Puluň gelip çykyşy we mazmuny
Halkara guramalaryň ösüş taryhy
Dolandyryş hasabynyň döreýiş taryhy
Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi
“Telekeçilik işi” adalgasynyň düýp mazmuny
Töleg ulgamlarynyň emele gelmeginiň we ösüşiniň tapgyrlary
Elektron pullaryň esasy häsiýetnamalary, olaryň görnüşleri we düýp manysy
Auditiň mazmuny, maksatlary we wezipeleri
Maliýe, onuň mazmuny we wezipeleri
Maliýe ulgamy
Pul we onuň ýerine ýetirýän wezipeleri
Ykdysady ösüş we onuň görnüşleri
Parahatçylyk we ykdysady ösüş
Gatnaşyklary ösdüren kerwen ýollary
Türkmenistanda irki döwletleriň we Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýesi
Bazar ykdysadyýetiniň türkmen milli nusgasy
Karz, onuň mazmuny we ony guramagyň ýörelgeleri
Türkmenistanda eýeçilik gatnaşyklarynyň kämilleşdirilişi
Mahmyt Kaşgarlynyň eserinde pul hakynda
Ykdysady taglymatlaryň taryhy döwürleri
Buhgalter hasabynyň taryhynyň döremeginiň esaslary
Bütindünýä söwda guramasynyň döreýiş taryhy
“Paýhas çeşmesiniň” dürdäneleri
Ykdysady ösüş milli medeniýetiň kemala gelmeginiň möhüm şertidir
Gadymy senediň mesgeni
Puluň ýüze çykyş taryhy
Birža düşünjesi we onuň döreýiş taryhy
Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi Milli ykdysadyýetiň synmaz diregi
Gazna biržalarynyň emele geliş taryhy
Fýuçers söwdalarynyň taryhy we ýüze çykmagynyň sebäpleri.
Dünýä pulunyň wezipesi
Fond biržalarynyň emele geliş taryhy
Bütindünýä söwda guramasynyň döreýiş taryhy
Nusaýyň senetçilik we söwda merkezleri
Statistikanyň taryhy
Seljuklaryň altyn teňňeleri
Intellektual eýeçiligiň bütindünýä guramasy
Bütindünýä bank topary
Bütindünýä söwda guramasynyň döreýiş taryhy


Halkara söwdasynyň barha ösmegi bilen baglylykda, senagat taýdan ösen döwletlerde XIX asyrda halkara derejede söwdany düzgünleşdirmek, gatnaşyklary azaltmak we gümrük tariflerini sazlamak ýaly işleri çaltlandyrmaga zerurlyk döredi. 1929-njy ýylda ykdysady çökgünligiň döremegi bilen birlikde ösen ýurtlar öz içerki bazarlaryny daşarky import harytlardan goramak maksady bilen, gümrük paçlaryny ýokarlandyrdylar we bu ykdysady sazlaýyş üçin ädilen ädimiň hem şowsuz tamamlanmagy netijesinde, halkara söwdany düzgünleşdirýän halkara hukuk kadalaryna laýyklykda bir bitewi guramanyň döredilmegine zerurlyk döretdi. Halkara söwdany erkinleşdirmek, düzgünleşdirmek ýaly işler öz gözbaşyny XIX asyryň başyndan ykdysatçy alym Dewid Rikardonyň öňe süren «deňeşdirme artykmaçlyklar nazaryýetinden» alyp gaýdýar. Halkara söwdany düzgünleşdirmek boýunça bir bitewi halkara ykdysady guramany döretmek pikiri eýýäm 1944-nji ýylda emele gelýär.  

1944-nji ýylda ABŞ-nyň we Beýik Britaniýanyň tagallalary esasynda Bretton Woods şäherinde geçirilen konferensiýada Halkara pul gaznasy hem-de Halkara özgerdiş we ösüş banky döredildi. Bu döredilen banklaryň yzysüre hem üçünji bolup, Söwda we tarifler 90 baradaky Baş ylalaşyk (GАТТ) guramasy döredildi. Bu guramanyň döredilmegi üçin, ilki bilen, Gawanada 1946-njy ýylda söwda we iş orunlary hakynda halkara maslahat geçirildi. Bu maslahatyň çäklerinde nyrhlary we tölegleri (tarifleri) peseltmek boýunça halkara ylalaşyk hem-de harytlar ýurtdan-ýurda geçirilende döreýän päsgelçilikleri aradan aýyrmak boýunça ylalaşyk bu maslahata gatnaşyjy ýurtlar tarapyndan baglaşyldy.

1947-nji ýylyň oktýabrynda Söwda we tarifler babatynda Baş ylalaşyk (GАТТ) baglaşyldy. Bu ylalaşyk 1948-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi. Öňki SSSR Gawanada geçirilen halkara maslahatyna gatnaşan hem bolsa, täze döredilen Halkara pul gaznasy hem- -de Halkara özgerdiş we ösüş bankyna agza bolmakdan ýüz döndürdi.Şondan soňra ABŞ-nyň kongresi garaşylmadyk ýagdaýda täze döredilen Halkara söwda guramasynyň düzgünnamasyny kabul etmedi, ýagny ratifisirlemedi. Şondan soňra halkara söwdany düzgünleşdirmek işleri diňe Söwda we tarifler babatynda Baş ylalaşygyga (GАТТ) laýyklykda alnyp baryldy. Ondan soňky döwürlerde Söwda we tarifler babatynda Baş ylalaşyk (GАТТ) ilkibaşdaky garaşylandan köp netije görkezdi. Onuň alyp barýan işleriniň netijesinde gümrük paçlary 40%-e çenli peseldi. Söwda we tarifler babatynda Baş ylalaşygyň (GАТТ) çäklerinde göni we gytaklaýyn gümrük paçlaryny peseltmek maksady bilen ylalaşyga agza ýurtlaryň arasynda yzygiderli gepleşik tapgyrlary (raundlar) geçirildi. Geçirilen raundlaryň arasynda 1986- -njy ýyldan 1994-nji ýyla çenli aralykda geçirilen Urugwaý raundy has uzaga çeken raundlaryň biri boldy.

Ataýew G. we başg. Halkara ykdysady guramalar. 

Ýokary okuw mekdepleriüçin okuw kitaby. – A.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.