Puluň gelip çykyşy we mazmuny
Halkara guramalaryň ösüş taryhy
Dolandyryş hasabynyň döreýiş taryhy
Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi
“Telekeçilik işi” adalgasynyň düýp mazmuny
Töleg ulgamlarynyň emele gelmeginiň we ösüşiniň tapgyrlary
Elektron pullaryň esasy häsiýetnamalary, olaryň görnüşleri we düýp manysy
Auditiň mazmuny, maksatlary we wezipeleri
Maliýe, onuň mazmuny we wezipeleri
Maliýe ulgamy
Pul we onuň ýerine ýetirýän wezipeleri
Ykdysady ösüş we onuň görnüşleri
Parahatçylyk we ykdysady ösüş
Gatnaşyklary ösdüren kerwen ýollary
Türkmenistanda irki döwletleriň we Beýik Seljuk türkmen döwletiniň maliýesi
Bazar ykdysadyýetiniň türkmen milli nusgasy
Karz, onuň mazmuny we ony guramagyň ýörelgeleri
Türkmenistanda eýeçilik gatnaşyklarynyň kämilleşdirilişi
Mahmyt Kaşgarlynyň eserinde pul hakynda
Ykdysady taglymatlaryň taryhy döwürleri
Buhgalter hasabynyň taryhynyň döremeginiň esaslary
Bütindünýä söwda guramasynyň döreýiş taryhy
“Paýhas çeşmesiniň” dürdäneleri
Ykdysady ösüş milli medeniýetiň kemala gelmeginiň möhüm şertidir
Gadymy senediň mesgeni
Puluň ýüze çykyş taryhy
Birža düşünjesi we onuň döreýiş taryhy
Türkmenistan – Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi Milli ykdysadyýetiň synmaz diregi
Gazna biržalarynyň emele geliş taryhy
Fýuçers söwdalarynyň taryhy we ýüze çykmagynyň sebäpleri.
Dünýä pulunyň wezipesi
Fond biržalarynyň emele geliş taryhy
Bütindünýä söwda guramasynyň döreýiş taryhy
Nusaýyň senetçilik we söwda merkezleri
Statistikanyň taryhy
Seljuklaryň altyn teňňeleri
Intellektual eýeçiligiň bütindünýä guramasy
Bütindünýä bank topary
Statistikanyň taryhy


Statistikanyň kökleri gadymyýetiň jümmüşine aralaşýan köp asyrlyk taryhy bardyr. Statistika ilkibaşda hojalyk hasaby görnüşinde ýüze çykypdyr. Hojalyk hasabynyň ýüze çykmagy döwletleriň döremegi bilen baglanyşyklydyr. Ýurdy dolandyrmak, döwletiň öz wezipelerini we borçlaryny berjaý etmegi üçin ilatyň sany, ekin we öri meýdanlarynyň möçberi, mallaryň sany, söwdanyň we senetçiligiň ösüş derejesi baradaky we ş.m. maglumatlar gerek bolupdyr. Sebäbi döwleti dolandyrmak, ykdysady üstünlikleri gazanmak üçin, ilkinji nobatda, dogry we aýdyň guralan hasap zerur bolup durýar. 

Adamzat jemgyýetiniň ilkinji döwürlerinde ykdysady we durmuş hadysalarynyň hasaby ýörite bellenen döwlet emeldarlary tarapyndan ýöredilipdir. Hasap ilkibaşda örän ýönekeý görnüşde alnyp barylypdyr. Wagtyň geçmegi bilen döwlet gurluşynyň kämilleşmegi netijesinde hasap hem kämilleşipdir. Jemgyýetçilik durmuşynyň çylşyrymlaşmagy bilen hasaba alynýan hadysalaryň sany hem artypdyr.

Önümçilik gatnaşyklarynyň kämilleşmegi we ösmegi önümçiligiň göwrüminiň we söwdanyň möçberiniň artmagyna getirýär. Munuň özi bolsa kämil hasap ýöredilmegine, statistiki maglumatlara bolan islegi güýçlendirýär. Önümçiligi dogry guramak we dolandyrmak üçin senagat we oba hojalyk önümçilikleriniň ýerleşişi, haryt ýerleşdiriş bazarlary, zähmet bazarlary we çig mal çeşmeleri baradaky maglumatlar zerur bolupdyr.

XVII asyrda adamzat jemgyýetiniň ösmegi, ylym-bilimiň has kämilleşmegi netijesinde statistika ylmynyň döremegine we ösmegine sebäp bolan şertler peýda bolýar. Matematika, filosofiýa we hukuk ylymlary ösüp, statistikanyň döremegi üçin usulyýet şertlerini döredipdir. Ylymlaryň ösmegi, beýik geografik açyşlar, önümçilik gatnaşyklarynyň özgermegi adamlaryň dünýägaraýyşyny üýtgedipdir. Önümçiligiň, söwdanyň ösmegi, halkara gatnaşyklarynyň giňelmegi, ilatyň sanynyň artmagy döwletleriň statistiki maglumatlara bolan islegini artdyrypdyr. Şeýlelik bilen hasabyň giňden ýaýramagy, bilimli–düşünjeli adamlaryň köpelmegi hadysalary häsiýetlendirýän maglumatlary statistiki taýdan umumylaşdyrmaga mümkinçilik beripdir.

Statistikanyň ylym hökmünde ýüze çykmagynda görnükli iňlis alymy William Pettiniň tagallasy uludyr. W.Petti (1623 – 1687ý.) statistika ylmyny esaslandyryjydyr. Ol öz döwrüniň iň sowatly adamlarynyň biri bolupdyr. Ykdysady taglymatyň ösmeginde onuň goşandy has-da uludyr. Islendik harydyň ýa-da hyzmatyň gymmatynyň ululygynyň sarp edilen zähmetiň möçberine baglydygyny subut edipdir. W.Pettiniň 1676-njy ýylda ýazan ”Syýasy arifmetika” atly kitaby ony bütin dünýä meşhur edýär. Bu kitapda san maglumatlary, özi hem umumylaşdyrylan, biri-birleri bilen deňeşdirilýän görkezijiler giňden ulanylypdyr. Awtor her bir tassyklamasyny, garaýşyny görkezijiler arkaly delillendiripdir. Şeýlelik-de, ”Syýasy arifmetika” kitaby statistika boýunça ilkinji ylmy işdir.

W.Pettiniň taglymaty iňlis alymlary Jon Graunt, Gregori King, Çarlz Dawenauž tarapyndan ösdürilipdir. Statistikanyň nazaryýetiniň ösmegine Belgiýaly alym Adolf Ketle (1796-1874ý.) has-da saldamly goşant goşupdyr. A.Ketleniň tagallalary netijesinde statistika hakyky ylyma öwrülipdir. Ol hadysalaryň döremegine, ösmegine umumy we hususy sebäpleriň täsir edýändigini esaslandyrypdyr. Bu taglymatyň esasynda ol ortaça ululyklar nazaryýetini statistika ylmyna ornaşdyrdy. Sosial we ykdysady hadysalary seljermek esasynda uly sanlar kanunyny açdy.

XIX–XX asyrlarda matematikanyň, filosofiýanyň, ykdysady nazaryýetiň ösmegi, hasaplaýyş enjamlaryň peýda bolmagy statistikanyň has-da kämilleşmegine getirdi. Häzirki döwürde statistikanyň usulyýetiniň ösüp ýeten derejesi hadysalaryň mazmunyny giňişleýin açmaga we olaryň ösüşini gysga we orta möhletler üçin ýokary takyklyk bilen çaklamaga mümkinçilik berýär.

A. Aýnazarow, O. Ataýew

Statistikanyň nazaryýeti. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby.- A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2009.