Habarlar
Türkmenistanyň Prezidenti “Buig” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 16-njy mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Buig” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Marten Buigi kabul etdi.

 Işewür duşuşmaga wagt tapandygy üçin döwlet Baştutanymyza hoşallyk bildirip, özüniň ýolbaşçylyk edýän holdingine Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň hem-de amala aşyrylýan giň gerimli taslamalary, ozaly bilen, ak mermerli Aşgabadyň binagärlik keşbiniň özgerdilmegine gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmagyň uly hormatdygyny nygtady. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Marten Buig bilen mähirli salamlaşyp, iri daşary ýurt kompaniýalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň, daşary ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belledi. “Buig” kompaniýasynyň biziň döwletimiziň öňden gelýän hem-de ygtybarly işewür hyzmatdaşydygyna aýratyn üns çekildi. Umumy sany 70-e golaý bilelikde amala aşyrylan taslamalar bolsa türkmen ykdysadyýetiniň ösüşinde, onuň gurluşyk we senagat kuwwatynyň pugtalandyrylmagynda uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Köpýyllyk hyzmatdaşlygyň dowamynda bu kompaniýa binagärlik taslamalarynyň hem-de şäher bezeginiň nusgalarynyň tutuş toplumyny işläp taýýarlamaga, olary durmuşa geçirmäge ukyplylygyny görkezdi we ýola goýlan ikitaraplaýyn gatnaşyklara, tutuşlygyna türkmen-fransuz hyzmatdaşlygynyň pugtalandyrylmagyna ýardam berdi diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen aýtdy. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda hyzmatdaşlygyň geljekki mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. “Buig” kompaniýasynyň ýurdumyzyň baş şäherini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak boýunça göz öňünde tutulan milli meýilnamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçiliklerine garaldy. Marten Buigiň belleýşi ýaly, onuň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylan dünýä ähmiýetli taslamalarda hormatly Arkadagyň gymmatly maslahatlaryndan we tekliplerinden hemişe ugur alynýar. Bu kompaniýanyň geljegi uly türkmen bazarynda mundan beýläk-de öz ornuny pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy hem-de holdingiň ýurdumyzda 30 ýyldan gowrak iş alyp barýandygy aýratyn bellenildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow fransuz kompaniýasynyň ýurdumyzda durmuşa geçirýän işlerine ýokary baha berip, bilelikdäki işiň oňyn tejribesini nazara almak bilen, Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de çuňlaşdyrmaga taýýardygyny beýan etdi. Durmuş-medeni, dolandyryş we beýleki maksatly täze desgalaryň hasabyna ýyl-ýyldan paýtagtymyzyň binagärlik toplumlarynyň üsti ýetirilýär. Bellenilişi ýaly, Aşgabat okgunly ösmek hem-de häzirki zaman megapolisine öwrülmek bilen, sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň merkezi hökmünde derejesini ynamly berkidýär. Munuň özi halkara derejeli iri çäreleri guramak, daşary ýurtly myhmanlary we wekiliýetleri mynasyp garşylamak üçin ähli şertleriň döredilmegini talap edýär. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz dürli derejedäki gepleşikleri hem-de iri taslamalaryň tanyşdyrylyş çärelerini geçirmek üçin ähli mümkinçilikleri göz öňünde tutulan, fransuz kompaniýasy tarapyndan bina edilýän işewürlik merkeziniň ak mermerli paýtagtymyzyň binagärlik keşbi bilen utgaşykly sazlaşyp, onuň ýene bir ajaýyp künjegi emele getirjekdigini belledi. 

                                                                   

Duşuşygyň barşynda işewür hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa kompaniýa ynanylan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada giňişleýin maglumat berdi. Şeýle-de durmuş-ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlary, Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler hasaba alnyp işlenip taýýarlanan täze teklipleri beýan etdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz öňdebaryjy binagärlik, inženerçilik-tehniki pikiriň we milli binagärligiň iň gowy ýörelgeleriniň utgaşykly sazlaşdyrylmagynyň, bu işlere döredijilikli çemeleşilmeginiň, innowasion tehnologiýalaryň işjeň herekete girizilmeginiň, ekologik howpsuzlyk kadalarynyň berk berjaý edilmeginiň adamlaryň ýokary durmuş derejesiniň üpjün edilmegini ugur edinýän hem-de Türkmenistanda amala aşyrylýan giň gerimli şähergurluşyk maksatnamasynyň möhüm ugurlary bolup durýandygyna ünsi çekdi. Şunda bina edilýän desgalaryň ýokary hil derejesi, olaryň bellenilen möhletlerinde ulanmaga tabşyrylmagy üýtgewsiz talap bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda döwlet Baştutanymyz fransuz kompaniýasynyň anyk tekliplerine garamaga taýýardygyny beýan etdi. 

                                                                   

Işewür hoşlaşanda, kompaniýa bildirilen uly ynam üçin döwlet Baştutanymyza ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, öz tarapyndan bu kompaniýalar geljekde-de öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryna üýtgewsiz hem-de hemmetaraplaýyn jogapkärli çemeleşjekdigine, kompaniýa ynanylan taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy ynandyrdy.

17.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Ankara, 16-njy mart (TDH). Şu gün Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdan daşary sammitine hormatly myhman hökmünde çagyrylan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. 

                                                                   

 Duşuşygyň öňüsyrasynda iki ýurduň Döwlet baýdaklarynyň öňünde bilelikde surata düşüldi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy dostlukly ýurduň Baştutanyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan mähirli salamy hem-de türk halkyna iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. 

                                                                   

Dostlukly döwletiň Baştutany hoşallyk bildirip, öz adyndan we tutuş türk halkynyň adyndan hormatly Prezidentimize mähirli salamyny ýetirdi hem-de hoşniýetli sözleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Türkiýäniň biziň ýurdumyz bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmäge hemişe uly üns berýändigini belledi. 

                                                                   

Bu möhüm halkara foruma gatnaşmaga iberilen çakylygy kabul edendigi üçin belent mertebeli myhmana hoşallyk bildirip, türk lideri ýurdumyzyň Türki Döwletleriň Guramasyna synçy hökmünde gatnaşmagynyň syýasy-diplomatik häsiýete eýedigini we onuň doganlyk türki dilli halklar bilen söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilendigini nygtady. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz şu ýylyň 6-njy fewralynda Türkiýäniň günorta-gündogar welaýatlarynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren güýçli ýertitreme zerarly ejir çeken doganlyk türk halkyna ýene-de bir gezek ýürekden gynanjyny we duýgudaşlygyny beýan etdi. Bu tebigy betbagtçylyk zerarly gurban bolanlaryň jaýynyň jennet bolmagyny, ýaralananlaryň tiz wagtda şypa tapmaklaryny Beýik Biribardan dileg etdi. 

                                                                   

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan türk halkynyň adyndan we hut öz adyndan medet beriji sözleri üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, şu kyn pursatda duýgudaşlyk bildirmegiň, doganlyk goluny uzatmagyň türk halky üçin aýratyn ähmiýetlidigini nygtady. 

                                                                   

Duşuşygyň dowamynda Gahryman Arkadagymyz bu gezekki sammite çagyrylandygy, mähirli kabul edilendigi hem-de myhmansöýerlik üçin minnetdarlyk bildirip, bu duşuşygyň gurama agza ýurtlar üçin tebigy betbagtçylyklaryň täsirine garşy durmakda we ony ýeňip geçmekde bilelikdäki gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge kuwwatly itergi berjekdigini aýtdy hem-de Türkmenistanyň bu ugurda zerur tagallalary gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy. 

                                                                   

Geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda doganlyk ýurtlaryň arasynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda örän köp işleriň amala aşyrylandygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz geçen ýylyň noýabrynda Samarkantda, dekabrynda bolsa Türkmenbaşyda geçirilen duşuşyklary ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny belledi. Olaryň dowamynda döwletara gatnaşyklary ýokary sepgitlere çykarjak möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şu gün hem özara gatnaşyklara täze itergi berjek meseleler boýunça pikir alşylar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz diňe bir ikitaraplaýyn gatnaşyklarda däl, eýsem, halkara giňişlikde, ilkinji nobatda, BMG-niň çäklerinde ýola goýlan hyzmatdaşlyk boýunça oňyn tejribe toplanandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň Milli Lideri Türkiýäniň Türkmenistanyň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasynyň kabul eden Kararnamalaryna awtordaş bolandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistanyň Bitaraplyk derejesi hakyndaky iki sany Kararnamanyň kabul edilmegine netijeli goldaw berendigi üçin sagbolsun aýdyp, hormatly Arkadagymyz Türkmenistanyň hem, öz gezeginde, Türkiýe Respublikasynyň parahatçylygyň we howpsuzlygyň üpjün edilmegine gönükdirilen tekliplerini goldamak ugrunda zerur tagallalary edýändigini belledi. 

                                                                   

Iki döwletiň söwda-ykdysady ulgamdaky gatnaşyklarynyň meseleleri barada aýdyp, türkmen halkynyň Milli Lideri ýurdumyzyň daşary söwda gatnaşyklarynda Türkiýäniň beýleki hyzmatdaşlaryň arasynda öňdäki orunlary eýeleýändigini belledi. Şunda Halk Maslahatynyň Başlygy dokma we himiýa senagatynda, energetika, gazhimiýa, senagat önümçiliginiň, dürli maksatly önümçilik desgalarynyň gurluşyklary boýunça wajyp taslamalaryň amala aşyrylandygyny aýtdy. 

                                                                   

Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň halkara derejeli işewür toparlaryň biziň ýurdumyza bolan gyzyklanmalarynyň artmagyny şertlendirýändigini belledi. Şeýlelikde, türk işewürleri milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşdyrylmagyna, kuwwatly senagat düzümleriniň döredilmegine gönükdirilen iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy özleri üçin hormat hasaplaýarlar. 

                                                                   

Ulag-logistika ulgamyndaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň wajypdygyny belläp, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin ulag geçelgeleriniň amatly mümkinçilikleriniň doly derejede peýdalanylmagynyň zerurdygyny aýtdy. Şunda Owganystan — Türkmenistan — Azerbaýjan — Gruziýa — Türkiýe, Merkezi Aziýa — Ýakyn Gündogar we Hazar deňzi ýaly ugurlarda gatnaşyklary ösdürmegiň giň mümkinçilikleri bar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň üpjünçilik ulgamlarynyň has netijeli ulanylmagynyň wajypdygy aýdyldy. 

                                                                   

Energetika pudagy hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hökmünde görkezildi. Bu ugurdaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň, türkmen tebigy gazyny we elektrik energiýasyny üçünji ýurduň üsti bilen Türkiýä ibermek boýunça meseleleriň üstünde işlenilmeginiň zerurdygy barada aýdyldy. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz biziň halklarymyzyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynda medeniýete, ylma we bilime möhüm ornuň degişlidigine ünsi çekip, munuň umumy medeni-ruhy mirasy, ahlak gymmatlyklary bolan döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmakda pugta binýat bolup hyzmat edýändigini aýtdy. 

                                                                   

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti, öz gezeginde, diniň, diliň, taryhy kökleriň umumylygynyň iki halkyň ruhy taýdan ýakynlaşmagynyň möhüm şertidigini belläp, bu ýörelgeleriň “Iki döwlet — bir millet” diýen jümlede öz beýanyny tapýandygyny nygtady. 

                                                                   

 Ylym-bilim ulgamyndaky gatnaşyklara hem üns berildi. Munuň özi döwletara hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. 

                                                                   

Duşuşygyň ahyrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 14-nji maýda Türkiýäniň Prezidentiniň nobatdaky saýlawlarynyň geçiriljekdigini belledi. Gahryman Arkadagymyz dünýä jemgyýetçiligindäki uly abraýyny we toplan baý syýasy tejribesini, türk halky we tutuş türki döwletler tarapyndan bildirilýän ýokary hormaty nazara alyp, bu jemgyýetçilik-syýasy çärede Türkiýäniň döwlet Baştutanyna üstünlik arzuw etdi. 

                                                                   

Hoşniýetli sözleri we ýagşy arzuwlary üçin hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, türk lideri Türkmenistanyň we Türkiýäniň halklarynyň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklarynda olaryň däp bolan hyzmatdaşlygy ösdürmäge bilelikde goşant goşmaga bolan gyzyklanmalarynyň bardygyny nygtady. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow we Prezident Rejep Taýyp Ärdogan Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň halklaryna parahatçylyk, abadançylyk arzuw etdiler.

17.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Aşgabat, 14-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk bilen duşuşdy.

 Gahryman Arkadagymyz türkiýeli işewüri mähirli mübärekläp, ilki bilen, doganlyk ýurtda bolup geçen tebigy betbagtçylyk zerarly gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanç we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, şu agyr pursatda duýgudaşlyk bildirmek türkmen halkyna mahsus häsiýetleriň biridir. Dünýäniň halklary bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmek we birek-biregi goldamak, zerur bolan halatynda doganlyk goluny uzatmak, ýakyndan ýardam bermek türkmen halkynyň durmuşynda asyrlardan bäri dowam edip gelýär. 

                                                                   

Türkiýeli işewür tebigy hadysa zerarly dörän weýrançylygyň dikeldilýän günlerinde Türkiýä berlen goldawyň Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilik we ynsanperwerlik maksatlaryna ygrarlydygynyň aýdyň beýanydygyny belläp, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa we hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi. 

                                                                   

Işewür duşuşmaga wagt tapandygy üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk bildirdi we özüniň ýolbaşçylyk edýän kompaniýalar toparynyň Türkmenistanda alyp barýan işleriniň netijeleri, öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmegiň kesgitlenen ugurlary barada hasabat berdi. 

                                                                   

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzda durmuş-ykdysady taýdan uly ösüşleriň gazanylmagynda we halkara derejedäki abraýynyň belende göterilmeginde Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan we Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmelere möhüm orun degişlidir. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri türkiýeli hyzmatdaşlaryň, şol sanda işewür Ahmet Çalygyň ýolbaşçylygyndaky kompaniýalar toparynyň ýurdumyzda başy başlanan hem-de milli ykdysadyýetimiziň hemmetaraplaýyn kuwwatlanmagyna we senagatlaşdyrylmagyna gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine uly goşant goşýandygyny kanagatlanma bilen belledi. 

                                                                   

Türkmen-türk gatnaşyklary gözbaşyny taryhyň jümmüşinden alyp gaýdýar. Bu barada aýtmak bilen, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň “Gap Inşaat” kompaniýasyna ýurdumyz üçin ähmiýetli bolan täze desgalaryň — Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Halkara pediatriýa merkeziniň, şeýle-de Stomatologiýa merkeziniň gurluşyklarynyň ynanylýandygyny, ertir bolsa Aşgabatda bu toplumlaryň düýbüni tutmak dabarasynyň geçiriljekdigini belledi. 

                                                                   

Işewür hemmetaraplaýyn goldaw hem-de bildirilýän ynam üçin türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallygyny beýan edip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdy.

15.03.2023
Adamlar baradaky alada — Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň wajyp ugry

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda amala aşyrylýan, giň möçberli maksatnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň üstünliklere beslenýändiginiň aýdyň subutnamasy boldy. Watanymyzyň okgunly durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmek, döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny hemmetaraplaýyn demokratiýalaşdyrmak, halkymyzyň abadançylyk derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bu maksatnamalaryňdyr taslamalaryň baş maksadydyr. 

                                                                   

6-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri, Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere seredildi. Gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek hem-de gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmegi babatda welaýat häkimlerine birnäçe anyk görkezmeler berildi. Şunuň bilen bir hatarda, döwlet Baştutanymyz ýazky bag ekmek möwsüminde oturdyljak saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzümiň nahallaryny hem-de olaryň ekiljek ýerlerini taýýarlamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalaryň we binalaryň, inženerçilik ulgamlarynyň gurluşyk işleriniň ýokary hilli, bellenilen möhletlerde ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak babatda tabşyryklar berildi. 

                                                                   

7-nji martda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň iki aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň gün tertibine Garaşsyz döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpjün etmek, bu düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, olaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça ileri tutulýan meseleler hem girizildi. 

                                                                   

Geçen hepde Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralaryna beslendi. Mähriban zenanlarymyza parahatçylyk, şatlyk, abadançylyk baradaky arzuwlar hemme ýerde belentden ýaňlandy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow zenanlarymyzy gutlap, milli we döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde olaryň eýeleýän işjeň ornuny belledi. Döwlet Baştutanymyz: “Biz mähriban enelerimiziň ösüp gelýän nesillerimizde milli buýsanjy, ynsanperwerligiň belent nusgalaryny terbiýelemekde bitirýän hyzmatyna ýokary baha berýäris. Maddy we ruhy gymmatlyklarymyzy, nesilden-nesle geçip gelýän belent ynsanperwer däplerimizi dowam etdirmek bilen, zenanlarymyzyň döwlet, häkimiýet we dolandyryş edaralarynda, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda, ylym, bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynda giňden ýaýbaňlandyrýan özgertmelerimiziň durmuşa geçirilmegi ugrunda çekýän yhlasly we netijeli zähmetlerine çäksiz buýsanýarys” diýip nygtady. 

                                                                   

Baýramçylygyň öňüsyrasynda ýurdumyzyň ähli zenanlaryna — edara-kärhanalaryň işgärlerine, hormatly dynç alyşdaky enelere, mekdep okuwçylaryna, çagalar baglarynda terbiýelenilýän gyzjagazlara döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň adyndan pul sowgatlaryny gowşurmak dabaralary geçirildi. Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda «Ene mähri» diýen hormatly ada mynasyp bolan, sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren eneleri sylaglamak dabarasy boldy. Köp çagaly maşgalalaryň uly toparyna täze, ýokary amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary gowşuryldy. 

                                                                   

Olaryň hemmesi Mukamlar köşgündäki baýramçylyk konsertiniň hormatly myhmanlary boldular. Bu ýere Watanymyzyň dürli künjeklerinden zenanlar ýygnandylar. Şolaryň hatarynda Hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, zähmet weteranlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda zähmet çekýän öňdebaryjylar, «Ýylyň zenany — 2023» we beýleki döredijilik, hünär bäsleşikleriniň ýeňijileri bar. Şeýle hem baýramçylyk konsertine Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň zenan işgärleri çagyryldy. Çykyşlarda zenanlaryň gözelligi, wepalylygy, asyllylygy wasp edildi. 

                                                                   

8-nji martda Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda “Arkadag Serdarly bagtyýar zenanlar” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň dürli ministrlikleriniň we edaralarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Hormatly myhmanlaryň hatarynda köp çagaly eneler, zähmet weteranlary, önümçiligiň öňdebaryjylary we jemgyýetçilik guramalarynyň işjeň agzalary, alymlar, medeniýet işgärleri, dürli pudaklaryň zähmetkeşleri bar. Şeýle hem dabara Türkmenistandaky diplomatik wekilhanalaryň we halkara düzümleriň zenan işgärleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Dabarada Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlary belent maksatlara ruhlandyrýan “Ýaşlara gutlag” atly täze aýdymy ýaňlandy. Ol ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlaryna bagyşlanan döredijilik sowgadydyr. 

                                                                   

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk çäreleri Diýarymyzyň ähli künjeklerinde geçirildi. Paýtagtymyzyň hem-de welaýatlaryň konsert meýdançalarynda milli nusgawy saz eserleri, meşhur estrada we halk aýdymlary ýaňlanyp, olarda ene söýgüsi, mähriban topragymyz, ýaz pasly wasp edildi. 

                                                                   

10-njy martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Hususan-da, Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna görülýän taýýarlyk, bilim ulgamyny dolandyrmak bilen baglanyşykly kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, howpsuzlyk we hukuk goraýyş ulgamynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi. 

                                                                   

Döwlet etalon merkeziniň düzümlerine sanly ulgamyň we öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmak, içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberini we ugurlaryny artdyrmak maksady bilen, Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak mejlisde garalan meseleleriň hatarynda boldy. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda şu ýylyň 5 — 8-nji marty aralygynda Katar Döwletiniň Doha şäherinde BMG tarapyndan geçirilen maslahata türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagynyň jemleri barada hasabat berildi. Habar berlişi ýaly, plenar mejlisleriň dowamynda Türkmenistanyň içeri ykdysady syýasaty we döredijilikli daşary syýasy strategiýasy barada, şeýle-de halkara söwdasynyň we sebit hyzmatdaşlygynyň meseleleri boýunça çykyşlar edildi. Foruma gatnaşyjylara ýurdumyz tarapyndan sebitde az derejede ösen ýurtlary goldamak boýunça alnyp barylýan işler, hususan-da, durmuş ähmiýetli desgalaryň gurlandygy, ulag ulgamyny ösdürmekde hyzmatdaşlygyň alnyp barylýandygy, sebitde ygtybarly energiýa serişdeleri bilen üpjün etmek maksady bilen, üstaşyr gaz we elektrik geçirijileriň çekilýändigi, halkara guramalar bilen özara bähbitli gatnaşyklaryň ýola goýlandygy barada gürrüň berildi. 

                                                                   

Şeýle hem mejlisiň dowamynda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň Täjigistan Respublikasyna bolan iş saparynyň netijeleri barada hasabat berildi. Ýurdumyzyň wekiliýeti Duşenbede bolmagynyň çäklerinde Prezident Emomali Rahmon tarapyndan kabul edildi. Duşuşygyň barşynda köp ugurlary öz içine alýan dostlukly türkmen-täjik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Hormatly Prezidentimiziň şu ýylda Täjigistana meýilleşdirilen döwlet saparyna hem-de onuň çäklerinde göz öňünde tutulan çärelere aýratyn üns berildi. Şeýle-de şu ýylyň sentýabrynda Duşenbede geçiriljek Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň bäşinji konsultatiw duşuşygy hem-de Araly halas etmegiň halkara gaznasyny esaslandyryjy döwletleriň Baştutanlarynyň sammiti bilen bagly meselelere deglip geçildi. 

                                                                   

Mundan başga-da, Täjigistanyň paýtagtynda Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen ikitaraplaýyn geňeşmeleriň barşynda strategik häsiýete eýe bolan döwletara hyzmatdaşlygyň giň meselelerine garaldy. Şeýle hem ýakyn wagtda geçiriljek çärelere görülýän taýýarlyk barada habar berildi. 

                                                                   

15-nji martda Aşgabatda Türkmen-tatar işewürlik maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanyp, şu ýylyň 17 — 23-nji marty aralygynda serginiň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Onda birleşmäniň dürli ugurlarda iş alyp barýan 200-den gowrak agzasy öz önümlerini hem-de şu geçen döwürde gazanan üstünliklerini görkezerler. 

                                                                   

20 — 22-nji mart aralygynda ýurdumyzda “Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri” atly halkara maslahat geçiriler. 26-27-nji aprelde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumy geçirmek meýilleşdirilýär. Aşgabatda şu ýylyň maý aýynda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň komiteti tarapyndan Halkara demir ýol üstaşyr nyrhlary baradaky Ylalaşygyň taraplarynyň wekilleriniň duşuşygy geçiriler. 

                                                                   

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz 2023-nji ýylyň 18-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek hakynda Karara gol çekdi. Mundan başga-da, geçen hepdede hormatly Prezidentimiziň Karary bilen, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygy bilen bagly Kararlara gol çekdi. Degişli Kararlara laýyklykda, buýrujylar bolan degişli edaralara, kärhanalara we guramalara Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde binalaryň we desgalaryň taslamalaryny düzmek, olaryň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada baglaşylan şertnamalar esasynda gurulýan binalary we desgalary ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak barada goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga ygtyýar berildi. 

                                                                   

Şeýle hem Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryny 2023 — 2026-njy ýyllarda amala aşyrmak bellenildi. Ahal welaýatynyň häkimligine, Gurluşyk we binagärlik ministrligine Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň baş meýilnamasyny bir aý möhletde işläp düzmek tabşyryldy. Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti we Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň häkimligi bilelikde degişli binalaryň we desgalaryň gurluşyk işleri boýunça bäsleşigi geçirmäge borçly edildi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýerleşýän Sport-ulag merkezine geldi. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz merkeze täze gelip gowşan sport ulagyny synagdan geçirdi. Täzeçil tehnologiýalar we häzirki zamanyň kämil enjamlary bilen üpjün edilen sport ulagynyň tizlik we oňaýlylyk babatda birnäçe artykmaçlyklary bar. 

                                                                   

Türkmen türgenleriniň 2023-nji ýylyň 6 — 15-nji iýuly aralygynda “Ýüpek ýoly — 2023” atly Kazan — Moskwa ugry boýunça halkara awtorallisine gatnaşmagy meýilleşdirýändiklerini bellemek gerek. Hormatly Arkadagymyz merkeziň ygtyýaryna gelip gowşan täze sport ulagynyň ähli görkezijilerine ýokary baha berdi we türkmen türgenlerine öňde boljak jogapkärli hem-de abraýly halkara ýaryşlarda täze üstünlikleri arzuw etdi. 

                                                                   

Geçen hepdede hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Çili Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Rodrigo Enrike Arkos Kastrodan ynanç hatyny kabul etdi. 

                                                                   

Dostlukly ýurduň doly ygtyýarly wekili Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň içeri we daşary syýasatynyň esasy ugurlary bilen tanyşdyryldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň amala aşyrýan we milli ykdysadyýetimiziň innowasion kuwwatynyň artdyrylmagyna, onuň diwersifikasiýalaşdyrylmagyna, häzirki zaman düzümleriniň döredilmegine, halkyň maddy hal-ýagdaýynyň, durmuş derejesiniň mundan beýläk-de ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen durmuş-ykdysady maksatnamalaryna aýratyn üns çekildi. Şeýle hem diplomat amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeler bilen baglylykda, türkmen parlamentiniň gurluşy we köptaraplaýyn işi bilen tanyşdyryldy. Şunuň bilen baglylykda, parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmäge özara gyzyklanma bildirildi. 

                                                                   

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy boldy. Utgaşykly görnüşde geçirilen duşuşyga FAO-nyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu, FAO-nyň Baş direktorynyň orunbasary, Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Wladimir Rahmanin, şeýle hem Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alnyp maslahatlaşmagyň dowamynda howanyň üýtgemeginiň, azyk ulgamynyň we durmuş-ykdysady şertleriň berk özara baglanyşygy bellenildi. Howanyň üýtgeýän şertlerinde azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň Durnukly ösüş maksatlarynda bellenen köp wezipeleri çözmek bilen baglanyşyklydygy nygtaldy. Bu işler köptaraply bolup, halkara hyzmatdaşlygyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny talap edýär. Şunda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygy ösdürmek, ony täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmak, anyk netijeleri gazanmak üçin her bir ýurduň tagallasy uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň degişli sebit düzüminiň arasynda sanly ýer kadastrynyň döredilmegine ýardam bermek hem-de guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk meýdanlarynda tebigy serişdeleri dolandyrmak boýunça taslamalara degişli birnäçe resminamalara gol çekildi. 

                                                                   

Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek işjeň dowam edýär. Onuň barşynda milli parlamentiň deputatlygyna, wekilçilikli ýerli häkimiýet we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň agzalygyna dalaşgärler, olaryň ynanylan wekilleri saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirýärler. 

                                                                   

Türkmenistanyň çakylygy boýunça gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň synçylar topary şu günler saýlaw möwsümine syn etmäge girişdi. Toparyň düzüminde Arkalaşyga agza ýurtlarynyň wekilleri — parlamentariler, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA agza döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň parlament ýygnaklarynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri bar. 

                                                                   

Toparyň ýaýradan maglumatynda saýlaw möwsüminiň ähli tapgyrlarynyň saýlaw kanunçylygyna doly laýyklykda geçýändigi tassyklanylýar. 

                                                                   

11-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini, hususan-da, täze binalaryň açylyş dabarasyna, köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegiň ýazky möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Saparyň dowamynda ekologiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynda alnyp barylýan giň gerimli işlere, täze şäheriň ekologik abadançylygyny gorap saklamak we ony bagy-bossanlyga öwürmek meselesine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen birlikde, Gahryman Arkadagymyz söwda we hyzmatlar edaralarynyň bökdençsiz işledilmegini üpjün etmek, işe innowasion usullary ornaşdyrmak, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini netijeli ulanmak boýunça wezipelere Arkadag şäheriniň alyjylar jemgyýetiniň ýolbaşçysynyň ünsüni çekdi. Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektoryna täze ýokary okuw mekdebiniň ähli düzümleriniň dolandyryş ulgamynyň — dekanatyň, kafedranyň, okuw bölüminiň guramaçylyk meselelerine toplumlaýyn çemeleşmek tabşyryldy. 

                                                                   

Şeýle hem şol gün türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň seýilgäh zolagyny we beýleki ugurdaş desgalaryny synlady hem-de Ahal welaýatynyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärlikleriň şekil görnüşleri bilen tanyşdy, Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine baryp gördi. Gahryman Arkadagymyz şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň, hususan-da, awtomobil ýollarynyň, şäheriň awtomenziliniň hem-de demir ýol menziliniň şekil taslamalary bilen tanyşdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň bu ýerde geçiren iş maslahatynyň dowamynda täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyryndaky dürli maksatly binalaryň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada habar berildi. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyna hemmetaraplaýyn esasda taýýarlyk görülmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyrynda işläp, şähergurluşyk maksatnamasyny ýerine ýetirmekde tapawutlanan ýerli gurluşyk kompaniýalaryna Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň binalarynyň gurluşyklaryny ynanmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Şeýlelikde, geçen hepdäniň wakalary Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik-syýasy özgertmeleri amala aşyrmak we halk häkimiýeti ýörelgelerini berkarar etmek ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň, adamlar baradaky aladanyň bolsa döwlet syýasatynyň möhüm ugrudygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. 

                                                                                                           

(TDH)

15.03.2023
Maýa goýumlary çekmek — döwrüň talaby

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 3-nji martynda geçen iki aýda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemine bagyşlanyp, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde täze nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek we iri maýa goýum taslamalaryny amala aşyrmak maksady bilen, dünýä belli daşary ýurt kompaniýalaryny hem-de daşyndan maýa goýumlary çekmek boýunça zerur çäreleri görmegiň, pudaga häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmagyň möhümdigini belledi. Munuň özi «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» nebitgaz senagatynyň işini ilerletmek babatda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmaga mümkinçilik berer. 

                                                                   

Häzirki wagtda ähli ösüşleriň badalgasy bolan maýa goýum işjeňligini artdyrmak, daşary ýurt hem-de milli maýa goýum mümkinçiliklerini ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň iň möhüm pudaklaryna gönükdirmek baradaky tagallalary ýokarlandyrmak döwrüň talabydyr. Şunda uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek boýunça innowasion önümçilikleriň kemala getirilmegi, ýangyç-energetika toplumynyň eksport kuwwatynyň diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürilmegi, energiýa serişdelerini ugratmagyň köpugurly turbageçiriji ulgamynyň döredilmegi möhüm wezipe bolup durýar. Geosyýasy taýdan amatly ýerleşýän we uglewodorod serişdeleriniň baý gorlaryna eýe bolan ýurdumyz Merkezi Aziýa sebitinde «mawy ýangyjy» ibermek boýunça öňdäki orunlaryň birini eýeläp, dürli ugurlara, şol sanda Ýewropa we Aziýa bazarlaryna tebigy gazyň eksportyny artdyrmak üçin hem uly kuwwata eýedir. Şoňa görä-de, döwletimiz bu ugurda öňde durýan wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen, daşary ýurt maýa goýumlaryny hem-de tejribeli kompaniýalary işjeň çekmegi ýangyç-energetika ulgamynda amala aşyrylýan milli strategiýanyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitledi. 

                                                                   

Türkmenistan dünýäniň onlarça döwleti, öňdebaryjy tehnologiýalara eýe bolan iri daşary ýurt kompaniýalary, maliýe düzümleri we halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýdy. Şolaryň hatarynda dünýäde iň iri gaz ýataklarynyň biri bolan «Galkynyş» känini özleşdirmäge, «Bagtyýarlyk» ýatagynyň şertnamalaýyn çäginde Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşygyň esasynda gözleg işlerini geçirmäge işjeň gatnaşýan Hytaýyň Milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC), Hazar deňziniň türkmen böleginde we kenar ýakasynda eýýäm köp ýyllaryň dowamynda üstünlikli işläp gelýän BAE-niň «Dragon Oil», Malaýziýanyň «Petronas», Italiýanyň «Eni» ýaly meşhur kompaniýalary hem bar. Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň «Tatneft» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolsa «Goturdepe» ýatagyndaky gatlaklaryň nebit berijiligini ýokarlandyrmak we guýulary düýpli abatlamak boýunça hyzmatlary amala aşyrýar. Döwletimiziň daşary ýurt kompaniýalaryna üstünlikli iş alyp barmak üçin ähli şertleri we amatly maýa goýum ýagdaýyny döredýändigi, energetika ulgamynda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändigi bolsa ýurdumyzyň ygtybarly hyzmatdaş hökmünde ykrar edilmegini şertlendirýär. 

                                                                   

Şu ýylyň 26-27-nji aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyň hem ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek mümkinçiliklerini giňeltmekde netijeli hyzmatdaşlyga ýol açjakdygy ikuçsuzdyr. Maslahatyň gün tertibine baý tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmak, energetika bazarlaryny ösdürmek, Hazar deňziniň türkmen böleginiň ýataklaryny özleşdirmek boýunça taslamalara maýa goýumlary çekmek, «Galkynyş» gaz käninde önümçiligi ýokarlandyrmak ulgamynda özara gatnaşyklaryň täze gurallary, ekologiýa taýdan zyýansyz önümçilikleri ornaşdyrmak, pudaga innowasion tehnologiýalary we nou-haulary çekmek ýaly meseleleriň girizilmegi onuň ähmiýetini has-da artdyrýar. Çünki agzalan ugurlaryň ählisi ýurdumyzy geljek 30 ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda-da strategik wezipeler hökmünde kesgitlenendir. Şol wezipeleriň üstünlikli çözülmegi ata Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga we halkymyzyň abadançylyk derejesini has-da ýokarlandyrmaga ýardam berer. 

                                                                                                           

Enejan DURDYMYRADOWA,

                       

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

15.03.2023
Ykdysady galkynyşyň hereketlendirijisi

Hormatly Prezidentimiziň giň goldawy esasynda uly ösüşleri gazanýan Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi indi 15 ýyl bäri ýurdumyzyň işewürlerini birleşdirýän düzüm hökmünde halkymyza hyzmat edip gelýär. Birleşmäniň agzalarynyň yhlasly zähmeti telekeçiligiň taryh üçin gysga döwrüň içinde ýurdumyzda azyk bolçulygyny hem-de halkymyzyň gündelik sarp edýän harytlary bilen üpjün edýän ulgama öwrülmegini şertlendirdi. 

                                                                   

 Azyk bolçulygy — möhüm wezipe 

                                                                   

Ekologiýa taýdan arassa oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmek arkaly azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginde hususyýetçilere möhüm orun degişlidir. Hut şu maksat bilen, hususyýetçi daýhanlara uzak möhletleýin ýer bölekleri bölünip berilýär. Oba hojalyk tehnikalaryny we beýleki zerur serişdeleri edinmek üçin ýeňillikli karzlar bilen üpjün edilýär. Öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, täze ýerleri özleşdirmegiň hasabyna hususyýetçi daýhanlar topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrýar, täze ýyladyşhana hojalyklaryny döredýär. Telekeçilerimiz bazarlarymyzy mal we guş eti, balyk we balyk önümleri, ýumurtga, süýt we şöhlat, çörekdir konditer önümleri, agyz suwy, alkogolsyz içgiler, miwe şireleri, ösümlik ýagy, gök-bakja önümleri, bugdaý, pagta, azyklyk däneleri, miweler, gaplanan önümler, arybaly, nahar duzy bilen doly üpjün edýär.  

                                                                   

 Ýokary tehnologiýaly önümçilikler 

                                                                   

Hemişe gözlegde bolmak ýörelgesine eýerýän hususyýetçiler dünýä tejribesini giňden özleşdirip, ýokary tehnologiýaly önümçilikleri esaslandyrýar. Bu bolsa senagat ugurly harytlaryň täze bazarynyň döremegine itergi berýär. Senagatçylarymyz tarapyndan öndürilýän milli haryt nyşanly önümleriň mukdarynyň we görnüşleriniň yzygiderli artmagy halkymyzy importyň ornuny tutýan harytlar bilen doly üpjün etmäge hem-de önümçiligi has-da giňeldip, daşary ýurtlara eksporty artdyrmaga mümkinçilik döredýär. Halkymyzyň gündelik durmuşda ulanýan dokma, deri önümleriniň, şahsy arassaçylyk serişdeleriniň ençeme görnüşi ýeňil senagatda iş alyp barýan telekeçilerimiz tarapyndan üpjün edilýär. 

                                                                   

Hususy gurluşyk senagaty kärhanalarynda diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, daşary ýurtlarda hem uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleriň ýüzlerçe görnüşi öndürilýär. Şolaryň hatarynda turbalaryň onlarçasy, kabeller, asma petikler, penjirelerdir gapylar üçin profiller, jemagat hojalygynda hem-de gurluşykda giňden ulanylýan polietilenden, polipropilenden we poliwinilhloridden öndürilýän önümler bar.  

                                                                   

 Gurluşyk we gurluşyk senagaty 

                                                                   

Gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi türkmen telekeçileriniň üstünlikli özleşdirýän ugurlarynyň biridir. TSTB-niň agzalary ýaşaýyş jaýlarynyň tutuş tapgyrlaryny, kottej toplumlaryny, kärhanalary, söwda we dynç alyş merkezlerini, mekdeplerdir çagalar baglaryny, lukmançylyk düzümlerini, sport desgalaryny, ýollary, seýilgäh zolaklaryny gurýar. Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň dürli desgalary, Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoly, iri senagat kärhanalary türkmen telekeçileriniň durmuşa geçirýän iri gurluşyk taslamalarynyň esasylarydyr. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň diňe geçen ýylyň dowamynda gurup, ulanmaga beren desgalary hem olaryň gazanan ýokary tejribesinden habar berýär. Paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde ýerleşýän Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumy, Türkmenbaşy şäherinde 450 orunlyk köpugurly hassahana, Daşoguz welaýatynda 450 orunlyk köpugurly hassahana hem-de 150 orunlyk onkologiýa hassahanasy, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Rowaç» kottejler toplumy, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda täze ýolagçy awtomenzilleri, paýtagtymyzdaky «Daşkent» seýilgähi, Aşgabadyň günbatar künjegindäki 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 62-si, hojalyk, medeni-durmuş maksatly desgalar Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buýurmasy esasynda hususy gurluşyk kärhanalary tarapyndan guruldy.  

                                                                   

 Söwda we hyzmatlar 

                                                                   

Türkmen telekeçileriniň hyzmatlar we söwda ulgamynyň ösdürilmegine maýa goýum serişdelerini gönükdirýändigini we ilata durmuş, mahabat we neşirýat ugry boýunça hyzmatlary ýerine ýetirýändigini aýratyn bellemeli. Sanly ulgamyň artýan mümkinçilikleri bolsa onlaýn söwda ugrunda işleýän hususyýetçileriň örüsiniň giňemegini şertlendirýär. Şeýle hem senetçilik, amaly-haşam, döredijilik bilen meşgullanýan işewür düzümler milli medeni mirasymyzyň giňden wagyz edilmegine goşant goşýar. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary bu ugurda ýurdumyzda guralýan bäsleşiklere, halkara maslahatlaradyr sergilere işjeň gatnaşýar. 

                                                                   

 Döwlet goldawynyň ähmiýeti 

                                                                   

Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi sazlaşykly ösdürmek, hususy başlangyçlary goldamak üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertleri döredildi. Munuň özi telekeçilik düzüminiň, salgyt ulgamynyň esaslarynyň kämilleşdirilmeginde, eksport-import amallarynyň geçirilmeginiň, ýer böleklerini bölmegiň tertibiniň, ýeňillikli karzlary bermegiň ýönekeýleşdirilmeginde hem-de telekeçiler üçin karzlary, gümrük we söwda amallaryny resmileşdirmegiň kadalarynyň ýeňilleşdirilmeginde öz beýanyny tapýar. 2018 — 2024-nji ýyllarda kiçi we orta telekeçiligi goldamak boýunça Döwlet maksatnamasy ýurdumyzda hususy önüm öndürijileriň işlerini işjeňleşdirmek arkaly ykdysady hem-de durmuş taýdan ösüşiň ýokary depginleriniň saklanylmagyna gönükdirilendir. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýylyň iýun aýynda gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň telekeçileriniň iri döwlet goldawyny alandygyny bellemek buýsançlydyr. Olara ABŞ-nyň 150 million dollary möçberinde pul serişdesi bölünip berildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň hususyýetçiligi goldamak ugrundaky tagallalarynyň nobatdaky tassyknamasydyr. 

                                                                   

 Oňyn görkezijiler 

                                                                   

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 10-njy fewralda geçirilen giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly, 2022-nji ýylda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüş depgini 153,1 göterime, senagat önümçiliginiň ösüş depgini bolsa 110,3 göterime barabar boldy. Şu görkezijiler kiçi we orta işewürlik ulgamynyň mümkinçilikleriniň barha artýandygyna şaýatlyk edýär. 10 ýyl mundan ozal ýurdumyzdaky hususyýetçileriň sany 4 müňe barabar bolan bolsa, häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň sanynyň 27 müňden geçýändigini bellemek gerek. Häzirki döwürde ýurdumyzda iş bilen üpjün edilen ilatyň ýarysyndan gowragy hususy pudakda zähmet çekýär. 

                                                                   

 Ýaşlar — geljegi gurujylar 

                                                                   

Ykdysadyýetiň häzirki zaman ösüş şertlerinde ýaşlaryň gujur-gaýratynyň işewürlige gönükdirilmeginiň oňyn netijeleri berýändigi dünýä tejribesi arkaly subut edilen hakykatdyr. Ýaşlaryň telekeçiliginiň ösdürilmegi işewürlikde işjeň orny eýelemäge ukyply, erjel, döwrebap pikirlenýän telekeçileriň täze nesliniň kemala gelmegine, kiçi we orta telekeçiligiň innowasion häsiýetde ösdürilmegine, ýurduň maýa goýum çekijiliginiň ýokarlanmagyna, döredijilikli oýlap-tapyşlaryň artmagyna mümkinçilik berýär. 2022-nji ýylyň 14-nji iýunynda döwlet ýaşlar syýasatynyň, bu ulgamda milli kanunçylygy kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meselelerine bagyşlanan maslahatda Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlaryň arasynda telekeçiligi ösdürmegiň guralyny işläp taýýarlamak, telekeçiler tarapyndan döredilen kärhanalarda işleýän işgärleriň 75 göterimi ýaşlar bolsa, olary «Ýaşlar kärhanasy» diýip atlandyryp, şeýle kärhanalara döwlet tarapyndan goldaw bermek boýunça ýeňillikleri göz öňünde tutmak ýaly öňe süren başlangyçlary hem ýaş nesliň gujur-gaýratyny Watanymyzyň ösüşine gönükdirmäge ýardam eder. Geçen ýylyň 19-njy iýulynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen, paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüniň tutulmagy bolsa ykdysadyýetiň hususy pudagynda innowasiýalara esaslanýan işewürligi ösdürmekde kämil hünärmenleriň üpjün edilmegine oňyn täsir eder. 

                                                                   

 * * * 

                                                                   

Taryhy tejribäniň tassyklaýşy ýaly, ýokary hilli önümleri we ösen işewürlik derejesi bilen adygan döwletleriň ykdysady üstünlikleri, milli öndürijileri goldamak syýasaty bilen berk baglanyşyklydyr. Ýurdumyzyň ykdysady syýasatynda-da milli önüm öndürijiler üçin ähli zerur şertler döredilip, içerki bazaryň isleglerini ýerli önümler bilen doly kanagatlandyrmak hem-de eksport mümkinçiliklerini artdyrmak esasy wezipeleriň hatarynda durýar. Bu wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň mynasyp paýynyň boljakdygyna ynanýarys. Türkmen telekeçilerine giň şert-mümkinçilikleri döredýän Arkadagly Serdarymyzyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny arzuw edýäris. 

                                                                                                           

Agöýli ORAZGYLYJOW,

                       

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Telekeçiler mekdebi» jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasynyň baş direktory.

14.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Aşgabat, 13-nji mart (TDH). Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda we ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan işleriň ýerine ýetirilişi bilen bagly meselelere garaldy. 

                                                                   

Ilki bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa söz berildi. Häkim şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bugdaý ekilen meýdanlarda ideg işleri agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda dowam edýär, gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Welaýatyň sogan hem-de ýeralma ekişi geçirilen ýerlerinde ideg işleri talabalaýyk ýerine ýetirilýär, pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça zerur işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda meýilleşdirilen çäreleri we ählihalk bag ekmek dabarasyny guramaçylykly geçirmek boýunça zerur tagallalar edilýär. Şeýle hem häkim “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasyndan” gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyna ünsi çekdi. Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini taýýarlamak, bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegi we bu ugurda alnyp barylýan işleriň berk gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi we welaýatda Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şu ýyl gurlup ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalarda we binalarda gurluşyk işleriniň ýerine ýetirilişini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerinde tekizlemek we geriş çekmek işleri dowam edýär, bugdaýa, ýeralma we sogana ideg etmek işleri geçirilýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümini guramaçylykly geçirmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda guraljak çäreleri, ählihalk bag ekmek dabarasyny ýokary derejede geçirmek boýunça zerur işler geçirilýär. Mundan başga-da, häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda gurulmagy meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky, inženerçilik ulgamlaryndaky gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýerine ýetirilişine jogapkärli çemeleşmegiň möhümdigini aýtdy we häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda alnyp barylýan ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň depginini güýçlendirmek babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Şeýle hem hormatly Prezidentimiz şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, ýeralma we sogana ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmegi, ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalaryň amala aşyrylmagyna jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, welaýatda şu ýyl gurlup ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly binalarda gurluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegine gözegçiligi üpjün etmegi häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradowyň möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy baradaky hasabaty bilen dowam etdi. Hasabatda bellenilişi ýaly, oba hojalyk işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilýär, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak üçin çil çekmek hem-de ýuwuş suwuny tutmak işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, ýeralmanyň we soganyň ekişi dowam edýär. Welaýatda pile öndürmek möwsümine, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Milli bahar baýramy mynasybetli welaýatda guraljak çäreleri dabaraly geçirmek boýunça degişli işler geçirilýär. Mundan başga-da, ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýylda ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilen işler barada hasabat berildi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu günler welaýatyň ekin meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işlerini, hususan-da, gowaça ekiljek ýerleri möwsüme taýýarlamak, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işlerini agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirmek, ýazlyk ýeralmanyň we beýleki gök-bakja ekinleriniň ekişiniň depginlerini ýokarlandyrmak babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän medeni-durmuş, önümçilik maksatly desgalardaky we binalardaky işleriň ýokary hilli ýerine ýetirilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Soňra Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew şu günler welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda ideg işleri, hususan-da, ösüş suwuny tutmak, goşmaça mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleri agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şu ýylyň pagta hasylynyň düýbüni tutmak maksady bilen, welaýatyň gowaça ekiljek meýdanlarynda tekizlemek, çil çekmek, ýuwuş suwuny tutmak işleri dowam edýär. 

                                                                   

Häzirki wagtda welaýatda ýazlyk ýeralma we sogan ekinlerinden ýokary hasyl almak üçin agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar. Şunuň bilen bir hatarda, welaýatda pile öndürmek möwsümine, Milli bahar baýramy mynasybetli geçiriljek dürli çärelere, ählihalk bag ekmek dabarasyna taýýarlyk görülýär. 

                                                                   

Şeýle-de häkim Oba milli maksatnamasyna laýyklykda welaýatda şu ýyl meýilleşdirilen işleriň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň berk talap bolup durýandygyna ünsi çekdi we welaýatda gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça işleriň depginlerini ýokarlandyrmak babatda häkime anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleriniň agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda geçirilmeginiň zerurdygyny belledi we bu babatda häkime birnäçe görkezmeleri berdi. Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegini häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, welaýatda şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalardaky gurluşyk işleriniň ýokary hilli we öz wagtynda ýerine ýetirilmegini gözegçilikde saklamagy häkime tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew häzirki wagtda welaýatda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şu ýylyň hasyly üçin welaýatda gowaça ekiljek ýerleri taýýarlamak işleri, hususan-da, tekizleýiş hem-de geriş çekmek işleri alnyp barylýar, bugdaý, ýazlyk ýeralma, sogan ekilen meýdanlarda ideg işleri ýerine ýetirilýär. Şunuň bilen birlikde, welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasyny guramaçylykly geçirmek, pile öndürmek möwsümine talabalaýyk taýýarlyk görmek, Milli bahar baýramy mynasybetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça degişli işler durmuşa geçirilýär. 

                                                                   

Şeýle hem häkim ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda we Oba milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda welaýatda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň agrotehnikanyň kadalaryny berk berjaý etmek arkaly geçirilmeginiň möhümdigini belledi we welaýatyň gowaça ekiljek ýerlerini ekiş möwsümine taýýarlamak, ýazlyk ýeralma we sogan ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň gözegçilikde saklanylmagy babatda häkime birnäçe anyk tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz häkime welaýatyň bugdaý ekilen meýdanlarynda geçirilýän ideg işleriniň depginlerini güýçlendirmek babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz welaýatda ählihalk bag ekmek dabarasynyň, Milli bahar baýramy mynasybetli geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda meýilleşdirilen işleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine jogapkärçilikli çemeleşmegiň zerurdygyny belläp, bu işleri gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

                                                                   

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradow ýurdumyzyň welaýatlarynda ýerine ýetirilýän oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, sebitlerde ýerden, suwdan, oba hojalyk tehnikalaryndan we mineral dökünlerden netijeli peýdalanmak, agrotehniki çäreleri öz wagtynda geçirmek arkaly şu ýylda gowaçanyň ýokary hasylyny ýetişdirmek maksady bilen, gowaça ekilmegi meýilleşdirilýän meýdanlary ýazky ekiş möwsümine taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda, bugdaý ekilen meýdanlarda mineral dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwuny tutmak, haşal otlaryň we zyýan berijileriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça işler dowam etdirilýär. Şeýle hem ýazlyk ýeralmanyň we soganyň ekişi geçirilýär, häzirki wagtda bu ekinleriň ekişini bellenen möhletlerde tamamlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Mundan başga-da, wise-premýer ýurdumyzyň welaýatlarynda pile öndürijileri ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tohumy bilen üpjün etmek üçin tohumlary taýýarlamak işleriniň alnyp barylýandygy barada hasabat berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, oba hojalyk pudagynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuna ünsi çekdi hem-de şu günler alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň, hususan-da, bugdaý ekilen meýdanlardaky ideg işleriniň agrotehniki möhletlerde we ýokary hilli geçirilmeginiň wajyp talap bolup durýandygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz şu ýylyň pagta hasyly üçin gowaça ekiljek ýerleri ekiş möwsümine taýýarlamak, bugdaýa ideg etmek, gök-bakja ekinlerini ekmek işleriniň agrotehniki möhletlerde geçirilmegini berk gözegçilikde saklamak we bu işleriň depginlerini güýçlendirmek babatda wise-premýere birnäçe tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasaryna hem-de welaýatlaryň häkimlerine ýüzlenip, gowaça ekiljek ýerleri ekişe taýýarlamak, bugdaýa, ýazlyk ekinlere ideg etmek işleriniň berk gözegçilikde saklanylmalydygyny aýtdy we pile öndürmek möwsümine taýýarlyk işleriniň, ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi babatda degişli tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, berkarar Watanymyzyň rowaçlygynyň hem-de mähriban halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň gerimli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

14.03.2023
Ýyladyşhananyň datly önümleri

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ak bazarlaryny öz topragymyzda öndürilen azyk önümleri we senagat harytlary bilen üpjün etmek üçin türkmen telekeçileri tarapyndan döredilýän kiçi kärhanalardyr hojalyk jemgyýetlerinde işler turuwbaşdan bazar şertlerine laýyklykda täzeçe guralýar. Türkmen telekeçileri kärhanalaryny köptaraplaýyn ösdürip, haryt bolçulygyny döretmek maksady bilen, döredijilikli zähmet çekýärler. Çekilýän zähmet ýerine-de düşýär. Ony bu günki gün ýurdumyzda hereket edýän bazarlaryň haýsyna barsaň hem aýdyň görmek bolýar. Çünki her bir işe yhlasly çemeleşýän telekeçilerimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda gök, bakja we beýleki önümleri uly, döwrebap ýyladyşhana şertlerinde ösdürip ýetişdirmek, ak bazarlarymyzy öz ýurdumyzda ýetişdirilýän ter gök önümler bilen üpjün etmek işlerine saldamly goşant goşýarlar.  

                                                                   

Mary şäherinde ýerleşýän, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Röwşen» hususy kärhanasy hem önümçiligi köpugurly ösdürýän kärhanalaryň biri. Hormatly Prezidentimiziň kiçi we orta telekeçiligi goldamaga we ösdürmäge berýän uly ünsüniň hem-de ýeňillikli berilýän karz pul serişdeleriniň hasabyna bu hususy kärhana, aýakgap önümçiliginden daşgary, adybir etrabyň Aşgabat geňeşliginde ýyladyşhana işini hem ýola goýdy. Häzirki wagtda ýyladyşhanada, esasan, pomidoryň bereketli hasyly ösdürilip ýetişdirilip, topraksyz şertlerde ýetişdirilýän ekiniň her bir düýbüne göwnejaý ideg ýola goýulýar. Işewür telekeçiler jemi bölünip berlen 8 gektar ýeriň 6 gektaryny tutýan ýyladyşhanada ýetişdirilen pomidoryň her gektaryndan 400 tonna hasyl almagy maksat edinýärler. Her düýpden 17 kilogram töweregi hasyl almagy çaklaýan telekeçiler her hepdede onlarça tonna pomidor hasylyny ýygnap, alyjylara ýetirýärler. Bu ýerde ekilen pomidor şitilleriniň ýyladyşhananyň öz şitilhanasynda ýetişdirilen bolmagy ekinleriň bol hasyl bermeginiň girewi hasaplanýar. 

                                                                   

Ýyladyşhana doly derejede dünýä ülňülerine laýyk ýokary tehnologiýalar esasynda işledilip, howa alyş-çalşygy kompýuter arkaly, ekinlere suw hem-de dökün bermek işleri bolsa damjalaýyn usulda ýerine ýetirilýär. Şeýlelikde, kämil tehnologiýalar gök ekin üçin zerur bolan howanyň çyglylyk hem-de ýylylyk derejeleriniň kadaly saklanmagyny üpjün edýär. Bu bolsa gysga wagtda bol hasyl ýetişdirmäge giň mümkinçilikleri döredýär. Şeýlelikde, pomidorlaryň has datly, adam bedenine peýdaly witaminlere baý görnüşleri ýetişdirilip, içerki bazarlarymyz doly üpjün edilip, Russiýa, Gazagystan, Gyrgyzystan ýaly döwletlere-de ugradylýar. 

                                                                   

Bu ýerde ýaşlaryň 90-dan gowragyna iş orunlary döredilip, olaryň iş şertleri bilen birlikde, dynç almaklary üçin hem ähli amatly mümkinçilikler göz öňünde tutulypdyr. Işgärler işçi lybaslary we aýakgaplar bilen üpjün edilýär. Dynç alyş we lukmançylyk otaglary-da olaryň hyzmatynda. Bu ýerde zähmet çekýän işçi-hünärmenler ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmäge berýän uly goldawlary üçin Arkadagly Serdarymyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar.  

                                                                                                           

Welmuhammet GALANDAROW.

14.03.2023
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş sapary

Ahal welaýaty, 11-nji mart (TDH). Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda bu ýerde alnyp barylýan işleriň depgini, hususan-da, täze binalaryň açylyş dabarasyna, köpçülikleýin bag nahallaryny ekmegiň ýazky möwsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen tanyşdy. 

                                                                   

Häzirki döwürde ak mermerli paýtagtymyzda bolşy ýaly, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, şol sanda Ahal welaýatynyň Arkadag şäherinde halkymyz üçin amatly zähmet, ýaşaýyş we dynç alyş şertleriniň döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde uly üns berilýär. Şunuň bilen baglylykda, täze şäheriň ähli künjeginiň bagy-bossanlyga bürelmegi, ekologik abadançylygynyň saklanylmagy wajyp wezipe hökmünde kesgitlenildi. Ýurdumyzda hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy bilen ekologiýa we daşky gurşawy goramak ulgamynda ýaýbaňlandyrylan asylly işleriň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda yzygiderli ösdürilýändigini bellemek gerek. Munuň özi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. 

                                                                   

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew şäheriň çäginde geçiriljek köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýazky möwsüminiň meýilnamasy, möwsümiň dowamynda ýerine ýetiriljek işleriň ýagdaýy barada hasabat berdiler. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu künjegiň tebigy aýratynlyklaryny nazara alyp, bag nahallaryny oturtmak işlerine ylmy esasda çemeleşilmelidigini belledi. Halkymyz bag ekmegi parz iş hasaplap, onuň talabalaýyk ýerine ýetirilmegine örän jogapkärçilikli çemeleşýär. Bu ýerleriň bagy-bossanlyga bürelmegi ýokary ekologik ýagdaýyň üpjün edilmegi bilen bir hatarda, adamlaryň amatly ýaşaýşy, göwnejaý dynç alşy üçin zerur şertleriň döredilmeginde aýratyn ähmiýetlidir diýip, Gahryman Arkadagymyz nygtady. 

                                                                   

Ekologiýa maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ähli ýerlerinde amatly howa gurşawy emele geldi. Tokaý zolaklarynyň döredilmegi howa ýagdaýyny gowulandyryp, bioköpdürlüligi gorap saklamaga we köpeltmäge ýardam berýär. Şol bir wagtyň özünde, Arkadag şäherindäki durmuş we beýleki maksatly binalaryň töwereginde, ýol ýakalarynda köpçülikleýin bag nahallarynyň ekilmegine zerur üns berilmelidir diýip, hormatly Arkadagymyz aýtdy. Bu baradaky gürrüňi dowam edip, türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy ähli edara-kärhanalaryň, durmuş ulgamyna degişli binalaryň howlularynda we olaryň ýanaşyk ýerlerinde bu künjegiň toprak-howa şertlerine laýyk gelýän bag nahallarynyň oturdylmagyna ünsi çekip, degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň ýolbaşçysy Ý.Işangulyýewe ýüzlenip, bu ýerde hereket edýän saglygy goraýyş merkezleriniň işini talabalaýyk guramak bilen baglanyşykly meselelere örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy. Saglygy goraýyş edaralary dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilmelidir, olarda ilata edilýän lukmançylyk hyzmatlary ýokary halkara görkezijilere laýyk gelmelidir, ynsan saglygynyň goragynda durýan lukmanlaryň işleri döwrüň talabyna laýyklykda amala aşyrylmalydyr. 

                                                                   

Şeýle-de türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäher alyjylar jemgyýetiniň ýolbaşçysy H.Muhammedowa ýüzlenip, onuň öňünde durýan wezipelere ünsi çekmek bilen, bu ýerde söwda hem-de hyzmatlar ulgamyna degişli düzümleriň sazlaşykly işini üpjün etmek babatda birnäçe görkezmeleri berdi. Ilata edilýän hyzmatyň hili we derejesi häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmelidir. Söwda dükanlarynda, beýleki düzümlerde söwdany ýola goýmagyň täzeçil usullary ýerine ýetirilmelidir. Şunda sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylmalydyr. Şol bir wagtyň özünde, sargyt edijileriň harytlaryny we önümlerini eltip bermek üçin niýetlenen ulaglaryň bezeg aýratynlyklarynyň hem ünsden düşürilmeli däldigini belläp, hormatly Arkadagymyz bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory P.Baýramdurdyýewe ýüzlenip, täze ýokary okuw mekdebiniň ähli düzümleriniň dolandyryş ulgamynyň — dekanatyň, kafedranyň, okuw bölüminiň guramaçylyk meselelerine toplumlaýyn çemeleşmegi tabşyrdy. Bu işleriň häzirki döwrüň talabyna we halkara tejribä laýyklykda guralmagy ýokary okuw mekdebiniň sazlaşykly işiniň üpjün edilmeginde aýratyn ähmiýetlidir. Şeýle hem Gahryman Arkadagymyz ýokary okuw mekdebinde işlejek mugallymlaryň hünär derejesine aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi hem-de möhüm wezipeleri — bu ýerde bilim aljak ýaşlar üçin döredilen şertleriň dünýä ölçeglerine laýyk gelmelidigini, nazaryýet taýýarlygynyň tejribe bilen utgaşdyrylmalydygyny, okatmagyň usulyýetiniň döwrebap derejede bolmalydygyny kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda, birnäçe tabşyryklar berildi. 

                                                                   

Arkadag şäheriniň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryna degişli gulluklaryň edara-binalarynyň döwrebap derejede enjamlaşdyrylmagyna, sanly ulgamyň, täzeçil tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns bermek tabşyryldy. Ähli desgalaryň şäheriň binagärlik keşbi bilen bir bitewi sazlaşygy emele getirmegine, bu ýerleriň yşyklandyryş ulgamyna we şäheriň durmuş düzümine häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalarynyň, sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna uly ähmiýet berilmelidir. Bularyň ählisi täze şäheriň häzirki zamanyň ýokary görkezijilerine laýyk gelmeginde aýratyn ähmiýetlidir. 

                                                                   

Soňra Gahryman Arkadagymyz Arkadag şäheriniň seýilgäh zolagyny we beýleki ugurdaş desgalaryny synlady hem-de Ahal welaýatynyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärlikleriň şekil görnüşleri bilen tanyşdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri şäheriň çäklerinde bina edilýän desgalaryň milli binagärlik ýörelgelerine laýyk gelmelidigini, olarda halkymyzyň taryhyň dowamynda döreden ajaýyp desgalarynyň şekiliniň öz beýanyny tapmalydygyny nygtady. Hormatly Arkadagymyz bu ýerde gök zolaklaryň çägini giňeltmek we özboluşly gözelligi bolan möwsümleýin gülleri köpçülikleýin ekmek babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine gelip, merkeziň daşky bezeg aýratynlyklaryny synlady hem-de toplumyň ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak boýunça zerur işleriň alnyp barylmalydygyny belledi. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz bu ýerde ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri A.Germanow hem-de tejribeli lukman M.Öküzowa bilen duşuşdy. 

                                                                   

Milli Liderimiz lukmana ýüzlenip, kärdeşleriniň hem-de ýolbaşçylarynyň tejribeli lukman hökmünde ony şu sagaldyş-dikeldiş merkezine baş lukman hökmünde hödürleýändiklerini we häzirlikçe bu jogapkärli wezipäniň alyp barýan işiniň üstüne ýüklenýändigini aýtdy. Gahryman Arkadagymyz çaga bolan ene mähriniň zenan lukmana mahsusdygyny hem-de lukmançylyk tejribesiniň bardygyny belläp, bu merkezde ýerine ýetirilmeli guramaçylyk işleriniň kändigini aýtdy hem-de saglygy goraýyş we derman senagaty ministrine hem-de Arkadag şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň ýolbaşçysyna köpýyllyk lukmançylyk we durmuş tejribesi bolan lukmanlar bilen maslahatlaşyp, çagalaryň keseliniň öňüni almak boýunça degişli işleri geçirmek babatda gymmatly maslahatlaryny berdi. 

                                                                   

Alym Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, wagtyň geçmegi bilen, gynansak-da, käbir keseller döreýär. COVID-19 pandemiýasy bütin dünýä ýaýrady diýip, hormatly Arkadagymyz sözüni dowam etdi hem-de geljekde bu ýokanç keseliň gaýragoýulmasyz yzlarynyň çagalara zeper ýetirmezligi üçin lukmanlaryň döwrebap ugurlar, täze hünärler boýunça maslahatlaşyp, ähli tagallalaryny etmelidiklerini belledi hem-de bu ugurdaky işlere girişmegi tabşyrdy. 

                                                                   

Ýurdumyzyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri hem-de çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň baş lukmany döwrebap toplumy gurdurandygy we bu ýerde işlemek üçin ähli zerur şertleriň döredilendigi hem-de bildirilen ynam üçin hormatly Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan edip, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz çagalaryň saglygyny goramak, olaryň sazlaşykly ösüşi baradaky meseleleriň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýandygyny belläp, ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn bolmagy üçin zerur şertleri döretmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň işi barada aýdyp, Gahryman Arkadagymyz täze merkezde onuň ştab-kwartirasynyň ýerleşdirilendigini habar berdi. 

                                                                   

Soňra hormatly Arkadagymyz Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň çäklerinde bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň şekil taslamalary bilen tanyşdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa hem-de Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewe bu ýerde alnyp barylýan işleriň yzygiderli gözegçilikde saklanylmagyna, ähli binalaryň ýanaşyk ýerleriniň göwnejaý abadanlaşdyrylmagyna degişli tabşyryklary berdi. Bu işleriň öz wagtynda ýerine ýetirilmegi şäheriň ekologik derejesiniň ýokary görkezijilere laýyk gelmegini üpjün eder. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz görkezilen şekil taslamalary bilen tanşyp, olara birnäçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişleri girizdi. Bu ýerde, esasan, Arkadag şäherine gelýän awtomobil ýollarynyň çyzgylary, şäheriň awtomenziliniň binalar toplumynyň, demir ýol menziliniň şekil taslamalary görkezildi. 

                                                                   

Ahal welaýatynyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşýän Arkadag şäheriniň gurluşygynda dünýäniň iň gowy tejribesiniň işjeň ulanylmagyna hem-de döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Häzirki döwürde şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryna taýýarlygyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmalydygyny belläp, hormatly Arkadagymyz gurluşyk işleriniň häzirki zaman ekologik talaplaryna laýyk gelmelidigine ünsi çekdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri halkymyza uzak ýyllaryň dowamynda hyzmat etjek ýol-ulag düzümine degişli desgalaryň gurluşygynda ulanylýan serişdeleriň hiline we berkligine aýratyn ünsi çekip, bu ýerde hyzmatlary ýola goýmak bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşmegiň ähmiýetini nygtady hem-de bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tabşyryklary berdi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz taslamalary taýýarlamak işlerinde täzeçil usullaryň, häzirki zamanyň ösen tejribesiniň ulanylmalydygyny, bu işlere ýaşlary işjeň çekmegiň zerurdygyny belledi. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowyň we Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyryndaky dürli maksatly binalaryň açylyş dabarasyna görülýän taýýarlyk işleri barada hasabatlar berildi. 

                                                                   

Gahryman Arkadagymyz dünýäde emele gelen pandemiýa döwründe şäheriň gurluşygynyň depginli alnyp barylmagyna, gurluşyk üçin zerur bolan serişdeleriň daşary ýurtlardan getirilmegini üpjün edýän logistik hyzmatlaryň işine oňaýsyz täsir edendigini, gurluşyk işlerinde birnäçe bökdençlikleriň ýüze çykandygyny belledi. Ýöne, muňa garamazdan, Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň gurluşyklary tamamlanyp, häzirki döwürde olaryň açylyş dabarasyna taýýarlyk görülýär. Hormatly Arkadagymyz şäheriň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň ýatda galyjy wakalara, şatlyk-şowhuna beslenmegi ugrunda ähli zerur işleriň geçirilmelidigini belledi. Halkymyzyň bagtyýar durmuşynyň aýdyň nyşanyna öwrüljek bu dabarada ýurdumyzyň häzirki döwürde ýeten derejesi, halkymyzyň bagtyýar durmuşy we milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda gazanylýan üstünlikler öz beýanyny tapmalydyr. 

                                                                   

Binalaryň açylyş dabarasyna bolşy ýaly, Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynyň düýbüni tutmak dabarasyna hem hemmetaraplaýyn esasda taýýarlyk görülmelidigini belläp, Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň gurluşygynyň birinji tapgyrynda işläp, şähergurluşyk maksatnamasyny ýerine ýetirmekde tapawutlanan ýerli gurluşyk kompaniýalaryna Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň binalarynyň gurluşyklaryny ynanmagyň maksadalaýyk boljakdygyny aýtdy. 

                                                                   

Merkeziň birinji tapgyrynda bina edilen desgalaryň dolandyryş düzümini döretmek meseleleri barada aýdyp, Gahryman Arkadagymyz bu ugurda degişli guramaçylyk işleriniň depginlerini ýokarlandyrmagy Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewden berk talap etdi. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary alnyp barylýan işleri degişli ugurlar boýunça berk gözegçilikde saklamalydyrlar. 

                                                                   

Soňra türkmen halkynyň Milli Liderine Arkadag şäheriniň ulag ýollarynyň ugrunda oturdyljak hereketleri sazlaýjy yşyklaryň görnüşleri görkezildi. Bellenilişi ýaly, hereket sazlaýjy yşyklar häzirki zamanyň ösen tejribesi we sanly tehnologiýalar arkaly dolandyrylýar. Şeýle-de bu yşyklarda mümkinçiligi çäkli adamlar üçin amatlyklary üpjün edýän tehnologiýa ornaşdyrylypdyr. Munuň özi ýurdumyzda adam hakdaky aladanyň ähli ugurlary öz içine alýandygynyň aýdyň beýanydyr. Hormatly Arkadagymyz hereket sazlaýjy yşyklar bilen tanşyp, olaryň sazlaşykly hereketiniň üpjün edilmegi, ýollarda sürüjiler we ýolagçylar üçin ähli amatlyklaryň döredilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde saklanylmalydygyny aýtdy. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri bu künjegiň abadanlaşdyrylyşyny we bezeg aýratynlyklaryny synlap, Akhan atly bedewiň heýkeliniň töwereklerinde ýerleşýän degişli desgalaryň bir bitewi sazlaşygy emele getirmelidigini belledi. Şunda heýkeliň yşyklandyryş ulgamyna, onuň gijeki görnüşleriniň özboluşly keşpde bolmagyna zerur üns berilmelidir. Umuman, bu künjegiň abadanlaşdyrylyşy we bezegi türkmen halkynyň milli buýsanjyna öwrülen ahalteke bedewleriniň özboluşly aýratynlyklaryna mahsus derejede ýerine ýetirilmelidir. 

                                                                   

Häzirki döwürde Akhan atly bedewiň heýkeliniň daş-töwereginde ekilen baglar gül açyp, dürli gülleriň öwüşgini özboluşly gözellik döredýär. Ýazyň ilkinji buşlukçylary bolan gülleriň açylmagy bu künjegiň gözelligini has-da artdyrýar. Gahryman Arkadagymyz Akhan bedewiniň heýkeliniň töwereginiň gözelligini nazara alyp, bu ýere bagt toýuny tutýan juwanlaryň gelip, ýadygärlik surata düşmekleri we şeýle pursatlaryň olar üçin ýatda galyjy görnüşlere öwrülmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi. 

                                                                   

Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bolşy ýaly, bu ýerde bagy-bossanlygyň, ýaşyl zolaklaryň döredilmeginiň wajypdygyny belläp, türkmen halkynyň Milli Lideri geçiriljek köpçülikleýin bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy. 

                                                                   

Hormatly Arkadagymyz Arkadag şäherine degişli bolan ekerançylyk we üzümçilik meýdanlarynyň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, bu ýerde zähmet çekýän kärendeçileriň işini ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga, “Ýer hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda dowam edip bilýändiklerini belledi. 

                                                                   

Milli Liderimiz bahar paslynyň gelmegi bilen, türkmen topragynyň gözelleşýändigini, şu döwürde ýakymly howa gurşawynyň emele gelip, onuň adamlaryň täze zähmet üstünliklerine, beýik işlere bolan höwesini artdyrýandygyny aýdyp, ýaýlalaryň gözelliginiň ynsan ruhuny göterýän täsire eýe bolýandygyny belledi. 

                                                                   

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow öňde durýan wezipeleri ýokary derejede ýerine ýetirmekde hemmelere üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

13.03.2023
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Agzybirligimiz bilen ähli sepgitlere ýeteris!

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň ýyl ýazgysynda öz ähmiýeti boýunça taryhy sahypany açan şanly wakadan — ýurdumyzyň Prezidenti wezipesine Serdar Berdimuhamedowyň saýlanylmagyndan bäri laýyk bir ýyl geçdi. Halkymyz hormatly Prezidentimize öz ykbalyny we mähriban Watanymyzyň geljegini ynandy. 2022-nji ýylyň 12-nji martynda ildeşlerimiziň millionlarçasy özleriniň konstitusion hukugyny peýdalanmak bilen, açyklyk we aýdyňlyk, giň bäsdeşlik esasynda, hereket edýän milli kanunçylyga, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda geçirilen bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çärä gatnaşyp, raýatlyk borçlaryny berjaý etdiler. 

                                                                   

Saýlawlaryň ähli tapgyrynyň açyklyk we demokratik esasda geçirilendigine Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Türki Döwletleriň Guramasyndan we birnäçe ýurtlardan synçylar, köp sanly daşary ýurtly žurnalistler şaýat boldular. Saýlawçylaryň işjeň gatnaşmagynda geçen Prezident saýlawlary türkmen jemgyýetiniň jebisligini we agzybirligini raýatlyk duýgularynyň ýokary derejesini, merdana pederlerimiziň mukaddes däplerine wepalydygyny aýdyňlygy bilen görkezdi. 

                                                                   

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň netijelerine görä, Serdar Berdimuhamedow saýlawçylaryň sesleriniň 72,97 göterimini gazandy. Munuň özi täze döwlet Baştutanymyzyň uly syýasy abraýyny tassyklady hem-de Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmegine, onuň dünýädäki abraýynyň has-da belende galmagyna, halkymyzyň abadan, bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň möçberli maksatnamalaryny we başlangyçlaryny halkymyzyň dolulygyna goldaýandygyny görkezdi. 

                                                                   

19-njy martda geçirilen wezipä girişmek dabarasynda Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti bildirilen ýokary ynam üçin minnetdarlygyny beýan edip, Garaşsyz Watanymyzy okgunly ösdürmek boýunça öňde goýlan maksatlaryň hem-de wezipeleriň alyp barjak işinde esasy ugur boljakdygyny belledi. Başga sözler bilen aýdylanda, ösüşiň täze tapgyrynda — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ählihalk tarapyndan saýlanan döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň düýbüni tutan esaslaryna daýanyp, oýlanyşykly içeri we daşary syýasaty üstünlikli amala aşyrýar. Häzirki Türkmenistanyň ähli ýeňişleridir üstünlikleri Gahryman Arkadagymyzyň ady bilen berk baglanyşyklydyr. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasyndaky sözlän sözünde belleýşi ýaly, ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk derejesinden gelip çykýan esasy ýörelgeler — parahatçylygyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy, hoşniýetli erke esaslanýan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegi, dünýäde durnukly ösüşiň üpjün edilmegi mundan beýläk-de Garaşsyz Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bolar. Özygtyýarly Türkmenistan parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk, netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýasyny dowam etdirýär. 

                                                                   

Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletleri tarapyndan hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesi iki gezek ykrar edilen Türkmenistan halkara giňişlikde işjeň orny eýeleýär hem-de köp ýyllaryň dowamynda BMG we onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen ugurlaryň giň gerimi boýunça netijeli hyzmatdaşlyk edip gelýär. Ýurdumyz häzirki döwrüň möhüm meseleleriniň çözgütlerini işläp taýýarlamak boýunça tagallalary birleşdirmekde işjeň we başlangyçly çykyş edip, Durnukly ösüş maksatlarynyň gazanylmagyna saldamly goşant goşýar. Şol ýyllaryň dowamynda amala aşyrylan we häzirki wagtda-da üstünlikli durmuşa geçirilýän bilelikdäki maksatnamalar, taslamalar, BMG-niň Baş Assambleýasynyň türkmen tarapynyň başlangyjy boýunça kabul eden Kararnamalary munuň subutnamasydyr. Şolaryň soňkusy “2023-nji ýyl — Parahatçylygyň kepili hökmünde dialogyň halkara ýyly” atly Kararnamadyr. Onuň awtordaşy bolup, BMG-ä agza döwletleriň 68-si çykyş etdi. 

                                                                   

Geçen ýylda Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlyklygyna hem-de BMG-niň Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasynyň 2022 — 2028-nji ýyllar üçin agzalygyna saýlanylmagy, döwlet Baştutanymyzyň ýokary derejedäki möhüm duşuşyklara çagyrylmagy ýurdumyzyň barha artýan halkara abraýynyň subutnamasydyr hem-de ählumumy gün tertibiniň möhüm wezipeleriniň çözülmegine goşýan uly goşandynyň ykrar edilmegidir. Şunuň bilen bir hatarda, Türkmenistan köp sanly iri halkara guramalar, abraýly sebit düzümleri, daşary ýurt döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy alyp barýar. 

                                                                   

Şeýlelikde, ýola goýlan deňhukukly we hoşniýetli dialog Watanymyzyň halkara gatnaşyklarda öňe sürýän täze filosofiýasynyň üstünliklere beslenýändiginiň subutnamasydyr. Bu filosofiýa örän oýlanyşykly syýasy ölçeglere, sagdyn, oňyn pragmatizme we umumy ykrar edilen adamzat gymmatlyklaryna esaslanýar. 

                                                                   

Döwlet esaslarynyň pugtalandyrylmagy, döwletiň özygtyýarlylygy, halkyň bagtyýar we abadan durmuşynyň üpjün edilmegi hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda alnyp barylýan içeri syýasatymyzyň ileri tutulýan strategik ugurlarydyr. “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” öňde goýlan wezipeleri amala aşyrmagyň ýollary kesgitlenildi we ýurdumyzyň ähli sebitlerinde toplumlaýyn özgertmeler ýaýbaňlandyryldy. 

                                                                   

Haçan-da, maksatlar we meýilnamalar anyk hem-de düşnükli bolup, döwletiň, her bir raýatyň bähbitlerine laýyk gelende, olary durmuşa geçirmek boýunça işler-de sazlaşykly häsiýete eýe bolýar. Şonuň netijesinde, ýurdumyz halkara we milli derejedäki iri taslamalary amala aşyrmak, täze senagat, energetika, ulag-kommunikasiýa düzümlerini döretmek, senagat we durmuş maksatly möhüm desgalary, döwrebap şäherleri, obalary gurmak ýoly bilen ynamly öňe barýar. 

                                                                   

Türkmen döwleti käbir ýurtlaryň onlarça ýylda geçen ösüş ýoluny örän gysga wagtda geçip, bu çylşyrymly wezipäniň hötdesinden üstünlikli geldi we has belent sepgitlere ýetmegi maksat edinýär. Hut şonuň üçin-de milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegine, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadynyň pugtalandyrylmagyna uly möçberde maýa goýumlar gönükdirilýär. 

                                                                   

Bazar gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geçmek esasynda milli, pudak we sebit maksatnamalary, tebigy önümçilik we zähmet serişdelerini rejeli peýdalanmak, innowasion, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen baglylykda, ykdysady dolandyryşyň netijeli ulgamy kemala getirildi. Ýurdumyzda iri, orta we kiçi tehnologik kärhanalaryň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar. Bu bolsa häzirki çylşyrymly döwürde durmuş-ykdysady ösüşiniň ýokary depginini saklap gelýän döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagyna gönüden-göni ýardam berýär. 

                                                                   

Şunuň bilen bir hatarda, ekologik abadançylygy üpjün etmäge, daşky gurşawa zyýanly zyňyndylary azaltmaga, geljek nesiller üçin ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamaga, olaryň biologik köpdürlüligini baýlaşdyrmaga, tebigy serişdeleri netijeli ulanmaga, bereketli topragymyzy bagy-bossanlyga öwürmäge gönükdirilen giň möçberli işler durmuşa geçirilýär. Aşgabat şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” atly başlangyjyna bag ekmek çärelerini geçirmek arkaly goşan goşandy üçin halkara güwänamanyň berilmegi ýurdumyzyň bu ulgamda ýeten sepgitleriniň nobatdaky ykrarnamasy boldy. 

                                                                   

Azyk bolçulygynyň üpjün edilmegi döwlet ähmiýetli wezipeleriň biri hökmünde kesgitlenildi. Şu maksat bilen, ýokary halkara ölçeglere laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply oba hojalyk önümlerini öndürmek boýunça döwrebap önümçilikler döredilýär, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan, ekologik taýdan arassa oba hojalyk önümleriniň görnüşleri giňeldilýär, olaryň eksporta ugradylýan möçberi artdyrylýar.  

                                                                   

Pudaklary we döwlet durmuşynyň düzümlerini kämilleşdirmek, bereketli türkmen topragynyň keşbini özgertmek bilen bir hatarda, geçen ýylyň iň wajyp üstünlikleri durmuş ulgamynda gazanyldy. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň hil taýdan ýokarlanmagy, hukuk kepillikleriniň pugtalandyrylmagy, adamlaryň ruhy we döredijilik taýdan işjeňleşmegi, olaryň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň belent maksatlaryny durmuşa geçirmäge ruhlanmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. 

                                                                   

Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow öňdebaryjy halkara tejribäni nazara almak bilen, Türkmenistanyň dünýäniň syýasy we ykdysady giňişligine işjeň goşulyşmagyna gönükdirilen täze ösüş ugurlarynyň başyny başlap, özgertmeleri, ilkinji nobatda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak üçin amala aşyrýar. Munuň özi maddy rowaçlyk, jemgyýetiň ruhy sagdynlygy, her bir raýatyň döredijilik we intellektual işi üçin mümkinçilikler ýaly ugurlary öz içine alýar. 

                                                                   

Häzirki wagtda medeniýet we sungat ulgamyny kämilleşdirmek, türkmen halkynyň milli medeni mirasyny düýpli öwrenmek, gorap saklamak we dünýäde wagyz etmek boýunça işler dowam etdirilýär, hususan-da, taryhy-medeni gymmatlyklary we ýadygärlikleri aýawly saklamak, öwrenmek boýunça çäreler durmuşa geçirilýär. ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna täze obýektleri girizmek babatda yzygiderli işler alnyp barylýar. 

                                                                   

Öňde goýlan wezipeleri nazara almak bilen, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ösdürilmegine uly üns berilýär. Munuň özi halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilendir. Bilim we ylym ulgamlary jemgyýetiň hem-de döwletiň sazlaşykly ösüşiniň möhüm şerti bolmak bilen, ýurduň geljegi, onuň ykdysady kuwwatynyň pugtalandyrylmagy, iri taslamalaryň, milli maksatnamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagynda kesgitleýji ähmiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, maksada okgunly, giň gözýetimli, ylymly-bilimli ýaşlary terbiýelemek, olary dürli hünärler boýunça okatmak üçin edilýän ähli tagallalar Garaşsyz Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň kepilidir. 

                                                                   

Ilatyň durmuş we hukuk taýdan goraglylygynyň pugtalandyrylmagyna hem möhüm ähmiýet berilýär. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýlyk zähmet haklary, pensiýalar, talyp haklary we döwlet kömek pullary 10 göterim ýokarlandyryldy. Şunuň bilen birlikde, ilata başga-da durmuş kömegini bermek, köp çagaly maşgalalary döwlet tarapyndan goldamak boýunça çäreler amala aşyrylýar. 

                                                                   

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň welaýatlaryna amala aşyrýan iş saparlarynyň barşynda ýerlerdäki işleriň ýagdaýy, durmuş we önümçilik maksatly taslamalaryň amala aşyrylyşy bilen tanyşýar, adamlaryň adaty durmuş aladalary bilen gyzyklanýar. Bu bolsa türkmen döwletinde adama, zähmetkeşe, raýata aýratyn üns berilýändiginiň subutnamasydyr. 

                                                                   

Täze döwlet taglymatynyň “Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!” diýen esasy ýörelgesi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň mundan beýläk-de okgunly ösüşiniň, saýlap alan döredijilik ýoly bilen ynamly ilerlemeginiň ygtybarly binýadyny emele getirýär. 

                                                                   

Saýlawlaryň öň ýanyndaky maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça alnyp barylýan giň möçberli işler, toplanan oňyn tejribäniň goralyp saklanmagy we artdyrylmagy, geçen ýylyň dowamynda gazanylan we her birimiziň durmuşynda öz beýanyny tapan üstünliklerdir ýeňişler türkmenistanlylaryň öz saýlan döwlet Baştutanyna — hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa ýokary we çäksiz ynamyny şertlendirýär. 

                                                                                                           

(TDH)

13.03.2023
Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk

Aşgabat, 9-njy mart (TDH). Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň çäklerinde Merkezi Aziýa döwletleriniň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy boldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Aşgabatda geçirilýän bu iki günlük forumy Türkmenistanyň Hökümeti hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasy (FAO) BMG-niň ýurdumyzdaky hemişelik utgaşdyryjysynyň wekilhanasynyň goldaw bermeginde bilelikde guradylar. 

                                                                   

Utgaşykly görnüşde geçirilen duşuşyga FAO-nyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy Wiorel Gusu, FAO-nyň Baş direktorynyň orunbasary, Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Wladimir Rahmanin, Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň ugurdaş ministrlikleriniň ýolbaşçylary, şeýle-de Eýran Yslam Respublikasynyň wekilleri gatnaşdylar. 

                                                                   

Aşgabat forumy azyk howpsuzlygyny üpjün etmek ýaly möhüm ugurda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin açyk meýdançany döretmäge gönükdirilendir. Şu gezekki duşuşyga abraýly halkara guramalaryň we maliýe düzümleriniň wekilleriniň gatnaşmagy bu meseläniň aýratyn möhümdigine şaýatlyk edýär. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglylykda, bu ulgamdaky wezipeleri çözmek üçin tagallalaryň birleşdirilmegi ählumumy durnuklylygyň we Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmagyň aýrylmaz şerti bolup çykyş edýär. 

                                                                   

FAO-nyň we duşuşyga gatnaşyjylaryň adyndan bu ulgamda tejribe, maglumat we tehnologiýalary alyşmagy ýola goýmaga, meseleleriň giň gerimini çözmekde utgaşykly çemeleşmeleri işläp taýýarlamaga, obasenagat pudagynyň kuwwatyndan pugtalandyrmaga mümkinçilik berýän forumyň ýokary guramaçylyk derejesi hem-de bildirilen myhmansöýerlik üçin hormatly Prezidentimiziň adyna tüýs ýürekden hoşallyk beýan edildi. Şeýle-de FAO-nyň Merkezi Aziýa döwletleri bilen mundan beýläk-de bilelikde işlemegi maksat edinýändigi hem-de sebitiň okgunly ösüşine öz goşandyny goşmaga taýýardygy nygtaldy. 

                                                                   

Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýöriteleşdirilen edaralary, şol sanda FAO bilen netijeli hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürýär. Azyk ulgamyndaky sebit we halkara hyzmatdaşlygyň höweslendirilmegine gönükdirilen şu gezekki çäreleriň Aşgabatda geçirilmegi hem bu hyzmatdaşlygyň netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, howanyň üýtgemeginiň oba hojalygyny alyp barmakdaky däp bolan tejribä üýtgeşmeleri girizýändigi, munuň bolsa dessin çäreleriň görülmegini talap edýändigi bellenildi. Şeýlelikde, häzirki günde sebitiň we dünýäniň ýurtlarynyň öňünde obasenagat toplumyny has netijeli, daşarky täsirlere hem-de ýüze çykýan täze şertlere uýgunlaşmaga ukyply görnüşe getirmek ýaly möhüm wezipe goýuldy. 

                                                                   

Azyk howpsuzlygynyň ähmiýeti howanyň üýtgemegi boýunça Pariž ylalaşygynda hem ykrar edilýär. Köp ýurtlaryň howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we olaryň täsirlerini peseltmek boýunça meýilnamalarynda, ilkinji nobatda, obasenagat toplumyna uly orun bermegi munuň subutnamasydyr. Azyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin durnukly oba hojalyk tejribeleriniň ulanylmagy Merkezi Aziýa döwletleri üçin hem ileri tutulýan ugurdyr. Maslahatyň dowamynda Türkmenistanda bu meselä uly üns berilýändigi nygtaldy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyzyň obasenagat toplumynda düýpli özgertmeler durmuşa geçirilýär, innowasiýalary we sanly tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň hasabyna onuň işini kämilleşdirmek boýunça yzygiderli çäreler amala aşyrylýar, pudagyň gaýtadan işleýän bölegi döwrebaplaşdyrylýar. 

                                                                   

Şeýle hem ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, howanyň üýtgemegi baradaky Milli strategiýanyň hem-de Milli tokaý maksatnamasynyň çäklerinde degişli çäreler durmuşa geçirilýär. Oba hojalyk önümçiligini howa şertlerine uýgunlaşdyrmak boýunça toplumlaýyn işler ýerine ýetirilýär. Durmuşa geçirilýän giň möçberli özgertmelerde ýer we suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyna, ekologik ugra uly ähmiýet berilýär. Türkmenistan bu ugurdaky halkara tagallalary goldamak bilen, bu meseleleri çözmek üçin geljegi nazarlaýan deňeçer çözgütleri işläp taýýarlamakda başlangyçly orny eýeleýär. 

                                                                   

Duşuşygyň gün tertibine girizilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmagyň dowamynda howanyň üýtgemeginiň, azyk ulgamynyň we durmuş-ykdysady şertleriň berk özara baglanyşygy bellenildi. Dünýäniň oba hojalyk önümçiliginiň bökdençsiz işledilmegi bilen bir hatarda, azyk önümlerini ibermegiň durnukly ulag ulgamlary azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmagyň möhüm şertleri hökmünde nygtaldy. Howanyň üýtgemeginiň azyk önümçiligine edýän täsiri ikitaraplaýyn häsiýete eýedir. Howanyň gyzmagy hem-de howa şertleriniň üýtgemegi oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmekde töwekgelçilikleri döredýär. Şol bir wagtyň özünde, howanyň üýtgemeginiň daşky gurşawa ýetirýän ýaramaz täsirini peseltmek, hususan-da, parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak üçin oba hojalyk önümçiligine ekologik taýdan arassa “ýaşyl” tehnologiýalary ornaşdyrmak zerurlygy ýüze çykýar. Şunuň bilen baglylykda, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we onuň täsirlerini peseltmek ulgamyndaky öňdebaryjy dünýä tejribesiniň öwrenilmegi hem-de ulanylmagy aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Merkezi Aziýa üçin howanyň üýtgemegi boýunça tehnologiýalaryň sebit merkezi bu wezipäni çözmekde netijeli gural bolup biler. Bu merkez BMG-niň howandarlygynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça döredildi. 

                                                                   

Howanyň üýtgeýän şertlerinde azyk howpsuzlygyny üpjün etmegiň Durnukly ösüş maksatlarynda bellenen köp wezipeleri çözmek bilen baglanyşyklydygy nygtaldy. Bu işler köptaraply bolup, halkara hyzmatdaşlygyň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagyny talap edýär. Şunda sebit we ählumumy hyzmatdaşlygy ösdürmek, anyk netijeleri gazanmak üçin her bir ýurduň tagallasy uly ähmiýete eýedir. 

                                                                   

Duşuşygyň jemleri jemlenende, howanyň üýtgemegine we onuň täsirlerine uýgunlaşan durnukly oba hojalygyny ösdürmek maksady bilen, sebit hyzmatdaşlygyny amala aşyrmaga degişli dürli ugurlar boýunça pikir alyşmalaryň netijeli geçendigi nygtaldy. Şunuň bilen baglylykda, FAO ýaly BMG-niň iri düzüminiň gatnaşmagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ugurdaş edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň ähmiýeti bellenildi. Şeýle duşuşyklary yzygiderli esasda dowam etdirmegiň möhümdigi nygtaldy. Munuň özi umumy bähbitlere laýyk gelýän hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmaga, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bar bolan uly mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak boýunça anyk teklipleri we bilelikdäki taslamalary işläp taýýarlamaga ýardam berer. 

                                                                   

Soňra Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de BMG-niň Azyk we oba hojalygy boýunça guramasynyň degişli sebit düzüminiň arasynda sanly ýer kadastrynyň döredilmegine ýardam bermek hem-de guraklaşan we şorlaşan oba hojalyk meýdanlarynda tebigy serişdeleri dolandyrmak boýunça taslamalara degişli birnäçe resminamalara gol çekildi. 

                                                                   

Ertir “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Howanyň üýtgemegi şertlerinde azyk howpsuzlygy boýunça hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyň dowamynda bu ugra degişli meseleleriň uly toplumy ara alnyp maslahatlaşylar. 

                                                                   

Şeýlelikde, Aşgabat forumy häzirki döwrüň wajyp wezipelerini, çözgütlerini işläp taýýarlamaga hem-de ählumumy abadançylygyň, ösüşiň bähbidine Durnukly ösüş maksatlaryny gazanmaga gönükdirilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ilerletmegiň ýolundaky möhüm tapgyr bolar.

10.03.2023