagtymyzda Aşgabat — siti taslamasynyň amala aşyryljakdygy bellenilmäge mynasypdyr.

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ak mermerli paýtagtymyz dünýäde ak mermerli binalaryň bir ýere iň köp jemlenen şäheri hökmünde, «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň Oguz hanyň sekiz burçly äpet ýyldyzy dünýäde ýyldyzyň iň iri binagärlik şekili, «Oguzhan» binagärlik-heýkeller toplumy bir topluma jemlenen suw çüwdürimleriniň sanynyň köplügi, Milli muzeýiň öňündäki Baýdak iň beýik baýdak sütüni hökmünde, Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde ykrar edilip, Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna girizilipdi. Ine, ýurdumyzyň ýüregi hasaplanýan Aşgabadyň şeýleki ösüşleri, üstünlikleri halkara köpugurly sergide dolulygyna şöhlelendi.


Aşgabat şäher häkimliginiň hem-de beýleki degişli ministrlikleriň diwarlyklaryna gyzyklanma has ýokary boldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan hususy kärhanalardyr hojalyk jemgyýetleriniň şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýandygyny sergä baranlar anyk göz ýetirendirler. Hususy pudagyň sergi diwarlyklary olaryň agzalan ugurda alyp barýan üstünlikli işleriniň beýany boldy.

Sergide dürli işläp taýýarlamalaryň görkezilmegi Aşgabadyň mundan hem gözelleşjekdigini, görkanalygynyň artjakdygyny alamatlandyrdy.

«Ak şäherim Aşgabat» atly XX halkara köpugurly sergi daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen netijeli halkara ylmy-tehniki we söwda-ykdysady gatnaşyklary, işjeň hyzmatdaşlygy ösdürmek, birek-birekden tejribe alyşmak babatynda hem ähmiýetli boldy.

Ýörite habarçymyz.

Suratlarda: sergiden görnüşler.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/29729

26.05.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Aşgabat nurana geljege alyp barýan ýollarymyza şugla saçýan şamçyragdyr

Paýtagtymyzyň 140 ýyllygyna bagyşlanan “Ak şäherim Aşgabat” atly halkara köpugurly sergi

AŞGABAT, 24-nji maý (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde paýtagtymyzyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna bagyşlanylan “Ak şäherim Aşgabat” atly XX halkara köpugurly sergi öz işine başlady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça şähergurluşyk we durmuş üpjünçiligi ulgamynyň gazananlaryny beýan etmek maksady bilen her ýyl geçirilýän bu sergi paýtagtymyzyň, şeýle hem tutuş ýurdumyzyň ykdysady we durmuş ösüşiniň ileri tutulýan möhüm wezipelerini netijeli çözmekde ähmiýetli orun eýeleýär, şäherleriň we sebitleriň durmuş üpjünçiliginiň netijeli guralmagyna gönükdirilen dünýä tejribesi hem-de täze tehnologiýalar bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Şol bir wagtda bu sergi türkmenistanlylaryň gün-günden gözelleşýän paýtagtymyza ýokary buýsanç we ählumumy watançylyk duýgularynyň belentligini açyp görkezýär. Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat täze taryhy döwrüň belent döredijilik ylhamynyň çeşmesidir. Paýtagtymyz Watanymyzyň ajaýyp şu gününiň hem-de nurana geljeginiň aýdyň beýanydyr.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary bilen geçýän hem-de Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bellenilýän ýylda Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralýan bu gezekki forum aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Garaşsyz Türkmenistan ösen senagat döwletine öwrülmek bilen, bütin dünýä ýokary ykdysady ösüşiň, serişdeler mümkinçilikleriniň hem-de ýurdumyzyň ägirt uly kuwwatynyň nusgasyny görkezýär, ählumumy dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna çalt depginde goşulyşýar.


Ýurdumyzyň baş şäheriniň ýeten sepgitlerini, geljekki ösüş meýilnamalaryny açyp görkezýän giň gerimli serginiň meýdançalarynyň birinde şähergurluşyk, dolandyryş ulgamlary, inžener-üpjünçilik, ulag, aragatnaşyk, senagat we durmuş düzümleri, gurluşyk hem-de gurluşyk serişdeleri, enjamlar we jemagat tehnikasy, ekologiýa, abadançylyk ýaly ýörite bölümler görkezilýär.

Sergä kärhanalaryň we beýleki düzümleriň 90-dan gowragy, şol sanda daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Bu foruma ýokary gyzyklanma bildirilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Aşgabat okgunly ösýän häzirki zaman şäheriniň täsin nusgasydyr, bu ýerde gözellik bilen amatlylyk, binagärligiň öňdebaryjy gazananlary, inžener-tehniki çözgütler we gadymdan gelýän milli binagärlik ýörelgeleri, şeýle hem türkmen halkynyň özboluşly durmuş ýörelgeleri sazlaşýar.

... Sergi merkezinde baýramçylyk ýagdaýy emele gelýär, aýdym-saz ýaňlanýar, milli lybasdaky gyzlar myhmanlara duz-çörek hödür edýärler. Diwarlarda gurnalan uly monitorlar, döwrebap wideoenjamlar, bannerler we pannolar häzirki zamanyň uly şäheriniň durmuşyny giňden açyp görkezýär.

Forumyň açylyş dabarasyna hökümet agzalary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň ýolbaşçylary we deputatlary, Halk Maslahatynyň agzalary, ministrlikleriňdir pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýurdumyzyň we daşary döwletleriň işewürleri gatnaşdylar.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bu köpugurly serginiň ata Watanymyzyň ýüregi hasaplanýan Aşgabadyň şäher gurluşygy babatda gazananlaryny dünýä äşgär etjekdigine, halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyrjakdygyna, paýtagtymyzyň has-da gözelleşmegine, dünýäniň örän owadan hem-de ýaşamak üçin iň amatly şäherleriniň birine öwrülmegine ýardam etjekdigine ynam bildirýär.

Sergide ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň kärhanalary, ýurdumyzyň telekeçileri we Aşgabatda işleýän hem-de döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan ak mermerli paýtagtymyzyň has-da gözelleşmegine gönükdirilen giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga isleg bildirýän daşary ýurt kompaniýalary öz gazananlaryny görkezýärler. Bu gözden geçirilişiň maksady, ozaly bilen, häzirki wagtda Türkmenistanda has uly gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlyk ulgamyna gönükdirilendir. Olaryň biriniň — gurluşyk pudagynyň uly geljegi bardyr hem-de milli ykdysadyýetimiziň çalt ösýän ugry bolmak bilen, maýa goýujylarda we potratçylarda uly gyzyklanma döredýär.

Ýurdumyzyň öňden gelýän hyzmatdaşlary — “Buig Türkmen”, “Gap Inşaat”, “Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanaýi we Tijaret”, “Çalyk Enerji Sanaýi we Tijaret”, “Altkom”, “Wozroždeniýe ÖB” paýdarlar jemgyýeti, “Interbudmontaž” gurluşyk assosiasiýasy, “Zeppelin” Türkmenistan JV” hojalyk jemgyýeti gurluşyk desgalarynyň kiçeldilen nusgalaryny, suw üpjünçiligi, yşyklandyryş, ýol gurluşygy, dynç alyş ulgamy we beýleki ugurlary hem öz içine alýan innowasiýa işläp taýýarlamalary hem-de tehnologiýalary görkezdiler.


“Türkmengaz”, “Türkmennebit”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleriniň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň sergi bölümlerinde kartalaryň we pannolaryň üsti bilen halk hojalyk toplumynyň binýatlyk pudaklarynyň ösüş depginleri beýan edildi.

Türkmenistanyň dürli ministrlikleriniň we edaralarynyň: Senagat we gurluşyk önümçiligi, Gurluşyk we binagärlik, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrlikleriniň, “Türkmenawtoulaglary”, “Türkmendemirýollary”, “Türkmenhowaýollary”, “Türkmendeňizderýaýollary”, “Türkmenaragatnaşyk” agentlikleriniň, obasenagat toplumynyň, jemagat hojalygynyň, bilim ulgamynyň we beýlekileriň diwarlyklary sergä gelýänlerde uly gyzyklanma döretdi.

Dokma senagaty ministrligi ýurdumyzyň halk hojalygynyň öňdebaryjy eksport ugurly pudaklarynyň biriniň önümlerini görkezýär. Bu ýerde nah we ýüpek matalaryň, tikin hem-de örme önümleriniň ýokary hilli, ajaýyp bezegli, milli öwüşginli dürli görnüşleri görkezilýär.

“Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň hem-de halyçylyk bilen meşgullanýan köp sanly telekeçileriň we halk senetçileriniň elde dokalan haly önümleri sergä gelýänleriň ünsüni çekýär.

Ýokary hilli haly önümleriniň dürli görnüşlerini görkezýän obasenagat toplumynyň we söwda ulgamynyň diwarlyklary sergide aýratyn orun eýeleýär.

Paýtagtymyzyň häkimliginiň sergi bölümlerinde bag nahallaryny ösdürip ýetişdirýän, seýilgäh germewlerini, timarlaýyş serişdelerini, bezeg önümlerini, mebelleri hem-de olara degişli esbaplary, aşhana enjamlaryny, durmuşda ulanylýan aýna önümlerini öndürýän kärhanalaryň diwarlyklary ýerleşdirilipdir. Bu bölümlerde häzirki zaman şäheriniň gündelik durmuşyna degişli ähli zatlary synlamak bolýar.


Bilim ministrliginiň we ýokary okuw mekdepleriniň diwarlyklarynda barlaghanalar üçin iň täze enjamlaryň giň toplumy, talyplaryň halkara bäsleşiklerde mynasyp bolan medallary we diplomlary görkezilýär. Bu ýerde ýokary okuw mekdepleriniň hünär ugurlary, okatmagyň häzirki zaman usulyýetleri barada giňişleýin maglumatlary almak mümkin.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi ýurdumyzyň howply ýokanç keselleriň birnäçesini aradan aýyrmaga goşan goşandynyň subutnamalary bolan halkara güwänamalaryň nusgalaryny, derman önümlerini, dürli lukmançylyk gurallaryny, lukmançylyk gorag lybaslarynydyr esbaplaryny, tebigy bezeg serişdelerini we beýlekileri görkezýär.

Sergi Türkmenistanyň täsin syýahatçylyk mümkinçilikleri bilen tanyşmaga, jahankeşdelik pudagynyň meýilleri, dynç alşyň dürli görnüşleriniň guralyşy, medeni-aň düşünje we ülkäni öwreniş işleri barada iň täze maglumatlary almaga mümkinçilik berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, döwletimiziň durnukly ösüşine ýyl-ýyldan has uly goşant goşýan hususy işewürligiň wekilleri halk hojalyk toplumynyň dürli önümçilik pudaklarynda öz orunlaryny barha berkidýärler.

Bäsdeşlige ukyply hyzmatdaş hökmünde milli ykdysadyýetimizde öz ornuny pugtalandyrýan ýurdumyzyň telekeçileri sergide öz işleriniň dürli ugurlaryny görkezdiler. Şolaryň hatarynda “Ussat inžener”, “Ak bulut”, “Derýaplastik”, “Ter”, “Döwletli döwran” we beýleki gurluşyk kärhanalary bar.

Häzirki zaman çaphana hem-de neşir işiniň gazananlaryny görkezýän Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň diwarlygy hem uly gyzyklanma döretdi. Onda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplary hormatly orun eýeleýär, bu eserleriň hatarynda milli Liderimiziň “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitaby bar.

Diwarlyklaryň hem-de ýurdumyzyň önüm öndürijileriniň dürli harytlarynyň bezeginde “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň, şu ýyl bellenilýän şanly seneler — Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň nyşanlarynyň giňden ulanylýandygyny bellemek gerek.

Ertir sergi öz işini dowam eder. Ol tamamlanandan soňra gatnaşyjylaryň hemmesine degişli şahadatnamalar we diplomlar gowşurylar.

Surata düşürenler Ýuriý ŞKURIN, Hasan MAGADOW, Ilaman ÇÜRIÝEW.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/29626

25.05.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Watanymyzyň gözelligini artdyrmak her bir türkmenistanlynyň watançylyk borjudyr

Milli Liderimiz ählihalk ýowaryna gatnaşdy

Aşgabat, 22-nji maý (TDH). Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda şanly senä — Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan ählihalk ýowary geçirildi.

Daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly garamak, onuň gözelligini we baýlyklaryny geljek nesiller üçin gorap saklamak hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýar. Ýurdumyzda ekologiýa adamlaryň abadan durmuşynyň esasy şertleriniň biri hökmünde aýratyn üns berilýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow irden paýtagtymyzyň günortasynda Aşgabadyň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getiren Arçabil we Çandybil şaýollarynyň aralygyndaky bagy-bossanlyk döredilen ýere geldi. Bu ajaýyp, döwrebap şaýollar Köpetdagyň eteginden uzalyp, Aşgabadyň kemala gelýän işewürlik merkezi bilen ajaýyp sazlaşýar.

Milli Liderimizi Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary garşyladylar.

Mukaddes Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň, Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk senesiniň bellenilýän ýylynda ýurdumyzda bag nahallarynyň millionlarça düýbüni ekmek hem-de ozalky ekilen baglara ideg etmek işleri bellenildi.

Bular barada milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň 21-nji maýda geçirilen mejlisinde aýdyp, öz zähmetimiz bilen merjen paýtagtymyzy has-da gözel, arassa görnüşe getirmäge her birimiziň goşandymyzy goşmalydygymyzy belledi. Munuň özi ak mermerli paýtagtymyzyň arassaçylyk, abadançylyk we ekologik derejesiniň ýokarlanmagynda, baýramçylyk mynasybetli guralýan çäreleriň netijeli, ruhubelent häsiýete eýe bolmagynda ähmiýetlidir.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ählihalk ýowaryna paýtagtymyzyň hemme ýaşaýjylarynyň, aýratyn-da, ýaşlaryň we mekdep okuwçylarynyň işjeň gatnaşmagy ýaş nesilleriň watansöýüjilik ruhunyň artmagyny we olara zähmet terbiýesiniň berilmegini şertlendirer.

Köpçülikleýin ýowar çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ekilen bag nahallaryna ideg edip başlamagy bilen badalga berildi.

Bu gün dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň hatarynda öz ornuny berkidýän Aşgabat bagy-bossanly şäher hökmünde ykrar edildi. Diýarymyzyň baş şäheri we onuň töwerekleri hemişe gök öwüsýän tokaýlyklar bilen gurşaldy. Munuň özi bu künjekleriň ýokary ekologik derejesini üpjün edýär.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ekilen bag nahallaryna agrotehniki talaplara laýyk derejede ideg edilmegi tokaý zolaklarynyň sazlaşykly ösüşini, seýilgähleriň çäkleriniň giňelmegini üpjün edýär.

Häzirki wagtda paýtagtymyzyň günorta künjeginde, Köpetdagyň eteginde pürli hem-de saýaly agaç nahallaryndan ybarat tokaý zolaklarynyň çägi barha giňelýär. Munuň özi bu ýerlerde ösümlik dünýäsini baýlaşdyrýar hem-de arassa howany üpjün edýär.

Şeýlelikde, ýurdumyzda ekologiýa howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagy ýaly wajyp wezipe üstünlikli çözülýär.

Milli Liderimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde mähriban Diýarymyzda Milli tokaý maksatnamasy işjeň durmuşa geçirilýär. Muňa ýurdumyzyň şäherleriniň hem-de obalarynyň töwereklerinde, awtoulag we demir ýollaryň ugrunda, derýalaryň, akabalaryň kenarlarynda döredilýän gök zolaklar şaýatlyk edýär.

Diýarymyzy gülläp ösýän mekana öwürmäge gönükdirilen maksatnama hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan durnukly ösdürmegiň ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlendi. Ol öňdebaryjy tejribä, innowasion tehnologiýalara we köpasyrlyk milli däplere esaslanýar. Ösüşiň ekologiýa maksatnamasy, ahyrky netijede, adamlaryň durmuş derejesini ajaýyp türkmen tebigaty, ýurdumyzyň daşky gurşawy we gülläp ösmegi bilen sazlaşyklylykda ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Daşky gurşawa aýawly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Ýurdumyzda adamlaryň abadan ýaşaýşynyň möhüm ugry bolan BMG tarapyndan kabul edilen “2030-njy ýyla çenli Gün tertibine” laýyklykda, ekologiýa örän uly üns berilýär.

Bular, ilkinji nobatda, ýer-suw serişdelerini rejeli peýdalanmaga, çölleşmä garşy göreşmäge, tebigatyň täsin künjeklerini aýawly saklamaga, Hazar deňziniň gurşawyny hem-de biologik köpdürlüligini goramaga we beýleki köpugurly möhüm meselelere degişlidir.

Milli hem-de ählumumy derejede ekologik howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ýurdumyzda Milli tokaý maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Onda şäherleriň, obalaryň töwereginde, awtoulag hem-de demir ýollaryň ugrunda gök zolaklary döretmek göz öňünde tutulýar.

Häzirki wagtda Aşgabady bagy-bossanly şäher hökmünde tanaýarlar, çünki tomsuň jokrama yssysynda hem gül-pürçük bolup oturan ýaşyl baglar, daş-töwerege salkyn paýlaýan suw çüwdürimleri göreniň gözüni dokundyrýar.

Goýy saýaly ajaýyp baglar, älemgoşar ýaly dürli reňkli güller paýtagtymyzyň aýrylmaz keşbine öwrüldi.

Şu günki ählihalk ýowary giň gerimli çäre bolup, ol ene topraga söýginiň alamaty hökmünde tutuş ýurdumyzda ýaýbaňlandyryldy. Asylly çäräniň dowamynda ozal oturdylan agaç nahallaryna ideg etmek boýunça çäreler görüldi, arassaçylyk-abadanlaşdyryş işleri geçirildi.

Çärä gatnaşyjylaryň arasynda köp sanly ýaşlaryň bolmagy ösüp barýan ýaş nesilleriň okuwlaryny zähmet bilen utgaşdyrmagy, ene topraga, gözel Diýarymyzyň tebigatyna söýginiň kemala getirilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň möhüm ugry hökmünde kesgitlenendigini aňladýar. Munuň özi paýhasly pederlerimiziň döreden asylly ýörelgeleriniň döwrebap derejede ösdürilýändigini alamatlandyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu günki ýowara gatnaşýan, Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalar, şol sanda bu ýerde bilim-terbiýe alýan uçurymlar bilen söhbetdeş bolup, olaryň hal-ýagdaýy, okuwlary bilen gyzyklandy. Uçurymlardan haýsy käriň eýeleri bolaslary gelýändigini, näme arzuw-islegleriniň bardygyny sorady.

Gyzykly söhbetdeşligiň barşynda çagalar döwlet Baştutanymyza özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen ýüzlendiler.

Olaryň her biri milli Liderimize öz ýürek arzuwlary barada aýdyp, kimsi mugallym, kitaphanaçy, kimsi lukman, telekeçi bolaslarynyň gelýändigini gürrüň berdiler. Çagalaryň agramly bölegi kompýuter işleri boýunça hünärmen bolmagy arzuw edýändiklerini aýtdylar. Häzir bu hünäre bolan isleg barha artýar. Okuwçylaryň biri geljekde ökde ykdysatçy bolmak isleýändigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gürrüňdeşligi dowam etdirip, “Bir okana bar, bir dokana” diýen parasatly atalar sözüni mysal getirdi. Milli Liderimiz çagalara bu jümläniň manysyny düşündirmek bilen, okap bilim almagyň, şonuň bilen birlikde-de, hünär öwrenmegiň ynsan durmuşynyň mazmunyny açyp görkezýändigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz zähmetiň, esasan-da, hünäre bolan höwesiň ýokary derejede bolmalydygyna ünsi çekip, bu ýerde terbiýelenýän gyzjagazlaryň hem asyrlar aşyp gelýän zenan hünärlerini dowam etdirmelidiklerini, şeýlelik bilen, zehin siňdirip, milli buýsanjymyza öwrülýän gymmatlyklary döretmelidiklerini aýdyp, olara öwüt-ündewlerini berdi.

Gyzlar hem öz gezeginde gadymdan gelýän el hünärini dowam etdirmäge bolan höwesleri barada gürrüň berdiler. Olar ýakynda paýtagtymyzdaky muzeýde bolup, Ogulabat ejäniň elinden çykan nepis önümleriň beýik işlere ruhlandyrýandygyny uly buýsanç bilen nygtadylar.

Milli Liderimiz ýaşlar bilen gürrüňini dowam edip, olara öwüt-ündew bermek bilen, durmuşda hemişe sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegiň, sport bilen yzygiderli meşgullanmagyň örän möhümdigini aýtdy. Bu ugurda döwletimiz tarapyndan döredilýän şertlerden ýerlikli peýdalanmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalaryň durmuşlary, okuwlary we olaryň hünär eýeleri bolmaklary bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklajakdygyna ünsi çekdi.

“Size durmuş garaşýar. Öz ykbalyňy beýik we tutumly işler bilen berk baglanyşdyrmak — Garaşsyz Diýarymyzyň şan-şöhratyny has-da belende götermek, il-günümiziň bagtyýar durmuşy ugrunda okamak, öwrenmek, döredijilikli zähmet çekmek uly bagtdyr, abraý-mertebedir” diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Milli Liderimiz ýaşlara atalyk nesihatlaryny bermek bilen, döwletimiziň olara her bir asylly başlangyçlarynda hem-de ýüreklerinde beslän arzuwlaryna ýetmekde hemişe goldaw berjekdigini we alada etjekdigini belledi.

Döwletliler köşgüniň okuwçylary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa özleri barada edýän atalyk aladasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, geljekde hemmetaraplaýyn ösen, ýokary bilimli, beden we ruhy taýdan kämil nesil bolup, ata Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine mynasyp goşant goşjakdyklaryna ynandyrdylar.

Döwlet Baştutanymyz şu günki çärä gatnaşyjylara — Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň bilim, ylym, saglygy goraýyş, sport ulgamyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de ýurdumyzyň bilim ministrine ýüzlenip, Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýe almagy, olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy hem-de häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan ussatlyk bilen baş çykaryp bilmekleri bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezinde saklamagy tabşyrdy.

Bu ugurda edilýän tagallalar ýaşlaryň durmuş we zähmet ýolunda uly üstünlikleri gazanmaga, Watanymyzyň hemmetaraplaýyn ösüşine mynasyp goşant goşar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra şu günki ekologik çärä gatnaşan ýaşlaryň haýyşy boýunça hormatly Prezidentimiz olar bilen ýadygärlik surata düşdi.

Döwletliler köşgüniň okuwçylarynyň biri milli Liderimize öz ýazan goşgusyny buýsanç bilen okap berdi:


Joşýar, göwnümiz joşýar
Eziz Arkadag bilen.
Toýlar toýa ulaşýar
Eziz Arkadag bilen.


Topragy tylla Watan,
Erteki ylla Watan,
Kalbymyzda aýdym sen,
Şygyr sen dilde, Watan!


Aşgabadym — ak bagtym,
Ýüz kyrk ýaşly paýtagtym,
Aýdyň ýolly geljegi,
Aziýanyň merjeni.


Öňe, öňe jan Watan,
Eziz, mähriban Watan!
Bagtyýar ömrümize
Şirin-şerbetin gatan!


Sag bol, eziz Arkadag!
Sag bol, eziz Howandar!
Siziň bilen hemişe
Bagtyýar biz, bagtyýar!


Döwlet Baştutanymyz ýaşlara uly üstünlikleri arzuw edip, wakanyň bolýan ýerinden ugrady.

Soňra hormatly Prezidentimiziň adyndan Döwletliler köşgüniň okuwçylaryna ajaýyp sowgatlar gowşuryldy. Olar milli Liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, eziz Watanymyzy has-da ösdürmegiň hatyrasyna alyp barýan asylly işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler.

Ählihalk ýowary bu gün ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem geçirildi.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/29508?type=feed

24.05.2021
Awaza: bosagada — möhüm möwsüm

Tomusky dynç alyş möwsümi barha golaýlaýar. Hormatly Prezidentimiziň ilatyň saglygyny berkitmek we göwnejaý dynç almagyny üpjün etmek baradaky tagallalary netijesinde, ildeşlerimiz ýurdumyzyň ähli şypahanalary bilen birlikde, şu ýylyň 1-nji iýuny — 1-nji sentýabry aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda tomusky dynç alyşda bolup bilerler.
Awazada dynç almagyň tertibi barada aşakdakylary ýatladýarys:
— Raýatlar dynç alşa gitmezinden öň, ýollamanama alandan soň, welaýatlarda we Aşgabat şäherinde kesgitlenilen ýörite ýerlerde (Saglyk öýlerinde) COVID-19-a garşy sanjym almaly. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy netijesinde, häzirki wagtda sanjymlaryň Russiýa Federasiýasyndan 3 hem-de HHR-den 2 görnüşi getirildi.
— Dynç alşa gidýän 18 ýaşdan uly raýatlara COVID-19-a garşy sanjym edilendigini hem-de soňky 72 sagadyň dowamynda lukmançylyk gözegçiliginden, şeýle-de koronawirus ýokanjynyň ýokdugyna degişli barlagyň geçirilendigini tassyklaýan resminama berler. 18 ýaşdan kiçi raýatlar, öz nobatynda, soňky üç gije-gündiziň dowamynda lukmançylyk barlagyndan geçendigi we test tabşyrandygy barada resminama alarlar.
— «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän myhmanhanalaryň degişli ministrlikleri we pudak edaralary zolagyň çäginde ýerleşýän myhmanhanalarda we kottejlerde dynç almaga isleg bildirýän raýatlara ýollamanama bererler.
— Tomus dynç alyş möwsüminde “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramagyň meýilleşdirilýän tertibine laýyklykda, «Türkmenhowaýollary» agentligi tarapyndan goşmaça gatnawlar ýola goýlar.
— Welaýatlardan we Aşgabat şäherinden dynç almaga gitjek raýatlarymyz üçin şu ýylyň 1-nji iýunyndan başlap, her gün Aşgabat — Türkmenbaşy — Aşgabat ugry boýunça ýörite ýolagçy otly gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär.
— Tomusky dynç alyş möwsüminde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyna gelýänlere hödürlenýän awtoulag hyzmatlaryny has-da gowulandyrmak maksady bilen, şol döwürde ýolagçy ulaglaryň täze gatnaw ugurlary açylar.
— Dynç alýan raýatlara söwda hyzmaty «Awaza» söwda merkezinde ýola goýlar.
Kesellerden goranmagy daşary çykylanda agyz-burun örtüklerini dakynmak, arassaçylyk düzgünlerini berjaý etmek, 2 metr howpsuz aralygy saklamak bilen utgaşdyryň! Eger-de nähoşlugyň ilkinji alamatlaryny duýsaňyz, hökman maşgala lukmanyna ýüz tutuň!


https://metbugat.gov.tm/blog?id=2652 

24.05.2021
Gözelligiň mekany

Türkmen paýtagtynyň häzirki zaman binagärlik keşbini döretmek, ony dünýäniň iň bir gözel şäherleriniň birine öwürmek milli Liderimiziň elmydama üns merkezinde durýar. ªoňa laýyklykda, ak mermerli paýtagtymyzda iri möçberli şähergurluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmekligiň üstünlikli alnyp barylmagy netijesinde, ol dünýäniň owadan, adamlaryň ýaşamagy üçin amatly şäherleriň birine öwrülýär.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Köpetdagy etekläp oturan Aşgabadyň keşbi tanalmaz derejede özgerdi. Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda gurulýan islendik desganyň gurluşyk işleriniň ýokary hilli bolmagyny talap edýär, şäher düzümini toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmakda öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ulanmagyň möhümdigine ünsi çekýär. Döwrebap binalar, desgalar, ýaşaýyş jaý toplumlary, awtomobil ýollary we köprüler, seýilgähler, gür baglyklar, al-elwan güller paýtagtymyzyň beýik ösüşleriniň görkezijileridir.

Häzirki wagtda gözel paýtagtymyzyň şan-şöhraty dünýä dolýar. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen gülläp ösýän, sebitde parahatçylygy dörediji merkeze, halkara maslahatlarynyň geçirilýän ýerine öwrülen ak şäherimiz Aşgabat tämizligi, arassalygy bilenem göreni haýran galdyrýar.

Goý, ata Watanymyzy, ak şäherimiz Aşgabady tanalmaz derejede özgerdýän, beýik ösüşlere besleýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, işleri rowaç bolsun!

Çarynepes PIRNEPESOW,

Esenguly etrap kazyýetiniň kazyýet ýerine ýetirijisi.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/29399

22.05.2021
Buýsanjymyz, guwanjymyz, şöhratymyz, şanymyz

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan döräp, tutuş dünýäde ylalaşdyryjy merkez hökmünde giňden tanalýan paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli gymmatly sowgat bolan “Ak şäherim Aşgabat” atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy welaýatymyzda hem ýokary guramaçylyga eýe boldy. Welaýat, Balkanabat şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň tagallalary arkaly welaýat kitaphanasynyň öňündäki gözel meýdançada geçirilen dabara jemgyýetçilik guramalarynyň, ýaşuly nesliň wekilleri, medeniýet we sungat işgärleri hem-de talyplar gatnaşdylar.

Baýramçylyk ruhuna beslenen dabarada buýsançly çykyşlara giň gerim berlip, söz nobatyny alanlar Arkadag Prezidentimiziň täze eseriniň durmuşdaky wajyp ähmiýetine aýratyn üns çekdiler. «Ak şäherim Aşgabat» atly kitaby okan her bir okyjy gözel paýtagtymyzyň baý taryhy, şöhratly şu güni hem-de nurana geljegi bilen içgin tanyşmak bagtyna eýe bolýar. Eseriň çuňňur mazmunyndan syzylyp çykýan hakykata salgylanyp aýdanyňda, Aşgabat şäheri medeni we ylym-bilim, sport ulgamlary, dost-doganlyk gatnaşyklary babatdaky okgunly ösüşleri arkaly mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk taryhy senesini ýokary ruhubelentlikde garşylaýan berkarar Watanymyzyň dünýä dolan şan-şöhratyny, barha artýan abraý-mertebesini ähli aýdyňlygy bilen görkezýän merkezdir.

Täze neşirde ýerleşdirilen hem-de ak mermerli binalary arkaly Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabynda mynasyp orun alan paýtagtymyzyň keşbiniň beýany bolup durýan suratlary synlan okyjy Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyzyň ykdysady kuwwatyna, medeni-durmuş taýdan guwandyryjy ösüşine ýene bir ýola doly göz ýetirýär. Paýtagtymyzyň şöhratly geçmiş taryhy, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründäki köptaraply ösüşi, paýtagtymyzyň röwşen geljegine gönükdirilen beýik maksat-tutumlar baradaky anyk maglumatlara esaslanýan ýazgylar bolsa şeýle buýsançly hakykatlaryň üstüni ýetirýär.

Tanyşdyrylyş dabarasynda çykyş edenler Gahryman Prezidentimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly ajaýyp kitabynyň terbiýeçilik ähmiýetini hem aýratyn nygtadylar. Sebäbi eser tutuşlygyna Arkadag Prezidentimiziň ähli ugurlarda bedew batly okgunly ösüşleri bilen haýran galdyrýan, ak mermerli binalardan sünnälenen sungat eserine öwrülen paýtagtymyz Aşgabat şäherine bolan nusgalyk söýgi-buýsanjyna ýugrulandyr. Täze kitap Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň watansöýüji, belent ahlakly, ýurdumyzyň üstünliklerine ýüregi bilen buýsanyp, ýetilýän şeýle belent sepgitlere mynasyp goşant goşmagy öz öňünde belent maksat edip goýýan, ony ömrüniň mazmuny saýýan mynasyp nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde bahasyna ýetip bolmajak gollanma bolar. Şunuň ýaly möhüm ähmiýetli eseri şanly senäniň hormatyna serpaý eden hormatly Prezidentimiziň adyna aýdylan bimöçber hoşallyk sözleri dabaranyň tutuş dowamynda joşgunly ýaňlandy. Gahryman Prezidentimiziň janynyň sag, başynyň dik, ömrüniň uzak, şeýle ajaýyp eserleriniň höwrüniň köp bolmagy arzuw edildi.

Welaýat medeniýet müdirliginiň sungat ussatlary, welaýat ýörite sungat mekdebiniň zehinli talyp ýaşlary ýerine ýetiren şirin aýdym-sazlary, milli tanslary bilen ýürekleriň töründen çykýan alkyşly sözleri beýan etdiler. Dabara gatnaşyjylaryň şatlygyny artdyran aýdym-sazlarda eziz Arkadagymyzyň beýik tutumlarynyň, ynsanperwer döwlet syýasatynyň, ak arzuwlaryň amala aşýan şäheri bolan gözel Aşgabadyň, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň tarypy ýetirildi.

Nurmämmet HYDYROW,

«Balkan».


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/29394

22.05.2021
Döwletli tutumlar — üstünliklere badalga

Parahatçylygyň mekany hökmünde dünýäde uly hormata eýe bolan Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda bagtyýar durmuşda ýaşaýan agzybir halkymyz hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli baştutanlygynda bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýylyny üstünliklere besleýär. Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk, ak mermerli binalary bilen dünýäde meşhur bolan paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk taryhy seneleriniň giňden toýlanylýan ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem umumadamzat bähbitlerine, röwşen geljegimize gönükdirilen tutumlar rowaçlyklara eýe bolýar. Şeýle buýsançly hakykatyň özeninde hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ajaýyp ýörelgesiniň durýandygyny bellemelidiris.

Türkmenistan Diýarymyz tutuş Ýer ýüzünde parahatçylyk söýüji, ählumumy abadançylygy pugtalandyrmaga itergi berýän ynsanperwer ýörelgeleri öňe sürýän ýurt hökmünde abraý-hormatdan peýdalanyp gelýär. Munuň özi amala aşyrylýan oýlanyşykly başlangyçlaryň, geljegi nazarlaýan özgertmeleriň diňe bir Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmak, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek bilen çäklenmän, eýsem, halkara dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmek hem-de ösdürmek, dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmak, abadançylygy, ösüşi üpjün etmek ýaly asylly maksatlara gönükdirilendigini görkezýär.

Süleýman HUDAÝBERDIÝEW,

Balkanabat şäher kazyýetiniň kazyýet ýerine ýetirijisi.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/29395

22.05.2021