Habarlar
Işleri ileri halyçylar

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Mary çeper halyçylyk kärhanasynyň ezber elli halyçylary geçen ýyl jemi 1932 inedördül metr haly dokap, 3 million 685 müň 237 manatlyk önüm öndürdiler we döwlet tabşyryklaryny üstünlikli amal etdiler. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýunyň bosagasynda kärhananyň Baýramaly haly önümhanasynyň açylyp ulanmaga berilmegi halyçylarda uly zähmet galkynyşyny döretdi. Bu olara «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başky iki aýyny zähmet üstünliklerine beslemäge şert döretdi. 

                                                                   

Kärhananyň 150 orunlyk Baýramaly haly önümhanasy «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň buýurmasy esasynda «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň 5-nji gurluşyk-gurnama kärhanasy tarapyndan bina edildi. Önümhanada döredijilikli zähmet çekmek, medeniýetli dynç almak üçin oňyn şertleriň döredilmegi, onuň döwrebap zähmet gurallary bilen üpjün edilmegi halyçylaryň iş öndürijiliginiň ýokarlanmagyna ýardam berýär. Munuň şeýledigine Mary çeper halyçylyk kärhanasynyň işgärler bölüminiň hünärmeni Maýagözel Amanmyradowanyň gürrüňinden hem aýdyň göz ýetirmek bolýar. 

                                                                   

 — 2022-nji ýylyň her aýy rysgal-bereketden, sahawatly işlerden, şatlykly wakalardan dolup gelýär. Täze haly önümhanamyzda halyçy gelin-gyzlara döredijilikli işlemek üçin ähli şertler bar. Bu ýerde oturdylan dokma enjamlary halyçylara nepis türkmen halylarynyň gadymy nusgalaryny gaýtadan dikeltmäge, täze nusgalary döretmäge, buýurmalar esasynda dürli nusgadaky halylary dokamaga mümkinçilik berýär — diýip, hünärmen buýsanç bilen aýdýar. 

                                                                                                           

Welmuhammet GALANDAROW.

30.03.2022
Wagyz-nesihat çäresi

Täsirli  geçen  duşuşyk 

                                                                   

Häzirki wagtda ýurdumyzda hususy telekeçiligi ösdürmekde alnyp barylýan işleri hem-de döredilýän giň mümkinçilikleri wagyz etmek maksady bilen golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň hem-de TMÝG-niň Mary şäher geňeşiniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. 

                                                                   

TKA-nyň welaýat birleşmesiniň kiçi mejlisler zalynda  wagyz-nesihat çäresinde “Erkin gurluşyk” hususy kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygy komitetiniň başlygy Leýla Öwezmuhammedowa, “Erkin gurluşyk” hususy kärhanasynyň hünärmeni Mähri Welmyradowa, TMÝG-niň Mary şäher geňeşiniň başlygy Resul Baýramow, “Mary deri aýakgap” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmeni Şanazar Allamyradow, Wekilbazar etrap alyjylar jemgyýetiniň hünärmenleri Gurbannazar Mommadow, Merdan Durdyýew çykyş etdiler. Olar hormatly Prezidentimiziň ýadawsyz tagallalary bilen ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmekde döwlet goldawynyň gerimini giňeltmek, milli ykdysadyýetiň hususyýetçilik böleginiň netijeliligini artdyrmak babatynda durup geçdiler. 

                                                                   

 Maýa TAÝMAZOWA. 

                                                                   

 Söwda we telekeçilik ulgamynyň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň  

                                                                   

 başlyklarynyň Mary şäher geňeşiniň başlygy.

26.03.2022
Telekeçileriň mynasyp goşandy

Ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli ugurlarynda giň gerimli toplumlaýyn özgertmeler amala aşyrylýar. Şol özgertmeleriň çäklerinde milli ykdysadyýetimiziň döwlete degişli bolmadyk ulgamyny goldamak we ösdürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu ugurda özlerine bildirilen belent ynama jogap edip, welaýatymyzyň telekeçileri hem mynasyp işleri bitirmegi başarýarlar.  

                                                                   

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe kiçi we orta telekeçiligi, hususy başlangyçlary netijeli ösdürmek üçin amatly şertler, mümkinçilikler döredilýär. Bu bolsa telekeçilerimizi has-da döredijilikli, öndürijilikli işlemäge ruhlandyrýar. Olaryň öndürýän önümleriniň içerki bazarlarda bolşy ýaly, daşary ýurt bazarlarynda hem uly islege eýe bolmagy guwandyryjydyr. Özem şol arzyly önümler, döwrebap harytlar ýokary hil derejesi we ekologiýa taýdan howpsuzlygy bilen tapawutlanýar.  

                                                                   

Uly dabaralara, şanly wakalara beslenýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda giňden bellenip geçiljek mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 31 ýyllyk baýramyna hem agzybir, merdana telekeçilerimiz mynasyp zähmet sowgatlary bilen barýarlar.  

                                                                                                           

Toýmämmet HAJYÝEW,

                       

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welaýat komitetiniň başlygy.

24.03.2022
Bazarlar harytlar bilen baýlaşýar

 «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda bagtyýar halkymyz täze döwre gadam basdy. Milli Liderimiziň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde gol çeken taryhy Kararyna laýyklykda, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy» tassyklanyldy. 30 ýyllyk döwür üçin taryhy çözgüdiň kabul edilmegi milli ykdysadyýetiň ähli ugurlary bilen birlikde, hususy ulgamyň ösdürilmeginde-de täze sahypalary açar. Eziz Diýarymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleri gyşarnyksyz durmuşa geçirmegiň ileri tutulýan meselelerini we oňyn çözgütlerini öz içine alan maksatnamada «ýurdumyzyň altyn gaznasy» diýlip atlandyrylan milli telekeçilik pudagy hem möhüm ugurlaryň hatarynda öňe çykýar. Ol telekeçiligi, iri kompaniýalaryň döredilmegini hemmetaraplaýyn goldamak, bazar gatnaşyklarynyň täze ugurlaryny kesgitläp, ykdysady ösüşiň mümkinçiliklerini döretmek, gaýtadan işleýän döwrebap senagat desgalaryny gurmak, şäher we oba ýaşlaryny iş bilen doly üpjün etmek we başga-da köp sanly wezipelerden ybarat. Ýörite habarçymyz bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Birleşme eksport» jemgyýetçilik birleşigi kärhanasynyň direktory Myratberdi SEÝIDOW bilen söhbetdeş boldy.  

                                                                   

 — Myratberdi, ýurdumyzyň hususy pudagynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň abadan hem bolelin durmuşynda giň beýanyny tapýar. Söhbedimizi türkmen telekeçileriniň alyp barýan giň gerimli işlerinden başlasak?! 

                                                                   

— Elbetde, diňe geçen ýylyň dowamynda ýurdumyzyň halk hojalygynda gazanylan üstünlikler, ýetilen belent sepgitler mukaddes Garaşsyzlygyň otuzynjy ýylynyň jemlemesi hökmünde taryhymyza ýazyldy. Döwletimiz tarapyndan giň mümkinçilikleriň döredilmegi, köp möçberde yzygiderli maýa goýumlaryň goýulmagy netijesinde hususy pudak dürli ugurlarda işleri kämilleşdirip, ýokary netijeleri gazanmagy başardy. Muňa geçen ýylyň jemlerinden-de göz ýetirmek bolýar. 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 115,7 göterime, senagat önümçiliginiň ösüş depgini 117, 8 göterime barabar boldy. Türkmen telekeçileri önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň ençemesini, şol sanda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegini, paýtagtymyzdaky «Aşgabat» söwda we dynç alyş merkeziniň binalar toplumyny, şonuň ýaly-da, döwrebap ýyladyşhanalary we senagat ugurly desgalary gurup ulanmaga berdiler.  

 — Soňky döwürde ak bazarlarymyz öz önümlerimiz bilen baýlaşýar. Diýmek, işewürler bäsdeşlige ukyply önümleriň önümçiligini giňeltmek ugrunda barha yhlasly işleýärler... 

                                                                   

— Dogry bellediňiz. Türkmen telekeçileri tarapyndan senagat, oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň möçberi barha artýar. Täze önümçilikler döredilip, önümleriň görnüşi yzygiderli köpeldilýär. Ýylyň jemleri boýunça geçirilen giňişleýin mejlisde berlen hasabatda bellenilişi ýaly, döwlete dahylsyz ulgamda unaş önümleriniň öndürilişinde 12,9 göterim, şöhlatda 9,1 göterim, süýji-kökede 8 göterim, süýtde 6,7 göterim, plastmassa we aýna süýümli turbalarda 33,2 göterim, gök önümlerde 5,2 göterim, miwe we ir-iýmişlerde 7,5 göterim, ýumurtgada 1,2 göterim ösüş gazanyldy. Geçen ýyl hususyýetçiler tarapyndan 9 müň gektardan gowrak meýdanda gök-bakja ekinleri ekilip, ondan bol hasyl alyndy. Miweli baglardyr üzüm nahallary ekilen 13 müň gektardan gowrak meýdandan alnan hasyl hem terligine, şeýle-de iri önümçilik kärhanalarynda gaýtadan işlenilip, ilata hödürlenildi. 

                                                                   

 — Gahryman Arkadagymyz Halk Maslahatynyň mejlisinde eden taryhy çykyşynda: «...Türkmenistan azyk önümlerini beýleki döwletlerden getirýän däl-de, tersine, bu önümleri beýleki döwletlere iberýän ýurda öwrüler» diýip belledi. Gürrüň eksport ugurly önümleriň möçberiniň ýene-de artdyrylmagy barada barýar. Munuň özi önüm öndürijileriň arasyndaky bäsdeşligiň artmagyna getirermi? 

 — Bäsdeşlik bar ýerinde ösüş bar, ýokary hil, netijelilik bar. Häzirki wagtda türkmen telekeçileriniň ekologik taýdan arassa önümleriniň dünýäniň onlarça ýurduna eksport edilmegi-de bäsdeşligiň netijesinde gazanylýan üstünlikdir. Geçen ýyl «Geljege miras», «Ak Diýar», «Batly gadam», «Lälezar zaman», «Abraýly dostlar» hususy kärhanalary, «Türkmen senet» hojalyk jemgyýeti senagat önümleriniň dürli görnüşini, «Datly şerbet», «Duýgy» hususy kärhanalary, «Balkandag», «Hasar» hojalyk jemgyýetleri süýji we konditer önümlerini, «Nurana söwda hyzmaty», «Maksatly söwda» hususy kärhanalary dürli däneli ekinleriň hasylyny daşarky bazarlara eksport etdiler. Eksporta gidýän oba hojalyk önümleriniň arasynda ekologik taýdan arassa, süýji tagamly pomidor hem esasy orun tutýar. Telekeçi Maksat Ibragimow «Maksada okgunly» haryt nyşany bilen öndürýän hind guşunyň etiniň 22,5 tonnasyny Azerbaýjan Respublikasyna eksport etdi. 

                                                                   

 — Esasy hyzmatdaşlar hökmünde haýsy ýurtlary agzap bolar?  

                                                                   

— Özbegistan, Gazagystan, Gyrgyz, Belarus, Azerbaýjan, Ermenistan, Täjigistan Respublikalary, Russiýa Federasiýasy, Pakistan Yslam Respublikasy, Birleşen Arap Emirlikleri, Owganystan biziň esasy hyzmatdaşlarymyzdyr. Daşary döwletleriň işewürleri bilen onlaýn görnüşde işewürlik maslahatlary, sergiler geçirilýär. Özara pikir alyşmalar guralýar, teklipler öwrenilýär. Galyberse-de, hususy pudagyň wekilleri daşary ýurtlara guralýan döwlet saparlarynyň düzüminde bolup, ykdysady forumlara, halkara sergilere gatnaşmaga mümkinçilik alýarlar. Şeýle mümkinçiligiň geçen ýylyň 4-nji oktýabrynda milli Liderimiziň Özbegistan Respublikasyna amala aşyran resmi sapary wagtynda hem dörändigini aýtmaly. Goňşy ýurda saparyň çäklerinde Daşkent şäherinde geçirilen bilelikdäki ykdysady forumda söwda şertnamalarynyň we maýa goýum ylalaşyklarynyň uly toplumyna gol çekildi. Şolaryň hatarynda bäsdeşlige ukyply, eksport ugurly önümleri öndürýän kärhanalary döretmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmek barada hem ylalaşyklar gazanyldy. Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki «EKSPO — 2020» Bütindünýä sergisinde hususy ulgamdan «Aýdyň gijeler», «Ak bulut» hojalyk jemgyýetleriniň döwrebap önümleriniň bolandygyny bellemek ýakymly.  


 — Myratberdi, 4-nji martda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň iki aýynda alnyp barlan işleriň jemi jemlendi. Bu döwürde hususy pudagyň gazanan ilkinji üstünlikleri guwandyrýar. 

                                                                   

— Mejlisde aýdylyşy ýaly, şu ýylyň iki aýynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümlerini öndürmegiň ösüşiniň 162,8 göterime, senagat önümlerini öndürmegiň ösüşiniň 113,7 göterime barabar bolmagy hususy pudagyň täze döwürdäki ilkinji ädimleriniň ösüşlere beslenýändiginden habar berýär. Milli Liderimiz bazarlaryň hem-de dükanlaryň halkyň giňden sarp edýän harytlary bilen bolelin üpjün edilmeginiň, nyrhlaryň derejesine gözegçilik etmegiň zerurdygyny nygtap, bu işlerde telekeçilere aýratyn ornuň degişlidigini belledi. Bu aýdylanlardan ugur alyp, daşary ýurt harytlarynyň ornuny tutýan täze önümleri öndürmek, öz önümlerimiziň daşarky bazarlara iberilýän möçberini artdyrmak babatda yhlasly işläris. Döwletimiziň ýokary ynamy türkmen işewürlerini täzeçe işläp, eksport ugurly önümleri öndürmäge, dünýä bazarlarynda mynasyp orun almaga ruhlandyrýar. Türkmen telekeçileri geljegi nazarlaýan 30 ýyllyk maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, eziz Watanymyzyň has-da gülläp ösmegine, halkyň ýaşaýyş-durmuşyny has-da gowulandyrmaga öz mynasyp goşantlaryny goşarlar.  

                                                                   

 — Beren gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! 

                                                                                                           

Söhbetdeş bolan Keýik UMAROWA.          

«Türkmenistan».

20.03.2022
Telekeçiligiň batly gadamlary

Milli ykdysadyýetiň ýokary ösüşini gazanmak, dürli ugurlar boýunça halkara gatnaşyklaryň has-da ýygjamlaşmagyny üpjün etmek, üznüksiz önümçiligi durnukly ýagdaýda saklamak we kämilleşdirmek babatda alnyp barylýan işler sanardan kän. Halkara tejribelerden ugur alnyp, uzak geljegi nazarlaýan maksatnamalaryň kabul edilmegi tutumly işleriň rowaçlanmagyna uly itergi berýär.

Milli ykdysadyýetiň kämilleşmeginde, esasan hem, hususyýetçilere aýratyn orun degişlidir. Bu ugurda hereket edýän maksatnamalaryň, hukuk resminamalarynyň agramly bölegi döwletiň ykdysady, medeni we durmuş ugurlarynda zähmet çekýän telekeçileri goldamak, ýeňillikli karz serişdeleri bilen üpjün etmek, olaryň işe höwesini artdyrmak bilen baglanyşyklydyr. Dürli pudaklarda öz hususy işini ýöredip, tutanýerli zähmet çekýän işewürler döwletiň her bir ykdysady ösüşinde aýratyn orun eýeleýär. Telekeçileriň oýlap tapyşlarynyň netijesi bolan häzirki zaman tehnologiýalary, şeýle-de ylmy taýdan esaslandyrylan pikirleri, dürli görnüşdäki taslamalary bazar ykdysadyýetiniň hyzmatlar ulgamynda we üznüksiz önümçiligiň gidişinde aýratyn ähmiýetlidir.

Milli ykdysadyýetiň dürli pudaklaryna zerur innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, başga döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny öz önümlerimiz bilen çalyşmak, ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmek üçin türkmen telekeçileriniň alyp barýan öndürijilikli işleri, täzeçil oý-pikirleri hökmanydyr. Olar ýurdumyzyň durnukly ösüşini üpjün etmäge, hil taýdan kämil, bäsdeşlige ukyply önümçiligi we güýçli ykdysadyýeti döretmäge aýratyn goşant goşýarlar.

Telekeçilerimiz tarapyndan bu günki gün senagat, söwda, dokma, tikinçilik, halyçylyk, mebel, gurluşyk harytlary, oba hojalyk, ekerançylyk, maldarçylyk, guşçulyk toplumlary, şeýle-de elektrik energiýasy we suw üpjünçiligi ýaly ulgamlarda uly işler amala aşyrylýar. Şoňa görä-de, döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň ýakynda geçirilen mejlisinde kiçi we orta kärhanalaryň mümkinçiliklerini artdyrmak üçin olara döwlet tarapyndan goldaw bermegiň dowam etdiriljekdigini nygtady, işewürligi alyp barmak üçin amatly şertleri döretmek arkaly hususy telekeçiligiň ösüşini çaltlandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Goý, Watanymyzyň ykdysady ösüşine saldamly goşandyny goşýan ussat telekeçilerimiziň alyp barýan işleri Arkadagly zamanamyzda has-da berkäp, täze belentliklere ýetsin!

Gurbansoltan KAIROWA,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy.

02.03.2022
Köpugurly önümçilik

Ýurdumyzda hususyýetçilige ýol açylyp, telekeçiler özbaşdak iş ýöredip başlanlarynda, esasan, haýsy-da bolsa bir ugur boýunça işläp başlapdylar. Dogry, şol ýyllarda döredilen hususy kärhanalaryň arasynda şu günki güne çenli önümçiligiň diňe bir görnüşi bilen adyganlary-da kän. Ýöne olaryň aglabasy döwletimiz tarapyndan ýeňillikli şertleriň döredilmegi, uzak möhlete peýdalanmak üçin ýer bölekleriniň bölünip berilmegi bilen, örülerini has giňeltdiler.

Mundan on sekiz ýyl öň öz işini süýjülikleriň iki görnüşini — tort we köke önümlerini öndürmekden başlan «Täze Aý» önümçilik birleşigi hem şol döredilen mümkinçiliklerden peýdalanyp, telekeçiligiň köpugurly ýoluny saýlap aldy we häzirki wagtda ýurdumyzyň hususy pudagynda iň iri önümçilik kärhanasy hökmünde bellidir.

Mary şäherinde ýerleşýän önümçilik birleşigi öz düzümine hususy kärhanalaryň birnäçesini birleşdirýär. Olarda halkymyzyň gündelik durmuşynda zerur bolan azyk önümleri öndürilýär. Täze önümçilikler döredilip, ýylyň-ýylyna zähmet üstünlikleri gazanylýar. Konditer önümleriniň dürli görnüşleri, süýt we süýt önümleri, datly doňdurmalar, süýjülik tortlary, et we şöhlat önümleri öndürilýär.

Bu önümçilik birleşiginde ýokarda agzap geçen azyk önümlerimiziň her günde 100 tonnadan gowragy öndürilýär. Olaryň görnüşleri bolsa müňden-de geçýär. Telekeçiler önümleriň gaplama işlerini-de alyp barýarlar. 2020-nji ýylda işe girizilen gaplama sehinde owadan gaplara gaplanylýan azyk harytlary söwda nokatlarynyň 18 müňden gowragyna goýberilýär. Munuň özi «Täze Aýyň» önümleriniň paýtagtymyza hem-de ýurdumyzyň ähli ýerine giňden ýaýrandygyny alamatlandyrýar. Özem, ara ýakyn bolsun, daş bolsun, harytlar ilata täzeligi bilen ýetirilýär. Bu bolsa müşderileriň has-da artmagyna getirýär.

— Önümlerimiz Hytaý, Russiýa, Gyrgyzystan, Täjigistan ýaly ýurtlara yzygiderli eksport edilýär. Eziz Diýarymyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän halkara sergilere, gözden geçirilişlere gatnaşanymyzda, daşary ýurtly önüm öndürijiler bilen duşuşyp, pikir hem tejribe alyşmaga mümkinçilik döreýär. Şonda olar ekologik taýdan arassa önümlerimize uly gyzyklanma bildirýärler. «Täze Aý» haryt nyşanly önümlerimiziň halkara hil ülňülerine laýyk gelýändigi üçin ISO güwänamasyna mynasyp bolmagy bu hakykaty doly tassyklaýar.

Maldarçylyk toplumy, bagçylyk, balykçylyk hojalyklary önümçilik birleşigimiziň düzümine täze girizildi. Indi bereketli toprakda miweli baglary ösdürip ýetişdirmek, et we süýt ugurly iri şahly mallary idetmek, «Howuzhan» we «Saryýazy» suw howdanlarynda balyk hojalygyny ýöretmek bilen gündelik sarp edilýän azyk önümleriniň aglaba bölegini öndürýäris.

Milli gymmatlyklarymyzy geljekki nesillere ýetirmek maksady bilen, behişdi bedewlerimizdir ata-babalarymyzyň müňýyllyklaryň dowamynda kemala getiren edermen we gaýduwsyz alabaý tohum itlerini hem saklaýarys. Olara gözegçiligi bu ugurdan ýörite bilimli hünärmenlere ynandyk.

Hormatly Prezidentimiziň täze tehnologiýalarda ýokary öndürijilikli işlemegimiz üçin döredip berýän giň mümkinçilikleriniň netijesinde, işçileriň 4 müňden gowragynyň yhlasly zähmeti bilen amal edýän işlerimiz ak bazarlarymyzyň bolçulygyna goşandymyzdyr — diýip, önümçilik birleşiginiň ýolbaşçysy, tejribeli telekeçi Guwançmyrat Orazow gürrüň berýär.

4 müň adamyň iş orny bilen üpjün edilmegi. Ynha, «Täze Aýyň» ýene-de bir üstünlikli tarapy! Kärhanada işçileriň ýokary öndürijilikli zähmet çekmegi we dynç almagy üçin ähli zerur şertler bar. Olar arassaçylyk kadalaryna we zähmet howpsuzlygynyň talaplaryna doly laýyk gelýär. Önümçiligiň giňeldilmegi, importyň ornuny tutýan, eksport ugurly harytlaryň möçberleriniň artdyrylmagy bilen, geljekde bu kärhanada ýene-de täze iş orunlary dörär. «Täze Aý» önümçilik birleşigi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda süýji we gury süýt önümlerini öndürmegi meýilleşdirýär.

Keýik UMAROWA.

«Türkmenistan».

18.02.2022
Köpetdagyň eteginde gurluşyk işleri barha gyzyşýar

Gojaman Köpetdagyň eteginde täze şäher döreýär. Özi-de bu şäher — Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi ýerli gurluşyk kärhanalary tarapyndan gurulýar. Hormatly Prezidentimiz täze merkeziň gurluşygy bilen yzygiderli tanşyp, onda alnyp barylýan işleri hemişelik üns merkezinde saklaýar. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýynda Ahal welaýatyna iş saparynyň çäklerinde-de döwlet Baştutanymyz bu tutumly taslamanyň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň depgini bilen gyzyklandy. Türkmen telekeçileri bilen duşuşyp, hususyýetçileriň gurýan döwrebap myhmanhanasyny «Marköw», söwda merkezini bolsa «Gökdere» diýip atlandyrmagy teklip etdi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Ussat inžener» hususy kärhanasy täze şäherde bina edilýän myhmanhananyň gurluşygyna kömekçi potratçy hökmünde gatnaşýar. Bu kärhananyň indi köp ýyllardan bäri ýurdumyzdaky düýpli gurluşyklara işjeň gatnaşyp gelýändigini bellemeli. Bitirilen işleriň sanawynda döwrebap ýaşaýyş jaýlary, edara binalary, orta mekdeplerdir çagalar baglary, saglyk öýleri, serhet galalary, söwda merkezleri, hyzmat ediş öýleri, ýerasty geçelgeler bar. Diňe paýtagtymyzyň tapgyrlaýyn ösdürilmeginde amal edilen gurluşyklary alanyňda-da, olaryň sany 15-e ýetýär. Ussat gurluşykçylar geçen ýylyň dowamynda Ahal welaýatynda täze, döwrebap mekdepleriň ikisini — Babadaýhan etrabynyň Ýarygökje geňeşliginde 960 orunlyk, Tejen etrabynyň Babadaýhan geňeşliginde hem 640 orunlyk orta mekdepleriň binalaryny ýokary hilli gurup, ýaş nesliň çuňňur bilim we terbiýe almagy üçin edilýän tagallalara mynasyp goşant goşdular. Kärhananyň hünärmenleri tarapyndan şu günler gurulýan we durky täzelenýän binalaryň sany-da 10-a golaýlaýar. Bular barada hususy kärhananyň ýolbaşçysy Begenç Meredow şeýle gürrüň berýär:

— Nusgalyk şäheriň taslamasy dünýä tejribesiniň täze gazananlary we innowasion tehnologiýalar esasynda taýýarlanyldy. Şoňa laýyklykda, biz bu ýerde 9 gatly 54 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 2-siniň, 2 gatly 2 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 12-siniň, 7 gatly, 42 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň 24-siniň gurluşygyny alyp barýarys. Döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynda ýokary hil derejesi üpjün edilip, olaryň ýanaşyk ýerlerinde çagalar üçin oýun meýdançalary, sport bilen meşgullanmak üçin meýdançalar hem bar.

Hormatly Prezidentimiz bu ýerde geçiren iş maslahatynda binalaryň we desgalaryň bellenen möhletde, ýokary hilli gurlup ulanmaga berilmegini üpjün etmek, bu işlerde sanly ulgamy ornaşdyrmak, ýerli toprak-howa şertlerine laýyk gelýän baglarydyr ösümlikleri ekmek meselelerine möhüm ähmiýet bermegi tabşyrdy. Şol tabşyryklardan ugur alyp, milli Liderimiziň ynamyny ödemek üçin yhlasymyzy gaýgyrmarys. Diýarymyzda amala aşyrylýan beýik işlere goşant goşmaga döredýän giň mümkinçilikleri üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden sagbolsun aýdýarys.

Hawa, «Ussat inžener» hususy kärhanasynda işler ýörite meýilnama esasynda alnyp barlyp, olaryň döwrüň talabyna laýyklykda täzeçe guralmagyna aýratyn üns berilýär. Hususyýetçiler hormatly Prezidentimiziň gurluşyk pudagynyň maglumat binýadyny döredip, iň täze kompýuter maksatnamalaryny ulanmak arkaly amaly ylymlary ösdürmek, işgärleri taýýarlamak işini kämilleşdirmek babatda aýdanlaryndan ugur alyp, gurluşyk-gurnama işlerine täze tehnologiýalarydyr degişli enjamlary ornaşdyrmaga çalyşýarlar. Kärhanada bu ugurdan programmalaryň 5-si işe girizildi we häzirki wagtda netijeli ulanylýar. Işleriň täze tehnologiýalar esasynda dolandyrylmagy, şeýle-de ýerli çig mallar bilen üpjünçilik gurluşyklaryň öz wagtynda we ýokary hilli amal edilmegine şert döredýär.

Keýik UMAROWA.

«Türkmenistan».

15.02.2022
Saçaklaryň berekedine goşant

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda ýaşaýan telekeçi ýigit Batyr Rozyýew ýyladyşhana gurmak üçin özüne berlen 5 gektar ýeri özleşdirmek we ony gurplandyrmak babatda dessine alada edip başlady. Sebäbi çägesöw topragyň düzümini baýlaşdyrmasaň, geljekde ondan bol hasyl almajagyň belli. Şonuň üçinem telekeçi ýigit ýeri ders bilen gurplandyryp, desga üçin zerur bolan enjamlaryň ugruna çykdy. Olary Türkiýe Respublikasyndan satyn alyp, gysga möhletde gurmagy-da başardy. Şeýdibem, eýýäm geçen ýylyň sentýabr aýynda ýyladyşhananyň içinde pomidor şitillerini ýetişdirmäge mümkinçilik döredi.

Gollandiýanyň «Rük Rizk» we «Zuwan» pomidor sortlarynyň artykmaç taraplarynyň köpdügi sebäpli, olar şitil ýetişdirmek üçin saýlanyp alynýar hem-de ýörite gapjagazlarda ekilýär. Önümçiligiň agronomy Maksat Mämmetgulow türkmen hünärmenlerinden pomidoryň bu sortlarynyň agrotehnikasyny kemsiz öwrenip, olara ýokary hilli ideg etmegi başardy. Galyberse-de, her gün internet arkaly öwrenilýän maglumatlar gowy şitilleriň ýetişmegini üpjün etdi. Şunlukda, jemi 92 müň şitil kemala getirildi. Wagty gelende, olar dört gektar meýdana ekildi. Ine, şundan soň ýene-de dartgynly we jogapkärli döwür başlandy.

Şitiller üç aýyň içinde kemsiz boý alyp, hasyla durýarlar. Diýmek, her düýp şitiliň talap edýän ýokumlaryny ýetirip, organiki we mineral dökünler bilen üpjün etmeli hem-de olaryň kadaly ösüşini gazanmaly. Pomidoryň ähli güýjüni hasylyna bermegi üçin onuň ýapraklaryny-da seýrekletmeli. Pomidorlar gülläp başlan badyna, olary tozanlandyrmak üçin Türkiýeden ýörite balarylar satyn alyndy.

— Ýyladyşhanamyzyň işi hysyrdyly hem gyzykly. Hünärmenler ýerine ýetirilmeli işiň wagtyny gowy bilýärler. Öz işlerine ak ýürekden çemeleşip, ekinlere idegi sähelçe-de gowşadanoklar. Şonuň üçin-de, her düýp pomidor 10 kilograma çenli hasyl berýär. Biz şu ýyl 800 tonna golaý hasyla garaşýarys. Eýýäm munuň ilkinji tonnalaryny ilata hödürledik. Hasylymyz günsaýyn artýar. Degişli hünärmenler onuň hiline-de gowy baha berdiler. Biziň indiki maksadymyz, hormatly Prezidentimiziň talap edişi ýaly, önümlerimizi daşarky bazarlara çykarmak bolup durýar. Elbetde, munuň hem özüne ýetik hysyrdysy bar. Muňa garamazdan, ene topragymyzda bitýän önümiň uly islege eýe boljakdygyna ynanýarys — diýip, telekeçi ýigit Batyr Rozyýew gürrüň berýär.

Hudaýberen ABRAÝEW.

«Türkmenistan».

09.02.2022
«Täsin älem» täzeçilligiň gözleginde

Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda mebel önümçiligi boýunça kärhanalaryň birnäçesi hereket edip, olar bu ugurda guwandyryjy işleri alyp barýarlar. Öndürýän önümleri bilen ilat arasynda uly meşhurlyk gazanan şeýle kärhanalaryň biri-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Perhat Babaýewe degişli bolan «Täsin älem» söwda nyşanly önümleri bilen adygan önümçilik toplumydyr.

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat hem-de Ak bugdaý etrap birleşmeleriniň başlangyjy esasynda agzalan öňdebaryjy kärhanada bolup, önümçilik işleriniň ýola goýluşy bilen tanyşmagy makul bildik. Bu ýerde bizi kärhananyň ýolbaşçysy Perhat Babaýew garşylap, önümçilik bölümlerinde işleriň ýola goýluşy we öndürilýän önümleriň aýratynlygy hakda gürrüň berdi.

Kärhananyň önümçilik bölümleri dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň häzirki zaman tehnologiýalary we enjamlary bilen üpjün edilendir. Şeýle kämil enjamlar arkaly bu ýerde ýatylýan otaglaryň krowatlaryna niýetlenen dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply dürli görnüşdäki we ölçegdäki düşekdir ýassyklar öndürilýär. Bu harytlaryň hiliniň ösen talaplara laýyk gelmegine önümçilik işiniň her bir basgançagynda hil derejesine ýörite gözegçilik tehnologiýalary bilen gözegçilik edilmegi, şeýle-de önümçilik işinde ulanylýan önümleriň hili bilen baglanyşyklydyr.

Kärhananyň önümçilik bölümindäki enjamlar bir iş çalşygynda ýatylýan otaglar üçin düşegiň 300-sini öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu düşekler ýumşaklygy, ýatmaga ýakymlylygy we rahatlygy bilen tapawutlanýar. Önümçilik işinde buýrujylaryň ösen islegleriniň göz öňüne tutulmagy bolsa, önümleriň görnüşleriniň artmagyna itergi berýär. Ildeşlerimiziň sargytlary esasynda öndürilýän düşekdir ýassyklar diňe bir biçüw aýratynlygy bilen tapawutlanman, bezegindäki reňk öwüşginleri we owadan şekilleri bilen hem ünsi çekýär.

Kärhanada geljekde mebelleriňdir gurnamalaryň täze görnüşleriniň, şeýle-de ýumşak oturgyçlaryň önümçiligini ýola goýmak göz öňüne tutulýar. Munuň üçin kärhananyň hünärmenleri degişli işleri alyp barmak bilen, bu ugurda gazanylan tejribeleri öwrenýärler hem-de hususy pudagyň wekillerine berýän goldaw-hemaýatlary üçin hormatly Prezidentimize alkyşly sözlerini aýdýarlar.

Ýörite habarçymyz.

SURATLARDA: kärhananyň işinden pursatlar.

09.02.2022
Amatly we ýokary hilli

Ajaýyp döwrüň peşgeşi bu: indi naýbaşy, ýokary hilli önümleri gözläp, ýurt sökmegiň ýa-da olary gaýry döwletlerden getirtmegiň geregi ýok. Bu gün şeýle önümler hut öz ýurdumyzda öndürilip dur. Ine, aýakgaby alyp göreliň! Aýakgap önümçiliginde italýan we türk dizaýnerleriniň taslan önümleriniň has hyrydarlydygyny bilýäris. Ozal şeýle aýakgaplar import arkaly getirilen bolsa, indi olary ýerli kärhanalarymyz elýeter bahadan öndürýärler. Önümleriň hili hem ýokary. Häzirki wagtda «Muhammet-Balkan», «Röwşen», «Gerçek» ýaly meşhur aýakgap öndüriji hususy taraplarymyzyň hataryna gündogar sebitde «Ýelken» haryt nyşanly aýakgaplary öndürýän kärhana-da goşuldy. Kerki etrabynda döredijilik saparynda bolanymyzda, Astanababa şäherçesinde ýerleşýän bu kärhanada aýak çekdik. Ol ýerde alnyp barylýan işler bilen tanşyp, kärhananyň iş dolandyryjysy Çary Öwlýäkulow bilen söhbetdeş bolduk.

— Çary, ilki bilen, «Armaweriň!» diýýäris. Tüweleme, önümçilige şaýat bolup, işleriň barha ilerleýändigine göz ýetirdik. Şeýle-de bolsa, bu kärhana ýurdumyzda iň ýaş aýakgap öndüriji bolmagynda galýar.

— Dogry aýdýarsyňyz. Ozal çaklaňja mukdarda aýakgap önümçiligi bilen meşgullanýardyk. Derisini, beýleki böleklerini satyn alyp, olary biçip, tikip, ýelimläp, öz aýakgaplarymyzy öndürerdik. Soň ýolbaşçymyz Arslan Möwlamow bilen bu işi ulaltmak, hususy kärhana derejesine çenli ýetirmek kararyna geldik. Bu işde bize türkmenabatly Şükürylla Bahryýew hem uly ýardam berdi. Şükürylla aganyň bu işde ýeterlik tejribesi bar eken. Şonuň el we dil kömeginden peýdalanyp, şu aýakgap kärhanasynyň binýady tutuldy. Şu görýän binaňyzy kärendä alyp we degişli enjamlary Ýewropanyň, Aziýanyň öňdebaryjy kompaniýalaryndan getirip, 2020-nji ýylyň aprel aýynda, has takygy, 6-njy aprelde işe girişdik. Häzir günde 50 jübüt aýakgaby öndürmäge mümkinçiligimiz bar.

— Öndürilen aýakgaplar nähili ýerlenilýär?

— Häzirki wagtda Türkmenabat, Mary, Kerki, Magdanly şäherlerinde, Köýtendag, Hojambaz etraplarynda dükanlarymyz bar. Olaryň sanyny has köpeltmegi maksat edinýäris. Şeýle dükanlarymyzyň birini şu ýylyň mart aýynda paýtagtymyzda açmagy meýilleşdirýäris.

— Çig mal bilen üpjünçiligiňiz barada hem gürrüň beräýseňiz!

— Aýakgap önümçiligi üçin niýetlenen derileri «Ak suw deri» hojalyk jemgyýetinden alýarys. Mälim bolşy ýaly, «MB» haryt nyşanly aýakgaplar hem şu kärhana tarapyndan üpjün edilen derilerden taýýarlanylýar. Önümçilik üçin beýleki çig mallary — petegi, oltaňy, ýelimdir ýüplügi we beýlekileri bolsa maryly telekeçi Dörtguly Haýdarowdan alýarys.

— Aýakgap önümçiliginde köp görnüşlilige we bezege üns bermeli bolýar. Munuň üçin işine ussat dizaýnerler hem zerur.

— Häzirki wagtda kärhanamyzda erkek kişilere, zenanlara we çagalara niýetlenen aýakgaplaryň 220-den gowrak görnüşi öndürilýär. Olaryň tas ählisiniň diýen ýaly dizaýny kärhananyň ýolbaşçysy Arslan Möwlamowyň hut özüne degişlidir. Sargytlaryň aglabasy dükanlardan gelýär. Olar müşderileriň islegini kärhana ýetirýärler. Gündelik önümçilik şol sargytlaryň mukdaryna bagly. Müşderileriň islegi hem dürli-dürli. Şol islegler kemsiz öwrenilýär.

— Işleriň tertibi bilen hem gysgaça tanyşdyraýsaňyz!

— Önümçilik sargyt edilen dizaýna görä, biçimçimiziň işinden başlanýar. Onuň mobil telefonunda ähli görnüşleriň kodlary we biçüw aýratynlyklary bar. Ol täze tikiljek aýakgaby şol koda we sargydyň ölçegine görä biçýär. Ilçilikde 46-njy, 47-nji ölçegli köwüşleri geýýän adamlar hem tapylaýýar. Bu ölçegleri bolsa dükanlardan tapmak kyn. Ýöne «Ýelken» haryt nyşanly dükanlara gelip, şol ölçegleri sargyt edip, tikdirip bolýar.

Biçilen gön önümçiligiň indiki tapgyrlaryna geçirilýär. Ikinji tapgyrda olar gyrkylýar we ýylmanylýar. Ondan soň olary tikmek we ýelimlemek işlerine geçilýär. Aýakgaplar birnäçe gezek ýelimlenýär we tikilýär. Ýaponiýada öndürilýän «Juki» tikin enjamlarynda işleýän tikinçiler 2-den 6 gata çenli bolan ýüpek ýüplükleri ulanýarlar. Döwrebap enjam işleri tiz we ýokary hilli amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Önümçilikde ýelimiň hem iň ýokary hillileri ulanylýar. Eger käbir aýakgaplar diňe tikilýän ýa-da ýelmenilýän bolsa, bu kärhanada şolaryň ikisinden hem peýdalanylýar.

Ýokarky gatda aýakgabyň içligine, petegine çenli taýýar edilýän bolsa, aşaky gatda önüm belli bir ölçege getirilip, iň aşaky rezin bölegi — oltaňy berkidilýär.

— Bu işleri näçeräk hünärmeniň zähmeti bilen alyp barýarsyňyz?

— Önümçilikde 13 işgärimiz bar. Kärhanada olara döwrebap iş şertleriniň ählisi döredildi. Häzirki günlerde işgärlerimiz, esasan, gyşky aýakgaplary öndürmek bilen meşgullanýarlar. Olaryň aglabasy bolsa ädikler we gysga gonçly ädiklerdir.

— Çary, geçen ýylky önümçiligiň mukdary bilen tanyşmak hem gyzykly.

— 2021-nji ýylda erkek kişilere niýetlenilen aýakgaplaryň sany 2,5 müňden hem geçdi. Barha artýan sargytlara görä, öndürilýän önüm hem köpelýär.

— Kärhana geçen ýyl TSTB-niň döredilmeginiň 13 ýyllygy mynasybetli paýtagtymyzda geçirilen sergä hem gatnaşypdy.

— Hawa, şol sergide «Ýelken» haryt nyşanly aýakgaplara gyzyklanma diýseň uly boldy. Hususan-da, sergä gatnaşyjylar kärhanamyzyň önümleriniň ýeňildigini, aýak üçin juda ýaramlydygyny we taýýarlanylyşynyň aglaba böleginiň el işleri bilen bagly bolandygy üçin hiliniň ýokarydygyny aýratyn nygtadylar.

— Çary, beren täsirli gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň! Mundan beýläk hem kärhananyň işlerine üstünlik arzuw edýäris.

— Sag boluň!

Agageldi ITALMAZOW.

(Öz habarçymyz). Surata düşüren Merdan ORAZOW.

04.02.2022
Telekeçileriň batly gadamlary

Hormatly Prezidentimiziň geçen ýylyň dekabr aýynyň başynda geçen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde gol çeken «Dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurduň ykdysadyýetine ýetirýän täsirlerini peseltmek hem-de milli ykdysadyýeti durnukly ösdürmek boýunça 2022-nji ýyl üçin Maksatnamasy» we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy ata Watanymyzyň ykdysadyýetde gazanan üstünliklerini ýaňy başlanan «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylymyzda has-da berkitmek, ony mundan beýläk-de ýokary derejelere götermek babatdaky toplumlaýyn çäreleri öz içine alýar. Şonda esasy ünsüň ýurdumyzyň dürli pudaklaryna, döwlet we telekeçilik kärhanalaryna degişli goldawlary bermek, şeýlelikde, olaryň berjaý edýän işleriniň netijeliligini gowulandyrmak bilen, halkymyzyň durmuş derejesiniň has-da ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendigini bellemek bolar. Munuň özi täze ösüşleriň esasynda abadan ýaşaýşyň kepili bolup durýar.

Elbetde, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň telekeçilik düzümleriniň milli ykdysadyýetimiziň ygtybarly daýanjynyň birine öwrülendigi hakykatdyr. Sebäbi olar soňky ýyllarda oba hojalygynda, senagatda, gurluşykda, söwda, durmuş hyzmatlarynda we beýleki ugurlarda amala aşyrylýan işlere içgin goşulmak bilen, olarda ýetilýän belent sepgitlerde özleriniň mynasyp paýyna eýe bolýarlar. Şoňa görä-de, agzalan Maksatnamada bellenilişi ýaly, häzirki döwürde telekeçilik ulgamyna ýardam berilmegi onuň ýene-de guwandyryjy ösüşleriniň girewidir.

Belli bolşy ýaly, döwlet Baştutanymyz şu geçen döwürde Türkmenistan döwletimizde telekeçiligi ösdürmek barada ençeme möhüm Kararlary kabul etdi, degişli görkezmeleri, tabşyryklary berdi. Olaryň hatarynda 2012-nji ýylda tassyklanylan «Kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda», 2018-nji ýylda gol çekilen «Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan goldamak barada» Kararlary, telekeçileri oba hojalyk önümçiligine çekmek baradaky tabşyryklary mysal getirmek bolar. Şeýle tagallalar bu ugurda alnyp barylýan işleriň geriminiň has-da giňemegine, netijeliliginiň ýokarlanmagyna, şunlukda ulgamyň häzirki belent derejesine çenli rowaçlanmagyna ýol açdy.

Häzirki döwürde telekeçilik ulgamy ýurdumyzda uly güýje, ygtybarly daýanja öwrüldi. Ýokarda belleýşimiz ýaly, ol bu gün tas ähli pudaklarda diýen ýaly hereket edýär. Muny biz tutuş ýurdumyzyň, şol sanda öz welaýatymyzyň mysalynda hem aýdyň görýäris. Çünki soňky ýyllarda amala aşyrylýan gurluşyk işleriniň esasy bölegini türkmen telekeçileri ýerine ýetirýärler. Mysal üçin, Daşoguz şäherinde geçen ýylyň tomsunda hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde açylan «Türkmeniň ak öýi» binasyny «Röwşen» hususy kärhanasy gurdy. Häzirki döwürde welaýat köpugurly hassahanasynyň, onkologiýa merkeziniň gurluşyk işlerini «Ajaýyp gurluşyk» hususy kärhanasynyň işçi-hünärmenleri ýokary depginde dowam etdirýärler. Şu mahala çenli ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesini ulanmaga beren «Atalykgurluşyk», «Körpegurluşyk», «Göllibaý» we beýleki hususy kärhanalar hem agzalyp geçmäge mynasypdyr.

Welaýatymyzda halkymyzyň dürli görnüşli azyk önümleri bilen ýeterlik üpjün edilmegine saldamly goşandyny goşýan telekeçilik kärhanalary-da az däl. Olaryň biri hökmünde «Ýüpekýolygurluşyk» hojalyk jemgyýetiniň garamagyndaky «Şawat» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bitirýän hyzmaty örän uly bolup durýar. Çünki bu kärhanada her günde 15 tonna golaý süýt kabul edilýär hem-de ol gaýtadan işlenilip, süýt önümleriniň onlarça görnüşi, ýagny duzly peýnir, dorag, mesge ýagy, gatyk, gaýmak we beýleki önümler halkymyzyň saçagyna ýetirilýär. Şonuň ýaly-da Gubadag etrabyndaky «Peýnirçi» hususy kärhanasynyň süýt-peýnir, Görogly etrabyndaky «Ýyldyrym» hususy kärhanasynyň çörek-petir, S.A.Nyýazow adyndaky etrapdaky «Altyn gala» hususy kärhanasynyň ýyladyşhanada öndürýän gök önümlerine bolan isleg örän ýokarydyr.

Welaýatymyzda senagat, gurluşyk, bezeg önümlerini öndürýän telekeçilik kärhanalarynyň sanynyň hem barha artýandygyny bellemek ýerlikli bolar. Daşoguz şäherinde hereket edýän «Hilal», «Şa-Nur», Görogly etrabynda iş alyp barýan «Ynsan kalby» we başga-da ençeme hususy kärhanalaryň halkymyza hödürleýän şeýle önümleri ýokary hilliligi, elýeterliligi bilen hyrydarlaryň göwünlerine ýaraýar.

Ýokarda nygtap geçişimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň dürli pudaklarynda yhlasly zähmet çekýän telekeçileriň alyp barýan işlerine ýokary baha, uly goldaw-kömekleri berýär. Şeýle aladalaryň netijesinde, olaryň gazanýan üstünlikleri ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň has-da pajarlap ösmegine saldamly goşant bolýar.

Ýörite habarçymyz.

04.02.2022
Meşhurlygy artýan harytlar

«Türkmen şöhle» hojalyk jemgyýetiniň Ak bugdaý etrabynyň senagat zolagynda ýerleşýän plastmassa önümleriniň önümçiligi boýunça kärhanasynyň döredilip, işe girizilenine onçakly köp wagt geçenok. Şeýle-de bolsa, bu gün işi barha ilerleýän kärhanada öndürilýän, daşary bazarda bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli plastmassa önümleriniň görnüşi 200-den hem geçip, olar ilat arasynda uly meşhurlyga eýedir.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän şanly ýylyň şu ajaýyp günlerinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat hem-de Ak bugdaý etrap birleşmeleriniň başlangyjy esasynda gürrüňi edilýän kärhanada bolup, ol ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşmagy makul bildik. Kärhananyň önümçilik sehiniň başlygy Didar Nuryýew bizi güler ýüz bilen garşylap, önümçilik işleriniň ýola goýluşy barada gürrüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, hormatly Prezidentimiziň hususy pudagyň wekillerine berýän goldaw-hemaýatlary netijesinde döredilen kärhanada we 2,5 gektara barabar meýdanda ýerleşýän kärhananyň önümçilik desgalarynda dünýäniň meşhur önüm öndürijileriniň kämil tehnologiýalary, enjamlary ornaşdyrylandyr. Munuň özi ekologiýa taýdan arassa plastmassa önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmäge mümkinçilik berýär. Önümçilik işinde buýrujylaryň islegi hem göz öňüne tutulýar.

Kärhana özüniň hojalyk harytlarynyň önümçiligi bilen meşhurdyr. Ol ýerde öndürilýän oturgyçlardyr stollaryň, dürli göwrümli sebetleriň, suwa we zir-zibillere niýetlenen bedreleriň, mejimelerdir legenleriň, çörek tagtalarynyň we gaplarynyň, güldanlaryň, süzgüçleriň, sabyn gaplarynyň, çekerleriň, asgyçlaryň, daraklaryň, çaga oýnawaçlarynyň hem-de hojalykda ulanylýan beýleki harytlaryň diňe bir berkligine däl, daşky bezegine hem ähmiýet berilýär. Şol önümleriň reňk öwüşginlerine-de uly üns gönükdirilýär.

— Kärhananyň hünärmenleri hemişe täzeçilligiň gözleginde. Geljekde önümçiligiň gerimini giňeltmek, ilatyň ösen islegini kanagatlandyrýan täze önümleriň önümçiligini ýola goýmak hem-de ildeşlerimizi ýokary hilli önümlerimiz bilen hemişe begendirip durmak biziň esasy maksadymyzdyr. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda çagalara niýetlenen tigirleriň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýäris. Bu bolsa, gadam basylan şanly ýylda geljegimiz bolan körpe nesle ajaýyp sowgadymyz bolar — diýip, kärhananyň bölüm başlygy Leýla Geldimyradowa özara gürrüňdeşlikde aýtdy hem-de hormatly Prezidentimiziň hususy pudagyň wekillerine berýän goldawlaryna çäksiz alkyşly sözlerini beýan etdi.

Aýdo ŞEKEROW,

ýörite habarçymyz. SURATLARDA: kärhananyň işinden görnüşler. Surata düşüren awtor.

04.02.2022