Habarlar
Hasyl toýy: türkmen daýhanlarynyň zähmetiniň şanyna dabaralar

Aşgabat, 14-nji noýabr (TDH). Şu gün tutuş ýurdumyzda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi. Bu baýramçylyk oba hojalyk ýylynyň, ekerançylaryň tutanýerli zähmetiniň jemini jemleýär, türkmen topragynyň berekedini, saçaklarymyzyň bolçulygyny alamatlandyrýar. Onda türkmen halkynyň ruhy gymmatlyklary we däp-dessurlary, raýatlarymyzyň jebisligi, zähmetsöýerligi, abadançylygy öz beýanyny tapdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistan oba hojalyk önümçiliginiň netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen, öňdebaryjy ekerançylygyň ýurduna öwrüldi. Oba zähmetkeşleriniň zähmetsöýerligi we taýsyz tagallalary bilen eziz Diýarymyz gülläp ösýär.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýyl hem uly üstünliklere beslenip, ýurdumyzyň saçagy bereketli önümlerden dolduryldy. Türkmen pagtaçylary şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek bilen, ýokary hilli “ak altynyň” 1 million 250 müň tonnadan gowragyny ýygnadylar. Gallaçylarymyz hem meýilnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, Watan harmanyna 1 million 400 müň tonnadan gowrak guşgursak bugdaý tabşyrdylar. Gök we bakja önümlerini öndürijiler uly üstünlikleri gazandylar. Bularyň ählisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan işlenip taýýarlanylan, obasenagat toplumynda amala aşyrylýan özgertmeleriň, önümçiligi ösdürmegiň, gowaçanyň hem-de dänäniň ýokary hilli görnüşleriniň ekilmeginiň, döwrebap agrotehnikalaryň ornaşdyrylmagynyň netijesinde mümkin boldy.

Bu ulgamda özgertmeleriň häsiýetli aýratynlygy düýbünden täze ykdysady usulda amala aşyrylýandygyndan ybaratdyr. Şunda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, telekeçilik başlangyçlary, eýeçiligiň dürli görnüşlerini ösdürmek höweslendirilýär. Daýhan birleşikleriniň ekerançylyk meýdanlarynda bugdaý, gowaça we beýleki ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin oba hojalyk maksatly ýer gaznalary döredildi. Şol gaznalar bu ekinlerden, gök hem-de bakja ekinlerinden bol hasyl almak, ýeralma, üzüm, miwe öndürmek üçin niýetlenendir.

Hojalyk işi bilen baglanyşykly meseleleri özbaşdak çözmek hukugyna eýe bolan kärendeçiler, daýhanlar, daýhan birleşikleri, hususyýetçiler, oba hojalyk önümlerini öndürmek, taýýarlamak we gaýtadan işlemek, saklamak, daşamak, ýerlemek bilen meşgullanýan telekeçiler içerki bazarlarda azyk bolçulygyny döretmäge saldamly goşant goşup, ondan artygyny daşary ýurtlara eksport edýärler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň oba zähmetkeşleri barada edýän aladasynyň netijesinde ekinleri suw hem-de obasenagat toplumyny täze tehnikalar bilen üpjün etmek işine ägirt uly maliýe serişdeleri gönükdirilýär. Şu maksat bilen dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijilerinden oba hojalyk tehnikalary yzygiderli satyn alynýar. Şunuň bilen birlikde, ylmy seçgiçilik işine, tiz ýetişýändigi hem-de ýokary hasyllylygy bilen tapawutlanýan gowaçanyň täze görnüşlerini döretmäge uly üns berilýär. Oba hojalygyny sanly ulgama geçirmek, takyk ekerançylyk ulgamyny, öňdebaryjy agrotehniki tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de daýhan birleşikleriniň düşewüntliligini ýokarlandyrmak, kärende gatnaşyklaryny kämilleşdirmek maksady bilen, anyk çäreler görülýär.

Şanly waka mynasybetli Diýarymyzyň ähli künjeklerinde dürli mowzuklaýyn maslahatlar geçirildi, mähriban topragymyzyň sahawatlylygyny görkezýän sergiler we ýarmarkalar guraldy. Däp bolşy ýaly, esasy baýramçylyk dabaralary paýtagtymyzda geçirildi. Bu ýere ähli sebitlerden halk hojalygynyň öňdebaryjy wekilleri geldi.

Hasyl toýunyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň obasenagat toplumynyň ösüşine mynasyp goşant goşýan öňdebaryjy kärendeçileri, mehanizatorlary, alym-agronomlary, seçgiçileri, beýleki oba hojalyk hünärmenlerini sylaglamak dabarasy boldy we onda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, şu ýyl ýokary netijeleri gazanan obasenagat pudagynyň öňdebaryjylaryna döwlet sylaglary gowşuryldy.

Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasy esasy baýramçylyk çäreleriniň geçirilýän ýerine öwrüldi. Bu ýerde oba hojalygynyň hem-de agrosenagat toplumynyň gazanan üstünlikleriniň uly sergisi guraldy.

Çärä gatnaşyjylaryň hatarynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy, Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ýaşulular, oba hojalyk pudagynyň zähmetkeşleri bar. Bu ýerde ýaňlanan aýdym-sazlar hem-de tans toparlarynyň çykyşlary bol hasyl ýetişdirýän oba zähmetkeşlerine bagyşlandy.

Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen oba zähmetkeşlerine, hasyl ussatlaryna we ähli halkyna Gutlagyny uly üns bilen diňlediler. Milli Liderimiziň Gutlagynda Hasyl toýunyň halkymyzyň yhlas bilen zähmet çekip gazanan baýlyklaryna, sahawatly türkmen topragyndan öndüren hasylyna bolan buýsanjynyň aýdyň subutnamasydygy bellenilýär.

Siziň çekýän tutanýerli zähmetiňiz netijesinde bereketli türkmen topragynda oba hojalyk ekinleriniň bol hasyly ösdürilip ýetişdirilýär. Ýurdumyzda azyk howpsuzlygy has-da berkidilýär. Eziz Diýarymyzyň ähli ugurlarda ýokary ösüşlere beslenýän ajaýyp zamanasynda siziň tutanýerli, halal zähmetiňizden bol hasyl eçilýän bereketli türkmen topragynyň, edermen daýhanlarymyzyň zähmet ýeňişleriniň şanyna tutulýan Hasyl toýy halkymyzyň iň buýsançly baýramlarynyň biridir diýip, döwlet Baştutanymyz belleýär.

Obasenagat toplumynyň işgärleriniň adyndan döwlet Baştutanymyza Hazyna atly ajaýyp ahalteke bedewiniň gowşurylmagy baýramçylygyň möhüm wakasy boldy.

Sergi merkezinde obasenagat toplumynyň ähli edaralary we kärhanalary öz bölümlerini ýaýbaňlandyrdylar. Pagtaçylyk, däneçilik pudaklarynyň, maldarçylyk, azyk, dokma senagatynyň önümleri we haly önümleri myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi. Bu ýerde dünýäniň esasy önüm öndürijileriniň iň täze oba hojalyk tehnikalarynyň nusgalary-da görkezildi.

Sergide “ak altyny” gaýtadan işlemek ulgamynda gazanylan üstünliklere aýratyn üns berildi. Türkmenistan ýurdumyz ekerançylygyň bu möhüm önümi öndürmek babatda taryhy däpleri saklamak hem-de baýlaşdyrmak bilen, dünýäde ýokary hilli pagtany esasy öndürijileriň biri bolup durýar. Pagta okgunly ösýän dokma senagatynyň döwrebap kärhanalarynyň onlarçasy üçin çig mal bolup hyzmat edýär. Türkmen nah ýüplükleri hem-de matalary, trikotaž we jins matalary, dizaýnerçilik, tehnologik çözgütler esasynda taýýarlanylan taýýar önümler dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýar.

Pagta süýüminden ýüplükler, matalar we egin-eşikler taýýarlanylýar. Ondan lukmançylyk pamygy, kosmetiki serişdeler, dokalmaýan serişdeler hem-de tehniki maksatly önümler öndürilýär. Pagta birnäçe azyk önümleri üçin hem çig mal bolup hyzmat edýär. Şolaryň hatarynda pagta ýagy aýratyn ähmiýete eýedir. Gowaça gülüniň baly bolsa melhemlik häsiýete eýedir.

Welaýatlaryň baýramçylyk sergi bölümlerinde “ak altynyň” täze hasyly, guşgursak bugdaý, bakja, gök önümleriň hem-de miweleriň köp görnüşleri görkezildi. Sergi diwarlyklaryny meşhur “Waharman”, “Garrygyz”, “Gyzyl gülaby” gawunlary, “Jeýhun”, “Serdar”, “Dişim” garpyzlary, “Palaw kädi”, “Daş kädi”, “Düwdibişer” kädileri bezedi. Üzümiň dürli görnüşleri bilen bezelen diwarlyk myhmanlaryň aýratyn ünsüni çekdi. Bu gün bagbanlar üzümiň “Terbaş” we “Gara üzüm” ýaly, gadymy türkmen görnüşleri bilen bir hatarda, “Kaberne”, “Saperawi”, “Gülgüne taýpy” görnüşlerini hem ösdürip ýetişdirýärler.

Milli medeniýetimiziň, däp-dessurlarymyzyň ruhy siňen bu baýramçylyga folklor toparlarynyň hem-de bagşy-sazandalaryň çykyşlary aýratyn öwüşgin çaýdy.

Günüň ikinji ýarymynda baýramçylygyň maksatnamasynyň çäklerinde Söwda-senagat edarasynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy: ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda ýetilen sepgitler we öňde durýan möhüm wezipeler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Foruma ugurdaş edaralaryň hünärmenleri, Agrar partiýanyň, hojalyk jemgyýetleriniň wekilleri hem-de obasenagat ulgamynda işleýän telekeçiler, alymlar, bilermenler, daşary ýurtly hyzmatdaşlar, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Maslahatyň esasy meseleleriniň hatarynda ýurdumyzyň oba hojalygynda gazanylan üstünlikler hem-de amala aşyrylýan özgertmeler, ekinleri ýetişdirmekde ylmyň iň gowy tejribelerini ulanmak we seçgiçilik bilen bagly ugurlar boldy. Türkmen çig malyndan taýýar önümleri dünýä bazarlaryna çykarmagy has-da ilerletmek, Türkmenistanyň pagtaçylygyny we pagtany gaýtadan işleýän senagatyny ösdürmegiň wezipelerine hem garaldy.

Oba hojalygynda hyzmatdaşlygy ösdürmek barada sanly ulgam arkaly geçirilen maslahatyň barşynda daşary ýurtlaryň ylmy-barlag institutlarynyň alymlary, daşary ýurt kompaniýalarynyň we halkara guramalaryň ýolbaşçylarydyr wekilleri çykyş etdiler.

Maslahatyň ahyrynda dabara gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul edip, milli Liderimize, oba hojalyk pudagynyň işgärleri barada yzygiderli alada edýändigi üçin, tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler hem-de ýurdumyzyň obasenagat toplumyny mundan beýläk-de ösdürmek üçin ähli tagallalary etjekdiklerine ynandyrdylar.

Hasyl toýy mynasybetli eziz Diýarymyzyň welaýatlarynda, etraplarynda, şäherlerinde we obalarynda dabaraly çäreler, oba hojalyk işgärlerini hormatlamak çäreleri hem-de konsertler, sport ýaryşlary, beýleki medeni-köpçülikleýin dabaralar guraldy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/46763

15.11.2021
1 million 250 müň tonnadan gowrak “ak altyn” Watan harmanyna tabşyryldy

Güneşli ýurdumyzyň welaýatlarynyň pagtaçy kärendeçileri şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy giňden bellenilen “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň Hasyl toýuna ajaýyp zähmet sowgatlary bilen geldiler. Ýygym möwsüminiň dowamynda gazanylan guwandyryjy netijeler, öňdebaryjy etraplar, pagtaçy kärendeçiler, zähmetde tapawutlanan kombaýnçylardyr mehanizatorlar hakynda ýerlerdäki habarçylarymyz şeýle gürrüň berýärler:

AHALDA

Şanly ýylda Ahal welaýatynyň «ak altyn» ussatlary gowaça ekilen 145 müň gektardan 280 müň tonnadan gowrak pagta ýygnap, Watanymyzyň belent harmanyna goşdular. Bu ajaýyp zähmet üstünliginde welaýatyň Gökdepe, Ak bugdaý, Kaka, Bäherden, Sarahs etraplarynyň pagtaçylarynyň goşandy has-da saldamly boldy.

Gökdepe etraby şertnamalaýyn borçnamasyny welaýatda ilkinji bolup berjaý etdi. Hasyl ussatlary Watan harmanyna “ak altynyň” 12 müň 500 tonnadan gowragyny tabşyrdylar. Etrabyň «Ýandaklyagyz» daýhan birleşiginiň pagtaçylarynyň gazanan görkezijileri öwgä mynasypdyr. Agzalan daýhan birleşigi boýunça gowaça ekilen 230 gektar ýerden şertnamalaýyn borçnamada göz öňünde tutulan 442,3 tonna derek 700 tonna töweregi «ak altyn» ýygnaldy. Munuň özi tabşyrygyň 139 göterime barabar ýerine ýetirilendigini aňladýar. Pagtaçy kärendeçi Ogultylla Pirowa 6 gektaryň her biriniň hasyllylygyny 51,4 sentnere, Gülşat Annaýewa 3 gektaryň her biriniň hasyllylygyny 46,7 sentnere, Sabyr Nuraýewa 5 gektaryň her biriniň hasyllylygyny 41,3 sentnere ýetirip, pagta taýýarlamakda tapawutlandylar. Etrabyň Tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň mehanizatorlary hem umumy üstünlige mynasyp goşant goşdular. Özlerine berkidilen «polat atlaryny» saz işledip, «ak altynly» atyzlardan ýüzlerçe tonna hasyl ýygnanlaryň arasynda Annamuhammet Nazarow, Annaoraz Saparow, Aman Myratgylyjow ýaly öňdebaryjy kombaýnçylar hem bar. Hasyl toýunyň toýlanýan günlerinde şeýle zähmetkeşleriň adyna öwgüli sözleri aýtmak has-da ýakymly.

Ak bugdaý etrabynyň pagtaçylary 43 müň 300, Bäherden etrabynyň zähmetkeşleri 24 müň 200, Kaka etrabynyň daýhanlary 45 müň 100, Sarahs etrabynyň kärendeçileri bolsa 35 müň 800 tonnadan gowrak “ak altyn” hasylyny Watanymyzyň belent harmanyna goşup, zähmet ýeňşine saldamly goşant etdiler. Ýeri gelende, Kaka etrabynyň “Daýhan ýerleri” daýhan hojalygynyň, welaýat derejesinde alanyňda hem, ilkinjileriň hatarynda tabşyryga hötde gelendigini bellemelidiris. Ak bugdaý etrabynyň “Ak üzüm”, “Üzümli toprak” daýhan hojalyklary, Bäherden etrabynyň Ş.Batyrow adyndaky daýhan birleşigi, Sarahs etrabynyň “Bereket”, A.Tekäýew adyndaky daýhan birleşikleri hem öňdebaryjylaryň hatarynda şertnamalaýyn borçnamalaryny berjaý edip, köplere nusga boldular.

Aýdo ŞEKEROW.
(Öz habarçymyz).

BALKANDA

Ekin dolanyşygyna girizilen mes toprakly ýerlerden bereketli hasyl öndürmek ugrunda gaýratly zähmet çeken welaýatyň kärendeçileri ajaýyp zähmet üstünligini gazandylar. Olar Watan harmanyna 10 müň tonnadan geçirip pagta tabşyrdylar. Bu zähmet üstünligine Magtymguly, Serdar, Bereket, Esenguly we Etrek etraplarynyň «ak altyn» ussatlary saldamly goşant goşdular. Gahryman Arkadagymyzyň tabşyryklaryndan ugur alyp, täze sepgitlere ynamly gadam urýan balkanly pagtaçylaryň gazanan bu üstünligi olaryň tutanýerli zähmetiniň datly miwesidir.

Kuwwatly tehnikalaryň we kämil enjamlaryň, şeýle hem ylmyň soňky gazananlarynyň pudaga işjeň ornaşdyrylmagy, tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, bu sebitde hem öz oňyn netijesini berýär. Ýer eýeleriniň kämil tehnikalar, ýokary hilli mineral dökünler, bol suw bilen üpjün edilmegi welaýatda öndürilýän pagta hasylynyň ýylsaýyn artdyrylmagyna täsirini ýetirýär.

Möwsüm üçin düzülen ýörite iş meýilnamasyna laýyklykda, pagta hasylyny ýygnamakda kuwwatly kombaýnlar, ýygnalan pagtany kabul ediş nokatlaryna bökdençsiz daşamakda ýük awtoulaglary netijeli işledildi. Pagta ýygymy döwründe düzüminde mehanikler, sazlaýjylar, kebşirleýjiIer bolan ýörite hyzmat ediş toparlarynyň gije-gündiziň dowamynda iş üstünde bolandyklaryny hem aýratyn nygtamak gerek.

Welaýatda gazanylan bu zähmet ýeňşinde Bereket etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçileriniň eýelän sepgitleri-de guwandyryjy boldy. Daýhan birleşiginde şu ýyl gowaça ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanan 80-e golaý kärendeçiniň tagallalary netijesinde, 500 gektar meýdandan pagta ýygnap almak baradaky meýilnama häzire çenli 140 göterime barabar berjaý edildi. Bu daýhan birleşiginiň kärendeçisi Magtym Ýegenmämmedowyň özüne berkidilen 15 gektaryň her gektaryndan 33 sentnerden geçirip «ak altyn» ýygnamagy şu güne çenli welaýat boýunça iň ýokary görkezijileriň biridir. Bu daýhan birleşiginden Amanmyrat Nazarowyň, Meretgylyç Garajaýewiň, Eziz Musaýewiň hem özlerine berkidilen ýerlerden 20 — 26 sentnere çenli hasyl alandyklary aýratyn nygtalmaga mynasypdyr.

Hormatly Prezidentimize kalplary alkyşdan doly balkanly hasyl ussatlary şu günler hem gowaçaly meýdanlardaky pagtany soňky hanasyna çenli ýygnap alyp, şanly ýyly belent sepgitlere beslemek üçin gaýratly zähmet çekýärler.

Hojaberdi BAÝRAMOW.
(Öz habarçymyz).

DAŞOGUZDA

Daşoguzly edermen kärendeçiler, giň gerimli özgertmeleriň ruhunda täzeçe işleýän ýer eýeleri hem döwlete pagta tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý edip, Hasyl toýuna uly zähmet ýeňişleri bilen geldiler. Welaýatyň ussat pagtaçylary gowaça ekilen 155 müň gektar ýerden ak pagtanyň 275 müň tonnadan gowrak hasylyny öndürip, belent daglara barabar bereket harmanyny döretdiler.

Ähli ugurlardan ýokary netijeleri gazanyp, geçen ýylyň görkezijileri boýunça ýurdumyzyň iň öňdebaryjy etraby hökmünde yglan edilen S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň daýhanlary 21 müň gektar ýerden 40 müň 500 tonnadan gowrak hasyl ýygnamak bilen, welaýatda ilkinji bolup ajaýyp zähmet ýeňşini gazandy.

Welaýatyň çäginde iň iri hojalyklaryň biri bolan S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýeti şertnamalaýyn borçnamasyny ilkinjileriň hatarynda berjaý etdi. Bu hojalyk boýunça gowaça ekilen 7700 gektar meýdandan 15 müň tonnadan gowrak “ak altyn” hasyly alnyp, meýilnama 104 göterim ýerine ýetirildi. Şu ýyl bu ýerde ýetişdirilen pagta hasylynyň uly böleginiň kombaýnlaryň güýji bilen ýygnalyp alynmagy üçin ähli şertler döredildi. Hojalygyň garamagyndaky kombaýnlaryň 45-siniň gije-gündizleýin tertipde bökdençsiz işledilmeginiň netijesinde, her günde ýygnalýan pagtanyň möçberi 400 tonnadan geçdi.

Etrabyň “Bossan” daýhan birleşiginde gowaça ekilen 483 gektar ýerden 1 müň tonna, “Medeniýet” daýhan birleşiginde hem 546 gektardan 1346 tonna “ak altyn” öndürilip, meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi. Şanly ýylda şeýle zähmet üstünliginiň gazanylmagynda halal zähmet çekip, ýerden ýokary hasyl almagy başarýan pagtaçy kärendeçileriň mynasyp paýy bar. Öňdebaryjy etrabyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň kärendeçisi Leýla Annagulyýewa 14 gektar ýerden 56 tonna, S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetinden Bahtyýar Eşçanow 3 gektardan 16 tonna pagta tabşyryp, Hasyl toýuna mynasyp zähmet sowgadyny taýýarladylar. Babageldi Durdyýew, Myrat Kerimow ýaly ýokary öndürijilikli işlän kombaýnçylar hem möwsümde 300 — 350 tonna çemesi pagta ýygyp, netijeli zähmet çekmegiň göreldesini görkezdiler.

Amanmyrat SAPAROW.
(Öz habarçymyz).

LEBAPDA

Ýurdumyzyň gündogar sebitiniň pagtaçy daýhanlary Hasyl toýunyň öň ýanynda uly zähmet ýeňşini gazandylar. Olar 130 müň gektar meýdana ekilen gowaçadan 320 müň tonnadan gowrak hasyl alyp, şertnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirdiler. Gazanylan üstünlige welaýatyň Çärjew, Darganata, Saýat etraplarynyň pagtaçylary özleriniň saldamly goşantlaryny goşdular.

Möwsümde 61,5 müň tonna «ak altyn» taýýarlan Çärjew etrabynyň pagtaçylary, geçen ýyllarda bolşy ýaly, bu ýyl hem zähmet göreldesini görkezdiler. Etrabyň möwsümde 4230 tonna pagta taýýarlan Jumageldi Hekimow adyndaky daýhan birleşigi, 3600 tonna golaý pagta taýýarlan «Azatlyk» daýhan birleşigi welaýatda ilkinjileriň hatarynda arzyly sepgidi eýeländikleri barada hoş habar berdiler. Darganata etrabynyň pagtaçylary-da Watan harmanyna 6508 tonna «ak altyn» goşmagy başardylar. «Lebap» daýhan birleşiginden Gülälek Joraýewa özüniň 2 gektar kärende ýerinden 11 tonna 678 kilogram pagta öndürip, etrapda ýokary netije gazandy. «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň kärendeçisi Jeren Çaryýewa 1 gektar ýerinden 4780 kilogram pagta öndürip, ikinji orny eýeledi.

Şu ýyl welaýatda pagta ýygmakda kombaýnlaryň 308-sinden peýdalanyldy. Olaryň 218-si «John Deere», galan 90-sy bolsa «MX-1,8» kysymly kombaýnlardyr. Ýokary öndürijiligi bolan bu kombaýnlar köp zähmet siňdirilip ýetişdirilen pagta hasylyny öz wagtynda, zaýasyz ýygnap almakda uly ähmiýete eýe boldy.

Darganata etrabynyň oba hojalygyna tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň kombaýnçysy Azamat Gurbangeldiýew möwsümde 630 tonna pagtany bunkerden agdarmagy başardy. Pagta ýygymynyň öňdebaryjylary yglan edilende, Darganata etrabyndan «Zil-130» kysymly awtoulagyň sürüjisi Ýazmyrat Abulowyň 355,5 tonna pagtany göni atyzyň içinden harmanhanalara daşandygy we öňe saýlanandygy belli boldy. Ýeri gelende bellesek, şu ýyl welaýatyň dürli künjeklerinde ýerleşýän 46 sany harmanhana hem öz işini gije-gündiz alyp bardy. Üsti pagta ýükli awtoulaglary we traktor tirkeglerini öz wagtynda kabul etmek bilen, işiň bökdençsiz bolmagyny üpjün etdi. Şeýlelikde, ýurdumyzyň milli baýlygy bolan «ak altyn» öz wagtynda Watan harmanyna tabşyryldy.

Hudaýberen ABRAÝEW.
(Öz habarçymyz).

MARYDA

Welaýatyň oba zähmetkeşleri, edermen gallaçylarydyr pagtaçylary, ussat ekerançylarydyr işewür telekeçileri hem ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýuna ajaýyp zähmet üstünlikleri bilen geldiler. Welaýatyň ussat pagtaçylary ýygym möwsüminiň başyndan bäri Watan harmanyna «ak altynyň» 365 müň tonnadan gowragyny tabşyryp, şertnamalaýyn borçnamalaryny ilkinjileriň hatarynda berjaý etdiler. Pagta tabşyrmak babatdaky şertnamalaýyn borçnamanyň üstünlikli berjaý edilmegine aýry-aýry etraplar, daýhan birleşikleri, daýhan hojalyklary, kärendeçiler saldamly goşant goşdular. Garagum, Tagtabazar etraplarynyň ussat pagtaçy daýhanlary möwsümiň başyndan öňdeligi elden bermän, arzyly pellehana ilkinjiler bolup gelmegi başardylar. Bu etraplar, degişlilikde, 49 müň 900 hem-de 16 müň 100 tonnadan gowrak «ak altyn» hasylyny Watan harmanyna goşdular.

Hormatly Prezidentimiziň oba zähmetkeşleriniň ýeriň hasyllylygyny artdyrmagy, ýurdumyzda gazanylan bazar bolçulygyny berkitmegi üçin döredip berýän ähli şertlerine we hemaýat-goldawlaryna buýsanyp, öndürijilikli işleýän Mary welaýatynyň bagtyýar kärendeçileri, ýer eýeleri, mülkdarlarydyr işewür telekeçileri döwlete «ak altyn» hasylyny tabşyrmak babatdaky şertnamalaýyn borçnamalaryny irki möhletlerde berjaý etmek ugrunda turuwbaşdan gaýratly zähmet çekdiler. Welaýatyň zähmet üstünligine saldamly goşant goşanlaryň hatarynda Garagum etrabynyň «Ak altyn», «Baýramaly», «Garagum kanaly», Tagtabazar etrabynyň «Saryýazy», «Marçak», «Pendi» ýaly daýhan birleşiklerini görkezmek bolar.

Kombaýnçylar pagta ýygyjy kombaýnlary bökdençsiz işledip, öndürijilikli zähmet çekse, ýyglan «ak altyn» hasylyny harmanhanalara daşamakda awtoulag sürüjileri we mehanizatorlar hem uly gaýratlylyk görkezdiler.

Welmuhammet GALANDAROW.
(Öz habarçymyz).https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/46516

12.11.2021
Belent binalar görüner...

Magtymguly atamyzyň arzuwlan zamanasynda belent binalar diňe bir berkarar ýurdumyzda däl, eýsem, halkymyzyň kalbynda-da gurulýar. Sebäbi gurulýan binalaryň ählisi halkyň ykbalynyň güllemegine gönükdirilýär. Munuň üçin türkmeniň iň täze taryhyna — Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň altyn sahypalaryna nazar aýlanyňda-da görmek bolýar. Ol sahypalaryň her biri uly-uly ymaratlaryň gurulmagy bilen baglanyşykly.

Käte ýurduň durmuşyndaky ösüşleri, şanly wakalary yzarlamak üçin ýyl senenamalarynyň sahypalarynyň birnäçesini agdaryp gözlemeli bolýar. Ajaýyp zamanamyzyň beýik gurluşyklary, hormatly Prezidentimiziň halkymyza eçilýän serpaýlary barada gürrüň açsak welin, bir aýyň wakalary-da seniň esli wagtlap güýmenmegiňe ýeterlik bolýar. Olaryň her biri uly bir eser ýazarlyk many-mazmuna eýe. Munuň üçin Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň ulanylmaga berilmegi mynasybetli geçirilen dabaralary, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygyny, paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşan, sebitde deňi-taýy bolmadyk Söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden we döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat «Aşgabat» binalar toplumyny, ajaýyp keşbinde milli binagärligiň iň gowy däpleri bilen birlikde häzirki zamanyň binagärlik çözgütleriniň sazlaşygy jemlenen Döwlet münberini, akyldar şahyrymyzyň Köpetdagyň eteginde gurulýan ägirt uly heýkelini... ýatlamagyň özi-de ýeterlik. Bu aýdanlarymyzyň üstüni yzygiderli gurlup ulanylmaga berilýän, açylyş dabaralary, sözüň doly manysynda, bagtyýarlyk toýuna öwrülýän ýaşaýyş jaýlaryny hem goşsak, hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň binagärlik keşbini özgertmek, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak syýasatynyň yzygiderliligine göz ýetirmek bolýar.

Büzmeýin etrabynyň Büzmeýin ýaşaýyş jaý toplumynda hem-de Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly geňeşliginiň «Garaşsyzlyk» ýaşaýyş jaý toplumynda 5-nji noýabrda ýaýbaňlanan şatlykly wakalar hem hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň tutuş jemgyýetiň ruhuny galkyndyrýandygynyň durmuşy beýany boldy. Ýurdumyzyň içeri işler edaralarynyň işgärleriniň agzybir maşgalalary üçin gurlan dört gatly döwrebap ýaşaýyş jaýlary ýokary hilli mebellerdir hojalyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylypdyr. Kömekçi otaglar hem göz öňünde tutulypdyr. Aşhanalar döwrebap enjamlar bilen üpjün edilipdir.

Ajaýyp zamanamyzda agzybir halkymyzyň öndürijilikli zähmeti netijesinde Diýarymyzyň çar künji ösüşlere beslendi. Bu Diýar — bagtyň ebedi mekan tutunan Diýary. Raýatlaryna ruhubelentlik, şatlyk, bagt paýlaýan ýurdumyz rowaç ýollar bilen öňe barýar. Halkymyzyň kalby deýin aklyga beslenen belent binalar bolsa bu mekanda dowam edýän bagtly durmuş hakda söhbet açýar. Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki çykyşynda: «Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli 30 desgany ulanmaga bermek göz öňünde tutulypdy. Ýöne mähriban halkymyzyň yhlasly we tutanýerli zähmeti netijesinde, ýanwar — sentýabr aýlarynda 56 sany iri desga, şol sanda umumy meýdany 509 müň inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de 14 sany iri desgany we ýaşaýyş jaý toplumlarynyň birnäçesini ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar» diýen sözleri bolsa bu toprakda bagtyýar durmuşyň dowamly boljakdygynyň buşluknamasydyr. Biz — geljekki binagärler geljekde ýurdumyzyň uly gurluşyklaryna gatnaşyp, Gahryman Arkadagymyzyň beýik maksatlary nazarlaýan tutumlaryna goşant goşjakdygymyza buýsanýarys.

Ýurduň baş şäherinde ýaşamak, okamak, döretmek, zähmet çekmek uly bagt. Çünki ak guş deýin ak şäher egsilmez gözelligi, arassalygy, gaýnap-joşýan durmuşy bilen goýnundaky adamlary joşgunly zähmet çekmäge ruhlandyrýar. Bize şeýle ajaýyp durmuşy peşgeş eden, okamaga, işlemäge, döretmäge uly mümkinçilikler döredýän hormatly Prezidentimiziň ömri uzak, tutumly işleri rowaç bolsun!

Sähet EMIROW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.
https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/46490

12.11.2021
Baş maksat — halkyň abadan ýaşaýşy

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň her bir güni tutuş ýurtda bolşy ýaly, Balkan welaýatynda hem ýatdan çykmajak taryhy pursatlara beslenýär. Muňa düýn günbatar sebitde il-ulsumyz üçin bähbitli desgalaryň birbada üçüsiniň — Hazar deňziniň kenaryny jähekläp oturan Türkmenbaşy şäherinde 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň, «KamAZ» kysymly awtoulaglara abatlaýyş-okuw we hyzmat ediş merkeziniň, Magtymguly etrabynda bolsa 50 orunlyk köpugurly hassahananyň gurlup, dabaraly ýagdaýda ulanyşa tabşyrylmagy hem bütin aýdyňlygy bilen güwä geçýär. Häzirki zamanyň iň kämil enjamlary bilen üpjün edilen bu täze desgalaryň açylyş dabaralary balkanlylaryň buýsançly başlaryny göge ýetirdi. Hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygynyň öň ýanyndaky günlerde bu ajaýyp wakalaryň şaýady bolan ildeşlerimiziň käbirleriniň ýürek buýsançlaryny okyjylara ýetirýäris.

Aýjemal ÝAGŞYMÄMMEDOWA,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Balkan welaýat komitetiniň bölüm müdiri:

— Hormatly Prezidentimiziň saýasynda halal zähmet çekip, bolelin durmuşyň, bagtyýarlygyň hözirini görüp ýaşaýan her bir ýylymyz kalplarymyzy buýsançly arzuw-hyýallara besleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda nusgalyk işleri amala aşyrýan halkymyz ýüreklerinde beslän belent maksatlarynyň hemişe myrat tapjakdygyna pugta ynanýar. Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer syýasaty hem bize bu beýik hakykaty uly ynam hem buýsanç bilen aýtmaga doly esas berýär. Şonuň üçin-de, ähli ulgamlar bilen bir hatarda, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri-de, Gahryman Arkadagymyzyň eziz Diýarymyzyň dünýäniň has kuwwatly döwletleriniň hataryna goşulmagy babatda amala aşyrýan beýik işlerine gönüden-göni dahylly bolmaga çalyşýarlar.

Balkan welaýatynda birbada üç sany möhüm desganyň açylyp, dabaraly ýagdaýda işe girizilmegi buýsançly başymyzy hasam belende göterdi. Olaryň ikisiniň iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen hassahanalardygyny aýratyn nygtasymyz gelýär. Çünki ynsan saglygy baradaky alada ýurdumyzda iň ileri tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. «KamAZ» kysymly awtoulaglara abatlaýyş-okuw we hyzmat ediş merkeziniň dabaraly ýagdaýda işe girizilmegi bolsa Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklary barha giňeldýändiginiň aýdyň güwäsine öwrüldi.

Şeýle uly tutumlary amala aşyrýandygy üçin welaýatymyzyň ähli ýaşaýjylarynyň adyndan Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden alkyş aýdýarys. Milli Liderimiziň jany sag, belent başy aman, beýik işleri rowaç bolsun!

Tahyr GOÝUNLYÝEW,
Türkmenbaşy şäher hassahanasynyň baş lukmany, Türkmenistanyň halk lukmany:

— Islendik ýurduň döwlet syýasatynyň möhüm görkezijileriniň biri-de onuň raýatlarynyň ýaşaýyş derejesidir. Gahryman Arkadagymyzyň parasatlylyk, öňdengörüjilik bilen amala aşyrýan beýik işleri, hususan-da, durmuş ulgamyndaky özgertmeleri, ilkinji nobatda, halkymyzyň mynasyp durmuş şertlerinde ýaşamagyna we saglygyny goramaga gönükdirilendir. Bu gün hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyzyň saglygy goraýyş ulgamy ösen derejelere çykdy. Diňe soňky on bäş ýyla golaý wagtyň dowamynda, eziz Diýarymyzda şypahanalaryň, sagaldyş-dynç alyş merkezleriniň, dürli ugurlara ýöriteleşdirilen hassahanalaryň onlarçasy gurlup, öňden hereket edýänleriniň durky döwrebaplaşdyryldy. Olaryň ählisiniň häzirki zaman lukmançylygynyň iň kämil enjamlary bilen üpjün edilendigini hem buýsançly aýtmak gerek.

Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, kenarýaka şäherinde gurlup, dabaraly ýagdaýda işe girizilen 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasy hem ýurdumyzda adam saglygy baradaky aladanyň ýokary derejesine güwä geçýär. Täze hassahana ähli babatda dünýä ülňülerine laýyk gelýändigi bilen tapawutlanýar. 200-den gowrak hemişelik iş orunlarynyň döremegini üpjün eden bu hassahanada funksional anyklaýyş, fizioterapiýa, merkezleşdirilen barlaghana, reanimasiýa ýaly bölümleriň birnäçesi bolup, olar Germaniýa, Şwesiýa, Fransiýa, Ýaponiýa, Niderlandlar we Şweýsariýa ýaly ösen döwletleriň kämil lukmançylyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Bu ýerde ýörite kislorod bekediniň gurlandygy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Keselhana berlen «Tiz kömek» awtoulagy hem raýatlaryň hyzmatynda bolar.

Soltan EŞÇANOW,
«Wozroždeniýe» paýdarlar jemgyýeti önümçilik birleşiginiň Türkmenistandaky bölüminiň gurluşyk boýunça baş inženeri:

— Türkmenbaşy şäherinde “KamAZ” kysymly ulaglary abatlamak, olara hyzmat etmek üçin okuw we hyzmat merkeziniň açylyp, işe girizilmegi hormatly Prezidentimiziň alyp barýan «Açyk gapylar» syýasatynyň dabaralanýandygyny görkezýär. Bilşimiz ýaly, berkarar döwletimizde halkara ähmiýetli üstaşyr ulag geçelgelerini döretmekde, ulag düzümini döwrebaplaşdyrmakda ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň ulag düzüminiň kuwwatynyň yzygiderli artdyrylmagynda Russiýa Federasiýasynyň «KamAZ» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň öndürýän dürli görnüşli awtoulaglary mynasyp orun eýeleýär. Bu paýdarlar jemgyýetiniň döwrebap awtoulaglary indi onlarça ýyl bäri dowamly satyn alnyp gelinýär. Munuň özi olaryň ýurdumyzyň tebigy howa şertlerine laýyk gelýändigini-de görkezýär. Dabaraly ýagdaýda ulanyşa tabşyrylan abatlaýyş-okuw we hyzmat ediş merkeziniň işläp başlamagy awtoulaglaryň bu görnüşleriniň hyzmat ediş möhletiniň dowamlylygyny uzaltmaga hem-de netijeliligini ýokarlandyrmaga ýardam berer.

Merkezdäki barlag-goýberiş nokady, ammar, bassyrmaly awtoduralga, suw sorujy desga, ýag ýygnaýjy bölüm we beýlekiler iň kämil enjamlar bilen enjamlaşdyryldy. Häzirlikçe birbada 20 adamy iş orny bilen üpjün eden täze merkeziň her günde «KamAZ» awtoulaglarynyň 10 sanysyna abatlaýyş hyzmatlaryny amala aşyrmaga mümkinçiligi bar. Bize milli ykdysadyýetimiziň pudaklary üçin möhüm işleri bitirip biljek şeýle merkezi gurmaga ähli şertleri döredip beren milli Liderimize köp sagbolsun aýdýarys! Hormatly Prezidentimiziň jany sag, il-ýurt bähbitli, dünýä ähmiýetli işleri rowaç bolsun!

Taýýarlan Hojaberdi BAÝRAMOW.

«Türkmenistan». Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.
https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/46414

11.11.2021
Ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ulgamlarynda ösüşiň täze belentliklerine tarap

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň berkarar Watanymyzy hemmetaraplaýyn ösdürmegi, halkymyzyň ýokary ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de gowulandyrmagy ugur edinýän strategiýasy senagat toplumyny innowasiýa taýdan ösdürmäge, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün etmäge gönükdirilendir.

1-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary hem-de paýtagtymyzyň we welaýatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň sebitlerini hem-de paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy, ählihalk bag ekmek dabarasyna hem-de öňde boljak şanly senelere görülýän taýýarlyk işleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Milli Liderimiz paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan ähli işleriň ýokary hil derejesinde hem-de ekologik talaplaryň göz öňünde tutulyp, toplumlaýyn esasda amala aşyrylmalydygyny belledi. Şunda ilatyň ýokary amatly ýaşaýyş-durmuş şertleriniň üpjün edilmegi üýtgewsiz talap bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz Aşgabat şäherini ösdürmegiň uzak geljegi nazarlaýan meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine örän oýlanyşykly çemeleşilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pudaklaryň ösdürilmegi, gurluşyk toplumynyň zerurlyklaryny doly derejede üpjün etmek üçin ähli şertleriň döredilmelidigini aýratyn nygtady. Şeýle hem ugurdaş düzümleriň, inženerçilik-tehniki ulgamlaryň, himiýa senagatynyň we energetika pudagynyň işlerini döwrebaplaşdyrmagyň, sanly ulgamy hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ornaşdyrmagyň, ýyladyş ulgamlarynyň işini bökdençsiz üpjün etmegiň, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini yzygiderli gowulandyrmak babatdaky meseleleri toplumlaýyn çözmegiň möhümdigi bellenildi.

Ýokary hilli oba hojalyk önümleriniň önümçiligini artdyrmak, ýer we suw serişdelerini oýlanyşykly peýdalanmak, ekerançylyk medeniýetini ýokarlandyrmak hem-de ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak oba hojalyk toplumynyň öňünde durýan gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda görkezildi.

3-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň 2021-nji ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi.

Ýaragly Güýçlerimizi iň täze, ýörite tehnikalar bilen mundan beýläk-de üpjün etmek, döwrebap usullary we öňdebaryjy tehnologiýalary işjeň ulanmak, şahsy düzümiň hünär derejesini ýokarlandyrmak, ýurdumyzda hereket edýän kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny yzygiderli seljerip durmak, harby gullukçylaryň gulluk etmegi hem-de ýaşaýyş-durmuşy üçin mynasyp şertleri döretmek işiň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgitlenildi.

Ýurdumyzyň harby-deňiz güýçleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň meýilnamalaryndan ugur alnyp, Belent Serkerdebaşymyzyň garamagyna häzirki zaman gämilerini gurmak boýunça teklipler hem-de täze gämileriň taslamalary we nusgalarynyň şekilleri hödürlenildi.

Şeýle hem ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň Bagabat şäherçesinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdiriýetini döretmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Kömekçi hojalygyň çäklerini ekerançylyk meýdanlaryna bölmek teklip edilýär, bu ýerde dürli oba hojalyk ekinleri ösdürilip ýetişdiriler, miweçilik we üzümçilik pudaklary ösdüriler.

Bu künjekde ekerançylygyň, miweçiligiň ösdürilmegi dag etekleriniň ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagy bilen bir hatarda, ýaş esgerleriň harby gullugynyň zähmet terbiýesi bilen utgaşdyrylmagy aýratyn ähmiýetlidir. Munuň özi harby gullukçylaryň söweşjeň taýýarlygy üçin bolşy ýaly, oba hojalyk ulgamynda, hususan-da, harby gullukçylaryň agronomçylyk, maldarçylyk ýaly hünärleri ele almagy üçin möhümdir.

4-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň söwda toplumyndaky işleriň ýagdaýyna hem-de ony mundan beýläk-de ösdürmek boýunça gaýragoýulmasyz wezipelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda dolanyşygynyň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 118,8 göterime barabar boldy, önüm öndürilişiniň ösüşi 118,2 göterim ýerine ýetirildi.

Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 120,8 göterime, nah matalaryň öndürilişi 105,3 göterime, tikin we örme önümleriniň önümçiligi 117,6 göterime, gön önümleriniň öndürilişi 105,6 göterime barabar boldy. «Türkmenhaly» döwlet birleşigi boýunça önüm öndürmegiň meýilnamasy 110,9 göterim berjaý edildi.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça ýanwar — oktýabr aýlarynda 248 birža söwdasy geçirilip, 26 müň 341 şertnama hasaba alyndy. Milli Liderimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, biržada elektron resminama dolanyşygy ornaşdyryldy. Şertnamalary elektron görnüşde hasaba almak, sanly ulgam arkaly birža söwdalaryny geçirmek, sanly ulgamy tehniki taýdan işläp düzmek hem-de ornaşdyrmak maksady bilen, halkara bäsleşik yglan edildi.

Söwda-senagat edarasy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 105,5 göterime deň boldy. Hasabat döwründe 8 sergi we 37 maslahat geçirildi.

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar — oktýabr aýlarynda senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 134,6 göterime, oba hojalyk we azyk önümleri boýunça ösüş 119,5 göterime barabar boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, daşarky söwdanyň seljermesi, umuman, geçen ýyl bilen deňeşdirilende, eksportyň 23 göterim artandygyny görkezdi. Biziň önümlerimiziň eksporty ýangyç-energetika serişdeleri hasaba alynmanda, 48 göterime golaý artdy. Bu erbet görkeziji däl.

Döwlet Baştutanymyz gurluşyk we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek boýunça kiçi, orta we iri işewürlik kärhanalaryny döretmegiň maksatnamalarynyň amala aşyrylyşyny çaltlandyrmagy, özümizde öndürip biljek önümlerimizi daşyndan getirmegi bes etmegi tabşyrdy. Bu çäreleriň, ilkinji nobatda, täze iş orunlaryny döretmäge, kärhanalaryň we raýatlaryň iş üpjünçiligini öňki derejesinde saklamaga gönükdirilmelidigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara Bitaraplyk gününiň hem-de Täze ýyl baýramynyň ýetip gelýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, halkyň sarp edýän harytlaryna bolan islegleriň has-da artýandygyny göz öňünde tutup, içerki bazaryň üpjünçiligine, baýramçylyk söwdalaryna şu günlerden taýýarlyk görmek tabşyryldy.

Milli Liderimiz Babadaýhan etrabynda gurlan dokma toplumyny bellenen möhletinde ulanmaga bermek, düzümleýin desganyň açylyş dabarasynyň ýokary derejede geçirilmegini üpjün etmek hem-de dokma kärhanalarynda önümleriň täze görnüşlerini köpräk öndürmek, olaryň eksport edilýän möçberlerini artdyrmak we ugurlaryny giňeltmek bilen bagly birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işine ünsi çekip, dünýä bazarlarynda harytlaryň bahalarynyň yzygiderli üýtgeýändigini belledi we şoňa görä-de, daşary ýurt biržalarynda harytlaryň birža bahalaryna gündelik gözegçilik etmegi ýola goýmagyň wajypdygyny nygtady. Şeýle hem ýurdumyzyň hususy eksport edijilerine daşary ýurt alyjylaryny tapmagyň, olar bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga ýardam bermegiň wajypdygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň hasabyna, oba hojalyk, azyk we senagat önümçiliklerini döretmek boýunça çäreleri görmek babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz hususy telekeçilere ýokary tehnologiýalary, innowasiýalary ornaşdyrmakda, täze önümçilikleri döretmekde, daşary ýurt bazarlarynda tutýan orunlaryny pugtalandyrmakda we giňeltmekde döwlet tarapyndan mundan beýläk-de goldaw beriljekdigini nygtap, bu ugurda degişli teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.

5-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda ýubileý ýylynyň on aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi.

Hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim ýokarlandy. 2021-nji ýylyň on aýynda öndürilen önümleriň mukdary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 6,1 göterim artdy. Bölek haryt dolanyşygynyň möçberi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 16,5 göterim, daşary söwda dolanyşygynyň görkezijileri 14,6 göterim artdy.

Ýanwar — oktýabr aýlarynda ýurdumyzyň Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 108,3 göterim, çykdajy bölegi 96,1 göterim ýerine ýetirildi. Şu ýylyň on aýynyň jemleri boýunça iri we orta kärhanalarda aýlyk haklary, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 10,5 göterim artdy. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 22,7 milliard manada barabar boldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, şu ýylyň on aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri koronawirusyň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän täsiri sebäpli ýüze çykan kynçylyklara garamazdan, ýubileý ýylynda Garaşsyz Watanymyzyň göz öňünde tutulan maksatnamalara laýyklykda üstünlikli ösmegini dowam edýändigini aýdyň görkezýär.

Jemi içerki önümiň 6,2 göterim möçberde ösüş derejesini saklap galmak başartdy. Ýurdumyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy dowam edýär. Şolaryň hatarynda täze şäherçeler, ýaşaýyş jaýlary, dynç alyş we saglyk merkezleri, mekdepler, çagalar baglary we beýleki ençeme desgalar bar.

Bellenen meýilnamalara laýyklykda, ýurdumyzda 30 desgany işe girizmek göz öňünde tutuldy. Häzirki wagta çenli bolsa 66 sany iri desga açylyp, ulanmaga berildi. Ýylyň ahyryna çenli ýene-de birnäçe desgany ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar. Umumy meýdany 750 müň inedördül metrden gowrak ýaşaýyş jaýlary ulanmaga berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bilim we ylym ulgamlarynda özgertmeler üstünlikli dowam edýär, önümçilik pudaklary kämilleşdirilýär. Bazar ykdysadyýeti emele getirilýär. Täze nebitgaz ýataklary özleşdirilýär. Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik we optiki-süýümli aragatnaşyk geçirijileriniň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar we beýleki halkara taslamalar taýýarlanylýar.

Ýurdumyzda hususy pudagy ösdürmäge goldaw bermek boýunça syýasatymyz yzygiderli dowam edýär. Ykdysadyýetimizde özgertmeleri amala aşyrmaga ýurdumyzyň telekeçileri giňden çekilýär.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmegiň we daşary ýurtlara iberilýän harytlaryň möçberlerini artdyrmagyň döwlet maksatnamalarynyň amala aşyrylmagyny has-da çaltlandyrmagyň, dürli pudaklarda bar bolan uly mümkinçilikleri netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny belledi. Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri hem dowam etmek, öndürilýän harytlaryň görnüşlerini artdyrmak we önümleriň eksport edilýän ugurlaryny giňeltmek wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dekabr aýynda Türkmenistanda uly baýramçylyk senesiniň — Halkara Bitaraplyk gününiň giňden bellenilip geçiljekdigini nygtap, bu baýramy ýokary derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmegiň möhümdigini aýtdy.

6-njy noýabrda döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň günorta böleginde 13,5 gektar meýdany eýeleýän Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň çäginde bag ekmek dabarasyna gatnaşyp, ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň daşyny gurşap alýan ýaşyl zolaklaryň giňeldilmegine gönükdirilen giň möçberli bag ekmek çäresiniň nobatdaky tapgyryna badalga berdi.

Dabaranyň çäklerinde diňe bir günüň dowamynda 4 million 248 müň 740 düýp pürli we beýleki agaç nahallary, şol sanda Aşgabat şäherinde we onuň eteklerinde 1 million 835 müň 740 agaç nahaly, welaýatlarda bolsa 2 million 413 müň agaç nahaly ekildi. Tutuş ýurdumyz boýunça şol gün 3 million 590 müň 740 agaç nahalyna ideg edildi.

Glazgo şäherinde, Şotlandiýanyň maslahatlar merkezinde BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatyna (COP26) hormatly Prezidentimiziň tabşyrmagy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdumyzyň wekiliýeti gatnaşdy.

S.Berdimuhamedow forumda çykyş edip, ýurdumyzyň bug gazynyň zyňyndylaryny peseltmek we ykdysadyýetiň esasy pudaklaryndaky meseleleri 2030-njy ýyla çenli çözmek baradaky ägirt uly maksadynyň bardygyny belledi. Bu babatda metanyň zyňyndylaryny azaltmaga aýratyn üns berilýär.

Muňa ýurdumyz öz maliýe serişdeleriniň hem-de halkara guramalaryň we maliýe institutlaryň tehniki hem-de maliýe goldawynyň hasabyna ýetmäge umyt edýär.

Türkmen tarapynyň öňe süren netijeli başlangyçlary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beýan eden maksatlaryny hem-de pikirlerini ösdürmäge gönükdirilendir. Bu pikirlerdir maksatlar örän möhüm bolan howa we ekologiýa meselelerinde ýurdumyzyň pugta eýerýän ýörelgesini beýan edýär hem-de milli, sebit we dünýä derejelerinde şolary çözmegiň anyk ýollaryny hem-de gurallaryny kesgitleýär.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda milli pul birliginiň — manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 28 ýyllygyna gabatlanyp, ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatdaky çykyşlarda bellenilişi ýaly, 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda türkmen manadynyň dolanyşyga girizilmegi türkmen döwletiniň taryhynda möhüm waka boldy. Bu taryhy waka ýurdumyzyň garaşsyz ykdysady syýasaty durmuşa geçirip başlandygyny alamatlandyryp, Diýarymyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde bellenilen sepgitlere üstünlikli ýetmekde, Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň döwlet esaslaryny pugtalandyrmakda möhüm orun eýeledi.

Şanly sene mynasybetli geçirilen çäreleriň çäklerinde Türkmenistanyň Merkezi banky tarapyndan Garaşsyzlyk ýyllary içinde goýberilen pul birlikleriniň nusgalaryny, gymmat bahaly metallardan taýýarlanylan ýadygärlik şaýy pullary, milli zergärçilik şaý-seplerini hem-de ýurdumyzyň numizmatikasynyň taryhyna bagyşlanan maglumatlary özünde jemleýän ýörite sergi guraldy.

Geçen hepdäniň wakalary Garaşsyz Watanymyzda üstünlikli amala aşyrylýan “Döwlet adam üçindir!” diýen ynsanperwer ýörelgä laýyklykda, halkymyzyň bagtyýar durmuşy üçin ähli çäreleriň görülýändiginiň, giň gerimli özgertmeleri durmuşa geçirmegiň üstünlikli dowam etdirilýändiginiň nobatdaky aýdyň subutnamasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan öňdengörüjilikli syýasat ýurdumyzyň täze taryhy döwrüň belent maksatlaryna tarap okgunly öňe gitmegine ýardam berýär.

(TDH)
https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/46044

08.11.2021
Hormatly Prezidentimiz ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy
08.11.2021
Türkmenistan — parahatçylygyň, dostlugyň, doganlygyň we beýik üstünlikleriň ýurdy

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de işjeň halkara gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty dünýäniň köp sanly döwletleri bilen özara bähbitli, deňhukukly we netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge kuwwatly itergi berýär. Şunda ýurdumyzyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çalt depginlerde goşulyşmagy üçin geosyýasy, ykdysady, serişde we adam kuwwatlyklarynyň doly derejede peýdalanylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn çäreler amala aşyrylýar.

25-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Oguz han” köşkler toplumynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda gepleşikler geçirildi.

Taraplar hyzmatdaşlyk babatda meseleleriň giň gerimini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de sebit we ählumumy gün tertibiniň özara gyzyklanma bildirilýän birnäçe möhüm meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Milli Liderimiz häzirki günde iki ýurduň arasynda halkara resminamalaryň 120-sini öz içine alýan hyzmatdaşlygyň uly şertnamalaýyn-hukuk binýadynyň döredilendigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň yzygiderli we durnukly ösýändigini, dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýlar bilen baglylykda, anyk çylşyrymlylyklar babatda, türkmen statistikasynyň maglumatlaryna görä, özara haryt dolanyşygynyň möçberiniň 2021-nji ýylyň sekiz aýynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 16,6 göterim artandygyny belledi. Şu görkeziji boýunça Gazagystan Türkmenistanyň daşary söwda hyzmatdaşlarynyň ilkinji onlugyna girýär.

Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda energetika, ulag we kommunikasiýa, obasenagat toplumy hem-de birnäçe beýleki ulgamlar görkezildi.

Nygtalyşy ýaly, türkmen-gazak hyzmatdaşlygy halkara terrorçylyk, narkotrafik, serhetüsti jenaýatçylyk ýaly wehimlere hem-de howplara netijeli jogap bermegiň anyk ýagdaýydyr.

Döwlet Baştutanlary owgan meselesine aýratyn üns berdiler. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan hem, Gazagystan hem Owganystany parahat we durnukly döwlet, düzümleýin energetika we ulag taslamalaryna girişen, doly derejeli deňhukukly hyzmatdaş hem-de sebit we halkara ykdysady işlerine gatnaşyjy hökmünde görmek isleýär diýip belledi.

Şeýle hem taraplar şu ýyl Türkmenistanda boljak Hazarýaka döwletleriň VI sammitini geçirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de 28-nji noýabrda Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitini geçirmek boýunça pikir alyşdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň ahyrynda Aşgabatda geçiriljek “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” atly halkara maslahata Gazagystanyň ýokary derejeli wekiliýetini gatnaşmaga çagyrdy.

Gepleşikleriň jemleri boýunça serhet we gümrük gatnaşyklary, raýat goranyşy, oba hojalygy, daşky gurşawy goramak, halkara ulag daşamalary, demir ýol ulagy, söwda, statistika, bilim, maglumat we medeni alyşmalar, durmuş-zähmet ulgamlarynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge gönükdirilen resminamalaryň uly toplumyna gol çekildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmäge goşan uly goşandy üçin dostlukly Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Kemelewiç Tokaýewi Türkmenistanyň “Bitaraplyk” ordeni bilen sylaglady.

25-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamynda milli Liderimiz goňşy ýurduň Baştutanyny Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň wezipesine saýlanylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de oňa berk jan saglyk, abadançylyk we ýokary döwlet wezipesindäki jogapkärli işinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Döwlet Baştutanlary türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlary boýunça pikir alyşdylar, ägirt uly, döwrüň talaplaryna laýyk gelýän mümkinçiliklere eýe bolan özara bähbitli gatnaşyklary diwersifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirýändiklerini tassykladylar.

26-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Onuň barşynda döwlet Baştutanymyz soňky ýyllarda onuň sazlaşykly ösýän günorta künjeginde bolup, bu ýerde Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň töwereginde tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Döwlet Baştutanymyz eýeleýän meýdany 13,5 gektar bolan toplumyň çäginde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň, inženerçilik-tehniki ulgamyň hem-de toplumyň ýol-ulag düzüminiň, yşyklandyryş ulgamynyň meýilnamasy hem-de çyzgylary bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz görkezilen taslamalara we çyzgylara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi hem-de bu ýerde gurulýan desgalaryň Köpetdagyň tebigaty bilen bitewi sazlaşygy emele getirmelidigini, olaryň taslamalary taýýarlananda häzirki zamanyň ösen tejribelerinden, milli binagärlik ýörelgelerinden ugur alynmalydygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyny abadanlaşdyrmak boýunça bäsleşigi yglan etmek barada anyk tabşyryklary berdi hem-de öňde durýan wezipeleri durmuşa geçirmekde ýaşlaryň, aýratyn-da, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň, mugallymlarynyň täzeçil gözýetimlere esaslanýan pikirine daýanylmalydygyny, şunda milli hem-de häzirki zamanyň binagärlik ýörelgeleriniň utgaşdyrylmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow medeni-seýilgäh toplumynda täzeçil tehnologiýalaryň ulanylmalydygyny belläp, onuň çägindäki baýyrlyklarda dürli yşyklaryň kömegi arkaly beýik Pyragynyň dünýä meşhur şygyrlaryndan setirleriň beýan edilmeginiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasynyň indiki ýyl ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň güni mynasybetli her ýylda geçirilýän Medeniýet hepdeligine hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanylyp geçirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Bu waka türkmen halkynyň beýik şahyrynyň 300 ýyllyk dabarasy 2024-nji ýylda giňden belleniljek çäreleriň başyny başlar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz 2024-nji ýylyň “Magtymguly Pyragynyň ýyly” diýlip yglan ediljekdigini aýtdy. Munuň özi beýik şahyra goýulýan hormatyň nyşanyna öwrüler.

27-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň hem-de “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021” atly XXVI halkara maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna nebitiň gorlaryny netijeli çykarmak üçin guýulary düýpli abatlamak boýunça “Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” kompaniýasynyň bilelikde taýýarlan teklibi hödürlenildi. Hususan-da, hereket edýän şertnamanyň çäklerinde işlemän duran hem-de ýapylmagy göz öňünde tutulan guýularyň azyndan 300-sini abatlamak we ulanmaga bermek barada Goşmaça ylalaşygy baglaşmagyň göz öňünde tutulýandygy habar berildi.

Kompaniýa tarapyndan beýan edilen tanyşdyryş maglumatynda anyk işleriň mysallary getirildi, olaryň geljekde ýerine ýetirilmegi Türkmenistanyň känlerinde nebitiň çykarylýan möçberlerini iki esse artdyrmaga mümkinçilik berer. Şeýle hem tablisalarda we çyzgylarda Goturdepe käninde geologiýa-tehniki çäreleri geçirmegiň meýilnamalary, nebitiň çykarylyşynyň hem-de daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin zerur bolan nebit senagatynyň hyzmat ediş enjamlar ulgamyny ösdürmek boýunça çäreler barada aýdyldy. Şeýle hem Goturdepe käninde meýilleşdirilýän maýa goýumlarynyň möçberleri hem-de ony özleşdirmekden Türkmenistanyň jemi içerki önümine goşandyň garaşylýan görkezijileri barada maglumat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow maslahatyň dowamynda nebit çykarýan pudagyň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary barada durup geçdi. Şunda nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny netijeli çekmek boýunça geçirilýän işleriň depginlerini güýçlendirmegiň, türkmen tarapynyň bähbitlerine bu ulgamda halkara tejribäni işjeň ulanmagyň, hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça täze şertnamalary baglaşmagyň zerurdygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmagy ugur edinýändigini nygtady, bu babatda Türkmenistanyň hem-de Tatarystanyň işewür toparlarynyň innowasiýa häsiýetli ösüş mümkinçiliklerini birleşdirmegiň hem-de netijeli peýdalanmagyň ugurlaryny gözlemeginiň we kesgitlemeginiň möhümdigini belledi.

28-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Garalan meseleleriň hatarynda Balkan welaýatynyň etraplarynda gurulýan durmuş maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygyndaky işleriň ýagdaýy, gyş möwsümine taýýarlyk, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy, noýabr aýynyň esasy wakalaryna bagyşlanyp geçiriljek medeni çäreler bilen bagly meseleler boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň “Balkanabat” ýod zawodynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça birnäçe teklipler hödürlenildi. Zawodyň öndürýän ýodunyň aglaba bölegi daşary ýurtlara eksport edilýär.

«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna» laýyklykda, zawodyň binýadynda ýodly we bromly çig mal ýataklaryndaky guýularda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek arkaly kärhananyň düzüminde täze önümçilik desgalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Şu maksat bilen, zawodyň ýodly we bromly çig mal ýataklarynda tehniki ýod, brom we bromly önümleri öndürýän desgalary gurmak barada gyzyklanma bildirýän kompaniýalaryň arasynda bäsleşik geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen topragynyň baý tebigy-çig mal serişdelerinden eksport ugurly önümleri öndürmek boýunça täze kuwwatlyklary döretmäge aýratyn ähmiýet berilýändigini nygtady hem-de ýurdumyzyň günbatar sebitinde hereket edýän iri zawodlarda ýokary hilli tehniki ýoduň öndürilýän möçberini artdyrmagyň mümkinçiliklerini öwrenmek boýunça işleri dowam etdirmegi hem-de bu işe şol ulgamda uly tejribä we tehnologiýalara eýe bolan daşary ýurtly kompaniýalary işjeň çekmegi tabşyrdy.

Şeýle hem dünýä ölçeglerine kybap gelýän Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi.

Milli Liderimiz awtomobil ulagy ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň ekologiýanyň we howpsuzlygyň ýokary ölçeglerine laýyklykda döwrebaplaşdyrylmagynyň döwletimiziň durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugrudygyny belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň meýilnamasyna laýyklykda, koreýaly hyzmatdaşlar bilen bilelikde Maglumata elýeterlilik merkezini döretmek baradaky teklip hödürlenildi.

Bu merkez ýurdumyzyň sanly bilim ulgamynyň tehnologiýa we innowasiýa esasynda ösdürilmegine, sanly bilim hyzmatlarynyň kämilleşdirilmegine, bilim bermegiň ähli basgançaklarynda häzirki zaman elektron okuw-usulyýet binýadynyň döredilmegine, raýatlaryň elektron bilim gorlaryna elýeterliligini üpjün etmek arkaly olaryň web-dizaýn, programmirleme boýunça sowatlylygyny artdyrmaga ýardam berer.

Hormatly Prezidentimiz döwrebap sanly bilim ulgamynyň döredilmeginiň Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ykdysady ösüşini üpjün etjekdigini hem-de ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna ýardam berjekdigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, hemmetaraplaýyn bilimli hünärmenleri taýýarlamagyň zerurdygyny hasaba almak bilen, bilim ulgamyny hem-de hünär taýýarlygyny talabalaýyk döwrebaplaşdyrmak we bilim maksatnamalaryny umumy ykrar edilen halkara ölçeglere kybap getirmek möhümdir.

Milli Liderimiz koreýaly hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikdäki täze taslamanyň Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda uzak möhletleýin, özara bähbitlilik esasynda guralýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine uly goşant boljakdygyny belledi.

28-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana gelen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Baş sekretary Husraw Nozirini kabul etdi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň YHG-ä häzirki başlyklyk etmegi hem-de degişli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi babatda mundan beýläkki hyzmatdaşlygyň geljegi we esasy ugurlary barada pikir alyşmalar boldy. 28-nji noýabrda — YHG-nyň gününde Aşgabatda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň XV sammitine taýýarlyk görmek meselelerine aýratyn üns berildi.

Gepleşiklerde YHG agza döwletleriň ägirt uly kuwwaty söwda-ykdysady ulgamda, senagat pudagynda, innowasiýalary hem-de öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda, maýa goýumlar ugry boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin amatly mümkinçilikleri döredýändigi bellenildi.

29-njy oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegini ulanmaga bermek dabarasyna gatnaşdy.

Merkezi Aziýadaky bu iri taslamanyň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň çäginden daşalýan ýükleriň möçberini ep-esli artdyrmaga we gatnawlary çaltlandyrmaga mümkinçilik berer. Şunuň bilen baglylykda, goňşy Özbegistan bilen ulag ulgamyndaky gatnaşyklary ösdürmekde uly mümkinçilikler açylýar. Ýurdumyzyň gündogar sebitini onuň merkezi bilen baglanyşdyrýan ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Türkmenbaşy awtobanyna sepleşmegi ýük awtoulaglaryna Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuna we şol ýerden deňiz ýoly arkaly Kawkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebitine, Eýranyň demirgazygyna, Pars hem-de Oman aýlaglaryna çykmaga mümkinçilik döreder.

Bu giň gerimli taslamany durmuşa geçirmek Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Türkmen Awtoban” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Resminamada awtomobil ýoluny hem-de onuň desgalaryny üç tapgyrda ulanmaga bermek bellenildi. Şolaryň iň soňkusyny 2023-nji ýylyň dekabr aýynda tamamlamak meýilleşdirilýär. Bu taslama döwletimiz tarapyndan ABŞ-nyň 2,3 milliard dollary möçberinde pul serişdesi bölünip berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bagtyýarlyk döwründe bu uly taslamanyň durmuşa geçirilmegi ata-babalarymyzyň ýol, köpri gurmak ýaly sogap işleriniň dowamat-dowamdygynyň, ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn ösüşleriniň aýdyň mysalydyr.

Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň ykdysadyýetini we döwletara gatnaşyklaryny ösdürmekde uly ähmiýeti bolan bu taslama milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde, döwrebap senagat we ulag düzümini döretmekde türkmen telekeçileriniň işjeň orun eýeleýändigini ýene-de bir gezek aýdyň görkezýär diýip, milli Liderimiz kanagatlanma bilen belledi.

Aşgabat — Tejen ýokary tizlikli awtoýolunyň açylyş dabarasynda düzümleýin ýol-ulag desgalaryna laýyklyk güwänamalaryny bermek ulgamynda ýöriteleşen abraýly halkara düzümleriň wekilleri çykyş etdiler. Olar şunuň ýaly sebit ähmiýetli hem-de halkara derejedäki ýoly diňe ösen ykdysadyýetli, kuwwatly döwletiň gurup biljekdigini nygtadylar. Türkmenistan häzirki wagtda şeýle döwletleriň biridir.

Awstriýanyň «VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH» kompaniýasy tarapyndan täze düzümleýin desga degişli güwänamalar — awtomobil ýolunyň hiliniň ISO 9001 standartyna laýyklygy hem-de taslamany düzmek we gurluşyk boýunça işleriň halkara standartlaryna, hususan-da, “Ýol gurluşygyny taslamak” we “Gurluşyk işleri” standartlaryna laýyk gelýändigini tassyklaýan güwänamalar berildi.

Germaniýanyň Reýn-Westfaliýe welaýatynyň ulag-aragatnaşyk ministrligi geçirilen barlaglaryň netijesinde ýokary tizlikli Aşgabat — Türkmenabat awtomobil ýoluna ýokary howpsuzlyk güwänamasyny bermek hakyndaky çözgüdi kabul etdi.

Awstriýanyň Dornbirn şäheriniň ulag kommunikasiýalary we düzümleri departamenti tarapyndan bu ýokary tizlikli awtomobil ýoluna onuň gurluşygynda innowasion ýokary tizlikli tehnologiýalaryň ulanylandygy baradaky güwänama gowşuryldy.

Döwlet Baştutanymyz edara binasynda ýerleşen Dolandyryş merkezine bardy. Bu ýerde hünärmen monitorda täze ýokary tizlikli ýolda ulag gatnawlaryny dolandyrmagyň tehniki mümkinçiliklerini görkezip, taslama laýyklykda, awtomobil ýolunyň ýokary standartlary nazara almak bilen enjamlaşdyrylandygyny nygtady.

Milli Liderimiz awtoulaga münüp we hereketiň başlanmagyna ak pata berip, uzynlygy 203 kilometre barabar bolan ýokary tizlikli awtomobil ýoly bilen Tejen şäherine tarap ýola düşdi.

Ýol ugrunda hormatly Prezidentimiz düzümleýin desgalary, howpsuzlyk we gözegçilik ulgamlarynyň döwrebap enjamlaryny, sürüjiler we ýolagçylar üçin söwda we hyzmat ediş desgalaryny, awtoulaglaryň tehniki hyzmat nokatlaryny synlady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary tizlikli ýoluň Aşgabat — Tejen böleginiň bir ýerinde aýak çekip, “KAMAZ” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň direktorlar geňeşiniň başlygy Sergeý Tkaçenko bilen söhbetdeş boldy. S.Tkaçenko Russiýanyň iri korporasiýasynyň “KAMAZ” kysymly awtoulagyň täze nusgasyny — refrižeratory çykarandygyny habar berdi. Işewür milli Liderimize täze nusgadaky awtoulagy sowgat berdi hem-de täze ýolda bu ulagy synap görmek haýyşy bilen ýüzlendi.

Milli Liderimiz täze awtoulagda birnäçe kilometr ýoly geçip, bu awtomobiliň tehniki häsiýetnamalary baradaky pikirini paýlaşdy hem-de ýurdumyzyň zerurlyklary üçin olaryň belli bir mukdaryny satyn almak mümkinçiliginiň üstünde işlemek meýliniň bardygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň 100-nji kilometrindäki hyzmat ediş desgalary we töleg terminaly gurnalan Artyk çatrygynda saklandy.

Soňra milli Liderimiz şol ýerde gurlan, “Kerwensaraý” diýlip atlandyrylan iki gatly söwda merkezine bardy. Bu ýerde sürüjiler we ýolagçylar üçin ähli şertler döredilipdir. Toplumyň düzüminde harytlaryň dürli görnüşlerini hödürleýän supermarket, çagalar üçin niýetlenen dürli attraksionly oýun meýdançalary bar. Uly bolmadyk myhmanhana uzak aralyga gatnaýan sürüjileriň hyzmatyndadyr. Bu ýerde göwnejaý dynç almak üçin ähli şertler döredilipdir.

Mahlasy, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň üstünlikli ulanylmaga berilmegi ýurdumyzda halkara derejeli üstaşyr ulag düzüminiň ýokary depginler bilen kemala gelýändiginiň nobatdaky subutnamasy boldy.

27-nji oktýabrda Söwda-senagat edarasynda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» atly XXVI halkara maslahat geçen hepdäniň ähmiýetli wakalarynyň biri boldy. Ol “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwlet konsernleri we “Türkmengeologiýa” korporasiýasy tarapyndan hem-de “GaffneyCline” britan kompaniýasynyň ýardam bermeginde “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlykda guraldy.

Foruma hökümet düzümleriniň, ugurdaş ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, abraýly guramalaryň ýolbaşçylary hem-de daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 30-dan gowrak döwletden 100-den gowrak kompaniýanyň, iri halkara guramalaryň we banklaryň wekilleri sanly ulgam arkaly maslahata goşuldylar.

Forumyň barşynda ählumumy energiýa ulgamyny ösdürmegiň geljegi, hususan-da, Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň geljegi, bu strategik ulgamda halkara hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hyzmatdaşlygyň ekologiýa ugruna aýratyn üns berildi.

Maslahata gatnaşyjylaryň çykyşlarynda halkara işlere başlangyçlar bilen gatnaşmak arkaly Türkmenistanyň öz ägirt uly kuwwatyny adamzadyň bähbidine ulanmagy teklip edip, durnukly maksatlar hem-de olara ýetmegiň mümkinçilikleri barada öz garaýyşlaryny beýan edýändigi nygtaldy. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bu ulgamda amala aşyrylýan strategiýa ýokary tehnologiýaly pudaklaryň ileri tutulmagyny, döwletiň ýaşaýyş-durmuş üpjünçiliginiň ähli düzüminiň binýatlyk ugry hökmünde “ýaşyl ykdysadyýeti” ösdürmek üçin şertleriň döredilmegini göz öňünde tutýar.

Maslahatyň dowamynda resminamalaryň birnäçesine gol çekildi. Olaryň hatarynda “Türkmengaz” döwlet konserni bilen Daniýa Patyşalygynyň “Haldor Topsoe A/S” kompaniýasynyň arasynda Tebigy gazy monetizasiýa etmek arkaly ammiak we metanol önümçiligi boýunça Özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama; Günbatar Türkmenistanyň Balkanýaka zolagynyň Goturdepe nebitgazly ýatagynyň gündogar böleginde we Günorta Burun künjeginde 3D we 2D ölçegli gözleg-barlag işlerini geçirmek maksady bilen, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy bilen Singapur Respublikasynyň “Ýug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň arasynda Şertnama; Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy bilen Beýik Britaniýanyň “Petro Gas LLP” kompaniýasynyň arasynda TNGIZT-niň Kenar toplaýjy-ýükleýji nebit kärhanasynda nebit we nebit önümleri guýulýan 3-nji gämi duralgasynyň taslamasyny düzmek we ony gurmak boýunça Şertnama bar.

Utgaşykly görnüşde geçirilen maslahatyň dowamynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde dowam edýän «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisindäki Türkmenistanyň sergi bölüminden göni alnyp görkeziliş geçirildi. Şol ýerde Aşgabatdaky maslahat bilen birlikde, “Tebigy gaz we alternatiw energiýa çeşmeleri — pes uglerodly geljege geçmegiň açary” diýen mesele boýunça mejlis geçirildi.

Geçen şenbe güni sanly ulgam arkaly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň maslahaty geçirildi. «Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasyna, şeýle hem “Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda” Kararyň taslamasyna garaldy. Bu taslamalar Mejlisiň ähli komitetlerinde, şeýle hem ýurdumyzyň ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda deslapky ara alnyp maslahatlaşyldy.

“Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Kanunyň taslamasynyň kabul edilmegini biragyzdan goldan deputatlaryň pikirine görä, ol döwletimiziň we jemgyýetimiziň serişde mümkinçilikleri bilen pugtalandyrylyp, halkymyzyň ýaşaýyş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Şeýle hem “Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda” mejlisiň karary biragyzdan kabul edildi.

Geçen hepde Lebap, Ahal, Mary, Balkan we Daşoguz welaýatlarynyň daýhanlary bugdaý ekişini tamamlandyklary barada buýsanç bilen habar berdiler. Bugdaý ekişi bellenilen möhletde agrotehnikanyň kadalaryny berjaý etmek bilen geçirildi.

Obasenagat toplumynda milli Liderimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiliklerde wezipeleri çözmäge hem-de dürli oba hojalyk önümleriniň öndürilişiniň mukdaryny artdyrmak arkaly onuň eksport kuwwatynyň ösdürilmegine ýardam bermäge gönükdirilendir.

Geçen hepde wakalara baý bolup, olaryň her biri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy innowasiýa taýdan ösdürmek, türkmen halkynyň ýokary durmuş derejesini üpjün etmek maksady bilen, durmuşyň ähli ulgamlarynda täze taryhy eýýamda amala aşyrýan açyklyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk, özgertmeler syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň aýdyň subutnamasydyr.

(TDH)https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/45308

01.11.2021
Arkadagyň peşgeşi

Eziz Diýarymyzda halkyň saglygyny berkitmek ugrunda zähmet çekýän saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň hünär baýramy giňden bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli lukman Arkadagymyzyň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklopedik eseriniň ХIII tomunyň neşir edilmegi halkymyzy has-da buýsandyrdy.

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitabyň ХIII tomunda tebigatymyzdaky endemik ösümlik görnüşleriniň halk lukmançylygynda giňden peýdalanylýan, saglygy goraýyş ulgamynda ulanylmadyk we öwrenilmedik 120 sany ösümliklere aýratyn ähmiýet berlip, olaryň şypaly häsiýetleri açyp görkezilýär. Kitabyň esasy maksady lukmançylyk ulgamynyň işgärlerine, dermanlyk çig mallary taýýarlaýanlara we ýygnaýjylara dermanlyk ösümlikler barada öz bilimleriniň üstüni ýetirmek, olaryň gurluşy, bitýän ýerleri, ýaýraýşy, himiki düzümi, ösüş şertleri, lukmançylyk tejribesinde peýdalanylyşy, şeyle-de, ýygnamaklygyň möhleti, usullary, saklamaklygyň düzgünleri, ekologik ähmiýetliligi baradaky maglumatlary giňeltmekden ybaratdyr.

Türkmen topragynda bitýän dermanlyk ösümlikleriň ylmy taýdan beýan edilmeginiň dowamy bolan bu ylmy işde dermanlyk ösümlikleriň biologiki we himiki aýratynlyklary giňden häsiyetlendirilýär. Dürli keselleri bejermek üçin otlardan, ýapraklardan, miwelerden, dermanlyk ösümlikleriň köklerinden dermanlary taýýarlamagyň we ulanmagyň ugurlary salgy berilýär, olaryň her biriniň häsiýeti, ýaýraýyş aýratynlygy, tebigy gory, dermanlyk çig maly, himiki düzümi, peýdalanylyşy barada anyk we doly maglumatlar berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň bu ylmy işi diňe bir Diýarymyzyň lukmançylyk ylmynyň ösdürilmegine däl, eýsem, dünýä fitoterapiýasynyň kämilleşmeginde hem möhüm ähmiýete eýedir.

Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly senesine hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitaby halkymyza gowşup, giň okyjylar köpçüliginiň gyzgyn söýgüsini gazandy.

«Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitap on üç bölümden ybarat bolup, döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk taryhy ýoluna, ýurdumyzyň ýeten beýik ösüşlerine, agzybirlik, jebislik ýörelgelerimize bagyşlanýar.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk hiç zat bilen ölçäp bolmaýan beýik düşünjedir, döwletimiziň, halkymyzyň agzybirliginiň we bitewüliginiň berk esasydyr. Onda merdana ata-babalarymyzyň erkin, bagtyýar durmuş baradaky arzuw-islegleri, şöhratly geçmişimiz, şu günümiz hem-de mähriban Watanymyzyň beýik geljegi beýan edilýär.

On üç bapdan ybarat kitabyň her babynda döwletimiziň baş ýörelgesine laýyk, ýagny adamyň, halkyň bähbidine gönükdirilen özgertmeleriň, gazanylan köpasyrlyk ösüşleriň waspy «Howpsuz, özerkli ýaşaýşyň galasy», «Türkmen halky — döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk eýesi», «Budur türkmen binasy!», «Galkynyşyň, ösüşiň, bagtyýarlygyň täze taryhy eýýamy», «Gözbaşlar joşly bolsa, bagtyňdan rowaçlyk hem üstünlik çykar», «Türkmen topragy — bereket mekany», «Türkmen halky — dörediji we gurujy halk», «Nusgalyk işler, ilkinjilik, täze önümçilikler, baý tejribe — ösüşiň özeni», «Ýoluňyz ak bolsun!», «Kalbyňyz hem ojagyňyz nurly bolsun!», «Ýaşyl ykdysadyýet» — ýaşaýyş ýörelgesi», «Bazary baryň baýlygy bar», «Garaşsyzlyk bilen geçmişlidiris, şu günlüdiris, geljeklidiris» atly baplarda täsirli beýan edilýär. Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly täze kitabynda Garaşsyzlyk ýyllarynda dürli ugurlarda ýetilen sepgitleriň beýany giňden açylyp görkezilýär.

Şeýle ajaýyp kitaplary sowgat beren Gahryman Arkadagymyza alkyşymyz çäksizdir.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/44687

28.10.2021
Pederleriň pentlerinden ugur alyp

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen neşir edilen «Paýhas çeşmesi» kitabynda «Çagany ýaşdan, edebi başdan», «Çaga eziz, edebi ondanam eziz» ýaly nakyllar bar. Şeýle nakyllary, pähim-pentleri hemişe ýörelge edinýän halkymyz perzentlerine terbiýe bermegi durmuşyň berk kadasy hökmünde kesgitleýär. Ene-ata mähir, alada, söýgi bilen gurşap alan perzentlerini geljekde Watana wepaly, zähmetsöýer adamlar edip ýetişdirmäge çalyşýar. Çünki türkmen üçin ata Watan, ene toprak mukaddesdir, keramatlydyr.

Arkadag Prezidentimiz: «Hiç bir adam öz nesline, onuň ertirki ykbalyna biparh garap bilmez» diýmek bilen, ene-ata üçin çaga terbiýesiniň hökmany borçdugyna ünsi çekýär. Şol esasdan, biz çagalar bagymyza gatnaýan körpeleriň terbiýesini göreldeli maşgala terbiýesi bilen sazlaşykly alyp gitmäge çalyşýarys.

Körpeler deň-duşlary bilen oýnap, dostlaşyp, belli bir derejede düşünjelerini artdyrýarlar. Çünki dürli maşgalalardan bolan körpelerde birek-birekden öwrenere zat kän. Her bir çaga öýde ene-atadan, çagalar bagynda terbiýeçilerden görýän göreldesine eýermäge çalyşýar. Olaryň aýdanyny, edenini gaýtalaýar. Bu hem eýýäm bizden — terbiýeçilerden körpeleri milli ruhda terbiýelemekde peder pentlerinden ýerlikli peýdalanmagy, özümizi hem şol pentlere laýyk alyp barmagy talap edýär. Nakyllar, pähimler esasynda terbiýelenýän çagalaram hemmetaraplaýyn kämil adamlar bolup ýetişýär. Şeýle bolansoň «Paýhas çeşmesi» kitaby biziň ýakyn ýardamçymyz bolup durýar.

Rejepbibi ANNAÝEWA,

Türkmenbaşy etrabynyň Garabogaz şäherindäki 10-njy çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/43883

21.10.2021
Gözelligiň şäheri

Ak şäherimiz — Aşgabat gün-günden gözelleşýär. Paýtagtymyzyň görküne görk goşýan ak mermer desgalaryň hatarynda abraýly halkara çärelerini geçirmäge niýetlenilen binalar aýratyn ünsüňi özüne çekýär. Olar ýaşaýyş jaý, ýadygärlik toplumlary, suw çüwdürimleri, sport toplumlary, saglygy goraýyş binalary bilen egin deňläp, ýurdumyzyň gelim-gidimliligini, umumadamzat ähmiýetli meseleleriň biziň ýurdumyzda maslahatlaşylyp çözülýändigini aňladyp, kalplara şöhle salýar.

Şeýle giň halkara çäreleriniň geçirilýän ýerleri hökmünde, paýtagtymyzdaky «Oguzkent» myhmanhanasyny, Türkmenistanyň Söwda we senagat edarasynyň Sergiler merkezini we beýlekileri buýsanç bilen ýatlap bileris. Ministrliklerdir edaralaryň, ýokary okuw mekdepleriniň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan ýygnaklar zallary hem bu möhüm halkara çärelerini guramak we geçirmek üçin ähli amatlyklara eýedir.

Paýtagtymyza myhman bolup gelýän resmi wekiliýetleriň agzalary, žurnalistler, syýahatçylar we jahankeşdeler ak şäherimiziň gözellik, tämizlik aýdymyny dilleriniň senasyna öwürýärler. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda paýtagtymyzyň şähergurluşyk maksatnamasy yzygiderli durmuşa geçirilýär. Bu gün paýtagtymyz ak mermer binalaryň iň köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabynda mynasyp orun eýeledi. Ak şäherimiziň bu sanawa 11 gezek girizilendigini hem buýsanç bilen bellemelidiris.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramy giňden bellenilen üstümizdäki ýylda paýtagtymyzda Hökümet münberiniň, Türkmenistanyň Halk maslahatynyň Diwanynyň binasynyň we beýleki birnäçe ýaşaýyş we medeni maksatly binalaryň açylyp ulanylmaga berilmegi aýratyn möhüm wakalar boldy. Häzirki wagtda gurlup ulanylmaga doly taýýar edilen «Garagum» myhmanhanasy bu ýere myhman bolup gelýän daşary ýurtly hünärmenlere, jahankeşdelere ýurdumyzyň aýratynlyklary barada doly maglumat bermäge niýetlenendir.

Paýtagtymyzy we welaýatlarymyzy ösdürmekde ägirt uly işleri durmuşa geçirýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, döwletli başlangyçlary rowaç bolsun!

Perhat GARAÝEW,

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/43791

20.10.2021
Şanly ýylyň ganatly kitaby

Hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň çapdan çykandygy bilen baglanyşykly şatlykly habar Sarahs etrabynyň bagtyýar ýaşaýjylarydyr zähmetkeşlerinde hem uly buýsanç duýgusyny döretdi. Şeýle bolansoň, Gahryman Arkadagymyzyň täze kitabynyň etrap derejesindäki tanyşdyrylyş dabarasyna bagtdan paýly ildeşlerimiz uly ruhubelentlikde gatnaşdy.

Etrap merkezindäki Medeniýet öýünde bolan tanyşdyrylyş dabarasyny etrap häkimligi, etrabyň jemgyýetçilik guramalary, etrap merkezi kitaphanasy hem-de etrabyň medeniýet bölümi bilelikde gurady. Bu dabara turuwbaşdan ýakymly täsirlere beslendi. Oňa gatnaşmaga ýygnanan halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň işgärleri, mekdep mugallymlary, ýaşlar täsirli çykyşlary gyzyklanma bilen diňlediler. Jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, öňdebaryjy bilim işgärleriniň we beýleki myhmanlaryň çykyşlarynda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasynyň miwesi bolan «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly gymmatly kitabyň baý many-mazmuny barada gürrüň berildi. Täze kitabyň her bir bölüminiň üstünde aýratyn durlup geçilmegi çykyşlaryň täsirliligini artdyrdy.

Dabara gatnaşyjylar halkymyza täze eserini sowgat edendigi üçin hormatly Prezidentimiziň adyna ýürekden çykýan alkyşly sözlerini aýtdylar. Bezemen sahnada ýerine ýetirilen belent owazly aýdym-sazlar dabara ýygnananlaryň göwnüni has-da galkyndyrdy.

Mähri IŞANGULYÝEWA,
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Sarahs etrap komitetiniň partiýa guramaçysy.

* * *

Tanyşdyrylyş dabarasy

Babadaýhan etrabyndaky 19-njy orta mekdebiň mejlisler jaýynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Etrap bilim bölüminiň, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen dabara etrapdaky orta mekdepleriň mugallymlary gatnaşdy.

Dabarada çykyş edenler hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň bilim işgärleri üçin aýratyn uly sowgat, gymmatly gollanmadygy barada buýsançly gürrüň berdiler. Bellenilişi ýaly, döwlet Baştutanymyzyň täze kitabynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň milli kökleri we taryhy ähmiýeti açylyp görkezilýär, häzirki döwrüň örän möhüm wezipelerini çözmekde Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň halkara hukuk ýagdaýynyň orny öz beýanyny tapýar. Diýarymyzda gurlup, ulanylmaga berlen iri önümçilik desgalaryň ähmiýetini açyp görkezýän maglumatlar kitabyň mazmunyny has-da baýlaşdyrýar.

Dabara gatnaşyjylar täze gymmatly kitaby sowgat eden Gahryman Arkadagymyza päk ýürekden çykýan alkyşlaryny beýan etdiler.

Arzygül NEPESOWA,
Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Babadaýhan etrap Geňeşiniň başlygy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/43780

20.10.2021
Möwsümiň öňdebaryjylary

Ahal welaýatynyň «ak altyn» ussatlarynyň ýylboýy çeken yhlasly zähmetiniň ýerine düşendigine tylla güýzüň häzirki günlerinde dowam edýän pagta ýygymynda aýdyňlygy bilen göz ýetirip bolýar.

Berekede beslenen atyzlarda päk zähmet joşýar, «ak altyn» harmanlary barha beýgelýär. Şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli berjaý edýän pagtaçylaryň, hojalyklaryň sany artýar. Kaka etrabynyň «Daýhan ýerleri» daýhan hojalygy welaýatda ilkinjileriň hatarynda pagta taýýarlamak boýunça borçnamalaýyn tabşyryga abraý bilen hötde gelmegi başardy. Ekerançylyk meýdanlarynyň 72 gektarynda gowaçanyň bereketli hasylyny ýetişdiren bu daýhan hojalygy Watan harmanyna pagtanyň 130 tonnadan gowragyny goşup, arzyly sepgide ýetdi.

Ak bugdaý etrabynda hem boýun alan borçnamasyny ilkinjileriň hatarynda ýerine ýetiren hojalyklar az däl. Aýratyn-da, «Üzümli toprak», «Ak üzüm» daýhan hojalyklaryny agzamak bolar.

Ýeri uzak möhletleýin peýdalanmaga alan tejribeli daýhan Annageldi Annaýewiň «Üzümli toprak» daýhan hojalygynda ýokary hilli gowaça hasylynyň 100 tonnadan gowragy taýýarlanyp, bu baradaky şertnamalaýyn borçnama artygy bilen ýerine ýetirildi. Agzalan daýhan hojalygy üstümizdäki ýylda däne taýýarlamakda hem guwandyryjy netijeleri gazandy. Daýhan hojalygynyň 91 gektar meýdanynda 205 tonna derek ak bugdaýyň 300 tonnasy taýýarlanyp, kabul ediş nokatlaryna tabşyryldy. Şeýlelikde, şertnamalaýyn borçnama 146,2 göterim ýerine ýetirildi.

«Ak üzüm» daýhan hojalygynyň Watanymyzyň «ak altyn» harmanyna goşan pagta hasylynyň möçberi 60 tonnadan geçdi. Etrapda ýerleri uzak möhletleýin peýdalanmaga alan daýhan hojalyklarynyň başga-da birnäçesinde pagta ýygmak boýunça tabşyryklar üstünlikli berjaý edildi.

Sarahs etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşiginiň Batyr Meretgulyýew tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän 1-nji kärendeçilik toparynyň pagtaçylary hem öňdebaryjylaryň hatarynda agzalmaga mynasypdyr. Toparyň pagtaçylary 140 gektar meýdanda gowaçanyň bol hasylyny ýetişdirip, 280 tonna pagta taýýarlamaga borçlandylar. Olaryň Watan harmanyna tabşyran «ak altynynyň» 350 tonnadan geçmegi tabşyrygyň artygy bilen berjaý edilendigini görkezýär.

Welaýatda jogapkärli pagta ýygymy möwsüminde ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanylýar. Pagtaçylaryň arasynda guralýan höweslendiriş çäreleri, medeni-dynç alyş dabaralary bolsa olary uly zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

«Ak altynly» atyzlardaky hasyly gysga wagtda, ýitgisiz ýygnamakda hormatly Prezidentimiziň daýhanlara sowgat eden ýokary öndürijilikli «John Deere» kysymly kombaýnlaryň hyzmatyndan netijeli peýdalanylýar. «Polat atlaryň» gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz işledilmegi netijesinde ýygym geçirilýän gektarlaryň hatary artýar.

Aýdo ŞEKEROW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren awtor.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/43020

13.10.2021