Habarlar
Parahatçylyk döredijilik we durnukly ösüş ata Watanymyzyň rowaçlygynyň gözbaşydyr

Netijeli halkara hyzmatdaşlyk, ýurdumyzyň halk hojalyk toplumyny durnukly ösdürmek, ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryny senagatlaşdyrmak hem-de sanlylaşdyrmak, eziz Diýarymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna gysga möhletde çykarmak maksady bilen onuň senagat, zähmet we aň-bilim kuwwatyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ildeşlerimiziň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän özgertmeler syýasatynyň esasy ugurlarydyr. Geçen hepdäniň wakalary bu syýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň ýene bir aýdyň subutnamasy boldy.

4-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda şu ýylyň 9 aýynda harby we hukuk goraýjy edaralarda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň esasy ugurlary kesgitlenildi. Şeýle hem degişli düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Döwlet Baştutanymyz jemgyýetimizde asudalygy we düzgün-tertibi üpjün etmek boýunça hukuk goraýjy edaralaryň bilelikdäki işlerini dowam etdirmegiň wajypdygyny belläp, döwletimiziň Bitaraplyk derejesine esaslanýan ynsanperwerlik syýasaty netijesinde, ýurdumyzda ýaşaýan raýatlaryň hukuklarynyň goraglylygyny üpjün etmegiň möhümdigine ünsi çekdi.

Mejlisde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

4-5-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistan Respublikasyna resmi sapary boldy. Gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň Liderleri ozal gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmegi we uzak möhletli geljegi nazara alyp, özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrdylar.

Hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatarynda özara söwdada harytlaryň sanawyny köpeltmek we giňeltmek, dürli pudaklarda senagat kooperasiýasyny ösdürmek, isleg bildirilýän önümleri öndürmek we olary üçünji ýurtlaryň bazarlaryna çykarmak, logistika düzümlerini kemala getirmek görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, taraplar degişli “Ýol kartasyny” taýýarlamak barada ylalaşdylar.

Döwletara hyzmatdaşlygy sebit derejesinde işjeňleşdirmek maksady bilen, ikitaraplaýyn Sebitleriň forumyny ýola goýmak we onuň ilkinji duşuşygyny geljek ýyl Hywada geçirmek teklip edildi.

Netijeli syýasy hyzmatdaşlygy, şol sanda owgan meselesi boýunça hyzmatdaşlygy alyp barmak maksady bilen, iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda yzygiderli gatnaşyklary ýola goýmagyň maksadalaýykdygy bellenildi.

Parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerinden başga-da, taraplar howanyň üýtgemeginiň ýaramaz täsirlerine garşy durmak, Merkezi Aziýa sebitiniň suw serişdelerinden aýawly we rejeli peýdalanmak, Aral meselesini çözmek ýaly wajyp ugurlarda tagallalary utgaşdyrmagy bellediler.

Gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. Şolaryň hatarynda Raýatlar üçin wiza amallaryny ýönekeýleşdirmek hakynda Ylalaşyk, raýatlaryň özara saparlary barada Teswirnama, Adalat ministrlikleri we Ylymlar akademiýalarynyň arasyndaky Ähtnamalar, 2024-nji ýyla çenli medeni-ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk Maksatnamasy, Biologik dürlüligi gorap saklamak boýunça Ylalaşyk, 2025-nji ýyla çenli ösümlikleriň karantini we goragy barada çäreleriň meýilnamasy, hojalyk şertnamalary, Himiýa senagaty ulgamyndaky Ähtnama, Serhetýaka söwda merkezi, özara söwda we maýa goýumlary, metrologiýa ulgamyndaky Ylalaşyklar, Statistika we iş üpjünçiligi ugurlary boýunça hyzmatdaşlyk babatyndaky Ähtnama, Suw tygşytlaýjy tehnologiýalar baradaky Ähtnama, Üstaşyr we demir ýol gatnawlary baradaky Ähtnama, aragatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlyk, Daşoguz — Gürlen barlag geçiriş nokadyny işe girizmek hakyndaky Teswirnama, ulag ulgamyndaky ýol kartasy, maglumat tehnologiýalary ulgamynda hyzmatdaşlyk baradaky Ähtnama bar.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Baştutanyny özi üçin amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. Çakylyk minnetdarlyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ylalaşylar.

Ýokary derejedäki ikitaraplaýyn duşuşyklaryň öňüsyrasynda Daşkent şäherinde bilelikdäki ykdysady forum geçirildi we onuň çäklerinde birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, döwlet we hususy düzümleriň wekilleriniň duşuşyklary geçirildi. Onuň barşynda türkmen-özbek özara gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge we diwersifikasiýalaşdyrmaga, hususy ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen resminamalara gol çekildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasyna resmi saparyny tamamlap, Aşgabada gelende, paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň we onuň töwerekleriniň yşyklandyrylyşynyň özboluşly aýratynlyklaryna üns berdi. Döwlet Baştutanymyz şäheriň her bir künjeginiň, dürli maksatly desgalaryň degişli yşyklandyryş ulgamlary bilen üpjün edilmelidigini, şol sanda ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň bezegine, yşyklandyrylyşyna uly üns berilmelidigini belledi.

6-njy oktýabrda — Hatyra gününde Türkmenistanlylar 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny, söweş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlary hasrat bilen hatyraladylar. “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynyň “Ruhy tagzym” we “Milletiň ogullary” hem-de “Baky şöhrat” ýadygärliklerine gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.

Döwlet Baştutanymyz ýadygärlikler toplumynyň ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekdäki ornuna ünsi çekip, mekdep okuwçylarynyň hem-de talyplaryň topluma ýygy-ýygydan gelmegini guramagyň zerurdygyny, ýaşlarda merdana halkymyzyň beýik taryhyna buýsanjy hem-de hormaty, milletimiziň gahrymançylykly taryhyny yzygiderli öwrenmäge höwesi döretmäge aýratyn üns bermegiň wajypdygyny nygtady.

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň barşynda milli Liderimiz russiýaly kärdeşini doglan güni bilen gutlady we oňa berk jan saglygyny hem-de Russiýanyň dostlukly halkynyň bähbidine alyp barýan döwlet işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Iki ýurduň Liderleri ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde giň ugurlar boýunça üstünlikli ösdürilýän hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. “Hazar bäşliginiň” çäklerinde özara gatnaşyklar köptaraply hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hökmünde görkezildi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Türkmenistanyň şu ýyl Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň nobatdaky sammitini geçirmäge taýýardygyny tassyklady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň Russiýa tarapyndan başlygy Alekseý Owerçugy kabul etdi. Myhman dostlukly ýurduň wekiliýetiniň uly toparyna ýolbaşçylyk edip, iş sapary bilen Aşgabada geldi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna garaldy.

Işjeň, netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda hyzmatdaşlygyň şu günki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşyp, söwda-ykdysady hem-de ýangyç-energetika toplumy, oba hojalygy, himiýa hem-de gaýtadan işleýän senagat, ulag-aragatnaşyk we birnäçe beýleki ileri tutulýan möhüm ugurlarda gatnaşyklary has-da depginli ösdürmek üçin uly kuwwatyň hem-de mümkinçilikleriň bardygy nygtaldy.

Şunuň bilen baglylykda, ozal gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň, özara bähbitli ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň netijeli guraly hökmünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň eýeleýän orny aýratyn bellenildi.

Duşuşygyň dowamynda ugurdaş düzümleriň arasynda tejribe alyşmak bilen birlikde, koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek babatda hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn üns çekildi.

Şol gün hem Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň başlyklarynyň duşuşygy geçirildi. Duşuşyga döwlet düzümleriniň birnäçesiniň, şol sanda ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hem-de iki ýurduň işewür toparlarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Toparyň türkmen bölegine Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow ýolbaşçylyk edýär.

Duşuşygyň dowamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygyny birnäçe ileri tutulýan ugurlar boýunça, şol sanda söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamlarda işjeňleşdirmegiň, şeýle hem Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri, iri senagat, medeniýet merkezleri bilen özara gatnaşyklaryny ösdürmegiň wajypdygy bellenildi.

Mejlisiň jemleri boýunça “Türkmenistanyň Hökümetiniň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygyň 2021 — 2023-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna” gol çekildi.

Türkmenistanyň birnäçe ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda geçirilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryň dowamynda russiýaly işewürler dürli ulgamlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge we giň gerimli milli maksatnamalary amala aşyrmaga gatnaşmaga gönükdirilen anyk teklipleri beýan etdiler.

“Türkmendemirýollary” agentliginiň “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen Russiýa Federasiýasynyň “Transmaşholding” paýdarlar jemgyýetiniň düzümindäki “Kolomenskiý zawod” paýdarlar jemgyýetiniň we “Brýansk maşyngurluşyk zawody” paýdarlar jemgyýetiniň arasynda geçen ýylyň dekabrynda baglaşylan şertnama laýyklykda ýolagçy hem-de ýük teplowozlary Türkmenistana gelip gowuşdy. Önümçilik hili ýokary derejedäki täze ýolagçy we ýük teplowozlary ýurdumyzyň demir ýol pudagynda ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň has öndürijilikli hem-de işjeň bolmagyna ýardam eder.

7-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruben Harazýany kabul etdi. Ilçi döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy.

Duşuşygyň dowamynda milli Liderimiz hem-de dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili giň gerimli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmek we diwersifikasiýalaşdyrmak üçin uly mümkinçiligiň bardygyny nygtap, hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda söwda-ykdysady, ýangyç-energetika, ulag we kommunikasiýa ulgamlaryny, oba hojalygyny we syýahatçylygy bellediler.

Ynanyşmagy, özara düşünişmegi we iki halkyň mundan beýläk-de ýakynlaşmagyny berkitmegiň aýrylmaz şerti bolan medeniýet, bilim we ylym ulgamlarynda netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň möhümdigi bellenildi.

8-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly giňişleýin mejlisini geçirdi. Onda ykdysadyýetiň pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halk hojalygy toplumynyň pudaklarynyň garalýan döwürdäki işleriniň netijeleriniň Garaşsyz Watanymyzyň koronawirus pandemiýasynyň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän ýaramaz täsiri netijesinde ýüze çykan çylşyrymly ýagdaýa garamazdan, üstünlikli ösüşini aýdyň görkezýändigini belledi.

Hasabat döwürde jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterime deň boldy. Daşary haryt dolanyşygy 12,3 göterim artyp, 9 milliard amerikan dollaryndan gowrak boldy.

Eksportyň möçberi geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 20 göterime golaý artdy we 6 milliard amerikan dollaryna golaý boldy. Iň esasy zat bolsa, eksportyň möçberi, ýangyç-energetika serişdelerini hasaba almazdan, 50 göterime golaý artdy.

Şu geçen döwrüň içinde ýurdumyzda göz öňünde tutulan 30 desganyň deregine 62 sany iri desga işe girizildi. Umumy meýdany ýarym million inedördül metre golaý durmuş-medeni maksatly binalar, şol sanda ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary, myhmanhanalar we dynç alyş toplumlary, ençeme lukmançylyk merkezleri, umumybilim berýän mekdeplerdir çagalar baglary hem-de beýleki desgalar ulanmaga berildi.

Häzirki döwürde Türkmenistanda umumy bahasy 35 milliard amerikan dollaryna golaý bolan 2,5 müň sany iri desganyň gurluşygy dowam edýär. Şolaryň hatarynda nebitgaz ýataklaryny özleşdirmegi we abadanlaşdyrmagy, gaz geçirijileriň, sport desgalarynyň, ýollaryňdyr uly köprüleriň, durmuş maksatly desgalaryň gurluşygyny görkezmek bolar. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisini, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we optiki-süýümli aragatnaşyk geçirijilerini gurmak, şeýle hem beýleki halkara taslamalaryny amala aşyrmak boýunça hem netijeli işler alnyp barylýar.

Oba hojalygynda geçirýän özgertmelerimiz hem netije berip başlady. Şu ýyl gallanyň gowy hasyly ýygnaldy. Nesip bolsa, Hasyl toýuna çenli pagta taýýarlamak baradaky tabşyryk hem ýerine ýetiriler diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ynam bildirdi.

Milli Liderimiz ýylyň ahyryna çenli ähli göz öňünde tutulan işleriň üstünlikli tamamlanmalydygyna ünsi çekdi. Hususan-da, 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetini we Maýa goýum maksatnamasyny tassyklamak üçin taýýarlamak barada tabşyryk berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow esasy wezipeleriň hatarynda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmegiň we daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberlerini artdyrmagyň döwlet maksatnamalarynyň amala aşyrylmagynyň has-da çaltlandyrylmalydygyny, dürli pudaklarda bar bolan uly mümkinçilikleriň netijeli peýdalanylmalydygyny nygtady.

Milli Liderimiz geljek ýylda ählumumy başlangyçlary durmuşa geçirmäge gönükdirilen birnäçe halkara hem-de içerki çäreleriň geçirilmeginiň göz öňünde tutulýandygyny belläp, täze ýyla çenli galan wagtyň içinde geljek ýylyň iň gowy nyşany üçin bäsleşik yglan etmegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 10-njy oktýabrda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramynyň giňden bellenilip geçiljekdigini aýdyp, aýratyn tapawutlanan saglygy goraýyş işgärlerini «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly hem-de ýadygärlik nyşany bilen sylaglamak hakyndaky Permana we Karara gol çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň baýramyna gabatlap, «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabynyň XIII jildini tamamlandygyny habar berdi.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýene-de 10 göterim ýokarlandyrmak hakyndaky Permana gol çekdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyz boýunça iň pes aýlyk zähmet hakynyň möçberine gaýtadan seretmegiň wagty ýetdi diýip hasap edýändigini belledi. Bu bir tarapdan, örän möhüm makrogörkezijidir, beýleki tarapdan bolsa, biziň her birimize düşnükli bolan görkezijidir. Sebäbi biziň esasy syýasatymyz — «Döwlet adam üçindir!» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

8-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli sanly ulgam arkaly geçirilýän “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly alym-lukmanlaryň halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory Hans Klýugeni kabul etdi.

Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz myhmana “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň amala aşyrylyşy, koronawirus ýokanjynyň Türkmenistanyň çäklerine aralaşmagyna garşy durmak boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler, BMG we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen saglygy goraýyş ulgamy boýunça alnyp barylýan ysnyşykly ýakyn hyzmatdaşlyk barada gürrüň berdi.

BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň ýolbaşçysy milli Liderimize köptaraply hyzmatdaşlygy ýola goýmaga netijeli çemeleşýändigi hem-de koronawirus ýokanjynyň täze görnüşiniň ýaýramagyna garşy göreşmek boýunça umumy tagallalara goşýan uly goşandy üçin hoşallygyny bildirip, ýurdumyzda häzirki günde ilatyň 70 göterimden gowragyna sanjym edilendigini, munuň özüniň bolsa, beýleki döwletler bilen deňeşdirilende, Türkmenistany ilkinji orunlara çykarýandygyny nygtady.

9-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyryp, Dubaý şäherinde geçirilýän “EKSPO — 2020” Bütindünýä sergisiniň çäklerinde guralan Türkmenistanyň milli gününe gatnaşdy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynyň gazananlaryny, taryhy-medeni mirasymyzy, eksport mümkinçiliklerini, dünýäniň geljekki ösüşine goşýan goşandyny açyp görkezýän türkmen bölümini synlady, şeýle hem Birleşen Arap Emirlikleriniň bölümine baryp gördi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “EKSPO — 2020”-niň Baş kabul ediş merkezinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen gepleşikleri geçirdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar söwda-ykdysady we maýa goýum ulgamlarynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek, işewürlik, ynsanperwer, ylmy gatnaşyklary höweslendirmek bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Gepleşikleriň jemleri boýunça Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. Şolaryň hatarynda Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet elektroenergetika korporasiýasy bilen “Abu Dhabi Future Energy Company PJSC — Masdar” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenbaşy Halkara deňiz porty (Türkmenistan) bilen “DP World FZE” ( Birleşen Arap Emirlikleri) kompaniýasynyň arasynda porty dolandyrmak we logistika hyzmatlary babatynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň arasynda “Türkmen maýa goýum kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek hakynda Ylalaşyk; Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Dubaý şäheriniň Hökümetiniň Ykdysady ösüş departamentiniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama; Türkmenistanyň Türkmenabat şäherindäki garyşyk mineral dökünleri öndürýän himiýa zawodynyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň arasynda karz Ylalaşyk; Türkmenistanyň Hökümeti bilen “Nasdaq Dubai Limited” kompaniýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama bar.

Geçen hepdäniň beýleki wakalarynyň hatarynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli, Aşgabatda sanly ulgam arkaly geçirilen “Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady” atly halkara maslahaty bellemek gerek. Onlaýn maslahata BSGG-niň Ýewropa sebit edarasynyň direktory H.Klýuge, BSGG-niň Türkmenistandaky wekili Ý.Zaýsew, Saglygy goraýyş boýunça türkmen-german forumynyň başlygy, professor Klaus Parhofer, BMG-niň düzüm bölekleriniň ýolbaşçylary, diplomatik missiýalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, dürli ýurtlaryň saglygy goraýyş ulgamynyň wekilleri gatnaşdylar.

Forumda ýokanç kesellere garşy göreşmekde lukmançylyk diplomatiýasy, saglygy goraýyşda sanlylaşdyrmak işleriniň orny, COVAX guraly bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Halkara lukmançylyk-arassaçylyk işleriniň gazananlary esasynda emele gelen kadalara daýanýan COVID-19 pandemiýasyna garşy göreş meselelerine aýratyn üns berildi.

Çykyş edenler Türkmenistanda saglygy goramak boýunça maksatnamalaryň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maslahatlaryna laýyklykda amala aşyrylýandygyny hem-de halkara hyzmatdaşlar bilen bilelikde ynsan saglygyny goramak boýunça köp sanly taslamalaryňdyr maksatnamalaryň durmuşa geçirilendigini we geçirilýändigini bellediler.

Geçen ýekşenbe güni ýurdumyzda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary boldy. Onuň çäklerinde Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde “Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara ylmy maslahat geçirildi.

Foruma sanly ulgam arkaly daşary ýurtlaryň birnäçesinden — Russiýadan, Germaniýadan, Fransiýadan, Rumyniýadan tanymal alym-professorlar, ylymlaryň doktorlary, saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamlarynyň ýokary wezipeli wekilleri goşuldylar.

Çykyşlarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pudagyň maddy-tehniki binýadyny yzygiderli pugtalandyrmaga, ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini we görnüşini ýokarlandyrmaga gönükdirilen saglygy goraýyş ulgamyndaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmekde gazanylan anyk üstünlikler beýan edildi. Şunuň bilen birlikde, sporty ösdürmäge we jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmäge, hemmetaraplaýyn ösen ýaş nesli terbiýelemäge uly üns berilýär.

Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistanyň saglygy goraýyş ulgamyny hemmetaraplaýyn ösdürmegiň hem-de döwrebaplaşdyrmagyň, şol sanda dünýä lukmançylygynyň iň gowy iş tejribelerini we täze işlerini nazara almak bilen hyzmatdaşlygy has-da giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Maslahatyň çäklerinde Türkmenistany sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurduna öwürmäge saldamly goşant goşan lukmançylyk işgärlerini sylaglamak dabarasy boldy. Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamalaryna laýyklykda, olar “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna” ýubileý medaly hem-de ýadygärlik nyşany bilen sylaglanyldy.

Geçen hepdede Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen gurlan, 23 gektar meýdany eýeleýän täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasy boldy. 544 maşgala niýetlenen 17 sany täze ýaşaýyş jaýlarynda hem-de 2 gatly kottej görnüşli jaýlarda bagtyýar ildeşlerimiz jaý toýlaryny tutdular. Binalaryň gurluşygynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň şähergurluşyk ulgamyna bildirilýän talaplaryna laýyklykda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş dessurlary we häzirki zamanyň talaplary göz öňünde tutuldy.

Gurluşyk işlerinde ýurdumyzda öndürilýän we ekologiýa taýdan amatly serişdeler peýdalanyldy. Jaýlarda goýlan mebeller ýerli hususy işewürler tarapyndan taýýarlanyldy.

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň, durmuşa geçirýän düýpli özgertmeleriniň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Şolaryň baş maksady mähriban Watanymyzy adamlaryň döredijilik mümkinçiliklerini amala aşyrmagy, bagtyýar durmuşy üçin iň oňaýly şertler üpjün edilen ösen döwlete öwürmekden ybaratdyr.

(TDH)https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/42968

12.10.2021
Garaşsyzlyk buýsanjy

Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynyň ýurt Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň dabaraly baýram edilýän günlerinde elimize gowuşmagy tüýs ýürekden begendirdi, ähli halkymyzyň baýramçylyk şatlygyny artdyrdy.

Bu ajaýyp kitapda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň döwletimiziň hem-de halkymyzyň durmuşynda tutýan belent orny, 30 ýyllyk taryhy döwrüň içinde gazanylan üstünlikler hakda giňişleýin gürrüň berilýär. Geçen şol şöhratly ýyllaryň içinde ýurdumyzyň halkara abraýy has-da artdy. Munuň şeýledigini golaýda hormatly Prezidentimiziň TASS agentligine beren interwýusynyň many-mazmuny arkaly hem göz ýetirmek bolýar.

Dünýäde ykrar edilen Lider hökmünde abraý-mertebesi barha belende galýan Gahryman Arkadagymyzyň täze eseri 13 bölümden ybarat bolup, üç dilde çapdan çykmagy kitabyň ähmiýetini has-da artdyrýar.

Milli Liderimiziň kitabynda milli demokratiýanyň ösmegi we kämilleşmegi, döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk eýesi hökmünde halkyň çykyş edýändigi, joşgunly zähmetiň döredijiligiň, rowaçlygyň, üstünlikleriň açarydygy hakdaky pikirler okyjyda aýratyn täsir galdyrýar. Ene topragymyzyň baýlyk-berekedi, ýurdumyzyň ykdysadyýetde, senagatda ýeten belent sepgitleri Watanymyza buýsanjymyzy, milli Liderimize hormatymyzy has-da artdyrýar.

Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabyndaky: «Garaşsyz döwletli bolmak arzuwy ençeme asyrlap halkymyzyň ýüreginde ýaşady. Döwrümiziň bagtyýar nesilleri hasyl bolan arzuwlary berkidýän nesiller hökmünde uly jogapkärçiligi egne alýarlar, hut şunuň bilenem olar tükeniksiz mertebäniň, at-abraýyň eýeleridir» diýen sözleriniň bizi aýratyn buýsandyryşy ýaly, Garaşsyzlygy goramak, berkitmek şan-şöhratyny dünýä ýaýmak her birimiziň watançylyk borjumyzdyr. Munuň üçin bolsa öz iş ýerimizde päk ýürekden halal, yhlasly zähmet çekmegimiz zerurdyr. Biz hem watançy ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde öz yhlasymyzy gaýgyrman zähmet çekjekdigimize ynandyrýarys.

Gahryman Arkadagymyzyň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitaby biziň işde hem durmuşda ýakyn gollanmamyz hem ýankitabymyz bolar. Mukaddes Garaşsyzlygymyz hakdaky şeýle ajaýyp eseri halkymyza peşgeş beren hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri hemişe rowaç bolsun!

Maýsa ÇARYÝEWA,

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/42966

12.10.2021
«EKSPO — 2020» ― halkara hyzmatdaşlygynyň täze sahypasy

Şu ýylyň 9-njy oktýabrynda Türkmenistan we döwletimiziň barha ilerleýän ykdysadyýeti ýene bir gezek dünýä jemgyýetçiliginiň ünsünde boldy. Çünki şol gün «EKSPO ― 2020» Halkara sergisiniň çäginde Türkmenistanyň milli güni geçirildi. Bu dabaraly waka mynasybetli hormatly Prezidentimiziň Halkara serginiň geçirilýän ýerinde ― Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde iş sapary bilen bolmagy bolsa milli serginiň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Her gezek bolşy ýaly, «EKSPO — 2020» Halkara sergisiniň şu gezek geçirilişindäki bölümimiziň binagärlik aýratynlygyna içgin üns berlendigini turuwbaşdan nygtamak gerek. Garagum sährasynyň reňkini, türkmen bedewleriniň ajaýyplygyny, Döwlet baýdagymyzyň aýdym ýaly pasyrdaýşyny we hut Türkmenistana mahsus ýeneki aýratynlyklary özüne siňdiren bölüm, daşary ýurt metbugat sahypalarynda hem ýazylyşy ýaly, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekdi. Dogry, bölümiň ýokarsynda «Türkmenistan» diýlen altynsow reňkli ýazgy bar. Ýöne şol ýazgy bolmanynda hem ýokarda sanan aýratynlyklarymyz bölümiň berkarar Türkmenistana degişlidigini her kime mälim edýär.

«Mawy ýaýlym» arkaly hem tanyş bolşumyz ýaly, bölüm mowzuklaýyn toplumlaryň dokuzysyndan ybarat. Ine, şol dokuz toplum hem şu günki Türkmenistanyň bedew batly ösüşlerinden habar berýär.

Milli Liderimiziň dostlukly döwlete iş saparyndan soň dünýä metbugatynda, esasan hem arap çeşmelerinde Türkmenistanyň Halkara sergidäki bölümine-de, ýurduň okgunly ösüşlerine-de diýseň ýokary baha berildi. Olarda ýazylyşy ýaly, «EKSPO ― 2020» okgunly ösüşleri bilen Ýer ýüzüni haýrana goýýan Türkmenistan bilen gaýybana tanyşmagyň merkezine öwrüldi. Halkara sergi geljek ýylyň mart aýyna çenli dowam edýär. Diýmek, şoňa çenli millionlarça adam «EKSPO ― 2020»-de Türkmenistany has ýakyndan tanar.

Döwrebaplyk, sanly tehnologiýalaryň täsin dünýäsi, her biri jümmüşine gaýybana syýahata alyp gidýän toplumlar Halkara sergide ünsüňi özüne çekýär. Hemişe bolşy ýaly, häzirki dowam edýän «EKSPO — 2020» hem Türkmenistan üçin halkara hyzmatdaşlygyň täze sahypasyna öwrüler.

Döwletmyrat GURBANDURDYÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/42900

12.10.2021
Halkymyzyň abadan durmuşy hakyndaky alada milli Liderimiziň döwlet syýasatynyň esasy ýörelgesidir

Türkmenabat, 9-njy oktýabr (TDH). Şu gün Lebap welaýatynyň merkezi — Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen gurlan täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasy boldy.

Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, gündogar sebitde hem halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmak bilen baglanyşykly düýpli özgertmeler amala aşyrylýar. Halkara ähmiýetli ulag ulgamy sazlaşykly ösdürilýär. Bu ýerde alnyp barylýan giň möçberli gurluşyk işlerinde durmuş-ykdysady ösüşiň tapgyrlary aýdyň görünýär. Ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmak ösüşiň esasy ugry bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň şäherlerinde hem-de obalarynda ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmak, ilatyň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmak milli maksatnamalaryň we strategiýalaryň esasy ugrudyr.

Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiz möhüm binagärlik-gurluşyk taslamalary bilen tanşyp, şolara adam üçin amatly ýaşaýşy üpjün etmek nukdaýnazaryndan birnäçe düzedişleri girizýär. Munuň özi halkymyzyň abadançylyk meselelerine möhüm üns berilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Bu bolsa hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.


Umuman, soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, Lebap welaýatynda-da medeni-durmuş maksatly täze ýüzlerçe desga ulanylmaga tabşyryldy. Şolaryň hatarynda umumybilim berýän mekdepler, çagalar baglary, sport mekdepleri, stadionlar, ugurdaş desgalar, köp gatly ýaşaýyş jaýlary we dürli maksatly başga-da birnäçe binalar bar. Munuň özi adamlaryň ýokary ýaşaýyş şertleri bilen üpjün edilmegine, döredijilikli zähmet üçin zerur mümkinçilikleriň döredilmegine hem-de amatly ýaşaýyş we dynç alyş ulgamynyň pugtalandyrylmagyna gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňdebaryjy tehnologiýalaryň, dünýäniň ösen tejribesiniň ornaşdyrylmagyny, adamlaryň durmuşynyň ýokary amatlyklar bilen üpjün edilmegini giň möçberli gurluşyk taslamalaryny amala aşyrmakda möhüm ugur hökmünde kesgitledi. Täze, ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurlup ulanylmaga berilmegi gündogar welaýatda asylly däbe öwrüldi.

Şu gün bu ýerde 17 sany 4 gatly we 70 sany 2 gatly kottej görnüşli täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy. Ýaşaýyş toplumynyň umumy eýeleýän meýdany 23 gektara barabardyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň şähergurluşyk ulgamyna bildirýän talaplary nazara alnyp taslamalaşdyrylan täze binalar şäher häkimliginiň buýurmasy esasynda “Lebapgurluşyk” önümçilik birleşiginiň, Türkmenabat şäher häkimliginiň ýanyndaky “Şähergurluşyk we hyzmat” döwlet kärhanasynyň, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki “Demirbetonönümleri” hem-de “Demirbetonkonstruksiýa” edaralary tarapyndan bina edildi.

544 maşgala niýetlenen 17 sany täze ýaşaýyş jaýlarynyň hersinde 32 sany 3 we 4 otagly, ähli amatlyklary bolan öýler ýerleşdirildi. Kottej jaýlaryň hemmesi 5 otagly. Şeýlelikde, 3 otagly ýaşaýyş jaýlarynyň eýeleýän meýdany 105 inedördül metre, 4 otaglylarynyňky bolsa 123 inedördül metre barabardyr.

241,5 inedördül metr meýdany bolan kottej jaýlarynda türkmen halkynyň asylly dessurlaryna laýyklykda, baýramçylyk we maşgala dabaralaryny guramak, myhman kabul etmek, sadaka bermek hem-de beýleki dabaralary geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutuldy. Jaýlaryň gurluşygy halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş dessuryna we häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirildi. Kottejleriň gurluşygynda ýerli çig mal serişdelerinden taýýarlanylan ýokary hilli gurluşyk materiallary peýdalanyldy.


Gurluşykçylar we bezeg işlerini ýerine ýetirýänler täze binalaryň abadanlaşdyrylyşyna aýratyn ähmiýet berdiler. Ýagty otaglar, özboluşly bezeg aýratynlyklary, aşhanadaky mebeller bu ýere göçüp gelýänleriň göwnünden turýar. Jaýlarda goýlan mebeller ýerli hususy kärhanalar tarapyndan taýýarlanyldy.

Şeýle hem gurluşyk işlerinde ýurdumyzda öndürilýän we ekologiýa taýdan amatly serişdeler peýdalanyldy. Täze jaýlaryň hemmesi merkezleşdirilen ýylylyk, elektrik, gaz we suw ulgamy bilen üpjün edildi. Binalaryň ýanaşyk ýerleri göwnejaý abadanlaşdyrylyp, çagalaryň oýun meýdançalary we sport bilen meşgullanmak üçin meýdanlar göz öňünde tutuldy. Bu ýerde gök zolaklar döredildi, dürli güller ekildi, häzirki zaman yşyklandyryş ulgamy çekildi. Täze ýaşaýyş toplumynyň taslamasynyň çäklerinde iki sany 2 gatly söwda merkezinde gündelik durmuşda zerur bolan ähli harytlar bar.

Täze ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dabarasyna Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, welaýat hem-de şäher häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar, gurluşykçylar gatnaşdylar.

Welaýatyň medeniýet we sungat ussatlarynyň, döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary jaý toýunyň dabarasyny has-da artdyrdy.

Açylyş dabarasynda çykyş edenler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe adamlaryň abadançylyk derejesini ýokarlandyrmak babatdaky aladanyň döwlet Baştutanymyzyň amala aşyrýan syýasatynyň möhüm ugry hökmünde kesgitlenendigini guwanç bilen bellediler. Ähli degişli düzümleriň döredilmegine ulgamlaýyn çemeleşmeleri üpjün edýän işler ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça ägirt uly durmuş maksatly taslamalarda öz beýanyny tapýar.

Bu ýere göçüp gelen bagtyýar maşgalalaryň agzalary täze jaýlaryň açarlaryny buýsanç bilen kabul edip, adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy hökmünde ykrar eden ajaýyp ýurtda bagtly ýaşaýşy üpjün etmäge gönükdirilen durmuş syýasatyny netijeli amala aşyrýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar.

Surata düşüren Merdan ORAZOW.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/42840

11.10.2021
Bagtyýarlyk dessany — köňülleriň bossany

Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly senesine hormatly Prezidentimiziň ajaýyp sowgady — «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitaby giň okyjylar köpçüliginiň gyzgyn söýgüsini gazandy. Şu günler täze kitabyň tanyşdyrylyş dabaralary ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda dowam edýär. Olarda Garaşsyzlyk ýyllarynda dürli ugurlarda ýetilen sepgitleriň beýany, bagtyýarlyk dessany bolan gymmatly eseriň many-mazmuny, ähmiýeti açylyp görkezilýär.

Tanyşdyrylyş dabaralary 1-nji oktýabrda Türkmenistanyň ylym, bilim, saglygy goraýyş, sport, ýaşlar, jemgyýetçilik hem-de oba hojalyk toplumlarynda, 2-nji oktýabrda bolsa söwda toplumynyň mejlisler jaýynda, şeýle-de gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy pudaklarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda Aşgabat şäher häkimliginiň mejlisler jaýynda, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýünde geçirildi. Dabaralaryň ählisi hem uly ruhubelentlige beslendi. Ýakynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň, şeýle-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň guramagynda «Türkmendemirýollary» agentliginiň mejlisler jaýynda hem täze kitabyň tanyşdyrylyş dabaralary boldy.

Tanyşdyrylyş dabaralarynda ýurdumyzyň dünýädäki şan-şöhratyny belende göteren baş baýramymyz — beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy, Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna», «Garaşsyz Türkmenistanyň Watan goragçysy» atly Türkmenistanyň ýubileý medallary, «Türkmen edermen» medaly we ýadygärlik nyşany — Altyn şaý milli manadymyz bilen sylaglanmagy mynasybetli gutlaglar, «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly ajaýyp eserini sowgat berendigi üçin köp sagbolsunlar aýdyldy. Şeýle gymmatly kitaplaryň höwrüniň köp bolmagy arzuw edildi.

Köňülleriň bossany bolan täze kitapdaky: «Garaşsyz döwletli bolmak arzuwy ençeme asyrlap halkymyzyň ýüreginde ýaşady. Döwrümiziň bagtyýar nesilleri hasyl bolan arzuwlary berkidýän nesiller hökmünde uly jogapkärçiligi egne alýarlar, hut şunuň bilenem olar tükeniksiz mertebäniň, at-abraýyň eýeleridir. Olar özbaşdak döwletli bolmagyň nähili uly bagtdygyny, şol bir wagtyň özünde nähili uly borçdugyny, döwleti berkitmegiň öz ykballaryna düşen mukaddes paýdygyny her ädimde duýmalydyrlar. Bu, hakykatdan hem, nesillere ykbalyň taýsyz peşgeşidir, mukaddes paýydyr.

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan — bu döwlet biziň halkymyzyň agzybirlik, döwletlilik, özbaşdaklyk baradaky telim asyrlyk arzuw-maksatlaryndan bina bolandyr.

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan — bu döwlet, hakykatdan-da, gülläp ösýän, adamzada ýagşylyk nuruny saçýan beýik döwletdir!» diýen sözler mukaddes Garaşsyzlygymyzyň gadyr-gymmatyny belent ruhda beýan edýär. Kitapda Garaşsyzlygymyz, onuň gözbaşlary hem esaslary barada aýdylýar. Biziň özbaşdak millet, özbaşdak döwletli halk hökmündäki her bir üstünligimiziň, ýeňişlerimiziň hem gazanýan abraý-mertebämiziň gözbaşynda Garaşsyzlygymyzyň durandygy, Garaşsyzlygyň diňe biziň özbaşdak döwletimiziň barlygyny däl, ozaly bilen, özbaşdak halk hökmünde biziň özümiziň barlygymyzy aňladýandygy nygtalýar. Garaşsyzlyk bagtymyza deňelýär. Bagtymyzy gazanmak, berkitmek, Watanymyzy ösüşleriň ýoly bilen öňe, diňe öňe äkitmek ugrunda amala aşyrylan we amala aşyrylýan işler milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynyň, il-halkymyzyň egsilmez gaýratynyň, joşgunly zähmetiniň netijesidir.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, «Biz Garaşsyzlyk bilen geçmişlidiris, şu günlüdiris, geljeklidiris. Garaşsyzlyk diýmek öz eliň, öz ýakaň diýmekdir. Garaşsyzlyk diýmek eliň uzadan ýerine ýetmegi diýmekdir. Garaşsyzlyk özüňi sylamak we özüňi sylatmak diýmekdir. Garaşsyzlyk öz halkyňy we öz topragyňy ilki özüň ykrar etmek, soňra özgelere-de ykrar etdirmek diýmekdir. Garaşsyzlyk mertebäňi duýmak we mertebäňi ykrar etdirmek diýmekdir. Garaşsyzlyk öz geçmişiňe, öz taryhyňa, öz milletlik derejäňe düşünmekdir we bulary hemmelere düşündirmegi başarmakdyr».

Tanyşdyrylyş dabaralarynda çykyş edenler Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 25-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde ilkinji gezek okyjylaryna gowşurylan kitabyň Watanymyzyň döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şöhratly taryhynyň ýylýazgysydygyny nygtadylar. Olar onuň öz ugurlaryna degişli bölümleri, öňe sürýän pikir-garaýyşlary barada buýsanç bilen gürrüň etdiler. On üç bapdan ybarat kitabyň her babynda döwletimiziň baş ýörelgesine laýyk, ýagny adamyň, halkyň bähbidine gönükdirilen özgertmeleriň, gazanylan köpasyrlyk ösüşleriň waspy täsirli beýan edilýär. Munuň şeýledigi baplaryň atlandyrylyşyndan — «Howpsuz, özerkli ýaşaýşyň galasy», «Türkmen halky — döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk eýesi», «Budur türkmen binasy!», «Galkynyşyň, ösüşiň, bagtyýarlygyň täze taryhy eýýamy», «Gözbaşlar joşly bolsa, bagtyňdan rowaçlyk hem üstünlik çykar», «Türkmen topragy — bereket mekany», «Türkmen halky — dörediji we gurujy halk», «Nusgalyk işler, ilkinjilik, täze önümçilikler, baý tejribe — ösüşiň özeni», «Ýoluňyz ak bolsun!», «Kalbyňyz hem ojagyňyz nurly bolsun!», «Ýaşyl ykdysadyýet» — ýaşaýyş ýörelgesi», «Bazary baryň baýlygy bar», «Garaşsyzlyk bilen geçmişlidiris, şu günlüdiris, geljeklidiris» diýen paýhasly jümlelerden hem aýdyň görünýär.

Garaşsyzlyk eýýamynyň bagt dessanynyň tanyşdyrylyş dabaralary ýurdumyzyň welaýatlarynda hem dowam edýär.

Rahmanberdi GÖKLEŇOW.

«Türkmenistan».https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/42503

07.10.2021
Ösüşli menziller

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýurdumyz gülleýär, gül açýar. Eziz Diýarymyzyň her bir pudagy ýokary derejede ösýär, özgerýär. Munuň şeýle bolmagynda Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber aladalary ýatyr. Her ulgamyň ösüşlerini, ondaky ýetilen sepgitleri baýram edip, şol pudakda zähmet çekýän hünärmenleriň ajaýyp üstünliklerini gutlamak maksady bilen ýurdumyzda hünär baýramçylyklary bellenilýär. Her ýylyň 10-njy oktýabrynda Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni dabaraly ýagdaýda bellenilip geçilýär.

Zähmet üstünliklerine beslenýän eli ýeňil lukmanlarymyz ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almakda janlaryny aýaman zähmet çekýärler. Olar ynsan saglygynyň goragynda Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda döredilip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, yhlasly işleýärler.

Beýleki ulgamlarda bolşy ýaly, saglygy goraýyş ulgamynda hem uly öňegidişlikler gazanyldy. Has takygy, döwrebap hassahanalardyr saglyk öýleri, şypahanalar gurlup, ulanylmaga berildi. Welaýatymyzyň çäginde «Ene mähri», «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezleri, Baýramaly etrabynda Gatakar oba saglyk merkezi gurlup, halkymyza ýetirildi. Mary şäher iç keselleri hassahanasynyň, Baýramaly şypahanasynyň, Mary şäherindäki 2-nji saglyk öýüniň durky düýpgöter täzelendi. Bu gurlup, ulanylmaga berilýän hassahanalardyr saglyk öýleri dünýä ülňülerine gabat gelýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylyp, halkymyza ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny bermek üçin giň mümkinçilikleri özünde jemleýär.

Ynsan saglygy ugrunda irginsiz aladalanýan alym Arkadagymyzyň saýasynda “Saglyk” Döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi we ony amala aşyrmagyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin meýilnamasy işlenilip düzüldi. Bu meýilnamanyň esasy maksady raýatlarymyzyň ýaşaýyş dowamlylygyny uzaltmakdan, keselleriň öňüni almakdan we şypahana ulgamyny kämilleşdirmekden ybaratdyr.

Şeýle-de, hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly” köp jiltli ensiklopediki kitaby saglygy goraýyş işgärleri üçin ýan kitabyna öwrüldi.

Tawus HOJANIÝAZOWA.

Welaýat AIDS-iň öňüni alyş merkeziniň bölüm müdiri,TDP-niň Mary şäher komitetiniň işjeň agzasy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/42453

07.10.2021
Taryhy kökleriň beýany

Garaşsyzlyk — döwletiň hem halkyň agzybirliginiň we bitewüliginiň berk esasydyr. Ol Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň giň gerimli özgertmelerini, bagtyýar halkymyzyň dörediji ruhuny özünde jemleýän milli gymmatlygymyzdyr.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramçylygynyň bosagasynda hormatly Prezidentimiz «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabyny ýazyp gutarandygyny mälim edip, ony giň okyjylar köpçüligine, tutuş halkymyza sowgat etdi. Bu ajaýyp kitap şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna bagyşlanan özboluşly edebi eser, ajaýyp sowgat boldy. Halkymyzyň bagtyýarlygynyň mundan beýläk-de artmagyna, ýurdumyzyň abadançylygynyň ýokarlanmagyna gönükdirilen ägirt uly işleri bitirýän hem-de diňe bir türkmen okyjylary üçin däl, eýsem, dünýä okyjylary üçin-de ähmiýetli kitaplary döredýän hormatly Prezidentimiziň galamyndan çykan bu kitap Türkmenistanyň häzirki döwürde ýeten beýik sepgitleri, öňe sürýän oňyn başlangyçlary we halkara derejede eýeleýän orny bilen tanyşmakda ajaýyp mümkinçilikdir.

Milli Liderimiz döwletimiziň köpugurly daşary syýasat strategiýasyny amala aşyrmakda binýat bolup hyzmat edýän Garaşsyzlygymyzyň ýurdumyzyň ykdysady ösüşini we abadançylygyny, halkymyzyň bagtly durmuşyny üpjün etmegiň esasy şerti bolup durýandygyny nygtaýar. Türkmenistanyň geljekde hem saýlap alan ugruna ygrarly bolup, dünýäniň ähli ýurtlary bilen ikitaraplaýyn, şonuň ýaly-da ählumumy parahatçylyga, howpsuzlyga we durnukly ösüşe ýardam edýän halkara hem-de sebit guramalarynyň çäklerinde özara bähbitli hyzmatdaşlyga, ata-babalarymyzyň wesýet eden hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine ygrarly bolup galjakdygy baradaky pikir kitabyň içinden eriş-argaç bolup geçýär.

Döwlet Baştutanymyz kitapda Garaşsyzlygymyzyň milli köklerini, taryhy ähmiýetini giňişleýin we bütin aýdyňlygy bilen açyp görkezipdir. Gahryman Arkadagymyz kitapda ýaşaýan zamanamyzyň juda möhüm wezipelerini çözmekde, barha umumylaşýan dünýäniň abadançylygyny, asudalygyny goramakda Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň halkara hukuk ýagdaýynyň eýeleýän ornuny juda çuňňur paýhaslylyk bilen giňişleýin beýan edýär.

Geçen 30 ýylyň dowamynda halkymyzyň aňynda, medeni we ruhy dünýäsinde uly özgerişler, täzelenişler, galkynyşlar bolup geçdi. Ýurdumyzda düýbünden täze jemgyýetçilik gatnaşyklary emele geldi. Munuň özi türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda arzuwlap ýeten Garaşsyz döwletiniň beren eşretleridir. Döwlet Garaşsyzlygy halkymyzyň gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan we nesillerden-nesillere geçirip gelýän maddy hem ruhy gymmatlyklaryny, kämil ynsanperwer däplerini gaýtaryp berdi. Döwletimiz Garaşsyzlyk ýyllarynda ähli ugurlarda, şol sanda daşary syýasatda, senagatda, innowasion hem-de durmuş ösüşinde uly üstünlikler gazandy. Halkymyz demokratik, hukuk we dünýewi döwleti gurmakda, milli tejribe bilen birlikde, ösen döwletleriň tejribesinden peýdalandy. Bu bolsa adalatly, asuda, agzybir hem-de geljege ynamly jemgyýetiň emele gelmegine mümkinçilik berdi. Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynda bular barada giňişleýin söhbet açylýar. Milli Liderimiziň bu kitaby okyjyny asyrlaryň dowamynda ençeme beýik döwletleri döreden türkmen halkynyň iň täze taryhyna özboluşly syýahata alyp gidýär. Kitapda Garaşsyzlyk hem-de onuň gözbaşlary barada çuň pikir ýöredilip, gazanylan beýik ýeňişleriň, üstünlikleriň we Türkmenistanyň barha artýan halkara abraýynyň özeninde hut döwlet Garaşsyzlygynyň durýandygy aýdylýar. Şeýle-de halkymyzyň baky bagtyny gazanmak, berkitmek, Watanymyzy ösüşleriň ýoly bilen öňe, diňe öňe äkitmek ugrunda amala aşyrylan we aşyrylýan işler il-halkymyzyň egsilmez gaýratynyň, joşgunly zähmetiniň netijesidigi baradaky pikir kitabyň özeninde ornaşýar.

Ýokary hil derejesinde çap edilip, suratlar bilen bezelen kitap üç dilde bolup, ol «Howpsuz, özerkli ýaşaýşyň galasy», «Türkmen halky — döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk eýesi», «Budur türkmen binasy!», «Galkynyşyň, ösüşiň, bagtyýarlygyň täze taryhy eýýamy», «Gözbaşlar joşly bolsa, bagtyňdan rowaçlyk hem üstünlik çykar», «Türkmen topragy — bereket mekany», «Türkmen halky — dörediji we gurujy halk», «Nusgalyk işler, ilkinjilik, täze önümçilikler, baý tejribe — ösüşiň özeni», «Ýoluňyz ak bolsun!», «Kalbyňyz we ojagyňyz nurly bolsun!», «Ýaşyl ykdysadyýet» — ýaşaýyş ýörelgesi», «Bazary baryň baýlygy bar» hem-de «Garaşsyzlyk bilen geçmişlidiris, şu günlüdiris, geljeklidiris» diýen bölümleri öz içine alýar.

«Türkmen halky — döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk eýesi» diýen bölümde hut milli özboluşlylygyň hem-de türkmenlere mahsus bolan sabyr-kanagatlylygyň netijesinde, ýaş, özbaşdak döwletiň kemala gelýän döwründe hökman we esasly çözülmegini talap edýän ençeme çylşyrymly meseleleri çözmegi başardandygy nygtalýar. Türkmenistanyň Garaşsyz döwlet hökmünde ykrar edilmeginiň, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatyny özbaşdak kesgitlemek üçin amatly şertleri döredendigi, merdana ata-babalarymyzyň jemgyýetimizi birleşdirýän milli döwleti döretmek baradaky arzuwlarynyň goldanyp, täze demokratik, hukuk we dünýewi döwleti gurmak, täze raýat jemgyýetini döretmek, ýurdumyzy dünýäniň durnukly ösýän döwletleriniň birine öwürmek boýunça amala aşyrylan tapgyrlaýyn işler barada giňişleýin düşünje berýän täze kitap geçen döwürde raýatlarymyzyň durmuşynyň derejesini we hilini ýokarlandyrmak, bäsleşige ukyply milli ykdysadyýeti döretmek boýunça hemmetaraplaýyn oýlanyşykly, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi göz öňünde tutýan maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilişini giň okyjylar köpçüligine ýetirýär.

Soňky ýyllarda ähli ugurlary gurşap alýan özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan ýurdumyz uly ösüşler gazandy. Munuň şeýle bolmagyna hormatly Prezidentimiz tarapyndan başy başlanan hem-de üstünlikli durmuşa geçirilýän ägirt uly özgertmeleriň iri möçberli strategiýasy gönüden-göni ýardam etdi. Şol strategiýa, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetiň döwrebaplaşdyrylmagyny hem-de ony sanly ulgama geçirmegi, täzeçil tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyny, kiçi we orta telekeçiligiň döwlet tarapyndan goldanylmagyny, häzirki zaman önümçilikleriň döredilmegini göz öňünde tutýar.

Milli Liderimiziň ýurdumyzyň Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli öz halkyna eden ajaýyp sowgady, mazmuny boýunça, juda gymmatly kitaby Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň, gazanylan üstünlikleriň, Garaşsyz Watanymyzyň okgunly ösüşiniň aýdyň beýanydyr. Şeýle ajaýyp kitaby peşgeş berendigi üçin Gahryman Arkadagymyza çäksiz alkyş aýdýarys. Goý, milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, alyp barýan beýik işleri hemişe rowaç bolsun!

Gülsere KUŞAÝEWA,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/42224

04.10.2021
Beýik tutumlara badalga

Gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýan milli däplerimiziň, edim-gylymlarymyzyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mynasyp dowam etdirilýändigi jemgyýetiň ösüşine täsir edýän esasy aýratynlyklarynyň biridir. Onuň iň aýdyň mysallarynyň biri hem durmuşymyzda möhüm orun alan Türkmenistanyň Halk Maslahatydyr. Esasy Kanunymyzyň 3-nji maddasynda Türkmenistanyň özygtyýarlylygynyň halk tarapyndan amala aşyrylýandygy, halkyň döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşydygy bellenilýär. Bu maddada Türkmenistanyň halkynyň öz häkimiýetini gös-göni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üsti bilen amala aşyrýandygy beýan edilýär. Munuň özi, türkmen döwletiniň öz esasy maksadyny halka hyzmat etmekde, onuň bähbitlerini goramakda we bütin jemgyýetde ilerleýji ösüşi üpjün etmekde görýändigini aýdyň şöhlelendirýär.

25-nji sentýabrda paýtagtymyzyň Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi halkymyzyň agzybirliginiň, ýurdumyzyň köpugurly ösüşinde milli jebisligiň we demokratiýanyň üstünliklere beslenýändiginiň ýene bir görkezijisine öwrüldi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk senesi ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugruny gurşap alan guwandyryjy ösüşler, oňyn özgertmeler, täze sepgitler, buýsandyryjy menziller bilen sazlaşyp, bu ugurlaryň her biri Gahryman Arkadagymyzyň taryhy çykyşynda anyk maglumatlar bilen öz beýanyny tapdy.

Garaşsyzlyk ýyllarynda nesil terbiýesine uly üns gönükdirildi. Bu gün ruhy taýdan ösen, sagdyn, giň gözýetimli ýaşlar halkymyzyň guwanjy, Watanymyzyň geljeginiň daýanjy bolup ýetişýärler. Ýaş nesliň häzirki zaman bilimlerini ele almaklary, ylym we döredijilik bilen meşgullanmaklary üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ýurdumyzda okuw-terbiýeçilik işleriniň esaslary kämilleşdirilip, milli maksatnamalar, konsepsiýalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Gahryman Arkadagymyz taryhy maslahatda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasynyň, amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda özgertmeleriň täze tapgyryny geçirmegi talap edýändigine ünsi çekdi.

Garaşsyzlyk ýyllarynda eziz Diýarymyzyň köp sanly taryhy we medeni baýlyklaryny ÝUNESKO-nyň sanawyna girizmek işleri yzygiderli häsiýete eýe boldy. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen ÝUNESKO-nyň arasynda gol çekilen 2021 — 2023-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk Ähtnamasynda birnäçe wezipeler bellenilendir. Gahryman Arkadagymyzyň «Dizaýn» döredijilik ulgamy boýunça Aşgabat şäherini ÝUNESKO-nyň Şäherleriň döredijilik toruna girizmek, Dutar ýasamak senetçiligini, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatyny, türkmen alabaý itlerini ýetişdirmegiň milli tejribesini, türkmen keçe we demirçilik senedini, türkmen tazysy we elguşçulyk sungatyny, türkmen milli göreşini ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek barada bellemegi guwandyryjy işlerdir.

Bu ugurlarda hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi halklaryň arasyndaky dostlukly we özara ynanyşmak gatnaşyklaryny giňeltmekde uly ähmiýete eýedir. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedralaryny döretmek hem-de ÝUNESKO-nyň Mekdepler birleşigine ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň käbirlerini — Aşgabat şäherinden we welaýatlaryň hersinden bir mekdebi girizmek boýunça taslama amala aşyrylýar. Hormatly Prezidentimiz Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň şanly 300 ýyllygyny ÝUNESKO-nyň derejesinde bellenýän şanly seneleriň sanawyna goşmak wezipesini hem möhüm wezipeleriň hatarynda görkezdi.

Türkmen halkynda «Agzybirlik — döwletliligiň altyn açarydyr» diýen pähim bar. Bu gün biz bu pähimiň halkymyzyň durmuş ýörelgesine öwrüldigine şaýat bolýarys, bu ugurda gazanylanlary has-da baýlaşdyryp, ýaş nesle geçirmäge çalyşýarys. Bu gün türkmen halky milli Lideriniň baştutanlygynda agzybirlikde, maslahatly kabul edilýän çözgütler bilen parahat durmuşyň berkararlygyny, täze ösüşleriň binýadyny gurýar. Türkmenistanyň Halk Maslahaty hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda türkmen jemgyýetiniň bellenilen maksatlary amal etmäge, beýik tutumlary durmuşa geçirmäge ukyplydygynyň, agzybirliginiň ýene bir görkezijisine öwrüldi diýip aýtmaga doly esas bar.

Milli Liderimiziň: «Meniň iň uly arzuwym Garaşsyzlygymyzyň we Bitaraplygymyzyň esas goýujy kadalaryny kämilleşdirip, ýurdumyzy beýik geljege tarap ynamly öňe alyp gitmekdir» diýip bellän ganatly jümleleri ähli ildeşlerimiziň kalbynda orun alyp, ruhumyzy belende göterdi, täze sepgitlere tarap hyjuwly öňe gitmäge täze joşgun berdi. Parahatçylygyň we ynanyşmagyň berkarar Watanynda Gahryman Arkadagymyzyň watançylyk çagyryşlaryndan ruhlanyp, döredijilikli zähmet çekýän halkymyz bir maksada gulluk edip, ýagty geljegiň altyn köprüsini gurýar. Eziz Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna döredijilikli zähmet çekmäge bolan ruhy galkynyş we nesilleriň öňündäki jogapkärçiligi duýmak bu günki türkmen jemgyýetiniň ajaýyp ahwaly bolup, ol Halk Maslahatynda bellenilýän maksatlarda has-da aýdyň şöhlelenýär.

Mähri HALMUHAMMEDOWA,

Marynyň Hydyr Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň taryh mugallymy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/42223


04.10.2021
«Aşgabat» — paýtagtymyzyň göwheri

Paýtagtymyzyň Tähran köçesiniň ugrundaky «Aşgabat» söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynyň açylyp, ulanylmaga berilmegi beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýunyň şatlyk-şowhunyny has-da artdyrdy. Onuň gurluşygyny alyp baran, bu toplumdan jaýly bolmak hem-de söwda-işewürlik merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşmak bagtyna eýe bolan ildeşlerimiziň kalby täsin binagärlik taslamasyny dörediji Gahryman Arkadagymyza alkyşdan doly.

Bekmuhammet JAJOW,
«Beýik bina» hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy:

— Paýtagtymyzyň adyny göterýän hem-de onuň gözelligi bilen sazlaşýan täze binalar toplumynyň açylyş dabarasy şanly toýumyza mynasyp sowgat boldy.

Kaşaňlygy bilen ak şäherimiziň çar künjeginden görünýän binalar toplumynyň gurluşygyna 2018-nji ýylda başladyk. Onuň umumy tutýan meýdany 32 gektara barabardyr. Binalar toplumynyň gurluşygynda häzirki zamanyň ösen talaplary we ýokary halkara ülňüler göz öňünde tutulyp, «akylly» tehnologiýalar giňden ornaşdyryldy. Onuň söwda we dynç alyş merkezi 4 gatdan ybarat bolup, onda 247 dükan, supermarket, bedenterbiýe we medeni-sagaldyş toplumy, 25 sany işewürlik merkezi, kafedir fud-kortlaryň 30-a golaýy, gözellik salonlarydyr dellekhanalar, buz meýdançasy, kinoteatr, bouling, bilýard we beýlekiler ýerleşýär.

Döwrebap ýaşaýyş jaýy 5 sany — A, B, Ç, D, E böleklerden ybarat bolup, A we E bölekleri 11 gatly, hersi 20 öýli, B we D bölekleri 14 gatly, hersi 26 öýli, Ç bölegi 17 gatly, 32 öýli jaýlardyr. Jemi 124 öýli ýaşaýyş jaýynda 3 otagly öýleriň 10-sy, 4 otagly öýleriň 104-si, 7 otagly öýleriň hem 10-sy ýerleşýär.

Şeýle-de toplumda 6 gatly işewürlik merkezi, 2 gatly toý mekany, sport, çagalar üçin meýdançalar, ýerasty we ýerüsti awtoduralgalar, awtoýuwalgadyr ýeňil awtoulaglara hyzmat ediş merkezi ýerleşýär.

Bu toplumyň gurluşygynda milli Liderimiziň maslahatlarydyr tekliplerinden ugur alyndy. Hormatly Prezidentimiziň toplumyň dükanlary we söwda nokatlary, ýaşaýyş jaýlary, çagalar üçin gurlan döwrebap oýun meýdançalary we beýlekiler bilen tanşyp, olaryň işine ýokary baha bermegi başymyzy göge ýetirdi.

«Aşgabat» söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň aýdyň nyşany hem-de hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan durmuş ugurly syýasatynyň ajaýyp miwesidir. «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelge şol syýasatyň özenini düzýär. Ildeşlerimiziň ýaşaýyş-durmuşy üçin has oňaýly şertleri döretmek milli Liderimiziň paýtagtymyzy ösdürmek baradaky maksatnamasynyň, şeýle hem ýurdumyzyň ähli sebitlerinde ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn özgertmeleriň esasy wezipesidir. Bize şeýle iri gurluşyklary ynanýan hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, beýik işleri elmydama rowaç bolsun!

Ýakup IŞANOW,
«Merjen aý» hususy kärhanasynyň ýolbaşçysy:

— Bu binalar toplumyndan jaýly bolmak bagty biziň bagtyýar maşgalamyza-da nesip etdi. Toplum paýtagtymyzyň iň gözel ýerinde, belentlikde seleňläp görünýän adybir myhmanhana, stadion, «Ýyldyz» myhmanhanasy, Bagt köşgi bilen ajaýyp sazlaşygy emele getirýär, bu ýeriň tebigy gözelligi bilen utgaşyp, Aşgabadyň binagärlik keşbini has-da gözelleşdirýär. Şeýle-de ol paýtagtymyzyň günorta-günbatar böleginde ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň 15-nji nobatdakysynyň çäklerinde gurlan durmuş maksatly desgalaryň özboluşly dowamydyr.

Ykdysadyýetiň hususy ulgamynyň wekilleri ýurdumyzda milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge işjeň gatnaşmak bilen, eziz Watanymyzyň gülläp ösmegine saldamly goşant goşýarlar. Özleriniň önümçilik we hünär kuwwatyny ýylsaýyn artdyryp, dürli ugurlarda, şol sanda gurluşyk ulgamynda ýokary ussatlyk görkezýärler.

Soňky ýyllarda Aşgabady ösdürmegiň maksatnamasy tapgyrma-tapgyr amala aşyrylýar. Şonuň esasynda hem gözümiziň alnynda täze, döwrebap şäher döreýär. Onuň gurluşygynda türkmen gurluşykçylarynyň uly yhlasyny görkezmegi aýratyn guwandyryjydyr.

Ak şäherimiz Aşgabatda onuň adyny göterýän binalar toplumynda ýaşamak bagtyna eýe bolan ildeşlerimize «Ýurt garşy alsyn!» diýýäris.

Hydyrberdi ABDURAHMANOW,
«Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň baş direktory, «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medalynyň eýesi:

— Beýik Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýy bize goşa şatlyk getirdi — baýramçylyk mynasybetli ýubileý medalyna mynasyp bolduk, ynha, indi bolsa «Aşgabat» söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat bolan binalar toplumynda söwda nokadymyzy açdyk.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamagyň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belläp, iri taslamalary amala aşyrýan hususy kärhanalaryň alyp barýan işlerine ýokary baha berdi.

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň halkara giňişlikdäki abraýyny we ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň pudaklaryny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň birnäçesi döwlet sylaglary, şol sanda «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly ýubileý medal bilen sylaglandy.

Açylyş dabarasynyň barşynda bu döwrebap topluma halkara güwänamalaryň gowşurylýandygy baradaky çykyşlar has-da täsirli boldy. Bu binalar toplumyna Awstriýanyň «Vorarlberger» binagärlik institutynyň özboluşly, ajaýyp dizaýny üçin, Germaniýanyň «German Council» söwda merkezleriniň geňeşiniň, Londonyň «Docklands» ylmy-barlag akademiýasynyň ýokary tehnologiýalara esaslanyp gurlandygy, kämilligi baradaky sylaglarynyň gowşurylýandygy, şeýle-de Söwda merkezleriniň halkara geňeşiniň (ICSC) agzalygyna kabul edilendigi habar berildi.

Şeýle ajaýyp binalardyr desgalar Gahryman Arkadagymyzyň ýürek eseri bolan Aşgabady dünýä binagärliginiň merjenine öwürýär. Türkmeniň kalby ýaly gözel, ak niýetleriň, ak arzuwlaryň şäheri bolan Aşgabat bagtyýar adamlaryň mekanydyr, Gündogaryň göwheridir.

Bu gün Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda täze Aşgabat döredi. Şäheriň keşbi tanalmaz ýaly özgerdi. Paýtagtymyzda alnyp barylýan işlerde iň täze innowasion tehnologiýalaryň ulanylmagy, şonuň esasynda zerur bolan üpjünçilik ulgamlarynyň döredilmegi bu aýdylanlara şaýatlyk edýär. Bu gün Aşgabat jümle-jahanda iň owadan, päkize, bagly-gülzarlykly, rahat şäherdir.

Gahryman Arkadagymyzyň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynda belleýşi ýaly, Aşgabat — kalby söýgüden doly ynsanlaryň arzuwlarynyň hasyl bolýan şäheri. Aşgabat — geljegiň şäheri.

Iň gözel we arassa, adamlaryň ýaşamagy üçin oňaýly şäher hökmünde Aşgabadyň belent abraýyny saklamak, paýtagtymyzy has-da gözelleşdirip, döwrümiziň nyşany bolan ajaýyp şähere öwrüp, çagalarymyza we agtyk-çowluklarymyza miras galdyrmak ugrunda beýik işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri rowaç bolsun!

Ýazga geçiren Rahmanberdi GÖKLEŇOW.

«Türkmenistan». Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/42157

02.10.2021
Garaşsyzlyk — bagtymyzyň gözbaşy

29-njy sentýabrda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu kitap şöhratly senä — Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan özboluşly edebi esere öwrüldi. Milli Geňeşiň Mejlisiniň we Halk Maslahatynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyň we wekilleriniň gatnaşmagyndaky bu çäre aýratyn dabaraly ýagdaýda geçdi.

Dabaranyň geçýän ýerinde halkymyzyň baý medeni mirasynyň subutnamalary bolan şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň nusgalary sergi diwarlyklarynyň ajaýyp derejede üstüni ýetirdi. Döredijilik toparlarynyň, meşhur aýdymçylaryň we sazandalaryň joşgunly çykyşlary baýramçylyk çärelerine ajaýyp öwüşgin çaýdy. Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen çuňňur mazmunly şygar astynda geçýän şu şanly ýylda çapdan çykan kitaby asyrlaryň dowamynda ençeme beýik döwletleri döreden türkmen halkynyň iň täze taryhyna özboluşly syýahatdyr. Milli Liderimiziň eserinde bellenilişi ýaly, ata-babalarymyzyň hemişe arzuw eden, ikinji müňýyllygyň ahyrynda döredilen Garaşsyz Türkmen döwleti dünýäniň syýasy kartasynda mynasyp orny eýeläp, tutuş adamzada öz şuglasyny saçyp, düýbünden täze, bagtyýar döwrüň başlanandygyny alamatlandyrdy. Döwlet Baştutanymyz kitabynyň sahypalarynda Garaşsyzlyk hem-de onuň gözbaşlary barada pikir ýöredip, hemme beýik ýeňişleriň, üstünlikleriň we häzirki Türkmenistanyň barha artýan halkara abraýynyň özeninde hut döwlet Garaşsyzlygynyň gazanylmagynyň durýandygyny nygtaýar.

Bu ýere ýygnananlar döwletiň hukuk esaslaryny yzygiderli pugtalandyrmaga hem-de jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmaga gönükdirilen yhlasly işleri üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Bu bolsa häzirki we geljekki nesiller üçin päk niýetliligiň şamçyragy bolan gadymy milli däplerimiziň dowamat-dowamdygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda hakyky halk häkimiýetliligi berkarar etmek boýunça alnyp barylýan işlerde iki palataly parlamentiň we köppartiýaly ulgamyň döredilmeginiň möhüm ädim bolandygy nygtaldy. Bu gün Türkmenistan özbaşdak içeri we daşary syýasatyny amala aşyrýan hakyky demokratik, hukuk we dünýewi döwletdir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz öz kitabynda ata-babalarymyzyň ýene-de bir beýik arzuwyna — parahatçylykda ýaşamak arzuwyna laýyk gelýän kuwwatly döwletiň gurlandygyny buýsanç bilen belleýär.

Çykyş edenler Garaşsyzlyk derejesiniň Türkmenistanyň Ýer ýüzüniň has durnukly ösýän döwletleriniň hataryna girendigini, gyzyklanma bildirýän ýurtlar hem-de abraýly guramalar bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin ygtybarly binýat döredendigini, şol döwletler we guramalar bilen gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde üstünlikli ýola goýulýandygyny bellediler. Halkara jemgyýetçiligi tarapyndan bildirilýän belent ynam we hormat milli Liderimiziň oňyn başlangyçlarynyň giňden goldanylmagyny üpjün etdi. Şol başlangyçlar döwrüň wajyp meselelerini çözmäge — parahatçylygy, ählumumy howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga, energetika howpsuzlygynyň täze gurluşyny kemala getirmäge, ulag ulgamynda, ekologiýa we daşky gurşawy goramak babatda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilendir. Şeýle hem Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli durnukly ösüş babatda Ählumumy Gün tertibini işläp düzmäge işjeň gatnaşdy we Durnukly ösüş maksatlaryny milli maksatnamalara hem-de durmuş-ykdysady taýdan ösüş taslamalaryna girizmäge ilkinjileriň hatarynda girişdi. Garaşsyz Türkmenistanyň kemala gelşiniň möhüm tapgyrlaryny beýan edýän kitapda bellenilişi ýaly, dünýä ykdysadyýeti üçin çylşyrymly döwre garamazdan, Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek üçin hemme çäreler görülýär. Ýurduň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň we eksport ugurly önümleriň görnüşlerini giňeltmäge, Türkmenistany ýokary derejeli senagat döwletine öwürmäge gönükdirilen giň gerimli taslamalar durmuşa geçirilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň Garaşsyzlyk senesi mynasybetli öz halkyna ajaýyp sowgada öwrülen, mazmuny boýunça, hakykatdan-da, gymmatly kitabynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ägirt uly gazananlarynyň, Garaşsyz Watanymyzyň okgunly ösüşiniň aýdyň beýanydygyny, eziz Diýarymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň bolsa, hormatly Prezidentimiziň ady bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny nygtadylar. Halkymyzyň bagtyýarlygyny we abadançylygyny üpjün etmek täze taryhy eýýamda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň baş maksadydyr.

Şol gün döwlet Baştutanymyzyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hem geçirildi. Şu çärelere gatnaşyjylar Ýüzlenme kabul edip, ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk senesine bagyşlan ajaýyp döredijilik sowgady üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

"Nesil".https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/42140

02.10.2021
«EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşyjylara

Hormatly dabara gatnaşyjylar!
Gadyrly dostlar!


Sizi Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilýän «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Möçberi we ähmiýeti babatda ýokary derejelere eýe bolan bu serginiň guramaçylaryna we oňa gatnaşyjylara uly üstünlikleri arzuw edýärin.

«EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisiniň «Akyl-paýhasymyzy birleşdirip, geljegi döredýäris» diýen şygar astynda geçirilmeginde çuňňur many-mazmun bar. Bu şygar häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamakda, hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmekde, pandemiýadan soňky döwürde dünýä ykdysadyýetini dikeltmekde ähli ýurtlarynyň tagallalaryny birleşdirmäge çagyrýan şygar bolup ýaňlanýar. Şundan ugur alnyp, Bütindünýä sergä gatnaşyjylar tarapyndan anyk teklipler hödürlener. Şol teklipleriň bolsa halkara jemgyýetçilikde uly gyzyklanma döretjekdigine we geljekde hereketleri utgaşdyryp, dünýä döwletleriniň arasynda hoşniýetli gatnaşyklary pugtalandyrmakda, ählumumy hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn.


Hormatly adamlar!


Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan dünýäniň ykdysady giňişligine doly derejede goşulyşmak ugruna eýermek bilen, Halkara sergiler edarasynyň howandarlygynda geçirilýän Bütindünýä EKSPO sergilerine üstünlikli gatnaşyp gelýär. Çalt depginler bilen ösýän döwletleriň hatarynda mynasyp orny eýeleýän ýurdumyzda milli ykdysadyýeti innowasion ýol bilen ösdürmek, senagaty diwersifikasiýalaşdyrmak, durmuş-ykdysady özgertmeleri amala aşyrmak hem-de halkyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr.

Şundan ugur alyp, «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisinde «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýen şygar astynda öz işine başlaýan Türkmenistanyň milli pawilýony hem ata Watanymyzyň geçen taryhy ýoly, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi, ýokary senagat we intellektual mümkinçiliklere eýe bolan Türkmenistan barada, döwletimiziň ösüşi, ygtybarlylygy hakynda anyk düşünjeleri emele getirmekde uly ähmiýete eýedir.

Biz ýurdumyzyň milli pawilýonynyň mowzugyny «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan etdik. Çünki Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisinde «2021-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegi ata Watanymyz Türkmenistanyň dünýäniň syýasy we ykdysady giňişligine işjeň goşulmaga gönükdirilen tagallalarynyň halkara jemgyýetçilik tarapyndan doly goldanýandygynyň ýene-de bir gezek aýdyň subutnamasy boldy.

Bu gün Türkmenistan Watanymyz mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyny uly ösüş mümkinçilikleri bolan, sebit we dünýä ähmiýetli işlere işjeň gatnaşýan, durnukly ösýän döwlet hökmünde garşylaýar.

Türkmenistan döwletimiz durmuş-ykdysady ulgamda öz baý tebigy serişdelerinden rejeli peýdalanmakda, içerki mümkinçiliklerini daşary syýasat bilen utgaşdyryp ösdürmekde belent sepgitlere ýetdi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ägirt uly möçberli we giň gerimli maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi netijesinde, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz gülläp ösüşiň, abadançylygyň, bagtyýarlygyň mekanyna öwrüldi. Biz mundan beýläk-de ýurdumyzy ösdürmegiň täze ugurlaryna we taslamalaryna badalga bermek bilen, ähli ugurlarda halkymyzyň ýokary derejeli durmuş şertlerini üpjün etmäge gönükdirilen özgertmeleri dowam etdireris.


Hormatly dabara gatnaşyjylar!
Gadyrly dostlar!


Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň giň gerim bilen bellenilýän döwründe geçirilýän «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisinde guralan Türkmenistanyň milli pawilýony bu gün gapysyny giňden açýar. Onda berkarar döwletimiziň durmuş-ykdysady ösüşi, halkymyzyň hoşniýetlilik, parahatsöýüjilik ýörelgelerine ygrarlydygy, asuda, abadan, bagtyýar durmuşymyzyň waspy hem-de eşretli durmuşy we ösüşli geljegi nazarlaýan belent maksatlarymyz öz beýanyny tapýar.

Sizi Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýokary derejede guralan Bütindünýä «EKSPO — 2020» sergisiniň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn.

Siziň her biriňize berk jan saglyk, halklaryň dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak, köptaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin.Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

01.10.2021
Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň ýylýazgysynyň altyn sahypalary

Aşgabat, 30-njy sentýabr (TDH). Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Garaşsyzlyk — bagtymyz” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Täze neşir eziz Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramyna watandaşlarymyza hem-de ýurdumyzyň köp sanly dostlaryna ajaýyp sowgat boldy. Mälim bolşy ýaly, kitabyň ilkinji nusgalary milli Liderimiz tarapyndan Halk Maslahatynyň 25-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde gowşuryldy.

Maliýe-ykdysady toplumyň ministrlikleriniň we degişli düzümleriniň ýolbaşçylarynyň hem-de wekilleriniň gatnaşmagynda ykdysady toplumda geçirilen dabaraly çärä gatnaşyjylar milli Liderimize parahatçylyk söýüjilik, ynsanperwerlik we dünýäniň ähli halklary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan syýasaty üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Eziz Diýarymyzdaky asudalyk we durnuklylyk ýagdaýynyň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanýandygynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belent ýol-ýörelgeleriniň dabaralanmagynyň aýdyň subutnamasydygy aýratyn nygtaldy.

Täze kitap Watanymyzyň döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şöhratly taryhynyň ýylýazgysydyr. Şunuň bilen birlikde, täze neşiriň maksady diňe bir taryhy babatda däl, eýsem, ýurdumyzyň geljegi bilen baglylykda Garaşsyzlyk eýýamynyň wakalaryny beýan etmekden ybaratdyr.

Geçmiş häzirki döwre, şu günki günüň we geljegiň gymmatlyklaryna has doly düşünmäge hyzmat edýär. Parasatly syýasatçy we alym hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda geçen ýoluna baha bermäge hut şu nukdaýnazardan çemeleşip, ýurdumyzyň iň täze taryhyna türkmen halkynyň köpasyrlyk taryhy bilen sazlaşykda, milli aň-düşünjäniň ösüşi babatda garaýar.

Eýýamlar möçberinde geçilen 30 ýyllyk ýol bir pursada deňdir, ýöne halkymyzyň ykbaly üçin tutuş eýýamlary ruhlandyran döwrüň bir bölegidir. Garaşsyzlyk döwründe gazanylan üstünlikler geljekde has-da belent sepgitlere ýetmek üçin esas bolar.

Milli Liderimiz ädimme-ädim jemgyýetçilik aňyny özgertmekde, milli we ruhy gymmatlyklary dikeltmekde, durmuş ugurly syýasaty amala aşyrmakda, bäsdeşlige ukyply ykdysadyýetiň milli nusgasyny döretmekde döwlet Garaşsyzlygynyň ähmiýetini açyp görkezýär.

Ýurdumyzyň Bitaraplygynyň resmi taýdan ykrar edilmegi bu taryhy ýoluň möhüm wakasy hökmünde beýan edilýär. Bitaraplyk derejesi Garaşsyzlygymyzyň sütüni bolup durýar we Türkmenistanyň ynsanperwer halkara syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmekde möhüm orun eýeleýär. Hormatly Prezidentimiz ylmy çemeleşme esasynda Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwletimiziň daşary syýasy strategiýasyny amala aşyrmakda uly ähmiýete eýedigi baradaky netijä gelýär.

Döwlet Baştutanymyz halkara derejede ykrar edilen Bitaraplyk syýasy-hukuk derejesi barada aýdyp, tutuş adamzadyň parahatçylygynyň, ösüşiniň we nurana geljeginiň bähbidine halklary jebisleşdirýän ýörelgeleriň ähmiýetini açyp görkezýär.

Hakykatdan hem, halkara bileleşigiň giň goldawyna eýe bolan ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýy Türkmenistany dünýäniň ösen ýurtlarynyň hataryna çykarmagyň möhüm şertleriniň biri boldy. Şu ýolda toplumlaýyn özgertmeler amala aşyrylýar. Pudaklaryň her biri umumy işe goşant goşýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika we obasenagat toplumynyň ösüşi, ýurdumyzyň ykdysady taýdan rowaçlanmagy, raýatlarymyzyň abadançylygynyň ýokarlanmagy hem-de durmuş taýdan goraglylygy we iri düzümleýin taslamalaryň durmuşa geçirilişi barada anyk maglumatlary getirýär.

Kitapda paýtagtymyzda hem-de sebitlerde ýaşaýyş jaýlarynyň we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygy, ýurdumyzyň senagat taýdan üstünlikli ösüşi, elektron senagaty we döwrebap önümçilikleri döretmek, medeniýet, ulag hem-de maglumat tehnologiýalaryny ösdürmek, hususy telekeçiligi goldamak babatda Garaşsyzlyk ýyllarynda kabul edilen we üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet maksatnamalary barada gürrüň berilýär.

Täze neşiriň aýry-aýry sahypalary daşary ýurtlar hem-de halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge bagyşlandy.

Türkmenistan bäsdeşlige ukyply ykdysadyýeti, bilim hem-de ylym, saglygy goraýyş we beýleki ulgamlary kemala getirmegiň tapgyrlaryndan üstünlikli geçip, milli Liderimiz tarapyndan kesgitlenen hem-de döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ugurlaryny sanlylaşdyrmak bilen baglanyşykly täze wezipeleri çözmäge girişdi. Munuň özi ýurdumyzyň dünýä giňişligine has-da işjeň goşulyşýandygyny alamatlandyrýar. Şunuň bilen baglylykda, syýasy dereje we halkara gatnaşyklarda netijeli gural hökmünde bitaraplygyň ähmiýeti barha artýar.

“Garaşsyzlyk — bagtymyz” atly neşir ata Watanymyzyň hem-de mähriban halkymyzyň ykbalynda özüniň jogapkärli wezipesine düşünýän hakyky watançynyň, ynsanperwer we parasatly syýasatçynyň kitabydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ömri we döredijiligi mähriban topragymyz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Milli Liderimiziň oý-pikirleri halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşy, arzuwlary bolsa eziz Watanymyzyň şan-şöhratyny has-da artdyrmak baradadyr.

Resmilik, garaşsyz we özygtyýarly ösüşiň 30 ýyllyk döwrüne ylmy taýdan berlen anyk baha wakalary beýan etmegiň şahyranalygy bilen utgaşýar. Kitabyň ilkinji sahypalaryndan eseriň many-mazmunynyň çeperçilik taýdan ýokary derejede beýan edilendigine göz ýetirmek bolýar. Neşir köp sanly suratlar bilen bezelipdir.

Fotosuratlar Ýewropanyň we Aziýanyň çatrygynda ýerleşýän, täsin tebigaty hem-de baýlyklary, gadymy taryhy we medeniýeti bolan, ösüşiň hem-de döredijiligiň ýoly bilen ynamly öňe barýan garaşsyz, dünýewi we demokratik döwlet barada gürrüň berýär. Olar täze döwrüň ruhuny, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köpugurly işini, amala aşyrýan daşary we içeri syýasatynyň ynsanperwerlik many-mazmunyny her bir türkmenistanlynyň abadançylygyna gönükdirilen özgertmeleriň okgunlylygyny açyp görkezýär.

Şu gün Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgüniň öňündäki meýdançada geçirilen dabaraly çärä medeniýet ulgamynyň pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda welaýat bölümleriniň ýolbaşçylary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary, döredijilik, sungat ussatlary, ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Tanyşdyrylyş çäresine gatnaşyjylar “Garaşsyzlyk — bagtymyz” atly kitabyň alymlar hem-de giň okyjylar köpçüligi üçin uly gyzyklanma bildirýändigini, türkmen garaşsyzlygynyň taryhy ähmiýetini şöhlelendirýän möhüm, dokumental çeşme bolup durýandygyny bellediler.

Çykyş edenler täze neşiriň, ilkinji nobatda, ýaş nesil üçin ägirt uly terbiýeçilik ähmiýetini nygtadylar.

Medeniýet işgärleri, şahyrlar, sungat ussatlary milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eseriniň ata-babalarymyzyň mirasyna aýawly garaýan türkmenleriň ruhy gymmatlyklaryny aýawly saklamaga hem-de mundan beýläk-de giňden wagyz etmäge ýardam etjekdigini biragyzdan nygtadylar.

Meşhur aýdymçylaryň çykyşlary Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgündäki dabaranyň baýramçylyk öwüşginini has-da artdyrdy. Olar Garaşsyz Watanymyzy wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirdiler.

Konsert maksatnamasynda häzirki zaman türkmen sungatynyň baýlygy we köpöwüşginliligi hem-de döredijilik mekdepleriniň köp ugurlary öz beýanyny tapdy. Ýurdumyzyň belli tans toparlarynyň çykyşlary hem tomaşaçylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrdy. Halk we estrada aýdymlaryny ýerine ýetirijileriň hem-de milli sungatymyzyň özboluşly däplerini mynasyp dowam etdirýän folklor toparlarynyň çykyşlary şowhunly el çarpyşmalar bilen garşylanyldy.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen şu ýubileý ýylynda neşir edilen bu ajaýyp eser milli Liderimiziň mähriban halkymyzyň taryhy we geljegi baradaky çuň many-mazmunly eserleriniň üstüni ýetirdi.

Tanyşdyrylyş dabaralarynyň ahyrynda oňa gatnaşanlar Ýüzlenme kabul edip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa döwletimiziň baş baýramynyň — mukaddes Garaşsyzlyk gününiň öňüsyrasynda halkymyza ajaýyp döredijilik sowgady, türkmen jemgyýetiniň ruhy-ahlak gymmatlyklaryny öwrenmäge we giňden wagyz etmäge berýän ünsi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/42048

01.10.2021