Habarlar
Parahatçylyk — adamzat kalbynyň owazy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
«Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitabyndan

Ynsan hakdaky iň belent oý-pikirler, aýdyň taglymatlar halkyň söz we saz mülkünde orun alypdyr. Şonuň üçinem sözüň täsirinde gudrat, sazyň täsirinde jady bar.

* * *

Guşlaryň sesini, şemalyň «aýdymyny», dananyň söhbete berlendäki tüýsüni, otlaryň terligini we sansyz köp täsinlikleri duýmagyň hakyky tebigy ýagdaýyny asyl-ha hiç bir zat bilen çalşyp bolmaýar.

* * *

Açyk howa çykanda şähdi açylan ata-babalarymyz çölüň asudalygynda onuň özboluşly mukamyny diňläpdirler, gülleriň arasynda olaryň näme çawuş çakýandyklaryny eşidip, ony öz arzuwlary bilen badaşdyrypdyrlar. «Gül ýüzli sähra» — «Gül ýüzli ynsan» — «Gül ýüzli göwün» ynsan kalbynyň ruhanalygydyr. Dünýäde gülleriň roýundan, asmanyň görkünden owadan zat barmyka?! Bu gözelligi diňe çeper söz, şirin saz bilen beýan edip bolar. Türkmen sungatynyň deňsiz-taýsyz aýratynlygy onuň duýgular bilen beýan ederden güýçli oý-hyýallardan ybarat bolmagyndadyr.

* * *

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmakda, türkmen medeniýetini, sungatyny äleme ýaýmakda nusgalyk işleri amala aşyrýar. Alym Arkadagymyzyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitaby türkmen halkynyň pelsepewi dünýäsini açýar. Ata-babalarymyzyň ýaşaýyş durmuşynyň çelgisi bolan parahatçylyk, dost-doganlyk ýaly beýik ýörelgeleri bu günki gün bagtyýarlyk döwrümiziň binýady bolup dünýä dolýar.

Kitapda türkmen halkynyň milliligi, parahatçylyga bolan söýgüsi, saz sungaty özboluşlylygy bilen jemlenipdir. Kitapda taryh sahypalarynyň öňe çykaran Oguz han, Baýram han, Şükür bagşy ýaly beýik şahsyýetlerimiz barada gymmatly maglumatlar beýan edilýär. Bu maglumatlaryň hemmesinde-de türkmen halkynyň parahatçylyk pelsepesi açylyp görkezilýär. Parahatsöýüjilik milli gymmatlyklarymyzyň, gadymdan gelýän ýörelgelerimiziň beýany bolup orta çykýar. Şeýle ýörelgäniň esasynda bolsa halkyň erk-islegi hasyl bolýar. Hormatly Prezidentimiziň bu barada: «Adamzadyň diňe parahatçylyga, agzybirlige, gadyr-gymmatlylyga, salykatlylyga gönügen ruhy baýlyklaryndan uly hazyna döräpdir. Şol hazynadan her kim öz paýyny alýar. Şol hazynany her kim özüniňki hasap edýär. Biziň daýanjymyz, örkümiz şonda. Şonuň üçinem Garaşsyzlyk we Bitaraplyk halkymyz üçin ata-babalarymyzyň milli ruhy taglymat gymmatlygydyr» diýip belläp geçýär. Şu günki günde-de, irki döwürlerde-de arzuwlar, maksatlar bir düşünjede — parahatçylykda jemlenipdir. Hut şeýledigi üçin hormatly Prezidentimiziň «Ösüş arkaly parahatçylyk» atly şygary dünýä nusgalyk bolup durýar. Bu şygar hakynda kitapda: «Şoňa görä-de, biziň «Ösüş arkaly parahatçylyk» diýen ýörelgämiz iş otaglarynda dörän howaýy pelsepe däl-de, eýsem, türkmen halkynyň milli aň-düşünjesiniň düýpli esaslarynyň biridir» diýilýär.

Milli Liderimiziň bu kitaby sazyň, sözüň güýji bilen bütin dünýäde parahatçylygy gorap saklamak ýaly asylly maksatlaryň çeper beýanydyr. Kitapda ýazyjy Nurmyrat Saryhanowyň «Şükür bagşy» powestine ýüzlenilýär. Gahryman Arkadagymyz bu eser esasynda düşürilen kinofilmi ilkinji gezek çaga wagty görendigini, onuň özüne uly täsir edip, ondaky wakalaryň ýüreginde mydamalyk galandygyny aýdýar we «...sazyň syryna aň ýetirjek bolup, men bu ajaýyp kinofilmi köp gezek gördüm» diýýär. Şol pursatda-da bu pikirleriň üsti bilen ruhy dünýäňde sazyň syry bilen baglanyşykly düşünjeler peýda bolup başlaýar. «Dutaryň diňe dili ýok» diýlişi ýaly, düşünýän adam üçin ol ähli wakalaryň syryny açyp berýär. Söze, saza inçeden düşünýän adamyň il içinde sarpasy hemme döwürde-de belent tutulypdyr. Şonuň üçinem «Sazyň syry» düşünjesiniň peýda bolmagynyň özi okyjyny wakalar dünýäsine sary alyp gidýär.

Ençeme gymmatlyklarymyzdan sungaty, sungat eserlerini döreden halkymyz parahatçylygyň sungatyny döretmegiň hem özboluşly tilsimlerini oýlap tapypdyrlar. Şükür bagşy ýeňiş gazanmak bilen, saza daýanyp, saza gol berip, parahatçylygyň sungatyny döredip bilen türkmen sazandasydyr. Şonuň üçin Gahryman Arkadagymyz oňa şu kitabyny bagyşlap, «...Bu ideýa — sungatyň parahatçylygy döretmek wezipesi hem-de, umuman, parahatçylygy döretmek sungaty baradaky pikirdir.

Bolup geçen bu wakada parahatçylygy döretmek ideýasy sazandanyň keşbinde öz beýanyny tapýar» diýip belleýär. Alym Arkadagymyz Şükür bagşynyň sazynyň üsti bilen dünýäni abat, parahat saklap biljek, hemmelere düşnükli bir dilde gürläp bilýän Älem sazynyň, sungatynyň mysalynda bütin adamzat ähliniň kalbyny parahatçylyga çagyrýar.

Şükür bagşynyň hakykatyň we adalatyň dabaralanmasynyň hatyrasyna eden aýgytly hereketleri nesillere ýadygär galdy. Eziz Arkadagymyzyň: «Gural öz-özünden iş bitirmeýär» diýşi ýaly, bu ýerde türkmen dutarynyň, ondan çykýan gudratly sazyň gürrüňi edilýänem bolsa, gep Şükür bagşynyň özünde. Şonuň özündenem adam hakyndaky beýik düşünje emele gelip, gürrüň: «Biz soragyň jogabyny bilýäris. Ýöne sazanda bolmasa, dutar neýlesin, üstünde mert ýigit bolmasa, at neýlesin, esger bolmasa, ýarag neýlesin?..» diýilýän pikirlere we hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine syrykdyrylýar. Hut şeýledigi üçin-de kitapda çeper beýan etmeler çuň manyly pelsepewi garaýyşlar bilen utgaşyp gidýär.

Şükür bagşynyň esasy «ýaragy» — dutary, sazy hem çuňňur paýhasy. Ol dawa-jenjeli söweş ýoly bilen däl-de, parahatçylyk ýoly bilen çözmegiň tarapynda. Halkymyzyň dutar hem söz bilen bagly durmuş ýörelgesini hormatly Prezidentimiz bu kitabynda şeýle beýan edýär: «Söz — köňlüň aýnasy, saz — göwün syrdaşy. Ynsanyň saza we söze söýgüsi — onuň ruhubelentliginiň kepili. Saz we söz sungatynyň gadyryny bilýän ynsanlar ýagşylyk eýeleridir. Olaryň köňli sahawatlydyr, olar hemişe haýryň tarapyndadyrlar, döwletli işe mübteladyrlar». Milli Liderimiziň bu kitaby sazyň, sözüň güýji bilen bütin dünýäde parahatçylygy gorap saklamak ýaly asylly maksatlaryň çeper beýanydyr. Älem-jahan sazlaşygyny zor bilen gazanyp bolmaýar. Bolaýanda-da uzak gitmän, ýel ugruna tozap gidýär. Diýmek, älem-jahan sazlaşygyny döredip biljek güýç gylyçda, haýbatly ýaragda däl-de, iň nepis duýguda, iň owadan, näzik sungatda eken. Bu sazlaşygyň berkligine, ähmiýetine taryhynyň şaýatdygy kitapda inçelik bilen düşündirilýär.

Magtymguly atamyzyň: «Köňüller, ýürekler bir bolup başlar» diýşi ýaly, Gahryman Arkadagly ýurdumyzda köňülleriň, ýürekleriň birligini duýmak bolýar. Halky bilen eziz Arkadagymyzyň ýüregi bir, köňli bir. Hut şeýle filosofiýanyň — köňülleriň, ýürekleriň birligi hakyndaky filosofiýanyň aňyrsynda-da durmuş hakykaty ýatandyr. Gahryman Arkadagymyz bu pikirini:

«Köňülleriň, ýürekleriň birligi ertire bolan ynamymyzdadyr.

Köňülleriň, ýürekleriň birligi maksadyň birligidir.

Köňülleriň, ýürekleriň birligi Magtymguly akyldaryň ýürek kelamydyr» diýen sazlaşykly jümlelerde jemleýär. Çünki biziň her birimiz Magtymguly Pyragynyň ýokarda getiren «Türkmeniň» goşgusyny okap ulaldyk. Ony ýüreklerimize guýduk. Şu günki günde bolsa eziz Arkadagymyzyň başda durmagynda binýada öwürdik.

Hormatly Prezidentimiziň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitaby, Älem sazlaşygyny gözlemegiň, parahatçylygy döretmegiň, hakykatyň we adalatyň dabaralanmagyny gazanmagyň, döredijilik medeniýetine daýanmagyň, “zer gadyryny bilýän zergär döretmegiň” ýoluny tapan kitapdyr. Sag-amanlygyň, abadanlygyň salgysyny berýän, saz-söhbediň ynsan üçin ýagşylyk paýydygyny, ruhy baýyň ojagynyň asuda bolýanlygyny düşündirýän kitapdyr. Bu kitap ýollarymyzyň açyk bolup, howpsuz geljek üçin aladalara ýugrulan, ýagşy niýeti ýaran edinen sungatlaryň söhbedidir.

Kitapdaky: «Sungatlar söhbetleşýärkä, toplaryň sesi çykmaýar!» diýen sözler her bir okyjynyň kalbynyň owazy bolup ýüreklerine ýazylýar. Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň bellenilýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda her dürdäne setirinde türkmen kalbynyň parahatçylyga, saz-söhbede bolan beýik garaýyşlaryny açyp görkezýän bu kitabyň waspy belent ýaňlanýar.

Goý, Berkarar döwletimiziň bagtyýar halky hemişe asuda durmuşda ýaşasyn, türkmeniň parahatçylyk sazy dünýä ýaň salsyn!

Aýjemal BAÝRAMOWA,

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Merkezleşdirilen kitaphanalar ulgamynyň ýolbaşçysynyň orunbasary.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/35262

23.07.2021
Ak öý döwletlilik ojagydyr

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň amala aşyrýan beýik işleriniň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ösüşleriň täze sepgitlerine ýetýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem mukaddes Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ýurdumyzda örän wajyp wakalar bolup geçýär, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli döwrebap binalar ulanylmaga berilýär. Şolaryň hatarynda türkmen halkynyň gadymdan gelýän myhmansöýerliginiň nyşany bolan «Türkmeniň ak öýi» binalary hem aýratyn orun eýeleýär.

Makalamyzyň sözbaşysy hökmünde alnan şu ajaýyp sözleri hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 22-23-nji iýunynda Lebap welaýatyna amala aşyran iş saparynyň dowamynda eden taryhy çykyşynda aýdypdy. Mälim bolşy ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy esasynda bu günki gün ýurdumyzyň welaýatlarynda «Türkmeniň ak öýi» binalary guruldy. Üstünlikli amala aşyrylan bu giň gerimli taslamalar täze taryhy eýýamda döwürleriň hem-de nesilleriň dowamatlylygynyň aýdyň subutnamasy hökmünde çykyş edýär.

Ajaýyp binalar barada gürrüňimizi dowam edip, olaryň açylyş dabaralarynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şanly taryhyna altyn harplar bilen ýazylandygyny belläsim gelýär. Bu taryhy wakalary ýatlasak, onda 2015-nji ýylyň 27-nji noýabrynda ýurdumyzyň Mary, 2017-nji ýylyň 7-nji oktýabrynda Ahal, 2021-nji ýylyň 23-nji iýunynda Lebap hem-de 14-nji iýulynda Balkan welaýatlarynda «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň açylandygyny aýtmalydyrys. Ýakyn günlerde bolsa bu binalaryň ýene biriniň Daşoguz welaýatynda açylmagyna garaşylýar.

Äpet ak öýüň şekilinde gurlan bu binalarda döwlet we halkara derejedäki köpçülikleýin çärelerdir baýramçylyk dabaralaryny geçirmäge ähli zerur şertler döredilen. Ähli görkezijiler babatda dünýä ülňülerine doly laýyk gelýän «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň içki we daşky bezegi milli binagärlik däpleriniň hem-de häzirki döwrüň ösen tejribesiniň sazlaşygy bilen göreni haýran edýär. Ak öýlere mahsus bolan tärimler, haly gölleri, dürli öwüşgin berýän bezeg usullary we beýleki özboluşlylyklar halkymyzyň köpasyrlyk däpleriniň iň gowy nusgalaryny özünde jemleýär. Şeýlelik bilen, bu täsin desgalar türkmeniň ak öýüniň bezegine doly laýyk gelip, juda baý taryhy-medeni mirasymyzyň ajaýyp nyşany hökmünde halkymyzy guwandyrýar.

Ýurdumyzyň şanly seneleri mynasybetli toý-dabaralaryň merkezine öwrülen «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň gatlarynda giň eýwanlar, konsert zallary, kafeler, edara, dynç alyş we beýleki otaglar ýerleşýär. Innowasion tehnologiýalar, häzirki zaman enjamlary, kämil ses ulgamy ornaşdyrylan bu binalarda döwletli maslahatlarydyr şowhunly çykyşlary, şol sanda meşhur at üstündäki oýunlary ýokary derejede guramak bolýar.

Medeni-durmuş ähmiýetli binalaryň daş-töweregi hem doly abadanlaşdyrylan. Bagy-bossanlyga, gülzarlyga öwrülen ýanaşyk meýdançalardaky ýakalaryna pürli hem-de bezeg agaçlary oturdylan owadan ýodalardyr ýollar, gijelerine ýagtylyk çaýýan yşyklandyryş enjamlary daş-töwerege aýratyn bezeg berýär. «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň düzümine şeýle hem üç müň orunlyk sadaka jaýy girýär. Ýeri gelende, şu ýylyň awgust aýynyň ahyrynda Mary şäherinde gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň ýanynda sadaka jaýynyň düýbüniň tutuljakdygyny aýtmalydyrys. Şu ýerde ýene bir uly taryhy wakany ýatlasym gelýär, ýagny 2015-nji ýylyň noýabr aýynda Mary welaýatynda açylan «Türkmeniň ak öýi» binasynda guralan baýramçylyk dabarasynyň dowamynda dört müň adamyň bilelikde hormatly Prezidentimiziň döreden «Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» atly aýdymyny ýerine ýetirmegi Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna dünýä rekordy hökmünde girizildi.

Ýurdumyzyň sebitlerinde açylan «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň gurluşygynyň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bolan telekeçilerimiz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylandygy guwandyryjydyr.

Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň özlerinde dürli nyşanlary jemleýändigini hem bellemelidiris. Mysal üçin, Günüň tegelekligini esas edinen ak öý dünýäniň döreýşini, durmuşyň bakylygyny, paýhas we ruhy başlangyçlaryň dowamatlylygyny, türkmen halkynyň gadymdan gelýän asylly myhmansöýerlik däp-dessurlaryny, döwrümiziň abadançylygyny we ösüşini alamatlandyrýar. Diýmek, türkmeniň ak öýi özünde agzybirligi, parahatçylyk söýüjiligi, dost-doganlygy, ynanyşmagy, ynsanperwerligi jemleýär. Bu babatda Gahryman Arkadagymyz «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda şeýle diýýär: «...öý-ojak ynsanyň örküniň baglanan mukaddesligidir. Ynsanyň dünýä yhlasy, gözellige söýgüsi onuň öz öýüne bolan gatnaşygyndan başlanýar. Öý gurmak — mukaddeslik ojagyny bina etmekdir...

Öý-ojagyny agzybir saklaýan maşgalabaşy döwletli adam hasap edilýär. Şu mysalyň özi-de, agzybirlik düşünjesiniň manysynyň halkymyzyň içinde nähili çuňlaşandygyny beýan edýär».

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda türkmenistanlylar mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna özleriniň uly zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Bu ýylda Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber tagallalary netijesinde 140 ýyllyk toýuny toýlan gözel paýtagtymyz Aşgabat, şeýle hem ähli welaýatlar günsaýyn özgerip, belent sepgitleri eýelemegi dowam edýär. Şonuň netijesinde, köp sanly çagalar baglary, orta we ýokary okuw mekdepleri, saglyk merkezleri, sagaldyş öýleri, ähli amatlyklary özünde jemleýän ýaşaýyş jaýlary, edara-kärhanalaryň döwrebap binalary, howa menzilleri we beýleki dürli maksatly häzirki zaman desgalardyr binalar gysga wagtyň içinde gurulýar. Şeýle ösüşleriň ählisi hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, pähim-paýhasy bilen üstünlikli amala aşyrýan syýasatynyň, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň hem-de hemişelik Bitaraplygymyzyň ajaýyp miweleridir.

Hormatly Prezidentimiz Garaşsyzlygymyzyň şanly toýuna bagyşlanan dabaralara örän ykjam taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekip: «Watandaşlarymyzyň her biriniň bu baýramçylyga özüniň dahyllydygyny duýmagy möhümdir» diýip, örän adalatly belledi. Şonuň üçin türkmen halky hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylaýar.

Biz hem öz gezegimizde barha golaýlaşyp gelýän türkmen döwletiniň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy bilen hormatly Prezidentimizi, mähriban halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys. Goý, elmydama «eziz halkym» diýip urýan ýüregi bilen beýik işleri amala aşyryp, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň şan-şöhratyny belende göterýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt we dünýä ähmiýetli tutumlary mundan buýana-da rowaçlyklara beslensin! Goý, mähriban Watanymyz milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda bedew bady bilen mundan beýlägem öňe, diňe öňe gitsin!

Batyr MYRADOW,

«Türkmen dünýäsi» gazetiniň baş redaktory.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34810

19.07.2021
Türkmenistanyň toparyny Olimpiýa oýunlaryna ugradyş dabarasy

Aşgabat, 16-njy iýul (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki “Sport” myhmanhanasynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçiriljek XXXII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň ýygyndy toparyny ugratmak dabarasy boldy. Dabara Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow, şeýle hem Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, ýurdumyzyň milli sport merkezleriniň, federasiýalarynyň ýolbaşçylary, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň mugallymlary, talyplary gatnaşdylar.

23-nji iýul — 8-nji awgust aralygynda boljak giň gerimli wajyp ýaryşlara badalga berilmegine bir hepdeden hem az wagt galdy. Oňa däp boýunça dünýäniň dürli ýurtlarynyň saýlama türgenleri gatnaşar. Olaryň hatarynda biziň türgenlerimiziň hem çykyş etjekdigini bellemeli.

Türkmenistanyň ýygyndy toparyna 9 türgen girýär, olar sportuň dört görnüşi — dzýudo, ýeňil atletika we agyr atletika, suwda ýüzmek boýunça bäsleşiklerde çykyş ederler.

Agyr atletika boýunça geçiriljek bäsleşige 109 kilogramdan ýokary agram derejesinde Hojamuhammet Toýçyýew we Öwez Öwezow 109, Rejepbaý Rejebow 81 kilograma çenli agram derejesinde, 59 kilograma çenli agram derejesinde Polina Gurýewa, 55 kilograma çenli agram derejesinde bolsa Kristina Şermetowa çykyş ederler. Mergen Mämmedow ýeňil atletikanyň ýekedaban zyňmak görnüşi boýunça ýaryşlara gatnaşar. 52 kilogram agram derejesinde çykyş edýän Gülbadam Babamyradowa dzýudo boýunça bäsleşiklere gatnaşar. Merdan Ataýew suwda arkanlygyna ýüzmek boýunça 100 we 200 metr aralyga, Darýa Semýonowa bolsa bras usulynda 100 metr aralyga güýç synanyşarlar. Olimpiýa ýaryşlarynyň geçirilýän günlerinde ussat sport hünärmenleri we tälimçiler türgenleriň ýanlarynda bolarlar.

Wise-premýer, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi S.Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylaryň öňünde çykyş edip, Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň düzüminde çykyş edýän türgenlere hem-de olaryň tälimçilerine XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda üstünlikli çykyş etmegi arzuw etdi, olaryň dünýä möçberindäki iri bäsleşiklerde ýurdumyza mynasyp wekilçilik edip, Watanymyzyň sport abraýyny halkara derejede belende göterjekdiklerine ynam bildirdi.

Ýygnananlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistana wekilçilik edýän sport toparyna iberen Ýüzlenmesini uly ruhubelentlik bilen diňlediler. Onda: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda ýurdumyzyň sport ulgamynyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar. Bu ajaýyp zamanada ykballaryny sporta baglan ýaşlarymyz sebit we halkara derejedäki ýaryşlarda eziz Watanymyzyň sport abraýyny mynasyp gorap, watansöýüjiligiň, gaýduwsyzlygyň, hakyky ussatlygyň ajaýyp nusgasyny görkezýärler» diýlip bellenilýär. Milli Liderimiziň Ýüzlenmesinde şeýle hem türkmenistanly türgenleriň XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda ajaýyp ýeňişleri gazanyp, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyna toý sowgatlary bilen geljekdiklerine, sportda «Sagdynlyk. Ruhubelentlik. Dostluk.» şygaryny öňe sürýän eziz Watanymyzyň — Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň sagdynlygyň we ruhubelentligiň ülkesi hökmünde halkara derejedäki abraýyny has-da belende göterjekdiklerine, şeýle-de türkmen sportuny Ýer ýüzünde şöhratlandyrjakdyklaryna uly ynam bildirilýär.

Şu günki dabaranyň dowamynda çykyş edenler biziň türgenlerimiziň dünýäniň iň iri Oýunlaryna gatnaşmagy köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde yglan eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň atalyk aladasy hem-de hemişelik üns bermegi netijesinde mümkin bolandygyny biragyzdan bellediler.

Türkmenistanda diňe bir köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini höweslendirmek bilen çäklenmän, ýokary derejeli türgenleri we tälimçileri, ugurdaş hünärmenleri taýýarlamak, bu ugurda netijeli halkara hyzmatdaşlygy giňeltmek arkaly ýokary netijeli sportuň ösdürilmegine hem aýratyn uly üns berilýär. Türkmen türgenleri ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilýän iri ýaryşlara gatnaşyp, haýran galdyryjy üstünlikleri gazanýarlar, baýrakly orunlara we medallara, şol sanda altyn medallara mynasyp bolýarlar.

Sportuň dürli görnüşleri boýunça tälimçiler düzümi hem öz daşary ýurtly kärdeşleri bilen tejribe alyşmak arkaly öz ukyplaryny we bilim derejesini yzygiderli ýokarlandyrýarlar. Şeýlelikde, ýurdumyzyň türgenleriniň ýokary netijeleri görkezip, dünýäniň sport giňişliginde Watanymyza mynasyp wekilçilik etmegi üçin ähli zerur çäreler durmuşa geçirilýär.

Paýtagtymyz Aşgabatda dünýä ölçeglerine doly laýyk gelýän Olimpiýa şäherçesiniň bina edilmegi ýurdumyzyň sportunyň ösüşinde möhüm sepgit boldy. Bu şäherçe türkmenistanlylaryň buýsanjy bolmak bilen birlikde, ýurdumyzyň sportda ýeten derejesiniň aýdyň beýany bolup durýar. Tutuşlygyna bularyň ählisi Halkara Olimpiýa komitetiniň talaplaryna laýyk gelýän milli sport düzüminiň döredilendigini aýtmaga mümkinçilik berýär.

XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň dowamynda sportuň 33 görnüşi boýunça medallaryň 339 toplumy ugrunda ýaryşlar geçiriler.

“Sport” myhmanhanasynyň eýwanynda türkmen türgenleriniň gazananlaryna bagyşlanan ýörite sergi guraldy. Onda ýurdumyzyň türgenleriniň iri halkara bäsleşiklerde mynasyp bolan sylaglary görkezildi. Bu ýerde milli Liderimiziň kitaplaryna aýratyn orun berildi.

Dabara gatnaşyjylar XXXII tomusky Tokio Olimpiýa oýunlarynyň sport meýdançalarynda türkmen türgenlerine rowaçlyklar we üstünlikler arzuw etdiler hem-de hormatly Prezidentimize Ýüzlenme kabul etdiler. Ýüzlenmede ýurdumyzyň sportuny ösdürmek üçin döredilýän giň mümkinçilikler hem-de abraýly bäsleşiklerde ýurdumyza wekilçilik etmäge bildirilen ýokary ynam üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34745

17.07.2021
Täze ösüşlere badalga

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda ulag-logistika düzümini ösdürmek we kämilleşdirmek, pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak, hereket edýän ulag-aragatnaşyk ulgamyny giňeltmek we täzelerini döretmek boýunça giň möçberli maksatnamalar amala aşyrylýar. Türkmenistan ýük daşamalaryň halkara ulgamynyň doly hukukly agzasy bolmak bilen, öz çäginde ygtybarly üstaşyr ulag gatnawlaryny üpjün edýär. Ulaglaryň ähli görnüşleriniň — awtoulag, demir ýol, howa, deňiz ulaglarynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň berkidilmegine uly üns berýär. Ýurdumyzda halkara ülňülere laýyk gelýän täze howa menzilleri bina edilýär, demir ýollar, ýokary tizlikli awtoulag ýollary, demir ýol we awtomobil köprüleri gurulýar. Demir ýol, deňiz we howa ulaglarynyň üsti täze, döwrebap gämiler, wagonlar, uçarlar bilen ýetirilip, ulag hyzmatlarynyň gerimi barha giňeýär. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen «Türkmen logistika assosiasiýasy» hojalyk jemgyýetiniň döredilmegi bolsa bu ugurda alnyp barylýan işleriň barha ilerlemegine getirdi.

Ulag-logistika geljegi uly ulgamlaryň biri hökmünde döwlet syýasatynda esasy orny eýeleýär. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 6-njy iýulynda Balkan welaýatyna amala aşyran iş saparynda hem bu sebitde ulag-logistika düzüminiň ösüşine aýratyn ähmiýet berildi. Döwlet Baştutanymyz iş saparynyň çäginde Garabogaz aýlagynyň üstünden çekilen köprä baryp görmek bilen, degişli ýolbaşçylara ol ýerde täze köprini gurmak we oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek boýunça halkara bäsleşigi yglan etmegi tabşyrdy. Garabogaz aýlagyny Hazar deňzi bilen birleşdirýän awtomobil köprüsi ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini ep-esli ýokarlandyrmaga, halkara üstaşyr ulag düzümini giňeltmäge hem-de goňşy döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam eder.

Milli Liderimiziň Balkan welaýatyna iş saparynyň dowamynda bolup geçen ýene-de bir buýsançly waka — şol günlerde Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portuna gelen «Rahat» atly täze ýolagçy gämisiniň ilkinji ýüzüşine ak pata berilmegidir. Mälim bolşy ýaly, gojaman Hazar gadymy söwda ýollarynyň merkezinde ýerleşip, Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm bölegi bolupdyr. Döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda açylyp, ulanylmaga berlen ýurdumyzyň “deňiz derwezesi” hem sanlyja ýyllaryň içinde Ýewropanyň we Aziýanyň arasynda iri halkara üstaşyr ulag merkezine öwrüldi. Ol goňşy ýurtlar bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda gurluşygy güýçli depginlerde alnyp barylýan Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Türkmenbaşy awtobanyna sepleşmegi bilen, ýük awtoulaglaryna bu Halkara deňiz portuna we şol ýerden deňiz ýoly arkaly dünýä ýurtlaryna çykmaga mümkinçilik dörär.

Döwlet Baştutanymyzyň 14-nji iýulda Balkan welaýatyna amala aşyran iş saparynda ýol-ulag bilen bagly ýene-de bir taryhy wakanyň şaýady bolduk. Hormatly Prezidentimiz Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüniň tutulmagyna ak pata berdi. Munuň özi günbatar sebitiň halkara derejeli üstaşyr ulag geçelgesi hökmünde ornunyň pugtalanmagyna, ýurdumyzyň daşary döwletler bilen işjeň gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýardam eder. Milli Liderimiziň tagallasy bilen Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň hem-de 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň açylmagy bolsa «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda uludan bellenilýän şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk toýuna ajaýyp sowgatdyr.

Ýazgeldi ANNAMUHAMMEDOW,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34563

16.07.2021
Çandybile dönüp döwran, bize döwlet geldi bolgaý

Çandybil şaýolunyň täze keşbi hakynda söhbet

Gürrüňi ýatlamalarymdan alyp gaýtmakçy. Çaga wagtym. Elimde küti kitap. Serimde «Munça sahypany bir günde okap bolarmyka?» diýen sowal bilen «Dagy näme!» diýen özüme göwnüýetijiligim. «Göroglysyny» elinden çykarasy gelmeýän obadaşlarymyň biri dessany maňa bir günlük okamaga beripdi. Ol: «Ertir şu wagtlar yzyna getirgin!» diýip, berkden-berk sargap goýberipdi. Gowy zadyň gadyram bilinýär-dä.

Indi ýadyma salan zadymyň «mustapasy» barada. Men ilkinji gezek Çandybil adyna şonda duşup görüpdim. Aýdym bolup hem ýadymda galypdy. Görogly beg: «Toý tutmuşam Çandybiliň düzünde» diýse, Jygalybeg: «Indi geldi Çandybiliň nobaty, // Görenler janyny gurban eýledi» diýip, begençden gözüne ýaş aýlaýar. Genjim bege näme diýjek, şol zaňňaram göwni joşan wagty bäş keleme söz aýdyp, söz arasynda Çandybili ýatlar bolupdyr: «Çandybile dönüp döwran, // Bize döwlet geldi bolgaý»...

...Paýtagtymyzyň günorta böleginden geçýän Çandybil şaýoluna şu golaýda ýoluňyz düşüpmidi? Ýadyňyzda bolsa, aprel aýynda, bary-ýogy sanlyja günüň içinde şaýoluň gyrasynda milli Liderimiziň baştutanlygynda iri desgalaryň bäşisi ulanylmaga berildi. «Türkmenbaşy» hem-de «Senagat» paýdarlar täjirçilik banklarynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalary, Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp binasy, Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň we Kabul ediş merkeziniň binalary Çandybiliň döwrebap keşbine özboluşly sazlaşyk bilen goşulyşyp gitdi. Bu binalar her bir türkmenistanlynyň şu günki bagtly durmuşynyň, röwşen geljeginiň hatyrasyna bina edildi. Biz muňa şol günler has-da gowy göz ýetirdik.

Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Onda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň Başlyklygyna saýlanyldy. Bu bolsa halkyň milli Liderine bolan mizemez ynamynyň nobatdaky subutnamasy boldy. Şeýle hem Maslahatlar merkezinde döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatyň dabaraly mejlisi geçirildi. Bilşimiz ýaly, paýtagtymyz bu günki gün sebit we dünýä möçberinde netijeli hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde ykrar edilýär. Hormatly Prezidentimiz halkara maslahatda eden çykyşynda maslahatyň dowamynda köp sanly teklipleriňdir peýdaly pikirleriň beýan edilendigini aýdyp, şol teklipleriň ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasyny mundan beýläk-de meýilleşdirmekde we durmuşa geçirmekde göz öňünde tutuljakdygyny, zerur bolan halatynda iş ýüzünde ulanyljakdygyny mälim etdi. Nesip bolsa, ýeneki ýyllarda hem bu ýerde il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli uly-uly maslahatlardyr duşuşyklar geçiriler.

Binalaryň gurluşygynda, bezeliş aýratynlygynda millilige üns berilýändigi bellenilmäge mynasypdyr. Ähli ulgamlarda bolşy ýaly, binagärlik-gurluşyk pudagynda hem ylmyň gazananlary tapgyrma-tapgyr ornaşdyrylýar.

Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda saklap gelen gymmatlyklarynyň biri-de milliligidir. Millilik — milletiň ýüzi. Halk ony edim-gylymlaryňdyr däp-dessurlaryň, pähimdir nakyllaryň, rowaýatlardyr aýdymlaryň, haly we dokma önümleriniň üsti bilen şu günlere ýetiripdir.

Biz şu gün bina galdyryp, ertirimizi gurýarys. Döwlet Baştutanymyzyň ilkinji nobatda millilige üns bermek barada berýän tabşyryklarynyň düýp özeninde-de geljek nesillere belentden-belent binalar bilen bir hatarda milliligimizi ýetirmek baradaky aladalar bar. Söýgi bilen, yhlas bilen sünnälenip gurlan beýik-beýik binalar asyrlarboýy ýaşaýar. Muny bu günki gün paýtagtymyzda gurulýan islendik bina babatda hem aýdyp bolar. Çandybil şaýoluna ýoly düşen her bir adamyň aňynda-da şeýle pikiriň döreýändigine ynanýarys.

Agzalan şaýoluň ugrunda gurlan «Ak öý» hem-de «Nusaý» awtobus duralgalary-da ünsüňi çekýär. Şeýle duralgalar paýtagtymyzda ilkinji gezek guruldy. Taryh geçmişiň atlandyrylyşy bolsa, ony düzýän wakalar şu gün bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Üns berip synlasaňyz, täze binagärlik çözgütleriňdir milliligiň utgaşmagyndan bina edilen duralgalar bu ýerde, hatda, kiçijik zatlaryň hem ünsden düşürilmändigini görkezýär.

Biraz yza ser salalyň. 2011-nji ýylyň 23-nji marty. Hut baharyň bahar wagty. Şol gün milli Liderimiziň gatnaşmagynda ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk düzüminiň sazlaşykly ösýän möhüm ugruny alamatlandyran Çandybil şaýolunyň açylyş dabarasy bolupdy. Gojaman Köpetdagyň eteginden geçip, özünde häzirki zaman ýol gurluşygy ulgamynyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny jemleýän, şol bir wagtda-da döwrüň döredijilik ruhuny alamatlandyrýan ulag ýoluna Fransiýanyň «CETE APAVE Cudeurope» kompaniýasy tarapyndan ähli ölçegler boýunça ýokary halkara ülňülere laýyk ýol hökmünde ýörite güwänama berildi. Güwänamada Çandybil şaýolunyň Amerikanyň Döwlet magistrallary assosiasiýasynyň we Ýewropa Kadalarynyň ülňülerine laýyk gelýändigi hem bellenilýär. Onuň gurluşygynda täze tehnologiýalar giňden ulanylyp, ýokary hil görkezijisini gazanmak esasy talap boldy. Şol gün döwlet Baştutanymyz türkmen paýtagty üçin Çandybil şaýolunyň möhüm desga boljakdygyny, şeýle hem häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ulag-aragatnaşyk düzüminiň kemala getirilmegi jähetden onuň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm ugry hökmündäki ähmiýetini aýratyn belledi.

Ondan bäri tegelek on ýyl geçdi. Biz şol ýyllaryň dowamynda Çandybil şaýolunyň ýurdumyzyň baş şäheriniň şähergurluşyk maksatnamasynyň ýaýbaňlanmagy netijesinde täze keşbe eýe bolan günorta künjeginiň esasy bezegine öwrülendigine şaýat bolup gelýäris. Bir söz bilen aýdylanda, Çandybil şaýoly özünde häzirki zaman inženerçilik-tehniki çözgütlerini jemläp, halkara ülňülere laýyk gelýän şäher ýollaryny gurmak babatynda milli Liderimiziň başyny başlan beýik işleriniň durmuşa geçirilmesiniň beýanydyr.

...Hawa, bu gün «Çandybil» ady täze röwüşde ýaňlanýar. Çandybiliň boýunda toý tutulyp, aklyňy haýran edýän ymaratlaryň hatary uzaýar. Bu ýerlere ýoluň düşende bolsa, «Çandybile döwran dönüp, // Bize döwlet geldi bolgaý» diýýän bagşynyň şirin owazy eşidilen ýaly bolýar...

Allanur ÇARYÝEW.

«Türkmenistan». Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34562

16.07.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Biziň gurýan iri desgalarymyz geljekki nesillere hemişelik ýadygär galar

Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Balkan welaýaty, 14-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de welaýat merkezi Balkanabat şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Milli Liderimiz Aşgabadyň Halkara howa menzilinden dikuçarda ulag düzüminiň geljekki desgasynyň guruljak ýerine geldi.

“Ýedi ýoluň çatrygy” diýlip atlandyrylan Türkmenistanyň çäginden gadymy döwürlerde Beýik Ýüpek ýoly geçipdir. Ol Aziýany we Ýewropany söwda hem-de medeni gatnaşyklar bilen baglanyşdyrypdyr. Yklymara ýollaryň çatrygynda ýerleşýän ýurdumyz häzirki döwürde hem adamzat ösüşinde uly ähmiýete eýe bolan bu meşhur ýoly täze taryhy şertlerde gaýtadan dikeldýär.

Ulag-kommunikasiýa ulgamy dünýä ykdysadyýetiniň we söwdasynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Ol dünýäniň hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna gönüden-göni täsir edýär, durnukly ösüşiň wezipelerini çözmekde möhüm orun eýeleýär. Şoňa görä-de, döwlet Baştutanymyzyň dünýä bileleşiginiň giň goldawyna mynasyp bolan oňyn başlangyçlarynyň örän wajypdygy äşgärdir. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan kabul edilen degişli Kararnamalar hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Türkmenistanyň çäk taýdan örän amatly — Ýewropa gatnaw ýollarynyň çatrygynda ýerleşmegini hem-de bu ulgamda bar bolan kuwwaty nazara almak bilen, halkara ölçeglere laýyk gelýän we ulaglaryň ähli görnüşlerini, şol sanda howa ulagyny özüne birleşdirýän multimodal üstaşyr ulag düzümini ösdürmek Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek, onuň düzümini uçarlar bilen ýetirmek, pudak üçin ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak, täze howa menzillerini gurmak we durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

2010-njy we 2018-nji ýyllarda Türkmenbaşy hem-de Türkmenabat şäherlerinde Halkara howa menzilleriniň işe girizilendigini ýatlatmalydyrys. 2016-njy ýylda Aşgabadyň Halkara howa menziliniň täze toplumy açyldy. Geçen aýda Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde Halkara howa menzili ulanylmaga berildi. Ine, bu gün bolsa Balkan welaýatynda ýene-de bir döwrebap howa menziliniň gurluşygyna badalga berildi. Sebit we sebitara üstaşyr ulag gatnawlarynda bu howa menziline möhüm orun degişlidir.

Milli Liderimiziň şu aýyň başynda günbatar sebite amala aşyran iş saparynyň barşynda degişli ýolbaşçylara Jebel şäherçesindäki täze howa menziliniň taslamasyny taýýarlamak işini çaltlandyrmak boýunça anyk tabşyryklary berendigini bellemelidiris.

Döwlet Baştutanymyzyň oňyn strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistan sebit we yklym ähmiýetli möhüm ulag hem-de logistika merkezi hökmünde eýeleýän ornuny pugtalandyrýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ulag ulgamynyň dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagyny üpjün etmek, Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça milli düzümi giňeltmekde öňde goýan wezipelerini çözmek babatda netijeli çäreler görülýär. Munuň özi ýük daşalmagyny we ýolagçy gatnadylmagyny has-da işjeňleşdirmäge, olaryň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga ýardam etmelidir.

Ýurdumyz sebitiň we tutuş dünýäniň abadançylygynyň hem-de durnukly ösüşiniň bähbidine laýyk gelýän özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, bu ulgamdaky uly kuwwatyndan netijeli peýdalanýar.

Täze howa menziliniň düýbüniň tutulýan ýerine — Jebel şäherçesine gelende, milli Liderimizi dabara gatnaşyjylar uly ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlary baýramçylyk dabarasyna özboluşly öwüşgin çaýdy.

Milli Liderimiz dabara gatnaşyjylary mübärekläp, özi üçin niýetlenen ýere geçýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara hem-de watandaşlarymyza ýüzlenip, Garaşsyz, Bitarap Watanymyz gün-günden rowaçlanyp, ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly barýar diýip, ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn gülläp ösýändigini we mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýynyň, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanýandygyny belledi.

Mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk ýubileýine barýan eziz Diýarymyz uly üstünliklere beslenip, belent sepgitlere ýetýär. Muny şu ýylyň birinji ýarymynyň netijeleri hem doly tassyklaýar. Ýubileý ýylynyň geçen alty aýynda ýurdumyzda 32 sany iri desga, ähli amatlyklary bolan köp sanly döwrebap ýaşaýyş jaýlary, mekdepler, çagalar baglarydyr beýleki möhüm desgalar gurlup ulanmaga berildi. Şolaryň hatarynda Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde işe girizilen Halkara howa menzilini, Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasyny we ençeme beýleki desgalary görkezmek bolar.

Häzirki döwürde hem ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan-da geçýän iki ýarym müňe golaý desganyň gurluşygy dowam edýär. Biz bu işleri mähriban halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy, Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň birine öwrülmegi üçin amala aşyrýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiz berkarar döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ulanylmaga berilýän il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli döwrebap binalardyr desgalaryň ýurdumyzyň ykdysady taýdan has-da ösýändiginiň, ata Watanymyzyň kuwwatynyň artýandygynyň subutnamasyna öwrülip, güneşli ülkämiziň keşbiniň tanalmaz derejede özgerdýändigini, munuň bolsa biziň yglan eden «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyzyň yzygiderli durmuşa geçirilýändigini aýdyň görkezýändigini belledi.

Ynha, şu gün hem biz Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge niýetlenen täze Halkara howa menzili toplumynyň dabaraly ýagdaýda düýbüni tutýarys. Potratçysy bäsleşik esasynda kesgitlenjek bu halkara toplumyň gurluşygy ýurdumyzyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Karz ylalaşygyna laýyklykda maliýeleşdirilýär. Munuň özi Bitarap döwletimiziň dünýä ýurtlary bilen ysnyşykly, özara bähbitli ykdysady gatnaşyklarynyň barha rowaçlanýandygynyň, berkarar döwletimiziň ygtybarly hyzmatdaş hökmünde halkara abraýynyň uludygynyň aýdyň subutnamasydyr.

200-e golaý işgär işlejek täze Halkara howa menziliniň umumy meýdany 275 gektara barabar bolar. Taslamanyň düzüminde birnäçe binalardyr desgalar bar. Olaryň hatarynda ýolagçy we ýük terminallaryny, howa hereketini dolandyryş diňini, halas ediş hem-de ýangyna garşy göreş gulluklarynyň binasyny görkezmek bolar. Bu ýerde uzynlygy 3 müň 200 metr bolan döwrebap uçuş-gonuş zolagy, iki öwrüm ýollary, alty howa gämisine hem-de dört dikuçara niýetlenen meýdança hem gurlar. Ýöriteleşdirilen aerodrom we howa gämilerine ýerüsti hyzmat ediş gulluklarynyň binalary, jemi 15 sany esasy desga bina ediler. Uçarlara ýerüsti hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin täze Halkara howa menzilini dürli görnüşli 45 sany ýöriteleşdirilen ýerüsti tehnikalar bilen üpjün etmek hem göz öňünde tutulýar.

Nesip bolsa, ýene-de üç ýyldan bu ýerde döwrebap howa menzili bina ediler, dürli kysymly howa gämileri uçup-gonar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, düýbi tutulýan täze Halkara howa menzili toplumy berkarar döwletimiziň raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolar. Ol howa ulaglary arkaly ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşamagyň möçberlerini artdyrmakda, ýurdumyzy ykdysady taýdan has-da ösdürmekde, halkymyza döwrüň talaplaryna laýyk hyzmat etmekde wajyp orny eýelär.

Milli Liderimiz bular barada aýdyp, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga mynasyp goşant goşjak bu täze desganyň gurluşygynda işlejek, işe girizilenden soň toplumda zähmet çekjek adamlaryň ählisine uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz şu gün welaýatyň merkezi Balkanabat şäherinde döwrebap «Türkmeniň ak öýi» binasynyň we 3000 orunlyk sadaka jaýynyň dabaraly ýagdaýda ulanmaga beriljekdigini belledi. Ýurdumyzyň günbatar welaýatynyň görküne görk goşjak “Türkmeniň ak öýi” binasy döwletli maslahatlary we dürli köpçülikleýin çäreleri geçirmäge niýetlenilýär. Bu ajaýyp bina şanly seneleri, baýramçylyk we toý dabaralaryny, şowhunly aýdym-sazly çykyşlary hem-de at üstündäki oýunlary guramak üçin ähli şertler döredilen merkeze öwrüler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow merdana halkymyzyň döwletlilik däplerini özünde jemleýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň Balkan welaýatynda alyp barýan işlerimizi üstünlikli durmuşa geçirmekde möhüm orny eýelejekdigini, medeniýetimizi hem-de sungatymyzy ösdürmekde, ýaşlarymyzy watançylyk, millilik, zähmetsöýerlik we ahlaklylyk ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýetiniň boljakdygyny belledi.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, gadymy Balkan topragynda ýaşap geçen Baýram şahyryň meşhur aýdyma öwrülen şu setirlerini ýatlatdy:

«Daglaryna diýrler Balkan,
Müňkürdir oňa at dakan,
Gyşy geçip, ýaza ýakyn,
Nurlar döker bulutlary».

Zehinli şahyryň aýdyşy ýaly, gojaman Balkan daglarynyň tebigy keşbi häzirki Garaşsyzlyk döwründe has-da gözelleşýär. Balkanabat şäherinde gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasy bolsa şu daglaryň gözelligi bilen özboluşly sazlaşyp, bu sebitlere aýratyn öwüşgin çaýýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Mälim bolşy ýaly, Balkan topragy Döwletmämmet Azady, Magtymguly Pyragy, Gurbandurdy Zelili, Baýram şahyr ýaly ençeme akyldarlaryňdyr nusgawy şahyrlarymyzyň ýaşap geçen topragydyr. Olaryň nusgalyk edebi mirasy, özboluşly sungat ýoly ýaş nesillerimizi mynasyp terbiýelemäge uly ýardam berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän gadymy Balkan topragynda täze howa menziliniň düýbüniň tutulmagy we «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyp ulanmaga berilmegi bilen dabara gatnaşyjylary hem-de watandaşlarymyzy tüýs ýürekden gutlady. Olaryň ählisine berk jan saglyk, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Goý, bu ajaýyp binalar geljek nesillerimize bizden hemişelik ýadygär galsyn diýip, milli Liderimiz çykyşyny jemledi.

Soňra döwlet Baştutanymyza hem-de dabara gatnaşyjylara Jebel şäherçesindäki täze guruljak Halkara howa menzili hem-de onuň esasy häsiýetnamalary barada anyk düşünje almaga mümkinçilik berýän wideoşekiller görkezildi.

Soňra ösüp gelýän ýaş nesliň wekilleri milli Liderimizden howa menziliniň gurluşygyna ak pata bermegini hem-de geljekki nesillere ýüzlenilen ýadygärlik ýazga gol çekmegine haýyş edýärler. Döwlet Baştutanymyz ýadygärlik ýazga gol çekýär we ony ýörite gutujyga salyp, geljekki howa menziliniň binýadyna goýýar.

Asylly däbe görä, ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalar astynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyga badalga berip, täze howa menziliniň binýadyna pil bilen beton guýdy.

Hormatly ýaşulular we beýleki dabara gatnaşyjylar hem döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerdiler.

Milli Liderimiz çagalar bilen gürrüňdeş bolup, olaryň tomusky dynç alyş möwsümini geçirişleri bilen gyzyklandy. Körpeler jogap hökmünde Arkadag Prezidentimize oňat dynç almak ugrunda döredilýän ähli şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler.

Soňra döwlet Baştutanymyz çagalar hem-de uly ýaşly nesliň wekilleri bilen ýadygärlik surata düşdi.

Dabara tamamlanandan soň, milli Liderimiz awtoulagynda Balkanabada, “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine ugrady.

Ýol ugrunda hormatly Prezidentimiz şäheriň “Gaýragoýulmasyz Tiz kömek” merkeziniň golaýynda saklandy. Lukmançylyk edarasynyň öňündäki meýdançada döwlet Baştutanymyzy saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri tüýs ýürekden mübärekleýärler.

Milli Liderimiz halkymyzyň, esasan-da, ösüp gelýän ýaş nesliň saglygy baradaky hemmetaraplaýyn aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny belläp, ýakynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilendigini aýdyp, bu gaznadan welaýatyň etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň 10-syny sowgat bermek baradaky karara gelendigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň geljekde hem biziň geljegimiz bolan çagalar, olaryň beden taýdan sagdyn ösmegi hem-de Watanymyza bolan söýgi ruhunda terbiýelenilmegi üçin yzygiderli alada etjekdigini belledi.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

Saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň adyndan milli Liderimize Diýarymyzyň ýaş raýatlary barada ýadawsyz alada edýändigi hem-de ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmakda hemişe goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow lukmanlar bilen söhbetdeş bolup, täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň olaryň işine ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz lukmanlar bilen hoşlaşyp, olaryň asylly we jogapkärli işlerinde üstünlikleri arzuw edip, Balkanabatda gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasyna tarap ugrady.

Balkan welaýatynyň edara ediş merkeziniň täze binagärlik ajaýyplygyna öwrülen bu iri durmuş-medeni maksatly desga milli Liderimiziň 2018-nji ýylda gol çeken degişli Kararyna laýyklykda guruldy.

Bu ýerde baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzy ruhubelentlik bilen garşylaýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desganyň öňündäki meýdança barýar. Şol ýerde ýurdumyzyň günbatar sebitiniň birleşen döredijilik toparlarynyň köpöwüşginli aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda döwlet Baştutanymyz bäş welaýatyň we paýtagtymyzyň hormatly ýaşululary hem-de kümüş saçly eneleri bilen bilelikde toý bagyny kesýär. Täze ajaýyp desga açylýar.

Milli Liderimiz binanyň içine girýär. Hormatly Prezidentimizi çagalar joşgunly goşgy okamak bilen garşylaýarlar, olar şeýle hem “Küştdepdi” tansyny ýerine ýetirýärler. Bu ýerde halk saz gurallary topary çykyş edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar bilen söhbetdeşlikde olaryň sungata garaýyşlary bilen gyzyklandy. Körpe artistler ýurdumyzda aýdym-saz bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini aýdyp, döwlet Baştutanymyza ösüp gelýän nesliň sazlaşykly şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin döredilýän şertlere tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Şanly waka mynasybetli “Türkmeniň ak öýi” binasynda milli amaly-haşam sungaty hem-de döredijiligiň görnüşleri, milli senetçiligiň özboluşlylygy barada düşünje almaga mümkinçilik berýän sergi guraldy. Döwlet Baştutanymyz giň gerimli sergini synlady, ol türkmen halkynyň köpugurly döredijilik zehininiň hem-de örän baý taryhy-medeni mirasyna ygrarlylygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmeniň ak öýi” binasynyň bezegi we abadanlaşdyrylyşy, onuň keşbindäki şähergurluşyk ulgamyndaky öňdebaryjy gazanylanlar hem-de milli binagärligiň iň gowy däpleri, dürli derejedäki çäreleri, baýramçylyk dabaralaryny geçirmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.

Ägirt uly ak öý görnüşinde bina edilen we üç müň adama niýetlenilen “Türkmeniň ak öýi” binasy halkymyzyň gadymdan gelýän asylly myhmansöýerlik däp-dessurlaryny alamatlandyrýar hem-de abadançylygyň we ösüşiň nyşany bolup durýar. Durmuş üpjünçilik ulgamynyň toplumy bilen üpjün edilen bu bina häzirki zaman gurluşyk hem-de timarlaýyş serişdeleri esasynda guruldy. Onuň içki bezeginde ulanylan milli binagärlik sungatynyň usullary hem-de haly nagyşlary aýdyň milli öwüşgini bilen tapawutlanýar.

“Türkmeniň ak öýi” toplumynda zerur häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen giň konsert zaly, iş otaglary we beýleki ugurdaş otaglar, eýwan göz öňünde tutuldy. Bu 3 müň orunlyk sadaka üçin aýratyn binany hem öz içine alýan tutuş desgalar toplumydyr. Onuň ýanaşyk çäkleri doly abadanlaşdyryldy hem-de bagy-bossanlyga büreldi, köp sanly pürli agaç nahallary hem-de bezeg ösümlikleri ekildi, bina gelýän ýol çekildi, bezeg, yşyklandyryş enjamlary gurnaldy.

Toplumyň golaýynda bezegli ak öýler we hiňňildikler gurnalypdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda “Türkmeniň ak öýi” binasyny gurmak boýunça başlangyjy esasynda amala aşyrylýan giň gerimli taslama täze taryhy eýýamda döwürleriň hem-de nesilleriň dowamatlylygynyň aýdyň subutnamasydyr. Geçen aýda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda şunuň ýaly desga Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde hem açyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desga bilen tanyşlygyny tamamlandan soňra, şanly waka mynasybetli guralan welaýatyň sungat ussatlarynyň konserti geçirilýän zala bardy.

Baýramçylyk konserti “Magtymguly, sözlär tili türkmeniň” atly edebi-sazly çykyş bilen açyldy. Soňra welaýatyň belli aýdymçylary we döredijilik toparlary çykyş edip, joşgunly aýdymlary, tanslary bilen ussatlyklaryny görkezdiler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň “Galkynyş” at üstündäki milli oýunlar topary hem ajaýyp öwüşginli çykyşyny taýýarlady. Bedewe erk etmegiň inçe tilsimlerini ýokary ussatlyk derejesinde ýerine ýetirýän bu topar Diýarymyzda hem, onuň çäklerinden daşarda hem uly şöhrata hem-de giň ykrar edilmegine mynasyp boldy.

Geçen ýyllarda “Galkynyş” topary daşary ýurtlarda ençeme gezek çykyş edip, uly üstünliklere, şeýle hem iri halkara bäsleşiklere gatnaşyp, köp sanly baýraklara mynasyp boldy. Türkmen jigitleri ajaýyp çykyşlary bilen Ýer ýüzünde milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan atçylyk sungatyny giňden wagyz etmäge uly goşant goşýarlar, özüniň gözelligi bilen haýran galdyrýan ahalteke bedewleri milli buýsanjymyzdyr.

Ady rowaýata öwrülen behişdi bedewler ýurdumyzda geçirilýän toý-baýramlaryň bezegidir. Ine, bu gün hem manežde meşhur Akhan peýda bolýar. Mälim bolşy ýaly, ol çarpaýa galyp, 10 metr aralygy 4,19 sekuntda geçip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi we özüniň ozalky görkezijisini iki esse ýokarlandyrdy. Munuň özi türkmen bedewleriniň diňe bir beden gurluşy, ýyndamlygy hem-de çydamlylygy bilen däl-de, öz seýsi bilen doly düşünişip, täsin tilsimleri ýerine ýetirmäge ukyplydygyny-da görkezýär. Akhany başarjaň we tejribeli çapyksuwar, şeýle hem atşynaslyk babatynda ykrar edilen ussat halypa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özüniň seýisländigini bellemek buýsançlydyr.

Arassa ganly ahalteke bedewlerini gorap saklamakda hem-de olaryň dünýädäki şöhratyny artdyrmakda döwlet Baştutanymyza uly orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary netijesinde türkmen halkynyň köpasyrlyk atşynaslyk ýörelgeleri häzirki wagtda mynasyp derejede dowam etdirilýär.

Milli Liderimiz Akhan bedewini “Galkynyş” at üstündäki milli oýunlar toparyna sowgat bermek bilen, bu bedewiň täze üstünliklerine ýol açdy. Akhan bu toparyň düzüminde köp ýurtlarda çykyş edip, halkara festiwallarda uly üstünlikleri gazanmaga goşant goşdy.

Asylly däbe görä, konsert maksatnamasyna Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halk döredijiliginiň täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygynyň subutnamasy bolan gadymy “Küştdepdi” tansy hem girizildi.

Konserte gatnaşyjylaryň ählisiniň bilelikde ýerine ýetirmeginde ýaňlanan “Alkyş aýdýas Arkadaga!” aýdymy dabaranyň köpöwüşginli jemlemesine öwrüldi. “Türkmeniň ak öýi” binasynda emele gelen watançylyk we baýramçylyk ruhy türkmen halkynyň milli Lideriniň töwereginde mäkäm jebisleşendiginiň, ajaýyp Watanymyza bolan çäksiz buýsanjynyň aýdyň alamatyna öwrüldi.

Konsert tamamlanandan soňra, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hormatly myhmanlar üçin kitaba ýadygärlik ýazgy ýazdy.

Döwlet Baştutanymyz şu günki ajaýyp wakanyň şanyna Balkanabat şäherinde gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynda işlejek döredijilik toparlary üçin niýetlenilen täze awtobusy sowgat berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz baýramçylyk sadakasyna gatnaşdy. Sadaka tamamlanandan soňra, milli Liderimiz ýygnananlar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

Şol gün döwlet Baştutanymyz paýtagtymyz Aşgabada gaýdyp geldi.

Milli Liderimiz paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Onuň dowamynda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek boýunça çäreler, şanly senelere taýýarlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň günbatar sebitine amala aşyran iş saparynyň çäklerinde durmuşa geçirilen çäreler, şeýle hem öňde boljak halkara wakalara hem-de baýramçylyk dabaralaryna guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabatlar berildi.

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda meýilleşdirilen çäreleriň, şol sanda halkara ähmiýetli maslahatlaryň maksatnamalary talabalaýyk derejede taýýarlanyldy. Şol bir wagtda degişli düzümler bilen bilelikde, “Türkmenistan —parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň möhüm wakalaryna gabatlanyp, medeni maksatnamany taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli dürli maksatly binalaryň 30-dan gowragynyň ulanmaga berlendigi we ýene-de şu ýylyň dowamynda 22 desganyň gurluşygyny tamamlamagyň göz öňünde tutulýandygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň, şol sanda halkara ähmiýetli forumlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny aýdyp, şunuň bilen baglylykda degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz desgalaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmeginiň hem-de olaryň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň möhümdigini belläp, maslahaty jemledi we ýurdumyzyň günbatar welaýatyna bolan iş saparynda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde hemmelere üstünlikleri arzuw etdi.

Şeýlelikde, şu gün Balkan welaýatynda guralan dabaralar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýylýazgysyna täze sahypany ýazdy. Nobatdaky iri desgalaryň dabaraly ýagdaýda düýbüniň tutulmagy hem-de ulanylmaga berilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda alnyp barylýan hem-de Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegine we halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň ýene bir aýdyň subutnamasy boldy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34427

15.07.2021
Döwletiň aladasy — halkyň bähbidi

Düýn Gahryman Arkadagymyzyň Balkan welaýatyna amala aşyran iş sapary diňe bir günbatar sebitiň däl, eýsem, mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna gadam urýan eziz Diýarymyzyň iň täze taryhynda ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Jebel şäherçesiniň golaýynda guruljak Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de Balkanabatda gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Iş saparynyň çäginde milli Liderimiziň welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň Balkanabatdaky awtoulaglar kärhanasyna we etraplardaky hassahanalaryň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» awtoulaglarynyň 10-syny sowgat bermegi bolsa balkanlylaryň mähriban Arkadagymyza söýgi-buýsançlaryny has-da artdyrdy:

Dyňňy DYŇŇYÝEW,
Balkanabatdaky «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň baş lukmany:

— Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda, medeni-durmuş ulgamlarynda rowaçlyklara eýe bolýan ata Watanymyz Türkmenistanda ynsan saglygy baradaky alada ýokary derejelere göterilýär.

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen adamlaryň saglygy, olaryň sapaly dynç alyp, saglyklaryny berkitmekleri üçin gurlup ulanylmaga berlen desgalaryň sany barmak büküp sanardan kän. Täze gurlan we durky döwrebaplaşdyrylyp, häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen «Ene mähri» merkezi, saglyk öýleri, hassahanalar bu gün halkymyzyň hyzmatynda. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky dünýä nusgalyk myhmanhanalar, sagaldyş-dynç alyş merkezleri, «Mollagara» we «Awaza» şypahanalary bolsa diňe bir öz watandaşlarymyza däl, eýsem, daşary ýurtlulara-da hyzmat edýärler.

Milli Liderimiz saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmagy, lukmançylyk enjamlary bilen üpjünçiligi kämilleşdirmegi hemişe üns merkezinde saklaýar. Muňa Gahryman Arkadagymyzyň şu gezekki iş saparynyň dowamynda Balkanabatdaky «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezimize gelip, döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan täze «Tiz kömek» awtoulaglaryny sowgat bermegi hem bütin aýdyňlygy bilen güwä geçýär. Döwlet Baştutanymyzyň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan beren bu sowgatlary Balkan welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasynda we etraplardaky hassahanalaryň çagalar bölümlerinde netijeli peýdalanylar. Sowgat beren ajaýyp lukmançylyk ulaglary üçin balkanly lukmanlar eziz Arkadagymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarlar. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman, raýatlarymyzyň saglygy ugrunda amala aşyrýan beýik işleri hemişe rowaç bolsun!

Ata ATAÝEW,
Balkanabat şäheri, awiasiýa işgäri:

— Hormatly Prezidentimiziň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge mümkinçilik berýän täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşmagy bu möhüm işiň öz mynasyp dowamatyny tapýandygyndan habar berýär.

Gurluşygyna başlanan bu howa menzili geljekde ýurdumyzyň ykdysady, medeni-durmuş ulgamlaryndaky ösüşlerine düýpli itergi berer. Bu menziliň häzirki zaman howa gämileriniň ähli görnüşlerini diýen ýaly kabul etmäge mümkinçiligi bolar. Menzilde dikuçarlaryň dördüsi, howa gämileriniň bolsa altysy üçin duralgalar gurlar. Ýolagçylaryň we dürli ýükleriň ýerli hem daşary ýurt gatnawlaryny ýola goýjak Halkara howa menziline beýikligi 35 metre barabar bolan dolandyryş diňi aýratyn görk berer. Täze guruljak menziliň esasy binasynda ýerleşjek 20 orunlyk myhmanhana bolsa uçarmanlaryň hyzmatynda bolar.

Halkara howa menziliniň ýurdumyzyň günbatar sebitiniň iri senagat merkezleriniň biri bolan Balkanabadyň golaýynda gurulmagy ýakyn geljekde Diýarymyzyň raýat awiasiýasynyň mümkinçiliklerini has hem giňeltmäge, ýolagçy gatnawlaryny we ýük daşamagy ygtybarly amala aşyrmaga, bu ajaýyp sebitde syýahatçylygy yzygiderli ösdürmäge hem oňyn täsirini ýetirer. Sanlyja ýyldan ýene bir Halkara howa menziline eýe boljak balkanlylaryň milli Liderimize alkyşlarynyň çägi ýok. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, il-ýurt bähbitli işleri rowaç bolsun!

Durdy BAÝRAMOW,
Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynyň baş ýolbaşçysynyň orunbasary:

— Hormatly Prezidentimiziň medeni mirasymyzy, edebiýatymyzy, sungatymyzy, medeniýetimizi belende götermekde amala aşyrýan işleri ýüreklerimizde taýsyz joşgun emele getirýär. Milli Liderimiz medeniýet we sungat ulgamynyň wekillerine merdana hem agzybir halkymyza döwrebap hyzmat etmek, bu ugurda gazanýan üstünliklerimizi dünýä ýaýmak üçin giň mümkinçilikler döredip berýär. Gahryman Arkadagymyzyň hut özüniň gatnaşmagynda Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň dabaraly ýagdaýda açylyp ulanyşa berilmegi, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň taryhy wakalarynyň hataryna goşuldy. Soňky ýyllarda Balkanabat şäheri tanalmaz derejede özgerdi. Bu gün Döwlet drama teatrynyň, welaýat kitaphanasynyň, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň, “Bagt köşgüniň”, telekeçileriň eýeçiligindäki toý-dabaralar merkezleriniň ymaratlary sebit merkeziniň görküne görk goşýar.

Uly Balkan dagynyň etegindäki ýaýlada açylan «Türkmeniň ak öýi» binasy medeni çäreleri, islendik derejedäki konsertleri, baýramçylyklary, sirk ussatlarynyň çykyşlaryny birkemsiz ýola goýmaga giň mümkinçilik berer. Bary-ýogy on-on bäş ýylyň dowamynda çägi iki esseden-de gowrak köp giňän Balkanabadyň iň bir görnükli ýerinde gurlan bu ajaýyp ymaraty synlanyňda, göwnüň göterilip, ruhuň galkynýar. Ol biz — sungat işgärlerini täzeden-täze döredijilik üstünliklerine ruhlandyrar.

Ýazga geçiren Hojaberdi BAÝRAMOW.

“Türkmenistan”.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34425

15.07.2021
Kalbymyzyň ylhamy, şäherimiziň bezegi

Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda bedew bady bilen öňe barýan ata Watanymyzyň oba-şäherleri gün-günden gözelleşýär, täze keşbe girýär. Soňky ýyllarda Diýarymyzyň ähli künjeklerinde zamanabap edara-kärhanalar, zawod-fabrikler, dynç alyş merkezleri, ähli amatlylyklary bolan ýaşaýyş jaýlary gurlup, ulanylmaga berilýär. Biz muny welaýat merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň mysalynda hem görýäris.

Bilşimiz ýaly, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde welaýatymyzda geçirilen Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde hormatly Prezidentimiziň hut özüniň ak pata bermegi bilen Türkmenabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylmagy külli türkmen halkynyň göwün guşuny ganatlandyrdy. Medeni-köpçülikleýin çäreleri geçirmeklige niýetlenilen 3000 orunlyk bu bina welaýat merkezimiziň binagärlik keşbini has-da baýlaşdyrdy.

Şäherimiziň görküne-görk goşýan «Türkmeniň ak öýi» binasy halkymyzyň myhmansöýerliginiň, agzybirliginiň özboluşly nyşanydyr. Ol halkymyzyň milli däp-dessurlarynyň baý gymmatlygyny, özboluşlylygyny özünde jemleýär. Ata-babalarymyz ak öýi durmuş zerurlyklarynyň ählisi üçin amatly şertlerde gurupdyrlar. Ene-mamalarymyz onuň içini-daşyny nepis haly we haly önümleri, gülli keçeler bilen bezäpdirler. Türkmen mukaddes öýüni alty, sekiz we on iki ganat ak öý görnüşinde gurupdyr. Halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklarynyň ählisi taryhyň gatlaryna siňip, nesilden-nesle geçip, biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir.

Ýakyn günlerde Balkan we Daşoguz welaýatlarynda hem her biri 3 müň orunlyk «Türkmeniň ak öýi» binalary bilen birlikde 3 müň orunlyk sadaka jaýlarynyň açylyş dabaralary geçiriler. Bu dabaralaryň hersi özbaşyna bir toýdur.

Ýurdumyzyň pajarlap ösýän döwründe «Türkmeniň ak öý» binasynyň döwrebap görnüşde gurulmagy hormatly Prezidentimiziň köpöwüşginli milli medeniýetimize, gadymy mirasymyza goýýan çäksiz hormatynyň aýdyň subutnamasydyr. Hakdan halatly, köňli sahawatly Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen welaýat merkezinde bina edilen «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçiriljek medeni-köpçülikleýin çäreler, döwletli maslahatlar dowamly bolsun. Biz — ýaşlara okamaga, medeniýetli dynç almaga döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri üçin milli Liderimize tüýs ýürekden alkyş aýdýarys.

Gözel WELIÝEWA,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyby.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/34227

13.07.2021
Özgertmeler ýoly bilen ösüşiň belentliklerine tarap

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2021-nji ýylyň 9-njy iýulynda geçen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijeler we ýetilen sepgitler baradaky meselelere seredildi. Milli ykdysadyýetimizde daşary amatsyz şertleriň ýaramaz täsiriniň häzirki döwürde hem dowam edýändigine garamazdan, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş derejesiniň 6,1 göterime deň bolmagy ýurdumyzda dürli ugurlarda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň oňyn netijeleri bolup durýar. Gurşap alýan durmuş meseleleriniň çuňlugy we möçberi bu özgertmeleri ösüşleriň iteriji güýji hökmünde häsiýetlendirmäge esas döredýär.

Aslynda, islendik özgertme bir zadyň başga bir görnüşe geçmegini, owalky bolşundan başga hala geçmegini, üýtgemegini aňladýar. Haçanda bu özgertmeler jemgyýetçilik bähbitlerinden, adamlaryň isleg-hajatlaryndan ugur alan ýagdaýynda olaryň has-da netijeli bolýandygyny durmuş hakykaty görkezýär. Häzirki döwürde milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagynda, raýatlaryň girdejileriniň artmagynda, ýaşaýyş jaý üpjünçiliginiň gowulanmagynda özüniň aýdyň beýanyny tapýar.

Her döwür özüne mahsus bolan wajyp meseleleri orta çykarýar. Häzirki döwür dünýäde maliýe-ykdysady çökgünligiň dowam edýän döwri, şeýle-de koronawirus ýiti ýokanjynyň ýaýramagy bilen bagly girizilýän mejbury çäklendirmeleriň döwri hökmünde häsiýetlendirilýär. Milli ykdysady ösüşe özüniň amatsyz täsirini ýetirýän şeýle şertlerde döwrüň bildirýän talaplaryndan ugur alyp, ösüşiň amatly nusgasyny gözlemek meselesi islendik döwlet üçin, şol sanda biziň ýurdumyz üçin hem wajyp meseleleriň biri bolup durýar. Dünýä ykdysadyýetinde dowam edýän kynçylykly döwürde hem ösüşe ukyply bolmak döwlet syýasatynda strategik ugurlaryň dogry kesgitlenendiginiň aýdyň subutnamasydyr, Bu gün Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligine ösüşiň “türkmen nusgasynyň” oňyn tejribesini äşgär edýär,

Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etmek meselesi diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, tutuş dünýädäki täze şertleriň göz öňünde tutulmagyny talap edýär. Durmuş-ykdysady şertleriň üýtgemegi netijesinde bolup geçýän özgertmeler tutuş ykdysady ýagdaýa, şol sanda ýurda getirilýän we ýurtdan iberilýän harytlaryň düzümine hem-de möçberlerine öz täsirini ýetirýär. Bu ýagdaý ýurdumyzyň söwda dolanyşygynda eksport-import amallaryny kämilleşdirmek meselesini döwrüň strategik ähmiýetli meseleleriniň birine öwürýär.

Öz ykdysady strategiýasynda eksporta gönükdirilen, şeýle-de importy çalyşýan önümçiligi ösdürmek ugruny ileri tutýan türkmen döwleti üçin häzirki döwürde eksporty höweslendirmegiň, oýlanyşykly import amallarynyň has netijeli görnüşlerini we usullaryny saýlamak zerurlygy ýüze çykýar. Asyl manysynda importy çalyşmak içki bazarda import edilýän önümleriň möçberiniň azaldylmagyny aňladýar, ýöne ol daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň doly çalşylmagyny göz öňünde tutmaýar. Çünki bu dünýäniň hojalyk gatnaşyklarynda ýurduň ykdysady üzňeligine getirýän sebäpleriň biri hasaplanýar. Şol sebäpli importy çalyşýan syýasaty oýlanyşykly alyp barmak ykdysady taýdan bähbitli bolup durýar. Import önümleriniň ornuny çalyşmak ugrunda alnyp barylýan işler döwletiň ykdysady strategiýasynyň we senagat syýasatynyň bir görnüşi bolup, import edilýän senagat harytlaryny we tehnologiýalary milli önümçiligiň önümleri bilen çalyşmak arkaly ýurduň içindäki öndürijileri goramaga gönükdirilendir. Bu ugur bir tarapdan, önümçiligiň döwrebaplaşdyrylmagyny höweslendirmegiň, onuň netijeliligini ýokarlandyrmagyň, beýleki tarapdan, goşulan gymmaty ýokary bolan önümleriň täze görnüşlerini özleşdirmegiň hasabyna milli önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmagy maksat edinýär. Şunda täze tehnologiýalaryň ýokary derejede ösdürilmegi, şeýle-de ykdysady taýdan işjeň ilatyň bilim derejesiniň ýokarlandyrylmagy öňde duran maksatlary üstünlikli amala aşyrmagyň möhüm şertleri bolup durýar.

Importy çalyşmak meselelerini çözmegiň ýollarynyň we mehanizmleriniň dürli-dürlüdigine garamazdan, içki çig mal we zähmet gorlaryny ulanmagyň, önümçilik kuwwatyny ösdürmegiň esasynda barha artýan islegleri kanagatlandyrmak, importyň ornuny tutýan önümleriň durnukly önümçiligini gazanmak möhüm ugur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, alty aýyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän we import harytlarynyň ornuny tutýan önümleriň ýurdumyzda öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamanyň taslamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmak barada beren tabşyrygy dünýä ösüşiniň häzirki şertlerinde importyň ornuny tutýan önümleri mümkin boldugyça öz hususy önümçiliginiň hasabyna üpjün etmek meselesiniň dünýäde maliýe-ykdysady çökgünligiň dowam edýän şertlerinde netijeli ugurlaryň biri bolup durýandygyny görkezýär.

Bu Maksatnamanyň kabul edilmegi ýurdumyzda diňe bir eksporta gönükdirilen we importy çalyşýan önümleriň möçberiniň artdyryljakdygyny aňlatman, eýsem, täze iş orunlarynyň döremegine hem itergi berer. Bu mejlisde ýurt Baştutanymyzyň täze iş orunlaryny döretmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklamak barada döwlet ýolbaşçylaryna beren tabşyryklary häzirki daşary amatsyz şertlerde hem ilatyň durmuş derejesiniň peselmeginiň öňüni almak ugrunda uly tagallalaryň edilýändigini aňladýar. Döwlet derejesinde kabul edilýän şeýle çözgütler adam bähbitli işleriň durmuş syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygynyň we häzirki döwürde hem şeýle bolmagynda galýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Dünýä tejribesinden görnüşi ýaly, ýokary ykdysady netijeleri gazanmak üçin diňe bir önümçiligi döwrebap derejede ösdürmek, ýagny önümi öndürmek ýeterlik bolman, eýsem, olary içeri we daşary bazarlarda ýerlemek meselesi hem häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň biridir. Bu ýagdaý önümleri ýerlemekde täze, netijeli usullaryň gözlenilmegini talap edýär. Sarp edijileriň täze bazaryny gözlemekde, az wagt içinde olaryň çalt özgerýän isleglerini kanagatlandyrmakda ýurtda, şeýle-de dünýäniň beýleki döwletlerinde guralýan sergi-ýarmarkalara gatnaşmak, söwda öýlerini açmak ýaly çäreler öz netijeliligi bilen tapawutlanýar. Mejlisiň dowamynda Arkadag Prezidentimiziň Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçiriljek Bütindünýä sergisine ýokary derejede taýýarlyk görmek hem-de sergide Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten sepgitlerini we gazanan üstünliklerini giňden görkezmek barada beren tabşyrygy “Türkmenistanda öndürildi” diýen haryt nyşanynyň “tanalmak indeksiniň” ýokarlanmagyna itergi berýän şertleriň ýene-de biri bolup durýar. Mundan başga-da sanly ulgamyň döredýän artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, ýerli we daşary ýurtly alyjylar üçin ýurdumyzda öndürilýän önümleriň sanawy, hili, bahasy baradaky türkmen we daşary ýurt dillerindäki maglumatlaryň elýeterli bolmagyny üpjün etmek ugrunda alnyp baryljak işler hem türkmen öndürijileriniň eksport amallarynyň döwrüň talaplaryna laýyklykda guralmagyna ýardam berer.

Milli ykdysadyýetimiziň gurujylyk kuwwaty bu gün köplerde gyzyklanma döredýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe adam maýasynyň ösmegini şertlendirýän durmuş pudaklarynyň, ýagny ylym-bilim, saglyk, medeni we sport maksatly desgalaryň gurlup, halkymyzyň hyzmatyna berilmegi ýurdumyzyň beýleki pudaklarynda amala aşyrylýan iri özgertmeleriň tiz we ýokary hilli durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Häzirki döwürde senagat hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen dowam etdirilip, ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylmagy Türkmenistanda maýa goýum syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny ýagdaýyna görä, maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň mukdary jemi içerki önümiň 15,9 göterimine barabar boldy. Bu gazanylan we gazanylýan üstünlikler her birimiziň eziz Watanymyza, hormatly Prezidentimize bolan buýsanjymyzy artdyrýar.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl her birimiz üçin wajyp ýyllaryň biri. Bu gün mähriban Diýarymyz türkmen döwletliliginiň goşa ganatynyň biri bolan şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuny uly üstünlikler bilen garşylaýar. Ýubileý ýylynda açylmagy meýilleşdirilýän önümçilik we durmuş maksatly binalaryň giň sanawy gurmakda we döretmekde ýurdumyzyň gadamlarynyň batlydygyny tutuş dünýä äşgär etmek bilen bir hatarda, ol sebit syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini hem alamatlandyrýar.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň sebitleriniň durmuş-ykdysady ösüşiniň düýpli özgerdilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenen. Bu ýagdaý bitewi ykdysady ulgamyň aýratyn düzümleri hökmünde sebitleriň her biriniň ykdysady deňagramlylygy we durnuklylygy üpjün etmekde uly ähmiýetiniň bardygy bilen baglanyşyklydyr. Her bir sebit öz geografik ýerleşişi, ýer-suw we mineral-çig mal serişdeleriniň paýlanylyşy, demografik ösüşiň aýratynlyklary bilen şertlendirilen zähmet gorlarynyň ýagdaýy bilen biri-birinden tapawutlanýar. Hut şu sebäpler olaryň durmuş-ykdysady ösüşinde tapawutlaryň ýüze çykmagyna şert döredýär, ahyrky netijede, ýurdumyzyň sebitleriniň gyradeň ösüşini gazanmak, hem-de olary çaltlandyrmak meselesiniň wajyplygyny artdyrýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda sebitleri ösdürmek, ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli ýokarlandyrmak babatynda uly möçberli taslamalaryň birnäçesiniň amala aşyrylmagy bu ugurda oňyn netijeleriň gazanylmagyny şertlendirdi.

Giňişleýin Hökümet mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiziň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýunyň belleniljek ýylynda ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalar we desgalar barada durup geçmegi halkara giňişliginde gurujy döwlet hökmündäki ornumyzyň has-da pugtalanýandygynyň ýene-de bir tassyknamasy boldy.

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dokma toplumynyň, Babadaýhan etrabynda tikinçilik önümlerini öndürýän toplumyň, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň, Änew şäherinde, Ak bugdaý, Tejen, Babadaýhan etraplarynda umumybilim berýän mekdepleriň ulanylmaga berilmegi bu sebitiň durmuş-ykdysady ösüşine tizlik berjek şertler bolup durýar. Mundan başga-da Balkanabat şäherinde 3 müň orunlyk “Türkmeniň ak öýüniň” hem-de 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň binalarynyň, Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahananyň, 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň işe girizilmegi ýurdumyzyň günbatar sebitinde diňe bir medeni kuwwatynyň pugtalanmagyna ýardam bermän, eýsem, ilata hödürlenýän ýokary hilli saglyk hyzmatlarynyň paýynyň artmagyna hem getirer.

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda 3 müň orunlyk “Türkmeniň ak öýi” binasyny hem-de 3 müň orunlyk sadaka jaýyny, Daşoguz şäherinde birnäçe döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, Gubadag etrabynda bolsa haly önümleri kärhanasyny, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda häzirki zaman gazturbinaly elektrik stansiýasyny, Saýat etrabynyň çäklerinde umumybilim berýän orta mekdepleriň 2-sini ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Ýokarda agzalan iri desgalar we binalar bu sebitleriň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, täze iş orunlarynyň döredilmegine, ilatyň girdejileriniň artmagyna, netijede, ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlanmagyna ýardam berjekdigine şaýatlyk edýär.

Döwlet býujeti milli ykdysadyýetimiziň häzirki ösüşine baha bermegiň maliýe guraly bolup durýar. 2021-nji ýyl üçin tassyklanan bu maliýe resminamasynyň durmuş ugurly bolmagy ýurdumyzyň durmuş derejeli döwlet hökmündäki ornuny has-da pugtalandyrýar. 2022-nji ýylyň Döwlet býujetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň, şeýle hem beýleki birnäçe durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmagyň göz öňünde tutulmagy geljek ýylda hem ýurdumyzda adam bähbitlerine gönükdirilen ýoluň dowam etdiriljekdigine, adam baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galjakdygyna güwä geçýär. Şunuň bilen birlikde, täze ýylyň Döwlet býujetinde her etrapda we şäherde mätäçlik çekýän adamlara ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin serişdeleri hem bellemek barada ýurt Baştutanymyz tarapyndan degişli ýolbaşçylara berlen tabşyryklar hormatly Prezidentimiziň öňe süren «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň gyşarnyksyz berjaý edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Maýagözel BABAÝEWA.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň başlygynyň orunbasary, ykdysady ylymlaryň kandidaty.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34113

12.07.2021
Aziýanyň nowjuwan şäheri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýüregi saýylýan merjen şäherimiz Aşgabat barha özgerýär, gözelleşýär. Şu şanly ýylda esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy giňden bellenilen paýtagtymyz bu gün göreniň akylyny haýrana goýýar. «Orta Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabady jennet mekanyna öwürmek meselesi öňümizde goýan maksatlarymyzyň esasylarynyň biridir» diýip, belleýän Gahryman Arkadagymyzyň baş şäherimiziň has-da nuranalyga beslenmegi, binagärlik-gurluşyk keşbiniň özgermegi babatda amala aşyrýan işlerine tutuş halkymyz buýsanýar.

Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabynda orun alan ak mermerli paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän desgalar Aşgabadyň gerimini giňeltmek bilen, bütin Ýer ýüzünde uly gyzyklanma döredýär. Ýurdumyzyň baş binagäri milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen paýtagtymyzda sanlyja ýylyň içinde Aşgabady ösdürmegiň 13-nji, 14-nji, 15-nji, 16-njy tapgyrlaryndaky desgalaryň, «Parahat» ýaşaýyş toplumyndaky 9 gatly, «Köşi» ýaşaýyş toplumyndaky 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň, «Çoganly» ýaşaýyş toplumyndaky 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň açylmagy bellenilmäge mynasypdyr.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli «Çoganly» ýaşaýyş toplumynda iki gatly döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 140-synyň açylyp ulanylmaga berilmegi, şeýle-de paýtagtymyzyň demirgazygynda «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň düýbüniň tutulmagy merjen şäherimiziň täze taryhyna altyn sahypa bolup girdi. «Şäher içindäki şäher» taslamasy, ýagny, «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumy gözel paýtagtymyzyň binagärlik keşbini has-da artdyrar. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen bu ýerde guruljak ähli amatlyklary bolan desgalaryň hemmesi özboluşly bezeg aýratynlyklary, gurluşy, binagärlik çözgütleri bilen tapawutlanar. Şolaryň gurluşygynda we bezeg işlerinde dünýäniň ösen tejribesi bilen milli binagärlik ýörelgeleri utgaşdyrylar. Bu bolsa, hormatly Prezidentimiziň Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabadyň dünýäde iň owadan we arassa, ýaşamak üçin has oňaýly şähere öwrülmegi ugrundaky taýsyz tagallalarynda mynasyp orun alar.

Bagtyýarlyga beslenen zamanamyzda Aşgabat diňe bir owadan ymaratlarydyr desgalary, seýilbaglary, suw çüwdürimleri, şaýollary bilen däl, eýsem ajaýyp köprüleri bilen hem göreni haýrana goýýar. Bu gün mermer paýtagtymyzyň binagärlik keşbine bezeg goşýan köpugurly köprüler şeýle diýmäge esas berýär. Şeýle täsin we gözel desgalary synlanyňda kalbyň heýjana gelýär, baş şäherimize, mähriban Diýarymyza, Arkadag Prezidentimize bolan söýgiň has-da goşalanýar. Aşgabady, tutuş ata Watanymyzy tanalmaz derejede özgerdýändigi, şan-şöhratyny arşa göterýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallygymyzyň çägi ýok.

Daýanç ANNAÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/34137

12.07.2021
Abadançylygyň, netijeli hyzmatdaşlygyň, eşretli durmuşyň bähbidine

«Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer taglymatyna berk eýerip, her bir işde öz halkyna daýanýan Arkadag Prezidentimiziň şu hepdede welaýatymyza iş sapary bilen gelip, sebitiň ulag-logistika düzüminiň ösüşi, şeýle hem Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işi, Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk köpugurly hassahananyň, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dürli maksatly desgalarynyň gurluşygynyň depgini bilen tanyşmagy baky berkarar döwletimizde dostlukly halkara gatnaşyklaryň ösdürilmegi, adamlaryň abadan durmuşy, sagdyn ýaşaýşy baradaky aladanyň hemişe ileri tutulýandygyny nobatdaky gezek aýdyň görkezdi.

Geçitli iller ajaýyp

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda ýol-gurluşyk infrastrukturasynyň ösdürilmegine, özgerdilmegine, üstaşyr ulag mümkinçilikleriniň netijeli ulanylmagyna hemişe möhüm üns berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew batly ösüşlere beslenýän eziz Diýarymyzda awtoulag ýollarynyň durkunyň täzelenmeginiň, şaňlap ýatan, aýna ýaly, dünýä ülňülerine gabat gelýän giň, ikitaraplaýyn gara ýollaryň çekilmeginiň halkymyzyň bagtyýar, eşretli durmuşda ýaşamagynda, halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary-nyň ösdürilmeginde iňňän uly ähmiýeti bardyr. Durky täzelenýän tämiz ýollar, olarda howpsuz hereket edýän dürli kysymly häzirki zaman awtoulaglary hal-kymyzyň şu günki ýaşaýyş-durmuş derejesinden habar berýär. Dürli kysymly, biri-birinden owadan hem tämiz awtoulaglar — ýollarymyzyň bezegi. Olar alysymyzy ýakyn edip, gündelik baryş-gelşimizi üpjün edýärler.

Halkymyzda sogap iş hasaplanýan köpri gurmak — geçit bermek hem häzirki zaman ulag-kommunikasiýa ulgamynda möhüm üns berilýän derwaýys gurluşyklaryň biridir. Arkadag Prezidentimiz özüniň dünýä nusgalyk başlangyçlary bilen uly ösüşdir özgerişlere beslenýän ata Watanymyzda demir ýoldur awtoulag köprülerini gurmak babatda hem uly işleri durmuşa geçirýär. Döwlet Baştutanymyzyň welaýatymyza iş sapary mahalynda Garabogaz aýlagynyň üstünden çekilen, Garabogazy Hazar deňzi bilen birleşdirýän awtoulag köprüsine gelmegi, ulag desgasynyň ýagdaýy hem-de aýlagyň şahasy bilen tanşyp, täze köprini gurmak we oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek barada aýdanlary hemmeleri begendirdi. Bellenilişi ýaly, Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köpriniň çekilmegi hem-de oňa barýan ýoluň durkunyň täzelenmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini ep-esli ýokarlandyrmaga, halkara üstaşyr ulag düzümini giňeltmäge hem-de goňşy döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam eder. Köprä barýan ýol ýokary tizlikli Aşgabat — Türkmenbaşy awtomobil ýoluna biriger. Bu köpri Türkmenistan — Gazagystan halkara ulag ugrunyň möhüm inženerçilik desgasyna öwrüler.

Gahryman Prezidentimiziň ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk hem-de ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini kämilleşdirmekde, olaryň halkara derejesini üpjün etmekde alyp barýan işleri öz miwelerini berýär. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen gurlan «Demirgazyk — Günorta» halkara demir ýol geçelgesiniň dünýäde dost-doganlygy, umumadamzat gatnaşyklarynda ylalaşygy, özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdaky, durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ornuny hiç bir zat bilen ölçäp bolmaz. Demirgazyk buzly ummanyndan Hindi ummanyna çenli aralykda halk hojalyk ýüklerini daşamaga giň mümkinçilikleri açan, Uzak Gündogary, Aziýa we Ýewropa yklymlaryny baglanyşdyrýan bu halkara polat ýolunyň köp döwletleriň ösmeginde, halklaryň arasyndaky özara bähbitli, hoşniýetli gatnaşyklaryň pugtalanmagynda, ýurtlaryň ykdysadyýetiniň has-da ýokary derejelere göterilmeginde möhüm orny bardyr.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Garabogaz aýlagynyň üstünde täze köpriniň gurulmagy hem-de oňa barýan ýoluň durkunyň täzelenmegi hem Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmäge gönükdirilen işleriň baky berkarar döwletimizde rowaçlyklara eýe bolýandygyny alamatlandyryp, döwletara söwda-ykdysady, syýahatçylyk we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary işjeňlendirmekde giň mümkinçilikleri döreder.

Ýollary ýalkymly, şuglaly Hazar

Ata Watanymyzdan çar tarapa uzaýan ajaýyp ýollaryň halkymyzyň dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýandygyna biz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň Hazar deňziniň kenarynda gurduran ägirt uly Halkara deňiz portunyň mysalynda-da aýdyň göz ýetirýäris. Şeýlelikde, gojaman Hazar deňzi güneşli ýurdumyzyň goňşy döwletler bilen netijeli gatnaşyklaryny ösdürmekde aýratyn orny tutýar. Bu gün Hazar deňziniň giňişliklerinde depesi ýaşyl Baýdakly erkana ýüzýän uly göwrümli gämiler suw ýollary arkaly döwletimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmekde netijeli peýdalanylýar. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy bilen Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz portunyň gurulmagy ýurdumyzyň suw ulaglary ulgamynyň taryhynda düýpli öwrülişik boldy. Dünýä ülňülerine laýyk gurlup, häzirki zaman innowasion tehnologiýalary bilen üpjün edilen, sebitde deňi-taýy bolmadyk port ummasyz giň meýdany tutýar. Ol «Demirgazyk — Günorta», «Gündogar — Günbatar» ugurlary boýunça üstaşyr ýükleri üstünden geçirmek bilen, halkara derejedäki ornuny has-da berkidýär, wajyp logistik merkez bolup durýar. Portda ýolagçylara hem-de awtoulaglara hyzmat edýän terminallar bolup, olaryň düzüminde gämi duralgalary bar. Birbada gämileriň ikisini, şeýle hem platformalaryň ikisini ýerleşdirip bilýän terminallar öz hyzmatlary bilen bu işleriň öňe ilerlemegine ýardam edýärler.

Hormatly Prezidentimiziň 6-njy iýulda welaýatymyza iş sapary mahalynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelmegi we menziliň işi bilen tanyşmagy sebitiň esasy üstaşyr ulag merkezine öwrülen portuň işine döwlet tarapyndan aýratyn uly ähmiýet berilýändigini, Hazar sebitiniň ägirt uly tebigy serişdeler, üstaşyr ulag, energetika we senagat kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň tarapdary bolup durýandygyny aýdyňlyk bilen açyp görkezdi. Bu gün portuň kadaly işlemeginiň netijesinde, ýurdumyzda öndürilýän dürli görnüşli önümler dünýä bazarlaryna bökdençsiz iberilýär. Şeýlelikde, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolup durýar hem-de milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty bilen ýurdumyzyň suw ulag ulgamy yklymyň iri üstaşyr ulag merkezi hökmündäki ornuny barha berkidýär.

Gahryman Prezidentimiziň welaýatymyza bolan iş saparynyň ikinji gününde «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ygtyýaryna Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndan gelip gowşan ýokary tizlikli «Rahat» atly täze ýolagçy gämisiniň ýüzüşine ak pata berip, egindeşleri bilen ak guwa çalymdaş ak gämide ýollary ýalkymly, geljegi şuglaly gojaman Hazaryň mawy tolkunlarynda ilkinji ýüzüşi amala aşyrmagy unudylmajak şatlykly waka boldy. Umumy uzynlygy 33 metrden gowrak bolan bu ýolagçy gämisi deňizde gezelenç etmegi halaýan syýahatçylar we jahankeşdeler üçin ajaýyp sowgatdyr. Ýolagçylar üçin ähli amatlyklary bolan gämide rahat ýüzüşi amala aşyrmak, oňaýly dynç almak hem-de deňiz giňişligini synlamak üçin zerur şertleriň bardygyny hünärmenler belleýärler. Olar döwrebap bezegi, kenardan 100 mile çenli uzaklykda ýüzüşi amala aşyrmaga mümkinçiligi bolan täze gäminiň tehniki görkezijileriniň we enjamlaşdyrylyşynyň häzirki zaman ýolagçy gämilerine bildirilýän ýokary talaplara doly laýyk gelýändigini buýsanç bilen nygtaýarlar.

... Hanha, gojaman Hazar deňziniň tolkunlarynyň arasyndan ýol külterleýän ak gar ýaly gämi kenardan daşlaşdygyça gözýetimde asman bilen birleşýän mawy deňiz giňişligine siňip gidýär. Ol özüniň gaýtalanmajak gözelligi, tämiz howasy bilen haýran galdyrýan Hazaryň tolkunlarynda erkana, şowly ýüzüşi amala aşyrýar. Onuň ýolagçylary bolsa mawy deňziň türkmen kenarynda behişdi künjege çalym edýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň gözel keşbini, biri-birinden owadan ajaýyp ymaratlaryny buýsanç bilen synlaýarlar. Syýahatçylar we dynç alýanlar üçin deňiz gezelençlerini guramaga niýetlenen ak guw ýaly ak gämi ösüşiň we abadançylygyň ýoly bilen okgunly öňe barýan ýurdumyzyň täze taryhy eýýamynyň rowaçlyklara beslenýändigini alamatlandyryp, erkana ýüzüş edýär.

Dost-doganlyk kenary — sagdynlygyň mekany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde syýahatçylyk ýurdumyzyň geljegi uly pudaklarynyň birine öwrüldi. Eziz Diýarymyzyň geografiki taýdan amatly ýerleşmegi, tebigatymyzyň gaýtalanmaýan täsin gözellikleri, dermanlyk ösümliklere we haýwanat dünýäsine, şonuň bilen birlikde, tebigy hem-de taryhy ýadygärliklere baý bolmagy bu pudagyň işiniň täze derejelere çykmagyna oňaýly täsir edýär.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy özboluşly binagärlik görnüşleri bilen sazlaşýan, biri-birinden täsin hem gözel, döwrebap myhmanhanalary, bedenterbiýe--sagaldyş toplumlary, sagaldyş we dynç alyş merkezleri, kottejler toplumlary... bilen mawy Hazar deňziniň gündogar kenaryny bezeýär. Ekologiýa taýdan iň arassa kenarda Awazanyň çäkleri ýyl-ýyldan giňeýär. Bu bolsa «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň şu gününiň şanly, geljeginiň uludygyny ýene bir ýola aýdyň görkezýär.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy bu gün milli Liderimiziň taýsyz tagallasy bilen uly ösüşlere eýe bolup, binagärlik keşbi we bezegi boýunça ajaýyp kenara gözellik çaýýan, milli öwüşginleriň özboluşly sazlaşygyny emele getirýän binalaryň ençemesini özünde jemleýär. Hormatly Prezidentimiz olarda işleriň döwrüň talaplaryna laýyk guralmalydygyny, ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmelidigini, adamlaryň işjeň dynç alşy, saglygyny berkitmekleri üçin amatly şertleriň döredilmelidigini hemişe nygtaýar. Bu gezegem şeýle boldy. Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenbaşy şäherinde ýedi gatdan ybarat köpugurly hassahananyň, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda täze kottejler toplumynyň gurluşyk işleri bilen tanşyp, adamlaryň deňziň kenarynda amatly dynç almaklary, saglyklaryny berkitmekleri üçin zerur şertleriň döredilmelidigi bilen baglanyşykly tabşyryklary bermegi, egindeşleri bilen syýahatçylyk zolagynyň çägi boýunça welosipedli gezelenç etmegi, 7-nji iýulda hem ir säher bilen Hazaryň kenaryna çykyp, irki maşklaryny ýerine ýetirmegi we welosipedde gezelenç etmegi unudylmajak ýakymly pursatlar bolup, hakydalarda hemişelik galdy. Awazanyň gözellikleri bu gün görenleri haýran galdyrýar. Ol gözellikler adamlary beýik işlere, asylly başlangyçlara ruhlandyrýar. Arkadag Prezidentimiziň halkymyzyň saglygy barada edýän taýsyz tagallalarynyň, sport we bedenterbiýe bilen meşgullanmakda görkezýän nusgalyk şahsy göreldesiniň netijesinde, baky berkarar döwletimizde sagdyn durmuş ýörelgesi barha rowaç alýar. Ýurdumyzda milli Liderimiziň şahsy göreldesine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýanlaryň sany gitdigiçe artýar. Adamlaryň abadan durmuşy, oňat dynç alşy, saglygy baradaky alada «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň maksatnamasynda öz aýdyň beýanyny tapýar. Munuň üçin bolsa bagtyýar adamlaryň Gahryman Prezidentimize aýdýan alkyşlary asla egsilmeýär.

Toýmämmet REJEBOW,

«Balkan».https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/34035

10.07.2021
Belent binalar gurulýar

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory, döwrümiziň beýik binagäri hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz Türkmenistan iri gurluşyk meýdançasyna, belent-belent binalaryň, köşgi-eýwanlaryň mekanyna öwrüldi. Gurulýan binalaryň hatarynda köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň, kottej toplumlarynyň, medeni-durmuş maksatly binalaryň bolmagy milli Liderimiziň öňe süren «Döwlet adam üçindir!» diýen baş taglymatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini ýene bir ýola aýdyň görkezýär. Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklarynyň netijesinde şol binalarda binagärligiň gadymy milli däpleri häzirki zaman arhitekturasynyň gazananlary bilen sazlaşykly utgaşdyrylýar. Bu bolsa halkymyzyň binagärlik ýörelgeleriniň mynasyp dowam etdirilýändigini hem-de zamanabap derejede kämilleşdirilýändigini subut edýär. Şu babatda gürrüň edilende, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzyň Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda gurlup ulanylmaga berlen, ýene-de sanlyja günlerden bolsa Balkan, Daşoguz welaýatlarynda-da açyljak «Türkmeniň ak öýi» binalary aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Olary synlan islendik adam geçmişde halkymyzy ýel-ýagmyrdan, yssy-sowukdan goran bu täsin öýleriň häzirki zaman keşbine haýran galýar. Döwrebap çözgütler esasynda gurulýan «Türkmeniň ak öýi» binalary, aýratyn-da, daşary ýurtly jahankeşdelerdir binagärlerde uly gyzyklanma döredýär.

Milli Liderimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan iri gurluşyk taslamalarynyň ählisini diýen ýaly, indi hut türkmen gurluşykçylary ýerine ýetirýärler. Olar bu ugurda uly tejribe topladylar. Gurulýan döwrebap binalaryň dünýä ülňülerine laýyk gelýändigini tassyklaýan güwänamalaryň berilmegi döredijilikli işläp, täzeçe gözleglere ymtylýan milli gurluşykçy hünärmenlerimiziň yhlasly zähmetiniň halkara derejedäki ykrarnamasydyr.

Türkmen gurluşykçylary paýtagtymyzy ösdürmegiň tapgyrlary, Halkara howa menzilleri, medeni-durmuş maksatly binalar, ýyladyşhanalardyr önümçilige niýetlenilen beýleki dürli görnüşli desgalar ýaly, iri gurluşyklaryň taslamalaryny amala aşyrdylar. Häzirki wagtda bolsa olar Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi, «Aşgabat — Türkmenabat» ýokary tizlikli awtomobil ýoly ýaly iri taslamalary durmuşa geçirýärler. Munuň özi olaryň ýurdumyzda geljekde amala aşyryljak iri gurluşyklarda, şol sanda şäher içindäki şähere öwrüljek «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň gurulmagynda-da guwandyryjy netijeleri gazanjakdygyna ynamy berkidýär. Milli Liderimiziň tabşyryklarydyr sargytlaryndan ugur alnyp, şeýle iri möçberli gurluşyklaryň taslamalarynyň taýýarlanylmagydyr ýerine ýetirilmegine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy, Telekommunikasiýalar we informatika instituty ýaly ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlaryň — geljekki arhitektorlaryň, dizaýnerlerdir programma operatorlarynyň hem çekilmegi ýurdumyzda bu pudagyň geljeginiň has-da uludygyndan habar berýär.

Milli binagärlik däpleriniň mynasyp dowam etdirilmegine, ýurdumyzda gurluşyk pudagynyň döwrebap derejede ösdürilmegine uly ähmiýet berýän, bu ugurda ähli zerur şertleri döredýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

Tirkiş JUMADURDYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33826

08.07.2021