Habarlar
Çandybile dönüp döwran, bize döwlet geldi bolgaý

Çandybil şaýolunyň täze keşbi hakynda söhbet

Gürrüňi ýatlamalarymdan alyp gaýtmakçy. Çaga wagtym. Elimde küti kitap. Serimde «Munça sahypany bir günde okap bolarmyka?» diýen sowal bilen «Dagy näme!» diýen özüme göwnüýetijiligim. «Göroglysyny» elinden çykarasy gelmeýän obadaşlarymyň biri dessany maňa bir günlük okamaga beripdi. Ol: «Ertir şu wagtlar yzyna getirgin!» diýip, berkden-berk sargap goýberipdi. Gowy zadyň gadyram bilinýär-dä.

Indi ýadyma salan zadymyň «mustapasy» barada. Men ilkinji gezek Çandybil adyna şonda duşup görüpdim. Aýdym bolup hem ýadymda galypdy. Görogly beg: «Toý tutmuşam Çandybiliň düzünde» diýse, Jygalybeg: «Indi geldi Çandybiliň nobaty, // Görenler janyny gurban eýledi» diýip, begençden gözüne ýaş aýlaýar. Genjim bege näme diýjek, şol zaňňaram göwni joşan wagty bäş keleme söz aýdyp, söz arasynda Çandybili ýatlar bolupdyr: «Çandybile dönüp döwran, // Bize döwlet geldi bolgaý»...

...Paýtagtymyzyň günorta böleginden geçýän Çandybil şaýoluna şu golaýda ýoluňyz düşüpmidi? Ýadyňyzda bolsa, aprel aýynda, bary-ýogy sanlyja günüň içinde şaýoluň gyrasynda milli Liderimiziň baştutanlygynda iri desgalaryň bäşisi ulanylmaga berildi. «Türkmenbaşy» hem-de «Senagat» paýdarlar täjirçilik banklarynyň dolandyryş edaralarynyň täze binalary, Halk Maslahatynyň Diwanynyň ajaýyp binasy, Türkmenistanyň Maslahatlar merkeziniň we Kabul ediş merkeziniň binalary Çandybiliň döwrebap keşbine özboluşly sazlaşyk bilen goşulyşyp gitdi. Bu binalar her bir türkmenistanlynyň şu günki bagtly durmuşynyň, röwşen geljeginiň hatyrasyna bina edildi. Biz muňa şol günler has-da gowy göz ýetirdik.

Halk Maslahatynyň Diwanynyň binasynda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi geçirildi. Onda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň Başlyklygyna saýlanyldy. Bu bolsa halkyň milli Liderine bolan mizemez ynamynyň nobatdaky subutnamasy boldy. Şeýle hem Maslahatlar merkezinde döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara maslahatyň dabaraly mejlisi geçirildi. Bilşimiz ýaly, paýtagtymyz bu günki gün sebit we dünýä möçberinde netijeli hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde ykrar edilýär. Hormatly Prezidentimiz halkara maslahatda eden çykyşynda maslahatyň dowamynda köp sanly teklipleriňdir peýdaly pikirleriň beýan edilendigini aýdyp, şol teklipleriň ýurdumyzyň daşary syýasy strategiýasyny mundan beýläk-de meýilleşdirmekde we durmuşa geçirmekde göz öňünde tutuljakdygyny, zerur bolan halatynda iş ýüzünde ulanyljakdygyny mälim etdi. Nesip bolsa, ýeneki ýyllarda hem bu ýerde il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli uly-uly maslahatlardyr duşuşyklar geçiriler.

Binalaryň gurluşygynda, bezeliş aýratynlygynda millilige üns berilýändigi bellenilmäge mynasypdyr. Ähli ulgamlarda bolşy ýaly, binagärlik-gurluşyk pudagynda hem ylmyň gazananlary tapgyrma-tapgyr ornaşdyrylýar.

Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda saklap gelen gymmatlyklarynyň biri-de milliligidir. Millilik — milletiň ýüzi. Halk ony edim-gylymlaryňdyr däp-dessurlaryň, pähimdir nakyllaryň, rowaýatlardyr aýdymlaryň, haly we dokma önümleriniň üsti bilen şu günlere ýetiripdir.

Biz şu gün bina galdyryp, ertirimizi gurýarys. Döwlet Baştutanymyzyň ilkinji nobatda millilige üns bermek barada berýän tabşyryklarynyň düýp özeninde-de geljek nesillere belentden-belent binalar bilen bir hatarda milliligimizi ýetirmek baradaky aladalar bar. Söýgi bilen, yhlas bilen sünnälenip gurlan beýik-beýik binalar asyrlarboýy ýaşaýar. Muny bu günki gün paýtagtymyzda gurulýan islendik bina babatda hem aýdyp bolar. Çandybil şaýoluna ýoly düşen her bir adamyň aňynda-da şeýle pikiriň döreýändigine ynanýarys.

Agzalan şaýoluň ugrunda gurlan «Ak öý» hem-de «Nusaý» awtobus duralgalary-da ünsüňi çekýär. Şeýle duralgalar paýtagtymyzda ilkinji gezek guruldy. Taryh geçmişiň atlandyrylyşy bolsa, ony düzýän wakalar şu gün bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Üns berip synlasaňyz, täze binagärlik çözgütleriňdir milliligiň utgaşmagyndan bina edilen duralgalar bu ýerde, hatda, kiçijik zatlaryň hem ünsden düşürilmändigini görkezýär.

Biraz yza ser salalyň. 2011-nji ýylyň 23-nji marty. Hut baharyň bahar wagty. Şol gün milli Liderimiziň gatnaşmagynda ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk düzüminiň sazlaşykly ösýän möhüm ugruny alamatlandyran Çandybil şaýolunyň açylyş dabarasy bolupdy. Gojaman Köpetdagyň eteginden geçip, özünde häzirki zaman ýol gurluşygy ulgamynyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny jemleýän, şol bir wagtda-da döwrüň döredijilik ruhuny alamatlandyrýan ulag ýoluna Fransiýanyň «CETE APAVE Cudeurope» kompaniýasy tarapyndan ähli ölçegler boýunça ýokary halkara ülňülere laýyk ýol hökmünde ýörite güwänama berildi. Güwänamada Çandybil şaýolunyň Amerikanyň Döwlet magistrallary assosiasiýasynyň we Ýewropa Kadalarynyň ülňülerine laýyk gelýändigi hem bellenilýär. Onuň gurluşygynda täze tehnologiýalar giňden ulanylyp, ýokary hil görkezijisini gazanmak esasy talap boldy. Şol gün döwlet Baştutanymyz türkmen paýtagty üçin Çandybil şaýolunyň möhüm desga boljakdygyny, şeýle hem häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän ulag-aragatnaşyk düzüminiň kemala getirilmegi jähetden onuň Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm ugry hökmündäki ähmiýetini aýratyn belledi.

Ondan bäri tegelek on ýyl geçdi. Biz şol ýyllaryň dowamynda Çandybil şaýolunyň ýurdumyzyň baş şäheriniň şähergurluşyk maksatnamasynyň ýaýbaňlanmagy netijesinde täze keşbe eýe bolan günorta künjeginiň esasy bezegine öwrülendigine şaýat bolup gelýäris. Bir söz bilen aýdylanda, Çandybil şaýoly özünde häzirki zaman inženerçilik-tehniki çözgütlerini jemläp, halkara ülňülere laýyk gelýän şäher ýollaryny gurmak babatynda milli Liderimiziň başyny başlan beýik işleriniň durmuşa geçirilmesiniň beýanydyr.

...Hawa, bu gün «Çandybil» ady täze röwüşde ýaňlanýar. Çandybiliň boýunda toý tutulyp, aklyňy haýran edýän ymaratlaryň hatary uzaýar. Bu ýerlere ýoluň düşende bolsa, «Çandybile döwran dönüp, // Bize döwlet geldi bolgaý» diýýän bagşynyň şirin owazy eşidilen ýaly bolýar...

Allanur ÇARYÝEW.

«Türkmenistan». Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34562

16.07.2021
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW: — Biziň gurýan iri desgalarymyz geljekki nesillere hemişelik ýadygär galar

Milli Liderimiz Balkan welaýatynda täze desgalaryň düýbüni tutmak we açylyş dabaralaryna gatnaşdy

Balkan welaýaty, 14-nji iýul (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Jebel şäherçesinde täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de welaýat merkezi Balkanabat şäherinde “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.

Milli Liderimiz Aşgabadyň Halkara howa menzilinden dikuçarda ulag düzüminiň geljekki desgasynyň guruljak ýerine geldi.

“Ýedi ýoluň çatrygy” diýlip atlandyrylan Türkmenistanyň çäginden gadymy döwürlerde Beýik Ýüpek ýoly geçipdir. Ol Aziýany we Ýewropany söwda hem-de medeni gatnaşyklar bilen baglanyşdyrypdyr. Yklymara ýollaryň çatrygynda ýerleşýän ýurdumyz häzirki döwürde hem adamzat ösüşinde uly ähmiýete eýe bolan bu meşhur ýoly täze taryhy şertlerde gaýtadan dikeldýär.

Ulag-kommunikasiýa ulgamy dünýä ykdysadyýetiniň we söwdasynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Ol dünýäniň hojalyk gatnaşyklarynyň durnuklylygyna gönüden-göni täsir edýär, durnukly ösüşiň wezipelerini çözmekde möhüm orun eýeleýär. Şoňa görä-de, döwlet Baştutanymyzyň dünýä bileleşiginiň giň goldawyna mynasyp bolan oňyn başlangyçlarynyň örän wajypdygy äşgärdir. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan kabul edilen degişli Kararnamalar hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Türkmenistanyň çäk taýdan örän amatly — Ýewropa gatnaw ýollarynyň çatrygynda ýerleşmegini hem-de bu ulgamda bar bolan kuwwaty nazara almak bilen, halkara ölçeglere laýyk gelýän we ulaglaryň ähli görnüşlerini, şol sanda howa ulagyny özüne birleşdirýän multimodal üstaşyr ulag düzümini ösdürmek Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzda raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek, onuň düzümini uçarlar bilen ýetirmek, pudak üçin ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak, täze howa menzillerini gurmak we durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar.

2010-njy we 2018-nji ýyllarda Türkmenbaşy hem-de Türkmenabat şäherlerinde Halkara howa menzilleriniň işe girizilendigini ýatlatmalydyrys. 2016-njy ýylda Aşgabadyň Halkara howa menziliniň täze toplumy açyldy. Geçen aýda Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde Halkara howa menzili ulanylmaga berildi. Ine, bu gün bolsa Balkan welaýatynda ýene-de bir döwrebap howa menziliniň gurluşygyna badalga berildi. Sebit we sebitara üstaşyr ulag gatnawlarynda bu howa menziline möhüm orun degişlidir.

Milli Liderimiziň şu aýyň başynda günbatar sebite amala aşyran iş saparynyň barşynda degişli ýolbaşçylara Jebel şäherçesindäki täze howa menziliniň taslamasyny taýýarlamak işini çaltlandyrmak boýunça anyk tabşyryklary berendigini bellemelidiris.

Döwlet Baştutanymyzyň oňyn strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde Türkmenistan sebit we yklym ähmiýetli möhüm ulag hem-de logistika merkezi hökmünde eýeleýän ornuny pugtalandyrýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ulag ulgamynyň dünýäniň ulag ulgamyna yzygiderli goşulyşmagyny üpjün etmek, Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça milli düzümi giňeltmekde öňde goýan wezipelerini çözmek babatda netijeli çäreler görülýär. Munuň özi ýük daşalmagyny we ýolagçy gatnadylmagyny has-da işjeňleşdirmäge, olaryň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmaga ýardam etmelidir.

Ýurdumyz sebitiň we tutuş dünýäniň abadançylygynyň hem-de durnukly ösüşiniň bähbidine laýyk gelýän özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek maksady bilen, bu ulgamdaky uly kuwwatyndan netijeli peýdalanýar.

Täze howa menziliniň düýbüniň tutulýan ýerine — Jebel şäherçesine gelende, milli Liderimizi dabara gatnaşyjylar uly ruhubelentlik bilen garşyladylar.

Sungat ussatlarynyň joşgunly çykyşlary baýramçylyk dabarasyna özboluşly öwüşgin çaýdy.

Milli Liderimiz dabara gatnaşyjylary mübärekläp, özi üçin niýetlenen ýere geçýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlara hem-de watandaşlarymyza ýüzlenip, Garaşsyz, Bitarap Watanymyz gün-günden rowaçlanyp, ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly barýar diýip, ýurdumyzyň hemmetaraplaýyn gülläp ösýändigini we mähriban halkymyzyň hal-ýagdaýynyň, ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanýandygyny belledi.

Mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk ýubileýine barýan eziz Diýarymyz uly üstünliklere beslenip, belent sepgitlere ýetýär. Muny şu ýylyň birinji ýarymynyň netijeleri hem doly tassyklaýar. Ýubileý ýylynyň geçen alty aýynda ýurdumyzda 32 sany iri desga, ähli amatlyklary bolan köp sanly döwrebap ýaşaýyş jaýlary, mekdepler, çagalar baglarydyr beýleki möhüm desgalar gurlup ulanmaga berildi. Şolaryň hatarynda Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde işe girizilen Halkara howa menzilini, Türkmenabat şäherindäki «Türkmeniň ak öýi» binasyny we ençeme beýleki desgalary görkezmek bolar.

Häzirki döwürde hem ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan-da geçýän iki ýarym müňe golaý desganyň gurluşygy dowam edýär. Biz bu işleri mähriban halkymyzyň abadan durmuşda ýaşamagy, Garaşsyz, Bitarap döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmegi, dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň birine öwrülmegi üçin amala aşyrýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiz berkarar döwletimiziň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ulanylmaga berilýän il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli döwrebap binalardyr desgalaryň ýurdumyzyň ykdysady taýdan has-da ösýändiginiň, ata Watanymyzyň kuwwatynyň artýandygynyň subutnamasyna öwrülip, güneşli ülkämiziň keşbiniň tanalmaz derejede özgerdýändigini, munuň bolsa biziň yglan eden «Döwlet adam üçindir!» diýen syýasatymyzyň yzygiderli durmuşa geçirilýändigini aýdyň görkezýändigini belledi.

Ynha, şu gün hem biz Balkan welaýatynyň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge niýetlenen täze Halkara howa menzili toplumynyň dabaraly ýagdaýda düýbüni tutýarys. Potratçysy bäsleşik esasynda kesgitlenjek bu halkara toplumyň gurluşygy ýurdumyzyň Hökümeti bilen Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň arasynda baglaşylan Karz ylalaşygyna laýyklykda maliýeleşdirilýär. Munuň özi Bitarap döwletimiziň dünýä ýurtlary bilen ysnyşykly, özara bähbitli ykdysady gatnaşyklarynyň barha rowaçlanýandygynyň, berkarar döwletimiziň ygtybarly hyzmatdaş hökmünde halkara abraýynyň uludygynyň aýdyň subutnamasydyr.

200-e golaý işgär işlejek täze Halkara howa menziliniň umumy meýdany 275 gektara barabar bolar. Taslamanyň düzüminde birnäçe binalardyr desgalar bar. Olaryň hatarynda ýolagçy we ýük terminallaryny, howa hereketini dolandyryş diňini, halas ediş hem-de ýangyna garşy göreş gulluklarynyň binasyny görkezmek bolar. Bu ýerde uzynlygy 3 müň 200 metr bolan döwrebap uçuş-gonuş zolagy, iki öwrüm ýollary, alty howa gämisine hem-de dört dikuçara niýetlenen meýdança hem gurlar. Ýöriteleşdirilen aerodrom we howa gämilerine ýerüsti hyzmat ediş gulluklarynyň binalary, jemi 15 sany esasy desga bina ediler. Uçarlara ýerüsti hyzmatlary ýerine ýetirmek üçin täze Halkara howa menzilini dürli görnüşli 45 sany ýöriteleşdirilen ýerüsti tehnikalar bilen üpjün etmek hem göz öňünde tutulýar.

Nesip bolsa, ýene-de üç ýyldan bu ýerde döwrebap howa menzili bina ediler, dürli kysymly howa gämileri uçup-gonar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, düýbi tutulýan täze Halkara howa menzili toplumy berkarar döwletimiziň raýat awiasiýasynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýe bolar. Ol howa ulaglary arkaly ýolagçylary gatnatmagyň we ýükleri daşamagyň möçberlerini artdyrmakda, ýurdumyzy ykdysady taýdan has-da ösdürmekde, halkymyza döwrüň talaplaryna laýyk hyzmat etmekde wajyp orny eýelär.

Milli Liderimiz bular barada aýdyp, ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmaga mynasyp goşant goşjak bu täze desganyň gurluşygynda işlejek, işe girizilenden soň toplumda zähmet çekjek adamlaryň ählisine uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz şu gün welaýatyň merkezi Balkanabat şäherinde döwrebap «Türkmeniň ak öýi» binasynyň we 3000 orunlyk sadaka jaýynyň dabaraly ýagdaýda ulanmaga beriljekdigini belledi. Ýurdumyzyň günbatar welaýatynyň görküne görk goşjak “Türkmeniň ak öýi” binasy döwletli maslahatlary we dürli köpçülikleýin çäreleri geçirmäge niýetlenilýär. Bu ajaýyp bina şanly seneleri, baýramçylyk we toý dabaralaryny, şowhunly aýdym-sazly çykyşlary hem-de at üstündäki oýunlary guramak üçin ähli şertler döredilen merkeze öwrüler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow merdana halkymyzyň döwletlilik däplerini özünde jemleýän «Türkmeniň ak öýi» binasynyň Balkan welaýatynda alyp barýan işlerimizi üstünlikli durmuşa geçirmekde möhüm orny eýelejekdigini, medeniýetimizi hem-de sungatymyzy ösdürmekde, ýaşlarymyzy watançylyk, millilik, zähmetsöýerlik we ahlaklylyk ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýetiniň boljakdygyny belledi.

Milli Liderimiz sözüni dowam edip, gadymy Balkan topragynda ýaşap geçen Baýram şahyryň meşhur aýdyma öwrülen şu setirlerini ýatlatdy:

«Daglaryna diýrler Balkan,
Müňkürdir oňa at dakan,
Gyşy geçip, ýaza ýakyn,
Nurlar döker bulutlary».

Zehinli şahyryň aýdyşy ýaly, gojaman Balkan daglarynyň tebigy keşbi häzirki Garaşsyzlyk döwründe has-da gözelleşýär. Balkanabat şäherinde gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasy bolsa şu daglaryň gözelligi bilen özboluşly sazlaşyp, bu sebitlere aýratyn öwüşgin çaýýar diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Mälim bolşy ýaly, Balkan topragy Döwletmämmet Azady, Magtymguly Pyragy, Gurbandurdy Zelili, Baýram şahyr ýaly ençeme akyldarlaryňdyr nusgawy şahyrlarymyzyň ýaşap geçen topragydyr. Olaryň nusgalyk edebi mirasy, özboluşly sungat ýoly ýaş nesillerimizi mynasyp terbiýelemäge uly ýardam berýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän gadymy Balkan topragynda täze howa menziliniň düýbüniň tutulmagy we «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyp ulanmaga berilmegi bilen dabara gatnaşyjylary hem-de watandaşlarymyzy tüýs ýürekden gutlady. Olaryň ählisine berk jan saglyk, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Goý, bu ajaýyp binalar geljek nesillerimize bizden hemişelik ýadygär galsyn diýip, milli Liderimiz çykyşyny jemledi.

Soňra döwlet Baştutanymyza hem-de dabara gatnaşyjylara Jebel şäherçesindäki täze guruljak Halkara howa menzili hem-de onuň esasy häsiýetnamalary barada anyk düşünje almaga mümkinçilik berýän wideoşekiller görkezildi.

Soňra ösüp gelýän ýaş nesliň wekilleri milli Liderimizden howa menziliniň gurluşygyna ak pata bermegini hem-de geljekki nesillere ýüzlenilen ýadygärlik ýazga gol çekmegine haýyş edýärler. Döwlet Baştutanymyz ýadygärlik ýazga gol çekýär we ony ýörite gutujyga salyp, geljekki howa menziliniň binýadyna goýýar.

Asylly däbe görä, ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalar astynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gurluşyga badalga berip, täze howa menziliniň binýadyna pil bilen beton guýdy.

Hormatly ýaşulular we beýleki dabara gatnaşyjylar hem döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerdiler.

Milli Liderimiz çagalar bilen gürrüňdeş bolup, olaryň tomusky dynç alyş möwsümini geçirişleri bilen gyzyklandy. Körpeler jogap hökmünde Arkadag Prezidentimize oňat dynç almak ugrunda döredilýän ähli şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyklaryny beýan etdiler.

Soňra döwlet Baştutanymyz çagalar hem-de uly ýaşly nesliň wekilleri bilen ýadygärlik surata düşdi.

Dabara tamamlanandan soň, milli Liderimiz awtoulagynda Balkanabada, “Türkmeniň ak öýi” binasynyň açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerine ugrady.

Ýol ugrunda hormatly Prezidentimiz şäheriň “Gaýragoýulmasyz Tiz kömek” merkeziniň golaýynda saklandy. Lukmançylyk edarasynyň öňündäki meýdançada döwlet Baştutanymyzy saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri tüýs ýürekden mübärekleýärler.

Milli Liderimiz halkymyzyň, esasan-da, ösüp gelýän ýaş nesliň saglygy baradaky hemmetaraplaýyn aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudygyny belläp, ýakynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilendigini aýdyp, bu gaznadan welaýatyň etraplarynyň we şäherleriniň hassahanalarynyň çagalar bölümleri üçin täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň 10-syny sowgat bermek baradaky karara gelendigini habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň geljekde hem biziň geljegimiz bolan çagalar, olaryň beden taýdan sagdyn ösmegi hem-de Watanymyza bolan söýgi ruhunda terbiýelenilmegi üçin yzygiderli alada etjekdigini belledi.

Bu ýerde döwlet Baştutanymyz saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine döwrebap lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.

Saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleriniň adyndan milli Liderimize Diýarymyzyň ýaş raýatlary barada ýadawsyz alada edýändigi hem-de ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmakda hemişe goldaw berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow lukmanlar bilen söhbetdeş bolup, täze “Tiz kömek” awtoulaglarynyň olaryň işine ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Döwlet Baştutanymyz lukmanlar bilen hoşlaşyp, olaryň asylly we jogapkärli işlerinde üstünlikleri arzuw edip, Balkanabatda gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasyna tarap ugrady.

Balkan welaýatynyň edara ediş merkeziniň täze binagärlik ajaýyplygyna öwrülen bu iri durmuş-medeni maksatly desga milli Liderimiziň 2018-nji ýylda gol çeken degişli Kararyna laýyklykda guruldy.

Bu ýerde baýramçylyk ýagdaýy emele geldi. Dabara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzy ruhubelentlik bilen garşylaýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desganyň öňündäki meýdança barýar. Şol ýerde ýurdumyzyň günbatar sebitiniň birleşen döredijilik toparlarynyň köpöwüşginli aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary astynda döwlet Baştutanymyz bäş welaýatyň we paýtagtymyzyň hormatly ýaşululary hem-de kümüş saçly eneleri bilen bilelikde toý bagyny kesýär. Täze ajaýyp desga açylýar.

Milli Liderimiz binanyň içine girýär. Hormatly Prezidentimizi çagalar joşgunly goşgy okamak bilen garşylaýarlar, olar şeýle hem “Küştdepdi” tansyny ýerine ýetirýärler. Bu ýerde halk saz gurallary topary çykyş edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow çagalar bilen söhbetdeşlikde olaryň sungata garaýyşlary bilen gyzyklandy. Körpe artistler ýurdumyzda aýdym-saz bilen meşgullanmak üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini aýdyp, döwlet Baştutanymyza ösüp gelýän nesliň sazlaşykly şahsyýetler bolup ýetişmekleri üçin döredilýän şertlere tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

Şanly waka mynasybetli “Türkmeniň ak öýi” binasynda milli amaly-haşam sungaty hem-de döredijiligiň görnüşleri, milli senetçiligiň özboluşlylygy barada düşünje almaga mümkinçilik berýän sergi guraldy. Döwlet Baştutanymyz giň gerimli sergini synlady, ol türkmen halkynyň köpugurly döredijilik zehininiň hem-de örän baý taryhy-medeni mirasyna ygrarlylygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmeniň ak öýi” binasynyň bezegi we abadanlaşdyrylyşy, onuň keşbindäki şähergurluşyk ulgamyndaky öňdebaryjy gazanylanlar hem-de milli binagärligiň iň gowy däpleri, dürli derejedäki çäreleri, baýramçylyk dabaralaryny geçirmek üçin döredilen şertler bilen tanyşdy.

Ägirt uly ak öý görnüşinde bina edilen we üç müň adama niýetlenilen “Türkmeniň ak öýi” binasy halkymyzyň gadymdan gelýän asylly myhmansöýerlik däp-dessurlaryny alamatlandyrýar hem-de abadançylygyň we ösüşiň nyşany bolup durýar. Durmuş üpjünçilik ulgamynyň toplumy bilen üpjün edilen bu bina häzirki zaman gurluşyk hem-de timarlaýyş serişdeleri esasynda guruldy. Onuň içki bezeginde ulanylan milli binagärlik sungatynyň usullary hem-de haly nagyşlary aýdyň milli öwüşgini bilen tapawutlanýar.

“Türkmeniň ak öýi” toplumynda zerur häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen giň konsert zaly, iş otaglary we beýleki ugurdaş otaglar, eýwan göz öňünde tutuldy. Bu 3 müň orunlyk sadaka üçin aýratyn binany hem öz içine alýan tutuş desgalar toplumydyr. Onuň ýanaşyk çäkleri doly abadanlaşdyryldy hem-de bagy-bossanlyga büreldi, köp sanly pürli agaç nahallary hem-de bezeg ösümlikleri ekildi, bina gelýän ýol çekildi, bezeg, yşyklandyryş enjamlary gurnaldy.

Toplumyň golaýynda bezegli ak öýler we hiňňildikler gurnalypdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda “Türkmeniň ak öýi” binasyny gurmak boýunça başlangyjy esasynda amala aşyrylýan giň gerimli taslama täze taryhy eýýamda döwürleriň hem-de nesilleriň dowamatlylygynyň aýdyň subutnamasydyr. Geçen aýda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda şunuň ýaly desga Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde hem açyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze desga bilen tanyşlygyny tamamlandan soňra, şanly waka mynasybetli guralan welaýatyň sungat ussatlarynyň konserti geçirilýän zala bardy.

Baýramçylyk konserti “Magtymguly, sözlär tili türkmeniň” atly edebi-sazly çykyş bilen açyldy. Soňra welaýatyň belli aýdymçylary we döredijilik toparlary çykyş edip, joşgunly aýdymlary, tanslary bilen ussatlyklaryny görkezdiler.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynyň “Galkynyş” at üstündäki milli oýunlar topary hem ajaýyp öwüşginli çykyşyny taýýarlady. Bedewe erk etmegiň inçe tilsimlerini ýokary ussatlyk derejesinde ýerine ýetirýän bu topar Diýarymyzda hem, onuň çäklerinden daşarda hem uly şöhrata hem-de giň ykrar edilmegine mynasyp boldy.

Geçen ýyllarda “Galkynyş” topary daşary ýurtlarda ençeme gezek çykyş edip, uly üstünliklere, şeýle hem iri halkara bäsleşiklere gatnaşyp, köp sanly baýraklara mynasyp boldy. Türkmen jigitleri ajaýyp çykyşlary bilen Ýer ýüzünde milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan atçylyk sungatyny giňden wagyz etmäge uly goşant goşýarlar, özüniň gözelligi bilen haýran galdyrýan ahalteke bedewleri milli buýsanjymyzdyr.

Ady rowaýata öwrülen behişdi bedewler ýurdumyzda geçirilýän toý-baýramlaryň bezegidir. Ine, bu gün hem manežde meşhur Akhan peýda bolýar. Mälim bolşy ýaly, ol çarpaýa galyp, 10 metr aralygy 4,19 sekuntda geçip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi we özüniň ozalky görkezijisini iki esse ýokarlandyrdy. Munuň özi türkmen bedewleriniň diňe bir beden gurluşy, ýyndamlygy hem-de çydamlylygy bilen däl-de, öz seýsi bilen doly düşünişip, täsin tilsimleri ýerine ýetirmäge ukyplydygyny-da görkezýär. Akhany başarjaň we tejribeli çapyksuwar, şeýle hem atşynaslyk babatynda ykrar edilen ussat halypa milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özüniň seýisländigini bellemek buýsançlydyr.

Arassa ganly ahalteke bedewlerini gorap saklamakda hem-de olaryň dünýädäki şöhratyny artdyrmakda döwlet Baştutanymyza uly orun degişlidir. Hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary netijesinde türkmen halkynyň köpasyrlyk atşynaslyk ýörelgeleri häzirki wagtda mynasyp derejede dowam etdirilýär.

Milli Liderimiz Akhan bedewini “Galkynyş” at üstündäki milli oýunlar toparyna sowgat bermek bilen, bu bedewiň täze üstünliklerine ýol açdy. Akhan bu toparyň düzüminde köp ýurtlarda çykyş edip, halkara festiwallarda uly üstünlikleri gazanmaga goşant goşdy.

Asylly däbe görä, konsert maksatnamasyna Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halk döredijiliginiň täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýandygynyň subutnamasy bolan gadymy “Küştdepdi” tansy hem girizildi.

Konserte gatnaşyjylaryň ählisiniň bilelikde ýerine ýetirmeginde ýaňlanan “Alkyş aýdýas Arkadaga!” aýdymy dabaranyň köpöwüşginli jemlemesine öwrüldi. “Türkmeniň ak öýi” binasynda emele gelen watançylyk we baýramçylyk ruhy türkmen halkynyň milli Lideriniň töwereginde mäkäm jebisleşendiginiň, ajaýyp Watanymyza bolan çäksiz buýsanjynyň aýdyň alamatyna öwrüldi.

Konsert tamamlanandan soňra, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hormatly myhmanlar üçin kitaba ýadygärlik ýazgy ýazdy.

Döwlet Baştutanymyz şu günki ajaýyp wakanyň şanyna Balkanabat şäherinde gurlan “Türkmeniň ak öýi” binasynda işlejek döredijilik toparlary üçin niýetlenilen täze awtobusy sowgat berdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz baýramçylyk sadakasyna gatnaşdy. Sadaka tamamlanandan soňra, milli Liderimiz ýygnananlar bilen hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.

Şol gün döwlet Baştutanymyz paýtagtymyz Aşgabada gaýdyp geldi.

Milli Liderimiz paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Balkan welaýatyna bolan iş saparynyň jemlerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Onuň dowamynda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmek boýunça çäreler, şanly senelere taýýarlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň günbatar sebitine amala aşyran iş saparynyň çäklerinde durmuşa geçirilen çäreler, şeýle hem öňde boljak halkara wakalara hem-de baýramçylyk dabaralaryna guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabatlar berildi.

Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramynyň bellenilýän ýylynda meýilleşdirilen çäreleriň, şol sanda halkara ähmiýetli maslahatlaryň maksatnamalary talabalaýyk derejede taýýarlanyldy. Şol bir wagtda degişli düzümler bilen bilelikde, “Türkmenistan —parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň möhüm wakalaryna gabatlanyp, medeni maksatnamany taýýarlamak işleri alnyp barylýar.

Şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy mynasybetli dürli maksatly binalaryň 30-dan gowragynyň ulanmaga berlendigi we ýene-de şu ýylyň dowamynda 22 desganyň gurluşygyny tamamlamagyň göz öňünde tutulýandygy bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz şanly sene mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň, şol sanda halkara ähmiýetli forumlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny aýdyp, şunuň bilen baglylykda degişli tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz desgalaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmeginiň hem-de olaryň ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň möhümdigini belläp, maslahaty jemledi we ýurdumyzyň günbatar welaýatyna bolan iş saparynda öňde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekde hemmelere üstünlikleri arzuw etdi.

Şeýlelikde, şu gün Balkan welaýatynda guralan dabaralar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýylýazgysyna täze sahypany ýazdy. Nobatdaky iri desgalaryň dabaraly ýagdaýda düýbüniň tutulmagy hem-de ulanylmaga berilmegi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda alnyp barylýan hem-de Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegine we halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň ýene bir aýdyň subutnamasy boldy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34427

15.07.2021
Döwletiň aladasy — halkyň bähbidi

Düýn Gahryman Arkadagymyzyň Balkan welaýatyna amala aşyran iş sapary diňe bir günbatar sebitiň däl, eýsem, mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuna gadam urýan eziz Diýarymyzyň iň täze taryhynda ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Jebel şäherçesiniň golaýynda guruljak Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak hem-de Balkanabatda gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy. Iş saparynyň çäginde milli Liderimiziň welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň Balkanabatdaky awtoulaglar kärhanasyna we etraplardaky hassahanalaryň çagalar bölümlerine täze «Tiz kömek» awtoulaglarynyň 10-syny sowgat bermegi bolsa balkanlylaryň mähriban Arkadagymyza söýgi-buýsançlaryny has-da artdyrdy:

Dyňňy DYŇŇYÝEW,
Balkanabatdaky «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkeziniň baş lukmany:

— Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda, medeni-durmuş ulgamlarynda rowaçlyklara eýe bolýan ata Watanymyz Türkmenistanda ynsan saglygy baradaky alada ýokary derejelere göterilýär.

Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen adamlaryň saglygy, olaryň sapaly dynç alyp, saglyklaryny berkitmekleri üçin gurlup ulanylmaga berlen desgalaryň sany barmak büküp sanardan kän. Täze gurlan we durky döwrebaplaşdyrylyp, häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen «Ene mähri» merkezi, saglyk öýleri, hassahanalar bu gün halkymyzyň hyzmatynda. «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky dünýä nusgalyk myhmanhanalar, sagaldyş-dynç alyş merkezleri, «Mollagara» we «Awaza» şypahanalary bolsa diňe bir öz watandaşlarymyza däl, eýsem, daşary ýurtlulara-da hyzmat edýärler.

Milli Liderimiz saglygy goraýyş ulgamynyň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmagy, lukmançylyk enjamlary bilen üpjünçiligi kämilleşdirmegi hemişe üns merkezinde saklaýar. Muňa Gahryman Arkadagymyzyň şu gezekki iş saparynyň dowamynda Balkanabatdaky «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezimize gelip, döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan täze «Tiz kömek» awtoulaglaryny sowgat bermegi hem bütin aýdyňlygy bilen güwä geçýär. Döwlet Baştutanymyzyň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan beren bu sowgatlary Balkan welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasynda we etraplardaky hassahanalaryň çagalar bölümlerinde netijeli peýdalanylar. Sowgat beren ajaýyp lukmançylyk ulaglary üçin balkanly lukmanlar eziz Arkadagymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarlar. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman, raýatlarymyzyň saglygy ugrunda amala aşyrýan beýik işleri hemişe rowaç bolsun!

Ata ATAÝEW,
Balkanabat şäheri, awiasiýa işgäri:

— Hormatly Prezidentimiziň Jebel şäherçesinde sagatda 100 ýolagça hyzmat etmäge mümkinçilik berýän täze Halkara howa menziliniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşmagy bu möhüm işiň öz mynasyp dowamatyny tapýandygyndan habar berýär.

Gurluşygyna başlanan bu howa menzili geljekde ýurdumyzyň ykdysady, medeni-durmuş ulgamlaryndaky ösüşlerine düýpli itergi berer. Bu menziliň häzirki zaman howa gämileriniň ähli görnüşlerini diýen ýaly kabul etmäge mümkinçiligi bolar. Menzilde dikuçarlaryň dördüsi, howa gämileriniň bolsa altysy üçin duralgalar gurlar. Ýolagçylaryň we dürli ýükleriň ýerli hem daşary ýurt gatnawlaryny ýola goýjak Halkara howa menziline beýikligi 35 metre barabar bolan dolandyryş diňi aýratyn görk berer. Täze guruljak menziliň esasy binasynda ýerleşjek 20 orunlyk myhmanhana bolsa uçarmanlaryň hyzmatynda bolar.

Halkara howa menziliniň ýurdumyzyň günbatar sebitiniň iri senagat merkezleriniň biri bolan Balkanabadyň golaýynda gurulmagy ýakyn geljekde Diýarymyzyň raýat awiasiýasynyň mümkinçiliklerini has hem giňeltmäge, ýolagçy gatnawlaryny we ýük daşamagy ygtybarly amala aşyrmaga, bu ajaýyp sebitde syýahatçylygy yzygiderli ösdürmäge hem oňyn täsirini ýetirer. Sanlyja ýyldan ýene bir Halkara howa menziline eýe boljak balkanlylaryň milli Liderimize alkyşlarynyň çägi ýok. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, il-ýurt bähbitli işleri rowaç bolsun!

Durdy BAÝRAMOW,
Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatrynyň baş ýolbaşçysynyň orunbasary:

— Hormatly Prezidentimiziň medeni mirasymyzy, edebiýatymyzy, sungatymyzy, medeniýetimizi belende götermekde amala aşyrýan işleri ýüreklerimizde taýsyz joşgun emele getirýär. Milli Liderimiz medeniýet we sungat ulgamynyň wekillerine merdana hem agzybir halkymyza döwrebap hyzmat etmek, bu ugurda gazanýan üstünliklerimizi dünýä ýaýmak üçin giň mümkinçilikler döredip berýär. Gahryman Arkadagymyzyň hut özüniň gatnaşmagynda Balkanabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň dabaraly ýagdaýda açylyp ulanyşa berilmegi, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň taryhy wakalarynyň hataryna goşuldy. Soňky ýyllarda Balkanabat şäheri tanalmaz derejede özgerdi. Bu gün Döwlet drama teatrynyň, welaýat kitaphanasynyň, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň, “Bagt köşgüniň”, telekeçileriň eýeçiligindäki toý-dabaralar merkezleriniň ymaratlary sebit merkeziniň görküne görk goşýar.

Uly Balkan dagynyň etegindäki ýaýlada açylan «Türkmeniň ak öýi» binasy medeni çäreleri, islendik derejedäki konsertleri, baýramçylyklary, sirk ussatlarynyň çykyşlaryny birkemsiz ýola goýmaga giň mümkinçilik berer. Bary-ýogy on-on bäş ýylyň dowamynda çägi iki esseden-de gowrak köp giňän Balkanabadyň iň bir görnükli ýerinde gurlan bu ajaýyp ymaraty synlanyňda, göwnüň göterilip, ruhuň galkynýar. Ol biz — sungat işgärlerini täzeden-täze döredijilik üstünliklerine ruhlandyrar.

Ýazga geçiren Hojaberdi BAÝRAMOW.

“Türkmenistan”.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34425

15.07.2021
Kalbymyzyň ylhamy, şäherimiziň bezegi

Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda bedew bady bilen öňe barýan ata Watanymyzyň oba-şäherleri gün-günden gözelleşýär, täze keşbe girýär. Soňky ýyllarda Diýarymyzyň ähli künjeklerinde zamanabap edara-kärhanalar, zawod-fabrikler, dynç alyş merkezleri, ähli amatlylyklary bolan ýaşaýyş jaýlary gurlup, ulanylmaga berilýär. Biz muny welaýat merkezi bolan Türkmenabat şäheriniň mysalynda hem görýäris.

Bilşimiz ýaly, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde welaýatymyzda geçirilen Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde hormatly Prezidentimiziň hut özüniň ak pata bermegi bilen Türkmenabat şäherinde «Türkmeniň ak öýi» binasynyň açylmagy külli türkmen halkynyň göwün guşuny ganatlandyrdy. Medeni-köpçülikleýin çäreleri geçirmeklige niýetlenilen 3000 orunlyk bu bina welaýat merkezimiziň binagärlik keşbini has-da baýlaşdyrdy.

Şäherimiziň görküne-görk goşýan «Türkmeniň ak öýi» binasy halkymyzyň myhmansöýerliginiň, agzybirliginiň özboluşly nyşanydyr. Ol halkymyzyň milli däp-dessurlarynyň baý gymmatlygyny, özboluşlylygyny özünde jemleýär. Ata-babalarymyz ak öýi durmuş zerurlyklarynyň ählisi üçin amatly şertlerde gurupdyrlar. Ene-mamalarymyz onuň içini-daşyny nepis haly we haly önümleri, gülli keçeler bilen bezäpdirler. Türkmen mukaddes öýüni alty, sekiz we on iki ganat ak öý görnüşinde gurupdyr. Halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklarynyň ählisi taryhyň gatlaryna siňip, nesilden-nesle geçip, biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir.

Ýakyn günlerde Balkan we Daşoguz welaýatlarynda hem her biri 3 müň orunlyk «Türkmeniň ak öýi» binalary bilen birlikde 3 müň orunlyk sadaka jaýlarynyň açylyş dabaralary geçiriler. Bu dabaralaryň hersi özbaşyna bir toýdur.

Ýurdumyzyň pajarlap ösýän döwründe «Türkmeniň ak öý» binasynyň döwrebap görnüşde gurulmagy hormatly Prezidentimiziň köpöwüşginli milli medeniýetimize, gadymy mirasymyza goýýan çäksiz hormatynyň aýdyň subutnamasydyr. Hakdan halatly, köňli sahawatly Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen welaýat merkezinde bina edilen «Türkmeniň ak öýi» binasynda geçiriljek medeni-köpçülikleýin çäreler, döwletli maslahatlar dowamly bolsun. Biz — ýaşlara okamaga, medeniýetli dynç almaga döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri üçin milli Liderimize tüýs ýürekden alkyş aýdýarys.

Gözel WELIÝEWA,

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyby.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/34227

13.07.2021
Özgertmeler ýoly bilen ösüşiň belentliklerine tarap

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2021-nji ýylyň 9-njy iýulynda geçen giňişleýin mejlisinde şu ýylyň birinji ýarymynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde gazanylan netijeler we ýetilen sepgitler baradaky meselelere seredildi. Milli ykdysadyýetimizde daşary amatsyz şertleriň ýaramaz täsiriniň häzirki döwürde hem dowam edýändigine garamazdan, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, hasabat döwründe jemi içerki önümiň ösüş derejesiniň 6,1 göterime deň bolmagy ýurdumyzda dürli ugurlarda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň oňyn netijeleri bolup durýar. Gurşap alýan durmuş meseleleriniň çuňlugy we möçberi bu özgertmeleri ösüşleriň iteriji güýji hökmünde häsiýetlendirmäge esas döredýär.

Aslynda, islendik özgertme bir zadyň başga bir görnüşe geçmegini, owalky bolşundan başga hala geçmegini, üýtgemegini aňladýar. Haçanda bu özgertmeler jemgyýetçilik bähbitlerinden, adamlaryň isleg-hajatlaryndan ugur alan ýagdaýynda olaryň has-da netijeli bolýandygyny durmuş hakykaty görkezýär. Häzirki döwürde milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan özgertmeler ilatyň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagynda, raýatlaryň girdejileriniň artmagynda, ýaşaýyş jaý üpjünçiliginiň gowulanmagynda özüniň aýdyň beýanyny tapýar.

Her döwür özüne mahsus bolan wajyp meseleleri orta çykarýar. Häzirki döwür dünýäde maliýe-ykdysady çökgünligiň dowam edýän döwri, şeýle-de koronawirus ýiti ýokanjynyň ýaýramagy bilen bagly girizilýän mejbury çäklendirmeleriň döwri hökmünde häsiýetlendirilýär. Milli ykdysady ösüşe özüniň amatsyz täsirini ýetirýän şeýle şertlerde döwrüň bildirýän talaplaryndan ugur alyp, ösüşiň amatly nusgasyny gözlemek meselesi islendik döwlet üçin, şol sanda biziň ýurdumyz üçin hem wajyp meseleleriň biri bolup durýar. Dünýä ykdysadyýetinde dowam edýän kynçylykly döwürde hem ösüşe ukyply bolmak döwlet syýasatynda strategik ugurlaryň dogry kesgitlenendiginiň aýdyň subutnamasydyr, Bu gün Türkmenistan dünýä jemgyýetçiligine ösüşiň “türkmen nusgasynyň” oňyn tejribesini äşgär edýär,

Milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşini üpjün etmek meselesi diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, tutuş dünýädäki täze şertleriň göz öňünde tutulmagyny talap edýär. Durmuş-ykdysady şertleriň üýtgemegi netijesinde bolup geçýän özgertmeler tutuş ykdysady ýagdaýa, şol sanda ýurda getirilýän we ýurtdan iberilýän harytlaryň düzümine hem-de möçberlerine öz täsirini ýetirýär. Bu ýagdaý ýurdumyzyň söwda dolanyşygynda eksport-import amallaryny kämilleşdirmek meselesini döwrüň strategik ähmiýetli meseleleriniň birine öwürýär.

Öz ykdysady strategiýasynda eksporta gönükdirilen, şeýle-de importy çalyşýan önümçiligi ösdürmek ugruny ileri tutýan türkmen döwleti üçin häzirki döwürde eksporty höweslendirmegiň, oýlanyşykly import amallarynyň has netijeli görnüşlerini we usullaryny saýlamak zerurlygy ýüze çykýar. Asyl manysynda importy çalyşmak içki bazarda import edilýän önümleriň möçberiniň azaldylmagyny aňladýar, ýöne ol daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň doly çalşylmagyny göz öňünde tutmaýar. Çünki bu dünýäniň hojalyk gatnaşyklarynda ýurduň ykdysady üzňeligine getirýän sebäpleriň biri hasaplanýar. Şol sebäpli importy çalyşýan syýasaty oýlanyşykly alyp barmak ykdysady taýdan bähbitli bolup durýar. Import önümleriniň ornuny çalyşmak ugrunda alnyp barylýan işler döwletiň ykdysady strategiýasynyň we senagat syýasatynyň bir görnüşi bolup, import edilýän senagat harytlaryny we tehnologiýalary milli önümçiligiň önümleri bilen çalyşmak arkaly ýurduň içindäki öndürijileri goramaga gönükdirilendir. Bu ugur bir tarapdan, önümçiligiň döwrebaplaşdyrylmagyny höweslendirmegiň, onuň netijeliligini ýokarlandyrmagyň, beýleki tarapdan, goşulan gymmaty ýokary bolan önümleriň täze görnüşlerini özleşdirmegiň hasabyna milli önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmagy maksat edinýär. Şunda täze tehnologiýalaryň ýokary derejede ösdürilmegi, şeýle-de ykdysady taýdan işjeň ilatyň bilim derejesiniň ýokarlandyrylmagy öňde duran maksatlary üstünlikli amala aşyrmagyň möhüm şertleri bolup durýar.

Importy çalyşmak meselelerini çözmegiň ýollarynyň we mehanizmleriniň dürli-dürlüdigine garamazdan, içki çig mal we zähmet gorlaryny ulanmagyň, önümçilik kuwwatyny ösdürmegiň esasynda barha artýan islegleri kanagatlandyrmak, importyň ornuny tutýan önümleriň durnukly önümçiligini gazanmak möhüm ugur bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, alty aýyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Hökümet mejlisinde hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda öndürilýän önümleriň daşary ýurtlara iberilýän we import harytlarynyň ornuny tutýan önümleriň ýurdumyzda öndürilýän möçberini artdyrmak boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Maksatnamanyň taslamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmak barada beren tabşyrygy dünýä ösüşiniň häzirki şertlerinde importyň ornuny tutýan önümleri mümkin boldugyça öz hususy önümçiliginiň hasabyna üpjün etmek meselesiniň dünýäde maliýe-ykdysady çökgünligiň dowam edýän şertlerinde netijeli ugurlaryň biri bolup durýandygyny görkezýär.

Bu Maksatnamanyň kabul edilmegi ýurdumyzda diňe bir eksporta gönükdirilen we importy çalyşýan önümleriň möçberiniň artdyryljakdygyny aňlatman, eýsem, täze iş orunlarynyň döremegine hem itergi berer. Bu mejlisde ýurt Baştutanymyzyň täze iş orunlaryny döretmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklamak barada döwlet ýolbaşçylaryna beren tabşyryklary häzirki daşary amatsyz şertlerde hem ilatyň durmuş derejesiniň peselmeginiň öňüni almak ugrunda uly tagallalaryň edilýändigini aňladýar. Döwlet derejesinde kabul edilýän şeýle çözgütler adam bähbitli işleriň durmuş syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygynyň we häzirki döwürde hem şeýle bolmagynda galýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.

Dünýä tejribesinden görnüşi ýaly, ýokary ykdysady netijeleri gazanmak üçin diňe bir önümçiligi döwrebap derejede ösdürmek, ýagny önümi öndürmek ýeterlik bolman, eýsem, olary içeri we daşary bazarlarda ýerlemek meselesi hem häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň biridir. Bu ýagdaý önümleri ýerlemekde täze, netijeli usullaryň gözlenilmegini talap edýär. Sarp edijileriň täze bazaryny gözlemekde, az wagt içinde olaryň çalt özgerýän isleglerini kanagatlandyrmakda ýurtda, şeýle-de dünýäniň beýleki döwletlerinde guralýan sergi-ýarmarkalara gatnaşmak, söwda öýlerini açmak ýaly çäreler öz netijeliligi bilen tapawutlanýar. Mejlisiň dowamynda Arkadag Prezidentimiziň Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçiriljek Bütindünýä sergisine ýokary derejede taýýarlyk görmek hem-de sergide Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda ýeten sepgitlerini we gazanan üstünliklerini giňden görkezmek barada beren tabşyrygy “Türkmenistanda öndürildi” diýen haryt nyşanynyň “tanalmak indeksiniň” ýokarlanmagyna itergi berýän şertleriň ýene-de biri bolup durýar. Mundan başga-da sanly ulgamyň döredýän artykmaçlyklaryndan peýdalanyp, ýerli we daşary ýurtly alyjylar üçin ýurdumyzda öndürilýän önümleriň sanawy, hili, bahasy baradaky türkmen we daşary ýurt dillerindäki maglumatlaryň elýeterli bolmagyny üpjün etmek ugrunda alnyp baryljak işler hem türkmen öndürijileriniň eksport amallarynyň döwrüň talaplaryna laýyklykda guralmagyna ýardam berer.

Milli ykdysadyýetimiziň gurujylyk kuwwaty bu gün köplerde gyzyklanma döredýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe adam maýasynyň ösmegini şertlendirýän durmuş pudaklarynyň, ýagny ylym-bilim, saglyk, medeni we sport maksatly desgalaryň gurlup, halkymyzyň hyzmatyna berilmegi ýurdumyzyň beýleki pudaklarynda amala aşyrylýan iri özgertmeleriň tiz we ýokary hilli durmuşa geçirilmegine ýardam berýär. Häzirki döwürde senagat hem-de durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen dowam etdirilip, ýurdumyzda umumy bahasy 37 milliard amerikan dollaryndan hem köp bolan 2,5 müňe golaý iri desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylmagy Türkmenistanda maýa goýum syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny ýagdaýyna görä, maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň mukdary jemi içerki önümiň 15,9 göterimine barabar boldy. Bu gazanylan we gazanylýan üstünlikler her birimiziň eziz Watanymyza, hormatly Prezidentimize bolan buýsanjymyzy artdyrýar.

“Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip yglan edilen 2021-nji ýyl her birimiz üçin wajyp ýyllaryň biri. Bu gün mähriban Diýarymyz türkmen döwletliliginiň goşa ganatynyň biri bolan şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýuny uly üstünlikler bilen garşylaýar. Ýubileý ýylynda açylmagy meýilleşdirilýän önümçilik we durmuş maksatly binalaryň giň sanawy gurmakda we döretmekde ýurdumyzyň gadamlarynyň batlydygyny tutuş dünýä äşgär etmek bilen bir hatarda, ol sebit syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini hem alamatlandyrýar.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň sebitleriniň durmuş-ykdysady ösüşiniň düýpli özgerdilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenen. Bu ýagdaý bitewi ykdysady ulgamyň aýratyn düzümleri hökmünde sebitleriň her biriniň ykdysady deňagramlylygy we durnuklylygy üpjün etmekde uly ähmiýetiniň bardygy bilen baglanyşyklydyr. Her bir sebit öz geografik ýerleşişi, ýer-suw we mineral-çig mal serişdeleriniň paýlanylyşy, demografik ösüşiň aýratynlyklary bilen şertlendirilen zähmet gorlarynyň ýagdaýy bilen biri-birinden tapawutlanýar. Hut şu sebäpler olaryň durmuş-ykdysady ösüşinde tapawutlaryň ýüze çykmagyna şert döredýär, ahyrky netijede, ýurdumyzyň sebitleriniň gyradeň ösüşini gazanmak, hem-de olary çaltlandyrmak meselesiniň wajyplygyny artdyrýar. Häzirki döwürde ýurdumyzda sebitleri ösdürmek, ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli ýokarlandyrmak babatynda uly möçberli taslamalaryň birnäçesiniň amala aşyrylmagy bu ugurda oňyn netijeleriň gazanylmagyny şertlendirdi.

Giňişleýin Hökümet mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiziň mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýunyň belleniljek ýylynda ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalar we desgalar barada durup geçmegi halkara giňişliginde gurujy döwlet hökmündäki ornumyzyň has-da pugtalanýandygynyň ýene-de bir tassyknamasy boldy.

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda dokma toplumynyň, Babadaýhan etrabynda tikinçilik önümlerini öndürýän toplumyň, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtoulag ýolunyň Aşgabat — Tejen böleginiň, Änew şäherinde, Ak bugdaý, Tejen, Babadaýhan etraplarynda umumybilim berýän mekdepleriň ulanylmaga berilmegi bu sebitiň durmuş-ykdysady ösüşine tizlik berjek şertler bolup durýar. Mundan başga-da Balkanabat şäherinde 3 müň orunlyk “Türkmeniň ak öýüniň” hem-de 3 müň orunlyk sadaka jaýynyň binalarynyň, Türkmenbaşy şäherinde köpugurly hassahananyň, 100 orunlyk ýokanç keseller hassahanasynyň işe girizilmegi ýurdumyzyň günbatar sebitinde diňe bir medeni kuwwatynyň pugtalanmagyna ýardam bermän, eýsem, ilata hödürlenýän ýokary hilli saglyk hyzmatlarynyň paýynyň artmagyna hem getirer.

Şu ýyl Daşoguz welaýatynda 3 müň orunlyk “Türkmeniň ak öýi” binasyny hem-de 3 müň orunlyk sadaka jaýyny, Daşoguz şäherinde birnäçe döwrebap ýaşaýyş jaýlaryny, Gubadag etrabynda bolsa haly önümleri kärhanasyny, Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda häzirki zaman gazturbinaly elektrik stansiýasyny, Saýat etrabynyň çäklerinde umumybilim berýän orta mekdepleriň 2-sini ulanmaga bermek meýilleşdirilýär. Ýokarda agzalan iri desgalar we binalar bu sebitleriň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna, täze iş orunlarynyň döredilmegine, ilatyň girdejileriniň artmagyna, netijede, ýaşaýyş-durmuş şertleriniň ýokarlanmagyna ýardam berjekdigine şaýatlyk edýär.

Döwlet býujeti milli ykdysadyýetimiziň häzirki ösüşine baha bermegiň maliýe guraly bolup durýar. 2021-nji ýyl üçin tassyklanan bu maliýe resminamasynyň durmuş ugurly bolmagy ýurdumyzyň durmuş derejeli döwlet hökmündäki ornuny has-da pugtalandyrýar. 2022-nji ýylyň Döwlet býujetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň, şeýle hem beýleki birnäçe durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmagyň göz öňünde tutulmagy geljek ýylda hem ýurdumyzda adam bähbitlerine gönükdirilen ýoluň dowam etdiriljekdigine, adam baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galjakdygyna güwä geçýär. Şunuň bilen birlikde, täze ýylyň Döwlet býujetinde her etrapda we şäherde mätäçlik çekýän adamlara ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin serişdeleri hem bellemek barada ýurt Baştutanymyz tarapyndan degişli ýolbaşçylara berlen tabşyryklar hormatly Prezidentimiziň öňe süren «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň gyşarnyksyz berjaý edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Maýagözel BABAÝEWA.

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň Zähmet gory we iş üpjünçilik müdirliginiň başlygynyň orunbasary, ykdysady ylymlaryň kandidaty.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/34113

12.07.2021
Aziýanyň nowjuwan şäheri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ýüregi saýylýan merjen şäherimiz Aşgabat barha özgerýär, gözelleşýär. Şu şanly ýylda esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy giňden bellenilen paýtagtymyz bu gün göreniň akylyny haýrana goýýar. «Orta Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabady jennet mekanyna öwürmek meselesi öňümizde goýan maksatlarymyzyň esasylarynyň biridir» diýip, belleýän Gahryman Arkadagymyzyň baş şäherimiziň has-da nuranalyga beslenmegi, binagärlik-gurluşyk keşbiniň özgermegi babatda amala aşyrýan işlerine tutuş halkymyz buýsanýar.

Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabynda orun alan ak mermerli paýtagtymyzda tapgyrlaýyn gurlup ulanylmaga berilýän desgalar Aşgabadyň gerimini giňeltmek bilen, bütin Ýer ýüzünde uly gyzyklanma döredýär. Ýurdumyzyň baş binagäri milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen paýtagtymyzda sanlyja ýylyň içinde Aşgabady ösdürmegiň 13-nji, 14-nji, 15-nji, 16-njy tapgyrlaryndaky desgalaryň, «Parahat» ýaşaýyş toplumyndaky 9 gatly, «Köşi» ýaşaýyş toplumyndaky 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň, «Çoganly» ýaşaýyş toplumyndaky 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň açylmagy bellenilmäge mynasypdyr.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli «Çoganly» ýaşaýyş toplumynda iki gatly döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 140-synyň açylyp ulanylmaga berilmegi, şeýle-de paýtagtymyzyň demirgazygynda «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň düýbüniň tutulmagy merjen şäherimiziň täze taryhyna altyn sahypa bolup girdi. «Şäher içindäki şäher» taslamasy, ýagny, «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumy gözel paýtagtymyzyň binagärlik keşbini has-da artdyrar. Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen bu ýerde guruljak ähli amatlyklary bolan desgalaryň hemmesi özboluşly bezeg aýratynlyklary, gurluşy, binagärlik çözgütleri bilen tapawutlanar. Şolaryň gurluşygynda we bezeg işlerinde dünýäniň ösen tejribesi bilen milli binagärlik ýörelgeleri utgaşdyrylar. Bu bolsa, hormatly Prezidentimiziň Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabadyň dünýäde iň owadan we arassa, ýaşamak üçin has oňaýly şähere öwrülmegi ugrundaky taýsyz tagallalarynda mynasyp orun alar.

Bagtyýarlyga beslenen zamanamyzda Aşgabat diňe bir owadan ymaratlarydyr desgalary, seýilbaglary, suw çüwdürimleri, şaýollary bilen däl, eýsem ajaýyp köprüleri bilen hem göreni haýrana goýýar. Bu gün mermer paýtagtymyzyň binagärlik keşbine bezeg goşýan köpugurly köprüler şeýle diýmäge esas berýär. Şeýle täsin we gözel desgalary synlanyňda kalbyň heýjana gelýär, baş şäherimize, mähriban Diýarymyza, Arkadag Prezidentimize bolan söýgiň has-da goşalanýar. Aşgabady, tutuş ata Watanymyzy tanalmaz derejede özgerdýändigi, şan-şöhratyny arşa göterýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallygymyzyň çägi ýok.

Daýanç ANNAÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/34137

12.07.2021
Abadançylygyň, netijeli hyzmatdaşlygyň, eşretli durmuşyň bähbidine

«Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer taglymatyna berk eýerip, her bir işde öz halkyna daýanýan Arkadag Prezidentimiziň şu hepdede welaýatymyza iş sapary bilen gelip, sebitiň ulag-logistika düzüminiň ösüşi, şeýle hem Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň işi, Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk köpugurly hassahananyň, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň dürli maksatly desgalarynyň gurluşygynyň depgini bilen tanyşmagy baky berkarar döwletimizde dostlukly halkara gatnaşyklaryň ösdürilmegi, adamlaryň abadan durmuşy, sagdyn ýaşaýşy baradaky aladanyň hemişe ileri tutulýandygyny nobatdaky gezek aýdyň görkezdi.

Geçitli iller ajaýyp

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda ýol-gurluşyk infrastrukturasynyň ösdürilmegine, özgerdilmegine, üstaşyr ulag mümkinçilikleriniň netijeli ulanylmagyna hemişe möhüm üns berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew batly ösüşlere beslenýän eziz Diýarymyzda awtoulag ýollarynyň durkunyň täzelenmeginiň, şaňlap ýatan, aýna ýaly, dünýä ülňülerine gabat gelýän giň, ikitaraplaýyn gara ýollaryň çekilmeginiň halkymyzyň bagtyýar, eşretli durmuşda ýaşamagynda, halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary-nyň ösdürilmeginde iňňän uly ähmiýeti bardyr. Durky täzelenýän tämiz ýollar, olarda howpsuz hereket edýän dürli kysymly häzirki zaman awtoulaglary hal-kymyzyň şu günki ýaşaýyş-durmuş derejesinden habar berýär. Dürli kysymly, biri-birinden owadan hem tämiz awtoulaglar — ýollarymyzyň bezegi. Olar alysymyzy ýakyn edip, gündelik baryş-gelşimizi üpjün edýärler.

Halkymyzda sogap iş hasaplanýan köpri gurmak — geçit bermek hem häzirki zaman ulag-kommunikasiýa ulgamynda möhüm üns berilýän derwaýys gurluşyklaryň biridir. Arkadag Prezidentimiz özüniň dünýä nusgalyk başlangyçlary bilen uly ösüşdir özgerişlere beslenýän ata Watanymyzda demir ýoldur awtoulag köprülerini gurmak babatda hem uly işleri durmuşa geçirýär. Döwlet Baştutanymyzyň welaýatymyza iş sapary mahalynda Garabogaz aýlagynyň üstünden çekilen, Garabogazy Hazar deňzi bilen birleşdirýän awtoulag köprüsine gelmegi, ulag desgasynyň ýagdaýy hem-de aýlagyň şahasy bilen tanşyp, täze köprini gurmak we oňa barýan ýoluň durkuny täzelemek barada aýdanlary hemmeleri begendirdi. Bellenilişi ýaly, Garabogaz aýlagynyň üstünden täze köpriniň çekilmegi hem-de oňa barýan ýoluň durkunyň täzelenmegi ýurdumyzyň ýol ulgamynyň geçirijilik ukybyny, logistik hyzmatlaryň hilini ep-esli ýokarlandyrmaga, halkara üstaşyr ulag düzümini giňeltmäge hem-de goňşy döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam eder. Köprä barýan ýol ýokary tizlikli Aşgabat — Türkmenbaşy awtomobil ýoluna biriger. Bu köpri Türkmenistan — Gazagystan halkara ulag ugrunyň möhüm inženerçilik desgasyna öwrüler.

Gahryman Prezidentimiziň ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk hem-de ulag-üstaşyr geçelgeleriniň mümkinçiliklerini kämilleşdirmekde, olaryň halkara derejesini üpjün etmekde alyp barýan işleri öz miwelerini berýär. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen gurlan «Demirgazyk — Günorta» halkara demir ýol geçelgesiniň dünýäde dost-doganlygy, umumadamzat gatnaşyklarynda ylalaşygy, özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdaky, durnukly ösüşi üpjün etmekdäki ornuny hiç bir zat bilen ölçäp bolmaz. Demirgazyk buzly ummanyndan Hindi ummanyna çenli aralykda halk hojalyk ýüklerini daşamaga giň mümkinçilikleri açan, Uzak Gündogary, Aziýa we Ýewropa yklymlaryny baglanyşdyrýan bu halkara polat ýolunyň köp döwletleriň ösmeginde, halklaryň arasyndaky özara bähbitli, hoşniýetli gatnaşyklaryň pugtalanmagynda, ýurtlaryň ykdysadyýetiniň has-da ýokary derejelere göterilmeginde möhüm orny bardyr.

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Garabogaz aýlagynyň üstünde täze köpriniň gurulmagy hem-de oňa barýan ýoluň durkunyň täzelenmegi hem Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmäge gönükdirilen işleriň baky berkarar döwletimizde rowaçlyklara eýe bolýandygyny alamatlandyryp, döwletara söwda-ykdysady, syýahatçylyk we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary işjeňlendirmekde giň mümkinçilikleri döreder.

Ýollary ýalkymly, şuglaly Hazar

Ata Watanymyzdan çar tarapa uzaýan ajaýyp ýollaryň halkymyzyň dünýä döwletleri bilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrýandygyna biz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň Hazar deňziniň kenarynda gurduran ägirt uly Halkara deňiz portunyň mysalynda-da aýdyň göz ýetirýäris. Şeýlelikde, gojaman Hazar deňzi güneşli ýurdumyzyň goňşy döwletler bilen netijeli gatnaşyklaryny ösdürmekde aýratyn orny tutýar. Bu gün Hazar deňziniň giňişliklerinde depesi ýaşyl Baýdakly erkana ýüzýän uly göwrümli gämiler suw ýollary arkaly döwletimiziň ykdysady kuwwatyny berkitmekde netijeli peýdalanylýar. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallasy bilen Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz portunyň gurulmagy ýurdumyzyň suw ulaglary ulgamynyň taryhynda düýpli öwrülişik boldy. Dünýä ülňülerine laýyk gurlup, häzirki zaman innowasion tehnologiýalary bilen üpjün edilen, sebitde deňi-taýy bolmadyk port ummasyz giň meýdany tutýar. Ol «Demirgazyk — Günorta», «Gündogar — Günbatar» ugurlary boýunça üstaşyr ýükleri üstünden geçirmek bilen, halkara derejedäki ornuny has-da berkidýär, wajyp logistik merkez bolup durýar. Portda ýolagçylara hem-de awtoulaglara hyzmat edýän terminallar bolup, olaryň düzüminde gämi duralgalary bar. Birbada gämileriň ikisini, şeýle hem platformalaryň ikisini ýerleşdirip bilýän terminallar öz hyzmatlary bilen bu işleriň öňe ilerlemegine ýardam edýärler.

Hormatly Prezidentimiziň 6-njy iýulda welaýatymyza iş sapary mahalynda Türkmenbaşy Halkara deňiz portuna gelmegi we menziliň işi bilen tanyşmagy sebitiň esasy üstaşyr ulag merkezine öwrülen portuň işine döwlet tarapyndan aýratyn uly ähmiýet berilýändigini, Hazar sebitiniň ägirt uly tebigy serişdeler, üstaşyr ulag, energetika we senagat kuwwatyndan netijeli peýdalanmagyň tarapdary bolup durýandygyny aýdyňlyk bilen açyp görkezdi. Bu gün portuň kadaly işlemeginiň netijesinde, ýurdumyzda öndürilýän dürli görnüşli önümler dünýä bazarlaryna bökdençsiz iberilýär. Şeýlelikde, Türkmenbaşy Halkara deňiz porty milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe bolup durýar hem-de milli Liderimiziň öňdengörüjilikli syýasaty bilen ýurdumyzyň suw ulag ulgamy yklymyň iri üstaşyr ulag merkezi hökmündäki ornuny barha berkidýär.

Gahryman Prezidentimiziň welaýatymyza bolan iş saparynyň ikinji gününde «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň ygtyýaryna Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyndan gelip gowşan ýokary tizlikli «Rahat» atly täze ýolagçy gämisiniň ýüzüşine ak pata berip, egindeşleri bilen ak guwa çalymdaş ak gämide ýollary ýalkymly, geljegi şuglaly gojaman Hazaryň mawy tolkunlarynda ilkinji ýüzüşi amala aşyrmagy unudylmajak şatlykly waka boldy. Umumy uzynlygy 33 metrden gowrak bolan bu ýolagçy gämisi deňizde gezelenç etmegi halaýan syýahatçylar we jahankeşdeler üçin ajaýyp sowgatdyr. Ýolagçylar üçin ähli amatlyklary bolan gämide rahat ýüzüşi amala aşyrmak, oňaýly dynç almak hem-de deňiz giňişligini synlamak üçin zerur şertleriň bardygyny hünärmenler belleýärler. Olar döwrebap bezegi, kenardan 100 mile çenli uzaklykda ýüzüşi amala aşyrmaga mümkinçiligi bolan täze gäminiň tehniki görkezijileriniň we enjamlaşdyrylyşynyň häzirki zaman ýolagçy gämilerine bildirilýän ýokary talaplara doly laýyk gelýändigini buýsanç bilen nygtaýarlar.

... Hanha, gojaman Hazar deňziniň tolkunlarynyň arasyndan ýol külterleýän ak gar ýaly gämi kenardan daşlaşdygyça gözýetimde asman bilen birleşýän mawy deňiz giňişligine siňip gidýär. Ol özüniň gaýtalanmajak gözelligi, tämiz howasy bilen haýran galdyrýan Hazaryň tolkunlarynda erkana, şowly ýüzüşi amala aşyrýar. Onuň ýolagçylary bolsa mawy deňziň türkmen kenarynda behişdi künjege çalym edýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň gözel keşbini, biri-birinden owadan ajaýyp ymaratlaryny buýsanç bilen synlaýarlar. Syýahatçylar we dynç alýanlar üçin deňiz gezelençlerini guramaga niýetlenen ak guw ýaly ak gämi ösüşiň we abadançylygyň ýoly bilen okgunly öňe barýan ýurdumyzyň täze taryhy eýýamynyň rowaçlyklara beslenýändigini alamatlandyryp, erkana ýüzüş edýär.

Dost-doganlyk kenary — sagdynlygyň mekany

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde syýahatçylyk ýurdumyzyň geljegi uly pudaklarynyň birine öwrüldi. Eziz Diýarymyzyň geografiki taýdan amatly ýerleşmegi, tebigatymyzyň gaýtalanmaýan täsin gözellikleri, dermanlyk ösümliklere we haýwanat dünýäsine, şonuň bilen birlikde, tebigy hem-de taryhy ýadygärliklere baý bolmagy bu pudagyň işiniň täze derejelere çykmagyna oňaýly täsir edýär.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy özboluşly binagärlik görnüşleri bilen sazlaşýan, biri-birinden täsin hem gözel, döwrebap myhmanhanalary, bedenterbiýe--sagaldyş toplumlary, sagaldyş we dynç alyş merkezleri, kottejler toplumlary... bilen mawy Hazar deňziniň gündogar kenaryny bezeýär. Ekologiýa taýdan iň arassa kenarda Awazanyň çäkleri ýyl-ýyldan giňeýär. Bu bolsa «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň şu gününiň şanly, geljeginiň uludygyny ýene bir ýola aýdyň görkezýär.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagy bu gün milli Liderimiziň taýsyz tagallasy bilen uly ösüşlere eýe bolup, binagärlik keşbi we bezegi boýunça ajaýyp kenara gözellik çaýýan, milli öwüşginleriň özboluşly sazlaşygyny emele getirýän binalaryň ençemesini özünde jemleýär. Hormatly Prezidentimiz olarda işleriň döwrüň talaplaryna laýyk guralmalydygyny, ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmelidigini, adamlaryň işjeň dynç alşy, saglygyny berkitmekleri üçin amatly şertleriň döredilmelidigini hemişe nygtaýar. Bu gezegem şeýle boldy. Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenbaşy şäherinde ýedi gatdan ybarat köpugurly hassahananyň, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda täze kottejler toplumynyň gurluşyk işleri bilen tanşyp, adamlaryň deňziň kenarynda amatly dynç almaklary, saglyklaryny berkitmekleri üçin zerur şertleriň döredilmelidigi bilen baglanyşykly tabşyryklary bermegi, egindeşleri bilen syýahatçylyk zolagynyň çägi boýunça welosipedli gezelenç etmegi, 7-nji iýulda hem ir säher bilen Hazaryň kenaryna çykyp, irki maşklaryny ýerine ýetirmegi we welosipedde gezelenç etmegi unudylmajak ýakymly pursatlar bolup, hakydalarda hemişelik galdy. Awazanyň gözellikleri bu gün görenleri haýran galdyrýar. Ol gözellikler adamlary beýik işlere, asylly başlangyçlara ruhlandyrýar. Arkadag Prezidentimiziň halkymyzyň saglygy barada edýän taýsyz tagallalarynyň, sport we bedenterbiýe bilen meşgullanmakda görkezýän nusgalyk şahsy göreldesiniň netijesinde, baky berkarar döwletimizde sagdyn durmuş ýörelgesi barha rowaç alýar. Ýurdumyzda milli Liderimiziň şahsy göreldesine eýerip, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanýanlaryň sany gitdigiçe artýar. Adamlaryň abadan durmuşy, oňat dynç alşy, saglygy baradaky alada «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyny ösdürmegiň maksatnamasynda öz aýdyň beýanyny tapýar. Munuň üçin bolsa bagtyýar adamlaryň Gahryman Prezidentimize aýdýan alkyşlary asla egsilmeýär.

Toýmämmet REJEBOW,

«Balkan».https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/articles/34035

10.07.2021
Belent binalar gurulýar

Türkmenistanyň at gazanan arhitektory, döwrümiziň beýik binagäri hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyz Türkmenistan iri gurluşyk meýdançasyna, belent-belent binalaryň, köşgi-eýwanlaryň mekanyna öwrüldi. Gurulýan binalaryň hatarynda köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň, kottej toplumlarynyň, medeni-durmuş maksatly binalaryň bolmagy milli Liderimiziň öňe süren «Döwlet adam üçindir!» diýen baş taglymatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini ýene bir ýola aýdyň görkezýär. Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklarynyň netijesinde şol binalarda binagärligiň gadymy milli däpleri häzirki zaman arhitekturasynyň gazananlary bilen sazlaşykly utgaşdyrylýar. Bu bolsa halkymyzyň binagärlik ýörelgeleriniň mynasyp dowam etdirilýändigini hem-de zamanabap derejede kämilleşdirilýändigini subut edýär. Şu babatda gürrüň edilende, Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýurdumyzyň Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda gurlup ulanylmaga berlen, ýene-de sanlyja günlerden bolsa Balkan, Daşoguz welaýatlarynda-da açyljak «Türkmeniň ak öýi» binalary aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Olary synlan islendik adam geçmişde halkymyzy ýel-ýagmyrdan, yssy-sowukdan goran bu täsin öýleriň häzirki zaman keşbine haýran galýar. Döwrebap çözgütler esasynda gurulýan «Türkmeniň ak öýi» binalary, aýratyn-da, daşary ýurtly jahankeşdelerdir binagärlerde uly gyzyklanma döredýär.

Milli Liderimiziň döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan iri gurluşyk taslamalarynyň ählisini diýen ýaly, indi hut türkmen gurluşykçylary ýerine ýetirýärler. Olar bu ugurda uly tejribe topladylar. Gurulýan döwrebap binalaryň dünýä ülňülerine laýyk gelýändigini tassyklaýan güwänamalaryň berilmegi döredijilikli işläp, täzeçe gözleglere ymtylýan milli gurluşykçy hünärmenlerimiziň yhlasly zähmetiniň halkara derejedäki ykrarnamasydyr.

Türkmen gurluşykçylary paýtagtymyzy ösdürmegiň tapgyrlary, Halkara howa menzilleri, medeni-durmuş maksatly binalar, ýyladyşhanalardyr önümçilige niýetlenilen beýleki dürli görnüşli desgalar ýaly, iri gurluşyklaryň taslamalaryny amala aşyrdylar. Häzirki wagtda bolsa olar Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkezi, «Aşgabat — Türkmenabat» ýokary tizlikli awtomobil ýoly ýaly iri taslamalary durmuşa geçirýärler. Munuň özi olaryň ýurdumyzda geljekde amala aşyryljak iri gurluşyklarda, şol sanda şäher içindäki şähere öwrüljek «Aşgabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň gurulmagynda-da guwandyryjy netijeleri gazanjakdygyna ynamy berkidýär. Milli Liderimiziň tabşyryklarydyr sargytlaryndan ugur alnyp, şeýle iri möçberli gurluşyklaryň taslamalarynyň taýýarlanylmagydyr ýerine ýetirilmegine Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy, Telekommunikasiýalar we informatika instituty ýaly ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlaryň — geljekki arhitektorlaryň, dizaýnerlerdir programma operatorlarynyň hem çekilmegi ýurdumyzda bu pudagyň geljeginiň has-da uludygyndan habar berýär.

Milli binagärlik däpleriniň mynasyp dowam etdirilmegine, ýurdumyzda gurluşyk pudagynyň döwrebap derejede ösdürilmegine uly ähmiýet berýän, bu ugurda ähli zerur şertleri döredýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun!

Tirkiş JUMADURDYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33826

08.07.2021
Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik syýasaty

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet Baştutanlygyna ählihalk tarapyndan saýlanan gününden ata Watanymyz, türkmen halky öz döredijilikli ösüşiniň hil taýdan täze tapgyryna gadam basdy. Prezidentlik wezipesine girişmek bilen, milli Liderimiz ähli ugurlarda täze özgertmeleriň amala aşyrylmagyna badalga berdi. Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgesi esasynda halkymyzyň durmuş derejesi barha ýokarlanýar, eziz Diýarymyz gülläp ösýär, ykdysady taýdan kuwwatly döwlete öwrülýär.

Gahryman Arkadagymyzyň halkyň uly goldawyna mynasyp bolýan beýik başlangyçlary anyk işlerde durmuşa geçýär. Milli ykdysadyýetimiz bazar gatnaşyklaryna we innowasion-senagat tehnologiýalaryna geçmek bilen, barha kuwwatlanýar, bilim we ylym dünýä derejesine çykýar, medeniýet we sungat täze belentliklere eýe bolýar, ýurdumyzyň dünýädäki abraýy, orny we täsiri has ýokarlanýar. Milli Liderimiziň ýurduň ykdysady kuwwatynyň berkemeginiň, häzirki we geljekki nesilleriň durmuş abadançylygynyň derejesiniň we hiliniň ýokarlanmagynyň bähbidine gönükdirilen syýasatynyň belent ruhy we döredijilik güýji her bir raýatyň kalbynda orun tapýar.

Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň belent münberinden Türkmenistanyň syýasy, durmuş-ykdysady we ynsanperwer meseleler boýunça dünýä bileleşigi bilen açyk we oňyn gatnaşyklara ygrarlydygyny tassyklamagy, bu ugurda täze başlangyçlara badalga bermegi netijesinde döwletimiz halkara giňişlikde durnukly ösüşi pugtalandyrmaga netijeli goşant goşýar. BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýy, ulag geçelgeleri, energetika serişdeleriniň ygtybarly üstaşyr geçirilmegi baradaky Kararnamalarynyň kabul edilmegi uly diplomatik üstünligimizdir. 2007-nji ýylda Aşgabatda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň açylmagy däp bolan hyzmatdaşlygyň çäklerini giňeltmekde möhüm başlangyçlaryň biri boldy.

Gahryman Arkadagymyz 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Aşgabatda geçirilen «Türkmenistan we halkara guramalary: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatda eden çykyşynda: «Biz geljekki ösüşlerimizi aýdyň görýäris, döwletimizi we jemgyýetimizi ösdürmegiň meýilnamalaryny ynamly düzýäris. Giň, köpugurly halkara hyzmatdaşlygyna gönükdirilen oýlanyşykly syýasatymyz geljege ynam bilen garamaga mümkinçilik berýär» diýip belledi.

2019-njy ýylda ýurdumyzyň BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň edaralarynyň üçüsiniň — 2020 — 2022-nji ýyllar üçin Bütindünýä azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşiniň, 2020 — 2024-nji ýyllar döwri üçin BMG-niň Ilat we ösüş boýunça Komissiýasynyň, 2020 — 2023-nji ýyllar üçin BMG-niň Neşe serişdeleri boýunça Komissiýasynyň agzalygyna saýlanylmagy halkara giňişliginde ählumumy ösüşiň wezipelerini amala aşyrmakda ýurdumyzyň uly ornunyň ykrar edilýändigini tassyklaýar.

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly 2020-nji ýylda eziz Watanymyzyň BMG-niň ýene iki düzüminiň, ýagny Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň edaralarynyň düzümine girýän Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2025-nji ýyllar üçin, şeýle-de Ösüşiň bähbidine Ylym we tehnika boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2021 — 2024-nji ýyllar üçin saýlanmagy ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaşdygyny görkezýän nobatdaky üstünliklerdir.

Milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ulag, aragatnaşyk, telekommunikasiýa we maglumat tehnologiýalary ulgamlarynda uly üstünlikler gazanylýar. Türkmenistan ýokary halkara ülňülere laýyk gelýän, täsin inženerçilik çözgütli desgalary gurmak we işe girizmek boýunça uly ösüşlere eýe boldy. Öz ykdysadyýetinde diwersifikasiýa strategiýasyny yzygiderli amala aşyrýan ýurdumyz soňky ýyllarda hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Gündogar we Günorta ugurlary boýunça birnäçe iri turba geçirijileriň taslamalaryny amala aşyrdy. Häzir ýene-de bir iri energetika taslamasy bolan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy alnyp barylýar. 2015-nji ýylda biz öz emeli hemramyzy älem giňişligine çykaryp, kosmos ýurtlarynyň hataryna goşuldyk.

Gahryman Arkadagymyzyň düýpli ykdysady özgertmeleriniň netijesinde senagatyň ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleri çykarýan täze pudaklary döredi. Bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmek işjeňleşýär, hususy telekeçiligi goldamak we ösdürmek güýçlenýär, iň gowy daşary ýurt tejribeleri işjeň ornaşdyrylýar. Sanly ykdysadyýete tapgyrlaýyn geçmek işleri alnyp barylýar. Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy sütünleriniň biri bolan dokma senagaty bu gün iň bir girdejili pudaga öwrüldi. Gurluşyk serişdeleriniň, himiýa senagatynyň, dokma we haly önümleri boýunça önümçilik kuwwatlyklary bilen birlikde, ýurdumyz üçin täze hasaplanylýan dag-magdan we metallurgiýa pudaklarynyň esasy goýuldy. Elektrik, aýna önümçiligi boýunça iri kärhanalar toplumy, dürli enjamlardyr gurallaryň önümçilik pudagy emele gelýär.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda bilim ulgamyny özgerdip guramagyň takyk we esaslandyrylan maksatnamasyny öňe sürdi we bu ugurda uly işler durmuşa geçirilýär. Her bir ýaş raýat üçin 12 ýyllyk umumy orta bilim hökmany diýip kanuny taýdan kesgitlendi. Ylmy gözlegler bilen gyzyklanýan ýaşlarymyzyň sany barha artýar. Döwrebap Tehnologiýalar merkezi döredilip, ol milli ylmy ösdürmekde möhüm ähmiýete eýe boldy.

Köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek endiklerini terbiýelemek — munuň özi beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleriň kemala gelmegine ýardam edýär. Adamlaryň saglygynyň berkidilmegi we olaryň ýokary hilli dynç almagy üçin iri dynç alyş we saglygy dikeldiş merkezleri gurlup, halkyň hyzmatyna berildi. Ähli welaýatlarda dürli maksatly sport toplumlary guruldy. Merkezi Aziýa sebitinde ilkinji gezek biziň Watanymyz 2017-nji ýylda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny geçirmäge hukuk gazanyp, onuň uly üstünlikler bilen geçirilmeginiň hötdesinden geldi.

Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen, medeniýet ulgamy hem pajarlap ösýär. Her ýylyň 27-nji iýunynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni dabaraly bellenilip geçilýär. Medeniýet edaralarynyň maddy-tehniki binýadyny ösdürmek boýunça giň gerimli çäreler amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň welaýatlarynda täze, döwrebap medeniýet öýleri, muzeýler, kitaphanalar, teatrlar guruldy, opera sungaty täzeden dikeldildi. Milli Liderimiziň döreden eserleri bolsa halkymyzyň milli mirasyny, taryhyny, medeniýetini we sungatyny öwrenmek, olary dünýä halklarynyň arasynda ýaýbaňlandyrmak, şeýle hem ýaşlary watançylyk we ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemek işinde bahasyz gollanma bolup hyzmat edýär.

Täze özgertmeler welaýatlaryň ykdysadyýetiniň kuwwatlanmagyna itergi berdi. Gazhimiýa, elektroenergetika, gurluşyk materiallary, aýna, himiýa, maşyngurluşyk we metal işläp bejeriş pudaklarynyň, ýeňil senagatyň ösdürilmegine ugur alyndy.

Ekerançylygyň azyk we çig mal pudaklary-da durnukly ösýär. Maldarçylyk önümleriniň, gök-bakja ekinleriniň, üzümiň, ir-iýmişleriň we miweleriň öndürilişi artýar. Döwrebap ýyladyşhanalaryň, maldarçylyk we guşçulyk toplumlarynyň, gaýtadan işleýän kärhanalaryň sany barha artýar. Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, oba ýerlerinde ýaşaýyş-durmuş we medeni maksatly desgalaryň köp sanlysy gurlup, ulanmaga berildi. Oba bilen şäheriň arasyndaky tapawudy azaltmaga gönükdirilen çäreleri durmuşa geçirmegiň çäklerinde nusgalyk, döwrebap, täze obalar we şäherçeler döredilýär. «Altyn asyr» Türkmen kölüniň sebitlerini özleşdirmek babatda Konsepsiýanyň işlenip taýýarlanylmagy ekologiýa çözgütleriniň täze, oňyn durmuş we ykdysady şertlerine mümkinçilikleri açýandygyny görkezýär.

Sebitlerde şeýle täze ilatly ýerleriň döredilmegi, täze obalaryň açylmagy ýurdumyzyň oba ýerlerinde amatlylyk we durmuş hyzmatlary babatda sazlaşykly ösýän, şäher görkezijileri bilen deň derejedäki şertleriň, mümkinçilikleriň döredilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.

Ilatly ýerleriň abadanlaşdyrylmagy, zerur durmuş amatlyklarynyň üpjün edilmegi, çagalar baglarynyň we mekdepleriň gurulmagy bilen baglylykda, täze iş ýerleri hem döreýär. Ýurdumyzda ähli maksatnamalar halkyň, her bir adamyň durmuş taýdan goragly bolmagynyň, abadan durmuşda ýaşamagyny berkarar etmegiň hatyrasyna durmuşa geçirilýär.

2021-nji ýylyň 25-nji maýynda paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güni hem-de onuň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli tutulan toý uly dabaralara beslendi. Gahryman Arkadagymyzyň ak patasy bilen, paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde täze iri, «Aşgabat-siti» şäher toplumynyň gurluşygyna badalga berilmegi hem-de täze, döwrebap ýaşaýyş jaýlar toplumynyň açylmagy, hakykatdan-da, döwletlilikden, derejeli döwrandan nyşandyr. Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda milli Liderimiziň esaslandyran «Aşgabat-siti» taslamasy «Geljegiň akylly şäheri» bolup durmuşa geçiriler.

Barha özgerýän paýtagtymyzyň geljekki onýyllyklardaky ösüşini nazarlap meýilleşdirilen, şähergurluşygyň ösen, döwrebap talaplaryna laýyk gelýän bu iri taslama, milli Liderimiziň atlandyryşy ýaly, «şäher içinde şäher» bolup, Aşgabady hakyky megapolise öwrer.

Gün-günden özgerýän türkmen paýtagtynyň, oba-şäherleriniň keşbindäki kämillikde milli Liderimiziň badalga beren döredijilik ruhuny görmek bolýar. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatynda öz beýanyny tapýan müdimi gymmatlyklar hem halkymyzyň milli özboluşlylygyndan, milli häsiýetinden kemal tapýar. Şeýle ajaýyp ösüşleriň, döredijilik pikirleriniň sakasynda duran Gahryman Arkadagymyzyň döwletli işleri dowamat-dowam bolsun!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33380

05.07.2021
Söz we iş: bi­te­wü­lik

«Bu gün biz ýur­du­myz­da tä­ze se­na­gat dü­zü­mi­ne esas­lan­ýan jem­gy­ýe­ti dö­ret­me­giň ýo­ly bi­len öňe bar­ýa­rys».
Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOWYŇ “Mir” döw­le­ta­ra te­le­ra­dio­kom­pa­ni­ýa­sy­na be­ren in­terw­ýu­syn­dan.

3. Se­na­gat­laş­ma

Se­na­gat­laş­dyr­mak — döw­rüň ta­la­by, on­suz do­ly ba­ha­ly ösüş müm­kin däl. Şu ýyl şan­ly 30 ýyl­ly­gy bel­lenilýän ýurt Ga­raş­syz­ly­gy­myz tu­tuş halk ho­ja­ly­gy­ny se­na­gat­laş­dyr­ma­gy hem-ä ta­lap ed­ýär, hem-de oňa äh­li müm­kin­çi­lik­le­ri dö­re­dip ber­ýär.

Türk­me­nis­ta­nyň çuň­ňur hor­mat­la­nyl­ýan Pre­zi­den­ti ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­ni ös­dür­mek, onuň dün­ýä­niň yk­dy­sa­dy gi­ňiş­li­gi­ne di­ňe bir öz­ge­le­riň ön­dü­ren önüm­le­ri­ni sarp edi­ji däl-de, eý­sem, önüm ön­dü­ri­ji döw­let hök­mün­de go­şu­lyş­ma­gy üçin bi­möç­ber iş­le­ri dur­mu­şa ge­çir­ýär.

Aý­ry-aý­ry ugur­lar­da, my­sal üçin, dok­ma se­na­ga­tyn­da Türk­me­nis­ta­nyň ön­dür­ýän önüm­le­ri brend önüm­ler hök­mün­de yk­rar edil­di. Hi­mi­ýa se­na­ga­ty ba­bat­da-da şeý­le diý­mek bo­lar. My­sal üçin, türk­men kar­ba­mi­di iň bir geç­gin­li ha­ry­da öw­rül­di.

As­lyn­da, hi­mi­ýa se­na­ga­ty, hi­mi­ýa yl­my bi­len bir­lik­de, diý­seň tä­sin hem ju­da gy­zyk­ly. Ol ýok­dan bar et­mä­ge, ýag­ny gö­ze gö­rün­me­ýän när­se­ler­den gö­rüp hem el­läp bol­ýan önüm­le­ri ön­dür­mä­ge ukyp­ly we­lin, bir­ba­da gö­zü­ňe-de ynan­ma­ýar­syň. My­sal üçin, Ma­ry­da hem Te­jen­de te­bi­gy gaz­dan ön­dü­ril­ýän kar­ba­mid dö­kü­nin­den baş­ga, Gy­ýan­ly­da ön­dü­ril­ýän po­li­mer­le­ri, Ahal­da­ky sin­te­ti­k ben­zi­ni hem-de di­zel ýan­gy­jy­ny ýat­la­lyň! Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, Ahal we­la­ýa­tyn­da­ky te­bi­gy gaz­dan ben­zin ön­dür­ýän za­wo­dyň dün­ýä­de baş­ga ta­ýy ýok­dur, ol bu ugur­da il­kin­ji za­wod­dyr. Şu­lar ýa­ly za­wo­dy gur­mak we işe gi­riz­mek iň öň­de­ba­ry­jy teh­no­lo­gi­ýa­ny hem-de ägirt uly se­riş­dä­ni ta­lap ed­ýär. Ýö­ne bu za­wod güýç­le­ri we se­riş­de­le­ri harç­la­ny­ňa deg­ýän des­ga­dyr. Ol hä­zir­ki dö­wür­de “ýa­şyl” yk­dy­sa­dy­ýet di­ýen dü­şün­jä­niň äh­li ta­lap­la­ry­na la­ýyk gel­ýär. Za­wo­dyň açy­lyş da­ba­ra­syn­da oňa ber­len hal­ka­ra gü­wä­na­ma­lar türk­meniň bir des­ga gur­jak bo­lan­da düýp­li gur­ýan­dy­gy­ny, äh­li za­da, şol san­da işiň eko­lo­gi­ýa ta­ra­py­na-da uly üns ber­ýän­di­gi­ni, “ýe­di öl­çäp, bir kes­ýän­di­gi­ni” su­but ed­ýär.

Aş­ga­bat şä­he­ri­mi­ziň 140 ýyl­ly­gy­nyň bel­le­nil­me­gi­niň öňü­sy­ra­syn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz te­bi­gy gaz­dan ben­zin ön­dür­ýän za­wo­da ba­ryp gör­di we şon­da bu iri kär­ha­na­nyň her bö­lü­mi­niň eko­lo­gi­ýa­nyň ta­lap­la­ry­na la­ýyk iş­leý­şi­ne aý­ra­tyn üns ber­di. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, Türk­me­nis­tan­da gu­rul­ýan we ozal­dan he­re­ket edip gel­ýän se­na­gat des­ga­la­ry­nyň hem­me­si eko­lo­gi­ýa ta­lap­la­ry­na gy­şar­nyk­syz eýer­ýär­ler. Bu ba­bat­da Türk­me­nis­tan­da gur­lup, işe gi­ri­zil­ýän is­len­dik iri tas­la­ma hal­ka­ra eko­lo­gi­k stan­dart­la­ra doly ga­bat gel­ýär. Hormatly Prezidentimiziň “Döw­let adam üçin­dir!” di­ýen baş ýö­rel­gesi ýur­du­my­zy se­na­gat­laş­dyr­mak işin­de-de esa­sy öl­çeg bo­lup dur­ýar.

Şu we şu­ňa meň­zeş des­ga­la­ry Ga­raş­syz­lyk döw­rü­niň se­na­gat gud­ra­ty hök­mün­de hä­si­ýet­len­di­rip bo­lar. Türk­men­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­my­ny gaz­hi­mi­ýa se­na­ga­ty­nyň lä­he­ňi hök­mün­de kes­git­le­ýär­ler. Dog­ru­dan-da, ol ýer­de ön­dü­ril­ýän ne­bit­gaz önüm­le­ri­niň gör­nüş­le­ri­ni di­ňe sa­nap geç­me­gem ýö­ri­te taý­ýar­ly­gyň — bi­li­miň bol­ma­sa, her ýe­te­ne ba­şart­ma­ýar. Hü­när­men­ler ol ýer­de ön­dü­ril­ýän önüm­le­riň gör­nü­şi­ni ýe­ne-de art­dyr­ma­gyň müm­kin­çi­lik­le­ri­ni göz­le­ýär­ler hem-de bu göz­leg­le­ri­niň ýa­kyn wagt­lar­da oňat ne­ti­je ber­jek­di­gi­ni ynam­ly aýd­ýar­lar. Şu ýer­de bir ýag­da­ýy aý­ra­tyn nyg­ta­ma­ly­dy­rys: türk­men hi­mi­ýa­çy­la­ry­nyň ön­dür­ýän önüm­le­ri yk­dy­sa­dy taý­dan örän peý­da­ly­dyr, ýag­ny önü­miň özü­ne düş­ýän ba­ha­sy baş­ga ýer­le­riň­ki bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, ep-es­li ar­zan, hil ta­rap­dan bol­sa beý­le­ki­ler­den bir­jik-de pes gel­me­ýär. Diý­mek, türk­men alym­la­ry hem önüm­çi­lik­çi­le­ri diý­seň ne­ti­je­li iş­le­ýär­ler.

El­bet­de, dur­mu­şyň kö­pu­gur­ly bol­şy ýa­ly, se­na­ga­tyň hem ugur­la­ry dür­li-dür­li. Ady ag­za­lan­lar­dan baş­ga-da, ener­ge­ti­ka se­na­ga­ty, dag-mag­dan se­na­ga­ty, luk­man­çy­lyk we der­man se­riş­de­le­ri se­na­ga­ty, elekt­ron se­na­ga­ty we baş­ga­lar. Bu­la­ryň kä­bi­ri, aý­dy­ly­şy ýa­ly, ösüp, ýet­jek de­re­je­si­ne ýet­di, kä­bir­le­ri bol­sa hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­la­by hem ta­gal­la­sy bi­len in­di ösüş ýo­lu­na düş­di.

Türk­me­nis­ta­nyň çuň­ňur hor­mat­la­nyl­ýan Pre­zi­den­ti­niň ýer­li çig mal­la­ry­my­zyň ha­sa­by­na da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň, önüm­le­riň ýe­ri­ni tut­ýan ha­ryt­la­ry, önüm­le­ri öz ýur­du­myz­da ön­dür­mek ba­bat­da aý­dan­la­ry­ny, el­bet­de, hem­me­ler bil­ýän­dir. Bu ba­bat­da ýö­ri­te döw­let mak­sat­na­ma­la­ry hem ka­bul edi­lip, olar üs­tün­lik­li amala aşyrylýar. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň ta­gal­la­sy bi­len, in­di im­port ha­ryt­la­ryň muk­da­ry aza­lyp, özü­miz­de ön­dü­ril­ýän dür­li ho­ja­lyk ha­ryt­la­ry­nyň önüm­çi­li­gi ýy­lyň-ýy­ly­na art­ýar. Mu­ňa göz ýe­tir­mek üçin ýylyň başky bäş aýynyň önüm­çi­lik gör­ke­zi­ji­le­ri­ne göz aý­laý­ma­ly.

Ýur­du­my­zy se­na­gat­laş­dyr­mak ba­bat­da gür­rüň goz­ga­lan­da, bi­ziň pi­ki­ri­miz­çe, türk­men-ýa­pon hyz­mat­daş­ly­gy­ny il­ki ag­za­ma­ly­dyr. Ýa­pon ta­ra­py­nyň bi­ziň ýur­du­myz­da ama­la aşyr­ýan se­na­gat­laş­dyr­ma iş­le­ri öw­gä my­na­syp­dyr. Şu ýy­lyň maý aýy­nyň bi­rin­ji ýa­ry­myn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz bi­len Ýa­po­ni­ýa­nyň Prem­ýer-mi­nist­ri Ýo­si­hi­de Su­ga­nyň ara­syn­da te­le­fon ar­ka­ly söh­bet­deş­li­k bol­dy. Söh­bet­deş­lik­de mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň ös­dü­ril­me­gi­ne, hä­zir­ki za­man ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly önüm­çi­lik­le­riň, da­şar­ky ba­zar­da ýi­ti bäs­deş­li­ge döz ge­lip bil­ýän önüm­le­ri ön­dür­mä­ge ukyp­ly se­na­gat kär­ha­na­la­ry­nyň dö­re­dil­me­gi­ne gö­nük­di­ri­len iri tas­la­ma­lar ba­bat­da bi­le­lik­de iş ge­çir­me­giň mö­hüm­di­gi aý­dyl­dy. Hä­zir­ki dö­wür­de Ýa­po­ni­ýa­nyň “Su­mi­to­mo Сor­po­ra­ti­on” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň gat­naş­ma­gyn­da Le­bap we­la­ýa­tyn­da gaz­tur­bi­na­ly elekt­rik be­ke­di­ gu­rul­ýar. Onuň iş­le­ri ta­mam­laý­jy tap­gy­ra aýak bas­dy. Ol şu ýy­lyň aw­gust aýyn­da ula­nyl­ma­ga tab­şy­ry­lar.

Türk­me­nis­tan­da no­ut­buk­la­ryň, smart­fon­la­ryň önüm­çi­li­gi­niň ýo­la go­ýul­ma­gy mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­ziň döw­rüň ta­lap­la­ry­na la­ýyk ös­dü­ril­me­gi­ne uly ün­s be­ril­ýän­di­gi­ni gör­kez­ýär. Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň ýy­lyň baş­ky bäş aýy­nyň jem­le­ri­ne ba­gyş­la­nan mej­li­sin­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ýur­du­my­zyň elekt­ron se­na­ga­ty­ny dö­ret­mek me­se­le­si­ne ýe­ne bir ýo­la ün­si çe­kip, bu ugur­da en­tek ýe­ter­lik hü­när­men­le­riň az­lyk ed­ýän­di­gi­ni aý­dyp, de­giş­li ýol­baş­çy­la­ra gör­kez­me ber­di. Türk­me­nis­tan­da söz bi­len işiň bir­li­gin­den çen tu­tup, türk­me­niň elekt­ron se­na­ga­ty­nyň gül­läp ös­jek döw­rü­niň daş­da däl­di­gi ha­kyn­da oý­lan­ýar­syň.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da öz­gert­me­ler sy­ýa­sa­ty üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de, ýur­dy se­na­gat­laş­dyr­ma­ga al­nan ugur hem äh­li gö­zel­li­gi bi­len kal­by­ňa dol­ýar.

Wagt ge­çer, şu wagt­ky mek­dep okuw­çy­la­ry ula­lyp, her­si bir kä­riň eýe­si bo­lar. Olar dur­muş gu­rup, per­zent gö­rer­ler. Il­kin­ji per­zent­le­ri­ni mek­de­be äki­den­le­rin­de, bar­dy-gel­di, se­na­gat kär­ha­na­sy­nyň de­ňin­den geç­se­ler, ça­ga­la­ry­na gör­ke­zip: “Ine, şu­ny biz mek­dep­de okap ýö­ren wag­ty­myz gur­du­lar. Ine, se­ret, şu hä­zi­rem edil tä­ze ýa­ly saz iş­läp dur. Eger go­wy oka­saň, se­nem gel­jek­de şu­lar ýa­ly döw­re­bap kär­ha­na­lar­da iş­läp bi­ler­siň!” di­ýer­ler di­ýip oý­lan­ýar­syň. Se­bä­bi bi­ziň ýur­du­myz­da is­len­dik des­ga, bi­na ýa yma­rat berk­den-berk gu­rul­ýar, ola­ryň için­dä­ki en­jam­lar bol­sa iň tä­ze­le­ri bi­len çal­şy­ry­lyp dur. On­soň, ola­ryň kö­nel­me müm­kin­çi­li­gi ýok, he­mi­şe saz we göw­ne­jaý iş­le­ýär­ler.

“Ýag­şy ni­ýet — ýa­rym döw­let”.

Se­ýit­gu­ly GEL­DI­ÝEW.

“Türk­me­nis­tan”.https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33324

03.07.2021
Taryhyň täze sahypasy

“Ar­ka­dag” myh­man­ha­na­sy — türk­men myh­man­sö­ýer­li­gi­niň döw­let de­re­je­si

Ga­dy­my ki­tap­lar­da: «Adam og­lu­nyň Ze­min­dä­ki baş bor­jy dün­ýä­ni gö­zel­leş­dir­mek­dir» di­ýil­ýär. Bu be­lent bor­juň ama­ly bol­sa ýa­şa­ýan ýe­ri­ňiýur­du­ňy gö­zel­leş­dir­mek­den baş­lan­ýar. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da bitirilýän işler, gu­rul­ýan bi­na­lar bolsa di­ňe bir ýur­du­my­zy däl, gö­wün­le­ri­mi­zi, ömür­le­ri­mi­zi hem görk­len­dir­ýär. Mu­ny 29njy iýun­da paýtagtymyzda da­ba­ra­ly ýagdaýda ulanmaga berlen «Ar­ka­dag» myh­man­ha­na­sy­nyň my­sa­lyn­da hem nyg­tap bo­lar. Bu ka­şaň myh­man­ha­na ta­ry­hyň tä­ze sa­hy­pa­sy bo­lup açyl­dy. Türk­me­niň giň göw­ni, nu­ra­na dün­ýä­si bo­lup açyl­dy!

Türk­men myh­man­sö­ýer­li­gi! Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň “Türk­me­niň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si” at­ly ki­ta­byn­da gi­ňiş­le­ýin be­ýan edi­şi ýa­ly, mu­nuň özi öz­ba­şy­na uly sun­gat, uly mek­dep. Bu mek­de­biň düýp­lü­li­gi, be­ýik­li­gi hal­ky­my­zyň di­ňe “Taň­ry myh­ma­ny” di­ýen dü­şün­je­sin­de hem aýanaý­dyň be­ýan tap­ýar. Diý­mek, türk­men­de myh­man — Al­la­nyň we­ki­li.

Ça­gy­ryl­synça­gy­ryl­ma­syn, ta­nyşunä­ta­nyş bol­sun, par­hy ýok, hal­ky­myz­da myh­man öňün­den çy­ky­lyp, gar­şy alyn­ýar, oňa mü­rä­het edil­ýär. Otu­ran des­si­nede öňün­de duzçö­rek go­ýul­ýar. Bu ga­dy­my däp duzçö­re­giň ýag­şy ni­ýe­ti ber­ki­dip, ýa­man ni­ýe­te bö­wet bol­ýan­dy­gy bi­len bag­la­nyş­dy­ryl­ýar.

“Myh­man ataň­dan uly” di­ýen ež­dat­la­ry­myz öýü­ne ge­len ki­şä üç gi­jegün­diz hyz­mat edip, soň­ra ha­ba­ry­ny alyp­dyr­lar. As­lyn­da, türk­men he­mi­şe we is­len­dik pur­sat­da myh­man al­ma­ga taý­ýar­lyk­ly ýa­şa­ýan halk.

Gor­kut ata: “Myh­man gel­me­ýen öýüň bo­la­nyn­dan bol­ma­dy­gy ýeg” di­ýip­dir. Türk­men­de jaý gur­lan­da, myh­man ota­gy­na aý­ra­tyn äheňäh­mi­ýet be­ril­ýär. Myh­man ota­gy her bir öýüň esa­sy ýa­ra­şy­gy ha­sap­lan­ýar. Öý­de ta­gam taý­ýar­la­nan­da, hök­man myh­man pa­ýy hem göz öňün­de tu­tul­ýar.

Biz hä­zir­ki dö­wür­de Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň pa­ra­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da ýur­du­myz­da şol asyl­ly ýö­rel­ge­le­re nä­hi­li ýaý­raw ber­li­şi­ne gu­wan­mak gu­wan­ýa­rys. Türk­me­niň myh­man gar­şy­la­mak des­su­ry bu gün Ga­raş­syz döw­le­ti­miz­de sun­gat de­re­je­si­ne ýe­ti­ril­di. Türk­men öýü­niň myh­man otag­la­ry bu gün ber­ka­rar ýur­duň ka­şaň myh­man­ha­na­la­ry de­re­je­si­ne gö­te­ril­di. Uzak asyr­la­ryň do­wa­myn­da Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi bo­lan türk­men top­ra­gy­nyň ga­dy­my ker­wen­sa­raý­la­ryn­dan dün­ýä­de pa­ra­hat­çy­ly­gyň, yna­nyş­ma­gyň Wa­ta­ny, oňyn hyz­mat­daş­ly­gyň hal­ka­ra mer­ke­zi hök­mün­de ady­gan, he­mi­şe­lik Bi­ta­rap­ly­gy ja­han deg­re­sin­de iki gaý­ta yk­rar ta­pan döw­le­tiň ka­şaň myh­man­ha­na­la­ry­na çen­li ýol ge­çil­di.

***

Aş­ga­ba­dyň ka­şaň myh­man­ha­na­la­ry! San­ly­ja ýy­lyň için­de ola­ryň, gör, nä­çe­si­niň gur­lup ulan­ma­ga ber­le­ni­niň şa­ýa­dy bol­duk! Oguz ýur­du­nyň be­lent ho­wa­la­sy si­ňen “Oguz­kent” myh­man­ha­na­sy! Paý­tagt bi­len ady­bir “Aş­ga­bat” myh­man­ha­na­sy! Ýer­de do­gan ýyl­dyz deý lo­wur­dap otu­ran “Ýyl­dyz” myh­man­ha­na­sy! Alys­dan se­leň­läp gö­rün­ýän “Ar­ça­bil” myh­man­ha­na­sy! Olim­pi­ýa şä­her­çe­si­niň ýa­ra­şy­gy “Olim­pi­ýa”, “Sport” myh­man­ha­na­la­ry! Türk­men döw­let­li­li­gi ba­ra­da­ky ga­lyň di­wa­na ça­lym­daş “Di­wan” myh­man­ha­na­sy! Yn­ha, ýa­kyn gel­jek­de go­ja säh­ra­nyň tyl­la­ýy öwüş­gin­le­ri­ni özün­de jem­län “Ga­ra­gum” myh­man­ha­na­sy­nyň ulan­ma­ga be­ril­me­gi bol­sa “Ar­ka­dag” myh­man­ha­na­sy­nyň da­ba­ra­ly açy­ly­şy­nyň my­na­syp do­wa­my­na öw­rü­ler. Go­laý­da, 15nji iýun­da paý­tag­ty­my­za iş sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ran hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Aş­ga­ba­dy ös­dür­me­giň tä­ze tas­la­ma­la­ry­nyň ha­ta­ryn­da “Nu­saý” myh­man­ha­na­sy­nyň gu­rul­ma­gy tek­lip edil­ýän ýer­le­ri­niň çyz­gy­la­ry­na, bi­na­nyň baş me­ýil­na­ma­sy­na we oňa de­giş­li bir­nä­çe tas­la­ma­la­ra ga­ran­dy­gy­nyda bel­län ýag­şy.

Bu sa­na­wy ýur­du­my­zyň we­la­ýat mer­kez­le­rin­de gur­lan myh­man­ha­na­la­ry ýat­lap, hasda uzal­dyp bo­lar­dy. Gö­zel Awa­za­nyň ýo­ka­ry de­re­je­li myh­man­ha­na­la­ry Ha­za­ryň türk­men ke­na­ry­na düýp­gö­ter tä­ze keşp, tä­ze dur­muş ba­gyş­la­dy. Ola­ryň äh­li­si bir­le­şip, Türk­me­nis­ta­nyň sy­ýa­hat­çy­lyk we myh­man­ha­na işe­wür­li­gi dü­zü­mi­niň kuw­wat­ly bin­ýa­dy­ny berk­den tut­ýar. Aş­ga­badyň Sy­ýa­hat­çy­lyk şä­her­le­ri­niň Bü­tin­dün­ýä fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň ag­za­ly­gy­na ka­bul edil­me­gi bol­sa türk­men paý­tag­ty­nyň dün­ýä sy­ýa­hat­çy­ly­gyn­da aý­ra­tyn or­ny eýe­le­ýän şä­her­le­riň bi­ri­ne öw­rü­len­di­gi­ne gu­wanç­ly gü­wä­dir.

***

“Ar­ka­dag” myh­man­ha­na­sy­nyň tu­tu­my­nyňde­re­je­si­niň be­lent­li­gi­ni onuň adyn­dan aňy­ber­me­li­dir. Bu des­ga döw­rüň be­ýik Bi­na­gä­ri Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň gu­ru­jy­lyk ze­hi­ni­niň, dö­re­di­ji­lik paý­ha­sy­nyň ýe­nede bir mi­we­si. Myh­man­ha­na­nyň tas­la­ma­sy­nyň dü­zü­lip, tä gur­lu­şy­gy ta­mam­lan­ýan­ça, onuň döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň ün­sün­de bo­lan­dy­gy­na, şun­da äh­li ba­bat­da mil­li Li­de­ri­mi­ziň gör­kez­me­dir mas­la­hat­la­ryn­dan ugur al­nan­dy­gy­na hem­mä­miz şa­ýat.

Gün­do­ga­ryň ga­dy­my er­te­ki­le­ri­ne gu­lak ge­riň, des­san­la­ra diň sa­lyň! Ulug şa­lyk­lar, pa­ty­şa­lyk­lar bagbak­ja­ly­gyň keş­bin­de wasp edil­ýän­dir. Söý­gi, bagt ba­gybos­san­lyk bi­len su­rat­lan­dy­ryl­ýan­dyr.

Tä­ze myh­man­ha­na­nyň deg­reda­şy­ny gur­şan gülgül­zar­ly­gyň, ýa­şyl bag­ly­gyň, ola­ry ara­lap geç­ýän eme­li der­ýa­nyň was­py­na nä­çe hoş sö­züň bol­sa, aýa­man aý­dy­ber­me­li.

Adat­ça, sa­par bi­len gel­ýän döw­let adam­la­ry­nyň her pur­sa­dy ha­sap­ly bol­ýar. Gys­ga wag­tyň, gys­by me­ýil­na­ma­nyň çä­gin­de şä­her bi­len do­ly ta­nyş­ma­ga sa­lym gal­ma­ýar. Ýö­ne ba­ha­ryň gör­ki bir gül­de, der­ýa­nyň ta­ga­my bir dam­ja­da açyl­ýar ahy­ry! Hal­ka­ra öl­çeg­de gur­lup, mil­li ruh­da sün­nä­le­nen “Ar­ka­dag” myh­man­ha­na­sy keş­bikeş­me­ri, gur­lu­şygur­şa­wy bi­len türk­men dün­ýä­si, türk­men top­ra­gy, türk­men paý­tag­ty, hal­ky­my­zyň şöh­rat­ly ta­ry­hy, şan­ly şu gü­ni ba­ra­da öz di­lin­de kän zat­la­ry gür ber­mä­ge ukyp­ly. Onuň be­lent­li­gin­den ser sa­lan­lar bol­sa bir gu­jak çe­men ýa­ly gül aç­ýan ak şä­he­ri­mi­ziň giňişliklerini inega­na syn­lap bi­ler­ler.

Ha­wa, bi­ziň döw­rü­miz­de “myh­man­ha­na” diý­mek di­ňe bir äh­li amat­lyk­la­ry bo­lan otag­la­ryň je­mi diý­mek däl. Ol sport meý­dan­ça­la­ryn­dan ýü­züş ho­wuz­ly SPA zo­lak­la­ry­na çen­li, amat­ly çaý­ha­na­lar­dan ka­şaň res­to­ran­la­ra, dü­kan­la­ra çen­li, in­ter­net ka­fe­le­rin­den hal­ka­ra tu­tum­ly mas­la­hat­la­r­dyr du­şu­şyk­la­ry ge­çir­mä­ge müm­kin­çi­lik­li zal­la­ra çen­li... dü­züm­le­ri özün­de jem­län, “do­ku­zy dü­züw” top­lum diý­mek!

Biz paý­tag­ty­my­zy “Ak şä­he­rim Aş­ga­bat” di­ýip söý­gü­le­ýä­ris. Şeý­le di­ýe­ni­miz­de, di­ňe bi­na­la­ryň jo­wur ak mer­mer­den wy­sal bo­la­ny­ny ýan­ja­ma­ýa­ny­myz bel­li. Aş­ga­ba­dyň ak­ly­gyn­da türk­me­niň ak ýo­ly, ulusiliň ak ar­zuw­la­ry, pä­ki­ze ni­ýet­le­ri, ne­sil­le­riň ak yk­bal­la­ry jem­le­nen­dir.

Hal­ky­myz öz ga­dy­my öýü­ne hem “ak öý” di­ýip­dir. Türk­me­niň ak öýi bu gün türk­men döw­let­li­li­gi­niň ny­şa­ny­na öw­rül­di. Ýur­du­my­zyň se­bit­le­ri­niň her bi­rin­de ka­şaň­dan ha­şam­ly, döw­let­lide­re­je­li “Türk­me­niň ak öýi” bi­na­sy­nyň gu­rul­ma­gy şo­ňa de­lil. Şu ýy­lyň 25nji ma­ýyn­da, baş şä­he­ri­mi­ziň 140 ýyl­ly­gy­nyň baý­ram edi­len gü­nün­de düý­bi tu­tu­lan hä­zir­ki za­man me­gatas­la­ma­sy “Aş­ga­batsi­ti­niň” esa­sy gi­rel­ge­si­nide ak öýüň şe­ki­lin­de gur­mak me­ýil­leş­di­ril­ýär. Ine, “Ar­ka­dag” myh­man­ha­na­sy­nyň aş­ha­na­sy­nyň hem ak öý görnüşinde bi­na edil­me­gi her nä­hi­li ka­şaň des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gyn­dada göz­baş­la­ra, mil­li ýö­rel­ge­le­re we­pa­ly­ly­gyň ýe­nede bir my­sa­ly bo­lup­dyr.

Tä­ze myh­man­ha­na­nyň ýer­leş­ýän ýe­ride tä­sin. Kö­pet­da­gyň ete­gi. Se­leňser­gin ho­wa­ly kün­jek. Şu ýy­lyň aprelinde açy­lan Halk Mas­la­ha­ty­nyň Di­wa­ny­nyň, Mas­la­hat­lar mer­ke­zi­niň, Ka­bul ediş mer­ke­zi­niň, «Türk­men­ba­şy» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky­nyň we «Se­na­gat» paý­dar­lar tä­jir­çi­lik ban­ky­nyň bi­na­la­ry, yn­ha, in­di bol­sa “Ar­ka­dag” myh­man­ha­na­sy bi­ribi­ri bi­len tä­sin, sün­nä saz­la­şy­gy dö­re­dip, bu ýer­de Aş­ga­ba­dyň tä­ze, röw­şen keş­bi­ni eme­le ge­tir­ýär.

***

As­lyn­da, «şä­her» sö­zü­niň «şa» sö­zi bi­len bag­la­ny­şyk­ly­dy­gy­ny, «şa­nyň tagt gu­ran, hö­küm­dar­lyk ed­ýän ýe­ri» diý­me­gi aň­lad­ýan­dy­gy­ny aýd­ýar­lar. «Şanşöh­rat» sö­zide bu dü­şün­je­ler bi­len bir kök­den gaý­dyp­dyr.

Ha­wa, geç­miş­den şu gü­ne ýur­duň şa­lyk de­re­je­si onuň baş şä­he­rin­de açyl­ýar. Döw­rüň, döw­le­tiň şanşöh­ra­ty paý­tagt şä­her­den dün­ýä ýa­ýyl­ýar.

Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­nyň şan­ly 30 ýyl­ly­gy­ny baý­ram ed­ýän Türk­me­nis­ta­nyň paý­tag­ty, göz­le­ri­mi­ziň öňün­de tä­ze keş­be bes­len­ýän Aş­ga­bat, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň aý­dy­şy ýa­ly, hal­ky­my­zyň kal­by­nyň buý­san­jy­dyr, di­li­niň se­na­sy­dyr!

Ka­ka­my­rat RE­JE­BOW.

“Türk­me­nis­tan”. Surata düşürenler Arslan MÜLLIKOW, Maksat AKMÄMMEDOW.


https://www.turkmenmetbugat.gov.tm/tk/newspapers/2/articles/33169

02.07.2021
Hormatly Prezidentimiz «Arkadag» myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

AŞGABAT, 29-njy iýun (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gün-günden gözelleşýän ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birinde bina edilen kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
Şu ýyl bellenilýän şöhratly senä — Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp ulanmaga berilýän täze, döwrebap binalar ýakynlaşyp gelýän ähmiýetli sene mynasybetli guralýan dabaralara özboluşly baýramçylyk öwüşginini çaýýar.
Döwlet Baştutanymyzyň ulagy paýtagtymyzyň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getiren kaşaň “Arkadag” myhmanhanasynyň öňündäki meýdançada saklandy.
Şanly waka mynasybetli bu ýere Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň häkimi ýygnandylar. Dabaranyň myhmanlarynyň hatarynda ýurdumyzda işleýän diplomatik we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, medeniýet işgärleri we sungat ussatlary bar.
Hemmeler Türkmenistany ösüşiň täze belentliklerine çykaran ägirt uly özgertmeleriň başyny başlaýjy we ruhlandyryjysy bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy uly joşgun bilen garşyladylar.
Myhmanhana toplumynyň öňündäki meýdançada sungat ussatlarynyň belent ruha beslenen aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Guralan dabara ýurdumyzyň meşhur döredijilik toparlary, görnükli artistler gatnaşyp, özleriniň ajaýyp ýerine ýetirijilik ussatlyklaryny görkezdiler we bu ýerde geçirilýän medeni köpçülikleýin çäräniň joşgunyny has-da artdyrdylar.
Esasy pursat gelip ýetýär: döwlet Baştutanymyz bu ýere ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen täze binanyň toý bagyny kesýär. Uly dabara beslenen medeni çäreleriň utgaşmagynda “Arkadag” myhmanhanasy açyldy! Şu pursatda dürli reňkli howa şarlary asmana uçurylýar.
Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasy ýurdumyzyň baş şäheriniň Aziýanyň merjeni hökmündäki derejesiniň nobatdaky ykrarnamasyna öwrülýär. Gurluşyklaryň has batlanýan depgini milli ykdysadyýetimiziň barha berkeýän kuwwatyna şaýatlyk edýär. Munuň özi türkmen topragynyň ähli künjeklerinde milli Liderimiziň başlangyjy esasynda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň üstünlikli amala aşyrylýandygyny görkezýär.
Paýtagtymyzyň häzirki zaman binagärlik keşbi bilen ajaýyp sazlaşygy emele getiren myhmanhana toplumy Aşgabadyň syýasy, diplomatik, ykdysady, işewürlik merkezi hökmündäki halkara derejesini has aýdyň ýüze çykarmaga gönükdirilendir.
Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmasy boýunça “Bouygues Batiment International” fransuz kompaniýasy tarapyndan gurlan “Arkadag” myhmanhanasy özboluşly bezegi, häzirki zaman binagärlik çözgütleri bilen haýran galdyrýar. Myhmanhana toplumy ýarym aýlaw görnüşinde bolup, onuň eýeleýän meýdany 220 müň inedördül metrden gowrakdyr.
14 gatly myhmanhananyň beýikligi — 76,5 metr. Ol uzynlygy 290 metr bolan merkezi binadan we oňa goşulýan iki binadan ybaratdyr. Merkezi bina goşulýan ganat görnüşdäki binalaryň her biriniň uzynlygy 134 metrdir.
Ýurdumyzyň ozaldan gelýän hyzmatdaşy bolan hem-de durmuş we önümçilik maksatly binalaryň birnäçesiniň gurluşygyna gatnaşan “Bouygues Batiment International” kompaniýasynyň ýolbaşçysy milli Liderimiziň ýanynda bolup, binanyň gurluşygynda ulanylan täzeçil usullar, toplumyň binagärlik aýratynlyklary barada gürrüň berdi.
Toplumyň çäginden emeli derýanyň geçmegi bu taslamanyň esasy aýratynlyklarynyň biri bolup durýar. Derýanyň ugrunda dynç almak we gezelenç etmek üçin niýetlenen seýilgäh zolagy gurlupdyr.
Binanyň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylmagy, saýaly baglaryň, dürli gülleriň ekilmegi, şeýle hem dury suwly derýanyň geçmegi bilen bu ýerde jana ýakymly howa gurşawy emele geldi. Munuň özi Arkadag Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda paýtagtymyzda ýokary ekologiýa derejesiniň üpjün edilýändiginiň, şunlukda, adam hakdaky aladanyň esasy orunda durýandygynyň aýdyň beýanydyr.
“Ak öý” görnüşinde gurlan milli aşhana bu ýere gelýänleriň aýratyn ünsüni çekýär.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow kaşaň myhmanhananyň içine girip, onuň otaglarynyň abadanlaşdyrylyşy, olarda dynç almak üçin döredilen mümkinçilikler bilen tanyşdy.
Myhmanhanada berkarar döwletimize gelýän myhmanlary milli myhmansöýerlik däpleri esasynda garşylamak üçin döredilen şertler ýokary halkara ülňülere doly laýyk gelýär. Aýratyn-da, myhmanhananyň zallary milli aýratynlyklar esasynda bezelipdir. Bu ýerde milli sungatyň ajaýyp eserleri, halkymyzyň taryhyna, häzirki döwrüne we asyrlaryň dowamynda döreden dünýä nusgalyk gymmatlyklaryna degişli sungat eserleri myhmanhananyň esasy bezeg aýratynlyklaryny emele getirýär.
Bu ýerde belent mertebeli myhmanlary kabul etmek, olaryň oňat dynç almagy, dürli çäreleri geçirmek üçin ähli şertler döredildi. Ýaşaýyş otaglary bilen bir hatarda, maslahat zallary, restoranlar, dükanlar hem-de howuzlar we sport meýdançalary göz öňünde tutuldy.
Bu gün parahatçylygyň dostlukly ýollary Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi — Garaşsyz Türkmenistanyň üstünden geçýär. Bitarap Watanymyzda tutuş dünýäde parahatçylygyň, abadançylygyň hem-de ösüşiň bähbidine sebit we halkara gatnaşyklar ösdürilýär.
Ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň baýram edilýän ýylynda ulanylmaga berilýän täze toplumlar şanly senäniň hormatyna mynasyp baýramçylyk sowgady bolar. Bu desgalar güýçli depginler bilen ösýän ajaýyp paýtagtymyzyň görküni has-da artdyrar.
Şunuň bilen baglylykda, “Arkadag” myhmanhanasy-da Aşgabadyň beýleki myhmanhana toplumlary ýaly, myhmanlaryna hyzmatyň ýokary derejesini hödürlär. Onuň otaglary gelşikli hem-de oňaýly mebeller bilen üpjün edildi. Otaglaryň bezeg aýratynlyklary, onuň reňk sazlaşygy myhmanlar üçin ýakymly gurşawy döreder. Derejesine garamazdan, otaglaryň hemmesi myhmanhana hyzmatynyň ýokary halkara ülňülere doly laýyk gelýär hem-de binanyň her gatynyň otaglary biri-birinden ähmiýetli aýratynlygy we göwrümi bilen tapawutlanýar.
Türkmenistanda syýahatçylyk we myhmanhana işewürlik düzümi döredilende, onda ýola goýulýan hyzmatlaryň binýadynda gadymy milli binagärlik ýörelgeleri ulanylýar.
Myhmanhanada adaty otaglar bilen bir hatarda, ýokary derejeli, has amatly otaglar bolup, olaryň bezeg aýratynlyklarynda nusgawy ýörelgeler häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen utgaşdyryldy. Munuň özi otaglaryň amatlylyk derejesini artdyrmak bilen birlikde, olaryň göze gelüwliligini ýokarlandyrýar.
Otaglara nepis halylaryň düşelmegi, diwarlarda türkmen tebigatyna, milli sungatymyza degişli surat eserleriniň goýulmagy myhmanhananyň bezeg işleriniň milli ýörelgelere laýyk gelýändigini görkezýär.
Myhmanhananyň 13-nji gatynda dynç almak we dabaraly çäreleri geçirmek üçin hemme şertler döredilen “Mekan” diýlip atlandyrylan restoran ýerleşýär. Özboluşly nusgawy görnüşli bezeg aýratynlyklary bolan restoranda myhmanlaryň gözel paýtagtymyzy hem-de Köpetdagyň ajaýyp gözelligini synlap bilmekleri üçin ýokary derejeli mümkinçilikler bar.
Mundan başga-da, myhmanhana toplumynda birnäçe restoranlar we çaýhanalar bar. Şeýle hem internet kafe, ýüzüş howzy bolan SPA zolaklary, saunalar, kosmetika otaglary, çagalar üçin niýetlenen oýun otaglary, myhmanhananyň üsti açyk çäklerinde sport meýdançalary myhmanlaryň hyzmatynda bolar.
Bu ýerde dürli derejedäki gepleşikleri geçirmek üçin ähli amatlyklary özünde jemleýän birnäçe maslahat zallary göz öňünde tutulypdyr. Olaryň üpjünçilik derejesi, häzirki zaman tehnikalary we sanly ulgam bilen enjamlaşdyrylmagy halkara derejedäki çäreleri guramaga mümkinçilik berýär.
Bu gün paýtagtymyz dünýäniň owadan we ýaşamak üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň biri, sebit hem-de halkara hyzmatdaşlygyň ykrar edilen merkezi hökmünde öz ornuny pugtalandyrdy. Munuň özi daşary ýurtly myhmanlary we syýahatçylary mynasyp garşylamak, iri çäreleri geçirmek üçin ähli şertleri döretmek maksady bilen, ýurdumyzyň myhmanhana işewürlik ulgamyna iň gowy tejribäni hem-de täze işläp düzmeleri çekmegiň zerurdygyny şertlendirýär.
Soňra hormatly Prezidentimiz myhmanhananyň birinji gatyna düşdi we bu ýerde Hormatly myhmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadygärlik ýazgy galdyrdy.
...Soňra döwlet Baştutanymyz we dabara gatnaşýanlar myhmanhananyň öňündäki meýdança çykýarlar. Bu ýerde sungat ussatlarynyň konserti boldy.
Belli aýdymçylar we sazandalar, döredijilik toparlary öz çykyşlarynda mähriban Watanymyzy, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän ägirt uly özgertmeleri, täze taryhy eýýamyň döredijilik ruhuny we halkymyzyň agzybirlikde, bitewülikde ösüş ýolunda gazanýan ägirt uly üstünliklerini wasp etdiler. Belent ruha beslenen joşgunly tanslar bu ýerde dürli yşyklaryň hem-de sanly tehnologiýalaryň kömegi arkaly guralan özboluşly şekiller bilen utgaşdy. Munuň özi baýramçylyk çäresiniň ýatdan çykmajak pursadyna öwrüldi.
“Türkmeni arşa göteren Arkadag, uzak ýaşa!”, “Köşgi-eýwan gutly bolsun, Arkadag!” we “Arkadag” atly aýdymlar bu ýerde guralan şowhunly çäräniň dabarasyny has-da belende göterdi.
Asylly däbe görä, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan şanly waka mynasybetli guralan feýerwerk täze myhmanhananyň depesinde bu günki dabaralaryň hormatyna altyn öwüşginli agşamyň ajaýyp bezegine öwrüldi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady.https://metbugat.gov.tm/blog?id=2757 

30.06.2021