Habarlar
Geçen 30 ýyllyk tejribe — geljek 30 ýyla gönezlik

Hormatly Prezidentimiziň “Merkezi Aziýa — Hytaý” hem-de “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitlerinde eden çykyşlaryny okap, ine, şeýle netijä gelýärsiň

(“Döwür we biz” makalalar toplumyndan)

Türkmenistanyň iň täze taryhyna, gürrüňsiz, belki, dünýä döwletleriniň hem döwleti dolandyrmakda häzirki zaman taryhyna girjek sene — mähriban Watanymyzy ösdürmegiň geljekki 30 ýyllyk maksatnamasyny kabul etjek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň geçiriljek senesi barha ýakynlaşýar. Kabul ediljek bolunýan 30 ýyllyk bu maksatnama birbada diňe türkmen döwletine we onuň halkyna dahylly bolup görünse-de, hakykatda, ol biziň döwletimiziň halkara bileleşigiň subýekti hökmünde gatnaşyk edýän döwletleriniň hemmesiniň ykdysady ösüşlerine, diýmek, halklarynyň ykbalyna täsir edip biljek maksatnama bolar. Özüňiz pikir ediň! Häzirki döwrüň iň çylşyrymly meselesi — bu hakda milli Liderimiz hem ençeme gezek aýtdy — döwletleriň arasyndaky ynanyşmagyň ýetmezçiligidir. “Ynanyşmak” diýen söz hatda geçen ýylyň esasy şygarynda — adynda hem ulanyldy. Aýdylyşy ýaly, ýylyň 12 aýynyň her gününde ynanyşmak meselesiniň juda derwaýysdygy tekrarlandy duruldy.

Biziň döwletimiz geljek 30 ýyllyk maksatnamany kabul etmek arkaly, ösüşleriň ýoluny aýdyňlaşdyrýar. Biz bu maksatnama döwletleriň we halklaryň ykbalyna täsir edip biljek maksatnama bolar diýenimizde, hut şuny göz öňünde tutduk.

Garaşylýan sene ýakynlaşdygyça, Türkmenistan daşary syýasatynda-da işjeňlik görkezýär. Bu şeýle-de bolmaly: daşary syýasat içerki syýasatyň dowamy, ikisi bir bitewi zat. Hormatly Prezidentimiz “Merkezi Aziýa — Hytaý” hem-de “Merkezi Aziýa — Hindistan” sammitlerinde sanly ulgam arkaly çykyş edip, biziň döwletimiziň sebitdäki doganlyk döwletler, şeýle hem Hytaý Halk Respublikasy, Hindistan Respublikasy bilen Garaşsyz ösüşimiziň 30 ýylynda gazanan oňyn tejribesi hakynda aýtdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň, Hytaýyň hem Hindistanyň arasyndaky köpugurly gatnaşyklaryň taryhy müňýyllyklar bilen ölçenilýär. Biziň halklarymyzda umumylyklar örän köpdür. Şolardan ýerlikli peýdalanyp hem soňky 30 ýylda, ylaýta-da, onuň ikinji ýarymynda özara gatnaşyklar düýpli ösdürildi. Ýeri gelende bellesek, şeýle gatnaşyklar beýleki ýurtlar, şol sanda goňşy ýurtlar bilen hem netijeli ösdürildi. Häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň arasynda syýasy ýa beýleki bir mesele boýunça düşünişmezlik ýokdur. Hut şuny hem biziň döwletlerimiziň öz aralarynda gazanan iň uly üstünlikleriniň esasylarynyň biri hökmünde görkezip bolar.

Ýene bir ýagdaýy aýratyn bellemeli: biziň döwletlerimiziň hormatly Baştutanlary sebitara, halkara, döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmekde abyrsyz uly işleri amala aşyrýarlar. Muny Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Awazada geçirilen 3-nji konsultatiw duşuşygy hem ähli aýdyňlygy bilen görkezdi. Geçen ýylyň tomsunda Hazaryň türkmen kenarynda bolan duşuşygy biziň halklarymyz entek köp ýatlarlar diýip pikir edýärsiň. Şol duşuşyk halklaryň arasyndaky agzybirligiň, döwlet Baştutanlarynyň özara hormat-sarpasynyň güýjüni äleme ýaýdy. Özara bähbitli iş etmekde biziň döwlet Baştutanlarymyzyň görüm-göreldesi halklarymyza nusgalykdyr.

Biziň döwletlerimizde milli Liderlerimiziň göreldesine eýerilip, soňky 30 ýylda ykdysady hyzmatdaşlykda we medeni gatnaşykda ajaýyp işler durmuşa geçirilip, belent sepgitlere ýetildi. Şunda sanlary we maglumatlary getirip, aýdylanlary subut etjek bolmagyň geregi ýok. Ähli zat şeýle-de düşnükli, aýan-aýdyň. Iň esasy zat, olar halklarymyzyň islegine we arzuwyna kybap gelýär. Bizden birimiz olara gidenimizde ýa olardan biri bize gelende, özümizi juda arkaýyn, ylla, dost-doganlarymyzyň arasynda ýaly duýýarys. Şu hakynda oýlananyňda, milli Liderimiziň “Ösüş arkaly parahatçylyk” taglymatynyň ähmiýetine has çuňňur göz ýetirýärsiň.

Gürrüňi edilýän sammitlerde hormatly Prezidentimiziň eden çykyşlaryna dolanyp, ýene-de şulary aýtmak hökmany bolup durýar. Biziň döwletlerimiziň adam, senagat, tebigy we tehnologik mümkinçilikleri örän uludyr, halklarymyzyň medeniýetde we ynsanperwerlikde juda gymmatly mirasy bar. Bular bahasyny hiç bir zat bilen ölçäp bolmajak baýlyklardyr. Şularyň esasynda döredilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýýan taglymaty ulanyp hem ösdürip, gatnaşyklaryň täze tapgyryny emele getirip bolar. Ol, hormatly Prezidentimiziň sözleri bilen aýdanymyzda, “...dünýäniň häzirki hem-de geljekki gurluşynda biziň ykdysady täsirimizi we syýasy ähmiýetimizi berkitmelidir”.

Her bir döwlet geljek üçin jogapkärçilik çekýär. Şol jogapkärçilik-de biziň umumy öýümizde — Ýer togalagynda pugta parahatçylygy üpjün etmekden ybaratdyr. “Dialog — parahatçylygyň kepili” — geçen ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady” atly halkara maslahatda halkara gatnaşyklaryň hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürlen bu täze filosofiýasy gürrüňi edilýän jogapkärçiligi amala aşyrmakda esasy çelgi, ugur alynýan görkeziji bolmalydyr. “Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitinde milli Liderimiz şeýle diýdi: “Biz dünýädäki wakalaryň öňünden kesgitläp bolmaýan ýagdaýa öwrülýändigini, has durnuksyz häsiýete eýe bolýandygyny görýäris. Şeýle şertlerde diňe ynanyşmagy dikeltmek hem-de umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryna eýermek emele gelen ýagdaýy düzgünleşdirmäge mümkinçilik berer diýip hasap edýäris”.

Şu ýerde iki gün mundan öň — Türkmenistanda Watan goragçylarynyň gününiň dabaraly bellenilen gününde hem ýokary derejede gürrüňi edilen 30 ýyllyk maksatnamanyň dünýädäki wakalaryň öňünden kesgitläp bolmaýan häsiýetini aradan aýryp, halkara gatnaşyklarda aýdyňlyk döretmäge ýardam berjekdigini, şunlukda, adamzadyň ösüşini öňünden kesgitlemäge hem mümkinçilik döretjekdigini ynam bilen aýdyp bolar.

Türkmen — göwnaçyk halk. Türkmeniň döwleti-de “Açyk gapylar” syýasatyny ýöredýär. Türkmeniň çuňňur dünýägaraýşyna laýyklykda, diňe asuda ýurtda geljege nazar aýlap, etsem-goýsamlary meýilleşdirip bolýar. Türkmenistan dünýäde iň asuda, iň howpsuz ýurtlaryň biri. Muny dünýä ykrar edýär. Bu, elbetde, halk hökmünde bizi buýsandyrýar. Munda biz uzak ýyllaryň dowamynda hormatly Prezidentimiziň saýasynda amala aşyryp gelen giň gerimli işlerimiziň netijesini görýäris.

Türkmenistany ösdürmegiň 30 ýyllyk maksatnamasy hem, nesip bolsa, dünýäde görülýän, mynasyp baha berilýän we nusga alynýan işlerden bolar.

Seýitguly GELDIÝEW.

“Türkmenistan”.

29.01.2022
Toýly jaýlar bolsun!

Watan goragçylarynyň güni mynasybetli, Daşoguz şäherinde welaýatyň prokuratura edaralarynyň işgärleri üçin ähli amatlyklary bolan, şäher gurluşygynyň hem-de häzirki zaman binagärliginiň iň öňdebaryjy talaplaryna laýyk gurlan täze ýaşaýyş jaýlarynyň birbada ikisi ulanmaga berildi.

Welaýat merkeziniň Aşgabat köçesiniň ugrunda bina edilen, her biri 16 öýli, dört gatly täze jaýlaryň gurluşyk işlerini Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşoguz şäherindäki «Demirbetonönümleri» zawodynyň baş potratçylygynda «Bagtyýarlyk ýoly» hususy kärhanasynyň işçi-hünärmenleri alyp bardylar.

Kämil durmuş infrastrukturasynyň kemala gelýän ýaşaýyş jaý toplumynyň döwrebap desgalarynyň, belent başly binalarynyň hataryna goşulan täze jaýlaryň açylyş dabarasy şatlyk-şowhuna beslendi. Watan goragçylarynyň gününiň baýram edilýän günlerinde täze jaýlardan öý almak bagty miýesser eden maşgalalaryň döwletli ojaklarynda, uly şatlyk hem buýsanç bilen, jaý toýlary tutuldy.

— Bu gün maşgalamyz üçin örän şatlykly pursatlara beslendi, täze jaýda, täze ojakda toý tutmak bagty nesip etdi — diýip, köp gatly ýaşaýyş jaýyndan 3 otagly öý alan welaýat harby prokuraturasynyň derňew bölüminiň uly sülçüsi Allanur Paltabaýew öz şatlygyny paýlaşdy:

— Täze jaýymyzda ähli oňaýly şertler bar. Otaglary, aşhanasy giň hem ýagty. Öýümizde häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän iň kämil durmuş enjamlary ornaşdyrylypdyr. Çagalarymyzyň döwrebap bilim we terbiýe almaklary üçin golaýda mekdep, çagalar baglary ýerleşýär. Halkymyzyň bagtyýar durmuşda, abadançylykda ýaşamagy barada çäksiz alada edýän Belent Serkerdebaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, uly tutumlarynyň elmydama rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

Häzirki wagtda welaýatyň çäginde hereket edýän hususy kärhanalar durmuş-önümçilik maksatly desgalary, ýokary amatlygy bolan ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga işjeň gatnaşýarlar. Özleriniň hünär ussatlygy bilen netijeli zähmet çekmegiň asylly nusgasyny görkezýän «Bagtyýarlyk ýoly» hususy kärhanasynyň işçileri hem şäheriň dürli künjeginde täze binalaryň birnäçesini gurup, ulanmaga berdiler.

— Daşoguz şäherine durmuş maksatly desgalar aýratyn görk berýär — diýip, «Bagtyýarlyk ýoly» hususy kärhanasynyň işçiler toparynyň ýolbaşçysy Hurşid Saparow aýdýar. — Günsaýyn tanalmaz derejede gözelleşýän şäherimizde alnyp barylýan gurluşyk işlerinde goşandymyzyň bardygyna begenýäris. Hususy kärhanamyzda dürli desgalaryň gurluşygynda işlän tejribeli gurluşykçylarymyz bar. Watan goragçylarynyň güni mynasybetli ulanmaga berlen iki jaýyň gurluşygyny taslamada göz öňünde tutulan möhletlerde tamamladyk. Täze jaýlaryň açylyş dabarasynda tapawutlanan işçilerimiziň uly topary bilen birlikde, maňa hem Gahryman Arkadagymyzyň adyndan gymmat bahaly toý sowgady gowşuryldy. Diňe bir gurluşykçy däl, her kim üçin öz eden işiniň netijesini görmek uly bagt bolsa gerek. Adamlaryň bagtyýarlygy babatda ýadawsyz tagalla edip, olar üçin oňaýly şertleri döredýän Arkadag Prezidentimize alkyş aýdýarys. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, başy dik, ömri uzak bolsun!

Şäheriň gözel künjegindäki belent başly binalaryň hataryndan orun alan dört we üç otagly öýlerden ybarat täze jaýlarda ýaşaýjylar üçin häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelýän ähli şertler göz öňünde tutulypdyr. Oňaýly ýerleşen ýagty otaglarynyň, giň eýwanynyň, aşhanasynyň kämil durmuş tehnikalary, beýleki zerur şertler bilen üpjün edilmegi häzirki döwürde ýurdumyzda adam baradaky aladanyň ileri tutulýandygynyň aýdyň nyşanydyr.

Toý lybasyna beslenen jaýlaryň degresindäki giň sahnada şäheriň medeniýet we sungat ussatlarynyň ýerine ýetiren aýdym-sazlary, tans kompozisiýalary açylyş dabarasyna gatnaşanlaryň şatlygyny has-da artdyrdy.

Amanmyrat SAPAROW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren Bazar TYLLAÝEW.

24.01.2022
Özüň bolmak ýa-da 30 ýyllyk maksatnama hakynda kelam

(«Döwür we biz» atly makalalar toplumyndan)

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 7-nji ýanwarynda geçirilen ilkinji mejlisinde hormatly Prezidentimiz geljek otuz ýyl üçin ýurdumyzy ösdürmegiň maksatnamasyny düzmegi we ony Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisinde tassyklamagy tabşyrdy. Biz şu gürrüňimizde eýýäm ýakyn geljekde kabul ediljek 30 ýyllyk maksatnamanyň halkymyza hem döwletimize berjek peýdasy hakynda siziň bilen pikir alyşmakçy bolýarys. Esasy gürrüňe geçmezden öň, şeýle uzak möhletli maksatnamany kabul etmegiň zerurlygy hem-de şertleri hakynda biraz söhbet edeliň! Umuman-a, olar hakynda Arkadag Prezidentimiz ady agzalan Hökümet mejlisinde gürrüň etdi, ýöne olary ýene bir gezek ýatlamak artykmaçlyk etmese gerek.

Biz geçen ýylda döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyny, hemişelik Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygyny belledik. Hormatly Prezidentimiz agzalan Hökümet mejlisinde erkin ýaşalan 30 ýyla gysgaça baha berip, şeýle diýdi: «...bize demokratik, hukuk we dünýewi döwlet gurluşyny döretmek we kämilleşdirmek başartdy. Şu döwürde biz döwlet häkimiýetiniň netijeli gurluşyny döretdik. Ýyllarboýy toplan tejribämize daýanyp, döwlet institutlaryny kämil ýagdaýa getirdik. Milli ykdysadyýetimizi yzygiderli döwrebaplaşdyryp, dünýä bileleşiginde Garaşsyz döwletimiziň tutýan ornuny berkitdik».

Türkmende «Guş ganatsyz bolmaz, adam — arzuwsyz» diýen bir atalar sözi bar. Munuň hakyky manysy, guşuň goşa ganaty bolmasa göge galyp bilmeýşi ýaly, adamyň hem öňünde maksady bolmasa, öňe hereket edip bilmejekdigi, şol bir duran ýerinde durjakdygy hakyndadyr. Diýmek, adama maksat, etsem-goýsam gerek. Bu onuň durmuşyny gyzykly etmek, many-mazmuna beslemek bilen bir hatarda, gün-güzeranynyň barha we barha gowulanmagyny üpjün edýär. «Herekete — bereket» diýleni-dä! Görşümiz ýaly, könekilerde aýdylmadyk söz ýok. Halkyň könesini gowy bilýän, milli mirasymyza ýokary baha berýän döwlet Baştutanymyz 30 ýylda geçen ýolumyza seljerme berip, indiden beýläk has uzaklara niýetlenen, uzak möhletli maksatlary öňümizde goýup, şolary amala aşyrmak üçin ýyl-ýyldan oýlanyşykly, bir uly maksada gönükdirilen beýik işleri tapgyrma-tapgyr, özem üstünlik hem abraý bilen durmuşa geçirmäge wagtyň ýetendigine ünsi çekýär.

30 ýylyň badalgasy — geljekki 30 ýyla! Geçen 30 ýylda gazananlarymyz geljekki 30 ýylda gazanmaly üstünliklerimize, ýetmeli sepgitlerimize gönezlikdir.

Hormatly Prezidentimiziň 30 ýyllyk maksatnamany düzmeli diýmegi Garaşsyz, baky Bitarap döwletimiziň ýaşan durmuş hakykatyndan alnan, müň bir gezek ölçerilip görlen netijedir. Bu maksatnamanyň kabul edilen ýagdaýynda, onuň hiç bir kemçiliksiz ýerine ýetiriljekdigini, gaýtam, 30 ýyldan soň biziň döwletimiziň hem halkymyzyň ösüp-özgerip, kuwwatlanyp hem kämilleşip, köpimiziň şu wagt doly göz öňüne-de getirip bilmeýän belentliklerimize çykjakdygyny aýdyp bolar. Munuň şeýle boljakdygyna hiç bir şek-şübhe bolup bilmez. Soňky ýyllarda, esasan-da, 15 ýyl çemesi wagt bäri, Türkmenistanyň durmuş-ykdysady gazananlaryna birlaý göz aýlasaň, aýdylýanlaryň dogrudygyna göz ýetirmek kyn däl.

30 ýyllyk maksatnamany kabul etmek üçin syýasy-ykdysady şertleriň üpjün edilmelidigi düşnükli zat. Biziň ýurdumyzda bolsa olaryň eýýäm üpjündigini aýratyn bellemeli. Olar, biziň pikirimizçe, şulardan ybaratdyr:

1. Jemgyýetimizde dowamly durnuklylyk bar, ýagny halk köpçüligi öz içindäki agzybirligi ähli zatdan ileri tutýar. Bu halkymyzyň, gözüňe söweýin, beýik taraplarynyň biridir. Soňky 30 ýylyň dowamynda agzybirlige gol ýapyp ýetilen derejeler allanämedir. Halkymyzyň agzybirligi, edil şonuň ýaly-da, özüniň milli Lideri bilen jebisligi nusgalyk derejededir.

2. Hemmeler üçin kanunyň birligi, adalatlylyk, şeýle-de jogapkärçilik ýurduň ähli ýerinde, jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň wekilleri üçin birmeňzeşdir. Döwletimiz ähli ýerde, ähli işde hemmeler üçin deňhukuklylygy üpjün edýär.

3. «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelge döwlet işinde esasy ugur alynýan ýörelgedir, ýagny her bir adamy durmuş-ykdysady taýdan goldamak, başgaça aýdylanda, adam hakyndaky alada döwletimizde dowamly we gyşarnyksyzdyr.

4. Halkymyz bir maksada gönügip, tutanýerli zähmet çekmäge ukyplydyr. Muny ýylyň-ýylyna ýetýän belent ykdysady sepgitlerimiz görkezýär.

5. Şu wagta çenli ýurdumyzda kabul edilen uzak möhletli maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy bu babatda halkymyzda oňat tejribäniň bardygyny görkezýär. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy», «Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011 — 2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasy» we halk hojalygynyň pudaklaryny ösdürmegiň, mysal üçin, «Saglyk» Döwlet maksatnamasy, «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasy» we beýlekiler aýdylanlara subutnamadyr. Halkymyz uzak möhletli maksatnamalary hem abraý bilen ýerine ýetirmegi başarýar.

6. Döwletiň oýlanyşykly daşary syýasatynyň bardygyny we ony häzirki zaman dünýä döwletleriniň goldaýandygyny ajaýyp şertleriň biri hökmünde görkezip bolar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan «Açyk gapylar» syýasatyny ýöretmek arkaly, dünýä döwletleriniň hemmesine dostluk goluny uzadýar. Salamlaşylanda ak göwün bilen uzadylan el ak göwün bilenem gysylýar, bu öňden gelýän düzgün. Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň adyndan teklip edýän başlangyçlarynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkara jemgyýetçilik tarapyndan heniz goldanylman galan gezegi ýokdur. Diňe şunuň özi-de uzak möhletleýin 30 ýyllyk maksatnamada göz öňünde tutuljak wezipeleri durmuşa geçirmekde ýerine ýetiriljek işleriň halkara goldawa eýe boljakdygyny subut edýär.

7. Halkymyzyň milli Liderimize berk ynamyny hem-de Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzy beýik işlere ruhlandyryp bilmek ukybyny we ýene-de kän-kän zatlary 30 ýyllyk maksatnamanyň kabul edilmeginiň, şonuň ýaly-da, netijeli amala aşyrylmagynyň ykdysady-syýasy şertleriniň hatarynda görkezip bolar. Siziň olary ýene-de uzaltmagyňyz mümkin. Bolup biler, biz şu ýerde şol şertleriň hemmesini birin-birin görkezmegi däl-de, eýsem, siziň, hormatly okyjylar, şu babatda özbaşdak pikir ýöretmegiňizi gazanmak isledik.

Indi 30 ýyllyk maksatnamanyň peýdasy hakynda: maksatnama, gürrüňsiz suratda, tutuş halkymyza, galyberse-de, her birimize durmuşda esasy çelgi bolar. Biz bir bitewi halk bolup, haýsy ýoldan ýöreýäris, durmuşymyzda milli gymmatlyk hökmünde nämäni öň hatara çykarýarys, baş maksada ýetmek üçin şahsy durmuşymyzda nähili sepgitleri eýelemeli bolarys we ýene-de kän-kän zatlar şu maksatnama kabul edilenden soň aýdyň bolar.

«Biz döwletimiziň ykbaly, nesillerimiziň geljegi üçin uly jogapkärçilik çekýäris. Şoňa görä-de, indi biziň öňümizde şeýle uly wezipe durýar: biz döwletimizi we onuň institutlaryny geljek 30 ýylda ösdürmegiň esasy ugurlaryny kesgitlemelidiris hem-de düzmelidiris» diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy. 30 ýyllyk maksatnamany abraý bilen durmuşa geçirmegiň iň ygtybarly ýoly hormatly Prezidentimiziň «Öňe, öňe, diňe öňe! — biziň beýik şygarymyz» diýen parasatly sözlerinde jemlenendir.

Durmuşda her 20 ýyldan täze nesil gelýär diýilýär. Diýmek, biziň halk bolup, kabul etmekçi bolýan 30 ýyllyk maksatnamamyz geljekki nesilleri-de gurşap alar. Şonuň bilen birlikde, şu günki nesliň geljegiň öňünde-de borjunyň kiçi-girim däldigini duýmak zerurdyr, ýene 20 — 25 ýyldan dünýä injek nesil biziň kabul etjek maksatnamamyza seredip, bize — şu günki uly ýaşly türkmenistanlylara baha berjekdikleri düşnüklidir. Biziň ýurdumyzda ähli iş oýlanyşykly edilýär. Maksatnama barasynda aýdylanda bolsa, biziň pikirimizçe, ol «dogma», ýagny kabul edilenden soň hiç bir babatda üýtgewsiz, eldegrilmesiz ýagdaýdaky däl-de, eýsem, durmuşyň ýüze çykarýan talaplaryna we mümkinçiliklerine, şeýle hem halkymyzyň islegine görä, örän çeýe we täzeligi özüne siňdirmäge ukyply maksatnama bolar diýip pikir edýäris.

* * *

Uzak geljegi çaklamak, özi-de syýasy taýdan ýalňyşsyz kesgitlemek hemmelere başardyp durýan zat däl. Hormatly Prezidentimize — halkymyzyň Arkadagyna welin, bu başardýar. Muny geçilen menziller, ýaşalan ýyllar subut edýär.

Seýitguly GELDIÝEW.

«Türkmenistan».

18.01.2022
Dostlary birleşdirýän ýollar

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän iri möçberli işler bu günki gün sebit, dünýä möçberinde giň goldaw-hormata eýe bolýar. Ajaýyp zamanamyzyň bagyş eden ösüş-özgerişlerine dünýä jemgyýetçiligi, iri halkara guramalary tarapyndan berilýän ýokary bahalar hem munuň şeýledigine şaýatlyk edýär. Hormatly Prezidentimiziň dünýä döwletleriniň Liderleri bilen geçirýän duşuşyklary, telefon arkaly gepleşikleri hem şol gatnaşyklaryň barha pajarlaýandygynyň, ýurdumyzyň halkara derejesindäki şowly gadamlarynyň geljeginiň uludygynyň subutnamasyna öwrülýär. Muňa milli Liderimiziň Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň dowamynda dünýä jemgyýetçiligi ýene bir ýola göz ýetirdi. Hormatly Prezidentimiz GDA ýurtlarynyň Liderleriniň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen resmi däl sammitine gatnaşdy. GDA ýurtlarynyň Liderleriniň Täze ýylyň öňüsyrasynda geçirmek däbe öwrülen resmi däl duşuşyklary geçilen menzillere nazar aýlamaga, geljekki maksatlary ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik berýär.

GDA döwletlerini taryhyň dowamynda emele gelen dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary birleşdirýär. Hut şonuň üçinem ýylyň dowamynda GDA gatnaşyjy ýurtlar bilen aýry-aýrylykda dowam edip duran dürli derejedäki gatnaşyklar bu jebisligiň mäkämleşmegine ýardam berýär. Gatnaşyklaryň şeýle jebis häsiýete eýe bolmagyny goňşy döwlet hökmünde emele gelýän umumy meseleler, ykdysady baglanyşyklar hem şertlendirýär. Şunda Gahryman Arkadagymyzyň islendik mesele babatda çözgüt salgy berýän başlangyçlary öňe sürmegi indi döwletara gatnaşyklarda adaty ýagdaýa öwrüldi.

GDA ýurtlarynyň Liderleriniň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl duşuşygynda-da Gahryman Arkadagymyzyň öňe süren teklipleri gönüden-göni Arkalaşygyň işine täze itergi bermek bilen baglanyşyklydyr. Häzirki wagtda dünýä ýüzünde emele gelen ýagdaýy nazara alanyňda, ylmy lukmançylyk ulgamynda hyzmatdaşlygyň täze ugurlary bilen baglanyşykly başlangyçlaryň ähmiýeti öz-özünden düşnüklidir. Munuň özi diňe bir aýratyn alnan ýurduň ýa sebitiň däl, eýsem, dünýä halklarynyň bähbidine gönükdirilen tekliplerdir.

Hormatly Prezidentimiz GDA-nyň döwletleriniň arasynda ylmy diplomatiýa, lukmançylyk bileleşikleri ugry boýunça umumy çemeleşmeleri we usullary işläp taýýarlamak üçin özara gatnaşyklaryň has netijeli gurallaryny ýola goýmagyň zerurdygyny nygtady. Şonuň ýaly-da, hormatly Prezidentimiz öz çykyşynda Arkalaşygyň içinde hem-de beýleki döwletler we halkara ykdysady birleşikler bilen özara gatnaşyklarda hyzmatdaşlygyň täze, döwrebap ugurlarynyň hem nusgalarynyň zerurdygy barada yzygiderli nygtamagy her bir başlangyjynda tutuş adamzadyň bähbidini nazarlaýan Lideriň ýoludyr. Şeýle teklibi milli Liderimiz şu ýylyň 12-nji noýabrynda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitinde eden çykyşynda hem öňe sürüp, beýleki halkara we sebit düzümleriniň çäklerinde gatnaşyklary giňeltmegiň zerurdygyna ünsi çekipdi. Bu pikiriň aňyrsynda bolsa ähli ynsanlaryň bähbidine gönükdirilen işlerde tagallalaryň birikmegi baradaky pelsepewi garaýyşlar dur.

Sammite gatnaşan döwlet ýolbaşçylary milli Liderimiziň teklipleriniň durmuşa geçirilmeginiň sebitde, umuman, Arkalaşygyň çäklerinde oňyn netije berjekdigini bellediler.

Bähbitler bir bolanda garaýyşlar hem birigýär. GDA gatnaşyjy ýurtlar umumy bähbidi — halklaryň arasyndaky dost-doganlyk, medeni-ykdysady gatnaşyklaryň gerimini giňeltmegi nazarlaýar. Bu bolsa maksatlaryň we wezipeleriň umumylygyny şertlendirýär. Geljekde dostlukly gatnaşyklaryň, hyzmatdaşlyklaryň hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşjakdygyna biziň ählimizem ynanýarys.

Goý, Garaşsyz Diýarymyzy dost-doganlyk ýollary bilen ösüşlerden-ösüşlere alyp barýan milli Liderimiziň jany sag, tutumly işleri rowaç bolsun!

Perman SAPAROW,

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Durmuş-syýasaty baradaky komitetiniň baş hünärmeni.

31.12.2021
Halkyň ýürek sesi

Hoş niýet, ýagşy umyt ynsany durmuş ýolunyň geljekki menzillerine ruhlandyrýar, göwnüni ganatlandyrýar. Ine, şonuň üçinem biz her ýyly uly arzuwlar, päk niýetler bilen garşylaýarys. Bir-birege, tutuş adamzada, dünýä ýüzüne iň gowy zatlary arzuwlaýarys. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň soňlanyp barýan günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň «Ýaşasyn parahat durmuş» atly şygry-da tutuş ynsanyýete, bu owadan barlyga hoş niýetleriň çemeni bolup ýüreklere doldy.

Bir-birege dünýädäki iň gowy zatlary arzuw etjek bolsaň, Gahryman Arkadagymyzyň ylham akabasynyň üsti bilen dünýä dolan bu şygry okap beräýmeli. Ol sözler ynsanyň kalbynda dünýä döräp orun alan iň bir ýagşy dilegleriň beýany. Bu sözüň üsti bilen döredilen sungatyň — parahatçylyk aýdymynyň hut täze ýylyň bosagasynda halkymyza ýetirilmegi bolsa her birimizde geljegiň röwşenligine bolan ynamy goşalandyrýar.

Halkyň ýüreginden orun almak — egsilmez söýginiň eýesi bolmak diýmegi aňladýar. Sebäbi ol söýgi eneleriň, çagalaryň, ulularyň, kiçileriň... iň bir arassa duýgusyndan kemala gelýär. Hut şol söýginiň beýany hökmünde hem halkymyz geljek ýylymyzyň şygarynyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagy baradaky islegini äşgär etdi. Halkymyzyň bu islegini kanagatlandyrylandygy hakyndaky habar her bir türkmenistanly üçin Täze ýyl sowgady boldy. Munuň özi ajaýyp zamanamyzda durmuşa geçirilýän özgerişlikleriň ylhamdary, bizi ýeňişlerden-ýeňişlere sary ynamly gadamlar bilen alyp barýan Gahryman Arkadagymyza uly söýginiň beýanydyr.

Gahryman Arkadagymyzyň adynyň halkyň ýüreginde iň ajaýyp aýdym bolup orun alandygyna bu günki gün Diýarymyzyň çar künjeginde 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagy bilen baglanyşykly geçirilýän dabaralarda hem ähli aýdyňlygy bilen ýüze çykýar. Şeýle bagtyýar pursatlarda bir zat barada pikir edýärsiň: geljek ýylyň ady tutuş zamanamyzyň ynsanlarynyň ýürek beýany. Sebäbi biziň her bir ýylymyz halkyň Arkadagly zamanasynyň joşgunynyň güýji netijesinde ýeňişlere beslenýär. Bizi üstünliklere alyp barýanam Arkadagly zamanamyzyň gudratly güýji. Şonuň üçinem täze ýylymyzyň öňkülerden has belent bada eýe boljakdygyna biziň her birimiz ýürekden ynanýarys.

Aslyýetinde bars — ýyndam jandar. Diýmek, hut bars ýylynyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylmagynyň aňyrsynda-da döwrümiziň belent bady dur. Ol belent bat bosagada duran ýylymyzy görkana pursatlara beslär.

Biz — mugallymlar Gahryman Arkadagymyzyň her bir amala aşyrýan täzeçilligini, zamanamyzyň özgerişlerini ýaş nesliň kalbyna many şireliligi bilen ýetirmegi özümiziň iň mukaddes borjumyz hasaplaýarys. Munuň özi ýaşlarda watançylyk ruhuny berkitmekde uly ähmiýete eýedir. Sebäbi zamanamyzyň joşguny ýaşlarymyzyň kalbyna siňip, olary geljekde uly-uly sepgitlere atarýar. Şu hem Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp durmuş mekdebidir. Her birimiziň kalbymyzy joşguna besleýän Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun! «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda her bir öý şatlykdan, hoş habardan dolup dursun!

Jeren ÝOLLYÝEWA,

Serdar şäherindäki 7-nji orta mekdebiň mugallymy.

31.12.2021
YHG-nyň döwlet Baştutanlarynyň XV sammiti mynasybetli şaýy pullar

Ýurdumyzyň Merkezi banky şu ýylyň 28-nji noýabrynda — YHG-nyň gününde Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitiniň geçirilmegi mynasybetli, her biriniň gymmaty 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary çykardy.

Ýokary derejedäki bu duşuşyk paýtagtymyzda Türkmenistanyň 2021-nji ýylda YHG-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde geçiriler. Bu waka hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda döwletara, sebit hem-de halkara düzümleriň derejesinde netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýän ýurdumyzyň halkara abraýynyň barha artýandygynyň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr.

Bu gezekki sammitiň milli senenamamyzyň şanly wakasy — döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy bilen gabat gelýändigi bellärliklidir. YHG-da başlyklyk edýän ýurt hökmünde Türkmenistan bu guramanyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň toplanan oňyn tejribesini pugtalandyrmagy, netijeliligini ýokarlandyrmagy baş maksady hasaplaýar. Milli Liderimiziň öz çykyşlarynda belleýşi ýaly, ýurdumyz başlyklyk edýän döwründe gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek, netijeli gatnaşyklary giňeltmegiň täze maksatnamalaryny amala aşyrmak nukdaýnazaryndan YHG-nyň çäklerinde bilelikdäki hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin ähli tagallalary eder.

Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Aşgabatda geçirilýän XV sammitiniň hormatyna ýadygärlik şaýy pullaryň çykarylmagy üstünlikli ösdürilýän, milli hem-de umumy bähbitlere gabat gelýän oňyn hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşanyna öwrüler.

Täze şaýy pullar Singapur Respublikasynyň “Eng Leong Medallic Industries Pte Ltd” kompaniýasy tarapyndan ýasaldy. Şaýy pullaryň ýüz tarapynda Ýer togalagynyň şekili, onuň merkezinde Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nyşany ýerleşdirildi. Ýüz tarapynyň ýokarky we iki gapdal böleginde “YKDYSADY HYZMATDAŞLYK GURAMASYNA AGZA DÖWLETLERIŇ DÖWLET BAŞTUTANLARYNYŇ 15-NJI DUŞUŞYGY” diýen ýazgy, aşaky böleginde şaýy puluň çykarylan senesi “2021” we iki sany kiçijek sekizburçly şekiller ýerleşdirildi.

Şaýy pullaryň ikisiniň hem arka tarapynyň merkezi böleginde, däp bolşy ýaly, Türkmenistanyň Döwlet tugrasy ýerleşdirilip, onuň daşyndan puluň ýokarky böleginde, aýlaw bilen “TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY” diýen ýazgy, aşaky böleginde şaýy puluň gymmatyny görkezýän “ÝÜZ MANAT” diýen ýazgy şekillendirildi. Onuň çep tarapynda täze şaýy pullaryň mähegi hem-de agramy görkezilýär. Ýazgylar öz aralarynda kiçijek sekizburçly şekiller bilen bölünýär.

Altyn pullaryň diametri 38,61 millimetre deň bolup, agramy 39,94 gramdyr. Olaryň mähegi örän ýokary bolup, 916,7-ä deňdir. Kümüş şaýy pullar 925 mähekli kümüşden ýasaldy. Olaryň diametri altyn puluňky ýaly bolup, agramy 28,28 grama deňdir. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň olara goşulýan güwänamasy şaýy pullaryň “pruf” hilini kepillendirýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň pul toplumynyň üstüni ýetiren gymmatlyklar ýurdumyzyň we daşary döwletleriň köp sanly pul ýygnaýjylary üçin ajaýyp sowgat bolar.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/48138

26.11.2021
Ekologik abadançylyk — durnukly ösüşiň kepili

Ýakynda Şotlandiýanyň Glazgo şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly Konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň gatnaşmagy ýurdumyzyň adamzadyň durnukly ösüşini we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek boýunça halkara guramalar bilen ýola goýlan hyzmatdaşlyga uly üns berýändiginiň aýdyň beýanydyr. Şu nukdaýnazardan, dünýä jemgyýetçiliginiň daşky gurşawy goramagyň meselelerini çözmäge gönükdirilen tagallalaryna Türkmenistanyň tebigaty goramak, ekologiýa meselelerini çözmek babatda ähmiýetli maksatnamalary durmuşa geçirmek arkaly öz saldamly goşandyny goşýandygyny ýene bir ýola görkezdi.

Ýurdumyzda amala aşyrylýan her bir döwlet maksatnamasynyň esasynda halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň wajyp meseleleri durýar. Daşky gurşawdaky tebigy deňagramlylygy saklamazdan, şeýle maksada ýetmek mümkin däl. Häzirki wagtda ekologik abadançylygy üpjün etmek, Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasynda we Milli tokaý maksatnamasynda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmek, eziz Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmak, gözel tebigatymyzy aýawly saklamak boýunça giň möçberli işler durmuşa geçirilýär.

Türkmenistan BMG-niň tebigaty goramak baradaky ylalaşyklaryny, şol sanda Hazaryň deňiz gurşawyny goramak, Howanyň üýtgemegi, Çölleşmä garşy göreş, Biologik dürlülik, Ozon gatlagyny goramak, Howply galyndylaryň serhetüsti daşalyşyna we olaryň çykarylyşyna gözegçilik etmek, Habara elýeterlilik, kararlary kabul etmek işine jemgyýetçiligiň gatnaşmagy hem-de daşky gurşawa dahylly meseleler boýunça adyl kazyýetlige elýeterlilik, Serhetüsti suw akymlaryny we halkara kölleri peýdalanmak, Ýabany haýwanlaryň göçýän görnüşlerini gorap saklamak bilen baglanyşykly Konwensiýalaryň hem-de howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynyň tarapdary bolmak bilen, olardan gelip çykýan borçnamalary yzygiderli amala aşyrýar. Bu ugurda Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzümleri bilen bilelikde, milli we sebit derejelerinde ekologik maksatnamalaryň taslamalarynyň onlarçasy durmuşa geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiziň daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek babatda alyp barýan syýasatynyň çäklerinde, şu ýylyň 25-nji iýunynda «Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Milli tokaý maksatnamasy» kabul edildi hem-de ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň Meýilnamasy tassyklandy. Bu möhüm resminamada köp mukdarda agaç nahallarynyň ekilip, tokaý zolaklarynyň giň gerimde döredilmegi bellenilýär. Şeýlelikde, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmekde, onuň gözel tebigatyny has-da baýlaşdyrmakda giň mümkinçilikler açylar.

Pariž ylalaşygy BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly Konwensiýasynyň 21-nji maslahatynyň netijeleri boýunça 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda kabul edildi. Ony bu Konwensiýanyň 197 agzasynyň ählisi goldady. Bitarap Türkmenistan 2016-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda Howa boýunça Pariž ylalaşygyny ykrar etdi. Bütin dünýäniň wekilleriniň toparlary ekologiýa babatda düzedip bolmajak netijeleriň öňüni almak maksady bilen, adamzada Ýer ýüzünde ortaça temperaturanyň ýokarlanmagyny senagatyň ösmedik eýýamynyň degişli görkezijisinden 1,5-2°C çäklerde saklamagy zerur hasaplaýar. Munuň üçin bolsa, ilkinji nobatda, her bir döwletiň öz ekoulgamyny durnukly saklamagy wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda, «Howanyň üýtgemegi barada Türkmenistanyň Milli strategiýasy» kabul edildi. Resminamada bellenilişi ýaly, tebigy tokaýlaryň goralmagy, olaryň çäkleriniň giňeldilmegi, şeýle-de emeli tokaýlary döretmek hem-de ýurduň ilatynyň we degişli gurluşlaryň bu meseläniň wajyplygyna ünsüni çekmek örän ähmiýetli wezipedir. Tebigy ekoulgamlar Ýer ýüzünde ýaşaýyş üçin zerur şertleri üpjün edýär: howany we suwy arassalaýar, howany durnuklaşdyrýar hem-de ýumşadýar, topragyň hasyllylygyny dikeldýär, galyndylary täzeden işläp taýýarlaýar.

Döwlet Baştutanymyzyň tagallalary netijesinde ýylda millionlarça düýp bag nahallaryny ekmek indi däbe öwrüldi. Bu asylly iş geçen ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli nahallaryň 25 million düýbi oturdyldy. Şu ýyl Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ýurdumyzyň dürli künjeginde oturdylýan bag nahallarynyň sany 30 milliona çenli artdyryldy. Ýakynda Gahryman Arkadagymyzyň gatnaşmagynda ählihalk güýzki bag ekmek dabarasy guramaçylykly geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz BMG-niň Baş Assambleýasynyň 75-nji ýubileý mejlisinde eden çykyşynda ekologiýa we daşky gurşawy goramak meselelerine, hususan-da, Aral meselesiniň ulgamlaýyn we toplumlaýyn çemeleşmek esasynda çözülmegine aýratyn ünsi çekdi. Türkmenistan beýleki birnäçe halkara forumlarda hem Aral deňziniň guramagynyň öňüni almak babatda anyk başlangyçlary we teklipleri öňe sürýär. Şeýle möhüm teklipleriň hatarynda BMG-niň Suw strategiýasyny işläp taýýarlamak, Aral meselesini BMG-niň işiniň aýratyn ugry hökmünde kesgitlemek, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin suw meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen düzümini esaslandyrmak baradaky garaýyşlary aýratyn bellärliklidir.

Aral deňzi sebitinde durmuş-ykdysady we ekologik ýagdaýy gowulandyrmak, onuň ýaramaz täsirini azaltmak maksady bilen, döwlet Baştutanymyzyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasyny işläp taýýarlamak we onuň durmuşa geçirilmegine gözegçilik etmek boýunça Pudagara topar döredildi hem-de Türkmenistanyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Aral milli maksatnamasynyň Konsepsiýasy tassyklandy.

Ýurdumyz energiýa serişdeleriniň ägirt uly gorlaryna, şol sanda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerine baý ýurt bolmak bilen, olary milli ykdysadyýetimiziň energetika ulgamyna ornaşdyrmak üçin ähli zerur şertleri döredýär. Şu ýyl Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi tarapyndan «Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hakynda» Kanunyň kabul edilmegi Gün, ýel, suw energiýasy ýaly tebigy çeşmeleri giňden peýdalanmaga we daşky gurşawy goramak hem-de önümçilige ekologik taýdan arassa tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy ýaly «ýaşyl» ykdysadyýeti ösdürmäge gönükdirilen işleri amala aşyrmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz milli parlamentiň ýolbaşçylaryna ykdysadyýetiň ähli ulgamlarynda, şol sanda daşky gurşawy goramak, ekologiýa babatda alnyp barylýan giň möçberli işleriň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek we ony umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryna laýyk getirmek bilen baglanyşykly yzygiderli tabşyryklar berýär. Olardan ugur alnyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi daşky gurşawy goramak çygrynda «Ozon gatlagyny goramak hakynda», «Ösümlik dünýäsi hakynda», «Haýwanat dünýäsi hakynda», «Tebigaty goramak hakynda», «Ekologiýa seljermesi hakynda», «Galyndylar hakynda», «Atmosfera howasyny goramak hakynda», «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda», «Ekologiýa auditi hakynda», «Ekologiýa maglumaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunlaryny kabul etdi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň şu ýylyň 30-njy oktýabrynda geçirilen 6-njy çagyrylyşynyň 15-nji maslahatynda kabul edilen Türkmenistanyň «Ählumumy ýaşyl ösüş institutyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga goşulmak hakynda» Kanuny ýurdumyzda tebigaty goramak we uýgunlaşmak işlerini amala aşyrmak boýunça esasy resminama bolup durýar.

Azat SEÝDIBAÝEW,

Türkmenistanyň Mejlisiniň Daşky gurşawy goramak, tebigatdan peýdalanmak we agrosenagat toplumy baradaky komitetiniň başlygy, oba hojalyk ylymlarynyň kandidaty.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47731

23.11.2021
Dostluk we doganlyk ýollary Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi Garaşsyz Türkmenistana uzaýar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň sözbaşyda getirilen, köpugurly işewürlik merkezli «Garagum» oteliniň açylyş dabarasynda aýdan bu sözleri saýlap alan döredijilikli ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli, oňyn daşary syýasy ugrunyň maksatlaryny has anyk häsiýetlendirýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän şu ýylda durmuşyň ähli ulgamlarynda düýpli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar, Diýarymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli iri desgalar yzygiderli ulanylmaga berilýär. Munuň özi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artdyrmaga amatly mümkinçilik döredýär.

15-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, birnäçe ministrlikleriň, pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli möhüm meselelere garaldy. Hususan-da, ýylyň ahyryna çenli geçirilmegi meýilleşdirilen çärelere, şol sanda gurlup, ulanylmaga berilmegi göz öňünde tutulýan desgalaryň açylyş dabaralaryna, Täze ýyl baýramyny bellemäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berildi.

Her ýylyň 12-nji dekabrynda bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli guraljak dabaralara görülýän taýýarlyk barada aýdylanda, bu şanly sene mynasybetli halkara maslahat geçiriler. Ol BMG-niň Baş Assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul eden Kararnamasy bilen «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň esasy wakalarynyň jemlenmesine öwrüler.

16-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Halk hojalyk toplumyny batly depginler bilen ösdürmek boýunça milli Liderimiziň başyny başlan, ylmy taýdan esaslandyrylan strategik maksatnamalaryny durmuşa geçirmek mejlisiň esasy meseleleriniň biri boldy. Bu maksatnamalar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen döwletiniň täze belent sepgitlere ýetmegine kuwwatly itergi berer.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenabatdaky S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda garyşyk mineral dökünlerini öndürýän önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek hakynda» Karara gol çekdi. Bu resminama hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 9-njy oktýabrynda Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda gol çekilen Karz ylalaşygyna laýyklykda taýýarlanyldy. Kararyň taslamasyna görä, şol önümhananyň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin karz serişdeleriniň bölünip berilmegi göz öňünde tutulýar. Bu çözgüt içerki karz ylalaşygy esasynda amala aşyrylar we ol Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň hem-de «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň arasynda baglaşylar.

Türkmenabatdaky himiýa zawody mineral dökünleriň öndürilýän möçberini artdyrmaga hem-de çykarylýan önümiň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen ylmy-tehniki maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi üçin ägirt uly kuwwata eýedir. Onuň önümi daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutmaga we eksporta niýetlenendir. Täze önümhanada ýylda 170 müň tonna garyşyk mineral dökünleri öndürmek meýilleşdirilýär. Bu taslamanyň amala aşyrylmagy ýurdumyzda ýetişdirilýän oba hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ep-esli ýokarlandyrmaga hem-de topragyň düzümini gowulandyrmaga mümkinçilik berer.

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda ýurdumyza daşarky bazarlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmäge taýýarlyk görülýär. Şolaryň hatarynda awtoulaglar üçin niýetlenen ýarym sintetiki çalgy ýaglary, gämiler üçin niýetlenen ýangyç, azyk, saglygy goraýyş, senagat önümlerini gaplamak we bezeg işleri üçin niýetlenip, alýuminiý çaýylan polipropilen örtügi bar.

Ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da pugtalandyrmak maksady bilen, hormatly Prezidentimiz «Türkmengaz» döwlet konserniniň maddy-tehniki enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almagy hakynda» Karara gol çekdi. Şol enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny «Döwletabatgazçykaryş» müdirligine degişli gaz gysyjy desgalarynda hatardan çykan enjamlary çalyşmakda hem-de bejergi işlerini geçirmekde ulanmak meýilleşdirilýär.

Oba hojalyk pudagynda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, täze iş orunlaryny döretmek üçin giň mümkinçilikler açylýar. Häzirki wagtda milli Liderimiziň ýurdumyzyň ykdysadyýetinde döwletiň tutýan paýyny azaltmak, hususy pudagyň ornuny giňeltmek barada beren tabşyryklaryndan ugur alnyp, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasynyň möçberini tassyklamak hakynda» Kararyna laýyklykda, ýurdumyzyň welaýatlarynda döredilen oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznalaryndan hususy önüm öndürijilere bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýer bölekleri bellenen tertipde uzak möhletleýin peýdalanylmaga berilýär.

Şunuň bilen birlikde «Türkmenistanyň oba hojalyk toplumyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we pudaga hususy önüm öndürijileri giňden çekmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, ýurdumyzyň welaýatlarynda döwlet tabşyrygyna girýän oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin jemi 326 müň 29 gektar meýdanda ýörite ýer gaznasyny döretmek babatda welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde degişli teklipler işlenip taýýarlanyldy.

Bu ýörite ýer gaznasyndan berilmegi göz öňünde tutulýan ýer bölekleriniň azyndan 70 göteriminde şertnamalaýyn esasda bugdaý, gowaça we döwlet tabşyrygyna girýän beýleki oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegiň, galan böleginde bolsa ylmy esasda ekin dolanyşygyny geçirmek üçin döwlet tabşyrygyna girmeýän oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek hem-de berlen umumy ýer bölegi üçin bugdaý we gowaça hasylyny öndürmek boýunça bellenen meýilnamany doly ýerine ýetirmek şertinde önüm öndürijilere ýer böleklerini 99 ýyla çenli peýdalanmaga bermegiň teklip edilýändigi habar berildi.

Täze harytlaryň önümçiligini ýola goýmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga türkmen telekeçileri hem saldamly goşant goşýarlar. Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020 — 2023-nji ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakynda degişli Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda keramiki-bezeg plitalaryny we sanfaýans önümlerini öndürmek boýunça täze zawody gurmak meýilleşdirilýär. Bu taslamany durmuşa geçirmek «Eziz doganlar» hojalyk jemgyýetine ynanyldy. Zawod meşhur daşary ýurt önüm öndürijileriniň iň täze enjamlary bilen enjamlaşdyrylar. Kärhananyň ýyllyk kuwwaty 3 million 300 müň inedördül metr keramiki-bezeg plitalaryny we 120 müň sany sanfaýans önümlerini öndürmäge deň bolar. Desganyň gurluşygyny 2024-nji ýylyň iýun aýynda tamamlamak göz öňünde tutulýar.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şeýle-de milli saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, daşary ýurtly, şol sanda nemes hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak boýunça geçirilýän çäreler barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasy bilen saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyga ýokary baha berip, şu ýylyň 21 — 24-nji noýabrynda türkmen hünärmenleriniň wekilçilikli toparyny Mýunhen şäherine, Maksimillian-Lýudwig adyndaky Mýunhen uniwersitetiniň Grosshadern klinikasyna iş sapary bilen ugratmak baradaky teklibi makullady.

Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler mejlisde garalan meseleleriň biri boldy. Paýtagtymyzyň demirgazygynda ýerleşýän Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş toplumynda häzirki zaman ölçeglerine kybap gelýän täze zolagy döretmek işleri dowam etdirilýär. Lebap welaýatynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri üçin durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz döwletimiziň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň maddy üpjünçiligini, durmuş şertlerini gowulandyrmak, serkerdeleriň, şahsy düzümiň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak barada hemişe alada etjekdigini aýtdy.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça birnäçe tekliplere garaldy. Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda durnukly ösüş ugrunda 2021 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň çarçuwaly Maksatnamasyna esaslanyp, FAO-nyň 2022 — 2025-nji ýyllar üçin Türkmenistan boýunça Maksatnamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. Şeýle-de bu gurama bilen bilelikde obasenagat toplumy, ekologiýa we howanyň üýtgemegi meselelerine degişli taslamalary durmuşa geçirmek maksadalaýyk hasaplanýar.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň oba ýerleriniň durnukly ykdysady ösüşine gönükdirilen taslama goşulmagy baradaky, FAO-nyň hem-de ýurdumyzyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň arasynda degişli ylalaşygy baglaşmak baradaky teklipler beýan edildi. Mundan başga-da, obasenagat toplumynyň we tutuş milli ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolan pagtaçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berilýär. Şu maksat bilen, bu ugurda önümçilik tehnologiýalaryny gowulandyrmak we pagta ýygymyny mehanizasiýalaşdyrmak arkaly pagtaçylyk pudagynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen FAO bilen bilelikdäki taslamany durmuşa geçirmek teklip edilýär.

Taslamanyň çäklerinde tehniki kuwwatlyklar arkaly gowaçanyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak, agrotehniki usullary we pagtanyň seleksiýasy babatda ylmy-barlag işlerini güýçlendirmek, bu işleriň netijeliligini sanly tehnologiýalar arkaly ýokarlandyrmak göz öňünde tutulýar.

FAO bilen gatnaşyklary has-da giňeltmek maksady bilen, häzirki wagtda bu guramanyň Türkmenistandaky wekilhanasyny açmak boýunça degişli işler alnyp barylýar. Munuň özi göni ikitaraplaýyn gatnaşyklary amala aşyrmaga mümkinçilik berer. Şundan ugur alnyp, ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary hem-de FAO-nyň hünärmenleri bilen bilelikde degişli Ylalaşygyň taslamasyny işläp düzmek teklip edilýär.

Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklipleri, şol sanda Türkmenistanda BMG-niň Azyk we oba hojalyk guramasynyň wekilhanasyny açmak baradaky teklibi makullap, hereket edýän milli kanunçylyga hem-de halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda, degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Milli Liderimiziň garamagyna Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi tarapyndan işlenip taýýarlanan ýurdumyzyň ulag we üstaşyr geçelgelerini, möhüm awtoulag, demir ýollaryny, hyzmat ediş nokatlaryny, ýük howlularyny, Halkara howa menzillerini hem-de olaryň ýük terminallaryny işjeňleşdirmek maksady bilen, sanly GIS kartany düzmek baradaky teklip hödürlenildi. Ol ýangyç guýmak mümkinçilikleri, deňiz portlary, poçta bölümleri, logistika merkezleri we howa menzilleri, serhet geçelgeleri hem-de gümrük amallarynyň ýerine ýetirilýän nokatlary baradaky jikme-jik maglumatlary özünde jemlär.

Hormatly Prezidentimiz amala aşyrylýan köptaraplaýyn taslamalaryň ýaýbaňlandyrylan üstaşyr ulag ulgamyny döretmäge, häzirki zaman düzümlerini kemala getirmäge, awtomobil, demir ýol we parom gatnawlarynyň ugry boýunça netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga, mümkinçilikleri bilelikde peýdalanmaga ýardam berýändigini nygtap, sanly kartany düzmek baradaky teklibi makullady hem-de agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurdaky işleri dowam etmegi tabşyrdy.

17-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynda gurlan täze dokma toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Häzirki döwrüň iri we döwrebap kärhanalarynyň biri bolan Babadaýhan dokma toplumy dört sany önümçilik birligini özünde jemleýär. Umumy bahasy 150 million amerikan dollaryndan gowrak bolan täze toplumyň düzümine ýüplük, boýag, tikinçilik hem-de mata fabrikleri girýär.Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga mynasyp goşant goşjak bu toplumda Şweýsariýa, Ýaponiýa, Belgiýa, Italiýa, Germaniýa we Türkiýe ýaly ýurtlaryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň kämil enjamlary ornaşdyryldy. Toplum ýylda 3 müň 300 tonna ýokary hilli ýüplük, 20 million inedördül metr dürli görnüşli, şol sanda 18 million metr boýalan mata hem-de 3 million 500 müň sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge niýetlenendir.

Täze kärhananyň önümleri içerki bazarda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutmak bilen, pudagyň eksport kuwwatyny artdyrmaga mümkinçilik berer. Bu iri toplumyň ulanylmaga berilmegi netijesinde täze iş orunlarynyň 1 müň 150-si dörediler.

Biz mundan beýläk-de ýurdumyzyň geljegi uly bolan dokma senagatyny depginli ösdürmäge, onuň önümçilik kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen maýa goýum taslamalaryny amala aşyrarys. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän iri innowasion önümçilikleri döretmek, hereket edýän kärhanalaryň durkuny toplumlaýyn täzelemek boýunça işleri dowam ederis. Pudagyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmäge, «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyzdan ugur alyp, işgärleriň iş we durmuş şertlerini has-da gowulandyrmaga uly üns bereris diýip, döwlet Baştutanymyz açylyş dabarasynda eden çykyşynda nygtady.

Dabara sanly ulgam arkaly Belgiýanyň, Ýaponiýanyň, Germaniýanyň, Şweýsariýanyň dokma senagatynda ulanylýan enjamlary öndürýän kompaniýalarynyň hem-de Standartlaşdyrmak boýunça halkara guramasynyň (ISO) wekilleri gatnaşdylar. Olar Türkmenistanyň dokma pudagynyň dünýä bazarynda uly isleg bildirilýän önümleriniň ýokary hilini belläp, kärhanada meşhur kompaniýalaryň öňdebaryjy enjamlarynyň ornaşdyrylandygyny, onuň önümleriniň ýokary ekologik talaplara we dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigini, önümçiligiň islendik tapgyrynda howpsuzlygy hem-de zyýanly himiki maddalaryň ýokdugyny tassyklaýan güwänamalary gowşurdylar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kärhananyň esasy önümhanalaryna aýlanyp gördi, önümçilik tapgyrlary bilen tanyşdy, toplumyň işgärleri bilen söhbetdeş bolup, olaryň maşgala durmuşy hem-de iş şertleri bilen gyzyklandy.

Kärhanada önümçilik öňdebaryjy, ekologik taýdan arassa tehnologiýalara esaslanýar. Häzirki wagtda ol ýurdumyzda gurulýan ähli senagat kärhanalaryna bildirilýän baş talapdyr. Iş ýüzünde munuň özi galyndysyz önümçilikdir. Sebäbi pagta süýümi gaýtadan işlenenden soň, galýan galyndy süzgüçler arkaly arassalanylýar. Tutýan meýdany 20 gektar bolan döwrebap kärhanada önümçilik desgalaryndan başga-da, işgärlere amatly iş we dynç alyş şertlerini döretmek üçin naharhana, sport meýdançasy, iki sany myhmanhana guruldy.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýörite bellenilen ýerde ýaýbaňlandyrylan sergini synlady. Bu ýerde soňky ýyllarda uly meşhurlyga eýe bolan milli önüm öndürijileriň harytlaryny görmek bolýar. Şolaryň hatarynda Gökdepäniň dokma toplumynyň «Gala», Aşgabat dokma toplumynyň «Goza», Gypjak dokma toplumynyň «Bürgüt» nyşanly sport eşikleri, Türkmenbaşy jins toplumynyň «Bedew» nyşanly tikin-trikotaž önümleri, Marynyň «Ýeňiş» tikin fabriginiň önümleri we beýlekiler bar.

Döwlet Baştutanymyz sergide görkezilýän önümleri synlap, olaryň berkligi, amatlylyk derejesi hem-de taýýarlanyş aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Milli Liderimiz ýurdumyzda ekologik taýdan arassa çig maldan öndürilýän önümleriň möçberini artdyrmaga, şol bir wagtyň özünde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň kuwwatlyklaryny ýokarlandyrmaga aýratyn üns bermegiň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

18-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň hem-de birnäçe döwletleriň Baştutanlarynyň gatnaşmagynda geçirilen ýokary derejeli forumyň gün tertibine häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary bilen baglylykda, geljegi nazara alyp, Ýewraziýa hyzmatdaşlygynyň möhüm meseleleri girizildi.

Ýewraziýada ösüş ýagdaýlaryna işjeň gatnaşyjy bolmak bilen, Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek boýunça halkara tagallalary birleşdirmäge gönükdirilen netijeli garaýyşlary we başlangyçlary goldaýar diýip, milli Liderimiz öz çykyşynda nygtady.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki döwrüň hakykaty pandemiýa garşy bilelikde göreşmek hem-de onuň ýaýramagy sebäpli ýüze çykan ýaramaz durmuş-ykdysady, ynsanperwer netijeleri azaltmak wezipesini öňe çykarýar.

Biz koronawirus meselesini syýasylaşdyrmakdan we ony döwletara gatnaşyklarda täsir ediş guraly hökmünde ulanmakdan doly ýüz öwürmegiň zerurdygyna düşünýäris diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň BMG-de bu ugurda birnäçe halkara başlangyçlary öňe sürendigini ýatladyp, Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň howandarlygynda bilelikdäki işleri alyp barmak boýunça anyk teklipleri beýan etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ynsanperwer ulgamyň bilelikdäki tagallalary talap edýän ugur bolup durýandygyna üns çekip, bu babatda uly mümkinçilikleri bolan Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň ýakyn wagtda täze bilelikdäki taslamalary amala aşyrmaga girişip biljekdigine, onuň «Täze Demirgazyk syýasatyny» amala aşyrmakda möhüm goşant boljakdygyna ynam bildirdi.

Şol gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymyz we myhman syýasy, söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer hem-de beýleki ulgamlarda döwletara hyzmatdaşlygyň strategik häsiýetini nygtadylar.

Şunda iki goňşy döwletiň çäk taýdan ýerleşişiniň ýük daşamagyň amatly guryýer we deňiz ýollaryny, olaryň halkara ulag düzümine goşulyşmagyny üpjün edýän yklymara üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmekde tagallalary netijeli birleşdirmek üçin oňaýly şertleri döredýändigi bellenildi.

Energetika ulgamy ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri boldy. Bu ulgam Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýedir. Milli Liderimiz hem-de myhman nebitiň we gazyň uly gorlaryna eýe bolan döwletleriň ikisiniň-de bu ulgamy ösdürmäge aýratyn üns berýändiklerini nygtap, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini nygtadylar.

19-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli kaşaň «Garagum» oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Ol şu ýyl ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berlen 70-nji iri desgadyr.

A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň çatrygynyň ýanynda, paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň golaýynda gurlan täze myhmanhana-işewürlik toplumy täsin keşbi bilen tapawutlanýar. Onuň gurluşygynda, bezeg işlerinde ýokary hilli serişdeler, şol sanda granit, mermer we beýlekiler ulanyldy. Şolary seçip almakda bu serişdeleriň ulanyş häsiýetnamalary, hususan-da, berkligi, ygtybarlylygy, ekologik talaplara laýyk gelýändigi hem-de Türkmenistanyň tebigy-howa şertleri göz öňünde tutuldy. Şunuň bilen bir hatarda, toplumyň ýokary seýsmiki durnuklylygy üpjün edildi.

Halkara hyzmatdaşlygy giňeltmekde, işewürlik gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm orun eýelejek bu myhmanhanada hyzmatyň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän şertler döredildi. Ýedi gatdan ybarat, umumy meýdany 6,8 gektar bolan bu ajaýyp myhmanhanada ýokary derejeli myhmanlary kabul etmek, olaryň rahat dynç almagy, dürli çäreleri geçirmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Binada 87 sany otag — 17-si standart, 8-si maşgala, 47-si lýuks, 15-si kaşaň lýuks otaglary ýerleşýär. Olar jemi 204 orna niýetlenendir. Myhman otaglarynyň 87-sinde-de gelýän adamlary türkmen myhmansöýerligi bilen garşylamaga we hyzmat etmäge ähli şertler göz öňünde tutuldy.

Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän otelde myhmanlara amatly iş we dynç alyş şertlerini döretmek üçin 8 sany işewürlik merkezi, ak öý şekilinde gurlan 500 orunlyk toý zaly, 150 orunlyk restoran, mejlisler we maslahatlar zallary, dürli harytlary hödürleýän dükanlar bar. Mundan başga-da, binanyň düzüminde myhmanhananyň edara otaglary, bank hyzmatlaryny hödürleýän bölümçe ýerleşýär. «Garagum» otelinde medeniýetli dynç almak we sport bilen meşgullanmak üçin degişli düzüm göz öňünde tutuldy. Restoranlar, SPA bölümi, dürli trenažýorlar bilen enjamlaşdyrylan fitnes zaly, üsti ýapyk suwda ýüzülýän howuz, gözellik salony myhmanlaryň hyzmatyndadyr.

Milli Liderimiz myhmanhana toplumynyň restoranyny synlady we bu ýerde zalyň içki bezegine hem-de myhmanlara hödürlenilýän hyzmatlaryň, tagamlaryň hiline aýratyn üns berip, oteliň otaglaryny synlap, olarda rahat ýaşamak üçin döredilen şertler bilen tanyşdy hem-de binanyň meýilleşdirilişiniň aýratynlyklaryna, içki bezegine, mowzuklaýyn barelýef pannolaryna, tebigaty janlandyrýan täsin suratlara gyzyklanma bildirdi.

Soňra bu ýerde, «Garagum» otelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow «Rönesans Holding» türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi. Bu kompaniýa Türkmenistanda işlän ýyllarynda möhüm düzümleýin desgalaryň birnäçesiniň gurluşygyny amala aşyrdy. Şolaryň hatarynda köpugurly işewür merkezli «Garagum» oteli hem bar.

Soňra duşuşyk birnäçe wise-premýerleriň hem-de «Rönesans Holding» türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagyň gatnaşmagynda iş maslahaty görnüşinde dowam etdi. Onuň barşynda ýurdumyzda türkiýeli hyzmatdaşlaryň gatnaşmagynda suw tygşytlaýjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak we täze elektrik stansiýalary gurmak bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Kompaniýanyň ýolbaşçysy «Rönesans Holdingiň» milli Liderimiziň başyny başlan, Türkmenistanyň innowasion ösüşine hem-de ykdysady kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny mundan beýläk-de durmuşa geçirmäge gatnaşmaga çalyşýandygyny tassyklady.

Şol gün «Erkin» atly täze, döwrebap seýilgähiň açylyş dabarasy hem boldy. Bu seýilgäh «Garagum» oteliniň ýanynda 7 gektar meýdany eýeleýär. Seýilgähiň çäklerinde saýaly we pürli agaçlaryň, beýleki ösümlikleriň 7 müň düýpden gowragy oturdyldy. Dürli güller ekildi, güllerden edilen owadan özboluşly şekiller döredildi. Seýilgähiň merkezinde belentligi 22 metr bolan Baýdak sütüni oturdylyp, onda Garaşsyz Watanymyzyň ýaşyl Tugy erkana parlaýar.

Şeýle hem bu ýerde sport maşklaryny ýerine ýetirmek, sport bilen meşgullanmak üçin mümkinçilikler döredildi. Welosiped ýodalary guruldy we welosipedleri kärendä bermek ýola goýuldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow jemgyýetde işjeň we sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmegi esasy wezipeleriň hatarynda goýup, bu babatda ildeşlerimize, ilkinji nobatda, ýaş nesle görelde görkezýär.

Şenbe güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow adaty endigine eýerip, säher bilen irki bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi we paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde bolup, egindeşleri bilen sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, ýokary netijeli sporty ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere ünsi çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň döwrebap derejede dowam etdirilmelidigini, halk köpçüliginiň, aýratyn-da, ýaşlaryň köpçülikleýin bedenterbiýe we sport bilen işjeň meşgullanmagy üçin zerur mümkinçilikleriň döredilmelidigini belledi.

Geçen hepde Daşary işler ministrliginde geçirilen brifing Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkiýe Respublikasyna bolan iş saparynyň hem-de onuň çäklerinde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmagynyň jemlerine we 28-nji noýabrda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitine görülýän taýýarlyk bilen bagly meselelere bagyşlandy. Oňa ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleri, Türkmenistanda işleýän daşary ýurtly žurnalistler, şeýle-de sanly ulgam arkaly birnäçe ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Brifingiň dowamynda milli Liderimiziň Türki geňeşiň sammitindäki çykyşyndan gelip çykýan esasy ugurlar beýan edildi hem-de Türkmenistanyň bu gurama synçy döwlet hökmünde kabul edilmeginiň ähmiýeti nygtaldy. Munuň özi ykdysadyýet, söwda, maýa goýumlar, ekologiýa, ylym, bilim hem-de beýleki geljegi uly ugurlarda bilelikde işlemek üçin giň mümkinçilikleri açýar.

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligi bilen syýasy gatnaşyklarynyň giňeldilýändiginiň, ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň, ösüşiň bähbidine ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirilýändiginiň aýdyň nyşany boldy. Bu wakalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan özgertmeleriň geriminiň barha giňelýändigini ýene-de bir gezek subut etdi. Olaryň baş maksady ata Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen döwletleriniň hataryna çykarmakdan, mähriban halkymyzyň abadançylygyny mundan beýläk-de pugtalandyrmakdan ybaratdyr.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/47518

22.11.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministrini kabul etdi

18.11.2021. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowy kabul etdi.

Myhman döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, Prezident Ilham Aliýewiň mähirli salamyny we tutuş doganlyk türkmen halkyna rowaçlyk hem-de umumy bähbitlere laýyk gelýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de pugtalandyrylmagy baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Nygtalyşy ýaly, biziň ýurtlarymyzy gadymdan bäri dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary birleşdirýär. Munuň özi iki halkyň asyrlaryň dowamynda kemala gelen taryhy-medeni we ruhy umumylygy bilen şertlendirilendir. Häzirki döwürde türkmen-azerbaýjan gatnaşyklary hil taýdan täze many-mazmuna eýe bolýar.

Mikail Çingiz ogly Jabbarow Azerbaýjanyň iki goňşy ýurduň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge ägirt uly ähmiýet berýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, myhman Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Ilham Aliýewiň maslahatlarynyň maksatlara ýetmek hem-de döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmak işlerini ilerletmek üçin zerur bolan esasy döredýändigini nygtady.

Milli Liderimiz dostlukly ýurduň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna we halkyna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, ýakyn goňşulary bilen hoşniýetli gatnaşyklara hemişe sarpa goýýan Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen iki döwletiň halklarynyň abadançylygynyň bähbidine deňhukuklylyk we özara bähbitlilik esasynda uzak möhletli hyzmatdaşlygy ösdürmek ugruna ygrarlydygyny belledi.

Duşuşygyň dowamynda ýokary derejede gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda ikitaraplaýyn özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Şunuň bilen baglylykda, ähli ulgamlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygy bellenildi. Ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryň we düzümleriň çäklerinde üstünlikli guralýan döwletara gatnaşyklary ösdürmegiň ýokary depginine aýratyn üns berildi.

Hormatly Prezidentimiz hem-de myhman syýasy, söwda-ykdysady, ulag-kommunikasiýa, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ulgamlarda döwletara gatnaşyklaryň strategik häsiýetini nygtap, dürli ugurlarda gatnaşyklary ösdürmek boýunça utgaşdyryjy edara hökmünde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-azerbaýjan hökümetara toparynyň ornuny güýçlendirmegiň wajypdygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, özara maýa goýumlaryň netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhüm şertleriniň biri bolup durýandygy nygtaldy.

Telekeçilik işi, forumlary guramak üçin amatly ykdysady, maliýe we hukuk şertleriniň mundan beýläk-de döredilmeginiň wajypdygy bellenildi. Şolar iki ýurduň işewür toparlarynyň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam eder.

Duşuşygyň barşynda iki goňşy döwletiň çäk taýdan ýerleşişiniň ýük daşamagyň amatly guryýer we deňiz ýollaryny, olaryň halkara ulag düzümine goşulyşmagyny üpjün edýän yklymara üstaşyr ulag geçelgelerini döretmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmekde tagallalary birleşdirmek üçin oňaýly şertleri döredýändigine üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri türkmen Lideriniň bu ulgamdaky döredijilikli başlangyçlarynyň wajypdygyny hem-de ähmiýetini nygtady.

Myhmanyň belleýşi ýaly, Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjana bolan saparynyň barşynda gazanylan ylalaşyklar ulag-logistika gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine kuwwatly itergi berdi. Şunuň bilen baglylykda, biziň ýurtlarymyzyň döwrebap düzümini netijeli ulanmak bilen, dürli döwletlere üstaşyr hyzmatlary hödürleýändikleri nygtaldy. Munuň özi sebitara gatnaşyklaryň we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. Şu mesele boýunça pikir alyşmalaryň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow birnäçe oňyn teklipleri beýan etdi.

Energetika ulgamy ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri boldy. Bu ulgam Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýedir. Milli Liderimiz hem-de myhman nebitiň we gazyň uly gorlaryna eýe bolan döwletleriň ikisiniň-de bu ulgamy ösdürmäge aýratyn üns berýändiklerini nygtap, deňhukuklylyk, özara bähbitlilik ýörelgelerine esaslanýan däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhümdigini aýtdylar.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Mikail Çingiz ogly Jabbarow döwletara gatnaşyklaryň mundan beýläk-de uzak möhletleýin we netijelilik esasynda pugtalandyryljakdygyna, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

www.tdh.gov.tmhttps://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/47289

20.11.2021
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Aşgabat, 19-njy noýabr (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly işewürlik merkezli kaşaň “Garagum” oteliniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu desga türkmen paýtagtynyň ajaýyp künjekleriniň birine öwrüldi.
Döwlet Baştutanymyzyň başyny başlan täzeçil strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ak mermerli Aşgabat okgunly ösýän hem-de ýaşamak üçin has oňaýly döwrebap şäheriň köpugurly nusgasyny özünde jemleýär. Her ýyl paýtagtymyzyň ajaýyp binagärlik toplumynyň üsti täze täsin binalar we desgalar bilen ýetirilýär. Olar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň aýdyň nyşanlary bolup durýar.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli, oňyn daşary syýasy ugry, çäk taýdan amatly ýerde — Ýewraziýa we yklymara gatnaw ýollarynyň strategik çatrygynda ýerleşmegi ýurdumyzyň hem-de sebit we halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezi hökmünde baş şäherimiziň abraýyny barha belende galdyrýar. Bu ýerde iri çäreleridir forumlary geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Gadymy döwürlerde Beýik Ýüpek ýolunyň möhüm merkezinde ýerleşen eziz Watanymyz häzirki wagtda bu meşhur ýoly täze taryhy ýagdaýlarda gaýtadan dikeltmek işine işjeň gatnaşýar.
Şonuň bilen birlikde Aziýanyň hakyky merjeni bolan Aşgabat işewürlik we syýahatçylyk merkezine öwrülip, daşary ýurtly myhmanlaryň barha köpüsini özüne çekýär. Şeýlelikde, “Garagum” myhmansöýerligiň, dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň aýdyň nyşanyna öwrülmelidir. Bularyň ählisi türkmen halkynyň gadymy döwürlerden bäri şan-şöhrata eýe bolan häsiýetleridir.
Mälim bolşy ýaly, köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” myhmanhanasynyň gurluşygyna 2018-nji ýylyň sentýabrynda badalga berildi. A.Nyýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň çatrygynyň ýanynda, paýtagtymyzyň Halkara howa menziliniň golaýynda gurlan täze myhmanhana-işewürlik toplumy özüniň täsin keşbi bilen tapawutlanýar. Onda gurluşyk ulgamyndaky öňdebaryjy ýörelgeler milli binagärligiň iň gowy däpleri bilen sazlaşykly utgaşýar. Bu taslamany durmuşa geçirmek ýurdumyz bilen öňden bäri hyzmatdaşlyk edip gelýän “Rönesans Holding” türk kompaniýasyna ynanyldy.
Oteliň ady bilen sazlaşyklylykda onuň binagärliginde we bezeginde Türkmenistanyň täsin tebigy gymmatlyklarynyň biri bolan Garagum sährasynyň, onuň ajaýyp ýerleriniň keşbi öz beýanyny tapdy. Öz aralarynda sazlaşykly birleşdirilen toplumyň merkezi hem-de onuň gapdalyndaky iki binanyň keşbi çäge tolkunlaryny ýada salýar. Binagärlik toplumynyň üstüni ýetiren ak öý bolsa milli keşbi ýatladýar. Garagum sährasynyň çägeleriniň altynsow reňki oteli bezeýän aýnalarda hem öz beýanyny tapdy.
Şanly waka mynasybetli bu ýere Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy we Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary, Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi, jemgyýetçilik guramalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar.
Olaryň ählisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ruhubelentlik bilen garşyladylar.
Täze myhmanhana-işewürlik toplumynyň öňünde sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlary ýaýbaňlandyrylýar. Olar milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda saýlanyp alnan döredijilik ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzy wasp etdiler.
Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylar bilen salamlaşyp, ýörite münbere barýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara ýüzlenip, dünýäniň dost-doganlyk ýollarynyň bu gün Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolan Garaşsyz Türkmenistana uzaýandygyny nygtady. Sebäbi hoşniýetli syýasaty alyp barýan Bitarap Watanymyz ählumumy parahatçylygyň, abadançylygyň we ösüşiň bähbidine sebit hem-de halkara gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylda mähriban halkymyz dünýä bileleşigi bilen bilelikde ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyny giňden belläp geçdi. Bu şöhratly senäniň merdana halkymyzyň otuz ýylyň dowamynda geçen şöhratly ýoluna düýpli göz aýlamaga, onuň netijelerini jemlemäge mümkinçilik döreden möhüm ähmiýetli waka bolandygy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu ýylyň dowamynda dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanmaga berilýän binalardyr desgalar bagtyýar halkymyzyň eşretli hem-de abadan durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ak şäherimiz Aşgabat we onuň ýanaşyk çäkleri hem gül-gülzarlyga, bagy-bossanlyga beslenýär. Halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezine öwrülen gözel paýtagtymyz depginli ösýän, ähli babatda dünýä nusgalyk häzirki zaman şäherine öwrülýär.
Ata Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat bu gün döretmegiň we özgertmegiň ata-baba däplerine eýerilip gurulýan, ýaşaýjylar üçin hem, oňa gelýän myhmanlar üçin hem ähli amatlyklary bolan şäher hökmünde ösüşiň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýar. Merjen paýtagtymyzda şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde gurlan binalardyr desgalar munuň aýdyň subutnamasydyr diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.
Aşgabadyň ak mermere beslenen binalaryň iň köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabynda mynasyp orun almagy buýsandyryjy wakadyr. Biz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň şanyna diňe şu ýylyň özünde şäheriň gözelligine gözellik goşýan binalardyr desgalaryň onlarçasyny dabaraly ýagdaýda açyp ulanmaga berdik. Ynha, bu gün bolsa paýtagtymyzda siziň bilen şeýle dabaraly çäreleriň ýene-de birine gatnaşýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň «Mert çykar myhmana güler ýüz bilen» diýen parasatly sözlerine eýerip, halkymyza mahsus bolan myhmansöýerligiň, dost-doganlygyň, hoşniýetliligiň hem-de parahatçylygyň mekany hökmünde giňden tanalýan berkarar döwletimize gelýän myhmanlary garşylajak ýene-de bir döwrebap myhmanhana toplumyny işe girizýäris.
Döwlet Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly ýubileýiniň bellenilýän ýylynda ulanmaga berilýän täze myhmanhana uly toýumyza mynasyp sowgatdyr. Merjen paýtagtymyzyň gözelligini has-da artdyrjak ýene-de bir ajaýyp binadyr. Munuň özi ýurdumyzda şu ýyl ulanmaga berilýän 70-nji iri desgadyr.
Bu bolsa biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň ähli adamlaryň bagtyýarlygyny üpjün etmegi hemme zatdan ileri tutýan ynsanperwer döwletdiginiň ýene-de bir aýdyň subutnamasydyr. Şoňa görä-de, bu wakalar mähriban halkymyzyň iň täze taryhynyň senenamasyna altyn harplar bilen ýazylar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.
Her bir desganyň taslamasy düzülende, onda göz öňünde tutulýan binalaryň ata-babalarymyzyň irki döwürlerden gelýän milli binagärlik däpleriniň häzirki zamanyň öňdebaryjy tejribesi bilen utgaşmagyna, ýurdumyzyň tebigy gözellikleri bilen sazlaşykly bolmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu myhmanhana «Garagum» oteli diýlip atlandyryldy. Onuň daş keşbiniň hem özboluşly Garagum sähramyzyň altynsow alaňlarynyň gözelligini ýatladýandygy bu taslamada şol talabyň doly berjaý edilendigini görkezýär.
Milli Liderimiz şahyr Berdinazar Hudaýnazarowyň goşgy setirlerini mysal getirdi. Şahyryň aýdyşy ýaly:
Hatar-hatar kerwen öten,
Gün astynda ýaýlyp ýatan,
Bu Garagum atly Watan...
...Guba çöller Hydyrlydyr!

Ýokarda bellenilişi ýaly, täze oteliň içki hem-de daşky bezegi ata-babalarymyzyň binagärlik we döredijilik däplerini özünde jemleýär.
Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz munuň şu ýerde düşlejek adamlara myhmansöýer halkymyzyň ruhy-medeni aýratynlyklary, däp-dessurlary bilen ýakyndan tanyşmaga oňat mümkinçilik berjekdigine ynam bildirdi.
Halkara hyzmatdaşlygy giňeltmekde, işewürlik gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm orun eýelejek bu myhmanhanada hyzmatyň häzirki zaman ösen talaplaryna laýyk gelýän şertler döredildi. Ýedi gatdan ybarat, umumy meýdany 6,8 gektar bolan bu ajaýyp myhmanhanada ýokary derejeli myhmanlary kabul etmek, olaryň rahat dynç almagy, dürli çäreleri geçirmek üçin ähli mümkinçilikler bar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.
Myhman otaglarynyň 87-sinde hem gelýän adamlary türkmen myhmansöýerligi bilen garşylamaga we olara hyzmat etmäge ähli şertler göz öňünde tutuldy. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän otelde myhmanlara amatly iş we dynç alyş şertlerini döretmek üçin 8 sany işewürlik merkezi, ak öý şekilinde gurlan 500 orunlyk toý zaly, 150 orunlyk restoran, mejlisler we maslahatlar zallary, dürli harytlary hödürleýän dükanlar bar. Mundan başga-da binanyň düzüminde myhmanhananyň edara otaglary, bank hyzmatlaryny edýän bölümçe ýerleşýär.
Biziň halkymyzda «Gelen — döwlet» diýen ajaýyp pähim bar. Şeýle parasatly sözler türkmeniň mizemez göwnaçyklyk we döwletlilik däplerine öwrüldi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz täze “Garagum” myhmanhanasynyň hem dünýäniň dürli ýurtlaryndan gözel paýtagtymyza gelýän myhmanlara şu däplere laýyklykda, ýokary derejede hyzmat etjekdigine ynam bildirdi.
Döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylary, watandaşlarymyzy halkymyza we ýurdumyzyň myhmanlaryna uzak ýyllaryň dowamynda hyzmat etjek, ähli amatlyklary bolan, häzirki zaman, kaşaň myhmanhana toplumynyň gurlup, ulanmaga berilmegi bilen tüýs ýürekden gutlap, hemmelere berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, täze myhmanhananyň işgärlerine bolsa alyp barjak işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
Tolgundyryjy pursat gelip ýetýär: ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow toý bagyny kesýär. Şeýlelikde, köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteli açylýar. Şol pursat asmana dürli reňkli şarlar uçurylýar.
Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda kemala gelýän döwrebap myhmanhana ulgamynyň düzüminiň üstüni ýetirjek bu desganyň gurluşygyň barşyna uly üns berendigini bellemek gerek. Milli Liderimiziň hut özi onuň gurluşygy bilen ençeme gezek, hut şu ýyl hem tanyşdy. Hormatly Prezidentimiziň taslamalary düzüjilere, binagärlere we gurluşykçylara aýdan anyk bellikleri, maslahatlarydyr teklipleri bu taslamanyň kämilleşdirilmegine hem-de üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berdi.
Köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteli täsin bezegi, innowasion inženerçilik-tehniki çözgütleri bilen haýran galdyrýar. Onuň gurluşygynda, timarlamak işlerinde ýokary hilli serişdeler, şol sanda granit, mermer we beýlekiler ulanyldy. Olary seçip almakda bu serişdeleriň ulanyş häsiýetnamalary, hususan-da, berkligi, ygtybarlylygy, ekologik talaplara laýyk gelýändigi hem-de Türkmenistanyň tebigy-howa şertleri göz öňünde tutuldy. Şunuň bilen bir hatarda toplumyň ýokary seýsmiki durnuklylygy üpjün edildi.
Otele girenlerinde, myhmanlar, ilki bilen, ajaýyp bezegi bilen tapawutlanýan giň merkezi eýwana barýarlar. Binada 87 sany otag — 17-si standart, 8-si maşgala, 47-si lýuks, 15-si kaşaň lýuks otaglary ýerleşýär. Olar jemi 204 orna niýetlenendir. Mundan başga-da “Garagum” otelinde medeniýetli dynç almak we sport bilen meşgullanmak üçin degişli düzüm göz öňünde tutuldy. Restoranlar, SPA bölümi, dürli trenažýorlar bilen enjamlaşdyrylan fitnes zaly, üsti ýapyk suwda ýüzülýän howuz, gözellik salony myhmanlaryň hyzmatyndadyr. Bu ýerde 500 orunlyk toý mekany bar. Şeýle hem dükanlar, lukmançylyk nokady göz öňünde tutuldy.
Toplumyň düzümine girýän köpugurly işewürlik merkezinde işewürleriň duşuşyklaryny, gepleşikleri we dürli görnüşli çäreleri geçirmek üçin oňaýly mümkinçilikler üpjün edildi.
Topluma ýanaşyk ýerler abadanlaşdyryldy we bagy-bossanlyga büreldi. Suw çüwdürimleri guruldy, agaç nahallarynyň köp sanlysy oturdyldy, dürli güller ekildi. Toplumyň golaýynda ýaýlyp gidýän täze ýaşyl zolak ýerli landşaftyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Bu ýerde amatly howa ýagdaýynyň döredilmegi tutuş şäheriň ekologik ýagdaýyna oňyn täsir eder.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kaşaň otele baryp, onuň içki bezegi, myhmanlaryň ähli amatlyklaryň hözirini görüp ýaşamagy we olara hyzmat edilişi babatda döredilen şertler bilen tanyşdy.
Milli Liderimiz myhmanhana toplumynyň restoranyny synlap, bu ýerde zalyň içki bezegine hem-de myhmanlara hödürlenilýän hyzmatlaryň we tagamlaryň hiline aýratyn üns berdi.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, şeýle otaglaryň meýilleşdirilişinde hem-de bezeginde timarlamakdan, reňkleriň öwüşgininden we yşyklandyrylyşyndan, bezegiň elementlerinden başlap, mebelleriň ýerleşişine, degişli enjamlar bilen üpjün edilişine çenli ähli zatlar göz öňünde tutulmalydyr. Stollaryň bezelişine hem aýratyn üns bermek zerurdyr. Içki bezegler işlenip taýýarlanylanda, döredijilik çemeleşmesi zerurdyr. Bu babatda estetika meselesi we myhmanlar üçin has ýokary amatlyklaryň döredilmegi esasy görkeziji bolup durýar. Çünki restoran diňe bir jemgyýetçilik iýmiti kärhanasy bolmak bilen çäklenmän, eýsem, adamlaryň dynç almagy we gürrüňdeş bolmagy, boş wagtlaryny göwnejaý geçirmegi üçin niýetlenen ýerdir. Mundan başga-da şanly wakalar mynasybetli dabaralaryň hem-de köp halatlarda işewürlik duşuşyklarynyň geçirilýän ýeridir.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow naharlaryň dürli görnüşlerini öz içine alýan restoranyň tagamlarynyň sanawy bilen gyzyklanyp, türkmen aşhanasynyň tagamlaryna ünsi çekdi. Çünki milli tagamlar halkymyzyň medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolup, baý taryhy we durmuş ýörelgeleri bilen berk baglanyşyklydyr. Asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan bu tagamlary taýýarlamagyň däpleri aýawly saklanypdyr hem-de nesilden-nesle geçirilipdir.
Häzirki wagtda şu usulda taýýarlanylan tagamlar türkmen halkynyň ähli dabaralarynda ulanylýar. Olar restoranyň tagamlarynyň sanawynyň esasyna öwrülip, daşary ýurtly myhmanlaryň göwnünden turar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi. Elbetde, bu ýere gelýänlere edilýän hyzmat iň ýokary derejä laýyk gelmelidir.
Milli Liderimiz otel bilen tanyşlygy dowam edip, onuň otaglaryny, şol sanda standart we lýuks otaglaryny synlady. Şunuň bilen baglylykda, derejesine garamazdan, myhmanhana toplumynyň ähli otaglary halkara standartlara doly laýyk gelmelidir. Olarda rahat ýaşamak üçin ähli şertler, şol sanda amatly mebeller, otaglaryň döwrebap enjamlar bilen üpjünçiligi hem-de estetiki aýratynlyklar göz öňünde tutuldy.
Otaglaryň bezegi özboluşlylygy hem-de köp öwüşginli sazlaşygy bilen tapawutlanýar. Şunda mylaýym reňkler, şol sanda Garagum sährasynyň gaýtalanmajak tebigaty bilen sazlaşýan altynsow we goňras reňkler agdyklyk edýär. Milli bezeg reňkleriň usullarynyň oýlanyşykly ulanylmagy, nusgawy hem-de döwrebap ýörelgeleriň sazlaşykly utgaşmagy içki bezege aýratyn öwüşgin çaýýar. Umuman, munuň özi örän oňaýly we şol bir wagtyň özünde myhmansöýerlik ýagdaýyny döredýär, täze oteliň daşary ýurtly myhmanlar üçin özüne çekijiligini artdyrýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow binanyň meýilleşdirilişiniň aýratynlyklaryna, onuň içki bezegine, mowzuklaýyn barelýef pannolaryna hem-de tebigaty janlandyrýan täsin suratlara gyzyklanma bildirdi.
Döwlet Baştutanymyz myhmanhana-işewürlik toplumy bilen tanyşlygy tamamlap, Hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
Soňra bu ýerde, «Garagum» otelinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagy kabul etdi.
Işewür, wagt tapyp kabul edendigi üçin, döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden buýsanýandygyny hem-de milli Liderimiziň bildirýän ynamyna uly sarpa goýup, öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin ähli tagallalary edýändigini nygtady.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda türkiýeli işewür toparlaryň wekilleri bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny belledi. Köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň dowamynda dürli ulgamlarda bilelikde işlemegiň üstünlikli tejribesi toplandy. “Rönesans Holding” kompaniýasy Türkmenistanda işlän ýyllarynda möhüm düzümleýin desgalaryň birnäçesiniň gurluşygyny amala aşyrdy. Şol desgalaryň hatarynda köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteli hem bar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa kompaniýanyň işine beren ýokary bahasy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Erman Ylyjak “Rönesans Holding” kompaniýasynyň ýurdumyz bilen uzak möhletleýin esasda özara bähbitli hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigini, milli Liderimiziň başyny başlan, Türkmenistanyň innowasion ösüşine, onuň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalaryny mundan beýläk-de durmuşa geçirmäge gatnaşmaga çalyşýandygyny tassyklady.
Soňra döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de “Rönesans Holding” türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ylyjagyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, soňky ýyllarda obasenagat toplumynda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeleriň netijesinde pudagyň maddy-enjamlaýyn binýady ep-esli berkidildi. Onuň işine dolandyryşyň döwrebap usullary we innowasiýalary ornaşdyrylýar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda suw tygşytlaýjy tehnologiýalary ulanmak, oba hojalyk önümleriniň öndürilýän möçberlerini artdyrmak, suw süýjediji desgalaryň gurluşygynda ylmyň öňdebaryjy gazananlaryny netijeli ulanmak boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmekde türkiýeli hyzmatdaşlaryň gatnaşmagy bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Işewür dünýä giňişliginde ygtybarly hyzmatdaş hökmünde tanalýan Türkmenistanda amala aşyrylýan özgertmeleri durmuşa geçirmäge gatnaşmagyň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasy üçin uly hormatdygyny nygtap, “Rönesans Holding” kompaniýasynyň geljegi uly türkmen bazarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändigini ýene-de bir gezek beýan etdi.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň işjeň, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyga ygrarlydygyna degişli kadalaşdyryjy hukuk binýadynyň döredilmeginiň ýardam edýändigini belledi.
Soňra iş maslahaty Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekowyň gatnaşmagynda dowam etdi. Onda Türkmenistanda täze elektrik stansiýalaryny gurmaga hem-de bu ugurda bilelikdäki işleri amala aşyrmaga degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Bellenilişi ýaly, “Rönesans Holding” kompaniýasy ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen bilelikde Mary welaýatynda “Marykarbamid” zawodynyň, Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda sebitde deňi-taýy bolmadyk elektrik stansiýasynyň gurluşygynyň taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşdy.
Işewür milli Liderimize türk kompaniýasynyň ýurdumyzda amala aşyrýan işleri barada hasabat berip, Türkmenistanyň elektrik energetika pudagyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalary durmuşa geçirmäge taýýardygyny nygtady.
Işewür netijeli işler üçin amatly maýa goýum ýagdaýy we giň mümkinçilikler döredilen ýurdumyzyň işewür hyzmatdaşy bolmagyň “Rönesans Holding” kompaniýasy üçin uly hormatdygyny ýene-de bir gezek nygtap, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, uzak ömür hem-de eziz Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işinde täze üstünlikleri arzuw etdi.
Döwlet Baştutanymyz binadan çykyp, köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteline sowgat hökmünde täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.
Soňra milli Liderimiz täze desganyň açylmagy mynasybetli berlen toý sadakasyna gatnaşdy.
Özboluşly bezegi bilen tapawutlanýan, toý dabaralary üçin niýetlenen jaýda köpçülikleýin çäreleri guramak hem-de sungat ussatlarynyň çykyşlary üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini bellemek gerek.
Garagum sährasy ýaly giňden düşelen desterhanyň üstünde türkmen topragynda bitýän we ekologik taýdan arassalygy, ýokumlylygy bilen dünýä meşhur bolan dürli önümler görkezilýär. Bu ýerde çörek we çörek önümleriniň örän köp görnüşleri, yhlasly daýhanlaryň netijeli zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilýän gök, bakja we miwe önümleri özüne çekijiligi bilen haýran galdyrýar. Döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli aladasy bilen daýhanlarymyza hemmetaraplaýyn goldaw berilýär.
Sadaka gatnaşyjylara mähriban halkymyzyň gadymdan gelýän däpleriniň hem-de tagam taýýarlamak babatda iň täze tehnologiýalaryň sazlaşygy esasynda taýýarlanylan milli tagamlar hödür edildi.
Sadaka tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlary köpugurly işewürlik merkezli “Garagum” oteliniň açylmagy bilen ýene-de bir gezek gutlady we hemmeler bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.
Bir söz bilen aýdylanda, täsin binagärlik keşbi bilen tapawutlanýan täze myhmanhana toplumyny hakyky sungat eseri diýip atlandyrmak bolar. Agşam çagy ol aýratyn gözel keşbe eýe bolýar. Munuň şeýle bolmagyna köp öwüşginli yşyklar ýardam edýär. Bu ýerde ornaşdyrylan ýöriteleşdirilen enjamlar hem-de sanly tehnologiýalar arkaly günüň şu çagynda suw çüwdürimleri bilen bezelen oteliň daş-töweregi haýran galdyryjy, köp öwüşginli yşyklaryň şüweleňini görkezmek üçin meýdança öwrülýär.
Şeýlelikde, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramyna beslenen şu ýylda paýtagtymyzyň binagärlik düzüminiň üsti ýene-de bir ajaýyp desga bilen ýetirildi. Ol milli Liderimiziň yzygiderli durmuşa geçirýän hem-de ýurdumyzyň halkara abraýyny has-da belende galdyrýan parahatçylyk söýüjilik, oňyn Bitaraplyk we “Açyk gapylar” syýasatynyň özboluşly nyşanyna öwrüldi.
https://metbugat.gov.tm/blog?id=3044 

20.11.2021
Ýaşlar — Watan kuwwaty

Raýatlary tutumly işlere ruhlandyryp, täze döredijilik joşgunyna badalga bermekde jemgyýetçilik guramalarynyň uly hyzmaty bardyr. Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň kuwwatyny artdyrmak, jemgyýetiň agzybirligini gazanyp, sazlaşykly durmuşy üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirilýän işlere ýaşlary ugrukdyrmak, olaryň Watan berkararlygynyň, il-günüň abadançylygynyň, durnukly ösüşiň dowamat-dowam bolmagyna gönükdirilen täze başlangyçlary amala aşyrmaga gatnaşmaklaryny gazanmak ilkinji wezipedir. Çünki umumadamzat we milli ruhy-ahlak gymmatlyklaryna sarpa goýýan, täze bilimlere ymtylýan, döredijilikli işlemäge ukyply ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmegi başarýan jemgyýet öz geljegine ynamly seredip bilýär. Ýurduň, döwletiň geljegi, jemgyýetiň täze ösüş tapgyrlary, esasan, ýaş nesliň uly geljek baradaky garaýyşlaryna, bolup geçýän wakalara, özgerişlere bolan gatnaşygyna bagly diýilse dogry bolar. Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen jemgyýetiniň taryhy ösüşleriniň gymmatlygyny kalbynda göterýän täze nesil kemala geldi. Mähriban Watanymyzyň mynasyp nesillerini terbiýeläp ýetişdirmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup, ýaşlara ählitaraplaýyn goldaw berilýändigi guwandyryjy ýagdaýdyr.

Türkmenistan öz Garaşsyzlygyny yglan edenden soňra döwletiň ýaşlar syýasatynyň hukuk esaslary düzülip başlandy. Türkmenistanly ýaşlaryň jemgyýetçilik hukuklary we borçlary Türkmenistanyň Konstitusiýasynda berkidilen. 1991-nji ýylyň noýabr aýynda döredilen Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy ýaş raýatlaryň bähbitlerini goraýan iň uly jemgyýetçilik guramasy bolup durýar. Häzirki wagtda düzümine ýüzlerçe ilkinji guramany, müňlerçe agzany jemleýän bu gurama iň bir işjeň, öňdebaryjy jemgyýetçilik birleşigidir. Döwletimiziň ýaşlar barada alyp barýan döwlet syýasaty Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň işi bilen aýrylmaz baglydyr.

Ýurdumyzyň Ýaşlar guramasynyň esasy wezipesi adamyň we jemgyýetiň ösmegine ýardam etmek, onuň aň-paýhas we zähmet mümkinçiliklerini kemala getirmek bolup durýar. Durmuş ähmiýetli çäreleri geçirmegiň meýilnamalaryna hem-de ýurdumyzyň beýleki jemgyýetçilik guramalary, döwlet edaralary, şeýle hem ýokary we orta mekdepleri, ylym we medeniýet edaralary bilen hyzmatdaşlykda ösüp gelýän nesil bilen işlemek boýunça dürli taslamalary amala aşyrmagyň ugurlary bu guramanyň baş wezipeleriniň hatarynda durýar.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň, talyp ýaşlaryň arasynda olimpiadalar, bäsleşikler, maslahatlar, sergiler, festiwallar, gözden geçirişler we beýleki çäreler yzygiderli geçirilýär. Ýurdumyzyň öňdebaryjy ýaşlarynyň wekilleriniň ençemesi Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýeleri diýlip yglan edilmegi jemgyýetçilik durmuşynda olaryň möhüm orun eýeleýändiklerine şaýatlyk edýär. Orta mekdepde okap ýören aýdyma höwesek çagalaryň, okuwçylaryň arasynda geçirilýän «Eýjejik gyzjagaz», «Merdana nesil», «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» ýaly giňden ýaýbaňlandyrylýan bäsleşikler bolsa, uly meşhurlyga eýedir. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Gulbaba adyndaky baýragy körpe nesliň zehinli wekillerine gowşurylýar. Ösüp-özgerýän Watanymyzyň bagtly ýaşlary umytlaryň hasyl bolýan, arzuwlara ak ýol açylýan zamanada ýaşaýarlar.

Garaşsyz Watanymyzyň gazanýan ähli üstünliklerinde, eýeleýän belent sepgitlerinde ýaşlaryň hyzmatynyň aýratyn ornunyň bardygyny, ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmäge, onuň güýç-kuwwatyny artdyrmaga, milli ykdysadyýetini ýokary tehnologiýaly senagata esaslanýan, gaýtadan işleýän köpugurly innowasion ulgama öwürmek boýunça alnyp barylýan işlere uly goşant goşýandyklaryny bellemek has-da guwandyryjydyr. Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça belent wezipeleri ýerine ýetirmekde, elbetde, ilki bilen, ýaşlaryň aň-düşünjesine, gujur-gaýratyna we netijeli zähmetine daýanylýar.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň toplumlaýyn wezipeleri ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge, olaryň arasynda halkymyzyň ruhy-ahlak, medeni gymmatlyklaryny, milli däp-dessurlarymyzy wagyz etmäge gönükdirilendir. Ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmaga, ýaş nesli watançylyk, raýat jogapkärçiligi, zähmetsöýerlik ruhunda terbiýelemäge hem uly üns gönükdirilýär. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasy ylym we bilim edaralarynda ýaş alymlaryň geňeşlerini döretmek, ýaşlaryň ekologiýa medeniýetini kämilleşdirmek, ýaşlaryň arasynda türkmen halkynyň mirasyny we däp-dessurlaryny wagyz etmek boýunça çäreleriň toplumyny işläp taýýarlamak boýunça wezipelerini alyp barýar. Ylym we tehnologiýalar babatda täze usullary, innowasion tehnologiýalary ulanmak bilen, ylmy-barlag taslamalaryny ýerine ýetirmek boýunça ýaşlaryň halkara ylmy hyzmatdaşlygyny ösdürmäge hem-de bu hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmäge hem gurama ýakyndan ýardam berýär.

Ýaşlaryň sazlaşykly ösmegi, boş wagtyny gyzykly guramak üçin zerur şertleri döretmek, olarda ýokary ruhy-ahlak gymmatlyklaryny kemala getirmek, sporty we sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek babatda işleri geçirmekde ýaşlar guramasy işjeň hereket edýär. Ýurdumyzyň beýleki jemgyýetçilik düzümleri, döwlet edaralary, ýokary we orta okuw mekdepleri, ylym hem-de medeniýet edaralary bilen bilelikde degişli çäreler yzygiderli geçirilýär.

Taryhy ösüşiň her bir tapgyrynda ösüp gelýän ýaş nesle aýratyn talaplar bildirilýär we ýaşlaryň jemgyýete mynasyp agza hökmünde köpçülige goşulyşmaklary üçin zerur şertler döredilýär. Bu çäreler döwlet tarapyndan alnyp barylýan ýaşlar syýasaty arkaly amala aşyrylýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar aýynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen, «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasy» kabul edildi we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy. Bu resminamalarda ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmäge, olaryň arasynda halkymyzyň ruhy-ahlak we medeni gymmatlyklaryny, milli däp-dessurlarymyzy wagyz etmäge, sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmaga gönükdirilen giň çäreler bellenilýär.

Türkmenistan ýaşlaryň we ösüp barýan nesilleriň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, ylymly-bilimli, ýokary düşünjeli adamlar bolup ýetişmekleri üçin ähli amatlyklaryň, möhüm şertleriň döredilen ýurdudyr. Häzirki döwürde dünýäniň çalt depginler bilen ösýän döwletleriniň hataryna ynamly girýän Türkmenistanda ýaşlaryň hak-hukuklary ygtybarly goralyp, mertebesi belent tutulýar, olaryň ýaşaýyş derejesini we durmuş taýdan goraglylygyny ýokarlandyrmak üçin zerur şertler döredilýär. Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi boýunça alnyp barylýan işlerde ýaşlara aýratyn bil baglanylýar.

Şahyryň «Daglaryň üstünden daglar görünýär» diýen setirinde beýan edilýän pikir ýaly, ýetilen sepgitleriň aňyrsyndan has arzyly sepgitler görünýär, üstünlikleriň aňyrsynda täze üstünlikler bar. Elbetde, olary amal etmek üçin kuwwatly güýje eýe bolan ýaş nesil gerek. Ýaş nesliň şeýle kuwwata eýe bolmagy üçin zerurlyklaryň üpjün edilmegi, öz mümkinçiliklerini ösdürmekleri üçin belli bir şertleriň döredilmegi zerur. Biziň ýurdumyzda ýaşlar üçin ähli şertleriň döredilýändigini bellemek örän buýsandyryjydyr. Sebäbi diňe bu günki gün ýaşlaryň zerurlyklaryny üpjün edip bilýän millet ertir onuň miwelerine garaşyp biler, döredijilik kuwwaty bolan nesil bolsa, Watanyň has-da ösmegini dowam etmäge ukyply täze nesli terbiýeläp, ýetişdirip biler. Şu nukdaýnazardan, nesilleri döredijilikli zähmete ruhlandyrmaga ukyply, olar dogrusynda ähli taraplaýyn alada edýän Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda öňe sürülýän we durmuşa üstünlikli ornaşdyrylýan maksatnamalaryň örän uly, hiç zat bilen çalşyryp bolmajak ähmiýeti bardyr.

Oguljemal NURMYRADOWA,

«Ahal durmuşy».https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/46980

17.11.2021
Ählumumy parahatçylygyň we ösüşiň bähbidine netijeli hyzmatdaşlyk

Geçen hepdäniň wakalary milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň dünýäniň syýasy we ykdysady giňişligine işjeň goşulyşmagyna, ony ösen ýurtlaryň hataryna çykarmaga hem-de ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen döredijilikli başlangyçlarynyň durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy.

9-njy noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana sapar bilen gelen Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işler boýunça federal ministri Mihael Linharty kabul etdi. Döwlet Baştutanymyz we myhman söwda-ykdysady, senagat, energetika, ulag ulgamlarynda, ykdysadyýetiň beýleki pudaklarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen birlikde medeni-ynsanperwer ulgamyň döwletara gatnaşyklaryň möhüm bölegi bolup durýandygy nygtaldy.

Hormatly Prezidentimiz we Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işler boýunça federal ministri syýasy-diplomatik gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň, daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça yzygiderli geňeşmeleri dowam etdirmegiň zerurdygyny aýtdylar. Şunuň bilen baglylykda, iki döwletiň abraýly halkara guramalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygy, sebit we ählumumy derejede howpsuzlygy hem-de durnuklylygy üpjün etmäge tagallalary birleşdirmäge taýýardygy tassyklanyldy.

Söwda-senagat edarasynda Awstriýa Respublikasynyň wekiliýetiniň gatnaşmagynda geçirilen duşuşyklaryň dowamynda iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek meselelerine garaldy. Ýurdumyzyň döwlet düzümleriniň hem-de işewür toparlarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri awstriýaly hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklaryň mümkinçiliklerini, täzeçil enjamlaryň, şol sanda radioýaýlym, lukmançylyk, sport enjamlarynyň getirilmegini guraýan bilelikdäki kärhanalary döretmegiň geljekki ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işler boýunça federal ministri Mihael Linhartyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Türkmenistana bu gezekki sapary däp bolan döwletara gatnaşyklary berkitmegiň hem-de ösdürmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädime öwrüldi. Şeýle hem bu sapar Garaşsyz türkmen döwletiniň Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlary bilen doly möçberli gatnaşyklaryny has-da giňeltmekde ähmiýetlidir.

10-njy noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdirligini döretmek boýunça ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi, ol ýerlerde gulluk itlerini saklamak üçin niýetlenen binanyň hem-de bu düzümlere degişli athananyň gurluşyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy.

Milli Liderimiz görkezilen desgalaryň taslamalary we çyzgylary bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Gurulýan desgalaryň hataryna üç sany 16 öýli ýaşaýyş jaýy hem girýär. Döwlet Baştutanymyz taslamalar taýýarlananda we olaryň gurluşygynda ýokary hil derejesine aýratyn üns berilmelidigini, olaryň halkymyzyň asyrlar aşyp gelýän milli binagärlik ýörelgelerine kybap gelmelidigini belledi.

Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy gulluk itleriniň saklanýan ýerine baryp gördi, olar üçin döredilen şertler, gulluk üçin taýýarlanylyşy bilen tanyşdy. Soňra bolsa harby we hukuk goraýjy edaralar üçin niýetlenen athananyň gurluşygynyň alnyp barylýan ýerine atly ugrady. Şeýle hem bu ýerde atşynaslar we serkerdeler üçin binalar gurlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow taslamalar bilen içgin tanşyp, olara birnäçe bellikleri aýtdy hem-de içeri işler ministrine degişli tabşyryklary berdi. Toplumyň çäginde halkymyzyň milli buýsanjyna öwrülen we dünýä ýüzünde uly şöhrat gazanan ahalteke bedewleriniň döwrebap ýagdaýda saklanmagy, olaryň baş sanynyň artdyrylmagy we ýörite seýisçilik işleriniň geçirilmegi üçin döredilýän şertler häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk gelmelidir.

Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu ýerde ýerleşýän nyşana ok atmak boýunça türgenleşmek üçin niýetlenen atyşhana bardy. Döwlet Baştutanymyz atyşhanada nyşana ok atdy. Atylan oklaryň nyşananyň merkezine degmegi milli Liderimiziň ýaraga ussatlyk bilen erk edýändigini görkezdi.

Hormatly Prezidentimiz şahsy düzümleriň sportuň harby-amaly görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanmagynyň harby işde söweşjeň wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine bildirilýän esasy talapdygyny belledi we atan nyşanalaryna öz goluny goýdy.

11-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdumyzyň daýhanlarynyň pagta taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi.

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramynyň giňden bellenilen ýylynda pagtaçy kärendeçileriň, mehanizatorlaryň bilelikdäki tagallasy netijesinde “ak altynyň” 1 million 250 müň tonnadan gowragy Watan harmanyna tabşyryldy. Şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetiren daýhanlar ýetişdirilen hasylyň hemmesini ýygnap almak maksady bilen, irginsiz zähmet çekýärler.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň pagtaçylaryna we oba hojalyk pudagynyň ähli işgärlerine olaryň öndürijilikli zähmeti we gazanan ýeňişleri üçin minnetdarlyk bildirip, toprakdan alynýan hasylyň Watanymyzyň baýlygydygyny, halkymyzyň abadançylygydygyny belledi.

11-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Geňeşiň agzalarynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly maslahat geçirdi. Onuň barşynda döwlet Baştutanymyz has tapawutlanan kärendeçileri we welaýat häkimlerini döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakyndaky Permanlara gol çekdi. Şeýle hem maslahatda milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, Hasyl toýy mynasybetli geçiriljek dabaralara, ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynyň ýeten sepgitlerine bagyşlanyp geçiriljek sergä we ylmy-amaly maslahata taýýarlyk meselelerine garaldy.

12-nji noýabrda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Rejep Taýyp Ärdoganyň çagyrmagy boýunça Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmak üçin Türkiýe Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy.

Sammitden birnäçe gün öň hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň döwlet teleradiokompaniýasynyň “TRT World” teleýaýlymynyň baş redaktory Ýusuf Erimiň sowallaryna jogap berdi. Söhbetdeşligiň dowamynda däp bolan dostlukly türkmen-türk gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryna, dürli görnüşdäki sebit we halkara hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçiliklerine garaldy, Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary beýan edildi.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň geçen 30 ýylyň dowamynda ýeten sepgitleri barada aýdyp, garaşsyz, kuwwatly, durnukly ösýän ykdysadyýeti, uly senagat-önümçilik binýady, köpugurly ulag we kommunikasiýa ulgamy, kuwwatly energetika toplumy, döwrebap oba hojalygy bolan döwlet hökmünde kemala gelendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine synçy hökmünde goşulmak baradaky çözgüdi kabul etmegi barada aýdyp, Türkmenistanyň bu geňeşiň mejlislerine hemişe işjeň gatnaşyp gelýändigini belledi. Türkmenistan türki dilli ýurtlaryň ählisi bilen dürli ugurlarda dostlukly we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürýär. Türkmenistanyň Türki geňeşe synçy hökmünde gatnaşmagynyň guramanyň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklarda alyp barýan işlerine goşant goşjakdygyna berk ynam bildirildi.

“Sanlylaşdyrma döwründe “ýaşyl” tehnologiýalar we “akylly» şäherler” şygary astynda geçen sammite Türki geňeşe agza ýurtlaryň döwlet Baştutanlary, guramanyň Baş sekretary, şeýle hem Wengriýanyň Premýer-ministri gatnaşdylar.

Sammitiň gün tertibi many-mazmuna baý boldy. Gatnaşyjy ýurtlaryň Liderleri döwletara gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça pikir alşyp, guramanyň geljegi, şol sanda onuň adyny üýtgetmek barada wajyp meseleler boýunça çözgütleri kabul etdiler. Üçünji ýurtlar we edaralar bilen hyzmatdaşlyk etmegiň şertlerini kesgitlemek, Türki maýa goýum gaznasyny döretmek we 2040-njy ýyla çenli türki dünýäniň maksatnamasyny tassyklamak esasy meseleleriň hatarynda boldy. Şonda guramanyň orta möhletli we uzak möhletli maksatlary hem-de wezipeleri beýan edildi.

Türkmenistanyň Türki geňeşe synçy derejede goşulmagy sammitiň ähmiýetli wakalarynyň biri boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sammitde çykyş edip, şu duşuşygyň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýetiniň bardygyny, sebäbi şu gün biziň ýurdumyzyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine synçy hökmünde girmegi barada çözgüdiň kabul edilýändigini aýtdy. Bu bolsa, ulaldyp aýtmanyňda, Türkmenistanyň türki dünýäniň döwletleri bilen hyzmatdaşlygynda hil taýdan täze tapgyryň başlanýandygyny alamatlandyrýan örän möhüm taryhy wakadyr.

Milli Liderimiz Türkmenistanyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň işine hemişe uly hormat goýmak we gyzyklanma bilen garaýandygyny belläp, geňeşiň işini gowulandyrmak maksady bilen, birnäçe teklipleri beýan etdi.

Ýer ýüzünde çylşyrymly ýagdaýlar, düýpli özgertmeler bolup geçýän häzirki döwürde doganlyk halklaryň we döwletleriň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmak, dünýä bileleşiginiň öňünde durýan wezipeleri çözmäge agzybirlikde çemeleşmek aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Sebäbi munuň özi aýdyň we jogapkärli garaýyşlary işläp taýýarlamagy talap edýär.

Döwlet Baştutanymyz häzirki şertlerde biziň ýurtlarymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, beýleki halkara hem-de sebit düzümleriniň çäklerinde gatnaşyklary giňeltmeginiň zerurdygyna ynam bildirdi.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biziň döwletlerimiziň kuwwatyny birleşdirmek, serişde, geografik, önümçilik we tehnologik mümkinçiliklerimizi peýdalanmak, diňe bir milli ykdysadyýetlerimizi ösdürmäge güýçli ýardam etmän, eýsem, Ýewraziýada tutuş geoykdysady düzüme hem düýbünden başga mazmun we häsiýet berer. Şu babatda Hazar sebitinden Türkiýä, ondan aňryk Ýewropa energiýa ulgamlaryny, şeýle hem Beýik Ýüpek ýoluny dikeldýän üstaşyr logistik geçelgeleri gurmagyň taslamalary göz öňünde tutulýar.

Döwlet Baştutanymyz hyzmatdaşlygyň şu ugruny güýçlendirmegiň, türki dilli döwletleriň oýlanyşykly bitewi strategiýasyny işläp taýýarlamaga girişmegiň, şonuň esasynda ylalaşylan ulag we energetika diplomatiýasyny alyp barmagyň zerurdygyny belläp, bu ugurda ýöriteleşdirilen halkara düzümler, hususan-da, Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasy, Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we durmuş komissiýalary bilen bilelikdäki işleri güýçlendirmegi hem-de Yslam ösüş banky we Aziýanyň ösüş banky ýaly maliýe edaralaryny çekmek bilen, bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak boýunça hyzmatdaşlyk etmäge başlamagy teklip etdi.

Türkmenistan häzirki düýpli ekologik howplara garşy halkara tagallalary birleşdirmäge berk ygrarlydygyny tassyklap, «ýaşyl» gün tertibi bilen bagly ençeme anyk we zerur ädimleri ätmegi teklip edýär.

Biz az uglerodly önümçilikleri ösdürmek çärelerini amala aşyrmaga gönükdirilen Ählumumy strategiýany işläp taýýarlamaga girişmegi zerur hasaplaýarys. Şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda energetika pudagynda ileri tutulýan wezipeleriň biri hökmünde wodorody ösdürmegiň halkara «Ýol kartasyny» döretmegiň möhümdigini nygtaýarys diýip, döwlet Baştutanymyz bu başlangyçlary amala aşyrmakda türki dünýäniň raýdaşlygynyň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmäge saldamly goşant boljakdygyna ynam bildirdi.

Biziň pikirimizçe, türki dilli döwletleriň birleşiginiň halkara hyzmatdaşlygyň ugurlaryny we geografiýasyny giňeltmegini onuň guramaçylyk düzümini berkitmek hem-de kämilleşdirmek zerurlygy talap edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy hem-de biziň ýurtlarymyzyň ykdysady, ekologiýa, ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlygyny berkitmek bilen meşgullanjak ýörite komitetleri döretmek barada hem pikirlenip boljakdygyny belledi.

Milli Liderimiz Türki geňeşiň Baş sekretarynyň möhüm ornuny ykrar edip, onuň geografik ýagdaý boýunça orunbasarlarynyň wezipelerini girizmek barada oýlanmagy teklip etdi. Olar bu ýokary derejesini peýdalanyp, Aziýa we Ýewropa kontinentlerindäki dürli döwletleriň gatnaşyklary bilen jikme-jik meşgullanarlar.

Ýokary derejedäki şu duşuşyk Türkmenistanyň doganlyk döwletler bilen özara gatnaşyklarynda täze sahypany açýar. Ýurdumyzyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine synçy hökmünde girmegi hakyndaky çözgüdiň kabul edilmegine buýsanýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow belledi hem-de şu gün biz doganlyk halklaryň ilerlemegi, gülläp ösüşi we abadançylygyň ýoly bilen öňe gitmegi üçin tagallalarymyzy hem-de hyjuwymyzy birleşdirip, bilelikde has-da kuwwatly bolduk diýip aýtdy.

Sammitde häzirki sebit hem-de halkara derejedäki syýasy we ykdysady ýagdaýlar boýunça pikir alyşmalar boldy.

Gurama başlyklyk etmek Azerbaýjandan Türkiýä geçen Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitiniň netijeleri boýunça Stambul jarnamasyna we birnäçe kararnamalara gol çekildi.

Stambula saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşyk geçirdi. Döwlet Baştutanlary bar bolan uly mümkinçilikler hem-de geljek üçin meýilnamalar bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada pikir alyşmak bilen, taraplaryň iki ýurduň bähbitlerine, sebitde we dünýäde abadançylygyň maksatlaryna kybap gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga ygrarlydyklaryny tassykladylar.

Türkmenistanyň synçy derejede Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine goşulyşmagy baradaky çözgüdiň giň ugurlar boýunça netijeli döwletara hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de okgunly ösdürilmegine ýardam berjekdigine ynam bildirildi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Stambul şäherinde geçirilýän Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň VIII sammitine gatnaşmagynyň çäklerinde Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow bilen duşuşdy. Onuň barşynda taraplar ikitaraplaýyn, şol sanda abraýly halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Söwda-ykdysady ulgam, energetika we beýlekiler ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlendi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň hem-de Gyrgyzystanyň çäk taýdan amatly ýerleşmegi üstaşyr ulag geçelgelerini kemala getirmek boýunça özara hereketleri has-da ösdürmegiň zerurdygyny aýdyň ýüze çykarýar. Bu bolsa geljekde Merkezi Aziýanyň ýurtlarynyň we goňşy sebitleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berer.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş sapary tamamlanandan soň, Türkmenbaşy şäherine geldi. 13-nji noýabrda milli Liderimiz bu ýerde egindeşleri bilen Hazaryň kenarynda gurlan köpugurly sport toplumyna bardy. Bu ýerde sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaga giň mümkinçilikler bar. Ol ýöriteleşdirilen döwrebap enjamlar we sport gurallary bilen üpjün edilendir. Köpugurly türgenleşik enjamlary tejribeli hem-de höwesjeň türgenleriň, dürli ýaşly adamlaryň netijeli türgenleşmegine niýetlenendir.

Döwlet Baştutanymyz sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek bilen, ildeşlerimize, ilkinji nobatda, ýaş nesle görelde bolup durýar. Ine, bu gün hem milli Liderimiz egindeşleri bilen sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça bäsleşik gurady. Adamlaryň saglygyny pugtalandyrmak, jemgyýetde işjeň durmuş ýörelgelerini berkarar etmek meselelerini döwlet Baştutanymyz hemişe üns merkezinde saklaýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde bolmagynyň çäklerinde ýedi gatly, 400 orunlyk köpugurly hassahananyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýan gurluşygy bilen tanyşdy.

Bu ýerde pediatriýa, ginekologiýa, neýrotrawmatologiýa, hirurgiýa, urologiýa, onkologiýa, kardiologiýa, endokrinologiýa we beýleki bölümler göz öňünde tutuldy. Şeýle hem hassahanada dogrum, “Tiz kömek”, funksional we şöhle arkaly anyklaýyş bölümleri, merkezleşdirilen barlaghana, gan banky ýerleşer.

Döwlet Baştutanymyz köpugurly hassahananyň gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmalydygyny, iň esasysy bolsa, onuň enjamlaşdyrylyşynyň dünýä ölçeglerine gabat gelmelidigini belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýerde käbir wise-premýerleriň, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň ýolbaşçysynyň, saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy, şol sanda Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meselelerine garaldy. Hususan-da, gürrüň Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portuny doly güýjünde işletmek, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň ulag-logistika düzüminiň desgalarynyň gurluşygyna gatnaşmagyny işjeňleşdirmek barada barýar.

Döwlet Baştutanymyz Hazar sebitiniň toplumlaýyn ösdürilmegine ünsi çekip, gurulýan köpugurly hassahananyň saglygy goraýyş ulgamynda halkara çäreleriň geçirilýän merkezi bolmalydygyny nygtady we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Geçen hepde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Kanunlarynyň birnäçesine gol çekdi. Olaryň hatarynda “Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda” Kanun hem bar.

Ýurdumyzyň 2022-nji ýyl üçin baş maliýe resminamasy girdejiler we çykdajylar boýunça 85 619,2 million manat möçberde tassyklanyldy. Bu Kanun zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talyp haklarynyň Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň goralan maddalarydygyny belleýär. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň şu ýylyň 30-njy oktýabrynda geçirilen 15-nji maslahatynda hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň 12-nji noýabrda geçirilen üçünji mejlisinde garaldy we biragyzdan makullanyp kabul edildi.

Aşgabatda geçirilen “Türkmentel — 2021” atly XIV halkara onlaýn maslahaty geçen hepdäniň möhüm wakalarynyň hatarynda görkezmek bolar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kararyna laýyklykda, ony “Türkmenaragatnaşyk” agentligi hem-de Söwda-senagat edarasy guradylar. Häzirki zaman aragatnaşyk serişdelerine bagyşlanan şu gezekki maslahatda garalýan wajyp meseleleri ala alyp maslahatlaşmaga 25 ýurtdan wekilleriň 300-den gowragy gatnaşdy. Onuň işine diňe bir işewür toparlar däl, eýsem, hünärmenler, alymlar hem-de bilermenler gyzyklanma bildirdiler.

Daşary ýurtly foruma gatnaşyjylar türkmen kärdeşleri bilen giň hyzmatdaşlyga taýýardyklaryny beýan edip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ünsi we goldaw bermegi netijesinde ýurdumyzda döwrebap pudaklaýyn düzümleriň, innowasiýa işi üçin mümkinçilikleriň we şertleriň bardygyny bellediler.

Milli Liderimiziň forumyň öňüsyrasynda degişli Karara gol çekmegi hem muňa şaýatlyk edýär. Karara laýyklykda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentligine Ahal, Balkan, Daşoguz welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde “Altyn asyr” öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny ösdürmek bilen baglanyşykly enjamlary, programma üpjünçiliklerini we ygtyýarnamalary satyn almak, getirmek, gurnamak, işe girizmek we tehniki goldaw bermek barada Hytaý Halk Respublikasynyň “Huawei Technologies Co., Ltd” kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga, şeýle hem Lebap we Mary welaýatlarynda “Altyn asyr” öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň toruny ösdürmek bilen baglanyşykly enjamlary, programma üpjünçiliklerini we ygtyýarnamalary satyn almak, getirmek, gurnamak, işe girizmek we tehniki goldaw bermek barada Finlýandiýa Respublikasynyň “Nokia Solutions and Networks Oy” kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi.

Geçen hepde Balkan welaýatynda möhüm desgalaryň birbada birnäçesiniň açylyş dabarasy bolup, olar ýurdumyzyň sebitlerini durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň toplumlaýyn maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň aýdyň subutnamasyna öwrülip, “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen, mukaddes döwlet Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna beslenen ýylda täze gurlan desgalaryň açylyş dabaralarynyň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Türkmenbaşy şäherindäki ýokanç keseller hassahanasy hem-de Magtymguly etrabyndaky köpugurly hassahana ýurdumyzyň günbatar sebitiniň saglygy goraýyş ulgamynyň häzirki zaman düzümleriniň üstüni ýetirdi. Şol dabaralara Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Balkan welaýatyna gözegçilik edýän orunbasary Serdar Berdimuhamedow, Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlary, Balkan welaýat, şäher we etrap häkimlikleriniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarydyr wekilleri, hormatly ýaşulular we ýaşlar gatnaşdylar.

Saglygy goraýyş ulgamynyň täze desgasynyň açylyş dabarasyna sanly ulgam arkaly Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň direktory, doktor Hans Klýuge goşuldy hem-de lukmançylyk merkezleriniň jemgyýetçilik saglygy goraýşynyň möhüm bölegi bolup durýandygyny, abadançylygy, howpsuzlygy, Türkmenistanyň lukmançylyk düzümleriniň ygtybarlylygyny we işjeňligini alamatlandyrýandygyny nygtap, bu hassahananyň ýokanç kesellere garşy göreşde aýratyn ähmiýete eýedigini belledi.

Türkmenbaşy şäherinde ulanylmaga berlen täze ýokanç keseller hassahanasy epidemiologik gözegçiligi üpjün etmek, dürli howply ýokanç keselleriň öňüni almak we netijeli bejermek boýunça Türkmenistanda geçirilýän işleriň nobatdaky mysalydyr.

Magtymguly etrabynda açylyp, ulanylmaga berlen täze hassahanada hem ýokary hilli dürli lukmançylyk kömegini bermek üçin ähli şertler döredilipdir. Bu ýerde 50 orunlyk stasionar hem-de 30 orunlyk ambulatoriýa otaglary, «Tiz kömek» gullugy göz öňünde tutulypdyr.

Saglygy goraýyş ulgamynyň täze desgalary Germaniýanyň, Şwesiýanyň, Italiýanyň, Fransiýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-nyň, Günorta Koreýanyň, Niderlandlar Patyşalygynyň, Çehiýanyň, Beýik Britaniýanyň hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda “KamAZ” kysymly ulaglary abatlamak, hyzmat etmek üçin okuw we hyzmat merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Bu merkeziň gurluşygyna hormatly Prezidentimiziň Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda «KamAZ» kysymly awtoulaglar üçin okuw we tehniki hyzmat merkezini gurmak hakynda beren tabşyrygyna laýyklykda badalga berildi.

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kamsk awtomobil zawody tarapyndan öndürilýän “KamAZ” kysymly ýük awtoulaglary paýtagtymyzyň hem-de welaýatlarymyzyň iri gurluşyklarynda ulanylýar. Kompaniýanyň inžener-işläp düzüjileri awtoulaglaryň görnüşini yzygiderli kämilleşdirip, ýurdumyzyň howa şertlerine görä onuň häsiýetnamalaryny gowulandyrýarlar.

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň çäginde ýerleşýän Abiwerd taryhy-medeni goraghanasynyň çäklerinde ýerleşýän ýadygärlikde gazuw-agtaryş işleriniň güýzki möwsüminiň dowamynda türkmen arheologlary täze tapyndylary ýüze çykardylar. Alymlar tarapyndan “hünärmentçilik toplumy” diýlip atlandyrylan meýdançada demir magdanlaryny eredip, metal almak üçin niýetlenen tegelek peçleriň altysynyň galyndylary tapyldy. Arheologik tapyndylar arkaly alymlar bu ýerde küýzegärçilik ussahanasynyň ýerleşendigini kesgitlediler. Onda arheologik edebiýatda “simap küýzejigi” diýlip atlandyrylýan keramiki gaplar öndürilipdir.

Däp bolşy ýaly, noýabr aýynyň ikinji ýekşenbesinde ýurdumyzda ekerançylaryň ýyllyk zähmetiniň jemini jemläp, topragymyzyň we saçaklarymyzyň berekedini alamatlandyrýan Hasyl toýy dabaraly ýagdaýda bellenildi. “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçýän bu ýyl oba zähmetkeşleriniň täze üstünliklerine beslendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gutlagynda bu baýramyň örän çuňňur many-mazmuna eýedigini, halkymyzyň yhlas bilen zähmet çekip gazanan baýlyklaryna, sahawatly türkmen topragynda öndürilen hasylyna bolan buýsanjynyň aýdyň subutnamasydygyny belledi. “Hasyl toýy türkmen daýhanlarynyň çekýän halal zähmetine döwlet derejesinde goýulýan belent sarpadan nyşandyr” diýip, döwlet Baştutanymyz nygtaýar.

Bu baýramçylygyň öňüsyrasynda oba hojalyk pudagynyň öňdebaryjy işgärlerine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, döwlet sylaglary gowşuryldy.

Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy esasy baýramçylyk çäreleriniň geçirilýän ýerine öwrüldi. Bu ýerde oba hojalygynyň hem-de agrosenagat toplumynyň gazanan üstünlikleriniň uly sergisi guraldy hem-de “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy: ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda ýetilen sepgitler we öňde durýan möhüm wezipeler” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Milli Liderimize obasenagat toplumynyň işgärleriniň adyndan Hazyna atly ajaýyp ahalteke bedewi sowgat berildi.

Hasyl toýy daýhanlarymyzyň zähmetine we döredijilik zehinine özboluşly sena bolup, onda türkmen halkynyň myhmansöýerlik, özara düşünişmek, goldaw bermek we dostluk ýaly gadymy däpleri öz beýanyny tapdy. Bu däpler milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň amala aşyrýan oňyn Bitaraplyk, açyklyk, dünýäniň ähli gyzyklanma bildirýän döwletleri bilen giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatynda hem dowam etdirilýär.

(TDH)
https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/46918

16.11.2021