Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti Ysraýyl Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA 

                                                                   

 Gadyrly we hormatly dostum! 

                                                                   

Türkmenistan bilen Ysraýyl Döwletiniň arasynda emele gelen dostlukly gatnaşyklara we özara düşünişmäge ýokary baha berip, olary mundan beýläk-de pugtalandyrmak maksady bilen, jenap Ismail Haldini Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek kararyna geldim. Onuň şahsy häsiýetleri we ukyp-başarnyklary öz üstüne ýüklenen jogapkärli wezipäni mynasyp ýerine ýetirjekdigine we bildirilen ynamy ödejekdigine ynanmaga mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, Siziň Alyhezretiňizden ony hoşniýetli kabul etmegiňizi hem-de Siziň Alyhezretiňize we Türkmenistanyň Hökümetine Ysraýyl Döwletiniň adyndan aýtjak ähli sözlerine doly ynanmagyňyzy haýyş edýärin. 

                                                                   

Pursatdan peýdalanyp, Siziň Alyhezretiňize Ysraýyl Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hökmünde belent wezipesini abraý bilen tamamlan hanym Bet-Iden Kaýta bildirilen myhmansöýerlik hem-de goldaw üçin hoşallyk bildirmek isleýärin. 

                                                                   

Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy, Türkmenistanyň abadançylygy we rowaçlygy baradaky iň gowy arzuwlarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin! 

                                                                   

 Dostlukly arzuwlar bilen, 

                                                                   

 Ishak GERSOG,
Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti.
 

                                                                   

   

                                                                   

 Aşgabat, 28-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistanda wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ismail Haldini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny gowşurdy. 

 Diplomat döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti Ishak Gersogyň we Premýer-ministr Benýamin Netanýahunyň mähirli salamyny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Doly ygtyýarly wekil hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanýan döredijilikli daşary syýasaty bilen halkara giňişlikde ägirt uly abraýa eýe bolan Türkmenistanda Ysraýyl Döwletine wekilçilik etmegiň özi üçin uly hormatdygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Ysraýyl Döwletiniň ýokary derejeli ýolbaşçylaryna salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Ismail Haldini jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de alyp barjak işinde uly üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklar deňhukuklylyk, birek-birege hormat goýmak, ynanyşmak esasynda ösdürilýär. Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda geňeşmeleriň geçirilmegi, saglygy goraýyş, ylym-bilim ulgamlarynda tejribe alşylmagy, özara saparlaryň guralmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň we onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň çäklerinde türkmen-ysraýyl hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Munuň özi sebitde we dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilendir. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Ysraýyl Döwletiniň Hökümetine Türkmenistanyň başlangyçlaryny goldaýandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda iki döwletiň bähbitlerini hem-de açylýan mümkinçilikleri nazara almak bilen, esasy ugurlaryň birnäçesinde hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli giň meseleler boýunça pikir alşyldy. Söwda-ykdysady ulgam netijeli gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwlet we hususy ulgamyň wekilleriniň gatnaşmagynda maslahatlaşmalarydyr duşuşyklary geçirmegiň wajypdygyny belledi. Oba hojalyk ulgamy ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi. Şunda Türkmenistanyň Ysraýylyň oba hojalygynda gazanan tejribeleri bilen ýakyndan tanyşmaga, suw serişdelerini tygşytly ulanmak we süýjetmek boýunça täze tehnologiýalar babatda hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýändigi nygtaldy. 

                                                                   

Medeni-ynsanperwer ulgamda gatnaşyklary pugtalandyrmak ara alyp maslahatlaşmalaryň wajyp meseleleriniň biri boldy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Medeniýet günlerini guramagyň, iki ýurduň wekilleriniň ylym-bilim forumlaryna we bäsleşiklere işjeň gatnaşmagyny üpjün etmegiň zerurdygyny belledi. Ýurtlarymyzyň baý taryhy-medeni mirasy bilen ýakyndan tanyşmak üçin syýahatçylyk mümkinçiliklerini ulanmagyň zerurdygy barada aýdyldy. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda doly ygtyýarly wekil hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşniýetli sözler üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirip, iki döwletiň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga we ösdürmäge ýardam etjekdigine ynandyrdy.

29.03.2023
Hususy pudak — milli ykdysadyýetiň hereketlendiriji güýji

Ýurdumyzyň hususy pudagyny ösdürmek milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Diýarymyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda, täze önümçilikleri ýola goýmakda, bazar bolçulygyny döretmekde, iş üpjünçiliginde hususy pudaga möhüm orun degişlidir. 18-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli geçirilýän sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de olaryň görnüşleri bilen tanyşmagy bolsa türkmen telekeçileri üçin şanly waka öwrüldi. 

                                                                   

Sergi monitor arkaly görkezilýän maglumatlardan başlanýar. Onda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 15 ýylyň dowamynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, hususy ulgamyň gazanýan üstünlikleri we mynasyp bolan güwänamalary, diplomlary barada giňişleýin maglumatlar berilýär. Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda guralýan sergide görkezilýän dürli önümler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hasabat berdiler. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sergi bilen tanyşlygyň dowamynda ýokary hilli önümleri bilen ýurdumyzda we daşary döwletlerde meşhurlyk gazanan «Täze aý», «Hasar», «Balşeker», «Duýgy», «Doganlar ýyldyzy», «Ak gar» haryt nyşanly süýji-köke öndürýän telekeçileriň görkezýän önümleriniň görnüşleri bilen gyzyklandy. Mälim bolşy ýaly, bu önümler ýokumlylyk derejesi we ýokary halkara ülňülere laýyk gelýändigi üçin, dünýäniň bazarlarynda uly islegden peýdalanýar.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz «Ak gar» hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen gürrüňdeş bolup, telekeçi tarapyndan öndürilýän önümleriň görnüşleri, olaryň hili hem-de ýokumlylyk derejesi bilen gyzyklandy. Işewür gaýtadan işleýän kärhanalarda içerki we daşarky bazarlarda ýerlenilýän ýokary hilli süýji-köke önümlerini öndürmek boýunça oňyn tejribe toplandygyny gürrüň berdi. Hojalyk jemgyýetiniň ýurdumyzyň köp ýerlerinde söwda nokatlary bolup, olaryň tagallasy bilen ýokumly süýji-köke önümleri halkymyza yzygiderli ýetirilýär.  

                                                                   

Arkadagly Serdarymyz «Tut» haryt nyşanly içgileri öndürýän kärhananyň hünärmeni bilen gürrüňdeş bolup, olaryň alyp barýan işleri, önümçilige ornaşdyrýan täzeçil usullary we suwlaryň hil hem-de ýokumlylyk derejesi bilen gyzyklandy. Hünärmen häzirki döwürde gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek, önümleriň hilini yzygiderli gowulandyrmak we olaryň möçberini artdyrmak üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny belläp, telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmek ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigini guwanç bilen nygtady.  

                                                                   

Sergide Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň alyp barýan işleri, ýyladyşhana ulgamlarynda ulanylýan döwrebap tehnologiýalar hem-de ekologiýa babatda geçirilýän işler bilen tanyşdyryldy. Şunda gök we miwe önümleriniň söwdasy, olaryň halkymyz üçin elýeterlilik derejesi barada giňişleýin maglumat berildi. «Ter önüm» hojalyk jemgyýetiniň wekili ýetişdirilen gök we miwe önümleriniň söwdasy, olaryň ýerleşýän ýerleri, öndürilýän önümleriň mukdary hem-de bahalary bilen baglanyşykly maglumatlary özünde jemleýän täzeçil programma barada gürrüň berdi. Şeýle täzeçil çemeleşme bilen bazarlaryň ýagdaýyny, olary ugratmagyň ýollary hem-de bahalary bilen baglanyşykly hepdelik we aýlyk, ýyllyk maglumatlaryň netijesinde bazarlarda gök we miwe önümleriniň üpjünçiligini yzygiderli gözegçilikde saklamak mümkin bolýar.  

                                                                   

Beýleki bir bölüm şähergurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilişiniň möçberi barada düşünje almaga mümkinçilik berýär. Hususan-da, bu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen binýat bolan Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda gurlan binalaryň we desgalaryň şekilleri ýerleşdirilipdir. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýurdumyzda döredilen senagat zolagynyň işi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde bu zolagyň çägini giňeltmek, täze önümçilik kuwwatlyklaryny, şol bir wagtyň özünde, täze iş orunlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Döwlet Baştutanymyz senagat zolagynyň ýurdumyzda önüm bolçulygynyň döredilmeginde, ilatymyzyň iş bilen üpjünçiliginde möhüm orun eýeleýändigini aýtdy. 

                                                                   

Serginiň ýurdumyzyň ýeňil senagatyna degişli bölümi köpdürlüligi we hil babatda ýokary talaplara laýyk gelýändigi bilen tapawutlanýar. Bu ýerde haly we haly önümleri, dokma senagatyna degişli önümleriň giň görnüşleri görkezilýär. Hormatly Prezidentimiz dokma önümçiliginde işjeňlik görkezýän telekeçi zenan bilen gürrüňdeş bolup, onuň taýýarlaýan dokma önümleriniň görnüşleri we türkmen zenanlarynyň el hünäriniň häzirki döwürde ösdürilişi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

«Derýaplastik» hojalyk jemgyýetiniň işi ýurdumyzda batly depginlerde alnyp barylýan gurluşyklar üçin ähmiýetli hasaplanýar. Onuň kärhanalarynda diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem isleg bildirilýän ýokary hilli, importyň ornuny tutýan önümleriň 1500-den gowrak görnüşi öndürilýär. Serginiň ýene bir bölümi toý hyzmatlary bilen meşgullanýan telekeçileriň alyp barýan işleri baradaky maglumatlardan ybarat boldy.  

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Söwda-senagat edarasynyň binasynyň ýanynda ýerleşýän ýörite meýdançada görkezilýän guşlaryň we mallaryň görnüşleri, olary idetmegiň aýratynlyklary bilen tanyşdy. Bu ýerde telekeçilik ulgamynda işjeňlik görkezýän kärhanalaryň dürli görnüşli guşlary görkezilýär. Türkmen bazarynda öz ornuny pugtalandyryp başlan düýeguşlary ösdürip ýetişdirýän düzümiň alyp barýan işleri aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.  

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz telekeçileriň ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşinde möhüm orun eýeleýändiklerini belledi hem-de ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň mundan beýläk-de ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigini aýtdy.

29.03.2023
Ösüşiň esasy ugurlary

Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlary milli ykdysadyýeti okgunly ösdürmäge gönükdirilen giň gerimli we düýpli özgertmeleri durmuşa geçirmek bilen baglanyşyklydyr. Şeýle özgertmeleriň baş maksady halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. 

                                                                   

Şu ýylyň 10-njy fewralynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde tassyklanylan 2023-nji ýylda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy halk hojalygynyň pudaklarynyň öňünde jogapkärli wezipeleri kesgitleýär. Şol wezipelere, ilkinji nobatda, milli ykdysadyýetiň durnukly ösüşini we ýylyň dowamynda makroykdysady görkezijileriň durnuklylygyny üpjün etmek, pudaklara döwrebap tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak, ýurduň eksport mümkinçiliklerini artdyrmak, oňaýly işewürlik gurşawyny emele getirmek, döwlet tarapyndan kiçi we orta telekeçiligi mundan beýläk hem goldamak, sebitleri sazlaşykly ösdürmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmek, täze iş orunlaryny döretmek, ilatyň durmuş goraglylygyny berkitmek hem-de ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak degişlidir. 

                                                                   

Täze Maksatnama laýyklykda, şu ýyl ykdysadyýetiň pudaklaryna döwrebap tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak göz öňünde tutulýar. Ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy Watanymyzyň mundan beýläk-de durnukly ösmegine itergi berjek esasy ugur bolar. Sanlylaşdyrma ykdysadyýetiň hyzmatlar ulgamynyň hem, önümçilik pudagynyň hem hil taýdan täze derejä çykmagyna getirýär. Maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalarynyň hem-de bütindünýä torunyň mümkinçilikleri esasynda ykdysadyýetiň sanlylaşdyrylmagy halk hojalygynyň diňe bir gurluşyny özgertmän, eýsem, ykdysady ösüşiň depginini hem güýçlendirýär. Giň gerimli sanlylaşdyrmanyň netijesinde ykdysadyýetiň ösüşiniň täze ugurlary, hyzmatlary ýerine ýetirmegiň tizligini we hilini gowulandyrmaga gönükdirilen sanly giňişlikler döredilýär. 

                                                                   

Eýýäm häzirki günlerde ýurdumyzda innowasion kärhanalar, «akylly şäherler» döredilýär, oba hojalyk ýerlerini işläp bejermegiň täzeçil usullary peýdalanylýar. Ilatyň internet-banking we mobil-banking, şeýle hem onlaýn söwda hyzmatlaryndan işjeň peýdalanmagy hyzmatlar ulgamynyň sanly özgerişini görkezýär. 

                                                                   

Eksport kuwwatlyklaryny artdyrmak milli ykdysadyýetiň ösüşiniň esasy ugurlarynyň biridir. Bu günki gün Türkmenistan köp ýurtlar bilen dünýä derejesinde-de, sebit derejesinde-de özara bähbitli söwda gatnaşyklaryny ösdürýär. Ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň ýokary depgini, syýasy we maliýe babatda durnuklylygy ýerli hem-de daşary ýurt maýadarlaryny özüne çekýär. Innowasion önümçilikleriň maliýeleşdirilmegi milli önüm öndürijileri höweslendirmäge, olaryň öňünde täze eksport mümkinçiliklerini açmaga ýardam edip, daşary ýurt walýutalarynyň gelip gowuşmagyny hem-de manadyň hümmetiniň durnukly bolmagyny şertlendirýär. 

                                                                   

Her bir sebitiň özboluşlylygyny göz öňünde tutmak arkaly welaýatlaryň sazlaşykly ösdürilmegini gazanmak ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp şertleriniň biridir. Şu maksady nazara almak bilen, häzirki döwürde ýurdumyzyň sebitlerinde iş üpjünçiligine we hyzmatlaryň elýeteri bolmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Welaýatlaryň her birinde kuwwatly önümçilik kärhanalarydyr durmuş düzümleri döredilýär. 

                                                                   

Halkyň ýaşaýyş derejesi hem-de döwletiň ösüşi ýurdumyzyň ähli ugurlar boýunça bäsdeşlige ukyply bolmagy bilen gönümel baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiziň: «Agzybirligimiz bilen ähli sepgitlere ýeteris!» diýen ganatly sözleri halkymyzy her bir ulgamda uly üstünliklere ruhlandyrýar. 

                                                                                                           

Hudaýguly PAŞŞYÝEW,

                       

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Barlag-derňew müdirliginiň Aşgabat şäheri boýunça barlag-derňew bölüminiň esasy döwlet inspektory.

28.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 27-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim häzirki wagtda sebitde alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaýa ideg etmek agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär, hususan-da, ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Şeýle hem welaýatda gowaça ekişine guramaçylykly girişilip, onda oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Welaýatyň sogan, ýeralma ekilen meýdanlarynda ideg işleri talabalaýyk alnyp barylýar, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler geçirilýär. 

                                                                   

Şeýle-de häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyna” laýyklykda welaýatda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, şu günler dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň talaplaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň möhümdigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gowaça ekişiniň guramaçylykly geçirilmeginiň hem-de bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda alnyp barylmagynyň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini mundan beýläk-de gowulandyrmagyň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi hem-de welaýatda Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalardaky ýerine ýetirilýän gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekin meýdanlarynda ýerine ýetirilýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatda gowaça ekişine guramaçylykly girişildi. Şunda oba hojalyk tehnikalaryndan netijeli peýdalanylýar, bugdaýa ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ýeralma we sogana ideg etmek işleri geçirilýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň tohumlary bilen üpjün etmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl welaýatda gurulmagy meýilleşdirilen medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny belledi we häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ýerine ýetirilýän ideg işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda geçirilmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle-de hormatly Prezidentimiz gowaça ekişiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi, ýeralma we sogana ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmäge gönükdirilen maksatnamalardan gelip çykýan wezipeleriň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine berk gözegçiligi üpjün etmegi häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, oba hojalyk işleri agrotehniki möhletlerde geçirilýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri alnyp barylýar. Welaýatda gowaça ekişini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli taýýarlyk işleri dowam edýär. Şunuň bilen bir hatarda, ýeralma, sogana we beýleki gök-bakja ekinlerine ideg etmek işleri geçirilýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmäge taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilen işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, häzirki wagtda welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işlerini, hususan-da, bugdaý, ýazlyk ýeralma we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlardaky ideg işlerini agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi, welaýatda 29-njy martda badalga beriljek gowaça ekişiniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş we önümçilik maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew welaýatyň ekin meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şeýle hem şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekişine guramaçylykly girişilip, ekişde ulanylýan oba hojalyk tehnikalary we gurallary doly güýjünde işledilýär. Welaýatda ýazlyk ýeralmadan, sogandan ýokary hasyl almak üçin bu ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, pile öndürmek möwsümine taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Şeýle hem häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl meýilleşdirilen gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň berk talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bugdaý, ýazlyk ýeralma we sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň hem-de gowaça ekişiniň ýokary hilli, öz wagtynda geçirilmeginiň zerurdygyny belläp, bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Şunuň bilen birlikde, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew şu günler welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda sebitde gowaça ekişine girişilip, şunda oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny doly güýjünde işletmek, ekişi agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli geçirmek ugrunda zerur tagallalar edilýär. Welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ösüş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar, ýazlyk ýeralma, sogan we beýleki gök-bakja ekinleri ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär. Pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. 

                                                                   

Mundan başga-da, häkim ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi hem-de welaýatda gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini, bugdaý, ýazlyk ýeralma we sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň talabalaýyk alnyp barylmagyny gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyndan hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagy ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekip, bu babatda häkime degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, şu ýylyň 24-nji martynda Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine guramaçylykly girişildi. Daşoguz welaýatynda bolsa gowaça ekişine şu ýylyň 29-njy martynda başlamak boýunça degişli taýýarlyk işleri alnyp barylýar. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda, ekiş möwsüminde etrap tehniki hyzmat ediş kärhanalarynyň, daýhan birleşikleriniň hasabynda duran we gowaça ekişinde ulanylýan ähli oba hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek, pagtaçy daýhanlarymyzy ýokary hilli gowaça tohumy bilen üpjün etmek ugrunda degişli çäreler durmuşa geçirilýär. Bugdaý ekilen meýdanlary bellenen kadalara laýyklykda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, haşal otlaryň we zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça degişli işler dowam etdirilýär. 

                                                                   

Mundan başga-da, wise-premýer ilatymyzy ýurdumyzda öndürilýän ýeralma, gök-bakja we beýleki azyklyk önümler bilen üpjün etmek hem-de bu önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak maksady bilen, häzirki wagtda welaýatlarda ýeralma we sogan ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleriniň alnyp barylýandygyny, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça taýýarlyk işleriniň ýerine ýetirilýändigini habar berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň öňünde goýlan wezipeleriň çözülmegine toplumlaýyn we jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belledi hem-de häzirki wagtda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, gowaça ekişiniň agrotehniki möhletlerde, ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu babatda degişli tabşyryklary berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana, beýleki gök-bakja ekinlerine ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegini gözegçilikde saklamagy wise-premýere tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi bilen tüýs ýürekden gutladylar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, gowaça ekişini ýokary hilli we agrotehniki möhletlerde geçirmek, bugdaýa, ýazlyk ýeralma, sogana, beýleki gök-bakja ekinlerine talabalaýyk ideg etmek, pile öndürmek möwsümine guramaçylykly taýýarlyk görmek babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň, mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

28.03.2023
Arkadag şäheri — ýaşlaryň şäheri

Asylly däp boýunça her ýyl özüne mahsus şygar bilen atlandyrylýar. Birbada göräýmäge, munuň özi şol şygarlaryň astynda ruhy we zähmet joşgunyny döretmek, ýyllara aýratyn köpöwüşginli many-mazmun çaýmak üçin niýetlenen jemgyýetçilik taslamasy ýa-da strategik başlangyç ýaly bolup dur. Emma ýyllara öz şygarlaryna görä içgin nazar aýlanyňda, başdaky pikiriň has-da giňeýär. Ýylyň şygarynyň şol ýylda nähili işlere agram bermelidigini kesgitleýän we salgy berýän özboluşly ugurdygyna göz ýetirýärsiň. 

                                                                   

Ýurtda ähli pudaklar boýunça uly işleriň durmuşa geçirilýändigi belli zat. Ýöne şygarlar boýunça her ýyl geçirilýän işlere aýratyn uly ähmiýet berilýär, olaryň gerimi we möçberi haýran galdyrýar. Bu, bir tarapdan, her ýyl durmuş-ykdysady ulgamyň belli bir ugruny has-da ilerletmäge we ösdürmäge mümkinçilik berse, ikinji tarapdan, ähli pudagyň ösüş depgininiň deňagramlylygyny saklamaga ýardam edýär. Bu, gürrüňsiz suratda, iňňän paýhasly çözgütdir. Munuň oňyn netijeleri ýyl-ýyldan has aýdyň bildirýär. 

                                                                   

2023-nji ýyl «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edildi. Ýokarda aýdylan pikirlerden çen tutsak, bu ýyl sözüň göni we doly manysynda ýaşlaryň ýyly bolaýmaly. Bu hut şeýle-de boldy. Täze ýylyň bosagadan ätlänine köp wagt bolmadyk hem bolsa, eýýäm ýaşlar barada edilýän aladanyň barha artýandygyna göz ýetirmek kyn däl. Olaryň ýurdumyzyň söwda-ykdysady, jemgyýetçilik-syýasy, medeni-ynsanperwer durmuşynda eýeleýän orny pugtalanýar we artýar. Ýaşlar kanunçylygy kämilleşdirilýär we gyşarnyksyz durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Ünsüňizi 26-njy martda geçirilen Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriniň agzalarynyň saýlawlaryna çekesim gelýär. Saýlawçylarda, ilkinji nobatda bolsa, daşary ýurtly synçylarda saýlawlaryň guramaçylykly, giň demokratik esaslarda geçirilmegi hem ýakymly täsir galdyrdy welin, olary esasy guwandyran zat dalaşgärleriň köpüsiniň ýaşlardygydyr. Saýlawlara ses bermäge gatnaşan Gahryman Arkadagymyz hem köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogap berende, dalaşgärleriň, esasan, ýaşlardan ybaratdygyny aýtdy. Munuň özi döwletiň, halkyň ýurt ykbaly bilen dahylly işleri öz ýaş raýatlaryna şübhesiz ynanýandygyny görkezdi. Eger halkymyz öz ýaşlaryna ynanýan bolsa, diýmek, olar şol ynama mynasypdyrlar. 

                                                                   

Ýaşlara berilýän üns, ýaşlar barada edilýän alada Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda has giň gerimli häsiýete eýe bolýar. Şonuň bilen bir hatarda hem döwletimiziň häzirki we geljekki belent maksatlaryny hemişe ýaşlar bilen berk baglanyşdyrýandygyny nygtamak gerek. Biz muny köp mysallaryň üsti bilen subut edip bilerdik. Ýöne olary birin-birin sanap oturmazdan, diňe şu iň soňky döwlet ähmiýetli wakanyň üstünde durmak isledik. Türkmen halkynyň Milli Lideriniň başlangyjy bilen Aşgabadyň golaýynda, ajaýyp dag eteginde Arkadag şäheriniň gurulýandygyndan hemmeler habarlydyr. «Akylly şäher» konsepsiýasy boýunça gurulýan bu häzirki zaman şäheri ýaşaýyş üçin döredilýän iň ýokary amatlyklary, öňdebaryjy durmuş şertleri bilen diňe bizi däl, daşary ýurtlulary hem haýran galdyrýar. Bu şäheri kim gurýar? Ýaşlar! Özi hem türkmen ýaşlary! Türkmenistanlylaryň soňky ýyllarda kemala gelen täze nesli! Milli Liderimiz Arkadag şäherine degişli wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça 25-nji martda geçirilen bilelikdäki mejlisde bu hakykaty uly buýsanç we guwanç bilen tassyklady. Bu şäher uly taslama. Ol ýurdumyzda, hatda tutuş sebitde amala aşyrylýan iň iri innowasion şähergurluşyk taslamasy. Şol mejlisde häzir şäherde dürli maksatly desgalaryň 336-synyň gurluşygynyň tamamlanyp barylýandygy aýdyldy. Öňde şäheriň ikinji tapgyry bar. Onuň gurluşygy hem gujurly, zehinli, sowatly ýaş hünärmenlere ynanyldy. Munuň özi nämeden habar berýär? Ýaňy hem aýdyşymyz ýaly, öňde goýlan maksatlara ýetmekde ýaşlara uly orun berilýändiginden, ýaşlar meselesini üstünlikli çözmekde anyk we netijeli çäreleriň görülýändiginden habar berýär. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň mejlisde aýdan şu göwün galkyndyryjy sözleri diňe ýaşlaryň däl, eýsem, tutuş halkymyzyň ýüregine jüňk bolandyr. Ine, şol jümle: «Arkadag şäheriniň ýaşlaryň şäheri hökmünde ykrar edilmegi guwançly ýagdaýdyr». Bu, hakykatdan hem, hut şeýle bolmalydy. Birinji sebäbini ýaňy aýdypdyk: bu ýaşlaryň gurluşyga gatnaşygy bilen bagly. Ikinjiden, Arkadag şäheriniň dolandyryş we beýleki edaralarynyň ýolbaşçy wezipelerine, esasan, ýaşlar bellenildi. Üçünjiden, şäherde işlejek hünärmenler, ýaşajak ilat, esasan, ýaşlardan ybarat bolar. Şeýlelikde, bu şäherde häzirki we geljekki nesilleriň jebis bitewüligi, ýurdumyzyň okgunly we abadan gülläp ösüşi öz beýanyny tapar. 

                                                                                                           

Oraz ABDYÝEW.

                       

«Türkmenistan»

28.03.2023
Arkadag şäherine degişli wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça bilelikdäki mejlis

Aşgabat, 25-nji mart (TDH). Şu gün paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän Maslahat köşgünde türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmagynda bilelikdäki mejlis geçirildi. Mejlise Arkadag şäheriniň dolandyryş we beýleki edaralarynyň ýolbaşçylary hem gatnaşdylar. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň gün tertibini yglan edip, geçen ýylyň dekabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin göçme mejlisinde Arkadag şäheriniň guramaçylyk meselelerine garamak boýunça teklipleriň ara alnyp maslahatlaşylandygy barada aýtdy. Hormatly Prezidentimiz öňe sürlen teklipler esasynda işlenip taýýarlanan Kararlara hem-de degişli Kanuna gol çekdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri şu gün bolsa Arkadag şäheriniň guramaçylyk soraglaryna degişli wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça bilelikdäki mejlisiň geçirilýändigini, onuň dowamynda täze kabul edilen «Arkadag şäheri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna, beýleki kanunçylyk namalaryna laýyklykda geçirilmeli işlere serediljekdigini, guramaçylyk meseleleriniň ara alnyp maslahatlaşyljakdygyny, işleri talabalaýyk guramak boýunça ýolbaşçylaryň öňünde durýan wezipeleriň kesgitleniljekdigini belledi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri mejlisde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda döwletimiziň ösüşiniň täze tapgyrynda mähriban Watanymyzy syýasy, ykdysady, medeni taýdan ösdürmekde, ýurdumyzda binagärlik we şähergurluşyk işini ýokary derejelere ýetirmekde, ýaşamak üçin has oňaýly şertler döredilen döwrebap obalary, şäherçeleri, şäherleri gurmakda, durmuşymyzyň ähli ugurlaryna sanly ulgamy, ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmakda, sebitleri hemmetaraplaýyn we gyradeň ösdürmekde giň gerimli işleriň üstünlikli alnyp barylýandygyny nygtady. 

                                                                   

Türkmen tebigatynyň gözel künjekleriniň birinde bina edilen Arkadag şäheriniň berkarar döwletimiziň güýç-kuwwatyny we ägirt uly ösüş mümkinçiliklerini bütin dünýä äşgär edýändigini belläp, türkmen halkynyň Milli Lideri bu ýerde milli we häzirki zaman binagärliginiň ösen tejribeleri utgaşdyrylyp, önümçilik, medeni-durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygynyň «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda alnyp barylmagynyň ata Watanymyzyň döwrebap ösüşleriniň we milliligimize goýulýan sarpanyň aýdyň nyşanydygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

 Şunuň bilen baglylykda, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny diňledi. 

                                                                   

 Ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berildi. 

                                                                   

Ol öz çykyşynda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda milli kanunçylygyň ýylsaýyn döwrebaplaşýandygyny, täze kanunlaryň kabul edilýändigini belläp, bu işleriň oňyn netije berýändigini aýratyn nygtady. 

                                                                   

Arkadag şäheri hemişelik Bitaraplygyň üstünliklerini görkezýän, ýurdumyzyň esasy medeni, ylmy merkezine öwrülýär. Bu şäherde “akylly” tilsimatlar ulanylýar. 2022-nji ýylyň 3-nji dekabrynda şäheriň döredilmegi bilen bagly ähli meseleleri, hususan-da, şäheriň hukuk ýagdaýyny, onuň çäklerini kesgitlemek ýaly möhüm ugurlary düzgünleşdirýän kanuny resminamalary taýýarlamak, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralaryny döretmek hem-de olaryň ýolbaşçylaryny bellemek boýunça berlen tabşyryklara laýyklykda, “Arkadag şäheri hakynda” Kanun kabul edildi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredowa ýüzlenip, Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda gurlan binalaryň we desgalaryň açylmagy mynasybetli guraljak dabaralara daşary ýurtly myhmanlary, abraýly halkara guramalaryň wekillerini çagyrmak bilen baglanyşykly meselelere seretmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy «Arkadag şäherinde täze etraplary döretmek hakynda» Türkmenistanyň Mejlisiniň kararyna laýyklykda, döwrümiziň beýik binagärlik taslamasy bolan Arkadag şäherinde täze Kärizek we Gorjaw etraplarynyň döredilendigini belläp, Arkadag şäherinde alnyp barylýan işleriň halkara ölçeglere laýyk gelmeginiň şäher ilatynyň sanyny artdyrmakda, ony geljekde depginli ösdürmekde, çäklerini giňeltmekde, ulag, senagat, söwda, hyzmatlar, ylym-bilim, saglygy goraýyş, gurluşyk ulgamlaryny ösdürmekde ähmiýetlidigine ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewe Arkadag şäherinde täze döredilen iki etrabyň — Gorjaw we Kärizek etraplary bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerine garamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa “Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi bilen Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlap, bu çözgüdiň täze şäheriň hukuk derejesini kesgitländigini, munuň bolsa Bitarap döwletimiziň täze taryhyna möhüm sahypany ýazandygyny, Arkadag şäheriniň ýaşlaryň şäherine öwrülendigini guwanç bilen belledi. Şeýle hem ol ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheri boýunça kabul edilen kanunçylyk esasynda alnyp barylýan işleriň häzirki döwrüň talabyna we paýhasly pederlerimiziň şöhratly taryhynyň ruhuna kybap gelmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, kanunçylyk ulgamyny kämilleşdirmek işinde halkara hyzmatdaşlyga, dünýäniň ösen tejribesiniň netijeli özleşdirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir. 

                                                                   

Geçmişine uly sarpa goýýan halkymyz täze taryhy döwrümizde ata-babalarymyzyň, pederlerimiziň, görnükli şahsyýetlerimiziň atlaryny ebedileşdirmekde, nesillerdir döwürleri baglanyşdyryp gelýän milli ýörelgelerimizi dabaralandyrmakda, şu günki we geljekki nesillerde milli guwanç duýgusyny döretmekde dünýä nusgalyk işleri durmuşa geçirýär diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi. Munuň özi Watanymyzyň, milletimiziň mizemez bitewüligini görkezýär. Atlary ebedileşdirilen beýik şahsyýetleriň halka, mähriban Watana bagyşlanan ömür ýollary ýaş nesiller üçin nusgalyk mekdepdir. Köpetdagyň eteginde bina bolýan Arkadag şäheri döwrümiziň beýikliginiň, halk üçin bitirilýän işleriň giň gerimlidiginiň aýdyň nusgasydyr. 

                                                                   

Soňra Halk Maslahatynyň Diwanynyň iş dolandyryjysy K.Babaýewe söz berildi. Ol çykyşynda Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berip, täze şähere aýratyn hukuk derejesiniň berlendigini guwanç bilen nygtady. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde adamlaryň amatly ýaşaýşyny, olaryň iş bilen üpjünçiligini pugtalandyrmak, emläk gatnaşyklaryny, jemgyýetçilik işlerini kämilleşdirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Diwanynyň iş dolandyryjysy halkymyzyň bagtyýar durmuşy, ýurdumyzyň abadançylygy ugrunda yzygiderli alada edýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda gazanylan üstünlikleri dünýä jemgyýetçiligine tanyşdyrmak üçin kanunçylyk babatda bolşy ýaly, Türkmenistanyň durmuşynyň ähli ugurlarynda bolup geçýän giň gerimli beýik işleri hem has giňden wagyz etmegiň zerurdygyny nygtady. 

                                                                   

Soňra mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary N.Amannepesow çykyş edip, ilki bilen, Arkadag şäherinde özüniň gözegçilik edýän düzümlerine degişli gulluklara we bölümlere ýolbaşçylary bellemek boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Arkadag şäheriniň Bilim müdirliginiň başlygy wezipesine Ýanwar Annaýew, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory wezipesine Aýjahan Babaýewa, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň direktory wezipesine Maýa Öküzowa, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiri wezipesine Ýusup Işangulyýew, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň direktory wezipesine Mergen Nazarow, Arkadag şäheriniň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň başlygy wezipesine Allanur Hajymyradow, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň saglyk öýi boýunça orunbasary wezipesine Hemraguly Haşyrow, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň “Tiz kömek” merkezi boýunça orunbasary wezipesine Şöhratniýaz Meredow, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Onkologiýa merkezi boýunça orunbasary wezipesine Rejep Orazberdiýew, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi boýunça orunbasary wezipesine Bahar Orazmyradowa, Arkadag şäher Saglyk merkezleri müdiriýetiniň baş müdiriniň Saglygy goraýşyň awtoulaglar kärhanasy boýunça orunbasary wezipesine Seýitniýaz Annaçaryýew, Arkadag şäheriniň Bedenterbiýe we sport müdirliginiň başlygy wezipesine Ýusupmyrat Baýjaýew, Arkadag şäheriniň 10 müň orunlyk stadionynyň direktory wezipesine Berdimämmet Atdyýew, Arkadag şäheriniň köpugurly sport toplumynyň direktory wezipesine Kerwenguly Çargulyýew, Arkadag şäheriniň sport merkeziniň direktory wezipesine Gurbannazar Öwezsähedow, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory wezipesine Pygy Baýramdurdyýew, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň başlygy wezipesine Döwrangylyç Purryýew bellenildi. 

                                                                   

Şeýle hem ýurdumyzyň syýasy partiýalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň tertipnamalaryna laýyklykda, Geňeşlerde Arkadag şäheri boýunça degişli düzümleriň ýolbaşçylaryny saýlamak üçin saýlawlaryň geçirilendigi habar berildi. Olaryň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy wezipesine Orazgül Pygamowa, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Arkadag şäher birleşmesiniň başlygy wezipesine Annamyrat Ýollyýew, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy wezipesine Serdar Begmyradow, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Arkadag şäher geňeşiniň başlygy wezipesine Mekan Amanlyýew, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Arkadag şäher komitetiniň başlygy wezipesine Arslan Täşliýew, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Arkadag şäher bölüminiň başlygy wezipesine Arslan Gökjäýew saýlanyldy. 

                                                                   

Şeýle-de wise-premýer täze bellenilen ýolbaşçylaryň işleri ýokary guramaçylyk derejesinde alyp barmaklary ugrunda ähli zerur şertleriň döredilendigini nygtap, yzygiderli goldaw berýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri täze bellenen ýolbaşçylara işlerinde üstünlikleri arzuw edip, wise-premýere ýolbaşçylar bilen zerur bolan işleri yzygiderli geçirmegi, lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejede ýola goýulmagy, işgärleriň hünär derejesiniň yzygiderli ýokarlandyrylmagy babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Gahryman Arkadagymyz wise-premýer N.Amannepesowa ýüzlenip, ýaş nesilleriň döwrebap tehnologiýalardan peýdalanyp bilmekleri üçin Arkadag şäherinde gurlan mekdepleriň we çagalar baglarynyň üpjünçiligine, şeýle hem ähli okuw binalaryna sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna, sanly çözgütleriň döwrebap şäheriň bu ugurdaky ösüşini üpjün etmelidigine aýratyn üns bermelidigini belledi. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa gözegçilik edýän düzümlerine degişli edaralara bellenilen ýolbaşçylar barada hasabat berdi. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkiniň baş direktory wezipesine Baýramdurdy Baýramdurdyýewiň, Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebiniň direktory wezipesine Ýazberdi Hydyrowyň, Arkadag şäher Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň direktory wezipesine Nurmyrat Annaçaryýewiň, Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine Serdar Ataýewiň, Döwletmämmet Azady adyndaky Arkadag şäher kitaphanasynyň direktory wezipesine Aýlar Nurmämmedowanyň bellenendikleri habar berildi. 

                                                                   

Wise-premýer çykyşynyň dowamynda milli medeniýetiň yzygiderli ösdürilmegi, onuň düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadynyň döwrebaplaşdyrylmagy ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin hoşallyk bildirip, täze bellenilen ýolbaşçylar bilen bilelikde, Arkadag şäheriniň medeniýet, sungat ulgamynyň ösüşiň täze derejesine çykmagy ugrunda ähli zerur tagallalary gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň medeniýet we sungat ulgamyna degişli edaralaryna täze bellenilen ýolbaşçylara üstünlik arzuw edip, wise-premýere bu ýerde işleriň döwrüň talabyna laýyk derejede guralmagy, işgärleriň hünär derejesiniň yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow çykyşyny Arkadag şäheri boýunça obasenagat toplumyna degişli düzümlere bellenilen ýolbaşçylar baradaky hasabatdan başlady. 

                                                                   

Arkadag şäher Oba hojalyk müdirliginiň başlygy wezipesine Öwezgeldi Pirliýewiň, Ýer serişdeleri gullugynyň Arkadag şäher Ýer serişdeleri müdirliginiň başlygy wezipesine Batyr Orazmämmedowyň, Arkadag şäher Daşky gurşawy goramak müdirliginiň başlygy wezipesine Güýçgeldi Ýagşygeldiýewiň bellenilendigi habar berildi. 

                                                                   

Wise-premýer häzirki döwürde obasenagat toplumynda uly işleriň amala aşyrylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigi, Arkadag şäheriniň täze ýolbaşçylaryny bellemäge goldaw berendigi üçin hormatly Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri täze bellenilen ýolbaşçylara jogapkärli işlerinde üstünlik arzuw etdi we oba hojalygy pudagynyň ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde möhüm orun eýeleýändigini belläp, toplumyň ähli düzümleriniň sazlaşykly işini üpjün etmek boýunça mundan beýläk-de zerur tagallalary etmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Arkadag şäherinde ekologik babatda-da, ýaşaýyş-durmuş, beýleki ähli meselelerde-de adam ýaşaýşy üçin iň amatly gurşawy döretmek barada ozal hem uly wezipeleriň kesgitlenendigini belläp, hormatly Arkadagymyz guramaçylyk meseleleri boýunça berlen tabşyryklaryň öz wagtynda, talabalaýyk ýerine ýetirilmeginde ähli ýolbaşçylaryň şahsy jogapkärçilik çekýändigini aýtdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedowa söz berildi. Wise-premýer, ilki bilen, Arkadag şäheriniň energetika, gurluşyk boýunça degişli edaralarynyň ýolbaşçylaryny bellemek boýunça geçirilen işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň Arkadag şäher önümçilik birleşiginiň baş direktory wezipesine Hemra Gurbannazarow, «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasynyň «Döwletenergogözegçilik» kärhanasynyň Arkadag şäher müdirliginiň başlygy wezipesine Azymmuhammet Magtymow bellenildi. 

                                                                   

Wise-premýer Arkadag şäherinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle-de ol bu ýerde işleriň netijeli ýagdaýda guralmagy ugrunda döredilen mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow täze wezipä bellenilen ýolbaşçylara üstünlik arzuw edip, Arkadag şäheriniň gurluşyk işlerini hemişe gözegçilikde saklamak, şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna guramaçylykly girişmek we bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli gözegçilikde saklamak babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky hasabatyň çäklerinde Arkadag şäheri boýunça degişli gulluklara bellenilen ýolbaşçylar barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, Arkadag şäher Alyjylar jemgyýeti müdirliginiň başlygy wezipesine Hojamuhammet Muhammedow bellenildi. 

                                                                   

Şeýle hem wise-premýer Arkadag şäherinde ýola goýulýan söwdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak, hyzmatlaryň hilini kämilleşdirmek, şol sanda bu ugurlara täzeçil tehnologiýalary we sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz söwda hem-de hyzmatlar ulgamynyň işini talabalaýyk guramak, halka edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini we derejesini artdyrmak babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Hormatly Arkadagymyz Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygyna hususy gurluşyk kompaniýalaryna gurluşyklary bellenen möhletde we ýokary hilli tamamlamak boýunça bildirilýän talaby güýçlendirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Gurluşygy tamamlanan desgalaryň, binalaryň hilini barlap kabul etmek möhüm wezipeleriň biridir. Şu meseleler ýurdumyzyň Ýokary gözegçilik edarasynyň berk gözegçiliginde saklanylmalydyr. Şeýle-de Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda gurlan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndaky öýleri we ýaşaýyş jaýlaryny ýerlemek wajyp meseleleriň hatarynda durýar. Bu işi guramaçylykly alyp barmak möhüm ähmiýete eýedir diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Begliýew ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümlerinde alnyp barylýan işler barada hasabat bermek bilen, gözegçilik edýän düzümleri boýunça Arkadag şäheriniň degişli müdirligine bellenilen ýolbaşçy barada hasabat berdi. 

                                                                   

 Habar berlişi ýaly, «Arkadag şäher gazüpjünçilik» müdirliginiň başlygy wezipesine Hally Saryýew bellenildi. 

                                                                   

Wise-premýer hasabatyň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda, ýangyç-energetika toplumynyň ösüşini üpjün etmek bilen baglanyşykly yzygiderli goldaw hem-de maslahat berýändigi üçin Gahryman Arkadagymyza hoşallyk bildirdi we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi hem-de degişli düzümleriň sazlaşykly işiniň üpjün edilmegi ugrunda zerur tagallalaryny etjekdigine ynandyrdy.  

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz önümçilige täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň işjeň ornaşdyrylmagynyň we dünýäniň ösen tejribesiniň netijeli ulanylmagynyň ösüşiň baş şertini emele getirýändigini belläp, işgärleriň hünär derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe söz berildi. Ol ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk ulgamynyň ähli düzümleriniň işini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şeýle-de bu ulgamyň Arkadag şäherindäki degişli düzümlerine bellenilen ýolbaşçylar barada hasabat berildi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, Arkadag şäher Aragatnaşyk müdirliginiň başlygy wezipesine Eziz Kerimow, Arkadag şäher Poçta aragatnaşyk merkeziniň başlygy wezipesine Şöhrat Güjümow, “Altyn asyr” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Arkadag şäher müdirliginiň başlygy wezipesine Begenç Pälwanow, Arkadag şäheriniň Awtomenzili we awtotoplumy müdirliginiň başlygy wezipesine Süleýmangeldi Atageldiýew bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz ýurdumyzyň sebitiň üstaşyr ulag geçelgesi hökmünde derejesini mundan beýläk-de pugtalandyrmak maksady bilen, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etdirmegi tabşyrdy. Şunda işiň täzeçil usullaryna, ulaglaryň häzirki zaman görnüşleriniň ornaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde, halkymyza edilýän hyzmatlaryň hiliniň gowulandyrylmagyna we görnüşleriniň giňeldilmegine zerur üns berilmelidir. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary H.Geldimyradowa söz berildi. Wise-premýer häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky hasabatyň çäklerinde Arkadag şäheri boýunça degişli düzümlere bellenilen ýolbaşçylar barada hasabat berdi. 

                                                                   

Habar berlişi ýaly, Arkadag şäher Maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygy wezipesine Serdar Öwezberdiýew, Arkadag şäher Salgyt müdirliginiň başlygy wezipesine Şyhmuhammet Şyhymow, Arkadag şäher Statistika müdirliginiň başlygy wezipesine Döwletgeldi Annaberdiýew, Arkadag şäheriniň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň başlygy wezipesine Mämmetmyrat Berdiýew, Arkadag şäher Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygy wezipesine Şirmyrat Hojamuhammedow, Arkadag şäher Döwlet ätiýaçlandyryş müdirliginiň başlygy wezipesine Gökçeamangeldi Paýçyýew, Arkadag şäheriniň Merkezi bankynyň başlygy wezipesine Hojamyrat Annaýew, Arkadag şäheriniň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Amandurdy Baýlyýew, Arkadag şäheriniň «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Şanazar Bäşimow, Arkadag şäheriniň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Yhlas Orazberdiýew, Arkadag şäheriniň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Arslan Nazarow bellenildi. 

                                                                   

Wise-premýer ozal berlen tabşyryga laýyklykda, Arkadag şäheriniň maliýe-bank ulgamynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede ýola goýmak, bu düzümleriň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň kuwwatlanmagyna goşandyny artdyrmak boýunça zerur tagallalaryň ediljekdigine ynandyrdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz täze bellenilen ýolbaşçylara jogapkärli wezipelerinde üstünlik arzuw etdi. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz häzirki döwürde maliýe serişdelerini rejeli peýdalanmagyň, topluma degişli ähli düzümleriň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmagyň möhüm wezipe bolup durýandygyny belläp, bu düzümleriň işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak, oňa häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak meselelerini yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew şäheriň birinji nobatdakysynyň gurluşygynyň tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýandygy we şäheriň çäklerinde bina edilen desgalaryň açylyş dabarasyna ýokary derejede taýýarlyk görülýändigi barada hasabat berdi. Şäheriň çäginde iki etrap häkimligi döredilip, olara Kärizek we Gorjaw atlarynyň dakylmagy, hormatly Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli amala aşyrylýan şähergurluşyk maksatnamasynyň döwrüň ruhuna kybap derejede durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär. 

                                                                   

Şeýle hem häkim şäher ilatynyň eşretli we abadan ýaşaýşyny yzygiderli üpjün etmek ugrunda degişli düzümler bilen bilelikdäki tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri şäheriň dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek, täze wezipä bellenen ýolbaşçylaryň netijeli işini ýola goýmak, şäheriň arassaçylygyny üpjün etmek, binalary döwrebap ýagdaýda saklamak, ýokary ekologik derejesini ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleleri hemişe gözegçilikde saklamagyň möhüm wezipe bolup durýandygyna ünsi çekdi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary B.Gündogdyýew Arkadag şäheri boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň täze bellenen ýolbaşçylary barada hasabat berdi. 

                                                                   

Habar berlişi ýaly, Arkadag şäheriniň prokurory wezipesine Magtymguly Öwezgeldiýew, Arkadag şäher Döwlet notarial edarasynyň uly döwlet notariusy wezipesine Nurberdi Weliýew, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň Arkadag şäher müdirliginiň uly döwlet bellige alyjysy wezipesine Myrat Geldiýew, Arkadag şäher harby wekili wezipesine Serdar Hommadow, Arkadag şäheriniň Polisiýa müdirliginiň müdiri wezipesine Süleýman Ataýew, Arkadag şäher Ýangyna garşy göreş müdirliginiň başlygy wezipesine Nurberdi Taýmazow, Arkadag şäher kazyýetiniň başlygy wezipesine Maksat Herräýew bellenildi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz täze bellenen ýolbaşçylara üstünlik arzuw edip, bu düzümleriň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramak, harby gullukçylaryň hünär taýýarlygyny, söweşjeň ussatlygyny ýokarlandyrmak, Arkadag şäherinde düzgün-tertibi talabalaýyk ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleleriň berk gözegçilikde saklanylmalydygyna ünsi çekdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow türkmen halkynyň Milli Lideriniň ýakyndan ýardam bermeginde Arkadag şäherinde işleriň ýokary derejede amala aşyrylýandygyny, degişli Kanunyň kabul edilmeginiň we şäheriň dolandyryş düzüminiň guramaçylygy boýunça wezipeleriň kesgitlenendigini habar berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde täze şäherde dürli maksatly desgalaryň 336-synyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda alnyp barylýar. Bu işlerde ýaşlaryň tekliplerine, täzeçil garaýyşlaryna zerur üns berilýär. Şeýlelikde, hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy bilen täze şäher, sözüň doly manysynda, ýaşlaryň şäherine öwrüldi. Onuň binagärlik we bezeg aýratynlyklarynyň häzirki zamanyň ösen tejribesine, milli binagärlik ýörelgelerine doly laýyk gelýändigi bellenildi. Bu barada aýtmak bilen, D.Orazow şäheriň geljekki ösüşinde ýaşlaryň bilimine, başarnygyna we täze bellenen ýolbaşçylaryň guramaçylyk ukyplaryna möhüm ähmiýet beriljekdigini aýtdy. Şeýle hem ol Arkadag şäherinde işleriň barşynyň hemişe gözegçilikde saklanylýandygy üçin türkmen halkynyň Milli Liderine we hormatly Prezidentimize ähli gurluşykçylaryň adyndan hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäheriniň ýaşlaryň şäheri hökmünde ykrar edilmeginiň guwançly ýagdaýdygyny belläp, onuň binýadynda halkymyzyň şöhratly taryhynyň, milli binagärlik ýörelgeleriniň bardygyny, bu ýerde täze şäheriň gurulmagy bilen, taryhda öçmejek yz goýan şahsyýetleriň atlarynyň ebedileşdirilendigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, täze şäheriň geljekki ösüşinde ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesi, halkymyzyň bagtyýar durmuşy öz beýanyny tapmalydyr. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň dowamynda il-ýurt bähbitli möhüm meseleleriň birnäçesiniň ara alnyp maslahatlaşylandygyny belläp, täze kabul edilen Kanuna laýyklykda, döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesi berlen Arkadag şäheriniň döwletimiziň gazanýan üstünliklerini açyp görkezýän dolandyryş-çäk birligi bolmalydygyny aýtdy. Şoňa görä-de, ýurdumyzda ilkinji «akylly» şäheriň birinji tapgyrynda gurlan binalaryň we desgalaryň açylyş dabarasy hem döwrüň ruhuna laýyk geçirilmelidir. Bu dabara Diýarymyzyň durmuşynda şanly waka öwrülip, watandaşlarymyzda ýatdan çykmajak ýakymly täsirleri galdyrmalydyr. Bu şäheriň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna-da uly jogapkärçilik bilen girişilmelidir. 

                                                                   

 Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz hemmeleri mukaddes Remezan aýynyň başlanmagy bilen gutlady. 

                                                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň we ýerli wekilçilikli häkimiýet edaralarynyň agzalarynyň saýlawlarynyň guramaçylykly geçiriljekdigine ynam bildirip, hormatly Arkadagymyz saýlawlarda giň bäsdeşligiň, açyklyk we aýanlyk däpleriniň üpjün edilmeginiň esasy wezipe bolup durýandygyny belledi. 

                                                                   

Mejlise gatnaşyjylaryň adyndan halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmäge berýän ünsi üçin Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirildi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işleriň, ýetilen belent sepgitleriň, bagtyýar durmuşyň, ata Watanymyzyň bähbidine gönükdirilen maksatnamalaryň merdana halkymyzy belent maksatlara ruhlandyrýandygyny belläp, dünýäde Türkmenistanyň abraýyny has-da belende götermek ugrunda durmuşa geçirilýän ägirt uly işlerde hemmelere üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň halkymyzyň bähbitlerinden ugur alyp durmuşa geçirilýän işleri, öňde goýlan wezipeleriň ýerine ýetirilişini hemişe berk gözegçilikde saklajakdygyny belläp, şu günki mejlisi jemlemek bilen, hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw etdi.

27.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda ses berdi

Aşgabat, 26-njy mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy. 

                                                                   

Şu gezekki saýlawlar Türkmenistanda hakyky halk häkimiýetliliginiň guralynyň netijelidigini görkezdi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasyny düzýän demokratik özgertmeleri üstünlikli amala aşyrmagyň ýolundaky möhüm ädim boldy. Ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşynda aýratyn ähmiýete eýe bolan syýasy-jemgyýetçilik çärä milli synçylar bilen bir hatarda, halkara synçylaryň we bilermenleriň işjeň gatnaşmaklary bolsa onuň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Ir bilen hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Köpetdag etrabyndaky Annanyýaz Artyk adyndaky ýöriteleşdirilen 68-nji orta mekdebiň çägindäki 48-nji saýlaw uçastogyna geldi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary giň bäsdeşlik esasynda geçirildi. Bu saýlawlar häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň hakyky demokratik, hukuk döwletini gurmagyň ýolunda ynamly öňe barýandygyny tassyklady. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly işleriniň Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen uly rowaçlyklara beslenýändigini görkezýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz saýlaw uçastogynyň ses bermek üçin niýetlenen ýerine baryp, iň mynasyp gören dalaşgärlerine ses berip, özüniň konstitusion hukugyndan peýdalandy hem-de raýatlyk borjuny berjaý etdi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň giň bäsdeşlik esasynda geçirilmegi, saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde bolmagy, şeýle hem bu çäräniň belent owazly aýdym-sazlar bilen utgaşmagy ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan syýasy-jemgyýetçilik çäräniň derejesini has-da belende göterýär. Saýlawlaryň öňüsyrasyndaky möwsümiň guramaçylykly geçirilmegi, saýlawlarda ses bermek üçin ähli zerur şertleriň üpjün edilmegi ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň ösdürilýändigini alamatlandyrýar. Munuň özi halkymyzyň agzybirliginiň, jebisliginiň nobatdaky aýdyň beýanydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow her bir dalaşgäre üstünlik, saýlaw toparlarynyň agzalaryna bolsa bu möhüm syýasy-jemgyýetçilik çäresini netijeli geçirmegi, halkymyza abadan, bagtyýar durmuşy, mähriban Diýarymyza bolsa mundan beýläk-de gülläp ösüşi arzuw edip, saýlawlaryň tutuş ýurdumyz boýunça ýokary guramaçylyk derejesinde geçiriljekdigine ynam bildirdi. 

                                                                   

Bu uçastokda saýlawçylaryň sanawyna girizilen ýurdumyzyň beýleki raýatlary hem hormatly Prezidentimiziň göreldesine eýerip, ruhubelentlik we raýat işjeňligi bilen halkymyzyň iň mynasyp wekillerine ses berip, türkmen halkynyň döredijiligiň, ösüşiň täze belentliklerine tarap okgunly hereketini dowam etdirmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.

27.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy

Aşgabat, 26-njy mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ähli künjeginde döredilen saýlaw uçastoklaryna adamlaryň ir bilen özleriniň konstitusion hukugyndan peýdalanmak — milli parlamentiň, ýerli häkimiýet edaralarynyň düzümlerine hödürlenen mynasyp dalaşgärlere ses bermek çäresine agzybirlikde gatnaşmaklary güneşli Diýarymyzda demokratik ýörelgeleriň uly rowaçlyklara beslenýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. Döwletimiziň durmuşyndaky möhüm jemgyýetçilik-syýasy waka taýýarlyk görmegiň çäklerinde geçirilen toplumlaýyn çäreler saýlawlary milli kanunçylyga hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda, demokratik esasda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge mümkinçilik berdi. 

                                                                   

Bu şanly gün mynasybetli medeni maksatnama taýýarlanyldy: saýlaw uçastoklarynyň ýanynda döredijilik toparlarynyň aýdym-sazly çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. 

                                                                   

Saýlaw kodeksine laýyklykda, syýasy partiýalara, jemgyýetçilik guramalaryna, dalaşgärlere, olaryň ynanylan wekillerine, raýatlaryň teklipçi toparlaryna wagyz-nesihat işlerini erkin alyp barmaga mümkinçilik döredildi. Dalaşgärlere köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş etmek üçin deň şertler kepillendirildi. 

                                                                   

Ir bilen hormatly Arkadagymyz Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň çäginde ýerleşýän Annanyýaz Artyk adyndaky ýöriteleşdirilen 68-nji orta mekdepdäki 48-nji saýlaw uçastogyna geldi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýörite taýýarlanan ýerde guta býulleten atmak bilen, mynasyp gören dalaşgärlerine ses berdi. 

                                                                   

Ýeri gelende, ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan syýasy-jemgyýetçilik çäresiniň geçirilýän ýerinde saýlawlaryň barşyna syn edýän milli we halkara synçylaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylarynyňdyr wekilleriniň bardygyny bellemeli. Munuň özi Türkmenistanda saýlawlaryň açyklyk, aýanlyk we halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda geçirilýändigini görkezýär. 

                                                                   

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty durmuşa geçirýändigini we onuň ýurtlaryň arasynda dostlukly hem-de hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny giňeltmekde esasy ugurlaryň biri bolup durýandygyny bellemek gerek. Şeýle hem iri halkara guramalar, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen başy başlanan we hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän daşary syýasat strategiýasynda möhüm orun berilýär. 

                                                                   

Saýlaw uçastogynda ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hormatly Arkadagymyza özlerini gyzyklandyrýan sowallar bilen ýüzlendiler. 

                                                                   

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň bu gezekki saýlawlarynyň jemlerinden nähili netijelere garaşylýandygy hakyndaky sowala Gahryman Arkadagymyz taryhyň dowamynda jemgyýet bolup ýolbaşçyny saýlamagyň däp-dessura girip gidendigi baradaky sözler bilen jogap berdi. Bu ýörelgeler halkymyzyň paýhasly garaýyşlarynyň rowaç alýandygyny görkezýär. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri halkymyzyň şöhratly taryhynyň dikeldilýändigine ünsi çekdi. Ýurdumyzyň taryhyny öwrenmekde R.Pampelli, M.Masson, W.Sarianidi ýaly dünýä belli alymlar, taryhçylar, arheologlar iş alyp bardylar. Taryhçy alymlaryň ýadawsyz zähmeti arkaly türkmen halkynyň şöhratly taryhy dikeldilýär. 

                                                                   

Aşgabadyň eteginde gadymy Parfiýa patyşalygynyň Nusaý galalary ýerleşýär. Parfiýa kuwwatly döwlet bolup, Hytaýdan Hazar deňzine çenli bolan aralykda adalaty dabaralandyrypdyr. Häzirki döwürde alymlar, arheologlar Parfiýa patyşalygynyň Nusaý galalarynda gazuw-agtaryş işlerini, ylmy seljermeleri geçirip, bu döwletiň öz döwründe bitarap ýurt bolandygyny ykrar edýän maglumatlary tapdylar diýip, Gahryman Arkadagymyz sözüni dowam etdi. 

                                                                   

Şu günki geçirilýän syýasy-jemgyýetçilik çäräniň açyklyk, aýanlyk, demokratik ýörelgeler esasynda geçirilýändigini belläp, türkmen halkynyň Milli Lideri taryhyň islendik döwrüniň halkara demokratik hukuklara, dünýewi talaplaryň berjaý edilýän ýörelgelerine baýdygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, bu gezekki saýlawlaryň geçirilmegine şol gadymy asylly ýörelgeler nukdaýnazaryndan seredilýär. 

                                                                   

Şu gezekki saýlawlaryň ozalkylardan tapawudy bilen baglanyşykly sowala beren jogabynda bolsa türkmen halkynyň Milli Lideri nobatdaky saýlawlara gatnaşýan dalaşgärleriň aglaba köpüsiniň ýaşlardan ybaratdygyna ünsi çekdi. Munuň özi türkmen halkynyň “Ýagşy niýet — ýarym döwlet” diýen paýhasly jümlesinden ugur alýan ýörelgeleriň dabaralanýandygyny görkezýär. 

                                                                   

Häzirki döwrüň ýaşlarynyň hemmetaraplaýyn bilimli we sanly ulgamdan ussatlyk bilen baş çykarýan ýaşlardygy bizi begendirýär. Munuň özi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda öňde goýlan maksatlaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine oňyn mümkinçilikleri üpjün eder. Şeýle hem şu gezekki saýlawlara gatnaşýan dalaşgärleriň arasynda köp sanly gelin-gyzlaryň bolmagynyň ýurdumyzda zenan mertebesine möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydygyny aýdyp, hormatly Arkadagymyz ösüp gelýän ýaş nesillere döwrebap terbiýe bermekde, olary Watanymyz, halkymyz üçin gerekli ýaşlar edip ýetişdirmekde mährem enelere möhüm ornuň degişlidigini aýratyn belledi. 

                                                                   

Şeýle hem hormatly Arkadagymyz Mejlisiň deputatlarynyň, ýerli häkimiýet edaralarynyň agzalarynyň hem-de Halk Maslahatynyň wekilleriniň ýaşlardan ybarat bolmagynyň kabul edilýän kada-kanunlaryň täze döwrüň ruhuna we talabyna laýyk derejede işlenip taýýarlanylmagynda ähmiýetli boljakdygyny belledi. Häzirki döwür — ýaşlaryň döwri. Täzeçil tehnologiýalaryň, sanly ulgamyň durmuşymyzyň ähli ugurlaryna işjeň aralaşýandygyny nazara alyp, köptaraply bilimi bolan ýaşlara öz ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmekleri üçin zerur mümkinçilikler döredilýär diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri aýtdy. 

                                                                   

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow abraýly halkara guramalaryň wekillerine, halkara synçylara we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy çärä gatnaşýandyklary üçin minnetdarlyk bildirip, olaryň bu gezekki saýlawlara gyzyklanma bildirip, öz pikirlerini, garaýyşlaryny beýan etmekleriniň halkymyz üçin uly hormatdygyny aýtdy we olara alyp barýan işlerinde üstünlikleri, dünýäniň ähli ýurtlarynda asudalygyň, abadançylygyň, parahat durmuşyň dabaralanmagyny arzuw etdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň baýramçylyk ruhunda geçirilýändigini belläp, jemgyýetçilik durmuşynda demokratik ýörelgeleriň yzygiderli pugtalandyrylýandygyny, saýlawlaryň halk häkimiýetiniň gadymdan gelýän däplerini mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda nobatdaky täze ädimdigini nygtady. 

                                                                   

Soňra hormatly Arkadagymyz özüniň hoş owazly aýdym-sazlary bilen bu ýerde guralýan syýasy çäräniň dabarasyny belende göterýän, Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa bilen söhbetdeş bolup, oňa halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy ugrunda alyp barýan asylly işlerinde mundan beýläk-de döredijilik üstünliklerini arzuw etdi. 

                                                                   

Ýurdumyzda giňden tanalýan sungat ussady milli medeniýetiň we sungatyň ösdürilmegi, bu ugurdaky halkara hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmegi ugrunda döwlet derejesinde yzygiderli alada edilýändigi üçin hormatly Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza ähli medeniýet, sungat işgärleriniň adyndan hoşallyk bildirdi hem-de döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, milli sungatyň ösüşiň täze derejesine çykmagy üçin ukyp-başarnygyny, zehinini gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy çäräniň ýokary guramaçylyk derejesinde hem-de üstünlikli geçmegini arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

27.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ýazky ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy

Ahal welaýaty, 18-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrüň sazlaşykly ösüşiniň nyşany hökmünde Köpetdagyň etegindäki gözel künjekde bina edilen Arkadag şäheriniň çäginde guralan ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşdy. Türkmen topragyny bagy-bossanlyga büremek boýunça ýaýbaňlandyrylan asylly çäräniň ýazky möwsüminiň başlanmagyny alamatlandyrýan bu dabara ýurdumyzda asyrlar aşyp gelýän ýagşy dessurlaryň döwrüň ruhuna kybap derejede ösdürilýändiginiň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Säher bilen türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäherinde ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sungat ussatlarynyň çykyşlary ýaýbaňlandyryldy. Bagşy-sazandalaryň joşgunly aýdym-sazlary çärä baýramçylyk öwüşginini çaýdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ýaş nesliniň wekili goşgy setirleriniň üsti bilen hormatly Arkadagymyzdan ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga bermegini haýyş etdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz asylly däbe eýerip, oglanjyga sowgadyny gowşurdy hem-de onuň bilen gürrüňdeş bolup, ösüp gelýän ýaş nesilleriň okuwlary we boş wagtlary meşgullanýan ugurlary bilen gyzyklandy. Bu duşuşyk ýurdumyzda ýaş nesliň bilim-terbiýesi, sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

 Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow oglanjygyň haýyşy boýunça onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ilkinji bag nahalyny oturdyp, Arkadag şäheriniň çäginde ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsümine badalga berdi. 

                                                                   

 Dabara gatnaşyjylaryň hemmesi hormatly Arkadagymyzyň göreldesine eýerip, bag nahallaryny oturtmaga girişdiler. 

 Umuman, şu gezekki ýazky möwsümiň dowamynda Arkadag şäheriniň çäklerinde 20 müňe golaý bag nahaly ekiler. Häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda daşky gurşawy goramak we ekologik howpsuzlygy üpjün etmek boýunça giň gerimli işleriň durmuşa geçirilýändigini bellemeli. 

                                                                   

Ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylar Gahryman Arkadagymyzyň mähriban topragymyzyň ekologik abadançylygyny we halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek boýunça başyny başlan işleriniň häzirki döwürde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň üstünlikli dowam etdirýändigi üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň çäginde bina edilen Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň çägine geldi. 

                                                                   

Täze gurlan binalaryň ýanaşyk ýerlerinde sazlaşykly işleriň alnyp barylmagy netijesinde, onuň çägi göwnejaý abadanlaşdyrylýar. Şunda gök zolaklary döretmek we dürli gülleri ekmek işlerine zerur üns berilýär. 

                                                                   

Merkeziň çäginde bag nahallaryny oturdyp, Gahryman Arkadagymyz bu ýerde gök zolaklaryň döredilmeginiň we merkeziň çäginiň abadanlaşdyrylmagynyň wajypdygyny belledi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri ýazky bag ekmek möwsüminiň ýaz ýagşy bilen utgaşýandygyna ünsi çekip, ýagşyň ýagmagynyň bähbitlidigini aýtdy. Baharyň hoştap howasy türkmen topragynyň sahawatyny artdyrýar we onuň sähralarynyň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrýar. 

                                                                   

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň çagalaryň saglygyny goraýan toplumdygyny nazara alyp, bu ýerde çagalar üçin zerur bolan ähli amatlyklar göz öňünde tutulmalydyr diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi. Ýola goýulýan lukmançylyk hyzmatlarynyň bedenterbiýe we amatly howa gurşawy bilen utgaşykly alnyp barylmalydygyny belläp, alym Arkadagymyz bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Agzybirlikde, uly joşgun bilen geçirilen ählihalk bag ekmek dabarasynyň bu künjegiň ekologik ýagdaýyny has-da gowulandyrmakda hem-de ýakymly howa gurşawyny emele getirmekde aýratyn ähmiýete eýedigini belläp, Milli Liderimiz ekilen bag nahallaryna, gök zolaklara ideg işleriniň toplumlaýyn esasda alnyp barylmalydygyny aýtdy.

20.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti ýazky bag ekmek möwsümine badalga berdi

Aşgabat, 18-nji mart (TDH). Şu gün ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Watanymyzy gülläp ösýän künjege öwürmek boýunça giň möçberli ählihalk bag ekişliginiň ýazky möwsümine badalga berildi. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde saýaly, pürli we miweli bag nahallarynyň ýüz müňlerçesi ekildi. 

                                                                   

Umuman, 2023-nji ýylda ýurdumyzyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralary, häkimlikleri tarapyndan paýtagtymyzda we welaýatlaryň töwereklerinde 3 million düýp bag nahalyny ekmek meýilleşdirildi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda geçirilýän ählihalk bag ekmek çäresiniň ekologik abadançylygy üpjün etmek nukdaýnazaryndan bolşy ýaly, halkymyzyň amatly ýaşaýşy üçin zerur şertleriň döredilmegi babatda hem ähmiýetlidigini belleýär. Zähmet ýaş nesilleri terbiýelemekde möhüm orny eýeleýär. Köpçülik bolup agzybirlikde bag nahallarynyň ekilmegi Diýarymyzyň ähli künjeginiň gülläp ösýän bagy-bossanlyga öwrülmegini şertlendirýär. 

                                                                   

Asylly däbe görä, Milli bahar baýramynyň — Halkara Nowruz gününiň öňüsyrasynda geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasyna paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň ýaşaýjylary agzybirlikde gatnaşýarlar. Bilelikde çekilýän zähmet türkmen topragynyň gözelligine gözellik goşýar. 

                                                                   

Döredijilik ruhubelentligi ajaýyp görnüşleri emele getirýär. Baharyň halkara baýramçylygy milli däpleriň, baýramçylyk dabaralarynyň ähmiýetini artdyrýar. Bu bolsa paýhasly pederlerimiziň döreden däp-dessurlarynyň, mähriban Watanymyzyň abraýynyň has-da belende göterilmegini şertlendirýär. Diýarymyzyň belent daglary, giň sähralary, sahawatly topragy dürli şekilleri özünde jemleýän ajaýyp haly ýaly gözelligi döredýär. 

                                                                   

Gadymy döwürlerden bäri ýaşaýşyň dabaralanýandygyny alamatlandyrýan Nowruz baýramy dünýäde giňden bellenilýär. Gündogar halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň özboluşly däp-dessurlaryny şöhratlandyrýan Nowruzyň ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi hem-de oňa raýdaşlyk, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň, dünýäniň halklarynyň arasynda özara düşünişmegiň, ynsanperwer hyzmatdaşlygyň güni hökmünde halkara baýram derejesiniň berilmegi bu senäniň ähmiýetini has-da artdyrýar. 

                                                                   

Ekologik abadançylygy we daşky gurşawyň goralmagyny üpjün edýän bu giň möçberli çäre türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanyp, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda netijeli dowam etdirilýär we ol döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Munuň özi, ilkinji nobatda, ýer-suw serişdelerini rejeli peýdalanmakda, ajaýyp tebigatymyzy, deňiz gurşawyny goramakda, Hazar deňziniň biologik dürlüligini saklamakda we beýleki möhüm işlerde ähmiýetlidir. Bag nahallary derýalaryňdyr suw akabalarynyň ýakalaryna, şol sanda Garagum sährasynda emele gelen “Altyn asyr” Türkmen kölüniň kenarlaryna ekilýär. Köpetdagyň ak mermerli paýtagtymyza ýanaşyk etekleri bagy-bossanlyga bürenýär. 

                                                                   

Ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan döwrebaplaşdyrmak işi batly depginde dowam edýär. Şunda ylmyň öňdebaryjy gazananlary, täzeçil usullar işjeň ornaşdyrylýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaýbaňlandyrylan şanly wakalar ajaýyp tebigatymyzyň köpdürlüligini, gözelligini saklamaga we artdyrmaga, onuň baýlyklarynyň netijeli ulanylmagyny üpjün etmäge gönükdirilen taslamalar bilen utgaşykly dowam etdirilýär. 

                                                                   

Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmek, gök zolaklary döretmek hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň yzygiderli gözegçiliginde saklanýar. Tebigaty goramak syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistan sebitleýin we ählumumy derejede ekologik abadançylygyň üpjün edilmegine, häzirki zamanyň howanyň üýtgemegi ýaly möhüm meseleleriniň çözgüdine mynasyp goşandyny goşýar. Ýurdumyz bu ugurda netijeli başlangyçlary öňe sürýär. Olaryň dünýä bileleşigi tarapyndan giň goldawa eýe bolmagy ýurdumyzyň öz üstüne alan halkara borçnamalaryna ygrarlydygyny görkezýär. 

                                                                   

Ekologiýa diplomatiýasyny daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlän Bitarap Türkmenistan bu ugurda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň, onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň çäklerinde ýola goýulýan hyzmatdaşlyk meselelerinde işjeň orny eýeleýär. Aşgabat şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” başlangyjyna bag ekmek çärelerini geçirmek arkaly goldawy we goşandy üçin halkara güwänamanyň berilmegi ýurdumyzyň ýeten derejesiniň ykrar edilýändiginiň nobatdaky beýanydyr. 

 Bu köpugurly we toplumlaýyn iş şäherleriň, oba ýerleriniň bagy-bossanlyga bürelmegini esasy ugur edinýär. Milli tokaý maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistan ýurt möçberinde bu ugurda alnyp barylýan işleri yzygiderli dowam etdirilýär. 

                                                                   

Şu ýylyň fewralynda BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde ÝUNESKO-nyň “Medeni miras: geçmişden-geljege”, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda bolsa “Durnukly ösüş üçin ekologiýa bilimi” atly kafedralary açmak baradaky Ylalaşyga gol çekmek dabarasy boldy. Munuň özi adaty kafedralar bolmak bilen çäklenmän, eýsem, giň möçberli halkara ylmy-barlag merkezleridir. Olar ýaşlary umumadamzat we milli gymmatlyklar esasynda terbiýelemäge, olaryň ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleri boýunça bilimlerini artdyrmaga, ekologik bilimi we medeniýeti ösdürmäge mümkinçilik berer. 

                                                                   

...Ir bilen hormatly Prezidentimiziň awtoulagy şu günki dabara gatnaşyjylaryň ýygnanan ýerine geldi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bag ekmek üçin niýetlenen ýere geçdi. 

                                                                   

Ýaz ýagşynyň ýagmagy ählihalk bag ekmek dabarasyna gatnaşyjylarda uly ruhubelentlik döretdi. Ygal topraga düşüp, onuň berekedini we sahawatyny artdyrýar. Ýurdumyzyň meşhur artistleriniň, estrada aýdymçylarynyň, milli saz sungatynyň ussatlarynyň çykyşlary çärä baýramçylyk öwüşginini çaýdy we dabara gatnaşyjylaryň ruhuny göterdi. 

                                                                   

Diýarymyzyň dürli künjeklerinde müňlerçe gektara uzaýan tokaý zolaklary emele geldi. Aýratyn-da, paýtagtymyzyň töwereginde dag eteklerindäki gök zolaklaryň çägi barha giňeýär. Ozallar boş ýatan baýyrlar häzirki döwürde bagy-bossanlyga bürendi. Bu ýerde ekilen baglaryň sany onlarça milliona barabardyr. Sähra ýerlerinde bolsa Garagumuň şertlerine laýyk gelýän sazak, gandym, çerkez ýaly ösümlikler ekilýär. Bag nahallaryny ekmek boýunça her ýyl geçirilýän ählihalk çäresi tokaý zolaklarynyň gerimini giňeldýär. Bu bolsa halkymyzyň döredijilikli zähmetiniň aýdyň netijesidir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýanyna ýaş nesliň wekili gelip, döwlet Baştutanymyza goşgy setirleriniň üsti bilen berk jan saglyk, köptaraply işinde üstünlikleri arzuw etdi we bag ekmek dabarasyna badalga bermegini haýyş etdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz ilkinji bag nahalyny ekip, bu ýerde guralýan asylly işe badalga berdi. Döwlet Baştutanymyz oglanjyga sowgat gowşuryp, onuň bilen ýadygärlik surata düşdi. 

                                                                   

Bu günki asylly çärä gatnaşýanlaryň hemmesi hormatly Prezidentimiziň göreldesine eýerip, bag nahallaryny ekdiler. Adamlaryň agzybirligi halkymyzyň milli ýörelgelere ygrarlydygyny görkezýär. Şeýlelikde, asylly işler jebislikde amala aşyrylýar. 

                                                                   

Häzirki döwürde daşky gurşawy goramak ýaly milli ýörelgeler täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Her ýylda geçirilýän ählihalk bag ekmek dabarasy ýurdumyzyň bagy-bossanlyga bürelmegini şertlendirip, adamlaryň, aýratyn-da, ýaşlaryň mähriban topraga bolan söýgüsini artdyrýar. 

                                                                   

Dünýä medeniýetiniň gadymy ojaklarynyň biri bolan Türkmenistanyň tebigy şertleri, dag çeşmeleri, hasylly topragy we amatly howa gurşawy ýurduň ösümlik dünýäsini baýlaşdyryp, ekerançylygyň netijeli häsiýete eýe bolmagyny üpjün edýär. Geçirilen gazuw-agtaryş işleri gadymy döwürde ýurdumyzyň ýaýlalarynyň gülläp ösendigini, paýhasly pederlerimiziň ekerançylyk, miweçilik bilen meşgullanandygyny görkezdi. 

                                                                   

Soňky ýyllarda Türkmenistan özüniň giň tokaý zolaklary, ýylyň ähli paslynda gök öwüsýän seýilgähleri bilen gelýän köp sanly myhmanlary haýran galdyrýar. Gök zolaklar suw çüwdürimleri bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirýär. Adamlaryň tebigat bilen ysnyşykly ýaşamagy daşky gurşawyň sagdynlaşmagyny we ýurdumyzyň gülläp ösmegini şertlendirýär. Giň möçberli bag ekmek dabarasy — halkymyzyň topraga bolan söýgüsiniň özboluşly baýramçylygy ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda giňden ýaýbaňlandyryldy. Olaryň çäklerinde bag nahallaryny ekmek bilen bir hatarda, ozal bar bolanlaryna ideg etmek işlerine hem möhüm ähmiýet berildi. 

                                                                   

Ählihalk bag ekmek dabarasy tamamlanandan soňra, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dabara gatnaşyjylar bilen mähirli hoşlaşyp, bu ýerden ugrady. 

                                                                   

Şeýlelikde, ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilmegi netijesinde, Watanymyz gür baglygyň, ýaşyl meýdanlaryň, gül öwüsýän sähralaryň, seýilgähleriň we ýurdumyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründäki sazlaşykly ösüşiniň, täzelenişiniň aýdyň beýanyny emele getirýän tokaý zolaklarynyň mekanyna öwrülýär.

20.03.2023
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň önümleriniň sergisi bilen tanyşdy

 Aşgabat, 18-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli geçirilýän sergide bolup, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň öndürýän önümleri, senagat harytlary hem-de olaryň görnüşleri bilen tanyşdy. Bu ýerde görkezilýän önümler häzirki döwürde milli işewürligiň ösüşiň täze derejesine çykandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. 

                                                                   

Soňky ýyllarda umumy ösüşiň oňyn ýagdaýlaryna laýyklykda, ýurdumyzyň hususy işewürligini ösdürmek, hususyýetçiligiň gazananlarynyň gözden geçirilişini guramak meselelerine zerur üns berilýär. Giň möçberli serginiň guralmagy bu ugurda gazanylýan üstünlikler we täzelikler, telekeçiler tarapyndan daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň, eksport ugurly önümleriň önümçiliginde ulanylýan innowasion işläp taýýarlamalar bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. 

                                                                   

Sergi monitor arkaly görkezilýän maglumatlardan başlanýar. Onda ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 15 ýylyň dowamynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, hususy ulgamyň gazanýan üstünlikleri we mynasyp bolan güwänamalary, diplomlary barada giňişleýin maglumatlar berilýär. 

                                                                   

Aşgabadyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Söwda-senagat edarasynda guralýan sergide görkezilýän dürli önümler barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew hem-de ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew hasabat berdiler. 

 Bellenilişi ýaly, döwlet derejesinde uly üns berilmegi netijesinde, ýurdumyzyň hususy ulgamynyň ykdysadyýetimizde eýeleýän orny yzygiderli berkidilýär. Munuň özi türkmen telekeçileriniň dürli ugurlar, şol sanda azyk we beýleki harytlaryň önümçiligi boýunça belent sepgitleri eýelemegine giň ýol açýar. Şunuň bilen baglylykda, hususyýetçiligiň işjeň ösdürilmegi ugrunda yzygiderli alada edýändigi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirildi. 

                                                                   

Döwrüň talabyna laýyklykda, ýurdumyzyň işewür düzümleriniň yzygiderli tagallasy netijesinde, içerki bazarlarda çörek we çörek önümleriniň bolçulygynyň üpjün edilmegi möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. Bu önümler soňky ýyllarda azyk harytlarynyň hatarynda öz ornuny barha pugtalandyrýar. “Talhan” söwda nyşanly çörek we çörek önümleri ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyklaryň, bagtyýar halkymyzyň toý-baýramlarynyň we sahawatly desterhanlarynyň baş bezegine öwrüldi. Munuň özi häzirki zaman önümçiligini ýola goýmak üçin döwlet tarapyndan berilýän goldawdan netijeli peýdalanýan telekeçileriň azyk bolçulygyny üpjün etmek, olaryň görnüşlerini artdyrmak boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli çözülmegine örän jogapkärçilikli we hemmetaraplaýyn esasda çemeleşýändiklerini görkezýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz sergi bilen tanyşlygyň dowamynda ýokary hilli önümleri bilen ýurdumyzda we daşary döwletlerde meşhurlyk gazanan “Täze aý”, “Hasar”, “Balşeker”, “Duýgy”, “Doganlar ýyldyzy”, “Ak gar” haryt nyşanly süýji-köke öndürýän telekeçileriň görkezýän önümleriniň görnüşleri bilen gyzyklandy. Mälim bolşy ýaly, bu önümler ýokumlylyk derejesi we ýokary halkara ülňülere laýyk gelýändigi üçin, dünýäniň bazarlarynda uly islegden peýdalanýar. Sergide süýjüleriň, kökeleriň we beýleki nygmatlaryň täze görnüşleri görkezildi. 

 Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Ak gar” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy bilen gürrüňdeş bolup, telekeçi tarapyndan öndürilýän önümleriň görnüşleri, olaryň hili hem-de ýokumlylyk derejesi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Işewür gaýtadan işleýän kärhanalarda içerki we daşarky bazarlarda ýerlenilýän ýokary hilli süýji-köke önümlerini öndürmek boýunça oňyn tejribe toplandygyny gürrüň berdi. Hojalyk jemgyýetiniň ýurdumyzyň köp ýerlerinde söwda nokatlary bolup, olaryň tagallasy bilen ýokumly süýji-köke önümleri halkymyza yzygiderli ýetirilýär. Şeýlelikde, birleşmäniň agzalary önüm bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, hormatly Prezidentimiziň tabşyrygyna laýyklykda, täze iş orunlarynyň döredilmegine goşant goşýarlar. 

                                                                   

Häzir ýurdumyzyň telekeçileri gaýtadan işleýän senagatyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýärler. Şeýlelikde, et, balyk, süýt önümleriniň, çagalar iýmitiniň, gök we miwe şireleriniň, şireli suwlaryň, maýoneziň, doňdurmanyň, gaplanan önümleriň, şol sanda süýji-kökeleriň dürli görnüşlerini öndürýärler. 

                                                                   

Şeýle hem telekeçi hususy pudagyň ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi, telekeçilige hemmetaraplaýyn goldaw berilýändigi üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we öz öňlerinde goýlan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda mundan beýläk-de tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. 


Ýurdumyzyň telekeçileriniň süýt, et we balyk önümleriniň täze görnüşlerini öndürýändiklerini, halkymyzyň bu önümlere bolan isleglerini kanagatlandyrmak bilen bir hatarda, önümçiligiň eksport kuwwatyny artdyrmaga giň mümkinçilikleriň açylýandygyny bellemeli. Aýratyn-da, ýerli çig maldan taýýarlanyp, emeli goşundylary bolmadyk çaga iýmitleri, gök we miwe püresiniň dürli görnüşleri öndürilip, olaryň hiliniň we howpsuzlygynyň üpjün edilmegi ugrunda zerur tagallalar edilýär. 

                                                                   

Arkadagly Serdarymyz “Tut” haryt nyşanly içgileri öndürýän kärhananyň hünärmeni bilen gürrüňdeş bolup, olaryň alyp barýan işleri, önümçilige ornaşdyrýan täzeçil usullary we suwlaryň hil hem-de ýokumlylyk derejesi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Hünärmen häzirki döwürde gaýtadan işleýän senagaty ösdürmek, önümleriň hilini yzygiderli gowulandyrmak we olaryň möçberini artdyrmak üçin ähli zerur mümkinçilikleriň bardygyny belläp, telekeçilik başlangyçlaryny höweslendirmek ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigini guwanç bilen nygtady. Şeýle-de ol hormatly Prezidentimize telekeçileriň halkara derejä çykmagy ugrunda yzygiderli tagalla edýändigi üçin ähli telekeçileriň adyndan hoşallyk bildirdi we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy. 

                                                                   

Sergide Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň alyp barýan işleri, ýyladyşhana ulgamlarynda ulanylýan döwrebap tehnologiýalar hem-de ekologiýa babatda geçirilýän işler bilen tanyşdyryldy. Şunda gök we miwe önümleriniň söwdasy, olaryň halkymyz üçin elýeterlilik derejesi barada giňişleýin maglumat berildi. 

                                                                   

“Ter önüm” hojalyk jemgyýetiniň wekili ýetişdirilen gök we miwe önümleriniň söwdasy, olaryň ýerleşýän ýerleri, öndürilýän önümleriň mukdary hem-de bahalary bilen baglanyşykly maglumatlary özünde jemleýän täzeçil programma barada gürrüň berdi. Şeýle täzeçil çemeleşme bilen bazarlaryň ýagdaýyny, olary ugratmagyň ýollary hem-de bahalary bilen baglanyşykly hepdelik we aýlyk, ýyllyk maglumatlaryň netijesinde bazarlarda gök we miwe önümleriniň üpjünçiligini yzygiderli gözegçilikde saklamak mümkin bolýar. Munuň özi ilatyň gündelik sarp edýän gök we miwe önümleriniň bökdençsiz halka ýetirilmeginde möhüm ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Häzirki zamanyň täzeçil usullarynyň, sanly ulgamyň netijeli peýdalanylmagy bilen alnan maglumatlar degişli ugur boýunça iş alyp barýan hususy düzümler üçin bolşy ýaly, ilat üçin hem örän ähmiýetlidir diýip, döwlet Baştutanymyz belledi we bu işleri döwrüň talabyna laýyk derejede dowam etdirmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Serginiň bu bölüminde sahawatly türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirilýän gök we miwe önümleri, bakjaçylyga degişli önümler görkezilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda ekologik taýdan arassa ösümlik ýagynyň öndürilmegine zerur üns berilýär. Bu işde telekeçileriň tagallalaryna möhüm ornuň degişlidigini bellemeli. Ýurdumyzyň bu ugra ýöriteleşen işewür düzümleri dürli ösümliklerden, şol sanda günebakardan iýmitlik ýaglaryň öndürilmegini esasy ugur edinýärler. Şunda önümleriň ekologik taýdan arassa we ýokumly bolmagyna zerur üns berilýär. Häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary we öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilen barlaghanalarda ösümlik ýagynyň hil derejesi yzygiderli barlagdan geçirilýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda milli bilim ulgamynyň häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürilmegine, türkmen ýaşlarynyň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmagy ugrunda zerur şertleriň döredilmegine möhüm üns berilýär. Bu işde ylym-bilim ulgamynda iş alyp barýan hünärmenleriň degişli edebiýatlar bilen doly üpjün edilmegi möhüm wezipe hökmünde kesgitlenildi. “Gujurly bilim merkezi” hojalyk jemgyýetiniň ýolbaşçysy ýurdumyzyň bilim ulgamynda zerur bolan edebiýatlaryň üpjün edilmegine, olaryň köpugurlylygyna möhüm ähmiýet berilýändigini aýtdy. Bu bolsa ýaşlaryň daşary ýurt dillerini işjeň öwrenmeklerine giň ýol açýar. 

  Hormatly Prezidentimiz merkeziň işi bilen tanşyp, edebiýatlaryň çap ediliş usullary, olaryň dizaýny bilen tanyşdy. Döwlet Baştutanymyz neşir edilýän kitaplaryň düşnükli we ýaşlar üçin özüne çekiji bolmagy ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini, şunda daşary ýurtlaryň ösen tejribesiniň netijeli özleşdirilmelidigini belledi we işewüre mundan beýläk-de üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Şeýle-de sergide balykçylyk bilen meşgullanýan hususyýetçiler üçin niýetlenen motorly gaýyk we uly möçberli plastik suw gaplary görkezilýär. Munuň özi ýurdumyzyň hususyýetçilik ulgamynyň işiniň köptaraply häsiýete eýediginiň aýdyň beýanydyr. Serginiň bu bölümi şähergurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilişiniň möçberi barada düşünje almaga mümkinçilik berýär. Hususan-da, bu ýerde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen binýat bolan Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynda gurlan binalaryň we desgalaryň şekilleri ýerleşdirilipdir. 

                                                                   

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýolbaşçysy hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýurdumyzda döredilen senagat zolagynyň işi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, häzirki döwürde bu zolagyň çägini giňeltmek, täze önümçilik kuwwatlyklaryny, şol bir wagtyň özünde, täze iş orunlaryny döretmek meýilleşdirilýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz senagat zolagynyň ýurdumyzda önüm bolçulygynyň döredilmeginde, ilatymyzyň iş bilen üpjünçiliginde möhüm orun eýeleýändigini aýtdy. 

                                                                   

Serginiň ýurdumyzyň ýeňil senagatyna degişli bölümi köpdürlüligi we hil babatda ýokary talaplara laýyk gelýändigi bilen tapawutlanýar. Bu ýerde haly we haly önümleri, dokma senagatyna degişli önümleriň giň görnüşleri görkezilýär. Soňky ýyllarda bu ugurda türkmen telekeçileriniň işjeňlik görkezýändiklerini bellemek ýakymly. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz dokma önümçiliginde işjeňlik görkezýän telekeçi zenan bilen gürrüňdeş bolup, onuň taýýarlaýan dokma önümleriniň görnüşleri we türkmen zenanlarynyň el hünäriniň häzirki döwürde ösdürilişi bilen gyzyklandy. 

                                                                   

Telekeçi zenan, öňi bilen, Arkadagly Serdarymyzy Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen ähli telekeçi zenanlaryň adyndan tüýs ýürekden gutlady hem-de hususyýetçiligiň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilýändigi üçin hormatly Prezidentimize hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Telekeçileriň gurluşyk serişdeleri önümçiliginde gazanýan netijeleri baradaky gymmatlyklara-da möhüm orun berlipdir. Keramiki plitalary, bazalt süýümini, turbalary, kerpiç, demirbeton gurnamalaryny, gidroizolýasiýa serişdelerini, çagly, penopolistiroly, keramziti, emulsiýalary hem-de boýaglary, elektrik kabellerini, şlanglary, ýol jähek daşlaryny we kafelleri, gury gurluşyk garyndylaryny, ýag we howa süzgüçlerini, akkumulýatorlary, çalgy ýaglaryny we beýlekileri öndürýän kärhanalaryň önümleri sergide möhüm orun eýeleýär. Bu ugurda öz önümlerini görkezýänleriň hatarynda “Geljege miras”, “Ak gaýa” hojalyk jemgyýetleri-de bar. “Çaly” hususy kärhanasy innowasion tehnologiýalar boýunça öndürilen gurluşyk serişdeleriniň giň toplumyny görkezýär. Penopolistiroldan önüm öndürmekde ýurdumyzda tanalýan “Ak hünji” kärhanasy öz önümleriniň giň toplumyny hödürleýär. 

                                                                   

Täze önümçiligi bilen meşhurlyk gazanan “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetiniň önümleri halkymyzyň uly isleginden peýdalanýan we geçginli harytlaryň hatarynda öz ornuny yzygiderli berkidýän önümlere öwrüldi. 

                                                                   

“Derýaplastik” hojalyk jemgyýetiniň işi ýurdumyzda batly depginlerde alnyp barylýan gurluşyklar üçin ähmiýetli hasaplanýar. Onuň kärhanalarynda diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem isleg bildirilýän ýokary hilli, importyň ornuny tutýan önümleriň 1500-den gowrak görnüşi öndürilýär. Şolaryň hatarynda turbalaryň ýüzlerçe görnüşi, kabeller, asma petikler, penjireler we gapylar üçin profiller, jemagat hojalygynda hem-de gurluşykda giňden ulanylýan polietilenden, polipropilenden, poliwinilhloridden öndürilen beýleki önümler bar. Mundan başga-da, kärhana “Derýakeramika” söwda nyşany astynda ýokary hili, görnüşleriniň köpdürlüligi, döwrebap bezegi bilen tapawutlanýan kafel plitalaryny hem-de sanfaýans önümlerini görkezýär. 

                                                                   

Söwda-senagat edarasynyň sergi merkeziniň meýdançasynda täze görkezilýän önümleriň sanawynda dürli göwrümli suw gyzdyryjylary, ýyladyş ulgamy üçin alýumin radiatorlar bar. Bu bolsa ýurdumyzda hususy ulgamyň ösüşiň täze belentliklerine çykmagy, olaryň milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagyna mynasyp goşant goşmaklary hem-de telekeçilik başlangyçlarynyň höweslendirilmegi ugrunda edilýän tagallalaryň oňyn netije berýändiginiň aýdyň nyşanydyr. 

                                                                   

Serginiň ýene bir bölümi toý hyzmatlary bilen meşgullanýan telekeçileriň alyp barýan işleri baradaky maglumatlardan ybarat boldy. Aýratyn-da, taýýarlanýan tagamlaryň görnüşleri, olary saçaga goýmagyň usullary sergä gatnaşyjylarda uly täsir galdyrdy. Soňky ýyllarda türkmen telekeçileriniň häzirki zamanyň innowasion usullaryny ussatlyk bilen özleşdirýändiklerini bellemeli. Bu ugur boýunça işleýän telekeçiler Ýewropanyň, Aziýanyň aşhanalarynyň ösen medeniýetini, tagam taýýarlamagyň özboluşly aýratynlyklaryny işjeň öwrenýärler. Munuň özi türkmen telekeçileriniň halkara giňişlige işjeň aralaşyp, öňdebaryjy tejribeleri netijeli özleşdirýändikleriniň nobatdaky beýanydyr. 

                                                                   

Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Söwda-senagat edarasynyň binasynyň ýanynda ýerleşýän ýörite meýdançada görkezilýän guşlaryň we mallaryň görnüşleri, olary idetmegiň aýratynlyklary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Häzirki döwürde telekeçilik başlangyçlaryny goldamak, kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek ugrunda ähli zerur şertleri döretmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda, ýurdumyzda guşçulygy we maldarçylyk pudagyny ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagyna zerur üns berilýär. 

                                                                   

Bu ýerde telekeçilik ulgamynda işjeňlik görkezýän kärhanalaryň dürli görnüşli guşlary görkezilýär. Türkmen bazarynda öz ornuny pugtalandyryp başlan düýeguşlary ösdürip ýetişdirýän düzümiň alyp barýan işleri aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Nygtalyşy ýaly, düýeguşlaryň eti we ýumurtgasy ýokumlylyk babatda ýokary halkara görkezijilere doly laýyk gelýär. Şol bir wagtyň özünde, guşlaryň beýleki görnüşlerini ösdürip ýetişdirýän telekeçileriň sanynyň yzygiderli artýandygyny bellemeli. Munuň özi ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginde hususyýetçilige möhüm ornuň degişlidigini görkezýär. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow maldarçylyk önümleriniň gaýtadan işlenilmeginiň ähmiýetlidigini belläp, döwletimiziň oba hojalyk önümlerini öndürýän we gaýtadan işleýän telekeçileriň işini mundan beýläk-de höweslendirmek ugrunda zerur tagallalary etjekdigini aýtdy. 

                                                                   

“Sahabatly” hojalyk jemgyýeti dürli mallary, geçileri ösdürip ýetişdirmek bilen bir hatarda, olardan alynýan önümi gaýtadan işläp, sarp edijilere yzygiderli ýetirýär. Kärhananyň wekili telekeçiligiň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi ugrunda alada edýändigi üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow azyk bolçulygyny üpjün etmek bilen bir hatarda, öndürilýän önümleriň ekologiýa babatda ýokary derejä, hil babatda bildirilýän talaplara laýyk gelmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. Munuň özi ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmakda aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Şeýle hem sergide et üçin niýetlenen gara mallaryň birnäçe görnüşi görkezilýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanda etiň dürli görnüşiniň, şol sanda onuň “mermer et” adyna eýe bolan görnüşiniň bolçulygynyň üpjün edilmegi ugrunda degişli işler alnyp barylýar. Maldarçylygyň ösdürilmegi ot-iým binýadynyň ygtybarlylygyna baglydyr. Şunuň bilen baglylykda, hususy maldarlara ot-iýmlik ösümlikleri ösdürip ýetişdirmek üçin uzak möhletleýin esasda ýer bölekleri bölünip berilýär. Türkmen telekeçileri eti gaýtadan işlemek we azyk önümlerini öndürmek babatda işjeňlik görkezýärler. 

                                                                   

Bu ýerde suwaryşyň häzirki zaman usullary, täzeçil tehnologiýalar görkezildi. Işewürler hormatly Prezidentimize bu ugurda öňdebaryjy tejribäniň özleşdirilişi babatda gürrüň berdiler. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz telekeçileriň ykdysadyýetimiziň okgunly ösüşinde möhüm orun eýeleýändiklerini belledi hem-de ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligiň mundan beýläk-de ösdürilmegi ugrunda zerur tagallalaryň ediljekdigini aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow azyk bolçulygyny, dürli görnüşli önümleriň elýeterliligini üpjün etmegiň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

 Döwlet Baştutanymyz hemmelere alyp barýan asylly işlerinde üstünlik arzuw edip, bu ýerden ugrady. 

                                                                                                           

20.03.2023
Ykdysady üstünlikler

Ýurdumyzyň geljegi uly bolan pudaklarynyň biri hem nebitgaz ulgamydyr. Häzirki wagtda bu pudagy yzygiderli kämilleşdirmek bilen bir hatarda, täze gözlegler esasynda onuň eksport we ykdysady mümkinçiliklerini giňeltmäge gönükdirilen netijeli işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu ugurda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem möhüm ädimler ädildi. Fewral aýynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Tebigy gazdan wodorod energiýasyny almagyň ylmy-tehniki mümkinçilikleri» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu forum ýurdumyzyň ykdysady mümkinçilikleriniň halkara derejesinde eýeleýän ornuny açyp görkezmekde möhüm ähmiýete eýe boldy.  

                                                                   

Ýakynda hormatly Prezidentimiziň  geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde şu ýylyň iki aýynda ýurdumyzyň nebitgaz pudagynda ýerine ýetirilen işler barada hem hasabat berildi. Hasabat döwründe «Türkmennebit» döwlet konserni tarapyndan nebit bilen üpjün etmegiň meýilnamasy 101,2,  dizel ýangyjyny öndürmek boýunça meýilnama 100,8, polipropilen öndürmegiň meýilnamasy 105, çalgy ýaglaryny öndürmegiň meýilnamasy bolsa 110,7,  tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň meýilnamasy 105,3 göterim ýerine ýetirildi. Bu netijeler uly üstünlikler bilen başy başlanan ýylymyzda eziz Watanymyzyň okgunly ösüşleriniň batly depginlerde dowam etdirilýändiginiň nobatdaky subutnamasydyr. 

                                                                   

Ýurdumyzyň beýik üstünlikleri, şöhratly ösüşleri ugrunda taýsyz tagallalary edýän Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, alyp barýan işleri hemişe rowaç bolsun! 

                                                                                                           

Batyr ÝEGŞEMOW,

                       

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

17.03.2023